Ο Κωνσταντίνος Α. Πλεύρης ετελείωσε την Γαλλικήν
Σχολήν του Λεοντείου Λυκείου
και έλαβε π τ υ χ ί ο ν Νομικής
(Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης,
Πολιτικών Επιστημών (Πάντειον Πανεπιστήμιον) και Κοινωνιολογίας (ΝΟΕ Παρισίων).
Είναι Δικηγόρος π α ρ ' Αρείω
Πάγω και ασχολείται με τ η ν
πολιτική ν.
Διετέλεσε καθηγητής Πολιτικής Κοινωνιολογίας στις
Σχολές των Σωμάτων Ασφαλείας και στην Σχολήν Γενικής
Μορφώσεως Αξιωματικών του
Αρχηγείου Στρατού.
Έχει κυκλοφορήσει μίαν σειράν βιβλίων ιστορικού, πολιτικού, φιλοσοφικού και κοινωνιολογικού περιεχομένου, που
επραγματοποίησαν εκδόσεις
στα Αγγλικά, Ιταλικά, Αραβικά
και έχει κάνει πολλές διαλέξεις
και εδημοσίευσε άρθρα σε εφημερίδες και περιοδικά.
Επί δεκαετίαν επιμελείτο κι
επαρουσίαζε στο «ΤΗΛΕΑΣΤΥ» την εκπομπήν «Ιστορικές Μνήμες» και στο «EXTRA»
την εκπομπήν «Εδώ Ελλάς».

Ανηγορεύθη επίτιμος καθη
γητής του Πανεπιστημίου της
Γκουανταλαχάρα, τ ο δε όλον
συγγραφικόν του έργον είναι
αυστηρώς επιστημονικόν.
Κατά τ η ν διάρκειαν της
21ης Απριλίου, διετέλεσε Διευ
θυντής του Γραφείου του Συν
ταγματάρχου Ιω. Λαδά και ει
δικός σύμβουλος στον Συνταγ
ματάρχην Γ. Π α π α δ ό π ο υ λ ο ν .
Επί Ιωαννίδη εφυλακίσθη μι
συνεργάτας του, στο ΕΑΤ-ΕΣΛ
και επί δημοκρατίας κατεδιώχ
θη, εφυλακίσθη, εδικάσθη, αλ'λκ
ηθωώθη. Το βιβλίον του «ΟΙ
ΕΒΡΑΙΟΙ - ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ
προεκάλεσε τ η ν εχθρότητα
των Εβραίων, οι οποίοι αντί να
αντικρούσουν το βιβλίον επι
τέθησαν, με μηνύσεις εναντίον
του συγγραφέως. Από το 2006
τον επολέμησαν τ ο Κεντρικό
Ισραηλιτικό Συμβούλιο, το Ευ
ρωπαϊκό Εβραϊκό Συμβούλιο
και το Παγκόσμιο Εβραϊκ>>
Συμβούλιο. Τελικώς εκέρδιοι
τας δίκας στο Πενταμελές Eq>i
τείον Αθηνών και στην Ολομι
λειαν του Αρείου Πάγου. Επί
σης, οι Εβραίοι στο Ευρωκοι
νοβούλιον, όπου με αναφοράν
των εστράφησαν εναντίον του
ουδέν επέτυχον. Είναι δια κ ι
κριμένος Ποινικολόγος και <<
πολιτικαί του θέσεις και απ< >
ψεις έχουν Πανελλήνιον απή
χησιν.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ

Η ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ
(από νομικής πλευράς)

ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΗΛΕΚΤΡΟΝ»
ΑΘΗΝΑΙ 2011

. Αθήναι 10680 τηλέφωνον: 210 3605305 τηλεομοιότυπον: 210 3614063 ISBN: 978-960-8358-29-4 Επιτρέπεται η αναδημοσίευσις.Κωνσταντίνος Πλεύρης Η ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ (από νομικής πλευράς) ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΗΛΕΚΤΡΟΝ» Σκουφά 81.

όπου το «δικαστήριον» εσεβάσθη την όποιαν νομιμότητα διεθνή ή εθνικήν. 6. ενώπιον δικαστηρίου. Το ανθρωπιστικόν δίκαιον. ότι παρεβιάσθησαν προκλητικός και βαναύσως: 1. Τα δικονομικά δικαιώματα. 3. όσων 5 . 5. αλλά κάποια επιτροπή επέβαλε ποινάς. 7. εις πολιτικούς και στρατιωτικούς ηττημένους εχθρούς της.Η ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ (από νομικής πλευράς) Ασχολούμενος επιμελώς με την «δίκην» της Νυρεμβέργης διεπίστωσα εξ αρχής. έστω μόνον ένα ση μείον. Την 8ην Αυγούστου 1945 συνήλθαν στο Λονδίνο οι αντιπρόσωποι των κρατών της Αγγλίας. 4. Η ποινική νομοθεσία. Γαλλίας και Ρωσίας και απεφάσισαν την δικαστικήν δίωξιν. Δεν εύρον ούτε μίαν περίπτωσιν. Τα δικαιώματα των μαρτύρων. Τα δικαιώματα των κατηγορουμένων. ότι στην Νυρεμβέργη δεν διεξήχθη δίκη. Το διεθνές δίκαιον. Αμερικής. ώστε κατέληξα στο συμπέρασμα. Τα δικαιώματα των συνηγόρων. Στη συνέχεια κατέβαλα την ματαίαν προσπάθειαν να επισημάνω ένα. 2.

Και ακριβώς μίαν ημέρα μετά την υπογραφήν της Συμφωνίας του Λονδίνου οι Αμερικανοί έρριξαν και δευτέραν ατομικήν βόμβα. Αλλά διά τά φοβε6 . Κατά το άρθρον 6 της Συμφωνίας του Λονδίνου. που είχε αναδρομικήν ισχύν.Κωνσταντίνος Πλεύρης εθεώρουν εγκληματίας πολέμου. ώς έγκλημα πολέμου. Οι ίδιοι αντιπρόσωποι επεκύρωσαν τότε την δήλωσι των νικητριών δυνάμεων της 30ής Οκτωβρίου 1943 στή Μόσχα.000 άνθρωποι. κατά την οποίαν με απόφασι του Συμβουλίου ελέγχου. Ακριβώς δύο ημέρας πριν οι Αμερικανοί έρριξαν την ατομική βόμβα στην Χιροσίμα. οι οποίοι επροστατεύοντο από τας διεθνείς συνθήκας και ο φόνος των οποίων προεβλέπετο από την Συμφωνίαν του Λονδίνου. Το «δικαστήριον» αυτό νομικώς δεν ήτο Στρατιωτικόν. που ήσαν άμαχοι. στην πόλιν Ναγκασάκι εξολοθρεύσαντες πολλάς δεκάδας χιλιάδες αμάχων. αφού οι δικασταί (πλην ενός) δεν ήσαν στρατωτικοί και αφού εδίκαζε πολλούς ιδιώτας και μόνον δύο-τρεις στρατιωτικούς. εθεωρείτο έγκλημα πολέμου «η εσκεμμένη καταστροφή πόλεων». Κατ'αυτόν τόν τρόπον οι υπογράψαντες την Συμφωνίαν του Λονδίνου την εσεβάσθησαν. διά την Γερμανίαν συνεκροτείτο Διεθνές Στρατιωτικόν Δικαστή ρ ιον (ΙΜΤ) (International Military Tribunal) με προορισμό να δικάση τους λεγομένους εγκληματίας πολέμου. όπου εντός χιλιοστού του δευτερολέπτου εξαερώθησαν 100. που ήσαν πολιτικοί και Στρατιωτικοί αξιωματούχοι του ηττηθέντος «Άξονος».

ο οποίος καθώριζε και την επιβαλλομένην εις αυτά ποινήν. η οποία συνέταξε το κατηγορητήριον που περιελάμβανε τας κατηγορίας. διά να δικάση πράξεις. διότι οι νικηταί επεθύμουν να εξοντώσουν την πολικο7 . διά τα οποία εφέροντο υπεύθυνοι οι κατηγορούμενοι ήσαν: α) εγκλήματα κατά της ειρήνης (προετοιμασία και κήρυξις πολέμου). που διείπον τους πολέμους). γ) εγκλήματα κατά της ανθρωπότητος (απάνθρωποι πράξεις.Η δίκη της Νυρεμβέργης (από νομικής πλευράς) ρά μαζικά εγκλήματα της Χιροσίμα και του Ναγκασάκι ουδείς ελογοδότησε. Την 18ην Οκτωβρίου 1945 συνήλθε η επιτροπή των κατηγόρων των τεσσάρων μεγάλων δυνάμεων. άρα οι κατηγορούμενοι εστερήθησαν του φυσικού των δικαστού. β) εγκλήματα κατά τον πολέμου (παραβίασις διεθνών νόμων και συνθηκών. όπως είδατε. Τα εγκλήματα. υπό την ποινικήν έννοιαν του όρου. Αυτά και πολλά άλλα παράνομα. αλλά δεν ανέτρεψαν την φοράν των γεγονότων. Κατά συνέπειαν νομικώς δεν απετέλουν εγκλήματα. που ετελέσθησαν προ της συστάσεως του δικαστηρίου. Τα ανωτέρω τέσσαρα εγκλήματα δεν προεβλέποντο υπό ποινικού νόμου. συνέστησαν δικαστήριον. αντιδικονομικά και παράτυπα επεσημάνθησαν από επιφανείς νομικούς και νομομαθείς. αι οποίαι εβάρυναν τους λεγομένους εγκληματίας πολέμου. Επίσης οι Σύμμαχοι. κατά την διάρκειαν του πολέμου ή πρό αυτού).

000 περίπου Γερμανούς και Γερμανίδας.λ. ώστε δικαίως ο επιφανής καθηγητής Δημήτριος Βεζανής απεκάλει την δίκην της Νυρεμβέργης «εξωτερικήν σκηνοθεσίαν προαποφασισθεισώνεκτελέσεων»] («Γενική Πολιτειολογία» Γ').995-996).500. Αυτοί επεξεργάσθησαν πρώτον την δημιουργίαν του δικαστηρίου και δεύτερον τας αποζημιώσεις που θα κατέβαλε η Γερμανία. μετακινήσεων πληθυσμών κ. Παραλλήλως ο Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ Χάρλαν Φίσκ Στόουν απεκάλεσε την διαδικασία της «δίκης» της Νυρεμβέργης «λυντσάρισμα υψηλής κλίμακας» «high-grade lynching party in Nyremberg» (πρακτικά δίκης Τορόντο 1988.τ. Μεταξάς στο «Ημερολόγιόν» του (4-10-1940): «Ειρήνη άρα γε. 1978. οι οποίοι εξετελέσθησαν από τους Συμμάχους ή απέθαναν εξ αιτίας κακουχιών. Πολύ αμφιβάλλω. με σκοπό την νομιμοφανή εξόντωσι των Γερμανών εθνικοσοσιαλιστών.Κωνσταντίνος Πλεύρης στρατιωτικήν ηγεσίαν της Γερμανίας. διά των ψευτοδικών και της αποναζιστικοποιήσεως. 122) 8 . Το κτύπημα αυτό συνεχίσθη και μετά τον πόλεμον. Υόρκης. Το σχέδιο και τας εισηγήσεις προετοίμασε το «Παγκόσμιον Ευρωπαϊκό Κογκρέσσον» μέσω του Ινστιτούτου διά τα εβραϊκά ζητήματα της Ν. όπως έγραψε ο Ί. σελ. 5. Μετά τον πόλεμον οι Εβραίοι συνέχισαν να κτυπούν την αιμορραγούσαν Γερμανίαν. Το Διεθνές Στρατιωτικόν Δικαστήριον ήτο εβραϊκή έμπνευσις. Ο Γκόλνταμ (Grosset and Dunlop. που διηύθυναν οι Εβραίοι Τζέϊκομπ και Νεεμία Ρόμπινσον. που εστοίχισε την ζωήν εις 1. 01 Έβραϊοι δίδουν τό κτύπημα κατά της Γερμανίας». την οποίαν εξ αρχής εμίσουν.

που εκέρδισαν τον πόλεμον. ότι αποτελεί έγκλημα πολέμου η καταστροφή πόλεων και χωρίων. Εν τούτοις οι Αμερικανοί με ειδικό δικαστήριο. διότι άπλούστατα η Αμερική ενίκησε στον πόλεμον. Διά την ολοκληρωτική καταστροφή των Ιαπωνικών πόλεων Χιροσίμα και Ναγκασάκι με ατομικάς βόμβας. διότι το δίκαιον δεν επιτρέπεται να παραβιάζη τας αρχάς της ισότητος και αμοιβαιότητος. που συνέστησαν στο Τόκιο. ότι αι αρχαί τας οποίας καθιέρωσαν οι Σύμμαχοι. από τους τέσσαρας μεγάλους Συμμάχους. ώς εγκληματίας πολέμου. Έτσι λοιπόν απεδείχθη. όπως δεν υπήρχαν δικασταί από 9 . Επομένως δεν αποτελεί δίκαιον εκείνο. διά τους αντιπάλους των κι' όχι διά τους Συμμάχους. από την Αμερικανική Δημοκρατία ουδείς εδικάσθη. κατά την διάρκειαν των ετών 19461948 εδίκασαν πλέον των 2. Οπωσδήποτε αι «νομικαί αρχαί» που εθεσπίσθησαν στην Νυρεμβέργη δεν συνιστούν διεθνές δίκαιον. Οι δικασταί του διωρίσθησαν. αλλά νομιμοφανή επιβολή της θελήσεως των Συμμάχων να εξοντώσουν την πολικοστρατιωτική ηγεσία του Τρίτου Ράϊχ. Το άρθρον 6β του Διεθνούς Στρατιωτικού Δικαστηρίου καθώριζε. Δικασταί από ουδέτερα κράτη. που δεν ισχύει δι' όλους. που διέπουν κάθε δίκαιον και το διεθνές.400 Ιαπώνων. που θα εγγυώντο την αμεροληψίαν δεν υπήρχαν. διά του ΙΤΜ ίσχυαν μόνον. διά την εβραϊκήν αποκλειστικήν επινόησιν της «δίκης» των ηττημένων Γερμανών. Άλλως τε το δήθεν διεθνές δικαστήριον δεν ήτο καν διεθνές.Η δίκη της Νυρεμβέργης (από νομικής πλευράς) παραθέτει λεπτομερείας.

Μάλιστα συνέβησαν και τα ακόλουθα.χ. Γάλλοι και Αμερικανοί δεν ήσαν στρατιωτικοί. όπου του έγραψε ότι «από πολιτική αποψι θά ήτο καλλίτερον νά μή μεταβληθούν αι ποιναί πού επέβαλε τό δι10 . αν το δεχθώμεν ως στρατιωτικόν δικαστήριον. όπως ήσαν οι περισσότεροι κατηγορούμενοι. διότι το Τετραμελές Συμμαχικό Συμβούλιο δεν είναι δικαστήριο.Κωνσταντίνος Πλεύρης μικρά κράτη. Και διά να μη έχετε την παραμικράν αμφιβολίαν θα σας πληροφορήσω το εξής: Κατά το άρθρον 29 της «Συμφωνίας του Λονδίνου» το Τετραμελές Συμμαχικό Συμβούλιο Ελέγχου στο Βερολίνο εδικαιούτο να μειώση τας ποινάς. Βέλγιον. Κατ' αρχήν το Τετραμελές Συμβούλιον απηγόρευσε την παρουσία συνηγόρων.τ. που θα επεβάλοντο στούς κατηγορουμένους. αφού οι δικασταί Άγγλοι. Και ακόμη. διά να υποστηρίξουν τας αιτήσεις. Ελλάς. Ολλανδία κ. που ανήκαν στην πλευρά των νικητών π. Ακριβώς λοιπόν το δικαστήριον της Νυρεμβέργης δεν είχε σχέσιν με το διεθνές δίκαιον. αλλ' ήτο όργανον εκτελέσεως της βουλήσεως των τεσσάρων μεγάλων νικητριών δυνάμεων. Αυτό νομικώς είναι τελείως απαράδεκτον.λ. Επίσης δεν ήτο στρατιωτικόν. στο οποίον συνιστά να επικυρωθούν αι ποιναί και να απορριφθούν όλαι αι προσφυγαί! Το υπουργικό συμβούλιο μάλιστα των Εργατικών απέστειλε τηλεγραφικάς οδηγίας στον Βρεταννό στρατιωτικό διοικητή Σέρ Σόλτο Ντάγκλας. που είχαν υποβληθή! Εν συνεχεία το Συμβούλιον έλαβεν υπ' όψιν του τηλεγράφημα του Αγγλου υπουργού εξωτερικών Έρνεστ Μπέβιν. πώς τότε εδίκαζε μη στρατιωτικούς.

την νομολογίαν και την ποινικήν επιστήμην.Η δίκη της Νυρεμβέργης (από νομικής πλευράς) καστήριο»\ («Γραφείον Δημοσίων Πρακτικών» εις Λονδίνον. Εκ των υστέρων. αφού τον απήλλαξε των κατηγοριών. Αργότερον. 11 . από τους νικητάς ποινικός νόμος. βάσει του οποίου δικάζονται οι κατηγορούμενοι «δέν υπήρχε την εποχή που έγιναν τα κακουργήματα. απ' όλας τας νομοθεσίας του κόσμου. κατά την οποίαν ουδεμία ποινή επιβάλλεται άνευ νόμου ισχύοντος. φακέλλου 8/392). Το 1953 η γερμανική δικαιοσύνη αποκατέστησε μεταθανατίως τον απαγχονισθέντα Στρατηγό. ότι η καταδίκη του Στρατηγού Γιόντλ ήτο «δικαστικόν λάθος».. αριθμ.». Επίσης την εποχή του πρώτου παγκοσμίου πολέμου δεν υπήρχε νόμος που να θεωρή τον πόλεμον ώς έγκλημα.χ. πρό της τελέσεως της πράξεως. Ούτως ή άλλως ο Τζάκσον δεν αντεμετώπισε το θέμα της αναδρομικότητος ποινικού νόμου. που τον ώδήγησαν στον θάνατον. ο Γάλλος καθηγητής Ντονιεντέ ντε Βάμπρ. που απαγορεύεται κατηγορηματικώς. ότι ο νόμος. Ο Αμερικανός γενικός κατήγορος Ρόμπερτ Τζάκσον στον εναρκτήριον λόγον του παρεδέχθη. όταν ψυχραίμως εξητάσθησαν τα «αποδεικτικά στοιχεία» ακόμη και δικασταί του ιδιορρύθμου «δικαστηρίου» της Νυρεμβέργης ανεθεώρησαν τας απόψεις των π. Δημοκρατική δικαιοσύνη. κατά παράβασιν της βασικής αρχής του ποινικού δικαίου: «Nullum crimen nulla poena sine lege». στον οποίον υπήχθησαν παρανόμως προγενέστεραι της ισχύος του πράξεις. που συμμετείχε στην σύνθεσι του ΙΜΤ απεκάλυψε.. δηλαδή μετά την πράξιν εψηφίσθη.

δεν βασίζεται εις το διεθνές δίκαιο. η οποία κατά το κατηγορητήριο πρέπει να δικάση τους κατηγορουμένους διά εγκλήματα πολέμου. Είναι ακόμα αλήθεια πώς σέ κανένα δίκαιο και σέ καμμία διεθνή συνθήκη δεν υπάρχει όρος που να καταδικάζη τους αρχηγούς των κρατών σαν εγκληματίες πολέμου». ο οποίος εψηφίσθη. κύριοι δικασταί. Αυτό όμως είναι αντίθετο της Ιεράς Νομικής Βάσεως που ισχύει σ' όλο τον κόσμο.. ο οποίος είπε το καταπληκτικόν. Πρωτοφανές! Ποινικοποίησις των ιδεών. Άσχετος υπήρξε ο Ρώσος γενικός κατήγορος Στρατηγός Ρουντένκο. Είναι γνωστή η διάταξις του διεθνούς δικαίου η οποία 12 . αλλά εις τας διατάξεις ενός καινούργιου νόμου. Η σημερινή δίκη. Μετά τον Ρουντένκο έλαβε τον λόγον ο καθηγητής της Νομικής Γιαράϊς ο οποίος είπε το αυτονόητον: «Κύριε πρόεδρε. μά δεν εθεωρείτο σάν έγκλημα. που να τιμωρή τους κατηγορουμένους.Κωνσταντίνος Πλεύρης Ο Άγγλος γενικός κατήγορος Σερ Χάρτλεϋ Σάουκρος στον εναρκτήριον λόγον του είπε κι' αυτός ότι: «Είναι αλήθεια ότι ο πόλεμος μέχρι σήμερα ήτο απεχθής και απηγορευμένος. που ισχύει μέχρι σήμερον. Ο Γάλλος γενικός κατήγορος Φρανσουά Ντε Μακόν απέφυγε σκοπίμως να αναφερθή στην ανυπαρξία νόμου. διά τας πράξεις των. αλλά και διά τίς ιδέες τους». μετά την εκτέλεσι των πράξεων από τους κατηγορουμένους. Κι' όμως αυτά ελέχθησαν. ότι: «Διά πρώτη φορά δεν δικάζουμε κατηγορουμένους μόνο διά τα εγκλήματά τους. Αν είναι δυνατόν.. διά εγκλήματα κατά της ειρήνης και διά εγκλήματα κατά της ανθρωπότητος.

δεν υπήρχε νόμος που να τας τιμωρή». ότι δεν τιμωρείται μία πράξις εάν προηογουμένως 5εν υπάρχει νόμος που. όταν οι κατηγορούμενοι εξετέλουν τας πράξεις διά τας οποίας κατηγορούνται. που να καταδικάζη αυτά τα εγκλήματα. να θεωρεί 13 . Έπρεπε λοιπόν προκαταβολικώς να αντιμετωπίσουν αυτήν την περίπτωσιν και εδήλωσαν αδιαντρόπως τα ακόλουθα: «Οι κατηγορούμενοι έχουν όλο το δικαίωμα να ισχυρίζονται. Επομένως το κατηγορητήριο δεν μπορεί να σταθή διότι.Η δίκη της Νυρεμβέργης (από νομικής πλευράς) λέγει: "τιμωρείται εκείνος ο οποίος κάνει μία ή περισσοτέρας πράξεις αντιθέτους προς τον υπάρχοντα νόμο". γιά τα κακουργήματα. ότι η υπεράσπισις των κατηγορουμένων θα προτείνη την μή αναδρομικότητα των ποινικών νόμων. Η ευθύνη των κατηγορουμένων. Στόν καθηγητήν Γιαράϊς απήντησε ο Ρουντένκο: «Οι συνήγοροι προσπαθούν να αντικρούσουν τή κατηγορία με τή δικαιολογία. τα οποία διέπραξαν με τέτοια σαδιστική βαναυσότητα. πρέπει να υπάρχη νόμος που να τιμωρή αυτάς τας πράξεις. ότι την εποχή που οι κατηγορούμενοι διέπραξαν τα εγκλήματά τους δεν υπήρχε νόμος. ότι έκανε παρανόμους πράξεις. ότι ο Ρουντένκο δεν απήντησε στον Γιαράϊς. που υπερβαίνει την ανθρώπινη φαντασία. δεν μειώνεται. Οι δικασταί και οι κατήγοροι στην «δίκην» της Νυρεμβέργης ήσαν βεβαίως νομικοί κι' εγνώριζαν. Αυτό σημαίνει ότι διά να κατηγορηθή κάποιος. διά να υπερασπίσουν τον εαυτό τους. αλλά απεναντίας αυξάνει περισσότερο». Κάθε λογικός άνθρωπος και ιδίως κάθε νομικός αντιλαμβάνεται.

εναντίον της Αιγύπτου εζήτησε. όπως αρχικώς εφιλοδόξει. η Γαλλία και το Ισραήλ επετέθησαν αιφνιδιαστικώς. ότι το θεμελιώδες ποινικόν αξίωμα της μη αναδρομικής εφαρμογής ποινικού νόμου «είναι φανερό»! ότι δεν δεσμεύει το δικαστήριον!! Το Διεθνές Στρατιωτικόν Δικαστήριον δεν απετέλεσε μόνιμον διεθνή δικαιοδοτικόν θεσμόν. οι οποίοι διεκήρυξαν. Εδώ ασφαλώς όσοι γνωρίζουν νομικά χαμογελούν με το κατάντημα των δικαστών και εισαγγελέων της Νυρεμβέργης. Οι διαπρεπείς συνήγοροι υπερασπίσεως των «κατηγορουμένων» πολλάκις ειρωνεύοντο τους Συμμάχους ζητούντες από αυτούς να τηρήσουν την διεθνή νομολογίαν του ψευδοδικαστηρίου της Νυρεμβέργης π. καθήκον του οποίου είναι. αν πρόκειται ο Αγγλος πρωθυπουργός Ήντεν να δικασθή ώς 14 . Αφού εφόνευσε την πολικοστρατιωτικήν ηγεσίαν της εθνικοσοσιαλιστικής Γερμανίας διελύθη και όχι μόνον. ο δικηγόρος του Φον Ες Άλφερντ Ζάϊντλ. Είναι φανερό.Κωνσταντίνος Πλεύρης την πράξι αυτή ώς αξιόποινο. ουδεμία ποινή άνευ νόμου". Οι κατηγορούμενοι δηλαδή προβάλλοντας τον ισχυρισμό αυτό.χ. Οι διεθνείς κανόνες. ότι το νομικό αυτό αξίωμα δεν θέτει κανένα περιορισμό εις το δικαστήριο. στηρίζονται εις το εξής νομικόν αξίωμα: "nullum crimen sine lege nulla poena sine lege". να αποδώση δικαιοσύνη. όταν το 1956 η Αγγλία. εξετάζοντας την ουσία των γεγονότων και όχι την επιφάνεια». το οποίον σημαίνει: "ουδέν έγκλημα άνευ νόμου. ότι καθιέρωσε ουδέποτε εφηρμόσθησαν. που υποτίθεται. από το υπουργείον εξωτερικών της Αγγλίας να μάθη.

κατά της ανθρωπότητος. Ουδείς νικητής δικάζεται. Εν τούτοις ουδείς εδίκασε αυτούς τους ειδεχθείς εγκληματίας. όπου ελησμονήθη. Ιδιαιτέρως επί των ημερών μας είδαμε τους Εβραίους να ισοπεδώνουν πόλεις. Από εκεί μετεφέρθησαν εις 17.τ. Μόνον οι ητ15 . Από το 1945 μέχρι σήμερον διεξήχθησαν πολλοί επιθετικοί πόλεμοι. Η σύγκρισις των ηχογραφημένων πρακτικών. Τα πρακτικά της «δίκης» ήχογραφήθησαν εις 2011 δίσκους. Το σχέδιον παρεδόθη στην Επιτροπή Διεθνούς Δικαίου του ΟΗΕ. υπό του ΟΗΕ διέπραξαν πράγματι μαζικά φρικαλέα εγκλήματα. που καθιερώθησαν στην Νυρεμβέργη. όπου παρά τας καταδίκας των. με τα μεταγραφέντα αποδεικνύει. Αλλως τε το νομικόν ανυπόστατον του Διεθνούς Στρατιωτικού Δικαστηρίου ανεγνωρίσθη και υπό του ΟΗΕ όταν το 1946 υπεβλήθη σχέδιον αποφάσεως κωδικοποιήσεως των αρχών. αλλ' ουδείς ελογοδότησε.Η δίκη της Νυρεμβέργης (από νομικής πλευράς) υπεύθυνος εξαπολύσεως πολέμου. με βομβαρδισμούς στον Λίβανο και στην Παλαιστίνη. εις βάρος των ηττημένων. πού αποτελεί έγκλημα κατά της ειρήνης. ότι τα ήχογραφημένα πρακτικά παρεποιήθησαν εις πλήθος σημείων και ότι ολόκληροι διάλογοι παρελήφθησαν σκοπίμως! Έτσι η ιστορική πραγματικότης και η νομική αλήθεια έπεσαν πάνω στο Διεθνές Στρατιωτικόν Δικαστήριον ώς ταφόπετραι. η εισβολή των Ρώσων στο Αφγανιστάν κ. Μερικοί μάλιστα ήσαν κυνικώς επιθετικοί π. Απεδείχθη έτσι ότι η «δίκη της Νυρεμβέργης» δεν ήτο τίποτε άλλο παρά η εκδίκησις των νικητών.077 γραφομηχανημένας σελίδας.λ.χ. η εισβολή των ΗΠΑ στον Παναμά.

εις σειράν ψευτοδικών. τους οποίους κτηνωδώς εφωτογράφιζαν.λ. χωρίς να τους περάσουν. ενώ χιλιάδες άνδρες και γυναίκες εσύρθησαν εις πολυετείς φυλακίσεις και υπέστησαν εξευτελισμούς κ. Στρατιωτικοί. κατά χιλιάδας εδολοφονήθησαν δι' απαγχονισμού ή εφυλακίσθησαν. Πολιτικοί. διά την ιδεολογίαν των και φυσικά.λ.τ. Τελικώς η δημοκρατία εξωλόθρευσε τους εχθρούς της. Ρουμανίας. Χάριν της ιστορικής δικαιοσύνης θα σημειώσωμεν. Διπλωμάται. ότι οι Γάλλοι δεν εδέχθησαν να δικάσουν Γερμανούς Στρατηγούς. Ο Άγγλος αρχιδήμιος των Βρεταννών Άλμπερτ Πιερπόϊντ εκρέμασε χιλιάδας επιφανείς εθνικοσοσιαλιστάς στην φυλακή Χάμελιν μετά από συντόμους «δίκας».τ. Δανίας κ. της Γερμανίας. Πολλούς εξ εκείνων τους εδολοφόνησαν.τ. όπως συνέβη προσφάτως με τον Σαντάμ Χουσεΐν. Ολλανδίας. 16 . έστω από εικονικήν δίκην π. Γαλλίας. επειδή ηττήθησαν. εθανατώθησαν.λ. δίχως δίκη 8. Βιομήχανοι κ. Επίσης οι Αμερικανοί στην φυλακή του φρουρίου Αάντσμπεργκ συνεχώς επί δύο έτη απηγχόνιζαν Γερμανούς Ναζί.853.Κωνσταντίνος Πλεύρης τηθέντες εθνικοσοσιαλισταί. Επί σειράν ετών ελειτούργουν κατ' απομίμησιν του Διεθνούς Στρατιωτικού Δικαστηρίου άλλα «δικαστήρια» που εξώντωναν τους πολιτικούς και στρατιωτικούς αρχηγούς κρατών του Άξονος. Ουγγαρίας. Γαλλίας. Νορβηγίας.348 ανθρώπους και τα γαλλικά δικαστήρια κατεδίκασαν εις θάνατον άλλους 2. περίπτωσις Μουσσολίνι και συνεργατών του. Αλλά η «γαλλική αντίσταση» εξετέλεσε.χ.

αλλά συνέστησαν ένα «ειδικόν δικαστήριον» που απησχολήθη υποκριτικώς και μεροληπτικώς με τα εγκλήματα πολέμου. ώς πρός την νομιμότητα της συστάσεως του Διεθνούς Στρατιωτικού Δικαστηρίου κι' ο Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου των Η ΠΑ Χάρλαν Στόουν εδήλωσεν... Τα εγκλήματα πολέμου.» όταν μάλιστα τον απαράβατο όρο της μή υπάρξεως εγκλήμα17 . Άλλος δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ ο Γουίλιαμ Ντάγκλας κατέκρινε την αναδρομικότητα της ποινικής νομοθεσίας της Νυρεμβέργης κι' ανεκοίνωσε κατηγορηματικώς ότι «ουδείς δύναται να καταδικασθή επειδή παρέβη έναν νόμον ex post facto. Μετά από πολλά έτη οι νικηταί στην Γιουγκοσλαβία δεν απετόλμησαν να το αναβιώσουν. που διεπράχθησαν εις εκείνη την χώραν. διότι ο σκοπός. που σκεπάζει τα μάτια του. ότι θα αντελαμβάνετο να εξετέλουν άνευ δίκης τους ηττημένους ηγέτας της Γερμανίας. διά τον οποίον το 'ίδρυσαν επετεύχθη. που διέπραξαν οι Εβραίοι στον Λίβανο και στην Παλαιστίνη και διά τα οποία βοά ολόκληρος η ανθρωπότης το «ειδικό δικαστήριο» δεν τα βλέπει λόγω της εβραιοδημοκρατικής τσίμπλας. αλλά δεν δέχεται η πράξις αυτή να γίνεται εν ονόματι του δικαίου.Η δίκη της Νυρεμβέργης (από νομικής πλευράς) Το «δικαστήριο» της Νυρεμβέργης ουδεμία συμβολή είχε στο διεθνές ποινικό δίκαιο και αποτελεί υπόδειγμα ελεεινής παραβιάσεως όλων των κανόνων δικαίου. Όταν ετελείωσε το φονικόν του έργον το διέλυσαν. Πρός τιμήν τους μέλη της Ενώσεως Αμερικανών Δικηγόρων διεφώνησαν.

άνευ προϊσχύοντος νόμου προβλέπουν όλα τα συντάγματα και το αμερικανικό ν. Τον Απρίλιον του 1944 και εν όψει της διακηρύξεως της Μόσχας του 1943 περί παραπομπής εις δικαστήριον των Γερμανών. πράγμα νομικώς απαράδεκτον. ούτε ποινής. διότι κατά τα νομικώς κρατούντα στο ποινικόν δίκαιον εφαρμόζεται ο επιεικέστερος νόμος.Κωνσταντίνος Πλεύρης τος. άν ενήργησαν συμφώνως πρός διαταγάς των διοικητών τους. που εθεσπίσθη μετά την πράξιν. ότι συμφώνως πρός το άρθρον 47 του Γερμανικού στρατιωτικού Ποινικού Κώδικος «άν παραβιασθή 18 . Έτσι λοιπόν μεταγενεστέρως ετροποίησαν εις βάρος των κατηγορουμένων την ποινικήν νομοθεσίαν. ώριζε. που είναι παρανομία οι Σύμμαχοι διέπραξαν κι' άλλην ακόμη παράνομον ενέργειαν. Εκτός από την επιβολή ποινών βάσει νόμου. ότι μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων δεν τιμωρούνται δι' εγκλήματα. Εξ άλλου απερρίφθη υπό του «δικαστηρίου» της Νυρεμβέργης ο υπερασπιστικός ισχυρισμός των κατηγορουμένων. που θα εθεωρούντο εγκληματίαι πολέμου οι Σύμμαχοι υποκριτικώτατα τί έκαναν. Συγκεκριμένως το άρθρον 443 του βρεταννικού στρατιωτικού Ποινικού Κώδικος δεν εθεώρει εγκληματίας όσους στρατιωτικούς υπακούουν εις διαταγάς ανωτέρων των και το άρθρον 347 του Αμερικανικού Κώδικος Διεξαγωγής Χερσαίου Πολέμου. Ετροποποίησαν τα προαναφερθέντα άρθρα (!) ώστε να μπορούν να δικάσουν τους Γερμανούς. που επειθάρχουν εις διαταγάς ανωτέρων τους.

κατά την εκτέλεσιν διαταγής ο ανώτερος που εξέδωσε την διαταγήν ευθύνεται αποκλειστικώς». όσον και κατά το Αγγλικόν και το Αμερικανικόν. Οι Γερμανοί λοιπόν στρατιωτικοί. Επειδή δεν υπήρχε ούτε το παραμικρόν στοιχείον προσεπάθουν να κατασκευάσουν δι' εκβιασμού. αφού δεν εύρον ένα γεγονός.Η δίκη της Νυρεμβέργης (από νομικής πλευράς) ποινικός νόμος. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωσις του Αρχιναυάρχου Κάρλ Νταίνιτς. π. που εξετέλουν διαταγάς δεν είχαν ποινικήν ευθύνην. που εδιώκοντο ποινικώς Γερμανοί συνάδελφοι των. Τού είπαν «θά το μετανοήσετε». όπως συνέβη στά πληρώματα του γερμανικού φορτηγού «Άλτμαρκ». Αρχηγόν του Ναυτικού Επιτελείου να καταθέση εναντίον του Νταίνιτς. Χάριν της ιστορίας σημειούμεν. προέτειναν στον Ναύαρχο Έμπερχαρντ Γκόντ. ότι πολυβολισμούς ναυαγών βυθισθέντων πλοίων συστηματικώς έκαναν οι Βρεταννοί.χ. Ανώτατοι Αξιωματικοί των Συμμάχων είχαν διαμαρτυρηθή.ά. Ο Ναύαρχος ήρνήθη κατηγορηματικώς. του γερμανικού ναρκαλιευτικού «Ούλμ» κ. Δεν τους έδωσαν σημασίαν και συνέχισαν τους διωγμούς Γερμανών Στραταρχών. ότι τάχα διέταξε να πολυβολούν ναυαγούς βυθισθέντων. Τελικώς οι ανακριταί. 19 . Στρατηγών. Εν τούτοις αυτάς τας αυταπόδεικτους νομικάς διατάξεις «οι δικασταί» της Νυρεμβέργης τας εποδοπάτησαν. Ή θ ε λ α ν οπωσδήποτε να τον κατηγορήσουν δι' εγκλήματα πολέμου. Ναυάρχων με την γνωστήν μέθοδον του εκβιασμού υφισταμένων των. από γερμανικά υποβρύχια πλοίων. τόσον κατά το Γερμανικόν Δίκαιον.

Η ιδία πράξις. το Ναγκασάκι.λ. στον ίδιον τον Νταίνιτς. που επρόκειτο να δικάσουν. τας οποίας οι Σύμμαχοι είχαν διαπράξει στο πολλαπλάσιον! Επί παραδείγματι εδικάσθησαν Γερμανοί Αξιωματικοί. Δηλαδή πρίν γίνη δίκη επεβλήθη ποινή. χωρίς να έχουν άρμοδιότητα. όπου απεδοκίμαζαν την καταδίκην του. ενώ οι Αμερικανοί εξηφάνισαν την Χιροσίμα. εις βάρος του Νταίνιτς τον κατηγόρησαν. διότι εφόνευσαν 5-6 Άγγλους αιχμαλώτους. ότι δεν αντέδρασε στην διαταγή του Χίτλερ να εκτελούνται οι δολιοφθορείς («σαμποτέρ») των Συμμάχων και τον κατεδίκασαν εις φυλάκισιν δέκα ετών. καθήρεσαν τους Γερμανούς Αξιωματικούς. Οι Σύμμαχοι παρενόμησαν και κατά τούτο: Ετιμώρουν τους Γερμανούς. Οι Σύμμαχοι. ούτε νομικόν δικαίωμα. Εδώ πλέον χάνεται κάθε έννοια στοιχειώδους δικαίου. την Δρέσδη κ. άν γίνεται από Συμμάχους δεν είναι έγκλημα. διά τον βομβαρδισμόν κάποιας αγγλικής πόλεως. την οποίαν εξέτισε ολόκληρον. Πλήθος Αξιωματικών του ναυτικού των Συμμάχων έστειλαν επιστολάς. Επί πλέον τους απηγόρευσαν να φέρουν στολή και κατέσχεσαν τα πολεμικά μετάλλιά των. Εάν την κάνουν οι Γερμανοί είναι έγκλημα και πρέπει να δικασθούν. τα οποία 20 .Κωνσταντίνος Πλεύρης που να στοιχειοθετή κατηγορίαν δι' εγκλήματα πολέμου. διά πράξεις. ενώ στο Νταχάου πολυβοληταί του 15ου Συντάγματος της 45ης Μεραρχίας πεζικού εξετέλεσαν 358 Γερμανούς αιχμαλώτους στρατιώτας ή εδικάζοντο Γερμανοί.τ.

Εκτός από τους κατηγορουμένους κατεδιώχθησαν οι συνήγοροι και οι μάρτυρες υπερασπίσεως! Ο δικηγόρος του πρώην υπουργού εξωτερικών Κωνσταντίνου φον Νόϋρατ. το οποίον διέταξεν οι δικηγόροι υπερασπίσεως να προστατεύωνται. του ερεύνησαν το γραφείον του κ. αφού προηγουμένως αφήρεσαν τους αδάμαντας και τον χρυσόν. Σκεφθήτε. Τα έγγραφα μεταγωγών των κρατουμένων τους εχαρακτήριζαν ώς «ζωντανά σώματα»! Έτσι ακριβώς εχαρακτηρίζοντο επισήμως συλληφθέντες Γερμανοί Στρατηγοί. δίχως κάποιον λόγον. ότι εκείνον τον δικηγόρον (δρ. ο διάσημος καθηγητής της Νομικής Χέρμαν Γιαράϊς.Η δίκη της Νυρεμβέργης (από νομικής πλευράς) κατέστρεψαν με μοχθηρία. επί ενάμισυ μήνα.λ. που του κάνουν εζήτησε προστασίαν εκ μέρους του δικαστηρίου. Νά προσθέσωμεν. ότι οι δικηγόροι βάσει ειδικής αποφάσεως του δικαστηρίου και του καταστατικού του εστερούντο του δικαιώματος να αμφισβητήσουν την άρμοδιότητα του δικαστηρίου και το αμερόληπτον των δικαστών!! Ακόμη απηγορεύετο να εξετασθή η νομιμότης 21 . Ο δικηγόρος του Στρατηγού Άλφρεντ Γιόντλ. Ο δικηγόρος του ακαδημαϊκού και κυβερνήτου (γκαουλάϊτερ) της Φραγκονίας Ιουλίου Στράϊχερ εδέχθη επίθεσιν. χωρίς να του απαγγελθή κατηγορία και δίχως φυσικά να δικασθή.τ. Απλώς ήθελαν να τον τρομοκρατήσουν. που είχαν. Μάρξ) τον είχε αυτεπαγγέλτως διορίσει το δικαστήριον. εκρατήθη στην φυλακήν. αφού κατήγγειλε τας επιθέσεις. από επιθέσεις.

Η παράστασις αυτή διήρκεσε μίαν εβδομάδα. το δικαστήριον απέρριψε το αίτημα. πρός έγκρισιν! Το δικαστήριον συχνώς διέγραφε παραγράφους. διότι κάτι τέτοιο δεν προέβλεπε το καταστατικόν του. ότι όταν ο Στράϊχερ κατήγγειλε. στο δικαστήριο τας αγορεύσεις των. Όταν οι κατήγοροι ανεφέρθησαν. που υπέκειντο εις προληπτικήν λογοκρισίαν. στο δικαστήριο. στην επίθεσι της Γερμανίας. καθώς και αι συνθήκαι διαβιώσεως των. ότι τον ξυλοκοπούν ο Πρόεδρος του δικαστηρίου έδωσε εντολή να μή γραφή στά πρακτικά αυτή η καταγγελία. Όταν οι συνήγοροι υπερασπίσεως εζήτησαν να απαντήσουν. εις όσα προκαταβολικώς και εκτός διαδικασίας κατεμαρτύρουν οι κατήγοροι στούς εντολείς τους. Πάντως το γελοιοδέστερον όλων ήτο. Ειλικρινώς πρωτοφανείς παραβιάσεις στοιχειωδών δικαιωμάτων κατηγορουμένων και υπερασπιστών τους. ότι οι δικηγόροι υπερασπίσεως υπεχρεούντο να παραδώσουν. Χαρακτηριστικώς αναφέρω.χ. ότι ταυτοχρόνως με την Γερμανίαν επετέθη εναντίον της Πολωνίας και η Ρωσία. εναντίον της Πολωνίας ο συνήγορος του φον'Ες επεσήμανε. στην φυλακή. Από εδώ και πέραν κατηργήθη η επιβαλλομένη ισότης των όπλων π. πρίν αρχίση η δίκη οι κατήγοροι έκαναν δημοσίας ανακοινώσεις. υπό μορφήν «εισαγωγικών δηλώσεων» όπου κυριολεκτικώς εξύβριζαν τους κατηγορουμένους. που δεν έπρεπε να διαβασθούν και να ακουσθούν στην δίκη. η οποία υπέγραψε με την Γερμανία πρωτόκολλον διανομής 22 .Κωνσταντίνος Πλεύρης της κρατήσεως των κατηγορουμένων.

Ο Ζάϊντλ ή θέλησε να παραιτηθή. Ζάϊντλ εδέχθη επίθεσιν. επήραν την έγγραφον αγόρευσίν του. στην προφορικήν αγόρευσίν του. την διώρθωσαν και του απηγόρευσαν να αναφέρη.Η δίκη της Νυρεμβέργης (από νομικής πλευράς) της Πολωνίας. διά να πάρη από εκείνο ώρισμένα στοιχεία. Επεκράτησε χάος. του αφήρεσαν τον λόγον. διά την επίθεσιν κατά της Πολωνίας. τα οποία θα τους ήσαν χρήσιμα να στηρίξουν τας κατηγορίας. Ετσι οι Ρώσοι εδίκασαν τους Γερμανούς. που μόνον το δικαστήριο της Νυρεμβέργης δεν έβλεπε. στην δίκην οι κατήγοροι! Επί παραδείγματι: Ο κυβερνήτης της Πολωνίας Χάνς Φράνκ εζήτησε το ογκώδες «Ημερολόγιόν» του που το κατείχε η 7η Στρατιά και είχε παραδώσει στο δικαστήριον. στην οποίαν συμμετείχον και οι ίδιοι! Ο κόσμος όλος και η ιστορία εγνώριζαν την αλήθεια. αλλά ο Γκαίρινγκ και ο Ες τον έπεισαν να παραμείνη. Οι κατήγοροι είχαν δικαίωμα να ερευνήσουν όλα τα κρατικά αρχεία και να πάρουν έγγραφα. Οι υπερασπιστα! των κατηγορουμένων εδικαιούντο να λάβουν γνώσιν μόνον των εγγράφων που επαρουσίαζαν. όπου οι Ρώσοι εσκότωσαν πάνω από δέκα χιλιάδας Πολωνούς Αξιωματικούς. Αντιθέτως στούς συνηγόρους υπερασπίσεως απηγορεύθη να έχουν πρόσβασι στά κρατικά αρχεία. διά να αφήσουν το δικαστήριο να αυτογελοιοποιηθή. Τού επέτρεψαν να λάβη όσας εγγραφάς ενέκρινε η κατηγορούσα αρχή. Όταν 23 . από τον πρόεδρον του δικαστηρίου. όσα διέγραψαν στην έγγραφον! Επίσης του απηγόρευσαν να αναφέρει το έγκλημα του δάσους του Κατίν. Ο δικηγόρος δρ.

Όποιος προσήρχετο ώς μάρτυς υπερασπίσεως.χ. με ειδική δικονομική απόφασι του δικαστηρίου υπεχρεούντο να θεωρούν αληθές το περιεχόμενον παντός εγγράφου.τ.Κωνσταντίνος Πλεύρης εζήτησε να διαβασθούν αποσπάσματα της επιλογής του ήρνήθησαν. Ο Γκαίρινγκ. Το τί συνέβη στούς μάρτυρας υπερασπίσεως των κατηγορουμένων είναι απίστευτον. οι οποίοι τον εξή24 . στο γραφείον των κατηγόρων! οι οποίοι άν ήθελαν το έδιδαν ή αλλοιώς υπεστήριζαν. Κι' όχι μόνον. τα οποία παρεβιάσθησαν κυνικώς. ημερολογίων.ά.λ. από πολλά έγγραφα. Επίσης στούς κατηγορουμένους απηγορεύετο να αμφισβητήσουν την γνησιότητα των εγγράφων. ότι δεν το ευρίσκουν. ότι είχαν αφαιρεθεί σελίδες. σκοπίμως βεβαίως. με συνέπεια να αλλοιούται η σημασία του κειμένου. Πραγματικώς απίστευτον. Οι κατηγορούμενοι. Στό θέμα των εγγράφων συνέβησαν και άλλα νομικώς ανεπίτρεπτα π. ιδίως πρακτικών συνεδριάσεων. τα οποία είχαν κατασχέσει οι Σύμμαχοι και οι κατήγοροι τα ενεφάνιζαν στο δικαστήριον. απέδειξαν. όσον και η αμφισβήτησις της αληθείας του περιεχομένου του αποτελούν δικαιώματα των κατηγορουμένων. μέχρι να εξετασθή εφυλακίζετο υποχρεωτικώς! Εν συνεχεία ώφειλε να παρουσιασθή εις ανακριτάς. που προσεκόμιζαν οι κατήγοροι! Τόσον η αμφισβήτησις της γνησιότητος ενός εγγράφου. ο Ρόζενμπέργκ κ. όταν κάποιος συνήγορος υπερασπίσεως ήθελε ένα συγκεκριμένο έγγραφο ήδύνατο να το ζητήση μόνον μέσω αιτήσεώς του. πρακτικών κ.

χ. Εδώ πρέπει να σημειώσωμεν. όταν συνελήφθη και στο τέλος ο Άγγλος ταξίαρχος Ντέρεκ Ρόμπερτς του έσπασε το κεφάλι. Ο αριθμός των. Ο Στρατηγός των SS Κάρλ Βόλφ επρόκειτο να καταθέση ώς μάρτυς υπερασπίσεως του Έρνστ Καλτενμπρούνερ. με διαταγή του δικαστηρίου εφυλακίσθη! Ο ανωτέρω Στρατάρχης κατέθεσε. δι' έναν χρόνον! Μετά όταν εσκόπευε να καταθέση ώς μάρτυς του Στρατάρχου της Αεροπορίας Έρχαρντ Μίλχ. στο στρατόπεδο συγκεντρώσεως Νταχάου. Οι δικηγόροι υπερασπίσεως ώφειλαν να πληροφορούν το Δικαστήριον προκαταβολικώς ποίους μάρτυρας θα εξετάσουν. Αμέσως τον ενέκλεισαν εις άσυλο ψυχοπαθών.χ. ότι ο Στρατάρχης Μίλχ εκακοποιήθη βαναύσως. άλλως τον εφυλάκιζαν εν απομονώσει! Ας φέρω ένα παράδειγμα. ο Στρατηγός Γιόντλ προέτεινε 16 μάρτυρας. με την ανακοίνωσι τί περιμένουν να καταθέσουν. Το δικαστήριον εδέχθη 4. Εκτός από τον περιορισμό του αριθμού των μαρτύρων υπερασπίσεως υπήρχαν κι' άλλαι απίθανοι δεσμεύσεις π. διά τόσον σοβαράς κατηγορίας ήτο αποκλειστικώς περιωρισμένος π. υπέρ του Γκαίρινγκ.Η δίκη της Νυρεμβέργης (από νομικής πλευράς) ταζαν περί της καταθέσεώς του. παρά τας απειλάς του Αμερικανού ανακριτού Έρνστ Εργκλαίντερ. Άν δεν εκρίνετο επικίνδυνος του επέτρεπαν να προσέλθη στο δικαστήριον. Εάν ο μάρτυς επρόκειτο να καταθέση κάτι. Μετά την κατάθεσιν τον μετέφεραν. ο Στράϊχερ εζήτησε να καταθέση ο Στρατηγός 25 .χ. Επίσης οι κατηγορούμενοι δεν ήδύναντο να προτείνουν όσους μάρτυρας ήθελαν. που δεν ήθελε το δικαστήριο απηγορεύετο η εξέτασίς του π.

Κατηγορούμενοι ήσαν οι: • Ρούντολφ φον Ές. πρώην διοικητής της Αστυνομίας της Νυρεμβέργης. Υπουργός Εξωτερικών (19381945) • Αλφερντ Ρόζεμπεργκ. Γκαουλάϊτερ • Γιάλμαρ Σάχτ. Στρατάρχης • Άλφερντ Γιόντλ. Χάνς Φράνκ. Σχολιαστής γερμανικής ραδιοφωνίας • δρ. Υπουργός Ανατολικών περιοχών • Φρίτς Ζάουκελ. Αρθουρ Σάϊς-Ίνκβαρτ. Ρόμπερτ Λέϋ. Στρατάρχης του Ράϊχ • Κάρλ Νταίνιτς. Στρατηγός • δρ. Κυβερνήτης Πολωνίας • δρ. ότι ήτο εναντίον της κατεδαφίσεως της συναγωγής της πόλεως. διά να απόδειξη. Αρχηγός Μετώπου Εργασίας • Κονσταντίν φον Νώϋρατ. Εκπρόσωπος Ράϊχ εις Ολλανδίαν 26 .Ύπουργός Οικονομικών • δρ. Βάλτερ Φούνκ. Έρνστ Καλτενμπρούνερ.Ύπουργός Οικονομικών (-1937) • Μπάλντουρ φον Σίραχ. Αρχηγός Νεολαίας • δρ. Αντικαγκελάριος • Γιόακιμ φον Ρίμπεντροπ. Αρχηγός Κεντρικής Διευθύνσεως Ασφαλείας • Βίλχεμ Κάίτελ. Αρχιναύαρχος • δρ. Υπουργός Εσωτερικών • Χάνς Φρίτσε.Κωνσταντίνος Πλεύρης των SS φον'Όμπερνιτς.Υπουργός Εξωτερικών (-1938) • Φράντς φον Πάπεν. Αρχιναύαρχος • Έριχ Ραίντερ. Βίλχελμ Φρίκ. Το δικαστήριον απέρριψε το αίτημα. Αναπληρωτής τον Φνρερ • Χέρμαν Γκαίρινγκ.

Στήν ταινίαν λοιπόν ενεφανίζετο ο Σάχτ να χαιρετά τον Χίτλερ! Κι' αυτό εκρίθη ώς αποδεικτικόν στοιχείον της ευθύνης του Σάχτ. Υπουργός Καγκελαρίας Το κατηγορητήριο αόριστον. π. Γκαουλάϊτερ Φραγκονίας-Ακαδημαϊκός • Μάρτιν Μπόρμαν (ερήμην). Με τον Γιάλμαρ Σάχτ συνέβη ακόμη και το ακόλουθον νομικόν ατόπημα. μόλις εξήλθε των φυλακών συνελήφθη και κατεδικάσθη υπό «γερμανικού» δικαστηρίου εις φυλάκισιν όκτώ ετών. διά να στοιχειοθετηθή κατηγορία εις βάρος του Σάχτ έδειξαν την κινηματογραφικήν ταινίαν υποδοχής του Χίτλερ στο Βερολίνο. ασαφές και βασιζόμενον εις γενικολόγους νομικούς όρους ήτο εν πολλοίς και γελοίον. απηγορεύετο να συντρώγουν στο ίδιο τραπέζι με τον Γκαίρινγκ ή τον Στράϊχερ.χ.χ. Έμεινε φυλακισμένος εις πλήρη απομόνωσ α μέχρι το 1948. που βεβαίως ήτο μεταγενέστερος των πράξεων του Σαχτ. Υπουργός Εξοπλισμού • Γιούλιους Στράϊχερ. ώς πρός τα αποδεικτικά στοιχεία π.Η δίκη της Νυρεμβέργης (από νομικής πλευράς) • Αλμπερτ Σπέερ. βάσει του νόμου περί αποναζιστικοποιήσεως. Εκτός από τους κατηγορουμένους εταλαιπωρήθησαν 27 . Ενώ απηλλάγη από το Διεθνές Στρατιωτικό Δικαστήριο. μετά την ήττα της Γαλλίας. Στούς κατηγορουμένους είχαν επιβληθή διάφοροι περιορισμοί. Στόν Γκαίρινγκ έδιναν ελάχιστο φαγητό. έτσι ώστε από τα 120 κιλά που εζύγιζε έφθασε τα 84 που μάλλον του έκανε καλό. διά την κήρυξιν του πολέμου. απηγορεύετο να χαιρετούνται μεταξύ των.

Εφυλάκισαν επίσης την ανηψιά της συζύγου του. Η σύζυγος του Έμμυ εφυλακίσθη. όλοι οι συγγενείς του Γκαίρινγκ εφυλακίσθησαν στον πύργο Βελντεστάϊν. διότι η κόρη της ήτο μία «υπεροπτική ξανθιά Γερμανίδα με το γνωστό στρυφνό ειρωνικό χαμόγελο της Χιτλερικής Νεολαίας» και η στάσις της δεν «μπορούσε να θεωρηθεί ικετευτική»! Στήν ανακριτική πρακτική των «δικαστών» της Νυρεμβέργης συνεδυάζετο το βασανιστήριο. στην φυλακή και τα παιδιά των εις ορφανοτροφεία ή εις αναδόχους οικογενείας. εις πολλούς κατηγορουμένους.τ. Η μικρά κόρη του ενεκλείσθη εις όρφανοτροφείον. αλλά και διά πάντα στοιχειωδώς ήθικόν άνθρωπον. Την ιδίαν τακτικήν ήκολούθησαν οι Σύμμαχοι. Περί απονομής δικαιοσύνης ουδείς λόγος βε28 . στην φυλακή Στράουμπινγκ.χ.λ. η σύζυγος του Σίραχ. Όποιος κρατούμενος έδιδε ψευδείς καταθέσεις απηλευθερούτο.λ. Ανελίζε. με την αθλίαν συναλλαγήν. Πράγματα αδιανόητα. Ελισσάβετ εφυλακίσθη εις Στράουμπινγκ. Το δικαστήριο απηγόρευε κατόπιν τον έλεγχον της ειλικρίνειας του αυτοκλήτου μάρτυρος κατηγορίας. Η αδελφή του Φράνκ. όχι μόνον διά τους νομικούς.Κωνσταντίνος Πλεύρης όλα τα συγγενικά τους πρόσωπα. την αδελφήν της και την παιδαγωγό! κ.τ. Έτσι από κακότητα και διά να εκβιάζουν τους κατηγορουμένους π. Όταν η σύζυγος του υπουργού εξωτερικών φον Ρίμπεντροπ. ήλθε στην φυλακή να συναντήση τον σύζυγόν της δεν της το επέτρεψαν. Ενριέττε εφυλακίσθη εις Μπάτ-Τέλτς κ. Αι σύζυγοι των.

χ. 29 . Στους κατηγορουμένους. που έπασχε από καρκίνο απηγορεύετο η θεραπεία. Ο αρχιδεσμοφύλαξ Άντρους υπεχρέωσε τους κρατουμένους όταν διήρχετο να ι'στανται προσοχή χαιρετούντες τον 15 βήματα πρίν και 12 βήματα μετά την διέλευσίν του. με συνέπεια να πεθάνη. παρά μόνον να κάνουν υπόκλισιν! Οι όροι της συνθήκης της Γενεύης δεν εφηρμόζοντο. που είναι αδιανόητοι. κατά την ώριαίαν διαμονήν των κρατουμένων στο προαύλιο της φυλακής απηγορεύετο να πλησιάζουν εγγύτερον των εννέα μέτρων. στον οποιοδήποτε νομικόν πολιτισμόν π. μολονότι οι κατηγορούμενοι εθεωρούντο αιχμάλωτοι πολέμου. στον Στρατάρχη Βέρνερ φον Μπλόμπεργκ. Οι κρατούμενοι δεν επετρέπετο να χαιρετούν το προσωπικό των φυλακών ή τους δεσμοφύλακες. Τελικώς ο γενναίος Συνταγματάρχης κατώρθωσε να δραπετεύση. οι οποίοι ήσαν υπόδικοι κι' όχι κατάδικοι υπέβαλαν περιορισμούς. αφού οι «δικασταί» ήσαν θανάσιμοι εχθροί των κατηγορουμένων. Ο διάσημος καταδρομεύς'Όττο Σκορτσένυ ήρνήθη να τον χαιρετά: «Εγώ είμαι Αξιωματικός ομοιόβαθμός σας και όχι λακές»! του είπε.Η δίκη της Νυρεμβέργης (από νομικής πλευράς) βαίως και δεν ήτο δυνατόν να συμβαίνη αλλοιώς. στο Γιάλμαρ Στάχτ απηγορεύετο να κοιμάται πλαγίως. στον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό να επισκεφθή τους κρατουμένους. Το 1968 μού διηγήθη τον μυθιστορηματικόν τρόπον αποδράσεώς του. στά γερμανικά στρατόπεδα συγκεντρώσεως. γεγονός που δεν συνέβαινε. Ο διοικητής της φυλακής Συνταγματάρχης Άντρους που κατήγετο από την Λιθουανία απηγόρευσε.

πράγματα αδιανόητα εις μίαν δικαιοσύνην. Στην συνέχεια περιέλουαν με κρύο νερό το θύμα τους και το εξυλοκόπουν. Τον δόκτορα Καλτεμπρούννερ επί επτά εβδομάδας τον έβαλαν εις ένα ειδικό κελλί. Ημιθανής εψιθύρισε την αρχή του ναζιστικού ύμνου: «Die Fahne hoch» (Αι σημαίαι ψηλά). Αν οι Αγγλοι εδέχοντο τας ευλόγους προτάσεις του ο κόσμος θα είχε 30 .. ο οποίος καθημερινώς ανέφερε στον πρόεδρο του «δικαστηρίου» διά την ψυχολογική κατάστασι των κατηγορουμένων και υπεδείκνυε ερωτήσεις και τρόπο υποβολής των. ο οποίος την ΙΟην Μαΐου 1941 οδηγών ένα μαχητικό αεροσκάφος Me 110 έπεσε στην Αγγλία. από ομάδα ψυχολόγων με επί κεφαλής τον δόκτορα Γκίλμπερτ. Ας φέρωμεν ώς παράδειγμα την συμπεριφοράν των συμμάχων έναντι του υπαρχηγού του Χίτλερ Ρούντολφ Έςς.. όπου το νερό επλημμύριζε αργώς έως ένα μέτρο ϋψος το δωμάτιο και κατόπιν υπεχώρει. Ο δόκτωρ Κόντι ηυτοκτόνησε απαγχονισθείς στο κελλί του. Εκτός από τα σωματικά βασανιστήρια οι κρατούμενοι υφίσταντο ψυχολογικός πιέσεις. Κυριολεκτικώς ετσάκισαν το σώμα του. Ο Στρατηγός Μπλάσκοβιτς επήδηξε από τον 4ον όροφο. εις θάνατον και τον εξετέλεσαν.Κωνσταντίνος Πλεύρης Άλλοι αξιωματικοί δεν υπέφεραν τας σκοπίμους ταπεινώσεις. αλλ' όχι την ψυχή του. αφού τον εβασάνισαν. Αποτέλεσμα ο Καλτεμπρούννερ να πάθη τρία εγκεφαλικά επεισόδια. με αλεξίπτωτον εις μίαν αποστολήν προσφοράς ειρήνης. εξ αιτίας των οποίων δεν ήδύνατο να παρίσταται στην «δίκη» όπου τον κατεδίκασαν.

με συνέπεια να μη μπορή να κοιμηθή από το κρύο. Διά την σωματικήν τους καθαριότητα και υγιεινή δεν γίνεται λόγος. Κατά την φυλάκισίν του στην Νυρεμβέργη έπασχε από βρογχίτιδα. όπως έκαναν κι' άλλοι Αξιωματικοί με αποτέλεσμα αι επιστολαί εκείναι να ευρίσκωνται τώρα εις χείρας συλλεκτών. κατά παράβασιν κάθε ηθικού νόμου. αλλά τα έκαυσαν και την στάκτη των εσκόρπισαν. Κάθε τόσο ο Αμερικανός φρουρός του τον ειρωνεύετο: «πώς αισθάνεσθε. στον πο31 . Επίσης εις όλους τους κρατουμένους έδιναν ελάχιστο φαγητό και μόνον δύο ποτήρια νερό. που του άνοιγαν το στόμα κι' ένας μαύρος έφτυνε μέσα ή που διά τροφήν του έδιναν αποφάγια. ενώ εστερείτο σκεπασμάτων και έφερε μόνον εσώρουχα και κάποιον μανδύα.Η δίκη της Νυρεμβέργης (από νομικής πλευράς) αποφύγει τας φοβεράς καταστροφάς του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Περισσότερον ίσως από όλους εβασανίσθη ο Στράϊχερ. αλλά τον υπεχρέωναν (Οκτώβριος 1946) να έχη το παράθυρον του κελλιού ανοικτό. Ο υπουργός εργασίας Λέϋ ηυτοκτόνησε. Αι επιστολαί αύται δεν έφθασαν στούς παραλήπτας των. πρός τας συζύγους των και τους συγγενείς των. Ο αρχιδεσμοφύλαξ Συνταγματάρχης Αντρους επήρε πολλάς από αυτάς στην Αμερική. Το ίδιο και ο Ράϊχσλάϊτερ Βίκτωρ Μπούλε κ.ά. Δηλαδή επωλήθησαν. Όταν πλέον οι κατηγορούμενοι κατεδικάσθησαν εις θάνατον έγραψαν τας τελευταίας των επιστολάς. Στούς συγγενείς των απαγχονισθέντων δεν έδωσαν τα πτώματα των νεκρών.».

όταν του έβαζαν την θηλειά στον λαιμό ηυχήθη: «Ο Θεός να σώση την Γερμανίαν». πρίν τον κρεμάσουν εκραύγασε: «Χάϊλ Χίτλερ». Αι δημοκρατίαι εστέρησαν στούς νεκρούς την θείαν λειτουργίαν. Τούς εστέρησαν την νεκρώσιμον ακολουθίαν. πρίν τον απαγχονίσουν. όπως έγραψε ο Στρατάρχης Μίλχ κι' όλοι τους θνήσκοντες είχαν την Γερμανία στην σκέψιν και στά τελευταία λόγια των. ότι οι απαγχονισθέντες «πέθαναν σάν παλικάρια». που έπεσαν διά την Γερμανίαν και ετόνισε: «όλα διά την Γερμανίαν». Ο Γιόντλ ανεφώνησε: «Γερμανία μου σέ χαιρετώ». Κάποιος Αμερικανός στρατιώτης εκτύπησε με ράβδο τον νεκρό και στην συνέχεια εκρέμασαν το πτώμα. Ο Φρίκ πρό της αγχόνης ανέκραξε: «Ζήτω η αιωνία Γερμανία». στον Χίτλερ. Καί πράγματι. από κακότητα. Ο Στράϊχερ είχε δηλώσει. Δημοκρατικά ήθη. Στό κελλί του άφησε μίαν επιστολήν πρός το Συμβούλιον Ελέγχου των Συμμαχικών Δυνάμεων (11-1032 . Ο Ρίμπεντροπ. Εν πάση περιπτώσει κατέστη γνωστόν. Ο Στρατάρχης του Ράϊχ Γκαίρινγκ κατώρθωσε να αυτοκτονήση με δηλητήριον. που διασχίζει το Μόναχον. ότι καθώς θα ανήρχετο στην αγχόνη θα διεκήρυττε την πίστιν του.Κωνσταντίνος Πλεύρης ταμόν Ισάρ. ότι ακολουθεί τους Γερμανούς Στρατιώτας. Ο Κάϊτελ ανήλθε με σταθερό βήμα τα σκαλιά του ικριώματος και είπεν. στον υιόν του Αξιωματικό της Λουφτβάφφε. Ο Ζάουκελ ηυχήθη στο Θεό «νά κάνη και πάλι μεγάλη τή Γερμανίαν».

Με τον θάνατον του ετελείωσαν αι δικαστικαί δολοφονίαι. Οι καταδικασθέντες εις ποινάς καθείρξεως με τον καιρό θα αφεθούν ελεύθεροι. που ήρχισαν στην Νυρεμβέργην. Μικρότητες. ήτο να τουφεκισθούν και να μήν απαγχονισθούν. Ο Φουνκ το 1959.Η δίκη της Νυρεμβέργης (από νομικής πλευράς) 1946) όπου έγραφε: «Θά σας επέτρεπα να με οδηγήσετε στο απόσπασμα δίχως κάποιο πρόβλημα. στο στόμα του. στο φρούριο του Σπαντάου. Ο Αρχιναύαρχος Ραίντερ εζήτησε να μετατραπή η ποινή του από ισόβια κάθειρξι. Ο Άγγλος υπουργός λόρδος Χάνκεϋ που διετέλεσε μέλος του πολεμικού συμβουλίου της Αγγλίας εκυκλοφόρησε το 33 . Ο Άντρους βασανισμένος από λευχαιμία απεβίωσε παραληρώντας. που τιμωρεί. Δεν θα τό επιτρέψω πρός χάριν της Γερμανίας»! Μετά την αυτοκτονία του Γκαίρινγκ ο απερίγραπτος Συνταγματάρχης Άντρους. που ανεκλήθη ώς αποτυχών ετιμώρησε τους Γερμανούς κρατουμένους. Ο τραγικός αναπληρωτής του Φύρερ Ρούντολφ φον Ες θα μείνη στην φυλακή από το 1941 μέχρι το 1987 οπότε τον εδολοφόνησαν με στραγγαλισμό. Όλαι αι αιτήσεις απερρίφθησαν. Ο Αρχιναύαρχος Ραίντερ θα αποφυλακισθή. με το όνομα του Γκαίρινγκ. εις θανατικήν. διά λόγους υγιείας το 1955. με μείωσι της τροφής και απαγόρευσιν χορηγήσεως άρτου. Υπάρχει όμως Θεός. Οι θανατοποινίται Ναζί το μόνον που εζήτησαν με προσφυγήν τους στην Επιτροπήν Ελέγχου. Αλλά δεν είναι δυνατό να κρεμάσετε τον Γερμανό Ράϊχσμάρσαλ. Ο Αρχιναύαρχος Νταίνιτς θα μείνη 10 χρόνια στην φυλακή.

σελ. εκδ. Sutton: «Wall street and the rise of Hitler» ed. ότι αφού αι ήθικαί αρχαί του συγχρόνου πολιτισμού (!) επιβάλλουν την εκτέλεσιν των ηγετών των ηττημένων τί τας θέλετε τας «δίκας». αλλ' ήθικώς (!) από τον Τσώρτσιλ. Colorando. οι ανα- νόμους γεγονός που σημαίνει άρνησιν του δι- Πολλαί προσωπικότητες νομικοί και πολιτικοί κατήγγειλον το έκτρωμα της Νυρεμβέργης. βιβλ. στον μετέπειτα διεθνή βίον. 2ον. «Ίκαρος». του οποίου το καταστατικόν («Χάρτα») δεν ανεγνωρίσθη. 1976. όπου «θεωρεί πολύ επικίνδυνο διά το μέλλον της ανθρωπότητος νικηταί να εφευρίσκουν εγκλήματα και να συντάσσουν δρομικούς καίου». η οποία κατεκρίθη από όλους τους νομικούς κύκλους. ο οποίος κυνικώς έγραψε στά «Απομνημονεύματά του» (Ελλ. εδικαιολογήθη όχι βεβαίως νομικώς. «Bloomfield books» Suffolk. Ευθέως πλέον η δίκη της Νυρεμβέργης χαρακτηρίζεται «ώς πολιτική φάρσα» πολύ μακράν από τας νομικάς αρχάς: «a political farce removed from legal principle» (A. ούτε εφηρμόσθη. 1955. εις «Revisionist Viewpaints». τόμος ΣΤ'. Απλώς περιορίζομαι να παρατηρήσω. England. Αθ. 257): «Οι ηθικές αρχές του πολιτισμού φαίνεται. διότι τούτο είναι αδύνατον. εκτελέσατέ τους εν ονόματι των ήθικών αρχών του συγχρόνου πολιτισμού! 34 . Η «δίκη» της Νυρεμβέργης.Κωνσταντίνος Πλεύρης 1949 ένα βιβλίον («Πολιτικαί δίκαι και σφάλματα»). Τί να σχολιάσω. 1971). p. ότι υπαγορεύουν τημένου έθνους να εκτελούνται συγχρόνου στούς ηγέτες του ητ- από τους νικητάς\». Martin: «The return to War Crimes». 159 και διά περισσότερα εις J.

λ. Συρία. Έτσι η «Χάρτα της Νυρεμβέργης» ερρίφθη. Ούτε η εμπνευσταί της. Η λιβυκή επίθεση στο Τσάντ.Η δίκη της Νυρεμβέργης (από νομικής πλευράς) Από το 1946 μέχρι σήμερα διεξήχθησαν παντού στην υφήλιον εξοντωτικοί πόλεμοι π. Ιράκ κ. Αλγερία κ.χ γαλλική επίθεσι στή Μαδαγασκάρη.τ. αμερικανική επίθεσι στο Βιετ-Νάμ. όχι διότι το επέβαλε κάποιο διεθνές δίκαιο. Λίβανο. αλλά διότι το ήθελαν αι ΗΠΑ. αλλά υπό την αιγίδα του διεξήχθησαν πόλεμοι. Ινδονησία. Απλώς μεμονωμένα άτομα ελογοδότησαν εις στρατοδικεία. Ο αξιοθρήνητος ΟΗΕ όχι μόνον δεν κατώρθωσε να επιβάλη την ειρήνη στο Σουδάν. Ιορδανία.ά. Παναμά. Η ολλανδική επίθεσι στην Ινδονησία. Γρενάδα.ά. Η «Χάρτα της Νυρεμβέργης» δεν εχρησιμοποιήθη. Τυνησία κ. Ισραηλινή επίθεσι στην Αίγυπτο. την εσεβάσθησαν. Μπιάφρα.λ. Παλαιστίνη. Τσεχοσλοβακία. η βελγική επίθεσι στο Κογκό. Η αγγλική επίθεσι στην Αργεντινή κ. Η κινεζική επίθεσι στο Θιβέτ. όπως στην Κορέα και παντού. Η τουρκική επίθεσι στην Κύπρο.τ. Μοζαμβίκη κ. Αφγανιστάν κ. 35 . Ουδεμία κυβέρνησις που εξαπέλυσε πολέμους εδικάσθη. στον σκουπιδοτενεκέ της ιστορίας. η ρωσική επίθεσι στην Ουγγαρία.ά.α.

σαν να επρόκειτο περί λαφύρου. πρόεδρο των ΗΠΑ Χ. Τρούμαν. Τώρα εκτίθεται στο μουσείο της Σχολής Αξιωματικών των ΗΠΑ «Γουέστ Πόϊντ». 36 . Στην πρώτην σειράν του εδωλίου της ψευτοδίκης της Νυρεμβέργης ο Ραϊχσμάρσαλ Γκαίρινγκ. Όπισθεν του Γκαίρινγκ ο Αρχιναύαρχος Νταίνιτς.Κωνσταντίνος Πλεύρης Στην φωτογραφίαν βλέπετε Αμερικανούς Αξιωματικούς να προσφέρουν στον καταστροφέα της Χιροσίμα. μετά ο υπουργός των εξωτερικών του Ράϊχ φον Ρίμπεντροπ και ο Στρατάρχης Κά'ιτελ. την κλαπείσαν στραταρχική ράβδο του Γκαίρινγκ. δίπλα του ο αναπληρωτής του Φύρερ ψον Ές.

Η δίκη της Νυρεμβέργης (από νομικής πλευράς) Η μονογραφία αυτή αποτελεί μίαν γενικήν ενημέρωσιν. η οποία ανεγνωρίσθη με διεθνείς συνθήκας και συμβάσεις παρεβιάσθη προκλητικώς. Αθ. Όποιος θέλει να διαβάση εκτενή μελέτην επί του θέματος. Στήν ακόλουθον φωτογραφίαν δεν είναι το Βελιγράδι. αλλά τα ερείπια της Στουτγκάρδης. από τους Συμμάχους και με τον επισημότερον τρόπον. Οπωσδήποτε πρέπει να σας προβληματίση το γεγονός. Αθ. Η απαγόρευσις καταστροφής πόλεων. Ωστόσον χιλιάδες άμαχοι εσκοτώθησαν. 2000) και το σύγγραμμα του Ντέϊβιντ Ίρβινγκ «Η δίκη της Νυρεμβέργης» (εκδ. συνιστώ το βιβλίον του Στεφανάδη «Η δίκη της Νυρεμβέργης» (εκδ. «Γκοβόστη». «Πελασγός». ότι τα βιβλία. Επί παραδείγματι: Κατά το βρεταννικόν σχέδιον «Λίντεμαν» επρογραμματίσθη και εξετελέσθη από το 1943 η 37 . 2004). που αναφέρονται στην δίκη της Νυρεμβέργης δεν περιλαμβάνουν τας απολογίας των κατηγορουμένων. Φυσικά ουδείς ετιμωρήθη.

38 . αλλά ετίμων τας επετείους των! π. που συνέβη την 30ήν Μαρτίου 1944. Την ολοσχερή καταστροφήν των γερμανικών πόλεων. την οποίαν επραγματοποίουν αγγλικά. M J M U I M U w i n I O T a t « M I N I m ret c t M U I S Πέραν αυτού και μετά τον πόλεμον οι Άγγλοι όχι μόνον δεν κατεδίκασαν τας καταστροφάς πόλεων. επί τη 35η επετείω της καταστοφής της Νυρεμβέργης. αι οποίαι απηγορεύοντο διεθνώς. ρωσικά και αμερικανικά βομβαρδιστικά την διεφήμιζαν! Παραθέτω ένα τέτοιο διαφημιστικό εικονογράφημα. εκυκλοφόρησαν ειδικήν επετειακήν σφραγίδα την 30ήν Μαρτίου 1979. με πληθυσμόν άνω των 100.« » T I 0 « S 1RR1IC10 «»0ίΖ»3ίΚ OHR r«t t i t e r s io»«. BCTPEHfl Hflfl 5ΕΡΠΗΗ0Μ MEETING OVER ι rais BERLIN THE E B 0 I H T I . στην αγγλικά και ρωσική γλώσσα.Κωνσταντίνος Πλεύρης πλήρης καταστροφή 52 γερμανικών πόλεων.000 κατοίκων.χ. όπου Άγγλοι και Ρώσοι πιλότοι χαιρετούνται ρίπτοντες βόμβας στο Βερολίνο και μάλιστα βόμβας φωσφόρου.

Εν τούτοις οι Σύμμαχοι κατέστρεψαν την Νυρεμβέργην. τον 39 . Τον άλλο μήνα. διά τον βομβαρδισμόν του Βελιγραδίου. Αρχάς Ιανουαρίου του 1945 ήτο βέβαιον. Απλώς διά να σκοτώσουν Γερμανούς.Η δίκη της Νυρεμβέργης (από νομικής πλευράς) Φράιμπουργκ Εν τούτοις στην Νυρεμβέργη εδίκασαν τους Γερμανούς. ότι η Γερμανία χάνει τον πόλεμον. δίχως να υπάρχη στρατιωτική ανάγκη.

πώς κατέστρεψαν το Τσέχικο χωρίον Λίντιτσε. πόλιν με ανεκτίμητους αρχιτεκτονικούς και καλλιτεχνικούς θησαυρούς. 40 .Κωνσταντίνος Πλεύρης Φεβρουάριον ισοπέδωσαν και κατέκαυσαν την Δρέσδην. Οι Γερμανοί όμως κατεδικάσθησαν. Τα ερείπια της Δρέσδης Εδώ κάποτε ήτο το Αμβούργο.

Η δίκη της Νυρεμβέργης (από νομικής πλευράς) Χιροσίμα 6 Αυγούστου 1945 Τόκιο 10 Μαρτίου 1945 41 .

διά την επίθεσιν κατά της Πολωνίας. εις ακτίνα πολλών χιλιομέτρων και επί δεκαετίαν απέθνησκαν άλλαι χιλιάδες. 42 . Γερμανοί και Ρώσοι Αξιωματικοί μετά την κατάκτησιν και διανομήν της Πολωνίας μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας. Ουδείς όμως εδικάσθη δι' εκείνα τα αποτρόπαια εγκλήματα. Κατόπιν οι σοβιετικοί «εδίκαζαν» τους Ναζί. που έκαυσε τα πάντα. Στάλιν και Ρίμπεντροπ.Κωνσταντίνος Πλεύρης Εντός ενός χιλιοστού του δευτερολέπτου περίπου 100. από την ραδιενεργόν ακτινοβολίαν. Τα ίδια συνέβησαν και με την ατομικήν βόμβαν που ερρίφθη στο Ναγκασάκι. Δεκάδες χιλιάδες άλλοι απέθαναν φρικτώς παραμορφωμένοι από την θερμότητα.000 άνθρωποι εξαερώθησαν στην Χιροσίμα.

a b .'tc b i k t a . 4.bao. 4.r U43ia U i l U l H I I U t t l · 4* <«r l i | U M | 4» M I S . t .(.n.-. 4M » .. « kfittin tit tecitrjA.ci: • i n i l c t i r n f j i u m i u r i » u 4*u«rbaiia« . b u i l l tA4r*lMUssia. r U j 9 .l«*Mt· ( i l u i l n » u .rut* 4.'J :»» r : r t > t t t < & .a.a t n . X . ( a r t . Sell las jeJacb 41.ahrca U : . l a . .1 S i i i l K i l aa4 41· 3«£ΐ.»·:K W I UMla « 4 T . Αιά τήν κατοχήν αρχικώς μέρους καί μετά ολοκλήρου της Πολωνίας από τήν Ρωσίαν οί ύπερασπισταί της ελευθερίας Άγγλογάλλοι ουδέν είπαν. κ ΐ ι η η ο a.rt.«b«t».taa > i r t r i | 4 i . XacM.. aa a i. '».o 4 . n . o . ao »vr4. j u Cikut 4» l l l M K t i i Steal. l w > < t t a tD4« ίο Mesas. i » < . 43 .r ..4ruck.'«1- lacat l e e t c e e t e m .r (. I a t . ' n t . Γερμανοσοδιετική συμφωνία καί μυστικόν πρωτόκολλον ύπογραφέν στην Μόσχα τήν 28 η Σεπτεμβρίου 1939. i l u t SautacalaEt i l M m l t i w>4 Burned un4 f r u u r n e i •«111 M. ta 41.«r4. t a l l a r M ] « B <ot. H * » lh»« r n i i M i a « euSun^.'. S. r . {. t . f a l l a l n i | ) .>t«aWr l»5»· a l K l · iil<lU>(l>IU|! la I. 4 » ( .c mirt». 1»» aat. ( a a * « r t l { i . l l . n i l a*4arereetta 41.b.4. 41. .ri.t„iTOf* ( t H k f f M fc. > u u | U r . t . c ι «mac vs4 4. i . Ό χάρτης διαμελισμού της Πολωνίας. r f a l l 4 · · ρ · > α ι ι » κ Staataa i t p k t t b l h n u « n o f j l t l g f .aa4 f r H e l i c u I i t • w i n | i ) . l t * . & c lan4 « 4 f r a e i r . 4aa M h h I I U 4*r IB 4»r ι · 1 1 · | · < η U r i ..lia. ( i l l ι i<Kiiii. itt lu!{**»uaf b . r u . πού φέρει τάς ύπογραφάς των Στάλιν καί τοϋ φόν Ρίμπεντροπ. Jakal4 11. l i i o 3 i | l i r u | « .r « « e l i c t a i l I u k ! m la 41.a 4. 4t. όιά τήν έλευθερίαν της οποίας οι Άγγλογάλλοι έκήρυξαν τόν πόλεμον κατά της Γερμανίας.rfelirloa M .a i r t t c e a . I b .iM C n u .««a S i t ) t o H l i ale u r i t d i · ! · trrtlchaa. Woukw^ta 9u * n ..la«r l l f f a r 1 4atlx i l f a u i i r t .V. Mt. aich aua 4 a Z . j t . . iu. »ea Jo. r « t . BMlMktu4. 4aa. S .nfai la la tiBtaraanaaa a i t an4. R*C><rva( 4«r UtSSI. h«luia< 4. l K . j u . l c h a r .ru stfrrsadttae Uacbtae. μ 4*a beat. i l l .'g.a 4 U . i«£Hrvu<e«n . l l . l i s · .r. c i s 0.·«!«.Η δίκη της Νυρεμβέργης (από νομικής πλευράς) Irklarwsf 4»r fivuiacbea i . «a*. i s · I f t u i Ut MSS1 M i l . Μετά τόν πόλεμον οι Ρώσοι κατέκτησαν καί ύπεόούλωσαν όλόκληρον τήν Πολωνίαν.r C4SSI a> OiH. IUIMI r l e h l . < c l I 4t« .]>ra· iur<n din htul. r u t a o r t l t c k sla4. m i l i l l >t>< u .lcaa.ca. • U f i M l O H l M U a i .t.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful