UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII BUCUREŞTI FACULTATEA DE GEODEZIE CATEDRA DE GEODEZIE ŞI FOTOGRAMETRIE

CAZURI SPECIALE DE EXPLOATARE FOTOGRAMETRICĂ
- MODELAREA 3D A MONUMENTELOR ISTORICE-

TEZĂ DE DOCTORAT

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC: prof. univ. dr. ing. mat. LUCIAN TURDEANU

DOCTORAND: ing. IOANA MARIA DANCI (FETEA)

- 2010 -

2

CUPRINS

1.INTRODUCERE.................................................................................................................................................... 5 1.1 CONSIDERAŢII GENERALE.......................................................................................................................... 5 1.2 OBIECTIVELE LUCRĂRII .............................................................................................................................. 6 1.3 METODE FOTOGRAMETRICE PENTRU RECONSTRUCŢIA OBIECTELOR .............................................. 6 1.4 STRUCTURA LUCRĂRII ................................................................................................................................ 6 2. STADIUL ACTUAL ŞI EVOLUTIA SISTEMELOR DE RECONSTRUCŢIE A OBIECTELOR.................... 7 2.1 PREZENTARE GENERALĂ ............................................................................................................................ 7 2.2 STRUCTURA OBIECTELOR 3D ..................................................................................................................... 8 2.2.1 Consideraţii generale ................................................................................................................................. 8 2.2.2 Clasificarea modelelor 3D.......................................................................................................................... 8 2.3 TEHNICI ŞI METODE DE OBŢINERE A MODELELOR 3D ........................................................................... 8 2.4 MODELAREA ŞI REDAREA OBIECTELOR BAZATĂ PE IMAGINI............................................................. 9 2.5 SISTEME DE PRELUARE A IMAGINII .......................................................................................................... 9 2.6 STRATEGII PENTRU PRELUCRAREA IMAGINII ........................................................................................ 9 2.7 SISTEME ŞI METODE FOTOGRAMETRICE PENTRU RECONSTRUCŢIA OBIECTELOR 3D ..................10 2.7.1 Consideraţii generale ................................................................................................................................10 2.7.2 Rectificarea imaginilor digitale .................................................................................................................10 2.7.3 Sisteme bazate pe măsurare monoscopică cu imagini multiple....................................................................11 2.7.4 Sisteme bazate pe măsurare stereoscopică.................................................................................................11 3. MODELUL MATEMATIC .................................................................................................................................11 3.1 SISTEME DE COORDONATE ........................................................................................................................11 3.2 CONDIŢIA DE COLINIARITATE...................................................................................................................12 3.3 MODELUL MATEMATIC AL COMPENSĂRII ÎN BLOC..............................................................................12 3.4 PRECIZIA METODEI .....................................................................................................................................13 3.5 CONSTRÂNGERI GEOMETRICE ALE OBIECTULUI ..................................................................................13 4. CALIBRAREA CAMERELOR...........................................................................................................................14 4.1 MODELUL CAMEREI ....................................................................................................................................14 4.2 CALIBRAREA CAMERELOR CU AJUTORUL PROGRAMULUI PHOTOMODELER..................................14 4.3 PRELUAREA DATELOR CALIBRĂRII .........................................................................................................14 4.4 CALIBRAREA CAMEREI NIKON D50 PENTRU OBIECTIVUL NIKKOR , CU DISTANŢA FOCALĂ VARIABILĂ F = 18-55MM ...................................................................................................................................14 4.5 CALIBRAREA CAMEREI NIKON D50 PENTRU OBIECTIVUL NIKKOR, CU DISTANŢA FOCALĂ FIXĂ, F = 24MM..............................................................................................................................................................15 4.6 EVALUAREA REZULTATELOR CALIBRĂRII ............................................................................................16 4.7 CONCLUZII....................................................................................................................................................18 5. STUDIU DE CAZ.................................................................................................................................................19 5.1 RECONSTRUCŢIA UNEI CLĂDIRI FOLOSIND O SUCCESIUNE DE IMAGINI CONVERGENTE – BISERICA SF. LADISLAU DIN ORADEA ...........................................................................................................19 5.1.1 Prezentarea clădirii monument istoric .......................................................................................................19 5.1.2 Geometria reţelei ......................................................................................................................................19 5.1.3 Culegerea datelor......................................................................................................................................20 5.1.4 Modelarea.................................................................................................................................................20 5.1.5 Evaluarea preciziei ...................................................................................................................................25 5.2 OBŢINEREA MODELULUI 3D PENTRU BISERICA SF. LADISLAU DIN ORADEA PRIN TEHNICA SCANĂRII LASER ...............................................................................................................................................28
3

5.2.1 Echipamente hardware şi software utilizate...............................................................................................28 5.2.2 Descrierea aplicaţiei practice....................................................................................................................28 5.3 COMPARAREA REZULTATELOR OBŢINUTE ............................................................................................31 5.4 APLICAREA UNOR ALGORITMI DE MODELARE PE DETALII DE CONSTRUCŢIE ALE BISERICII SF. LADISLAU DIN ORADEA ...................................................................................................................................34 5.5 ANALIZA COST – BENEFICIU......................................................................................................................36 6. CONCLUZII ŞI CONTRIBUŢII PERSONALE.................................................................................................37 BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ……………………………………………...………………………………………...40

4

Tipul camerei cu care vor fi preluate imaginile şi locul unde poate fi poziţionată trebuie ales cu grijă. Între aceşti doi factori există o strânsă legătură. o reprezentare „simplificată” a clădirii. Din punct de vedere practic există doi factori de care trebuie să se ţină seama: · posibilităţile tehnice de realizare a unei anumite precizii. Metoda de măsurare şi extragere a informaţiilor 3D din imagini fotografice prezentată. · considerentele economice. Deoarece mulţi arhitecţi tind spre designul computerizat pentru clădirile noi proiectate. Astfel rezultă. documentarea. O altă problemă este calibrarea camerei folosite. în comparaţie cu alte tehnologii. Din această cauză. Obiectul înregistrat pe succesiunea de imagini este fix. Metodele fotogrametrice îşi găsesc o largă aplicare în arhitectură. Primul pas al reconstruirii modelului este achiziţia imaginilor acestuia.1. astfel încât să putem cunoaşte geometria camerei şi parametrii acesteia. Arhitecţii implicaţi în conservare lucrează încă în stilul tradiţional. Această informaţie este în mod normal transferată desenelor pe hârtie 2D: plan. 5 . 1972]. INTRODUCERE 1. este foarte greu să se folosească acest material pentru schimbul de informaţii cu alţi arhitecţi şi cercetători sau pentru prezentarea lor publicului larg. în mod normal. Principalul inconvenient al acestei metode este faptul că toate informaţiile sunt distribuite în diferite tipuri de documente. cu o precizie bună şi relativ ieftin. modelarea.numita fotogrametrie „de la mică distanţă”) cu utilizarea camerelor fotografice obişnuite. De asemenea trebuie să fie analizată precizia parametrilor de orientare a imaginii. în timp ce camera de fotografiere este mutată după fiecare expunere. Această lucrare prezintă o metodă de reconstrucţie pentru obiectele cu vizualizare realistică. respectiv cerinţele asupra preciziei care influenţează cheltuielile cerute. [MARTON. Având la bază un număr limitat al punctelor măsurate prin metodele folosite tradiţional. dintr-o secvenţă de imagini precum şi modelarea acestuia. în special la executarea releveelor construcţiilor arhitectonice şi a monumentelor istorice. se încearcă să se aplice metodele lor de lucru pentru restaurarea sau conservarea clădirilor. ridicarea detaliilor interioare dispuse pe cupole sau plafoane în vederea restaurării etc. restituţia faţadelor în vederea restaurării. este adesea dificil pentru cei implicaţi să dobândească o imagine de ansamblu completă şi clară în ce priveşte informaţia disponibilă. Tehnologia prezentată în această lucrare poate fi foarte folositoare în acest context. O reconstrucţie 3D completă serveşte ca o înregistrare permanentă a clădirilor de patrimoniu în locaţiile lor originare. pot fi obţinute planurile şi secţiunile 2D sau un model 3D. un model virtual este un cadru virtual unde pot fi observate şi de unde pot fi extrase informaţii ale spaţiului modelat în scopuri educaţionale sau de cercetare. folosind măsurători manuale sau instrumente topografice. este utilă în cazurile speciale de reconstrucţie a obiectelor (aşa . Imaginile obţinute trebuie să fie orientate. O asemenea reconstrucţie poate fi folosită şi pentru detectarea schimbărilor apărute asupra acestora. Obiectul este reconstruit în mai mulţi paşi şi fiecare pas întâmpină diferite tipuri de probleme. Pe de altă parte.1 CONSIDERAŢII GENERALE În această lucrare se prezintă achiziţia coordonatelor tridimensionale. înregistrarea fotogrametrică a monumentelor istorice cu grad avansat de degradare şi reconstituirea imaginii lor iniţiale pe baza restituţiei realizate. nemetrice. care nu corespunde deloc standardelor ridicate privind conservarea şi restaurarea. ZEGHERU. secţiuni şi faţade. ce definesc un obiect. În plus. fotografii etc. desene 2D. texte. Reconstrucţia 3D. Ca direcţii de aplicare a fotogrametriei în arhitectură se amintesc: relevee ale monumentelor istorice existente. astfel încât să se asigure cea mai convenabilă geometrie. monitorizarea şi vizualizarea diverselor obiecte cu valoare culturală pot fi realizate tot prin metode fotogrametrice.

Orientarea poate fi efectuată cu ajutorul punctelor de reper. începând cu acest capitol introductiv. pentru a obţine forma 3D a obiectelor prin preluarea unui nor de puncte. 1. ea nu este la fel de des folosită ca şi scanarea laser. În mod obişnuit. cerinţele privind precizia de măsurare pot fi stabilite pe baza preciziei cerute pentru model sau pentru buna prezentare şi vizualizare a modelului. Modelului final i se poate ataşa o textură reală. În această lucrare se doreşte reconstrucţia unei clădiri monument istoric cu obţinerea unei vizualizări realistice bune atât prin metode fotogrametrice cât şi prin scanarea laser. Este dezvoltată aici structura obiectelor 3D. dar poate fi utilizată cu succes în cazul clădirilor. 1. sculpturile. Pentru estimarea transformărilor de coordonate. pentru ca atunci când este rotit în poziţii arbitrare să producă imagini realistice noi. Pentru a putea reconstrui modelele obiectelor. Pot fi utilizate şi o serie de constrângeri presupunând anumite relaţii de coliniaritate. Cu toate avantajele pe care le oferă instrumentele CAD. Obiectele de artă. 1. seturile de date trebuie să se suprapună. Modelul obiectului reconstruit va fi realizat din punctele obiectului extrase din imaginile preluate. Această abordare nu se potriveşte cu reconstrucţia tuturor tipurilor de obiecte. folosind senzori la distanţă ca scanerele laser sau prin metode pasive. În general. Modelele extrase din imagini. comparativ cu tehnologiile uzuale poate fi atractivă pentru mai multe aplicaţii.4 STRUCTURA LUCRĂRII Lucrarea este structurată în şase capitole. ele încă nu pot furniza reprezentări realistice de calitate. descriind cât mai bine forma obiectului model. perpendicularitate sau coplanaritate între punctele obiectului de modelat. din orice perspectivă. tehnicile şi metodele de obţinere a modelelor 3D cu prezentarea mai detaliată a modelării şi redării bazate pe imagini precum şi strategiile de prelucrare a imaginilor. cu ajutorul imaginilor. Un alt obiectiv al acestei lucrări este acela de a crea modele realistice ale obiectelor. Modelul obţinut va putea fi vizualizat realistic. Reconstrucţia obiectelor prin această tehnologie relativ ieftină. Astfel. obiectul nu poate fi modelat doar pe baza unei singure imagini. În capitolul 2 este prezentat stadiul actual şi evoluţia sistemelor de reconstrucţie a obiectelor.Formele tridimensionale sunt proiectate în mod tradiţional de instrumente CAD pe sistemul de modelare. aceste puncte sunt ele însele puncte distinctive ale obiectului model sau sunt distribuite pe suprafaţa obiectului. Sunt prezentate sistemele de preluare a imaginilor şi sistemele şi metodele fotogrametrice pentru reconstrucţia obiectelor 3D. 6 . obţinerea obiectului 3D poate fi făcută prin metode active. folosind camere cu senzori CCD. căruia i se pot ataşa imaginile sub forma unor texturi ale suprafeţelor. Deoarece unul dintre obiectivele acestei lucrări este crearea de modele 3D ale obiectelor cu costuri cât mai mici. În cele mai multe cazuri. Chiar dacă prin folosirea camerei digitale se reduc costurile tehnologiei de obţinere a modelelor 3D. În etapa finală. se creează un model. prin metode fotogrametrice. sunt necesare câteva staţii de preluare a imaginilor obiect. se doreşte utilizarea unor echipamente la preturi accesibile şi compararea rezultatelor obţinute cu tehnologia scanării laser.3 METODE FOTOGRAMETRICE PENTRU RECONSTRUCŢIA OBIECTELOR În fotogrametria „de la mică distanţă”. Astăzi scanerele laser sunt folosite în mai multe aplicaţii. pot avea un conţinut ridicat al detaliilor şi o reprezentare realistică a obiectului modelat. de bună calitate. se va urmări modelarea unei clădiri monument istoric din succesiuni de imaginii preluate cu o cameră CCD. diverse structuri industriale pot fi reconstruite din fotografii pentru obţinerea realistică a modelelor 3D ale acestora.2 OBIECTIVELE LUCRĂRII Obiectivul principal al acestei lucrări este obţinerea de modele realistice ale obiectelor din lumea reală. Aceste modele se pot exporta cu uşurinţă în format CAD de unde pot fi prelucrate pentru utilizarea lor în diverse aplicaţii.

arheologia. animaţii. simularea. În capitolul 4 au fost prezentate principiile de calibrare a camerei şi modelul camerei. reprezentarea (CAD. calibrată pentru doi obiectivi diferiţi. În capitolul 6 sunt prezentate câteva concluzii referitoare la reconstrucţia obiectelor prin metode fotogrametrice şi prin metoda scanării laser. de la achiziţia datelor. Tot aici sunt evidenţiate contribuţiile personale la realizarea acestei lucrări. folosiţi de obicei în diverse aplicaţii. atât în plan. Noile tehnologii pentru preluarea (camere cu senzori CCD. Sunt prezentate sistemele de coordonate ale imaginii şi ale spaţiului obiect precum şi realizarea legăturilor dintre acestea. STADIUL ACTUAL ŞI EVOLUTIA SISTEMELOR DE RECONSTRUCŢIE A OBIECTELOR 2. modelarea obiectului şi evaluarea preciziei obţinute. pentru modelarea construcţiilor arhitecturale mari. animarea. monument etc. A mai fost prezentat principiul de calibrare a camerelor cu ajutorul programului Photomodeler cu exemplificare pe camera Nikon D50. fie pe măsurarea stereoscopică a imaginilor. Este prezentată şi o comparaţie între cele două metode precum şi o analiză cost – beneficiu. Este prezentată reconstrucţia unei clădiri monument istoric utilizând o succesiune de imagini convergente. Tot aici se face referire la realizarea proiecţiei perspective şi la modelul matematic al compensării în bloc. metode de prelucrare şi produse. 7 . Este de asemenea discutată precizia metodei şi constrângerile aplicate obiectului geometric.Capitolul 3 oferă o imagine asupra modelului matematic. În capitolul 5 este prezentat studiul experimental.) Aceste date pot fi obţinute prin metode fotogrametrice cu ajutorul diverselor aplicaţii dezvoltate în acest scop. există diferite tipuri de sisteme care se bazează fie pe rectificarea digitală a imaginii. sau prin scanarea diapozitivelor metrice sau nemetrice. obţinute direct de camera CCD. Îmbunătăţirea metodelor de măsurare a monumentelor şi siturilor istorice are o contribuţie importantă în înregistrarea şi monitorizarea moştenirilor culturale. aplicaţii interactive de vizualizare a realităţii). precum şi obţinerea modelului 3D pentru aceeaşi clădire folosind tehnica scanării laser. Arhitectura. Programele folosite pe un calculator simplu poate rezolva cu succes problemele speciale din fotogrametria arhitecturală. aceste programe permiţând atât restituţia cât şi modelarea imaginilor. cât şi în spaţiu. Calitatea imaginii va influenţa direct produsul final obţinut. prelucrarea (computer vision). vizualizarea) arhivarea. avantajele şi dezavantajele pe care le prezintă fiecare metodă. Exisă diverse programe de prelucrare a imaginilor destinate pentru aplicaţii simple (cum ar fi rectificarea imaginilor şi mozaicarea lor. regăsirea şi analiza datelor (sisteme de informaţii spaţiale) duc la apariţia de noi sisteme. Tot aici am studiat posibilitatea de utilizare a unor algoritmi de modelare 3D. Conform nevoilor speciale ale documentelor arhitecturale. Testarea acestora am realizat-o pe detalii de construcţie ale Bisericii Sf. scanerele laser terestre). pentru o vectorizare ulterioară a acestora) sau complexe (obţinerea modelului digital.1 PREZENTARE GENERALĂ Există diverse domenii de activitate pentru care sunt necesare date referitoare la geometria obiectelor reale. arhitectura peisagistică şi altele preferă date 3D de tip CAD pentru prezentarea situaţiei de facto a unui obiect (clădire. structurarea. 2. a ortoimaginilor derivate din acesta. teren. Pachetul software pentru fotogrametria arhitecturală poate folosi diferite tipuri de imagini. conservarea şi inventarierea clădirilor monument istoric. Ladislau din Oradea. pentru păstrarea şi restaurarea monumentelor.

Această linie deformată poate fi folosită pentru a crea o reconstrucţie geometrică exactă a suprafeţei iluminate. precum şi relaţia dintre acestea şi obiectul respectiv.2. 2. Această metodă permite doar reconstruirea unei porţiuni a suprafeţei. care permit perfecţionarea funcţiilor complexe.3 TEHNICI ŞI METODE DE OBŢINERE A MODELELOR 3D Putem clasifica tehnicile de achiziţie optică a formei 3D în două grupe: metode pasive şi metode active. Datele modelelor 3D sunt abstracţii ale obiectelor sau ale fenomenelor reale. Metodele stereo eşuează în zonele fără textură. Acest set de benzi luminoase poartă numele de „lumină structurată”. este întâlnită sub numele de FPP (Fringe Pattern Profilometry). până la a proiecţii sofisticate ale imaginilor originale cu geometria complexă a unei clădiri folosind orientarea interioară şi exterioară a fotogramei. Singura reprezentare completă a unui obiect real este obiectul în sine. O metodă constă în proiectarea pe suprafaţă a unui set de benzi luminoase. formează baza pentru aplicaţii. descrierea tuturor componentelor obiectului cu toate însuşirile şi proprietăţile lui. În literatura de specialitate. 2. Metode active Senzorii de imagine determină profunzimea prin măsurarea timpului sau prin triangularea poziţiei unui impuls laser proiectat. ortoimagini obţinute din acesta sau produse numerice sub forma listelor de coordonate ale punctelor model etc. Prin proiectarea unei benzi înguste de lumină pe o suprafaţă tridimensională a unui obiect. de la unirea imaginilor ortorectificate cu suprafeţe geometrice simplificate ale faţadelor. trăsăturilor şi funcţiilor unui obiect real. 2. De exemplu. o caracteristică dintr-o imagine este căutată de-a lungul liniei epipolare din altă imagine pentru a găsi asemănări. ci prin modele algoritmice disponibile. modelele 3D şi reprezentările în spaţiul virtual nu sunt altceva decât descrierea analogică a obiectului în limbaj matematic. se obţine o linie iluminată care pare distorsionată atunci când obiectul este privit dintr-o perspectivă ce nu coincide cu cea a sursei de lumină. de fapt. 1995]. În principiu. Datele reprezentării. Baza de date nu este accesată direct. vizualizări grafice ale modelului din puncte alese arbitrar.2 STRUCTURA OBIECTELOR 3D 2. care sunt ordonate.În funcţie de precizia cerută. În metodele stereo. Rezultatul este o imagine care prezintă diferenţe de profunzime pe o grilă obişnuită. care au contact cu obiectele. Din aceste modele 3D pot fi derivate numeroase produse.2 Clasificarea modelelor 3D Diverse criterii legate de specificul aplicaţiei impun de regulă alegerea tipului de reprezentare grafică pentru fiecare fază a interacţiei dintre utilizator şi aplicaţie. transformându-le în funcţii simple de bază potrivit algoritmului definit. 8 . care nu interacţionează cu obiectele. lumina este proiectată pe suprafaţa obiectului şi înregistrată de două sau mai multe camere. există mai multe metode de a crea modele 3D texturate.2.1 Consideraţii generale Descrierea unui obiect presupune. Modelele CAD reprezintă metoda ideală pentru construirea formelor. reconstrucţia suprafeţei tridimensionale a unui obiect folosind lumină structurată. Abstracţiile sunt utilizate pentru a înţelege sau manipula realitatea. Tipul de reprezentare este determinat de natura modelului vizual al aplicaţiei. Tehnicile bazate pe imagini sunt metode pasive. în timp ce tehnicile de scanare sunt metode active. pentru o reconstruire a întregii suprafeţe fiind nevoie de mai mulţi paşi. În metodele stereo active. Grupele clasice de reprezentări sunt clasificate după două criterii principale: criteriul dimensional şi criteriul atributelor vizuale [DOGARU.

modelarea şi redarea bazată pe imagini a devenit o alternativă a reprezentărilor 3D clasice din acest domeniu. tehnicile bazate pe imagini sunt atractive în multe aplicaţii. Dintr-o singură imagine nu putem determina care sunt punctele acestei linii. Geometria obţinută poate fi redată apoi prin adăugarea culorilor sau texturilor din imagini. Dacă avem însă două sau mai multe imagini. de obicei CCD. Acest proces se numeşte triangulaţie. scena este iluminată cu un tipar de lumină de geometrie cunoscută şi captată cu o singură camera CCD pentru a observa cum lumina structurată este deformată de obiecte. 2.6 STRATEGII PENTRU PRELUCRAREA IMAGINII O imagine oferă multe informaţii despre obiectul cercetat.Prin uzul pasiv al luminii structurate. Acest lucru este cauzat de proiecţia unei scene 3D într-o scenă 2D. din corelarea imaginilor sau din scanarea obiectului. 1992]. Atât tehnicile de scanare cât şi tehnicile bazate pe imagini au avantaje şi dezavantaje. În ultimii 10 ani s-au dezvoltat tot mai multe sisteme de preluare a imaginii cu senzori şi sunt disponibile la preturi rezonabile pe piaţă.4 MODELAREA ŞI REDAREA OBIECTELOR BAZATĂ PE IMAGINI Generarea imaginilor unei scene pentru puncte noi de vedere care pot convinge observatorul că arată realistic. abordările bazate pe imagini ar trebui utilizate pentru a reconstrui modelele acestor obiecte pe baza fotografiilor vechi existente ale acestora. Pentru a obţine informaţii despre zona de lucru mai multe dungi sunt proiectate cu culori codate. Imaginile sunt necesare pentru obţinerea texturii obiectului. din mişcări. iar utilizarea lor în modelarea realităţii virtuale duce la creşterea calităţii vizualizării modelelor obţinute. datele se pot obţine din imagini scanate. Prin urmare. Punctul 3D corespondent al punctului specific de pe imagine trebuie constrâns pe linia de vizare asociată. 2. Acestea necesită echipamente ieftine. din focalizări/defocalizări şi triangulaţie stereo pentru perechi de imagini. Reprezentările geometrice ale scenei pot deriva din metode fotogrametrice. Scanarea unui obiect cu ajutorul luminii este o metodă de obţinere a informaţiei 3D despre forma acestuia. 2. ca de exemplu reconstrucţia formei din umbre.5 SISTEME DE PRELUARE A IMAGINII Datele sub formă de imagini digitale pentru fotogrametria terestră pot fi obţinute direct cu ajutorul unui senzor. pierzând astfel profunzimea. în comparaţie cu imaginile de intrare este un aspect important şi este obiectivul de bază al modelării realităţii vizuale. Metode optice pasive Metodele pasive includ tehnicile de vizualizare pe computer. Camera fotografică clasică are avantajele ei în ceea ce priveşte calitatea materialului fotosensibil. Metodele pasive nu intră în contact direct cu obiectul scanat fizic. care corespund punctelor de pe imagine. În unele domenii. iar aplicarea lor generală este de recunoaştere a obiectelor. cu toate acestea nu avem informaţii suficiente pentru a reconstrui un model 3D. atunci punctul 3D se poate obţine ca o intersecţie a două linii de vizare. suprafaţa obiectului este texturată cu un număr mare de puncte şi este evaluată prin tehnici de corelare [MAAS. Cu ajutorul programelor dezvoltate comerciale de modelare a realităţii virtuale. Ca alternativă. cum ar fi arhitectura. Imaginile sunt obţinute cu uşurinţă cu ajutorul unor camere cu preţ accesibil. unele obiecte pe care vrem să le reconstruim pot să nu mai existe. În viziunea stereo standard. deformaţii reduse la minim. rezoluţia şi tehnica de preluare a imaginii. În lumina structurată. Condiţiile necesare triangulaţiei sunt: 9 . Imaginile oferă o mare cantitate de informaţii despre obiectele din lumea reală. Suprafaţa obiectului este apoi reconstruită prin combinarea caracteristicilor luminii proiectate pentru a observa colţurile din imagine. triangulaţia este efectuată pentru a calcula coordonatele 3D ale punctelor corespondente.

respectiv de parametrii de calibrare. cu elemente de topologie (linii.· puncte comune pe cele două fotograme. în timp ce poziţia şi orientarea camerei sunt numite parametri extrinseci. chiar dacă imaginea este înclinată. Aceste cazuri duc la abordări diferite pentru restituţia fotogrametrică a unui obiect. În cazul în care se cunosc parametrii camerei. Calitatea imaginii influenţează direct rezultatul final. sunt necesare cel puţin 3 puncte de control pe obiect (puncte cu coordonate cunoscute) pentru a determina orientarea exterioară. fie pe măsurarea monoscopică a imaginilor multiple fie pe măsurarea stereoscopică a imaginilor. Acest efect se foloseşte la obţinerea restituţiei 3D a faţadelor clădirilor. Strategia de preluare a imaginilor este ca fiecare punct de determinat să fie intersectat de cel puţin două raze sub un unghi satisfăcător. Conform cu cerinţele arhitecturale s-au dezvoltat diverse pachete de programe care se bazează fie pe rectificarea digitală a imaginii. · modelul 3D reţea (wireframe) şi modelul suprafeţei. Rezultatele restituţiei stereoscopice pot fi: · planuri 2D ale unei faţade. va fi utilizat un număr mai mare de fotograme pentru a acoperi toată suprafaţa obiectului. pentru obţinerea unui rezultat se pot utiliza toate măsurătorile disponibile în acelaşi timp. 2. 10 . Astfel. Pot fi adăugate date suplimentare despre paralelismul liniilor. În acest caz. Pentru a realiza o restituţie a unui punct 3D este necesară intersecţia dintre cel puţin două raze (de la punctul imagine la punctul obiect) în spaţiu sau dintre o rază şi suprafaţa care include punctul. Dacă orientarea şi poziţia camerei sunt necunoscute. · lista de coordonate. perpendicularitate. Dacă geometria unui obiect 3D este complet necunoscută. Acest unghi depinde de precizia cerută. Potrivit principiului stereoscopiei două stereo pot fi vizualizate împreună.2 Rectificarea imaginilor digitale Multe părţi ale obiectelor arhitecturale pot fi considerate plane. În multe cazuri.7. suprafeţe etc. Orientarea interioară nu înseamnă numai distanţa focală şi poziţia punctului principal. · cunoaşterea poziţiei relative a camerelor. restituţia acestuia este imposibil de realizat. Aceşti parametri sunt numiţi adesea parametri intrinseci.1 Consideraţii generale Cu pachetele software pentru fotogrametria terestră şi în particular cea arhitecturală pot fi prelucrate diferite tipuri de fotograme: fotograme obţinute direct de camera CCD sau imagini rezultate prin scanarea diapozitivelor metrice sau nemetrice mici sau medii. ci şi coeficienţii polinomului care descrie distorsiunile obiectivului (dacă imaginea nu a fost preluată cu un aparat metric). poziţia şi orientarea acesteia. producând impresia obiectului în spaţiu (stereoscopic).7 SISTEME ŞI METODE FOTOGRAMETRICE PENTRU RECONSTRUCŢIA OBIECTELOR 3D 2. punctele din spaţiul obiect se pot calcula prin intersecţia razelor de la cameră la suprafaţa obiectului. Avem nevoie de cel puţin 4 puncte definite de coordonatele lor sau 5 distanţe în planul obiectului. · relaţia dintre punctul de pe fotogramă şi linia de vizare. Dacă sunt disponibile mai mult de două raze (obiectul apare în mai multe fotograme). date care ajută la reconstruirea geometriei obiectului. Determinarea parametrilor necunoscuţi se face prin metoda celor mai mici pătrate. o singură pereche de imagini nu va fi suficientă pentru reconstruirea unui obiect complex. completată eventual. o perspectivă unică este suficientă pentru a evalua o imagine metrică rectificată.7. planeitatea suprafeţelor. Relaţia dintre punctul de pe fotogramă şi linia ei de vizare este funcţie de modelul camerei. 2.). În acest caz sunt necesare cel puţin două imagini.

în raport cu un stereomodel unde este vorba un sistem spaţial de coordonate model sau în raport cu spaţiul obiect şi atunci avem de a face cu un sistem de coordonate spaţiale obiect.3 Sisteme bazate pe măsurare monoscopică cu imagini multiple Sistemele fotogrametrice multi-imagine sunt create pentru putea lucra cu două sau mai multe imagini îmbinate ale unui obiect preluate din diferite unghiuri. Probleme pot apărea la obiecte cu anumite texturi care nu permit identificarea acestora doar prin vizualizare. doar vizualizarea stereo permite o măsurătoare 3D precisă. Pachetele software CAD/CAM comercializate includ şi programe pentru prelucrarea imaginii şi permit de asemenea transformarea sau rectificarea imaginii. programele fotogrametrice destinate acestui scop prelucrează date grafice de pe imagini analogice sau digitale (preluate cu camere metrice sau nemetrice). Se cer măsurători 3D pentru definirea modelelor digitale ale suprafeţelor.Pachetul software Rolleimetric MSR face posibilă reprezentarea la scară a obiectelor de pe imaginile digitale rectificate.4 Sisteme bazate pe măsurare stereoscopică Sistemele prezentate anterior permit măsurarea pe mai mult de două imagini. când nu este folosită nici o ţintă pentru identificarea punctelor omoloage.7. Folosirea unui sistem de coordonate în fotogrametria analitică sau digitală poate fi privită în raport cu o fotogramă şi atunci este vorba de un sistem plan de coordonate imagine. Dar acestea. 3. Deci. 3. 2. MODELUL MATEMATIC 3. În acest caz. pentru aplicaţii în arhitectură şi arheologie. spre deosebire de programele fotogrametrice. Pachetul software canadian PhotoModeler dezvoltat de Eos Systems este un program de prelucrare în 3D. 2. Sistemele pot fi asimilate cu plotterele 3D pentru măsurarea coordonatelor spaţiale ale obiectului. În prezent.1 SISTEME DE COORDONATE În scopul reconstituirii formei din imagini trebuie să cunoaştem relaţia între sistemul de coordonate imagine şi sistemul de coordonate ale spaţiului obiect.1-Relaţia intre imagine si coordonatele obiectului în proiecţie centrală 11 .7. dar punctele omologe sunt măsurate monoscopic. Datele iniţiale sunt de obicei una sau mai multe fotograme care pot fi imagini preluate cu o cameră nemetrică. care sunt baza ortofotogramelor. Fig. sunt necesare perechi de imagini. ce sunt rectificate pentru orice suprafaţă plană definită de utilizator. rar iau în considerare distorsiunile camerei.

R3 – sunt liniile matricei R. adică: é R1 ù R = ê R2 ú ê ú ê R3 ú ë û şi Ri = [ai1 . ai 3 ] iar X este egal cu: éXP .l = V ï && ' ' í D-l =V ï D . 3.distanţa focală calibrată 3. yo.unde. Y0.centrul imaginii. y = y p .centrul de perspectivă cu coordonatele X0. p .punctul principal cu coordonatele xo.y o f – este distanţa focală calibrată.xo .Y. Y0. Pentru determinarea acestor 6 parametrii sunt necesare cel puţin 3 puncte necoliniare.X0ù ê ú X = êYP .f 2 R3 X R3 X unde: x = x p .punctul din spaţiul obiect cu coordonatele X. pentru parametri de orientare măsuraţi. Z0) care reprezintă coordonatele centrului de perspectivă al fotogramei (în sistemul X. Y. sau punctul mijlociu. · 3 translaţii (X0.Y0 ú êZ P .punctul imagine cu coordonatele x. O . P . 1997]: & & &&&& ì BD + BD .2 CONDIŢIA DE COLINIARITATE Ecuaţiile coliniarităţii pot fi scrise sub forma: RX R X x = . y c = f . iar cea de a treia.l '' = V '' & î unde prima ecuaţie provine din condiţia de coliniaritate şi se scrie pentru toate punctele măsurate.Z. Z). având coordonatele teren şi coordonatele imagine cunoscute. Acest sistem de ecuaţii matriceale poate fi scris simplificat sub forma: BD .f 1 şi y = . 12 . po .Z0 ú ë û Aceste ecuaţii exprimă legătura dintre coordonatele unui punct P din teren şi imaginea sa p de pe fotogramă şi conţin 6 parametrii de orientare exterioară şi anume: · 3 rotaţii (ω. a doua condiţie se scrie pentru punctele de reper măsurate în teren. ai 2 . M .l = V Aplicând metoda pătratelor minime rezultă următorul sistem de ecuaţii normale: (B T PB D = B T Pl ) unde P este matricea ponderilor corespunzătoare celor trei ecuaţii matriciale. φ şi k) care determină matricea de rotaţie R. R2. R1. Z0.3 MODELUL MATEMATIC AL COMPENSĂRII ÎN BLOC Modelul matematic al compensării poate fi reprezentat conform metodei celor mai mici pătrate astfel [TURDEANU.

acestea sunt constrângeri care afectează forma obiectului poliedric rezultat (de ex. · termenul q . Constrângerile se stabilesc între punctele obiectului. îmbinări ale acoperişului etc. 2005] dă următoarea formulă: sc = q k le = q k dea Din ecuaţie putem vedea că abaterea standard a coordonatelor unui punct al unui obiect s c este dependentă de: · eroarea standard a coordonatelor imagine. 3. Relaţiile spaţiale dintre ele determină clădirea în ansamblul ei. 13 . Precizia punctului unui obiect este invers proporţională cu rădăcina pătrată a lui k (numărul de imagini). Majoritatea clădirilor conţin elemente liniare. · constrângerile care rezultă din informaţiile bazate pe geometria obiectului. (de ex: constrângerile care forţează punctele obiectului să fie pe suprafaţa obiectului de care aparţine). Acestea se prezintă sub formă de coloane. paralelismul sau perpendicularitatea planelor obiectului). Din păcate. Planele împreună cu liniile definesc spaţiul arhitectural [CANTZLER.Notând cu N matricea simetrică B T P B şi cu L vectorul B T P l rezultă: ND = L de unde se obţine: D = N -1 L 3.4 PRECIZIA METODEI Precizia metodei de reconstrucţie a obiectelor 3D. Precizia la care se poate ajunge depinde de poziţionarea şi distribuţia punctelor de control sau a atributelor de control care vor fi folosite. dar având un unghi incident de intersectare a razelor imaginii între 60 o – 90o din două sau mai multe imagini [HEIKKINEN. Ca indicator a preciziei punctului de triangulaţie într-o convergenţă fotogrametrică din mai multe staţii. Aceasta nu e o cerinţă strictă . Există două tipuri de constrângeri geometrice ale unui obiect: · constrângerile necesare pentru un obiect poliedric şi descrierea acestuia. [HEIKKINEN. 2005]. cel mai bun rezultat poate fi realizat în cazul în care imaginile sunt preluate sub un unghi de convergenţă de 90o. vor putea fi determinate cu precizie toate cele trei coordonate ale punctului. presupunând că imaginile adiţionale nu îmbunătăţesc în mod esenţial geometria reţelei. care e o relaţie între distanţa medie la obiect şi constanta camerei. dintr-o succesiune de imagini. care exprimă precizia geometriei reţelei. 2003].5 CONSTRÂNGERI GEOMETRICE ALE OBIECTULUI Pentru a îmbunătăţii precizia rezultatelor se pot introduce o serie de constrângeri pe baza proprietăţilor obiectului măsurat. intersecţii de ziduri. depinde în cea mai mare parte de configuraţia camerei. · factorul de scară l . cunoscând geometria acestuia. în practică este uneori greu de realizat acest lucru.

Alegerea diferită a lui r0 va avea un efect asupra valorilor coeficienţilor şi constantei camerei. dar poate să fie forţată să fie 0. Pentru preluarea datelor fotogrametrice. înainte de a fi corectată distorsiunea apărută în imagine [HEIKKINEN. în oricare rază aleasă r0 .1 MODELUL CAMEREI Deformaţiile modelului sunt datorate distorsiunii radiale şi tangenţiale. Această distorsiune este cunoscută ca fiind circular simetrică în raport cu punctul de cea mai bună simetrie.xo ) × ( y i . toţi aceşti parametri sunt determinaţi simultan. s-a folosit reţeaua de puncte de calibrare a camerei. Această distorsiune poate fi descrisă printr-un polinom de gradul trei [HEIKKINEN. de la clădiri mari şi excavaţii. NIKON D50 cu doi obiectivi diferiţi. 2005]: 2 2 4 4 6 6 ì ' ï x = xi + ( xi . modelarea 3D a obiectelor din imaginile acestora şi poate exporta datele prelucrate în câteva formate uzuale.y p ) × ( k1( rc . Trebuie luate în considerare distorsiunile lentilelor. în această lucrare am folosit o cameră nemetrică digitală DSLR. setat pentru toate imaginile preluate la distanţa focală de 18 mm şi unul fix cu distanţa focală de 24 mm.3 PRELUAREA DATELOR CALIBRĂRII Fotografiind reţeaua de calibrare în acelaşi mediu în care s-au preluat imaginile asupra obiectului.4 CALIBRAREA CAMEREI NIKON D50 PENTRU OBIECTIVUL NIKKOR .2 CALIBRAREA CAMERELOR CU AJUTORUL PROGRAMULUI PHOTOMODELER Photomodeler este un soft de fotogrametrie care a fost folosit pentru prelucrarea datelor din această lucrare. 4. Distorsiunea radială este 0 în punctul de cea mai bună simetrie. 4. Pentru 6 şi 12 imagini ale reţelei de calibrare Photomodeler poate să identifice automat punctele acesteia şi să calculeze parametrii camerei.r0 ) + k 2 ( rc .x p ) 2 + ( y i .xo ) × ( y i .r0 ) + k3 ( rc . Pentru determinarea calibrării acestora. Acest program a fost conceput pentru fotogrametria terestră şi este folosit pentru a măsura o varietate de obiecte. Distorsiunea tangenţială se datorează unei alinieri incorecte a lentilelor.y o ) + p1 (rc2 + 2( xi . până la obiecte de mici dimensiuni. 4. Programul permite calibrarea camerelor.xo ) 2 ) í '' 2 2 î y = y i + 2 p 2 ( xi . cu dimensiunile imagini de 3008 x 2000 pixeli. aflate în componenţa obiectivului. Imaginile au fost luate din 4 poziţii diferite. sunt compensate efectele de temperatură şi umiditate ale camerei.r0 ) + k2 ( rc . corecţia ei fiind dată de: ì x '' = xi + 2 p 2 ( xi . câte două pentru fiecare poziţie.r0 )) î Aici rc = ( xi . la calibrarea camerei.y p ) 2 iar r0 indică distanţa radială de la punctul de cea mai bună simetrie.r0 ) + k3 ( rc . 14 .r0 )) í ' 2 2 4 4 6 6 ï y = yi + ( yi .xo ) ) În mod normal. CU DISTANŢA FOCALĂ VARIABILĂ F = 18-55MM Camera este nemetrică. Aceasta se compune din 100 de puncte în plan.y o ) + p 2 ( rc + 2( y i . calibrarea efectuându-se cu ajutorul softului de calibrare Photomodeler. Preluarea imaginilor şi calibrarea s-au făcut pentru distanţa focală de 18mm. Distorsiunea radială determină punctele imaginii să se îndepărteze de punctul principal (distorsiune negativă) sau înspre punctul principal (distorsiune pozitivă). 2005]. CALIBRAREA CAMERELOR 4.x p ) × ( k1 ( rc . unul cu distanţă focală variabilă. dar efectul total al valorilor parametrilor modificaţi va compensa distorsiunea radială.4.

4. F = 24MM Pentru calibrarea camerei Nikon D50 cu acest obiectiv.5 CALIBRAREA CAMEREI NIKON D50 PENTRU OBIECTIVUL NIKKOR. cu ajutorul programului Photomodeler 4.Rezultatele calibrării camerei Nikon D50. CU DISTANŢA FOCALĂ FIXĂ. Fig.Fig.Rezultatele calibrării camerei Nikon D50. s-au preluat 8 imagini ale grilei de calibrare. 4. cu ajutorul programului Photomodeler 15 .8D.2 .1 . Obiectivul folosit a fost unul de tip NIKKOR 24mm f/2. f=18 mm. cu distanţa focală fixă de 24mm. f=24mm.

4 – Distribuţia spaţială a punctelor grilei. conform legendei din dreapta imaginii 16 . Fig. pentru obiectivul Nikkor. conform legendei din dreapta imaginii Fig. Reprezentare prin culori în funcţie de dX (în mm). Reprezentare prin culori în funcţie de dY (în mm).3 – Distribuţia spaţială a punctelor grilei.4.6 EVALUAREA REZULTATELOR CALIBRĂRII Prelucrarea statistică a preciziilor punctelor modelului camerei Nikon D50.4. f = 18 mm.4.

Fig. Fig. f = 24 mm.5 – Distribuţia spaţială a punctelor grilei.4.4. conform legendei din dreapta imaginii Prelucrarea statistică a preciziilor punctelor modelului camerei Nikon D50. Reprezentare prin culori în funcţie de dX (în mm). conform legendei din dreapta imaginii 17 . Reprezentare prin culori în funcţie de dZ (în mm) .6 – Distribuţia spaţială a punctelor grilei. pentru obiectivul Nikkor.

conform legendei din dreapta imaginii 4. Reprezentare prin culori în funcţie de dY (în mm). Diferenţele dintre acestea sunt. 18 . totuşi. conform legendei din dreapta imaginii Fig.4. de ordinul sutimilor de milimetru.Fig.7 – Distribuţia spaţială a punctelor grilei.4.8 – Distribuţia spaţială a punctelor grilei. Reprezentare prin culori în funcţie de dZ (în mm). pe aceleaşi intervale de precizie. Se observă că precizia calibrării camerei Nikon D50 pentru obiectivul cu distanţa focală de 18 mm este mai bună decât pentru obiectivul cu distanţa focală de 24 mm.7 CONCLUZII Estimarea calibrării camerelor s-a făcut cu ajutorul programului MathCad.

Reconstrucţia clădirii monument istoric prin metoda fotogrametrică s-a făcut dintr-o succesiune de imagini convergente preluate cu o cameră cu senzor CCD nemetrică. STUDIU DE CAZ În acest capitol sunt prezentate cercetările experimentale efectuate asupra unei clădiri monument istoric. Prelucrarea datelor s-a realizat cu programul Photomodeler iar pentru prezentarea modelului 3D s-a folosit programul AutoCad. Biserica Sf. Pentru această aplicaţie s-a folosit aceeaşi cameră Nikon D50 SLR cu obiectivi diferiţi.5.5. Modelul 3D al clădirii monument istoric a fost obţinut şi prin metoda scanării laser.1 RECONSTRUCŢIA UNEI CLĂDIRI FOLOSIND O SUCCESIUNE DE IMAGINI CONVERGENTE – BISERICA SF. 5.1. Fig. care o vreme a îndeplinit funcţia de catedrală episcopală au fost începute în jurul anului 1720 şi au fost finalizate în 1741. punctele imagine şi punctele din spaţiul obiect. al determinărilor ce pot fi făcute pe acestea şi al gradului de reprezentare a detaliilor obiect. Evaluarea statistică a preciziilor coordonatelor model obţinute s-a făcut cu programul MathCad. Ladislau din Oradea se găseşte cel mai vechi altar bisericesc din Oradea. este una dintre cele mai vechi edificii ecleziastice ale oraşului. 2001].2 Geometria reţelei În fotogrametria de la mică distanţă un aspect important îl are distribuţia spaţială optimă a poziţiilor camerei din momentul preluării imaginilor [OLAGUE.1 Prezentarea clădirii monument istoric Biserica romano-catolică. cu hramul Sfântul Ladislau. Cele două modele ale obiectului au fost comparate din puncte de vedere al gradului de realism. Aplicaţia principală a acestei lucrări este generarea modelului 3D din imaginile preluate asupra obiectului. În biserica Sf. Generarea poziţiilor 3D ale punctelor modelului se realizează prin proiectarea liniilor drepte dintre poziţiile camerei. Sunt prezentate etapele de realizare a modelului 3D. Ladislau din Oradea. LADISLAU DIN ORADEA 5. respectiv Nikon D50. Lucrările de construcţie a bisericii. Intersecţia acestor fascicule generează poziţiile punctelor obiect. rezultatele şi preciziile obţinute. Modelul 3D al clădirii a fost obţinut printr-o metodă fotogrametrică şi prin metoda scanării laser.1. De asemenea am făcut o analiză cost beneficii asupra celor două metode prezentate. ce datează din secolul al XVIII-lea. 5. monument istoric din Oradea.1 – Modelul obţinut şi poziţiile camerei 19 .

Ladislau nu s-au folosit puncte de control. Fig. Pentru achiziţia datelor din teren s-au măsurat. Au fost folosite în modelarea obiectului 20 de imagini.5. de coliniaritate şi de coplanaritate). Pentru obţinerea modelului 3D al Bisericii Sf. Imaginile au fost fotografiate numai din locurile accesibile la sol şi până la aproximativ 2m înălţime. 5.4). necesare pentru realizarea aducerii modelului în scară. Toate punctele modelului au fost marcate pe fotogramele alăturate şi s-a făcut referenţierea acestora (fig. În partea de est şi sud-est au fost preluate 6 imagini cu aceeaşi cameră dar cu obiectivul de 24mm. multe părţi ale clădirii nu au putut fi fotografiate din aceste poziţii apărând necesitatea de a utiliza principiul intersecţiei.2 –Succesiunea de imagini orientate 20 .Fotografierea obiectului s-a făcut din 20 de staţii cu unghiuri de convergenţă între 20o şi 90o dispuse circular în jurul obiectului. întreaga zonă fiind foarte circulată. cu obiectivul de 18mm. Au fost definite atât constrângeri de distanţe precum şi constrângeri geometrice. în această zonă existând o şosea. Distanţele faţă de obiect au fost stabilite în funcţie de rezoluţia finală pentru modelul obiect care a fost stabilită la 5cm. Prin urmare. ţinând cont de forma obiectului de modelat (de perpendicularitate.5. Aceşti parametri au fost determinaţi după calibrarea camerei Nikon D50 pentru obiectivii cu distanţele focale de 18mm şi 24mm aşa cum au fost prezentaţi în capitolul anterior.4 Modelarea Toate fotografiile au fost configurate să folosească setul de parametri ai orientării interioare corespunzător camerei cu care au fost preluate.3 Culegerea datelor Datele necesare reconstruirii acestui model se împart în două categorii: · date geodezice.3). De jur împrejurul clădirii au fost preluate 14 imagini cu camera Nikon D50. acoperirilor dintre imagini şi a distanţelor faţă de obiect. Toate punctele modelului obţinut corespund sistemului de coordonate teren prin folosirea a 3 puncte de reper şi a distanţelor determinate în spaţiul obiect. trei dintre acestea folosindu-se ca puncte de reper. Aceste puncte nu au fost incluse în prelucrare. Toate imaginile au fost preluate având în vedere respectarea unghiurilor de convergenţă. · date fotogrametrice necesare pentru măsurarea punctelor modelului. Procesul de referenţiere presupune stabilirea corespondenţelor între aceleaşi puncte conţinute pe două sau mai multe imagini (fig. pentru determinarea poziţiei punctelor „ascunse” ale clădirii. 5. coordonatele lor fiind obţinute prin intersecţia muchiilor vizibile ale clădirii. După prelucrare se poate construi modelul din linii şi suprafeţe caracteristice. În partea de sud a bisericii nu a fost posibilă preluarea imaginilor cu cele mai bune unghiuri de convergenţă datorită numărului mare de obstacole care nu permitea extragerea punctelor obiect. un părculeţ cu arbuşti. Datorită formei obiectului şi prezenţei unor obstacole în zona de sud a clădirii am folosit pentru preluarea imaginilor doi obiectivi cu distanţe focale diferite.5.1.1. pe conturul clădirii puncte caracteristice.

4 – Referenţierea punctelor pe trei imagini (detaliu) Fig.5.5 – Construirea modelului din linii 21 .5.Fig.5.3 – Marcarea punctelor caracteristice pe fiecare imagine Fig.

precum şi intervenţia asupra acestora cu scopul unor modificări ulterioare. prin asocierea imaginii corespunzătoare fiecărei suprafeţe model.6 – Construirea modelului din suprafeţe Fig.7 – Asocierea texturii corespunzătoare pentru o suprafaţă Rezultatele modelării obiectului se pot prezenta fie sub formă grafică. Programul permite vizualizarea ambelor tipuri de date. Modelul poate fi reprezentat sub formă de puncte.Fig. exportul acestora sub diverse formate. fie sub formă numerică. 22 .5.5. model reţea („wireframe”) sau model texturat. de linii.

5.a) vedere SE b) vedere NV Fig.8 – Modelul Bisericii Sf. Ladislau (reprezentări prin suprafeţe. în Photomodeler) 23 .

dxf). de unde poate fi folosit pentru diverse scopuri. Maya Script (.a) vedere N b) vedere NE a) vedere SE b) vedere SEE Fig. Rhino (. Ladislau (reprezentare prin suprafeţe texturate preluate din imagini. 2D (.5.wrl).9 – Modelul Bisericii Sf. în Photomodeler) Exportul datelor (fig.3ds).ma) permite transferarea modelului într-un program de modelare şi desenare 3D. de la modelarea realităţii virtuale destinate paginilor de internet şi până la realizarea unui GIS urban. VMRL (. 3Dstudio (.3dm).5.10) sub format AutoCad 3D. Există mai multe 24 . vederi laterale.

5 Evaluarea preciziei Photomodeler permite afişarea şi exportul coordonatelor modelului obţinut şi a preciziilor acestuia. 5.5. Fig. Toate razele proiecţiei sunt paralele între ele şi sunt perpendiculare pe planul proiecţiei.1. Y şi Z. erorile medii 25 .11– Ortofotoimagine realizată cu Photomodeler Photomodeler permite. Sunt afişate în listele de coordonate diferenţele obţinute pe X. Ortofotoimaginile sunt imagini la care a fost înlăturat efectul variaţiei suprafeţei şi au fost aduse în perspectivă normală.5. Ladislau prelucrat cu ajutorul funcţiei „render” în AutoCAD (la dimensiunile de 1024x768 pixeli) Fig.10 – Modelul Bisericii Sf.programe care operează cu manipularea modelelor 3D. după obţinerea modelului 3D. exportul de imagini ortofoto. majoritatea dintre acestea suportă fişierele exportate de Photomodeler. O imagine ortofoto este o proiecţie a unui model 3D în plan. Aceste imagini se obţin la o anumită scară şi pot fi folosite pentru diverse măsurători asupra obiectului reprezentat. Folosirea imaginilor ortofoto ajută la îmbunătăţirea efectului de realism la redarea acestor modele.

Reprezentare în planul dYdZ. Prelucrarea statistică a preciziilor obţinute Toate preciziile afişate de Photomodeler pentru coordonatele punctelor model au fost prelucrate în MathCad pentru a se prezenta sub forma frecvenţelor de apariţie ale fiecărei mărimi obţinute. Analiza statistică s-a realizat prin elaborarea unui program în mediul de programare MathCad. conform legendei din dreapta Fig. Fig.pătratice obţinute în pixeli.12– Distribuţia spaţială a clusterilor de precizie dX. Codificarea culorilor este realizată în funcţie de dY.5.5. versiunea 11. cele mai mari erori înregistrate şi numărul imaginilor pe care au fost obţinute. Reprezentare în planul dXdZ. Codificarea culorilor este realizată în funcţie de dX. conform legendei din dreapta 26 .13– Distribuţia spaţială a clusterilor de precizie dY. precum şi vectorul preciziilor pentru fiecare punct determinat.

Reprezentare în planul dXdY.5. dZ simultan (a se vedea planele de proiecţie din fundal). dZ (mm). conform legendei din dreapta Fig. 27 . dY.14– Distribuţia spaţială a clusterilor de precizie dZ.15– Distribuţia spaţială a clusterilor de precizie dX. conform legendei din dreapta imaginii. dY.Fig. Codificarea culorilor este realizată în funcţie de dZ.5. Codificarea culorilor este realizată în funcţie de dX.

1 Echipamente hardware şi software utilizate Instrumentul Trimble VX Trimble VX permite scanarea 3D şi tehnici tradiţionale de măsurare pentru preluarea datelor exacte de poziţionare. După ce scanarea a fost făcută urmează determinarea punctelor cu ajutorul tehnologiei GPS sau cu ajutorul unei staţii totale pentru a putea face registraţia şi georeferenţierea. Ladislau au fost preluate imaginile din 6 staţii dispuse circular în jurul acesteia şi au fost determinaţi 6 „nori de puncte” pe obiect. pentru dX avem 695 de puncte. Metoda de obţinere a modelului 3D permite obţinerea de precizii bune pentru coordonatele acestuia. 5. Folosind instrumentrul Trimble VX această problemă. Pentru dX există un număr de 42 de puncte pentru care preciziile ajung la 57mm. Astfel.Din analiza preciziilor dX. cu măsurări precise de coordonate şi imagini 2D. Tehnologia de poziţionare. Măsurătorile sunt completate de imaginile preluate în teren.2. Rezultatele pot fi exportate în format CAD. Pot fi introduse coordonatele punctului de staţie cât şi a punctului pe care facem orientarea. Ladislau din Oradea am folosit aparatul Trimble VX. a georeferenţierii este înlăturată.000 de puncte/secundă). Metoda tradiţională de scanare presupune măsurarea unui număr de ţinte comune sau obiecte de forme regulate ale obiectului scanat. 5. LADISLAU DIN ORADEA PRIN TEHNICA SCANĂRII LASER Pentru obţinerea modelului 3D al Bisericii Sf. folosită la staţiile totale este viteza de lucru. Trimble RealWorks permite folosirea unui set de subprograme pentru procesarea “norului de puncte” 3D şi a imaginilor preluate pentru obţinerea modelului. pe care se pot face determinări de distanţe. Problemele care pot să apară se datorează unghiurilor de convergenţă slabe sau distanţelor crescute până la obiect. Astfel. ceea ce înseamnă că reţeaua de ridicare – scanare este 28 . Imaginile orientate sunt combinate pentru a obţine un model 3D al clădirii. mărimea şi poziţia ţintei cu o bună precizie de măsurare. 5. La scanarea Bisericii Sf. De asemenea. Aceste coordonate vor fi calculate cu ajutorul staţiei spaţiale. pentru dY. Această viteză de măsurare nu este comparabilă cu viteza de lucru a scanerelor specializate. determinări de volume sau arii pe secţiuni.2. Fiecare imagine este orientată folosind punctele preluate de pe aceeaşi suprafaţă a obiectului. calare şi cel mai important setarea punctului de staţie. Distribuţia spaţială a acestor precizii este neuniformă. Trimble VX poate măsura până la 15 puncte/secundă. Tehnologia folosită de acest aparat este similară cu tehnologia „Direct Reflex” folosită şi la staţiile totale. se observă că majoritatea acestor puncte sunt situate pe latura de sud a clădirii sau pe turn. De asemenea.2 OBŢINEREA MODELULUI 3D PENTRU BISERICA SF. Seturile de date preiau forma. Coordonatele punctelor de staţie şi imaginile sunt încărcate în programul Trimble Realworks. arii sau volume. 737 puncte iar pentru dZ. dY şi dZ observăm că din totalul de 737 de puncte un majoritatea au sub 50mm precizie. se pot face determinări de distanţe. cu ajutorul cărora se poate obţine un număr foarte mare de puncte pe suprafaţa obiectului (unele ajungând şi la 500. Totuşi diferenţa dintre modulul de scanare de la Trimble VX şi tehnologia „Direct Reflex”. Aparatul Trimble VX permite combinarea scanărilor cu rezoluţie standard 3D şi imaginile digitale. de scanare precum şi tehnologia video integrată permite culegerea de informaţii utile pentru modelarea realistică a obiectelor. 737 puncte determinate cu precizii sub 50mm. Pe acest model pot fi determinate coordonatele 3D pentru oricare punct de pe modelul obiect. Trimble RealWorks Prelucrarea datelor s-a realizat cu programul Trimble RealWorks care permite suprapunerea scanărilor cu imaginile preluate şi prelucrarea datelor spaţiale în mod unitar.2 Descrierea aplicaţiei practice Înainte de a începe scanarea trebuie făcute toate operaţiile ce sunt necesare unei proceduri de măsurare: centrare. pot fi generate suprafeţe reţea „mesh”.

previzualizarea informaţiilor privind preciziile obţinute. 5. Trimble VX permite. Măsurarea reţelei s-a făcut cu acelaşi aparat iar coordonatele obţinute pentru fiecare staţie au fost introduse la staţionarea fiecărui punct în vederea scanării obiectului. Procesarea datelor Produsul final al acestei operaţii este reprezentat de modelul 3D al obiectului.16 – “Norul de puncte” (vedere S) Modelarea pe baza suprafeţelor generează o reţea poligonală sub formă de triunghiuri sau patrulatere. Pentru obţinerea acestei reţele este necesară îmbunătăţirea informaţiilor din „norul de puncte”. 29 . încă din teren. Pe monitorul „touchscreen” s-a ales metoda de selectare poligonală a suprafeţei de scanat evitând pe cât posibil scanarea zonelor din afara obiectului sau a zonelor ce nu prezintă interes. toate scanările vor fi în acelaşi sistem de referinţă. Registraţia şi georeferenţierea datelor Trimble VX prezintă avantajul că permite determinarea coordonatelor punctelor de staţie prin metoda clasică şi astfel.georeferenţiată încă din teren. În urma filtrării acestora se reduce „zgomotul” pentru o mai bună reprezentare a „norului de puncte” şi în final a modelului obiect. Modelarea obiectelor scanate este un proces mare consumator de timp. prima etapă fiind aceea de înlăturare a impurităţilor (aşa numitul „zgomot”) din setul de date. Culegerea datelor Aparatul Trimble VX permite scanarea obiectelor cu o viteză de până la 15 puncte pe secundă. toate determinările pe suprafaţa obiectului sunt aduse în acelaşi sistem de referinţă. De asemenea trebuie şterse punctele scanate care nu sunt situate pe obiect. Datorită faptului că zona în care se situează Biserica Sf. Nu mai este nevoie de utilizarea ţintelor sau de registraţia ulterioară a „norilor” de puncte obţinuţi. În final. Programul de calcul va afişa precizia de determinare a punctelor la fiecare staţie. Rezultatele finale se pot prezenta în mai multe forme: „nor de puncte” curăţat de „zgomot”. Rezultatul scanărilor a fost vizualizat în timp real pe monitor şi au fost făcute verificări înainte de deplasarea în staţia următoare pentru a avea siguranţa că a fost acoperită întreaga suprafaţă obiect. reprezentări 2D sau modele 3D. Fig. Intervalul de scanare a fost de 15 cm. Etapa de procesare se referă la evaluarea şi filtrarea datelor. Ladislau este una foarte circulată am făcut scanarea în timpul nopţii. modelul obiect obţinându-se prin conectarea tuturor punctelor din „norul de puncte”.

Obţinerea modelului Există o serie de algoritmi folosiţi pentru a crea modele 3D. şi de netezire a suprafeţei. Ladislau din Oradea am folosit o modelare de tip reţea poligonală „mesh”. triunghiuri. din norul de puncte. Modelul poate fi reprezentat în diverse moduri: model reţea („wireframe”). model suprafaţă în tonuri de gri sau model realistic cu aplicarea texturii din imaginile orientate pe suprafaţa model. Radial Basic Function (RBS). Fig. etc.După înlăturarea punctelor care nu sunt necesare sunt reselectate punctele şi după o previzualizare a acestora cu suprapunerea imaginilor preluate din staţiile corespunzătoare se poate trece la următorul pas acela de generare a reţelei poligonale. Produsul final al procesului de modelare 3D este un model reţea de suprafaţă obţinut prin unirea tuturor punctelor din „norul de puncte”. Pentru modelul 3D al Bisericii Sf. 5. Următorul pas este acela de a optimiza şi de a netezi reţeaua poligonală. Cu opţiunea „Mesh Editing Tool” se pot şterge linii. suprafeţe poligonale („mesh”). Cei mai folosiţi sunt: Nonuniform Rational B-Splines (NURBS).17 – Reprezentare realistică (vedere NV) 30 . puncte şi se pot aplica filtre de rafinare.

18 – Reprezentare realistică (vedere SV) Fig.3 COMPARAREA REZULTATELOR OBŢINUTE O comparaţie între acest model şi cel obţinut prin metode fotogrametrice se poate face în funcţie de: · gradul de realism. · determinările ce se pot face pe cele două modele.Fig.19 – Reprezentare realistică (vedere V) 5. 5. 5. 31 . · detaliile obiect obţinute.

511m) Fig.20 – Distanţă măsurată pe una din ferestre (pe cele două modele) 32 .53m) b) distanţă măsurată pe modelul fotogrametric (d = 2. a) distanţă măsurată pe modelul obţinut prin scanare (d = 2. Pe ambele modele se pot face determinări de distanţe. Modelarea acestora s-a făcut în mod diferit şi din acest motiv există unele diferenţe. arii sau volume.În ceea ce priveşte gradul de realism ambele modele au o reprezentare realistică bună. 5.

1 – Tehnologia folosită şi datele obţinute Numărul de Numărul de Precizia puncte imagini 62. Numărul acestor puncte şi de triunghiuri este dat de geometria detaliului. Tabel 5.a) distanţă măsurată pe modelul obţinut prin scanare (d = 1.89m) b) distanţă măsurată pe modelul fotogrametric (d = 1. detaliile sunt obţinute prin alegerea punctelor ce definesc conturul acestuia. Pentru modelul fotogrametric.486 53 3mm /100m 814 20 5cm/50m Date Instrument Laser Trimble VX Fotogrametrice Nikon D50 33 .21 – Distanţă măsurată pe uşa de la intrare (pe cele două modele) O altă comparaţie se poate face în funcţie de numărul de puncte şi de triunghiuri de suprafaţă reţea („wireframe”) ce definesc detaliile obiectului. 5.934m) Fig.

22 – Detaliu de constructie pe Biserica Sf. şi modelare NURBS (Nonuniform rational B-splines). Metoda de interpolare RBF este una de tip exact. Trei puncte legate prin linii formează un triunghi. Modelarea 3D folosind suprafeţele poligonale („mesh”) Acest tip de modelare a fost folosit. Ladislau am ales varianta de interpolare 2D cu ajutorul funcţiilor radiale. Această metodă constă în găsirea coeficienţilor pentru o bază de funcţii radiale şi a coeficienţilor pentru un set de polinoame de ajustare. am analizat turla Bisericii Sf.4 APLICAREA UNOR ALGORITMI DE MODELARE PE DETALII DE CONSTRUCŢIE ALE BISERICII SF. metodă numită generic RBF („radial basis function”). Mai mute triunghiuri legate între ele formează poligoane care. Modelarea 3D se realizează pe baza punctelor 3D (vârfurilor reţelei). Modelarea s-a realizat cu ajutorul programului MathCad. adică un poligon simplu. astfel încât această funcţie de interpolare să treacă prin valorile de definiţie. la rândul lor prin conectare definesc reţeaua poligonală. Ladislau şi un detaliu de pe latura de nord a acesteia prin aplicarea diferitor metode de modelare 3D: modelare prin suprafeţe poligonale („mesh”). pentru obţinerea modelului 3D al Bisericii Sf. LADISLAU DIN ORADEA Pentru studiu. Ladislau cu reprezentare realistică. dar are dezavantajul că „norul de puncte” scanate trebuie să fie definit univoc. Ladislau (modelare poligonala cu programul Geomagic versiunea 10) Modelarea 3D folosind algoritmii funcţiei radiale de bază (RBF) Pentru modelarea turlei Bisericii Sf. RBF (Radial Basis Function). 5.5. în această lucrare. 34 . Fig.

Fig. Acest algoritm permite reprezentarea geometriei formei într-o formă compactă. 5.24– Model 3D al turlei obţinut prin suprafeţe NURBS 35 .Fig. Suprafeţele NURBS sunt funcţii de doi parametri de cartografiere pentru o suprafaţă în spaţiul tridimensional.23 a) – Interpolarea punctelor scanate. b) rezultatul modelării suprafeţei RBF Modelarea 3D folosind algoritmul NURBS (Nonuniform rational B-splines) NURBS (Nonuniform rational B-splines) este un model matematic folosit în infografică pentru generarea şi reprezentarea suprafeţelor cu un grad mare de flexibilitate şi precizie pentru obiecte cu forme complexe. Forma suprafeţei este determinată de puncte de control. 5.

inventarierii clădirilor monument istoric şi cel de conservare şi restaurare se pune accentul tot mai mare pe obţinerea modelelor tridimensionale prin metode fotogrametrice. Metoda Fotogrametrică Scanare laser Cost echipamente (Euro ) 1000 60000 Tabel 5.5.20 Ø Număr de puncte folosite la obţinerea modelului – 814 Ø Număr de linii trasate: 1234 Ø Calibrarea camerei pentru cei doi obiectivi folosiţi – 2 ore Ø Timp de culegere a datelor – 20 minute Ø Timp de obţinere a modelului – 10 zile Scanarea obiectului cu Trimble VX Ø Trimble VX – 60000 euro Ø Program de prelucrare Trimble Realworks – 11500 euro Ø Număr de staţii . Diferențe mari de timp s-au sesizat și în cazul prelucrării datelor.53 Ø Timp de măsurare – 14 ore Ø Timp de prelucrare – 20 zile Procesul de măsurare propriu–zis este de asemenea consumator de resurse.486 Ø Număr de imagini folosite pentru textura suprafeţei .5 ANALIZA COST – BENEFICIU În domeniul arhitecturii. Dacă în cazul modelării prin metoda fotogrametrică. constând în costul forței de muncă. parţial datorită reducerii costurilor de achiziţionare a aparatelor pentru preluare şi prelucrare a informaţiilor. care în acest domeniu nu sunt foarte stricte. pentru scanarea laser timpul necesar măsurării a fost de 14 ore. necesare obţinerii modelului 3D al bisericii Sf. Luând în considerare prețul orar de manoperă la 8 Ron (la salariul mediu pe economie).6 Ø Număr de puncte folosite pentru obţinerea modelului . timpul de culegere a datelor a fost de 20 de minute la care s-au adăugat 2 ore. În continuare vom analiza implicațiile de cost . metoda scanării laser a oferit rezultate mai precise calitativ decât în cazul metodei fotogrametrice. corespunzătoare metodei scanării este de 1392. astfel: în cazul datelor culese prin metoda fotogrametrică timpul necesar prelucrării datelor a fost de 10 zile comparativ cu timpul necesar prelucrării punctelor scanate care a fost de 20 de zile. timpul necesar calibrării camerei pentru cei doi obiectivi folosiţi. 36 .2 – Costurile de achiziţie iniţiale Cost licenţe TOTAL (Euro ) (Euro ) 1000 2000 11500 71500 Dotările de investiție inițiale constând în achiziționarea echipamentelor specifice precum și a soft-urilor specifice. rezultă un cost mult mai ridicat în cazul scanării. Aceste costuri au fost calculate pentru o singură persoană. comparativ cu costul determinării prin metoda fotogrametrică care este de 660 Ron. costul forței de muncă. Metoda fotogrametrică Ø Camera NikonD50 – cost de achiziţie: 1000 euro Ø Program de prelucrare Photomodeler – cost de achiziţie: 1000 euro Ø Număr de imagini necesare pentru obţinerea modelului 3D .beneficiu ale celor două metode. Analiza comparativă de cost am realizat-o asupra procesului de modelare 3D a Bisericii Sf. Ladislau.62. Ladislau din Oradea. În urma analizelor de precizie a celor două modele 3D. Un alt motiv ar fi cel legat de cerinţele de precizie. Analizând costurile financiare implicate în procesul de măsurare și prelucrare. sunt mult mai ridicate în cazul metodei de scanare laser.

Dispozitive precum camera digitală sau scanerul laser utilizate pe teren permit măsurarea detaliată a obiectelor. Tehnologiile fotogrametrice folosesc imagini preluate din diferite unghiuri pentru a obţine modelul 3D al obiectului. special destinate fotogrametriei arhitecturale reduce considerabil acest efort. Comparativ cu metoda tehnicii laser. Obiectul este identificat în aceste imagini iar forma geometrică a acestuia este obţinută printr-o succesiune de operaţii care presupun marcarea punctelor. aceste programe sunt mai puţin costisitoare şi permit preluarea imaginilor obiectului cu camere obişnuite. de bună calitate. conservarea monumentelor şi siturilor sau inventarierea clădirilor monument istoric se pune această problemă de realizare a acestor modele 3D. Cu toată această evoluţie a tehnologiei.5 14+14 Timp de prelucrare (ore) 80 160 Cost manopera ( RON) 660 1504 Metoda Fotogrametrică Scanare laser În concluzie. Pentru metoda scanării. este nevoie de multă muncă şi timp. metodele fotogrametrice de reconstrucţie şi modelare 3D îşi găsesc aplicaţii şi în acest domeniu. pentru a crea un model 3D.3 – Costuri pentru procesul de măsurare şi prelucrare Timp necesar de colectare (ore) 2. şi pentru inventarierea acestora în scopul conservării şi restaurării patrimoniului. arhitectura. Datorită interesului dezvoltat de către organisme internaţionale pentru înregistrarea clădirilor monument istoric. pentru suprafeţele model obţinute. a crescut nevoia realizării unui model 3D cu structuri reale într-un timp mai scurt. În domenii ca urbanismul.În cazul metodei fotogrametrice este suficientă o singură persoană atât la culegerea cât şi la prelucrarea datelor. nemetrice. Metoda de scanare laser oferă o precizie mult mai ridicată decât metoda fotogrametrică însă costurile necesare sunt mult prea mari pentru piața actuală. acest lucru reducând considerabil costurile metodei. Dezvoltarea unor programe comerciale. Reconstrucţia geometriei obiectului din imaginile preluate precum şi atribuirea texturilor din imagini. comparativ cu metoda de scanare laser folosită. La aceste costuri se adaugă 8 Ron/oră pentru cea de-a doua persoană. nu atât foarte precis cât foarte repede. unirea punctelor caracteristice şi construirea suprafeţelor obiectului. De asemenea. Reconstrucţia geometriei obiectului 37 . în etapa de măsurare este nevoie două persoane. 6. duc la o reprezentare realistică a obiectului modelat cu o precizie suficientă pentru domenii diverse inclusiv pentru arhitectură şi inventarierea monumentelor. se pot obţine modele 3D ale unui obiect utilizând scanere laser sau măsurători executate pe imagini digitale. Tabel 5. modelarea obiectelor prin metoda fotogrametrică este mai rapidă şi implică costuri mult mai mici. modelarea obiectelor prin această metodă fotogrametrică este mai rapidă şi implică costuri mult mai mici. CONCLUZII ŞI CONTRIBUŢII PERSONALE Datorită dezvoltării rapide a tehnologiei digitale. În prezent.

A fost prezentat modelul matematic al reconstrucţiei. prezintă în jurul lor diverse obstacole (arbuşti. Cu toate acestea. Din „norul de puncte” obţinut se pot crea suprafeţe poligonale care definesc forma obiectului. Această lucrare oferă o nouă abordare a reconstrucţiei obiectului cu ajutorul fotogrametriei de la mică distanţă. Numărul acestor puncte determinate pe suprafaţa obiectului este foarte mare iar densitatea acestor puncte dă gradul de realism al obiectului modelat. Metoda fotogrametrică de reconstrucţie a obiectelor. precum şi aplicarea practică a metodei. asigură precizia necesară pentru reconstrucţia obiectelor. în cazul aplicaţiilor arhitecturale nu precizia ridicată a acestor determinări este esenţială cât timpul de obţinere a modelului. Metoda fotogrametrică propusă permite extragerea formei şi geometriei obiectului de modelat. Prin exportul acestuia în alte programe de editare grafică poate fi folosit cu succes la diverse aplicaţii sau poate fi importat într-un GIS urban. Ladislau din Oradea poate fi folosit şi pentru modelarea altor clădiri sau obiecte. statui. ce au fost folosiţi la preluarea imaginilor obiectului. de geometria reţelei de puncte de preluare a imaginilor şi de precizia de determinare a punctelor din spaţiul obiect. aparatul Trimble VX. în zonele centrale ale oraşelor care sunt foarte circulate. Mai ales pentru aplicaţiile în arhitectură şi restaurare. de obicei. Modelul 3D al Bisericii Sf. realistică. special destinat pentru determinările de precizie din domeniul arhitectural şi de urbanism. 38 . În cazul utilizării tehnologiei scanării laser fiecare punct scanat pe suprafaţa obiectului este determinat cu precizie. prin metoda fotogrametrică. folosind o succesiune de imagini convergente preluate cu o cameră nemetrică. Este totuşi important de a asigura o preluare a imaginilor sub unghiuri de convergenţă care să permită modelarea obiectului cu precizia aleasă şi cu o acoperire corespunzătoare extragerii informaţiilor 3D. Modelul fotogrametric obţinut permite o vizualizare bună. deformaţiile acestora). Datele calibrării au fost folosite în procesul de modelare a obiectului. Calibrarea s-a făcut pentru doi obiectivi diferiţi. alte construcţii apropiate etc. Ladislau din Oradea a fost obţinut atât printr-o metodă fotogrametrică. Această metodă este utilă pentru reconstrucţia obiectelor. Desigur că aceste rezultate au un grad de precizie mai mic comparativ cu cele obţinute prin tehnologia scanării laser. Nu întotdeauna se pot respecta condiţiile privind geometria reţelei punctelor de preluare a imaginilor. clădirile monument istoric se găsesc. Utilizarea tehnologiei laser pentru reconstrucţia obiectelor arhitecturale asigură un grad ridicat de precizie şi permite obţinerea de modelele realistice. Metodele fotogrametrice asigură obţinerea modelului 3D al obiectului într-un timp mult mai scurt. Este evident că aceste precizii sunt superioare determinărilor fotogrametrice. cu aplicare în arhitectură şi conservarea clădirilor monument istoric. cât şi prin tehnica scanării laser folosind aparatul Trimble VX. duc la o reprezentare realistică a obiectului modelat. prezentată în această lucrare presupune utilizarea unei succesiuni de imagini ale obiectului. Precizia obţinerii modelelor fotogrametrice depinde de tipul camerei folosite şi de caracteristicile ei (rezoluţie.din imaginile preluate precum şi atribuirea texturilor din aceste imagini. Modelul obţinut prin tehnica scanării este definit de „norii de puncte” care prezintă geometria obiectului cu un grad ridicat de precizie.) care nu permit preluarea imaginilor din punctele dorite. folosind camere fotografice nemetrice şi prezintă utilizarea unei tehnologii de vârf. Cu ajutorul aplicaţiei practice prezentate a fost verificată funcţionalitatea tehnologiei. „rotindu-se” în jurul obiectului. pentru suprafeţele model obţinute. Rezultatele practice obţinute. caracteristicile obiectivilor. cu ajutorul unei camere care preia imaginile din diverse poziţii. iar conceptul metodei aplicate pentru modelarea Bisericii Sf. Pentru a asigura precizia necesară pentru modelul obţinut prin metode fotogrametrice a fost realizată o calibrare a camerei pe o grilă de testare. Rezultatele pot fi considerate a fi adecvate în mai multe aplicaţii pentru achiziţia datelor 3D. sub unghiuri de perspectivă diferite.

Utilizarea metodelor fotogrametriei de la mică distanţă permite modelarea şi vizualizarea realistică a obiectelor modelate. § obiecte cu geometrie complexă. Pentru obţinerea modelului 3D al Bisericii Sf. Punctele caracteristice pot fi extrase din imaginile preluate asupra obiectului. pentru toate punctele modelului. în ceea ce priveşte reprezentarea realistică. timpul de culegere a datelor din teren este ridicat · modelarea obiectului este greoaie şi este consumatoare de timp · cost ridicat atât pentru instrumentul de măsurare cât şi pentru programul de prelucrare a datelor Metoda fotogrametrică Avantaje: · timp scurt de culegere a datelor din teren · permite utilizarea camerelor fotografice digitale nemetrice · modelarea obiectului se poate face într-un timp mai scurt · permite obţinerea de modele realistice · costuri reduse pentru cameră şi pentru programul de prelucrare Dezavantaje: · obţinerea de precizii mai mici comparativ cu scanarea laser · necesită calibrarea camerei. Fotogrametria oferă posibilitatea de a obţine coordonatele 3D ale unui obiect din imaginile digitale 2D ale acestuia în mod rapid şi cu costuri reduse. Aceste coordonate sunt folosite pentru modelarea obiectului cu rezultate bune. Acest lucru poate fi considerat un avantaj real. precizia de obţinere a modelului depinzând de acest lucru · extragerea punctelor caracteristice se face manual Fiecare dintre cele două metode îşi găsesc aplicaţie în domeniul arhitectural. § obiecte fără textură.Coordonatele model sunt obţinute într-un sistem de referinţă spaţial. Datele iniţiale pentru modelarea obiectelor sunt determinate de coordonatele punctelor ce definesc aceste obiecte. Metoda scanării laser este utilă la obţinerea modelelor pentru: § obiectele ce pot fi descrise printr-o modelare de suprafaţă. Scanarea laser cu ajutorul instrumentului Trimble VX Avantaje: · oferă o precizie ridicată · permite obţinerea „norului de puncte”direct în coordonatele sistemului de referinţă al staţiilor de scanare · nu este necesară utilizarea ţintelor pentru georeferenţiere · permite obţinerea de modele realistice Dezavantaje: · programele comerciale de prelucrare a datelor sunt complexe şi dificil de utilizat · viteză de scanare mică şi din această cauză. Obţinerea formei şi a geometriei modelului presupune determinarea coordonatelor acestor puncte al căror număr creşte în funcţie de mărimea şi complexitatea obiectului. deoarece transformările de coordonate de la un submodel la altul nu mai sunt necesare. Ladislau din Oradea au fost extrase din imagini un număr de 814 puncte. § obiecte a căror vizibilitate nu este îngreunată de obstacole. Fiecare metodă de obţinere a modelului 3D pentru obiectul studiat prezintă avantaje şi dezavantaje. 39 .

De asemenea preciziile obţinute sunt mai mici.Metoda fotogrametrică se poate folosi cu succes la obţinerea modelelor pentru: § obiecte cu textură. deşi prelucrările datelor se fac automat. importantă fiind realizarea modelelor într-un timp cât mai scurt.. Institute for Photogrammetry. Ackermann. Eurosdr network on digital camera calibration. Conspress. Baumgart B. BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 1. 1996. Principala diferenţă dintre cele două metode este dată de costurile pe care le implică fiecare dintre ele. procesul de extragere a informaţiilor din imagini este manual. în această lucrare. Ed. Digital Image Correlation: performance and potential aplication in photogrammery. Coşarcă C. International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing 4. Cantzler Helmut... Abdelhaviz A. Standford University. Metodele fotogrametrice şi cele ale scanării laser au abordări diferite în ceea ce priveşte determinările din domeniul arhitectural şi cel al inventarierii clădirilor monument istoric. În acest sens. Integrating digital photogrametry and terestrial laser scaning. Ladislau din Oradea. Cramer M. Contribuţiile personale. California 5. 2009. National Computer Conference. Thompson symposium. 2003.. Quality analysis and calibration of DTP scanners. Improving architectural 3D reconstruction by constrained modelling.. Action and Behaviour School of Informatics University of Edinburgh 6. poate fi utilizată metoda fotogrametrică. Am comparat cele două modele obţinute din punct de vedere al gradului de realism. 2001. E. § obiecte care pot fi descrise printr-o modelare bazată pe suprafeţe construite din linii. § obiecte cu geometrie simplă. Bucureşti 7. 2009. Am studiat posibilitatea obţinerii modelelor 3D ale obiectelor arhitecturale mari prin anumiţi algoritmi de modelare folosiţi de obicei în diverse aplicaţii şi am testat aplicabilitatea lor pe detalii de construcţie ale Bisericii Sf. F. am făcut o analiză privind costurile şi beneficiile pe care le presupune fiecare metodă folosită. Baltsavias. Sisteme de măsurare în industrie. de reprezentare a detaliilor obiect şi al elementelor măsurabile pe acestea. Deutsche Geodatische Kommission bei der Akademie der Wissenschaften 2.. Institute of Perception. Metoda fotogrametrică prezentată este mult mai ieftină dar. B. necesitând foarte mult timp pentru obţinerea unui model obiect cu reprezentare realistică bună. Pentru aplicaţiile arhitecturale. Birmingham 3. Tehnologia scanării laser este foarte costisitoare iar programele de obţinere a modelului sunt greoaie. comparativ cu metoda scanării laser. 2003. University of Stuttgart 40 . se referă în principal la compararea celor două metode. Au fost prezentate şi analizate cele două metode precum şi tehnologia folosită pentru obţinerea modelului 3D al obiectului. 1975. Winged-Edge Polyhedron Representation for Computer Vision. prin obţinerea şi studierea modelului 3D al aceluiaşi obiect.. unde nu se pune foarte strict problema preciziei. Waegli.

E. 1998. Centro de Investigacion Cientca y de Educacion Superior de Ensenada. Ladislau church from Oradea.. Biserici de lemn în Bazinul Crişul Repede. The circular imaging block in close–range photogrammetry.princeton.. http://www. State of the art of high precision industrial photogrammetry. Voulgaridis. 2008.A. Oradea 15. Fotogrammetrie. Editura Academiei. I. Marc Pollefeys. 2000. 2000. Fetea (Danci) I. The University of North Carolina at Chaper Hill 26. 2009.cs. vol XII 13. G. Exterior Orientation using Coplanar Parallel Lines. Ed. Photomodeler Pro 5. University of North Carolina – Chapel Hill.... Şuba Ş. Fetea (Danci) I. Fotogrammetrie analitică. Imbroane A. Annals of DAAAM for 2009 & proceedings of The 20th international. Reconstruction of a building using a succesion of convergent images – St. Conferinţa „Valorificarea patrimoniului cultural Biserici de lemn din Bihor”.. Voetgle T... Bucureşti 10. 2001. Rusinkiewicz S. Fetea (Danci) I.. Iniţiere în GIS şi Teledetecţie. Autonomous Photogrammetric Network Design Using Genetic Algorithms. Pollefeys M. Uffenkamp V. Robust Automatic Surface Reconstruction with Structured Light.edu/courses 27. Grussenmeyer P.. 2001. Landes T. Analele Universităţii din Oradea. Annals of University of Oradea. Metode fotogrametrice pentru reconstrucţia monumentelor arhitecturale. Ringle K. XXXVII.. Vol. Teuşdea A. G. Curless B. 1997. Maas H. New methods for Surface Reconstruction from Range Images.. Marton G. Evaluation of a digital non metric camera (Nikon D50) to use in close range photogrammetry. 2003. G. Constructions and installations fascicle. Stanford University 9. Radial basis function interpolation of non-matching grids surfaces for volume calculation. Elemente de geometrie computaţională. Department of Computer Science. 1992. Division de Fisica Aplicada. Realistic Surface Reconstruction of 3D Scenes from Uncalibrated Image Sequences. Lappeenranta 30.. XXXII 16. 1999.Ceres. Presa universitară clujeană 19. Karras. 1993. User Manual. International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing 41 .. 1997. 2009.. Fetea (Danci) I...A. Dogaru Dorian. Grafica pe calculator. Constructions and installations fascicle. Analele Universităţii din Oradea.com 23.. http://www. TKK – Institute of Photogrammetry and Remote Sensing Publication 18. Van den Heuvel F. Zegheru N. 1972. 1997. Remote Sensing and Spatial Information Sciences.. Duran’s.8. Vanishing point detection for architectural photogrammetry. 1995.. The International Archives of the Photogrammetry. Editura Didactică şi Pedagogică R. Fascicula Construcţii şi instalaţii hidroedilitare. USA 24. 2008. Moore D. photogrammetry and tacheometry data for recording of cultural heritage buildings. International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing 20. 2009. 2008. Vol. Sensing for Graphics. Luc Van Gool.. Part B5. Viena 25. Beijing 17... Close-Range Photogrammetry within a Commercial CAD Package. Visual 3D Modeling from Images. vol XI 11..M. vol XI 12. Ph. Fetea (Danci) I. 2005. Reinhard Koch. International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing. Ed. vol XII 14. Comparison methods of terrestrial laser scanning. Annals of University of Oradea. Thesis. 2010.0. Olague Gustavo. Aplicaţii ale fotogrametriei pentru inventarierea clădirilor monument istoric. Electronic Conference Proceedings Archive 29.A. Fascicula Construcţii şi instalaţii hidroedilitare. Glykos T.D. Van den Heuvel F. Fetea (Danci) I. vol. Prada M.. Bucureşti 21.photomodeler. Departamento de Ciencias de la Computacion. Mexico 22.. Fotogrametria în arhitectură. Eos Systems Inc. Proceedings of the 10th Scandinavian Conference on Image Analysis. Turdeanu L. 1999. Heikkinen Jussi... Bucureşti 28.

. 2001. 1997.A. 32 32. Van den Heuvel F. 2005. Trends in CAD-based photogrammetric measurement. 1999 Estimation of interior orientation parameters from constraints on line measurements in a single image. Erstellung eines photorealistischen 3D-Modells der Kirche San Juan del Hospital in Valencia. Zhou Guoqing. Technische Universität Wien 38. 2000. Jahrgang. International Institute for Geo Information Science and Earth Observation 37... Vol. Van den Heuvel F. Van den Heuvel F. Photogrammetrie Fernerkundung Geoinformation.A. International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing.31. Delft 33.. Van den Heuvel F. 1st EARSeL Workshop of the SIG Urban Remote Sensing Humboldt-Universität zu Berlin 42 . Towards automatic relative orientation for architectural photogrammetry. Efficient 3D-modeling of buildings using a priori geometric object information. Delft University of Technology Faculty of Civil Engineering and Geosciences. International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing 34. 2006..A. 1999. International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing. Xie Wenhan. Object Reconstruction from a Single Architectural Image Taken with an Uncalibrated Camera.. Urban 3D Building Model Applied to True Orthoimage Generation. A line-photogrammetric mathematical model for the reconstruction of polyhedral objects. Vol. Van den Heuvel F. 34 36. Vosselman G.A. Wilfried Karel. 2002.A. Van den Heuvel F.A. Heft 35..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful