PËRMBAJTJA
1.0. HYRJE...............................................................................................................................3 2.0. PËRPUNIMI I FILETATURËS ME TORNIM, FREZIM DHE RETIFIKIM...............4
2.1. MAKINAT PËR PUNIMIN E FILETAVE ME TORNIM..................................................................4
2.1.1. ZINXHIRI KINEMATIK I TRANSMETIMIT GJATË PERPUNIMIT TË FILETËS METRIKE (figura 2.3).....................8 2.1.2. ZINXHIRI KINEMATIK I TRANSMETIMIT GJATË PERPUNIMIT TË FILETËS SË WITVORTIT (figura 2.3)...........9

2.2. PUNIMIN E FILETAVE ME FILETUES MASHKULLOR DHE FEMEROR ..............................11
2.2.1. ZINXHIRI KINEMATIKË I LËVIZJES KRYESORE RROTULLUESE TË FILETUESIT (FIGURA 2.6)......................13 2.2.2. MEKANIZMI I DHËNIES SË PARAFABRIKATIT NË ZONËN E PRERJES (FIGURA 2.6)........................................13 2.2.3. MEKANIZMI I DREJTIMIT TË GJYSMËFABRIKATEVE NË FILETUESIN MASHKULL (FIGURA 2.8).................15

2.3. PUNIMIN I FILETAVE ME FREZIM..............................................................................................16
2.3.1. ZINXHIRI KINEMATIKË I LËVIZJES KRYESORE RRETHORE TË FREZËS (figura 2.11).......................................18 2.3.2. ZINXHIRI KINEMATIKË I LËVIZJES NDIHMËSE RRETHORE TË FREZËS (figura 2.11)........................................20 2.3.3. ZINXHIRI KINEMATIKË I LËVIZJES NDIHMËSE TË FREZËS................................................................................20 2.3.4. POZITAT KARAKTERISTIKE TË FREZËS GJATË CIKLIT TË PËRPUNIMIT (figura 2.13) .....................................21 2.3.5. ZINXHIRI KINEMATIKË I LËVIZJES KRYESORE RRETHORE TË FREZËS...........................................................22 2.3.6. ZINXHIRI KINEMATIKË I HAPIT RRETHOR TË BOSHTIT XII ME DETALIN.......................................................22 2.3.7. FUNKSIONIMI I BOSHTEVE DIRIGJUESE XIV, XV DHE XVI................................................................................22

2. 4. PUNIMI I FILETAVE ME RETIFIKIM...........................................................................................24

3.0. PËRFUNDIMI.................................................................................................................26 4.0. LITERATURA................................................................................................................27

2

frezimi. por do të jem shumë i kënaqur nëse ju shërben nxënësve apo studentëve tjerë. HYRJE Në këtë punim janë shtjelluar Makinat për përpunimin e filetaturës. 3 . retifikimi dhe disa metoda të përpunimit shumë të pastër të filetaturës.1.. Pastaj janë dhënë skema parimore e makinës shpuese gjatë përpunimit të filetës me filetues mashkull. Në punim janë dhënë metoda për punimin e filetave me prerje e këto janë: tornimi. Filetat paraqesin element makinerik shumë te rëndësishëm. skema parimore të punimit të filetave me frezim si dhe mënyra e retifikimit të filetave e cila më se shpeshti shfrytëzohet pas përpunimit me ndonjë nga metodat e përshkruara me herët. Ky skript është punuar për nevoja të nxënësve pran SHMT. Lutfi Musiqi” Vushtrri.0. filetimi i jashtëm dhe i brendshëm me filetues mashkull përkatësisht filetues femër.

MAKINAT PËR PUNIMIN E FILETAVE ME TORNIM Filetat ndahen në fileta të jashtme dhe të brendshme. Instrumenti prerës 2 i vendosur në suport bënë lëvizjen ndihmëse drejtvizore duke ju falënderuar lidhjes mes boshtit filetor dhe dados (matricës). Në fig 2. në fileta me hap të gjatë dhe fileta me hap të shkurtë.1a. Për një rrotullim te detalit. formave së profilit dhe madhësive të hapave prej me të ndryshmeve. FREZIM DHE RETIFIKIM 2. Më këtë rast është realizuar lidhja kinematike në mes këtyre dy lëvizjeve. retifikimi dhe disa metoda të përpunimit shumë të pastër. filetimi i jashtëm dhe i brendshëm me filetues mashkull përkatësisht filetues femër. Përpunimi i filetës me tornim dhe skema strukturale e makinës. në fileta me profil trekëndësh ose profile tjera. PËRPUNIMI I FILETATURËS ME TORNIM.1. në fileta për bashkim dhe për transmetimin e lëvizjes.1. Boshti filetor fiton ngasjen nga transmetuesi për lëvizjen ndihmëse 4 i cili ka lidhje kinematike me boshtin kryesor të tornos.0. Për punimin e filetave shfrytëzohen disa metoda të përpunimit me prerje e këto janë: tornimi. instrumenti prerës është thikë me një teh prerës me majën e cila i përgjigjët profilit të filetave. Lëvizja kryesore është lëvizja rrethore e detalit ndërsa lëvizja ndihmëse është lëvizje drejtvizore e instrumentit. Figura 2. Detali 1 fiton ngasjen nga elektromotori EM dhe transmetuesi 3. frezimi. gjegjësisht transmetuesin për lëvizje kryesore 3.2 janë të sqaruara lidhjet kinematike të tornos universale ku është paraqitur zinxhiri kinematikë i transmetimit për punimin e filetave prej dimensioneve. 4 .1 b. Në figurën 2. instrumenti duhet të lëvizë për së gjati (paralel me aksin e detalit) për aq sa është madhësia e hapit të filetës.2. Mënyra me e thjeshtë e përpunimit të filetave me tornim është paraqitur në figurën 2. është treguar skema parimore e tornimit për prerje të filetave.

2 Skema kinematike e tornos universale 5 .Figura 2.

Figura 2.3 Skema kinematike e transmetuesit për lëvizje ndihmëse te torno universal 6 .

1) Ku është: H [mm].th 25.hapi i boshtit filetor të tornos dhe P [mm].6) mundë të konstatohet si në vijim. është paraqitur skema e thjeshtësuar e transmetuesit për lëvizjen ndihmëse tek torno universale.th: nbm = (2.4/P. Sipas kësaj skeme do te sqarohet transmetimi i lëvizjes ndihmese dhe mundësia e fitimit te hapave te ndryshëm te filetave metrike dhe filetave te Whitworth-it. atëherë për përpunimin e filetës së Vitvortit nevojitet të vendoset raporti i tillë i transmisionit qe të 7 .Në figurën 2. përpunohet. atëherë ekuacioni përkatës për përpunimin e kësaj filete është: nbw 25.hapi i filetës e cila Nëse përpunohet fileta metrike. Për nje rrotullim të detalit nk =1-nga barazimi (2.m. Transmetuesi për lëvizjen ndihmese duhet të siguroj raport të tillë të transmetimit i me të cilin fitohet numër i rrotullimeve nb të boshtit filetor.5).4 = P .2) rrjedh: nb = P . H (2.4) në ekuacionin (2.m. nk (2.4) Nëse në të njëjtën torno përpunohet fileta e Vitvortitm.4 [mm]).4[mm] të filetës se Vitvortit.5) Me eliminimin e hapit P nga ekuacioni i sipërm kryhet me zëvendësimin e ekuacionin (2.3) (2. d. futet simboli gjegjës nbm d.4 ⋅ . H (2. tek e cila karakteristika e filetës (hapi P) shprehet me numrin e hapave në gjatësinë prej 1 [inçi] (25. ndërsa njëkohësisht me P simbolizohet edhe numri i hapave në gjatësinë prej 25. nbm H 2 (2.3. Nëse me P është simbolizuar hap i filetës metrike në [mm].6) Nëse krahasohen ekuacionet (2. H P . derisa numri i rrotullimeve të boshtit kryesor është nk. me qrast fitohet: nbW = 1 25.2) nb . Ky raport i transmisionit është: i= Në bazë të ligjit të rrugës vlen: nb ⋅ H = nk ⋅ P.4) dhe (2.

. (2. ose 21 .4 ⋅ ⋅ = . raporti i transmisionit të transmetuesit të Menderovit. Transmisioni konstant është: i2=1 dhe i5=1. ZINXHIRI KINEMATIK I TRANSMETIMIT GJATË PERPUNIMIT TË FILETËS METRIKE (figura 2.8) 2.11) 8 .1. ose 26 ⋅ 28 . ose 26 . z 23 z 23 Raporti i transmisionit të transmetuesit të Nortonit z 25 z z z z z z .. 37 36 61 (2. i5 = 33 .705555 .9) z5 z7 z9 25.4 H (2. Ne bazë të shprehjes 2.krijohet vlera prej nbm (kjo do të thotë se transmetuesi i Nortonit duhet të funksionoj në kahun e kundërt) dhe që në transmetim të jetë i kyçur edhe transmetuesi korrektues shtesë me raport transmisioni: ik = 25. z12 z 34 z13 z ose .2 është: i= P H (2. ose 26 ⋅ 28 ⋅ 30 z 32 z 32 z 27 z 32 z 27 z 29 z 32 .10) Ku është i2 = i3 = i4 = z z11 .3 është: ik = 45 26 49 ⋅ ⋅ = 0.3): ik = Sipas simboleve në figurën 2.3) Boshti kryesor → (z1/z2→z3/z4)→S1(djathtas)→transemtuesi i Nortonit (z13/z23 – te poshtë) → S3 (djathtas) → S2(majtas) → transmetuesi i Menderovit (z25/z32) → boshti udhëzues. z6 z8 z10 H (2.7) Ky raport i transmisionit fitohet përmes dhombëzorve z5-z10 dhe hapit të boshtit filetor (figura 2. Raporti i transmisionit i tërë transmetuesit është: i = i1 ⋅ i2 ⋅ i3 ⋅ i4 ⋅ i5 i1 = z1 z 3 ⋅ . z 2 z 4 raporti i transmisionit i dhëmbëzorëve të ndryshueshëm.1.1 dhe 2..

40/80 djathtas djathtas majtas 1 0. për raporte të ndryshme të transmisionit të transmetuesit të Nortonit dhe të Menderovit.5 0.35 =5/3=100/60 =4/3=80/60 =1/1=60/60 =5/6=50/60 =2/3=40/60 4 2 0.1 janë të dhëna vlerat e hapave të cilët mund të realizohen gjatë përpunimit të filetës metrike. P.5 0.25 0.12) Në tabelën 2.75 0.8 0.Prej nga është: H = P ⋅ i1 ⋅ i2 ⋅ i3 ⋅ i4 ⋅ i5 (2.25 0.8 0.4 48/48 =1/1 24/48 =1/2 24/60 .2.1 Vlerat e hapit të filetës metrike. Raporti i transmisionit duhet të kënaq kushtin e dhënë me ekuacionin (2. ZINXHIRI KINEMATIK I TRANSMETIMIT GJATË PERPUNIMIT TË FILETËS SË WITVORTIT (figura 2.6 0. i3 Z21/z23 2.5 0.7 0. 30/48 =1/10 10 5 2 8 4 - 6 3 - 5 2. 24/60 .5 1.6 0.5): P= 25.5 1 4.5 1.5 2.25 Z20/z23 1.3 =1/2=30/60 3 z13/z23 z14/z23 z15/z23 z16/z23 z17/z23 z18/z23 z19/z23 i1 s1 s2 s3 i4 =5/12=25/60 =9/12=45/60 =7/12=35/60 3.3) Boshti kryesor → (z1/z2→z3/z4) → S1(majtas) → (z5/z5→z7/z8→z9/z10) → transmetuesi i Nortonit (z32/z13-lartas) → S3(majtas) → S2 (djathtas) → transmetuesi i Menderovit (z25/z32) → boshti udhëzues.4 1 ⋅ H i (2.[mm].1. Tabela 2.13) Raporti i përgjithshëm i transmisionit të transmetuesit është : 9 .9 80/40.1.45 2. të cilët mund të realizohen me transmetuesin e paraqitur në figurën 2. 24/48 =1/5 24/60 .

z25 z34 z 25 z z z z z z . z13 z ose . 10 .. ose 26 ⋅ 28 ⋅ 30 z 32 z 32 z 27 z 32 z 27 z 29 z 32 . i1 = (2.5 5 25 =12/5=60/25 I1 s1 s2 s3 i4 =12/7=60/35 3. ose 26 . Tabela: 2. 24/60 .2 janë të dhëna vlerat e këtyre hapave. z 2 z 4 raporti i transmisionit i dhëmbëzorëve të ndryshueshëm. 30/48 =1/10 10 20 50 8 16 40 6 12 30 5 10 25 80/40. 24/48 =1/5 24/60 . ose 26 ⋅ 28 . 40/80 djathtas majtas majtas 100 80 60 50 45 30 Transmisioni konstant është: i6=1 dhe i5=1.5 7 35 =3/5=60/100 =12/9=60/45 4.5 9 =3/4=60/80 =1/1=60/60 =6/5=60/50 =3/2=60/40 4 8 20 40 48/48 =1/1 24/48 =1/2 24/60 . i5 = 33 .P[numri i hapave/25. raporti i transmisionit të transmetuesit së Menderovit.1 i3 z23/z13 z23/z15 z23/z17 z23/z19 z23/z14 z23/z16 z23/z18 z23/z20 =2/1=60/30 3 6 15 z23/z21 2.13 munden te kalkulohen të gjithë hapat të cilët munden të realizohen më këtë transmetues. z 23 z 23 Raporti i transmisionit të transmetuesit të Nortonit z24 z . z5 z7 z9 ⋅ ⋅ = 0. Sipas ekuacionit 2..2. ose 21 . Vlerat e hapit të filetës së Vitvortit.4mm]. të cilët munden të realizohen me transmetuesin e paraqitur në figurën. z 6 z 8 z10 raporti i transmisionit të transmetuesit korrektues.. Ku është: Ku është ik = i3 = i6 = i4 = z1 z 3 ⋅ . 2.14) .705555. Në tabelën 2.i = i1 ⋅ ik ⋅ i3 ⋅ i6 ⋅ i4 ⋅ i5 .

kryen dy lëvizje : lëvizjen kryesore rrethore me shpejtësi të madhe dhe lëvizjen ndihmëse drejtvizore ndërsa detali bënë lëvizjen rrethore ndihmëse të ngadalshme. koka është e kthyer në krahasim me aksin e detalit për këndin β të filetës që punohet. Skema parimore e kësaj tornoje është treguar në figurën 2. Përpunimi i filetave: a) me prerje ekscentrike dhe b) skema parimore e tornimit të filetës. Figura 2.Në torno.4 a. Për veç kësaj. sidomos tek filetat me diametra të vegjël prej 10÷15 mm. Thika për tornim 1 është e përforcuar (vendosur) në kokën filetuese 2 e cila është e vendosur në pozitën ekscentrike në krahasim me detalin 3. Instrumenti 2 fiton ngasjen nga elektromotori i veçantë EM1 dhe transmetuesi 5. Koka filetuese 2 e cila posedon ngasje të veçantë dhe e cila është e vendosur në mbajtësin e instrumentit në torno. 2.2. paraqet metodën me të lirë e po ashtu edhe me të thjeshtë e më të saktë të përpunimit të filetës. filetat mund të punohen edhe me metodën e të ashtuquajturës prerje ekscentrike.4. Kjo mënyrë karakterizohet për produktivitet të lartë duke pas parasysh se përpunimi bëhet me shpejtësi prej 100÷500 m/min me instrumente prerëse nga çeliku shpejtë prerës dhe 250÷600 m/min me instrumente prerëse nga metalet e forta. PUNIMIN E FILETAVE ME FILETUES MASHKULLOR DHE FEMEROR Punimi i filetave me filetues mashkull dhe filetues femër. Lëvizja ndihmëse e instrumentit prerës në mbajtës është në lidhje kinematike me lëvizjen rrethore të detalit dhe fitohet nga boshti kryesor i makinës. transmetuesit për lëvizje ndihmëse 4 dhe lidhjes së boshtit filetor dhe dados. Detali 1 fiton ngasjen nga elektromotori EM2 dhe transmetuesi 3. figura 2.4b. Metoda e përpunimit të filetave të brendshme me filetues 11 .

Lëvizjen kryesore rrethore të cilën kryen instrumenti prerës (filetuesi mashkull) e siguron elektromotori. Elementet dhe instalimet kryesore automatit janë (figura 2. Kjo sidomos i referohet prodhimtarisë së serive të mëdha dhe masovike të dadove dhe vidave. Në figurën 2. Skema parimore e makinës shpuese gjatë përpunimit të filetës me filetues mashkull është treguar në figurën 2.6 është treguar skema kinematike e makinës automatike të cekur. përpunohet filetatura njëkohësisht me dy filetues.shtëpiza e mekanizmit për ngritje.mashkull është treguar ne figurën 2.7): bazamenti1. Punimi i filetave me filetues.5. shtëpiza e transmetuesit 12 për lëvizje kryesore. lëvizja e reduktuar përcillet deri tek instrumenti prerës 2 i cili kryen hapjen e filetës.7 është treguar pamja e detale e automati për prerje të filetave në dado (formës gjashtëkëndore) me ndihmën e filetuesit të veçantë në formën të lakuar. Në figurën 2. ndërsa në figurën 2. Në makinën automatike. Për përpunimin e filetës së jashtme ekzistojnë edhe makina speciale. Figura 2.8 janë treguar detalet e zonës së prerjes me elementet më të rëndësishme.5.5. nga i cili përmes transmetuesit 1. bunkeri 11. 12 . Instrumenti prerës kryen lëvizje kryesore rrethore dhe gjatë procesit të përpunimit udhëheqtë në drejtim aksial e që paraqet lëvizje ndihmëse.

sjellën mjetet për ftohje dhe lubrifikim me anë të gypave të veçantë furnizues. Gjysëmfabrikatet të formës gjashtëkëndore dhe me vrimat e përpunuara vendosen në bunkerin 11 ku me pajisjet për sortim dhe udhëzim futen në zonën e prerjes.1. Pllaka me gungë 19 nëpërmes levës trekëndëshe 17 lëvizjen drejtvizore e bartë në udhëzuesin 1 dhe ngritësin 7 para-mbrapa. Zinxhiri kinematikë i transmisionit është si në vijim: EM  z1/z2  z2/z3  (za/zb)  S  z4/z5(z4/z6)  boshti III. MEKANIZMI I DHËNIES SË PARAFABRIKATIT NË ZONËN E PRERJES (FIGURA 2.2.2.7) dhe nëpër mes hinkës 9 e lëshojnë makinën. Ngritësi 7 i lëviz dadot (pjesët paraprakisht të përpunuara) në filetues 9 në për mes udhëzuesve 15. Sjellja e këtyre mjeteve për ftohje dhe lubrifikim bëhet me lëshimin e valvuleve me dorë 6. 2. 2. Zinxhiri kinematikë nga boshti kryesor III deri te pllaka gungore 2 është si në vijim: Boshti kryesor III  z6(z5)/z4  S  z7/z8  zp1/zt1  boshti V – pllaka gungore 2. Dadot e gatshme bien nga pjesa e lakuar e fletuesin në shtëpizën 8 (fig 2. Grupi i dhëmbëzorve të ndryshueshëm za-zb shërben për rregullimin e madhësisë së lëvizjes kryesore. ZINXHIRI KINEMATIKË I LËVIZJES KRYESORE RROTULLUESE TË FILETUESIT (FIGURA 2.6) Rrotullimi i dy boshteve kryesore III fitohet nga elektromotori EM.6) Dhënia e parafabrikatit në zonën e prerjes bëhet me ngritësin 3 i cili lëvizet nga pllaka gungore 2.Në secilën nga këto dy zona të prerjes. Këta udhëzues kanë aso forme qe e pengojnë rrotullimin e dadove.2. 13 .

7).6 Mekanizimi i filetimit të dadove Çdo rrotullim i pllakës me gungë i lajmëron ngritësit 3.Figura 2. Me këtë levë. Prej dhëmborit Z8 në boshtin V. Forma e pllakës më gungë bazhdarohet sipas madhësisë së hapit të filetës që filetohet. nga bunkeri 11 (figura 2. rrotullimi transmetohet në dhëmbëzoret Z9/Z10 dhe më tej me boshtin gungor deri të leva 1.lirohet kalimi i pjesëve të 14 . kryen lirimin.

Të tri këto elemente së bashku rrotullohen. (figura 2.8) Në të dy boshtet kryesore është e vendosur patroni 13 me depon 12 në të cilat është i vendosur filetuesi 9.2.6) e matet me zonën e prerjes. 15 . Automati për prerje të filetave në dado 2. ngritësi 7 dhe rrëshqitësi 1 janë të lidhur më mekanizëm lëvizës me pllakën gungore 19 dhe me levën dy krahshe 17.7.3. MEKANIZMI I DREJTIMIT TË GJYSMËFABRIKATEVE NË FILETUESIN MASHKULL (FIGURA 2. Figura 2.përgatitura për përpunim (dadove të pa përpunuara) në bunker 4. Dadot e gatshme e lëshojnë depon 12. Me pjesën e vet punuese fletuesi gjendet në bokolën 8 në të cilën janë të vendosura udhëzueset 15. më ndihmën e sustës kthyese 14.

Pllakat gungore 2 (figura 2. .sh. e që përpunimi më të dytin të mos ndërpritet fare.Figura 2. PUNIMIN I FILETAVE ME FREZIM Ekzistojnë dy mënyra kryesore të punimit të filetave me frezim. Për çdo hap të filetës ekzistojnë pllaka gungore përkatëse. 2. Po ashtu është e mundur që njëri ngritës 3.6) janë të kthyera njëra në raport më tjetrën për këndin 180°më ç’rast lëvizja e ngritësit rrjedh një pas një e kjo do të thotë është punimi i filetave në njërën dhe tjetrin filetues.Profili A-B : ngritës 7 më shpejtësi më të madhe ndaj filetuesit 9. Freza kryen lëvizje kryesore rrethore dhe drejtvizore ndihmëse. Për filetat me hap më të 16 .9a).8 Detali i zonës së prerjes Në pllakë më gungë gjenden dy zona karakteristike: . të përjashtohet plotësisht nga funksionimi (p.3.Profili B-C-D: ngritësi e ndrydhë detalin më shpejtësi shtytëse më që rast shtyrja është barazi me hapin e filetës që filetohet. e cila i ka dhëmbët në formë që i përgjigjet profilit të kanalit të filetës e cila frezohet (figura 2. Për filetat më hap më të madh (filetave me profil trekëndësh dhe trapezor shfrytëzohet freza diskore. Më këtë makina ngarkohet në mënyrë të barabartë. ndërrimi i filetuesit të konsumuar).

Karakteristikat e makinës janë të atilla që mundë të punohen boshte filetore të ndryshme. Dallimi kryesor është në atë së këtu në suportin tërthor 6. Ngasja e lëvizjes së udhëzuesit gjatësor realizohet me boshtin filetor 9. Freza kryen lëvizjen kryesore rrethore. Përpunimi i filetave me frezim.11. b) a) Fig 2. është dhënë skema kinematike e kësaj makine. b) 17 . Tek makinat më të vogla freza 7 fiton ngasjen nga elektromotori qendror. Në figurën 2. kjo makinë ngjanë në torno universal. ndërsa të makinat më të mëdha dhe më të gjata. njësia qendrore ka elektromotor të veçantë për lëvizje. Njësia frezuese 3 mund të kthehet (përkulet.9b).rrëzohet) rreth aksit horizontal (perpendikular më aksin e detalit). udhëzuesi gjatësor 4 lëvizë më drejtim gjatësor nëpër udhëzueset të ndërtuara në pjesën e epërme të bazamentit 1. Kjo lëvizje është e domosdoshme duke pas parasysh këndin e filetës që punohet (fig 2. lëvizjen aksiale te hapit.vogël më profil trekëndësh shfrytëzohet freza shumë profilore (figura 2. detali shtrëngohet në boshtin kryesor 8 në shtëpizën 2 dhe mbështetet në qendërzuesin e fundit 5. ndërsa detali kryen lëvizjen e hapit rrethore me shpejtësi të vogël. Më pamjen e sajë.9.9a). gjendet njësia frezuese 3.10 është paraqitur pamja e frezës për përpunimin e filetës me hap të madh në figurën 2.

ZINXHIRI KINEMATIKË I LËVIZJES KRYESORE RRETHORE TË FREZËS (figura 2. Freza për punimin e boshteve filetore.Figura 2.11) Z1 / z 4 Z2 / Z5 Z3 / Z6 EM→ → Z p1 / Z t1 → Z 7 / Z 8 → Z 9 / Z 10 → boshtiV (freza) 18 .3. 2.10.1.

Figura 2. 19 .11 Skema kinematike e frezës për përpunimin e boshteve filetore.

2.3. ZINXHIRI KINEMATIKË I LËVIZJES NDIHMËSE RRETHORE TË FREZËS (figura 2.3.11) Freza→ Z10 Z 9 → Z 8 Z 7 → Z t1 IZ p1 → → Boshti IX (detali). Z11 / Z14 Z12 / Z15 Z13 / Z16 →Z17/Z18→S1→Z21/Z22→ Figura 2. ZINXHIRI KINEMATIKË I LËVIZJES NDIHMËSE TË FREZËS Z11 / Z14 Z12 / Z15 Z13 / Z16 Freza→Z10/Z9  Z8/Z7  Zt1/Zp1  boshti filetor VII. → Z19/Z20 → Z23/Z24 (Za/Zb→Zc/Zd) → 20 .12 Freza për përpunimin e filetave të shkurta 2.2.3.

2.Pozita 1.3. . Pozitat e paraqitura i referohen përpunimit të filetave të jashtme dhe janë plotësisht identike me rastin e përpunimit të filetës së brendshme. (figura 2. udhëzuesi 10.9b). mbajtësi i qenderzuesit përfundimtar 14 dhe pulti komandues 18. Elementet dhe instrumentet kryesore të kësaj makine janë (figura 2.4. Brenda bazamentit janë vendosur pajisjet elektrike. shtëpiza 4. me transmetuesin për lëvizje ndihmëse dhe qenderzuesin e përparmë.13 janë paraqitur pesë pozitat karakteristike të frezës në raport me detalin gjatë një cikli komplet të punës së makinës.Me lëvizjen e boshtit filetor VII i cili është në puthitje me dadon (matricë) e bartësit. .Pozita 3. Për rregullimin e madhësisë së këtij hapi shërben grupi i dhëmbzorve të ndryshueshëm Za – Zd. 21 . Në njësinë frezuese është vendosur elektromotori i veçantë dhe transmetuesi. njësia frezuese 8.pozita e frezës pas afrimit tërthor të ngadalshëm të frezës kah detali dhe frezimit tërthor deri në thellësinë e cila i përgjigjet lartësisë së profilit të filetës së ardhshme.12. POZITAT KARAKTERISTIKE TË FREZËS GJATË CIKLIT TË PËRPUNIMIT (figura 2. me të cilin realizohet hapi gjatësor i udhëzuesit 10 me frezë. Pompa e sistemit për ftohje dhe lubrifikim dhe pajisja 2.pozita e frezës në fillim të ciklit në momentin e vendosjes së detalit në makinë. Freza është e mbështetur me anën e djathtë në boshtin kryesor të njësisë frezuese. është paraqitur pamja e frezës për përpunim të filetës së brendshme dhe të jashtme me frezë shumë profilore (metoda e paraqitur në figurën 2.12) Njësia frezuese 8.13) Në figurën 2.është e pajisur me elektromotor dhe transmetues të veçantë për lëvizjen kryesore të frezës. Udhëzuesi 10 në të cilën gjendet njësia frezuese 8 lëvizë në drejtim gjatësor nëpër udhëzueset e ndërtuar në anën e epërme të bazamentit në të njëjtat udhëzuese lëviz edhe bartësi i qendërzueses së fundit 14. bartësi lëviz për se gjati ndërsa në këtë bartës gjendet shtëpiza më frezë. ndërsa me anën e majtë në kushinetën ndihmëse 7. Makina punon në ciklin punues gjysëmautomatik.Pozita 2-pozita e frezës pas lëvizjes gjatësore të shpejt të udhëzuesit me instrument në të majtë. Në figurën 2. Këto pozita janë : .12): bazamenti 19.

. XVI.Pozita 4. Pra. Grupi i dhëmbzorve të ndërrueshëm za/zb shërben për rregullimin e madhësisë së kësaj lëvizje.pozita e frezës pas hapit gjatësor djathtas dhe largimit të shpejt të frezës në drejtimin tërthor. Zinxhiri kinematikë i kësaj lëvizje është : EM3→ z4/z5 → (zc/zd→ ze/zf) → zp2/zt2 → shtëpiza e diferencialit → 2 → z6(z7)/z9 → z10/z11/z12 → zp3/zt3 → boshti XII (detali). VI. VII.m.th. realizohet lëvizja e njësisë frezuese d. 2. Ngasja e këtyre tri boshteve realizohet me elektromotorin EM3. FUNKSIONIMI I BOSHTEVE DIRIGJUESE XIV.pozita pas lëvizjes gjatësore të shpejt djathtas në pozitën fillestare..Pozita 5. të frezës 10.3. Në boshtin XVI gjendet tamburi me kolisë 5. XI dhe XII. X. ZINXHIRI KINEMATIKË I HAPIT RRETHOR TË BOSHTIT XII ME DETALIN Lëvizja rrethore e detalit fitohet nga elektromotori EM3 dhe transmetuesit i cili përbëhet nga boshtet V. 2.5. 2.3. grupi i dhëmbzorve të ndërrueshëm zc-zd shërben për rregullimin e madhësisë së kësaj lëvizje. 22 .6. Zinxhiri kinematikë i këtij transmetimi është: EM3→ z4/z5 → (zc/zd→ ze/zf) → zp2/zt2 →shtëpiza e diferencialit 2 →z6(z7)/z9→ z10/z11/z12→zp3/zt3→ z13/z14 → z15/z16 → z17/z18 → z19/z20/z21→ z22/z23 → boshti XIV. Në boshtin XIV gjendet tamburi me kolisë 8. Me rrotullimin e këtij tamburi e duke iu falënderuar vazhdimit 4 dhe dados 3.3. kah detali në drejtim tërthor. XV. XV DHE XVI Boshtet dirigjuese XIV dhe XVI rrotullohen me shpejtësi të vogël dhe në to gjenden tamburet me kolisë 8 dhe 5 ndërsa në boshtin XV pllaka gungore dirigjuese 1. ZINXHIRI KINEMATIKË I LËVIZJES KRYESORE RRETHORE TË FREZËS Transmetuesi i lëvizjes kryesore rrethore të frezës përbëhet nga elektromotori EM1 dhe transmetuesit (boshteve I deri IV).7. Zinxhiri kinematikë i kësaj lëvizje është : EM1→ zp1/zt1 → (za/zb) → z1/z2/z3 → boshti IV (freza 10).

13 Paraqitja skematike e lëvizjes kryesore rrethore të frezës 23 .Figura 2.

2. Shpejtësia më e vogël e rrotullimit të boshtit XV i përgjigjet hapave punues të frezës(hapit tërthor dhe gjatësor) dhe realizohet me elektromotorin EM3.m. Në të dy këto raste shfrytëzohen dy mënyra themelore të retifimit: me gur retifikues një profilor. realizohet lëvizja e frezës 10 në drejtimin gjatësor. Makinat retifikuese për retifikim me gur një profilor (edhe për fileta me hap të shkurtër edhe me hap të gjatë). Boshtet dirigjuese gjatë një cikli të përpunimit rrotullohen me dy shpejtësi të ndryshme dhe atë për një rrotullim të plotë të boshtit dirigjues XV d. figura 2.9) i vetmi ndryshim është se te retifikimit gur retifikues njëprofilor detali përveç lëvizjes ndihmëse rrethore. transmetuesin me dhëmbëzor z24/z25 dhe tutje përmes diferencialit 2 dhe boshtit XII deri të boshti XV. B2 dhe B3. e që i përgjigjet pozitave të frezës në krahasim me detalin gjatë ciklit komplet të përpunimit (pozitat 1 deri 5). dhe me gur retifikues shumë profilor (Figura 2.14b). Mirëpo filetat mund të përpunohen edhe vetëm më retifikim (i ashtuquajturi retifikmi i plotë). B2 dhe B3 duke i kyçur elektromotorët me çka ndryshojnë shpejtësitë e lëvizjeve ndihmëse.th.14. Dallimi është në atë se njësia ngasëse për retifikim posedon mundësin e rrotullimit rreth aksit horizontal me çka 24 . Shpejtësia më e madhe e boshtit XV i përgjigjet lëvizjeve ndihmëse të frezës (afrimit dhe largimit) dhe realizohet me elektromotorin EM2. mund të kryen edhe lëvizje ndihmëse drejtvizore. Lëvizja e gurit retifikues dhe detalit gjatë retifikimit janë identike me lëvizjet si gjatë frezimit të filetave me freza një profilore dhe shumë profilore (figura 2. Pllaka gungore duke u rrotulluar ndikon në kyçësit (ndërprerësit) B1. të pllakës gungore 1. Forma e pllakës gungore është e tillë që në moment të caktuar kyçen ndërprerësit B1.Me rrotullimin e këtij tamburi e duke falënderuar vazhdimin 6 dhe levës 9 (e cila është e lidhur për udhëzuesin-bartësin e njësisë frezuese). Hapi i kanalit filetues 7 në tambur 8 varet nga hapi i filetës e cila përpunohet. për nga pamja ngjajnë në makinat retifikuese për retifikimi të jashtëm rrethor.14a). hapave të frezës. 4. PUNIMI I FILETAVE ME RETIFIKIM Mënyra e retifikimit të filetave paraqet metodë të përpunimit preciz e cila më se shpeshti shfrytëzohet pas përpunimit me ndonjë nga metodat e përshkruara me herët. (figura 2.

Figura 2. ngasja e tavolinës punuese nuk është hidraulik por lëvizë me ndihmën e boshtit filetor të punuar dhe mbështetur preciz kushinetat filetore me sfera recirkuluese. Tek retifikuesja e filetave. për dallim nga ato të mëparshmet janë me bosht fiks i cili nuk mund të kthehet(përkulet). Makina retifikuese për retifikim me gur retifikues shumë profilor (për fileta me hap të shkurt). Përpunimi i filetave me retifikim: a) me gur njëprofilor dhe b) shumëprofilor 25 .realizohet këndi i domosdoshëm në mes të aksit të gurit retifikues dhe aksit të detalit (figura 2. Ky bosht filetor ka lidhje kinematike me transmetuesin për lëvizje rrethore të detalit. Elementet dhe pajisjet tjera të këtyre makinave retifikuese janë identike me retifikueset e lartë përmendura.14. Zakonisht këto makina retifikuese disponojnë me mekanizmin për retifikim shpinor. por vetëm të lëvizë në drejtim gjatësor.14a) Ndryshimi tjetër është në ngasësin e tavolinës punuese.

për dallim nga ato të mëparshmet janë me bosht fiks i cili nuk mund të kthehet(përkulet). filetimi i jashtëm dhe i brendshëm me filetues mashkull përkatësisht filetues femër. Tek retifikuesja e filetave. Makina retifikuese për retifikim me gur retifikues shumë profilor (për fileta me hap të shkurt). ngasja e tavolinës punuese nuk është hidraulike por lëvizë me ndihmën e boshtit filetor të punuar dhe mbështetur preciz në kushinetat filetore me sfera recirkuluese. Mirëpo filetat mund të përpunohen edhe vetëm më retifikim (i ashtuquajturi retifikmi i plotë). Zakonisht këto makina retifikuese disponojnë me mekanizmin për retifikim shpinor. PËRFUNDIMI Për punimin e filetave shfrytëzohen disa metoda të përpunimit me prerje e këto janë: tornimi. Kjo mënyrë karakterizohet për produktivitet të lartë duke pas parasysh se përpunimi bëhet me shpejtësi të madhe. Mënyra e retifikimit të filetave paraqet metodë të përpunimit preciz e cila më se shpeshti shfrytëzohet pas përpunimit me ndonjë nga metodat e përshkruara me herët. retifikimi dhe disa metoda të përpunimit shumë të pastër. Në torno. filetat mund të punohen edhe me metodën e të ashtuquajturës prerje ekscentrike. Ky bosht filetor ka lidhje kinematike me transmetuesin për lëvizje rrethore të detalit.0. por vetëm të lëvizë në drejtim gjatësor. frezimi.3. 26 .

4. 3. LITERATURA 1. Avdi SALIHU. “Instrumentet Metalprerëse-Ligjërata të autorizuara”-UP Prishtinë 2009. “Teknologjia me Prerje-Skript”. Vushtrri 2009 27 .Dr. Halit Zhigolli.Sc. SHMT.sc.Msc.Dr. “Teknologjia I-Ligjërata të Autorizuara”-UP Prishtinë. Nexhat Qehaja.0.2007 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful