Poslovne Finansije Marko

1. Definicija poslovnih finansija?  Globalna definicija poslovnih finansija je definisu kao naucnu discipline koja proucava obezbjedjivanje I alokaciju finansijskih sredstava za pojedinacne i opste potrebe.Obezbjedjivanje sredstava podrazumjeva indentifikaciju najvaznijih izvora,od kojih su najcesci akumulacija,mobilizacija i kreiranje. 2. Kakvo pravo daje novac vlasniku?  Novac kao opsti ekvivalent i sredstvo razmjene u robno – novcanoj privredi ,daje onome ko ga posjeduje BEZUSLOVNO pravo na odredjenu trzisnu vrijednost bilo kog dobra. 3. Kakva moze biti vrijednost novca?  Moze imati nominalnu i realnu vrijednost.Nominalna vrijednost predstavlja broj novcanih jedinica na banknoti i monetarni znak.Realna vrijednost je odredjena njegovom kupovnom moci ili snagom verifikacije odredjene protuv vrijednosti. 4. Sta je to kamata?  Stavljajuci novac na raspolaganje korisnicima(duznicima),njegovi vlasnici cine odredjenu uslugu duznicima,za koju od njih naplacuju odredjenu naknadu ,odnosno cijenu koristenja novca koja se naziva kamata. 5. Koji je zadatak finansijske funkcije?  Finansijska funkcija preduzeca ima zadatak da odgovori na tri pitanja: Da anticipira potrebe preduzeca u finansijskim sredstvima. Da na vrijeme osigura ta sredstva Da ta sredstva alocira na naracionalniji nacin 6. Kako se grupisu zadaci finansijske funkcije i sta su?  U primarne i sekundarne.  Primarni zadatak f.f. su poslovi neposredno vezani za process reprodukcije i na njega direktno uticu a to su: Pribavljanje novcanih sredstava. Upotreba novcanih sredstava(ulaganje). Uskladjivanje rokova imobilizacije sredstava i roka raspolozivosti izvora.  Sekundarni zadaci f.f.su oni koji su posredno vezani za process reprodukcije: Disponiranje novca. Kontrola novcanih dokumenata i nadzor upotrebe novca. Vodjenje operativne evidencije. Finansijsko planiranje Finansijsku analizu Informisanje 7. Odnos f.f i nabavne funkcije?  Da utvrde uslove placanja u pogledu rokova i nacina placanja.  Da optimiraju zalihe sirovina i materijala,rezervnih djelova..odnosno da utvrde broj dana vezivanja zaliha 8. Odnos f.f. i proizvodne funkcije?

Marko Milosavljevic

Page 1

Poslovne Finansije Marko  Imaju zadatak da permamentno odrzavaju kontinuitet proizvodnje i spremnost proizvodnih kapaciteta . Ocjeni kreditnog boniteta kupca. 13.    Sta je dug? Dug su.f. 11.uz odrzavanje potrebnih obima i strukture obrtnih sredstava za obavljanje tekuceg poslovanja i ocuvanje kreditnog boniteta. rentabilnosti uz izdrzavanje zadovoljavajuceg stepena likvidnosti. obim proizvodnje uz max. uvazavanje limitirajucih faktora.kakva treba da bude struktura i iz koji izvora finansiranja treba da budu). i prodajne funkcije?  Ogleda se u: Utvrdjivanju uslova prodaje(rokovi naplate i nacina placanja). Odredjivanje nivoa zaliha gotovih proizvoda.dugorocni i kratkorocni zajmovi Dugorocne pozajmice + sve tekuce obaveze(Banke koriste) 14. Koji su ciljevi Finansijskog upravljanja?  Ciljevi Finansijskog upravljanja iscrpljuju se za zahtjevom za max. 15. 9.utvrdju max. Sta znaci pojam finansiranja preduzeca?  Finansiranje preduzeca je kontinuiran proces pribavljanja.primljena sredstva se ne smiju investirati na duzi rok od roka za njihovo vracanje.u funkciji ostvarivanja ciljeva preduzeca. Broja dana vezivanja gotovih proizvoda. Kako glasi zlatno bankarsko pravilo finansiranja?  Prilikom finansiranja .upotrebe i raspodjele novcanih sredstava. Sta je predmet izucavanja Finansijskog upravljanja?  Predmet izucavanja treba da bude koncept za donosenje racionalnih odluka o ulaganju u poslovna sredstva preduzeca(Sustina ovih odluka se svodi na pitanja kolika treba da budu ulaganja.u kom obliku da drzi svoja sredstva i kakva treba da bude njihova struktura sa stanovista mobilizacije i imobilizacije sredstava i izvora sredstava. Naplati potrazivanja. Odnos f. Izvor rezervnog kapitala?  Izvor rezervnog kapitala je neto dobit. Sta je Finansijska poluga?  Pokazatelj koeficijenta odnosa duga i sopstvenog kapitala. 16. 17.koja oznacava sposobnost preduzeca da izvrsava dospjele novcane obaveze.Alternativno tome to znaci koliko treba da bude preduzece kako brzo da raste . 12. Kako glasi zlatno bilansno pravilo finansiranja? Marko Milosavljevic Page 2 . 10.samo dugorocni zajmovi Dug su .

u cilju mjerenja likvidnosti prvog stepena. 18.a kod kratkorocno vezanih kratkorocni kapital.         21.mjenica i duznika sa kratkorocnim tudjim izvorima finansiranja.odnosno novcanih vrijednosti i potrazivanja sa kratkorocnim obavezama.koristenje. Kakve mogu biti H.O. i vrste?  Dugorocne Akcije i obveznice  Kratkorocne Blagajnicki zapis. Kako glasi pravilo finansiranja 1:1?  Zahtijeva kao minimum jednakost gotovine .Poslovne Finansije Marko  Izvor finansiranja dugorocno vezanih sredstava treba da bude dugorocni kapital.      22. 19.s.       Unutrasnje finansiranje preduzeca? Pozitivan novcani tok Dobitak Obracunata i neuplacena amortizacija Kapitalne rezerve Prodaja o.V. Kako glasi pravilo 2:1?  Zahtjeva srazmjeru 2:1 izmedju obrtne imovine i kratkorocnih obaveza(Bankari-likvidnost drugog stepena) 20. Akcije? Marko Milosavljevic Page 3 . Smanjenje zaliha na skladistu gotovih proizvoda Reduciranje potrazivanja Povecanje obaveza Vanjsko finansiranje preduzeca? Vlasnici kapitala – vlastiti kap.certifikat. Kredit Vlastiti i tudji Kapital – mjesavina Subvencije Posebni oblici – lizing.factoring Na sta treba obratiti paznju prilikom izbora oblika finansiranja? Raspolozivost Vremensku prilagodjenost Prilagodjenost iznosa Likvidnost i rizici likvidnosti Pravo glasa i nezavisnost Troskovi finansiranja(nabava.komercijalni zapis 24.otplata) 23.

Emisijom i prodajom akcija se uvecava krug vlasnika preduzeca i pomjera finansijska struktura kapitala u korist sopstvenog kapitala.s. Prodaja nepotrebnih o.sa istim rokom i pod istim uslovima. i akcijski kapital u pasivi bilansa stanja. Obveznice?  Prodaja obveznica radi pribavljanja novca naziva se finansiranje dugom.djelimicno ili potpuno . 26.Kao garancija se koristi hipoteka. Reeskontni kredit?  Reeskontni kredit je kredit cije je uspjesno obnavljanje unaprijed dogovoreno .s.s.  Bitno je sa gledista strategije i taktike upravljanja o. 30.Pozajmljeni kapital na osnovu emitovanih obveznica je dugorocno pozajmljenji kapital.koji se mora placate u rokovima dospjeca. u dugorocni zakup.Poslovne Finansije Marko  Prodaja akcija radi pribavljanja novca zove se finansiranje akcionarskim kapitalom ili dokapitalizacija.Od mjenicnog iznosa odbija kamatu i proviziju .Akcijaje vlasnicka hartija od vrijednosti ili isprava o ucescu u vlasnistvu nad trajno ulozenim sredstvima u akcionarski kapital preduzeca. Finansijsko upravljanje osnovnim sredstvima(STALNA)?  Investiranje u osnovna sredstva negativno djeluje na finansijsku stabilnost jer se povecavaju stalna sredstva.itd hartije od vrijednosti. 27..Vlasnik obveznice ima pravo na kamatu od preduzeca koje je obveznicu izdalo. Sta se desi ako se emituje 20000 akcija?  Povecava se gotovina u aktivi bilansa stanja. 31.s.racunajuci od dana otkupa mjenice do dana njenog dospijeca. Favorizovanje ulaganja u o.Emisijom obveznica siri se krug kreditora i pomjera struktura kapitala u korist tudjeg kapitala. koja direktno ucestvuju u procesu proizvodnje Udaljenje stepena iskoristenosti kapaciteta od tacke neutralnog dobitka.Obveznice su isprave koje sadrze priznanje neke obaveze. Lizing?  Lizing je oblik finansiranja nabave o. Clanska prava akcionara su da imaju udio u dobiti u vidu dividende Svaka akcija ima svoju nominalnu i kursnu vrijednost. Ubrzati mobilizaciju o.s. 28.: Ubrzat aktiviranja o. Finansijsko upravljanje nematerijalnim sredstvima? Marko Milosavljevic Page 4 . 25. Eskontni kredit?  Eskontni kredit je aktivan bankarski posao i veoma je znacajan.Akcijski kapital ne dospijeva na placanje.s. 29.Banka kupuje mjenice i druge vrijednosne papire u portfelju pojedinih preduzeca.To je transakcija na osnovu koje jedno preduzece umjesto da kupi opremu ili nesto dugo uzima o.s.

32. prodate robe / Prosjecne zalihe) Prosjecan broj dana vezanosti zaliha(P. 36. Plasmani nastaju :Kad maticno preduzece osnuje zavisno preduzece. 35.patenti. Finansijsko upravljanje dugorocnim fiansijskim plasmanima?  Nastanak dugorocnih finansijskih plasmanadjeluje negativno na finansijsku stabilnost.licence i gudvil)  I ova nematerijalna ulaganja negativno djeluju na finansijsku stabilnost.Z.kad preduzece kupi akcije drugog pravnog lica.sirovina. Odliv gotovine redovne aktivnosti:Placanje obaveza dobavljacima. Plasmanapovecava se finansijka stabilnost jer se stalna imovina smanjuje.  Razlozi moguceg produzenja ne placanja kredita.  Priliv gotivine neredovne aktivnosti:Novi vlasnicki kapital.V.To vrijeme izrazava se brojem dana.  U preduzecu postoje zalihe:Materijala.dobitak i amortizacija.S druge strane mobilizacijom dugorocnih fin.B.=Broj dana u godini / Koeficijent obrta zaliha).  Priliv gotovine redovne aktivnosti:Potrazivanja od kupaca.greska na fakturama i izvjestajima.s.Z.  Dijele se na:Nematerijalna ulaganja nastala odlaganjem troskova(osnivacka ulaganja.kad preduzece kupi akcije banke radi dobijanja kredita.Taj nivo zaliha omogucuje lakse dolazenje do dobre fin.placanja zarada.Poslovne Finansije Marko  Nematerijalna sredstva su stalna sredstva koja nemaju fizicku supstancu. Finansijsko upravljanje zalihama?  Pokazatelji koji se koriste za procijenjivanje obima zaliha su: Koeficijent obrta zaliha(K.Slaba procjena kredita.odnosno povecava njihov koeficijent obrta.  Gotovinski ciklus se moze skratiti:Ako sirovine i material se nabavljaju sa duzim rokovima placanja.Njihova vrednost potice od prava i prednosti koje ona omogucavaju vlasniku. Finansijsko upravljanje potrazivanjima?  Gotovinski tok se moze znatno popraviti ukoliko se iznosi koji se duguju brze naplacuju.porezi.kredit.=Nabavna vrij.nezadovoljstvo kupaca. Finansijsko upravljanje trajnim kapitalom? Marko Milosavljevic Page 5 .sporo izdavanje faktura i izvjestaja. Finansijsko upravljanje gotovinom?  Vrijeme od placanja obaveza dobavljacima.dividend 34. Stabilnosti i platezne sposobnosti.smanjuju se i pozitivno djeluju na finansijsku stabilnost. Sa finansijske tacke gledista sve se svodi na drzanje zaliha na najnizem nivou stim da ne ugrozava normalno odvijanje proizvodnje iprodaje.vlasnicki kapital.poluproizvoda.Ako se nematerijalna ulaganja putem amortizacije alociraju na rashode.Preduzece ima interes da ciklus bude sto kraci.  Dugorocni fin. Odliv gotovine neredovne aktivnosti:Kamate.ulaganja u razvoj) i Nematerijalna ulaganja nastala kupovinom(Koncesije.nemarno provodjenje kreditnih uslova.nedovrsene proizvodnje i gotovih proizvoda.Ako se smanjuje broj dana vezivanja zaliha. Ako finansijski menadzment ne upravlja duznicima oni ce poceti da upravljaju preduzecem.Ako proizvode prodaje na krace rokove placanja.D.Na taj nacin ubrzava se vracanje gotovine imobilisane u zalihama i potrazivanjima od kupca. 33.jer se povecavaju stalna sredstva .prodaja o.lose procedure naplate.O.do momenta naplate potrazivanja od kupaca naziva se gotovinski ciklus.novi dugorocni krediti.  Kupac koji ne placa-nije kupac.

(zemljiste.zadrzane kaucije i depozite.Ona obuhvataju rezervisanja za:troskove u garantnom roku. 37. Kako obezbjediti potrebnu visinu sopstvenog kapitala. Kako odrzati realnu vrijednost kapitala u uslovima inflacije.U skladu s tim f.Formiraju se na teret troskova a ukidaju u korist prihoda.  Obim dugorocnih obaveza trebalo bi da bude takav da finansijska stabilnost preduzeca bude dobra(Koeficijent manji od 1)ili prihvatljiva(Koeficijen 1) a to je razlika izmedju dugorocno vezanih sredstava.  Finansijska strategija i taktika dugorocnih obaveza treba da tezi cilju prema kojem ce: Dugorocne obaveze biti u u visini razlike izmedju dugorocno vezane imovine i kapitala. objekti.uvecanog za dugorocna rezervisanja.Finansijski menadzment preduzeca ima zadtak da kontinuirano jaca sopstveni kapital preduzeca. Upravljanje dugorocnim finansijskim obavezama?  Dugorocne obaveze cine emitovane i prodate dugorocne obveznice. 42.troskove investicionih odrzavanja osnovnih sredstava. Cim je uslovljena visina kapitala(koliki kapital treba da bude)?  Uslovljena je finansijskom stabilnoscu ~zahtjeva da koeficijent finansijske stabilnosti ne bude veci od 1. Upravljanje kratkorocnim finansijskim obavezama? Marko Milosavljevic Page 6 .F.dugorocne kreditne obaveze.Poslovne Finansije Marko  Trajni kapital je sopstveni kapital preduzeca. 40. Kako obezbjediti visinu potrebnog sopstvenog kapitala?  Poveceanje obima sopstvenog kapitala moze se obebjediti: Dokapitalizacijom Akumuliranjem neto dobitka Konverzijom dividend u dividendne akcije Odlaganjem isplate dividende na perfecijalne akcije Odlaganjem raspodjele neto dobitka Konverzijom duga u osnovni kapital 39.zadrzanog nerasporedjenog dobitka i emisione premije jer na njih nema nikakvog izdatka i u bolje je u odnosu na osnovni kapital ove vrste kapitala bude sto vise.m treba da utvrdi : Koliko kapital treba da bude. Kakva je pozeljna struktura sopstvenog kapitala?  U cilju je da preduzece ima sto vise rezervnog kapitala. Finansijsko upravljanje dugorocnim rezervisanjima?  Dugorocna rezervisanja predstavljaju besplatan izvor finansiranja.Takvo stanja olaksava odrzavanje finansijske stabilnoti.gradj.sopstvenog kapitala uvecanog za dugorocna rezervisanje.ucesca)i ssto ima vece staln zalihe toliko je potrebno vise stalnog kapitala – koji je takodje Trajan .za potrazivanja dubioznih potrazivanja. (K. 41.  Uslovljena je strukturom stalnih sredstava ~ Sto preduzece ima u okviru stalnih sredstava ima vise trajno vezanih sr. 38.=Stalna sredstva + stalne zalihe – kapital + dugorocna rezervisanja + dugorocne obaveze).S.obaveze iz zajednickog ulaganja. Kakva je pozeljna struktura kapitala. Stvarna kamatna stopa biti visa od stope prenosa na ukupni kapital.

analizi solventnosti.jer nedostaje likvidna rezerva u izvorima sredstava.analizi reproduktivne sposobnosti.O.prinosnog polozaja.po obimu i rokovima vezivanja .Kod analize fin. Analiza kreditnog boniteta?  Dva nacina u uzem i sirem smislu. Analiza finansijskog polozaja preduzeca?  Finansijski polozaj moze biti dobar.Utvrdjivanje indexa sopstvenog Marko Milosavljevic Page 7 .Kvalitet investicionih projekataVrsi se analizom:Finansijskog polozaja.ako se dio prosirene reprodukcije finansira iz sopstvenih izvora.Pokazatelj zaduzenosti(TUDJI IZVORI/UKUPNI IZVORI FINANSIRANJA).Pokazatelj sigurnosti(SOPSTVENI KAPITAL/TUDJI IZVOORI) 50.Poslovne Finansije Marko  Nastaju u fazi obezbjedjivanja gotovine potrebne u toku poslovnog ciklusa.Ako njegova finansijska struktura takva da obezbjedjuje nezavisnost preduzeca u vodjenju poslovne politike.stepen iskoristenja kapaciteta.jednake obimu i vremenu raspolozivosti izvora finansiranja. 46. Analizi odrzavanja realne vrijednosti kapitala u uslovima inflacije?  Ocjena odrzavanja realne vrijednosti sopstvenog kapitala u uslovima inflacije zasniva sa uporedjivanju indexa. i obaveze po uzetim kratkorocnim kreditima.prikazuje se preko odredjenih pokazatelja – indikatora. polozaj preduzeca obezbedjuje preduzecu likvidnost.analizi odrzavanja realne vrijednosti kapitala u uslovima inflacije.a najcesci su:Pokazatelj samostalnosti(SOPSTVENI KAPITAL/UKUPNI IZVORI FINANSIRANJA). “Los” finansijski polozaj?  Proistice iz narusene fin. Ravnoteze koja ne obezbjedjuje odrzavanje likvidnosti na dugi rok . 49.Odnos izmedju sopstvenog i tudjeg kapitala tj.Ovakav f.Do odliva gotovine nastaje kod placanja rate dugorocnog kredita ili da bi se isplatila dividenda. “Dobar” finansijski polozaj?  Ako njegova finansijska ravnoteza obezbjedjuje likvidnost na duzi rok.analizi zaduzenosti.Kratkorocni krediti se uzimaju da bi se doslo do gotovine u periodu u kojem se nabavljaju vece kolicine zaliha ili se ceka na naplatu ppotrazivanja.los.Najveci broj obaveza nastaje kao podrska N…N-1 ciklusu. Analiza zaduzenosti? Analiza se vrsi sa aspekta vlasnistva nad izvorima finansiranja. “Prihvatljiv” finansijski polozaj?  Kada postoji ravnoteza izmedju dugorocnih vezanih sredstava i kvalitetnih izvora(Sopstveni kapital + dugorocni dug). Na cemu se zasniva ocjena finansijskog polozaja preduzeca?  Analizi finansijske ravnoteze. 45. 48.lose finansijske strukture i nemogucnosti da finansira prostu reprodukciju. Finansijska struktura preduzeca . Ravnoteze posmatraju se sredstva i izvori finansiranja. 44.ali ne i sigurnost u poslovanju.Preduzece ce imati ravnotezu ako su njegova sredstva. U uzem smislu.bonitet izrazava kreditnu sposobnost preduzeca.Kratkorocne obaveze su i obaveze po osnovu emitovanih i prodatih kratkorocnih H.imovinskog stanja.V.U sirem izrazava njegovu ukupnu poziciju na trzistu :kvalitet i realnost razvojnih programa.Uporedjuje se index sopstvenog kapitala i index cijene na malo. 43.prihvatljiv. 47.

koje odredjuju pravila ponasanja kod svih finanskijskih operacija i dispozicija.Poslovne Finansije Marko kapitala vrsi se stavljanjem u odnos vrijednosti sopstvenog kapitala tekuce i prethodne godine. Analiza prinosnog polozaja preduzeca?  Poredjenjem dobitka sa vrijednoscu sredstava ili izvora sredstava dolazi se do mjere efikasnosti upotrebe poslovnih sredstava-imovine.preduzece je nesolventno. Prinos na ukupna poslovna sredstva-aktivu(Odnos dobitka prije kamate i poreza i vrijednosti active).dotrajalosti.Kad su obaveze. Sta je cilj finansijske politike preduzeca?  Cilj finansijske politike kao politike finansijske funkcije jeste uvecanje finansijske snage koja u kvantitativnom smislu podrazumjeva obim sredstava .p. 53. Koja su to nacela po kojima se vode sve poslovne aktivnosti preduzeca u ostvarivanju ciljeva finansijske politike?  Nacelo finansijska stabilnost(Nacelo f. Analiza imovinskog polozaja preduzeca?  Analiza imovinskog preduzeca se svodi na: Analizu strukture poslovne i operativne Analizu fiksne imovine.)  Nacelo likvidnosti(podrazumjeva sposobnost preduzeca da u svakom momentu moze da plati dospjele obaveze sto znaci da preduzece ima svakog dana bar onoliko likvidnih sredstava koliko svakog dana dospjeva obaveza za placanje).s. 55. 51.  Nacelo rentabilnosti(Podrazumjeva prirast angazovanih sredstava u cemu se vidi ostvarivanje pretpostavke za prosirenje reprodukcije). podrazumjeva da je finansijski polozaj duznika takav da ne mora da prihvati zahtjeve povjerilaca koji nisu u skladu sa njegovim interesima.tehnicke opremljenosti iskoristenja kapaciteta Analizu obrtne imovine i to njene strukture i brzine okretaja Analiza investiranog kapitala Analizu efikasnosti imovine 54.Index cijena na malo objavljuje zvanicna statistika.tj dugovi veci od poslovne imovine .Analiza p. 52.p. Analiza solventnosti?  Solventnost preduzeca se kvantifikuje kao odnos poslovne imovine i ukupnih dugova preduzeca.a u kvalitativnom smislu finansijska snaga znaci: Trajnu sposobnost placanja Trajnu sposobnost finansiranja Ocuvanje imovine Povecanje imovine 56. je zasnovana na dva pokazatelja: Prinos na kapital(Odnos neto dobitka i sopstvenog kapitala). Sta je to finansijska politika preduzeca?  Finansijska politika preduzeca moze se definisati kao ukupnost nacelnih odluka povezanih sa opstom politikom preduzeca.  Princip sigurnosti  Princip flexibilnosti  Princip automnosti Marko Milosavljevic Page 8 .

finansijsku organizaciju. 61.izbor finansijskih kadrova.sredstva na ziro racunu i hartije momentalno unovcive. Ubrzani koeficijent likvidnosti?  Ubrzani koji predstavlja rezultat djeljenja likvidnih sredstva sa kratkorocnim obavezama i pozeljno je da bude jednak ili manji od JEDAN.koji predstavlja rezultat djeljenja obrtnih sredstava i kratkorocnim obavezama i pozeljno je da bude veci ili jednak DVA.kroz iskazivanje relevantnih parametara poslovanja vrijednosnim parametrima.Poslovne Finansije Marko  Princip optimalnog aktivacionog dejstva 57.sto se uzima kao prvi indikator sigurnosti u kojem su zasticeni interesi kratkorocnih povjerilaca.finansijsku kontrolu 58. Apsolutna likvidnost je neracionalna i ekonomski neopravdana. Treceg stepena ~ sva ostala sredstva sa rokom naplate preko 30 dana. Sta je to apsolutna likvidnost?  Predstavlja apsolutnu sposobnost izmirivanja dospjelih obaveza preduzeca namjenskom gotovinom ili konverzijom nenovcanih oblika sredstava u novcane tako da sa ovog aspekta momentna intervencija moze biti: Prvog stepena ~ gotov novac . Marko Milosavljevic Page 9 .finansijsko rukovodjenje. Drugog stepena ~ hartije od vrijednosti i potrazivanja od kupaca u roku dospijecu do 30 dana. Finansijsko planiranje?  Finansijsko planiranje predstavlja predvidjanje .Ovaj prikazani model posebnog racija pokazuje da je svaki dinar kratkorocnih obaveza pokriven sa odredjenim iznosom likvidnih sredstava. Sta je to relativna likvidnost?  Relativna likvidnost podrazumjeva sposobnost preduzeca da podmiruje dopjele obaveze u granicama kratkorocnih odstupanja cije su posledice manje stetne nego cijena njihovog saniranja Realna likvidnost je ekonomski cesto opravdan.  Posebni (rigorozni) racio likvidnost(Dobija se dijeljenjem Likvidnih sredstava sa kratkorocnim obavezama). Brzi koeficijent likvidnost?  Brzi koji predstavlja rezultat djelovanja gotovog novca i svih kratkorocnih potrazivanja sa kratkorocnim obavezama i treba da bude veci ili jednak JEDAN. Racio brojevi koji su najvazniji od njih?  Opsti racio likvidnosti(Dobija se djeljenjem ukupnih obrtnih sredstava sa ukupnim kratkorocnim obavezama). 62.uskladjivanje i sagledavanje globalnih proporcija i osnovnih smjernica preduzeca.kao predmet planiranja u buducnosti . 64. 59.Pokazuje koliko je obrtnih sredstava pokriven svaki dio kratkorocnih obaveza. 60. Koje su pet vaznih funkcija menadzmenta?  Finansijsko planiranje. Tekuci koeficijent likvidnosti?  Tekuci. 63.

Rasclanjuje se po kvartalima ili mjesecima. Kreditno trziste na kome se daju ili uzimaju kratkorocna novcana sredstva u obliku kredita Eskontno ili lombardno trziste na kome se povlace kratkorocna sredstva centralne banke Trziste kratkorocnih hartija od vrijednosti. Planski bilans stanja(Projektuje stanje sredstava i njegovih izvora za odredjeni planski period. Sekundarnog koji predstavlja dalje sudbinu vec emitovanih hartija od vrijednosti.ustvari jedinstvo svih aktivnosti i operacija vezanih za izdavanje hartija od vrijednosti. Novcano trziste u sebi objedinjuje: Trziste ziralnog novca na kome se vrsi kupovina i prodaja kratkorocnog ziralnog novca.Ovaj plan ukljucuje plan bilansa uspjeha.koja ce se ostvariti u datom planskom periodu). Analiza cash flow-a(Daje podatke o prilivu i odlivu gotovine tokom perioda i ova analiza nuzno mora da se podjeli na <Analizu operacionih aktivnosti >< Investicionih aktivnosti><Finansijskih aktivnosti>).jer kada sa su nekome potrebna investiciona sredstva on ih moze pribaviti na trzistu kapitala emitujuci obveznice~zajmovni kapital ili emitujuci akcijski kapital~akcijski kapital.zavisno od intervencionog kursa. Kolicine deviza . U tom smislu trziste kapitala predstavlja specijalizovano trziste na kome se trguje dugorocnim novcanim sredstvima ~ kapitalom i dugorocnim hartijama od vrijednosti. Kako se dijeli finansijska trzista prema predmatu poslovanja?  Novcano trziste~visak ziralnog novca~h.Cash flow se prikazuje direktno i indirektno Plan dugorocih ulaganja 65.uskladjuje ponuda itraznja deviza i utvrdjuje kurs za devize preko intervencionih tacaka.plan novcanih tokova.tj njihovu dalju kupovinu i prodaju.kao i njihov otkup. Kolicine deviza. Marko Milosavljevic Page 10 .Poslovne Finansije Marko  Finansijsko planiranje kao plansko bilansiranje obuhvata: Planski bilans uspjeha(Sadrzi sve elemente prihoda na jednoj .POSTOJE DVE METODE: BILANSNA METODA PLANIRANJA i DINAMICKA METODA PLANIRANJA.pri cemu se centralna(interventna )banka obavezuje da ce na deviznom trzistu otkupiti neog.  Devizno trziste(Novca na kome se vrti kupovina i prodaja stranih sredstava placanja.o. Kako su osnovna trzista u svijetu?  Trziste na kome se nude i traze razne robe i usluge (trziste roba i usluga)  Trzista na kome se nude i traze novcana sredstva (Finansijsko trziste) 66.ili za proizvodnju i razvoj).v kupo-prodaja(Trziste na kome se nude i traze kratkorocna novcana sredstva sa zadatkom da omuguci svakom privrednom subjektu dadodje u posjed kratkorocnih sredstava. Plan novcanih tokova(Bilansiranjem sredstava i njihovih izvora na pocetku planskog perioda utvrdjuje potreban obim novcanih tokova i njihova struktura za obavljanje postavljenjih zadataka preduzeca za odredjeni period poslovne aktivnosti).  Trziste hartija od vrijednosti Emisionog(primarnog) trzista koje predstavlja.odnosno da ce prodati nog.koja su mu potrebna za odrzavanje likvidnosti .cini osnovicu za postojanje medjunarodnog platnog prometa.elemente rashoda na drugoj i konacan finansijski rezultat kao trecu velicinu.plan kapitalnih ulaganja cime predstavlja najznacajniji izvjestaj za preduzece).  Trziste kapitala(U okviru koga se novcana sredstva traze i nude dugorocno .

   68.odnosno kao posrednici izmedju velikog broja sitnih imaoca novcanih sredstava). Preduzetnici(korisnici)kapitala u ulozi kupaca. Berzansko poslovanje?  Robne berze i berze usluga na kojima se trguje sa razlicitim vrstama roba i usluga  Novcane i devizne berze na kojima se trguje novcem.kao znacajni ucesnici u trgovini kratkorocnih h. Izvori kapitala?  Stednja  Transformacija novca u kapital(javlja se kao rezultat preradjivacke funkcije bankarsko-finansijskog sektora koji je u mogucnosti da stednju bilo kojeg oblika nastalu odlaganjem trosenja na svaki rok kraci od jedne godine. ii. organizacij( .transformise `preradi` u cijelini ili djelimicno u kapital ciji je rok odlaganja poprimio karakter duzeg roka od jedne godine). Skup svih poslovnih transakcija putem kojih se vrsi druga ili svaka dalja kupovina i prodaja vec emitovanih i plasiranih efekata. Berzanski trgovci (dileri) ~ predstavnici banaka Ostali ucesnici na berzi efekata kao sto su bankarski i drugi posrednici.    Ucesnici na berzi efekata? Berzanski posrednici(mesetari) tj.(BERZA EFEKATA) i.     Ucesnici na trzistu kapitala? Investitori(vlasnici)kapitala u ulozi prodavca.i na kome se trguje vec emitovanim dugorocnim hartijama od vrijednosti – sekundarno trziste kapitala. 71.kapital trazi i nudi dugorocno – primarno trziste kapitala. 69. Sekundarno trziste efekata koje predstavlja dalji zivot vec emitovanih efekata tj. Marko Milosavljevic Page 11 . Brokere (interni ucesnici na berzi efekata). Primarno trziste efekata koje predstavlja jedinstvo svih aktivnosti i poslovnih operacija koje se odnose na emitovanje efekata i njihov prvi otkup od investitora.v. 70.Poslovne Finansije Marko 67.    Oblici organizovanja trzista novca? Trziste novca organizovano kao posebna finansijska institucija Neinstitucionalizovano trziste novca Trziste novca organizovano kao kombinacija prethodne dve Ucesnici na trzistu novca? Centralna banka (kao monetarna vlast) Poslovne banke(Osnovni ucesnici i nosioci trgovine novcem) Specijalizovane i za to ovlastene posrednicke fin. Trziste kapitala?  Trziste kapitala predstavlja specijalizovano trziste na kome se novac . Posrednici u formi banaka i drugih bankarskih organizacija Drzava u ulozi regulatora 72.efektivnim stranim valutama i stranim deviznim sredstvima  Berze hartija od vrijednosti sa kojima se trguje na trzistu kapitala.o. i kao posrednici izmedju centralne banke i poslovnih banaka . 73.

Poslovne Finansije Marko Marko Milosavljevic Page 12 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful