POS 1 –АРМИРАНОБЕТОНСКА МОНТАЖНА ТАЛПА

1. АНАЛИЗА НА ТОВАРИ
1.1 Постојани:
-

Сопствена тежина: 0,1⋅ 0,5 ⋅ 25,0 = ............................. g= 1,25 kN/m’

1.2 Променливи: p2 ⋅ 0,5 = 5,8 ⋅ 0,5 = .............................................. p= 2,90 kN/m’
2. СТАТИЧКА ПРЕСМЕТКА

g ⋅ l 1,25 ⋅ 6,0
=
= 3,75kN
2
2
p ⋅ l 2,90 ⋅ 6,0
=
= 8,70kN
Rp =
2
2
Rg =

1

..0 ⋅ 25.12 ⋅ 1.3 ÷ 13....6kN 2 2 p ⋅ l 1....0 kN/m’ - Дополнителни постојани товари: ......60 kN/m’ 2. p= 1.... СТАТИЧКА ПРЕСМЕТКА g ⋅ l 4...0 = .......8) ⋅ 600..0 Rp = = = 4.0 = 10....0 m.................... = 1...1 Постојани: - Сопствена тежина: 0.........2 kN/m’ ___________ g= 4........8kN 2 2 Rg = Добиените вредности на реакциите припаѓаат на фиктивна лента од плочата со широчина b= 1.6 ÷ 0..............0 = = 12...6 ÷ 0.........7 cm 35 35 усвоено : dp = 12........ 2 .POS 2 – АРМИРАНОБЕТОНСКА ПЛОЧА 1 1 ⋅ (0...2 kN/m’ 1.....6 ⋅ 6........8) ⋅ L t = ⋅ (0..2 ⋅ 6.. = 3.....0cm dp ≈ 1.............2 Променливи: .... АНАЛИЗА НА ТОВАРИ 1............

8 ⋅ d2 ≈ 0.9cm 10 10 усвоено : d2 = 80.43 .0cm.71 900 100 L ⎞ ⎛ 460 460 ⎞ ⎛L =⎜ 3 ÷ 3 ⎟=⎜ ÷ = 46.POS G – АРМИРАНОБЕТОНСКА ГРЕДА 300 10 = 18. b2 = 50.5cm 10 ⎟⎠ ⎝ 8 10 ⎠ ⎝ 8 α = arctg d1.8 ⋅ = 75.min усвоено : d1 = 55. β = arctg = 5.0 ÷ 57.43 cos α = 0.0cm L1 ⋅ 3 . b1 = 50.0cm 1 1 900 ⋅ cos18.0cm.

..............6 ⋅ cos5... = 0..............43 Дел B-A: - Сопствена тежина на греда со препуст: ......2 kN Претпоставена тежина на ограда од 0...............0 - g’’’ = 15..............................7 kN/m’ 4 ...................5 ⋅ 0........................................9 kN/m’ cos5...................0 = ......71 g’ = 32.4 ⋅ 0.1 Постојани: Дел E-D: - - Сопствена тежина на конзолна греда: 1 0.......... = 25.....0 kN/m’ 9.............................75 = ... Fo= 4.....5 ⋅ 25..........5 ⋅ 0..0 = ..........17 ⋅ 0................................................5 kN/m’ - Сопствена тежина на скалници: 0.55 ⋅ ⋅ 25...5 kN/m’ cos18.....................2 kN/m’ Дел D-B: - Сопствена тежина на греда со препуст: 1 0. АНАЛИЗА НА ТОВАРИ 1...9 kN/m’ i Тежина на оградаi: 2 ⋅ 3......3 kN/m’ Влијание од POS 2: 2 ⋅ 12...9 kN/m’ 2 Влијание од POS 1: 1 2 ⋅ 18 ⋅ ⋅ 3... = 6........71 1 = .............8 ⋅ ⋅ 25.......... g’’= 10................... g’’= 10.. = 15....................0 = ...7 = .0 ⋅ 0......50 ⋅ 0....1....

...........5 = .7 ⋅ / ⋅ 0.............................................2 Променливи: Дел Е-D: - Влијание од POS 2: 2 ⋅ 4..............8 kN/m’ 5 ...... p’’= 34....71 Дел B-A: - Влијание од POS 1: 2 8...6 kN/m’ cos5............1............................8 ⋅ 1 = . p’= 9...

6 ⋅ 8.4 ⋅ + 4.1.5 ⋅ 2.0 + 32.2 ⋅ RA = ) 9.2 ⋅ 2.0 2.8kN од ΣMB = 0 ⇒ 9.6kN од ΣX = 0 ⇒ RHB = RHA = 86.0 2 2 2 2 R VA ⋅ 90 − 86.6 ⋅ =0 2 2 1 9.6 + )=0 2 cos18.2 + 10.2 ⋅ 9.0 − ⋅ RB + 26.2 ⋅ 4.4 ⋅ 9.6 ⋅ (9.5 ⋅ 2.0 + 10.9 = 26.2 ⋅ 9.43 2 2 4.5 ⋅ − 32.43 = 260.3kN контрола : ΣY = 0 150.2 ⋅ 4.9kN = 410.0 2.62 V ⋅ (86.5 ⋅ 2.9kN 6 .0 ⋅ + 2 2 2.0 9.0 ⋅ 10.5 ⋅ 2.0 ⋅ (9.2.7 ⋅ sin18.0 2 RB = 274.0 + 26.4 ⋅ 9.02 2.0 ⋅ + 4.0 + 10.7kN RHB = 274.8kN RBV = 274.2 ⋅ 4.0 − 2.0 + )+ cos18.6 +32.8 ⋅ 3. СТАТИЧКА ПРЕСМЕТКА 2.0 − 26.6 410.0 + 32.6 = 26.8 ⋅ 3.43 9.43 = 86.0 ⋅ − 32.0 ⋅ R VA = 150.02 2.7) RB = 9.7 ⋅ cos18. Постојани товари g" + g'" = 10.3 + 260.4 ⋅ 9.2 ⋅ 2.02 ⋅ (26.02 2.4 ⋅ − 10.4kN / m' ΣMA = 0 ⇒ 9.0 + 4.0 2.5 + 15.2 ⋅ + 32.0 + 10.6 +32.

71 = −147.43 = −129.60 − 86.43 − 86.0 ⋅ sin18.3 − 4.3kN M = 150.0kNm ⇒ 115.1kNm 2 N = −129.2 ⋅ 4.0 ⋅ cos18.6 ⋅ 7 .71 = −14.4kN D ÷D : 4.4 ⋅ x ⋅ cos18.2 ⋅ cos5.8 ⋅ 3.3 ⋅ sin18.4 ⋅ cos18.0 = 23.60m 26.0 − 26.2 ⋅ cos18.1 − 26.3 ⋅ cos18.60 ⋅ sin18.4kN M = −32.8 ⋅ sin18.43 за x = 4.60 ⋅ 4.5kN BL ÷BL : 9.53 − 26. y = x itgα = 4.1 − 26.1kNm N = NBL = −54.60.6 ⋅ cos18.4 ⋅ 9.1 = 4.6 = −340.9kN T = 150.43 = −110.3kN N = −129.43 = −91.0kNm N = −150.1kN C ÷C : x=? T = 0.0 ⋅ BD ÷BD : M = MBL = 23.4 ⋅ 9.8kN T = −110.3 − 4.43 = −54.0 − 86.4 ⋅ 4.9 + 26.60itg18.43 − 86.6 ⋅ sin5.4 ⋅ 9.3 ⋅ 4.7 = 160.8 ⋅ 1.Определување на внатрешни статички големини во карактеристични пресеци: A÷A : M = 0.43 = 115.43 = 0 115.43 = 1.43 + 274.8kN T = 115.3 ⋅ 9.7kNm 2 N = −32.7kN T = −110.9 + 26.2 ⋅ 4.60 2 M = 279.53m x= M = Mmax = 150.4 ⋅ 4.

Дијаграми на внатрешни статички големини од постојани товари: 8 .

6 ⋅ 4.0 − cos18.02 R VA = ) ⋅ (59.7) 9.6 ⋅ 9.8kN RBV = 189.02 ⋅ (34.6 2.62 2.8 ⋅ 3.6 )=0 ⋅ RB + 34.4kN = 357.6 ⋅ 4.0 ⋅ =0 2 2 2 1 9.8 ⋅ + 9.6 357.0 + 2.4 = 34.2.6 ⋅ − 9.43 = 179.0 − 59.8 ⋅ 9.4kN од ΣX = 0 ⇒ RHB = RHA = 59.8 ⋅ + 9.6 ⋅ 8.0 − 34.0 + 179.0 − 9. Променливи товари: од ΣMA ⇒ − 9.6 ⋅ + 9. 8 ⋅ 3.0 + 34.1kN RB = RHB = 189.43 2 2 cos18.0kNm контрола : ΣY = 0 178.0 4.6 ⋅ (9.0 2 RB = 189.8 ⋅ 9.1⋅ cos18.6 ⋅ 2.2.43 = 59.8kN од ΣMB = 0 ⇒ 9.0 + 9.6 ⋅ 4.0 ⋅ 2.1⋅ sin18.0 ⋅ R VA = 178.0 2.0 9.4kN 9 .8 ⋅ 9.43 9.02 2.0 ⋅ + 9.0 2 2 2 R VA ⋅ 9.

0 ⋅ BD ÷ BD : M = MBL = 13.0 + 34.8 ⋅ cos18.71 = −43.6 ⋅ 4.8 ⋅ 4.6 ⋅ sin5. y = 1.8 ⋅ 9.0kN C ÷C : за x = 4.1 + 189.8 ⋅ 9.0 ⋅ cos18.8 ⋅ 3.43 = −14.62 − 59.0 − 34.62 = 358.9kN M = −9.0 − 34.0 ⋅ 9.8 ⋅ sin18.62 ⋅ sin18.8kN M = 178.9kNm 2 N = −113.0kN T = −147.0kNm N = −178.43 = −113.0kN D ÷D : 4.43 − 59.0kN T = 150.6 = −101.54 − 34.62m.0 + 34.43 − 59.6 ⋅ cos5.0 ⋅ 4.0 = 13.54m 4.1kN M = 178.71 = −4.2kN T = 150.0kN T = 178.43 = 150.43 = −147.0 ⋅ sin18.0 − 34.0 ⋅ sin18.62 = −10.62 ⋅ BL ÷ BL : 9.43 = −62.0 − 59. 6 ⋅ 10 .8 ⋅ 4.Определување на внатрешни статички големини во карактеристични пресеци: A÷A : M = 0.8 ⋅ 4.4kN T = −9.6kN 2 N = −9.1 = 42.8 ⋅ 9.6 ⋅ 4.8 ⋅ 1.0 ⋅ cos18.6 ⋅ 4.2kNm N = NBL = −14.2kNm 2 N = −113.

Дијаграми со внатрешни статички големини од променливи товари: 11 .

0 ⋅ 80.0 = 9.1. 12 .1> 50 − 25 ⋅ B = 50 − 25 ⋅ = 25 B Mg + Mp 23.2 ⎧ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎨ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎩ λi = 41.15m Ng + Np 91.1< 75 d 80 e 3.1> 25 e 415 = = 5.1 25 < λi < 75 λi = Екцентрицитет во пресек од средната третина од ефективната-критична должина на извиткување (пресек C÷C): M + Mp 279.0 949 = 41.5 ⋅ 41.0 ⋅ 80.1 + 13. а λ i = 41.19 > 3.03 = = 23.RA 400/500-2) Проверка на стабилноста: 9.1 23.19 > = 1.5 + 62.43 imin = Jmin 40.0 ⋅ cos18. ДИМЕНЗИОНИРАЊЕ 3.49m lk = β ⋅ l = 1.1< 75 d 75 MgA + MpA 0+0 λi = 41. ДИМЕНЗИОНИРАЊЕ POS-G (МБ30.3.5 и λi = 41.92.1 A 40.2 ⇒ не е потребен доказ на стабилноста.1 = 5.3 + 358.9 e= g = = 4.

4 ⋅ ( 2 2 = 119987.8 ⋅ ( −62.6) = 2 90.8 + 2.монтажна арматура: 4Ø12 + 4Ø16 со Аvk= 12.4 + 0.8 + 0.5) + 1.886 ⋅ 86.• Пресек C÷C: Mu = 1.8 ⋅ 358.0kNm Момент што може да го прифати пресекот како еднократно армиран: h Mu1 = ( * )2 ⋅ b kn k n* = 1.4cm b 40.9 = 1092.0‰) Mu1 = 2070.4 ⋅ ( 90.5‰ и εa = 3.90 = 1.9kNm Nu = 1.0 ⋅ 40.6 ⋅ 279.2cm2 100 Усвоено: .0 dpot = 84.614 ⋅ = 84.0 = 7.4 Aa = − u = − = 32.0 d − 3.201 (прочитано за εb = 3.20 ⋅ 90.7cm2 σ v ⋅ k z ⋅ h σv 40 ⋅ 0.6) = Mau = Mu + Nu ⋅ ( − a) = 109290 + 258.0kNm = Mau => Пресекот се армира еднократно: Mau N 120000 258.0 − 3.4 40 A min = 0.3 + 1.8kNcm = 1200.74cm2 RA400/500-2 13 .5cm2 RA400/500-2 .6 ⋅ ( −91.4kN hpot = k h ⋅ Mu 1092.1kNm > 1200.0 = 88.2) = −258.0cm ⇒ hvist = 109290 + 258.главна арматура: 11Ø20 со Аvk= 34.0cm Усвоено : d = 90.

3kN τu = Tmu Tmu 441.05 + 47.14kN / cm2 = 1.9) + 2.24) ⋅ 2.0 = 0.4 τr < τu < 3τr 1.0cm2 = A min => Kонструираниот пресек може без проблем да го прими најнеповолното влијание на аксијалната сила.9 ⋅ 86.6 ⋅ 110.9 ⋅ 86.0 ⋅ 40.0 = 36.3MPa Tru = Tmu − Tbu 1 1 ⋅ (3 ⋅ τr − τu ) ⋅ bo ⋅ k z ⋅ h = ⋅ (3 ⋅ 0.0) = −484.3 + 1.vk = 47.8kN 484.0cm2 100 A a. за: Θ=45о.0 ⋅ 2 ctg45 = 0.0 => A min = ⋅ 90.1 = 441.0kN / cm2 Максимална аксијална сила која што може да ја прими пресекот: maxN = A b ⋅ fb + A a ⋅ σq = (90.5kN Tbu = Tru = 441.• Пресек А÷А: Пресекот е центрично притиснат => ⇒ ε a < 0‰ ⇒ Nu = 1.0 = = 9172. eu=10.1MPa < 1.4MPa < 3.24 ⋅ 40.0 − 47.1⋅ ( −113. m=2 T ⋅e 1 145.13=2.50 + 12.0 cm.9 ⋅ 86.2 ⋅ 40.0 ⋅ 10.4 ⋅ 40.24 cm2 Дозволено напрегање на гмечење во арматурата: max σq = σv = 400MPa = 40.0 ⋅ 0.11 − 0.3 − 295.74 = 47.3 = = = 0.1kN Вкупна површина на веќе усвоена арматура од пресек C÷C: A a.5 = 145.0 ⋅ 40.4 = 2 2 = 295.8kN Трансверзалната сила се прифаќа само со узенгии.vk = 34.23cm2 min A u = min μu ⋅ b ⋅ eu = 0.8kN maxN = 9172.24cm2 > 36. • Осигурување од коси главни напрегања: Пресек B÷B: Tmu = 1.0 ⋅ 0.8 ⋅ 147.14) ⋅ 40.26 cm2 RA400/500-2 14 .4MPa bo ⋅ z bo ⋅ k z ⋅ h 40.8 ⋅ 10 1 = ⋅ = A au = ru n ⋅ z ⋅ σv ⋅ m ctgΘ 0.8cm2 100 Усвоено узенгии: uØ12/10/20 cm со Avk=2·1.9 ⋅ ( −129.1kN = Nu ⇒ 1.

• РАСПОРЕД НА УСВОЕНА АРМАТУРА 15 .

370 k h = vist = Mu 72800 190.153 ⋅ 46.614 ⋅ = 31.Пресек D÷D: ⎧b = bo + 20dp ≤ l ⎧ b = 40.4 = 2.944 ⎪ε = 10.0 + 20.2cm Усвоено: d=50.7 + 1.0 cm => hvist=46.0cm = dp ⇒ => пресекот работи како правоаголен Aa = Mu 72800 = = 41.0 ⋅ 12.0 dpot = 31.4 cm h 46.0 < 600.0kNm hpot = k h ⋅ Mu 72800 = 1.4 A min = 0.944 ⋅ 46.0‰ ⎪ k = 0.0 cm2 100 Усвоено: 11Ø22 со Avk= 41.8‰ ⎪ ⎪ за ⎨ k h = 2.4 = 7.0 = 280.1cm < 12.0 < 600.0 b ⎧ МБ30 ⎧εb = 1.0 + 0.153 ⎩ a ⎩ x x = k x ⋅ hvist = 0.0 ⎪ ⎪ b = 600cm b=l ⎩ ⎩ b = 190.25l ≤ l ≡ ⎨b = 40.0cm Mu = 1.6cm b 190.0 + 0.0 ⎪ ⎪ од ⎨b = bo + 0.0 = 190.81 cm2 RA400/500-2 16 .8 + 0.0 = 4.291 ⇒ ⎨k z = 0.8 ⋅ 101.25 ⋅ 600.0 ⋅ 0.6 ⋅ 340.8 = 35.55cm2 σ v ⋅ k z ⋅ hvist 40.6 + 2.6 = 728.20 ⋅ 40.0 ⋅ 50.

26 cm2 RA400/500-2 • РАСПОРЕД НА УСВОЕНА АРМАТУРА 17 .944 ⋅ 46.9kN τu = Tmu 314.0 1 = ⋅ = A au = ru u ⋅ z ⋅ σv ⋅ m ctgΘ 0.13=2.4kN Tru = Tmu − Tbu = 314.0 = 0. Θ=45o T ⋅e 1 183.0 ⋅ 2 ctg45 = 0. m=2.18) ⋅ 40.4 = 183.0 ⋅ 0.5 ⋅ 10.0 ⋅ 10.8MPa bo ⋅ k z ⋅ h 40.3MPa (за МБ30 : τr = 1.0 cm.52cm2 min A u = 0.944 ⋅ 46.8 ⋅ 43.4 τr < τu < 3τr 1.1MPa < 1.4 + 1.9 − 131.2 ⋅ 40.944 ⋅ 46.80cm2 100 Усвоено узенгии: UØ12/10/20 cm со A=2·1.1MPa) 1 1 ⋅ (3τr − τu ) ⋅ bo ⋅ k z ⋅ h = ⋅ (0.5kN Tbu = за: eu=10.0 ⋅ 0.33 − 0.4 = 2 2 = 131.6 ⋅ 147.4 ⋅ 40.9 = 314.• Осигурување од коси главни напрегања Tmu = 1.8MPa < 3.18kN / cm2 = 1.9 = = 0.

3.0 ⋅ 40.04 12 = 11.0 ⋅ 40.8kN A b ≈ 0.43 = 286.4 ⋅ 3.7 + 2.0 ⋅ 316.2cm Jmin = A imin = 40.16 ⋅ 25.1 = 941. RA 400/500-2) Проверка на стабилноста: l = 100.0cm2 100 Усвоено: 8Ø16 со Avk= 16.09cm2 RA 400/500-2 18 .2. Ng = RBg + GV ⋅ cos α = 274.0 = 16.64cm2 σq 40.2 = 316. ДИМЕНЗИОНИРАЊЕ СТОЛБ .4 ≈ 25 ⇒ 11.7kN Np = RBp = 189.1kN εa < 0‰ ⇒ NU = 1.55 => Дополнителните влијанија од витоста на елементот се занемаруваат.02 316.POS-S (МБ30.0%: A min = 1.0 ⋅ cos18.0 ⋅ 40.9 ⋅ 286.05 = = −57.99 ⋅ 40.02 = 316.2 = 27.1⋅ 189.2cm lk = β ⋅ l = 1.55cm 40.0 = 1584.02 + 300.0 => Пресекот се армира со минимален процент на армирање μmin=1.7 + 0.0cm2 Од NU = A b ⋅ fb + A a ⋅ σq ⇒ ⇒ Aa = NU − A b ⋅ fb 941. λi = Во пресметката се занемарува и свиткувањето на елементот од сопствена тежина и истиот се разгледува како центрично притиснат елемент.8 − 1584 ⋅ 2.4 ⋅ 0.

• РАСПОРЕД НА УСВОЕНАТА АРМАТУРА 19 .

0 = 299.2.9kNm 20 .3.7kN ⇒ Np = 189.0 усвоено: hT= 40.0cm • Определување на статички големини на контактот темел – почва NgA = 1.43 ⎪ Np = Np ⋅ sin α = 189.6 ⋅ 0.1⋅ 272.0 + 179.4 = V = = 25.0kN = 179.1⋅ NgV = 1.1kN g • ⎧NgV = Ng ⋅ cos α = 286.2kNm MpA = NHp ⋅ hT = 59.4kN MgA = NHg ⋅ hT = 90.RA 400/500-2) N = 286.POS-Т (МБ30.43 ⎪ p p ⎪ NV = N ⋅ cos α = 189.1⋅ sin18.6kN = 59.40 = 36.2kN NpA = NpV = 179.4kN = 90.7 ⋅ cos18.11⋅ 4 ⋅ 40.6cm τ a ⋅ O τa ⋅ 4 ⋅ d 0.43 ⎨ g g ⎪ NH = N ⋅ sin α = 286.1⋅ cos18.43 ⎩ H = 272.7 ⋅ sin18.8kN Определување на висина на темелот Од услов за пробивање: hT = N0 Ng + NpV 272.40 = 23.8 ⋅ 0. ДИМЕНЗИОНИРАЊЕ ТЕМЕЛ .

• Определување на димензиите на темелот во основа Од услов: N M + ⇒ F W N 6 ⋅ MA ⇒ σdoz ≥ A2 + A A3 σdoz = 200kPa = 0.2 6 ⋅ 36.2 = ⇒ σ3g = 89.2kPa 1.5 − 51.5 + 89.902 1.2 = + = 114.5kPa 190 190 − 65 − 10 114.2 114.6 6 ⋅ 60.5 σgsr = = 102.0cm • Определување на напрегањата во почвата .2 6 ⋅ 36.2 = − = 51.903 σg2 = σ3g − 51.5kPa 1.20MPa σdoz ≥ 478.1 + A2 A3 A ≥ 1.902 1.837m 200 ≥ Усвоено: А= 1.90m= 190.Од постојани товари: NgA 6 ⋅ MgA σ = 2− = A A3 299.903 g 1 NgA 6 ⋅ MgA + = A2 A3 299.0kPa 2 21 .

1kPa 190 190 − 65 − 10 54.902 1.903 p 2 σp3 − 28.6 σgsr = = 62.Контрола на напрегањата во почвата: σ2 = σ2g + σp2 = 114.1kPa < 200.8kPa 1.9 = + = 70.0kPa = σdoz 22 .6 − 28.Од променливи товари: NpA 6 ⋅ MpA − = A2 A3 179.9 = − = 28.903 σ1p = NpA 6 ⋅ MpA σ = 2+ = A A3 179.4kPa 2 ..4 6 ⋅ 23.8 70.8 = ⇒ σ3g = 54.6kPa 1.902 1.1 + 70.5 + 70.4 6 ⋅ 23.6 = 185.

5 + 1.38 = 19.6 ⋅ 31.9 Qp = ⋅ a1 ⋅ σpsr = ⋅ 0.45cm2 σ v ⋅ k z ⋅ hvist 40 ⋅ 0.783 ⎪k = 0.38 = 31.7kN 2 2 Qg = Местоположба на дејство на силите: Sa = a1 a + 2 ⋅ A 0.0 = 82.4 = 50.9 ⋅ 0.956 ⎪ k = 2.6 + 1.4‰ ⎪ ⎪ за ⎨εa = 10.6 + 1.9 ⋅ = ⋅ = 0.6 + 1.6 ⋅ Mg + 1.65 ⋅ 102.8 ⋅ 19.9 Статички големини потребни за димензионирање Mg = Qg ⋅ Sa = 82.0 − (5.38m 3 a+A 3 0.6) = 34.956 ⋅ 34.65 ⋅ 62.4cm kh = hvist Mu b = 34.1kNm hvist = hT − a = 40. RA RA 400/500-2) Mu = 1.0‰ ⇒ ⎨k z = 0.5kNm Mp = Qp ⋅ Sa = 50.6 + 2 ⋅ 1.9 ⋅ a1 ⋅ σsrg = ⋅ 0.8 ⋅ Mp = 1.3 = 85.123 ⎩ h ⎩ x Aa = Mu 8510 = = 6.4 8510 60 = 2.0 + 0.3kNm • ДИМЕНЗИОНИРАЊЕ (МБ30.• Определување на статички големини: Вертикални сили кои делуваат на конзолниот дел од темелот: a+A 0.888 ⎧ МБ30 ⎧ εb = 1.9kN 2 2 a+A 0.7 ⋅ 0.4 23 .65 0.

92cm2/m’ RA 400/500-2 • РАСПОРЕД НА УСВОЕНАТА АРМАТУРА: 24 .92cm2/m’ RA 400/500-2 Распредителна арматура: Ø12/15cm со Аvk= 7.Усвоено: Главна арматура: Ø12/15cm со Аvk= 7.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful