You are on page 1of 1

vrijdag 20 april 2012

19

HET LAATSTE NIEUWS ANALYSEERT DE REKENINGEN VAN ALLE VLAAMSE STEDEN EN GEMEENTEN

E GEMEENTANCIN FIN

MEEUWEN-GRUITRODE
Meeuwen-Gruitrode heft een hoge personenbelasting. Dankzij die inkomsten kon de gemeente de schuldenberg fors reduceren. Bovendien bestuurt de gemeente ook zuinig met een slank personeelsbestand. Begrotingsspecialist prof. Herman Matthijs van de VUB en de UGent kan dat waarderen en geeft Meeuwen-Gruitrode een 8/10.

Schuld ruim gehalveerd


2000
AANTAL INWONERS OPPERVLAKTE in hectare BURGEMEESTER COALITIE
12.513 9.126 H. Hoogmartens (CVP) CVP

Het rapport

2006
12.583 9.126 L. Ceyssens (CD&V) CD&V

NU*
12.959 9.126 L. Ceyssens (CD&V) CD&V

Detotaleinkomstenzijndeinkomstenuitdegewonendebuitengewonedienst van de gemeentebegroting samengeteld. De opcentiemen op de onroerende voorheffing, berekend op het kadastraal inkomen van de woning, en de aanvullende personenbelasting zijn de twee belangrijkste gemeentelijke belastingen. De inkomsten uit andere belastingen zijn de som van de opbrengst van de tientallen andere gemeentetaksen.

NU*

De belastingen zijn deze bestuursperiode niet gewijzigd. De grondlasten liggen met 1.150 opcentiemenopdeonroerendevoorheffing onder het Vlaams gemiddelde van 1.340 opcentiemen. De personen-

belastingismet8%danweersignificant hoger dan het gemiddelde van 7,20%. Met 8 % betalen de inwoners van Meeuwen mr dan in Hasselt en evenveel als in Antwerpen.

TOTALE INKOMSTEN
Totale inkomsten uit belastingen Opcentiemen onroerende voorheffing Inkomsten uit onroerende voorheffing Percentage aanvullende personenbelasting Inkomsten uit aanvullende personenbelasting Inkomsten uit andere belastingen

9.001.238
3.500.138 850 768.995 7,00 1.874.290 856.853

12.221.920
5.430.669 1150 1.724.512 8,00 2.868.231 837.926

12.940.517
6.299.171 1150 2.107.213 8,00 3.296.629 895.329

Detotaleuitgavenzijndeuitgavenuitdegewonendebuitengewonedienstvan de gemeentebegroting samengeteld. De investeringen zijn die uit de buitengewone dienst. Het gaat om grote investeringen in de heraanleg van straten of de bouw van een sporthal. Het aantal personeelsleden van gemeente en OCMW per duizend inwoners laat toe om de situatie van de gemeenten beter te vergelijken.

TOTALE UITGAVEN
Investeringen Personeelskosten gemeente Aantal personeelsleden gemeente Aantal personeelsleden OCMW Aantal personeelsleden gemeente en OCMW per duizend inwoners Bijdrage aan de OCMW-begroting Bijdrage aan de politiezone

9.434.471
1.769.620 2.587.427 / / / / /

11.335.683
2.285.537 3.548.630 79,33 29,94 8,68 678.281 478.103

12.365.753
2.466.174 4.135.526 78,16 28,32 8,30 890.976 517.982

Ongeveer n vijfde van de totale uitgavengingenin2010naarinvesteringen.Enderdevanhetbudget wordt opgeslorpt door de personeelskosten. Het personeelskorps bleef wel stabiel. Met 8,30 mede-

werkers per duizend inwoners heeft Meeuwen-Gruitrode zeker geen extravagant personeelsbestand.DetoelagevoorhetOCMW is wel flink gestegen.

De gegevens over het aantal inwoners, burgemeester en coalities, de tarieven van de opcentiemen en de aanvullende personenbelasting zijn van januari 2012. De inwoneraantallen verschenen in het Belgisch Staatsblad, de belastingtarieven voor 2012 werden verzameld door de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. Alle andere cijfers zijn de recentst beschikbare cijfers uit de databanken van het Agentschap Binnenlands Bestuur. Het gaat om cijfers uit de gemeenterekeningen van 2010.

De totale schuld is de totale uitstaande schuld zoals blijkt uit de rekeningen. De evolutie van de schuld geeft de stijging of daling weer ten opzichte van 2000. De totale schuld per inwoner laat toe de schuldenlast van gemeenten onderling te vergelijken.

Meeuwen-Gruitrode heeft nu maar liefst 10 miljoen euro minder schulden dan in 2000, toen er nog een schuldenput van 17 miljoen euro was. Meeuwen-Gruitrode staat nu nog ruim 7 miljoen euro in

het krijt. Omgerekend per inwoner betekent dat een schuldgraad van 552 euro. Dat cijfer ligt veel lager dan het Vlaams gemiddelde van 1.195 euro.

TOTALE SCHULD
Evolutie van de schuld tov 2000 in % TOTALE SCHULD PER INWONER

17.332.870
0 1.385,19

10.808.943
- 37,64% 859,01

7.087.188
- 59,11% 552,31

CONCLUSIE: De toekomst oogt mooi in MeeuwenGruitrode. De schuld is flink gekrompen en het personeelsbestand is erg slank. Alleen de fiscaliteit is aan de hoge kant.

HET OORDEEL
VAN PROFESSOR MATTHIJS

INKOMSTEN

UITGAVEN

SCHULD

1,5/3

3/3

3,5/4

8/10
LEOHAEX (OpenVld)
GEMEENTERAADSLID

Beter of slechter dan de buren?

3 Het debat
BURGEMEESTER LODE CEYSSENS (CD&V)

Lagere grondlasten dan in Peer en Maaseik


Meeuwen-Gruitrode is een landbouwgemeente met relatief lage grondlasten in vergelijking met de omliggende gemeenten. Meeuwen-Gruitrode heft 1.150 opcentiemen op de onroerende voorheffing en dat is vrij weinig in vergelijking met buurgemeenten Peer (1.550), Maaseik (1.650), Opglabbeek (1.280) en Houthalen-Helchteren (1.475). Bree voert dezelfde politiek qua onroerende voorheffing. De aanvullende personenbelasting bedraagt in Meeuwen-Gruitrode wel 8 procent en dat is hoger dan Bree en Opglabbeek. Die gemeenten zijn met 7 procent wat goedkoper. Peer behoort met 9 procent tot de vier duurste gemeenten van Vlaanderen. De schuld per inwoner is op twee legislaturen tijd flink gedaald in Meeuwen-Gruitrode. Met 552,31 euro per inwoner blijft de gemeente stevig onder het Vlaams gemiddelde van 1.195 euro en met dit cijfer geeft de bestuursploeg van burgemeester Lode Ceyssens (CD&V) ook Bree (2369,50), Maaseik (1352,97) en Peer (1116,88) het nakijken. Wat ook opvalt, is dat Meeuwen-Gruitrode met 8,30 medewerkers per duizend inwoners een slanker bestuursapparaat heeft in vergelijking met de omliggende gemeenten. (SSB)

Personeelskosten worden grootste uitdaging


Met een acht op tien krijgt Meeuwen-Gruitrode meer dan een voldoende op haar financieel rapport. Bij het begin van de vorige legislatuur hebben we dan ook beslist om een voorzichtig beleid te voeren en daar plukken we nu de vruchten van, zegt burgemeester Lode Ceyssens. Zo daalde onze schuldenlast de voorbije jaren flink en konden we een mooi spaarpotje opzij zetten. In de toekomst zullen we wel opnieuw een lening aangaan voor de bouw van een nieuw administratief centrum. Maar we zullen nooit meer leningen opnemen dan dat we tegelijkertijd afbetalen. Zo swingt die schuldgraad niet de pan uit. De kritiek van de oppositie dat Meeuwen-Gruitrode 'te veel op haar centen zit', lacht Ceyssens weg. Een rare kritiek, want de oppositie noemt het ook een schande dat we zogezegd geen geld voorzien hadden om een voorschot van 900.000 euro uit 1990 terug te betalen aan een grindbedrijf. Een reservepotje lijkt me dus wel nuttig. Volgens de burgemeester wordt de grootste uitdaging voor de gemeente het in toom houden van de personeelskosten. Al zijn we daar wel al op voorbereid door het OCMW en de gemeentelijke administratie zoveel mogelijk samen te laten werken. (DM)
LI

Dringend nood aan extra KMO-zone


HoewelMeeuwen-GruitrodeonlangseennieuweKMO-zone van vijf hectare in gebruik nam, moet de gemeente dringend werk maken van meer ruimte voor bedrijven. Dat vindt Leo Haex,gemeenteraadslidvoorOpenVld.Vijfhectare,datzit toch zo vol? Terwijl we er alles aan moeten doen om onze bedrijvenhiertehouden.Haexiswel nietzotevindenvoorelke vorm van taksen die de gemeente oplegt. Zo wordt het stilletjes tijd dat we de belasting op drijfkracht afschaffen, net als die op de drankslijterij. Vooral die laatste is niet meer van dezetijd.Waardeliberaalwelovertesprekenis,isdeschuldafbouw. Daar kan ik niet anders dan tevreden over zijn. Er is weinig geleend de voorbije jaren en dat maakt dat we nu met een heel kleine schuldenberg zitten. (DM)

JOS ROBBEN (Vlaams Belang)


GEMEENTERAADSLID

Geld verloren door het te sparen


Gemeenteraadslid Jos Robben vindt dat Meeuwen-Gruitrode geld verliest door het te sparen. Zo hebben we een kaspositie van 9 miljoen euro. Onze totale schuld bedraagt echter 7 miljoen euro, waarom werken die dan niet weg met het geld dat op onze rekeningen staat? Nu betalen we 2 miljoen euro intresten op die leninglasten, terwijl er amper 400.000 euro aan rente binnenstroomt. Dat is 1,6 miljoen euro gewoon weggooien. (DM)

114.278 euro verloren door Dexia


De val van Dexia en diens aandeelhouder de Gemeentelijke Holding was een tegenvaller voor de gemeenten. In 2008 kreeg Meeuwen nog een dividend van 61.104 euro uitgekeerd. Na de financile crisis viel dit jaarlijkse dividend weg. In2009gingdeGemeentelijkeHoldingopzoeknaarverskapitaal. Meeuwen tekende in voor 114.278 euro. Geld dat het in rook zag opgaan na de vereffening van de holding. (YDS)

MORGEN: ZUTENDAAL