You are on page 1of 115

tamiltorrents.

net

tamiltorrents.net

tamiltorrents.net
...

...

tamiltorrents.net

tamiltorrents.net
. கால

... கால

...

tamiltorrents.net

.. எ . கா ..உேச ெதாட மைன வ ழா நட தி இர மாத கேள தி கி றன கி ண மா இ ல தி ..ப ட 'எ . tamiltorrents.. ஒ ள யா எ கி ட இ த எ ேனாட வ கனைவ கா திேகய கி ட ெசா ேன . டேவ எ ந பரா ஆய டா !'' எ றப ேய கா திேகய ப க கி ண மா ைகந ட . ேக.ஈ. தி ேவ கா அ கி உ ள சி னேகால ய இ த வ எ ப ய வ த ைத ந ட பகி ெகா டா கா திேகய .net . -யான இ ஜன ய கா திேகய க இ தா . வ ! ப. க . அ த ெட கேர ைல ெச . அவ .ேமாக பட க : எ . தி மண ஆ ப ைத ேபால. ''இ ேமஜி ேடானா ஆன வ ''.. இ தைன அழகான வ ைட உ வா கி ெகா டா . சி ட '' எ ம ப க வ ைட ஆ வ ட நம அவ அறி க ப திய வ த .. அ த இ ல தி ம அவ ைவ ள காதைல ேச ேத ெவள ப திய ! ''எ ேனாட ந ப வ ைட 'எ . அவைர ெவ ேச எ வ ைட க ட நிைன ேச . அ ேளா அழகான அ த வ ைட பா த நா .எ .tamiltorrents. வ கிரக ப ரேவச ஆ ப ைத அ தைன ஆ வமாக கா ெகா ேட . காவான ப ளான ம. ெச ைன...net . உ வ ெகா .. '' அேதா.

net ''கட மாதி வ கிட கற இ த 3.850 ச ர அ இட ல .450 ச ர அ ய ல ந றஒ க ப மாதி அழகா ஒ வ ைட அைம க ேபாேறா நிைன ச ேபா .ெதாைலேநா பா ைவ ட அைம ப றி ெதாட தா . ள கவ ேபா ேகா ெர வத ல பய படற மாதி ஆகி . 1 . க டட ேவைலகைள தி கா திேகய .net . வ ேடாட ப ப க இ கற த தள ப க ேடாட கீ ப திய ல.. ைமய ல ைழவாய ைல அைம ேடா . இ லனா..னா இ ப பய ப . ப க 900 ச ர அ . இேதேபால தா . வல ப க ல 18 X 8 அளவ கா பா கி .. ஆர ப லஎ க ேக ஆ வமா இ த .. இட ப க ல 10 X 8 அளவ ஆப எ கி .. அதாவ கவ பா கி . ஃ யா உலாவற இடமா பய ப தி கலா . வ ேடாட ப ப க ஓப ேப ல ஷாமியானா அ ல ப த அைம நட றவ நிக சிக . அைறகள tamiltorrents. ேதைவ ப டா காைர நி தி கலா . பா ம வா ேபஸி அைம ேகா . வா ேபஸிைன பய ப தி கலா '' . கா பா கி எைத ப காம . இ க ஆப அைம சதால. அ வலக பண காக வ ேபாறவ கைள வ ளஅ மதி க ேவ ய அவசிய இ கா .. ெச வக வ வ இட இ . கா பா கி ஏ யா ' இ ஒ . ப ப க 1500 ச ர அ ஓப ேபஸு காக வ ேடா . இ த பா ..tamiltorrents. ெவள யா க உபேயாக காக . டா ெல .. ேபா ேகா.

ஹா ல ைழ ச ேம வல ப க ல . இ மாதி யான எ லா ெபா கைள இ த பாேஸ Xல ெகா வ ெவ ேடா . 9 X10 ெப . த மா ேபாற கான ப க கைள அைம ேகா '' எ ற கா திேகய .. 10 X 10 அளவ ெப ... அ ததாக த தள அைழ ெச றா . ' சைம கறவ க வசதியானதா கி ச அைம ெகா கிற தா ... 12 X 11 அள ல மா ட ெப அைம ேசா . ம பாக ைத வாடைக வ ற அைம லஒ வடா க டலா ' நா வலி த . வடகிழ ல த ண (ேமா டா ).net ''கீ தள ல லிவ ஏ யாைவ 17 X 19 அளவ வ தாரமா அைம . ' சைமயலைற ஏ இ ேளா இட ஒ க ? தா பல நிைன பா க . 7 X 5 அளவ வாஷி ஏ யா . ெப ல ேதைவய லாத ஆைடகைள நிர ப கி நி கற பேரா . பாக ல 30 X 9 அளவ பா கன . அேதேபாலேவ ெர பாகமா ப கி . சி அ அைம க .net . ஆனா. அதாவ ேபர ைலய ல மா ட ெப வா ப ப ளா ெச த வ டஇ .tamiltorrents.. பா பா சைம கற அவ கேளாட அ கைற நாம ெச ற பதி அ வ ஓன கி ண மா சா ெசா னைதேயதா நா பதிலா ெசா ேற . அைத ஒ னா ேபால 10 X 9 அளவ லான ைடன ஹா . இ ..... அ ததா 10 X 15 அளவ கி ச அைம ேகா .வரல மி த பதிய க கள னைக.. தமி நா ல நில ற மி ெவ . 7 X 4 அளவ டா ெல வ தின க காக க ேடா . '' த தள வ தின க . நம காக நா ரா அ த அைறய லேய நி . ''கி ச எதி ல 5 X 15 அளவ பாேஸ X ஏ யாைவ (வரா டா) ஒ கி .. 12 X 15 அளவ ஹா . அவ ஏ கி டா . ஒ பாக ைத வ தின க உபேயாக .450 ச ர அ ைய ெர பாகமா ப கி . அ எ வள ெப ய உ ைம !'' எ கா திேகய ெசா னைத காதி வா கிய கி ண மா . அ ற பா . ெத ேம கில. இ ேபா சா க ற க டட க ல இ ெவ ட கான வசதிைய ேச ேத ெச ய ைவ . பா ப க ல இைட சலா நி கற வாஷி ெமஷி .. ' அட. கி சைன அைட கற கிைர ட . ' த தள கான 1. 10 X10 அளவ ழ ைதக கான ெப . 17 X19 அளவ லிவ ஏ யா . ந ப க பய ப ற காக இ க ெசா னா கி ண மா . டா ெல .. அ ப தா இ த வ ல 'இ ெவ ட ைல தன யாேவ அைம ேகா . இ ப பா பா எ பய கிற இ த tamiltorrents... ''ெத கிழ ல சைமயலைற. ப பாக ல 16 X 6 அளவ கி ச . ஒ வ கிைட சி ேச! அ ேளா ச ேதாஷமானா கி ண மா '' எ றவ . அ தா ல.

ச ரஅ 2. ேமஜி ேடா கிராைன ..net . ஃ ேளா கிராைன எ உய தரமான ெபா கைள ெகா வ வைம ளன .tamiltorrents.900 ச ர அ ய வாகிய கிற இ த வ ..com/article.. க ேட Net ̀ [ Top ] http://www..net சாவ . மிஸ வ ேடாட பராம க. த தள 1. மர ேவைல பா க . ெமா த 2. எெல கி .. ஒ ெமா த வ ஆன ெசல 58 ல ச ! உ Previous .php?track=prnxt&mid=3&sid=469&aid=17164 tamiltorrents. மகி சி ெகா நி கி ண மா ைகய ற வரல மி க தி ! இ !'' எ கா திேகய -க ேவா தைர தள 1. இேதா.450 ச ர அ .450 ச ர அ .vikatan...000 பா வத .. எ லா ேச . கா ப .

ப . பண ழ க அதிக . ேவைல ய சி ெச தவ க ந ல பதி வ ..வ ரகதிய ெதாட வதா . ப ைளகள ப ப அ கைற கா வ க . ப ெசல க .net . சலி வ ெச ... வ யாபார தி இர லாப உ .tamiltorrents. ேக ட இட தி உதவ கிைட . 17ேததி மதிய 1. 15. ய சாதகமாக இ பதா . தி பயண க ஏ ப . உ ேயாக தி ம க ப ட உ ைமக கிைட .30 சர க வ த சி தைன உ ளவ கேள! த . உ சாக ! ேமஷ : நிைல த தா ேபா ெசய ப பவ கேள ! த . ஆபரண வா வ க . ெதா ைல த த அதிகா இட மா வா . உ ேயாக தி உ க திறைமகைள ெவள ப த ந ல வா க வ . மாமியா உ கள திய தி ட கைள ஆத பா .அம தி பதா . ந ப கள வ ைகயா வ உ சாக ெபா . சவா கள ெவ றி அைடவ க . ந . ைக நிைறய கா ! ஷப : ெதாைலேநா சாம தியமாக சமாள 12.ேததி த 15ேததி காைல 9. திய ஆைட .ேததி வைர ேஜாதிட ர னா ேக.மைற தி பதா 17..net ராசி. ராசிநாத கிர . பண ப றா ைற ந தா .30 மண வைர ேவைல ைம அதிக . வ யாபார தி .பல க மா.30 மண த மண வைர கிய கைள தவ ப ந ல .30 மண த 19.. உ ேயாக தி ச பள பா கி ைக வ . ெச வா 5. ஆபரண ேயாக ! மி ன : தைடகைள க தளராதவ கேள! ெச வா வ வாக 3. வெட ேதாரண ! tamiltorrents.ேததி த 27. எைத ப க . 14.வ யாதர உற . ஆைட. ேவைலகைள உடேன க பா ப வ க . கிர சாதகமான வ கள ெச வதா . வ யாபார தி பைழய . 14.ேததி இர 8.ேததி காைல 9.ேததி மதிய 1. உறவ ன . ேவைல கிைட .30 மண வைர எதி அவசர பட ேவ டா .. மன இ க . கமிஷ வைக லாப த .

ேததி த 24. எதி பா த பண கிைட .ேததி மாைல 3 மண வைர அநாவசிய ேப ைச தவ ப ந ல . ேகாப தண .ேததி வைர தி டமி டைவ தாமதமாக . எ ச ைக ேதைவ ப ேநர ! க ன: எ .30 மண 21. பணவர தி தி த .ேததி இர 8.net . எதி ெவ றிைய வ பவ கேள ! ரா 3. ேகாப வ ெச .ேததி மாைல 3 மண 26. ஆனா . ய .. 19. ண ய தல க ெச வ வ க .. வ யாபார தி பைழய பா கி வ லா உ ேயாக தி ச பள உயர வா ப கிற . சைம ேபா ஜா கிரைத ேதைவ . வ க ெசா ைத சீ ெச வ க . ெச வா ராசி 2வ ரமைட தி பதா . உறவ ன க உ கள தியாக உண ைவ ெகா வா க . உ ேயாக தி த கவன ெச வ ந ல . இர ராஜ கிரக க உ க ராசிைய பா பதா . தன ேபா ச ய லாததா . சேகாதர தி மண வ ஏழைர சன ெதாட வதா . வ யாபார தி ேபா கைள சமாள ப க .net க டக : ஈர மன ெகா டவ கேள ! கிர . வா கேவா ேவ டா . வ யாபார தி ேபா க அதிக . த சாதகமாக இ பதா . 24. 22. அ த உய .வ வாக அம தி பதா . .. உட உபாைத ஏ படலா .tamiltorrents.மைற தா வ அம தி பதா . பண . . வ . நைககைள யா இரவ தரேவா . ராஜ கிரக க உய தி ைவ ! லா : நி வாக திறைம அதிக உ ளவ கேள ! ய 6.ேததி வைர வ வாத கைள தவ ப ந ல . ப ைளகள க வ . உ ேயாக தி ெபா ைம அவசிய . தி மண வ ஷய தி ெகா ச அைல ச இ . ப ர ைனகைள க அ சமா க . உறவ ன வைகய மன தா க வரலா . தியாக ம யாைத! சி ம : சவா க அ சாதவ கேள ! வ வாக இ பதா . . வர ேவ ய பண ைக வ .. உ ேயாக தி உ கள க ன உைழ பாரா வ . ராசிநாத ய 8. மன இ க . வாகன பராம ெசல க அதிக . அரசா அ ல உ . சமேயாஜித தியா சாதைன! tamiltorrents.வ வ வாக அம தி பதா எதி த வ க ந ப களாவா க . தி பயண க . 27ேததி ச திரா டம ெதாட வதா . எ ச ைக ட ெசய பட பா க . ப நிக சிகளா வ கைளக . உட உபாைத வ ேபா .

ப நி மதி ைறவ ைல! tamiltorrents. திறைம அர ேக . கணவ உ க உதவ அதிக . மைற க எதி க வ ந . கிர வ வாக இ பதா . ஆனா . ம ெசா வா வ க அ சரைண யாக இ பா . தா வழி உறவ ன களா அைல ச இ . கிர வ வாக இ பதா . உ ேயாக தி உ க திறைமகைள ெவள ப தந ல வா க வ .. வ யாபார உ ேயாக தி ேமலதிகா க உ கைள க வா க . ச திர . அர கா ய க தி வர உய . உட ப ற ேதா சேகாத ந ல வ த தி தி மண நட . ஏெஜ சி எ ப க .net . வா ஆ மிக தி மன லய . உ ேயாக தி ெதா தர த த அதிகா இடமா ற ெச ய ப வா . உட ப ற தவ க கியமான ேநர தி உத வா க . அர வ வகார கள ெவ றி உ . ேவைள! மக ர : க ன உைழ பா உய த நிைலைய அைடபவ கேள ! த சாதகமாக இ பதா . ெக ேமள ெகா ேநர ! த : எ ேலா ந லேத நிைன பவ கேள ! த சாதகமாக இ பதா ஆ ைம திற அதிக . ேசா வ ந . வ யாபார தி ஆ வ அதிக . உ சாகமாக ப ேவ பண கைள வ ைர ப க . . த சாதகமாக இ பதா . ஒ ெசா ைத வ . ப ைள ெச வ ெப ைம த ! ப : ப ர ைனகைள சமாள பதி வ லவ கேள ! த சாதகமாக இ பதா .. ந வ ட வ வைட . அர கா ய க இ பறியா . ெச வா சாதகமாக இ பதா . ய சாதகமாக இ பதா . வர ேவ ய பண வ ைரவ ைக வ . சமேயாஜித தியா சாதி கா வ க . சா யமான ேப சா சாதி ப க . வ யாபார ைத த ெச வ ப வ க . தி பயண களா பண ப றா ைற . ெவள யா களா எதி பாராத உதவ க கிைட . வ உபேயாக சாதன கைள வா வ க . உ ேயாக தி இடமா ற ஏ படலா . சவா கைள எள தாக எதி ெகா வ க . .net வ சிக : ச க சீ தி தவாதிகேள ! உ க ராசிநாத ெச வா வ ரமானா ப தி வ வாக இ பதா . ய வ வாக இ பதா வ ைர . ெசா வ ஷய தி கவனமாக இ க . ப ைளகளா மதி . வ யாபார தி வா ைகயாள க வ வா க . வக ெசா ப ர ைன வ .tamiltorrents. த மா ற ந கி . ெச வாயா உட ப ற தவ க வைகய அைல ச இ .

ikatan. அய நா ெச வா வ . அதிகா கைள எதி ேபச ேவ டா . ய ராசி நி பதா . உ ேயாக தி மன அைமதி ைற .net . ெவ ள ய லான ெபா க வா வ யாபார தி வா ைகயாள எ ண ைக உய . வ வாக இ பதா . Previous கிர சாதகமாக இ பதா . ப தி ச .com/article. பைழய .tamiltorrents.php?track=prn t&mid=3&sid=469&aid=17167 tamiltorrents. Net ̀ http://. ேகாப அதிக . வ க ட வ கி கட கிைட நி மதி த .net மன : ஆரவாரமி றி அைமதியாக சாதி பவ கேள ! ப ர ைனக ஓ . ெச வா வ க . மன உைள சாதகமாக இ பதா . [ Top ] .

. ெவாய கல ஃேப ெபய . சா இ ல..net .ஃ. ப ற . ெகா ேயா ய தாமைர ைவ ெப சிலா வைர ெகா க (பட 1). என கலைவயானெதா வ ஷய தா .தலா ஒ க . ஒ ெகா ய வல ற ஒ தாமைர . ஃேப -1 பா . தாமைர க ம த கள உ ேள கல அ க (பட 2). ஃேப ைச மதி . எதி ற ச ேமலாக ம ெறா தாமைர எ ப ேபால வைர ெகா க .. ெச ைற: ச வா டா ப இட ஓர தி . tamiltorrents.tamiltorrents.net கிராஃ. ஃைப ஆ பர -1 .1.ெச தி ச வா ெபய மா மாட ! : ைசய அலி பா திமா கிராஃ ெவா பாதி .சியாமளாேதவ பட க : வ . ச த மனாக இ ) .. ெப ய பாசிக . ! ைஹ. பதிைன நிமிட க அ ப ேய கா றாட காய வ க . ெவ ைள ஃேப கல ப ர ைஷ நைன . இ த இதழி ந க க ெகா ள ேபா ஃ ைட ச வா ெபய . க த ேகா ..1 பா .! ேதைவயான ெபா க :ப கல கா ட டா .1 . ெப ய ைச ெவ ைள ம ப கல எ ரா ட (வழ கமான ைலவ ட . ைட எ .ேதைவயான அள .

tamiltorrents. தா டா ப வைரய ப தாமைரைய தா த ப திய ைவ தடவ . ள யாக ைவ திகள பட தி . இர இர டாக கி ெகா க . டா ஸி க ப ைனய பாசிைய ஒ டலா . க ப ள ெவ ைள நிற ந வ வ வ ேபால (பட 4) ப ன ேவ . ெவ ைள கல லி இ இர நளமான கைள ெவ ெய . ஒ ேறா ஒ கி ெகா க .net இன எ ரா ட ேவைலகைள பா கலா . த க .net . அத இ ப ேம பாசிைய ேபால ஜைடைய ஒ tamiltorrents. கிைள த க எ க ஜைடைய ஒ க . ப கல கைள இேதேபால நா க ெவ ெய . ப ற ஜைட ப வ ேபால அவ ைற ப ன ேவ . பட தி கா ள ேபால ஒ ட ேவ (பட 5). . இைண ெகா ட ெவ ைள ம ப கள ஒ ைனைய ேபா ெகா க (பட 3). ஒ ெவா வ ந வ ைவ ஒ டேவ (பட 6). ஒ வத அத ேம ைச க த வ க ( வ ேம ைல ஒ வதா . தானாக ப வரா ). இன . இர இர டாக க ப ளப கல ைல இ ற ைவ ெகா . அதாவ . இ த ஜைடைய .

.tamiltorrents..php?track=prn t&mid=3&sid=469&aid=17165 tamiltorrents. நா க காய ைவ ப ற . .net எ லா ெச வ அத வா க தபற . ikatan. . [ Top ] . ண ைய உ ப ட ைச றமாக தி ெர -இ Previous எ ப அய லா க எ கதா க லா Net ̀ http://. .net .com/article.. இைத அண ந க நைடேபா டா ேற?' எ கிற ஆ ச ய ர க உ கைள .. 'இ ப .

கலா டா! ஒ.வ . டா ! ேமா ேசன அ மா கேளாட பா ப தா . ' ழ ைத ககி ட ந ேமாட ஆைச . எ லா ல ேம அவ க ஃப டா வர தா அ ஃபெப ல த எ தான 'ஏ ல ேப ெவ ேசா .net . அ சா நா க எ த வ ட ேபாட ேபாறதி ைல . டா! அப தா ெசா ற ''ஒ ெச 'அ வழியா பல ேபாரா ட கைள கட ைலஃ ல ஆய க ேபால ?'' ேக டா . அவ கைள ேப எ க தா வ ேத !'' ேத னா .. அழகழகா ேபச ஆர ப கா க ..காசிராஜ . இ ேபாேவ அ சா மி ஸி . சிற ப த ̀ அைச ெம ' ெச ஐ யா! டா ல கைள ழ ைத வள எ வ அ ேநரா ' தி மதி ெச ேபான ... ேக எ லா ல இ கா க . ''எ ேக ஜூன ய அப தாைவ காேணா . வ .tamiltorrents.அச பட க : ெபா ... வ ைளயா . tamiltorrents. ஓ வ றா க அ சா ! '' அ சா ெர வயசாக ேபா டா . அப தா 'ஹேலா ேப தன . ஜின ம மி ேரா . அ ச ேபா டா நி ேபா '' ேபர டா ேபசின அப தா. ப ..net ேகப. சி கறா க சனா எ கிற அப தா.. எதி பா கைள திண காம வள க ! எ அ மா ெசா றைத தா ேவதவா கா எ அவ கைள வள கிேற .. ந . சைமய அவ க எைத வ றா கேளா.

'உற ைக ெகா ேபா ட ேக காய .net . ஃ ெர . ெநக ேரா எ லா ேகர ட க ல அ ளா வா கியா . ஆனா. திகா..net ''அ சாைவ அ தவ ஷ நிைன ேபாேத பரவசமா இ !'' அ ப ெப ய க ''அ மாவான இ த வ ஷமா . அ த கைள வ மாதி ெத யா சி 'ைச கி ேமட சா க அப தா! ேபாறைத ேக வ ஷய கைள எ லா . ெர டாவ ழ ைத ெர வ ஷ க தா இைடெவள கறதால. ''பாஸி ேரா . கி ணா என ெர . அ த ழ ைத கைள வள கிற சிரமமா இ ைல.கைலஞ . த ழ ைத . ஏேதா ேபர . அ ல கிைட கிற தி தி இைணேய இ ைல .tamiltorrents.. இ ேபா நா ஒ ெப ய ேப ெச லா அ மா வாச தா .வ . இ த ஒ ஜின ம மி ேரா இ ேக . டா ட ேக ேபர ன யாேவ ஆய ேட டா!'' . tamiltorrents.

அவ எ லாேம திகா அ காதா அவகி ட ெசா லி ெசா லிேய இ ெனா ' சி ள ேகாட வர அவைள ெம டலி தயா ப தி ேட .?!'' . tamiltorrents. ஜ னைல உைட கலாமா . ஒ ணைர வய லாரா உ ள மா கி டா .. அவ த ப கி ணாகி ட அவ எ த ெபாறாைமேயா . அவைன நதா பா க . 'கதைவ உைட கலாமா . இ ேபா திகா வ வ த . கி ணாேவாட க அ காைவ பா தா . அவைள கா பா த ஒ வழி ேம ெத யாம நா அழ ஆர ப ேட . ஏ னா. அ ேமல ஏறி நி லா ைக எ வ .tamiltorrents. ேமாட உ ப கமா க . த ப ைய ேத தா ஓ வா .. ஒ ஜ ன ம ேம இ த அ . 'ப மளா திைரயர க எ க ' கற ேப ல ப மா!'' ''ேபான வ ஷ ஒ ேசன நிக சி காக நாக ேகாவ ேபான ேபா. ச ேதாஷ ல ஆ ச ய ல இ த டேம அவைள அ ள ெகா சி ெகா டா டா க...ராகா .ச ேதாஷமா ேக டா க 'தி மதி ெச வ ' உ பட பல சீ ய தயாராகி கி கற சின மா கல கிய கற லதா ரா . எ ரா ப ரகாச தா . '' க லாரா . ஆனா.ரா கம ெர ழ ைத க ெபய ெவ ேப ல இ எ ேகா . எ ழ ைத லாரா ேபப ைய ேபாய ேத . எ ப இ கைள எ டா. ெவ ேபா இ ைல .. அ க ேஹா ட ல த கிய ேதா ... கி ணா எ வய றி இ ேபாேத .? எ லா பரபர பா இ தா க. லாரா அவளாேவ அ த லஇ த தைலயைணைய எ ஒ ேமல ஒ ணா ேபா .net திகா வய தா ஆ ... ' உன ஒ த ப வர ேபாறா .net . எதி பாராதவ தமா ஆ ேடாேம லா .. பாசமல க !'' ெர ெச ல கைள க அைண கி டா க காய ! ''லதா ரா . அ த கத தவ ர . தாேன ெவள ேய வ டா .

சின மா ெபா ேக! வாசகிக வ ம சன ஒ க டாய காெம சீ ய ெவா ப : 150 ! ''ஏக ப ட ப ப ர ைனக மனைத அ த . வ டாத ெதா பாள . எ க ப . சி வன மனைத க ப கிறா ெச ைனைய ேச த சீ ச திரா.net ..vikatan. ழ ப கைள ைற ெகா ளலா எ ெமகா ெதாட கைள பா க உ கா தா . வ லிக ெகா டா சைர பா தா . ராகா எ ேக. 'மிலி ட ' எ ேபானா . அ பாைவ ப ெஜய லி ேபாடலாேம த ளலா ' எ றா அ த சி வ . ைக ைட ேபாதவ ைல . கணவனா ைகவ ட ப ட த ெப ண மகைன பா 'ந எ னவாக றா . ஒ ேசனலி ஒ நாைள ைற தப ச காெம ெதாட களாவ இ க ேவ எ ற ஏதாவ ச ட ேபா டா ட பரவாய ைல'' எ ல ப த கிறா ெப க ைவ ேச த கீ தா ச க . கி மாசமா அவ க காக தா ெர ஆனா க லதாரா ! இ ெர கா க . Net ̀ [ Top ] http://www. ''லாரா ஓ.. ம ட கண கி ண ேதைவ ப கிற க ண ைட க . ' மிலி ட எ றா க அ கைற ட இ லாம .ப .ேக. கா ல ச கர ைத க லஇ ேக . ேசன . 'ேபா ேவைல ' எ வ த .?'' ேக ேட ''ராகா இ ேபா மாச ெமா ஓ இ த நா . இைடய . ஆப ப ர ைனக ர த ஓ ட ைத அதிகமா க .. க வ யாப வ டன .net லாரா ம இ ைல . ெமா ப ச . கி சி ச இ ப யா ேக வ களா பா ப வ ?'' எ ஆத Previous க அ கைற? ைம ' நிக சிைய சமப தி காண ேந தேபா . எகி கிற . எ ேக ேபான ச ''ஜ தமி ெதாைல கா சிய . 'ெசா வெத லா உ நிைறவ க அதி சி அைலக தா மன ெப ப றி தா அ ைறய நிக சி .php?track=prnxt&mid=3&sid=469&aid=17187 tamiltorrents. இ த நா சீ கிரேம -எ ஆக !'' மா லாரா ஒ மா டாதா ! '' ெசா ன ... அவ ககி ட பா மா வா க நாமதா கவனமா இ க லதாரா கி ட.... அ ப பா.com/article..tamiltorrents. அ ேபாகிறா ? எ ெதா பாள ேக க. இ த ெஜனேரஷ ழ ைத க எ லா ேம இ ப இ கா க.

net எ. ேஹ க எ எ த ைகைய பா வ பாக ெசலவழி கிறா . அவேளா. அவ ேதைவகைள .. tamiltorrents. ேம ப . பர வாசகிக ..272 ஆட. ெவள த கி இ ஜினய ப இர ப ைளகள க வ ெசல கைள சமாள கிேற .. 'ச தா .tamiltorrents. நாேனா மாத ச பள கார . அதனா அவ ஆட பரமாக இ கிறா ... 'த ைகய கணவ ெதாழிலி ெப ய வ மான வ கிற .. எ த ைக சமப தி ஒ ேஜா த க வைளய க வா கினா எ பத காக . கா லி ேசைல . வசதியான . அவ வ த ப அள ெக லா நா ைறவாக ப நட தவ ைல . ெகா . எ த ைக ட ேபா ேபா ெகா ப தி நி மதிைய ெக ெகா கிறா . எ காய ப தி க கிறா . ெகா யக ணைர இ ேக எ ெதா கிேற ேதாழிகேள! ப தா எ அவ எ களாக : 100 னட ''ேமட . ப பா ல . உ க ேதாழி ..நி மதி ேவ ப க ஒ ெவா சமப தி எ ைன ச தி க வ தி ெந கிய ேதாழிய கணவ . எ அவள ட ப வமாக ேபசிேன . ேதைவயான வ மான எ ெகௗரவமாகேவ ப நட கிேற . ப ைளகள ேதைவகைள நிைறவாகேவ தி ெச கிேற . எ த ைக வா ைக ப ட இட . கா லி ெச . அ த அ பைட த ட இ லாம எ லாவ றி அவ ட ச சமமாக நி க ேவ எ கிறா எ மைனவ ... ெசா தமாக வ .. ைட . ஒ மி லாதவைன க கி ட எ த தா . இவ வ கட வா கி த க ெசய வா கிய தா ெகா ைமய உ ச .net . தி மண எ ேசமி கிேற .

இ த வ ஷய உ க ெத யாத ேபாலேவ த வ டா ட நட ெகா க . உ க த ைகய தி மண ப றி க டாய ப தினா . டா ட ட ெச லலா வா . ெபா ளாதார வசதிக ஓரள இ பதா .. தலி த ைகைய கவன ! தலி உ க த ைகைய இ த ழலி இ உடன யாக வ வ ப தா கிய . ந க அவ ெச வ டாத க .net ந லேவைளயாக ப ைளக இ வ ெவள ப பதா அவ க அ மாவ இ த அ தம ற ெசய க ெத யாம நி மதியாக இ கிறா க . ' நா ப வயைத தா யதா . எனேவ. சாைல வ ப தி பலியாகின ெப ேறா . ? த ைக ந லெதா வா ைகைய அைம ெகா ப எ ப ?எ அைலபாய ஆர ப வ ட மன . ' என எ ன ைப தியமா ?. எ எ ைனேய அ கிறா . இ ைலெய றா இ கேவ இ கிற ேல ஹா ட . ேகா எ தய காம ேபாரா .!'' வாசகிக யா ... உ க இ வ சீ .. ேபசாம அவ த க சிய க ேகா . சிேநகிதி பாத வாசக ி . தின இவ ட ச ைட . ெசா திலி ச லி கா ட கிைட கா எ பைத மைற கமாக ய ைவ க . அ தைன ெசா உன ேக எ ற த அ மாவ வா ைத கைள த டாம ேக ெகா இ தா எ கணவ . அ ெபா ெயன வ தி ெசா ன ேபரதி சி .. ப ற தக ெசா தா . உ க தவ ன தி ட ைத த ைகய ட எ ெசா க .... ெமேனாபா மனநிைல உ ைன ப கிற எ நிைன கிேற . அவ க கா ய பாச தி ஆ தலைட தி த என . ந ல ேவைலய அம . த ன ப ைகேயா வா ைகைய எதி ெகா ள ெச க .ராஜி வாமி. அவ க அ மற நிைன தா .. எ காதி வ த . ' க யாண ஆகி ெர வ ஷமாகி உ ெபா டா ழ ைத இ ல . ெச ைன ளாேத! தி மண ஆகி இர வ ஷ ழ ைதய ைல எ ப ஒ வ ஷயேம இ ைல .. க ஃேப ' ெகா லமாக அமலா ேஜாச . இத காக உ க இ வ வா ைகைய வண க நிைன கிறா உ க மாமியா . ஒ நா எ கணவ . இத ழ ைத ட ப ற . ெபா பான கணவனாக இ ேபா நா இ பதா தா . த ைகைய க வ திய த க ைவ க ..net . ஏதாவ வழி ெசா க ேதாழிகேள. வழி ெசா க ேதாழிகேள. எ ன பதி ெசா வ எ யாம .? ' எ நைன த க க ட ேக டா அவ . ேபா . வா ைகய தன நி க ஊ க ப வ தமாக அைத எ ெசா ல ேவ ய கிய .. ெச ைன-88 tamiltorrents. அ ேபாைத சமாதான ப தி அ ப ய நா . ச கநல ைற.. நாேனா. அவைள ெவ காம தி தேவ ய சி கிேற ..ெபய ெவள ய ட வ சிேநகிதி எ ைட 271 . ச சர என நி மதி இழ கிேற . இ ப ப ட மிர ட க எ லா ெசவ சா ேநர ைத வண காேத . அத பாக . அவ ைடய அ மா ேபசி ெகா த .?! .. இ ேபா ற சா க ெக லா பய படாம . ப ர ைன அைண ேபாடலா .. ப த ேம உ க ெப ேறா ெச த உடன தி மண தவைற . எ அைழ தா .tamiltorrents. அவள ஆட பர தா அவ வள ெகா ேட ேபா கட க றி த ேகாப கைள எ லா அட கி . அதனா ம ேம இ த தி மண நட வ எ பய பட ேதைவய ைல .. வா ைகைய கட க ெதாட ! . அ த ெநா ய லி ேத எ வா ைக பறிேபாகாம த ப எ ப . அவைள இ த ேபா கா ள ஸி இ எ ப ம ப . அதனா டா ெம அைன ைத ப திரமாக ேப லா க ைவ க .'அவ இ ெவ வ கட ேப . ச ட ைத ைகய எ . ' அவைள எ ப ம ப ?' எ கிற சி தைனய ேலேய இ கிேற . அ ேபா ட. நிராதரவாக நி ற ஒேர த ைகைய.. க '' க ய ப எ த ைக காக வர பா ெகா த ேநர தி தா . தவ ன தர ப லி .. . எ தவ அைழ வ ேத ..

இ ேபா ெச வ . ப ர ேயகமா ஏதா கா ேவ . எ கிற ச ேதக இ த . எ ேயாசி ெப க . இ ெனா ப க .?.. ' ெவ கா !Ѐ ெவ கா ' எ ப க நாடக மாநில தி மைல ப திய வசி மைலவா ம கள தி மண ைவபவ உைட . த . ச ஷ ஜரா தி ைடலி டைவ உ வ ந ெப கள வழ க .... ப ய கா நா மலான ஃேப ேம க ட .net .. ப ய கா டைவ ய பள ம டைவ ப வ நிற தி ஈ ப இ த . சிைக அல கார க ஆர பமாய ன .. -ஷ இ கற என இ ெபா மா.. அத நிற ெபா தி ேபாகிற ேம க .ெச தி மா ! ! மாரேவ த தமி நா ைடலி டைவ உ தி. எ தைன அழ அழ கைல நி ண வணா பட க : வ . றி பாக.. வசீக ர இ ேபா ந மாநில ெப கைள அைத வ ப ெச கிற . ஐ ேஷேடா.tamiltorrents. ' ட '' ஃைபன ச பா அவ ' ெவ ஆர ப ேதா . எ. ன அழ . '' வ ல க யாண ேப ஆர ப சா .. கா . அத அழ .. ச ஷ எ லாைர ேபால இ லாம. ' இ வ தியாசமா. tamiltorrents.... கா ெசா க !'' எ ' அல கார ைத டைவ உ வத . அவ உ த ேபா டைவ அ ெபா தி ேபாகேவ எ ப தா கிய றி ேகா . ெவ கா -ஐ க ச பா கலாமா ஆ . ஏதா ெபஷலா உ த . லி அட வ ண தி ெகா ேதா .net .?! எ ஆ வமாக வ த ப ய கா .. ஐ ேஷேடா .' ஜ .

ெநய

tamiltorrents.net
பாலிஷ§
டைவய
கல ேஷைட ஒ

ய அட நிற

தா

.ேபாகலா . தமி நா
, ப ன ேபா

;
ஜரா தி , ப ன
ேபா

ைவ ப எ பெத லா
ைடலாக இ
கி றன
. இேதேபால, ' ேலா ப
ேஹ
ைட தா
ப திய
ெபஷ
.
ைடலி
டைவ க
ேபா
, இ த ேஹ
ைட தா ல சணமாக இ
. எனேவ... ப ய கா
அேத
ைட அைம
, ெசய ைக
மல களா அல கார ெச ேதா
. அ த மல கைள டைவ ப

நிற தி ேத
ேத
ேசக
ேதா .
ப க
ைடலாக ெகா ச ைச வகி ேபா எ
, ெந றி
ைய
ேகச
அட கி இ
ப ேபால
, அத ெப ெட

ெந றிய
ஆ வ ேபால
ெச ெச ேதா .
ைடலி
டைவ உ
ேபா
... க
தி இ
ெகா ச இற கி

எ பதா , அ த
ேபஸி அழகாக ெதா
வ ேபா ஒ படா ெப ட
ைவ த
ெசய ைன அண வ ேதா .

ேம க ஓவ . இன , டைவ உ
த ேவ
. அ தா ைஹைல எ றா
, அ ேஸா சி ப
ெம த தா .
க ஜ ேவைல பா க ெகா ட டைவையவ ட , பா ப ெளய னாக
பா ட

பள எ

டைவதா
,
ைட
சிற த எ பதா
, அைதேயதா
ேத ெத
ேதா . ெபா வாக நா
டைவ உ
ேபா
, ப
ைவ
ப க தி இ
இட
ேதா ப ைட வழியாக ப ப க வ வ வழ க
.
ைடலி இட க க தி வழியாக
ெச
தி, வல ேதா ப ைட வழியாக
ற இற கி , மா
ப திய

ெச
வ ட ேவ
...
அ வள தா ! 'ஏ ... இ த கா
ெரா ப ஃபர
டா இ
ேக ! எ
தி மண நாள ேலா ...
ச ஷ ேவைளய ேலா... இ தா அர
க ெப
கள ட ேப சாக இ
!

தியாச

ெப

ைர ெச

பா

...

ெவ

கா

!
- மிள

Previous

Net ̀

tamiltorrents.net

...
[ Top ]

tamiltorrents.net
Mone ̀ Mone ̀ Mone.
ப. காவான


ம ல பா கா
நிதி ஆேலாசக அன தா ப

!

பண . ைத

ெப

ம திர

ெதாட


ைடய நி வன தி வா
ைகயாள
ஒ வ ,

ழ ைத காக பாலிசி எ
தி
தா
.
அவ
தி ெரன உட நிைல ச இ லாம
இற
ேபானேபா ,
அவ த
ழ ைத காக

தி
த பாலிசி மிக
உதவ யாக இ

.
அவ
இற
பற
, அ த பாலிசி

கிைட த பண ைத ெகா
மக த ேபா ப
.இ.
றாவ ஆ

வ கிறா .
ஆ ...
ழ ைதக
கான இ ஷூர
பாலிசி

ப எ ப
,
அ த
ழ ைதய
ெபய

ப அ ல .
ழ ைதய
கா பாளரான அ பா
அ மா,
ச ட ப யான கா பாள
ெபய

ப தா .

,

ெப
பாலான ெப ேறா ,
ழ ைதக
காக பல
பாலிசிக எ
கிறா க
.
றி பாக,
லி
பாலிசிகைள தா அதிக ெப ேறா எ
ைவ தி
கிறா க .
'
லி பாலிசி '
எ ப
இ ஷூர
உட
யப
ச ைதய

ெச
தி ட . இதி ச ைத ஏ ற , இற க ைத
ெபா
தா வ மான கிைட
. ழ ைதகள
எதி கால
காக ேபா
பண எ பதா
,
இ ேபா ற
பாலிசிகள
பண ைத
ேபா வைத தவ
ப ந ல
. மாறாக... நிைலயான,
பா கா பான பாலிசிக எ
கலா . அவ
சிற த
இர ைட இ ேக ப
ைர கிேற .
ஜவ

tamiltorrents.net

tamiltorrents.net

எ .ஐ.சி-ய
'ஜவ அ
. தி ட ,
ழ ைதகள
எதி கால

க ப
பாசிலிகள
சிற த . இ த பாலிசி ழ ைதய


எதி கால ேதைவ
பய ப
. ப ற த ழ ைத

17 வய வைர இ
ழ ைதகள
ெப ேறா க இ த பாலிசிைய எ

.
ழ ைதய
ெப ேறா , அதாவ அ பா /அ மாதா பாலிசிதாரராக க த ப வா
.
ழ ைத
நாமின யாக க த ப
.
ைற தப ச ஒ ல ச
பா
த கா ப ெச
ெகா ளலா
.
உ கள
ப மிய க
திறைன ெபா
இ த ெதாைகைய அதிக ப
தி ெகா ளலா
.
பாலிசி
தி
கால தி
...
தி
ெதாைக , ேபான

லாயலி
அ ஷ ெதாைக
ஆகியைவ கிைட
. பாலிசிதார , அதாவ
ழ ைதய
ெப ேறா இற
வ டா
, ேம ெகா
பண க ட ேதைவய ைல .
தி
ெதாைக உடன யாக ழ ைத
வழ க ப
. ேம
,
தி
ெதாைகய

சதவ கித
, பாலிசி கால
வைர ஆ
ேதா
ழ ைத
வழ க ப
. ஒ ேவைள ஏதாவ அச பாவ த தா
ழ ைத இற க ேந
டா , இ த பாலிசிைய


ழ ைதய
ெபய
மா றி ெகா ளலா
. அ ப மா றி ெகா
ேபா
,
இ த பாலிசிய
ல கிைட
பல க அைன
தவறாம கிைட
. ேவ
ழ ைத
இ ைல என , ச ட ப யான வா

இ த பாலிசிைய மா றி ெகா ளலா .

.ப .ஐ. ைலஃ

கால

பதிைன
வய வைர உ ள ழ ைதக
இ த பாலிசி எ
ெகா ளலா
. பாலிசி ெதாைக
ஐ பதாய ர
பா
த ஒ ேகா வைர . உ களா க ட
த ப மிய ெதாைக
பாலிசி

ெகா ளலா . இ த பாலிசி எ
க ப ட ழ ைதய
18, 19, 20 ம
21 வய ஆகிய நா
வ ட
பாலிசி ெதாைகய
25% ெதாைகைய ெகா
பா க . அதாவ , ந க எ
பாலிசி
ெதாைக ஒ ல ச என
, தலா 25,000
பா என நா
தவைணகள
ெகா
பா க
. அதி
21
வயதி ெகா
ெதாைக
தலாக ேபான
ெதாைக
கிைட
. பாலிசி
தி
கால தி ...
தி
ெதாைக ம
ேபான
ஆகியைவ கிைட
. ஒ ேவைள பாலிசி கால தி ,
அைத எ
த ெப ேறா இற க ேந
டா ... ேம ெகா
பண க ட ேதைவய ைல . அேதசமய ,
ேபானஸுட
ய பாலிசி ெதாைகைய உடன யாக ெகா
ப ட பாலிசி ெதாைகய
25%
ெதாைகைய நா
தவைணகள
ழ ைதய
18, 19, 20, 21 வய கள
ெகா
பா க
. அ த
ழ ைதய
எதி கால ப
ெசல
இைத பய ப
தி ெகா ளலா .

ேபா

ற பாலிசிக

...

ழ ைதய

எதி கால

காக

ேய பண

ேச

க வா

பாக

tamiltorrents.net

மி வ ஃப ல மாத 1.000.net .இ ப வ ட க எ உ க வசதிைய ெபா த ெச யலா . ஒ அ ழ ைதய எதி கால எ ப ெச வா கேளா அேதேபா க டாயமாக எ . ழ ைதய எதி கால ேதைவ Previous 100 பய பாைய ட தபா நிைலய 'ஆ ..netேவைள ெப இ ப ம ம லாம . ழ ைத வளர வளர உ க த வள ெகா ேட இ .tamiltorrents..000 பா என பதிைன .com/article. ல ேசமி த Ne t [ Top ] http://www. ேதைவ ப டா . ப அ ல தி மண ேபா ற ேதைவக அ மிக உதவ யாக இ .php?track=prnxt&mid=3&sid=469&aid=17177 tamiltorrents. பல த ஃப ! ழ ைதகள எதி கால காக 'ைச ேக ப ளா ' ல மி வ ஃப த ெச யலா . ேபா ேபா கான பாலிசி! .பண ெப க ழ ைதக அ ெபா ேறா ஏதாவ அச பாவ த ஏ ப த இ லாம . இதி கிைட ெச .vikatan. ைற த வ மான ஈ பவ க மாத வரலா . ழ ைத ப ற த டேன அத ெபய .' தி ெதாைகைய மி வ ஃப ப தி ெகா ளலா . . ெப ேறா உய ட இ ளாதார பா கா கிைட க ெபறலா . 2.

. அவேராட ேபர ைள கி இ ப வய ெர ட ெந க ேபா .. சர பா இ பச க அைத ... ஆனா. எ க ப க பய இ ஒ ப ேமல ேபாய . நா இ க நி கிேற எ ெகேயா ேபா கி இ . '' அ த வா தியா எ னய ெரா ப ந லவ ெசா லி டா மா . அ என ெவ சி கிற ேப எ ன ெத மா... tamiltorrents. எ கள ச ேத ...இ ெர ப ட ேபாடல.net அ. ஓவ.. 'அ தா தா ! ெசா த ெசா க எ ைனய . ேமல கி ட ெசா லி இ இ ப னா ..ய : க வ ேவ அைடயாள சி னமாய ! ணா '' எ ன. எ கிற ஒ இ பய .tamiltorrents... எ டயலா ைக கா ைமேய இ லாம இ க டேமன பய ப றக '' எ னால அலற ேத அ கா த க சிகேள.வ -ய ல கா . அதா எ ெபா டா ேயாட த ப த டபாண . எ ம சா ..'' . ''எ ன கடா இ .. ? '' ந க ேப ற வசன த பா ைரமி கா ைடமி கா ேபசி டபா றா க'' ெசா ன ஒ ெசா ன ' டயலா ...நாலா ப ெசா னா. '' இ யா டா க ?'' ேக டா. கஎ ெப .net . . 'அ ெப சா ஒ இ ைவய ேபா சி கிறா அ த சி ன பய. அதனாலேத ச ேபாய வ ேத '' எ றா ...

. ஆனா.. 'ஏ டா அ ற?' ேக ட பாவ காக .... அ ம மி ல .vikatan.. '' என ேசா ேவணா .. ெகாழ ைத க மன ல பதிய ற ெப ய ெகா ைன ேவ தாய களா. எ ைல மறி நட ...net 'அ கிற இ த வ ேவ ேவாட அைட யாள சி னமாய . ம ைர ப க ல ந ம சிேநகித ஒ ஆ . டா ற காகேவா நாம ெகாழ ைத கைள க க பா ற கைள எ லா .. இ த கிராம தாேனாட வய வாெய லா சிலி ேபா தாய களா. '' ன எ லா வ ேவ . ஊ வழியா நட வ தி கா . எ க அ ெசா ேத ெசா லி ெகா றாக ... மன க ம தா ைப ெகா திவ ட மாதி இ ேக ..php?track=prnxt&mid=3&sid=469&aid=17192 tamiltorrents. அர ேபான ந ப .. அ க னால அ கி ெகட க டா .. ெபாற த ெகாழ ைத ேப ற ெமாத வா த எ ேனாட வா ைதயா .. எ தா ல ஒ பய ேத ப ேத ப அ கி வ தி கா . மாறி. ''ந சா றியா . சி தா மாமா .. அதனால ட மன வசன கைளேயா.வ -ய ல வார எ னய கா ேத ெகாழ ைத க ேசா ஊ றாக . இ ப காரணேம ெசா லாம அ கிறா க. ல ச கண கான க ல .... சாதாரணமா அ சீ கிர அ க யாைர ஏ கா க. வ ைற ச ப தமான கா சிகைள நா அறேவ நி தி ட காரணேம ெகாழ ைத கேத .. [ Top ] http://www.. இ ல 'அ தா தா ெகா டவா '' ெசா லி ெசா லி ஊ றாக . இ த பய க ந ல திய ெசா லி ெகா ற மாதி ஏதா டயலா இ தா எ பா. ெகாழ ைத க ெபாற த ஒடேன ' ெசா ல ெசா லி தா பழ ேவா ... ''ஏ பா வ ேவ . ெகாழ ைத க மன ல ந ைச ெவைத கிற மாதி தவறான கா சிகைள எ ப ேம ைவ க மா ேட . அ அ த பய ள ெசா ன பதி எ ன ெத மா ? '' ஆளா ேபா அ கிறா க அ ேண . யா அ டாகளா ?'' அ கைறயா ேக கா . ப எ லா வா கி ெகா காம. இ த பய ைளக அ தன ேப ஒ டயலா க ெவ ேச ஒ ேப த க கி டா க . தி வைள பா தா ஒ வ த லந ம ெசா த கார பா ேத அ . ெகாழ ைத கேளாட ெமாத வா ைதேய ஒ ேனாட வா ைதேத ராசா ெசா பா க . ''ேகவ ேகவ அ ற பய ேக . 'அ .. இ ப இ ற ெகாழ ைத க அ ேய ந மள கா ப ய க . ேபான மாச ஒ பா கி ட ேபசி கி இ ேத . ஆபாச .. ெசா லி ெகா க .. அ மன ெகா ச ஆ தலா இ . அ த பா ல நி கி ேட என ேபா ேபா டா . அ ப நாம எ ன ப ண ?அ க ந லறி . ன எ லா ஏதா ஒ காரண ெசா லி அ பா க.. இ ன நா பா த ெநைறய ெபாற க ல ெகாழ ைதய பா க வ ற க .com/article. ெநற ய க ல . அய மானமா ேபச எ பட ல எ லா ஒேர ஒ வ சய ைத ம நா எ ப ேம ஃபாேலா ப ேவ . ந 'அ தா தா ேக '' ெகாழ ைத க அ க ேபா ப றெத லா தன கைத. கா சா ேபாய க . தா அ ேய ப ண பா க ெநைன றவ தமா ந ல வ சய கைள ெச ய அ பா அ மா மிய ேபா டா ..tamiltorrents.' ேபா ேலேய கதற ஆர ப டா ..net .. இைத ட ெப சா இ த ஒலக ல நா எ ன த சாதி ட ேபாேற ?! . அதா க டமா இ '' அ த பய அ ேய ந ம டயலா ைக அ கா ... அ தவத லஇ த வ ேவ ெரா ப ெகா ெவ சவ . க றாவ கா சிகைளேயா நா ைவ கிற ெகைடயா .ெநற Previous ய ேப ேவா Net ̀ . இ ேப ற காகேவா . ெகாழ ைத க எ ன ப .. ''எ னடா த ப அ ற . எ னயேவ ஒ பய ள அழ ெவ ேபாய டா யா .. பா றைத எ லா அ . ேக றா ெக பா ெட '' தி ேவற ேபாய கா ..

tamiltorrents.net . ழ ைத பராம - tamiltorrents.net .

net tamiltorrents.tamiltorrents.net .

[ Top ] .net Previous Net ̀ http://.tamiltorrents.net .php?track=prn t&mid=3&sid=469&aid=17244 tamiltorrents.com/article. ikatan.

100 கிரா . ெச ைற: ெவ ந ம ேம கைர சில நிமிட க ஊற ைவ ப ழி மி ஸிய ேபா ஒ றி எ க . ெபா யாக ந கிய த காள ேச வத கி . ரண ெர ! tamiltorrents. ெவ காய ..200 கிரா . ப ற தன யா . மிளகா ேச ந கிளற . . ந கிய ெகா தம லி ேச வத க.ஒ ெப ய க . எ ெண . த காள .ேதைவயான அள .7 ப .net . மிளகா . உ . ம ேம க . அத ட ெபா ைவ ள ம ேம க . இ லி மா . ைட வ தாக அைர க .பால ரமண ய ேர ! ெபா ேடேடா ம ேம க ேர ேதைவயானைவ: ஒேர அள ைடய உ ைள கிழ . தன யா ..தலா ஒ . கா பாகமாக உ ள உ ைள கிழ கி ந ப திய ல ெதா ைன ேபால ர எ வட . கடாய ெந . ெந . மி ஸிய ெவ காய . காக கா பாக . சிறிதள எ ெண வ ெவ காய வ ைத வத க .. உ ைள கிழ ைக க ேவக ைவ இர வ சி வ த இற க . ந கிய ெகா தம லி சிறிதள .tamiltorrents. கா பாக என இர வ வ தி ந கி ெகா ள . ேடேடா ம ேம க வாசகிக. ஆறிய ேதா உ . ைகமண பட க : ெசா.10 . உ ..100 கிரா .net ெ பா.

ைம மா .. . ஜ வ சி. க ேபா ப மாற . பா . பவ ேச -12 ' ைவயரசி' tamiltorrents.. பா திர தி ஒ டாம வ ேபா இற க . அதி மா கலைவைய ேச கிளற . சைம ண . ச கைர . வ த தி .ஒ லி ட .tamiltorrents.ெவ. பா வ கைர த ைமதா . ச ஃப ேக த தி மி.. கிள ேபாேத ெந ேச அ வா பத வ வைர கிளறி. ெத .தலா 100 கிரா . ேகா கிேலா. ெந தடவ ய த ெகா பர ப .. தி . ஏல கா வ ைத . ஜ வ சி ைற பாலி ஊற ைவ . மி ஸிய அைர க .net உ உ கா பாக உ ைள கிழ கி ம ேம க கலைவைய டஃ ெச ைள கிழ ைக ைவ ட . கடாய எ ெணைய காய ைவ ைள கிழ ைக இ லி மாவ ேதா எ எ ெணய ேபா ெபா கா பாக டஃ ெச த க . .net . ஒ கனமான பா திர தி ச கைரைய ேபா . ேசமியா.ஒ . . ெவ ள வ ைத வ. அ த கலைவ ட . ெவ ள ெச ைற: அவ ..ெஜயல வாசகிகள றி சா தி வ ஜயகி கைள ேத ெத . . ைமதா.. ேசமியா. சி . ஏல கா ..அைர கிேலா .ஒ .ஒ .. அவ ைடய கெம .10 .தாரைக . க ப பா வ வைர கிளறி . ப ச கலைவ அ பேக ாண வா ேதைவயானைவ: அவ . ேகா ைம மா கலைவைய ேச ந கல க . ெந .

. மண தி . Previous மி ெம ேச கிளறினா : ெவ காய .net வா : பா ட சிறிதள ச க லைவ அ . ெபா ேடேடா ம ேம க ேர ப கைள ெபா ேச தா சா ப வா க .ப tamiltorrents. .... த காள பதிலாக . பாதா ேபா ற ழ ைதக வ ப Net ̀ http://..net . ikatan. சி .php?track=prn t&mid=3&sid=469&aid=17169 tamiltorrents. [ Top ] . ைவ அதிகமா .com/article.

ெதா. ச யான உண ேதைவயான உட பய சி இவ றி தா இ கிற '' எ ப தா டா ட கள ஏகமனதான அ ைவ ! 25 .. கீ ைர ேபா றவ ைற பய ப தி ைவயான .net 30 வைக.... த நி த . ச மி க அய ட கைள ெகா ேள . எ வயதின ட ச வசாதாரணமாக ெச ' வ (?) க ' இ ! 20 . க கவ வ த தி அல க இ கிறா 'ெசஃ ரஜின .. ஏ ெகனேவ வ தி தா . ' க ப ரா ள ' வராமலி க.. ெச பா க . ெந லி கா . ேவ ப . ''ேசாயாப . பட க ப ெ ரசிப : ப மின : எ . க '' ப ர ைன த . 30 வைக ' ப ெரசிப கைள உ க ப ட ப ைர கிறா சைமய கைல நி ண தபா பாலச த .net .tamiltorrents.. கி பா tamiltorrents. ப நல ேப க '' எ அைழ வ தபாவ ெரசிப கைள ... க ைவ தி க . ப ர ைன வ நிைலய இ தா ..உேச ' என க இ . ஓ .

சிறிதள .தாள க ேதைவயானஅள . ெச ைற: ெவ ேவகவ ட . க லி தைழ .தாள க ேதைவயான அள ம ச .ஒ . கடாய எ ெண வ க . ைப மலர த மிளகா . இ சி . இர க த ண வ . கறிேவ ப ைல தாள உ . ெகாதி வ த உ . ைம ரைவைய ேச ந ேவகவ கிளறி இற க . ெப . ெவ ள ேச வத க ம லி தைழ வ ப மாற . கா ேச . பய த ப .. ெவ ள ப சிற ேதைவயானைவ: ெவ ள கா .tamiltorrents. ப ெச .4. ெவ த பய த ப ைள தான ய . ெபா யாக ந க காய . ம ச கிளறி இற கி .சிறிய . ட tamiltorrents. ம த மிளகா . ெபா யாக ந கிய ப ைச மிளகா . த . .. உ . வைல ேச வத க . வ ய இ சி. ேகர .ேதைவயான அள . ெவ காய . எ ெண . ெபா யாக ந கிய ப ைச மிளகா ..net . க . எ ெண . கா . ெவ காய . கறிேவ ப ைல .ேதைவயான அள . ெப காய .உ .ேதைவயான அள .net ேதைவயானைவ: ேகா ைம ரைவ : ஒ க . ெச ெப ேகா ேகா ைற: ெவ தய கீ ைரைய த ெச ஆ ெகா ள .அைர கர ெப காய . கீ ைர. ேகர வ .ஒ க (சிறிய ). காய தாள . ெவ தய கீ ைர . ேகா வ .4 . ள ைய க வ கடாய எ ெண வ க ..ஒ . ப ற . பய த ப .

tamiltorrents.net

ேதைவயானைவ: ேகா
2, எ
ெண - ஒ
ெச
ைற:

(
ைள க இர
ைவ
ம நா

ைம - ஒ க , ப ைச பய , ெகா ைட கடைல - தலா கா க , ெவ காய
, ெபா யாக ந
கிய ப ைச மிளகா , உ
- ேதைவயான அள .

நா ேகா ைமைய ஊறவ
ம நா ெம லிய ண ய
நா க ஆ
). அ ைறய தின ப ைச பய
, ெகா
ைள க ட
.

ைள க ட
ைட கடைலைய ஊற

றாவ நா ,
ைள த அைன
தான ய வைககைள ேவகவ ட
. ப
, ஒ அ
கடாய

ெணைய காயவ
... ெவ காய , ெபா யாக ந
கிய ப ைச மிளகா ேச

,
ைள க
ய தான ய க ேச
கிளறி ப மாற
.

ஆேரா கியமான மாைல ேநர சி

ேதைவயானைவ: ேவ ப
- 50 கிரா , ள - எ

,ம ச
, கறிேவ ப ைல - சிறிதள , எ
ெச
ைற: ேவ ப
ைவ
த ெச ய
தாள
, ேவ ப
ேச
வத க
. இத
ெவ ல ேச
ெகாதி கவ
, ெக

, ெபா க

ெதா

ெகா

கனமான
வத கி ...

.
ேவ ப

-

மி ைச அள , சா பா ெபா - 2
ெண , உ
- ேதைவயான அள .

. கடாய

ெண வ


ள கைரச , ம ச
, உ
பாக இற கி, சாத
ட ப மாற
.

ைவயாக இ
ேகா

, ெவ

ல ,

, கறிேவ ப ைல
, சா பா ெபா ,

.

ைம

tamiltorrents.net

tamiltorrents.net

ேதைவயானைவ: ேகா ைம மா
- ஒ க , எ மி ச பழ
- ஒ
மிளகா - 4 , க
, ெப
காய , கறிேவ ப ைல, எ
ெண
- தாள
ேதைவயான அள .

, ெபா யாக ந
கிய ப ைச
க ேதைவயான அள
, உ
-

ெச
ைற: ேகா ைம மாைவ ெவ
கடாய


. ஆறிய ப

ேச
, ேலசாக த ண
ெதள
ப சிறி , ஆவ ய
ேவகவ ட
. ெவ த ப
ேபால உதி

. வாணலிய

ெண வ

, கறிேவ ப ைல, ெப
காய , ப ைச மிளகா தாள
... ஆவ ய
ெவ த
ேகா ைம
ேச
கிளறி இற கி, எ மி ைச சா ேச
கல கி ப மாற
.
றி

:வ

ப ப டா

, தாள

ேபா

சிறி

ேகாைவ கா

கிய ெவ காய

ேச

ெகா

ளலா .

ைர

ேதைவயானைவ: ேகாைவ கா
- 100 கிரா , வ
த சாத
- ஒ க , ெவ காய - ஒ
, ேத கா

-2
, எ மி ைச சா
- ஒ
, கறிேவ ப ைல - சிறிதள , க
,

த ப
,எ
ெண - தாள க ேதைவயான அள , உ
, மிளகா
- ேதைவயான அள .
ெச
ைற: ேகாைவ காைய ஆவ ய
ேவகவ ட
. கடாய

ெணைய காயவ
... க
,
கறிேவ ப ைல, உ
த ப
தாள க
. ெவ காய , உ
, மிளகா
, ேத கா

ேச
வத க
. ஆவ ய
ேவக ைவ த ேகாைவ காைய சி
களாக ந
கி
, ெவ காய
கலைவ ட ேச
கிளறி , ந
வத கி , இற
எ மி ைச சா வ
கல கி
இற க
. இத ட வ
த சாத ேச
கல
சா ப ட
.

பா

tamiltorrents.net

tamiltorrents.net

ேதைவயானைவ: ேகா ைம மா - ஒ க , ப ச சி மா - 4

கிய ப ைச மிளகா
-4 , க
, கறிேவ ப ைல - தாள
சிறிதள , எ
ெண , உ
- ேதைவயான அள .

, ெவ காய - ஒ
க ேதைவயான அள
, ம

, ெபா யாக
லி தைழ -

ெச
ைற: ேகா ைம மாைவ ெவ
வாணலிய
சிவ க வ

. கடாய

ெண வ
...

, கறிேவ ப ைல, ப ைச மிளகா தாள
, ஒ க த ண வ
ெகாதி க ைவ
... உ
,
ேகா ைம மா ேச
கிளறி இற கி , ப ச சி மாைவ ேமேல
வ ப சிறி சி சி உ
ைடகளாக

ைவ க
. ப ற ஆவ ய
ேவகவ ட
. கடாய
சிறி எ
ெண வ
, ெவ காய ைத
ெபா யாக ந
கி ேச
, உ
ேச
வத க
. இத ட ேகா ைம மா உ
ைடகைள
ேச
கிளறி இற கி, ம லி தைழ
வ ப மாற
.
ப ைச ேமா

ேதைவயானைவ: ள காத ேமா - ஒ க , ேத கா

சி
, ம லி தைழ - சிறிதள , உ
- ேதைவயான அள
ெச

ைற: ேத கா
வ , இ
ேச
கல கி... அைர த வ

இைத சில நிமிட க
அைட

ஏ ற

பரான ைச

, ப ைச மிளகா

-2
.

சி, ப ைச மிளகாைய ேச
ைநஸாக அைர க
, ம லி தைழ ேச
பய ப
தலா .

ைவ

இற கி

பய

- 2, இ
. ேமா

தலா .

!
ெவ தய கீ ைர ரச

tamiltorrents.net

சி ட

.net . சா பா ெபா ேச . கீ ைர வைர ெகாதி க வ இற கி. ள . ெப காய . ஆர ள கைரச . திர தி த ெச த ெவ தய கீ ைர . . ெவ ல . சா பா ெபா . .ஒ . உ . க . ள கைரச ேச கைர ெகாதி கவ ட . ம லி தைழ.tamiltorrents. ள .ெந லி கா அள . மிள . ெப காய ேதாைல ேச ந வத க ெகாதி த ப இற க .ஒ க (ெபா யாக ந கிய ).எ ெண ைவய tamiltorrents. ெவ ல ேச ந தாள .சீரக ஒ ெகாதி வ இற கி ப மாறலா . ப ைச மிளகா . ெப தாள க ேதைவயான அள .ேதைவயான அள . அ க ெபா ேச . கா .net ேதைவயானைவ: ெவ தய கீ ைர .ஒ . கா த க . கா த மிளகா . ந கிய .3.சீரக -ஒ மிளகா .ஒ சி க .. ம ச . ஆர ேதா ெகா ழ ேதைவயானைவ: ஆர பழ ேதா .4 ப . ெப காய . ப ைச மிளகா .. - . . த ஒ பா திர தி த காள . உ .2 . மிள .சிறிதள . ம ச . ேகாைவ கா மி ைச அள . ெவ தய ெபா . ெவ தய . ெகாதி ரச ட ேச கல க .அ க ெபா (வ த காள . உ ெச ைற: ம லி தைழ. ேவெறா பா ந வ ந ேச ம ப ப டா ) . கறிேவ ப ைல. கறிேவ ப ைல.ேதைவயான அள . உ ..எ காய ெச ைற: கடாய எ ெண வ ெபா .

ெப காய தாள இதி ேச தா . இத ட ேத கா வ . கறிேவ ப ைல. ). கறிேவ ப ைல ேச க . கா மிளகா .6. ெம லிய சி சி களாக ந க .ெந த ப லி கா -2 அள . ம லி தைழ .கா க . உ த ப சிறிதள . ேத கா க . அ சி. க . வ ைவ த உ த ப . மாைவ அைடகளாக வா . ள ைய ேச ஒ ைற ர எ க . கா த மிளகா . ெச ைற: ேகாைவ காைய த ெச . அ ைப 'சி மி ைவ ேவ வைர வத க . எ ெண .அைர க . ெப காய .tamiltorrents. கா த மிளகா ேச ச கரகரெவன அைர க .உ .கா க . றி எ ெண வ ேவகவ எ க . ப வைககைள ஒ றாக ஊற ைவ க . எ ெண . உ (ஆவ ய ேவக ைவ க வ . ம லி தைழ.ஒ ேடப .. த ெச ைற: ேகா ைமைய தன யாக ...ேதைவயான அள .ேதைவயான அள . ப ைச பய ைவய tamiltorrents. வர ப .net . சீரக .100 கிரா ேடப . கா த மிளகா ம உ ேச அைர க .ஒ க . ப அேத எ ெணய ேகாைவ காைய ேச . . உ ள . ப ன எ லாவ ைற ஒ ேச .net ேதைவயானைவ: ேகாைவ கா . அ சி . ேகாைவ கா ைவய ெர ! ேகா ைம அைட ேதைவயானைவ: ேகா ைம . கடைல ப . வாணலிய எ ெணைய காயவ உ த ப . ெப காய . கா த மிளகாைய வ எ க .. ெப காய . ேதாைச க ைல டா கி .சிறிதள . சீரக . உ .

எ ெபா க: உ த ப .உ த ப .தாள க ேதைவயான அள . இைத ெச ைஹ ேரா த யலா .ேதைவயான அள . ப . க எ ெண .தலா ஒ உ . வ ெபா க ெகா ள ெபா கைள.net ண . கா த மிளகா . வ .உ வ : கி ச ன ைய தாள கிளறி. எ மி ைச சா ேச கல க . ெண .tamiltorrents. இத ட உ . கடாய ெதள றி எ ெணைய டா கி க ேவக வ . ெப காய .5.2 . கா த மிளகா ேச அைர க . கா த மிளகா .100 கிரா . ெப காய . கடைல ப . க . சால tamiltorrents. டஃ ெச . டஃ ைப ேகாைவ கா ேதைவயானைவ: ேகாைவ கா . எ .net ேதைவயானைவ: ப ைச பய .. உ . . க .ேதைவயான அள . ெச ைற: ேகாைவ காைய க வ ைட நா காக ( ) ேபால ப ள ைவ க ( வ ெவ வ ட ேவ டா ).ேதைவயான அள . டஃ ெச ய பட ேகாைவ காைய ேச ள வத கி இற க .5. ெவ கடா ய வ ெபா க . எ மி ைச சா . ெச ைற: ப ைச பயைற ஊற ைவ ேவகவ ட . ஆவ ய சில நிமிட க ேவகவ எ க .. உ த ப எ ெணய தாள இத ட ேச தா .ஒ க . ெப காய . ெஹ தி யான பய ைவய தயா . ெவ த ேகாைவ காய ந ேவ இ த ெபா ைய அைட க . உ .

ஊற ைவ அவைர கடைல உசிலி ேதைவயானைவ: அவைர கா . ப ைச ேவ கடைல . . ெபா யாக கல .net ேதைவயானைவ: ெகா ைட கடைல. ெபா யாக ந க . ேவ கடைல ட எ ெண வ க .ேதைவயான அள . உ ..ேதைவயான அள .மிளகா ெபா ைய வ கிளறி ராகி ேசைவ உ மா tamiltorrents. ம நா ட ள கி வ . ெப காய ேதைவயான த ண வ ேவகவ ட இற க . ெவ தய கீ ைர ேச சா ப டலா .தலா 50 கிரா .தாள க ேதைவயான அள . உ .tamiltorrents. எ ெச ைற: ெகா ைட கடைல. .100 கிரா . ேவ கடைலைய ெவ கா த மிளகா ேச கரகர பாக ெபா க . பயைற த நா இரேவ ஊற ைவ க . இத ந கிய த காள . ெச ைற: அவைர காைய த ெச கடாய வ க . ேகா வ .சிறிதள . ப ைச ெம லிய ண ய ைள க ட . -4 . ெவ தய கீ ைர . ப ைச பய ஒ . த காள . எ ெண .உ .சிறிதள .தலா மி ைச சா . கடாய தாள .ஆ . ெவ த ப ேவ கடைல .. ேகா வ . ெப காய .net . ள கி. . கா த மிளகா க . உ . எ மி ைச சா ஊ றி கிளறி . ந கிய அவைரைய ேச வத கி .

. ெவ காய சி (அ) த காள ச ன ெச ைற: ராகி மாைவ இர க த ண கைர அ ப இத ட உ . கறிேவ ப ைல தாள .tamiltorrents. ம லி தைழ வ ப மாற . ஆறிய ப சிறிதள எ ெண .2.ஒ க . ம லி தைழ . க .ஒ .. றி :வ ப னா கா கறிக ேச வத கலா . கறிேவ ப ைல. ெபா யாக ந கிய ப ைச மிளகா .ஒ க . உ .net .. ேமா ச ந ேமா பகாளாபா tamiltorrents. ஆறிய ப ேச தா . ராகி ச ன க ேதைவயானைவ: ராகி மா ேதைவயான அள . ஆவ ய ேவக ைவ த ராகி ேசைவ.. ெபா யாக ந கிய ெவ காய ேச வத க . இத ட ைக ெபா அள டான ெவ ந வ ப ைச இ யா ப அ சி ப ழி .. . ச ன ேச கல கி இற க .சிறிதள . உ . ெச ைற: ெவ கடாய ராகி மாைவ வ க . ப ைச மிளகா . ஆேரா கியமான க சி ெர ! ஓ -4 ைவ க சி கா ேதைவயான அள .net ேதைவயானைவ: ராகி மா . உ ேச கிளறி இற கி. கடாய எ ெணைய காய ைவ க . ெப காய . உ ேச ப சிற . எ ெண .ேதைவயான அள . ஆவ ய ேவகவ ட . ெப காய . ெவ காய . வாசைனயான.

ெச ைற: கடாய தாள . ெபா யாக ந கிய ப ைச மிளகா -3 .ேதைவயான அள . ைவயான ைர கா ப ச ெர த ப ஓ . தய அள . ேவக வ . . உ ேச கல க. ப ைச மிளகா . ஆறிய ப தய ட எ த ெண வ ண ேச கல சா ப க .. எ ெண . உ . ெகாதி வ த ப டா . ப ைவய ைர கா ேதைவயானைவ: ைர கா . இ ... தய ேச ப ைச மிளகா .. ப ைச மிளகா .net ேதைவயானைவ: ஓ . கறிேவ ப ைல.தாள க ேதைவயான . க வ .. கடாய எ ெண ெபா யாக ந கிய கலைவைய தய ட கீ ைர ேதாைச tamiltorrents.ேதைவயான அள ெச ைற: ைர காைய ேதா சீவ வ க தாள . தய ைர ெக யாக கைடய கல க . உ . உ த ப . உ ேச கிளறி .100 கிரா .ஒ .tamiltorrents. இர க இற க .net . ப ச க . ைர கா .. ப அேத எ ெணய ந வத க .தாள க ேதைவயான அள .தலா ஒ க . க எ ெண .. கறிேவ ப ைல. உ . வத கிய ைர கா ! தான ய . தய .

சீரக . அ சி மா ைக கீ ைர . ைம ேமா ேதைவயானைவ: ேகா ைம மா . ெப காய . இ சி .ஒ ேதைவயான அள . கைர த மாைவ ஊ றி. கறிேவ ப ைல. கைர க . பார ப யமான உண ெந இ ! லி கா ெபா ய tamiltorrents.அைர க . கடாய எ ெணைய காயவ க .சி கறிேவ ப ைல .தலா ஒ க . ழாக வ த ப மாறலா .. . கறிேவ ப ைல தாள . இ சி வ . மிக ைவயான. ஆறிய ப இத ட கைர த ேமா . எ ெண . ப நிமிட க கழி . பா திர தி ேச க . ெபா யாக ந கிய ப ைச மிளகா ேச கைர க . . கறிேவ ப ைல. த ெச த ைக கீ ைர .ேதைவயான அள . உ ெச ைற: ஓ ம மா வைககைள ஒ றாக ஒ சீரக . மாைவ ெம லிய ேதாைசகளாக . உ - ெச ைற: ேகா ைம மாைவ ெவ வாணலிய ேலசாக வ க .தாள க ேதைவயான அள . க . ஓ .தலா ஒ க ..net . ேவகவ எ க ேகா . அத ட உ . ேகா ைம மா . ேதாைச க ைல வா .ஒ க . ேமா . . உ . மா ந ெவ . ப ைச மிளகா காய . அ ைப 'சி மி ைவ கிளற . றி எ ெண வ . ேதைவயான அள த ண ேச டா கி . ெப . எ ெண .net ேதைவயானைவ: ேக வர மா .tamiltorrents.

உ வ . ெச . ைநஸாக அைர உ . ஆறிய ப ஒ ெகாதி வ இற கி டாக ப மாறலா .tamiltorrents. ைவ டமி ெபா ய ெர ! இைத சாத ெதா ெகா சா ப டலா . ஆவ ய ேவக வ ட டா கி க . இ லி மிளகா ெபா -2 .10 . எ ைற: ப பாள ைய ேதா சீவ ..உ . கீ ைர ஆ ெல tamiltorrents..ேதைவயான அள . . ெச ைற: ெந லி காய வ ைதகைள ந கி .ஒ . மிள ேச ெண . உ .ேதைவயான ேள இ வ ைதகைள ந கிவ ேகர வய வ ய ப பாள காைய ேச ந வத க . சீரக . ெவ த ெந லி கா ெபா ேச கிளறி . இ லி மிளகா 'சி நிைற த ெஹ தியான ப பாள கா ேதைவயானைவ: ப பாள கா அள .net .தாள க ேதைவயான அள . கறிேவ ப ைல தாள ..net ேதைவயானைவ: ெந லி கா . . சீரக .ஒ . மிள . உ . க கறிேவ ப ைல. எ ெண . கடாய எ ெணைய க . கடாய எ ெண வ . ம லி தைழ. ம லி தைழ வ இற கினா .

ச தான கீ ைர ஆ ெல ெர ேகா ைம மா .ேதைவயான அள . . ெச ைற: தய கடைல மா .அைர க . ேவக வ ட .ஒ . உ த ப -2 4. கைட த தய ைர வ கிளறி ராகி ேம தி ப ேகாடா tamiltorrents. ேத கா அைர ைவ தி வ ேச ெப காய ைத எ ெணய தாள இற க . சண ேமா ேதைவயானைவ: ேதா சீவ ந கிய சண .. கடைல மா .net ேதைவயானைவ: கீ ைர (ஏதாவ ஒ வைக) . கறிேவ ப ைல.ஒ க .அைர க .ேதைவயான அள . ேகா ைம மா . கறிேவ ப ைல. ப ைச மிளகா .net . எ ெண . ஏதாவ ஒ கைர க .. ப ைச மிளகா ெபா யாக ந கிய ) ேச எ ெண வ ேவக வ .tamiltorrents. கறிேவ ப ைல. எ ெண . க . ெவ த சண கா ட உ . ெவ காய . சீரக . கைள . உ . ெபா யாக ந வைக கீ ைர ( த ெச க லி ஆ ெல ேபால வா ! கிய ெவ காய .கா க . கறிேவ ப ைல. இ த மாைவ ேதாைச எ க. உ . தய . உ வ ேச அைர எ க ஒ ெகாதி வ இற க சண கலைவய ேச . த ப ைப ெவ கடாய . ேத கா வ -4 . உ .தாள க ேதைவயான அள . . சீரக .ஒ க .2 . ெபா யாக ந கிய ப ைச மிளகா . கைட த தய . ெச ைற: ேதா சீவ ய சண வ ப ைச மிளகா . க ெப காய .

எ ெண . ேசாயா பா க கடைல தாள சிறிதள கிளறி . க .ஒ ேதைவயான அள . ெச ஆ த ெவ தய கீ ைர .ஒ லி தைழ . ெபா யாக ந கிய ப ைச மிளகா . கடாய எ ெணைய காய வ க ெபா யாக ந கிய ெவ காய ேச வத கி . சீரக . .கா கா த மிளகா . (வ ப னா ).ேதைவயான அள . ெபா கடைல . ந கிய டைல . சீரக .5.ஒ . எ ெணைய காய ைவ . ம ச ேச ெதள ேவகவ ட .ஒ உ .. உ . டைல ேதைவயானைவ: டல கா .அைர . கா சி ஆற ைவ த பா .ஒ tamiltorrents. ம லிதைழ ேச ப சிறி . உ . ெச த அள ேபா -ஒ க .5 . கறிேவ ப ைல. ேதைவயான த ண வ கல க . ெவ தய ெபா சி ைக. ெவ தய கீ ைர . கா த மிளகா ேச ெபா க .. உ - ைற: ராகி மா ட ெபா யாக ந கிய ெவ காய . ெபா எ க .தாள க ேதைவயான அள .தலா 50 கிரா . ட ந சி ேதைவயானைவ: ேசாயா ப . ம ச ெச ைற: டைல காைய க வ ெம லிய வைளய களாக ந க . எ ெண . ெபா ைவ தி ெபா கடைல ேச இற க . மாைவ ப ேகாடா களாக கி ள . ேசா .net ேதைவயானைவ: ராகி மா சிறிய க . ேகா ைம . ெவ காய . கிேலா .net . ப ைச மிளகா . ெபா ேசா . ம . கறிேவ ப ைல.tamiltorrents. ெவ காய .சிறிதள . ச கைர ( க ) .ேதைவயான அள . .4 .

சி கிளறி . ப ைச மிளகா . ெவ காய ..vikatan. ேகா ைமைய தன தன ேய வ ெபா ெகா ள . ெவ காய . உ ேச சிறிதள த ண ேச ெகாதி க வ Previous ஏ ற ைச இ . மா பத தி இற க . மா ெச ைற: ப ைச பயைற த நாேள ஊற ைவ . ேதாைச . க மா திைர அ ல ப ட ம கினா . இ லி. த காள . ெப ஏ ப உட தள க பா சி சீரா க .net ெச ெபா ேச ைற: ேசாயா ப ேச ைவ ெகாதி கவ இ தக சிைய ப .net . ெப காய தாள . பயைற ேவக .ேதைவயான அள . கடாய எ ெணைய காய ைவ க வ . இ க .. ப ைச மிளகாைய ெபா யாக ந க . ப ைச மிளகா .எ ெண .தலா ஒ . அத ட ேவக ைவ த பயைற ேச .க . Net ̀ [ Top ] http://www.php?track=prnxt&mid=3&sid=469&aid=17243 tamiltorrents.tamiltorrents. உ . ணய ய ப ைச - ைள க ட .4.com/article. இ சி வ காய . த காள . க சி ேதைவ ப ேபா . இத ட ெவ தய ப டைர த ண கல ப க . ம நா ெம லிய ெவ காய . ைள க ைவ க . நரழி உ ளவ க ைள பய ேதைவயானைவ: ப ைச பய -ஒ ஒ . த காள . . ஒ இற கி.

எ ப தா அ மா கள த க ெளய . எ உஷா ப வா பா . தா பா ெகா த ட ழ ைதைய ேதாள ேபா ப நிமிட கி மி வாக த ெகா க..net . அவ க ழ ைதக ைகெகா கிறா ெச ைனைய ேச நல ம வ ஆ .வ ஜ பமாக இ தவைர ழ ைத வள லபமானதாக இ த ... ஓவ ஃப க வத கான காரணமாக இ கலா . ெ ப ேறா கேள.ப ரத ரா .net இள.இ ேக கவன க ! ம. ''பா tamiltorrents. ழ ைதய அ ைக ெதாட கி.. எனேவ..' ப தி ண ைய த ணய நைன . இ ேறா நி ள ய ஃேபமிலி கலாசார . சா பா ஊ வ வைர ழ ப க அ ச க ப ெகா கி றன ெப ேறாைர. பா ேபா கா ைற ேச உ ள .tamiltorrents. ' வய ச ய ைல பா ேகா. உட ப ைட வ எ த தவ ெசா வா தா தா. கா சலி உட ெகாதி தா . அ ேபா வ ஏ ப தி அ த கா ெவள வ வ .. இள ெப ேறா ஆேலாசைனக ற ெப யவ க யா உட இ ைல .ப. யத ஷின பட : தி.. ழ ைத தலாக இர ைற 'க கா' ேபானா . த செவாடேன க கி டா ட .

இ த காரண தா ழ ைத அ வ இய பான ஒ தா . மதிய சாத . ப எ ப அ ம ேப ? எனேவ. இதி பய பட ஒ இ ைல. 'எ தா . இவ க தாமதமாகேவ ஆர ப கலா . மாமா. இய ைகயாகேவ தமாகிவ ெகா நா கி வச ேபா ற வ ய ள ெபா கைள தடவ ட . மசி த ஆ ப என ெகா கலா .. தன ப தி ழ ைதய ட அ மா . வதி ைல . என கியமான சில ெதரப க இ வ ண கைள அைடயாள ப ெச வ வ . த வார காைல காைல .அ த சவா . 20 நிமிட க சமாதான ப திவ டலா .. ள பா இதமான இர டாவ ைக எ காரண அறி க ப வ ட ேவ . வ ய ைவ என அெசௗக ய தாேலா ழ ைத அ தா . ப சாத . ப ளாட க ப ரஷ ெகா தப தா சி ந ெவள ேய . ..net பசிய னாேலா. ைற மாத ழ ைதக பற ஆ வார இ ச ரா . அ ேபாேத ேபச ஆர ப வ க . . இர வய இ தானாகேவ ச யாகிவ . தன ப அ மா க த க ழ ைத இ ேபசல எ ப தி ப தி ேப வ ..net .. ெகா ேபா வ வ இ த ெதரப க எ லாவ ைற . அ த ழலி ழ ைத . உற ைற ட ேட ைட ேலஷ ெதரப . ஆ ேலஷ ெதரப கி றன . ப ற த ழ ைத ப ளாட . இ பா க .tamiltorrents. ழ ைதக ப றி ைவ ப ரதான கவைல . ஆ மாத ெச வ ட ேவ . ழ ைதய கா த ெச ேவைலக எ லா ேவ டா . ஆ எ ப த வ . இைண உணைவ வ ..ம ைவ டமி ரா ெகா க ேவ . வ ஷ§வ ேலஷ எ ப ழ ைதக வ . ேட ைட எ ப ழ ைதகள உடைல ந மசா ழ ைதகள கா ேக திறைன பல ப வத காக ைக . இர டைர கிேலா எைட ட ப ற ழ ைதகைள 15 நா கழி நரா ள பா டலா . அ வய தைசக உ தியாக இ கா இதனா . கமி ைம. தா தா பா . அத ேம ழ ைத அ தா . ப . tamiltorrents. கி கி ைப என பல இைசகைள அைத ேக க ெச வ . டா டைர அ க ேவ ய அவசிய . இ லி ம .. தாலா பா வ எ தானாகேவ சீ கிர ேப வ வ அ பாேவ ேநர ெசலவழி ேப ஒ மாத ழ ைதயாக இ தா கிறேதா இ ைலேயா. வ க . மதிய . ஆ மாத ப ற தா பாேலா ழ ைதக இைண உணைவ ஆர ப எள தாக ஜரண க ய இ லி.. . றாவ வார இர உண என ெகா கலா . இர டாவ வார காைல இ லி . றைர கிேலா எைட ட ப ற ழ ைதகைள ப ற த நாேள தைல தவ உட ம ஊ றி ள பா டலா . . சி தி எ உற க . வ ஷ§வ ேலஷ ெதரப . ஒ வ மா றி ஒ வ ழ ைதைய ெகா வ . அத வ கிறவ கைள எ லா ெபய . ' ழ ைத ேபாற ேபா எ லா அ எ பத ெப ேறா பல .

net ழ ைதகள வ ைளயா ெபா க த சி தவைணகைள எ காரண ெகா வாஷப ளாக இ க ேவ தவற வ ட டா !'' .vikatan.com/article.php?track=prnxt&mid=3&sid=469&aid=17184 tamiltorrents.அ க ைற Previous . Net ̀ [ Top ] http://www. ட ழ ைதக கான தா டா ட .tamiltorrents.net .

. அத சிற பல பல மட கிற !'' .. இய திர தனமாக தா பா ெகா பைதவ ட . மா பக வ வைட . தா பா ! ஆேரா கியமான. இ த ந ஆகார தா ஆதார .. '' தா மா க இய ைக அள தி அ தமான உட தகவைம தா தா பா .tamiltorrents. அத சிற அறி . க ப கால திேலேய மா பக கா க ெவள ந ட ஆர ப .ப. ெகா க ேவ ய கால இைடெவள அறி ..net .ம வராக ம இ ைல . அமர ேவ ய ெபாஸிஷ ப ப றி . அ மா க .net அறிவாள. யத ஷின '' தா ைமய ெகாைட .. ப ர ஃப ப றி ஆன தி பகி த தகவ க .. பா ட அ பான ப ச கல என தா பா க ேபா . இ த இய ைக மா ற க ட மா பக கா கைள த ெச வ . க ப ண க த கைள தயா ப தி ெகா ள ேவ . ழ ைத ேவ தா பா ! மா . க த த டேனேய அத கான உட மா ற க ஆர ப .. அ மாவாக ேபாகிறவ க . tamiltorrents. அறிவான ழ ைத . ஆகிேயா அ பான கவன ... அைவ உ ள தா ெவள ேய எ நவ வ வ என தா பா க ட . மா பக தி இ பா ர பக ெம ல வ ய . ஒ ேவைள.. அ மாவாக அ பவ ேப கிறா ெச ைனைய ேச த ழ ைதக நல ம வ டா ட ஆன தி .. அவசிய ெ கா க ம.. ழ ைத லபமாக தா பா க .. ழ ைதய வர ..

ஆ மாத க பற தா பா ட இைண உணவாக திட உண கைள ஆர ப கலா . ழ ைத அறிவ சிற வளர .. அதி அட கி ள ச க . அைசவ சா ப பவ க ம .. ெட ைல பா திர தி ஃ ஜி ைவ வ டலா .. ழ ைத பா க கதா பா ஊ எ கிற அறிவ ய உ ைமைய தா மா க அறி தி க ேவ ய அவசிய . வல ைகயா தைல ைய ேகாதி வ வ . ' பா ப றா ைற ' எ ெசா லி தா பா தவ ப ட . ட தன . மகி சியான மனநிைல என இ ப . ழ ைத ேதைவ யான ஊ ட ச ேதைவைய தி ெச . ரத என அைன ச க அட கிய ைஹ மி . ைட எ சா ப டலா . இைவ இர ெவ ேவ த ைமக ெகா டைவ. தாய ஆேரா கிய தா . ழ ைத பற த றாவ மாத தி ேவைல ெச ல ேவ ய க டாய தி இ ெப க .net க ப ரசவ என . ப . என ப . இ 24 மண ேநர ெகடாம இ . ெப பாலான இ திய தா மா க ர த ேசாைக ட இ கிறா க எ கி றன ஆ க . ழ ைத அ ேபாேதா. ''சீ பா அ ர பா . ப பா எ ெகா ேபா . இ ஃெப னாகி வலி உ டா . ' ஃேபா மி (foremilk). ழ ைதய தைலைய தா கி ெகா ள ேவ . ச யான ெபாஸிஷ கீ க ட வழி ைறகைள கைட ப கலா . எனேவ. இைத தவ க . சீ பாைல க டாயமாக ழ ைத க ட ேவ . க வதி ச யான காதார இ லாம ேபாவ ேபா ற காரண களா ழ ைத வய ேபா ஏ படலா ஜா கிரைத '' எ எ ச த ஆன தி . அ வலக வ வைர . அதாவ கா ப ஏ ப . 'க மி ஃபா பா ேரா ' எ ஆ கில தி ெசா வா க .. ' ப வ பா ஆேரா கிய ' எ ப தா இத அ த . 'என பா ப தல . த தலி ர சீ பா (Colostrum). மாறாக. அத ர ைற வ . பா ைல க வ . தா பா ெகா கலா . எனேவ. சிேச ய என . அ த ஏமா ற தி ழ ைத அைத க . இர வய வைர ம ற உண கேளா தா பா ெகா வ வ சிற தேத . அ தரவ ல ேநா எதி ச தி இைண எ இ ைல . தின கீ ைரக . உடைல வ வ ேபா ற 'மத லி ட ெகா ெகா ேட இ க ேவ . இ ச மா திைரைய டா ட ஆேலாசைனய கீ எ ெகா ளலா '' எ ற ஆன தி . என .. அதிகமாக 500 கிரா கேலா க ம 25 கிரா ரத கிைட ப ேபால உண ைறகைள அதிக ப த ேவ . இர ைட ழ ைதகளாக இ தா ட ேதைவயான பாைல ர க ைவ தகவைம . மா கா ைப றி ளக ப திைய ழ ைத ச மா ெகா க ேவ . ெதாட தா தா பாலி த ைமைய யைவ தகவ கேளா . இர ப க மா ப மா றி மா றி பா க ட ேவ . 'ப ர மி ஃபா ப ெர ேரா '. ேம பா தா மா க இய பாக எ ெகா வைதவ ட . பசி தவ ர ேவ ஏேதா ப ர ைன எ பைத ெகா ள ேவ . ' ப ெர ப ெகா பா எ . ஆனா . மா கா கைள ம ழ ைதய வாய ைவ தா ச வர பா வரா . ெபா வாக. இட மா ப பா ெகா பதாக இ தா . அைமதியான. அைத அ திய ப ன ழ ைத அ கிற எ றா . ேச பா ல பகி தள க ப எ பதா . ழ ைத ப ற த அைர மண ேநர ளாக . காைத ெம ைமயாக வ வ . ''ச யான ெபாஸிஷன ழ ைத தா பா க டாவ டா . ப த நிைலய ழ ைத பா ெகா கேவ டா . அ த பா ர ைப அ த த மாத கள அ த தா ெதாடர ைவ . அத ட ச தான ஆகார . ேநராக அம . ' பா க வத ச யான ெபாஸிஷ எ ?' எ ப ப றி வ ள கினா . சிேச ய ஆன தா மா க ஆனா . அைதய வ வ 'ைஹ மி (hindmilk ). கா ேறா டமான அைறய பா க ட ேவ . எ கிற கவைல. ழ ைதய அ ைக என எ காரண ெகா தவறவ வ டாம . ப ரசவ த தா மா க . அ வ ச அட தியான ெகா .. தா .. தா பா க வத தா ஒ ட ள ஜூ அ ல பா அ வ ந ல . ஃேபா மி எ ப . இய ைகய ஆ ச ய வர . 10 த 40 மி லிேய இ . கா கறிக . ஏெனன ... தா பா ர ைறவ ட .. இதனா 'கிரா நி ப ..net . றி ப ட கால இைடெவள ய ேலா . ழ ைதய தாக ைத தண பத காக த ணராக இ .. த ஆ மாத க தா பா ம க ட ேவ .tamiltorrents. ச ல அ த tamiltorrents. ழ ைதைய ம ய ைவ . ப ற த ழ ைதக இர மண ேநர ஒ ைற பா க ட ேவ . 'தா பா ழ ைதய அறி '. வ இ ழ ைதய பா கா பாள . தாய உட நிைல ேசா . அத ேதைவயான பா இய ைகயாகேவ தாய உடலி ர . நா மண ேநர ளாக தா பா க வ ட ேவ . ைகைய 'எ ' வ வ தி ைவ .

பைழய நிைல தி வதா இ த ர த ேபா நி வ .net . ெகா ச ைறவ ட .net ழ ைத ெகா கலா கிைட 'ெம ட ன '' எ வழிகா ெபன ஃப ப றி ய ஆன தி . இதைன ' ேபா பா ட ள எ பா க .com/article.php?track=prnxt&mid=3&sid=469&aid=17178 tamiltorrents. தா பா க ேபா கி .vikatan. க ப கால தி ஏ ப ட அதிக ப ம தா பா க ேபா தானாக ைற வ . க ைட (ஓவ ) ேநா ம மா பக ேநா வ வத கான வா க ைற !'' எ தா டா ட ஆன தி! தா பா க அறிவ ய கைல ததா ம ம ?! Previous Net ̀ [ Top ] http://www.பாைல ெப க tamiltorrents. ப ரசவ தி காரணமாக வ தி க ப ைப . தா பா க வதா '' ப ரசவமான ெப க அதிக ர த ேபா இ . ெசா னா .

இ தைன ரசாயன களா ஆன இ த நா கி கைள பய ப வதா ப ற உ ப அல ஜி .net . அதிகமான உதிர ேபா . அ த ழ சி ெச ய ப ட ப கிற . வ ஷய தி !'' . க பவா ேக ச எ பல ப ர ைனக வ ைச க ட ேந கிற ..மண க ட . நம ஆேரா கிய ேக ைன ஏ ப காரண யாக இ தா . ெதாழி சாைலகள இர டா ேலய உ ளஅ ச க ப ட ேப ப ைடய ரசாயன இ ப ட .tamiltorrents. ஈர பத தி காரணமாக ைடயா ேஸ ஆக மா பாடைடகிற . தவ ர. tamiltorrents. ம ழ சி அவ க ப ளா வைக ெபா க த க . ைனவ கம ஷாப . ெகா ட நா கின ய படாத ப ளா ேலய . ேக ச ேநா கான ல காரண கள .! மா ''உட ஆேரா கிய ைத கா க ேவ எ நா வ ைல ெகா வா ெபா கேள . ெபா வாக.. ண ய க களாக ப தி இ த ரசாயன க ..ஜி. நா கிைன .? அ தா நட கிற ெப க மாதவ டா கால கள பய ப 'நா கி . ச .சரவண பட : எ . சி ந பாைதய ப ர ைன . ைஹ ேபா ேளாைர எ ற ேவதி ெபா ளா அ த ேப ப ப ள சி ெச ய ப கிற . உ ளாைட ட ஒ டைவ ப பய ப பைச வைக.. ம ழ சி ட ேப ப . கீ ேலய . பல உ ைமக த . ேராலிய ெபா ளா பாலித . அத ஒ ப தியாக ' நா கி ப றி தா ேம ெகா ட ஆ ெச திகைள ந மிட பகி ெகா டா .அதி சியான தகவ ெசா கிறா . திக ெச ெபா ளாலான . '' இ ச ைதய ஆ ெச தேபா நா கி கள ம பய ப த ப பய ப வ . ெஜ (ெப தயாரான ) . க ைவ ந ா கி ஓ.. அதி சி ேபா ம. எ ப றி ப ட கிைட சில நா கி கைள . இ த ைடயா ேஸ ஒ . இர டாவ ெச ய ப ட... ெவ ைள ப த .. அ ச க ப றாவ ேலய . ெப க இைத பய ப ேபா . நா ேலய கைள த ேலய .net ந.ப யத ஷின . 'பேயாெட னாலஜி ைறய ஆ ெச வ தி சிைய ேச த ஷாப .

அதிலி ெமேனாபா ஏ ப 45 வய வைர .tamiltorrents. கி மி நாச ெச த ைம ெகா ட ெபா . காலாவதி நா எ ப றி ப ட ப வதி ைல. அத தர ேம பா ச ப த ப ட நி வன க ெகா காத . சில க ெபன தயா கள . மிகமிக கவைல தர ய இ த வ ஷய ப றி 'க . ''இ ெப கள பைட வய 13 எ றாகிவ ட நிைலய . இேதா. ! '' எ ம அேசாஸிேயஷ tamiltorrents.net நா கி தயா பற . அ ல ள ேவ . ' தயா க ப ட ேததிய இ மாத க பய ப தினா ந ல ' எ ேபா கிறா க '' எ ற ஷாப . இ தியாவ ேலா. மாத தி . ரசாயன கலைவகளா உ வான நா கிைன ெதாட உபேயாகி ேபா . ''இத த தா எ ன?'' எ அவ டேம ேக ேடா .. '' மாதவ டா கால கள தரமான நா கி க உபேயாகி க ேவ மண ேநர ஒ ைற க டாய நா கிைன மா றி ெகா இ தா ெப கைள பல ப ர ைனகள இ பா கா வலி தினா . ேம இ த நா கின பய ப த ப ள 'அன ய சி . ச ப த ப ட நி வன க இ க ேவ .. வ ள பர க ெகா கியவ வ ைத .net ஆஃ . அத ப கவ ைள க தவ க யாததாகிற '' எ நி தினா . ப எ ெச ய படாத ண தா பய ப த ப ள . அைத சம ெச ய வ ல . ேம இதி இ ெவள யா இ ஃ ரா ெர கதி க ர த ஓ ட ைத வ ட . அைவ ேப கி ெச அ ப ப வதி ேபா மான த இ பதி ைல எ ப கவைல ய வ ஷயேம ! அதிக வ ைல ெகா வா னண நி வன நா கி கள ட தயா க ப ேததிதா இ ேம தவ ர . அத தர க பா ேசாதைனைய வ வா கி இ கிறா க . நா நா க என கி ட த ட 30 வ ட க ேமலாக அவ க மாதவ டா சமய கள நா கி உபேயாகி க ேந கிற . '' வா கா தரமான நா கி கைள தயா ெகா மனசா சி . இதி ப ளா பய ப த படவ ைல . இ த நா கி ஹா கா கி தயா க ப ட . இதி பய ப த ப ெஜ எ ப . ந இ திய ெப கள ஆேரா கிய தி அவ க அர ெகா ள அல சிய ைத தா கா கிற '' எ சா ய ஷாப . ெவள நா நா கி எ ப ெப கள ஆேரா கிய ச ப த ப ட ெபா எ அ கைற ப வதா . இதி பய ப த ப ள ேப ப த வ ைளவ காத . ம கா ேசாள தி த லி எ க ப ட ஈர ைத உறி த ைம ெகா ட ெஜ .

''மேலஷியா. ற கிற ச . ஆனா .ஐ. இ த ஆ ைவ அவ அறிவ ய வமாக நி ேதசிக . ப ரபல க ெபன க தயா கி ற சில நா கி கைள வா கி பா ேத . ம றப . ஆனா . ண க இைடய . பர லமாக த ெச . ' ேவ எ இ தியா எ ேபா ெச வா க . நா கி க ேபால இ ேக வ பைன ெச வா க . ப .tamiltorrents.எ ெமய அ ப வ கிேற . இ ேபா . இ ேபா ..எ . நா கி கைள ெபா தவைர ஐ . ந க இ ப றி ேப வத காக வ கிேற எ எ ன ட ேபான ேக ட ேம . ெச ைனைய ேச த மக ேப ம வ டா ட சாதனாவ ட இ ப றி ேக டேபா . திைர அவசிய எ பைத நா வலி கிேற '' எ அ கைறேயா ெசா னா டா ட .எ .எ -5405 எ ப ஆனா . சான ட நா கி இவ ைறெய லா ெமா தமாக வா கி . அேதசமய . இ த தர சா றிதேழா தா சான ட நா கி இ தியாவ வ க பட ேவ ட இ ைல . ேஹ ேப எ இட தி தா ெப பா ப திர ப கிறா க . அதி உ ள த ச ேதக யேத. அ ப யா ெச வதி ைல . அவ றி உ ேள இ கி ற ெபா க ப றிேயா . அ ட. த க நா கள எ பய ஆன ம பய ப த ப ட ழ ைதக கான நா கி .எ .ஐ. அைத ைவ . '' ஷாப ெசா கி ற தகவ க அ தைன ேம ச எ எ னா ஏ ெகா ள யாவ டா . ச ப த ப ட நி வன க ெப ெகா ளலா எ ற ப ள . எ தைன மாத பய ப த ேவ எ கிற தகவ இட ெப றி கிற . இர வ ட க இ ப நட த ச பவ ைத ேக வ ப ட அர அதிகா க அ ப வ க ப ட தரம ற நா கி கைள ஒ ெமா தமாக அழி தா க . ெச ைன வ அவ ைற ராய ர ம ற ப திகள ைவ . எ ப ஆ மாத கள ஐ . இ த ெகா ைம க வ டலா . ேதைவ ப டா . அ ப பா ேபா நா கி க நா மண ேநர பற கி எறி வ ட ேபாகிேறா எ பதா ப ர ைன இ ைல . சில உ ைமக இ கேவ ெச கி றன எ பைத ம க யா . அ ெக லா ஷாப .ஏ. '' நா கி அதிக கா ேறா டமி லாத உல 'ேக டா என ப tamiltorrents. ( பேரா ஆஃ இ திய டா ட ) அைம ப ைடர ட ெஜனர ஷர தா ஐ . தர ப எ தா ' . ஷாப ெகா தி ஆ அறி ைகைய உடன யாக .ஐ. உ க அளேவ இ ைல .. பல க ெபன க இைத ஃபாேலா ெச வதி ைல. ெபா வாக இ ஃெப ஆவத இர நா க ப . ெப லா நா கி க பதி ண ைய பய ப தினா க . திைர வா வைத க டாய ப வைகய நா க நடவ ைக எ ேபா '' எ ெசா னா . எ ப தமானதாக தயா க ப கிற எ ப ப றிேயா எ த வ வர க அதி இ ைல . அவ ெசா கி ற வ ஷய தி உ ஆனா . ைச உஷா ! நா கி கைள ப திர ப வதி ஏ ப ப ர ைனக றி ேப பா ெக கைள அலமா . எ த ைறய திக கிறா க எ ப ேக வ ய தா .net இ தியா' அைம ப ைடர ட ஆ . லமாக ேக நா அைட த அதி சி ைம இ கிற எ பதி ச ேதகேம இ ல ப தி கிறாரா எ ெத ய ேவ '' எ ''சான ட நா கி எ வால ட தர க பா ச ப ேக ஐ . ைதவா ேபா ற நா கள இ கி ற வ யாபா க .net . ெதாட ஒேர நா கிைன பய ப ேபா தா ஏ ப . டேவ நா கி வ ஷய றி நா க தவ ரமாக ஆரா சிய இற க ேபாகிேறா . ஷாப ெசா தகவ கைள .ேதசிகன ட ேக டேபா .

com/article. அ ப வ ேபா . ' ர அ கா ெம ஆ ' ப வ பைன ெச ய அ மதி க ப டா . ' ர அ . திைர லமாக ட.ஐ. இ ப சா றிதைழ ப கவ ைல எ றா ச ப த ப ட நி வன தி ெபயேரா அறிவ ேகா ைக'' எ றா ேதசிக . ஆசனவா ப ேநாைய உ டா கலா '' எ எ ச கிறா .vikatan. அத அைம ச யாக இ கிறதா எ பைத ெபா வழ க ப வ தா ஐ . ஒ தடைவ இ சா றிதைழ வா நி வன க . ''ெப பாலான ெபா க ஐ..ஐ.எ .' ர அ கா ெம ஆ ' எ கிற ச ட தி கீ தா ெகா வர பட ேவ ... 'ச ம உக ததா ?' எ ப ெதாட கி பலதர ப ட காதார ப ேசாதைனக ப னேர .ஐ! த ம ெறா அதி சி .ஐ..tamiltorrents.ஐ திைரைய வா கிய நி வன . சா றிதைழ திதாக த வா க .எ .ரேமஷிட ேக டேபா . ஒ தடைவ ஐ . ஐ.net .. இ த ப ர ைன க ட யா எ பேத எ க .எ .எ ேதசிகன ட ப றிய . நா கி பா ெக நா கி கைள பய ப ேபா ப ற உ .php?track=prnxt&mid=3&sid=469&aid=17162 tamiltorrents. ஐேயா ஐ. Previous Net ̀ [ Top ] http://www. ஒ ெபா ச யான அளவ தயா க ப ளதா .. தரமானதாக இ எ ந ப வ கிேறா . இ தைகய ெபா க 'தரமான ' எ வ பைன அ மதி க ப கி றன .எ . திைர தர ப கிற . அ த தடைவ ப பதி ைல எ ப ெப பா வழ கமாக இ கிற . நா கி எ ப . ஆனா . எனேவ 'சான ட நா கி ' எ பைத.ஐ. ச ப த ப ட ெபா ள தர ைத ஆரா .ஐ. ஒ ெவா வ ட இ த திைரைய ப க ேவ எ ப வ தி . உய நதிம ற வழ கறிஞ எ . '' ப வ ட களாகேவ உலகளவ நா கி ப றி கா க எ ப ெகா பைத இ ட ெந கள ெகா கிட தகவ கள இ ேத ெத ெகா ள .எ . நா பய ப ' ேப எ ' எ லா ட இ த ச ட தி கீ தா வ கிற . ஐ. நா ஐ. இ தைன ஆ களாக உலகளவ ெசா ல ப வ அ தைன ப ர ைனக த காண '' எ ேயாசைன த தா ரேம . ப . சா .எ . அைத ப றி ெச தி ெவள ட பட ேவ கா ெம ஆ தா கள ப . எ ப எ ைடய லமாக '! தரம ற நா கி க வ பைன ப றி ெச ைன .net ெதா ேநா ைச வைக கி மிக .ஐ திைர இ தாேல.எ திைர . அ த திகள அ த கி மிக ெதா . த ைடய தயா ப அைத அ சி ெகா . ேபசி ெகா தேபா வ வ அைடகி றன .

ெவய இற க ெதாட கிய த ஒ மாைல ேவைளய கன ெமாழிைய ச தி தேபா . வடபழன ய ெபய கிளா எ கன ெமாழிய மாத வ மான 20. ெவ றி ந ஏதாவ ஒ தன த ைம அைத ெவள ெகா வ ற லதா நம மான ர நி ணய க ப !'' த ெபய ப ைகேயா ந ேவைலக இைடய மிட ேபசினா கன ெமாழி. எ ைன கா பா தின இய ப ேலேய என இ த க பைன திற . . ைக ேவைல பா க மதான ஆ வ தா . அ ள அட கி ேபா எ ேனாட ப கன . அைதவ ட. என இர த ைகக ' டய ஆகற ள ெபா கைள கைரேய திட ' கற ேநா க லேய எ க பா கண கைள ேபாட . . ' ெசக ஹாஃ ' சமய தி தா வா ைக கி டா எ தி கிற . ெச ைன.net வா. வ ல ெவ ைமயா உண ேபா எ லா . அர ப ள ய ல அ பா ெஹ மா டரா இ தா . ப ெள ேசைலக ைச ப ற . அைத ஒ ெதாழிலாக ென ெச வத தா ேகாலாக இ பைதேய ெப ைமயாக நிைன கன ெமாழிய வர க . ைனய ல ெச ஆகி . வைரயற ேநர ைத ெசலவ ேட '' எ கன ெமாழி . ைக வழிகா ேவ.net . த ன ட ெபய க ெப க .கி. tamiltorrents. . .tamiltorrents. ெச .000 பா . கிராஃ ேவைல பா கள கி லி.வ ேவ ய வாச ேகால ! ''எ ேலா இ . பட க ணேவண : எ . '' ப ற வள த எ லா மய லா ைற ப கமி கற தி வ ைளயா ட கிராம . ழ ைதக வள அ பனபற . ள பற ' காேல ல ப கிேற ' எ வள ேபாரா க யாண ைத டா க.

நாளாக ஆக . காேலஜி எ .. ' ஏ ெபய கிளா எ க டா ?' ேதா . த ைபய சிப . ைர ேப ட ெபய ம ராஜ தா . இவ ைடய கணவ ச தான .. எ ேமலேய என ந ப ைக . வ .net ''ப வ ஷ ன . ெப க வ கைள ஆர ப ேச .. ேபசி அ அ வா ெபய .எ ைக ம ம லாம . பா ெபய . அ ணா ைபய ேகாப . கிளா எ ேத . இர டாவ சாஃ ேவ ப கிறா .ஏ.net .tamiltorrents. . வ ல ேச றவ கேளாட எ ண ைக அதிகமாய ேட வ த . ராஜா அ ணாமைல ர லஇ கிற ெச நா வ யா ர ப ள ய ல பய சி எ க ெசா னா . ப க. இ ேபா ராய கிளாஸு ஒ நப மாச 1. நி ெபய .அ க ப க ழ ைதக . எ ஆைச தர நா வைர மகி த அ ற .வ -ய ல பா ேத . ைடசி (daisies)ெபய .ஐ. அைத ச ேபா. எ ரா ட ம ேயாகா எ பல ஏ யா கள மிள அவ கான வ கைள எ கிறா .000 பா இ ேபா என கியார !'' எ சி கிறா கன ெமாழி. ேவைல பா கிறா . ெபய க க கிற ஆ வ என ள ள த அ ேபாதா . ம பான . ஃ ளவ ேம கி . எ ேனாட ெபய ைஸ க கா சி ெவ வ பைன ெச ேற . ராஜ தா மிர ெவா . . தன யா நி வன தி ப கைல கழக தி எ . ெம ட எ ஃ ஸி ெவா . மாச 20. ஒ சா ஒ ெவா மாநில ல சிற பா இ கிற அ தைன ெபய வைககைள க கி .. ' ேஹ கிராஃ ' ெட ைடர ட ராம திேயாட நிக சிைய ெபாதிைக . ேபாஸி . ம யாைத வ தி த .000 பா ஃப வா ேற .ப . ஒ ேரா ெபய . அ ரா அ ஆய ெபய . காப ெபய . ம நாேள அவ ேபா ப ண வழிகா த ேக ேட . தவ ர. கிளா கன ெமாழி tamiltorrents.

'' ப க ேக ள ஆகி ப சி இ த ேபா . அ க வ கார க எ லா நி ரசி .net ''இ த ப வ ஷ ல கி ட த ட ஐ ேப ேம வ க எ தி ேப . வா வ பாரா டாம நகரமா டா க . இைத ஒ ெதாழிலா . ஓவ ய ஆ வ ேதாட வ றவ க க ெகா கற ச ேதாஷ னா . அ ப எ கி ட க கி இ ேபா அைத சி ன . அைத ேபாெத லா எ க மா. 'இ த ேகால தா உ வா ைகைய ேன ற ேபாற த நிைன கிேற ! ெப ைமயா ெசா வா க . ச ேதாஷமா இ !'' எ ற கன ெமாழி. எ க பைனைய எ லா வாச ல ேகாலமா வ ேப .php?track=prnxt&mid=3&sid=469&aid=17168 tamiltorrents. ெப ைமயா.com/article. எ னால ட ப நிைன ேபா . ெபா ளாதார கான ப பா எ ப ற ஐ யாேவாட வ வ ற ெப க க ெகா கிற ெப ய ச ேதாஷமா இ .vikatan. ெப ய ெலவ ல ப ஸினஸா ப றவ க நிைறய இ கா க .net . பல ெப கேளாட த ன ப ைக தி .tamiltorrents. அ த ஆசீ வாத இ ன உ ைம !'' -எ Previous பா க ண ைட சி க ிறா ! Net ̀ [ Top ] http://www.

தமிழக ெப வற சிைய ச தி த ேநர தி .ஆ ந ேராைசயா க கா சிைய ெதாட கி ைவ தா .tamiltorrents.net வ. ''தமி ச க எ ேபாெத லா ெப இட கைள எதி ெகா கிறேதா. ஓவ ய கைள உ சாகமாக வழ கினா க . எ க ைடய ெபா இ ெப தாகிற '' எ நிக சிய வ கட ம நி வாக இய ந பா . ெட டா மாவ ட வ வசாய கள ய ைட ேநா க தி 'த ெத ேபா கிராம ைத எ ற தி ட ைத ென ேதா .கட . ெச ைன. 2004னாமி ேபரழிவ ேபா நிதி திர த வ ெபா நிவாரண நிதிய ேச ப ேதா . ெமா த 275 ஓவ ய க . tamiltorrents.net . ஓவ ய க மாணவ க வைர. லலி கலா அகாடமி ெநகி சியா நிைற தி த மா 5அ . இ ேபா ' தாேன ய ஏ ப தி இ இழ ப இ பாதி க ப ட ம க தைலெய கஇ பல தைல ைறக ஆ எ ற ழலி . ச வேதச க ெப ற னண ஓவ ய க ெதாட கி . உ கள ஓவ ய ஒ ைற பாதி க ப ட ம க கான ெகாைடயாக ெகா க . 2003வான ெபா . '' நா க . ைட த ய ைகக ைட அண ! தமிழக ஓவ ய க கா சிக அ ஒ ைம க ! வரலா றி . இேதேபா ஒ ெவா வ த தம ைற சா ப கள உதவ ேவ '' எ ேவ ேகா ைவ தா ஓவ ய அன தா தா . நி சய 'தாேன ய பாதி ப ய ைட வைகய . என வ கட ேவ ேகா ைவ க. 357 ஓவ ய க ம சி ப க . ய ' தாேன. ஓவ ய கைள ெகா உதவ இ கிேறா . ஓவ ய க கா சிைய நட கிற வ கட . அ ேபாெத லா ம கேளா ைகேகா பாதி க ப டவ க உத வதி உ தியாக இ கிற வ கட . சீன வாச ேபசியைத கவன தா ேராச யா.

க மாணவ க என எ லா தர ப ன க கா சி வ பா ைவய ட . ''சா தா ெப ய ெகா ைம ெநைன கி இ ேதா . ''பாதி க ப ட ம க கிைட த வா !'' எ உதவ நட இ த உ கினா ஓவ ய ம க ....php?track=prnxt&mid=3&sid=469&aid=17186 tamiltorrents... ஆனா .tamiltorrents..ப ள. ஓவ ய கைள வா கி ெச ற ேவ எ காண கிைட காத !'' எ பரவச ப டா ஓவ ய அ த ட . நா க யாராவ வர ேவணாமா ?'' எ உ ைமேயா வ நி றா க கட மாவ ட . என எ லா ஓவ ய க கிேறா எ ப தா . கிராம ம க .net . கா சிய எ '' ஒ ெவா ஓவ ய ஒ எ ண ைத ப ரதிபலி கி றன பாதி க ப டவ க ெசா ெச தி.vikatan. நா க இ ப ேக ற . சாதாரண ம க . க கா சிய எதி பாராத ஆ ச ய . தியாகவ லி கிராம ம க . ஓவ ய . பாதி க ப ட ம கள வ ைக ! ''எ க காக இ வள ெப ய கா ய ெச ற க .. ைட ேபா ! Next [ Top ] http://www. 'தாேன ேட இ ய தன அவ கள ர க . ைக ெகா ெகா ேபா . இ ப எ லா ைத இழ நி கிற ப உ ேராட இ கிற தா ெப ய ெகா ைமயா இ !'' -க கா சி வாசக கேள வா Previous தப க ன எதிெராலி .net ''ஓவ ய ரசிக க ம ம லாம ..com/article. ஆனா. 'கவைல படாத க வ கட எ ந றிக !'' எ றா ஓவ ய ஹுைசன .

' என ேம ஸி அதிக ஆ வ . ந ழ ைதகள டமி அவ கள ழ ைத த ைமைய பறி கிறா க . ஆசி யேரா ேபசினா . அ றி த வ வாத ைத இ ென த கி ஜா மா . ெதாட தா . ஆனா . த க நிக சிைய உண சிமி கதாக கா ட . 'ேகர ேபா ேகமி நா கி லி . ேதா வ க எ ப சிற த அ பவ க .. அ ேபா அ த ழ ைதய க க ன வைத உலகேம பா கிற .அ ஷா ' கள ஒள பர வ . ' நா ந றாக ஓவ ய வைரேவ எ உண ழ ைத . ' சில மா க வ தியாச தி தா ெவ றிைய ந வவ கிறா . ெதாட ஓவ ய ேபா கள ப ெக ேபா . அ த ழ ைத அ வைர த ைன ப றி வள வ த யப ப ைத .. உதாரணமாக. '' ழ ைதக வளர வளர . த றிேலேய ெநக கெம க ட ெவள ேய ற ப ட ழ ைதய மன ரண ைத ப றி யா tamiltorrents.net கன. அநியாய . ஆனா . ேபா ைட ெவ ழ ைதைய உலகேம ெகா டா .tamiltorrents. ஆனா . ெசா ல ேபானா .. நடன எ ழ ைதக காக ேசன க ேபா நிக சிக றி த வ ம சன க கி வ ழலி . ழ ைதக கான ேபா நிக சிக எ கிற ெபய . ' ந ேதா வ டா எ அ தைன அ தமாக றி . இத அ த ழ ைத த ைன திறைம மி கவனாக உணர ய ைற சா த ேபா கள ப ேக க ேவ ய அவசிய . நியாய மாக ேப கிறா ழ ைதக நல ச க தி ெகௗரவ இைண ெசயலாள கி ஜா மா .. க பா ெப ேறாேரா . அவ க த கைள ப றிய ஒ பாஸி யப ப ேச ேத வள . த ன ப ைக ெம ேக . - பா நட ெப .கி. திண காத க . காய ப கிறா க . ஓவ ய றி த அத திறைம . நடன அைச கள ேலா ஓ ழ ைத சிறி ப சகினா . ழ ைதக எதிரான ற கள அவ க ப உ !'' ேகாப . ந ேசன கள நட ப எ ன ? ெதாைல கா சி ேபா கள ஒ பாடைல பா வதிேலா. ''ெபா வாக எ த ழ ைத ேம ேதா வ ப கா . த ன ப ைகைய ேகமராவ கால ய ேபா ந கி றன . அ த ப க ண சி கா சிகைள ' ேளா . . அ ப இ க . அ த ேதா வ ைய ச ப த ப ட ழ ைத உண வத ப வமானதாக இ க ேவ . கைள ேவ. அ த ைற இ சிற பாக ெச தா ப உன தா எ அத ைக ப . வ ைற அ லாம ேவெற ன?'' எ ேக வ ைய எ ப ய கி ஜா. ேகமரா பாக அவ கைள ந வ க க ெகா க ...! ணேவண '' இ ைறய ம யா . அ த ழ ைதைய ேதா வ பாதி கா ..net பைத ய . ' ஓ ட ப தய தி நா தா எ ேபா ஃப எ த ம ஒ ழ ைத ெகா யப ப வள . ேபா க எ ப சிற த ப க க . அ த ழ ைதய ேதா வ ைய ம றவ க ெவள சமிடாம . இ திய .

net . ' பய சி . ஜாலியான மனநிைல ட நிக சிகள ப ேக க ெச வ ெப ேறா ெபா '' . இைவெய லா த ழ ைத றி எதி பா ைப எகிற ைவ க. ழ ைதக பாவ . டா ெசய .நித சன அன ேமஷ ைவ ேத ழ ைதகைள பா ட ஆர ப தா கீ ம ட ம கள எ சி காக ெச ைனய ெச ட ' என ப ெதா நி வன தி இய ந ச க '' ெப ேறா க த கள கன க காக ழ ைதகைள வள கன க ஏ ப ழ ைதகைள வள க ேவ . ஃப ர ல ண டா எ லாேம ேறா க திண ப ழ ைதகைள ந வ களாக வ த ெப ேறா . ' ெசமி ஃைபன ல ெஜய ேச ஆக . ேசன நிக சிக காக நளமாக ெநள ஆர ப கிற ப ர ைன. ' ைவ கா ேபா ற வா ைதக பறி கி றன . ேதா வ ைய ட ேதா ப அ பாக ெசா லி உ சாக ப நிக சிக உ ளன. ப ரபல கள ட அறி கமா ஆைச .tamiltorrents. வ அைழ ெச . ' ஃைபன ல மி ப ேவ எ ஒ ழ ைத ய ெம மனநிைல மறிய அ த ைத ெப ெப ற .net அ கைற ப வ இ ைல.. ''இ ேபாெத லா ேசன ேபா கைள மனதி அ ெப ேறா அதிக வ டன '' . டா ேவா ! இதி உட பா இ ைல!'' tamiltorrents. அவ க அ வைத ெராேமாவாக கா டாம . ச ேதாஷமாக வ ைளயாட ேவ ய அவ கள ழ ைத ப வ ைத .வழிக ெசா ழ ைதகைள லி தா ச க ழ ைதகளாகேவ ெகா ''எ க . .வ -ய ேதா வா . அ த ஆேரா கிய அ ைற எ லா ேசன க வர ேவ '' எ தா கி ஜா மா . ' ஆ ஷ ல ெசல ஆய ட . எ னா ஓ . அவ கைள ேபா வான. ' எலிமிேனஷ . டா ள வ ைளயா வ ைசய ேபா க ேவ தா .ேக எ இ த ேபா க அ ெப ேறா க ைற . 'ஜ ைர ப .. ஆனா .' ெஜய ட . அைத அவ க த க ப ைளய ட திண கிறா க கிளாஸு ப ' ேரா சிகா ழ ைதகள ழ ைதைய நி க ைவ பதி . ேபா ய சில இட கள த மா ழ ைதகள ட தி டாம . க நி . காரண .

இ த மாதி யான எ ண கைள ழ ைத வயதிேலேய திண பைத ேபா ற ெகா ைமயான வ ஷய .. எ ைடய நிக ெபா தவைர எ த ழ ைதைய அழ ைவ க மா ேட . ம ற ேசன க உய வத காக இ ப ப ட நிக சிகைள ஒள பர Previous வ த க ைடய மிகமிக தவ ...ஆ .'' . அவ க ழ ைதகைள ேஹ ெச வ த மிக ெகா ைமயான . மாலா மண ய (சி..net க லா மா ட (நடன இய ந .ஓ . உன பாட ெத யலயா. அ த ைற இ ந எ தா த ெகா பா க .com/article. உன ஆட த திய ைல ந வா ற ேவ ..vikatan. ேர Net ̀ ைக [ Top ] http://www.ரா .net . ேவ எ இ க யா .க ைலஞ .வ ): '' பல ெதாைல கா சிகள ஒள பர ப ப நிக சிக எ லாேம கம ஷிய ேநா க தி நட த ப கி றன . இ கி றன . ந வ க 'பா னவைர அ வள அழகா பா ேனடா க ணா . ந வா ற ேவ .'' .tamiltorrents. ஒ ேசன இ ப ெச வதா ..வ ): '' ழ ைதகள ட திறைமகைள ெவள ப ேநா க தி தா இ த நிக சிக நட த ப ழ ைதகள மனைத ப வ தமாக அ ல .வ-ய ெத தா ேபா எ நிைன கிறா க .ஓ. வ ப இ லாத ழ ைதகைள இ ேபா ற நிக சிகள திண ப மிக தவ . இ ெகா ச ேச தி தா அ வள ப ரமாதமா வ தி .ப.php?track=prnxt&mid=3&sid=469&aid=17191 tamiltorrents. சிகைள அ ப ேய ! தி லா பா ?'' ெப ேறா தா ழ ைதக வ த ப வத காரணமாக இ கிறா க எ ப யாவ த க ைடய ழ ைதக ..

கா ேகளாைம . அவ க க க நம ந லஜ ன ... மாறாக. தைச ப ற உ ள ட ப ர ைனக உ ள ழ ைதக . tamiltorrents. மிக '' ஆ ஸ .ம ய ெப சி . ஒலி.கி பட க : எ . பா ைவ நிைலயாக இ லாம இ ப . க றலி ைறபா . ரசி மன ப வ ந ச க வர ேவ !'' . அதன ட ேராஜாவ அழைக எதி பா ப தவ . தைடப டாேலா. சிற ழ ைதக .ெபா ட . ஆ மாத க பற தவழாம இ ப . றி பாக. ேக. வா ேபசாைம. கான பல . ஒள வ திைசய பா ப என இைவ எ லா நா மாத க நிகழ ேவ . ைள ட வாத . ழ ைதய ஒ வய ளாக அவ கள ப ர ைனக க ப க ப வ . க சிற ழ ைதக எ. அவ கள இய ட ஏ ெகா . சிற பய அவ கைள சிற பாக நா கவன க ேவ . நா மாத க பற க நி காம இ ப .net சிறக..கா .tamiltorrents. வலி த ட ஆர ப கிறா ெச ைன.. ழ ைதகைள க டறிவ . எ மாத க பற உ காராம இ ப . ைசத யா சிற ழ ைதக கான பய சி ைமய சிற க வ யாள வன தா ஆன . இ ப அ த த காலக ட கள நைடெபற ேவ ய இய க க தாமத ப டாேலா . ேவ. அவ கள ச க ேன ற எ க ப றி வன தா பகி த வா ைதக கியமானைவ. .net .வ ேவ .. மன வள சி ைற .! ணேவண திேகய '' ம லிைகைய ம லிைகயாகேவ ஏ ெகா ள ேவ . சிற ழ ைதகைள . ஐ மாத க பற ற வ ழாம இ ப . க க பா ப . ெபா வாக. ஒ வய பற நி காம இ ப . அவ க சிக .

''க றலி ைறபா . ப ல வ . என கட த ப ற ந தா ... 'உ னா உைழ க . ஒ ேவைள அவ க சிற ழ ைதகளாக இ க வா இ கிற . கவன ஒ கிைண பய சிக . கவனமி ைம ... ''ஒ க வழிகா ந வா . க மண ேபா றைவ க கா சி ம வ பைன காக ைவ க ப . வ ைளயா ைற க வ . ஃேபஷ ஜுவ ல ேம கி . ைக ேவைல பா க . ேப திற ைறபா நிகழலா . அவ கைள ழ ைதக மன நல ம வ ட அைழ ெச ல ேவ .. ஆனா . அ நி சயமாக ப ர ைன உ யேத'' எ ற வன தா..? எ பதற ேவ டா '' எ றவ . ந ழ ைத சிற ழ ைதயாக இ ேமா. ' ஐேயா. அ ேவைல பா க ேபா றவ ைற இவ க க தரலா . த த ப றிய கவனமி ைம ேபா றைவ கவன க பட ேவ ய வ ஷய க தா . ஒ த வய ளாகேவ சிற ழ ைதக ெப ேறா களா அைடயாள காண ப வ வ . சாதாரண ழ ைதக க ெகா சி ன சி ன வ ஷய கைள ட இவ க க ெகா ள ந ட நா களா . '' காகித ைப.. ேப திற பாதி . நம ச க இ வைக ழ ைதகள ட கா ட ேவ யப கியமான . இ த பய சிகளா இவ க கிைட க ெப ேவைலவா க ப றி றினா . ெபா ைம.. இவ க கான சிற பய சியாள க . ச வர எ த ெத யாைம ம ேமேல ெசா ன ைறபா க உ ள ழ ைதக ம வ த ேம பா ைவய ைறயான பய சிக ம அவ க கான ச யான க வ ைற ல அவ கள இய க கைள ேம ப வா . பட வ ள க . அதத ேகாப (ர த வ அள வ ெகா அளவ லான ேகாப ). த ஆைடகைள தாேன அண ெகா வ த ேவைலகைள . 'ஈ. அதி வ வ மான அ த ழ ைதக கான நல காக பய ப த ப . எனேவ அ ... ''சில . நட ைத ேம பா பய சிக ேபா ற ப ர ேயக பய சிகள ல இவ கள திற ேம பட உத வா க . சிற ழ ைதகள ெப ேறா ைடய த . எ ெற லா ைறப ெகா வா க . தவ ர. ேதைவகைள தாேன நிைறேவ றி ெகா வ என அ றாட வா ைக கான ெசய பா க றி த பய சி வழ க ப '' எ றவ . சி ப ய ைகய . ஊன ைத ெவ றவ க ைறயான எதி கால ! tamiltorrents.net . நட ைத ப ற . '' ெபா வாக. அதத . ெப ேறா க சிற ழ ைதகைள பராம க அதிக கவன . சிைலயாவ . அ ேபா தா ச யான பய சிக .net இ தைகய அதத காலதாமத ம ம ல . ' ஃேப ஓ னா ட பா அலறி அ எ ழ ைத . அ அவ கள ெபா ளாதார ப மான உத . இ வைக ழ ைதக ம வ ேம பா ைவய கீ பய சியள ைறகைள பகி தா . எ ைப ட ஆ ச யமா பா கி ேட இ கா எ ைபய . அ வய . அ கைற ெகா க ேவ .. அ த ப யாக . அ அவ கள ைக வழிகா !'' எ றா . இ ப நட ைதய வ தியாச ெத தா . ழ ைதய ைறபா ைட ப றிய ெதள வான அறி ெகா அவ கைள வள க ேவ . ' உ ேப எ ன எ ெபா கி ட ேக டா . . அவசியமான '' எ றவ . ைகெய பய சி . ச க ட ப ற ழ ைதக ட ஒ டாம தன உலகி கி இ ப . இய பான ழ ைதக இ த இய க கள தாமத ..tamiltorrents.. எ கள 'ைசத யா பய சி ைமய தி உ ள ழ ைதகளா உ வா க ப ட ப ேர ெல . அேத ேக வ ைய தி ப எ கி ட ேக றா . அத காக ஏேதா ஒ றிர ைற இைத ழ ைதக வ ைளயா டாக ெச தா . கவன சிதற . ஐ வய . ச பாதி க எ கிற ஊ க அவ கைள இ த ன ப ைக ப !'' எ ற வன தா. த க . சிற ழ ைதகள திற கைள ெம ேக .

''எ ேனாட ..php?track=prnxt&mid=3&sid=469&aid=17194 tamiltorrents. அவ ைற வள ெத ப ப றிய ந ப ைக கிைட கிற .tamiltorrents. ேப வாசி கற ல ேபான .net . த ச ைட ப டைன தாேன ேபாட யாத நிைலய இ க வ த ழ ைதக எ லா . த க சி இற டா க . ேகா க . '' ஆனா . ேந தி உ ளவ களா இ கா க . ெவ றவ க Previous இ த கா பக திலி ' ேசாஷிய ெவா க ' மனா சி ேப ேபா . 'கி ஆஃ ச வ . இ ேபா ஐ தா வ ப வ ஷ நா ேநஷன ெலவ ல சா ப ய எ கிறா மேக திரவ ம . ''நா க ப ேதாட ெரய ல ேபாய இ அ மா . அ ததா. க ட க . இ ேபா இய பான ழ ைதகைளவ ட ..com/article. இட ைக . த ன ப ைகதா . என வர க ேபா . ஓவ ய ந லா வைரேவ !'' தனல மி ப றவ ய ேலேய கா க நட க யாத யர வய லேய இ க வ ேட . எ ேனாட எ த ேவைலகைள யாைர எதி பா காம ெச ய நா க கி ேட . ப திக ப ப யா க வ க த ேவா . எ க . '' ழ ைதக நா க த ற த ெம . வல ைகய கிேற .vikatan. ளக .உ ள ழ ைதகைள ச தி தேபா .. அ ணா நக . இ ேபா ணாவ ப கிேற ஃப '' எ றா சி த க ட . இ க இ கற ழ ைதக எ லா ஊன ைத !'' எ றா ெப ைம ட ! Net ̀ [ Top ] http://www. நா தா கிளா ெகௗச யா இட ைகய இய க இ ைல . பழ க வழ க தி ஒ க .net சிற ழ ைதகைள ேபால மா திறனாள ழ ைதகள ட தன திறைம ஒள தி ... ஓவ ய வைரயற ல நா தா இ க கி லி!'' எ கிறா அ த நா கா வ மாணவ . வா கிய க . ெச ைன.. கா கள இய க இ லாத ழ ைதக அவ கேளாட ய சிகைளேய ஊ ேகாலா ேவா . த . . ைககள இய க இ லாத ழ ைதக கா கைள பய ப த பய சி த ேவா . த ேபா ஆ ஸிெட ஆகி .

[ Top ] .php?track=prn t&mid=3&sid=469&aid=17242 tamiltorrents. ikatan.net ேபப. ஷா ப ! Previous Net ̀ http://.com/article.tamiltorrents.net .

வ கட மாணவ ப தி ைகயாள க .. ழ ைதகள ட ெந ெந கமாக ேபசி ேபசி .. ேகாவ ப . எ லா ழ ைதக ெகா . -இ ப ப ட ேக வ கைள எ ேபாதாவ எ பய கிேறாமா எ ேக டா ெப பாலான ெப ேறா பதி . ஆனா . இ ெக லா உ ள அர ம தன யா ப ள ய 4ம 5. உசில ப ேபா ற நகர க . நாைளய தைல ைறைய ப றிய ந ைடய ந ப ைகக அைன ேம ளாகிவ எ எ ச கிற . இன ட இ தைகய ேக வ கைள எ ப நா வ ைட காணாவ டா . ெபாதி கிட கி றன? அ மா.net . ச . ென ன?. ழ ைதகள ள . தி ெந ேவலி. பழன . வ லிேச .அ பா.. தி வ ணாமைல... 'அ த ப மனதி உண ெபா கைள தா .. ச ேவ ேப பைர ம ேம தி ெச ெகா வராம .. எ பதாக தா இ கிற இ ! அவ கள ட ... உ தி ெகா ள அழகான ஆைடக . .net அ.. ேகாய ேபா ற ெப நகர க .673 மாணவ கள ட இ த ச ேவ நட த ப ட .. ஆ கில ம தமி இர ெமாழிகள தயாரான 11 ேக வ க அட கிய தாைள ெகா .. ' இ ைல' ஆனா . அ மா ம ெச ைன. ம ைர. ப ழ ைதகள ட ' அவ வ கட ' நட திய ெபஷ ச ேவ! மனைத ைமயாக ெதா க ப உ ளன. அவ ைற ப ெசா லி 'அ ெஜ ' ைட ப அைத தி ெச ய ைவ ேதா . இைதெய லா ெகா ஒ ந லப ளய ப க ைவ வ டா ேபா . ழ ைதகைள நா ந லப யாக வள கிேறா எ கிற ந ப ைக ந ைம ஆ ெகா வ கிற ... வ ைளயா எ ென ன ஆைசக ழ ைதக இ எ க ேவ ென ன எ ச ப றிெய லா அவ க ைடய அப ப ராய க . ெதா ட பநாய க ... க .. கீ நா சி ப . உைட. எதி பா லி ஆைச ப அ பாவ ட கிறா க ? ச எ ப கிறா க ? அ மா... மனதி ப தி எதி பா க எ . '' அ மாைவ tamiltorrents. ப பல தகவ கைள ெப வ ளன இ பண ைய ன ெச த .tamiltorrents....வ ப 2. மா. தா ைம நிர ப ய அ கைற ட அ த க இ ேக அதத பாச ட அ ட இ பதா .... அ பா. சாமிநாத ர ேபா ற சி க .. ஆைசக . ழ ைதக மனதி ெதா : நா சியா ய ற க ! அவ வ கட ச யான ேநர ச தான சா பா . ம மா .

. எ அ பாவ ட இ தவறான பழ க வழ க க ' எ ெப பாலான ழ ைதக ப யலி கி றன. ேகாய எ எ காவ ெவள ய அைழ ெச ல ேவ ' எ பைத ெப பா வலி திய கி றன ழ ைதக . ப .net . ளன . ''ேவைல ப . சி ழ ைதக இதி ேவ படவ ைல. இ த ச ேவ கைளெய லா எ ைவ '' ழ ைதகள இ த எதி பா க எ லா எதைன உண கி றன?'' எ மனநல ஆேலாசக டா ட ரா ேமாக ம ழ ைதக மனநல ம வ ெஜய தின ஆகிேயா ட ேக வ கைள எ ப யேபா அவ க த த பதி க . ' அ மாைவ தி வ '. . அைத ஈ ெச கிேற ேப வழி எ நிைறய ெபா ைமக வா கி ெகா வ கிறா . ' ெவள ேய ேபா ேபாதாவ அதிக ேநர அ பா ந ட இ பா ' எ கிற எதி பா ைப ெவள ப திய கி றன. ' வாலி ' ேநர ைத ெசலவ ட யாவ டா அதைன ெபா ளாக ெகா ழ ைதைய ெபா சா த வா ைக இ கிறா எ பைதேய இ கா கிற . .. நகர .net மிக ப தி கிற '' எ ெசா லி அ மாவ வைகவைகயான சைமய ெகா ெபா ைமக . சின மா... இர டா ப ச தா . tamiltorrents.tamiltorrents. அதனா தா இ ைறய தைல ைற ழ ைதக . 'அ பாவ ட ப காத வ ஷய ... மாநகர . ' அ பா அ வ ேபா பா . அதிக ேநர ைத ழ ைத ட ெசலவ ட யாத அ பா .. ஆனா . 'சிகெர . ?' எ ற ேக வ 'அ மாவ ட ச ைட ேபா வ '.. வா கி அவ க என எ த ழ ைதக அ பாவ ட அதிக அ ைப எதி பா கி றன எ ப ெதள வாகேவ ெத கிற . அதிக ச பாதி க ேவ எ கிற ச க நி ப த காரணமாக அ பா க ேவைல ம ெதாழி சா வ ெவள ய ேலேய அதிக ேநர ைத ெசலவழி கிறா க . .

அைதெய லா அைட பத காக . tamiltorrents. மைனவ என ேநர ெசலவ ட யாத ழ ஏ ப கிற . அதி ழ ப ப ைனைய தா ெசா கிற .net ழ ைதக ட ேநர ைத ெசலவ வ தா ெசலவ கிற க எ பைதவ ட.net . ெபா ளாதார சா த ைமக எ பைத இ கா கிற அ ெசா வ ேபா இ இத ஒேர த . வ ேயா ேக ேபா றவ ைற றி ளன.. எ வள ேநர ைத கிற க எ ப கிய . '' த காரண . எ ேபா ப ஸியாக ேவைல பா ெகா ேட இ கிறா அ பா . ப உற க சி க இ கிற . எ ப ெசலவ மண ேநர இ கிற க எ றா .. வ . வ காைலய ஒ ைத எ சிலநிமிட கைள ெசலவ க எ கிற ேவ க '' எ அ கைற ட ெசா னா '' இ ெப பா ைமயான ம தியதர ப கள வ ேலா . அ ச ைடயாக ெவ கிற .. -வல ேலா .. வ எ அதிக ச பாதி க ஓ ேபா . உ க ச ரா ேமாக . கா . ேதைவ ஆைச உ ள வ தியாச ைத ெகா வ அவசிய '' எ த வ ள க த தா ரா ேமாக . ழ ைத. மாறிவ கலாசார ெபா ளாதார ழைல ெந றி ெபா கிற இ த ச ேவ க '' எ றா ெஜய தின . ' . இ தைகய அதிகமி பதா .. கா ேலா எ பலதர ப ட ேலா கைள வா கி ைவ ளன ..tamiltorrents. 'அ அ அ மாவ ட உ க மதி காத தா ' எ மதி ப இ ைல' எ ப சி நக காத வ ஷய ?' ழ ைதக ற ழ ைதக எ ற ேக வ ' ெவள ய வ ைளயாட .. ெபா ளாதார எ பதி மா க தி ைல ..

ஆசி ய கிைட தகவ க . மன வலிைமயாக இ .. வ ைளயா ழ ைத தா உட . ப பா கா ேபா ற காரண களா வ ைளயாட அ மதி கிைட பதி ைல . ம ேவ ' எ வாசி மன பாட ெச ய ைவ பத வ தியாச இ கிற எ பைத ஆசி ய க ெகா ள ேவ '' எ றா ெஜய தின . சி கள வா ழ ைத வா இ . ம ண ேபா வள . வ ேயா ேக கிய வ ெகா கி றன . த ண .net '' வ ைளயா எ ப . இ தகவ ெதாழி ப வள சி காரணமாக ேய மாணவ கிைட வ கிற எ பைத ஆசி ய க உணர ேவ . ெப ேறாைர ெபா தவைர க க அல சியமான வ ஷய ஆகிவ ட எ பைதேய இ கா கிற .tamiltorrents. இ பைத .net .. த டைன த வ . '' ந ப வ ட சி சைர தா ழ ைதக அதிக தி கிற . .வ . ச க ந சதவ கித பாட நட ட வ . இைத ஆசி ய க ெகா ள ேவ ய காலக ட இ . நக ற ழ ைதக . ெவள ேய ெச வ ைளயா வத இட இ லாததா ெப பா ஒ ைற ழ ைதகேள இ பதா நக ற தி வா ழ ைதக மனதளவ இ ப தயாராகிவ கி றன . tamiltorrents. ெச ம ண ைவ ெவய லி ப ப ைவ எ ெற லா ப ரா கலாக ெசா லி ெகா பத . தா க வ வைகய பாட நட வைத ேம 80 ேம ப ட ழ ைதக வ கி றன . ஆனா . ஒ வ ைத எ ப வள கிற எ பைத ைகய வ ைதைய ெகா . 'வ ைத வள வத ய ஒள . வ ைளயா திசாலி தன ைத வள எ பைத ெப ேறா ெகா ள ேவ '' எ கிறா ெஜய தின . அ தைகய ஆசி ய நட பாட ைத தா ப ப கி றன ழ ைதக . ேபா அ ப ேபா ஆகியவ ைற ப காத வ ஷய களாக ழ ைதக வ ைச ப தி ளன.

. உ ேள . த காண ேவ Previous ய .com/article.tamiltorrents. ஆசி ய க தா ! ற கைள இ ேக Net ̀ [ Top ] http://www..vikatan.net .php?track=prnxt&mid=3&sid=469&aid=17190 tamiltorrents.. ெப ேறா ெகா ..net ழ ைதகள மன கைள ைட ெகா வ ேடா .

அலற தாேன ேவ ய ! தலி உட நல ப றி பா ேபா . tamiltorrents. ேம ப அச பாவ த கைள தவ க .net அ. ஆனா ... ச வேதச அளவ நா வய வைர சவாலாக இ ப இ த வ ைட ெத யாத சி மரண க தா . பற த த ஒ அ ல ஒ றைர வய வைர ழ ைதகள ம திய நிக காரண அறிய படாத மரண கைள 'சி ' (SIDS. அ பா..... ந எ. அ பா மேதா கா ேபா டா தா கேம வ என அட ப ச ேற வள த ப ைளக வைர . .. அ வ ேபா காரண கைள க ப ெசா லி வ கிற ழ ைத ம வவ ந க .tamiltorrents. இ ப ெப ேறா ட உற ழ ைதகள உட . எ ச ைக ! தாய இற இத ெப பறைவ ேபால. மா..Sudden infant death syndrome ) எ கிறா க ம வ க . ெப ேறா அதி சியள இ த ெச திைய தி சிைய ேச த ழ ைத ம வ நி ணரான ேர ெச ைலயா ஆேமாதி கிறா . அ ப யான காரண கள ேல ட டாக . . ெப ேறா ட ெப மி ழ ைதகள ஆ கிரமி எ ேபா உ .. ' ெப ைட ேடா ' ேக டப அ மா மேதா . மனநல றி த அ கைறய இ ெனா அதி சிகரமான ப க இ கிற எ றா .net . தா பா காக அரவைண காக அ ப சி த ..நிலா ேதைவ.. ழ ைதக ட ஒேர ப ைகய உற ெப ேறா கைள ேநா கி வர ந ய கிற அெம க ழ ைத ம வ க ச க . ெப ேறா ட த கைள இ கி ெகா ழ ைதக நிைறய ..ேக. வ ழ ைத.

.. ெப ேறா ஒேர ப ைகைய ழ ைத ட பகி ெகா வதா ஏ ப கி றன . ெகா ச சி கலான தா . சள ைய ந க வா ைவ உறி வ டேவ டா . த பா? 'சி ' மரண க ெதாட பான இ த எ ச ைக றி க சி ன ழ ைதகள உட நல ெதாட பானைவ.. ைரயர என பாதி கேளா இ பவ க . ந ள ரவ பா அ ேம என அ கிேலேய ழ ைதைய க ைவ தா மா க . ஆனா அ கிேலேய ேவ ப ைக எ ப தா '' எ ற ேர ெச ைலயாவ ட . ச ேற வள த ழ ைதக கான மனநல ெதாட பான . இ ப பல ப ர ைனக .. அ பா. ைக அ ல ம பழ க ைடய அ பா க ட ழ ைதக உற வதி ஆப இ கிற . அ மாைவ எச ப சகாக பா க ேந ழ ைதகள மனநல ேக வ றியாவ தா இ ேக ப ர ைன. நா கி இவ ேத ட கிய தடவாத க . ஒேர அைற . அேதேபால பா உறி இைடெவள கள ழ ைத அதிக அளவ கா ைற வ கிய .. ப வ இவ ைற ெபா அத மன பாதி க நிக கால தி வ கி எதி கால ப வா ைக வைர பாதி ைப உ ப ண ய '' எ கிறா ஆ ைர ேச த ' ஃேபமிலி ெதரப சிவ மா . ப றவ ய ேலேய இதய . அ ப யான அசாதாரண நிைல நிக வ டா . tamiltorrents. அ த த ப ரசவ க இைடேய ேபா மான இைடெவள இ லா ப ற தவ க . ''அ ப பா க ேந ழ ைதய வய . சில ''காதி . இ தவ .tamiltorrents. அ ப எ ன ப ர ைன இ எ கிற களா? ழ ைத உற கிவ டா எ ற அல சிய தி கணவ மைனவ யாக ெந க திலி அ பா . ெபா பான ெப ேறா ெச ய ேவ ய றி வள கிறா . இத த .. சகல தர ப ன பல காரண க காக ழ ைதய நா கி ேத தட கிறா க . இர ெப ேறா டனான ப ைக ம உற க தி வ ப த க ைத தி தா .net . ச ேற வள த ழ ைதகைள அ வ . கி எ ெண வ வ .. அசதிய ெப பா ப ெகா ேட பா க வ ழ ைத ய எமனாகிற . அ வ வ . ைச பாதி . ெதா ெகா ைண ண ப த டா ட ப ைர ம கைள ம ேம பய ப த ேவ .. அ மா. வள ழ ..'' எ கா னா ேர ெச ைலயா.. ''மிக இளவய தா பற ழ ைதக . ஒ றைர வய வைர ேத தவ க ப டாக ேவ '. ழ ைத க தி ப டைர பஃ ல அ ப . நித சன தி ெந க ைய உண கிற . உலகளவ 'சி ' மரண கள பாதி ப னண ய இ ப ற காரண கைள ேக ேடா . ைற ப ரசவ தி ப ற பவ க . ஒப ஸி என ப மிைக ப ம ேநா ஆளாகி ள ெப ேறா ம திய உற ழ ைத . சி வள கைள ! ப இள தா மா க தர ப றி ப கிறா மக ேப ம கவன தி ெகா ளேவ யஇ மகள ம வ வணா.net ப ெகா ேட பா க டாத க ! '' தலாவ . எ க கிறா வணா.

மாறாக. இ ப யாக அ மா .net எ ச ைக ேதைவ! '' ெப பாலான வ வரமறியா ழ ைதக ேநர யாக ெப ேறா டேம ேக வ ேக பா க . ச யாக ேபசாத என ழ ைதக இ ப . ' உ ம நா க ெகா ப ய ேபாலேவ எ க ப ய உ எ உண வ .vikatan. ச த க . ேவ ேஜா க எவ அ கிலாவ க ைத கழி ச த ப ேந டா அேத ப வ ழ ைதய ட இ . இர வைகயான உைரயாடலி ேபா ழ ைதக தர ப லி எ ப ப வ ப தமான ேக வ க ெப ேறா எ ச ைகயாக பதி ெசா ல ேவ . வ தின ேஜா களாேலேய ெப மளவ நிக கிற .php?track=prnxt&mid=3&sid=469&aid=17189 tamiltorrents. ழ ைத அ கிலி க . மைனவ உறவ ெபாதி தி அ ேயா ய ைத ழ ைத வள ப ஆர ப திேலேய உண திவ வ ந ல . ெப ேறா தம அ ைப ப மாறி ெகா வ . த க ைக வ ழ ந வதாக ெத தா . ப வ இவ ைற ெபா பதிைல த மான கேவ . ஏெனன ப ைகயைற அ தர க கைள ழ ைதக க வா ெபா பான தா . எனேவ. அ ஏ ப திய தா க .. உைடக என அைன தி கவன அவசிய . இ த கவன ெப ேறா தவ த ம ேறா ட எதி பா க யா எ பதா . த ைதயைரவ ட. அேதேபால ஏ வய ழ ைதக அரச ரசலாக வ ஷய க ெத எ பதா அவ க எைத ெவள கா ெகா ளாம கட ேபாவா க . அவ க வள தி த . தி ெரன வ ல வ . இர ெக டானாக அ ேபா தா ஏஜி கா ைவ தி பவ க ஆ வ ேகாளாறி அைல கழிவா க .ெதள வாக வ ள க ினா சிவ மா .. அத கான ப வ ைத உண வேத நைட ைறய ெச ப யா . இவ க ம ேம ேமலதிக கவன ேதைவ ப .அ பா இைடேய உணர ப த னத . இரவ எேத ைசயாக ண கட தைவ காைலய அவ க மற ேபாய . ஒ ேவைள பா க ேந ழ ைதய பாதி கைள எ ப ச ெச வ எ பதான ப தவ கைளவ ட . அதாவ .. க இவ ேறா ப ைக அைறய ெவள ச . ழ ைதய வய .com/article. ப Previous ைக க ப ய Net ̀ ! [ Top ] http://www. ெபா டா . ழ ைத அவ கைள ேம ேநசி க . ழ ைதய பா ைவய ச பவ . அரச ரசலாக ய ைவ க ! கணவ . ழ ைதய வய ம ப வ இவ ைற ெபா ெதாட நடவ ைககைள ேம ெகா ளேவ . ஆனா ..net .. ேலசாக அைண ப ேபா ற ெந க ைத உண ச த ப களா உண தலா . ப வாக ேப ெகா பத லமாக அவ கள மன பாதி ைப அறிய . ப ற ேஜா க ட ழ ைதைய உற க அ மதி ப ந லத ல . இ த வா கைள வள ழ ைதகள ட இ எ ப தவ க ெச வ . ப ற ேஜா க ட உற க ைவ காத க ! ழ ைதய வயைத ெபா தவைர ஏஜு ைதயவ க என .பதிலி tamiltorrents... ஏேத ஒ ச த ப தி அவ கைள எச ப சகாக பா க ேந டா . ஆக. ழ ைதகள ஆ மனதி பாதி பாக த கா வ லகிவ . அ கைறய ற உறவ ன . அ ப யான பதிலி உ ைம டா . மனநல ஆேலாசக க சிலி அவசிய '' .. ெவ ப .

உறவ ன க என ச க திட பழகவ வள ெத க பல வ கள சி . . . எ ப ேசாஷியைல டாக வளர ? எனேவ.. இ ப தன ைமய வள ழ ைதக .. ' இ ைறய ழ ைதக எதி ெகா சி கலான சவா க எ ென ன ? . எ ேபா இ லாத அள வா கைள ெப ளா க . ெப ேறா கள கவன காக இட ப கி றன.net எ. இ ேக.net . சவா க . ழ ைதைம ேக உ ய ச ேதாஷ கேளா இ கிறா களா எ ற ேக வ ைய எ கிற ... ந ப க . ழ ைதக தா ! இ ைறய ழ ைதக . அவ க னா நி சவா க . ' இ னா ட ேச வ ைளயா னா தா எ ழ ைத ந லவனாக வள வ எ ற க ப த தி ஒ ெவா ழ ைதய ந வ ட ெப ேறா களா க காண க ப கிற .. சியா பட : வ. ஆனா .. ஆனா . தா யா ட வ ைளயா வ எ த மான பதி ட லாப .. மிக சிற த ந ப ைக.எ தி ெ கா வழி ! நா.. இ வ வ ைச ப திய எ சவா க . அவ க ழ ைதகளாக ... மைலேயறி ேபான வ ைள யா ெபா க : ழ ைதக வாக ேச காரண தா . தன ைம: ' ேநாப ப ெப ற ெபா ளாதார நி ண அம தியா ெச . அதிநவன வசதிகைள அ பவ கிறா க . 2. ழ ைதகைள. க ப கிற . எதி கால .. 1.tamiltorrents. ' ஒ கால தி நியாய ைத க தி உ வா கி ைவ க ப ட உற க .நாகமண உலகி வ ைலமதி ப லாத ஆதார . யநல சா ெவ க ேவ ய நிைல உ வாகி உ ள . அ த ழ ைத tamiltorrents. சாதிய உண க ம க க ப டஅ த க எ லா நிக இ ஓ ழ ைத வாக வ ைளயா வத வா க இ ைல எ பைதவ ட வ ைளயா ய ளன . க கா க ேம ழ ைதகள ேதாழைம ஆகி றன . எ ற ேக வ ைய ழ ைதக ட இைண பண யா ழ ைத இல கிய பைட பாள நடராச ம மனநல ஆேலாசக ைனவ லாவ யா ஆகிேயா ட ைவ ேபசிேனா . இ ைறய ழ ைத . இ லாப க உற களாக கிவ டன எ ேவதைன ட ெசா லி ளா .

அ த மகி சி ட அ ப ைவ க .. ெப யவ க காக ப ர ேயகமாக உ வா க ப ட இ த தகவ ெதாட ச கிலிய ... 'எ ெபா ெப ய ம ஷி மாதி ேப வா. ப பான இய க நம ெத யாமேலேய சிைத க ப கி றன .வ .. ேஹா ட . அதனா ஒ ெவா ழ ைத நா தா 'ந ப ஒ னாக இ க ேவ எ ற ஓ ட ப தய தி ஓட ஆர ப ேபா . பதி அ கிைட ! 4. பா க ா : சமபகாலமாக ழ ைதக காணாம ேபாவ அதிக வ கிற . ந இ 80 மா லேய நி . அறி ஆகியவ ைற. ஐ தா வ 20 ஆய ர ெசல ெச ேத . ெமாைப ேபான ெச தி என தகவ ெதாட சாதன க ெநா ெநா ப லாய ர ெச திகைள ெகா ெகா ேட இ கி றன . உ ைலஃேப அ வள தா எ ப ேபா ற உண வமான தா தைல எதி ெகா ளாத ழ ைதகேள இ இ ைல. ந சீேதாஷண நிைல ெபா த இ லாத உண . த லாப ச பாதி ெகா க ேவ ய இ கமான நிைலைய ஏ ப கிறா க . மாறிவ க லாசார . ப ைக அைறய க ட . சீ யலி வ இர டா தார ப றிய கைத . ழ ைத காக ெச கடைம எ பைத உ மா றி. ஒ றா வ சி மி எத ேதைவ எ ப ப றி ேயாசி பதி ைல . சிற த ெப ேறா . பாரதி ெசா ன 'ஓ வ ைளயா பா பா ைவ தா ஆேரா கிய ட உ க ழ ைத வளர. அ த கண ைக ேபா . எ டா வ 30 ஆய ர ெசலவழி ெகா கிேற எ ேற ெப பாலான ெப ேறா . அ த ழ ைத . ப ள வ இ ர . த டா ழ ைதக : ' உன நா எ . ' அவனா தான இ த தி எ கிற ெபாறாைம மன பா ைமைய வள கிற . ஃப வா கேலனா . 'நா எத ேம லாய இ ைலேயா எ ற தா மன பா ைமைய .. ஒ ப : ' ந ம இ தவ ஷ ஒ கா ப ைச எ தி . ஒ கண நி தி சி தி க .ேக.. 8... மன ைற.. 3. இ த ெப ய ம ஷ தன சில சமய கள வ ைறயாக உ ெவ கிற . 'வ ைளயாட ெச கிேற ' எ ேக டா . பாஸி ெச திகைளவ ட ெநக வ ஷய கேள அதிக கிைட கி றன . அ வா மா ைக ைவ ேத மதி ப கிறா க வ ம ப ளய . . வ க ட படாத ெச திக : வரேவ பைறய . தவைர ட கி ேபா க ெதாைல கா சிகைள. உட . ' ன தா எ ன அழகா டா ஆ றா . இைச. ஒப ஸி .net வ ைளயா வத ேக அ மதி க ப வதி ைல . அ த அதிக கேலா ைய ெவள ேய ற வழி இ லாத வா ைக ைற என ப ேவ காரண களா சி ழ ைத ச கைர ேநா . ெப ேறா க இ வ ேவைல ேபா நிைலய தன இ ழ ைதக என ப ேவ காரண களா ழ ைதய பா கா ேக வ றியாக உ ள . 7. ழ ைதகளா பா த க ம வ க ெசா கிறா க .உண : ெதாழி ப வள சியா உலகமயமா க தா மி ப சி உ ைடயாகிவ ட . ழ ைதகள உணைவ ஆேரா கிய ைத ெபா த ெத தவ கேள. அதிக கேலா ெகா ட உண .net . 5. .tamiltorrents. இ நாளைடவ வ ைற வழி ெச . ந தா இ கிேய எ ப ேபா ற ஒ ப தா த ஆளாகாத ழ ைதக யா இ கிறா க ? வ வ நட இ த தா த மனதளவ ஓ ழ ைதைய நிைறயேவ காய ப கிற . ம யா க தண ைக ெகா வ வைத ப றி அரசா க சி தி எ கா தி காம . அதாவ ழ ைதய ெப ஃபா ெம ைஸ ைவ ேத அவ கள எதி கால த மான க ப கிற . ச வேதச ப ரா ெநா தன க . மன ேதைவஇ லாத வ ஷய கைள க ெகா வதா அ த ழ ைதய அ பான .. ஒ ப தா த ழ ைதகைள எ தள பாைத மா கிற எ பைத உண க .! எ ெப ைம ப ெப ேறா . அேதேபா தன இ ழ ைதகள ட நட பாலிய அ மற க சீ ட க அ பைவயாக இ கி றன . ழ ைத ேம ெச தி த எ கிற எ ண ைத ழ ைதய மனதி வ ைத கிறா க . ஆ கில . ' ச ைறபா ேதச அவமான என ப ரதமேர ெசா நிைல . 'வ ைளயா ற ேநர எ ப ேபா ற ெப ேறா கள யநல சா த தவறான தலா இய ய வ ைளயா ைட அ பவ க வதி ைல.ஜிப தாய ர ெசல ெச ேத .. ஃப ெர கிளா ேபா றைவ . அத வய இய மறிய அறிைவ ேத அைலகி றன .. ெப ய ம ஷ தன : ழ ைதய திறைம.... ர தஅ த என ப கிற . அ ைப த ெச க ழ ைத ேம . என உண பழ க தி ெப மா ற வ வ ட . அதனா தா ஒ றா வ ப ழ ைத றா வ ப ழ ைத ேபா ெப ய ம ஷ தனமாக ேப கிற . இதைன நிக பவ க ெப பா அ த tamiltorrents. 'ப க வ ேர ேம ல ெச ட வா கிய கா . அேத ேநர . அதனா ஒ ழ ைத த வய . உலக ழ ைதகள உணவாகிவ ட . இ த இ ெவ ெம ைட மதி மி க ெபா ளாக மா வ ேபா தா ெகா க ப கி றன 'எ ரா க ல ஆ வ எ கிற நடன . ஒ ழ ைத வ ப னா வ பாவ டா இ த தகவ க அைன அ த ழ ைதைய ெச ேச கி றன. 6.

. தவறா எ ற சவலாக இ கிற .. வழிகா டைல அவ க ேநர கேள இ த சவா வழ ! .com/article.. ''ஒ கலாசார . ழ ைதக ட உைரயாட ேவ எ கிறா நடராச ெந திய யாக! ஆ . !'' கைள Net ̀ [ Top ] http://www. ழ ைதக எதி ெகா ப Previous டனான ெப ேறா கள வாலி வ ைத. ' ட . உ தியாக இ தா ம ேம ழ ைதக ழ ைதகளாக வளர .ெநக வ ஷய கள எ ேதைவ . அத ..tamiltorrents. ேதைவய ைல எ பதி தலி ெப ேறா க ெதள வாக . அ ெப ச யா .net . ப ள ழ ைதகள ட ட க ப கைல நட ள எ கிற அதி சிகரமன தகவ க ெவள யாகி உ ளன . ேப ட என ஐ வயதி இ ேத க ெகா க த கா வ ஷய கைள.ச க மா ற தி பாஸி ஆன வ ஷய க ெநக வான வ ஷய க இ பைத தவ க யா ..vikatan. இதனா . வள நிைல . ம யாவ வள சி ழ ைதக பா ற றி பல தவறான த கைள க ப உ ளன .net ப ன களாக இ ப ெந கிய உ ழ ப மனநிைலைமய இ ப ழ ைதகள பதா ெப .php?track=prnxt&mid=3&sid=469&aid=17185 tamiltorrents.. ஆனா . அ த பாஸி .ெபா ளாதார .

அ மாச ன இைத ெசா லி தா இ க வா ேக ேட .net . ேத ழ .. தி நி ற தா எ ஏ யா . ெரா ப ந லா சைம ேப . எ லா தா சைம கறா க . . கா பவ கைளஎ லா ச ேற வ தியாசமாக ஈ கிற இ த கா சி! '' நா தயா கற காப ைய கற காகேவ ேஹா ட நிைறய ேப வ றா க நி வாக ல பாரா ெசா னா க . ெகா க ைட பலகார க ெச ற ல அச ேவ . ேக ட அ ேஹா ட ேமேன ெம ப ட ெப ற 'ெசஃ 'களாக நிைற தி க . வர பட க : ெசா. இத ெக ேற ப ர ேயகமாக இவைர இ த பண ய அம தி ளன . ஃப ட காப ேபா ற ல நா கி லா . காப ேபா கா ட ெசா னா க .net . ெரா ப ச ேதாஷமா இ !'' எ ெசா ர ன மாமி . நம ெபஷாலி ைய உ வா கி ேவைல ேக க ேதா . பா . இைதேய அ பைடயா ெவ ேவைல ேதட ஆர ப ேச . அவ க ம திய பரபரெவன காப கல ெகா கிறா ர ன மாமி.வ. பா ேஹா டலி ' ெர ஷன ட ஃப ட காப ேம க ' ! ஆ .. ''தி வ மாவ ட .' ப ! ஆ த பா அ பாய ப ண டா க!'' tamiltorrents. ெர ஷன காப ேம க சா.பால ! ரமண ய ெச ைனய கியமான டா ேஹா ட கள ஒ றான ெஷர ட பா ேஹா ட ..tamiltorrents.

. ரவா ல ெத ன திய நா ைஸ தயா ெச ேற . ேஹா ட கி ச க ல ெப க நிர ப .உ சாக த கிற ர ன மாமிய க கள . அதி நா காப ப டைர கல (காப ப ட மிக தரமானதாக இ க ேவ ). நிைறய ச பாதி க !'' .... ஒ வா நா .. தின 11 மண ேநர ேவைல இ .. வைளக .net . அ த கைள ெத யாம ேப ட ஏ ற இ ப கிைட கற பாரா க தா .. ஆனா. கா தயா . ஒ நிமிட தி ெகாதி க ைவ க ேவ .php?track=prnxt&mid=3&sid=469&aid=17181 tamiltorrents. ப மாமி! க டம க பாரா றா க.. ப மா வத பார ப ய உைட அண த ச வ எ ேனாட ெர ஷன ஃப ட காப இ வசீக ர ேச தி கா க.com/article. 200 மி லி த ணைர ந ெகாதி க ைவ . ேஹா ட க ல ைக நிைறய ச பள வா கி சைம கற ம ஆ க கிள ப டறா க . '' ேஹா ட ல என ப ர ேயகமா ஒ காப கா ன உ வா கி த தி நி வாக . இைத வ க னா . ல . ேதைவ ப அள ச கைர கல ப மாற . வ ல எ த ப ரதிபல எதி பா காம . ஆ சைம ேபாட ேவைலைய ம ெப க ெச றா க . ர ன மாமி! ைற. இ தி காக இ ப தயா க ேவ எ ப கிய . 'ஒ சி காப . ட . Previous Net ̀ ப ேபா ட [ Top ] http://www. ப ற .tamiltorrents.vikatan. 200 மி லி பாைல ந கா ச . ஆர ப தி காப ம ேபா இ த நா . பார ப ய பா திர க .net . இைத கா கல க . அதிலி 160 மி லி எ .ஆத க இர ேப பார அ கைற ப ய ஃப மாக அைழ கிறா 'ஃப ட க ாப தயா ெச ட காப ேம க . டேவ.

' ெம ெதாட கலா ' ெவ ய சிகைள ஆர ப ேசா .. த ைக ெஜலஜ மா . க யாண அ றமா வ ல மாதாேன இ ேகா . ஒ வ ைட வாடைக எ .. இ ச ப வரா தி ஒ கி டா க .tamiltorrents. இ க ட ய நல வ சா . த ைக வ டா ப யா ெதாடர. . ைதய .. வ இ தப ேப ஆ ேப . .. 2003வ ஷ இ த ெம ைஸ ஆர ப ேசா . ப மா வ ெதாட கி . வ மதிய த நா ேப ல ெர ேப உட நிைல காரணமா ஒ வ ச ன பா ன ஷி ைப வ டா க. க லா ெப வைர ெப கள ைகய தா ! கி ட த ட ஒ ப ஆ களாக கல கி ெகா இ த ெம ஸி உ ைமயாள க . ெஜலஜ மா எ ற இ சேகாத க எ ப த சிற ! '' ப க லஇ கற கி ண ேகாவ தா எ க ஊ . நா சி நக பலைர க ேபா ைவ தி கிற . ஆனா மன தளராம ய சிகைள எ ேதா . ெம க ஏெஜ சிய ல ேவைல பா ேத .. இ த இட ைதேய ேத ெத ேதா .. கைடசிய ல. இ ஆ எ. நா எ த க சி எ க ப திய ப ெப கைள ேச மகள ய உதவ ைவ ெதாட கிேனா . ப ம மா .net ...net ஆ. சியான சா பா என ப ைடைய கிள இ த ெம ஸி . இ த ப திய ைசவ ேஹா டேல இ ைல ெத ய வர . க யாண ன. tamiltorrents. இ ன ெவ றிகரமா நட எ க ெம '' எ அ கா ப ம மா நி த . எ ரா ட பல ெதாழி க ப றி ேபசி... அைல . வாமிநாத பட க : ரா. ெதாட தா .. ஒ ப வ சமா ந லாேவ ேபாய இ . தி . அ பான வரேவ . நா ..ரா ெப க ெம ! மா நாக ேகாவ லி ைமய ப திய இ ' கி ணா ெம . ' ஏதாவ யெதாழி ெதாட கலாேம ' ேயாசி ச நா க ...

சட சி ன சி ன வ ேசஷ க ஆ ட எ சைம ெகா கிேறா . சா பா இ கவ ேவ '' எ றவ . பல ெப கேளாட வா மாதி இ கைடேயாட எ லா ேவைலக ஆர ப ேவைல எ ேதா . நாக ேகாவ வ ேபாெத லா டா ேஹா ட ல த கினா . ைம காக ம மி ல .. எ லா ேம ெப களா ேவைல பா கிற எ லா வ த ல ந ப ைகயா .. அவ ய கிழைம ம எ தா .net . கா கறி ெவ ற . இ ப கா கறி கைட காரேர ைப கி ெகா வ ெம ஸி ெவ டறா . ேமா ழ . எ க ெம ஸுல தின ெவ தய ழ . க லாவ நி கிற . அர க பர க ம ப உைல ைவ ேபா . ' ஆ இ ஆ ெப க ைக அ ைக ெகா த லேய ெப களாேவ யாத வயதான ெப க ..net ''ந ம 'ெம ஏதாவ ஒ சிற இ க ேயாசி சேபாதா ஐ யா வ த .வ த அச தி ேவா . த . நிைறவாக ெசா ன ''இ க சா ப ேபா வ லஎ ேனாட அ மா ைகய ல சா ப ட மாதி இ !' tamiltorrents. ெதாழி வ ஷயமா தமி நா க தி கி ேட இ ேப . ெவ ள மதிய சா பா ம ழ . ம ெறா அைறய சா ப வத ெவய கி இ தா க பல . ஆ ட ெடலிவ ெகா கிற எ லாேம ெப க தா . ெம ஸி ேவைல பா பகவதி அ மா . இ ப எ லா ைக வ . '' ஆர ப ச ல ெகா ச க டமா தா இ . ஆர ப தி ஆ ேடா ப வடேச ச ைத ேபா கா கறிக வா கி இ ேதா . ெபா ய . சைம கற . அள ெத யாம ைறவா சைம . கமா இ . நா ெச ைனய ல ஒ தன யா நி வன தி ேமேனஜரா இ ேக . சா பா தி திேயா வ த ரேம . ேமா .tamiltorrents.. சா பா . ப மா ற ெச ற . ப .. '' ெவய லஇ கிற ஆ கைள பா த களா ? அ தா க இ த ெம ேஸாட ெவ றி . நால வ ஷமா நி சயதா த . எ தைனேயா ேவைலக இ தா . சைமயைல வ டா ேவற எ ெச ய ெத ஆதர ெகா ேதா . இ ப நா ேப ந ம ைகயால சா பா ேபா அவ க வய நிைற ச ச ேதாஷ ைத க ல பா கற ல .. கி ச ராவா பாயச . எ க மன நிைற !'' எ றா க மலர. ஆனா . ஏக ப ட அய ட கைள ெவ இ '' எ றா னைக ட . நா ெச றி த ேநர தி ேஹா டலி சா ப பவ க நிைற இ க .

vikatan.com/article.tamiltorrents.php?track=prnxt&mid=3&sid=469&aid=17163 tamiltorrents.net .net Previous இைத ேக ெநக ி நி றா க ெம சேக ாத க Net ̀ ! [ Top ] http://www.

ெபர ப மாவ ட .ஜவஹ . க ைண ேபா ற ணாதிசய க ம ம றி.tamiltorrents. ெப வர ப ரசாத . வ இ ப ைளக ெச ல ப ராண க .net . எனேவ அைத வள ப றி பய பட ேதைவய ைல. நா வள க ேவ எ கிறா . ' ெதா ேநா வ ' என எ கணவ தய கிறா . பாதி க எ மி றி ெச ல ப ராண க வள க வழி கேள '' எ ேக வ நக மகால மி காக றி க த கிறா . ெச ல ப ராண க நம அ லமாகேவ இ . இ கால ப ைளகள மன அ த ெந க ெச ல ப ராண க அ ைமயான வ கா . ேவ ப த ைட கா நைட உதவ ம வ க. அ . ''ஒ சில கவன றி கைள வ உ ளவ க ப ப றினா . ெச ல ப ராண வள ேதைவயான அைன ைத ைற ப ெச ய தவற டா . 'க வ '. சி.net ெ கா. ஆனா . த ேதாழிகள வ ' ெப . க ஹவ இ லாம ெச ல ப ராண வள ப எ ப ? ''ஆறாவ ப எ மக . உத த ைம. tamiltorrents. ப க சிைத அபா ெம கள சிைற ேபால மாறிவ ட ழலி . நா க வள பைத பா வ .

இ ேபா ற சமய கள நாய வய றிலி ெகா கி . வா தி. ப ைளகள ட பழகவ ட ேவ ... ேவ உைடகைள மா றி ெகா ட ப ற சா ப வ உ ள ட ேவைலகைள ெச ய அ மதி கலா .. நா க மாத ஒ ைற . ேரப எ ச ைக அவசிய . எ ப ேபா ற அறி ைரகைள ப ைளக ெசா ல ேவ . இைவ ெத ப டா . எ த ேநர தி நாய அ கி ெச லலா . றாவ மாத தி ேரப த சி ேபா வேதா . வலி ேநா . ச யாக சா ப டாம வ ேபா ட வ ேபா றைவ ப ராண கள கவன கான ஆர பக ட அறி றிக . எலி கா ச பாதி . ப ராண ட ந றாக ப சயமாகி வ ைளயா கிற எ பத காக ப க வ ப ைளகள ட எ தஎ ப நாைய அ மதி டா . டா ட ஆேலாசைனய கீ வ ட ஒ ைற இைத ெதாடரேவ . நா வர னா ஓட டா .. ' ெவறிநா tamiltorrents. ெச ல டா .. நா ப ற த ஒ றைர மாத தி த சி த கா ைப வ கிவ ட ேவ .tamiltorrents. ஒ வய ேம ப ட நா க மாத க ஒ ைற மாக ட ந க ெச ய ேவ . ெவள த ள ய நா ேகா எ சி ஒ வ . நா ப த . ெச ல ப ராண ய உடலி ேராம க அதிக இ ப . அத ட அ ேயா யமாக வ ைளயா ய ழ ைதக . இைற சிைய உ ேபாேதா . அ கி யாைர அ மதி காமலி ப ேபா றைவ இ தா . நாயான . ப காத ேபா றவ ைற அறி ெகா வ என ெப யவ க ஓரள பழ கிய ப றேக . நாைய தன ைம ப தி உடன யாக சிகி ைச ஏ பா ெச ய ேவ . அத ட வ ைளயா த ைககைள ந றாக ேசா ேபா க வ ேவ . உடன யாக நாைய தன ைம ப தி டா டைர அைழ க ேவ . சா ப டாமலி ப . ைகய உணைவ ைவ ெகா அத ெகா காம ேபா கா ட டா .. சி ன சி ன க டைளக உட பட ைவ ப .net திதாக நா வா கி வ தா . ேரப பாதி ள நா ... எவைரேய க வ டா . வய ேபா . உ ைட ேபா றவ றி ைடக அத கழிவ அதிக ெவள ப வ உ ளவ கைள ெதா ற வா உ ஜா கிரைத. ைர ேபாேதா அத அ கி ெச ல டா .net . த ண அ தாமலி ப .. ஆேரா கியமாக இ நாயானா ட . கால தா தா டா டைர பா க ெவ . உ க வ ழ ைத. ெஹபாைட ேபா ற ேநா கைள தவ பத கான கலைவ ம கள த சி இ த சமய தி ேபாடேவ ..

நா ேவ பவ க .. 7. 28. அதிக வயதான நா க . அ ல ம வ ட அைழ ெச ஆ ைம ந க அ ல க ைப ந க ெச வ டலா . ப ராண ய வள சி பாதி ளா . 14.vikatan.. ஒ வைர க தா அைத தன ைம ப த ேவ . இ ேபா . மா ஆ ஊசிகைள .net க வ டா . இ ெனா நாைய க தி ப . 90 தின க ) தவறா ேபா ெகா ள ேவ .. ப வெம தியத அறி றியாக வ த கா . ேரப பாதி ள நா ..net . மாராக 10 தின கள அ த நா இற ேபானா அத ைவர வ ய அதிக எ ற எ ச ைகேயா க ப டவ கவனமாக சிகி ைசைய ப ப ற ேவ . சாதாரண ஊசிகைள ைககள ேபா வ ேபாலேவ . ழ ைதக உ ள வ கள அவ ைற தவ பேத ந ல . ெதா ைள றி 14 ஊசி ேபா வா கேள ' எ கிற அ செம லா ேதைவய ைல . இேத திய லான சிகி ைச ேதைவ. த க நா கான ஆேரா கிய இைணைய அறி கல க வ டலா .'' Previous Net ̀ [ Top ] http://www.php?track=prnxt&mid=3&sid=469&aid=17179 tamiltorrents.com/article. ஒ வய ேம ப ட நா ... ஒ வய பாக இவ ைற ேம ெகா டா .tamiltorrents. இைண ேத ெவள ய பா . ேரப பாதி கான அறி றி ள நா . ேநா அதிக இல கா எ பதா . அ ப ெச . ெவ ேவ தின கள (0 ம 3.

அவ ைடய த ைக வ ஷா . ! '' த இ வ பாரா ஊ க நிைறய சாதி க ெதாைக ெகா த ேபா உ தி வ த !'' .. வ ஷா சேகாத க ! மிக வ ைமயான ப தி ப ற தி பாஷின .தா ப ேசா . வ ஷா அேத ப ள ய ல ள ஒ ப கிறா நா மாநில க ய ப .வ வர பட க : வ. ஆனா . ெசவ திற ைறபா உைடேயா ப வ மாநில திேலேய த மதி ெப ெப றி கிறா .. அ ணாநக உ ள அவ கள சிறிய வ னைக வரேவ கிறா க அத மன த க . ஊ க ெதாைகைய வழ கிய கிறா த வ ெஜயலலிதா! ெச ைன. ஆ . .. ெமௗனேம ெமாழியாக இ ப தி ெப ய யர தா தா சாதி தி கிறா க பாஷின . ''ேம அ ணாநக ல இ கிற 'அஜ ெசவ திற ைறபா ைடேயா ேம நிைல ப ள ய .. இ தைன இ ன க இைடய . ம றவ க ேப வைத ெகா வ க ன . ச வர ேபச யா .தி கி திணறிய வா ைதகள த கள ச ேதாஷ பகி கிறா க பாஷின . ப தா வ ெபா ேத வ 381/400 மதி ெப ெப .. இேத ப வ மாநில தி த மாணவ யாக வ தி கிறா . ள -வ ஃப ெவ. அைத தா ேபச ஆர ப தா .ெ ட தி 'ெமளன'சேசாத க ஃப ... இத காக தா சமப தி பாரா ைட .. றி ர ெகா சா. ரய ேவய ெபய ேவைல ெச அ பா சீன வாச . வ ஷா இ வ கா ேக கா . அதி சி அைறகிற ..கா யா என யா ேம கா ேக கா .. கட த ஆ (2010-11) ள அர ெபா ேத வ பாஷின 942/1000 மதி ெப ெப .கா தலா ஆ ப கிேற . பாஷின ம இர ைட சேகாத க வ ஷா . இ ல தரசியான அ மா கமலா... வ ஷா . சிரம ப ேபசிய பாஷின ய வா ைதகைள ேசக ேதா . 'ப க '..tamiltorrents..net ..நாகமண . tamiltorrents.net . . 'சாதி க ' எ நி ப தி கிறா க இ த த ன ப ைக சேகாத க ! ஆ .

வ ஷ ன ராமநாத ர ல 2.. ஆனா.php?track=prnxt&mid=3&sid=469&aid=17174 tamiltorrents.tamiltorrents. . ஆசி ய க .. ேவைல எ றி ப ெசா ல ெத யவ ைல வ ஷா . இ த ெவள ச நா க வ தி க யா '' எ ற அ காைவ நி தி. பய சியாளேராட ைசைகக ஏ ப அ கா பரத ஆ ேபா . றி பா. ஒ நா ல மா 16 மண ேநர ப ேபா . எ கைள ேபால ஏைழக எ ென ன உதவ க எ லா கிைட கிற வ வர ைத ெத க தா . . இலவச தக . அ மா ெகா தஊ க தா . காரண . ஆனா க . இ ேபா நா க த மதி ெப எ தி கற காரண எ கேளாட உைழ ம மி ல . எ லா பா க மா ேடா ..000 ேபா யாள க கல கி ட ேதசிய ேயாகா ேபா யல ணாவ ப வா கினா க. எ க எ லா க ண ந வ !'' எ அ காைவ க ெகா கிறா வ ஷா. ெச தி தா கைள ெதாட ப ேபா . பாடைல ேக க யா னா . ! இன நிக த ேபா ெவ றிக சாதைனக ெக .ஏ ப ரய ேவய ேவைல பா க ேவ எ கிற கன பாஷின .net ' ப க ட திலி மள னா. ல கிைட ச பய சி .. தின ஒ கிேலாம ட நட தா ேபாக .net . '' அ கா பரதநா ய .com/article.. ப தா ஒேர ப மான ' உண ப ேசா . அ பா. ெப ய ேவைல ேபாக .. '' ந லா ப க ட லா Net ̀ [ Top ] http://www.vikatan..வ . ஆனா .. சி. தா ெதாட தா வ ஷா. இலவச க வ எ க ைக கி வ டைலனா . ேயாகா இ லெய லா டஆ வ . எ ப ப எ .கா . அ ேபா எ க லா ேபாய !'' எ க கள ஆய ர வா ைதக ேப கிறா வ ஷா! இவ கள இ த ெவ றி சாதைனயாக ேபச பட Previous . நிைறய ச பாதி க .

. பைன பஜா .ஓ. .நாகமண 'ெவ க . அத கான ஊதிய ைத மாணவ க ெகா வ ேவா . எதி கால தி ெசா த காலி நி பல ைத மாணவ க க த கிேறா '' எ ெப மிதமாக ெசா னா ேராஸி ெப னா ேடா. '' எ க மாணவ க ப ேபா ப ஸின ெச வ எ ப . ப ஸின என எ லாேம அ ப . நிக சிைய ப றி சி ன இ ேரா ெகா தா க ய ' ட ெரய ன அ ப ேள ெம ெச ' . ெபா ம க . சைமய .. மாணவ க டா கைள பா ைவய ட . டா ட ேராஸி ெப னா ேடா .ப . ெபா கைள ெவள ய இ ேதா அ ல ெசா தமாக தயா ேதா ெகா வ வ பைன ெச வா க . எ .500 லாப . எ க ெப க ப . எ கிற வரேவ ெதா றி ெகா ட பரபர க ய நைடெப ற 'எ பலைகய இ ேத ...tamiltorrents.ப . ெச ைன. பஜா வ ழாவ ! பஜா ைழவத பாக . வர பட க : வ.37. எ க மாணவ கேள சைம ப மா வா க .12. ெபா கைள வா க அ மதி உ .வ. இத ல கிைட பண ைத மாணவ கேள எ ெகா வா க . ப ரா கலாக ய ைவ பத காகேவ ஒ ெவா வ ட இர நா க இ த பஜாைர நட கிேறா .net .ஓ. அைத எ ப மா ெக ெச ய ேவ எ பைதெய லா ப பாக அ லாம . க ய நட நிக சிக வ வ தின க . யா யா எ ன டா ேபாட ேபாகிறா க எ பைத லி டாக ெகா வ வா க .net வ. tamiltorrents. இத ல .000 இ ஒ மிர ட சா.

'ஊ. ைக என ஏேதா ர கநாத ெத ைழ த ேபால பஜா அ தைன பாக இ த .. ேஹ... காைர ஓ கா டேவ . '' அ ேளா நாளா . 'மிர கா ேர ேக . அதாவ .?!'' எ ' ஆனா அ த ெப .. tamiltorrents.. றி ப ட ஒ டாலி ட வய .. எ பா ேதா .net . '' தலா ப வ ஷ ல என க யாண ந கி கி க. ஒ டா ஐ மாணவ க என 400 மாணவ க . அ ைக ந ய பா . அவைர ஓ எ தா க ேதாழிக .tamiltorrents. அதி ைஹைல . க ணா ய ெத ேப ப ேராைட பா . ஹாஹா' எ பலவ த ச ேதாஷ ர கேளா அசர தன ேக . ஒ ேப ப ேரா வைர தி . ேக . கி ட த ட 80 டா க . ''ஒன இ நா வ ஷ ல க யாண '' எ பா ெசா ல . சி வ க . அ ேக ஒ பா ேஜாசிய பா ெகா க .net ெப யவ க . அைத ஒ க ணா ைவ வ வா க . ெபா ைம கா உ க ைகய ெகா வ வா க . ஒேர யட பஜா ேக டா க ைறவ ைல . பல ெமஹ தி ைகக அவ ந தன .. பா வா ேவ ெசா னா க வா கி ேகா க ! '' எ பா ..

ரைசவா க ஷா ப ஏ யா க ல இ கிற எ லா ெபா க அ கஇ கறதவ ட ைற ச வ ைலய லேய இ க கிைட !'' எ 'நி ரா கெல ஃேப ஸி ேடா இ த ெப க மா ெக மாயாஜால ெச ெகா க அ த கைடய டேமா ட . கார .. யாரா வா க பா . இளந கைடய . ஃபா ஃ எ வய வ ைவ டா க ப சமி ைல! ''ந க ேபாற தி. ஃேப எ எ ெபய டாைல அைனவ ேவ ைக ம ேம பா க .000 பா லாப ! ''வ ல ெசா லி ஃேப ஸி ேடா ெவ கற மா ப ைளயா பா க ெசா ல !'' எ ஒ ேக கெம அ க கலகல த ஏ யா! வ தி தவ கள Previous ைககைள .ஓ. ஒ ெவா கா ஒ ெவா வ தமாக ப ரமாத ப திய .tamiltorrents. அ த ஏ யாைவேய ெசம 'ைல ' ஆ கிய ! ேபா ேடா எ பத ட அ ெச ெகா ள ேம க ெபா க ம ேப ஸி ெதா ப க என அ ரா ெச த அவ கள ஐ யா. கி கா டாலி . 'இெத லா நா கேள ப ணன எ ெப க னைக க .ப .php?track=prnxt&mid=3&sid=469&aid=17173 tamiltorrents. ''எ க ேஹ ல ேவ னா ெபய ப ற களா .net எதி பாராத ச ைரஸாக . ைபகைள நிைற அ பய எ ... ஐ கி .'' வ வ அைழ தன ேக .ப ேபா . ! . இ ட ேயா இ த . ... தா க உ வா கிய கி கா கள ட ட ேக ஒ ெகா ெகா த .. லா ஜா ெதாட கி .500 பா வ பைன . '' அட. பஜா அதிக வ பைன நட த கைட இ தானா இர ேட நா கள 37.net .?'' அவ க 'ைக ெகா தன ைக .vikatan. ேக லாகவமாக இளந சீவ ெகா த அழ ேக இர இளந தலாக கலா . பஜா ! Net ̀ [ Top ] http://www. வ கிறவ கைள எ லா ேபா ேடா எ . 12.நக . .com/article..

ப ைப ெதாட ேற . எ கணவ . ச ேதாஷமா உ சாக ப தினா . ப ண கிற எ ேனாட ஆைசைய ெசா ேன .net .அ பட : ரா.ரா மா ம ! மா காைலய பரபர பாக ழ ழ ைதகைள ப ள கிள ப 'ைப. உ. ெசா லி அ ப ைவ அ மா கைள நா அறிேவா .tamiltorrents. கா திகிராம ப கைல கழக தி ப ெஹ . மாச வைர அவ ட ப ேர ல இ . அேதேநர தி காைலய அவசரமாக காேலஜு கிள ம மிக ' ைப ெசா லி அ ப ழ ைதக ஆ கா உ . க யாணமான டேனேய அவ கி ட ப ெஹ . அ ப யான ' ட க மத இ வ ட . tamiltorrents. கணவ ரா ரா . . பய வ மரகத . மாமியா ச ேபா வா இ கறதால . ப ட ம எ. ஒ வ ஷ தி எ க பா பா ச ணா ப ற தா . '' வ ஷ ன தி மண . தி க . வாமிநாத . அவ கள அ பவ ேக ேடா . ம ப ஆ ல கவன ெச த ஆர ப ேட .net . ராவ ெவ கா . இர வய ெப ழ ைத தா . 'ச க இல கிய தி பாலிய அ ைறக எ தைல ப ஆ ைவ ஆர ப ேச .

ஒ வய வைர தின காைலய அ ஆ பா ட ப ண வா . ந ல ண ள மா ப ைள சிற பா ஒ வர வ ததால .ேக. அவ க ச யான ேநர ல அவ சா பா . எ ப எ த ப ர ைன இ லாம ெதாட த . 7 மண ள சைமய உ ள ட எ லா ேவைலகைள .. நா ப கிற காேலஜி இ ெரா ப ர கிறதால . காைலய ல எ . எ கணவ வ .ெட . ழ ைத அ ஜு அ றாமா மா! தகவ ''ந ல இட . என மனெச லா பாரமா இ . tamiltorrents.30 மண ெக லா பா பாைவ ெகா ேபா மாமியா வ லவ . ம ப உ சாக வ . அ ப சில ச த ப க ல நா வ ேபாற ள பா பா கி .net .tamiltorrents. சி ேட 'ைப ெசா றா!'' நாக ேகாவ . சில ேநர க ல ஏதாவ ைட ப ெவா இ தா .எ . எ கணவ தன யா ெபாறிய ய க ய ெல சரரா இ கா . அைத வாலி ைடமா ெசலவ ேற . ஏ மண ேமல ட ஆய . 'வ ப இ தா ெதாட ப அவ ஆதரவா இ க . 'எ ேபா வ எ ப க லப ேத ேக கிற மாதி பா பா எ ைன க ேதாட க கி சி ேபா . ெசா ல ேபானா அ ஜு எ ைனவ ட எ க மாகி டதா ெந கமா இ பா . எ ைபய அ ஜு ட ெசலவ டற ேநர ைற தா னா . இ ேபா அவ எ லா பழகி . 7.net தின காைலய ல 5 மண எ . அ த நாேளாட எ ஏ க எ லா ைத இற கி ைவ . இ ஜினய வ . க பா வா க கிற நி மதி இ . அ மாகி ட வ ேபாறதால . சாய கால வ வர ஆ மண ஆய .வ ஒ வய க ய ப . காைல ஒ ப சாய கால அ மண வைர காேல . எ கவ ல என ஃப இய ப ேபாேத க யாண ைத டா க . கைலவாண எ ெதாழி ப மாணவ வ ேன . ன வ சி கிள ப ேவ .ஓ வ எ ைன க கிற ச ணா நா ெகா கிற த . எ க மா வ இ தா காேலஜு ேபாய இ ேக .

php?track=prnxt&mid=3&sid=469&aid=17180 tamiltorrents. நட த பல ெபஷ ெமாெம கைள மி ப ணய ேக . ஃ ஹவ ல அ மா ேபா ப ண அ ஜு ேச ைடகைள ேக ேவ . அவ த தலா கி ட . தவ த .tamiltorrents. அ தவ த என ள நிைறய இ .net . ' எ வள ஏ க ந ல அ மா ப ைப ேச ெத மா . அ த கிய வ ைத அவேனாட ப அவைன ெகா க ெசா ேவ .net காேல ல ெமாைப பய ப த டா தா .com/article. எ ைன மாதி ட அ மா க அதி எ உ .vikatan.? அவ ெசா லி.'' ப Previous ட ம Net ̀ ம ! [ Top ] http://www.. அ ஜு வள த . ஆனா.

ஃேபஷ Previous ! Net ̀ tamiltorrents.net [ Top ] .net ஹா.tamiltorrents.

'இ திய இைளஞ க இ தியா ேக . காமராஜ ப கைல கழக தி ஃெப வ ! ப கைல கழக தி கீ வ அைன க க கல ெகா ட இ த மாெப க ர ேபா க நைடெப ற . ம ைர.யாதவா மகள க வளாக தி . கிளாசி க . 40 க க . . 52 ேபா க . ம ைரய இ இ. இர டாய ர அதிகமான மாணவ . கரக . ஃேபா டா ஆஃ இ திய ய டா . மா பட க : பா.. tamiltorrents. பகா டா .மய லாட. ெவ ட திைரயா ம அ ஆஃ தமி நா . எ பைத க வாக ெகா நைடெப ற எ லா ேபா கள . ைதய ல மானாட... காவ என நடன ேபா ய தைன வைகக .கிேஷா.tamiltorrents..ஜி..எ .மாணவ க என ப ஹி அ த .net ம..net . இ ைறய தி என ஜி டான பள ட ! ஃேபா டா இ தியா.காள இர நா க .. ெபா கா ட .! ேமா.

வாச க ' மாணவ ெபா னரசி . இ த வ ஷ க பா ப ைர வா கி ேவ !'' எ றவ .net பரதநா ய கா ஃெப வ தடைவ மி ப மி ெர யாக இ த 'ேச ம தா . ''அ ததா இ திய ெர யாக !'' எ ய டா படபட தப . '' இ த ல ணாவ வ ஷமா பரத ஆ ேற .tamiltorrents.net . த தடைவ வ ப ண னா . ேபான ண ேட . டா இ ெர நடன ேபா க tamiltorrents. ப கா நக தா .

கி ெகா மகள ேபா க ய இ ய .பா வதி. எ . அர க தி Previous இைடேய வ . தமி என க ைர . ேபா ட ைசன .வ . ேள மாடலி .. ஆ ப பா தா பா வா க .. இ தா இ திய ய டா ? நா ெகா ச ெராமா கா எதி பா ேத ! '' எ றா ஆ ய ைச இ தஅ த ஆய ர தி ஒ தி .tamiltorrents. . எ வ ழி உண ப தின பா .. கவ ைத.php?track=prnxt&mid=3&sid=469&aid=17175 tamiltorrents. வ வாத ேபா க வ பைறகள நைடெப றன . சி ர ேர சிவ பா வதி ெஜ ப ஆட. வ சி ச த ! ஆ ட பா ட க 'ஆ ேட நட ெகா க ஆ கில . ைசன . பா யா .ராதா.. ஃ எ அைனவ உண ெச ந வ வ தவ தமாக ய சி ைவ அச தினா யாதவா ேமாேனா ஆ . இ திய ஆரவார இைர ச க ஷ ைட ெப றேபா .net . அய நா ஏ மதி ஆக டா ! எ ற உண சி வமான க ேத எ லா ேபா கள க வாக இ த . கி ண . அ த ஏ யாேவ கலகல.ஒ ஆ ேள ேபா கள ேக ேஜாதிகாவாகி நிமிட கள எ ப ரஷ க கா ட. தி ெரன 'தக தக தக தக தகெவன ஆடவா .மகள க மாணவ க . வ நக .. க -வ ள எ ேக ேதவேலாக தி இ இற கி வ த ேபா ற ெக ட ட . ப எ க தா ! '' எ றன கா ஃப ட டாக.வ . '' வ ேபான தி தி ேபாட ெசா ! 'எ ெசா லி ெகா தா . எ ரா ட ெவா என கி ேய ேபா க ஆ பா ட இ லாம நட ெகா தன. நா க பாட ேபாற . 'இ திய இைளஞ கள அறி உைழ இ தியா ேக பய பட ேவ . ''நாடக ல நா கதா எ ப ேம ெஜய ேபா . எ க நாடக லச தாய ேதைவயான ஒ ெமேஸ இ '' எ ைடர ட ஷ க ேபா ேள ேபச. ஃபா க. .. மகள கா ய உ சாக தி ! க ஒவ ஆ சா ப ய Net ̀ [ Top ] http://www. ேளய அ தைன த பமாக உ வ க ெச ெகா த ேல ேடா க மாணவ ைய க த அவ ைடய ஆசி ைய . சிவ .com/article. '' அட. இ திய ய டா ஸு ெர யாகி ெகா க .எ . எ .vikatan. ேப . '' ெபா வா சா ல எ லா சின மா பா .net ' சா ' ேபா சி ஸியராக ப ரா ெச ெகா த அேத க ைய ேச த மாணவ க . ராகி ேக வர என கிராம மாணவ ஒ வ .

நா பா கேற '' எ ற ேத ர . :ஐ வ யா கைல : யா ஒள பதி : ேக. இவ கள வ . அவ காைர எ தா . 'திலகா' என இ ேகர டைர அறி க க ேதாழிக எ கிறா க கைதயாகிவ டேத! ைறேய 'மாதவ '.மனாலதா.மி ளா. ெச தாமைர ெச வ .net . எ தி சி .' வ தவ ேயாசி தி கிறா க ! காதா ' க . சாைலய ம லா கிட தா . பேகாண ..net . ஆன தி மாமா மக ' என உறவ றி வ கி றன இ த ேதாழிக ! ம ைர . ஷலா..எ . அவ க .. ைமலா .ெர. ஆன கா கிட த ப டா . யாரவ ?! கட த எப ேசா . வழ க ேபால பழிவா எதி மைற ெப களாக ' ஜா'.. டா ட மனா சி . கா லி ெகா பாத க சாைலய பதி தன. தாைவ மண க ேபா ேபா காரைன காதலி தவ எ ப ந ல . அச ேபாய கிேறா . இ த இ வ .ராஜல மி... ப தி .ராஜேசகர கைத. 'அ . ெப க ...உஷா. இ த ேதாழி அறி க ப யா . தா வச தி. வழ கமான த சா . கா ! ந. ஆன மய கிய க . அ தைன சேகாத க வா க ! ெச ைன ெகௗச யா. ெஜயல மி. கனகா. ெச ட ரா கிலி வ ல கிற . ஆனா . திைர கைத : ேதவ பாலா இய க : ந கேளதா ேபாைதய இ த ஆன . இ த ேக வ ேயா தி கதாபா திர ைத அறி க ப த அ தைன ேதாழிக ய ெகா ேகர ட கைள கள தி இற க ..உஷா. ' ேரகா' என இ வைர அறி க ப கிறா க .tamiltorrents.. ''அவைர கி கா ல ேபா க .. tamiltorrents.. ைப ஆ .

நா காைர எ தி தனேசகர க தி ''ஆ. ''இவைர உ திற ெச ட தப கா இற இ த ஆைள ந வ லகி ேபாக. ''பா த வ ேத?'' '' இ ப ேபா அ மாவ க கள ேக கிட தினா க .net ெச ைனைய ேச த ராஜி கேணச .... . அ அ க . ேவைலயா க .. ''எ ன மா ேல ''அ மா. ேவைலயா க ேபாைதய ல ேரா ல தா தா. ஆன ைத அேல காக கி ஹா ேசாபாவ இற கி வ த தனேசகர . ஆன மய க ெதள யாம க ைவ க!'' றி. க பா!'' கமா இ தப கா தி ப . ைகத க ! அ த ப ரமா ட ப களா வாசலி கா வ நி க . அழகான ெகா கா க வ தா . மா ய லி ''ந க ?'' ர ெகா தா . ' தப கா' எ கிற கதாபா திர ைத ெகா வ கிறா . ேவற யாராவதா சி. த பான வாசைன வ பா க. ஆன திட ஒ தைல காதலி இ தவ . ஆன எ கா ைத அ ப மா வ சால மவ க தி னால வ வ தா வட மா டா ?'' கலவர . அழகான அ த கதாநாயகிைய உ ேள ெகா வ த இவ தா இ த எப ேசா இய ந நா காலி.tamiltorrents. பண கார ெப ணாக அறி க ப கிறா .. இளைமயான.'' வ சால . நா ேள ெகா கேள பா ெந கி . தப கா ெப றவ கள ெச ல மக . ப த.. ேக ேபா ேகாவ ேபா நி ற . அழகான. தப கா கா கதைவ திற தா .. எ க யா மற தா னா நா மற க மா ேட பா.. ''யார மா இ ?'' எ றா தப காவ ட . ேவைல கார கள அ ப மா தி க.'' வர.net . அ மாறா நட ேப .அத அதி . கா மா ெவள ேய ேப ஓ வ ப . tamiltorrents. ?'' க ைத ந ''தப கா!'' . ஆன தா இ ''அ த ச ன தா .

அ காக எ க வ ல ஒ தன ேம இ அவைன அைழ ேபா கதைவ திற க .. எ ப திைர ட க ய ஓ அைம தா .net ெபா ெபா ெசா ல ந க த காதைல மற டதா நா ெபா தனேசகர க தி ''உ காக எ ''ெசா ேற மா ய . ?.'' ைன இ ேக வ தி கீ க?'' .. தி கா ேபானா . தா பா இ ேக?'' ''லலி கலா அகாடமிய லி வ த ப. ஆன .. அவ அைத வ ல க . அைற க ஆன தி ஓவ ய க .தப காவ க . அ த க தி மி ன மைற ப ேவ உண சி கைள அ அ ரசி தா தப கா. ம .''உ tamiltorrents.. ஒ வ இ ட கட த ப ற ? ேபாைதய மய கி . !'' ''ஓ. பல ஆய ர க ெகா இைத வ ைல வா கின எ ெபா தப காதா . உ கேளாட பரம ரசிைக. ..net ... ஏ வ ட க நி க . கா கதைவ திற தலி ேபான வார தா லா ப தி யாத நா வ ட . ஒ க கல க .அ த மா 23 .. களா. அ த பா ேபா ஆன க ைதேய பா தா இேத ப கா வ வ ழிக ெகா கேல மா .மற க இற கி . ேவதைன.இேத ப '' என அவ வாக ப ைச காரைன ேபால . ம 23 . .. தனேசகர ட இற கினா . ஏல வா கி டா.ம ப மா வ . tamiltorrents. இைத வா கின ந கதானா?'' ''உ க ஓவ ய க பலைத வா கிய ேக .. அ ப ெசா லிய ேபேன!'' டலா ேதய . பரவச ''இ த ஓவ ய .'' எ வ சால ர தப கா.நிைன கள இ ச ெடன கைல தா . கைல . நிைன க ெந களா.. '' ெவள நா வா ைக ேபா வ ேதா . வாசலி ம ட . இ தியா ேக வ க .. 'அ த கமா இ த க எ னா ஆன உ க வ தன. ேள வா க ஆன ''எ ந ெச தா . வா மா ெவள ேய!'' தப கா அழ றா ''வண க ெசா ட வ நி .'' ந ட தி ப ழ ைத.

tamiltorrents. எ ப நா ப டா லி இ . ேகனா தப கா?'' க ல உ ள ெவள வ ற ேபாதாதா?'' ச . ஓ உய ைர எ மக வய உ வா க . த ைன ஆராதி கற ரசிைகைய மதி கற ''த ப .net ''வா க ஆன !'' என தப கா அைழ க கா தி தா க .. ஆனா. ஓவ ய கைள பைட கற இ த ப ர மா . வ சால ல நா எ ேக வ ேத ''அவ ேக கறேத உ ''நா எ கேளாட ெசா க ஒேர வா தப காதா . தனேசகர ன க?'' ''ஒ வ ஷமா எ க தப கா . ைற ப உ க வ வ ேபசேறா !'' ஆன ''நா க உ ைன ''ெசா ல ேபசற அ மாறிய . எ ேனாட தவ ர ரசிைகயா ந இ கற காரணமா . நா க ெரா ப ச ேதாஷமா இ ேவ ய ேநர வ தா த ப !'' '' ேகா . ெபா தாலிைய ஏ தி . அ த ரசிைக. எ கி ட தா . எ க ெபா க ட . மைனவ யானா. இெத நா ெவ ச த பா?'' லாேம ெநஜ ைம யான ந ப க உ க! தப காைவ நா தி ப னா கி ட ெசா ல ஓடற நிர தர சி . உ ேள ைழ தா ஆன . உ கி ட அ ..net . உ க மைனவ யா மாற அவ ஆைச படறா. வா நா ''இ நா க அ ப ஒ க ேணா ட க ஆன த மி ல பா ைலயா?'' கல!'' tamiltorrents. அவ எைத ேக டா ?'' கைள தாேன?'' ன ஓவ யமா?'' ''உய ேராவ ய ! ைகைய ப கற இ த வ ர க .. உ கேளாட பழகறா.. இன ேம ேபச யல!'' ''ேகா கண கான எ வா கி த ேவா !'' ''இ . வர ெசா ''எ . ஓ க ல ல ச ப த . ஒ பைட பாள . பட ெகன தப காவ காதலி கறதா எ பவாவ மா! உ க க க பான வா ைதக ''தப கா.

. அ ... ஸா ஆன . அவைன ந க யாண ெச கலாேம?'' . ேக தர வ ேபா எ ெத ேக ''பல சமய எ தப கா வ ெகன நிமி ஒ அதிபதி இன ந நிைல நி சயமாயா !'' க தா . ஆனா.net கலாேம?'' ''ச . மா தப கா?'' .. வ . மைனவ யாகலா .. இன பா ''ஸா தப கா.'' இ ... ''இ உன ம மி ைல தப கா . வ சால ''ஓவ ய த ேபாடற ச ைட இ ஆகாதவ .!'' ''அ பா வ க ...'' ைனவ ட ப ரமா தமா ஓவ ய ''எ மன ல உ க வைரயற எ லாைர தா?'' ைல!'' ன?'' மாறி மாறி ேபசினா க டபாண ைய வ ப க கா .net . வ றாத ஜவநதியா காத உ மன காைவ தாேன சி ?'' அ தைன ேப ெப . எைத ேவ னா ேகவலமாய பா. ேகா க உ க பாகி ட இ க லா கி ட ெப ெக கலா .'' ''நி சய தாேன த ப ? அவ அ த ''எ .. மன .. வா ஆன ேம என ரசிைக ந ம தா தப கா . ம ஆன அவைள உ '' கா எ யா ''என பா தா யாசகமா ேக க லா ன சி க!'' ெப ய ெகௗரவ ைகைய அ ப வா கினா . ஓவ ய யா . எ ப நா தர மா ேட .. எ ன ைற ? இ த ெநா ேய உ க . அ தைன டாதா?'' .. இன அ கைள மாதி ந ''எ க தப கா ேகா மனைச மா தி க தனேசகர நட க '' .'' தா ம நா வைரவா . அ த மனைச ேகவல ப தாத க . அ த இட ைத . கழ ைல தா க . ... தா காதலி இட ட ஆன . என ெபா ேபரழகியா இ கலா .'' tamiltorrents.. மன சவைன தா ைக ப க . ந எ ! ''த ப . ஆனா. அ ''த ப ... ந கக வைர ''இ நி சயமா யாண யா .tamiltorrents.

னா .. அவ இ ப ேபான நாம.net .'' . ஒலி த பைலனா பதறிய .. ந ள ர கா க . நம ஆ க இ கா டா ப ேற '' எ ற அ வ .'' லாத க....?'' எ ேக க.tamiltorrents.. 'க பனா ேகாவ ப ... அேதாட வ ைட .வ தி எ அைழ தா த பேவய கி ேடய ப க . ெக டதா?'' வா ைகய ல நட க டாத எ லாேம நட தா . உ தமிைய பழி ெந ''ராஜ . அவைன . ஒ ெக ட பழ க ேகவலமாக காரண எ ன?'' ''யா ெம லாத உ தம ம த ெதள ய ஷ ஆன ெவள நா ...net நிைன கைல தா தப கா.'' ''ந சா ப டைலேய மா?'' ''சா ப டற மனநிைலய ல நான தப கா உ ேள ேபா வ டா ைல பா. அவ லா ைத ஏ கி ட இ த ேநர ல. ..'' கா எ வ கா க தி ச ெவள ச வ வர னமான வ தி . தாளமா டாம 'இவ எ ''உ இ த ேநர திமி இ ப ேப ர ைள வ தி ேக ?'' ''அ ப ெசா ைளேயாட ெச ''எ ன ேபசற க. என ஏ அச ேபா பாவ த ப ேற நட தி ம தினா.'' .'' . மய க ''ேபாைத ள னகினா . தனேசகரன அ கி வ சால ''ெசா . ஆன ம ''இவைன இ ேக ஏ மா ெகா ெத இ தப கா? அவ . தலி ேபச ம கலவர . ஆன நேய வ ஷ காதி . ேகாவமா ெவள ய ல ேபான ஆன நேடசன ேபா 11. ந கவைல படாேத. ைல. ேரா ல ஏதாவ வ தி . மா ப வ தி பேவ இ ைலேய? ைளதா நேடசன ப டறா? எ ேதைவதா ''உ ப ெவ ''அ ல எ ன க.. ஒ மண ேநர ல தகவைல ேசக மண ைய ெந க. என ேபாறியா? ''எ . 'கட ேள. ைப கி வ இற கினா tamiltorrents. ஆன ேதாட வர . உன . ெவ ெர ேபைர சிகைள வ ேபா றப ேய ப டைன ச பாவ . ெத வ எ ப ெத ?'' ''என என ஒ கண ைக அேத ேநர வ ராஜ தவ ெகா தா ேபாய டா. வ ேத?'' ''அ பா. தா ேப ர ேக எ தா . ''மாமா.. அவ ேமல உ ள பாச தால இைத நா ெசா லல .. உய ? நானா அவைன கட தி தா?'' உைலதா . எ யல வ சால . வ வர ெத ெமௗனமா இ ேடா நம ெகா பழி ெசா எ ? அ வ கி ட இ பேவ ேபசேற '' எ றவ ேபா ேபா டா . ன க?'' ''எ ந வ தா இைண ைப டேன வ வர ெசா தா . ெச கா .. அ த ஆ திர தி ெவள ேய ேபான ஆன ேநர இர ளர ள ஒேர ஆதர ஆகிவ ட. ராஜ அலற. இ ப தாேன வ ேறா ?'' ேக ேச க ேமா. னா . நேடச த நேடச .. ''அ கா. ஒ வழியா உ க ப ஸின ந லதா. ேபா ப . அ ேக ேச டலா . . நா தன யா இ ேக . . ஆனா..'' ''இ த ஏ வ ஷ க ல ந ம ெபா ெதள . ஒ கின ப ற தா உ வா ைகய ல ேள அ மதி காேத கா. அவைர எ ஒ கால ல .

அ ண கி ட ம ன ேக டா . த ைக மல ஒ ெப ட இன ேச த . நா ற படேற தா . அ காைவ ஜா கிரைதயா பா ேகா . '' எ ன மா. ேத எ லா !'' எ வ டாம அவ ேபசியதி நம தா வா கிய . வலி எ ற கணவ ச த . ஆனா.. லா ேல இன நி மதி க தி வ ய ைவ ! ன. இ ப கா எ கைள ெகா டா டா. எ ஹ ப எ ட ேச ெதாடைர வாசி கிறா . மா.net க ! .. பாதிய ல கழ வ ேபாய கா வ ணார ேப ைட மகாராண திேய ட ப க ல இவ கா ல அ பட இ த ேபா .? . ஆைடக உதவ : ப .?'' . ஆன சா அ கா ெகா டலா .ப .சி .!'' . வாசகிக ைகமண .. தைலய ல கி ட ெவ ச மாதி இ எ ப ைட கி பற ' ள பா 'எ சி தவ .'' .. ''அ பைடய ல அவ க ''அ காக ஆன '' வா பா.ஐ. கவைலய ைல. ஆனா . தா உ ேள வ தா .இ ப யாத ேவைள .'' க . ேக அ ப ைவ க ப கிற .. ெச ைன.. கா உற கேவய ைல ..இ எ ைள கிழி கா பட ெகன ப ெகா ைகய தாவ எ ைப கார ! ''எ ேபா . நி சயமா ம ப ''ச . இய ந நா காலி கிைட ச ! எ மக .net ''அ த ஹ .. காைலய ல ேபா காேர ..அவன ெகா பள ''அ அ ர ேதய . எ ஹ ற ராஜி. ேக ''ஐேயா.. கா?'' எ றா தாவ ட . அ த ப களாவ அ றிர யா ேம உற கவ ைல. லா ப க ல நா வ ைளயா .ப களா வாசலி ெஜய கி வ ற அ மண . ஆன சாைர ட க ெவ ... ழ ைத அ ைவ அைண தப கா ஒ கள ப தி தா .. ம மக எ கேர ப ண ேட இ பா க .. அ ேபா !'' எ நி மதி ெப ஆ ச யமாக அவைள பா தா . உன உ கா அலற ேக ட தா ...எ . நேடச ஆன இடமி மா தகவைல ெகா காேர. எ ைட . ெமா த ப காைவ ெகா டா . ஆக. வா இவ அ ப சாக 'வ .tamiltorrents. அதிகாைல . tamiltorrents.....ெதாட க ேதாழிகேள.'' ''ெபா ணா?'' எ றா நேடச ழ பமாக. தாேன?'' எ வாழ கைள உண தி ெகா வ டப இ ன பதி ல கா உ ேள கா மன ல த தா அ வ . தா ப ய வா ைகய ல ேதா க ெதாைலய ேபா . ந ம ெச தி இ ''அவ உய ேராட இ ெச றா . யாேரா ஒ ெபா த கா ல இவைர ஏ தி கி ேபாய கா. மய லா . ண .. ''உய ஆப தி ைல. த ேநர . நாைள ெச தி கி ட ேபசலா '' எ அ வ வ ைடெப றா . ெதாைலய ேபா !'' . என ெசா ேற '' எ '' இ ேக ப ! தானா இய ந நா காலி ?! இ க. 'ஐேயா.

044-66808023 எ றஎ ைண ெதாட ெகா உ க ெபய . அ தைகய எப ேசாைட பராக பைட வாசகி ேக ப ! இத ெவள வ வார தி சன கிழைம அ மாைல கைத தி ப ைத பதி ெச ய மற காத க ! Previous Net ̀ [ Top ] http://www. ஊைர தலி ெசா லிவ உ க ரலிேலேய கைத தி ப ைத பதி ெச க ...tamiltorrents.vikatan. எ தி ைவ ெகா டா ச ..com/article.netவாசகிக ப ப ேபா இ தஅ தியாய ைத ப த ேம . மிக சிற த கைத தி ப ைத ைவ அ த அ தியாய ைத நக வா ேதவ பாலா .net .. அ த அ தியாய எ ப எ பைத த மான க .php?track=prnxt&mid=3&sid=469&aid=17188 tamiltorrents. அைத அ ப ேய மனதி வ ெகா டா ச .

'' ந எ ல ைகெய ேபா ேவ . சய ல எ லா ைகெய ேபாடமா களா. மாணவ கள ேத சி ப றி எ ன ட ேபசி ெகா தா .... நா க இற க ஆய தமாேனா . தா பண ப ள ப றி . '' பா . ஆசி ையயான எ மக .ர ெத ப ள சிதமண . ேம . த வ ப அவ ைடய மக ெபா க வ ைற எ க வ வ தி தா க . க ட ட . உடேன அவ கவைல ட க ைத ைவ ெகா .ேஜ. அ ப ப இ கி ல ைகெய ேபா ேவ '' எ றா . '' ெத ப ளெம லா இற க '' எ ச த ெகா தா . ேக ாய ேள ! ஏ வய ேபரைன லி வ வத காக ட ப ஸி அைழ ெச ெகா ேத .?'' எ ேக க.net . ப ஒ டா ப நி ற .. ேபர ைடய ன ஃபா மி இ த மாணவ க பல அ ேக இற க .net . எ க tamiltorrents.tamiltorrents.ஓவ ய க : ஹர சய ல ைகெய ! எ த மக . மக . '' ஏ மா. இைத கவன ெகா த ேப தி . அவள ழ ைத ப வ அறியாைம நிைற த ேக வ ய நாெள லா சி ேதா ! . '' அதிகமா தமி லதா ேபா ேவ . வார யமாக ேக ெகா த நா . ! ப க . வாசகிக.?'' எ ேக ேட .

. . உடேன அவ . அ த மழைலய ஞாபக ச திைய .ராஜல Previous மி.net ெத ப ள ளவ அ த காைல ேநர அவசர தி இ தவ க எ ேலா சி மற தா க ! சா ?'' எ ப ஸி ெட ஷ ேக க .. ராம சீைதைய அைழ சி வ ற இல ைக ேபாய கா ெசா ன ேய. அ ேபா அவ வ ற ெரா ப ேல ஆகாதா. ?'' எ கவைல ட ேக க . ெபா 'ராம வ ற ேல ள ா சி ஆகாதா?.php? track=prnxt&mid=3&sid=469&aid=17170 tamiltorrents. ''ராமைர ம பா ேபாய டலா அழாேத '' எ அவைன சமாதான ெச தா அவ ைடய அ ைத..vikatan.. லவ த சன . '' ேந எ ைன க ைவ க கைத ெசா ேபா .ஆ .com/article.. ப ராகார தி உ ள வாமிகைள த சி ெகா வ ேபா . ர க ேகாய உறவ ன க ட ெச ேறா .. அ ப Net ̀ [ Top ] http://www.. றி இ த ேசவா திக ேச சி ததி ச நிதிேய சி பைலகளா நிைற த ! .ேசாஃப எப ேனச . எ அ ணாவ ஐ வய ேபர வ க கல க ம கைள ப அ ெகா ேட வ தா .tamiltorrents. அ த ேநர தி அவ ேபசிய ெவ ள தியான ேப ைச ேக நா க ம ம ல .net .

''ேமட .. தய ெச சா பா க. .net . ஓவ ய க றன ! : ேசக வா வ ட வா ! எ ேபா ேம ரய ற பட ஐ நிமிட க இ ேபா தா ேடஷ ெச வா எ அ கா. இவ ம க . க ப க ேப கி . எ ெபய தா இ '' எ றி கிறா . ேப நிைலய . ரய நிைலய என பயண வ ஷய தி ஒ அைர மண ேநர னதாக ெச வ தா எ த நிைலய ந ல எ பைத உண திய கிற ! -எ ல ப ைவ த எ கள தி மண நாைள ெகா . சில நிமிட கள வ தஒ வ . ''நா ஏ சா பா க . ேபா உண ! டாட உறவ ன க tamiltorrents.net அ. தவைற உண அச வழி தப ேய வா ைச பா தா .tamiltorrents. ''ரய ேவ ைட எ வா ைட ஒ . பவ வாசகிக. உ க ைகய ல இ கற ெப க ரய ேலாட ெக . எ ப ேம ச யா இ . இ ேபா ந க உ கா தி கிற ெச ைன ேபாற ரய '' எ ெசா ன . அ ெச த நி வ ட எ ப அ ேபா தா அவ தி கிற .. அ அ ப ேய ம ைர ரய நிைலய ெச றவ .. '' ந க த ல ெக ைட பா க. அத இவ . அவ உ கா தி ப த ைடய இட தி எ றிய கிறா . ஒ மாச னா ேய ச ெச த க ஃபா ெக எ கி ட இ '' எ ெசா லி ெக ைட கா ய கிறா . மி ஆகா '' எ வள க ெசா வா ..ேஹமலதா. அ ேபா அைர மண ேநர ஆய . ப ளா பார தி நி ெகா த ரய லி ஏறி அம வ டா .

. பா தா .. காய க . ஒேர கார ேவ . நக க ெப ற அ த ேஹா டலி ெம கா ைட ப தேபா . எ த ேஹா எ றா பா வ ெச யலா ெகா ேட ட ெச றா . ஒ வா ேம அைத சா ப ட யாம அைனவ அ ப ேய ைவ வட . ெச றி தவ கள ஐ ேப ம அய ட ைத ஆ ட ெச ேதா . 'ஃ பா ஸ . ெப பா ஸ ' க ! சமப தி ப ட ெகாைட கான ெச ேறா . '' வ ற பல ழ ைதக ஃ பா ஸ ஆகி ெம வ றா க . அ த அய ட எ க நா ெச ஆகேவ இ ைல .ஆ .net ந ப க என அைனவ மாக ஒ ேஹா ட சா ப ட ெச றி ேதா .சி. பதறி அ கி உ ள ஹா ப ட ெச ேறா .' அய ட தலி ஒ ம வா கி சா ப . தி ெரன ேதாழிய ழ ைத மய க ேபா வ த . அத ெபய ட அறி திராத பல அய ட க அதி இ தன. த வாஷி ! tamiltorrents. பயண அ பவ கமானதாக இ உண வ ஷய தி கவனமாக இ ெப ேறா கேள! . ப தி தா இ ஆ ட எ பைத அ பவ தி ெத ! . ம றவ க வழ க ேபால ஆ ட ெச தா க . அ காவ ழ ைதக வ ைளயா ெகா தன . கி ட த ட 300 பா ேம வணான தா மி ச . க ழ ைதகள தழக ி.tamiltorrents.net ம . எ ற டா ட .ப ேபான இட தி ஃ தா. இட ேபா ேபா அவ க பா கிற . ேஹா ட உண க ல சீ கிர ெச மானமாகாத உண கைள அவ க சா ப டாம பா ேகா க '' எ அ ைவ ெச அ ப னா . ேக கற எ லா நா ஸ வா கி ெகா காத க .

தி ெரன ச த எ ப நி வ ட . ேக ஏெஜ சிய ேவைல பா எ ேதாழி ஒ தி இ என ெசா லி த தி ததா ... ெமஷி ல எ த த இ ல ...இ. அவ ப ேசாதி பா வ .'' எ றா . ''ேமட . ெந Pre.ேஹமாமாலின .இ ெச வ .. உடேன காலி இ லாதப ெச வ த ெட ன க வ ஷய ைத த . ெபா வாகேவ சிலி ட கள வாஷ இ லாம ச ைள ெச வ அ வ ேபா நட க தா ெச கிற . நா ெச எ ெத த . அத தவ ட ! ெகா பய . ஒ மாத கால ந றாக இய கிய ெமஷி .tamiltorrents.net .com/article. வ பா பா தேபா . ண ேயாட ேச அ பா காய . ''ேக கேள .vikatan. ப பா காய ேபா டா . எனேவ. ப திதாக எெல ரான தப பய ப ெபா வ க வா ப ர ைனக ேபா வராம . தரமி லாத ெமஷிைன ெகா ஏமா றிவ டா க என ல ப யப ேய ச வ ெச பவைர அைழ தா ... ெச ைன-53 ட ! காைல ேவைள ேக ய அவசர ட அர க பர க ஓ வ தா ப சிலி ட மா திேன .net ேதாழிய வ அ ைமய ஒ வாஷி ெமஷி வா கினா க . அ ல இ ேக கா .php?track=prnxt&mid=3&sid=469&aid=17236 tamiltorrents. சிலி ட வா ேபா . அ அ த அவசர தி உதவ க வ ேதாழி . வாஷ லா சிலி ட . ெமஷி ல ப ர ைன வர தா ெச '' எ தி பய க. வாசைன சிலி பா ைகேய ைட . சிலி ட ர ப வாஷ இ லாம இ தேத காரண சிலி ட இ த வாஷைர திய சிலி ட மா றி ேபா கசி வ ேத . பதறிய ேதாழி . அ ேபா தா தவ த ம எ ப த ேதாழி . io s ற [ Top ] http://www. 'வாஷ இ கிறதா ?' எ ெச ெச வா கினா ஆப ைத தவ கலா ! -எ ..