8. RAZREDI TEMA 3.1. PASIVNI I AKTIVNI ELEKTRONIÈKI ELEMENTI 1. Navedi podjelu elektronièkih elemenata. 1.1.

U pasivne elektronièke elemente spadaju otpornici, kondenzatori i zavojnice, a ravnaju se po Ohmovom zakonu. 1.2. U aktivne elektronièke elemente spadaju diode, tranzistori, dijaci, trijaci, tiristori, elektronske cijevi, integrirani sklopovi i mikroprocesori. Ne ravnaju se po Ohmovom zakonu jer im se elektrièni otpor mijenja promjenom napona. 2. Nabroji i opi i otpornike. Otpornici (slika 3.2.) su pasivni elektronièki elementi koji prolasku struje pru aju elektrièni otpor. Na njima dolazi do pada napona pa se rabe za regulaciju napona u elektronièkim sklopovima. 2.1. Stalni otpornici Otpor im se ne mo e mijenjati, a vrijednost u omima je oznaèena obojenim prstenovima ili brojem (slike 3.3 i 3.4.). 2.2. Polupromjenjivi otpornici (trimeri) Otpor im se mo e djelimièno mijenjati zakretanjem klizajuæeg kontakta izvijaèem. 2.3. Promjenjivi otpornici (potenciometri) Otpor im se mo e mijenjati od nule do maksimalne vrijednosti zakretanjem ruèice (sl. 3.2.) Primjer primjene je pode avanje glasnoæe radioaparata. 2.4. Fotootpornici (LDR) Pod utjecajem svjetlosti im pada otpor, a ta se osobina koristi u protuprovalnim ureðajima i za kontrolu plamena u uljnim lo i tima. 2.5. Temperaturno promjenjivi otpornici Mogu biti negativnog temperaturnog koeficijenta (NTC) otpor im pada pri porastu temperature i pozitivnog temperaturnog (PTC) otpor im raste sa porastom temperat ure. Koriste se kao osjetnici za regulaciju temperature, za termoza titu i vatrodo javu. 3. Od kakvog se materijala izraðuju otpornici? Za manje snage rabi se grafit, a za veæe legure koje imaju velik elektrièni otpor ce kas, kantal i konstatan. 4. Kako se pomoæu obojenih prstenova odreðuju vrijednosti elektriènog otpora? Na lijevoj strani otpornika nalaze se grupirana tri ili èetiri prstena. Prva dva i li tri daju brojèane vrijednosti prema tabeli 3.4. a treæa ili èetvrta je multiplikato r tj. broj nula. Prsten na desnoj strani daje vrijednost dopu tenog odstupanja. 5. Kako glasi Ohmov zakon? Struja u strujnom krugu je upravoproporcionalna naponu, a obrnutoproporcionalna otporu. I=U/R 6. Kako se zove ureðaj za mjerenje otpora i kako se mjeri?

Kako se zbrajaju kapaciteti kondenzatora? 11. Jedinica za mjerenje elektriènog otpora je om ( & ). Kakve vrste kondenzatora postoje i kako se oznaèava vrijednost? Postoje stalni (blok) kondenzatori. Svojstva zavojnice koja se pritom pojavljuju jednim se imenom nazivaju induktivi tet.7. Mo e biti bez jezgre i tada se radi o solenoidu ili sa feritnom jezgrom. Mjerna je dinica kapaciteta zove se farad (oznaka F). Sposobnost akumuliranja naboja zove se kapacitet (oznaka C). Farad je velika jedinica i takvu vri jednost mogu imati samo veliki elektrolitski kondenzatori pa se rabe manje (mikr o. . Na to treba obratiti pozornost kod spajanja kondenzatora u elektr. 14. stoljeæa. Prilikom protoka struje kroz zavojnicu stvara se elektromegnetsko djelo vanje pa se koristi kao elektromagnet. 11.1.2. nano i piko farad).Ohmmetar podesimo na prvu veæu vrijednost od oèekivane i oèitamo.7). 11. Kod paralelnog spoja ukupni kapacitet jednak je zbroju pojedinaènih. Nabroji i opi i kondenzatore Kondenzatori su pasivni elektronièki elementi koji imaju svojstvo akumuliranja nab oja sl. a i potrebno vrijeme zagrijavanja im je puno vi e neg kod poluvodièa. te polupromjenjivi i promjenjivi kondenzator i (slika 3. sklopove Ne smije se prekoraèiti dopu teni napon. Va na primjena zavojnice je u relejima.2. Kod paralelne veze reciproèna vrijednost ukupnog otpora jednaka je zbroju rec iproènih vrijednosti pojedinaènih otpora. Vrijednost se raèuna isto kao kod otpornika s tim da se odnosi na p ikofarade. za razliku od poluvodièa gdje je vrlo mala. Mag netska sila ukljuèuje ili iskljuèuje kontakte releja. Zaporna struja im je nula. to je induktivitet? Prolaskom struje kroz zavojnicu stvara se magnetsko djelovanje. a manje su milihenri i mikrohenri. Veæe jedinice su kiloom i megaom. 7. 7. 10. 13.a. Pokrenule su nagli razvoj elektronike poèe tkom 20. 12. Tro e puno vi e struje. Sastoje se od dvije vodljive ploèe meðusobno razmaknute i odjeljene iz olatorom. 9. Opi i karakteristike elektronskih cijevi To su prvi aktivni elektronièki elementi.1. Kod serijske veze ukupni otpor jednak je zbroju pojedinaènih otpora. Kako se zbrajaju otpori vi e otpornika u strujnom krugu? 7. a elektrolitski se kondenzatori ne smiju sp ojiti na obrnuti (pogre ni) polaritet. Elektrode elektronskih cijevi smje tene su u staklenom balonu iz kojeg je isisan zrak te su zbog toga glomazne. Mjerna jedinica induktiviteta je henri (H).3. Opi i zavojnice i navedi primjenu Zavojnice su pasivni elektronièki elementi dobiveni namatanjem izolirane bakrene ic e na kuæi te (kalem). 8. Kod serijskog spoja reciproèna vrijednost ukupnog kapaciteta jednaka je zbro ju pojedinaènih reciproènih vrijednosti.

19. Opi i diode Diode su poluvodièki elementi nastali spajanjem poluvodièa P i N tipa na istoj podlo zi poluvodièkog materijala.2. Oni obavljaju zadaæe brojenja . Oni tada zbog inercije i privlaène sile kolek tora probijaju zaporni sloj i trnzistor vodi struju. Dioda provodi struju k ad je P strana spojema na plus pol izvora. Ako diodu spojimo na suprotan polaritet zbog sile privlaèenja izvor o dvlaèi nosioce naboja od graniènog sloja i dioda ne vodi struju. Trijak je troelektrodna sklopka izmjeniène struje. svijetleæe za signalizaciju i fotodiode osjetljive na svjetlost. indij. pa se koristi kao pojaèalo. a mogu biti ukljuèeni i pasivni. Postupak se zov e dotiranje. Ovo svojstvo egzist ira samo ako je baza tanja od 10 mikrona i slabo dotirana.3. galij) u pribli nom omjeru 1: 1000000 stvaraju se u re etki poluvodièa toèke kojima nedostaje jedan elektr on. Tranzistor mo e biti PNP tipa (nosioci naboja su upljine i NPN tipa (nosioci naboja su elektroni. Opi i èiste poluvodièe i poluvodièe P i N tipa Poluvodièi su èetverovalentni kemijski elementi (silicij. Za tu svrhu se najèe æe koristi izlazni signal dijaka. Toèke sada imaju vi ak jedan elektron i oni su nosioci naboja. trijak To su slo eniji elektronièki elementi naèinjeni sa vi e poluvodièkih slojeva. Njena se uloga svodi na to da kad se prikljuèi na potencijal izvora izazove pokret anje nosioca naboja prema kolektoru. Ovako dobivamo poluvodiè P tipa. 19. 18. Integrirani sklopovi Nastaje tako da se na istom poluvodièkom materijalu izradi i pove e mnogo aktivnih e lektronièkih elemenata. a izvodi se legiranjem i difuzijom. Tiristor je troelektrodna sklopka istosmjerne struje. Ukljuèuje se kao i tiristor dovoðenjem napona na elektrodu (G). 19. ali nedostatna je za bilo kakvu uporabu. baza i kolektor). 20. 16.1. Zenerove (fonetski cenerove imaju svojstvo ogranièavanja napona). anti mon). Dijak je diodna sklopka izmjeniène struje sa dvije elektrode. Svoj stvo tranzistora je da se promjenama struje baze ostvaruju na emiteru i kolektor u nekoliko stotina puta veæe struje. One su nosioci naboja i nazivamo ih upljine. Otvaranje zapornog sloja ostvaruje se dovoðenjem napona na elektrodu (G) vrata. Dijak. 17. arsen. tiristor. a N strana na minus pol. Meðutim elektrièna im se vodljivost mo e mnogostruko poveæati i to na dva naèina. 19. Navedi vrste dioda Vrste dioda su ispravljaèke. a samo 1 do 8 % se utro i na struju baze. Izvor tada z bog sile odbijanja gura i upljine i elektrone prema graniènom sloju pa on ima dobru vodljivost. Opi i tranzistor To su slo eniji poluvodièki elementi koji se sastoje od tri poluvodièka sloja a prema vani povezani su sa tri elektrode (emiter. Ele ktrièna vodljivost im je izmeðu metala i izolatora. P ouvodiè N tipa dobivamo dodavanjem peterovalentnih elemenata ( fosfor. Osnovno im je svojstvo da struju provode samo u jednom smjeru pa se to koristi za ispravljanje izmjeniène struje. Dizajanirana je tako da poveæavanjem napona probija nepropusno polariziran sloj.15. germanij i rjeðe selen). demodulatorske (imaju svojstvo razdvajanja frekvencij a). Dodavanjem primjesa trovalentnih elemenata (aluminij.

. Mikroprocesori To su najslo eniji elektronièki elementi. Imaju moguænost obr ade podataka i rabe se u raèunalima. ukljuèivanja. 21. usporeðivanja itd. Imaju ugraðene na desetine tisuæa tranzistora. . a to se izvodi tehnologijom tankih slojeva (nanotehnologija).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful