You are on page 1of 45

10.Infracţiunea de furt calificat-art.

209 Cod penal
Observaţii privind desfăşurarea şedinţei de judecată În cazul infracţiunii de furt calificat, prev. de art.208-209 Cod penal, desfăşurarea şedinţei de judecată nu comportă aspecte particulare. Trebuie însă menţionat faptul că, având în vedere limitele de pedeapsă prevăzute de textul de lege, în conformitate cu dispoziţiile art.171 alin.3 Cod de pr.pen, în cazul acestei infracţiuni asistenţa juridică este obligatorie, motiv pentru care, una dintre primele măsuri dispuse de instanţă la primirea dosarului este aceea de a emite adresă la Barou în vederea desemnării unui apărător din oficiu pentru inculpat( inculpaţi). Instanţa va dispune şi emiterea unei adrese către Inspectoratul judeţean de Poliţie, pentru înaintarea la dosarul cauzei a fişei de cazier judiciar a inculpatului. Totodată, având în vedere gravitatea acestei fapte, de cele mai multe ori inculpatul este judecat în stare de arest preventiv, fapt ce implică citarea acestuia la fiecare termen de judecată, în conformitate cu dispoziţiile art.291 alin.8 Cpp, precum prezenţa acestuia la fiecare termen de judecată, conform art.314 alin.1 Cpp. Prin urmare, dacă inculpatul este trimis în judecată în stare de arest preventiv, instanţa este datoare să verifice din oficiu, în Camera de Consiliu, legalitatea şi temeinicia arestării preventive, înainte de expirarea duratei acesteia, conform art.300¹Cpp. De asemenea, în conformitate cu dispoziţiile art.300²Cpp, în cursul judecăţii instanţa trebuie să verifice periodic, la interval de maxim 60 zile în cazul majorilor, legalitatea şi temeinicia măsurii arestării preventive, procedând potrivit art.160 ind.b Cpp. În cazul infracţiunii de furt calificat, instanţa este sesizată prin rechizitoriu, iar participarea procurorului este obligatorie, potrivit prevederilor art. 315 Cod de procedură penală Desfăşurarea efectivă a şedinţelor de judecată cuprinde următoarele etape: - Instanţa verifică regularitatea actului de sesizare, potrivit dispoziţiilor art. 300 Cod de procedură penală; - Până la citirea actului de sesizare partea vătămată se poate constitui parte civilă, dacă nu a procedat astfel în cursul urmăririi penale; - Inculpatul prezent este legitimat de către instanţă, în temeiul art. 323 Cod de procedură penală, cu respectarea datelor cu caracter personal; dacă inculpatul se află în stare de deţinere în prezenta cauză ori în altă cauză, legitimarea acestuia de către instanţă se face prin întrebarea acestuia cu privire la datele personale (data şi locul naşterii, numele părinţilor), instanţa confruntând datele oferite de către inculpat cu cele consemnate în rechizitoriu; - În situaţia în care inculpatul, deşi legal citat, nu se prezintă instanţa emite o adresă către Serviciul de Evidenţă Informatizată a Populaţie pentru a se comunica ultimul domiciliul al acestuia; în cazul în care inculpatul a fost citat la ultimul domiciliu care figurează în răspunsul

Serviciului de Evidenţă Informatizată a Populaţiei, instanţa emite o adresă Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor pentru a comunica dacă inculpatul se află încarcerat într-unul dintre penitenciare. - La primul termen cu procedură completă, dacă inculpatul este prezent, i se aduc la cunoştinţă, potrivit prevederilor art. 70 alin.2 Cod de procedură penală, drepturile sale procesuale, faptul că are dreptul să dea declaraţie în cauză, sau nu, că tot ceea ce declară poate fi folosit şi împotriva sa. De asemenea, instanţa aduce la cunoştinţă inculpatului că are obligaţia să încunoştinţeze despre orice schimbare de domiciliu, în caz contrar actele de procedură i se vor comunica la adresa indicată în dosar. - La acest moment, inculpatul este întrebat dacă înţelege să se prevaleze de dispoziţiile art.320¹Cod de procedură penală, în sensul recunoaşterii necondiţionate a săvârşirii faptelor reţinute prin actul de sesizare al instanţei şi a însuşirii întregului material probator administrat în faza de urmărire penală. - dacă inculpatul declară că doreşte să se prevaleze de aceste dispoziţii legale, instanţa va audia pe inculpat, în sensul consemnării poziţiei sale procesuale, urmând ca judecata să aibă loc numai pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, în cadrul acestei proceduri neputând fi administrate alte probe, cu excepţia înscrisurilor în circumstanţiere. - dacă inculpatul declară că nu doreşte să se prevaleze de aceste dispoziţii legale, instanţa procedează la judecare cauzei, conform procedurii de drept comun. De asemenea, dacă inculpatul se prevalează de dispoziţiile art.320¹ Cpp, dar nu este de acord cu pretenţiile civile ale părţii civile, instanţa va soluţiona latura penală a cauzei conform dispoziţiilor sus-menţionate şi va disjunge acţiunea civilă, urmând a fi format un nou dosar. Inculpatul aflat în stare de deţinere este ţinut descătuşat pe timpul judecării cauzei sale şi i se permite contactul cu apărătorul ales sau desemnat din oficiu; - Instanţa pune în discuţia contradictorie a părţilor şi reprezentantului Ministerului Public orice excepţie invocată sau cerere formulată de către una dintre părţi, procuror sau din oficiu; - Procurorul şi părţile pot renunţa la audierea martorilor propuşi şi încuviinţaţi de către instanţa, iar instanţa, în temeiul dispoziţiilor art. 329 Cod de procedură penală, poate lua act de această renunţare. - După administrarea probatoriului, dacă nu mai sunt alte cereri de formulat, instanţa constată terminată cercetarea judecătorească terminată şi acordă cuvântul pe fondul cauzei în ordinea stabilită prin art. 340 Cod de procedură penală: procuror, parte vătămată, parte civilă, parte responsabilă civilmente şi inculpat. În final, ultimul cuvânt îl are inculpatul .

1.Fişa dosarului
Dosar u.p. nr.25434/P/2010 Dosar instanţă fond nr. 30324/245/2010 FIŞA DOSARULUI DE URMĂRIRE PENALĂ 1.Nume inculpat şi datele de stare civilă - DUMITRIU IONEL, fiul lui Natural şi Mariana, nascut la data de 14.09.1991 in municipiul Iaşi, judetul Iaşi, domiciliat in localitatea PoduIloaiei, str. Zorilor, nr. 42, judetul Iaşi, in prezent detinut in Penitenciarul Iaşi (arestat preventiv in prezenta cauza penala), CNP 1910914226765, de cetatenie româna, stagiul militar nesatisfacut, studii - 4 clase, fara ocupatie, fara loc de munca, necasatorit, fara copii minori, cunoscut cu antecedente penale 2.Date privind actul de sesizare al instanţei - Rechizitoriul nr. 25434/P/2010 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi verificat sub aspectul legalităţii şi temeiniciei de către Primul Procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi, în temeiul art.264 alin.3 Cpp. Acţiunea penală a fost pusă în mişcare prin rechizitoriu 3.Infracţiunile pentru care a fost trimis în judecată – infracţiunea de furt calificat, prevăzută de dispoziţiile art.208 alin.1-209 alin.1 lit.a, g şi i Cod penal, cu aplicarea art.40 alin.1 Cod penal, art.41 alin.2 Cod penal şi art.75 alin.1 lit.c Cod penal. 4.Asistenţă juridică - în cursul u.p. inculpatul a beneficiat de asistenţă juridică din oficiu din partea doameni avocat Ciocan Noretta, conform delegaţiei nr. 7489/05.10.2010 emisă de Baroul Iaşi, în temeiul art.171 alin.2 Cpp. 5.Recidiva sau antecedente penala Conform fişei de cazier judiciar, inculpatul este cunoscut cu antecedente penale, fapta dedusă judecăţii fiind comisă în stare de pluralitate intermediară, în condiţiile art.40 Cp. 6.Date privind măsurile preventive - prin ordonanţa emisă de Poliţia Municipiului Iaşi- Biroul Cercetări Penale, la data de 09.09..2010, orele 10.50, s-a dispus reţinerea inculpatului Dumitriu Ionel pe o durată de 24 ore, începând cu data de 09.09.2010 orele 04.05 şi până la data de 10.09.2010 orele 04.05. - prin încheierea din data de 09.09.2010 a Judecătoriei Iaşi, dată în Camera de Consiliu ( filele 39-42 dosar u.p.), a fost admisă propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi de arestare preventivă a inculpatului pentru o durată de 29 zile, începând cu data de 09.09.2010 şi până la data de 07.10.2010 inclusiv, fiind emis, în acest sens, mandatul de arestare preventivă nr.142/U din data de 09.09.2010 ( fila 43 dosar u.p.,). Împotriva încheierii sus-menţionate, inculpatul Dumitriu Ionel a declarat, în termen legal, recurs, calea de atac fiind respinsă ca nefondată de instanţa de control judiciar, respectiv Tribunalul Iaşi, prin încheierea de şedinţă nr.175/ 13.09.2010 ( fila 44 dosar u.p.) . 7.Atitudinea procesuală a inculpatului în cursul urmăririi penale - inculpatul a recunoscut comiterea faptelor.

8.Procesul-verbal de prezentare a materialului de urmărire penală - Inculpatului i-a fost prezentat materialul de urmărire penală la data de 30.09.2010 de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tâlhărie, prev de art.211 alin.1 şi alin.2 ind.1 lit. bşi c Cod penal. 9.Începerea urmăririi penale - Începerea urmăririi penale s-a dispus prin Rezoluţia din data de 09.09.2010 emisă de Poliţia Municipiului Iaşi- Biroul Cercetări Penale. 10.Confirmarea urmăririi penale - S-a dispus prin Rezoluţia nr. 25434/P/2010 din data de 09.09.2010 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi 11.Date privind latura civilă - În cursul urmăririi penale,părţile vătămate Creţulescu Gheorghe, Cantea Ioana şi Roman Cristinel nu s-au constituit părţi civile în cauză. 12.Părţile din proces - Inculpat DUMITRIU IONEL domiciliat in localitatea Podu-Iloaiei, str. Zorilor, nr. 42, judetul Iaşi, in prezent detinut in Penitenciarul Iaşi - Părţi vătămate:- Creţulescu Gheorghe domiciliat in municipiul Iaşi, str. Pacurari, nr. 125 A, scara A, etajul 1, ap. 1, judetul Iaşi; - Cantea Ioana domiciliata in municipiul Iasi, str. Pacurari nr. 125, scara A, ap. 3, judetul Iasi ; - Roman Cristinel domiciliat in municipiul Iasi, str. Pacurari, nr. 125, scara B, parter, ap. 2, judetul Iaşi 13. Martor : Rusu Ion 14..SITUAŢIA DE FAPT- SINTEZĂ - În fapt, prin actul de sesizare al instanţei s-a reţinut, în esenţă, că în noaptea de 08/09.09.2010, inculpatul Dumitriu Ionel, însoţit fiind de făptuitorul minor Rusu Ion, în vârstă de 13 ani, în timp ce se deplasau pe strada Păcurari, ajungând în spatele blocului 125 B, au forţat şi distrus, cu ajutorul unui levier de metal, lacătele care asigurau uşile de acces în magaziile (boxele) părţilor vătămate Roman Cristinel şi Creţulescu Gheorghe. Totodată, cei doi au forţat şi lacătul de la uşa de acces în boxa părţii vătămate Cantea Ioana, fără a reuşi să-l smulgă din belciuge. - S-a mai reţinut, de asemenea, şi faptul că ulterior, inculpatul Dumitriu Ionel şi făptuitorul Rusu Ion au pătruns doar în boxa părţii vătămate Creţulescu Gheorghe, de unde au sustras mai multe scule electrice şi un cărucior, cauzând acesteia un prejudiciu în valoare de 500 lei. În timp ce inculpatul, însoţit de făptuitorul minor, se deplasau pe strada Păcurari, îndreptându-se spre locuinţa mamei inculpatului Dumitriu Ionel, având asupra lor bunurile încărcate în căruciorul însuşit pe nedrept, în jurul orelor 04.05, cei doi au fost surprinşi de o patrulă de poliţie din cadrul Poliţiei Municipiului Iaşi- Secţia a II a de Poliţie, ocazie cu care s-a procedat la legitimarea acestora, ulterior fiind conduşi la sediul secţiei de poliţie. FIŞĂ DOSAR- INSTANŢA DE FOND Activitatea la termenele de judecată şi motivul amânării:

depoziţia acestuia fiind consemnată în scris şi ataşată la dosar.În baza dispoziţiilor art. . poreclit „ Samir” 2. în baza art. 300 alin. ca fiind neântemeiată.2010. la data de 09. 142/U. ca fiind neântemeiată. . va fi audiat martorul din lucrări Rusu Ion şi se va discuta legalitatea şi temeinicia măsurii arestării preventive a inculpatului 3. prin apărător. la momentul luării acesteia. dar şi din oficiu.1. faptul că are dreptul să nu dea declaraţie în cauză. (1) din Codul de procedura penala.09. 1 din Codul de procedură penală.12. instanţa constată că a fost regulat sesizată. a măsurii arestării preventive dispuse împotriva inculpatului DUMITRIU IONEL. pentru când inculpatul va depune înscrisuri în circumstanţiere. ora 11:30. prin aparatorul sau desemnat din oficiu.10. verifică şi constată ca fiind legala şi temeinica măsura arestării preventive a inculpatului DUMITRIU IONEL. 300 indice 1 alin.Instanţa acordă cuvântul în vederea propunerii şi discutării probelor şi admite probele astfel cum au fost formulate de către inculpat. Termenul de judecată din data de 02. (2) din Codul procedură penală. faţă de concluziile reprezentantului Ministerului Public şi ale apărătorului inculpatului. Termenul de judecată din data de 05. tot ceea ce declară poate fi folosit şi împotriva sa.Acordă termen de judecată la data de 02. precum şi faptul că. 160 indice b alin.27130/245/2010 al Judecatoriei Iasi. prin aparatorul sau desemnat din oficiu. Instanţa procedează la audierea inculpatului.Instanţa. cu referire la art. 27130/245/2010 al Judecatoriei Iasi (mandatul de arestare preventiva nr. privind inlocuirea masurii arestarii preventive cu masura preventiva a obligarii inculpatului de a nu parasi localitatea. in dosarul nr.În baza dispozitiilor art. 300 indice 2 din Codul de procedură penală. . verifică din oficiu şi constată legalitatea şi temeinicia.12.În baza dispozitiilor art.verificarea legalităţii şi temeiniciei măsurii arestării preventive: .Respinge cererea formulata de catre inculpatul DUMITRIU IONEL.2010. în cazul în care doreşte să dea declaraţie. emis in dosarul nr.În baza dispozitiilor art. . privind inlocuirea masurii arestarii preventive cu masura preventiva a obligarii inculpatului de a nu parasi localitatea. . Termenul de judecată din data de 04. .2010 – Camera de Consiliu. poreclit „ Samir”. aduce la cunoştinţă inculpatului drepturile procesuale. . la data de 09. (1) din Codul de procedură penală.11.Amână judecarea cauzei pentru a se cita martorul din lucrări Rusu Ion.09. 70 alin. cu punere efectivă în executare.2010 : . (3) din Codul de procedură penală. . pe numele inculpatului).2010 . menţine starea de arest preventiv dispusă împotriva inculpatului DUMITRIU IONEL.2010. 300 indice 1 alin. cu mandat de aducere.Respinge cererea formulata de catre inculpatul DUMITRIU IONEL.

din care rezultă că. făcut în şedinţa publică. ... având în vedere înscrisurile depuse la dosarul cauzei.12. în prezent aflat în Penitenciarul Iaşi. 199 din Codul de procedură penală.... având un copil mic în îngrijire.. a fost ataşată copia sentinţei penale nr.. în prezenţa bunicii sale. S-a făcut referatul cauzei de către grefier..2010 lucrătorului de poliţie din cadrul Poliţiei oraşului Podu Iloaiei.. Procedura de citare este completă. care învederează instanţei că nepotul său are 13 ani şi nu a fost însoţit de mama acestuia. în stare de arest preventiv. judeţul Iaşi. preliminar şedinţei de judecată.. au fost înaintate relaţiile solicitate Inspectoratului Judeţean de Poliţie Iaşi... Ministerul Public a fost reprezentat prin PROCUROR –…………………………... Roman Cristinel şi Cantea Ioana. având ca obiect infracţiunea de „furt calificat” (art. numita Şerban Elena.. cu privire la datele de stare civilă ale lucrătorului de poliţie din cadrul Poliţiei oraşului Podu Iloaiei. sub prestare de jurământ. 30324/245/2010 ROMÂNIA JUDECĂTORIA IAŞI SECŢIA PENALĂ Şedinţa publică din 13 Ianuarie 2011 PREŞEDINTE –.. însoţită de un referat întocmit de Biroul Executări Penale. apărător desemnat din oficiu şi martorul Rusu Ion. Instanţa procedează la audierea martorului din lucrări Rusu Ion. lipsesc părţile vătămate.. judeţul Iaşi.... ÎNCHEIERE Pe rol fiind judecarea cauzei penale privind pe inculpatul Dumitriu Ionel şi pe părţile vătămate Creţulescu Gheorghe. Instanţa. depoziţia acestuia fiind consemnată în scris şi ataşată la dosar. 823/2010 pronunţată de Judecătoria Iaşi.... dispune scutirea de la plata amenzii aplicate la termenul de judecată din data de 02. judeţul Iaşi.p.. Se prezintă numita Şerban Elena. asistat de av. GREFIER – ……………………. se prezintă inculpatul Dumitriu Ionel. întâmpinare formulată de către Poliţia oraşului Podu Iloaiei.. 209 C.). Ciocan Noreta. în temeiul art. întrucât este la domiciliu.. bunica martorului Rusu Ion.REDACTAREA SENTINŢEI PENALE Dosar nr. La apelul nominal.

823/2010. Nemaifiind alte cereri de formulat. Reprezentantul Ministerului Public. iar la cercetarea judecătorească a declarat că a intrat într-o boxă. 41 alin. la momentul arestării sale preventive. precum şi raportat la împrejurarea că a implicat şi un minor la comiterea infracţiunii. cu aplicarea art. prin apărător. Reprezentantul Ministerului Public. revocarea suspendării executării pedepsei aplicate prin sentinţa penală nr. neachitat. În fapt. având în vedere numărul actelor materiale. art. g. instanţa constată terminată cercetarea judecătorească şi acordă cuvântul pe fondul cauzei. reprezentantul Ministerului Public şi apărătorul inculpatului învederează instanţei că nu formulează alte cereri. Situaţia de fapt a fost confirmată şi de declaraţiile martorului Rusu Ion. 41 alin. 1 lit. respectiv în termenul de încercare al unei condamnări în stare de minorat. în temeiul art. 2 Cod penal. Instanţa se va pronunţa odată cu fondul cu privire la cererea formulată de către inculpat. inculpatul a recunoscut că a pătruns în boxele părţilor vătămate. sustrăgând bunuri. 1 Cod penal. de art. 1 lit. a pătruns. Solicită aplicarea unei pedepse îndreptată spre minimul prevăzut de lege. Arată că din declaraţia martorului Rusu Ion a rezultat că a fost vorba de o intenţie spontană şi nu de o faptă premeditată. 88 Cod penal şi.c Cod penal. Instanţa pune în discuţie cererea formulată de către inculpat. solicită să se constate că părţile vătămate nu s-au constituit părţi civile în cauză şi să fie obligat inculpatul la plata cheltuielilor judiciare către stat. Solicită condamnarea inculpatului Dumitriu Ion. coroborate cu declaraţiile martorului Rusu Ion. având în vedere că din probatoriul administrat reiese că a fost comisă o singură faptă în dauna părţii vătămate Creţulescu Gheorghe. în temeiul art. 350 Cod procedură penală.a. privind schimbarea încadrării juridice a infracţiunii reţinute în sarcina inculpatului prin rechizitoriu. în magaziile a trei părţi vătămate. 40 alin. prin apărător. cu aplicarea art. în temeiul art. prin efracţie. Solicită respingerea cererii formulată de către inculpat. împreună cu un minor. 208 alin. la o pedeapsă cu detenţie şi să se constate că prezenta infracţiune a fost săvârşită în stare de pluralitate intermediară. 83 Cod penal.Interpelaţi fiind. Solicită a se avea în vedere că în declaraţia dată la urmărirea penală. având cuvântul. deducerea perioadei reţinerii şi arestării preventive. 75 alin. Apărătorul inculpatului solicită a se dispune schimbarea încadrării juridice a infracţiunii reţinute în sarcina inculpatului. Oficiu. 1 şi 81 Cod penal.2010. . solicită să se constate că încadrarea juridică reţinută prin actul de inculpare este cea corectă raportat la declaraţiile inculpatului date la urmărirea penală. 2 Cod penal şi art.09. menţinerea măsurii arestării preventive a inculpatului. 1 – 209 alin. privind schimbarea încadrării juridice a infracţiunii reţinute în sarcina inculpatului prin rechizitoriu. având cuvântul. s-a reţinut în sarcina inculpatului că în noaptea de 08/09. prev. Solicită. arată că inculpatul Dumitriu Ionel a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de „furt calificat”. 40 alin. i Cod penal. în sensul înlăturării art. prin apărător. De asemenea.

...Inculpatul Dumitriu Ionel. din lipsă de timp pentru deliberare.. Dezbaterile pe fondul cauzei au avut loc în şedinţa publică din data de 13... DOSAR NR.... La apelul nominal.p...30324/245/2010 ROMÂNIA JUDECĂTORIA IAŞI SECŢIA PENALĂ Şedinţa publică din 27 Ianuarie 2011 PREŞEDINTE – .... GREFIER – . instanţa a amânat pronunţarea pentru astăzi când.. având ca obiect infracţiunea de „furt calificat” (art... Din lipsă de timp pentru deliberare. I N S T A N T A. Preşedinte. DISPUNE: Amână pronunţarea cauzei la data de 27 Ianuarie 2011.. INSTANŢA ... arată că a spart o singură boxă şi lasă la aprecierea instanţei soluţia ce se va pronunţa.. lipsesc părţile... Ministerul Public a fost reprezentat prin PROCUROR – ………………………… SENTINŢA PENALĂ Nr..... 13 Ianuarie 2011....01.).... care face parte integrantă din prezenta când. Pronunţată în şedinţă publică astăzi... având cuvântul. Grefier.. Roman Cristinel şi Cantea Ioana... făcut în şedinţa publică.... Procedura de citare este completă... 308 Pe rol fiind pronunţarea în cauza penală privind pe inculpatul Dumitriu Ionel şi pe părţile vătămate Creţulescu Gheorghe..2011... 209 C... susţinerile părţilor fiind consemnate în încheierea de şedinţă din acea dată...

2 Cod penal şi art. prin actul de sesizare al instanţei s-a reţinut. orele 10. inculpatul Dumitriu Ionel şi făptuitorul Rusu Ion au pătruns doar în boxa părţii vătămate Creţulescu Gheorghe.Deliberând asupra cauzei penale de faţă. a inculpatului DUMITRIU IONEL. îndreptându-se spre locuinţa mamei inculpatului Dumitriu Ionel.1 lit. declaraţiile făptuitorului minor Rusu Ioan ( fila 20 dosar u. inculpatul Dumitriu Ionel.). prevăzută de dispoziţiile art. Situaţia de fapt reţinută prin rechizitoriu a fost stabilită pe baza următoarelor mijloace de probă: proces-verbal de constatare a infracţiunii flagrante (filele 7. ocazie cu care s-a procedat la legitimarea acestora.).a.75 alin. În fapt. fără a reuşi să-l smulgă din belciuge.p. 28-30 dosar u. de asemenea.09.9 dosar u.05. însoţit de planşă fotografică ( filele 18-25 din exemplarul scanat al dosarului de u. prin încheierea din data de 09.p. în timp ce se deplasau pe strada Păcurari. se deplasau pe strada Păcurari.09. Totodată. ulterior fiind conduşi la sediul secţiei de poliţie.10. ajungând în spatele blocului 125 B. inculpatul Dumitriu Ionel a recunoscut săvârşirea faptei reţinute în sarcina sa.05 şi până la data de 10.2010 a Judecătoriei Iaşi..p.p.05. descriind în mod amănunţit modul de desfăşurare a activităţii infracţionale. dovadă de ridicare a bunurilor sustrase de la inculpatul Dumitriu Ionel ( fila 12 dosar u.2010 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi.). În conformitate cu dispoziţiile art. a fost admisă .p. precum şi declaraţiile inculpatului Dumitriu Ionel (filele 22-25. de unde au sustras mai multe scule electrice şi un cărucior. Roman Cristinel (fila 15 dosar u. la data de 09. lacătele care asigurau uşile de acces în magaziile (boxele) părţilor vătămate Roman Cristinel şi Creţulescu Gheorghe.09. însoţit fiind de făptuitorul minor Rusu Ion. în jurul orelor 04. sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt calificat. cu ajutorul unui levier de metal. declaraţiile părţilor vătămate Creţulescu Gheorghe (fila 11 dosar u.41 alin.p. S-a mai reţinut.208 alin. în esenţă.p. Fiind audiat pe parcursul urmăririi penale.1-209 alin.c Cod penal. cauzând acesteia un prejudiciu în valoare de 500 lei. în vârstă de 13 ani. în stare de arest preventiv.). cei doi au fost surprinşi de o patrulă de poliţie din cadrul Poliţiei Municipiului Iaşi.1 lit.p. Ulterior. dovadă de predare către partea vătămată Creţulescu Gheorghe a bunurilor sustrase din patrimoniul acesteia (fila 13 dosar u. s-a dispus reţinerea inculpatului Dumitriu Ionel pe o durată de 24 ore. începând cu data de 09.Secţia a II a de Poliţie.2010 orele 04. În timp ce inculpatul. încadrându-se în sfera noţiunii de infracţiune flagrantă.40 alin. dată în Camera de Consiliu ( filele 39-42 dosar u. înregistrat pe rolul acestei instanţe sub numărul de mai sus.2010.50.Biroul Cercetări Penale. art.2010 orele 04.). însoţit de făptuitorul minor.). constată următoarele: Prin Rechizitoriul din data de 04. că în noaptea de 08/09. proces-verbal de cercetare la faţa locului. au forţat şi distrus.). având în vedere că infracţiunea săvârşită a fost descoperită imediat după comiterea acesteia.) şi Cantea Ioana (fila 16 dosar u. şi faptul că ulterior. s-a dispus trimiterea în judecată.). cu aplicarea art. prin ordonanţa emisă de Poliţia Municipiului Iaşi.2010.468 Cod de procedură penală. g şi i Cod penal. având asupra lor bunurile încărcate în căruciorul însuşit pe nedrept.1 Cod penal. cei doi au forţat şi lacătul de la uşa de acces în boxa părţii vătămate Cantea Ioana.09.p.p.09.).

prin apărătorul său desemnat din oficiu. din oficiu. calea de atac fiind respinsă ca nefondată de instanţa de control judiciar. cu această ocazie.2 din Codul de pr. în cauză. precizând.3 din Cpp fiind menţinută starea de arest preventiv dispusă faţă de inculpatul Dumitriu Ionel la data de 09.10. declaraţia dată fiind consemnată şi ataşată la dosarul cauzei ( fila 49 dosar fond).300 ind. în temeiul dispoziţiilor art. depunând însă la dosarul cauzei un înscris prin care a adus la cunoştinţa instanţei faptul că se află în imposibilitate de a se prezenta.1 Cpp . . inculpatul Dumitriu Ionel a declarat. instanţa. în temeiul art. Pe parcursul judecăţii. aceasta nu s-a prezentat în faţa instanţei de judecată. instanţa a verificat periodic.142/U din data de 09. că nu înţeleg să se constituie parte civilă în procesul penal ( filele 66 şi 67 dosar fond). în condiţiile art. constatând că a fost în mod legal sesizată. recurs.2010 a Tribunalului Iaşi-Secţia Penală-Arestări Preventive (fila 27 dosar fond). respectiv Tribunalul Iaşi. în termen legal. privind înlocuirea măsurii arestării preventive cu măsura preventivă a obligării inculpatului de a nu părăsi localitatea.). în acest sens. La primul termen de judecată din data de 04.p. ca fiind neîntemeiată. prin aceeaşi încheiere. respectiv proba testimonială cu martorul din lucrări Rusu Ion. menţinând succesiv starea de arest preventiv a acestuia. În cursul cercetării judecătoreşti instanţa a admis probele solicitate de inculpat.300 indice 1 alin.09. din motive medicale. Pe parcursul cercetării judecătoreşti. a fost respinsă cererea formulată de către inculpat. Împotriva acestei încheieri a declarat recurs inculpatul. De asemenea. prin apărătorul său desemnat din oficiu. a pus în discuţia părţilor regularitatea actului de sesizare . începând cu data de 09.09.09.160ind. în condiţii de oralitate şi contradictorialitate.) După înregistrarea dosarului pe rolul instanţei. precum şi proba cu înscrisuri în circumstanţiere. a procedat la audierea.1Cpp.2010 în Dosarul nr. fiind emis. instanţa a procedat la audierea părţilor vătămate Creţulescu Gheorghe şi Roman Cristinel. în temeiul art. totodată. ca fiind utile şi concludente pentru soluţionarea cauzei. În ceea ce o priveşte pe partea vătămată Cantea Ioana. prin încheierea de şedinţă nr.300 alin.70 alin. care au declarat.27130/245/2010 al Judecătoriei Iaşi.2 şi art.2010 . în temeiul dispoziţiilor art. Împotriva încheierii sus-menţionate. instanţa a verificat din oficiu şi a constatat legalitatea şi temeinicia măsurii arestării preventive luate anterior faţă de inculpat. prin încheierea din data de 05.300/1 alin.2010 ( fila 43 dosar u. la un interval de maxim 60 de zile. a acestuia.2010.2010 ( fila 44 dosar u.175/ 13. instanţa..pen.propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi de arestare preventivă a inculpatului pentru o durată de 29 zile. şi faptul că nu are nicio pretenţie civilă de la inculpatul Dumitriu Ionel (fila 48 dosar fond). legalitatea şi temeinicia măsurii arestării preventive luate faţă de inculpat.2010 inclusiv. calea de atac declarată fiind respinsă ca nefondată prin decizia penală nr.09.2010 şi până la data de 07.10. după ce a adus la cunoştinţa inculpatului drepturile sale procesuale.11. în condiţii de procedură completă şi asistenţă juridică asigurată.10. De asemenea.799 din data de 08. mandatul de arestare preventivă nr.b alin.1 Cpp..p.

Deşi instanţa a încuviinţat pentru inculpat proba cu înscrisuri în circumstanţiere.01.2011 la audierea martorului sus-menţionat. inculpatul a forţat. În cursul judecăţii. dar. inculpatul Dumitriu Ionel. cu ajutorul unui levier de metal. mergând la locuinţa mamei acestuia. însoţit de minorul Rusu Ion. însoţită de un referat întocmit de Biroul de Executări Penale. fără a reuşi însă să înlăture dispozitivul de închidere. inculpatul a forţat lacătul de la uşa de acces în boxa părţii vătămate Cantea Ioana. La solicitarea reprezentantului Ministerului Public. cu ajutorul minorului Rusu Ion. instanţa reţine următoarea situaţie de fapt: La data de 08. La ora 04. cu ajutorul aceluiaşi levier. găsit în apropierea locului faptei. oraşul său de domiciliu. şi lacătul de la uşa boxei aparţinând părţii vătămate Roman Cristinel. cu această ocazie luând hotărârea de a sustrage bunuri pentru a le vinde şi a face rost de bani.05. în spatele blocului 125 B. cauzând astfel părţii vătămate Creţulescu Gheorghe un prejudiciu în valoare de 500 lei. inculpatul Dumitriu Ionel a forţat şi distrus. numita Şerban Elena. au fost surprinşi de o patrulă de poliţie din cadrul Secţie II de Poliţie aflată în patrulare în zonă.procedând. reuşind să înlăture sistemul de închidere. lacătele care asigurau uşile de acces în magazia (boxa) părţii vătămate Creţulescu Gheorghe.10.823/17. în conformitate cu dispoziţiile art. ajungând pe strada Păcurari..7498 din data de 05.2010.00. având asupra lor bunurile sustrase. mai multe boxe aparţinând proprietarilor acelui imobil. cei doi au rămas până în jurul orelor 24. Coroborând probele administrate pe parcursul urmăririi penale şi al cercetării judecătoreşti.2010 emisă de Baroul Iaşi). judeţul Iaşi. inculpatul Dumitriu Ionel a beneficiat de asistenţă juridică obligatorie din partea doamnei avocat Ciocan Noretta ( delegaţie nr. ulterior plecând să se plimbe prin cartierul Păcurari.. la încărcarea bunurilor sustrase din boxa părţii vătămate Creţulescu Gheorghe în căruciorul însuşit fără drept din interiorul aceleiaşi boxe. în timp ce aceştia mergeau pe strada Păcurari. s-a deplasat din localitatea Podu-Iloaiei. în municipiul Iaşi. unde erau amplasate. a decis să spargă lacătul unei a treia boxe. acesta nu a înţeles să depună la dosarul cauzei niciun astfel de înscris menit să contureze profilul său moral. în exteriorul blocului. aceasta fiind depusă la dosarul cauzei.03. instanţa a dispus ataşarea sentinţei penale nr.09. beneficiind şi de ajutorul martorului Rusu Ion. au sustras mai multe scule electrice şi un cărucior. respectiv la filele 78-82 dosar fond. la termenul de judecată din data de 13. care domiciliază pe strada Păcurari nr. în prezenţa bunicii acestuia. inculpatul Dumitriu Ionel. cei doi deplasându-se spre locuinţa mamei inculpatului. În acest sens.2010 pronunţată de Judecătoria Iaşi. însoţit fiind de martorul minor Rusu Ion. judeţul Iaşi.. Pătrunzând în interiorul boxei.3 Cpp. Aici. întrucât în interiorul acesteia nu a găsit bunuri care să-l intereseze. depoziţia acestuia fiind consemnată şi ataşată la dosarul cauzei (fila . Ulterior. organele de ordine . În acest sens.dosar fond)..108.171 alin. Inculpatul Dumitriu Ionel a procedat în continuare. numita Corodeanu Mariana.

împreună cu martorul Rusu Ion. rindea electrică. fiindu-i sustrase o serie de bunuri. în vederea continuării cercetărilor. le-a pus în buzunar. procesul-verbal de cercetare la faţa locului. i-a fost spartă. respectiv maşină de găurit. a fost încunoştiinţat de organele de poliţie despre faptul că boxa acestuia. cât şi în faza de judecată. precum şi din planşele foto anexate acestuia. banc de lucru. Situaţia de fapt expusă a fost reţinută de instanţă pe baza probelor administrate în cauză. inculpatul Dumitriu Ionel a recunoscut doar săvârşirea faptei de furt comisă în dauna părţii vătămate Creţulescu Gheorghe. Susţinerile inculpatului se coroborează cu ansamblul probelor administrate în cauză. aflat la filele 7-10 dosar de u. însoţit de planşa fotografică privind aspectele fixate şi urmele ridicate cu ocazia cercetării la faţa locului (filele 18-25 dosar u.şi fila 66 dosar fond) şi Cantea Ioana (fila 16 dosar u. Roman Cristinel (fila 15 dosar u.p. precizând în continuare că „ Dumitriu Ionel a forţat cele două lacăte. precum şi cu privire la provenienţa bunurilor pe care le aveau asupra lor.p. atât pe parcursul urmăririi penale. a deschis uşa şi a început să pună .şi fila …. ferăstrău pendular.procedând la legitimarea acestora. Astfel. în momentul în care inculpatul şi martorul Rusu Ion au fost surprinşi de către organele de poliţie. Din cuprinsul procesului-verbal de constatare a infracţiunii flagrante. cu ocazia audierii sale a arătat că inculpatul „a găsit pe jos o rangă de fier. precizând că. şlefuitor cu vibraţii.şi fila 67 dosar fond). partea vătămată a constatat faptul că din interiorul boxei îi lipseau” mai multe scule electrice.).2010. şi mai multe scule de zidărie şi materiale”( fila 11 dosar u. ulterior. cu ocazia audierii sale.p.p. din cuprinsul procesului-verbal de cercetare la faţa locului. partea vătămată Creţulescu Gheorghe a arătat că în noaptea de 08/09. s-a constatat faptul că în interiorul acestuia se aflau bunurile indicate de partea vătămată ca fiindu-i sustrase din boxa proprietatea acesteia. cu ocazia percheziţiei efectuate asupra căruciorului pe care aceştia îl aveau asupra lor. situată în spatele imobilului.p. rezultă faptul că sistemul de închidere al boxei fusese prevăzut cu lacăte. declaraţiile părţilor vătămate Creţulescu Gheorghe (filele 11 dosar u. Situaţia de fapt astfel conturată este confirmată şi de martorul minor Rusu Ion care. a luat-o şi amândoi am mers la uşa unei boxe care avea două lacăte„..p.p.p. respectiv: procesul-verbal de constatare a infracţiunii flagrante ( filele 11-13 dosar u. a pătruns într-o singură boxă. Deplasându-se la faţa locului însoţit fiind de organele de ordine. aceştia fiind conduşi la sediul Secţiei II de Poliţie. din interiorul acesteia sustrăgând mai multe bunuri.. întrucât existau suspiciuni cu privire la prezenţa tinerilor în zonă.125 A. reiese faptul că. în timp ce se afla la domiciliul său din strada Păcurari nr. 28-30 dosar u. declaraţiile date de martorul Rusu Ion ( fila 20 dosar u.).).09. Cu ocazia audierii sale în faţa instanţei de judecată.). fiind surprins de organele de poliţie în timp ce transporta cu un cărucior bunurile însuşite fără drept( fila 49 dosar fond).dosar fond). precum şi declaraţiile inculpatului Dumitriu Ionel (filele 22-25. acestea fiind distruse cu ocazia săvârşirii faptei. după ce a spart lacătul de la intrare cu o bucată de fier. şi fila 49 dosar fond).p. De asemenea.

dar nu a fost desfăcut din belciuge”. inculpatul a continuat activitatea infracţională. în noaptea de 08/09. totodată că.p. precizând. s-a deplasat la faţa locului. situată în spatele blocului.).bunurile din interior într-un căruţ care era în boxă şi în două sacoşe “ ( fila 20 dosar u. cu ocazia audierii sale în faza de urmărire penală. din interiorul căreia nu a sustras nici un bun ( filele 28-29 dosar u. care au exercitat violenţe asupra inculpatului pentru a le recunoaşte ( fila 49 dosar fond). aceasta a arătat. În ceea ce o priveşte pe partea vătămată Cantea Ioana. după sustragerea bunurilor din boxa părţii vătămate Creţulescu Gheorghe. având în vedere faptul că susţinerile inculpatului nu se coroborează cu materialul probator administrat în cauză. în urma verificărilor efectuate a constatat că nu-i fuseseră sustrase bunuri din interior (fila 15 dosar u.2010. iar veriga ce asigura închiderea era îndoită (fila 19 dosar u. susţinerile inculpatului în sensul că activitatea sa infracţională s-a rezumat la săvârşirea furtului din boxa aparţinând părţii vătămate Creţulescu Gheorghe sunt infirmate şi de cele constatate de organele de cercetare penală cu ocazia cercetării la faţa locului. constatându-se faptul că pe suprafaţa acestuia existau urme de forţare.p.p. aceasta urmează a fi înlăturată de instanţă ca nefondată. Totodată. în declaraţia dată în faţa organelor de cercetare penală.09. în jurul orelor 09. în vârstă de 13 ani.p. a precizat că nu se face vinovat de săvârşirea celorlate două fapte reţinute în sarcina sa. prin efracţie în boxele părţilor vătămate Creţulescu Gheorghe şi Roman Cristinel. cu ocazia audierii în faza de cercetare judecătorească. iar ulterior „ a mai încercat cu ranga şi alt lacăt. fapta inculpatului Dumitriu Ionel care. prin forţarea lacătului. dar nereuşind să înlăture dispozitivul . a fost spartă.30 am constatat că lacătul ce îmi asigura uşa boxei a fost distrus parţial şi forţat. respectiv tentativele la infracţiunea de furt calificat săvârşite în dauna părţilor vătămate Cantea Ioana şi Roman Cristinel. recunoaşte faptul că. după spargerea primei boxe şi sustragerea bunurilor din interiorul acesteia. partea vătămată Roman Cristinel a arătat că.). Astfel. acestea fiind „ puse în sarcina sa de organele de poliţie“. cu ocazia examinării lacătului. fiind încunoştiinţat de organele de poliţie cu privire la faptul că boxa acestuia. a spart lacătul unei alte boxe.09. În ceea ce priveşte apărarea inculpatului care.). martorul sus-menţionat a arătat că.p. împreună cu martorul minor Rusu Ion. în cadrul cercetării la faţa locului . dar nu l-a putut deschide” (fila 29 dosar u. a văzut că nu sunt bunuri care să ne intereseze.2010.). şi în boxa părţii vătămate Cantea Ioana. Astfel. încercând ulterior să pătrundă. Astfel. Faţă de situaţia de fapt conturată în urma analizei ansamblului probelor administrate în cauză. în sensul că acesta „ a forţat un lacăt de la altă boxă. susţinerile acestuia din faza de urmărire penală fiind confirmate de martorul Rusu Ion. având o brichetă cu lumină pe care a ascuns-o “. că „ în dimineaţa zilei de 09. precum şi de declaraţiile părţilor vătămate Roman Cristinel şi Cantea Ioana. ocazie cu care a constatat faptul că la uşă nu se mai afla lacătul cu care asigurase intrarea în boxă.09. instanţa apreciază că în drept. în dimineaţa zilei de 09.). chiar inculpatul. iar când a deschis uşa.2010 a pătruns.

Sub aspectul laturii subiective. precum şi în jurisprudenţă.1 Teza a I a Cod penal. art. 19 alin.41 alin. în sensul dispoziţiilor art. aceasta consumându-se în momentul imposedării inculpatului cu bunurile sustrase. instanţa reţine că. Pe de altă parte. fără acţiunea inculpatului. instanţa reţine că între acţiunea de luare a bunurilor mobile din posesia părţii vătămate. în conformitate cu dispoziţiile art. respectiv scoaterea bunului din sfera de stăpânire a posesorului şi imposedarea inculpatului. respectiv pricinuirea unei pagube patrimoniului părţii vătămate.2 Cod penal şi art. în condiţiile în care.1 lit.(1) pct. Urmarea imediată a constat în producerea unei pagube în patrimoniul părţii vătămate. ulterior acesta îndepărtându-se de la locul săvârşirii faptei..a.20alin. g. urmarea imediată. întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat.a) C. sub aspectul laturii obiective. prevăzută de dispoziţiile art. sunt considerate acte de executare nu numai acele acţiuni care se înscriu în acţiunea tipică ce constituie elementul material al laturii obiective.de închidere şi care a sustras mai multe bunuri din boxa părţii vătămate Creţulescu Gheorghe. instanţa reţine că. producerea unui prejudiciu în patrimoniul părţii vătămate. Sub acest aspect. ci şi cele care sunt legate nemijlocit de aceasta. respectiv din boxa aflată în proprietatea acesteia. rezultat pe care l-a urmărit. fără consimţământul victimei. i Cod penal. inculpatul Dumitriu Ionel încărcând bunurile sustrase în căruciorul însuşit. se realizează prin două acte distincte constând în deposedarea victimei.c Cod penal. de asemenea.208-209 alin. apreciată la suma de 500 lei. deplasându-se spre locuinţa mamei sale. instanţa constată că aceasta îmbracă forma tentativei întrerupte sau imperfecte.75 alin. şi rezultatul socialmente periculos produs. prin aceeaşi orientare împotriva obiectului infracţiunii. şi anume.40 alin. elementul material s-a realizat printr-o acţiune de luare a unei multitudini de bunuri mobile din posesia părţii vătămate. încercând să sustragă bunuri şi din boxele părţilor vătămate Roman Cristinel şi Cantea Ioana.1 lit. cu aplicarea dispoziţiilor art. în cauză. există legătură de cauzalitate. Acţiunea de luare. fără consimţământul acesteia. Astfel. în acord cu opiniile exprimate în literatura de specialitate. se constată că atitudinea psihică a inculpatului faţă de faptă şi urmările acesteia îmbracă forma vinovăţiei în modalitatea intenţiei directe. pen. nu s-ar fi produs. reţinerea intenţiei directe ca formă de vinovăţie se impune având în vedere şi faptul că inculpatul a acţionat cu un scop special.1 Cod penal.1 lit. deşi este o acţiune unică. cele două acte care caracterizează acţiunea de luare au fost duse până la capăt. restituirea ulterioară a bunurilor către victimă neavând relevanţă asupra existenţei infracţiunii. . pe nedrept. În ceea ce priveşte fapta de furt calificat săvârşită în dauna părţii vătămate Creţulescu Gheorghe. respectiv în vederea însuşirii pe nedrept a bunurilor sustrase. instanţa reţine că. Referitor la fapta săvârşită în dauna părţii vătămate Roman Cristinel. respectiv trecerea acelui bun în sfera de stăpânire a acestuia. deoarece inculpatul a prevăzut rezultatul faptei săvârşite. De asemenea.

În ceea ce priveşte urmarea imediată. respectiv cea de furt calificat. în cauză fiind incidente dispoziţiile art. în condiţiile în care acesta a săvârşit faptele în scopul însuşirii pe nedrept a bunurilor aparţinând celor două părţi vătămate. instanţa apreciază că pătrunderea prin efracţie a inculpatului în incinta boxei părţii vătămate cu intenţia de a sustrage bunuri este suficientă pentru a caracteriza fapta ca şi tentativă la infracţiunea de furt. că cele trei fapte au fost săvârşite la diferite intervale de timp. instanţa apreciază că acestea întrunesc elementele unei infracţiuni unice de furt calificat. anterioară activităţii infracţionale şi menţinută pe parcursul executării tuturor actelor care compun această activitate. instanţa apreciază. Instanţa apreciază că în cauză sunt îndeplinite ansamblul condiţiilor impuse de textul de lege sus-menţionat privind existenţa infracţiunii continuate. în scopul înlăturării acestui dispozitiv de închidere. Faţă de împrejurările de comitere a celor trei fapte reţinute în sarcina inculpatului. Sub acest aspect. pe care să şi le însuşească pe nedrept. săvârşite în formă continuată. instanţa apreciază că.2 Cod penal.41 alin. şi în cazul acestor două fapte inculpatul a acţionat cu intenţie directă. ca formă a infracţiunii. fiecare dintre acestea întrunind elementele constitutive ale aceleiaşi infracţiuni. acţionând cu scopul de a-şi însuşi pe nedrept bunurile aparţinând victimei şi depozitate în incinta acesteia. în timp ce celelalte două fapte au rămas în faza de tentativă. caracterizată prin punerea în executare a hotărârii de a săvârşi infracţiunea. iar rezultatul nu se produce. inculpatul neînţelegând să efectueze acte de sustragere din incinta boxei. fapta îmbracă tot forma tentativei întrerupte. În speţă. respectiv rezistenţa lacătului ce asigura uşa de acces în boxa părţii vătămate Cantea Ioana la loviturile exercitate de inculpat cu levierul de metal. ca formă de vinovăţie. motivat de faptul că nu a găsit bunuri în interiorul acesteia. acesta luând hotărârea . instanţa reţine că inculpatul a acţionat în baza unei rezoluţii infracţionale suficient de determinate. prevăzând rezultatul faptelor sale şi urmărind producerea acestuia . instanţa reţine că cele trei acte materiale au fost săvârşite de acelaşi subiect activ. aceasta constă în crearea unei stări de pericol pentru relaţiile sociale referitoare la patrimoniul persoanelor. ca formă a unităţii legale de infracţiune. Astfel. independenţi de voinţa inculpatului. între acţiunea inculpatului şi această urmare existând un raport direct de cauzalitate. în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale.Faţă de aceste considerente. respectiv inculpatul Dumitriu Ionel. întreruperea executării a fost determinată de anumiţi factori externi. De asemenea. Unitatea de încadrare juridică nu este afectată de faptul că doar una dintre cele trei fapte a fost săvârşită în formă consumată. având în vedere faptul că inculpatul a încercat să forţeze şi să distrugă lacătul de la uşa boxei. nereuşind însă acest lucru. chiar în condiţiile în care acţiunea de luare nu a fost începută. având în vedere faptul că aceste ultime două fapte au rămas în faza de tentativă. Sub aspectul laturii subiective. În ceea ce priveşte fapta săvârşită în dauna părţii vătămate Cantea Ioana. executare care se întrerupe.

228 alin.41 alin. art. cu aplicarea art. Faţă de considerentele expuse anterior.1 lit.1 Cod penal. prin înlăturarea art. g şi i Cod penal. oferind inculpatului împrejurări favorabile de comitere şi evidenţiind o periculozitate socială sporită a acestuia. din infracţiunea de furt calificat prevăzută de dispoziţiile art.2 Cod penal. în temeiul art. presupunând un efort suplimentar din partea inculpatului. în acord cu opiniile exprimate atât în literatura de specialitate. În ceea ce priveşte împrejurările în care a fost săvârşită infracţiunea. respectiv minoritatea făptuitorului. cât şi în practica judiciară. în vârstă de 13 ani la data comiterii faptei.1-209 alin. instanţa reţine că la săvârşirea acesteia şi-a adus contribuţia. folosirea aceloraşi procedee în săvârşirea acţiunilor componente ale activităţii infracţionale. escaladare sau prin folosirea fără drept a unei chei adevărate sau a unei chei mincinoase.1 lit.1 Cod penal şi art.1 lit.g Cod penal. aceasta este neîntemeiată. şi martorul Rusu Ion.de a sustrage bunuri din boxele aflate în spatele blocului 125 B din cartierul Păcurari.209 alin.c Cod penal. acesta folosindu-se de o rangă metalică în încercarea de a forţa şi distruge dispozitivele de închidere. totodată. respectiv săvârşirea infracţiunii de furt în timpul nopţii. De asemenea. Instanţa constată.10 lit.1 lit. instanţa reţine că în speţă. existând o cauză care înlătură caracterul penal al faptei.a.209 alin. cu aplicarea art. prin actul de sesizare al instanţei s-a dispus. alături de unitatea de timp şi de loc.41 alin.40 alin.a. Cu toate acestea. apreciind că. Analizând împrejurările în care a fost comisă infracţiunea unică de furt calificat în formă continuată. raportat la situaţia de fapt reţinută pe baza probelor administrate. La stabilirea rezoluţiei infracţionale unice instanţa va avea în vedere.i Cod penal. instanţa constată că toate cele trei acte materiale care intră în conţinutul acesteia au fost săvârşite în jurul orelor 04. că în privinţa acestuia . respectiv prin înlăturarea sau încercarea de înlăturare prin violenţă a lacătelor care aveau menirea de a împiedica pătrunderea în incinta boxelor aparţinând celor trei părţi vătămate.e Cpp neînceperea urmăririi penale.40 alin. realizarea tuturor celor trei acte materiale au fost comise prin efracţie.1 lit. instanţa apreciază că se impune reţinerea în sarcina inculpatului şi a agravantei prevăzute de art.00.208 alin.2 Cod penal în infracţiunea de furt calificat prevăzută de dispoziţiile art.75 alin.c Cod penal şi art.6 Cpp raportat la art. Faţă de aceste considerente. respectiv efracţia realizată prin forţarea şi distrugerea lacătelor care asigurau uşile de acces la boxele părţilor vătămate.1-209 alin. în cauză fiind incidentă agravanta prevăzută de dispoziţiile art. g şi i Cod penal. faptele fiind comise la intervale de timp nu prea distanţate.208 alin. în ceea ce priveşte mijloacele folosite de inculpat pentru săvârşirea infracţiunii.1 lit. instanţa va respinge cererea formulată de inculpat prin apărător de schimbare a încadrării juridice a infracţiunii reţinute în sarcina acestuia. astfel încât să se pună problema întreruperii hotărârii infracţionale unice şi reţinerea concursului de infracţiuni.75 alin. instanţa apreciază că în cauză se impune reţinerea în sarcina inculpatului şi a agravantei speciale . alături de inculpat. referitoare la săvârşirea furtului prin efracţie.

1 lit.1 lit. instanţa constată că prin sentinţa penală susmenţionată. dacă aceasta a fost comisă împreună cu un minor”.33 lit.1-209 alin.50 Cod penal. în timpul minorităţii. violare de domiciliu. inculpatul Dumitriu Ionel a fost condamnat la pedeapsa rezultantă de 2(doi) ani închisoare cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei pentru săvârşirea.209 alin. 74 lit.d Cod penal. Totodată.prevăzute de art.99 şi următoarele Cod penal şi art.g Cod penal cu aplicarea art. acesta folosindu-se de lipsa de experienţă a minorului.c Cod penal. cu aplicarea art.192 alin. precum şi sentinţa penală nr.2 lit. în condiţiile art.a.a Cod penal nu atrag starea de recidivă.99 şi următoarele Cod penal şi art. reprezintă o împrejurare agravantă pentru inculpat. alin.1 Cod penal. respectiv complicitate la infracţiunea de furt calificat. prev. ataşată la dosarul cauzei (filele 78-82 dosar fond). analizând fişa de cazier judiciar a inculpatului. în condiţiile art.1 lit.c Cod penal raportat la art.38 alin. precum şi faptul că această condamnare anterioară a fost pronunţată pentru infracţiuni comise în timpul minorităţii.a Cod penal cu aplicarea art. prevăzută şi pedepsită de art.03.1 Cod penal.40 alin.a Cod penal. Având în vedere faptul că infracţiunea de furt calificat ce formează obiectul prezentei cauze a fost săvârşită în cursul termenului de încercare al suspendării sub supraveghere a executării pedepsei rezultante de 2 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală sus-menţionată. şi pedepsită de dispoziţiile art.26 Cod penal.c şi alin. definitivă prin neapelare la data de 30.c Cod penal raportat la art.76 lit. a trei infracţiuni. Sub aspectul încadrării juridice a faptei.823 din data de 17 martie 2010 a Judecătoriei Iaşi. cunoscând vârsta martorului Rusu Ion. de doar 13 ani la momentul comiterii infracţiunii. fapte care. respectiv ”săvârşirea infracţiunii de către un infractor major.76 lit. 74 lit.1 lit.b. având în vedere faptul că inculpatul Dumitriu Ionel. motiv pentru care instanţa va reţine în sarcina inculpatului şi circumstanţa agravantă generală prevăzută de dispoziţiile art. respectiv săvârşirea furtului de două sau mai multe persoane împreună. Astfel.c Cod penal raportat la art. în conformitate cu dispoziţiile art. ca şi cauză de agravare facultativă a pedepsei.99 şi următoarele Cod penal şi art.74 lit.2 Cod penal. raportat la art.208 alin. apreciind că pentru existenţa agravantei anterior menţionate nu are relevanţă faptul că minorul nu răspunde penal.d Cod penal şi tâlhărie. şi pedepsită de art. făcându-i să acţioneze cu mai mare siguranţă şi îndrăzneală. această circumstanţă agravantă având un caracter obiectiv.76 lit. l-a atras pe acesta în activitatea infracţională. creeîndu-le mai mari posibilităţi de săvârşire şi ascundere a faptei. instanţa constată că în cauză sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de dispoziţiile art.211 alin. Prin urmare.a Cod penal. instanţa constată că infracţiunea dedusă judecăţii a fost săvârşită în stare de pluralitate intermediară.1. care dă acestora o mai mare forţă de acţiune.2010. prev. . care reglementează pluralitatea intermediară.c Cod penal.75 alin. datorită incidenţei cauzei de înlăturare a caracterului penal al faptei prevăzute de art.2 ¹lit. sub acest aspect nu prezintă relevanţă faptul că unul dintre făptuitori nu răspunde din punct de vedere penal. agravanta prevăzută de lege luând în considerare pluralitatea făptuitorilor.40 alin.

Astfel. în împrejurări care relevă periculozitatea deosebită a inculpatului. pentru a fi ajutată să se reintegreze în societate. în vederea restaurării ordinii de drept şi a prevenirii comiterii unor asemenea fapte în viitor.. ţinând cont. faţă de împrejurarile obiective si subiective ale săvârşirii faptei.. pot fi realizate numai printr-o corectă proporţionare a acesteia.În consecinţă. instanţa va avea în vedere dispoziţiile generale ale codului penal.pen.2010 al Parchetului de pe . respectiv prin efracţie. Totodată. lacătele care asigurau uşile de acces în boxele părţilor vătămate. respectiv în timpul nopţii. violare de domiciliu şi tălhărie. precum şi scopul preventiv al pedepsei. Referitor la persoana şi conduita inculpatului Dumitriu Ionel. De asemenea. respectiv pedeapsa închisorii de la 3 la 15 ani. determinate de frecvenţa săvârşirii acestora. instanţa va avea în vedere faptul că acesta nu se află la primul conflict cu legea penală. a trei infracţiuni. de amploarea fără precedent pe care asemenea gen de infracţiuni au luat-o şi care reclamă o intervenţie promptă a organelor judiciare. se va avea în vedere că prin infracţiunile săvârşite inculpatul Dumitriu Ionel a adus atingere relaţiilor sociale relative la patrimoniul persoanelor. pentru comiterea.. în timpul minorităţii şi în condiţiile concursului real. Astfel. de asemenea. motiv pentru care va dispune condamnarea acestuia la pedeapsa închisorii. instanţa va avea în vedere mijloacele de comitere a infracţiunii. instanţa va aprecia gradul de pericol social concret al acesteia prin raportare la dispoziţiile art. din analiza fişei de cazier judiciar a inculpatului. În ceea ce priveşte individualizarea în concret a sancţiunilor penale pe care le va aplica inculpaţilor. suferind anterior o condamnare definitivă la pedeapsa rezultantă de 2 ani închisoare. cu ajutorul unei răngi metalice. acesta a acţionat în împrejurări apte să-i asigure mai mari şanse de reuşită.(2) C. În aceeaşi ordine de idei Totodată.2 Cod de procedură penală. pedeapsă a cărei executare a fost suspendată condiţionat. instanţa apreciază că vinovăţia inculpatului a fost pe deplin dovedită. 72 C. dându-i o mai mare forţă de acţiune.pen. de gradul de pericol social al faptei săvârşite. respectiv complicitate la furt calificat. precum şi de persoana inculpatului. împreună cu care a comis infracţiunea reţinută în sarcina sa.345 alin. precum şi a înscrisurilor existente la dosarul cauzei ( respectiv copii de pe rechizitoriul nr. Referitor la gravitatea faptei săvârşite.8778/P/2009 din data de 11. care să ţină seama şi de persoana căreia îi este destinată. 72 C. respectiv limitele de pedeapsă fixate pentru infracţiunea de furt calificat în partea specială a Codul penal. atrăgând în activitatea infracţională pe minorul de doar 13 ani Rusu Ion. inculpatul forţând şi distrugând. este de menţionat şi r ezonanţa negativă în rândul opiniei publice şi sentimentul de insecuritate creat de acest gen de fapte. pen. reţinând în acest sens că infracţiunea de furt calificat a fost săvârşită în formă continuată. fiind îndeplinite condiţiile prevăzute de art.181 alin. În contextul elementelor de individualizare prevăzute de art. instanţa va ţine cont de criteriile generale de individualizare reglementate de art. Instanţa va avea în vedere că funcţiile de constrângere şi de reeducare.03.

Punând în balanţă ansamblul criteriilor ce particularizează fapta şi persoana inculpatului DUMITRIU IONEL.p. în cauză fiind incidente dispoziţiile art. pentru conturarea profilului moral al inculpatului. se va avea în vedere şi faptul că infracţiunea ce formează obiectul cauzei a fost comisă în cursul termenului de încercare de 4 ani al suspendării condiţionate a executării pedepsei rezultante de 2 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.). Prin urmare. cu lipsa autocontrolului şi conştientizarea redusă a gravităţii faptelor comise.c Cod penal. în favoarea acestuia.76 alin. în principal.823/17. Instanţa apreciază că aspectele sus-menţionate relative la persoana inculpatului Dumitriu Ionel relevă periculozitatea socială deosebită a acestuia. Nu în ultimul rând. care relevă faptul că inculpatul provine dintr-o familie dezorganizată.1 Cod penal. constând în prezentarea în faţa autorităţii. b şi c Cp. constând în repararea integrală a pagubei pricinuite. urmând a da eficienţă dispoziţiilor art. fapt ce conduce la ideea unei specializări în comiterea unor astfel de fapte antisociale.2010. instanţa va avea în vedere şi concluziile desprinse din cuprinsul Referatului de Evaluare întocmit de Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Iaşi (filele 62-66 dosar u.2010 a Judecătoriei Iaşi.03. instanţa va avea în vedere şi atitudinea inculpatului imediat după săvârşirea infracţiunii. la care se adaugă lipsa unei calificări profesionale şi devalorizarea studiilor.lângă Judecătoria Iaşi şi de pe rechizitoriul nr.03.b şi c Cod penal. pedeapsă ce urmează a fi coborâtă sub minimul special prevăzut de lege. definitivă prin neapelare la data de 30.1 lit.1 lit. prin restituirea către partea vătămată Creţulescu Gheorghe a bunurilor sustrase. precum şi atitudinea acestuia pe parcursul procesului penal. din cuprinsul aceluiaşi referat reiese faptul că „dezvoltarea comportamentului infracţional al inculpatului este corelată. instanţa apreciază că pentru prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni de către inculpatul Dumitriu Ionel şi formarea unei atitudini corecte a acestuia faţă de ordinea de drept şi regulile de convieţuire . constituie factori ce pot influenţa în mod negativ evoluţia ulterioară a inculpatului”. instanţa apreciază că se impune condamnarea acestuia la o pedeapsă cu închisoarea.p.) rezultă faptul că în prezent faţă de acesta s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată sub aspectul săvârşirii unor fapte similare de furt calificat.1 lit. În procesul de individualizare judiciară a pedepsei. a circumstanţelor atenuante judiciare prevăzute de art. nr. aflate la filele 31-37 dosar u. De asemenea.9472/P/2009 din data de 06.2010 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi. în timp ce modelele negative de comportament şi mediul de viaţă cu un puternic impact criminogen. ca şi cauză de agravare facultativă a pedepsei. Totodată. care reglementează pluralitatea intermediară. “ aplecarea spre devianţă a tânărului de la o vârstă fragedă favorizând dezvoltarea unei cariere infracţionale”. ca urmare a reţinerii.74 alin.40 alin.74 alin. recunoaşterea şi regretarea sinceră a faptelor reţinute în sarcina sa. făcând aplicarea prevederilor art.07. aceasta rezultând cu precădere din perseverenţa infracţională de care dă dovadă inculpatul în săvârşirea de infracţiuni intenţionate îndreptate în special împotriva patrimoniului persoanelor.

faţă de jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului decurgând din cauzele Hirst contra Regatului Unit şi Sabou şi Pârcălab contra României. câtă vreme.74/2007 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. îndeplinirea cumulativă a condiţiilor prevăzute de lege privind revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei. cu referire la dispoziţiile art. prevăzut de art. urmând ca inculpatul Dumitriu Ionel să execute în final.2010 . pedeapsa unică totală de 2 (doi) ani şi 8 (opt) luni închisoare. în funcţie de criteriile stabilite în art. precum şi faptul că executarea pedepsei se va face în regim de detenţie.b) C. aplicată prin sentinţa penală sus-menţionată şi executarea în întregime a acesteia alături de pedeapsa de 8 (opt) luni închisoare stabilită prin prezenta sentinţă penală. instanţa are în vedere valorile sociale ocrotite de lege şi lezate prin acţiunile inculpatului. pen. în baza dispoziţiilor art. pronunţată în Recursul în interesul legii referitor la aplicarea dispoziţiilor art. având în vedere faptul că infracţiunea dedusă judecăţii a fost săvârşită în cursul termenului de încercare al suspendării condiţionate a executării pedepsei rezultante de 2 (doi) ani închisoare. prin modul şi împrejurările de comitere a faptei.03. aplicată pentru un concurs infracţional prin sentinţa penală nr. o periculozitate socială deosebită. nu impun privarea inculpatului de dreptul de a alege. În acelaşi timp. În aprecierea pericolului concret pentru ordinea publică a inculpatului Dumitriu Ionel. a) teza întâi Cod penal. În acest sens. şi având în vedere şi Decizia nr. instanţa nu va dispune interzicerea acestor drepturi în mod automat. este necesară aplicarea unei pedepse de 8(opt) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat reţinută în sarcina acestuia.2010. pen.a)-c) din Codul penal. De asemenea. în regim de detenţie. instanţa apreciază că inculpatul DUMITRIU IONEL este nedemn de a exercita dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau funcţiile publice elective şi dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat. faţă de aspectele prezentate în cadrul individualizării pedepsei principale şi ţinând seama de natura şi gravitatea infracţiunii săvârşite.823 din data de 17.71 alin. pentru infracţiuni de . precum şi incapacitatea acestuia de a conştientiza pe deplin comportamentul său antisocial.71 alin. 64 lit. rămasă definitivă prin neapelare la data de 30. totodată. pronunţată de Judecătoria Iaşi în dosarul nr. respectiv relaţiile sociale referitoare la patrimoniul persoanei.1 Cod penal. ci va aprecia conţinutul concret al pedepsei accesorii. 64 lit.64 lit. Instanţa consideră însă.a) teza a doua şi lit. prin efectul legii. prevăzute de art.03.22310/245/2009 al aceleiaşi instanţe. instanţa apreciază că în cauza penală de faţă măsura arestării preventive luată împotriva inculpatului se justifică în continuare.83 Cod penal. În ceea ce priveşte pedeapsa accesorie.(3) din Codul penal.socială. la scurt timp de la rămânerea definitivă a unei condamnări anterioare cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei.2 C. având în vedere pericolul concret pentru ordinea publică pe care l-ar prezenta lăsarea acestuia în libertate. că natura şi gravitatea infracţiunii săvârşite. inculpatul dovedind.. rezultată prin cumul aritmetic. având în vedere. instanţa va dispune revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei unice cea mai grea rezultantă de 2 (doi) ani închisoare.71 alin. urmând a interzice executarea lor pe durata şi în condiţiile prevăzute de art.

avocat Ciocan Noretta şi.350 din Codul de procedură penală.titularul delegaţiei. nr.2010. în baza dispoziţiilor art.6878/09. acesta a reluat activitatea infracţională.03. definitivă prin neapelare la data de 30. aflat la fila 17 dosar u. apreciind că subzistă temeiurile care au stat la baza luării acesteia ( mandat de arestare preventivă nr. respectiv. modalitatea de comitere a faptelor. va scădea din durata pedepsei cu închisoarea aplicată inculpatului prin prezenta sentinţă penală. suma de 475 lei (RON). . prejudiciul ce i-a fost cauzat acesteia prin săvârşirea infracţiunii fiind integral recuperat prin restituire.27130/245/2010 al Judecătoriei Iaşi).p.2010. în ambele faze ale procesului penal. va menţine măsura arestării preventive a inculpatului DUMITRIU IONEL.avocat Mâţă Baciu Cezar. respectiv perioada 18. astfel cum rezultă din înscrisul denumit „dovadă”. instanţa constată că partea vătămată CREŢULESCU GHEORGHE nu s-a constituit parte civilă în procesul penal. De asemenea. ambele delegaţii fiind emise de Baroul Iaşi). urmând a lua act şi de faptul că părţile vătămate CREŢULESCU GHEORGHE. urmând ca această sumă să fie inclusă în cuantumul cheltuielilor judiciare avansate de către stat ( delegaţiile nr. Totodată. evidenţiază. precum şi perioada începând cu data de 09. În baza dispoziţiilor art. suma de 400 (RON).2010). de asemenea.2010 la zi.09. emis de Judecătoria Iaşi la data de 09.2010 a Judecătoriei Iaşi.acelaşi gen (sentinţa penală nr. respectiv în perioada în care inculpatul trebuia să urmeze programele de supraveghere stabilite de instanţă pentru a se asigura reinserţia sa socială. va fi achitată către Baroul Iaşi. În plus. din care suma de 400 lei (RON). din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti. de insecuritate pentru buna desfăşurare a relaţiilor sociale ocrotite de legea penală.08.10. respectiv din pedeapsa de 2 (doi) ani şi 8 (opt) luni închisoare.191 Cod de procedură penală. faptul că prin lăsarea acestuia în libertate se creează o stare de pericol.7489/05. reprezentând onorariile pentru apărătorii din oficiu ai inculpatului DUMITRIU IONEL.2009-16. reprezentând onorariile pentru apărătorii din oficiu ai inculpatului. Faţă de aceste considerente.142/U.titularul delegaţiei. Referitor la latura civilă a cauzei. instanţa constată că nici părţile vătămate ROMAN CRISTINEL şi CANTEA IOANA nu au înţeles să se constituie părţi civile pe parcursul procesului penal. În baza dispoziţiilor art.09. săvârşind infracţiunea ce formează obiectul prezentei cauze. cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de către acesta din urmă. respectiv în contextul unor circumstanţe agravante speciale şi generale de natură a crea o atmosferă de nesiguranţă socială.09. durata reţinerii şi arestării preventive. în temeiul dispoziţiilor art.2010. în ambele faze procesuale.349 şi art.01.189 din Codul de procedură penală. relevând lipsa oricărui reper moral al inculpatului raportat la valorile sociale cu care acesta vine în conflict.823 din 17.2010. instanţa. în dosarul nr. va obliga pe inculpatul DUMITRIU IONEL să plătească statului. ROMAN CRISTINEL şi CANTEA IOANA nu au solicitat cheltuieli judiciare în cadrul prezentului proces penal. 88 din Codul penal.03.

În baza dispozitiilor art.07.(1) . 42. cu aplicarea dispozitiilor art. cunoscut cu antecedente penale.03. 75 alin.208 alin.71 alin. a).a) teza a II-a si lit. 823 din data de 17. CNP 1910914226765. ramasa definitiva prin neapelare la data de 30. Zorilor.2010. de art. ce i-a fost aplicata inculpatului (pentru un concurs infractional) prin sentinta penala nr. pe numele inculpatului).09. in final inculpatul DUMITRIU IONEL urmând sa execute pedeapsa unica totala de 2 (doi) ani si 8 (opt) luni inchisoare (rezultata prin cumul aritmetic). g) si i) din Codul penal.03. aplica inculpatului DUMITRIU IONEL pedeapsa accesorie constand in interzicerea exerciţiului drepturilor prevazute de art. la pedeapsa de 8 (opt) luni inchisoare. 76 alin. c) din Codul penal. mentine masura arestării preventive a inculpatului DUMITRIU IONEL (mandatul de arestare preventiva nr. respectiv perioada 18. caruia.27130/245/2010 al Judecatoriei Iasi.(1) lit. b) din Codul penal. de cetatenie româna. nascut la data de 14. 88 din Codul penal. nr.(1) din Codul penal. in dosarul nr. 22310/245/2009 al Judecatoriei Iaşi.(1) lit. durata retinerii si arestarii preventive. pentru săvârşirea infracţiunii de „furt calificat”. 83 din Codul penal.09. fiul lui Ioan si Maria. emis de Judecatoria Iasi la data de 09.4 clase. În baza dispozitiilor art. 41 alin. nascut la data de 29. respectiv din pedeapsa de 2 (doi) ani şi 8 (opt) luni închisoare.(1) din Codul penal si art. dispunând executarea in intregime a acestei pedepse cu inchisoarea alaturi de pedeapsa de 8 (opt) luni inchisoare stabilita inculpatului prin prezenta sentinta penala. cu referire si la dispozitiile art.16.209 alin. fara copii minori. 40 alin.01. b) si c) din Codul penal şi art.2010 la zi. În baza dispozitiilor art. 350 din Codul de procedura penala.08. judetul Iaşi. fara loc de munca. (1) lit.(2) din Codul penal. in forma continuata. pronuntata de Judecatoria Iaşi in dosarul nr. prev. precum si perioada incepând cu data de 09.2010.2010. judetul Iaşi.mentionat. judetul Iaşi.2009 . 74 alin.(2) din Codul penal şi cu aplicarea dispozitiilor art.(1) lit. dispune revocarea suspendarii conditionate privind executarea pedepsei unice cea mai grea rezultanta de 2 (doi) ani inchisoare.PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂŞTE: Condamnă pe inculpatul DUMITRIU IONEL. in baza dispozitiilor art.1991 in municipiul Iaşi.1971 in comuna Costuleni. . in prezent detinut in Penitenciarul Iaşi (arestat preventiv in prezenta cauza penala). pe durata si in conditiile prevazute de textul legal sus . c) din Codul penal. str. domiciliat in localitatea Podu-Iloaiei. îi scade din pedeapsa cu închisoarea ce i-a fost aplicata acestuia prin prezenta sentinta penala. necasatorit. fara ocupatie.2010. 142/U. studii . 71 alin. şi ped. fiul lui Natural şi Mariana. si cu aplicarea dispozitiilor art. Ia act ca partile vatamate CRETULESCU GHEORGHE.(1) lit.09. stagiul militar nesatisfacut.64 alin.

nu s-au constituit parti civile in cadrul prezentului proces penal.01. si CANTEA IOANA. urmând ca aceasta sumă să fie inclusă în cuantumul cheltuielilor judiciare avansate de către stat (delegaţiile nr. 7489/05.titularul delegatiei . 2. ROMAN CRISTINEL şi CANTEA IOANA. fiica lui Toader si Anica.2010 .1970 in orasul Stefanesti. ap. din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei şi Libertatilor Cetatenesti.01. CNP 2360714227780. suma de 475 lei (RON). ROMAN CRISTINEL.211 Cod penal) .09. precum si pentru fiecare dintre partile vatamate CRETULESCU GHEORGHE.2010 . domiciliata in municipiul Iasi. str. Pronunţată în şedinţă publică. CNP 1700124221155. Pacurari nr.avocatul Ciocan Noretta si. str. scara A. în ambele faze procesuale. 6878/09. obligă pe inculpatul DUMITRIU IONEL.191 din Codul de procedură penală. etajul 1. 3. reprezentând onorariile pentru apărătorii din oficiu ai inculpatului. scara A. nr.în prezent deţinut în Penitenciarul Iaşi (arestat preventiv în prezenta cauza penala).lipsă. 125 A.189 din Codul de procedură penală. nr. judetul Iaşi. 125. suma de 400 (RON). să plătească statului.avocatul Mîţă Baciu Cezar. ambele delegatii fiind emise de catre Baroul Iaşi). judetul Vaslui. nascut la data de 24. nascuta la data de 14. judetul Botosani. Ia act ca partile vatamate CRETULESCU GHEORGHE. ap. astăzi. Pacurari. fiul lui Vasile si Maria.07. fiecare cu datele de stare civila susmentionate.domiciliat in municipiul Iaşi. scara B.Infracţiunea de tâlhărie ( art. în ambele faze procesuale. respectiv.titularul delegatiei . ROMAN CRISTINEL şi CANTEA IOANA . parter. În baza dispozitiilor art. 27. judetul Iasi. 1. ap. reprezentând onorariile pentru apărătorii din oficiu ai inculpatului DUMITRIU IONEL.10. va fi achitată catre Baroul Iaşi. nu au solicitat cheltuieli judiciare in cadrul prezentului proces penal. domiciliat in municipiul Iasi. 349 şi art. în termen de 10 zile de la pronunţare şi de la comunicare pentru inculpatul DUMITRIU IONEL . str. În baza dispozitiilor art. Cu drept de recurs. la sediul Judecătoriei Iaşi.1936 in comuna Danesti. Grefier. 125. cu datele de stare civila sus-mentionate. judetul Iaşi. nr. Preşedinte. din care suma de 400 lei (RON). cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de către acesta din urma.2011. Pacurari. CNP 1710729221167. 11.

. înainte de expirarea duratei acesteia. dacă nu a procedat astfel în cursul urmăririi penale. de art. deşi legal citat. în cursul judecăţii instanţa trebuie să verifice periodic. 300 Cod de procedură penală. . 315 Cod de procedură penală Desfăşurarea efectivă a şedinţelor de judecată cuprinde următoarele etape: . în Camera de Consiliu. potrivit prevederilor art. numele părinţilor). 323 Cod de procedură penală.160 ind. în conformitate cu dispoziţiile art. legalitatea şi temeinicia arestării preventive. în confromitate cu dispoziţiile art. procedând potrivit art. instanţa emite o adresă . în temeiul art. Trebuie însă menţionat faptul că.b Cpp. legitimarea acestuia de către instanţă se face prin întrebarea acestuia cu privire la datele personale (data şi locul naşterii. cu respectarea datelor cu caracter personal. În cazul infracţiunii de tâlhărie. prev.Până la citirea actului de sesizare partea vătămată se poate constitui parte civilă. precum prezenţa acestuia la fiecare termen de judecată. pentru înaintarea la dosarul cauzei a fişei de cazier judiciar a inculpatului. desfăşurarea şedinţei de judecată nu comportă aspecte particulare.Instanţa verifică regularitatea actului de sesizare. motiv pentru care.3 Cod de pr.291 alin. în conformitate cu dispoziţiile art.1 Cpp. de cele mai multe ori inculpatul este judecat în stare de arest preventiv. instanţa este datoare să verifice din oficiu. fapt ce implică citarea acestuia la fiecare termen de judecată. dacă inculpatul este trimis în judecată în stare de arest preventiv. în cazul acestei infracţiuni asistenţa juridică este obligatorie.Observaţii privind desfăşurarea şedinţei de judecată În cazul infracţiunii de tâlhărie. nu se prezintă instanţa emite o adresă către Serviciul de Evidenţă Informatizată a Populaţie pentru a se comunica ultimul domiciliul al acestuia. dacă inculpatul se află în stare de deţinere în prezenta cauză ori în altă cauză. De asemenea. .300²Cpp. având în vedere gravitatea acestei fapte. la interval de maxim 60 zile în cazul majorilor. Prin urmare. potrivit dispoziţiilor art. având în vedere limitele de pedeapsă prevăzute de textul de lege. conform art.171 alin. Instanţa va dispune şi emiterea unei adrese către Inspectoratul judeţean de Poliţie. una dintre primele măsuri dispuse de instanţă la primirea dosarului este aceea de a emite adresă la Barou în vederea desemnării unui apărător din oficiu pentru inculpat( inculpaţi).211 Cod penal.pen. legalitatea şi temeinicia măsurii arestării preventive. iar participarea procurorului este obligatorie. instanţa confruntând datele oferite de către inculpat cu cele consemnate în rechizitoriu. Totodată. în cazul în care inculpatul a fost citat la ultimul domiciliu care figurează în răspunsul Serviciului de Evidenţă Informatizată a Populaţiei.314 alin. instanţa este sesizată prin rechizitoriu.În situaţia în care inculpatul.300¹Cpp.Inculpatul prezent este legitimat de către instanţă. conform art.8 Cpp.

. 340 Cod de procedură penală: procuror. poate lua act de această renunţare. dacă inculpatul este prezent. urmând ca judecata să aibă loc numai pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală. dar nu este de acord cu pretenţiile civile ale părţii civile. în sensul recunoaşterii necondiţionate a săvârşirii faptelor reţinute prin actul de sesizare al instanţei şi a însuşirii întregului material probator administrat în faza de urmărire penală. . instanţa va audia pe inculpat.Fişa dosarului Dosar u. nr.2161/P/2010 Dosar instanţă fond nr.dacă inculpatul declară că nu doreşte să se prevaleze de aceste dispoziţii legale.2 Cod de procedură penală.De asemenea. urmând a fi format un nou dosar. i se aduc la cunoştinţă. cu excepţia înscrisurilor în circumstanţiere. în temeiul dispoziţiilor art. iar instanţa. faptul că are dreptul să dea declaraţie în cauză.Procurorul şi părţile pot renunţa la audierea martorilor propuşi şi încuviinţaţi de către instanţa.La acest moment. . parte responsabilă civilmente şi inculpat.p. dacă inculpatul se prevalează de dispoziţiile art. conform procedurii de drept comun. 1. în sensul consemnării poziţiei sale procesuale. parte civilă.dacă inculpatul declară că doreşte să se prevaleze de aceste dispoziţii legale. instanţa constată terminată cercetarea judecătorească terminată şi acordă cuvântul pe fondul cauzei în ordinea stabilită prin art.320¹Cod de procedură penală. inculpatul este întrebat dacă înţelege să se prevaleze de dispoziţiile art. De asemenea. . În final. procuror sau din oficiu. .320 ¹Cpp. Inculpatul aflat în stare de deţinere este ţinut descătuşat pe timpul judecării cauzei sale şi i se permite contactul cu apărătorul ales sau desemnat din oficiu. 329 Cod de procedură penală. . ultimul cuvânt îl are inculpatul . dacă nu mai sunt alte cereri de formulat. parte vătămată.După administrarea probatoriului. drepturile sale procesuale. .La primul termen cu procedură completă. în cadrul acestei proceduri neputând fi administrate alte probe. . 18850/245/2010 . instanţa procedează la judecare cauzei. 70 alin. sau nu. instanţa va soluţiona latura penală a cauzei conform dispoziţiilor sus-menţionate şi va disjunge acţiunea civilă. că tot ceea ce declară poate fi folosit şi împotriva sa.Instanţa pune în discuţia contradictorie a părţilor şi reprezentantului Ministerului Public orice excepţie invocată sau cerere formulată de către una dintre părţi. potrivit prevederilor art.Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor pentru a comunica dacă inculpatul se află încarcerat într-unul dintre penitenciare. instanţa aduce la cunoştinţă inculpatului că are obligaţia să încunoştinţeze despre orice schimbare de domiciliu. în caz contrar actele de procedură i se vor comunica la adresa indicată în dosar.

a şi b Cod penal şi inculpatul MAFTEIAC NARCIS-DANIEL. jud. prev..Pe parcursul judecăţii. bloc M 6. deşi nu este cunoscut cu antecedente penale ( fişa de cazier.FIŞA DOSARULUI DE URMĂRIRE PENALĂ: 1. în temeiul art.b şi c şi alin.a Cod penal.25.Iaşi. fapta dedusă judecăţii fiind comisă în stare de recidivă postcondamnataorie. 4.1987 în mun. studii – 5 clase.180 alin.Date privind actul de sesizare al instanţei .3 Cpp. Galata nr. în conformitate cu dispoziţiile art.Iaşi. punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată sub aspectul infracţiunii de lovire şi alte violenţe. Urechea nr.2¹lit. faţă de acesta s-a dispus. de asemenea. cetăţean român.45.Asistenţă juridică .2 Cod penal.211 alin.45. orele 13.2010 a Judecătoriei Iaşi dată în Camera de Consiliu.A. până la data de 02. iar prin încheierea din data de 02.2010 până la . fiul lui Zanov şi Elena. jud. domiciliat în mun.06.a Cod penal. cu aplicarea art.4. sc. inculpatuln MAFTEIAC Narcis-Daniel este cunoscut cu antecedente penale.1. fără loc de muncă.2¹lit.2010. etaj 3.06. Acţiunea penală a fost pusă în mişcare prin rechizitoriu. născut la data de 23.2010 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi. fără loc de muncă.04. sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tâlhărie. de art.Nume inculpat şi datele de stare civilă . a fost admisă propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi de arestare preventivă a acestuia pentru o durată de 29 de zile. CNP 1870429226718. verificat sub aspectul legalităţii şi temeiniciei de către Primul Procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi.) acesta a fost sancţionat de mai multe ori cu amenzi cu caracter administrativ pentru săvârşirea unor infracţiuni de furt calificat.Infracţiunile pentru care inculpaţii au fost trimişi în judecată – inculpatul MOCANU ADRIAN.p.2161/P/2010 emisă de către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi-Biroul de Investigaţii Criminale pe o durată de 24 ore. CNP 1890723226794.1989 în mun. născut la data de 29. fără ocupaţie.inculpat MOCANU ADRIAN. str. inculpatul a beneficiat de asistenţă juridică din oficiu. în prezent deţinut în Penitenciarul cu Regim de Maximă Siguranţă Iaşi.fila 80 dosar u. prev. 6. de la data de 02.Rechizitoriul nr 2161/P/2010 din data de 22.37 alin. 5. alin.07. fără ocupaţie. domiciliat în mun.37 lit. cetăţean român.Date privind măsurile preventive . ap. în prezent deţinut în Penitenciarul cu Regim de Maximă Siguranţă Iaşi. . prevăzută de art.Iaşi.inculpat MAFTEIAC NARCIS-DANIEL (poreclit „Grasu”).06.Iaşi. de art.Iaşi.3 Cpp. fiul lui Constantin şi Ingrid. sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tâlhărie. de la data de 01.2010.Inculpatul Mocanu Adrian a fost reţinut prin ordonanţa nr. 3. . Şos.211 alin. studii – 6 clase. de art.1 lit. prev.1.p. orele 13.b şi c şi alin.2 lit.Inculpatul Mocanu Adrian.).Vasile A. într-un alt dosar.264 alin.06.Iaşi. 2.2 lit. alin.Recidiva sau antecedente penala Conform fişei de cazier judiciar ( fila 72 dosar u.171 lin.06.18.a şi b Cod penal.

str. orele 13.211 alin.2010 inclusiv.Inculpaţi MAFTEIAC NARCIS-DANIEL.a şi b Cod penal. încpând cu data de 01. sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tâlhărie. a fost admisă propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi de arestare preventivă a acestuia pentru o durată de 29 de zile.2010 până la data de 30.2 lit. jud.06. de art.18.2¹lit. 13. fiind emis în acest sens mandatul de arestare preventivă nr. la un interval de maxim 60 de zile.Părţile din proces . Pe parcursul judecăţii.06. prev.2 şi art. nu s-a constituit parte civilă în prezenta cauză penală. de către inculpatul Mafteiac Narcis-Daniel.102/U din data de 02.06. 12.b alin.b şi c şi alin. instanţa a verificat periodic. art.A.Procesul-verbal de prezentare a materialului de urmărire pena .Începerea urmăririi penale Începerea urmăririi penale faţă de ambii inculpaţi s-a dispus prin Rezoluţia din data de 20. 7.06.2010 emisă de către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi-Biroul de Investigaţii Criminale. de către inculpatul Mocanu Adrian şi a infracţiunii de tâlhărie.05.Inculpaţilor le-a fost prezentat materialul de urmărire penală la data de 21. 8. sc.06.2010. str.2 lit. sc.06.2010 orele 13.Iaşi.ambii inculpaţi au avut o atitudine sinceră.2 lit.45.2010 emisă de Poliţia Municipiului Iaşi.2161/P/2010 din data de 01. bloc B 1.300/1 alin.Date privind latura civilă Partea vătămată GURALIVU EVELINA.06.1 lit.A.211 alin. ap. recunoscând fapta reţinută în sarcina lor. 10.Iaşi.06.2010 .Iaşi.4.2 Cpp. jud. etaj 3. instanţa a verificat din oficiu şi a constatat legalitatea şi temeinicia măsurii arestării preventive luate anterior faţă de inculpaţi.06. pe o durată de 24 de ore. în temeiul art.300 ind. ora 14. prin încheierea din data de 24. şi faţă de inculpatul Mafteiac Narcis-Daniel a fost luată măsura preventivă a reţinerii.160 alin. şi ped.45 şi până la data de 02.2010.1.Confirmarea urmăririi penale S-a dispus prin Rezoluţia nr. legalitatea şi temeinicia măsurii arestării preventive luate faţă de inculpaţi. domiciliat în mun.101/U din data de 02. alin.2010. menţinând succesiv strarea de arest preventiv a acestora.Vasile A. De asemenea.160ind.2 ind.1 Cpp raportat la art.06.1.1.2010 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi 11.Atitudinea procesuală a inculpatului în cursul urmăririi penale .a) şi b) din Codul penal.37 lit.a) din Codul penal în privinţa inculpatului Mafteiac Narcis-daniel. fiind emis în acest sens mandatul de arestare preventivă nr. s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva inculpaţilor Mocanu Adrian şi Mafteiac Narcis-Daniel.1Cpp.2010 a Judecătoriei Iaşi dată în Camera de Consiliu.a şi b Cod penal. bloc M 6. cu aplicarea art.b şi c şi alin. prin ordonanţa nr.211 alin. prev de art. domiciliată în mun. de la data de 02.2010 inclusiv. prev de art. alin.data de 30.a Cod penal. Urechea nr.06.2010 de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi.23. Punerea în mişcare a acţiunii penale Prin ordonanţa procurorului din data de 01.10 A. 9.37 lit. După înregistrarea dosarului pe rolul instanţei.45. ambii pentru infracţiunea de „tâlhărie”.2010. iar prin încheierea din data de 02.05.Iaşi. în temeiul art.b) şi alin. în prezent . alin.2¹lit. ap.Cerna nr.2161/p/P/2010 din data de 20.06. cu aplicarea disp.

şi Frunză Claudiu –Gabriel ( filele 27-31dosar up).Martori . analizând actele şi lucrările dosarului de urmărire penală. împreună.A. în prezent deţinut în Penitenciarul Iaşi . Mocanu Adrian si Mafteiac Narcis Daniel. în jurul orelor 22. . 3 C.p.p. şi prin întrebuinţarea de acte de violenţă.p. . 70 alin.In baza art. domiciliată în mun. 2 Cod procedură penală.Camera de Consiliu . bloc B 1.SINTEZĂ În fapt.10 A. respectiv pe aleea pietonală de legătură între zona Podul de Piatră şi cartierul Mircea cel Bătrân.2010 a Tribunalului Iasi. . în loc public. 300 ind. sc. str. prin aparatori alesi. prejudiciu ce a fost ulterior recuperat.Iaşi.INSTANŢA DE FOND Activitatea la termenele de judecată şi motivul amânării: 1. în esenţă. in baza dispoziţiilor art. verifică şi constată regularitatea actului de sesizare al instanţei. cauzându-i un prejudiciu în valoare de 650 lei.2010.07. ca neintemeiata.2010.15. Şos.Iaşi.p. cei doi inculpaţi au deposedat-o pe partea vătămată Guralivu Evelina de geanta personală şi de un telefon mobil marca LG model KP500. art.Respinge cererea inculpatilor. inculpatul Mafteiac Narcis-Daniel arată că este de acord să dea declaraţii în prezenta cauză penală. privind inlocuirea masurii arestarii preventive cu masura obligarii de a nu parasi localitatea.p.06.2010 ora pronunţării fiind 12:00..SITUAŢIA DE FAPT.2010 .Iaşi. 2.25.1 din Codul de procedură penală.Guralivu Elisei Cristian (fila 18 dosar u. iar inculpatul Mocanu Adrian arată că nu este de acord să dea declaraţie în prezenta cauză penală. verifica din oficiu si constata legalitatea si temeinicia masurii arestarii preventive luate faţă de inculpaţi prin incheierea Camerei de Consiliu din 02.06. ap.Instanţa aduce la cunoştinţa inculpaţilor prevederile dispoziţiilor art. mentinuta si ramasa definitiva prin incheierea 120/04.p. declară recurs împotriva măsurii dispusă de către instanţă prin încheierea de şedinţă din 24.Iaşi. . 300/1 alin. Carp Dorin ( filele 24-25 dosar u.deţinut în Penitenciarul Iaşi şi MOCANU ADRIAN .Părte vătămată: GURALIVU EVELINA.Instanţa ia act de declaraţia de recurs a inculpatului şi dispune înaintarea cauzei la Tribunalul Iaşi în vederea soluţionării căii de atac.). în temeiul disp.Instanţa pune în discuţie din oficiu regularitatea actului de sesizare al instanţei şi. . 15 . domiciliat în mun. jud.23. prin actul de sesizare al instanţei s-a reţinut. că.). 300/1 alin. rap.Cerna nr. 14.2010 a Judecatoriei Iasi. prin folosirea unui spray cu efect iritant-lacrimogen. iar în baza art. prezenti la pronunţare.02. la art.Inculpatii. Termenul de judecată din data de 27. nemaifiind alte cereri de formulat. mentine starea de arest a inculpatilor sus mentionati. 1 C. . 300 Cod procedură penală.p.06.Instanţa. FIŞĂ DOSAR. pune în discuţie legalitatea şi temeinicia măsurii arestării preventive luată faţă de inculpaţii Mocanu Adrian si Mafteiac Narcis Daniel. 2 C. poziţia sa procesuală fiind consemnată şi ataşată la dosarul cauzei.06.p. 160 alin.La interpelarea instanţei. Galata nr. în seara zilei de 16. jud. Termenul de judecată din data de 24.

În baza dispoziţiilor art. cu citarea martorului în circumstanţiere la adresa indicată. 323 Cod procedură penală instanţa procedează la audierea inculpatului Mafteiac Narcis-Daniel. . . 300 ind. 2 şi art. 2 şi art. declaraţia acestuia. 300 ind.În baza disp. menţine starea de arest preventiv dispusă împotriva inculpaţilor. 143 şi 148 lit. 160 ind. art. ca fiind concludente şi utile soluţionării cauzei.Instanţa pune in discuţia parţilor cererea de amânare formulata de către apărătorul inculpatului Mafteiac Narcis Daniel. lipsa . verifică şi constată legalitatea şi temeinicia măsurii arestării preventive luată faţă de inculpatul MAFTEIAC NARCIS-DANIEL şi de inculpatul MOCANU ADRIAN.instanţa constată că apărătorul ales al inculpatului Mocanu Adrian nu s-a prezentat la acest termen de judecată în modd nejustificat..Conform dispoziţiilor art. 160 ind. Codreanu Carmen şi av.2010 . Termenul de judecată din data de 07. 300 ind.10. atât asupra învinuirii ce i se aduce cât şi asupra cererii formulată de apărătorul său. Instanţa verifică şi constată legalitatea şi temeinicia măsurii arestării preventive luată faţă de inculpatul MAFTEIAC NARCIS-DANIEL şi de inculpatul MOCANU ADRIAN şi. f Cod procedură penală. (1) Cod procedură penală. de înlocuire a măsurii arestării preventive cu măsura preventivă a obligării de a nu părăsi localitatea. domiciliat în Str. prin apărători.În baza dispozitiilor art. 2 şi art. respectiv proba cu înscrisuri de către inculpatul Mafteiac Narcis-Daniel şi proba cu înscrisuri şi un martor în circumstanţiere. f Cod procedură penală.139 din Codul de procedură penală respinge.1 şi 3 din Codul de procedură penală respinge.instanţa dispune citarea martorilor în vederea audierii acestora la următorul termen d ejudecată. Iaşi. av. prin apărătorul său. Nicula Andreea Raluca. Nicula Andreea Raluca. ca fiind inadmisibilă în principiu. în baza dispoziţiilor art.Instanţa acordă cuvântul asupra probelor şi admite probele solicitate astfel cum au fost formulate de către ambii inculpaţi. art. Mocanu Adrian şi Mafteiac Narcis-Daniel. de către inculpatul Mocanu Adrian. 3. la art.2010 . Termenul de judecată din data de 24. la art. numitul Cozma Ionuţ. av. b alin. cererile formulate de inculpatul MAFTEIAC NARCIS-DANIEL şi de inculpatul MOCANU ADRIAN. menţine starea de arest preventiv dispusă împotriva inculpatului MAFTEIAC NARCIS-DANIELşi a inculpatului MOCANU ADRIAN. doar in eventualitatea in care s-ar pune in discuţie starea de arest preventiv. Nicula Andreea Raluca. jud.2010 . . care a învederat că are delegaţie de substituire pentru apărătorul titular. 19.8 alin. 143 şi 148 lit. . ca fiind nefondate.În baza disp. b alin. cererea de liberare provizorie sub control judiciar formulată de inculpatul MAFTEIAC NARCIS-DANIEL.Instanţa pune în discuţie admisibilitatea în principiu a cererii de liberare provizorie sub control judiciar formulată de inculpatul Mafteiac NarcisDaniel. de liberare provizorie sub control judiciar fiind consemnată şi ataşată la dosarul cauzei. 136. Aluniş nr. 5. b alin. (3) din Codul de procedură penală rap. 4. av.09. Termenul de judecată din data de 05.160 ind. 160 ind. . (3) din Codul de procedură penală rap. prin apărătorii lor. şi admite cererea de amânare formulată. 136.08.

.În baza dispoziţiilor art. 143 şi 148 lit. pentru luarea măsurilor corespunzătoare. 136. pentru lipsa nejustificată de la termenul de judecată de astăzi. 300 ind. . b alin. instanţa dispune amendarea apărătorului ales al inculpatului Mocanu Adrian.2010 . art. la art. 160 ind. (1) Cod procedură penală.pr. REDACTAREA SENTINŢEI PENALE Dosar nr. 2 şi art. sens în care se vor face comunicările necesare către administraţia locului de deţinere a inculpaţilor. menţine starea de arest preventiv dispusă împotriva inculpatului MAFTEIAC NARCIS-DANIEL şi a inculpatului MOCANU ADRIAN pe o perioadă de 60 zile pentru fiecare inculpat. Termenul de judecată din data de 19. av. 3 Cod procedură penală. 300 ind. 160 ind. 327 C. 18850/245/2010 ROMÂNIA JUDECĂTORIA IAŞI SECŢIA PENALĂ Şedinţa publică din 16 Noiembrie 2010 PREŞEDINTE .apărătorului ales fiind unicul motiv pentru care instanţa nu acordă cuvântul în dezbateri pe fondul cauzei.pen.instanţa procedează la audierea.198 alin. 6.Instanţa pune în discuţie legalitatea măsurii arestării preventive. . Cozma Ionuţ conform disp.10.sub prestare de jurământ.000 lei.. 2 şi art. respectiv Penitenciarul cu Regim de Maximă Siguranţă Iaşi.Interpelat fiind de către instanţă. verifică şi constată legalitatea şi temeinicia măsurii arestării preventive luată faţă de inculpatul MAFTEIAC NARCIS-DANIELşi de inculpatul MOCANU ADRIAN. . declaraţia acestuia fiind consemnată în scris şi ataşată la dosar. . în baza dispoziţiilor art. f Cod procedură penală. a martorului în circumstanţiere. Ministerul Public a fost reprezentat prin PROCUROR – ……………………….În baza dispozitiilor art.……………… Grefier ……………………. inculpatul Mocanu Adrian precizează faptul că nu doreşte să dea declaraţie în prezenta cauză penală.. cu suma de 5. (3) din Codul de procedură penală rap. Codreanu Carmen. b alin.

1 lit. lipsă fiind partea vătămată. 2 ind. conform disp. având ca obiect tâlhărie (art. declaraţia acestora fiind consemnate în scris şi ataşată la dosar.02. 2 lit. martorii din lucrări Carp Dorin şi Frunză Claudiu Gabriel.06.ÎNCHEIERE Pe rol fiind judecarea cauzei penală privind pe inculpat Mocanu Adrian. arată că inculpatul Mocanu Adrian a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de dispoziţiile art.2010. 2 ind. sub prestare de jurământ. iar inculpatul Mafteiac a săvârşit prezenta infracţiune în restul de pedeapsă rămas neexecutat dintr-o altă condamnare. Atât apărătorii inculpaţilor cât şi reprezentantul Ministerului Public arată că nu au alte cereri de formulat în prezenta cauză. au deposedat partea vătămată Guralivu Evelina de geanta personală şi de un telefon mobil.1989. 88 Cod penal. deţinut. a Cod penal. după care Se audiază. 2 lit. având cuvântul. în Penitenciarul Iaşi. 327 C.1987. 61 Cod penal solicită revocarea beneficiului . instanţa constată terminată cercetarea judecătorească şi acordă cuvântul la fond. solicită condamnarea inculpaţilor la pedeapsa închisorii cu executare în regim de detenţie. av. Procedura este completă. la data de 16. în Penitenciarul Iaşi.04.211 C. La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns inculpatul Mocanu Adrian.pen. În fapt. b şi c şi alin. cauzându-i un prejudiciul în valoare de 650 lei. S-a făcut referatul cauzei de către grefier. 1. Reprezentantul Ministerului Public. Arată că inculpatul Mocanu a mai fost sancţionat administrativ pentru săvârşirea de infracţiuni de aceeaşi natură. şi Mafteiac Narcis-Daniel. inculpat Mafteiac Narcis-Daniel şi pe parte vătămată Guralivu Evelina. 211 alin. alin. Nicula Andreea şi martorii din lucrări Carp Dorin şi Frunză Claudiu Gabriel. născut la data de 23. asistat de apărătorul ales. În baza dispoziţiilor art. În baza dispoziţiilor art. În baza dispoziţiilor art. solicită deducerea perioadei reţinerii din data de 01. Faţă de aceste considerente. 350 Cod procedură penală. b şi c şi alin. aflat în stare de arest preventiv.p. dar în cursul cercetării judecătoreşti numai inculpatul Mafteiac a dat declaraţie în care a recunoscut săvârşirea faptei. Nemaifiind alte cereri de formulat. şi prin folosirea unui spray lacrimogen. dar inculpatul Mocanu nu a dorit să dea declaraţie. Declaraţiile inculpaţilor coroborate cu celelalte probe dovedesc vinovăţia acestora. sens în care. Codreanu Carmen. asistat de apărătorul ales. având cuvântul. deţinut. Precizează faptul că inculpatul Mafteiac l-a indicat ca fiind participant. a şi b Cod penal cu aplicarea dispoziţiilor art. pe timp de noapte. în loc public. art. solicită menţinerea măsurii arestării preventive.2010 şi perioada arestării preventive.. împreună. în prezent. născut la data de 29. alin. 1 lit.). iar inculpatul Mafteiac Narcis-Daniel a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de dispoziţiile art.a şi b Cod penal. fiul lui Constantin şi Ingrid. Arată că în cursul urmăririi penale inculpaţii au recunoscut săvârşirea faptei. 1. inculpatul Mafteiac Narcis-Daniel. 37 lit. 211 alin. fiul lui Zanov şi Elena. aflat în stare de arest preventiv. Instanţa procedează la identificarea inculpaţilor Mocanu Adrian.07. av. în prezent.pr.

fiind singurul care a dat declaraţi în faţa instanţei de judecată.11. iar pe parcursul urmăririi penale a avut o atitudine sinceră de recunoaştere a săvârşirii faptei. Dacă instanţa apreciază că este necesară aplicarea unei pedepse în regim de detenţie.1 lit. pentru a avea posibilitatea de a studia şi de a deveni un om mai bun. Solicită aplicarea unei pedepse cu suspendarea executării. având cuvântul. Arată că inculpatul Mafteiac a recunoscut săvârşirea faptei atât în cursul urmăririi penale cât şi în cursul cercetării judecătoreşti. INSTANŢA: Având nevoie de timp pentru a delibera DISPUNE: Amână pronunţarea la data de 23. Solicită interzicerea drepturilor prev. 71 din Codul penal şi obligarea inculpaţilor la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat. Solicită aplicarea unei pedepse orientate spre minimul special prevăzut de lege. Inculpatul Mafteiac Narcis-Daniel. arată că este de acord cu apărătorul său. Solicită a se lua act de faptul că partea vătămată nu s-a constituit partea civilă în prezenta cauză penală. b din Codul penal. şi-a dat interesul de a acoperi prejudiciul. Arată că inculpatul doreşte acordarea unei şanse pentru a se reintegra în societate şi să fie alături de familie. arată că este de acord cu apărătorul său. Apărător ales. Apărătorul inculpatului Mafteiac Narcis-Daniel. având cuvântul. Solicită instanţei să acorde inculpatului şansa la viitor mai bun. acesta a fost sancţionat în trecut cu amenzi administrative care au fost achitate. Pronunţată în şedinţa publică de la 16 Noiembrie 2010. La dosarul cauzei există caracterizări ale inculpatului care dovedesc faptul că imediat după ce a fost liberat şi-a căutat un loc de muncă şi şi-a întemeiat o familie.2010. prin intermediari. având cuvântul. având cuvântul. Arată că inculpatul a avut o contribuţie efectivă în ce priveşte săvârşirea faptei. de art. solicită a se avea în vedere circumstanţele personale.liberării condiţionate de 303 zile. în condiţiile prev. de art. Solicită aplicarea unei pedepse cât mai mici.a teza a II-a şi lit. iar în perioada de detenţie a conştientizat săvârşirea faptei. Precizează că inculpatul. fără aplicarea vreunui spor pentru recidiva postcondamnatorie. Apărător ales. solicită aplicarea unei pedepse orientate spre minimul special prevăzut de lege. în sensul că nu a folosit sprayul. . solicită aplicarea unei pedepse sub minimul special prevăzut de lege. Arată că inculpatul este un tânăr la început de drum. Apreciază că inculpatul a săvârşit fapta datorită anturajului nefast. Solicită să nu fie aplicat spor datorită recidivei. Arată că prejudiciul a fost achitat. Grefier. Preşedinte. Apărătorul inculpatului Mocanu Adrian. Inculpatul Mocanu Adrian. 64 alin.

prejudiciu ce a fost ulterior recuperat. cauzându-i un prejudiciu în valoare de 650 lei.2¹lit. constată următoarele: Prin Rechizitoriul nr.b şi c şi alin.a Cod penal. susţinerile parţilor fiind consemnate in încheierea de şedinţa din acea zi care face parte integranta din prezenta hotărâre.18850/245/2010 ROMÂNIA JUDECĂTORIA IAŞI SECŢIA PENALĂ Şedinţa publică din 23 Noiembrie 2010 PREŞEDINTE .b şi c şi alin.211 C.2 lit. înregistrat pe rolul acestei instanţe sub numărul de mai sus.2 lit.211 alin.). când . împreună. ambii inculpaţi au avut o atitudine sinceră.2010.11. sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tâlhărie.1. cei doi inculpaţi au deposedat-o pe partea vătămată Guralivu Evelina de geanta personală şi de un telefon mobil marca LG model KP500. având ca obiect tâlhărie (art. în loc public.02. respectiv pe aleea pietonală de legătură între zona Podul de Piatră şi cartierul Mircea cel Bătrân. În fapt.211 alin.06. alin.1. de art.p. prin actul de sesizare al instanţei s-a reţinut. în esenţă. că. INSTANŢA. în jurul orelor 22.2010. alin. cu aplicarea art. sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tâlhărie.a şi b Cod penal şi MAFTEIAC NARCIS-DANIEL. în seara zilei de 16. când instanţa având nevoie de timp pentru deliberare a amânat pronunţarea cauzei apoi pentru astăzi. inculpat Mafteiac Narcis-Daniel şi pe parte vătămată Guralivu Evelina. prev.2161/P/2010 din data de 22.Dosar nr. în stare de arest preventiv. Procedura completa Dezbaterile asupra fondului cauzei au avut loc in şedinţa publica din data de 16. . Fiind audiaţi în cauză.37 lit. La apelul nominal făcut in şedinţa publica au lipsit părţile . de art.2010 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi.Codreanu Alina Grefier Ursache Carmen Ministerul Public a fost reprezentat prin PROCUROR – Zaharia Laura SENTINŢA PENALĂ Nr. prev. s-a dispus trimiterea în judecată.15. recunoscând fapta reţinută în sarcina lor. prin folosirea unui spray cu efect iritant-lacrimogen. a inculpaţilor MOCANU ADRIAN. 3133 Pe rol fiind judecarea cauzei penală privind pe inculpat Mocanu Adrian. şi prin întrebuinţarea de acte de violenţă.2¹lit. Deliberând asupra cauzei penale de faţă.a şi b Cod penal.

orele 13.300 ind.2010 emisă de către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi-Biroul de Investigaţii Criminale.2 şi art. iar prin încheierea din data de 02.2010 orele 13.1Cpp.45. instanţa a procedat la audierea inculpatului Mafteiac Narcis-Daniel. Pe parcursul cercetării judecătoreşti.b alin. declaraţii martor Guralivu Elisei Cristian (fila 18 dosar u.2010 a Judecătoriei Iaşi dată în Camera de Consiliu.06.45. instanţa a încuviinţat şi administrat proba testimonială cu martorii din lucrări Carp Dorin şi Frunză Claudiu Gabriel.2010. proces-verbal verificare la casa de amanet (fila19).).p. declaraţie martor Frunză Claudiu –Gabriel ( filele 27-31dosar up).).06. încpând cu data de 01. declaraţii inculpat Mocanu Adrian (filele 50-55 dosar up) şi Mafteiac Narcis-Daniel ( filele 60-63 dosar up). de la data de 02.p. legalitatea şi temeinicia măsurii arestării preventive luate faţă de inculpaţi. fiind emis în acest sens mandatul de arestare preventivă nr. .06. De asemenea. acesta s-a prevalat de dispoziţiile art. De asemenea. proces-verbal de cercetare a locului faptei (filele 11-17 dosar u.2010.2 Cpp.p. orele 13. proces-verbal desecretizare adrese SRI (trafic apeluri telefonice)(filel 23. În ceea ce-l priveşte pe inculpatul Mocanu Adrian.). Pe parcursul judecăţii.06. proces-verbal de confruntare a inculpaţilor Mocanu Adrian şi Mafteiac Narcis-Daniel (fila 47 dosar up).70 alin.2010.160ind.160 alin.1 Cpp raportat la art. de la data de 02. 44 dosar u.06. instanţa a verificat periodic. până la data de 02.06. la un interval de maxim 60 de zile.45 şi până la data de 02.2 Cpp.2161/P/2010 din data de 01.2161/P/2010 emisă de către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi-Biroul de Investigaţii Criminale pe o durată de 24 ore. menţinând succesiv strarea de arest preventiv a acestora.).300/1 alin.). Inculpatul Mocanu Adrian a fost reţinut prin ordonanţa nr. dovezi ridicare/restituire bunuri/bani ( filel 28-30. prin ordonanţa nr.06.06. în temeiul art. şi faţă de inculpatul Mafteiac Narcis-Daniel a fost luată măsura preventivă a reţinerii.06.p. proces-verbal de recunoaştere după fotografii a inculpatului de către partea vătămată (filele 32-43 dosar up).2010.declaraţie martor Carp Dorin ( filele 24-25 dosar u. prin încheierea din data de 24.06.06. orele 13.06. poziţia sa procesuală fiind consemnată şi ataşată la dosarul cauzei.). iar prin încheierea din data de 02.2010 inclusiv. de la data de 01. fiind emis în acest sens mandatul de arestare preventivă nr. în temeiul art. pe o durată de 24 de ore. a fost admisă propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi de arestare preventivă a acestuia pentru o durată de 29 de zile.06. proces-verbal de verificare/identificare telefon sustras (fila 10 dosar u.26 dosar up).2010 inclusiv.p. 45-46).2010 a Judecătoriei Iaşi dată în Camera de Consiliu. iar pentru inculpatul Mocanu Adrian şi proba testimonială cu martorul Cozma Ionuţ. depoziţiile acestora fiind consemnate şi ataşate la dosarul cauzei( filele ….101/U din data de 02.2010 până la data de 30.102/U din data de 02..2010. După înregistrarea dosarului pe rolul instanţei.2010 până la data de 30.45.Situaţia de fapt reţinută prin rechizitoriu a fost stabilită pe baza următoarelor mijloace de probă: declaraţiile părţii vătămate (filele 8-10. neînţelegând să dea declaraţii în faţa instanţei.2010 .06. a fost admisă propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi de arestare preventivă a acestuia pentru o durată de 29 de zile. instanţa a verificat din oficiu şi a constatat legalitatea şi temeinicia măsurii arestării preventive luate anterior faţă de inculpaţi.

după aproximativ 2-3 zile. faţă de menţiunile din procesul-verbal de executare a mandatului de aducere emis pe numele acestuia. instanţa reţine următoarea situaţie de fapt: În seara zilei de 16. ambele acte medicale vizând starea de sănătate a inculpatului Mocanu Adrian (fille 51-52 dosar fond). Astfel. cei doi inculpaţi părăsind în fugă locul faptei. Lucian Dobre. telefonul de la martorul Frunză Claudiu Gabriel. extrăgând din interior cartela SIM pe care a aruncat-o. cei doi stabilind ca bunul să fie valorificat prin vânzare. Dr. purtând o conversaţie la telefonul mobil.2010.2010. inculpaţii au verificat conţinutul genţii sustrase. în momentul în care victima a ajuns la o distanţă de aproximativ 2 metri. De asemenea. moment în care inculpatul Mocanu Adrian i-a smuls victimei din mână un telefon mobil marca LG KP500. La scurt timp de la săvârşirea faptei.09. pe aleea pietonală de pe malul râului Bahlui. în timp ce partea vătămată Guralivu Evelina se deplasa dinspre staţia de autobuz Podul de Piatră către cartierul Mircea cel Bătrân.327 din Codul de procedură penală. în interiorul acesteia fiind găsită. prin încheierea de şedinţă din data de 07. a fost observată de cei doi inculpaţi. din care a rezultat faptul că martorul este plecat din ţară. de către inculpatul Mafteiac Narcis-Daniel. Coroborând probele administrate pe parcursul urmăririi penale şi al cercetării judecătoreşti. inculpatul Mafteiac Narcis-Daniel a îmbrâncit-o pe partea vătămată. instanţa a admis solicitarea ambilor inculpaţi în sensul admiterii probei cu înscrisuri în circumstanţiere. După ce au parcurs o distanţă de aproximativ 100 metri. organele de cercetare penală au ridicat. Telefonul a fost înapoiat inculpatului Mocanu Adrian. conform înţelegerii făcute.05. inculpatul Mafteiac Narcis-Daniel a scos din buzunar un spray cu efect iritant-lacrimogen. inculpaţii au aşteptat ca partea vătămată să se apropie şi. Totodată. pulverizând conţinutul spre faţa părţii vătămate. acelaşi inculpat a demontat telefonul sustras de inculpatul Mocanu Adrian. a constat imposibilitatea audierii martorului din lucrări Guralivu Elisei Cristian.05. inculpatul Mocanu Adrian a înstrăinat telefonul mobil martorului Frunză Claudiu Gabriel. Ulterior.02. instanţa . emisă de Dr. precum şi biletul de ieşire din spital /scrisoare medicală emis de Spitalul Clinic de Urgenţă Prof. bunul fiind restituit părţii vătămate Guralivu Evelina. la dosarul cauzei fiind depuse adeverinţa medicală din data de 31. pe bază de dovadă. primind în schimb suma de 340 lei. din care i-a dat inculpatului Mafteiac suma 150 lei. suma de 6 lei.2010. la iniţiativa inculpatului Mafteiac Narcis-Daniel. aceştia luând hotărârea. La data de 31. în jurul orelor 22.15.propus pentru conturarea profilului moral al inculpatului ( fila 143 dosar fond). În temeiul dispoziţiilor art. smulgându-i acesteia geanta pe care o avea asupra sa. care se coroborează cu depoziţiile martorilor Guralivu Elisei-Cristian şi Frunză .2010. de a o deposeda prin violenţă de bunurile pe care victima le avea asupra sa. respectiv declaraţia părţii vătămate. fapt care a determinat dezechilibrarea şi căderea părţii vătămate. Această situaţie de fapt a fost reţinută de instanţă pe baza probelor administrate în cauză. Nicolae Oblu-Iaşi. urmând ca inculpaţii să împartă preţul obţinut.

. fila 49 dosar fond).p. la un interval de 2-3 zile de la data săvârşirii faptei. în timp ce aceasta se deplasa pe aleea pietonală de legătură între zona Podu de Piatră şi cartierul Mircea cel Bătrân şi. cei doi au luat hotărârea de a o deposeda pe aceasta de geantă şi de telefonul mobil.00. audiat atât în cursul urmăririi penale. martorului Frunză Claudiu-Gabriel. Deşi iniţial inculpatul Mafteiac Narcis-Daniel a adoptat o poziţie de nerecunoaştere a faptei. precum şi de geantă.b. împreună.2¹lit. ulterior cei doi fugind de la locul comiterii faptei. a dispoziţiilor art. în jurul orelor 22. care au recunoscut săvârşirea faptei reţinute în sarcina acestora. în seara zilei de 16. moment în care. în data de 16. În continuarea declaraţiei sale. au deposedat-o pe victimă de geanta personală şi de un telefon mobil marca LG model KP500.p. în privinţa inculpatului Mafteiac Narcis-Daniel. instanţa apreciază că în drept.). şi fila 49 dosar fond) reiese faptul că. şi faptul că preţul obţinut din înstrăinarea bunului a fost împărţit de aceştia. precum şi ale inculpatului Mafteiac Narcis-Daniel (fila 63 dosar u. inculpatul Mafteiac împingând-o şi pulverizând spray lacrimogen în ochii acesteia. de asemenea.2010. atât în cursul urmăririi penale. au observat-o pe partea vătămată în timp ce aceasta vorbea la telefonul mobil. cu datele şi informaţiile ce se regăsesc în procesul-verbal de cercetare la faţa locului. precum şi cu declaraţiile inculpaţilor. De asemenea.02. din declaraţiile inculpatului Mocanu Adrian. întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de tâlhărie.p şi fila …dosar fod). la iniţiativa inculpatului Mafteiac. aceştia au urmărit-o. cu aplicarea.) reiese faptul că. care i-a fost smuls din mână de către inculpatul Mocanu. inculpatul Mocanu Adrian a precizat faptul că. pe baza înţelegerii intervenite între acesta şi coinculpatul Mafteiac Narcis-Daniel. în acest sens inculpatul Mafteiac primind suma de 150 lei.02. în timp ce se afla împreună cu inculpatul Mafteiac Narcis-Daniel pe aleea pietonală de pe malul râului Bahlui din zona Podu de Piatră. diferenţa revenindu-i coinculpatului Mocanu. c şi alin. prevăzută şi pedepsită de art. din depoziţiile martorului Frunză Claudiu-Gabriel. cât şi în faţa instanţei. Faţă de situaţia de fapt conturată în urma analizei ansamblului probelor administrate în cauză. a reieşit.a Cod penal. după ce victima i-a depăşit pe autori. în schimbul sumei de 340 lei. au acostat-o pe partea vătămată Guralivu Evelina. Din cuprinsul declaraţiilor date de cei doi inculpaţi.1. situaţia de fapt descrisă de coinculpatul Mocanu Adrian ( filele 62-63 dosar up . alin. aceasta fiind smulsă de către inculpatul Mafteiac. moment în care a fost deposedată de telefonul mobil.2 lit. ulterior acesta a revenit asupra declaraţiilor sale. fapta inculpaţilor Mafteiac Narcis-Daniel şi Mocanu Adrian care. telefonul mobil marca LG K500 aparţinând victimei a fost vândut de către inculpatul Mocanu Adrian.2010. prin folosirea de acte de violenţă.a şi b Cod penal. coroborate cu susţinerile inculpatului Mocanu Adrian (filele 50-55 dosar u.37 lit. în jurul orelor 22. precum şi a unui spray cu efect iritant-lacrimogen.p. date în faza de urmărire penală ( filele 50-55 dosar u.211 alin. Astfel.15. pe baza unei înţelegeri intervenite în momentele imediat anterioare săvârşirii faptei. confirmând.Claudiu Gabriel. cât şi cu ocazia cercetării judecătoreşti ( fila 27 dosar u.

2 lit. existând astfel întrunite ambele acţiuni care caracterizează infracţiunea de tâhărie. prin folosirea de violenţe. aceasta a constat .. furtul. prin însuşirea pe nedrept şi depărtarea imediată cu acestea de locul în care se afla partea vătămată. Analizând împrejurările în care a fost comisă infracţiunea de tâlhărie în contextul probelor administrate. producerea unui prejudiciu în patrimoniul părţii vătămate şi atingerea integrităţii corporale. şi acţiunea secundară. între acţiunea inculpaţilor şi urmarea produsă existând o legătură directă de cauzalitate.b Cod penal. instanţa apreciază că în cauză este .211 alin. deoarece inculpaţii au prevăzut rezultatul faptelor săvârşite. fiind o infracţiune de rezultat. Prin urmare. precum şi prin folosirea unui spray cu efect iritant-lacrimogen.211 alin.c Cod penal.(1) pct. a Cod penal. ca urmare a violenţelor exercitate.2 lit.1 lit. Faţă de aceste considerente. De asemenea. faţă de situaţia de fapt expusă mai sus.Sub aspectul laturii obiective a infracţiunii complexe de tâlhărie. având în vedere că cei doi inculpaţi au săvârşit atât acte de deposedare a victimei.2¹ lit. şi anume acţiunea principală. în cauzarea unei atingeri a integrităţii corporale a acesteia.211 alin.oo în cursul lunii februarie. respectiv prin îmbrâncirea acesteia. rezultat pe care l-au urmărit. şi anume. în sarcina lor urmează a se reţine şi agravanta prevăzută de art. instanţa constată că în speţă este incidentă agravanta prevăzută de art. respectiv săvârşirea infracţiunii în timpul nopţii. că la săvârşirea faptei şi-au adus contribuţia ambii inculpaţi. având în vedere că inculpaţii au acţionat pe o alee pietonală din oraşul Iaşi. în producerea unui prejudiciu în patrimoniul părţii vătămate. folosirea actelor de violenţă fizică.a) C. instanţa constată că aceasta a fost săvârşită în jurul orelor 22. activitatea fiecăruia dintre inculpaţi reprezentând acte de coautorat la săvârşirea infracţiunii de tâlhărie. în cauză fiind incidentă agravanta prevăzută de dispoziţiile art. în accepţiunea art. strada fiind considerată loc public. Având în vedere faptul că inculpatul Mafteiac Narcis-Daniel a săvârşit fapta prin folosirea unui spray cu efect iritant-lacrimogen. 19 alin. instanţa reţine. pe de o parte. şi anume. în sensul dispoziţiilor art. pe care l-a pulverizat asupra feţei părţii vătămate. iar pe de altă parte. Tâlhăria.a Cod penal. pen. respectiv săvârşirea infracţiunii de două sau mai multe persoane împreună.152 lit. se constată că atitudinea psihică a inculpaţilor faţă de faptă şi urmările acesteia îmbracă forma vinovăţiei în modalitatea intenţiei directe. elementul material este reprezentat de acţiunea inculpaţilor de a deposeda partea vătămată de geanta personală şi de un telefon mobil. De asemenea. a acţiunii principale de furt. instanţa constată că fapta a fost săvârşită în condiţiile participaţiei penale principale. În ceea ce priveşte urmarea imediată a faptei săvârşite. cât şi a acţiunii adiacente de folosire a ameninţării şi a violenţelor. existenţa raportului de cauzalitate rezultă din faptul că trecerea bunurilor din stăpânirea părţii vătămate în cea a inculpaţilor este consecinţa directă a celor două acţiuni ale inculpaţilor. Sub aspectul laturii subiective. cât şi acte de violenţă. contribuţii care s-au concretizat în acţiunile ce reprezintă elementul material al laturii obiective a infracţiunii de tâlhărie. iar infracţiunea s-a consumat în momentul apropriaţiunii bunurilor de către inculpaţi.

de art.181 alin.. fiind o împrejurare legată de faptă.a din Codul Penal. faţă de împrejurarile obiective si subiective ale săvârşirii faptei.) rezultă că acesta a cunoscut faptul că inculpatul Mafteiac avea asupra sa un spray cu efect iritant-lacrimogen.28 alin.2 Cod de procedură penală.506 din data de 21. o substanţă narcotică sau paralizantă. Astfel.incidentă şi agravanta prevăzută de dispoziţiile art.2¹lit. se va avea în vedere că prin infracţiunile săvârşite inculpaţii au adus atingere relaţiilor sociale relative la patrimoniul şi integritatea fizică a persoanelor.p. precum şi scopul preventiv al pedepsei.2008.345 alin. pen. în măsura în care aceştia au cunoscut-o sau prevăzut-o. aplicată prin sentinţa penală nr. definitivă prin neapelare la data de 10. În ceea ce priveşte individualizarea în concret a sancţiunilor penale pe care le va aplica inculpaţilor. respectiv pedeapsa închisorii de la 7 la 20 ani. instanţa apreciază că vinovăţia inculpaţilor a fost pe deplin dovedită. Referitor la gravitatea faptei săvârşite.pen. 72 C. precum şi de persoana inculpaţilor. fiind îndeplinite condiţiile prevăzute de art. În consecinţă.03. Instanţa va avea în vedere că funcţiile de constrângere şi de reeducare. dându-le o mai mare forţă de acţiune. fapta dedusă judecăţii fiind săvârşită de acesta în stare de recividă postcondamnatorie. de asemenea.2 Cod penal. instanţa apreciază că agravanta sus-menţionată este incidentă şi în ceea ce priveşte fapta săvârşită de inculpatul Mocanu Adrian. circumstanţă care se răsfânge asupra participanţilor. respectiv limitele de pedeapsă fixate pentru infracţiunea de tâlhărie în formă agravată în partea specială a Codul penal. respectiv în timpul liberării condiţionate din executarea pedepsei rezultante de 4 ani închisoare.02. instanţa va avea în vedere dispoziţiile generale ale codului penal.pen. urmând a fi reţinută şi în sarcina acestuia. pentru a fi ajutată să se reintegreze în societate. Instanţa apreciază că această circumstanţă agravantă specială se încadrează în dispoziţiile art. referitoare la săvârşirea infracţiunii de tâlhărie de către o persoană având asupra sa o armă.2008 a Judecătoriei Iaşi. Prin urmare. reţinând în acest sens că infracţiunea de „tâlhărie” a fost săvârşită în împrejurări care relevă periculozitatea deosebită a inculpaţilor. totodată. Astfel. pe timp de noapte. de gradul de pericol social al faptei săvârşite. existând astfel . întrucât din declaraţia inculpatului Mocanu Adrian dată în cursul urmăririi penale (filele 53-54 dosar u. instanţa va aprecia gradul de pericol social concret al acesteia prin raportare la dispoziţiile art. pot fi realizate numai printr-o corectă proporţionare a acesteia. motiv pentru care va dispune condamnarea acestora la pedeapsa închisorii. instanţa va ţine cont de criteriile generale de individualizare reglementate de art. 72 C.37 lit. în privinţa inculpatului Mafteiac Narcis-Daniel sunt incidente dispoziţiile art. ţinând cont. În contextul elementelor de individualizare prev.211 alin.. care influenţează gradul de pericol social al acesteia. exercitând împreună.b Cod penal. aceştia au acţionat în împrejurări apte să le asigure mai mari şanse de reuşită. Instanţa reţine. că. care să ţină seama şi de persoana căreia îi este destinată. în loc public şi în timpul nopţii acte de violenţă şi de deposedare asupra unei tinere de 20 ani care se deplasa singură.(2) C.

180 alin. care a declarat. făcând aplicarea prevederilor art. În procesul de individualizare judiciară a pedepsei. de data aceasta prin săvârşirea unei infracţiuni de o gravitate deosebită. pedeapsă ce urmează a fi coborâtă sub minimul special prevăzut de lege. acesta câştigându-şi existenţa prin muncă. de asemenea. o persoană vulnerabilă. instanţa apreciază că se impune condamnarea acestuia la o pedeapsă cu închisoarea . ceea ce denotă că încălcarea legii penale prin săvârşirea infracţiunii deduse judecăţii nu reprezintă un act singular. faţă de circumstanţele reale ale faptei şi de circumstanţele care caracterizează persoana inculpatului.1 lit. acesta neînţelegând să contribuie în vreun mod la acoperirea prejudiciului produs prin săvârşirea infracţiunii. care este. anterior săvârşirii faptei. inculpaţii profitând de posibilităţile limitate de apărare ale părţii vătămate. Totodată. că fapta a adus atingere unor relaţii sociale multiple. Totodată. cum este infracţiunea de tâlhărie. De asemenea. a circumstanţei atenuante judiciare prevăzute de art. instanţa va avea în vedere şi atitudinea inculpatului după săvârşirea faptei. de natură a diminua sentimentul de securitate a persoanelor în . Totodată. Instanţa va avea în vedere. intrând din nou în conflict cu legea penală. provenind dintr-o familie organizată. prevăzută de art. instanţa reţine că.74 alin. ca urmare a reţinerii. în favoarea acestuia. referitor la profilul moral al inculpatului. instanţa va avea în vedere atitudinea inculpatului în timpul procesului penal. punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată sub aspectul infracţiunii de lovire şi alte violenţe. folosirea de către inculpatul Mafteiac a unui spray cu efect iritantlacrimogen al cărui conţinut l-a pulverizat spre faţa părţii vătămate relevă. precum şi faptul că faţă de acesta s-a dispus. se va avea în vedere şi depoziţia martorului Cozma Vasile Ionuţ. acesta nu a înţeles să-şi revizuiască comportamentul. de asemenea. deşi nu este cunoscut cu antecedente penale. Referitor la persoana şi conduita inculpaului Mocanu Adrian.1 lit. acesta a fost sancţionat de mai multe ori cu amenzi cu caracter administrativ pentru săvârşirea unor infracţiuni de furt calificat.c Cod penal. astfel cum am arătat.o disproporţie vădită de forţe. Deşi sancţiunile cu caracter administrativ ar fi trebuit să constituie un avertisment pentru inculpat.b Cod penal. urmând a da eficienţă dispoziţilor art. inculpaţii alegând drept victimă o persoană despre care ştiau că nu le poate opune o rezistenţă susţinută. Punând în balanţă ansamblul criteriilor ce particularizează fapta şi persoana inculpatului Mocanu Adrian. într-un alt dosar. respectiv relaţiilor sociale patrimoniale şi celor referitoare la integritatea corporală şi sănătatea persoanei.c Cp.1 lit.76 alin. gravitatea sporită a faptei săvârşite şi periculozitatea socială a inculpaţilor. luând în considerare puternica rezonanţă negativă în rândul opiniei publice a faptei comise. regretând comiterea acesteia.2 Cod penal. În ceea ce priveşte modalitatea de executare a pedepsei închisorii. faptul că acesta este cunoscut ca fiind o persoană civilizată. este de menţionat şi rezonanţa negativă în rândul opiniei publice şi sentimentul de insecuritate creat de aceste fapte de tâlhărie săvârşite în locuri publice.74 alin. incapabilă să opună rezistenţă agresiunii exercitate de cei doi inculpaţi. respectiv faptul că acesta s-a prezentat în faţa autorităţii şi a recunoscut săvârşirea faptei.

40 Cod penal (prin schimbarea încadrării juridice).1 Cod penal. definitivă prin neapelare la data de 10.83 Cod penal. cu aplicarea art. este necesară aplicarea unei pedepse de 3(trei) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie reţinute în sarcina acestuia.a. de art. cu aplicarea art. prev.2¹ lit. s-a dispus revocarea suspendării executării pedepsei de 2 ani şi 6 luni închisoare aplicată prin sp nr.2007 a Judecătoriei Iaşi.03.a Cod penal.3 Cod penal şi executarea în întregime a acestei pedepse cu pedeapsa prezentă.209 alin.02.74 alin.99 alin.785/22. De asemenea.86 ind. s-a dispus revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei de 2 ani şi 6 luni închisoare aplicată prin sp nr. a fost admisă cererea de contopire formulată de inculpat.1 lit.506/21.06. urmând ca inculpatul să execute pedeapsa de 4 ani închisoare .99alin.2005 a Tribunalului Iaşi.2 lit. prev de art.200 din data de 23. aspect ce conduce la ideea unei specializări a inculpatului în săvârşirea acestui tip de infracţiuni şi a unei preseverenţe infracţionale a acestuia. a cărei executare se va face în regim de detenţie.785/22.11.2007.3 Cod penal. Astfel. definitivă prin neapelare.1 şi art.b. astfel cum rezultă din fişa de cazier judiciar a inculpatului Mafteiac Narcis-Daniel. scopul pedepsei neputând fi atins fără privarea de libertate a inculaptului.56/14. în procesul de individualizare judiciară a pedepsei. prev.3183/01. că prin sentinţa penală nr.c Cod penal.1. de art.2007 a Tribunalului Iaşi. definitivă prin neapelare la data de 26.b.2005a Tribunalului Iaşi. instanţa apreciază că se impune ca executarea pedepsei aplicate acestuia să se facă în regim de detenţie.În baza art.64 lit.211 alin.1 şi 2 Cod penal.71 alin. instanţa va avea în vedere faptul că acesta este recidivist. prev de art. Instanţa reţine. suferind anterior mai multe condamnări definitive pentru fapte îndreptate împotriva patrimoniului. Prin urmare.11.4 alin.a şi b Cod penal. raportat la art.1. cu aplicarea art. cu aplicarea art.1.785 din data de 22. s-a dispus condamnarea inculpatului la pedeapsa de 1 an şi 2 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat.40 Cod penal.75 lit c Cod penal şi art. instanţa apreciază că pentru prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni de către inculpatul Mocanu Adrian şi formarea unei atitudini corecte a acestuia faţă de ordinea de drept şi regulile de convieţuire socială. inculaptul a fost condamnat la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare.11. definitivă prin neapelare .11.1. definitivă prin decizia penală nr.2005 a Tribunalului Iaşi. s-a dispus condamnare inculpatului la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie. Referitor la persoana şi conduita inculpatului Mafteiac NarcisDaniel.2007a Curţii de Apel Iaşi. cu aplicarea art.86 ind.1Cod penal. stabilindu-se un termen de încercare de 4 ani. Totodată. urmând ca inculpatul să execute pedeapsa de 3 ani şi 8 luni închisoare cu aplicarea art.13 Cod penal. cu aplicarea art.i Cod penal.71 şi art. analizând antecedenţa penală a inculpatului Mafteiac NarcisDaniel.b Cod penal.c Cod penal. Astfel. prin sentinţa penală nr. instanţa a constatat că infracţiunile pedepsite prin sentinţa penală .În baza art. art.110 ind.2008.208 alin.2 lit.2008 a Judecătoriei Iaşi. pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie. art. instanţa constată că prin sentinţa penală nr.211 alin.11.64 lit. prin sentinţa penală nr. pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie.211 alin. cu aplicarea art. definitivă prin neapelare şi executarea în întregime a acestei pedepse cu pedeapsa prezentă.locurile publice.a.03.2.

11.11. fiind îndeplinite şi celelalte condiţii prevăzute de art.11.definitivă prin neapelare la data de 26.38 Cod penal. în pedeapsa rezultantă de 3 ani şi 8 luni închisoare. de asemenea.a Cp şi sunt realizate în cursul termenului de încercare de 4 ani aplicat prin sp 785/22. Instanţa constată că inculpatul Mafteiac Narcis.200/23.2007 a Curţii de Apel Iaşi (faptă săvârşită la data de 03. art.83 Cod penal.05.b.p.nr. 75 lit..p. rămânând un rest de pedeapsă neexecutat de 303 zile.74 alin.08.2010.c Cod penal şi cumularea acestei pedepse cu pedeapsa de 1 an şi 2 luni închisoare.4. s-a dispus repunerea pedepselor în individualitatea lor.2007 a Curţii de Apel Iaşi.1. Dat fiind faptul că infracţiunea dedusă judecăţii a fost săvârşită la data de 16. în temeiul art. În baza dispoziţiilor art.86 ind.c.3 Cod penal.1 lit. la data de 12.a teza a IIa Cod penal.2007(faptă săvârşită la data de 25.2007 a Tribunalului Iaşi.a Cpp.4 . deci înainte de împlinirea duratei pedepsei din care inculpatul a fost liberat condiţionat. 3183/01.03.2005 a Tribunalului Iaşi.3183/01. de 4 ani închisoare.2 lit.56/14. aplicată prin s.04.40 Cod penal.11. .2005 a Tribunalului Iaşi.64 alin.2009 din executarea pedepsei rezultante de 4 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.Daniel a fost liberat condiţionat.04. pentru săvârşirea infracţiunii prev. 209 alin. definitivă prin neapelare. definitivă prin decizia penală 56/14. definitivă prin neapelare la data de 26.200/23.40 Cod penal.11.a şi i Cp.1 lit. aplicată prin sp nr.1 lit a Cod penal cu aplicarea art. instanţa reţine că infracţiunea ce formează obiectul prezentei cauze a fost săvârşită în stare de recidivă postcondamnatorie.2006) şi infracţiunea pedepsită prin sp 3183/01.06. În baza art.2007 a Tribunalului Iaşi.449 alin.2007(faptă săvârşită la data de 25. conform art.200/23. definitivă prin neapelare la data de 26.2007 a Judecătoriei Iaşi. definitivă prin decizia penală nr. definitivă prin neapelare la data de 10.2008 a Judecătoriei Iaşi. şi faptul că săvârşirea unei noi infracţiuni în perioada de la data liberării condiţionate şi mai înainte de împlinirea duratei pedepsei înseamnă comiterea acesteia în timpul executării pedepsei. art.33 lit. De asemenea.71. de art.a Cod penal şi nefiind incident niciunul din cazurile prevăzute de art..2007 (faptă săvârşită la data de 25. urmând ca inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de 4 ani închisoare.06.785/22.03.208 alin.506/21.36 alin.11.211 alin. instanţa a dispus.06.02.03. contopirea pedepselor rezultante.2 ind.1 lit.2006) şi 1 an şi 2 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev de art. definitivă prin decizia penală nr. cu aplicarea art.2007 a Tribunalului Iaşi. definitivă prin neapelare. aplicată prin s.2008.86 ind.04.56/14.2007 a Judecătoriei Iaşi. urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea. totodată.83 Cp. art.05.211 alin. cu aplicarea art. aplicată prin sp nr.11.2007 a Curţii de Apel Iaşi (faptă săvârşită la data de 03. definitivă prin neapelare şi cumularea acestei pedepse cu pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare.2006) sunt concurente.02. s-a dispus revocarea suspendării condiţionate a pedepsei de 2 ani şi 6 luni închisoare aplicată prin sp 785/22.1. având în vedere.11.2006). după cum urmează: 1 an şi 6 luni închisoare pentru art.2006). aplicată prin sp. În temeiul art.2005 a Tribunalului Iaşi.2.2007 a Judecătoriei Iaşi.11. art. s-a dispus şi revocarea suspendării condiţionate acordată pentru pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare.37 alin.03.1 lit.

că natura şi gravitatea infracţiunii săvârşite. instanţa apreciază că inculpatul Mocanu Adrian este nedemn de a exercita dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau funcţiile publice elective şi dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat. prejudiciul produs prin săvârşirea infracţiunii a fost integral acoperit. în sensul coborârii pedepsei sub minimul special prevăzut de lege. prin aplicarea unei pedepse de 6 (şase) ani închisoare.a)-c) din Codul penal. urmând ca inculpatul Mafteiac Narcis-Daniel să execute pedeapsa cea mai grea. prevăzute de art. a) teza întâi C. instanţa va avea în vedere. prin diligenţele depuse de familia sa. colaborând cu organele judiciare. Faţă de aceste considerente.61 Cod penal instanţa va dispune revocarea beneficiului liberării condiţionate privind restul de 303 zile rămas neexecutat din pedeapsa aplicată prin sentinţa penală sus-menţionată. aplicată inculpatului pentru comiterea unui concurs infracţional.64 lit.1 lit. pronunţată în recursul în interesul legii referitor la aplicarea dispoziţiilor art. motiv pentru care va reţine în favoarea acestuia circumstanţa atenuantă judiciară prevăzută de art.b Cod penal. în funcţie de criteriile stabilite în art.71 alin. Instanţa consideră însă. Având în vedere că infracţiunea dedusă judecăţii a fost săvârşită în timpul liberării condiţionate din executarea pedepsei rezultante de 4 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. pedeapsa aplicată având. . rolul coercitiv şi educativ al sancţiunii va fi atins. În ceea ce priveşte pedeapsa accesorie. în temeiul art. nu impun privarea inculpatului de dreptul de a alege. atitudinea sinceră adoptată de acesta pe parcursul procesului penal.74/2007 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.c Cod penal. faptul că acesta a recunoscut şi regretat comiterea faptei. 64 lit.03. În acest sens. rest pe care îl va contopi cu pedeapsa stabilită în cauză.02.506/21.1 lit.În procesul de individualizare judiciară a pedepsei ce urmează a fi aplicată inculpatului Mafteiac Narcis-Daniel. . alături de aspectele sus-menţionate.(3) din Codul penal. pen.b) C. în acelaşi timp. ci va aprecia conţinutul concret al pedepsei accesorii. respectiv de 6 (şase) ani închisoare. pen. prevăzut de art. cu executare în regim de detenţie. 64 lit. De asemenea. şi un puternic rol preventiv în privinţa acestui gen de fapte antisociale.71 C.. instanţa nu va dispune interzicerea acestor drepturi în mod automat. de 6 ani închisoare.2008. constând într-o infracţiune contra patrimoniului săvârşită în contextul mai multor circumstanţe agravante şi prin care au fost vătămate relaţii sociale multiple. faţă de aspectele prezentate în cadrul individualizării pedepsei principale şi ţinând seama de natura şi gravitatea faptelor săvârşite.76 alin. precum şi faptul că executarea pedepsei se va face în regim de detenţie. instanţa apreciază că. pen. . urmând a interzice executarea lor pe durata şi în condiţiile prevăzute de art.74 alin. definitivă prin neapelare la data de 10. în conformitate cu dispoziţiile art. urmând a-i da eficienţă. şi având în vedere şi Decizia nr.a) teza a doua şi lit. respectiv relaţiilor sociale patrimoniale şi celor referitoare la integritatea corporală a persoanei.2008 a Judecătoriei Iaşi. faţă de jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului decurgând din cauzele Hirst contra Regatului Unit şi Sabou şi Pârcălab contra României. prin efectul legii. instanţa va avea în vedere şi faptul că.

b) C.A. instanţa va obliga pe inculpaţi să achite statului. şi ped. conform declaraţiei aflate la fila 31 dosar u..1 lit. reprezentând preţul încasat de către inculpaţi în urma valorificării telefonului mobil sustras.a) şi b) din Codul penal. CNP 1870429226718.76 alin. instanţa constată că numita Mafteiac Ingrid.1 lit.349 şi art. prejudiciul produs prin săvârşirea infracţiunii fiind recuperat în totalitate. cu aplicarea disp. Urechea nr.) martorului Frunză Claudiu -Gabriel.p. sc. studii – 6 clase.2 din Codul de procedură penală. instanţa va menţine starea de arest a inculpaţilor Mocanu Adrian şi Mafteiac Narcis-Daniel.2 lit. jud.211 alin. instanţa constată că partea vătămată Guralivu Evelina nu s-a constituit parte civilă în procesul penal. ap.2 ind. conform dovezii aflate la fila 29 dosar u.a) teza a doua şi lit. art.1. 64 lit.74 alin.88 C. pen. pen. a) teza întâi C. sumă care a fost restituită.pen. pen. suma de 700 lei fiecare. bloc M 6. Condamnă pe inculpatul MAFTEIAC NARCIS-DANIEL (poreclit „Grasu”).191 alin. începând de la data de 01.Iaşi. Totodată. 64 lit. nu impun privarea inculpatului de dreptul de a alege.04. de art. domiciliat în mun. În temeiul dispoziţiilor art.c) din Codul penal rap.. .p.Vasile A.Pentru considerentele mai sus expuse. recidivist..p. pen.a) din Codul penal şi cu aplicarea disp. . fără loc de muncă. str. iar în baza prevederilor art. născut la data de 29. acesta neînţelegând să se constituie parte civilă în procesul penal.18. urmând a interzice executarea lor pe durata şi în condiţiile prevăzute de art. pe bază de dovadă ( fila 30 dosar u. cetăţean român. Referitor la latura civilă a cauzei.b) din Codul penal.06. . instanţa apreciază că nici inculpatul Mafteiac Narcis-Daniel nu este demn de a exercita dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau funcţiile publice elective şi dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat.02. fără ocupaţie. precum şi faptul că executarea pedepsei se va face în regim de detenţie. în prezent deţinut în Penitenciarul cu Regim de Maximă Siguranţă Iaşi. În temeiul dispoziţiilor art.37 lit. fiul lui Constantin şi Ingrid. instanţa reţine că natura şi gravitatea infracţiunii săvârşite.p. la pedeapsa de 6(şase) ani închisoare (faptă comisă la data de 16. astfel cum rezultă din declaraţia părţii vătămate aflată la fila 44 dosar de u. prevăzute de art. pr.1987 în mun. cu titlu de cheltuieli judiciare. PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂŞTE I. pentru săvârşirea infracţiunii de „tâlhărie”.1 lit. alin. De asemenea.2010 până la zi. prev. mama inculpatului Mafteiac Narcis-Daniel a predat organelor de poliţie suma de 325 lei. art.Iaşi. prevăzut de art. etaj 3.Iaşi. va deduce din pedeapsa aplicată perioada reţinerii şi arestării preventive. la art.2010).350 C.4..b) şi c) şi alin.71 C.

191 alin.În baza disp. Şos. inculpatul MAFTEIAC NARCIS-DANIEL urmând să execute pedeapsa cea mai grea rezultantă respectiv. Pe durata şi în condiţiile prev. menţine starea de arest a inculpatului MAFTEIAC NARCIS-DANIEL şi. menţine starea de arest a inculpatului MOCANU ADRIAN şi.2 lit.1989 în mun. suma de 700 lei fiecare. obligă pe inculpaţii MAFTEIAC NARCIS-DANIEL şi MOCANU ADRIAN să plătească statului. În baza disp. dispune revocarea beneficiului liberării condiţionate privind restul de 303 zile rămas neexecutat din pedeapsa totală rezultantă de 4(patru) ani închisoare.Iaşi. str.Cerna nr. Galata nr. prejudiciul cauzat părţii vătămate GURALIVU EVELINA. durata reţinerii şi arestării preventive a inculpatului.1 lit.2 ind.25. începând de la data de 01. prin restituire.2010 până la zi.02. În baza disp.2008 a Judecătoriei Iaşi. scade din pedeapsa de 3(trei) ani închisoare stabilită prin prezenta hotărâre. nr. Constată recuperat integral. în prezent deţinut în Penitenciarul cu Regim de Maximă Siguranţă Iaşi. rămasă definitivă prin neapelare la data de 10. de art.Iaşi. sc.Iaşi. care nu se constituie parte civilă în prezenta cauză penală. prev.211 alin.07.350 din Codul de procedură penală.c) din Codul penal rap.2010). de art. jud. art. în baza disp. aplică inculpatului MAFTEIAC NARCIS-DANIEL pedeapsa accesorie a interzicerii exerciţiului drepturilor prev.1 lit.350 din Codul de procedură penală. de art. fiul lui Zanov şi Elena. domiciliată în mun.88 din Codul penal. rest pe care îl contopeşte cu pedeapsa stabilită prin prezenta hotărâre. cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de către acesta. născut la data de 23.2010 până la zi. II. fără loc de muncă. art.2008.74 alin. art. de art.a) teza a II-a şi b) din Codul penal. jud.71 din Codul penal. scade din pedeapsa totală rezultantă de 6(şase) ani închisoare stabilită prin prezenta hotărâre. fără ocupaţie. de art. art.06. Pe durata şi în condiţiile prev. pen.71 din Codul penal.10 A.A.1 lit.506 din 21.76 alin. pentru săvârşirea infracţiunii de „tâlhărie”. Condamnă pe inculpatul MOCANU ADRIAN.06. art.Iaşi.64 alin. alin. cu executare în regim de detenţie. aplică inculpatului MOCANU ADRIAN pedeapsa accesorie a interzicerii exerciţiului drepturilor prev. pedeapsa de 6(şase) ani închisoare.Iaşi.349 şi art.03.a) şi b) din Codul penal. bloc B 1. cu executare în regim de detenţie (faptă comisă la data de 16. necunoscut cu antecedente penale. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la pronunţare şi de la comunicare pentru inculpaţii MAFTEIAC NARCIS-DANIEL şi MOCANU .1 lit. la art. cetăţean român. CNP 1890723226794.88 din Codul penal. în baza disp. studii – 5 clase.1 lit.02. şi ped.b) şi c) şi alin. ap.61 din Codul penal.1.23. cu aplicarea disp. art.64 alin. art. începând de la data de 01.a) teza a II-a şi b) din Codul penal.b) din Codul penal. durata reţinerii şi arestării preventive a inculpatului. În baza disp.2 din Codul de procedură penală. aplicată inculpatului – pentru comiterea unui concurs infracţional – prin sent. domiciliat în mun. la pedeapsa de 3(trei) ani închisoare.

GREFIER. . Pronunţată în şedinţă publică astăzi.ADRIAN.2010. PREŞEDINTE.11. 23. lipsă. deţinuţi în Penitenciarul cu Regim de Maximă Siguranţă Iaşi şi pentru partea vătămată.