You are on page 1of 35

Analiza comparativă a politicilor de recunoaştere, evaluare şi prezentare în situaţiile financiare a informaţiilor privind activele (IAS 16, IAS 38, IAS 36, IAS

40, IFRS 5, IAS 23 şi IAS 2 versus OMFP 3055)

Imobilizări corporale IAS 16 Element analizat: Recunoaşterea imobilizărilor corporale IAS 16.7: costul unui element de OMFP : 93. - (1) Imobilizările corporale imobilizări corporale este recunoscut în cuprind: terenuri și construcții; instalații activ atunci când: tehnice (i) este probabil ca întreprinderea să și mașini; alte instalații, utilaje și mobilier; beneficieze de avantajele economice avansuri acordate furnizorilor de viitoare asociate acestuia; şi imobilizări corporale și imobilizări (ii) costul lui, sau valoarea sa justă, poate corporale în curs de execuție. să fie evaluat(ă) în mod fiabil. 94. - (1) Contabilitatea terenurilor se ține IAS 16.19 : Prezentul standard nu prescrie pe două categorii: terenuri șI amenajări de unitatea de recunoaştere, adică ce constituie terenuri. un element de imobilizări corporale. Astfel, 104. - (1) În cadrul imobilizărilor corporale se impune utilizarea raţionamentului sunt evidențiate în mod distinct profesional la aplicarea criteriilor de imobilizările corporale în curs de execuție. recunoaştere pentru circumstanţele specifice ale unei entităţi. Element analizat: costul IAS 16: O imobilizare corporală, care îndeplineşte condiţiile pentru a fi recunoscută la active, trebuie să fie iniţial evaluată la costul său. Costul unei imobilizări cuprinde (IAS 16.16): -preţul său de cumpărare (purchase price), la care se adaugă taxele vamale (import duties) şi taxele nerecuperabile (nonrefundable purchase taxes) -orice costuri care se pot atribui direct aducerii activului la locaţia şi starea necesare pentru ca acesta să poată funcţiona în modul dorit de conducere. - costul estimat pentru demontarea şi mutarea activului, respectiv, costurile de restaurare a amplasamentului, în măsura în care costul este recunoscut ca un provizion, pe baza standardului IAS 37. Exemple de cheltuieli directe atribuibile (IAS 16.17): -cheltuieli cu personalul care rezultă direct

OMFP: 105. - (1) O imobilizare corporală recunoscută ca activ trebuie evaluată inițial la costul său determinat potrivit regulilor de evaluare din prezentele reglementări, în funcție de modalitatea de intrare în entitate. (2) Exemple de costuri care se efectuează în legătură cu construcția unei imobilizări corporale, direct atribuibile acesteia, sunt: a) costurile reprezentând salariile angajaților, contribuțiile legale și alte cheltuieli legate de acestea, care rezultă direct din construcția imobilizării corporale; b) cheltuieli materiale; c) costurile de amenajare a amplasamentului; d) costurile inițiale de livrare și manipulare; e) costurile de instalare și asamblare; f) cheltuieli de proiectare și pentru 1

din achiziţia sau producţia imobilizărilor cheltuielile de amenajare a amplasamentului; - cheltuielile de transport şi de manipulare iniţiale; - cheltuielile de instalare -costurile de testare a funcționării corecte a activului, după deducerea încasărilor nete provenite din vânzarea elementelor produse în timpul aducerii activului la amplasamentul și condiția de funcționare - cheltuieli profesionale (de exemplu, onorariile cuvenite arhitecţilor şi inginerilor); Cheltuielile administrative şi alte cheltuieli generale nu intră în structura costului activului, exceptând situaţia în care astfel de cheltuieli pot să fie direct legate de achiziţia sau de punerea în stare de utilizare a bunului. Acelaşi tratament este suportat şi de cheltuielile de demarare şi de cele preliminare exploatării. Cât priveşte pierderile iniţiale de exploatare, angajate înainte ca bunul să ajungă la performanţa prevăzută, acestea sunt înscrise la cheltuieli. Costul unui element de imobilizări corporale este echivalentul în numerar al preţului la data recunoaşterii. Dacă plata este amânată dincolo de termenele normale de creditare, diferenţa dintre echivalentul în numerar al preţului şi plata totală este recunoscută ca dobândă pe perioada de creditare, cu excepţia cazului în care astfel de dobânzi sunt capitalizate conform cu IAS 23.

obținerea autorizațiilor; g) costurile de testare a funcționării corecte a activului, după deducerea încasărilor nete provenite din vânzarea elementelor produse în timpul aducerii activului la amplasamentul și condiția de funcționare (cum ar fi eșantioanele produse la testarea echipamentului); h) onorariile profesionale plătite avocaților și experților etc. (3) În cazul în care o clădire este demolată pentru a fi construită o alta, cheltuielile cu demolarea sunt recunoscute după natura lor, fără a fi considerate costuri de amenajare a amplasamentului. Același tratament contabil se aplică și cheltuielilor reprezentând valoarea neamortizată a clădirii demolate. (4) În costul unei imobilizări corporale sunt incluse și costurile estimate inițial cu demontarea și mutarea acesteia la scoaterea din funcțiune, precum și cu restaurarea amplasamentului pe care este poziționată imobilizarea, atunci când aceste sume pot fi estimate credibil și entitatea are o obligație legată de demontare, mutare a imobilizării corporale și de refacere a amplasamentului. (5) Costurile estimate cu demontarea și mutarea imobilizării corporale, precum și cele cu restaurarea amplasamentului se recunosc în valoarea acesteia, în corespondență cu un cont de provizioane (contul 1513 "Provizioane pentru dezafectare imobilizări corporale și alte acțiuni similare legate de acestea"). 53. - (1) Costurile îndatorării care sunt direct atribuibile achiziției, construcției sau producției unui activ cu ciclu lung de fabricație pot fi incluse în costul acelui activ.

Element analizat: amortizarea IAS 16.6.: Amortizarea este alocarea sistematică a valorii amortizabile a unui

OMFP: 68. - (2) Amortizarea valorii activelor

2

activ pe întreaga sa durată de viaţă utilă. Valoarea amortizabilă este costul unui activ sau o altă valoare substituită costului, minus valoarea sa reziduală. Valoarea reziduală este valoarea pe care întreprinderea se aşteaptă să o obţină prin cedarea unui activ, la sfârşitul duratei sale de utilitate, după deducerea cheltuielilor angajabile în operaţia de cesiune. Durata de utilitate este: - fie perioada în cursul căreia întreprinderea se aşteaptă să utilizeze activul respectiv; - fie numărul de unităţi de producţie sau de unităţi similare pe care întreprinderea se aşteaptă să le obţină şi să le vândă (ca urmare a folosirii activului în cauză). IAS 16.43: Fiecare parte a unui element de imobilizări corporale cu un cost semnificativ faţă de costul total al elementului trebuie amortizat separat. IAS 16.60: Metoda de amortizare (the depreciation method) trebuie să reflecte ritmul şi modul în care sunt consumate avantajele economice viitoare ca urmare a utilizării activului. IAS 16.50-51, 61: Valoarea reziduală, durata de utilitate şi metoda de amortizare a unei imobilizări corporale trebuie să fie reexaminată periodic şi, dacă previziunile sunt sensibil diferite de estimările anterioare, modificarea trebuie contabilizată ca modificare de estimare contabilă în conformitate cu IAS 8. IAS 16.55: Amortizarea unui activ începe când acesta este disponibil pentru utilizare, adică atunci când acesta se află în amplasamentul şi starea necesare pentru a putea funcţiona în maniera dorită de conducere. Amortizarea unui activ încetează cel mai devreme la data când activul este clasificat drept deţinut în vederea vânzării, în conformitate cu IFRS 5, şi la data la care activul este derecunoscut.

imobilizate cu durate limitate de utilizare economică reprezintă alocarea sistematică a valorii amortizabile a unui activ pe întreaga durată de utilizare economică. Valoarea amortizabilă este reprezentată de cost sau altă valoare care substituie costul (de exemplu, valoarea reevaluată). (3) În înțelesul prezentelor reglementări, prin durata de utilizare economică se înțelege durata de viață utilă, aceasta reprezentând: a) perioada în care un activ este prevăzut a fi disponibil pentru utilizare de către o entitate; sau b) numărul unităților produse sau al unor unități similare ce se estimează că vor fi obținute de entitate prin folosirea activului respectiv. 112. - (1) Entitățile amortizează imobilizările corporale utilizând unul din următoarele regimuri de amortizare: a) amortizarea liniară realizată prin includerea uniformă în cheltuielile de exploatare a unor sume fixe, stabilite proporțional cu numărul de ani ai duratei de utilizare economică a acestora; b) amortizarea degresivă, care constă în multiplicarea cotelor de amortizare liniară cu un anumit coeficient, caz în care poate fi avută în vedere legislația în vigoare; c) amortizarea accelerată, care constă în includerea, în primul an de funcționare, în cheltuielile de exploatare a unei amortizări de până la 50% din valoarea de intrare a imobilizării. Amortizările anuale pentru exercițiile financiare următoare sunt calculate la valoarea rămasă de amortizat, după regimul liniar, prin raportare la numărul de ani de utilizare rămași. Deoarece amortizarea calculată trebuie să fie corelată cu modul de utilizare a activului și, întrucât în cazuri rare o imobilizare corporală se consumă în primul an în procent de până la 50%, rezultă că metoda de amortizare accelerată este mai 3

(1) Amortizarea se stabilește prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare a imobilizărilor. 121 alin. d) amortizare calculată pe unitate de produs sau serviciu. La stabilirea amortizării imobilizărilor corporale sunt avute în vedere duratele de utilizare economică și condițiile de utilizare a acestora. (5) În cazuri excepționale. (2) Amortizarea imobilizărilor corporale se calculează începând cu luna următoare punerii în funcțiune și până la recuperarea integrală a valorii lor de intrare. inclusiv în situația prevăzută la pct. atunci când natura imobilizării justifică utilizarea unei asemenea metode de amortizare. durata de amortizare stabilită inițial se poate modifica. De asemenea. poate fi justificată revizuirea duratei de amortizare. această reestimare conducând la o nouă cheltuială cu amortizarea pe 4 . în cazul în care imobilizările corporale sunt trecute în conservare. folosirea lor fiind întreruptă pe o perioadă îndelungată. (3) din prezentele reglementări. în funcție de politica contabilă adoptată. (3) În cazul în care imobilizările corporale sunt trecute în conservare. (4) Metoda de amortizare se poate modifica doar atunci când aceasta este determinată de o eroare în estimarea modului de consumare a beneficiilor aferente respectivei imobilizări corporale.puțin utilizată în scopuri contabile. entitatea înregistrează în contabilitate o cheltuială cu amortizarea sau o cheltuială corespunzătoare ajustării pentru deprecierea constatată. . 110. (4) O modificare semnificativă a condițiilor de utilizare sau învechirea unei imobilizări corporale poate justifica revizuirea duratei de amortizare. (2) Metoda de amortizare folosită trebuie să reflecte modul în care beneficiile economice viitoare ale unui activ se așteaptă să fie consumate de entitate.

O diferenţă poate să apară totuşi legat de modul de determinare a valorii juste. . c) valoarea imobilizărilor corporale în curs. în general. pentru 280. recunoscut național și tranzacţii regulate. Pentru imobilizările corporale strict membri ai unui organism profesional în specializate. pe baza unor evaluări efectuate.32 arată că valoarea justă a 122. activul trebuie prezentat în bilanț la cost. valoarea de piaţă. activele (2) În cazul în care elementele clasificate ca fiind deţinute în vederea imobilizărilor corporale sunt exprimate la vânzării sau incluse într-un grup destinat valori cedării (ifrs 5). Element analizat: prezentarea informaţiilor IAS 16. Element analizat: costurile ulterioare şi reevaluarea: Prevederile din omfp sunt similare cu ias 16. atunci cumulată (agregată cu pierderile cumulate trebuie prezentată pentru fiecare grupă în din depreciere) la începutul şi la sfârşitul parte valoarea contabilă brută a respectivei perioadei grupe. de regulă.perioada rămasă de utilizare. care nu fac obiectul unor domeniu. din cauză că nu există o piață activă pentru acel activ.(1) Notele explicative trebuie să fiecare clasă de imobilizări corporale: prezinte. menţionându-se intrările. IAS 16. determinată de experţi calificaţi. următoarele valorii brute informații: -metodele de amortizare utilizate a) bazele de evaluare folosite în -duratele de viaţă utilă sau ratele de determinarea valorii contabile brute (cost amortizare folosite istoric sau valoare reevaluată). . minus ajustările cumulate de valoare.73: Situaţiile finanicare trebuie să OMFP: prezinte următoarele informaţii. de exemplu. -o reconciliere a valorii contabile de la b) metodele de amortizare folosite. . valoarea justă se internațional. de profesioniști calificați în evaluare. valoarea activului prezentată în bilanț trebuie să fie valoarea sa reevaluată la data ultimei reevaluări. data bilanțului. începutul şi sfârşitul perioadei. (9) Dacă valoarea justă a unei imobilizări corporale nu mai poate fi determinată.(7) Dacă un activ dintr-o grupă de bazate pe venit sau pe costul de înclocuire active nu poate fi reevaluat. Valoarea justă se determină Această valoare justă este. amortizat.(1) Reevaluarea imobilizărilor terenurilor şi construcţiilor este. achiziţiile rezultate din reevaluate. estimează prin utilizarea unei abordări 123. pentru fiecare grupă de -bazele de evaluare folosite la determinarea imobilizări corporale. din care se scad ajustările cumulate de valoare. în mod corporale se face la valoarea justă de la natural. trebuie prezentate data și 5 . Dacă s-au -valoarea contabilă brută şi amortizarea folosit baze diferite de evaluare.

Tratamentul în scop fiscal al rezervei din reevaluare trebuie prezentat în notele explicative. IAS 16. împreună cu elementele supuse reevaluării. (2) Indiferent dacă valoarea rezervei a fost modificată sau nu în cursul exercițiului financiar. indicând modificarea aferentă perioadei şi orice restricţii aferente distribuirii soldului către acţionari. alte modificări. sau au fost estimate prin utilizarea altor tehnici de evaluare -pentru fiecare clasă reevaluată de imobilizări corporale. condițiile de efectuare a reevaluării. . atunci când este cazul.combinări de întreprinderi. următoarele informații: a) valoarea la cost istoric a imobilizărilor reevaluate și suma ajustărilor cumulate de valoare. b) diferențele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare în cursul exercițiului financiar. valoarea cumulată a ajustărilor suplimentare de valoare. . amortizarea. entitățile trebuie să prezinte în notele explicative următoarele informații: a) valoarea rezervei din reevaluare la începutul exercițiului financiar. valoarea contabilă care ar fi fost recunoscută dacă activele ar fi fost înregistrate conform modelului bazat pe cost -surplusul din reevaluare. trebuie prezentate următoarele informaţii: -data efectivă a reevaluării -dacă a fost implicat un evaluator independent -metodele şi principalele ipoteze aplicate la estimarea valorii juste a elementelor -masura în care valorile juste ale elementelor au fost determinate direct în raport cu preţurile exiatente pe o piaţă activă sau în tranzacţiile recent realizate în condiţii obiective. separat pentru fiecare element din bilanț de natura imobilizărilor corporale reevaluate. în notele explicative trebuie prezentate. cu respectarea legislației în vigoare. . 124. prezentânduse natura oricărui astfel de transfer. pierderile din depreciere reluate în profit sau pierdere conform cu ias 36.. c) sumele capitalizate sau transferate întrun alt mod din rezerva din reevaluare în cursul exercițiului financiar. d) valoarea rezervei din reevaluare la sfârșitul exercițiului financiar. precum și elementul afectat din contul de profit și pierdere. metoda prin care s-au calculat valorile prezentate. 126. sau b) valoarea la data bilanțului a diferenței dintre valoarea rezultată din reevaluare și cea reprezentând costul istoric și.77: În cazul în care elementele de imobilizări corporale sunt exprimate la valori reevaluate.(1) .În cazul în care se efectuează reevaluarea. acest lucru trebuie prezentat în notele explicative. 121. diferenţele de curs valutar nete rezultate în urma conversiei situaţiilor financiare din moneda funcţională într-o metodă de prezentare diferită. creşterile sau diminuările din timpul perioadei rezultate din reevaluări şi din pierderile din depreciere recunoscute sau reluate direct în capitalurile proprii (ias 36). pierderile din depreciere recunoscute în profit sau pierdere conform cu ias 36. 6 ..(4) În cazul efectuării reevaluării imobilizărilor corporale.

) : vizează distincţia cu claritate de fondul comercial. fără să se separe. Cele trei criterii se analizează astfel în contextul recunoaşterii activului : -caraterul identificabil (IAS 38. acesta trebuie să respecte definiţia (în din ias 38 criteriile necesare special criteriul de identificabilitate) precum şi recunoaşterii unei imobilizari criteriile de control asupra unei resurse şi existenţa necorporale.10). Fondul comercial generat intern nu trebuie să fie contabilizat ca activ (IAS 38.o fază de cercetare.48) . -controlul (IAS 38.13-16. O imobilizare necorporală are un caracter identificabil atunci când: (i) ea este separabilă. fondul commercial dacă provine dintr-o grupare de întreprinderi (IAS 38. adică atunci când întreprinderea poate să închirieze. atribuibile activului. să schimbe sau să distribuie avantajele economice viitoare specifice.12. indiferent că aceste drepturi sunt transferabile sau separabile de entitate sau de alte drepturi şi obligaţii. Dacă un element nu Art. şi . o întreprindere clasifică procesul de creare a imobilizării în (IAS 38. de avantajele economice viitoare ce rezultă din alte active utilizate în aceeaşi activitate generatoare de venituri. Pentru a aprecia dacă o imobilizare necorporală generată intern satisface criteriile de recunoaştere.17) : pot să includă venituri ce provin din vânzarea de bunuri sau din prestarea de servicii. este recunoscut la de capitalizare a cheltuielilor de cheltuială atunci când este angajată sau este inclus în dezvoltare.) : întreprinderea controlează imobilizarea dacă ea are putere să obţină avantaje economice viitoare ce decurg de resursa implicată şi dacă. sau (ii) ea provine din drepturi contractuale sau alte drepturi legale. economiile de costuri sau alte avantaje ce rezultă din utilizarea activului de către întreprindere. să vândă.Imobilizări ncorporale IAS 38 Element analizat: recunoaşterea imobilizărilor necorporale Conform IAS 38. beneficiilor economice viitoare. de asemenea.52): .o fază de dezvoltare. 7 . ea poate să restrângă accesul terţilor la aceste avantaje -beneficii economice viitoare (IAS 38. 78 preia din ias 38 condiţiile îndeplineşte aceste criterii. însă. pentru ca un active să fie Articolele 73-74 din omfp preia recunoscut.

şi . Dezvoltarea este aplicarea rezultatelor cercetării sau altor cunoştinţe. . Cheltuiala de cercetare trebuie recunoscută ca o cheltuială. Un activ necorporal provenit din dezvoltare trebuie să fie recunoscut dacă şi numai dacă. financiare şi a altor resurse adecvate pentru a duce la bun sfârşit dezvoltarea sa în vederea utilizării sau vinderii activului necorporal. ea tratează cheltuiala în numele proiectului ca şi când ar fi fost angajată numai cu ocazia fazei de cercetare. ce vizează crearea unei imobilizări necorporale.abilitatea sa de a folosi sau vinde activul necorporal. .abilitatea sa de a evalua fidel cheltuiala atribuibilă activului necorporal în timpul dezvoltării sale. atunci când ea este angajată.intenţia sa de a finaliza acel activ necorporal spre a fi folosit sau vândut. înaintea începerii producţiei lor comerciale sau a utilizării lor. la un plan sau un model. . dispozitive.fezabilitatea tehnică pentru finalizarea activului necorporal în aşa fel încât să fie disponibil pentru utilizare sau vânzare. în vederea fabricării de materiale. sisteme sau servicii noi sau substanţial ameliorate. produse.Cercetarea este o investigaţie originală şi programată.existenţa resurselor tehnice. Nici un activ necorporal provenit din cercetare nu trebuie recunoscut. . Element analizat : costul 8 . procedee. Dacă o întreprindere nu poate să distingă faza de cercetare de faza de dezvoltare a unui proiect intern.modul în care activul necorporal va genera probabile beneficii economice viitoare. o întreprindere poate demonstra următoarele: . întreprinsă în vederea achiziţionării unui procedeu de înţelegere şi a unor cunoştinţe ştiinţifice sau tehnice noi. Costul unui activ necorporal generat intern este cheltuiala suportată de la data la care activul necorporal întruneşte criteriile de recunoaştere.

. IAS 38. care îndeplineşte condiţiile pentru a fi recunoscută la active. 80. licențele. stabilită potrivit acumulată. după caz. Element analizat : evaluarea după recunoaştere IAS 38. mai puțin ajustările cumulate de IAS 38.(2) …. . . evaluate la costul de producție sau costul de achiziție.88 : O entitate trebuie să aprecieze dacă durata de utilitate a unei imobilizări necorporale este determinată sau nedeterminată. Amortizarea concesiunii justă la data reevaluării minus orice urmează a fi înregistrată pe durata de amortizare şi orice pierdere de valoare folosire a acesteia. valoare.75: După contabilizarea sa iniţială. amortizează pe perioada contractului sau o imobilizare necorporală va fi evaluată la pe durata de utilizare. valoare.32 : Dacă plata unei imobilizări necorporale este amânată peste termenul normal de creditare. prin referire la o piaţă activă. . după caz. IAS 38.O imobilizare necorporală se înregistrează inițial la costul de achiziție sau de producție. valoarea reevaluată ca finnd valoarea sa 81. intrare. În această situație valoarea de aport se asimilează valorii juste. după caz. trebuie să fie iniţial evaluată la costul său. IAS 38. producerea şi pregătirea activului pentru a fi capabil să funcţioneze în maniera intenţionată de conducere. în vederea utilizării vizate.24 : O imobilizare necorporală. IAS 38. diminuat cu trebuie amortizate în cadrul unei perioade suma amortizărilor şi suma pierderilor de de maximum cinci ani. drepturile șI activele similare reprezentând aport. . 86. . așa cum sunt definite în prezentele reglementări. O imobilizare necorporală are durată nedefinită în cazul în care analiza bazată pe toţi factorii relevanţi arată că nu există o limită previzibilă a duratei pe 9 .74: După contabilizarea sa iniţială.27 : Costul unei imobilizări necorporale cuprinde preţul său de cumpărare.Un element raportat drept cheltuială într-o perioadă nu poate fi recunoscut ulterior ca parte din costul unei imobilizări necorporale.(1) Concesiunile. achiziționate sau dobândite pe alte căi. o imobilizare necorporală trebuie să fie 76.(1) …. Valoarea justă va fi determinată contractului. . inclusiv taxele de import şi taxele nerambursabile.Imobilizările necorporale în curs de execuție reprezintă imobilizările necorporale neterminate până la sfârșitul perioadei. brevetele. se înregistrează în conturile de imobilizări necorporale la costul de achiziție sau valoarea de aport. 87. cât şi orice cheltuială direct atribuibilă pregătirii acestui activ. cheltuielile de constituire contabilizată la costul său.IAS 38.O imobilizare necorporală trebuie drept politică contabilă fie modelul bazat prezentată în bilanț la valoarea de pe cost fie modelul de reevaluare.(1) Cheltuielile de dezvoltare se IAS 38. . costul său este echivalentul preţului în numerar. 81. mărcile comerciale. 85.72: O entitate trebuie să aleagă 89.66 : Costul unui activ necorporal generat intern este compus din toate costurile direct atribuibile necesare pentru crearea.

. întreprinderea trebuie să verifice dacă evenimentele şi circumstanţele continuă să susţină 10 . . IAS 38.comportamentul aşteptat al concurenţilor actuali şi potenţiali.109 : Periodic. în mod sistematic. pe duratele lor de utilitate.100: Valoarea reziduală a unei imobilizări necorporale trebuie să fie considerată nulă (cu unele excepţii). etc. IAS 38. Valoarea amortizabilă a acestora trebuie să fie repartizată. .90 : Factori luaţi în considerare în aprecierea duratei de utilitate a unei imobilizări necorporale : .stabilitatea sectorului de activitate al întreprinderii. Amortizarea se va calcula prin metoda care reflectă ritmul în care avantajele economice generate de activ se aşteaptă să fie consumate de întreprindere.cheltuielile cu întreţinerea necesare pentru obţinerea fluxurilor de beneficii economice aşteptate de la activ. trebuie să fie aplicată metoda lineară. tehnologică şi comercială. IAS 38.durata legală sau contractuală de utilizare a activului.104 : Durata de amortizare şi metoda de amortizare trebuie să fie reexaminate cel puţin la închiderea fiecărui exerciţiu. Pentru aceste active se va efectua însă un test de depreciere în conformitate cu IAS 36 „Deprecierea activelor”.parcursul căreia imobilizarea respectivă va produce fluxuri de trezorerie.107-108 : Imobilizările necorporale cu durată de viaţă nedefinită nu se amortizează. IAS 38. IAS 38. . .utilizarea prevăzută pentru activ şi posibilitatea ca el să fie gestionat de către o altă echipă de conducere.uzura morală tehnică.97 : Imobilizările necorporale cu durată de utilitate finită se amortizează. Dacă un asemenea ritm nu poate să fie determinat în mod fiabil. IAS 38.

-pentru o imobilizare necorporală evaluată Se vor prezenta duratele de viață sau ratele ca având o durată de viaţă utilă de amortizare utilizate.122: O entitate trebuie să prezinte. aceasta trebuie prezentată în perioadei notele explicative. în funcție de tratamentele -metodele de amortizare utilizate pentru contabile aplicate. -dacă duratele de viaţă utilă sunt Modificările valorii brute se vor prezenta nedeterminate sau determinate şi. Element analizat : cerinţe privind prezentarea informaţiilor IAS 38. Dacă evenimentele şi circumstanţele nu mai susţin o asemenea apreciere. în conformitate cu IAS 8. 11 . imobilizările necorporale cu durate de viaţă În cazul în care durata contractului sau utilă determinate . duratele de viaţă de producție pentru fiecare element de utilă sau ratele de amortizare folosite. prezentându-se generate intern şi celelalte imobilizări motivele imobilizării și perioada de necorporale: amortizare. perioadă de peste cinci ani. imobilizare. metodele de nedeterminată. în cazul plecând de la costul de achiziție sau costul în care sunt determinate. fie prezentată și justificată în notele de asemenea : explicative.118: O entitate trebuie să prezinte În nota 1 din omfp trebuie prezentate următoarele informaţii pentru fiecare clasă informaţiile: de imobilizări necorporale. împreună cu motivele -elementul rând din situaţia veniturilor şi care au determinat-o. această -o reconciliere a valorii contabile de la perioadă nu trebuie să depășească durata de începutul şi de la sfârşitul perioadei. schimbarea duratei de utilitate din nedefinită în finită reprezintă o schimbare de estimare contabilă. utilizare economică a activului și trebuie să IAS 38. necorporale individuale care este semnificativă în situaţiile finnaicare ale entităţii -pentru imobilizările necorporale dobândite printr-o subvenţie guvernamentală şi recunoascute iniţial la valoarea justă informaţii suplimentare. valoarea contabilă a amortizare și ajustările care privesc activului în cauză şi motivele care sprijină exercițiile anterioare. cu justificarea acesteia. durata de utilizare a elementelor de -valoarea contabilă brută şi orice amortizări natura cheltuielilor de dezvoltare depășește cumulate la începutul şi la sfârşitul cinci ani. cheltuielilor în care este inclusă orice În cazul fondului comercial amortizat într-o amortizare a imobilizărilor necorporale. făcând Cheltuielile de constituire și cheltuielile de distincţia între imobilizările necorporale dezvoltare vor fi detaliate. -o descriere. evaluarea unei durate de viaţă utilă Se vor prezenta separat creșterile de nedeterminate.aprecierea privind durata de utilitate nedefinită. valoarea contabilă şi perioada valoare apărute din procesul de dezvoltare de amortizare rămasă a oricărei imobilizări internă.

d) valoarea contabilă a activului net al asupra entității. Dintre aspectele ce trebuie luate în La sursele externe de informații se considerare pentru a aprecia existenţa de încadrează aspecte precum: indicii privind deprecierea unui activ. c) ratele dobânzii sau alte rate de randament ale pieţei au crescut în cursul Din sursele interne de informații se exerciţiului.126: O entitate trebuie să prezinte valoarea agregată a cheltuielilor de cercetare şi dezvoltare recunoscute drept cost în cursul perioadei. valoarea de piață a enunţate următoarele: activului a scăzut semnificativ mai mult Surse externe de informaţii : decât ar fi fost de așteptat ca rezultat al a) în cursul exerciţiului. pot fi . activ şi să diminueze în mod semnificativ . dacă există deprecieri ale imobilizărilor corporale și vreun indiciu potrivit căruia un activ poate necorporale. pot fi luate în indiciu. IAS 36 Deprecierea activelor Element analizat : identificarea activelor care au îregistrat pierderi de valoare O întreprindere trebuie să stabilească. informații.-existenţa şi valorile contabile ale imobilizărilor necorporale asupra cărora dreptul de proprietate este limitat şi valorile contabile ale imobilizărilor necorporale depuse drept garanţie pentru datorii. la art 56 omfp :…Pentru a stabili dacă există data fiecărui bilanţ contabil. economic sau vor produce în viitorul apropiat asupra juridic. fiind probabil ca astfel de exemplifică următoarele elemente: creşteri să afecteze rata de actualizare . valoarea de piaţă a trecerii timpului sau utilizării. asupra entității. sau al pieţei în care operează mediului tehnologic. cu efect negativ utilizarea normală a activului.pe parcursul perioadei. cu efect negativ valoarea sa recuperabilă. în afara constatării faptice cu fi depreciat.există indicii de uzură fizică sau morală a folosită în calculul valorii de utilitate a unui imobilizării. Dacă există un astfel de ocazia inventarierii. fie utilizată. IAS 38. în ceea ce financiare este mai mare decât capitalizarea privește gradul sau modul în care imobilizarea este utilizată sau se așteaptă să sa bursieră. activul etc. -valoarea angajamentelor contractuale pentru achiziţia imobilizărilor necorporale. întreprinderea trebuie să estimeze considerare surse externe și interne de valoarea recuperabilă a activului.pe parcursul perioadei au avut loc efectul aşteptat al trecerii timpului sau prin modificări semnificative. unui activ s-a diminuat mai mult decât prin . comercial.pe parcursul perioadei au avut loc modificări semnificative. Astfel de modificări includ: Surse interne de informaţii : 12 . sau astfel de modificări se b) în mediul tehnologic. economic întreprinderea (sau pe o piaţă a activului sau juridic în care entitatea își desfășoară analizat) au survenit schimbări importante activitatea sau pe piața căreia îi este dedicat sau vor surveni într-un viitor apropiat. sau astfel de modificări se întreprinderii ce prezintă situaţiile vor produce în viitorul apropiat.

în condiţii de concurenţă sau suplimentarea ajustărilor pentru normală. respectiv o creștere semnificativă a pierderilor prevăzute în buget.o scădere semnificativă a profitului din exploatare prevăzut în buget.a) constatarea uzurii morale sau fizice a unui activ. cu ocazia inventarierii.(1) Evaluarea imobilizărilor corporale când valoarea recuperabilă a acestuia este și necorporale. după și prețul pieței.raportările interne pun la dispoziție indicii cu privire la faptul că rezultatele economice ale unei imobilizări sunt sau vor fi mai slabe decât cele scontate. în cazul în care se constată o obţine din vânzarea activului. fie prin constituirea tranzacţie. sa de utilitate. starea acestuia activ este contabilizat în bilanţ. generate de imobilizare etc…. pierderilor de valoare. includ: . pentru exploatarea sau întreținerea imobilizării este semnificativ mai mare decât cel prevăzut inițial în buget. înaintea datei prevăzute. au survenit schimbări importante. între părţi bine informate ce cad depreciere. c) indicaţii relevate de sistemul intern de informare referitoare la faptul că performanţa economică a unui activ este sau va fi inferioară celei aşteptate. obţinută prin estimarea 13 . astfel de schimbări se pot referi la planuri privind abandonul sau restructurarea sectorului de activitate de care aparţine activul în cauză sau la planuri de cesiune a acestuia. depreciere reversibilă a acestora. fie prin înregistrarea unei amortizări Valoarea justă este valoarea care s-ar suplimentare. într-o depreciere ireversibilă. situațiile în care imobilizarea devine neproductivă. puse la dispoziție de raportările interne. .rezultatul din exploatare generat de imobilizare este vizibil inferior celui prevăzut în buget. planurile de restructurare sau de întrerupere a activității căreia îi este dedicată imobilizarea. sau sunt susceptibile de a surveni într-un viitor apropiat. Indiciile de depreciere a imobilizărilor. Corectarea valorii imobilizărilor iar valoarea recuperabilă este valoarea cea necorporale și corporale și aducerea lor la mai mare dintre valoarea justă diminuată cu nivelul valorii de inventar se efectuează. la actualizată. relative la acest bun. se inferioară valorii sale contabile. Element analizat : deprecierea unui activ luat izolat Deprecierea unui activ se manifestă atunci 56. Fac obiectul evaluării și deducerea sumei amortizărilor şi sumei imobilizările în curs de execuție. stabilită în Valoarea contabilă este valoarea la care un funcție de utilitatea bunului. în cazul în care se constată o de acord. . . b) în privinţa gradului sau modului de utilizare a unui activ. în cheltuielile de vânzare în cauză şi valoarea funcție de tipul de depreciere existentă. atât cum el este folosit cât şi cum se aşteaptă să fie folosit.fluxul de numerar necesar pentru achiziționarea unei imobilizări similare. face la valoarea de inventar. . În cazul Valoarea de utilitate este o valoare imobilizărilor corporale și necorporale. care au un efect negativ asupra întreprinderii. precum și planificarea cedării imobilizării înainte de data estimată anterior.

și alte utilizare. Valoarea contabilă a unui activ trebuie să fie adusă la valoarea sa recuperabilă. Element analizat : Deprecierea unei unităţi generatoare de trezorerie Atunci când există un indiciu că un activ a putut pierde din valoare. exceptând situaţia în care activul este contabilizat la mărimea sa reevaluată. Această reducere este o pierdere de valoare. In omfp nu există trebuie să fie estimată valoarea recuperabilă a activului izolat. include următoarele etape: a) estimarea intrărilor şi ieşirilor viitoare de trezorerie. (iii) intrările sau ieşirile de trezorerie care provin din activităţile de finanţare. sau (iv) intrările sau ieşirile de trezorerie legate de impozitul asupra rezultatului. faţă de nivelul său de performanţă definit iniţial. Dacă conceptul de acest lucru nu este posibil. de către evaluatori cesiunea sa la sfârşitul duratei sale de independenți sau personalul entității. dacă. şi b) aplicarea ratei adecvate de actualizare la aceste fluxuri viitoare de trezorerie. şi numai dacă. apreciate că vor rezulta: (i) dintr-o restructurare viitoare în care întreprinderea nu este încă angajată. metode de evaluare (de exemplu: metode Estimarea valorii de utilitate a unui activ bazate pe fluxuri de numerar). întreprinderea trebuie să determine unitate generatoare 14 . generate de utilizarea continuă a activului şi de ieşirea sa finală. Estimările fluxurilor viitoare de trezorerie nu trebuie să includă intrările sau ieşirile viitoare de trezorerie. valoarea recuperabilă a acestui activ este mai mică decât valoarea sa contabilă. sau (ii) cheltuielile viitoare de investiţii care vor ameliora sau creşte nivelul de performanţă a unui activ.fluxurilor de trezorerie viitoare aşteptate determinarea pierderilor din depreciere pot din utilizarea continuă a unui activ şi din fi avute în vedere. în măsura în care pierderea de valoare nu depăşeşte mărimea rezervei din reevaluare relativă la acel activ. O pierdere de valoare trebuie să fie imediat înscrisă în contul de profit şi pierdere (la cheltuieli). O pierdere de valoare a unui activ reevaluat este contabilizată prin deducere din rezerva din reevaluare corespunzătoare activului respectiv.

dacă valoarea de utilitate a activului nu poate să fie estimată ca fiind apropiată de valoarea sa justă.dacă activul nu generează intrări de trezorerie.valoarea recuperabilă a unităţii generatoare de trezorerie de care de trezorerie aparţine activul. şi . prin compararea valorii contabile (fond comercial inclus) cu valoarea sa recuperabilă. ca atare. O unitate generatoare de trezorerie căreia i-a fost alocat un fond comercial trebuie să fie testată anual. prin utilizarea sa continuă. . de la data achiziţiei. o întreprindere trebuie să identifice toate activele suport legate de unitatea de trezorerie examinată. care să fie foarte independente de intrările de trezorerie ale altor active. În vederea efectuării testului de depreciere. întreprinderea trebuie: (i) să compare valoarea contabilă (exclusiv activul suport) cu valoarea recuperabilă şi să recunoască orice depreciere constatată. valoarea de utilitate şi. unităţilor generatoare de trezorerie. În aceste cazuri. indiferent că există sau nu indicii de depreciere. diminuată cu cheltuielile de vânzare (de exemplu. grup căruia îi poate fi alocată pe o baza rezonabilă şi permanentă o parte din valoarea contabilă a activului suport. când fluxurile viitoare de trezorerie generate de utilizarea continuă a activului nu pot să fie estimate ca neglijabile). Deprecierea constatată pentru o unitate generatoare de trezorerie trebuie să fie alocată pentru a reduce valoarea contabilă a activelor 15 . care se aşteaptă să beneficieze de sinergia operaţiei de grupare. Dacă o parte din valoarea contabilă a activului suport: . valoarea recuperabilă nu pot să fie estimate decât pentru unitatea generatoare de trezorerie de care aparţine activul. Identificarea unităţii generatoare de trezorerie a unui activ implică prezenţa judecăţii profesionale. Pentru a testa deprecierea unei unităţi generatoare de trezorerie. fondul comercial trebuie alocat. Valoarea recuperabilă a unui activ izolat nu poate să fie determinată: .poate fi alocată pe o baza rezonabilă şi permanentă acestei unităţi.nu poate fi alocată pe o baza rezonabilă şi permanentă acestei unităţi. întreprinderea trebuie să compare valoarea contabilă a unităţii (inclusiv partea din valoarea contabilă a activului suport alocat) cu valoarea recuperabilă a acesteia. şi (iii) să compare valoarea contabilă a grupului de unităţi generatoare de trezorerie (inclusiv partea din valoarea contabilă a activului suport alocat) cu valoarea recuperabilă a acestuia şi să recunoască orice depreciere constatată. (ii) să identifice cel mai mic grup de unităţi generatoare de trezorerie care includ unitatea analizată.

în mediul tehnologic. în mediul tehnologic. Pot exista și unele indicii că o pierdere din depreciere recunoscută în perioadele anterioare pentru o imobilizare necorporală sau corporală nu mai există sau s-a redus. . ce au un efect Art 56 : …Deciziile privind reluarea unor deprecieri înregistrate în conturile de ajustări au la bază constatările comisiei de inventariere. Cu ocazia repartizării unei pierderi de valoare. în cursul exerciţiilor anterioare. . o întreprindere trebuie să aprecieze dacă există un indiciu care să arate că o pierdere de valoare contabilizată pentru un activ. economic sau juridic în care entitatea își desfășoară activitatea sau pe piața căreia îi este dedicat activul etc. ce au un efect favorabil asupra întreprinderii. sau astfel de modificări se vor produce în viitorul apropiat în ceea ce privește gradul sau modul în care imobilizarea este utilizată sau se așteaptă să fie utilizată. poate a dispărut sau s-a diminuat. întreprinderea trebuie să estimeze valoarea recuperabilă a acestui activ. următoarele indicii: .valoarea sa de utilitate (dacă poate să fie determinată).schimbări importante. În categoria surselor externe de informații se pot încadra următoarele: .valoarea de piață a imobilizării a crescut semnificativ în cursul perioadei. economic sau juridic sau al pieţei în care aceasta operează sau pe piaţa în care se vinde / se cumpără activul în cauză. valoarea contabilă a unui activ nu trebuie să fie adusă la un nivel inferior celei mai mari valori dintre: .schimbări semnificative. Aceste modificări includ costurile efectuate în timpul perioadei pentru a îmbunătăți și a crește 16 .mai întâi. şi . în funcţie de ponderea fiecărui activ în total unitate generatoare de trezorerie.pe parcursul perioadei au avut loc modificări semnificative. cu efect favorabil asupra entității. Pentru a aprecia dacă există un indiciu care să arate că poate a dispărut sau s-a diminuat o pierdere de valoare contabilizată pentru un activ. celorlalte active ale unităţii. . în mod semnificativ. cel puţin. comercial.zero. . pentru a reduce valoarea contabilă a fondului comercial alocat unităţii generatoare de trezorerie.în cursul perioadei au avut loc modificări semnificative cu efect favorabil asupra entității sau se estimează că astfel de modificări se vor produce în viitorul apropiat. în cursul exerciţiilor anterioare. Dintre sursele interne de informații se exemplifică următoarele: .preţul net de vânzare (dacă poate să fie determinat).unităţii respective în următoarea ordine: .ratele dobânzii pe piaţă sau alte rate de randament ale pieţei s-au diminuat în cursul exerciţiilor şi este probabil ca astfel de diminuări să afecteze rata de actualizare utilizată în calculul valorii de utilitate a activului şi să majoreze. Element analizat: Reluarea deprecierii La fiecare închidere de exerciţiu. valoarea recuperabilă a activului.apoi. Dacă există un astfel de indiciu. o întreprindere trebuie să ia în considerare.în cursul exerciţiului. La această evaluare se ține cont de surse externe și interne de informații. valoarea de piaţă a unui activ a crescut în mod semnificativ. au survenit în cursul exerciţiului sau vor surveni întrun viitor apropiat. . .

17 . dincolo de nivelul de performanţă definit iniţial. dacă. nu trebuie să fie mai mare decât valoarea contabilă care ar fi fost determinată (din care se deduc amortizările). aşa cum este el utilizat sau cum se aşteaptă să fie utilizat. valoarea sa contabila. sau un angajament de a abandona sau de a restructura activitatea de care aparţine activul. Orice reluare (diminuare) a unei pierderi de valoare a performanța imobilizării sau pentru a restructura activitatea căreia îi aparține imobilizarea. au survenit în cursul exerciţiului sau sunt susceptibile să survină într-un viitor apropiat. care provin din sistemul intern de informare. În cazul unui activ izolat. . Într-un astfel de caz.favorabil asupra întreprinderii. arată că performanţa economică a activului este sau va fi mai bună decât cea aşteptată. şi numai dacă. în gradul sau modul de utilizare a unui activ. pentru a ameliora un activ sau a ameliora nivelul său de performanţă. în cursul exerciţiilor anterioare. în contul de profit şi pierdere. majorată ca urmare a reluării (diminuării) unei pierderi de valoare.raportările interne dovedesc faptul că performanța economică a unei imobilizări este sau va fi mai bună decât s-a prevăzut inițial etc. O pierdere de valoare contabilizată pentru un activ. trebuie să fie reluată (diminuată) dacă. schimbările includ investiţiile angajate în cursul exerciţiului. . nici o pierdere de valoare nu ar fi fost contabilizată pentru activul respectiv. de la ultima contabilizare a unei pierderi de valoare. Această creştere este o reluare (diminuare) a pierderii de valoare. a avut loc o schimbare în estimările utilizate pentru determinarea valorii recuperabile a activului. în cursul exerciţiilor anterioare. Reluarea (diminuarea) unei pierderi de valoare a unui activ trebuie să fie contabilizată imediat la venituri. conform unei alte norme internaţionale. exceptând situaţia în care activul ar fi fost contabilizat la o mărime reevaluată. valoarea contabilă a activului trebuie să fie majorată la nivelul valorii sale recuperabile.indicaţii.

pentru a majora valoarea contabilă a altor active ale unităţii decât fondul comercial. la nivelul proratei valorii contabile a fiecăruia dintre activele unităţii.unui activ reevaluat trebuie să fie tratată ca o reevaluare pozitivă. 18 . Reluarea (diminuarea) unei pierderi de valoare pentru o unitate generatoare de trezorerie trebuie să fie repartizată. Deprecierea recunoscută pentru fondul comercial nu poate fi reluată în exerciţiile următoare.

Astfel. se consideră că terenul respectiv este deţinut pentru aprecierea capitalului). . așa cum sunt definite de legislația națională.terenurile deţinute pentru o utilizare viitoare. decât pentru a le utiliza în procesul de producţie.30 permite fiecărei întreprinderi să Imobilizările corporale cu durate limitate 19 . în scopuri administrative sau pentru a le vinde în cadrul activităţii ordinare. trebuie prezentate la "Terenuri și construcții".7 : Imobilele de plasament generează fluxuri de trezorerie independente de alte active. Element analizat : Recunoaşterea imobilelor de plasament IAS 40.5. Art 93 furnizează -este probabilă generarea pentru entitate de o listă de elemente ce pot fi recunoascute beneficii economice viitoare aferente (printre care se află terenurile şi clădirile). activului -costul activului poate fi evaluat în mod fiabil IAS 40. care până în prezent nu a fost determinată (dacă entitatea nu a decis că terenul va fi utilizat ca un bun ocupat de proprietar sau că va fi vândut.bunurile imobiliare deţinute în proprietate sau în cadrul unui contract de locaţie-finanţare şi închiriate terţilor sub formă de leasing operaţional. : Imobilele de plasament reprezintă bunuri imobiliare (terenuri sau clădiri) deţinute mai degrabă pentru a realiza chirii şi/sau a valoriza capitalul. pe termen scurt. în timp ce imobilele ocupate de proprietar generează fluxuri împreună cu alte active. în cadrul activităţilor ordinare. pentru furnizarea de bunuri şi servicii. producţie (art 64) Element analizat : Evaluarea ulterioară IAS 40. imobilele sunt evaluate la costul de achiziţie sau la costul de cost. Astfel. art 66. Element analizat : Evaluarea iniţială IAS 40.20 : La data intrării lor în Imobilizările corporale trebuie evaluate la întreprindere.bunurile imobiliare neocupate dar destinate a fi închiriate terţilor sub formă de leasing operaţional.Drepturile asupra proprietăților imobiliare și alte drepturi similare. reprezintă imobile de plasament.16 : Activul se recunoaşte dacă şi Criteriile sunt cele pentru recunoaşterea numai dacă : imobilizărilor corporale. în cadrul activităţii ordinare. În omfp nu sunt definite distinct ci sunt incluse în categoria imobilizărilor corporale.terenurile deţinute mai degrabă pentru valorizarea capitalului decât pentru o vânzare pe termen scurt. . . în conformitate cu standardul IAS 40: . .IAS 40 Imobile de plasament Element analizat : definiţia imobilelor de plasament IAS 40.

şi analiza variaţiei imobilelor de plasament (conciliere). mărimea veniturilor şi cheltuielilor exerciţiului. fie la valoarea justă. -dacă activul era un stoc. Valoarea justă se determină pe baza unor evaluări efectuate.56 : modelul bazat pe cost presupune utilizarea prevederilor IAS 16. la închiderea exerciţiului: fie la cost amortizat. Dacă entitatea a reţinut metoda contabilă a costului amortizat. Notele imobilizări corporale. Costul corespunde valorii juste a imobilului. de profesioniști calificați în evaluare. 122. relative la imobilele de plasament. operaţia este considerată ca o reevaluare şi este tratată în conformitate cu IAS 16.57-65 : În cazul în care un activ este transferat în categoria Nu există precizări imobilelor de plasament evaluate la valoarea justă. diferenţa afectează rezultatul exerciţiului curent. IAS 40. . Terenurile nu se amortizează. el este contabilizat la cost. .(1) Reevaluarea imobilizărilor corporale se face la valoarea justă de la data bilanțului. membri ai unui organism profesional în domeniu. cu reflectarea rezultatelor acestei reevaluări în situațiile financiare întocmite pentru acel exercițiu.38 : modelul bazat pe valoarea justă presupune reflectarea condiţiilor de piaţă la închiderea exerciţiului. diferenţa în omfp dintre valoarea justă şi valoarea contabilă este tratată diferit în funcţie de originea activului: -dacă activul era o imobilizare corporală. explicative informează asupra politicilor contabile (metoda de evaluare. astfel încât acestea să fie prezentate în contabilitate la valoarea justă. Element analizat : transferuri Ias 40. 121. modalităţile de determinare a valorii juste sau metodele şi duratele de amortizare). recunoscut național și internațional.(1) Entitățile pot proceda la reevaluarea imobilizărilor corporale existente la sfârșitul exercițiului financiar. de regulă. IAS 40.îşi evalueze imobilele. În momentul în care un activ încetează să mai fie imobil de plasament. la data transferului din categoria imobilelor de plasament. Element analizat : Prezentare şi informaţii de furnizat Imobilele de plasament sunt prezentate în A se vedea cerinţele referitoare la mod distinct în bilanţ (IAS 1). de utilizare economică se amortizează în mod sistematic. ea trebuie să comunice mărimea valorii juste a imobilelor sale de 20 .

care sunt obişnuite pentru cesiuni similare. activele sunt evaluate la valoarea cea mai mică dintre valoarea netă contabilă şi valoarea justă diminuată cu cheltuielile estimate de cesiune. data la care sunt recunoaşterea îndeplinite următoarele condiţii: imobilizărilor corporale şi a) Activul este disponibil pentru o cesiune imediată.20-25 : După clasificarea unui activ. -există probe suficiente care demonstrează că entitatea rămâne angajată în planul de cesiune a activului. sub rezerva unor condiţii suspensive. IFRS 5. după prima evaluare şi după clasificarea în active destinate cedării. în mod individual sau în imobilizărilor grup.7-8: Data clasificării unui activ necurent în active Criteriile sunt cele pentru destinate a fi cedate este. IFRS 5. în necorporale starea sa actuală. în categoria activelor destinate cedării. fiecare activ trebuie să fie evaluat conform standardului specific care îi este aplicabil. dacă şi numai dacă: -ea se datorează unor evenimente pe care întreprinderea nu le poate controla. orice scădere a valorii contabilizate.plasament.9 : anumite evenimente particulare pot prelungi perioada de finalizare a vânzării peste un an.6: Activele necurente deţinute în scopul În omfp nu sunt definite distinct tranzacţionării sunt acele active a căror valoare ci sunt incluse în categoria contabilă va fi recuperată. Imobilizările corporale trebuie evaluate la costul de achiziţie sau la costul de producţie (art 64) Imobilizările corporale cu durate limitate de utilizare economică se amortizează în mod sistematic. IFRS 5 Active necurente deţinute în scopul tranzacţionării şi abandonurile de activităţi Element analizat : definiţia activelor necurente deţinute în scopul tranzacţionării IFRS 5. Element analizat : evaluarea iniţială şi ulterioară IFRS 5. -Apoi. Element analizat : recunoaşterea activelor necurente deţinute în scopul tranzacţionării IFRS 5. schimb cu alte active necurente sau pe alte căi decât prin utilizare. Această prelungire nu împiedică o clasificare a activului în categoria activelor destinate a fi cedate. 21 . De exemplu. mai degrabă prin vânzare. trebuie respectate următoarele reguli: -Înainte de clasificarea în active destinate cedării. cel mai devreme. b) Cesiunea are un grad ridicat de probabilitate. care prevede că un plan de cesiune constituie un indiciu de pierdere de valoare.15-19: Pentru evaluarea activelor necurente destinate cedării. imobilizările pe care întreprinderea are intenţia să le cedeze trebuie să facă obiectul unui test de depreciere conform standardului IAS 36.

Orice creştere ulterioară a valorii juste diminuate cu cheltuielile estimate de cesiune trebuie recunoscută la venituri. şi -valoarea recuperabilă a activului. constituie o pierdere de valoare a activului care afectează rezultatul exerciţiului curent. Element analizat: Prezentarea activelor necurente destinate cedării şi informaţii de furnizat Societatea trebuie să prezinte un activ A se vedea cerinţele referitoare la necurent destinat cedării şi activele dintr-un imobilizări corporale. la data la care s-a decis că acesta nu va fi cedat. segmentul de activitate de care aparţine activul necurent. grup destinat cedării. Evaluarea activelor necurente care nu mai îndeplinesc condiţiile de a fi clasificate ca active destinate cedării se face la valoarea cea mai mică dintre: -valoarea contabilă netă a activului.pentru a aduce valoarea contabilă netă la nivelul valorii juste diminuate cu cheltuielile estimate de vânzare. în perioada în care un activ necurent (sau un grup de active) a fost fie clasificat ca destinat cedării. fie cedat efectiv: o descriere a activului necurent (sau a grupului). în mod separat de alte active din cadrul bilanţului. dacă activul nu ar fi fost clasificat ca activ destinat cedării şi ar fi continuat să figureze printre activele destinate utilizării. depreciere sau reevaluare care ar fi fost constatată. prin aplicarea standardului IAS 36. ajustată cu orice amortizare. datoriile dint-un grup destinat cedării vor fi prezentate separat de alte datorii în cadrul bilanţului. De asemenea. forma în care se va manifesta cesiunea şi momentul la care se va produce aceasta. cu condiţia ca venitul respectiv să nu depăşească valoarea cumulată a deprecierilor constatate prin aplicarea standardului IFRS 5 sau constatate anterior. o descriere a faptelor şi evenimentelor legate de cesiune. câştigul sau pierderea recunoscut(ă) şi. De asemenea. înaintea clasificării ca activ destinat cedării. Activele şi datoriile respective nu vor putea fi însă compensate şi prezentate ca o sumă unică. societatea trebuie să prezinte următoarele informaţii în notele explicative. dacă este cazul. 22 .

Dacă construcțiile sunt realizate în scopul exploatării pe termen lung. care participă sau ajută la procesul de fabricație sau de exploatare 23 . acesta este înregistrat la stocuri. și anume bunurile pe care entitatea le cumpără în vederea revânzării sau produsele predate spre vânzare magazinelor proprii. (3) De asemenea. atunci când un teren este cumpărat în scopul construirii pe acesta de construcții destinate vânzării. piese de schimb. materiale și alte consumabile care urmează să fie folosite în procesul de producție sau pentru prestarea de servicii. de către entitatea care le-a realizat. pentru a realiza o astfel de vânzare. care participă direct la fabricarea produselor și se regăsesc în produsul finit integral sau parțial. combustibili. sau -deţinute sub formă de materiale sau furnituri. destinate vânzării (de exemplu. furaje și alte materiale consumabile). 154. -în curs de producţie. (2) În categoria stocurilor se cuprind și activele cu ciclu lung de fabricație. realizate de entitățile ce au ca activitate principală obținerea și vânzarea de locuințe). ansambluri sau complexuri de locuințe etc. ele reprezintă imobilizări. materiale pentru ambalat. în cursul normal al activităţii.(1) Stocurile sunt active circulante: a) deținute pentru a fi vândute pe parcursul desfășurării normale a activității. semințe și materiale de plantat. b) materiile prime. b) în curs de producție în vederea vânzării în procesul desfășurării normale a activității. sau c) sub formă de materii prime. fie în starea lor inițială. . c) materialele consumabile (materiale auxiliare.IAS 2 Stocurile Element analizat : definiţia stocurilor IAS 2. fie transformată.(1) În cadrul stocurilor se cuprind: a) mărfurile. . 152. care trebuie să fie consumate în cursul procesului de producţie sau al prestării de servicii.6.Stocurile sunt active: -deţinute pentru a fi vândute.

mânji și altele) crescute și folosite pentru reproducție. serviciile și studiile în curs de execuție sau neterminate. pentru prelucrare sau în consignație la terți.fără a se regăsi.rebuturile. destinate produselor vândute și care în mod temporar pot fi păstrate de terți.lână. putând fi depozitate în vederea livrării sau expediate direct clienților. care includ ambalajele refolosibile. coloniile de albine. lapte și blană. respectiv animalele născute și cele tinere de orice fel (viței. d) materialele de natura obiectelor de inventar. precum și produsele nesupuse probelor și recepției tehnice sau necompletate în întregime.semifabricatele. și anume: . În cadrul producției în curs de execuție se cuprind. mașinile folosite numai ca material de demonstrație 24 . în produsul finit. prin care se înțelege produsele al căror process tehnologic a fost terminat într-o secție (fază de fabricație) și care trec în continuare în procesul tehnologic al altei secții (faze de fabricație) sau se livrează terților. (2) În cadrul stocurilor se includ și bunurile aflate în custodie.produsele finite. . adică produsele care au parcurs în întregime fazele procesului de fabricație și nu mai au nevoie de prelucrări ulterioare în cadrul entității. f)animalele și păsările. e) produsele. materialele recuperabile și deșeurile. g) ambalajele. cu obligația restituirii în condițiile prevăzute în contracte. reprezentând producția care nu a trecut prin toate fazele (stadiile) de prelucrare. . animalele și păsările la îngrășat pentru a fi valorificate. precum și animalele pentru producție . achiziționate sau fabricate. miei. de asemenea. de regulă. prevăzute în procesul tehnologic. purcei. h) producția în curs de execuție.

cea mai mare parte a importanță secundară pentru entitate stocurilor sunt evaluate „în afara taxelor”. . metoda costului decontare sau altă modalitate de încadrare). găsesc.10: Cu ocazia intrării. Dacă materialele de demonstrație au durată de utilizare mai mare de un an. inclusiv întreprindere de la administraţia fiscală). pot fi prezentate la "Active" la o valoare și Stocurile pentru care taxa nu este cantitate fixe. de o plată anticipată (sconturile de fi folosite. costuri direct imputabile achiziţiei de 158. și structura acestora nu variază în mod remize şi alte elemente similare) sunt semnificativ. cheltuielile de transport. în activitatea de producție sau soluţia de calcul este coerentă cu cea metoda prețului cu amănuntul. Cum taxa pe consumabile care sunt în mod constant valoarea adăugată este în mod normal înlocuite și a căror valoare totală este de o recuperabilă. în activității. pentru determinarea costului pot general. (3) Sunt reflectate. . stocurile sunt 157. costuri de producţie și prelucrării. personalul însărcinat cu supravegherea. îndeobşte. cu durată de utilizare de sub un an. de asemenea. cantitatea deductibilă sunt evaluate incluzând în cost TVA.(1) Costul stocurilor trebuie să evaluate. distinct în contabilitate. Reducerile comerciale (rabaturi.(1) În funcție de specificul reducerile financiare. dar care sunt în curs de aprovizionare (grupa 32 “Stocuri în curs de aprovizionare” din Planul de conturi general).pentru negociere în domeniul automobilelor. taxele vamale şi alte taxe cheltuieli legate de personalul direct (altele decât taxele recuperabile ulterior de angajat în furnizarea serviciilor. pentru care s-au transferat riscurile și beneficiile aferente. Acestea se înregistrează distinct în contabilitate. standard. materiale şi servicii. Pentru 160. fie cuprindă toate costurile aferente achiziției ele costuri de achiziţie. acele stocuri cumpărate. precum și alte costuri şi alte costuri angajate pentru a aduce suportate pentru a aduce stocurile în forma bunurile în locul şi starea în care ele se și în locul în care se găsesc. Element analizat : Evaluarea stocurilor la intrare IAS 2. (în acord cu standardul IAS 18). manipulare şi alte precum și regiile corespunzătoare. ele reprezintă imobilizări. (ii) Costurile de producţie (de 25 .Materiile prime și materialele mărfuri. . dacă valoarea. de asemenea. (2) Costul stocurilor unui prestator de (i) Costurile de achiziţie cuprind: preţul servicii cuprinde manopera și alte de cumpărare. la costuri istorice. pe categorii de stocuri. deduse din costul de achiziţie. motivate. în comerțul adoptată pentru contabilizarea cumpărărilor cu amănuntul.

în circumstanţe normale. de-a lungul unui anumit număr de exerciţii sau de sezoane. din manoperă şi alte cheltuieli de personal direct angajate pentru prestarea serviciului. în principal. în costurile stocurilor sunt incluse şi costurile îndatorării. -cheltuielile de comercializare. Costuri excluse din costul stocurilor şi contabilizate la cheltuielile exerciţiului în cursul căruia acestea sunt angajate: -mărimile anormale de deşeuri de fabricaţie.transformare) cuprind: cheltuielile direct legate de unităţile de producţie. Capacitatea normală de producţie este producţia medie. o cotă parte din cheltuielile indirecte de producţie. În anumite circumstanţe. -costurile de stocaj. -cheltuielile generale administrative care nu contribuie la aducerea stocurilor în locul şi în starea în care ele se găsesc. ocazionate de transformarea materiilor prime în produse finite. Costul stocurilor unui prestator de servicii se compune. inclusiv cele referitoare la personalul de supervizare şi cheltuielile generale atribuibile. dacă aceste metode conduc la rezultate 26 . ţinând cont de pierderea de capacitate care rezultă din întreţinerea planificată a echipamentelor. care se estimează să fie obţinută. Repartizarea cheltuielilor generale fixe de producţie în costurile de transformare este bazată pe capacitatea normală a instalaţiilor de producţie. de manoperă sau referitoare la alte costuri de producţie. exceptând situaţia în care aceste costuri sunt necesare procesului de producţie. pot să fie utilizate. precum manopera directă. ca de exemplu metoda costului standard (the standard cost method) sau metoda preţului de vânzare cu amănuntul (the retail method). Tehnicile de evaluare a costului stocurilor. anterior trecerii într-o nouă fază de fabricaţie. fixe şi variabile.

să fie vândute la nivelul când este cazul. . în mod 159. în care ele vor fi estimate pentru finalizarea bunului. dacă aceasta mai mare decât valoarea care se poate din urmă este mai mică. valoarea stocurilor se urmează linia uzanţelor anglo-saxone care diminuează până la valoarea realizabilă presupun alegerea la inventar a celei mai netă. dacă se aşteaptă normale a activității. . Astfel. prin reflectarea unei ajustări pentru mici valori dintre cost şi preţul pieţei . – (2) În cazul în care valoarea trebuie să ţină cont de destinaţia contabilă a stocurilor este mai mare decât elementului considerat.FIFO. În înțelesul prezentelor reglementări. elementele valoarea de inventar. b) metoda costului mediu ponderat . dacă o scădere a preţurilor materiilor prime arată că nivelul costului 27 . prin Materiile prime şi materialele valoare realizabilă netă a stocurilor se consumabile. Totuşi. atunci încorporate. deţinute pentru a fi utilizate înțelege prețul de vânzare estimat care ar în producţia de stocuri.Activele de natura stocurilor nu trebuie să fie evaluate la costul lor sau la trebuie reflectate în bilanț la o valoare valoarea lor realizabilă netă. acesta. depreciere.CMP. prin constituirea unei ajustări pentru încheiat trebuie să fie evaluate în funcţie de depreciere.(1) Costul stocurilor care nu sunt de obişnuit.apropiate de cost. Estimarea valorii realizabile nete 166. În fond. Costul altor stocuri decât cele care sunt 161. și costurile estimate costului sau la o valoare mai mare decât necesare vânzării. această obține prin utilizarea sau vânzarea lor. contabilitate prin aplicarea uneia din următoarele metode: a) metoda primul intrat-primul ieșit .(1) La ieșirea din gestiune a identificabile trebuie să fie determinat prin stocurilor și altor active fungibile. c) metoda ultimul intrat. preţul stipulat în contract. stocurile 166. În regulă a standardului internaţional IAS 2 acest scop. . acestea utilizarea metodei „costul mediu ponderat” se evaluează și înregistrează în sau a metodei „primul intrat – primul ieşit”. nu sunt evaluate putea fi obținut pe parcursul desfășurării sub mărimea costului lor.primul ieșit-LIFO. Element analizat : evaluarea stocurilor la ieşire Costul stocurilor de elemente care. minus costurile ca produsele finite. individuale. nu sunt confundabile şi de bunuri obicei fungibile și al acelor bunuri sau sau servicii produse sau prestate şi afectate servicii produse și destinate unor comenzi proiectelor specifice trebuie să fie distincte trebuie determinat prin determinat printr-o identificare distinctă a identificarea specifică a costurilor costurilor lor individuale. valoarea stocurilor se care fac parte din clauzele unui contract de diminuează până la valoarea realizabilă vânzare sau de prestare de servicii deja netă. Element analizat : evaluarea stocurilor în bilanţ La închiderea exerciţiului.

Este cazul elementelor care aparţin aceleiaşi linii de produse. sunt fundamentate pe informaţiile probante cele mai fiabile. în măsura în care astfel de evenimente confirmă condiţiile existente la sfârşitul exerciţiului. direct legate de evenimentele care survin după închiderea exerciţiului. realizate pe o bază individuală. deprecierea (altfel spus. disponibile la data la care sunt efectuate aprecierile respective. Cu toate acestea. costul de înlocuire al materiilor prime poate să fie cea mai bună măsură disponibilă a valorii nete de realizare. astfel încât noua valoare contabilă să fie cea mai mică valoare dintre cost şi valoarea netă de realizare. materiile prime vor fi aduse. pentru fiecare articol. fabricate şi comercializate în aceeaşi zonă geografică şi care nu pot să fie evaluate separat de celelalte elemente ale aceleiaşi linii de produse. perioadă/e în care preţul său de vânzare va 28 . Estimările valorilor nete de realizare. care a fost contabilizat la valoarea netă de realizare. valoarea netă de realizare trebuie să fie determinată separat. Atunci când au dispărut circumstanţele care au justificat evaluarea stocurilor sub nivelul costului. Aceste estimări ţin cont de fluctuaţiile de preţuri sau de costuri. În fiecare exerciţiu următor.produselor finite va fi mai mare decât valoarea netă de realizare. Într-un astfel de caz. deoarece preţul său de vânzare se diminuase. este încă disponibil în exerciţiul următor (sau exerciţiile următoare). pot să fie realizate regrupări de elemente asemănătoare sau care au legătură între ele. este efectuată o nouă estimare a valorii nete de realizare. ce au scopuri sau utilizări asemănătoare. provizionul) trebuie reluat(ă) (diminuat(ă) sau anulat(ă)). prin depreciere. În mod normal. la valoarea netă de realizare. Acest caz se probează atunci când un element al stocurilor.

recunoscute drept costuri ale perioadei. prin IAS 23.4: Costurile îndatorării cuprind 53. cheltuiala privind stocurile referitoare la exerciţiul în cauză. precum și comisioanele aferente acestor împrumuturi contractate. construcției sau producției de active cu ciclu lung de fabricație.8: Costurile îndatorării care se pot 53.(1) Costurile îndatorării care sunt atribui direct achiziţiei. valoarea contabilă a stocurilor gajate în contul datoriilor. construcției producţiei unui activ calificat trebuie sau producției unui activ cu ciclu lung de capitalizate ca parte din costul acelui activ. mărimea oricărei noi deprecieri. Element analizat: Informaţiile de furnizat IAS 2. fabricație pot fi incluse în costul acelui Celelalte costuri ale îndatorării trebuie activ. (2) Dacă. constatat la veniturile exerciţiului (şi justificată). mărimea oricărei reluări privind provizionul de depreciere. administratorii decid să modifice metoda de evaluare pentru un anumit element de stocuri sau alte active fungibile.(1) … De exemplu. în situații excepționale. (4) În sensul prezentelor reglementări. pentru a aduce stocurile la VNR. în costurile dobânzile şi alte costuri suportate de o îndatorării pot fi incluse dobânda la întreprindere în legătură cu împrumutul de capitalul împrumutat pentru finanțarea fonduri. și b) efectul financiar asupra rezultatului exercițiului financiar.9.: Costurile îndatorării sunt activ cu ciclu lung de fabricație se capitalizate ca parte a costului activului. . contabilizată la cheltuielile exerciţiului. IAS 23 Costurile îndatorării Element analizat : definiţia costurilor îndatorării IAS 23. . Element analizat: Recunoaşterea costurilor îndatorării IAS 23. trebuie prezentate următoarele informații: a) motivul modificării metodei.fi crescut. construcţiei sau direct atribuibile achiziției. 29 .(1) Se prezintă în notele explicative costul de achiziție sau costul de producție al stocurilor evidențiate în bilanț și metodele de evaluare a stocurilor. valoarea contabilă a stocurilor (cu precizarea mărimii stocurilor evaluate la valoarea justă netă). 285. evaluate în mod credibil. înțelege un activ care solicită în mod atunci când este probabil ca ele să aibă necesar o perioadă substanțială de timp drept rezultat beneficii economice viitoare pentru a fi gata în vederea utilizării sale pentru entitate iar costurile să poată fi prestabilite sau pentru vânzare. achiziției. .36: metodele de evaluare a stocurilor.

altele decât împrumuturile făcute special pentru a obţine un activ calificat.costurile împrumuturilor sunt angajate.17: Încorporarea costurilor împrumuturilor în costul unui activ calificat trebuie să înceapă atunci când: . prealabile utilizării sau vânzării sale.Activele financiare și stocurile care sunt fabricate pe o bază repetitivă de-a lungul unei perioade scurte de timp nu sunt considerate active cu ciclu lung de fabricație. Rata de capitalizare trebuie să fie media ponderată a costurilor împrumuturilor. în vederea utilizării activ calificat.14: Atunci când finanţarea activului nu face obiectul unui împrumut special. dacă nu s-ar fi efectuat cheltuieli trebuie să înceteze când se realizează cu activul calificat. Element analizat: evaluarea costurilor îndatorării IAS 23. cea mai mare parte a activităților necesare IAS 23. mărimea costurilor prestabilite sau a vânzării acestuia. IAS 23. . sunt în curs de realizare. construcţiei sau şi începrea încorporării costurilor producţiei unui activ calificat. 30 .(5) Capitalizarea costurilor îndatorării fie evitate. Nu sunt active cu ciclu lung de fabricație nici activele care în momentul achiziției sunt gata pentru utilizarea lor prestabilită sau pentru vânzare. corespund împrumuturilor în valoarea activelor. care sunt Nu exită prevederi in omfp privin evaluarea direct atribuibile achiziţiei. . care nu sunt rambursate în timpul perioadei. mărimea cheltuielilor capitalizabile este determinată prin ponderarea costului activului cu o rată de capitalizare. costurilor împrumuturilor ce ar fi putut să 53. şi . diminuate cu orice venituri obţinute din plasamentul temporar al fondurilor împrumutate. aplicabilă împrumuturilor întreprinderii. IAS 23.12: În măsura în care fondurile pentru pregătirea activului cu ciclu lung împrumutate sunt destinate obţinerii unui de fabricație.plăţile relative la bun au fost realizate. Valoarea cheltuielilor capitalizate nu trebuie să depăşească cheltuielile cu împrumuturile efectiv suportate în cursul perioadei.activităţile indispensabile pregătirii activului. îndatorării încorporabile în costul activului trebuie să corespundă costurilor reale angajate ale îndatorării în cursul exerciţiului.10: Costurile îndatorării.

ea a indicat terţilor şi. în exerciţiul în cursul căruia sunt realizate operaţiile referitoare la această dezvoltare. pentru o durată în cursul căreia se derulează lucrări tehnice şi administrative. din dispoziţii legale sau reglementare. De asemenea. Analiza comparativă a politicilor de recunoaştere. le-a creat o provizioanelor de 31 . prin politica sa făcută publică sau Delimitarea printr-o declaraţie.20: Încorporarea costurilor împrumuturilor în costul unui activ trebuie să fie suspendată în timpul perioadelor lungi de întrerupere a activităţii productive. sunt practic toate încheiate. IAS 23. în regiunea geografică respectivă. coerente cu ias 37 pt Obligaţia poate rezulta din dispoziţii juridice (dintr-un provizioane. atunci când activităţile indispensabile pregătirii activului. 220.22: Încorporarea costurilor împrumuturilor trebuie să înceteze. în perioada de construcţie. în mod normal. suportate în faza de amenajare a unui teren sunt încorporate în costul unui activ. prealabile utilizării sau vânzării sale. dacă acest nivel ridicat este obişnuit. încorporarea în costul activului continuă în perioadele lungi de maturaţie a stocurilor sau în perioada lungă în cursul căreia nivelul ridicat al apelor întârzie construcţia unui pod.Costurile împrumuturilor. Cu titlu de exemplu. ca atare. evaluare şi prezentare în situaţiile financiare a informaţiilor privind datoriile (IAS 12 şi IAS 37 versus OMFP 3055) IAS 37 Provizioane. Totuşi. active si contract. de jurisprudenţă) sau din acţiunile întreprinderii atunci când. încorporarea costurilor împrumuturilor în costul unui activ nu este suspendată.211). din elemente datorii contingente (art. încorporarea nu este suspendată atunci când este necesară o amânare temporară în cadrul unei etape de pregătire a activului în vederea utilizării sau vânzării sale. datorii contingente şi active contingente Element analizat: Definiţii IAS 37.10: Un provizion este o datorie (o obligaţie) a cărei Omfp prezintă definiţii mărime şi a cărei scadenţă sunt nesigure. prin practici anterioare. IAS 23.

că îşi va asuma anumite responsabilităţi (obligaţie implicită). ce nu sunt în totalitate sub controlul entităţii. O datorie contingentă este: . care rezultă din evenimente trecute şi a cărei existenţă nu va fi confirmată decât prin realizarea (sau nu) a unuia sau a mai multor evenimente viitoare nesigure. Element analizat: Criterii de recunoaştere IAS 37.mărimea obligaţiei poate să fie estimată în mod fiabil.o obligaţie potenţială. indiferent de acțiunile viitoare ale entității.11-13). o entitate recunoaște un provizion pentru costurile de închidere a unei instalații petroliere. 211) . ce rezultă din evenimente trecute. Standardul face diferenţa între provizioane şi alte datorii şi prezintă relaţia dintre provizioane şi datorii contingente (IAS 3. fie modalitatea în care este condusă activitatea. care rezultă dintr-un eveniment trecut. sau .11: Un provizion trebuie să fie contabilizat dacă. Un activ contingent este un activ potenţial. Se vor recunoaște ca provizioane doar acele obligații generate de evenimente anterioare care sunt independente de acțiunile viitoare ale entității (de exemplu.pentru a stinge obligaţia. deoarece nu îndeplineşte criteriile de recunoaştere a unui provizion. la închiderea exerciţiului. dar care nu este contabilizată.entitatea are o obligaţie actuală (legală sau implicită). este probabil să fie necesară o ieşire de resurse care să reprezinte avantaje economice. care rezultă din evenimente trecute şi a cărei existenţă nu va fi confirmată decât prin realizarea (sau nu) a unuia sau a mai multor evenimente viitoare nesigure. ce nu sunt în totalitate sub controlul entităţii. cu condiția ca respectiva entitate să remedieze daunele produse deja. şi numai dacă: . produse mediului.o obligaţie actuală. ambele generând ieșiri de resurse care încorporează beneficii economice. Similar. (art 221) Omfp a preluat din ia 37 criteriile de reunoaştere a provizioanelor pentru riscuri şi cheltuieli precum şi aspectele legate de recunoaşterea activelor şi datoriilor contingente (art 221. pedepsite de lege. Spre deosebire de această situație. Un contract este considerat deficitar atunci când costurile inevitabile implicate de îndeplinirea obligaţiilor contractuale sunt mai mari decât beneficiile economice estimate a fi obţinute din respectivul contract. . O restructurare este un program planificat şi monitorizat de conducere. . Exemple de astfel de obligații sunt amenzile sau costurile de eliminare a efectelor negative. o entitate poate intenționa sau poate avea nevoie. modul de desfășurare a activității în viitor). care modifică semnificativ fie sfera activităţilor realizate de entitate. 32 datoriile comerciale şi de alte datorii ale entităţii este coerentă de asemenea cu IAS 37.speranţă acestora. 222.

o rată fără risc. O entitate nu trebuie să contabilizeze o datorie sau un activ eventual. la data închiderii. în acest sens. entitatea recunoaşte orice pierdere din deprecierea activelor desemnate prin contract. Efectul actualizării este contabilizat la cheltuieli financiare. Mărimea provizionată este cea mai bună estimare a plăţii necesare pentru stingerea obligaţiei actuale. Costurile inevitabile ale unui contract sunt reprezentate de valoarea cea mai mică dintre costul îndeplinirii contractului şi orice compensaţie sau penalizare. ea nu are o obligație curentă aferentă acelei cheltuieli viitoare și. să efectueze cheltuieli pentru a putea acționa întrun anumit mod (de exemplu. Deoarece entitatea poate evita cheltuielile viitoare prin diverse acțiuni. de exemplu. dar ea trebuie să ofere informaţii corespunzătoare în notele explicative. dacă există probabilitatea ieşirii sau intrării unei resurse.66: În cazul în care un contract In omfp nu se face nici o referire la devine deficitar.68: Un contract este considerat aplicând definiţia şi criteriile de deficitar atunci când costurile inevitabile recunoaştere a provizioanelor. Dacă o întreprindere provizion pentru obligaţia actuală va avea pierderi din contracte oneroase va corespunzătoare acestuia. trebui să le recunoască la provizioane IAS 37.69: Înainte de a stabili un provizion pentru un cotract deficitar. excluzând venitul din ieşirea aşteptată de resurse (active). prin modificarea procedeului de fabricație.datorită presiunilor de ordin comercial sau a cerințelor de ordin legal. se va constitui un contractele deficitare. generată de neîndeplinirea contractului. IAS 37. nu va recunoaște niciun provizion. prin instalarea de filtre pentru fum într-un anumit tip de fabrică). 33 . deci. atunci când efectul valorii în timp a monedelor este semnificativ. Element analizat: contracte deficitare IAS 37. aplicând. Această mărime trebuie să fie actualizată. implicate de îndeplinirea obligaţiilor contractuale sunt mai mari decât beneficiile economice estimate a fi obţinute din respectivul contract.

. impozite pentru care Un activ de impozit amânat entitatea are deschise procese în instanță.12. trebuie să fie contabilizat. Un activ de impozit amânat este contabilizat pentru reportul înainte al pierderilor fiscale şi pentru creditele neutilizate de impozit. O creanţă de report înapoi a deficitelor trebuie să fie contabilizată în activ. exceptând situaţia în plată datorate bugetului de stat. un activ de profit. într-o tranzacţie care nu este o grupare de întreprinderi şi nu afectează nici rezultatul contabil. nici rezultatul impozabil. pentru: diferențe de impozite întreprinderi şi nu afectează nici rezultatul rezultate din operațiuni de control contabil. în care el este generat de un fond comercial condițiile în care sumele respective nu sunt sau de contabilizarea iniţială a unui activ reflectate ca datorie în relația cu statul.: Impozitele curente trebuie să Omfp prevede un tratament similar pentru fie contabilizate la datorii (pasive). dacă el Conform omfp nu se recunosc creanţe de este generat de contabilizarea iniţială a unui impozit. Element analizat: recunoaşterea datoriilor şi creanţelor privind impozitul amânat Un pasiv de impozit amânat este 226. Totuşi.IAS 12 Impozitul asupra rezultatului Element analizat: recunoaşterea datoriilor şi a creanţelor privind impozitul curent IAS 12. pentru toate rezerve din facilități fiscale sau alte diferenţele temporare deductibile. nefinalizate. 34 . în rezerve pentru care în legislația fiscală măsura în care este probabil ca un există prevederi referitoare la impozitarea beneficiu impozabil să fie disponibil. Element analizat: evaluarea datoriilor şi creanţelor privind impozitul amânat Datoriile şi creanţele privind impozitul Activele nu sunt recunoscute iar pentru amânat se determină prin multiplicarea datorii se aplică regulile de evaluare diferenţelor temporare cu cotele de impozit utilizate pentru provizioane. atâta impozitul curent. impozit amânat nu este contabilizat. în măsura în care este probabil să se dispună de beneficiile impozabile viitoare asupra cărora să se impute aceste pierderi fiscale sau credite neutilizate de impozit. de tranzacţii care nu este o grupare de exemplu. precum și în alte situații care pot asupra căruia să se impute aceste diferenţe genera datorii sub forma impozitului pe temporare deductibile.(1) Provizioanele pentru impozite se contabilizat pentru toate diferenţele constituie pentru sumele viitoare de temporare impozabile. în contextul unei (2) Aceste provizioane pot fi constituite. activ sau a unei datorii. nici rezultatul impozabil. acestora. sau a unei datorii. timp cât ele nu sunt plătite.

exceptând situaţia în urmează regulile aplicabile rovizioanelor. cât şi reconcilierea cheltuielii cu impozitul.ce se aşteaptă a fi aplicate în perioadele în care activul va fi realizat sau datoria va fi decontată. Provizionul pentru impozite rezultatul exerciţiului. Element analizat: contabilizarea impozitului curent şi amânat Impozitul amânat trebuie să fie contabilizat Impozitul curent se recunoaşte pe seama la venituri sau la cheltuieli şi inclus în unei cheltuieli. în cursul exerciţiului încheiat sau exerciţiului precedent. .suplimentele de impozite exigibile.componentele majore ale cheltuielii Nu există cerinţe de informare similare. în acelaşi exerciţiu sau într-un exerciţiu diferit.justificarea activelor nete de impozit amânat. pe baza cotelor de impozit adoptate sau cvasiadoptate până la închiderea exerciţiului curent. (venitului) cu (din) impozit. valorile cumulate de impozite contabilizate direct în capitaluri proprii. Excepţie privind contabilizarea impozitului amânat se face şi în cazul grupărilor de întreprinderi Element analizat: Informaţiile de furnizat . . bazele şi datele de expirare a activelor potenţiale de impozit amânat şi diferenţele temporare legate de participaţiile consolidate. atunci când entitatea a suportat o pierdere.impozitele amânate necontabilizate. . dacă rezultatele sunt distribuite 35 . care impozitul este generat de o tranzacţie sau de un eveniment care este contabilizat(ă) direct la capitaluri proprii.