Godina VIII, broj 185

- 15.03.2012. - www.kakanjske.com - cijena 1 KM

(bez PDV-a)

ZBOG MAĆEHINSKOG ODNOSA OPĆINE KAKANJ NAJAVLJENA BLOKADA SABRAĆAJNICE PREMA PONIJERIMA
Žene su istinski uživale u svom prazniku U Kaknju održana završnica odbojkaškog Kupa BIH

Apel građana MZ Kakanj II

OSMI MART DOSTOJANSTVENO OBILJEŽEN U MNOGIM KAKANJSKIM KOLEKTIVIMA I UDRUŽENJIMA
Održano 17. općinsko takmičenje iz matematike za učenike osnovnih škola NAJBOLJI SU BILI UČENICI OŠ “MULA MUSTAFA BAŠESKIJA” I “HAMDIJA KREŠEVLJAKOVIĆ

ODBOJKAŠKI KLUB „KAKANJ“ PONOVO POKAZAO SVOJU DOMINACIJU

U Gradskoj biblioteci u Kaknju

PREDSTAVLJEN POETSKI OPUS KAKANJKE FAIZE HARAČIĆ-HELJA

UVODNIK

KAKANJSKE NOVINE JESMOuLI KOMERCIJALIZIRALIvPRAZNIK nŽENA? Kakanj jutarnjim saička femi stkinja
Informativni list općine Kakanj www.kakanjske.com

„Kakanjske novine“ su za veliki doprinos u njegovanju slobode govora i razvoju štampanih medija na području općine Kakanj, kao i široj promociji općine Kakanj, 15. aprila 2011. godine, na Dan općine Kakanj, dobile općinsko priznanje “Plaketa sa diplomom” Izdavač: Kakanjske novine doo Kakanj Direktor: Fikret Kadrić Glavni i odgovorni urednik: Faris Sikirić Redakcija: Eldin Omeragić Azerin Salihbegović Emerin Ahmetašević Amina Kulović Alma Kahvedžić Saradnici: Ivica Pekić Adib Zekić Maid Goralija Almir Imamović Sanela Smajić Abdurahman Zukan Emina Dedić Nađa Kovačević Ahmed Kovač Darko Jurić Nedžma Bjelopoljak Mirsad Mujagić Hamid Hadžić List izlazi svakih 15 dana. Adresa redakcije: Šehida br. 5 Kakanj Telefon/fax: 032 554-878 E-mail: kakanjske@gmail.com Fotografije: Redakcija Grafička obrada i DTP: “Labirint” d.o.o. Zenica Štampa: “Labirint” d.o.o. Zenica (labirintzenica@gmail.com) Rukopisi, fotografije i diskete se ne vraćaju. List je 08.07.2004. godine, u skladu sa Zakonom o informisanju, a na osnovu rješenja broj 10-40-14367/04 upisan u evidenciju javnih glasila Bosne i Hercegovine pod rednim brojem 41. Na osnovu mišljenja Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke broj 05-15-2859/04 od 02.07.2004. godine “Kakanjske novine” su proizvod na koji se ne plaća porez na promet proizvoda. Žiro račun: 134-020-0000083244 kod IK banke Zenica

2

tima 7. marta: na ulicama Alexandra Kollontai naveć montirani štandovi za govorila je Lenjina da 8. prodavanje cvijeća, raznih marta postane državni asesoara, donjeg veša i praznik, i tokom sovjetčega sve ne… Sve je spreskog perioda se koristio mno, već nekoliko dana za obilježavanje “herojranije, za pazar u povodu stva radnica”. Međutim, 8. marta. Ponuda je raznou mnogim komunističkim vrsna; od plastičnog cvijedržavama je taj praznik Piše Amina Kulović izgubio svoju ideološku ća do donjeg rublja. Ulice su pune đaka koji nose karanfile osnovu i postao prilika za muškarsvojim nastavnicima, muževa koji ce da iskazuju svoju ljubav i poštobiraju cvijeće suprugama, žena vanje prema pripadnicama suprotkoje kupuju poklone jedne drugi- nog spola, posluživši kao svojevrma - sve u povodu Dana žena. Tako sni amalgam Majčinog dana i Vaje to danas. Prisjetit ćemo se kako lentinova u zapadnim državama. je sve počelo… Danas mnoge organizacije u Prvi Dan žena je obilježen 28. fe- svijetu, obilježavaju Međunarodni bruara 1909. u SAD deklaracijom dan žena, a neke se nastoje izboriti koju je donijela Socijalistička partija da postane državnim praznikom u Amerike. Između ostalih važnih hi- kojima to još nije slučaj. storijskih događaja, njime se obilje- Od ženskih radničkih žava i požar u fabrici Triangle Shi- demonstracija do cvijeta i večere rtwaist u New Yorku 1911. godine S obzirom na činjenicu da živimo kada je poginulo preko 140 žena. u potrošačkom svijetu, ne čudi što Ideja da se obilježava međunarodni svaki praznik doživljavamo kao još dan žena se prvi put pojavila počet- jedan od načina kako da brže i više kom 20. vijeka u doba brze industri- zaradimo. Danas 8. mart malo ko jalizacije i ekonomske ekspanzije spominje u duhu njegovog stvarnog koja je često dovodila do protesta značaja. Žene su sretne što dobiju zbog loših radnih uslova. Žene zapo- poneki cvjetić i poklon, dok je stvarslene u industriji odjeće i tekstila su no stanje i položaj žene u društvu javno demonstrirale 8. marta 1857. u znatno lošiji od onog što se prikazuNew Yorku. Tekstilne radnice su je i plasira. Porazno je mali broj žena protestirale zbog loših radnih uslova koje su na odgovornim društvenim i niskih plaća. Demonstracije je ra- pozicijama. Primjera radi, samo su stjerala policija. Te iste žene su osno- dvije vijećnice, žene u Općinskom vale sindikat dva mjeseca kasnije. vijeću Kakanj, dok taj broj nije veći Demonstracije povodom Među- ni na drugim nivoima vlasti. narodnog dana žena u Rusiji bile Međunarodni dan žena bi trebasu prvi stadij ruske revolucije. Na- lo iskoristiti kao priliku da se razkon oktobarske revolucije, boljše- motri koliko daleko je otišlo bosanskohercegovačko društvo u naporima da se postigne rodna jednakost, mir i razvoj i trebao bi biti i prilika da se svi građani udruže, povežu i mobilizuju za dalje smislene promjene. A do tada, nije tako loše ni to što smo se kao žene, izborile i za ovaj svoj “dan”. Neka nam on bude podsjetnik za neke buduće borbe, za neka buduća i bolja društva, a i Raznovrsna osmomartovska žene u njima! ponuda
broj 185, 15.03.2012.

KAKANJSKE NOVINE

APEL GRAĐANA MZ KAKANJ II
„Poštovani. Na području MZ Kakanj II, kao jedne od gradskih mjesnih zajednica, još uvijek ima ulica i mjesta u koja do sada nije uložena niti jedna KM kako iz budžeta Općine tako i sa viših nivoa vlasti. Jedna od tih je i glavna saobraćajnica koja prolazi kroz mjesnu zajednicu preko ulica Rudarska i Mehmeda Skopljaka i dalje prema Zgošći, Tršću, Ponijerima i ostalim dijelovima naše općine. Bezobzirno je od strane općinske vlasti, kako zakonodavne tako i izvršne, da se unazad već tri godine nije uspjela izvršiti implementacija 100.000,00 KM sredstava namijenjenih za asfaltiranje jedne male dionice ovog puta. Da li je to nemar, ne briga ili nečije politikanstvo kome su izloženi stanovnici ove mjesne zajednice, o tome će prosuditi sami građani ove mjesne zajednice, jer je izborna go-

AKTUELNOSTI

Sporna dionica puta

dina pred nama. Nedopustivo je više da se vrši asfaltiranje puteva koji su izvan ove mjesne zajednice ,primjera radi puta u Zgošći, Crnču, Vukanovićima, Tršću i drugih, a da se nema sredstava i volje da se asfaltira glavna saobraćajnica kroz ovu mjesnu zajednicu kojom do svojih odredišta, posla, škole itd., dolaze mještani mjesnih zajednica koje smo naveli, a da ne spominjemo put prema Ponijerima i rijeku vikendaša koji prolaze ovom saobraćajnicom kako bi došli do svojih odredišta. Da se ogradimo, nismo protiv toga da se ulaže u mjesne zajednice koje smo reda radi naveli, ali smo protiv toga da se vrši uzurpacija naše saobraćajnice i naše mjesne zajednice i naših domaćinstava kako
broj 185, 15.03.2012.

bi se teška mehanizacija koja je izvodila radove na ovim putnim komunikacijama slobodno i nesmetano kretala kroz našu mjesnu zajednicu i time još više doprinosila uništenju i onako loše putne infratsrukture. Tome je došao kraj! Dosta više nepravde prema stanovnicima gradske mjesne zajednice i jedne od najvećih mjesnih zajednica, mjesne zajednice Kakanj II. Mještani ove mjesne zajednice to više neće tolerisati i trpjeti. Suglasni smo da se ne dozvoli više prolazak kroz mjesnu zajednicu teške mehanizacije i inih (velikog broja) kamiona koji lome i oštećuju i onako loš put, koji je asfaltiran neke davne osamdesete godine prošlog stoljeća. To nećemo više podnositi! Ovim putem Vas upozoravamo da ćemo poduzeti radikalne mjere koje podrazumijevaju i blokadu putne komunikacije kroz našu mjesnu zajednicu pa i druge mjere za koje procjenimo da su nam od koristi, a sve kako bi našim građanima omogućili dostojnu putnu komunikaciju. Pozivamo Vas da iznađete sredstva za ovu godinu kako bi ste izvršili asfaltiranje cjelokupne putne komunikacije kroz navedene ulice. Također napominjemo da smo voljni i razgovarati, kako bi se iznašao modus prevazilaženja ukupnog već godinama nagomilanog nezadovoljnog odnosa prema građanima ove mjesne zajednice. U kakvom smo nezavidnom položaju dovoljno govori i činjenica da već godinama ništa nije uloženo u realizaciju projekta toplifikacije ove mjesne zajednice, dok se danas prave studije kako bi se toplificirala neka druga područja naše općine. Pored toga, godinama podnosimo zahtjeve za iste stvari koje je neophodno uraditi u našoj mjesnoj zajedApel građana MZ Kakanj II dostavljen je: općinskom načelniku, direktoru Zavoda za izgradnju općine Kakanj, predsjedavajućem Općinskog vijeća, predsjednicima klubova političkih partija u Općinskom vijeću, Policijskoj stanici Kakanj, Policijskoj upravi Visoko i medijima.

Dženan Kubat prd vratima Općine Kakanj - Ovo je prevršilo svaku mjeru. Spremamo se na radikalne mjere zabrane saobraćaja kroz gornji dio grada i ukoliko se ne nađe riješenje za sanaciju ulice Mehmeda Skopljaka i malih ulica koje gravitiraju uz ovu saobraćajnicu građani će izaći na ulice. Kamionski i autobusni saobraćaj neće se moći odvijati, jer nema alternativnog pravca, kaže predsjednik Savjeta MZ Kakanj II Dženan Kubat.

nici a koje su od šireg društvenog značaja ne samo za građane naše mjesne zajednice nego i sve one druge koji koriste te infrastrukturne objekte. Godinama Vas pokušavamo upozriti na postojanje jednog veoma opasnog i aktivnog klizišta, na lokalitetu Greben- Šimići, koje je neophodno sanirati a koje ugrožava nekoliko domaćinstava, međutim i tim povodom niste ništa uradili. A kada se nešto desi bit će već kasno. Napominjemo da smo za konstruktivan razgovor i dogovor sa svim relevantnim subjektima u odlučivanju u općini Kakanj. Još jednom Vas obavještavamo da ćemo poduzeti sve mjere kako bismo ostvarili naše pravo! S poštovanjem!“ Savjet MZ Kakanj II: Kubat Dženan Čehajić Faruk Filipović Pero Kubat Fadil Mehić Vejsil Ljubović Samir Beganović Omer Grgić Mato Mukladžija Ramiz
3

KAKANJSKE NOVINE

AKTUELNOSTI

OSMI MART DOSTOJANSTVENO OBILJEŽEN U MNOGIM KAKANJSKIM KOLEKTIVIMA
Ovogodišnja proslava Dana žena ni u kom pogledu ne zaostaje u odnosu na prethodne godine. Već nekoliko dana prije samog 8. marta počinju pripreme za proslave. Ove godine vam donosimo fotografije sa osmomartovskih druženja za žene iz raznih školskih kolektiva, privatnih firmi, nevladinish organizacija i udruženja. Svima je zajedničko to što su se potrudili da ženama (radnim kolegicama, suprugama, majkama) bar na jedan dan obezbijede potpunu pažnju. Taj 8. mart žene su provele radno, ali oslobođene svih bitnijih obaveza u čast njihovog praznika. Praznik se proslavljao u ugostiteljskim objektima (“Kameni dvorac”, “Tiron”, hotel “Premium”, “Taverna”, “Nanda”) ili u prostorijama firmi, škola kao male zakuske. Bitno je istaknuti da nije važno, gdje i kako je pripremljen program za žene, bitno je da se taj dan ukazala njima potrebna pažnja i čast. Ta pažnja ni u kom slučaju ne smije izostati ni ostalih 364 dana u godini, ali lijepo je kad za nju postoji i jedan jedinstveni dan. Pripremila Amina Kulović

Žene su istinski uživale u svom prazniku

Druženje za žene u piceriji Nanda

Zakuska i druženje profesorica Gimnazije Muhsin Rizvić

Uposlenice OŠ 15. april u Taverni

Osmomartovsko sijelo žena u organizaciji UŽOK-a Kolektiv STŠ Kemal Kapetanović u hotelu Premium

KAKANJSKE NOVINE

4

Profesorice Srednje stručne škole u Tironu

Proslava 8. marta za članice KUD Dikan
broj 185, 15.03.2012.

AKTUELNOSTI

MALIŠANI IGRALI, PJEVALI I CRTALI U ČAST SVOJIH MAMA

Proslava 8. marta u vrtiću “Mladost” Kakanj

Centar za majke Nada - podjela karanfila ženama

U povodu Međunarodnog dana žena i najmlađi sugrađani, mališani JU za predškolski odgoj i obrazovanje “Mladost” Kakanj su za svoje mame priredili poseban program. Već tradicionalno svakog 8. marta sa svojim tetama naprave iznenađenje za sve majke. Ove godine na priredbi su pokazali svu svoju kreativnost i oduševili veliki broj prisutnih mama. Prema riječima vaspitačice Munevere Šehić, program je ove godine bio bogat i raznolik. Prije same priredbe mališani su izadili osmomartovske čestitke kao poklon za svoje mame. Kako je sve to izgledalo možete pogledati na priloženim fotografijama. Amina Kulović

Uposlenice Trafik d.o.o. u Kamenom dvorcu

Mališani vrtića Mladost priredili priredbu za majke

Proslava 8. marta žena SDP-a Sve je bilo u duhu 8. marta

broj 185, 15.03.2012.

Podjela čestitki za žene od članica SBB-a

Čestitke koje su mališani izradili za svoje mame
5

KAKANJSKE NOVINE

AKTUELNOSTI

Među gošćama i nana Safija Mahmutović koja je odgojila 33 siročića
Udruženje “Majke Kaknja”, u saradnji i uz podršku i pomoć načelnika općine Kakanj Mensura Jašarspahića, organiziralo je druženje za žene okupljene oko ove organizacije. Ove žene su proteklih mjeseci na druženjima iskazivale svoje umijeće kuhanjem tradicionalnih bosanskih slanih i slatkih jela. Mještanke Bištrana, Doboja, Seoca, Vehaba, Hrasna, žene iz Kaknja koje su se svojim radom posebno istakle na društvenom, ekonomskom, političkom, humanitarnom i drugim poljima rada i djelovanja, okupile su se na jednom mjestu. Posebne gošće na druženju koje je upriličeno u petak, 9. marta, na drugom spratu Tržnog centra “Robot” u Kaknju, bile su i Paula Čeliković, majka prvih kakanjskih trojki, i nana Safija Mahmutović, humana Kakanjka koja je odgojila 33 siročića. Elhamdulillah, dobro je, a bit će, ako Bog da, i bolje Safija Mahmutović, humana žena koja je, dok je bila dobrog zdravlja, odgojila je 33 siročića, a radilo se o djeci bez roditelja koju je Centar za socijalni rad Kakanj zbrinjavao u domu Safije koja se brinula o djeci sve dok Centar ne riješi status djecu kroz programe usvajanja. Neka djeca su se u domu zadržala mjesec, neka godinu, neka pet, a jedno dijete je zauvijek ostalo u njenom domu. Na zidu drži levhu sa likom djevojčice koja čini dovu, na zidu je i Titova slika iz vremena NOBa. Kako kaže, podsjeća je na neka prošla dobra vremena. Nema televizora, nema riješeno stambeno pitanje, ima problema sa sluhom, ima velike račune za vodu i struju, ima problema sa krvnim pritiskom, ima bolove u nogama, odgaja četiri nezaposlena unuka čija je majka umrla 1995. godine, pomaže njihovom ocu Aliji, kakanjskom dobrovoljcu, ratnom vojnom invalidu 90 % koji je nekoliko puta ranjavan i to teško, u stomak, i koji danas u svom tijelu nosi 67 malih gelera. I sva ova bol sjatila se u dvadesetak kvadrata životnog prostora Safije Mahmutović, životnog prostora koji u papirima pripada nekom drugom. I poslije svega!

Sve majke na jednom mjestu

Druženje žena u organizaciji Udruženja “Majke Kaknja”

Druženje u Robotu - Elhamdulillah, dobro je, a bit će, ako Bog da, i bolje, kaže nana Safija. Safiju su tada posjetili načelnik Jašarspahić i dr. Nermina Škaljo, predsjednica Crvenog križa Kakanj. Uz novčanu pomoć, načelnik je pomogao u plaćanju nagomilanih dugova za struju i vodu, te u nabavci hrane. I nije se na tome završilo. Tokom zime načelnik Jašarspahić je Safiji donirao ogrijevno drvo. Az. Salihbegović

Ništa bez bosanskih jela

Posebna gošća nana Safija Mahmutović

KAKANJKE UČESTVOVALE U SIMBOLIČNOJ ŠETNJI SARAJEVOM
Oko 1.000 pripadnica ljepšeg spola iz cijele Bosne i Hercegovine se okupilo 8. marta ispred Zemaljskog muzeja u Sarajevu, odakle su maršom krenule ka Ajfelovom mostu, obilježavajući tako 101. godišnjicu 8. marta, Dana žena. Fondacije “Cure”, “Žene za žene”, “Žene ženama”, “Lokalne inicijative”, “Mikro” i brojne druge ženske organizacije su na ovaj način željele promovirati poruke mira, solidarnosti i rodne ravnopravnosti. Manifestaciji pod nazivom “Pridruži mi se na mostu” već treću godinu zaredom prisustvuju i Kakanjke. Ovom jednistvenom događaju koji se istog dana obilježavao u mnogim gradovima širom Evrope učestvovalo je i 50 Kakanjki članica udruženja “Žene za žene International”. Neke od njih su trenutno uključene u projekte ove organizacije, dok je dio njih završilo neki od programa obuke. Cilj manifestacije je da žene pošalju poruku mira i na taj način obilježe početak intenzivnijeg ženskog aktivizma u cijelom svijetu. Na lecima su poslane poruke “Pridruži se ženama u proslavi mira, zajedništva i snage žena”. Ženama se pridružio i veliki broj muškaraca podržavajući ih u

1.000 žena poslalo poruku o ravnopravnosti

6

Detalj sa šetnje

Članice udruženja Žene za žene iz Kaknja na manifestaciji u Sarajevu njihovim porukama mira i ravnopravnosti. Nakon marša, sve žene su se okupile na Ajfelovom mostu, odakle su puštanjem balona poslale svoje poruke. U malom parku kod zgrade Općine Centar je održan i prigodan program. Pripremila Amina Kulović

KAKANJSKE NOVINE

broj 185, 15.03.2012.

SPONZORIRANO

SDA je pravo mjesto za žene koje imaju ambicije da se društveno-politički angažuju
SDA njeguje tradiciju obilježavanja značajnih datuma i svaki put na prigodan način obilježava i državne i vjerske praznike. Pored njih nisu izuzetak ni međunarodni praznici. Tako je Asocijacija žena SDA obilježila 8. mart Međunarodni dan žena. Predsjednik Općinskog odbora SDA Kakanj gospodin Nermin Mandra sa članovima Izvršnog odbora upriličio je prijem povodom 8. marta za članice SDA u prostorijama stranke. O svom iskustvu u dosadašnjem angažmanu u politici govorile su ministrica finansija u Vladi Zeničko-dobojskog kantona gospođa Amra Babić, koja se odazvala pozivu Asocijacije žena SDA Kakanj, zatim zamjenica predsjedavajućeg Općinskog vijeća Kakanj dr. Merjema Ismić, te vijećnica gospođa Hatidža Šahman. Prisutnim pripadnicama ljepšeg spola obratio se predsjednik O.O. SDA Kakanj, gospodin Nermin Mandra: „SDA je pravo mjesto za žene koje imaju ambicije da se društveno-politički angažuju što je već potvrđeno...“. Druženje je nastavljeno u hotelu Premium uz sadržajno bogat program sa gošćama iz Zenice i Sarajeva. Žene su imale priliku da se upoznaju sa radom Medice-Zenica o čemu je govorila direktorica Sabiha Husić. Za sve one koji nisu upoznati, Medica Zenica je stručna nevladina organizacija, koja od aprila 1993. godine kontinuirano pruža psiho-socijalnu i medicinsku podršku ženama i djeci žrtvama ratnog, a potom i poratnog nasilja, uključujući žrtve ratnih silovanja i ostalih oblika ratne torture, te seksualnog nasilja u mirnodopskim uslovima; žrtve porodičnog nasilja, kao i žrtve trgovine ljudskim bićima. Gošće iz ženske edukativne organizacije „Kewser” promovisale su časopis za porodicu i društvo „Zehra“ a o tome zašto trebamo voditi računa šta čitamo govorila je gđa Elvira Velić-Muftić. Zašto žene u BiH trebaju obilježiti međunarodni Dan žena, ali ne tako što će ih muškarci izvesti na večeru ili što će im kupiti buket cvijeća, govorila je predsjednica tima za rad sa ženama SDA Kakanj gospođa Hatidža Šahman i dodala: „ 8. mart je prilika da se svi zapitamo kakve mogućnosti naše društvo pruža ženi kako bi i sama doprinijela sveukupnom poboljšanju stanja a uz to sačuvala svoj ponos i dostojanstvo“. Žene u BiH obično ne koriste svoje prednosti, zbog toga što nemaju dovoljno samopouzdanja, ne pružaju dovoljno podrške jedna drugoj, olahko prepuštaju da drugi odlučuju u njihovo ime, nedostaje im smjelosti zbog negativnih tradicijskih okova, ali žene iz SDA

Asocijacija žena SDA Kakanj obilježila Dan žena

su kroz ovo, ali i niz sličnih druženja dokazale suprotno. Ovo druženje ima i jednu poruku koja kratko glasi: Muškarci priželjkuju sve ono što nemaju, a žene samo ono što imaju druge žene, što ne smijemo više sebi dozvoljavati. Pripremila Alma Kahvedžić
7

broj 185, 15.03.2012.

KAKANJSKE NOVINE

AKTUELNOSTI

Pomoć u Kaknju tražena 2.414 puta
I dok borci čekaju da se ministar Elez smiluje i uplati drugu ratu duga u iznosu od 75 KM, do tada najzaslužniji borci postali su socijalni slučajevi ove države. Tako, naprimjer, svakim danom sve je veći broj demobilisanih nezaposlenih boraca koji traže pomoć u Službi za boračka pitanja u Općini Kakanj. Prema kriterijima, tokom godine četiri puta mogu dobiti iznos od 50 KM, a teži slučajevi i 100 KM. U prošloj godini odobreno 1.867 zahtjeva za pomoć boračkoj populaciji ukupne vrijednosti 102.056,74 KM. Odbijeno je 547 zahtjeva. Komisija za dodjelu jedno-

Najzaslužniji borci socijalni slučajevi

Komisija predlaže Općinskom vijeću da u ovoj godini planira više sredstava za pomoć boračkoj populaciji kratnih novčanih pomoći i Ukupno je dodijeljeno za smještaj deložiranih pri- 102.056,74 marke pomoći. padnika boračkih populaci- Pozitivno su riješena 1.784 ja u prošloj godini je održa- zahtjeva u redovnoj i 83 la 25 sastanaka na kojima je zahtjeva u vanrednoj procerazmatrala 2.414 zahtjeva. duri. Komisija je u obrazlo-

ženju navela da su i ovi zahtjevi opravdani, ali uslijed nedostatka sredstava nisu mogli biti pozitivno riješeni. Zato se predlaže da Općinsko vijeće u ovoj godini planira više sredstava za pomoć boračkoj populaciji. Demobilisanim borcima, podnosiocima zahtjeva za pomoć ukupno je odobreno 80,496,47 maraka, ratnim vojnim invalidima 13.710,00 KM i 7.850,00 KM članovima porodica šehida i poginulih boraca. U komisiji koja je rasporedila 102 hiljade maraka bili su Vernes Karzić, Ramiz Veispahić, Željko Kolaković, Tahir Mandžuka i Diba Čizmić. Az.S.

Problemi sa otplatom duga JP Grijanje Kakanj
Općinsko vijeće Kakanj održalo je 41. redovnu sjednicu na kojoj je razmatralo devet tačaka dnevnog reda. Informaciju o realizaciji Budžeta Općine Kakanj za 2011. godinu usmeno je izložio, pomoćnik načelnika za finansije, Džihad Berbić, a Vijeće se o njoj nije izjašnjavalo glasanjem. Izvjestilac o drugoj tački dnevnog reda – Informacija o stanju duga JP „Grijanje“ prema TE „Kakanj“ bio je Kasim Alajbegović, direktor JP „Grijanje“, a Vijeće se izjasnilo zaključkom kojim se u cilju prevazilaženja problema plaćanja i načinu izmirenja duga od strane JP „Grijanje“ d.o.o. Kakanj prema Termoelektrani „Kakanj“ za isporučenu toplotnu energiju u grijnoj sezoni 2010/2011., održi sastanak predstavnika Općine Kakanj i menadžmenta JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo. Delegaciju Općine Kakanj činit će općinski načelnik, predsjedavajući Općinskog vijeća, Nusret Imamović, Haris Veispahić, Rešad Merdić i Kasim Alajbegović. Zadatak predstavnika Općine Kakanj je da sa menadžmentom JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo iznađe rješenje otplate neizmirenih dugovanja za ispo8

Zasijedalo Općinsko vijeće Kakanj

Sastanak sa čelnim ljudima JP Elektroprivreda BiH
ručenu toplotnu energiju za period do usvajanja Budžeta Općine Kakanj za 2012. godinu. Odluku o akontativnoj isplati sredstava „Transfer za sport“ Vijeće je usvojilo Odluku o usvajanju izmjena Odluke o provođenju Prostornog plana općine Kakanj za period 2010 – 2030., Izvještaj o radu Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina za period proteklu . Usvojen je i Izvještaj o radu Komisije za dodjelu jednokratnih novčanih pomoći i pomoći za sanaciju i smještaj deložiranih pripadnika boračkih populacija u općini Kakanj za 2011. godinu. Informaciju o zastupljenosti konstitutivnih naroda i Informaciju o realizaciji Programa stimulativnog zapošljavanja pripravnika Vijeće je prihvatilo, a potrebnu većinu glasova nije dobila Informacija o izvršenju plaćanja javnim ustanovama iz Budžeta za 2011. godinu. Na kraju, Vijeće je usvojilo i Odluku o akontativnoj isplati sredstava „Transfer za sport“ koja se uklapa u sredstva za ovu namjenu u Odluci o privremenom finansiranju i to: Odbojkaškom klubu Kakanj 13.000

KAKANJSKE NOVINE

Općina više neće plaćati dugovanja javnih ustanova za grijanje - Nema isključenja grijanja, nastavit će se sa isporukom toplotne energije, uz obavezu da dug za grijanje prema JP „Elektroprivreda BiH“ bude isplaćen do kraja ovog mjeseca u skladu sa odlukama Općinskog vijeća Kakanj, i ovo će biti ispoštovano kad Općinsko vijeće usvoji Budžet Općine Kakanj za 2012. i programe Zavoda za planiranje i izgradnju. Želim naglasiti da od sada svi oni kojima imaju određena dugovanja prema JP „Grijanje“ sami moraju izmiriti svoja dugovanja, Općina više neće plaćati dugovanja javnih ustanova za grijanje, izjavio je načelnik Jašarspahić po povratku iz Sarajeva gdje je održan sastanak sa predstavnicima menadžmenta JP „Elektroprivreda BiH“ u vezi dugovanja za isporučenu toplotnu energiju u vrijednosti od 560.000 KM. KM, FK Rudar 9.000 KM, FK Mladost 3.000 KM, Rukometnom klubu 3.000 KM, Košarkaškom klubu 3.000 KM, SD „RVI 92“ 2.500 KM i Kuglaškom klubu 1.500 KM. Az.S.
broj 185, 15.03.2012.

AKTUELNOSTI

NAJBOLJI SU BILI UČENICI OŠ AFRIMACIJA MLADIH U LOKALNOJ “MULA MUSTAFA BAŠESKIJA” ZAJEDNICI – GLAVNI CILJ TIMA Dokaz da u se dešavaju neke I “HAMDIJA KREŠEVLJAKOVIĆ pozitivne stvari,našem gradu počinju dasve veći broj orgasigurno predstavlja i
nizacija, gdje mladi počinju da razmišljaju kako o svojoj budućnosti, tako i o unapređenju svoje sadašnjice. Jedna od takvih grupa mladih ljudi u našem gradu predstavlja i nevladina organizacija Lokalni tim Kakanj, koju čine srednjoškolci okupljeni s ciljem da upravo kod mladih ljudi razviju osjećaj društvene odgovornosti i ravnopravne pripadnosti u društvu. Lokalni tim je manja nevladina i nesamostalna organizacija koju čine srednjoškolci, a odjel je ASuBiH-a. Samostalno piše i sprovodi projekte u svojoj lokalnoj zajednici. Lokalni tim Kakanj je osnovan u februaru ove godine. „ASuBiH-ov projekat „Lokalni timovi“ je već u realizaciji od 2010. godine. U toku prošle godine, čula sam za taj projekat, a nešto više o tome na Sajmu kreditiranja u Sarajevu, gdje su prepoznali moj kvalitet, te me predložili da osnujem tim i u našem gradu“ – kazala nam je koordinatorica Lokalnog tima, Dželila Smaka. Lokalni tim je osnovan sa ciljem da bi se probudila

Održano 17. općinsko takmičenje iz matematike za učenike osnovnih škola

Oformljen Lokalni tim Kakanj u okviru Asocijacije srednjoškolaca BiH

Detalj sa kulturno-zabavnog programa
U prostorijama Osnovne škole “Hamdija Kreševljaković” u Kaknju, u subotu 10. marta tekuće godine, održano je 17. općinsko takmičenje iz matematike za učenike osnovnih škola. Na takmičnju su učestvovali učenici iz svih osnovnih škola na području naše općine. Nakon izrade zadataka, uslijedio je svečani dio proglašenja najboljih. Domaćini su priredili kratak kulturno-zabavni program na kojem se obratio i direktor škole sa prigodnim riječima. Najuspješniji, mladi matematičari, su bili sljedeći učenici: U kategoriji VI-tih razreda prva tri mjesta su zauzeli: 1. Lipovača Kemal (OŠ “Mula Mustafa Bašeskija”) 2. Delibašić Sead (OŠ “Hamdija Kreševljaković”) 3. Subašić Medina (OŠ “Mula Mustafa Bašeskija”) U kategoriji VII-mih razreda najbolji su bili: 1. Šišić Majra (OŠ “Mula Mustafa Bašeskija”) 2. Trako Ina (OŠ “Hamdija Kreševljaković”) 3. Đokić Kanita (OŠ “Hamdija Kreševljaković”) Najbolji od VIII-mih razreda (devetogodišnjeg obrazovanja) su bili: 1. Bjelopoljak Zerina (OŠ “Mula Mustafa Bašeskija”) 2. Mujčinović Adin (OŠ “Ahmed Muratbegović”) 3. Karzić Adnan (OŠ “Hamdija Kreševljaković”) U kategoriji osmih razreda (osmogodišnjeg obrazovanja) prva tri mjesta su pripala: 1. Zaimović Emin (OŠ “Mula Mustafa Bašeskija”) 2. Jašarspahić Omar (OŠ “Hamdija Kreševljaković”) 3. Zaimović Nedim (OŠ “Hamdija Kreševljaković”) Kantonalno takmičenje iz matematike održat će u prvoj sedmici mjeseca aprila u Zenici. Svim učenicima želimo mnogo uspjeha u predstavljanju svojih škola i našeg grada. Amina Kulović

broj 185, 15.03.2012.

Uručivanje diploma

Članovi Lokalnog tima Kakanj na jednom od sastanaka svijest kod mladih ljudi, te kako bi se čuo glas srednjoškolaca i da bi se ostvarila izvjesna prava koja pripadaju srednjoškolcima. Kako po strukturi članova, tako i po datumu osnivanja, članovi tima su za kratko vrijeme odradili prezentaciju ASuBiH-a po srednjim školama, te imaju velike planove i projekte za budućnost. „Što se tiče nekih projekata u bližoj budućnosti, planiramo da realizujemo „Humanost srednjoškolaca“ gdje ćemo prikupljanjem finansijskih sredstava putem žurke pomoći ugroženim porodicama, onima kojima je pomoć zaista potrebna. Nadamo se da će i Općina da prepozna naš rad, te da će se i ona uključiti u naše finansiranje, jer ipak smo mi budućnost ovog grada“ – dodaje Smaka. Jedna od vrijednijih članova, koja je od samog početka sa Smakom, je dakako i srednjoškolka Edna Sadžak. Njih dvije su pokretač ove organizacije, gdje će nadamo se, sa ostalih 10-tak članova, uspjeti podići svijest srednjoškolcima. Ono što možemo zaključiti je svakako da su ovi mladi ljudi odlučili da neke stvari uzmu u svoje ruke i da pokažu starijim sugrađanima da su voljni da rade na unapređenju i razvoju našeg grada, kako bi i oni sami danas-sutra u njemu imali bolju budućnost. Pripremila Amina Kulović
9

KAKANJSKE NOVINE

AKTUELNOSTI

Džemat Čaršijske džamije u Kaknju bogatiji za 53 nova učača Kur’ana Časnog
Jedna divna zamisao pretvorena je u stvarnost. Amra muallima Hrusto i Elvedin ef. Ibrahimspahić, muallimi u džematu Čaršijske džamije u Kaknju, planirali su da u čast rođenja posljednjeg Allahovog poslanika, Muhammeda, s.a.v.s., organizuju svečanost povodom završetka kur’anskog pisma za pedeset i tri polaznika mektebske nastave. Međutim, zbog vremenskih prilika, ta svečanost nije mogla biti upriličena u toku rebi’ul-evvelskih, mevludskih, dana ali čim je malo okopnilo ta ideja je sprovedena u djelo. Gost svečanosti Nezim ef. Halilović Muderris Tako se u subotu, 03.03.2012. godine, poslije jacija namaza, u punoj džamiji pred roditeljima i gostima iskupilo pedeset i troje dječice koji su u tekućoj mektebskoj godini savladali kur ’ansko pismo i svečano promovirano u nove učače Kur’ana Časnog. Učešće u ovom hairli poslu uzeli su i glavni imam Medžlisa islamske zajednice (MIZ) Kakanj, mr. Sulejman ef. Čeliković, te uvijek rado viđeni gost u Kaknju, Nezim ef. Halilović Muderris. Svečanost su uljepšali i članonja i poučavanja Kur’anu Muderris efendija je preporučio svim prisutnim, a posebno novim učačima Kur ’ana da odrede sebi zadatak da dnevno prouče makar jednu stranicu a po mogućnosti i više i da na taj način održavaju stalnu vezu sa Allahom i Njegovom vječnom Riječju. Podsjetio je prisutne na hadis Allahovog Poslanika, s.a.v.s., u kojem se kaže da će Kur’an na Sudnjem danu biti šefaadžija-zagovornik kod Allaha, dž.š., za onoga ko ga bude učio, te drugi u kome se kaže da će stepen učača Kur’ana u Džennetu biti kod zadnjeg proučenog harfa. Zatim je uslijedio svečani dio: podjela novih Kur’ana, osmanske, veoma čitke i kompjuterski obrađene kaligrafije i posebnih diploma o uspješnom savladavanju kur’anskog pisma, poklon MIZ-a Kakanj te podjela skromnih hedija u vidu slatkiša koju je obezbijedio vrijedni Džematski odbor Čaršijske džamije. Program u džamiji je završen dovom koju je proučio mr. Sulejman ef., a poslije je organizovano druženje za roditelje i goste u mektebu. Elvedin ef. Ibrahimspahić, imam Čaršijske džamije Kakanj

Poslaniku za rođendan

Zajednički snimak novih učača Kur’ana sa muallimima i gostima
vi Omladinskog hora MIZ-a Kakanj, Bostan sa tri predivne ilahije. U uvodu je Elvedin ef. poselamio prisutne i izrazio da je ovo velika sreća i Allahova blagodat kako za džemat i Medžlis tako i za cijelu zajednicu jer Kur’an vodi svakom dobru. Nakon nekoliko ašereta i odlomaka iz Kur’ana kojeg su proučili novi učači, skupu se obratio glavni imam MIZ-a Kakanj mr. Sulejman ef. istakavši da je on kao glavni imam ponosan i zadovoljan ovim najljepšim činom u životu svakog čovjeka jer učenje Kur’ana je, ustvari, uspostava komunikacije sa Uzvišenim Allahom i direktan razgovor sa svojim Gospodarom. Zato je Sulejman ef. čestitao muallimima na ovoj promociji istaknuvši da je, shodno hadisu Allahovog poslanika, s.a.v.s., najbolji onaj čovjek koji uči Kur’an i koji druge poučava učenju Kur’ana. Roditeljima i djeci je čestitajući im poručio da se što više druže sa Kur’anom učeći ga jer je Kur ’an kao lijepa riječ koja daje korisne plodove u svakom dobu godine. Svjesni vrijednosti ovog čina tek kad odrastu Nezim ef. Halilović Muderris se pridružio čestitkama i istakao da će ovi svršenici sufare, odnosno novi učači Kur’ana, biti svjesni vrijednosti i značaja ovog čina tek kada odrastu. U vrlo nadahnutom predavanju o vrijednosti uče-

Hafiz Sulejman Bugari vazio omladini
Omladinsko udruženje Medžlisa islamske zajednice Kakanj je organizovalo predavanje i omladinsko druženje. Ovaj put gost-predavač je bio istaknuti alim i daija hfz. Sulejman ef. Bugari. Učesnici u programu su bili Omladinski hor Medžlisa IZ Kakanj, glavni imam Medžlisa Kakanj mr. Sulejman ef. Čeliković, Elvedin ef. Ibrahimspahić-imam Čaršijske džamije kao i predsjednik Omladinskog udruženja Medžlisa IZ Kakanj mr. Sedin Karahodžić. Voditelj programa je bio Izudin Hrusto. Nakon uvodnih riječi selama i dobrodošlice glavnog imama i predsjednika udruženja proučeno je nekoliko ilahija a zatim je predavanje održao hafiz Bugari. „Poslanik Muhamed a. s. je pokazao svojom praksom i opisao sve stavove o islamu, tako da nas ništa tokom života ne može iznenaditi. Opisana je preventiva za sve ono što je nakaradno u životu da nas ne može iznenaditi. Glavni razlog zašto su ljudi zbunjeni, nedefinisani, ne znaju šta će, to je znak da nisu dobro izgrađeni stavovi prema životu. Proučavanjem života našeg poslanika će nam otvoriti izlaz iz svake situacije i dobit ćemo riješenje našeg problema. Molim Allaha dž. š. da spusti

KAKANJSKE NOVINE

ljubav među nama, kao što je spustio među ashabe, molim ga da izbaci iz nas sve ono što ne valja i molim ga da nas počasti da budemo u društvu Muhameda a.s.“, istakao je predavač hfz. Sulejman ef. Bugari. Poslije predavanja organizovano je omladinsko druženje u prostorijama bivšeg mesdžida gdje se odazvao veliki broj omladine. K.S. broj 185, 15.03.2012.

Kao i uvijek, hfz. Bugari okupio veliki broj vjernika

10

Sekcija dobrovoljnih davalaca krvi Termoelektrane ¨Kakanj¨ organizovala je 6. marta akciju darivanja krvi za potrebe Kantonalne bolnice Zenica. Pozivu se odazvalo 45 uposlenika TE ¨Kakanj¨. Dr. Marko Samardžić iz Kantonalne bolnice Zenica je istakao dobru organizaciju akcije i naveo uposlenike TE ¨Kakanj¨ kao primjer drugima kada su u pitanju humanitarne aktivnosti. Dobrovoljne davaoce krvi TE ¨Kakanj¨ ovom prilikom posjetila je i prim. dr. Senka Balorda, ministrica zdravstva u Zeničko-dobojskom kantonu. Uposlenici TE ¨Kakanj¨ ponovo su djelom pokazali svoju humanost. Sekcija dobrovoljnih davalaca krvi TE ¨Kakanj¨ broji 130 članova. (www.elektroprivreda.ba)

Uposlenici TE ¨Kakanj¨ darovali Apel parlamentima BiH i Federacije i ministarstvima radi usvajanja krv Kantonalnoj zakona o donorskoj mreži bolnici Zenica U Kaknju je
u motelu Tiron održana 6. Kantonalna skupština Udruženja bubrežnih bolesnika ZDK-a. Brojni problemi sa kojima se susreću ova invalidna lica našla su se na dnev- Muhamed Kadrić nom redu rada izvještajne skupštine. U Zeničko-dobojskom kantonu ima 250 dijaliznih bolesnika koji se liječe u dijaliznim centrima u Zenici, Tešnju,Visokom i Žepču. Istaknuti su problemi dijaliznog centra u Žepču zbog nedostatka doktora i čestih nestanaka električne energije u centru, te alternativnih rješenja rada hemodijaliznog aparata na agregat. - Mi sa ovog mjesta uputili smo apel parlamentima BiH i Federacije, te resornim ministarstvima radi usvajanja

AKTUELNOSTI Održana 6. Kantonalna skupština Udruženja bubrežnih bolesnika

Detalj sa Skupštine zakona o donorskoj mreži. Naša želja je da dođe do većeg broja kadaveričnih i drugih transplatacija kako bi naša nada u bolji život bila veća i konačno da Bosna i Hercegovina bude uključena u euro transplant, kaže predsjednik udruženja Muhamed Kadrić. Na sjednici su dogovoren i način obilježavanja Dana bubrežnih lica 13. marta, a sa ovog mjesta upućena je i posebna zahvalnost svim doktorima, sestrama i medicinkom osoblju na profesionalnoj brizi prema ovim ljudima. Az.S.

Uposlenici TE ¨Kakanj¨ primjer drugima kada su u pitanju humanitarne aktivnosti

Održan koncert za liječenje Nisveta Džanke
Grad Kakanj, grad rudara, cementaša i energetičara, još jednom je na djelu pokazao da sa pravom nosi epitet „Grad dobrih ljudi“. Humanitarni koncert pod nazivom „Koncert za liječenje našeg Nisveta Džanke“ održan je u petak, 2. marta, u Sportskoj dvorani u Kaknju. Brojna imena naše estrade koja su pristizala i tokom koncerta dala su svoj doprinos ovoj humanoj akciji čiji je pokretač popularni voditelj Milenko Srdić, poznati voditelj korida u našoj zemlji. Voditelji programa bili su Enver Šadinlija i Tarik Helić, a nastupio je i humorista Ismet Horo. Kakanjski giganti: Rudnik, Cementara i Termoelektrana, kupovinom velikog broja ulaznica uključili su se u ovu humanu kaciju spašavanja legendarnog Nisveta Džanke. Poduzetnici iz Kaknja, firme: Beged, Zmajevac, mesnica Hurem, SamsSemetiš, Taverna Es, Autopraonica Dado, te nezaobilazni Restoran kod Fehre također su se uključili i pomogli u organizaciji koncerta, ali i novčano. Noć za pamćenje u gradu rudara završena je porukom svih Kakanjaca Nisvetu Džanki na kraju koncerta: “Ozdravi nam Nisvete i vrati nam osmijeh i smijeh u naše domove“. Az.S.

Crveni križ općine Kakanj, NVO „Alternative“ Kakanj, EUR Romalen, NTV IC Kakanj, KUD „Fadil Dogdibegović Dikan“, UŽOK, Udruženje „Sultanov konak“, Udruženje poljoprivrednih proizvođača „Oranica“, Udruženje pčelara „Bagrem“, Udruženje poljoprivrednih proizvođača „Agro Fenix“, OŠ „Rešad Kadić“, OŠ „Omer Mušić“, OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“, Područna škola u Tršću, OŠ „15. april“ i OŠ „Ahmed Muradbegović“ potpisali su ugovore na javni poziv sufinansijera projekata HO „World Vision“. Potpisivanje tripartitnih ugovora projekata HO „World Vision“ Ured u Zenici i Općine Kakanj, te krajnjih korisnika čiji su projekti odabrani nakon apliciranja obuhvatilo je organizacije civilnog društva, lokalne medije, osnovne škole, mala preduzeća i uslužne djelatnosti, te udruženja poljoprivrednika. HO „World Vision“ potpisala je i Memorandum o razumijevanju sa pojednim udruženjima iz Kaknja. Az.S.

Potpisani tripartitni ugovori za projekte

Dobra saradnja HO „World Vision“ Zenica i Općine Kakanj

broj 185, 15.03.2012.

11

KAKANJSKE NOVINE

AKTUELNO

ODBOJKAŠKI KLUB „KAKANJ“ OSVAJA
Jedna od najnekvalitetnijih
je, ako ništa drugo, dobro zbog bolje promocije ovog sporta u našoj državi. Prvi dan takmičenja Prvog dana takmičenja, u prvom polufinalnom ogledu, koji je na rasporedu bio 10. marta u 15 sati i 30 minuta, sastali su se ekipe Modriče i Jedinstva. Pred oko 200 gledalaca ekipa Mladosti bolje je otvorila susret, te su prvi set riješili u svoju korist rezultatom 25:20. Ipak, ekipa Jedinstva u drugi set ušla je maksimalno odgovorno, te su na taj način pokazali da su s pravom bili favorit u ovom susretu, a ekipu Modriče su u istom savladali rezultatom 25:17. U trećem setu, kada se očekivao nastavak preokreta izabranika Ljubiše Ristića, ekipa Modriče ponovo konsoliduje svoje redove i zasluženo osvaja i ovaj set rezultatom 25:23. U četvrtom setu ekipa Jedinstva totalno je podbacila, te bukvalno ekipi Modriče poklonila prolazak u finale ovog turnira, a rezultat u ovom setu bio je 25:18. Konačan rezultat glasio je 3:1 u korist ekipe Modriče, a nakon ove utakmice uslijedilo je svečano otvaranje turnira koje je zvanično otvorio načelnik opštine Kakanj, Mensur Jašarspahić. U drugom polufinalnom susretu sastali su se ekipa OK Kakanj i OK Mladost iz Ražljeva kod Brčkog. Očekivala se velika predstava i strašan otpor gostiju predvođenih bivšim trenerom OK Kakanj, Edinom Bakovićem, ali i povratnikom u redove ove ekipe Zimonjićem, koji u prvom nastupu ekipe Mladosti u Kaknju, kada su isti pobijedili Kakanj na otvaranju sezone rezultatom 3:2, nije nastupao. Ipak, oko 400 gledalaca koliko je bilo u sportskoj dvorani u Kaknju gotovo da nije vidjelo ništa od toga. Od prve serve na meču, ekipa OK Kakanj gotovo da je imala permanentno vodstvo tijekom cijelog susreta. Prvi set su riješili u svoju korist rezultatom 25:22, a u drugom su slavili 25:21. Sam treći set nekako je bio najnebroj 185, 15.03.2012.

U Kaknju održana završnic

OK Kakanj po četrnaesti put osvojio je Kup BIH. Bilansa je to ovogodišnje završnice ovog najmasovnijeg odbojkaškog takmičenja u našoj zemlji. U završnici koja je bila na rasporedu 10. i 11. marta, ekipa OK Kakanj pokazala je najviše te tako sasvim zasluženo došla do svog 14. naslova, te do 5. uzastopnog naslova u ovom takmičenju. Sam kvalitet odbojke nije mogao zadovoljiti malobrojne gledaoce kojih je, kad se ukupno oba dana takmičenja uzmu u obzir, bilo nešto više od 1.000. U polufinalnim ogledima sastali su se Modriča i Jedinstvo, dok su drugi par činili Kakanj i Mladost. Modriča je lakše nego se očekivala prošla ekipu Jedinstva rezultatom 3:1, dok je ekipa Kaknja, također lakše nego se očekivalo, eliminisala ekipu Mladosti te se plasirala u finale ovog takmičenja. U finalu ekipa OK Kakanj ubjedljivo je savladala ekipu Modriče, a gosti su na ovaj turnir, kako doznajemo, došli grcajući u finansijskim problemima, pa u finalu nisu pokazali previše želje da iznenade domaću ekipu, tako da ekipi OK Kakanj nije bio težak zadatak da savlada Modriču i dođe do željene titule. No ipak, krenimo redom. Sve počelo press konferencijom povodom završnice ovog takmičenja U prostorijama OK Kakanj, 08.03.2012. godine, održana je press konferencija u povodu završnice ovog takmičenja, a prisutnim novinarima, pored sekretara OK Kakanj, Kazimira Ivića, obratili su se još i trener OK Kakanj Nenad Kovačević, kapiten ove ekipe Almir Aganović, generalni sekretar Odbojkaškog saveza Draženko Haračić, član Upravnog odbora OK Modriča Optima, Esad Herdić, te sportski direktor OK Modriča, Radivoje Milošević. Na samom početku sekretar OK Kakanj, Kazimir Ivić, prisutne je upoznao sa organizacijom ovog turnira, ali i sa svim pojedinostima koje će biti održane tijekom
12

Pozdrav dviju ekipa pred početak meča ova dva dana takmičenja. Nakon nike, te ovu završnicu Kupa, toga prisutnima se obratio kapi- okarakterizovali kao mogućnost ten ekipe OK Kakanj, Almir da se ekipa Modriče konačno Aganović, a u svome izlaganju počne vraćati na staze stare slave, govorio je o ambicijama ekipe OK a to je u sam vrh odbojke u BIH. Ipak, najinteresantnije izlagaKakanj da po peti put uzastopno osvoji ovo prestižno takmičenje. nje imao je generalni sekretar OS Nakon njegovog izlaganja, riječ BIH, Draženko Haračić. U svome je dobio trener Nenad Kovačević, izlaganju iznio je nekoliko interekoji je jasno naglasio da je ekipa santnih podataka. Prije svega, OK Kakanj favorit na ovom tur- ono što je zaparalo uši svim priniru, te da su svjesni te činjenice, sutnima, jeste da se OS BIH nalaali je i naglasio i to da će ekipa OK zi u teškoj materijalnoj situaciji, te Kakanj morati to da dokaže na da ove godine osim pehara, i terenu, ali i to da sama ova ekipa medalja neće biti novčane nagraima veliki respekt prema svim de za osvajača turnira (i premda ostalim učesnicima, te da će se za je prije tri sezone ona bila simborazliku od prošlih sezona, ove ličnih 3.000 KM, ove godine sezone morati više potruditi kako osvajač nije mogao da računa bi došli do željenog cilja. Gosti iz niti na taj iznos op.a). Ipak, OS Modriče, pak, su pričali o svojim BIH se potrudio da obezbijedi TV ambicijama, te izrazili nadu kako prenos finalne utakmice Kupa će uspjeti iznenaditi svoje protiv- BIH na Javnom RTV servisu, što

KAKANJSKE NOVINE

Ekipa OK Kakanj sa pobjedničkim peharom

AKTUELNO

AČ PO 14. PUT, A PO 5. PUT UZASTOPNO
završnica ovog takmičenja
izvijesniji, ali gosti nisu mogli da pariraju raspoloženima Mustedanoviću i Dangubiću pa je OK Kakanj sa 25:22 zasluženo osvojio i ovaj set te se plasirao u finale ovog takmičenja. Finale turnira OK Kakanj – OK Modriča Optima 3:0 U finalnom susretu, koji je bio na rasporedu 11. marta sastale su se dvije ekipe sa sličnim ambicijama. Ekipa OK Kakanj željela je ovaj trofej kako bi nastavila niz od 4 uzastopna osvajanja ovog takmičenja, a ekipa Modriče kako bi pobjedom na ovom takmičenju konačno krenula sa povratkom na vrh odbojkaške scene u BIH. Sve je to na kraju za ekipu Modriče bio samo pusti san. U prvom setu ekipa OK Kakanj pokazala je svu svoju snagu, trojac Mustedanović – Aganović – Dangubić u ovom setu kombinirano je osvojio 17 poena, te su za ukupno 22 minuta osvojili ovaj set rezultatom 25:21. Drugi set, baš kao i prvi, Kakanjci su otvorili bolje, te su već na polovini seta imali prednost od 12:6. U ovom setu proradio je i blok ekipe OK Kakanj pa je svoj doprinos osvajanju ovog seta pored Mustedanovića, između ostalih dao i Eminović koji je sakupio 5 poena, baš kao i Mustedanović, dok je Dangubić osvojio njih 4. I drugi set je lako otišao na stranu ekipe OK Kakanj a konačan rezultat glasio je 25:19, a igrao se 23 minuta. U trećem setu dogodio se pravi debakl ekipe Modriče. Već na samom startu domaći su krenuli furiozno i poveli sa 8:2, a prednost se do kraja susreta samo više povećavala, bilo je 16:5, te 19:7. U tom momentu trener Kovačević na parket uvodi ekipu golobradih mladića u kojoj su se nalazili Mustafić, Krivokapa, Đakovac, Bjelopoljak te od iskusnijih Aganović i Ružić. U takvom omjeru snaga ekipa Modriče malo se vraća u susret te smanjuje rezultat na 22:17, ali do kraja seta više od toga nisu mogli pa je ekipa OK Kakanj zasluženo osvojila i ovaj
broj 185, 15.03.2012.

ca odbojkaškog Kupa BIH

Proslava osvajanja Kupa set rezultatom 25:19, što im je u konačnici donijelo pobjedu rezultatom od 3:0 te 14-tu titulu osvajača ovog najmasovnijeg odbojkaškog takmičenja u BIH. Domaćini zadovoljni, ostale ekipe i posjeta podbacili Sama organizacija turnira protekla je izuzetno dobro, baš kao što je to bio slučaj i prethodne godine. Iz uprave OK Kakanj potrudili su se da sve bude na svome mjestu, tako da sa te strane nije bilo nikakvih problema. Ekipa OK Kakanj pokazala je najviše, ali ostaje činjenica da su ostale ekipe apsolutno podbacile. Prije svega obe ekipe iz Brčkog, ali i sama ekipa Modriče u finalu. Naime, Jedinstvo je protiv Modriče ušlo kao favorit, zbog trećeg mjesta na prvenstvenoj ljestvici, ali i zbog mnogobrojnih

problema u ekipi Modriče (neki igrači skoro pet mjeseci nisu dobili svoja potraživanja op.a). Ipak, i u takvom odnosu snaga, „uljari“ su bili bolji i zasluženo se plasirali u finale. Ekipa Mladosti iz Ražljeva kod Brčkog došla je na ovaj turnir kao potencijalni konkurent ekipi OK Kakanj, ali i kao viceprvak ovog takmičenja iz prošle sezone. Ekipa Mladosti predvođena bivšim trenetom OK Kakanj, Edinom Bakovićem, slovila je za potajnog favorita upravo zbog toga što su uspjeli nanijeti poraz ekipi OK Kakanj na početku sezone, upravo u dvorani u Kaknju. Ipak, sve to nisu pokazali na terenu, pa su ispali bez ispaljenog metka. Ekipa Modriče pak razočarala je u finalu, te dokazala da pone-

Kapiten Almir Aganović (lijevo) te najbolji igrač turnira Armin Mustedanović (desno) sa peharom

kad sportski motivi poput osvajanja trofeja, ne moraju značiti da će se ista ekipa tako ponašati na terenu. Bez umanjivanja kvaliteta OK Kakanj i njihove sjajne predstave u ovom finalu, ekipa Modriče nije pokazala gotovo ništa, a dokaz tomu je i činjenica da je Modriča osvojila samo 32 poena iz svojih napada, a sve ostale poene osvojili su na tehničke greške Kakanjaca, za usporedbu ekipa OK Kakanj je osvojila 61 poen iz igre, od 75 poena koliko su osvojili u finalnom meču (podaci nisu iz službenog zapisnika, nego evidencije našeg novinara, stoga su ove cifre samo približan odraz onog što se dešavalo na terenu). Sve to je pak kulmniralo, slabom posjetom u dvorani u Kaknju,gdje je na finalnom susretu bilo oko 350 gledalaca, možda je to zbog TV prenosa na BHT, ali činjenica da su ulaznice za ovaj susret bile 1 KM, nikao nisu opravdanje domaćim navijačima u odluci da ovu utakmicu gledaju ispred malih ekrana, a ne u dvorani kako bi dali podršku svojoj ekipi. Poslije utakmice svi u redovima OK Kakanj mogli su biti zadovoljni, a posebno trener Kovačević kojem je ovo prvi trofej u trenerskoj karijeri. Najbolji igrač turnira bio je Armin Mustedanović koji je u finalnom susretu sakupio 17 osvojenih poena. Drugoplasiranoj momčadi medalje je uručio Ivica Petrović, predsjedavajući OV Kakanj, dok je osvajačima, ekipi OK Kakanj medalje uručio načelnik opštine Kakanj Mensur Jašarspahić. Pobjednički pehar ekipi OK Kakanj uručio je predsjedik Odbojkaškog saveza Luka Jurić, a isti je i svečano zatvorio ovaj turnir. Nakon završnice Kupa, uslijedit će i završnica regularnog dijela sezone, te play off, čime će biti spuštena zavjesa na još jednu sezonu Premier lige BIH za odbojkaše u kojoj je ekipa OK Kakanj ponovo pokazala svoju dominaciju. Eldin Omeragić
13

KAKANJSKE NOVINE

KULTURA

PREDSTAVLJEN POETSKI OPUS KAKANJKE FAIZE HARAČIĆ-HELJA
U povodu Međunarodnog dana žena, u Gradskoj biblioteci, po prvi put u svome gradu, predstavila se pjesnikinja Faiza Haračić-Helja. Već duže vrijeme ona svoje emocije i misli prenosi na papir u obliku stihova, ali je ovo pri puta da svoje pjesme podjeli sa svojim prijateljima i ostalim ljubiteljima književnosti. Promotorica njenih stihova bila je mr. Nina Salkić, koja je o Faizinoj poeziji između ostalog rekla: “Nije mi namjera danas govoriti o zanatskom umijeću pisanja stihova, niti ih (ili netu), to više nije samo vaše, i to ne čitate io ne tumačite samo vi. A svako pisanje jest iznošenje svoje duše na vidjelo, prostiranje najintimnjijih tajni pred druge, koji će vas razumjevati ili ne, hvaliti ili kuditi, ili jednostavno biti ravnodušni. Kada ono što ste napisali postane javno dobro, tada se više autora gotovo ništa i ne pita. Svako od nas, čitajuću, pronalazi neke svoje smislova, svoje odraze i stihovi u dušama drugih zvone sasvim drugačije i znače nešto sasvim drugo od

Program u Biblioteci u povodu 8. marta

Faiza (desno): Napisala i roman

Piše još od školskih dana
Faiza Haračić Helja je govorila stihove, još uvijek neobjavljene. Piše još od školskih dana. Objavljivala je u koautorskim zbirkama u hrvatskim i beogradskim izdanjima, izdavačkih kuća: Nova poetika i WEB knjižara. Na ovaj Osmi mart imali smo priliku bliže je upoznati ali smo se i uvjerili da ima veliki broj poznanika-prijatelja. Stol sa mikrofonom je na kraju ovog susreta bio pretrpan buketima cvijeća i to se u Gradskoj biblioteci još nikada njie dogodilo. Imali smo utisak da je svaki drugi posjetilac prišao Faizi, i darovao joj cvijet ili buket cvijeća. Direktor Biblioteka Senad N. Čišija je najavio da će ova kuća biti izdavač prve knjige pjesama naše sugrađanke, ali ona se na tome neće zaustaviti. Danas je saopštila i da je napisala roman. Tema je autobiografska i tretira vrijeme od djetinjstva do kraja rata 1995. godine. Az.S.

Brojna publika tumačiti s aspekta bilo koje teorije književnosti. Faizinu poeziju shvatam kao duboku unutrašnju potrebu da iskaže svoja sjećanja i osjećanja, i ona to čini ponekad u duhu naše usmene poezije, a ponekad iznalazeći sasvim moderan izraz”. Faiza je čitala prisutnima svoje pjesme, koje su popraćene velikim aplauzima podrške. “Pjesme Faize Helja nisu još dobile svoju knjišku formu, što ih ne čini manje vrijednim. Naprotiv, one su izazov, jedno sasvim neistraženo područje... Pisati podrazumijeva hrabrost. Što god pisali, morate biti svjesni da kad to jednom bude na papiru
14

onoga što smo mi htjeli kada smo pisali. To je sudbina svakoga teksta, pa i ovih Faizinih pjesama. Ne znajući ništa o autorici, ja sam mogla bez opterećenja uživati u njenim idejama, snovima, zamislima, prilagođavajući ih svojim viđenjima svijeta. Ali, čitajući ove stihove, vraćajući se nekima i više puta, ja sam neminovno upoznavala Faizu, spoznavala njene svijetle i one manje svijetle trenutke. Tako je Faiza, kako sam već rekla, hrabra žena, jer se usudila pisati”, zaključila je mr. Salkić. Promociji je prisustvovao veliki broj posjetitelja i prijatelja Faizinih, koji su joj pružili nesebičnu podrš-

U muzičkom programu su nastupile Melika Buza i Ines Selimović

ku. Za muzički intermecco bile su zadužene Melika Buza i Ines Selimović. Za naše novine o utiscima pjesninkinja Faiza je kazala: “Presretna sam i oduševljena današnjom promocijom. Podržali su me svi moji prijatelji i poznanici. Dosad nisam ovako javno

čitala svoju poeziju, osim na nekoliko skupova, gdje su prisutni mogli da čuju po jednu moju pjesmu. Zahvaljujem se direktoru Biblioteke, što je oraganizovao ovaj program i pružio mi punu podršku za izdavanje moje prve zbirke poezije”. Amina Kulović
broj 185, 15.03.2012.

KAKANJSKE NOVINE

Gorio kiosk Oprese
Radnica zatrovana dimom l Velika materijalna šteta
U ulici 311. lahke brigade u Kaknju, u ranim jutarnjim satima 10.03.2012. godine, izbio je požar u kiosku preduzeća Opresa. Radnica Oprese Dženita Hrustić koja došla na posao pokušala je sama ugasiti požar do dolaska vatrogasaca i tom prilikom zadobila je lake tjelesne povrede i od silnog dima pala je u nesvijest. Odmah po dojavi, mjesto događaja obezbijedili su službenici Policijske stanice Kakanj, a u rekordnom roku vatrogasci su lokalizovali požar. Hrustićka je prevezene u Kantonalnu bolnicu Zenica zbog trovanja dimom i prema posljednjim informacijama nalazi se van životne opasnosti.

POLICIJSKI BILTEN

Električne instalacije mogući uzrok požara Uzrok požara još nije utvrđen, ali se pretpostavlja da su električne instalacije iznad grijalice jedna od mogućnosti izbijanja vatre. Materijalna šteta u samom objektu je velika, a izgorjele su i velike količine cigareta. Istraga je u toku. Az.S.

Izgorjele velike količine cigareta

Zaštitar pucao Pronađeno 18 kesica marihuane u nelegalne kopače uglja
Zenica, 05.03.2012. godine - U skladu sa prikupljenim informacijama, obavještenjima i operativnim saznanjima o kriminalnim aktivnostima lica O.M. iz Kaknja, inače lica sklonog vršenju krivičnih djela, posebno teških krađa i krađa, dana 02.03.2012. godine, na osnovu naredbe Općinskog suda u Kaknju, policijski službenici Policijske stanice Kakanj izvršili su pretres stana u ulici Zeničkog partizanskog odreda, općina Kakanj, koje navedeno lice koristi, kojom prilikom su pronađeni jedna bušilica i aluminijski kofer u kojem se nalazilo nekoliko odvijača, te raznih ključeva, kliješta i ploča za brusilicu. Takođe, izvršenim pretresom, u peći za loženje pronađeno je 18 pvc kesica sa sadržajem suhe zeljaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu marihuanu, te jedna digitalna vaga. Budući da lice O.M. nije pronađeno U mjestu Ribnica, na Površinskom kopu „Vrtlište“ koji se nalazi u sastavu Rudnika Kakanj tokom noći 05/06.03.2012. godine, došlo je do upotrebe vatrenog oružja i tom prilikom jedna osoba zadobila je težu tjelesnu povredu. Prema dostupnim informacijama, zaštitar zaštitarske agencije “Condor”, Jasmin Ramić iz Zenice, radeći na obezbjeđenju ovog lokaliteta opazio je dvije nepoznate osobe koje su se nalazile u vozilu. Po svemu sudeći vozili su ugalj koji su nelegalno iskopali na PK Vrtlište. I pored upozorenja nisu se zaustavili. U tom trenutku došlo je do pucnjave u kojoj je prostrijelnu povredu zadobio Mehrudin Čizmić iz Kaknja u predjelu desne noge. Odmah nakon pucnjeve o svemu je obaviještena i Policijska stanica Kakanj čija je patrola stigla na mjesto događaja. Izvršen je uviđaj od strane istražitelja Policijske stanice Kakanj, od zaštitara Ramića je oduzet pištolj. Tokom dana Ramić je dao iskaz o ovom nemilom događaju, a Čizmić je zbrinut u Kantonalnoj bolnici Zenica i nalazi se van životne opasnosti. Az.S.

Tokom pretresa kuće u ulici Zeničkog partizanskog odreda u Kaknju

Dana 06.03.2012. godine, u ulici Zeničkog partizanskog odreda, od strane službenika uniformisane policije, zbog posjedovanja određene količine biljne materije koja asocira na opojnu drogu marihuanu, slobode je lišena K.A. iz Zenice, te zadržana u službenim prostorijama za zadržavanje. Izvršen je uviđaj od strane istražitelja Policijske stanice Kakanj.
broj 185, 15.03.2012.

Droga pronađena u peći za loženje tokom poduzimanja navedenih aktivnosti policijskih službenika, za istim se intenzivno tragalo, a danas 05.03.2012. godine, u jutaranjim satima, isto je lišeno slobode i zadržano u službenim prostorijama za zadržavanje gdje je nad istim zavedena kriminalistička obrada. Nakon kompletiranja predmeta te prikupljenih dokaza i obavještenja, Kantonalnom tužilaštvu Zenica će od strane Policijske stanice Kakanj biti dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu i otkrivanju izvršioca protiv navedenog lica, rođenog 1982. godine, zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo „Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga“ iz člana 238. Krivičnog zakona FBiH. Policijski službenici će, pored navedenog, izvršiti sve provjere u vezi predmeta pronađenih tokom navedenog pretresa, kao i operativnih saznanja o licu, u cilju dokumentovanja nekog od krivičnih djela protiv imovine, sa kojim se prijavljeni dovodi u vezu. (Ured policijskog komesara)

15

KAKANJSKE NOVINE

PZU “MGM APOTEKE“
Ulica A.Izetbegovića 63 Tel: 032 557-360; 557-361 Ulica 311. Lahke brigade bb Tel: 032 558-970

KAKANJSKE NOVINE 16

broj 185, 15.03.2012.

OGLASI

BESPLATNI MALI OGLASI
Besplatne male oglase možete poslati sms porukom: 061/362-654 i na e-mail: kakanjske@gmail.com
• Prodajem dvosoban stan u centru Kaknja, 1. sprat, povoljno. Kontakt e-mail: mijojomi.mijo@gmail.com i na tel: 61 466592285; • Prodajem el. štednjak Sloboda, pola plin, i veš mašinu Gorenje. Kontakt: 062/354-238; • Prodajem kuću u naselju Doboj, pored autoputa. Cijena po dogovoru. • Tel: 061-608-059; • Prodajem kaveze za koke nosilice. Tel: 065-190-822; • Izdajem poslovni prostor 40 kvadrata, posjeduje centralno grijanje, parking prostor. Tel: 062-235-942; • Povoljno prodajem vikendicu na 280 m2 zemlje sa svim priključcima, lokacija Vrhevlje uz glavnu cestu. Tel: 062-942082; • Prodajem parcelu u naselju Zgošća 2.000 m2 sa prilaznim asfaltnim putem. Tel: 032-553-526; • Vršim unutrašnje uređenje stanova sve od regipsa, moleraja, gletovanja do laminata. Vrlo povoljno i kvalitetno. Tel: 061-842-965; • Prodajem Audi 80 dizel, sive boje, registrovan do juna mjeseca, zimske gume. Cijena 4.400 KM. Tel: 061-654-421; • Obuka varenja argonom. Tel: 061-622334; • Kupujem aparat za varenje marke Varstroj, polovan. Tel: 061-307-236; • Izdajem kuću sa centralnim grijanjem u

Doboju. Tel: 062-433-024; • Elektroenergetičar: izrada novih i popravka starih elektro instalacija, montaža automatskih osigurača, popravka el. uređaja. Veoma povoljno. Tel: 062891-548; • Prodajem pištolj 7,65 mm skoro nov. Povoljno. Prodajem montažni sto za pijace od kvadratnih cijevi. Tel: 032-554686 ili 062-663-692; • Prodajem: krov, podnjaču za varou, nastavak, hranilice. Cijena 8 KM. Ramovi u refuzi 0,50 KM jelovi. Nukleus sa 5 ramova 25 KM. Tel: 062-505-989; • Lakiram auta. Tel: 062-858-073; • Pravim sve vrste namještaja tapaciranog, popravljam sve vrste starog namještaja i montiram sve vrste pločastog namještaja. Tel: 062-944-747; • Postavljanje i bušenje svih vrsta parketa i podova. Tel: 061-756-861; • Prodajem 335 kvadrata zemlje u naselju Doboj. Tel: 061-390-094; • Prodajem 3 duluma zemlje u Kaknju kod Željezničke stanice. Tel: 056-373-012; • Prodajem grabova izrezana i pripremljena drva za peć. Tel: 062-486-733; • Vršimo usluge zidanja, malterisanja i stiropor fasada. Tel: 062-486-733; • Izdaje se stan pod kiriju u privatnoj kući u Ulici Patriotske lige. Tel: 062-325-371; • Prodajem bijeli domaći luk. Cijena 6 KM po 1 kg. Tel: 061-589-064; • Prodajem hrastova drva sa prevozom. Cijena povoljna. Tel: 062-486-733; • Prodajem bukov parket 120 kvadrata, prva klasa. Tel: 061-290-329; • Prodajem poluopremljenu vikendicu 90 kvadrata. Cijena 400 KM po kvadratu. Prodajem 4 parcele za vikendice na Jejicama po 200 kvadrata. Cijena 20 KM po
Trgošped d.o.o. Kakanj tel: 00387 61 772100, fax: 00387 32 559045 www.trgosped.com.ba, e-mail: trgosped@bih.net.ba

Iz ponude izdvajamo: • sve za vrt • boje i lakovi • mašine i alati • vodomaterijal • centralno grijanje • keramika i sanitarija • građevinski materijali

Novo: Građevinski materijali
Popust na gotovinsko plaćanje 3% Besplatan prijevoz kupljene robe

Ako želite uspješno poslovanje na polju transporta, trgovine, izgradnje, proizvodnje betona i asfalta, nazovite prihvatljivog i povjerljivog poslovnog partnera
broj 185, 15.03.2012.

kvadratu. Tel: 061-615-265; • Prodajem češku konbinovanu bokericu osobi sa odobrenjem o nabavci. Tel: 061-740-779; • Vršim dopunu tonera i ketridža uz garanciju do posljednje kapi. Tel: 061253-801; • Prodajem 200 kvadrata zemlje na Vrhevlju, ulaz sa glavnog puta. Tel: 061692-943; • Prodajem zemljište na Vrhevlju. Parcela ima pristup sa glavnog puta. Površina oko 3 duluma. Tel: 061-063-267; • Prodajem grabova drva sa prevozom. Cijena 70 KM. Tel: 062-486-733; • Prodajem ćumur ekstra kvaliteta. Cijena povoljna. Tel: 062-486-733; • Uvozim iz Njemačke automobile po narudžbi, vrlo povoljno. Plaćanje po preuzimanju vozila. Tel: 062-190-375; • Prodajem sadnice jabuka, krušaka i ostalog voća. Cijena 2,5 KM po komadu. Tel: 062-486-733; • Prodajem kuću 7x8 u Kaknju sa okućnicom od 320 kvadrata ili mijenjam za manji stan u Zenici. Nova gradnja. Tel: 062-521-281; • Vršimo usluge ručnog malterisanja kvalitetno i povoljno. Tel: 061-362-609; • Prodajem drvene postaklene prozore 120x140, 180x140, 120x80, balkonska vrata 80x200, unutrašnja vrata 70x200, 90x200. Nalazimo se kod Crkvenjaka/ Haljinići. Tel: 063-412-873; • Prodajem sadnice čempresa visine 60 cm. Cijena 4 KM po komadu. Tel: 061985-179; • Povoljno radim maturske radove za osnovce i srednjoškolce iz svih predmeta. Tel: 062-992-799; • Izvodimo građevinske radove: moleraj, keramiku i dr. Tel: 061-788-076; • Prodajem drva jelova u paletama i bukova u cjepanicama sa papirima i prevozom. Tel: 061-499-120; • Prodajem kombi T2 teretni 1,9, model 1991., registrovan do februara. Cijena 4.000 KM. Nije fiksno. Tel: 061-788076; • Prodajem polovan frižider marke Zanussi Končar u veoma dobrom stanju. Tel: 061-842-965; • Škoda Fabia TDI 74 kw, karavan, boja siva, model 2002., tek uvezena i plaćeno sve do registracije, sva oprema osim klime. Cijena 7.750 KM. Tel: 062-521-281; • Landrover Feleenden dizel 2.0, model 1998., full oprema, nove gume, boja metalik, registrovan do 8. mjeseca 2012. Cijena 11.900 KM. Tel: 061-166610; • Prodajem Lupo 1.7 SDI, model 6x GTI, unutrašnjost presvučena u karbon, nove gume. Tel: 062-097-586; • Prodajem IBM računar 1.8 GHz procesor, 70 GB HDD, 512 MB RAM, DVD RW, monitor. Cijena 160 KM. Tel: 062-788333. 17

KAKANJSKE NOVINE

ZABAVA

KAKANJSKE NOVINE 18

broj 185, 15.03.2012.

SPORTSKI PREGLED IZMEĐU DVA BROJA

SPORT
Uređuje: Eldin Omeragić Foto: Mirsad Mujagić

Tema Broja: Za Kuglaški klub „Rudar“ Kakanj idu bolji dani

NAPOKON STIGLA OPREMA ZA KAKANJSKU KUGLANU!
Saznavši da je stigla sva potrebna oprema za ugradnju četiri nove kuglaške staze i da su se stekli uslovi za renoviranje kakanjske kuglane, zamolili smo sekretara Kuglaškog kluba „Rudar“ Kakanj, gospodina Mevludina Imamovića za razgovor koji je taj razgovor prihvatio sa zadovoljstvom. Na početku razgovora gosp. Imamovic kaže da, zahvaljujući činjenici da klub na poziciji predsjednika Kuglaškog saveza BiH ima gosp. Ševala Bašića, ujedno i predsjednika Kluba, a upoznat je sa situacijom oko zamjene staza u Zetri za potrebe svjetskog prvenstva koje se održalo prošle godine u Sarajevu u Zetri, odmah se angažovalo da 4 staze dobije KK “Rudar“ Kakanj, pošto svi znamo u kakvom je stanju kakanjska kuglana. Ovu aktivnost gosp. Bašića, podržao je i načelnik općine Kakanj gosp. Mensur Jašarspahić, tako da smo neizmjerno zahvalni našem predsjedniku i načelniku općine. Oni su svojim uticajem i renomeom pomogli da Kakanj dobije 4 od 8 staza, preostale 4 staze dobio je KK “Bosna“ iz Visokog. „Većina nas znamo šta znače ove staze za KK “Rudar“ Kakanj i kakanjsku kuglanu“, ističe gosp. Imamović, te dodaje: „Ono što već 5 godina nemamo, konačno ćemo dobiti. Sada ćemo dobiti i prostor i vrijeme

Šta znače nove staze za KK „Rudar“ Kakanj i kakanjsku kuglanu?
za redovno treniranje i odigravanje utakmica, a naravno time će doći i bolji rezultati, a ujedno, nadamo se, povećat će se i interes za kuglanje kod mladih i sam sport će biti pristupačniji i za građane Kaknja. Sam značaj rada kuglane, osim kluba, donosi nam vid korištenja slobodnog vremena za omladinu i građane u neposrednoj blizini gradske Sportske dvorane. Kao i svi sportovi, i kuglanje je sport koji utiče na zdravlje i razvoj čovjekovog organizma. Kuglanje je zdrav sport i može se upražnjavati do kasne starosne dobi. Klub je radio 5 godina u ekstremnim uslovima kao podstanar u kuglani KK “Vogošća“ u Vogošći, što je iziskivalo ogromne troškove, a mi smo to izmirivali sa 80% novcem iz ličnog učešća. Nemamo sponzore. Jedinu pomoć nam pruža Općina Kakanj“. Recite nam nešto o opremi i stazama koje ste dobili? „Pristigla oprema je vrlo malo korištena u Zetri. Pošto je Zetra dobila još savremeniju opremu za potrebe svjetskog prvenstva, zamijenjena je, a odlukom KS BiH demontirana oprema dodijeljena je KK “Bosna“ Visoko i KK “Rudar“ Kakanj. Ponovno ističem, zaslugom gosp. Ševala Bašića i uz svesrdnu pomoć načelnika općine gosp. Jašarspahića.

Hoće li se kuglaši ponovo vratiti u Premier ligu BiH i igrati u Kaknju Inače, staze su u dosta nu zajednicu. dobrom stanju i narednih Kad su u pitanju igrači 10-15 godina, uz kvalitetno kadar i uspjeh kluba u Prvoj održavanje mogu uspješno Ligi FBiH, mogu reći da imaslužiti klubu i gradu Kaknju. mo 25 registrovanih igrača, Oprema je već stigla i smje- a od toga je 2/3 juniora. štena je u prostorije kakanj- Treniramo u vrlo teškim ske kuglane, koja trenutno uvjetima, jer moramo tri prokišnjava i ukoliko se puta sedmično putovati u ubrzo ne pristupi sanaciji Vogošću i nazad, plus putokrova, plašimo se da vlaga vanja na „domaće“ i gostune uništi vrlo skupe elek- juće utakmice. Pored troškotronske aparate i ostalu pra- va za korištenje kuglane u teću opremu. Sada je na Vogošći, ogromna sredstva Općini Kakanj i široj druš- izdvajamo za putovanja a tvenoj zajednici ZDK, FBiH, umor je taj koji sigurno utiče i dr. da se što prije izvrši sa- na rezultate. Ipak, mi smo nacija krova i renoviranje jesenji dio takmičenja u sezoprostorije kuglane, pa tek da ni 2011/2012. uspjeli prevase instalira pristigla, vrlo zići i sve poteškoće savladaskupa oprema. li te osvojili jesensku titulu i Znamo kakva je ovogo- nadamo se plasmanu u kudišnja zima i koje štete i glašku elitu BiH, gdje nam je probleme je nanijela našem i mjesto“. gradu i cijeloj državi, zato Gosp. Imamović dalje moramo brzo i efikasno dje- nastavlja: lovati, iako znamo da je to „Za one koji ne znaju, vrlo težak zadatak za naš predsjednik KK “Rudar“ klub, Općinu i cijelu društve- Kakanj je gosp. Ševal Bašić,

Nova oprema za kuglanu
broj 185, 15.03.2012.

Potrebna sanacija krova kuglane koji prokišnjava

19

KAKANJSKE NOVINE

SPORT
trener seniorske ekipe je gosp. Seid Zec dugogodišnji proslavljeni kuglaš i reprezentativac. Trener omladinskog pogona je gosp. Mehmed Bajtarević, isto tako proslavljeni kuglaš, reprezentativac i selektor muške reprezentacije BiH. Dužnost sekretara obavlja moja malenkost. Naši prioritetni planovi za budućnost se vežu za realizaciju planiranog i prioritetnog saniranja krova, renoviranje kuglane, a zatim ugradnja novih staza i ostale opreme. U takmičarskom dijelu trebamo nastaviti sa dobrim igrama i sačuvati prvo mjesto, koje smo jesenas osvojili, kako bismo sa novom kuglanom i novom opremom ušli u novu takmičarsku sezonu 2012/2013. kao premijerligaši. Uz sredstva donatora, sponzora i bolju financijsku potporu Općine, planiramo u klub primiti nove članove kako bismo klub obezbijedili za budućnost kad je u pitanju igrački kadar. Na kraju bih se u svoje lično ime i u ime kluba zahvalio vama i Kakanjskim novinama, što ste se među prvima zainteresirali za naš rad, rezultate, probleme i buduće planove i u svemu tome nas podržali. Razgovarao: Ivica Pekić

Ekipa Rudara remijem „Pod borićima“ započela proljetni dio sezone

Kuglaški klub „Rudar“ Kakanj osnovan je davne 1948. godine, koji je poslije FK “Rudar“, najstariji sportski kolektiv u Kaknju. Interesantno je da oba kluba nose isto ime koje se nikad nije mijenjalo. Tokom svojih, skoro 64 godine postojanja, klub je postizao velike rezultate u bivšoj državi i izvan njenih granica. Njegovi igrači, kako ekipno tako i pojedinačno, osvajali su mnoge medalje. Klub je doživio svoj preporod i ponovo se vinuo u visine odmah iza posljednjih ratnih dešavanja (1992-1995.) osvojivši tri titule ekipnog prvaka BiH i isto toliko učešća na svjetskim klupskim prvenstvima, osvojivši mnoštvo pojedinačnih titula i medalja. Kao najbolji klub, iznjedrio je pojedince koji su predstavljali klub i BiH u reprezentativnim selekcijama BiH kao igrači, treneri ili rukovodioci što i danas vrlo uspješno čine. Klub je toliko cijenjen na prostorima BiH da je predsjednik našeg kluba ujedno i predsjednik Kuglaškog saveza BiH gosp. Ševal Bašić, a dugi niz godina dužnost selektora muške seniorske reprezentacije obavljao je gosp. Mehmed Bajtarević-Bajdo koji je proslavljeni igrač i trener kluba. Nakon što je kakanjska kuglana postala neuslovna za natjecanja, klub su vrlo brzo napustili najbolji igrači koji već dugi niz godina igraju za „Željezničar“ Sarajevo, koji se vrlo uspješno godinama natječu u Premijer ligi BiH. KK „Rudar“ Kakanj spada u niži rang natjecanja (Federalnu 1. ligu) i ponovno kreće iz početka. Nakon što je klub ponovno stao na svoje noge, krenuo je sa mladima uz podršku starijih ka povratku u elitu bh. kuglanja. Dolaskom nove opreme za kakanjsku kuglanu iz sarajevske Zetre, stvorit će se i više nego dobri uslovi za rad, ukoliko se vrlo brzo ugradi ta oprema. Stručna, igračka i upravljačka struktura KK “Rudar“ Kakanj su spremni da realizuju sve planirano, ali bez pomoći Općine Kakanj, ZDK i svih onih koji žele pomoći, klub ne bi sam uspio i sve bi ostalo na planovima i željama. Ukoliko bi klub uz potporu svih spomenutih uspio prvo izvršiti sanaciju krova i renoviranje kuglane, rukovodstvo, struka i igrači bi se konačno vratili u Kakanj nakon pet godina podstanarstva, treniranja i igranja utakmica u kuglani KK „Vogošća“ u Vogošći, te bi se stvorili svi potrebni uvjeti za povratak u Premier ligu BiH i na stare staze slave. Kod sanacije krova mogla bi se realizirati ideja nadogradnje još jednog sprata, gdje bi se napravile službene prostorije za sve kakanjske sportske klubove. 20

Fudbaleri ekipe Rudara jedna su od najljepših priča ove zimske pauze. Činjenica je to jasna nakon svih medijskih pisanja o ovoj ekipi tijekom zimske pauze, ali i kvalitetnom radu četveročlanog predsjedništva na čelu sa Mirsadom Jašarspahićem. Ekipa Rudara preko noći postala je glavna tema sportskih portala diljem države, a pojačanja poput Dure, Spahića, Čulova, Durakovića, Nemeljakovića smjestila su ih na vrh liste klubova koji su se najbolje pojačali tijekom ove pauze u svim klubovima uključujući sve klubove u BIH. Tako su pojedini portali već počeli da se natječu ko će pripisati bolje epitete ovoj ekipi, te činjenicu da bi ovakva ekipa zasigurno mogla da igra u Premier ligi. Ipak, to sve igrači Rudara trebaju da pokažu na terenu, a prvu priliku imali su u Bihaću kada su u okviru prvog kola proljetnog dijela Prve lige FBIH gostovali ekipi Jedinstva. Ekipa Rudara u ovom susretu ušla je otvoreno i sa željom da osvoji prve bodove. Na teren su istrčala gotovo sva pojačanja ekipe Rudara, a Rudar je na terenu izgledao sjajno. O kakvim se pojačanjima radi dovoljno pokazuje i činjenica da je Čulov, prema izvještaju medija bio najzapaženiji igrač na terenu. Sve to okrunio je i pogotkom za vodstvo ekipe Rudara od 1:0 u 38. minuti susreta. Ipak, domaćini su uspjeli da poravnaju rezultat u 60. minuti pa je utakmica završena rezultatom 1:1, a ekipa Rudara osvojila je prvi bod u proljetnom dijelu prvenstva. Ovim remijem zeleno-crni pali su na 8. mjesto prvenstvene tabele, ali ipak zaostaju „samo“ pet bodova za prvoplasiranom ekipom Čapljine, a raduje i podatak da su Gradina (kući 1:1 sa ekipom Krajišnika) te Krajina (poraz u Goraždu od 2:1) kiksali u ovom kolu. Ekipa Rudara u narednoj utakmici ponovo ide u goste a ovaj put protivnik će im biti ekipa Omladinca iz Mionice.

Detalj sa utakmice Jedinstvo – Rudar

KAKANJSKE NOVINE

Tabela Prve lige FBiH za fudbalere
broj 185, 15.03.2012.

KK Kakanj mukom protiv fenjeraša, sjajno u derbiju
Košarkaši KK Kakanj ostvarili su još dvije pobjede u protekla dva kola koja su se odigrala između dva broja. Prvi susret igrao se protiv ekipe Igmana iz Konjica, te je ovaj susret neočekivano dobio i svoje treće poluvrijeme u vidu produžetaka. Naime, u regularnom dijelu bilo je 89:89. Košarkaši KK Kakanj u ovaj susret su ušli kao izraziti favoriti protiv posljednjeplasirane ekipe KK Igman. Luksuz, podjcjenjivanja protivnika umalo je koštao sastav trenera Jakuba Genjca. Domaći igrači u prvom poluvremenu napravili su 18 poena razlike, pa je izgledalo da će ekipa KK Kakanj prvi poraz ubilježiti upravo u najlakšoj utakmici. Ipak, sva razlika kvaliteta vidjela se u posljednjoj četvrtini a ekipa KK Kakanj sjajno je odigrala istu te rezultatom 34:17 došla do konačnog rezultata od 89:89, te se na taj način ušlo u produžetke. U produžetcima je pak domaća ekipa ponovo pokušala da iznenadi, a samo srećom i mirnom rukom Ashara Dedića ekipa KK Kakanj ubilježila je pobjedu, i to na način da je dvije sekunde prije kraja Dedić pogodio šut za 3 poena, pa je ekipa KK Kakanj nastavila svoj pobjednički niz. Najbolji pojedinci utakmice bili su Peljto i Begovac sa po 36, odnosno 24 poena, te Dedić sa 15. Nakon ove utakmice uslijedio je derbi susret sa ekipom Gradine u Kaknju a ekipa KK Kakanj, nije dozvolila gostima mogućnost da prirede iznenađenje, pa su ekipu Gradine deklasirali rezultatom 90:70. Sve vrijedno spomena dogodilo se u prvoj četvrtini, sjajno raspoložena startna petorka ekipe KK Kakanj prvu četvrtinu riješila je u svoju korist rezultatom 32:14, a prednost su znalački čuvali i povećavali do samog kraja susreta. Sjajnu partiju pružili su Begovac sa 26, te Ashar Dedić sa 22 poena.
broj 185, 15.03.2012.

Ekipa RK Kakanj pobjedom otvorila nastavak prvenstva
Ekipa Rukometnog kluba Kakanj pobjedom na svome terenu, u okviru prvog kola proljetnog dijela prvenstva Prve lige BIH grupe Sjever, nad ekipom RK Krajine, otvorila je proljetni dio prvenstva. U jednoj kvalitetnoj utakmici domaća ekipa pokazala je veliku razliku u kvaliteti između ove dvije momčadi, pa ni sama pobjeda nije došla u pitanje. Konačan rezultat ove utakmice, koja se odigala pred oko 200 gledalaca bio je 43:23. Sjajnu partiju odigrali su Burzić i Zaimović koji su postigli po 12 pogodaka, a dobro su ih

SPORT

Tabela Prve lige BIH za rukometaše grupa Sjever
pratili i Limo sa 8, te Ivanišević sa 5. Ekipa RK Kakanj ovom pobjedom nastavila je svoje šampionske ambicije, a na ruku im je, u ovom kolu, išao i rezultat njihovog najvećeg konkurenta ekipe RK Sana 7 koja je na svome terenu poražena od ekipe RK Žepče. Ipak, najbolja vijest iz ovog kluba koju smo dobili netom prije pripreme ovog izdanja novina, jeste činjenica da će ekipa RK Kakanj po prvi put sa svojim mlađim selekcijama zajedno sa ekipama RK Bosna Visoko i RK Čapljina učestvovati na Granollers Kupu, koji se održava u Španiji svake godine u periodu od 27. juna do 1. jula. Ipak, ovo je još uvijek neprovjerena informacija, pa ćemo na njenu potvrdu, ali i više informacija o istoj pričati od narednog broja.

Košarkaši KK Srednjoškolac uspjeli su da nakon 8 uzastopnih poraza ubilježe i prvu pobjedu. U okviru 8. kola ekipa KK Srednjoškolac gostovala je kod ekipe KK Gradačac te su upisali svoj 8 poraz i to rezultatom 90:76. Kobna je bila treća četvrtina u kojoj je ekipa Srednjoškolca koja je gotovo cijelim tijekom susreta parirala domaćinima, poražena rezultatom 31:19. Nakon ove utakmice KK Srednjoškolac je na svome terenu ekipu KK Litva iz Banovića, a na istoj je upisala svoju prvu prvenstvenu pobjedu rezultatom 77:69. Kada gotovo nitko nije očekivao da će ekipa Srednjoškolca, koja je prošle sezone igrala dobro u A2 ligi grupe Sjever, ostvariti pobjedu protiv kvalitetne ekipe Litve, domaći igrači odigrali su sjajnu utakmicu i upisali prvu pobjedu. Nakon ove utakmice gostovali su u Zenici kod najlošije ekipe prvenstva, ekipe OKK Zenica. KK Srednjoškolac je, predvođen trojcem (Kavaz 26, Alešević 15, Mušija 12) koji je ukupno postigao 53 poena došla do druge

KK Srednjoškolac ubilježio prve pobjede, u Kaknju gostovala Sloboda

Detalj sa utakmice KK Srednjoškolac - OKK Sloboda uzastopne pobjede, te prve gostujuće rezultatom 69:65. Nakon toga uslijedila je utakmica protiv ekipe OKK Sloboda, u Kaknju. U jednoj sjajnoj utakmici gosti iz Tuzle pokazali su zašto su prvoplasirana ekipa, pa su zasluženo slavili rezultatom 95:71. Iako su poraženi u ovom susretu, ekipa Srednjoškolca može biti zadovoljna prikazanom igrom. U narednoj utakmici ekipa Srednjoškolca igrat će u gostima protiv ekipe Travnika.
21

KAKANJSKE NOVINE

SPORT

ŽOK Kakanj nakon Tri državna prvaka, te 4 poziva za državnu uvodnog poraza reprezentaciju BIH u nanizao dvije pobjede Kakanjski taekwondo klub “NUR” sjajan taekwondou rezultat na međunarodnom
Odbojkašice ŽOK Kakanj su nakon poraza na startu proljetnog dijela prvenstva, o kojem smo pisali u prethodnom broju, nanizale dvije pobjede. Izabranice trenera Neimarlije lako su u svoju korist riješile dva susreta, prvi na svome terenu protiv ekipe Bosne, a drugi protiv ekipe Željezare. U prvom susretu izabranice Halida Neimarlije su na svome terenu, pred oko 150 gledalaca, dočekale ekipu Bosne te su slabo otvorile susret dopustivši gošćama da povedu sa 1:0 u setovima, a prvi set gošće su dobile rezultatom 25:21. Ipak, u naredna tri seta igračice ŽOK Kakanj su ubilježile pobjede (25: 18; 14; 19) te su u konačnici slavile rezultatom 3:1. Nakon toga uslijedilo je gostovanje protiv ekipe Željezare u Zenici, a i ovo gostovanje ekipa ŽOK Kakanj riješila je u svoju korist, a rezultat je bio 3:0 u korist ekipe ŽOK Kakanj. Po setovima je bilo 25: (16; 19; 24). Ekipa ŽOK Kakanj sa ove dvije pobjede odmakla je drugoplasiranoj ekipi Vogošće na 5 poena prednosti, te je na taj način iskoristila kiks drugoplasirane ekipe Vogošće u gostima kod ŽOK Bosne, na kojem su poražene rezultatom 3:1. Između ostalih igračica u ova dva susreta posebno se istaknula Nejra Šehagić koja je dobila pozitivne kritike za svoje nastupe u ove dvije utakmice. U narednom kolu ekipa ŽOK Kakanj dočekuje ekipu Napretka iz Odžaka.

Sjajni uspjesi Taekwondo kluba Nur

BIH zastava iz Kaknja viorila se u St. Galenu
Bh. reprezentacija odigrala je sjajnu prijateljsku utakmicu protiv reprezentacije Brazila, u kojoj su nesretno poraženi rezultatom 2:1. Ipak, ono što nas najviše zanima jeste činjenica da je Kakanj ponovo imao sjajnu reklamu diljem medija u BIH, a ovaj put ponajviše nekolicini Kakanjaca koji su se zaputili u St. Galen, pa je tako slika državne zastave na kojoj piše Kakanj bila na vodećim sportskim ali i drugim portalima u BIH, poput Sportspota, Sportina, Sarajevo-x-a, i dr.

Kakanjci u St. Galenu (foto by Sarajevo-x.com)
22

postigao je sjajan rezultat na Državnom prvenstvu za mlađe kadete i juniore, osvojivši tri pehara i deset medalja. U nedjelju 04.03.2012. godine, Vogošća je bila domaćin državnom prvenstvu za mlađe kadete i juniore, na kojem je nastupilo 25 klubova sa 310 takmičara. Taekwondo klub “NUR” Kakanj novu takmičarsku sezonu počeo je sjajnim rezultatom osvojivši deset medalja na prvenstvu države i to: 3 zlatne, 1 srebrenu, te 6 bronzanih. Zlatne medalje naslove prvaka BIH dobili su Penjo Nedim i Sumeja Fejzić juniorski prvak i prvakinja BIH, te Vehab Šejla kadetska prvakinja BIH. Fejzić Merjema osvojila je srebrenu medalju te postala kadetska viceprvakinja BiH, dok su bronzane medalje ponijeli: Muhamed i Zejneb Ademi, Adin Bliznović, Mubina Mrkonja, Ajla Subašić, te Minela Čeliković. Na kraju prvenstva stigle su još tri nagrade za borce taekwondo kluba “NUR” Kakanj i to: pehar za osvojeno drugo mjesto u kategoriji mlađih kadetkinja, koje su ujedno postale viceprvakinje BiH, pehar za osvojeno drugo mjesto u kategoriji juniora koji su viceprvaci BiH, i pehar za najboljeg borca turnira. Penjo Nedim proglašen je za najboljeg juniorskog borca na državnom prvenstvu dobivši pehar i druga priznanja od kojih i poziv u Reprezentaciju BiH, a do zlatne medalje došao je pobijedivši u četiri borbe. Na ovom državnom prvenstvu bio je prisutan i selektor juniorske reprezentacije BiH koji je na kraju takmičenja čestitao našim takmičarima, a Nedim Penjo i Sumeja Fejzić dobili su poziv u juniorsku reprezentaciju BiH. Naše takmičare na prvenstvu države vodili su dva iskusna borca i reprezentativca BiH Haris Mušija i Kozlo Adnan dok je delegat takmičenja ispred Taekwondo saveza BiH bio predsjednik Taekwondo kluba “NUR” g-din Halim Fejzić. Nakon toga kakanjski Taekwondo klub “NUR” postigao je još jedan

taekwondo turniru u Hadžićima, osvojivši četiri pehara i 16 medalja. U subotu 10.03.2012. godine, Hadžići su bili domaćin međunarodnog turnira, na kojem je nastupilo 12 klubova sa 170 takmičara. Taekwondo klub “NUR” Kakanj na ovom takmičenju osvojio je 16 medalja i to: 9 zlatnih, 6 srebrenih te 1 bronzanu medalju. Medaljama su se okitili: Haris Mušija, Merjema Fejzić, Evelin Piljug, Mirzet Delibašić, Amila Abaz, Mubina Mrkonjić, Vedad Šemić, Ammar Kubat, koji su osvojili zlatne medalje. Srebrene medalje osvojili su: Zejneb Ademi, Šejla Vehab, Armin Hadrović, Adin Bliznović, Zejneb Ademi, Ammar Kubat, dok je bronzanu medalju odnijela Mubina Mrkonjić. Na kraju turnira stigle su još četiri nagrade za borce Taekwondo kluba “NUR” Kakanj i to: pehar za osvojeno drugo mjesto u ukupnom plasmanu turnira, pehar za najboljeg borca turnira u kategoriji mlađih kadetkinja kojeg je zasluženo podigla Mubina Mrkonjić, pahar za najboljeg borca turnira u kategoriji kadeta kojeg je osvojio Piljug Evelin i pehar za najbolju kadetkinju turnira kojeg je zasluženo osvojila Abaz Amila. Bio je to još jedan dokaz da u klubu ima mladih takmičara koji će jednog dana postati juniorski i seniorski reprezentativci Bosne i Hercegovine. U narednom periodu očekuje nas državno prvenstvo za kadete i seniore koje će biti održano u Derventi 24. ovog mjeseca. Ono što može najviše radovati čelnike ovog kluba jeste odlazak seniorske reprezentacije BiH na međunarodni turnir “A” klase u Belgiju 30. ovog mjeseca. Selektor reprezentacije pozvao je tri člana koji će predstavljati BiH na ovom turniru, od toga dva su iz našeg kakanjskog Taekwondo kluba “NUR”, Haris Mušija i Asim Mujić. Ovom prilikom redakcija Kakanjskih novina čestita Taekwondo klubu „NUR“ na zapaženim uspjesima.
broj 185, 15.03.2012.

KAKANJSKE NOVINE

Kontakt: 062 815 057

broj 185, 15.03.2012.

23

KAKANJSKE NOVINE

Kajtezovié
Ljekovito bilje

Vl. KAJTEZOVIĆ SENADA UL. Bihaćkih branilaca br. 22 Bihać 77000 Tel / Fax : +387 37 312-604 Mobitel : +387 61 299 756 +387 66 909 508 +387 61 938 908

Kompanija “Ljekovito Bilje Kajtezović” ima tradiciju preko 50 godina, što je garant kvaliteta. Moto ove kompanije je prirodno, jer priroda daje život čovjeku. U njoj se zacijelo krije tajna čovjekove dugovječnosti. Ljekovito bilje „Kajtezović” na tržište plasira širok asortiman proizvoda od bilja: sve vrste čajnih mješavina, kozmetičke preparate, valerijanu, kapi, losione, ulja, med, biljne masti itd.

MED ŽIVOTA Preporučuje se kod loše krvne slike, jer smjesa sadrži djelotvorne tvari koji se u ljudskom organizmu potpuno iskorištavaju. Bogat je mineralima naročito željezom, bakrom, magnezijom, a ujedno u sebi sadrži vitamine A, B1, B2,B6, koji su neophodni za otpornost organizma. Cijena proizvoda: 20 KM UNIVERZAL MAST Preporučuje se za reumatske bolesti , išijalgiju, reum, glavobolju, povrede zglobova, opušta mišiće, poboljšava cirkulaciju—smanjuje napetost i bolove. Način primjene: 1-2 puta umasirati oboljela mjesta. Sastav: biljno ulje, vosak, lavandino ulje, ljekovito bilje. Cijena proizvoda: 10 KM HEMOR Mast protiv hemoroida-pomaže kod bolnih hemoroida, unutarnjih, vanjiskih i upalnih procesa. Način primjene: Ujutro i naveče mazati oboljela mjesta. Sastav: biljno ulje, vosak, eterična ulja i ljekovito bilje. Cijena proizvoda: 10 KM SVE VRSTE ČAJNIH MJEŠAVINA Bronhitis, grlo, pluća, prostata, mokraćni kanali, živci, šećer, visok tlak, jetra, žuč, čir na stomaku, ženske bolesti, hemoroidi, proljevi, noćno mokrenje, epilepsija, itd. Cijena proizvoda: 5 KM

PSOREX Mast za kožne bolesti sa velikim procentom uspjeha. Preporučuje se kod ovih oboljenja: psorijaza, ekcem, lišajevi. Upotreba: Jedan put na dan mazati tanko. Ne prati 3-4 dana, a nakon toga oprati u blagoj kupki. Cijena proizvoda: 30 KM KAPI ZA KURIJE OČI Jedan put na dan nakapati na kurije oko i zatvoriti flasterom. Cijena proizvoda: 5 KM KREMA ZA NJEGU LICA Može se koristiti i za dan i za noć. Obogaćena je bademovim uljem, maslinovim uljem i vitaminom E. Daje koži vlažnost , elastičnost i mekoću. Preporučuje se za suhu i normalnu kožu. Sastav: propolis, pčelinji vosak, masne faze, emulgator, cholesterolum, glicerol akva destilata, vitamin E, olea europeaea i miris. Cijena proizvoda: 10 KM KREMA ZA AKNE I FLEKE NA LICU Namijenjena problematičnoj koži—sklonoj aknama, eventualnim promjenama na licu (crvenilo, perutanje). Već nakon osam dana osjetiće se vidljive promjene na licu. Sastav: propolis, pčelinji vosak, masne faze, cink oksid, glicerol,akva destilata,vitamin E, emulgator, miris. Cijena proizvoda: 20 KM

Za sve dodatne inofrmacije posjetite našu web stranicu www.kajtezovic.com.ba putem koje možete izvršiti i narudžbu željenog proizvoda

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful