You are on page 1of 144

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA, EXECUTAREA ŞI EXPLOATAREA INSTALAŢIILOR TEHNICO- SANITARE ŞI TEHNOLOGICE CU ŢEVI DIN POLIPROPILENĂ Indicativ: NP 003- 96 Cuprins

* OBIECT. DOMENIU DE APLICARE * MATERIALE * PRESCRIPŢII DE PROIECTARE * PRESCRIPŢII DE MONTAJ * REPARAREA CONDUCTELOR DETERIORATE * PROBAREA INSTALAŢIILOR ŞI DAREA LOR ÎN FUNCŢIUNE * PREVEDERI PENTRU EXPLOATARE ŞI ÎNTREŢINERE * PRESCRIPŢII DE TEHNICA SECURITĂŢII MUNCII * MĂSURI DE PREVENIRE ŞI DE STINGERE A INCENDIILOR (P.S.I.) * Anexa 1: PRESCRIPŢIILE TEHNICE PENTRU ELEMENTELE DE INSTALAŢII UZINATE DIN PP * Anexa 2: CARACTERISTICILE FIZICO-MECANICE PRINCIPALE ALE MATERIALELOR DIN POLIPROPILENĂ (VALORILE INDICATE CORESPUND PROBELOR EFECTUATE LA TEMPERATURA DE 20O C) * Anexa 3: SORTIMENTELE PRINCIPALELOR ŢEVI, FITINGURI ŞI PIESE FASONATE DIN PP. FORME ŞI DIMENSIUNI * Anexa 4: REZISTENŢA CHIMICĂ A ŢEVILOR ŞI FITINGURILOR DIN PP FAŢĂ DE UNELE PRODUSE INDUSTRIALE * Anexa 5: PRELUCRAREA MATERIALELOR DIN PP 1. OBIECT. DOMENIU DE APLICARE 1.1. Prevederile prezentului normativ se aplică la proiectarea, executarea şi exploatarea reţelelor de alimentare cu apă rece şi caldă şi de canalizare din instalaţiile sanitare şi tehnologice, care se execută cu ţevi şi fitinguri din polipropilenă (PP). Domeniul de utilizare al ţevilor din PP 1.2. Ţevile şi fitingurile din PP se pot folosi astfel: a) La instalaţiile interioare de apă rece şi caldă în locuinţe, clădiri civile şi anexe sociale ale construcţiilor industriale; b) La branşamente şi reţele exterioare îngropate de alimentare cu apă rece şi caldă şi de stins incendii aferente categoriilor de construcţii de la litera a); c) La reţele interioare de apă rece şi caldă sau tehnologică şi la reţele exterioare îngropate de alimentare cu apă rece, caldă sau tehnologică sau reţele exterioare îngropate de stins incendii pentru construcţii industriale, agricole sau zootehnice; d) La reţele interioare şi exterioare pentru transportul agenţilor chimici pentru care PP prezintă stabilitate totală în limita temperaturilor indicate în Anexa 4; e) La instalaţii de încălzire de joasă temperatură (până la 60oC) sau la reţeaua de încălzire în cazul utilizării sistemului de încălzire prin pardoseală; f) La instalaţii interioare şi exterioare de evacuare a apelor uzate menajere, meteorice şi a apaelor reziduale al căror conţinut chimic se înscrie în lista de agenţi chimici faţă de care PP prezintă stabilitate totală. 1.3. Nu se vor utiliza ţevile şi fitingurile din PP: a) În instalaţii interioare de apă pentru stins incendiu separate sau comune (hidranţi, sprinklere şi drencere, etc.); b) La conducte aşezate în locuri unde, în timpul exploatării, nu li se poate asigura o protecţie eficace contra loviturilor; c) La instalaţiile de canalizare unde temperatura apelor reziduale poate depăşi +90oC; d) La instalaţiile de canalizare racordate la colectoare în care pot avea loc degajări de vapori cu temperaturi ridicate. e) La instalaţii realizate în aer liber. Alegerea tipurilor de reţea se face în funcţie de domeniul de utilizare, durata de funcţionare a instalaţiei, temperatura şi presiunea de utilizare.

Presiunile de utilizare (bar) pentru instalaţiile de alimentare cu apă rece şi caldă, pentru canalizare precum şi pentru reţelele tehnologice, realizate cu ţevi şi fitinguri din PP în funcţie de temperatura de lucru, durata maximă de utilizare şi presiunea niminală a ţevilor (fitingurilor) din PP sunt prezentate în tabelul 1. [top]

2. MATERIALE 2.1. Se vor folosi numai materiale care corespund, din punct de vedere calitativ, prevederilor din normele şi standardele naţionale şi europene în vigoare. 2.2. În instalaţiile care fac obiectul prezentului normativ se vor folosi următoarele materiale din PP: - ţevi şi fitinguri pentru presiuni nominale de 6-25 bar în funcţie de instalaţia de alimentare la care se utilizează; - ţevi şi fitinguri pentru presiuni de 2,5-4 bar, cu etanşare cu garnitură de cauciuc, în funcţie de tipul instalaţiei de canalizare; - piese speciale pentru instalaţii de canalizare; Tabelul 1 ToC Durata (ani) Pn 2,5 Pn 4,0 Pn 6,0 Pn 10 Pn 16 Pn 20 Pn 25 (bar) 20 1 3,6 5,8 8,7 14,4 23,1 28,8 36,0 5 3,5 5,6 8,4 14,0 22,4 28,0 35,0 10 3,4 5,4 8,0 13,4 21,5 26,8 33,5

25 3,2 5,1 7,6 12,7 20,3 26,4 31,7 50 3,1 4,9 7,4 12,4 19,8 24,7 31,0 40 1 2,5 4,0 6,0 10,0 16,0 20,0 25,0 5 2,2 3,6 5,3 8,9 14,3 17,9 22,2 10 2,1 3,4 5,1 8,5 13,6 16,9 21,2 25 2,0 3,2 4,7 7,9 12,7 15,9 19,7 50 1,8 3,1 4,6 7,8 12,2 15,3

2 11.6 10.9 4.0 3.4 2.2 50 1.8 13.1 11.2 16.2 80 1 1.7 2.0 6.6 7.2 9.2 5.9 12.4 3.9 9.7 4.0 2.7 11.5 60 1 1.3 8.4 2.4 7.2 2.3 2.2 25 1.5 14.6 2.8 9.0 8.5 5.9 7.6 4.19.5 5 1.8 2.0 5 1.4 .1 1.2 3.0 1.5 13.6 10.6 4.5 10 1.

5 20 1. În cazul traseelor aparente. cu acordul beneficiarului. în mod constant.3 4.2 NOTĂ: În conformitate cu datele prezentate în tabel rezultă că o ţeavă sau fiting din PP având Pn 20 la o temperatură de 60oC şi o durată de utilizare de 50 ani se poate folosi la o presiune de maximum 9. La instalaţiile de alimentare cu apă şi canalizare.3 6. PRESCRIPŢII DE PROIECTARE Alegerea sortimentului de ţevi şi fitinguri 3.6 4.3. Se vor evita încăperile cu surse de căldură. 3.5. pereţi) în care se montează ţevi din PP nu va trebui să depăşească valoarea de +60oC sau să scadă sub -25oC (cu condiţia ca fluidul transportat să nu îngheţe în conductă).6 2. 3. . pământ. care pot ridica temperatura aerului.8 8. 2.5 5. În Anexa 1 a normativului se prezintă lista prescripţiilor tehnice pentru ţevi şi fitinguri din PP existente la data elaborării normativului. ţevile se vor monta în locuri cât mai ferite de lovituri. fitingurilor şi pieselor speciale precum şi principalele proprietăţi fizico. Ţevile din PP se pot monta aparent. la valori mai mari de +60oC. îngropate în pământ şi în canale vizitabile şi nevizitabile. “oglindă" sau “electrosudură") pentru realizarea îmbinărilor între ţevi şi fitinguri. Se utilizează dispozitiv de sudură (tip “polifuzion". 2. şi alte sortimente de ţevi pentru care fitingurile se vor realiza din ţevi prin sudură “cap la cap" cu un dispozitiv tip “oglindă".3.1 bar. mascat (în şliţuri. În Anexele 2 şi 3 se dau tabele cuprinzând normele şi dimensiunile principale ale ţevilor. în elemente de construcţii). 3. interioare sau exterioare din construcţii industriale. clădirile civile. Temperatura mediului ambiant (aer.1 1.mecanice. sau protejate pe porţiunile expuse. [top] 3. În interiorul construcţiilor de locuinţe şi al clădirilor civile se va da preferinţă traseelor acoperite. interioare sau exterioare. Alegerea traseelor şi condiţii pentru amplasarea conductelor 3.6.2 5. deservind locuinţele.2. 3.1. se pot folosi.3 2. se vor folosi numai sortimentele de ţevi şi fitinguri uzinate.5 10 1. Pentru instalaţiile de alimentare cu apă şi canalizare.4.5 6.1 3.4.5. construcţiile agricole şi zootehnice şi anexele sociale ale construcţiilor industriale.

În instalaţiile de canalizare se admit în mod intermitent şi temperaturi până la maximum 95oC. în reţele de mică desfăşurare. 3. în oC.13.diferenţa de temperatură la care este supusă reţeaua în exploatare. Grafic aceste valori sunt prezentate în fig.7. 5. tabelul 11 pentru ţevi din PVC. sobelor de baie. Dimensionarea conductelor interioare de canalizare se va face conform STAS 1795 “Instalaţii sanitare.grd. 3. Pentru dimensionarea compensatoarelor de dilatare prevăzute pentru reţelele sub presiune se va utiliza graficul din fig. Alimentarea interioară cu apă la construcţii civile şi industriale. poziţie şi soluţie constructivă. Calculul variaţiilor de lungime se va efectua pe tronsoane. Nu se vor trece conducte din PP prin zidăria coşurilor de sobe. 3.17. Variaţiile de lungime ale reţelei.Dacă ocolirea lor nu este posibilă se vor intercala pe porţiunea respectivă conducte metalice sau se vor lua măsuri speciale de susţinere a conductelor din PP pentru asigurarea lor împotriva deformării. Temperatura maximă de regim admisă pentru fluidele transportate prin ţevi din PP (în instalaţii de presiune sau de scurgere) este de +80oC. se recomandă evitarea compensatoarelor de dilataţie şi folosirea la maximum a schimbărilor de direcţie. cu formula: Dl = l·a·Dt în care: Dl .16. 1. în general.18. Dt .schimbarea de direcţie ale traseelor. etc.lungimea tronsonului considerat. Canalizarea interioară la construcţii civile şi industriale.16mm/m. . Pentru reţelele de alimentare de lungimi mari cu compensatoare tip U (în general reţele tehnologice) capacitatea de compensare. 3. vor fi preluate de: .14. Reţele de alimentare cu apă 3. Dimensionarea conductelor 3.variaţia de lungime. a . Prescripţii de proiectare". a variaţiilor de lungime prin curbe la 90oC şi curbe duble este reprezentată în graficele din fig. grupuri sociale şi. în sensul acestui articol. Nu se va trece cu conducte orizontale aparente deasupra sobelor de gătit. în mm. . 3. Este interzisă trecerea ţevilor din PP prin pereţi antifoc sau pereţi rezistenţi la explozie.12.11.8. 3.compensatoarele de dilataţie. Prin sursă de căldură. Conductele verticale aparente se vor amplasa la o distanţă minimă de 50 cm faţă de orice sursă de căldură. Prescripţii de proiectare". în mm.9. 2. 3 şi 4. Pentru calculul pierderilor de presiune în conducte drepte se va utiliza nomograma din fig.10. Preluarea variaţiilor de lungime 3. l . între două puncte fixe. În instalaţiile interioare de alimentare cu apă în locuinţe. 3.coeficientul de dilatare termică liniară a ţevilor din PP: a = 0. cu multe ramificaţii şi spaţiu redus. se înţelege orice element de instalaţii cu o temperatură superficială peste +60oC. 3.15. Dimensionarea conductelor de alimentare cu apă se va face conform STAS 1478 “Instalaţii sanitare. 3. datorită variaţiei de temperatură a fluidului transportat sau a mediului ambiant. ce se vor indica în proiectele de execuţie ca număr.

Tabelul 2 Compensatoare în formă de liră şi spiră (dimensiuni minime) Diametrul exterior al ţevii (mm) Dimensiunile minime ale compensatoarelor liră (mm) R a h 12 50 40 200 16 50 40 220 20 60 40 260 25 75 50 280 32 100 64 320 40 120 80 400 50 150 100 500 63 190 130 630 75 225 . În proiectele de execuţie se vor indica poziţiile punctelor fixe şi ale punctelor de susţinere mai importante pentru libera dilataţie a conductelor. se vor prevedea compensatoare de tip U. se vor folosi de asemenea compensatoare de dilatare tip U.19. unde nu sunt posibile schimbările de direcţie. liră sau spiră (fig. liră sau spiră. social culturale. 3. Nu se vor folosi piese uzinate la executarea compensatoarelor. La distribuţii orizontale.La coloane verticale în clădiri de locuinţe. etc. 6) executate la cald din ţeavă având dimensiunile minime indicate în Tabelul 2 şi 3. Se recomandă montarea acestor compensatoare la fiecare nivel.

150 750 90 270 180 900 110 330 320 1140 Tabelul 3 Compensatoare în formă de U (dimensiuni minime) Diametrul exterior al ţevii (mm) Dimensiunile minime ale compensatoarelor. U. (mm) R h l 12 50 200 170 16 65 220 200 20 80 260 230 25 100 280 250 32 130 320 300 40 160 400 370 50 200 500 460 63 250 .

. . 3 compensatoare din care unul la nivelul inferior. 10).derivaţie pentru rezervorul de înălţime pentru vasul de closet se va lua din coloana de jos în sus (fig. . Instalaţii interioare de canalizare 3. iar celelalte distribuite simetric. 12).montarea şerpuită a conductei în şanţ. imediat deasupra ramificaţiei spre obiectele sanitare deservite. pentru asigurarea mobilităţii ramificaţiilor. 11). 9). Între două compensatoare succesive se va prevedea un punct fix. . 7 şi fig. . .23.21. ci pe un traseu ocolit (fig.pentru 9 şi peste 9 niveluri se va prevedea câte un compensator la fiecare 3 nivele.630 580 75 300 750 700 90 360 900 840 110 450 1250 1140 3. 8 sunt prezentate grafic poziţiile punctelor fixe pe derivaţii directe. În construcţiile de locuinţe. care colectează ape meteorice în clădiri industriale. 3.montarea conductei pe un strat de nisip de 10 cm grosime. WC-uri. c) La coloane de canalizare.acoperirea completă a conductei cu un strat de nisip a cărui înălţime să fie cu 5 cm mai mare decât diametrul conductei. . la proiectare se vor avea în vedere următoarele: . În cazul reţelelor exterioare de alimentare cu fluide cu variaţii mari de temperatură în exploatare se vor indica în proiectare următoarele măsuri de efectuare a montajului (pentru a asigura condiţii optime de preluare a variaţiilor de lungime): . care colectează apele de la chiuvete. publice. b) La coloanele de canalizare care colectează ape meteorice în clădiri de locuit: . ci se vor monta paralel cu aceştia pe o porţiune de 200-300 mm şi numai după aceea vor străbate peretele (fig.racordarea la coloana verticală a robinetelor (puncte fixe obligatorii) nu se va face în scurt. spălătoare. căzi de baie.racordarea coloanelor la distribuţia orizontală se va executa printr-o dublă curbă de racordare (fig. . respectiv derivaţii cu coturi pentru asigurarea mobilităţiilor respective.pentru 6-8 niveluri. În fig.pentru maximum 5 niveluri .20. etc. câte un compensator pentru fiecare nivel.ramificaţiile orizontale din coloana verticală nu vor străpunge imediat pereţii alăturaţi coloanelor. lavoare.22. 3.2 compensatoare din care unul la nivelul inferior. Pe coloanele verticale de canalizare vor prevedea în locuri uşor accesibile compensatoare uzinate astfel: a) La coloane de canalizare. se vor monta compensatoare astfel încât distanţa dintre două compensatoare succesive să nu fie mai mare de 10 m.

de canalizare şi instalaţii tehnologice se vor preciza distanţele între dispozitivele de susţinere ale conductelor. 3. la temperatura 20oC 30 oC 40 oC 50 oC 60 oC 70 oC 80 oC 20 75 70 65 65 60 55 55 25 80 80 80 75 70 70 65 32 90 85 85 80 80 80 75 40 100 100 95 90 85 85 80 50 115 115 . Se vor prevedea puncte fixe la jumătatea distanţei între două compensatoare succesive.3. la baza şi la vârful coloanei.25. În proiectele reţelelor de alimentare cu apă. Susţinerea conductelor 3. Punctele fixe se vor reprezenta în proiectele de execuţie. Distanţele între dispozitivele de susţinere ale conductelor din PP se stabilesc în funcţie de diametrul şi grosimea peretelui ţevii şi de temperatura de regim şi a mediului ambiant.24.26. Tabelul 4 Dn (mm) Distanţa de susţinere pe orizontală. în cm.

110 100 95 90 85 63 130 125 125 115 115 110 95 75 140 140 130 125 125 115 110 90 159 150 140 140 130 125 115 110 170 165 160 150 145 140 130 3. orizontală). La baza coloanelor de alimentare cu apă rece sau caldă a clădirilor de locuinţe cu mai multe nivele se recomandă montarea robinetelor de trecere.pe ramificaţiile de alimentare cu apă rece sau caldă (distribuţie centralizată pe apartament.28. Armături de presiune 3. Pentru susţinerile pe verticală aceste distanţe se vor majora cu 15-25%. 3. .29. Pe conductele de presiune se vor prevedea în mod obligatoriu robinete metalice de trecere în următoarele situaţii: . Se va prevedea în proiecte obigativitatea susţinerii bazei coloanelor de canalizare a apelor uzate menajere.pe orice ţeavă din metal înainte de trecerea la ţeava din PP.27. 3.31. în caz că nu sunt prevăzute robinete de trecere pentru fiecare obiect sanitar. . Distanţele uzuale între dispozitivele de susţinere pe orizontală pentru conducte din PP (ţevi din PP realizate pentru Pn bar) pentru diferite temperaturi de utilizare sunt cele din tabelul 4.30. 3.

Temperatura de depozitare recomandată este de 0. 4. nu se vor face montaje la temperaturi sub 5oC. transportul. În timpul montajului se va avea grijă ca ţevile de PP să nu stea timp îndelungat sub acţiunea razelor solare. Ţevile vor fi aşezate pentru transport numai orizontal. materialele din PP nu vor fi aruncate iar deasupra lor nu se vor depozita sau arunca alte materiale.50 m. Celelalte prelucrări (de formare la cald. 4. Nu se vor efectua transportul cu alte materiale aşezate deasupra materialelor din PP. Materialele vor fi bine sprijinite lateral pentru a nu se răsturna unele peste altele în timpul transportului. 4. autocamionul respectiv trebuie să fie prevăzut. atât în atelier cât şi la montarea pe şantier. Materialele din PP vor fi depozitate în magazii închise. 4. Ţevile se vor aranja în rastele orizontale pe sortimente şi dimensiuni.12.9. 4.6. pe suprafeţe drepte şi netede.4. Verificarea materialelor . Nu este recomandabilă prelucrarea mecanică a ţevilor la temperaturi sub +5oC.2... [top] 4.Izolarea termică şi vopsirea conductelor 3. pe suprafeţe drepte. Transportul materialelor din PP pe timp friguros trebuie făcut cu măsuri suplimentare de asigurare contra loviturilor şi zgârieturilor. Manipularea şi transportul materialelor din PP se va face cu grijă. În cazul pozării ţevilor din PP în canale cu ţevi metalice pentru termoficare (sau alte fluide) se vor prevedea măsuri speciale de izolare a tuturor conductelor..5. mai înainte de a fi supuse prelucrărilor. bine aerisite sau în locuri acoperite şi ferite de soare. 4. 3. 3. netede sprijinite continuu pe toată lungimea lor. La transportul cu autocamioanele ale ţevilor din PP cu lungimi de peste 4 m. Ele se vor sprijini continuu pe toată lungimea.50 m înălţime.8. sudură) precum şi montarea pe şantier se pot efectua şi la temperaturi sub +5oC. de asemenea.34. depozitarea şi conservarea materialelor 4. 4. Fitingurile se vor aranja în rafturi. însă cu mai multă atenţie decât la temperaturi normale de lucru.32.3. PRESCRIPŢII DE MONTAJ Manipularea.7. pe sortimente şi dimensiuni. conductele nu se vor monta la temperaturi ambiante sub 0oC.11. 4. Vopsirea ţevilor din PP se va prevedea numai dacă aspectul general al încăperilor o impune sau dacă aceasta este cerută de prevederile normativelor de protecţia muncii sau de instrucţiunile de funcţionare şi exploatare. Transportul materialelor din PP trebuie efectuat la adăpost de acţiunea directă a radiaţiilor solare. descărcare şi diverse manipulări în depozite sau şantiere.10. stivuindu-se pe înălţimi de maximum 1. Temperatura optimă de prelucrare a materialelor din PP.1. 4. Temperaturi de prelucrare în atelier şi de montare pe şantier 4. în mod obligatoriu cu remorcă monoaxă.+45oC. în orice caz.33.+30oC.. pentru a le feri de lovituri sau zgârieturi. Izolarea ţevilor din PP se va proiecta conform normelor în vigoare pentru reţelele de apă rece şi caldă ale instalaţiilor tehnicosanitare în clădiri. este de +5oC. La încărcare. Pe cât posibil. fixat la cel puţin 1 m distanţă de orice sursă de căldură. Locul de depozitare va fi curat şi uscat. în stive care să nu depăşească 1. De aceea materialele depozitate la temperaturi sub +5oC se vor ţine 24 de ore la temperatura atelierului sau a încăperii de lucru. 4.

4. incluziuni. 4. 14) (pentru ţevi cu diametrul de 50 mm sau mai mare). fără denivelări. Îmbinarea conductelor din PP cu alte materiale 4. incluziuni şi arsuri în secţiunea transversală a ţevii. Înainte de prelucrare materialele din PP vor fi verificate vizual şi dimensional astfel: a) Examinarea cu ochiul liber: . etc. 4. .) se vor utiliza piese de îmbinare mixte între metal şi PP.17. Îmbinările realizate prin aceste sisteme sunt îmbinări fixe.21.suprafeţele de îmbinare ale fitingurilor trebuie să fie netedă. Materialele găsite necorespunzătoare nu vor fi puse în lucru. Prelucrarea şi montarea materialelor din PP în instalaţii tehnico-sanitare şi tehnologice se vor efectua numai cu personal tehnic de specialitate.23. 4.15. etc. Îmbinările demontabile se pot realiza cu racorduri olandeze din PP sau din PP/metal cu etanşare garnitură de cauciuc sau clingherit 4. tunuri de apă sau spumă. . Prelucrarea materialelor din PP se va face conform prevederilor din Anexa 5. arsuri. Pe celelalte suprafeţe se admit uşoare denivelări.20. instruit în domeniul prelucrării materialelor plastice şi montării elementelor de instalaţii din material plastic şi verificat ca atare de unităţile de execuţie a lucrărilor de instalaţii.18. La racordarea dispozitivelor de refulare a substanţelor de stingere (hidranţi exteriori. fără fisuri.22. b) Verificarea cu şublerul: . . Nu sunt permise improvizaţii realizate prin sudură cap la cap în afara instalaţiiloe prevăzute la punctul 3. arsuri sau cojeli. cojeli. . Îmbinările demontabile ale ţevilor din PP cu ţevi din oţel se vor executa cu ajutorul racorduriloe olandeze mixte realizate din PP şi metal. culoarea uniformă şi de aceeaşi nuanţă.13. 13) şi “cap la cap” (Fig. Suprafaţa interioară şi exterioară să fie netedă. la diametrul interior al mufelor fitingurilor. Îmbinarea conductelor 4.16. 4. teuri şi reducţii uzinate. cum este cazul probelor.abaterile dimensionale la diametrul exterior mediu al ţevilor.cu flanşă liberă metalică strânsă cu şuruburi de flanşa tubului de fontă.19. de vor utiliza capace din PP. .nu se admit bule de aer.abaterile dimensionale trebuie să se încadreze în cele admise în standardele de produs. Alte sisteme de îmbinare care mai pot fi folosite sunt cele cu “electrofitinguri” din PP sau cu fitinguri metalice de etanşare prin presare. iar pentru ramificaţii. Îmbinările fixe ale ţevilor din PP cu ţevi din oţel se vor executa cu ajutorul fitingurilor din PP cu filet uzinat. Pentru unele operaţiuni tehnologice de montaj.nu se admit urme liniare continue şi uşor adâncite (datorate extruderului). Pentru montarea conductelor de canalizare se vor folosi piese fasonate la care etanşarea este asigurată cu o garnitură inelară din cauciuc Detalii privind montarea conductelor de canalizare cu inele din cauciuc se prezintă în Anexa 5.ţevile trebuie să fie drepte. Îmbinarea ţevilor din PP se va realiza numai cu piese uzinate prin sudură tip “polifuzion” (Fig. Îmbinarea ţevilor din PP cu ţevi din fontă de presiune se va efectua în două moduri: .14. 4. generatoare de spumă. Prelucrarea materialelor din PP şi personalul tehnic utilizat 4.2. zgârieturi. 4. care să nu influenţeza grosimea minimă necesară a fitingurilor. Pentru schimbări de direcţie se vor folosi coturi. Nu se admit bule sau goluri.

La trecerile prin pereţi. Racordarea ventilului căzii de baie şi al rezervorului de WC se va face cu racorduri speciale din PP. Racordarea sifoanelor de terasă la conducta de scurgere şi trecerea ventilaţiilor coloanelor prin terase se va face cu piese speciale din PP. carton ondulat. tubul de protecţie va avea lungimea egală cu grosimea finită a pereţilor. 4. hidranţi de grădină etc.28. tot din PP sau alt material (PVC. 15) se vor realiza cu măsuri speciale de etanşare contra infiltraţiilor (conform catalogului de detalii tip). Diametrul interior al tubului de protecţie va fi cu 10. Prinderea şi susţinerea conductelor orizontale se fac cu: . carton.cu piesă de etanşare şi trecere specială (direct pe ţeava de fontă).31. Armăturile montate pe conducte vor fi susţinute separat (devenind astfel puncte fixe obligatorii) pentru a nu se transmite eforturi asupra ţevilor (datorită manevrărilor sau greutăţii lor). PE expandată.36. 4.brăţări de perete. baterii amestecătoare etc.37. cauciuc etc. fontă) se va realiza prin intermediul pieselor speciale de trecere. Ele se vor strânge uşor peste garniturile de protecţie din pâslă. plumb. robinete pentru pisoare.brăţări şi console metalice ancorate. Montarea armăturilor de presiune şi scurgere 4. La trecerea prin pereţi şi planşee se va proteja conducta din PP cu un tub de diametru mai mare. iar la trecerile prin planşee tubul de protecţie va depăşi partea superioară finită a planşeului cu 20 mm şi va fi la nivelul părţii finite inferioare a planşeului. Trecerile prin fundaţii sau pereţi exteriori (fig.32. de construcţie curentă. Spaţiul liber între ţeava PP şi tubul de protecţie se va completa cu pâslă minerală.20 mm mai mare decât diametrul exterior al ţevii. robinete de trecere. Armăturile cu flanşe se vor îmbina cu ţevile PP prin sistemul flanşă liberă (ca la racordarea cu ţevile din fontă de presiune). Garniturile vor avea o grosime minimă de 5 mm şi vor depăşi lăţimea brăţărilor cu cca. robinete de descărcare. metalice. etc.34. 4. Montarea sifoanelor şi ventilelor de scurgere la obiectele sanitare 4. Armăturile metalice cu piuliţă olandeză (robinete de lavoar.) se vor îmbina cu ajutorul fitingurilor din PP cu filet uzinat. Distanţa minimă între punctele de susţinere şi cea mai apropiată îmbinare va fi de 5 cm.26. metal). . spălător şi pisoar se va face cu un racord din ţeavă PP cu etanşare cu garnitura inelară de cauciuc. Distanţa minimă între marginea tubului de protecţie şi cea mai apropiată îmbinare sau derivaţie va fi de 5 cm. cupru şi alte materiale. robinete cu plutitor. Racordarea sifoanelor de lavoar.29. Tubul de protecţie se va fixa bine în perete sau planşeu. Izolarea se va executa prin vopsirea suprafeţei exterioare a sifonului cu un strat subţire de citom şi acoperirea acestuia cu un strat de bitum D 50 de 4 mm grosime. 4. Sifoanele de pardoseală din PP simple sau combinate se vor monta în pardoseală numai după ce au fost prevăzute cu un strat izolator de bitum tip D 50. Brăţările se vor executa cu muchii rotunjite. robinete de colţ. Montarea conductelor în clădiri 4. 4.33.27.35. care vor avea la ambele capete piuliţă olandeză şi cu fitinguri din PP cu filet uzinat.) se vor îmbina prin intermediul unor tuburi metalice flexibile sau elastice. 10 mm.30. 4. 4. Nu se admit îmbinări ale conductelor în manşoanele de protecţie.25. 4. Îmbinarea ţevilor din PP pentru canalizare cu ţevi de canalizare din alte materiale (PVC. 4. 4. Armăturile metalice cu filet interior sau exterior (robinete de serviciu. 4. .24..

Pentru preluarea dilatărilor. 4. După efectuarea îmbinărilor sudate şi răcirea naturală a acestuia. Conductele vor fi învelite în carton ondulat sau alt material elastic şi moale. În apropierea punctelor de racordare a branşamentelor se vor prevedea obligatoriu puncte fixe pe conductele magistrale.au executat tencuielile. Lucrările de îmbinare a conductelor se vor executa pe marginea şanţului.şliţuri acoperite cu rabiţ. După lansarea în şanţ. până la 10 cm. Înălţimea stratului de nisip de deasupra conductei va fi minimum 5 cm. ţevile să nu sufere deteriorări prin lovire. Montarea conductelor sub tencuială se va executa în: . (Fig.39. după care. 4. Lungimea tronsoanelor realizate depinde de mărimea reţelei şi dispozitivelor de coborâre în şanţ etc. conductele din PP se vor monta (conform proiectului) îngropate direct în pământ sau în canale din beton vizitabile sau nevizitabile. Montarea conductelor în pământ 4. 4. distanţa dintre ţeavă şi perete va fi cel puţin egală cu această variaţie de lungime.44. 4.40. 16).42. 4.49.45. [top] . 4. 4.38. În exterior. conductele se acoperă cu un strat de nisip şi în continuare se acoperă cu pământ curăţat de pietre. conductele pot fi lansate în şanţ. “Aducţiuni".48. . La montajul îngropat direct în pământ lăţimea şanţului va fi minimă. 18). 17). 4. Armăturile de închidere precum şi celelalte armături vor fi montate pe postamente de beton astfel încât manevrarea lor să nu solicite îmbinarea sau conductele din PP (fig.46. conductele vor fi montate ondulat pe fundul şanţului (nu în linie dreaptă). După pozare conducta se acoperă complet cu un strat de nisip. 4.4 cm de mufa cea mai apropiată de punctul de susţinere. Distanţa liberă de la conductă la perete va fi minimum 1 diametru. Conductele îngropate în pereţi se vor amplasa în locuri unde în mod normal nu se bat cuie în pereţi de către locatari.şliţuri acoperite cu tencuială. Fundul şanţului se netezeşte şi se curăţă de pietre. În toată perioada de montaj şi probe conductele trebuie ferite de lovituri. de ambele părţi ale unei brăţări încastrate în perete sau fixată pe cadrul nodurilor sanitare. deasupra stratului de nisip. 4. Flexibilitatea materialului permite ca oricare din capetele tronsonului realizat să rămână la suprafaţa solului pentru racordarea la tronsonul următor. Se vor lua măsuri speciale ca în perioada probei şi a executării lucrărilor de acoperire a şliţurilor.41. Prinderea se va face la 3. În locurile unde schimbările de direcţie urmează să preia o anumită variaţie de lungime. Alte prevederi specifice privind montarea conductelor din PP vor fi conform prevederilor STAS 6819: Alimentări cu apă. În cazul reţelelor aparente ţevile se vor monta numai după ce s. (Fig.43. atât cât este necesar pentru executarea lucrărilor de săpătură. Şliţurile vor fi suficient de largi pentru a permite dilatarea ţevilor. şanţul se poate umple cu restul de pământ. 4.47.50. În cazul terenurilor stâncoase fundul şanţului se acoperă cu un strat de nisip cu o înălţime de 10 cm.4. Punctele fixe se vor realiza prin intermediul a 2 coliere metalice cu şurub strânse pe ţeava din PP protejată cu o bandă de cauciuc în grosime de 2 mm. la curbe şi ramificaţii se va îngroşa în mod special învelişul pe o lungime de 10-15 ori diametrul ţevii. Prinderea şi susţinerea coloanelor verticale de scurgere se va efectua cu ajutorul brăţărilor şi protecţiilor elastice fixate pe perete sau pe cadrul nodurilor sanitare.

5. 5. se poate efectua pe marginea şanţului pe tronsoane sau pe mai multe tronsoane în şanţ. 6. b) îmbinare prin sudură “cap la cap". iar instalaţia executată cu ţevi şi fitinguri din PP va putea fi repusă în funcţiune de îndată ce temperatura ultimei îmbinări sudate a scăzut. sau după caz repunerea în funcţiune a instalaţiilor se va efectua numai după răcirea liberă a ultimei îmbinări realizate prin sudură până la temperatura mediului ambiant (între 1 oră şi 2 ore în funcţie de diametrul ţevii şi de presiunea nominală a reţelei). B . 5. [top] . c) reparaţie cu fitinguri PP cu îmbinare tip “electrofuziune". Celelalte condiţii de verificare a instalaţiilor de alimentare cu apă vor fi conform prevederilor din “Normativul pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente" (indicativ C 56) şi din “Normativul pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor sanitare" (indicativ I 9).2. acestea se vor remedia conform prevederilor din cap.2.1. după care se va relua verificarea la etanşeitate. Proba de presiune. [top] 6.4. iar durata de încercare de 30 minute. la conductele care se montează în pământ. 6.1. presiunea de încercare va fi de 1. În cazul în care proba se efectuează în şanţ.5. REPARAREA CONDUCTELOR DETERIORATE 5. Probarea instalaţiilor executate cu ţevi şi fitinguri din PP. la cea a mediului ambiant. În cazul unor îmbinări defecte. Pentru verificarea etanşeităţii instalaţiei. din PP se vor umple cu apă şi se vor goli după 24 de ore timp de 3 zile consecutiv. b) reparaţie cu fitinguri metalice cu îmbinare prin presare pe ţeava de PP. Conductele de canalizare defecte (sparte) se vor repara prin înlocuirea porţiunii defecte cu ţeavă de acelaşi diametru şi utilizarea unei piese cu mufă specială (lungă) care va permite deplasarea axială a porţiunii noi de ţeavă din PP. După executarea probelor şi înainte de darea în folosinţă instalaţiile de alimentare cu apă executate cu ţevi şi fitinguri. Repararea conductelor din PP se face în timp scurt. 5. PROBAREA INSTALAŢIILOR ŞI DAREA LOR ÎN FUNCŢIUNE 6.în cazul în care conductele au posibilităţi de deplasare axială şi transversală: a) reparaţie cu fitinguri PP cu îmbinare tip “polifuziune" sau “electrofuziune".3. 6.3.în cazul în care conductele au posibilităţi de deplasare transversală: a) reparaţie cu fitinguri PP/metal sau fitinguri PP prevăzute cu filet de îmbinare tip “polifuziune" şi cu racord olandez metalic. 6.4.6. Este interzisă repararea piesei defecte (deterioarată) prin sudarea locului defect cu electrod de adaos.5 ori presiunea nominală. 5. 6. Probarea şi verificarea conductelor din reţelele de alimentare cu apă care se montează în pământ se va face în conformitate cu prevederile specifice pentru ţevile PP cuprinse în prevederile din STAS 6819. îmbinările trebuie să fie libere pentru a se observa eventualele pierderi. Repararea porţiunii defecte se poate realiza în următoarele moduri (în funcţie de posibilităţile de deplasare ale conductelor şi de fitingurile utilizate): A . în mod natural.

[top] 8. se vor respecta prevederile din “Normele de protecţia muncii în construcţii-montaj" şi din “Normele republicane de protecţia muncii".3. Unităţile de execuţie a lucrărilor de instalaţii cu ţevi din PP care organizează în cadrul lor depozite şi ateliere permanente şi depozite şi ateliere cu caracter temporar pe şantiere vor aplica următoarele măsuri specifice: . 8. 7. corespunzătoare caracteristicilor fizico-chimice şi de ardere ale materialelor din PP. În afară de prevederile de mai sus.Norme generale de protecţie împotriva incendiilor la proiectarea şi realizarea construcţiilor şi instalaţiilor (Decret nr.2. 7. 381/1994 şi MLPAT nr. În timpul efectuării reparaţilor.un sistem de ventilare locală adecvat.6. 7.3. lovituri sau alte solicitări mecanice. Aceste caracteristici sunt date în Anexa 2. . temperaturi de până la +95oC.1. Unităţile economice care au în domeniul lor de activitate executarea lucrărilor de instalaţii cu ţevi şi fitinguri din polipropilenă (PP) trebuie să aplice în depozitele pentru produsele PP şi în atelierele de prelucrare a acestor materiale. MĂSURI DE PREVENIRE ŞI DE STINGERE A INCENDIILOR (P. executate cu ţevi şi fitinguri din PP.) 9. În instalaţiile de alimentare cu apă şi reţele tehnologice este permisă utilizarea fluidelor şi cu temperaturi peste 60oC.3 şi Tabelul 1. temperatura şi presiunea de serviciu. au obligaţia de a asigura. Degajările de etilen şi de alţi compuşi chimici care apar la efectuarea îmbinărilor sudate tip “polifuziune". Ţevile şi fitingurile din PP trebuie ferite de radiaţia solară. 9. PREVEDERI PENTRU EXPLOATARE ŞI ÎNTREŢINERE 7. 7.1.Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora (MLPAT C 300/1994).2. Dezgheţarea ţevilor din PP se va efectua prin învelirea cu cârpe umede având temperaturi de până la +80oC. . 9. 8. Pentru desfundarea instalaţiilor de canalizare executate cu ţevi din PP se vor utiliza dispozitive care nu vor avea vârfuri metalice ascuţite. măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor stabilite prin reglementările în vigoare şi în special: . În instalaţiile de canalizare executate cu ţevi din PP este permisă evacuarea apelor uzate cu temperaturi de până la +80oC şi cu intermitenţă. “electrofuziune" sau “cap la cap" trebuie eliminate printr. Beneficiarii lucrărilor de instalaţii de alimentare cu apă şi canalizare.7. Prelucrarea materialelor din PP se va efectua în ateliere sau încăperi bine ventilate.1.I.I.Norme generale de prevenire şi stingere a incendiilor (M. 290/1977).5.3. 7. în timpul exploatării. 1219/NC/1994). pentru a se evita răcirea accidentală cu apă a îmbinărilor sudate se va întrerupe temporar alimentarea cu apă rece şi caldă. 1. PRESCRIPŢII DE TEHNICA SECURITĂŢII MUNCII 8. de radiaţii calorice.S.4. personalul instruit necesar pentru întreţinerea şi repararea acestor instalaţii. duratele de viaţă vor rămâne aceleaşi cu cele din Tabelul 1 sau se vor reduce în funcţie de rezistenţa chimică a PP faţă de agentul vehiculat. conform art.2. 7.7. Pentru fluide tehnologice cu diferite compoziţii chimice. nr. În aceste cazuri durata de utilizare a instalaţiei va fi în funcţie de tipul ţevii. [top] 9. La organizarea depozitelor pentru produsele din PP şi a atelierelor de prelucrare a acestora se vor aplica şi măsuri specifice.

folosirea la maximum a instalaţiilor de stingere existente în unitatea respectivă. e) La depozitarea materialelor. f) Depozitarea materialelor din PP în atelierele de prelucrare şi montaj se va face numai în cantităţile necesare fluxului tehnologic. tablouri electrice vor fi menţinute. Îmbinare sudată prin fuziune cu ajutorul sculelor încălzite. pentru lucrări de verificare a caracteristicilor.4.a) La organizarea depozitelor şi atelierelor se va avea în vedere mărimea acestora şi natura materialelor depozitate sau prelucrate. nu se admite amenajarea de spaţii pentru birouri. în permanenţă libere. se vor lua măsuri pentru protecţia servanţilor. g) Pe timpul operaţiilor de îmbinare a ţevilor şi fitingurilor din PP (în ateliere sau la locul de montaj. Rezistenţa chimică vis-a-vis de fluide. în vederea evitării riscului aprinderii acestora. se va ţine seama de caracteristicile acestora. precum şi orice elemente care să asigure reducerea la minimum a riscului de propagare a unui eventual incendiu. În timpul acţiunii de stingere. 7) ISO 8242-1989 – Robinete din polipropilenă (PP) pentru conducte sub presiune. cum trebuie aşezate diverse materiale unul faţă de celălalt. se va folosi apă pulverizată sau/şi spumă. precum şi pentru distribuirea lichidelor combustibile. căile de acces la hidranţi. 9. Conducerile unităţilor economice care execută lucrări de instalaţii cu materiale din PP vor lua. b) Se interzice depozitarea materialelor (ţevi şi fitinguri din PP) în spaţiile libere de siguranţă. 9. în ateliere şi pe şantiere. pe drumuri şi în spaţii destinate circulaţiei. . Dimensiuni 2) DIN 8077 – Ţevi din polipropilenă (PP). 4) NI-RPU 95-96 – Ţevi din polipropilenă. ateliere şi pe şantiere cu privire la măsurile generale PSI. Pentru stingerea produselor din PP care ard. Funcţie de acestea. Serii metrice. [top] ANEXA 1 PRESCRIPŢIILE TEHNICE PENTRU ELEMENTELE DE INSTALAŢII UZINATE DIN PP 1) ISO 3126-1974 – Ţevi din materiale plastice. 9. 6) ISO/TR 7471-1981 – Ţevi şi fitinguri din polipropilenă (PP). Dimensiuni. funcţie de mărimea şi specificul lor.5. organizarea punctelor de prim ajutor medical. evacuarea materialelor neincendiate. în depozite. 9. h) În atelierele de prelucrare şi montaj a ţevilor din PP nu se admit operaţiuni tehnologice cu surse de căldură cu foc deschis. cantităţile depozitate în fiecare stivă. precum şi cu cele specifice privind comportarea la foc a materialelor din PP. fără crearea de stocuri tampon. Conducerile unităţilor economice vor organiza în unităţile respective servicii proprii de prevenire şi stingere a incendiilor conform normelelor PSI în vigoare şi vor organiza instruirea tehnicienilor şi muncitorilor care lucrează în depozite. c) În depozitele cu materiale din PP. Astfel de spaţii se vor amenaja ca încăperi separate de cele pentru depozitare. măsuri pentru echiparea şi dotarea acestora cu mijloace fixe şi mobile de prevenire şi stingere a incendiilor în conformitate cu normele în vigoare şi a condiţiilor locale specifice. cu dispozitive cu încălzire electrică pentru sudură “cap la cap" sau prin “polifuziune") se va asigura menţinerea permanentă a temperaturii sub valoarea maximă admisă pentru operaţiile respective. d) Depozitele principale şi cele de bază pentru materialele din PP vor fi amenajate în clădiri independente sau în încăperi separate de restul construcţiei prin pereţi antifoc. Dimensiunile îmbinărilor. Serii metrice. 3) DIN 8078 – Ţevi din polipropilenă (PP). se vor aplica în afară de normele generale specifice în vigoare şi prevederile Normativului C 300/1994.7. vane.6. pentru a se stabili modul cum trebuie compartimentate încăperea. spaţiile de siguranţă dintre acestea. Condiţii generale de calitate. 5) ISO 7279-1984 – Fitinguri din polipropilenă (PP) pentru conducte sub presiune. Dimensiuni de bază.

10) ISO 3477-1981 – Ţevi şi fitinguri din polipropilenă (PP) – Densitate – Determinări şi specificaţii. NORME ŞI REGLEMENTĂRI TEHNICE . Determinarea revenirii longitudinale. 300/1994).Normativul pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente – C. 290/1997). . 381/1994 şi MLPAT nr.Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora (MLPAT C.I. Maximum admisibil al revenirii longitudinale. 12) ISO 3480-1976 – Ţevi din polipropilenă (PP).Norme generale de protecţie împotriva incendiilor la proiectare şi realizarea construcţiilor şi instalaţiilor (Decret nr. 9) ISO 3212-1975 – Ţevi din polipropilenă (PP).Norme tehnice de proiectare şi realizare a construcţiilor privind protecţia la acţiunea focului (P 118-83).Norme generale de prevenire şi stingere a incendiilor (M. . 1219/nc/1994). [top] ANEXA 2 CARACTERISTICILE FIZICO-MECANICE PRINCIPALE ALE MATERIALELOR DIN POLIPROPILENĂ (VALORILE INDICATE CORESPUND PROBELOR EFECTUATE LA TEMPERATURA DE 20O C) Caracteristici Norme de încercare Unităţi de măsură Valori Densitate ISO/R 1183 g/cm3 0.Normativul de proiectare şi execuţie al instalaţiilor sanitare – I. Specificaţii pentru încercări de rezistenţă la ecartament.Normele de protecţia muncii în construcţii – montaj. . Reducerea tensiunii de încărcare funcţie de timp şi de temperatură. .8) ISO 3212-1975 – Ţevi din polipropilenă (PP).9. nr. . 11) ISO 3478-1975 – Ţevi din polipropilenă (PP). .56.Norme republicane de protecţia muncii. . Toleranţe asupra diametrului exterior şi grosimea peretelui. 13) ISO 3609-1977 – Ţevi din polipropilenă (PP).90 Temperatura de înmuiere după Vicat (pentru metoda VST/A/50) ISO R 306 DIN 53460 oC 125 (160-170) Vâscozitatea ISO/R 1191 cm3/h .

22 Rezistenţa la întindere ISO/R 527 N/mm2 23 Rezistenţa la rupere N/mm2 35 Temperatura de aprindere oC 350 Temperatura de ardere oC 412 Putere calorică kgal/kg 10100 Combustibilitate în contact cu flacăra se înmoaie. se aprinde şi arde cu flacără luminoasă până la epuizare.16 Conductivitatea termică (la 20o C) DIN 52612 W/mK 0. b) instalaţie interioară de alimentare cu apă caldă şi tehnologică – 60o C. Produse de ardere CO2 şi CO OBSERVAŢII: Temperaturi maxime de utilizare în instalaţii a) instalaţie interioară de canalizare – 90o C.450 Temperatura de topire oC 140-150 Modul de elasticitate ISO 178 N/mm2 800 Coeficient de dilatare liniară DIN 53752 mm/moC 0. curge. [top] Anexa 3 .

FITINGURI ŞI PIESE FASONATE DIN PP. FITINGURI 1.A. de scurgere Anexa 3.SORTIMENTELE PRINCIPALELOR ŢEVI.8 0. (kg/m) S (mm) Greut.057 16 1.8 0. (kg/m) S (mm) Greut. (kg/m) S (mm) Greut.1. de scurgere cu etanşare cu garnitură de cauciuc B. ŢEVI 1. (kg/m) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 1. de presiune 2. FORME ŞI DIMENSIUNI A. CARACTERISTICI DIMENSIONALE ALE ŢEVILOR DIN POLIPROPILENĂ PENTRU DIFERITE PRESIUNI NOMINALE – CONFORM NORMEI DIN 8077 Dn (mm) Presiunea nominală Pn 2. de presiune 2.5 Pn 4 Pn 6 Pn 10 S (mm) Greut.080 20 .046 12 1.8 0.

659 5.8 1.301 2.3 0.349 2.9 0.935 6.1 1.5 0.267 40 1.8 0.180 3.5 0.9 0.8 0.217 2.5 0.9 1.936 5.422 4.638 63 1.474 3.103 2.9 0.0 0.7 0.42 90 2.9 0.2 0.3 0.135 25 1.8 0.8 0.613 3.647 4.33 8.438 2.1.0 0.273 3.8 0.01 75 1.6 0.312 50 1.274 2.2 .6 0.7 0.186 32 1.132 2.

23 8.0 3.2 2.6 1.903 4.68 10.40 6.3 4.4 3.2.07 200 4.92 7.20 12.39 180 4.3 1.18 4.2 5.9 1.9 2.3 1.4 0.50 18.03 110 2.01 125 3.87 6.1 1.0 3.55 11.50 11.48 5.2 9.91 140 3.4 2.4 6.80 7.92 9.95 225 .7 4.17 14.38 7.7 0.25 16.1 4.99 10.1 2.6 6.90 160 3.0 3.4 2.9 1.

3 31.06 14.19 20.7 450 11.7 5.1 20.7 25.1 4.2 11.0 28.4 .8 8.0 14.5 12.3 32.7 7.56 9.7 24.73 10.7 17.9 5.2 17.7 36.79 15.5 3.9 16.6 25.9 12.1 22.5 280 6.7 9.4 17.1 20.5.14 13.6 250 6.9 22.5 315 7.5 19.2 10.70 12.6 15.7 7.8 15.6 355 8.8 8.2 400 9.70 8.19 12.4 39.8 11.7 14.

7 90.2 900 22.0 31.3 35.0 58.2 18.3 630 15.6 24.4 28.22.2 - .5 41.4 36.0 19.2 500 12.5 62.1 45.8 800 19.7 25.0 50.6 46.0 560 13.4 27.6 35.1 30.7 710 14.2 80.3 40.3 44.7 22.3 40.5 32.4 56.1 34.7 50.3 28.7 63.6 21.8 71.0 28.

013 25 35. (kg/buc.0±1.4 71.0±1.0±1.5 0.5 0.0±1.5 11.2.0±1.003 20 29.0 33.0 16.017 32 43.0±1 3. CARACTERISTICI DIMENSIONALE ŞI GREUTĂŢILE FITINGURILOR DIN POLIPROPILENĂ a) Fitinguri pentru sudură prin “polifuziune” Mufă (Pn 10) Dn (mm) De (mm) k (mm) t (mm) l (mm) Greut.0 18.0 39.0±1 3.0 13.0 14.5 0.5 0.5 35.025 40 .1000 24.7 38.1 43.0±1.0±1.0±1 3.0±1.0±1 3.2 - Anexa 3.A.) 16 24.

0±1 3.0±1..0±1.5 92.148 90 112.0±1.5 41.5 47.0±1 5.0±1.0±1 3.5 46.0±1.0±1.0±1.0±1 4.5±1 5.0±1.0 23.0±1.5 0.5 52.0 20.0 70.065 63 81.118 75 92.5 0.0±1. (kg/buc.5 31.5 0.0±1.0±1.5 0.4 60.5 78.5 35.0±1.036 50 64.754 Cot 90o (Pn 10) Dn (mm) De (mm) k (mm) t (mm) Greut.) .5 0.303 110 129.0±1 3.0 27.51.5 0.415 125 148±1 6.5 0.0±1.0 102.

026 32 40±1 20.295 90 113±1 51±1 35.5 0.0 0.118 63 81±1 31±1 27.012 20 30±1 14±1 14.566 110 133±1 59±1 41.0 0.5±1 18.5 0.217 75 92.5±1 37±1 31.071 50 64.5 0.5 0.4 0.5±1 25.019 25 35±1 17±1 16.16 24±1 8.5 0.800 .0 0.5±1 20.1 0.5±1 23.044 40 53±1 20.5±1 13.

058 50 64.016 25 35±1 14±1 16.1 0.023 32 43.5±1 17±1 18.5±1 38.093 63 81±1 33±1 27.0 0. (kg/Buc.5 0.5 0.5±1 31.5±1 26±1 23.037 40 52.5±1 9±1 13.169 75 92.) 16 24..4 0.223 90 .5±1 21±1 20.0 0.Curbă 45o (Pn 10) Dn (mm) De (mm) k (mm) t (mm) Greut.5 0.012 20 30±1 11±1 14.0 0.

0±0.8 16.1 0.5 0.5 0.0 0.061 40 53±1 86.035 32 43±1 75 17. (kg/buc.025 25 35±1 63 13..5±0.5 0.0±0.595 Teu (Pn 10) D (mm) D (mm) i (mm) k (mm) t (mm) Greut.) 16 25±1 48 9.016 20 29±1 54 11.095 .113±1 46±1 35.5 13.0±0.0 0.5 21.8 18.5 0.409 110 135±1 56±1 41.8 20.5 14.0±0.

0 40.073 Teu redus (Pn 10) Dn1/Dn2 (mm mm) i (mm) z (mm) t1 (mm) t2 (mm) Greut.0±1..0 14.0±1.0 32.5 37.5 0.0±1.0±1.0±0.5 1.0±0.0 16.0±1.0 18.8 31.0±1.0±1.8 27.0±1.5 26.405 90 113±1 186 50.5±0. (kg/buc.0 41.50 65±1 101.5 0.303 75 93±1 146.8 23.808 110 133±1 210 58.1 .0 35.038 32/20 80.160 63 81±1 126 31.5 0.) 25/20 68.5±1.0 0.0±1.4 0.

0 0.0 23.055 40/20 90.5 16.5 14.075 40/25 90.0 20.0±1.0±1.0 .0±1.0±1.0 45.14.0 20.1 16.0±1.054 32/25 80.0 45.0±1.5 14.0 52.0 52.0±1.0 0.0 45.5 0.0±1.0 0.0±1.5 0.5±1.0±1.0±1.080 50/20 110.158 50/25 110.0±1.0±1.0 40.5 0.0 23.160 Guler pentru flanşe Dn (mm) De (mm) D1 (mm) h (mm) i (mm) k (mm) t (mm) Greut.0±1.5±1.0±1. (kg/buc) 16 27±1.0±1.0±1.5 16.0 18.0±1.

0 10 24±1.4 0.0 102.014 25 33±1.0 88.0 13.0 14.0 27.049 50 61±1.089 75 90±1.0 20.1 0.0 .8 19±1.0 23.5 5±1.0 45.0 10 21±1.0 14 34±1.067 63 75±1.0 16.5 0.0 0.5 0.024 32 41±1.015 20 27±1.5 5±1.0 58.0 11 27±1.0 68.0 122.5 5±1.0 78.5 5±1.5 0.0 12 30±1.0 0.5 5±1.038 40 50±1.5 5±1.5 5±1.0 18.0 10 23±1.

208 110 131±1.5 0.5 5±1.0 18 48±1.145 90 105±1.16 38±1.0 13.0 37±2.0 0.5 5±1.5 5±1.0 21±1.0 13.007 25/16 25 16 25±1.0 31.0 138.0 17 42±1.0 0.0 158.0 24±1.0 0.0 0.0 41.0 35.010 25/20 25 20 . (kg/buc) 20/16 20 16 25±1.289 Reducţie (Pn 10) Dn1/Dn2 (mm mm) Dn1 (mm) Dn2 (mm) De (mm) k (mm) t (mm) i (mm) Greut.0 34±2.

0 0.0 14.5 48±2.0 39±1.0 0.0 27±1.0 30±1.0 44±2.0 16.0 14.0 29±1.5 55±2.0 48±2.0 14.011 32/20 32 20 29±1.018 40/20 40 20 29±1.0 0.0 34±1.024 40/32 40 32 43±1.0 0.017 32/25 32 25 35±1.0 0.0 23±1.0 14.29±1.0 18.0 32±1.022 40/25 40 25 35±1.0 0.5 44±2.028 50/20 50 20 29±1.0 16.0 0.1 48±2.035 50/25 50 25 .5 38±2.

0 0.5 65±2.0 16.0 0.066 63/50 63 50 65±1.074 75/63 75 63 .0 16.0 18.0 40±1.5 23.0 20.0 37±1.35±1.5 65±2.0 0.0 55±2.016 63/25 63 25 35±1.0 0.0 18.037 50/40 50 40 53±1.1 55±2.0 0.0 35±1.0 43±1.0 33±1.5 55±2.0 20.0 0.0 0.056 63/35 63 32 43±1.0 45±1.0 47±1.1 65±2.0 65±2.058 63/40 63 40 53±1.034 50/32 50 35 43±1.

180 90/75 90 75 93±1.5 27.0 36±1.0 54±1.0 0.107 90/63 90 63 81±1.0 0.0 0.4 87±2.5 35.81±1.0 52±1.300 Capac (Pn 10) Dn (mm) Dn (mm) De1 (mm) t (mm) i (mm) Greut.5 31.5 27. (kg/buc) 16 24.0 0.250 110/90 110 90 113±1.0 0.4±1 .5 89±2.188 110/63 110 63 81±1.5 27.0 27.0 61±1.0 87±2.8±1.0 59±1.4 88±2.4 87±2.

0 85.245 110 132.5 120.0 0.5 27.0 32.5±1.5±1.065 63 80.5 0.014 32 43.2±1.5±1.0 57.8±1.5 0.010 25 34.5±1.5 18.5 139.0 37.1±1.5 31.022 40 53.033 50 65.0±1.2±1 35.160 90 112.0 68.0 0.5±1.5 16.6±1 .5 0.5 97.4 0.0 46.5±1 28±1.1 0.5±1.4±1 60.0±1 79±1.5 13.006 20 29.7±1.5 14.5 35.0±1.8±1 25±1.891 54.0±1.5 23.22.0 0.125 75 92.4±1 48.5 20.5 0.5±1.7±1 40±1.

705 Piesă de racordare cu filet exterior (Pn 10) Dn (mm) De (mm) l (mm) l1 (mm) l2 (mm) D (mm) Greut.038 40 50 74±2 32±1 29±1 55±1.5 0.5 0.007 20 25 52±2 23±1 20±1 27±1.5 0. (kg/buc) 16 20 46±2 19±1 18±1 22±1.430 125 151.0 159.5 0.93±1.5 41.025 32 40 66±2 29±1 26±1 46±1.012 25 32 61±2 28±1 24±1 36±1.0±1 104±1.0±2.5 .5 0.5 46.0 0.

5 0.062 50 63 79±2 31±1 31±1 65±1.5 0.5 0.5 0.014 20 25 51±2 28±1 14±1 41±1.0.056 40 50 74±2 38±1 24±1 66±1.097 .025 25 32 60±2 33±1 17±1 45±1. (kg/buc) 16 20 47±2 25±1 12±1 32±1.091 Piesă de racordare cu filet interior (Pn 10) Dn De 1 I1 I1 D Greut.5 0.040 32 40 65±2 33±1 21±1 55±1.5 0.

5 0.130 32 40 122±2. (kg/buc) 16 20 102±2.0 22±1 70±1 39±1.104 25 32 115±2.0 19±1 48±1 34±1.0 0.0 0.0 19±1 54±1 36±1.0 0.0 0.178 40 50 128±2.0 19±1 62±1 37±1.50 63 78±2 40±1 25±1 85±1.077 20 25 110±2.165 Racord olandez Dn (mm) De (mm) I (mm) I1 (mm) Dm (mm) b (mm) Greut.0 .

0 0.5 0.016 40 40 44±1 - .008 25 25 38±1 2. (kg/buc) s (mm) Greut.389 b) Fitinguri pentru sudură “cap la cap” Cot 90o (Pn 6 şi Pn 10) Dn (mm) r (mm) z (mm) PP-R PN 6 PN 10 s (mm) Greut.0 23±1 102±1 44±1.254 50 63 134±2.0 0.22±1 86±1 43±1.012 32 32 35±1 3.0 0.7 0. (kg/buc) 20 20 34±1 2.

9 0.077 5.6 0.1 0.0 0.3.1 0.4 0.054 63 63 72±1 3.9 0.3 0.038 4.118 75 73 85±1 4.131 6.370 10.188 90 88 104±1 5.2 0.576 125 125 134±2 7.6 0.8 0.0 0.7 0.333 110 108 126±2 6.218 8.8 1.750 12.559 11.150 160 155 169±2 .3 0.028 50 50 55±1 2.793 140 140 149±2 8.

195 18.9.7 9.680 28.300 32.701 180 175 187±2 10.836 355 300 340±4 20.274 280 265 283±4 15.262 225 225 228±3 12.940 22.1 1.908 20.197 14.579 315 300 340±4 17.2 3.6 1.5 4.8 6.8 3.657 25.9 5.2 1.400 200 195 207±3 11.1 11.4 2.4 2.550 16.2 3.3 17.9 6.5 8.456 250 265 284±3 14.200 400 300 .

0 0.015 25 40+2 44+2 3.0 0.035 40 50+3 56+3 3.7 0.700 35.0 0.055 50 56+3 72+3 . (kg/buc) 20 37+2 40+2 3. (kg/buc) s (mm) Greut.347±4 22.4 23.025 32 46+2 51+2 3.7 15.000 Curbă 45 (Pn 6 şi Pn 10) – şi pentru sudură cu electromufă Dn (mm) L3 (mm) Z (mm) PN 6 PN 10 s (mm) Greut.

4 0.4.5 0.6 0.4 2.0 0.4 0.320 14.260 90 78+3 97+3 5.6 2.095 63 62+3 74+3 3.105 5.030 160 115+4 147+4 9.860 200 117+4 .455 10.165 75 68+3 90+3 4.300 8.050 180 130+4 164+4 10.4 1.9 0.675 125 96+4 120+4 7.040 16.2 0.6 0.695 11.5 1.220 6.440 110 78+3 101+3 6.7 2.8 0.8 0.

0 21.2 PN 6 PN 10 s (mm) Greut. (kg/buc) s (mm) Greut.5 4. Pn 10) Dn (mm) R (mm) Z (mm) PN 2.0 27. (kg/buc) s (mm) Greut.5 101.5 38.4 3.2 29.5 15. (kg/buc) s (mm) Greut.5 PN 3.0 28.9 2.760 Cot realizat din segmente de ţeavă (Pn 2. Pn 6.155+4 11.3 65.5 47.260 18.565 225 136+4 170+4 13.100 20.2 500 750±10 975±10 12.6 14.7 25.2 3.5 . (kg/buc) 450 675±10 875±10 11.7 41.7 45.0 73.5.

7 17.5 35.7 128.2 202.0 800 1200±15 1530±15 19.0 22.0 1000 1500±20 1920±20 .0 900 1350±20 1720±20 22.9 170.0 710 1065±15 1360±15 17.6 131.5 31.4 91.0 28.5 19.4 57.0 40.7 630 945±15 1200±15 15.0 215.6 74.7 90.0 166.4 52.0 24.1 117.7 40.560 840±10 1075±10 13.

Pn 10) Dn (mm) L (mm) H (mm) PN 2.0 63.5 PN 3.7 32.4 230. (kg/buc) s (mm) Greut.0 295.5 81.5 41.2 PN 6 PN 10 s (mm) Greut.5 30.0 25.0 - Teu realizat din segmente de ţeavă (Pn 2.0 14. (kg/buc) 450 960±10 480±10 11.3 52.0 28.0 31.0 15. (kg/buc) s (mm) Greut.0 19.24.0 500 1000±10 500±10 12.2 24.0 23. Pn 6. (kg/buc) s (mm) Greut.0 45.5 40.5.0 560 1080±10 540±10 13.0 .

0 710 1310±15 655±15 17.4 46.4 41.0 28.0 230.0 147.0 40.2 133.0 31.0 - .0 35.0 113.0 900 1600±20 800±20 22.0 31.6 81.0 800 1400±15 700±15 19.4 60.9 104.2 180.0 1000 1700±20 850±20 24.1 77.0 24.7 70.7 102.5 630 1230±15 615±15 15.17.0 22.6 59.0 19.

070 40 49+3 161+6 79+3 3.0 0.0 0.030 25 39±2 114+4 57+2 3. (kg/buc) s (mm) Greut.115 .7 0.0 0.- Teu (Pn 6 şi 10) – şi pentru sudură cu electromufă Dn (mm) L3 (mm) L (mm) Z (mm) PN 6 PN 10 s (mm) Greut. (kg/buc) 20 36±2 107±4 54±2 3.040 32 44+3 140+4 68+2 3.

2 0.090 .690 11.6 4.440 14.0 1.8 0.140 10.5 2.5 0.370 75 66+3 255+6 128+3 4.4 1.50 57+3 188+6 95+3 4.4 2.8 0.6 1.9 0.190 63 59+3 215+6 108+3 3.530 125 88+4 340+8 169+4 7.940 110 82+3 312+6 155+3 6.4 0675 8.625 90 74+3 273+6 135+3 5.265 5.180 160 99+4 398+8 200+4 9.520 6.6 0.

3 0.420 225 118+4 540+8 270+4 13.2 7.500 18.7 4.540 200 113+4 488+8 244+4 11.5 10.180 134+4 515+6 255+4 10.0 40±1 2.730 20.4 6.5 4.0 .344 Teu (Pn 6 şi Pn 10) Dn (mm) L (mm) L1 (mm) z (mm) PN 6 PN 10 s1 (mm) s2 (mm) Greut.9 5.4 6.019 25 86±1 10±1. (kg/buc) 20 80±1 10±1.860 16. (kg/buc) s1 (mm) s2 (mm) Greut.

9 10.6 7.0 48±1 3.042 40 95±1 10±1.3 0.0 0.7 0.0850 4.9 5.8 9.029 32 90±1 10±1.3 8.1740 5.229 75 152±1 12±1.0 77±1 4.0 4.7 5.1 0.347 .0 44±1 3.8 0.5 0.42±1 2.0 0.6 7.2 0.2692 6.6 0.0 65±1 3.7 4.0 50±1 2.107 63 128±1 15±1.068 50 104±1 11±1.

760 16.0 2.7 1.1 10.2 19.5240 8.6 22.4 .5 106±2 5.627 110 237±2 43±1.5 148+2 8.3 12.1955 11.7 2.2 0.90 210±2 39±1.0 1.0 16.182 125 278±2 51±1.5 2.1 0.0 188±2.8845 10.5 116±2 6.1 13.0 14.475 160 320±3 58±1.5 10.1 16.2 0.9 1.2 13.700 140 303±3 52±1.4 17.5 140±2 7.7 2.4 1.5 170±2 9.245 14.8 19.670 12.910 180 360±3 60±2.

830 200 396±3 62±2.690 25.4 8.0 345±3 20.590 280 498±4 71±3.7 39.2 29.0 275±3 17.25.365 225 443±3 59±2.9 25.9 3.5 35.0 203±2.7 17.3 5.2 5.600 355 674±5 100±3.9 12.480 20.730 250 448±4 62±2.0 7.4 22.470 315 556±5 75±3.1 .5 33.9 28.5 12.8 31.8 5.240 28.0 228±2.8 25.2 22.9 8.4 3.5 12.775 18.0 223±3 14.5 11.0 247±3 15.990 22.

5 3.0 0.000 Teu redus (Pn 6.9 0.3 40.5 25.377 6.6 0.9 3.900 400 691±5 100±3.0 39.304 75/32 255±6 69±3 46±3 103±3 4.28.0 0.0 19.4 45. (kg/buc) 63/50 218±6 62±3 57±3 105±3 3.70 32. (kg/buc) s1 (mm) s2 (mm) Greut.7 31.20 36.490 .8 2.8 4. Pn 10) – şi pentru sudură cu electromufă Dn1/Dn2 (mm) L (mm) l1 (mm) l2 (mm) Z2 (mm) PN 6 PN 10 s1 (mm) s2 (mm) Greut.0 26.237 5.0 350±3 22.

4 4.9 0.570 8.9 0.9 5.255 110/75 309±6 .8 0.532 75/63 256±6 72±3 63± 121±3 4.6 3.0 5.6 0.554 90/63 269±6 79±3 64±3 135±3 5.8 0.5 2.415 6.2 5.406 6.2 6.75/50 254±6 68±3 57±3 113±3 4.8 0.5 3.4 3.755 90/75 270±6 753± 70±3 139±3 5.957 10.8 1.8 0.9 4.559 8.8 0.5 0.780 110/63 311±6 84±3 64±3 133±3 6.

221 125/110 340±8 90±4 84±3 170±4 7.8 1.903 10.5 0.6 1.9 1.6 2.164 110/90 308±6 82±3 73±3 142±3 6.6 5.905 14.83±3 70±3 153±3 6.5 5.4 10.4 6.6 4.5 1.235 11.0 6.4 0.2 1.838 160/63 345±8 98±4 66±4 174±4 9.9 2.0 1.845 14.0 8.6 6.5 4.5 3.850 10.562 160/90 394±8 98±4 73±4 184±4 .493 160/75 345±8 98±4 75±4 181±4 9.

286 180/160 418±8 104±4 92±4 203±4 10.5 6.6 4.6 4.4 4.5 5.5 3.976 14.4 6.488 225/110 450±8 119±4 98±4 227±4 13.6 10.671 20.6 8.4 14.6 2.5 6.373 14.696 .2 6.626 20.0 3.7 9.065 16.9 6.429 225/90 444±8 119±4 81±4 227±4 13.4 4.744 100/110 392±8 99±4 83±4 197±4 9.385 225/75 444±8 119±4 76±4 225±4 13.5 4.9.4 5.4 1.5 8.2 2.

(kg/buc) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 .4 9.20.5 5.522 225/160 533±8 117±4 98±4 249±4 13.6 7.991 225/180 545±8 134±4 135±4 271±4 13.660 20.4 10.5 16.869 20.4 9.7 6.5 10.0 6.540 Teu (Pn 6) Dn1 (mm) Dn2 (mm) L (mm) l1 (mm) l2 (mm) z1 (mm) z2 (mm) PH 6 s1 (mm) s2 (mm) s3 (mm) s4 (mm) Greut.5 14.

9 6.1 10.0 2.3 0.90 32 185 70 24 92.1 3.1 11.444 110 32 246 71 23 120.5 102 5.1 10.0 0.417 90 50 209 54 28 92.320 90 50 209 54 28 92.0 3.5 98 5.0 .5 80 5.0 5.9 0.1 8.6 7.0 99 6.3 12.5 98 5.1 3.3 0.9 6.0 2.417 90 63 214 57 33 92.

1 14.1 10.0 120 6.0 0.5 119 7.709 110 63 244 70 33 120.9 3.038 125 90 272 46 43 127.725 110 90 240 53 38 120.3 12.6 8.7 2.6 10.0 114 6.9 0.3 11.1 0.680 125 63 278 76 32 127.6.3 5.3 12.718 110 50 245 70 29 120.1 0.1 .0 110 6.0 3.9 6.1 1.5 132 7.

5 126 8.6 1.1 10.15.5 150 8.405 140 90 306 89 43 142.5 139 8.4 1.9 1.9 4.0 15.1 11.0 13.0 14.0 16.6 9.235 140 63 294 93 33 142.7 5.8 1.9 5.3 12.1 3.371 140 110 305 55 47 143.0 139 8.7 1.3 9.0 .637 160 63 327 89 33 165.2 6.280 140 75 299 50 37 147.

138 9.7 1.3 13.1 15.6 4.0 146 9.6 7.1 16.9 1.3 9.6 9.7 2.779 160 75 351 99 75 175.1 15.4 6.0 152 9.4 3.1 11.1 15.0 186 9.060 180 63 361 132 .1 15.1 14.809 160 110 327 89 47 165.0 164 9.1 2.7 5.878 160 90 332 91 41 165.055 160 125 330 62 53 165.7 1.

079 180 75 360 119 31 180.0 142 10.1 5.128 180 110 365 107 47 180.0 150 10.6 9.3 13.2 4.2 7.4 2.9 2.6 2.3 7.187 180 125 360 92 50 180.0 6.054 180 90 366 119 40 180.1 13.6 2.2 16.1 2.2 16.350 200 63 .2 16.0 149 10.2 16.32 180.0 162 10.0 160 10.2 15.1 3.1 11.

040 200 110 400 126 38 200.370 .128 200 160 404 101 63 200.3 7.1 16.4 17.7 2.0 183 11.1 11.3 3.0 154 11.1 6.935 200 90 404 135 40 200.4 17.4 3.3 13.4 20.8 3.0 163 11.1 9.4 19.7 3.3 2.398 152 32 200.3 5.0 152 11.6 9.1 14.999 200 125 399 117 45 200.4 20.0 170 -1.

225 75 225 90 450 159 40 225.5 4.7 4.078 225 110 457 151 39 225.1 4.0 198 12.2 .1 7.8 19.4 9.1 11.6 6.8 19.1 15.0 176 12.8 20.1 17.207 225 125 449 140 42 225.0 170 12.9 5.0 192 14.3 18.0 5.189 225 160 448 122 60 225.8 20.0 195 12.423 250 110 450 138 38 225.

3 12.2 .20.5 91 8.1 9.477 250 160 455 130 61 225.5 5.0 6.3 5. (kg/buc) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 90 32 210 56 24 92.0 216 14.614 Teu (Pn 10) Dn1 (mm) Dn2 (mm) L (mm) l1 (mm) l2 (mm) z1 (mm) z2 (mm) PN 10 s1 (mm) s2 (mm) s3 (mm) s4 (mm) Greut.2 14.2 22.1 15.

8 8.570 90 63 209 54 32 92.2 5.950 110 63 241 69 32 120.3 0.0 110 10.8 9.4 0.0 16.587 110 32 238 66 23 120.0 4.5 102 8.0 6.561 90 50 209 56 28 92.0 16.5 96 8.2 14.5 0.1 0.6 2.0 100 10.0 6.0 112 .0 0.3.5 4.8 8.2 14.909 110 50 244 70 28 120.

5 126 12.8 20.8 11.4 8.7 5.0 16.4 18.8 5.2 14.5 1.109 125 63 279 76 32 127.0 0.0 1.5 131 11.3 1.4 20.4 1.396 125 90 276 49 43 127.0 121 10.834 140 75 291 82 42 .946 110 90 239 44 42 120.654 140 63 299 85 36 142.2 16.10.6 9.8 10.0 17.5 122 11.8 11.2 8.

6 10.0 1.144 130 12.5 137 12.0 2.6 19.0 137 14.188 160 63 327 88 40 165.0 2.8 12.434 .1 5.371 160 75 160 90 327 90 66 165.6 20.5 2.0 17.2 8.8 19.0 147 14.2 15.8 21.0 6.2 13.0 6.779 140 90 297 85 48 142.2 1.5 148 12.8 18.858 140 110 301 54 33 142.9 11.

5 3.2 2.016 180 90 369 115 48 180.4 20.0 130 16.6 21.5 1.8 11.4 18.0 158 16.0 8.0 17.0 152 16.3 .983 180 75 386 119 39 180.0 6.0 166 14.2 15.160 110 327 88 52 165.6 20.4 22.4 22.9 10.9 2.3 2.726 180 63 361 133 31 180.0 163 14.3 10.561 160 125 328 61 32 165.8 5.

7 11.156 200 90 396 130 40 200.0 16.302 200 100 398 126 42 200.6 .0 147 18.2 25.166 180 125 361 97 33 180.2 3.4 18.2 25.4 22.067 180 110 367 105 52 180.2 15.8 3.5 4.0 4.222 200 63 395 153 40 200.3.0 161 16.4 22.2 24.0 162 18.1 6.8 11.0 165 16.0 166 18.0 10.9 5.

2 25.830 225 75 225 90 450 153 40 225.3 14.014 225 125 456 144 .4 18.0 167 18.0 173 20.8 11.0 6.2 27.030 225 110 448 148 38 225.6 22.0 170 20.4 4.6 4.0 10.5 8.0 16.0 17.6 4.520 200 160 401 101 40 200.10.314 200 125 400 118 63 200.5 26.0 185 18.2 13.5 25.2 6.

3 10.883 Guler pentru flanşe Dn (mm) D3 (mm) D4 (mm) z (mm) h4 (mm) PN 6 PN 10 s (mm) h1 (mm) .220 225 160 451 124 64 225.8 28.5 28.8 30.5 28.0 7.8 5.6 21.0 199 20.4 19.4 14.6 22.0 181 20.6 14.389 250 110 450 138 38 225.000 250 160 453 121 61 225.45 225.5 11.0 16.0 8.0 192 22.0 214 22.3 6.

175 5. (kg/buc) s (mm) h1 (mm) Greut.125 63 75 102 117±3 77±3 3.0 7 0.0 9 0. (kg/buc) 20 28 45 76±2 45±2 3.8 14 0.200 75 .7 11 0.025 25 33 58 78±2 42±2 3.6 12 0.040 32 40 68 78±2 45±2 3.060 40 50 78 97±3 63±3 3.Greut.8 14 0.090 50 61 88 98±3 67±3 4.0 10 0.

4 25 0.6 25 1.9 16 0.685 180 180 212 179±4 .510 10.645 11.660 125 132 158 179±4 119±3 7.980 160 175 212 179±4 123±4 9.0 18 0.6 18 0.4 25 0.240 90 105 138 136±3 100±3 5.260 6.2 17 0.145 14.89 122 125±3 85±3 4.5 16 0.5 25 1.350 8.470 110 125 158 136±3 99± 6.4 17 1.

025 18.20 20.4 32 2.950 225 235 268 179±4 128±4 13.870 200 232 268 179±4 119±4 11.7 30 1.9 32 2.205 6.2 32 2.080 Reducţie (Pn 6 şi Pn 10) – şi pentru sudură cu electromufă Dn (mm) Dn2 (mm) l1 (mm) l2 (mm) L (mm) PN 6 PN 10 s1 (mm) s2 (mm) Greut.125±4 10. (kg/buc) 25 20 39±2 40±2 85±4 - . (kg/buc) s1 (mm) s2 (mm) Greut.5 32 3.4 30 1.

0 3.0 3.035 40 32 49±3 45±2 102±5 3.034 40 25 49±3 49±2 100±5 3.3.7 3.0 0.0 0.038 .0 0.0 0.016 32 20 45±2 38±2 92±4 3.0 0.7 3.0 0.0 3.7 3.022 32 25 45±2 49±2 90±4 3.025 40 20 49±3 38±2 101±5 3.

0 0.0 0.6 3.6 3.6 3.055 50 32 57±3 46±2 117±5 4.065 50 40 57±3 51±2 122±5 4.0 0.8 3.070 63 32 59±3 46±2 135±5 5.105 63 50 .50 25 57±3 46±2 120±5 4.7 0.7 0.8 3.100 63 40 59±3 49±3 126±6 5.

195 6.4 4.6 0.190 90 63 73±3 59±3 155±6 5.2 5.165 75 63 64±3 59±3 145±6 4.0 0.130 6.5 3.6 0.8 0.290 110 63 82±3 50±3 176±6 .63±3 57±3 145±6 5.8 0.8 0.260 90 75 73±3 64±3 160±6 5.2 5.130 6.4 3.175 8.8 4.9 5.5 0.5 3.130 75 50 64±3 54±3 145±6 4.9 4.8 0.9 0.

430 110 90 79±3 73±3 176±6 6.8 0.6 5.6 0.570 125 90 87±4 73±3 187±7 7.470 11.6 3.320 10.650 125 110 88±4 80±3 189±7 7.4 8.6.3 7.290 10.4 0.4 3.0 5.4 5.4 0.2 0.8 0.2 0.720 140 125 94±4 93±3 211±7 8.4 0.0 8.4 5.670 .410 11.8 0.4 10.8 0.0 0.370 11.500 125 63 87±4 59±3 187±7 7.4 6.

5 7.770 14.840 14.700 14.3 0.4 0.165 160 125 95±4 90±4 226±7 9.790 .6 8.6 12.360 180 125 130±5 91±4 264±8 10.6 11.8 1.12.5 6.040 160 110 95±4 83±3 220±7 9.4 0.830 14.0 1.300 160 140 100±4 95±4 225±7 9.2 1.4 11.7 7.6 0.8 11.5 8.4 1.5 5.4 1.4 1.970 160 90 100±4 72±3 217±7 9.4 0.230 16.6 10.

910 20. (kg/buc) s1 (mm) s2 (mm) Greut.0 .018 32 25 58+2 40-2 116+5 3.9 9.6 2.5 14.4 9.5 1.0 3.200 160 102±5 97±4 216±8 11. (kg/buc) 25 20 52+2 38+2 103+5 3.450 18.6 2.260 225 160 128±5 97±4 264±8 13.5 1.890 Reducţie excentrică (Pn 6 şi Pn 10) – şi pentru sudură cu electromufă Dn1 (mm) Dn2 (mm) l1 (mm) l2 (mm) L (mm) PN 6 PN 10 s1 (mm) s2 (mm) Greut.0 3.2 14.0 0.

6 0.8 3.8 2.0 0.150 75 50 84-3 57+3 .080 40 40 72+3 49+3 156+6 4.7 0.020 40 32 62+2 45+2 128+5 3.6 3.0 0.7 0.7 3.0 3.9 0.8 4.0.120 63 40 78+3 49+3 178+6 5.100 5.045 50 32 72+3 45+2 156+6 4.085 63 32 78+3 45+2 178+6 5.0 0.140 63 50 78+3 57+3 178+5 3.6 3.

260 8.4 4.9 0.170 6.8 0.2 5.240 8.4 .390 10.5 0.4 3.570 110 90 102+5 102+5 246+8 6.6 5.5 3.9 0.140 6.6 3.8 0.250 90 63 94+4 63+3 220+7 5.8 0.8 0.9 4.360 90 75 94+4 70+3 220+7 5.3 6.8 0.6 0.9 5.0 5.210 75 63 84+3 63+3 197+7 4.5 2.197+7 4.390 110 63 102+5 63+3 246+8 6.8 0.

0 0.8 11.927 140 125 114+5 62+4 285+9 8.820 12.762 125 90 106+5 79+3 265+8 7.4 5.2 0.2 .3 7.601 11.8 0.820 14.4 6.4 1.650 125 63 106+5 63+3 265+8 7.6 0.8 0.838 125 110 106+5 87-4 265+8 7.4 8.4 10.4 5.4 0.0 8.6 8.4 3.2 0.542 11.440 10.4 0.4 0.5 5.494 11.265 160 90 120+5 79+3 310+10 9.0.

6 12.4 1.1.073 180 125 134+5 92+4 350+10 10.6 11.5 8.7 7.4 1.3 1.6 10.8 2.4 11.500 160 125 120+5 92+4 310+10 9.000 180 90 134+5 79+3 350+10 10.5 7.4 8.269 180 .4 1.220 160 110 120-5 87+3 310+10 9.4 1.2 2.000 14.5 6.0 1.6 1.468 16.7 5.4 2.750 160 140 120+5 97+4 310+10 9.350 14.343 16.200 14.

9 10.6 3.694 20.6 2.5 2.153 225 180 155+5 110+5 405+10 13.369 225 200 155+5 117+5 .212 18.2 16.076 18.7 2.562 200 160 141+5 103+5 375+10 11.4 14.160 134+5 103+5 350+10 10.4 10.9 9.5 2.7 2.5 16.196 200 180 141+5 110+5 375+10 11.4 4.831 20.410 225 160 155+5 103+5 405+10 13.2 14.655 16.4 3.4 9.5 14.5 1.7 9.6 4.

5 6.9 7.5 11.5 22.4 4.337 280 250 192+7 150+6 474+12 15.623 250 225 183+7 125+6 445+12 14.405+10 13.099 22.2 13. (kg/buc) .542 Capac (Pn 6 şi 10) – şi pentru sudură cu electromufă Dn (mm) z (mm) l3 (mm) PN 6 PN 10 s (mm) Greut.2 4.9 14.8 20.9 3.9 15.8 8.269 28.7 25.5 18.422 25.066 20.2 5.4 11.368 315 280 198+7 160+7 504+12 17.

4 0.070 5.8 0.0 0.011 32 55±2 45±2 3.2 0.7 0.053 63 82±3 63±3 3.016 40 63±3 50±3 3.097 90 105±3 83±3 5.6 0.170 8.008 25 48±2 40±2 3.8 0. (kg/buc) 20 46±2 40±2 3.260 110 122±3 91±3 .0 0.030 50 71±3 55±3 4.0 0.s (mm) Greut.

060 225 206±4 135±4 13.5 3.065 180 186±4 137±4 10.390 11.070 16.750 14.0 0.270 10. (kg/buc) 20 2.5 0.000 Piesă de racordare cu filet exterior (Pn 10) Dn (mm) s (mm) l (mm) l1 (mm) l2 (mm) D (mm) Greut.6.360 18.6 0.7 1.2 2.5 46±2 .6 1.430 125 133±4 98±4 7.965 20.4 0.9 1.4 1.620 160 151±4 103±4 9.4 0.4 1.675 200 179±4 120±4 11.

6 74±2 32±1 29±1 55±1.5 0.025 40 3.012 32 3.5 0.19±1 18±1 22±1.062 63 5.5 0.7 52±2 23±1 20±1 27±1. (kg/buc) .0 61±2 28±1 24±1 36±1.091 Piesă de racordare cu filet interior (Pn 10) Dn (mm) s (mm) l (mm) l1 (mm) l2 (mm) D (mm) Greut.5 0.5 0.7 66±2 29±1 26±1 46±1.038 50 4.007 25 2.5 0.8 79±2 35±1 31±1 65±1.

014 25 2.5 0.5 46±2 25±1 12±1 32±1.5 0.0 60±2 33±1 17±1 45±1.100 63 5.5 0.5 0.20 2.6 74±2 38±1 24±1 66±1.5 0.7 51±2 27±1 14±1 41±1.025 32 3.057 50 4.163 Racord olandez Dn (mm) s (mm) l (mm) l1 (mm) Dm (mm) b .7 65±2 31±1 21±1 54±1.8 77±2 40±1 26±1 86±1.5 0.038 40 3.

(kg/buc) 20 2.7 110±2.7 122±1 21±1 74±1 39±1 0.384 c) Fitinguri pentru sudare prin electrofuziune Mufă (Pn 6 şi Pn 10) Dn (mm) PN 6 PN 10 .0 17±1 54±1 36±1 0.0 19±1 48±1 34±1 0.298 63 5.096 32 3.(mm) Greut.0 116±2.5 104±2.0 23±1 102±1 47±1 0.122 40 3.8 135±2.6 130±2.166 50 4.073 25 2.0 23±1 84±1 43±1 0.0 22±1 61±1 37±1 0.

400 .400 125 156 123 0.580 160 190 136 0. (kg/buc) D (mm) z (mm) Greut.De (mm) z (mm) Greut.075 63 83 82 0. (kg/buc) 20 32 48 0.030 40 55 61 0.260 110 137 110 0.050 50 69 69 0.020 25 37 53 0.930 190 136 1.125 90 113 100 0.025 32 44 58 0.

540 225 270 163 2.710 200 243 153 1.450 286 163 3.800 257 153 2.180 in 224 146 1.330 Colier de priză electrosudabil d – d1 g z de străpungere h H l l1 G 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40-20 210 70 14 31 81 105 34 “ 63-20 360 .

92 16 47 112 120 41 1” 63-25 380 90 16 47 112 120 39 1” 63-32 380 100 16 47 111 120 44 1” 63-40 830 130 35 103 221 130 49 2” 63-50 880 140 35 193 221 130 54 2” 63-63 880 140 35 103 221 130 59 2” 75-32 960 130 35 108 .

226 130 44 2” 75-40 960 130 35 108 226 130 49 2” 75-50 1000 140 35 108 226 130 54 2” 75-63 1020 140 35 108 226 130 59 2” 90-20 500 95 16 63 126 120 34 1” 90-25 500 95 16 63 126 120 39 1” 90-32 520 150 16 63 126 120 44 .

1” 90-40 980 130 35 116 234 130 49 2” 90-50 1000 140 35 116 234 130 54 2” 90-63 1000 140 35 116 234 130 59 2” 110-20 650 97 16 74 136 120 41 1” 110-25 650 95 16 74 136 120 39 1” 110-32 660 110 16 74 136 120 44 1” 110-40 .

970 125 30 77 182 120 49 2” 110-50 970 140 30 77 182 120 54 2” 110-63 1030 140 30 77 182 120 59 2” 110-63 1235 140 35 126 244 130 59 2” 125-20 720 95 16 80 144 120 34 1” 125-25 720 100 16 80 144 120 39 1” 125-32 740 105 16 .

80 122 120 44 1” 125-40 980 130 35 133 251 130 49 2” 125-50 1000 140 35 133 251 130 54 2” 125-63 1110 125 30 85 191 130 59 2” 160-20 890 110 16 97 161 130 34 1” 160-25 900 110 16 97 161 130 39 1” 160-32 1230 140 30 100 207 130 .

44 2” 160-40 1230 140 30 100 207 130 49 2” 160-50 1460 140 35 151 269 130 54 2” 160-63 1460 140 35 151 269 130 59 2” 180-32 1550 130 35 161 279 130 44 2” 180-40 1550 130 35 161 279 130 49 2” 180-50 1570 140 35 161 279 130 54 2” .

180-63 1570 140 35 161 279 130 59 2” 200-32 1680 130 35 171 289 130 44 2” 200-40 1680 130 35 171 289 130 48 2” 200-50 1700 140 35 171 289 130 54 2” 200-63 1700 140 35 171 289 130 59 2” 225-32 1880 130 35 184 302 140 44 2” 225-40 1880 130 .

35 184 302 140 49 2” 225-50 1900 140 35 184 302 140 54 2” 225-63 1900 140 35 184 302 140 59 2” 250-32 2110 130 35 196 314 140 44 2” 250-40 2110 130 35 196 314 140 49 2” 250-50 2110 130 35 196 314 140 54 2” 250-63 2110 130 35 196 314 .

140 59 2”

Anexa 3.B.1. CARACTERISTICI DIMENSIONALE ALE TUBURILOR DIN POLIETILENĂ CONF. NORMEI “DIN 19560”

Tub Mufă Dn S a LT De D1 S1 Lb 32 1,8 15o 150 250 500 750 1000 1500 2000 3000 43 32,3 1,6 46,5 40 1,8 15o 150 250 500 750 1000 1500 2000 3000 54 40,3 1,6 52 50 1,8 15o 150 250 500

750 1000 1500 2000 3000 64 50,3 4,6 52 75 1,9 15o 150 250 500 750 1000 1500 2000 3000 89 75,4 1,7 54 100 2,7 15o 150 250 500 750 1000 1500 2000 3000 128 110,4 2,4 65 125 3,1 15o 150 250 500 750 1000 1500 2000 3000 145 125,4 2,8 67 160 3,9 15o 150 250

500 750 1000 1500 2000 3000 174,3 164,5 3,6 100

Garnitură cu inel de protecţie Dn D h s 32 39,8 4,6 6,1 40 51,9 6,7 7,1 50 61,9 6,7 7,1 75 86,9 6,7 7,1 110 123,2 7,4 9,1 125 140,2 8,6 10,1 160 177,2 9,6 11,1

Anexa 3.B.2. CARACTERISTICI DIMENSIONALE ŞI GREUTĂŢILE PIESELOR FASONATE DIN POLIPROPILENĂ

Curbă f Dn & f Dn & f Dn & 32 15o 50 45o 110 80o 32 30o 50 67o 30 110 87o 30 32 45o 50 80o 125 15o 32 67o 30 50 87o 30 125 30o 32 80o 75 15o 125 45o 32 87o 30 75 30o 125 67o 30 40 15o 75 45o 125 80o 40 30o 75 .

67o 30 125 87o 30 40 45o 75 80o 160 15o 40 67o 30 75 87o 30 160 30o 40 80o 110 15o 160 45o 40 87o 30 110 30o 160 67o 30 50 15o 110 45o 160 80o 50 30o 110 67o 30 160 87o 30 Ramificaţie f Dn Dn f Dn Dn f Dn Dn 32/32 45o 50/50 .

67o 30 110/110 87o 30 32/32 67o 30 50/50 87o 30 125/125 45o 32/32 87o 30 75/75 45o 125/125 67o 30 40/40 45o 75/75 67o 30 125/125 87o 30 40/40 67o 30 75/75 87o 30 160/160 45o 40/40 87o 30 110/110 45o 160/160 67o 30 50/50 45o 110/110 67o 30 160/160 87o 30 Ramificaţie cu reducere f Dn1 Dn2 f Dn1 Dn2 40 32 45o 110 75 .

45o 40 42 67o 30 110 75 67o 30 40 32 87o 30 110 75 87o 30 50 40 45o 125 50 45o 50 40 67o 30 125 50 67o 30 50 40 87o 30 125 50 87o 30 75 40 45o 125 75 45o 75 40 67o 30 125 75 67o 30 75 40 87o 30 125 75 87o 30 75 50 45o 125 110 .

45o 75 50 67o 30 125 110 67o 30 75 50 87o 30 125 110 87o 30 110 40 45o 160 110 45o 110 40 67o 30 160 110 67o 30 110 40 87o 30 160 110 87o 30 110 40 45o 160 125 45o 110 50 67o 30 160 125 67o 30 110 50 87o 30 160 125 87o 30 Reducţie excentrică Curbă Gură de curăţire .

5 24-32 40 53.f Dn Dn1 40 32 50 32 50 40 75 40 75 50 110 50 110 75 125 75 125 110 160 110 160 125 f Dn Dn1 Dn2 32 46 24-32 40 46 24-32 40 46 36-40 40 53.5 36-40 50 53.5 .

24-32 50 53.5 36-40 50 60 46-55 f Dn 50 75 110 125 160 Adaptor excentric Reducţie Capac f Dn/Dn1 40/50 32/40 f Dn/Dn 40/32 50/40 f Dn 40 50 75 110 125 160 Curbă orientabilă de la 87o la 0o cu colier de fixare şi 0 – Ring Idem cu 2 îmbinări cu garnitură Ramificaţie orientabilă de la 45o la 0o cu colier de fixare f Dn .

50 75 f Dn 50 75 f Dn f Dn 50 50 75 50 75 75 110 75 Racord pentru îmbinare cu fantă.cu garnitură Racord pentru îmbinare cu tub metalic. cu garnitură Curbă pentru WC cu garnitură fD D1 L 50 72 151 75 92 148 110 124 160 125 151 184 D1/D2 32 32/40 40 50 .

fD a L 110 90 230 110 45 230 110 22 230 Sifon WC turcesc cu ieşire orizont. Sifon WC turcesc cu ieşire la 45o Sifon WC “Firenze” Dn 110 Dn 110 fD 50 75 110 125 Curbă de îmbinare PP cu OVC cu 0 – ring Garnitură de la curbe pentru WC f Dn Dn1 & 110 100 15o 110 100 30o 110 100 45o .

Reactivul Temp (oC) Timp Variaţia greutăţii (%) Notă Utilizare COMPUŞI ANORGANICI Acid boric 100 30 +0.100 100 67o 110 100 87o 30 110 110 15o 110 110 30o 110 110 45o 110 110 67o 110 110 87o 30 f Dn 120 [top] ANEXA 4 REZISTENŢA CHIMICĂ A ŢEVILOR ŞI FITINGURILOR DIN PP FAŢĂ DE UNELE PRODUSE INDUSTRIALE.028 nealterat da Acid clorhidric 36% 22 .

descompus nu Acid cromic 2N 22 30 +0.D.N. da Acid fosforic 22 90 0. rez. da Acid clorhidric 36% 80 10 +0.N.C. da Acid fosforic 80 30 nulă uşor maro .5 uşor opac . da Acid clorosulfonic 22 10 N. da Acid fosforic 30% 100 . da Acid cromic 2N 60 180 +3.5 uşor maro .2 nealterat da Acid cromic 2N 60 30 +0.N.N.C.1 uşor maro .C.C.N.2 uşor maro .90 +0.C. Acid fluorhidric 22 90 +0.N.C.17 uşor maro .N.C.9 uşor maro .

descompus nu Acid nitric 68% 22 30 +1.1 nealterat da Acid sulfuric 50% 100 .0.30 .1 galben nu Acid sulfuric 50% 22 90 nulă nealterat da Acid sulfuric 50% 80 10 +0.C.N. da Acid nitric 68% 80 10 N.C.0. descompus nu Acid nitric (vapori) 22 30 .0.N.D.4 galben . da Acid nitric 50% 80 10 N.074 nealterat da Acid fosforic 60% 100 30 .0 galben .D.126 nealterat da Acid nitric 30% 22 90 +0.

14 nealterat da Acid sulfuric 98% 80 10 +0.065 nealterat da Apă oxigenată 30% 22 90 nulă uşor galben .5 coşcovire superficială neagră nu Apă distilată 100 30 +0.C.N.3 uşor maro şi coroziv nu Acid sulfuric 98% 100 20 +3. Amoniac 15% 22 30 nulă nealterat da Amoniac 30% 22 180 +0.C. rez.25 maro da Acid sulfuric 98% 22 90 +0.20 +0.5 nealterat da Nitrat de argint sol 20% 22 . da Apă oxigenată 30% 80 10 nulă uşor galben .N.

da Clorură de magneziu.C.C.031 galben .N. da Bicromat de potasiu 10% în H2SO4 1 : 1a 80 10 .C.052 nealterat da Clorură de calciu sol.30 nulă maro da Borax soluţie saturată 100 30 +0. 50% 22 30 nulă nealterat da Clorură de fier FeCl2 100 30 +0.N.064 galben închis Carbonat de calciu soluţie saturată 100 30 +0. soluţie saturată 100 30 +0. da Iod.N.6 uşor maro . descompus după 5 ore nu Bicromat de potasiu.D.005 galben închis . 10% în H2SO4 1 : 1 22 90 +0. sol. 50% KI 22 30 nulă maro .C.N. da Oleum 10% 22 N.

.C.20 coroziv nu Bromat de potasiu.100 galben intens .2. soluţie saturată 100 30 .N.C. da Bicarbonat de sodiu. da Cromat de potasiu 100 30 .N. sol.0.N. da Clorură de potasiu. soluţie saturată 100 30 . soluţie saturată 100 30 .3 nealterat da Nitrat de cupru.N. soluţie saturată 100 30 .288 nealterat da Bicarbonat de sodiu.0.N. soluţie saturată 100 30 .C.C.113 galben intens .0.0. da Hidrat de potasiu soluţie 54% 20 30 nulă nealterat da Hidrat de potasiu soluţie 54% 60 30 +1. saturată 100 30 .174 galben intens .094 galben . da Bromură de potasiu.0.C.0.05 galben .

da Hidrat de sodiu.01 nealterat .C. da Hidrat de sodiu. soluţie saturată 22 30 nulă nealterat da Carbonat de sodiu.01 nealterat . soluţie saturată 80 30 nulă nealterat da Fosfat de sodiu.+0. 20% 60 30 +0.100 striuri superficiale maro da Carbonat de sodiu. sol. soluţie saturată 100 30 . soluţie saturată 22 90 nulă nealterat da Clorură de sodiu.C. 30% 80 30 . 20% 23 30 +0. sol.0.N. sol.C. da Hidrat de sodiu. da Hidrat de sodiu.C. sol.N.N.N.2 galben .375 galben închis . 30% 22 90 +0. soluţie saturată 80 30 nulă nealterat da Clorură de sodiu.

+0,2 galben - N.C. da Hipoclorit de sodiu 13% 22 90 +0,75 uşor galben- N.C. da Hipoclorit de sodiu 13% 80 10 +1 uşor galben- N.C. da Sulfat de sodiu 40% 22 30 nulă nealterat da Sulfat de sodiu 40% 80 30 nulă nealterat da Sulfat de sodiu, soluţie saturată 100 30 - 0,093 galben - N.C. da Clorură de zinc, sol. 20% 100 30 +0,19 nealterat da H2SO4 + HCl = 1 : 1 22 10 +0,12 N.C. da H2SO4 + HCl = 1 : 1 22 30 +0,18 N.C. da H2SO4 + HCl = 1 : 1 22 90

+0,40 galben - N.C. da H2SO4 + HF = 1 : 1 22 10 +0,22 galben - N.C. da H2SO4 + HF = 1 : 1 22 30 +0,17 galben - N.C. da H2SO4 + HF = 1 : 1 22 90 +0,30 galben - N.C. da H2SO4 + HNO3 = 1 : 1 22 10 +0,53 galben - N.C. da H2SO4 + HNO3 = 1 : 1 22 30 +0,74 galben - N.C. da H2SO4 + HNO3 = 1 : 1 22 90 +1,05 galben - N.C. da HCl + HF = 1 : 1 22 10 +0,15 galben - N.C. HCl + HF = 1 : 1 22 30 +0,24 galben - N.C. da HCl + HF = 1 : 1 22 90 +0,44

galben - N.C. da HCl + HNO3 = 1 : 1 22 10 +1,36 galben - N.C. da HCl + HNO3 = 1 : 1 22 30 +1,39 galben - N.C. da HCl + HNO3 = 1 : 1 22 90 +3,77 galben - N.C. da HF + HNO3 = 1 : 1 22 10 +0,21 galben - N.C. da HF + HNO3 = 1 : 1 22 30 +0,24 galben - N.C. HF + HNO3 1 : 1 22 90 +0,55 galben - N.C. da COMPUŞI ORGANICI Acetonă 22 20 +2,20 uşor umflat da Acetonă 22 90 +8 umflat nu Acetofenonă 22 30

643 nealterat da Acid acetic 50% 22 30 nulă nealterat da Acid acetic 50% 80 30 +0. da Acid formic 85% 22 30 .C.N.658 coşcovire nu Acid acetic 30% 100 30 +0.N.. nu Acid acetic glacial 100 30 +0.5 maroniu .C. mec.5 opacizare uşoară . da Acid acetic glacial 80 10 +2.416 opacizare uşoară .C.N.8 uşor umflat da Acid acetic glacial 22 90 +1.4 opac. alterarea propr.N. da Acid acetic 70% 100 30 +0.+1.C.16 uşor umflat da Acetofenonă 60 30 +1.

Acid oxalic 30% 100 30 .4 nealterat da Acid oleic 22 30 +0. uşor umflat rez.1 nealterat da Acid oxalic 50% 60 30 .4 nealterat da Acid malic 60 180 +0.4 nealterat da Acid lactic 20% 60 180 +0.nulă nealterat da Acid lactic 20% 60 30 +0.0.2 nealterat da Acid oxalic 50% 22 30 +0.3 nealterat da Acid malic 22 180 +0.5 nealterat da Acid oleic 80 30 +5 întunecare.

5 nealterat da Acid oxalic 50% 60 180 +5.5 nealterat da Acid tricloracetic 22 30 +0.5 nealterat da Acid tricloracetic 22 30 +0.226 nealterat da Acid succinic 22 30 .0. Acid oxalic sol.+0.9 uşor întunecat rez Alchilbenzol 23 30 .3 nealterat da Acid succinic 60 30 .0.6 uşor umflat rez.5 nealterat da Acid tricloracetic 60 30 +2.1 nealterat da Acid succinic 60 180 +0. saturată 100 30 +0.

6 uşor umflat rez.35 nealterat da Alcool izopropilic 22 30 +0.+0.1 nealterat da Aldehidă formică 30% 22 30 +0.16 nealterat da Aldehidă izobutirică 22 90 +4.2 nealterat da Alcool butilic 22 90 +0.01 nealterat da Alchilbenzol 50 50 +2.3 uşor umflat rez Alcool etilic 22 30 +0. Anilină pură 22 30 .2 nealterat da Alcool metilic 60 30 +0.2 nealterat da Alcool metilic 22 30 +0.

9 uşor umflat rez.2 umflat nu Acetat de butil 22 30 +3.3 umflat nu Clorură de benzil 22 30 +5.7 nealterat da Ftalat de butil 22 30 +0.3 uşor umflat rez. Ftalat de butil 80 90 +4.2 nealterat da Sulfură de carbon 22 30 +4.6 umflat nu Tetraclorură de carbon 22 30 .+0.5 nealterat da Anilină pură 60 30 +2.8 uşor umflat rez Benzol 22 90 +1. Benzină 22 30 +1.

5 uşor umflat rez.4 uşor umflat rez.7 umflat nu Dietanolamină 22 +0. Cloroform 22 30 +5.9 uşor umflat rez.2 nealterat da Ciclohexanol 60 10 +6 uşor umflat rez.15 nealterat da Dihexan 22 30 .0. Dicloretan 22 30 +8. Decalină 60 180 +2. Cloroform 60 180 complet umflat nu Decalină 60 30 +3.+3.5 umflat nu Ciclohexanol 22 30 .

+3,3 uşor umflat rez. Dihexan 80 30 complet umflat nu Normal heptan 22 30 +11 umflat nu Eter etilic 22 30 +8,5 umflat nu Acetat de etil 22 90 +4,9 uşor umflat rez. Clorură de etil 0 2 +10,1 umflat nu Fenol 22 90 +2 uşor umflat rez. Freon 0 90 - 0,09 nealterat da Glicerină 22 30 +0,2 nealterat da Etilenglicol 22 10

nulă nealterat da Sulfat de hidrazină 10% 22 60 nulă nealterat da Sulfat de hidrazină 10% 80 180 nulă nealterat da Clorură de metilen 60 60 +1,6 uşor umflat rez. Clorură de metilen 60 180 +2,2 uşor umflat rez. Nitrobenzol 22 30 +1,6 nealterat da Nitrobenzol 60 30 +2 nealterat da Ulei de in 22 90 nulă nealterat da Ulei de in 60 30 nulă nealterat da Vaselină lichidă 22 90

+0,5 nealterat da Vaselină lichidă 80 30 +8 umflat nu Mixtură naftenico- parafinică la 50oC, vâscozitate 8,5 Engler IW 72 22 90 +0,4 nealterat da Mixtură naftenico- parafinică la 50oC, vâscozitate 8,5 Engler IW 72 80 30 +6,6 opacizare, uşor umflat nu Ulei de parafină de 50oC, vâscozitate 12- 15 Engler IW 98- 100 22 90 nulă nealterat da Ulei de parafină de 50oC, vâscozitate 12- 15 Engler IW 98- 100 80 30 +0,51 opacizat, uşor umflat nu Ulei de transformator 22 90 +0,5 nealterat da Ulei de transformator 80 30 +8 umflat nu Piridină 22 10 +3,8 uşor umflat rez. Acetat de sodiu, sol. saturată 100 30

7 uşor umflat rez.5 uşor umflat nu Trementină 22 30 +9.6 umflat nu Tiofen 60 30 +0.0.5 umflat nu Trielină 22 30 .8 umflat nu Tetralină 60 180 +3.1 nealterat da Toluel 22 10 +11 umflat nu Trementină 60 30 +10. Tetralină 22 30 +8 umflat nu Tetralină 60 30 +3.133 nealterat da Tetrahidrofuran 22 30 +3..

+5 uşor umflat rez Trielină 60 30 .4 alterat nu p.Xilol 22 1 +11 umflat nu SUBSTANŢE ALIMENTARE Oţet 22 30 nulă nealterat da Apă potabilă 80 30 nulă nealterat da Apă potabilă 80 30 nulă nealterat da Bere 22 30 nulă nealterat da Lapte 22 30 nulă nealterat da Ulei de măsline 22 30 nulă nealterat da Ulei de măsline .5.

fără întrerupere şi uniform pentru a se evita supraîncălzirea locală a materialului şi a dispozitivelor de tăiere. 2.dispozitive speciale pentru şanfrenarea capetelor ţevilor (Fig.2.raşpile late şi semirotunde pentru lemn. ajustarea şi finisarea suprafeţelor tăiate se recomandă utilizarea următoarelor scule: . Pentru degroşarea.pânză abrazivă pentru şlefuire uscată. . . 1. N. Tăierea 2.3. .80 30 +3 opacizat da Vin 22 30 nulă nealterat da NOTĂ: N. 2). Se recomandă utilizarea următoarelor scule: . rez. nedeterminat.1.fierăstraie manuale pentru metale. . Tăierea se va efectua în mod continuu.C. Prelucrări mecanice 1.2.1. Suprafaţa prelucrată nu trebuie să prezinte fisuri care se pot amplifica ulterior până la apariţia de crăpături.polizoare electrice de banc. necoroziv . 1.dispozitive electrice de tăiere. .banc de lucru cu menghină de banc. Pilirea şi polizarea 3. 3. ceea ce poate provoca încălzirea sculelor prelucrătoare şi împiedică lucrul prin înmuierea materialului.cuţite şi răzuitoare triunghiulare (şabere). . La efectuarea operaţiilor de prelucrare mecanică a materialelor din PP se va ţine seamă de plasticitatea materialului la temperaturi relativ scăzute şi de coeficientul redus de transmitere a căldurii.1. Nu este permisă răcirea sculelor cu apă în timpul prelucrării.pile curente pentru metale.poate fi utilizat cu grijă [top] ANEXA 5 PRELUCRAREA MATERIALELOR DIN PP 1. .foarfeci şi cuţite pentru tăiat (Foto 1).D. . 2. . .

. .1.2.bormaşină manuală.3.temperatura de lucru a materialului va fi de 155oC. Un control practic al temperaturii potrivite pentru prelucrarea la cald se face prin observarea flexibilităţii ţevii care se va îndoi uşor sub propria greutate atunci când este ţinută de la un capăt.burghie pentru metal.încălzirea materialului trebuie să fie uniformă. fără arsuri. La polizare materialul nu se va apăsa puternic pe piatra de polizor pentru a nu se încălzi peste 80oC.4. cu cuţite reglabile.răcirea trebuie să fie rapidă. intensitatea sursei. distanţa de sursă etc. electrice sau cu gaze.1. Pentru găurire se vor folosi: . Găurirea 4. Este interzisă efectuarea filetării pereţilor ţevilor din PP. Încălzirea se va efectua numai în curentul de aer cald sau în calea radiaţiilor infraroşii.5% din lungimea iniţială. în mod uniform şi lent astfel încât să nu producă arderea materialelor. 4. La tăierea găurilor cu diametre mari se vor folosi burghie cu centrare. 6. Prelucrări prin deformare la cald 5. 5. variază de la caz la caz în funcţie de diametrul ţevii. 3.încălzirea se face numai pe porţiunea necesară prelucrării.2. Timpul de expunere a materialului pentru a fi încălzit la temperatura optimă atât la suprafaţă cât şi în adâncime. Pilirea se face cu trăsături lungi şi apăsare nu prea puternică pentru a nu se încălzi materialul şi a nu se îmbâcsi pilele. lămpi cu benzină.4.radianţi cu raze infraroşii. . becuri cu gaz prevăzute cu tuburi sau coşuri prelungitoare. La materiale cu grosimi mai mari de 10 mm în timpul găuririi se va scoate de mai multe ori burghiul din gaură pentru răcirea materialului.3. . 4.viteza de lucru la deformare să fie cât mai mare. 4.şablonul sau mulajul de formare se va îndepărta numai când materialul PP a atins temperatura de maximum +40oC. grosimea materialului. . Atât pilirea cât şi polizarea se vor efectua fără măsuri speciale de răcire. sculei aşchietoare şi evacuarea şpanului. 6. 6. La prelucrarea materialelor din PP prin deformare la cald se vor respecta următoarele reguli: .1.4. . Materialul nu se va încălzi în nici un caz la temperaturi depăşind +185oC deoarece devine prea plastic pentru a putea fi prelucrat în condiţii optime. 6.3. atât la suprafaţă cât şi în profunzime. . 4.2. . Încălzirea materialului 6. dacă se poate chiar pe şablonul sau mulajul de formare. . 3. .se va ţine seama la trasarea materialului tubular că prin încălzirea în vederea prelucrării acesta se scurtează cu 2.bormaşină electrică de mână sau de banc. Pentru încălzirea materialelor din PP se recomandă: .3.în cazuri excepţionale.

. Îndoirea ţevilor 7.se aşteaptă 3-10 secunde până când materialul ajunge la suprafaţă la temperatura de sudură. . . Raza de curbură minimă admisibilă va fi egală cu diametrul exterior al ţevii. 8.20 secunde.se introduc ţeava şi fitingul pe dornuri. . 8. Dispozitivul.se aşteaptă să se atingă temperatura de sudură prestabilită (atingerea temperaturii este semnalizată de termostat).se fixează ţevile şi fitingurile în dispozitivele de fixare. prezentat în fotografia 4. Sudarea materialelor din PP 8. . este prevăzut cu două suprafeţe încălzitoare teflonate şi cu sistem de fixare şi ghidare a ţevilor sau fitingurilor cu diametre mai mari de 50 mm. 7. Ţevile se deformează la cald (la diametrul de 32 mm şi mai mare ţevile se umplu cu nisip uscat).sudură tip “polifuziune" b) .1. b) Sudura tip “cap la cap" se realizează la îmbinările ţeavă cu fiting sau ţeavă cu ţeavă pentru diametrele mai mari de 50 cm şi pentru grosimi de perete peste 5 mm. .se menţine poziţia nemişcată timp de 15.3. Pentru îndoirea ţevilor din PP se recomandă utilizarea următoarelor scule şi dispozitive: . Se interzice efectuarea de reparaţii prin sudură cu aer cald şi electrod de adaos sau cu ultrasunete şi electrod de adaos la instalaţiile de alimentare cu apă şi de canalizare realizate cu ţevi şi fitinguri din PP. Dispozitivul este prevăzut cu dornuri încălzitoare teflonate pentru ţevi şi fitinguri cu diametrele de 16.50 mm. Metodologia de realizare a îmbinării este următoarea: .7.1.se scot ţeava şi fitingul de pe dornuri şi se introduc unul în celălalt în timp de maxim 3 secunde.sudură tip “electofuziune" a) Sudura tip “polifuziune" se realizează la îmbinări ţeavă în fiting cu ajutorul dispozitivului prezentat în fotografia 3. Temperatura optimă pentru realizarea îmbinării este de 285oC pentru ţevile şi fitingurile realizate din PPAS. .2.2.1.şabloane de lemn de diferite forme şi raze de curbură..sudură tip “cap la cap" c) . .dispozitivele de încălzire de la pct. . . Îmbinarea ţevilor şi fitingurilor se realizează prin următoarele sisteme: a) . Metodologia de realizare a îmbinării este următoarea: . 6.se montează dornurile necesare pe dispozitiv şi se reglează termostatul de 285oC. .se lasă îmbinarea să se răcească liber în atmosferă până la temperatura mediului ambiant.se curăţă şi îndreaptă capetele ţevilor sau fitingurilor cu dispozitivul de curăţat. 7.se reglează temperatura la termostatul dispozitivului şi se aşteaptă atingerea ei.vinclu de lemn.

c) Sudura tip “electrofuziune" se realizează la îmbinări ţeavă cu fiting prevăzut cu rezistenţă electrică (electrofiting) şi cu dispozitivul prezentat în fotografia 5.apoi se extrage tubul cca 1 cm de la capătul mufei.30 secunde. 9. această operaţie este necesară pentru a permite dilatarea tubului în interiorul mufei. .înfiletare .20 secunde.sistem REHAU . .sistem COMPACT . .1. exercitând o uşoară presiune. până la capătul mufei.se introduce tubul.se apropie capetele ţevilor şi fitingurilor de suprafeţele teflonate încălzite (oglinda) şi se presează uşor de acestea până la apariţia unei mici îngroşări a capătului ţevii. săpun lichid). Acest sistem de îmbinare se poate utiliza pentru întreaga gamă de diametre pentru care există “electrofitinguri" uzinate. Îmbinarea tuburilor din PP pentru canalizare.foto 6 .se taie extremitatea tubului la un unghi de cca 15o cu dispozitivul de şanfrenat (fig. care să nu atace garnitura de cauciuc (nu se vor folosi uleiuri sau grăsimi minerale). Metodologia de realizare a îmbinării este următoarea: .se lasă ţeava sau fitingul în contact cu suprafeţele încălzitoare încă 10. între ele sau cu piese fasonate se realizează cu inele din cauciuc pentru etanşare Metodologia de îmbinare este următoarea: .foto 8. .se depărtează capetele ţevilor sau fitingurilor de suprafeţele de încălzire şi se dă la o parte elementul încălzitor (oglinda).lipsa spaţiului pentru utilizarea dispozitivului “polifuziune" şi a “electrofitingurilor". Dispozitivul este prevăzut cu sistem automat de reglare a duratei de alimentare cu curent electric. .presare .se curăţă mufa în interior şi se verifică poziţia garniturii în interiorul mufei. . se aplică pe extremitatea exterioară a acestuia a unui lubrefiant (ex.se reglează dispozitivul la valoarea necesară în funcţie de diametrul ţevii.cu O-ring de cauciuc . 2).se anclaşează dispozitivul care îşi face ciclul. .. şi se alimentează dispozitivul de sudură.se reduce presiunea şi se aşteaptă răcirea îmbinării la nivelul de temperatură a mediului înconjurător după care se desfac ţevile şi fitingurile din dispozitivele de fixare. 10.pentru a uşura introducerea tubului în mufă. . . Se vor utiliza fitinguri metalice care vor realiza etanşare cu ţevile PP prin: . . .se decuplează cablurile de racordare ale dispozitivului şi se lasă să se răcească liber îmbinarea.necesitatea trecerii la metal şi lipsa fitingurilor PP/metal sau a fitingurilor din PP cu filet uzinat.se racordează cablurile de alimentare la bornele “electrofitingului".foto 7 . Îmbinarea ţevilor PP cu fitinguri metalice 9.se introduc cele două (trei la teuri) capete de ţeavă în fitingurile respective. 9. .se presează capetele încălzite ale ţevilor sau fitingurilor unul pe altul şi se menţin presate timp de 20. . . Îmbinarea ţevilor PP cu fitinguri metalice se va realiza în cazuri speciale: .2.

pentru a evita pătrunderea pământului sau mortarului în mufă care ar putea dăuna calităţii etanşării. în aceste condiţii garnitura nu mai asigură o etanşare perfectă. [top] .în cazul montării tuburilor în pământ sau în zidărie se va asigura protecţia mufelor cu cartn presat..se va evita dezaxările excesive ale tubului care se introduce în mufă. .