Sayfa 2 3 4 13 30 136

Konu Sunuş Kısaltmalar Genel Listeler I. Bölüm Listeler II. Bölüm Listeler tatür!"ün Kita#ları ................ Sa$i Bora!

Atatürk'ün okuduklarından örnek başlıkları ve konular dizinini görmek için başvurulacak adresler : http://www media!ire com/view/"#$%k!&'m'hrnktd ( dizini ve )ilim*+arih ,itaplarından -rnekler http://www media!ire com/view/"./sl!01l232sc0$ ( 4/34 basımı 5 6 7ells * )ilim*+arih ,itabı aslı http://www media!ire com/view/.bskgp1hbo3&88t ( Atatürk'ün 9kudugu :abancı ,itaplar ;utuk ve ;utuk*belgeler < haritalar eski/1eni +ürkçe 1an 1ana= indeksli düzenleme olarak >)edii :azıcı? http://en calameo com/books/%%3...'2.8&c#%.'&4db% ( -ncesi ve @onrası1la Atatürk ve Aemokrasi http://en calameo com/books/%%3...'2.''d!43ba/4c' ( A)A'nin BCncredible*DüthişE +ürk dediFi Atamız şeklindedir Anıtkabir AerneFi :a1ınları bu eserlerden Atatürk'ün bizzat işaretle1ip not aldıFı sa1!aları gösteren tıpkı basımlarla 38 ciltlik seri olarak 1a1ınlamıştır AiFer 1andan= Atatürk'ün okuduFu kitaplardan bazılarını= Gst Hniversitesince hazırlanmış internet ortamında okumak için http://ataturkleokumak.istanbul.edu.tr/kitap.php adresine başvurunuz

SUNUŞ
Yüce Atatürk’ün okuma ve kitap sevgisi, çocukluğundan ölümüne dek sürmüştür. Öyle ki, bu sevginin, en zor koşullarda, savaş alanlarında bile fırsat yaratılarak, kesintisiz sürdürüldüğünü, kendi günlüklerinden anlamaktayız. Atatürk, öğrencilik yıllarından başlayarak yazan, günlük tutan, hitabet çalışan, değişik konularda sözlü tartışmalara katılan, çeviriler yapan, okuduklarından aldığı notları ülke ve dünya gerçekleri bağlamında kendi iç dinamiklerinde yerine oturtan ve birey olma sorumluluğu içinde sürekli bilgi arayışında bulunan bir dahidir. Büyük Önder, yaşamı algılamanın, anlamlandırabilmenin, doğaya insanı egemen kılmanın, aydınlanmanın ve ilerlemenin bilgi ile sağlanabileceği sonsuz inancıyla, yaşamı boyunca, yerli ve yabancı yazar ve bilim adamlarının eserlerinden tarih, kültür, askerlik, felsefe, siyaset bilimi, coğrafya, sosyoloji, mantık, yönetim sistemleri, Rönesans ve reform uygulamaları, müzik, dinler tarihi, matematik, sanat ve benzeri konularda, binlerce kitap-dergiyi okuyup incelemiştir. Gerçek zaferin, uygarlık yolunda atılacak büyük adımlarla, eğitimle olabileceğini gören Başöğretmen, Başmuharrir Atatürk, yüzyıllar boyu süren geri kalmışlığın aşılması yolunda, akıl ve bilgiye dayanan, çağdaş bir ulusal bilinç yaratmaya çalışmıştır. Tüm üstün özelliklerinin yanında, bir düşünce adamı olan Yüce Önder’in kitap sevgisini, yakınında bulunmuş arkadaşlarının anlatımıyla, “Bir kitabı merak ettiğinde, bitirmeden uyumadığını ya da pek az uyku aralaması ile okumaya devam ettiğini” öğreniyoruz. Bir başka anıda, 1933 yılbaşı gecesi kendisine yeni yıl armağanı olarak 3 kitap sunan dönemin Milli Eğitim Bakanı’na: “Bu anda duyduğum saadet büyüktür. Kıymetli Maarif Vekilimizin bu armağanından dolayı teşekkür ederim. Kendisinden ve diğer Vekillerimizden her an böyle armağanlar beklerim” diyerek kitap sevgisini vurgulamıştır. 1930’lu yıllarda Cumhurbaşkanlığı Köşkü’nü yaptırmaya karar verdiğinde de Mimardan özellikle istediği tek şey Kütüphanesinin büyük olmasıdır. Cumhuriyet’in 83. ve Atatürk’ün doğumunun 125. yılını kutlama etkinlikleri çerçevesinde hazırlanan bu eser, Atatürk’ün okuduğu ve kendi yazdığı kitaplara ilişkin bibliyografik bilgiler içermesi yanında, O’nun yaşama gözlerini yumduğu tarihte kitaplığında bulunan eserlerin ve günümüzde nerelerde bulunduklarının saptanmasına yönelik bir araştırmadır. Atatürk’ün düşüncelerini anlamaya ve yaşatmaya çalışan, O’nun aydın kişiliğinin yeni kuşaklara tanıtılmasına çabalayanlara yardımcı ve yararlı olması dileğiyle, yine O’nun güvendiği ve Cumhuriyet’i emanet ettiği Türk Gençliği’ne armağan ediyoruz.
7

KISALTMALAR
: Anıtkabir Atatürk Kitaplığı : Afet İnan : Anıtkabir Komutanlığı : Atatürk Orman Çiftliği :Genelkurmay Başkanlığı, Askeri Tarih ve Stratejik Etüd Başkanlığı : Basım Yeri Yok : Cilt : Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) : Cumhuriyet Halk Fırkası : Çankaya Atatürk Kitaplığı : Çeviren : Derleyen : Doktor : Envanter Numarası : General : Hicri : Hazırlayan : İl Halk Kütüphanesi : 1973 yılında hazırlanan ve o gün itibarıyla Çankaya ve Anıtkabir Atatürk Kitaplıklarında saptanan eserlerin kayıtlandığı “Atatürk’ün Özel Kütüphanesinin Kataloğu” isimli kitap K.No. : Katalog no Ks. : Kısım M. : Miladi Mf.V. : Maarif Vekaleti R. : Rumi R : Remz (Eserlere, Atatürk döneminde verilmiş olan konusal numaralar.-“Remzi”) s. : Sayfa S. : Sayı S.Y. : Süreli yayın t.y. : Tarih yok T : Tereke listeleri ya da kayıtları (Atatürk’ün ardından Tereke Hakimliği’nce hazırlanan bırakıt listeleri.) T.T.C. : Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti TBMM : Türkiye Büyük Millet Meclisi TDK : Türk Dil Kurumu TİTE : Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü TTB : Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı TTD : Talim ve Terbiye Dairesi (Milli Eğitim Bakanlığı) TTK : Türk Tarih Kurumu y. : Yaprak yy : Yüzyıl y.y. : Yer Yok Not: Kısaltmalar, Kitap Terekesi kayıtlarında yazıldığı biçimiyle alınmıştır.
8

A Aİ AK AOÇ ATASE b.y.y. C C.H.P. C.H.F. Ç Çev. Der. Dr. E.N. Gnrl H Haz. İHK K

İÇİNDEKİLER
Sunuş ....................................................................................................................................................... 7 Kısaltmalar .............................................................................................................................................. 8 İçindekiler................................................................................................................................................ 9 Giriş ....................................................................................................................................................... 15 Eserlerin Kimi Özgün Niteliklerinin Değerlendirilmesi ................................................................... 31

BİRİNCİ BÖLÜM
Atatürk Kitaplığı Tereke Listesi’nin, İkinci Sayfası Örneği (Ek:1)..................................................... 37 Kitap Tereke Listelerinin Başlıkları ve Her Bir Listenin Sayısal Dağılımı (Ek:2)............................. 38 Katalogda Yer Alan Eserlerin Konusal ve Sayısal Dağılımı (Ek:3) .................................................... 40 Atatürk Kitaplığı’nın Yayın Serilerine Göre Dağılımı (Ek:4) ............................................................ 42

İKİNCİ BÖLÜM Kitap Tereke Listeleri
1. Liste: Kamus ve Lugatlar (Remz A) (Ek:5).................................................................................... 55 2. Liste: Lisaniyat (Remz B) (Ek:6).................................................................................................... 60 3. Liste: Edebiyat Tarihleri (Remz C) (Ek:7) .................................................................................... 78 4. Liste: Umumi Tarihler (Remz D) (Ek:8) ..................................................................................... 81 5. Liste: Türk ve İslam Tarihleri (Remz E) (Ek:9) ........................................................................... 92 6. Liste: Ecnebi Memleketler Tarihi (Remz F) (Ek:10) ................................................................... 99 7. Liste: Tercüme-i Haller ve Siyasi Tarihler (Remz H) (Ek:11) .................................................. 102 8. Liste: Coğrafya (Remz İ) (Ek:12) ................................................................................................ 106 9. Liste: Atlaslar ve Haritalar (Remz J) (Ek:13) ............................................................................... 111 10. Liste: Asarı Atika (Arkeoloji ve Kitabeler) (Remz K) (EK:14).................................................... 114 11. Liste: Yabancı Edebiyatlar (Remz L) (Ek:15) ............................................................................. 119 12. Liste: Edebiyat (Türk Edebiyatı, Müntehabat) (Remz M) (Ek:16)............................................ 127 13. Liste: Büyük Millet Meclisi Zabıt Cerideleri, Yıllıkları (Remz N) (Ek:17) .............................. 142 14. Liste: Dinler (Remz P) (Ek:18) ................................................................................................... 144 15. Liste: Felsefe ve Terbiye (Remz R) (Ek:19) ................................................................................ 145 16. Liste: İçtimaiyat (Remz S) (Ek:20) .............................................................................................. 146
9

17. Liste: Kanunlar ve Hukuk (Remz U) (Ek:21) ............................................................................ 147 18. Liste: İktisadiyat ve İstatistikler (Remz V) (Ek:22) ..................................................................... 149 19. Liste: Tabiiye ve Riyaziye (Remz W) (Ek:23) ............................................................................ 151 20. Liste: Askerlik (Remz X) (Ek:24) ................................................................................................ 153 21. Liste: İlim Tasnifine Girmemiş Muhtelif Eserler (Ek:25).......................................................... 154 22. Liste: Kütüphanedeki 1 No.lu Etajerin Muhteviyatı (Ek:26) .................................................... 160 23. Liste: Kütüphanedeki 2 No.lu Etajerin Muhteviyatı (Ek:27) .................................................... 161 24. Liste: Kütüphanedeki 1 No.lu Dolabın Muhteviyatı(Notlar) (Ek:28) ...................................... 162 25. Liste: Kütüphanedeki 1.No.lu Dolabın Muhteviyatı (Kitaplar) (Ek:29) .................................. 165 26. Liste: Kütüphanedeki 2 No.lu Dolabın Muhteviyatı (Ek:30) .................................................... 169 27. Liste: Kütüphanedeki 3 No.lu Dolabın Muhteviyatı (Not ve Kitaplar) (Ek:31)....................... 173 28. Liste: Kütüphanedeki 4 No.lu Dolabın Muhteviyatı (Ek:32) ................................................... 175 29. Liste: Kütüphanedeki 5 No.lu Dolabın Muhteviyatı (Kitap ve Mecmualar) (Ek:33)............... 178 30. Liste: Kütüphanedeki 6 No.lu Dolabın Muhteviyatı (Ek:34) ................................................... 180 31. Liste: Kütüphanedeki 7 No.lu Dolabın Muhteviyatı (Ek:35) ................................................... 187 32. Liste: Atatürk’ün Yatak Odası ile Kütüphane Arasındaki Koridor Üzerinde Bulunan Büyük Etajerdeki Kitap, Albüm, Mecmua ve Gazeteler (Ek:36) ..... 188 33. Liste: Eski Köşk Kütüphanesindeki Fihristte Geçen Kitaplar (Remz P) (Ek:37) ...................... 192 34. Liste: Eski Köşk Kütüphanesindeki Fihristte Geçen Kitaplar (Remz R) (Ek:38)...................... 196 35. Liste: Eski Köşk Kütüphanesindeki Fihristte Geçen Zati Kitaplar (Remz S) (Ek:39) .............. 199 36. Liste: Eski Köşk Kütüphanesindeki Fihristte Geçen Zati Kitaplar (Remz T) (Ek:40).............. 205 37. Liste: Eski Köşk Kütüphanesindeki Fihristte Geçen Zati Kitaplar (Ekonomi-Remz V) (Ek:41).............................................................................................. 217 38. Liste: Eski Köşk Kütüphanesindeki Fihristte Geçen Zati Kitaplar (Kanunlar, Hukuk ve İdare-Remz U) (Ek:42)................................................................. 225 39. Liste: Eski Köşk Kütüphanesindeki Fihristte Geçen Zati Kitaplar (Umumi Tabiye ve Riyaziye Müspet İlimleri-Remz W) (Ek:43) ................................... 231 40. Liste: Eski Köşk Kütüphanesindeki Fihristte Geçen Zati Kitaplar (Askerlik-Remz X) (Ek:44) ............................................................................................... 239 41. Liste: Eski Köşk Kütüphanesindeki Fihristte Geçen Zati Kitaplar (Gazete, Mecmua, Seyahat Rehberleri ve Kitap Katalogları Remz Z) (Ek:45)............... 254 42. Liste: Eski Köşk Hususi Kabul Odasındaki Raflardan Çıkarılan Muhtelif Kitaplar (Remz EK) (Ek:46) .............................................................................................. 257 43. Liste: Eski Köşk’te Boy Tertibi İle Kayda Geçirilen Kitaplar(Dolap 1, Raf 1) (Ek: 47) ........... 260
10

44. Liste: Eski Köşk’te Muhtelif Eser ve Yazılara Ait Kıymeti Tarihiyeye Haiz Yazılar ve Atatürk’e Takdim Olunan Şükran Temenniyatı (Remz AT)(Ek: 48) ........... 270 45. Liste: Yeni ve Eski Köşk’te Dolaplarda Bulunup, Tasnife Girmeyen Eserler (Dolap 3 ve 4) (Ek:49) ...................................................................................................... 272 46. Liste: Eski Köşk’te Kütüphaneye Girecek Holdeki Etajer Üstündeki Kitaplar (Ek:50)............ 281 47. Liste: Resmi Kitaplar (Remz A) (Ek:51) ..................................................................................... 285 48. Liste: Lisaniyat (Sonradan Fark Edilerek, Aynı Grup Kitaplar Arasına Dahil Edilmiştir – Remz B) (Ek:52) ................................................................................. 287 49. Liste: Edebiyat Tarihi (Sonradan Fark Edilerek, Aynı Grup Kitaplar Arasına Dahil Edilmiştir- Remz C) (Ek:53) .................................................................................. 288 50. Liste: Umumi Tarih (Sonradan Fark Edilerek, Aynı Grup Kitaplar Arasına Dahil Edilmiştir- Remz D) (Ek:54) ................................................................................. 289 51. Liste: Türk ve İslam Tarihleri (Sonradan Fark Edilerek, Aynı Grup Kitaplar Arasına Dahil Edilmiştir- Remz E) (Ek:55) ..................................................................... 290 52. Liste: Ecnebi Memleketler Tarihi (Sonradan Fark Edilerek, Aynı Grup Kitaplar Arasına Dahil Edilmiştir – Remz F) (Ek:56) ................................................................... 293 53. Liste: Tercüme-i Haller ve Siyasi Tarihler (Sonradan Fark Edilerek, Aynı Grup Kitaplar Arasına Dahil Edilmiştir – Remz H) (Ek:57) ..................................................... 297 54. Liste: Coğrafya (Sonradan Fark Edilerek, Aynı Grup Kitaplar Arasına Dahil Edilmiştir- Remz İ) (Ek:58) .............................................................................................. 299 55. Liste: Atlaslar ve Haritalar (Sonradan Fark Edilerek, Aynı Grup Kitaplar Arasına Dahil Edilmiştir – Remz J) (Ek:59) ..................................................................... 302 56. Liste: Asari Atika – Arkeoloji ve Kitabeler (Sonradan Fark Edilerek, Aynı Grup Kitaplar Arasına Dahil Edilmiştir – Remz K) (Ek:60) ........................................... 303 57. Liste: Edebiyat, Türk Edebiyatı ve Müntehabat (Sonradan Fark Edilerek, Aynı Grup Kitaplar Arasına Dahil Edilmiştir – Remz M) (Ek:61) .......................................... 304 58. Liste: Tasnif Harici Yabancı Kitaplar (Ek:62).............................................................................. 305 59. Liste: Kütüphanedeki 3 No.lu Dolabın Muhteviyatı (Resmi Kitaplar) (Ek:63)....................... 306 60. Liste: Eski Köşk Kütüphanesinde Fihristte Geçen Resmi Kitaplar (Remz R) (Ek:64) ............ 307 61. Liste: Eski Köşk Kütüphanesinde Fihristte Geçen Resmi Kitaplar (Remz P) (Ek:65) ............. 309 62. Liste: Eski Köşk Kütüphanesinde Fihristte Geçen Resmi Kitaplar (Remz S) (Ek:66).............. 310 63. Liste: Eski Köşk Kütüphanesinde Fihristte Geçen Resmi Kitaplar (Remz-Karışık) (Ek:67).... 311 64. Liste: Eski Köşk’te Tasnife Girmeyip Resmi Dairelerden Alınan Muhtelif Kitaplar (Ek:68) .. 312 65. Liste: Eski Köşk Kütüphanesinde Fihristte Geçen Resmi Kitaplar (Remz T) (Ek:69) ............. 313
11

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tereke Listelerinde Yer Almasına Karşın Bugünkü Durumu Saptanamayan Eserler (Ek:70)...... 317 Terekede Sayılmasına Karşın Bugünkü Durumu Saptanamayan Önemli Eserler (Ek:71) ............ 347 Terekede İki Ayrı Kayıtta Yer Alıp, Mevcut Durumda ve Katalogda Birer Kaydı Bulunan Eserler (Ek:72) .......................................................................................................... 351 Katalog, Çankaya ve Anıtkabir Envanterinde Olmasına Karşın Terekede Bulunmayan Eserler (Ek:73) .............................................................................................................. 359 Restorasyon Nedeniyle Yapılan Sayım ve Kontrollerde, Müze Köşk’te Kayıtsız Olarak Bulunduğu Saptanan Kitaplar (Ek:74) ................................................................... 372 Günümüze Ulaşan Kitaplardan Terekedeki Sayılarıyla, Bugünkü Sayıları Arasında Farklılıklar Bulunan Eserler (Ek:75) ................................................................................................. 374 (Ek:76) ................................................................................................................................................. 376 (Ek:77) ................................................................................................................................................ 377 (Ek:78) ................................................................................................................................................. 378 (Ek:79) ................................................................................................................................................ 379 Cumhurbaşkanlığı Kitaplığı’nda Bulunan 1938 Yılı Öncesi Basılmış Eserler (Ek:80) ................... 380 Atatürk’e Ait Not ve Kitaplardan Dil Kurumuna Verilecek Olanlar (Ek:81).................................. 407 Türk Dil Kurumu’nun Yanıtı (Ek:82/A) ........................................................................................... 409 Atatürk’ün Türkçe Sinüs Kosinüs Terimleri ile İlgili Çalışması (Ek:82/B) ................................... 411 El Yazısı Örnekleri (Ek:82/C) .......................................................................................................... 412 Türk Tarih Kurumu’na Verilecek Atatürk’e Ait Kitap ve Notlar (Ek:83) ...................................... 413 Türk Tarih Kurumu’nun Yanıtı (Ek:84) .......................................................................................... 415 Talim ve Terbiye Dairesine Devredilecek Atatürk’e Ait Kitap ve Evrak (Ek:85) ........................... 417 Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın Yanıtı (Ek:86)................................................................... 419 Anıtkabir’e Devredilecek Atatürk’ün Kitap ve Evrakı Musbiteleri (Ek:87) .................................... 421 Genelkurmay Başkanlığı’nın Yanıtı (Ek:88) .................................................................................... 422 Atatürk’e Ait Olup Türk Ocağından Alınıp Milli Eğitim Bakanlığı Ankara İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü’ne Verilmesi Düşünülen Kitaplar (Ek:89) ................................ 423 Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün Yanıtı (Ek:90) ......................................................... 428 Prof.Dr. Afet İnan’a Verilecek Kitap ve Eserler (Ek:91) ................................................................... 429 Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü’ne Devredilecek Atatürk’e Ait Resim, Kitap ve Evrak (Ek:92) ...... 431 A.Ü.Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürlüğü’nün Yanıtı (Ek:93) ............................................. 435

12

GİRİŞ
Atatürk Arşivi Projesi kapsamında, Yüce Atatürk’ün kişisel kitaplığının bugünkü durumunun araştırılarak tüm yönleriyle gün ışığına çıkarılması; başka bir anlatımla, Atatürk Kitaplığı’nın yaklaşık 86 yıllık serüveninin 2004 yılından geriye doğru denetimi, güncellenmesi ve sonucunun kamuoyunun bilgi, değerlendirme ve yararlanmasına sunulması amaçlanmıştır. Bu çerçevede, Atatürk’ün aramızdan ayrılışının ardından, Ankara 3. Sulh Hukuk Hakimliği’nce, Atatürk Kitaplığı’nda yapılan “Tereke” sayımları sonucu oluşturulan listelerin bir örneği, üzerinden 62 yıl geçtikten sonra söz konusu Mahkeme’den alınarak çalışma başlatılmıştır. Mahkeme’den alınan dosyanın, araştırma doğrultusunda yöntemince yeniden oluşturulması sonucunda, 65 ayrı listeye kayıtlı, toplam 222 sayfadan oluşan kitap ve benzeri eserler listesi, Tereke Hakimliği’nce yazıldığı biçimiyle, buna uygun bir yazılım programı ile elektronik ortama aktarılmıştır. Atatürk’ten devreden eşya, kitap ve benzeri yayınların, hemen tümü Türk Ulusu’na miras kalmıştır. Dolayısıyla, burada yer alan eserler devlet envanterine kaydedilerek, büyük ölçüde günümüze kadar korunagelmiştir. Kitap ve bu türden eşyanın kayıtlanmasına, olasılıkla diğer eşyanın kayıt ve kontrol altına alınmasından sonra 30.12.1938 gününde başlanmıştır. Bir örneği (Ek:1)’de gösterilen “Atatürk Kitaplığı Tereke Listesi”nin ikinci sayfasından da anlaşılacağı gibi, bu listelere kitap ya da diğer eserlerin sayımlar sırasında, kapak ya da sayfalarına yazılmış olan numarası “Remzi”, liste sıra numarası, Tereke Hakimliği’nin eserlere o gün için biçtiği değer, eserin sayısı, yazarı (müellifi) ve eserin adı (bu bölümde, eserin basım yeri, basım yılı gibi ayrıntılar da zaman zaman verilmiştir.) yazılmış olup, o günkü koşullarda ve sayım heyetinin entelektüel birikimi oranında eserler kümelendirilip, bunlara konusal başlıklar verilmiştir. Liste başlıkları ile her bir listeye kaydedilen eserlerin sayısal verileri (Ek:2)’de gösterilmiştir. Bu listeden de görüleceği gibi toplam 4.433 sayıda, 7.338 parça eser saptanmıştır. Atatürk, bugünkü Müze Köşk binasına 1921 yılında taşınıp, 29 Ekim 1923 gününde Cumhurbaşkanı olarak üstlendiği Yeni Türk Devleti ve Cumhuriyet Kurumlarının kuruculuğu gibi tarihi görev ve sorumlulukları yerine getirirken, bir yandan da tam anlamıyla ve sıfırdan oluşturduğu Kitaplığı’nda, büyük bir Ulus’un yönetimini biçimlendirmek için başvurulabilecek hemen her konuda esere yer vermiştir. Tarih kitaplarından din kitaplarına, yönetim kitaplarından askerlik sanatına, edebiyattan sosyolojiye, fen bilimlerinden sosyal bilimlere gerekli olan ne varsa, büyük bir özenle derlenip değerlendirilmiştir. Kitaplık oluşturulurken, yoğun olarak İstanbul’daki devlet kitaplıklarından, Fransız, Rus, Alman, İngiliz yazınından ve Cumhuriyet’le birlikte büyük bir atılım içine giren ve aydınlanma hareketine dönüşen Türk yazınından eserler aralıksız izlenip kitaplığa kazandırılmıştır. Bir yabancının “Atatürk Müze Köşkü”nü ziyaret ettikten sonra Müze anı defterine içtenlikle yazdığı “Büyük Atatürk, bu kadar küçük bir binadan, bu kadar büyük bir ulusu nasıl yönettiniz....” tümcesinde anlam bulduğu gibi, Atatürk’ün 1921 –1932 yılları arasında hem konut, hem Cumhurbaşkanlığı Makamı olarak kullandığı ve bugün “Atatürk Müze Köşkü” olarak adlandırılan yapı, toplam 500 metrekare dolayındadır ve iki kattan oluşmaktadır.
15

İşte, fiziki alanı küçük, ama ruhu ve tarihsel niteliği son derece büyük bu evin en görkemli alanı Kitaplığı olmuştur. Türkiye’nin, tüm tarihi yapıları içinde böylesine etkileyici, böylesine farklı ve çekici başka bir alan bulunduğunu söylemek güçtür. Çünkü, bu odada Cumhuriyet kurulmuştur ve büyük nutuk yazılmıştır. Burası, bir okuma ve bir bilgi üretme, ulusal vizyon belirleme, ulusal devrimlerin fikir temellerini hazırlama yeri olmuştur. Atatürk Kitaplığı ile ilgili tek ayrıntılı çalışma, Cumhuriyet’in 50. yılı nedeniyle, 1973 yılında Milli Kütüphane tarafından yapılmıştır. Dönemin Milli Kütüphane Genel Müdürü Dr. Müjgan Cunbur başkanlığında, Milli Kütüphane başuzmanı ve kütüphanecilerinden oluşan bir çalışma kümesince, “Atatürk’ün Özel Kütüphanesinin Kataloğu” adıyla, Cumhurbaşkanlığı ve Anıtkabir’de korunan Atatürk Kitaplığı’ndan 1973 yılı itibarıyla varolanlar sayılıp, eserleri tanıtıcı bilgilerle söz konusu kataloğa, konusal olarak kaydedilmiştir. 102 ana ve alt başlık altında yapılan dağılımın, konuları ve bu konulardaki eser sayılarını gösterir liste (Ek: 3)’de gösterilmiştir. Kitabın bundan sonraki bölümlerinde kısaca “Katalog” olarak anılacak bu çalışmada, 4.289 kayıt / Katalog sayısı verildiği görülmektedir. Ancak, burada yalnızca 1973 yılı itibarıyla bir durum saptaması yapılmış olup, ilerleyen bölümlerde değinileceği gibi, Katalog kayıtlarının tereke kayıtlarıyla tamamen örtüşmediği, terekede “bir zarf içinde birkaç belge ya da çizim” olarak belirtilen eşyanın, Katalog çalışmasında ayrı ayrı kayıtlara alınıp numaralandığı görülmüştür. 1973 yılında varolan kitaplara göre yapılan çalışma ve kümelendirmenin ortaya koyduğu sonuç değerlendirildiğinde, Atatürk Kitaplığı’nda hemen her konu ve ayrıntıyı düzenleyen eserlerin derlendiği görülmektedir. Gerçekten (Ek: 3) listede; - Türk tarihi konusunda - Avrupa tarihi konusunda - Askerlik konusunda - Siyasal bilimler konusunda - Hukuk konusunda - Türk şiiri konusunda - Türk dili konusunda - İslam dini konusunda - Eğitim konusunda - Tıp bilimleri konusunda - Gelenek ve görenekler konusunda 399, 266, 261, 204, 150, 127, 119, 111, 101, 99, 27,

olmak üzere, 102 ayrı başlık altında 4.289 eserin bulunduğu görülmektedir. Tereke kayıtlarında ise, eserler 65 ayrı başlık altında toplanmış olup, buradaki özgün kimi başlıklar ile bu başlıklar altındaki eser sayıları şöyledir:
16

- Dil bilimi - Türk Edebiyatı - Türk ve İslam Tarihi - Genel tarih - Coğrafya - Yabancı ülkeler tarihi - Kamus ve lugatlar - Yabancı edebiyat - Arkeoloji ve kitabeler - Siyasi tarih - Askerlik, bilim, felsefe - Hukuk

425, 377, 367, 307, 302, 301, 276, 202, 133, 113, 98, 33,

Her iki liste büyük ölçüde aynı eserleri içermesine karşın, kümelendirme anlayışları farklı olduğundan, birbirine benzer kümelerdeki eserlerin sayıları farklı çıkmaktadır. Tereke listelerini dönemin adliye personeli ile Cumhurbaşkanlığı temsilcileri birlikte sayıp kümelendirmişken, Katalog’a giren eserlerin kümelendirmesi daha bilimsel bir yaklaşımla uzman personelce yapılmıştır. Bunun da ötesinde, tereke listelerinde yer alan eserlerin bir bölümü başka kurumlara dağıtılmış, bir bölümünün ise bugünkü durumu saptanamamıştır. Atatürk Kitaplığı’ndan 1973 yılında saptananların kaydedildiği Katalog’da, bunların yayımlandıkları serilerin adları da gösterilmiş olduğundan, hem Yüce Atatürk’ün okuduğu ve yeğlediği eserlerin neler olduğunun tarihsel bir yaklaşımla ortaya konulması, hem de bu eserlerin yayımlandıkları yılların yayın anlayışı ve atmosferini gözönüne sermesi yönünden, Katalog’da yer alan 4.289 kayıt ayrı ayrı taranarak eserlerin konularına göre yer aldıkları yayın serileri ile her bir seride kaç eser bulunduğu ve bu yayın serilerinin her birinin hangi numarasındaki eserin bugüne ulaşmadığı ayrıntılarıyla ortaya konmuştur. (Ek: 4) Bu listeden de anlaşılacağı gibi, toplam olarak 350 ayrı yayın serisi bulunmaktadır. Bunlar içinde saptanabildiği kadarıyla 68 eser ile “TBMM Hükümeti Maarif Vekaleti” serisi birinci sırayı; 52 eser ile “L’Univers Histoire et Description de Tour Les Peuples” serisi ikinci sırayı; 45 eser ile “Erkan-ı Harbiye-i Umumiyye” üçüncü sırayı; 25’er eser ile “Dün ve Yarın Tercüme Külliyatı” ve “Millet Kütüphanesi” serileri dördüncü ve beşinci sıraları, 21’er eser ile “Avrupa’da Tahsilde Bulunan Zabitlerin Raporları” ve “Maliye Kütüphanesi” serileri, altıncı ve yedinci sıraları almakta, diğer seriler bunları izlemektedir. Böylece, yeni siyasal sistemin ve dönemin öncelikleri, gereksinimleri, beklenti ve hedefleri konusunda görüş edinilebilmektedir. Atatürk döneminde, yayın serilerinin eksiksiz olarak bulunduğu ve korunduğu öngörüldüğünde, bugün ortaya çıkan eksikliklerin olasılıkla tereke listelerinde sayılmasına karşın günümüze ulaşamayan eserleri içerdiği düşünülebilir. Ancak, yayın serilerinden bu güne ulaşmayan eserlerin adları saptanamadığı için, tereke listelerinde yer almasına karşın, bulunamayan eserlerle karşılaştırması da yapılamamıştır. Kitap Tereke Listeleri Çalışmamızda, 65 ayrı tereke listesine 1’den 65’e kadar numaralandırılarak yer verilmiş, liste başlıkları terekede yazıldığı gibi alınmıştır. Tereke listelerinde, liste sıra numarası, eser sayısı, eserin “Remzi”, esere sayımlar sırasında biçilen tahmini bedel, müellifin (yazarın ya da çevirmenin) adı soyadı ve eserin konusu/adı kayıtlanmıştır.
17

Çalışmalarımız sırasında; tüm bu veriler ayrı ayrı bilgi işlem ortamına yüklenmiş ancak, “Remzi” ve esere biçilen değerler yayım için kullanılmamıştır. Buna karşın, yeniden düzenlenen ve ek başlıklar konulan listelere, bugünkü durumu saptanan eserlerin bulundukları yerler ile verilen envanter numaraları, ayrıca, Katalog’da aynı esere verilen “Katalog Numaraları” ve tereke liste başlık numaraları yeniden eklenmiştir. Böylece, işlem gören veri sayısı, - 65 tereke listesinde, - 4.433 sayıda, 7.338 parça eser, - Tereke listelerinin 6 ayrı başlığı, - Tereke liste başlıklarına eklenen 4 yeni başlık biçiminde gerçekleşmiştir. Buna göre; toplam veri sayısı (4.433 sayıda eser x 10 liste/sütun başlığı) 44.330 olmaktadır. Tereke listeleri yukarıda belirtilen sütun başlıkları altında, ancak, büyük bölümü yanlış ya da eksik yazılmış olan yazar ad ve soyadları ile eser adları, basım yeri ve basım yılları kimi zaman “Katalog”dan, çoğunlukla da doğrudan ilgili kitaplar üzerinden yazılarak, düzeltilmiş biçimleriyle (Ek:5-69)’da gösterilmiştir. Atatürk Kitaplığı çalışmasında en doğru sonucu elde edebilmek için çoğunlukla 10-15 ayrı karşılaştırma tablosu eş zamanlı kullanılmış ve karşılaştırılmıştır. Üzerinde çalışılan söz konusu tablolardan birine aşağıda yer verilmiştir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Eserin adı Eserin yazarı Eserin yayın serisi Eserin bu serideki numarası Eserin Katalog numarası Eserin Anıtkabir/Çankaya numarası Eserin tereke liste numarası Eserin tereke sıra numarası Eserin Atatürk dönemindeki kayıt/kitaplık numarası (remiz) Eserin basım yılı Eserin basım yeri Eserin ithaflı olup olmadığı Eserin el yazması/taş basması olup olmadığı Eserin Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi’nde olup olmadığı Eserin TDK, TTK, TTB, TİTE vb. yerlerde olup olmadığı 499 Anıtkabir: 332 12 167 A.256 1933 İstanbul Yazarın imzalı armağanıdır Değildir. Yoktur Yoktur “Devlet ve Fert” Ahmet Ağaoğlu Sanayii Nefise Y. 1

Tereke listelerinde yer almasına karşın bugünkü durumu saptanamayan 735 sırada, 1.289 parça eser (Ek: 70)’de gösterilmiştir. Bunların, eser adları, içerikleri, konuları, yazarları, basım yer ve yılları gözetilerek yapılan değerlendirme sonunda (Ek:71) listede gösterilen 109 sırada, 206 eserin diğerlerine göre çok daha önemli, maddi ve manevi değerlerinin son derece yüksek olması gerektiği ortaya çıkmaktadır.

18

Bu eserler içinde, * - 1302 (1886) basımı “Lugatı Remzi”, - “Yakut Dili” isimli Rusça eser, - Marcel adlı yazarın “Egypte” adlı, Paris 1877 basımı eseri, - “Gazi Mustafa Kemal, Yeni Türkiye’nin Yolu” isimli üç cilt Rusça eser, - 1817 basımı, “Büyük Japonya” isimli eser, - 1901 yılı basımı “Byzance” isimli eser, - 1666 yılında “...ta’nın Yazdığı İncil”, - Uygur İmparatorluğu’nun Yazısı ve Haritası, - İstiklal Madalyası’nın şekli ve baskı örnekleri, - Kuran-ı Kerim’in hattı nesih, el yazısı ile yazılmış iki örneği, - İbrahim Hakkı Hazretlerinin yazdığı 1251 (1835) tarihli “Marifetname” isimli eser, - Kuran-ı Kerim’in Türkçe Heyeti İlmiye Tercümesi, (İstanbul 1924) ve benzeri pek çok seçkin, hatta eşsiz denebilecek eserin yeraldığı saptanmıştır. (Ek: 71)’deki listede yeralan “Eski Yazı ile Basılmış Kağıt Para Koleksiyonu”nun, bugün Müze Köşk envanterinde bulunan “Cumhuriyet Dönemi’nin ilk Türk Paraları’na İlişkin Koleksiyon” olup olmadığı konusunda bir kanıya varılamamıştır. Çünkü, söz konusu koleksiyonun Müze envanterine girmesine ilişkin bir kayda rastlanmamış, dolayısıyla tereke kayıtlarında belirtilen “Para Koleksiyonu”nun bugün varolanı ifade edip etmediği yönünde yeterli ipucuna ulaşılamamıştır. Tereke listelerinde iki ayrı yerde bulunan aynı isimli kimi eserlerin, Katalog’da bir kayıt altında gösterildiği saptanarak, buna ilişkin ayrı bir liste çıkarılıp (Ek: 72)’de gösterilmiştir. Bu eserlerden listede koyu olarak işaretlenenlerin, tek ciltte toplandığı ve envanterde bulunduğu, diğerinin ise bugünkü durumunun saptanamadığı, saptananların ise hizalarında da belirtildiği gibi Çankaya ya da Anıtkabir Atatürk Kitaplıkları’nda yer aldığı anlaşılmıştır. Yukarıda nitelikleri belirtilen kimi eserlerin iki ya da üç cildinin, tereke sayımları sırasında her birine ayrı numara verilmesi nedeniyle, birden fazla kayda konu olduğu, bugün bu eserlerin ayrı ayrı ciltlenmiş olarak Çankaya ya da Anıtkabir Atatürk Kitaplıkları’nda bulunduğu saptanarak, ayrıntısı aşağıda gösterilmiştir: Sıra No
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Çankaya E.N.
64 175 239 278 398 495 551 1459 1492 -

Anıtkabir E.N.
463 466 528 740 939 1383 1680 1683 2111

2 cildi ayrı ayrı ciltlenmiştir. 2 cildi ayrı ayrı ciltlenmiştir. 4 cildi ayrı ayrı ciltlenmiştir. tek cilt, ancak 2 kısımdan oluşmaktadır. 2 cildi ayrı ayrı ciltlenmiştir. 2 cildi ayrı ayrı ciltlenmiştir. 2 cildi ayrı ayrı ciltlenmiştir. tek cilt, ancak 2 kısımdan oluşmaktadır. 2 cildi ayrı ayrı ciltlenmiştir. 2 cildi ayrı ayrı ciltlenmiştir. 2 cildi ayrı ayrı ciltlenmiştir. 2 cildi ayrı ayrı ciltlenmiştir. 2 cildi ayrı ayrı ciltlenmiştir. 2 cildi ayrı ayrı ciltlenmiştir. 2 cildi ayrı ayrı ciltlenmiştir. 2 cildi ayrı ayrı ciltlenmiştir. 2 cildi ayrı ayrı ciltlenmiştir. 3 cildi ayrı ayrı ciltlenmiştir.

Cilt Sayıları

*

Eser adları, tereke listesinde yazıldığı biçimiyle verilmiştir.

19

BİRİNCİ BÖLÜM

35

(Ek:1)
ATATÜRK KİTAPLIĞI TEREKE LİSTESİNİN 2. SAYFA ÖRNEĞİ

TARAMA YAP

37

KİTAP TEREKE LİSTELERİNİN BAŞLIKLARI VE HER BİR LİSTENİN SAYISAL DAĞILIMI LİSTE ADI (1)
1. Liste: Kamus ve Lugatlar* (Remiz: A) (2) 2. Liste: Lisaniyat (Remiz: B) 3. Liste: Edebiyat Tarihleri (Remiz: C) 4. Liste: Umumi Tarihler (Remiz: D) 5. Liste: Türk ve İslam Tarihleri (Remiz: E) 6. Liste: Ecnebi Memleketler Tarihi (Remiz: F) 7. Liste: Tercüme-i Haller ve Siyasi Tarihler (Remiz: H) 8. Liste: Coğrafya (Remiz: İ) 9. Liste: Atlaslar ve Haritalar (Remiz: J) 10. Liste: Asarı Atika (Arkeoloji ve Kitabeler) (Remiz: K) 11. Liste: Yabancı Edebiyatlar (Remiz: L) 12. Liste: Edebiyat (Türk Edebiyatı, Müntehabat) (Remiz: M) 13. Liste: Büyük Millet Meclisi Zabıt Cerideleri, Yıllıkları (Remiz: N) 14. Liste: Dinler (Remiz: P) 15. Liste: Felsefe ve Terbiye (Remiz: R) 16. Liste: İçtimaiyat (Remiz: S) 17. Liste: Kanunlar (ve Hukuk) (Remiz: U) 18. Liste: İktisadiyat ve İstatistikler (Remiz: V) 19. Liste: Tabiiye ve Riyaziye (Remiz: W) 20. Liste: Askerlik (Remiz: X) 21. Liste: İlim Tasnifine Girmemiş Muhtelif Eserler 22. Liste: Kütüphanedeki 1 No.lu Etajerin Muhteviyatı 23. Liste: Kütüphanedeki 2 No.lu Etajerin Muhteviyatı 24. Liste: Kütüphanedeki 1 No.lu Dolabın Muhteviyatı 25. Liste: Kütüphanedeki 1 No.lu Dolabın Muhteviyatı 26. Liste: Kütüphanedeki 2 No.lu Dolabın Muhteviyatı 27. Liste: Kütüphanedeki 3 No.lu Dolabın Muhteviyatı (Not ve Kitaplar) 28. Liste: Kütüphanedeki 4 No.lu Dolabın Muhteviyatı 29. Liste: Kütüphanedeki 5 No.lu Dolabın Muhteviyatı (Kitap ve Mecmualar) 30. Liste: Kütüphanedeki 6 No.lu Dolabın Muhteviyatı 31. Liste: Kütüphanedeki 7 No.lu Dolabın Muhteviyatı 32. Liste: Atatürk’ün Yatak Odası İle Kütüphane Arasındaki Koridor Üzerinde Bulunan Büyük Etajerdeki Kitap, Albüm, Mecmua ve Gazeteler 33. Liste: Eski Köşk Kütüphanesindeki Fihristte Geçen Kitaplar (Remiz: P) 34. Liste: Eski Köşk Kütüphanesindeki Fihristte Geçen Kitaplar (Remiz: R) 35. Liste: Liste: Eski Köşk Kütüphanesindeki Fihristte Geçen Zati Kitaplar (Remiz: S) 36. Liste: Liste: Eski Köşk Kütüphanesindeki Fihristte Geçen Zati Kitaplar (Remiz: T) 37. Liste: Eski Köşk Kütüphanesindeki Fihristte Geçen Zati Kitaplar (Ekonomi - Remiz: V) (3) 38. Liste: Eski Köşk Kütüphanesindeki Fihristte Geçen Zati Kitaplar (Kanunlar, Hukuk ve İdare - Remiz: U) 39. Liste: Eski Köşk Kütüphanesindeki Fihristte Geçen Zati Kitaplar (Umumi Tabiye ve Riyaziye Müsbet İlimleri - Remiz: W)

(Ek:2)

KALEM PARÇA
100 192 53 159 134 48 83 86 34 99 185 301 26 7 4 3 13 35 18 1 95 14 15 42 76 59 28 32 35 29 9 172 81 59 128 248 129 111 142 274 424 56 289 245 77 110 116 80 133 201 385 102 12 4 3 33 46 33 12 189 19 17 142 133 211 149 161 67 187 20 193 99 74 146 340 175 185 172

38

40. Liste: Eski Köşk Kütüphanesindeki Fihristte Geçen Zati Kitaplar (Askerlik - Remiz: X) 41. Liste: Eski Köşk Kütüphanesindeki Fihristte Geçen Zati Kitaplar (Gazete, Mecmua, Seyahat Rehberleri ve Kitap Katalogları- Remiz: Z) 42. Liste: Eski Köşk Hususi Kabul Odasındaki Raflardan Çıkarılan Muhtelif Kitaplar (Remiz: Ek) 43. Liste: Eski Köşkte Boy Tertibi İle Kayda Geçirilen Kitaplar (Dolap 1, Raf 1) (4) 44. Liste: Eski Köşkte Muhtelif Eser ve Yazılara Ait Kıymeti Tarihiyeye Haiz Yazılar ve Atatürk’e Takdim Olunan Şükran Temenniyatı (Remiz: At) 45. Liste: Yeni ve Eski Köşkte Dolaplarda Bulunup, Tasnife Girmeyen Eserler (Dolap 3 ve 4) 46. Liste: Eski Köşkte Kütüphaneye Girecek Holdeki Etajer Üstündeki Kitaplar 47. Liste: Resmi Kitaplar (Remiz: A) 48. Liste: Lisaniyat (Sonradan Fark Edilerek, Aynı Grup Kitaplar Arasına Dahil Edilmiştir - Remiz: B) 49. Liste: Edebiyat Tarihi (Sonradan Fark Edilerek, Aynı Grup Kitaplar Arasına Dahil Edilmiştir - Remiz: C) 50. Liste: Umumi Tarih (Sonradan Fark Edilerek, Aynı Grup Kitaplar Arasına Dahil Edilmiştir - Remiz: D) 51. Liste: Türk ve İslam Tarihleri (Sonradan Fark Edilerek, Aynı Grup Kitaplar Arasına Dahil Edilmiştir - Remiz: E) 52. Liste: Ecnebi Memleketler Tarihi (Sonradan Fark Edilerek, Aynı Grup Kitaplar Arasına Dahil Edilmiştir - Remiz: F) (5) 53. Liste: Tercüme-İ Haller ve Siyasi Tarihler (Sonradan Fark Edilerek, Aynı Grup Kitaplar Arasına Dahil Edilmiştir - Remiz: H) 54. Liste: Coğrafya (Sonradan Fark Edilerek, Aynı Grup Kitaplar Arasına Dahil Edilmiştir - Remiz: İ) 55. Liste: Atlaslar ve Haritalar (Sonradan Fark Edilerek, Aynı Grup Kitaplar Arasına Dahil Edilmiştir - Remiz: J) 56. Liste: Asari Atika - Arkeoloji ve Kitabeler (Sonradan Fark Edilerek, Aynı Grup Kitaplar Arasına Dahil Edilmiştir - Remiz: K) 57. Liste: Edebiyat, Türk Edebiyatı ve Müntehabat (Sonradan Fark Edilerek, Aynı Grup Kitaplar Arasına Dahil Edilmiştir - Remiz: M) 58. Liste: Tasnif Harici Resmi Kitaplar 59. Liste: Kütüphanedeki 3 No.lu Dolabın Muhteviyatı (Resmi Kitaplar) 60. Liste: Eski Köşk Kütüphanesinde Fihristte Geçen Resmi Kitaplar (Remiz: R) 61 Liste: Eski Köşk Kütüphanesinde Fihristte Geçen Resmi Kitaplar (Remiz: P) 62. Liste: Eski Köşk Kütüphanesinde Fihristte Geçen Resmi Kitaplar (Remiz: S) 63. Liste: Eski Köşk Kütüphanesinde Fihristte Geçen Resmi Kitaplar (Remiz: Karışık) 64. Liste: Eski Köşkte Tasnife Girmeyip Resmi Dairelerden Alınan Muhtelif Kitaplar 65. Liste: Eski Köşk Kütüphanesinde Fihriste Geçen Resmi Kitaplar (Remiz: T) Tereke Sıra Numaraları Toplamı Atlanılan Numara Adedi Toplam
(1) (2)

299 40 65 206 31 239 92 26 1 9 13 55 70 28 69 6 1 3 5 3 45 9 14 9 10 12 4.445 12 4.433

380 142 75 257 52 263 125 51 2 14 26 107 224 58 100 6 1 3 5 6 50 10 16 9 13 29 7.338 7.338

Tereke başlıkları, tereke kayıtlarında yer aldığı biçimiyle yazılmıştır. Remiz, Atatürk Döneminde kitaplara o günkü sistemi içinde verilen numaralardır. 91-99 sıra numaraları atlanmıştır, toplam 119 kayıt bulunmaktadır. Listede 3 mükerrer numara verildiğinden toplam sayı 209’dur. 38. Sıra numarası mükerrer olduğundan toplam sayı 71 olacaktır.

(3) (4) (5)

39

(Ek:3)
KATALOGDA YER ALAN ESERLERİN KONUSAL VE SAYISAL DAĞILIMI K. NO
000 010 020 030 040 050 060 070 071 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 280 290 297 300 310 320 330 340 350 359 360 370 372 380 390 400 410

BÖLÜM BAŞLIĞI
Genel Konular Bibliyografya İlim ve Tekniği Kütüphanecilik Genel Ansiklopediler Toplanmış Genel Denemeler Genel Olarak Dergiler Genel Kurumlar, Müzeler Gazeteler, Gazetecilik Genel Konulu Gazeteler Genel Olarak Felsefe, Estetik Metafizik Metafizik Teorileri Psikolojinin Alanları Felsefe Sistemleri Psikoloji Mantık Ahlak İlmi Doğu ve Eskiçağ Felsefesi Yeniçağ Felsefesi Genel Olarak Din Tabii Din Hristiyanlık Hristiyan Olmayan Dinler İslam Dini Genel Olarak Sosyal İlimler, Sosyoloji İstatistik Siyasal Bilimler Ekonomi Hukuk Amme İdaresi Askerlik Sosyal Refah Eğitim Ders Kitapları Ticaret Örf ve Adetler Genel Olarak Dil Bilim (Lengüistik) Mukayeseli Dil Bilim

SAYISI
1 4 2 14 18 18 9 4 45 18 2 1 20 8 17 8 11 7 29 10 6 22 12 111 81 14 204 145 150 31 261 13 101 104 37 27 7 28

K. NO
420T 420 431 440 450 470 480 490 500 510 520 530 540 550 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 690 700 710 720 730 740 750 770 780 790 800 810 811

BÖLÜM BAŞLIĞI
Türk Dili İngiliz Dili Alman Dili Fransız Dili İtalyan Dili Latince Yunanca Başka Diller Genel Olarak Nazari Bilimler Matematik Astronomi Fizik Kimya Jeolojik bilimler Biyolojik Bilimler (Hayat Bilimleri), Arkeoloji Botanik Zooloji Genel Olarak Tatbiki Bilimler Tıp Bilimleri Mühendislik Ziraat, Hayvan Yetiştirme, Veterinerlik Ev Ekonomisi İş ve İş Metodları Kimyasal Teknoloji, Endüstriel kimya Mamul Maddeler Bina İnşaatı Genel Olarak Güzel Sanatlar ve Eğlence Şehircilik, Bahçe ve Park Mimarisi Mimari Heykeltraşlık Çizgi-Resim, Dekoratif Sanat Resim Sanatı Fotoğrafçılık, Albümler Müzik İstirahat ve Eğlence Genel Olarak Edebiyat ve Milliyeti Tesbit Edilemeyen Yazarlar Türk Edebiyatı Türk Şiiri

SAYISI
119 61 61 58 6 4 7 36 18 27 8 17 13 26 36 4 3 3 99 25 38 19 9 1 3 1 18 7 25 11 15 15 25 79 17 33 6 127

40

812 813 814 815 816 817 818 819 810 820 830 840 850 870 880 890 900 910 911 920 930 940 950 956 960 970

Türk Tiyatrosu Türk Romanı ve Hikayesi Türk Denemeleri Türk Hitabeti Türk Mektupları Türk Mizahı, Hiciv ve Nüktesi Türk Edebiyatında Çeşitli Eserler Türk Edebiyatı Tarihi Amerikan Edebiyatı İngiliz Edebiyatı Alman Edebiyatı ve Başka Germen Edebiyatları Fransız Edebiyatı İtalyan Edebiyatı Latin Edebiyatı Yunan ve Helenik Grup Edebiyatları Başka Dillerin Edebiyatları Genel Olarak Tarih Coğrafya, Turizm Harita ve Atlaslar Biyografya Eskiçağ Dünya Tarihi Avrupa Tarihi Asya Tarihi Türk Alemi Tarihi ve Yakın Şark Afrika Tarihi Kuzey Amerika Tarihi GENEL TOPLAM

46 42 7 9 7 1 25 23 15 15 11 121 6 5 6 37 50 194 127 26 102 266 39 399 13 17 4289

41

(Ek:4)
ATATÜRK KİTAPLIĞININ YAYIN SERİLERİNE GÖRE DAĞILIMI S. NO
1 2 3 4 5 6 7

YAYIN SERİSİNİN ADI
Adana Pamuk Kongeresi Neşriyatı Avrupa’da Tahsilde Bulunan Zabitlerin Raporları Büyük Adamlar Serisi Dün ve Yarın Tercüme Külliyatı Erkan-ı Harbiyye Mektebi Külliyatından Erkan-ı Harbiyye Mektebi Tedrisatına Nafi Asardan Erkan-ı Harbiyye-i Umumiyye Tarih-i Harb Külliyatı (Muhaberat-ı Cedidei Osmaniye)

S. ADEDİ
10 21 9 22 30 11

OLMAYAN ESERLER
11 ve sonrası 1-9-17-18 ve 22 den sonrası 1-2-5-6-7 ve 10 dan sonrası 8 adedi yok 1-2-4-6-8-10-13-21-23-28-29 ve 31 den sonrası 1-2-6- ve 12 den sonrası

1 2 1 23 4 7 10 11 5 5 1 1 1 5 4 6 7 8 21 15 9 6 22 4 12 12

9 adedi yok I ve VI sonrası 1-2- ve 8 sonrası 1-3-8-10 ve 12 sonrası 4 ve 6 sonrası 1-4 ve 7 sonrası 1-5 ve 8 sonrası 1-2-4-9-12-14-17-18 ve 22 sonrası 10 ve sonrası 1-3 ve 7 sonrası 1-3-5-7-9-10-12-14-15-17-19-21 ve 23 sonrası 2-3 ve 5 sonrası -

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Erkan-ı Harbiyye-i Umumiyye Tarih-i Harb Neşriyat-i(Husosiye külliyatı) T.C. Erkan-ı Harbiyye-i Umumiyye Riyaseti Talim ve Terbiye Dairesi Histoire du Monde Tome Histoire du Monde Tome XIII La Civilisation Europeene Moderne III.Partie İnsaniyet Kütüphanesi İlk ve Orta Öğretim Terimleri İzmir ve Havalisi Asariatika Muhipleri Cemiyeti Neşriyatı İştirakiyun Kütüphanesi Kitaphane-i İkdam Kitaphane-i İkdam Asar-i Muasırin Külliyat-ı Asar Temsil-i Layetegoyyer Kitaphane-i Askeri Kütüphane-i İctihad Kitabhane-i İntibah Kitap Yazanlar Kooperatifi Neşriyatı Komünist Kütüphanesi Külliyat-ı Ulum ve Fünun-i Harbiyyeden Maliye Kütüphanesi Maarif Vekaleti Halk Kitapları Mektep Temsilleri Maarif Vekaleti Mektep Müzesi Neşriyatı Millet Kütüphanesi Milli Azerbaycan Neşriyatı Muallim Mektebi Kitapları Oğlunun Kütüphanesi Prof.Dr.Köprülüzade Mehmet Fuat Türk Halk Hikayelerine ve saz Şairlerine Ait Metinler ve Tetkikler

6

7 sonrası

42

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Silsile-i Külliyat-i Husrev Siyaset ve İktisat Kütüphanesi Talebe Elkitapları Talimname Sıra Numarası Tarih Derslerinden T.C.Maarif Vekaleti Hars Dairesi Neşriyatından T.C. Trakya Umumi Müfettişliği Köy Bürosu Temsil Serisi Tetkikat ve Telifat-i İslamiyye Heyeti Neşriyatı Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti Umur-i Şer’iyye ve Evkaf Vakaleti Tetkikat ve Telifat-i İslamiyye Heyeti Neşriyatı

6 4 13 7 5 4 7 3 5

1-2 ve 5 sonrası 6-10-12 ve 14 sonrası 1 ve 6 sonrası 1 ve 5 sonrası 4 sonrası 2-3 ve 6 sonrası

3

-

44

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti Şer’iye Vekaleti Tedkikat ve Telifat-ı İslamiyye Heyeti Neşriyatı 2 5 2 68 19 4 4 11 7 6 4 11 6 6 3 ve 6 sonrası 1-6-11-14-18-19-21-25-26-37-41-49-55-5658-67 ve 69 sonrası 1-3 ve 5 sonrası 1-3 ve 5 sonrası 6-10 ve 12 sonrası 2-6 ve 8 sonrası 1-2 ve 5 sonrası Türk Halk Bilgisi Derneği Neşriyatı Türk Halk Bilgisine Ait Tetkikler TBMM Hükümeti Maarif Vekaleti Neşriyatı Türkiye Himaye-i Etfal Cemiyeti Çocuk Külliyatı Ulum-i İçtimaiyye ve Tarihiyye Kütüphanesi Ulu Altay Kütüphanesi Vakit Cep Kitapları Yeni Kütüphane Yurt Bilgisi Notlarından Ziraat Bankası Neşriyatı Bibliothegue Historique Bibliotheque de Philosophie Scientifique Bibliotheque de Philosophie Contemparaine Collection de Memoires, Etudes et Documents Pour Servis a I’Histoire de la Guerre Mondiale 4 4 4 5 10 9 8 52 10 sonrası Collection de Memoiras Pour Servis a I’Histoire de la Guerre Mondiale Collection Nelson Cours d’Histoire a I’Usage de I’Enseignement Secondaire Cours Complet d’Historia a I’Usage de I’Enseignement Secondaire Etudes Orientales Geographie Universelle Tome Juriod Series L’Univers Histoire et Description de Tour Les Peuples Les Cours de Sorbonne Certificats d’Etudes Superievres de Grammaire et Philologie et de Philologie Française 3 -

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

59 60 61 62 63 64 65 66 67

43

68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106

Lyons Deutsches Unterrichtswerk Für Höhere Schulen in Preussen Peuples et Civilisations, Histoire Generale Series Two Book Senior Series Secretaria de Educacion Publica Departamento de Monumentos Cumhuriyet Halk Fıkrası Neşriyatı T.C.Adliye Vekaleti Neşriyatından Adliye Vekaleti İhsaiyyat ve Müdevvenat-i Kanuniyye Müdüriyyeti Adliye Vekaleti İstatistik ve Neşriyat Müdürlüğü Adli Kanunlar Adli Kanunlar Ankara Hukuk Fakültesi Neşriyatı Ankara Halkevi Neşriyatı Askeri Mecmua Tarih Kısmı Askeri Akademiler Külliyatı (Askeri Akademiler Komutanlığı) Azerbaycan Yurt Bilgisi Tetkikleri Asar-i Müfide Kütüphanesi Aşair ve Muhacirin Müdiriyyet-i Umümiyyesi Neşriyatından Anadolu Türklerinin Halk Edebiyatı Anadolu Eski Eserler Aramalarından Anadolu Tetkikleri I Anadolunun Din Tarih ve Etnoğrafyasına Dair Tetkikat Merkezi Neşriyatı A’yad-i Mefahir-i Milliye-i Osmaniyye’den Bahriye Vekaleti Donanma Dairesi Büyük Erkan-ı Harbiyye 11. Şube Neşriyatı Balkan Harbi Külliyatı Balıkesir Halkevi Yayınlarından Cihan Edebiyatından Numuneler Cemiyeti Akvam Neşriyat Serisi Çankırı Tarih ve Halkiyatı Notlarından Çocuklar Kütüphanesi Çocukların Tarih Kitabı Serisi Darülfünun Tıp Fakültesi Külliyatı Darülfünun İlahiyat Fakültesi Talebe Cemiyeti Neşriyatından Darülfünun-i Osmani Riyaziye Şubesi Dersleri Dün ve Bugün Tercüme Külliyatı Değerli Kitaplar Serisi Diken Neşriyatı Dil Tetkikleri Din Dersleri

3 8 7 16 4 3 1 1 1 1 4 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 2 1 2 1 3 1 1 1 1

-

44

107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144

Edirne Turing ve Otomobil Klübü Yayınları Edebiyat-i Cedide Kütüphanesi Elkar-i Cedide Kütüphanesi Geçmiş Asırlarda Türk Hayatı Harp Akademisi Kumandanlığı Külliyatı Harp Akademisinde Mülhak Yüksek Levazım Mektebi Külliyatı Hüddam ül-Kabe Neşriyatı Haftalık Mecmua Neşriyatı Halkıyat Vesikaları Harb-i Umumi Tecaribine Müstenit Ecnebi Asar-i Resmiyye Külliyatı Harb-i Umumi Tecaribine Müstenit Asar-ı Gayr-i Resmiyye Külliyat İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları İstanbul Üniversitesi Yayınları (Tıp Tarihi Enstitüsü) İstanbul Darülfünunu Geologie Enstitüsü Neşriyatı İstanbul Yüksek İktisat ve Ticaret Mektebi Talebe Cemiyeti Neşriyatı Hazne-i Tedrisat Hasbıhal Hukuk Fakültesi Hürfikir Kütüphanesi İzmir Halkevi Dil, Edebiyat, Tarih Şubesi Neşriyatından İktisat Vekaleti Külliyatı İlim ve Felsefe Kütüphanesi İçtimaiyat Kütüphanesi İzcilik Külliyatı İstiklal Harbi Yazıları İtalyan Edebiyatının Büyükleri Külliyat-ı Kemal Kütübhane-i Müntahabat Kitabhane-i Ebüzziya Kitabhane-i Südinin İktisadiyat Külliyatı Konya Halkevi Dil, Edebiyat ve Tarih Şubeleri Neşriyatından Kavanin-i Cedide Külliyatı Lisan Kütüphanesi Maarif-i Umumiyye Telif ve Tercüme Kütüphanesi Malümat Kütaphanesi Mefkürevi Pedagoji Cereyanlar Mahalli İdarelerden

2 2 1 2 3 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 4 1 1 1

-

45

145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183

Melami Edebiyatı Metinler Muhtar Halid Külliyatı Kısm-ı İçtimai Matbuat Müdiriyyet-i Umumiyyesi Neşriyatından Manisa Halkevi Yayınları Milli İçtimaiyet Kütüphanesi Milli Kütüphane Edebiyat Milli Mücadele Hatıraları Manzum Köy Tiyatroları Maruf Muharrirlerin Asarını Cami Temaşa Külliyatı Orman Mekteb-i Alisi Külliyatı Prens Said Halim Paşa Hazretlerinin Külliyat-i Resimli Ay Matbaası Şirketi Neşriyatı Sebilürreşat Kütüphanesi Matbaa-i Askeriyye Türk Ocakları Neşriyatı Tetebbuat-ı Tarihiyye Sayfaları Tetebbuat-i İylişşe ve Edebiyye Türk Tarih Encumeni Külliyatı Türk Tarih Kurumu Yayınlarından Tarih-i Osmani Encümeni Külliyatı Türk Telgraf ve Posta Tarihine Ait Tetkikler T.C.Diyanet İşleri Reisliği Neşriyatından T.C.Nafıa Vekaleti Yüksek Mühendis Mektebi Kütüphanesi T.C. Dahiliye Vekaleti Jandarma Umum Kumandanlığı Neşriyatı Türk İli Kitapları Türkiyat Serisi Türkistan-Bilik Neşriyatı T.C. Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiyye Vekaleti Neşriyatı T.D.T.C. Gramer Kolu Neşriyatı Türk Dili Tetkikleri T.C. İzmir Vilayeti İstatistik Müdürlüğü Neşriyatından Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası Neşriyatından Türkiye Cumhuriyeti Başvekailet İstatistik Umum Müdürlüğü Neşriyatından Ulum-i Hazıra Kütüphanesi Ulum-i Siyasiyye ve İçtimaiyye Kütüphanesi Ülkü’nün Küçük Kitapları Yeni Duvar Haritaları Serisi Yozgat Halkevi Neşriyatı Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğü Yayınları

1 1 4 1 1 6 1 2 1 1 1 1 1 1 7 1 1 7 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 3 1 2 2 1 1 1 4 1 1

-

46

184 185 186 187

Yeni Laboratuvar Yayımları Ziraat Vekaleti Neşriyat İşleri Direktörlüğü İlmi Araştırma Serisi Academia Pro İnterlingua Academie de Droid İnternational Etabl’e Avecle Concours de la Dotation Cornegie pourla Paix İnternationale

1 1 1

-

1

-

188

Archaeologia Hungorica a Magyor Nemzeti Muzeum Regeszeti Osztalyanak Kiadvanya: Acta Archaelogica Musei Nationalis Hungarici 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 2 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 -

189 190 191 192 193

Archaelologia Orientalis B.Series Art et Religion Etudes Critiques d’ Esthetique Religieuse Annales du Musee Guimet Bibliotheque d’Art Nouvelle Archives de Sociologie Archiv für Wirtschaftsforschung im Nöheren Orient Ausserordentliche Veröffent lichungen Nr. Bibliotheque Socialiste Bibliotheque Sociologique Bosporus Mitteilungen des Deutschen Ausflugsvereins G.Albert Bosporus. Organ des Deutschen Auslugsvereins Gottfried Adler Braune Bücher Bulletin 1930-1932 Bibliotheque-Charpentier Bibliotheque İmperiale Bibliotheque Communiste Bibliotheque du Lettre Bibliotheque İnternationale Bibliotheque Scientifique İnternationale Bibliotheque Geographique Bibliotheque d’Art Bibliotheque Generale İllustree Bibliotheque Scientifique Populaire Bibliotheque de Philosophie Pratique Bibliotheque des Ouvrages Pratiques Bibliotheque Politque et Economique Bibliotheque Encyclopedique Bibliotheque de la Guerre Bibliotheque d’Histoire et de Politique Bibliotheque d’Histoire Contemporaine Bibliotheq ve der Unterhaltung Und des Wissens Bibliotheque Generale des Sciences Sociales

194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218

47

219 220 221 222 223 224 225 226 227

Bibliotheque de I’Ensergnement des Beaux - Arts Bibliotheque de Memuires Souvenirs et Correspondonces Bibliotheque Linguistque Americane Bibliotheque d’Economie Politique et de Sociologie Bibliotheque d’Education Economique, Politique et Sociale Bibliotheque Orientale Elzevirienne XXXIV Bibliotheque de I’Ecole des Hautes Etudes Quatrevingt-Dix-Soptieme Fascicule Bibliotheque de I’Ecole des Langues Orientales Vivantes Bibliothejue de I’Ecole Superieure des Sciences Commerciales et Economiques de I’Universite de Liege

1 1 1 1 1 1 1 2

-

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3

-

228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248

Bibliotheque Nationale Collection des Meilleurs Auteurs Anciens et Modernes Bulletin Officiel du Ministere de la Guerre Edition Methodique Collection Payot Collection Feller Collection Familia Classiques Garnier Collection Byzantine Collection Hetzel et Levy Collection des Lettres Cheap Literature for All Classes Cours Complet d’Histoire a I’Usage de I’Enseignement Secondaire Cours Mironneau-Poitrinal Collection d’Ouvrages Orientaux Collection d’Historiens Contemporains Collection d’Histoires Completes de Tous les Etats Europeens a Clorendon Press Series English Classics Collection of Britisch Authors Tauchnitz Edition Collection des Politiques Contemporains Complement des Memoires pour Servira Historre de Mon Temps Collection d’Auteurs Etrangers Contemporains Histoire, Morale Economi Pol. Collection de Documents dansles Langues İndigenes, pour Servir a I’Etude de I’Histoire et de la Philologie de I’Amerique Ancienne

2 1 1 2 1

-

249 250 251 252

Drukarnia Nakladowa Lux Deuctshe Orientbücherei Türkische Geschicten Encyclopedie d’Enseignement Populaire Superieur Everyman’s Library

48

253

Enquete Medico-Psvchologique sur les Rapports de la Superiorite İntellectuelle avec la Nevropathie 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Etudes Orientales Publices par İnstitut Français d’Archeologie de Stanboul Etudes Sur le Devenir Social Evropeyskie Derjavi, Turtsiya vo Vremya Mirovoy Voyni Erganzung zu Mensing-Branck/Deutsche Sprachlehre für Mittel-schulen Griebens Reise führer Band Historie Contemporaine Historie Universelle du Travail Handbooks in the Art of Teaching Hilfsbuch für den deutschen Unterricht auf höheren Schulen von otto Mensing 2. Teil: Sprachlehre 1 Handbuch der Deutschen Unterrichts an höheren Schulen, zweiter Bond Zweiter Teil 1 Hethitica Collection de Travaux Relatifs a la Philologie lhistoire et I’Archeologie Hittites 1 1 1 1 1 1 İnstitut d’ Histoire de la Medecine Universite d’İstanbul İstanbuler Forshungen Band İnstituttet for Sammenlignende Kulturforsking Seria Kriegsvortrage der Universitat Münster Kulturgeschichtliche Bibliothek L’Evolution de I’Humanite Synthese Collective Premiere Section Prehistoire, Protohistoire 1 L’Evolution de I’Humanite Synthese Collective I.Premiere Section Prehistoire, Protohistoire I. 1 L’Evolution de I’Humanite Synthese Collective Premiere Section II. Le Monde Antique les Civilisations de I’Orient I. 2 L’Evolution de I’Humanite Synthese Collective II. Premiere Section Prehistoire Protohistoire II. 1 L’Evolution de I’Humanite Synthese Collective IV. Premiere Section Prehistoire, Protohistoire IV. 3 L’Evolution de I’Humanite Synthese Collective XV Premiere Section III.le Monde Antique la Grace et la Civilisation Hellenique VI 2 -

254 255 256 257 258 259 260 261 262

263

264

265 266 267 268 269 270

271

272

273

274

275

49

276

L’Evolution de I’Humanite Synthese Collective XIX Premiere Section IV. Le Monde Antique Rome etla Civilisation Romaine IV 1 -

277

L’Evolutions de I’Huanite Synthese Collective XXI Premiere Section IV. Le Monde Antique Rome et la Civilisation Romaine VI 1 -

278

L’Evolotion de I’Humanite Synthese Collective Section I. Le Monde Antique la Grece et la Civilisation Hellenique XI. 1 L’Evolutions de I’Humanite Synthese Collective XXIV Premiere Section V.le Monde Antique en Marge de I’Empire Romain II. 1 L’Evolution de I’Humanite Synthese Collective XVII Premiere Section IV.le Monde Antique Rome et la Civilisation Romaine II. 1 -

279

280

281

L’Evolution de I’Humanite Synthese Collective XVIII Premiere Section IV.le Monde Antique Rome et la Civilisation Romaine III 1 -

282

L’Evolution de I’Humanite Synthese Collective Premiere Section III.le Monde Antique les Civilisations de I’Orient III. 1 L’Evolution de I’Humanite Synthese Collective XIV Troisieme Section III.le Monde Antique la Grece et la Civilisation Hellenique V. 1 -

283

284

L’Evolution de I’Humanite Synthese Collective III Premiere Section II.le Monde Antique les Civilisations de I’Orient II. 1 L’Evolution de I’Humanite Synthese Collective XXII Premiere Section IV.le Monde Antique Nole ek ya Civiyibakioh NolaiheVII. 1 -

285

286

L’Evolution de I’Humanite Synthese Collective XII Premiere Section III.le Monde Antique la Grece et la Civilisation Hellenipue III. 1 -

287

L’Evolution de I’Humanite Synthese Collecti ve V Premiere Setion Prehistoire, Protohistoire V. 1 L’Evolotion de I’Humanite Synthese Collective XXXI Deuxieme Section II. I’Effondrement de I’Empire et I’Affaiblisrement de I’İdee Monar-chique I. 1 2 1 1 2 -

288

289 290 291 292

La Vie Nationale Bibliotheque des sclences Sociales et Politiques La Collectionla Premiere Qeuvre Le Roman des Grandes Existences Le Monde d’Aujourd’hui

50

293 294 295 296 297 298 299 300 301 302

Les Religions des Peuples Civilises Les Problemes d’Aujourdhui Collection d’Etudes Economiques et Politiques Les Etudes Contemporaines Les Documents Bleus Les Document du Socialisma Les Documents du Temps Les Doleances des Peuples Opprimes Les Grands Problemes Coloniaux Les Grandes Figures de I’Entente Les Documents Originaux Sont Conserves dans les Archives du Ministere İmperial de la Guerre

1 3 2 1 1 1 1 1 1

-

1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1

-

303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314

Les Cahiers Verts Longenscheidts Taschen wörterbücher Manner und Machte Memoires du Marechal H.de Moltke Memoires de I’Institut de Turcologie de I’Universite de Stamboul Nouvelle Memoires Authenfiques du Prince Bismarck Methode Toussaint-Langenscheidt.Grosse Auagabe Monografie Avchiva Oriental-niho Monographien zur Weltgeschte Monografias Mexicanas de Arte Ministere de I’İnstruction Publique et des BeauxArts Memoires Tome 29 Ministere de I’İnstruction Publique et des BeauxArts Annales du Musee Guimet Bibliotheque d’Etudes-Tome TrenteNevvieme, Quarantieme

1 1 2 1 1 1 1 1

-

315 316 317 318 319 320 321 322

Mission Pelliot en Asie Centrale Serie en-Quarto II. National Survey of Secondary Education Monograph Nouvelle Bibliotheque Litteraire Qeuvres Completes İllustrees de Edmond Rostand Qeuvres Choisies de F. De Chateubriand Qeuvres d’Alexandre de Humboldt Qeuvres Completes de Alfred de Vigny Qeuvres Completes de Sir Walter Scott Tome Quarente-Cinquieme, Cinquante et Unieme Cinquante-Deuxieme

1 1 1 1 1

-

323 324 325 326

Orbis Pictus Weltkunst Bücherei Prosateurs Français Contemporains Publication du Congres National Serie Publications of the Pollak Foundation for Economic Research

51

327 328 329

Publications du Musee Arabe du Caire Publications Nouvelles Maison A.Mame et Fils Publications de la Section Historique du Maroc Documents d’Histoire et de Geographie Marocaines

1 1

-

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 2

-

330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344

Publications de la Societe des Nations XIII A. Cooperation İntellectuelle Publications du Comite de la Thace Publicistes et Economistes Contemporains Romane de Neuen Orient Sammlung Göscher Schriften des Frankfurten Messamts Schriften des Politischen Kollogs Schriften des Palatins Nikolous Esterhazy Turkestan Seriya Risunkov The Story of the Nations The Nations of Today The University of Chicago Oriental İnstitute Publications Treasury Deportment Document Trudı Yakutskoy Ekspeditsii Snaryojennoy Na Sredstva i M.Sibiryakova Teubners Geschichtliches Unterrichtswerk für höhere Lehranstalten Lehrbuch der Geschichte für Mittelstufe

3 1 1 1 1

-

345 346 347 348 349

Ulüm-i Tarihiyye ve Siyasiyye Külliyatı Upravlenie Naçal’noy: Sredney Şkolı Narkomprosa U.S. Office of Education Pamphlet Vies des Hommes İllustres Vsesoyunay Akademiye S.H.Nauk İmeni V.İ.Lenina Vsesoyuzny İnstitut Restenievodstva

1 1

-

350

Yuenlu Historical Series

52

İKİNCİ BÖLÜM (Kitap Tereke Listeleri)

53

1. LİSTE: KAMUS VE LUGATLAR* (REMZ A) SAYI KİTABIN ADI
Meniski Revue Enscysolopedique. 1890-1892 Larousse Mensuel Illustre. 1907 Pierre Pierre Pierre A.3 A.3 A.4 A.4 b A.4 c A.2 b A.5 A.5 b A.5 c A.6 A.8 A.8 A.9 A.10 A.11 A.12 Kaşgarlı Mahmud Kaşgarlı Mahmud Friedrich Arnold Marie Nicolas Marie Nicolas G.Louis Gustave Brockhaüs Bouillet Bouillet Beleze Saidülhuri Pierre Larousse Emile Littre Antoine Paulin Pihan Theodat Gabriel Sagard Radloff Kazım Kazım Larousse Larousse Larousse Noveau Larousse Illustre. Larousse Au XXe Siecle. 1930 Larousse Au XXe Siecle. 1930 Büyük Türk Lügati. 1927 Büyük Türk Lügati. 1927 Versuch Eines Wörterbuches Türk Dialecte. Dictionnaire de la Langue huronne. Paris 1865 Dictionnaire Etymologique ...ots de la Langue. Paris 1865 Dictionnaire de la Langue Française. 1876 (Katalogda 4 cilt bir arada gösterilmiştir.) Paris 1873 Grande Encyclopedie. Hayat Ansiklopesi Akrebülmevarit. Beyrut 1893 Encyclopedie De L’Islam. 1913 Kitabü divan-i lugat it-Türk. İstanbul 1919 Kitabü divan-i lugat it-Türk. İstanbul 1919 Konversadions-Lexicon. Leipz 1892 Dictionnaire Univerel. de l’Histoire et de Geographie. Paris 1884 Dictionnaire Universel des Sciences, des Lettres et des Arts. Paris 1884 Dictionnaire Universel de la Vı Pratıque. Paris 1862 Lengiarun Orientalium Turci , Arabicae, Persicae.Vienne 1687 5 3 7 8 5 3 2 2 4 2 1 2 31 1 2 1 3 1 17 1 1 1 1 A.2 A.2 A.1 c A.1 François

TEREKE K. NO ANITKABİR ÇANKAYA SIRA NO REMZİ ÇEV YAZARI

1

1587

142

2

21

S/2151

3

20

S/2150

4

14

71

5

12

70

5

13

6

7

8

9

1892

96

55

10

1593

57

11

1876

144

12

19

140

13

11

9

14

1949

6

15

310

7

16

1938

139

17

1937

25

18

1784

47

19

3079

63

20

9

65

(Ek:5)

21

8

12

22 9 12 11 13 1 A.15 a Bedros Kerestejiyan 1 A.14 c Şemsettin Sami 1 Hüseyin Daniş Pedram Fransızca-Türkçe Hukuki ve Medeni Lugat. İstanbul 1934 Kamusu Türki. (2 cilt birarada) İstanbul 19011902 Ethymologie de la Lanque Tueque. Londra 1912 (Katalog 1655 ve 1873 aynı ciltte toplanmıştır.) Glanures etymologiuges de mots français d’origine inconnu ou douteuse. 1891 (Katalog 1655 ve 1873 aynı ciltte toplanmıştır.) İngilizce-Türkçe Lugat. İstanbul 1924 Almancadan Türkçeye Lugat Kitabı. İstanbul 1898 Fransızcadan Türkçeye Istılahat Hukukiye ve Siyasiye Lugati. İstanbul 1927 Tercemanüllugat. istanbul 1289 Lugati Cagatay ve Türkiyei Osman. İstanbul 1882 Yağlıkçızade Koşay Arsever Meillet Lugat-i tarihiyye ve Coğrafiyye.İstanbul 1884 Anadilden Derlemeler. Ankara 1932 Sanat Kamusu. İstanbul 1925 İbni Mühenna Lugati. İstanbul 1922 Langues Indo-Europeennes. Paris 1934 İbni Mühenna Lugati. (Çev.A.Battal Taymas İstanbul 1934 İbn Mühenna Jean Baptiste Barthelemy Alfred J.B. Geoffroy Wailly Morin Nouveau Dictionnaire Français-Laten. Paris 1879 Dictionnaire Français-Latın. Paris Dictionnaire Etymologıque Des Mo... François. Paris 1809 A.22 c 1 Ali Seydi Resimli kamus-i Osmani. İstanbul 1909 6 A.14 Şemsettin Sami Kamûs ül-a’lam. İstanbul 1890-1900

1508

62

2

A.13

Dictionnaire Universel du Comme et de la Navigation. Paris 1873

23

3094

24

1604

25

933

26

1689

27

1655

50

27 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 A.22 b A.22 a A.20 c A.20 b Antoine A.20 a A.20 Celal Esat İbn. Mühenna A.19 Hamit Zübeyir A.19 Ahmet Rifat A.18 Süleyman Buhari A.18 Hamdi Hüseyin A.17 a Mehmet Ekrem A.17 Ömer Faik A.16 Ahmet Vahit Moran

1873

50

1

A.15 a

Bedros

Keresteciyan

28

1753

29

29

1827

16

56

30

437

85

31

1596

31

32

1687

91

33

3058

32

34

1658

54

35

2304

21

36

1581

58

37

1585

604

38

1644

94

39

1870

97

40

1898

61

41

1886

115

42 1 1 1 1 1 1 3 1 N. Paulakes B. Paulakes B. Selim Nüzhet İbrahim Alaettin Mustafa Mustafa Ali Seydi Leon İsmail Hakkı Mehmet Bahattin Ahmet Vefik Paşa Ahmet Vefik Paşa Ahmet Vefik Paşa Dr. Remzi Pierre Pierre Larousse Nouveau Brönnle E Friedrich Ernest Teil Feller Cledat Okday Toven Karahisari Karahisari Gerçek Melitopolos Melitopolos 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 A.32 A.31 A.30 a A.29 A.29 A.28 a A.28 A.28 A.28 A.27 A.26 b A.29 a A.26 A.25 A.25 A.24 A.23 a A.22 j A.22 j A.22 i K. Maisner Korgadoure A.22 i Henry G.Riddel Robert Scott A.22 h Demetrios A. Pantazes A.22 g Demetrios A. Pantazes Dictionnaire Français-Grec.Atina 1935 Dictionnaire Grek-Français.Atina 1934 Mega leksikon tes hellenikes glosses. Yunancadan Yunancaya. Atina 1934 Akademia Athenon Leksikon tes hellenikes glosses. Athenai 1933. Türkçeden Rumcaya Sözlük. İstanbul 1934 Türkçeden Rumcaya Sözlük. İstanbul 1934 Türk Gazeteciliği. İstanbul 1931 Yeni Türk Lugati. İstanbul 1930. Ahteri Kebir. İstanbul 1902 Lugati Ahiterii Cedit. İstanbul Resimli Yeni Türkçe Lugat. İstanbul 1929 Dictionnaire Etymologique de la Langue Française. Paris 1932 Kısaltmalar Lugati. İstanbul 1932 Yeni Türkçe Lugat.İstanbul Lehçei Osmani. Lehçei Osmani. İstanbul 1890 Lehçei Osmani.İstanbul 1876 Lugatı Remzi. İstanbul 1302 Petit Larousse Illustre. Paris 1923 Petit Larousse Illustre. Paris 1930 Türkischer Sprashführer. Leipzig 1916 Taschenwörterbuch der Französichen und Deutschen Sprac. Deutsch-Französisch. Leipzig 1906 A.22 h Yunanca, Fransızca Lugat. A.22 g Carathnos Dictionnaire Françaıs-Grec. Atina 1932 A.22 f François Joseph Noel Gradus Ad Parnassum. Paris 1864 A.22 e François Joseph Michael Dictionnarinum Latıno-Gallıcu.Paris 1845

1888

52

1

A.22 d

François Joseph

Noel

Dictionnaire Françaıs-Latın. Paris 1856

43

1907

53

44

1908

17

45

46

42

S/2126

47

1889

132

48

1916

133

49

1914

150

49

3059

151

50

1663

104

51

1664

107

52

68

120

53

1718

103

54

1920

102

57

55

1922

56

56

1605

110

57

1861

127

58

1591

121

59

1700

111

60

1601

106

60

1602

117

60

1603

105

61

62

16

45

63

15

46

64

1617/1

703

65

66

1795

134

67 24 12 2 1 1 1 1 1 25 1 1 1 2 2 1 3 3 1 2 1 14 2 A.22 z 2 A.22 z A.22 z A.22 y A.24 A.7 b Ebu Tahir İbrahim Alaettin Şemsettin Sami T.D.T.C. T.D.T.C. T.D.T.C. A.7 b Ebu Tahir A.28 b Mehmet Selahattin Salahi Firuzabadi Firuzabadi A.22 w Muhammed Hüseyn Tebrizi A.3 a A.18 a Süleyman Buhari A.18 a Süleyman Buhari A.22 v Thury Jozsef A.22 t Petarski A.22 l Mehmet Esat A.22 p Nikolay Fedoroviç Katanof Yakut Dili. Rusçası. 19.. Behçetüllugat. Budapeşte 1903 Lugati Çağatay ve Türkiye Osmani. İstanbul 1882 Lugati Çağatay ve Türkiye Osmani. İstanbul 1882 Resimli Büyük Dil Kılavuzu. İstanbul Tercümei Burhanı Katı. (Çev.Asım İstanbul 1871) Kamusu Osmani. İstanbul 1906 Kamus Tercümesi. (Çev. Asım İstanbul 1889) Kamus Tercümesi. İstanbul (Çev.Asım İstanbul 1889) Yeni Türk Lugati. İstanbul 1930 Kamus-i Türki. İstanbul 1901-1902 Osmanlıcadan Türkçeye Söz Karşılıkları Tarama Dergi... İstanbul 1934 Osmanlıcadan Türkçeye Söz Karşılıkları Tarama Dergisi İstanbul 1934 Osmanlıcadan Türkçeye Söz Karşılıkları Tarama Dergisi İstanbul 1934 A.22 s A.Kayyum Nasıri A.22 r İ.M. Bukin Kırgiz-Kazak Sözlüğü. Lehçei Tatari.(Çev.Abdullah Battal Taymas Kazan 1895) Uranha Sözlüğü. Kazan (Daktilo) Kıtabı Lehçetullugat. İstanbul 1800 A.22 o N.İ. Zolotnitzkiy Çuvaş Söz Gökleri Lugatı. A.22 n Vasiliy İvanoviç Verbitskiy Altay-Aldağ Türk Lehçeleri Lugatı. A.22 m Eduard Karloviç Pekarskiy Yakut Dili Lugati. (Daktilo) A.22 Q Yunanca Büyük Lugat. 1932

1228

130

1

A.33

Fr.

Schmalz

Deutsch-Französisch. Wörterbuch. 1910

68

17

79

69

1672

72

70

1710

74

71

1623

76

72

1618

77

73

1945

73

74

1652

75

75

1584

3

76

77

1608

1844

78

1685

20

79

1686

68

58

80

1891

49

81

1944

33

82

1595

43

83

1929

137

83

1930

143

84

1718

103

85

1688

66

86

1697

34

87

1698

88

1699

35

89 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 274 A.4 d Jusuf Chass A.44 Alfred Götze Hadchib A.23 A.43 Adnan Halet Taşpınar A.11 a Abu’l Hasan Ali Tamgruti Mohammad Ali A.28 a Antoine Meillet A.29 b Antoine Meillet A.135 Diran Kelekyan A.41 Ernout Meillit A.8 b Louis Marie Quicherat Dictionnaire Latin-Français.Paris Dictionnaire Etymologique de la Langue Latıne. Paris 1932 Türkçe-Fransızca Lugat. İstanbul 1928 Caracteres Ceneraux des Langues Germanıques.Paris 1930 Methode Comparatıve En Lınguıstıque Hıstorque. Oslo 1925 En-Nafhat-Al-Miskiya fi-s-sıfarat et-Tourkiya. Paris 1929 Almanca-Türkçe Teknik Lugat. İstanbul 1937 Nouveau Petıt Larousse. Paris 1937 Almancadan Almancaya Lugat. Berlin 1934 Das Kudatku Bilik des Jusuf Chass.Petersburg 1910 A.8 b Louis Marie Quicherat Dictionnaire Françaıs-Latin. Paris A.40 Leo Meyer Handbuch der Grıechıschen Etymologie. Leipzig.1902 A.8 a Oscar Bloch Dictionnaire Etymologique de la Langue Française. Paris 1932. (2 Cilt birarada) A.39 Costanzo Ferrari Françıs-Italıen et Italıen-Français. Paris 1921

1868

5

1

A.39

Costanzo

Ferrari

Françıs-Italıen et Italıen-Français. Paris

89

1900

4

90

1852

82

90

1915

15

91

1890

27

91

1909

26

92

1906

22

93

1654

135

94

1818

694

95

1586

539

96

4212

2007

59

97

2229

128

98

99

100

2602

854

* Liste başlıkları tereke kayıtlarından olduğu gibi alınmıştır.

* Çalışma sırasında listenin; 5, 27, 49, 60, 83, 89, 90 ve 91. Sıralarına mükerrer numara verilmiştir.

2. LİSTE: LİSANİYAT (REMZ B) SAYI
1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 4 1 B.12 a B.12 a Bekir Çobanzade B.12 B.11 a B.11 B.10 B.9 Ahmet Rifat Mehmet Fuat Rıfat Bedrich B.8 b Ahmet B.8 İstanbul Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü Caferoğlu Bilge Köprülü Bilge Hrozny Hrozny B.7 a Platon Mihayloviç Molıoranskı B.7 Yusuf Ziya Özer B.6 Jean B.5 Sadi Şirazi B.4 a Herrmann Vambery B.4 B.4 Gramer Hakkında Rapor. Gramer Hakkında Rapor. Gagataısche Sprachstudıen Enthaltnd Grammatkalısche Umrıss, Cherestomathie und Wörterbuch. Laıpzıg 1867 Ferheng Name-i sadi tercümesi. İstanbul 1341 Lalıtterature Des Babylon Ians et des Assyrıens. Paris 1924 Arıer und Turanıer. İstanbul La Syntaxe Kırghıze. Louvain1922 Türkiyat Mecmuası. (Cilt: 1-3) İstanbul Türkçede *Daş* Lahikası. İstanbul 1929 El-Kavanin ül-külliyye li-sa.k il-lügat itTürkiye. İstanbul 1928 Milli Edebiyat Cereyanının İlk Mübeşşirleri ve Divan Türkii Basit. İstanbul 1928 Kitabı Dede Korkut. İstanbul 1333 Les Inscrıptıons Hıttıtes Hıreoglyphıques. Leipzig 1933 Archıv Orıentalni. No:3 . 1933 Öz Dilimize Doğru. No:1- İstanbul 1932 Kırım Tatar İlmi Sarfı. Kırım 1925 B.3 Sumerıen Et Indo-Europeen. B.2 Pellıot A.1 Ugrilainen Seura Suomalais Inscrıptıons de l’Orkhon. Helsingfors 1892 Le Sutra Causes et des Effets. II nci Cildi. Paris 1926

TEREKE K. NO ANITKABİR ÇANKAYA SIRA NO REMZİ ÇEV YAZARI KİTABIN ADI

1

1684

449

2

286

203

3

1568

8

4

1639

629

4

1640

636

5

1709

451

6

3049/1

895

7

60

8

1668

551

9

1662

453

10

2840

S/2134

11

1620

556

12

1653

472

13

2550

933

14

2753

938

15

1580

570

16

17

2839

S/2132

(Ek:6)

18

1925

606

19 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 B.12 l B.12 e B.12 g Dr. B.12 g B.12 d B.12 d Arthus Arthus Hilaire Hilaire H.F. B.12 f Hilaire B.12 f Hilaire B.12 f Hilaire Barenton Barenton Barenton Bertrand Bertrand Barenton Barenton Kvergic Dr.Kvergiç B.12 f Hilaire Barenton B.12 f Hilaire Barenton B.12 f Hilaire Barenton B.12 e James Churchward B.12 e James Churchward B.12 e James Churchward B.12 e James Churchward B.12 e James Churchward B.12 e James Churchward The Sacred Symbols of Mu. New York 1934 Mu ya Dair Yazdığı Beş Ciltlik Eserin Tercümesi (Daktilo) Kozmik Kuvvetler. New York 1935 Mu ya Dair Yazdığı Beş Ciltlik Eserin Tercümesi (Daktilo) Mu ya Dair Yazdığı Beş Ciltlik Eserin Tercümesi (Daktilo) L’Orıgıne des Langues. Paris 1932-36 L’Orıgıne des Langues. Paris 1932-36 L’Origine des Grammaıres. Paris 1924 Le Temple de Sıb Zıd Goupatesi de Lagash. Paris 1922 Le Temple de Sıb Zıd Goupatesi de Lagash. Paris 1921 Le Texte Etrusque de la Momıe D’Agram. Paris 1929 Grammaıre Langue Quıghee. Paris 1862 (Katalog 1932 ve 2508 tek ciltte toplanmıştır.) Grammaıre Langue Quıghee. Paris 1862 (Katalog 1932 ve 2508 tek ciltte toplanmıştır.) L’Orıgıne des Langues. Paris 1932. Parti 1-2 L’Orıgıne des Langues. Paris 1932. Parti 1-2 Etudes Türk-Sumer. (Daktilo) Psychologie D... Quelques Elemements des Langues Turques. Tercüme. B.12 e James Churchward Cosmıc Forces. New York 1934 The Lost Contınent of Mu. New York 1935 B.12 e James Churchward The Chıldren of Mu. New York 1934

1924

706

1

B.12 c

Charles

Etienne

Dictionnaire, grammaire et chrestomathie de la langue maya precedes d’une des indigenes du Yucaton-Mexique. Paris 1872

20

2066

1302

20

2067

199

20

2070

1301

20

2073

200

21

2068

1485

21

2069

1482

21

2071

1484

21

2072

1483

22

1568

8

61

22

1568

547

22

1933

546

22

1934

632

22

1935

633

22

3493

1630

23

1932

567

23

2508

567

24

1569

545

24

1569

553

25

1941

549

26

TTK-1

27 1 1 1 7 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 B.17 a B.17 B.16 h Ali Khan A.Candar B.16 g B.16 e Raoul B.16 d B.16 c Enver Behnan B.16 a Türk Dil Kurumu Şapolyo Thomsen Saussure Grasserie Bally Zulfiquar B.16 a Maarif V. A.16 Avram Galanti Abu-Hayyan Muhammad Abu-Hayyan Muhammad B.15 a Ahmet Caferoğlu B.15 Francesco Lorenzo Pulle B.14 c Bedrich Hrozny B.14 Bartolomeo Nogara B.14 b Ahmet Caferoğlu Azeri Şairi Siraci. İstanbul 1932 Osservazıoni Intorno All’e Rusco e Alle sue Piu Probabili Affinita Con Altre Lingue. Frenze 1926 Code Hıttıte Perovenad de Lasie Mineure. Paris 1922 Italıa Gentı e Favelle. Torino 1927 75.Azerbajganiche Lieder “Bajaty”. Berlin 1930 Kitabülidrak Lilisanüle Trak.(Açıklama Ahmet Caferoğlu İstanbul 1930) Kitabülidrak Lilisanüle Trak.(Açıklama Ahmet Caferoğlu İstanbul 1930) Hamurabi Kanunu. İstanbul 1925 Birinci Türk Dil Kurultayı. İstanbul 1933 Üçüncü Türk Dil Kurultayı. 1937 Türk Soyadı. Ankara 1935 Inscrıptıons de l’Orkhon. Helsingfors 1896 Cours de Lınguıstıque Nenerale. Paris 1931 Cınq Langues de la Colombie Brıtannıque. Paris 1902 Lınguestıque Generale et Lınguıstıque Françaıse. Paris 1932. A Voice from the East or the Poetry of Iqbal. Lahore 1922 Eti Hiyeroglifi Üzerinde Tetkikler B.14 a Ahmet Caferoğlu Azerbaycan Yurt Bilgisi. İstanbul 1932 B.13 b Bekir Çobanzade Kumuk Dili Ve Edebiyatı Tetkikleri. Bakü 1926 B.13 a Ahmet Caferoğlu Tukyu ve Uygurlarda Han Unvanları. B.13 Jean Sumer et Akkad. Paris 192.

1

B.13

Thureau-Langın

Les Inscrıptıons de Sumer et D’akkad. Paris 1905

28

29

3938

1986

30

1622

456

31

3399

S/2119

32

3022

1119

33

1946

555

34

914

280

35

2089

710

36

1621

458

62

37

1917

19

38

1918

23

39

866

285

40

1704

462

40

1706

467

41

3449

1586

42

1683

483

43

44

1942

571

45

46

3056

1111

47

48 1 1 1162 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 B.24 B.24 a B.23 a B.23 B.23 B.22 c B.22 a Ahmet Cevat Ahmet Cevat Avram Avram Memduh Necdet Celal Nuri Bekir B.22 a Ahmet Cevat B.22 a Ahmet Cevat Emre Emre Emre Emre Galanti Galanti Otaman İleri Çobanzade B.22 a Ahmet Cevat Emre B.22 Jean Deny B.22 Jean Deny B.21 İshak Refet Işıtman B.20 e Ahmet Cevat Emre B.20 d A.Baha Gökoğlu B.20 c Charles Balli B.20 b B.20 a Bekir Çobanzade B.20 Louis Couturat B.19 e Hermann Vambery B.19 c Munis Tekinap Türkleştirme. İstanbul 1928 Etımologısches Wörterbuch der TurkoTatarıschen Sprachen. Leipzıg 1878 Hıstoıre de la Langue Unıverselle. Paris 1907 Türk Tatar Lisaniyatına Medhal. Bakü 1924 Langue Francaıse par la Dictee. Traite de Stylıstique Françaıse. Paris 1934 Telgrafçılıkta Ana Dilimiz ve Mustafa Efendi. İstanbul 1933 Alfabenin Menşei. İstanbul 1933 Dil Kavgası. Ankara 1931 Grammaıre de la Langue Turgue. Paris 1921 Grammaıre de la Langue Turque. Paris 1921 Türkçe Gramer. (4) İstanbul 1932 Türkçe Gramer. (5) İstanbul 1932 Türkçe Gramer. (4,5,6,7) (Türkçe sarf ve nahiv. Türkçe gramer) İstanbul 1928 Türkçe Gramer. (4,5,6,7) (Türkçe sarf ve nahiv. Türkçe gramer) İstanbul 1926 Yeni Bir Gramer Metodu Hakkında Layiha. İstanbul 1931 Küçük Türk Tetebbular. İstanbul 1925 Küçük Türk Tetebbular. İstanbul 1925 Gazinin Yolu. Dilimizi Nasıl Onarmalıyız. İstanbul 1933 Türkçemiz.İstanbul 1917 Türk Tatar Lisaniyatına Methal. Bakü 1924 1 B.19 L. Feullet Essaı sur la Reforme Alphabetique Turque. İstanbul 1928 B.19 a Kazım Nami Duru Türkçe Oku Türkçe Yaz. İstanbul 1925 B.19 Yeni Türk Alfabesi. İstanbul 1928

1715

475

1

B.18

Necip Asım

Yazıksız

Orhon Abideleri. İstanbul 1924

49

1717

485

50

1337

219

51

1637

52

463

311

53

1951

37

54

1566

613

55

1926

603

56

57

2517

1143

58

1510

319

59

1576

575

60

1643

504

63

61

1625

491

62

1626

493

63

1429

336

63

1430

337

63

1633

503

63

1634

501

64

1635

454

65

1613

502

66

1612

492

67

1666

669

68

1645

505

69

1927

610

70 1 1 1 1 1 1 1 1 1165 1 1 16 1 1 1 1 1 B.33 B.32 Avram Mithat Sadullah B.31 Memet Ali Galanti Sander B.30 Avram B.30 Avram Galanti Galanti B.29 Sait Kemalpaşazade B.28 Sadri Maksudi Arsal B.27 a Leon David Cahun 1 B.27 Joseph Vendryes B.26 a Ahmet Cevat Emre B.26 Mehmet Bahattin Toven B.25 a Avram Galanti B.25 Veli Bülent B.24 e Hüseyin Hüsamettin Yaşar Hitit Kanunu. İstanbul 1931 Yeni Türkçe Gramer. İstanbul Muhtaç olduğumuz Lisan İnkilabı Hakkında Bir Kalem Tecrübesi. İstanbul 1928 Le Langage. Paris 1921 Fransada Ari Dillere Takaddüm Etmiş Olan Lehçelerin Turani Menşei. İstanbul 1930 Türk Dili İçin. 1931 Galatat Tercümesi. İstanbul 1899 Arabi ve Latin Harfleri ve İmla Meseleleri. İstanbul 1925 Türkçede Arabi ve Latin Harfleri ve İmla Meseleleri. İst.1925 Metot Berliçten Tahsili Lisanı Alman. İstanbul 1914 Arabi Harfleri Terakimize Mani Değildi. İstanbul 1927 Yeni Sarf ve Nahiv Dersleri. Bilumum mekatib için. Devre-i aliyye, birinci sene. 4 ks. İstanbul 1921 Mithat Sadullah Sander Yeni Sarf ve Nahiv Dersleri. Bilumum mekatib için. Devre-i aliyye, ikinci sene. 5 ks. İstanbul 1923 Mithat Sadullah Sander Yeni Sarf ve Nahiv Dersleri. Bilumum mekatib için. Devre-i mutavassıta, birinci sene. 2 ks, 2 tb. İstanbul 1922. B.33 B.24 e Hüseyin Hüsamettin Yaşar Türk Sıfatları. (El Yazısı) 1928 Temel Külliyatından Fiiller Hakkında Mülahazatı Sarfiye. (El Yazısı) Almanca Küçük Sarf.Heidelberg 1904 B.24 d Hüsamettin Temel Türk Dilinde Harflerin Vaziyetleri ile Manalarını ve İştikaklarını Keşif ve İsbat Eden.192. B.24 c H. Zinalli Azerbayecan Atalar Sözü. Bakü 1926

1714

499

1

B.24 b

Necip Asım

Yazıksız

Orhon Abideleri.İstanbul 1914

71

1564

255

72

73

1713

488

74

1712

497

75

1835

655

76

867

370

77

1475

329

78

1631

494

79

1572

80

1860

515

64
1 B.33 1

81

1606

490

82

1582

507

83

1614

496

83

1615

498

84

1817

656

85

1611

495

86

1675

482/4

86

1676

482/5

86

1677

482

86

1678

482

1

B.33

Mithat Sadullah

Sander

Yeni Sarf ve Nahiv Dersleri. Bilumum mekatib için. Devre-i mutavassıta, ikinci sene. 3. Ks. İstanbul 1923 Yeni Sarf ve Nahiv Dersleri. Bilumum mekatib için. Devre-i mutavassıta, ikinci sene. 1. Ks. 2. Tb. İstanbul 1924 Almanca Elifba. İstanbul 1917 Ameli Şimendifercilik Dersleri. İstanbul 1932

86 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 B.53 B.52 B.51 John Henry Henry Fowler Sweet B.50 B.49 B.48 Ernest Henry Hardres B.47 Ernest B.46 Henry B.44 Henry Cecil B.43 Allen B.42 Smith Logan Pearsall Mawer Wyld Sweet Weekley Weekley Brandley O’Grady B.41 Henry Cecil Wyld B.40 Otto Jespersen B.39 Otto Jespersen B.37 Walter William Skeat B.35 d Kaşkarlı Mahmut B.35 c Maximilian Berlitz B.35 b H.M. Thomson B.35 a Nikephoros Gregoras B.35 Şemsettin B.34 Nüzhet Paşa

1679

482/1

1

B.33

Mithat Sadullah

Sander

87

1825

518

88

2227

768

89

3016

1175

Correspondance de Nicephore Gregoras. Paris 1927 İngilize Ameli Gramer. İstanbul 1926 Elements de la Literature Française. Berlin 1921 Türk Dili Kuralları.(Çev.Besim Atalay Ankara 1931) A Concise Etymological Dictionary of the English Language . Oksfort 1927 Chapters on English. London 1918 Essentials of English Grammer. London 1933 Growth of English. London 1934 Words and İdioms. London 1933 Place-Names and History.London 1922 A Short History of English. London 1927 English Grammar. Part ... Oxford 1930. Romance of Words. London 1934 Words Ancient and Modern. London 1927 The Making of English. London 1931 Early Stages of Spoken and Written English. London 1920 Memorandum on the Teaching of English. Cambridge 1927 The Art of Teaching English. London 1932 Collected Papers of Henry Sweet. Oxford 1913

90

1771

565

91

2896

1134

92

1651

506

93

1763

123

65

94

1744

692

95

1745

653

96

1778

521

97

1765

686

98

3241

1394

99

1780

608

100

1767

528

101

1774

517

102

1775

522

103

1735

697

104

1756

693

105

1752

514

106

2526

1179

107

1766

573

108 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 1 1 1 B.70 B.70 B.68 B.67 B.67 B.67 B.65 B.65 Frederich Felix Frederich Felix Lancelot Lancelot L. Guy Philip Boswood Philip Boswood B.65 Frederich Felix B.65 Frederich Felix Potter Potter Potter Potter Oliphant Oliphant Swann Boas Ballard Ballard B.64 Frederich Felix Potter B.64 Frederich Felix Potter B.64 Frederich Felix Potter B.64 Frederich Felix Potter B.64 Frederich Felix Potter B.63 Ernest J. Kenny B.62 Henry Watson Fowler The Kings English. Oxford 1931 A New Cours in English Composition. London 1931 Pitman’s Common-Sense English Course. London 1935 Pitman’s Common-Sense English Course. London 1935 Pitman’s Common-Sense English Course. London 1934 Pitman’s Common-Sense English Course. London 1935 Pitman’s Common-Sense English Course. London 1934 Pitman’s Common-Sense English Course. London 1934 Pitman’s Common-Sense English Course. London 1934 Pitman’s Common-Sense English Course. London 1935 Pitman’s Common-Sense English Course. London 1933 A Progressive English Cours. London 1934 A Progressive English Second Cours. London A Progressive English Cours. London 1934 New English Exercises. London Fundamental English. London Fundamental English. London B.61 E.M. Palser B.59 Bernhard Lionel Henderson The English Way. London 1935 The Junior Outline Grammar of Function. London 1932 B.57 A. Mawer The Chief Elements Used in English PlaceNames. Cambridge 1930

1734

509

1

B.54

R.W.

Chambers

A Book of London English 1384-1425. Oxford 1931

109

3167

1383

110

2528

1180

111

1447

419

112

1740

689

113

1748

519

114

1451

394

114

1452

395

114

1453

396

114

1454

397

66

114

1455

398

115

1759

659

115

1760

660

115

1761

661

115

1762

662

116

1757

525

117

1444

377

118

1473

376

119

1733

520

120

1409

400

120

1410

401

120 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 B.77 B.76 B.76 B.76 H.J. H.J. H.J. H.J B.76 H.J. B.74 Philip Boswood B.74 Philip Boswood B.74 Philip Boswood B.73 Philip Boswood Ballard Ballard Ballard Ballard Larcombe Larcombe Larcombe Larcombe Larcombe B.73 Philip Boswood Ballard B.73 Philip Boswood Ballard B.73 Philip Boswood Ballard B.73 Philip Boswood Ballard B.73 Philip Boswood Ballard B.73 Philip Boswood Ballard B.73 Philip Boswood Ballard B.73 Philip Boswood Ballard B.72 Philip Boswood Ballard B.72 Philip Boswood Ballard B.72 Philip Boswood Ballard B.72 Philip Boswood Ballard Fundamental English. London 1931 Fundamental English. London 1931 Fundamental English. London 1932 Fundamental English. London 1930 Fundamental English. London 1931 Fundamental English. London 1931 Fundamental English. London 1932 Fundamental English. London 1934 Fundamental English. London 1935 Fundamental English. London 1931 Fundamental English. London 1934 Fundamental English. London 1934 Fundamental English. London 1931 Fundamental English. London 1931 Fundamental English. London 1932 Fundamental English. London 1934 Larcombe ve Freemans English Course. London Larcombe ve Freemans English Course. London Larcombe ve Freemans English Course. London Larcombe ve Freemans English Course. London Larcombe ve Freemans English Course. London B.71 Philip Boswood Ballard Fundamental English. London B.71 Philip Boswood Ballard Fundamental English. London B.71 Philip Boswood Ballard Fundamental English. London B.71 Philip Boswood Ballard Fundamental English. London B.70 Philip Boswood Ballard Fundamental English. London

1411

402

1

B.70

Philip Boswood

Ballard

Fundamental English. London

120

1412

403

121

1413

404

121

1414

405

121

1415

406

121

1416

407

122

1417

378

122

1418

379

122

1419

380

122

1420

381

123

1720

676

123

1721

677

123

1722

678

123

1723

679

123

1724

680

67

123

1725

681

123

1726

682

123

1727

683

123

1728

664

124

1729

665

124

1730

666

124

1731

667

125

1439

366

125

1440

367

125

1441

368

125

1442

369

126

1438

365

127 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 B.93 B.92 Lawrance James O’Rourke B.91 a Helen B.91 Dora Valentine B.90 Edith A. Wright Smith Eddy B.89 a Benjamin William Frazier B.89 B.88 Claudia E. Crumpton B.87 George Benjamin Woods B.86 George Lyman Kittredge B.85 Henry John Otto B.82 Mabel Elizabeth Simpson B.82 Marguerite Davis B.80 Howard Roscoe Driggs B.80 Howard Roscoe Driggs Living English. Newyork 1935 Living English. Newyork 1935 Growth in English. Newyork 1935 Growth in English. Newyork 1934 Elementary School Organization and Administration.London 1934 An Advanced Enghish Grammar. Boston 1913 A Guide to Good English. Newyork 1934 Junior High School English. Newyork 1928 Teachers College Record. Newyork 1934 Education of Teachers Selected Bibliographpy.Washington 1936 List of Courses of Study for Elementary and Secondary Schools.1935 (Katalog 815 ve 1396 tek ciltte toplanmıştır.) İnstruction in English. Waşington 1933 İnstruction in Foreign Languages. Waşington 1933 Course of Study in Phonics For Primary Grades. Manila 1932 Rebuilding the English Usage Curticulum to İnsure Grcater Mastery of Essentials. Vaşington 1934 Louisiana State Course of Study in Language for the Elementary Schools. no.257. New Orleans 1933 B.94 B.80 Howard Roscoe Driggs Living English. Newyork 1935 B.80 Howard Roscoe Driggs Living English. Newyork 1935 B.79 H.J Larcombe Larcombe English Course.London B.78 H.J. Larcombe Larcombe English Course.London B.78 H.J. Larcombe Larcombe and Freeman’s English Course.London

1435

362

1

B.78

H.J.

Larcombe

Larcombe English Course.London

127

1436

363

127

1437

364

128

1434

361

129

1423

338

129

1424

339

129

1425

340

129

1426

341

130

1432

374

130

1471

373

131

1380

344

132

1749

524

133

1777

698

134

1738

523

68
1

135

1499

S/2129

136

1344

84

137

1396

441

138

1764

598

139

1567

597

140

1739

616

141

1758

600

142

1368

314

143 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 B.109 B.109 B.109 B.109 B.109 Richard Ferdinand Konrad Karl Susanne B.109 Maria B.109 Walter Weber Beermann Le Mang Hirt Duden Echardt Engelmann B.109 Walter Weber B.109 Heinrich Brömse B.109 Rudolf Brack B.109 Klaudius Bojunga B.109 Klaudius Bojunga B.108 B.106 B.101 Ettore Allodolı B.100 Pasquale Leonettı B.99 Luigi Morandi Grammatıca Italıana Paravıa.Torino ll Nostro Idıoma 2 nci Cilt. Napoli 1934 La Grammatıca Degl’ Italıanı. Fırenze 1935 The Teachıng of English in England. London 1934 Obictives in English Work. (Daktilo) Almanca 63 Adet Muhtelif Hacimde ve değişik Müelliflerin eserleri. Almanca 63 Adet Muhtelif Hacimde ve değişik Müelliflerin eserleri. Almanca 63 Adet Muhtelif Hacimde ve değişik Müelliflerin eserleri. Almanca 63 Adet Muhtelif Hacimde ve değişik Müelliflerin eserleri. Almanca 63 Adet Muhtelif Hacimde ve değişik Müelliflerin eserleri. Almanca 63 Adet Muhtelif Hacimde ve değişik Müelliflerin eserleri. Almanca 63 Adet Muhtelif Hacimde ve değişik Müelliflerin eserleri. Almanca 63 Adet Muhtelif Hacimde ve değişik Müelliflerin eserleri. Almanca 63 Adet Muhtelif Hacimde ve değişik Müelliflerin eserleri. Almanca 63 Adet Muhtelif Hacimde ve değişik Müelliflerin eserleri. Almanca 63 Adet Muhtelif Hacimde ve değişik Müelliflerin eserleri. Almanca 63 Adet Muhtelif Hacimde ve değişik Müelliflerin eserleri. B.98 Raffaello Fornaciari Grammatica Della Lingua İtaliana. Frenze B.97 Giuseppe Lipparini İl Libro d’İtalino. Milano 1935 B.96 Teachers’ Guide to Child Development no:26 Washington 1930

1326

309

1

B.95

Mary Dabney

Davis

Nursery Schools. Washington 1933

144

1298

313

145

1903

541

146

1901

508

147

1904

684

148

1902

510

149

1905

511

150

1770

540

151

1755

635

152

1781

581

152

1782

561

152

1783

587

69

152

1785

650

152

1787

578

152

1788

564

152

1789

641

152

1790

577

152

1791

620

152

1792

125

152

1793

622

152

1794

611

152 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 B.109 B.109 B.109 B.109 B.109 Wilhelm Friedrich Otto Otto Otto B.109 Wilhelm B.109 Willi Hopff Jahn Jahn Kluge Lyon Lyon Lyon B.109 Willi Hopff B.109 Willi Hopff B.109 Willi Hopff B.109 Willi Hopff B.109 Will Hopff B.109 Ferdinand Hirt B.109 Rudolf Hildebrand B.109 Oswald Müller B.109 Oswald Müller Almanca 63 Adet Muhtelif Hacimde ve değişik Müelliflerin eserleri. Almanca 63 Adet Muhtelif Hacimde ve değişik Müelliflerin eserleri. Almanca 63 Adet Muhtelif Hacimde ve değişik Müelliflerin eserleri. Almanca 63 Adet Muhtelif Hacimde ve değişik Müelliflerin eserleri. Almanca 63 Adet Muhtelif Hacimde ve değişik Müelliflerin eserleri. Almanca 63 Adet Muhtelif Hacimde ve değişik Müelliflerin eserleri. Almanca 63 Adet Muhtelif Hacimde ve değişik Müelliflerin eserleri. Almanca 63 Adet Muhtelif Hacimde ve değişik Müelliflerin eserleri. Almanca 63 Adet Muhtelif Hacimde ve değişik Müelliflerin eserleri. Almanca 63 Adet Muhtelif Hacimde ve değişik Müelliflerin eserleri. Almanca 63 Adet Muhtelif Hacimde ve değişik Müelliflerin eserleri. Almanca 63 Adet Muhtelif Hacimde ve değişik Müelliflerin eserleri. Almanca 63 Adet Muhtelif Hacimde ve değişik Müelliflerin eserleri. Almanca 63 Adet Muhtelif Hacimde ve değişik Müelliflerin eserleri. Almanca 63 Adet Muhtelif Hacimde ve değişik Müelliflerin eserleri. Almanca 63 Adet Muhtelif Hacimde ve değişik Müelliflerin eserleri. B.109 Theodor Gerhards Almanca 63 Adet Muhtelif Hacimde ve değişik Müelliflerin eserleri.

1796

602

1

B.109

Friedrich

Florstedt

Almanca 63 Adet Muhtelif Hacimde ve değişik Müelliflerin eserleri.

152

1797

579

152

1798

625

152

1799

639

152

1801

572

152

1802

124

152

1803

595

152

1804

594

152

1805

593

70

152

1806

596

152

1807

599

152

1808

95

152

1809

624

152

1810

623

152

1811

78

152

1812

704

152

1813

618

152

1814

619

152 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 B.109 B.109 B.109 B.109 B.109 Ludwig Wolfsteller Wilhelm Eduard Eduard B.109 Gustaw B.109 Ferdinand B.109 Wilhelm Meyer Reinhold Stephan Sütterlin Martin Ewald Wagner Wagner B.109 Hans Schulz B.109 Emil Otto B.109 Moritz Diesterweg B.109 Carl Meyer B.109 Johannes Meyer B.109 Johannes Meyer B.109 Otto Mensing B.109 Otto Mensing Almanca 63 Adet Muhtelif Hacimde ve değişik Müelliflerin eserleri. Almanca 63 Adet Muhtelif Hacimde ve değişik Müelliflerin eserleri. Almanca 63 Adet Muhtelif Hacimde ve değişik Müelliflerin eserleri. Almanca 63 Adet Muhtelif Hacimde ve değişik Müelliflerin eserleri. Almanca 63 Adet Muhtelif Hacimde ve değişik Müelliflerin eserleri. Almanca 63 Adet Muhtelif Hacimde ve değişik Müelliflerin eserleri. Almanca 63 Adet Muhtelif Hacimde ve değişik Müelliflerin eserleri. Almanca 63 Adet Muhtelif Hacimde ve değişik Müelliflerin eserleri. Almanca 63 Adet Muhtelif Hacimde ve değişik Müelliflerin eserleri. Almanca 63 Adet Muhtelif Hacimde ve değişik Müelliflerin eserleri. Almanca 63 Adet Muhtelif Hacimde ve değişik Müelliflerin eserleri. Almanca 63 Adet Muhtelif Hacimde ve değişik Müelliflerin eserleri. Almanca 63 Adet Muhtelif Hacimde ve değişik Müelliflerin eserleri. Almanca 63 Adet Muhtelif Hacimde ve değişik Müelliflerin eserleri. Almanca 63 Adet Muhtelif Hacimde ve değişik Müelliflerin eserleri. Almanca 63 Adet Muhtelif Hacimde ve değişik Müelliflerin eserleri. B.109 Otto Lyon Almanca 63 Adet Muhtelif Hacimde ve değişik Müelliflerin eserleri.

1815

617

3

B.109

Otto

Lyon

Almanca 63 Adet Muhtelif Hacimde ve değişik Müelliflerin eserleri.

152

1816

640

152

1819

584

152

1820

621

152

1821

585

152

1822

586

152

1823

93

152

1824

566

152

1826

657

71

152

1828

663

152

1829

582

152

1830

626

152

1831

580

152

1832

548

152

1833

583

152

1834

562

152

1836

590

152

1837

591

152 3 1 1 1 1 B.110 K.B. Barhin B.110 K.B. Barhin B.109 Wilh Meyer B.109 Hermann Werth Almanca 63 Adet Muhtelif Hacimde ve değişik Müelliflerin eserleri. Almanca 63 Adet Muhtelif Hacimde ve değişik Müelliflerin eserleri. Rusça 13 Adet Muhtelif Hacimde ve değişik Müelliflerin Eserleri. Rusça 13 Adet Muhtelif Hacimde ve değişik Müelliflerin Eserleri. Rusça 13 Adet Muhtelif Hacimde ve değişik Müelliflerin Eserleri. (Materialı Soveşçaniya prepodavateley russkogo yazıka i literaturı sredney şkolı. Redaktor: P.İ. Popovkin) Rusça 13 Adet Muhtelif Hacimde ve değişik Müelliflerin Eserleri. (Programmı noçal’noy şkolı.Redaktor: S.A. Kamenev) P.O. P.O. P.O. P.O. K.B. A.B. S.S.C.B. S.S.C.B. Afanas’ev Afanas’ev Afanas’ev Barhin Şapiro Afanas’ev Rusça 13 Adet Muhtelif Hacimde ve değişik Müelliflerin Eserleri. Rusça 13 Adet Muhtelif Hacimde ve değişik Müelliflerin Eserleri. Rusça 13 Adet Muhtelif Hacimde ve değişik Müelliflerin Eserleri. Rusça 13 Adet Muhtelif Hacimde ve değişik Müelliflerin Eserleri. Rusça 13 Adet Muhtelif Hacimde ve değişik Müelliflerin Eserleri. Rusça 13 Adet Muhtelif Hacimde ve değişik Müelliflerin Eserleri. Rusça 13 Adet Muhtelif Hacimde ve değişik Müelliflerin Eserleri. Rusça 13 Adet Muhtelif Hacimde ve değişik Müelliflerin Eserleri. B.110 B.109 Hermann Werth Almanca 63 Adet Muhtelif Hacimde ve değişik Müelliflerin eserleri.

1838

589

1

B.109

Eduard

Wagner

Almanca 63 Adet Muhtelif Hacimde ve değişik Müelliflerin eserleri.

152

1839

601

152

1840

592

152

1841

98

153

1308

304

153

1309

305

153

1373

324

1

B.110

153 1 1 1 1 1 1 1 1 B.110 B.110 B.110 B.110 B.110 B.110 B.110

1381

323

1

B.110

72

153

1398

301

153

1399

306

153

1400

327

153

1401

326

153

1421

302

153

1474

303

153

1680

80

153

1681

81

153

1948

550

1

B.110

S.A.

Kamenev

Rusça 13 Adet Muhtelif Hacimde ve değişik Müelliflerin Eserleri. (Programmı noçal’noy şkolı.Redaktor: S.A. Kamenev) Rusça 13 Adet Muhtelif Hacimde ve değişik Müelliflerin Eserleri. (konçalovskogo, P.P. Muratov) Rusça 13 Adet Muhtelif Hacimde ve değişik Müelliflerin Eserleri. (N.İ. Romanov, V. Falieev. Redaktor: S. Abramov. Moskva, Pedrograd 1923) Rusça (Mustfa Kemal. Put’ novoy Turtsii.)Moskova 1929-34

153

2385

815

1

B.110

P.P.

Muratov

153

2388

819

1

B.110

N.İ.

Romanov

153 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 B.123 B.124 Ernest Weekley B.124 a B.123 a B.122 B.121 B.120 Otto Bernard Lionel Henry Maximilian Ali Nazıma B.119 Yayıncı P.S. B.118 William Alexander King Jespersen Henderson Sweet Berlitz Yiğit Craigie B.117 Otto Jespersen B.116 Owen Barfıeld B.115 William Alexander Craigie B.114 Richard Chenevix Trench B.113 Mabel Clare Hermans B.112 Henry Cecil Wyld

4117

1908

4

B.110

154

1779

654

The Hıstorıcal Stude of the Mother Tongu. London 1931 Studıes ın Grammar. Newyork 1924 On the Study of Word’s. London The Pronuncıatıon of Englısh. Oksfort 1924 History ın Englısh Words.London 1933 The Phılosophy of Grammar. London 1935 Englısh Spellıng. London 1928 Memoranda on Curriculum. II-Englısh. London 1934 Growth and Structure of the Englısh Language. Oksford 1935 The Englısh Way. London 1934 Englısh Grammar. London 1930 Deuxieme Lıvre Pou L’Ensıgnment du Français.1926 La Glef du Français. Parties du Maitre. İstanbul 1933 The Primary School. London 1931 Words and Names. London 1933

155

1743

512

156

1772

702

157

1737

529

73

158

1732

516

159

1747

609

160

1736

690

161

1750

627

162

1746

513

163

1742

527

164

1768

688

165

1849

674

166

1899

658

167

168

1776

526

169 1 1 2 1 1 1 1 1 1 B.130 Claude Auge B.128 a B.128 Otto Jespersen B.127 a Memet Ali Uluergüven B.127 a Memet Ali Uluergüven B.127 Henry Sweet B.126 a Pierre Jean Rousselot B.126 F.M. Stenton Introduction to the Survey of English Placenames. Part 1. Cambridge 1933 Principes de Phonetique Experimentale. Paris 1924 A New English Grammar. Oksfort 1931 Fransızcada Cümleler ve İbareler.İstanbul 1935 Fransızcada Cümleler, Siglar ve Zamanlar.İstanbul 1935 Language. London 1934 Yeni Kelimeleri Nasıl Kullanmalıyız. Ankara 1935 B.125.a Bekir Çobanzade Türk Dili ve Edebiyatının Tedris Usulü. Birinci Kısım. Bakü 1926

1754

691

1

B.125

R.B.

Morgan

A New English Grammar for Junior Forms. London 1935

170

1322

253

171

3167

1383

172

1594

615

173

1767

528

174

1895

576

174

1896

574

175

1570

612

176

1716

470

177

1842

534

74
1 B.130 Claude Auge 1 B.130 Claude Auge 1 B.130 Konstantinos Barbates 1 B.130 Konstantinos Barbates 1 B.130 Ali Ekrem Bolayır 1 B.130 Charles Bruneau

Fransızca Gramerler (41 Cilttir. Bu Kitaplar Muhtelif müelliflerindir ve Muhtelif Boy ve Hacımdadır.) Fransızca Gramerler (41 Cilttir. Bu Kitaplar Muhtelif müelliflerindir ve Muhtelif Boy ve Hacımdadır.) Fransızca Gramerler (41 Cilttir. Bu Kitaplar Muhtelif müelliflerindir ve Muhtelif Boy ve Hacımdadır.) Fransızca Gramerler (41 Cilttir. Bu Kitaplar Muhtelif müelliflerindir ve Muhtelif Boy ve Hacımdadır.) Fransızca Gramerler (41 Cilttir. Bu Kitaplar Muhtelif müelliflerindir ve Muhtelif Boy ve Hacımdadır.) Fransızca Gramerler (41 Cilttir. Bu Kitaplar Muhtelif müelliflerindir ve Muhtelif Boy ve Hacımdadır.) Fransızca Gramerler (41 Cilttir. Bu Kitaplar Muhtelif müelliflerindir ve Muhtelif Boy ve Hacımdadır.)

177

1843

538

177

1844

535

177

1845

38

177

1846

40

177

1853

701

177

1855

638

177

1856

637

1

B.130

Charles

Bruneau

Fransızca Gramerler (41 Cilttir. Bu Kitaplar Muhtelif müelliflerindir ve Muhtelif Boy ve Hacımdadır.) Fransızca Gramerler (41 Cilttir. Bu Kitaplar Muhtelif müelliflerindir ve Muhtelif Boy ve Hacımdadır.) Fransızca Gramerler (41 Cilttir. Bu Kitaplar Muhtelif müelliflerindir ve Muhtelif Boy ve Hacımdadır.) Fransızca Gramerler (41 Cilttir. Bu Kitaplar Muhtelif müelliflerindir ve Muhtelif Boy ve Hacımdadır.) Fransızca Gramerler (41 Cilttir. Bu Kitaplar Muhtelif müelliflerindir ve Muhtelif Boy ve Hacımdadır.) Fransızca Gramerler (41 Cilttir. Bu Kitaplar Muhtelif müelliflerindir ve Muhtelif Boy ve Hacımdadır.) Fransızca Gramerler (41 Cilttir. Bu Kitaplar Muhtelif müelliflerindir ve Muhtelif Boy ve Hacımdadır.) Fransızca Gramerler (41 Cilttir. Bu Kitaplar Muhtelif müelliflerindir ve Muhtelif Boy ve Hacımdadır.) Fransızca Gramerler (41 Cilttir. Bu Kitaplar Muhtelif müelliflerindir ve Muhtelif Boy ve Hacımdadır.)

177

1857

695

1

B.130

Ferdinand

Brunot

177

1858

643

1

B.130

Ferdinand

Brunot

177

1859

685

2

B.130

Ferdinand

Brunot

177

1862

537

1

B.130

Jean Jacques

Dussouchet

177

1863

543

1

B.130

Jean Jacques

Dussouchet

75
1 B.130 Jean Jacques Dussouchet 1 B.130 Jean Jacques Dussouchet 1 B.130 Felix Alcan 1 B.130 Alfred Mame 1 B.130 Alfred Mame 1 B.130 Fleury Larive

177

1864

531

1

B.130

Jean Jacques

Dussouchet

177

1865

532

177

1866

533

177

1867

607

Fransızca Gramerler (41 Cilttir. Bu Kitaplar Muhtelif müelliflerindir ve Muhtelif Boy ve Hacımdadır.) Fransızca Gramerler (41 Cilttir. Bu Kitaplar Muhtelif müelliflerindir ve Muhtelif Boy ve Hacımdadır.) Fransızca Gramerler (41 Cilttir. Bu Kitaplar Muhtelif müelliflerindir ve Muhtelif Boy ve Hacımdadır.) Fransızca Gramerler (41 Cilttir. Bu Kitaplar Muhtelif müelliflerindir ve Muhtelif Boy ve Hacımdadır.)

177

1869

699

177

1872

700

177

1874

542

177

1875

536

1

B.130

Fleury

Larive

Fransızca Gramerler (41 Cilttir. Bu Kitaplar Muhtelif müelliflerindir ve Muhtelif Boy ve Hacımdadır.) Fransızca Gramerler (41 Cilttir. Bu Kitaplar Muhtelif müelliflerindir ve Muhtelif Boy ve Hacımdadır.) Fransızca Gramerler (41 Cilttir. Bu Kitaplar Muhtelif müelliflerindir ve Muhtelif Boy ve Hacımdadır.) Fransızca Gramerler (41 Cilttir. Bu Kitaplar Muhtelif müelliflerindir ve Muhtelif Boy ve Hacımdadır.) Fransızca Gramerler (41 Cilttir. Bu Kitaplar Muhtelif müelliflerindir ve Muhtelif Boy ve Hacımdadır.) Fransızca Gramerler (41 Cilttir. Bu Kitaplar Muhtelif müelliflerindir ve Muhtelif Boy ve Hacımdadır.) Fransızca Gramerler (41 Cilttir. Bu Kitaplar Muhtelif müelliflerindir ve Muhtelif Boy ve Hacımdadır.) Fransızca Gramerler (41 Cilttir. Bu Kitaplar Muhtelif müelliflerindir ve Muhtelif Boy ve Hacımdadır.)

177

1877

145

5

B.130

Emile

Littre

177

1878

652

1

B.130

Charles Leon

Maquet

177

1879

651

1

B.130

Charles Leon

Maquet

177

1880

649

1

B.130

Charles Leon

Maquet

177

1881

645

1

B.130

Charles Leon

Maquet

76
1 B.130 Charles Leon Maquet 1 B.130 Charles Leon Maquet 1 B.130 Charles Leon Maquet 1 B.130 Adolphe Mironneau 2 1 1 B.131 a B.131 a Zeki Sedat Vedat Örs B.130 Jakop Schellens

177

1882

644

177

1883

648

177

1884

647

Fransızca Gramerler (41 Cilttir. Bu Kitaplar Muhtelif müelliflerindir ve Muhtelif Boy ve Hacımdadır.) Fransızca Gramerler (41 Cilttir. Bu Kitaplar Muhtelif müelliflerindir ve Muhtelif Boy ve Hacımdadır.) Fransızca Gramerler (41 Cilttir. Bu Kitaplar Muhtelif müelliflerindir ve Muhtelif Boy ve Hacımdadır.) Revue Internationale de L’Enseigment. Paris 1935 Revue İnternationale de I’enseignement

177

1885

671

177

1894

129

178

1498

S/2130

178

1667

2130

179 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 424 B.19 d Rauliğ B.143 M.S. Kanaev Freilitz B.142 Hamit Zübeyr Koşay B.141 Çev. Bahattin B.140 A. Gleye B.139 John Dyneley Prınce B.138 a B.136 a Sadri Maksudi Arsal Türk Dili İçin. 1930 Etimoloji, Morfoloji ve Fonetik Bakımından Türk Dili.Ankara Materials for a Sumerian Lexicon. Leipzig 1908 Hettıttıssche Studien. Leipzig 1910 Arapça Sarf ve Nahiv.İstanbul 1908 Kitab-ı emsile. İstanbul 1857. Dar-üd tıbaatil amire. Altay Dili Grameri (Bu eser aslından Türkçeye çevrilmiş ve daktilo edilmiştir.) Türkmen Aşiretleri. İstanbul 1918. “Almancadan Tercüme” B.136 Ş.A. Uhantey B.135 Paul Brönnle B.135 a Ahmet Caferoğlu B.134 b B.134 b Türk Halk Edebiyatı Ansiklopedisi. İstanbul Türk Halk Edebiyatı Ansiklopedisi. İstanbul Türkçede “Daş” Lahikası. İstanbul 1929 Türkischer Spranhführer.Leipzig 1916 Çuvaş Grameri Özeti. Bu Kitap Aslından Türkçeye Çevrilmiş ve Daktilo Edilmiştir. B.134 a Societe des Etudes Hittites et Asiatiques Revue Hittite et Asiatique. Paris

1579

569

1

B.132 a

Bedrich

Hrozny

Les Inscriptions Hıttıtes Hıeroglyphıques. 2nci Nüsha. Leipzig 1934

180

3555

S/2121

181

2552

86

181

2553

87

182

1619

452

183

1617

707

184

1705

708

185

1606

490

186

1636

457

187

1947

631

188

1931

552

189

1923

588

77

190

1940

668

191

1650

1843

192

418

372

* Çalışmada listenin; 4, 20, 21, 22, 23, 24, 40, 63, 83, 86, 114, 115, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 129, 130, 152, 153, 174, 177, 178 ve 181. Sıra numaraları mükerrer verilmiştir.

ZARI 3. LİSTE: EDEBİYAT TARİHLERİ (REMZ C)

TEREKE SIRA NO YAZARI
Mehmet Fuat Mehmet Fuat Mehmet Fuat Mehmet Fuat İsmail Habib İsmail Habib Mehmet Fuat Ahmet Cevat İsmail Hikmet Ali Canip Mehmet Fuat Reşat Nuri Reşat Nuri Mehmet Fuat İsmail Habib Nushet Haşim Ahmet Talat Ahmet Talat Abdülbaki Hıfzı Tevfik Nak. Yusuf Şerif Köprülü Güntekin Güntekin Köprülü Sevük Sinanoğlu Onay Onay Gölpınarlı Gönensay Kılıcel Yöntem Ertaylan Emre Köprülü Sevük Sevük Köprülü Köprülü Köprülü Köprülü

K. NO
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 C.14 C.13 C.12 a C.12 C.11 b C.11 a C.11 C.10 C.9 C.9 C.8 C.7 C.6 C.5 d C.4 C.3 C.3 C.2 C.2 C.1 C.1

ANITKABİR ÇANKAYA ADET REMZİ ÇEV

KİTABIN ADI
Türk Edebiyatında İlk Mütasavvıflar. İstanbul 1918 Türk Edebiyatında İlk Mütasavvıflar. İstanbul 1918 Türk Edebiyatı Tarihi. İstanbul 1926 Türk Edebiyatı Tarihi. İstanbul 1926 Türk Teceddüt Edebiyatı Tarihi. İstanbul 1924 Türk Teceddüt Edebiyatı Tarihi. İstanbul 1924 Türk Edebiyat Tarihi. İstanbul 1920 Türkçede Kelime Teşkili. Ankara 1933 Yunan Edebiyatı Tarihi. İstanbul 1928 Edebiyat “Lise 1”. İstanbul 1929 Kayıkçı Kul Mustafa ve Genç Osman Hikayesi. İstanbul 1930 Fransız Edebiyatı Antolojisi. İstanbul 1929 Fransız Edebiyatı Antolojisi. İstanbul 1930 XVI Asır Sonuna Kadar Türk Saz Şairleri. İstanbul 1930 Edebi Yeniliğimiz “Lise 3”. İstanbul 1931 İtalyan Edebiyatı Tarih Antoloji. Cilt 1. İstanbul 1933 Türk Şiirlerinin Vezni. İstanbul 1933 Çankırı Şaiirleri. Çankırı 1930 Kaygusuz. İstanbul 1932 Türk Edebiyatı Nümuneleri. İstanbul 1926 Rönesanstan Beri Avrupa Edebiyatı Muhtasar Tarihi. İstanbul 1928

1

2616

1497

2

2617

1508

3

2823

926

4

2824

935

5

2832

908

6

2833

909

7

2825

934

8

1703

455

9

3015

1110

78

10

2835

911

11

2610

931

12

2934

1109

12

2934

1113

13

2640

930

14

2830

912

15

3007

1107

16

2538

1105

17

2574

920

18

2609

922

19

2820

917

(Ek:7)

20

2544

1108

21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 C.28 C.29 C.28 C.26 b C.26 C.25 Toplayan C.23 C.22 b C.22 C.21 a S Halil Nimetullah Selim Nüzhet Velet Çelebi Fatin Mehmet Fuat Yusuf Ziya Ali Canip Ali Canip Rıza Es-Seyit Köprülü Ortaç Yöntem Yöntem C.21 Fehim Süleyman Stirşenof Öztürk Gerçek İzbudak C.20 a Abdullah Battal C.20 Pertev Naili Borotav Taymas C.19 f Mahmut Mesut Koman C.19 e Besim Atalay C.19 d Hüseyin Hüsamettin Yaşar C.19 c Kırımlı Cafer Seydahmet Kırımer C.19 b Ahmet Talat Onay C.19 a Sadettin Nusrat Ergun C.19 Ali Ekrem Bolayır C.18 Mehmet Fuat Köprülü C.17 Mehmet Fuat Köprülü C.16 Sadettin Nusrat Ergun XVII Asır Saz Şahirlerinden Pir Sultan Abdal. İstanbul 1929 XIX Asır Saz Şahirlerinden Erzurumlu Emrah. İstanbul 1929 XVII Asır Saz Şahirlerinden Gevheri. İstanbul 1929 Recaizade Mahmut Ekrem Bey. Namık Kemal Hayatı ve Şiirleri. İstanbul 1933 Aşık Tokatlı Nuri. Çankırı 1933 Dilde Fikirde İşte Birlik. İstanbul 1934 Paşa Armağanı. Eski Türkçe El Yazısı. 1934 Türk Büyükleri veya Türk Adları. İstanbul 1935 Orhun Alfabesinin Anadoludaki İzleri. Konya 1933 Köroğlu Destanı. İstanbul 1931 Finili ve Findili. Ankara “Konferans”. Sefinetüşşuara. İstanbul 1843 Yeni Türk Harflerile Türk Dilini Öğrenmeğe Mahsus Rehber Kitabı. Sofiya 1933 Bu Günkü Dilimiz. İstanbul 1930 Halk Şairleri ve Karacaoğlan. Konya 1927 Türk Diline Methal. İstanbul 1923 Tezkere Hatimetüleşar. İstanbul 1855 Azeri Edebiyatına ait Tetkikler. Baku 1926 Seyrani.İstanbul 1933 Epope. İstanbul 1930 Epope. İstanbul 1927 Tezkeri Rıza.İstanbul 1900 C.15 a William James Durant Vıes et Doctrınes des Phılosophes. Paris 1932

2829

921

1

C.15

Mustafa Nihat

Özön

Metinlarle Muasır Türk Edebiyatı Tarihi “Lise 3”. İstanbul 1930

22

124

155

23

2647

927

24

2585

928

25

2590

929

26

2549

1515

27

2631

940

28

2560

1033

29

69

1506

30

1711

489

31

3429

1542

79

32

1656

474

33

1549

297

34

1950

559

35

2819

946

36

1682

480

37

1670

487

38

2589

958

39

1649

484

40

2834

965

41

2821

1041

42

2657

1046

43

2546

385

43

2547

411

44

2652

1599

45 1 1 1 1 1 1 1 1 56 C.41 Hasan Ali Yücel C.39 Edouard Toulouse C.38 Maurice Ajam La Parole en Puplic. Paris Introduction Generale:...Emille Zola. Paris 1896 Mevlananın Rubaileri. İstanbul 1932 C.37 Emile Faguet C.36 b Mehmet Fuat Köprülü C.36 a Sadettin Nusrat Ergun Karacaoğlan Hayatı ve Şiirleri. İstanbul 1933 Türk Dili ve Edebiyatı Hakkında Araştırmalar. İstanbul 1934 Dix-Neuvıeme Sıegle Etude Lıtteraıres. Paris 1887 C.34 Dmitriy Sergeeviç Merejkovskiy Compagnons eternels. Traduit du russe par Maurice. Paris 1922 C.33 a Hilmi Ziya Ülken Türk Tefekkürü Tarihi. İstanbul 1933

2831

1061

1

C.32 a

İsmail Habib

Sevük

Neler Dediler. Tenkitler ve Cevaplar. İstanbul 1928

46

207

160

47

2536

1603

48

2606

1091

49

2822

1087

50

2921

1233

51

2516

1234

52

2992

1612

53

2618

867

* Çalışma sırasında listenin; 12 ve 43. Sıralarına mükerrer numara verilmiştir.

80

4. LİSTE: UMUMİ TARİHLER (REMZ D)

TEREKE SIRA NO SAYI KİTABIN ADI
Berthıer Petıt Wells Wells Wells Wells Wells Le Bone Lenormant Rambaut Grousset Charlesworth Altınay Altınay Ali Reşat Ali Reşat Eugene Eduard Eduard Gavaıgnac Meyer Meyer Tableaux d’Histoıre Generale. Paris 1930 D’Histoıre Generale des Peuple Tome Prepiyer. Paris 1925 Esquısse de L’Hıstore Universelle. Paris 1925 The Outline of History. London 1925 The Outline of History. London 1925 Cihan Tarihinin Umumi Hatları. İstanbul 1927-1928 Cihan Tarihinin Umumi Hatları. İstanbul 1927-1928 La Cıvılısatıon des Arabes. Paris 1884 Hıstoıre Angınne de L’Orıent “1. Cildi”. Paris 1881 1 1 1 2 2 5 5 1 1 12 2 11 1 1 1554 1 1 3 1 D.16 D.16 D.15 D.14 1 EK.20 D.13 D.13 D.12 b Cook Adcock Ahmet Refik Ahmet Refik D.12 a Rene D.12 Lavisse D.11 François D.8 Gustave D.6 Herbert George D.6 Herbert George D.5 Herbert George D.5 Herbert George D.4 Herbert George D.2 Maxime D.1 J.

K. NO

ANITKABİR ÇANKAYA

REMZİ ÇEV

YAZARI

1

3077

1290

2

3494

1678

3

3103

1294

4

3104

1297

5

3105

1298

6

3812

1758

7

3813

1760

81

8

4072

1962

9

3508

1669

10

3084

1296

Hıstoıre Generale du IV Sıegle Nos Jours. Paris 1922 Hıstoıre de L’Extreme-Orıent. Paris 1929 The Cambrıge Ancient Hıstory. Cambrıdge 1926-30 Umumi Tarih “Tarihi Kadim-Kurunu Vusta”. İstanbul 1926 Umumi Tarih “Tarihi Kadim-Kurunu Vusta”. İstanbul 1926 Umumi Tarih “Lise 3”. İstanbul 1929 Umumi Tarih “Lise 3”. İstanbul 1929 Hıstoıre de L’Atiquite. 1 Javan. Paris 1917 Hıstoıre de L’Antıquite. Paris 1912 Hıstoıre de L’Antıquite. Paris 1926

11

3843

2047

12

3460

1684

13

3075

1304

14

3076

1313

15

3064

16

3065

1311

17

3461

1672

18

3515

1635

(Ek:8)

18

3516

1625

19 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 D.19 h D.19 i D.19 g D.19 f D.19 e D.19 d İsmail Hami Ahmed ünNesevi İsmail Hakkı Maarif V. A.Baha Mehmet Fuat Gökoğlu Köprülü D.19 c T.T.C. Danişment Şehabettin Uzunçarşılı D.19 b Hüseyin Namık D.19 a Memduh Yavuz Süslü Orkun D.19 T.T.C. D.18 f Gaffar Totaysalgır D.18 f Gaffar Totaysalgır D.18 e Cihangir Zeyneloğlu D.18 d Emil Ludwig D.18 c Enver Behnan Şapolyo Attila. Ankara 1934 Wilhelm der Zweite. Berlin 1928 Şirvan Şahlar Yurdu. İstanbul 1931 Konyada Eti Tapınakları. Konya 1935 Konya’da Eti Tapınaklarından Gargara İkizin Eti Tapınağı. Konya 1936 Tarih Kitaplarının Albümü. Eşrefoğulları Tarihi. Beyşehir Kılavuzu. Konya 1934 Oğuzlara Dair. Ankara 1935 Birinci Türk Tarih Kongresi Zabıtları. İstanbul 1932 Türklerle Hind-Avrupalıların Menşe Tarihi. Cilt 1. İstanbul 1935 Celalittin Harezemşah. İstanbul 1934(Çev.N.Asım Yazıksız) Kitabeler. Afyon Karahisar Vesaire. İstanbul 1929 Türk Tarih, Arkeologya ve Etnografya Dergisi. Temmuz 1933 - Temmuz 1934 İstanbul Etnografyası. İstanbul 1934 Les Orıgınes de L’Empire Ottoman. Paris 1935 D.18 b Enver Behnan Şapolyo D.18 a Maarif V. D.18 Türk Tarih Tet.Cem. D.18 Türk Tarih Tet.Cem. Tarih. “Orta Mektep İçin”. İstanbul 1933 Tarih. “Orta Mektep İçin”. İstanbul 1933 Lise Orta Mektepler İçin Tarih Soruları. İstanbul 1935 Alas. Küçük Tarihi Hikayeler. Ankara 1934 D.18 Türk Tarih Tet.Cem. Tarih. “Orta Mektep İçin”. İstanbul 1933 D.18 T.T.C. Tarih. 1 ila 4 Cilt. İstanbul 1934

3087

1299

1

D.17

Ernest

Lavisse

Tarihi Umumi IVncü Asırdan Zamanımıza Kadar “I. Cilt”. İstanbul 1926

20

3099

1306

21

1478

277

21

1479

278

21

1480

279

22

1481

433

23

2759

923

24

4207

1516

25

3717

1567

26

3820

1829

27

3543

1643

82

28

3544

1637

29

30

4204

2009

31

1555

436

32

3918

1847

33

1624

466

34

4209

1512

35

1597

560

36

2097

S/2135

37

2076

723

38

4058

1859

39 1 1 1 1 4 1 1 1 3 6 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 D.25 a D.25 a D.25 a D.25 a D.25 a D.25 Ali Reşat Armand Macaya J.B.G. E.H.Antoine S. Ferdinand Avezac D.24 Rene D.23 a Mehmet Ayas D.23 Hermann Pinnow İshaki Grousset D.22 Ahmet Refik Altınay D.21 a Yusuf Akçura D.21 Ahmet Refik Altınay D.20 a T.T.C. D.20 Rene Dussaud D.19 r C.H.F. D.19 p M.Fahrettin Başel Sivas Bülteni. Sivas 1935 Mardin Halkevi Broşürü. Mardin 1935 Les Cıvılasatıons Prehelleques dans le Bassın de la Mer Egee. Paris 1914 Tarih. Cilt 1-İla 3”. İstanbul 1931 Büyük Tarihi Umumi. “Cilt 1 ila 6”. İstanbul 1912 Zamanımız Avrupa Siyasi Tarihi. Ankara 1933 Umumi Tarih. Kurunu Kadime. İstanbul 1928 Geshite des Alterstum. Leipzıg 1928 İdel-Oural. Paris 1933 Les Cıvılısatıons de L’Orient. Paris 1930 Asrı Hazır Tarihi. ‘Lise Son Sınıf’. İstanbul 1926 Afrique.Paris 1844 (L’Univers: Katalog 3506, 3296, 3475 ve 4272 birlikte ciltlenmiştir.) Bory de Saint- Histoire et description des iles de l’Ocean.Paris Vincent 1839 (L’Univers) Carette Cherubini Denis Algerie.Paris 1856 (L’Univers: Katalog 3271, 3196 ve 4265 birlikte ciltlenmiştir.) Nubie.Paris 1847 (L’Univers: Katalog 3156 ve 3283 birlikte ciltlenmiştir.) Bresil. Paris 1846 (L’Univers: Katalog 3171 ile birlikte ciltlenmiştir.) D.19 o İsmail Hami Danişment D.19 n Mahail Cıachır D.19 m Mrşl.Tirpitz Tirpiçin Hatıratı.(Çev.Sait Talat Halman İstanbul 1932) Besarahieala Gagauzlaara Istorıeasa.Chişinau 1934 Anadolu Türk Tarihi. Cilt 1 Eski El Yazması D.19 l Sait Talat Halman Umman ve Hint Denizleri Hakimiyeti ve Türkler.İstanbul 1934 D.19 k Otto Weber Die Kunst der Hethıter. Berlin

3168

1357

1

D.19 j

M.Niyazi

Erenbilge

Habeşli. İstanbul 1936

40

3505

1671

41

1106

274

42

1247

1489

43

3601

1814

44

3956

2026

45

3422

S/2102

46

1318

300

47

3477

1628

48

3100

1307

49

3069

1303

83

50

3560

1810

51

3070

1308

52

1450

312

53

3668

1819

54

2312

745

55

3061

1316

56

3118

1395

56

3125

1403

56

3132

1401

56

3138

1406

56

3151

1404

56 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 D.25 a D.25 a D.25 a D.25 a D.25 a Xavier Claude Antoine Amedee Jean Louis D.25 a Jean Pierre G. D.25 a Philippe François D.25 a Frederic Lacroix Le Renaudiere Pauthier Raymond Rozet Tardieu Yanoski Dubeux D.25 a Frederic Lacroix D.25 a D.25 a J.C.Ferdinand Hoefer D.25 a J.C.Ferdinand Hoefer D.25 a Cesar Famin D.25 a Cesar Famin D.25 a Adolphe P. Dubois de Jancigny Japon, İndo-Chine, Empire Birman.Paris 1850 (L’Univers) Chili, Paraguay, Uruguay, Buenos-Ayres. Paris 1840(L’Univers: Katalog 3219 ile birlikte ciltlenmiştir.) Colombie et Guyanes. Paris 1846 (L’Univers: Katalog 3151 ile birlikte ciltlenmiştir.) Afrique, Australe, Cap de Bonne-Esperance, Congo etc...(L’Univers) Paris 1848 Etats tripolitains. Paris 1856 (L’univers: Katalog 3132, 3271 ve 4265 birlikte ciltlenmiştir.) İles de l’Afrique. Paris 1848.(L’Univers) Patagonie, Terre-du-Feu et archipel des Malouines. Paris 1840 (L’Univers: Katalog 3170 ile birlikte ciltlenmiştir.) Perou et Bolivie. Paris 1843 (L’Univers: Katalog 3226 ile birlikte ciltlenmiştir.) Mexique et Guatemala. Paris 1843 (L’Univers: Katalog 3220 ile birlikte ciltlenmiştir.) Bazin: Chine moderne ou description historique. Paris 1853(L’Univers) Afghanistan. Paris 1848 (L’Univers: Katalog 3837 ile birlikte ciltlenmiştir.) Alger. Paris 1856 (L’univers: Katalog 3132, 3196 ve 4265 birlikte ciltlenmiştir.) Senegambie et Guine.Paris 1847 (L’Univers: Katalog 3138 ve 3156 birlikte ciltlenmiştir.) L’Afrique chretienne. Paris 1842 (L’Univers: Katalog 3506, 3118, 3475 ve 4272 birlikte ciltlenmiştir.) La Perse. (L’Univers) Paris 1841 D.25 a G.Lois Domeny de Rienzi Oceanie ou cinqueme partie du monde. Paris 1843(L’Univers)

3156

1406

1

D.25 a

Noel

Desvergers

Abyssinie. Paris 1847 (L’Univers: Katalog 3138 ve 3283 birlikte ciltlenmiştir.)

56

3158

1397

56

3159

1398

56

3170

1400

56

3171

1404

56

3195

1402

56

3196

1401

56

3201

1396

56

3219

1400

84

56

3220

1405

56

3226

1405

56

3258

1399

56

3264

1407

56

3271

1401

56

3283

1406

56

3296

1395

56

3473

1698

56

3475

1395

1

D.25 a

Jean

Yanoski

L’Afrique chretienne. (L’Univers: Katalog 3506, 3118, 3296 ve 4272 birlikte ciltlenmiştir.) Carthage Paris 1844 Chaldee, Assyrie, Medie, Babylonie, Mesopotamie, Phenicie, Palmyrene. (L’Univers) Paris 1852 İtalie ancienne. (L’Univers)Paris 1855 Histoire de la Numidie et de la Mauritanie... (L’Univers: Katalog 3118, 3296, 3475 ve 4272 birlikte ciltlenmiştir.) Paris 1842 Palestine. (L’Univers) Paris 1845 Grece. (L’Univers) Paris 1861 Syrie ancienne et moderne. (L’Univers) Paris 1848 İtalie. (L’Univers: Katalog 3688 ile birlikte ciltlenmiştir) Paris 1857 Grece depuis la conquete... (L’Univers) Paris 1860 Provinces danubiennes et roumaines. (L’Univers) Paris 1856 Russie. (L’Univers) Paris 1846 İle de Sardaigne. Paris 1839 (L’univers: Katalog 3640, 3681 ve 3689 birlikte ciltlenmiştir.)

56 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 4 1 1 1 1 D.25 a D.25 a D.25 a D.25 a D.25 a Leon Marie Philippe A.Henri Constant Frederic Louis D.25 a D.25 a Ferdinand Friess-Colonna Galibert Golbery Hasselt Lacroix Lacroix D.25 a Le Chevalier D.25 a Jean Marie Chopin De Gregory Denis D.25 a Jean Marie Chopin D.25 a Alexandre Blanchet D.25 a Le Chevalier Artaud D.25 a Jean Yanoski D.25 a F.C.H.Laurent Pouqueville D.25 a Salomon Munk D.25 a Louis Lacroix D.25 a Firmin Didot Freres

3495

1696

1

D.25 a

J.C. Ferdinand

Hoefer

56

3500

1694

56

3506

1395

56

3519

1699

56

3528

1701

56

3552

1700

56

3571

1720

56

3589

1695

85

56

3599

1725

56

3600

1726

56

3620

1718

56

3626

1721

Portugal. Paris 1846 (L’Univers) Histoire de la Corse, depuis les temps les plus... (L’univers: Katalog 3620, 3681 ve 3689 birlikte ciltlenmiştir.) Angleterre. Paris 1842 (L’Univers) 1844 Histoire et description de la Suisse et du Tyrol. (L’Univers)Paris 1839 Belgique et Hollande. Paris 1844 (L’Univers) İles Baleares et Pithyuses. (L’univers: Katalog 3620, 3640 ve 3689 birlikte ciltlenmiştir.) Paris 1854 İles de la Grece. Paris 1853 (L’Univers)

56

3640

1718

56

3641

1727

56

3644

1724

56

3658

1723

56

3681

1718

56

3682

1719

56 1 1 Lavallee Lavisse Le Bas Le Bas Le Bas Le Bas Roux Dubeux Xavier Raymond Pauthier Desvergers Jules von Gaver Freres Allemagne. Paris 1839 (L’Univers) Etats de la confederation germanique pour faire suite a l’histoire generale de l’Allemagne. Paris 1843 (L’Univers) France. Paris 1843 (L’Univers) Suede et Norwege. Paris 1841 (L’Univers) Villes Anseatiques (L’Univers) Paris 1844 Tartarie, Beloutchistan, Boutan et Nepal. Paris 1848 (L’Univers: Katalog 3264 ile birlikte ciltlenmiştir.) İnde. (L’Univers) Paris 1845 Chine ou description hisroique, geographique et litteraire de ce vaste empire, d’apres des documents chinois.Paris 1853 (L’Univers) Arabie.. Avec une carte de l’Arabie et note ... (L’Univers) Paris 1847 Turquie. (L’Univers). Paris Egypte, depuis la conquete des Arabes ... Sous la domination de Mehemet Aly,... Paris 1848. (L’Univers) Firmin Didot Firmin Didot Louis Jean Freres Frank Yanoski Egypte, depuis la conquete des Arabes ... Sous la domination de Mehemet Aly,... Paris 1877. (L’Univers) Tunis. Paris 1856 (L’univers: Katalog 3132, 3196 ve 3271 birlikte ciltlenmiştir.) Histoire de la domination des Vandales en Afrique. (L’Univers: Katalog 3506, 3296, 3475 ve 3118 birlikte ciltlenmiştir.) Paris 1842 D.25 a Espagne. Paris 1844 (L’Univers) Le Grand Frederic. Paris 1899 (L’Univers) 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 D.25 a D.25 a J.M.Jouannin D.25 a Noel D.25 a J.Pierre Guillaume D.25 a A.P.Dubois de Jancigny D.25 a Louis D.25 a Rochelle D.25 a Philippe D.25 a Philippe D.25 a Philippe D.25 a Philippe D.25 a Ernest D.25 a Joseph Adrien Felix D.25 a Joseph Lavallee Espagne. Paris 1854 (L’univers: Katalog 3620, 3640 ve 3681 birlikte ciltlenmiştir.)

3688

1720

1

D.25 a

La Selle

Sicile. Paris 1857(L’univers: Katalog 3571 ile birlikte ciltlenmiştir.)

56

3689

1718

56

3690

1716

56

3692

1550

56

3695

1729

56

3696

1728

56

3697

1715

56

3698

1722

56

3777

1717

56

3837

1407

86
1 1 1 D.25 a D.25 a

56

3838

2070

56

3850

2069

56

3962

2016

56

4038

2017

56

4263

2068

56

4264

2072

56

4265

1401

56

4272

1395

56

4276

2067

1

D.25 a

Ferdinand

Denis

Les Californes. Paris 1849 (L’Univers: Katalog 4280, 4284 ve 4285 ile birlikte ciltlenmiştir.) Possessions aglaises dans l’Amerique du Nord. Canada, Nouveau Brunswick, Nouvelle Ecosse, Acadie. (L’Univers: Katalog 4276, 4284 ve 4285 ile birlikte ciltlenmiştir.) Paris 1849 Histoire des Antilles et des colonies françaises, espagnoles, anglaises, danoises et suedoises. (L’Univers: Katalog 4276, 4280 ve 4285 ile birlikte ciltlenmiştir.) Paris 1849 Suite des Etats-Unis, depuis 1812 jusqu’a nos jours. (L’Univers: Katalog 4276, 4280 ve 4284 ile birlikte ciltlenmiştir.) Paris 1849 Etats-Unis d’Amerique. (L’Univers) Paris 1853 Hıstoıre de la Grece Ancienne. Paris 1934 La Cıvılısatıon Romaine. Paris 1930 Hıstoıre du Peuple D’Israel. Birinci Cilt. Paris L’Empire Romaın. Paris 1929 La Conquete Romaıne. Paris 1927 La Grece et L’Orıent des Guerres Mediques a la conquete romaine. Paris 1928.

56

4280

2067

1

D.25 a

Frederic

Lacroix

56

4284

2067

1

D.25 a

Ellias

Regnault

56 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 D.37 D.38 D.36 D.35 D.34 D.33 b D.33 a Leon Georges Eugene Louis Henri Eugene Jacques D.33 Edmond D.32 Vermeil Lamouche Maspero Cavaıgnac ValleePoussın Maspero Cavaıgnac Zeiller D.31 Pierre D.31 Pierre D.30 Andre Pıganıol Roussel Roussel D.29 Augene Albertını D.28 Ernest Renan D.27 Leon Homo D.26 Jean Hatzfeld D.25 a J.B.Gaspard Roux de Rochelle

4285

2067

1

D.25 a

Ellias

Regnault

56

4286

2066

57

3490

1640

58

3496

1638

87

59

3531

1686

60

3456

1689

61

3526

1693

62

3532

1642

63

3533

1690

La Grece et L’Orient. Paris 1928 Les Premieres Cıvılısatıons. Paris 1929 L’Empire Allemand. 1871-1900. Paris 1926 Hıstoıre de la Turquie. Paris 1930 La Chine. Paris 1925 Le Monde Mediterraneen. Paris 1929 Indo-Europeens et Indo-İraniens L’Inde Jusquevers 300 av.J.-C. Paris 1924 La Chıne Antıque. Paris 1927 La Paıx Romaıne. Paris 1928 L’Empıre Romaın et L’...lıse.Paris 1928

64

3530

1641

65

3808

1743

66

4067

2013

67

3848

2081

68

3463

1691

69

1943

614

70

3514

1687

71

3464

1688

72

274

191

73 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 D.58 D.60 D.56 D.55 D.54 D.53 D.52 c Louis Mc. Leon Edmond Jacques Lucien Alexandre D.52 b Halphen Kınley Lomouche Perrier Morgan Febvre Moret D.52 a Eugene D.52 Herbert Henry D.52 Herbert Henry D.51 D.50 Süleyman Hüsnü Marcel Gowen Gowen Cavaıgnac D.49 Charles Leonard Woolley D.40 a Joseph Peres D.48 Eugene Cavaıgnac D.47 Lucien Chevaıllıer D.46 Helene Metzger D.45 Leon Ambard D.44 Samuel Rocheblave D.43 Paul Vaucher D.42 Louis Langloıs L’Amerıque Pre-Colombıa Enne et la Conquete Europeenne. Paris 1928 Le Monde Anglo-Saxon at Xıx e Sıecle. Paris 1926 Les Arts Plastıques. 1500 A 1815. Paris 1928 La Bıologıe. Paris 1930 La Chımıe. “La Cıvısatıon Muropeenne”. Paris 1930 La Musıque. Paris 1928 Prolegomenes.”Hıstoıre du Monde”. Paris 1922 Les Scıences Exactes. Paris 1930 Les Sumerıens. Paris 1930 Tarihi Alem. İstanbul 1877 Egypte. Paris 1877 Hıstoıre de L’Asıe. Paris 1929 Hıstoıre de L’Asıe. Paris 1929 Le Monde Medıterraneen. Paris 1929 Les Prem-ı Eres Civilisatıons. Paris 1926 Les Barbares des grandes invasions aux conquetes turques du Xıe siecle. Paris 1930 World Hıstory To-Day. Newyork 1927 Hıstoıre de la Turquıe. Paris 1934 La Texrre Avant L’Istoıre.Paris 1921 L’Humanıte Prehıstorıque. Paris 1924 La Terre et L’Evolutıon Humaıne. Paris 1932 Des Clans Aux Empıres. Paris 1923 D.41 Lucien Bouvat L’Empıre Mongol. Paris 1927 D.41 Lucien Bouvat L’Empıre Mongol. Paris 1927 D.41 Lucien Bouvat L’Empıre Mongol. Paris 1927 D.40 Augustin Flıche La Chretıente Medıevale. Paris 1929

3846

2061

1

D.39

Luouis

ValleePoussın

L’Inde aux Temps des Maryas et des Barbares, Greç. Paris 1930

74

3638

1747

75

3828

2059

76

3829

2060

77

3830

2063

78

4281

2062

79

3807

1745

80

2354

748

81

2062

720

82

2033

722

83

2426

750

84

3465

1646

88

85

1967

721

86

3549

1644

87

3092

1321

88

89

3840

2057

90

3841

2071

91

3462

1685

92

3529

1692

93

3653

1748

94

3088

1322

95

4066

1910

96

2087

724

97

2085

730

98

417

335

99

614

343

100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 D.101 D.102 D.89 a D.92 D.90 b D.90 D.89 D.84 Paul Ali Reşat Ahmet Refik Augustin Herbert George Hüseyin Namık Mehmet Şefik Hasan Fehmi Altınay Cabanes Wells Orkun Aker Turgal D.83 a Felix D.83 D.82 Charles Leonard D.81 A. D.80 Ali Reşat Schemlzer Woolley Sayce Sartıaux Rohrbach D.79 a Lois Pierre Anquetil D.79 Ferdinand Lot D.77 Clement Huart D.76 Vıctor Chapot D.73 Joseph Declareuıl D.72 Leon Homo D.71 Albert Grenıer D.69 Jouguet L’Hellenısation de L’Orıent. Paris 1926 Le Genıe Romaın Dans la Religıon la Pensee et L’Art. Paris 1925 Les Instıtutıons Polıtuque Romaınes. Paris 1927 Rome et L’Organısatıon Du Droıt. Paris 1924 Le Monde Romaın. Paris 1927 La Perse Antique et la Civilisation iranienne. Paris 1925 La Fın du Monde Antıque et le Debut du Moyen Age. Paris 1927 Precıs de L’Istoıre Unıverselle au tableau hisrorique. Paris 1818 Kurunu Cedide Tarihi.Karlofça Muahedesinden Bukreş Muahedesine Kadar ve 18 nci Asırda Avrupa. İstanbul 1917 Geschits-Unterricht. Leipzıg 1902 The Jumerians. Oxford 1930 The Hıttıtıs. London 1925 Les Cıvılısations Angınnes. Paris Die Geschichte der Menschheit. Leipzig 1914. Tarihi Umumi *2. Cilt*. İstanbul 1914 Tarihi Medeniyet. İstanbul 1912 Les Enıgmes de L’Ihstore. Paris A Short Hıstory of the World. Leipzig 1923 Peçenekler. İstanbul 1933 Çanakkale Arıburnu Savaşları.İstanbul 1935 Anadolu Selçukileri. İstanbul 1935 D.67 Andre Ridder Waldemar Deonna L’Art en Grece. Paris 1924 D.63 Alexandre Moret Lonıl et la Cıvılısatıon Egyptıenne. Paris 1926

3470

1652

1

D.62

Louis Joseph

Delaporte

Le Mesopatamie. Paris 1923

101

3517

1704

102

2319

753

103

104

3489

1708

105

3497

1707

106

883

331

107

3468

1706

108

3498

1653

109

3509

1648

110

3457

1650

89

111

3890

1938

112

1470

375

113

3548

1659

114

115

3534

1657

116

3091

1324

117

3062

1325

118

3567

1802

119

3433

1595

120

3106

1326

121

4140

2041

122

1030

440

123

4223

1988

124 1 1 1 1 1165 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 D.69 D.71 D.72 D.63 D.72 D.79 D.78 Vıctor Ferdinand Joseph Alexandre Leon Albert Pierre D.77 Clement D.62 Louis Joseph D.60 Alexandre D.56 Jacques Morgan Moret Delaporte Huart Chapot Lot Declareuıl Moret Homo Grenier Jouguet D.78 Granet D.75 Henri Hubert D.74 Toutain D.70 Homo D.68 Gustave Glotz D.66 Auguste Faronçais Jarde Victor D.65 Robin La Pensee Grecque. Paris La Formation du Peuple Grec. Paris 1923 La Cite Grecque. Paris 1928 L’Italıa Prımıtıve et les Debuts de L’Imperialısme Romaın. İstanbul 1923 L’Economıe Antıque. Paris 1927 Les Celtes et L’Expansıon Celtıque. Paris 1932 La Cıvılısation Chınoıse. Paris 1929 L’Humanıte Prehıstorıque. Paris 1924 Des Calns Aux Empires. Paris 1923 Le Mesopatamie. Paris 1923 La Perse Antique et la Civilisation iranienne. Paris 1925 Le Monde Romaın. Paris 1927 La Fın du Monde Antıque et le Debut du Moyen Age. Paris 1927 Rome et L’Organısatıon Du Droit. Paris 1924 Le Nıl et la Cıvılısation Egyptienne. Paris 1926 Les InstitutionsPolitique Romaınes. Paris 1927 Le Genıe Romaın Dans la Religıon la Pensee et L’Art. Paris 1925 L’Inperialisme Magedonien. Paris 1926 D.64 Gustave Glotz 1 D.57 Joseph Vendryes Le Langage. Paris 1921 La civilisation Egeenne. Paris 1923 D.59 Eugene Pıttard Les Races et L’Hıstoire. Paris 1924 D.67 Andre Ridder Waldemar Deonna L’Art en Grece. Paris 1924 D.19 s John Garstang The Hittite Empire. London 1929 D.105 George Montandon La Race Les Races. Paris 1933

3907

1518

1

D.103

Reşit Saffet

Atabinen

Contribution a un Histoire Sine Cere D’Attila. Paris 1934

125

2084

716

126

3483

1626

127

2319

753

128

2088

729

129

1572

130

3488

1654

131

132

3502

1703

133

3487

1649

134

135

90

136

3499

1655

137

138

2085

730

139

615

347

140

3470

1652

141

3498

1653

142

3468

1706

143

3509

1648

144

883

331

145

3518

1705

146

3497

1707

147

3489

1708

148

3503

1656

148 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 289 D.90 a Gaston Camille Maspero D.88 a Figeac D.88 a Figeac Champollıon D.88 g Charles Aimond D.88 f Charles Aimond D.88 d Charles Aimond D.88 c Humbert Le Moyen Age. Paris 1929 Lorıent et la Grece. Paris 1927 La Fin du Moyen Age et la XVI. Sıegle. Paris 1927 Egypte Ancienne. Paris 1858 D.88 b Charles Aimond Histoıre Romaine. Paris 1928 D.88 b Charles Aimond Histoıre Moderne. 1715. Paris 1925 Histoıre Moderne. 1715-1815. . Paris 1927 D.88 a Deveılle D.76 Auguste Faronçais Jarde Victor La Formation du Peuple Grec. Paris 1923 Histoıre Contemporaine de 1815 a Nos Jours. 1927 D.58 Lucien Febvre La Terre et L’Evolution Humaine. Paris 1924 D.55 Generale L’Evolution de L’Humanite. Paris 1920

3504

1651

1

D.69

Pierre

Jouguet

L’Inperialisme Magedonien. Paris 1926

149

150

417

335

151

3502

1703

152

153

3557

1774

153

3558

1773

154

155

3559

1775

156

3455

1658

157

3556

1777

158

3466

1697

158

3467

1639

91

ChampollıonEgypte Ancienne. Paris 1876 Figac Histoire Ancienne Des Peuples de L’Orient. Paris

159

3513

1664

* Çalışma sırasında listenin; 18, 21, 56, 153 ve 158. Sıra numaraları mükerrer olarak verilmiştir.

5. LİSTE: TÜRK VE İSLAM TARİHLERİ (REMZ E)

TEREKE SIRA NO SAYI YAZARI
Feridun Ahmet Mehmet Subhi Garra Ahmet Vasıf Abdülaziz Katip Çelebi Ch.E.De Ujfalvy de. Morgan Joseph Freiherr von Ahmet Cevdet Paşa Ahmet Cevdet Paşa Stanmey Mehmet Sadettin Eduard Heyck Gibbons Esterabadi Vasiliy Vladimiroviç Barthold Bartolt Lane-Poole HammerPorgstall Karaçelebizade Garra Tarihi. 1199 Mahasin ül-asar ve hakayık ül - ahbar. İstanbul 1803 Süleymannâme. Kahire 1832 Takvimüt-tevarih. İstanbul 1730 Mıgratıons Des Peuples Touranıens. Paris 1873 La Prehıstoire Orienta “1 ve 3 ncü Ciltleri”. paris 1927 Hıstoıre de L’Empire Ottoman. Paris 1840 Tarihi Cevdet. “Cilt 1-12”. İstanbul 1893 Tarihi Cevdet. “Cilt 1- 12 “. İstanbul 1893 Düveli İslamiyye. İstanbul 1927(Çev.Halil Edhem eldem) Tac üt-tevarih. İstanbul 1279-1280 (Katalog 3863 ve 4174 tek ciltte toplanmıştır.) Mecmuai Münşeaat. İstanbul 1849 Sami, Şakir ve Suphi Tarihi. İstanbul 1782

K. NO KİTABIN ADI
2 1 1 1 1 1 1 2 3 4 12 1 2 1 1 1 1 1 E.23 E.23 E.22 E.21 E.19 E.18 E.17 E.16 E.16 E.15 E.14 a E.14 E.12 E.11 E.9 E.6 E.5 E.1

ANITKABİR ÇANKAYA

REMZİ

ÇEV

1

2787

852

2

4200

1965

3

4

3885

1972

5

4048

1971

6

4051

1970

7

8

92

9

4014

1973

10

3871

1974

11

3870

1849

12

4068

1978

13

4174

1977

14

3660

1842

Die Kreuzzüge und das Lige Land. Leipzıg 1900 Osmanlı İmparatorluğunun Kuruluşu. İstanbul 1928 Bezmürezim. İstanbul 1938 Ortaasya Türk Tarihi Hakkında Dersler. İstanbul 1927 Orta Asya Tarihi Hakkında Dersler. İstanbul 1927

15

16

17

3911

1994

(Ek:9)

18

19 1 1 1 1 8 12 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 10 E.43 E.42 a E.42 E.41 E.41 Asım Küçük Çelebizade Asım İsmail Ahmet Ahmet Refik Joseph Freiherr von Küçükçelebizade Müneccimbaşı Altınay HammerPorgstall E.40 Basri Güntekin E.38 Mirhont Dukakinzade E.37 Katip Çelebi E.36 V.Vladimiroviç Barthold E.35 Ludwig Fekete E.34 a Ali Reşat E.34 Lütfi Paşa E.33 a Mustafa Celalettin E.33 Rıza Nur E.32 Lütfi Vakanüvis Ahmet Tarihi Lütfi. İstanbul 1912 Türk Tarihi. İstanbul 1924-1926 Les Turcs Anciens et Modernes. Paris 1870 Lütfi Paşa Tarihi. İstanbul 1925 Umumi Tarih. Lise 3. 1929 Türkische Schrıften a dem Archıve des Palat Nıkolaus Esterhazy. Budapeşte 1932 Uluğ Bey ve Zamanı. İstanbul 1930(Çev.Tahiroğlu Akdes Nimet) Tuhfetülkibar fi Esfar il-bihar. İstanbul 1903 Rauzatt-Us-Safa. Paris 1894 Le Monde Turc et sa mission historique de la premiere humanite de langue turque jusqu’a nos jours. Leipzig 1929. Küçük Çelebizade Tarihi. 1282 Tarih-i Çelebizade Efendi. Asım Tarihi. İstanbul 1866 Müneccimbaşı Tarihi.İstanbul 1869 (Çev.Ahmet Nedim) Türk hizmetinde Kıral Tököli İmre. İstanbul 1932 Devlet-i Osmaniyye Tarihi. Osmanlıların mebadisinden Kaynarca ahitnamesine kadar. (Mütercimi: Mehmet Ata) İstanbul 1913-1921 E.31 Necip Asım Yazıksız Türk Tarihi “Cilt 1”.İstanbul 1900 E.28 Edouard Engelhardt Türkiye ve Tanzimat. Devri Osmaniyenin Tarihi Islahat-ı.İstanbul 1912 (Çev.Ali Reşat) E.27 Abdulaziz Karaçelebizade Ravzat ül-ebrar. Kahire 1832 E.26 a Ahmet Refik Altınay Türkiyede Mülteciler Meselesi.İstanbul 1926

3792

1806

3

E.24

Charles

Seignobos

Tarihi Siyasi Aslıhazır Avrupa. İstanbul 1908 (Çev.Ali Reşat)

20

506

247

21

341

206

22

3978

1979

23

4247

1880

24

4084

1881

25

4130

1863

26

3252

1372

27

4082

1864

28

3065

1311

29

671

249

93

30

3826

1535

31

4052

1857

32

33

3970

1990

34

35

4034

1894

36

4124

1850

37

3897

1534

38

4012

1909

39 1 1 1 1 2 1 5 1 1 5 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 4 1 1 E.78 E.77 E.72 E.71 E.70 E.69 E.68 Mehmet Hemdemi Fındıklılı Memet Ağa Aşıkpaşa Zade Gustave Leon Ahmet Ata Guglielmo Belgıradı Raşit Schlumberger Tayyarzade Ferrero E.66 Necip AsımMemet Arif Solakzade E.65 M.Nuri Paşa E.64 Besim Atalay E.63 Ziya Gökalp E.63 Ziya Gökalp E.62 Mübarek Galip E.61 Ali Mustafa E.60 Mehmet Mansur E.59 Besim Atalay E.58 Mehmet Şemsettin Günaltay E.57 Türk T.En. E.55 Tarih-i Osmani Encümeni E.54 Friedrich Stieve Deutschland und Europe 1890-1914.Berlin 1926 Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuaları. 1 Nisan 1326 - 1 Teşrinisani. İstanbul 1340 Türk Tarih Encümeni Mecmuası İlaveleri. MufassalTürk Tarihi. İstanbul 1924 Türk Büyükleri veya Türk Adları. İstanbul 1923 Rum Fitretine Dair Tarih. İstanbul 1872 Künh ül - ahbar. İstanbul Hindistanda Türk Hükümdarları. İstanbul 1925 Türk Töresi.İstanbul 1923 Türk Töresi.İstanbul 1923 Maraş Tarihi ve Coğrafyası. İstanbul 1923 Netayicülvukuat.İstanbul 1911 Osmanlı Tarihi. İstanbul 1919 Solakzade Tarihi. İstanbul 1881 Silahtar Tarihi. 1928 Tevarih-i Al-i Osmandan Aşıkpaşazade tarihi. İstanbul 1916 İstanbulun Muhasarası ve Zaptı. İstanbul 1914 (Çev.M.Nahit) Tarihi Ata. Cilt 2-6.İstanbul 1877-1879 Medeniyeti Kadimenin Zevali.İst.1923(Terc.Z iya Gevher) Vakai Hayret Numa. İstanbul 1875 E.53 Süleyman Fikri Erten Antalya Livası Tarihi. İstanbul 1922 E.52 Yusuf Akçura Zamanımız Avrupa Siyasi Tarihi. Ankara 1930 E.51 Ahmet Refik İstanbul Hayatı. İstanbul 1...

1

E.50

Ahmet Refik

Anadoluda Türk Aşireti. İstanbul 1929

40

41

3561

1811

42

3984

1982

43

3799

1813

44

4256

S/2114

45

46

4008

1868

47

3428

1514

48

4096

1862

49

3889

1882

50

3849

2048

51

471

291

94

51

472

294

52

3910

1852

53

4120

1879

54

4248

1875

55

4195

1883

56

57

3906

1878

58

4184

1995

59

3869

1884

60

3481

1631

61

4159

1877

62 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 E.113 E.112 Delphine E.111 E.110 E.109 E.103 E.102 Çelebi Hüseyin Raci A.P.C.De İbrahim Ahmet Mitat Perceval Peçevi E.101 E.100 Edouard E.99 Mehmet Vakanüvis Raşit Driault Engelhart Cehri E.98 A.Abdullah Arabşah E.92 Gl.AspınallOglander E.91 a Cecil Faber AspinallOglander E.91 a William Puleston E.91 Ahmet Raşit Paşa E.90 Necip Vakayi Selimiye. Yemen ve Sana Tarihi. İstanbul 1875 The Dardanelles Expedıt. Annapolis 1927 Çanakkale Muharebeleri. İstanbul 1932(Çev.M.Fevzi Togay) Mılıtarıy Operatıons Gallıpolı. London 1929-32 Tarih-i Timurlenk.İstanbul 1861 (Çev.Nazmizade Hüseyin) Tarihi Raşit. İstanbul 1866 La Question D’Orıent depuis ses origines jusqu’a nos jours.. Paris 1898 Turquie et Tanzımat . Tarihi Cevri Çelebi. İstanbul 1875-76 Tarihçei Vakayi Zara. İstanbul 1910 Precıs Hıstorıque de la des Truction du Corps des Janıssatres. Paris 1833 Tarihi Peçevi. İstanbul 1867. Cilt 1-2 Zübdet Ül-hakayık. İstanbul 1879 Tarihi Afgan. İstanbul 1861 Patrikhanenin Müslümanlara İlk Darbesi ve Yüz Bin Küsur Müslümanların Katliamı. “Eski Yazı El Yazması” 1923 E.88 Halit E.87 Ziya Gökalp E.86 E.85 A.Cevdet Paşa Kısası Embiya ve Tevarihi Hulefa. İstanbul 1915 Van Tarih ve Kürtler Hakkında Tetebbuat. İstanbul 1928 Türk Medeniyeti Tarihi. İstanbul 1925 İslam Büyükleri. İstanbul 1327 E.84 Martin Theil Sılhouettes et Bocuments du XVIIIe Sıecle. Perigueux 1932 E.80 Schlumberger Le Sıege la Pırse et la S... de Constantınople. Par les Turcs en 1453. Paris 191.

4050

1861

2

E.79

Katip Çelebi

Fezleke-i Katip Çelebi. İstanbul 1871

63

64

3443

1541

65

290

193

66

4238

2003

67

470

316

68

69

70

3823

2056

71

1210

270

72

3904

1873

73

4022

1952

95

74

3822

2065

75

4158

1888

76

3969

2012

77

78

3942

1886

79

4024

1885

80

4155

1936

81

4150

2018

82

3874

1899

83

3858

2076

84

3622

1781

85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1701 1 1 6 1 1 1 1 1 1 7 2 E.136 E.135 E.134 E.133 E.132 E.131 Ahmet Rasim Mehmet Şemsettin Bahadırhan Ahmet Hilmi Mehmet Murat Hayrullah Ef. Şehbenderzade Mizancı Günaltay E.129 Mehmet Memduh E.128 Ahmet Mitat E.126 Mustafa Naima E.124 Mustafa Ef. E.123 Mari Makdisi Yusuf al-Karmi 1 E.121 Ali Reşat E.120 Ahmet Hamit Ongunsu E.119 Mehmet Fuat Köprülü E.119 Mehmet Fuat Köprülü E.119 Mehmet Fuat Köprülü E.118 İbni Galbun E.117 Ahmet Resmi E.116 Seyit Mehmet Emin Vahit Paşa Sefaretnamei Seyyit Vahit Ef. Hulasatulitibar Namında Tarihçedir. İstanbul 1870 Tarih-i İbn-i Galbun der Beyan-i Trablusgarb. İstanbul 1868 (Çev.M.Nehiceddin) Türkiye Tarihi. Birinci Kitap. İstanbul 1923 Türkiye Tarihi. Birinci Kitap. İstanbul 1923 Türkiye Tarihi. Birinci Kitap. İstanbul 1923 Türkiye Tarihi. İstanbul 1926 Tarihi Kadim. Ahvamı Kadim Şarkıye ve Yunaniler. İst 1916 Kala, idul-ikyan feza il-i Âl-i Osman. “Hattı Nesih ile Yazılmıştır” Tarih-i Selaniki. İstanbul 1865 Tarihi Naima. Cilt 1-6 İstanbul 1865 Üss-i İnkılab. İstanbul 1878-1879 Miratı Şuanat. İzmir 1912 Osmanlı Tarihi. 1nci Cilt. İstanbul 1912 İslam Tarihi. 1nci Cilt. İstanbul 1922 Türk Şeceresi. İstanbul 1925 Tarihi İslam. C.1- İstanbul 1911 Tarihi Ebülfaruk. Cilt 1-7. İstanbul 1916 (Cilt 5-6 Birlikte ciltli) Devleti Aliye-i Osmaniye Tarihi Hayrüllah Ef. Tarihi Cilt 1-18 İstanbul 1876 E.115 Seyit Mehmet Emin Vahit Paşa Sefaretname-i Fransa. İstanbul 1867 E.114 a Çev. Cemal Çanakkale Muharebesi. 19..

4206

1900

4

E.114

Mehmet Ataullah

Şanizade

Şanizade Ataullah Tarihi. Cilt 1-4. İstanbul 1874-1875

86

87

4235

1573

88

4236

1572

89

3880

1901

90

4268

2075

91

4059

1915

92

4060

2027

92

4061

2036

93

4136

1907

94

3564

96

95

4088

2020

96

4187

1905

97

4125

1903

98

3873

1904

99

4098

2033

100

3878

1914

101

4005

1906

102

3438

1579

103

389

185

104

4109

2030

105

4017

2031

106 1 1 Tarihi Devleti Osmaniye. İstanbul 1902 Dohsson Timür ve Tüzükatı. İstanbul 1923(Çev.M.Rahmi Balaban) Gerçek Guignes Caetani Oruç La Jonquiere Türk Gazeteciliği. İstanbul 1931 Hunların, Türklerin, Mogolların ve sair Garbi Tatarların Tarihi Umumisi. İstanbul 1923 (Çev.H.Cahit Yalçın) İslam Tarihi. İstanbul 1924 Cilt 19(Çev.H.Cahit Yalçın) Sultan Abdülaziz Nasıl Haledildi, Nasıl İntihar Etti. İstanbul 1927 Hıstoıre de L’Empıre Ottoman depuis son origine jusqu’a nos jours. Paris 1914 Tarih Musahabeleri.İstanbul 1923 Ongunsu Galanti Türkiye Tarihi. İstanbul 1926 Endülüs Tarihi. İstanbul 1888 Asur Kanunu.İstanbul 1933 Haberi Sahih. İstanbul 1887 “Cilt 1 ila 5”. Dukagjin Andre Ahmet Refik Ahmet Refik Nişancı Memet Paşa G.Filippucci Abdülkadir Giustiniani Abdi E.173 Kadri Barre Altınay Altınay Le Monde Orıentalt et le Probleme de la Paix. Paris 1919 La Bosnıe Herzegovıne. 1878-1903 Paris Bizans Karşısında Türkler. İstanbul 1927 Samur Devri. İstanbul 1927 Nişancı Memet Paşa Tarihi. İstanbul 1874 L’Agonia Di Un Impero. Roma Tebsüratül Eşkiya. Bursa Tarihi.Bursa 1911 Moğol Tarihi. İstanbul 1924 (Çev.M.Rahmi Balaban) 1 1 1 6 9 1 1836 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 E.172 E.171 a E.169 E.166 E.165 E.164 E.163 E.162 M.Mazhar Fevzi E.159 a Avram E.158 Ziya Paşa E.153 a Ahmet Hamit E.153 Abdurrahman Şeref 1 E.150 A. Vicomte E.149 Arif E.146 Leone Principe E.145 Joseph E.142 Selim Nüzhet E.141 Şerefeddin Ali Yezdi E.140 Mouradgea E.139 Abdurrahman Şeref E.138 Maarif V. Tarih. Talebe El Kitapları. İstanbul 1929

1

E.137

Köprülüzade Fuat

Türk Alemi. 1922

107

3096

1323

108

3865

2029

109

3836

2077

110

3857

1583

111

67

116

112

4004

1933

113

303

208

114

4143

1584

115

4065

97

116

3864

1918

117

4137

1919

118

4252

1921

119

865

384

120

4097

1953

121

122

3577

1789

123

3893

1944

124

3896

1943

125

4128

1606

126

3999

1924

127

3861

1949

128

3866

1947

129 1 1 1 3 1 1 245 E.26 Ahmet Refik Altınay E.173 c Mehmet Sait Pertev Divanı Pertev. Mısır 1837 Memalik-i Osmaniyyede Demirbaş Şarl. İstanbul 1916 E.173 b Hasan Basri Konyar E.174 a Resalei Zaferiye. Hattı Talik. El Yazması. Diyarbekir Tarihi. Kitabeleri ve Yıllığı. Ankara 1936 E.174 Farit Mohamed Etude sur la Crise Ottoman Actuelle. Cenevre 1915 E.173 a Hüseyin Hüsamettin Yasar Amasya Tarihi. İstanbul 1928 “4.Cildi”. (Katalog 4244 ile birlikte ciltlenmiştir.)

4244

1932/1

1

E.173 a

Hüseyin Hüsamettin Yaşar

Amasya Tarihi. İstanbul 1935 “4.Cildi”. (Katalog 4245 ile birlikte ciltlenmiştir.)

129

4245

1932/2

130

4110

1950

131

3048

1216

132

4056

1856

133

2646

962

134

3895

1510

* Çalışmada listenin; 51, 92 ve 129. sıra numaraları mükerrer verilmiştir.

98

6. LİSTE: ECNEBİ MEMLEKETLER TARİHİ (REMZ F) SAYI
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 F.35 F.36 F.25 F.24 F.23 Ali Reşat Jean Leon Albany Jozef Ksiaze Jaures Fonblanque Lubomirski F.16 F.15 Hannes F.10 F.5 Armand F.5 Armand Dayot Dayot F.5 Armand Dayot F.5 Armand Dayot F.5 Armand Dayot F.5 Armand Dayod F.5 Armand Dayot F.5 Armand Dayod Lous XIV. Paris Le Moyen Age. La aule romaine, les invasions, la France feodale, la royaute. Paris Napoleone.Paris De la Regenece a la Revolutione.Paris La Reneaissanece en France. Paris La Restauration. Lous XVIII. Paris La Revolutione Francaise. Paris La Secend Empire 1851-1870. Paris Rusça Tarih. Paris 1879 Ignatius La Guerre D’Inede Ependance en Finlande en. Helsingfors 1925 Die Internationalen Bezie Hungen im Zeitalter des Imperialismus. Berlin 1931. Seise Annees D’Hıstoire. 1914-1934 Musavver-Mufassal Fransa İhtilali Kebiri Tarihi. Cilt 1-2. İstanbul 1915 Hıstoıre Socialiste de la Revolution Francaise. Paris 1924 “Cilt 3 ila 7” L’Angleterre . Paris 1881 Hıstoıre Contemporaine. Paris 1889 F.5 Armand Dayot F.5 Armand Dayot F.5 Armand Dayot F.3 Albert Malet Nouvelle Hıstoıre de France. Paris 1922 “Illustree” Histoire Contemporaine. Paris 1872 L’Invasione, le Siage Commune. Paris Journees revolutionnaires 1830-1848. D’apres des peintures, sculptures, dessins, lithographies, medailles, autographes, objets... Du temps. Paris.

TEREKE SIRA NO REMZİ ÇEV YAZARI KİTABIN ADI

K. NO

ANITKABİR ÇANKAYA

1

3723

1836

2

3608

1755

2

3609

1757

2

3610

1752

2

3611

1525

2

3612

1750

2

3613

1524

99
Sergey Mihayloviç Solovev

2

3614

1754

2

3615

1753

2

3616

1756

2

3617

1751

2

3618

1749

3

3795

1764

4

3664

1840

5

587

236

6

7

3565

1812

8

3671

1735

9

569

325

(Ek:10)

10

3710

1740

11 1 1 4 2 1 1 2 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 F.102 F.103 F.101 F.100 F.92 Jacques Dmitriy Charles Y.Fehmi Fontelroye Merejkowsy Montesquıeu F.91 F.88 Ernest Gustave F.86 Daudet Le Bon F.85 D. F.83 Ambroise F.77 F.74 Kevork Aslan Madelin Landemond Mikkoff F.73 Jacques Boulenger F.65 Jose Pemartin F.64 Guızot F.62 A.Marie Louis Lamartıne F.57 Nicholas Murray Butler F.54 Albert Lefaivere F.53 Antoine Guılland F.52 F.Hugues Laurent Pouquevılle F.50 Marquıs de Se’gur Au Couchant de la Monarch... Louis XVI et Turgot. Paris 1913 Hıstoıre de la Regeneratıon de la Grece. Brüksel 1825 L’Allemagne Nouvella et Ses Hıstoriens. Paris 1899 Les Magyars Pendant la Domination Ottomane en Hongrıe. 1526-1722. Paris 1902 Les Etats-Unis D’Amerigue. Paris 1925 Hıstoıre de la Russıe. II nci Cildi. Paris 1855 Hıstoire Parlementaıre de France. Paris 1863 Le General Primo de Rıvra et la Dicture en Espagne. Bürüksel 1929 Le Grand Sıecle. Paris 1912 Etudes Hıstorıques sur le Peuple Armenien. Paris 1909 Le Chemine de la Victoıre. 1914-1918. L’Elan d’un Peuple. La Bulgarıe. Paris 1914 Le Calvaire t’un Peuple. Sofia 1914 The Hıstoriç Trıal. Hıstoıre de L’Emigratıon 2 nci Cildi. Paris 1908 Avrupa Harbinden Alınan Pisikolocai Dersler. İstanbul 1918 (Çev.Abdullah Cevdet) Le Danemark. Kopenhang 1925 Constantınopne Sous Les Barbares. Paris 1924 Le Tsar et la Revolution. Paris 1907 Oeuvres. Grandeur et Deeadence des Romains L’Esprit des Loıs. 2 nci Cilt. Hıstoıre de la Turquıe. Paris 1930 F.49 Henri Cordıre Hıstoıre Cenerale de-la Chine. Paris 1920 F.48 Hermann Keyserling Analyse Spectrale de l’Europe. Paris 1930 F.47 F.York Powoll Hıstoıre D’Angleterre. Paris 1932

1047

222

1

F.46

Charles Edwin W, Bean

The Story of Anzac. Sydney 1921

12

3763

1742

13

3677

1746

14

3834

2058

15

3789

1711

16

3762

1710

17

3083

1569

18

3701

1744

19

4273

2078

20

3684

1825

21

581

259

22

3759

1712

100

23

3587

1768

24

3903

2038

25

26

3685

1798

27

3739

1783

28

913

409

29

3607

1772

30

3700

1778

31

3146

1460

32

2930

1276

33

3737

1788

34

612

427

35

36 1 1 1 1 4 2 2 1 1 1 2 1 77 F.117 F116 F.Louis Claude Marin F.114 Amedee Thierry F.113 Fernand Neuray F.112 Henri Grabbin F.111 F.Pierre Guillaume Guizot F.110 Henri Robert F.109 Clauda Anet La Revolution Russe. Paris 1918 Les Grands Proces de L’Hıstoıre. Paris 1925 Hıstoıre des Origines du Gouvernement Representif et des İnstitutions Poliques de L’Europe. Paris 1880 Hıstoıre de la Pologle.Paris 1922 La Belgique Nouvelle. Paris 1918 Derniers Temps de L’Empire D’Occident. Paris 1883 Hıstoire de Saladin, Sulthan D’Egypte et de Syrie. Paris 1758 Hıstoire de Thamas Kouli-Kan, Roi de Perse. Paris 1743 F.108 Serge Persky De Nicolas II a Lenine. Paris 1919 F.107 Andrev Carnegie La Grande-Bretagne Ju.. par un Amerıcain. Paris 1904 F.106 L’ivray L’Egypte Eternelle. F.105 Paul İmbert La Renovation de L’Empire Ottoman. Paris 1909

4266

2083

1

F.104

Paul Marie

Frocard

La Guerre au Treansvaal. Paris 1900

37

4030

1926

38

39

3133

1424

40

3760

1792

41

42

640

1610

43

3648

1790

44

3645

1791

45

3750

1793

46

3542

1665

101

47

4089

1948

48

3844

2086

* Çalışma sırasında listenin 2. Sırası mükerrer olarak numaralandırılmıştır.

7. LİSTE: TERCÜME-İ HALLER VE SİYASİ TARİHLER (REMZ H) SAYI
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 4 H.19 H.22 H.18 H.17 H.16 H.15 İsmail Z.Muhammed Felix Jean Mehmet Süreyya Beliğ Babur Wouters Deny H.13 Kaiser II. Wilhelm H.11 Burhan Cahit H.9 a Dagobert von H.9 Mikusch Morkaya H.9 H.8 c Charles Hitchcock Sherrill H.8 b Dagobert von Mikusch H.6 a Pratolu Petrus Prondinus H.5 Georges Lacour-Gayet H.4 Ata Zeyli Şakaik. Napoleon, sa Vie Son Oeuvre Seon Temps. 1921 İskit İmparatoru Büyük Timürlengin Tercümeihali. “Daktilo edilmiş” 1 Nüsha Mustafa Kemal Elmüslülala. “Arapça” Berut.1933 A Year’s Embassy to Mustafa Kemal. London 1934 Gazi Mustafa Kemal, Yeni Türkiyenin Yolu. Rusça Gazi Mustafa Kemal, Yeni Türkiyenin Yolu. Rusça Mustafa Kemal . Kopenag 1930 Gazi Mustafa Kemal. İstanbul 1930 Ereignisse und Gestalten aus Jahren. 18781918. Leipzig- Berlin 1922 Kristof Kolomb Hayatı ve Akıbeti. İstanbul 1931 Güldestei Beliğ. Bursa 1886 Memoires de Baber. Paris 1871 Hıstoire de la Famille Bonaparte. Paris 1849 Souvenirs du Gazi Mustafa Kemal Pş. Paris 1927 Sicilli Osmani. İstanbul 1895 H.3 Mecdi Şakayıkı Numaniye.1926 H.2 a H.1 Louis Philippe Segur Napoleon. Paris Historg of the George Waseington Bicentenniale Celebration. Vashington 1932

TEREKE SIRA NO REMZİ ÇEV YAZARI KİTABIN ADI

K. NO

ANITKABİR ÇANKAYA

1

3790

1839

2

678

448

3

4

5

3680

1527

6

7

4106

1556

102

8

4192

1931

9

10

11

4107

1498

12

4115

1980

13

3815

1503

14

3218

1511

15

3442

1876

16

3825

1505

17

3451

1502

18

2797

950

(Ek:11)

19

3444

1520

20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 H.47 H.49 H.45 H.44 H.43 H.42 Napoleon S.Johannes Paulus Henry Emil Karl Bezmi Nusrat H.41 Otto Fürst H.37 Hans Roger H.36 b Edouard H.36 a Mrchl Jorff Bremound Madol Bismarck Bonapart Kruger Morgenthau Ludwig Klinkhardt Kaygusuz H.35 Türk Neşriyat Yurdu H.34 Feridun Sipehsalar H.33 Jules Tallandier H.32 Gustave Schlumberger H.30 Mustafa Ali H.28 Ali Haydar Midhat H.26 Mehmet Zeki H.26 Mehmet Zeki Türkiye Teracümüahval Ansiklopedisi. İstanbul 1928 Türkiye Teracümüahval Ansiklopedisi. İstanbul 1929 Souvnir de Mon Exil Volontaire. Ceneva 1905 Menakibi Hünerveran. İstanbul 1926 Renaud de Chatllon. Paris 1898 Archives et papiers personnels de Crispi. Paris Menakibi Hazreti Hüdavendigar. İstanbul 1915(Çv.M.Bahari) Türkün Altın Kitabı. “Gazinin Hayatı”. İstanbul 1928 Memoires du Mareçhal Jorff 1910-1917. Paris 1932 Le Hedjaz Dans la Guerre Mondiale. Paris 1931 Ferdinand von Bulgarıen. Berlin 1931 Penses et Souvenirs. Paris 1899 Correspondanc de Napoleon I er. 21 nci Cildi. Paris 1867 Les Memoires du President Kruger. Paris Memoires de L’Ambassadeur Morgenthau. Paris 1919 Bismarck. Paris 1929 Denkwürdıgkeiten des Marschalls İzzet Pascha. Leipzig 1927 Şeyh Bedritini Selçuki. İzmir El Yazması H.25 Cemal Paşa Cemal Pş. Hatıratı. 1913-1922 İstanbul 1922 H.24 Süleyman Sadettin Müstakimzade Tufei Hattatin. İstanbul 1928

364

1509

1

H.23

Muhammet Paşa

Mahzumi

Hatırat Cemalettin- El-Efgani-El-Hüseyni. Beyrut 1931

21

2374

1521

22

3939

1540

23

3445

1501

23

3445

1538

24

2786

956

25

2364

1543

26

3785

1823

27

3569

1560

28

388

195

103

29

4227

1539

30

3672

1818

31

3831

2064

32

3720

1547

33

3583

1563

34

3748

1561

35

4269

1562

36

4113

1891

37

3714

1549

38

4037

1554

39

342

1546

40 1 13 3 1 1 1 1 2 3 1 1 1 2 1 224 1 1 1 1 1 1 1 1 H.75 H.74 a H.74 H.73 a H.73 H.72 H.71 H.70 Sabahattin Nusrat Haşim Galip Ata Fernand Galip A.Felix Charles M.Ali Çelebi Sai Sinanoğlu Ataç Grenard Ataç Aulaire Salmin 1 H.69 Emil H.67 Harold Lamb Ludvig H.66 Lütfullah Ahmet H.65 Emile Dermenghem H.65 Emile Dermenghem H.62 Emil Ludwig H.61 Walter Scott H.60 Louis Constant Constant H.58 a Quassim Ali H.58 Edwin Pears H.56 G.A.Henri Reiset Mes Souvenivnirs. Paris 1903 Forty Years in Constantınople. London 1916 Feare Allah and Take Your Own. Part. Memoıres Entimes de Napeleon I.er.Paris Voie de Napeleon Pnaparte. Paris 1827 Napeleon. Çev. Ruşen Eşref. İstanbul 1931 Muhammedin Hayatı. İstanbul 1930 (Çev.Reşat Nuri Güntekin) Muhammedin Hayatı. İstanbul 1930 (Çev.Reşat Nuri Güntekin) Hayatı Hazreti Muhammed. (Cilt 1 ve 3). İstanbul 1332 (2 cilt) Gengiz-Kaheane. 1929 Adem oğlu. Bir Peygamberin Tarihi. Ç.R.E.Ünaydın, İstanbul 1930. İttihadı Terakki Cemiyetine Açık Mektuplar: Mesleğimiz Hakkında. 3. ve Son Bir İzah. İstanbul 1911 Petrarca. Ankara 1931 Darwin. İstanbul 1931 Baber. Fondateur de L’Empire des Indes. 14831530. Paris 1930 Pastör. İstanbul 1930 Richelieu. Paris 1932 Ali the Galiph. 1931 Tezkeretülbünyan. “Mimar Sinanın Tercümeihali”. İstanbul 1899 H.55 Talat Paşa Mukaddemei Hatırat. İstanbul 1920 H.54 Ali Haydar Mitat H.52 Frederic Masson Napoleon et Sa Famille. Paris 1920 Mitat-Pacha, Sa Vie-Son Oeuvre. Paris 1908 H.51 Helmuth Moltke Gesammelte Schriften und Denkwürdingkeiten des General Feldmarschalls Grafen Helmuth von Moltke. Berlin 1911.

1262

1553

1

H.50

Thomas Walter

White

Guests of the Unspeakable. London

41

1177

1559

42

3735

1552

43

44

4211

1590

45

3771

1564

46

4148

2022

47

380

190

48

3604

1574

49

3788

1568

50

3716

1575

51

306

186

51

307

187

104

52

356

183

53

54

264

55

2790

994

56

3008

1589

57

2063

1587

58

3842

1601

59

2023

1585

60

3780

1616

61

383

180

62

2343

1598

62 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 110 H.53 H.103 H.102 Şevki M.Ali Ernest Salmin Lavisse H.101 H.98 a Hakkı Ruşen Eşref Ünaydın H.97 Lahure H.96 Harold H.95 Dagobert von H.94 Antonin Proust Mikusch Lamp H.91 Maurois H.89 Leon Gambetta H.88 Thomas Carlyle H.87 Keglevich Mattachich H.86 Halevy H.85 Emile Dermenghem H.84 Sigismond Klingsland Pilsudski. Paris 1929 La Vie de Mahommet. Paris 1929 Le President Wilson. Paris 1910 Memoıres Inedis du Komte Mattachich. Paris 1904 Les Heroz. Paris Gambetta, lettres intimes et souvenirs de famille.Paris 1909 La Vie de Disraeli. Paris 1937 Le Prinse de Bismark. Paris Gazi Mustafa Kemal. Kopenag 1930 La Vie de Ramerlan. Paris 1931 Reschid Pascha. Siyerinebi. İstanbul 1889 Mustafa Kemal. Graz 1933 Büyük Taarruz Nasıl Oldu. İstanbul 1933 Husain the Greatest. For Marty. Grand Frederick. Paris 1893 H.83 Marcel Brion La Vie D’Attila. Paris 1928 H.81 Ludwig Guillaume II. Paris H.80 Petroff H.77 İsmail Hakkı - Ali Reşat Bismarck Hususi Hayat ve Siyasi. İstanbul 1900 Trente Ans a la Cour de Bulgaria. 1887-1918. Paris 1927 H.76 C.Abber Les Amours de Napeleon III. Londra 1863

2349

1636

1

H.75

Tezkeretülbünyan. “Mimar Sinanın Tercümeihali”. İstanbul 1937 (Sinan, Hayatı, Eseri...)

63

2901

179

64

3669

1594

65

66

67

3934

1605

68

3678

1604

69

308

174

70

71

3736

1611

72

3434

1614

105

73

2939

1205

74

75

3765

1609

76

4106

1556

77

78

4167

1613

79

320

177

80

4233

1545

81

82

384

176

83

3691

1551

* Çalışma sırasında listenin; 23, 51 ve 62. Sıra numaraları mükerrer olarak verilmiştir.

8. LİSTE: COĞRAFYA (REMZ İ)

TEREKE SIRA NO SAYI
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 İ.29 Albert İ.23 Alexis Gritchenko Demangeon İ.20 a Raoul Blachard İ.20 İ.19 George Wharton Edwarton İ.16 İ.13 a Fernand Bournon İ.12 Katip Çelebi İ.9 a İsmail Hakkı Uzunçarşılı İ.2

K. NO

ANITKABİR ÇANKAYA

REMZİ CEV

YAZARI

KİTABIN ADI
Prefectura do districto federak Cidade do Rio de Janeiro. Paris Bizans ve Selçukilerle Germiyan ve Osman Oğulları Zamanında Kütahya Şehri. İstanbul 1932 Kitabucühannema. İstanbul 1729 Paris-Atlas İllustre. Paris Les Capitales du Monde. Constantinople. Filadelfia 1930 La Patrıe Belge. 1830-1930 Bruxelles 1930 Asie occidentale. Haute Asie. Paris 1929. (R. Blanchard - Fernand Grenard) Deux Ans a Canstantinopol.Paris 1930 Geographie Universelle. Cilt 1,2,4,14,15,15, Paris (6 parçadan oluşmaktadır.) (Belgique, pay-bas.) Demangeon Geographie Universelle. Paris (6 parçadan oluşmaktadır.) (Les iles britanniques. Paris 1927) Denis Geographie Universelle. Cilt 1,2,4,14,15,15, Paris (6 parçadan oluşmaktadır.) (Amerique du Sud. Paris 1927)

1

2325

804

2

4231

1957

3

3214

1426

4

3126

1439

5

3131

1432

6

3165

1334

7

3257

1338

106
1 İ.29 Albert 2 2 1 1 1 1 İ.32 İ.29 İ.29 İ.29 İ.29 İ.29 Pierre Emmanuel Paul Jules Maximilien Martonne Privat Sion Sorre

8

3123

1444

9

3026

1094

10

3149

1474

10

3150

1473

10

3152

1472

10

3240

1471

Geographie Universelle. Paris 1931 Geographie Universelle. Paris 1930 Geographie Universelle. Paris 1929 Geographie Universelle. Paris 1928 Reisi Cumhur Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin Son Bahar Seyahatleri.1925

10

3263

1477

10

3275

1476

10

3279

1475

(Ek:12)

11

4162

1488

11 1 1 1 1 1 2 1546 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 İ.62 İ.61 İ.60 Dr. Mehmet Fuat Faik Sabri Duran İ.59 İ.58 İ.57 Mehmet Cemal Henry Morton Stanlley İ.56 Charles Felix İ.55 İbrahim Hakkı İ.54 Macit-Hakkı İ.52 Grace Mary Ellison Arda-Akyol Akyol Texier İ.51 Alfred Chaterier İ.48 a Yunus Nadi Abalıoğlu İ.48 Faik Sabri Duran İ.47 Ali Kemali Aksüt İ.46 Ahmet Mitat 1 İ.44 Andre Berthelot İ.42 Brunhes İ.41 Nazmi İ.40 Hans Much Rings Um Jerusalem. Dağıstan Vilayeti. Rusca Tercümen. İstanbul 1918 La Geographie Humaine. Paris 1925 L’Asie Ancienne. Paris 1930 Avrupada Bir Cevelan. İstanbul 1891 Erzincan Tarihi. İstanbul 1932 Türkiye Cografyası. Lise 3 . İstanbul 1929 Kırk Dokuz Saat Seplin ile Havada. İstanbul 1930 L’İslam Dans L’Afrique. Ocidentale. Paris 1899 Turquey to Day. London Umumi Cografia, Tabii ve Beşeri. Lise Sınıf I. İstanbul 1930 Umumi Cografia. Tabii ve Beşeri İktisadi. İstanbul 1926 Küçük Asya. Cilt 1-3. İstanbul 1924(Çev.Ali Suat) L’Afganistan.Paris Anadolu İstatistiki; İktisadı, Askeri, Cografiya. Cilt 1. İstanbul 1920 Dans Les Tenebres de l’Aferique.Paris 1890 Mite den Kemalisten Kr... und Guer Dur Ch Unatdl... Leipzig 1924 Amerikada Türkler ve Gördüklerim. İstanbul 1925 Osmanlı Cografiayi Tabii ve İktisadisi. İstanbul 1917 İ.38 La Coste İ.34 a Falih Rıfkı Deniz Aşırı. İstanbul 1931 Au Pays Sacre des Ancie Turcs et des Mongos. Paris 1911 İ.32 Reisi Cumhur Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin Son Bahar Seyahatleri.

4163

1493

1

İ.32

Reisi Cumhur Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin Son Bahar Seyahatleri.

11

4164

1494

12

13

14

3250

1347

15

3605

1809

16

17

3120

18

3111

1352

19

3112

1355

20

3161

1356

21

3107

1367

107

22

355

192

23

3975

1993

24

3117

1364

25

3113

1368

26

3540

1634

27

3109

1348

28

3243

1359

29

3280

1513

30

31

3176

1360

32

3160

1365

33 1 1 1 1 9 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 İ.94 İ.93 İ.90 a İ.86 a İ.84 Süreyya Habib Edip Saffet Maarif V. Törehan Geylangil İ.83 İ.81 İ.80 İ.79 Mehmet Fuat Mehmet Behçet İ.79 Hüseyin Namık Hüseyin Namık İ.78 F. İ.77 b Joseph İ.77 Louis Gallouedec Van Oost Scharders Orkun Orkun Zübeyroğlu Yazar Maçoudi Pittard İ.75 Çev. Ahmet Schiller İ.74 Karl Klinghardt İ.73 Clare Sheridan İ.72 a Hauptmann Tröbst İ.71 a Raif İ.70 Çev. Ahmet Ef. İ.69 Çev. Memet Şerif İbn-i Batuta Evliya Çelebi Seyyahatnamei İbnibatuta.İstanbul 1917 Hiyve Seyyahatnamesi ve Tarihi. İst 1293 İratı İstanbul. İstanbul 1314 Soldaten Blut. Leipzig 1925 A Turkish Kaleidoscope. London 1926 Türkün Yurdu. Hamburg 1925 Musavver Türkistan Tarihi ve Seyyahatnamesi. İstanbul 1294 [1878] Büyük Devletler Coğrafyası. Lise 2. İstanbul 1924 (Çev.Y.Behçet Güçer) Au Pays des Ortos “Mongolie. Paris 1932 Nouvelles Geographiques. Paris 1891 Türk Dünyası. İstanbul 1932 Türk Dünyası. İstanbul 1932 Yurdumuz. İstanbul 1925 Beyrut Vilayeti. Beyrut 1919 Les Prairies D’Or. 9.Cilt. Paris 1877 Le Visage Nouveau de la T..que. Paris 1931 Büyük Japonya. 1817 Die Turkei.Berlin Memaliki Osmaniye Cografyayı İktisadi. İstanbul 1912 Cografya. Kitap 1-4. İstanbul 1929 İ.68 Evliya Çelebi İ.67 Tyndale L’Egypt. Paris 1910 Evliya Çelebi Seyyahatnamesi. İstanbul 1935. Cilt 1-9 İ.66 b Manisa Vilayeti. 1932 İ.66 Herrmann Vanbery Bir Sahte Dervişin Asya’yı Vustada Seyyahatı. İstanbul 1879 İ.64 Barnette Miller Beyond the Sublime Porte.New Haven 1931

3136

1363

1

İ.63

Maarif V.

Cenubi Marmara Havzası: Bursa Vilayeti Cografya... İstanbul 1927

34

2339

737

35

3293

1362

36

3424

S/2128

37

38

3169

1390

39

3199

1374

40

3233

1375

41

42

4221

2008

43

2866

1127

44

3216

1387

108

45

3856

2055

46

3178

1378

47

3255

1376

48

3254

1381

49

4141

1998

49

4142

2000

50

3300

1377

51

3298

1380

52

4090

2021

53

54

55

4220

1999

56

3180

1415

57

3139

1414

58 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 İ.123 a Renato Bova İ.122 a Emin Ali Türkgeldi Scoppa İ.121 Armand Colin İ.120 Henri Beraud İ.119 Georges Duhamel İ.118 Cilaude Anet İ.117 Leroy Beaulinu İ.116 Eberhard İ.115 Fredrik İ.114 Gaston Deschamps İ.113 Gaston Deschamps İ.112 Ferrando Daniel Martinez Ciudades İslamicas. Barselona A Contantinople. Paris 1913 Sur les Ruoutes D’Asie. Paris 1894 Kostantinopel. İstokholm 1923 Pages D’Islam. Paris 19.. Les Etas-Unis Au XXe siecel. Paris 1909 Feuilles Persanes. Paris 1924 Le Voyage de Moscou. Paris 1927 Ce Que J’ai Vu A Mosco... Paris 1925 Les Etats-Unis D’Amerique. Paris 1913 Brezilya. İstanbul 1932 Stanbul. Milano 1933 İ.101 Ernest Mamboury İ.99 Regla La Turquie Oficıelle. Paris 1894 İstanbul-Rehberi Seyyahin. İstanbul 1925 İ.96 b M.Osman Avustralya Seyyahatı. İst 1932 İ.98 a Ali Saim Ülgen İstanbul ve Eski Eserler. İstanbul 1933 İ.98 Franz Hermann Auf Wanderschaft Ins Wunderland.Leipzig İ.96 a Mamboury Contantinopel “Guidtouristique”. 1929

3245

1416

1

İ.95

Memet Reşit

İngilizce İstanbul Rehberi. 1925

59

60

3191

1466

61

3292

2037

62

3232

1459

63

64

3238

1463

65

3239

1465

66

3154

1425

67

3155

1422

68

69

70

3229

1468

71

72

2916

1262

109
1 İ.124 a Otta Berg Otta Walter 1 1 1 7 İ.131 İ.130 a İ.130 İ.125 a Ahmet Aziz Ogan

73

74

4277

2082

75

3288

1456

76

3273

1464

77

2350

1942

İzmir’de Roma tiyatrosu. (Mütercimi: Süleyman Namık) İzmir 1932. (Aynı ciltte İzmir Hakkında Tetkikat, Sart Harabeleri, Bodrum (Halikarnas) adlı eserler vardır.) (Katalog no: 4194 [İzmir Hakkında Tetkikat; Yazar: Bonavantür F. Slark, Mütercim: Arapzade Cevdet] ile beraber ciltlenmiştir.) (Katalog no: 2350, 3459, 3551 ve 4194’deki eserler tek ciltte toplanmıştır.) İzmir Müzesi Rehberi. İst 1932 Guide to Italy. London 1904 Le Danube de Passau a Mer Noire. Guide Sam. Annuaire de I’Orient. Paris 19241930

78

65

114

79

3185

1330

80

3147

1469

81

3404

S/2095

82 1 1 1 1 116 İ.97 Konya ve Rehberi.İstanbul 1923 İ.140 Kadri Kemal Kop Anadolunun Doğu ve Cenup Doğusu.Folklor. Ankara 1933 İ.133 Karlisbat und Umgebung. Berlin 1915 İ.132 a Theophile Gautier Constantinolple. Paris 1883

1

İ.132

Baedeker

La Suisse. Paris 1913

83

2940

1332

84

3212

1329

85

1548

217

86

3217

1455

* Çalışma sırasında listenin; 10, 11 ve 49. Sıralarına mükerrer numara verilmiştir.

110

9. LİSTE: ATLASLAR VE HARİTALAR (REMZ J) SAYI
1 J.1 Z. Keanzadian

TEREKE SIRA NO REMİZ ÇEV YAZARI KİTABIN ADI
Atlas de Geopraphie Economique de Turquie. Paris 1924 Nouvelle atlas physique, politique et histrique de l’Emepire Ottoman et des etats limitrophes en Europe, en Asie et en Afrique. Paris 1844 (Türkiye Atlas) Atlas Universel de Geographie.Paris Atlas de histoire du Consulat et de Empire. (Dünya-Atlas) Türkiye Haritası Siyasi. İstanbul 1930 Türkiye Haritası Tabii. İstanbul 1930 Türkiye Haritası Tabii. İstanbul 1930 Handatlas. 1914 Handatlas. 1922 Türk Tarhinin Anahatları A....sı. 1931 Ankara Türk Tarhinin Anahatları A....sı. 1931 Ankara Türk Tarhinin Anahatları A....sı. 1931 Ankara Türk Tarhinin Anahatları A....sı. 1931 Ankara Vidal-Lablache Vidal-Lablache Charles Hafız Ali Meyers Elex Keith Handatlas Johnston Leroy Histoire et Geographie at Generale. Paris 1894 Atlas de Geographie Phisi... Politique, Economique. Paris 1928 Atlas Universal et Clasique de Geographie. Paris 1891 Dünya Atlası. 1285 Historischer Handatlas. Leipzig 1911 Atlas Alison’s History of Europe. London 1857 Atlas de la Repuplique coslovaque.Prague 1935 J.17 Handatlas Tarifnamesi. 1571

K. NO

ANITKABİR ÇANKAYA

1

3377

2 1575 1574 1096 1094 1095 1576 1577 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1590 1591 1595 1603 1606 TTK-4 2 1 1 J.14/b 1 F.14/c 1 J.14 1 J.13 1 J.11 a 1 J.10 a 1 J.9 1 J.9 1 J.9 1 J.9 1 J.7 Ernest Ambrosius 1 J.7 Ernest Ambrosius 1 J.6 Faik Sabri Duran 1 J.6 Faik Sabri Duran 1 J.6 Faik Sabri Duran 1 J.5 Adolphe Thiers 1 J.3 Vivien Saint

3378

1572

1

2 JZ

J.J.

Hellert

3

3328

4

3324

5

3368

5

3369

5

3370

111

6

3318

6

3319

7

3339

7

3340

7

3341

7

3342

8

3320

9

3323

10

3326

11

3330

12

3334

13

3325

14

3315

(Ek:13)

15

16 1596 1597 1599 1600 1604 1605 1100 1107 1108 1081 1109 1534 1535 1899 1588 1580 1598 1080 1065 1075 1 1 1602 1099 1088 1087 1086 1 1 J.33 J.33 1 J.33 1 J.32 1 J.31 J.30 Alois G. Georg Faik Sabri Achille Achille Fischer Freytag Philip Duran Dardano Dardano 2 Çev. Sabri 2 Çev. Sabri 2 Ertuğ Ertuğ 1 J.28 1 J.27 P.W Schmidt 1 1 J.26 John George Bartholomew Vıdal-Lablache 1 J.25 Justus Perthes 1 J.25 Justus Perthes 1 1 Admiralty 1 Millet Çiftliği. Marmara Bölgesi Haritası.Londra 1880 Marmara Bölgesi Haritası Geschicths-Atlas. TaschenAtlas.Gotha 1922 Literary e Historigal Atlas of Asia. London Atlas General. Paris 1931 Die Sprachfamilien und Sp....chenkreise der Erde. Heidelberg 1926 Tarih Atlası. Suriye’de Şam Çölü ve Civarı. Bingazi ve Civarı. Büyük Harpteki Hadisata Dayanan Yarma Tetkikleri. Ankara 1938 İstanbul Planı. İstanbul 1936 Freytag’s Welt Atlas. Leipzig Welt Atlas. Leipzig Atlas Persia, Afganistan. London 1921 Afrika Duvar Haritası. İstanbul 1930 Doğu Afrika Haritası. Roma 1935 Doğu Afrika Haritası. 1935 1 Millet Çiftliği. 2 Gnrl. Comte Guillemanot 1 Hans Silberborth 1 J.21 Hans Silberborth 1 J.20 Adolf Liebers Westermanns Weltalas.Hamburg 1922 Historischer Schul-Atlas. Leipzig 1931 Historischer Schul-Atlas. Leipzig 1931 Carte Generale de la Turque D’Europe. Paris 1822 1 J.20 Adolf Liebers Westermanns Weltalas.Hamburg 1922 1 J.19 Mehmet Eşref Tarihi Umumi Osmani Atlası. İstanbul 1329 1 F.19 Mehmet Eşref Tarihi Umumi Osmani Atlası. İstanbul 1329

3322

1593

3

J.18

Poirier-Delay

Atlas de Geographique Historique, Ansıenne, Moderne, M..age. Laussanne 1919

17

3380

17

3381

18

3343

18

3344

19

3332

19

3333

20

3372

21

3359

21

3360

21

3391

21

3392

22

3089

22

3261

112

23

3827

24

3321

25

3336

26

3338

27

3365

27

3371

27

3374

28

29

3173

1458

29

3331

30

3347

31

3301

31

3303

31

3304

31 1091 1092 1089 1085 1090 1071 1101 1102 1104 1093 1111 1112 1 1594 1592 1103 1078 1114 1113 1097 1079 1067 1098 80 1 J.35 1 J.33 1 Kartographische Ernest Abteilung Vohsen 1 1 Blondel La Rougery 1 1 1 1 Faik Sabri Duran 1 J.33 Nail Mithat Ülkümen Uysal 1 1 1 J.35 1 1 1 1 1 J.33 Faik Sabri Duran Türkiye Haritası Siyasi. Türkiye Cumhuriyeti Duvar Haritası Türkiye Cumhuriyeti Duvar Haritası Türkiye Cumhuriyeti Duvar Haritası Türkiye Cumhuriyeti Duvar Haritası Türkiye Cumhuriyeti Duvar Haritası Türkiye Cumhuriyeti Duvar Haritası. İstanbul 1927 Türkiye Cumhuriyeti Duvar Haritası Türkiye Cumhuriyeti Duvar Haritası.(Turhal Şeker Fab.civarı) 1935 Türklerin Anayurdu ve Göç Yolları Haritası Orta Atlas. İstanbul 1928 Duvar Haritaları: İstiklal Savaşı, Osmanlı İmparatorluğu ve Anadolu. Duvar Haritaları: İstiklal Savaşı, Osmanlı İmparatorluğu ve Anadolu. Duvar Haritaları: İstiklal Savaşı, Osmanlı İmparatorluğu ve Anadolu. Duvar Haritaları: İstiklal Savaşı, Osmanlı İmparatorluğu ve Anadolu. Asya Haritası.Paris. 1 pafta. Paris 1922 Orta Asya. Asya. 1904 Paris. 2 pafta. Berlin 1918 1 J.33 Hamit Sadi Selen Türkiye Cumhuriyeti Duvar Haritası.Berlin 1926 1 J.33 Faik Sabri Duran Büyük Okyanus. 1 Faik Sabri Duran Avrupa Atlası.İstanbul 1930 1 Faik Sabri Duran Amerika Duvar Haritası.İstanbul 1930

3305

1068

1

Afrika Duvar Haritası Doğu.London 1934

31

3306

31

3311

31

3314

31

3366

31

3367

31

3373

31

3382

31

3383

31

3384

31

3385

31

3387

31

3393

31

3394

1433

113

32

3317

32

3335

33

3375

33

3376

33

3395

33

3396

34

3308

34

3309

34

3310

34

3346

* Çalışmada listenin; 5, 6, 7, 17, 18, 19, 21, 22 ,27, 29, 31, 32, 33 ve 34. Sıralarına mükerrer numaralar verilmiştir.

10. LİSTE: ASARI ATİKA (ARKEOLOJİ VE KİTABELER) (REMZ K) SAYI YAZARI
Wiksells Richard Cannac Albert Martin Schede Gabriel Temple Boktryckeri Hıeronymus Cocks Moreskbok. Stokholm 1931 The Thirty-Seven Mats. London 1906 Monuments Turcs D’Anatolıe. Paris 1934 İstanbul Asarı Atika Müzelerinde Şaheserler. Leipzig 1928(Çev.H.Ethem Eldem) Archeologia Oriyentalis Volume 1-3. Tokyo 1929 Petrus A.Galaktionoviç Osvald Erih Fedoroviç Siren Gollerbach Petrizki Kaerius Felemenkli Petrus Tarafından Tersim Edilmiş. İstanbul Panoraması. Teatral’in stroy. Theater Trachten.Ukrayna 1929 L’Archithcture. Hıstoıre des Arts Angıen. Paris 1930 La Porcelaina de la Manifacture D’Etat. Moscou 1922 L’Art Populaire Hongrois.Budapeşte 1928 Geza Galip Mübarek Galip Mübarek Mehmet Behçet İsmail Hakkı İsmail Hakkı Geza Albert Yazar Uzunçarşılı Uzunçarşılı Feher Lo Coq Feher Les Monuments de la Culture Protobulgare. Budapest 1931 Ankara. İstanbul 1925 “Kısım 1” Ankara. İstanbul 1928 “Kısım 2” Kastamonu Asarı Kadimesi. İstanbul 1925 Sivas Şehiri Abide ve Kitabeleri. İstanbul 1928 Kitabeler. İstanbul 1927 Les Monument de la Culture Protobulgare et Leurs Rel...ons Hongroıses. Budapest 1931 Bılder Atlas Zur Kunst und Kulturgeschichte Mittel-...siens. Berlin 1925 K.10 K.10 a Revue turque d’anthropologie.

TEREKE SIRA NO REMİZ ÇEV KİTABIN
K.1 K.1 a K.1 a K.1 b K.1 c K.2 a K.3 K.4 K.4 a K.4 b K.4 c K.5 K.5 K.6 K.7 K.8 K.9 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1

K. NO

ANITKABİR ÇANKAYA

1

2294

802

2

1563

447

3

2333

838

4

2356

803

5

3480

1677

6

3946

1956

7

2506

820

114

8

2347

816

9

2355

818

10

2306

817

11

3987

1960

12

2340

807

12

2341

806

13

4246

1958

14

3971

1959

15

1598

705

16

3988

1961

17

2317

823

(Ek:14)

18

2094

S/140

18 1 1 1 1 1 1 1 1 1372 1371 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 K.19 K.19 a K.18 a K.18 K.17 a K.17 K.16 b RimskiyKorsakov Barone Pompeo Namık İsmail Boris Efimoviç Rauf Efimov Yekta K.16 a Zoltan K.16 J.T. Arne Takacs Nikolay Andreeviç Aloisi K.15 J.T. Arne 1 1 K.14 Abram Markoviç Efros K.14 Aleksandr Nikolaeviç Benua K.13 Przeworskı K. 12 a Karl Klinkhardt Turkısche Bader. Stutgart 1927 Notes d’Archeologie Syrie et Hıtttite. Paris 1928 Rusça Metin ile Muhtelif Resimleri Havi Albüm. Rusça Metin ile Muhtelif Resimleri Havi Albüm. Rusça Metin ile Muhtelif Resimleri Havi Albüm. Rusça Metin ile Muhtelif Resimleri Havi Albüm. Painted Stone Age Pottery from the Province of Honan. China. Pekin 1925 (2. Fasikül) The Cave-Deposit at Sha K... T’un in Fengtien. Pekin 1923 (1. Fasikül) L’Art des Grandes Migrations en Hongrie et en Extreme-Orient. Paris 1931 Nazari ve Ameli Armoni. İstanbul 1926(Nakil Ahmet Muhtar Ataman) Ars Nipponica. Tokyo 192. Mikelanj. İstanbul 1931 Karikatura na Slujbe oboroni SSSR. Moskva, Leningrad 1931. Anadolu Halk Türküleri. “Defter 1-12”İstanbul 1929 L’Art Decoratife U.R.S.S. Moscou-Paris 1925 Hıstoire Unıverselle de l’Pascıcule 1-2. K.12 Geza Feher Die Inschrift des Reiterr Liefs von Madara. Sofya 1928 K.11 Hans Osten The Alıshar Hüyük Season. 1927 Paris Şikago 1930 K.10 c Karl Thomas Adam Kunz Monographie. München 1921 K.10 b Stanislaus Szukalski Sculpture and Architacture. Şikago 1929

2095

S/2147

1

K.10 a

Türk Antropoloji Mecmuası İstanbul 1931

19

2348

821

20

2389

1526

21

3521

1679

22

1577

630

23

2337

822

24

25

2380

812

25

2381

811

25

2386

115

25

2387

26

3485

1680

27

3485

1680

28

2320

824

29

2479

829

30

2303

832

31

2359

1486

32

2369

847

33

2422

828

34

2305

849

35

36 1 1 1 1 1 1 14 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 K.38 K.37 S. K.36 K.35 K.34 K.33 K.31 Halil Etem Charles M.A.L. Celal Esat İsmail Hakkı Bayet Arseven Uzunçarşılı Contenau Contenau İsakov K.30 K.29 K.28 K.29 a Heinrich K.28 Osman Zeki Üngör Tscharmann Comlemau Speleers Rocholl K.27 a Karl A. Romstorfer K.27 Alquier K.26 Rene Dussaut K.25 K.24 Boris Efimoviç Efimov K.23 a Jean Brunhes K.23 Traugott Mann Der Islam Einst und Yest. Leipzig 1914 Images du Monde. Races. Paris 1930 Karikatura na Slujbe oboroni SSSR. Moskva, Leningrad 1931 Revue Hittite et Asıaneique. Fascicule: 1, 2, 3, 4, 5, 7,9, 12,15, 16, 17, 30, 31, 32. La Lydie et Ses Voisins. Paris 1930 Tombes Pheniciennes. Adji...jelli. “Extrait de la Revue Archeologique” 1930 Land und Forstwırtschaft Che Bau in Angale und au Führung. Wien Und Leipzıg 1915 Teganni Dersleri. İstanbul 1929 Das Einzelwohn Haus Der Neuzeit. Leipzıg. 1907 L’Art de L’Asie Ocidental Ancienne. Paris 1928 Les Fouilles en Asıe Ant...euro. Lieg 1928 Ein Sallerleben. Berlin 19.. Elvahi Nakşiye Koleksiyonu. İstanbul 1924 Sanaat Tarihi. İstanbul 1928 (Çev.Vahit) Mimari Tarihi. 1. Cildi. İstanbul 1928 Afyonkarahisar, Sandıklı, Bolvadin, Çay, İsaklı, Birgi, Mugla, Peçin, Denizli, Isparta, Atabey ve Egirdir. kitabeleri. İstanbul 1929 Les Antiquıtes Orientales Hittites, Assyriens ... Les Antquıtes Orientales Hittites, Assyriens SumerBabylonie. Elam Rusça Karikatür Albumü. Priboy 1928 K.22 a Çev. Muharrem Feyzi XVIII nci Asırda Türk Askeri Kıyafetleri.İstanbul 1933 K.22 Andresson Archaeological Research in Kansu. Pekin 1925 K.21 L’Eupope Prehistorique. Paris

3554

S/2138

2

K.20

The Journal of Hellenic Studies. 1-2. Londra 1907

37

38

39

1196

438

40

365

196

41

406

244

42

2369

847

43

44

3478

1629

45

46

2342

846

116

47

2494

842

48

2330

850

49

50

51

52

53

2307

739

54

2329

741

55

1597

560

56

57

58

2371

825

59 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 K.55 K.56 K.54 Charles Ernest Picard Babelon K.53 K.52 a K.52 K.51 İsmail Hüseyin Joseph Arthur Enrico Gobineau Verdesi K.50 d Halil Ethem K.50 c Dr.M. K.50 b Salomon K.50 a Hamit Zübeyir Koşay Reinach Tcheakyroglou Eldem Contenau K.50 Yusuf Ziya Özer K.49 Capitan K.48 Elie Faure K.47 John Garstang K.46 Cyri John Gadd K.45 Georges François Renard K.44 a Les Races Humaınes. Le Travail Dans la Prehistoire. Paris 1931 History ant Monuments of UR. London 1929 The Hittite Empire. London 1929 Hıstoıre de L’Ard.... L’Medieval. Renaissand L’Art Antique L’Art Moderne. La Prehistoire. Paris 1931 Yunandan Evvelki Türk Medeniyeti. İstanbul 1928 Tarihi Abidelerimizi Koruyalım. İstanbul 1932 Apollo. İstanbul 1914 (Çev.Vahit) Etude Ethnographique Sur le Yuruks. Atenes 1891 Camilerimiz. İstanbul 1932 Manuel D’Archeologie Orientale. Paris 1927 Hadikat-ül Cevâmi. İstanbul 1865 (2 Cilt) Essai Sur L’Inegalite Races Humaines. Paris 1853 Cilt 1-2 Roma Albümü. Arkeolojiye Ait Rusça Eser. Art et Religion les origines du Polytheisne H...nıque. Paris 1930 Manuel D’Arceologie Orientale. Paris 1888 K.44 Halil Etem Eldem K.43 a Ahmet Muhtar Ataman Musıki Tarihi.İstanbul 1927 Yedikule Hisarı. İstanbul 1932 K.43 Georges Contenau K.42 Musees de İstanbouleAntiquites. AssyroBabyloninnes. İstanbul 1926 Element de Bibliographie Hittite.1922 Paris K.41 a Sadettin Nüzhet Ergun Mezar Kitabeleri. İstanbul 1932 K.41 Gustave Jequeire Le Livre de ce Qu’il Y A Dans L’Hades. Paris 1894

3550

1673

1

K.40

Charles Leonard

Woolley

Vor 5000 Jahren Ausgrabungen Von ur Geschichte und Leben der Sumerer. Stuttgart.

60

3043

1106

61

1588

563

62

63

3469

88

64

2423

740

65

3974

1983

66

2077

725

67

2091

717

68

3482

1627

69

3483

1626

70

117

71

72

3523

1636

73

64

90

74

2318

743

75

462

307

76

2331

747

77

78

2336

749

79

423

227

80

3269

1445

81

82

3525

1675

83

3458

1645

84 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 2 1 133 K.58 Alfred Cort K.67 Cornelius Gurlitt Haddon K.66 Charles Felix Texier K.68 Alexsander Raymund K.66 Albert Dastre K.65 Sartiaux K.63 Georges Goury K.62 K.61 c Johannes Gottfried Merkel K.61 b Halil Bedi Yönetken K.61 a Musa Süreyya Musikı Kitabı. İstanbul 1927 Gınanın Usulü Tedrisi. İstanbul 1927 Kontripuane. İstanbul 1930 (Nakil:Cevat Memduh Altar) Bıblıska Berhattelser Ochsamtal. Stokholm L’Honne des Cites Lacus..tres. Paris 1932 Villes Mortes D’Asie M..ure. Paris 1911 La Viedet la Mort.Paris Alttürkische Keramik. München 1922 Description de L’Asie Mineure. Paris 18391849 Die Baukunts Konstantinopels. Berlin 1912 Les Races Humaınes et les Geographıque. Paris 1930 K.61 E.G. Hardy K.60 Goury Origıne et Evolution de l’Homme. Paris The Monumentum Angyrant. Oxford 1923 K.59 Yrjö Hirn Sanayi Nefisenin Menşei. İstanbul 1925 (Çev.H.Cahit Yalçın) K.57 a Pontremoli Hausoulier Bergama Tarihi ve Rehberi. İzmir 1929(Çev.M.Rahmi Balaban)

1

K.57

Grant

Le de Clın de la Grande Race. Paris 1926

85

3491

1647

86

2314

754

87

88

1589

675

89

2466

757

90

1491

388

91

2459

756

92

254

178

93

2075

726

94

95

160

161

96

2360

840

118

97

3539

1676

98

2334

839

99

2077

725

* Çalışmada listenin; 12, 18 ve 25. Sıralarına mükerrer numaralar verilmiştir.

11. LİSTE: YABANCI EDEBİYATLAR (REMZ L) SAYI
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 İHK-10 1 1 1 1 365 S/57 688 1 1 1 G.L. Piatakov L.6 d L.6 c L.6 b İsmet Deniç A. Gyula l.6 1 L.5 c İndy Toto Zafir Pekar L.5 b Matas L.5 a Salcius L.5 L.4 a L.4 L.3 Edmond Rostand L.2 M. Guechot L.1 d L.1 e L.1 a Dimitrije J. Tosevic L.1 a Dimitrije J. Tosevic L.1 Nazionale İstituto Tutte le Opere. Verona 1927 Moderni Turecko Mustafy Kamala Ataturka. Prag 1935 Moderni Turecko Mustafy Kamala Ataturka. Prag 1935 Le Ferro vie dello stato nel primo decennio fascista 1922 - 1932. X. Novara. L’İtalia Fascista in Cammino. Roma Aventüres du chevalier careme. İllustrations par Henri Pille. Paris 1896 L’Aıglon. Paris Kalevala.Werner Söderbaum. 1922 Kemal Atatürk . Yeni Türkiyenin Yolu. ....ca 1934 Le Livre du Centre du Journal des Debats. 1789-1889 Paris 1889 Çince Sveciuose Pas 40 tautar, Kaunas 1935 Mustafa Kemal Atatürk Composition Musıc. Paris 1912 Gazi Kemal Atatürk. Tiran 1935 Blajenopoçivşi Viteşki Kral Aleksandor I Uyedinitel. Attila. Budapeste 1935 Stroim, sretsial’nıy nomer posvaşçennıy drujbe narodov SSSR: Turtsii. Moskva 1934. URSS en construction. Revue mensuelle illustree. 1934 Rusça.(voennaya nauka i revolutsiya, voennonauçnıy jurnal, 1. Kniga Moskva 1921)

TEREKE SIRA NO REMİZ ÇEV YAZARI KİTABIN

K. NO

ANITKABİR ÇANKAYA

1

3006

1530

2

4215

2014

2

4216

1934

3

3172

1354

4

3670

1841

5

2946

860

6

2985

862

7

3040

859

119

8

9

37

2

10

11

3272

1457

12

13

14

4217

1593

15

3819

1831

16

3046

1188

17

661

18

696

(Ek:15)

19

1260

20 751 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 L.10 L.11 L.9 L.8 L.7 o L.7 n L.7 m L.7 l L.Albert Arif Müfit Halit Fahri Dmitriy Yusuf Şerif Habip Edip Anatole Louis Mansel Ozansoy Kantemir Kılıçel Törehan France Launay L.7 l L.Albert L.7 k Robert L.7 i Neumman L.7 j L.7 g Deissemann L.7 f Kral Ritter August L.7 e Fritz Rössler L.7 d Arnold Dwight Vadler L.7 c Eduard Friep L.7 b Wirsing Köpfe der Welpolitik. Kulturarbeiten in Alba..nien. İnsburg 1934 Der Turm Von Babel. Basel 1935 Kemal Paşha. Berlin 1934 Das Land Kamal Atatürk. Leipzig 1935 Die Armenbibel des Ser. Berlin 1934 Bibliyonhek der Unterh Tunk und des. Miffens Laipzıg 1936 Hoch-Freguenz-Strömen. Sier Vasilzahrof Zürih. 1934 Die Urbel der İndo. Germanen. Berlin 1922 Die Urbel der İndo. Germanen. Berlin 1926 Stockwerkbau der Griec und Römer. Leipzig Berlin 1932 Kauzchen. “Daktilo” Geschichte des Osmanis Reichs. Hamburg 1745 Avrupa Edebiyatı. İstanbul 1930 Türkische Geschichten.Weimar 1917 Les Desirs de Jean Ser. Paris Le Bon Roiv Henriot. Paris 1911 L.7 a Gustaw Adolf Deissmann L.7 Carl Robert Zache L.6 f Rumca. Weik and Stofhel. Wisconsin 1923 Forschungen und Funde in Serai. Laipzıg. 1933 L.6 i Michael Kouzmin Rusça (D.İ. Mitrohin. Moscow) L.6 l Şato Roustaveli Nosyaşçiy Barsovu şkuru. Paris 1933 1 L.6 k Hudojestvennaya kul’tura Sovetskogo Vostoka.Moskova 1931

1561

1058

1

A.İ.

Tihonov

Rusça. (Slovo o polku İgereve, Egoreng sına svengtıslavleng vnuka olegova. Moskva 1934)

21

2316

22

3049

858

23

2372

1533

24

25

2855

1096

26

3621

69

27

428

1570

28

3175

1451

29

1600

628

30

4172

1576

31

4063

1991

120

32

253

198

33

34

35

772

1597

36

3545

1632

36

3546

1633

37

2338

830

38

2697

855

39

4047

1975

40

2532

1544

41

2762

985

42

2931

1196

43

2957

1202

44 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1531 1 1 1 1 1 1 1 L.33. L.34 L.32 L.31 L.30 L.29 L.28 1 L.27 Claude Pirerre Marguerite Piyere Cules Anatole Emile Jeanne L.26 b Farrere Louys Vallette Loti Verne France Zola Dussap L.26 a L.26 Pierre L.25 Maurice Lefevre Benoit L.24 Henri Regnier L.23 Victor Margueritte L.22 J.W. Bienstock L.21 Paul Margueritte L.20 a Thicerry Sandre L.20 Jules Verne L.19 Maurice Barres L.18 Jean Granvilliers L.17 Gustave Flaubert Salammbo. Paris 1920 L’Allemagne comme je viens de la voir. Paris 1925 Une Enquete. Aux Pays du Levant. Paris 1923 Les İndes Noires. Paris 1927 Le Chevrefeuille. Roman. Paris 1924 Les Braves Gens. Paris 1901 T.S.V.P. Petites Hıstoıres de Tus et de Personne. Paris 1924 Les Frontieres Du Coeur. Roman. Paris 1912 Premiers Poemes. Paris. La Princese Sans Coeur. Paris 1909 Koenigsmark. Paris 1918 Les Hommes Qui Gouverne Le Monde. Paris 1935 Rusça. Album-Almanca Macedoine. Sofya 1931 Les Hommes Nouveaux Roman.Paris 1922 Le Cirepuscule des Ney Pehes. Paris 1925 Le Grand Saigneur. Roman 1912 Fantome D’Orient. Paris Aux Polenort. Sur la Pierre Blanche. Paris Fecondite. Paris 1899 Le Bairser au Cilair de Lune.Paris 1908 L.16 GeorgesAnguetil La Maitresse Legitime.Paris 1925 L.15 Claude Farrere Les Petites Alliees.Paris 1912 L.14 Hans Herbert Ulrich Glück und Glalz. L.13 Sybille Gabrielle Martel Un Rate. “Roman” Paris

2908

1198

1

L.12

Sidonie Gabrielle Collette La Maison de Claudine. Paris 1922

45

2972

1203

46

2879

1182

47

2926

1274

48

421

422

49

2929

1237

50

2945

1257

51

2886

1261

52

53

2987

1225

54

2970

1260

55

2520

1252

121

56

2969

1258

57

2980

1273

58

2960

1250

59

2892

1267

60

582

1531

61

3114

1437

62

2925

63

2967

1251

64

2994

1264

65

66

67

2933

1230

68

69

2920

1226

70 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 L.37 r L.37 p L.37 o L.37 n L.37 m L.37 l E. Halil Etem Halil Ethem Wilhelm G. Albert L.37 k Miodrag L.37 j İbrovats Goldschidt Eldem Eldem Heyd Rhalli Kammerer L.37 i Giorgio L.37. h Charles Hitchcock Sherrill Quartara L.37 ga L.37 ga P. Skok L.37 ga P. Skok L.37 g Krsta Chandan L.37 f Giorgio Quartara L.37 e Ernest Chaput L.37 d Sezai Samipaşazade L.37 c P. Darvingov L’Attaque D’Andrinople. Sofia. 1932 Dilber, Esclave, et L’Eunuque Amoureux. İstanbul 1933 İzmir Civarının Bünyesine ait Tetkikler. (Çev. İ.Hakkı Akyol İstanbul 1930) Les Etats-Unis D’Europe et du Monde. Paris 1931 L’Europe a L’Aube de . 1936 Paris Revue Enternationale des Etudes Balkaniques. Beograd 1934 Revue Enternationale des Etudes Balkaniques. Beograd 1934 Revue Enternationale des Etudes Balkaniques. Belgrad 1934-1935-1936 1ere Annee Tome -12. 11 eme Annee Tome I-IV Trois Hommes. Roosevelt Mussolını Kamal. Paris 1936 La Femme et Dıeu. Paris 1934 La Revue de France. 15 October 1933 Paris Anthologie de la Poesia Yogoslavye. Paris 1935 Ghazi Moustafa Kemal Pacha.Colongne 1934 Nos Mosquees de Stamboul. İstanbul 1934 Les Collections du Vıeux Serai a Stamboul. Paris 1930 Hıstoıre du Comerce du Lev. 2.Cildi. Le Bassin Houiller D’Heracle. İstanbul 1933 La Mer Rouge L’Abyssınıe E... L’Arabie. 2.Cildi. Kahire 1935 L.37 b L.37 a Giorgio Quartara Les Lois du libre amour. Paris 1929 La Yougoslavie D’Aujourd’hui. Belgrade. 1935 L.37 Jean Schopfer La Rive D’Asie. Paris 1927 L.36 Octave Feuillet Honneur D’Artista. Paris 1890

3227

1420

1

L.35

Albert

Bouliaut

Au Pays des Mysteres. Paris 1913

71

2928

1238

72

2988

1239

73

1558

254

74

3299

1379

75

3957

1981

76

2756

993

77

2041

715

78

634

429

79

650

351

80

3276

1350

80

3277

1349

122

80

3414

S/2116

81

4191

1617

82

1557

320

83

56

S/2122

84

3038

1219

85

2370

762

86

2332

844

87

62

141

88

1511

215

89

2051

734

90

4046

1955

91 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 L.64 L.65 L.63 L.62 Elissa Anna Elisabeth Jules L.61 L.60 Maurice L.59 L.58 Henri L.57 Claude L.56 Georges L.55 L.54 Paul L.53 Belabbas Bourget Vuillermos Anguetil Farrere Wyss Regnier Lonbart Dekopra Romains Rhais Noailles Verne L.52 Marie LahyHollebecgue L.51 Pierre Lasserre L.50 Roger Martin du Gart L.49 Paul Morand L.48 Jean Mauclere L.47 Joseph Kessel Belle de Jour. Paris 1928 Tıotıs Aux Yeux de Mer. Paris 1925 Ferme La Nuit. Paris 1923 Les Thıbbult Deuxieme Part: Le Tenitencier. Paris 1922 Renan et nous. Paris 1923 Anatole France et la Femme.Paris Debouts les Maures/ et a la Charge.Mistral 1931 Le Sens de la Mort. Paris 1915 La Bie Amoureuse de Chopin. Satan Conduit le bal... Paris 1925 Le Derniyer Dieu. Roman. Paris 1926 Le Robinson Suisse. Leasu... La Sandale Ailee. 1905 Paris Byzance.Paris 1901 Serenadeu Bourreau. Paris 1928 Lüciyenne. Paris 1922 Les Juiffis ou la Fille d’Eleazar. Roman. Paris 1921 Le Coeur Innombrable. Paris L’Archipel. 1930 L.46 Tıtayna L.45 Billy Castel Kismett. Paris 1929 Sımplement. Roman. Paris 1923 L.44 Henri Regnier Poemes. 1887-1892 Paris L.43 Brion La Vie des Huns. Paris L.42 Charles Gemiaux Les Musulmanes. Roman. Paris 1920 L.41 Pierre Benoit Mademoiselle de la Ferte. Paris 1923 L.40 François Joseph Bonjean Mansour. Paris 1924 L.39 Louis Hemon Maria Chapdelaine. Paris 1921

2971

1259

1

L.38

Paul

Margueritte

Le Desastre. Paris 1897

92

2951

1224

93

2897

1235

94

2894

1268

95

2942

1229

96

97

2979

1270

98

2904

1236

99

2991

1244

100

2952

1253

101

2974

1249

102

2977

1227

103

2973

1223

104

2956

1607

123

105

2534

1242

106

2889

1240

107

2898

1232

108

109

2943

1254

110

2923

1275

111

112

2981

1272

113

114

2914

1201

115

116

2984

1228

117

2978

1231

118

119 1 1 1 1 1 1 8 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 L.82 c L.82 B-a L.82 B-a L.82 b L.82 a L.82 L.81 a Clare Kadriye Hüseyin Herbert Walte Consuelo Walte Consuelo C.B. Clock Langsam Langsam Bırereton L.81 Anton L.80 İzzet Melih L.79 L.78 Charles L.78 L.77 a Raymond Colrat Montesqueu Montesquieu Bedier Devrim Wildgans Voltaıre Sheridan L.77 Maximilian Berlittz L.76 Maximilian Berlitz L.74 Olive E.Nilson Greene L.73 Cheng Sheg L.72 Demosthene L.71 Ciceron L.70 F.R. Nord L.69 a C.Wellington Furlong Let’Er Buck. Nevyork 1923 Der Schwarze Kalpak. München 1925 Ciceron Discours. Tome:1-7. 10. Paris 1921 Demosthene Harangue. Cilt:1-2. Ma Mere! Orient. Preface de Paul Valery. Paris 1928 Introductory Lessons to Englise. İstanbul 1930 Deuxieme Livre Pour L’Esseignement du Français. 1925 Livre Illustre Pour les Enfants. Partie Française. 1925 Le Drame Egyptien Vers la Liberte. Paris 1926 Lettres Persanes. Paris 1776 Lettres Persanes. Paris Le Roman de Tristan et Iseud. Paris Sermet. Roman “Adepte du Turc”. Paris 1919 Und hattet der Liebe nicht.Berlin Semiramis. Paris The Thirteenth. London 1925 Ombres Royales. Caire 1920 The Light in the Sky. Newyork 1929 The World Since. 1914 Nevyork 1933 The World Since. 1914 Nevyork 1936 Tales of Three Campaings. Londra 1926 L.69 Charles Mismer Soirees de Constantinople. Paris 1870 L.68 Pirre Joseph Boisjermain Cours de Lancue Angloıse Tome Premier. Paradis Perdu. Paris 1798 L.67 Henri Lavedan Le Marquis de Priola. Viveurs. Paris L.66 Claude Farrere La Bataille. Paris

2507

1608

1

L.65 a

Paul

Pons

Vingt ans de Lutte. 1909

120

2922

1114

121

2959

1112

122

1751

642

123

3246

1450

124

4278

1766

125

2877

1139

126

127

128

3274

1137

129

1741

670

130

1848

672

124

131

1850

673

132

4262

2079

133

133

2976

1138

134

135

2738

1070

136

2881

1165

137

138

2865

1181

139

3039

1184

140

2521

1159

141

3085

1319

141

3086

1318

142

3932

1889

143 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1459 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 L.100 L.101 L.99 L.98 L.97 L.96 L.95 L.94 Henri Herbert George Titayna Henri Andre Henri Pierre Ardel Maurois Regnier Benoit Northclifpe L.93 L.92 Paul 1 L.91 a Nikolaeviç L.91 Theodore L.90 Homeros Cheze Tolstoy Haurigot Beraud Ardel Wells L.89 Homeros L.88 F.Weber Halbwachs L.87 Marcus Tullius Cicero L.86 a Maurice Dekopra L.86 Honore Bazac Seraphita. Vien Srnade au Bourreau. Paris 1929 M.Tullii Ciceronis oration verrem De Signis. Paris 1896 La Premiere Anne D’Allema. Paris 1913 L’Odyssee. Oeuvres Completes D’Homere. İliade, L’Odyssee. Paris 1883 Malek Ben Rachid. Paris 1929 Anna Karanina. 2t. Paris. Acide Russigue. Paris 1929 Mon Ami Robespiyerre. 19.. Un Conte Bleu. Paris 1922 Les Coins Secrets du Coeur. Paris 1924 La Caravane des Morts. Paris 1930 Il Faut Mariyer Jean. Paris 1921 Ariel ou la vie de Shelle. Paris 1923 Vestigia Flammae. Paris 1921 La Chatelaine du Lıban. Paris 1924 A La Guerre. Paris 1917 L.85 Philippe Chabanelx L.84 L.83 Habib Edip Törehan L.82 h Russian Graphic Art. Mitr...hin Turkisch Traktızche Türkizche Sprachlehre für Anfanger. Weimar 1916 Gewidmet in Verehrender Be... Underung Gazi Mustafa Kemal Pasca, dem Schopfer der N... en Turkei. Le Poem de la Rose et du B...ser. Paris 1923 L.82 f The book of life. Le Livre de la Vie. L.82 e Oscar Newfang The Unitet States of the World. London 1930 L.82 d The Recons Turuçtion of ... Tokyo 1933

1560

258

1

L.82 c-a

Charles Hitchcock Sherrill Eighteenth-Century America. Nevyork 1915

144

2326

810

145

621

328

146

119

154

147

148

1701

530

149

150

2905

1195

151

2885

1190

152

2915

1255

153

3009

1192

125

154

1800

544

155

156

3018

1279

157

2907

1187

158

3051

159

2949

1186

160

161

2884

1277

162

2869

1263

163

3284

1243

164

2883

1278

165

2861

1248

166

2982

1271

167

2891

1269

168

169 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 201 L.115 Andre L.114 a Katherine Merritte Yates Lichtenberger L.114 Rene Tısler L.113 c Emil Ludwig L.113 b Emil Ludwig L.113 Edward Lytton L.112 William Shakespeare L.111 Alphonse Daudet L.110 Paul Faure L.109 Jeanne Coulomb L.108 Homeros L.107 Emile Zola L’Oeuvre. Paris 1895 Oeuvres Completes D’Homere. İliade, L’Odyssee. Paris 1883 La Dame Aux Oiseaux. Paris 1923 Meditation sur Loti. Paris 1921 Lettres de Mon Moulin. Leipzig 1918 Julius Caesar.Oxford. 1901 The Last Days of Pompeay. Leipzıg 1879 İm Urteil der Weltpresse. Berlin 1928 İm Urtel der Deutschen Presse. Berlin 1928 Plasirs D’Athenes. Paris 1917 Jack and I on the Mediterrannean Cruise. Tous Heros. Paris L.106 Jules Verne Le Pilote du Danube. Paris L.105 Maurice Hein Un Feu Rouge Dans la Nuıt. Paris 1931 L.104 Alphonse Daudet Soutien de Famille. Paris 1898 L.103 Pierre Benoit Albarte. Roman. Paris 1926

2958

1265

1

L.102

Henri

Lavedan

Le chemin du salut.Paris 1920 1. Cilt

170

2890

1266

171

2913

1256

172

2950

1241

173

174

2999

1206

175

3018

1279

176

2911

1194

177

2927

1618

178

2912

1213

179

2864

1215

180

2860

1218

181

2872

1621

182

2871

1620

126

183

2990

1221

184

3297

1328

185

2962

1289

* Çalışmada listenin; 2, 36, 80, 133 ve 141. Sıralarına mükerrer numara verilmiştir.

12. LİSTE: EDEBİYAT (TÜRK EDEBİYATI, MÜNTEHABAT) (REMZ M) SAYI
1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M.15 M.15 M.15 M.15 M.15 M.15 M.14 Enveri Hüsrev Dehlevi Hüsrev Dehlevi Hüsrev Dehlevi Hüsrev Dehlevi Hüsrev Dehlevi Hüsrev Dehlevi M.14 Enveri M.14 Enveri M.13 Ahmet Mithat M.12 Mustafa Sami M.11 Ruhi Bağdadi Osman M.10 Yusuf Nabi M.9 Şeyh Galip M.8 Enderunlu Hüseyin Fazıl M.7 A.Nazif M.6 Ziya Paşa M.5 Besim Atalay M.4 Ahmet Cevdet Recaizade Nevadürülasar Aşıkkerem. İstanbul 1930 Harabat.İstanbul 1876 Müntahabatı Mir Nazif. Mısır 1845 Divanı Fazıl Bey Enderuni. Mısır 1842 Divanı Şeyh Galip. Mısır 1836 Divanı Nabi. İstanbul 1876 Divanı Bağdadi. 1871 Divanı Sami.Mısır 1837 Dağarcık. İstanbul 1873 Düsturnamei Enveri. İstanbul 1928 Düsturnamei Enveri. İstanbul 1928 Düsturnamei Enveri. İstanbul 1929 A’yine-ii Sikenderi. Aligarh 1917 Duvelrani Hizr.Han.Aligarh 1917(Tahs.Reşid Ahmet Salim Ensarı) Heşt bi Hişt. Aligarh 1918 (Tash.S.Süleyman Eşref) Kranüssadin. Aligarh 1918 Cevahiri Hüsrevi. Aligarh 1918 Mecnun-u Leyli. Aligarh 1917 M.3 Emile Zola M.2 Nazım Yahya M.1 a Yaşar Nabi Nayır M.1 Ömer Hayyam Rubaiyat de Omar Khayyam.Paris Mete “Manzum Tarihi Piyes” Daktilo 1932 Divan-ı belagat unvan-i Nazım. İstanbul 1841 Hakikat. İstanbul 1928 (Çev.R.Nuri Güntekin)

TEREKE SIRA NO REMİZ ÇEV YAZARI KİTABIN

K. NO

ANITKABİR ÇANKAYA

1

3029

861

2

2695

856

3

2633

853

4

2998

1093

5

2638

863

6

1540

228

7

2680

897

8

2625

896

9

2586

898

127

10

2661

899

11

2627

902

12

2653

900

13

2654

901

14

2769

907

15

3979

1870

15

3980

1996

15

3981

1869

16

3032

1100

16

3033

1101

16

3034

1099

16

3035

1102

16

3036

1097

(Ek:16)

16

3037

1098

17 1 1 1 1 1 1 1 14 S/151 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 M.34 M.35 M.33 a M.33 M.32 a M.32 M.31 M.30 Ahmet Rifat Mevlana Celalettini Rumi Seyyah Cafer Ahmet Rasim Necdet Rüştü Ahmet Nuri Fazıl Ahmet Efe Sekizinci Aykaç M.29 Çev. Muhtar A.Bahattin Velet Bilge M.28 b F.Rıfkı M.28 a Y.Kadri M.28 Osman Zeki Üngör Karaosmanoğlu M.27 İsmayil Hakkı Baltacıoğlu M.26 a Peyami Safa M.26 Ahmet Nedim M.24 Mehmet Emin Yurdakul 14 M.24 Ank.Türk Ocakları M.24 M.22 Hüseyin Hüsnü Kılkış Türk Sözü. Ankara 1930 Türk Yurdu. 1327-1334. Cilt. 1-14 İstanbul Türk Yurdu. Cilt. 1-14 Ankara Türkçe Şiirler. İstanbul 1900 Nedim Divanı.”Musahhihi Halil Nihat” İstanbul 1924 Atilla. “Tarihi Roman” İstanbul 1931 Yazının Usulü Tedrisi. İstanbul 1924 Tegani Dersleri. İstanbul 1929 Ankara. İstanbul 1934 Zeytin Dağı. Ankara 1932 Musikı Nazariyatı. İstanbul 1930 Divanı Türki-i Sultan Velet İstanbul 1925 Maniler. İstanbul 1928 Mesnevi Şerhi. İstanbul 1890 (Çev.Şerh. Abidin Paşa) Pehleviname. Tahran 1313 Şinasi. İlk Büyük Muharirler. İstanbul 1927 Gazinin Destanı. İstanbul 1932. (eserin üstünde yazarın adı Yalçın Tekin olarak geçmektedir.) Sekizinci “Komedi” İstanbul 1923 Tarih Dersi. İstanbul 1928 M.22 Hüseyin Hüsnü Kılkış Türk Sözü. İzmir 1932 M.21 Alain Rene Sage M.20 Hamdullah Suphi Tanrıöver Dağyolu. Ankara 1928 Topal Şeytan. İstanbul 1912 (Çev.S.Tevfik Özzorluoğlu) M.19 Basri Güntekin Türk Gönlü. İstanbul 1925 M.18 Endoronlu O. Vasıf Divanı Gülşenii Efkar. Kahire 1841 M.17 Mustafa Naili Divanı Naili. Mısır 1834

2666

906

1

M.16

Kevork

Terzibaşyan

Fuzuliye Ziynetbahş olan ariza-i iftitahiyenin Türkçe Tercüme El Yazısı”Eski”.

18

2628

904

19

2673

903

20

2689

937

21

2784

905

22

2961

1104

23

2614

914

23

2614

1079

24

4257

S/2143

25

4258

26

2677

942

27

2635

1092

128

28

2755

910

29

1607

473

30

2495

738

31

2745

919

32

2799/1

941

33

34

2658

924

35

1550

289

36

2619

936

37

3050

1132

38

2548

1517

39

2580

918

40

2702

955

41

2563

944

41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M.40 l M.40 p M.40 m M.40 k M:40 j M.40 i M.40 h Behçet Macit Muzaffer Halim Ahmet Zeki Mediha Muzaffer Mehmet Ali Ali Rıza Enver Behnan Ayni Eren Şapolyo Togan M.40 g F.Kerim M.40 f Agah İzzet Gökay Sarış M.40 e Zonguldak Halkevi M.40 c Norbert Bischoff M.40 c Norbert Bischoff M.40 b Memduh Erberk M.40 a Kazım Nami Duru M.40 Necip Fazıl M.40 Necip Fazıl M.39 Fuzuli Mehmet M.38 Arif Hikmet İsmetbeyzade Divanı Hikmet. İstanbul 1867 Divanı Fuzuli. İstanbul 1880 Saraylarda Mecnunlar. İstanbul 1928 Saraylarda Mecnunlar. İstanbul 1929 En Büyüğümüz için. Ankara 1935 Ata Sevgisi. Edirne 1935 Ankara. Ankara 1936 (Çev.Burhan Belge) Ankara. Ankara 1936 (Çev.Burhan Belge) Cumhuriyetin 10 ncu Yıl Dönümünde Çıkarılan ....İstanbul 1933 Özlü Sözler. İstanbul 1932 İnkılap Çocuğunun Terbiyesinde Ruhi ve Ameli Esaslar. İstanbul 1933 Lozan Kahramanı İsmet Hz.nin Hizmet ve Himmetleri Hakkında bir Konferans. İstanbul 1934 Büyük İstirham. 17 Kum Altı Şehri ve Sadri Maksudi B. İstanbul 1934 İnkılabın Ruhu. İstanbul 1933 Demokrasi Nedir Tarihi ve Felsefesi. İstanbul 1934 Kurtuluş ve Kuruluş Savaşı Üzerindeki Yazılarım. İstanbul 1934 Cumhuriyetin 10 ncu Yıl Dönümü Ankara Nasıl Kutlandı. Ankara 1934 M.37 Ömer Hayyam M.36 Hamdullah Suphi Tanrıöven Güne Bakan. Ankara 1929 Rubaiyatı Ömer Hayyam. “Mütercim ve Birinci kısmı Edebi Muharrisi Hüseyin Daniş İkinci Kısım Felsefenin Muharriri Rıza Tevfik” İst 1922 M.35 a Kadı Burhanettin Ahmet Divanı Kadi Burhanettin. İstanbul 1922 M.35 a Kadı Burhanettin Ahmet Divanı Kadi Burhanettin. İstanbul 1922

2564

945

1

M.35

Fazıl Ahmet

Aykaç

Tarih Dersi. İstanbul 1928

42

2603

951

42

2604

952

43

2815

953

44

3031

1115

45

2559

948

46

2588

947

47

2742

954

47

2743

1032

48

2578

1006

49

2583

1059

50

3926

1916

129

51

3927

2025

52

1397

271

53

2539

1148

54

147

158

55

4181

1581

56

771

391

57

3860

2051

58

4091

2006

59

510

358

60

3983

1989

61

1562

390

62 1 1690 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 989 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M.56 M.56 M.55 M.54 M.53 M52 Mithat Sadullah Yakup Kadri-Falih Rıfkı-R.Eşref Ünaydın Yakup Kadri-Falih Rıfkı-R.Eşref Ünaydın Ami Tevfik Namık Kemal Loeffler Ebüzziya M.51 Ziya Paşa Sander M.50 Ömer Nefi M.49. a Marcel Brion 1 S.45 Çev. Zekeriya Sertel M.48 Frances Hodgson Burnett M.47 Lucy Fitch Perkins M.46 Çev. Sabiha Zekeriya Sertel M.45 Eleonor Porter M.44 Johanna Spyri M.43 a Kevork Terzibaşyan M.42 a Leon David Cahun M.41 Mithat Sadullah Sander M.40 t Hilmi Ziya İnsani Vatanperverlik. İstanbul 1933 Yeni Kıraat Kitabı. Kısım 1-6. İstanbul 1922 Gökbayrak. İstanbul 1933 (Çev.Galip Bahtiyar) Fuzuli Divanının Ermenicesi.İstanbul 1928 Haydi. İstanbul 1927 (Çev.S.Zekeriya Sertel) Poli Anna. Ankara 1927 (Çev.Vedide Baha Pars) Evde Mektep. İstanbul 1927 Holandalı İkizler.İstanbul 1928 (Çev.M.Zekeriya Sertel) Sara. İstanbul 1928 (Çev.M.Zekeriya Sertel) Evde Mektep, Çocuklara Masal. İstanbul 1927 Attila. İstanbul 1931 Divanı Nefi. İstanbul 1853 Zafername Şerhi. Latin Harflerinin Türkçeye Tatbiki. İstanbul 1928 Seçme Yazılar. İstanbul 1928 Seçme Yazılar. İstanbul 1928 Alinin Düğmesi. İstanbul 1929 (Çev.Vedide Baha Pars) Merhum Namık Kemal Bey. İstanbul 1910 (Katalog 620, 2579, 2632, 2807 ve 2808 aynı ciltte toplanmıştır.) Vaveyla. İstanbul 1911 (Katalog 620, 2579, 2632, 2807 ve 2808 aynı ciltte toplanmıştır.) M.40 s Selim Sırrı Tarcan 2 134 Selim Sırrı Tarcan Radyo Konferanslarım. İstanbul 1932 Radyo Konferanslarım. Kitap 1-3 İstanbul 1935 M.40 r Selim Sırrı Tarcan Bugünkü Almanya. İstanbul 1930

4023

1940

1

M.40 o

Hüseyin Nesimi

Mehmet Behçet Girit Hailesi. Hanya 1898

63

3281

1452

64

2283

64

2816

1057

65

66

1469

221

67

2902

1116

68

2667

957

69

2878

1125

70

2853

1123

71

2525

1122

72

2846

1121

73

2856

1124

130

74

1339

75

2899

1129

76

2637

961

77

2792

960

78

1674

482/3

79

2812

318

80

2813

321

81

2535

1130

82

2579

882

82

2632

882/5

82 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M.77 M.76 M.75 b M.75 a M.78 M.74 Tahir M.Cenani Nazım Hikmet Halide Edip İshak Refet Mustafa Hilmi M.73 Halide Edip M.72 Ömer Hayyam Adıvar Karaoğuz Kandiya Ran Adıvar Işıtman M.71 Bimen Şen M.70 Aşık Dertli M.69 Mara Publius Vergilius M.68 Hasan Abd’unna’im M.67 Mehmet Sait Pertev M.66 Memet Tahir M.65 Vahidi Abdülvahit M.64 Faik Ali Ozansoy M.63 Abdülhak Hamit Tarhan Finten. İstanbul 1918 Elhanı Vatan. İstanbul 1917 Cenan ül-cinan. İstanbul 1897 Müntahabatı Masariğ ve Ebyat. İstanbul 1912 Pertev Paşa Divanı. İstanbul 1840. Ceridetülevail ve Hamüdetül Evahir. 1171 Talik, Elyazması. Çoban Şiirleri. İstanbul 1929(Çev.Ruşen Eşref Ünaydın) Aşık Dertli Hayatı ve Divanı. Bolu 1928 Bestekar-ı Şehir Bimen Efendi’nin Külliyatı Asarı. Şarkı Mecmuası.İstanbul 1922 Rubaiyatı Hayyam.İstanbul 1926 (Çev.Hüseyin Rifat) Das Flammenhemd. Vien Orta Anadoluda Yunan Faciaları. Eski Elyazısı. Manzum. Eşari Vatan. Eski Elyazısı. Ankara Benerci Kendini Niçin Öldürdü. İstanbul 1932 Eleskjortan.(Ateşten Gömlek) Stokholm 1928 İshak. “Manzum” Elyazısı. Mecmu’a-i manzumat-ı Hilmi.Sivas-Konya 1341 M.62 Jules Barbier M.61 Abdülhak Hamit Tarhan M.60 Abdülhak Hamit Tarhan M.59 Yahya Divani Yahya. İstanbul 1918 İbnimusa yahut Zatülcemal İstanbul 1919 Bir Sefilenin Hasbihalı. İstanbul 1887 Janetin Düğünü.Sinop 1922(Türkçe Güftesi. Rıza Nur) M.58 Münif Tarsusizade Hale. İstanbul 1923 M.56 Namık Kemal Sergüzeşt. İstanbul 1911. (Katalog 620, 2579, 2632, 2807 ve 2808 aynı ciltte toplanmıştır.)

2807

882/4

1

M.56

Namık Kemal

Edib-i azam merhum Namık Kemal Bey’in rüyası. İstanbul 1910. (Katalog 620, 2579, 2632, 2807 ve 2808 aynı ciltte toplanmıştır.)

82

2808

882/3

83

2665

997

84

2675

989

85

2709

1055

86

2705

1040

87

2424

758

88

2707

988

89

2643

1039

90

2672

1042

91

2624

990

92

2645

966

131

93

289

188

94

3013

1133

95

2577

970

96

2484

752

97

3030

1214

98

2740

996

99

2608

968

100

2605

984

101

2648

987

102

2739

1029

103

2597

972

104

2622

1023

105 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M.82 M.83 M.81 b M.81 a M.81 M.81 Mahmut Esat Mahmut Esat Arif İsmet Hüseyin Hüsnü Raif Necdet Pierre M.81 Mahmut Esat M.81 Mahmut Esat Yasari Yasari Yasari Yasari Ulukut Kılkış Kestelli Benoit M.81 Mahmut Esat Yasari M.81 Mahmut Esat Yasari M.81 Mahmut Esat Yasari M.81 Mahmut Esat Yasari M.81 Mahmut Esat Yasari M.80 Raif Necdet Kestelli Ziya ve Sevda. İstanbul 1924 Mektep Temsilleri. Muhtelif Komediler. İstanbul 1928 (Katalog 2718-2726 arası 9 ayrı kayıtta yer alan piyesler tek ciltte toplanmıştır.) Mektep Temsilleri. Muhtelif Komediler. İstanbul 1928 (Katalog 2718-2726 arası 9 ayrı kayıtta yer alan piyesler tek ciltte toplanmıştır.) Mektep Temsilleri. Muhtelif Komediler. İstanbul 1927 (Katalog 2718-2726 arası 9 ayrı kayıtta yer alan piyesler tek ciltte toplanmıştır.) Mektep Temsilleri. Muhtelif Komediler. İstanbul 1928 (Katalog 2718-2726 arası 9 ayrı kayıtta yer alan piyesler tek ciltte toplanmıştır.) Mektep Temsilleri. Muhtelif Komediler. İstanbul 1928 (Katalog 2718-2726 arası 9 ayrı kayıtta yer alan piyesler tek ciltte toplanmıştır.) Mektep Temsilleri. Muhtelif Komediler. İstanbul 1928 (Katalog 2718-2726 arası 9 ayrı kayıtta yer alan piyesler tek ciltte toplanmıştır.) Mektep Temsilleri. Muhtelif Komediler. İstanbul 1928 (Katalog 2718-2726 arası 9 ayrı kayıtta yer alan piyesler tek ciltte toplanmıştır.) Mektep Temsilleri. Muhtelif Komediler. İstanbul 1928 (Katalog 2718-2726 arası 9 ayrı kayıtta yer alan piyesler tek ciltte toplanmıştır.) Mektep Temsilleri. Muhtelif Komediler. İstanbul 1928 (Katalog 2718-2726 arası 9 ayrı kayıtta yer alan piyesler tek ciltte toplanmıştır.) Piyes. “Daktilo” Manzum Türk Tarihi. İzmir 1933 Hayat ve Mektuplar. İstanbul 1925 Lübnan Kasrının Sahibesi. İstanbul 1926 (Çev.Süleyman Nazif) M.79 Lucy Fitch Perkins M.78 b Muzaffer 14. İstanbul 1932. Japon ikizleri.İstanbul 1929 (Çev.M.Zekeriya Sertel) M.78 b Muzaffer 14. İstanbul 1932. M.78 Fazlı Necip Külhani Edipler. İstanbul 1930

2803

981

1

M.78

Fazlı Necip

Külhani Edipler. İstanbul 1930

105

2804

1056

106

4121

2034

106

4122

2043

107

2850

1144

108

2805

974

109

2718

977

109

2719

977

109

2720

977

109

2721

977

132

109

2722

977

109

2723

977

109

2724

977

109

2725

977

109

2726

977

110

2717

894

111

2615

982

112

2751

1028

113

2893

1136

114 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 M.99 M.101 M.98 M.97 M.96 M.95 M.94 Cemil Filorinalı Nazım Avram Filorinalı Nazım Yakup Kadri Flaccus Özgünay Galanti Özgünay Karaosmanoğlu Horatius M.93 b M.93 a Ahmet Hulusi Yaşar Nezihe Bükülmez M.93 Ziya M.92 Naime-Ahmet Halit M.92 Naime-Ahmet Halit Yaşaroğlu Yaşaroğlu Gökalp M.92 Naime-Ahmet Halit Yaşaroğlu M.92 Naime-Ahmet Halit Yaşaroğlu M.92 Naime-Ahmet Halit Yaşaroğlu M.91 Halide Edip Adıvar M.90 Behçet Kemal Çağlar M.89 Maud Mc Knight Lindsay M.89 Maud Mc Knight Lindsay M.88 Ahmet İhsan Tokgöz Matbuat Hatıralarım. İstanbul 1888-1923. İstanbul 1930 Anne Masalları. İstanbul 1927 (Çev.Mutia Sabri) Annemin Yeni Masalları.İstanbul 1929 (Çev.Mutia Sabri) Erciyastan Kopan Çığ. İstanbul 1932 Mev-ud Hüküm. İstanbul 1918 Hayat Kıraatı. “Sınıf:1” İstanbul 1930 Hayat Kıraatı. “Sınıf:2” İstanbul 1930 Hayat Kıraatı. “Sınıf:3” İstanbul 1929 Hayat Kıraatı. “Sınıf:4” İstanbul 1929 Hayat Kıraatı. “Sınıf: 5” İstanbul 1929 Altın Işık. İstanbul 1923 Açış dersleri. İstanbul Üniversitesinin kurucu ve koruyucusu Atatürk’e bağlılık ve saygılar. Büyük Türkiye Cumhuriyetinin Satveti Feryatlarım. İstanbul 1924 Sancak ve Sancağımız. İstanbul 1925 Türkün Büyük Zaferi. İstanbul 1928 Vatandaş: Türkçe Konuş. İstanbul 1928 Hatıratı Meşahir.İstanbul 1925 Ergenekon. “Cilt 1-2” İstanbul 1929 Hicviyeler - Nameler. İstanbul 1931 (Çev.Y.Kadri Karaosmanoğlu) M.87 İskender Fahrettin Sertelli Bizansın Son Günleri. İstanbul 1930 M.86 Halit Fahri Ozansoy Edebi Kıraat Numuneleri. İstanbul 1929 “Lise 2,3 ve 4 ncü Sınıf M.84 Tevfik Fikret Halukun Defteri. İstanbul 1911

2668

973

1

M.84

Tevfik Fikret

Halukun Defteri. İstanbul 1911

114

2669

1019

115

2522

1145

116

2757

1002

117

70

112

118

2842

1153

118

2843

1146

119

2573

1034

120

2741

998

121

1486

412

121

1487

354

133

121

1488

371

121

1489

353

121

1490

355

122

2679

1025

123

22

18

124

34

146

125

2572

999

126

3435

1580

127

2699

1020

128

1616

500

129

2810

1026

130

2770

975

131

3011

1141

132 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M.123 M.122 M.121 M.119 Çev. M.118 Çev. M.115 d A.Cevat Nurullah Ata G.Nuri Sarah Lucy Fitch Lucy Fitch Bolton Perkins Perkins Ataç M.106 d Alphonse M.115 a Selahattin M.116 Arif İsmet M.115 Lucy Fitch Perkins Ulukut Güngör Lamartine M.114 Selim Sırrı Tarcan M.113 Jean Marie Guyan M.112 M.Nazmi M.111 Heinrich Kleist M.110 Mustafa Rahmi Balaban M.109 Maarif V. M.108 Yakup Kadri M.106 b Falih Rıfkı Atay Roman. İstanbul 1932 Sodom ve Gomore. İstanbul 1928 Şehir Kıraatı. İstanbul 1929 Bahtiyarname. İstanbul 1923 Herman Muharebesi. İstanbul 1928 (Çev.Mustafa Mermi) İki Can Yoldaşı. İstanbul 1930 Sanat Müsahabeleri. İstanbul 1928 (Çev.Hasan Ali Yücel) Bu Günkü Almanya. İstanbul 1930 Meksikalı İkizler.İstanbul 1929 (Çev.S.Zekeriya Sertel) Atatürk’e İnançlarım. Özdilimizle: Atatürk. Ankara 1935 Rafael. İstanbul 1898 (Çev.M.Salahaddin A.Lutfullah) Koşma. Bakü 1919 Tilkinin Binbir Muzipliği. İstanbul 1929 Öz Cesaret. İstanbul 1929 Meşhur Olmuş Fakir Çocuklar. İstanbul 1929(Çev.Zekeriya Sertel) İskoçyalı İkizler. İstanbul 1929 (Çev.S.Zekeriya Sertel) Eskimo İkizleri. İstanbul 1929 (Çev.M.Zekeriya Sertel) M.106 Hüseyin Cahit Yalçın Hayatı Muhayyel. İstanbul 1897 M.105 Ömer Hayyam M.104 b Charles Hitchcock Siherril M.104 a Oscar Wilde Oskar Valyld’ın Masalları. İstanbul 1927(Çev.Ş.Berin Kurt) Gazi Mustafa Kemal Haz.ler Nezdinde Bir Yıl Elçilik. İstanbul 1934 (Çev.Ahmet Ekrem) Rubaiyyat. İstanbul 1931 (Çev.Ahmet Hayyat) M.104 Leon David Cahun Kaptan Mago’nun Sergüzeştleri. İstanbul 1930 (Çev.Mustafa)

2763

1052

1

M.103

Halit Ziya

Uşaklıgil

Aşkı Memnu. İstanbul 1925

133

2903

1142

134

2870

1126

135

2854

1103

136

3028

1152

137

2767

1058

138

2733

1051

139

2749

1000

140

1383

386

141

2735

1027

142

2876

1149

143

2841/2

1147

134

144

2313

755

145

3282

1453

146

2852

1168

147

2671

857

148

2593

1021

149

2954

1283

150

2554

1007

151

2545

1162

152

2841/1

1161

153

3430

1588

154

2848

1169

155

2845

1171

156 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M.131 c M.131 b M.131 d M.131 a M.131 M.130 c M.130 a M.130 b M.130 A.Fuat Hüseyin Ozan Ali Mustafa Sadettin Nüzhet Ferdinand Aka Gündüz Aka Gündüz Aka Gündüz Yaşar Nabi Nayır Avni Soylu Ergun Lemaire M.129 Hamit Zübeyir Koşay Mahmut Hoca M.128 h M.128 d M.Ferit Karslı M.128 f Ahmet Ağaoğlu M.115 e İshak Refet Işıtman M.128 e Ö.Adil Zülfizade M.128 d Harold Courtenay Armstrong M.128 c K.Sadi M.128 b Kerim Sadi M.128 a Kerim Sadi M.128 Namık Kemal M.127 Namık Kemal Makalatı Siyasiye ve Edebiye. Cüz: 1,3,4,5. İstanbul 1911 Osmanlı Tarihi. Cilt 2 Cüz 3. İstanbul 1911 Bir Münekkidin Hataları. İstanbul 1934 Şevket Süreyyanın Hataları. İstanbul 1934 Bir Şakirdin Hataları.İstanbul 1934 Türkiye Nasıl Doğdu. İstanbul 1928 (Çev.Ö.Rıza Doğru) Tekkeler Yıkılmalıdır.İstanbul 1925 Ne Mutlu Bana ki Türk Yaratıldım. Ankara 1933 Devlet ve Fert. İstanbul 1933 Köy Öğretmeninin Anıları. Ankara 1935 Okul ve Ulus. Mecmua. 1936 İzmir Kaşgardan cevap. İstanbul 1922. (Katalog 2754 ve 362 tek ciltte toplanmıştır.) İzgümescit. İstanbul 1922 (Katalog 2754 ve 362 tek ciltte toplanmıştır.) Mustafa Kemal Pş. ve Köse Hoca. İstanbul 1339 Tokadi Zade Şekip Hayatı Felsefesi, Eserleri. İzmir 1933 Napoleon. İstanbul 1934 Samih Rifat, Hayatı ve Eserleri. İstanbul Samson ile Dalila.Opera.Sinop 1921(Çev.Rıza Nur-Beste Camille Saint) Yılmazlar’ın İkizler. Ankara 1932 Köy Muallimi. Ankara 1932 Beyaz Kahraman. Ankara 1932 Mete. İstanbul 1932 M.126 Namık Kemal Rönan Müdafaanamesi. İstanbul M.125 Lucy Fitch Perkins Mağara İkizleri. İstanbul 1929 (Çev.M.Zekeriya Sertel)

3014

1170

1

M.124

Aisopos

Ezop”un Hikayeleri. İstanbul 1928 (Çev.S.Zekeriya Sertel)

157

2851

1172

158

2773

979

159

2772

1050

160

4126

2042

161

1583

646

162

755

359

163

223

157

164

3900

2035

165

689

393

166

2598

980

167

499

332

135

168

1364

1499

169

1497

S/2133

170

362

1008/2

170

2754

1008/1

171

172

2641

1578

173

2704

983

174

2655

1592

175

2452

1150

176

2684

1014

177

2683

1010

178

2682

1009

179

2694

1048

180 1 1 1 1 1 1 1 1 M.135 f Ch’i Tzu-Hsi M.135 e İbrahim Alaettin Gövsa Çanakkale İzleri. İstanbul Bir Çin alimi nazarında istikbal. Şarkın Yeni Güneşi Gazi M. Kemal Hz. Umum türklerin ve bütün insaniyetin ittihadı. Nakili: Kolcalı Abdülaziz. İstanbul 1933 Moliere Çambel Shakespeare Burjuva Jantinyun.İstanbul 1927 (Çev.Siracettin) Fihte ve Fihtenin Hitabeleri.Ankara 1927 Hamlet. İstanbul 1927 (Çev.Kamuran Şerif Saru) Vatan ve Şairler.İstanbul 1923 Petrov Boztepe Mefkureci Muallim. İstanbul 1930 (Çev.Ali Haydar Taner) Sihamı İlham. İstanbul 1921 Döt Azgın Canavar. İstanbul 1929 İnsan Bedeni. İstanbul 1929 (Küçük broşürler biçiminde hazırlanmış 5 tane çalışma tek ciltte toplanmıştır.) Sıhhat Koruma Bilgisi İnsan Bedeni. İstanbul 1929 (Küçük broşürler biçiminde hazırlanmış 5 tane çalışma tek ciltte toplanmıştır.) Reşit Galip Reşit Galip Çocuk Bakımı Öğütleri. İstanbul 1929 (Küçük broşürler biçiminde hazırlanmış 5 tane çalışma tek ciltte toplanmıştır.) Reşit Galip Yiyecekler. İstanbul 1929 (Küçük broşürler biçiminde hazırlanmış 5 tane çalışma tek ciltte toplanmıştır.) M.143 M.135 Andre Theuriet M.134 Muallim Naci M.133 İzzet Melih Devrim Hüzün ve Tebessüm. İstanbul 1921 İşgal Bulutları ve Zafer Yıldızları. İstanbul 1928 İlkbahar Seneleri. İstanbul 1927 (Çev.H.Suha Gezgin) M.132 Mehmet Emin Yurdakul Zafer Yolunda. İstanbul 1918 M.131 g Henri Beraud Şişko Ankara 1923 (Çeviren Şükrü Kaya) M.131 f Faruk Nafiz Çamlıbel Özyurt. Ankara 1932

2698

1043

1

M.131 e

Nahit Sırrı

Örik

Sönmeyen Ateş. Ankara 1933

181

2688

1049

182

2895

1177

183

2678

881

184

2801

992

185

2693

1036

186

2989

1157

187

2592

1030

188

536

342

189 1 1 1 1 1 1 1 M.143 Reşit Galip M.143 Reşit Galip M.142 Halil Nihat M.141 Grigoriy M.140 İhsan Kamil M.138 William M.137 H.Cemil

2975

1163

1

M.136

Jean

190

214

159

136
1 M.143 1 M.143 1

191

2863

1158

192

2600

1054

193

3047

1154

194

2570

879

195

2172

764

195

2173

764

195

2181

764

195

2277

764

195

2280

764

196 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M.163 M.164 M.162 a M.162 M.161 M.160 M.159 M.157 Homeros Aka Gündüz Muallim Naci Haydar Mahmut Ekrem Nazım Hikmet A. Ahmet Burhanettin Kerrar Recaizade Ran Benaroya M.156 Abdulhak Hamit M.155 Agah İzzet Tarhan M.154 Ahmet Refik M.153 Memet Emin Yurdakul Altınay M.152 A.Rıfkı M.151 Ali Ekrem Bolayır M.150 Abdülhak Hamit Tarhan M.148 Memet Akif Ersoy M.149 Halit Ziya Uşaklıgil M.147 Bulgurluzade Rıza M.146 d Vala Nurettin M.146 c Halil İbrahim Akçam M.146 e Hafız Nuri M.146 b Falih Rıfkı Atay Eski Saat. İstanbul 1933 Vesile-i Elsine.(Türkçe, Arapça, Farsça, Rumca, Fransızca, Ermenice Sözlük) Günün Mutlularına. İstanbul 1933 Savaştan Barışa. İstanbul 1934 Müntahabat-ı Bedayii Edebiye. İstanbul 1913 Tagebuch Aines Teten. Berlin 1918 Safahat. İkinci Kitap.İstanbul 1914 Duhter-i Hindu. İstanbul 1876 Ruhi Kemal. İstanbul 1908 Nakusu Adem.İstanbul 1913 Kral Corc’a. Ankara 1923 İlk Türk Matbaası.İstanbul 1929 Davuldan İlhamlar. İstanbul 1927 Bunlar O dur. İstanbul 1887 İlyad. İlliade. Tercüme ve hülasa eden: Ömer Seyfettin. İstanbul 1927 Meçhul Asker. İstanbul 1930 Firuzan.İstanbul 1887 Ankara Hediyesi ve Anadolu Duygusu. İstanbul 1922 Zemzeme. İstanbul 1885 Jakond ile Si-Ya-U. İstanbul 1929 Stenografi Usulü.İstanbul 1929 Gazinin Kızı. İstanbul 1927 M.146 a Aka Gündüz Dikmen Yıldızı. İstanbul 1928 M.146 Ali Saip Ursavaş Kilikya Faciaları ve Urfa’nın Kurtuluş Mücadeleleri.Ankara 1924 M.146 Ali Saip Ursavaş Urfanın Kurtuluş Mücadeleleri. Ankara 1924 M.145 Charles Dickens Cilt 1: Cihan Edebiyatlarından Nümuneler: Mister Pikvinkin Maceraları.

2458

761

1

M.144

Johannes

Merkel

Armoni. İstanbul 1929(Nakil Cevat Memduh Altar)

197

2858

1173

198

4228

2028

199

4229

2032

200

2728

971

201

2798

969

202

1590

120

203

2558

1004

204

2766

1005

205

2623

1071

206

2765

1078

207

2584

1017

208

2706

1012

137

209

2800

1003

210

2555

1016

211

2775

1013

212

2289

770

213

2793

1047

214

2662

889

215

3017

1164

216

2730

1063

217

2620

1065

218

2596

1011

219

2651

883

220

2649

1066

221

2290

765

222

2727

1076

223 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M.165 a M.158 a M.118 e M.118 f M.179 d M.179 f Recep Mehpare Tevfik Hüsnü İzmir Ticaret Odası Virgile Yusuf Ziya Rossel Demircioğlu Açıksözlü M.179 e M.179 d Munis Kültür Bakanlığı Peker M.179 c Meliha Avni Sözen M.179 b İsmail Habib Sevük Musagil Tekinalp M.179 a Adnan Halet Taşpınar M.173 Ali Rıdvan M.171 Ali Ekrem Bolayır M.171 Ali Ekrem Bolayır M.170 Halil Nihat Boztepe M.169 Mithat Sadullah Sander M.169 Mithat Sadullah Sander M.169 Mithat Sadullah Sander M.169 Mithat Sadullah Sander M.168 Tunalı Hilmi M.168 Tunalı Hilmi Köylü Memiş Çavuş. İstanbul 1923 Köylü Memiş Çavuş TBMM’de. Bursa 1923 Yeni Usul Tahriri Kitabet Dersleri. Devre-i aliye, birinci sınıf. İstanbul 1918 Yeni Usul Tahriri Kitabet Dersleri. Devre-i aliye, ikinci sınıf. İstanbul 1918 Yeni Usul Tahriri Kitabet Dersleri. Devre-i mutavassıta, birinci sınıf. İstanbul 1916 Yeni Usul Tahriri Kitabet Dersleri. Devre-i mutavassıta, ikinci sınıf. İstanbul 1918 Ayine-i Devran. İstanbul 1924 Şiir Demeti. İstanbul 1924 Şiir Demeti. İstanbul 1924 Sarı Yapraklar. İstanbul 1921 Motorlu Vasıtalar. İstanbul 1936 Tunadan Batıya. İstanbul 1935 Bir Ses. İstanbul 1936 Kemalizm. İstanbul 1936 İlk Okul Proğramı.İstanbul 1936 İnkilap Dersleri Notları. Ankara 1935 Türk Tarihinde Aile Hayatı Evrimi ve Kadın. İstanbul 1936 İstiklal Harbinde Kastamonu. Kastamonu 1933 Kutlama. İstanbul 1933 Hükümdar Millet.(Çev.G.K.Söylemezoğlu İstanbul 1934) Boş Beşik ve Akkuş. İstanbul 1932 M.168 Tunalı Hilmi Memiş Çavuş. Sinop 1922 M.167 Tahsin Nahit Uygur Özduygular. Kastamonu 1930 M.166 Seçme Memleket Şiirleri. İstanbul 1929

2795

1075

1

M.165

Yusuf

Akçura

Altun Armağan.

224

2656

1073

225

4230

1596

226

2714

1072

226

2715

1081

226

2716

1080

227

1460

420/3

227

1461

420/4

227

1462

420/1

227

1463

420/2

228

2569

1088

229

2567

1089

138

230

2568

1090

231

2732

886

232

2230

777

233

2814

932

234

2783

949

235

665

346

236

1390

348

237

629

299

238

1551

392

239

3867

1902

240

4036

2005

241

641

431

242

2736

1044

243 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 M.192 M.195 M.189 M.188 M.187 M.186 M.186 Emin Fevzi Emin Fevzi Namık Kemal Ahmet Rasim Hüseyin Siret Ömer Hayyam Nüshet Özsever M.185 c Hamdi M.185 b Günay Süleymaniyeli Süleymaniyeli M.185 a Enver Behnan M.185 İbrahim Alaettin Gövsa Şapolyo M.184 Şükufe Nihal Başar M.183 Muallim Naci M.182 Mahmut Abdülbaki Baki M.180 Jean Guyau M.179 Dr. Bafralı Yanko M.179 m Memduh Yavuz Süslü M.179 l Mehmet Şeref Aykut Kemalizim. İstanbul 1936 Memetciğin Son Sözü. Konya 1936 Fikir ve Kalem Tecrübelerimden. İstanbul 1899 Bir Filosofun Şiirleri. İstanbul 1930 (Çev.Abdullah Cevdet) Eş’ar-i müntahabe. Cami ve naşiri: Şemseddin Sami, İst 1901 Şerare. İstanbul 1885 Gayya.İstanbul 1930 Çanakkale İzleri. İstanbul 1926 İnkılap Ötgünçleri. İstanbul 1934 İnkilap. Yurdum İçin. 2-3” İzimir 1935 Daktilo Şuaat. İstanbul 1911 Şuaat ve İlavei Şuaat. İstanbul 1925 İmtizacı Akvam ve Vak’a-i Ahd. İstanbul 1327 (Katalog 620, 2579, 2632, 2807 ve 2808 aynı ciltte toplanmıştır.) Falaka. İstanbul 1927 Leyali Girizan.İstanbul 1909 Manzum Rubaiyatı Ömer Hayyam. (Çev.Hüseyin Rifat) Elsinei Atika Edebiyat ve Üdevası. İstanbul 1890 M.179 k Nushet Haşim Sinanoğlu M.179 j Johann Wofgang Goethe Genç Verterin Istırapları. İstanbul 1930 (Çev.Nurullah Ata Ataç) Faşizim ve Onun Devlet Sistemi. İstanbul 1933 M.179 i Cafer Fahri Dikmen Savaş ve Polis Köpeği. İstanbul 1936 M.179 h R.Ekrem Osmanlı Mu.hedeleri ve Kapitilasyonlar. İstanbul 1934 M.178 Tevfik Fikret Ribabı Şikeste.İstanbul 1899

1297

352

1

M.165 b

Zeynettin

Akkök

Cumhuriyet Türkiyesine Terbiyevi Heyecanlarım. İstanbul 1935

244

2670

884

245

246

2242

763

247

2873

1155

248

3794

1832

249

509

283

250

2758

893

251

2774

880

252

2947

1207

253

2565

878

139

254

2621

885

255

2566

877

256

2591

873

257

2761

1038

258

259

36

92

260

2581

872

260

2582

866

261

620

882/1

262

2794

875

263

2644

871

264

3027

1135

265

3012

1220

266 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M.166 a M.171 e M.168 a M.169 a M.169 b M.118 f M1.9 M.199 a Yusuf Ziya Maud Mc Knight Kemalettin Şükrü Yusuf Ziya Yakup Kadri Yusuf Osman Enver Behnan Fuat Hulusi Şapolyo Demirelli Ortaç Karaosmanoğlu M.198 Friedich M.199 Hasan Cemil Çambel Gundolf Demircioğlu Lindsay M.186 Raif Necdet Kestelli M.189 İbrahim Alâettin Gövsa M.189 İbrahim Alâettin Gövsa M.189 İbrahim Alâettin Gövsa M.189 İbrahim Alâettin Gövsa M.189 İbrahim Alâettin Gövsa M.197 Nurettin Ferruh Şafak Sadaları. İstanbul 1896 Fuzuli. İstanbul 1932 (Katalog 2587, 2626, 2789, 3045 ve 2634 birlikte ciltlenmiştir.) Nabi. İstanbul 1933 (Katalog 2587, 2626, 2789, 3045 ve 2634 birlikte ciltlenmiştir.) Nedim. İstanbul 1932 (Katalog 2587, 2626, 2789, 3045 ve 2634 birlikte ciltlenmiştir.) Naziften Hamide. İstanbul 1932 (Katalog 2587, 2626, 2789, 3045 ve 2634 birlikte ciltlenmiştir.) Ömer Hayyam. İstanbul 1932 (Katalog 2587, 2626, 2789, 3045 ve 2634 birlikte ciltlenmiştir.) Semavi İhtiras. İstanbul 1933 Jüpiter. İstanbul 1929 Napolion Bunapart. İstanbul 1929 (Çev.Hasan Cemil) Anadoluda Eski Çocuk Oyunları. İstanbul 1934 Masal Bahçesi. İstanbul 1927 (Çev.Mutia Sabri) Namık Kemal Hayatı ve Eserleri. İstanbul 1931 Halk Edebiyatı Antolojisi. İstanbul 1933 Yaban. İstanbul 1932 Mete. İstanbul 1933 Ayşim. Ankara 1934 Gönül dili ve Bir Varlığın Binbir Yüzü. İstanbul M.193 Yahya Saim Ozanoğlu Mahşerde Sabah.İstanbul 1925 M.190 Leopold Kampf Mühim Bir Gece. Temsil.Mısır 1909 (Çev.Kadriye Hüseyin) M.191 Besim Atalay Cönk. İstanbul 1931 M.194 a Besim Atalay Başbelaları. Temsil. İstanbul 1926 M.194 Ali Ruhi Ana Vatan. Ankara 1337 Eski Elyazısı. Temsil.

3952

1623

1

M.196

Hasan Cemil

Çambel

Yeni Ruh. İstanbul 1929

267

2685

869

268

2686

1053

269

2561

892

270

3041

1209

271

2642

868

272

2639

865

273

2587

870

273

2626

870

273

2634

870

273

2789

870/5

140

273

3045

870

274

2752

1001

275

3951

1622

276

3651

1619

277

2501

759

278

2844

1174

279

2630

1537

280

2594

887

281

2750

1077

282

4249

1591

283

2760

1067

284

2576

1086

285 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1504 385 1 M.107 Yakup Kadri M.117 Lucy Fitch Perkins Karaosmanoğlu M.177 Muallim Naci M.176 Yusuf Niyazi M.175 Ahmet Reşat M.174 Abdülhak Hamit Tarhan M.202 Celaleddin Ezine M.201 Şeref Hanım M.184 a Nazım Hikmet Ran Varan 3. İstanbul 1930 Divanı Şeref Hanım. İstanbul Yakup ve Ötekiler. Bir Rüya Oyunu. İstanbul 1938 Sahra. İstanbul 1880 Herkesin Tanıdığı İki Hanım. Piyes İstanbul 1909 Menfa Köşelerinde. İstanbul 1910 Demdeme. İstanbul 1887 Irlandalı İkizler.İstanbul 1929 (Çev.S.Zekeriye Sertel) Nurbaba. İstanbul 1923 M.153 c İshak Refet Işıtman M.153 b Faruk Nafiz Çamlıbel Kahraman. İstanbul 1933 Ne Mutlu Bana ki Türk Yaratıldım. Ankara 1933 M.153 a Yusuf Ziya Demircioğlu Şu Dağların Ardında. İstanbul 1933 M.171 d Hikmet Feridun Es Bugün de diyorlarki. İstanbul 1932 M.171 c Hüseyin Hüsnü Kılkış Türk Akınları. İzmir 1933 M.171 b Hüseyin Hüsnü Kılkış Kumandan Sözü İzmir 1933 M.171 a Hüseyin Hüsnü Kılkış Türk Sözü. Ankara 1930

1319

416

1

M.171 f

Hasan Cemil

Çambel

Gençlik Ruhu ve Gençleşme. İstanbul 1934

286

2613

915

287

2533

1140

288

2612

891

289

2802

1068

290

2737

1022

291

2687

1037

292

2599

991

293

2650

876

294

2660

959

295

2690

1060

296

2663

888

297

2681

890

141

298

2768

1015

299

2771

1064

300

2847

1167

301

2748

* Çalışmada listenin; 15, 16, 23, 41, 42, 47, 64, 82, 104, 106, 109, 114, 118, 121, 170, 195, 226, 227, 260 ve 273. Sıralarına mükerrer numara verilmiştir.

13. LİSTE: BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ZABIT CERİDELERİ, YILLIKLARI (REMZ N)

TEREKE SIRA NO SAYI REMİZ ÇEV YAZARI KİTABIN
70 N.1 T.B.M.M. Zabıt Cerideleri: Devre: ...İçtima Senesi: 1-4 Cilt: 1-31.- Devre:1 İçtima 1-4 Cilt1-29.- Devre: 3 İçtima Senesi:.... Ciltler: 1-11 Malûl Gaziler Neşriyatı Büyük Türkiye (Ticaret) Salnamesi. İstanbul 1928

K. NO

ANITKABİR ÇANKAYA

1

695

S/2146

2 1 6 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 N.19 N.20 N.18 N.17 N.16 N.15 N.14 N.13 N.12 N.11 N.10 Malûl Gaziler Neşriyatı N.9 N.8 N.7 N.6 N.5 N.4 N.3

1528

S/2113

1

N.2

3

1527

S/2140

Anuer du Kommerce Enternational. Paris 1929 Türkiye Cumhuriyeti Devlet Salnamesi. 19251930. İstanbul Girit Salnamesi. Girit 1892 Malul Gaziler Ticaret Salnamesi: 1927 Urfa Hakkında Salname. İstanbul 1927 Beyrut Salnamesi: 1902 Kastamonu Salnamesi: 1896 Büyük Türkiye (Ticaret) Salnamesi. İstanbul 1929 Cezaire Bahrisefit Salnamesi: 1310 Salnamei Devleti Osmaniye. İstanbul 13331328 Yemen Salnamesi. San’a 1895 Mamuretülaziz Salnamesi. 1909 Hüdavendigar Vilayeti Salnamesi:1907 Yanya Vilayeti Salnamesi. 1890 Alemanach Hachette. 1928 Sivas Vilayeti Salnamesi. 1888 Manastır Salnamesi. 1894 Suriye Salnamesi. Suriye 1899

4

4259

S/2141

5

3417

S/2125

6

142

7

3426

S/2112

8

3416

S/2120

9

3409

S/2110

10

1538

S/2113

11

3402

S/2109

12

4255

S/2107

13

3427

S/2108

14

3418

S/2104

15

3405

S/2105

16

3421

S/2101

17

25

2106

18

3419

S/2098

19

3411

S/2103

(Ek:17)

20

3420

S/2100

21 1 1 1 1 1 102 N.26 Almanach de Gota Salnamesi.1920 N.25 Sivenska Kalendern. Upsala 1929 N.24 Adana Salnamesi. 1893 N.23 Danımark Salnamesi. 1925 N.22 Kosova Salnamesi.

3400

S/2099

1

N.21

Bitlis Salnamesi. 1314

22

3410

S/2097

23

24

3415

S/2096

25

3423

S/2094

26

24

2093

143

14. LİSTE: DİNLER (REMZ P)

TEREKE SIRA NO SAYI
1 155 2 2 SBK-7 1 1 2 1 12 P.73 b Abdu’l Karim Maulavi P.73 f P.73 f P.73 d Hubert Grimme 1 P.73 c P.14 Zeynüddin Zebidi P.46 Emile Durkheim 1 P.73 a Ömer Budda P.73 a Ömer Budda Dinler Tarihi. Birinci Cildi. İstanbul 1935 Dinler Tarihi. Birinci Cildi. İstanbul 1935 Din Hayatı. İstanbul 1934(Çev.Hüseyin Cahit) Sahih Buharı Muhtasarı. İstanbul 1928-1340 Der Islam.Band:9 Heft. 1-2. 1930 Islam und Weltgrieg. Münster1914 Kitabı Mukaddes. İstanbul 1886 Kitabı Mukaddes. İstanbul 1920 Prophet of Islam and His Teachines.

K. NO

ANITKABİR ÇANKAYA

REMİZ ÇEV

YAZARI

KİTABIN ADI

1

237

171

1

238

2

240

182

3

396

194

4

5

315

197

6

270

189

6

271

207

7

287

175

144

* Çalışmada listenin; 1 ve 6. Sıralarına mükerrer numara verilmiştir.

(Ek:18)

15. LİSTE: FELSEFE VE TERBİYE (REMZ R)

TEREKE SIRA NO SAYI
1 1 1 1013 4 1 R.97 Emile Faguet De la Profession. Paris R.49 e Ch. Charrier Pedagogie ve Cue. Paris 1920 R.15 Emil Durkheim R.49 d Maria Montessori Pedagogie Scientifique II.-Edudation. Paris Ahlak Terbiyesi. İstanbul 1927 (Tercüme eden: Hüseyin Cahit Yalçın)

K. NO

ANITKABİR ÇANKAYA

REMİZ ÇEV

YAZARI

KİTABIN ADI

1

1378

234

2

195

153

3

1315

430

4

1341

145

(Ek:19)

16. LİSTE: İÇTİMAİYAT (REMZ S)

TEREKE SIRA NO SAYI
1 398 398 3 1 S.59 a Afet İnan 1 S.59 a Afet İnan Recep Peker Medeni Bilgiler.İstanbul 1931 Medeni Bilgiler. 1 İstanbul 1931 S.16 Emile Durkheim İçtimai Taksimiamel İstanbul 1339 (Çev.: Orhan Mithat)

K. NO

ANITKABİR ÇANKAYA

REMİZ ÇEV

YAZARI

KİTABIN ADI

1

412

287

2

497

3

497

146

(Ek:20)

17. LİSTE: KANUNLAR VE HUKUK (REMZ U) SAYI
9 2 4 1 2 U.70 Henry Wheaton U.69 Jean Paulin Niboyet U.61 Paul Fauchille U.59 Emile Chenon U.6 E.Kemal

TEREKE SIRA NO REMİZ ÇEV YAZARI KİTABIN ADI
Kanunlarımız: 3 ncü Tabı 1929-1934 İstanbul Hıstoire Generale du Droit Française Pupliç et Prive des Originees a1815. Paris 1929 Droit Enternational Püplig. Paris 1921 Manuel de Droit Enternational Prive. Paris 1928 Elements du Droit Enternational. Laipzıg. 1852 Devletler Hukuku.İstanbul 1936 - Tarihi Siyasi (Yusuf Akçura’nın “tarih-i Siyasi” adlı eserinin başındadır. Mehmet Cemil Bilsel’in “Hukuk-u Düvel” adlı eserinin sonundadır.)

K. NO

ANITKABİR ÇANKAYA

1

963

214

2

878

223

3

905

224

4

928

225

5

980

261

6

861

612

1

U.12

Mehmet Cemil

Bilsel

147
1 U.4 Yusuf Akçura Mehmet Cemil Bilsel 567 1 U.72 Mehmet Cemil Bilsel 1 U.4 Yusuf Akçura 2 2 642 1 U.33 1 U.14 U.9 a Adliye v. A.O.Ahmet Mehmet Cemil Bilsel

6

862

230

Hukuk-u Düvel. - Tarihi Siyasi (Yusuf Akçura’nın “tarih-i Siyasi” adlı eserinin başındadır. Mehmet Cemil Bilsel’in “Hukuk-u Düvel” adlı eserinin sonundadır.) (Katalog 862 ve 3060 aynı ciltte toplanmıştır.) Hukuk-u Düvel. - 2.k. Devletler arasında münasebat. İstanbul 1934.

6

863

6

3060

230

Hukuk-u Düvel. - Tarihi Siyasi (Yusuf Akçura’nın “tarih-i Siyasi” adlı eserinin başındadır. Mehmet Cemil Bilsel’in “Hukuk-u Düvel” adlı eserinin sonundadır.) (Katalog 862 ve 3060 aynı ciltte toplanmıştır.) Düstur. 3 ncü Tertip 15 nci Cilt: Ankara 1934 Kanunu Medeni Şerhi ve Nazariyeleri .”Hakimlere Mahsus”. İstanbul 1926 Hukuku Esasiye Sulhte ve Harpte Hukuku Düvel. İstanbul 1923

7

985

2142

8

961

229

9

843

(Ek:21)

10

864

248

11 1 659 1 626 33 1 Teşkilatı Esasiye Kanunu İstanbul 1929 U.109 Teşkilatı Esasiye Kanunu 1 Teşkilatı Esasiye Kanunu. 1923 U.87 Haydar Rifat Yorulmaz Ayni Haklar. İstanbul 1926

936

290

1

U.39

Marcellus

Redlich

Enternational Law as a Sübtituet For Diplomacy.Chicago 1929

12

982

350

13

965

13

966

408

13

967

* Çalışmada listenin; 6 ve 13. Sıralarına mükerrer numara verilmiştir

148

18. LİSTE: İKTİSADİYAT VE İSTATİSTİKLER (REMZ V) SAYI
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 V.54 d V.54 f V.54 b V.54 a V.68 b Maliye Vekaleti Orhan Maliye Vekaleti Dahiliye V. Conker V.112 a V.112 b V.112 c İhsan Abidin İhsan Abidin V.89 a Zonguldak T.O. Akıncı Akıncı V.90 a Türkiye iş B. V.96 c Bayındırlık Bakanlığı V.96 b Sular Umum Müd. V.96 a V.107 a Kerim Sadi V.107 b Çev. Cevdet Nasuhi Savran V.77 e V.77 d V.77 c V.77 b Mali İstatistikler. 1931-1934 Millet Mektepleri Faaliyeti İstatistiği. İstanbul 1934 İstatistik Yıllığı. 1931-1932 İzmir 1933 İstatistik Yıllığı. Ankara 1932-1933 Kooperatifçilik, Kollektifçilik, Üzerine 9 Yazı. Çin Cihan Ticaretine Nasıl Açıldı. İstanbul 1932 Şimendifer Alayı İşletme Nizamnamesi. İzmir 1915 Ankara Çubuk Barajı ve Filtre Tesisatı. İstanbul 1936 Bayındırlık İşleri Dergisi Türkiye İş Bankası Nizamnamesi Esasisi.Ankara 1930 Cumhuriyetin On Yılında Zonguldak ve Maden Kömürü Havzası.İstanbul 1933 Şeker. İstanbul 1934 Pamuk.İstanbul 1933 Karadeniz Havzası Şimal Kısmı Tabii, Zirai, Beşeri, Baytari. Cilt V. Ankara 1936 Bu Günkü Japonya.İstanbul 1933 Bütçe. 1934 İstanbul Les Chemins de Ferr en Turquie et la Politique Ferry Viaire Turgue. Paris 1935 Bütçe.1933 İstanbul Vilayet Belediyeleri ve Hususi İdareleri Bütçeleri. 1931 V.77 e Maarif Muallimler İstatistiği. İstanbul 1935

TEREKE SIRA NO REMİZ ÇEV YAZARI KİTABIN ADI

K. NO

ANITKABİR ÇANKAYA

1

1370

445

2

764

439

3

1369

443

4

3202

1337

5

492/1

2145

6

793

310

7

1514

360

8

1243

432

149

9

2209

783

10

836

2111

11

824

272

12

3144

1447

13

703

245

14

2235

789

15

3211

1345

16

3129

1382

17

818

211

18

1507

292

19

817

210

(Ek:22)

20

1006

239

20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 V.28 a V.11 a V.28 b V.113 c V.113 a Bayındırlık Bakanlığı V.22 a V.28 Raif Lüy V.5 a Mehmet Ali Kağıtçı V.110 a V.68 Orhan Brandt V.68 a Department of Finance V.54 g V.54 g V.54 g Hazine Hesabı Umumisi. Sene 1932 Hazine Hesabı Umumisi. Sene 1933 Hazine Hesabı Umumisi. Sene 1934 The thirty second financial and economic annual of Japan.Tokyo 1932 Le Developpement de la Turquie et Ses Richesses Minyer.. İstanbul 1933 İkinci Beş Yıllık Sanayi Planı.Ankara 1936 (Katalog 815 ve 1396 tek ciltte toplanmıştır.) Kağıtçılık Tarihçesi. İstanbul 1936 Gümrük Tarifesinin Şerhi ve Tarifemizdeki Tasnife Göre Eşyanın İzahı. Ankara 1935 A Generale Economic Sürvey of Turque. Cilt: 1-6 1933-1934 Bayındırlık İşleri Dergisi Demiryollar Mecmuası. Cumhuriyetin Onuncu Yıl Dönümü Münasebetiyle Çıkarılan Fevkalade Nüsha. İstanbul 1933 1931 Senesinin Meteoroloji İklim Rasatları Bülteni. Sene:7 Ankara Ziraat Gazetesi. 1 nci Sayı İkinci Kanun: 1935 Ziraat Vekaleti Meteoroloji Ens. Tarihçesi. İstanbul 1933 V.54 f Dahiliye V. Belediyeler. İstanbul 1933 V.54 f Dahiliye V. Vilayet Belediyeleri ve Hususi İdareleri Bütçeleri. 1933 V.54 f Dahiliye V. Vilayet Belediyeleri ve Hususi İdareleri Bütçeleri. 1932

1007

240

1

V.54 f

Dahiliye V.

Vilayet Belediyeleri ve Hususi İdareleri Bütçeleri. 1933

20

1008

241

20

1009

242

21

1005

243

22

810

265

22

811

266

22

812

267

23

751

235

24

719

275

25

815

441

26

2300

788

150
2 46 V.51 a Nafia V.

27

760

276

28

738

268

30

836

2111

31

1530

S/2148

32

2059

S/2149

33

2268

S/2136

34

1015

264

35

821

444

Türkiye Nafıası Onuncu Yılda Türkiye Nafıası. İstanbul 1933

* Çalışmada listenin; 20 ve 22. Sıralarına mükerrer numara verilmiştir.

19. LİSTE: TABİİYE VE RİYAZİYE (REMZ W)

TEREKE SIRA NO SAYI
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 W.103 W.93 c W.124 a W.124 b W.124 d W.93 b W.93 e Mazhar Osman Mazhar Osman Leon Selim Sırrı M.Kemal Hüsnü Hamit Dr. Hulusi Behçet W.93 e Mazhar Osman W.93 e Mazhar Osman Uzman Uzman Uzman Uzman Felderman Tarcan Öke Dilgan W.93 a W.88 n Mazhar Osman Uzman W.88 m Mazhar Osman Uzman W.88 l Cemil Topuzlu W.88 k Kemal Cenab Berksoy W.88 j Cemal Zeki Önal W.88 i Haydar Gasprali W.88 h Osman Cevdet Çubukçu W.88 g Magnus Hirschfeld Sexualwisensschaftlicher BilderatlasZur Geschle.tskunde. Berlin 1869 Masaj ve Hareket Tedavisi. İstanbul 1933 Sağıtma Çamurları. Kayseri 1936 Çocuk Hastalıkları Sağlık Koruma Bilgisi.İstanbul 1935 Enseignement Pratique de Physiologie. İstanbul 1934 Kanser Bulaşırmı. İstanbul 1936 Sıhhat Almanakı. İstanbul 1933 Keyif Veren Zehirler. İstanbul 1934 Türk Ürologi Dergisi. Sayı: 2-3 1936 İyi Çocuk Yetiştirme Hakkında İki Konferans. İstanbul 1935 İyi Çocuk Yetiştirme Hakkında İki Konferans. İstanbul 1935 Eugenique sterilisation et castration Cnference a la Societe Medico - Physique d’Istanboul. İstanbul 1935 Akıl Hastalıkları. İstanbul 1935 The Human Voice. New York 1931 Köy Mekteplerinde Beden Terbiyesi.İstanbul 1933 Apandisit. İstanbul 1933 Hendese Dersleri- İstanbul 1923 Deri Hastalıkları ve Frengi Kliniği Arşivi.

K. NO

ANITKABİR ÇANKAYA

REMİZ ÇEV

YAZARI

KİTABIN ADI

1

2132

791

2

2123/1

780

3

2130

786

4

2164

736

5

2118

778

6

2185

766

7

2193

787

151

8

2192

774

9

2206

S/2123

10

2189

771

10

2190

772

10

2191

773

11

2188

775

12

2127

769

13

1385

399

14

2162

776

15

1422

387

(Ek:23)

16

2112

83

16 1 1 33 W.124 h Reşit Galip İnsan Bedeni.İstanbul 1929 W.124 f Ahmet Süheyl Ünver Uygurlarda Tababet. 1936

2205

S/2124

7

W.93 c

Deri Hastalıkları ve Frengi Kliniki Arşivi. Cilt 1-10 İstanbul

17

2200

779

18

2174

410

* Çalışmada listenin; 10 ve 16. Sıra numaralarına mükerrer numara verilmiştir.

152

20. LİSTE: ASKERLİK (REMZ X) SAYI REMİZ ÇEV YAZARI KİTABIN ADI

TEREKE SIRA NO
12 12 X.186 Osterreich-Ungarns Letztekrieg. 19141918. Viyen 1930 Altı Cildi Metin Altı Cildi Haritadır.

K. NO

ANITKABİR ÇANKAYA

1

3573

1734

153

(Ek:24)

21. LİSTE: İLİM TASNİFİNE GİRMEMİŞ MUHTELİF ESERLER

TEREKE SIRA NO SAYI
1 1 1 2 1 1 1 Nıkolas leon Albert Gabriel Kıng Boroug S.A. Stabimento Italıa Imperiale. Memorial de Los Indios de Tepetlaoztoc al Monarca Espanola. Primera Partie. Madrit 1912 Costume de la Turquıe. London 1802 La Arquıtectura en Mexıco. Albüm

K. NO

ANITKABİR ÇANKAYA

REMİZ ÇEV

YAZARI

KİTABIN ADI

1

3266

1478

2

4282

2090

3

1543

262

4

2328

837

5

2333

838

Monuments Turcs D’Anatolıe. Amasya, Tokat, Sivas. Paris 1934 Godige Sierra. Mexıco 1933 Constructions des Lıgnes de Chemıns de Fer. Irmak-Filyos. Fevzipaşa-Diyarbakır. Göteborg 1937 Constructions des Lıgnes de Chemıns de Fer. Irmak-Filyos. Fevzipaşa-Diyarbakır. Göteborg 1937 İktisat Vekaletinde ve Vekalete Bağlı Müesseselerde Kullanılan Teknik Tabirler Daktilo. Ticari Hesap Istılahları. Ticari Hesap Istılahları.

6

4275

2091

154
1 1 1 1 1 Gabain Rahmeti Bang 1 1 E.147 Rousset

7

2212

735

7

2213

793

8

748

149

9

1992

732

9

1993

733

10

1702

450

Türkçe Turfan Metinleri. “Prusya Akademisi Neşriyatından” Berlin 1934 Daktilo (Çev: Şükrü Akkaya) Tenayuca, estudio arqueologico de la piramide de este lugar, hecho por el Departamento de Monumentos de la Secretaria de Educacion Publica. Mexico 1935 Sosyalist Sovyet Cumhuriyetleri İttihadının etnografi Haritası. İstanbul 1930

11

4288

2092

(Ek:25)

12

3352

1442

12

3388

1441

2

1937 Trakya Manevraları Münasebetile Trakya Umum Müfettişi Gl.Kazım Diriğin Dost ve Müttefik Devlet Erkanına Bir Hatırası. 1937 Trakya Manevraları Münasebetile Trakya Umum Müfettişi Gl.Kazım Diriğin Dost ve Müttefik Devlet Erkanına Bir Hatırası. Schacht in der Karikatur. Berlin 1937 C.H.P. 1936 İl Kongreleri. Ankara 1937 Horace Greely Hjalmar Schacht Çakmak Fevzi Schacht in Seınen Ausserungen. Berlin 1937 Büyük Harpte Şark Cephesi Hareketleri. Ankara 1936 (Katalog 1074 ve 1075 aynı ciltte toplanmıştır. Büyük Harpte Şark Cephesi Hareketleri. Ankara 1936 (Katalog 1074 ve 1075 aynı ciltte toplanmıştır. Esplorazıoni e Studı in Paflagonıa e Cappadocıa. Roma 1937 İstiklal Harbinde 57 Tümen ve Aydın Milli Cidalı. “Askeri Mecmualar Tarih Kısmı”. Sayı 54. İstanbul 1937 A. Hamit Zübeyir Ermond Çev. Ahmet Süheyl Ünver Rodtchenko Koşay Saussey İbni Sina Le Cinema en Urss.Moskova 1936 Elamca Türkçe Dil Akrabalığı. Ankara 1937 Prosateurs Turcs Contemporains. Paris 1935 Hindiba Risalesi. İstanbul 1937 (Katalogda 2133-2134’e kayıtlı olup, tercümesiyle birlikte ciltlenmiştir.) Hindiba Risalesi. İstanbul 1937 (Katalogda 2133-2134’e kayıtlı olup, tercümesiyle birlikte ciltlenmiştir.) Ahmet Rıfat Bilge İbni Sina Ahmet Süheyl Semerkantlı Nizamı Aruzi Kazım Nami Duru Ünver Büyük Türk Hekimi ve Feylesofu İbni Sina. İstanbul 1937 Tıb İlmi ve Meşhur Hekimlerin Mahareti. İstanbul 1936 Yeni Kültür. Ankara

12 1 1 1 1

3389

1442

2

13

2376

831

14

551

263

15

795

1487

16

1074

232

16 1 S/118 1 1 1 1 1 X.185 Gıulio Jacopi

1075

691

1

Fevzi

Çakmak

17

3501

1667

155
1 1 1 1 Çev.

18

1271

19

2499

848

20

1657

634

21

2744

916

22

2133

785

22

2134

785

23

2194

782

24

2157

784

25

1501

S/2127

26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 x 1 1 Dahiliye V. Orhan Giorgio Quartara Conker Mahmut Cahit Conker Hüseyin Hüsnü Kılkış Tevfik Tarman Portillo Weber Lopez T.T.K. Bayındırlık Bakanlığı Bayındırlık İşleri Dergisi Büyük Türk Felezof ve Türk Üstatı İbni Sina Şahsiyeti ve Eserleri Hakkında Tetkikler. İstanbul 1937 La Conquıqta de la Nueva Galıcıa. Mexıco 1935 Rayfazen Kooperatifleri. Ankara 1936 Duygularım. Çankırı 1936 Türk-Nippon Dostluğunun Sonsuz Hatırası. Ertuğrul. Tokyo 1937 Le Bosphore et les Dardanelles. Lozan 1938 L’illegimite des amantes, des meres, des enfants. Congres Feministe Marseille. 1933 Milan 1933 Redresement Ekonomique et Industrialisation de la Nouvelle Turquie. Paris 1937 İstanbul Üniversitesi Konferansları. 1936-1937 İstanbul Umumi Müfettişler Konferansında Görüşmeler ve Toplantı Zabıtlarile Rapor ve Hulasası. 1936. Ankara 1937 Delcho Bahadırhan C.B. Brerethon Dimitroff Le Regime des Gaputulation en Turquie Par Rapport a ... Bulgarie Avant et Apres la Guerre Europeenne. Sofia 1934 Şecere-i terakime. İstanbul 1937. Tales of Three Campaıgns. Londra 1926 Suat Tahsin Türk Wettenhovi Aspa Ferno, Agyptıscher Kulturu Sperung Der Alten Welt. Helsinki 1936 Türkiye Cumhuriyeti Devlet ve Halikı Gazi Mustafa Kemal. İstanbul 1933

2196

781

1

Ahmet Süheyl

Ünver

İstanbul Üniversitesi Tıb Fakültesi Tıb Tarihi Enstitüsü. 1936-37 Ders Yılı Çalışmaları Hulasası. İstanbul 1937

27

1952

568

28

4224

1872

29

836

2111

30

202

152

31

3708

1817

32

800

218

33

2806

963

156
1 1 1

34

3287

1389

35

879

293

36

444

286

37

725

246

38

39

1012

284

40

555

315

41

3437

1536

42

3933

1890

43 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Çev. Nak. Ahmet Talat Ahmet Faik Leon David M.Hüsnü A.Şükrü Kamil İshak Refet K.Nami Herbert Said Sannu Melzıg Onay Türkmen Cahun Özerdem Alptekin Su Işıtman Eduardo Noguera Van Loon Willem Hendrik Anecdotes Orientales. Hıstoire de L’Humanite. Paris 1937 Gographie Nouvelle. Paris 1937 Le Proces du Centre Anti-Sovietique Trotkıste. Devand le Tribunal Militare de la Cour Supreme de L’U.R.S.S. Moscou 1937 Report of court proceedings in the Case of the Anti-Soviet Trotskyite Centre. Moscow 1937 Guıa Para Vısıt las Prıncip Pales Ruınas Arqueologıcas Del Metado de Morelos. Mexıco 1934 Theatre Kamerny de Moscou. Turkiyya el-Kemaliyye. Beyrut 1938. Kemal Atatürk. Frankfurt 1937 Dasitanı Ahmet Harami. Çankırı 1933 Askerliğin Pisikolojisi. İstanbul 1933 Kaptan Magonun Sergüzeştleri. İstanbul 1930 (Çev.Mustafa) Cumhuriyet Yasaları Kılavuzu. İstanbul 1937 Balıkesir ve Civarında Yürük ve Türkmenler. İstanbul 1938 Karacaoğlan. Ankara 1933 Yarınki Mektebe Doğru. İstanbul 1934 Mahmut Ragıp Gazimihal Henry Sweet Alfonso Teja Zabre Guide de L’Hıstoıre du Mexıque.1935 The Student’s Dıctionary of Anglo-Saxon: Oxfort 1928 Balkanlarda Musıki Hareketleri. İstanbul 1937 Anti-Sovıet Trotskyıte Gentre. Moskow 1937 Tres Sıglos de Arquıtectur Colonial. Mexıco 1935

4279

2049

1

Jose Payot

Garcia

Zona Arqueologıca de Tecaxıc-Calıxtalahuaca. Mexıco 1936

44

2346

845

45

46

4287

2053

47

1769

59

48

2430

746

49

3824

2084

50

3102

1320

51

52

657

252

52

658

251

157

53

4274

2050

54

2513

760

55

4180

1557

56

4105

1897

57

2575

976

58

1257

383

59

2903

1142

60

882

345

61

459

382

62

2607

995

63

64 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rıza Sadri Petr Suphi Nuri Maurice Ludwig Hilmi Ziya Gaetan Çev. Mihittin Pirou Ülken Vural Ertem Kropotkim İleri Maeterlinck Reiners Suut Kemal Çev. Mazhar Şevket Yetkin Carl Gustav Jung Çev. Remzi Türker Nihat Kızi Oscar Wilde Çev. Naci Gaston Bachelard Raif Nejdet Kestelli Mehmet Aydın Köylünün Sesi. İstanbul 1937 Süzme Sözler. Cilt 3 İstanbul 1936 Yeni İlmi Zihniyet.(Çev.Hilmi Ziya Ülken İstanbul 1935) İnsan ve Onun Kendisi, Cemiyet ve Kainat Karşısındaki Durumu. İstanbul 1936 De Profundis. İstanbul 1935 İrsiyetin Tesirleri. İstanbul 1935 Ruhi Hayatta Laşuur.İstanbul 1934 Metafizik Nedir. İstanbul 1935 Filozofi ve Sanat. İstanbul 1935 Cemiyetin Asılları. İstanbul 1934 Kapitilazmin Buhranı. (Çev.Hamdi Başar İstanbul 1935) Uyanış Devrinde Tercümenin Rolü. İstanbul 1935 Bu Sesi Yaşatacağım. İstanbul 1936 Politika Felsefesi. İstanbul 1935 Etika. Cilt 1. Ahlakın Kaynağı ve Açılması. İstanbul 1935 Günün İktısadi İşleri. İstanbul 1934 Karıncaların Hayatı. İstanbul 1936 Para. İstanbul 1936 (Çeviren: Dr. Muhlis Ete) Abdülhak Hamit Tarhan Hakan. Piyes. İstanbul 1935 Matbuat Almanağı. İstanbul 1937 Rosalia Bentami L’Enfer de la Casbah. Hüseyin Namık Attila ve Oğulları. İstanbul 1933 Turgut Akkaş Damlacıklar. Ankara 1936 Almanak 1933 “Matbuat Cemiyeti Tarafından Selim Nüshete Tertip Ettirilmiştir. İstanbul 1933

1

Çev.

K.Nami

Muallimin Meslek Ahlakı. İstanbul 1934

65

28

108

66

2796

1024

67

68

3021

1178

69

2708

1045

70

33

113

71

2562

1062

72

2543

1193

73

1953

727

74

75

158

76

2082

728

77

153

166

78

79

132

164

80

81

779

426

82

1599

696

83

2674

1074

84

413

424

85

199

162

86

749

425

87

174

167

88

781

418

89 1 1 Dr. Kemal Cenap Berksoy İnsan Teşrih Modeli Erkek İçin. Türkçe Istılahlar. (Katalog, 2137, 2138 ve 2139 aynı ciltte toplanmıştır:İstanbul 1934) İnsan Teşrih Modeli Erkek İçin. Türkçe Istılahlar. (Katalog, 2137, 2138 ve 2139 aynı ciltte toplanmıştır:İstanbul 1934) İnsan Teşrih Modeli Kadın İçin. Türkçe Istılahlar. (Katalog, 2137, 2138 ve 2139 aynı ciltte toplanmıştır: İstanbul 1934) L’Hıstoıre des Turcs de Laonice Chalcondyle. Paris 1632 Weltgrieg 1914-1918. Berlin 1933 The Encylopedıa Americana. Nevyork 1937 Mınıstere de la Guerre Les Armees Françaıses Dans la Grande Guarre. Paris 1923-1932 “14” C.Har Çev. Cemil Sait Türkçe Kuranı Kerim.

201

165

1

Hilmi Ziya

Ülken

Aristo.Metefisik. İstanbul 1935

90

350

184

91

2137

800

91

2138

801

1

Dr.

Kemal Cenap

Berksoy

91 1 1 30 1783 189 54 Thomas Artus

2139

799

1

Dr.

Kemal Cenap

Berksoy

92

3901

1954

93

3814

1834

94

10

60

95

3639

159

* Çalışmada listenin; 7, 9, 12, 16, 22, 52 ve 91. Sıralarına mükerrer numaralar verilmiştir

http://www.atam.gov.tr/index.php?Page=Print&...

T.C. Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ

Atatürk'ün Okuduğu Kitaplar ve Kitaplığı
Sadi Borak*

Atatürk’ün boş vakitlerini okuyarak değerlendirdiğini çevresindekilerin beyanlarından ve anılarından biliyoruz. Söylev ve demeçlerinde ve Meclis tutanaklarında değindiği konulardan O’nun birçok bilimsel yayınları incelediği de anlaşılmaktadır. ATATÜRK VE JEAN-JACQUES ROUSSEAU Atatürk özellikle, Kurtuluş Savaşı’na atıldıktan sonra Meclis ve Devlet Başkanlığındaki siyasal görevleri nedeniyle doktrinler üzerine de eğilmiştir. Bir örnek verelim: Kurtuluş Savaşı dönemi... Tarih i Aralık 1921... Bakanlar Kurulu’nun görev ve yetkisini belirten kanun teklifi münasebetiyle Mustafa Kemal kürsüdedir. Siyasal yaşantısının belki de en uzun söylevini verecektir. Elinde Kanunu esasi de vardır. Söylevinin bir yerinde elindeki kitabı milletvekillerine doğru uzatarak: - “Efendiler, der; Sultan Hamit bu kitaba istinaden ve bu kitapta bahsolunan hukuka dayanarak ve bu kitaba bakarak aldanan milletvekillerini dağıttı. Ve 33 yıl bu milleti kölesi gibi kullandı...” Mustafa Kemal şimdi de Jean-Jacques Rousseau’nun “İçtimaîMukavele” sine değinecektir. İzleyelim: - “... Efendiler, meşrutî nazariyeyi bulan en eski filozofların bu nazariyeleri kurabilmek için çalıştıkları esasları tetkik ettim; bunlara nüfuz ettim. “... Jean-Jacques Rousseau’yıı baştan nihayete kadar okuyunuz. Ben okudum”1. Mustafa Kemal, 3 bin kelimeyi aşan bu konuşmasında hatipliğin en parlak örneklerinden birini de vermiştir. Atatürk’ün başkanı bulunduğu Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi, dünya parlâ mento tarihinde bir benzerine rastlanmayan ve kendine özgü özellikleri olan bir meclistir. Teşriî(kanun yapma) ve icraî(yürütme) yetkiye sahiptir. Hükümeti de Meclis seçer. Bundan ötürü de adı “Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükû meti”dir. Kuvvetini ulustan alır. “Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur” ilkesini baş tacı yapmıştır. Fakat bu Meclis’te partiler yoktur. Çünkü ulus bir tek amaç etrafında toplanmıştır: Egemenlik. Her türlü fikir ve inanç düzeyindeki delegelerle dolu bu Meclis’in başkanı da Osmanlı ve Türk tarihini, din tarihini, sosyoloji tarihini bilmeli ki bu tartışmaları radikal yolda kanalize edebilsin. Mustafa Kemal de bu nedenle dinsel ve tarihsel konular üzerinde birçok yapıt okumuştur. Özellikle Celâ l Nuri (î leri)’nin Tarih-i Tedenniyat-ı Osmaniye’si üzerine dikkatle eğilmiş, birçok bölümleri işaretlemiştir. (Bu özel işaretlerin anlamını ileride açıklayacağız). Satırlarının altı renkli kalemlerle çizili, sayfa kenarları notlu bu kitaplardan birçoğu Anıtkabir Müzesi’nde teşhirdedir. Mustafa Kemal’in İstanbul’daki askerî öğrenim döneminde Fransız İhtilâ l Beyannamesi’ni de gizlice okuduğu, Ali Fuat Cebesoy’un “Sınıf Arkadaşım Atatürk” yapıtında (sayfa 33) belirtilmektedir. Millî Kahramanımızın ebedî yapıtlar dışında hangilerini okuduğu konusuna kısaca değinmede yarar gördüğümüz için bu konuya biraz daha devam ediyoruz. Atatürk, Cumhuriyet döneminde sosyal ve ekonomik konulara daha çok eğilmek gereğini duymuştur. Sayın Profesör Afet İnan, “Atatürk ayrıca sosyoloji ve ekonomi konularına da ilgi göstermiş ve kitaplar okumuştur” 2 diyor.

1 of 7

04/11/2012 06:04 PM

http://www.atam.gov.tr/index.php?Page=Print&...

ATATÜRK’ÜN BİLİNMEYEN BİR KİTABI Burada Atatürk’ün ancak küçük bir azınlık tarafından bilinen bir yapıtına da değinelim: Bu kitap geometri konusunu kapsar. Adı, Geometri Öğretmenlerine Kılavuz’dur. Kitabı 1936-37 yılında Dolmabahçe Sara-yı’nda yazmıştır. Bu kitap 1937 yılında MillîEğitim Bakanlığı tarafından Devlet Matbaası’nda bastırılmıştır. Kitapta yazar adı gösterilmemiştir. TÜRK DİLİ VE GRAMERİ ÜZERİNE OKUDUKLARI: Tam istiklâ l denildiği zaman bittabi siyasî , malî , iktisadî , adlî , harsî ve ihl... her hususta tam istiklâ l, tam serbestlik demektir. Bu saydıklarımın herhangi birinde istiklâ lden mahrumiyet, millet ve memleketin hakikî mâ nasıyle bütün istiklâ linden mahrumiyet demektir (Nutuk, Ekim 1919). ATATÜRK Atatürk’ün yukarıya aldığımız bu temel ilkesindeki “ilh...” sözcüğü dil bağımsızlığı da içine almaktadır. Atatürk için bunların birinden yoksun olmak nasıl ki “millet ve memleketin hakikî mâ nasiyle bütün istiklâ linden mahrumiyet” demekse, dilin Arap, Fars ve Garp dilleri boyunduruğu altında bulunması da aynı anlama eşittir. Mustafa Kemal, Nutuk’unun bir yerinde de bağımsızlığı şöyle tanımlamaktadır: “Türk’ün haysiyet ve izzeti nefs ve kabiliyeti çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir millet esir yaşamaktansa mahvolsun evlâ dır”3. Yabancı kelime salgınına uğramış ve içinde yüzde on türkçe bulunmayan Türk dilinin hali de Atatürk için “haysiyet ve izzeti nefs” meselesiydi. Ömer Seyfettin’in öncülüğünü yaptığı Genç Kalemler’le başlamış olan özleşme ve sadeleşme akımı kısa ömürlü olmuş, Servetifünun ve Fecriâ -ti’nin kuş tüyü yastıklarında Türkçe yine doğu uykusuna yatmıştı. Emperyalizmin sömürü kaynağı olan, rejimlerle kan damarları emile emile “Hasta Adam” durumuna düşürülen Türkiye, ülkenin ve soyunun adını ve şerefini teşkil eden Türk kelimesini bile başından atmış, Osmanlıya sımsıkı sarılmıştı. Atatürk’ün “millî ” kavramına büyük önem verişinin akılcı nedeni de budur. Mustafa Kemal için, yurt gibi dil de bağımsız olmalıdır. Fakat Atatürk “eğitim görerek yetişmiş bir dilci” değildi. Bilimsel ve metodik yoldan hem kendisine karşıt olanları karşılaması hem de bu akımın önderliğini yapabilmesi için bu konuda okuması, derinleşmesi gerekiyordu. Öyle yaptı. Okudu, çok okudu. Neler okudu? Bu konuda sözü sayın A. Dilaçar’a bırakalım: “... Türk ulusunun eskiliğini doğrulayan ve Atatürk’ün üzerinde derin bir etki bırakan ilk kitaplardan biri Necip Asım’ın Türk Tarihi’nden (1900), Meşrutiyet yıllarında Türk Yurdu’nda yayımlanan bazı makalelerden, B. Carra de Vaux’nun 1911’deki Etrüsk Dili’nden, Ruşen Eşrefin 1930’da Atatürk’ün buyruğu ile Leon Cahun’den çevirdiği Fransa’da Ari Dillere Tekaddüm Eden Lehçenin Turanî Menşei ve Sadri Maksudi’nin 1931’deki Türk Dili İçin adlı eserinden sonra, İngiliz arkeologlarından Leonard Wolley’nin İngilizce aslı 1927’de, Fransızca çevirisi de 1930 haziranında çıkan Sümerliler adlı eseridir. “... Birçok eserlere de Atatürk’ün dikkati çekilmiştir: Meselâ , F. Le-normant: Kaidenin İlkel Dili ve Turanlı Lehçeler (1875), H. Winkler: Ural-Altay Dilleri ve Gruplamalar (1885), A.H. Sayce: Hititler Veya Unutulmuş Bir Topluluğun Hikâ yesi (1888), A.C. Haddon: Ulusun Göçü (1911), A.V. Edlinger: Türk Dillerinin Hint-Avrupa Dilleriyle Olan Eski Bağıntıları (1912), F. Hommel: 200 Sümer-Türk Kelimesinin Karşılaştırılması (1915) vb.”4. OKUDUĞU SÖZLÜKLER Atatürk’ün ayrıntılı biyografisini yazacaklar için değerli belgeler niteliğinde olan Türk dili üzerine okuduklarının görebildiğimiz kadarını bu bölümde vermeye çalışıyoruz. Sayın A. Dilaçar’ın değerli bir inceleme ürünü olan “Atatürk ve Türkçe” yazısından bu konuya ilişkin bölümü de olduğu gibi aktarıyoruz: “... Atatürk sözlüklere çok önem verirdi. Bunlar arasında V.V. Rad-lov’un 4 ciltlik Türk Lehçeleri Sözlüğü (1888-1911) ile E. Pekarskiy’nin yine 4 ciltlik Yakut Sözlüğü’ne sık sık bakar ve baktırır, bu lehçedeki kelimeleri eskiliklerinden dolayı esas sayardı. Çuvaşça üzerinde pek durmazdı. Dilcilik alanında çok merak ettiği şeylerden biri yabancı kelimelerin etimolojisi olduğu için etimoloji sözlüklerinden çoğu sofrasına ve çalışma masasına kadar götürülürdü... Bu sözlüklerin başlıcalarını

2 of 7

04/11/2012 06:04 PM

http://www.atam.gov.tr/index.php?Page=Print&...

sayıyorum: A. Walde - J. Pokomy’nin Hint-Avrupa Dillerinin Etimoloji Sözlüğü (3. cilt, 1. bab. 1930-1932), E. Boisaca’ın Yunan Dilil Etimoloji Sözlüğü (2. bas. 1923), A. Ernout-A. Meillet’nin Lâ tin Dili Etimoloji Sözlüğü (1. bas. 1932), O Bloch’un Fransız Dili Etimoloji Sözlüğü (1. bas. 1932) ve F. Kluge’nin Alman Dili Etimoloji Sözlüğü (1. bas. 1934). Başvurulan yabancı sözlükler arasında A. Bailly’nin Yunanca-Fransızca Sözlüğü (II. bas. 1925) ile L. Quicherat-A. Daveluy’nün Lâ tince-Fransızca Sözlüğü (55. bas. 1929). Gerektiği zaman Dil Kurumu Kitaplığı’nda bulunan Sümerce, Ak-kadca, Eski Mısırca, İbranca; Süryanca; arapça; Farsça; Sanskritçe; Çince, Japonca, Fince, Macarca vb. sözlüklere de bakılırdı”5. Bu kadarla yetiniyoruz. Çünkü Atatürk’ün Türk dili üzerine okuduklarının tümünü kapsayacak bir inceleme ve bu doğrultudaki eylemlerinin öyküsü büyük hacimli bir yapıt olur. ATATÜRK VE EDEBİ ESERLER Atatürk hangi edebîeserleri okumuştur? Bunların tümünü saptamak olanak dışı. Biz, anektodlar ve anılar arasına serpiştirilmiş cümlelerden yararlanmaya çalışacağız. Atatürk’ün okul dönemi edebî roman olarak pek kısır bir dönemdir. Tanzimat’la Batı’ya aralanan kapıdan bize sızanlar, daha çok biçime ilişkin olanlardır. Öz eskiye bağlıdır, konu Kan Kalesi ve Ferhatla Şirin’in düzeyindedir. Bu dönemin dev romancısı Ahmet Mithat’ın Hasan Mellah (1875), Hüseyin Fellah’ları da “sanat değeri zayıf, dağınık ve masalımsı”. Kuvvetli tekniği ve insanların içine bakan etkili kalemiyle bugün de ayakta duran Uşaklıgil, Atatürk’ü ne derece ilgilendirmiştir? Halit Ziya Uşaklı-gil’in ilk romanları Nemide ve Bir Ölünün Defteri yayımlandığı vakit Mustafa Kemal 9 yaşındadır. Ferdi ve Şürekâ sı’nın yayıma çıktığı tarihte 14, Mai ve Siyah’ta 17, Aşk-ı Memnu’da 20 yaşındadır. Uşaklıgil’in Aşk-ı Memnu’u yayımlandığı tarihte Mustafa Kemal, Harp Okulu’nun birinci sınıfından ikinci sınıfına geçmiştir. Biz, gerek Manastır İdadisi, gerek Harp Okulu dönemlerinde bu romanları okuduğunu sanmıyoruz. Manastır Askerî İdadisi’nde Mustafa Kemal’in dünyası matematik ve askerlik dersleridir. Şiirle ilgisi de Ömer Naci’nin aracılığı ile bu dönemde filizlenmiştir. FRANSIZCA BİRKAÇ ROMAN Atatürk’ün okuduğu romanlara ilişkin ilk bilgiye, Ruşen Eşref (Ünay-dın)’in 1918 yılında Yeni Mecmua’nın Çanakkale Fevkalâ de sayısında yayımlanan “Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal’le Mülakat” röportajında rastlıyoruz. Ünaydın, Mustafa Kemal’in Şişli’deki evinde yaptığı röportajda çalışma odasını ve bu odada gördüğü kitapları şöyle anlatıyor: “... Yalnız kaldığım müddetçe odayı seyrettim. Duvarlarda hep asker resimleri, Balkan Muharebesi’nin, Trablus Muharebesinin, Hareket Ordusu yürüyüşünün Mekteb-i Harbiye talebeliğinin hatıraları asılı idi. Bir kelebek şeklinde açılmış şal örtüsünün altında Paşa’nın genç Kazak zabitlerini hatırlatan kalpaklı ve haşin bakışlı bir agrandismanı vardı. Yazıhanesi üzerinde bir çerkes kamasının yanı başında Balzak (Balzac)’ın Kolonel Şa-ber (Colonel Charbet)’i, Mopasan (Maupassant)’ın Bul dö Süif (Boule de suif)’i, Lavedan’ın Servir’i duruyordu. Şüphe yok ki Paşa, sükû netli dakikalarının boşluğunu edebiyatla dolduruyor”6. ATATÜRK VE ÇALIKUŞU: Atatürk, okuduğu bu Fransızca romanlar dışında hiç kuşkusuz edebiyat tarihimizin ünlü romanlarını da okumuştur. Bir anektoddan Nur Ba-ba’yı okuduğunu biliyoruz. Siirt Milletvekili Mahmut Bey’in günlük notlarından da Çalıkuşu’nu okuduğunu öğreniyoruz. Bir tarih dergisinde yayımlanan bu notlarda şöyle denilmektedir: “21 Ağustos 1922, Akşehir - Düşmanda bir hassasiyet var. Bizim tarafta fevkalâ de bir hareket, birşey olduğunu hissetmiş gibi... Temenni edelim ki asıl hedefi keşfetmemiş olsun. İki gündür Paşa, Çalıkuşu’nu okuyor. Öyle beğendi ve sevdi ki... Büyük hareketlerin arifesinde böyle bir şey okumak da çok dinlendirici. “22 Ağustos 1922 - Bugün de Akşehir’deyiz. Paşa, daireden çıkmadı. Akşama kadar Çalıkuşu’nu okudu. Çok memnun oldu, takdir etti”7. BİR ŞİİR KİTABI: ÇANAKKALE İZLERİ Mustafa Kemal, 19 Ağustos 1918 tarihinde yurdun tanınmış sanatçıları ve kişilerinin de katıldığı bir kalabalık halinde Fikret’in Aşiyanını ziyaret ediyor8. 20 Ağustos 1918 salı tarihli Vakit gazetesi bu ziyarete ait şu bilgiyi vermektedir:

3 of 7

04/11/2012 06:04 PM

http://www.atam.gov.tr/index.php?Page=Print&...

“Dün öğleden evvel birçok zevat şair Tevfık Fikret merhumun Eyüb’teki tabrini ziyaret etmiştir. Öğleden sonra da birçok davetliler şair-i mağfurun Rumelihisarı tepesinde kâ in Aşiyanı’na gitmişler. Orada ailesi namına Rıza Tevfik Bey tarafından istikbal edilmişlerdir. “... Ziyaretçiler meyanında Halide Edip Hanım, Mustafa Kemal Paşa, Dr. Adnan Bey, Sâ tı Bey, Süleyman Nazif Bey, Faik  li Bey ve memleketimizin mehafil-i â liyyesine mensup birçok zevat...” Bu ziyaretçiler arasında İbrahim Alâ eddin Gövsa da vardır. Şair, o güne ait anılarında şunları yazmaktadır: “... (Mustafa Kemal) Oradaki ilk gördüğü simaları, bilhassa gençleri birer birer sorup öğrenmiş olduğunda tereddüt etmem. Bir aralık biri yanıma geldi: - Mustafa Kemal Paşa sizinle görüşmek istiyor, dedi. Adına ve şimdi gördüğüm şahsiyetine zaten hayran olduğum büyük askerin bu alâ kası beni heyecana düşürmüştü. Derhal yanına şitap ederek ismimi söyledim. O, ince ve uzun parmaklı zarif ve kavi adaleli güzel elini uzattı. Beni Çanakkale’ye ait şiirlerimle tanıdığını ve çoktan görmek istediğini söyleyerek pek asil bir tevazu ile taltif etti: - Paşa Hazretleri, dedim; siz, cepheden cepheye koşan bir kumandan, nasıl oluyor da benim gibi ehemmiyetsiz bir gencin değersiz yazılarını okumaya vakit buluyor ve onları tahattur edebiliyorsunuz? Şu cevabı vermişti: - Ben edebiyatı ve şiiri severim. Bilhassa askerî mahiyetteki her eseri dikkatle okurum. Sizin Çanakkale’ye ait şiirlerinizin hepsini okudum ve sevdim. “Çanakkale İzleri” o zaman henüz bir kitap halinde çıkmamış, ancak Tanin gazetesinde parça parça neşredilmişti. Büyük Kumanda’nın bu alâ ka ve iltifatı bana manzumeleri sevdirdiği için hepsini bir küçük kitap halinde topladım ve Anafartalar’ın Müebbet Kahramanı’na ithaf ederek neşrettim”9. ATATÜRK VE FARUK NAFİZ Atatürk’ün Faruk Nafiz Çamlıbel’in şiirlerini de okuduğunu sayın Prof. Dr. Afet İnan’ın anılarından öğreniyoruz. İzleyelim: “... Atatürk’ün yeşile hayranlığı, Faruk Nafiz’in şu şiir parçasını tekrarladığı zamanlarda ne kadar belli olurdu: Yeşil hem de Ben bu rengi taşırdım can köşemde. Yeşilde ne arar da bulmaz insan oğlu? Yeşil bu... Varlık dolu, gök dolu, umman dolu. Bir ucu gözlerimde, bir ucu engindedir. Bir çini rengindedir bahar, deniz, kır, orman. Bana Tanrımı gözükür yeşil dediğim zaman. Mustafa Kemal bu şiiri okuduğu zamanlarda pür sıhhat bir varlıktı, fakat kendisi yeşile hasret çektiği zaman ise, fâ ni varlığının erimekte olduğunu hissediyordu. Böylece o, bu son arzusu ile çam ağaçları ve yeşillikler arasında olmak istemiştir”10. Atatürk’ün, İsmail Habip Sevük’ün “Türk Teceddüt Edebiyatı Tarihi”ni birçok kez okuduğu bilinmektedir11. Çağdaş Türk şairlerinden birçoğunu da okumuştur. Servet-i Fünun koleksiyonunu da dikkatle okuduğunu yakınlarından dinledik. Bu ciltlerden birine kırmızı kalemle şu kanısını belirttiği de yine yakınları tarafından saptanmıştır:

4 of 7

04/11/2012 06:04 PM

http://www.atam.gov.tr/index.php?Page=Print&...

“Servet-i Fünun edebiyatının en lirik şairi Hüseyin Siret (Özse-ver)’dir”. ATATÜRK’ÜN KİTAPLIĞI Atatürk’ün kitaplığında hangi yapıtlar vardı, bunlardan nasıl yararlanıyordu, okuma metodu neydi? Bütün bu soruların karşılığını verebilecek tek yetkili kişi, kuşku yok ki sayın Profesör Dr. Afet İnan’dır12. Bu konu ile ilgili bilgileri de yine oradan aktarıyoruz: Hususî kütüphaneler, şahısların ilgi duydukları ve değer verdikleri kitaplar koleksiyonudur. Bunlara hediye edilenlerin muhafazası da eklenebilir. Atatürk’ün kütüphanesi Çankaya’daki eski köşkünde kahverengi ve bir kısmı camlı dolaplı köşe odada idi. Güzel ciltli bu kitaplar askerlik, hukuk, tarih ve edebiyat konularına ait idi. 1929-30 yılından sonra büyük miktarda ve bilhassa Fransızca neşredilmiş tarihe ait kitapların getirilmesi ile bu odadaki yerler kâ fi gelmemiş ve ona bitişik kule odası denilen yere siyah-beyaz çizgili meşeden bir ikinci kütüphane ve çalışma masası ilâ ve edilmişti. Yeni pembe köşk yapılacağı zaman Atatürk’ün mimardan istediği bilhassa şu olmuştur: Çok geniş bir kütüphane ve üzerinde haritaların açılıp tetkikler yapılabilmesi mümkün masanın bulunacağı ferah bir yer ve çok miktarda kitap koyma yerleri. Bugünkü Çankaya’daki Cumhurbaşkanlığı Köşkü’nün üst katında, Ankara’ya doğru bakıldığı zaman köşkün sağ ucunu teşkil eden “L” biçimindeki kütüphanedir. Burası Atatürk’ün zevkine ve isteğine uygun olarak yapılmış ve tavana kadar rafları olan kitaplık kısmı çalışma yerinden kadife perdelerle ayrılmıştır. Atatürk, buraya eski köşkten, daha ziyade yeni kitapları naklettirmişti. Kütüphaneye girilen sofadaki kısma ise albümleri ve geniş mecmua koleksiyonlarının konulacağı raflar yapılmıştı. Diğer eski kitapların bir kısmı eski köşkte bırakılmıştı. Atatürk’ün bu kitaplığında, hediye edilen çeşitli neşriyattan gayrı kendi satın aldırdığı tarih, sosyoloji, ekonomi ve bilhassa dil konulariyle ilgili olanlar çoğunluğu teşkil ediyordu. Bu izah ettiklerim dış görünüşe göre Atatürk’ün son on senesindeki şahsîkütüphanesinin durumudur. Bunu ayrıca kütüphane kayıt defterinden incelemek ve ona göre bir netice çıkarmak mümkündür. Burada hususîkütüphaneden söz açılmakla üzerinde durmak istediğim konu “Atatürk ve Kitap”tır. Meselâyukarıda izah ettiklerime göre sadece Atatürk’ün hususîkütüphanesinde bulunan kitapların kataloguna göre bu inceleme kâ fi değildir. Çünkü zaman zaman, Atatürk diğer resmîve hususîkütüphanelerden kitaplar getirtmiş ve onları okuduktan sonra iade etmiştir. Atatürk’ün bildiğime göre bir entellektüel hayatı daima mevcut olmuştur. Zevk için okumuş, bilgi edinmek için okumuş ve yazılarına kaynak olması için okumuştur. Meselâbazen gece toplantılarında eski şiirlerden okuttuğu gibi şairlerimizin eserlerini kendi seslerinden dinlemiş, güzel yazılmış nesirleri okumaktan haz duymuştur. Bizzat kendisi de bazı şiirleri ezbere okumasını pek severdi. Hukuk konularını Atatürk bir meseleyi incelemek ve Batı memleketlerindeki yeni nazariyeleri takip etmek için okumuştur. Meselâdemokratik memleketlerin hukukîmeseleleri daima kendisini ilgilendirmiş, bu konuda pekçok kitap okumuştur. Atatürk asıl tarih üzerinde çok ve çeşitli kitaplar okumuştur. Kendi zamanında çıkan ecnebi dillerdeki yeni kitapları, etrafındaki fikir adamlarına tercüme ettirmiş, hülâ salarını çıkarttırmıştır ve bunlar üzerinde tartışmalı konuşmalar yapmıştır. Bu arada bilhassa İslâ m tarihi ile pekçok meşgul olmuş, İslâ m medeniyetinde Türklerin hizmet ve değerlerinin bilinmesini, esaslı tetkiklerle meydana çıkarılmasını istemiştir. NASIL OKUR VE ÇALIŞIRDI “... Atatürk kitapları mutlaka masa başında okumuş, elinde kırmızı, mavi uçlu kalemle bazen kitap üzerine çizgi ve işaretler yapmış, bazen da kurşun kalemle kâ ğıtlara notlar almıştır. Yeni köşk’e kütüphanesindeki yazı masasında oturduğu pek nadirdir. Daha ziyade orta yerdeki uzun ve geniş masanın üzerine çeşitli kitap ve lû gatları dizdirir karşısında saat, yanında sigara kutusu bulundururdu. Sık sık içtiği kahve, uzun çalışmalarına biraz fasıla verdirebilirdi. Çalıştığı yerdeki kitaplarının yeri değişmemeliydi. Bu çalışmalar yanında meselâhükümetin iktisadîmeseleleri üzerinde titizlikle durduğu, onları okuyarak ilgililerden izahat aldığı ve yazılar üzerinde işaretler yaparak mütalâ asını söylediği olmuştur.

5 of 7

04/11/2012 06:04 PM

http://www.atam.gov.tr/index.php?Page=Print&...

Kitap, lügat ve broşürlerin hemen her gece taşındığı bir yer daha vardır: Köşkün yemek salonu. Yemek salonunun demirbaş eşyalarından biri, bilhassa 1935’ten sonra elektrikli döner geniş bir kara tahtadır. Bu gece toplantılarında konuşulan mevzuun mahiyetine göre kütüphaneden kitaplar gelir, pasajlar okunurdu. Velhasıl kitap hangi konuda olursa olsun Atatürk’ün fikir hayatı için değerli bir varlık mahiyetindeydi. Atatürk’ün hayatında iyi ve öğretici kitabın yeri daima büyük olmuştur”13 . KİTAPLARA KOYDUĞU ÖZEL İŞARETLER Atatürk’ün okuduğu kitaplarda dikkatini çeken cümleler altına özel işaretler koyduğunu belirtmiştik. Şimdi bu işaretlerin anlamını açıklayalım: “xx”: Önemli. “xxx”: Çok önemli. “müh.”: Mühim. “ç. müh.”: Çok mühim. “D.”: Dikkat. “?”: Belirtilen fikri kabul etmiyor, ya da şüpheli görüyor. Cümlelerin altını bazen kırmızı, bazen da mavi kalemle çizmiştir. Kırmızı kalemle çizdikleri fikri kuvvetli bulduğu ve kendisinin de katıldığı mavi kalemle çizdikleri ise o fikri beğenmediği anlamına gelir. SON OKUDUĞU KİTAP Sayın Profesör Dr. Afet İnan’ın verdiği bilgiye göre Atatürk’ün okuduğu kitapla ilgili olay şudur: Tarih 15 Ekim 1938... Günlerden cumartesi... Atatürk o gün kendisini iyi hissetmektedir. Profesör Afet İnan’ı çağırıp Tarih Kurumu çalışmaları hakkında bilgi istiyor. Kendisine sunulan bilgileri dinledikten sonra Tarih Kurumunca çıkarılmakta olan “Belleten”i görmeyi arzu ediyor. İşte Atatürk’ün en son gördüğü ve okuduğu yapıt Belleten’in 5/6 sayılı nüshasıdır.

1 Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri I, s. 182-214. 2 Afet İnan, Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler, Ankara 1959, s. 292. 3 Nutuk, cilt I, Türk İnkılâ p Tarihi Enstitüsü yayını, İstanbul 1981, s. 13 4 Atatürk ve Türk Dili, Ankara 1963, s. 45. 5 Atatürk ve Türk Dili, Ankara 1963, s. 42. 6 Ruşen Eşref Onaydın, Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal’le Mülakat, Varlık Yayınları, 3. baskı, s. 17. 7 Hayat Tarih Mecmuası, sayı 7/1966, s. 14. 8 İbrahim Alâ eddin Gövsa “Acılar” ında bir hafıza yanılgısı olarak bu tarihin hem gününü, hem de tarihini 18 Ağustos 1917 olarak yanlış yazmıştır. 9 İbrahim Alâ eddin Gövsa, Acılar, 1940, s. 8-9. 10 Afet İnan, Atatürk’ten Hâ tıralar, 1950, s. 187. 11 İsmail Habip Sevük, Atatürk İçin, Cumhuriyet Matbaası, 1939, s. 84-90. 12 Bütün bu soruların karşılığını verebilecek en yetkili kişi, uzun süre O’nun yanında bulunmuş olan sayın Prof. Dr. Afet İnan’dır. Burada şu gerçeği özellikle belirtmek isterim: Sayın Afet İnan’ın Atatürk’ün yanında ve yakınında bulunmuş olmasını, Türk ulusu için bir mutluluk sayarım. Çünkü Millî Kahramanımızın birçok yönlerini onun kaleminden ve Türk ulusuna sunduğu çok değerli belgelerden öğrenmiş bulunuyoruz. 13 Afet İnan, Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler, Ankara 1959, s. 290-293. ---------------------*- ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ DERGİSİ, Sayı 25, Cilt: IX, Kasım 1992

6 of 7

04/11/2012 06:04 PM

Diğer yayınlara buradan adlarını tıklayarak ulaşabilirsiniz Türklerin ve Büyük Bozkırın Eski Tarihi... Türklerin ve Büyük Bozkırın Eski Tarihi - Murad Adji, Moskova, 1999 kitabından çeviri ve zet! "azarın #$$%-$& yıllarından # 'ilt olarak yeniden yazdı(ı kita)lar in*iliz'e olarak alt tara+ta veril,ektedir! Dünyada Ortak Kültürün Kökenindeki Türk Dili... Asya dan "ayılan -rtak .ültürün . kenindeki Türk /ili /r!0aluk Berk,en DN Tarihine !öre vru"a dahil #.$ %ilyar &nsan Kazak Niyazov Kökenlidir 1nsanlı(ın dünya üzerinde yayılı,ı /2A esaslı *enetik-antro)olojik çalı3,aya dayanarak 4ro+! 5)en'er 6ells tara+ından açıklanıyor! A+rika da do(duktan sonra zorunlu * çle *eldikleri -rtaasyada ço(al,ı3lar! #'() *ılından bir &sve+li di"lo%at ,.-a.enbrin. / &sve+ dili Türk+e ile aynı köktendir 7lkedeki ,asallar ve eski ,ezar ta3ları üzerindeki 8 ktürk yazıtlarıyla beraber çevirisini okuyunuz! 01#1 *ılından bir -atviyalı dilbili%2i !. ,huke / -atviya dili Türk+e ile aynı köktendir /il ve yeradlarında halen bulunan keli,eler ve *ra,erdeki benzerlikleri 9in*iliz'e zet: okuyunuz! tatürk3ün Okuduğu Kita"lar -istesi tatürk3ün Okudukları Dizini ve Bili%4Tarih Kita"larından 5rnekler tatürk3ün Okudu.u *aban2ı Kita"lar !.D.Tü6ek2i tatürk3ün Okuduklarından / Bili% ve Tarih 7 8.!.9ells 4 #:0# Atatürk;ün okuduklarından 2utuk;ta *eçen 1#$$ say+alık 0!8! 6ells-19#1 Bili, ve Tarih kitabının aslıdır! Nutuk #:0' baskısındandan Eski Türk+e ilk4son say6alar Atatürk;ün eserinden n ve arka ka)ak da,*alarının ardından ilk ve son say+a tı)kı bası, veril,ektedir! Nutuk ;. Ke%al tatürk #:0' Nutuk ekleri bel.eler ve ;illi ;ü2adele haritaları 2utuk M! .! Atatürk 19#& ! ! 5n! Bedii "azı'ı düzenle,esiyle, elektronik içindekilerle düzenlen,i3 4/<! BD3nin <nredible4;üthiş Türk Dedi.i tatürk AB/ 8 rü3ü = >?n'redible Turk @ Müthi3 Türk AtatürkA! vru"a3nın $1 yıl 5nündeki Takiyüddin ve Os%anlıda Bili% da%ı Ol%ak <atih;in kur,aya çalı3tı(ı 1stanbul Basathanesini 1%&$;te kur,asına kar3ın 1%C$;de yokedil,eyle biten !!! Os%anlı3dan Kalan ;iras ve tatürk Döne%i -s,anlı;nın MirasıD ekono,ik, askeri ve to)lu,sal ç kü3ün ardından *elen Atatürk / ne,i anlatılıyor! 5n2esi ve ,onrasıyla tatürk ve De%okrasi Atatürk;e * re /e,okrasi irdelenerek, 19E# yılında AB/ halkına hitabının * rüntülü kaydı da veriliyor! tatürk3ün Bizzat 8azırlayı" *azdığı !eo%etri Kitabı 4 #:=' Atatürk;ün tü, *erekli 9d rt*en, açıortay *ibi: teri,leri türeterek bizzat hazırladı(ı 8eo,etri kitabıdır! Eski Türk l6abesi ve Orhun *azıtları -rhun "azıtları;nı tarihteki yerini .ülti*in "azıtının aslıyla beraber verilen çevirisiyle beraber okuyunuz ! Eski Türk l6abesi ve Diğer *azıtlar /i(er ta3 yazıtlardan rnekleri aslı ve çevirisiyle beraber okuyunuz! Turks> Euro"e and ,te""e> ;. d?i vol# Turks and 9orld> ,e2ret ,tory> ;. d?i vol0 Bus Tarihçi Murad Adji, Er,enistan;dan Fatikan;a bel*elerle *izlenen Türk Tarihini anlatıyor 9in*iliz'e:!
Kutad.u Bili.3de Devlet> Birey ve Eski Türklerde ;e2lis Eski Türklerde 8ukuk E.iti% ve Ordu .utad*u Bili* ve dii(er bil*ilere dayanarak Türklerde devlet ve to)lu, düzeni üzerine bili,sel yazılar!

@lukışla ve Kuvayı ;illiye .uvva'ı Mü+tü ve di(er kahra,anlarıyla birlikte Milli Mü'adele;ye katkılarını okuyunuz!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful