U IVERSITI TU HUSSEI O

MALAYSIA

BORA G PE GESAHA STATUS TESIS ♦
JUDUL : KAJIA PERBA DI GA PERA CA GA REKABE TUK PEMBA GU A PERUMAHA ‘HO EYCOMB’ DA TERES SESI PE GAJIA : 2007/2008

Saya

URHAS I BI TI SHARUM (830425-14-5348)
(HURUF BESAR)

Mengaku membenarkan tesis (PSM / Sarjana / Doktor Falsafah)* ini disimpan di Perpustakaan Universiti Tun Hussein Onn Malaysia dengan syarat-syarat kegunaan seperti berikut: 1. 2. 3. 4. Tesis adalah hakmilik Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Perpustakaan dibenarkan membuat salinan untuk tujuan pengajian sahaja Perpustakaan dibenarkan membuat salinan tesis ini sebagai bahan pertukaran antara institusi pengajian tinggi **Sila tandakan (√) (Mengandungi maklumat yang berdarjah keselamatan atau kepentingan Malaysia seperti yang termaktub di dalam AKTA RAHSIA RASMI 1972) (Mengandungi maklumat TERHAD yang telah ditentukan oleh organisasi / badan di mana penyelidikan dijalankan)

SULIT

TERHAD

TIDAK TERHAD

Disahkan oleh:

(TANDATANGAN PENULIS)

(TANDATANGAN PENYELIA)

Alamat tetap:
Lot 195 Batu 8 Ijok, 45600 Batang Berjuntai, SELA GOR DARUL EHSA . E .IZUDI SHAH BI ABD. WAHAB Nama Penyelia

Tarikh:

30 APRIL2008

Tarikh: 30 APRIL 2008

CATATAN:

* Potong yang tidak berkenaan ** Jika tesis ini SULIT atau TERHAD, sila lampirkan surat daripada pihak berkuasa / organisasi berkenaan dengan menyatakan sekali sebab dan tempoh tesis ini perlu dikelaskan sebagai SULIT atau TERHAD. ♦ Tesis dimaksudkan sebagai tesis bagi Ijazah Doktor Falsafah dan Sarjana secara penyelidikan atau disertasi bagi pengajian secara kerja kursus dan penyelidikan, atau Laporan Projek Sarjana Muda (PSM)

iii

“Saya / Kami* akui bahawa saya telah membaca karya ini dan pada pandangan saya / kami* karya ini adalah memadai dari segi skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Awam”.

Tandatangan Nama Penyelia Tarikh

: : :

......................................................... En. Izudinshah bin Abd. Wahab 30 APRIL 2008

iv

KAJIA PERBA DI GA PERA CA GA REKABE TUK PEMBA GU A PERUMAHA ‘HO EYCOMB’ DA TERES

URHAS I BI TI SHARUM

Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Awam

Fakulti Kejuruteraan Awam Dan Alam Sekitar Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

APRIL, 2008

“Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya”

Tandatangan Nama Penulis Tarikh

: : :

................................................. Nurhasni Binti Sharum 30 APRIL 2008

iii

Istimewa buat insan-insan tersayang; Ayah (Sharum bin Kasmani), Mak (Saliha binti Ahmad) & keluarga

iv

PE GHARGAA

Alhamdulillah, syukur ke hadrat Allah S.W.T kerana dengan izinNya jualah akhirnya disertasi ini dapat disiapkan dengan sempurna. Setinggi penghargaan diucapkan kepada penyelia, Encik Izudinshah bin Abd. Wahab yang telah banyak memberikan dorongan, sokongan, bantuan dan panduan sepanjang menjalankan kajian ini.

Jutaan terima kasih ditujukan kepada Ar Mazlin bin Ghazali daripada Arkitek M.Ghazali yang begitu banyak membantu menyumbangkan maklumat dan idea serta kerjasama yang baik dalam menjalankan kajian perbandingan ini. Ribuan terima kasih juga buat semua pihak yang terlibat dalam memberikan maklumat dan kerjasama sepanjang perjalanan kajian ini.

Setinggi-tinggi penghargaan ditujukan buat keluarga yang tidak putus-putus memberikan galakan dan sokongan. Tidak lupa rakan-rakan seperjuangan yang turut sama membantu dalam menyumbangkan idea dan galakan. Berkat sokongan kalian, akhirnya kajian ini dapat juga di sempurnakan dengan jayanya.

v

ABSTRAK

Kualiti hidup dalam sebuah perumahan di dalam sesebuah negara melambangkan kekayaan sesebuah negara. Disebalik peningkatan permintaan terhadap skim perumahan, kos rumah yang dijual turut meningkat. Pemaju perumahan mendakwa kenaikan harga bahan dan tanah merupakan antara isu utama yang menyebabkan timbulnya masalah tersebut. Sebuah susun atur perumahan yang baru iaitu perumahan Honeycomb yang membentuk sebuah kawasan kejiranan yang kecil dan mesra dikatakan dapat menjadi sebuah perumahan mampu milik yang dapat memaksimakan penggunaan tanah dan mengurangkan kos infrastruktur dalam sebuah pembangunan perumahan. Kajian ini membandingkan rekabentuk Honeycomb dengan dengan rekabentuk perumahan teres yang konvensional dari aspek infrastruktur perumahan, bilangan rumah, saleable land dan kawasan lapang dengan panduan pihak berkuasa tempatan dan garis panduan. Kedua-dua susun atur direkabentuk di atas sebidang tanah yang sama berdasarkan garis panduan sebelum dibandingkan antara satu sama lain berdasarkan ciri-ciri yang telah dikenalpasti. Daripada perbandingan dan analisis, menunjukkan bahawa perumahan Honeycomb tidak mempunyai kelebihan daripada semua aspek tetapi masih dilihat mempunyai kelebihan dalam menjiimatkan kos.

vi

ABSTRACT

Quality standard of living within housing in particular country usually reflects the nation wellbeing. Despite the increasing demand for housing schemes, the costs for the house sold are also increasing. Housing developers claimed that the increasing of the materials and land cost is one of the main issue that lead to the problem. A novel patent of housing layout, Honeycomb housing which creates small, friendly neighbourhood communities was claimed to be an affordable housing which can maximize the land use and reduce the cost of infrastructure in housing development. This research compares the Honeycomb design with the conventional terrace design in the aspect of housing infrastructure, number of houses, saleable land and green area with a guide from local authorities and regulations. Both layouts were design on a same piece of land based on the guidelines before compared with each other on the variables identified. From the comparison and analysis, it shows that honeycomb housing is not better in all aspects but yet still holding an advantage in saving cost.

vii

SE ARAI KA DU GA

BAB

PERKARA PE GESAHA STATUS TESIS PE GESAHA PE YELIA HALAMA JUDUL HALAMA PE GAKUA HALAMA DEDIKASI HALAMA PE GHARGAA ABSTRAK ABSTRACT SE ARAI KA DU GA SE ARAI JADUAL SE ARAI RAJAH SE ARAI LAMPIRA

MUKA SURAT

ii iii iv v vi vi xi xii xiv

BAB I

PE DAHULUA

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

Pengenalan Penyataan Masalah Matlamat Dan Objektif Kajian Kepentingan Kajian Skop Kajian

1 2 4 4 5

viii BAB II PERUMAHA

2.1 2.2

Pengenalan Perumahan Teres 2.2.1 Saiz Plot Rumah Teres

6 8 8 10 13

2.3

Perumahan ‘Honeycomb’ 2.3.1 Bentuk-Bentuk Rumah Perumahan ‘Honeycomb’ 2.3.1.1 Rumah Berkembar (Duplex House) 2.3.1.2 Rumah Cantuman Tiga (Triplex House) 2.3.1.3 Rumah Cantuman Empat (Quadruplex House) 2.3.1.4 Rumah Cantuman Enam (Sextuplex House)

14

14

15

16

2.4 2.5

Garis Panduan Dan Piawaian Perancangan Garis Panduan Dan Piawaian Perancangan 2.5.1 2.5.2 Perancangan Tapak Susun Atur Dan Rekabentuk

17 18 19 20 21 21 21 22 25 25 25 26 26 28 28 29 31

2.6

Garis Panduan Rekabentuk 2.6.1 Bangunan 2.6.1.1 2.6.1.2 2.6.2 2.6.3 2.6.4 2.6.5 Reka Bentuk Bangunan Piawaian Rekabentuk Lot Kediaman

Infrastruktur Lanskap Sistem Perhubungan Sistem Perparitan Dan Saliran

2.7

Sistem Dan Pentadbiran Jalan 2.7.1 2.7.2 2.7.3 Garispanduan Dan Rekabentuk Jalan Jalan Dan Kategori Hierarki Jaringan Jalan Raya

2.8

Sistem Retikulasi Bekalan Air dan Pembentungan

ix 2.9 Tanah Lapang 31

BAB III

METODOLOGI KAJIA

3.1 3.2 3.3

Penganalan Rangka Kerja Kajian Pemilihan Tajuk, Penyataan Isu Dan Masalah, Skop Dan Objektif Kajian

33 34 36

3.4 3.5

Kajian Literatur Pengumpulan Data 3.5.1 3.5.2 Kaedah Pengumpulan Data Perbandingan Berskala Kecil Dan Sederhana

36 37 37 40

3.6 3.7

Perbandingan Kesimpulan Dan Cadangan

42 42

BAB IV

A ALISIS DATA DA PERBI CA GA

4.1 4.2 4.3

Pengenalan Analisis Sistem Rangkaian Jalan Analisis Sistem Retikulasi Bekalan Air (Water Reticulation System)

44 45 47

4.4 4.5

Analisis Perbandingan Sistem Pembentungan Analisis Perbandingan Kawasan Lapang Dan Tanah Terjual (Saleable Land)

49 51

4.6

Analisis Perbandingan Bilangan Rumah

52

BAB V

KESIMPULA DA CADA GA

5.1 5.2

Kesimpulan Cadangan

54 55

x 5.2.1 Kajian Semula Susun Atur Sistem Retikulasi Bekalan Air Dan Pembentungan Perumahan Honeycomb 5.2.2 Kajian Tentang Perbandingan Perumahan Teres Dan Honeycomb Dari Aspek Sosial Dan Keselamatan 5.2.3 Kajian Tentang Perbandingan Perumahan Teres Dan Honeycomb Dari Aspek Kos Pembangunan 5.2.4 Penggunaan Sistem Binaan Terindustri (IBS) Dalam Pembinaan 56 56 56 55

RUJUKA

58

LAMPIRA

60

xi

SE ARAI JADUAL

O. JADUAL
Jadual 3.0:

TAJUK

MUKA SURAT
41

Jadual Teori Perbandingan Perumahan Honeycomb Dan Teres

Jadual 3.1:

Perbandingan 5 Unit Rumah Jenis Duplex Dan Quadruplex Dengan Teres

42

Jadual 4.0: Perbandingan Kuantiti Jalan raya Jadual 4.1 : Perbandingan Kuantiti Sistem Retikulasi Bekalan Air Jadual 4.2: Perbandingan Kuantiti Paip Pembentungan Jadual 4.3: Perbandingan Kuantiti Keluasan Saleable Land dan Kawasan Lapang Jadual 4.4: Perbandingan antara Perumahan Teres dan Honeycomb di Mukim Sungai Petani, Kedah Darul Aman Jadual 4.5: Rumusan Perbandingan Perumahan Honeycomb Dan Teres di Mukim Sungai Petani, Kedah Darul Aman

45 49

50 51

52

53

xii

SE ARAI RAJAH

O. RAJAH
Rajah 2.0 : Rajah 2.1:

TAJUK

MUKA SURAT
9 10

Contoh Saiz Plot Rumah Teres Pelan Lantai Rumah Teres Kos Sederhana Dua Tingkat

Rajah 2.2 : Rajah 2.3 : Rajah 2.4 :

Perumahan Teres 16 unit Rumah Cantuman Empat dan Dua Tesellate untuk membentuk 3 halaman yang bersambung untuk membentuk cul-de-sac yang mempunyai 46 unit rumah

10 12 12

Rajah 2.5 :

Tesellate untuk membentuk blok yang mengandungi 250 unit rumah

13

Rajah 2.6 : Rajah 2.7 : Rajah 2.8 : Rajah 2.9 : Rajah 2.10: Rajah 2.11: Rajah 2.12: Rajah 2.13:

Rumah Berkembar (Duplex House) Rumah Cantuman Tiga (Triplex House) Rumah Cantuman Empat (Quadruplex House) Rumah Cantuman Enam (Sextuplex House) Saiz Lot Kediaman Kos Sederhana Satu Tingkat Saiz Lot Kediaman Kos Sederhana Dua Tingkat Anjakan Hadapan Banguan Dengan Rizab Jalan Anjakan Sisi Bangunan yang Bersebelahan dengan Rizab Jalan

14 15 16 16 23 23 24 24

Rajah 2.14 :

Sistem Jalan Dalam Sebuah Pembangunan Bandar Baru

27

Rajah 2.15 : Rajah 3.0:

Hierarki Dan Keratan Jalan Di Kawasan Perumahan Carta Alir Metodologi Kajian

30 35

xiii Rajah 3.1: Contoh Perbandingan Susun atur Tapak Perumahan Teres Sebenar Dengan Perumahan Honeycomb Rajah 3.2: Contoh Perbandingan Susun atur Dalam Sistem Retikulasi Bekalan Air Rajah 3.3: Contoh Perbandingan Susun atur Jalan Raya Dan Sistem Saliran Rajah 3.4: Perbandingan 5 Unit Rumah Jenis Duplex Dan Quadruplex Dengan Teres Rajah 4.0: Rajah 4.1: Perbandingan Susun Atur Jalan Raya Perbandingan Jalan Raya Yang Menggunakan Cul-de-sac Dengan Jalan Lurus Rajah 4.2: Perbandingan Susun Atur Sistem Retikulasi Bekalan Air Rajah 4.3: Perbandingan Susun Atur Sistem Pembentungan 50 49 45 46 41 39 38 38

xiv

SE ARAI LAMPIRA

LAMPIRA
A B C D E

TAJUK
PM jamin harga rumah murah kekal Pelan Tapak Kajian Saiz Compactor dan Ukuran Cul-De-Sac Sistem Perpaipan Laporan Teknikal

MUKA SURAT
60 61 62 63 64

BAB I

PE DAHULUA

1.1

Pengenalan

Penduduk merupakan sumber penting dan tanggungjawab utama sesebuah negara. Keselesaan penduduk menjadi keutamaan dan perkara utama yang perlu diberi perhatian ialah aspek perumahan (Illhami, 2003). Perumahan yang dapat menyediakan perlindungan yang baik dapat menjamin kesejahteraan rakyat sesebuah negara selain berpotensi menjadikan industri pembinaan lebih berkembang, menyediakan peluang pekerjaan dan menyumbangkan kepada pembentukan modal. Industri pembinaan termasuk perumahan menyumbangkan 3.4% daripada Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) Negara Malaysia bagi tahun 2000 (Jabatan Perumahan Negara, 2001).

Walaupun begitu, penyediaan perumahan ini perlulah bersesuaian dengan pendapatan kebanyakan penduduk. Di bawah Rancangan Malaysia Ketujuh (RMK7) dan Rancangan Malaysia Kelapan (RMK-8), Kerajaan Malaysia komited untuk menyediakan perumahan yang mencukupi, mampu milik dan berkualiti untuk semua rakyat Malaysia terutamanya bagi golongan yang berpendapatan rendah.

2 Pelan Struktur Kuala Lumpur 1984 (PSKL 1984) contohnya telah dihasilkan bagi memastikan peruntukan perumahan yang mencukupi untuk semua peringkat pendapatan di bandaraya dan taburan perumahan secara seimbang supaya penduduk diberi kemudahan secara teratur dalam bentuk infrastruktur, utiliti dan kemudahan masyarakat.

Antara tujuan lain ialah perubahan persekitaran perumahan termasuk tahap keselesaan dalam dan luar pembangunan perumahan, meningkatkan peruntukan infrastruktur, utiliti dan kemudahan masyarakat ke tahap yang dinikmati oleh penduduk di bandaraya bertaraf dunia yang lain serta memperbaiki penampilan pembangunan perumahan. Reka bentuk inovatif, penyediaan kemudahan yang selesa dan terkini, pelbagai pilihan, kualiti kemasan dan susun atur yang menarik akan menjadi perhatian utama (PSKL 2020, 2004).

1.2

Penyataan Masalah

Populasi penduduk Malaysia telah mencecah 23 juta orang pada tahun 2003. Jumlah ini diramalkan akan meningkat sehingga 60% kepada 37 juta penduduk menjelang tahun 2050 (Davis M.P., et al., 2006). Urbanisasi penduduk dari kawasan luar bandar ke kawasan bandar merupakan salah satu faktor utama peningkatan jumlah penduduk di kawasan bandar dan seterusnya meningkatkan lagi permintaan terhadap perumahan.

Industri perumahan di Malaysia berkembang dengan baik dan sangat menggalakkan. Namun peningkatan kos sara hidup telah mempengaruhi saiz dan kualiti rumah-rumah yang dibina di kawasan bandar. Harga rumah yang tinggi terutamanya di bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur, Georgetown dan Johor

3 Bharu telah menyebabkan golongan berpendapatan rendah memilih untuk menetap di pinggir kota (Badaruddin, 2002).

Harga rumah yang tinggi turut dipengaruhi oleh kos bahan binaan dan buruh yang tinggi. Persatuan Pemaju Hartanah dan Perumahan Malaysia (REHDA) telah membuat tuntutan untuk menaikkan harga rumah kos rendah daripada RM 42,000 kepada RM 60,000 seunit atas alasan semakan terakhir harga rumah kos rendah dibuat pada 1998 selain faktor kenaikan harga bahan. Walau bagaimanapun Perdana Menteri, Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi tidak membenarkan kenaikan tersebut kerana ia bertentangan dengan prinsip menyediakan rumah yang mampu dimiliki rakyat (Berita Harian, 2007).

Prosedur penyelenggaraan perumahan awam lebih menekankan aspek tindakan daripada pencegahan telah menyebabkan pembaziran sumber dan seterusnya meningkatkan kos penyelenggaraan. Masalah ini bertambah apabila kos meningkat akibat bangunan yang semakin buruk. Penyumbang utama kepada kos penyelenggaraan yang tinggi adalah penggunaan bahan berkualiti rendah berharga murah dan juga tahap pembinaan yang tidak berkualiti (PSKL 2020, 2004).

Bertitik tolak daripada permasalahan yang dihadapi itu, satu pendekatan reka bentuk perumahan baru iaitu perumahan honeycomb telah direka. Ia dijangka dapat membantu mengurangkan kos pembinaan sebuah pembangunan perumahan melalui pengurangan kuantiti elemen infrastruktur seperti luas jalan raya, panjang paip retikulasi bekalan air dan paip pembentungan. Selain itu, reka bentuk ini juga dijangka dapat meningkatkan jumlah luas tanah yang boleh dijual (saleable land) oleh pemaju dan kawasan lapang (Mazlin et.al.,2005).

4 1.3 Matlamat Dan Objektif Kajian

Matlamat utama kajian ini dijalankan adalah untuk mendapatkan perbandingan perancangan rekabentuk perumahan teres dengan perumahan jenis honeycomb menggunakan kaedah yang bersesuaian. Bagi mencapai matlamat ini, dua objektif kajian telah dikenal pasti :

1. Mengenalpasti keperluan dan garis panduan perumahan

2. Membuat perbandingan kuantiti elemen infrastruktur di antara susun atur perumahan honeycomb dan teres.

2.6

Kepentingan Kajian

Kepentingan kajian ini adalah untuk mendapatkan perbandingan antara dua jenis konsep perumahan yang berbeza dari segi kuantiti kemudahan infrastruktur seperti jalan raya, sistem bekalan air, sistem pembentungan dan kawasan lapang. Hasil kajian ini juga diharap dapat menghasilkan satu perbandingan pelan susun atur di antara perumahan teres konvensional dengan konsep perumahan yang baru iaitu perumahan honeycomb.

Hasil analisis yang dilakukan juga dijangka dapat membantu pembeli membuat pilihan dalam memilih perumahan yang lebih ekonomik dan membantu pihak pemaju mengenal pasti kaedah baru yang dapat membantu mengurangkan kos pembinaan di samping mengekalkan mutu dan kualiti binaan.

5 2.7 Skop Kajian

Kajian ini akan menumpukan kepada perbandingan perancangan teknikal untuk infrastruktur pembangunan perumahan dari segi sirkulasi laluan dan trafik, sistem retikulasi bekalan air dan sistem pembentungan. Selain itu, skop kajian ini juga turut memberi perhatian kepada perbandingan dari segi keluasan lot tanah yang dapat dijual oleh pemaju untuk kedua-dua bentuk konsep perumahan dan ia hanya tertumpu kepada elemen kuantiti seperti keluasan dan panjang suatu infrastruktur sahaja.

BAB II

KAJIA LITERATUR

2.1

Pengenalan

Rumah merupakan keperluan asas yang diperlukan sebagai tempat berlindung selain untuk tujuan keselamatan. Rumah digunakan sebagai keperluan diri dan keluarga dan merupakan sempadan fizikal yang memisahkan satu keluarga dengan keluarga yang lain. Perumahan pula merupakan satu siri rumah-rumah yang disatukan di dalam sebuah kawasan petempatan. Sebuah perumahan mempunyai rumah-rumah dan segala kemudahan fizikal seperti kedai-kedai, sekolah, dewan dan sebagainya. Masyarakat di dalam sebuah perumahan hidup berkelompok dan bersosial antara satu sama lain.

Permintaan untuk perumahan terutamanya di kawasan bandar di Malaysia telah meningkat dengan hebat selaras dengan perubahan daripada masyarakat feudal kepada yang lebih moden. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, Banci Penduduk dan Perumahan pada tahun 1980, antara tahun 1970 dan 1980, 410,00 orang berhijrah dari kawasan luar bandar ke kawasan bandar terutamanya Lembah Klang (Jabatan Perangkaan Malaysia, 2005).

7 Sehingga tahun 1991, 50.7% daripada rakyat Malaysia tinggal di kawasan bandar dan jumlah ini terus meningkat kepada 62.0% pada tahun 2000 dan ia dijangka terus meningkat sehingga 80.0% pada tahun 2020 (Jabatan Perangkaan Malaysia, 2000). Pada masa yang sama, peningkatan golongan kelas pertengahan dan golongan pekerja industri menyediakan lebih kuasa membeli kepada populasi bandar yang semakin meningkat (Davis M.P., et al., 2006).

Doktrin Jabatan Perancang Bandar dan Desa (1997) mencadangkan bahawa, sebuah rumah yang sempurna haruslah mempunyai elemen-elemen seperti keselesaan; rekabentuk dalaman dan persekitaran membentuk sistem kekeluargaan, kemesraan; kemudahan asas dapat menggalakkan suasana kejiranan, kecantikan, kualiti dan identiti; rekabentuk haruslah menyerlahkan kecantikan dan kualiti dan membenarkan pertumbuhan, mampu milik; pemaju perumahan mampu memenuhi permintaan dan rumah mampu dimiliki oleh semua golongan, kebersihan dan keharmonian; kawasan perumahan bersih, sihat dan harmoni dengan persekitaran, mencukupi; kemudahan awam dan utiliti mencukupi tanpa memerlukan bantuan luar dan selamat; selamat dari bencana seperti banjir (Badaruddin, 2002).

Sebuah komuniti wujud berasaskan suatu kriteria perancangan tertentu. Pada hari ini, pelbagai masalah dapat dilihat seperti kesesakan dan pencemaran sering berlaku dan ia sukar di atasi sekiranya tidak terdapat kawalan terhadap masalah ini terutamanya dengan pertambahan jumlah penduduk dan permintaan yang tinggi terhadap keperluan asas seperti perumahan. Justeru, pelbagai teknik dan piawaian digunakan sebagai kawalan pembangunan oleh majlis tempatan.

Tempat kediaman yang sempurna merupakan sebuah kawasan yang mempunyai aktiviti pekerjaan, pendidikan, perniagaan dan sosial. Kemudahan asas seperti padang permainan, rumah ibadat dan pelbagai lagi yang berkaitan dengan keselesaan dan kesesuaian perlu diadakan. Namun begitu, semua kemudahan tersebut memerlukan kemudahan sokongan seperti sistem jalan raya dan pengangkutan, air, perparitan dalam memastikan keberkesanannya (Ibrahim, 1991).

8 2.2 Perumahan Teres

Dalam seni bina dan perancangan bandar, rumah teres atau rumah pekan adalah gaya sebaris rumah yang digunakan sejak penghujung abad ke-17 (terutamanya di negara Barat seperti United Kingdom), di mana sebaris rumah yang serupa atau atau imej-cermin berkongsi dinding tepi. Rumah pertama dan terakhir di deretan ini dikenali sebagai penghujung teres.

Istilah "teres" (terrace) diambil dari teres kebun oleh arkitek Inggeris di akhir era George untuk mengumpamakankan jalanan rumah-rumah yang rupa dan ketinggian yang sama tetapi lebih bergaya dari istilah "baris". Pada masa itu, istilah baris digunakan untuk menggambarkan jalan sempit yang bangunannya mengikut garis tanah.

Dalam sebuah perumahan yang biasa, rumah teres di susun sepanjang garis grid dengan lebar jalan perkhidmatan 40’ di hadapan dan jalan yang lebih sempit di bahagian belakang. Kemudahan masyarakat seperti sekolah, rumah ibadat, dan kawasan terbuka seperti taman permainan kanak-kanak dan taman awam biasanya telah disediakan oleh pemaju sesebuah perumahan (Davis M.P., et al., 2006)

2.2.1 Saiz Plot Rumah Teres

Rumah teres terbahagi kepada beberapa kategori iaitu rumah teres satu tingkat, dua tingkat, dan rumah kos rendah satu atau dua tingkat. Saiz plot kediaman memainkan peranan penting dalam menjamin keselesaan penghuni. Kos pembangunan turut dipengaruhi oleh lokasi tapak dan harga pasaran.

9 Saiz plot berbeza, bergantung kepada penjenisan dan kategori harga jualan (Ibrahim Wahab, 1991). Rajah 2.0 menunjukkan contoh saiz plot rumah teres yang berbeza ukurannya. Unit-unit kediaman perlu mempunyai saiz yang minimum keperluan asas dan keselesaan penghuni.

Ukuran bangunan 14’ x 40’ 60’0”

Ukuran bangunan 18’ x 42’ 60’0”

14’0” Ukuran bangunan 20’ x 42’ 75’0”

18’0”

Lokasi Plot Contoh 20’0”

Rajah 2.0 : Contoh Saiz Plot Rumah Teres (Sumber : Ibrahim Wahab, 1991)

10

Rajah 2.1: Pelan Lantai Rumah Teres Kos Sederhana Dua Tingkat (Sumber : Davis M.P., et al., 2006)

Rajah 2.2 : Perumahan Teres (Sumber : Davis M.P., et al., 2006)

2.3

Perumahan Honeycomb

Perumahan honeycomb merupakan satu konsep rekabentuk perumahan yang baru yang telah diilhamkan oleh arkitek, Mazlin Ghazali. Konsep yang telah di

11 bangunkan ini merupakan kaedah baru dalam menyusun beberapa unit rumah di sebuah kawasan perumahan (Davis M.P., et al., 2006).

Tidak seperti kaedah penyusunan konvensional di mana rumah-rumah disusun dalam satu baris, yang mudah dilihat di mana-mana, rumah-rumah dalam konsep perumahan honeycomb disusun membentuk satu bulatan mengelilingi satu ruang di tengah-tengah untuk membentuk satu kawasan kejiranan yang mempunyai 5 hingga 16 unit rumah.

Ruang di tengah berangkai antara satu dengan yang lain dan dihubungkan ke jalan utama melalui jalan perkhidmatan yang pendek. Ruang di tengah merupakan taman terbuka yang mempunyai sebuah cul-de-sac yang mengelilingi sebuah taman komuniti. Semua rumah di dalam kawasan akan menghadap taman terbuka seperti sedang duduk mengelilingi sebuah meja (Rajah 2.3).

Rumah jenis kluster (kelompok) atau dipanggil sebagai quadrupleks (quadruplexes) terdiri daripada 4 unit rumah di bawah satu bumbung dan setiap unit adalah lot tepi (corner lot). Dua unit daripada rumah-rumah ini akan menghadap satu taman yang sama dan dua unit lagi akan menghadap taman yang lain (Rajah 2.4) (Davis M.P., et al., 2006).

Susunan dalam bentuk cul-de-sac dan quarter-detached house bukanlah sesuatu yang baru. Tetapi apabila quarter-detached house ini disusun dalam bentuk heksagon mengelilingi ruang di tengah bersama cul-de-sac, ia akan membentuk satu unit kejiranan. Corak ini boleh dikembangkan lagi untuk membentuk kawasan kejiranan yang lebih besar yang terbentuk daripada unit-unit yang saling bersambungan dan membentuk sarang lebah (honeycomb)(Rajah 2.5).

12 Pada masa kini, cul-de-sac hanya digunakan pada susunan tertentu sahaja samada pada tapak yang besar atau kecil. Konsep perumahan honeycomb ini pula membolehkan setiap lingkungan (precinct) menggunakan cul-de-sac. Konsep perumahan ini adalah berdasarkan pada grid berbentuk heksagon yang dapat dilihat pada struktur seperti pada sarang lebah (Davis M.P et al., 2006).

Rajah 2.3 : 16 unit Rumah Cantuman Empat dan Dua (Sumber : Davis M.P et al., 2006)

Rajah 2.4 : Tesellate untuk membentuk 3 halaman yang bersambung untuk membentuk cul-de-sac yang mempunyai 46 unit rumah (Sumber : Davis M.P et al., 2006)

13

Rajah 2.5 : Tesellate untuk membentuk blok yang mengandungi 250 unit rumah (Sumber : Davis M.P et al., 2006)

2.3.1 Bentuk-bentuk Rumah Perumahan Honeycomb

Susun atur perumahan honeycomb ini mengandungi lot-lot rumah di mana bentuk asasnya menyokong pelbagai susunan atau kombinasi beberapa jenis unit rumah yang berbeza. Hubungan antara lot rumah dengan rumah yang bersebelahan membenarkan rumah merintanginya atau tetap terpisah atau bersambungan. Melalui cara ini, kaedah rekabentuk seperti mozek ini dapat memasukkan rumah individu (detached house) dan menghasilkan sebahagian kumpulan baru rumah yang bersambungan seperti berikut :

2.3.1.1 Rumah Berkembar (Duplex House) 2.3.1.2 Rumah Cantuman Tiga (Triplex House) 2.3.1.3 Rumah Cantuman Empat(Quadruplex House) 2.3.1.4 Rumah Cantuman Enam (Sextuplex House)

14 2.3.1.1 Rumah Berkembar (Duplex House)

Rumah berkembar (duplex house) merupakan salah satu bentuk rumah yang terdapat di dalam konsep perumahan honeycomb. Ia sama seperti semi-detached house tetapi sambungan bagi duplex house ini adalah belakang-belakang (back-toback) bukan secara bersebelahan (side-to-side).

Susunan bagi sambungan belakang-belakang boleh dibuat dalam satu barisan, tetapi dinding pembahagi yang bercantum antara kedua rumah tersebut (party wall) lebih pendek dan ruangan hadapan yang lebih sempit. Oleh itu, untuk lebih ekonomi, dinding yang ‘dikongsi’ antara kedua-dua rumah tadi perlu sepanjang yang mungkin.

Rajah 2.6 : Rumah Berkembar (Duplex House) (Sumber : Davis M.P et al., 2006)

2.3.1.2 Rumah Cantuman Tiga (Triplex House)

Rumah cantuman tiga (triplex house) merupakan jenis rumah yang terdiri

15 daripada tiga (3) unit rumah yang bersambungan secara belakang-belakang (back-toback) di mana setiap rumah mempunyai akses daripada cul-de-sac yang berlainan. Triplex house merupakan kumpulan rumah baru dimana ia tidak mempunyai pengaplikasian seperti rumah teres. Setiap rumah dalam konsep ini akan kelihatan seperti rumah individu.

Rajah 2.7 : Rumah Cantuman Tiga (Triplex House) (Sumber : Davis M.P et al., 2006)

2.3.1.3 Rumah Cantuman Empat (Quadruplex House)

Rumah jenis quadruplex pula terdiri daripada empat buah rumah yang bersambung secara sisi-sisi dan belakang-belakang. Ia sama seperti rumah berkelompok (cluster). Setiap quadruplex house mempunyai dua dinding yang dikongsi bersama, seperti juga rumah teres. Lebih banyak dinding yang dikongsi, maka lebih murah kos pembinaan.

16

Rajah 2.8 : Rumah Cantuman Empat(Quadruplex House) (Sumber : Davis M.P et al., 2006)

2.3.1.4 Rumah Cantuman Enam (Sextuplex House)

Konsep susunan dan bentuk rumah cantuman enam (sextuplex house) sama seperti triplex house dimana triplex house boleh diubahsuai menjadi rumah cantuman enam (sextuplex house); blok rumah yang memiliki enam unit rumah dan setiap rumah mempunyai akses tersendiri dan dua unit rumah akan berkongsi cul-de-sac yang sama.

Rajah 2.9 : Rumah Cantuman Enam (Sextuplex House) (Sumber : Davis M.P et al., 2006)

17 2.4 Garis Panduan dan Piawaian Perancangan

Menurut Jabatan Perancang Bandar Dan Desa (JPBD, 2006), garis panduan dan piawaian perancangan merupakan sebuah kenyataan bertulis di mana ia mempunyai panduan yang dijadikan rujukan dalam melaksanakan suatu pembangunan. Ia digunakan oleh pihak berkuasa tempatan (PBT) bagi memastikan pembangunan bersifat seragam, selesa dan selamat dalam aktiviti guna tanah dan hendaklah sentiasa mengikuti garis panduan seperti yang telah ditetapkan.

Garis panduan berfungsi sebagai kawalan terhadap pembangunan bandar bagi mengelakkan terjadinya masalah yang lebih serius. Ketiadaan kawalan terhadap perancangan akan menyebabkan kewujudan kawasan sesak seperti setinggan. Selain itu, ia juga akan digunakan dalam menyediakan susun atur, rekabentuk bangunan dan kemudahan asas dan awam yang lebih selaras bagi mencapai proses perancangan yang berkesan serta percanggahan guna tanah atau bangunan melalui pemakaian kawalan ketumpatan penduduk dan bangunan dapat dielakkan dan dapat membantu mewujudkan persekitaran yang lebih selesa untuk didiami.

Bagi memastikan perancangan suatu kediaman dan petempatan yang selesa dan terkawal, piawaian perancangan telah diadakan. Antara prinsip-prinsip piawaian perancangan tersebut ialah: 1) 2) 3) Kos rumah haruslah pada paras yang mampu dibeli oleh pembeli Reka bentuk haruslah mudah, berfungsi dan praktikal. Ruang antara kediaman haruslah mempunyai saiz yang boleh memastikan pengaliran udara di samping menerima pencahayaan yang mencukupi. 4) Kemudahan kehidupan moden seperti bekalan air, elektrik, pembuangan sampah, tempat letak kereta dan lain-lain yang perlu dikekalkan di persekitaran perumahan.

18 5) Menyediakan aktiviti rekreasi, sosial, keagamaan dan aktiviti komuniti lain dalam kawasan perumahan dalam jarak yang berpatutan.

2.5

Garis Panduan Perancangan Susun Atur Optima Bagi Kawasan Perumahan.

Susun atur perumahan optima didefinisikan sebagai merancang keperluan dan perletakan gunatanah perumahan secara terbaik untuk mencapai nilai pembangunan yang menepati prinsip perancangan dan pembangunan sejagat (JPBD, 2006).

Garis Panduan Perancangan Susun Atur Yang Optima Bagi Kawasan Perumahan ini disediakan bertujuan untuk membantu Pihak Berkuasa Negeri, Pihak Berkuasa Tempatan, Badan Berkanun dan pemaju merancang dan mengawal susun atur pembangunan perumahan di peringkat Rancangan Tempatan Daerah (RTD), Laporan Cadangan Pemajuan (LCP) dan susun atur untuk Permohonan Kelulusan Kebenaran Merancang.

Garis panduan ini juga memberi panduan dengan mengambilkira nilai-nilai murni prinsip perancangan dan pembangunan sejagat bagi mencapai satu nilai susun atur perumahan.

19 2.5.1 Perancangan Tapak

Perancangan merupakan kawalan terhadap pembangunan suatu kawasan dan ia merupakan suatu keperluan dalam mengatur kegunaan tanah dan kedudukan bangunan dengan tujuan untuk meningkatkan taraf ekonomi, keselesaan dan keindahan. Perancangan tapak perlu bersesuaian dan mematuhi dasar dan garis panduan yang telah ditetapkan di dalam mana-mana rancangan pemajuan. Antara elemen-elemen yang perlu diambil kira dalam perancangan suatu perumahan ialah:

i.

Lokasi – jarak yang sesuai dari kawasan yang mencemarkan. a. Zon penampan = industri kecil: 30-50m, industri sederhana: 250m dan industri berat: 500m. b. Zon penampan bagi mengawal udara dan bunyi, halang pemandangan tidak menarik. c. Gunatanah yang sesuai di zon penampan – tanah lapang, bengkel, tempat letak kereta.

ii.

Aksessibiliti – kemudahsampaian yang tinggi mengikut hierarki jalan dan kesinambungan dengan jalan sedia ada.

iii.

Topografi – Mengikut topografi asal di mana orientasi bangunan disesuaikan dengan sinaran matahari, edaran udara dan vista semulajadi.

iv.

Alam Sekitar – kecantikan/keaslian alam semulajadi dikekalkan.

v.

Infrastruktur dan Utiliti – merancang kepadatan (density) pembangunan mengikut keupayaan infrastruktur dan kemudahan sosial.

20 2.5.2 Susun atur Dan Rekabentuk

Susun atur perumahan perlu memberi penekanan kepada beberapa komponen penting seperti yang berikut : 1. 2. 3. 4. Kemudahan utiliti Kemudahan sosial Rangkaian jalan dalaman Anjakan antara bangunan dan anjakan dari sempadan jalan dan sempadan lot 5. Kawasan landskap

Selain itu, ruang interaksi perlu diwujudkan seperti tanah lapang dan rekreasi bagi menggalakkan interaksi antara penduduk, kemudahan masyarakat, laluan pejalan kaki dan rumah tidak berpagar. Susun atur perumahan juga perlulah beridentiti, bertaman, indah dan harmoni dengan alam sekitar. Rekabentuk perumahan secara berkelompok (cluster) berkonsep ”courtyard” adalah digalakkan bertujuan untuk mengoptimumkan tapak, dan mewujudkan tanah lapang awam untuk interaksi..

Pihak berkuasa dan pemaju perlu mengadakan pelbagai pilihan jenis rumah dari segi harga, rekabentuk dan lokasi bersesuaian dengan kemampuan pembeli. Suatu pembangunan perumahan juga haruslah menitik beratkan ciri-ciri keselamatan, penyayang terutama kanak-kanak, orang tua dan orang kurang upaya (OKU). Perumahan juga haruslah dibina mengikut arah kiblat.

Manakala ruang kesendirian (privacy) dari segi bilangan bilik (minima 3 bilik tidur), kedudukan pintu dan tingkap hendaklah diwujudkan untuk menjamin keselesaan. Bagi kediaman tinggi (high rise), kemudahan lif dan tangga perlu cukup untuk membawa jenazah atau orang sakit (JPBD, 2006).

21 2.6 Garis Panduan Rekabentuk

Penekanan diberi kepada piawaian-piawaian reka bentuk yang perlu di patuhi bagi memastikan setiap unit rumah yang dihasilkan berfungsi dan selesa untuk didiami. Faktor-faktor utama yang diambil kira dalam garis panduan rekabentuk ini ialah bangunan, infrastruktur dan lanskap.

2.6.1

Bangunan

Reka bentuk setiap unit kediaman perlu memberi keutamaan kepada keselesaan penghuni untuk menjalankan aktiviti-aktiviti harian. Beberapa piawaian minimum telah ditentukan yang perlu di patuhi oleh pereka bentuk iaitu bilangan bilik tidur, keluasan lantai bagi ruang-ruang dalaman seperti ruang tamu/ruang makan, dapur, bilik tidur dan bilik mandi/tandas. Keperluan-keperluan lain seperti pemasangan dan kelengkapan elektrik, ketinggian rumah, keperluan pencegahan kebakaran dan pencahayaan dan pengudaraan juga ditentukan.

2.6.1.1 Reka bentuk bangunan

Keperluan minimum keluasan sebuah rumah penting dalam memastikan dan menjamin keselesaan penghuni rumah tersebut. Keluasan minimum bagi rumah teres 1 dan 2 tingkat telah ditetapkan pada 110 meter persegi (700 kaki persegi). Selain itu, ruang-ruang di dalam rumah hendaklah mencukupi bagi menjamin kesendirian atau privacy di samping pencahayaan dan pengudaraan semulajadi yang mencukupi.

22 Susun atur di dalam sebuah unit kediaman perlulah mempunyai ciri-ciri seperti berikut: a. Setiap unit kediaman untuk keluarga perlu mempunyai sekurangkurangnya 3 bilik tidur, ruang tamu, ruang makan, bilik mandi serta ruang menyimpan barang-barang, ruang legar dan kemudahan laundrette. b. c. Susun atur tandas tidak mengarah kiblat Bagi menjamin privacy atau kesendirian keluarga, ruang tamu hendaklah dibina terlindung dari ruang tamu. d. Saiz ruang tidak boleh kurang daripada keperluan Undang-undang Kecil Bangunan seragam, 1984 (UBBL) bagi memenuhi keperluan lain piawaian perancangan yang diterima pakai dan ia merupakan piawaian keselamatan dan kesihatan minimum.

2.6.1.2 Piawaian Rekabentuk Lot Kediaman

a) Saiz Lot Kediaman

Saiz minimum unit kediaman amat penting bagi memastikan penghuni berasa selesa dalam menjalankan aktiviti seharian. Saiz bukaan yang mencukupi iaitu seluas 6 meter – 6.6 meter (20 kaki – 22 kaki) harus disediakan untuk menjamin keselesaan dan kegunaan kawasan dalaman bangunan secara efisien selain untuk menggalakkan peredaran udara.

23

Rajah 2.10: Saiz Lot Kediaman Kos Sederhana Satu Tingkat (JPBD, 2001)

Rajah 2.11: Saiz Lot Kediaman Kos Sederhana Dua Tingkat (JPBD, 2001)

b) Anjakan Bangunan

Suatu bangunan yang terletak berhadapan dengan bangunan lain atau jalan raya harus mempunyai jarak yang mencukupi antara keduanya. Ia amat penting dalam memastikan keselamatan dan kesendirian (privacy) selain mengelakkan dari bunyi bising. Jarak di antara kedua-dua bangunan juga haruslah mempunyai ruang yang mencukupi supaya sinaran matahari dapat mengalir dengan baik.

Jarak yang mencukupi bagi bangunan yang menghadap rizab jalan ialah 6 meter (20 kaki) iaitu antara dinding bangunan hadapan dengan sempadan rizab

24 jalan (Rajah 2.12). Manakala unjuran seperti anjung kereta atau serambi, ia dibenarkan dibina dalam anjak undur tersebut dan jarak minimum antara hujung unjuran dan sempadan lot ialah 2.3 meter (8 kaki) (Rajah 2.13).

Rajah 2.12: Anjakan Hadapan Banguan Dengan Rizab Jalan (JPBD, 2001)

Had jarak antara bahagian sisi bangunan yang bersebelahan dengan rizab jalan ialah 6 meter (20 kaki) daripada sempadan lot. Tiada had pada hujung bahagian sisi bangunan atau belakang bangunan dengan garisan sempadan rizab lorong belakang atau lorong tepi.

Rajah 2.13: Anjakan Sisi Bangunan yang Bersebelahan dengan Rizab Jalan (JPBD, 2001)

25 2.6.2 Infrastruktur

Persekitaran yang terancang dan berkesan akan dapat membantu perkembangan sosio-ekonomi masyarakat penghuni. Sistem rangkaian jalan, sistem bekalan air, sistem saliran dan sistem pembetungan perlu di rancang dengan teliti berdasarkan piawaian-piawaian minimum yang ditetapkan bagi menghasilkan rangkaian infrastruktur yang efisien.

2.6.3

Lanskap

Perancangan fizikal setiap skim perumahan kos rendah perlu memberi perhatian kepada susun atur landskap agar dapat menghasilkan persekitaran yang indah dan nyaman. Keutamaan landskap dalam skim perumahan kos rendah adalah bagi tempat-tempat awam seperti di sepanjang jalan-jalan utama, tempat rekreasi, tempat letak kereta dan kawasan simpanan parit utama/aliran sungai.

2.6.4

Sistem Perhubungan

Mempunyai sistem rangkaian jalan yang selamat, tersusun, mudah difahami serta mudah dituju. a. b. c. d. Jalan pengumpul, 22 – 30m (70 -100 kaki). Jalan pengumpul kecil, 15m (50 kaki) Jalan tempatan, 12m (40 kaki). ”Cul-de-sac”.

26 • Mengutamakan pejalan kaki melalui penyediaan sistem siar kaki dan juga laluan berbasikal. Sistem siar kaki yang yang berfungsi sebagai penghubung antara rumah dan sekolah, padang permainan perlu diutamakan untuk wujudkan kawasan kejiranan yang mesra kanak-kanak. • • Jalan susur bagi rumah berhadapan jalan utama. Mengasingkan trafik terus dengan sistem siar kaki dan laluan berbasikal.

2.6.5 Sistem Perparitan Dan Saliran

Arah aliran perparitan semulajadi perlu dikekal dan digabungkan sebagai sebahagian rekabentuk projek.

Parit buatan manusia perlu diselindungkan melalui penggunaan batuan sungai, konkrit berwarna dan di lanskap.

Penggunaan permukaan yang meresap air seperti pelantar kayu untuk memperkayakan air bawah tanah.

2.7

Sistem Dan Pentadbiran Jalan

Pengangkutan jalan dan lebuhraya merupakan sistem perhubungan utama yang merangsangkan pertumbuhan industri dan sosio-ekonomi di kebanyakan negara termasuk Malaysia. Sistem peredaran merupakan antara komponen penting dalam pembentukan keseluruhan sebuah komuniti (Ibrahim Wahab, 1991).

27 Rangkaian jalan raya hendaklah disediakan bagi memudahkan pergerakan kenderaan dalam kawasan perumahan dengan memberikan keutamaan kepada keselamatan penduduk. Jalan yang disediakan hendaklah boleh menampung semua jenis kenderaan awam kecuali kenderaan berat dalam keadaan biasa dan semasa kecemasan (JPBD, 2006).

Sistem peredaran direkabentuk untuk memastikan operasi sistem jalan raya utama berfungsi dengan lancar dengan menyerakkan trafik kepada beberapa jalan dan titik akses. Ia juga dapat mengurangkan masa tindakbalas untuk suatu perkhidmatan kecemasan. Selain itu, sistem peredaran atau sirkulasi dapat mengurangkan masa dan jarak yang perlu dilalui oleh individu atau pembekal perkhidmatan termasuk pengangkutan bas sekolah, penghantar surat, utiliti dan penggunaan sistem transit, pejalan kaki dan kemudahan sikal dapat dipertingkatkan.

Rajah 2.14 : Sistem Jalan Dalam Sebuah Pembangunan Bandar Baru ( Sumber : Davis M.P et al., 2006 )

28 2.7.1 Garispanduan dan Rekabentuk Jalan

Rekabentuk dan pembinaan jalan perlulah mematuhi aspek teknikal, alam sekitar dan kemanusiaan. Aspek teknikal selalunya merujuk kepada teori yang sama sahaja walau dimana sekalipun jalan itu akan dibina. Manakala aspek alam sekitar dan kemanusiaan mungkin memerlukan pengubahsuaian dari satu tempat ke tempat yang lain. Oleh yang demikian prosedur rekabentuk dan kriteria rekabentuk mungkin berbeza antara satu negara dengan negara yang lain.

Di Malaysia, panduan dan garis panduan rekabentuk / kriteria rekabentuk untuk lebuhraya dan jalan-jalan utama telah disediakan dan perlu dipatuhi. Kebanyakan garis panduan/ kriteria ini disediakan oleh JKR dan Lembaga Lebuhraya Malaysia. Manakala kebanyakan jalan-jalan untuk kampung dan luar bandar serta taman ditentukan kriteria oleh pihak berkuasa tempatan atau Pejabat Daerah.

2.7.2

Jalan dan Kategori

Sistem jalan raya di kategorikan kepada beberapa kategori untuk tujuan pentadbiran, perancangan dan rekabentuk. Kategori ini selalunya didasarkan kepada jumlah isipadu trafik, laju , dan keperluan penyenggaraan. Terdapat beberapa jenis jalan raya dan penjenisan ini perlulah diketahui berdasarkan dimensi dan fungsi masing-masing kerana jalan raya memberi kesan terhadap rekabentuk sesuatu komuniti.

29 Rekabentuk jalan raya yang mengambil kira elemen landskap sesuatu komuniti akan meningkatkan kesesuaian petempatan tertentu (Ibrahim Wahab, 1991). Di negara ini kategori-kategori jalan boleh disenaraikan seperti berikut: 1. Lebuhraya (tol/ tiada tol) 2. Laluan Persekutuan 3. Jalan Raya Negeri 4. Jalan Bandaran/Taman 5. Jalan Kampung/mini tar

2.7.3 Hierarki Jaringan Jalan Raya Tujuan hierarki jaringan jalan raya ini disediakan adalah bagi mengatasi permasalahan ketidakseimbangan yang nyata dalam pembangunan sosio ekonomi antara pusat wilayah dengan pusat sub-wilayah sesebuah negeri, rangkaian jalan raya yang baik akan disediakan di kawasan berkenaan dengan tujuan untuk menghubungkan kedua-dua kawasan agar pembangunan akan menjadi lebih seiring.

Selain itu, ia menyediakan rangkaian jalan raya yang menghubungkan pelabuhan, lapangan terbang, pusat tumpuan pelancong, kawasan perindustrian, pusat pertumbuhan bandar baru dan kawasan bandar sedia ada. Secara umumnya klasifikasi/ kategori asas sistem jalan raya dan lebuhraya boleh dibahagikan kepada empat klasifikasi utama : 1. Lebuhraya yang menyebabkan perjalanan kenderaan dalam isipadu besar secara efisien antara bandar-bandar besar dan negeri . Jalan-jalan ini mempunyai akses yang terhad dan berlapis dengan persimpangan. 2. Laluan utama -Jalan utama menghubungkan kawasan bandaran melalui pergerakan trafik keluar masuk tertakluk kepada jalan masuk dan keluar yang terhad serta penggunaan pembahagi jalan bagi mengawal pergerakan.

30 3. Jalan pengumpul menyediakan akses ke sesuatu kawasan pembangunan dan menghubungkan jalan-jalan utama. Papan tanda trafik disediakan bagi mengawal lalulintas. 4. Jalan susur merupakan jalan untuk ke setiap unit rumah dan menghubungkan jalan pengumpul. Kelajuan selalunya dikawal dalam kawasan kediaman.

PETUNJUK: Jalan Agihan Utama 50 Meter Jalan Agihan Kedua 40 Meter Jalan Keluar/Masuk Rezab 30/20 Meter Jalan Dalaman 12 Meter Laluan Pejalan Kaki

Rajah 2.15 : Hierarki Dan Keratan Jalan Di Kawasan Perumahan (Sumber : JPBD, 2001 )

31 2.8 Sistem Retikulasi Bekalan Air dan Pembentungan

Rekabentuk rangkaian paip dalam perumahan hendaklah mengikut sistem gelung. Bagi kawasan perumahan, paip air utama tidak dibenarkan dipasang di lorong belakang manakala paip bekalan utama masuk adalah mengikut jalan masuk utama cadangan pembangunan. Jenis-jenis paip yang boleh digunakan dalam sistem ini ialah seperti Cast Iron (CI), Ductile Iron (DI), Steel, High Density Polyethylene (HDPE) dan Unplasticised Polyvinyl Chloride (UPVC). Rekabentuk dan sistem retikulasi hendaklah merujuk dan mengikut piawaian Jabatan Bekalan Air kawasan berkenaan.

Bagi sistem pembetungan, ia hendaklah berpandukan garis panduan pembetungan (SIRIM - MS1228) serta “Design Guideline for Developer on Sewage System Volume 1-5” yang dikeluarkan oleh Jabatan Perkhidmatan Pembentungan di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT), Jabatan Alam Sekitar dan jabatan-jabatan teknikal berkaitan. Penggunaan lurang jenis konkrit perlu bagi setiap pembangunan baru. Jenis-jenis paip yang boleh digunakan dalam sistem pula terdiri dari jenis Cast Iron (CI), Ductile Iron (DI) dan Steel (MPKj, 1998).

2.9

Tanah Lapang

Tanah lapang merupakan salah satu kemudahan infrastruktur yang perlu disediakan oleh pemaju sebagai salah satu keperluan penduduk di mana ia digunakan sebagai tempat melakukan aktiviti riadah. Tanah lapang ialah mana-mana tanah sama ada yang dikepung atau tidak yang dikhaskan atau dirizabkan untuk dikhaskan keseluruhannya atau sebahagiannya sebagai suatu taman bunga awam, taman awam,

32 padang sukan dan rekreasi awam, tempat makan angin, tempat jalan kaki awam atau sebagai suatu tempat awam.

Dasar pelaksanaan perancangannya meliputi penyediaan 10% daripada luas kawasan pembangunan sebagai tanah lapang bagi semua jenis pembangunan perumahan, perdagangan, perindustrian bercampur, pelancongan dan institusi. Pihak Berkuasa Negeri pula hendaklah merizabkan dan mewartakan tanah lapang yang telah diluluskan dalam rancangan pemajuan.

Selain itu, tanah lapang juga perlu dilengkapi dengan kemudahan awam seperti tandas awam dan telefon awam yang sesuai mengikut tahap pembangunan dan keperluan seperti padang permainan kanak-kanak merupakan salah satu contoh komponen rekreasi yang perlu ada. Saiz minimum tanah lapang dan rekreasi ialah 0.2 hektar (0.5 ekar) (MPKj, 1998).

BAB III

METODOLOGI KAJIA

3.1

Pengenalan

Metodologi kajian adalah merupakan satu bahagian yang amat penting dalam menjalankan kajian ini. Bahagian ini akan memperkatakan mengenai bagaimana pengkaji mendapatkan maklumat untuk mencapai matlamat kajian yang dijalankan. Kegagalan pengkaji untuk memilih dapatan maklumat dengan kaedah pengumpulan data yang berkesan akan mengakibatkan pengumpulan data menjadi tidak berkesan.

Pengumpulan data dilakukan berpandukan kepada objektif kajian serta jenis kajian yang dikaji oleh pengkaji. Sehubungan dengan itu kesesuaian pemilihan metodologi kajian penting bagi memastikan persoalan kajian akan terjawab sepenuhnya. Menerusi kajian ini pengkaji akan menghuraikan beberapa teknik yang akan diguna pakai oleh pengkaji bagi tujuan memudahkan penilai dan pembaca.

34 3.2 Rangka Kerja Kajian

Rangka kerja kajian merupakan rangkaian yang dapat menggambarkan keseluruhan proses kerja dalam menjalankan kajian ini. Semua proses yang dilakukan adalah berdasarkan rangka kerja kajian. Rangka kerja ini akan memudahkan dan melancarkan lagi proses kajian.

Rangka kajian ini disusun mengikut turutan secara lojik berdasarkan tajuk kajian. Urutan kerja bermula dengan membuat pemilihan tajuk kajian, penyataan isu dan masalah, skop, matlamat dan objektif kajian, kepentingan kajian, kajian literatur, pengumpulan data, perbandingan dan berakhir dengan kesimpulan dan cadangan.

35

Pemilihan Tajuk

Penyataan Masalah

o Kos rumah meningkat. o Harga bahan pembinaan naik

Skop Kajian
Kajian memfokuskan kepada: o Sirkulasi laluan dan trafik o Sistem retikulasi bekalan air o Saleable landdan kawasan lapang

Objektif Kajian

Kepentingan Kajian
Kajian dijangka akan menghasilkan suatu perbandingan kuantiti infrastruktur perumahan dan dapat digunakan sebagai rujukan kepada pemaju dan pembeli dalam membuat pilihan projek pembangunan perumahan yang menguntungkan dan lebih ekonomik.

o Mengenalpasti keperluan dan garis panduan perumahan o Membandingkan perumahan teres dengan Honeycomb housing dari segi kuantiti kemudahan infrastruktur

Pengumpulan Data Kajian Literatur

‘Honeycomb Housing’
Sumber sekunder: o Buku o Jurnal o Internet o Tesis o Artikel

Garis Panduan o Saiz rumah o Anjak undur bangunan o Lebar jalan

Perumahan Teres
o Dibina di atas lot berbetuk segitiga di garis grid. dalam sebuah kawasan o Jalan berbentuk heksagon yang besar perkhidmatan 40’ dihadapan o Setiap heksagon merupakan cul-de-sac rumah (5-16 rumah)

o Dibina di atas

Bentuk Rumah: o Duplex House o Triplex House o Quadruplex House o Sextuplex House

Perbandingan

Kesimpulan dibuat berdasarkan: o Kajian literatur dan pengumpulan data o Analisis data perbandingan keduadua perumahan

Kesimpulan

o Sirkulasi Laluan dan Trafik o Retikulasi bekalan Air o Bilangan Rumah o Kawasan Lapang

Rajah 3.0: Carta Alir Metodologi Kajian

36 3.3 Pemilihan Tajuk, Penyataan Isu dan Masalah, Skop dan Objektif Kajian

Pemilihan tajuk merupakan proses utama yang perlu dilakukan kerana tajuk akan menentukan hala tuju kajian yang akan dilakukan. Pemilihan tajuk dilakukan berdasarkan isu semasa yang terdapat di Malaysia.

Setelah memilih tajuk dan mengenalpasti masalah, objektif dan skop kajian dibuat. Objektif dan skop kajian dibuat berdasarkan tempoh masa kajian dan kemampuan penyelidik. Di dalam kajian ini, dua objektif kajian telah dikenalpasti dan skop kajian terhad kepada lima perkara sahaja.

3.4

Kajian Literatur

Kajian literatur merupakan salah satu kaedah yang penting dalam menjalankan kajian ini. Kajian literatur merupakan kaedah di mana semua maklumat berkaitan tajuk dikumpulkan melalui sumber sekunder iaitu pembacan bahan-bahan bacaan. Bahan-bahan bacan diperolehi sama ada melalui buku-buku, artikel, nota, keratan akhbar dan sumber-sumber internet. Maklumat juga diperolehi terus daripada penyelidik asal kajian berkaitan. Pemahaman mengenai kajian dapat dipertingkatkan lagi melalui kajian literatur ini.

Segala maklumat yang diperolehi dapat membantu pengkaji mencapai objektif kajian dan memberi idea dan gambaran sebenar tentang tajuk kajian. Semua maklumat yang dikumpulkan akan disusun sebelum proses pengumpulan data dilakukan.

37 3.5 Pengumpulan Data

Pengumpulan data bagi kajian ini melibatkan pengumpulan dua kaedah iaitu pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diperolehi diperingkat awal kajian. Garis panduan perancangan dan rekabentuk, teori perancangan serta temubual bersama pihak-pihak yang berkaitan dikategorikan sebagai data primer. Maklumat-maklumat yang telah diperolehi dan dikumpulkan seterusnya digunakan untuk menghasilkan susun atur perumahan yang menepati piawaian dan garis panduan. Berdasarkan susun atur perumahan yang telah dihasilkan, data-data yang diperlukan untuk perbandingan akan diperolehi dan proses ini dilakukan menggunakan bantuan program komputer Autocad.

3.5.1 Kaedah Pengumpulan data

Perbandingan di antara kedua-dua konsep perumahan ini dilakukan dengan membandingkan tapak perumahan teres yang sebenar dengan pelan susun atur perumahan honeycomb yang dibuat pada tapak yang sama. Contoh perbandingan seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 3.1.

Semua kemudahan infastruktur seperti retikulasi bekalan air, pembentungan, sistem saliran dan jalan raya bagi perumahan honeycomb disediakan mengikut spesifikasi daripada rekabentuk perumahan yang asal iaitu perumahan teres. Seterusnya perbandingan di antara kedua-dua perumahan ini dilakukan dengan mendapatkan kuantiti sama ada dalam bentuk keluasan atau jumlah panjang infrastruktur yang disediakan seperti jumlah panjang paip bekalan air (Rajah 3.2) dan jumlah keluasan jalan raya (Rajah 3.3).

38

Rajah 3.1: Contoh Perbandingan Susun atur Tapak Perumahan Teres Sebenar Dengan Perumahan Honeycomb (Sumber : Mazlin et al., 2005)

Rajah 3.2: Contoh Perbandingan Susun atur Dalam Sistem Retikulasi Bekalan Air (Sumber : Mazlin et al., 2005)

39

Rajah 3.3: Contoh Perbandingan Susun atur Jalan Raya Dan Sistem Saliran (Sumber : Mazlin et al., 2005)

Di dalam kajian ini, pengkaji akan membuat perbandingan perumahan berdasarkan sebuah tapak cadangan pembangunan bercampur di Lot 14214 (PT 473) Mukim Sungai Petani, Daerah Kuala Muda, Kedah Darul Aman dengan mengambil sebahagian tapak perumahan honeycomb di atas tanah seluas 19.2 ekar sebagai tapak kajian.

Bagi tapak pembangunan perumahan yang sama, sebuah susun atur perumahan teres dibuat dengan mengambil kira keperluan dan garis panduan perumahan dan semua kemudahan infrastruktur disediakan seperti yang terdapat di dalam tapak perumahan honeycomb.

40 3.5.2 Perbandingan Berskala Sederhana Dan Kecil

Perbandingan ini melibatkan sebuah kawasan perumahan teres di atas tanah seluas 21.74 ekar yang mengandungi 288 buah rumah teres kos sederhana dua tingkat yang mempunyai 3 bilik tidur berkeluasan 1200 kaki persegi dengan perumahan honeycomb di atas tanah seluas 15.6 ekar yang mempunyai 258 unit rumah kos sederhana dua tingkat yang mempunyai keluasan dan bilangan bilik tidur yang sama dengan rumah teres. Dimensi tapak bagi rumah teres telah ditetapkan supaya ia dapat memuatkan rumah yang mempunyai keluasan seperti yang dikehendaki manakala bagi susunan honeycomb, dimensi tapak yang paling sesuai adalah berbentuk heksagon.

Walaupun bentuk dan saiz kedua-dua tapak yang adalah berbeza, namun perbandingan boleh dilakukan dengan membandingkan nisbah kepadatan (jumlah unit per ekar) bagi kedua-dua alternatif pembangunan ini. Berdasarkan perbandingan secara teori yang telah dilakukan, di dapati bahawa susunan rumah di dalam perumahan honeycomb menghasilkan kelebihan dari segi keberkesanan guna tanah (land use efficiencies). Walaupun kepadatan per ekar adalah sama, namun keluasan jalan raya bagi susun atur honeycomb hanyalah 33% jika dibandingkan dengan 47% bagi perumahan teres. Sebagai kesimpulannya, purata saiz bagi setiap lot adalah 30% lebih besar.

41 Jadual 3.0: Jadual Teori Perbandingan Perumahan Honeycomb Dan Teres (Sumber : Mazlin et al., 2005)

Teres Jalan Saleable land Kawasan Lapang Bilangan Unit per ekar Purata Saiz Lot 47% 44% 9% 15 unit 1261 kaki persegi

Honeycomb 33% 58% 9% 15 unit 1658 kaki persegi 30% lebih besar

Perbandingan kemudian dilakukan dalam skala yang lebih kecil di mana sebuah kawasan perumahan honeycomb yang mengandungi 5 unit rumah jenis quadruplex dan duplex dibandingkan dengan 5 unit rumah dalam susunan teres. Walaupun saiz tapak dan rumah adalah sama, namun apabila analisa mengenai pecahan penggunaan tanah, di dapati bahawa kawasan(keluasan) yang digunakan untuk jalan raya di perumahan honeycomb adalah lebih sedikit dibandingkan dengan susunan teres. Keluasan kawasan lapang bagi kedua-dua jenis perumahan ini sama, tetapi kelebihan kepada susun atur honeycomb kerana mempunyai saleable land yang lebih.

Rajah 3.4: Perbandingan 5 Unit Rumah Jenis Duplex Dan Quadruplex Dengan Teres (Sumber : Mazlin et al., 2005)

42 Jadual 3.1: Perbandingan 5 Unit Rumah Jenis Duplex Dan Quadruplex Dengan Teres (Sumber : Mazlin et al., 2005)

Teres (m2) Jalan raya Kawasan lapang Bilangan rumah Jumlah 611 103 761 1475 % 41 7 52 100 (m2) 334 93 861 1288

Honeycomb % 26 7 67 100

3.6

Perbandingan

Setelah pengumpulan data dilakukan, data-data akan diproses dan satu perbandingan di antara kedua-dua konsep perumahan iaitu perumahan teres dan perumahan honeycomb akan diperolehi. Perbandingan ini diperolehi berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh pereka konsep perumahan honeycomb dan daripada data-data yang telah dikumpulkan.

3.7

Kesimpulan

Bab akhir kajian ini akan menghasilkan satu kesimpulan yang berdasarkan perbandingan yang telah dicadangkan serta data-data dan maklumat yang telah diperolehi pada peringkat awal kajian. Hasil analisis juga dijangka dapat memberi jawapan kepada isu dan masalah yang timbul. Walau bagaimanapun, kesimpulan

43 bahawa perumahan honeycomb akan memberikan kelebihan dari setiap aspek berbanding perumahan teres tidak dapat dibuat kerana teori perbandingan yang telah dibuat adalah berdasarkan perancangan yang telah dihasilkan khas untuk perbandingan.

BAB IV

A ALISIS DATA DA PERBI CA GA

4.1

Pengenalan

Analisis kajian ini dilakukan berdasarkan data-data yang diperolehi melalui perbandingan daripada pelan tapak cadangan pembangunan bercampur termasuk perumahan honeycomb yang akan dibina di Lot 14214 (PT 473) Mukim Sungai Petani, Daerah Kuala Muda, Kedah Darul Aman. Analisis dilakukan menggunakan perisian Autocad di mana semua kuantiti dan keluasan yang diperlukan akan diperolehi melalui perisian tersebut. Perbandingan ini hanya mengambil kira perbandingan elemen kuantiti sahaja tanpa mengambil kira perbandingan yang melibatkan kos.

Analisis kajian hanya melibatkan kemudahan infrastruktur yang disediakan oleh pihak pemaju perumahan seperti jalan raya sistem retikulasi bekalan air dan sistem pembentungan selain jumlah kelusan lot tanah yang dapat dijual oleh pemaju melalui sesebuah pembangunan perumahan (saleable land). Sebagai tambahan, analisis juga akan melibatkan perbandingan dari segi jumlah unit rumah dan jumlah keluasan kawasan lapang (green area).

45 4.2 Analisis Sistem Rangkaian Jalan

Ukuran lebar jalan raya di dalam perumahan ini telah ditetapkan mengikut garis panduan yang telah disediakan oleh Jabatan Kerja Raya iaitu 12 meter bagi jalan masuk. Berdasarkan perbandingan yang telah dilakukan terhadap jumlah keluasan jalan raya, didapati bahawa keluasan jalan raya bagi perumahan honeycomb adalah lebih kecil berbanding perumahan teres sebanyak 0.4% seperti di dalam Jadual 4.0. Susun atur jalan raya ditunjukkan dalam Rajah 4.0.

Jadual 4.0: Perbandingan Kuantiti Jalan raya

Item Jalan raya berturap

Sistem rumah teres 31645.76 m2

Sistem honeycomb 31505.95 m2

Penjimatan 139.81 m2

Peratus penjimatan 0.4%

Rajah 4.0: Perbandingan Susun Atur Jalan Raya

46 Seperti yang telah dinyatakan di dalam kajian literatur, sistem jalan raya di dalam perumahan honeycomb berbentuk cul-de-sac di mana rumah dibina mengelilingi jalan raya berbanding perumahan teres jalan raya dibina mengelilingi kawasan rumah. Jalan raya yang terletak di bahagian dalam mempunyai ukuran yang lebih pendek jika dibandingkan dengan ukuran jalan raya yang terletak di bahagian luar. Bentuk jalan raya di dalam perumahan honeycomb yang berbentuk cul-de-sac juga memberikan kelebihan kerana ia dapat memendekkan ukuran jalan dan seterusnya mengurangkan jumlah keluasan jalan (Rajah 4.1).

Rajah 4.1: Perbandingan Jalan Raya yang Menggunakan Cul-de-sac dengan Jalan Lurus (Sumber : Mazlin et al., 2005)

Menurut Egan (1998), jejari membelok yang baik bagi suatu susun atur jalan masuk berbentuk cul-de-sac hendaklah sekurang-kurangnya 40 kaki. Ia bertujuan bagi memudahkan kerja menggerakkan kenderaan bomba dan memudahkan pergerakan pantas kenderaan bomba. Garis pusat luar yang lebih besar pula disediakan untuk ruang-ruang perdagangan dan industri kerana ruang-ruang ini biasanya digunakan oleh kenderaan yang lebih besar seperti lori dan kotena.

Ukuran cul-de-sac dalam susun atur perumahan honeycomb telah mengikuti keperluan yang diperlukan untuk tujuan tersebut di mana ia mempunyai jejari melebihi 40 kaki. Selain itu, ukuran cul-de-sac juga di dapati menepati peraturan di

47 mana ia mempunyai pusingan bulatan yang mencukupi untuk trak bersaiz besar seperti compactor pemungut sampah dan kenderaan bomba

Selain itu juga, jumlah keluasan jalan raya bagi perumahan honeycomb dapat dikurangkan dengan ketiadaan lorong belakang kerana lorong ini dilihat tidak memberikan banyak faedah dan kegunaan kepada penghuni kerana laluan servis dan saliran terletak di bahagian hadapan rumah. Penyediaan lorong belakang bergantung kepada jenis rumah yang dicadangkan, konsep serta kesesuaian perancangan susun atur perumahan dan keperluan Pihak Berkuasa Tempatan.

Lorong belakang berfungsi sebagai laluan kecemasan seperti kebakaran dan juga sebagai laluan servis dan saliran. Bagi susun atur perumahan teres, penyediaan lorong ini amat perlu kerana susunan rumah adalah dalam bentuk barisan dan bersambung antara satu dengan lain. Ketiadaan lorong belakang akan menyukarkan pihak bomba contohnya sekiranya berlaku kebakaran.

4.3

Analisis Sistem Retikulasi Bekalan Air (Water Reticulation System)

Analisis sistem retikulasi bekalan air merupakan data yang diperolehi daripada jumlah kuantiti (panjang) sistem bekalan air yang perlu disediakan oleh pemaju perumahan. Sistem bekalan air tersebut hanya melibatkan paip agihan sahaja.Perbandingan kuantiti bagi sistem bekalan air untuk kedua-dua jenis perumahan adalah seperti yang ditunjukkan dalam di dalam Jadual 4.1. Terdapat pengurangan jumlah kuantiti bagi susun atur perumahan honeycomb berbanding teres sebanyak 29.94%.

48 Sistem perpaipan yang digunakan dalam susun atur perumahan teres ialah sistem grid. Sistem ini mempunyai beberapa kebaikan, antaranya ialah semasa berlaku kerosakan dan pembaikan hanya sebahagian kecil pengguna sahaja yang menghadapi masalah bekalan air. Air yang berada di dalam paip dalam sistem ini sentiasa mengalir dan ia dapat mengurangkan pencemaran.

Tekanan air dapat ditingkatkan dengan menutup sebahagian injap dan mengalirkannya ke bahagian yang diperlukan jika berlaku kebakaran. Air juga dapat dialirkan ke destinasi dengan kehilangan turus yang kecil. Walau bagaimanapun, terdapat keburukan yang timbul melalui aplikasi sistem grid ini. Antaranya ialah kos pemasangan yang tinggi kerana sistem ini memerlukan jumlah paip dan injap yang lebih banyak.

Sistem perpaipan yang digunakan dalam susun atur perumahan honeycomb pula menggunakan sistem jejarian. Sistem ini digunakan kerana susun atur perumahan ini mempunyai susun atur jalan raya yang berjejarian. Bekalan air dalam sistem ini akan diagihkan melalui paip yang disusun secara berjejari.

Seperti sistem grid, sistem berjejarian ini juga mempunyai kebaikan . Antaranya ialah kos pemasangan yang lebih mudah di mana panjang paip adalah lebih sedikit. Keburukan sistem berjejarian ini pula ialah semasa berlaku kerosakan, semua pengguna yang berada di hujung sistem ini akan mengalami gangguan bekalan air.

49 Jadual 4.1 : Perbandingan Kuantiti Sistem Retikulasi Bekalan Air

Item Paip bekalan air

Sistem rumah teres 2276.31 m

Sistem Honeycomb 1594.86 m

Penjimatan

Peratus penjimatan 29.94%

681.45 m

Rajah 4.2: Perbandingan Susun Atur Sistem Retikulasi Bekalan Air

4.4

Analisis Perbandingan Sistem Pembentungan

Sistem pembentungan bagi perumahan ini menggunakan paip pembentungan jenis VCP berdiameter 225 mm. Perbandingan antara kedua-dua jenis perumahan menunjukkan perumahan teres menggunakan 1513.46 m panjang paip berbanding perumahan honeycomb yang menggunakan 1764.52 m panjang paip pembentungan.

50 Bilangan lurang yang terdapat di dalam susun atur perumahan teres ialah sebanyak 21 unit manakala bagi susun atur honeycomb pula sebanyak 31 unit. Lurang dan kebuk pemeriksaan merupakan ruang atau lubang yang dibina untuk memudahkan pemeriksaan, pengujian dan pembersihan paip. Lurang bagi sistem saliran biasanya akan dibina pada tempat yang berlaku perubahan arah, perubahan cerun, persimpangan serta perubahan saiz. Selain itu, lurang juga perlu dibina pada perubahan bahan paip saliran serta pada permulaan pemasangan paip pembentungan.

Jadual 4.2: Perbandingan Kuantiti Paip Pembentungan

Item Paip Pembentungan Lurang

Sistem rumah teres 1513.46 m 21 unit

Sistem Honeycomb 1764.52 m 31 unit

Penjimatan

Peratus penjimatan 14.23% 32.26%

251.06 m 10 unit

Rajah 4.3: Perbandingan Susun Atur Sistem Pembentungan

51 4.5 Analisis Perbandingan Kawasan Lapang dan Tanah Terjual (Saleable Land)

Saleable land merupakan tanah yang dapat dijual oleh pemaju sesebuah perumahan kepada pemaju. Tanah tersebut mewakili keluasan tanah pada lot kediaman yang dibeli. Walau bagaimanapun, tanah ini tidak termasuk kawasan lapang seperti padang, taman permainan dan taman rekreasi. Pada kebiasaannya, semakin luas jumlah tanah yang dapat dijual, maka semakin tinggi keuntungan suatu syarikat pemaju tersebut.

Jumlah keluasan tanah terjual di dalam susun atur perumahan honeycomb melebihi perumahan teres dipengaruhi oleh jumlah keluasan jalan raya yang terdapat di dalam perumahan tersebut. Semakin kurang jumlah keluasan jalan raya, maka semakin tinggi jumlah keluasan tanah yang dapat dijual oleh pemaju.

Jumlah kawasan lapang yang terdapat di dalam perumahan honeycomb juga melebihi kawasan lapang di dalam susun atur perumahan teres. Selain daripada padang permainan, susun atur ini turut mempunyai taman kecil di tengah-tengak culde-sac yang dapat digunakan sebagai kawasan interaksi ‘mini’ bagi penduduk yang mengelilingi cul-de-sac tersebut.

Jadual 4.3: Perbandingan Kuantiti Keluasan Saleable Land dan Kawasan Lapang

Item Saleable Land Kawasan lapang

Sistem rumah teres 38294.06 m2 4927.05 m2

Sistem Honeycomb 39269.42 m2 5338.79 m2

Kelebihan 975.36 m2 411.74 m2

Peratus kelebihan 2.5% 7.7%

52 4.6 Analisis Perbandingan Bilangan Rumah

Analisis perbandingan bilangan rumah bagi kedua-dua jenis perumahan iaitu honeycomb dan teres telah memperlihatkan bilangan rumah bagi sebuah kawasan perumahan teres melebihi bilangan rumah bagi perumahan honeycomb. Perumahan honeycomb terdiri daripada gabungan dua jenis rumah iaitu jenis quadruplex dan sextuplex. Saiz dan keluasan rumah bagi kedua-dua perumahan tersebut adalah dalam lingkungan yang hampir sama iaitu 72.0 m2 bagi rumah teres manakala purata keluasan bagi honeycomb adalah 60.32 m2.

Jadual 4.4: Perbandingan antara Perumahan Teres dan Honeycomb di Mukim Sungai Petani, Kedah Darul Aman

Item Jalan Bekalan Air Pembentungan Kawasan Lapang Bilangan Rumah (unit) Saleable Land Purata saiz lot

Teres 31645.76 m2 2276.31 m 1513.46 m 4927.05 m2 260 38294.06 m 147.29 m2
2

Honeycomb 31505.95 m2 1594.86 m 1764.52 m 5338.79 m2 196 39269.42 m 200.35 m2
2

Perbezaan 139.81 m2 681.45 m 251.06 m 411.74 m2 64 975.36 m2 53.07 m2

53 Jadual 4.5: Rumusan Perbandingan Perumahan Honeycomb Dan Teres di Mukim Sungai Petani, Kedah Darul Aman

Item Jalan raya Saleable land Kawasan Lapang Bilangan unit/ekar Purata Saiz Lot

Teres 40.69% 49.24% 6% 27 147.285 m2

Honeycomb 40.51% 50.49% 7% 20 200.354 m2 26% lebih besar

BAB V

KESIMPULA DA CADA GA

5.1

Kesimpulan

Secara kesimpulannya, hasil daripada kajian perbandingan pembangunan antara perumahan honecomb dan teres menunjukkan bahawa terdapat pengurangan kuantiti bagi perumahan honeycomb. Ini menunjukkan bahawa perbandingan secara teori yang telah dihasilkan oleh pereka konsep perumahan honeycomb dapat digunakan. Kuantiti beberapa jenis kemudahan infrastruktur tersebut adalah seperti jalan raya, dan sistem retikulasi bekalan air.

Namun begitu, tidak semua jenis kemudahan infrastruktur bagi perumahan honeycomb mempunyai kelebihan berbanding perumahan teres. Bagi sistem pembentungan, kuantiti paip yang diperlukan oleh perumahan honeycomb melebihi perumahan teres termasuklah jumlah lurang yang diperlukan dalam sistem ini. Bilangan rumah di dalam perumahan teres juga mengatasi bilangan rumah perumahan honeycomb. Faktor susun atur rumah turut mempengaruhi bilangan rumah tersebut.

55 Walau bagaimanapun, keluasan tanah yang dapat dijual oleh pemaju perumahan honeycomb mengatasi keluasan tanah perumahan teres. Pengurangan kuantiti jalan raya telah mempengaruhi jumlah keluasan ini dan secara tidak langsung dapat membantu mengurangkan lagi kos pembinaan dalam perumahan tersebut. Purata saiz lot sebuah rumah di dalam perumahan honeycomb juga lebih besar dan ini secara tidak langsung akan memberikan keuntungan kepada pembeli terutama yang memang gemarkan kawasan rumah yang lebih lapang dan selesa.

5.2

Cadangan

Berdasarkan analisis yang telah dijalankan terhadap kajian ini, terdapat beberapa cadangan yang dilihat dapat meningkatkan lagi keberkesanan dan keselesaan penghuni yang menghuni di dalam perumahan yang telah disediakan tanpa menjejaskan kos keseluruhan pembangunan.

5.2.1

Kajian Semula Susun atur Sistem Retikulasi Bekalan Air dan Pembentungan Perumahan Honeycomb

Berdasarkan analisis, susun atur sistem retikulasi bekalan air dan pembentungan melalui jalan raya dan laluan bagi kedua-dua jenis kemudahan infrastruktur tersebut adalah sama. Kelemahan bagi susun atur tersebut ialah semasa berlaku masalah dan ketika penyelenggaraan dilakukan. Kedudukan sistem tersebut di bawah jalan raya akan menyebabkan berlaku kesesakan dan kemungkinan penutupan jalan dilakukan sekiranya berlaku kerosakan atau masalah lain pada sistem retikulasi atau sistem pembentungan.

56 5.2.2 Kajian tentang Perbandingan Perumahan Teres dan Honeycomb dari Aspek Sosial dan Keselamatan

Satu kajian tentang perbandingan susun atur perumahan honeycomb dan teres boleh dijalankan berdasarkan isu semasa terutamanya tentang keselamatan kanakkanak di kawasan perumahan. Kes-kes jenayah yang berlaku dapat juga dikaitkan dengan susun atur perumahan itu sendiri. Selain itu, susun atur perumahan turut mempengaruhi sistem sosial penduduk dalam suatu kawasan perumahan.

5.2.3

Kajian tentang Perbandingan Perumahan Teres dan Honeycomb dari Aspek Kos Pembangunan

Elemen kos bermula daripada peringkat pembangunan wajar diketahui. Suatu pelan yang diwujudkan untuk dipilih dan dilaksanakan perlu diselidik dan dinilai berasaskan kriteria kos pembangunan. Anggaran kos dibuat untuk dua pelan bagi tujuan ini dan beberapa aspek yang melibatkan kos seperti pembinaan jalan raya, perparitan dan bekalan air dikenal pasti.

5.2.4

Penggunaan Sistem Binaan Terindustri (IBS) dalam Pembinaan

Peningkatan kos perumahan pada hari ini dikatakan berpunca daripada harga bahan-bahan pembinaan seperti simen, besi dan kayu yang semakin meningkat. Selain itu, tenaga buruh juga didapati semakin berkurang berikutan langkah kerajaan mengurangkan kemasukan pekerja asing ke negara Malaysia.

57 Oleh yang demikian, penggunaan sistem binaan Terindustri (IBS) dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif yang mungkin dapat membantu mengurangkan kos pembinaan dan pergantungan terhadap tenaga buruh binaan. Selain menjimatkan kos, IBS juga mampu mengurangkan tempoh penyiapan suatu pembinaan kerana bahan pembinaan telah disiapkan di kilang.

58 RUJUKA

Badaruddin Mohamed (2002). “Planning for the Children of the Future—The Case of Malaysia”. Proceeding of Conference on Children and the City. Amman: Jordan. December, 11-13. pp.121-129

Berita Harian (2007). “PM jamin harga rumah murah kekal”. Jumaat , 24 Ogos.

Ibrahim Wahab (1991). “Perancangan Bandar-Aspek Kawalan Fizikal dan Kawalan Pembangunan”. Dewan Bahasa dan Pustaka.

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa. “Garis Panduan Dan Piawaian Perancangan Perumahan Kos Sederhana Satu Dan Dua Tingkat”. Kementerian Perumahan dan Kerajan Tempatan Malaysia.

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa (2004). “Garis Panduan Dan Perancangan Susun Atur Yang Optima Bagi Kawasan Perumahan”. Kementerian Perumahan dan Kerajan Tempatan Malaysia.

Jabatan Perangkaan Malaysia (2001). “Laporan Taburan Penduduk Dan Ciri-Ciri Asas Demografi, Banci Penduduk Dan Perumahan 2000” . Jabatan Perangkaan Malaysia.

Kementerian Pendidikan Malaysia (1994). “Pengajian Kejuruteraan Awam Tingkatan 4”. Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kementerian Pendidikan Malaysia (1994). “Pengajian Kejuruteraan Awam Tingkatan 5”. Dewan Bahasa dan Pustaka.

M. David Egan; Penterjemah Mohamed Rashid Embi. et. al (1998). “Konsep Keselamatan Kebakaran Bangunan” . Universiti Teknologi Malaysia.

59 Mazlin Ghazali, Ir. C.T. Sia, Datuk Eddie Chen Edmund Foo and Mohd. Peter Davis (2005).“Reducing The Cost of Land and Infrastructure in Housing Development”.

Mohd Illhami b. Mohd Yusoff (2003). “Kajian Permintaan Rumah Kos Rendah di Daerah Johor Bahru”. Universiti Teknologi Malaysia : Tesis

Mohd Peter Davis, Mazlin Ghazali, Nor Azian Nordin, Michael J. Durak, Gregres Reimann (2005).”Reducing Urban Heat Island Effect with Thermal Comfort Housing and Honeycomb Townships”. Conference on Sustainable Building South East Asia.

Mohd Peter Davis, Mazlin Ghazali, Nor Azian Nordin (2006). “Thermal Comfort Honeycomb Housing”. Universiti Putra Malaysia.

Pelan Struktur Kuala Lumpur 2020 (PSKL 2020) (2004). Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL)

Research and Development Division, KPKT (2001). “Towards Successful Housing Development in Malaysia”. Jabatan Perumahan Negara: Artikel.

60 LAMPIRAN A

Berita Harian 24/08/2007

PM jamin harga rumah murah kekal
KUALA PILAH: Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi semalam memberi jaminan, kerajaan tidak akan menaikkan harga rumah kos rendah kerana ia bertentangan dengan prinsip menyediakan rumah yang mampu dimiliki rakyat. Sehubungan itu, Perdana Menteri meminta Persatuan Pemaju Hartanah dan Perumahan Malaysia (Rehda) mencari kaedah lain untuk mengurangkan kos pembinaan rumah, bukan menaikkan harga yang akan hanya membebankan rakyat berpendapatan rendah. Katanya, banyak aspek boleh dikaji pemaju bagi mengurangkan kos pelaksanaan projek perumahan, seperti menggunakan bahan binaan dan kaedah yang lebih ekonomik, seperti teknologi penggunaan bahan pra-tuang atau Sistem Bangunan Perindustrian (IBS). "Mungkin ada yang kata, sekarang gaji sudah naik, tetapi masa gaji tak naik dulu, mereka tidak mampu beli rumah dan bila gaji dah naik pun, tak mampu juga kerana harga dinaikkan," katanya kepada pemberita selepas majlis pecah tanah kampus tetap Universiti Teknologi Mara (UiTM) cawangan Kuala Pilah di Kampung Beting, Parit Tinggi di sini. Beliau mengulas tuntutan Rehda yang mahu menaikkan harga rumah kos rendah daripada RM42,000 kepada RM60,000 atas alasan terpaksa menanggung kenaikan harga bahan binaan, selain semakan terakhir harga kediaman jenis berkenaan dibuat pada 1998. Perdana Menteri berkata, tuntutan Rehda sekiranya dipenuhi akan menyebabkan golongan berpendapatan rendah yang mahu membeli kediaman sendiri, tidak dapat berbuat demikian. Abdullah juga meminta Rehda mengkaji penggunaan tenaga kerja yang ketika ini dibayar berdasarkan jam bekerja yang mungkin menjadi antara faktor yang meningkatkan kos pembinaan rumah. "Mereka boleh guna sistem IBS... sistem ini membolehkan rumah dibina dengan cepat dan bila cepat siap, pemaju boleh dapat wang dengan lebih cepat "Ikut sistem sekarang, mereka kena tunggu dan ini akan meningkatkan pembiayaan faedah pinjaman bank. "Ada kala, pemaju juga lewat membayar (kepada bank) menyebabkan kos pembinaan akan meningkat. Saya yakin pemaju di Malaysia mempunyai banyak pengalaman dan mampu menyelesaikan perkara ini," katanya. Dalam perkembangan lain, Abdullah meminta Keretapi Tanah Melayu Berhad (KTMB) memulihara stesen lama miliknya, termasuk di Kuala Lumpur walaupun mempunyai kemudahan baru. "Mereka boleh gunakan stesen itu untuk tujuan lain yang boleh membawa keuntungan. Misalnya, mereka boleh buat perubahan dalaman untuk dijadikan hotel seperti Hotel Stesen di Ipoh. Pelancong boleh tinggal di hotel ini dan mudah mendapatkan pengangkutan untuk ke mana saja," katanya. Mengenai tindakan sebuah akhbar Tamil tempatan menyiarkan kartun Nabi Isa memegang botol arak dan rokok yang dilaporkan dimuat turun dari internet, Perdana Menteri mengingatkan pihak berkenaan supaya peka dengan sensitiviti semua kaum. "Jangan buat sesuatu yang sensitif dan tidak dapat diterima orang. Penyiaran kartun Nabi Isa itu bukan saja tidak dapat diterima umat Islam, tetapi saya percaya orang Kristian juga tak dapat terima. Saya ingatkan mereka supaya menghentikan perbuatan ini," katanya.

Petikan Akhbar Berita Harian, 24 Ogos 2007 (Sumber: Arkib Berita Harian)

61 LAMPIRAN B

Pelan Tapak Kajian di Mukim Sungai Petani, Daerah Kuala Muda, Kedah Darul Aman (Sumber Mazlin,2008)

62

LAMPIRAN C

Saiz Compactor dan Ukuran Cul-De-Sac (sumber: www.tsl8.blogspot)

63 LAMPIRAN D

Sistem Grid

Sistem Jejarian

Sistem Perpaipan (Sumber: Pengajian Kejuruteraan Awam, DBP)

64 LAMPIRAN E

LAPORAN TEKNIKAL

A STUDY O COMPARISO OF HO EYCOMB CLUSTER A D TERRACE HOUSI G DEVELOPME T DESIG PLA I G
Nurhasni binti Sharum1 Izudinshah bin Abd. Wahab2 Universiti Tun Hussein Onn Malaysia(UTHM), Johor, Malaysia1 Universiti Tun Hussein Onn Malaysia(UTHM), Johor, Malaysia2
pinkpepper25@gmail.com1 izudin@uthm.edu.my2

Abstract Quality standard of living within housing in particular country usually reflects the nation wellbeing. Despite the increasing demand for housing schemes, the costs for the house sold are also increasing. Housing developers claimed that the increasing of the materials and land cost is one of the main issue that lead to the problem. A novel patent of housing layout, Honeycomb housing which creates small, friendly neighbourhood communities was claimed to be an affordable housing which can maximize the land use and reduce the cost of infrastructure in housing development. This research compares the Honeycomb design with the conventional terrace design in the aspect of housing infrastructure, number of houses, saleable land and green area with a guide from local authorities and regulations. Both layouts were design on a same piece of land based on the guidelines before compared with each other on the variables identified. From the comparison and analysis, it shows that honeycomb housing is not better in all aspects but yet still holding an advantage in saving cost. Key words: housing, terrace, honeycomb, cost 1.2 Objectives of Study The objectives of the study are: o To identify requirement and design guide for housing development o To compare between conventional terrace housing with Honeycomb concept housing based on the quantity of infrastructure elements.

1.0 I TRODUCTIO Rapid industrialization had increased the rate of urbanization and at the same time increasing the demand for housing. The Malaysian population increase from 37% in 1981 to 57% in 2000. On year 2000, 62% of Malaysian population reside in the urban area and forecast will increase by 80% by the year 2020. The rates of urbanization correlate to increases in per capita income and at the same time provide more buying power [1].

1.1. Problem statement Despite the high demand for housing increased, the cost of house also increased. This is caused by the increasing of material cost and labour force dwindling. Apart from that, it also cause by infrastructure cost that needs to be provided based on Local Authority standards [4]. In order to overcome the problem, a new pattern of housing layout was developed which reputed can help in reducing construction cost by deducting infrastructure cost. Honeycomb housing also claimed by the inventor as an alternative to conventional terrace housing as it also increases land use efficiency [6].

1.3 Scopes of Study The study will be focused on technical planning for infrastructure utilities which are: o Road and traffic circulation. o Water supply reticulation system. o Sewerage system o Green area and saleable land

1.4 Contribution of Study The research will produce a comparison between honeycomb and terrace housing which can be use as a guide for developer and home buyer as the comparison to help in evaluating the percentage of land usage and reduction of the quantity of infrastructure elements within the housing development. The findings may help in providing a better cost efficiency comparison for both housing layout.

1

2.0 HOUSI G Demand for housing especially in urban area in Malaysia has increase tremendously. Until the year 2002, 62% of Malaysian lives in urban area and will expected to increase to 80% by the year 2020. The housing policy of Malaysia is to provide Malaysian’s of all income levels, particularly low-income groups, accessibility to adequate, affordable and quality shelter [14].

2.1 Design Guidelines Design guide for the housing were stressed on design standard that should be followed to ensure the entire house built function and comfortable to live. The factors are: o Building – design for every house should have a comfort living as a priority for the occupants to do their daily routine o Infrastructure – effective planned environmental will help to develop socio -economy growth o Landscape – physical planning for every house scheme should give attention to landscape layout to produce beautiful and warm environment

LEGEND : Primary Distributor Road 50 Meter Local Distributor Road 40 Meter Access Road/ROW 30/20 Meter Service Road12 Meter Pedestrian Streets

Figure 2.0: Road Hierarchy [3]

2.1.1 Road System Road system designed should be in accordance to Arahan Teknik (Jalan) 8/86-A Guide on Geometric Design of Roads, ‘Garis Panduan Laluan Kemudahan Utiliti’ (Service Protocol) JPBD 20/97 and ‘Piawaian Perancangan’ – Guideline and Geometric Standard on Network System-JPBD 1/97. Minimum road widths for cul-de-sac system in a housing area are 12m with maximum length not more than 300m for single unit or detach house and 99 m for terrace house [13] . Road hierarchy and road width in a housing area is as shown.

2.1.2 Water Supply Reticulation system for housing area was installed by using loop system. Main pipe are prohibited from buried under the back lane while main water supply pipe was tapping through main access of the development. Reticulation pipe was installed based on guidelines from Water Service Department and Local Authority. Types of pipe used for the reticulation system are Cast Iron (CI), Ductile Iron (DI), Steel, High Density Polyethylene (HDPE) dan Unplasticised Polyvinyl Chloride (UPVC) [13] .

2.1.3 Sewerage System Sewerage system is based on sewerage guidelines and must comply with Sewerage Guideline (SIRIMMS1228). Apart from that, it also has to comply with Design Guideline for Developer on Sewage System Volume 1-5 published by Sewerage Service Department under Ministry of Housing and Local Government, Environmental Department and related technical Departments [13].

2.1.4 Green Area Housing developer should provide 10% of land from the development for green area and recreational purposes for all housing, industrial, trade, tourism and institutional development. The minimum size for green area and recreation is 0.2 hectares (0.5 acres) [3].

2

2.1.5 Residential Lot Design Standard Residential units should have minimum size for basic need and to ensure that occupier feel free and comfortable in conducting daily activity. Any building which adjacent with other building or roads should have a sufficient distance between them to ensure safety, privacy and to prevent noise. The distance should be enough for the building to receive sunlight [3].

12m (40’) 3m

≤ 96m

Figure 2.4 Terrace Housing Layouts [6]

Figure 2.1: Lot size for medium cost residential [3]

2.3 Honeycomb Housing. Honeycomb housing is a novel method of arranging multiple units of houses. The houses are built on triangular land within larger hexagonal-shaped land. Each hexagon is a cul-de-sac containing 5 to 16 houses all surrounding a small community park with large trees shading the road [9].

Figure 2.5 Honeycomb Housing Layouts [9]

Figure 2.2: Front Building Setback With Road Reserve [3]

2.3.1 House’s Shape Honeycomb layouts contain housing whose basic shapes support various combinations of different types of housing units: o Duplex house o Triplex house o Quadruplex house o Sextuplex house *Appendix 1

3.0 METHODOLOGY OF RESEARCH Figure 2.3: Side Building Setback Adjacent With Road Reserve [3] The comparison is based on the actual proposed site in Lot 14214 (PT 473) Mukim Sungai Petani, Daerah Kuala Muda, Kedah Darul Aman (Appendix 2). Both honeycomb and terrace layouts were implemented on the same site based on the requirements and guidelines. The diagram of the methodology is as shown in Appendix 3.

2.2 Terrace Housing. Terrace housing is a row of identical or mirror-image house shared side walls. The houses are laid along a grid lines with 40’ service road in front and narrower back lanes and side lanes and build on rectangular plots of land. Communal areas for schools and civic and religious building, as well as open areas for children’s playground and park are also included [9].

3

4.0 RESULTS A D A ALYSIS 4.1 Analysis of Road etwork The total road area in honeycomb shows a reduction of 0.4%. The reductions in the amount of road area influenced by the road layout in honeycomb housing since it use cul-de-sac as the road network. The houses in honeycomb layout built surrounding road while in terrace layout, the road surround the houses. The inner roads are shorter than outside road. Besides that, the back lane was eliminated from honeycomb layout as it was not useful and did not give any advantage to the residents.

However, even the length of pipe were reduced, there are also disadvantages when applying this system. The quality of water was not as good as in grid system and the consumers are subject to a risk of water shortage when there is maintenance or damaged in the system.

Figure 4.1: Comparison of Water Reticulation System Layout

Table 4.1: Comparison of the Quantity of Reticulation System Figure 4.0: Comparison of Road Layout Item Water Table 4.0: Comparison of the Quantity of Road
Percent Item Terrace Honeycomb Savings of savings Paved road 31645.76 m2 31505.95 m2 139.81 m2 0.4%

Terrace

Honeycomb

Savings

Percent of savings

supply pipe

2276.31m

1594.86 m

681.45m

29.94%

4.2 Analysis of Water Supply Reticulation System The quantity and comparison of water reticulation as shown in table shows that the length of reticulation pipe in honeycomb layout were less than terrace layout of about 29.94%. The grid layout in terrace housing increase the length of the pipe used in the system while honeycomb housing use radial system where it use less pipe [11].

4.3 Analysis of Sewerage System For sewerage system, the reduction of the length of sewer pipe was in terrace housing where it use 1513.46 m pipe compared to honeycomb housing 1764.52 m. The reduction of the length was influenced by the layout of the pipe. The numbers of manhole in terrace housing were 21 units and honeycomb 31 units. Manhole was built at every change of direction, slope, corner, and size [12] .

4

Table 4.3: Comparison of the Quantity of Saleable Land and Green Area
Item Saleable Land Green Area Terrace Honeycomb Advantage Percent of Advantage 2.5%

38294.06m2 4927.05m2

39269.42m2 5338.79m2

975.36m2 411.74m2

7.7%

Figure 4.2: Comparison of Sewerage System Layout

4.5 Analysis of umber of Houses Number of houses obtained from terrace housing is 260 units while honeycomb housing is only 196 units. However when we looked at the average lot size for each house, it shows that honeycomb housing give 26% bigger lot size than conventional terrace housing. This is another advantage from the adoption of honeycomb layout. The density of houses per acre in honeycomb housing also small compared to terrace housing.

Table 4.2: Comparison of the Quantity of Sewerage System
Percent Item Terrace Honeycomb Savings of savings Sewer pipe Manhole 1513.46 m 21 unit 1764.52 m 31 unit 251.06 m 10 unit

Table 4.4: Comparison of the umber of House
Item umber of units umber of units 27 units 20 units 7 units 35% Terrace Honeycomb Advantage Percent of Advantage 24.62%

260 units

196 units

64 units

14.23% 32.26%

per acre Average lot size 147.29 m2 200.35 m2 53.07 m2 26%

4.4 Analysis of Saleable Land and Green Area The total green area measured from honeycomb layout shows advantages of 7.7%. The advantages came from community park located at the centre of the cul-de-sac in the layout. The reduction of road area helps in increasing the area for saleable land. As shown in table below, the honeycomb housing give 2.5% more saleable land compared to terrace housing. This is an advantage especially for developer since they got more land to sell.

5.0 CO CLUSIO From the studies, the results and analysis shows that the application of honeycomb layout in developing a new housing development can increase land use efficiency and reduction in construction cost since a difference in road width and pipe length gives an implication to the cost itself. The reduction of road area in honeycomb layout increasing the amount of saleable land and at the same time reducing the overall construction cost. For water reticulation system, the quantity of pipe used in honeycomb layout reduced compared to terrace layout. However, for the sewerage system, the reductions in the length of the sewer pipe and the number of the

5

manhole were for terrace layout. Terrace housing produce more house but smaller average lot size compared to honeycomb housing. From the layout, we can see that water supply pipe and sewerage pipe laid under road for honeycomb housing layout. Problems might be occur when there is damaged on the pipeline or during maintenance on one or both system. It is suggest restructuring the layout for water supply and sewerage system to prevent the problem in the future. High housing cost nowadays reputedly from the increasing of construction material cost such as cement, steel and timber. Besides that, the government regulation which limits the number of foreign workers from entering Malaysia also reduces the workforce in the industry. Industrialized Building System (IBS) can be an alternative which may able to help reduce construction cost and dependence towards foreign workers. Apart from save cost, the system also saves time and money for the construction industry as it involves the production of housing components in a factory.

[8] Mohd Peter Davis, Mazlin Ghazali, Nor Azian Nordin, Michael J. Durak, Gregres Reimann (2005).”Reducing Urban Heat Island Effect with Thermal Comfort Housing and Honeycomb Townships”. Conference on Sustainable Building South East Asia. [9] Mohd Peter Davis, Mazlin Ghazali, Nor Azian Nordin (2006). “Thermal Comfort Honeycomb Housing”. Universiti Putra Malaysia. [10] Nikmatul Adha Nordin, Wan Rafyah Wan Muhd Zin (2005). Incorporating Children in Neighbourhood Design and Planning”. 8th International Conference of the Asian Planning Schools Association. [11] Kementerian Pendidikan Malaysia (1994). “Pengajian Kejuruteraan Awam Tingkatan 4”. Dewan Bahasa dan Pustaka. [12] Kementerian Pendidikan Malaysia (1994). “Pengajian Kejuruteraan Awam Tingkatan 5”. Dewan Bahasa dan Pustaka. [13] Rancangan Tempatan Kajang 1998-2010/Jilid 2. “Garis Panduan dan Perlaksanaan”. Majlis Perbandaran Kajang. [14] Research and Development Division, KPKT (2001). “Towards Successful Housing Development in Malaysia”. National Housing Department: Article.

6.0 REFERE CES [1] Badaruddin Mohamed (2002). “Planning for the Children of the Future—The Case of Malaysia”. Proceeding of Conference on Children and the City. Amman: Jordan. December, 11-13. pp.121129 [2] Ibrahim Wahab (1991). “Perancangan BandarAspek Kawalan Fizikal dan Kawalan Pembangunan”. Dewan Bahasa dan Pustaka. [3] Jabatan Perancangan Bandar dan Desa (2006). “Garis Panduan Dan Piawaian PerancanganPerumahan Kos Sederhana Satu Dan Dua Tingkat”. Kementerian Perumahan dan Kerajan Tempatan Malaysia. [4] Jackson Malindai (2005). “Masalah Pembinaan Rumah Kos Rendah di Negeri Sabah”. Universiti Teknologi Malaysia: Tesis. [5] M. David Egan; Penterjemah Mohamed Rashid Embi. et. al (1998). “Konsep Keselamatan Kebakaran Bangunan”. Universiti Teknologi Malaysia [6] Mazlin Ghazali, Ir. C.T. Sia, Datuk Eddie Chen Edmund Foo and Mohd. Peter Davis (2005). “Reducing The Cost of Land and Infrastructure in Housing Development”. [7] Mohd Illhami b. Mohd Yusoff (2003). “Kajian Permintaan Rumah Kos Rendah di Daerah Johor Bahru”. Universiti Teknologi Malaysia : Tesis

6

Houses Shape

Appendix 1

Figure 2.4: Quadruplex House [5] Figure 2.2: Duplex House [5]

Figure 2.5: Sextuplex House [5] Figure 2.3: Triplex House [5]

7

Appendix 2

Figure 3.0: Site Plan for the Study

8

Diagram 1 : Chart for methodology of Research
Title Selection
• Cost of construction material increase • Higher house price

Problems Identifications

Scope of Study
Research focused on: • Road and traffic circulation • Water supply reticulation system • Sewerage system • Saleable land and green area

Objectives of Study

Contribution of Study
The research will produce a comparison between honeycomb and terrace housing which can be use as a guide for developer and home buyer. The findings may help in providing a better cost efficiency comparison for both housing layout.

• To identify requirement and design guide for housing • To compare between conventional terrace housing with Honeycomb concept housing

Data Collection Literature Review
Secondary source • Book • Jurnal • Internet • Thesis • Article

Housing

Design Guide
• Size of house and lot • Building setback • Road width

Honeycomb Housing

• Built on triangular land within larger hexagonal-shaped land. • Each hexagon is a cul-desac containing 5 to 16 houses

Basic shape: • Duplex • Triplex • Quadruplex • Sextuplex

Terrace Housing
• Laid along a grid lines. • 40’ service road in front • Build on rectangular plots of land.

Comparison and Discussion
Conclusion made based on: • Literature review and data collection • The draft proposals proposed.

Conclusion

Road Circulation Water reticulation Sewerage system Saleable land and green area • Number of units • • • •

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful