MOT so CONG THUC GIAl NHANH BAl T~l TRAc NGHIfM HOA HQC Viec nlim viing cdc

cong thuc nay se giup giai nhanh cac bai toan .NJu giai theo each thong thuong thi mat rat nhieu thai gian. Vgy hay hoc thuoc nhe. l.Cong thuc tinh s6 dang phlin ancol lion chifc no, mach ho': C; H21l+202 dang phan Cn H2.n+202 = 2n~ 2 ( 1< n<6)

sa
C.

Vi du : S6 d6ng phan cua ancol co cong tlnrc phan nr Iil .: a. C3HSO = 23-2 = 2 b. C4HlOO = 24-2 = 4 2. Cong thft'c tinh s6 liang phiin andehit don chu'c no, m(!ch hi)': Gn H21lO Sa dAng phan c, H2nO= 20-3 ( 2 < n < 7) Vi du : S6 d6ng phan cua andehit dan clnrc no, mach he co cong thirc phan tfr Ia :

CsH120

=2 S-2

=

8

a. C4HsO b. CSHIOO C. C6H120

24-3 = 25-3 = 26-3
=

= = =

2
4

Sa dang phan C, H2n02 = 2 Vi du : S6 d611g phan cua axit cacboxylic a. C4HsOz = 24-3 = 2 . 5·3 b. CSHIOOZ =2 =4 63 C. C6HI202 =2 - = 8
0

3. Gong thuc tinh

s6 dangphan

8

axit cacboxylic
3

don chuc no, mqch hit: en H2n02 ( 2 < n < 7) don clnrc no, mach ho co cong tlnrc phan nr lil :

4. Ciing thuc tinh s6 liang phan este ilo'n chuc no, m(!ch hii: CIIH21102 Sa dang phdn Cn H2n02 = 2n-2 ( 1 < n <.5) Vi du : S6 d6ng phan cua este don chtrc no, mach ho co cong thuc phan nr hi : a. C2~02 = 22-2 = 1

b. C3H602 C. C4Hs02

23-2 = 24.2
=

= =

5. Ciing thuc tinh

ete don chtrc no, mqch hii : C; H21t+20 I "'. ( 2 < n < 5 ). S:".;'t" _0 uong plan C·.n H 2n+2· o·= (n -1).(n - 2) .
2

s6 tMng phan

2 4

Vi du : S6 d6ng phan cua ete don clnrc no, mach ho' co cong thirc phan nr lil :

a. C3HsO
b.C4HIOO

- (3 -1).(3 - 2)
2 (4-1).(4-2)

=

1
3 6 don chu'c no, nt(!ch hi)': GilH21lO
(

=
=

2
= (5-1),(5-2) 2

6. Gong thu'c tinh

s6 dang

phan xeton

Sa dAng phan Cn H2nO= a. C4HgO
b. CSHlOO
= (4-2).(4-3) 2

(n - 2)~(n - 3)

3 < n < 7)

Vi du : S6 d6ng phan cua xeton don clnrc no, mach ho' co cong tlnrc phan nr Iil :

=1
3 6

-

(5-2).(5-3)

-

2

c.C6H120

= (6-2).(6-3)

2

mach h6 thu ducc 2.6 mol) => A hI ankan se C cua ankan = nco. Tim cong thirc phan ill cua A ? (V6'i nH 2.1 =2 =3 41 =2• =6 tinh trieste (triglixerit) t{lObiii glixerol v. cua aneol no ho~c ankan = __ n_cn-"-. Vi du : Dun nang h6n hop gam 2 ancol don clnrc no voi H2S04 nhieu ete ? u(ic 6' 140°c duoc h6n hop bao ss ete s6 C = 2 (2+1) 2 = 3 10. C3H9N e.. tetra .6 =6 Vay A c6 cong tlnrc phan nr 101 6H14 C 11. H2n+3N c.35 V~y A co cong thtrc phan nr hi C2H60 Vi dl} 2: D6t chay hoan toan mot hrong hidrocacbon A thu duoc 26. :.. ete no hoijc cua ankan dl!'a vao phan ling chtiy . ·. C4H12N 8.._ Vi dl} 1: D6t chay mot hrcng aneoI no don chirc A duoc 15.4 = 68 ' tai da tao bili han htJP gam x amino axit khac .2 gam H20. Vi du : Khi d6t chay hoan toan m gam h6n hop hai ancol don chtrc no. H2n+3N= 2U~1 (n < 5 ) phan cua anin don clnrc no._35 __ =2 C cua aneol no = __ n_co-"-.. tri. . = 7 2 ..t·· '.7 mol> nco 2 = 0.'1 (n+l) So e e . cong tlnrc phan ill cua A ? __ 0.45 gam H20. Cong thuc tinh ilJng phan ete t{lObO'ihan h(Jp nancol don chtrc .:____:_.:____:_. 0.525-0.24 Itt CO2 (dktc) va 7._ Tim ss 0. 2 Vi du : Dun nang h6n hop gam glixerol voi 2 axit beo la axit panmitic va axit stearic ( xuc tac H2S04 U(ic) thi thu duoc bao nhieu trieste? se trieste = 22(2+1) 9.2 gam H20 . So t r1 est e se dang amin don chu'c no. Cimg thu'c tinh s6 dling phan Vi du : a.4 gam CO2 va 16. Cong thuc tinh sa C cua ancol no.7 -0. = mH 02 12...4 gam CO2 va 9.6 0.= ~.7. Tfnh khoi hrong cua ancol ? mancQl . n peptit 11 . 2 sa 2 = 6 . Cong thtie :. Cong thu'c tinh nhau : sa ili. mach h6' co cong thirc phan nr 101 : 21 = 2• =1 3.ahan h(Jp n axit beo : sa ilang phlin sa n2(n+l) = ~.. 0 = 0. m{lch hii: C. C2H7N b.~'11 4. Cong thuc tinh khai Iuimg ancol don chu'c no hoijc han h(Jp ankan don ChlfC notheo khai liomg CO2 va khai liomg H20 : mancol = IDa 2 o > It mea men.

S0 n ell a an' kin (C' H '> n 2. -' Mx H%0-2-2--' My 1S. Tim m ? (Mg1y.. Cong thue xac iljnh djng thue phiin til' cua lI'l{jtankin duu vao phiin til' khat cua han hp'p ankin va H2 tru'ue va sau khi dan qua b{jtNi nung nong.Cong thue tinh hijll slldt phiin tmg hidro hoa andehit no ilo'nchtrc.. Dung dich sau phan trng tac dung vira du voi 0. Anken (M1) + H2 Ni/'.375 -1'7' 8 gam .' -" 1 15. " rnA .___..25 . mA=MA -- b-a m Vi du : Cho m gam glyxin vao dung dich chua 0. . D~n X qua bot Ni nung n6ng d€ phan ling xay ra hoan toan dtroc h6n hop hoi Y c6 ti kh5i so voi H2!a 6.M]) 2)MJ Vi dQ : Cho X la h6n hop g6m olefm M va H2 . sau ao eho dung djch sau phiin (t'ng tdc dfmg vita au vui b mol NaOH.575-0. tripeptit thu dtroc tir h6n hop gom 2 amino axit a1anin '? S6 dipeptit = 22 = 4 = sa n peptitmax S6 tripeptit la glyxin va = 23 = 8 13. e6 ti kh6i hoi so voi H2 la 5 .MTH%0-2-2My .. M1= 10 va M2 = 12.575 mol He! . sau ao cho dung djch sau phiin teng Me dflng vita ail vo'ib mol HCI.8'9 0. Cong thue tinh khfJi lzff}'ngamino axit A( chuu n nhom -NH2 va m nhom -COOH) khi eho amino axit nay vao dung dich chieaa mol NaOH..n 2 _= ) 2(M.:in= 75) m = 75' '1 05-03 . Cong thu'c tinh hiju sU6tphiin u'llg hidro hoa anken. Tim m ? ( Malanin= 89 ) -. . l.x" Vi du : Co t6i da bao Mien dipeptit.5-10) = 3 M c6 cong tlnrc phan nr la C3H6 16. Ankin (MD + H2 Ni.-.___.__.375 mol NaOH ._.!" A (M2) ( phan irng hidro h6a ankin hoan toan ) C . Xac dinh cong thirc phan tir ella M. -2)M] ___.5 mol NaOH._.' > A (M2) ( phan irng hidro h6a anken hoan to Em) Sa nella anken (CnH2n ) = (Ai] - 14(M2 -.. Cong thue xac ajnh ding thue phiin tir cu« m{jt anken dlfa vao phiin til' khai cua han hp'p anken vii H2 trutic va sau khf dan qua b{jtNi nung nong. Cong thue tinh khat heang amino axil A( chuu n nhtim -NH2 va m nhom -COOH) khi cho amino axit nay vao dung diehchu'a a mol HCl.3 mol HeI .5 Ta co: n =' r (125-2)10 14(12.. = 15 (Jam 1::> 14. Dung dich san phan irng tac dung vua du voi 0. rnA=MA-b-a 11 Vi du : Cho m gam alanin vao dung dich chua 0._ 14(k12 ~M]) J 7.

0. M= .. + 71.!itdc dung vO'idung dich H2S04 dijc t'!Osan phizm khz. n co 2 27.rt/ng muai clorua khi cho kim 10.Cong thirc tinh khai z. + 96.N03 IDMu&iNitrat = IDKL +62( D N02 + 3nNO+ 8nN2 0 +10nN2 +8nNH4NOJ) * LUll Y : San pham klnr nao khong co thi bo qua * n HN03= 2nN02 + 4 nNO + 10nN 2.6 gam 23. -' '- _' - - - 'J llO (Oxit)= no (H20) = '2 llB (Mit) 1 . %A=A1A Mx -1 20.1 = 29. AI.!ng vO'idung dich H2S04 loiing giai phong khi CO2 va H20 mMu3i sunfat= IDMu6i eacbonar + 16.i sunfat = IDKL + 2'( 2ns02 + 6 Us + BUR 2s ] = IDKL +96.Cong thuc tinh khai Ill'f}'ngmuai nitrat khi cho kim IOlliuic d~mg vO'idung dich HN03 phong khi: N02.!ng vo'i dung dicl« HCI giai phongkhiH2 mMu&i clorua= mKl.:S02. + 10n1'1}I~N03 giai 25.Cong thirc tinh khai lll'(lng muai sunfat khi cho kim 10. Cong thu'c tinh sa mol oxi khi cho oxit -tdc dfUlg vui dung djch axit tao muai va H20 . 96 DlMu{.24 lit khi Hz (dktc). S. AI. Vi du : Cho 10 gam h6n hop kim loai gom Mg.. bo qua 24. D co 26. .Cong thuc tinh khai /In)'ng muai sunphat khi cho kim 10. .? = . DR Vi dy : Cho 10 gam h6n hop kim Ioai g6m Mg..Cong thu'c tinh khoi lU'(lng muoi sunfat khi cho muOi cacbonat uic dlJng vui dung dich H2S04/(}ii:ng giai phong khi CO2 va H20 lliMu&i sunfat= IDMu{. Zn tic dung voi dung dich HCl thu duoc 22.Cong thirc tinh khai lll'f}'ngmuai sunfat khicho muai sunflt tdc d. Un 2. Cong thtre tinh khai luimg muai clorua khi cho muai sunfit tdc dpng vOi dung dich HCl giai phong khi S02 va H20 mMu&i clorua = mMudi sunfit .( OS02 + 3 Us + 4DH2 s ) * LUll Y : San pham klnr n~LOkhong co thi * n H SO = 2l1s0 + 4 Us + SOH s 2 4 2 2. mMu6i Sunfat = mKL Tinh kh6i IUQ'ng muBi thu duoc .N20. nH2 = 10 + 96. . n so? 28. n so 29. Tinh khBi hrong muoi thu duoc .j.4 lit khi Hz ( dktc).i cacbonat + 36.19. A V x A 21. 0 +12nN 2.!i uic dung vui dung dich H2S04 loling giiii phong khi H2 mMu&i sunfat = mKL + 96. .cNH. Cong thirc xdc tljnh phiin tieankan A duu vao phan 1i1lgtach.v/!i'XM . mMu6i duma = mKL + 71 nH 2 = 10 + 71. N2.. H2S va H20 .Cong thu'c tinh khai lteong muai clorua khi cho muai cacbonat tdc dfUlg vui dung djch HCl giai phong khi CO2 va H20 lliMu3i clorua = IDMu&i cacbonat + 11.9. Cong thu'c tinh % ankan A tham gia phan Ullg tach.!i tdc d.NO. 1 = 81 gam 22. Zn tic dung vci dung dich H2S04 Ioang thu J duoc 2.

03 mol n Ba(OH)2= 0.= 0.02 mol nOH- ncoi3 = Ma nBa2+ .7.. dung djeh baza kiJm.3. Tinh khoi Iuong kSt rna thu duoc . Ca(OH)2 ho~c Ba(OHh.3 mol nNaOH = 0.5 = 0.211t CO2 (dktc ) VaG 350 ml dung dich Ba(OH)2 1M.nco.72 lit CO2 ( dktc) vao 300 ml dung dich h6n hop g6m NaOH 0. .Cong thite tinh kh6i Itnmg mu6i clorua khi eho oxit kim lofti tdc dung vO'idung dieh HC] tao muBi clorua va H20 . ( v6'i nkir tiw:S.18 mol nen nkilllia = ncot: = 0.2.4 (g) 35.0. nCO 2 = 0.448 lit CO2 ( dktc) VaG 100 ml dung dich h6n hop g6m NaOH 0.nco.18 mol => L nOH.Cong thu'e tfnh lutrng kit tua xulit hiin khi hlip thl! hit m{Jt lU'(lng CO2 vao dung dich Ca(OHh ho(ie Ba(OHh .Cong thu'e tinh kh6i lU'flng mu6i sun/at khi cho oxit kim loai uic dElng vui dung dieh H2S04 lodne tao mu6i sunfat va H20 '" .= 0. 4 31. AI.nco..39.06 M va Ba(OH)2 0.Cong thite tinh kh6i 1U'(l°ngim lofti khi eho oxit kim lofti tdc d!tng vO'ictu: chat khu~ nhu: : k CO. H2.09 mol = 0.5 n Hel 32. hoac nBa 2+ dS xem chat nao phan irng h€t dS ~ J suy ra nkBrtUa (iJi§u kien nco.3 = 0. a - vrri a la hoa tri cua kim loai Vi du: Cho kim Ioai kiem tac dung voi H20: 2M + 2H20 -4.97 ncol = 0. Ta co : neo2 = 0.2MOH + H2 nKL= 2nH = non: 34.73 gam Vi dl} 2 : Hap thu hSt 0.6 M. nk€t (iia= nOH.2 mol mkiuua= 0.12 M thu ducc m gam kSt tua .182 C. C mKL = moxit - mo ( Oxit) no COsit)= Dco = n H 2.Cong thite tinh s6 mol kim lofti khi eho kim lofti tdc dflng vui H20.nco 2.35 mol => DoH. nco 2 hodc iJi cho dd bazo phan ung hdt) Vi dl} : H~p thu hSt 1 1.2 . = 0.7 mol nkinua = nOH. 0 = mOxit + 27.94 B.. . Oxit + dd HCI*? Muai clorua + H20 mMu6i cJorua= mOxit + 55 n H. = n H20 33. 197 = 17.0. = 0. 197= 39. 1. dung dich NH3 giai phong hit/roo n« L= 3 nu . = n co 2.09 mol ~ mkJt rna = 0.Cong thtrc tinh hrvng k~t tila xu5t hi~n kin hip thu h~t IDqt luvng CO2 vito dung dich chua han hop gbm NaOH.364 D. + 80 n H 2 so. Tinh ncot: = nOH. axit.5 mol n Ba(OH)2 = 0. ) Vi dl} 1 : H~p thu hSt 6.1 M va Ba(OH)2 0.09. ..30. ::. 1.r6i so sanh nCil 2 . Tinh m ? (TSDH 2009 kh6i A) A.39 mol nco. Oxit + dd H2S0410ang -7 Muai sunfat + H20 mMu6i sunfat = mOnt . Tinh kSt nia thu duoc.

(max) = 4.nco2 = UkGUlJa 0. 5 => V c 0-' 2'-= 11 2 lit 1. - 3. 1 = 0 . 6 ~ 0 . 0.4 = 1.-. Cin cho baa nhieu lit dung dich NaOH 1M Ion nh~t vao dung dich chua d6ng thai 0. Tinh V ? dktc) vao 300 ml dung dich va Ba(OH)2 1 M thu dtroc 19.1 mol => V cO2 = 2.= 0.6 .nketliia+ nn: Vi d\l :.012 mol nen nk&ltim = 1.2 mol => V= 1.1 lit ho~c Na[AI(OH)4] 39. nA13+ - nkit fIla Ta co hai k6t qua.. C" ong.7 gam Gi.nH'" = 4.= no·H -n.02 Ma nBa2+ mkittUa = = 0.nNaOH = 0.6 lit 38.p __ v e d~ thu dU'Q'CmQt IU'Q'ng k~t tua theo yeu c§u ..-· h CO 2 C_U h§ th\l h..0. ua 'eo yeu cau ._ h 20.01 mol nco~.n OH- = 3.nkitllia ( Vi dt.1.012 mol => nOH. 1 U'Q'ug k. . UAl3. th Taco hai kit qua: A .g.= 0.ftlia Vi dQ : C~n cho baa nhieu lit dung dich NaOH 1M vao dung dich chua 0.Cong th .c tinh tb~ ticb dung dlch NaOH dtn cho vao dung dich Ae+ d~ xu§t bi~n mQt .Cong th . 0 ..{t .t : H~p thu hSt V lit CO2 kSt tua .5 + 0.6 mol => V = 1.iia .0. -- .e ua = 0 .= nOH- - nco] = = 0.n CO2 = nOR. e nc .5 .01 mol = 0.1 mol => V = 2.Cong thirc tinh th~ ticb dung dich Hel c§n cho vao dung dich NaAI02 d~ xu§t hi~n mQt IU'Q'ng k~t tiia theo yeo diu Ta co hai kit qua : .nkGntla = 3.= 4..03 mol 2: nco~. nkk. = 3 .c tinb tb~ rich dung d[ch N aOH e§n ChOV3. nA1 + ."t di mQu d n. = 4.nn: = nkif lila . tlurc nn.ftlla GHii + nH"' 4." - nkGtttiu+ nH" = 4.2 mol Hel d€ diroc 39 gam kSt tua . a C.nkattUa = 4.0 han hQ'P dung dich Ae+ va H+ d~ xu§t hi~n mQt lU'Q'ng k~t tua theo yeu cftu .c I1 Ca(OH) .(mill) = 3. nAIO. nAI'" . e t ~.(max) Giiii n OH. : nOH-= 3..n OH. Ba(OH) .97 gam 0.0. Ta co hai kit qua: .2 gam kSt tua .n OH.006 mol n Ba(OH)2= 0.- 2 Ta co hai kit qua: .11" 37.6 mol AICh va 0.}.2 =2.5 mol AICb d€ duoc 31.. 197 § __ 36 .2 lit n OH.H . 0.03 .0.n OH.{ta· _uc ti .24 lit = .4 = 1.h th.n c 0-' 2..nki.01 .nki.n co 2= nk8t fila .

06) = 38.4 mol nk~ttUa=0. nAIO.7 mol => V = 0.n OH. nkit n OH. + . nNO) . n OH (min) = 2.0.5 = 1.6 lit = n OH (mlL") = 4.0.0.1 mol NaOH va 0.6 gam k~t tua .3.3. Fe304 trong HN03 d~c nong.3 mol => V = 1. Fe304 trong dung dich HN03 loang du thu duoc m gam mu5i va 1.= 4. Gifti Ta co nz_!! 2+ = 0. Fe203..7 lit + 4LCong tlnrc tinh th~ tich dung dich NaOH can cho van han hQ'p dung djch Zn2+ d~ xuiit hifn IDQtIO'Q'ngk~t tua theo yeu c5u .(mill) = 2. .u ..8 gam . NaAl02 Taco hai kit qua: "\ - nn' = nkif flia + n OHne: = 4. mMuGl = 242 so(. 242 242 = _. mh6nhgp+".Cong tlnrc tinh th~tich dung djch Hf. mhJnhon.sAtbing HN03 d~c nong.Cong tlnrc tinh k. 24 . 43.Vi dl} : C~n cha bao nhieu lit dung dich HCI 1M van dung dich chua 0.3. + 8 . 242 ( .. nk~tl'ti!l= 4. llz. .3 mol Ap dung CT 41 .0. nAJO.3 lit hoac 40.l can chovao h6n hQ11dung djch NaOHva ho~c Na[Al(OH)4] d~ xuftt bi~n mQt IO'Q'ngk~t tiia theo yeu c5.-( 80 11.7 gam k€t tua.3 .3.6 => V ddNaOH 0.4 ~ 2.. 2 ) Vi dl} : Hoa tan hSt 6 gam chit r~n X g6m Fe.3.2 + 01 = 0. + . dir gi:U phong khi N02• mMIiJi 242 ( = _80 ·mhJII hon· . nZ1l2+ .0. FeO.hBiIO'Q'ngmuBi thu dO'Q'ckhi hoa tan h~t han hop sAt va cac oxtt .0. nAm..' "'- Vi dl} : Can cho baa nhieu lit dung dich HCI 1M eire dai vao dung dich chua dong thoi 0. 80 ·.5 mol => V = 0..7..36 gam eh~t r~n X g6m Fe.nkBttUa 4. Fe203.3 = I mol => V ddNaOH lIit = = 42..36 + 24. Tim m 7.0.r Vi dl} : Hoa tan h€t 11. Giai Ta co hai k6t qua : Iljj " (max) = 4.nk~tttia= 2. 8)nN0 2 = 80 242 ( 6 .0. Co can dung dich sau phan irng thu duoc baa nhieu gam muoi khan.36 lit khi N02 (dktc ).72 gam .5 lit nH+ = 4.1' + 8 nNO· . ntMuti = _.344 lit khi NO ( dktc ) hi san pham khir duy nhit .0.7. nk~tn\a n OH.u 2+_ 2. Giiti Ta co hai k6t qua: nH + = nk~trua = 0. .2.i _.-( mh6nhO'p 24 nNO) = 80 " .15 ) = 2 1.3 mol NaAI02 hoac Na[AI(OH)4J dS thu duoc 15.3= 0. Gifti mMu&.(max) fria = 4.Cong thtrc tinh khai lUQ'ngmnBi thu dUQ'ckhi cho han hop sAt va cac oxit sAt tac dung vOi HN0310ang du giai phong khi NO. du thu dtroc 3. nkifflla + nOH-2 .. Ta co hai kit qua .nhlttlw Vi du : Tinh thS tfch dung dich NaOH 1M e~n eho van 200 mI dung dich ZnCh 2M dS duoc 29.7 mol NaAI02 Na[Al(OH)4J dS thu ducc 39 gam k6t tua . FeO.

khi ta _et non h . . Co can dung dich sau phan ung thu duoc bao nhieu gam muoi khan." ho@c pH = _ log (a. du giai ph6ng 10.~tna l . 10.s~t b~ng HN03 du gHii phong kin NO va N02• mMulJi:=::: _' _.l )= 2. ti h kh i .t OXIhoal lfQ'g.. mFe = 56 (mh(}fl 80 ill ho» . ' .Cong tlurc tfnb pH cua dung dich axit y~u HA. = _J:. Fe304 trong HN03 lit (dktc ) khi X g6m NO va N02 va m gam muoi . UCIU . Hoa tan h~t X voi HN03 d~e n6ng.5 0 ) = 95 eam '-' 46C" ong. CaY _ C.01 M) 0 Vi du I: Tinh pH cua dung dich CH3COOH 0. e" ..'._ 01 UQ'ugs ~tdad" ungnu.::: .S ai¢n Ii Ka: hang s6 phdn li cua axit =_ J:. . nop F. illh6uhop+ 16) -. 10.8.2 lit khi S02 (dktc ).ul. I uQ'ng mu01Uth dr rmrc In. Tim m ? Giii mFo:= -( mh6nhap+ 24 nNO2 ) 80 '.dlf ghii phong kid N02• m».' 80' 47. . Hna tan h~t X vOi HN03 d~c .1 M [.01 UQ'C.Oh" ai tan h:'t h':l.· 0 4 e2 e3 b~ng H2S04 d~c. 30 160 + 16 .0.792 Ta co : nNO = nNO2 = 0.ng OXId uQ'c _ '.( 3 + 0. Tinh m ? du thu duoc 1.52 ~ gam 48..45) = 9. 0 3. F·O F'. (logKa + logCa) 2· .04 mol mMu8i= 242 (illh6nhop + 24 nNO + 8 nNO2.·th"· tinh khfd hr .Cong tlnrc tinh kh6i IUQ'ngs~t da dung ban d~u..e d§ bi':. nNO 2 ) Vi d\l : Hoa tan het 7 gam chit ran X gom Fe.c n6ng. Fe203. FeO.. ong th ' . du thu diroc 11. + 10 gCa) 2 a : Ia a. FeO.r + 24 nNO) gam sit trong OX! thu duoc 3 gam chit rin X .. nNO - + 8.08 lit khi N02 (dkte) . Hoa tan h~t X voi RN03 loang du giai ph6ng 0. du gHii phong kin S02.nso ) " 2 Vi d\l : Hoa tan het 30 gam chit rin X gem Fe..e. Fe304 bang H2S04 dij.04 + 8. Fe203.5 Giii pH = _J:. ba l _0 n. mMlIJj =160 (mhlillho'" .52 '-' zam 80' _ .' " i.= . (logk.Cong tlnrc tinh kJ1Bi IUQ'ng muBi thu dUQ'c khi hoa tan h~t han hQ'p s~. .nso 160 '. . nong . 0. Bi~t KcH 3 eOOH= 1.( 400. : n6ng a9 mol/l cua axil (Ca . 80 45'C" . han hQ'P r~n X . nong.0. bi~t oxi hoa IUQ'ng s~t nay b~ng oxl dUQ'C han hQ'P r~n X .56 lit khi NO ( dktc) . Ghii 400 mMu8i= _'_( . ( - 242 80 mMIl "1' hao + 24. Hoa tan h~t X vOi HN03 Ioang dO' gHii phong khi NO. 25°C. Bi6t dXrH2 = 19.5 + logO.025 ) = 2. 2 = _'_.t va cac oxit . S t nay b~. .8. F'.' pH vO'i 56 ' = -( 56 80 10 + 8..44. 56 " 56 = 80 ( 56 mhlJllhpp + 8 nNO 2) Vi dV : Dbt m gam sit trong oxi thu duoc 10 gam h6n hop chit ran X .047 gam 80 . ) = 242 (7+ 24. .87 2 .04)= 25.. Tim ill ? Giili Vi dg : D5t fiFo:= -_ ( mh6nhap+ 24 nNO). (log 1.J' 400 + J6.

. =-(loaI75.1 ' 51. Cho pH == 14 + ±(logKb 1.1. pH va-i = 14 + .(logKb + logCb) 2 I Kh..1 ) = 2.10 g ( __3_ .Cho de) dien Ii cua HCOOH trong dung dich Ii a= 2 % Giid '·C·.8..C% M= 46 ' pH = . I p' .' h6n h9'P sau phan tmg Vi dl} : Ti~n hanh tong hop NH3 tic h6n hop X gam Nz vi H2 e6 ti kh6i hoi so voi Hz h14. -5 +100-)=474 00. a 25°C.a co : .5 13.0.46 % (D = 1 glml ) .6 = 75 % .a) o 0c H% =2_2Mx vai . 10. 0. 10-5 + logO.75.46 ·--··0 M 1 T. Ta c6 : nN 2 : My nH 2 = 1:3 = H% 2 . M = 1O. Cong tlnrc tinh hi~usu:it phan ung tang hQ"PNH3 Mx: h6n h9P g6rn N2 va H2 ban ildu (ti If 1:3 ) My .1 ) = 11.0.1+10a-.1 M va CH3COONa 0.13 50. 10~5 . PH=-(loaK.' hang s6 phon Ii cua baza KNH3 = Ca: nong ili) rnol/I cua baza Vi du : Tinh pH cua dung dich NH3 0.Cong tlnrc tinh pH cua dung dich bazo y~u BOH. C. .. 6.1 M .75.. be qua S\I dien li cua HzO.7 10.10 0.. Tinh hieu suAt t6ng hop NH3 . 10-5 + IogCb) C = 14 + ±(logl.75.1 M Bi~t KCH 3 eOOH = 1.0.Vi dl} 2: Tinh pH cua dung dich HCOOH 0. 49. Cong tlurc tinh pH ciia dung dich axtt y~u HA pH =- va muai NaA (logKa + log~) em C • Vi dl} : Thill pH cua dung dich CH3COOH 0..25 thu duoc h6n hop Y c6 ti khbi hoi so voi H2 Ii.D. ) = .10 g (a.2 Mx My = 2 _ 2 8.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful