ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ε1. Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με πλευρές α,β,γ τέτοιες ώστε 3α2=β2+γ2.
ˆ <900.
α) Να αποδειχθεί ότι 
β) Να εκφράσετε την διάμεσο ΑΜ ως συνάρτηση της πλευράς α.
Ε2. Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με α= 19 , β=5 και γ=3.
ˆ .
α) Να υπολογίσετε την γωνία 
β) Να υπολογίσετε το εμβαδόν του τριγώνου ΑΒΓ.
γ) Να υπολογίσετε το μήκος του κύκλου του περιγεγραμμένου στο τρίγωνο.
Ε3. Δίνεται τραπέζιο ΑΒΓΔ με ΑΒ ΓΔ.
α) Αν Μ και Ν είναι τα μέσα των βάσεων ΑΒ, ΓΔ αντίστοιχα και Κ τυχαίο
σημείο του τμήματος ΜΝ, τότε να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα ΑΚΔ και ΒΚΓ
έχουν ίσα εμβαδά.
β) Αν Ο είναι το μέσο του τμήματος ΜΝ, να δείξετε ότι ισχύει:
1
(ΑΟΔ)= (ΑΒΓΔ).
4
Ε4. Στο διπλανό σχήμα τα σημεία Μ, Ν είναι μέσα των τμημάτων ΑΓ και ΑΒ
αντίστοιχα. Να αποδειχθεί ότι:
A
(AMB)
α)
=1
(ANΓ)
β) Αν Ρ είναι το σημείο τομής των ΓΝ και ΒΜ τότε
(ΜΡΓ)=(ΡΝΒ).
Μ

Ν
Ρ

Γ

Ε5. Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με α = 5, γ = 3 και Β = 60° .
α. Να αποδείξετε ότι β = 19 .
β. Να βρείτε το είδος του τριγώνου ως προς τιςγωνίες.
γ. Να υπολογίσετε την προβολή της πλευράς β στην γ.
δ. Να υπολογίσετε την διάμεσο μ α .

Ε6. ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ=ΑΓ. Προεκτείνουμε την πλευρά ΒΓ κατά
ευθύγραμμο τμήμα ΓΔ=ΒΓ.
α. Να αποδείξετε ότι: ΑΔ2 = ΑΒ2 + 2ΒΓ2 .
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ
www.georgefrang-math-trip.blogspot.com

B

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

β. Αν Ε σημείο της πλευράς ΑΔ ώστε ΑΕ=2ΕΔ να δείξετε ότι
1
.
(ΓΔΕ) = ΑΒΔ
6

Ε7. Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ εγγεγραμμένο σε κύκλο (Ο,R) ΒΓ=7, ΑΓ=5 και
ΑΒ=3.
ˆ =1200.
α) Να δειχθεί ότι A
7 3
β) Να δειχθεί ότι R=
.
3
γ) Να υπολογισθεί το μήκος του τόξου  .
Ε8. Δίνεται ισοσκελές τραπέζιο ΑΒΓΔ (ΑΒΓΔ) με ΑΒ=α, ΔΓ=7α και
ΑΔ=ΒΓ=5α.
α) Να υπολογισθεί το ύψος του τραπεζίου.
β) Να υπολογισθεί το εμβαδόν το τραπεζίου
ˆ =600. Φέρνουμε την διάμεσο
Ε9. Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ=3, ΑΓ=5 και 
ΑΜ. Να βρεθούν:
α) Η πλευρά ΒΓ.
β) Η διάμεσος ΑΜ.
γ) Η προβολή της διαμέσου ΑΜ πάνω στην ΒΓ.

Ε10. Σε ημικύκλιο διαμέτρου ΑΒ και κέντρου Ο παίρνουμε σημείο Γ ώστε
ΑΓ= 6cm και ΒΓ= 8cm.
α. Αποδείξτε ότι η ακτίνα του κύκλου είναι R=5cm.
β. Να βρείτε το εμβαδόν του τριγώνου ΑΒΓ.
γ. Να βρείτε το εμβαδόν και το μήκος του ημικύκλιου.

Ε11. Σε ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ είναι ΑΒ=10cm ΑΔ=8cm και
Μ τυχαίο σημείο της ΔΓ τότε:
α. Να βρεθούν: i) Το εμβαδόν του ορθογώνιου ΑΒΓΔ.
ii) Το εμβαδόν του τριγώνου ΑΒΜ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ
www.georgefrang-math-trip.blogspot.com

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

β. Αποδείξτε ότι (ΑΔΜ) +(ΒΜΓ) = (ΑΜΒ).
Ε12. Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ=6, ΑΓ=8 κ αι ΒΓ =10.
α) Να δείξετε ότι είναι ορθογώνιο.
β) Να βρείτε το ύψος υ α .
γ) Να βρείτε την προβολή της πλευράς ΑΒ πάνω στην ΒΓ.
δ) Να υπολογίσετε την ακτίνα ρ του εγγεγραμμένου κύκλου .
Ε13. Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και σημείο Δ της πλευράς
ΒΓ τέτοιο ώστε: ΒΔ=3ΔΓ. Αν Μ τυχαίο σημείο της
ΑΔ και ΑΕ το ύψος προς τη ΒΓ να δειχθεί ότι:
1
α) (ΑΔΓ)= (ΑΒΓ).
4
β)

( ) ( )
.

() ()

Α

Μ

Β

E

Ε14. Στο διπλανό σχήμα η ΒΓ είναι διάμετρος
του κύκλου (Ο, R), ΑΒ=6, (ΑΒΓ)=24, ΑΔ ύψος
24
του τριγώνου ΑΒΓ με ΑΔ=
και ΕΗ
5
εφαπτόμενο τμήμα με ΕΗ=λ 3
α) Να αποδείξετε ότι R=5.
β) Να αποδείξετε ότι ΓΕ= R
γ) Να υπολογίσετε το εμβαδόν του μικτό γραμμου (γραμμοσκιασμένου) τριγώνου ΓΗΕ.

Ε15. Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ=γ, ΒΓ=γ 3 και διάμεσο ΓΜ=


.
2

α) Να δείξετε ότι η πλευρά ΑΓ είναι ίση με γ 2 .
β) Να διαπιστώσετε ότι το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ορθογώνιο.
γ) Φέρνουμε το ύψος ΑΔ. Αν ΓΔ είναι η προβολή της ΑΓ στη ΒΓ, τότε να
δείξετε:
 ΓΜΔ   2
 ΓΜΔ   1 .
1.
2.
 ΓΜΒ 3
 ΓΑΒ 3
Ε16. Σε κύκλο (Ο, R) δίνονται οι διαδοχικές χορδές ΑΒ=R 2 και ΒΓ=R 3 .
Να υπολογισθούν συναρτήσει του R:
α) Τα εμβαδά των κυκλικών τμημάτων που ορίζονται από τις χορδές ΑΒ και
ΒΓ.
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ
www.georgefrang-math-trip.blogspot.com

Γ
Δ

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

β) Το εμβαδόν του μικτογράμμου τριγώνου που ορίζεται από τις χορδές
ΑΒ, ΒΓ και το τόξο  .
γ) Η περίμετρος του προηγουμένου μικτογράμμου τριγώνου.
Ε17. Έστω παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ και Μ, Ν τα μέσα
των πλευρών του ΒΓ και ΓΔ αντίστοιχα. Να δείξετε ότι:
(  )
α) (  ) 
4
(  )
β) ( ) 
8
Δ
3(  )
γ) (  ) 
8

A

B
Μ
Ν

Γ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Ε18. Στο διπλανό σχήμα το
τμήμα PE είναι εφαπτόμενο
του κύκλου και οι ΡΒ και
ΡΔ τέμνουσες αυτού. Αν
ΑΒ = 9 , ΡΓ = 4 και ΓΔ =
5, τότε:

E

P
Α
Γ

Β
α)

β)

Να υπολογίσετε το ΡΑ

Το ΡΕ είναι ίσο με:
Α. 9 ,
Β. 5,
Γ. 4,

Δ
Δ. 3,

Ε. 6.

(ΙΟΥΝΙΟΣ 1999)

Ε19. Δίνεται ορθογώνιο τραπέζιο

A  Δ  90ο ,

ΑΒΓΔ

με

ΑΒ//ΓΔ,

ΑΒ<ΓΔ,

ΑΒ=4, ΑΔ=3, ΒΓ=5.

Να υπολογίσετε:
α)
την προβολή της ΒΓ πάνω στην ΔΓ
β)
το εμβαδόν του τραπεζίου ΑΒΓΔ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ
www.georgefrang-math-trip.blogspot.com

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

γ) το εμβαδόν του τριγώνου ΔΒΓ

(ΙΟΥΝΙΟΣ 2000)

Ε20. Σε κύκλο (Ο,R) είναι εγγεγραμμένο ισόπλευρο τρίγωνο ΑΒΓ με πλευρά
ΑΒ=15.
Να υπολογίσετε:
α)
την ακτίνα R του κύκλου
β)
το εμβαδόν του κυκλικού δίσκου (O,R)
(ΙΟΥΝΙΟΣ 2000)
Ε21. Δίνεται κύκλος (O,R) και μια διάμετρός του ΑΒ. Από ένα σημείο Μ
του κύκλου, διαφορετικό των Α και Β, φέρουμε κάθετη στη διάμετρο ΑΒ,
που τέμνει τον κύκλο στο σημείο Ζ και τη διάμετρο στο σημείο Δ. Επί της
ΑΒ θεωρούμε το ευθύγραμμο τμήμα ΟΓ=ΟΔ και φέρουμε τη ΜΓ, που
τέμνει τον κύκλο στο σημείο Ε. Να αποδείξετε ότι:
α)

ΜΔ2  ΑΔ  ΔΒ

β)

ΜΓ  ΓΕ  ΜΔ  ΔΖ  R2  ΟΔ2 .

γ)

ΜΓ 2  ΜΔ2  2( R2  ΟΔ2 )

δ)

ΜΓ
ΜΔ
R2  ΟΔ2

2
ΓΕ
ΔΖ
R2  OΔ2
(ΙΟΥΝΙΟΣ 2000)

Ε22.
α.
β.
γ.
ΒΓ.

Τα μήκη των πλευρών ενός τριγώνου ΑΒΓ είναι ΑΒ=6, ΒΓ=12 και ΓΑ=8.
Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο αυτό είναι αμβλυγώνιο.
Να υπολογίσετε το μήκος της διαμέσου ΑΜ.
Να υπολογίσετε το μήκος της προβολής της διαμέσου ΑΜ στην πλευρά
(ΙΟΥΝΙΟΣ 2001)

Ε23. Θεωρούμε τρεις διαδοχικές γωνίες
ώστε

^ έτσι
^ , zOx
^ , yOz
xOy

^ =150. Στις ημιευθείες Ox, Oy, Oz παίρνουμε τα
^ = yOz
xOy

σημεία Α, Β, Γ αντίστοιχα έτσι ώστε ΟΑ=2, ΟΒ=4 και ΟΓ=6.
α. Να υπολογίσετε το εμβαδό ΕΟΓΑ του τριγώνου ΟΓΑ.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ
www.georgefrang-math-trip.blogspot.com

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

β.

Ε ΟAΒ
Ε OBΓ

Να υπολογίσετε το λόγο των εμβαδών

.
(ΙΟΥΝΙΟΣ 2001)

Ε24. Δίνεται ημικύκλιο κέντρου Ο και διαμέτρου ΑΒ=2R. Στην προέκταση
του ΑΒ προς το Β, θεωρούμε ένα σημείο Γ, τέτοιο ώστε ΒΓ=2R. Από το Γ
φέρνουμε το εφαπτόμενο τμήμα ΓΕ του ημικυκλίου. Η εφαπτομένη του
ημικυκλίου στο σημείο Α τέμνει την προέκταση του τμήματος ΓΕ στο σημείο
Δ.
α.

Να αποδείξετε ότι ΓΕ =

β.

Να αποδείξετε ότι ΓΑΓΟ=ΓΔΓΕ .

γ.

Να υπολογίσετε το τμήμα ΓΔ συναρτήσει του R.

δ.

Να υπολογίσετε το άθροισμα των εμβαδών των μικτόγραμμων
τριγώνων ΒΓΕ και ΑΔΕ συναρτήσει του R.
(ΙΟΥΝΙΟΣ 2001)

2 2

R.

Ε25. Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με
α.
β.

.

Να αποδείξετε ότι α2 = β2 + γ2 + βγ.
Αν επιπλέον ισχύει β = 2γ, να αποδείξετε ότι η διάμεσος μα του

παραπάνω τριγώνου ΑΒΓ είναι ίση με

γ 3
2

.
(ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ 2001)

Ε26. Δίνεται ισόπλευρο τρίγωνο ΑΒΓ πλευράς α εγγεγραμμένο σε κύκλο
κέντρου Ο. Στην πλευρά ΒΓ θεωρούμε το σημείο Ε έτσι ώστε ΕΓ =
προεκτείνουμε την ΑΕ που τέμνει τον κύκλο στο σημείο Ζ.
α.

Να αποδείξετε ότι ΑΕ =

α 7
3

α
3

και

.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ
www.georgefrang-math-trip.blogspot.com

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

2 7 α

β.

Να αποδείξετε ότι ΕΖ =

γ.

Να βρείτε το λόγο των εμβαδών των τριγώνων ΑΕΒ και ΓΕΖ.

21

.

(ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ 2001)
Ε27. Τρίγωνο ΑΒΓ είναι εγγεγραμμένο σε κύκλο (Ο,R). Η πλευρά ΑΒ είναι
ίση με την πλευρά λ4 του εγγεγραμμένου στον κύκλο (Ο,R) τετραγώνου και η
πλευρά ΑΓ είναι ίση με την πλευρά λ6 του εγγεγραμμένου στον κύκλο (Ο,R)
κανονικού εξαγώνου. Φέρουμε το ύψος ΑΗ του τριγώνου ΑΒΓ.
α. Να υπολογίσετε τις γωνίες του τριγώνου ΑΒΓ.
β.
γ.

δ.

Να αποδείξετε ότι

AH 

Να αποδείξετε ότι ΒΓ =

R 2
2

.

R 2 6
2

.

Με κέντρο την κορυφή Β και ακτίνα ΒΑ γράφουμε κύκλο, ο οποίος
τέμνει την πλευρά ΒΓ στο σημείο Δ, και με κέντρο την κορυφή Γ και
ακτίνα ΓΑ γράφουμε κύκλο, ο οποίος τέμνει την πλευρά ΒΓ στο σημείο
Ε. Να υπολογίσετε τα εμβαδά των καμπυλόγραμμων τριγώνων ΑΒΕ και
ΑΓΔ ως συνάρτηση της ακτίνας R.
(ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ 2001)

Ε28. Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με πλευρές α, β, γ και διάμεσο ΑΜ = μα. Αν
ισχύει η σχέση

2μ2α  βγ 

α2
,
2

α.

να αποδείξετε ότι α2 = β2 + γ2 - βγ,

β.

να υπολογιστεί η γωνία A .

^

(ΙΟΥΝΙΟΣ 2002)

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ
www.georgefrang-math-trip.blogspot.com

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ε29. Στο σχήμα που ακολουθεί, δίνεται κύκλος (Ο,R) διαμέτρου ΒΓ και
ημιευθεία Βx τέτοια, ώστε η γωνία ΓΒx να είναι 30ο. Έστω ότι η Βx τέμνει
τον κύκλο στο σημείο Α. Φέρουμε την εφαπτομένη του κύκλου στο Γ, η οποία
τέμνει τη Βx στο σημείο Ρ.

x
Α

Ρ

0

Β

30

Ο

Γ

Να αποδείξετε ότι:
α.

ΑΓ = R.

β.

PBΓ
PAΓ

γ.

ΡΓ 

= 4.

2R 3
.
3

(ΙΟΥΝΙΟΣ 2002)
Ε30. Στο σχήμα που ακολουθεί, σε τετράγωνο ΑΒΓΔ πλευράς 7 cm,
εγγράφουμε τετράγωνο ΕΖΗΘ έτσι, ώστε:
ΑΕ = ΒΖ = ΓΗ = ΔΘ = 3 cm.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ
www.georgefrang-math-trip.blogspot.com

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η

Δ

Θ

Γ

Κ

Ζ
Λ

Α

Β

Ε

α.
β.

Να βρεθεί το εμβαδόν του τετραγώνου ΕΖΗΘ.
Να υπολογίσετε το εμβαδόν του τριγώνου ΕΒΖ και να αποδείξετε
ότι η ακτίνα του εγγεγραμμένου κύκλου (Λ , ρ) στο τρίγωνο ΕΒΖ
είναι ρ = 1cm.
γ. Εάν (Κ, R) είναι ο εγγεγραμμένος κύκλος στο τετράγωνο ΕΖΗΘ, να
υπολογίσετε το λόγο του εμβαδού του κύκλου (Κ, R) προς το
εμβαδόν του κύκλου (Λ , ρ).
(ΙΟΥΝΙΟΣ 2002)
Ε31. Δίνεται τετράγωνο ΑΒΓΔ πλευράς 4cm . Με διαμέτρους ΑΔ και ΒΓ
γράφουμε κύκλους που εφάπτονται στο σημείο Μ, όπως φαίνεται στο σχήμα:
Να υπολογίσετε:
α. Το εμβαδόν του τριγώνου ΜΚΒ , όπου Κ το μέσο της ΒΓ.

β.

Το εμβαδόν του μικτόγραμμου τριγώνου ΑΜΒ.
(ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ 2002)

Ε32. Σε τρίγωνο ΑΒΓ με πλευρές
αποδείξετε ότι:

α , β , γ

ισχύει 3β2+2γ2 = 2α2. Να

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ
www.georgefrang-math-trip.blogspot.com

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

α.

Ισχύει η σχέση

μ2α 

α 2 - β2

α.
β.
γ.

A

, όπου μα η διάμεσος στην πλευρά

4

> 90.

Η προβολή ΜΔ της διαμέσου ΒΔ στην πλευρά β είναι ίση με

3
β
4

.

(ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ 2002)

Ε33. Τετράγωνο ΑΒΓΔ πλευράς α είναι εγγεγραμμένο σε κύκλο (Ο,R) .
΄Εστω Ε ένα σημείο της ΑΔ , τέτοιο ώστε ΑΔ =

3 ΑΕ

και Ζ το

σημείο τομής της προέκτασης της ΒΕ με τον κύκλο.
α.

Να εκφράσετε το ευθύγραμμο τμήμα ΒΕ ως συνάρτηση της πλευράς α
του τετραγώνου.

3 3
α
6

β.

Να αποδείξετε ότι ΕΖ =

.

γ.

Να βρείτε, ως συνάρτηση του α , το εμβαδόν του κυκλικού τμήματος


Δ ΟΖ

που περιέχεται στην κυρτή γωνία

.

(ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ 2002)
Ε34. Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με πλευρές α, β, γ τέτοιες, ώστε να
ισχύει β 2 +γ 2 =3α 2 . Αν η διάμεσος ΑΜ τέμνει τον περιγεγραμμένο
κύκλο του τριγώνου ΑΒΓ στο Ε,
α. να
εκφράσετε
τη
διάμεσο
ΑΜ
ως
συνάρτηση
της
πλευράς α
β.

να αποδείξετε ότι ΑΜ·ΑΕ =

3α 2
2

.

(ΙΟΥΝΙΟΣ 2003)
Ε35. Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ=ΑΓ=1 και ΒΓ=

3.

Να υπολογίσετε:
α.

τη γωνία

A

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ
www.georgefrang-math-trip.blogspot.com

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

β.
γ.

το εμβαδόν του τριγώνου ΑΒΓ
τη διάμεσο ΒΜ = μβ .

(ΙΟΥΝΙΟΣ 2003)
Ε36. ισόπλευρο τρίγωνο ΑΒΓ, πλευράς α. Στις πλευρές ΑΒ, ΒΓ, ΓΑ
παίρνουμε αντί-στοιχα τα σημεία Δ, Ε, Ζ τέτοια, ώστε να είναι ΑΔ = ΒΕ = ΓΖ
=

1
3

α , όπως στο διπλανό σχήμα.

Να υπολογίσετε
συνάρτηση του α:

το

εμβαδόν

ως

α.

του τριγώνου ΑΔΖ

β.

του τριγώνου ΔΕΖ

γ.

του περιγεγραμμένου κύκλου στο
τρίγωνο ΑΒΓ.

Ε37. Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με

(ΙΟΥΝΙΟΣ 2003)

ΑΓ  2 3 , ΒΓ = 1 και γωνία Γ = 30.

α.

Να αποδείξετε ότι ΑΒ =

β.

Να υπολογίσετε τη διάμεσο ΓΜ = μγ .

7 .
(ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ 2003)

Ε38. Δίνεται κύκλος (Ο,R) και σημείο Α, ώστε OA  R 13 . Από το
σημείο Α φέρουμε τέμνουσα ΑΔΕ του κύκλου που τέμνει αυτόν στα σημεία Δ
και Ε. Αν ΑΔ = 2ΔΕ, να υπολογίσετε:
α. τη χορδή ΔΕ, ως συνάρτηση του R .
β.

το λόγο των εμβαδών

(OΑΔ ) .
(ΟΕΔ)
(ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ 2003)

Ε39. Δίνεται κύκλος (Ο,R) και μία διάμετρός του ΑΓ. Η μεσοκάθετος της
ακτίνας ΟΑ τέμνει τον κύκλο στα σημεία Β, Δ, όπως στο παρακάτω σχήμα.

ΒΔ  R 3

α.

Να αποδείξετε ότι

.

β.

Να υπολογίσετε, ως συνάρτηση του R, το εμβαδόν του τετραπλεύρου
ΑΒΓΔ .

γ.

Να υπολογίσετε, ως συνάρτηση
γραμμοσκιασμένου κυκλικού τμήματος.

του

R,

το

εμβαδόν

του

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ
www.georgefrang-math-trip.blogspot.com

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

(ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ 2003)
Ε40. Δίνεται κανονικό πολύγωνο Α1 Α2 ... Αν εγγεγραµµένο σε κύκλο µε
κέντρο Ο και ακτίνα R. Aν η γωνία του πολυγώνου είναι φν = 150ο, να βρείτε:
α. Τον αριθµό των πλευρών του πολυγώνου.
β. Την κεντρική γωνία του πολυγώνου ων .
γ. Το εµβαδόν του πολυγώνου συναρτήσει της ακτίνας R.
(ΙΟΥΝΙΟΣ 2004)
Ε41. Δίνεται οξυγώνιο τρίγωνο ΑΒΓ µε µήκη πλευρών γ=2, β=1+

2 και

εµβαδόν
(ΑΒΓ) =

βγ 2
.
4

α. Να αποδείξετε ότι το µήκος της πλευράς α =

3.

β. Να υπολογίσετε την ακτίνα R του περιγεγραµµένου κύκλου του τριγώνου
ΑΒΓ.
γ. Να υπολογίσετε το µήκος της προβολής της πλευράς ΑΒ πάνω στη πλευρά
ΒΓ.
(ΙΟΥΝΙΟΣ 2004)
Ε42. Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ( Aˆ = 90ο ) µε µήκη πλευρών ΑΒ=R και
ΑΓ= R

3 .

Γράφουµε τους κύκλους (Β, R) και (Γ, R 3 ).

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ
www.georgefrang-math-trip.blogspot.com

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Nα υπολογίσετε:
α. Το µήκος της πλευράς ΒΓ συναρτήσει του R.
β. Τις γωνίες Bˆ και Γˆ .
γ. Το εµβαδόν του τετραπλεύρου ΑΒΔΓ συναρτήσει του R.
δ. Το εµβαδόν του κοινού µέρους των δύο κύκλων συναρτήσει του R.
(ΙΟΥΝΙΟΣ 2004)

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ
www.georgefrang-math-trip.blogspot.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful