UVOD

Dizalica u opštem smislu riječi je svaki uređaj koji služi za vertikalno dizanje i spuštanje kao i za horizontalno prenošenje tereta, sa ručnim ili motornim pogonom, nosivosti preko 100 kg, koji rade na principu namotavanja čeličnog užeta ili lanca na bubanj i podešena su za rad sa kukom, grabilicom ili drugim zahvatnim ili nosećim sredstvom. Osnovna klasifikacija dizalica je: prema načinu upotrebe (pokretne, nepokretne, prenosne) prema konstruktivnoj izvedbi (lančane, vitla, konzolne, toranjske, mosne, portalne, pretovarne, samohodne, žičane, ...) prema vrsti pogona (ručni, električni, hidraulični, pneumatski, sa SUS motorima) prema pogonskim klasama (pogonska klasa 1: mosne, montažne, industrijske; pogonska klasa 2: teške industrijske, toranjske, portalne, lučne i pretovarne; pogonska klasa 3: teške mosne za rad u valjaonicama, livnicama, visoke portalne sa magnetom i grabilicama; pogonska klasa 4: veoma teške pretovarne i dizalice u kontinuiranom radu).

Po načinu rada mogu biti: sa prekidima i kontinualne. Obično je potrebno da pogonski motor može brzo da pokrene mehanizam i da ga brzo zaustavi. Glavni rad je dizanje. Teret nose: šipke sa zupcima, zavrtnjevi, hidraulički klipovi, čelična užad i užad od biljnih i vještačkih vlakana ili lanci. Za horizontalno kretanje tereta dolaze u obzir voženje ili okretanje, ili pak njihova kombinacija. U svim uređajima za kretanje moraju biti ugrađene kočnice a nekad i ustavljače koje onemogućavaju neželjeno kretanje. U radu sa dizalicama neophodno je pridržavati se opštih mjera i normativa propisa iz Zaštite na radu. Specijalne i okretne dizalice: Osnovna konstrukciona karakteristika ovih dizalica (osim dizanja i spuštanja tereta) je prenos tereta uz pomoć mehanizama za okretanje nosećeg dijela dizalice koji pravi kružnu putanju. Razlikujemo: stubne ili toranjske dizalice, portalne ili okretne dizalice, plovne okretne dizalice.

1

Toranjske dizalice
Posljednjih decenija ove dizalice se sve više primjenjuju. Najviše značaja su imale u racionalizaciji i humanizaciji rada u visokogradnji, naročito kod prenosa kabastih tereta, sitnijih materijala, konstrukcija i betona. U konstrukcionom obliku postoji niz rješenja, kako u pogledu osnovnih karakteristika dizalica, tako i u pogledu njihove pokretljivosti ili upotrebe. Razlikujemo niskomontažne i visokomontažne toranjske dizalice. Niskomontažne toranjske dizalice su lahko prenosivi kranovi sa najvećom primjenom u građevinarstvu (visine dizanja tereta do 20 m) i industrijskim kompleksima. Osnovne tehničke karakteristike ovih dizalica su: - brza i lahka montaža krana, - konstrukcija kraka dizalice ili ruke koja može biti pokretna po vertikalnoj ravni i često je zovu igla, kao i horizontalna po kojoj se kreće mehanizam za podizanje – mačka (sl.1., sl. 2.) (ruka dužine do 30 m). - položaj obrtnog dijela dizalice je u donjem dijelu krana – iznad postolja. - komandna kabina (sl. 1., sl. 2.) najčešće je smještena ispod kraka dizalice i okreće se zajedno sa dizalicom i samim tim postiže dobar pogled rada dizalice. U novije vrijeme sve su više prisutne ovakve dizalice sa komandama za daljinsko upravljanje kranom, što je veoma povoljno kod montažnih radova.

Sl. 1. konstrukcije postolja su dosta različite. Postoje stacionarne i pokretne dizalice (veoma rijetko), i to: na gusjenicama, na kolosjeku i na pneumaticima. tehničko-eksploatacione karakteristike dizalica su: brzina dizanja tereta, brzina okretanja i brzina kretanja.

2

4. 4. 3.uz pomoć teleskopa (sl. 2. Sl.). 3 .) i ankerisanja za objekat (sl. Prikaz mačke i kabine Visokomontažne toranjske dizalice se kod nas primjenjuju za vertikalni transport i visine dizanja tereta od 20 m do 300 m .Sl.

Pokretne toranjske dizalice najčešće se postavljaju na kolosjek. Prije svake montaže krana neophodno je obezbjediti nesmetan prilaz sredstava za transport i montažu dizalice te proračunati i pripremiti podlogu za nju. Potain.Sl. za dizanje tereta. Pomjeranje dizalice po kolosjeku je lokalno .. kao i za pokretanje mačke po kraku ili dizanje tereta. a na gradilištu se pomoću autodizalica ili specijalnog vitla (nakon postavljanja početnog balasta) montiraju i podižu u visinu. Rukovalac dizalicom mora biti stručno obrazovan i zdravstveno sposoban za rad na visini i striktno se pridržavati Uputstva za dizaličara. koji komunikaciju sa kranistom vode pomoću znakova sporazumijevanja ili radio vezom. 3. Razlike se javljaju u pojedinim konstruktivnim rješenjima elemenata stubova. a pojedini tipovi se veoma malo razlikuju. izazvao je veliku potražnju a time i njihovu proizvodnju. posebno ovlašteni od organizacije za taj posao i koji su upoznati sa opasnostima pri radu na dizalici. u skladu sa propisima Zaštite na radu. Lakše dizalice prevoze se kompletne. Statički proračun stabilnosti podloge zavisi od ukupnog opterećenja dizalice (težina dizalice + maksimalna nosivost dizalice pomnožena sa koeficijentom sigurnosti). i varijacije napona struje. Metalna. naročito dizalicama. Međusobno rastojanje šina kolosjeka zavisi od mase dizalice i najčešće iznosi od 4 m do 5 m. opravke i održavanje dizalica mogu vršiti samo kvalifikovani radnici. a broj motora zavisi od konstrukcije dizalice. kretanja po kolosjeku. treba voditi računa o nosivosti tla. Nezamisliv je rad sa ovim dizalicama bez prisustva obučenog signaliste – vezača tereta. Montaža dizalica Montažu. ugrađen je termički uređaj za otkrivanje preopterećenja. Edil-GRU. ruku i njihovog nastavljanja. 4 . a u rijetkim slučajevima na portalnu stazu. Kod pokretnih dizalica po šinama izrađuju se posebni točkovi umjesto točkova sa vijencima. Pogon toranjskih dizalica je isključivo električni. Pomenućemo neke poznate proizvođače toranjskih dizalica: Liebherr. kao i to da se šine kolosjeka po potrebi ankerišu. smještaja pogonskih uređaja i kleterovanja (podizanja krana). Kod motora za pokretanje mačke osigurano je pokretanje bez proklizavanja i trenja primjenom telamit kotura kako nosećih tako i vodećih. pri čemu je omogućena postupna promjena brzine okretanja i startanja bez trzaja. i to samo kada su u pitanju teške konstrukcije dizalica. Kod motora. Pri radu sa dizalicama potrebno je obezbjediti potpun pregled puta tereta koga dizalica podiže i prenosi. Richier. Kada se postavlja kolosjek.po gradilištu i ograničenog je radijusa. Konkurencija proizvođača je velika. Schwing. Kod motora za okretanje dizalice uz uljnu spojnicu primjenjen je uređaj sa kliznim prstenovima za stepenasto puštanje u rad. Veliki napredak u opremi mehanizacijom..

Edil – GRU (montirana sa dijagramom nosivosti) Primjer transporta i montaže niskomontažne toranjske dizalice Sl. LIEBHERR 28 K (za transport) 5 . 6.Sl. 5.

7.Sl. LIEBHERR – faza montaže 6 .

Postavljanje centralnog balasta na postolje dizalice (sl.). 8. 9. 9.) dizalice i rasklapanje ruke (strijele). LIEBHERR – faza montaže Transport dizalice na pneumaticima i doprema do gradilišta. Uz pomoć montažne sajle vrši se uspravljanje stuba dizalice. štelovanje kočnica i graničnika u skladu sa nosivošću te priprema krana za tehnički pregled. Fiksiranje krana.- Sl. Istovremeno vertikalno podizanje stuba (sl. Postavljanje centralnog balasta i istovremeno vertikalno podizanje stuba 7 . Postavljanje dizalice na sopstvene stope uz pomoć autodizalice. Sl. Priključak na elektromrežu i uzemljenje. 9.

šleperima i kamionima. 10. montaža ruke (strijele) se montira na zemlji iz njenih dijelova u zavisnosti od projektovane dužine ruke krana ( od 25 m do 50 m). Ukupna težina zavisi od visine dizanja krana (koje se mogu montirati i do 300 m visine). 10. Težina centralnog balasta zavisi od montažne visine krana i kreće se od 22 . 12.). Faze montaže – primjer za kran 120 HC „Metalna“ Maribor: postavljanje kranske pruge širine 4. Mehanizam za okretanje služi za okretanje gornjeg dijela krana u djelokrugu rada montaža špica (vrh) – sl. poželjno je montirati minimalno četiri sekcije krana) teleskopsko izvlačenje krana do potrebne visine (maksimalno 12 sekcija po 2. a kreće se od 60 – 150 t. tj. prije montaže je neophodan proračun ankerisanja i određivanje dužine zatega. Kompletna ruka se uz pomoć autodizalice podiže i montira iznad kabine te osigura zategama (sl.sl. 6 m (kranska pruga se mora učvrstiti razuporama i po mogućnosti ankerisati) montaža podvoza i osnovnog stuba (sl. koji se utovaraju autodizalicom. itd. bubanj sa sajlom i reduktor) .) montaža radne sajle. Maksimalna visina dizanja samostojećeg toranskog krana iznosi 40 m (sl. kontrola mehanizama i podmazivanje nakon ove faze montaže kran je praktično u funkciji (gdje visina dizanja 16 m).5 m bez ankerisanja za objekat). 11. u slučaju ankerisanja za objekat. štelovanje kočnica.) priključenje na elektromrežu i uzemljenje (toranjska dizalica mora da uz sebe ima sopstveni elekto-ormarić) montaža centalnog balasta. zatim donjeg i gornjeg podesta (balkona) koji služi kao radna platforma montaža kabine sa okretnim dijelom i motorima za okretanje. montaža kontra ruke (repa) sa mehaničkim dijelom (el. Na gradilištu je neophodno obezbijediti dovoljan prostor za istovar i montažu krana. kransku stazu. Ukoliko će se izvršiti montaža iznad osnovne visine. ormar.) - 8 . krajnjih prekidača i uređaja preopterećenja.) montaža vodećeg dijela i hidrauličnog uređaja za podizanje (teleskop). 10. graničnika.Primjer transporta i montaže visokomontažne toranjske dizalice Transport ovakvih toranjskih dizalica se vrši na niskonosivim poluprikolicama. 11. Za montažu visokomontažnih toranjskih dizalica je neophodan projekat instalisanja i proračun podloge (u zavisnosti od toga da li će se toranjska dizalica montirati na stope.68 t (sl. ali se zbog krutosti konstrukcije ne preporučuje rad ispod visine dizanja od 26 m (tj.

9 .

Sl. 10. 10 .

11 .

11.Sl. 12 .

13 .

14 .Sl. 12.

15 .

14.Sl. tj. 15. Prikaz dužina zatega ruke u zavisnosti od njene dužine i nosivosti Teleskopsko izvlačenje i ankerisanje za objekat: za teleskopsko izvlačenje (sl. Prvo sidrenje (sl.) – ankerisanje za objekat se izvodi između pete i devete sekcije krana (uz prethodno određenu lokaciju vezivanja zatega za objekat) nakon čega se vrši teleskopsko izvlačenje.) i podizanje krana na visinu dizanja veću od 40 m neophodno je prethodno ankerisati kran za objekat – I sidrenje. 13. ubacivanje novih sekcija u stub 16 .

tj. 15 17 . izdavanje upotrebne dozvole za rad Sl. U slučaju potrebe za većim visinama vrši se drugo ankerisanje za objekat.- krana. Minimalan razmak – visina između dva sidrenja iznosi 5 sekcija. Broj montiranih sekcija krana iznad I sidrenja je maksimalno 11. a maksimalan 9 sekcija (ovo ograničenje je neophodno da bi se zadržala elastičnost stuba toranjske dizalice) shema ankerisanja i proračun zatega je sastavni dio dokumentacije za tehnički prijem krana. 14 Sl.

Sl. 18 . 16.

19 .Vrsta pogona .Godina proizvodnje Metalna Maribor LM 120 HC Elektromotorni II 1987.Sl.Pogonska klasa .Proizvođač . Primjer ankerisanja dva krana za objekat.Tip . 17. njihov krajnji položaj i rastojanje (vertikalno) između položaja ručica krana Tehničke karakteristike visokomontažne toranske dizalice: .

Dinamičko ispitivanje dizalice na istim položajima.Brzina mačke . Za navedene preglede. te vožnje mačke po kranu. pregled i podmazivanje) Atesti (zamjenskih dijelova – sajle. a nakon toga i inspekcijski pregled radi provjere njene sigurnosti pri radu (od strane ovlaštene tvrtke). neophodna je i ovjerena shema organizacije gradilišta gdje se jasno vidi lokacija dizalice (krana). . rukovanje.. . stezače i drugi podaci oko izmjene konstrukcije) Ispitivanje dizalice Poslije svake montaže dizalice (prije predaje dizalice na upotrebu) vrši se probno ispitivanje tehničke ispravnosti dizalice (od strane tehničkog lica.. te obustaviti rad.. 5 / 2. Prije početka rada.. . Provedena ispitivanja obuvataju: . O svim uočenim nepravilnostima dužan je odmah izvijestiti neposrednog rukovodioca. djelokrug rada. znakova upozorenja i obavještavanja.Statičko ispitivanje dizalice na karakterističnim mjestima ruke. Kada je ovo završeno izdaje se odobrenje za rad sa dizalicom. Dužnosti dizaličara su i: 20 . Posao obavlja u skladu sa uputstvom za dizaličara i pridržavajući se propisa Zaštite na radu.Nosivost . .Brzina dizanja . užadi . . sa 10% preopterećenja. . dizaličar je dužan uvjeriti se da li su svi važni dijelovi dizalice u ispravnom stanju (pregled komandnih uređaja.Preglede prilaza dizalici. pored ažurirane tehničke dokumentacije dizalice. Nakon ovih pregleda zapažanja se unose u kontrolnu knjigu.Provjera zaštite od električnog udara.. . . zvučnih signala. zaštitnih i sigurnosnih uređaja za kočenje. svjetlosnih signala.Ispitivanje krajnjih prekidača. 7.Provjera signalnih uređaja. kočnica. lanci. elektroopreme dizalice.) te izvršiti kontrolu podmazivanja. 2 t / 50 m 5. uzemljenja.. održavanje. odgovornog za montažu i održavanje). Dizaličar Dizaličar je kvalifikovana i obučena osoba za upravljanje dizalicom (nerijetko i monter).Brzina obrtanja 8 t / 16 m.Pregled konstrukcije i instalacija dizalice. 60 / 30 12 / 39 / 73 0. . i vrši se provjera tehničke dokumentacije. 9 o min m min m min Tehnička dokumentacija toranjske dizalice: Matična knjiga (trajni dokument o tehničkim podacima i karakteristikama dizalice) Kontrolna knjiga (trajni dokument dizalice sa podacima oko korištenja dizalice i održavanja) Uputstvo za rad dizalicom (dokumentacija za montažu.Ispitivanje svih mehanizama dizalice. 30 / 15..

daću naređenje!“ Taj znak se daje: a) prilikom početka rada b) poslije završetka rada c) da razlikuje dva naređenja kod opreznog rada Glas: o! o! (dugi o) DIZANJE Ruka uz bok je znak naređenja. Dlanovi su okrenuti u taj pravac. dlanom obrnuta nadole. pridržavanja uputa o podmazivanju i održavanju dizalice. prenošenja i spuštanja tereta. Upotreba oštećenih i neobilježenih lanaca-užadi za vezivanje je zabranjena.- sigurno i bezbjedno upravljanje dizalicom u djelokrugu rada. .. Glas: spušta! MANJI POMICAJ NAGORE Gle. Druga ruka je ispružena u visini boka. . ...opterećivati dizalicu većim teretom od propisanog. . obavezno je upoznavanje kolege sa eventualnim poteškoćama u radu dizalice. Signalista mora biti upoznat sa pravilima i načinom vezivanja tereta.podizati teret sa koso postavljenim užetom. . obavezna je upotreba zvučnih signala radi upozorenja radnicima u manipulativnom prostoru dizalice. a u nepreglednim situacijama po uputama signaliste. prilikom smjene dizaličara. Podlaktica kruži.dizati i prenositi opasne materijale i predmete. ljuljanjem spuštati teret. . a nakon završetka rada ostaviti dizalicu na propisan i bezbjedan način.ostavljati teret da bez potrebe visi na dizalici. Signalista Signalista je obučeni radnik koji se pomoću utvrđenih (dogovorenih) znakova (sl. Glas: Malo digni! 21 . Poslije izbora odgovarajućeg nosećeg sredstva (lanac ili uže). činiti puni okret kraka bez povratka. Druga ruka je napola ispružena i to iznad visine ramena. i brzo se spušta i diže. dizalicom prenositi radnike.. signalista mora provjeriti sigurnost vezanog tereta i ravnoteže.vršiti istovremeno više radnih operacija nego što je dozvoljeno.. teret! Ispruži obje ruke! Podlaktica jedne ruke i dlan druge ruke se ispruže u pravac u koji treba da se prenese teret.prenositi teret iznad glava radnika. Glas: Digni! SPUŠTANJE Ruka uz bok je znak naređenja. prije polaska i za vrijeme kretanja dizalice.) sporazumjeva sa dizaličarem prilikom dizanja. Znakovi sporazumijevanja u transportu dizalicama POČETAK NAREĐIVANJA Ruka ispružena iznad glave znači: „Pazi.podizati teret koji nije slobodan (koji se nalazi ispod drugog tereta) ili terete kojima nije u mogućnosto procijeniti težinu. . 18. Dizaličaru je zabranjeno: .

. Održavanje i pregled kranova: Održavanje kranova je propisano tehničkim uputstvom proizvođača i mora se konstantno primjenjivati. ulje. Obje ruke savijene u laktu brzo se ukrštaju pred licem. Druga ruka je ispružena i njiše se uz tijelo kao prilikom hodanja. lamele. Sl. Zaustavljanje je polahko. Podmazivanje (shema u prilogu) se vrši u skladu sa preporukom i u zavisnosti od funkcije mehanizma.. periodično i nakon montaže: 22 . ZVUČNI ILI SVJETLOSNI SIGNALI Daje upravljač dizalice a) Razumijem! b) Ponovi naređenja! c) Početak dizanja. Podlaktica druge ruke se ispruži u pravac u koji treba da se postavi teret. vijci.. druga ruka nešto ispod nje ima dlan obrnuto nadolje te se spušta i diže. Glas: Naprijed! Nazad! Desno! Lijevo! PRATNJA Ruka uz bok je znak naređenja. 18. Glas: Polako – naprijed – natrag – nalijevo – nadesno! ZAUSTAVLJANJE Ruka uz bok je naređenje. Druga savijena u laktu se brzo pomiče vodoravno u visini grudi. Neophodno je voditi računa (u skladu sa uputama proizvođača) o normativima zamjene funkcionalnih dijelova krana (ležajevi. Druga ruka je savijena u laktu te se pomiče u vertikalnom pravcu u koji treba prenijeti teret. pakne. Pregledi se vrše svakodnevno. Dlanovi su okrenuti u taj pravac. Npr.MANJI POMICAJ NADOLJE Gledaj teret! Ispruži obje ruke! Ruka u visini grudi je nepomična. Glas: Stoj! (dugi o: Stooooj!) BRZO ZAUSTAVLJANJE Daj znak za zaustavljanje objema rukama! Glas: Stoj! (kratko o: Stoj!) ZAVRŠETAK RADA Znak u pravcu vođe dizalice.).: Preporuka je proizvođača da se vijci za spajanje sekcija dijelova stuba krana mijenjaju nakon svake pete montaže jer je došlo do zamora materijala. Glas: Dalje! VODORAVNI POKRET Gle teret! Savi obje ruke! Podlaktica jedne ruke i dlan su nepomični.. Glas: Popusti! VODORAVNI PRAVAC Ruka uz bok je znak naređenja.

zupčanika.. godišnji: grupa za održavanje vrši pregled reduktora. Sl... koloture. ležajeva. mačke. sirene. elektroinstalacija i sajli sedmični: grupa za održavanje vrši pregled kranske staze. Božidar Furundžić Građevinska knjiga-Beograd 1972 TEHNIČAR-GRAĐEVINSKI PRIRUČNIK 2 Grupa autora Građevinska knjiga –Beograd 1989 23 .. motora.. mjesečni: vijci. 19. uzemljenja generalni: grupa za održavanje po potrebi vrši generalni pregled – planski vandredni: grupa za održavanje vrši pregled na osnovu iskazane potrebe – hitno zbog nefunkcionisanja nekog od ključnih dijelova krana. vijaka.- dnevni: rukovalac kranom vrši pregled kočnica. Upute za podmazivanje krana LITERATURA ZBIRKA TEHNIČKIH PROPISA U GRAĐEVINARSTVU Ing. užad – sajle.

Abdulah. Ahmić R.PRETOVARNA I TRANSPORTNA MEHANIZACIJA Dr.dipl.ing Univerzitetska knjiga-Sarajevo 1996 ZAŠTITA NA RADU U SISTEMU UNUTRAŠNJEG TRANSPORTA Grupa autora Institut zaštite na radu-Sarajevo 1985 OKRETNA STUBNA DIZALICA TIP LM 120 HC Tehnički opis i uputstva za rad Metalna-Maribor TEHNIČKA DOKUMENTACIJA „G.BUTMIR-a“.Sarajevo INTERNET 24 .P.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful