You are on page 1of 13

Dekompozicija procesa narudžbe i prijema artikala

p1.4 Izradi ulazni račun skladišna primka ulazni račun narudžbenica D4 dokumenti

Dekompozicija procesa internog izdavanja i povrata artikala
p8 izdani artikli Prijem i povrat artikala vračeni artikli b Radne jedinice

p1.1 Izraditi narudžbenicu

promjena količine artikla

Interni povrat

interna povratnica

Promjeni količinu

naruđžbenica dostavnica

a Dobavljači

p6.2 Zaprimanje naloga

D6

nabavne cijene

cijena

p1.2 dobavljač dobavljač artikl Preuzmi artikl

D7

stanje skladišta

p6.3 Izrada interne povratnice

artikl

D6

nabavne cijene nabavna cijena

preuzeti artikli

cijena

D1

artikli i usluge

promjena nabavne cijene

interna povratnica

nalog

nalog

D7

stanje skladišta

D3

poslovne jedinice

p1.3 D2 poslovni partneri skladište dobavljač Izraditi skladišnu primku skladišna primka

p1.5 dobavljač Isplati dobavljača

Proces narudžbe vodi služba nabave koja na osnovu praćenja stanja skladišta i potreba na tržištu odlučuje o nabavi artikla. Nabavna služba izrađuje narudžbenicu koja se zatim šalje dobavljaču. Dobavljač na temelju isporučene narudžbenice ispostavlja predračun s naručenim artiklima. Na temelju predračuna nabavna služba izrađuje ulazni račun, a isplatom potraživanja dobavljaču artikli se zajedno s dostavnicom primaju na skladište. Na skladištu se povećava količina te ako je potrebno mijenja se nabavna cijena. Naposljetku, ova poslovna promjena bilježi izradom skladišne primke koja se zatim sprema u spremište dokumenata.
157

p6.4

isplata dobavljaču ulazni račun ranije isplate po istom ulaznom računu

D1

artikli i usluge radna jedinica skladište

artikl artikl

c D4 dokumenti Skladišta interna izdatnica

p6.1 radna jed. skladište Izrada interne izdatnice

D3

poslovne jedinice

nalog interna izdratnica

Proces povrata artikala dobavljaču također vodi nabavna služba. Dobavljač na temelju vraćenih artikala izdaje potvrdu o povratu na osnovu koje se izrađuje povratnica dobavljaču. Povratnica dobavljaču sprema se u spremište dokumenata. Interno izdavanje i povrat artikala koristi se kod prijenosa artikala između skladišta i radne jedinice. Proces započinje prijemom naloga. U slučaju internog izdavanja artikala nalog prima skladište koje artikle treba izdati u radnu jedinicu, dok u slučaju internog povrata nalog prima radna jedinica koja treba vratiti artikle u skladište. Naloge za izdavanje u pravilu ispostavlja priprema rada, odnosno referada za otvaranje i praćenje provođenja radnih naloga, poslovođe ili sam vlasnik. Na temelju primljenog naloga izrađuje se interna izdatnica koja se prosljeđuje skladištaru dok se interna povratnica izrađuje se na temelju artikala vraćenih iz radne jedinice. Dokumenti interna izdatnica i interna povratnica dokazuju izvršenu poslovnu promjenu i pohranjuju se u spremištu dokumenata.
158

FER-ZPM-GRZ, Fertalj & Kalpić: Projektiranje informacijskih sustava, akad.god. 2006/07.

plaćanje

FER-ZPM-GRZ, Fertalj & Kalpić: Projektiranje informacijskih sustava, akad.god. 2006/07.

Dekompozicija procesa međuskladištenja artikala
D6 Međuskladištenje artikala koristi se kod prijenosa artikala između dva skladišta unutar istog poduzeća, a proces međuskladištenja prate dvije međuskladišnice – po jedna za svako od skladišta. Skladište koje daje artikle prima od poslovođe ili vlasnika nalog za međuskladištenje na osnovu kojeg izdaje artikle. Izdavanjem artikala njihova se količina na skladištu smanjuje, a kao dokaz izvršene poslovne promjene izrađuje se dokument međuskladišnica. Drugo skladište zaprimanjem artikala prima i međuskladišnicu potvrdom koje potvrđuje primljene količine. Skladište koje prima artikle na osnovi primljenih artikala također izrađuje međuskladišnicu. cijena nabavne cijene cijena

D3

poslovne jedinice

međuskladišnica

D4

dokumenti

p7.1 skladište koje daje artikle skladište koje prima artikle artikl Izrada međuškladišnice izdani artikli

promjena količine

Modeliranje podataka

D1

artikli i usluge promjena količine artikla na skladištu koje daje

p7.2 Izdavanje artikla

izdani artikli

c skladište koje daje artikle skladište koje prima artikle izdani artikli Skladišta

D7

Stanje skladišta

nalog

p7.3 artikl promjena količine artikla na skladištu koje prima Prijem artikla primljeni artikli

p7.4 Izrada međuškladišnice

primljeni artikli

FER-ZPM-GRZ, Fertalj & Kalpić: Projektiranje informacijskih sustava, akad.god. 2006/07.

159

međuskladišnica

god.N Zaposlen 1. Sir Oliver.1 Mjesto Zanimanj e NadJed 1. akad. 161 FER-ZPM-GRZ.1 Racun 1. 1986] Logička reprezentacija podatka [C.1 Proi zvod NS 1. akad. Student ili Nastavnik FER-ZPM-GRZ. 2006/07.. Fertalj & Kalpić: Projektiranje informacijskih sustava. Entity-Relationship Diagram. pa se manje posla “baca” • dobra komunikacija s korisnicima. Fakultet Entitet može biti: osoba.Modeliranje podataka Modeliranje podataka (Data modeling) tehnika organiziranja i dokumentiranja podataka sustava sinonimi: • modeliranje baze podataka (podaci se najčešće pohranjuju u BP) • modeliranje informacija (općenitije) (po mnogima) najvažnija tehnika oblikovanja • podaci su resurs koji se dijeli između većeg broja procesa i zbog toga moraju biti organizirani na način koji je prilagodljiv poslovnim zahtjevima kreativnost • strukture podataka i njihova svojstva su trajniji i stabilniji od procesa • modeliranje podataka završava brže nego modeliranje procesa – modeli podataka brže se približavaju rezultatu nego modeli procesa – modeli podataka su bitno manji od modela procesa i objektnih modela Dijagram entiteti-veze Dijagram entiteti-veze eng. npr. npr. zaposlenje.1 0. FER-ZPM-GRZ.prošli. rođenje. srodstvo FER-ZPM-GRZ.N 1. sadašnji ili budući. • razred entiteta (entity class) primjeri: • osobe (Kit Karson.1 RacStRac OdnosiSeNa ES Di o 0. organizacija (Hotel Proljeće) ili organizacijska cjelina (Ured za istraživanje ruda i gubljenje vremena) događaj (situacija.god. hrvatski jezik ili iskustvo (poznavanje jezika) ustanova (FER). akad. 164 .N 1... npr. 2006/07. Fertalj & Kalpić: Projektiranje informacijskih sustava.1 1.N 0. Alan Ford. 2006/07.1 1. ako se ne razmatraju konkretni podaci označava se imenicom (u jednini) Osoba.Date.. školovanje.M Sastav 0. 163 Entiteti mogu poprimiti različite uloge ovisno o kontekstu primjer: Osoba je Kupac i/ili Dobavljač. akad. 1976] Bilo koji objekt koji se može razlikovati i predstaviti u bazi podataka [C.) u praksi se može poistovjetiti pojam entitet sa skupom entiteta. npr.1 0. stanje) . koriste se i prošireni modeli ne postoje jednoznačni standardi postupka izrade 0.. 1989] Entiteti Pojedinačne pojave (instance) grupiraju se u skupove ovisno o metodi • skup entiteta (entity set).N Djel atni k Suradni k StavkaRacuna Igl a Avion 162 Entiteti Entitet (entity) nešto što postoji u stvarnom svijetu i posjeduje značajke koje ga opisuju i po kojima se razlikuje od svoje okoline Stvar koja se može zasebno identificirati [P.N Cj elina 0.god.Finkelstein. video traka Prohujalo s vihorom apstraktni pojam. . npr. Chen.) • fakulteti (FER.1 0.N 0. ERD naziva se još i dijagram objekti-veze (izbjegavati!) postoje različite notacije.god. Chen.N • modeli podataka postojećeg i budućeg sustava međusobno su sličniji nego modeli procesa postojećeg i budućeg sustava.M Proizvodi Pri pada 0.1 0. 2006/07. Martin osim osnovnih. FF. 1989] Bilo što o čemu pohranjujemo informaciju [J. 1. Fertalj & Kalpić: Projektiranje informacijskih sustava. Kit Karson objekt. • tip entiteta (entity type).. utvrđivanje nazivlja • lakše određivanje definiranje dosega projekta • . smrt povezanost različitih objekata stvarnog svijeta. .N Stanuj e Osoba 1.N Or gJed 0.N PodJed 0.J. npr.Martin. Fertalj & Kalpić: Projektiranje informacijskih sustava. ili ih je lakše preoblikovati.

Ž } 8746 37528 1164 . Ford Karson Rock . npr. int. domena i pretpostavljena ili standardna vrijednost (default) Tipovi podataka netehnički (logički) • opći tipovi koji se koriste u sistem analizi i pri prikupljanju zahtjeva • primjeri: broj.. mjesec. Fertalj & Kalpić: Projektiranje informacijskih sustava. tekst. Alan Bob Kit .god. 2006/07. akad.. značajku entiteta • sinonimi: svojstvo (property). npr. FER-ZPM-GRZ. to jest atributi s više istovrsnih vrijednosti – primjer: Osoba. BLOB tehnički • generički tipovi podataka koji se mogu preslikati u konkretne tipove.dostupnost svim korisnicima neutralnost . data structure) . npr. integer. Melrose place xx Sunset boulevard 2958 Vukovar avenue 63 . akad.. MobilniTelefon) s obzirom na pohranu vrijednosti.. polje (field) • pojedinačne vrijednosti atributa pohranjuju se u bazu podataka → elementarni podatak (data element.vrijednost atributa je pojedinačni podatak. . znakovni niz. npr.vrijednost je uređena n-torka ili logička grupa jednostavnih atributa. 166 Atributi i domene Domena skup mogućih vrijednosti koje nad njom definirani atributi mogu poprimiti • domene mogu biti jednostavne i složene (vrijedi i za atribute) • nad svakom domenom može se definirati po volji mnogo atributa skup vrijednosti može se definirati • tipom podatka. TelefonKodKuce. npr: formula AA99. char. datum-vrijeme.postojanje vrijednosti u trenutku stvaranja instance stabilnost ... sastavljeni atributi (compound/composite/concatenated attribute. akad. character • konkretni tipovi SUPB.. Fertalj & Kalpić: Projektiranje informacijskih sustava. data item) po vrijednostima koje predstavljaju.s obzirom na značenje vrijednosti ključa (samogovoreće šifre) 168 FER-ZPM-GRZ... – primjer: Prezime. – primjer dobar: TEČAJ = @KraticaValute + @DatumTečaja + . 2006/07.god. Ime Atributi i domene Vrijednosti atributa definiraju tip podatka. • može se sastojati od više atributa → složeni. Spol = { M.. interval [10-99] • skupom konstanti..god.. akad.Telefon = (TelefonNaPoslu.. integer • podskupom vrijednosti tipa podatka. atributi mogu biti: • atributi pohrane (stored attribute) • izvedeni atributi (derived attribute) . atributi mogu biti: • jednostavni atributi (simple attribute) . većina atributa trebala bi imati standardnu vrijednost FER-ZPM-GRZ.Atributi i domene Atribut atribut predstavlja neko obilježje. sastavljeni. 2006/07.. Ključevi Ključ (key) ili identifikator atribut ili skup atributa koji (svojim vrijednostima) jednoznačno identificira svaki od entiteta u nekom skupu entiteta • mora se sastojati od bar jednog atributa → jednostavan ključ – primjer: OSOBA = @JMBG + Prezime + Ime … – primjer: MJESTO = @ŠifraMjesta + NazivMjesta . – primjer: datum = (dan.god. element. godina) • višeznačni atributi (multivalued attribute) .vrijednost im se može odrediti na temelju vrijednosti drugih atributa – primjer: starost = (DanašnjiDatum-DatumRođenja) FER-ZPM-GRZ.atributi koji predstavljaju ponavljajuće grupe podataka. 2006/07. byte (SQLserver) • složeni. Fertalj & Kalpić: Projektiranje informacijskih sustava. ulančani ključ – primjer: MJESTO = @ŠifraDržave+@ŠifraMjesta ključ mora zadovoljavati sljedeće uvjete • jednoznačnost (u skupu entiteta ne smiju postojati dvije pojave s istim vrijednostima svih ključnih atributa) – primjer: ne smiju postojati 2 osobe s JMBG=020946330097 • minimalnost (ne postoji podskup atributa ključa koji je također jednoznačan) – primjer loš: OSOBA = @JMBG + @Prezime . Fertalj & Kalpić: Projektiranje informacijskih sustava.otpornost na promjene tijekom vremena raspoloživost . Identifikator osobe (IdO sobe) 8746 37528 1164 765 Prezim e (Prezim e) K arson Ford Rock Ford Im e (Im e) Kit Alan Bob Kit Adresa (Adresa) M elrose place 666 Vukovar avenue 63 Sunset boulevard 2958 … … … … Šifra m jesta (SifM jesta) 038 001 282 167 • • • • određenost . 165 Standardna vrijednost atributa vrijednost koja se zapisuje kada korisnik ne specificira vrijednost atributa općenito.

god. ostali mogući ključevi postaju alternativni ključevi (alternate key) – primjer: Osoba.IdOsobe. 171 Mjesto Osoba Adresa SifMjesta Staz Telefon FER-ZPM-GRZ. odnosno – Entitet Osoba (IdOsobe=8746) ima SifMjesta=038. tj. referencira entitet Mjesto s IdMjesta=038 SifMjesta PostBr NazMjesta IdOsobe Prezime Ime Nul-vrijednost Nul-vrijednost označava nepoznatu vrijednost atributa ili neodređenu vrijednost atributa. tj.SifMjesta odnosi se na Mjesto. Naziv mjesta (NazMjesta) Zagreb NewYork Los Angeles 170 FER-ZPM-GRZ. 2006/07. pa joj je SifMjesta nedefinirana vrijednost • Vozilo (tipa osobni automobil) nepoznatog registarskog broja. tj. tj.SifMjesta odnosi se na Mjesto. akad. Fertalj & Kalpić: Projektiranje informacijskih sustava. koji ne moraju biti međusobno disjunktni. 2006/07. Mjesto.god. Ključevi Strani ključ • ukazuje na povezanost između entiteta.god. naspram vozila (tipa tenk) koje se ne registrira na isti način FER-ZPM-GRZ. odnosno skupova entiteta – može poprimiti vrijednost primarnog ključa drugog entiteta ili – može poprimiti nul-vrijednost (null value) Elementi dijagrama Entiteti-Veze Primjer. u nekim metodama naziva se inversion entry jedinstveni indeks Šifra mjesta Poštanski broj (SifMjesta) (PostBr) 038 10000 001 20000 282 30000 169 FER-ZPM-GRZ. 2006/07. Fertalj & Kalpić: Projektiranje informacijskih sustava.god. tj.SifMjesta. akad. Mjesto. akad.SifMjesta) Identifikator osobe (IdOsobe) 8746 37528 1164 765 Prezime (Prezime) Karson Ford Rock Ford Ime (Ime) Kit Alan Bob Kit Adresa (Adresa) Melrose place 666 Vukovar avenue 63 Sunset boulevard 2958 … … … … Šifra mjesta (SifMjesta) 038 001 282 • nakon odabira primarnog ključa. skup atributa čije se vrijednosti odnose na vrijednosti ključa drugog entiteta (Osoba. akad. 172 .Ključevi entitet može imati jedan ili više ključeva • entitet mora imati barem jedan ključ • entitet može imati više mogućih ključeva. atributi i ključevi u oglednom modelu • primjer: – Osoba. Fertalj & Kalpić: Projektiranje informacijskih sustava. kandidata za primarni ključ (candidate key). mogu imati atribute presjeka • jedan od ključeva odabire se za primarni ključ (primary key) – primjer: Osoba. 2006/07. Fertalj & Kalpić: Projektiranje informacijskih sustava.PostBr ponekad je potrebno identificirati podskupove entiteta • kriterij podskupa (subsetting criteria) – atribut (jednostavni ili ulančani) s konačnim skupom vrijednosti za grupiranje instanci entiteta u nepodskupove. nadomiješta vrijednost atributa koji se ne koristi • nul-vrijednost nije 0 (nula) niti “” (prazan znakovni niz) Primjer: • Osoba (IdOsobe=37528) boravi u nepoznatom mjestu.SifMjesta Ključevi Strani ključ (foreign key) skup atributa koji se odnosi na ključ drugog skupa entiteta.JMBG.

pozitivni cijeli broj ili znak (npr. pojam veza podrazumijeva skup veza Veze Stupanj veze (degree of relationship) broj entiteta koji sudjeluju u vezi općenito.Veze Veza (relationship) pokazuje odnos između entiteta • analogno entitetima. 2006/07.M Proizvodi 0. Fertalj & Kalpić: Projektiranje informacijskih sustava.N Osoba • više-prema-više (M:N) Modalitet veze (modality) i Kardinalnost veze (cardinality) minimalni i maksimalni broj pojava jednog entiteta za pojedinačnu pojavu s njim povezanog entiteta donja i gornja granica kardinalnosti • donja granica može biti 0. 175 FER-ZPM-GRZ. Fertalj & Kalpić: Projektiranje informacijskih sustava. 176 . veza može biti n-tog stupnja → n-arna veza posebni slučaj jest veza nekog entiteta s tim istim entitetom • veza prvog stupnja → unarna veza (refleksivna. binarna veza M:N OrgJed 0. a veze se grupiraju u skupove veza (relationship sets) – kada se ne razmatraju instance.god. N) » može imati konkretan broj ili općenito N instanci s druge strane veze veze su dvosmjerne pa se kardinalnost definira za oba smjera veze FER-ZPM-GRZ. Fertalj & Kalpić: Projektiranje informacijskih sustava. 2006/07. involucijska) • u nekim metodama smatra se posebnim slučajem binarne veze. može se povezati bilo koji broj entiteta (oprez!) • veza drugog stupnja → binarna veza • veza trećeg stupnja → ternarna veza • općenito. 174 Veze Tip. 1. rekurzivna. akad. obavezno (mandatory) pridruživanje » mora imati barem neki broj ili općenito M instanci s druge strane veze Primjer. akad. 2006/07. pozitivni cijeli broj ili znak (npr.god. M) – donja granica = 0 → djelomično.god.N Proizvod • gornja granica može biti 1.1 Stanuje 0. pojedinačna veza uspostavlja se na razini instanci entiteta. akad. akad. stupnja može izražavati ulogu entiteta koje povezuje imenuje se glagolom ili glagolskom imenicom Primjer (veza i uloge) Osoba STANUJE u Mjestu (Osoba je STANOVNIK Mjesta) u Mjestu STANUJE Osoba (Mjesto je MJESTO STANOVANJA) Mjesto MjestoStan Stanuje Stanovnik Osoba FER-ZPM-GRZ.god. Fertalj & Kalpić: Projektiranje informacijskih sustava. neobavezno (optional) pridruživanje » ne mora imati niti jednu instancu s druge strane veze – donja granica ≠ 0 → potpuno. klasifikacija veze (type of relationship) označava način pridruživanja pojava entiteta u vezi • jedan-prema-jedan (1:1) • jedan-prema-više (1:N) – može postojati više (paralelnih) veza između dva entiteta Veze Primjer: binarna veza 1:N Mjesto 1. to jest posebnom vezom 2. 2006/07. 173 FER-ZPM-GRZ.

unarna veza 1:N i unarna veza M:N 0. A jest ponekad B Djelatnik je uvijek Osoba.N 1.N 1. Pripada Proizvod Dio Sastav 0. to jest odnos nekog entiteta (nadtip) i njegovih posebnosti (podtip) podređeni entiteti stvaraju se na temelju njima nadređenog entiteta u kojem dijele zajedničke atribute • nadtip (supertype) . pr. 2006/07. akad. 2006/07. Osoba je ponekad Djelatnik (Suradnik) Igla jest uvijek Proizvod. Mjesto Slabi entitet (weak entity) – postoji samo ako postoji jaki entitet u vezi. pr. nezavisan/dominantan entitet.god. Proizvod jest ponekad Igla (Avion) specijalizacija može biti: • neekskluzivna . Fertalj & Kalpić: Projektiranje informacijskih sustava.entitet koji postoji (egzistira) samostalno. ali ne može istovremeno biti i Igla i Avion Osoba 1. 2006/07. Fertalj & Kalpić: Projektiranje informacijskih sustava.N Suradnik 0. akad.sadrži samo njemu svojstvene atribute i predstavlja specijalizaciju nadređenog entiteta 0.sadrži zajedničke atribute i predstavlja generalizaciju podređenih entiteta • podtip (subtype) . StavkaRacuna Identifikacijski zavisan entitet ujedno je i egzistencijalno zavisan. akad.god.god. zavisan/podređen entitet • egzistencijalno slab entitet .N Specijalizacija/Generalizacija Specijalizacija/Generalizacija takozvana "jest" veza (“is a” relationship) veza koja opisuje posebne slučajeve u nekom skupu entiteta. akad.N 177 FER-ZPM-GRZ. 180 . Osoba) • identifikacijski slab entitet .Osoba jest Djelatnik ili Suradnik.1 NadJed OrgJed PodJed 0. ternarna veza Zanimanje 1. 2006/07. 179 FER-ZPM-GRZ. Suradnik. Egzistencijalno zavisan entitet nije ujedno i identifikacijski zavisan.N FER-ZPM-GRZ. 178 Specijalizacija/Generalizacija B jest podtip od A ako: B jest uvijek A.entitet koji se ne identificira samostalno → entitet koji nema vlastiti ključ. Djelatnik.god.M Cjelina Osoba Zaposlen OrgJed Primjer. ali u isto vrijeme može biti i Djelatnik i Suradnik • ekskluzivna . nego se njegov ključ tvori od ključa jakog entiteta i (opcionalno) vlastitog atributa (deskriptora).1 Djelatnik 0.entitet koji ne postoji samostalno → entitet sa stranim ključem (pr.1 ES Jaki i slabi entiteti Jaki i slabi entiteti Jaki entitet .1 Avion FER-ZPM-GRZ. 0.Veze Primjer.Proizvod jest Igla ili Avion. Fertalj & Kalpić: Projektiranje informacijskih sustava.1 NS Proizvod 1. Fertalj & Kalpić: Projektiranje informacijskih sustava.1 Igla 0.

N 1.N Stanuj e Osoba 1.N 0.god.N 1.Martin Primjer.1 Racun 1.N DatPoc DatZav 182 FER-ZPM-GRZ. Fertalj & Kalpić: Projektiranje informacijskih sustava.1 0.god.N PodJed 0.N Or gJed 0. 184 . pr. 183 FER-ZPM-GRZ. akad. egzistencijalno slab entitet Osoba Nespecifične.M Osoba 1.N 0.Chen Primjer. 2006/07.N 1. podsustavi Mjesto Zanimanj e 0. Suradnik.N Stavka Ra cun a Cjelina Proizvod Dio Sastav BrDijelova • sinonim: agregacijski entitet (aggregate entity) veza koja sudjeluje u vezama s drugim entitetima u nekim metodama označava odnos cjelina-dio 0.M Proizvodi Pri pada ERD notacija . 2006/07.1 Racu n Ra cStRac 1.Jaki i slabi entiteti Primjer. dijagram modela poduzeća (Martin).N Djel atni k Suradni k StavkaRacuna Igl a Avion Djel atni k Suradni k StavkaRacuna Igl a Avion FER-ZPM-GRZ.god. podtipovi: Djelatnik.N Zaposlen 1. Fertalj & Kalpić: Projektiranje informacijskih sustava.1 0.1 Stanuje 0. npr.N Zanimanje 1.N Pri pada Stanuj e Osoba Zaposlen Or gJed Sastav 1. Zaposlen veza o kojoj se želi pohraniti podatke (veza s opisnim atributima). akad.1 Proi zvod NS 1.1 1.1 0. 181 0.1 0.N Cj elina 0. identifikacijska veza i identifikacijski slab entitet 1.M Proizvodi 0. Proizvodi ternarna veza ili veza stupnja >3. Sastav Agregacija (agregacijska veza) Primjer. 2006/07.1 Mjesto Zanimanj e NadJed 1. Igla. 2006/07.god.N Proizvod Mjesto 1.1 1. akad.1 RacStRac OdnosiSeNa ES Di o 0. Fertalj & Kalpić: Projektiranje informacijskih sustava.M Proi zvod Sastav Racun 0. akad. ERD notacija . Avion FER-ZPM-GRZ. npr. doseg. neodređene veze Asocijativni entitet (Gerund) OrgJed 0.N Zaposlen OrgJed Primjer. • kompozitni entitet (composite entity) binarna veza M:N. Fertalj & Kalpić: Projektiranje informacijskih sustava. dijagram modela poduzeća (Chen) 0.N Osoba • konkatenirani entitet (concatenated entity).

Osoba koja upućuje zahtjev mora imati mogućnost pretraživanja kataloga kemikalija vanjskog dobavljača dok sastavlja narudžbu.koji proizlaze iz asocijativnih veza (Zaposlenje) atributivni – koji opisuju ili kategoriziraju druge entitete (Zanimanje. jedinici na radnom mjestu” → Zaposlen • izbjegavati entitete koji se odnose na specifični kontekst ili ulogu Primjeri: FER-ZPM-GRZ. Fertalj & Kalpić: Projektiranje informacijskih sustava. Igla. . 2006/07. tj. akad. 2006/07.Izrada ERD analizom izjava korisnika "Kemičar ili član osoblja kemijskog laboratorija može podnijeti zahtjev za jednom ili više kemikalija. fundamentalni – jaki entiteti. prethodni primjeri 188 FER-ZPM-GRZ. vezni) . Stanje) podtipovi – specijalizacije (Djelatnik. akad. 185 Razvoj modela podataka Razvoj modela podataka Globalni model podataka (enterprise data model) Model konteksta (context data model) Model s definiranim ključevima (key-based data model) Model s potpuno određenim atributima (fully attributed data model) Potpuno opisani model (fully described data model) Konceptualni model podataka Globalni model podataka podatkovni model poduzeća (enterprise data model) u fazi planiranja konceptualni model entiteti-veze koji najčešće sadrži neodređene veze i nerazrađene kategorije podataka. bez atributa ili samo s osnovnim atributima • obične veze. a pojedine veze mogu i nedostajati definira mogući doseg sustava i ukupne informacijske potrebe Model konteksta podataka na početku analize konceptualni model koji sadrži samo one entitete koji će biti obuhvaćeni tehničkim rješenjem aplikacijski model podataka rafinira doseg bez detalja o entitetima ili detalja o poslovnim pravilima ERD s entitetima i vezama (često nespecifičnim). 2006/07.god. ne spadaju u ostale kategorije (Mjesto) asocijativni (spojni. Suradnik. Zahtjev može biti udovoljen ili dostavom pakiranja kemikalije koja se već nalazila na zalihi kemijskog laboratorija ili upućivanjem narudžbe za novim pakiranjem kemikalije od vanjskog dobavljača." Inventorij kemijskog laboratorija Zahtjev za kemikalijom M zahtijeva 1 1 M 1 pohranjuje ispunjava popisuje M Zahtijevač Razvoj modela podataka M M Pakiranje kemikalija M sadrži 1 Kemikalija M opisuje M 1 Dobavljačev katalog prati 1 Povijest pakiranja kemikalija FER-ZPM-GRZ. Također. Avion) • veze višeg stupnja – npr. akad.god. Fertalj & Kalpić: Projektiranje informacijskih sustava. “zaposlenje osobe u org. "račun ima više stavki" Kategorije entiteta osnovni. 187 Analiza\IdejnoSljeme . veze tipa 1:N – npr. mora pratiti povijest svakog pakiranja kemikalija od trena kad stigne u kompaniju do trenutka kad je potpuno upotrijebljen ili odbačen.god. Sustav mora pratiti status svakog zahtjeva za kemikalijama od trenutka kad je ispunjen do trenutka kad je udovoljen ili otkazan. Fertalj & Kalpić: Projektiranje informacijskih sustava.

1) KratDrzave NazMjesta (IE2.Primjer: konceptualni model VrstaOrgJed Šifrarnik vrsta org. Igla. akad.TipProizvoda ∈ { “Igla”. 192 . podtipova entiteta – npr.1) IdSredistaZupanije (FK) FER-ZPM-GRZ. jedinica (npr. akad. Fax itd.2) IdOrgJedinice (FK) OsobniDokument IdZanimanja NazZanimanja (IE1. itd. tj. Email. uprava. možda se ne radi o skupu entiteta preciziranje kardinalnosti veza • odgovor na pitanja oblika “mora/može”: “ni jedan” (0). Proizvod. FER-ZPM-GRZ. Ministarstvo. 191 TipOrgJedinice OpisOrgJedinice Kontakt IdOsobe (FK) VrstaKontakta Primjer: Model s definiranim atributima OrgJedinica IdOrgJedinice (FK) NazOrgJedinice (IE1. Odsjek.god. 2006/07.1) TipMjesta PostBr SifDrzave (FK) StariNazMjesta SifMjesta IdNadCjeline (FK) NadCjelina RadnoMjesto IdRadnogMjesta IdOrgJedinice (FK) NazRadnogMjesta KratRadnogMjesta BrIzvrsitelja Popunjeno IdSluzbenMjesta (FK) Poslovi Uvjeti SredisteZupanije Zupanija SifZupanije NazZupanije (IE1. odsjek.1) MBR (IE2. alternativnih. Mobiteli.1) KratZanimanja Djelatnik IdDjelatnika (FK) SifDjelatnika BrojIskaznice Korisnik Zaporka IdStruke (FK) SifSpreme (FK) Svjedodzba IdZvanja (FK) DrzavniIspit StrucniIspit DatPrvogZaposlenja StazUkupno DatZaposlenjaMZOPU StazMZOPU NapomDjelatnik IdRadnogMjesta (FK) OdgovornaOsoba DrzavaRodjenja NadJedinica MjestoPrebivalista Djelatnik IdDjelatnika (FK) SredisteZupanije Zupanija SifZupanije Ustanova Drzava SifDrzave MjestoRodjenja Mjesto IdMjesta MjestoPrebivalista NazDrzave (IE1. 2006/07. Fertalj & Kalpić: Projektiranje informacijskih sustava. akad. 2006/07.god.1) KratOrgJedinice TipOrgJedinice (FK) MjOrgJedinice (FK) AdrOrgjedinice OpisOrgJedinice IdOdgovorneOsobe (FK) IdNadJedinice (FK) IdUstanove (FK) Osoba IdOsobe (FK) JMBG (IE1. PJ.1) Roditelj DatRodjenja MjRodjenja (FK) DrzRodjenja (FK) MjPrebivalista (FK) AdrStanovanja SifZanimanja (FK) (IE6. “više” (N) → donja/gornja granica kardinalnosti – Koliko stavki računa mora/može imati račun ? → 1. Avion Zupanija Jedinica područne (regionalne) samouprave • definiranje klasifikacijskog atributa nadtipa (diskriminator podtipa) – npr.god. logičkih tipova podataka i standardnih vrijednosti atributa 189 190 FER-ZPM-GRZ. OrgJedinica Organizacijska jedinica (npr. Fertalj & Kalpić: Projektiranje informacijskih sustava. “barem jedan” (1). kao i drugih odgovarajućih poslova definiranje generalizacijskih hijerarhija • određivanje specijalizacija.) Stranka Fizička ili pravna osoba TipStranke TipStranke Kontakt Telefoni. Područna jedinica) Osoba Fizička osoba Djelatnik Fizička osoba koja je dio sustava Logički modeli podataka Model s definiranim ključevima eliminacija neodređenih veza i njihovo nadomještanje asocijativnim entitetima određivanje ključeva (primarnih. Fertalj & Kalpić: Projektiranje informacijskih sustava. odjel. Odjel.god. URL. 2006/07.N Zanimanje Drzava Šifrarnik država Obavljanje srodnih poslova određene struke.N – Koliko se osoba mora/može nalaziti u mjestu ? → 0. stranih) • ako se PK ne može odrediti. akad.1) Ime (IE3. Fertalj & Kalpić: Projektiranje informacijskih sustava. “Avion” } Mjesto Jedinica lokalne samouprave (općina ili grad) RadnoMjesto Funkcija zaposlenika prema pravilniku o unutrašnjem redu Model s definiranim atributima dodavanje preostalih opisnih atributa određivanje podskupova podataka definiranje domena. Stranka VrstaOrgJed IdStranke NazStranke TipStranke TipStranke Kontakt IdOsobe (FK) VrstaKontakta TipStranke TekstKontakta Zanimanje Primjer: Model s definiranim ključevima VrstaOrgJed TipOrgJedinice TipStranke Stranka IdStranke TipStranke Zanimanje IdZanimanja OdgovornaOsoba OrgJedinica IdOrgJedinice (FK) Osoba IdOsobe (FK) NadJedinica Ustanova MjestoRodjenja DrzavaRodjenja Drzava SifDrzave Mjesto IdMjesta NadCjelina RadnoMjesto IdRadnogMjesta FER-ZPM-GRZ.1) Prezime (IE2.

jedinstven. 2006/07. Fertalj & Kalpić: Projektiranje informacijskih sustava. ali može započeti usporedno s izradom modela zasnovanog na ključevima ili definiranjem opisnih atributa Definiranje objekata modela podataka Definiranje entiteta jedinstveni naziv opis . Fertalj & Kalpić: Projektiranje informacijskih sustava. akad. s izuzetkom stranih ključeva značenje atributa domena atributa kardinalnost atributa izvedeni atributi (iz različitih instanci) i izračunati atributi (jedne instance) [Inmon 1989. 2006/07. Haeckel & Nolan. Roditelj-Dijete . akad. akad.značenje i svrha entiteta. uobičajeno se provodi na kraju.god. glagolska imenica.god. neidentifikacijske veze modalitet i kardinalnost ključevi diskriminator generalizacije/specijalizacije pravila za očuvanje integriteta pri unosu i brisanju instanci 193 FER-ZPM-GRZ. odgovornost (za podatke) Daljnja konverzija modela Pretvorba modela entiteti-veze u relacijski model podataka Fizičko oblikovanje podataka faza dizajna • konverzija logičkog u fizički model (shema baze podataka) • normalizacija i prilagodba uslijed tehničkih ograničenja i performanci Definiranje veza jedinstveni naziv – glagol. poslovni zahtjevi i ograničenja kratki naziv (kôd) – često potreban zbog ograničenja alata ili jezika kratice (akronimi) – izbjegavati osnovni atributi – atributi ključeva i ostali važni za razumijevanje smisla trag zahtjeva – porijeklo i primjena entiteta ovlast (nad meta-podacima).Dokumentiranje i konverzija modela entiteti-veze Potpuno opisani model putpuni opis atributa. logičkih tipova podataka i standardnih vrijednosti dodatni opisi: prava pristupa podacima. Fertalj & Kalpić: Projektiranje informacijskih sustava. Definiranje objekata modela podataka Određivanje ključeva ključ jakog entiteta = identifikacijski atribut ključ identifikacijski slabog entiteta = ključ jakog entiteta i vlastiti atribut pripaziti na ključeve sastavljene od više atributa • mogući nadomjesni ključevi • atributi ključa koji su ujedno ključevi drugih entiteta upućuju na veze strani ključevi • migracija primarnog u strani ključ • uklanjanje neodređenosti stranih atributa Logičko modeliranje podataka Definiranje atributa naziv atributa . 1993] • derivacijska formula.god. 2006/07. trajnost podataka (arhiviranje) vremenski najzahtjevniji zadatak. 195 . Rnn značenje veze – detalji dokumentacije tip – identifikacijske. 194 Modeliranje podataka treba provesti CASE pomagalom Primjer: ERwin FER-ZPM-GRZ. derivacijska zavisnost [McClure 1993] FER-ZPM-GRZ.

npr.SifOsobe Oso baSKlj uce m IdOsob e Prezim e Im e Adres a DatRo d Staz Mjesto Si fMjesta PostBr <AK> NazMjesta Mjesto SifMjesta PostBr <A K> NazMjesta O soba IdOsobe Prezime Ime SifMjesta <FK1> Adresa DarRod Staz Osoba IdOsobe Prezi me Ime SifMjesta <FK1> Adresa Da rRod Staz O rgJed SifOrgJed NazO rgJed SifNadJed <F K1> Ra cun BrRa c Da tRac IdOsobe <FK> IznosRac FER-ZPM-GRZ. Osoba. Osoba.TelefonNaPoslu.god. 200 . Mjesto. npr. Osoba. BrojTelefona) Osob a 1. 198 Pretvorba modela E-V u relacijski model Ključevi ključ → primarni ključ. npr.TelefonKodKuce. npr. npr. (dan.god. FER-ZPM-GRZ. mjesec. Stanuje → Osoba. Osoba Pretvorba modela E-V u relacijski model višeznačni atribut → • skup odgovarajućih atributa. Mjesto. 2006/07. npr.Telefon) atribut → atribut. Osoba. akad.Pretvorba modela E-V u relacijski model Entiteti entitet (skup entiteta) → relacija. Osoba.1 0.Staz složeni atribut → atribut (grupiranjem). akad. Fertalj & Kalpić: Projektiranje informacijskih sustava. akad. 2006/07. Osoba. 2006/07.Telefon → Telefon (IdOsobe. 2006/07. RacunOsoba → Racun.MobilniTelefon • ili • slabi entitet.SifNadJed.N Telefon Atributi • kardinalnost 0 → opcionalna vrijednost (null) • kardinalnost 1 → zahtijevana vrijednost (not null) • kardinalnost N → višeznačni atribut (npr. npr. Fertalj & Kalpić: Projektiranje informacijskih sustava.Telefon → Osoba.IdOsobe. VrstaTelefona. godina) → datum Osob a IdOsob e Prezim e Im e Adres a DatRo d Staz IdOsob e Prezim e Im e Te lefo nNaPosl u Tele fonKo dKuce Mobil niTe lefo n Adres a DatRo d Staz 197 Osoba Te lefo n VrstaTel efon a Bro jTel efon a FER-ZPM-GRZ. Fertalj & Kalpić: Projektiranje informacijskih sustava.god. Pripada → OrgJed.god. akad. Fertalj & Kalpić: Projektiranje informacijskih sustava.SifMjesta.SifMjesta alternativni ključ → indeks nad jedinstvenim vrijednostima (unique index) + oznaka zahtijevane vrijednosti (not null).Prezime izvedeni atribut → atribut pohrane ili se izostavlja. 199 FER-ZPM-GRZ. Osoba. npr.PostBr Pretvorba modela E-V u relacijski model Binarna veza 1:N → strani ključ egzistencijalni slabi entitet → obični strani ključ • npr. Osoba. Mjesto.

Kolicina) • ili • kompozitni ključ (composite key). …. Proizvod. Fertalj & Kalpić: Projektiranje informacijskih sustava.1) u jednu relaciju • Osoba (IdOsobe. Proizvodi. Fertalj & Kalpić: Projektiranje informacijskih sustava. JedCij. • SlikaOsobe (IdOsobe. 201 FER-ZPM-GRZ. JedCijena.1 NS 0. 203 FER-ZPM-GRZ. Sastav OrgJed 0. Prezime. …. RbrStRac.N FER-ZPM-GRZ.TipProizvoda podtip → (identifikacijski) slabi entitet. 2006/07. Avion.1 Avion Proizvod SifProizvoda NazProizvoda JedCijena TipProizvoda DatPoc DatZav 0. Staz).N 1. akad.god.1 Djelatnik 0. Prezime. StavkaRacuna (BrRacuna. 2006/07. Staz).1:0. Prezime.1 ES 0.N Proizvod Pretvorba modela E-V u relacijski model Specijalizacija nadtipa u n podtipova → n binarnih veza nadtip → (jaki) entitet. SifProizvoda. 204 . akad. Fertalj & Kalpić: Projektiranje informacijskih sustava.1:0. Slika) opcionalno se može razmotriti udruživanje entiteta u binarnoj vezi 1. Kolicina) Racu n BrRac DatRac IdOsobe <FK> IznosRac StavkaRac BrRac <FK> Si fProizvoda <FK> Jed Ci j Koli cin a Pro izvo d SifProi zvod a NazProi zvod a Je dCijen a TipProi zvod a Pretvorba modela E-V u relacijski model Binarna veza 1.N 1. TekstKom) Stavka Ra cun a BrRac <FK> RbrStRac Si fProizvoda <FK> Je dCijen a Koli cin a O soba IdOsobe Prezime Ime SifMjesta <FK1> Adresa DarRod Staz Telefon IdOsobe < FK> VrstaTelefona BrojTelefona FER-ZPM-GRZ. …. npr.N Osoba Zaposlen OrgJed O soba IdOsobe Prezime Ime SifMjesta < FK1> Adresa DarRod Staz Osoba Zaposlen IdOsobe <F K1> SifOrgJed < FK2> SifZanim <FK3> DatPoc DatZav KoefPlace O rgJed SifOrgJed NazO rgJed SifNadJed < FK1> 1. kojemu se po potrebi određuje klasifikacijski atribut.god. 2006/07.1 Igla 0.god. 2006/07.Pretvorba modela E-V u relacijski model identifikacijski slabi entitet → nasljeđuje ključ jakog entiteta • spojni ključ (compound key). SifProizvoda. Suradnik Zanimanje SifZanim NazZanim Zanimanje 1. Fertalj & Kalpić: Projektiranje informacijskih sustava. TekstKom) • Osoba (IdOsobe. StavkaRacuna (BrRacuna. Igla.N Suradnik O soba IdOsobe Prezime Ime SifMjesta <FK1> Adresa DarRod Staz Proizvod 1. akad. akad. Staz.1 → strani ključ transformira se u identifikacijski slabi entitet bez deskriptora • Osoba (IdOsobe. npr.god. npr.1:1.M Proizvodi 0.M Cjelina Proizvod Dio Sastav BrDijelova Sastav SifProizvoda <FK1> SifDijela <F K2> BrDijelova Proizvod SifProizvoda NazProizvoda JedCijena TipProizvoda Proizvodi SifOrgJed < FK1> SifProizvoda <FK2> Djelatnik IdOsobe <FK1> BrRadKnj BrTekRac Suradnik IdOsobe <FK> BrUgovora BrZiroRac UvjetiSuradnje Igla SifProizvoda <FK> Duljina Promjer Avion SifProizvoda <FK> BrSjedala DoletKM 0. 202 Pretvorba modela E-V u relacijski model Nespecifične veze → asocijativni entitet + n binarnih veza 1:N ključ asocijativnog entiteta = unija ključeva entiteta spojenih vezom primjer: Zaposlen.1 (1. Djelatnik. npr. • Komentar (IdOsobe.

1:1.god. Fertalj & Kalpić: Projektiranje informacijskih sustava. na takav način ta to zahtjeva obradu ulazni upravljački tokovi • primjer: isporuka robe sa skladišta zahtijeva naručivanje nove robe FER-ZPM-GRZ. zaključivanje ispitnog roka unutarnji događaji. 208 .1 Drzava Osoba 0.vremenski uvjetovani (rok. 206 Događaji Događaj zgoda. provjeru stanja skladišta itd. akad. koji zahtijevaju informaciju ili ažuriranje podataka ulazni tokovi podataka • imenuju se tako da naziv sadrži naziv vanjskog entiteta • primjer: zahtjev za upis studenta ili zaprimanje narudžbe kupca vremenski događaji .1 Mjesto 0. provjeru prethodnih zaduženja kupca. mjesečni obračun plaća.1 (zavisnost entiteta) • cirkularne reference izbaciti izvedene atribute • oprez.god. Fertalj & Kalpić: Projektiranje informacijskih sustava. mogući gubitak informacije o potrebnim izvedenim/izračunatim poljima 205 FER-ZPM-GRZ. Avion SifProizvoda <FK> BrSjedala DoletKM • ukloniti balansirane veze 1.1 • pripaziti na nebalansirane veze 0.N:0.1 Drzava Igla SifProizvoda <FK> Duljina Promj er FER-ZPM-GRZ. zbivanje u sustavu koja vodi ili pokreće procese sustava sâm događaj nije proces. 2006/07.N:1. itd) Provjera modela Proizvodi Si fOrgJed <FK1> SifPr oizvoda <FK2> Racun BrRac DatRac IdOsobe <FK> IznosRac Dj elatnik IdOsobe <FK1> BrRadKnj BrTekRac Suradnik IdOsobe <FK> BrUgovora BrZiroRac Uvj etiSuradnje pripaziti na sinonime (različite nazive istih objekata) pripaziti na homonime (jednake nazive različitih objekata) provjeriti sumnjive i redundantne veze i po potrebi ih ukloniti (oprez!) • uklanjanje neke od paralelnih veza OrgJedinica-Osoba – primjer: OrgJedinica 1:N Djelatnik i OrgJedinica N:1 Djelatnik-Upravitelj – primjer: MjestoRodjenja 1:N Osoba i MjestoPrebivalista 1:N Osoba StavkaRac BrRac SifProizvoda <FK> JedCij Kolicina Pr oizvod SifProizvoda NazProizvoda JedCijena Ti pProizvoda Sastav SifPr oizvoda <FK1> SifDij ela <FK2> BrDijelova • uklanjanje veza koje se daju izvesti iz drugih (npr.N:0. nego okidač procesa koji se njime pokreće primjer: kupac dostavi narudžbu pokreće proces provjere da li se radi o narudžbi postojećeg ili novog kupca. meta-podaci. događaji stanja . proces stvaranja podataka o narudžbi i stavkama narudžbe.N:1. akad.god.Mjesto SifMjesta PostBr <AK> NazMjesta Zanimanje SifZani m NazZani m Preporuke za izradu modela podataka OrgJed SifOrgJed NazOrgJed SifNadJed <FK1> Sinkronizacija s modelom procesa spremišta podataka u modelu procesa su entiteti u modelu podataka Osoba IdOsobe Pr ezime Ime SifMjesta <FK1> Adresa DarRod Staz Zaposlen IdOsobe <FK1> Si fOrgJed <FK2> SifZanim <FK3> DatPoc DatZav KoefPlace Čistoća modela izbjegavati entitete koji opisuju ugradnju (ulazno-izlazni uređaji.pripaziti na kardinalnost veza u lancu – primjer: – naspram Osoba 0. akad. učestalost) ulazni upravljački tokovi • imenuju se tako da naziv sadrži vremensku oznaku • primjer: istek roka plaćanja računa. Modeliranje događaja Vrste događaja vanjski događaji – potaknuti od strane vanjskih entiteta.1 Mjesto 0. trijade) . 2006/07.1:1.posljedica prijelaza sustava iz jednog stanja u drugo. 2006/07. Fertalj & Kalpić: Projektiranje informacijskih sustava.