You are on page 1of 367

MSSV

411092T D¥¤ng Ÿøc

HỌ TÊN
L¾p

LỚP
f_makh f_mamh
MÔN HỌC
04T02N
TH
KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

SỐ TC ðIỂM KT 2 LỚP THI
5
07TH1D

411092T D¥¤ng Ÿøc

L¾p

04T02N

TH

TH804 L¾p tr×nh hÖ thèng m«ng

4.5

510203T NguyÔn M«nh

Quý

05T01N

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH1C

512146T NguyÔn Tr¥êng

Vinh

05T01N

TH

LS102 LÞch sö ¦¨ng céng s¨n ViÖt Nam

4

09TH1N

512146T NguyÔn Tr¥êng

Vinh

05T01N

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

06TH2D

512146T NguyÔn Tr¥êng

Vinh

05T01N

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

06TH1D

512146T NguyÔn Tr¥êng

Vinh

05T01N

TH

TH225 Ÿå ªn m£n häc 2

2

08TH1N

512146T NguyÔn Tr¥êng

Vinh

05T01N

TH

TH230 L¾p tr×nh Unix

4.5

08TH1N

512146T NguyÔn Tr¥êng

Vinh

05T01N

TH

TH260 Ÿå häa mªy tÝnh

3

09TH1N

512146T NguyÔn Tr¥êng

Vinh

05T01N

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

07TH1D

512146T NguyÔn Tr¥êng

Vinh

05T01N

TH

TR103 T¥ t¥ëng Hå ChÝ Minh

3

07DD1N

411207T Tr¶n

Thªi

05T02N

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

06TH3D

512124T NguyÔn Ngäc

Thanh

05T02N

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

06TH2D

068001T Tr¥¤ng TrängNguy¢n

Anh

06TH1C

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH1C

068001T Tr¥¤ng TrängNguy¢n

Anh

06TH1C

TH

LS102 LÞch sö ¦¨ng céng s¨n ViÖt Nam

068001T Tr¥¤ng TrängNguy¢n

Anh

06TH1C

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

068001T Tr¥¤ng TrängNguy¢n

Anh

06TH1C

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

068001T Tr¥¤ng TrängNguy¢n

Anh

06TH1C

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

068001T Tr¥¤ng TrängNguy¢n

Anh

06TH1C

TH

068001T Tr¥¤ng TrängNguy¢n

Anh

06TH1C

TH

068008T Tr¶n Ngäc Ph¥¤ng

Ch¡u

06TH1C

TH

068008T Tr¶n Ngäc Ph¥¤ng

Ch¡u

06TH1C

TH

LS102 LÞch sö ¦¨ng céng s¨n ViÖt Nam

068008T Tr¶n Ngäc Ph¥¤ng

Ch¡u

06TH1C

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

068008T Tr¶n Ngäc Ph¥¤ng

Ch¡u

06TH1C

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

068008T Tr¶n Ngäc Ph¥¤ng

Ch¡u

06TH1C

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

068008T Tr¶n Ngäc Ph¥¤ng

Ch¡u

06TH1C

TH

068008T Tr¶n Ngäc Ph¥¤ng

Ch¡u

06TH1C

TH

068010T D¥¤ng Quèc

C¥êng

06TH1C

TH

08TH1N

4

06TH1C

4.5

1.0

06TH1C

4

3.0

06TH1C

4.5

4.0

06TH1C

TN513 Toªn rêi r«c

3

2.0

06TH1C

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH1C

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH1C

4

06TH1C

4.5

2.0

06TH1C

4

4.0

06TH1C

4.5

2.0

06TH1C

TN513 Toªn rêi r«c

3

5.0

06TH1C

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH1C

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH1C

068010T D¥¤ng Quèc

C¥êng

06TH1C

TH

LS102 LÞch sö ¦¨ng céng s¨n ViÖt Nam

068010T D¥¤ng Quèc

C¥êng

06TH1C

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4

06TH1C

068010T D¥¤ng Quèc

C¥êng

06TH1C

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

068010T D¥¤ng Quèc

C¥êng

06TH1C

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

068010T D¥¤ng Quèc

C¥êng

06TH1C

TH

068010T D¥¤ng Quèc

C¥êng

06TH1C

068011T L¢ Ÿ×nh

C¥êng

06TH1C

068011T L¢ Ÿ×nh

C¥êng

06TH1C

TH

LS102 LÞch sö ¦¨ng céng s¨n ViÖt Nam

068011T L¢ Ÿ×nh

C¥êng

06TH1C

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

068011T L¢ Ÿ×nh

C¥êng

06TH1C

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

068011T L¢ Ÿ×nh

C¥êng

06TH1C

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

068011T L¢ Ÿ×nh

C¥êng

06TH1C

TH

068011T L¢ Ÿ×nh

C¥êng

06TH1C

068015T L¥u ThÞ Thïy

D¥¤ng

06TH1C

068015T L¥u ThÞ Thïy

D¥¤ng

06TH1C

TH

LS102 LÞch sö ¦¨ng céng s¨n ViÖt Nam

068015T L¥u ThÞ Thïy

D¥¤ng

06TH1C

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

068015T L¥u ThÞ Thïy

D¥¤ng

06TH1C

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

068015T L¥u ThÞ Thïy

D¥¤ng

06TH1C

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

068015T L¥u ThÞ Thïy

D¥¤ng

06TH1C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

068015T L¥u ThÞ Thïy

D¥¤ng

06TH1C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

068015T L¥u ThÞ Thïy

D¥¤ng

06TH1C

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

068015T L¥u ThÞ Thïy

D¥¤ng

06TH1C

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH1C

068016T NguyÔn Thªi

D¥¤ng

06TH1C

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH1C

068016T NguyÔn Thªi

D¥¤ng

06TH1C

TH

LS102 LÞch sö ¦¨ng céng s¨n ViÖt Nam

068016T NguyÔn Thªi

D¥¤ng

06TH1C

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

068016T NguyÔn Thªi

D¥¤ng

06TH1C

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

068016T NguyÔn Thªi

D¥¤ng

06TH1C

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

068016T NguyÔn Thªi

D¥¤ng

06TH1C

TH

TN513 Toªn rêi r«c

068016T NguyÔn Thªi

D¥¤ng

06TH1C

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

4.5

0.0

06TH1C

4

5.0

06TH1C

4.5

4.0

06TH1C

TN513 Toªn rêi r«c

3

3.0

06TH1C

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH1C

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH1C

4

06TH1C

4.5

3.0

06TH1C

4

4.0

06TH1C

4.5

4.0

06TH1C

TN513 Toªn rêi r«c

3

4.0

06TH1C

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH1C

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH1C

4

06TH1C

4.5

0.0

06TH1C

4

0.0

06TH1C

4.5

0.0

06TH1C
07TH2C
07TH2C

0.0

4

06TH1C

06TH1C

4.5

2.0

06TH1C

4

5.0

06TH1C

4.5

7.0

06TH1C

3

7.0

06TH1C
06TH1C

068020T L¢ H¨i

Ÿ€ng

06TH1C

TH

AV439 Anh v€n giao tiÕp 4

3

068020T L¢ H¨i

Ÿ€ng

06TH1C

TH

LS102 LÞch sö ¦¨ng céng s¨n ViÖt Nam

4

068020T L¢ H¨i

Ÿ€ng

06TH1C

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

068020T L¢ H¨i

Ÿ€ng

06TH1C

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

068020T L¢ H¨i

Ÿ€ng

06TH1C

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

068020T L¢ H¨i

Ÿ€ng

06TH1C

TH

068020T L¢ H¨i

Ÿ€ng

06TH1C

TH

068021T Vâ Tr¥êng

Ÿ£ng

06TH1C

068021T Vâ Tr¥êng

Ÿ£ng

06TH1C

068021T Vâ Tr¥êng

Ÿ£ng

068021T Vâ Tr¥êng

Ÿ£ng

068021T Vâ Tr¥êng

9.0

06TH1C
06TH1C

4.5

1.0

06TH1C

4

4.0

06TH1C

4.5

3.0

06TH1C

TN513 Toªn rêi r«c

3

5.0

06TH1C

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH1C

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH1C

TH

LS102 LÞch sö ¦¨ng céng s¨n ViÖt Nam

4

06TH1C

06TH1C

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

06TH1C

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

Ÿ£ng

06TH1C

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

068021T Vâ Tr¥êng

Ÿ£ng

06TH1C

TH

TN312 Toªn cao c½p B3

3

068021T Vâ Tr¥êng

Ÿ£ng

06TH1C

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

068021T Vâ Tr¥êng

Ÿ£ng

06TH1C

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH1C

068025T NguyÔn Tr¥êng

Giang

06TH1C

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH1C

068025T NguyÔn Tr¥êng

Giang

06TH1C

TH

LS102 LÞch sö ¦¨ng céng s¨n ViÖt Nam

068025T NguyÔn Tr¥êng

Giang

06TH1C

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

068025T NguyÔn Tr¥êng

Giang

06TH1C

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

068025T NguyÔn Tr¥êng

Giang

06TH1C

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

068025T NguyÔn Tr¥êng

Giang

06TH1C

TH

TN513 Toªn rêi r«c

068025T NguyÔn Tr¥êng

Giang

06TH1C

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH1C

068028T Vâ Duy

HiÕu

06TH1C

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH1C

068028T Vâ Duy

HiÕu

06TH1C

TH

LS102 LÞch sö ¦¨ng céng s¨n ViÖt Nam

068028T Vâ Duy

HiÕu

06TH1C

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

068028T Vâ Duy

HiÕu

06TH1C

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

068028T Vâ Duy

HiÕu

06TH1C

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

068028T Vâ Duy

HiÕu

06TH1C

TH

TN513 Toªn rêi r«c

068028T Vâ Duy

HiÕu

06TH1C

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

4.5

1.0

06TH1C

4

4.0

06TH1C

4.5

3.0

06TH1C

5.0

06TH1C

07XD1C

4

06TH1C

4.5

1.0

06TH1C

4

4.0

06TH1C

4.5

2.0

06TH1C

3

2.0

06TH1C

4

06TH1C

4.5

1.0

06TH1C

4

5.0

06TH1C

4.5

3.0

06TH1C

3

4.0

06TH1C
06TH1C

068030T NguyÔn Ngäc B¨o

Ho§ng

06TH1C

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH1C

068030T NguyÔn Ngäc B¨o

Ho§ng

06TH1C

TH

LS102 LÞch sö ¦¨ng céng s¨n ViÖt Nam

4

06TH1C

068030T NguyÔn Ngäc B¨o

Ho§ng

06TH1C

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

068030T NguyÔn Ngäc B¨o

Ho§ng

06TH1C

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

068030T NguyÔn Ngäc B¨o

Ho§ng

06TH1C

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

068030T NguyÔn Ngäc B¨o

Ho§ng

06TH1C

TH

068030T NguyÔn Ngäc B¨o

Ho§ng

06TH1C

TH

068034T D¥¤ng ViÕt Ph¥¤ng

Huynh

06TH1C

068034T D¥¤ng ViÕt Ph¥¤ng

Huynh

06TH1C

068034T D¥¤ng ViÕt Ph¥¤ng

Huynh

068034T D¥¤ng ViÕt Ph¥¤ng

Huynh

068034T D¥¤ng ViÕt Ph¥¤ng

4.5

0.0

06TH1C

4

7.0

06TH1C

4.5

2.0

06TH1C

TN513 Toªn rêi r«c

3

4.0

06TH1C

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH1C

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH1C

TH

LS102 LÞch sö ¦¨ng céng s¨n ViÖt Nam

4

06TH1C

06TH1C

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

06TH1C

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

Huynh

06TH1C

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

068034T D¥¤ng ViÕt Ph¥¤ng

Huynh

06TH1C

TH

068034T D¥¤ng ViÕt Ph¥¤ng

Huynh

06TH1C

TH

068036T NguyÔn Ÿ€ng

Hu¡n

06TH1C

068036T NguyÔn Ÿ€ng

Hu¡n

06TH1C

068036T NguyÔn Ÿ€ng

Hu¡n

068036T NguyÔn Ÿ€ng

Hu¡n

068036T NguyÔn Ÿ€ng

4.5

1.0

06TH1C

4

5.0

06TH1C

4.5

5.0

06TH1C

TN513 Toªn rêi r«c

3

3.0

06TH1C

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH1C

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH1C

TH

LS102 LÞch sö ¦¨ng céng s¨n ViÖt Nam

4

06TH1C

06TH1C

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

06TH1C

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

Hu¡n

06TH1C

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

068036T NguyÔn Ÿ€ng

Hu¡n

06TH1C

TH

068036T NguyÔn Ÿ€ng

Hu¡n

06TH1C

TH

068043T NguyÔn C£ng

H¨i

06TH1C

068043T NguyÔn C£ng

H¨i

06TH1C

068043T NguyÔn C£ng

H¨i

068043T NguyÔn C£ng

H¨i

068043T NguyÔn C£ng

4.5

1.0

06TH1C

4

3.0

06TH1C

4.5

4.0

06TH1C

TN513 Toªn rêi r«c

3

6.0

06TH1C

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH1C

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH1C

TH

LS102 LÞch sö ¦¨ng céng s¨n ViÖt Nam

4

06TH1C

06TH1C

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

06TH1C

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

H¨i

06TH1C

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

068043T NguyÔn C£ng

H¨i

06TH1C

TH

068043T NguyÔn C£ng

H¨i

06TH1C

TH

068046T NguyÔn L¢ Thu

Hång

06TH1C

TH

4.5

1.0

06TH1C

4

2.0

06TH1C

4.5

3.0

06TH1C

TN513 Toªn rêi r«c

3

1.0

06TH1C

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH1C

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH1C

068046T NguyÔn L¢ Thu

Hång

06TH1C

TH

LS102 LÞch sö ¦¨ng céng s¨n ViÖt Nam

068046T NguyÔn L¢ Thu

Hång

06TH1C

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4

06TH1C

068046T NguyÔn L¢ Thu

Hång

06TH1C

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

068046T NguyÔn L¢ Thu

Hång

06TH1C

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

068046T NguyÔn L¢ Thu

Hång

06TH1C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

068046T NguyÔn L¢ Thu

Hång

06TH1C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

068046T NguyÔn L¢ Thu

Hång

06TH1C

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

068046T NguyÔn L¢ Thu

Hång

06TH1C

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH1C

068048T Bïi Ÿøc

Hïng

06TH1C

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH1C

068048T Bïi Ÿøc

Hïng

06TH1C

TH

LS102 LÞch sö ¦¨ng céng s¨n ViÖt Nam

068048T Bïi Ÿøc

Hïng

06TH1C

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

068048T Bïi Ÿøc

Hïng

06TH1C

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

068048T Bïi Ÿøc

Hïng

06TH1C

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

068048T Bïi Ÿøc

Hïng

06TH1C

TH

TN513 Toªn rêi r«c

068048T Bïi Ÿøc

Hïng

06TH1C

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH1C

068051T Vâ H§

Hïng

06TH1C

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH1C

068051T Vâ H§

Hïng

06TH1C

TH

LS102 LÞch sö ¦¨ng céng s¨n ViÖt Nam

068051T Vâ H§

Hïng

06TH1C

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

068051T Vâ H§

Hïng

06TH1C

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

068051T Vâ H§

Hïng

06TH1C

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

068051T Vâ H§

Hïng

06TH1C

TH

TN513 Toªn rêi r«c

068051T Vâ H§

Hïng

06TH1C

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH1C

068059T L¢ Kim

Long

06TH1C

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH1C

068059T L¢ Kim

Long

06TH1C

TH

LS102 LÞch sö ¦¨ng céng s¨n ViÖt Nam

068059T L¢ Kim

Long

06TH1C

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

068059T L¢ Kim

Long

06TH1C

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

068059T L¢ Kim

Long

06TH1C

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

068059T L¢ Kim

Long

06TH1C

TH

TN513 Toªn rêi r«c

068059T L¢ Kim

Long

06TH1C

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

4.5

0.0

06TH1C

4

5.0

06TH1C

4.5

3.0

06TH1C
07TH2C
07TH2C

1.0

4

06TH1C

06TH1C

4.5

1.0

06TH1C

4

5.0

06TH1C

4.5

4.0

06TH1C

3

4.0

06TH1C

4

06TH1C

4.5

0.0

06TH1C

4

4.0

06TH1C

4.5

2.0

06TH1C

3

0.0

06TH1C

4

06TH1C

4.5

0.0

06TH1C

4

3.0

06TH1C

4.5

3.0

06TH1C

3

1.0

06TH1C
06TH1C

068062T Phan B¨o

Long

06TH1C

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH1C

068062T Phan B¨o

Long

06TH1C

TH

LS102 LÞch sö ¦¨ng céng s¨n ViÖt Nam

4

06TH1C

068062T Phan B¨o

Long

06TH1C

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

068062T Phan B¨o

Long

06TH1C

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

068062T Phan B¨o

Long

06TH1C

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

068062T Phan B¨o

Long

06TH1C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

07TH2C

068062T Phan B¨o

Long

06TH1C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

07TH2C

068062T Phan B¨o

Long

06TH1C

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

068062T Phan B¨o

Long

06TH1C

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH1C

068072T Tr¥¤ng

L¡m

06TH1C

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH1C

068072T Tr¥¤ng

L¡m

06TH1C

TH

LS102 LÞch sö ¦¨ng céng s¨n ViÖt Nam

4

06TH1C

068072T Tr¥¤ng

L¡m

06TH1C

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

068072T Tr¥¤ng

L¡m

06TH1C

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

068072T Tr¥¤ng

L¡m

06TH1C

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

068072T Tr¥¤ng

L¡m

06TH1C

TH

068072T Tr¥¤ng

L¡m

06TH1C

TH

068076T NguyÔn Ho§ng

Minh

06TH1C

068076T NguyÔn Ho§ng

Minh

06TH1C

068076T NguyÔn Ho§ng

Minh

068076T NguyÔn Ho§ng
068076T NguyÔn Ho§ng

4.5

0.0

06TH1C

4

0.0

06TH1C

4.5

0.0

06TH1C

0.0

06TH1C

4.5

1.0

06TH1C

4

4.0

06TH1C

4.5

7.0

06TH1C

TN513 Toªn rêi r«c

3

7.0

06TH1C

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH1C

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH1C

TH

LS102 LÞch sö ¦¨ng céng s¨n ViÖt Nam

4

06TH1C

06TH1C

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

Minh

06TH1C

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

Minh

06TH1C

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

068076T NguyÔn Ho§ng

Minh

06TH1C

TH

068076T NguyÔn Ho§ng

Minh

06TH1C

TH

068078T L¢ C£ng

M©o

06TH1C

068078T L¢ C£ng

M©o

06TH1C

068078T L¢ C£ng

M©o

068078T L¢ C£ng
068078T L¢ C£ng
068078T L¢ C£ng

4.5

0.0

06TH1C

4

3.0

06TH1C

4.5

5.0

06TH1C

TN513 Toªn rêi r«c

3

2.0

06TH1C

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH1C

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH1C

TH

LS102 LÞch sö ¦¨ng céng s¨n ViÖt Nam

4

06TH1C

06TH1C

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

M©o

06TH1C

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

M©o

06TH1C

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

M©o

06TH1C

TH

TN513 Toªn rêi r«c

4.5

1.0

06TH1C

4

5.0

06TH1C

4.5

5.0

06TH1C

3

6.0

06TH1C

068078T L¢ C£ng

M©o

06TH1C

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH1C

068082T Vò Xu¡n

Nam

06TH1C

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH1C

068082T Vò Xu¡n

Nam

06TH1C

TH

LS102 LÞch sö ¦¨ng céng s¨n ViÖt Nam

068082T Vò Xu¡n

Nam

06TH1C

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

068082T Vò Xu¡n

Nam

06TH1C

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

068082T Vò Xu¡n

Nam

06TH1C

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

068082T Vò Xu¡n

Nam

06TH1C

TH

TN513 Toªn rêi r«c

068082T Vò Xu¡n

Nam

06TH1C

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH1C

068092T œng Th¨o

Nhi

06TH1C

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH1C

068092T œng Th¨o

Nhi

06TH1C

TH

LS102 LÞch sö ¦¨ng céng s¨n ViÖt Nam

068092T œng Th¨o

Nhi

06TH1C

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

068092T œng Th¨o

Nhi

06TH1C

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

068092T œng Th¨o

Nhi

06TH1C

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

068092T œng Th¨o

Nhi

06TH1C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

068092T œng Th¨o

Nhi

06TH1C

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

068092T œng Th¨o

Nhi

06TH1C

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH1C

068094T NguyÔn Hång

Nhung

06TH1C

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH1C

068094T NguyÔn Hång

Nhung

06TH1C

TH

LS102 LÞch sö ¦¨ng céng s¨n ViÖt Nam

4

06TH1C

068094T NguyÔn Hång

Nhung

06TH1C

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

068094T NguyÔn Hång

Nhung

06TH1C

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

068094T NguyÔn Hång

Nhung

06TH1C

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

068094T NguyÔn Hång

Nhung

06TH1C

TH

068094T NguyÔn Hång

Nhung

06TH1C

TH

068095T Huúnh Ngäc

Nh¡n

06TH1C

068095T Huúnh Ngäc

Nh¡n

06TH1C

068095T Huúnh Ngäc

Nh¡n

068095T Huúnh Ngäc
068095T Huúnh Ngäc
068095T Huúnh Ngäc

4

06TH1C

4.5

0.0

06TH1C

4

0.0

06TH1C

4.5

0.0

06TH1C

3

0.0

06TH1C

4

06TH1C

4.5

0.0

06TH1C

4

0.0

06TH1C

4.5

0.0

06TH1C
07TH2C

0.0

06TH1C

4.5

0.0

06TH1C

4

0.0

06TH1C

4.5

0.0

06TH1C

TN513 Toªn rêi r«c

3

0.0

06TH1C

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH1C

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH1C

TH

LS102 LÞch sö ¦¨ng céng s¨n ViÖt Nam

4

06TH1C

06TH1C

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

Nh¡n

06TH1C

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

Nh¡n

06TH1C

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

Nh¡n

06TH1C

TH

TN513 Toªn rêi r«c

4.5

1.0

06TH1C

4

4.0

06TH1C

4.5

5.0

06TH1C

3

5.0

06TH1C

068095T Huúnh Ngäc

Nh¡n

06TH1C

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH1C

068096T L÷ ChÝ

Nh¡n

06TH1C

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH1C

068096T L÷ ChÝ

Nh¡n

06TH1C

TH

LS102 LÞch sö ¦¨ng céng s¨n ViÖt Nam

068096T L÷ ChÝ

Nh¡n

06TH1C

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

068096T L÷ ChÝ

Nh¡n

06TH1C

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

068096T L÷ ChÝ

Nh¡n

06TH1C

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

068096T L÷ ChÝ

Nh¡n

06TH1C

TH

TN513 Toªn rêi r«c

068096T L÷ ChÝ

Nh¡n

06TH1C

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH1C

068104T Phan Th§nh

Ph¥íc

06TH1C

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH1C

068104T Phan Th§nh

Ph¥íc

06TH1C

TH

LS102 LÞch sö ¦¨ng céng s¨n ViÖt Nam

068104T Phan Th§nh

Ph¥íc

06TH1C

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

068104T Phan Th§nh

Ph¥íc

06TH1C

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

068104T Phan Th§nh

Ph¥íc

06TH1C

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

068104T Phan Th§nh

Ph¥íc

06TH1C

TH

TN513 Toªn rêi r«c

068104T Phan Th§nh

Ph¥íc

06TH1C

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH1C

068106T Di¢u ThÞ BÝch

Ph¥îng

06TH1C

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH1C

068106T Di¢u ThÞ BÝch

Ph¥îng

06TH1C

TH

LS102 LÞch sö ¦¨ng céng s¨n ViÖt Nam

068106T Di¢u ThÞ BÝch

Ph¥îng

06TH1C

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

068106T Di¢u ThÞ BÝch

Ph¥îng

06TH1C

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

068106T Di¢u ThÞ BÝch

Ph¥îng

06TH1C

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

068106T Di¢u ThÞ BÝch

Ph¥îng

06TH1C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

068106T Di¢u ThÞ BÝch

Ph¥îng

06TH1C

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

068106T Di¢u ThÞ BÝch

Ph¥îng

06TH1C

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH1C

068107T NguyÔn Quan

Phªt

06TH1C

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH1C

068107T NguyÔn Quan

Phªt

06TH1C

TH

LS102 LÞch sö ¦¨ng céng s¨n ViÖt Nam

4

06TH1C

068107T NguyÔn Quan

Phªt

06TH1C

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

068107T NguyÔn Quan

Phªt

06TH1C

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

068107T NguyÔn Quan

Phªt

06TH1C

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

068107T NguyÔn Quan

Phªt

06TH1C

TH

TN513 Toªn rêi r«c

4

06TH1C

4.5

1.0

06TH1C

4

3.0

06TH1C

4.5

4.0

06TH1C

3

5.0

06TH1C

4

06TH1C

4.5

0.0

06TH1C

4

0.0

06TH1C

4.5

0.0

06TH1C

3

0.0

06TH1C

4

06TH1C

4.5

1.0

06TH1C

4

4.0

06TH1C

4.5

3.0

06TH1C
07TH2C

5.0

06TH1C

4.5

0.0

06TH1C

4

4.0

06TH1C

4.5

1.0

06TH1C

3

0.0

06TH1C

068107T NguyÔn Quan

Phªt

06TH1C

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH1C

068114T NguyÔn ThÞ Ngäc

Quúnh

06TH1C

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH1C

068114T NguyÔn ThÞ Ngäc

Quúnh

06TH1C

TH

LS102 LÞch sö ¦¨ng céng s¨n ViÖt Nam

068114T NguyÔn ThÞ Ngäc

Quúnh

06TH1C

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

068114T NguyÔn ThÞ Ngäc

Quúnh

06TH1C

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

068114T NguyÔn ThÞ Ngäc

Quúnh

06TH1C

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

068114T NguyÔn ThÞ Ngäc

Quúnh

06TH1C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

068114T NguyÔn ThÞ Ngäc

Quúnh

06TH1C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

068114T NguyÔn ThÞ Ngäc

Quúnh

06TH1C

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

068114T NguyÔn ThÞ Ngäc

Quúnh

06TH1C

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH1C

068123T Ng£ Ho§ng

Thanh

06TH1C

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH1C

068123T Ng£ Ho§ng

Thanh

06TH1C

TH

LS102 LÞch sö ¦¨ng céng s¨n ViÖt Nam

4

06TH1C

068123T Ng£ Ho§ng

Thanh

06TH1C

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

068123T Ng£ Ho§ng

Thanh

06TH1C

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

068123T Ng£ Ho§ng

Thanh

06TH1C

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

068123T Ng£ Ho§ng

Thanh

06TH1C

TH

TN513 Toªn rêi r«c

068123T Ng£ Ho§ng

Thanh

06TH1C

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH1C

068124T Tr¶n Nguy¢n

ThiÖn

06TH1C

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH1C

068124T Tr¶n Nguy¢n

ThiÖn

06TH1C

TH

LS102 LÞch sö ¦¨ng céng s¨n ViÖt Nam

4

06TH1C

068124T Tr¶n Nguy¢n

ThiÖn

06TH1C

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

068124T Tr¶n Nguy¢n

ThiÖn

06TH1C

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

068124T Tr¶n Nguy¢n

ThiÖn

06TH1C

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

068124T Tr¶n Nguy¢n

ThiÖn

06TH1C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

068124T Tr¶n Nguy¢n

ThiÖn

06TH1C

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

068124T Tr¶n Nguy¢n

ThiÖn

06TH1C

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH1C

068125T L¢ ThÞ Ph¥¤ng

Thuý

06TH1C

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH1C

068125T L¢ ThÞ Ph¥¤ng

Thuý

06TH1C

TH

LS102 LÞch sö ¦¨ng céng s¨n ViÖt Nam

068125T L¢ ThÞ Ph¥¤ng

Thuý

06TH1C

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

068125T L¢ ThÞ Ph¥¤ng

Thuý

06TH1C

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

06TH1C

4.5

0.0

06TH1C

4

4.0

06TH1C

4.5

0.0

06TH1C
07TH2C
07TH2C

0.0

06TH1C

4.5

0.0

06TH1C

4

0.0

06TH1C

4.5

0.0

06TH1C

3

0.0

06TH1C

4.5

0.0

06TH1C

4

3.0

06TH1C

4.5

2.0

06TH1C
07TH2C

5.0

4

06TH1C

06TH1C

4.5

0.0

06TH1C

4

4.0

06TH1C

068125T L¢ ThÞ Ph¥¤ng

Thuý

06TH1C

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

2.0

06TH1C

068125T L¢ ThÞ Ph¥¤ng

Thuý

06TH1C

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

8.0

06TH1C

068125T L¢ ThÞ Ph¥¤ng

Thuý

06TH1C

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH1C

068130T NguyÔn Trung

Th§nh

06TH1C

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH1C

068130T NguyÔn Trung

Th§nh

06TH1C

TH

LS102 LÞch sö ¦¨ng céng s¨n ViÖt Nam

4

06TH1C

068130T NguyÔn Trung

Th§nh

06TH1C

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

068130T NguyÔn Trung

Th§nh

06TH1C

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

068130T NguyÔn Trung

Th§nh

06TH1C

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

068130T NguyÔn Trung

Th§nh

06TH1C

TH

TN513 Toªn rêi r«c

068130T NguyÔn Trung

Th§nh

06TH1C

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH1C

068131T TCHOU VÜ

Th§nh

06TH1C

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH1C

068131T TCHOU VÜ

Th§nh

06TH1C

TH

LS102 LÞch sö ¦¨ng céng s¨n ViÖt Nam

4

06TH1C

068131T TCHOU VÜ

Th§nh

06TH1C

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

068131T TCHOU VÜ

Th§nh

06TH1C

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

068131T TCHOU VÜ

Th§nh

06TH1C

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

068131T TCHOU VÜ

Th§nh

06TH1C

TH

TN513 Toªn rêi r«c

068131T TCHOU VÜ

Th§nh

06TH1C

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH1C

068132T L¢ Trung

Th¨o

06TH1C

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH1C

068132T L¢ Trung

Th¨o

06TH1C

TH

LS102 LÞch sö ¦¨ng céng s¨n ViÖt Nam

4

06TH1C

068132T L¢ Trung

Th¨o

06TH1C

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

068132T L¢ Trung

Th¨o

06TH1C

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

068132T L¢ Trung

Th¨o

06TH1C

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

068132T L¢ Trung

Th¨o

06TH1C

TH

TN513 Toªn rêi r«c

068132T L¢ Trung

Th¨o

06TH1C

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH1C

068137T L¢ NguyÔn Ÿç

ThÞnh

06TH1C

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH1C

068137T L¢ NguyÔn Ÿç

ThÞnh

06TH1C

TH

LS102 LÞch sö ¦¨ng céng s¨n ViÖt Nam

4

06TH1C

068137T L¢ NguyÔn Ÿç

ThÞnh

06TH1C

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

068137T L¢ NguyÔn Ÿç

ThÞnh

06TH1C

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

068137T L¢ NguyÔn Ÿç

ThÞnh

06TH1C

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

2.0

06TH1C

4

4.0

06TH1C

4.5

4.0

06TH1C

3

5.0

06TH1C

4.5

3.0

06TH1C

4

4.0

06TH1C

4.5

5.0

06TH1C

3

5.0

06TH1C

4.5

0.0

06TH1C

4

0.0

06TH1C

4.5

0.0

06TH1C

3

0.0

06TH1C

4.5

0.0

06TH1C

4

5.0

06TH1C

4.5

2.0

06TH1C

068137T L¢ NguyÔn Ÿç

ThÞnh

06TH1C

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

068137T L¢ NguyÔn Ÿç

ThÞnh

06TH1C

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

3.0

06TH1C
06TH1C

068140T NguyÔn Duy

Ti¢n

06TH1C

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH1C

068140T NguyÔn Duy

Ti¢n

06TH1C

TH

LS102 LÞch sö ¦¨ng céng s¨n ViÖt Nam

4

06TH1C

068140T NguyÔn Duy

Ti¢n

06TH1C

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

068140T NguyÔn Duy

Ti¢n

06TH1C

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

068140T NguyÔn Duy

Ti¢n

06TH1C

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

068140T NguyÔn Duy

Ti¢n

06TH1C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

068140T NguyÔn Duy

Ti¢n

06TH1C

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

068140T NguyÔn Duy

Ti¢n

06TH1C

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH1C

068143T Ph«m V€n

TiÕn

06TH1C

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH1C

068143T Ph«m V€n

TiÕn

06TH1C

TH

LS102 LÞch sö ¦¨ng céng s¨n ViÖt Nam

4

06TH1C

068143T Ph«m V€n

TiÕn

06TH1C

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

068143T Ph«m V€n

TiÕn

06TH1C

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

068143T Ph«m V€n

TiÕn

06TH1C

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

068143T Ph«m V€n

TiÕn

06TH1C

TH

TN513 Toªn rêi r«c

068143T Ph«m V€n

TiÕn

06TH1C

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH1C

068147T Ÿç ThÕ

Trung

06TH1C

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH1C

068147T Ÿç ThÕ

Trung

06TH1C

TH

LS102 LÞch sö ¦¨ng céng s¨n ViÖt Nam

4

06TH1C

068147T Ÿç ThÕ

Trung

06TH1C

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

068147T Ÿç ThÕ

Trung

06TH1C

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

068147T Ÿç ThÕ

Trung

06TH1C

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

068147T Ÿç ThÕ

Trung

06TH1C

TH

TN513 Toªn rêi r«c

068147T Ÿç ThÕ

Trung

06TH1C

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH1C

068151T L¥¤ng DÜnh

TrÝ

06TH1C

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH1C

068151T L¥¤ng DÜnh

TrÝ

06TH1C

TH

LS102 LÞch sö ¦¨ng céng s¨n ViÖt Nam

4

06TH1C

068151T L¥¤ng DÜnh

TrÝ

06TH1C

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

068151T L¥¤ng DÜnh

TrÝ

06TH1C

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

068151T L¥¤ng DÜnh

TrÝ

06TH1C

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

1.0

06TH1C

4

4.0

06TH1C

4.5

2.0

06TH1C
07TH2C

1.0

06TH1C

4.5

0.0

06TH1C

4

3.0

06TH1C

4.5

2.0

06TH1C

3

1.0

06TH1C

4.5

1.0

06TH1C

4

5.0

06TH1C

4.5

5.0

06TH1C

3

4.0

06TH1C

4.5

0.0

06TH1C

4

3.0

06TH1C

4.5

3.0

06TH1C

068151T L¥¤ng DÜnh

TrÝ

06TH1C

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

068151T L¥¤ng DÜnh

TrÝ

06TH1C

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

1.0

06TH1C
06TH1C

068153T Ph«m ThÞ Thanh

TuyÒn

06TH1C

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH1C

068153T Ph«m ThÞ Thanh

TuyÒn

06TH1C

TH

LS102 LÞch sö ¦¨ng céng s¨n ViÖt Nam

4

06TH1C

068153T Ph«m ThÞ Thanh

TuyÒn

06TH1C

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

068153T Ph«m ThÞ Thanh

TuyÒn

06TH1C

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

068153T Ph«m ThÞ Thanh

TuyÒn

06TH1C

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

068153T Ph«m ThÞ Thanh

TuyÒn

06TH1C

TH

068153T Ph«m ThÞ Thanh

TuyÒn

06TH1C

TH

068157T Tr¶n T½n

T§i

06TH1C

068157T Tr¶n T½n

T§i

06TH1C

068157T Tr¶n T½n

T§i

068157T Tr¶n T½n
068157T Tr¶n T½n

4.5

4.0

06TH1C

4

7.0

06TH1C

4.5

4.0

06TH1C

TN513 Toªn rêi r«c

3

9.0

06TH1C

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH1C

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH1C

TH

LS102 LÞch sö ¦¨ng céng s¨n ViÖt Nam

4

06TH1C

06TH1C

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

T§i

06TH1C

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

T§i

06TH1C

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

068157T Tr¶n T½n

T§i

06TH1C

TH

068157T Tr¶n T½n

T§i

06TH1C

TH

068158T Tr¥¤ng Phó

TÝn

06TH1C

068158T Tr¥¤ng Phó

TÝn

06TH1C

068158T Tr¥¤ng Phó

TÝn

068158T Tr¥¤ng Phó
068158T Tr¥¤ng Phó

4.5

3.0

06TH1C

4

4.0

06TH1C

4.5

3.0

06TH1C

TN513 Toªn rêi r«c

3

6.0

06TH1C

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH1C

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH1C

TH

LS102 LÞch sö ¦¨ng céng s¨n ViÖt Nam

4

06TH1C

06TH1C

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

TÝn

06TH1C

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

TÝn

06TH1C

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

068158T Tr¥¤ng Phó

TÝn

06TH1C

TH

068158T Tr¥¤ng Phó

TÝn

06TH1C

TH

068163T Ÿµng ThÞ Tè

Uy¢n

06TH1C

068163T Ÿµng ThÞ Tè

Uy¢n

06TH1C

068163T Ÿµng ThÞ Tè

Uy¢n

068163T Ÿµng ThÞ Tè
068163T Ÿµng ThÞ Tè
068163T Ÿµng ThÞ Tè

4.5

0.0

06TH1C

4

4.0

06TH1C

4.5

0.0

06TH1C

TN513 Toªn rêi r«c

3

1.0

06TH1C

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH1C

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH1C

TH

LS102 LÞch sö ¦¨ng céng s¨n ViÖt Nam

4

06TH1C

06TH1C

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

Uy¢n

06TH1C

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

Uy¢n

06TH1C

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

Uy¢n

06TH1C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

4.5

1.0

06TH1C

4

4.0

06TH1C

4.5

4.0

06TH1C

3

07TH1C

068163T Ÿµng ThÞ Tè

Uy¢n

06TH1C

TH

TN312 Toªn cao c½p B3

3

068163T Ÿµng ThÞ Tè

Uy¢n

06TH1C

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

07XD1C

068163T Ÿµng ThÞ Tè

Uy¢n

06TH1C

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH1C

068166T Ph«m Ho§ng

ViÖt

06TH1C

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH1C

068166T Ph«m Ho§ng

ViÖt

06TH1C

TH

LS102 LÞch sö ¦¨ng céng s¨n ViÖt Nam

4

06TH1C

068166T Ph«m Ho§ng

ViÖt

06TH1C

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

068166T Ph«m Ho§ng

ViÖt

06TH1C

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

068166T Ph«m Ho§ng

ViÖt

06TH1C

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

068166T Ph«m Ho§ng

ViÖt

06TH1C

TH

TN513 Toªn rêi r«c

068166T Ph«m Ho§ng

ViÖt

06TH1C

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH1C

068168T NguyÔn Ngäc

Vy

06TH1C

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH1C

068168T NguyÔn Ngäc

Vy

06TH1C

TH

LS102 LÞch sö ¦¨ng céng s¨n ViÖt Nam

4

06TH1C

068168T NguyÔn Ngäc

Vy

06TH1C

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

068168T NguyÔn Ngäc

Vy

06TH1C

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

068168T NguyÔn Ngäc

Vy

06TH1C

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

068168T NguyÔn Ngäc

Vy

06TH1C

TH

TN513 Toªn rêi r«c

068168T NguyÔn Ngäc

Vy

06TH1C

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH1C

068169T Ÿµng ThÕ

V€n

06TH1C

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH1C

068169T Ÿµng ThÕ

V€n

06TH1C

TH

LS102 LÞch sö ¦¨ng céng s¨n ViÖt Nam

4

06TH1C

068169T Ÿµng ThÕ

V€n

06TH1C

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

068169T Ÿµng ThÕ

V€n

06TH1C

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

068169T Ÿµng ThÕ

V€n

06TH1C

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

068169T Ÿµng ThÕ

V€n

06TH1C

TH

TN513 Toªn rêi r«c

068169T Ÿµng ThÕ

V€n

06TH1C

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH1C

068171T NguyÔn Ho§n

06TH1C

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH1C

068171T NguyÔn Ho§n

06TH1C

TH

LS102 LÞch sö ¦¨ng céng s¨n ViÖt Nam

4

06TH1C

068171T NguyÔn Ho§n

06TH1C

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

068171T NguyÔn Ho§n

06TH1C

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

068171T NguyÔn Ho§n

06TH1C

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

7.0

06TH1C

4.5

1.0

06TH1C

4

2.0

06TH1C

4.5

4.0

06TH1C

3

4.0

06TH1C

4.5

1.0

06TH1C

4

4.0

06TH1C

4.5

4.0

06TH1C

3

5.0

06TH1C

4.5

1.0

06TH1C

4

4.0

06TH1C

4.5

4.0

06TH1C

3

1.0

06TH1C

4.5

1.0

06TH1C

4

3.0

06TH1C

4.5

4.0

06TH1C

068171T NguyÔn Ho§n

06TH1C

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

068171T NguyÔn Ho§n

06TH1C

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

3.0

06TH1C
06TH1C

068174T Tr¶n ThÞ Thanh

06TH1C

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH1C

068174T Tr¶n ThÞ Thanh

06TH1C

TH

LS102 LÞch sö ¦¨ng céng s¨n ViÖt Nam

4

06TH1C

068174T Tr¶n ThÞ Thanh

06TH1C

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

068174T Tr¶n ThÞ Thanh

06TH1C

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

068174T Tr¶n ThÞ Thanh

06TH1C

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

068174T Tr¶n ThÞ Thanh

06TH1C

TH

068174T Tr¶n ThÞ Thanh

06TH1C

TH

068178T

Sama¢l

06TH1C

068178T

Sama¢l

06TH1C

068178T

Sama¢l

068178T
068178T

4.5

0.0

06TH1C

4

0.0

06TH1C

4.5

0.0

06TH1C

TN513 Toªn rêi r«c

3

0.0

06TH1C

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH1C

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH1C

TH

LS102 LÞch sö ¦¨ng céng s¨n ViÖt Nam

4

06TH1C

06TH1C

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

Sama¢l

06TH1C

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

Sama¢l

06TH1C

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

068178T

Sama¢l

06TH1C

TH

068178T

Sama¢l

06TH1C

TH

068382D L¢ Hång

06TH1C

068382D L¢ Hång

06TH1C

068382D L¢ Hång

068382D L¢ Hång
068382D L¢ Hång

4.5

1.0

06TH1C

4

4.0

06TH1C

4.5

4.0

06TH1C

TN513 Toªn rêi r«c

3

1.0

06TH1C

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH1C

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH1C

TH

LS102 LÞch sö ¦¨ng céng s¨n ViÖt Nam

4

06TH1C

06TH1C

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

06TH1C

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

06TH1C

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

068382D L¢ Hång

06TH1C

TH

068382D L¢ Hång

06TH1C

TH

810932T L¢ Phan

NghÜa

06TH1C

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

810932T L¢ Phan

NghÜa

06TH1C

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

810932T L¢ Phan

NghÜa

06TH1C

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

810932T L¢ Phan

NghÜa

06TH1C

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

810932T L¢ Phan

NghÜa

06TH1C

TH

TN513 Toªn rêi r«c

810932T L¢ Phan

NghÜa

06TH1C

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

4.5

1.0

06TH1C

4

3.0

06TH1C

4.5

2.0

06TH1C

TN513 Toªn rêi r«c

3

4.0

06TH1C

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH1C

3

06TH1C

4.5

1.0

06TH1C

4

0.0

06TH1C

4.5

4.0

06TH1C

3

4.0

06TH1C
06TH1C

811030T Ÿç Duy

Tu½n

06TH1C

TH

LS102 LÞch sö ¦¨ng céng s¨n ViÖt Nam

811030T Ÿç Duy

Tu½n

06TH1C

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

811030T Ÿç Duy

Tu½n

06TH1C

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

811030T Ÿç Duy

Tu½n

06TH1C

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

811030T Ÿç Duy

Tu½n

06TH1C

TH

811030T Ÿç Duy

Tu½n

06TH1C

060004T Ÿång ThÞ

Chung

06TH1D

060004T Ÿång ThÞ

Chung

06TH1D

060004T Ÿång ThÞ

Chung

06TH1D

060004T Ÿång ThÞ

Chung

060004T Ÿång ThÞ

Chung

060004T Ÿång ThÞ

4

06TH1C

4.5

0.0

06TH1C

4

0.0

06TH1C

4.5

0.0

06TH1C

TN513 Toªn rêi r«c

3

0.0

06TH1C

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH1C

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

4.0

06TH1D

06TH1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

06TH1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

Chung

06TH1D

TH

060004T Ÿång ThÞ

Chung

06TH1D

060004T Ÿång ThÞ

Chung

06TH1D

060005T Say ThÞ Quúnh

Ch¡u

060005T Say ThÞ Quúnh

Ch¡u

060005T Say ThÞ Quúnh
060005T Say ThÞ Quúnh

06TH1D

4

4.0

06TH1D

4.5

6.0

06TH1D

TN513 Toªn rêi r«c

3

5.0

06TH1D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

10.0

06TH1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

5.0

06TH1D

06TH1D

TH

AV439 Anh v€n giao tiÕp 4

3

7.0

06TH1D

06TH1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

Ch¡u

06TH1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

4.0

06TH1D

Ch¡u

06TH1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

5.0

06TH1D

060005T Say ThÞ Quúnh

Ch¡u

06TH1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

6.0

06TH1D

060005T Say ThÞ Quúnh

Ch¡u

06TH1D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

5.0

06TH1D

060005T Say ThÞ Quúnh

Ch¡u

06TH1D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

8.0

06TH1D

060005T Say ThÞ Quúnh

Ch¡u

06TH1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

6.0

06TH1D

060007T Ph«m ThÕ

C¥êng

06TH1D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

060007T Ph«m ThÕ

C¥êng

06TH1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

060007T Ph«m ThÕ

C¥êng

06TH1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

3.0

06TH1D

060007T Ph«m ThÕ

C¥êng

06TH1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

4.0

06TH1D

060007T Ph«m ThÕ

C¥êng

06TH1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

3.0

06TH1D

060007T Ph«m ThÕ

C¥êng

06TH1D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

3.0

06TH1D

060007T Ph«m ThÕ

C¥êng

06TH1D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

10.0

06TH1D

06TH1D

06TH1D
06TH1D

060007T Ph«m ThÕ

C¥êng

06TH1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

060008T Tr¶n Huy

C¥êng

06TH1D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

7.0

06TH1D

060008T Tr¶n Huy

C¥êng

06TH1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

060008T Tr¶n Huy

C¥êng

06TH1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

0.0

06TH1D

060008T Tr¶n Huy

C¥êng

06TH1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

5.0

06TH1D

060008T Tr¶n Huy

C¥êng

06TH1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

4.0

06TH1D

060008T Tr¶n Huy

C¥êng

06TH1D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

4.0

06TH1D

060008T Tr¶n Huy

C¥êng

06TH1D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

0.0

06TH1D

060008T Tr¶n Huy

C¥êng

06TH1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

5.0

06TH1D

060009T Ng£ Minh

Danh

06TH1D

TH

AV539 Anh v€n giao tiÕp 5

3

06TH1D

060009T Ng£ Minh

Danh

06TH1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TH1D

060009T Ng£ Minh

Danh

06TH1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

3.0

06TH1D

060009T Ng£ Minh

Danh

06TH1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

7.0

06TH1D

060009T Ng£ Minh

Danh

06TH1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

6.0

06TH1D

060009T Ng£ Minh

Danh

06TH1D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

7.0

06TH1D

060009T Ng£ Minh

Danh

06TH1D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

10.0

06TH1D

060009T Ng£ Minh

Danh

06TH1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

3.0

06TH1D

060010T L¡m Mü

Dung

06TH1D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH1D

060010T L¡m Mü

Dung

06TH1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TH1D

060010T L¡m Mü

Dung

06TH1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

4.0

06TH1D

060010T L¡m Mü

Dung

06TH1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

3.0

06TH1D

060010T L¡m Mü

Dung

06TH1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

7.0

06TH1D

060010T L¡m Mü

Dung

06TH1D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

5.0

06TH1D

060010T L¡m Mü

Dung

06TH1D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

9.0

06TH1D

060010T L¡m Mü

Dung

06TH1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

6.0

06TH1D

060011T NguyÔn Quèc

Duy

06TH1D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

060011T NguyÔn Quèc

Duy

06TH1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

060011T NguyÔn Quèc

Duy

06TH1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

3.0

06TH1D

060011T NguyÔn Quèc

Duy

06TH1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

5.0

06TH1D

06TH1D
06TH1D

06TH1D
06TH1D

060011T NguyÔn Quèc

Duy

06TH1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

5.0

06TH1D

060011T NguyÔn Quèc

Duy

06TH1D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

7.0

06TH1D

060011T NguyÔn Quèc

Duy

06TH1D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

7.0

06TH1D

060011T NguyÔn Quèc

Duy

06TH1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

8.0

06TH1D

060012T Phan Quèc

Duy

06TH1D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

060012T Phan Quèc

Duy

06TH1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

060012T Phan Quèc

Duy

06TH1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

3.0

06TH1D

060012T Phan Quèc

Duy

06TH1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

060012T Phan Quèc

Duy

06TH1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

060012T Phan Quèc

Duy

06TH1D

TH

060012T Phan Quèc

Duy

06TH1D

TH

060012T Phan Quèc

Duy

06TH1D

060013T TrÞnh Ho§ng

Duy

060013T TrÞnh Ho§ng

Duy

060013T TrÞnh Ho§ng
060013T TrÞnh Ho§ng

06TH1D
06TH1D

4

2.0

06TH1D

4.5

4.0

06TH1D

TN513 Toªn rêi r«c

3

5.0

06TH1D

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

7.0

06TH1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

6.0

06TH1D

06TH1D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH1D

06TH1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TH1D

Duy

06TH1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

5.0

06TH1D

Duy

06TH1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

3.0

06TH1D

060013T TrÞnh Ho§ng

Duy

06TH1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

8.0

06TH1D

060013T TrÞnh Ho§ng

Duy

06TH1D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

7.0

06TH1D

060013T TrÞnh Ho§ng

Duy

06TH1D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

1.0

06TH1D

060013T TrÞnh Ho§ng

Duy

06TH1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

6.0

06TH1D

060014T NguyÔn Ph¥¤ng

Duyn

06TH1D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

060014T NguyÔn Ph¥¤ng

Duyn

06TH1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

060014T NguyÔn Ph¥¤ng

Duyn

06TH1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

5.0

06TH1D

060014T NguyÔn Ph¥¤ng

Duyn

06TH1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

060014T NguyÔn Ph¥¤ng

Duyn

06TH1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

060014T NguyÔn Ph¥¤ng

Duyn

06TH1D

TH

060014T NguyÔn Ph¥¤ng

Duyn

06TH1D

060014T NguyÔn Ph¥¤ng

Duyn

06TH1D

060016T Ph«m ThÞ Kim

ŸiÖp

06TH1D

06TH1D
06TH1D

4

4.0

06TH1D

4.5

7.0

06TH1D

TN513 Toªn rêi r«c

3

6.0

06TH1D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

7.0

06TH1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

5.0

06TH1D

TH

AV439 Anh v€n giao tiÕp 4

3

7.0

06TH1D

060016T Ph«m ThÞ Kim

ŸiÖp

06TH1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

060016T Ph«m ThÞ Kim

ŸiÖp

06TH1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

5.0

06TH1D
06TH1D

060016T Ph«m ThÞ Kim

ŸiÖp

06TH1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

060016T Ph«m ThÞ Kim

ŸiÖp

06TH1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

060016T Ph«m ThÞ Kim

ŸiÖp

06TH1D

TH

060016T Ph«m ThÞ Kim

ŸiÖp

06TH1D

060016T Ph«m ThÞ Kim

ŸiÖp

06TH1D

060017T Huúnh Ch¡u

Ÿoan

060017T Huúnh Ch¡u

Ÿoan

060017T Huúnh Ch¡u
060017T Huúnh Ch¡u

4

6.0

06TH1D

4.5

5.0

06TH1D

TN513 Toªn rêi r«c

3

3.0

06TH1D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

10.0

06TH1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

5.0

06TH1D

06TH1D

TH

AV539 Anh v€n giao tiÕp 5

3

06TH1D

06TH1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TH1D

Ÿoan

06TH1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

5.0

06TH1D

Ÿoan

06TH1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

5.0

06TH1D

060017T Huúnh Ch¡u

Ÿoan

06TH1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

4.0

06TH1D

060017T Huúnh Ch¡u

Ÿoan

06TH1D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

6.0

06TH1D

060017T Huúnh Ch¡u

Ÿoan

06TH1D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

7.0

06TH1D

060017T Huúnh Ch¡u

Ÿoan

06TH1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

5.0

06TH1D

060018T NguyÔn Ph¥íc

Ÿ«i

06TH1D

TH

AV539 Anh v€n giao tiÕp 5

3

060018T NguyÔn Ph¥íc

Ÿ«i

06TH1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

060018T NguyÔn Ph¥íc

Ÿ«i

06TH1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

7.0

06TH1D

060018T NguyÔn Ph¥íc

Ÿ«i

06TH1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

5.0

06TH1D

060018T NguyÔn Ph¥íc

Ÿ«i

06TH1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

9.0

06TH1D

060018T NguyÔn Ph¥íc

Ÿ«i

06TH1D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

9.0

06TH1D

060018T NguyÔn Ph¥íc

Ÿ«i

06TH1D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

9.0

06TH1D

060018T NguyÔn Ph¥íc

Ÿ«i

06TH1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

5.0

06TH1D

060019T Ho§ng Phóc

Ÿ«t

06TH1D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH1D

060019T Ho§ng Phóc

Ÿ«t

06TH1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TH1D

060019T Ho§ng Phóc

Ÿ«t

06TH1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

4.0

06TH1D

060019T Ho§ng Phóc

Ÿ«t

06TH1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

060019T Ho§ng Phóc

Ÿ«t

06TH1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

060019T Ho§ng Phóc

Ÿ«t

06TH1D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

06TH1D
06TH1D

4

3.0

06TH1D

4.5

6.0

06TH1D

3

3.0

06TH1D

060019T Ho§ng Phóc

Ÿ«t

06TH1D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

7.0

06TH1D

060019T Ho§ng Phóc

Ÿ«t

06TH1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

9.0

06TH1D

060020T Phïng Quèc

Ÿ«t

06TH1D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH1D

060020T Phïng Quèc

Ÿ«t

06TH1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TH1D

060020T Phïng Quèc

Ÿ«t

06TH1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

5.0

06TH1D

060020T Phïng Quèc

Ÿ«t

06TH1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

060020T Phïng Quèc

Ÿ«t

06TH1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

060020T Phïng Quèc

Ÿ«t

06TH1D

TH

060020T Phïng Quèc

Ÿ«t

06TH1D

TH

060020T Phïng Quèc

Ÿ«t

06TH1D

060020T Phïng Quèc

Ÿ«t

06TH1D

060021T NguyÔn Ngäc

Ÿøc

060021T NguyÔn Ngäc
060021T NguyÔn Ngäc

4

5.0

06TH1D

4.5

5.0

06TH1D

TN513 Toªn rêi r«c

3

5.0

06TH1D

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

7.0

06TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH1D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

Ÿøc

06TH1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

Ÿøc

06TH1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

5.0

06TH1D

060021T NguyÔn Ngäc

Ÿøc

06TH1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

060021T NguyÔn Ngäc

Ÿøc

06TH1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

060021T NguyÔn Ngäc

Ÿøc

06TH1D

TH

060021T NguyÔn Ngäc

Ÿøc

06TH1D

TH

060021T NguyÔn Ngäc

Ÿøc

06TH1D

060023T Vâ Minh

HiÕu

060023T Vâ Minh

HiÕu

060023T Vâ Minh
060023T Vâ Minh

07TH2D
8.0

06TH1D
06TH1D
06TH1D

4

7.0

06TH1D

4.5

7.0

06TH1D

TN513 Toªn rêi r«c

3

7.0

06TH1D

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

7.0

06TH1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

8.0

06TH1D

06TH1D

TH

AV439 Anh v€n giao tiÕp 4

3

7.0

06TH1D

06TH1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

HiÕu

06TH1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

5.0

06TH1D

HiÕu

06TH1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

4.0

06TH1D

060023T Vâ Minh

HiÕu

06TH1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

0.0

06TH1D

060023T Vâ Minh

HiÕu

06TH1D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

3.0

06TH1D

060023T Vâ Minh

HiÕu

06TH1D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

10.0

06TH1D

060023T Vâ Minh

HiÕu

06TH1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

6.0

06TH1D

060024T Ph«m Ÿøc

Ho§ng

06TH1D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH1D

060024T Ph«m Ÿøc

Ho§ng

06TH1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TH1D

06TH1D

060024T Ph«m Ÿøc

Ho§ng

06TH1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

060024T Ph«m Ÿøc

Ho§ng

06TH1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4.5

3.0

06TH1D

4

4.0

06TH1D

060024T Ph«m Ÿøc

Ho§ng

06TH1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

060024T Ph«m Ÿøc

Ho§ng

06TH1D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

4.5

4.0

06TH1D

3

5.0

06TH1D

060024T Ph«m Ÿøc

Ho§ng

06TH1D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

9.0

06TH1D

060024T Ph«m Ÿøc

Ho§ng

06TH1D

060026T NguyÔn Quèc

Huy

06TH1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

1.0

06TH1D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

060026T NguyÔn Quèc

Huy

06TH1D

060026T NguyÔn Quèc

Huy

06TH1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

6.0

06TH1D

060026T NguyÔn Quèc

Huy

060026T NguyÔn Quèc

Huy

06TH1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

06TH1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

060026T NguyÔn Quèc

Huy

06TH1D

TH

060026T NguyÔn Quèc

Huy

06TH1D

060026T NguyÔn Quèc

Huy

06TH1D

060027T Tr¶n NguyÔn Li¢n

H¥¤ng

060027T Tr¶n NguyÔn Li¢n

H¥¤ng

060027T Tr¶n NguyÔn Li¢n
060027T Tr¶n NguyÔn Li¢n

06TH1D
06TH1D

4

6.0

06TH1D

4.5

4.0

06TH1D

TN513 Toªn rêi r«c

3

6.0

06TH1D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

10.0

06TH1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

6.0

06TH1D

06TH1D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH1D

06TH1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TH1D

H¥¤ng

06TH1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

8.0

06TH1D

H¥¤ng

06TH1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

6.0

06TH1D

060027T Tr¶n NguyÔn Li¢n

H¥¤ng

06TH1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

4.0

06TH1D

060027T Tr¶n NguyÔn Li¢n

H¥¤ng

06TH1D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

3.0

06TH1D

060027T Tr¶n NguyÔn Li¢n

H¥¤ng

06TH1D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

6.0

06TH1D

060027T Tr¶n NguyÔn Li¢n

H¥¤ng

06TH1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

7.0

06TH1D

060029T Tõ Gia

H§o

06TH1D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

060029T Tõ Gia

H§o

06TH1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

060029T Tõ Gia

H§o

06TH1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

8.0

06TH1D

060029T Tõ Gia

H§o

06TH1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

6.0

06TH1D

060029T Tõ Gia

H§o

06TH1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

8.0

06TH1D

060029T Tõ Gia

H§o

06TH1D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

7.0

06TH1D

060029T Tõ Gia

H§o

06TH1D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

7.0

06TH1D

06TH1D
06TH1D

060029T Tõ Gia

H§o

06TH1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

060030T Ÿßan Thanh

H¨i

06TH1D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

9.0

06TH1D

060030T Ÿßan Thanh

H¨i

06TH1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

060030T Ÿßan Thanh

H¨i

06TH1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

6.0

06TH1D

060030T Ÿßan Thanh

H¨i

06TH1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

6.0

06TH1D

060030T Ÿßan Thanh

H¨i

06TH1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

4.0

06TH1D

060030T Ÿßan Thanh

H¨i

06TH1D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

3.0

06TH1D

060030T Ÿßan Thanh

H¨i

06TH1D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

9.0

06TH1D

060030T Ÿßan Thanh

H¨i

06TH1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

7.0

06TH1D

060032T Thªi V€n

H¾n

06TH1D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH1D

060032T Thªi V€n

H¾n

06TH1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TH1D

060032T Thªi V€n

H¾n

06TH1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

7.0

06TH1D

060032T Thªi V€n

H¾n

06TH1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

4.0

06TH1D

060032T Thªi V€n

H¾n

06TH1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

5.0

06TH1D

060032T Thªi V€n

H¾n

06TH1D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

3.0

06TH1D

060032T Thªi V€n

H¾n

06TH1D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

10.0

06TH1D

060032T Thªi V€n

H¾n

06TH1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

4.0

06TH1D

060033T L¢ Xu¡n

Hïng

06TH1D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH1D

060033T L¢ Xu¡n

Hïng

06TH1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TH1D

060033T L¢ Xu¡n

Hïng

06TH1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

6.0

06TH1D

060033T L¢ Xu¡n

Hïng

06TH1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

6.0

06TH1D

060033T L¢ Xu¡n

Hïng

06TH1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

8.0

06TH1D

060033T L¢ Xu¡n

Hïng

06TH1D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

7.0

06TH1D

060033T L¢ Xu¡n

Hïng

06TH1D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

8.0

06TH1D

060033T L¢ Xu¡n

Hïng

06TH1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

4.0

06TH1D

060034T NguyÔn ThÕ Thi¢n

Hïng

06TH1D

TH

AV539 Anh v€n giao tiÕp 5

3

060034T NguyÔn ThÕ Thi¢n

Hïng

06TH1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

060034T NguyÔn ThÕ Thi¢n

Hïng

06TH1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

4.0

06TH1D

060034T NguyÔn ThÕ Thi¢n

Hïng

06TH1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

3.0

06TH1D

06TH1D
06TH1D

06TH1D
06TH1D

060034T NguyÔn ThÕ Thi¢n

Hïng

06TH1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

9.0

06TH1D

060034T NguyÔn ThÕ Thi¢n

Hïng

06TH1D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

2.0

06TH1D

060034T NguyÔn ThÕ Thi¢n

Hïng

06TH1D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

9.0

06TH1D

060034T NguyÔn ThÕ Thi¢n

Hïng

06TH1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

4.0

06TH1D

060035T L¡m Minh

Khang

06TH1D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

060035T L¡m Minh

Khang

06TH1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

060035T L¡m Minh

Khang

06TH1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

3.0

06TH1D

060035T L¡m Minh

Khang

06TH1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

5.0

06TH1D

060035T L¡m Minh

Khang

06TH1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

6.0

06TH1D

060035T L¡m Minh

Khang

06TH1D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

3.0

06TH1D

060035T L¡m Minh

Khang

06TH1D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

10.0

06TH1D

060035T L¡m Minh

Khang

06TH1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

3.0

06TH1D

060036T Tr¶n C£ng

Khang

06TH1D

TH

AV439 Anh v€n giao tiÕp 4

3

6.0

06TH1D

060036T Tr¶n C£ng

Khang

06TH1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

060036T Tr¶n C£ng

Khang

06TH1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

3.0

06TH1D

060036T Tr¶n C£ng

Khang

06TH1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

5.0

06TH1D

060036T Tr¶n C£ng

Khang

06TH1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

4.0

06TH1D

060036T Tr¶n C£ng

Khang

06TH1D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

5.0

06TH1D

060036T Tr¶n C£ng

Khang

06TH1D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

8.0

06TH1D

060036T Tr¶n C£ng

Khang

06TH1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

8.0

06TH1D

060037T ChÕ Ph¥¤ng YÕn

Khanh

06TH1D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

060037T ChÕ Ph¥¤ng YÕn

Khanh

06TH1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

060037T ChÕ Ph¥¤ng YÕn

Khanh

06TH1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

3.0

06TH1D

060037T ChÕ Ph¥¤ng YÕn

Khanh

06TH1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

060037T ChÕ Ph¥¤ng YÕn

Khanh

06TH1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

060037T ChÕ Ph¥¤ng YÕn

Khanh

06TH1D

TH

060037T ChÕ Ph¥¤ng YÕn

Khanh

06TH1D

060037T ChÕ Ph¥¤ng YÕn

Khanh

06TH1D

060038T NguyÔn Thi¢n

Kh£i

06TH1D

06TH1D
06TH1D

06TH1D

06TH1D
06TH1D

4

4.0

06TH1D

4.5

5.0

06TH1D

TN513 Toªn rêi r«c

3

3.0

06TH1D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

6.0

06TH1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

8.0

06TH1D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH1D

060038T NguyÔn Thi¢n

Kh£i

06TH1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

060038T NguyÔn Thi¢n

Kh£i

06TH1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

5.0

06TH1D
06TH1D

060038T NguyÔn Thi¢n

Kh£i

06TH1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

060038T NguyÔn Thi¢n

Kh£i

06TH1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

060038T NguyÔn Thi¢n

Kh£i

06TH1D

TH

060038T NguyÔn Thi¢n

Kh£i

06TH1D

060038T NguyÔn Thi¢n

Kh£i

06TH1D

060041T Quªch Tu½n

Kh¨i

060041T Quªch Tu½n

Kh¨i

060041T Quªch Tu½n
060041T Quªch Tu½n

4

4.0

06TH1D

4.5

6.0

06TH1D

TN513 Toªn rêi r«c

3

6.0

06TH1D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

6.0

06TH1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

9.0

06TH1D

06TH1D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH1D

06TH1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TH1D

Kh¨i

06TH1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

3.0

06TH1D

Kh¨i

06TH1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

5.0

06TH1D

060041T Quªch Tu½n

Kh¨i

06TH1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

2.0

06TH1D

060041T Quªch Tu½n

Kh¨i

06TH1D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

1.0

06TH1D

060041T Quªch Tu½n

Kh¨i

06TH1D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

8.0

06TH1D

060041T Quªch Tu½n

Kh¨i

06TH1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

8.0

06TH1D

060042T L¢ H÷u

Khªnh

06TH1D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

060042T L¢ H÷u

Khªnh

06TH1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

060042T L¢ H÷u

Khªnh

06TH1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

4.0

06TH1D

060042T L¢ H÷u

Khªnh

06TH1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

4.0

06TH1D

060042T L¢ H÷u

Khªnh

06TH1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

2.0

06TH1D

060042T L¢ H÷u

Khªnh

06TH1D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

5.0

06TH1D

060042T L¢ H÷u

Khªnh

06TH1D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

6.0

06TH1D

060042T L¢ H÷u

Khªnh

06TH1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

9.0

06TH1D

060044T Phï TruyÒn

Ki¢n

06TH1D

TH

AV539 Anh v€n giao tiÕp 5

3

06TH1D

060044T Phï TruyÒn

Ki¢n

06TH1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TH1D

060044T Phï TruyÒn

Ki¢n

06TH1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

5.0

06TH1D

060044T Phï TruyÒn

Ki¢n

06TH1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

060044T Phï TruyÒn

Ki¢n

06TH1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

060044T Phï TruyÒn

Ki¢n

06TH1D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

06TH1D
06TH1D

4

6.0

06TH1D

4.5

5.0

06TH1D

3

6.0

06TH1D

060044T Phï TruyÒn

Ki¢n

06TH1D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

8.0

06TH1D

060044T Phï TruyÒn

Ki¢n

06TH1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

4.0

06TH1D

060045T L¡m ý

KiÖt

06TH1D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH1D

060045T L¡m ý

KiÖt

06TH1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TH1D

060045T L¡m ý

KiÖt

06TH1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

0.0

06TH1D

060045T L¡m ý

KiÖt

06TH1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

060045T L¡m ý

KiÖt

06TH1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

060045T L¡m ý

KiÖt

06TH1D

TH

060045T L¡m ý

KiÖt

06TH1D

TH

060045T L¡m ý

KiÖt

06TH1D

060046T H§ B¨o Minh

06TH1D

060046T H§ B¨o Minh

060046T H§ B¨o Minh
060046T H§ B¨o Minh

4

0.0

06TH1D

4.5

0.0

06TH1D

TN513 Toªn rêi r«c

3

0.0

06TH1D

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

0.0

06TH1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

0.0

06TH1D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH1D

06TH1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TH1D

06TH1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

5.0

06TH1D

06TH1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

5.0

06TH1D

060046T H§ B¨o Minh

06TH1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

7.0

06TH1D

060046T H§ B¨o Minh

06TH1D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

4.0

06TH1D

060046T H§ B¨o Minh

06TH1D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

9.0

06TH1D

060046T H§ B¨o Minh

06TH1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

9.0

06TH1D

060049T NguyÔn Ho§ng

Long

06TH1D

TH

AV439 Anh v€n giao tiÕp 4

3

6.0

06TH1D

060049T NguyÔn Ho§ng

Long

06TH1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

060049T NguyÔn Ho§ng

Long

06TH1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

4.0

06TH1D

060049T NguyÔn Ho§ng

Long

06TH1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

6.0

06TH1D

060049T NguyÔn Ho§ng

Long

06TH1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

9.0

06TH1D

060049T NguyÔn Ho§ng

Long

06TH1D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

6.0

06TH1D

060049T NguyÔn Ho§ng

Long

06TH1D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

10.0

06TH1D

060049T NguyÔn Ho§ng

Long

06TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

060049T NguyÔn Ho§ng

Long

06TH1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

060050T NguyÔn Ho§ng

Long

06TH1D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH1D

060050T NguyÔn Ho§ng

Long

06TH1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TH1D

06TH1D

07TH2D
7.0

06TH1D

060050T NguyÔn Ho§ng

Long

06TH1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

060050T NguyÔn Ho§ng

Long

06TH1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4.5

4.0

06TH1D

4

4.0

06TH1D

060050T NguyÔn Ho§ng

Long

06TH1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

060050T NguyÔn Ho§ng

Long

06TH1D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

4.5

5.0

06TH1D

3

9.0

06TH1D

060050T NguyÔn Ho§ng

Long

06TH1D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

4.0

06TH1D

060050T NguyÔn Ho§ng

Long

06TH1D

060052T NguyÔn Tu½n

Long

06TH1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

9.0

06TH1D

TH

AV539 Anh v€n giao tiÕp 5

3

060052T NguyÔn Tu½n

Long

06TH1D

060052T NguyÔn Tu½n

Long

06TH1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

4.0

06TH1D

060052T NguyÔn Tu½n

Long

060052T NguyÔn Tu½n

Long

06TH1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

06TH1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

060052T NguyÔn Tu½n

Long

06TH1D

TH

060052T NguyÔn Tu½n

Long

06TH1D

060052T NguyÔn Tu½n

Long

06TH1D

060054T NguyÔn V€n

Long

060054T NguyÔn V€n

Long

060054T NguyÔn V€n
060054T NguyÔn V€n

06TH1D
06TH1D

4

6.0

06TH1D

4.5

3.0

06TH1D

TN513 Toªn rêi r«c

3

7.0

06TH1D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

8.0

06TH1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

9.0

06TH1D

06TH1D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH1D

06TH1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TH1D

Long

06TH1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

5.0

06TH1D

Long

06TH1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

5.0

06TH1D

060054T NguyÔn V€n

Long

06TH1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

2.0

06TH1D

060054T NguyÔn V€n

Long

06TH1D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

7.0

06TH1D

060054T NguyÔn V€n

Long

06TH1D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

9.0

06TH1D

060054T NguyÔn V€n

Long

06TH1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

4.0

06TH1D

060060T Mai Bª

Lu¡n

06TH1D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

060060T Mai Bª

Lu¡n

06TH1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

060060T Mai Bª

Lu¡n

06TH1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

5.0

06TH1D

060060T Mai Bª

Lu¡n

06TH1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

6.0

06TH1D

060060T Mai Bª

Lu¡n

06TH1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

4.0

06TH1D

060060T Mai Bª

Lu¡n

06TH1D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

6.0

06TH1D

060060T Mai Bª

Lu¡n

06TH1D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

8.0

06TH1D

06TH1D
06TH1D

060060T Mai Bª

Lu¡n

06TH1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

060062T Ph«m Minh

Lu¾n

06TH1D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

7.0

06TH1D

060062T Ph«m Minh

Lu¾n

06TH1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

060062T Ph«m Minh

Lu¾n

06TH1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

5.0

06TH1D

060062T Ph«m Minh

Lu¾n

06TH1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

4.0

06TH1D

060062T Ph«m Minh

Lu¾n

06TH1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

10.0

06TH1D

060062T Ph«m Minh

Lu¾n

06TH1D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

7.0

06TH1D

060062T Ph«m Minh

Lu¾n

06TH1D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

10.0

06TH1D

060062T Ph«m Minh

Lu¾n

06TH1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

6.0

06TH1D

060066T H§ng Minh

Lîi

06TH1D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH1D

060066T H§ng Minh

Lîi

06TH1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TH1D

060066T H§ng Minh

Lîi

06TH1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

5.0

06TH1D

060066T H§ng Minh

Lîi

06TH1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

060066T H§ng Minh

Lîi

06TH1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

060066T H§ng Minh

Lîi

06TH1D

TH

060066T H§ng Minh

Lîi

06TH1D

TH

060066T H§ng Minh

Lîi

06TH1D

060067T NguyÔn Thôy Xu¡n

Mai

06TH1D

060067T NguyÔn Thôy Xu¡n

Mai

060067T NguyÔn Thôy Xu¡n
060067T NguyÔn Thôy Xu¡n

06TH1D
06TH1D

4

6.0

06TH1D

4.5

4.0

06TH1D

TN513 Toªn rêi r«c

3

5.0

06TH1D

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

7.0

06TH1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

4.0

06TH1D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH1D

06TH1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TH1D

Mai

06TH1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

4.0

06TH1D

Mai

06TH1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

4.0

06TH1D

060067T NguyÔn Thôy Xu¡n

Mai

06TH1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

3.0

06TH1D

060067T NguyÔn Thôy Xu¡n

Mai

06TH1D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

3.0

06TH1D

060067T NguyÔn Thôy Xu¡n

Mai

06TH1D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

9.0

06TH1D

060067T NguyÔn Thôy Xu¡n

Mai

06TH1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

8.0

06TH1D

060072T NguyÔn Minh

M¸n

06TH1D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

060072T NguyÔn Minh

M¸n

06TH1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

060072T NguyÔn Minh

M¸n

06TH1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

3.0

06TH1D

060072T NguyÔn Minh

M¸n

06TH1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

5.0

06TH1D

06TH1D
06TH1D

060072T NguyÔn Minh

M¸n

06TH1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

4.0

06TH1D

060072T NguyÔn Minh

M¸n

06TH1D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

6.0

06TH1D

060072T NguyÔn Minh

M¸n

06TH1D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

10.0

06TH1D

060072T NguyÔn Minh

M¸n

06TH1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

7.0

06TH1D

060073T NguyÔn Thanh

Nam

06TH1D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

060073T NguyÔn Thanh

Nam

06TH1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

060073T NguyÔn Thanh

Nam

06TH1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

3.0

06TH1D

060073T NguyÔn Thanh

Nam

06TH1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

060073T NguyÔn Thanh

Nam

06TH1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

060073T NguyÔn Thanh

Nam

06TH1D

TH

060073T NguyÔn Thanh

Nam

06TH1D

TH

060073T NguyÔn Thanh

Nam

06TH1D

060074T Ÿµng L¢ Duy

Nam

060074T Ÿµng L¢ Duy

Nam

060074T Ÿµng L¢ Duy
060074T Ÿµng L¢ Duy

06TH1D
06TH1D

4

6.0

06TH1D

4.5

7.0

06TH1D

TN513 Toªn rêi r«c

3

8.0

06TH1D

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

8.0

06TH1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

7.0

06TH1D

06TH1D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH1D

06TH1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TH1D

Nam

06TH1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

5.0

06TH1D

Nam

06TH1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

3.0

06TH1D

060074T Ÿµng L¢ Duy

Nam

06TH1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

8.0

06TH1D

060074T Ÿµng L¢ Duy

Nam

06TH1D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

2.0

06TH1D

060074T Ÿµng L¢ Duy

Nam

06TH1D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

10.0

06TH1D

060074T Ÿµng L¢ Duy

Nam

06TH1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

6.0

06TH1D

060076T Bïi ThÞ YÕn

Nhi

06TH1D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

060076T Bïi ThÞ YÕn

Nhi

06TH1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

060076T Bïi ThÞ YÕn

Nhi

06TH1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

5.0

06TH1D

060076T Bïi ThÞ YÕn

Nhi

06TH1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

060076T Bïi ThÞ YÕn

Nhi

06TH1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

060076T Bïi ThÞ YÕn

Nhi

06TH1D

TH

060076T Bïi ThÞ YÕn

Nhi

06TH1D

060076T Bïi ThÞ YÕn

Nhi

06TH1D

060077T Ho§ng Khªnh

Nhi

06TH1D

06TH1D
06TH1D

4

4.0

06TH1D

4.5

7.0

06TH1D

TN513 Toªn rêi r«c

3

7.0

06TH1D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

10.0

06TH1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

8.0

06TH1D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH1D

060077T Ho§ng Khªnh

Nhi

06TH1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

060077T Ho§ng Khªnh

Nhi

06TH1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

3.0

06TH1D
06TH1D

060077T Ho§ng Khªnh

Nhi

06TH1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

060077T Ho§ng Khªnh

Nhi

06TH1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

060077T Ho§ng Khªnh

Nhi

06TH1D

TH

060077T Ho§ng Khªnh

Nhi

06TH1D

060077T Ho§ng Khªnh

Nhi

06TH1D

060079T Ph«m ThÞ H«nh

Nh¡n

060079T Ph«m ThÞ H«nh

Nh¡n

060079T Ph«m ThÞ H«nh
060079T Ph«m ThÞ H«nh

4

4.0

06TH1D

4.5

6.0

06TH1D

TN513 Toªn rêi r«c

3

6.0

06TH1D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

10.0

06TH1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

8.0

06TH1D

06TH1D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH1D

06TH1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TH1D

Nh¡n

06TH1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

3.0

06TH1D

Nh¡n

06TH1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

5.0

06TH1D

060079T Ph«m ThÞ H«nh

Nh¡n

06TH1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

1.0

06TH1D

060079T Ph«m ThÞ H«nh

Nh¡n

06TH1D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

5.0

06TH1D

060079T Ph«m ThÞ H«nh

Nh¡n

06TH1D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

8.0

06TH1D

060079T Ph«m ThÞ H«nh

Nh¡n

06TH1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

3.0

06TH1D

060080T L¡m Quúnh

Nh¥

06TH1D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

060080T L¡m Quúnh

Nh¥

06TH1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

060080T L¡m Quúnh

Nh¥

06TH1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

3.0

06TH1D

060080T L¡m Quúnh

Nh¥

06TH1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

5.0

06TH1D

060080T L¡m Quúnh

Nh¥

06TH1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

1.0

06TH1D

060080T L¡m Quúnh

Nh¥

06TH1D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

6.0

06TH1D

060080T L¡m Quúnh

Nh¥

06TH1D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

7.0

06TH1D

060080T L¡m Quúnh

Nh¥

06TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

060080T L¡m Quúnh

Nh¥

06TH1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

060081T H§ Minh

Nhùt

06TH1D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH1D

060081T H§ Minh

Nhùt

06TH1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TH1D

060081T H§ Minh

Nhùt

06TH1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

3.0

06TH1D

060081T H§ Minh

Nhùt

06TH1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

4.0

06TH1D

060081T H§ Minh

Nhùt

06TH1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

5.0

06TH1D

06TH1D
06TH1D

07TH2D
4.0

06TH1D

060081T H§ Minh

Nhùt

06TH1D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

9.0

06TH1D

060081T H§ Minh

Nhùt

06TH1D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

10.0

06TH1D

060081T H§ Minh

Nhùt

06TH1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

9.0

06TH1D

060082T L¢ Long

Phi

06TH1D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH1D

060082T L¢ Long

Phi

06TH1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TH1D

060082T L¢ Long

Phi

06TH1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

4.0

06TH1D

060082T L¢ Long

Phi

06TH1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

5.0

06TH1D

060082T L¢ Long

Phi

06TH1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

1.0

06TH1D

060082T L¢ Long

Phi

06TH1D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

6.0

06TH1D

060082T L¢ Long

Phi

06TH1D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

9.0

06TH1D

060082T L¢ Long

Phi

06TH1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

4.0

06TH1D

060085T Ÿo§n H÷u Thanh

Phong

06TH1D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

060085T Ÿo§n H÷u Thanh

Phong

06TH1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

060085T Ÿo§n H÷u Thanh

Phong

06TH1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

5.0

06TH1D

060085T Ÿo§n H÷u Thanh

Phong

06TH1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

3.0

06TH1D

060085T Ÿo§n H÷u Thanh

Phong

06TH1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

6.0

06TH1D

060085T Ÿo§n H÷u Thanh

Phong

06TH1D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

3.0

06TH1D

060085T Ÿo§n H÷u Thanh

Phong

06TH1D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

10.0

06TH1D

060085T Ÿo§n H÷u Thanh

Phong

06TH1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

5.0

06TH1D

060086T NguyÔn Th§nh

Ph¥¤ng 06TH1D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH1D

060086T NguyÔn Th§nh

Ph¥¤ng 06TH1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TH1D

060086T NguyÔn Th§nh

Ph¥¤ng 06TH1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

5.0

06TH1D

060086T NguyÔn Th§nh

Ph¥¤ng 06TH1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

4.0

06TH1D

060086T NguyÔn Th§nh

Ph¥¤ng 06TH1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

7.0

06TH1D

060086T NguyÔn Th§nh

Ph¥¤ng 06TH1D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

3.0

06TH1D

060086T NguyÔn Th§nh

Ph¥¤ng 06TH1D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

9.0

06TH1D

060086T NguyÔn Th§nh

Ph¥¤ng 06TH1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

3.0

06TH1D

060087T L¡m T½n

Ph¥íc

06TH1D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH1D

060087T L¡m T½n

Ph¥íc

06TH1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TH1D

06TH1D
06TH1D

060087T L¡m T½n

Ph¥íc

06TH1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

060087T L¡m T½n

Ph¥íc

06TH1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4.5

8.0

06TH1D

4

3.0

06TH1D

060087T L¡m T½n

Ph¥íc

06TH1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

060087T L¡m T½n

Ph¥íc

06TH1D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

4.5

6.0

06TH1D

3

7.0

06TH1D

060087T L¡m T½n

Ph¥íc

06TH1D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

5.0

06TH1D

060087T L¡m T½n

Ph¥íc

06TH1D

060088T ChÕ Bång C£ng

Phè

06TH1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

5.0

06TH1D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

060088T ChÕ Bång C£ng

Phè

06TH1D

060088T ChÕ Bång C£ng

Phè

06TH1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

3.0

06TH1D

060088T ChÕ Bång C£ng

Phè

060088T ChÕ Bång C£ng

Phè

06TH1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

06TH1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

060088T ChÕ Bång C£ng

Phè

06TH1D

TH

060088T ChÕ Bång C£ng

Phè

06TH1D

060088T ChÕ Bång C£ng

Phè

06TH1D

060089T NguyÔn Ho§ng

Phóc

060089T NguyÔn Ho§ng

Phóc

060089T NguyÔn Ho§ng
060089T NguyÔn Ho§ng

06TH1D
06TH1D

4

6.0

06TH1D

4.5

9.0

06TH1D

TN513 Toªn rêi r«c

3

5.0

06TH1D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

8.0

06TH1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

7.0

06TH1D

06TH1D

TH

AV439 Anh v€n giao tiÕp 4

3

9.0

06TH1D

06TH1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

Phóc

06TH1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

4.0

06TH1D

Phóc

06TH1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

5.0

06TH1D

060089T NguyÔn Ho§ng

Phóc

06TH1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

10.0

06TH1D

060089T NguyÔn Ho§ng

Phóc

06TH1D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

9.0

06TH1D

060089T NguyÔn Ho§ng

Phóc

06TH1D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

7.0

06TH1D

060089T NguyÔn Ho§ng

Phóc

06TH1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

8.0

06TH1D

060090T T€ng VÜ

Quan

06TH1D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

060090T T€ng VÜ

Quan

06TH1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

060090T T€ng VÜ

Quan

06TH1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

6.0

06TH1D

060090T T€ng VÜ

Quan

06TH1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

4.0

06TH1D

060090T T€ng VÜ

Quan

06TH1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

0.0

06TH1D

060090T T€ng VÜ

Quan

06TH1D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

2.0

06TH1D

060090T T€ng VÜ

Quan

06TH1D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

1.0

06TH1D

06TH1D

06TH1D
06TH1D

060090T T€ng VÜ

Quan

06TH1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

060091T D¥¤ng T½n

Quang

06TH1D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

3.0

06TH1D
06TH1D

060091T D¥¤ng T½n

Quang

06TH1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TH1D

060091T D¥¤ng T½n

Quang

06TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

07TH3D

060091T D¥¤ng T½n

Quang

06TH1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

060091T D¥¤ng T½n

Quang

06TH1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

060091T D¥¤ng T½n

Quang

06TH1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

060091T D¥¤ng T½n

Quang

06TH1D

TH

TN113 Toªn cao c½p A3

4

060091T D¥¤ng T½n

Quang

06TH1D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

5.0

06TH1D

060091T D¥¤ng T½n

Quang

06TH1D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

10.0

06TH1D

060091T D¥¤ng T½n

Quang

06TH1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

7.0

06TH1D

060094T Giang Quèc

QuyÒn

06TH1D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH1D

060094T Giang Quèc

QuyÒn

06TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH1D

060094T Giang Quèc

QuyÒn

06TH1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TH1D

060094T Giang Quèc

QuyÒn

06TH1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

6.0

06TH1D

060094T Giang Quèc

QuyÒn

06TH1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

6.0

06TH1D

060094T Giang Quèc

QuyÒn

06TH1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

5.0

06TH1D

060094T Giang Quèc

QuyÒn

06TH1D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

7.0

06TH1D

060094T Giang Quèc

QuyÒn

06TH1D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

8.0

06TH1D

060094T Giang Quèc

QuyÒn

06TH1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

6.0

06TH1D

060096T NguyÔn ViÖt

Qu¡n

06TH1D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1D

060096T NguyÔn ViÖt

Qu¡n

06TH1D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH1D

060096T NguyÔn ViÖt

Qu¡n

06TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH1D

060096T NguyÔn ViÖt

Qu¡n

06TH1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

060096T NguyÔn ViÖt

Qu¡n

06TH1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

6.0

06TH1D

060096T NguyÔn ViÖt

Qu¡n

06TH1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

5.0

06TH1D

060096T NguyÔn ViÖt

Qu¡n

06TH1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

5.0

06TH1D

060096T NguyÔn ViÖt

Qu¡n

06TH1D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

2.0

06TH1D

060096T NguyÔn ViÖt

Qu¡n

06TH1D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

9.0

06TH1D

4.5

5.0

06TH1D

4

5.0

06TH1D

4.5

4.0

06TH1D
07CD1D

06TH1D

060096T NguyÔn ViÖt

Qu¡n

06TH1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

060098T Hå NguyÔn Tu½n

Quúnh

06TH1D

TH

AV539 Anh v€n giao tiÕp 5

3

7.0

06TH1D

060098T Hå NguyÔn Tu½n

Quúnh

06TH1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

060098T Hå NguyÔn Tu½n

Quúnh

06TH1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

5.0

06TH1D

060098T Hå NguyÔn Tu½n

Quúnh

06TH1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

6.0

06TH1D

060098T Hå NguyÔn Tu½n

Quúnh

06TH1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

7.0

06TH1D

060098T Hå NguyÔn Tu½n

Quúnh

06TH1D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

6.0

06TH1D

060098T Hå NguyÔn Tu½n

Quúnh

06TH1D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

9.0

06TH1D

060098T Hå NguyÔn Tu½n

Quúnh

06TH1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

9.0

06TH1D

060099T T£n Th½t

Quý

06TH1D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH1D

060099T T£n Th½t

Quý

06TH1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TH1D

060099T T£n Th½t

Quý

06TH1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

0.0

06TH1D

060099T T£n Th½t

Quý

06TH1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

060099T T£n Th½t

Quý

06TH1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

060099T T£n Th½t

Quý

06TH1D

TH

060099T T£n Th½t

Quý

06TH1D

TH

060099T T£n Th½t

Quý

06TH1D

060201T NguyÔn Quèc

Hïng

06TH1D

060201T NguyÔn Quèc

Hïng

060201T NguyÔn Quèc
060201T NguyÔn Quèc

06TH1D
06TH1D

4

0.0

06TH1D

4.5

0.0

06TH1D

TN513 Toªn rêi r«c

3

0.0

06TH1D

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

0.0

06TH1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

0.0

06TH1D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH1D

06TH1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TH1D

Hïng

06TH1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

5.0

06TH1D

Hïng

06TH1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

8.0

06TH1D

060201T NguyÔn Quèc

Hïng

06TH1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

9.0

06TH1D

060201T NguyÔn Quèc

Hïng

06TH1D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

8.0

06TH1D

060201T NguyÔn Quèc

Hïng

06TH1D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

9.0

06TH1D

060201T NguyÔn Quèc

Hïng

06TH1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

7.0

06TH1D

060202T Ÿç M«nh

Hïng

06TH1D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

060202T Ÿç M«nh

Hïng

06TH1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

060202T Ÿç M«nh

Hïng

06TH1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

6.0

06TH1D

060202T Ÿç M«nh

Hïng

06TH1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

8.0

06TH1D

06TH1D
06TH1D

060202T Ÿç M«nh

Hïng

06TH1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

7.0

06TH1D

060202T Ÿç M«nh

Hïng

06TH1D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

5.0

06TH1D

060202T Ÿç M«nh

Hïng

06TH1D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

10.0

06TH1D

060202T Ÿç M«nh

Hïng

06TH1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

9.0

06TH1D

060205T Tr¶n Quang Ÿ€ng

Khoa

06TH1D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

060205T Tr¶n Quang Ÿ€ng

Khoa

06TH1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

060205T Tr¶n Quang Ÿ€ng

Khoa

06TH1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

3.0

06TH1D

060205T Tr¶n Quang Ÿ€ng

Khoa

06TH1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

6.0

06TH1D

060205T Tr¶n Quang Ÿ€ng

Khoa

06TH1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

5.0

06TH1D

060205T Tr¶n Quang Ÿ€ng

Khoa

06TH1D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

2.0

06TH1D

060205T Tr¶n Quang Ÿ€ng

Khoa

06TH1D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

10.0

06TH1D

060205T Tr¶n Quang Ÿ€ng

Khoa

06TH1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

6.0

06TH1D

060206T NguyÔn Tr¶n Trung

Kh¨i

06TH1D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH1D

060206T NguyÔn Tr¶n Trung

Kh¨i

06TH1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TH1D

060206T NguyÔn Tr¶n Trung

Kh¨i

06TH1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

4.0

06TH1D

060206T NguyÔn Tr¶n Trung

Kh¨i

06TH1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

4.0

06TH1D

060206T NguyÔn Tr¶n Trung

Kh¨i

06TH1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

4.0

06TH1D

060206T NguyÔn Tr¶n Trung

Kh¨i

06TH1D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

4.0

06TH1D

060206T NguyÔn Tr¶n Trung

Kh¨i

06TH1D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

5.0

06TH1D

060206T NguyÔn Tr¶n Trung

Kh¨i

06TH1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

7.0

06TH1D

060207T NguyÔn Hång

Khªnh

06TH1D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

060207T NguyÔn Hång

Khªnh

06TH1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

060207T NguyÔn Hång

Khªnh

06TH1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

060207T NguyÔn Hång

Khªnh

06TH1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

060207T NguyÔn Hång

Khªnh

06TH1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

060207T NguyÔn Hång

Khªnh

06TH1D

TH

060207T NguyÔn Hång

Khªnh

06TH1D

060207T NguyÔn Hång

Khªnh

06TH1D

060208T Tr¶n Tu½n

KiÖt

06TH1D

06TH1D
06TH1D

06TH1D
06TH1D
1.0

06TH1D

4

4.0

06TH1D

4.5

10.0

06TH1D

TN513 Toªn rêi r«c

3

6.0

06TH1D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

9.0

06TH1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

9.0

06TH1D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH1D

060208T Tr¶n Tu½n

KiÖt

06TH1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

060208T Tr¶n Tu½n

KiÖt

06TH1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

1.0

06TH1D
06TH1D

060208T Tr¶n Tu½n

KiÖt

06TH1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

060208T Tr¶n Tu½n

KiÖt

06TH1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

060208T Tr¶n Tu½n

KiÖt

06TH1D

TH

060208T Tr¶n Tu½n

KiÖt

06TH1D

060208T Tr¶n Tu½n

KiÖt

06TH1D

060209T T« Anh

KiÖt

060209T T« Anh

KiÖt

060209T T« Anh
060209T T« Anh

4

3.0

06TH1D

4.5

0.0

06TH1D

TN513 Toªn rêi r«c

3

5.0

06TH1D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

8.0

06TH1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

3.0

06TH1D

06TH1D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH1D

06TH1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TH1D

KiÖt

06TH1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

3.0

06TH1D

KiÖt

06TH1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

3.0

06TH1D

060209T T« Anh

KiÖt

06TH1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

5.0

06TH1D

060209T T« Anh

KiÖt

06TH1D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

4.0

06TH1D

060209T T« Anh

KiÖt

06TH1D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

9.0

06TH1D

060209T T« Anh

KiÖt

06TH1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

7.0

06TH1D

060210T Bïi Ho§ng Ph¥¤ng

Lan

06TH1D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

060210T Bïi Ho§ng Ph¥¤ng

Lan

06TH1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

060210T Bïi Ho§ng Ph¥¤ng

Lan

06TH1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

5.0

06TH1D

060210T Bïi Ho§ng Ph¥¤ng

Lan

06TH1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

4.0

06TH1D

060210T Bïi Ho§ng Ph¥¤ng

Lan

06TH1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

4.0

06TH1D

060210T Bïi Ho§ng Ph¥¤ng

Lan

06TH1D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

5.0

06TH1D

060210T Bïi Ho§ng Ph¥¤ng

Lan

06TH1D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

9.0

06TH1D

060210T Bïi Ho§ng Ph¥¤ng

Lan

06TH1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

9.0

06TH1D

060211T Huúnh ThÞ Thïy

Linh

06TH1D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH1D

060211T Huúnh ThÞ Thïy

Linh

06TH1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TH1D

060211T Huúnh ThÞ Thïy

Linh

06TH1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

6.0

06TH1D

060211T Huúnh ThÞ Thïy

Linh

06TH1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

060211T Huúnh ThÞ Thïy

Linh

06TH1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

060211T Huúnh ThÞ Thïy

Linh

06TH1D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

06TH1D
06TH1D

4

5.0

06TH1D

4.5

9.0

06TH1D

3

7.0

06TH1D

060211T Huúnh ThÞ Thïy

Linh

06TH1D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

9.0

06TH1D

060211T Huúnh ThÞ Thïy

Linh

06TH1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

7.0

06TH1D

060212T Ph«m Duy

Linh

06TH1D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH1D

060212T Ph«m Duy

Linh

06TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH1D

060212T Ph«m Duy

Linh

06TH1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TH1D

060212T Ph«m Duy

Linh

06TH1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

2.0

06TH1D

060212T Ph«m Duy

Linh

06TH1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

7.0

06TH1D

060212T Ph«m Duy

Linh

06TH1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

5.0

06TH1D

060212T Ph«m Duy

Linh

06TH1D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

5.0

06TH1D

060212T Ph«m Duy

Linh

06TH1D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

10.0

06TH1D

060212T Ph«m Duy

Linh

06TH1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

7.0

06TH1D

060215T Mai NghÜa Ho§ng

Long

06TH1D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

060215T Mai NghÜa Ho§ng

Long

06TH1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

060215T Mai NghÜa Ho§ng

Long

06TH1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

5.0

06TH1D

060215T Mai NghÜa Ho§ng

Long

06TH1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

5.0

06TH1D

060215T Mai NghÜa Ho§ng

Long

06TH1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

9.0

06TH1D

060215T Mai NghÜa Ho§ng

Long

06TH1D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

5.0

06TH1D

060215T Mai NghÜa Ho§ng

Long

06TH1D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

10.0

06TH1D

060215T Mai NghÜa Ho§ng

Long

06TH1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

9.0

06TH1D

060216T Ho§ng Bª

Lu¡n

06TH1D

TH

AV439 Anh v€n giao tiÕp 4

3

8.0

06TH1D

060216T Ho§ng Bª

Lu¡n

06TH1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

060216T Ho§ng Bª

Lu¡n

06TH1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

6.0

06TH1D

060216T Ho§ng Bª

Lu¡n

06TH1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

6.0

06TH1D

060216T Ho§ng Bª

Lu¡n

06TH1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

10.0

06TH1D

060216T Ho§ng Bª

Lu¡n

06TH1D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

5.0

06TH1D

060216T Ho§ng Bª

Lu¡n

06TH1D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

8.0

06TH1D

060216T Ho§ng Bª

Lu¡n

06TH1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

4.0

06TH1D

060219T NguyÔn

L¡m

06TH1D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH1D

060219T NguyÔn

L¡m

06TH1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TH1D

06TH1D
06TH1D

06TH1D

060219T NguyÔn

L¡m

06TH1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

060219T NguyÔn

L¡m

06TH1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4.5

5.0

06TH1D

4

5.0

06TH1D

060219T NguyÔn

L¡m

06TH1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

060219T NguyÔn

L¡m

06TH1D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

4.5

10.0

06TH1D

3

3.0

06TH1D

060219T NguyÔn

L¡m

06TH1D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

10.0

06TH1D

7.0

06TH1D

060219T NguyÔn

L¡m

06TH1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

061149C L¢ Kh¯c

Huy

06TH1D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

061149C L¢ Kh¯c

Huy

06TH1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

061149C L¢ Kh¯c

Huy

06TH1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

5.0

06TH1D

061149C L¢ Kh¯c

Huy

06TH1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

061149C L¢ Kh¯c

Huy

06TH1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

061149C L¢ Kh¯c

Huy

06TH1D

TH

061149C L¢ Kh¯c

Huy

06TH1D

061149C L¢ Kh¯c

Huy

06TH1D

610242T Ph«m Ngäc ThÕ

Anh

06TH1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

610242T Ph«m Ngäc ThÕ

Anh

06TH1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

5.0

06TH1D

610242T Ph«m Ngäc ThÕ

Anh

06TH1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

0.0

06TH1D

610242T Ph«m Ngäc ThÕ

Anh

06TH1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

4.0

06TH1D

610242T Ph«m Ngäc ThÕ

Anh

06TH1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

6.0

06TH1D

810810T Ph«m Phó

V¡n

06TH1D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH1D

810810T Ph«m Phó

V¡n

06TH1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TH1D

810810T Ph«m Phó

V¡n

06TH1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

2.0

06TH1D

810810T Ph«m Phó

V¡n

06TH1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

2.0

06TH1D

810810T Ph«m Phó

V¡n

06TH1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

4.0

06TH1D

810810T Ph«m Phó

V¡n

06TH1D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

1.0

06TH1D

810817T Vâ H¨i

Anh

06TH1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

810817T Vâ H¨i

Anh

06TH1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

0.0

06TH1D

810817T Vâ H¨i

Anh

06TH1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

0.0

06TH1D

810817T Vâ H¨i

Anh

06TH1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

0.0

06TH1D

06TH1D
06TH1D

4

5.0

06TH1D

4.5

3.0

06TH1D

TN513 Toªn rêi r«c

3

7.0

06TH1D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

9.0

06TH1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

8.0

06TH1D
06TH1D

06TH1D

810817T Vâ H¨i

Anh

06TH1D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

810821T Ph«m Phóc

B¯c

06TH1D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

0.0

06TH1D

810821T Ph«m Phóc

B¯c

06TH1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

3.0

06TH1D

810821T Ph«m Phóc

B¯c

06TH1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

1.0

06TH1D

810821T Ph«m Phóc

B¯c

06TH1D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

1.0

06TH1D

810821T Ph«m Phóc

B¯c

06TH1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

0.0

06TH1D

810843T NguyÔn Ngäc

Dòng

06TH1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

810843T NguyÔn Ngäc

Dòng

06TH1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

3.0

06TH1D

810843T NguyÔn Ngäc

Dòng

06TH1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

4.0

06TH1D

810843T NguyÔn Ngäc

Dòng

06TH1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

2.0

06TH1D

810843T NguyÔn Ngäc

Dòng

06TH1D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

1.0

06TH1D

810843T NguyÔn Ngäc

Dòng

06TH1D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

2.0

06TH1D

810844T Vò Thôy Thanh

Giang

06TH1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

0.0

06TH1D

810844T Vò Thôy Thanh

Giang

06TH1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

0.0

06TH1D

810844T Vò Thôy Thanh

Giang

06TH1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

0.0

06TH1D

810844T Vò Thôy Thanh

Giang

06TH1D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

0.0

06TH1D

810844T Vò Thôy Thanh

Giang

06TH1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

810889T Nguy¢n Duy

Khang

06TH1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

810889T Nguy¢n Duy

Khang

06TH1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

810889T Nguy¢n Duy

Khang

06TH1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

810889T Nguy¢n Duy

Khang

06TH1D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

810893T NguyÔn Tó

Khoa

06TH1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

810893T NguyÔn Tó

Khoa

06TH1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

810893T NguyÔn Tó

Khoa

06TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

810893T NguyÔn Tó

Khoa

06TH1D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

0.0

06TH1D

811064T NguyÔn Minh

Ÿøc

06TH1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

0.0

06TH1D

811064T NguyÔn Minh

Ÿøc

06TH1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

811064T NguyÔn Minh

Ÿøc

06TH1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

811064T NguyÔn Minh

Ÿøc

06TH1D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

06TH1D

06TH1D

3

0.0

06TH1D

4.5

0.0

06TH1D

4

0.0

06TH1D

4.5

0.0

06TH1D

3

0.0

06TH1D

4.5

5.0

06TH1D

4

0.0

06TH1D
07TH1D

4

0.0

06TH1D

4.5

0.0

06TH1D

3

0.0

06TH1D

811064T NguyÔn Minh

Ÿøc

06TH1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

910011T ٵng Thanh

B×nh

06TH1D

TH

AV539 Anh v€n giao tiÕp 5

3

0.0

910011T ٵng Thanh

B×nh

06TH1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

910011T ٵng Thanh

B×nh

06TH1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

2.0

06TH1D

910011T ٵng Thanh

B×nh

06TH1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

3.0

06TH1D

910011T ٵng Thanh

B×nh

06TH1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

3.0

06TH1D

910011T ٵng Thanh

B×nh

06TH1D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

2.0

06TH1D

910011T ٵng Thanh

B×nh

06TH1D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

1.0

06TH1D

910018T Ÿç Xu¡n

DiÔn

06TH1D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

910018T Ÿç Xu¡n

DiÔn

06TH1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

910018T Ÿç Xu¡n

DiÔn

06TH1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

4.0

06TH1D

910018T Ÿç Xu¡n

DiÔn

06TH1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

3.0

06TH1D

910018T Ÿç Xu¡n

DiÔn

06TH1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

2.0

06TH1D

910018T Ÿç Xu¡n

DiÔn

06TH1D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

1.0

06TH1D

910018T Ÿç Xu¡n

DiÔn

06TH1D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

1.0

06TH1D

910018T Ÿç Xu¡n

DiÔn

06TH1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

6.0

06TH1D

910022T NguyÔn Nh¾t

Duy

06TH1D

TH

AV539 Anh v€n giao tiÕp 5

3

06TH1D

910022T NguyÔn Nh¾t

Duy

06TH1D

TH

LS102 LÞch sö ¦¨ng céng s¨n ViÖt Nam

4

09TH1N

910022T NguyÔn Nh¾t

Duy

06TH1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TH1D

910022T NguyÔn Nh¾t

Duy

06TH1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

6.0

06TH1D

910022T NguyÔn Nh¾t

Duy

06TH1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

4.0

06TH1D

910022T NguyÔn Nh¾t

Duy

06TH1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

2.0

910022T NguyÔn Nh¾t

Duy

06TH1D

TH

TH259 Lý thuyÕt hÖ ¦iÒu h§nh

910022T NguyÔn Nh¾t

Duy

06TH1D

TH

TH260 Ÿå häa mªy tÝnh

910022T NguyÔn Nh¾t

Duy

06TH1D

TH

TH801 PT thiÕt kÕ hÖ thèng th£ng tin

910026T Cao ViÖt

Dòng

06TH1D

TH

AV539 Anh v€n giao tiÕp 5

910026T Cao ViÖt

Dòng

06TH1D

TH

LS102 LÞch sö ¦¨ng céng s¨n ViÖt Nam

910026T Cao ViÖt

Dòng

06TH1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

910026T Cao ViÖt

Dòng

06TH1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

06TH1D
06TH1D

06TH1D
06TH1D

3

06TH1D
09TH1N

3
4.5

06TH1D

09TH1N
3.0

09TH1N

3

06TH1D

4

09TH1N

1.5

06TH1D
6.0

06TH1D

910026T Cao ViÖt

Dòng

06TH1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

910043T Ÿµng Ngäc

Huy

06TH1D

TH

AV539 Anh v€n giao tiÕp 5

3

910043T Ÿµng Ngäc

Huy

06TH1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

910043T Ÿµng Ngäc

Huy

06TH1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

910043T Ÿµng Ngäc

Huy

06TH1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

910043T Ÿµng Ngäc

Huy

06TH1D

TH

910043T Ÿµng Ngäc

Huy

06TH1D

TH

910058T Mai T½n

Khoa

06TH1D

TH

AV539 Anh v€n giao tiÕp 5

910058T Mai T½n

Khoa

06TH1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

910058T Mai T½n

Khoa

06TH1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

910058T Mai T½n

Khoa

06TH1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

910058T Mai T½n

Khoa

06TH1D

TH

910058T Mai T½n

Khoa

06TH1D

910068T Ho§ng Thanh

Li¢m

06TH1D

910068T Ho§ng Thanh

Li¢m

910068T Ho§ng Thanh

Li¢m

910068T Ho§ng Thanh
910068T Ho§ng Thanh

2.0

06TH1D
06TH1D

4.5

0.0

06TH1D

4

0.0

06TH1D

4.5

0.0

06TH1D

TN513 Toªn rêi r«c

3

0.0

06TH1D

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

0.0

06TH1D

3

06TH1D

4.5

4.0

06TH1D

4

4.0

06TH1D

4.5

0.0

06TH1D

TN513 Toªn rêi r«c

3

1.0

06TH1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

6.0

06TH1D

TH

AV539 Anh v€n giao tiÕp 5

3

06TH1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

06TH1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

Li¢m

06TH1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

Li¢m

06TH1D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

910068T Ho§ng Thanh

Li¢m

06TH1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

910076T Tr¥¤ng Nguy¢n

Minh

06TH1D

TH

AV539 Anh v€n giao tiÕp 5

3

06TH1D

910076T Tr¥¤ng Nguy¢n

Minh

06TH1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TH1D

910076T Tr¥¤ng Nguy¢n

Minh

06TH1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

0.0

06TH1D

910076T Tr¥¤ng Nguy¢n

Minh

06TH1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

0.0

06TH1D

910076T Tr¥¤ng Nguy¢n

Minh

06TH1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

0.0

06TH1D

910076T Tr¥¤ng Nguy¢n

Minh

06TH1D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

0.0

06TH1D

910076T Tr¥¤ng Nguy¢n

Minh

06TH1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

0.0

06TH1D

910077T Ÿµng Ngäc Huy

Minh

06TH1D

TH

AV539 Anh v€n giao tiÕp 5

910077T Ÿµng Ngäc Huy

Minh

06TH1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

910077T Ÿµng Ngäc Huy

Minh

06TH1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

06TH1D

4.5

3.0

06TH1D

4

6.0

06TH1D

4.5

0.0

06TH1D

3

4.0

06TH1D

3

5.0

06TH1D

3

06TH1D

4.5

4.0

06TH1D

4

4.0

06TH1D

910077T Ÿµng Ngäc Huy

Minh

06TH1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

1.0

06TH1D

910077T Ÿµng Ngäc Huy

Minh

06TH1D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

4.0

06TH1D

910077T Ÿµng Ngäc Huy

Minh

06TH1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

5.0

910085T Ph«m Ph¥¤ng Hång

Ng÷

06TH1D

TH

AT103 Anh v€n chuy¢n ng§nh CNTT 1

3

09TH1N

910085T Ph«m Ph¥¤ng Hång

Ng÷

06TH1D

TH

AV539 Anh v€n giao tiÕp 5

3

06TH1D

910085T Ph«m Ph¥¤ng Hång

Ng÷

06TH1D

TH

LS102 LÞch sö ¦¨ng céng s¨n ViÖt Nam

910085T Ph«m Ph¥¤ng Hång

Ng÷

06TH1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

910085T Ph«m Ph¥¤ng Hång

Ng÷

06TH1D

TH

910085T Ph«m Ph¥¤ng Hång

Ng÷

06TH1D

TH

910085T Ph«m Ph¥¤ng Hång

Ng÷

06TH1D

TH

TH801 PT thiÕt kÕ hÖ thèng th£ng tin

4.5

5.0

09TH1N

910085T Ph«m Ph¥¤ng Hång

Ng÷

06TH1D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

5.0

06TH1D

910085T Ph«m Ph¥¤ng Hång

Ng÷

06TH1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

3.0

06TH1D

910098T NguyÔn ThÞ Ph¥¤ng

Thanh

06TH1D

TH

AV539 Anh v€n giao tiÕp 5

910098T NguyÔn ThÞ Ph¥¤ng

Thanh

06TH1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

910098T NguyÔn ThÞ Ph¥¤ng

Thanh

06TH1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

910098T NguyÔn ThÞ Ph¥¤ng

Thanh

06TH1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

910098T NguyÔn ThÞ Ph¥¤ng

Thanh

06TH1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

910099T Ph«m Duy

Thanh

06TH1D

TH

AV539 Anh v€n giao tiÕp 5

3

910099T Ph«m Duy

Thanh

06TH1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

910099T Ph«m Duy

Thanh

06TH1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

910099T Ph«m Duy

Thanh

06TH1D

TH

TH212 L¾p tr×nh h¥íng ¦èi t¥îng

910099T Ph«m Duy

Thanh

06TH1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

4.0

910099T Ph«m Duy

Thanh

06TH1D

TH

TH259 Lý thuyÕt hÖ ¦iÒu h§nh

910099T Ph«m Duy

Thanh

06TH1D

TH

TH801 PT thiÕt kÕ hÖ thèng th£ng tin

4.5

4.0

09TH1N

910099T Ph«m Duy

Thanh

06TH1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

0.0

06TH1D

910100T Ph«m Ngäc

Thao

06TH1D

TH

AV539 Anh v€n giao tiÕp 5

3

910100T Ph«m Ngäc

Thao

06TH1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

910100T Ph«m Ngäc

Thao

06TH1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

910100T Ph«m Ngäc

Thao

06TH1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4

06TH1D

09TH1N

4.5

3.0

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

3.0

TH259 Lý thuyÕt hÖ ¦iÒu h§nh

3

06TH1D
06TH1D
09TH1N

3

06TH1D

4.5

0.0

06TH1D

4

0.0

06TH1D

4.5

0.0

06TH1D

0.0

06TH1D
06TH1D

4.5

5.0

4

4.0

06TH1D

4.5

9.0

09TH1N

3

06TH1D

06TH1D
09TH1N

06TH1D

4.5

3.0

06TH1D

4

3.0

06TH1D

4.5

0.0

06TH1D

910100T Ph«m Ngäc

Thao

06TH1D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

1.0

06TH1D

910100T Ph«m Ngäc

Thao

06TH1D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

0.0

06TH1D

910100T Ph«m Ngäc

Thao

06TH1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

3.0

06TH1D

910154T Ph«m Ÿ£ng

H¨i

06TH1D

TH

AV539 Anh v€n giao tiÕp 5

3

910154T Ph«m Ÿ£ng

H¨i

06TH1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

910154T Ph«m Ÿ£ng

H¨i

06TH1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

910154T Ph«m Ÿ£ng

H¨i

06TH1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

910154T Ph«m Ÿ£ng

H¨i

06TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

910154T Ph«m Ÿ£ng

H¨i

06TH1D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

910253T NguyÔn V€n

Thanh

06TH1D

TH

AV539 Anh v€n giao tiÕp 5

3

06TH1D

910253T NguyÔn V€n

Thanh

06TH1D

TH

LS102 LÞch sö ¦¨ng céng s¨n ViÖt Nam

4

09TH1N

910253T NguyÔn V€n

Thanh

06TH1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

910253T NguyÔn V€n

Thanh

06TH1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

910253T NguyÔn V€n

Thanh

06TH1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

910253T NguyÔn V€n

Thanh

06TH1D

TH

910253T NguyÔn V€n

Thanh

06TH1D

TH

411157T Ÿç Trung

H¨i

06TH1N

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TH3D

411157T Ÿç Trung

H¨i

06TH1N

TH

TH212 L¾p tr×nh h¥íng ¦èi t¥îng

4.5

09TH1N

411157T Ÿç Trung

H¨i

06TH1N

TH

TH225 Ÿå ªn m£n häc 2

2

08TH1N

512113T Phan L¾p

Ph¥¤ng 06TH1N

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

512113T Phan L¾p

Ph¥¤ng 06TH1N

TH

TH225 Ÿå ªn m£n häc 2

512113T Phan L¾p

Ph¥¤ng 06TH1N

TH

XK101 Chñ nghÜa x© héi khoa häc

610054T Hå Duy

H¥ng

06TH1N

TH

TH230 L¾p tr×nh Unix

610054T Hå Duy

H¥ng

06TH1N

TH

TH246 L¾p tr×nh Java v§ Web

4.5

08TH1N

610054T Hå Duy

H¥ng

06TH1N

TH

TH260 Ÿå häa mªy tÝnh

3

09TH1N

610054T Hå Duy

H¥ng

06TH1N

TH

TH804 L¾p tr×nh hÖ thèng m«ng

4.5

08TH1N

610128T Tr¶n Xu¡n

Nhùt

06TH1N

TH

TH804 L¾p tr×nh hÖ thèng m«ng

4.5

08TH1N

610389T NguyÔn Trung

TÝn

06TH1N

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

06TH2D

068029T NguyÔn Tr¶n Huúnh

Hoa

06TH2C

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH2C

06TH1D

4.5

0.0

06TH1D

4

0.0

06TH1D

4.5

0.0

06TH1D
07TH1D

0.0

06TH1D

4.5

5.0

06TH1D

4

3.0

06TH1D

4.5

4.0

06TH1D

TN513 Toªn rêi r«c

3

3.0

06TH1D

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

7.0

06TH1D

1.5

06TH1D

2

08TH2N

4

06DD1D

4.5

08TH1N

068029T NguyÔn Tr¶n Huúnh

Hoa

06TH2C

TH

LS102 LÞch sö ¦¨ng céng s¨n ViÖt Nam

068029T NguyÔn Tr¶n Huúnh

Hoa

06TH2C

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

068029T NguyÔn Tr¶n Huúnh

Hoa

06TH2C

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

068029T NguyÔn Tr¶n Huúnh

Hoa

06TH2C

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

068029T NguyÔn Tr¶n Huúnh

Hoa

06TH2C

TH

068029T NguyÔn Tr¶n Huúnh

Hoa

06TH2C

068040T Ÿinh ThÞ Hång

H¥ëng

06TH2C

068040T Ÿinh ThÞ Hång

H¥ëng

068040T Ÿinh ThÞ Hång

H¥ëng

068040T Ÿinh ThÞ Hång
068040T Ÿinh ThÞ Hång

4

06TH2C

4.5

1.0

06TH2C

4

3.0

06TH2C

4.5

3.0

06TH2C

TN513 Toªn rêi r«c

3

5.0

06TH2C

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH2C

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07QT3C

06TH2C

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH2C

06TH2C

TH

LS102 LÞch sö ¦¨ng céng s¨n ViÖt Nam

4

06TH2C

H¥ëng

06TH2C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

H¥ëng

06TH2C

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

068040T Ÿinh ThÞ Hång

H¥ëng

06TH2C

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

068040T Ÿinh ThÞ Hång

H¥ëng

06TH2C

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

068040T Ÿinh ThÞ Hång

H¥ëng

06TH2C

TH

TN513 Toªn rêi r«c

068040T Ÿinh ThÞ Hång

H¥ëng

06TH2C

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH2C

068053T NguyÔn Ph«m

Kh£i

06TH2C

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH2C

068053T NguyÔn Ph«m

Kh£i

06TH2C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

07TH2C

068053T NguyÔn Ph«m

Kh£i

06TH2C

TH

LS102 LÞch sö ¦¨ng céng s¨n ViÖt Nam

4

06TH2C

068053T NguyÔn Ph«m

Kh£i

06TH2C

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

068053T NguyÔn Ph«m

Kh£i

06TH2C

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

068053T NguyÔn Ph«m

Kh£i

06TH2C

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

068053T NguyÔn Ph«m

Kh£i

06TH2C

TH

TN312 Toªn cao c½p B3

3

068053T NguyÔn Ph«m

Kh£i

06TH2C

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

068053T NguyÔn Ph«m

Kh£i

06TH2C

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH2C

068058T Vò ThÞ H¨i

Linh

06TH2C

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH2C

068058T Vò ThÞ H¨i

Linh

06TH2C

TH

LS102 LÞch sö ¦¨ng céng s¨n ViÖt Nam

4

06TH2C

068058T Vò ThÞ H¨i

Linh

06TH2C

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

068058T Vò ThÞ H¨i

Linh

06TH2C

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

068058T Vò ThÞ H¨i

Linh

06TH2C

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4

07TH2C

4.5

0.0

06TH2C

4

4.0

06TH2C

4.5

2.0

06TH2C

3

1.0

06TH2C

4.5

1.0

06TH2C

4

5.0

06TH2C

4.5

5.0

06TH2C

3.0

06TH2C

07XD1C

4.5

0.0

06TH2C

4

4.0

06TH2C

4.5

4.0

06TH2C

068058T Vò ThÞ H¨i

Linh

06TH2C

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

068058T Vò ThÞ H¨i

Linh

06TH2C

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

7.0

06TH2C
06TH2C

068066T Ÿµng Huúnh B¨o

Long

06TH2C

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH2C

068066T Ÿµng Huúnh B¨o

Long

06TH2C

TH

LS102 LÞch sö ¦¨ng céng s¨n ViÖt Nam

4

06TH2C

068066T Ÿµng Huúnh B¨o

Long

06TH2C

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

068066T Ÿµng Huúnh B¨o

Long

06TH2C

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

068066T Ÿµng Huúnh B¨o

Long

06TH2C

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

068066T Ÿµng Huúnh B¨o

Long

06TH2C

TH

068066T Ÿµng Huúnh B¨o

Long

06TH2C

TH

068070T L¢ Minh S¤n

L¡m

06TH2C

068070T L¢ Minh S¤n

L¡m

06TH2C

068070T L¢ Minh S¤n

L¡m

068070T L¢ Minh S¤n
068070T L¢ Minh S¤n

4.5

4.0

06TH2C

4

6.0

06TH2C

4.5

7.0

06TH2C

TN513 Toªn rêi r«c

3

3.0

06TH2C

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH2C

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH2C

TH

LS102 LÞch sö ¦¨ng céng s¨n ViÖt Nam

4

06TH2C

06TH2C

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

L¡m

06TH2C

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

L¡m

06TH2C

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

068070T L¢ Minh S¤n

L¡m

06TH2C

TH

068070T L¢ Minh S¤n

L¡m

06TH2C

TH

068071T NguyÔn Thanh

L¡m

06TH2C

068071T NguyÔn Thanh

L¡m

06TH2C

068071T NguyÔn Thanh

L¡m

068071T NguyÔn Thanh
068071T NguyÔn Thanh

4.5

1.0

06TH2C

4

4.0

06TH2C

4.5

5.0

06TH2C

TN513 Toªn rêi r«c

3

2.0

06TH2C

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH2C

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH2C

TH

LS102 LÞch sö ¦¨ng céng s¨n ViÖt Nam

4

06TH2C

06TH2C

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

L¡m

06TH2C

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

L¡m

06TH2C

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

068071T NguyÔn Thanh

L¡m

06TH2C

TH

068071T NguyÔn Thanh

L¡m

06TH2C

TH

068086T NguyÔn Ÿç Träng

NghÜa

06TH2C

068086T NguyÔn Ÿç Träng

NghÜa

06TH2C

068086T NguyÔn Ÿç Träng

NghÜa

068086T NguyÔn Ÿç Träng
068086T NguyÔn Ÿç Träng
068086T NguyÔn Ÿç Träng

4.5

0.0

06TH2C

4

3.0

06TH2C

4.5

4.0

06TH2C

TN513 Toªn rêi r«c

3

3.0

06TH2C

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH2C

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH2C

TH

LS102 LÞch sö ¦¨ng céng s¨n ViÖt Nam

4

06TH2C

06TH2C

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

NghÜa

06TH2C

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

NghÜa

06TH2C

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

NghÜa

06TH2C

TH

TN513 Toªn rêi r«c

4.5

1.0

06TH2C

4

4.0

06TH2C

4.5

4.0

06TH2C

3

5.0

06TH2C

068086T NguyÔn Ÿç Träng

NghÜa

06TH2C

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH2C

068090T Vò ThÞ ªnh

NguyÖt

06TH2C

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH2C

068090T Vò ThÞ ªnh

NguyÖt

06TH2C

TH

LS102 LÞch sö ¦¨ng céng s¨n ViÖt Nam

068090T Vò ThÞ ªnh

NguyÖt

06TH2C

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

068090T Vò ThÞ ªnh

NguyÖt

06TH2C

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

068090T Vò ThÞ ªnh

NguyÖt

06TH2C

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

068090T Vò ThÞ ªnh

NguyÖt

06TH2C

TH

TN513 Toªn rêi r«c

068090T Vò ThÞ ªnh

NguyÖt

06TH2C

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH2C

068105T Tr¥¤ng Nam

Ph¥íc

06TH2C

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH2C

068105T Tr¥¤ng Nam

Ph¥íc

06TH2C

TH

LS102 LÞch sö ¦¨ng céng s¨n ViÖt Nam

068105T Tr¥¤ng Nam

Ph¥íc

06TH2C

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

068105T Tr¥¤ng Nam

Ph¥íc

06TH2C

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

068105T Tr¥¤ng Nam

Ph¥íc

06TH2C

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

068105T Tr¥¤ng Nam

Ph¥íc

06TH2C

TH

TN513 Toªn rêi r«c

068105T Tr¥¤ng Nam

Ph¥íc

06TH2C

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH2C

068115T Tr¶n Träng

Quúnh

06TH2C

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH2C

068115T Tr¶n Träng

Quúnh

06TH2C

TH

LS102 LÞch sö ¦¨ng céng s¨n ViÖt Nam

068115T Tr¶n Träng

Quúnh

06TH2C

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

068115T Tr¶n Träng

Quúnh

06TH2C

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

068115T Tr¶n Träng

Quúnh

06TH2C

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

068115T Tr¶n Träng

Quúnh

06TH2C

TH

TN513 Toªn rêi r«c

068115T Tr¶n Träng

Quúnh

06TH2C

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH2C

068118T NguyÔn Ho§ng

S¤n

06TH2C

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH2C

068118T NguyÔn Ho§ng

S¤n

06TH2C

TH

LS102 LÞch sö ¦¨ng céng s¨n ViÖt Nam

068118T NguyÔn Ho§ng

S¤n

06TH2C

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

068118T NguyÔn Ho§ng

S¤n

06TH2C

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

068118T NguyÔn Ho§ng

S¤n

06TH2C

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

068118T NguyÔn Ho§ng

S¤n

06TH2C

TH

TN513 Toªn rêi r«c

068118T NguyÔn Ho§ng

S¤n

06TH2C

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

4

06TH2C

4.5

0.0

06TH2C

4

4.0

06TH2C

4.5

3.0

06TH2C

3

1.0

06TH2C

4

06TH2C

4.5

4.0

06TH2C

4

7.0

06TH2C

4.5

5.0

06TH2C

3

8.0

06TH2C

4

06TH2C

4.5

1.0

06TH2C

4

6.0

06TH2C

4.5

4.0

06TH2C

3

7.0

06TH2C

4

06TH2C

4.5

1.0

06TH2C

4

4.0

06TH2C

4.5

3.0

06TH2C

3

3.0

06TH2C
06TH2C

068119T NguyÔn ThÞ

Sªng

06TH2C

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH2C

068119T NguyÔn ThÞ

Sªng

06TH2C

TH

LS102 LÞch sö ¦¨ng céng s¨n ViÖt Nam

4

06TH2C

068119T NguyÔn ThÞ

Sªng

06TH2C

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

068119T NguyÔn ThÞ

Sªng

06TH2C

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

068119T NguyÔn ThÞ

Sªng

06TH2C

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

068119T NguyÔn ThÞ

Sªng

06TH2C

TH

068119T NguyÔn ThÞ

Sªng

06TH2C

TH

068126T NguyÔn Anh

Th¥

06TH2C

068126T NguyÔn Anh

Th¥

06TH2C

068126T NguyÔn Anh

Th¥

068126T NguyÔn Anh

Th¥

068126T NguyÔn Anh

4.5

1.0

06TH2C

4

4.0

06TH2C

4.5

5.0

06TH2C

TN513 Toªn rêi r«c

3

6.0

06TH2C

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH2C

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH2C

TH

LS102 LÞch sö ¦¨ng céng s¨n ViÖt Nam

4

06TH2C

06TH2C

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

06TH2C

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

Th¥

06TH2C

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

068126T NguyÔn Anh

Th¥

06TH2C

TH

068126T NguyÔn Anh

Th¥

06TH2C

TH

068136T Ÿo§n Ÿøc

Th¯ng

06TH2C

068136T Ÿo§n Ÿøc

Th¯ng

06TH2C

068136T Ÿo§n Ÿøc

Th¯ng

06TH2C

TH

LS102 LÞch sö ¦¨ng céng s¨n ViÖt Nam

068136T Ÿo§n Ÿøc

Th¯ng

06TH2C

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

068136T Ÿo§n Ÿøc

Th¯ng

06TH2C

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

068136T Ÿo§n Ÿøc

Th¯ng

06TH2C

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

068136T Ÿo§n Ÿøc

Th¯ng

06TH2C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

068136T Ÿo§n Ÿøc

Th¯ng

06TH2C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

068136T Ÿo§n Ÿøc

Th¯ng

06TH2C

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

068136T Ÿo§n Ÿøc

Th¯ng

06TH2C

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH2C

068155T NguyÔn Duy

T¡m

06TH2C

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH2C

068155T NguyÔn Duy

T¡m

06TH2C

TH

LS102 LÞch sö ¦¨ng céng s¨n ViÖt Nam

4

06TH2C

068155T NguyÔn Duy

T¡m

06TH2C

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

068155T NguyÔn Duy

T¡m

06TH2C

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

068155T NguyÔn Duy

T¡m

06TH2C

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

1.0

06TH2C

4

5.0

06TH2C

4.5

5.0

06TH2C

TN513 Toªn rêi r«c

3

7.0

06TH2C

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07QT2C

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH2C

06TH2C

4

06TH2C

4.5

2.0

06TH2C

4

5.0

06TH2C

4.5

5.0

06TH2C
07TH1C
07DD1C

6.0

06TH2C

4.5

4.0

06TH2C

4

5.0

06TH2C

4.5

3.0

06TH2C

068155T NguyÔn Duy

T¡m

06TH2C

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

068155T NguyÔn Duy

T¡m

06TH2C

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

7.0

06TH2C
06TH2C

068159T NguyÔn Th§nh

TÝnh

06TH2C

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH2C

068159T NguyÔn Th§nh

TÝnh

06TH2C

TH

LS102 LÞch sö ¦¨ng céng s¨n ViÖt Nam

4

06TH2C

068159T NguyÔn Th§nh

TÝnh

06TH2C

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

068159T NguyÔn Th§nh

TÝnh

06TH2C

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

068159T NguyÔn Th§nh

TÝnh

06TH2C

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

068159T NguyÔn Th§nh

TÝnh

06TH2C

TH

068159T NguyÔn Th§nh

TÝnh

06TH2C

TH

068162T Ph«m Ho§ng

06TH2C

068162T Ph«m Ho§ng

06TH2C

068162T Ph«m Ho§ng

068162T Ph«m Ho§ng
068162T Ph«m Ho§ng

4.5

1.0

06TH2C

4

3.0

06TH2C

4.5

5.0

06TH2C

TN513 Toªn rêi r«c

3

6.0

06TH2C

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH2C

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH2C

TH

LS102 LÞch sö ¦¨ng céng s¨n ViÖt Nam

4

06TH2C

06TH2C

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

06TH2C

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

06TH2C

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

068162T Ph«m Ho§ng

06TH2C

TH

068162T Ph«m Ho§ng

06TH2C

TH

068179T Tr×nh Thanh

An

06TH2C

068179T Tr×nh Thanh

An

06TH2C

068179T Tr×nh Thanh

An

068179T Tr×nh Thanh
068179T Tr×nh Thanh

4.5

1.0

06TH2C

4

4.0

06TH2C

4.5

4.0

06TH2C

TN513 Toªn rêi r«c

3

2.0

06TH2C

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH2C

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH2C

TH

LS102 LÞch sö ¦¨ng céng s¨n ViÖt Nam

4

06TH2C

06TH2C

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

An

06TH2C

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

An

06TH2C

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

068179T Tr×nh Thanh

An

06TH2C

TH

068179T Tr×nh Thanh

An

06TH2C

TH

068180T V¥¤ng Khªnh

An

06TH2C

068180T V¥¤ng Khªnh

An

06TH2C

068180T V¥¤ng Khªnh

An

068180T V¥¤ng Khªnh
068180T V¥¤ng Khªnh
068180T V¥¤ng Khªnh

4.5

0.0

06TH2C

4

5.0

06TH2C

4.5

4.0

06TH2C

TN513 Toªn rêi r«c

3

6.0

06TH2C

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH2C

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH2C

TH

LS102 LÞch sö ¦¨ng céng s¨n ViÖt Nam

4

06TH2C

06TH2C

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

An

06TH2C

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

An

06TH2C

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

An

06TH2C

TH

TN513 Toªn rêi r«c

4.5

0.0

06TH2C

4

0.0

06TH2C

4.5

0.0

06TH2C

3

0.0

06TH2C

068180T V¥¤ng Khªnh

An

06TH2C

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH2C

068182T NguyÔn Tu½n

Anh

06TH2C

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH2C

068182T NguyÔn Tu½n

Anh

06TH2C

TH

LS102 LÞch sö ¦¨ng céng s¨n ViÖt Nam

068182T NguyÔn Tu½n

Anh

06TH2C

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

068182T NguyÔn Tu½n

Anh

06TH2C

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

068182T NguyÔn Tu½n

Anh

06TH2C

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

068182T NguyÔn Tu½n

Anh

06TH2C

TH

TN513 Toªn rêi r«c

068182T NguyÔn Tu½n

Anh

06TH2C

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH2C

068186T L¢ ThÞ Minh

Ch¡u

06TH2C

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH2C

068186T L¢ ThÞ Minh

Ch¡u

06TH2C

TH

LS102 LÞch sö ¦¨ng céng s¨n ViÖt Nam

068186T L¢ ThÞ Minh

Ch¡u

06TH2C

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

068186T L¢ ThÞ Minh

Ch¡u

06TH2C

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

068186T L¢ ThÞ Minh

Ch¡u

06TH2C

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

068186T L¢ ThÞ Minh

Ch¡u

06TH2C

TH

TN513 Toªn rêi r«c

068186T L¢ ThÞ Minh

Ch¡u

06TH2C

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH2C

068187T NguyÔn Phóc Trung

Chªnh

06TH2C

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH2C

068187T NguyÔn Phóc Trung

Chªnh

06TH2C

TH

LS102 LÞch sö ¦¨ng céng s¨n ViÖt Nam

068187T NguyÔn Phóc Trung

Chªnh

06TH2C

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

068187T NguyÔn Phóc Trung

Chªnh

06TH2C

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

068187T NguyÔn Phóc Trung

Chªnh

06TH2C

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

068187T NguyÔn Phóc Trung

Chªnh

06TH2C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

068187T NguyÔn Phóc Trung

Chªnh

06TH2C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

068187T NguyÔn Phóc Trung

Chªnh

06TH2C

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

068187T NguyÔn Phóc Trung

Chªnh

06TH2C

TH

TR100 TriÕt häc Mªc-L¢nin

4

07KK1C

068187T NguyÔn Phóc Trung

Chªnh

06TH2C

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH2C

068190T NguyÔn V€n

Giang

06TH2C

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07QT2C

068190T NguyÔn V€n

Giang

06TH2C

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH2C

068190T NguyÔn V€n

Giang

06TH2C

TH

LS102 LÞch sö ¦¨ng céng s¨n ViÖt Nam

4

06TH2C

068190T NguyÔn V€n

Giang

06TH2C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH2C

4

06TH2C

4.5

3.0

06TH2C

4

6.0

06TH2C

4.5

4.0

06TH2C

3

5.0

06TH2C

4

06TH2C

4.5

1.0

06TH2C

4

4.0

06TH2C

4.5

2.0

06TH2C

3

5.0

06TH2C

4

06TH2C

4.5

1.0

06TH2C

4

5.0

06TH2C

4.5

2.0

06TH2C
07TH1C
07DD1C

7.0

06TH2C

068190T NguyÔn V€n

Giang

06TH2C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

068190T NguyÔn V€n

Giang

06TH2C

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

068190T NguyÔn V€n

Giang

06TH2C

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

068190T NguyÔn V€n

Giang

06TH2C

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

068190T NguyÔn V€n

Giang

06TH2C

TH

068190T NguyÔn V€n

Giang

06TH2C

068191T Ch¡u ThÕ

HiÓu

06TH2C

068191T Ch¡u ThÕ

HiÓu

06TH2C

TH

LS102 LÞch sö ¦¨ng céng s¨n ViÖt Nam

068191T Ch¡u ThÕ

HiÓu

06TH2C

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

068191T Ch¡u ThÕ

HiÓu

06TH2C

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

068191T Ch¡u ThÕ

HiÓu

06TH2C

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

068191T Ch¡u ThÕ

HiÓu

06TH2C

TH

068191T Ch¡u ThÕ

HiÓu

06TH2C

068192T Phïng Ngäc

Hu¢

06TH2C

068192T Phïng Ngäc

Hu¢

06TH2C

TH

LS102 LÞch sö ¦¨ng céng s¨n ViÖt Nam

068192T Phïng Ngäc

Hu¢

06TH2C

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

068192T Phïng Ngäc

Hu¢

06TH2C

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

068192T Phïng Ngäc

Hu¢

06TH2C

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

068192T Phïng Ngäc

Hu¢

06TH2C

TH

068192T Phïng Ngäc

Hu¢

06TH2C

068193T Tr¶n Ho§ng

H¨i

06TH2C

068193T Tr¶n Ho§ng

H¨i

06TH2C

TH

LS102 LÞch sö ¦¨ng céng s¨n ViÖt Nam

068193T Tr¶n Ho§ng

H¨i

06TH2C

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

068193T Tr¶n Ho§ng

H¨i

06TH2C

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

068193T Tr¶n Ho§ng

H¨i

06TH2C

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

068193T Tr¶n Ho§ng

H¨i

06TH2C

TH

068193T Tr¶n Ho§ng

H¨i

06TH2C

068198T Tr¶n ThÞ Kim

Loan

06TH2C

068198T Tr¶n ThÞ Kim

Loan

06TH2C

4

07TH2D

4.5

2.0

06TH2C

4

3.0

06TH2C

4.5

5.0

06TH2C

TN513 Toªn rêi r«c

3

3.0

06TH2C

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

TH

AV439 Anh v€n giao tiÕp 4

3

06TH2C
5.0

4

06TH2C
06TH2C

4.5

1.0

06TH2C

4

5.0

06TH2C

4.5

4.0

06TH2C

TN513 Toªn rêi r«c

3

5.0

06TH2C

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH2C

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH2C

4

06TH2C

4.5

0.0

06TH2C

4

5.0

06TH2C

4.5

0.0

06TH2C

TN513 Toªn rêi r«c

3

0.0

06TH2C

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH2C

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH2C

4

06TH2C

4.5

1.0

06TH2C

4

0.0

06TH2C

4.5

4.0

06TH2C

TN513 Toªn rêi r«c

3

5.0

06TH2C

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH2C

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH2C

TH

LS102 LÞch sö ¦¨ng céng s¨n ViÖt Nam

4

06TH2C

068198T Tr¶n ThÞ Kim

Loan

06TH2C

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

068198T Tr¶n ThÞ Kim

Loan

06TH2C

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4.5

0.0

06TH2C

4

0.0

06TH2C

068198T Tr¶n ThÞ Kim

Loan

06TH2C

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

068198T Tr¶n ThÞ Kim

Loan

06TH2C

TH

TN513 Toªn rêi r«c

4.5

0.0

06TH2C

3

0.0

06TH2C

068198T Tr¶n ThÞ Kim

Loan

06TH2C

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH2C

068199T Ÿµng ThÞ Li¢n

06TH2C

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH2C

068199T Ÿµng ThÞ Li¢n

06TH2C

TH

LS102 LÞch sö ¦¨ng céng s¨n ViÖt Nam

4

06TH2C

068199T Ÿµng ThÞ Li¢n

06TH2C

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

068199T Ÿµng ThÞ Li¢n

06TH2C

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

068199T Ÿµng ThÞ Li¢n

06TH2C

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

068199T Ÿµng ThÞ Li¢n

06TH2C

TH

TN513 Toªn rêi r«c

068199T Ÿµng ThÞ Li¢n

06TH2C

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH2C

068200T NguyÔn L¢

Nguy¢n 06TH2C

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH2C

068200T NguyÔn L¢

Nguy¢n 06TH2C

TH

LS102 LÞch sö ¦¨ng céng s¨n ViÖt Nam

4

06TH2C

068200T NguyÔn L¢

Nguy¢n 06TH2C

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

068200T NguyÔn L¢

Nguy¢n 06TH2C

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

068200T NguyÔn L¢

Nguy¢n 06TH2C

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

068200T NguyÔn L¢

Nguy¢n 06TH2C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

068200T NguyÔn L¢

Nguy¢n 06TH2C

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

068200T NguyÔn L¢

Nguy¢n 06TH2C

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH2C

068201T NguyÔn Thôy YÕn

Nhung

06TH2C

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH2C

068201T NguyÔn Thôy YÕn

Nhung

06TH2C

TH

LS102 LÞch sö ¦¨ng céng s¨n ViÖt Nam

068201T NguyÔn Thôy YÕn

Nhung

06TH2C

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

068201T NguyÔn Thôy YÕn

Nhung

06TH2C

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

068201T NguyÔn Thôy YÕn

Nhung

06TH2C

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

068201T NguyÔn Thôy YÕn

Nhung

06TH2C

TH

068201T NguyÔn Thôy YÕn

Nhung

06TH2C

068203T Ng£ Ngäc

Nh¸n

06TH2C

068203T Ng£ Ngäc

Nh¸n

06TH2C

4.5

0.0

06TH2C

4

0.0

06TH2C

4.5

0.0

06TH2C

3

0.0

06TH2C

4.5

1.0

06TH2C

4

4.0

06TH2C

4.5

4.0

06TH2C
07TH2C

5.0

4

06TH2C

06TH2C

4.5

0.0

06TH2C

4

5.0

06TH2C

4.5

3.0

06TH2C

TN513 Toªn rêi r«c

3

4.0

06TH2C

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH2C

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH2C

TH

LS102 LÞch sö ¦¨ng céng s¨n ViÖt Nam

4

06TH2C

068203T Ng£ Ngäc

Nh¸n

06TH2C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

07TH2C

068203T Ng£ Ngäc

Nh¸n

06TH2C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

07TH2C

068203T Ng£ Ngäc

Nh¸n

06TH2C

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

068203T Ng£ Ngäc

Nh¸n

06TH2C

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

068203T Ng£ Ngäc

Nh¸n

06TH2C

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

068203T Ng£ Ngäc

Nh¸n

06TH2C

TH

068203T Ng£ Ngäc

Nh¸n

06TH2C

TH

068204T ٵng Thanh

NiÖm

06TH2C

068204T ٵng Thanh

NiÖm

06TH2C

068204T ٵng Thanh

NiÖm

068204T ٵng Thanh

NiÖm

068204T ٵng Thanh

4.5

1.0

06TH2C

4

5.0

06TH2C

4.5

5.0

06TH2C

TN513 Toªn rêi r«c

3

6.0

06TH2C

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH2C

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH2C

TH

LS102 LÞch sö ¦¨ng céng s¨n ViÖt Nam

4

06TH2C

06TH2C

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

06TH2C

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

NiÖm

06TH2C

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

068204T ٵng Thanh

NiÖm

06TH2C

TH

068204T ٵng Thanh

NiÖm

06TH2C

TH

068205T L¡m Duy Mai

Ph¥¤ng

06TH2C

068205T L¡m Duy Mai

Ph¥¤ng

06TH2C

068205T L¡m Duy Mai

Ph¥¤ng

068205T L¡m Duy Mai

Ph¥¤ng

068205T L¡m Duy Mai

4.5

1.0

06TH2C

4

4.0

06TH2C

4.5

3.0

06TH2C

TN513 Toªn rêi r«c

3

4.0

06TH2C

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH2C

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH2C

TH

LS102 LÞch sö ¦¨ng céng s¨n ViÖt Nam

4

06TH2C

06TH2C

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

06TH2C

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

Ph¥¤ng

06TH2C

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

068205T L¡m Duy Mai

Ph¥¤ng

06TH2C

TH

068205T L¡m Duy Mai

Ph¥¤ng

06TH2C

TH

068206T T« Ho§ng

Ph¥¤ng

06TH2C

068206T T« Ho§ng

Ph¥¤ng

06TH2C

068206T T« Ho§ng

Ph¥¤ng

068206T T« Ho§ng

Ph¥¤ng

068206T T« Ho§ng

4.5

3.0

06TH2C

4

5.0

06TH2C

4.5

6.0

06TH2C

TN513 Toªn rêi r«c

3

5.0

06TH2C

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH2C

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH2C

TH

LS102 LÞch sö ¦¨ng céng s¨n ViÖt Nam

4

06TH2C

06TH2C

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

06TH2C

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

Ph¥¤ng

06TH2C

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

068206T T« Ho§ng

Ph¥¤ng

06TH2C

TH

068206T T« Ho§ng

Ph¥¤ng

06TH2C

TH

068209T Ch¡u Mü

ThiÖn

06TH2C

TH

4.5

2.0

06TH2C

4

5.0

06TH2C

4.5

6.0

06TH2C

TN513 Toªn rêi r«c

3

8.0

06TH2C

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH2C

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH2C

068209T Ch¡u Mü

ThiÖn

06TH2C

TH

LS102 LÞch sö ¦¨ng céng s¨n ViÖt Nam

068209T Ch¡u Mü

ThiÖn

06TH2C

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

068209T Ch¡u Mü

ThiÖn

06TH2C

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

068209T Ch¡u Mü

ThiÖn

06TH2C

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

068209T Ch¡u Mü

ThiÖn

06TH2C

TH

068209T Ch¡u Mü

ThiÖn

06TH2C

068211T NguyÔn ThÞ Thu

Thuû

06TH2C

068211T NguyÔn ThÞ Thu

Thuû

06TH2C

TH

LS102 LÞch sö ¦¨ng céng s¨n ViÖt Nam

068211T NguyÔn ThÞ Thu

Thuû

06TH2C

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

068211T NguyÔn ThÞ Thu

Thuû

06TH2C

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

068211T NguyÔn ThÞ Thu

Thuû

06TH2C

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

068211T NguyÔn ThÞ Thu

Thuû

06TH2C

TH

068211T NguyÔn ThÞ Thu

Thuû

06TH2C

068216T NguyÔn ThÞ Thïy

Trang

06TH2C

068216T NguyÔn ThÞ Thïy

Trang

06TH2C

TH

LS102 LÞch sö ¦¨ng céng s¨n ViÖt Nam

068216T NguyÔn ThÞ Thïy

Trang

06TH2C

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

068216T NguyÔn ThÞ Thïy

Trang

06TH2C

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

068216T NguyÔn ThÞ Thïy

Trang

06TH2C

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

068216T NguyÔn ThÞ Thïy

Trang

06TH2C

TH

068216T NguyÔn ThÞ Thïy

Trang

06TH2C

068218T NguyÔn V€n

Trong

06TH2C

068218T NguyÔn V€n

Trong

068218T NguyÔn V€n

Trong

068218T NguyÔn V€n
068218T NguyÔn V€n

4

06TH2C

4.5

2.0

06TH2C

4

4.0

06TH2C

4.5

3.0

06TH2C

TN513 Toªn rêi r«c

3

5.0

06TH2C

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH2C

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH2C

4

06TH2C

4.5

0.0

06TH2C

4

0.0

06TH2C

4.5

0.0

06TH2C

TN513 Toªn rêi r«c

3

0.0

06TH2C

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH2C

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH2C

4

06TH2C

4.5

1.0

06TH2C

4

4.0

06TH2C

4.5

5.0

06TH2C

TN513 Toªn rêi r«c

3

5.0

06TH2C

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH2C

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07QT3C

06TH2C

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH2C

06TH2C

TH

LS102 LÞch sö ¦¨ng céng s¨n ViÖt Nam

4

06TH2C

Trong

06TH2C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

Trong

06TH2C

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

068218T NguyÔn V€n

Trong

06TH2C

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

068218T NguyÔn V€n

Trong

06TH2C

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

068218T NguyÔn V€n

Trong

06TH2C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

068218T NguyÔn V€n

Trong

06TH2C

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

4

07TH2C

4.5

0.0

06TH2C

4

3.0

06TH2C

4.5

4.0

06TH2C
07TH1C

7.0

06TH2C

068218T NguyÔn V€n

Trong

06TH2C

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH2C

068219T Tr¥¤ng ThÞ Quúnh

Tr¡m

06TH2C

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH2C

068219T Tr¥¤ng ThÞ Quúnh

Tr¡m

06TH2C

TH

LS102 LÞch sö ¦¨ng céng s¨n ViÖt Nam

068219T Tr¥¤ng ThÞ Quúnh

Tr¡m

06TH2C

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

068219T Tr¥¤ng ThÞ Quúnh

Tr¡m

06TH2C

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

068219T Tr¥¤ng ThÞ Quúnh

Tr¡m

06TH2C

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

068219T Tr¥¤ng ThÞ Quúnh

Tr¡m

06TH2C

TH

TN513 Toªn rêi r«c

068219T Tr¥¤ng ThÞ Quúnh

Tr¡m

06TH2C

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH2C

068221T L¥¤ng Nh¾t

Tr¥êng

06TH2C

TH

LS102 LÞch sö ¦¨ng céng s¨n ViÖt Nam

4

06TH2C

068221T L¥¤ng Nh¾t

Tr¥êng

06TH2C

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

068221T L¥¤ng Nh¾t

Tr¥êng

06TH2C

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

068221T L¥¤ng Nh¾t

Tr¥êng

06TH2C

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

068221T L¥¤ng Nh¾t

Tr¥êng

06TH2C

TH

068221T L¥¤ng Nh¾t

Tr¥êng

06TH2C

TH

068222T D¥¤ng Ngäc

TuyÒn

06TH2C

068222T D¥¤ng Ngäc

TuyÒn

06TH2C

068222T D¥¤ng Ngäc

TuyÒn

068222T D¥¤ng Ngäc

TuyÒn

068222T D¥¤ng Ngäc

4

06TH2C

4.5

0.0

06TH2C

4

0.0

06TH2C

4.5

0.0

06TH2C

3

0.0

06TH2C

4.5

1.0

06TH2C

4

3.0

06TH2C

4.5

5.0

06TH2C

TN513 Toªn rêi r«c

3

3.0

06TH2C

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH2C

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH2C

TH

LS102 LÞch sö ¦¨ng céng s¨n ViÖt Nam

4

06TH2C

06TH2C

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

06TH2C

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

TuyÒn

06TH2C

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

068222T D¥¤ng Ngäc

TuyÒn

06TH2C

TH

068222T D¥¤ng Ngäc

TuyÒn

06TH2C

TH

068223T NguyÔn Ÿ§o

T¡m

06TH2C

068223T NguyÔn Ÿ§o

T¡m

06TH2C

068223T NguyÔn Ÿ§o

T¡m

068223T NguyÔn Ÿ§o

T¡m

068223T NguyÔn Ÿ§o

4.5

0.0

06TH2C

4

5.0

06TH2C

4.5

3.0

06TH2C

TN513 Toªn rêi r«c

3

6.0

06TH2C

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH2C

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH2C

TH

LS102 LÞch sö ¦¨ng céng s¨n ViÖt Nam

4

06TH2C

06TH2C

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

06TH2C

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

T¡m

06TH2C

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

068223T NguyÔn Ÿ§o

T¡m

06TH2C

TH

068223T NguyÔn Ÿ§o

T¡m

06TH2C

TH

068224T Vâ Th§nh

T¡m

06TH2C

TH

4.5

0.0

06TH2C

4

4.0

06TH2C

4.5

4.0

06TH2C

TN513 Toªn rêi r«c

3

4.0

06TH2C

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH2C

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH2C

068224T Vâ Th§nh

T¡m

06TH2C

TH

LS102 LÞch sö ¦¨ng céng s¨n ViÖt Nam

068224T Vâ Th§nh

T¡m

06TH2C

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4

06TH2C

068224T Vâ Th§nh

T¡m

06TH2C

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

068224T Vâ Th§nh

T¡m

06TH2C

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

068224T Vâ Th§nh

T¡m

06TH2C

TH

068224T Vâ Th§nh

T¡m

06TH2C

068225T Vâ V€n

T½n

06TH2C

068225T Vâ V€n

T½n

06TH2C

TH

LS102 LÞch sö ¦¨ng céng s¨n ViÖt Nam

068225T Vâ V€n

T½n

06TH2C

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

068225T Vâ V€n

T½n

06TH2C

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

068225T Vâ V€n

T½n

06TH2C

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

068225T Vâ V€n

T½n

06TH2C

TH

068225T Vâ V€n

T½n

06TH2C

068226T NguyÔn Bª

Vinh

06TH2C

068226T NguyÔn Bª

Vinh

06TH2C

TH

LS102 LÞch sö ¦¨ng céng s¨n ViÖt Nam

068226T NguyÔn Bª

Vinh

06TH2C

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

068226T NguyÔn Bª

Vinh

06TH2C

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

068226T NguyÔn Bª

Vinh

06TH2C

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

068226T NguyÔn Bª

Vinh

06TH2C

TH

068226T NguyÔn Bª

Vinh

06TH2C

068228T L¢ Bª Ho§n

06TH2C

068228T L¢ Bª Ho§n

06TH2C

TH

LS102 LÞch sö ¦¨ng céng s¨n ViÖt Nam

068228T L¢ Bª Ho§n

06TH2C

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

068228T L¢ Bª Ho§n

06TH2C

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

068228T L¢ Bª Ho§n

06TH2C

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

068228T L¢ Bª Ho§n

06TH2C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

068228T L¢ Bª Ho§n

06TH2C

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

068228T L¢ Bª Ho§n

06TH2C

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH2C

068230T L¥ Phó

Xinh

06TH2C

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH2C

4.5

1.0

06TH2C

4

4.0

06TH2C

4.5

1.0

06TH2C

TN513 Toªn rêi r«c

3

4.0

06TH2C

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH2C

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH2C

4

06TH2C

4.5

1.0

06TH2C

4

5.0

06TH2C

4.5

6.0

06TH2C

TN513 Toªn rêi r«c

3

5.0

06TH2C

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH2C

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH2C

4

06TH2C

4.5

4.0

06TH2C

4

4.0

06TH2C

4.5

5.0

06TH2C

TN513 Toªn rêi r«c

3

3.0

06TH2C

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH2C

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH2C

4

06TH2C

4.5

1.0

06TH2C

4

3.0

06TH2C

4.5

4.0

06TH2C
07DD1C

3.0

06TH2C

068230T L¥ Phó

Xinh

06TH2C

TH

LS102 LÞch sö ¦¨ng céng s¨n ViÖt Nam

068230T L¥ Phó

Xinh

06TH2C

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

068230T L¥ Phó

Xinh

06TH2C

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

068230T L¥ Phó

Xinh

06TH2C

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

068230T L¥ Phó

Xinh

06TH2C

TH

068230T L¥ Phó

Xinh

06TH2C

068237T NguyÔn Ÿ×nh

Th¯ng

06TH2C

068237T NguyÔn Ÿ×nh

Th¯ng

06TH2C

TH

LS102 LÞch sö ¦¨ng céng s¨n ViÖt Nam

068237T NguyÔn Ÿ×nh

Th¯ng

06TH2C

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

068237T NguyÔn Ÿ×nh

Th¯ng

06TH2C

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

068237T NguyÔn Ÿ×nh

Th¯ng

06TH2C

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

068237T NguyÔn Ÿ×nh

Th¯ng

06TH2C

TH

068237T NguyÔn Ÿ×nh

Th¯ng

06TH2C

068241T Th¡n Ÿ«i

T§i

06TH2C

068241T Th¡n Ÿ«i

T§i

068241T Th¡n Ÿ«i

T§i

068241T Th¡n Ÿ«i
068241T Th¡n Ÿ«i

4

06TH2C

4.5

0.0

06TH2C

4

0.0

06TH2C

4.5

0.0

06TH2C

TN513 Toªn rêi r«c

3

0.0

06TH2C

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH2C

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

AV1K10

4

06TH2C

4.5

0.0

06TH2C

4

5.0

06TH2C

4.5

4.0

06TH2C

TN513 Toªn rêi r«c

3

5.0

06TH2C

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH2C

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH2C

06TH2C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

07TH2C

06TH2C

TH

LS102 LÞch sö ¦¨ng céng s¨n ViÖt Nam

4

06TH2C

T§i

06TH2C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

T§i

06TH2C

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

068241T Th¡n Ÿ«i

T§i

06TH2C

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

068241T Th¡n Ÿ«i

T§i

06TH2C

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

068241T Th¡n Ÿ«i

T§i

06TH2C

TH

TN513 Toªn rêi r«c

068241T Th¡n Ÿ«i

T§i

06TH2C

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH2C

068242T Tr¶n Quang

Minh

06TH2C

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH2C

068242T Tr¶n Quang

Minh

06TH2C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

07TH2C

068242T Tr¶n Quang

Minh

06TH2C

TH

LS102 LÞch sö ¦¨ng céng s¨n ViÖt Nam

4

06TH2C

068242T Tr¶n Quang

Minh

06TH2C

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

068242T Tr¶n Quang

Minh

06TH2C

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

068242T Tr¶n Quang

Minh

06TH2C

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

068242T Tr¶n Quang

Minh

06TH2C

TH

TN513 Toªn rêi r«c

4

07TH2C

4.5

1.0

06TH2C

4

4.0

06TH2C

4.5

4.0

06TH2C

3

3.0

06TH2C

4.5

2.0

06TH2C

4

4.0

06TH2C

4.5

4.0

06TH2C

3

4.0

06TH2C

068242T Tr¶n Quang

Minh

06TH2C

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH2C

060103T Phan Duy

S¤n

06TH2D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH2D

060103T Phan Duy

S¤n

06TH2D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

060103T Phan Duy

S¤n

06TH2D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

3.0

06TH2D

060103T Phan Duy

S¤n

06TH2D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

3.0

06TH2D

060103T Phan Duy

S¤n

06TH2D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

4.0

06TH2D

060103T Phan Duy

S¤n

06TH2D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

3.0

06TH2D

060103T Phan Duy

S¤n

06TH2D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

3.0

06TH2D

060103T Phan Duy

S¤n

06TH2D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

1.0

06TH2D

060104T Ÿµng Quèc

Thanh

06TH2D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH2D

060104T Ÿµng Quèc

Thanh

06TH2D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TH2D

060104T Ÿµng Quèc

Thanh

06TH2D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

5.0

06TH2D

060104T Ÿµng Quèc

Thanh

06TH2D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

060104T Ÿµng Quèc

Thanh

06TH2D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

060104T Ÿµng Quèc

Thanh

06TH2D

TH

060104T Ÿµng Quèc

Thanh

06TH2D

TH

060104T Ÿµng Quèc

Thanh

06TH2D

060105T Huúnh Ÿøc

Thi¢n

06TH2D

060105T Huúnh Ÿøc

Thi¢n

060105T Huúnh Ÿøc
060105T Huúnh Ÿøc

06TH2D

4

4.0

06TH2D

4.5

4.0

06TH2D

TN513 Toªn rêi r«c

3

5.0

06TH2D

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

5.0

06TH2D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

5.0

06TH2D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH2D

06TH2D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TH2D

Thi¢n

06TH2D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

3.0

06TH2D

Thi¢n

06TH2D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

4.0

06TH2D

060105T Huúnh Ÿøc

Thi¢n

06TH2D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

3.0

06TH2D

060105T Huúnh Ÿøc

Thi¢n

06TH2D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

5.0

06TH2D

060105T Huúnh Ÿøc

Thi¢n

06TH2D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

6.0

06TH2D

060105T Huúnh Ÿøc

Thi¢n

06TH2D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

3.0

06TH2D

060107T NguyÔn Ho§ng Xu¡n

Thªi

06TH2D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

060107T NguyÔn Ho§ng Xu¡n

Thªi

06TH2D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

060107T NguyÔn Ho§ng Xu¡n

Thªi

06TH2D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

3.0

06TH2D

060107T NguyÔn Ho§ng Xu¡n

Thªi

06TH2D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

4.0

06TH2D

06TH2D
06TH2D

060107T NguyÔn Ho§ng Xu¡n

Thªi

06TH2D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

3.0

06TH2D

060107T NguyÔn Ho§ng Xu¡n

Thªi

06TH2D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

5.0

06TH2D

060107T NguyÔn Ho§ng Xu¡n

Thªi

06TH2D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

8.0

06TH2D

060107T NguyÔn Ho§ng Xu¡n

Thªi

06TH2D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

4.0

06TH2D

060108T Tr¶n M«nh

Th¯ng

06TH2D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

060108T Tr¶n M«nh

Th¯ng

06TH2D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

060108T Tr¶n M«nh

Th¯ng

06TH2D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

6.0

06TH2D

060108T Tr¶n M«nh

Th¯ng

06TH2D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

6.0

06TH2D

060108T Tr¶n M«nh

Th¯ng

06TH2D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

3.0

06TH2D

060108T Tr¶n M«nh

Th¯ng

06TH2D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

9.0

06TH2D

060108T Tr¶n M«nh

Th¯ng

06TH2D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

10.0

06TH2D

060108T Tr¶n M«nh

Th¯ng

06TH2D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

8.0

06TH2D

060112T L¢ Minh

Thøc

06TH2D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH2D

060112T L¢ Minh

Thøc

06TH2D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TH2D

060112T L¢ Minh

Thøc

06TH2D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

5.0

06TH2D

060112T L¢ Minh

Thøc

06TH2D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

5.0

06TH2D

060112T L¢ Minh

Thøc

06TH2D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

4.0

06TH2D

060112T L¢ Minh

Thøc

06TH2D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

4.0

06TH2D

060112T L¢ Minh

Thøc

06TH2D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

6.0

06TH2D

060112T L¢ Minh

Thøc

06TH2D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

7.0

06TH2D

060113T ٵng Quang

TiÕn

06TH2D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

060113T ٵng Quang

TiÕn

06TH2D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

060113T ٵng Quang

TiÕn

06TH2D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

4.0

06TH2D

060113T ٵng Quang

TiÕn

06TH2D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

060113T ٵng Quang

TiÕn

06TH2D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

060113T ٵng Quang

TiÕn

06TH2D

TH

060113T ٵng Quang

TiÕn

06TH2D

060113T ٵng Quang

TiÕn

06TH2D

060115T D¥¤ng ThÞ KiÒu

Trang

06TH2D

06TH2D
06TH2D

06TH2D
06TH2D

4

5.0

06TH2D

4.5

4.0

06TH2D

TN513 Toªn rêi r«c

3

8.0

06TH2D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

10.0

06TH2D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

8.0

06TH2D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH2D

060115T D¥¤ng ThÞ KiÒu

Trang

06TH2D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

060115T D¥¤ng ThÞ KiÒu

Trang

06TH2D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

8.0

06TH2D
06TH2D

060115T D¥¤ng ThÞ KiÒu

Trang

06TH2D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

060115T D¥¤ng ThÞ KiÒu

Trang

06TH2D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

060115T D¥¤ng ThÞ KiÒu

Trang

06TH2D

TH

060115T D¥¤ng ThÞ KiÒu

Trang

06TH2D

060115T D¥¤ng ThÞ KiÒu

Trang

06TH2D

060116T NguyÔn Ho§ng

Trung

060116T NguyÔn Ho§ng

Trung

060116T NguyÔn Ho§ng
060116T NguyÔn Ho§ng

4

5.0

06TH2D

4.5

4.0

06TH2D

TN513 Toªn rêi r«c

3

6.0

06TH2D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

5.0

06TH2D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

4.0

06TH2D

06TH2D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH2D

06TH2D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TH2D

Trung

06TH2D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

5.0

06TH2D

Trung

06TH2D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

6.0

06TH2D

060116T NguyÔn Ho§ng

Trung

06TH2D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

4.0

06TH2D

060116T NguyÔn Ho§ng

Trung

06TH2D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

6.0

06TH2D

060116T NguyÔn Ho§ng

Trung

06TH2D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

4.0

06TH2D

060116T NguyÔn Ho§ng

Trung

06TH2D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

5.0

06TH2D

060117T NguyÔn Huúnh

Trung

06TH2D

TH

AV439 Anh v€n giao tiÕp 4

3

7.0

06TH2D

060117T NguyÔn Huúnh

Trung

06TH2D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

060117T NguyÔn Huúnh

Trung

06TH2D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

7.0

06TH2D

060117T NguyÔn Huúnh

Trung

06TH2D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

5.0

06TH2D

060117T NguyÔn Huúnh

Trung

06TH2D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

4.0

06TH2D

060117T NguyÔn Huúnh

Trung

06TH2D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

6.0

06TH2D

060117T NguyÔn Huúnh

Trung

06TH2D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

10.0

06TH2D

060117T NguyÔn Huúnh

Trung

06TH2D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

7.0

06TH2D

060120T Ph«m V€n

Trung

06TH2D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH2D

060120T Ph«m V€n

Trung

06TH2D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TH2D

060120T Ph«m V€n

Trung

06TH2D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

4.0

06TH2D

060120T Ph«m V€n

Trung

06TH2D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

060120T Ph«m V€n

Trung

06TH2D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

060120T Ph«m V€n

Trung

06TH2D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

06TH2D

4

6.0

06TH2D

4.5

2.0

06TH2D

3

5.0

06TH2D

060120T Ph«m V€n

Trung

06TH2D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

5.0

06TH2D

060120T Ph«m V€n

Trung

06TH2D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

6.0

06TH2D

060121T Tr¶n Th§nh

Trung

06TH2D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH2D

060121T Tr¶n Th§nh

Trung

06TH2D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TH2D

060121T Tr¶n Th§nh

Trung

06TH2D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

4.0

06TH2D

060121T Tr¶n Th§nh

Trung

06TH2D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

060121T Tr¶n Th§nh

Trung

06TH2D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

060121T Tr¶n Th§nh

Trung

06TH2D

TH

060121T Tr¶n Th§nh

Trung

06TH2D

TH

060121T Tr¶n Th§nh

Trung

06TH2D

060122T NguyÔn Th§nh Xu¡n

Tr¡m

06TH2D

060122T NguyÔn Th§nh Xu¡n

Tr¡m

060122T NguyÔn Th§nh Xu¡n
060122T NguyÔn Th§nh Xu¡n

4

5.0

06TH2D

4.5

2.0

06TH2D

TN513 Toªn rêi r«c

3

7.0

06TH2D

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

6.0

06TH2D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

6.0

06TH2D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH2D

06TH2D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TH2D

Tr¡m

06TH2D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

4.0

06TH2D

Tr¡m

06TH2D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

6.0

06TH2D

060122T NguyÔn Th§nh Xu¡n

Tr¡m

06TH2D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

4.0

06TH2D

060122T NguyÔn Th§nh Xu¡n

Tr¡m

06TH2D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

6.0

06TH2D

060122T NguyÔn Th§nh Xu¡n

Tr¡m

06TH2D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

10.0

06TH2D

060122T NguyÔn Th§nh Xu¡n

Tr¡m

06TH2D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

6.0

06TH2D

060124T NguyÔn Vò Thanh

Tr§

06TH2D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

060124T NguyÔn Vò Thanh

Tr§

06TH2D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

060124T NguyÔn Vò Thanh

Tr§

06TH2D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

5.0

06TH2D

060124T NguyÔn Vò Thanh

Tr§

06TH2D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

060124T NguyÔn Vò Thanh

Tr§

06TH2D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

060124T NguyÔn Vò Thanh

Tr§

06TH2D

TH

060124T NguyÔn Vò Thanh

Tr§

06TH2D

TH

060124T NguyÔn Vò Thanh

Tr§

06TH2D

060125T Vâ Th§nh

TrÝ

060125T Vâ Th§nh

TrÝ

060125T Vâ Th§nh

TrÝ

06TH2D
06TH2D

4

3.0

06TH2D

4.5

4.0

06TH2D

TN513 Toªn rêi r«c

3

6.0

06TH2D

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

7.0

06TH2D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

4.0

06TH2D

06TH2D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH2D

06TH2D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TH2D

06TH2D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

5.0

06TH2D

060125T Vâ Th§nh

TrÝ

06TH2D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

060125T Vâ Th§nh

TrÝ

06TH2D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4

1.0

06TH2D

4.5

4.0

06TH2D

060125T Vâ Th§nh

TrÝ

06TH2D

TH

060125T Vâ Th§nh

TrÝ

06TH2D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

4.0

06TH2D

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

6.0

06TH2D

060125T Vâ Th§nh

TrÝ

06TH2D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

2.0

06TH2D

060126T NguyÔn Thñy Kim

TuyÒn

060126T NguyÔn Thñy Kim

TuyÒn

06TH2D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH2D

06TH2D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TH2D

060126T NguyÔn Thñy Kim
060126T NguyÔn Thñy Kim

TuyÒn

06TH2D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

6.0

06TH2D

TuyÒn

06TH2D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

5.0

06TH2D

060126T NguyÔn Thñy Kim

TuyÒn

06TH2D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

4.0

06TH2D

060126T NguyÔn Thñy Kim

TuyÒn

06TH2D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

8.0

06TH2D

060126T NguyÔn Thñy Kim

TuyÒn

06TH2D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

10.0

06TH2D

060126T NguyÔn Thñy Kim

TuyÒn

06TH2D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

7.0

06TH2D

060127T Hå H÷u

Tu¡n

06TH2D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

060127T Hå H÷u

Tu¡n

06TH2D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

060127T Hå H÷u

Tu¡n

06TH2D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

5.0

06TH2D

060127T Hå H÷u

Tu¡n

06TH2D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

060127T Hå H÷u

Tu¡n

06TH2D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

060127T Hå H÷u

Tu¡n

06TH2D

TH

060127T Hå H÷u

Tu¡n

06TH2D

060127T Hå H÷u

Tu¡n

06TH2D

060128T Bïi Minh

Tu½n

060128T Bïi Minh

Tu½n

060128T Bïi Minh
060128T Bïi Minh

06TH2D
06TH2D

4

6.0

06TH2D

4.5

4.0

06TH2D

TN513 Toªn rêi r«c

3

5.0

06TH2D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

10.0

06TH2D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

5.0

06TH2D

06TH2D

TH

AV439 Anh v€n giao tiÕp 4

3

7.0

06TH2D

06TH2D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

Tu½n

06TH2D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

4.0

06TH2D

Tu½n

06TH2D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

4.0

06TH2D

060128T Bïi Minh

Tu½n

06TH2D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

1.0

06TH2D

060128T Bïi Minh

Tu½n

06TH2D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

9.0

06TH2D

060128T Bïi Minh

Tu½n

06TH2D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

10.0

06TH2D

060128T Bïi Minh

Tu½n

06TH2D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

9.0

06TH2D

06TH2D

060129T Ÿo§n Quèc

Tu½n

06TH2D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH2D

060129T Ÿo§n Quèc

Tu½n

06TH2D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TH2D

060129T Ÿo§n Quèc

Tu½n

06TH2D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

5.0

06TH2D

060129T Ÿo§n Quèc

Tu½n

06TH2D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

7.0

06TH2D

060129T Ÿo§n Quèc

Tu½n

06TH2D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

7.0

06TH2D

060129T Ÿo§n Quèc

Tu½n

06TH2D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

8.0

06TH2D

060129T Ÿo§n Quèc

Tu½n

06TH2D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

10.0

06TH2D

060129T Ÿo§n Quèc

Tu½n

06TH2D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

8.0

06TH2D

060130T L¢ KiÕn

T¥êng

06TH2D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

060130T L¢ KiÕn

T¥êng

06TH2D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

060130T L¢ KiÕn

T¥êng

06TH2D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

3.0

06TH2D

060130T L¢ KiÕn

T¥êng

06TH2D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

5.0

06TH2D

060130T L¢ KiÕn

T¥êng

06TH2D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

4.0

06TH2D

060130T L¢ KiÕn

T¥êng

06TH2D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

7.0

06TH2D

060130T L¢ KiÕn

T¥êng

06TH2D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

5.0

06TH2D

060130T L¢ KiÕn

T¥êng

06TH2D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

6.0

06TH2D

060131T NguyÔn Chung

06TH2D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH2D

060131T NguyÔn Chung

06TH2D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TH2D

060131T NguyÔn Chung

06TH2D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

2.0

06TH2D

060131T NguyÔn Chung

06TH2D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

4.0

06TH2D

060131T NguyÔn Chung

06TH2D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

2.0

06TH2D

060131T NguyÔn Chung

06TH2D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

7.0

06TH2D

060131T NguyÔn Chung

06TH2D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

10.0

06TH2D

060131T NguyÔn Chung

06TH2D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

5.0

06TH2D

060133T D¥¤ng Quèc

Vinh

06TH2D

TH

AV439 Anh v€n giao tiÕp 4

3

6.0

06TH2D

060133T D¥¤ng Quèc

Vinh

06TH2D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

060133T D¥¤ng Quèc

Vinh

06TH2D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

6.0

06TH2D

060133T D¥¤ng Quèc

Vinh

06TH2D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

7.0

06TH2D

060133T D¥¤ng Quèc

Vinh

06TH2D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

5.0

06TH2D

06TH2D
06TH2D

06TH2D

060133T D¥¤ng Quèc

Vinh

06TH2D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

9.0

06TH2D

060133T D¥¤ng Quèc

Vinh

06TH2D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

10.0

06TH2D

060133T D¥¤ng Quèc

Vinh

06TH2D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

9.0

06TH2D

060134T NguyÔn Ngäc

Vinh

06TH2D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH2D

060134T NguyÔn Ngäc

Vinh

06TH2D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TH2D

060134T NguyÔn Ngäc

Vinh

06TH2D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

7.0

06TH2D

060134T NguyÔn Ngäc

Vinh

06TH2D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

5.0

06TH2D

060134T NguyÔn Ngäc

Vinh

06TH2D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

4.0

06TH2D

060134T NguyÔn Ngäc

Vinh

06TH2D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

6.0

06TH2D

060134T NguyÔn Ngäc

Vinh

06TH2D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

5.0

06TH2D

060134T NguyÔn Ngäc

Vinh

06TH2D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

3.0

06TH2D

060138T L¢ Ho§ng

06TH2D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

060138T L¢ Ho§ng

06TH2D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

060138T L¢ Ho§ng

06TH2D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

4.0

06TH2D

060138T L¢ Ho§ng

06TH2D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

060138T L¢ Ho§ng

06TH2D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

060138T L¢ Ho§ng

06TH2D

TH

060138T L¢ Ho§ng

06TH2D

TH

060138T L¢ Ho§ng

06TH2D

060139T Tr¶n Ÿøc

060139T Tr¶n Ÿøc

060139T Tr¶n Ÿøc
060139T Tr¶n Ÿøc

06TH2D
06TH2D

4

7.0

06TH2D

4.5

1.0

06TH2D

TN513 Toªn rêi r«c

3

5.0

06TH2D

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

7.0

06TH2D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

9.0

06TH2D

06TH2D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH2D

06TH2D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TH2D

06TH2D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

5.0

06TH2D

06TH2D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

4.0

06TH2D

060139T Tr¶n Ÿøc

06TH2D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

3.0

06TH2D

060139T Tr¶n Ÿøc

06TH2D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

7.0

06TH2D

060139T Tr¶n Ÿøc

06TH2D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

7.0

06TH2D

060139T Tr¶n Ÿøc

06TH2D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

9.0

06TH2D

060143T Ph«m Träng

¡n

06TH2D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH2D

060143T Ph«m Träng

¡n

06TH2D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TH2D

060143T Ph«m Träng

¡n

06TH2D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

060143T Ph«m Träng

¡n

06TH2D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4.5

5.0

06TH2D

4

4.0

06TH2D

060143T Ph«m Träng

¡n

06TH2D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

060143T Ph«m Träng

¡n

06TH2D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

4.5

2.0

06TH2D

3

5.0

06TH2D

060143T Ph«m Träng

¡n

06TH2D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

10.0

06TH2D

060143T Ph«m Träng

¡n

06TH2D

060144T NguyÔn Khoa

B¨ng

06TH2D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

2.0

06TH2D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

060144T NguyÔn Khoa

B¨ng

06TH2D

060144T NguyÔn Khoa

B¨ng

06TH2D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

5.0

06TH2D

060144T NguyÔn Khoa

B¨ng

060144T NguyÔn Khoa

B¨ng

06TH2D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

06TH2D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

060144T NguyÔn Khoa

B¨ng

06TH2D

TH

060144T NguyÔn Khoa

B¨ng

06TH2D

060144T NguyÔn Khoa

B¨ng

06TH2D

060148T Ph«m Thi¢n

B×nh

060148T Ph«m Thi¢n

B×nh

060148T Ph«m Thi¢n
060148T Ph«m Thi¢n

06TH2D
06TH2D

4

5.0

06TH2D

4.5

4.0

06TH2D

TN513 Toªn rêi r«c

3

7.0

06TH2D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

4.0

06TH2D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

7.0

06TH2D

06TH2D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH2D

06TH2D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TH2D

B×nh

06TH2D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

5.0

06TH2D

B×nh

06TH2D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

4.0

06TH2D

060148T Ph«m Thi¢n

B×nh

06TH2D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

4.0

06TH2D

060148T Ph«m Thi¢n

B×nh

06TH2D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

5.0

06TH2D

060148T Ph«m Thi¢n

B×nh

06TH2D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

9.0

06TH2D

060148T Ph«m Thi¢n

B×nh

06TH2D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

7.0

06TH2D

060149T Bïi ThÞ Ngäc

Chi¢u

06TH2D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

060149T Bïi ThÞ Ngäc

Chi¢u

06TH2D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

060149T Bïi ThÞ Ngäc

Chi¢u

06TH2D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

5.0

06TH2D

060149T Bïi ThÞ Ngäc

Chi¢u

06TH2D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

4.0

06TH2D

060149T Bïi ThÞ Ngäc

Chi¢u

06TH2D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

060149T Bïi ThÞ Ngäc

Chi¢u

06TH2D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

7.0

06TH2D

060149T Bïi ThÞ Ngäc

Chi¢u

06TH2D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

7.0

06TH2D

06TH2D
06TH2D

4.5

06TH2D

060149T Bïi ThÞ Ngäc

Chi¢u

06TH2D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

060150T Hå Ÿ¯c

ChiÕn

06TH2D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

5.0

06TH2D

060150T Hå Ÿ¯c

ChiÕn

06TH2D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

060150T Hå Ÿ¯c

ChiÕn

06TH2D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

0.0

06TH2D

060150T Hå Ÿ¯c

ChiÕn

06TH2D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

0.0

06TH2D

060150T Hå Ÿ¯c

ChiÕn

06TH2D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

0.0

06TH2D

060150T Hå Ÿ¯c

ChiÕn

06TH2D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

0.0

06TH2D

060150T Hå Ÿ¯c

ChiÕn

06TH2D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

0.0

06TH2D

060150T Hå Ÿ¯c

ChiÕn

06TH2D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

0.0

06TH2D

060151T Ÿinh V€n

ChiÕn

06TH2D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH2D

060151T Ÿinh V€n

ChiÕn

06TH2D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TH2D

060151T Ÿinh V€n

ChiÕn

06TH2D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

3.0

06TH2D

060151T Ÿinh V€n

ChiÕn

06TH2D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

060151T Ÿinh V€n

ChiÕn

06TH2D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

060151T Ÿinh V€n

ChiÕn

06TH2D

TH

060151T Ÿinh V€n

ChiÕn

06TH2D

TH

060151T Ÿinh V€n

ChiÕn

06TH2D

060152T NguyÔn Minh

Ch¡u

06TH2D

060152T NguyÔn Minh

Ch¡u

060152T NguyÔn Minh
060152T NguyÔn Minh

06TH2D
06TH2D

4

4.0

06TH2D

4.5

1.0

06TH2D

TN513 Toªn rêi r«c

3

6.0

06TH2D

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

7.0

06TH2D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

6.0

06TH2D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH2D

06TH2D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TH2D

Ch¡u

06TH2D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

0.0

06TH2D

Ch¡u

06TH2D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

0.0

06TH2D

060152T NguyÔn Minh

Ch¡u

06TH2D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

0.0

06TH2D

060152T NguyÔn Minh

Ch¡u

06TH2D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

060152T NguyÔn Minh

Ch¡u

06TH2D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

0.0

06TH2D

060152T NguyÔn Minh

Ch¡u

06TH2D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

0.0

06TH2D

060154T NguyÔn Tr¥êng Thªi

Ch¡u

06TH2D

TH

AV439 Anh v€n giao tiÕp 4

3

6.0

06TH2D

060154T NguyÔn Tr¥êng Thªi

Ch¡u

06TH2D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

060154T NguyÔn Tr¥êng Thªi

Ch¡u

06TH2D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

5.0

06TH2D

060154T NguyÔn Tr¥êng Thªi

Ch¡u

06TH2D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

3.0

06TH2D

06TH2D

06TH2D

060154T NguyÔn Tr¥êng Thªi

Ch¡u

06TH2D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

4.0

06TH2D

060154T NguyÔn Tr¥êng Thªi

Ch¡u

06TH2D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

4.0

06TH2D

060154T NguyÔn Tr¥êng Thªi

Ch¡u

06TH2D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

10.0

06TH2D

060154T NguyÔn Tr¥êng Thªi

Ch¡u

06TH2D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

0.0

06TH2D

060155T Ph«m Quèc

C¥êng

06TH2D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

060155T Ph«m Quèc

C¥êng

06TH2D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

060155T Ph«m Quèc

C¥êng

06TH2D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

5.0

06TH2D

060155T Ph«m Quèc

C¥êng

06TH2D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

060155T Ph«m Quèc

C¥êng

06TH2D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

060155T Ph«m Quèc

C¥êng

06TH2D

TH

060155T Ph«m Quèc

C¥êng

06TH2D

TH

060155T Ph«m Quèc

C¥êng

06TH2D

060156T NguyÔn Th§nh

Danh

060156T NguyÔn Th§nh

Danh

060156T NguyÔn Th§nh
060156T NguyÔn Th§nh

06TH2D
06TH2D

4

3.0

06TH2D

4.5

4.0

06TH2D

TN513 Toªn rêi r«c

3

4.0

06TH2D

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

7.0

06TH2D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

8.0

06TH2D

06TH2D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH2D

06TH2D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TH2D

Danh

06TH2D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

5.0

06TH2D

Danh

06TH2D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

5.0

06TH2D

060156T NguyÔn Th§nh

Danh

06TH2D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

4.0

06TH2D

060156T NguyÔn Th§nh

Danh

06TH2D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

6.0

06TH2D

060156T NguyÔn Th§nh

Danh

06TH2D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

7.0

06TH2D

060156T NguyÔn Th§nh

Danh

06TH2D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

3.0

06TH2D

060161T NguyÔn V€n

Duy

06TH2D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

060161T NguyÔn V€n

Duy

06TH2D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

060161T NguyÔn V€n

Duy

06TH2D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

6.0

06TH2D

060161T NguyÔn V€n

Duy

06TH2D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

060161T NguyÔn V€n

Duy

06TH2D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

060161T NguyÔn V€n

Duy

06TH2D

TH

060161T NguyÔn V€n

Duy

06TH2D

060161T NguyÔn V€n

Duy

06TH2D

060162T V€n Khªnh

Duy

06TH2D

06TH2D
06TH2D

4

5.0

06TH2D

4.5

5.0

06TH2D

TN513 Toªn rêi r«c

3

6.0

06TH2D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

10.0

06TH2D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

6.0

06TH2D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH2D

060162T V€n Khªnh

Duy

06TH2D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

060162T V€n Khªnh

Duy

06TH2D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

6.0

06TH2D
06TH2D

060162T V€n Khªnh

Duy

06TH2D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

060162T V€n Khªnh

Duy

06TH2D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

060162T V€n Khªnh

Duy

06TH2D

TH

060162T V€n Khªnh

Duy

06TH2D

060162T V€n Khªnh

Duy

06TH2D

060164T Vò Thªi

D¥¤ng

060164T Vò Thªi

D¥¤ng

060164T Vò Thªi
060164T Vò Thªi

4

4.0

06TH2D

4.5

6.0

06TH2D

TN513 Toªn rêi r«c

3

8.0

06TH2D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

9.0

06TH2D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

8.0

06TH2D

06TH2D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH2D

06TH2D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TH2D

D¥¤ng

06TH2D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

5.0

06TH2D

D¥¤ng

06TH2D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

6.0

06TH2D

060164T Vò Thªi

D¥¤ng

06TH2D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

4.0

06TH2D

060164T Vò Thªi

D¥¤ng

06TH2D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

4.0

06TH2D

060164T Vò Thªi

D¥¤ng

06TH2D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

4.0

06TH2D

060164T Vò Thªi

D¥¤ng

06TH2D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

8.0

06TH2D

060165T NguyÔn H¨i

Dòng

06TH2D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

060165T NguyÔn H¨i

Dòng

06TH2D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

060165T NguyÔn H¨i

Dòng

06TH2D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

5.0

06TH2D

060165T NguyÔn H¨i

Dòng

06TH2D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

3.0

06TH2D

060165T NguyÔn H¨i

Dòng

06TH2D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

2.0

06TH2D

060165T NguyÔn H¨i

Dòng

06TH2D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

2.0

06TH2D

060165T NguyÔn H¨i

Dòng

06TH2D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

5.0

06TH2D

060165T NguyÔn H¨i

Dòng

06TH2D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

1.0

06TH2D

060167T Tr¶n TiÕn

Dòng

06TH2D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH2D

060167T Tr¶n TiÕn

Dòng

06TH2D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TH2D

060167T Tr¶n TiÕn

Dòng

06TH2D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

6.0

06TH2D

060167T Tr¶n TiÕn

Dòng

06TH2D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

060167T Tr¶n TiÕn

Dòng

06TH2D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

060167T Tr¶n TiÕn

Dòng

06TH2D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

06TH2D
06TH2D

4

6.0

06TH2D

4.5

4.0

06TH2D

3

7.0

06TH2D

060167T Tr¶n TiÕn

Dòng

06TH2D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

6.0

06TH2D

060167T Tr¶n TiÕn

Dòng

06TH2D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

6.0

06TH2D

060169T Vò V€n

Ÿ«o

06TH2D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH2D

060169T Vò V€n

Ÿ«o

06TH2D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TH2D

060169T Vò V€n

Ÿ«o

06TH2D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

4.0

06TH2D

060169T Vò V€n

Ÿ«o

06TH2D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

4.0

06TH2D

060169T Vò V€n

Ÿ«o

06TH2D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

1.0

06TH2D

060169T Vò V€n

Ÿ«o

06TH2D

TH

TN113 Toªn cao c½p A3

4

060169T Vò V€n

Ÿ«o

06TH2D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

3.0

06TH2D

060169T Vò V€n

Ÿ«o

06TH2D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

6.0

060169T Vò V€n

Ÿ«o

06TH2D

TH

VL110 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A2

4

060169T Vò V€n

Ÿ«o

06TH2D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

060170T NguyÔn Anh

Ÿøc

06TH2D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH2D

060170T NguyÔn Anh

Ÿøc

06TH2D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TH2D

060170T NguyÔn Anh

Ÿøc

06TH2D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

6.0

06TH2D

060170T NguyÔn Anh

Ÿøc

06TH2D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

3.0

06TH2D

060170T NguyÔn Anh

Ÿøc

06TH2D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

4.0

06TH2D

060170T NguyÔn Anh

Ÿøc

06TH2D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

4.0

06TH2D

060170T NguyÔn Anh

Ÿøc

06TH2D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

10.0

06TH2D

060170T NguyÔn Anh

Ÿøc

06TH2D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

6.0

06TH2D

060171T NguyÔn Ho§ng Minh

Ÿøc

06TH2D

TH

AV439 Anh v€n giao tiÕp 4

3

0.0

06TH2D

060171T NguyÔn Ho§ng Minh

Ÿøc

06TH2D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

060171T NguyÔn Ho§ng Minh

Ÿøc

06TH2D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

0.0

06TH2D

060171T NguyÔn Ho§ng Minh

Ÿøc

06TH2D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

060171T NguyÔn Ho§ng Minh

Ÿøc

06TH2D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

060171T NguyÔn Ho§ng Minh

Ÿøc

06TH2D

TH

060171T NguyÔn Ho§ng Minh

Ÿøc

06TH2D

060171T NguyÔn Ho§ng Minh

Ÿøc

06TH2D

060172T NguyÔn Hång

Ÿøc

06TH2D

07XD1D
06TH2D
06MT1D
3.0

06TH2D

06TH2D

4

0.0

06TH2D

4.5

0.0

06TH2D

TN513 Toªn rêi r«c

3

0.0

06TH2D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

0.0

06TH2D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

0.0

06TH2D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH2D

060172T NguyÔn Hång

Ÿøc

06TH2D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

060172T NguyÔn Hång

Ÿøc

06TH2D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

7.0

06TH2D
06TH2D

060172T NguyÔn Hång

Ÿøc

06TH2D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

060172T NguyÔn Hång

Ÿøc

06TH2D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

060172T NguyÔn Hång

Ÿøc

06TH2D

TH

060172T NguyÔn Hång

Ÿøc

06TH2D

060172T NguyÔn Hång

Ÿøc

06TH2D

060173T Phan H÷u

Ÿøc

060173T Phan H÷u

Ÿøc

060173T Phan H÷u
060173T Phan H÷u

4

5.0

06TH2D

4.5

4.0

06TH2D

TN513 Toªn rêi r«c

3

8.0

06TH2D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

8.0

06TH2D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

9.0

06TH2D

06TH2D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH2D

06TH2D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TH2D

Ÿøc

06TH2D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

6.0

06TH2D

Ÿøc

06TH2D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

5.0

06TH2D

060173T Phan H÷u

Ÿøc

06TH2D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

4.0

06TH2D

060173T Phan H÷u

Ÿøc

06TH2D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

6.0

06TH2D

060173T Phan H÷u

Ÿøc

06TH2D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

9.0

06TH2D

060173T Phan H÷u

Ÿøc

06TH2D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

7.0

06TH2D

060176T L¢ Trung

HiÕu

06TH2D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

060176T L¢ Trung

HiÕu

06TH2D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

060176T L¢ Trung

HiÕu

06TH2D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

5.0

06TH2D

060176T L¢ Trung

HiÕu

06TH2D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

3.0

06TH2D

060176T L¢ Trung

HiÕu

06TH2D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

4.0

06TH2D

060176T L¢ Trung

HiÕu

06TH2D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

3.0

06TH2D

060176T L¢ Trung

HiÕu

06TH2D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

9.0

06TH2D

060176T L¢ Trung

HiÕu

06TH2D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

3.0

06TH2D

060180T Vâ Trung

HiÕu

06TH2D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH2D

060180T Vâ Trung

HiÕu

06TH2D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TH2D

060180T Vâ Trung

HiÕu

06TH2D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

6.0

06TH2D

060180T Vâ Trung

HiÕu

06TH2D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

060180T Vâ Trung

HiÕu

06TH2D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

060180T Vâ Trung

HiÕu

06TH2D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

06TH2D
06TH2D

4

5.0

06TH2D

4.5

4.0

06TH2D

3

5.0

06TH2D

060180T Vâ Trung

HiÕu

06TH2D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

2.0

06TH2D

060180T Vâ Trung

HiÕu

06TH2D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

3.0

06TH2D

060181T NguyÔn Vinh

Hoa

06TH2D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH2D

060181T NguyÔn Vinh

Hoa

06TH2D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TH2D

060181T NguyÔn Vinh

Hoa

06TH2D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

7.0

06TH2D

060181T NguyÔn Vinh

Hoa

06TH2D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

060181T NguyÔn Vinh

Hoa

06TH2D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

060181T NguyÔn Vinh

Hoa

06TH2D

TH

060181T NguyÔn Vinh

Hoa

06TH2D

TH

060181T NguyÔn Vinh

Hoa

06TH2D

060182T Ÿµng ThÞ Mü

Hoa

06TH2D

060182T Ÿµng ThÞ Mü

Hoa

060182T Ÿµng ThÞ Mü
060182T Ÿµng ThÞ Mü

4

7.0

06TH2D

4.5

4.0

06TH2D

TN513 Toªn rêi r«c

3

8.0

06TH2D

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

9.0

06TH2D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

9.0

06TH2D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH2D

06TH2D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TH2D

Hoa

06TH2D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

5.0

06TH2D

Hoa

06TH2D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

4.0

06TH2D

060182T Ÿµng ThÞ Mü

Hoa

06TH2D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

4.0

06TH2D

060182T Ÿµng ThÞ Mü

Hoa

06TH2D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

7.0

06TH2D

060182T Ÿµng ThÞ Mü

Hoa

06TH2D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

9.0

06TH2D

060182T Ÿµng ThÞ Mü

Hoa

06TH2D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

3.0

06TH2D

060184T Huúnh Minh

Huy

06TH2D

TH

AV439 Anh v€n giao tiÕp 4

3

8.0

06TH2D

060184T Huúnh Minh

Huy

06TH2D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

060184T Huúnh Minh

Huy

06TH2D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

060184T Huúnh Minh

Huy

06TH2D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

060184T Huúnh Minh

Huy

06TH2D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

060184T Huúnh Minh

Huy

06TH2D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

060184T Huúnh Minh

Huy

06TH2D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

060184T Huúnh Minh

Huy

06TH2D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

060185T NguyÔn Quang

Huy

06TH2D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH2D

060185T NguyÔn Quang

Huy

06TH2D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TH2D

060185T NguyÔn Quang

Huy

06TH2D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

06TH2D
7.0

06TH2D

4

7.0

06TH2D

4.5

10.0

06TH2D

3

7.0

06TH2D

3

10.0

06TH2D

3

9.0

06TH2D

5.0

06TH2D

060185T NguyÔn Quang

Huy

06TH2D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

060185T NguyÔn Quang

Huy

06TH2D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4

5.0

06TH2D

4.5

9.0

06TH2D

060185T NguyÔn Quang

Huy

06TH2D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

060185T NguyÔn Quang

Huy

06TH2D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

8.0

06TH2D

3

10.0

06TH2D

060185T NguyÔn Quang

Huy

06TH2D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

9.0

06TH2D

060186T NguyÔn Xu¡n

Huy

06TH2D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH2D

060186T NguyÔn Xu¡n

Huy

06TH2D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TH2D

060186T NguyÔn Xu¡n

Huy

06TH2D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

9.0

06TH2D

060186T NguyÔn Xu¡n

Huy

06TH2D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

4.0

06TH2D

060186T NguyÔn Xu¡n

Huy

06TH2D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

8.0

06TH2D

060186T NguyÔn Xu¡n

Huy

06TH2D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

5.0

06TH2D

060186T NguyÔn Xu¡n

Huy

06TH2D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

8.0

06TH2D

060186T NguyÔn Xu¡n

Huy

06TH2D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

5.0

06TH2D

060187T Ng£ Ho§ng

Huy

06TH2D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

060187T Ng£ Ho§ng

Huy

06TH2D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

060187T Ng£ Ho§ng

Huy

06TH2D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

5.0

06TH2D

060187T Ng£ Ho§ng

Huy

06TH2D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

060187T Ng£ Ho§ng

Huy

06TH2D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

060187T Ng£ Ho§ng

Huy

06TH2D

TH

060187T Ng£ Ho§ng

Huy

06TH2D

060187T Ng£ Ho§ng

Huy

06TH2D

060192T NguyÔn Ÿ×nh Xu¡n

H¥ng

060192T NguyÔn Ÿ×nh Xu¡n

H¥ng

060192T NguyÔn Ÿ×nh Xu¡n
060192T NguyÔn Ÿ×nh Xu¡n

06TH2D
06TH2D

4

5.0

06TH2D

4.5

7.0

06TH2D

TN513 Toªn rêi r«c

3

9.0

06TH2D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

10.0

06TH2D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

3.0

06TH2D

06TH2D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH2D

06TH2D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TH2D

H¥ng

06TH2D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

4.0

06TH2D

H¥ng

06TH2D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

6.0

06TH2D

060192T NguyÔn Ÿ×nh Xu¡n

H¥ng

06TH2D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

9.0

06TH2D

060192T NguyÔn Ÿ×nh Xu¡n

H¥ng

06TH2D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

6.0

06TH2D

060192T NguyÔn Ÿ×nh Xu¡n

H¥ng

06TH2D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

2.0

06TH2D

060192T NguyÔn Ÿ×nh Xu¡n

H¥ng

06TH2D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

7.0

06TH2D

060193T Ph«m Minh

H¥ng

06TH2D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH2D

060193T Ph«m Minh

H¥ng

06TH2D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TH2D

060193T Ph«m Minh

H¥ng

06TH2D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

6.0

06TH2D

060193T Ph«m Minh

H¥ng

06TH2D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

5.0

06TH2D

060193T Ph«m Minh

H¥ng

06TH2D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

8.0

06TH2D

060193T Ph«m Minh

H¥ng

06TH2D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

7.0

06TH2D

060193T Ph«m Minh

H¥ng

06TH2D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

7.0

06TH2D

060193T Ph«m Minh

H¥ng

06TH2D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

8.0

06TH2D

060194T Ÿo§n Thanh

H¥ng

06TH2D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

060194T Ÿo§n Thanh

H¥ng

06TH2D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

060194T Ÿo§n Thanh

H¥ng

06TH2D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

5.0

06TH2D

060194T Ÿo§n Thanh

H¥ng

06TH2D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

5.0

06TH2D

060194T Ÿo§n Thanh

H¥ng

06TH2D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

7.0

06TH2D

060194T Ÿo§n Thanh

H¥ng

06TH2D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

6.0

06TH2D

060194T Ÿo§n Thanh

H¥ng

06TH2D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

7.0

06TH2D

060194T Ÿo§n Thanh

H¥ng

06TH2D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

5.0

06TH2D

060195T Ÿ§o Quèc

H¥ng

06TH2D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH2D

060195T Ÿ§o Quèc

H¥ng

06TH2D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TH2D

060195T Ÿ§o Quèc

H¥ng

06TH2D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

3.0

06TH2D

060195T Ÿ§o Quèc

H¥ng

06TH2D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

060195T Ÿ§o Quèc

H¥ng

06TH2D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

060195T Ÿ§o Quèc

H¥ng

06TH2D

TH

060195T Ÿ§o Quèc

H¥ng

06TH2D

TH

060195T Ÿ§o Quèc

H¥ng

06TH2D

060196T Ph«m ThÞ Thu

H¥¤ng

06TH2D

060196T Ph«m ThÞ Thu

H¥¤ng

060196T Ph«m ThÞ Thu
060196T Ph«m ThÞ Thu
060196T Ph«m ThÞ Thu

06TH2D
06TH2D

4

6.0

06TH2D

4.5

8.0

06TH2D

TN513 Toªn rêi r«c

3

5.0

06TH2D

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

7.0

06TH2D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

6.0

06TH2D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH2D

06TH2D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TH2D

H¥¤ng

06TH2D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

7.0

06TH2D

H¥¤ng

06TH2D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

7.0

06TH2D

H¥¤ng

06TH2D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

10.0

06TH2D

060196T Ph«m ThÞ Thu

H¥¤ng

06TH2D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

9.0

06TH2D

060196T Ph«m ThÞ Thu

H¥¤ng

06TH2D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

10.0

06TH2D

060196T Ph«m ThÞ Thu

H¥¤ng

06TH2D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

9.0

06TH2D

060197T TrÞnh ThÞ Thu

06TH2D

TH

AV439 Anh v€n giao tiÕp 4

3

0.0

06TH2D

060197T TrÞnh ThÞ Thu

06TH2D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

060197T TrÞnh ThÞ Thu

06TH2D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

0.0

06TH2D

060197T TrÞnh ThÞ Thu

06TH2D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

0.0

06TH2D

060197T TrÞnh ThÞ Thu

06TH2D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

0.0

06TH2D

060197T TrÞnh ThÞ Thu

06TH2D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

0.0

06TH2D

060197T TrÞnh ThÞ Thu

06TH2D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

0.0

06TH2D

060197T TrÞnh ThÞ Thu

06TH2D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

0.0

06TH2D

060198T NguyÔn Tu½n

H¨i

06TH2D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

060198T NguyÔn Tu½n

H¨i

06TH2D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

060198T NguyÔn Tu½n

H¨i

06TH2D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

3.0

06TH2D

060198T NguyÔn Tu½n

H¨i

06TH2D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

060198T NguyÔn Tu½n

H¨i

06TH2D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

060198T NguyÔn Tu½n

H¨i

06TH2D

TH

060198T NguyÔn Tu½n

H¨i

06TH2D

TH

060198T NguyÔn Tu½n

H¨i

06TH2D

060199T Tr¥¤ng ThÞ KiÒu

H«nh

060199T Tr¥¤ng ThÞ KiÒu

H«nh

060199T Tr¥¤ng ThÞ KiÒu
060199T Tr¥¤ng ThÞ KiÒu

06TH2D

06TH2D
06TH2D

4

8.0

06TH2D

4.5

9.0

06TH2D

TN513 Toªn rêi r«c

3

9.0

06TH2D

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

9.0

06TH2D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

9.0

06TH2D

06TH2D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH2D

06TH2D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TH2D

H«nh

06TH2D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

5.0

06TH2D

H«nh

06TH2D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

6.0

06TH2D

060199T Tr¥¤ng ThÞ KiÒu

H«nh

06TH2D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

9.0

06TH2D

060199T Tr¥¤ng ThÞ KiÒu

H«nh

06TH2D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

7.0

06TH2D

060199T Tr¥¤ng ThÞ KiÒu

H«nh

06TH2D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

9.0

06TH2D

060199T Tr¥¤ng ThÞ KiÒu

H«nh

06TH2D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

6.0

06TH2D

060251T Lý Minh

Phóc

06TH2D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH2D

060251T Lý Minh

Phóc

06TH2D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TH2D

060251T Lý Minh

Phóc

06TH2D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

060251T Lý Minh

Phóc

06TH2D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4.5

0.0

06TH2D

4

7.0

06TH2D

060251T Lý Minh

Phóc

06TH2D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

060251T Lý Minh

Phóc

06TH2D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

4.5

8.0

06TH2D

3

8.0

06TH2D

060251T Lý Minh

Phóc

06TH2D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

10.0

06TH2D

060251T Lý Minh

Phóc

06TH2D

060252T Vâ ThÞ Thanh

Phông

06TH2D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

9.0

06TH2D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

060252T Vâ ThÞ Thanh

Phông

06TH2D

060252T Vâ ThÞ Thanh

Phông

06TH2D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

0.0

06TH2D

060252T Vâ ThÞ Thanh

Phông

060252T Vâ ThÞ Thanh

Phông

06TH2D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

06TH2D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

060252T Vâ ThÞ Thanh

Phông

06TH2D

TH

060252T Vâ ThÞ Thanh

Phông

06TH2D

060252T Vâ ThÞ Thanh

Phông

06TH2D

060253T L«i NguyÔn Duy

Quang

060253T L«i NguyÔn Duy

Quang

060253T L«i NguyÔn Duy
060253T L«i NguyÔn Duy

06TH2D
06TH2D

4

6.0

06TH2D

4.5

6.0

06TH2D

TN513 Toªn rêi r«c

3

7.0

06TH2D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

9.0

06TH2D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

8.0

06TH2D

06TH2D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH2D

06TH2D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TH2D

Quang

06TH2D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

7.0

06TH2D

Quang

06TH2D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

4.0

06TH2D

060253T L«i NguyÔn Duy

Quang

06TH2D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

5.0

06TH2D

060253T L«i NguyÔn Duy

Quang

06TH2D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

6.0

06TH2D

060253T L«i NguyÔn Duy

Quang

06TH2D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

7.0

06TH2D

060253T L«i NguyÔn Duy

Quang

06TH2D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

6.0

06TH2D

060254T NguyÔn Minh

Quang

06TH2D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

060254T NguyÔn Minh

Quang

06TH2D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

060254T NguyÔn Minh

Quang

06TH2D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

3.0

06TH2D

060254T NguyÔn Minh

Quang

06TH2D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

6.0

06TH2D

060254T NguyÔn Minh

Quang

06TH2D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

9.0

06TH2D

060254T NguyÔn Minh

Quang

06TH2D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

8.0

06TH2D

060254T NguyÔn Minh

Quang

06TH2D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

8.0

06TH2D

06TH2D
06TH2D

060254T NguyÔn Minh

Quang

06TH2D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

060256T Tr¶n TiÕn

Quang

06TH2D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

6.0

06TH2D

060256T Tr¶n TiÕn

Quang

06TH2D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

060256T Tr¶n TiÕn

Quang

06TH2D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

6.0

06TH2D

060256T Tr¶n TiÕn

Quang

06TH2D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

6.0

06TH2D

060256T Tr¶n TiÕn

Quang

06TH2D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

10.0

06TH2D

060256T Tr¶n TiÕn

Quang

06TH2D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

9.0

06TH2D

060256T Tr¶n TiÕn

Quang

06TH2D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

10.0

06TH2D

060256T Tr¶n TiÕn

Quang

06TH2D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

9.0

06TH2D

060257T T« Mai Nh¾t

Quang

06TH2D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH2D

060257T T« Mai Nh¾t

Quang

06TH2D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TH2D

060257T T« Mai Nh¾t

Quang

06TH2D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

5.0

06TH2D

060257T T« Mai Nh¾t

Quang

06TH2D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

060257T T« Mai Nh¾t

Quang

06TH2D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

060257T T« Mai Nh¾t

Quang

06TH2D

TH

060257T T« Mai Nh¾t

Quang

06TH2D

TH

060257T T« Mai Nh¾t

Quang

06TH2D

060259T L¢ H÷u

QuyÒn

06TH2D

060259T L¢ H÷u

QuyÒn

060259T L¢ H÷u
060259T L¢ H÷u

06TH2D
06TH2D

4

5.0

06TH2D

4.5

7.0

06TH2D

TN513 Toªn rêi r«c

3

4.0

06TH2D

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

8.0

06TH2D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

3.0

06TH2D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH2D

06TH2D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TH2D

QuyÒn

06TH2D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

3.0

06TH2D

QuyÒn

06TH2D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

5.0

06TH2D

060259T L¢ H÷u

QuyÒn

06TH2D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

8.0

06TH2D

060259T L¢ H÷u

QuyÒn

06TH2D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

6.0

06TH2D

060259T L¢ H÷u

QuyÒn

06TH2D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

1.0

06TH2D

060259T L¢ H÷u

QuyÒn

06TH2D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

2.0

06TH2D

060260T NguyÔn Minh

Qu¡n

06TH2D

TH

AV439 Anh v€n giao tiÕp 4

3

0.0

06TH2D

060260T NguyÔn Minh

Qu¡n

06TH2D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

060260T NguyÔn Minh

Qu¡n

06TH2D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

0.0

06TH2D

060260T NguyÔn Minh

Qu¡n

06TH2D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

0.0

06TH2D

06TH2D

060260T NguyÔn Minh

Qu¡n

06TH2D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

0.0

06TH2D

060260T NguyÔn Minh

Qu¡n

06TH2D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

0.0

06TH2D

060260T NguyÔn Minh

Qu¡n

06TH2D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

0.0

06TH2D

060260T NguyÔn Minh

Qu¡n

06TH2D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

0.0

06TH2D

060261T Tr¶n Anh

Qu¡n

06TH2D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

060261T Tr¶n Anh

Qu¡n

06TH2D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

060261T Tr¶n Anh

Qu¡n

06TH2D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

5.0

06TH2D

060261T Tr¶n Anh

Qu¡n

06TH2D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

060261T Tr¶n Anh

Qu¡n

06TH2D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

060261T Tr¶n Anh

Qu¡n

06TH2D

TH

060261T Tr¶n Anh

Qu¡n

06TH2D

TH

060261T Tr¶n Anh

Qu¡n

06TH2D

060262T NguyÔn ThÞ B¨o

Quúnh

060262T NguyÔn ThÞ B¨o

Quúnh

060262T NguyÔn ThÞ B¨o
060262T NguyÔn ThÞ B¨o

06TH2D
06TH2D

4

4.0

06TH2D

4.5

4.0

06TH2D

TN513 Toªn rêi r«c

3

8.0

06TH2D

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

6.0

06TH2D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

2.0

06TH2D

06TH2D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH2D

06TH2D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TH2D

Quúnh

06TH2D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

3.0

06TH2D

Quúnh

06TH2D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

7.0

06TH2D

060262T NguyÔn ThÞ B¨o

Quúnh

06TH2D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

7.0

06TH2D

060262T NguyÔn ThÞ B¨o

Quúnh

06TH2D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

9.0

06TH2D

060262T NguyÔn ThÞ B¨o

Quúnh

06TH2D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

9.0

06TH2D

060262T NguyÔn ThÞ B¨o

Quúnh

06TH2D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

8.0

06TH2D

060267T Ÿµng ThÞ Thu

Thoa

06TH2D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

060267T Ÿµng ThÞ Thu

Thoa

06TH2D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

060267T Ÿµng ThÞ Thu

Thoa

06TH2D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

5.0

06TH2D

060267T Ÿµng ThÞ Thu

Thoa

06TH2D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

060267T Ÿµng ThÞ Thu

Thoa

06TH2D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

060267T Ÿµng ThÞ Thu

Thoa

06TH2D

TH

060267T Ÿµng ThÞ Thu

Thoa

06TH2D

060267T Ÿµng ThÞ Thu

Thoa

06TH2D

060268T Lý NguyÔn Anh

Thu½n

06TH2D

06TH2D
06TH2D

4

4.0

06TH2D

4.5

8.0

06TH2D

TN513 Toªn rêi r«c

3

6.0

06TH2D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

10.0

06TH2D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

6.0

06TH2D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH2D

060268T Lý NguyÔn Anh

Thu½n

06TH2D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

060268T Lý NguyÔn Anh

Thu½n

06TH2D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

060268T Lý NguyÔn Anh

Thu½n

06TH2D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

060268T Lý NguyÔn Anh

Thu½n

06TH2D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

060268T Lý NguyÔn Anh

Thu½n

06TH2D

TH

060268T Lý NguyÔn Anh

Thu½n

06TH2D

060268T Lý NguyÔn Anh

Thu½n

06TH2D

710071T NguyÔn Ho§n

710071T NguyÔn Ho§n

710071T NguyÔn Ho§n
710071T NguyÔn Ho§n

06TH2D
4.0

06TH2D

4

7.0

06TH2D

4.5

10.0

06TH2D

TN513 Toªn rêi r«c

3

8.0

06TH2D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

8.0

06TH2D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

7.0

06TH2D

06TH2D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

0.0

06TH2D

06TH2D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

0.0

06TH2D

06TH2D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

06TH2D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

810942T NguyÔn Ho§i

Ph¥¤ng 06TH2D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

810942T NguyÔn Ho§i

Ph¥¤ng 06TH2D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

810942T NguyÔn Ho§i

Ph¥¤ng 06TH2D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

6.0

06TH2D

810942T NguyÔn Ho§i

Ph¥¤ng 06TH2D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

4.0

06TH2D

810942T NguyÔn Ho§i

Ph¥¤ng 06TH2D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

5.0

06TH2D

810942T NguyÔn Ho§i

Ph¥¤ng 06TH2D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

1.0

06TH2D

810942T NguyÔn Ho§i

Ph¥¤ng 06TH2D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

1.0

06TH2D

810947T Tr¶n H§

Ph¥¤ng 06TH2D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

810947T Tr¶n H§

Ph¥¤ng 06TH2D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

0.0

06TH2D

810947T Tr¶n H§

Ph¥¤ng 06TH2D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

0.0

06TH2D

810947T Tr¶n H§

Ph¥¤ng 06TH2D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

810947T Tr¶n H§

Ph¥¤ng 06TH2D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

0.0

06TH2D

810947T Tr¶n H§

Ph¥¤ng 06TH2D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

0.0

06TH2D

810947T Tr¶n H§

Ph¥¤ng 06TH2D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

0.0

06TH2D

810950T Huúnh Vinh

Phó

06TH2D

TH

LS102 LÞch sö ¦¨ng céng s¨n ViÖt Nam

4

810950T Huúnh Vinh

Phó

06TH2D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

3.0

06TH2D

810950T Huúnh Vinh

Phó

06TH2D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

3.0

06TH2D

810950T Huúnh Vinh

Phó

06TH2D

TH

TH213 C£ng nghÖ ph¶n mÒm

4

4.5

06TH2D
0.0

06TH2D
06TH2D
06TH2D

06TH2D

4.5

06TH2D

09TH2N

09TH2N

810950T Huúnh Vinh

Phó

06TH2D

TH

TH259 Lý thuyÕt hÖ ¦iÒu h§nh

3

09TH2N

810950T Huúnh Vinh

Phó

06TH2D

TH

TH260 Ÿå häa mªy tÝnh

3

09TH2N

810950T Huúnh Vinh

Phó

06TH2D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

5.0

06TH2D

810950T Huúnh Vinh

Phó

06TH2D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

1.0

06TH2D

910103T Vâ Ho§ng

Th¨o

06TH2D

TH

AV539 Anh v€n giao tiÕp 5

3

910103T Vâ Ho§ng

Th¨o

06TH2D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

2.0

06TH2D

910103T Vâ Ho§ng

Th¨o

06TH2D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

0.0

06TH2D

910103T Vâ Ho§ng

Th¨o

06TH2D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

5.0

06TH2D

910109T NguyÔn Minh

TiÕn

06TH2D

TH

AV539 Anh v€n giao tiÕp 5

3

910109T NguyÔn Minh

TiÕn

06TH2D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

910109T NguyÔn Minh

TiÕn

06TH2D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

910109T NguyÔn Minh

TiÕn

06TH2D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

910109T NguyÔn Minh

TiÕn

06TH2D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

910116T Huúnh Quang

Tr¥êng

06TH2D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

910116T Huúnh Quang

Tr¥êng

06TH2D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

0.0

06TH2D

910116T Huúnh Quang

Tr¥êng

06TH2D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

0.0

06TH2D

910116T Huúnh Quang

Tr¥êng

06TH2D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

0.0

06TH2D

910116T Huúnh Quang

Tr¥êng

06TH2D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

0.0

06TH2D

910129T NguyÔn H¨i Nh¾t

T¡n

06TH2D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

0.0

06TH2D

910129T NguyÔn H¨i Nh¾t

T¡n

06TH2D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

910129T NguyÔn H¨i Nh¾t

T¡n

06TH2D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

910129T NguyÔn H¨i Nh¾t

T¡n

06TH2D

TH

910129T NguyÔn H¨i Nh¾t

T¡n

06TH2D

TH

910130T NguyÔn Ngäc

T§i

06TH2D

910130T NguyÔn Ngäc

T§i

06TH2D

910130T NguyÔn Ngäc

T§i

910130T NguyÔn Ngäc
910130T NguyÔn Ngäc
910130T NguyÔn Ngäc

06TH2D

06TH2D

4.5

0.0

06TH2D

4

0.0

06TH2D

4.5

0.0

06TH2D

3

0.0

06TH2D
06TH2D

4

0.0

06TH2D

4.5

0.0

06TH2D

TN513 Toªn rêi r«c

3

0.0

06TH2D

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

0.0

06TH2D

TH

AT103 Anh v€n chuy¢n ng§nh CNTT 1

3

09TH2N

TH

AV539 Anh v€n giao tiÕp 5

3

06TH2D

06TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH2D

T§i

06TH2D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

0.0

06TH2D

T§i

06TH2D

TH

TH212 L¾p tr×nh h¥íng ¦èi t¥îng

4.5

4.0

09TH2N

T§i

06TH2D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

0.0

06TH2D

910130T NguyÔn Ngäc

T§i

06TH2D

TH

TH801 PT thiÕt kÕ hÖ thèng th£ng tin

910144T Phan V€n

Ch¥¤ng 06TH2D

TH

AV539 Anh v€n giao tiÕp 5

4.5

8.0

910144T Phan V€n

Ch¥¤ng 06TH2D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

910144T Phan V€n

Ch¥¤ng 06TH2D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

910144T Phan V€n

Ch¥¤ng 06TH2D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

910144T Phan V€n

Ch¥¤ng 06TH2D

TH

910144T Phan V€n

Ch¥¤ng 06TH2D

TH

910146T NguyÔn Ngäc

Dòng

06TH2D

TH

AV539 Anh v€n giao tiÕp 5

910146T NguyÔn Ngäc

Dòng

06TH2D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

910146T NguyÔn Ngäc

Dòng

06TH2D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

910146T NguyÔn Ngäc

Dòng

06TH2D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

910146T NguyÔn Ngäc

Dòng

06TH2D

TH

910146T NguyÔn Ngäc

Dòng

06TH2D

910150T Mai Quang

Huy

06TH2D

910150T Mai Quang

Huy

06TH2D

TH

LS102 LÞch sö ¦¨ng céng s¨n ViÖt Nam

910150T Mai Quang

Huy

06TH2D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

910150T Mai Quang

Huy

06TH2D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

6.0

06TH2D

910150T Mai Quang

Huy

06TH2D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

3.0

06TH2D

910150T Mai Quang

Huy

06TH2D

TH

TH213 C£ng nghÖ ph¶n mÒm

4

910150T Mai Quang

Huy

06TH2D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

910150T Mai Quang

Huy

06TH2D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

910151T Phan Ÿøc

Huy

06TH2D

TH

AV539 Anh v€n giao tiÕp 5

910151T Phan Ÿøc

Huy

06TH2D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

6.0

06TH2D

910151T Phan Ÿøc

Huy

06TH2D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

1.0

06TH2D

910151T Phan Ÿøc

Huy

06TH2D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

2.0

06TH2D

910153T NguyÔn Ngäc

H¥ng

06TH2D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

910153T NguyÔn Ngäc

H¥ng

06TH2D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

5.0

06TH2D

910153T NguyÔn Ngäc

H¥ng

06TH2D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

6.0

06TH2D

910153T NguyÔn Ngäc

H¥ng

06TH2D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

1.0

06TH2D

3

09TH2N
06TH2D

4.5

6.0

06TH2D

4

3.0

06TH2D

4.5

3.0

06TH2D

TN513 Toªn rêi r«c

3

2.0

06TH2D

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

2.0

06TH2D

3

06TH2D

4.5

6.0

06TH2D

4

4.0

06TH2D

4.5

0.0

06TH2D

TN513 Toªn rêi r«c

3

3.0

06TH2D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

0.0

06TH2D

TH

AV539 Anh v€n giao tiÕp 5

3

06TH2D

4

09TH2N

1.5

06TH2D

09TH2N

4.5

3.0

06TH2D

3

3.0

06TH2D

3

06TH2D

06TH2D

910153T NguyÔn Ngäc

H¥ng

06TH2D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

5.0

06TH2D

910153T NguyÔn Ngäc

H¥ng

06TH2D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

1.0

06TH2D

910153T NguyÔn Ngäc

H¥ng

06TH2D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

1.0

06TH2D

910177T Tr¶n Quang

Thªi

06TH2D

TH

AV539 Anh v€n giao tiÕp 5

3

06TH2D

910177T Tr¶n Quang

Thªi

06TH2D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TH2D

910177T Tr¶n Quang

Thªi

06TH2D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

4.0

06TH2D

910177T Tr¶n Quang

Thªi

06TH2D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

5.0

06TH2D

910177T Tr¶n Quang

Thªi

06TH2D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

1.0

06TH2D

910177T Tr¶n Quang

Thªi

06TH2D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

6.0

06TH2D

910177T Tr¶n Quang

Thªi

06TH2D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

5.0

06TH2D

910188T NguyÔn ThÞ Ho§ng

YÕn

06TH2D

TH

AV539 Anh v€n giao tiÕp 5

3

910188T NguyÔn ThÞ Ho§ng

YÕn

06TH2D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

910188T NguyÔn ThÞ Ho§ng

YÕn

06TH2D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

910188T NguyÔn ThÞ Ho§ng

YÕn

06TH2D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

910188T NguyÔn ThÞ Ho§ng

YÕn

06TH2D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

910206T B×nh Ÿøc

Hoan

06TH2D

TH

AV539 Anh v€n giao tiÕp 5

3

910206T B×nh Ÿøc

Hoan

06TH2D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

910206T B×nh Ÿøc

Hoan

06TH2D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

0.0

06TH2D

910206T B×nh Ÿøc

Hoan

06TH2D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

0.0

06TH2D

910206T B×nh Ÿøc

Hoan

06TH2D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

910206T B×nh Ÿøc

Hoan

06TH2D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

0.0

06TH2D

910206T B×nh Ÿøc

Hoan

06TH2D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

0.0

06TH2D

910225T Ph«m Thanh

Hïng

06TH2D

TH

AV539 Anh v€n giao tiÕp 5

3

910225T Ph«m Thanh

Hïng

06TH2D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

910225T Ph«m Thanh

Hïng

06TH2D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

910225T Ph«m Thanh

Hïng

06TH2D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

06TH2D

910235T Ÿç ThÞ H¨i

Minh

06TH2D

TH

AV539 Anh v€n giao tiÕp 5

3

06TH2D

910235T Ÿç ThÞ H¨i

Minh

06TH2D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TH2D

910235T Ÿç ThÞ H¨i

Minh

06TH2D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

06TH2D

4.5

0.0

06TH2D

4

0.0

06TH2D

4.5

06TH2D
0.0

06TH2D
06TH2D
06TH2D

4.5

06TH2D

06TH2D
06TH2D
0.0

0.0

06TH2D

06TH2D

910235T Ÿç ThÞ H¨i

Minh

06TH2D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

910235T Ÿç ThÞ H¨i

Minh

06TH2D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4

0.0

910235T Ÿç ThÞ H¨i

Minh

06TH2D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

0.0

06TH2D

910235T Ÿç ThÞ H¨i

Minh

06TH2D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

0.0

06TH2D

910235T Ÿç ThÞ H¨i

Minh

06TH2D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

0.0

06TH2D

411024T L«i V€n

Minh

06TH2N

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

411024T L«i V€n

Minh

06TH2N

TH

TH225 Ÿå ªn m£n häc 2

411040T Ng£ Ph¥íc

Th£ng

06TH2N

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TH1D

411040T Ng£ Ph¥íc

Th£ng

06TH2N

TH

TH225 Ÿå ªn m£n häc 2

2

08TH1N

411040T Ng£ Ph¥íc

Th£ng

06TH2N

TH

TH226 Ÿå ªn m£n häc 1

2

DAMH01

411040T Ng£ Ph¥íc

Th£ng

06TH2N

TH

TR102 TriÕt häc Mªc-L¢nin

6

07AV2D

610042T Tr¶n Huy

Ho§ng

06TH2N

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TH1D

610376T Tr¶n ThÞ

Di¢n

06TH2N

TH

TH225 Ÿå ªn m£n häc 2

2

08TH1N

060039T NguyÔn Ÿç Minh

Kh¥¤ng 06TH3D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH3D

060039T NguyÔn Ÿç Minh

Kh¥¤ng 06TH3D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

060039T NguyÔn Ÿç Minh

Kh¥¤ng 06TH3D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

3.0

06TH3D

060039T NguyÔn Ÿç Minh

Kh¥¤ng 06TH3D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

060039T NguyÔn Ÿç Minh

Kh¥¤ng 06TH3D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

060039T NguyÔn Ÿç Minh

Kh¥¤ng 06TH3D

TH

060039T NguyÔn Ÿç Minh

Kh¥¤ng 06TH3D

060039T NguyÔn Ÿç Minh

Kh¥¤ng 06TH3D

060043T Tr¶n Kim

Khªnh

060043T Tr¶n Kim

Khªnh

060043T Tr¶n Kim
060043T Tr¶n Kim

4.5

06TH2D
06TH2D

1.5

06TH1D

2

08TH1N

06TH3D

4

6.0

06TH3D

4.5

4.0

06TH3D

TN513 Toªn rêi r«c

3

3.0

06TH3D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

9.0

06TH3D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH3D

TH

AV439 Anh v€n giao tiÕp 4

3

06TH3D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

Khªnh

06TH3D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

5.0

06TH3D

Khªnh

06TH3D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

4.0

06TH3D

060043T Tr¶n Kim

Khªnh

06TH3D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

4.0

06TH3D

060043T Tr¶n Kim

Khªnh

06TH3D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

7.0

06TH3D

060043T Tr¶n Kim

Khªnh

06TH3D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

9.0

06TH3D

060043T Tr¶n Kim

Khªnh

06TH3D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH3D
7.0

06TH3D
06TH3D

06TH3D

060070T Tr¥¤ng Tu½n

Minh

06TH3D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH3D

060070T Tr¥¤ng Tu½n

Minh

06TH3D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TH3D

060070T Tr¥¤ng Tu½n

Minh

06TH3D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

0.0

06TH3D

060070T Tr¥¤ng Tu½n

Minh

06TH3D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

4.0

06TH3D

060070T Tr¥¤ng Tu½n

Minh

06TH3D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

3.0

06TH3D

060070T Tr¥¤ng Tu½n

Minh

06TH3D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

5.0

06TH3D

060070T Tr¥¤ng Tu½n

Minh

06TH3D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

8.0

06TH3D

060070T Tr¥¤ng Tu½n

Minh

06TH3D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH3D

060218T Ph«m ViÕt Kinh

Lu¡n

06TH3D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH3D

060218T Ph«m ViÕt Kinh

Lu¡n

06TH3D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

060218T Ph«m ViÕt Kinh

Lu¡n

06TH3D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

0.0

06TH3D

060218T Ph«m ViÕt Kinh

Lu¡n

06TH3D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

5.0

06TH3D

060218T Ph«m ViÕt Kinh

Lu¡n

06TH3D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

4.0

06TH3D

060218T Ph«m ViÕt Kinh

Lu¡n

06TH3D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

5.0

06TH3D

060218T Ph«m ViÕt Kinh

Lu¡n

06TH3D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

9.0

06TH3D

060218T Ph«m ViÕt Kinh

Lu¡n

06TH3D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH3D

060221T Ng£ Duy

L¡m

06TH3D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH3D

060221T Ng£ Duy

L¡m

06TH3D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TH3D

060221T Ng£ Duy

L¡m

06TH3D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

4.0

06TH3D

060221T Ng£ Duy

L¡m

06TH3D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

060221T Ng£ Duy

L¡m

06TH3D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

060221T Ng£ Duy

L¡m

06TH3D

TH

060221T Ng£ Duy

L¡m

06TH3D

TH

060221T Ng£ Duy

L¡m

06TH3D

060222T Tr¶n Ÿ×nh

L¡m

06TH3D

060222T Tr¶n Ÿ×nh

L¡m

060222T Tr¶n Ÿ×nh
060222T Tr¶n Ÿ×nh
060222T Tr¶n Ÿ×nh

06TH3D

4

8.0

06TH3D

4.5

5.0

06TH3D

TN513 Toªn rêi r«c

3

5.0

06TH3D

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

5.0

06TH3D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH3D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH3D

06TH3D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TH3D

L¡m

06TH3D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

4.0

06TH3D

L¡m

06TH3D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

4.0

06TH3D

L¡m

06TH3D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

5.0

06TH3D

060222T Tr¶n Ÿ×nh

L¡m

06TH3D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

6.0

06TH3D

060222T Tr¶n Ÿ×nh

L¡m

06TH3D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

8.0

06TH3D

060222T Tr¶n Ÿ×nh

L¡m

06TH3D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH3D

060225T L¢ ThÞ Mü

06TH3D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH3D

060225T L¢ ThÞ Mü

06TH3D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TH3D

060225T L¢ ThÞ Mü

06TH3D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

4.0

06TH3D

060225T L¢ ThÞ Mü

06TH3D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

7.0

06TH3D

060225T L¢ ThÞ Mü

06TH3D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

6.0

06TH3D

060225T L¢ ThÞ Mü

06TH3D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

9.0

06TH3D

060225T L¢ ThÞ Mü

06TH3D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

10.0

06TH3D

060225T L¢ ThÞ Mü

06TH3D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH3D

060226T Huúnh T½n

Léc

06TH3D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH3D

060226T Huúnh T½n

Léc

06TH3D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

060226T Huúnh T½n

Léc

06TH3D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

0.0

06TH3D

060226T Huúnh T½n

Léc

06TH3D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

4.0

06TH3D

060226T Huúnh T½n

Léc

06TH3D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

5.0

06TH3D

060226T Huúnh T½n

Léc

06TH3D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

8.0

06TH3D

060226T Huúnh T½n

Léc

06TH3D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

10.0

06TH3D

060226T Huúnh T½n

Léc

06TH3D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH3D

060227T Chu ThÕ

Lîi

06TH3D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH3D

060227T Chu ThÕ

Lîi

06TH3D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TH3D

060227T Chu ThÕ

Lîi

06TH3D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

0.0

06TH3D

060227T Chu ThÕ

Lîi

06TH3D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

5.0

06TH3D

060227T Chu ThÕ

Lîi

06TH3D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

5.0

06TH3D

060227T Chu ThÕ

Lîi

06TH3D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

5.0

06TH3D

060227T Chu ThÕ

Lîi

06TH3D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

8.0

06TH3D

060227T Chu ThÕ

Lîi

06TH3D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH3D

060228T D¥¤ng C£ng

Minh

06TH3D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH3D

060228T D¥¤ng C£ng

Minh

06TH3D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TH3D

06TH3D

060228T D¥¤ng C£ng

Minh

06TH3D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

060228T D¥¤ng C£ng

Minh

06TH3D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4.5

5.0

06TH3D

4

5.0

06TH3D

060228T D¥¤ng C£ng

Minh

06TH3D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

060228T D¥¤ng C£ng

Minh

06TH3D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

4.5

5.0

06TH3D

3

7.0

06TH3D

060228T D¥¤ng C£ng

Minh

06TH3D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

8.0

06TH3D

060228T D¥¤ng C£ng

Minh

06TH3D

060229T L¢ V€n

Minh

06TH3D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH3D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH3D

060229T L¢ V€n

Minh

06TH3D

060229T L¢ V€n

Minh

06TH3D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

4.0

06TH3D

060229T L¢ V€n

Minh

060229T L¢ V€n

Minh

06TH3D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

06TH3D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

060229T L¢ V€n

Minh

06TH3D

TH

060229T L¢ V€n

Minh

06TH3D

060229T L¢ V€n

Minh

06TH3D

060230T ٤o Quang

Minh

060230T ٤o Quang

Minh

060230T ٤o Quang
060230T ٤o Quang

06TH3D

4

7.0

06TH3D

4.5

7.0

06TH3D

TN513 Toªn rêi r«c

3

8.0

06TH3D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

6.0

06TH3D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH3D

06TH3D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH3D

06TH3D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TH3D

Minh

06TH3D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

0.0

06TH3D

Minh

06TH3D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

5.0

06TH3D

060230T ٤o Quang

Minh

06TH3D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

4.0

06TH3D

060230T ٤o Quang

Minh

06TH3D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

8.0

06TH3D

060230T ٤o Quang

Minh

06TH3D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

5.0

06TH3D

060230T ٤o Quang

Minh

06TH3D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH3D

060231T NguyÔn Kh¯c

M©o

06TH3D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH3D

060231T NguyÔn Kh¯c

M©o

06TH3D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

060231T NguyÔn Kh¯c

M©o

06TH3D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

5.0

06TH3D

060231T NguyÔn Kh¯c

M©o

06TH3D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

7.0

06TH3D

060231T NguyÔn Kh¯c

M©o

06TH3D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

10.0

06TH3D

060231T NguyÔn Kh¯c

M©o

06TH3D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

7.0

06TH3D

060231T NguyÔn Kh¯c

M©o

06TH3D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

9.0

06TH3D

06TH3D

060231T NguyÔn Kh¯c

M©o

06TH3D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH3D

060232T V¥¤ng V€n

M«nh

06TH3D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH3D

060232T V¥¤ng V€n

M«nh

06TH3D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

060232T V¥¤ng V€n

M«nh

06TH3D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

5.0

06TH3D

060232T V¥¤ng V€n

M«nh

06TH3D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

6.0

06TH3D

060232T V¥¤ng V€n

M«nh

06TH3D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

4.0

06TH3D

060232T V¥¤ng V€n

M«nh

06TH3D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

7.0

06TH3D

060232T V¥¤ng V€n

M«nh

06TH3D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

7.0

06TH3D

060232T V¥¤ng V€n

M«nh

06TH3D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH3D

060234T Vò Huy

06TH3D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH3D

060234T Vò Huy

06TH3D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TH3D

060234T Vò Huy

06TH3D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

0.0

06TH3D

060234T Vò Huy

06TH3D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

060234T Vò Huy

06TH3D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

060234T Vò Huy

06TH3D

TH

060234T Vò Huy

06TH3D

TH

060234T Vò Huy

06TH3D

060235T NguyÔn Ho§ng

Nam

06TH3D

060235T NguyÔn Ho§ng

Nam

060235T NguyÔn Ho§ng
060235T NguyÔn Ho§ng

06TH3D

4

6.0

06TH3D

4.5

4.0

06TH3D

TN513 Toªn rêi r«c

3

5.0

06TH3D

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

7.0

06TH3D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH3D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH3D

06TH3D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

Nam

06TH3D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

Nam

06TH3D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

060235T NguyÔn Ho§ng

Nam

06TH3D

TH

060235T NguyÔn Ho§ng

Nam

06TH3D

TH

060235T NguyÔn Ho§ng

Nam

06TH3D

060236T Ph«m Trung

Nam

06TH3D

060236T Ph«m Trung

Nam

060236T Ph«m Trung
060236T Ph«m Trung
060236T Ph«m Trung

4.5

0.0

06TH3D

4

4.0

06TH3D

4.5

5.0

06TH3D

TN513 Toªn rêi r«c

3

6.0

06TH3D

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

9.0

06TH3D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH3D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH3D

06TH3D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TH3D

Nam

06TH3D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

0.0

06TH3D

Nam

06TH3D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

5.0

06TH3D

Nam

06TH3D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

10.0

06TH3D

060236T Ph«m Trung

Nam

06TH3D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

4.0

06TH3D

060236T Ph«m Trung

Nam

06TH3D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

8.0

06TH3D

060236T Ph«m Trung

Nam

06TH3D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH3D

060237T Vò Xu¡n

Nam

06TH3D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH3D

060237T Vò Xu¡n

Nam

06TH3D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TH3D

060237T Vò Xu¡n

Nam

06TH3D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

0.0

06TH3D

060237T Vò Xu¡n

Nam

06TH3D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

4.0

06TH3D

060237T Vò Xu¡n

Nam

06TH3D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

4.0

06TH3D

060237T Vò Xu¡n

Nam

06TH3D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

7.0

06TH3D

060237T Vò Xu¡n

Nam

06TH3D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

10.0

06TH3D

060237T Vò Xu¡n

Nam

06TH3D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH3D

060238T Tr¥¤ng H÷u

Nguy¢n 06TH3D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH3D

060238T Tr¥¤ng H÷u

Nguy¢n 06TH3D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

060238T Tr¥¤ng H÷u

Nguy¢n 06TH3D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

0.0

06TH3D

060238T Tr¥¤ng H÷u

Nguy¢n 06TH3D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

060238T Tr¥¤ng H÷u

Nguy¢n 06TH3D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

060238T Tr¥¤ng H÷u

Nguy¢n 06TH3D

TH

060238T Tr¥¤ng H÷u

Nguy¢n 06TH3D

TH

060238T Tr¥¤ng H÷u

Nguy¢n 06TH3D

060239T Vâ Kh£i
060239T Vâ Kh£i

06TH3D

4

3.0

06TH3D

4.5

3.0

06TH3D

TN513 Toªn rêi r«c

3

3.0

06TH3D

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

7.0

06TH3D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH3D

Nguy¢n 06TH3D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH3D

Nguy¢n 06TH3D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TH3D

060239T Vâ Kh£i

Nguy¢n 06TH3D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

0.0

06TH3D

060239T Vâ Kh£i

Nguy¢n 06TH3D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

4.0

06TH3D

060239T Vâ Kh£i

Nguy¢n 06TH3D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

3.0

06TH3D

060239T Vâ Kh£i

Nguy¢n 06TH3D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

3.0

06TH3D

060239T Vâ Kh£i

Nguy¢n 06TH3D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

6.0

06TH3D

060239T Vâ Kh£i

Nguy¢n 06TH3D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH3D

060240T Huúnh ThÞ UyÓn

Nhi

06TH3D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH3D

060240T Huúnh ThÞ UyÓn

Nhi

06TH3D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TH3D

060240T Huúnh ThÞ UyÓn

Nhi

06TH3D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

060240T Huúnh ThÞ UyÓn

Nhi

06TH3D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4.5

3.0

06TH3D

4

6.0

06TH3D

060240T Huúnh ThÞ UyÓn

Nhi

06TH3D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

060240T Huúnh ThÞ UyÓn

Nhi

06TH3D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

4.5

4.0

06TH3D

3

7.0

06TH3D

060240T Huúnh ThÞ UyÓn

Nhi

06TH3D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

9.0

06TH3D

060240T Huúnh ThÞ UyÓn

Nhi

06TH3D

060242T TrÞnh ThÞ TuyÕt

Nhi

06TH3D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH3D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH3D

060242T TrÞnh ThÞ TuyÕt

Nhi

06TH3D

060242T TrÞnh ThÞ TuyÕt

Nhi

06TH3D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

4.0

06TH3D

060242T TrÞnh ThÞ TuyÕt

Nhi

060242T TrÞnh ThÞ TuyÕt

Nhi

06TH3D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

06TH3D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

060242T TrÞnh ThÞ TuyÕt

Nhi

06TH3D

TH

060242T TrÞnh ThÞ TuyÕt

Nhi

06TH3D

060242T TrÞnh ThÞ TuyÕt

Nhi

06TH3D

060244T Phïng Ÿ€ng

Nh¡n

060244T Phïng Ÿ€ng

Nh¡n

060244T Phïng Ÿ€ng
060244T Phïng Ÿ€ng

06TH3D

4

7.0

06TH3D

4.5

4.0

06TH3D

TN513 Toªn rêi r«c

3

6.0

06TH3D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

10.0

06TH3D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH3D

06TH3D

TH

AV539 Anh v€n giao tiÕp 5

3

06TH3D

06TH3D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TH3D

Nh¡n

06TH3D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

5.0

06TH3D

Nh¡n

06TH3D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

6.0

06TH3D

060244T Phïng Ÿ€ng

Nh¡n

06TH3D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

4.0

06TH3D

060244T Phïng Ÿ€ng

Nh¡n

06TH3D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

8.0

06TH3D

060244T Phïng Ÿ€ng

Nh¡n

06TH3D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

10.0

06TH3D

060244T Phïng Ÿ€ng

Nh¡n

06TH3D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH3D

060245T Vâ Ÿ×nh

Nh¡n

06TH3D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH3D

060245T Vâ Ÿ×nh

Nh¡n

06TH3D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

060245T Vâ Ÿ×nh

Nh¡n

06TH3D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

0.0

06TH3D

060245T Vâ Ÿ×nh

Nh¡n

06TH3D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

6.0

06TH3D

060245T Vâ Ÿ×nh

Nh¡n

06TH3D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

4.0

06TH3D

060245T Vâ Ÿ×nh

Nh¡n

06TH3D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

2.0

06TH3D

060245T Vâ Ÿ×nh

Nh¡n

06TH3D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

6.0

06TH3D

06TH3D

060245T Vâ Ÿ×nh

Nh¡n

06TH3D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH3D

060247T L¢ Ngäc Kú

Phong

06TH3D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH3D

060247T L¢ Ngäc Kú

Phong

06TH3D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

060247T L¢ Ngäc Kú

Phong

06TH3D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

5.0

06TH3D

060247T L¢ Ngäc Kú

Phong

06TH3D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

7.0

06TH3D

060247T L¢ Ngäc Kú

Phong

06TH3D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

6.0

06TH3D

060247T L¢ Ngäc Kú

Phong

06TH3D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

9.0

06TH3D

060247T L¢ Ngäc Kú

Phong

06TH3D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

10.0

06TH3D

060247T L¢ Ngäc Kú

Phong

06TH3D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH3D

060274T Tr¶n VÜnh

Thªi

06TH3D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH3D

060274T Tr¶n VÜnh

Thªi

06TH3D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TH3D

060274T Tr¶n VÜnh

Thªi

06TH3D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

3.0

06TH3D

060274T Tr¶n VÜnh

Thªi

06TH3D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

060274T Tr¶n VÜnh

Thªi

06TH3D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

060274T Tr¶n VÜnh

Thªi

06TH3D

TH

060274T Tr¶n VÜnh

Thªi

06TH3D

TH

060274T Tr¶n VÜnh

Thªi

06TH3D

060275T NguyÔn ViÕt

Th¯ng

06TH3D

060275T NguyÔn ViÕt

Th¯ng

060275T NguyÔn ViÕt
060275T NguyÔn ViÕt

06TH3D

4

5.0

06TH3D

4.5

4.0

06TH3D

TN513 Toªn rêi r«c

3

5.0

06TH3D

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

9.0

06TH3D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH3D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH3D

06TH3D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TH3D

Th¯ng

06TH3D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

0.0

06TH3D

Th¯ng

06TH3D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

6.0

06TH3D

060275T NguyÔn ViÕt

Th¯ng

06TH3D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

4.0

06TH3D

060275T NguyÔn ViÕt

Th¯ng

06TH3D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

0.0

06TH3D

060275T NguyÔn ViÕt

Th¯ng

06TH3D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

0.0

06TH3D

060275T NguyÔn ViÕt

Th¯ng

06TH3D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH3D

060276T NguyÔn Trung

Th¾t

06TH3D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH3D

060276T NguyÔn Trung

Th¾t

06TH3D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

060276T NguyÔn Trung

Th¾t

06TH3D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

4.0

06TH3D

060276T NguyÔn Trung

Th¾t

06TH3D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

5.0

06TH3D

06TH3D

060276T NguyÔn Trung

Th¾t

06TH3D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

4.0

06TH3D

060276T NguyÔn Trung

Th¾t

06TH3D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

6.0

06TH3D

060276T NguyÔn Trung

Th¾t

06TH3D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

9.0

06TH3D

060276T NguyÔn Trung

Th¾t

06TH3D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

060277T Tr¶n Ho§ng Quèc

ThÞnh

06TH3D

TH

AV439 Anh v€n giao tiÕp 4

3

060277T Tr¶n Ho§ng Quèc

ThÞnh

06TH3D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

060277T Tr¶n Ho§ng Quèc

ThÞnh

06TH3D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

4.0

06TH3D

060277T Tr¶n Ho§ng Quèc

ThÞnh

06TH3D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

060277T Tr¶n Ho§ng Quèc

ThÞnh

06TH3D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

060277T Tr¶n Ho§ng Quèc

ThÞnh

06TH3D

TH

060277T Tr¶n Ho§ng Quèc

ThÞnh

06TH3D

TH

060277T Tr¶n Ho§ng Quèc

ThÞnh

06TH3D

060278T Ÿinh Ÿøc

ThÞnh

060278T Ÿinh Ÿøc

ThÞnh

060278T Ÿinh Ÿøc
060278T Ÿinh Ÿøc

06TH3D
8.0

06TH3D
06TH3D

4

4.0

06TH3D

4.5

4.0

06TH3D

TN513 Toªn rêi r«c

3

7.0

06TH3D

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

8.0

06TH3D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH3D

06TH3D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH3D

06TH3D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TH3D

ThÞnh

06TH3D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

5.0

06TH3D

ThÞnh

06TH3D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

5.0

06TH3D

060278T Ÿinh Ÿøc

ThÞnh

06TH3D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

5.0

06TH3D

060278T Ÿinh Ÿøc

ThÞnh

06TH3D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

7.0

06TH3D

060278T Ÿinh Ÿøc

ThÞnh

06TH3D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

7.0

06TH3D

060278T Ÿinh Ÿøc

ThÞnh

06TH3D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH3D

060279T Ÿo§n H÷u

ThÞnh

06TH3D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH3D

060279T Ÿo§n H÷u

ThÞnh

06TH3D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

060279T Ÿo§n H÷u

ThÞnh

06TH3D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

3.0

06TH3D

060279T Ÿo§n H÷u

ThÞnh

06TH3D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

060279T Ÿo§n H÷u

ThÞnh

06TH3D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

060279T Ÿo§n H÷u

ThÞnh

06TH3D

TH

060279T Ÿo§n H÷u

ThÞnh

06TH3D

060279T Ÿo§n H÷u

ThÞnh

06TH3D

060281T NguyÔn VÜnh

Thä

06TH3D

06TH3D

4

4.0

06TH3D

4.5

4.0

06TH3D

TN513 Toªn rêi r«c

3

6.0

06TH3D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

3.0

06TH3D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH3D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH3D

060281T NguyÔn VÜnh

Thä

06TH3D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

060281T NguyÔn VÜnh

Thä

06TH3D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

9.0

06TH3D
06TH3D

060281T NguyÔn VÜnh

Thä

06TH3D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

060281T NguyÔn VÜnh

Thä

06TH3D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

060281T NguyÔn VÜnh

Thä

06TH3D

TH

060281T NguyÔn VÜnh

Thä

06TH3D

060281T NguyÔn VÜnh

Thä

06TH3D

060284T L§u Du

TiÕn

060284T L§u Du

TiÕn

060284T L§u Du
060284T L§u Du

4

3.0

06TH3D

4.5

4.0

06TH3D

TN513 Toªn rêi r«c

3

7.0

06TH3D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

7.0

06TH3D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH3D

06TH3D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH3D

06TH3D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TH3D

TiÕn

06TH3D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

7.0

06TH3D

TiÕn

06TH3D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

5.0

06TH3D

060284T L§u Du

TiÕn

06TH3D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

5.0

06TH3D

060284T L§u Du

TiÕn

06TH3D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

3.0

06TH3D

060284T L§u Du

TiÕn

06TH3D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

9.0

06TH3D

060284T L§u Du

TiÕn

06TH3D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH3D

060285T Tr¶n Ÿ×nh

TiÕn

06TH3D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH3D

060285T Tr¶n Ÿ×nh

TiÕn

06TH3D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

060285T Tr¶n Ÿ×nh

TiÕn

06TH3D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

8.0

06TH3D

060285T Tr¶n Ÿ×nh

TiÕn

06TH3D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

4.0

06TH3D

060285T Tr¶n Ÿ×nh

TiÕn

06TH3D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

10.0

06TH3D

060285T Tr¶n Ÿ×nh

TiÕn

06TH3D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

3.0

06TH3D

060285T Tr¶n Ÿ×nh

TiÕn

06TH3D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

8.0

06TH3D

060285T Tr¶n Ÿ×nh

TiÕn

06TH3D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH3D

060287T Cao Huy

To§n

06TH3D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH3D

060287T Cao Huy

To§n

06TH3D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TH3D

060287T Cao Huy

To§n

06TH3D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

060287T Cao Huy

To§n

06TH3D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

060287T Cao Huy

To§n

06TH3D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

060287T Cao Huy

To§n

06TH3D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

06TH3D

5.0

06TH3D

4

7.0

06TH3D

4.5

10.0

06TH3D

3

9.0

06TH3D

060287T Cao Huy

To§n

06TH3D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

060287T Cao Huy

To§n

06TH3D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

9.0

06TH3D
06TH3D

060288T NguyÔn Ÿøc Song

To§n

06TH3D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH3D

060288T NguyÔn Ÿøc Song

To§n

06TH3D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TH3D

060288T NguyÔn Ÿøc Song

To§n

06TH3D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

4.0

06TH3D

060288T NguyÔn Ÿøc Song

To§n

06TH3D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

060288T NguyÔn Ÿøc Song

To§n

06TH3D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

060288T NguyÔn Ÿøc Song

To§n

06TH3D

TH

060288T NguyÔn Ÿøc Song

To§n

06TH3D

TH

060288T NguyÔn Ÿøc Song

To§n

06TH3D

060289T NguyÔn ThÞ Thïy

Trang

06TH3D

060289T NguyÔn ThÞ Thïy

Trang

060289T NguyÔn ThÞ Thïy
060289T NguyÔn ThÞ Thïy

4

7.0

06TH3D

4.5

7.0

06TH3D

TN513 Toªn rêi r«c

3

8.0

06TH3D

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

8.0

06TH3D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH3D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH3D

06TH3D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TH3D

Trang

06TH3D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

6.0

06TH3D

Trang

06TH3D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

5.0

06TH3D

060289T NguyÔn ThÞ Thïy

Trang

06TH3D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

4.0

06TH3D

060289T NguyÔn ThÞ Thïy

Trang

06TH3D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

7.0

06TH3D

060289T NguyÔn ThÞ Thïy

Trang

06TH3D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

9.0

06TH3D

060289T NguyÔn ThÞ Thïy

Trang

06TH3D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH3D

060291T Hå Phóc

Trung

06TH3D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH3D

060291T Hå Phóc

Trung

06TH3D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

060291T Hå Phóc

Trung

06TH3D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

5.0

06TH3D

060291T Hå Phóc

Trung

06TH3D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

060291T Hå Phóc

Trung

06TH3D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

060291T Hå Phóc

Trung

06TH3D

TH

060291T Hå Phóc

Trung

06TH3D

TH

060291T Hå Phóc

Trung

06TH3D

060295T NguyÔn Thanh

Tróc

060295T NguyÔn Thanh

Tróc

060295T NguyÔn Thanh

Tróc

06TH3D

4

4.0

06TH3D

4.5

3.0

06TH3D

TN513 Toªn rêi r«c

3

6.0

06TH3D

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

9.0

06TH3D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH3D

06TH3D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH3D

06TH3D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TH3D

06TH3D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

5.0

06TH3D

060295T NguyÔn Thanh

Tróc

06TH3D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

060295T NguyÔn Thanh

Tróc

06TH3D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4

4.0

06TH3D

4.5

10.0

06TH3D

060295T NguyÔn Thanh

Tróc

06TH3D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

060295T NguyÔn Thanh

Tróc

06TH3D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

3.0

06TH3D

3

10.0

06TH3D

060295T NguyÔn Thanh

Tróc

06TH3D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH3D

060297T Tr¶n V€n

Tuy¢n

06TH3D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH3D

060297T Tr¶n V€n

Tuy¢n

06TH3D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TH3D

060297T Tr¶n V€n

Tuy¢n

06TH3D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

4.0

06TH3D

060297T Tr¶n V€n

Tuy¢n

06TH3D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

6.0

06TH3D

060297T Tr¶n V€n

Tuy¢n

06TH3D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

10.0

06TH3D

060297T Tr¶n V€n

Tuy¢n

06TH3D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

2.0

06TH3D

060297T Tr¶n V€n

Tuy¢n

06TH3D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

9.0

06TH3D

060297T Tr¶n V€n

Tuy¢n

06TH3D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH3D

060298T Bïi Quèc

Tu½n

06TH3D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH3D

060298T Bïi Quèc

Tu½n

06TH3D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

060298T Bïi Quèc

Tu½n

06TH3D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

3.0

06TH3D

060298T Bïi Quèc

Tu½n

06TH3D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

060298T Bïi Quèc

Tu½n

06TH3D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

060298T Bïi Quèc

Tu½n

06TH3D

TH

060298T Bïi Quèc

Tu½n

06TH3D

060298T Bïi Quèc

Tu½n

06TH3D

060299T NguyÔn Minh

Tu½n

060299T NguyÔn Minh

Tu½n

060299T NguyÔn Minh
060299T NguyÔn Minh

06TH3D

4

5.0

06TH3D

4.5

4.0

06TH3D

TN513 Toªn rêi r«c

3

3.0

06TH3D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

10.0

06TH3D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH3D

06TH3D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH3D

06TH3D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TH3D

Tu½n

06TH3D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

3.0

06TH3D

Tu½n

06TH3D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

4.0

06TH3D

060299T NguyÔn Minh

Tu½n

06TH3D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

4.0

06TH3D

060299T NguyÔn Minh

Tu½n

06TH3D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

7.0

06TH3D

060299T NguyÔn Minh

Tu½n

06TH3D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

10.0

06TH3D

060299T NguyÔn Minh

Tu½n

06TH3D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH3D

060300T NguyÔn Ÿøc

Tu½n

06TH3D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH3D

060300T NguyÔn Ÿøc

Tu½n

06TH3D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TH3D

060300T NguyÔn Ÿøc

Tu½n

06TH3D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

3.0

06TH3D

060300T NguyÔn Ÿøc

Tu½n

06TH3D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

4.0

06TH3D

060300T NguyÔn Ÿøc

Tu½n

06TH3D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

4.0

06TH3D

060300T NguyÔn Ÿøc

Tu½n

06TH3D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

1.0

06TH3D

060300T NguyÔn Ÿøc

Tu½n

06TH3D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

4.0

06TH3D

060300T NguyÔn Ÿøc

Tu½n

06TH3D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH3D

060302T Li¢n Quèc

T¡m

06TH3D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH3D

060302T Li¢n Quèc

T¡m

06TH3D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

060302T Li¢n Quèc

T¡m

06TH3D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

3.0

06TH3D

060302T Li¢n Quèc

T¡m

06TH3D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

6.0

06TH3D

060302T Li¢n Quèc

T¡m

06TH3D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

10.0

06TH3D

060302T Li¢n Quèc

T¡m

06TH3D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

6.0

06TH3D

060302T Li¢n Quèc

T¡m

06TH3D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

9.0

06TH3D

060302T Li¢n Quèc

T¡m

06TH3D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH3D

060305T NguyÔn V€n

T¡n

06TH3D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH3D

060305T NguyÔn V€n

T¡n

06TH3D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TH3D

060305T NguyÔn V€n

T¡n

06TH3D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

060305T NguyÔn V€n

T¡n

06TH3D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

060305T NguyÔn V€n

T¡n

06TH3D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

060305T NguyÔn V€n

T¡n

06TH3D

TH

060305T NguyÔn V€n

T¡n

06TH3D

TH

060305T NguyÔn V€n

T¡n

06TH3D

060307T M© ChÝ

T§i

06TH3D

060307T M© ChÝ

T§i

060307T M© ChÝ
060307T M© ChÝ
060307T M© ChÝ

06TH3D

2.0

06TH3D

4

5.0

06TH3D

4.5

10.0

06TH3D

TN513 Toªn rêi r«c

3

6.0

06TH3D

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

7.0

06TH3D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH3D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH3D

06TH3D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TH3D

T§i

06TH3D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

1.0

06TH3D

T§i

06TH3D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

4.0

06TH3D

T§i

06TH3D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

4.0

06TH3D

060307T M© ChÝ

T§i

06TH3D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

5.0

06TH3D

060307T M© ChÝ

T§i

06TH3D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

3.0

06TH3D

060307T M© ChÝ

T§i

06TH3D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH3D

060310T Tr¶n Xu¡n

Tïng

06TH3D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH3D

060310T Tr¶n Xu¡n

Tïng

06TH3D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TH3D

060310T Tr¶n Xu¡n

Tïng

06TH3D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

1.0

06TH3D

060310T Tr¶n Xu¡n

Tïng

06TH3D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

6.0

06TH3D

060310T Tr¶n Xu¡n

Tïng

06TH3D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

7.0

06TH3D

060310T Tr¶n Xu¡n

Tïng

06TH3D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

5.0

06TH3D

060310T Tr¶n Xu¡n

Tïng

06TH3D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

9.0

06TH3D

060310T Tr¶n Xu¡n

Tïng

06TH3D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH3D

060311T Tr¥¤ng C£ng

06TH3D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH3D

060311T Tr¥¤ng C£ng

06TH3D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

060311T Tr¥¤ng C£ng

06TH3D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

3.0

06TH3D

060311T Tr¥¤ng C£ng

06TH3D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

060311T Tr¥¤ng C£ng

06TH3D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

060311T Tr¥¤ng C£ng

06TH3D

TH

060311T Tr¥¤ng C£ng

06TH3D

TH

060311T Tr¥¤ng C£ng

06TH3D

060312T Tr×nh Xu¡n

060312T Tr×nh Xu¡n

060312T Tr×nh Xu¡n
060312T Tr×nh Xu¡n

06TH3D

4

6.0

06TH3D

4.5

5.0

06TH3D

TN513 Toªn rêi r«c

3

5.0

06TH3D

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

8.0

06TH3D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH3D

06TH3D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH3D

06TH3D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TH3D

06TH3D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

1.0

06TH3D

06TH3D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

4.0

06TH3D

060312T Tr×nh Xu¡n

06TH3D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

3.0

06TH3D

060312T Tr×nh Xu¡n

06TH3D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

6.0

06TH3D

060312T Tr×nh Xu¡n

06TH3D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

6.0

06TH3D

060312T Tr×nh Xu¡n

06TH3D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH3D

060313T L¡m KiÕm

Uy

06TH3D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH3D

060313T L¡m KiÕm

Uy

06TH3D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TH3D

060313T L¡m KiÕm

Uy

06TH3D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

060313T L¡m KiÕm

Uy

06TH3D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4.5

5.0

06TH3D

4

5.0

06TH3D

060313T L¡m KiÕm

Uy

06TH3D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

060313T L¡m KiÕm

Uy

06TH3D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

4.5

10.0

06TH3D

3

8.0

06TH3D

060313T L¡m KiÕm

Uy

06TH3D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

7.0

06TH3D

060313T L¡m KiÕm

Uy

06TH3D

060314T NguyÔn ThÞ Minh

Uy¢n

06TH3D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH3D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH3D

060314T NguyÔn ThÞ Minh

Uy¢n

060314T NguyÔn ThÞ Minh

Uy¢n

06TH3D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

06TH3D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

060314T NguyÔn ThÞ Minh
060314T NguyÔn ThÞ Minh

Uy¢n

06TH3D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

Uy¢n

06TH3D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

060314T NguyÔn ThÞ Minh

Uy¢n

06TH3D

TH

060314T NguyÔn ThÞ Minh

Uy¢n

06TH3D

060315T NguyÔn Ho§ng ThÕ

Vinh

06TH3D

060315T NguyÔn Ho§ng ThÕ

Vinh

06TH3D

060315T NguyÔn Ho§ng ThÕ

Vinh

06TH3D

060315T NguyÔn Ho§ng ThÕ

Vinh

060315T NguyÔn Ho§ng ThÕ

Vinh

060315T NguyÔn Ho§ng ThÕ

4.5

3.0

06TH3D

4

4.0

06TH3D

4.5

5.0

06TH3D

3

8.0

06TH3D

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

10.0

06TH3D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH3D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH3D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

8.0

06TH3D

06TH3D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

06TH3D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

Vinh

06TH3D

TH

060315T NguyÔn Ho§ng ThÕ

Vinh

06TH3D

060315T NguyÔn Ho§ng ThÕ

Vinh

06TH3D

060316T NguyÔn Quèc

ViÖt

060316T NguyÔn Quèc

ViÖt

060316T NguyÔn Quèc
060316T NguyÔn Quèc

06TH3D

4

5.0

06TH3D

4.5

8.0

06TH3D

TN513 Toªn rêi r«c

3

6.0

06TH3D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

6.0

06TH3D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH3D

06TH3D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH3D

06TH3D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TH3D

ViÖt

06TH3D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

9.0

06TH3D

ViÖt

06TH3D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

4.0

06TH3D

060316T NguyÔn Quèc

ViÖt

06TH3D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

4.0

06TH3D

060316T NguyÔn Quèc

ViÖt

06TH3D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

0.0

06TH3D

060316T NguyÔn Quèc

ViÖt

06TH3D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

7.0

06TH3D

060316T NguyÔn Quèc

ViÖt

06TH3D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH3D

060318T L¢ V€n

V€n

06TH3D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH3D

060318T L¢ V€n

V€n

06TH3D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TH3D

060318T L¢ V€n

V€n

06TH3D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

7.0

06TH3D

060318T L¢ V€n

V€n

06TH3D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

5.0

06TH3D

060318T L¢ V€n

V€n

06TH3D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

5.0

06TH3D

060318T L¢ V€n

V€n

06TH3D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

5.0

06TH3D

060318T L¢ V€n

V€n

06TH3D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

9.0

06TH3D

060318T L¢ V€n

V€n

06TH3D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH3D

060320T Hå Ho§ng

06TH3D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH3D

060320T Hå Ho§ng

06TH3D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

060320T Hå Ho§ng

06TH3D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

5.0

06TH3D

060320T Hå Ho§ng

06TH3D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

5.0

06TH3D

060320T Hå Ho§ng

06TH3D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

5.0

06TH3D

060320T Hå Ho§ng

06TH3D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

5.0

06TH3D

060320T Hå Ho§ng

06TH3D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

9.0

06TH3D

060320T Hå Ho§ng

06TH3D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

060321T L¢ Thanh

06TH3D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

AV1K10

060321T L¢ Thanh

06TH3D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TH3D

060321T L¢ Thanh

06TH3D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

060321T L¢ Thanh

06TH3D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

060321T L¢ Thanh

06TH3D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

060321T L¢ Thanh

06TH3D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

07TH1D

060321T L¢ Thanh

06TH3D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

07TH1D

060321T L¢ Thanh

06TH3D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

6.0

06TH3D

060321T L¢ Thanh

06TH3D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

3.0

06TH3D

060321T L¢ Thanh

06TH3D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH3D

060323T Tr¶n V€n Anh

06TH3D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH3D

060323T Tr¶n V€n Anh

06TH3D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TH3D

060323T Tr¶n V€n Anh

06TH3D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

06TH3D

06TH3D

4.0

06TH3D

4

6.0

06TH3D

4.5

10.0

06TH3D

9.0

06TH3D

060323T Tr¶n V€n Anh

06TH3D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

060323T Tr¶n V€n Anh

06TH3D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4

6.0

06TH3D

4.5

10.0

06TH3D

060323T Tr¶n V€n Anh

06TH3D

TH

060323T Tr¶n V€n Anh

06TH3D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

9.0

06TH3D

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

9.0

06TH3D

060323T Tr¶n V€n Anh

06TH3D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH3D

060325T Ho§ng Anh

Dòng

060325T Ho§ng Anh

Dòng

06TH3D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH3D

06TH3D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TH3D

060325T Ho§ng Anh
060325T Ho§ng Anh

Dòng

06TH3D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

4.0

06TH3D

Dòng

06TH3D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

5.0

06TH3D

060325T Ho§ng Anh

Dòng

06TH3D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

5.0

06TH3D

060325T Ho§ng Anh

Dòng

06TH3D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

3.0

06TH3D

060325T Ho§ng Anh

Dòng

06TH3D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

7.0

06TH3D

060325T Ho§ng Anh

Dòng

06TH3D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH3D

060326T L¢ An

Ho§

06TH3D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH3D

060326T L¢ An

Ho§

06TH3D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

060326T L¢ An

Ho§

06TH3D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

0.0

06TH3D

060326T L¢ An

Ho§

06TH3D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

060326T L¢ An

Ho§

06TH3D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

060326T L¢ An

Ho§

06TH3D

TH

060326T L¢ An

Ho§

06TH3D

060326T L¢ An

Ho§

06TH3D

060330T Tr¶n Thu

Ng¡n

060330T Tr¶n Thu

Ng¡n

060330T Tr¶n Thu
060330T Tr¶n Thu

06TH3D

4

0.0

06TH3D

4.5

0.0

06TH3D

TN513 Toªn rêi r«c

3

0.0

06TH3D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

0.0

06TH3D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH3D

06TH3D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH3D

06TH3D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TH3D

Ng¡n

06TH3D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

3.0

06TH3D

Ng¡n

06TH3D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

4.0

06TH3D

060330T Tr¶n Thu

Ng¡n

06TH3D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

5.0

06TH3D

060330T Tr¶n Thu

Ng¡n

06TH3D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

3.0

06TH3D

060330T Tr¶n Thu

Ng¡n

06TH3D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

9.0

06TH3D

060330T Tr¶n Thu

Ng¡n

06TH3D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH3D

060333T NguyÔn ThÞ Thu

S¥¤ng

06TH3D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH3D

060333T NguyÔn ThÞ Thu

S¥¤ng

06TH3D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TH3D

060333T NguyÔn ThÞ Thu

S¥¤ng

06TH3D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

3.0

06TH3D

060333T NguyÔn ThÞ Thu

S¥¤ng

06TH3D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

7.0

06TH3D

060333T NguyÔn ThÞ Thu

S¥¤ng

06TH3D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

4.0

06TH3D

060333T NguyÔn ThÞ Thu

S¥¤ng

06TH3D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

7.0

06TH3D

060333T NguyÔn ThÞ Thu

S¥¤ng

06TH3D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

9.0

06TH3D

060333T NguyÔn ThÞ Thu

S¥¤ng

06TH3D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH3D

060336T Ph«m ThÞ KiÒu

Th¯m

06TH3D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH3D

060336T Ph«m ThÞ KiÒu

Th¯m

06TH3D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

060336T Ph«m ThÞ KiÒu

Th¯m

06TH3D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

3.0

06TH3D

060336T Ph«m ThÞ KiÒu

Th¯m

06TH3D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

7.0

06TH3D

060336T Ph«m ThÞ KiÒu

Th¯m

06TH3D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

4.0

06TH3D

060336T Ph«m ThÞ KiÒu

Th¯m

06TH3D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

6.0

06TH3D

060336T Ph«m ThÞ KiÒu

Th¯m

06TH3D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

9.0

06TH3D

060336T Ph«m ThÞ KiÒu

Th¯m

06TH3D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH3D

060341T NguyÔn Hå Quang

Minh

06TH3D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH3D

060341T NguyÔn Hå Quang

Minh

06TH3D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TH3D

060341T NguyÔn Hå Quang

Minh

06TH3D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

060341T NguyÔn Hå Quang

Minh

06TH3D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

060341T NguyÔn Hå Quang

Minh

06TH3D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

060341T NguyÔn Hå Quang

Minh

06TH3D

TH

060341T NguyÔn Hå Quang

Minh

06TH3D

TH

060341T NguyÔn Hå Quang

Minh

06TH3D

810858T Huúnh Gia

H¥ng

06TH3D

810858T Huúnh Gia

H¥ng

810858T Huúnh Gia
810858T Huúnh Gia
810858T Huúnh Gia

06TH3D

6.0

06TH3D

4

6.0

06TH3D

4.5

10.0

06TH3D

TN513 Toªn rêi r«c

3

9.0

06TH3D

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

9.0

06TH3D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH3D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH3D

06TH3D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TH3D

H¥ng

06TH3D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

0.0

06TH3D

H¥ng

06TH3D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

0.0

06TH3D

H¥ng

06TH3D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

0.0

06TH3D

810858T Huúnh Gia

H¥ng

06TH3D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

0.0

06TH3D

810858T Huúnh Gia

H¥ng

06TH3D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

0.0

06TH3D

810858T Huúnh Gia

H¥ng

06TH3D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH3D

810897T L¢ Minh

Kh¨i

06TH3D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH3D

810897T L¢ Minh

Kh¨i

06TH3D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TH3D

810897T L¢ Minh

Kh¨i

06TH3D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

5.0

06TH3D

810897T L¢ Minh

Kh¨i

06TH3D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

4.0

06TH3D

810897T L¢ Minh

Kh¨i

06TH3D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

4.0

06TH3D

810897T L¢ Minh

Kh¨i

06TH3D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

7.0

06TH3D

810897T L¢ Minh

Kh¨i

06TH3D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH3D

811035T NguyÔn Ph¥¤ng

T¡n

06TH3D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH3D

811035T NguyÔn Ph¥¤ng

T¡n

06TH3D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TH3D

811035T NguyÔn Ph¥¤ng

T¡n

06TH3D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

0.0

06TH3D

811035T NguyÔn Ph¥¤ng

T¡n

06TH3D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

0.0

06TH3D

811035T NguyÔn Ph¥¤ng

T¡n

06TH3D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

0.0

06TH3D

811035T NguyÔn Ph¥¤ng

T¡n

06TH3D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

0.0

06TH3D

811035T NguyÔn Ph¥¤ng

T¡n

06TH3D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

0.0

06TH3D

811035T NguyÔn Ph¥¤ng

T¡n

06TH3D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

910004T Ph«m ThÕ

Anh

06TH3D

TH

AV439 Anh v€n giao tiÕp 4

3

910004T Ph«m ThÕ

Anh

06TH3D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

910004T Ph«m ThÕ

Anh

06TH3D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

0.0

06TH3D

910004T Ph«m ThÕ

Anh

06TH3D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

910004T Ph«m ThÕ

Anh

06TH3D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

910004T Ph«m ThÕ

Anh

06TH3D

TH

910004T Ph«m ThÕ

Anh

06TH3D

TH

910004T Ph«m ThÕ

Anh

06TH3D

910010T NguyÔn H÷u

B×nh

910010T NguyÔn H÷u

B×nh

910010T NguyÔn H÷u

B×nh

06TH3D
0.0

06TH3D
06TH3D

4

0.0

06TH3D

4.5

0.0

06TH3D

TN513 Toªn rêi r«c

3

0.0

06TH3D

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

0.0

06TH3D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH3D

TH

AV439 Anh v€n giao tiÕp 4

3

06TH3D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TH3D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

06TH3D
3.0

06TH3D
06TH3D

4.0

06TH3D

910010T NguyÔn H÷u

B×nh

06TH3D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

910010T NguyÔn H÷u

B×nh

06TH3D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4

4.0

06TH3D

4.5

4.0

06TH3D

910010T NguyÔn H÷u

B×nh

06TH3D

TH

910010T NguyÔn H÷u

B×nh

06TH3D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

4.0

06TH3D

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

6.0

06TH3D

910010T NguyÔn H÷u

B×nh

06TH3D

TH

VL110 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A2

4

910010T NguyÔn H÷u

B×nh

06TH3D

910021T NguyÔn Minh

Duy

06TH3D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

TH

AV439 Anh v€n giao tiÕp 4

3

910021T NguyÔn Minh

Duy

06TH3D

910021T NguyÔn Minh

Duy

06TH3D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

2.0

06TH3D

910021T NguyÔn Minh

Duy

910021T NguyÔn Minh

Duy

06TH3D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

06TH3D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

910021T NguyÔn Minh

Duy

06TH3D

TH

910021T NguyÔn Minh

Duy

06TH3D

910021T NguyÔn Minh

Duy

06TH3D

910059T Tr¶n TiÕn

Khoa

910059T Tr¶n TiÕn

Khoa

910059T Tr¶n TiÕn
910059T Tr¶n TiÕn

06MT1D
06TH3D
3.0

06TH3D
06TH3D

4

2.0

06TH3D

4.5

4.0

06TH3D

TN513 Toªn rêi r«c

3

5.0

06TH3D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

1.0

06TH3D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH3D

TH

AV439 Anh v€n giao tiÕp 4

3

06TH3D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

Khoa

06TH3D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

Khoa

06TH3D

TH

TH213 C£ng nghÖ ph¶n mÒm

910059T Tr¶n TiÕn

Khoa

06TH3D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

910059T Tr¶n TiÕn

Khoa

06TH3D

TH

TH259 Lý thuyÕt hÖ ¦iÒu h§nh

3

09TH1N

910059T Tr¶n TiÕn

Khoa

06TH3D

TH

TH260 Ÿå häa mªy tÝnh

3

09TH1N

910059T Tr¶n TiÕn

Khoa

06TH3D

TH

TH801 PT thiÕt kÕ hÖ thèng th£ng tin

910094T NguyÔn ViÖt Ph¥¤ng

Qu¡n

06TH3D

TH

AV539 Anh v€n giao tiÕp 5

3

910094T NguyÔn ViÖt Ph¥¤ng

Qu¡n

06TH3D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

910094T NguyÔn ViÖt Ph¥¤ng

Qu¡n

06TH3D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

0.0

06TH3D

910094T NguyÔn ViÖt Ph¥¤ng

Qu¡n

06TH3D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

0.0

06TH3D

910094T NguyÔn ViÖt Ph¥¤ng

Qu¡n

06TH3D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

0.0

06TH3D

910094T NguyÔn ViÖt Ph¥¤ng

Qu¡n

06TH3D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

0.0

06TH3D

910094T NguyÔn ViÖt Ph¥¤ng

Qu¡n

06TH3D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

0.0

06TH3D

06TH3D
6.0

06TH3D
4.0

4
4.5

4.5

06TH3D
06TH3D
09TH1N

3.0

6.0

06TH3D

09TH1N
06TH3D
06TH3D

910094T NguyÔn ViÖt Ph¥¤ng

Qu¡n

06TH3D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH3D

910110T NguyÔn SÜ

To§n

06TH3D

TH

AV539 Anh v€n giao tiÕp 5

3

06TH3D

910110T NguyÔn SÜ

To§n

06TH3D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

910110T NguyÔn SÜ

To§n

06TH3D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

5.0

06TH3D

910110T NguyÔn SÜ

To§n

06TH3D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

6.0

06TH3D

910110T NguyÔn SÜ

To§n

06TH3D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

10.0

06TH3D

910110T NguyÔn SÜ

To§n

06TH3D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

6.0

06TH3D

910110T NguyÔn SÜ

To§n

06TH3D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

7.0

06TH3D

910110T NguyÔn SÜ

To§n

06TH3D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH3D

910269T Ho§ng Quang

Trung

06TH3D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TH3D

910269T Ho§ng Quang

Trung

06TH3D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TH3D

910269T Ho§ng Quang

Trung

06TH3D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

3.0

06TH3D

910269T Ho§ng Quang

Trung

06TH3D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

910269T Ho§ng Quang

Trung

06TH3D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

910269T Ho§ng Quang

Trung

06TH3D

TH

910269T Ho§ng Quang

Trung

06TH3D

TH

06TH3D

4

3.0

06TH3D

4.5

6.0

06TH3D

TN513 Toªn rêi r«c

3

1.0

06TH3D

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

2.0

06TH3D

910269T Ho§ng Quang

Trung

06TH3D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH3D

060405M NguyÔn C£ng

Danh

06TN1D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TN1D

060405M NguyÔn C£ng

Danh

06TN1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TN1D

060405M NguyÔn C£ng

Danh

06TN1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

060405M NguyÔn C£ng

Danh

06TN1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

060405M NguyÔn C£ng

Danh

06TN1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

060405M NguyÔn C£ng

Danh

06TN1D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

060405M NguyÔn C£ng

Danh

06TN1D

TH

060405M NguyÔn C£ng

Danh

06TN1D

TH

060408M NguyÔn TiÕn

Dòng

06TN1D

TH

060408M NguyÔn TiÕn

Dòng

06TN1D

060408M NguyÔn TiÕn

Dòng

06TN1D

060408M NguyÔn TiÕn

Dòng

06TN1D

06TN1D

4

6.0

06TN1D

4.5

10.0

06TN1D

3

6.0

06TN1D

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

3.0

06TN1D

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

AV439 Anh v€n giao tiÕp 4

3

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TN1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

06TN1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

06TN1D
7.0

3.0

06TN1D

06TN1D

060408M NguyÔn TiÕn

Dòng

06TN1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

5.0

06TN1D

060408M NguyÔn TiÕn

Dòng

06TN1D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

3.0

06TN1D

060408M NguyÔn TiÕn

Dòng

06TN1D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

7.0

06TN1D

060408M NguyÔn TiÕn

Dòng

06TN1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TN1D

060412M Chu ThÞ Thu

HiÒn

06TN1D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TN1D

060412M Chu ThÞ Thu

HiÒn

06TN1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TN1D

060412M Chu ThÞ Thu

HiÒn

06TN1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

06TN1D

060412M Chu ThÞ Thu

HiÒn

06TN1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

060412M Chu ThÞ Thu

HiÒn

06TN1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

060412M Chu ThÞ Thu

HiÒn

06TN1D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

060412M Chu ThÞ Thu

HiÒn

06TN1D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

060412M Chu ThÞ Thu

HiÒn

06TN1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TN1D

060414M Vâ ThÞ DiÔm

H¥¤ng

06TN1D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TN1D

060414M Vâ ThÞ DiÔm

H¥¤ng

06TN1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TN1D

060414M Vâ ThÞ DiÔm

H¥¤ng

06TN1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

060414M Vâ ThÞ DiÔm

H¥¤ng

06TN1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

060414M Vâ ThÞ DiÔm

H¥¤ng

06TN1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

060414M Vâ ThÞ DiÔm

H¥¤ng

06TN1D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

060414M Vâ ThÞ DiÔm

H¥¤ng

06TN1D

TH

060414M Vâ ThÞ DiÔm

H¥¤ng

06TN1D

060418M NguyÔn H§ Minh

Kha

06TN1D

060418M NguyÔn H§ Minh

Kha

06TN1D

060418M NguyÔn H§ Minh

Kha

06TN1D

060418M NguyÔn H§ Minh

Kha

060418M NguyÔn H§ Minh

Kha

060418M NguyÔn H§ Minh

4

4.0

06TN1D

4.5

4.0

06TN1D

3

9.0

06TN1D

3

10.0

06TN1D

4

06TN1D
7.0

06TN1D

4.5

3.0

06TN1D

3

10.0

06TN1D

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

8.0

06TN1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TN1D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TN1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TN1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

06TN1D

06TN1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

06TN1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

Kha

06TN1D

TH

060418M NguyÔn H§ Minh

Kha

06TN1D

060418M NguyÔn H§ Minh

Kha

06TN1D

060419M Tr¶n ThÕ Ÿ€ng

Khoa

06TN1D

4

4.0

06TN1D

4.5

3.0

06TN1D

TN513 Toªn rêi r«c

3

5.0

06TN1D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

10.0

06TN1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

TH

AV439 Anh v€n giao tiÕp 4

3

06TN1D
6.0

06TN1D

060419M Tr¶n ThÕ Ÿ€ng

Khoa

06TN1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TN1D

060419M Tr¶n ThÕ Ÿ€ng

Khoa

06TN1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

06TN1D

060419M Tr¶n ThÕ Ÿ€ng

Khoa

06TN1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

060419M Tr¶n ThÕ Ÿ€ng

Khoa

06TN1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

060419M Tr¶n ThÕ Ÿ€ng

Khoa

06TN1D

TH

060419M Tr¶n ThÕ Ÿ€ng

Khoa

06TN1D

060419M Tr¶n ThÕ Ÿ€ng

Khoa

06TN1D

060420M NguyÔn Ngäc H¥¤ng

Lan

060420M NguyÔn Ngäc H¥¤ng

Lan

060420M NguyÔn Ngäc H¥¤ng
060420M NguyÔn Ngäc H¥¤ng

4

4.0

06TN1D

4.5

3.0

06TN1D

TN513 Toªn rêi r«c

3

4.0

06TN1D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

10.0

06TN1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TN1D

06TN1D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TN1D

06TN1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TN1D

Lan

06TN1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

Lan

06TN1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

060420M NguyÔn Ngäc H¥¤ng

Lan

06TN1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

060420M NguyÔn Ngäc H¥¤ng

Lan

06TN1D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

060420M NguyÔn Ngäc H¥¤ng

Lan

06TN1D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

060420M NguyÔn Ngäc H¥¤ng

Lan

06TN1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TN1D

060421M Ph«m Ph¥¤ng

Linh

06TN1D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TN1D

060421M Ph«m Ph¥¤ng

Linh

06TN1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TN1D

060421M Ph«m Ph¥¤ng

Linh

06TN1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

06TN1D

060421M Ph«m Ph¥¤ng

Linh

06TN1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

060421M Ph«m Ph¥¤ng

Linh

06TN1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

060421M Ph«m Ph¥¤ng

Linh

06TN1D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

060421M Ph«m Ph¥¤ng

Linh

06TN1D

TH

060421M Ph«m Ph¥¤ng

Linh

06TN1D

TH

060422M Ÿo§n Vò

Linh

06TN1D

TH

060422M Ÿo§n Vò

Linh

06TN1D

TH

060422M Ÿo§n Vò

Linh

06TN1D

060422M Ÿo§n Vò

Linh

060422M Ÿo§n Vò

Linh

060422M Ÿo§n Vò

Linh

06TN1D

4

5.0

06TN1D

4.5

3.0

06TN1D

3

5.0

06TN1D

3

10.0

06TN1D

4

3.0

06TN1D

4.5

3.0

06TN1D

3

6.0

06TN1D

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

10.0

06TN1D

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TN1D

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TN1D

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TN1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

06TN1D

06TN1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

06TN1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

06TN1D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

4

4.0

06TN1D

4.5

4.0

06TN1D

3

9.0

06TN1D

060422M Ÿo§n Vò

Linh

06TN1D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

060422M Ÿo§n Vò

Linh

06TN1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

10.0

06TN1D
06TN1D

060424M L¡m Ngäc

Loan

06TN1D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TN1D

060424M L¡m Ngäc

Loan

06TN1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TN1D

060424M L¡m Ngäc

Loan

06TN1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

06TN1D

060424M L¡m Ngäc

Loan

06TN1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

060424M L¡m Ngäc

Loan

06TN1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

060424M L¡m Ngäc

Loan

06TN1D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

060424M L¡m Ngäc

Loan

06TN1D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

060424M L¡m Ngäc

Loan

06TN1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TN1D

060430M NguyÔn ThÞ

06TN1D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TN1D

060430M NguyÔn ThÞ

06TN1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TN1D

060430M NguyÔn ThÞ

06TN1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

060430M NguyÔn ThÞ

06TN1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

060430M NguyÔn ThÞ

06TN1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

060430M NguyÔn ThÞ

06TN1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

060430M NguyÔn ThÞ

06TN1D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

7.0

06TN1D

060430M NguyÔn ThÞ

06TN1D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

7.0

06TN1D

060430M NguyÔn ThÞ

06TN1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TN1D

060431M H§ ThÞ YÕn

Ph¥¤ng

06TN1D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TN1D

060431M H§ ThÞ YÕn

Ph¥¤ng

06TN1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TN1D

060431M H§ ThÞ YÕn

Ph¥¤ng

06TN1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

060431M H§ ThÞ YÕn

Ph¥¤ng

06TN1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

060431M H§ ThÞ YÕn

Ph¥¤ng

06TN1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

060431M H§ ThÞ YÕn

Ph¥¤ng

06TN1D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

060431M H§ ThÞ YÕn

Ph¥¤ng

06TN1D

TH

060431M H§ ThÞ YÕn

Ph¥¤ng

06TN1D

060435M Hå ThÞ ªnh

Ph¥îng

06TN1D

060435M Hå ThÞ ªnh

Ph¥îng

06TN1D

4

5.0

06TN1D

4.5

3.0

06TN1D

3

9.0

06TN1D

3

10.0

06TN1D

06TN1D

4

5.0

06TN1D

4.5

4.0

06TN1D
07TN1D

06TN1D

4

0.0

06TN1D

4.5

0.0

06TN1D

3

0.0

06TN1D

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

0.0

06TN1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TN1D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TN1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TN1D

060435M Hå ThÞ ªnh

Ph¥îng

06TN1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

060435M Hå ThÞ ªnh

Ph¥îng

06TN1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

060435M Hå ThÞ ªnh

Ph¥îng

06TN1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

060435M Hå ThÞ ªnh

Ph¥îng

06TN1D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

060435M Hå ThÞ ªnh

Ph¥îng

06TN1D

TH

060435M Hå ThÞ ªnh

Ph¥îng

06TN1D

060436M NguyÔn Hïng

Phó

06TN1D

060436M NguyÔn Hïng

Phó

06TN1D

060436M NguyÔn Hïng

Phó

06TN1D

060436M NguyÔn Hïng

Phó

060436M NguyÔn Hïng

Phó

060436M NguyÔn Hïng

4.5

06TN1D

4

4.0

06TN1D

4.5

3.0

06TN1D

3

4.0

06TN1D

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

7.0

06TN1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TN1D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TN1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TN1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

06TN1D

06TN1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

06TN1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

Phó

06TN1D

TH

060436M NguyÔn Hïng

Phó

06TN1D

060436M NguyÔn Hïng

Phó

06TN1D

060437M Ÿµng Tr¶n Hång

Phóc

060437M Ÿµng Tr¶n Hång

Phóc

060437M Ÿµng Tr¶n Hång
060437M Ÿµng Tr¶n Hång

4

0.0

06TN1D

4.5

0.0

06TN1D

TN513 Toªn rêi r«c

3

0.0

06TN1D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

0.0

06TN1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TN1D

06TN1D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TN1D

06TN1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TN1D

Phóc

06TN1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

Phóc

06TN1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

060437M Ÿµng Tr¶n Hång

Phóc

06TN1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

060437M Ÿµng Tr¶n Hång

Phóc

06TN1D

TH

060437M Ÿµng Tr¶n Hång

Phóc

06TN1D

TH

060437M Ÿµng Tr¶n Hång

Phóc

06TN1D

060438M NguyÔn ThÞ Minh

Quy¢n

06TN1D

060438M NguyÔn ThÞ Minh

Quy¢n

06TN1D

060438M NguyÔn ThÞ Minh

Quy¢n

06TN1D

060438M NguyÔn ThÞ Minh

Quy¢n

060438M NguyÔn ThÞ Minh
060438M NguyÔn ThÞ Minh
060438M NguyÔn ThÞ Minh

06TN1D

4

5.0

06TN1D

4.5

3.0

06TN1D

TN513 Toªn rêi r«c

3

6.0

06TN1D

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

9.0

06TN1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TN1D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TN1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TN1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

06TN1D

06TN1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

Quy¢n

06TN1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

Quy¢n

06TN1D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

Quy¢n

06TN1D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

4

4.0

06TN1D

4.5

4.0

06TN1D

3

5.0

06TN1D

3

9.0

06TN1D

060438M NguyÔn ThÞ Minh

Quy¢n

06TN1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TN1D

060439M V€n ChÝ

Quèc

06TN1D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TN1D

060439M V€n ChÝ

Quèc

06TN1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TN1D

060439M V€n ChÝ

Quèc

06TN1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

06TN1D

060439M V€n ChÝ

Quèc

06TN1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

060439M V€n ChÝ

Quèc

06TN1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

060439M V€n ChÝ

Quèc

06TN1D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

060439M V€n ChÝ

Quèc

06TN1D

TH

060439M V€n ChÝ

Quèc

06TN1D

TH

060440M NguyÔn Khªnh

Quúnh

06TN1D

TH

060440M NguyÔn Khªnh

Quúnh

06TN1D

TH

060440M NguyÔn Khªnh

Quúnh

06TN1D

060440M NguyÔn Khªnh

Quúnh

060440M NguyÔn Khªnh

Quúnh

060440M NguyÔn Khªnh
060440M NguyÔn Khªnh

4

4.0

06TN1D

4.5

4.0

06TN1D

3

8.0

06TN1D

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

7.0

06TN1D

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TN1D

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TN1D

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TN1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

06TN1D

06TN1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

06TN1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

Quúnh

06TN1D

TH

Quúnh

06TN1D

TH

060440M NguyÔn Khªnh

Quúnh

06TN1D

060444M TrÞnh ThÞ Minh

Th¥

06TN1D

060444M TrÞnh ThÞ Minh

Th¥

060444M TrÞnh ThÞ Minh
060444M TrÞnh ThÞ Minh

4

8.0

06TN1D

4.5

4.0

06TN1D

TN513 Toªn rêi r«c

3

9.0

06TN1D

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

9.0

06TN1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TN1D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TN1D

06TN1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TN1D

Th¥

06TN1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

Th¥

06TN1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

060444M TrÞnh ThÞ Minh

Th¥

06TN1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

060444M TrÞnh ThÞ Minh

Th¥

06TN1D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

060444M TrÞnh ThÞ Minh

Th¥

06TN1D

TH

060444M TrÞnh ThÞ Minh

Th¥

06TN1D

TH

060446M NguyÔn Thanh

Th¨o

06TN1D

TH

060446M NguyÔn Thanh

Th¨o

06TN1D

060446M NguyÔn Thanh

Th¨o

06TN1D

060446M NguyÔn Thanh

Th¨o

06TN1D

06TN1D

4

5.0

06TN1D

4.5

4.0

06TN1D

3

7.0

06TN1D

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

5.0

06TN1D

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TN1D

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TN1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TN1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

06TN1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

5.0

06TN1D

060446M NguyÔn Thanh

Th¨o

06TN1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

4.0

06TN1D

060446M NguyÔn Thanh

Th¨o

06TN1D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

5.0

06TN1D

060446M NguyÔn Thanh

Th¨o

06TN1D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

8.0

06TN1D

060446M NguyÔn Thanh

Th¨o

06TN1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TN1D

060447M Ÿµng ThiÖu Ph¥¤ng

Th¨o

06TN1D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TN1D

060447M Ÿµng ThiÖu Ph¥¤ng

Th¨o

06TN1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TN1D

060447M Ÿµng ThiÖu Ph¥¤ng

Th¨o

06TN1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

06TN1D

060447M Ÿµng ThiÖu Ph¥¤ng

Th¨o

06TN1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

060447M Ÿµng ThiÖu Ph¥¤ng

Th¨o

06TN1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

060447M Ÿµng ThiÖu Ph¥¤ng

Th¨o

06TN1D

TH

060447M Ÿµng ThiÖu Ph¥¤ng

Th¨o

06TN1D

TH

060447M Ÿµng ThiÖu Ph¥¤ng

Th¨o

06TN1D

060449M Phan Nh¾t

Th¯ng

060449M Phan Nh¾t

Th¯ng

060449M Phan Nh¾t
060449M Phan Nh¾t

4

4.0

06TN1D

4.5

3.0

06TN1D

TN513 Toªn rêi r«c

3

7.0

06TN1D

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

7.0

06TN1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TN1D

06TN1D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TN1D

06TN1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TN1D

Th¯ng

06TN1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

Th¯ng

06TN1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

060449M Phan Nh¾t

Th¯ng

06TN1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

060449M Phan Nh¾t

Th¯ng

06TN1D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

060449M Phan Nh¾t

Th¯ng

06TN1D

TH

060449M Phan Nh¾t

Th¯ng

06TN1D

060452M Tr¶n Ngäc B¨o

Tr¡n

06TN1D

060452M Tr¶n Ngäc B¨o

Tr¡n

06TN1D

060452M Tr¶n Ngäc B¨o

Tr¡n

06TN1D

060452M Tr¶n Ngäc B¨o

Tr¡n

060452M Tr¶n Ngäc B¨o

Tr¡n

060452M Tr¶n Ngäc B¨o

06TN1D

4

0.0

06TN1D

4.5

0.0

06TN1D

3

0.0

06TN1D

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

0.0

06TN1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TN1D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TN1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TN1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

06TN1D

06TN1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

06TN1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

Tr¡n

06TN1D

TH

060452M Tr¶n Ngäc B¨o

Tr¡n

06TN1D

060452M Tr¶n Ngäc B¨o

Tr¡n

06TN1D

060453M Huúnh ThÞ

Tr§

06TN1D

4

5.0

06TN1D

4.5

3.0

06TN1D

TN513 Toªn rêi r«c

3

7.0

06TN1D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

10.0

06TN1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TN1D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TN1D

060453M Huúnh ThÞ

Tr§

06TN1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TN1D

060453M Huúnh ThÞ

Tr§

06TN1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

06TN1D

060453M Huúnh ThÞ

Tr§

06TN1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

060453M Huúnh ThÞ

Tr§

06TN1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

060453M Huúnh ThÞ

Tr§

06TN1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

060453M Huúnh ThÞ

Tr§

06TN1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

060453M Huúnh ThÞ

Tr§

06TN1D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

4.0

06TN1D

060453M Huúnh ThÞ

Tr§

06TN1D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

10.0

06TN1D

060453M Huúnh ThÞ

Tr§

06TN1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TN1D

060456M Tr¶n ThÞ ªnh

TuyÕt

06TN1D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TN1D

060456M Tr¶n ThÞ ªnh

TuyÕt

06TN1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TN1D

060456M Tr¶n ThÞ ªnh

TuyÕt

06TN1D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

07TH2D

060456M Tr¶n ThÞ ªnh

TuyÕt

06TN1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

060456M Tr¶n ThÞ ªnh

TuyÕt

06TN1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

060456M Tr¶n ThÞ ªnh

TuyÕt

06TN1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

060456M Tr¶n ThÞ ªnh

TuyÕt

06TN1D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

060456M Tr¶n ThÞ ªnh

TuyÕt

06TN1D

TH

060456M Tr¶n ThÞ ªnh

TuyÕt

06TN1D

TH

060457M Ÿç TiÕn

Tu¡n

06TN1D

TH

060457M Ÿç TiÕn

Tu¡n

06TN1D

060457M Ÿç TiÕn

Tu¡n

06TN1D

060457M Ÿç TiÕn

Tu¡n

060457M Ÿç TiÕn

Tu¡n

060457M Ÿç TiÕn
060457M Ÿç TiÕn

4

4.0

06TN1D

4.5

3.0

06TN1D
07TN1D
07TH2D

4.5

06TN1D

4

5.0

06TN1D

4.5

3.0

06TN1D

3

7.0

06TN1D

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

8.0

06TN1D

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TN1D

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TN1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TN1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

06TN1D

06TN1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

06TN1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

Tu¡n

06TN1D

TH

Tu¡n

06TN1D

TH

060457M Ÿç TiÕn

Tu¡n

06TN1D

060458M NguÔn Minh

Tu½n

060458M NguÔn Minh

Tu½n

060458M NguÔn Minh

Tu½n

4

5.0

06TN1D

4.5

3.0

06TN1D

TN513 Toªn rêi r«c

3

6.0

06TN1D

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

9.0

06TN1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TN1D

06TN1D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TN1D

06TN1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TN1D

06TN1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

06TN1D

060458M NguÔn Minh

Tu½n

06TN1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

060458M NguÔn Minh

Tu½n

06TN1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4

7.0

06TN1D

4.5

4.0

06TN1D

060458M NguÔn Minh

Tu½n

06TN1D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

060458M NguÔn Minh

Tu½n

06TN1D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

6.0

06TN1D

3

10.0

06TN1D

060458M NguÔn Minh

Tu½n

06TN1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TN1D

060460M M© Thªi

Vinh

06TN1D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TN1D

060460M M© Thªi

Vinh

06TN1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TN1D

060460M M© Thªi

Vinh

06TN1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

060460M M© Thªi

Vinh

06TN1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

060460M M© Thªi

Vinh

06TN1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

060460M M© Thªi

Vinh

06TN1D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

060460M M© Thªi

Vinh

06TN1D

TH

060460M M© Thªi

Vinh

06TN1D

060464M NguyÔn Ngäc

ChiÕn

06TN1D

060464M NguyÔn Ngäc

ChiÕn

06TN1D

060464M NguyÔn Ngäc

ChiÕn

06TN1D

060464M NguyÔn Ngäc

ChiÕn

060464M NguyÔn Ngäc

ChiÕn

060464M NguyÔn Ngäc

06TN1D

4

6.0

06TN1D

4.5

4.0

06TN1D

3

6.0

06TN1D

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

7.0

06TN1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TN1D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TN1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TN1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

06TN1D

06TN1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

06TN1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

ChiÕn

06TN1D

TH

060464M NguyÔn Ngäc

ChiÕn

06TN1D

060464M NguyÔn Ngäc

ChiÕn

06TN1D

060468M Ÿµng ViÖt

Hïng

060468M Ÿµng ViÖt

Hïng

060468M Ÿµng ViÖt
060468M Ÿµng ViÖt

4

5.0

06TN1D

4.5

4.0

06TN1D

TN513 Toªn rêi r«c

3

5.0

06TN1D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

7.0

06TN1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TN1D

06TN1D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TN1D

06TN1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TN1D

Hïng

06TN1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

Hïng

06TN1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

060468M Ÿµng ViÖt

Hïng

06TN1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

060468M Ÿµng ViÖt

Hïng

06TN1D

TH

060468M Ÿµng ViÖt

Hïng

06TN1D

TH

060468M Ÿµng ViÖt

Hïng

06TN1D

TH

06TN1D

4

4.0

06TN1D

4.5

4.0

06TN1D

TN513 Toªn rêi r«c

3

5.0

06TN1D

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

7.0

06TN1D

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TN1D

060469M L¢ ThÞ Ngäc

Lam

06TN1D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TN1D

060469M L¢ ThÞ Ngäc

Lam

06TN1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TN1D

060469M L¢ ThÞ Ngäc

Lam

06TN1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

060469M L¢ ThÞ Ngäc

Lam

06TN1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

060469M L¢ ThÞ Ngäc

Lam

06TN1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

060469M L¢ ThÞ Ngäc

Lam

06TN1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

060469M L¢ ThÞ Ngäc

Lam

06TN1D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

7.0

06TN1D

060469M L¢ ThÞ Ngäc

Lam

06TN1D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

10.0

06TN1D

060469M L¢ ThÞ Ngäc

Lam

06TN1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

07TN1D

060469M L¢ ThÞ Ngäc

Lam

06TN1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TN1D

060470M NguyÔn TiÕn

Lu¾t

06TN1D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TN1D

060470M NguyÔn TiÕn

Lu¾t

06TN1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TN1D

060470M NguyÔn TiÕn

Lu¾t

06TN1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

060470M NguyÔn TiÕn

Lu¾t

06TN1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

060470M NguyÔn TiÕn

Lu¾t

06TN1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

060470M NguyÔn TiÕn

Lu¾t

06TN1D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

060470M NguyÔn TiÕn

Lu¾t

06TN1D

TH

060470M NguyÔn TiÕn

Lu¾t

06TN1D

TH

060471M Phan ThÞ Mü

Nh¡n

06TN1D

TH

060471M Phan ThÞ Mü

Nh¡n

06TN1D

060471M Phan ThÞ Mü

Nh¡n

06TN1D

060471M Phan ThÞ Mü

Nh¡n

060471M Phan ThÞ Mü

Nh¡n

060471M Phan ThÞ Mü
060471M Phan ThÞ Mü

06TN1D

4

5.0

06TN1D

4.5

3.0

06TN1D
07TN1D

06TN1D

4

4.0

06TN1D

4.5

3.0

06TN1D

3

5.0

06TN1D

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

9.0

06TN1D

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TN1D

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TN1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TN1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

06TN1D

06TN1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

06TN1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

Nh¡n

06TN1D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

Nh¡n

06TN1D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

060471M Phan ThÞ Mü

Nh¡n

06TN1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

060474M Tr¶n T¡n

Phó

06TN1D

TH

AV439 Anh v€n giao tiÕp 4

3

060474M Tr¶n T¡n

Phó

06TN1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TN1D

060474M Tr¶n T¡n

Phó

06TN1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

06TN1D

4

5.0

06TN1D

4.5

4.0

06TN1D

3

5.0

06TN1D

3

10.0

06TN1D
06TN1D

7.0

06TN1D

060474M Tr¶n T¡n

Phó

06TN1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

060474M Tr¶n T¡n

Phó

06TN1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4

5.0

06TN1D

4.5

3.0

06TN1D

060474M Tr¶n T¡n

Phó

06TN1D

TH

060474M Tr¶n T¡n

Phó

06TN1D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

5.0

06TN1D

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

5.0

06TN1D

060474M Tr¶n T¡n

Phó

06TN1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TN1D

060477M L¢ ThÞ Kim

Tha

060477M L¢ ThÞ Kim

Tha

06TN1D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TN1D

06TN1D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TN1D

060477M L¢ ThÞ Kim
060477M L¢ ThÞ Kim

Tha

06TN1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TN1D

Tha

06TN1D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

07TH2D

060477M L¢ ThÞ Kim

Tha

06TN1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

060477M L¢ ThÞ Kim

Tha

06TN1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

060477M L¢ ThÞ Kim

Tha

06TN1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

060477M L¢ ThÞ Kim

Tha

06TN1D

TH

060477M L¢ ThÞ Kim

Tha

06TN1D

TH

060477M L¢ ThÞ Kim

Tha

06TN1D

060478M H§ ThÞ

Th¢u

06TN1D

060478M H§ ThÞ

Th¢u

06TN1D

060478M H§ ThÞ

Th¢u

06TN1D

060478M H§ ThÞ

Th¢u

060478M H§ ThÞ
060478M H§ ThÞ

4.5

06TN1D

4

4.0

06TN1D

4.5

3.0

06TN1D

TN513 Toªn rêi r«c

3

6.0

06TN1D

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

9.0

06TN1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TN1D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TN1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TN1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

06TN1D

06TN1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

Th¢u

06TN1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

Th¢u

06TN1D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

060478M H§ ThÞ

Th¢u

06TN1D

TH

060478M H§ ThÞ

Th¢u

06TN1D

TH

060481M Tr¶n ThÞ Thu

Thñy

06TN1D

TH

060481M Tr¶n ThÞ Thu

Thñy

06TN1D

TH

060481M Tr¶n ThÞ Thu

Thñy

06TN1D

060481M Tr¶n ThÞ Thu

Thñy

060481M Tr¶n ThÞ Thu

Thñy

060481M Tr¶n ThÞ Thu

Thñy

4

6.0

06TN1D

4.5

3.0

06TN1D

3

8.0

06TN1D

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

9.0

06TN1D

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TN1D

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TN1D

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TN1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

06TN1D

06TN1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

06TN1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

06TN1D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

4

4.0

06TN1D

4.5

4.0

06TN1D

3

6.0

06TN1D

060481M Tr¶n ThÞ Thu

Thñy

06TN1D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

060481M Tr¶n ThÞ Thu

Thñy

06TN1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

10.0

06TN1D
06TN1D

060482M Huúnh ThÞ

Vi

06TN1D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TN1D

060482M Huúnh ThÞ

Vi

06TN1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TN1D

060482M Huúnh ThÞ

Vi

06TN1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

06TN1D

060482M Huúnh ThÞ

Vi

06TN1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

060482M Huúnh ThÞ

Vi

06TN1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

060482M Huúnh ThÞ

Vi

06TN1D

TH

060482M Huúnh ThÞ

Vi

06TN1D

TH

060482M Huúnh ThÞ

Vi

06TN1D

060483M Mai ThÞ Huúnh

Xu¡n

06TN1D

060483M Mai ThÞ Huúnh

Xu¡n

060483M Mai ThÞ Huúnh
060483M Mai ThÞ Huúnh

4

6.0

06TN1D

4.5

4.0

06TN1D

TN513 Toªn rêi r«c

3

4.0

06TN1D

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

6.0

06TN1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TN1D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TN1D

06TN1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TN1D

Xu¡n

06TN1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

Xu¡n

06TN1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

060483M Mai ThÞ Huúnh

Xu¡n

06TN1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

060483M Mai ThÞ Huúnh

Xu¡n

06TN1D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

060483M Mai ThÞ Huúnh

Xu¡n

06TN1D

TH

060483M Mai ThÞ Huúnh

Xu¡n

06TN1D

TH

060488M Ph«m ThÞ Kim

Ho§n

06TN1D

TH

060488M Ph«m ThÞ Kim

Ho§n

06TN1D

060488M Ph«m ThÞ Kim

Ho§n

06TN1D

060488M Ph«m ThÞ Kim

Ho§n

060488M Ph«m ThÞ Kim

Ho§n

060488M Ph«m ThÞ Kim
060488M Ph«m ThÞ Kim

06TN1D

4

6.0

06TN1D

4.5

4.0

06TN1D

3

8.0

06TN1D

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

9.0

06TN1D

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TN1D

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TN1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TN1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

06TN1D

06TN1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

06TN1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

Ho§n

06TN1D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

Ho§n

06TN1D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

060488M Ph«m ThÞ Kim

Ho§n

06TN1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TN1D

060490M Ph«m Khªnh

HuyÒn

06TN1D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TN1D

060490M Ph«m Khªnh

HuyÒn

06TN1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TN1D

060490M Ph«m Khªnh

HuyÒn

06TN1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

06TN1D

4

5.0

06TN1D

4.5

4.0

06TN1D

3

5.0

06TN1D

3

10.0

06TN1D

060490M Ph«m Khªnh

HuyÒn

06TN1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

060490M Ph«m Khªnh

HuyÒn

06TN1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4

7.0

06TN1D

4.5

4.0

06TN1D

060490M Ph«m Khªnh

HuyÒn

06TN1D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

060490M Ph«m Khªnh

HuyÒn

06TN1D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

9.0

06TN1D

3

10.0

06TN1D

060490M Ph«m Khªnh

HuyÒn

06TN1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TN1D

060491M Vâ ThÞ Ngäc

06TN1D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TN1D

060491M Vâ ThÞ Ngäc

06TN1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TN1D

060491M Vâ ThÞ Ngäc

06TN1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

060491M Vâ ThÞ Ngäc

06TN1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

060491M Vâ ThÞ Ngäc

06TN1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

060491M Vâ ThÞ Ngäc

06TN1D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

060491M Vâ ThÞ Ngäc

06TN1D

TH

060491M Vâ ThÞ Ngäc

06TN1D

060495M NguyÔn Thóy

Ng¡n

06TN1D

060495M NguyÔn Thóy

Ng¡n

06TN1D

060495M NguyÔn Thóy

Ng¡n

06TN1D

060495M NguyÔn Thóy

Ng¡n

060495M NguyÔn Thóy

Ng¡n

060495M NguyÔn Thóy

06TN1D

4

6.0

06TN1D

4.5

4.0

06TN1D

3

4.0

06TN1D

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

9.0

06TN1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TN1D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TN1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TN1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

06TN1D

06TN1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

06TN1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

Ng¡n

06TN1D

TH

060495M NguyÔn Thóy

Ng¡n

06TN1D

060495M NguyÔn Thóy

Ng¡n

06TN1D

060496M Ÿinh ThÞ Thanh

Nh§n

060496M Ÿinh ThÞ Thanh

Nh§n

060496M Ÿinh ThÞ Thanh
060496M Ÿinh ThÞ Thanh

4

5.0

06TN1D

4.5

10.0

06TN1D

TN513 Toªn rêi r«c

3

7.0

06TN1D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

10.0

06TN1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TN1D

TH

AV439 Anh v€n giao tiÕp 4

3

06TN1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

Nh§n

06TN1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

Nh§n

06TN1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

060496M Ÿinh ThÞ Thanh

Nh§n

06TN1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

060496M Ÿinh ThÞ Thanh

Nh§n

06TN1D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

060496M Ÿinh ThÞ Thanh

Nh§n

06TN1D

TH

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

060496M Ÿinh ThÞ Thanh

Nh§n

06TN1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TN1D
6.0

06TN1D
06TN1D
06TN1D

4

7.0

06TN1D

4.5

3.0

06TN1D

3

7.0

06TN1D

3

10.0

06TN1D
06TN1D

060497M NguyÔn Tr¶n Mi

Ph¥îng

06TN1D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TN1D

060497M NguyÔn Tr¶n Mi

Ph¥îng

06TN1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TN1D

060497M NguyÔn Tr¶n Mi

Ph¥îng

06TN1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

060497M NguyÔn Tr¶n Mi

Ph¥îng

06TN1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

060497M NguyÔn Tr¶n Mi

Ph¥îng

06TN1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

060497M NguyÔn Tr¶n Mi

Ph¥îng

06TN1D

TH

060497M NguyÔn Tr¶n Mi

Ph¥îng

06TN1D

TH

060497M NguyÔn Tr¶n Mi

Ph¥îng

06TN1D

060804M NguyÔn Méng Thu

Thñy

06TN1D

060804M NguyÔn Méng Thu

Thñy

06TN1D

060804M NguyÔn Méng Thu

Thñy

06TN1D

060804M NguyÔn Méng Thu

Thñy

060804M NguyÔn Méng Thu
060804M NguyÔn Méng Thu

06TN1D

4

5.0

06TN1D

4.5

8.0

06TN1D

TN513 Toªn rêi r«c

3

6.0

06TN1D

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

8.0

06TN1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TN1D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TN1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TN1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

06TN1D

06TN1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

Thñy

06TN1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

Thñy

06TN1D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

060804M NguyÔn Méng Thu

Thñy

06TN1D

TH

060804M NguyÔn Méng Thu

Thñy

06TN1D

TH

060811M Ÿµng L¢ Ngäc

TuyÕt

06TN1D

TH

060811M Ÿµng L¢ Ngäc

TuyÕt

06TN1D

TH

060811M Ÿµng L¢ Ngäc

TuyÕt

06TN1D

060811M Ÿµng L¢ Ngäc

TuyÕt

060811M Ÿµng L¢ Ngäc

TuyÕt

060811M Ÿµng L¢ Ngäc
060811M Ÿµng L¢ Ngäc

4

6.0

06TN1D

4.5

5.0

06TN1D

3

7.0

06TN1D

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

10.0

06TN1D

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TN1D

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

06TN1D

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TN1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

06TN1D

06TN1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

06TN1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

TuyÕt

06TN1D

TH

TuyÕt

06TN1D

TH

060811M Ÿµng L¢ Ngäc

TuyÕt

06TN1D

910309M NguyÔn Ÿøc

Tu½n

06TN1D

910309M NguyÔn Ÿøc

Tu½n

910309M NguyÔn Ÿøc
910309M NguyÔn Ÿøc
910309M NguyÔn Ÿøc

4

6.0

06TN1D

4.5

4.0

06TN1D

TN513 Toªn rêi r«c

3

7.0

06TN1D

TN514 Gi¨i tÝch sè 1

3

8.0

06TN1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TN1D

TH

AV539 Anh v€n giao tiÕp 5

3

06TN1D

06TN1D

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TN1D

Tu½n

06TN1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

Tu½n

06TN1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

Tu½n

06TN1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

06TN1D

4

8.0

06TN1D

4.5

10.0

06TN1D

910309M NguyÔn Ÿøc

Tu½n

06TN1D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

910309M NguyÔn Ÿøc

Tu½n

06TN1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

6.0

06TN1D
06TN1D

910319M Chu Träng

Huy

06TN1D

TH

AV539 Anh v€n giao tiÕp 5

3

06TN1D

910319M Chu Träng

Huy

06TN1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

06TN1D

910319M Chu Träng

Huy

06TN1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

910319M Chu Träng

Huy

06TN1D

TH

910323M NguyÔn Ngäc T½n

Khoa

06TN1D

TH

910323M NguyÔn Ngäc T½n

Khoa

06TN1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

910323M NguyÔn Ngäc T½n

Khoa

06TN1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

910323M NguyÔn Ngäc T½n

Khoa

06TN1D

TH

910333M Høa Quang

Th¯ng

06TN1D

TH

910333M Høa Quang

Th¯ng

06TN1D

TH

910349M NguyÔn Minh

Hïng

06TN1D

TH

AV539 Anh v€n giao tiÕp 5

910349M NguyÔn Minh

Hïng

06TN1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

910349M NguyÔn Minh

Hïng

06TN1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

910349M NguyÔn Minh

Hïng

06TN1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

910349M NguyÔn Minh

Hïng

06TN1D

TH

910367M L¢ Quang

Th¯ng

06TN1D

TH

910367M L¢ Quang

Th¯ng

06TN1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

910367M L¢ Quang

Th¯ng

06TN1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

4.0

06TN1D

910367M L¢ Quang

Th¯ng

06TN1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

4.0

06TN1D

910367M L¢ Quang

Th¯ng

06TN1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TN1D

910370M Lý Th§nh

TiÕn

06TN1D

TH

AV539 Anh v€n giao tiÕp 5

3

06TN1D

910370M Lý Th§nh

TiÕn

06TN1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

910370M Lý Th§nh

TiÕn

06TN1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

910370M Lý Th§nh

TiÕn

06TN1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

910377M NguyÔn L¢ Trung

T¡m

06TN1D

TH

AV539 Anh v€n giao tiÕp 5

910377M NguyÔn L¢ Trung

T¡m

06TN1D

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

910377M NguyÔn L¢ Trung

T¡m

06TN1D

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

5.0

06TN1D

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

10.0

06TN1D

AV539 Anh v€n giao tiÕp 5

3

06TN1D

4.5

06TN1D

4

5.0

06TN1D

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

10.0

06TN1D

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

06TN1D
0.0

06TN1D

3

06TN1D

4.5

06TN1D

4

5.0

06TN1D

4.5

4.0

06TN1D

TN513 Toªn rêi r«c

3

5.0

06TN1D

AV539 Anh v€n giao tiÕp 5

3

06TN1D

4.5

06TN1D

4.5

06TN1D

4

6.0

06TN1D

4.5

4.0

06TN1D

3

06TN1D

4.5

06TN1D

4

4.0

06TN1D

910377M NguyÔn L¢ Trung

T¡m

06TN1D

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

3.0

06TN1D

910377M NguyÔn L¢ Trung

T¡m

06TN1D

TH

TN513 Toªn rêi r«c

3

6.0

06TN1D

910377M NguyÔn L¢ Trung

T¡m

06TN1D

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

060001T Ho§ng

Anh

07TH1C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

2.0

07TH1C

060001T Ho§ng

Anh

07TH1C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

1.0

07TH1C

060001T Ho§ng

Anh

07TH1C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

0.0

07TH1C

060083T NguyÔn Thanh

Phong

07TH1C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

060083T NguyÔn Thanh

Phong

07TH1C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

0.0

07TH1C

060083T NguyÔn Thanh

Phong

07TH1C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

0.0

07TH1C

060083T NguyÔn Thanh

Phong

07TH1C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

0.0

07TH1C

060083T NguyÔn Thanh

Phong

07TH1C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

0.0

07TH1C

060417M PhÝ Quang

Hïng

07TH1C

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1C

060417M PhÝ Quang

Hïng

07TH1C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

07TH1C

060417M PhÝ Quang

Hïng

07TH1C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH1C

060417M PhÝ Quang

Hïng

07TH1C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

0.0

07TH1C

060417M PhÝ Quang

Hïng

07TH1C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

0.0

07TH1C

060417M PhÝ Quang

Hïng

07TH1C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

0.0

07TH1C

060417M PhÝ Quang

Hïng

07TH1C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

0.0

07TH1C

060472M NguyÔn Quèc

Nh¾t

07TH1C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

060472M NguyÔn Quèc

Nh¾t

07TH1C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

8.0

07TH1C

060472M NguyÔn Quèc

Nh¾t

07TH1C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

7.0

07TH1C

060472M NguyÔn Quèc

Nh¾t

07TH1C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

2.0

07TH1C

060472M NguyÔn Quèc

Nh¾t

07TH1C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

6.0

07TH1C

068018T NguyÔn TiÕn

Dòng

07TH1C

TH

AV229 Anh v€n giao tiÕp 2

3

07TH1C

068018T NguyÔn TiÕn

Dòng

07TH1C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

07TH1C

068018T NguyÔn TiÕn

Dòng

07TH1C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

0.0

07TH1C

068018T NguyÔn TiÕn

Dòng

07TH1C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

0.0

07TH1C

068018T NguyÔn TiÕn

Dòng

07TH1C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

0.0

07TH1C

068055T Cao Quèc

Khªnh

07TH1C

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

06TN1D

07TH1C

07TH1C

07TH1C

068055T Cao Quèc

Khªnh

07TH1C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

068055T Cao Quèc

Khªnh

07TH1C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

2.0

07TH1C
07TH1C

068055T Cao Quèc

Khªnh

07TH1C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

5.0

07TH1C

068055T Cao Quèc

Khªnh

07TH1C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

0.0

07TH1C

068101T NguyÔn Träng

Ph¥¤ng

07TH1C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

068101T NguyÔn Träng

Ph¥¤ng

07TH1C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

0.0

07TH1C

068101T NguyÔn Träng

Ph¥¤ng

07TH1C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

0.0

07TH1C

068101T NguyÔn Träng

Ph¥¤ng

07TH1C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

0.0

07TH1C

068156T L¢ V€n

T¡y

07TH1C

TH

AV229 Anh v€n giao tiÕp 2

3

068156T L¢ V€n

T¡y

07TH1C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

068156T L¢ V€n

T¡y

07TH1C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

7.0

07TH1C

068156T L¢ V€n

T¡y

07TH1C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

0.0

07TH1C

068188T Ÿç ŸÞnh

C£ng

07TH1C

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1C

068188T Ÿç ŸÞnh

C£ng

07TH1C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

07TH1C

068188T Ÿç ŸÞnh

C£ng

07TH1C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

068188T Ÿç ŸÞnh

C£ng

07TH1C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

0.0

07TH1C

068188T Ÿç ŸÞnh

C£ng

07TH1C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

0.0

07TH1C

068188T Ÿç ŸÞnh

C£ng

07TH1C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

0.0

07TH1C

068188T Ÿç ŸÞnh

C£ng

07TH1C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

0.0

07TH1C

078002T NguyÔn Ho§ng

šn

07TH1C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

078002T NguyÔn Ho§ng

šn

07TH1C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

078002T NguyÔn Ho§ng

šn

07TH1C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

1.0

07TH1C

078002T NguyÔn Ho§ng

šn

07TH1C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

8.0

07TH1C

078002T NguyÔn Ho§ng

šn

07TH1C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

3.0

07TH1C

078002T NguyÔn Ho§ng

šn

07TH1C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

2.0

07TH1C

078003T TrÞnh Xu¡n

šn

07TH1C

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1C

078003T TrÞnh Xu¡n

šn

07TH1C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

07TH1C

078003T TrÞnh Xu¡n

šn

07TH1C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH1C

078003T TrÞnh Xu¡n

šn

07TH1C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

07TH1C

07TH1C
07TH1C

1.5

07TH1C

4

07TH1C

1.5

07TH1C

4

3.0

07TH1C

078003T TrÞnh Xu¡n

šn

07TH1C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

9.0

07TH1C

078003T TrÞnh Xu¡n

šn

07TH1C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

2.0

07TH1C

078003T TrÞnh Xu¡n

šn

07TH1C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

3.0

07TH1C

078005T Ÿç Xu¡n

Ÿ£ng

07TH1C

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1C

078005T Ÿç Xu¡n

Ÿ£ng

07TH1C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

07TH1C

078005T Ÿç Xu¡n

Ÿ£ng

07TH1C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

078005T Ÿç Xu¡n

Ÿ£ng

07TH1C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

4.0

07TH1C

078005T Ÿç Xu¡n

Ÿ£ng

07TH1C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

7.0

07TH1C

078005T Ÿç Xu¡n

Ÿ£ng

07TH1C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

4.0

07TH1C

078005T Ÿç Xu¡n

Ÿ£ng

07TH1C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

10.0

07TH1C

078007T NguyÔn ThÞ Thu

٤o

07TH1C

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1C

078007T NguyÔn ThÞ Thu

٤o

07TH1C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

07TH1C

078007T NguyÔn ThÞ Thu

٤o

07TH1C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

078007T NguyÔn ThÞ Thu

٤o

07TH1C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

4.0

07TH1C

078007T NguyÔn ThÞ Thu

٤o

07TH1C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

6.0

07TH1C

078007T NguyÔn ThÞ Thu

٤o

07TH1C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

0.0

07TH1C

078007T NguyÔn ThÞ Thu

٤o

07TH1C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

8.0

07TH1C

078008T Tr¶n Thóc

Ÿ−ng

07TH1C

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1C

078008T Tr¶n Thóc

Ÿ−ng

07TH1C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

07TH1C

078008T Tr¶n Thóc

Ÿ−ng

07TH1C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

078008T Tr¶n Thóc

Ÿ−ng

07TH1C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

4.0

07TH1C

078008T Tr¶n Thóc

Ÿ−ng

07TH1C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

9.0

07TH1C

078008T Tr¶n Thóc

Ÿ−ng

07TH1C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

1.0

07TH1C

078008T Tr¶n Thóc

Ÿ−ng

07TH1C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

5.0

07TH1C

078009T T€ng Träng

Ÿ«o

07TH1C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

07TH1C

078009T T€ng Träng

Ÿ«o

07TH1C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH1C

078009T T€ng Träng

Ÿ«o

07TH1C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

0.0

07TH1C

078009T T€ng Träng

Ÿ«o

07TH1C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

0.0

07TH1C

078009T T€ng Träng

Ÿ«o

07TH1C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

0.0

07TH1C

1.5

07TH1C

1.5

07TH1C

1.5

07TH1C

078009T T€ng Träng

Ÿ«o

07TH1C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

078011T NguyÔn Th§nh

Ÿ«t

07TH1C

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

0.0

07TH1C
07TH1C

078011T NguyÔn Th§nh

Ÿ«t

07TH1C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

07TH1C

078011T NguyÔn Th§nh

Ÿ«t

07TH1C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH1C

078011T NguyÔn Th§nh

Ÿ«t

07TH1C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

6.0

07TH1C

078011T NguyÔn Th§nh

Ÿ«t

07TH1C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

9.0

07TH1C

078011T NguyÔn Th§nh

Ÿ«t

07TH1C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

2.0

07TH1C

078011T NguyÔn Th§nh

Ÿ«t

07TH1C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

4.0

07TH1C

078012T Vâ ThÞ Thuú

Ÿoan

07TH1C

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1C

078012T Vâ ThÞ Thuú

Ÿoan

07TH1C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

07TH1C

078012T Vâ ThÞ Thuú

Ÿoan

07TH1C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH1C

078012T Vâ ThÞ Thuú

Ÿoan

07TH1C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

7.0

07TH1C

078012T Vâ ThÞ Thuú

Ÿoan

07TH1C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

9.0

07TH1C

078012T Vâ ThÞ Thuú

Ÿoan

07TH1C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

2.0

07TH1C

078012T Vâ ThÞ Thuú

Ÿoan

07TH1C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

7.0

07TH1C

078014T Ho§ng Tu½n

Anh

07TH1C

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1C

078014T Ho§ng Tu½n

Anh

07TH1C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

07TH1C

078014T Ho§ng Tu½n

Anh

07TH1C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH1C

078014T Ho§ng Tu½n

Anh

07TH1C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

2.0

07TH1C

078014T Ho§ng Tu½n

Anh

07TH1C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

9.0

07TH1C

078014T Ho§ng Tu½n

Anh

07TH1C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

1.0

07TH1C

078014T Ho§ng Tu½n

Anh

07TH1C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

6.0

07TH1C

078016T NguyÔn

Anh

07TH1C

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1C

078016T NguyÔn

Anh

07TH1C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

07TH1C

078016T NguyÔn

Anh

07TH1C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH1C

078016T NguyÔn

Anh

07TH1C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

2.0

07TH1C

078016T NguyÔn

Anh

07TH1C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

8.0

07TH1C

078016T NguyÔn

Anh

07TH1C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

0.0

07TH1C

078016T NguyÔn

Anh

07TH1C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

3.0

07TH1C

078018T Tr¶n Ÿ×nh Duy

Anh

07TH1C

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1C

078018T Tr¶n Ÿ×nh Duy

Anh

07TH1C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

07TH1C

078018T Tr¶n Ÿ×nh Duy

Anh

07TH1C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

078018T Tr¶n Ÿ×nh Duy

Anh

07TH1C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

5.0

07TH1C

078018T Tr¶n Ÿ×nh Duy

Anh

07TH1C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

10.0

07TH1C

078018T Tr¶n Ÿ×nh Duy

Anh

07TH1C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

2.0

07TH1C

078018T Tr¶n Ÿ×nh Duy

Anh

07TH1C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

3.0

07TH1C

078019T Tr¶n Vò

Anh

07TH1C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

078019T Tr¶n Vò

Anh

07TH1C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

078019T Tr¶n Vò

Anh

07TH1C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

4.0

07TH1C

078019T Tr¶n Vò

Anh

07TH1C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

8.0

07TH1C

078019T Tr¶n Vò

Anh

07TH1C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

0.0

07TH1C

078019T Tr¶n Vò

Anh

07TH1C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

6.0

07TH1C

078020T Pan DiÒu

Bªnh

07TH1C

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1C

078020T Pan DiÒu

Bªnh

07TH1C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

07TH1C

078020T Pan DiÒu

Bªnh

07TH1C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH1C

078020T Pan DiÒu

Bªnh

07TH1C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

6.0

07TH1C

078020T Pan DiÒu

Bªnh

07TH1C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

7.0

07TH1C

078020T Pan DiÒu

Bªnh

07TH1C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

2.0

07TH1C

078020T Pan DiÒu

Bªnh

07TH1C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

6.0

07TH1C

078024T T€ng Minh

B¨o

07TH1C

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1C

078024T T€ng Minh

B¨o

07TH1C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

07TH1C

078024T T€ng Minh

B¨o

07TH1C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH1C

078024T T€ng Minh

B¨o

07TH1C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

7.0

07TH1C

078024T T€ng Minh

B¨o

07TH1C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

8.0

07TH1C

078024T T€ng Minh

B¨o

07TH1C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

1.0

07TH1C

078024T T€ng Minh

B¨o

07TH1C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

7.0

07TH1C

078025T L¢ ThÞ Ngäc

BÝch

07TH1C

TH

AV229 Anh v€n giao tiÕp 2

3

07TH1C

078025T L¢ ThÞ Ngäc

BÝch

07TH1C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

07TH1C

1.5

07TH1C

4

07TH1C

1.5

07TH1C

078025T L¢ ThÞ Ngäc

BÝch

07TH1C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

078025T L¢ ThÞ Ngäc

BÝch

07TH1C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

1.5
4

7.0

07TH1C
07TH1C

078025T L¢ ThÞ Ngäc

BÝch

07TH1C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

4.0

07TH1C

078025T L¢ ThÞ Ngäc

BÝch

07TH1C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

1.0

07TH1C

078025T L¢ ThÞ Ngäc

BÝch

07TH1C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

6.0

07TH1C

078027T Tr¶n Thanh

C¥¤ng

07TH1C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

078027T Tr¶n Thanh

C¥¤ng

07TH1C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

078027T Tr¶n Thanh

C¥¤ng

07TH1C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

0.0

07TH1C

078027T Tr¶n Thanh

C¥¤ng

07TH1C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

0.0

07TH1C

078027T Tr¶n Thanh

C¥¤ng

07TH1C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

0.0

07TH1C

078027T Tr¶n Thanh

C¥¤ng

07TH1C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

0.0

07TH1C

078029T Ÿo§n Kim Ki¢n

C¥êng

07TH1C

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1C

078029T Ÿo§n Kim Ki¢n

C¥êng

07TH1C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

07TH1C

078029T Ÿo§n Kim Ki¢n

C¥êng

07TH1C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH1C

078029T Ÿo§n Kim Ki¢n

C¥êng

07TH1C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

6.0

07TH1C

078029T Ÿo§n Kim Ki¢n

C¥êng

07TH1C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

5.0

07TH1C

078029T Ÿo§n Kim Ki¢n

C¥êng

07TH1C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

0.0

07TH1C

078029T Ÿo§n Kim Ki¢n

C¥êng

07TH1C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

2.0

07TH1C

078031T NguyÔn Vò

C¥êng

07TH1C

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1C

078031T NguyÔn Vò

C¥êng

07TH1C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

07TH1C

078031T NguyÔn Vò

C¥êng

07TH1C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH1C

078031T NguyÔn Vò

C¥êng

07TH1C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

4.0

07TH1C

078031T NguyÔn Vò

C¥êng

07TH1C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

8.0

07TH1C

078031T NguyÔn Vò

C¥êng

07TH1C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

2.0

07TH1C

078031T NguyÔn Vò

C¥êng

07TH1C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

5.0

07TH1C

078033T Tr¶n V€n

C¥êng

07TH1C

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1C

078033T Tr¶n V€n

C¥êng

07TH1C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

07TH1C

078033T Tr¶n V€n

C¥êng

07TH1C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH1C

078033T Tr¶n V€n

C¥êng

07TH1C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

07TH1C

1.5

07TH1C

4

2.0

07TH1C

078033T Tr¶n V€n

C¥êng

07TH1C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

7.0

07TH1C

078033T Tr¶n V€n

C¥êng

07TH1C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

0.0

07TH1C

078033T Tr¶n V€n

C¥êng

07TH1C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

2.0

07TH1C

078036T Ph«m Ho§ng

Ch¥¤ng 07TH1C

TH

AV229 Anh v€n giao tiÕp 2

3

07TH1C

078036T Ph«m Ho§ng

Ch¥¤ng 07TH1C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

07TH1C

078036T Ph«m Ho§ng

Ch¥¤ng 07TH1C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

078036T Ph«m Ho§ng

Ch¥¤ng 07TH1C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

2.0

07TH1C

078036T Ph«m Ho§ng

Ch¥¤ng 07TH1C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

10.0

07TH1C

078036T Ph«m Ho§ng

Ch¥¤ng 07TH1C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

1.0

07TH1C

078036T Ph«m Ho§ng

Ch¥¤ng 07TH1C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

1.0

07TH1C

078038T L© ThÞ

Chóc

07TH1C

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1C

078038T L© ThÞ

Chóc

07TH1C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

07TH1C

078038T L© ThÞ

Chóc

07TH1C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

078038T L© ThÞ

Chóc

07TH1C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

9.0

07TH1C

078038T L© ThÞ

Chóc

07TH1C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

5.0

07TH1C

078038T L© ThÞ

Chóc

07TH1C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

5.0

07TH1C

078038T L© ThÞ

Chóc

07TH1C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

8.0

07TH1C

078039T Ph«m Thïy

D¥¤ng

07TH1C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

07TH1C

078039T Ph«m Thïy

D¥¤ng

07TH1C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH1C

078039T Ph«m Thïy

D¥¤ng

07TH1C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

5.0

07TH1C

078039T Ph«m Thïy

D¥¤ng

07TH1C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

7.0

07TH1C

078039T Ph«m Thïy

D¥¤ng

07TH1C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

0.0

07TH1C

078039T Ph«m Thïy

D¥¤ng

07TH1C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

6.0

07TH1C

078042T H§ V€n

Dòng

07TH1C

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1C

078042T H§ V€n

Dòng

07TH1C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

07TH1C

078042T H§ V€n

Dòng

07TH1C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH1C

078042T H§ V€n

Dòng

07TH1C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

3.0

07TH1C

078042T H§ V€n

Dòng

07TH1C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

8.0

07TH1C

078042T H§ V€n

Dòng

07TH1C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

1.0

07TH1C

1.5

07TH1C

1.5

07TH1C

078042T H§ V€n

Dòng

07TH1C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

078045T NguyÔn Quèc

Dòng

07TH1C

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

2.0

07TH1C
07TH1C

078045T NguyÔn Quèc

Dòng

07TH1C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

07TH1C

078045T NguyÔn Quèc

Dòng

07TH1C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH1C

078045T NguyÔn Quèc

Dòng

07TH1C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

5.0

07TH1C

078045T NguyÔn Quèc

Dòng

07TH1C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

4.0

07TH1C

078045T NguyÔn Quèc

Dòng

07TH1C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

3.0

07TH1C

078045T NguyÔn Quèc

Dòng

07TH1C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

2.0

07TH1C

078047T Tr¥¤ng Ÿ×nh

Dòng

07TH1C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

078047T Tr¥¤ng Ÿ×nh

Dòng

07TH1C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

078047T Tr¥¤ng Ÿ×nh

Dòng

07TH1C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

4.0

07TH1C

078047T Tr¥¤ng Ÿ×nh

Dòng

07TH1C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

8.0

07TH1C

078047T Tr¥¤ng Ÿ×nh

Dòng

07TH1C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

0.0

07TH1C

078047T Tr¥¤ng Ÿ×nh

Dòng

07TH1C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

2.0

07TH1C

078048T Tr¥¤ng V€n Anh

Dòng

07TH1C

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1C

078048T Tr¥¤ng V€n Anh

Dòng

07TH1C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

07TH1C

078048T Tr¥¤ng V€n Anh

Dòng

07TH1C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

078048T Tr¥¤ng V€n Anh

Dòng

07TH1C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

3.0

07TH1C

078048T Tr¥¤ng V€n Anh

Dòng

07TH1C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

10.0

07TH1C

078048T Tr¥¤ng V€n Anh

Dòng

07TH1C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

1.0

07TH1C

078048T Tr¥¤ng V€n Anh

Dòng

07TH1C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

8.0

07TH1C

078049T B«ch Ngäc

Duy

07TH1C

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1C

078049T B«ch Ngäc

Duy

07TH1C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

07TH1C

078049T B«ch Ngäc

Duy

07TH1C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

078049T B«ch Ngäc

Duy

07TH1C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

5.0

07TH1C

078049T B«ch Ngäc

Duy

07TH1C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

10.0

07TH1C

078049T B«ch Ngäc

Duy

07TH1C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

2.0

07TH1C

078049T B«ch Ngäc

Duy

07TH1C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

0.0

07TH1C

078052T NguyÔn Phó

Duy

07TH1C

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1C

1.5

07TH1C

1.5

07TH1C

1.5

07TH1C

07TH1C

078052T NguyÔn Phó

Duy

07TH1C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

078052T NguyÔn Phó

Duy

07TH1C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

4

07TH1C

1.5

07TH1C

078052T NguyÔn Phó

Duy

07TH1C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

6.0

07TH1C

078052T NguyÔn Phó

Duy

07TH1C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

4.0

07TH1C

078052T NguyÔn Phó

Duy

07TH1C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

1.0

07TH1C

078052T NguyÔn Phó

Duy

07TH1C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

4.0

07TH1C

078054T Ph«m Thªi

Duy

07TH1C

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1C

078054T Ph«m Thªi

Duy

07TH1C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

07TH1C

078054T Ph«m Thªi

Duy

07TH1C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH1C

078054T Ph«m Thªi

Duy

07TH1C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

6.0

07TH1C

078054T Ph«m Thªi

Duy

07TH1C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

9.0

07TH1C

078054T Ph«m Thªi

Duy

07TH1C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

1.0

07TH1C

078054T Ph«m Thªi

Duy

07TH1C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

5.0

07TH1C

078055T Tr¶n Ngäc

Duy

07TH1C

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1C

078055T Tr¶n Ngäc

Duy

07TH1C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

07TH1C

078055T Tr¶n Ngäc

Duy

07TH1C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH1C

078055T Tr¶n Ngäc

Duy

07TH1C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

6.0

07TH1C

078055T Tr¶n Ngäc

Duy

07TH1C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

8.0

07TH1C

078055T Tr¶n Ngäc

Duy

07TH1C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

3.0

07TH1C

078055T Tr¶n Ngäc

Duy

07TH1C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

8.0

07TH1C

078057T NguyÔn ThÞ Hång

07TH1C

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1C

078057T NguyÔn ThÞ Hång

07TH1C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

07TH1C

078057T NguyÔn ThÞ Hång

07TH1C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH1C

078057T NguyÔn ThÞ Hång

07TH1C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

8.0

07TH1C

078057T NguyÔn ThÞ Hång

07TH1C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

4.0

07TH1C

078057T NguyÔn ThÞ Hång

07TH1C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

3.0

07TH1C

078057T NguyÔn ThÞ Hång

07TH1C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

10.0

07TH1C

078058T Thªi Gia Ho§ng

07TH1C

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1C

078058T Thªi Gia Ho§ng

07TH1C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

07TH1C

078058T Thªi Gia Ho§ng

07TH1C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

078058T Thªi Gia Ho§ng

07TH1C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

1.5
4

2.0

07TH1C
07TH1C

078058T Thªi Gia Ho§ng

07TH1C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

10.0

07TH1C

078058T Thªi Gia Ho§ng

07TH1C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

1.0

07TH1C

078058T Thªi Gia Ho§ng

07TH1C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

5.0

07TH1C

078059T Hå Ho§n

H¨i

07TH1C

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1C

078059T Hå Ho§n

H¨i

07TH1C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

07TH1C

078059T Hå Ho§n

H¨i

07TH1C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

078059T Hå Ho§n

H¨i

07TH1C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

5.0

07TH1C

078059T Hå Ho§n

H¨i

07TH1C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

7.0

07TH1C

078059T Hå Ho§n

H¨i

07TH1C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

1.0

07TH1C

078059T Hå Ho§n

H¨i

07TH1C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

7.0

07TH1C

078061T NguyÔn Ho§ng

H¨i

07TH1C

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1C

078061T NguyÔn Ho§ng

H¨i

07TH1C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

07TH1C

078061T NguyÔn Ho§ng

H¨i

07TH1C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

078061T NguyÔn Ho§ng

H¨i

07TH1C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

9.0

07TH1C

078061T NguyÔn Ho§ng

H¨i

07TH1C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

10.0

07TH1C

078061T NguyÔn Ho§ng

H¨i

07TH1C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

1.0

07TH1C

078061T NguyÔn Ho§ng

H¨i

07TH1C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

5.0

07TH1C

078062T NguyÔn Kim

Hång

07TH1C

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1C

078062T NguyÔn Kim

Hång

07TH1C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

07TH1C

078062T NguyÔn Kim

Hång

07TH1C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

078062T NguyÔn Kim

Hång

07TH1C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

9.0

07TH1C

078062T NguyÔn Kim

Hång

07TH1C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

8.0

07TH1C

078062T NguyÔn Kim

Hång

07TH1C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

3.0

07TH1C

078062T NguyÔn Kim

Hång

07TH1C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

9.0

07TH1C

078063T L¥u Anh

Hïng

07TH1C

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1C

078063T L¥u Anh

Hïng

07TH1C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

07TH1C

078063T L¥u Anh

Hïng

07TH1C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH1C

1.5

07TH1C

1.5

07TH1C

1.5

07TH1C

078063T L¥u Anh

Hïng

07TH1C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

8.0

07TH1C

078063T L¥u Anh

Hïng

07TH1C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

9.0

07TH1C

078063T L¥u Anh

Hïng

07TH1C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

2.0

07TH1C

078063T L¥u Anh

Hïng

07TH1C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

9.0

07TH1C

078065T NguyÔn ViÖt

Hïng

07TH1C

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1C

078065T NguyÔn ViÖt

Hïng

07TH1C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

07TH1C

078065T NguyÔn ViÖt

Hïng

07TH1C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH1C

078065T NguyÔn ViÖt

Hïng

07TH1C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

6.0

07TH1C

078065T NguyÔn ViÖt

Hïng

07TH1C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

10.0

07TH1C

078065T NguyÔn ViÖt

Hïng

07TH1C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

4.0

07TH1C

078065T NguyÔn ViÖt

Hïng

07TH1C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

8.0

07TH1C

078066T ThiÖu V€n

Hïng

07TH1C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

078066T ThiÖu V€n

Hïng

07TH1C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

078066T ThiÖu V€n

Hïng

07TH1C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

6.0

07TH1C

078066T ThiÖu V€n

Hïng

07TH1C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

0.0

07TH1C

078066T ThiÖu V€n

Hïng

07TH1C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

2.0

07TH1C

078066T ThiÖu V€n

Hïng

07TH1C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

4.0

07TH1C

078067T NguyÔn ChÝ

HiÓn

07TH1C

TH

AV229 Anh v€n giao tiÕp 2

3

07TH1C

078067T NguyÔn ChÝ

HiÓn

07TH1C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

07TH1C

078067T NguyÔn ChÝ

HiÓn

07TH1C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

078067T NguyÔn ChÝ

HiÓn

07TH1C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

9.0

07TH1C

078067T NguyÔn ChÝ

HiÓn

07TH1C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

1.0

07TH1C

078067T NguyÔn ChÝ

HiÓn

07TH1C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

6.0

07TH1C

078068T Bïi C£ng

HiÒn

07TH1C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

078068T Bïi C£ng

HiÒn

07TH1C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

078068T Bïi C£ng

HiÒn

07TH1C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

3.0

07TH1C

078068T Bïi C£ng

HiÒn

07TH1C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

8.0

07TH1C

078068T Bïi C£ng

HiÒn

07TH1C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

1.0

07TH1C

078068T Bïi C£ng

HiÒn

07TH1C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

0.0

07TH1C

07TH1C

1.5

07TH1C

1.5

07TH1C

4

07TH1C

1.5

07TH1C

078070T Ÿo§n Trung

HiÕu

07TH1C

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1C

078070T Ÿo§n Trung

HiÕu

07TH1C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

07TH1C

078070T Ÿo§n Trung

HiÕu

07TH1C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

078070T Ÿo§n Trung

HiÕu

07TH1C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

2.0

07TH1C

078070T Ÿo§n Trung

HiÕu

07TH1C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

6.0

07TH1C

078070T Ÿo§n Trung

HiÕu

07TH1C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

1.0

07TH1C

078070T Ÿo§n Trung

HiÕu

07TH1C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

8.0

07TH1C

078071T NguyÔn ThÞ Thanh

HiÕu

07TH1C

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1C

078071T NguyÔn ThÞ Thanh

HiÕu

07TH1C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

07TH1C

078071T NguyÔn ThÞ Thanh

HiÕu

07TH1C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

078071T NguyÔn ThÞ Thanh

HiÕu

07TH1C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

9.0

07TH1C

078071T NguyÔn ThÞ Thanh

HiÕu

07TH1C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

7.0

07TH1C

078071T NguyÔn ThÞ Thanh

HiÕu

07TH1C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

4.0

07TH1C

078071T NguyÔn ThÞ Thanh

HiÕu

07TH1C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

6.0

07TH1C

078073T NguyÔn Ÿç TiÕn

H¥ng

07TH1C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

078073T NguyÔn Ÿç TiÕn

H¥ng

07TH1C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

078073T NguyÔn Ÿç TiÕn

H¥ng

07TH1C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

5.0

07TH1C

078073T NguyÔn Ÿç TiÕn

H¥ng

07TH1C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

5.0

07TH1C

078073T NguyÔn Ÿç TiÕn

H¥ng

07TH1C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

4.0

07TH1C

078073T NguyÔn Ÿç TiÕn

H¥ng

07TH1C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

3.0

07TH1C

078074T NguyÔn Duy

H¥ng

07TH1C

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1C

078074T NguyÔn Duy

H¥ng

07TH1C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

07TH1C

078074T NguyÔn Duy

H¥ng

07TH1C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH1C

078074T NguyÔn Duy

H¥ng

07TH1C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

5.0

07TH1C

078074T NguyÔn Duy

H¥ng

07TH1C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

9.0

07TH1C

078074T NguyÔn Duy

H¥ng

07TH1C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

6.0

07TH1C

078074T NguyÔn Duy

H¥ng

07TH1C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

8.0

07TH1C

078076T Mai B¨o

Ho§ng

07TH1C

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1C

078076T Mai B¨o

Ho§ng

07TH1C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

07TH1C

1.5

07TH1C

1.5

07TH1C

4

07TH1C

1.5

07TH1C

078076T Mai B¨o

Ho§ng

07TH1C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

078076T Mai B¨o

Ho§ng

07TH1C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

1.5
4

4.0

07TH1C
07TH1C

078076T Mai B¨o

Ho§ng

07TH1C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

8.0

07TH1C

078076T Mai B¨o

Ho§ng

07TH1C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

5.0

07TH1C

078076T Mai B¨o

Ho§ng

07TH1C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

1.0

07TH1C

078079T Ho§ng

Huy

07TH1C

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1C

078079T Ho§ng

Huy

07TH1C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

07TH1C

078079T Ho§ng

Huy

07TH1C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

078079T Ho§ng

Huy

07TH1C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

2.0

07TH1C

078079T Ho§ng

Huy

07TH1C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

8.0

07TH1C

078079T Ho§ng

Huy

07TH1C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

1.0

07TH1C

078079T Ho§ng

Huy

07TH1C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

0.0

07TH1C

078080T Lý Khªnh

Huy

07TH1C

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1C

078080T Lý Khªnh

Huy

07TH1C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

07TH1C

078080T Lý Khªnh

Huy

07TH1C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

078080T Lý Khªnh

Huy

07TH1C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

5.0

07TH1C

078080T Lý Khªnh

Huy

07TH1C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

9.0

07TH1C

078080T Lý Khªnh

Huy

07TH1C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

3.0

07TH1C

078080T Lý Khªnh

Huy

07TH1C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

9.0

07TH1C

078082T Ng£ Anh

Huy

07TH1C

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1C

078082T Ng£ Anh

Huy

07TH1C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

07TH1C

078082T Ng£ Anh

Huy

07TH1C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

078082T Ng£ Anh

Huy

07TH1C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

2.0

07TH1C

078082T Ng£ Anh

Huy

07TH1C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

9.0

07TH1C

078082T Ng£ Anh

Huy

07TH1C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

4.0

07TH1C

078082T Ng£ Anh

Huy

07TH1C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

4.0

07TH1C

078083T NguyÔn Minh

Huy

07TH1C

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1C

078083T NguyÔn Minh

Huy

07TH1C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

07TH1C

078083T NguyÔn Minh

Huy

07TH1C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH1C

1.5

07TH1C

1.5

07TH1C

1.5

07TH1C

078083T NguyÔn Minh

Huy

07TH1C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

2.0

07TH1C

078083T NguyÔn Minh

Huy

07TH1C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

7.0

07TH1C

078083T NguyÔn Minh

Huy

07TH1C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

4.0

07TH1C

078083T NguyÔn Minh

Huy

07TH1C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

2.0

07TH1C

078084T NguyÔn Quang

Huy

07TH1C

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1C

078084T NguyÔn Quang

Huy

07TH1C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

07TH1C

078084T NguyÔn Quang

Huy

07TH1C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH1C

078084T NguyÔn Quang

Huy

07TH1C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

1.0

07TH1C

078084T NguyÔn Quang

Huy

07TH1C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

8.0

07TH1C

078084T NguyÔn Quang

Huy

07TH1C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

4.0

07TH1C

078084T NguyÔn Quang

Huy

07TH1C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

1.0

07TH1C

078086T Thªi Bª

Huy

07TH1C

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1C

078086T Thªi Bª

Huy

07TH1C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

07TH1C

078086T Thªi Bª

Huy

07TH1C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH1C

078086T Thªi Bª

Huy

07TH1C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

9.0

07TH1C

078086T Thªi Bª

Huy

07TH1C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

9.0

07TH1C

078086T Thªi Bª

Huy

07TH1C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

5.0

07TH1C

078086T Thªi Bª

Huy

07TH1C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

7.0

07TH1C

078088T NguyÔn ThÞ Linh

Khªnh

07TH1C

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1C

078088T NguyÔn ThÞ Linh

Khªnh

07TH1C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

07TH1C

078088T NguyÔn ThÞ Linh

Khªnh

07TH1C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH1C

078088T NguyÔn ThÞ Linh

Khªnh

07TH1C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

3.0

07TH1C

078088T NguyÔn ThÞ Linh

Khªnh

07TH1C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

8.0

07TH1C

078088T NguyÔn ThÞ Linh

Khªnh

07TH1C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

5.0

07TH1C

078088T NguyÔn ThÞ Linh

Khªnh

07TH1C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

5.0

07TH1C

078089T Ph«m HiÓn

Khªnh

07TH1C

TH

AV229 Anh v€n giao tiÕp 2

3

07TH1C

078089T Ph«m HiÓn

Khªnh

07TH1C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

07TH1C

078089T Ph«m HiÓn

Khªnh

07TH1C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH1C

078089T Ph«m HiÓn

Khªnh

07TH1C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

8.0

07TH1C

078089T Ph«m HiÓn

Khªnh

07TH1C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

4.0

07TH1C

078089T Ph«m HiÓn

Khªnh

07TH1C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

2.0

07TH1C

078090T Tr¶n Träng Tu½n

Kh£i

07TH1C

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1C

078090T Tr¶n Träng Tu½n

Kh£i

07TH1C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

07TH1C

078090T Tr¶n Träng Tu½n

Kh£i

07TH1C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH1C

078090T Tr¶n Träng Tu½n

Kh£i

07TH1C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

6.0

07TH1C

078090T Tr¶n Träng Tu½n

Kh£i

07TH1C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

9.0

07TH1C

078090T Tr¶n Träng Tu½n

Kh£i

07TH1C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

4.0

07TH1C

078090T Tr¶n Träng Tu½n

Kh£i

07TH1C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

0.0

07TH1C

078091T Tr¶n X¥¤ng

Kh¨i

07TH1C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

078091T Tr¶n X¥¤ng

Kh¨i

07TH1C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

078091T Tr¶n X¥¤ng

Kh¨i

07TH1C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

4.0

07TH1C

078091T Tr¶n X¥¤ng

Kh¨i

07TH1C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

7.0

07TH1C

078091T Tr¶n X¥¤ng

Kh¨i

07TH1C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

4.0

07TH1C

078091T Tr¶n X¥¤ng

Kh¨i

07TH1C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

5.0

07TH1C

078092T V€n Tu½n

Khanh

07TH1C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

078092T V€n Tu½n

Khanh

07TH1C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

078092T V€n Tu½n

Khanh

07TH1C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

4.0

07TH1C

078092T V€n Tu½n

Khanh

07TH1C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

8.0

07TH1C

078092T V€n Tu½n

Khanh

07TH1C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

4.0

07TH1C

078092T V€n Tu½n

Khanh

07TH1C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

3.0

07TH1C

078093T ChÝ Sau

Kho¯n

07TH1C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

078093T ChÝ Sau

Kho¯n

07TH1C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

078093T ChÝ Sau

Kho¯n

07TH1C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

4.0

07TH1C

078093T ChÝ Sau

Kho¯n

07TH1C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

6.0

07TH1C

078093T ChÝ Sau

Kho¯n

07TH1C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

1.0

07TH1C

078093T ChÝ Sau

Kho¯n

07TH1C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

6.0

07TH1C

078094T V€n Ÿ€ng

Khoa

07TH1C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

07TH1C

078094T V€n Ÿ€ng

Khoa

07TH1C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH1C

4

07TH1C

1.5

07TH1C

07TH1C

1.5

07TH1C

4

07TH1C

1.5

07TH1C

078094T V€n Ÿ€ng

Khoa

07TH1C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

6.0

07TH1C

078094T V€n Ÿ€ng

Khoa

07TH1C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

8.0

07TH1C

078094T V€n Ÿ€ng

Khoa

07TH1C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

4.0

07TH1C

078094T V€n Ÿ€ng

Khoa

07TH1C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

5.0

07TH1C

078096T H§ ThÞ Mü

Kim

07TH1C

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1C

078096T H§ ThÞ Mü

Kim

07TH1C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

07TH1C

078096T H§ ThÞ Mü

Kim

07TH1C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH1C

078096T H§ ThÞ Mü

Kim

07TH1C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

3.0

07TH1C

078096T H§ ThÞ Mü

Kim

07TH1C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

6.0

07TH1C

078096T H§ ThÞ Mü

Kim

07TH1C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

4.0

07TH1C

078096T H§ ThÞ Mü

Kim

07TH1C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

6.0

07TH1C

078097T NguyÔn Tu½n

KiÖt

07TH1C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

078097T NguyÔn Tu½n

KiÖt

07TH1C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

078097T NguyÔn Tu½n

KiÖt

07TH1C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

8.0

07TH1C

078097T NguyÔn Tu½n

KiÖt

07TH1C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

9.0

07TH1C

078097T NguyÔn Tu½n

KiÖt

07TH1C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

0.0

07TH1C

078097T NguyÔn Tu½n

KiÖt

07TH1C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

5.0

07TH1C

078099T NguyÔn Tr¥¤ngHo§ng

L¡m

07TH1C

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1C

078099T NguyÔn Tr¥¤ngHo§ng

L¡m

07TH1C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

07TH1C

078099T NguyÔn Tr¥¤ngHo§ng

L¡m

07TH1C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

078099T NguyÔn Tr¥¤ngHo§ng

L¡m

07TH1C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

5.0

07TH1C

078099T NguyÔn Tr¥¤ngHo§ng

L¡m

07TH1C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

9.0

07TH1C

078099T NguyÔn Tr¥¤ngHo§ng

L¡m

07TH1C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

4.0

07TH1C

078099T NguyÔn Tr¥¤ngHo§ng

L¡m

07TH1C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

9.0

07TH1C

078100T Ph«m ThÞ Ngäc

L¯m

07TH1C

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1C

078100T Ph«m ThÞ Ngäc

L¯m

07TH1C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

07TH1C

078100T Ph«m ThÞ Ngäc

L¯m

07TH1C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

078100T Ph«m ThÞ Ngäc

L¯m

07TH1C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

7.0

07TH1C

078100T Ph«m ThÞ Ngäc

L¯m

07TH1C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

3.0

07TH1C

07TH1C

1.5

07TH1C

1.5

07TH1C

1.5

07TH1C

078100T Ph«m ThÞ Ngäc

L¯m

07TH1C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

2.0

07TH1C

078100T Ph«m ThÞ Ngäc

L¯m

07TH1C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

2.0

07TH1C

078105T NguyÔn Ho§ng

Linh

07TH1C

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1C

078105T NguyÔn Ho§ng

Linh

07TH1C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

07TH1C

078105T NguyÔn Ho§ng

Linh

07TH1C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH1C

078105T NguyÔn Ho§ng

Linh

07TH1C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

7.0

07TH1C

078105T NguyÔn Ho§ng

Linh

07TH1C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

8.0

07TH1C

078105T NguyÔn Ho§ng

Linh

07TH1C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

4.0

07TH1C

078105T NguyÔn Ho§ng

Linh

07TH1C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

8.0

07TH1C

078107T NguyÔn ThÞ YÕn

Linh

07TH1C

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1C

078107T NguyÔn ThÞ YÕn

Linh

07TH1C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

07TH1C

078107T NguyÔn ThÞ YÕn

Linh

07TH1C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH1C

078107T NguyÔn ThÞ YÕn

Linh

07TH1C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

9.0

07TH1C

078107T NguyÔn ThÞ YÕn

Linh

07TH1C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

7.0

07TH1C

078107T NguyÔn ThÞ YÕn

Linh

07TH1C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

1.0

07TH1C

078107T NguyÔn ThÞ YÕn

Linh

07TH1C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

10.0

07TH1C

078109T L© ThÞ

Lôa

07TH1C

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1C

078109T L© ThÞ

Lôa

07TH1C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

07TH1C

078109T L© ThÞ

Lôa

07TH1C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH1C

078109T L© ThÞ

Lôa

07TH1C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

7.0

07TH1C

078109T L© ThÞ

Lôa

07TH1C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

1.0

07TH1C

078109T L© ThÞ

Lôa

07TH1C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

4.0

07TH1C

078109T L© ThÞ

Lôa

07TH1C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

3.0

07TH1C

078110T Lý Hång Ph¥¤ng

Loan

07TH1C

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1C

078110T Lý Hång Ph¥¤ng

Loan

07TH1C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

07TH1C

078110T Lý Hång Ph¥¤ng

Loan

07TH1C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH1C

078110T Lý Hång Ph¥¤ng

Loan

07TH1C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

8.0

07TH1C

078110T Lý Hång Ph¥¤ng

Loan

07TH1C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

8.0

07TH1C

078110T Lý Hång Ph¥¤ng

Loan

07TH1C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

4.0

07TH1C

078110T Lý Hång Ph¥¤ng

Loan

07TH1C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

078112T Ng£ Nguy¢n Thanh

Long

07TH1C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

6.0

07TH1C

078112T Ng£ Nguy¢n Thanh

Long

07TH1C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

078112T Ng£ Nguy¢n Thanh

Long

07TH1C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

4.0

07TH1C

078112T Ng£ Nguy¢n Thanh

Long

07TH1C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

6.0

07TH1C

078112T Ng£ Nguy¢n Thanh

Long

07TH1C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

4.0

07TH1C

078112T Ng£ Nguy¢n Thanh

Long

07TH1C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

3.0

07TH1C

078114T NguyÔn Nam

Long

07TH1C

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1C

078114T NguyÔn Nam

Long

07TH1C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

07TH1C

078114T NguyÔn Nam

Long

07TH1C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

078114T NguyÔn Nam

Long

07TH1C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

4.0

07TH1C

078114T NguyÔn Nam

Long

07TH1C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

6.0

07TH1C

078114T NguyÔn Nam

Long

07TH1C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

5.0

07TH1C

078114T NguyÔn Nam

Long

07TH1C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

4.0

07TH1C

078116T L¢ Ph¥¤ng B¨o

Lu¡n

07TH1C

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1C

078116T L¢ Ph¥¤ng B¨o

Lu¡n

07TH1C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

07TH1C

078116T L¢ Ph¥¤ng B¨o

Lu¡n

07TH1C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

078116T L¢ Ph¥¤ng B¨o

Lu¡n

07TH1C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

4.0

07TH1C

078116T L¢ Ph¥¤ng B¨o

Lu¡n

07TH1C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

8.0

07TH1C

078116T L¢ Ph¥¤ng B¨o

Lu¡n

07TH1C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

4.0

07TH1C

078116T L¢ Ph¥¤ng B¨o

Lu¡n

07TH1C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

1.0

07TH1C

078118T Huúnh QuyÒn

Lu¾n

07TH1C

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1C

078118T Huúnh QuyÒn

Lu¾n

07TH1C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

07TH1C

078118T Huúnh QuyÒn

Lu¾n

07TH1C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

078118T Huúnh QuyÒn

Lu¾n

07TH1C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

4.0

07TH1C

078118T Huúnh QuyÒn

Lu¾n

07TH1C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

6.0

07TH1C

078118T Huúnh QuyÒn

Lu¾n

07TH1C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

4.0

07TH1C

078118T Huúnh QuyÒn

Lu¾n

07TH1C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

1.0

07TH1C

078119T NguyÔn NghÜa

Lu¾t

07TH1C

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1C

1.5

07TH1C

1.5

07TH1C

1.5

07TH1C

1.5

07TH1C

07TH1C

078119T NguyÔn NghÜa

Lu¾t

07TH1C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

078119T NguyÔn NghÜa

Lu¾t

07TH1C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

4

07TH1C

1.5

07TH1C

078119T NguyÔn NghÜa

Lu¾t

07TH1C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

4.0

07TH1C

078119T NguyÔn NghÜa

Lu¾t

07TH1C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

5.0

07TH1C

078119T NguyÔn NghÜa

Lu¾t

07TH1C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

4.0

07TH1C

078119T NguyÔn NghÜa

Lu¾t

07TH1C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

1.0

07TH1C

078120T Tr¥¤ng M©

Lu¾t

07TH1C

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1C

078120T Tr¥¤ng M©

Lu¾t

07TH1C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

07TH1C

078120T Tr¥¤ng M©

Lu¾t

07TH1C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH1C

078120T Tr¥¤ng M©

Lu¾t

07TH1C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

6.0

07TH1C

078120T Tr¥¤ng M©

Lu¾t

07TH1C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

6.0

07TH1C

078120T Tr¥¤ng M©

Lu¾t

07TH1C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

4.0

07TH1C

078120T Tr¥¤ng M©

Lu¾t

07TH1C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

5.0

07TH1C

078121T Tr¶n ThÞ R¯c

Ly

07TH1C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

078121T Tr¶n ThÞ R¯c

Ly

07TH1C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

078121T Tr¶n ThÞ R¯c

Ly

07TH1C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

6.0

07TH1C

078121T Tr¶n ThÞ R¯c

Ly

07TH1C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

0.0

07TH1C

078121T Tr¶n ThÞ R¯c

Ly

07TH1C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

4.0

07TH1C

078121T Tr¶n ThÞ R¯c

Ly

07TH1C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

4.0

07TH1C

078122T TrÞnh Ÿ×nh

M«nh

07TH1C

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1C

078122T TrÞnh Ÿ×nh

M«nh

07TH1C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

07TH1C

078122T TrÞnh Ÿ×nh

M«nh

07TH1C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

078122T TrÞnh Ÿ×nh

M«nh

07TH1C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

7.0

07TH1C

078122T TrÞnh Ÿ×nh

M«nh

07TH1C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

4.0

07TH1C

078122T TrÞnh Ÿ×nh

M«nh

07TH1C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

4.0

07TH1C

078122T TrÞnh Ÿ×nh

M«nh

07TH1C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

4.0

07TH1C

078125T NguyÔn C¥êng

Nam

07TH1C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

078125T NguyÔn C¥êng

Nam

07TH1C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

078125T NguyÔn C¥êng

Nam

07TH1C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

07TH1C

1.5

07TH1C

1.5

07TH1C

4

07TH1C

1.5

07TH1C

4

2.0

07TH1C

078125T NguyÔn C¥êng

Nam

07TH1C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

6.0

07TH1C

078125T NguyÔn C¥êng

Nam

07TH1C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

4.0

07TH1C

078125T NguyÔn C¥êng

Nam

07TH1C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

3.0

07TH1C

910097T Ph«m Anh

07TH1C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

910097T Ph«m Anh

07TH1C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

0.0

07TH1C

910097T Ph«m Anh

07TH1C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

0.0

07TH1C

910097T Ph«m Anh

07TH1C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

0.0

07TH1C

060002T NguyÔn Nam

Anh

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

0.0

07TH1D

060002T NguyÔn Nam

Anh

07TH1D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

060002T NguyÔn Nam

Anh

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

060048T Bïi Xu¡n

Long

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH1D

060048T Bïi Xu¡n

Long

07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH1D

060048T Bïi Xu¡n

Long

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

060048T Bïi Xu¡n

Long

07TH1D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

07TH1D

060048T Bïi Xu¡n

Long

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

07TH1D

060048T Bïi Xu¡n

Long

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

07TH1D

060048T Bïi Xu¡n

Long

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

07TH1D

060056T Tr¶n Ho§ng

Long

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH1D

060056T Tr¶n Ho§ng

Long

07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH1D

060056T Tr¶n Ho§ng

Long

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

060056T Tr¶n Ho§ng

Long

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

07TH1D

060056T Tr¶n Ho§ng

Long

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

07TH1D

060056T Tr¶n Ho§ng

Long

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

07TH1D

060061T NguyÔn Ÿ¯c Kinh

Lu¡n

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

060061T NguyÔn Ÿ¯c Kinh

Lu¡n

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

060092T Ho§ng ChÝ

Quang

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

060092T Ho§ng ChÝ

Quang

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

5.0

07TH1D

060092T Ho§ng ChÝ

Quang

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

6.0

07TH1D

060092T Ho§ng ChÝ

Quang

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

5.0

07TH1D

07TH1C

07TH1D
5.0

0.0

0.0

07TH1D

07TH1D

07TH1D

07TH1D
2.0

07TH1D
07TH1D

060097T NguyÔn Ÿ×nh Minh

Qu¡n

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

060097T NguyÔn Ÿ×nh Minh

Qu¡n

07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

5

07TH1D

1.5

07TH1D

060097T NguyÔn Ÿ×nh Minh

Qu¡n

07TH1D

TH

060097T NguyÔn Ÿ×nh Minh

Qu¡n

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

07TH1D

TN112 Toªn cao c½p A2

4

07TH1D

060097T NguyÔn Ÿ×nh Minh

Qu¡n

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

07TH1D

060100T NguyÔn Thanh

Sang

07TH1D

060100T NguyÔn Thanh

Sang

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

3.0

07TH1D

060100T NguyÔn Thanh

Sang

060100T NguyÔn Thanh

Sang

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

7.0

07TH1D

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

5.0

07TH1D

060213T Phan ThÞ Thuú
060213T Phan ThÞ Thuú

Loan

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH1D

Loan

07TH1D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

07TH1D

060213T Phan ThÞ Thuú

Loan

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

4.0

07TH1D

060213T Phan ThÞ Thuú

Loan

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

4.0

07TH1D

060214T L© Ÿ«i

Long

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

4.0

07TH1D

060214T L© Ÿ«i

Long

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

5.0

07TH1D

060217T NguyÔn Th§nh

Lu¡n

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

0.0

07TH1D

060217T NguyÔn Th§nh

Lu¡n

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

5.0

07TH1D

060217T NguyÔn Th§nh

Lu¡n

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

5.0

07TH1D

060217T NguyÔn Th§nh

Lu¡n

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

07TH1D

060306T NguyÔn Ÿinh

T¡n

07TH1D

TH

AV229 Anh v€n giao tiÕp 2

3

07TH1D

060306T NguyÔn Ÿinh

T¡n

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH1D

060306T NguyÔn Ÿinh

T¡n

07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH1D

060306T NguyÔn Ÿinh

T¡n

07TH1D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

07TH1D

060306T NguyÔn Ÿinh

T¡n

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

060306T NguyÔn Ÿinh

T¡n

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

6.0

07TH1D

060306T NguyÔn Ÿinh

T¡n

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

6.0

07TH1D

060338T Ph«m Minh

TrÝ

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH1D

060338T Ph«m Minh

TrÝ

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

07TH1D

060338T Ph«m Minh

TrÝ

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

07TH1D

07TH1D

07TH1D

060338T Ph«m Minh

TrÝ

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

07TH1D

064022A Tr¶n Ÿ€ng

Khoa

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH1D

064022A Tr¶n Ÿ€ng

Khoa

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

064022A Tr¶n Ÿ€ng

Khoa

07TH1D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

064022A Tr¶n Ÿ€ng

Khoa

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

2.0

07TH1D

064022A Tr¶n Ÿ€ng

Khoa

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

3.0

07TH1D

064022A Tr¶n Ÿ€ng

Khoa

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

2.0

07TH1D

070003T Huúnh Ngäc

¡n

07TH1D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1D

070003T Huúnh Ngäc

¡n

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH1D

070003T Huúnh Ngäc

¡n

07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

070003T Huúnh Ngäc

¡n

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070003T Huúnh Ngäc

¡n

07TH1D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070003T Huúnh Ngäc

¡n

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

6.0

07TH1D

070003T Huúnh Ngäc

¡n

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

5.0

07TH1D

070003T Huúnh Ngäc

¡n

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

4.0

07TH1D

070004T Ph«m Vò

¡u

07TH1D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1D

070004T Ph«m Vò

¡u

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH1D

070004T Ph«m Vò

¡u

07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH1D

070004T Ph«m Vò

¡u

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

9.0

07TH1D

070004T Ph«m Vò

¡u

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

7.0

07TH1D

070004T Ph«m Vò

¡u

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

8.0

07TH1D

070004T Ph«m Vò

¡u

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

5.0

07TH1D

070005T NguyÔn Ÿøc H¨i

Ÿ€ng

07TH1D

TH

AV229 Anh v€n giao tiÕp 2

3

07TH1D

070005T NguyÔn Ÿøc H¨i

Ÿ€ng

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH1D

070005T NguyÔn Ÿøc H¨i

Ÿ€ng

07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH1D

070005T NguyÔn Ÿøc H¨i

Ÿ€ng

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070005T NguyÔn Ÿøc H¨i

Ÿ€ng

07TH1D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070005T NguyÔn Ÿøc H¨i

Ÿ€ng

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

4.0

07TH1D

070005T NguyÔn Ÿøc H¨i

Ÿ€ng

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

5.0

07TH1D

4.0

07TH1D
07TH1D

1.5

07TH1D
6.0

07TH1D
07TH1D

6.0

07TH1D
07TH1D

070005T NguyÔn Ÿøc H¨i

Ÿ€ng

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

070006T NguyÔn V€n

٤i

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

5.0

07TH1D

070006T NguyÔn V€n

٤i

07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

070006T NguyÔn V€n

٤i

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070006T NguyÔn V€n

٤i

07TH1D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070006T NguyÔn V€n

٤i

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

4.0

07TH1D

070006T NguyÔn V€n

٤i

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

4.0

07TH1D

070006T NguyÔn V€n

٤i

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

5.0

07TH1D

070007T NguyÔn V€n

Ÿ«i

07TH1D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1D

070007T NguyÔn V€n

Ÿ«i

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH1D

070007T NguyÔn V€n

Ÿ«i

07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH1D

070007T NguyÔn V€n

Ÿ«i

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070007T NguyÔn V€n

Ÿ«i

07TH1D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070007T NguyÔn V€n

Ÿ«i

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

070007T NguyÔn V€n

Ÿ«i

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

070007T NguyÔn V€n

Ÿ«i

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

070008T L© Xu¡n

Ÿ«t

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

070008T L© Xu¡n

Ÿ«t

07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

070008T L© Xu¡n

Ÿ«t

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070008T L© Xu¡n

Ÿ«t

07TH1D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070008T L© Xu¡n

Ÿ«t

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

5.0

07TH1D

070008T L© Xu¡n

Ÿ«t

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

3.0

07TH1D

070008T L© Xu¡n

Ÿ«t

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

5.0

07TH1D

070009T Lý Th§nh

Ÿ«t

07TH1D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1D

070009T Lý Th§nh

Ÿ«t

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH1D

070009T Lý Th§nh

Ÿ«t

07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH1D

070009T Lý Th§nh

Ÿ«t

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070009T Lý Th§nh

Ÿ«t

07TH1D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

07TH1D

070009T Lý Th§nh

Ÿ«t

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

07TH1D

07TH1D

1.5

07TH1D
5.0

07TH1D
07TH1D

1.0

07TH1D
07TH1D

5.0

07TH1D
07TH1D

5.0

07TH1D

5

07TH1D

1.5

07TH1D
2.0

07TH1D
07TH1D

0.0

07TH1D

070009T Lý Th§nh

Ÿ«t

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

07TH1D

070009T Lý Th§nh

Ÿ«t

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

07TH1D

070010T NguyÔn Th§nh

Ÿ«t

07TH1D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1D

070010T NguyÔn Th§nh

Ÿ«t

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH1D

070010T NguyÔn Th§nh

Ÿ«t

07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH1D

070010T NguyÔn Th§nh

Ÿ«t

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070010T NguyÔn Th§nh

Ÿ«t

07TH1D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070010T NguyÔn Th§nh

Ÿ«t

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

6.0

07TH1D

070010T NguyÔn Th§nh

Ÿ«t

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

5.0

07TH1D

070010T NguyÔn Th§nh

Ÿ«t

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

4.0

07TH1D

070011T Vò NguyÔn Th§nh

Ÿ«t

07TH1D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1D

070011T Vò NguyÔn Th§nh

Ÿ«t

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH1D

070011T Vò NguyÔn Th§nh

Ÿ«t

07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

070011T Vò NguyÔn Th§nh

Ÿ«t

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070011T Vò NguyÔn Th§nh

Ÿ«t

07TH1D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070011T Vò NguyÔn Th§nh

Ÿ«t

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

3.0

07TH1D

070011T Vò NguyÔn Th§nh

Ÿ«t

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

5.0

07TH1D

070011T Vò NguyÔn Th§nh

Ÿ«t

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

3.0

07TH1D

070012T Ph«m Th§nh

Ÿ¥îc

07TH1D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1D

070012T Ph«m Th§nh

Ÿ¥îc

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH1D

070012T Ph«m Th§nh

Ÿ¥îc

07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH1D

070012T Ph«m Th§nh

Ÿ¥îc

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070012T Ph«m Th§nh

Ÿ¥îc

07TH1D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070012T Ph«m Th§nh

Ÿ¥îc

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

5.0

07TH1D

070012T Ph«m Th§nh

Ÿ¥îc

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

6.0

07TH1D

070012T Ph«m Th§nh

Ÿ¥îc

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

3.0

07TH1D

070013T Hå Minh

Ÿøc

07TH1D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1D

070013T Hå Minh

Ÿøc

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH1D

070013T Hå Minh

Ÿøc

07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH1D

4.0

07TH1D
07TH1D

1.5

07TH1D
1.0

07TH1D
07TH1D

4.0

07TH1D
07TH1D

070013T Hå Minh

Ÿøc

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070013T Hå Minh

Ÿøc

07TH1D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

4.0

07TH1D

070013T Hå Minh

Ÿøc

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

3.0

07TH1D

070013T Hå Minh

Ÿøc

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

4.0

07TH1D

070013T Hå Minh

Ÿøc

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

2.0

07TH1D

070016T NguyÔn Trung

Ÿøc

07TH1D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1D

070016T NguyÔn Trung

Ÿøc

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH1D

070016T NguyÔn Trung

Ÿøc

07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

070016T NguyÔn Trung

Ÿøc

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070016T NguyÔn Trung

Ÿøc

07TH1D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070016T NguyÔn Trung

Ÿøc

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

6.0

07TH1D

070016T NguyÔn Trung

Ÿøc

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

4.0

07TH1D

070016T NguyÔn Trung

Ÿøc

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

6.0

07TH1D

070017T V¥¤ng Xu¡n

Ÿøc

07TH1D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1D

070017T V¥¤ng Xu¡n

Ÿøc

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH1D

070017T V¥¤ng Xu¡n

Ÿøc

07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH1D

070017T V¥¤ng Xu¡n

Ÿøc

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070017T V¥¤ng Xu¡n

Ÿøc

07TH1D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070017T V¥¤ng Xu¡n

Ÿøc

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

6.0

07TH1D

070017T V¥¤ng Xu¡n

Ÿøc

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

5.0

07TH1D

070017T V¥¤ng Xu¡n

Ÿøc

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

5.0

07TH1D

070018T NguyÔn Ÿ¯c Phóc

An

07TH1D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1D

070018T NguyÔn Ÿ¯c Phóc

An

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH1D

070018T NguyÔn Ÿ¯c Phóc

An

07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

070018T NguyÔn Ÿ¯c Phóc

An

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070018T NguyÔn Ÿ¯c Phóc

An

07TH1D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070018T NguyÔn Ÿ¯c Phóc

An

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

6.0

07TH1D

070018T NguyÔn Ÿ¯c Phóc

An

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

6.0

07TH1D

070018T NguyÔn Ÿ¯c Phóc

An

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

5.0

07TH1D

07TH1D

1.5

07TH1D
4.0

07TH1D
07TH1D

4.0

07TH1D
07TH1D

1.5

07TH1D
7.0

07TH1D
07TH1D

070019T NguyÔn Thanh

An

07TH1D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1D

070019T NguyÔn Thanh

An

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH1D

070019T NguyÔn Thanh

An

07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

070019T NguyÔn Thanh

An

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070019T NguyÔn Thanh

An

07TH1D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070019T NguyÔn Thanh

An

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

5.0

07TH1D

070019T NguyÔn Thanh

An

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

8.0

07TH1D

070019T NguyÔn Thanh

An

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

4.0

07TH1D

070021T Tr¶n Ho§ng

An

07TH1D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1D

070021T Tr¶n Ho§ng

An

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH1D

070021T Tr¶n Ho§ng

An

07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH1D

070021T Tr¶n Ho§ng

An

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070021T Tr¶n Ho§ng

An

07TH1D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070021T Tr¶n Ho§ng

An

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

6.0

07TH1D

070021T Tr¶n Ho§ng

An

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

9.0

07TH1D

070021T Tr¶n Ho§ng

An

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

5.0

07TH1D

070022T D¥¤ng KiÕm

Anh

07TH1D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1D

070022T D¥¤ng KiÕm

Anh

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH1D

070022T D¥¤ng KiÕm

Anh

07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH1D

070022T D¥¤ng KiÕm

Anh

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070022T D¥¤ng KiÕm

Anh

07TH1D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070022T D¥¤ng KiÕm

Anh

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

6.0

07TH1D

070022T D¥¤ng KiÕm

Anh

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

7.0

07TH1D

070022T D¥¤ng KiÕm

Anh

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

5.0

07TH1D

070023T Ho§ng Nguy¢n

Anh

07TH1D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1D

070023T Ho§ng Nguy¢n

Anh

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH1D

070023T Ho§ng Nguy¢n

Anh

07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

070023T Ho§ng Nguy¢n

Anh

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070023T Ho§ng Nguy¢n

Anh

07TH1D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

1.5

07TH1D
3.0

07TH1D
07TH1D

9.0

07TH1D
07TH1D

6.0

07TH1D
07TH1D

1.5

07TH1D
5.0

07TH1D
07TH1D

070023T Ho§ng Nguy¢n

Anh

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

6.0

07TH1D

070023T Ho§ng Nguy¢n

Anh

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

6.0

07TH1D

070023T Ho§ng Nguy¢n

Anh

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

5.0

07TH1D

070024T L¢ Duy

Anh

07TH1D

TH

AV229 Anh v€n giao tiÕp 2

3

07TH1D

070024T L¢ Duy

Anh

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH1D

070024T L¢ Duy

Anh

07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

070024T L¢ Duy

Anh

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070024T L¢ Duy

Anh

07TH1D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070024T L¢ Duy

Anh

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

5.0

07TH1D

070024T L¢ Duy

Anh

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

7.0

07TH1D

070024T L¢ Duy

Anh

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

5.0

07TH1D

070025T L¢ V¥¤ng H¨i

Anh

07TH1D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1D

070025T L¢ V¥¤ng H¨i

Anh

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH1D

070025T L¢ V¥¤ng H¨i

Anh

07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH1D

070025T L¢ V¥¤ng H¨i

Anh

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070025T L¢ V¥¤ng H¨i

Anh

07TH1D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070025T L¢ V¥¤ng H¨i

Anh

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

6.0

07TH1D

070025T L¢ V¥¤ng H¨i

Anh

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

8.0

07TH1D

070025T L¢ V¥¤ng H¨i

Anh

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

3.0

07TH1D

070026T NguyÔn Tu½n

Anh

07TH1D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1D

070026T NguyÔn Tu½n

Anh

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH1D

070026T NguyÔn Tu½n

Anh

07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

070026T NguyÔn Tu½n

Anh

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070026T NguyÔn Tu½n

Anh

07TH1D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070026T NguyÔn Tu½n

Anh

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

7.0

07TH1D

070026T NguyÔn Tu½n

Anh

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

8.0

07TH1D

070026T NguyÔn Tu½n

Anh

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

5.0

07TH1D

070027T NguyÔn Tu½n

Anh

07TH1D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1D

070027T NguyÔn Tu½n

Anh

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH1D

1.5

07TH1D
3.0

07TH1D
07TH1D

6.0

07TH1D
07TH1D

1.5

07TH1D
5.0

07TH1D
07TH1D

070027T NguyÔn Tu½n

Anh

07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

070027T NguyÔn Tu½n

Anh

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

1.5
4

07TH1D

070027T NguyÔn Tu½n

Anh

07TH1D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070027T NguyÔn Tu½n

Anh

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

7.0

07TH1D

070027T NguyÔn Tu½n

Anh

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

8.0

07TH1D

070027T NguyÔn Tu½n

Anh

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

5.0

07TH1D

070028T T« Ho§ng Duy¢n

Anh

07TH1D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1D

070028T T« Ho§ng Duy¢n

Anh

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH1D

070028T T« Ho§ng Duy¢n

Anh

07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH1D

070028T T« Ho§ng Duy¢n

Anh

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070028T T« Ho§ng Duy¢n

Anh

07TH1D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070028T T« Ho§ng Duy¢n

Anh

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

4.0

07TH1D

070028T T« Ho§ng Duy¢n

Anh

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

5.0

07TH1D

070028T T« Ho§ng Duy¢n

Anh

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

5.0

07TH1D

070030T Ÿç Träng

Bªch

07TH1D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1D

070030T Ÿç Träng

Bªch

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH1D

070030T Ÿç Träng

Bªch

07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

070030T Ÿç Träng

Bªch

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070030T Ÿç Träng

Bªch

07TH1D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070030T Ÿç Träng

Bªch

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

070030T Ÿç Träng

Bªch

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

070030T Ÿç Träng

Bªch

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

070032T Ÿµng Quèc

B×nh

07TH1D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1D

070032T Ÿµng Quèc

B×nh

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH1D

070032T Ÿµng Quèc

B×nh

07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH1D

070032T Ÿµng Quèc

B×nh

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070032T Ÿµng Quèc

B×nh

07TH1D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070032T Ÿµng Quèc

B×nh

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

4.0

07TH1D

070032T Ÿµng Quèc

B×nh

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

5.0

07TH1D

7.0

07TH1D
07TH1D

2.0

07TH1D
07TH1D

1.5

07TH1D
1.0

07TH1D
07TH1D

4.0

07TH1D
07TH1D

3.0

5.0

07TH1D

07TH1D
07TH1D

070032T Ÿµng Quèc

B×nh

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

070033T Ÿµng Thªi

B×nh

07TH1D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

4.0

07TH1D

070033T Ÿµng Thªi

B×nh

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH1D

070033T Ÿµng Thªi

B×nh

07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH1D

070033T Ÿµng Thªi

B×nh

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070033T Ÿµng Thªi

B×nh

07TH1D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070033T Ÿµng Thªi

B×nh

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

3.0

07TH1D

070033T Ÿµng Thªi

B×nh

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

4.0

07TH1D

070033T Ÿµng Thªi

B×nh

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

5.0

07TH1D

070034T ٵng Thanh

B×nh

07TH1D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1D

070034T ٵng Thanh

B×nh

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH1D

070034T ٵng Thanh

B×nh

07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH1D

070034T ٵng Thanh

B×nh

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070034T ٵng Thanh

B×nh

07TH1D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070034T ٵng Thanh

B×nh

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

6.0

07TH1D

070034T ٵng Thanh

B×nh

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

6.0

07TH1D

070034T ٵng Thanh

B×nh

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

5.0

07TH1D

070035T ٵng Thanh

B×nh

07TH1D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1D

070035T ٵng Thanh

B×nh

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH1D

070035T ٵng Thanh

B×nh

07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

070035T ٵng Thanh

B×nh

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070035T ٵng Thanh

B×nh

07TH1D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

07TH1D

070035T ٵng Thanh

B×nh

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

07TH1D

070035T ٵng Thanh

B×nh

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

7.0

07TH1D

070035T ٵng Thanh

B×nh

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

3.0

07TH1D

070036T Bïi V€n

B×nh

07TH1D

TH

AV229 Anh v€n giao tiÕp 2

3

07TH1D

070036T Bïi V€n

B×nh

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH1D

070036T Bïi V€n

B×nh

07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH1D

070036T Bïi V€n

B×nh

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

2.0

07TH1D
07TH1D

4.0

07TH1D
07TH1D

1.5

4

07TH1D

07TH1D
2.0

6.0

07TH1D

07TH1D

070036T Bïi V€n

B×nh

07TH1D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070036T Bïi V€n

B×nh

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

5.0

07TH1D
07TH1D

070036T Bïi V€n

B×nh

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

7.0

07TH1D

070036T Bïi V€n

B×nh

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

5.0

07TH1D

070037T NguyÔn L¥¤ng

B×nh

07TH1D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1D

070037T NguyÔn L¥¤ng

B×nh

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH1D

070037T NguyÔn L¥¤ng

B×nh

07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH1D

070037T NguyÔn L¥¤ng

B×nh

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070037T NguyÔn L¥¤ng

B×nh

07TH1D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070037T NguyÔn L¥¤ng

B×nh

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

6.0

07TH1D

070037T NguyÔn L¥¤ng

B×nh

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

4.0

07TH1D

070037T NguyÔn L¥¤ng

B×nh

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

4.0

07TH1D

070038T Phïng Minh

B×nh

07TH1D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1D

070038T Phïng Minh

B×nh

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH1D

070038T Phïng Minh

B×nh

07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

070038T Phïng Minh

B×nh

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070038T Phïng Minh

B×nh

07TH1D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070038T Phïng Minh

B×nh

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

5.0

07TH1D

070038T Phïng Minh

B×nh

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

4.0

07TH1D

070038T Phïng Minh

B×nh

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

5.0

07TH1D

070039T D¥¤ng Phi

B¨o

07TH1D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1D

070039T D¥¤ng Phi

B¨o

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH1D

070039T D¥¤ng Phi

B¨o

07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH1D

070039T D¥¤ng Phi

B¨o

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070039T D¥¤ng Phi

B¨o

07TH1D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070039T D¥¤ng Phi

B¨o

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

7.0

07TH1D

070039T D¥¤ng Phi

B¨o

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

9.0

07TH1D

070039T D¥¤ng Phi

B¨o

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

5.0

07TH1D

070040T NguyÔn Duy

B¨o

07TH1D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

1.0

07TH1D
07TH1D

1.5

07TH1D
3.0

07TH1D
07TH1D

6.0

07TH1D
07TH1D

07TH1D

070040T NguyÔn Duy

B¨o

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

070040T NguyÔn Duy

B¨o

07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

5

07TH1D

1.5

07TH1D

070040T NguyÔn Duy

B¨o

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070040T NguyÔn Duy

B¨o

07TH1D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070040T NguyÔn Duy

B¨o

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

7.0

07TH1D

070040T NguyÔn Duy

B¨o

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

9.0

07TH1D

070040T NguyÔn Duy

B¨o

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

5.0

07TH1D

070041T Nhan NguyÔn Quèc

B¨o

07TH1D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1D

070041T Nhan NguyÔn Quèc

B¨o

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH1D

070041T Nhan NguyÔn Quèc

B¨o

07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

070041T Nhan NguyÔn Quèc

B¨o

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070041T Nhan NguyÔn Quèc

B¨o

07TH1D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070041T Nhan NguyÔn Quèc

B¨o

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

3.0

07TH1D

070041T Nhan NguyÔn Quèc

B¨o

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

7.0

07TH1D

070041T Nhan NguyÔn Quèc

B¨o

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

5.0

07TH1D

070042T Vâ Ho§ng

B¨o

07TH1D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1D

070042T Vâ Ho§ng

B¨o

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH1D

070042T Vâ Ho§ng

B¨o

07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH1D

070042T Vâ Ho§ng

B¨o

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070042T Vâ Ho§ng

B¨o

07TH1D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070042T Vâ Ho§ng

B¨o

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

7.0

07TH1D

070042T Vâ Ho§ng

B¨o

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

7.0

07TH1D

070042T Vâ Ho§ng

B¨o

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

5.0

07TH1D

070043T L¢ V€n

C£ng

07TH1D

TH

AV229 Anh v€n giao tiÕp 2

3

07TH1D

070043T L¢ V€n

C£ng

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH1D

070043T L¢ V€n

C£ng

07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH1D

070043T L¢ V€n

C£ng

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070043T L¢ V€n

C£ng

07TH1D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070043T L¢ V€n

C£ng

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

6.0

07TH1D
07TH1D

1.5

07TH1D
5.0

07TH1D
07TH1D

6.0

07TH1D
07TH1D

3.0

07TH1D
07TH1D

7.0

07TH1D

070043T L¢ V€n

C£ng

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

070043T L¢ V€n

C£ng

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

07TH1D

070044T NguyÔn Th§nh

C£ng

07TH1D

TH

AV229 Anh v€n giao tiÕp 2

3

07TH1D

070044T NguyÔn Th§nh

C£ng

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH1D

070044T NguyÔn Th§nh

C£ng

07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH1D

070044T NguyÔn Th§nh

C£ng

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070044T NguyÔn Th§nh

C£ng

07TH1D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070044T NguyÔn Th§nh

C£ng

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

0.0

07TH1D

070044T NguyÔn Th§nh

C£ng

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

6.0

07TH1D

070044T NguyÔn Th§nh

C£ng

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

3.0

07TH1D

070045T NguyÔn Ÿµng Hoa

C¥¤ng

07TH1D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1D

070045T NguyÔn Ÿµng Hoa

C¥¤ng

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH1D

070045T NguyÔn Ÿµng Hoa

C¥¤ng

07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

070045T NguyÔn Ÿµng Hoa

C¥¤ng

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070045T NguyÔn Ÿµng Hoa

C¥¤ng

07TH1D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070045T NguyÔn Ÿµng Hoa

C¥¤ng

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

6.0

07TH1D

070045T NguyÔn Ÿµng Hoa

C¥¤ng

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

6.0

07TH1D

070045T NguyÔn Ÿµng Hoa

C¥¤ng

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

3.0

07TH1D

070046T Ÿinh V€n

C¥êng

07TH1D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1D

070046T Ÿinh V€n

C¥êng

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH1D

070046T Ÿinh V€n

C¥êng

07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH1D

070046T Ÿinh V€n

C¥êng

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070046T Ÿinh V€n

C¥êng

07TH1D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070046T Ÿinh V€n

C¥êng

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

070046T Ÿinh V€n

C¥êng

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

6.0

07TH1D

070046T Ÿinh V€n

C¥êng

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

5.0

07TH1D

070047T Ph«m Phó

C¥êng

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

070047T Ph«m Phó

C¥êng

07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

070047T Ph«m Phó

C¥êng

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

5.0

1.0

07TH1D

07TH1D
07TH1D

1.5

07TH1D
7.0

07TH1D
07TH1D

2.0

07TH1D
07TH1D
07TH1D

5

07TH1D

1.5

07TH1D

4

8.0

07TH1D

070047T Ph«m Phó

C¥êng

07TH1D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070047T Ph«m Phó

C¥êng

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

6.0

07TH1D
07TH1D

070047T Ph«m Phó

C¥êng

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

9.0

07TH1D

070047T Ph«m Phó

C¥êng

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

4.0

07TH1D

070048T Ph«m Thanh Tu½n

C¥êng

07TH1D

TH

AV229 Anh v€n giao tiÕp 2

3

07TH1D

070048T Ph«m Thanh Tu½n

C¥êng

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH1D

070048T Ph«m Thanh Tu½n

C¥êng

07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH1D

070048T Ph«m Thanh Tu½n

C¥êng

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070048T Ph«m Thanh Tu½n

C¥êng

07TH1D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070048T Ph«m Thanh Tu½n

C¥êng

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

4.0

07TH1D

070048T Ph«m Thanh Tu½n

C¥êng

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

7.0

07TH1D

070048T Ph«m Thanh Tu½n

C¥êng

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

5.0

07TH1D

070049T Tr¶n NguyÔn Minh

C¥êng

07TH1D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1D

070049T Tr¶n NguyÔn Minh

C¥êng

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH1D

070049T Tr¶n NguyÔn Minh

C¥êng

07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

070049T Tr¶n NguyÔn Minh

C¥êng

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070049T Tr¶n NguyÔn Minh

C¥êng

07TH1D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070049T Tr¶n NguyÔn Minh

C¥êng

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

8.0

07TH1D

070049T Tr¶n NguyÔn Minh

C¥êng

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

8.0

07TH1D

070049T Tr¶n NguyÔn Minh

C¥êng

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

5.0

07TH1D

070051T L¥ Tó

Ch¡u

07TH1D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1D

070051T L¥ Tó

Ch¡u

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH1D

070051T L¥ Tó

Ch¡u

07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH1D

070051T L¥ Tó

Ch¡u

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070051T L¥ Tó

Ch¡u

07TH1D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070051T L¥ Tó

Ch¡u

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

7.0

07TH1D

070051T L¥ Tó

Ch¡u

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

8.0

07TH1D

070051T L¥ Tó

Ch¡u

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

5.0

07TH1D

070052T H§ ThÞ Kim

Ph¥îng 07TH1D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

5.0

07TH1D
07TH1D

1.5

07TH1D
7.0

07TH1D
07TH1D

10.0

07TH1D
07TH1D

07TH1D

070052T H§ ThÞ Kim

Ph¥îng 07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

070052T H§ ThÞ Kim

Ph¥îng 07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

5

07TH1D

1.5

07TH1D

070052T H§ ThÞ Kim

Ph¥îng 07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070052T H§ ThÞ Kim

Ph¥îng 07TH1D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070052T H§ ThÞ Kim

Ph¥îng 07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

7.0

07TH1D

070052T H§ ThÞ Kim

Ph¥îng 07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

8.0

07TH1D

070052T H§ ThÞ Kim

Ph¥îng 07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

5.0

07TH1D

070053T Lý Ho§ng

Ch¥¤ng 07TH1D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1D

070053T Lý Ho§ng

Ch¥¤ng 07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH1D

070053T Lý Ho§ng

Ch¥¤ng 07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

070053T Lý Ho§ng

Ch¥¤ng 07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070053T Lý Ho§ng

Ch¥¤ng 07TH1D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070053T Lý Ho§ng

Ch¥¤ng 07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

7.0

07TH1D

070053T Lý Ho§ng

Ch¥¤ng 07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

9.0

07TH1D

070053T Lý Ho§ng

Ch¥¤ng 07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

5.0

07TH1D

070054T Ng£ ThÞ Kim

Chi

07TH1D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1D

070054T Ng£ ThÞ Kim

Chi

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH1D

070054T Ng£ ThÞ Kim

Chi

07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH1D

070054T Ng£ ThÞ Kim

Chi

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070054T Ng£ ThÞ Kim

Chi

07TH1D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070054T Ng£ ThÞ Kim

Chi

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

10.0

07TH1D

070054T Ng£ ThÞ Kim

Chi

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

8.0

07TH1D

070054T Ng£ ThÞ Kim

Chi

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

5.0

07TH1D

070056T D¥ Thanh

Danh

07TH1D

TH

AV229 Anh v€n giao tiÕp 2

3

07TH1D

070056T D¥ Thanh

Danh

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH1D

070056T D¥ Thanh

Danh

07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH1D

070056T D¥ Thanh

Danh

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070056T D¥ Thanh

Danh

07TH1D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070056T D¥ Thanh

Danh

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

5.0

07TH1D
07TH1D

1.5

07TH1D
5.0

07TH1D
07TH1D

7.0

07TH1D
07TH1D

10.0

07TH1D
07TH1D

5.0

07TH1D

070056T D¥ Thanh

Danh

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

6.0

07TH1D

070056T D¥ Thanh

Danh

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

5.0

07TH1D

070057T NguyÔn C£ng

Danh

07TH1D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1D

070057T NguyÔn C£ng

Danh

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH1D

070057T NguyÔn C£ng

Danh

07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH1D

070057T NguyÔn C£ng

Danh

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070057T NguyÔn C£ng

Danh

07TH1D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070057T NguyÔn C£ng

Danh

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

5.0

07TH1D

070057T NguyÔn C£ng

Danh

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

6.0

07TH1D

070057T NguyÔn C£ng

Danh

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

6.0

07TH1D

070059T Tr¶n Thanh

Danh

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH1D

070059T Tr¶n Thanh

Danh

07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH1D

070059T Tr¶n Thanh

Danh

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070059T Tr¶n Thanh

Danh

07TH1D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070059T Tr¶n Thanh

Danh

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

4.0

07TH1D

070059T Tr¶n Thanh

Danh

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

7.0

07TH1D

070059T Tr¶n Thanh

Danh

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

4.0

07TH1D

070060T ٵng Huy

Dòng

07TH1D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1D

070060T ٵng Huy

Dòng

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH1D

070060T ٵng Huy

Dòng

07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

070060T ٵng Huy

Dòng

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070060T ٵng Huy

Dòng

07TH1D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070060T ٵng Huy

Dòng

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

5.0

07TH1D

070060T ٵng Huy

Dòng

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

9.0

07TH1D

070060T ٵng Huy

Dòng

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

5.0

07TH1D

070061T Huúnh L¢ Quang

Dòng

07TH1D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1D

070061T Huúnh L¢ Quang

Dòng

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH1D

070061T Huúnh L¢ Quang

Dòng

07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH1D

070061T Huúnh L¢ Quang

Dòng

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

9.0

07TH1D

5.0

07TH1D
07TH1D

1.5

4

07TH1D

07TH1D
6.0

07TH1D
07TH1D

5.0

07TH1D

070061T Huúnh L¢ Quang

Dòng

07TH1D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070061T Huúnh L¢ Quang

Dòng

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

6.0

07TH1D
07TH1D

070061T Huúnh L¢ Quang

Dòng

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

8.0

07TH1D

070061T Huúnh L¢ Quang

Dòng

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

5.0

07TH1D

070062T L¢ Tr¶n Trung

Dòng

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

070062T L¢ Tr¶n Trung

Dòng

07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

070062T L¢ Tr¶n Trung

Dòng

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070062T L¢ Tr¶n Trung

Dòng

07TH1D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

07TH1D

070062T L¢ Tr¶n Trung

Dòng

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

07TH1D

070062T L¢ Tr¶n Trung

Dòng

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

07TH1D

070062T L¢ Tr¶n Trung

Dòng

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

07TH1D

070063T NguyÔn TiÕn

Dòng

07TH1D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1D

070063T NguyÔn TiÕn

Dòng

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH1D

070063T NguyÔn TiÕn

Dòng

07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH1D

070063T NguyÔn TiÕn

Dòng

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070063T NguyÔn TiÕn

Dòng

07TH1D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070063T NguyÔn TiÕn

Dòng

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

7.0

07TH1D

070063T NguyÔn TiÕn

Dòng

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

0.0

07TH1D

070063T NguyÔn TiÕn

Dòng

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

7.0

07TH1D

070064T NguyÔn V€n

Dòng

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

070064T NguyÔn V€n

Dòng

07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

070064T NguyÔn V€n

Dòng

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070064T NguyÔn V€n

Dòng

07TH1D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070064T NguyÔn V€n

Dòng

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

3.0

07TH1D

070064T NguyÔn V€n

Dòng

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

4.0

07TH1D

070064T NguyÔn V€n

Dòng

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

5.0

07TH1D

070065T T£ TiÕn

Dòng

07TH1D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1D

070065T T£ TiÕn

Dòng

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH1D

070065T T£ TiÕn

Dòng

07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH1D

07TH1D

1.5

07TH1D
0.0

8.0

07TH1D

07TH1D
07TH1D

5

07TH1D

1.5

07TH1D
2.0

07TH1D
07TH1D

070065T T£ TiÕn

Dòng

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070065T T£ TiÕn

Dòng

07TH1D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

6.0

07TH1D

070065T T£ TiÕn

Dòng

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

7.0

07TH1D

070065T T£ TiÕn

Dòng

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

7.0

07TH1D

070065T T£ TiÕn

Dòng

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

5.0

07TH1D

070066T NguyÔn ThÞ Mü

Dung

07TH1D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1D

070066T NguyÔn ThÞ Mü

Dung

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH1D

070066T NguyÔn ThÞ Mü

Dung

07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

070066T NguyÔn ThÞ Mü

Dung

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070066T NguyÔn ThÞ Mü

Dung

07TH1D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070066T NguyÔn ThÞ Mü

Dung

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

7.0

07TH1D

070066T NguyÔn ThÞ Mü

Dung

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

7.0

07TH1D

070066T NguyÔn ThÞ Mü

Dung

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

5.0

07TH1D

070067T Ÿßan Linh

Duy

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

070067T Ÿßan Linh

Duy

07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

070067T Ÿßan Linh

Duy

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070067T Ÿßan Linh

Duy

07TH1D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

07TH1D

070067T Ÿßan Linh

Duy

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

07TH1D

070067T Ÿßan Linh

Duy

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

07TH1D

070067T Ÿßan Linh

Duy

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

07TH1D

070068T Huúnh NguyÔn

Duy

07TH1D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1D

070068T Huúnh NguyÔn

Duy

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH1D

070068T Huúnh NguyÔn

Duy

07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH1D

070068T Huúnh NguyÔn

Duy

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070068T Huúnh NguyÔn

Duy

07TH1D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070068T Huúnh NguyÔn

Duy

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

7.0

07TH1D

070068T Huúnh NguyÔn

Duy

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

8.0

07TH1D

070068T Huúnh NguyÔn

Duy

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

5.0

07TH1D

070069T L¢

Duy

07TH1D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1D

1.5

07TH1D
7.0

07TH1D
07TH1D

07TH1D

1.5

07TH1D
0.0

5.0

07TH1D

07TH1D
07TH1D

07TH1D

070069T L¢

Duy

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

070069T L¢

Duy

07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

5

07TH1D

1.5

07TH1D

070069T L¢

Duy

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070069T L¢

Duy

07TH1D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070069T L¢

Duy

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

7.0

07TH1D

070069T L¢

Duy

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

6.0

07TH1D

070069T L¢

Duy

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

5.0

07TH1D

070070T L¢

Duy

07TH1D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1D

070070T L¢

Duy

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH1D

070070T L¢

Duy

07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

070070T L¢

Duy

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070070T L¢

Duy

07TH1D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070070T L¢

Duy

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

7.0

07TH1D

070070T L¢

Duy

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

7.0

07TH1D

070070T L¢

Duy

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

3.0

07TH1D

070071T L¢ Kh¥¤ng

Duy

07TH1D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1D

070071T L¢ Kh¥¤ng

Duy

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH1D

070071T L¢ Kh¥¤ng

Duy

07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH1D

070071T L¢ Kh¥¤ng

Duy

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070071T L¢ Kh¥¤ng

Duy

07TH1D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070071T L¢ Kh¥¤ng

Duy

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

2.0

07TH1D

070071T L¢ Kh¥¤ng

Duy

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

6.0

07TH1D

070071T L¢ Kh¥¤ng

Duy

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

4.0

07TH1D

070072T NguyÔn

Duy

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

070072T NguyÔn

Duy

07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

070072T NguyÔn

Duy

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070072T NguyÔn

Duy

07TH1D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070072T NguyÔn

Duy

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

6.0

07TH1D

070072T NguyÔn

Duy

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

6.0

07TH1D

4.0

07TH1D
07TH1D

1.5

07TH1D
7.0

07TH1D
07TH1D

2.0

07TH1D
07TH1D

5

07TH1D

1.5

07TH1D
2.0

07TH1D
07TH1D

070072T NguyÔn

Duy

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

070073T NguyÔn Anh

Duy

07TH1D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

3.0

07TH1D

070073T NguyÔn Anh

Duy

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH1D

070073T NguyÔn Anh

Duy

07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH1D

070073T NguyÔn Anh

Duy

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070073T NguyÔn Anh

Duy

07TH1D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070073T NguyÔn Anh

Duy

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

5.0

07TH1D

070073T NguyÔn Anh

Duy

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

7.0

07TH1D

070073T NguyÔn Anh

Duy

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

5.0

07TH1D

070074T Ph«m Anh

Duy

07TH1D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1D

070074T Ph«m Anh

Duy

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH1D

070074T Ph«m Anh

Duy

07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH1D

070074T Ph«m Anh

Duy

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070074T Ph«m Anh

Duy

07TH1D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070074T Ph«m Anh

Duy

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

8.0

07TH1D

070074T Ph«m Anh

Duy

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

5.0

07TH1D

070074T Ph«m Anh

Duy

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

6.0

07TH1D

070075T Tr¶n T½n

Duy

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH1D

070075T Tr¶n T½n

Duy

07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH1D

070075T Tr¶n T½n

Duy

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070075T Tr¶n T½n

Duy

07TH1D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070075T Tr¶n T½n

Duy

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

8.0

07TH1D

070075T Tr¶n T½n

Duy

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

7.0

07TH1D

070075T Tr¶n T½n

Duy

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

5.0

07TH1D

070077T Ÿinh Vò Tr¥êng

Giang

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH1D

070077T Ÿinh Vò Tr¥êng

Giang

07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH1D

070077T Ÿinh Vò Tr¥êng

Giang

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070077T Ÿinh Vò Tr¥êng

Giang

07TH1D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070077T Ÿinh Vò Tr¥êng

Giang

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

5.0

07TH1D

07TH1D
07TH1D

7.0

07TH1D
07TH1D

9.0

07TH1D
07TH1D

0.0

07TH1D
07TH1D

7.0

07TH1D

070077T Ÿinh Vò Tr¥êng

Giang

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

3.0

07TH1D

070077T Ÿinh Vò Tr¥êng

Giang

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

3.0

07TH1D

070078T L¢ ThÞ Mü

H¬ng

07TH1D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1D

070078T L¢ ThÞ Mü

H¬ng

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH1D

070078T L¢ ThÞ Mü

H¬ng

07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH1D

070078T L¢ ThÞ Mü

H¬ng

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070078T L¢ ThÞ Mü

H¬ng

07TH1D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070078T L¢ ThÞ Mü

H¬ng

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

4.0

07TH1D

070078T L¢ ThÞ Mü

H¬ng

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

6.0

07TH1D

070078T L¢ ThÞ Mü

H¬ng

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

4.0

07TH1D

070079T NguyÔn ThÞ Ngäc

H¡n

07TH1D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1D

070079T NguyÔn ThÞ Ngäc

H¡n

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH1D

070079T NguyÔn ThÞ Ngäc

H¡n

07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

070079T NguyÔn ThÞ Ngäc

H¡n

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070079T NguyÔn ThÞ Ngäc

H¡n

07TH1D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070079T NguyÔn ThÞ Ngäc

H¡n

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

7.0

07TH1D

070079T NguyÔn ThÞ Ngäc

H¡n

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

6.0

07TH1D

070079T NguyÔn ThÞ Ngäc

H¡n

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

5.0

07TH1D

070080T Huúnh ThÞ Ngäc

H¥¤ng

07TH1D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1D

070080T Huúnh ThÞ Ngäc

H¥¤ng

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH1D

070080T Huúnh ThÞ Ngäc

H¥¤ng

07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH1D

070080T Huúnh ThÞ Ngäc

H¥¤ng

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070080T Huúnh ThÞ Ngäc

H¥¤ng

07TH1D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070080T Huúnh ThÞ Ngäc

H¥¤ng

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

6.0

07TH1D

070080T Huúnh ThÞ Ngäc

H¥¤ng

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

6.0

07TH1D

070080T Huúnh ThÞ Ngäc

H¥¤ng

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

5.0

07TH1D

070081T NguyÔn ThÞ Ngäc

H¥¤ng

07TH1D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1D

070081T NguyÔn ThÞ Ngäc

H¥¤ng

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH1D

070081T NguyÔn ThÞ Ngäc

H¥¤ng

07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH1D

2.0

07TH1D
07TH1D

1.5

07TH1D
6.0

07TH1D
07TH1D

7.0

07TH1D
07TH1D

070081T NguyÔn ThÞ Ngäc

H¥¤ng

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070081T NguyÔn ThÞ Ngäc

H¥¤ng

07TH1D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

6.0

07TH1D

070081T NguyÔn ThÞ Ngäc

H¥¤ng

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

5.0

07TH1D

070081T NguyÔn ThÞ Ngäc

H¥¤ng

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

7.0

07TH1D

070081T NguyÔn ThÞ Ngäc

H¥¤ng

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

5.0

07TH1D

070082T NguyÔn Thu

H¥¤ng

07TH1D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1D

070082T NguyÔn Thu

H¥¤ng

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH1D

070082T NguyÔn Thu

H¥¤ng

07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

070082T NguyÔn Thu

H¥¤ng

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070082T NguyÔn Thu

H¥¤ng

07TH1D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070082T NguyÔn Thu

H¥¤ng

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

6.0

07TH1D

070082T NguyÔn Thu

H¥¤ng

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

7.0

07TH1D

070082T NguyÔn Thu

H¥¤ng

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

5.0

07TH1D

070083T Vò ThÞ Thu

H¥¤ng

07TH1D

TH

AV229 Anh v€n giao tiÕp 2

3

07TH1D

070083T Vò ThÞ Thu

H¥¤ng

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH1D

070083T Vò ThÞ Thu

H¥¤ng

07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH1D

070083T Vò ThÞ Thu

H¥¤ng

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070083T Vò ThÞ Thu

H¥¤ng

07TH1D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070083T Vò ThÞ Thu

H¥¤ng

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

070083T Vò ThÞ Thu

H¥¤ng

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

070083T Vò ThÞ Thu

H¥¤ng

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

070084T NguyÔn ThÞ Thóy

07TH1D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1D

070084T NguyÔn ThÞ Thóy

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH1D

070084T NguyÔn ThÞ Thóy

07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

070084T NguyÔn ThÞ Thóy

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070084T NguyÔn ThÞ Thóy

07TH1D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070084T NguyÔn ThÞ Thóy

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

7.0

07TH1D

070084T NguyÔn ThÞ Thóy

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

7.0

07TH1D

070084T NguyÔn ThÞ Thóy

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

5.0

07TH1D

07TH1D

1.5

07TH1D
7.0

07TH1D
07TH1D

5.0

07TH1D
07TH1D

4.0

07TH1D
07TH1D

4.0

1.5

07TH1D

07TH1D
5.0

07TH1D
07TH1D

070085T Ph«m ThÞ

07TH1D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1D

070085T Ph«m ThÞ

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH1D

070085T Ph«m ThÞ

07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

070085T Ph«m ThÞ

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070085T Ph«m ThÞ

07TH1D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070085T Ph«m ThÞ

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

6.0

07TH1D

070085T Ph«m ThÞ

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

5.0

07TH1D

070085T Ph«m ThÞ

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

5.0

07TH1D

070086T Phan Ÿ€ng Thu¾n

07TH1D

TH

AV229 Anh v€n giao tiÕp 2

3

07TH1D

070086T Phan Ÿ€ng Thu¾n

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH1D

070086T Phan Ÿ€ng Thu¾n

07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH1D

070086T Phan Ÿ€ng Thu¾n

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070086T Phan Ÿ€ng Thu¾n

07TH1D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070086T Phan Ÿ€ng Thu¾n

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

5.0

07TH1D

070086T Phan Ÿ€ng Thu¾n

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

5.0

07TH1D

070086T Phan Ÿ€ng Thu¾n

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

5.0

07TH1D

070087T La VÜ

H§o

07TH1D

TH

AV229 Anh v€n giao tiÕp 2

3

07TH1D

070087T La VÜ

H§o

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH1D

070087T La VÜ

H§o

07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH1D

070087T La VÜ

H§o

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070087T La VÜ

H§o

07TH1D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070087T La VÜ

H§o

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

6.0

07TH1D

070087T La VÜ

H§o

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

6.0

07TH1D

070087T La VÜ

H§o

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

4.0

07TH1D

070088T Tr¶n Anh

H§o

07TH1D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1D

070088T Tr¶n Anh

H§o

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH1D

070088T Tr¶n Anh

H§o

07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

070088T Tr¶n Anh

H§o

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070088T Tr¶n Anh

H§o

07TH1D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

1.5

07TH1D
6.0

07TH1D
07TH1D

2.0

07TH1D
07TH1D

0.0

07TH1D
07TH1D

1.5

07TH1D
6.0

07TH1D
07TH1D

070088T Tr¶n Anh

H§o

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

6.0

07TH1D

070088T Tr¶n Anh

H§o

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

6.0

07TH1D

070088T Tr¶n Anh

H§o

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

5.0

07TH1D

070089T Ho§ng Minh

H¨i

07TH1D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1D

070089T Ho§ng Minh

H¨i

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH1D

070089T Ho§ng Minh

H¨i

07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

070089T Ho§ng Minh

H¨i

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070089T Ho§ng Minh

H¨i

07TH1D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070089T Ho§ng Minh

H¨i

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

5.0

07TH1D

070089T Ho§ng Minh

H¨i

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

7.0

07TH1D

070089T Ho§ng Minh

H¨i

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

5.0

07TH1D

070090T L¢ Hång

H¨i

07TH1D

TH

AV229 Anh v€n giao tiÕp 2

3

07TH1D

070090T L¢ Hång

H¨i

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH1D

070090T L¢ Hång

H¨i

07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH1D

070090T L¢ Hång

H¨i

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070090T L¢ Hång

H¨i

07TH1D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070090T L¢ Hång

H¨i

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

4.0

07TH1D

070090T L¢ Hång

H¨i

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

5.0

07TH1D

070090T L¢ Hång

H¨i

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

5.0

07TH1D

070091T NguyÔn Thanh

H¨i

07TH1D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1D

070091T NguyÔn Thanh

H¨i

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH1D

070091T NguyÔn Thanh

H¨i

07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

070091T NguyÔn Thanh

H¨i

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070091T NguyÔn Thanh

H¨i

07TH1D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070091T NguyÔn Thanh

H¨i

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

6.0

07TH1D

070091T NguyÔn Thanh

H¨i

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

6.0

07TH1D

070091T NguyÔn Thanh

H¨i

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

4.0

07TH1D

070092T Phan Thanh

H¨i

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH1D

070092T Phan Thanh

H¨i

07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH1D

1.5

07TH1D
6.0

07TH1D
07TH1D

4.0

07TH1D
07TH1D

1.5

07TH1D
4.0

07TH1D
07TH1D

070092T Phan Thanh

H¨i

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070092T Phan Thanh

H¨i

07TH1D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

1.0

07TH1D

070092T Phan Thanh

H¨i

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

4.0

07TH1D

070092T Phan Thanh

H¨i

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

6.0

07TH1D

070092T Phan Thanh

H¨i

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

3.0

07TH1D

070093T Tr¶n Kim

H¨i

07TH1D

TH

AV229 Anh v€n giao tiÕp 2

3

07TH1D

070093T Tr¶n Kim

H¨i

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH1D

070093T Tr¶n Kim

H¨i

07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

070093T Tr¶n Kim

H¨i

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

8.0

07TH1D

070093T Tr¶n Kim

H¨i

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

3.0

07TH1D

070093T Tr¶n Kim

H¨i

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

4.0

07TH1D

070093T Tr¶n Kim

H¨i

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

4.0

07TH1D

070094T ٤o Duy

H¨o

07TH1D

TH

AV229 Anh v€n giao tiÕp 2

3

07TH1D

070094T ٤o Duy

H¨o

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH1D

070094T ٤o Duy

H¨o

07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

070094T ٤o Duy

H¨o

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070094T ٤o Duy

H¨o

07TH1D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

07TH1D

070094T ٤o Duy

H¨o

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

07TH1D

070094T ٤o Duy

H¨o

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

07TH1D

070094T ٤o Duy

H¨o

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

07TH1D

070095T NguyÔn Träng

H¨o

07TH1D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1D

070095T NguyÔn Träng

H¨o

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH1D

070095T NguyÔn Träng

H¨o

07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH1D

070095T NguyÔn Träng

H¨o

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070095T NguyÔn Träng

H¨o

07TH1D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070095T NguyÔn Träng

H¨o

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

7.0

07TH1D

070095T NguyÔn Träng

H¨o

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

7.0

07TH1D

070095T NguyÔn Träng

H¨o

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

5.0

07TH1D

070096T Ng£ ThÞ Mü

H«nh

07TH1D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1D

1.5

07TH1D

1.5

07TH1D
0.0

3.0

07TH1D

07TH1D
07TH1D

07TH1D

070096T Ng£ ThÞ Mü

H«nh

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

070096T Ng£ ThÞ Mü

H«nh

07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

5

07TH1D

1.5

07TH1D

070096T Ng£ ThÞ Mü

H«nh

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070096T Ng£ ThÞ Mü

H«nh

07TH1D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070096T Ng£ ThÞ Mü

H«nh

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

5.0

07TH1D

070096T Ng£ ThÞ Mü

H«nh

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

6.0

07TH1D

070096T Ng£ ThÞ Mü

H«nh

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

5.0

07TH1D

070098T NguyÔn ThÞ

H¥êng

07TH1D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1D

070098T NguyÔn ThÞ

H¥êng

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH1D

070098T NguyÔn ThÞ

H¥êng

07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

070098T NguyÔn ThÞ

H¥êng

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070098T NguyÔn ThÞ

H¥êng

07TH1D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070098T NguyÔn ThÞ

H¥êng

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

070098T NguyÔn ThÞ

H¥êng

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

070098T NguyÔn ThÞ

H¥êng

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

070099T L¢ Trung

H¾u

07TH1D

TH

AV229 Anh v€n giao tiÕp 2

3

07TH1D

070099T L¢ Trung

H¾u

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH1D

070099T L¢ Trung

H¾u

07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH1D

070099T L¢ Trung

H¾u

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070099T L¢ Trung

H¾u

07TH1D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070099T L¢ Trung

H¾u

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

6.0

07TH1D

070099T L¢ Trung

H¾u

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

6.0

07TH1D

070099T L¢ Trung

H¾u

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

3.0

07TH1D

070100T Ÿ¥êng Phi

Hïng

07TH1D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1D

070100T Ÿ¥êng Phi

Hïng

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH1D

070100T Ÿ¥êng Phi

Hïng

07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH1D

070100T Ÿ¥êng Phi

Hïng

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070100T Ÿ¥êng Phi

Hïng

07TH1D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070100T Ÿ¥êng Phi

Hïng

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

3.0

07TH1D
07TH1D

1.5

07TH1D
5.0

07TH1D
07TH1D

5.0

07TH1D
07TH1D

5.0

4.0

07TH1D

07TH1D
07TH1D

3.0

07TH1D
07TH1D

5.0

07TH1D

070100T Ÿ¥êng Phi

Hïng

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

7.0

07TH1D

070100T Ÿ¥êng Phi

Hïng

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

5.0

07TH1D

070102T V¥¤ng VÜnh

Hïng

07TH1D

TH

AV229 Anh v€n giao tiÕp 2

3

07TH1D

070102T V¥¤ng VÜnh

Hïng

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH1D

070102T V¥¤ng VÜnh

Hïng

07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH1D

070102T V¥¤ng VÜnh

Hïng

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

10.0

07TH1D

070102T V¥¤ng VÜnh

Hïng

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

5.0

07TH1D

070102T V¥¤ng VÜnh

Hïng

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

7.0

07TH1D

070102T V¥¤ng VÜnh

Hïng

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

5.0

07TH1D

070103T Tr¶n Minh

HiÓn

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

070103T Tr¶n Minh

HiÓn

07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

070103T Tr¶n Minh

HiÓn

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070103T Tr¶n Minh

HiÓn

07TH1D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070103T Tr¶n Minh

HiÓn

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

070103T Tr¶n Minh

HiÓn

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

070103T Tr¶n Minh

HiÓn

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

070104T NguyÔn L¢ Thanh

HiÒn

07TH1D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1D

070104T NguyÔn L¢ Thanh

HiÒn

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH1D

070104T NguyÔn L¢ Thanh

HiÒn

07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH1D

070104T NguyÔn L¢ Thanh

HiÒn

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070104T NguyÔn L¢ Thanh

HiÒn

07TH1D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070104T NguyÔn L¢ Thanh

HiÒn

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

9.0

07TH1D

070104T NguyÔn L¢ Thanh

HiÒn

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

7.0

07TH1D

070104T NguyÔn L¢ Thanh

HiÒn

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

6.0

07TH1D

070105T Vâ ThÞ DiÖu

HiÒn

07TH1D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1D

070105T Vâ ThÞ DiÖu

HiÒn

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH1D

070105T Vâ ThÞ DiÖu

HiÒn

07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

070105T Vâ ThÞ DiÖu

HiÒn

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070105T Vâ ThÞ DiÖu

HiÒn

07TH1D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

5

07TH1D

1.5

07TH1D
2.0

07TH1D
07TH1D

3.0

07TH1D
07TH1D

3.0

9.0

07TH1D

07TH1D
07TH1D

1.5

07TH1D
6.0

07TH1D
07TH1D

070105T Vâ ThÞ DiÖu

HiÒn

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

7.0

07TH1D

070105T Vâ ThÞ DiÖu

HiÒn

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

4.0

07TH1D

070105T Vâ ThÞ DiÖu

HiÒn

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

4.0

07TH1D

070106T Ph«m V€n

HiÖp

07TH1D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1D

070106T Ph«m V€n

HiÖp

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH1D

070106T Ph«m V€n

HiÖp

07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

070106T Ph«m V€n

HiÖp

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070106T Ph«m V€n

HiÖp

07TH1D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070106T Ph«m V€n

HiÖp

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

5.0

07TH1D

070106T Ph«m V€n

HiÖp

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

5.0

07TH1D

070106T Ph«m V€n

HiÖp

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

4.0

07TH1D

070107T Tr¥¤ng Thanh

HiÖp

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

070107T Tr¥¤ng Thanh

HiÖp

07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

070107T Tr¥¤ng Thanh

HiÖp

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070107T Tr¥¤ng Thanh

HiÖp

07TH1D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

07TH1D

070107T Tr¥¤ng Thanh

HiÖp

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

07TH1D

070107T Tr¥¤ng Thanh

HiÖp

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

07TH1D

070107T Tr¥¤ng Thanh

HiÖp

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

07TH1D

070108T Ÿç QuÝ

HiÖu

07TH1D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1D

070108T Ÿç QuÝ

HiÖu

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH1D

070108T Ÿç QuÝ

HiÖu

07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH1D

070108T Ÿç QuÝ

HiÖu

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070108T Ÿç QuÝ

HiÖu

07TH1D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070108T Ÿç QuÝ

HiÖu

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

3.0

07TH1D

070108T Ÿç QuÝ

HiÖu

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

5.0

07TH1D

070108T Ÿç QuÝ

HiÖu

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

4.0

07TH1D

070109T ٵng Thanh

HiÕu

07TH1D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1D

070109T ٵng Thanh

HiÕu

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH1D

070109T ٵng Thanh

HiÕu

07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH1D

1.5

07TH1D
6.0

07TH1D
07TH1D

07TH1D

1.5

07TH1D
0.0

6.0

07TH1D

07TH1D
07TH1D

070109T ٵng Thanh

HiÕu

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070109T ٵng Thanh

HiÕu

07TH1D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

5.0

07TH1D

070109T ٵng Thanh

HiÕu

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

6.0

07TH1D

070109T ٵng Thanh

HiÕu

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

7.0

07TH1D

070109T ٵng Thanh

HiÕu

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

4.0

07TH1D

070110T L¥¤ng NguyÔn Trung

HiÕu

07TH1D

TH

AV229 Anh v€n giao tiÕp 2

3

07TH1D

070110T L¥¤ng NguyÔn Trung

HiÕu

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH1D

070110T L¥¤ng NguyÔn Trung

HiÕu

07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

070110T L¥¤ng NguyÔn Trung

HiÕu

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070110T L¥¤ng NguyÔn Trung

HiÕu

07TH1D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070110T L¥¤ng NguyÔn Trung

HiÕu

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

6.0

07TH1D

070110T L¥¤ng NguyÔn Trung

HiÕu

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

6.0

07TH1D

070110T L¥¤ng NguyÔn Trung

HiÕu

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

5.0

07TH1D

070111T NguyÔn Träng

HiÕu

07TH1D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1D

070111T NguyÔn Träng

HiÕu

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH1D

070111T NguyÔn Träng

HiÕu

07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH1D

070111T NguyÔn Träng

HiÕu

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070111T NguyÔn Träng

HiÕu

07TH1D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070111T NguyÔn Träng

HiÕu

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

4.0

07TH1D

070111T NguyÔn Träng

HiÕu

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

6.0

07TH1D

070111T NguyÔn Träng

HiÕu

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

4.0

07TH1D

070112T Tr¥¤ng Trung

HiÕu

07TH1D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1D

070112T Tr¥¤ng Trung

HiÕu

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH1D

070112T Tr¥¤ng Trung

HiÕu

07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

070112T Tr¥¤ng Trung

HiÕu

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070112T Tr¥¤ng Trung

HiÕu

07TH1D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070112T Tr¥¤ng Trung

HiÕu

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

7.0

07TH1D

070112T Tr¥¤ng Trung

HiÕu

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

5.0

07TH1D

070112T Tr¥¤ng Trung

HiÕu

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

4.0

07TH1D

07TH1D

1.5

07TH1D
5.0

07TH1D
07TH1D

3.0

07TH1D
07TH1D

1.5

07TH1D
2.0

07TH1D
07TH1D

070113T NguyÔn H¨i

H¥ng

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

070113T NguyÔn H¨i

H¥ng

07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

5

07TH1D

1.5

07TH1D

070113T NguyÔn H¨i

H¥ng

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070113T NguyÔn H¨i

H¥ng

07TH1D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

07TH1D

070113T NguyÔn H¨i

H¥ng

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

07TH1D

070113T NguyÔn H¨i

H¥ng

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

07TH1D

070113T NguyÔn H¨i

H¥ng

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

07TH1D

070114T Ph«m Ÿ€ng

H¥ng

07TH1D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1D

070114T Ph«m Ÿ€ng

H¥ng

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH1D

070114T Ph«m Ÿ€ng

H¥ng

07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

070114T Ph«m Ÿ€ng

H¥ng

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070114T Ph«m Ÿ€ng

H¥ng

07TH1D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070114T Ph«m Ÿ€ng

H¥ng

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

6.0

07TH1D

070114T Ph«m Ÿ€ng

H¥ng

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

7.0

07TH1D

070114T Ph«m Ÿ€ng

H¥ng

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

5.0

07TH1D

070116T Tr¶n V€n

Ho§i

07TH1D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1D

070116T Tr¶n V€n

Ho§i

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH1D

070116T Tr¶n V€n

Ho§i

07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH1D

070116T Tr¶n V€n

Ho§i

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070116T Tr¶n V€n

Ho§i

07TH1D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070116T Tr¶n V€n

Ho§i

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

5.0

07TH1D

070116T Tr¶n V€n

Ho§i

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

7.0

07TH1D

070116T Tr¶n V€n

Ho§i

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

5.0

07TH1D

070118T Bïi Ÿøc

Ho§ng

07TH1D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1D

070118T Bïi Ÿøc

Ho§ng

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH1D

070118T Bïi Ÿøc

Ho§ng

07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH1D

070118T Bïi Ÿøc

Ho§ng

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070118T Bïi Ÿøc

Ho§ng

07TH1D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070118T Bïi Ÿøc

Ho§ng

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

0.0

1.5

07TH1D

07TH1D
4.0

07TH1D
07TH1D

1.0

07TH1D
07TH1D

6.0

07TH1D
07TH1D

7.0

07TH1D

070118T Bïi Ÿøc

Ho§ng

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

8.0

07TH1D

070118T Bïi Ÿøc

Ho§ng

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

5.0

07TH1D

070119T Hå NghÜa

Ho§ng

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

070119T Hå NghÜa

Ho§ng

07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

070119T Hå NghÜa

Ho§ng

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070119T Hå NghÜa

Ho§ng

07TH1D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070119T Hå NghÜa

Ho§ng

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

8.0

07TH1D

070119T Hå NghÜa

Ho§ng

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

8.0

07TH1D

070119T Hå NghÜa

Ho§ng

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

5.0

07TH1D

070120T NguyÔn Minh

Ho§ng

07TH1D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1D

070120T NguyÔn Minh

Ho§ng

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH1D

070120T NguyÔn Minh

Ho§ng

07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH1D

070120T NguyÔn Minh

Ho§ng

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070120T NguyÔn Minh

Ho§ng

07TH1D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070120T NguyÔn Minh

Ho§ng

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

5.0

07TH1D

070120T NguyÔn Minh

Ho§ng

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

4.0

07TH1D

070120T NguyÔn Minh

Ho§ng

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

5.0

07TH1D

070121T NguyÔn T½n

Ho§ng

07TH1D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1D

070121T NguyÔn T½n

Ho§ng

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH1D

070121T NguyÔn T½n

Ho§ng

07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

070121T NguyÔn T½n

Ho§ng

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070121T NguyÔn T½n

Ho§ng

07TH1D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070121T NguyÔn T½n

Ho§ng

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

5.0

07TH1D

070121T NguyÔn T½n

Ho§ng

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

7.0

07TH1D

070121T NguyÔn T½n

Ho§ng

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

5.0

07TH1D

070122T NguyÔn Thanh

Ho§ng

07TH1D

TH

AV229 Anh v€n giao tiÕp 2

3

07TH1D

070122T NguyÔn Thanh

Ho§ng

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH1D

070122T NguyÔn Thanh

Ho§ng

07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH1D

070122T NguyÔn Thanh

Ho§ng

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

5

07TH1D

1.5

07TH1D
4.0

07TH1D

3.0

07TH1D
07TH1D

1.5

4

07TH1D

07TH1D
4.0

07TH1D
07TH1D

6.0

07TH1D

070122T NguyÔn Thanh

Ho§ng

07TH1D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070122T NguyÔn Thanh

Ho§ng

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

5.0

07TH1D
07TH1D

070122T NguyÔn Thanh

Ho§ng

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

4.0

07TH1D

070122T NguyÔn Thanh

Ho§ng

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

5.0

07TH1D

070123T Tr¶n Thanh

Ho§ng

07TH1D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1D

070123T Tr¶n Thanh

Ho§ng

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH1D

070123T Tr¶n Thanh

Ho§ng

07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH1D

070123T Tr¶n Thanh

Ho§ng

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070123T Tr¶n Thanh

Ho§ng

07TH1D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070123T Tr¶n Thanh

Ho§ng

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

6.0

07TH1D

070123T Tr¶n Thanh

Ho§ng

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

4.0

07TH1D

070123T Tr¶n Thanh

Ho§ng

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

4.0

07TH1D

070124T NguyÔn ThÞ Thanh

Hoa

07TH1D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1D

070124T NguyÔn ThÞ Thanh

Hoa

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH1D

070124T NguyÔn ThÞ Thanh

Hoa

07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

070124T NguyÔn ThÞ Thanh

Hoa

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070124T NguyÔn ThÞ Thanh

Hoa

07TH1D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070124T NguyÔn ThÞ Thanh

Hoa

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

6.0

07TH1D

070124T NguyÔn ThÞ Thanh

Hoa

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

6.0

07TH1D

070124T NguyÔn ThÞ Thanh

Hoa

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

5.0

07TH1D

070125T Ÿinh V€n

Hßa

07TH1D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1D

070125T Ÿinh V€n

Hßa

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH1D

070125T Ÿinh V€n

Hßa

07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH1D

070125T Ÿinh V€n

Hßa

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070125T Ÿinh V€n

Hßa

07TH1D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070125T Ÿinh V€n

Hßa

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

7.0

07TH1D

070125T Ÿinh V€n

Hßa

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

5.0

07TH1D

070125T Ÿinh V€n

Hßa

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

4.0

07TH1D

070126T Ho§ng H÷u

Hu¡n

07TH1D

TH

AV229 Anh v€n giao tiÕp 2

3

6.0

07TH1D
07TH1D

1.5

07TH1D
4.0

07TH1D
07TH1D

1.0

07TH1D
07TH1D

07TH1D

070126T Ho§ng H÷u

Hu¡n

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

070126T Ho§ng H÷u

Hu¡n

07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

5

07TH1D

1.5

07TH1D

070126T Ho§ng H÷u

Hu¡n

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070126T Ho§ng H÷u

Hu¡n

07TH1D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070126T Ho§ng H÷u

Hu¡n

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

7.0

07TH1D

070126T Ho§ng H÷u

Hu¡n

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

4.0

07TH1D

070126T Ho§ng H÷u

Hu¡n

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

07TH1D

070128T NguyÔn Minh Quan

Hu½n

07TH1D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1D

070128T NguyÔn Minh Quan

Hu½n

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH1D

070128T NguyÔn Minh Quan

Hu½n

07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

070128T NguyÔn Minh Quan

Hu½n

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070128T NguyÔn Minh Quan

Hu½n

07TH1D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070128T NguyÔn Minh Quan

Hu½n

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

5.0

07TH1D

070128T NguyÔn Minh Quan

Hu½n

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

7.0

07TH1D

070128T NguyÔn Minh Quan

Hu½n

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

5.0

07TH1D

070129T Huúnh H÷u Hång

HuÖ

07TH1D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1D

070129T Huúnh H÷u Hång

HuÖ

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH1D

070129T Huúnh H÷u Hång

HuÖ

07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH1D

070129T Huúnh H÷u Hång

HuÖ

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070129T Huúnh H÷u Hång

HuÖ

07TH1D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070129T Huúnh H÷u Hång

HuÖ

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

8.0

07TH1D

070129T Huúnh H÷u Hång

HuÖ

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

10.0

07TH1D

070129T Huúnh H÷u Hång

HuÖ

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

6.0

07TH1D

070130T NguyÔn ThÞ Kim

HuÖ

07TH1D

TH

AV229 Anh v€n giao tiÕp 2

3

07TH1D

070130T NguyÔn ThÞ Kim

HuÖ

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH1D

070130T NguyÔn ThÞ Kim

HuÖ

07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH1D

070130T NguyÔn ThÞ Kim

HuÖ

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

6.0

07TH1D

070130T NguyÔn ThÞ Kim

HuÖ

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

5.0

07TH1D

070130T NguyÔn ThÞ Kim

HuÖ

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

7.0

07TH1D

5.0

07TH1D
07TH1D

1.5

07TH1D
8.0

07TH1D
07TH1D

5.0

07TH1D
07TH1D

070130T NguyÔn ThÞ Kim

HuÖ

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

070132T Ÿinh Xu¡n

Huy

07TH1D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

5.0

07TH1D

070132T Ÿinh Xu¡n

Huy

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH1D

070132T Ÿinh Xu¡n

Huy

07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH1D

070132T Ÿinh Xu¡n

Huy

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070132T Ÿinh Xu¡n

Huy

07TH1D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070132T Ÿinh Xu¡n

Huy

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

4.0

07TH1D

070132T Ÿinh Xu¡n

Huy

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

3.0

07TH1D

070132T Ÿinh Xu¡n

Huy

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

5.0

07TH1D

070133T DiÖp Quèc

Huy

07TH1D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1D

070133T DiÖp Quèc

Huy

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH1D

070133T DiÖp Quèc

Huy

07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH1D

070133T DiÖp Quèc

Huy

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070133T DiÖp Quèc

Huy

07TH1D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070133T DiÖp Quèc

Huy

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

9.0

07TH1D

070133T DiÖp Quèc

Huy

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

6.0

07TH1D

070133T DiÖp Quèc

Huy

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

5.0

07TH1D

070135T NguyÔn Kim

Huy

07TH1D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1D

070135T NguyÔn Kim

Huy

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH1D

070135T NguyÔn Kim

Huy

07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

070135T NguyÔn Kim

Huy

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070135T NguyÔn Kim

Huy

07TH1D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070135T NguyÔn Kim

Huy

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

8.0

07TH1D

070135T NguyÔn Kim

Huy

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

5.0

07TH1D

070135T NguyÔn Kim

Huy

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

5.0

07TH1D

070136T NguyÔn Quèc

Huy

07TH1D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1D

070136T NguyÔn Quèc

Huy

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH1D

070136T NguyÔn Quèc

Huy

07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH1D

070136T NguyÔn Quèc

Huy

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4.0

07TH1D
07TH1D

6.0

07TH1D
07TH1D

1.5

4

07TH1D

07TH1D
5.0

07TH1D
07TH1D

3.0

07TH1D

070136T NguyÔn Quèc

Huy

07TH1D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070136T NguyÔn Quèc

Huy

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

8.0

07TH1D
07TH1D

070136T NguyÔn Quèc

Huy

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

5.0

07TH1D

070136T NguyÔn Quèc

Huy

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

3.0

07TH1D

070137T Thong Tè

Huy

07TH1D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1D

070137T Thong Tè

Huy

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH1D

070137T Thong Tè

Huy

07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH1D

070137T Thong Tè

Huy

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070137T Thong Tè

Huy

07TH1D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070137T Thong Tè

Huy

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

070137T Thong Tè

Huy

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

5.0

07TH1D

070137T Thong Tè

Huy

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

4.0

07TH1D

070326T Tr¶n Minh

Tïng

07TH1D

TH

AV229 Anh v€n giao tiÕp 2

3

07TH1D

070326T Tr¶n Minh

Tïng

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH1D

070326T Tr¶n Minh

Tïng

07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

070326T Tr¶n Minh

Tïng

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070326T Tr¶n Minh

Tïng

07TH1D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070326T Tr¶n Minh

Tïng

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

5.0

07TH1D

070326T Tr¶n Minh

Tïng

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

6.0

07TH1D

070326T Tr¶n Minh

Tïng

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

5.0

07TH1D

070351T L¥u V€n Minh

Tri

07TH1D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH1D

070351T L¥u V€n Minh

Tri

07TH1D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH1D

070351T L¥u V€n Minh

Tri

07TH1D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH1D

070351T L¥u V€n Minh

Tri

07TH1D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070351T L¥u V€n Minh

Tri

07TH1D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070351T L¥u V€n Minh

Tri

07TH1D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

070351T L¥u V€n Minh

Tri

07TH1D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

07TH1D

070351T L¥u V€n Minh

Tri

07TH1D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

07TH1D

510291T L¢ Ÿøc

Vinh

07TH1N

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

06TH1D

4.0

07TH1D
07TH1D
07TH1D

1.5

07TH1D
3.0

07TH1D
07TH1D

6.0

07TH1D
07TH1D

7.0

07TH1D

510291T L¢ Ÿøc

Vinh

07TH1N

TH

TR103 T¥ t¥ëng Hå ChÝ Minh

510357M NguyÔn Duy

Ph¥¤ng 07TH1N

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

3

08QT1N

1.5

06TH1D

510359M L¢ Thanh

Quan

07TH1N

TH

TH226 Ÿå ªn m£n häc 1

510359M L¢ Thanh

Quan

07TH1N

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

2

DAMH01

4.5

06TH1D

512109T Ÿµng V€n

Oªnh

07TH1N

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

06TH1C

512109T Ÿµng V€n

Oªnh

07TH1N

TH

TH804 L¾p tr×nh hÖ thèng m«ng

4.5

08TH1N

512109T Ÿµng V€n

Oªnh

07TH1N

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06CD1D

610068T Ph«m M«nh

Hïng

07TH1N

TH

TH804 L¾p tr×nh hÖ thèng m«ng

4.5

08TH2N

610068T Ph«m M«nh

Hïng

07TH1N

TH

TR103 T¥ t¥ëng Hå ChÝ Minh

3

08QT1N

610095T Tr¶n TiÓu

Long

07TH1N

TH

TH225 Ÿå ªn m£n häc 2

610095T Tr¶n TiÓu

Long

07TH1N

TH

TH804 L¾p tr×nh hÖ thèng m«ng

610121T L¢ ChÝ

NguyÔn 07TH1N

TH

TN513 Toªn rêi r«c

610159T Tr¶n V€n

Tho«i

07TH1N

TH

TH226 Ÿå ªn m£n häc 1

610159T Tr¶n V€n

Tho«i

07TH1N

TH

TH804 L¾p tr×nh hÖ thèng m«ng

610237T Ho§ng Quang

Ÿ«t

07TH1N

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

610237T Ho§ng Quang

Ÿ«t

07TH1N

TH

TH804 L¾p tr×nh hÖ thèng m«ng

610237T Ho§ng Quang

Ÿ«t

07TH1N

TH

TR102 TriÕt häc Mªc-L¢nin

6

07XD1D

610237T Ho§ng Quang

Ÿ«t

07TH1N

TH

XS102 Xªc su½t thèng k¢

3

06TH1D

610308T Vâ Minh

Quan

07TH1N

TH

TH804 L¾p tr×nh hÖ thèng m«ng

4.5

08TH1N

610334T NguyÔn Anh

To§n

07TH1N

TH

TH804 L¾p tr×nh hÖ thèng m«ng

4.5

08TH2N

610365T Chung T½n

Quèc

07TH1N

TH

TH212 L¾p tr×nh h¥íng ¦èi t¥îng

4.5

09TH1N

610365T Chung T½n

Quèc

07TH1N

TH

TH804 L¾p tr×nh hÖ thèng m«ng

4.5

08TH1N

610365T Chung T½n

Quèc

07TH1N

TH

TR102 TriÕt häc Mªc-L¢nin

6

07MT1D

610378T ¥ng Thanh

Giang

07TH1N

TH

TH226 Ÿå ªn m£n häc 1

610378T ¥ng Thanh

Giang

07TH1N

TH

TH804 L¾p tr×nh hÖ thèng m«ng

710005T L¢ Thªi

B¨o

07TH1N

TH

TH225 Ÿå ªn m£n häc 2

710005T L¢ Thªi

B¨o

07TH1N

TH

710031T Tr¶n Xu¡n

Hßa

07TH1N

TH

710031T Tr¶n Xu¡n

Hßa

07TH1N

TH

TH258 Cªc c£ng cô l¾p tr×nh m«ng

2

08TH1N

4.5

08TH1N

3

06TH1D

2

DAMH01

4.5

08TH1N

4

06TH1D

4.5

08TH1N

2

DAMH01

4.5

08TH1N

2

08TH1N

TH804 L¾p tr×nh hÖ thèng m«ng

4.5

08TH1N

TH230 L¾p tr×nh Unix

4.5

08TH1N

4

08TH1N

710031T Tr¶n Xu¡n

Hßa

07TH1N

TH

TH804 L¾p tr×nh hÖ thèng m«ng

4.5

08TH1N

710033T Ÿµng Xu¡n

Huy

07TH1N

TH

TH804 L¾p tr×nh hÖ thèng m«ng

4.5

08TH1N

710034T Hå Tu½n

Huy

07TH1N

TH

TH804 L¾p tr×nh hÖ thèng m«ng

4.5

08TH1N

710038T L«c Phóc

H¥ng

07TH1N

TH

TH804 L¾p tr×nh hÖ thèng m«ng

4.5

08TH1N

710058T L¢ B¨o

Ngäc

07TH1N

TH

TH246 L¾p tr×nh Java v§ Web

4.5

08TH2N

710058T L¢ B¨o

Ngäc

07TH1N

TH

TH804 L¾p tr×nh hÖ thèng m«ng

4.5

08TH2N

710068T Vâ Ngäc

Ph¥îng 07TH1N

TH

TH804 L¾p tr×nh hÖ thèng m«ng

4.5

08TH1N

710073T Tr¶n Vò Tr¥êng

S¤n

07TH1N

TH

TH225 Ÿå ªn m£n häc 2

2

08TH1N

710073T Tr¶n Vò Tr¥êng

S¤n

07TH1N

TH

TH804 L¾p tr×nh hÖ thèng m«ng

4.5

08TH1N

710077T ٵng Sang

Th§nh

07TH1N

TH

TH225 Ÿå ªn m£n häc 2

2

08TH1N

710077T ٵng Sang

Th§nh

07TH1N

TH

VL110 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A2

4

06MT1D

710082T NguyÔn T½n

ThÞnh

07TH1N

TH

TH246 L¾p tr×nh Java v§ Web

4.5

08TH1N

710088T NguyÔn Ho§n

TÝn

07TH1N

TH

TH804 L¾p tr×nh hÖ thèng m«ng

4.5

08TH1N

710089T L¥ ThÞ Hång

Trang

07TH1N

TH

TH804 L¾p tr×nh hÖ thèng m«ng

4.5

08TH1N

710096T NguyÔn Th§nh

Trung

07TH1N

TH

TH205 Tæ chøc mªy tÝnh

4

06TH1D

710096T NguyÔn Th§nh

Trung

07TH1N

TH

TH230 L¾p tr×nh Unix

4.5

08TH2N

710096T NguyÔn Th§nh

Trung

07TH1N

TH

TH246 L¾p tr×nh Java v§ Web

4.5

08TH2N

710096T NguyÔn Th§nh

Trung

07TH1N

TH

TH804 L¾p tr×nh hÖ thèng m«ng

4.5

08TH2N

710107T Tr¶n Quèc

Vang

07TH1N

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

06TH1D

710107T Tr¶n Quèc

Vang

07TH1N

TH

TH212 L¾p tr×nh h¥íng ¦èi t¥îng

4.5

09TH1N

710107T Tr¶n Quèc

Vang

07TH1N

TH

TH225 Ÿå ªn m£n häc 2

2

08TH1N

710107T Tr¶n Quèc

Vang

07TH1N

TH

TH226 Ÿå ªn m£n häc 1

710107T Tr¶n Quèc

Vang

07TH1N

TH

TH246 L¾p tr×nh Java v§ Web

710107T Tr¶n Quèc

Vang

07TH1N

TH

TH258 Cªc c£ng cô l¾p tr×nh m«ng

710107T Tr¶n Quèc

Vang

07TH1N

TH

TH804 L¾p tr×nh hÖ thèng m«ng

710118T NguyÔn T£n

QuyÒn

07TH1N

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

06TH1C

710118T NguyÔn T£n

QuyÒn

07TH1N

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

06TH1C

710118T NguyÔn T£n

QuyÒn

07TH1N

TH

TH246 L¾p tr×nh Java v§ Web

4.5

08TH1N

710118T NguyÔn T£n

QuyÒn

07TH1N

TH

TH258 Cªc c£ng cô l¾p tr×nh m«ng

4

08TH1N

2

DAMH01

4.5

08TH1N

4

08TH1N

4.5

08TH1N

710118T NguyÔn T£n

QuyÒn

07TH1N

TH

TH804 L¾p tr×nh hÖ thèng m«ng

710120T Vò Thanh

Tïng

07TH1N

TH

AT103 Anh v€n chuy¢n ng§nh CNTT 1

4.5

08TH1N

3

09TH2N

710120T Vò Thanh

Tïng

07TH1N

TH

TH201 C½u tróc d÷ liÖu v§ thu¾t gi¨i

4.5

06TH2D

710120T Vò Thanh

Tïng

07TH1N

TH

VL110 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A2

4

06MT1D

068099T NguyÔn Ho§ng

Nh¾t

07TH2C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

07TH2C

068099T NguyÔn Ho§ng

Nh¾t

07TH2C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

0.0

07TH2C

068099T NguyÔn Ho§ng

Nh¾t

07TH2C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

1.0

07TH2C

068099T NguyÔn Ho§ng

Nh¾t

07TH2C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

4.0

07TH2C

068117T Ho§ng Th§nh

S¤n

07TH2C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

068117T Ho§ng Th§nh

S¤n

07TH2C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

068117T Ho§ng Th§nh

S¤n

07TH2C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

3.0

07TH2C

068117T Ho§ng Th§nh

S¤n

07TH2C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

6.0

07TH2C

068117T Ho§ng Th§nh

S¤n

07TH2C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

1.0

07TH2C

068117T Ho§ng Th§nh

S¤n

07TH2C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

2.0

07TH2C

068197T Phan ChÝ

Linh

07TH2C

TH

AV229 Anh v€n giao tiÕp 2

3

07TH2C

068197T Phan ChÝ

Linh

07TH2C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

07TH2C

068197T Phan ChÝ

Linh

07TH2C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

2.0

07TH2C

068197T Phan ChÝ

Linh

07TH2C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

5.0

07TH2C

068197T Phan ChÝ

Linh

07TH2C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

5.0

07TH2C

078127T Ch¡u ThÞ

Ng¡n

07TH2C

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH2C

078127T Ch¡u ThÞ

Ng¡n

07TH2C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

07TH2C

078127T Ch¡u ThÞ

Ng¡n

07TH2C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

078127T Ch¡u ThÞ

Ng¡n

07TH2C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

5.0

07TH2C

078127T Ch¡u ThÞ

Ng¡n

07TH2C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

2.0

07TH2C

078127T Ch¡u ThÞ

Ng¡n

07TH2C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

1.0

07TH2C

078127T Ch¡u ThÞ

Ng¡n

07TH2C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

4.0

07TH2C

078128T Tr¶n B¨o

Ngäc

07TH2C

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH2C

078128T Tr¶n B¨o

Ngäc

07TH2C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

07TH2C

078128T Tr¶n B¨o

Ngäc

07TH2C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH2C

07TH2C

1.5

07TH2C

1.5

07TH2C

078128T Tr¶n B¨o

Ngäc

07TH2C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

4.0

07TH2C

078128T Tr¶n B¨o

Ngäc

07TH2C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

5.0

07TH2C

078128T Tr¶n B¨o

Ngäc

07TH2C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

1.0

07TH2C

078128T Tr¶n B¨o

Ngäc

07TH2C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

6.0

07TH2C

078129T Li¢u ThÕ

NghÜa

07TH2C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

078129T Li¢u ThÕ

NghÜa

07TH2C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

078129T Li¢u ThÕ

NghÜa

07TH2C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

4.0

07TH2C

078129T Li¢u ThÕ

NghÜa

07TH2C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

4.0

07TH2C

078129T Li¢u ThÕ

NghÜa

07TH2C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

1.0

07TH2C

078129T Li¢u ThÕ

NghÜa

07TH2C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

6.0

07TH2C

078130T Phan Träng

NghÜa

07TH2C

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH2C

078130T Phan Träng

NghÜa

07TH2C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

07TH2C

078130T Phan Träng

NghÜa

07TH2C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

078130T Phan Träng

NghÜa

07TH2C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

5.0

07TH2C

078130T Phan Träng

NghÜa

07TH2C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

7.0

07TH2C

078130T Phan Träng

NghÜa

07TH2C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

1.0

07TH2C

078130T Phan Träng

NghÜa

07TH2C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

2.0

07TH2C

078133T NguyÔn Kh£i

Nguy¢n 07TH2C

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH2C

078133T NguyÔn Kh£i

Nguy¢n 07TH2C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

07TH2C

078133T NguyÔn Kh£i

Nguy¢n 07TH2C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

078133T NguyÔn Kh£i

Nguy¢n 07TH2C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

4.0

07TH2C

078133T NguyÔn Kh£i

Nguy¢n 07TH2C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

3.0

07TH2C

078133T NguyÔn Kh£i

Nguy¢n 07TH2C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

2.0

07TH2C

078133T NguyÔn Kh£i

Nguy¢n 07TH2C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

2.0

07TH2C

078134T NguyÔn T¥êng

Nguy¢n 07TH2C

TH

AV229 Anh v€n giao tiÕp 2

3

07TH2C

078134T NguyÔn T¥êng

Nguy¢n 07TH2C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

07TH2C

078134T NguyÔn T¥êng

Nguy¢n 07TH2C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

078134T NguyÔn T¥êng

Nguy¢n 07TH2C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

6.0

07TH2C

078134T NguyÔn T¥êng

Nguy¢n 07TH2C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

0.0

07TH2C

07TH2C

1.5

07TH2C

1.5

07TH2C

1.5

07TH2C

1.5

07TH2C

078134T NguyÔn T¥êng

Nguy¢n 07TH2C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

1.0

07TH2C

078134T NguyÔn T¥êng

Nguy¢n 07TH2C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

4.0

07TH2C

078135T NguyÔn ThÞ Quúnh

Nh¥

07TH2C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

078135T NguyÔn ThÞ Quúnh

Nh¥

07TH2C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

078135T NguyÔn ThÞ Quúnh

Nh¥

07TH2C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

3.0

07TH2C

078135T NguyÔn ThÞ Quúnh

Nh¥

07TH2C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

5.0

07TH2C

078135T NguyÔn ThÞ Quúnh

Nh¥

07TH2C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

1.0

07TH2C

078135T NguyÔn ThÞ Quúnh

Nh¥

07TH2C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

3.0

07TH2C

078138T Ph«m Thèng

Nh½t

07TH2C

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH2C

078138T Ph«m Thèng

Nh½t

07TH2C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

07TH2C

078138T Ph«m Thèng

Nh½t

07TH2C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH2C

078138T Ph«m Thèng

Nh½t

07TH2C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

2.0

07TH2C

078138T Ph«m Thèng

Nh½t

07TH2C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

5.0

07TH2C

078138T Ph«m Thèng

Nh½t

07TH2C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

2.0

07TH2C

078138T Ph«m Thèng

Nh½t

07TH2C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

5.0

07TH2C

078140T Ph«m Minh

Nh¾t

07TH2C

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH2C

078140T Ph«m Minh

Nh¾t

07TH2C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

07TH2C

078140T Ph«m Minh

Nh¾t

07TH2C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH2C

078140T Ph«m Minh

Nh¾t

07TH2C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

7.0

07TH2C

078140T Ph«m Minh

Nh¾t

07TH2C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

5.0

07TH2C

078140T Ph«m Minh

Nh¾t

07TH2C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

2.0

07TH2C

078140T Ph«m Minh

Nh¾t

07TH2C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

8.0

07TH2C

078142T Ÿ§o ThÞ Hång

Nhung

07TH2C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

078142T Ÿ§o ThÞ Hång

Nhung

07TH2C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

078142T Ÿ§o ThÞ Hång

Nhung

07TH2C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

7.0

07TH2C

078142T Ÿ§o ThÞ Hång

Nhung

07TH2C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

4.0

07TH2C

078142T Ÿ§o ThÞ Hång

Nhung

07TH2C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

2.0

07TH2C

078142T Ÿ§o ThÞ Hång

Nhung

07TH2C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

3.0

07TH2C

078144T Huúnh ThÞ KiÒu

Oanh

07TH2C

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

4

07TH2C

1.5

07TH2C

07TH2C

1.5

07TH2C

07TH2C

078144T Huúnh ThÞ KiÒu

Oanh

07TH2C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

078144T Huúnh ThÞ KiÒu

Oanh

07TH2C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

4

07TH2C

1.5

07TH2C

078144T Huúnh ThÞ KiÒu

Oanh

07TH2C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

4.0

07TH2C

078144T Huúnh ThÞ KiÒu

Oanh

07TH2C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

1.0

07TH2C

078144T Huúnh ThÞ KiÒu

Oanh

07TH2C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

1.0

07TH2C

078144T Huúnh ThÞ KiÒu

Oanh

07TH2C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

5.0

07TH2C

078145T V€n Ÿøc

Phªp

07TH2C

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH2C

078145T V€n Ÿøc

Phªp

07TH2C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

07TH2C

078145T V€n Ÿøc

Phªp

07TH2C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH2C

078145T V€n Ÿøc

Phªp

07TH2C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

1.0

07TH2C

078145T V€n Ÿøc

Phªp

07TH2C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

4.0

07TH2C

078145T V€n Ÿøc

Phªp

07TH2C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

1.0

07TH2C

078145T V€n Ÿøc

Phªp

07TH2C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

8.0

07TH2C

078146T Vò T½n

Phªt

07TH2C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

078146T Vò T½n

Phªt

07TH2C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

078146T Vò T½n

Phªt

07TH2C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

3.0

07TH2C

078146T Vò T½n

Phªt

07TH2C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

9.0

07TH2C

078146T Vò T½n

Phªt

07TH2C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

3.0

07TH2C

078146T Vò T½n

Phªt

07TH2C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

6.0

07TH2C

078147T Di¢u Thuþ Mai

Ph¥¤ng

07TH2C

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH2C

078147T Di¢u Thuþ Mai

Ph¥¤ng

07TH2C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

07TH2C

078147T Di¢u Thuþ Mai

Ph¥¤ng

07TH2C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

078147T Di¢u Thuþ Mai

Ph¥¤ng

07TH2C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

2.0

07TH2C

078147T Di¢u Thuþ Mai

Ph¥¤ng

07TH2C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

8.0

07TH2C

078147T Di¢u Thuþ Mai

Ph¥¤ng

07TH2C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

2.0

07TH2C

078147T Di¢u Thuþ Mai

Ph¥¤ng

07TH2C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

8.0

07TH2C

078150T NguyÔn Ho§ng

Ph¥íc

07TH2C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

078150T NguyÔn Ho§ng

Ph¥íc

07TH2C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

078150T NguyÔn Ho§ng

Ph¥íc

07TH2C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

07TH2C

1.5

07TH2C

1.5

07TH2C

4

07TH2C

1.5

07TH2C

4

5.0

07TH2C

078150T NguyÔn Ho§ng

Ph¥íc

07TH2C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

8.0

07TH2C

078150T NguyÔn Ho§ng

Ph¥íc

07TH2C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

1.0

07TH2C

078150T NguyÔn Ho§ng

Ph¥íc

07TH2C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

5.0

07TH2C

078151T TriÖu VÜ

Ph¥íc

07TH2C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

07TH2C

078151T TriÖu VÜ

Ph¥íc

07TH2C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH2C

078151T TriÖu VÜ

Ph¥íc

07TH2C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

0.0

07TH2C

078151T TriÖu VÜ

Ph¥íc

07TH2C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

0.0

07TH2C

078151T TriÖu VÜ

Ph¥íc

07TH2C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

0.0

07TH2C

078151T TriÖu VÜ

Ph¥íc

07TH2C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

0.0

07TH2C

078154T Tr¶n NguyÔn Tr¥êng

Phóc

07TH2C

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH2C

078154T Tr¶n NguyÔn Tr¥êng

Phóc

07TH2C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

07TH2C

078154T Tr¶n NguyÔn Tr¥êng

Phóc

07TH2C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH2C

078154T Tr¶n NguyÔn Tr¥êng

Phóc

07TH2C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

7.0

07TH2C

078154T Tr¶n NguyÔn Tr¥êng

Phóc

07TH2C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

5.0

07TH2C

078154T Tr¶n NguyÔn Tr¥êng

Phóc

07TH2C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

1.0

07TH2C

078154T Tr¶n NguyÔn Tr¥êng

Phóc

07TH2C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

5.0

07TH2C

078156T V¥¤ng Ngäc

Phông

07TH2C

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH2C

078156T V¥¤ng Ngäc

Phông

07TH2C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

07TH2C

078156T V¥¤ng Ngäc

Phông

07TH2C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH2C

078156T V¥¤ng Ngäc

Phông

07TH2C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

6.0

07TH2C

078156T V¥¤ng Ngäc

Phông

07TH2C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

8.0

07TH2C

078156T V¥¤ng Ngäc

Phông

07TH2C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

1.0

07TH2C

078156T V¥¤ng Ngäc

Phông

07TH2C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

10.0

07TH2C

078158T NguyÔn Thanh

Quèc

07TH2C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

078158T NguyÔn Thanh

Quèc

07TH2C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

078158T NguyÔn Thanh

Quèc

07TH2C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

2.0

07TH2C

078158T NguyÔn Thanh

Quèc

07TH2C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

8.0

07TH2C

078158T NguyÔn Thanh

Quèc

07TH2C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

0.0

07TH2C

078158T NguyÔn Thanh

Quèc

07TH2C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

0.0

07TH2C

4

07TH2C

1.5

07TH2C

078159T NguyÔn Nh¥

Quúnh

07TH2C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

078159T NguyÔn Nh¥

Quúnh

07TH2C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

4

07TH2C

1.5

07TH2C

078159T NguyÔn Nh¥

Quúnh

07TH2C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

2.0

07TH2C

078159T NguyÔn Nh¥

Quúnh

07TH2C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

8.0

07TH2C

078159T NguyÔn Nh¥

Quúnh

07TH2C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

1.0

07TH2C

078159T NguyÔn Nh¥

Quúnh

07TH2C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

7.0

07TH2C

078160T L¥¤ng ChÝ

QuyÒn

07TH2C

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH2C

078160T L¥¤ng ChÝ

QuyÒn

07TH2C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

07TH2C

078160T L¥¤ng ChÝ

QuyÒn

07TH2C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH2C

078160T L¥¤ng ChÝ

QuyÒn

07TH2C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

3.0

07TH2C

078160T L¥¤ng ChÝ

QuyÒn

07TH2C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

8.0

07TH2C

078160T L¥¤ng ChÝ

QuyÒn

07TH2C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

3.0

07TH2C

078160T L¥¤ng ChÝ

QuyÒn

07TH2C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

10.0

07TH2C

078161T Phan Hïng

QuyÒn

07TH2C

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH2C

078161T Phan Hïng

QuyÒn

07TH2C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

07TH2C

078161T Phan Hïng

QuyÒn

07TH2C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH2C

078161T Phan Hïng

QuyÒn

07TH2C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

1.0

07TH2C

078161T Phan Hïng

QuyÒn

07TH2C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

6.0

07TH2C

078161T Phan Hïng

QuyÒn

07TH2C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

2.0

07TH2C

078161T Phan Hïng

QuyÒn

07TH2C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

5.0

07TH2C

078163T Ho§ng Thªi

S¤n

07TH2C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

078163T Ho§ng Thªi

S¤n

07TH2C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

078163T Ho§ng Thªi

S¤n

07TH2C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

4.0

07TH2C

078163T Ho§ng Thªi

S¤n

07TH2C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

5.0

07TH2C

078163T Ho§ng Thªi

S¤n

07TH2C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

2.0

07TH2C

078163T Ho§ng Thªi

S¤n

07TH2C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

7.0

07TH2C

078164T Ng£ Thanh

S¤n

07TH2C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

078164T Ng£ Thanh

S¤n

07TH2C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

078164T Ng£ Thanh

S¤n

07TH2C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

07TH2C

1.5

07TH2C

4

07TH2C

1.5

07TH2C

4

0.0

07TH2C

078164T Ng£ Thanh

S¤n

07TH2C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

7.0

07TH2C

078164T Ng£ Thanh

S¤n

07TH2C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

1.0

07TH2C

078164T Ng£ Thanh

S¤n

07TH2C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

0.0

07TH2C

078165T NguyÔn Ngäc

S¤n

07TH2C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

07TH2C

078165T NguyÔn Ngäc

S¤n

07TH2C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH2C

078165T NguyÔn Ngäc

S¤n

07TH2C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

2.0

07TH2C

078165T NguyÔn Ngäc

S¤n

07TH2C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

0.0

07TH2C

078165T NguyÔn Ngäc

S¤n

07TH2C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

0.0

07TH2C

078165T NguyÔn Ngäc

S¤n

07TH2C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

0.0

07TH2C

078166T Hå Quang

Sang

07TH2C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

078166T Hå Quang

Sang

07TH2C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

078166T Hå Quang

Sang

07TH2C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

2.0

07TH2C

078166T Hå Quang

Sang

07TH2C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

9.0

07TH2C

078166T Hå Quang

Sang

07TH2C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

1.0

07TH2C

078166T Hå Quang

Sang

07TH2C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

5.0

07TH2C

078167T Tr¶n Trung

07TH2C

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH2C

078167T Tr¶n Trung

07TH2C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

07TH2C

078167T Tr¶n Trung

07TH2C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH2C

078167T Tr¶n Trung

07TH2C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

5.0

07TH2C

078167T Tr¶n Trung

07TH2C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

6.0

07TH2C

078167T Tr¶n Trung

07TH2C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

2.0

07TH2C

078167T Tr¶n Trung

07TH2C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

10.0

07TH2C

078168T L¢ Hång Ngäc

T¡m

07TH2C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

078168T L¢ Hång Ngäc

T¡m

07TH2C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

078168T L¢ Hång Ngäc

T¡m

07TH2C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

2.0

07TH2C

078168T L¢ Hång Ngäc

T¡m

07TH2C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

6.0

07TH2C

078168T L¢ Hång Ngäc

T¡m

07TH2C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

1.0

07TH2C

078168T L¢ Hång Ngäc

T¡m

07TH2C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

8.0

07TH2C

078172T Phan Thanh

T¡m

07TH2C

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

4

07TH2C

1.5

07TH2C

07TH2C

1.5

07TH2C

07TH2C

078172T Phan Thanh

T¡m

07TH2C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

078172T Phan Thanh

T¡m

07TH2C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

4

07TH2C

1.5

07TH2C

078172T Phan Thanh

T¡m

07TH2C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

6.0

07TH2C

078172T Phan Thanh

T¡m

07TH2C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

7.0

07TH2C

078172T Phan Thanh

T¡m

07TH2C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

1.0

07TH2C

078172T Phan Thanh

T¡m

07TH2C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

5.0

07TH2C

078173T Vò Ho§ng

T¡m

07TH2C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

078173T Vò Ho§ng

T¡m

07TH2C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

078173T Vò Ho§ng

T¡m

07TH2C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

5.0

07TH2C

078173T Vò Ho§ng

T¡m

07TH2C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

0.0

07TH2C

078173T Vò Ho§ng

T¡m

07TH2C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

2.0

07TH2C

078173T Vò Ho§ng

T¡m

07TH2C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

4.0

07TH2C

078174T NguyÔn Ngäc

T¡n

07TH2C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

078174T NguyÔn Ngäc

T¡n

07TH2C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

078174T NguyÔn Ngäc

T¡n

07TH2C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

3.0

07TH2C

078174T NguyÔn Ngäc

T¡n

07TH2C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

8.0

07TH2C

078174T NguyÔn Ngäc

T¡n

07TH2C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

1.0

07TH2C

078174T NguyÔn Ngäc

T¡n

07TH2C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

5.0

07TH2C

078175T Chu Anh

T§i

07TH2C

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH2C

078175T Chu Anh

T§i

07TH2C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

07TH2C

078175T Chu Anh

T§i

07TH2C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH2C

078175T Chu Anh

T§i

07TH2C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

4.0

07TH2C

078175T Chu Anh

T§i

07TH2C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

5.0

07TH2C

078175T Chu Anh

T§i

07TH2C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

0.0

07TH2C

078175T Chu Anh

T§i

07TH2C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

10.0

07TH2C

078177T Tr¶n Ngäc V¡n

T¥êng

07TH2C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

078177T Tr¶n Ngäc V¡n

T¥êng

07TH2C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

078177T Tr¶n Ngäc V¡n

T¥êng

07TH2C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

6.0

07TH2C

078177T Tr¶n Ngäc V¡n

T¥êng

07TH2C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

7.0

07TH2C

07TH2C

1.5

07TH2C

4

07TH2C

1.5

07TH2C

07TH2C

1.5

07TH2C

078177T Tr¶n Ngäc V¡n

T¥êng

07TH2C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

2.0

07TH2C

078177T Tr¶n Ngäc V¡n

T¥êng

07TH2C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

10.0

07TH2C

078179T Ho§ng ThÞ Quúnh

Th¤

07TH2C

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH2C

078179T Ho§ng ThÞ Quúnh

Th¤

07TH2C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

07TH2C

078179T Ho§ng ThÞ Quúnh

Th¤

07TH2C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH2C

078179T Ho§ng ThÞ Quúnh

Th¤

07TH2C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

5.0

07TH2C

078179T Ho§ng ThÞ Quúnh

Th¤

07TH2C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

2.0

07TH2C

078179T Ho§ng ThÞ Quúnh

Th¤

07TH2C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

1.0

07TH2C

078179T Ho§ng ThÞ Quúnh

Th¤

07TH2C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

6.0

07TH2C

078180T Ÿ§o H÷u

Th§nh

07TH2C

TH

AV229 Anh v€n giao tiÕp 2

3

07TH2C

078180T Ÿ§o H÷u

Th§nh

07TH2C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

07TH2C

078180T Ÿ§o H÷u

Th§nh

07TH2C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH2C

078180T Ÿ§o H÷u

Th§nh

07TH2C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

4.0

07TH2C

078180T Ÿ§o H÷u

Th§nh

07TH2C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

8.0

07TH2C

078180T Ÿ§o H÷u

Th§nh

07TH2C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

1.0

07TH2C

078180T Ÿ§o H÷u

Th§nh

07TH2C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

5.0

07TH2C

078182T Tr¶n Ÿ«i

Th§nh

07TH2C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

078182T Tr¶n Ÿ«i

Th§nh

07TH2C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

078182T Tr¶n Ÿ«i

Th§nh

07TH2C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

9.0

07TH2C

078182T Tr¶n Ÿ«i

Th§nh

07TH2C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

7.0

07TH2C

078182T Tr¶n Ÿ«i

Th§nh

07TH2C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

1.0

07TH2C

078182T Tr¶n Ÿ«i

Th§nh

07TH2C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

7.0

07TH2C

078183T NguyÔn M«nh

Th¨o

07TH2C

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH2C

078183T NguyÔn M«nh

Th¨o

07TH2C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

07TH2C

078183T NguyÔn M«nh

Th¨o

07TH2C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH2C

078183T NguyÔn M«nh

Th¨o

07TH2C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

8.0

07TH2C

078183T NguyÔn M«nh

Th¨o

07TH2C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

6.0

07TH2C

078183T NguyÔn M«nh

Th¨o

07TH2C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

2.0

07TH2C

078183T NguyÔn M«nh

Th¨o

07TH2C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

7.0

07TH2C

4

07TH2C

1.5

07TH2C

078185T Ng£ Tu½n

Thä

07TH2C

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH2C

078185T Ng£ Tu½n

Thä

07TH2C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

07TH2C

078185T Ng£ Tu½n

Thä

07TH2C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

078185T Ng£ Tu½n

Thä

07TH2C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

8.0

07TH2C

078185T Ng£ Tu½n

Thä

07TH2C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

9.0

07TH2C

078185T Ng£ Tu½n

Thä

07TH2C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

2.0

07TH2C

078185T Ng£ Tu½n

Thä

07TH2C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

10.0

07TH2C

078186T Ng£ ChÝ

Thanh

07TH2C

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH2C

078186T Ng£ ChÝ

Thanh

07TH2C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

07TH2C

078186T Ng£ ChÝ

Thanh

07TH2C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

078186T Ng£ ChÝ

Thanh

07TH2C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

7.0

07TH2C

078186T Ng£ ChÝ

Thanh

07TH2C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

10.0

07TH2C

078186T Ng£ ChÝ

Thanh

07TH2C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

3.0

07TH2C

078186T Ng£ ChÝ

Thanh

07TH2C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

8.0

07TH2C

078190T Vâ L¢ Quèc

Thanh

07TH2C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

078190T Vâ L¢ Quèc

Thanh

07TH2C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

078190T Vâ L¢ Quèc

Thanh

07TH2C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

2.0

07TH2C

078190T Vâ L¢ Quèc

Thanh

07TH2C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

8.0

07TH2C

078190T Vâ L¢ Quèc

Thanh

07TH2C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

1.0

07TH2C

078190T Vâ L¢ Quèc

Thanh

07TH2C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

6.0

07TH2C

078191T Vò

ThÞnh

07TH2C

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH2C

078191T Vò

ThÞnh

07TH2C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

07TH2C

078191T Vò

ThÞnh

07TH2C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH2C

078191T Vò

ThÞnh

07TH2C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

4.0

07TH2C

078191T Vò

ThÞnh

07TH2C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

9.0

07TH2C

078191T Vò

ThÞnh

07TH2C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

3.0

07TH2C

078191T Vò

ThÞnh

07TH2C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

4.0

07TH2C

078192T B«ch Ngäc

Thu¾n

07TH2C

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH2C

078192T B«ch Ngäc

Thu¾n

07TH2C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

07TH2C

1.5

07TH2C

1.5

07TH2C

4

07TH2C

1.5

07TH2C

078192T B«ch Ngäc

Thu¾n

07TH2C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

078192T B«ch Ngäc

Thu¾n

07TH2C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

1.5
4

7.0

07TH2C
07TH2C

078192T B«ch Ngäc

Thu¾n

07TH2C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

9.0

07TH2C

078192T B«ch Ngäc

Thu¾n

07TH2C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

2.0

07TH2C

078192T B«ch Ngäc

Thu¾n

07TH2C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

7.0

07TH2C

078195T Ph«m ThÞ C·m

Thuý

07TH2C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

078195T Ph«m ThÞ C·m

Thuý

07TH2C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

078195T Ph«m ThÞ C·m

Thuý

07TH2C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

6.0

07TH2C

078195T Ph«m ThÞ C·m

Thuý

07TH2C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

10.0

07TH2C

078195T Ph«m ThÞ C·m

Thuý

07TH2C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

1.0

07TH2C

078195T Ph«m ThÞ C·m

Thuý

07TH2C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

8.0

07TH2C

078196T Ÿ§o Ngäc Thªi

Ti¢n

07TH2C

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH2C

078196T Ÿ§o Ngäc Thªi

Ti¢n

07TH2C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

07TH2C

078196T Ÿ§o Ngäc Thªi

Ti¢n

07TH2C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH2C

078196T Ÿ§o Ngäc Thªi

Ti¢n

07TH2C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

5.0

07TH2C

078196T Ÿ§o Ngäc Thªi

Ti¢n

07TH2C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

7.0

07TH2C

078196T Ÿ§o Ngäc Thªi

Ti¢n

07TH2C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

2.0

07TH2C

078196T Ÿ§o Ngäc Thªi

Ti¢n

07TH2C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

6.0

07TH2C

078198T NguyÔn Anh

Tïng

07TH2C

TH

AV229 Anh v€n giao tiÕp 2

3

07TH2C

078198T NguyÔn Anh

Tïng

07TH2C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

07TH2C

078198T NguyÔn Anh

Tïng

07TH2C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH2C

078198T NguyÔn Anh

Tïng

07TH2C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

5.0

07TH2C

078198T NguyÔn Anh

Tïng

07TH2C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

10.0

07TH2C

078198T NguyÔn Anh

Tïng

07TH2C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

1.0

07TH2C

078198T NguyÔn Anh

Tïng

07TH2C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

2.0

07TH2C

078201T Ÿinh Ÿ€ng

TiÕn

07TH2C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

078201T Ÿinh Ÿ€ng

TiÕn

07TH2C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

078201T Ÿinh Ÿ€ng

TiÕn

07TH2C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

0.0

07TH2C

078201T Ÿinh Ÿ€ng

TiÕn

07TH2C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

0.0

07TH2C

4

07TH2C

1.5

07TH2C

07TH2C

1.5

07TH2C

078201T Ÿinh Ÿ€ng

TiÕn

07TH2C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

0.0

07TH2C

078201T Ÿinh Ÿ€ng

TiÕn

07TH2C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

0.0

07TH2C

078202T Ngôy TuyÕt

TiÕn

07TH2C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

078202T Ngôy TuyÕt

TiÕn

07TH2C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

078202T Ngôy TuyÕt

TiÕn

07TH2C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

8.0

07TH2C

078202T Ngôy TuyÕt

TiÕn

07TH2C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

8.0

07TH2C

078202T Ngôy TuyÕt

TiÕn

07TH2C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

1.0

07TH2C

078202T Ngôy TuyÕt

TiÕn

07TH2C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

6.0

07TH2C

078205T V¥¤ng Quèc

TiÕn

07TH2C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

078205T V¥¤ng Quèc

TiÕn

07TH2C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

078205T V¥¤ng Quèc

TiÕn

07TH2C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

2.0

07TH2C

078205T V¥¤ng Quèc

TiÕn

07TH2C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

8.0

07TH2C

078205T V¥¤ng Quèc

TiÕn

07TH2C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

0.0

07TH2C

078205T V¥¤ng Quèc

TiÕn

07TH2C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

6.0

07TH2C

078206T Bïi Tu½n

07TH2C

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH2C

078206T Bïi Tu½n

07TH2C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

07TH2C

078206T Bïi Tu½n

07TH2C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

078206T Bïi Tu½n

07TH2C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

5.0

07TH2C

078206T Bïi Tu½n

07TH2C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

10.0

07TH2C

078206T Bïi Tu½n

07TH2C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

1.0

07TH2C

078206T Bïi Tu½n

07TH2C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

5.0

07TH2C

078208T Ÿç H÷u

To§n

07TH2C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

078208T Ÿç H÷u

To§n

07TH2C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

078208T Ÿç H÷u

To§n

07TH2C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

3.0

07TH2C

078208T Ÿç H÷u

To§n

07TH2C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

8.0

07TH2C

078208T Ÿç H÷u

To§n

07TH2C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

2.0

07TH2C

078208T Ÿç H÷u

To§n

07TH2C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

10.0

07TH2C

078209T NguyÔn Thanh

To§n

07TH2C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

07TH2C

078209T NguyÔn Thanh

To§n

07TH2C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH2C

4

07TH2C

1.5

07TH2C

07TH2C

1.5

07TH2C

1.5

07TH2C

4

07TH2C

1.5

07TH2C

078209T NguyÔn Thanh

To§n

07TH2C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

1.0

07TH2C

078209T NguyÔn Thanh

To§n

07TH2C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

8.0

07TH2C

078209T NguyÔn Thanh

To§n

07TH2C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

0.0

07TH2C

078209T NguyÔn Thanh

To§n

07TH2C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

0.0

07TH2C

078212T Huúnh

Träng

07TH2C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

078212T Huúnh

Träng

07TH2C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

078212T Huúnh

Träng

07TH2C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

0.0

07TH2C

078212T Huúnh

Träng

07TH2C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

0.0

07TH2C

078212T Huúnh

Träng

07TH2C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

0.0

07TH2C

078212T Huúnh

Träng

07TH2C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

0.0

07TH2C

078213T Ÿç Quèc

Tr¥êng

07TH2C

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH2C

078213T Ÿç Quèc

Tr¥êng

07TH2C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

07TH2C

078213T Ÿç Quèc

Tr¥êng

07TH2C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

078213T Ÿç Quèc

Tr¥êng

07TH2C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

2.0

07TH2C

078213T Ÿç Quèc

Tr¥êng

07TH2C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

2.0

07TH2C

078213T Ÿç Quèc

Tr¥êng

07TH2C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

1.0

07TH2C

078213T Ÿç Quèc

Tr¥êng

07TH2C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

4.0

07TH2C

078216T NguyÔn Ngäc

Tr¥êng

07TH2C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

07TH2C

078216T NguyÔn Ngäc

Tr¥êng

07TH2C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH2C

078216T NguyÔn Ngäc

Tr¥êng

07TH2C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

3.0

07TH2C

078216T NguyÔn Ngäc

Tr¥êng

07TH2C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

7.0

07TH2C

078216T NguyÔn Ngäc

Tr¥êng

07TH2C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

2.0

07TH2C

078216T NguyÔn Ngäc

Tr¥êng

07TH2C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

2.0

07TH2C

078217T NguyÔn Nam

Tr¥ëng

07TH2C

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH2C

078217T NguyÔn Nam

Tr¥ëng

07TH2C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

07TH2C

078217T NguyÔn Nam

Tr¥ëng

07TH2C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH2C

078217T NguyÔn Nam

Tr¥ëng

07TH2C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

9.0

07TH2C

078217T NguyÔn Nam

Tr¥ëng

07TH2C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

6.0

07TH2C

078217T NguyÔn Nam

Tr¥ëng

07TH2C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

2.0

07TH2C

07TH2C

1.5

07TH2C

1.5

07TH2C

078217T NguyÔn Nam

Tr¥ëng

07TH2C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

078218T NguyÔn ThÞ Méng

Trinh

07TH2C

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

10.0

07TH2C
07TH2C

078218T NguyÔn ThÞ Méng

Trinh

07TH2C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

07TH2C

078218T NguyÔn ThÞ Méng

Trinh

07TH2C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH2C

078218T NguyÔn ThÞ Méng

Trinh

07TH2C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

7.0

07TH2C

078218T NguyÔn ThÞ Méng

Trinh

07TH2C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

4.0

07TH2C

078218T NguyÔn ThÞ Méng

Trinh

07TH2C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

1.0

07TH2C

078218T NguyÔn ThÞ Méng

Trinh

07TH2C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

8.0

07TH2C

078220T L¢ Thanh

TriÒu

07TH2C

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH2C

078220T L¢ Thanh

TriÒu

07TH2C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

07TH2C

078220T L¢ Thanh

TriÒu

07TH2C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH2C

078220T L¢ Thanh

TriÒu

07TH2C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

5.0

07TH2C

078220T L¢ Thanh

TriÒu

07TH2C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

7.0

07TH2C

078220T L¢ Thanh

TriÒu

07TH2C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

1.0

07TH2C

078220T L¢ Thanh

TriÒu

07TH2C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

8.0

07TH2C

078222T BiÖn Minh

Trung

07TH2C

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH2C

078222T BiÖn Minh

Trung

07TH2C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

07TH2C

078222T BiÖn Minh

Trung

07TH2C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH2C

078222T BiÖn Minh

Trung

07TH2C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

4.0

07TH2C

078222T BiÖn Minh

Trung

07TH2C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

6.0

07TH2C

078222T BiÖn Minh

Trung

07TH2C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

2.0

07TH2C

078222T BiÖn Minh

Trung

07TH2C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

10.0

07TH2C

078224T L¢

Trung

07TH2C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

078224T L¢

Trung

07TH2C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

078224T L¢

Trung

07TH2C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

0.0

07TH2C

078224T L¢

Trung

07TH2C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

0.0

07TH2C

078224T L¢

Trung

07TH2C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

0.0

07TH2C

078224T L¢

Trung

07TH2C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

0.0

07TH2C

078226T Huúnh Ngäc Anh

Tu½n

07TH2C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

07TH2C

1.5

07TH2C

07TH2C

078226T Huúnh Ngäc Anh

Tu½n

07TH2C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

078226T Huúnh Ngäc Anh

Tu½n

07TH2C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

1.5
4

2.0

07TH2C
07TH2C

078226T Huúnh Ngäc Anh

Tu½n

07TH2C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

0.0

07TH2C

078226T Huúnh Ngäc Anh

Tu½n

07TH2C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

1.0

07TH2C

078226T Huúnh Ngäc Anh

Tu½n

07TH2C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

0.0

07TH2C

078228T NguyÔn Thanh

Tu½n

07TH2C

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH2C

078228T NguyÔn Thanh

Tu½n

07TH2C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

07TH2C

078228T NguyÔn Thanh

Tu½n

07TH2C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

078228T NguyÔn Thanh

Tu½n

07TH2C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

3.0

07TH2C

078228T NguyÔn Thanh

Tu½n

07TH2C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

6.0

07TH2C

078228T NguyÔn Thanh

Tu½n

07TH2C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

2.0

07TH2C

078228T NguyÔn Thanh

Tu½n

07TH2C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

7.0

07TH2C

078231T Vâ Quang

Tu½n

07TH2C

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH2C

078231T Vâ Quang

Tu½n

07TH2C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

07TH2C

078231T Vâ Quang

Tu½n

07TH2C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

078231T Vâ Quang

Tu½n

07TH2C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

4.0

07TH2C

078231T Vâ Quang

Tu½n

07TH2C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

4.0

07TH2C

078231T Vâ Quang

Tu½n

07TH2C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

2.0

07TH2C

078231T Vâ Quang

Tu½n

07TH2C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

8.0

07TH2C

078232T NguyÔn Ngäc

TuyÒn

07TH2C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

078232T NguyÔn Ngäc

TuyÒn

07TH2C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

078232T NguyÔn Ngäc

TuyÒn

07TH2C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

3.0

07TH2C

078232T NguyÔn Ngäc

TuyÒn

07TH2C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

4.0

07TH2C

078232T NguyÔn Ngäc

TuyÒn

07TH2C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

1.0

07TH2C

078232T NguyÔn Ngäc

TuyÒn

07TH2C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

6.0

07TH2C

078233T DiÖp Phï Trung

TÝn

07TH2C

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH2C

078233T DiÖp Phï Trung

TÝn

07TH2C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

07TH2C

078233T DiÖp Phï Trung

TÝn

07TH2C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH2C

078233T DiÖp Phï Trung

TÝn

07TH2C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

1.5

07TH2C

1.5

07TH2C

4

07TH2C

1.5

07TH2C

4

0.0

07TH2C

078233T DiÖp Phï Trung

TÝn

07TH2C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

0.0

07TH2C

078233T DiÖp Phï Trung

TÝn

07TH2C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

0.0

07TH2C

078233T DiÖp Phï Trung

TÝn

07TH2C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

0.0

07TH2C

078234T NguyÔn TrÝ

TÝn

07TH2C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

07TH2C

078234T NguyÔn TrÝ

TÝn

07TH2C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH2C

078234T NguyÔn TrÝ

TÝn

07TH2C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

0.0

07TH2C

078234T NguyÔn TrÝ

TÝn

07TH2C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

0.0

07TH2C

078234T NguyÔn TrÝ

TÝn

07TH2C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

0.0

07TH2C

078234T NguyÔn TrÝ

TÝn

07TH2C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

0.0

07TH2C

078236T NguyÔn Quèc

Uy

07TH2C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

078236T NguyÔn Quèc

Uy

07TH2C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

078236T NguyÔn Quèc

Uy

07TH2C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

6.0

07TH2C

078236T NguyÔn Quèc

Uy

07TH2C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

10.0

07TH2C

078236T NguyÔn Quèc

Uy

07TH2C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

2.0

07TH2C

078236T NguyÔn Quèc

Uy

07TH2C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

4.0

07TH2C

078237T L¢

V€n

07TH2C

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH2C

078237T L¢

V€n

07TH2C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

07TH2C

078237T L¢

V€n

07TH2C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH2C

078237T L¢

V€n

07TH2C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

4.0

07TH2C

078237T L¢

V€n

07TH2C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

9.0

07TH2C

078237T L¢

V€n

07TH2C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

1.0

07TH2C

078237T L¢

V€n

07TH2C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

4.0

07TH2C

078238T Ÿo§n Quèc

V¥¤ng

07TH2C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

078238T Ÿo§n Quèc

V¥¤ng

07TH2C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

078238T Ÿo§n Quèc

V¥¤ng

07TH2C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

4.0

07TH2C

078238T Ÿo§n Quèc

V¥¤ng

07TH2C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

10.0

07TH2C

078238T Ÿo§n Quèc

V¥¤ng

07TH2C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

1.0

07TH2C

078238T Ÿo§n Quèc

V¥¤ng

07TH2C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

5.0

07TH2C

078241T Bïi H÷u

Vinh

07TH2C

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

4

07TH2C

1.5

07TH2C

07TH2C

1.5

07TH2C

07TH2C

078241T Bïi H÷u

Vinh

07TH2C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

078241T Bïi H÷u

Vinh

07TH2C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

4

07TH2C

1.5

07TH2C

078241T Bïi H÷u

Vinh

07TH2C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

4.0

07TH2C

078241T Bïi H÷u

Vinh

07TH2C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

8.0

07TH2C

078241T Bïi H÷u

Vinh

07TH2C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

2.0

07TH2C

078241T Bïi H÷u

Vinh

07TH2C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

5.0

07TH2C

078242T L¢ Ph¥íc Quang

Vinh

07TH2C

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH2C

078242T L¢ Ph¥íc Quang

Vinh

07TH2C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

07TH2C

078242T L¢ Ph¥íc Quang

Vinh

07TH2C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH2C

078242T L¢ Ph¥íc Quang

Vinh

07TH2C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

0.0

07TH2C

078242T L¢ Ph¥íc Quang

Vinh

07TH2C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

8.0

07TH2C

078242T L¢ Ph¥íc Quang

Vinh

07TH2C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

0.0

07TH2C

078242T L¢ Ph¥íc Quang

Vinh

07TH2C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

3.0

07TH2C

078243T Ph«m Quang

Vinh

07TH2C

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH2C

078243T Ph«m Quang

Vinh

07TH2C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

07TH2C

078243T Ph«m Quang

Vinh

07TH2C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH2C

078243T Ph«m Quang

Vinh

07TH2C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

4.0

07TH2C

078243T Ph«m Quang

Vinh

07TH2C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

8.0

07TH2C

078243T Ph«m Quang

Vinh

07TH2C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

2.0

07TH2C

078243T Ph«m Quang

Vinh

07TH2C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

5.0

07TH2C

078245T Ho§ng Quèc

ViÖt

07TH2C

TH

AV229 Anh v€n giao tiÕp 2

3

07TH2C

078245T Ho§ng Quèc

ViÖt

07TH2C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

07TH2C

078245T Ho§ng Quèc

ViÖt

07TH2C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH2C

078245T Ho§ng Quèc

ViÖt

07TH2C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

2.0

07TH2C

078245T Ho§ng Quèc

ViÖt

07TH2C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

5.0

07TH2C

078245T Ho§ng Quèc

ViÖt

07TH2C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

2.0

07TH2C

078245T Ho§ng Quèc

ViÖt

07TH2C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

3.0

07TH2C

078247T L¢ H§ Xu¡n

07TH2C

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH2C

078247T L¢ H§ Xu¡n

07TH2C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

07TH2C

078247T L¢ H§ Xu¡n

07TH2C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

078247T L¢ H§ Xu¡n

07TH2C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

1.5
4

6.0

07TH2C
07TH2C

078247T L¢ H§ Xu¡n

07TH2C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

10.0

07TH2C

078247T L¢ H§ Xu¡n

07TH2C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

2.0

07TH2C

078247T L¢ H§ Xu¡n

07TH2C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

3.0

07TH2C

078248T Ng£ Ngäc

07TH2C

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH2C

078248T Ng£ Ngäc

07TH2C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

4

07TH2C

078248T Ng£ Ngäc

07TH2C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

078248T Ng£ Ngäc

07TH2C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

2.0

07TH2C

078248T Ng£ Ngäc

07TH2C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

8.0

07TH2C

078248T Ng£ Ngäc

07TH2C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

1.0

07TH2C

078248T Ng£ Ngäc

07TH2C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

2.0

07TH2C

078249T NguyÔn Ho§ng

07TH2C

TH

KT110 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin 1

078249T NguyÔn Ho§ng

07TH2C

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

078249T NguyÔn Ho§ng

07TH2C

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

3.0

07TH2C

078249T NguyÔn Ho§ng

07TH2C

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

9.0

07TH2C

078249T NguyÔn Ho§ng

07TH2C

TH

TN311 Toªn cao c½p B1

3

2.0

07TH2C

078249T NguyÔn Ho§ng

07TH2C

TH

TN314 Toªn cao c½p B2

3

7.0

07TH2C

060111T L¢ Chi¢u Ho§ng

Thä

07TH2D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

07TH2D

060111T L¢ Chi¢u Ho§ng

Thä

07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

07TH2D

060111T L¢ Chi¢u Ho§ng

Thä

07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

07TH2D

060123T NguyÔn Thïy

Tr¡m

07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH2D

060123T NguyÔn Thïy

Tr¡m

07TH2D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH2D

060123T NguyÔn Thïy

Tr¡m

07TH2D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

060123T NguyÔn Thïy

Tr¡m

07TH2D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

060123T NguyÔn Thïy

Tr¡m

07TH2D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

3.0

07TH2D

060123T NguyÔn Thïy

Tr¡m

07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

6.0

07TH2D

060123T NguyÔn Thïy

Tr¡m

07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

5.0

07TH2D

060157T NguyÔn ThÞ Ngäc

DiÖu

07TH2D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

1.5

07TH2C

4

07TH2C

1.5

07TH2C

1.0

07TH2D
07TH2D

07TH2D

060157T NguyÔn ThÞ Ngäc

DiÖu

07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

060157T NguyÔn ThÞ Ngäc

DiÖu

07TH2D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

07TH2D

060157T NguyÔn ThÞ Ngäc

DiÖu

07TH2D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

060157T NguyÔn ThÞ Ngäc

DiÖu

07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

060177T Tr¶n Tù

HiÒn

07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

060177T Tr¶n Tù

HiÒn

07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

4.0

07TH2D

060177T Tr¶n Tù

HiÒn

07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

7.0

07TH2D

060189T Tr¶n ThÕ

Huy

07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

060189T Tr¶n ThÕ

Huy

07TH2D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

5.0

07TH2D

060189T Tr¶n ThÕ

Huy

07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

6.0

07TH2D

060189T Tr¶n ThÕ

Huy

07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

6.0

07TH2D

060266T L¢ Quang

ThiÖn

07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

060266T L¢ Quang

ThiÖn

07TH2D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

5.0

07TH2D

060266T L¢ Quang

ThiÖn

07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

5.0

07TH2D

060266T L¢ Quang

ThiÖn

07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

3.0

07TH2D

070138T Vò ThÞ Thu

HuyÒn

07TH2D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH2D

070138T Vò ThÞ Thu

HuyÒn

07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH2D

070138T Vò ThÞ Thu

HuyÒn

07TH2D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH2D

070138T Vò ThÞ Thu

HuyÒn

07TH2D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070138T Vò ThÞ Thu

HuyÒn

07TH2D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070138T Vò ThÞ Thu

HuyÒn

07TH2D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

6.0

07TH2D

070138T Vò ThÞ Thu

HuyÒn

07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

5.0

07TH2D

070138T Vò ThÞ Thu

HuyÒn

07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

5.0

07TH2D

070139T Ho§ng Träng

Khªnh

07TH2D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH2D

070139T Ho§ng Träng

Khªnh

07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH2D

070139T Ho§ng Träng

Khªnh

07TH2D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH2D

070139T Ho§ng Träng

Khªnh

07TH2D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070139T Ho§ng Träng

Khªnh

07TH2D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070139T Ho§ng Träng

Khªnh

07TH2D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

3.0

07TH2D
07TH2D

5.0

07TH2D
07TH2D

07TH2D

07TH2D

3.0

07TH2D
07TH2D

7.0

07TH2D
07TH2D

8.0

07TH2D

070139T Ho§ng Träng

Khªnh

07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

6.0

07TH2D

070139T Ho§ng Träng

Khªnh

07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

6.0

07TH2D

070140T NguyÔn Ho§ng

Khªnh

07TH2D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH2D

070140T NguyÔn Ho§ng

Khªnh

07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH2D

070140T NguyÔn Ho§ng

Khªnh

07TH2D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH2D

070140T NguyÔn Ho§ng

Khªnh

07TH2D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070140T NguyÔn Ho§ng

Khªnh

07TH2D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070140T NguyÔn Ho§ng

Khªnh

07TH2D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

8.0

07TH2D

070140T NguyÔn Ho§ng

Khªnh

07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

6.0

07TH2D

070140T NguyÔn Ho§ng

Khªnh

07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

5.0

07TH2D

070141T Ph«m Ÿ×nh

Khªnh

07TH2D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH2D

070141T Ph«m Ÿ×nh

Khªnh

07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH2D

070141T Ph«m Ÿ×nh

Khªnh

07TH2D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

070141T Ph«m Ÿ×nh

Khªnh

07TH2D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070141T Ph«m Ÿ×nh

Khªnh

07TH2D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070141T Ph«m Ÿ×nh

Khªnh

07TH2D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

5.0

07TH2D

070141T Ph«m Ÿ×nh

Khªnh

07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

4.0

07TH2D

070141T Ph«m Ÿ×nh

Khªnh

07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

1.0

07TH2D

070142T Ph«m H÷u

Khªnh

07TH2D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH2D

070142T Ph«m H÷u

Khªnh

07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH2D

070142T Ph«m H÷u

Khªnh

07TH2D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH2D

070142T Ph«m H÷u

Khªnh

07TH2D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070142T Ph«m H÷u

Khªnh

07TH2D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070142T Ph«m H÷u

Khªnh

07TH2D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

6.0

07TH2D

070142T Ph«m H÷u

Khªnh

07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

6.0

07TH2D

070142T Ph«m H÷u

Khªnh

07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

7.0

07TH2D

070143T NguyÔn Ÿøc

Kh£i

07TH2D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH2D

070143T NguyÔn Ÿøc

Kh£i

07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH2D

070143T NguyÔn Ÿøc

Kh£i

07TH2D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH2D

7.0

07TH2D
07TH2D

1.5

07TH2D
3.0

07TH2D
07TH2D

10.0

07TH2D
07TH2D

070143T NguyÔn Ÿøc

Kh£i

07TH2D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070143T NguyÔn Ÿøc

Kh£i

07TH2D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

9.0

07TH2D

070143T NguyÔn Ÿøc

Kh£i

07TH2D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

8.0

07TH2D

070143T NguyÔn Ÿøc

Kh£i

07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

6.0

07TH2D

070143T NguyÔn Ÿøc

Kh£i

07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

9.0

07TH2D

070144T NguyÔn An

Kh¥¤ng 07TH2D

TH

AV229 Anh v€n giao tiÕp 2

3

07TH2D

070144T NguyÔn An

Kh¥¤ng 07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH2D

070144T NguyÔn An

Kh¥¤ng 07TH2D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

070144T NguyÔn An

Kh¥¤ng 07TH2D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070144T NguyÔn An

Kh¥¤ng 07TH2D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070144T NguyÔn An

Kh¥¤ng 07TH2D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

6.0

07TH2D

070144T NguyÔn An

Kh¥¤ng 07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

7.0

07TH2D

070144T NguyÔn An

Kh¥¤ng 07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

7.0

07TH2D

070145T Tr¶n Ho§ng

Kh¥¤ng 07TH2D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH2D

070145T Tr¶n Ho§ng

Kh¥¤ng 07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH2D

070145T Tr¶n Ho§ng

Kh¥¤ng 07TH2D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH2D

070145T Tr¶n Ho§ng

Kh¥¤ng 07TH2D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070145T Tr¶n Ho§ng

Kh¥¤ng 07TH2D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070145T Tr¶n Ho§ng

Kh¥¤ng 07TH2D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

5.0

07TH2D

070145T Tr¶n Ho§ng

Kh¥¤ng 07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

5.0

07TH2D

070145T Tr¶n Ho§ng

Kh¥¤ng 07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

5.0

07TH2D

070146T H§ ThÞ Mai

Khanh

07TH2D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH2D

070146T H§ ThÞ Mai

Khanh

07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH2D

070146T H§ ThÞ Mai

Khanh

07TH2D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

070146T H§ ThÞ Mai

Khanh

07TH2D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070146T H§ ThÞ Mai

Khanh

07TH2D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070146T H§ ThÞ Mai

Khanh

07TH2D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

8.0

07TH2D

070146T H§ ThÞ Mai

Khanh

07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

7.0

07TH2D

070146T H§ ThÞ Mai

Khanh

07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

7.0

07TH2D

07TH2D

1.5

07TH2D
6.0

07TH2D
07TH2D

6.0

07TH2D
07TH2D

1.5

07TH2D
5.0

07TH2D
07TH2D

070147T NguyÔn Ngäc Ph¥¤ng

Khanh

07TH2D

TH

AV229 Anh v€n giao tiÕp 2

3

07TH2D

070147T NguyÔn Ngäc Ph¥¤ng

Khanh

07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH2D

070147T NguyÔn Ngäc Ph¥¤ng

Khanh

07TH2D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

070147T NguyÔn Ngäc Ph¥¤ng

Khanh

07TH2D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070147T NguyÔn Ngäc Ph¥¤ng

Khanh

07TH2D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070147T NguyÔn Ngäc Ph¥¤ng

Khanh

07TH2D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

5.0

07TH2D

070147T NguyÔn Ngäc Ph¥¤ng

Khanh

07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

7.0

07TH2D

070147T NguyÔn Ngäc Ph¥¤ng

Khanh

07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

5.0

07TH2D

070148T NguyÔn Tu½n

Khanh

07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

070148T NguyÔn Tu½n

Khanh

07TH2D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

070148T NguyÔn Tu½n

Khanh

07TH2D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070148T NguyÔn Tu½n

Khanh

07TH2D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070148T NguyÔn Tu½n

Khanh

07TH2D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

0.0

07TH2D

070148T NguyÔn Tu½n

Khanh

07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

6.0

07TH2D

070148T NguyÔn Tu½n

Khanh

07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

5.0

07TH2D

070152T NguyÔn Ÿøc Ÿ€ng

Khoa

07TH2D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH2D

070152T NguyÔn Ÿøc Ÿ€ng

Khoa

07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH2D

070152T NguyÔn Ÿøc Ÿ€ng

Khoa

07TH2D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH2D

070152T NguyÔn Ÿøc Ÿ€ng

Khoa

07TH2D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070152T NguyÔn Ÿøc Ÿ€ng

Khoa

07TH2D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070152T NguyÔn Ÿøc Ÿ€ng

Khoa

07TH2D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

6.0

07TH2D

070152T NguyÔn Ÿøc Ÿ€ng

Khoa

07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

7.0

07TH2D

070152T NguyÔn Ÿøc Ÿ€ng

Khoa

07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

5.0

07TH2D

070153T NguyÔn Anh

Khoa

07TH2D

TH

AV229 Anh v€n giao tiÕp 2

3

07TH2D

070153T NguyÔn Anh

Khoa

07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH2D

070153T NguyÔn Anh

Khoa

07TH2D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH2D

070153T NguyÔn Anh

Khoa

07TH2D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070153T NguyÔn Anh

Khoa

07TH2D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070153T NguyÔn Anh

Khoa

07TH2D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

1.5

07TH2D
6.0

07TH2D
07TH2D

07TH2D

1.5

07TH2D
6.0

07TH2D
07TH2D

4.0

07TH2D
07TH2D

5.0

07TH2D
07TH2D

5.0

07TH2D

070153T NguyÔn Anh

Khoa

07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

07TH2D

070153T NguyÔn Anh

Khoa

07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

07TH2D

070154T Phan NguyÔn Ÿ€ng

Khoa

07TH2D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH2D

070154T Phan NguyÔn Ÿ€ng

Khoa

07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH2D

070154T Phan NguyÔn Ÿ€ng

Khoa

07TH2D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH2D

070154T Phan NguyÔn Ÿ€ng

Khoa

07TH2D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070154T Phan NguyÔn Ÿ€ng

Khoa

07TH2D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070154T Phan NguyÔn Ÿ€ng

Khoa

07TH2D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

5.0

07TH2D

070154T Phan NguyÔn Ÿ€ng

Khoa

07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

5.0

07TH2D

070154T Phan NguyÔn Ÿ€ng

Khoa

07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

3.0

07TH2D

070155T TrÞnh Ÿ€ng

Khoa

07TH2D

TH

AV229 Anh v€n giao tiÕp 2

3

07TH2D

070155T TrÞnh Ÿ€ng

Khoa

07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH2D

070155T TrÞnh Ÿ€ng

Khoa

07TH2D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

070155T TrÞnh Ÿ€ng

Khoa

07TH2D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070155T TrÞnh Ÿ€ng

Khoa

07TH2D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070155T TrÞnh Ÿ€ng

Khoa

07TH2D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

4.0

07TH2D

070155T TrÞnh Ÿ€ng

Khoa

07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

4.0

07TH2D

070155T TrÞnh Ÿ€ng

Khoa

07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

5.0

07TH2D

070156T Huúnh Thªi

Kinh

07TH2D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH2D

070156T Huúnh Thªi

Kinh

07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH2D

070156T Huúnh Thªi

Kinh

07TH2D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH2D

070156T Huúnh Thªi

Kinh

07TH2D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070156T Huúnh Thªi

Kinh

07TH2D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070156T Huúnh Thªi

Kinh

07TH2D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

7.0

07TH2D

070156T Huúnh Thªi

Kinh

07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

8.0

07TH2D

070156T Huúnh Thªi

Kinh

07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

6.0

07TH2D

070157T T£ Tö

KiÕn

07TH2D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH2D

070157T T£ Tö

KiÕn

07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH2D

070157T T£ Tö

KiÕn

07TH2D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH2D

2.0

07TH2D
07TH2D

1.5

07TH2D
0.0

07TH2D
07TH2D

9.0

07TH2D
07TH2D

070157T T£ Tö

KiÕn

07TH2D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070157T T£ Tö

KiÕn

07TH2D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

7.0

07TH2D

070157T T£ Tö

KiÕn

07TH2D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

5.0

07TH2D

070157T T£ Tö

KiÕn

07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

6.0

07TH2D

070157T T£ Tö

KiÕn

07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

5.0

07TH2D

070158T Vâ Tu½n

KiÖt

07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

070158T Vâ Tu½n

KiÖt

07TH2D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

070158T Vâ Tu½n

KiÖt

07TH2D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070158T Vâ Tu½n

KiÖt

07TH2D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070158T Vâ Tu½n

KiÖt

07TH2D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

5.0

07TH2D

070158T Vâ Tu½n

KiÖt

07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

4.0

07TH2D

070158T Vâ Tu½n

KiÖt

07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

6.0

07TH2D

070159T Tr¥¤ng Ÿøc

L¡m

07TH2D

TH

AV229 Anh v€n giao tiÕp 2

3

07TH2D

070159T Tr¥¤ng Ÿøc

L¡m

07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH2D

070159T Tr¥¤ng Ÿøc

L¡m

07TH2D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

070159T Tr¥¤ng Ÿøc

L¡m

07TH2D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070159T Tr¥¤ng Ÿøc

L¡m

07TH2D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070159T Tr¥¤ng Ÿøc

L¡m

07TH2D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

4.0

07TH2D

070159T Tr¥¤ng Ÿøc

L¡m

07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

4.0

07TH2D

070159T Tr¥¤ng Ÿøc

L¡m

07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

5.0

07TH2D

070163T NguyÔn V€n

Léc

07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

070163T NguyÔn V€n

Léc

07TH2D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

070163T NguyÔn V€n

Léc

07TH2D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070163T NguyÔn V€n

Léc

07TH2D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070163T NguyÔn V€n

Léc

07TH2D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

7.0

07TH2D

070163T NguyÔn V€n

Léc

07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

4.0

07TH2D

070163T NguyÔn V€n

Léc

07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

6.0

07TH2D

070164T Tr¶n Th§nh

Léc

07TH2D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH2D

070164T Tr¶n Th§nh

Léc

07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH2D

07TH2D

5

07TH2D

1.5

07TH2D
5.0

07TH2D
07TH2D

1.5

07TH2D
2.0

07TH2D
07TH2D

07TH2D

1.5

07TH2D
2.0

07TH2D
07TH2D

070164T Tr¶n Th§nh

Léc

07TH2D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

070164T Tr¶n Th§nh

Léc

07TH2D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

1.5
4

07TH2D

070164T Tr¶n Th§nh

Léc

07TH2D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070164T Tr¶n Th§nh

Léc

07TH2D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

4.0

07TH2D

070164T Tr¶n Th§nh

Léc

07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

4.0

07TH2D

070164T Tr¶n Th§nh

Léc

07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

7.0

07TH2D

070165T NguyÔn Minh

L¾p

07TH2D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH2D

070165T NguyÔn Minh

L¾p

07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH2D

070165T NguyÔn Minh

L¾p

07TH2D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH2D

070165T NguyÔn Minh

L¾p

07TH2D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070165T NguyÔn Minh

L¾p

07TH2D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070165T NguyÔn Minh

L¾p

07TH2D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

7.0

07TH2D

070165T NguyÔn Minh

L¾p

07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

8.0

07TH2D

070165T NguyÔn Minh

L¾p

07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

5.0

07TH2D

070166T NguyÔn Träng

Lîi

07TH2D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH2D

070166T NguyÔn Träng

Lîi

07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH2D

070166T NguyÔn Träng

Lîi

07TH2D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

070166T NguyÔn Träng

Lîi

07TH2D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070166T NguyÔn Träng

Lîi

07TH2D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070166T NguyÔn Träng

Lîi

07TH2D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

070166T NguyÔn Träng

Lîi

07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

5.0

07TH2D

070166T NguyÔn Träng

Lîi

07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

7.0

07TH2D

070167T Vâ ThÞ Hång

Lîi

07TH2D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH2D

070167T Vâ ThÞ Hång

Lîi

07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH2D

070167T Vâ ThÞ Hång

Lîi

07TH2D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH2D

070167T Vâ ThÞ Hång

Lîi

07TH2D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070167T Vâ ThÞ Hång

Lîi

07TH2D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070167T Vâ ThÞ Hång

Lîi

07TH2D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

4.0

07TH2D

070167T Vâ ThÞ Hång

Lîi

07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

7.0

07TH2D

6.0

07TH2D
07TH2D

9.0

07TH2D
07TH2D

1.5

07TH2D
2.0

07TH2D
07TH2D
07TH2D

4.0

07TH2D
07TH2D

070167T Vâ ThÞ Hång

Lîi

07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

070168T L¢ ThÞ Ngäc

Lôa

07TH2D

TH

AV229 Anh v€n giao tiÕp 2

3

5.0

07TH2D

070168T L¢ ThÞ Ngäc

Lôa

07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH2D

070168T L¢ ThÞ Ngäc

Lôa

07TH2D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH2D

070168T L¢ ThÞ Ngäc

Lôa

07TH2D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070168T L¢ ThÞ Ngäc

Lôa

07TH2D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070168T L¢ ThÞ Ngäc

Lôa

07TH2D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

7.0

07TH2D

070168T L¢ ThÞ Ngäc

Lôa

07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

0.0

07TH2D

070168T L¢ ThÞ Ngäc

Lôa

07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

5.0

07TH2D

070169T ٤o Kim

Long

07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

070169T ٤o Kim

Long

07TH2D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

070169T ٤o Kim

Long

07TH2D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070169T ٤o Kim

Long

07TH2D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070169T ٤o Kim

Long

07TH2D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

5.0

07TH2D

070169T ٤o Kim

Long

07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

6.0

07TH2D

070169T ٤o Kim

Long

07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

4.0

07TH2D

070170T Ÿinh ThÕ

Long

07TH2D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH2D

070170T Ÿinh ThÕ

Long

07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH2D

070170T Ÿinh ThÕ

Long

07TH2D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH2D

070170T Ÿinh ThÕ

Long

07TH2D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070170T Ÿinh ThÕ

Long

07TH2D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070170T Ÿinh ThÕ

Long

07TH2D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

5.0

07TH2D

070170T Ÿinh ThÕ

Long

07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

5.0

07TH2D

070170T Ÿinh ThÕ

Long

07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

5.0

07TH2D

070171T NguyÔn H¨i

Long

07TH2D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH2D

070171T NguyÔn H¨i

Long

07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH2D

070171T NguyÔn H¨i

Long

07TH2D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

070171T NguyÔn H¨i

Long

07TH2D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070171T NguyÔn H¨i

Long

07TH2D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

3.0

07TH2D

07TH2D
07TH2D

5

07TH2D

1.5

07TH2D
0.0

07TH2D
07TH2D

3.0

07TH2D
07TH2D

1.5

07TH2D
6.0

07TH2D
07TH2D

070171T NguyÔn H¨i

Long

07TH2D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

6.0

07TH2D

070171T NguyÔn H¨i

Long

07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

5.0

07TH2D

070171T NguyÔn H¨i

Long

07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

6.0

07TH2D

070172T NguyÔn L¢

Long

07TH2D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH2D

070172T NguyÔn L¢

Long

07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH2D

070172T NguyÔn L¢

Long

07TH2D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

070172T NguyÔn L¢

Long

07TH2D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070172T NguyÔn L¢

Long

07TH2D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070172T NguyÔn L¢

Long

07TH2D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

070172T NguyÔn L¢

Long

07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

07TH2D

070172T NguyÔn L¢

Long

07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

07TH2D

070173T NguyÔn Thanh

Long

07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH2D

070173T NguyÔn Thanh

Long

07TH2D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

070173T NguyÔn Thanh

Long

07TH2D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070173T NguyÔn Thanh

Long

07TH2D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070173T NguyÔn Thanh

Long

07TH2D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

6.0

07TH2D

070173T NguyÔn Thanh

Long

07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

3.0

07TH2D

070173T NguyÔn Thanh

Long

07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

6.0

07TH2D

070174T NguyÔn Thanh

Long

07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

070174T NguyÔn Thanh

Long

07TH2D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

070174T NguyÔn Thanh

Long

07TH2D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070174T NguyÔn Thanh

Long

07TH2D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070174T NguyÔn Thanh

Long

07TH2D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

7.0

07TH2D

070174T NguyÔn Thanh

Long

07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

7.0

07TH2D

070174T NguyÔn Thanh

Long

07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

7.0

07TH2D

070175T NguyÔn V€n

Long

07TH2D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH2D

070175T NguyÔn V€n

Long

07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH2D

070175T NguyÔn V€n

Long

07TH2D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH2D

070175T NguyÔn V€n

Long

07TH2D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

1.5

07TH2D
0.0

07TH2D
6.0

1.5

07TH2D

07TH2D
1.0

07TH2D
07TH2D

07TH2D

1.5

4

07TH2D

07TH2D
5.0

07TH2D
07TH2D

5.0

07TH2D

070175T NguyÔn V€n

Long

07TH2D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070175T NguyÔn V€n

Long

07TH2D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

8.0

07TH2D
07TH2D

070175T NguyÔn V€n

Long

07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

8.0

07TH2D

070175T NguyÔn V€n

Long

07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

7.0

07TH2D

070176T Tr¶n Ÿøc

Long

07TH2D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH2D

070176T Tr¶n Ÿøc

Long

07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH2D

070176T Tr¶n Ÿøc

Long

07TH2D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH2D

070176T Tr¶n Ÿøc

Long

07TH2D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070176T Tr¶n Ÿøc

Long

07TH2D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070176T Tr¶n Ÿøc

Long

07TH2D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

070176T Tr¶n Ÿøc

Long

07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

07TH2D

070176T Tr¶n Ÿøc

Long

07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

07TH2D

070177T Tr¶n ThÕ

Long

07TH2D

TH

AV229 Anh v€n giao tiÕp 2

3

07TH2D

070177T Tr¶n ThÕ

Long

07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH2D

070177T Tr¶n ThÕ

Long

07TH2D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

070177T Tr¶n ThÕ

Long

07TH2D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

8.0

07TH2D

070177T Tr¶n ThÕ

Long

07TH2D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

7.0

07TH2D

070177T Tr¶n ThÕ

Long

07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

8.0

07TH2D

070177T Tr¶n ThÕ

Long

07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

6.0

07TH2D

070178T Tr¶n V€n

LÞch

07TH2D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH2D

070178T Tr¶n V€n

LÞch

07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH2D

070178T Tr¶n V€n

LÞch

07TH2D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

070178T Tr¶n V€n

LÞch

07TH2D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070178T Tr¶n V€n

LÞch

07TH2D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070178T Tr¶n V€n

LÞch

07TH2D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

4.0

07TH2D

070178T Tr¶n V€n

LÞch

07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

7.0

07TH2D

070178T Tr¶n V€n

LÞch

07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

6.0

07TH2D

070179T Ph«m Ngäc

L¥u

07TH2D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH2D

070179T Ph«m Ngäc

L¥u

07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH2D

2.0

07TH2D
07TH2D

3.0

1.5

07TH2D

07TH2D

1.5

07TH2D
3.0

07TH2D
07TH2D

070179T Ph«m Ngäc

L¥u

07TH2D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

070179T Ph«m Ngäc

L¥u

07TH2D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

1.5
4

07TH2D

070179T Ph«m Ngäc

L¥u

07TH2D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070179T Ph«m Ngäc

L¥u

07TH2D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

3.0

07TH2D

070179T Ph«m Ngäc

L¥u

07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

5.0

07TH2D

070179T Ph«m Ngäc

L¥u

07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

5.0

07TH2D

070180T L¢ Minh

Lu¡n

07TH2D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH2D

070180T L¢ Minh

Lu¡n

07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH2D

070180T L¢ Minh

Lu¡n

07TH2D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH2D

070180T L¢ Minh

Lu¡n

07TH2D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070180T L¢ Minh

Lu¡n

07TH2D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

07TH2D

070180T L¢ Minh

Lu¡n

07TH2D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

07TH2D

070180T L¢ Minh

Lu¡n

07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

07TH2D

070180T L¢ Minh

Lu¡n

07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

07TH2D

070181T NguyÔn T½n

Lùc

07TH2D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH2D

070181T NguyÔn T½n

Lùc

07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH2D

070181T NguyÔn T½n

Lùc

07TH2D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

070181T NguyÔn T½n

Lùc

07TH2D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070181T NguyÔn T½n

Lùc

07TH2D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070181T NguyÔn T½n

Lùc

07TH2D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

4.0

07TH2D

070181T NguyÔn T½n

Lùc

07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

5.0

07TH2D

070181T NguyÔn T½n

Lùc

07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

5.0

07TH2D

070182T Ph«m Gia

Lu¾t

07TH2D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH2D

070182T Ph«m Gia

Lu¾t

07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH2D

070182T Ph«m Gia

Lu¾t

07TH2D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH2D

070182T Ph«m Gia

Lu¾t

07TH2D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070182T Ph«m Gia

Lu¾t

07TH2D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070182T Ph«m Gia

Lu¾t

07TH2D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

3.0

07TH2D

070182T Ph«m Gia

Lu¾t

07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

5.0

07TH2D

4.0

07TH2D
07TH2D

0.0

1.5

07TH2D

07TH2D
2.0

07TH2D
07TH2D

6.0

07TH2D
07TH2D

070182T Ph«m Gia

Lu¾t

07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

070183T NguyÔn ThÞ

Ly

07TH2D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

5.0

07TH2D

070183T NguyÔn ThÞ

Ly

07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH2D

070183T NguyÔn ThÞ

Ly

07TH2D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH2D

070183T NguyÔn ThÞ

Ly

07TH2D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070183T NguyÔn ThÞ

Ly

07TH2D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070183T NguyÔn ThÞ

Ly

07TH2D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

3.0

07TH2D

070183T NguyÔn ThÞ

Ly

07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

5.0

07TH2D

070183T NguyÔn ThÞ

Ly

07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

6.0

07TH2D

070184T Tr¶n ThÞ Tr§

Mi

07TH2D

TH

AV229 Anh v€n giao tiÕp 2

3

07TH2D

070184T Tr¶n ThÞ Tr§

Mi

07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH2D

070184T Tr¶n ThÞ Tr§

Mi

07TH2D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH2D

070184T Tr¶n ThÞ Tr§

Mi

07TH2D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070184T Tr¶n ThÞ Tr§

Mi

07TH2D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070184T Tr¶n ThÞ Tr§

Mi

07TH2D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

7.0

07TH2D

070184T Tr¶n ThÞ Tr§

Mi

07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

7.0

07TH2D

070184T Tr¶n ThÞ Tr§

Mi

07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

6.0

07TH2D

070185T D¥¤ng V€n

Minh

07TH2D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH2D

070185T D¥¤ng V€n

Minh

07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH2D

070185T D¥¤ng V€n

Minh

07TH2D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

070185T D¥¤ng V€n

Minh

07TH2D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070185T D¥¤ng V€n

Minh

07TH2D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070185T D¥¤ng V€n

Minh

07TH2D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

6.0

07TH2D

070185T D¥¤ng V€n

Minh

07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

6.0

07TH2D

070185T D¥¤ng V€n

Minh

07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

4.0

07TH2D

070186T Lý Phªt

Minh

07TH2D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH2D

070186T Lý Phªt

Minh

07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH2D

070186T Lý Phªt

Minh

07TH2D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH2D

070186T Lý Phªt

Minh

07TH2D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

7.0

07TH2D
07TH2D

2.0

07TH2D
07TH2D

1.5

4

07TH2D

07TH2D
4.0

07TH2D
07TH2D

3.0

07TH2D

070186T Lý Phªt

Minh

07TH2D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070186T Lý Phªt

Minh

07TH2D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

6.0

07TH2D
07TH2D

070186T Lý Phªt

Minh

07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

4.0

07TH2D

070186T Lý Phªt

Minh

07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

5.0

07TH2D

070187T NguyÔn Quang

Minh

07TH2D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH2D

070187T NguyÔn Quang

Minh

07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH2D

070187T NguyÔn Quang

Minh

07TH2D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH2D

070187T NguyÔn Quang

Minh

07TH2D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070187T NguyÔn Quang

Minh

07TH2D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070187T NguyÔn Quang

Minh

07TH2D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

6.0

07TH2D

070187T NguyÔn Quang

Minh

07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

4.0

07TH2D

070187T NguyÔn Quang

Minh

07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

3.0

07TH2D

070189T Ninh Thanh

Minh

07TH2D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH2D

070189T Ninh Thanh

Minh

07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH2D

070189T Ninh Thanh

Minh

07TH2D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

070189T Ninh Thanh

Minh

07TH2D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070189T Ninh Thanh

Minh

07TH2D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070189T Ninh Thanh

Minh

07TH2D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

5.0

07TH2D

070189T Ninh Thanh

Minh

07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

5.0

07TH2D

070189T Ninh Thanh

Minh

07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

6.0

07TH2D

070190T Phan Ho§ng

Minh

07TH2D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH2D

070190T Phan Ho§ng

Minh

07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH2D

070190T Phan Ho§ng

Minh

07TH2D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH2D

070190T Phan Ho§ng

Minh

07TH2D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070190T Phan Ho§ng

Minh

07TH2D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070190T Phan Ho§ng

Minh

07TH2D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

070190T Phan Ho§ng

Minh

07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

070190T Phan Ho§ng

Minh

07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

070191T Tr¶n Cao ThiÖn

07TH2D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

2.0

07TH2D
07TH2D

1.5

07TH2D
5.0

07TH2D
07TH2D

2.0

07TH2D
07TH2D

5.0

07TH2D
07TH2D

5.0

07TH2D
07TH2D

070191T Tr¶n Cao ThiÖn

07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

070191T Tr¶n Cao ThiÖn

07TH2D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

5

07TH2D

1.5

07TH2D

070191T Tr¶n Cao ThiÖn

07TH2D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070191T Tr¶n Cao ThiÖn

07TH2D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070191T Tr¶n Cao ThiÖn

07TH2D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

3.0

07TH2D

070191T Tr¶n Cao ThiÖn

07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

7.0

07TH2D

070191T Tr¶n Cao ThiÖn

07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

5.0

07TH2D

070192T TrÞnh V€n

07TH2D

TH

AV229 Anh v€n giao tiÕp 2

3

07TH2D

070192T TrÞnh V€n

07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH2D

070192T TrÞnh V€n

07TH2D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

070192T TrÞnh V€n

07TH2D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070192T TrÞnh V€n

07TH2D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070192T TrÞnh V€n

07TH2D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

070192T TrÞnh V€n

07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

6.0

07TH2D

070192T TrÞnh V€n

07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

6.0

07TH2D

070193T Hå Ho§i

Nam

07TH2D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH2D

070193T Hå Ho§i

Nam

07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH2D

070193T Hå Ho§i

Nam

07TH2D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH2D

070193T Hå Ho§i

Nam

07TH2D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070193T Hå Ho§i

Nam

07TH2D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070193T Hå Ho§i

Nam

07TH2D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

6.0

07TH2D

070193T Hå Ho§i

Nam

07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

9.0

07TH2D

070193T Hå Ho§i

Nam

07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

5.0

07TH2D

070194T Kim Hßai

Nam

07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

070194T Kim Hßai

Nam

07TH2D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

070194T Kim Hßai

Nam

07TH2D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070194T Kim Hßai

Nam

07TH2D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

07TH2D

070194T Kim Hßai

Nam

07TH2D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

07TH2D

070194T Kim Hßai

Nam

07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

07TH2D

3.0

07TH2D
07TH2D

1.5

07TH2D
9.0

07TH2D
07TH2D
07TH2D

6.0

07TH2D
07TH2D

5

07TH2D

1.5

07TH2D
0.0

07TH2D

070194T Kim Hßai

Nam

07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

07TH2D

070195T L¢ Ho§i

Nam

07TH2D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH2D

070195T L¢ Ho§i

Nam

07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH2D

070195T L¢ Ho§i

Nam

07TH2D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH2D

070195T L¢ Ho§i

Nam

07TH2D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070195T L¢ Ho§i

Nam

07TH2D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070195T L¢ Ho§i

Nam

07TH2D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

4.0

07TH2D

070195T L¢ Ho§i

Nam

07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

8.0

07TH2D

070195T L¢ Ho§i

Nam

07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

5.0

07TH2D

070196T NguyÔn Giang

Nam

07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

070196T NguyÔn Giang

Nam

07TH2D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

070196T NguyÔn Giang

Nam

07TH2D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070196T NguyÔn Giang

Nam

07TH2D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

07TH2D

070196T NguyÔn Giang

Nam

07TH2D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

07TH2D

070196T NguyÔn Giang

Nam

07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

07TH2D

070196T NguyÔn Giang

Nam

07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

07TH2D

070197T NguyÔn Ho§i

Nam

07TH2D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH2D

070197T NguyÔn Ho§i

Nam

07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH2D

070197T NguyÔn Ho§i

Nam

07TH2D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH2D

070197T NguyÔn Ho§i

Nam

07TH2D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070197T NguyÔn Ho§i

Nam

07TH2D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070197T NguyÔn Ho§i

Nam

07TH2D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

5.0

07TH2D

070197T NguyÔn Ho§i

Nam

07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

5.0

07TH2D

070197T NguyÔn Ho§i

Nam

07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

5.0

07TH2D

070198T T« Hïng

Nam

07TH2D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH2D

070198T T« Hïng

Nam

07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH2D

070198T T« Hïng

Nam

07TH2D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

070198T T« Hïng

Nam

07TH2D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070198T T« Hïng

Nam

07TH2D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

1.0

07TH2D
07TH2D

5

07TH2D

1.5

07TH2D
0.0

3.0

07TH2D

07TH2D
07TH2D

1.5

07TH2D
6.0

07TH2D
07TH2D

070198T T« Hïng

Nam

07TH2D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

8.0

07TH2D

070198T T« Hïng

Nam

07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

5.0

07TH2D

070198T T« Hïng

Nam

07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

6.0

07TH2D

070199T Tr¥¤ng V€n

Nam

07TH2D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH2D

070199T Tr¥¤ng V€n

Nam

07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH2D

070199T Tr¥¤ng V€n

Nam

07TH2D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

070199T Tr¥¤ng V€n

Nam

07TH2D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070199T Tr¥¤ng V€n

Nam

07TH2D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070199T Tr¥¤ng V€n

Nam

07TH2D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

5.0

07TH2D

070199T Tr¥¤ng V€n

Nam

07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

6.0

07TH2D

070199T Tr¥¤ng V€n

Nam

07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

7.0

07TH2D

070200T Vâ TiÕn

Nam

07TH2D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH2D

070200T Vâ TiÕn

Nam

07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH2D

070200T Vâ TiÕn

Nam

07TH2D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH2D

070200T Vâ TiÕn

Nam

07TH2D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070200T Vâ TiÕn

Nam

07TH2D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070200T Vâ TiÕn

Nam

07TH2D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

6.0

07TH2D

070200T Vâ TiÕn

Nam

07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

6.0

07TH2D

070200T Vâ TiÕn

Nam

07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

4.0

07TH2D

070201T NguyÔn ThÞ Kim

Ng¡n

07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

070201T NguyÔn ThÞ Kim

Ng¡n

07TH2D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

070201T NguyÔn ThÞ Kim

Ng¡n

07TH2D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070201T NguyÔn ThÞ Kim

Ng¡n

07TH2D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

07TH2D

070201T NguyÔn ThÞ Kim

Ng¡n

07TH2D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

07TH2D

070201T NguyÔn ThÞ Kim

Ng¡n

07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

07TH2D

070201T NguyÔn ThÞ Kim

Ng¡n

07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

07TH2D

070202T Vâ ThÞ NguyÖt

Nga

07TH2D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH2D

070202T Vâ ThÞ NguyÖt

Nga

07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH2D

070202T Vâ ThÞ NguyÖt

Nga

07TH2D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH2D

1.5

07TH2D
8.0

07TH2D
07TH2D

3.0

07TH2D
07TH2D

5

07TH2D

1.5

07TH2D
0.0

07TH2D

070202T Vâ ThÞ NguyÖt

Nga

07TH2D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070202T Vâ ThÞ NguyÖt

Nga

07TH2D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

3.0

07TH2D

070202T Vâ ThÞ NguyÖt

Nga

07TH2D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

3.0

07TH2D

070202T Vâ ThÞ NguyÖt

Nga

07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

5.0

07TH2D

070202T Vâ ThÞ NguyÖt

Nga

07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

4.0

07TH2D

070203T Huúnh Phan Minh

Ngäc

07TH2D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH2D

070203T Huúnh Phan Minh

Ngäc

07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH2D

070203T Huúnh Phan Minh

Ngäc

07TH2D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

070203T Huúnh Phan Minh

Ngäc

07TH2D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070203T Huúnh Phan Minh

Ngäc

07TH2D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070203T Huúnh Phan Minh

Ngäc

07TH2D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

3.0

07TH2D

070203T Huúnh Phan Minh

Ngäc

07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

4.0

07TH2D

070203T Huúnh Phan Minh

Ngäc

07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

3.0

07TH2D

070204T Ph«m BÝch

Ngäc

07TH2D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH2D

070204T Ph«m BÝch

Ngäc

07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH2D

070204T Ph«m BÝch

Ngäc

07TH2D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH2D

070204T Ph«m BÝch

Ngäc

07TH2D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070204T Ph«m BÝch

Ngäc

07TH2D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070204T Ph«m BÝch

Ngäc

07TH2D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

7.0

07TH2D

070204T Ph«m BÝch

Ngäc

07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

6.0

07TH2D

070204T Ph«m BÝch

Ngäc

07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

7.0

07TH2D

070206T Huúnh Träng

NghÜa

07TH2D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH2D

070206T Huúnh Träng

NghÜa

07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH2D

070206T Huúnh Träng

NghÜa

07TH2D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

070206T Huúnh Träng

NghÜa

07TH2D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070206T Huúnh Träng

NghÜa

07TH2D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070206T Huúnh Träng

NghÜa

07TH2D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

5.0

07TH2D

070206T Huúnh Träng

NghÜa

07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

5.0

07TH2D

070206T Huúnh Träng

NghÜa

07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

5.0

07TH2D

07TH2D

1.5

07TH2D
3.0

07TH2D
07TH2D

5.0

07TH2D
07TH2D

1.5

07TH2D
2.0

07TH2D
07TH2D

070207T L¢ Ho§ng

NghÜa

07TH2D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH2D

070207T L¢ Ho§ng

NghÜa

07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH2D

070207T L¢ Ho§ng

NghÜa

07TH2D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

070207T L¢ Ho§ng

NghÜa

07TH2D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070207T L¢ Ho§ng

NghÜa

07TH2D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070207T L¢ Ho§ng

NghÜa

07TH2D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

5.0

07TH2D

070207T L¢ Ho§ng

NghÜa

07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

7.0

07TH2D

070207T L¢ Ho§ng

NghÜa

07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

6.0

07TH2D

070208T NguyÔn Ho§i

NghÜa

07TH2D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH2D

070208T NguyÔn Ho§i

NghÜa

07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH2D

070208T NguyÔn Ho§i

NghÜa

07TH2D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH2D

070208T NguyÔn Ho§i

NghÜa

07TH2D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070208T NguyÔn Ho§i

NghÜa

07TH2D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070208T NguyÔn Ho§i

NghÜa

07TH2D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

7.0

07TH2D

070208T NguyÔn Ho§i

NghÜa

07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

7.0

07TH2D

070208T NguyÔn Ho§i

NghÜa

07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

6.0

07TH2D

070209T Ph«m HiÕu

NghÜa

07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

070209T Ph«m HiÕu

NghÜa

07TH2D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

070209T Ph«m HiÕu

NghÜa

07TH2D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070209T Ph«m HiÕu

NghÜa

07TH2D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070209T Ph«m HiÕu

NghÜa

07TH2D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

5.0

07TH2D

070209T Ph«m HiÕu

NghÜa

07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

5.0

07TH2D

070209T Ph«m HiÕu

NghÜa

07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

6.0

07TH2D

070210T ٵng Cao

Nguy¢n 07TH2D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH2D

070210T ٵng Cao

Nguy¢n 07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH2D

070210T ٵng Cao

Nguy¢n 07TH2D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH2D

070210T ٵng Cao

Nguy¢n 07TH2D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070210T ٵng Cao

Nguy¢n 07TH2D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070210T ٵng Cao

Nguy¢n 07TH2D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

1.5

07TH2D
3.0

07TH2D
07TH2D

10.0

07TH2D
07TH2D

5

07TH2D

1.5

07TH2D
8.0

07TH2D
07TH2D

6.0

07TH2D
07TH2D

7.0

07TH2D

070210T ٵng Cao

Nguy¢n 07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

7.0

07TH2D

070210T ٵng Cao

Nguy¢n 07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

6.0

07TH2D

070212T L¢ Minh

Nguy¢n 07TH2D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH2D

070212T L¢ Minh

Nguy¢n 07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH2D

070212T L¢ Minh

Nguy¢n 07TH2D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH2D

070212T L¢ Minh

Nguy¢n 07TH2D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070212T L¢ Minh

Nguy¢n 07TH2D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070212T L¢ Minh

Nguy¢n 07TH2D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

7.0

07TH2D

070212T L¢ Minh

Nguy¢n 07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

5.0

07TH2D

070212T L¢ Minh

Nguy¢n 07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

5.0

07TH2D

070213T NguyÔn B¨o

Nguy¢n 07TH2D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH2D

070213T NguyÔn B¨o

Nguy¢n 07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH2D

070213T NguyÔn B¨o

Nguy¢n 07TH2D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

070213T NguyÔn B¨o

Nguy¢n 07TH2D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070213T NguyÔn B¨o

Nguy¢n 07TH2D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070213T NguyÔn B¨o

Nguy¢n 07TH2D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

3.0

07TH2D

070213T NguyÔn B¨o

Nguy¢n 07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

4.0

07TH2D

070213T NguyÔn B¨o

Nguy¢n 07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

3.0

07TH2D

070214T NguyÔn L¢ Ho§n

Nguy¢n 07TH2D

TH

AV229 Anh v€n giao tiÕp 2

3

07TH2D

070214T NguyÔn L¢ Ho§n

Nguy¢n 07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH2D

070214T NguyÔn L¢ Ho§n

Nguy¢n 07TH2D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH2D

070214T NguyÔn L¢ Ho§n

Nguy¢n 07TH2D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070214T NguyÔn L¢ Ho§n

Nguy¢n 07TH2D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070214T NguyÔn L¢ Ho§n

Nguy¢n 07TH2D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

3.0

07TH2D

070214T NguyÔn L¢ Ho§n

Nguy¢n 07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

5.0

07TH2D

070214T NguyÔn L¢ Ho§n

Nguy¢n 07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

4.0

07TH2D

070216T Tr¶n Quang

NguyÖn 07TH2D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH2D

070216T Tr¶n Quang

NguyÖn 07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH2D

070216T Tr¶n Quang

NguyÖn 07TH2D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH2D

2.0

07TH2D
07TH2D

1.5

07TH2D
0.0

07TH2D
07TH2D

3.0

07TH2D
07TH2D

070216T Tr¶n Quang

NguyÖn 07TH2D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070216T Tr¶n Quang

NguyÖn 07TH2D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

5.0

07TH2D

070216T Tr¶n Quang

NguyÖn 07TH2D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

4.0

07TH2D

070216T Tr¶n Quang

NguyÖn 07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

6.0

07TH2D

070216T Tr¶n Quang

NguyÖn 07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

6.0

07TH2D

070217T Hå ThiÖn

Nh¡n

07TH2D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH2D

070217T Hå ThiÖn

Nh¡n

07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH2D

070217T Hå ThiÖn

Nh¡n

07TH2D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

070217T Hå ThiÖn

Nh¡n

07TH2D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070217T Hå ThiÖn

Nh¡n

07TH2D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070217T Hå ThiÖn

Nh¡n

07TH2D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

7.0

07TH2D

070217T Hå ThiÖn

Nh¡n

07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

6.0

07TH2D

070217T Hå ThiÖn

Nh¡n

07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

6.0

07TH2D

070218T Huúnh ChÝ

Nh¡n

07TH2D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH2D

070218T Huúnh ChÝ

Nh¡n

07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH2D

070218T Huúnh ChÝ

Nh¡n

07TH2D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH2D

070218T Huúnh ChÝ

Nh¡n

07TH2D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070218T Huúnh ChÝ

Nh¡n

07TH2D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070218T Huúnh ChÝ

Nh¡n

07TH2D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

8.0

07TH2D

070218T Huúnh ChÝ

Nh¡n

07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

5.0

07TH2D

070218T Huúnh ChÝ

Nh¡n

07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

6.0

07TH2D

070219T NguyÔn H÷u

Nh¡n

07TH2D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH2D

070219T NguyÔn H÷u

Nh¡n

07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH2D

070219T NguyÔn H÷u

Nh¡n

07TH2D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

070219T NguyÔn H÷u

Nh¡n

07TH2D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070219T NguyÔn H÷u

Nh¡n

07TH2D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070219T NguyÔn H÷u

Nh¡n

07TH2D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

6.0

07TH2D

070219T NguyÔn H÷u

Nh¡n

07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

7.0

07TH2D

070219T NguyÔn H÷u

Nh¡n

07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

5.0

07TH2D

07TH2D

1.5

07TH2D
5.0

07TH2D
07TH2D

8.0

07TH2D
07TH2D

1.5

07TH2D
3.0

07TH2D
07TH2D

070220T Ph«m Träng

Nh¡n

07TH2D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH2D

070220T Ph«m Träng

Nh¡n

07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH2D

070220T Ph«m Träng

Nh¡n

07TH2D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

070220T Ph«m Träng

Nh¡n

07TH2D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070220T Ph«m Träng

Nh¡n

07TH2D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070220T Ph«m Träng

Nh¡n

07TH2D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

7.0

07TH2D

070220T Ph«m Träng

Nh¡n

07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

6.0

07TH2D

070220T Ph«m Träng

Nh¡n

07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

5.0

07TH2D

070221T L¢ Thanh

Nh§n

07TH2D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH2D

070221T L¢ Thanh

Nh§n

07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH2D

070221T L¢ Thanh

Nh§n

07TH2D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH2D

070221T L¢ Thanh

Nh§n

07TH2D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070221T L¢ Thanh

Nh§n

07TH2D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070221T L¢ Thanh

Nh§n

07TH2D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

7.0

07TH2D

070221T L¢ Thanh

Nh§n

07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

7.0

07TH2D

070221T L¢ Thanh

Nh§n

07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

6.0

07TH2D

070223T Ch¡u V€n

Nhí

07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

070223T Ch¡u V€n

Nhí

07TH2D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

070223T Ch¡u V€n

Nhí

07TH2D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070223T Ch¡u V€n

Nhí

07TH2D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070223T Ch¡u V€n

Nhí

07TH2D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

6.0

07TH2D

070223T Ch¡u V€n

Nhí

07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

7.0

07TH2D

070223T Ch¡u V€n

Nhí

07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

5.0

07TH2D

070224T Huúnh ThÞ C·m

Nhung

07TH2D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH2D

070224T Huúnh ThÞ C·m

Nhung

07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH2D

070224T Huúnh ThÞ C·m

Nhung

07TH2D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH2D

070224T Huúnh ThÞ C·m

Nhung

07TH2D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070224T Huúnh ThÞ C·m

Nhung

07TH2D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070224T Huúnh ThÞ C·m

Nhung

07TH2D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

1.5

07TH2D
5.0

07TH2D
07TH2D

10.0

07TH2D
07TH2D

5

07TH2D

1.5

07TH2D
4.0

07TH2D
07TH2D

5.0

07TH2D
07TH2D

5.0

07TH2D

070224T Huúnh ThÞ C·m

Nhung

07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

7.0

07TH2D

070224T Huúnh ThÞ C·m

Nhung

07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

5.0

07TH2D

070225T L¢ ThÞ TuyÕt

Nhung

07TH2D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH2D

070225T L¢ ThÞ TuyÕt

Nhung

07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH2D

070225T L¢ ThÞ TuyÕt

Nhung

07TH2D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH2D

070225T L¢ ThÞ TuyÕt

Nhung

07TH2D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070225T L¢ ThÞ TuyÕt

Nhung

07TH2D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

07TH2D

070225T L¢ ThÞ TuyÕt

Nhung

07TH2D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

07TH2D

070225T L¢ ThÞ TuyÕt

Nhung

07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

07TH2D

070225T L¢ ThÞ TuyÕt

Nhung

07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

07TH2D

070226T TiÒn Kim

Nhung

07TH2D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH2D

070226T TiÒn Kim

Nhung

07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH2D

070226T TiÒn Kim

Nhung

07TH2D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

070226T TiÒn Kim

Nhung

07TH2D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070226T TiÒn Kim

Nhung

07TH2D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

07TH2D

070226T TiÒn Kim

Nhung

07TH2D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

07TH2D

070226T TiÒn Kim

Nhung

07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

5.0

07TH2D

070226T TiÒn Kim

Nhung

07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

3.0

07TH2D

070227T Vò L¢ Ho§ C·m

Nhung

07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

070227T Vò L¢ Ho§ C·m

Nhung

07TH2D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

070227T Vò L¢ Ho§ C·m

Nhung

07TH2D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070227T Vò L¢ Ho§ C·m

Nhung

07TH2D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070227T Vò L¢ Ho§ C·m

Nhung

07TH2D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

5.0

07TH2D

070227T Vò L¢ Ho§ C·m

Nhung

07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

8.0

07TH2D

070227T Vò L¢ Ho§ C·m

Nhung

07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

6.0

07TH2D

070228T NguyÔn Minh

Nhùt

07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

070228T NguyÔn Minh

Nhùt

07TH2D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

070228T NguyÔn Minh

Nhùt

07TH2D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070228T NguyÔn Minh

Nhùt

07TH2D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

0.0

1.5

07TH2D

07TH2D
0.0

07TH2D

07TH2D

1.5

07TH2D
9.0

07TH2D
07TH2D

07TH2D

1.5

07TH2D
6.0

07TH2D
07TH2D

070228T NguyÔn Minh

Nhùt

07TH2D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

4.0

07TH2D

070228T NguyÔn Minh

Nhùt

07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

7.0

07TH2D

070228T NguyÔn Minh

Nhùt

07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

5.0

07TH2D

070229T Ÿo§n ThÞ Kim

07TH2D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH2D

070229T Ÿo§n ThÞ Kim

07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH2D

070229T Ÿo§n ThÞ Kim

07TH2D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

070229T Ÿo§n ThÞ Kim

07TH2D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070229T Ÿo§n ThÞ Kim

07TH2D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070229T Ÿo§n ThÞ Kim

07TH2D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

6.0

07TH2D

070229T Ÿo§n ThÞ Kim

07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

5.0

07TH2D

070229T Ÿo§n ThÞ Kim

07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

5.0

07TH2D

070230T Vò L¢ Thóy

Oanh

07TH2D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH2D

070230T Vò L¢ Thóy

Oanh

07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH2D

070230T Vò L¢ Thóy

Oanh

07TH2D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH2D

070230T Vò L¢ Thóy

Oanh

07TH2D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070230T Vò L¢ Thóy

Oanh

07TH2D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070230T Vò L¢ Thóy

Oanh

07TH2D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

7.0

07TH2D

070230T Vò L¢ Thóy

Oanh

07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

0.0

07TH2D

070230T Vò L¢ Thóy

Oanh

07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

6.0

07TH2D

070231T L¢ V€n

Phªnh

07TH2D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH2D

070231T L¢ V€n

Phªnh

07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH2D

070231T L¢ V€n

Phªnh

07TH2D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

070231T L¢ V€n

Phªnh

07TH2D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070231T L¢ V€n

Phªnh

07TH2D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070231T L¢ V€n

Phªnh

07TH2D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

4.0

07TH2D

070231T L¢ V€n

Phªnh

07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

7.0

07TH2D

070231T L¢ V€n

Phªnh

07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

5.0

07TH2D

070232T Bïi H÷u

Phªt

07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH2D

070232T Bïi H÷u

Phªt

07TH2D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH2D

1.5

07TH2D
3.0

07TH2D
07TH2D

7.0

07TH2D
07TH2D

1.5

07TH2D
2.0

07TH2D
07TH2D

070232T Bïi H÷u

Phªt

07TH2D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070232T Bïi H÷u

Phªt

07TH2D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

0.0

07TH2D

070232T Bïi H÷u

Phªt

07TH2D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

07TH2D

070232T Bïi H÷u

Phªt

07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

07TH2D

070232T Bïi H÷u

Phªt

07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

07TH2D

070233T Ca Phó

Phªt

07TH2D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH2D

070233T Ca Phó

Phªt

07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH2D

070233T Ca Phó

Phªt

07TH2D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

070233T Ca Phó

Phªt

07TH2D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070233T Ca Phó

Phªt

07TH2D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070233T Ca Phó

Phªt

07TH2D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

5.0

07TH2D

070233T Ca Phó

Phªt

07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

5.0

07TH2D

070233T Ca Phó

Phªt

07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

5.0

07TH2D

070234T Lý Hång

Phªt

07TH2D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH2D

070234T Lý Hång

Phªt

07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH2D

070234T Lý Hång

Phªt

07TH2D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH2D

070234T Lý Hång

Phªt

07TH2D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070234T Lý Hång

Phªt

07TH2D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070234T Lý Hång

Phªt

07TH2D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

5.0

07TH2D

070234T Lý Hång

Phªt

07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

7.0

07TH2D

070234T Lý Hång

Phªt

07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

6.0

07TH2D

070236T NguyÔn Th§nh

Phªt

07TH2D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH2D

070236T NguyÔn Th§nh

Phªt

07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH2D

070236T NguyÔn Th§nh

Phªt

07TH2D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

070236T NguyÔn Th§nh

Phªt

07TH2D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070236T NguyÔn Th§nh

Phªt

07TH2D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070236T NguyÔn Th§nh

Phªt

07TH2D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

4.0

07TH2D

070236T NguyÔn Th§nh

Phªt

07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

5.0

07TH2D

070236T NguyÔn Th§nh

Phªt

07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

5.0

07TH2D

1.5

07TH2D

07TH2D
10.0

07TH2D
07TH2D

5.0

07TH2D
07TH2D

1.5

07TH2D
3.0

07TH2D
07TH2D

070237T Hå Ngäc

Ph¥¤ng 07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

070237T Hå Ngäc

Ph¥¤ng 07TH2D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

5

07TH2D

1.5

07TH2D

070237T Hå Ngäc

Ph¥¤ng 07TH2D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070237T Hå Ngäc

Ph¥¤ng 07TH2D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070237T Hå Ngäc

Ph¥¤ng 07TH2D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

7.0

07TH2D

070237T Hå Ngäc

Ph¥¤ng 07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

5.0

07TH2D

070237T Hå Ngäc

Ph¥¤ng 07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

6.0

07TH2D

070238T L¢ Duy

Ph¥¤ng 07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

070238T L¢ Duy

Ph¥¤ng 07TH2D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

070238T L¢ Duy

Ph¥¤ng 07TH2D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070238T L¢ Duy

Ph¥¤ng 07TH2D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070238T L¢ Duy

Ph¥¤ng 07TH2D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

2.0

07TH2D

070238T L¢ Duy

Ph¥¤ng 07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

3.0

07TH2D

070238T L¢ Duy

Ph¥¤ng 07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

5.0

07TH2D

070239T L¢ Quang

Ph¥¤ng 07TH2D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH2D

070239T L¢ Quang

Ph¥¤ng 07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH2D

070239T L¢ Quang

Ph¥¤ng 07TH2D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

070239T L¢ Quang

Ph¥¤ng 07TH2D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070239T L¢ Quang

Ph¥¤ng 07TH2D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070239T L¢ Quang

Ph¥¤ng 07TH2D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

3.0

07TH2D

070239T L¢ Quang

Ph¥¤ng 07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

2.0

07TH2D

070239T L¢ Quang

Ph¥¤ng 07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

2.0

07TH2D

070240T Tr¶n

Ph¥¤ng 07TH2D

TH

AV359 Anh v€n giao tiÕp 3

3

AV3K11

070240T Tr¶n

Ph¥¤ng 07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH2D

070240T Tr¶n

Ph¥¤ng 07TH2D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH2D

070240T Tr¶n

Ph¥¤ng 07TH2D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

8.0

07TH2D

070240T Tr¶n

Ph¥¤ng 07TH2D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

6.0

07TH2D

070240T Tr¶n

Ph¥¤ng 07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

070240T Tr¶n

Ph¥¤ng 07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

6.0

07TH2D
07TH2D

5

07TH2D

1.5

07TH2D
2.0

07TH2D
07TH2D

1.5

07TH2D
1.0

07TH2D
07TH2D

07TH2D
6.0

07TH2D

070241T Tr¶n Nh¾t

Ph¥¤ng 07TH2D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH2D

070241T Tr¶n Nh¾t

Ph¥¤ng 07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH2D

070241T Tr¶n Nh¾t

Ph¥¤ng 07TH2D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

070241T Tr¶n Nh¾t

Ph¥¤ng 07TH2D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070241T Tr¶n Nh¾t

Ph¥¤ng 07TH2D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070241T Tr¶n Nh¾t

Ph¥¤ng 07TH2D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

5.0

07TH2D

070241T Tr¶n Nh¾t

Ph¥¤ng 07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

7.0

07TH2D

070241T Tr¶n Nh¾t

Ph¥¤ng 07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

6.0

07TH2D

070242T V€n NguyÔn

Ph¥¤ng 07TH2D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH2D

070242T V€n NguyÔn

Ph¥¤ng 07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH2D

070242T V€n NguyÔn

Ph¥¤ng 07TH2D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH2D

070242T V€n NguyÔn

Ph¥¤ng 07TH2D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

6.0

07TH2D

070242T V€n NguyÔn

Ph¥¤ng 07TH2D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

6.0

07TH2D

070242T V€n NguyÔn

Ph¥¤ng 07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

7.0

07TH2D

070242T V€n NguyÔn

Ph¥¤ng 07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

7.0

07TH2D

070243T ٵng Thanh

Phó

07TH2D

TH

AV229 Anh v€n giao tiÕp 2

3

07TH2D

070243T ٵng Thanh

Phó

07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH2D

070243T ٵng Thanh

Phó

07TH2D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH2D

070243T ٵng Thanh

Phó

07TH2D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

6.0

07TH2D

070243T ٵng Thanh

Phó

07TH2D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

8.0

07TH2D

070243T ٵng Thanh

Phó

07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

8.0

07TH2D

070243T ٵng Thanh

Phó

07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

6.0

07TH2D

070244T L¢ Ho§ng

Phóc

07TH2D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH2D

070244T L¢ Ho§ng

Phóc

07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH2D

070244T L¢ Ho§ng

Phóc

07TH2D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH2D

070244T L¢ Ho§ng

Phóc

07TH2D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070244T L¢ Ho§ng

Phóc

07TH2D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070244T L¢ Ho§ng

Phóc

07TH2D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

6.0

07TH2D

070244T L¢ Ho§ng

Phóc

07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

5.0

07TH2D

1.5

07TH2D
4.0

07TH2D
07TH2D

4.0

07TH2D
07TH2D

070244T L¢ Ho§ng

Phóc

07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

070245T Mai V€n

Phóc

07TH2D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

5.0

07TH2D

070245T Mai V€n

Phóc

07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH2D

070245T Mai V€n

Phóc

07TH2D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH2D

070245T Mai V€n

Phóc

07TH2D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070245T Mai V€n

Phóc

07TH2D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070245T Mai V€n

Phóc

07TH2D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

8.0

07TH2D

070245T Mai V€n

Phóc

07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

8.0

07TH2D

070245T Mai V€n

Phóc

07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

5.0

07TH2D

070246T NguyÔn T£ Ho§n

Phóc

07TH2D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH2D

070246T NguyÔn T£ Ho§n

Phóc

07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH2D

070246T NguyÔn T£ Ho§n

Phóc

07TH2D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH2D

070246T NguyÔn T£ Ho§n

Phóc

07TH2D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070246T NguyÔn T£ Ho§n

Phóc

07TH2D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070246T NguyÔn T£ Ho§n

Phóc

07TH2D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

6.0

07TH2D

070246T NguyÔn T£ Ho§n

Phóc

07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

8.0

07TH2D

070246T NguyÔn T£ Ho§n

Phóc

07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

6.0

07TH2D

070247T NguyÔn V€n

Phóc

07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH2D

070247T NguyÔn V€n

Phóc

07TH2D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH2D

070247T NguyÔn V€n

Phóc

07TH2D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070247T NguyÔn V€n

Phóc

07TH2D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070247T NguyÔn V€n

Phóc

07TH2D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

5.0

07TH2D

070247T NguyÔn V€n

Phóc

07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

5.0

07TH2D

070247T NguyÔn V€n

Phóc

07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

5.0

07TH2D

070248T Phan Hång

Phóc

07TH2D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH2D

070248T Phan Hång

Phóc

07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH2D

070248T Phan Hång

Phóc

07TH2D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

070248T Phan Hång

Phóc

07TH2D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

4.0

07TH2D

070248T Phan Hång

Phóc

07TH2D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

4.0

07TH2D

5.0

07TH2D

07TH2D
07TH2D

9.0

07TH2D
07TH2D

2.0

07TH2D
07TH2D

1.5

07TH2D

070248T Phan Hång

Phóc

07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

4.0

07TH2D

070248T Phan Hång

Phóc

07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

5.0

07TH2D

070249T L¢ Quèc

Phong

07TH2D

TH

AV229 Anh v€n giao tiÕp 2

3

07TH2D

070249T L¢ Quèc

Phong

07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH2D

070249T L¢ Quèc

Phong

07TH2D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH2D

070249T L¢ Quèc

Phong

07TH2D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070249T L¢ Quèc

Phong

07TH2D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070249T L¢ Quèc

Phong

07TH2D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

9.0

07TH2D

070249T L¢ Quèc

Phong

07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

9.0

07TH2D

070249T L¢ Quèc

Phong

07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

7.0

07TH2D

070251T Tr¶n Ÿ×nh

Phong

07TH2D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH2D

070251T Tr¶n Ÿ×nh

Phong

07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH2D

070251T Tr¶n Ÿ×nh

Phong

07TH2D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

070251T Tr¶n Ÿ×nh

Phong

07TH2D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070251T Tr¶n Ÿ×nh

Phong

07TH2D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070251T Tr¶n Ÿ×nh

Phong

07TH2D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

6.0

07TH2D

070251T Tr¶n Ÿ×nh

Phong

07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

7.0

07TH2D

070251T Tr¶n Ÿ×nh

Phong

07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

4.0

07TH2D

070252T Tr¶n Thanh

Phong

07TH2D

TH

AV229 Anh v€n giao tiÕp 2

3

07TH2D

070252T Tr¶n Thanh

Phong

07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH2D

070252T Tr¶n Thanh

Phong

07TH2D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH2D

070252T Tr¶n Thanh

Phong

07TH2D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070252T Tr¶n Thanh

Phong

07TH2D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070252T Tr¶n Thanh

Phong

07TH2D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

6.0

07TH2D

070252T Tr¶n Thanh

Phong

07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

7.0

07TH2D

070252T Tr¶n Thanh

Phong

07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

6.0

07TH2D

070253T Vâ Thanh

Phong

07TH2D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH2D

070253T Vâ Thanh

Phong

07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH2D

070253T Vâ Thanh

Phong

07TH2D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH2D

10.0

07TH2D
07TH2D

1.5

07TH2D
8.0

07TH2D
07TH2D

5.0

07TH2D
07TH2D

070253T Vâ Thanh

Phong

07TH2D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070253T Vâ Thanh

Phong

07TH2D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

6.0

07TH2D

070253T Vâ Thanh

Phong

07TH2D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

8.0

07TH2D

070253T Vâ Thanh

Phong

07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

6.0

07TH2D

070253T Vâ Thanh

Phong

07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

5.0

07TH2D

070254T Ÿç Ho§ng

Qu¡n

07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

070254T Ÿç Ho§ng

Qu¡n

07TH2D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

070254T Ÿç Ho§ng

Qu¡n

07TH2D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

5.0

07TH2D

070254T Ÿç Ho§ng

Qu¡n

07TH2D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

4.0

07TH2D

070254T Ÿç Ho§ng

Qu¡n

07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

7.0

07TH2D

070254T Ÿç Ho§ng

Qu¡n

07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

5.0

07TH2D

070256T L¢ Ngäc

Quang

07TH2D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH2D

070256T L¢ Ngäc

Quang

07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH2D

070256T L¢ Ngäc

Quang

07TH2D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH2D

070256T L¢ Ngäc

Quang

07TH2D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070256T L¢ Ngäc

Quang

07TH2D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070256T L¢ Ngäc

Quang

07TH2D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

070256T L¢ Ngäc

Quang

07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

070256T L¢ Ngäc

Quang

07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

070257T Ph«m Duy

Quang

07TH2D

TH

AV229 Anh v€n giao tiÕp 2

3

07TH2D

070257T Ph«m Duy

Quang

07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH2D

070257T Ph«m Duy

Quang

07TH2D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

070257T Ph«m Duy

Quang

07TH2D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070257T Ph«m Duy

Quang

07TH2D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070257T Ph«m Duy

Quang

07TH2D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

3.0

07TH2D

070257T Ph«m Duy

Quang

07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

6.0

07TH2D

070257T Ph«m Duy

Quang

07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

3.0

07TH2D

070258T Ph«m Tr¶n Nh¾t

Quang

07TH2D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH2D

070258T Ph«m Tr¶n Nh¾t

Quang

07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH2D

07TH2D

5

07TH2D

1.5

07TH2D

6.0

07TH2D
07TH2D

8.0

07TH2D
07TH2D

6.0

1.5

07TH2D

07TH2D
2.0

07TH2D
07TH2D

070258T Ph«m Tr¶n Nh¾t

Quang

07TH2D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

070258T Ph«m Tr¶n Nh¾t

Quang

07TH2D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

1.5
4

07TH2D

070258T Ph«m Tr¶n Nh¾t

Quang

07TH2D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070258T Ph«m Tr¶n Nh¾t

Quang

07TH2D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

7.0

07TH2D

070258T Ph«m Tr¶n Nh¾t

Quang

07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

6.0

07TH2D

070258T Ph«m Tr¶n Nh¾t

Quang

07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

6.0

07TH2D

070259T Tr¶n Vâ Duy

Quang

07TH2D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH2D

070259T Tr¶n Vâ Duy

Quang

07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH2D

070259T Tr¶n Vâ Duy

Quang

07TH2D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH2D

070259T Tr¶n Vâ Duy

Quang

07TH2D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070259T Tr¶n Vâ Duy

Quang

07TH2D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070259T Tr¶n Vâ Duy

Quang

07TH2D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

7.0

07TH2D

070259T Tr¶n Vâ Duy

Quang

07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

8.0

07TH2D

070259T Tr¶n Vâ Duy

Quang

07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

7.0

07TH2D

070260T L¢ Minh

Quúnh

07TH2D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH2D

070260T L¢ Minh

Quúnh

07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH2D

070260T L¢ Minh

Quúnh

07TH2D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

070260T L¢ Minh

Quúnh

07TH2D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070260T L¢ Minh

Quúnh

07TH2D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070260T L¢ Minh

Quúnh

07TH2D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

7.0

07TH2D

070260T L¢ Minh

Quúnh

07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

7.0

07TH2D

070260T L¢ Minh

Quúnh

07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

6.0

07TH2D

070261T Tr¶n Xu¡n

Quúnh

07TH2D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH2D

070261T Tr¶n Xu¡n

Quúnh

07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH2D

070261T Tr¶n Xu¡n

Quúnh

07TH2D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH2D

070261T Tr¶n Xu¡n

Quúnh

07TH2D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

10.0

07TH2D

070261T Tr¶n Xu¡n

Quúnh

07TH2D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

7.0

07TH2D

070261T Tr¶n Xu¡n

Quúnh

07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

8.0

07TH2D

070261T Tr¶n Xu¡n

Quúnh

07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

7.0

07TH2D

7.0

07TH2D
07TH2D

6.0

07TH2D
07TH2D

1.5

07TH2D
5.0

07TH2D
07TH2D

070262T Huúnh Thanh

Quý

07TH2D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH2D

070262T Huúnh Thanh

Quý

07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH2D

070262T Huúnh Thanh

Quý

07TH2D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

070262T Huúnh Thanh

Quý

07TH2D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070262T Huúnh Thanh

Quý

07TH2D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070262T Huúnh Thanh

Quý

07TH2D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

9.0

07TH2D

070262T Huúnh Thanh

Quý

07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

6.0

07TH2D

070262T Huúnh Thanh

Quý

07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

6.0

07TH2D

070264T Tr¥¤ng Lý

QuyÒn

07TH2D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH2D

070264T Tr¥¤ng Lý

QuyÒn

07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH2D

070264T Tr¥¤ng Lý

QuyÒn

07TH2D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH2D

070264T Tr¥¤ng Lý

QuyÒn

07TH2D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

9.0

07TH2D

070264T Tr¥¤ng Lý

QuyÒn

07TH2D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

7.0

07TH2D

070264T Tr¥¤ng Lý

QuyÒn

07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

6.0

07TH2D

070264T Tr¥¤ng Lý

QuyÒn

07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

5.0

07TH2D

070265T Tr¶n Ngäc

Sªng

07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

070265T Tr¶n Ngäc

Sªng

07TH2D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

070265T Tr¶n Ngäc

Sªng

07TH2D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070265T Tr¶n Ngäc

Sªng

07TH2D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

07TH2D

070265T Tr¶n Ngäc

Sªng

07TH2D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

07TH2D

070265T Tr¶n Ngäc

Sªng

07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

07TH2D

070265T Tr¶n Ngäc

Sªng

07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

07TH2D

070266T Ph«m C£ng

S¤n

07TH2D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH2D

070266T Ph«m C£ng

S¤n

07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH2D

070266T Ph«m C£ng

S¤n

07TH2D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH2D

070266T Ph«m C£ng

S¤n

07TH2D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070266T Ph«m C£ng

S¤n

07TH2D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070266T Ph«m C£ng

S¤n

07TH2D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

4.0

07TH2D

070266T Ph«m C£ng

S¤n

07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

6.0

07TH2D

1.5

07TH2D
6.0

07TH2D
07TH2D

07TH2D

1.5

07TH2D
5.0

5.0

07TH2D

07TH2D
07TH2D

070266T Ph«m C£ng

S¤n

07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

070267T Ph«m Hång

S¤n

07TH2D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

5.0

07TH2D

070267T Ph«m Hång

S¤n

07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH2D

070267T Ph«m Hång

S¤n

07TH2D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH2D

070267T Ph«m Hång

S¤n

07TH2D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070267T Ph«m Hång

S¤n

07TH2D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070267T Ph«m Hång

S¤n

07TH2D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

7.0

07TH2D

070267T Ph«m Hång

S¤n

07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

7.0

07TH2D

070267T Ph«m Hång

S¤n

07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

5.0

07TH2D

070268T Phïng V€n

S¤n

07TH2D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH2D

070268T Phïng V€n

S¤n

07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH2D

070268T Phïng V€n

S¤n

07TH2D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH2D

070268T Phïng V€n

S¤n

07TH2D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070268T Phïng V€n

S¤n

07TH2D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070268T Phïng V€n

S¤n

07TH2D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

5.0

07TH2D

070268T Phïng V€n

S¤n

07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

8.0

07TH2D

070268T Phïng V€n

S¤n

07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

5.0

07TH2D

070269T L¢ V€n

Sang

07TH2D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH2D

070269T L¢ V€n

Sang

07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH2D

070269T L¢ V€n

Sang

07TH2D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

070269T L¢ V€n

Sang

07TH2D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070269T L¢ V€n

Sang

07TH2D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070269T L¢ V€n

Sang

07TH2D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

3.0

07TH2D

070269T L¢ V€n

Sang

07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

8.0

07TH2D

070269T L¢ V€n

Sang

07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

5.0

07TH2D

070270T Tr¥¤ng TiÕn

07TH2D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH2D

070270T Tr¥¤ng TiÕn

07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH2D

070270T Tr¥¤ng TiÕn

07TH2D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH2D

070270T Tr¥¤ng TiÕn

07TH2D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

6.0

07TH2D
07TH2D

5.0

07TH2D
07TH2D

1.5

4

07TH2D

07TH2D
3.0

07TH2D
07TH2D

4.0

07TH2D

070270T Tr¥¤ng TiÕn

07TH2D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070270T Tr¥¤ng TiÕn

07TH2D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

7.0

07TH2D
07TH2D

070270T Tr¥¤ng TiÕn

07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

6.0

07TH2D

070270T Tr¥¤ng TiÕn

07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

6.0

07TH2D

070271T Chi¢u Minh

T¡m

07TH2D

TH

AV229 Anh v€n giao tiÕp 2

3

07TH2D

070271T Chi¢u Minh

T¡m

07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH2D

070271T Chi¢u Minh

T¡m

07TH2D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH2D

070271T Chi¢u Minh

T¡m

07TH2D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

10.0

07TH2D

070271T Chi¢u Minh

T¡m

07TH2D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

7.0

07TH2D

070271T Chi¢u Minh

T¡m

07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

7.0

07TH2D

070271T Chi¢u Minh

T¡m

07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

6.0

07TH2D

070272T L¢ Hïng

T¡m

07TH2D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH2D

070272T L¢ Hïng

T¡m

07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH2D

070272T L¢ Hïng

T¡m

07TH2D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH2D

070272T L¢ Hïng

T¡m

07TH2D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070272T L¢ Hïng

T¡m

07TH2D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070272T L¢ Hïng

T¡m

07TH2D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

6.0

07TH2D

070272T L¢ Hïng

T¡m

07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

7.0

07TH2D

070272T L¢ Hïng

T¡m

07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

6.0

07TH2D

070273T NguyÔn ThuyÕt Linh

T¡m

07TH2D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH2D

070273T NguyÔn ThuyÕt Linh

T¡m

07TH2D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH2D

070273T NguyÔn ThuyÕt Linh

T¡m

07TH2D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

070273T NguyÔn ThuyÕt Linh

T¡m

07TH2D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070273T NguyÔn ThuyÕt Linh

T¡m

07TH2D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

07TH2D

070273T NguyÔn ThuyÕt Linh

T¡m

07TH2D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

07TH2D

070273T NguyÔn ThuyÕt Linh

T¡m

07TH2D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

07TH2D

070273T NguyÔn ThuyÕt Linh

T¡m

07TH2D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

07TH2D

510096T NguyÔn L¢

Huy

07TH2N

TH

TH225 Ÿå ªn m£n häc 2

2

08TH1N

510096T NguyÔn L¢

Huy

07TH2N

TH

TH257 PT thiÕt kÕ HT h¥íng ¦èi t¥îng

4.5

08TH1N

2.0

07TH2D
07TH2D

1.5

07TH2D
0.0

07TH2D

510096T NguyÔn L¢

Huy

07TH2N

TH

VL110 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A2

4

06MT1D

512155M NguyÔn TiÕn

Dòng

07TH2N

TH

AV439 Anh v€n giao tiÕp 4

3

06TH3D

512517M NguyÔn Th§nh

07TH2N

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

512517M NguyÔn Th§nh

07TH2N

TH

TH225 Ÿå ªn m£n häc 2

2

08TH1N

512517M NguyÔn Th§nh

07TH2N

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

06TH1D

512517M NguyÔn Th§nh

07TH2N

TH

TH246 L¾p tr×nh Java v§ Web

4.5

08TH1N

512517M NguyÔn Th§nh

07TH2N

TH

TH257 PT thiÕt kÕ HT h¥íng ¦èi t¥îng

4.5

08TH2N

512517M NguyÔn Th§nh

07TH2N

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

07TN1D

610271T NguyÔn ThÞ Hång

H«nh

07TH2N

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06QT2D

610271T NguyÔn ThÞ Hång

H«nh

07TH2N

TH

TH225 Ÿå ªn m£n häc 2

2

610314T NguyÔn Phó

Quèc

07TH2N

TH

DT225 Lý thuyÕt th£ng tin

3

610314T NguyÔn Phó

Quèc

07TH2N

TH

TH242 L¾p tr×nh n¡ng cao

4.5

610394T NguyÔn Minh

Qu¡n

07TH2N

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07QT3C

610394T NguyÔn Minh

Qu¡n

07TH2N

TH

VL110 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A2

4

06MT1D

710024T ٵng Duy

HiÕu

07TH2N

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

1.5

06TH2D

710024T ٵng Duy

HiÕu

07TH2N

TH

TH225 Ÿå ªn m£n häc 2

2

08TH1N

710026T T« C£ng

HiÕu

07TH2N

TH

TH225 Ÿå ªn m£n häc 2

710056T Ÿç Th§nh

NghÜa

07TH2N

TH

TC103 Giªo dôc thÓ ch½t 3

710056T Ÿç Th§nh

NghÜa

07TH2N

TH

710057T L¢ Tr¥¤ng T¥

NghÜa

07TH2N

710109T NguyÔn ThÞ H¨i

V¡n

07TH2N

710109T NguyÔn ThÞ H¨i

V¡n

710109T NguyÔn ThÞ H¨i

V¡n

060280T Ho§ng L¢ Ph¥íc
060280T Ho§ng L¢ Ph¥íc

0.0

07TH2D

08TH1N
0.0

07DD2N
06TH1D

2

08TH1N

1.5

06TH1D

TH225 Ÿå ªn m£n häc 2

2

08TH2N

TH

TH225 Ÿå ªn m£n häc 2

2

08TH1N

TH

TH225 Ÿå ªn m£n häc 2

2

08TH2N

07TH2N

TH

TH230 L¾p tr×nh Unix

4.5

08TH1N

07TH2N

TH

VL110 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A2

4

06MT1D

Thä

07TH3D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

Thä

07TH3D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

060290T H§ Minh

Trung

07TH3D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

060290T H§ Minh

Trung

07TH3D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

0.0

07TH3D

060290T H§ Minh

Trung

07TH3D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

5.0

07TH3D

060290T H§ Minh

Trung

07TH3D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

5.0

07TH3D

07TH3D
0.0

07TH3D
07TH3D

060322T NguyÔn Huy

07TH3D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

060322T NguyÔn Huy

07TH3D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

5.0

07TH3D
07TH3D

060322T NguyÔn Huy

07TH3D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

0.0

07TH3D

060322T NguyÔn Huy

07TH3D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

5.0

07TH3D

060329T Tr¶n ThÕ

M«nh

07TH3D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

060329T Tr¶n ThÕ

M«nh

07TH3D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

060329T Tr¶n ThÕ

M«nh

07TH3D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

2.0

07TH3D

060329T Tr¶n ThÕ

M«nh

07TH3D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

4.0

07TH3D

060329T Tr¶n ThÕ

M«nh

07TH3D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

6.0

07TH3D

070275T Cao Minh

T¡n

07TH3D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH3D

070275T Cao Minh

T¡n

07TH3D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH3D

070275T Cao Minh

T¡n

07TH3D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH3D

070275T Cao Minh

T¡n

07TH3D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070275T Cao Minh

T¡n

07TH3D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070275T Cao Minh

T¡n

07TH3D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

6.0

07TH3D

070275T Cao Minh

T¡n

07TH3D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

6.0

07TH3D

070275T Cao Minh

T¡n

07TH3D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

6.0

07TH3D

070276T L¢ Thanh

T¡n

07TH3D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH3D

070276T L¢ Thanh

T¡n

07TH3D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH3D

070276T L¢ Thanh

T¡n

07TH3D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

070276T L¢ Thanh

T¡n

07TH3D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070276T L¢ Thanh

T¡n

07TH3D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070276T L¢ Thanh

T¡n

07TH3D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

8.0

07TH3D

070276T L¢ Thanh

T¡n

07TH3D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

7.0

07TH3D

070276T L¢ Thanh

T¡n

07TH3D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

5.0

07TH3D

070277T NguyÔn Duy

T¡n

07TH3D

TH

AV229 Anh v€n giao tiÕp 2

3

07TH3D

070277T NguyÔn Duy

T¡n

07TH3D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH3D

070277T NguyÔn Duy

T¡n

07TH3D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH3D

070277T NguyÔn Duy

T¡n

07TH3D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

07TH3D
07TH3D

3.0

07TH3D

1.5

4

07TH3D

07TH3D
4.0

07TH3D
07TH3D

1.0

07TH3D

070277T NguyÔn Duy

T¡n

07TH3D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

6.0

07TH3D

070277T NguyÔn Duy

T¡n

07TH3D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

5.0

07TH3D

070277T NguyÔn Duy

T¡n

07TH3D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

4.0

07TH3D

070278T H§ ChÝ

T§i

07TH3D

TH

AV229 Anh v€n giao tiÕp 2

3

07TH3D

070278T H§ ChÝ

T§i

07TH3D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH3D

070278T H§ ChÝ

T§i

07TH3D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

070278T H§ ChÝ

T§i

07TH3D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070278T H§ ChÝ

T§i

07TH3D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070278T H§ ChÝ

T§i

07TH3D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

7.0

07TH3D

070278T H§ ChÝ

T§i

07TH3D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

6.0

07TH3D

070278T H§ ChÝ

T§i

07TH3D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

6.0

07TH3D

070279T Vâ T½n

T§i

07TH3D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH3D

070279T Vâ T½n

T§i

07TH3D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH3D

070279T Vâ T½n

T§i

07TH3D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH3D

070279T Vâ T½n

T§i

07TH3D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070279T Vâ T½n

T§i

07TH3D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070279T Vâ T½n

T§i

07TH3D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

7.0

07TH3D

070279T Vâ T½n

T§i

07TH3D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

7.0

07TH3D

070279T Vâ T½n

T§i

07TH3D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

6.0

07TH3D

070280T L¥¤ng TuÖ

Th¥

07TH3D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH3D

070280T L¥¤ng TuÖ

Th¥

07TH3D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH3D

070280T L¥¤ng TuÖ

Th¥

07TH3D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

070280T L¥¤ng TuÖ

Th¥

07TH3D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070280T L¥¤ng TuÖ

Th¥

07TH3D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070280T L¥¤ng TuÖ

Th¥

07TH3D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

7.0

07TH3D

070280T L¥¤ng TuÖ

Th¥

07TH3D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

6.0

07TH3D

070280T L¥¤ng TuÖ

Th¥

07TH3D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

5.0

07TH3D

070281T Phan ThÞ Anh

Th¥

07TH3D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH3D

070281T Phan ThÞ Anh

Th¥

07TH3D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH3D

1.5

07TH3D
4.0

07TH3D
07TH3D

4.0

07TH3D
07TH3D

1.5

07TH3D
2.0

07TH3D
07TH3D

070281T Phan ThÞ Anh

Th¥

07TH3D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

070281T Phan ThÞ Anh

Th¥

07TH3D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

1.5
4

07TH3D

070281T Phan ThÞ Anh

Th¥

07TH3D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070281T Phan ThÞ Anh

Th¥

07TH3D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

8.0

07TH3D

070281T Phan ThÞ Anh

Th¥

07TH3D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

6.0

07TH3D

070281T Phan ThÞ Anh

Th¥

07TH3D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

5.0

07TH3D

070282T NguyÔn Th§nh

Thªi

07TH3D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH3D

070282T NguyÔn Th§nh

Thªi

07TH3D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH3D

070282T NguyÔn Th§nh

Thªi

07TH3D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH3D

070282T NguyÔn Th§nh

Thªi

07TH3D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070282T NguyÔn Th§nh

Thªi

07TH3D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070282T NguyÔn Th§nh

Thªi

07TH3D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

8.0

07TH3D

070282T NguyÔn Th§nh

Thªi

07TH3D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

0.0

07TH3D

070282T NguyÔn Th§nh

Thªi

07TH3D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

7.0

07TH3D

070283T Ph«m Ngäc

Thªi

07TH3D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH3D

070283T Ph«m Ngäc

Thªi

07TH3D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH3D

070283T Ph«m Ngäc

Thªi

07TH3D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

070283T Ph«m Ngäc

Thªi

07TH3D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

7.0

07TH3D

070283T Ph«m Ngäc

Thªi

07TH3D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

5.0

07TH3D

070283T Ph«m Ngäc

Thªi

07TH3D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

8.0

07TH3D

070283T Ph«m Ngäc

Thªi

07TH3D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

5.0

07TH3D

070284T NguyÔn Minh

Th¤

07TH3D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

070284T NguyÔn Minh

Th¤

07TH3D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

070284T NguyÔn Minh

Th¤

07TH3D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070284T NguyÔn Minh

Th¤

07TH3D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070284T NguyÔn Minh

Th¤

07TH3D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

4.0

07TH3D

070284T NguyÔn Minh

Th¤

07TH3D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

4.0

07TH3D

070284T NguyÔn Minh

Th¤

07TH3D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

7.0

07TH3D

070286T NguyÔn Ÿøc

Th§nh

07TH3D

TH

AV229 Anh v€n giao tiÕp 2

3

3.0

07TH3D
07TH3D

3.0

07TH3D
07TH3D

1.5

07TH3D

5

07TH3D

1.5

07TH3D
1.0

07TH3D
07TH3D

07TH3D

070286T NguyÔn Ÿøc

Th§nh

07TH3D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

070286T NguyÔn Ÿøc

Th§nh

07TH3D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

5

07TH3D

1.5

07TH3D

070286T NguyÔn Ÿøc

Th§nh

07TH3D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070286T NguyÔn Ÿøc

Th§nh

07TH3D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070286T NguyÔn Ÿøc

Th§nh

07TH3D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

4.0

07TH3D

070286T NguyÔn Ÿøc

Th§nh

07TH3D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

8.0

07TH3D

070286T NguyÔn Ÿøc

Th§nh

07TH3D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

6.0

07TH3D

070287T NguyÔn Ho§ng

Th§nh

07TH3D

TH

AV229 Anh v€n giao tiÕp 2

3

07TH3D

070287T NguyÔn Ho§ng

Th§nh

07TH3D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH3D

070287T NguyÔn Ho§ng

Th§nh

07TH3D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

070287T NguyÔn Ho§ng

Th§nh

07TH3D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070287T NguyÔn Ho§ng

Th§nh

07TH3D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070287T NguyÔn Ho§ng

Th§nh

07TH3D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

070287T NguyÔn Ho§ng

Th§nh

07TH3D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

070287T NguyÔn Ho§ng

Th§nh

07TH3D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

070288T Ph«m NguyÔn C£ng

Th§nh

07TH3D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH3D

070288T Ph«m NguyÔn C£ng

Th§nh

07TH3D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH3D

070288T Ph«m NguyÔn C£ng

Th§nh

07TH3D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH3D

070288T Ph«m NguyÔn C£ng

Th§nh

07TH3D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070288T Ph«m NguyÔn C£ng

Th§nh

07TH3D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070288T Ph«m NguyÔn C£ng

Th§nh

07TH3D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

6.0

07TH3D

070288T Ph«m NguyÔn C£ng

Th§nh

07TH3D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

7.0

07TH3D

070288T Ph«m NguyÔn C£ng

Th§nh

07TH3D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

6.0

07TH3D

070289T Tr¥¤ng Ngäc

Th§nh

07TH3D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH3D

070289T Tr¥¤ng Ngäc

Th§nh

07TH3D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH3D

070289T Tr¥¤ng Ngäc

Th§nh

07TH3D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH3D

070289T Tr¥¤ng Ngäc

Th§nh

07TH3D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070289T Tr¥¤ng Ngäc

Th§nh

07TH3D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070289T Tr¥¤ng Ngäc

Th§nh

07TH3D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

3.0

07TH3D
07TH3D

1.5

07TH3D
3.0

07TH3D
07TH3D

8.0

07TH3D
07TH3D

5.0

5.0

07TH3D

07TH3D
07TH3D

6.0

07TH3D
07TH3D

9.0

07TH3D

070289T Tr¥¤ng Ngäc

Th§nh

07TH3D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

9.0

07TH3D

070289T Tr¥¤ng Ngäc

Th§nh

07TH3D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

6.0

07TH3D

070290T H§ Minh

Th¨o

07TH3D

TH

AV229 Anh v€n giao tiÕp 2

3

07TH3D

070290T H§ Minh

Th¨o

07TH3D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH3D

070290T H§ Minh

Th¨o

07TH3D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH3D

070290T H§ Minh

Th¨o

07TH3D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

4.0

07TH3D

070290T H§ Minh

Th¨o

07TH3D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

6.0

07TH3D

070290T H§ Minh

Th¨o

07TH3D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

6.0

07TH3D

070290T H§ Minh

Th¨o

07TH3D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

6.0

07TH3D

070291T L¡m ThÞ Thanh

Th¨o

07TH3D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH3D

070291T L¡m ThÞ Thanh

Th¨o

07TH3D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH3D

070291T L¡m ThÞ Thanh

Th¨o

07TH3D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH3D

070291T L¡m ThÞ Thanh

Th¨o

07TH3D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070291T L¡m ThÞ Thanh

Th¨o

07TH3D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070291T L¡m ThÞ Thanh

Th¨o

07TH3D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

5.0

07TH3D

070291T L¡m ThÞ Thanh

Th¨o

07TH3D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

7.0

07TH3D

070291T L¡m ThÞ Thanh

Th¨o

07TH3D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

6.0

07TH3D

070292T L¢ ThÞ HiÕu

Th¨o

07TH3D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH3D

070292T L¢ ThÞ HiÕu

Th¨o

07TH3D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH3D

070292T L¢ ThÞ HiÕu

Th¨o

07TH3D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

070292T L¢ ThÞ HiÕu

Th¨o

07TH3D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070292T L¢ ThÞ HiÕu

Th¨o

07TH3D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070292T L¢ ThÞ HiÕu

Th¨o

07TH3D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

6.0

07TH3D

070292T L¢ ThÞ HiÕu

Th¨o

07TH3D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

0.0

07TH3D

070292T L¢ ThÞ HiÕu

Th¨o

07TH3D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

6.0

07TH3D

070294T Vâ ThÞ Ph¥¤ng

Th¨o

07TH3D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH3D

070294T Vâ ThÞ Ph¥¤ng

Th¨o

07TH3D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH3D

070294T Vâ ThÞ Ph¥¤ng

Th¨o

07TH3D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH3D

070294T Vâ ThÞ Ph¥¤ng

Th¨o

07TH3D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

5.0

07TH3D

1.5

4

07TH3D

07TH3D
4.0

07TH3D
07TH3D

3.0

07TH3D

070294T Vâ ThÞ Ph¥¤ng

Th¨o

07TH3D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070294T Vâ ThÞ Ph¥¤ng

Th¨o

07TH3D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

8.0

07TH3D
07TH3D

070294T Vâ ThÞ Ph¥¤ng

Th¨o

07TH3D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

5.0

07TH3D

070294T Vâ ThÞ Ph¥¤ng

Th¨o

07TH3D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

7.0

07TH3D

070295T Vò ThÞ

Th¨o

07TH3D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH3D

070295T Vò ThÞ

Th¨o

07TH3D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH3D

070295T Vò ThÞ

Th¨o

07TH3D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH3D

070295T Vò ThÞ

Th¨o

07TH3D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070295T Vò ThÞ

Th¨o

07TH3D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070295T Vò ThÞ

Th¨o

07TH3D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

8.0

07TH3D

070295T Vò ThÞ

Th¨o

07TH3D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

8.0

07TH3D

070295T Vò ThÞ

Th¨o

07TH3D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

7.0

07TH3D

070296T L¢ V€n

Th¯m

07TH3D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH3D

070296T L¢ V€n

Th¯m

07TH3D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH3D

070296T L¢ V€n

Th¯m

07TH3D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

070296T L¢ V€n

Th¯m

07TH3D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070296T L¢ V€n

Th¯m

07TH3D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070296T L¢ V€n

Th¯m

07TH3D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

8.0

07TH3D

070296T L¢ V€n

Th¯m

07TH3D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

7.0

07TH3D

070296T L¢ V€n

Th¯m

07TH3D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

7.0

07TH3D

070297T Ÿinh Quèc

Th¯ng

07TH3D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH3D

070297T Ÿinh Quèc

Th¯ng

07TH3D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH3D

070297T Ÿinh Quèc

Th¯ng

07TH3D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH3D

070297T Ÿinh Quèc

Th¯ng

07TH3D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070297T Ÿinh Quèc

Th¯ng

07TH3D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070297T Ÿinh Quèc

Th¯ng

07TH3D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

6.0

07TH3D

070297T Ÿinh Quèc

Th¯ng

07TH3D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

9.0

07TH3D

070297T Ÿinh Quèc

Th¯ng

07TH3D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

6.0

07TH3D

070298T NguyÔn Ÿøc

Th¯ng

07TH3D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

4.0

07TH3D
07TH3D

1.5

07TH3D
3.0

07TH3D
07TH3D

6.0

07TH3D
07TH3D

07TH3D

070298T NguyÔn Ÿøc

Th¯ng

07TH3D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

070298T NguyÔn Ÿøc

Th¯ng

07TH3D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

5

07TH3D

1.5

07TH3D

070298T NguyÔn Ÿøc

Th¯ng

07TH3D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070298T NguyÔn Ÿøc

Th¯ng

07TH3D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070298T NguyÔn Ÿøc

Th¯ng

07TH3D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

3.0

07TH3D

070298T NguyÔn Ÿøc

Th¯ng

07TH3D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

6.0

07TH3D

070298T NguyÔn Ÿøc

Th¯ng

07TH3D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

07TH3D

070299T NguyÔn ViÖt

Th¯ng

07TH3D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH3D

070299T NguyÔn ViÖt

Th¯ng

07TH3D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH3D

070299T NguyÔn ViÖt

Th¯ng

07TH3D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

070299T NguyÔn ViÖt

Th¯ng

07TH3D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070299T NguyÔn ViÖt

Th¯ng

07TH3D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070299T NguyÔn ViÖt

Th¯ng

07TH3D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

4.0

07TH3D

070299T NguyÔn ViÖt

Th¯ng

07TH3D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

6.0

07TH3D

070299T NguyÔn ViÖt

Th¯ng

07TH3D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

6.0

07TH3D

070300T Phan ChiÕn

Th¯ng

07TH3D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH3D

070300T Phan ChiÕn

Th¯ng

07TH3D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH3D

070300T Phan ChiÕn

Th¯ng

07TH3D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH3D

070300T Phan ChiÕn

Th¯ng

07TH3D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070300T Phan ChiÕn

Th¯ng

07TH3D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070300T Phan ChiÕn

Th¯ng

07TH3D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

6.0

07TH3D

070300T Phan ChiÕn

Th¯ng

07TH3D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

6.0

07TH3D

070300T Phan ChiÕn

Th¯ng

07TH3D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

6.0

07TH3D

070301T Hå Ngäc

Th«ch

07TH3D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH3D

070301T Hå Ngäc

Th«ch

07TH3D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH3D

070301T Hå Ngäc

Th«ch

07TH3D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH3D

070301T Hå Ngäc

Th«ch

07TH3D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070301T Hå Ngäc

Th«ch

07TH3D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070301T Hå Ngäc

Th«ch

07TH3D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

4.0

07TH3D
07TH3D

1.5

07TH3D
0.0

07TH3D
07TH3D

7.0

07TH3D
07TH3D

2.0

07TH3D
07TH3D

6.0

07TH3D

070301T Hå Ngäc

Th«ch

07TH3D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

6.0

07TH3D

070301T Hå Ngäc

Th«ch

07TH3D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

5.0

07TH3D

070302T Ng£ Ÿ×nh

Th«nh

07TH3D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH3D

070302T Ng£ Ÿ×nh

Th«nh

07TH3D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH3D

070302T Ng£ Ÿ×nh

Th«nh

07TH3D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH3D

070302T Ng£ Ÿ×nh

Th«nh

07TH3D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070302T Ng£ Ÿ×nh

Th«nh

07TH3D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070302T Ng£ Ÿ×nh

Th«nh

07TH3D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

6.0

07TH3D

070302T Ng£ Ÿ×nh

Th«nh

07TH3D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

9.0

07TH3D

070302T Ng£ Ÿ×nh

Th«nh

07TH3D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

5.0

07TH3D

070303T Huúnh H÷u

Thä

07TH3D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH3D

070303T Huúnh H÷u

Thä

07TH3D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH3D

070303T Huúnh H÷u

Thä

07TH3D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

070303T Huúnh H÷u

Thä

07TH3D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070303T Huúnh H÷u

Thä

07TH3D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070303T Huúnh H÷u

Thä

07TH3D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

5.0

07TH3D

070303T Huúnh H÷u

Thä

07TH3D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

5.0

07TH3D

070303T Huúnh H÷u

Thä

07TH3D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

5.0

07TH3D

070304T L¢ H÷u

Thä

07TH3D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH3D

070304T L¢ H÷u

Thä

07TH3D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH3D

070304T L¢ H÷u

Thä

07TH3D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH3D

070304T L¢ H÷u

Thä

07TH3D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070304T L¢ H÷u

Thä

07TH3D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070304T L¢ H÷u

Thä

07TH3D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

5.0

07TH3D

070304T L¢ H÷u

Thä

07TH3D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

6.0

07TH3D

070304T L¢ H÷u

Thä

07TH3D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

6.0

07TH3D

070305T L¢ Duy

Thanh

07TH3D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH3D

070305T L¢ Duy

Thanh

07TH3D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH3D

070305T L¢ Duy

Thanh

07TH3D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

1.5

07TH3D

1.0

07TH3D
07TH3D

1.5

07TH3D
2.0

07TH3D
07TH3D

5.0

07TH3D
07TH3D

070305T L¢ Duy

Thanh

07TH3D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070305T L¢ Duy

Thanh

07TH3D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

1.0

07TH3D

070305T L¢ Duy

Thanh

07TH3D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

6.0

07TH3D

070305T L¢ Duy

Thanh

07TH3D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

3.0

07TH3D

070305T L¢ Duy

Thanh

07TH3D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

6.0

07TH3D

070306T NguyÔn C£ng

Thanh

07TH3D

TH

AV129 Anh v€n giao tiÕp 1

3

07TH3D

070306T NguyÔn C£ng

Thanh

07TH3D

TH

KT101 Kinh tÕ chÝnh trÞ Mªc-L¢nin

5

07TH3D

070306T NguyÔn C£ng

Thanh

07TH3D

TH

TC101 Giªo dôc thÓ ch½t 1

070306T NguyÔn C£ng

Thanh

07TH3D

TH

TH106 Tin häc ¦«i c¥¤ng

4

070306T NguyÔn C£ng

Thanh

07TH3D

TH

TH108 Tin häc v€n phßng

4

070306T NguyÔn C£ng

Thanh

07TH3D

TH

TN110 Toªn cao c½p A1

3

5.0

07TH3D

070306T NguyÔn C£ng

Thanh

07TH3D

TH

TN112 Toªn cao c½p A2

4

4.0

07TH3D

070306T NguyÔn C£ng

Thanh

07TH3D

TH

VL111 V¾t lý ¦«i c¥¤ng A1

3

4.0

07TH3D

070307T NguyÔn ChÝ