UNIVERSITATEA „SPIRU HARET” FACULTATEA DE MANAGEMENT BRAŞOV

COMUNICAREA MANAGERIALĂ ÎN ORGANIZAŢIILE EUROPENE. APLICAŢII LA ROMTELECOM

COORDONATOR ŞTINTIFIC PROF. UNIV. DR. SANDU MARIAN MASTERAND

2009

1

CUPRINS
Introducere Capitolul I ...................................................................................................4

CONSIDERAŢII TEORETICE PRIVIND COMUNICAREA
1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. MANAGERIALĂ.........................................................................................7 Conceptul de comunicare managerială ..............................................................7 Componente ale procesului de comunicare managerială .................................11 Obiectivele comunicării manageriale ...............................................................17 Funcţiile comunicării manageriale ...................................................................18 Formele comunicării manageriale ....................................................................26

Capitolul II COMPLEXITATEA PROCESULUI DE COMUNICARE ÎN MANAGEMENTUL FIRMELOR EUROPENE ...............................................30 2.1. Particularităţile actuale ale comunicării manageriale........................................30 2.2. Modele performante de comunicare managerială aplicate în firmele europene..........................................................................................................41 2.3. Stilul de comunicare al managerului european performant..............................45 2.4. Rolul managerului în procesul de comunicare..................................................70 2.5. Analiza tranzacţională – metoda performanta de comunicare în managementul firmelor europene....................................................................57 Capitolul III

DIAGNOZA PROCESULUI DE COMUNICARE MANAGERIALA ÎN CADRUL ROMTELECOM BRAŞOV.....................66
3.1. Trăsături caracteristice ale politicii de comunicare în cadrul companiei ROMTELECOM.............................................................................................66 3.2. Analiza privind competenţa comunicaţională în managementul Romtelecom BRAŞOV.........................................................................................................79 3.3. Rezultatele diagnozei privind procesul de comunicare managerială în cadrul Romtelecom BRAŞOV....................................................................................82

2

Capitolul IV

PERFECŢIONAREA PROCESULUI DE COMUNICARE MANAGERIALĂ ÎN CADRUL ROMTELECOM BRAŞOV...95
4.1. Soluţii privind optimizarea procesului de comunicare managerială......................95 4.2. Reflectarea procesului de imbunătăţire a comunicării manageriale în performanţele firmei învestigate..........................................................................99 CONCLUZII şi PROPUNERI....................................................................................101 BIBLIOGRAFIE..........................................................................................................106 ANEXE..........................................................................................................................109

3

INTRODUCERE

Comunicarea în general şi comunicarea managerială în special, este o caracteris-tică fundamentală a existenţei fiind socotită ca o dimensiune esenţialā, atât în viaţa per-sonală cât şi cea profesională. Nici un fel de activitate din rutîna cotidianā, activitate pe care o trăim fiecare dintre noi zilnic, de la banalele schimburi şi amabilităţi şi până la diversele şi complex-ele activităţi ale organizaţiilor, societăţilor, nu poate fi concepută în exteriorul unui proces de comunicare. Comunicarea reprezintă o condiţie sînequanon, nu numai pentru funcţionarea oricărei organizaţii, ci chiar a stabiliri celor mai elementare relaţii interumane. Toate funcţiile manageriale sunt realizate cu ajutorul comunicării, ca un proces de înţelegere intre oameni cu ajutorul transferului de înformaţie. Importanţa acordată comunicării manageriale în organizaţiile europene se dato-rează faptului că, aceasta reprezintă un înstrument de conducere cu ajutorul căruia managerul european îşi poate exercita atribuţiile şi funcţiile specifice: previziune, an-trenare, organizare, coordonare, control şi evaluare. Pornind de la importanţa acordată comunicării manageriale în intreprinderile europene, putem considera această temă ca reprezentativă, datorită implicaţiilor pro-funde ce le are, în atîngerea performanţelor şi obiectivelor în cadrul unei organizaţii. În interiorul organizaţiei, problema comunicării manageriale, este adesea văzută şi poate pe bună dreptate, cauza tuturor relelor şi a disfuncţiilor organizaţiei. În domeniul comunicării, managerul este pus în situaţii de a evalua oameni şi evenimente şi de a elabora soluţii rapide şi eficiente. Pentru aceasta managerul trebuie să dispună de o serie de abilităţi şi aptitudini comunicaţionale care, mânuite cu indemânare vor conduce la rezolvarea favorabilă a situaţiilor.

4

4

Efectul comunicării manageriale asupra caracterelor şi moralului subordo-naţilor este evident, sub aspecţele în care, fiecare angajat are convîngerea c aduce o contribuţie importanta succesului înstituţiei, fiind atraşi de un ţel şi având sentimentul ca fac parte dintr-o organizaţie de succes. Atitudinile şi motivaţiile oamenilor care lu-crează intr-o organizaţie , au la bază nevoia ca ei să se simta implicaţi, înformaţi şi pre-gătiţi să participe la deciziile care ii afectează. Cu cât complexitatea sarcînilor este mai mare, cu atât nevoia de integrare şi coordonare este mai mare. şi stemul de comunicare managerială al unei organizaţii este un mecanism cheie pentru realizarea acestei inte-grari şi coordonări. În contextul acestor idei generale, privitoare la condiţiile unei comunicări efici-ente intr-o organizaţie europeană, am elaborat lucrarea „Comunicarea managerială în organizaţiile europene” cu aplicaţie la Romtelecom BRAŞOV, pornind de la premiza că, relaţiile comunicaţionale şi cele relaţionale, în condiţii de spaţiu şi timp, pot fi înţelese corect pe baza unei fundamentări teoretice şi practice realiste. În învestigarea fenomenului studiat ipotezele care au constituit punctul de pleca-re în realizarea cercetărilor au fost următoarele: - comunicarea este o componenta şi o resursă capităla a funcţionării organiza-ţiei; - pentru asigurarea unei conduceri eficace în intreprinderea europeană este esenţială existenţa unei comunicări manageriale adecvate la toate nivelurile; - comunicarea managerială oglindeşte posibilităţile de imbunătăţire a perfor-manţelor atât individuale cât şi a intregii organizaţii; - comunicarea contribuie la înstaurarea relaţiilor corecte şi eficiente, de înţelege-re şi acceptare reciprocă intre şefi şi subordonaţi, colegi şi persoane din interiorul organizaţiei. În conceperea acestor ipoteze am ţînut cont de schimbările majore care mar-chează în această perioaă organizaţia europeană, iar prin maniera de abordare am urmărit, în fînal, formularea unor răspunsuri pertînente la problemele majore care pri- vesc eficacitatea şi eficienţa unei comunicări manageriale de nivel european în cadrul

5

companiei Romtelecom BRAŞOV ca organizaţie reprezentativă ca mărime şi pondere în economia românească nou integrată în Uniunea Europeană. Scopul lucrării este acela de a pune în evidenţā toate aspectele comunicării în procesul de management, de a identifica problemele de comunicare din cadrul Romtelecom prin

5

intermediul studierii sistemului sāu managerial pentru a evidenţia o posibilitate de îmbunătăţire a procesului de comunicare în cadrul acestei companii. Obictivele lucrării sunt următoarele: - identificarea rolului pe care îl are activitatea de comunicare în ansamblul activitāţilor desfăşurate în cadrul unei firme, o activitate de comunicare eficientă fiind indispensabilă în indeplînirea tuturor funcţiunilor manageriale (planificare, organizare, comandā, coordonare şi control); - punerea în evidenţă a importanţei pe care o acordă managerii activităţii de comunicare şi locul pe care îl ocupă comunicarea în activitatea managerilor; - prezintă regulile de bază ce trebuie avute în vedere pentru existenţa unei bune comunicări în cadrul unei organizaţii; - prezentarea caracteristicilor fiecarui tip de comunicare managerială ce poate exista în cadrul unei organizaţii, elementele procesului de comunicare, nivelurile la care poate avea loc comunicarea precum şi caracteristicile stilurilor de comunicare managerială; - punerea în evidenţă a principalelor aspecte legate de etica în comunicarea managerială; - prezentarea obiectului de activitate, structura organizatorică şi managerială existentă în cadrul Companiei Romtelecom , precum şi tipul de comunicare caracte-ristic structurii organizatorice existente; - prezentarea principalelor aspecte ale comunicării ce trebuie avute în vedere pentru implementarea cu succes a schimbārii de orice naturā în cadrul unei organizaţii cu referire la Romtelecom; - identificarea problemelor de comunicare existente în cadrul Companiei Rom-telecom, probleme ce se aflā în strânsă legătură cu sistemul informaţional existent în organizaţie; 6

6

Scopul comunicării manageriale în cadrul oricărei organizaţii. este acela al realizării unei informări corecte.niţiile date comunicării umane.În managementul afacerilor. sunt verigi de legātură foarte importante intre conducător şi subordonaţii săi. atât pe verticală. sunt generate de scopul. . idei. comunicarea este esenţială atât în interiorul organiza- 7 7 . fie de la un individ la altul. fie de la un grup la altul şi în acelaşi timp. în special. decizii. a primi răspuns la acestea. obiectivele şi funcţiile (rolurile) acestei comunicări. intre conducătorii de la acelaşi nivel şi mediul exterior.1 Conceptul de comunicare managerială Ce este comunicarea? Este o intrebare la care au încercat să ofere un răspuns toţi autorii de specialitate. au cel puţin următoarele elemente comune: comunicarea este procesul de transmitere de informaţii. de cadrul şi structura organizaţiilor europene precum şi de contextul culturii organizaţionale. dar toate defi. Procesele de comunicare le permit managerilor să-şi indeplinească în mod eficient activitatea şi să ia decizii privind alegerea cursului cel mai bun. Definiţiile date comunicării sunt numeroase şi diferite.CAPITOLUL I CONSIDERAŢII TEORETICE PRIVIND COMUNICAREA MANAGERIALĂ Comunicarea managerială a apărut ca disciplină a managementului din necesitatea de a pune la dispoziţia managerului. dar mai ales eficiente şi eficace. păreri. Procesele de comunicare la care participă managerii în general şi managerii europeni. mijloacele optime de interacţiune în vederea indeplinirii funcţiilor şi rolurilor sale. 1. al acţiunilor pentru atingerea scopurilor propuse. cât şi pe orizontală. opinii. în vederea realizării în condiţii optime a solicitărilor interne şi externe şi în concordanţă cu obiectivele manageriale şi organizaţionale stabilite.. Particularităţile comunicării manageriale în Europa raportate la celelalte feluri de comunicare existente.

observa că acesta a identificat 15 tipuri de definiţii.ţiei. Limbajul corpului pentru manageri. de cea lingvistică şi. Horst Rückle formulează o definiţie extrem de scurtă: “comunicarea reprezintă schimbul de informaţii”. cât şi în exterior pentru promovarea imaginii firmei şi adaptarea sa la mutaţiile profunde din mediul de afaceri. precum şi existenţa unor semnale verbale sau nonverbale care sunt emise şi recepţionate conştient sau inconştient. ceea ce a determinat o proliferare spectaculoasă a definiţiilor”. Bucureşti. 2000. Fundaţiei România de mâîne. de la banalele activităţi ale rutinei cotidiene şi până la activităţile complexe desfăşurate la nivelul organizaţiilor. 8 UNIVERSITATEA „SPIRU HARET” FACULTATEA DE MANAGEMENT BRAŞOV LUCRARE DE DIZERTAŢIE 8 . Bucureşti. nu poate fi conceput în afara procesului de comunicare. p. Denis McQuail reţine şi el caracterul atotcuprinzător al co- 1.Ed. Nici un fel de activitate. citându-l pe Dance. Autorii din domeniul ştiinţei managementului.3 Fără a ne propune o analiză a acestui impresionant inventar al definiţiilor. sunt aproape unanimi în a susţine dificultatea elaborārii unei definiţii suficient de precise şi cuprinzătoare care să facă posibilă înţelegerea tuturor aspectelor contextuale ale comunicării.Camelia Ştefănescu. culturilor. de cea manageri-ală. Managementul afacerilor. ci şi în funcţie de perspectiva stiinţifică asumată de autori. menţionând performanţa a doi cercetători americani care au inventariat nu mai puţin de 120 de definiţii. în general. Bucureşti. 2008. Definiţiile cercetate diferă nu numai în funcţie de contextele sociale în care este studiată comunicarea. p. ne vom apropia mai mult de cele care corespund perspectivei manageriale sau care indică în mod direct caracterul managerial al comunicării. Horst Rückle.Denis McQuail. Comunicarea. ca şi cei din domeniul ştiinţei comunicării. prin utilizarea modurilor de comportare înnăscute sau dobândite. pentru inţelegerea corectă a misiunii şi obiectivelor vizate. pagîna 18.”4 Citându-l pe Edward Sapir. societăţilor. astfel că perspectiva filozofică diferă de cea sociologică. drept pentru care el însuşi ocoleşte asumarea uneia sau alteia. 3 Sultana Craia. în particular. Denis McQuail. în timp. la rândul său. Editura Tehnica.” 1 spunea Camelia Ştefānescu în una din carţile sale. 49. 2000. autorul precizează cā aceasta “presupune interacţia socială. În descrierea comunicării. pagîna75 2. Editura Fundaţiei “România de mâîne”. caci “conceptul de comunicare a fost abordat. în particular. din perspective multiple. 5. 1999.2 Sultana Craia observa. Editura Înstitutul European. Teoria comunicării. 4.

Ea se află în centrul a tot ceea ce intreprinde organizaţia. atitudini. Comunicarea este deci acel fenomen care permite creerea de legături intre oameni. Vorbind despre caracterul atotcuprinzător al comunicării. sentimente. Aurelian Bondrea.”2 Comunicarea.municării în textul “…orice structură culturală. 9 9 . nu trebuie pierdut din vedere că aceasta este un mijloc şi nu un scop. opinii ale indiviziilor şi ale grupurilor şi de aceea constituie o cale prin care oamenii işi corelează în mod sinergic eforturile. decizii subordonaţilor cu posibilitatea verificării manierei de receptare a mesajului de către acestia. şi intre instituţii şi oameni. Babilonul informaţiei. 40. sporirea performanţelor individuale şi colective. 1987. Toate funcţiile manageriale sunt realizate prin comunicare. Tipocart Braşovia. Bucureşti. 3. este o formă a universalităţii”. p. orice act individual care ţine de comportamentul social implică. 206. Ed. ca un proces de înţelegere intre oameni cu ajutorul transferului de informaţie1. Comunicarea managerială este un proces fundamental de interacţiune reciprocă bazat pe feed-back.Marin Aiftinca. legături asemănătoare unor punţi invizibile de esenţa informaţională. Comunicarea sau schimbul de informaţii. idei şi sentimente a fost definită ca un proces interpersonal de transmitere şi recepţie de simboluri care au ataşate înţelesuri. este prezentă în toate activităţile acesteia şi îşi pune amprenta asupra rezultatelor obţinute.” Comunicarea este o caracteristică fundamentală a existenţei . comportamente. intr-un sens explicit sau implicit. p. Ea este esenţială pentru impactul imediat. determinând atât succesul cât şi insuccesul. 1.Ion Petrescu. în care managerii de la orice nivel transmit idei. „În încercarea de a defini noţiunea de comunicare. Sociologia opiniei publice şi a mass-media. asigurând operaţionalizarea funcţiilor managementului. Marin Aiftinca atribuie acesteia o serie de superlative: “comunicarea este inerentă existenţei . Ca stare de spirit şi instrument al conducerii. 1997. este cunoscută ca o principală activitate desfăşurată de manageri. sentimente. statornicirea unor relaţii corecte şi eficiente intre angajaţi atât pe orizontală cât şi pe verticală. direct şi indirect pe care îl are asupra evoluţiei colectivităţii umane. Editura Politicā. care oferă managerului posibilitatea de a conduce. 1993. “comunicarea reprezintă o caracteristică fundamentală a existenţei umane”3. intre instituţii. comunicare. Pagina 32 2. Ea influenţează şi modifică percepţii. Bucureşti. Management. Fundaţiei “Romania Mare”. Ed. în ştinţa managerială. comunicarea managerială este prezentă în toate aspectele muncii managerilor europeni. fiind considerată componenta de bazā a funcţiei de coordonare.

sarcinile ce revin angajaţilor. coordonare. Fundaţiei România de măîne. . ci şi spre schimbarea mentalităţilor şi adaptarea psihologică a angajaţilor la nivelul organizaţiei.Ion Petrescu. După unii autori. în orice cadru organizaţional există numeroase reţele de comuni- 1. organizare. instucţiuni şi dis-poziţii în legătură cu modul de indeplinire a acestora. atât pe orizontală.de sus în jos – comunicare verticală ascendentă (dinspre managementul firmei către subordonaţi). Importanţa acordată comunicării se datorează şi caracterului complex pe care il are în procesul managerial.Camelia Ştefănescu.Ed. Expert. Pagîna 239 2.de jos în sus – comunicare verticală descendentă (dinspre subordonaţi către managementul firmei). Management. acest tip de comunicare se realizează temporar intre membrii unei echipe care lucrează la acelaşi proiect şi care urmă-resc indeplinirea unor obiective comune. sau mai simplist. pe acest flux. opiniile angajaţilor în legătură cu rezolvarea anumitor sarcini. importanţa comunicării a capatat o amploare extraordinară. stadiul de realizare al acestora. prin acest tip de comunicare. „a conduce înseamnă a comunica”1 Comunicarea managerială reprezintă o formă a comunicării interumane. în condiţiile actuale. informaţii privind modul de desfăşurare a activităţii. antrenare. Bucureşti. a strategiilor. control. managerul transmite informaţii privind obiec-tivele firmei. Mai există o serie de alte definiţii. cât şi pe diagonală. Managementul afacerilor.Este un important instrument de implementare a schimburilor. evaluare şi este orientată nu numai spre transmiterea mesajelor. Pagîna75 10 UNIVERSITATEA „SPIRU HARET” FACULTATEA DE MANAGEMENT BRAŞOV LUCRARE DE DIZERTAŢIE 10 . un instru-ment de conducere cu ajutorul căruia managerul îşi poate exercita atribuţiile specifice: previ-ziune. Bucureşti. intre departamentele situate pe acelaşi palier ierarhic intre care există relaţii organizatorice de cooperare. . se poate afirma că. intre departamentele situate pe paliere ierarhice diferite. în vederea realizării obiectivelor. părerile. În sens larg. 1996. sugestiile. se transmit răspunsuri la comunicările realizate de către manageri. Astfel. un schimb de mesaje intre un emitent şi un receptor. din cadrul unei organizaţii. având implicaţii majore asupra calităţii şi eficienţei managementului european. cât şi formală. în mod formal. Formele de comunicare managerială pot fi realizate astfel:2 . 2008. comuni-carea poate fi atât informală.lateral – se stabilesc relaţii de cooperare.Ed. prin comunicare înţelegem schimbul de mesaje intre două sau mai multe persoane. dar indiferent de conţinutul lor.

în mare parte. Procesul de comunicare poate fi asemănat în ansamblul lui cu un model simplu în care contextul de comunicare este o arenă în care acţionează actorii implicaţi – emiţătorul şi receptorul. social. 11 11 . 2000.”1 Diversitatea copleşitoare a nivelurilor de comunicare – de la cel interpersonal până la cel planetar – precum şi inevitabilele lor intrepătrunderi şi condiţionări. rezultatul acţiunii mediului exterior în toată complexitatea lui. respectiv grupaje de canale de comunicaţii.activitatea membrilor unei organizaţii care ocupă funcţii de conducere. Polirom 2000. p. politic. demografic. Polirom. presupune existenţa unor canale de transmitere. 2 Ştefan Prutianu.dul de recepţionare a mesajului. instituţional.volumul şi complexitatea obiectivelor existente la nivelul subsistemelor. acestea împreună formând sistemul de comunicaţii. de contextul fizic şi psihosocial în care are loc comunicarea.caţii. Majoritatea ştiinţelor şi profesiilor au propria lor partiturā “în corul stiinţelor comunicării”2. economic. 1 Daniel Bougnoux.17.2 Componente ale procesului de comunicare managerială Comunicarea înseamnă aproape totul în management. Comunicarea e asemenea unui “nor gros” pe care vânturile il tot “împîng şi îl destramă şi care pluteşte peste aproape toate ştiinţele. 26. emiţătorul şi altcineva căruia îi este destinat mesajul. Manual de comunicare şi negociere în afaceri. Mesajul este o compo-nentă complexă a procesului de comunicare datorită faptului că presupune etape precum codarea şi decodarea. Procesul de comunicare se desfāşoară astfel: există cineva care iniţiază comunicarea. . cultural. ne fac sā împărtăşim opinia potrivit căreia o singură disciplină nu ar putea face faţă investigării unui asemenea conglomerat. tribunele din jurul acesteia fiind mediile ce acţionează şi influenţează procesul – educaţional. legislativ. atâta timp cât de calitatea comunicării depinde înţelegerea problemelor cu care se confruntă orice angajat. Rolul acestui sistem în asigurarea funcţionalităţii şi eficacităţii activităţilor intr-o organizaţie este generat de: . Comunicarea. este influenţat de mo. p. 1. tehnologic. Introducere în ştiinţele comunicării¸ traducere de Violeta Vintilescu. ecologic. religios. de la manager până la funcţionarul de pe cel mai de jos nivel ierarhic. receptorul. Capacitatea individului de a comunica este.

limbajul de comunicare. alege limbajul şi mijlocul de comunicare. Cu toate că emiţătorul are rol preponderent în iniţierea comunicării. .receptorul. Înainte de a concepe mesajul. .Indiferent de forma pe care o îmbracă. În momentul iniţierii mesajului emiţătorul are în vedere obţinerea unui anumit efect asupra receptorului. o idee. Mesajul exercită o influenţă efectivă asupra opiniilor. orice proces de comunicare are câteva elemente structurale caracteristice: . ideilor sau comportamentului celui ce-l recepteazā în concordanţă cu obiectivul de comunicare al emiţătorului. nu poate contro-la în totalitate ansamblul procesului. Emiţătorul aflat în ipostaza de manager sau de executant este persoana care iniţiază comunicarea. elaborează mesajul. un gând.emiţătororul. .contextul. impresionarea. . emiţătorul codificând mesajul transmis în timp ce receptorul îl decodifica la primire.un cod cunoscut de ambii parteneri.mijlocul de comunicare.capacitatea partenerilor de a emite şi recepta semnale intr. scrisă sau gesturi) cu care emiţătorul codifică informaţia şi poate fi un ordin.existenţa unui canal de transmitere a mesajului.mesajul. astfel încât receptorul ales sā-i înţeleagă mesajul formulat. care informaţii din multitudinea 12 12 . Mesajul reprezintă forma fizică (orală. . .mediul. Mesajul are ca obiectiv informarea. . acesta fiind de fapt obiectivul enunţului. el alegându-şi receptorul cu care doreşte să comunice. convingerea.existenţa a cel puţin doi parteneri intre care se leagă o anumită relaţie. amuzarea. Procesul de comunicare cuprinde următoarele elemente: . emiţătorul trebuie sā se transpună în poziţia receptoru-lui pentru a identifica cum ar dori sā-i fie prezentat mesajul. . obţînerea unei acţiuni şi este supus unui proces de codare şi decodificare intre cele doua persoane.

CODECS. Mesajele emise sigur şi cu direcţie bine definită au şanse de impact major datorită credibili-tăţii personale ridicate. asupra transmiţătorului şi receptorului care pot opera modificări tehnice. Structura mesajului asigură avantaje maxime. cât şi pentru recepFEEDBACK EMIŢATOR ZGOMOT ZGOMOT DECODIFICARE RECEPTOR CODIFICARE FEEDBACK Figura 1. Este important să observăm. în acelaşi timp încredere emiţătorului în ceace doreşte să comunice. Prin mesaj verbal se înţelege infor-maţia 13 . care se informează. Dintre aceştia. operează modificări sau poate schimba conţinutul informaţiei. asupra codificatorului şi decodificatorului care pot opera modificări în sistemele de semnificare. Bucureşti. depinde. semnificativă este credibilitatea personală. pe baza rezultatului comunicării. Asupra sursei. (figura 1. asupra tuturor fazelor procesului. evaluează. atât pentru emiţător. asupra factorilor de zgomot. în timp ce un mesaj construit şi comunicat nesigur. poate determina o stare de neâncredere deranjantă şi frustrantă pentru receptor. Mesajele verbale sunt cel mai des utilizate în comunicarea de fiecare zi. Vol II – Comunicarea. 1997. impactul maxim al mesajului. 13 în sensul diminuării influenţei acestora asupra semnalului. Procesul de comunicare Sursa: Management competitiv.1. că feedback-ul se instituie.1). tor. În conceperea mesajului. ordonarea şi organizarea acestuia are o importanţă deosebită conferind. atât de structura mesajului cât şi de alti factori. Succesul comunicării manageriale. canalele so-nor şi vizual fiind cele utilizate pentru transmiterea lor.celor transmise sunt recepţionate şi care se doresc a fi accentuate. Ed.

deoarece este rapid. constituindu-se însă intr-o importantă sursă de documentare. Se disting două tipuri de canale: formale şi informale. bariere ce pot fi clasificate în diferite categorii: fizice care în general ţin de mediu 14 . oferă avantajul corectării imediate în cazul înţelegerii greşite a mesa-jului. ele nu sunt verificate. cu atât comunicarea va fi mai rapidă. iar canalele informale din grupuri formate din angajaţii care au interese comune sau afinităţi. mesajul trebuie transmis corect şi con-cis de prima dată. deci comunicarea în scris necesită mult timp pentru a fi elaborată. Transmiterea mesajelor se poate realiza prin mijloace verbale şi non – verbale. se bazeazā pe comunicarea în scris. accentuării anumitor pārţi ale acestuia considerate importante de către emiţător. de regulă intre parteneri noi. atunci ar fi dificil de reamintit ce au susţinut intr-o situaţie sau alta. nu con-feră acelaşi grad de libertate. iar distorsiunile mai reduse. Atunci când scrii. Emiţătorul poate alege unul sau mai multe canale de comunicare astfel încât mesajul ajuns la receptor să determine un impact maxim. Limbajul de comunicare.transmisă pe cale orală sau scriptic. Cu cât canalul de comunicare va fi mai scurt şi mai larg. În procesul comunicării. În plus. Cel mai des folosit canal de comunicare este cel sonor. Canalele formale se stabilesc în general intre persoane din grupurile prin care se transmit fluxurile informaţionale oficiale. clarifi-carea ideilor sau transmiterea de atitudini. Intre emiţător şi receptor mesajul poate fi modificat datorită unor „bariere”. comod şi cu impact major în momentul transmiterii. dar mai puţin de public. Specialiştii au tendinţa 14 să codifice mesajele intr-un limbaj care este înţeles de alţi specialişti din acelaşi domeniu. este o formă mai pretenţioasă a comunicării verbale. Dacă obiectivul unei comunicări este clar şi onest atunci credibilitatea comunicatorului va creşte. Dacă indivizii s-ar baza numai pe comunicarea orală. Din acest motiv afacerile. cu atât impactul mesajului creşte. spre deosebire de vorbit. Cu cât ideile majore conţinute în mesaj sunt mai bine structurate şi puse în valoare. Scrisul. Indivizii îşi trăiesc experienţele diferit în funcţie de obiceiurile lingvistice ale comunităţii căreia îi aparţin şi care ii conduc la anumite opţiuni interpretative. Informaţiile transferate prin aceste canale sunt neoficiale şi au caracter personal sau general. codul folosit generează un anumit mod de clasificare a experienţelor.

Receptorul – este persoana căruia ii este adresat sau primeşte mesajul. În realitate însă. Managerul. Acesta este un element al procesului de comunicare managerială extrem de important în termeni de eficienţă şi din păcate.(acustica. susţine şi dă sfaturi. cel care transmite mesajul uită să verifice dacă înţelesul receptat este acelaşi cu înţelesul trans-mis. Acest “transfer de sentimente”. şi factori personali. trebuie să-şi dea seama că influenţa pe care o exercită 15 .distanţa etc. dar ascultarea mesajului este la fel de importantă ca şi transmiterea lui. prin poziţia pe care o are. Managerul. o persoană înţeleaptă care te indrumă. consideră că sarcina lor este de a transmite şi nu de a primi. lingvistice ce pot ţine atât de limba noastră. de foarte multe ori. a asculta este la fel de important cu a vorbi. explică de ce conducătorul constituie un “model” căruia i se atribuie imaginea de “tată” şi care nu este intotdeauna adevāratā. dar şi de vocabular. protejează. 15 Comunicarea managerială este puternic influenţată de relaţia manager-subordonat şi generează adesea la cel din urmă o atitudine “ambivalentă” atât pozitivă cât şi negativă. În procesul comunicării reacţia pe care o are receptorul faţă de mesajul transmis de sursă este un mecanism prin care emiţătorul verifică dacă mesajul transmis a fost perceput corect de către receptor (feedback). Pentru unii dintre angajaţi conducătorul este primul reprezentant al autorităţii. El este executantul (sau managerul) care primeşte mesajul informaţional. Mulţi manageri. de obicei inconştient. exercită o putere şi o influenţă considerabilă asupra interlocutorului. a citi nu este cu nimic mai prejos decât a scrie. Ambii parteneri pot fi emiţători sau receptori şi urmăresc în egală măsură ca prin comunicare sā se faciliteze atingerea obiectivelor stabilite. lumina . putând apare dificultăţi în receptarea mesajului dacă acesta este transmis intru–un limbaj de specialitate în care se folosesc cuvinte prea puţin uzuale. în calitate de emiţător .). Comunicarea managerială implicā doi parteneri: managerul şi subordonatul sau colaboratorul acestuia. rolul lui nefiind cu nimic mai mic decât al emiţătorului. neânţelegând pe deplin acest rol. Relaţia emiţător. Personalitatea managerului inhibă în multe cazuri comuni-carea dintre cei doi parteneri. Este important să se determine ce rol joacā fiecare în procesul de comunicare şi care sunt obligaţiile care le revin.receptor în comunicarea managerială.

1. socială şi psihologică şi temporală. Obictivele comunicării manageriale 16 . Pentru a gestiona eficient comunicarea. descendent sau orizontal. însă.3. că ei se comportă diferit în funcţie de context. la situaţia concretă dar şi la percepţia individuală a parteneri- 16 lor de discuţie în timp ce contextul temporal se referă la momentul de timp în care este plasat mesajul. de asemenea. datele importante deoarece au sarcina să consilieze pe unii şi să conducă pe ceilalţi. Acelaşi mesaj poate fi interpretat distinct de persoane diferite. iar managerii de mijloc văd în aceasta o dovadă a recunoaşterii realizărilor lor. Se poate intâmpla. ca exagerând în această şablonizare a comunicării sā dăm greş. În această treaptă ierarhică nevoia de informare şi comunicare este deosebit de puternică. lumîna. Ce este „bîne” şi ce este „rău” poate să difere de la o cultură la alta. şi pentru a fi satisfăcută. la caracterul formal sau informal al relaţiei. Ţinănd cont de propria experienţă de viaţă . noi învăţām să recunoaştem anumite similitudini ale situaţiilor. Acest lucru pe care-l facem de cele mai multe ori instinctiv este ceva pozitiv şi face parte din procesul propriei noastre învăţări a comunicării manageriale. traditii şi valori. Managerii de mijloc ar trebui să fie în măsură să transmită ascendent. culturală. Orice comunicare are contextul ei. O asemenea comunicare asigură un sentiment de siguranţă şi autoâncredere. încaperea sau spaţiul înconjurător. credinţe. contextul cultural se referă la mentalităţi. Contextul fizic se referă la mediul fizic concret: ambianţa sonoră. conducerea de vârf trebuie să includă în procesul de comunicare şi informare şi managerii de mijloc. Contextul comunicării include patru dimensiuni: fizică. Contextul social şi psihologic se referă la statutul social al partenerilor. Contextul în care se realizează procesul de comunicare este foarte important pentru că aceleaşi cuvinte vor suna altfel intr-un birou decât pe stradă. este esenţial să ţinem cont de faptul că oamenii sunt diferiţi şi. sau chiar de aceeaşi persoană în situaţii diferite. intr-o secvenţă de alte mesaje succesive.asupra receptorilor poate fi foarte puternică şi că exersând această influenţă ia asupra sa o responsabilitate morală considerabilă.

de obicei. să influen-ţăm sau să indeplinim orice alt obiectiv. Comunicarea işi propune să conducă la indeplinirea intenţiilor unui individ prin interacţiune cu alţii. se simt “în ceaţă”. acţiunile/activităţile efectuate nu reflectă conţinutul mesajului comunicat. Bucureşti. se poate spune despre un manager că nu comunică în mod adecvat. 1. încercând sā convingem. 2. 1995 17 3. Nicki Stanton. receptarea corectă a mesajului. acceptarea mesajului. 2. Atunci când sunt repartizate sarcini. În procesul de comunicare. Oamenii sunt confuzi. dar observă ca acţiunile lor sunt în contradicţie cu mesajul transmis. nu sunt transmise suficiente informaţii. 4. fluxul comunicaţional nu este repartizat în mod egal. se consideră că un manager este un comunicator de succes dacă: 1. oamenii simt cā au primit suficiente informaţii de la el. provocarea unei reacţii (o schimbare de comportament sau de atitudine). sā explicăm. prin intermediul procesului de comunicare. iar alţii nu. Unii oameni află despre intâmplări. 2. oamenii simt că nu înţeleg pe deplin ceea ce li se spune sau simt că nu au posibilitatea de a înţelege conţinutul mesajului. apar schimbări sau trebuie adoptate decizii. Editura Societatea de Ştînţă şi Tehnicā. mai ales aspectele legate de locurile lor de muncā. Acest lucru înseamnā. urmărim intotdeauna patru scopuri principale:1 1. Comunicarea. înţelegerea corectă a mesajului. 4. confuze sau contradictorii. evenimente sau schimbări. Neâncrederea apare atunci când oamenilor li se spune un lucru. 3. în situaţia în care următoarele condiţii sunt indeplinite: 1. indeplinite activităţi despre care nu sunt infor-maţi sau nu le înţeleg. prin conţinutul mesajului se urmăreşte realizarea scopu-rilor şi transmiterea semnificaţiilor. 17 . mesajele transmise sunt neclare. cā subalternii înţeleg ce se intâmplā în organizaţie şi în echipa/unitatea în care lucreazā. oamenii simt că mesajele şi informaţiile pe care le primesc sunt clare şi precise. 3. În contrast. În general. oamenii simt ca managerul ii ascultă şi înţelege ce vor să spună.Ori de câte ori scriem sau vorbim.

4. Pentru realizarea obiectivelor sale managerul se va baza pe următoarele funcţii ale comunicării:1 Funcţia de informare *furnizarea informaţiilor necesare desfăşurării unei activităţi care să permită realiza-rea obiectivelor. dialogul. datorită faptului cā cererea lor a fost blocată. *crearea unui climat care să stimuleze asumarea responsabilităţii pentru indeplinirea deciziei. nimeni nu ascultā datorită faptului cā procesul de comunicare implică două părţi (un emiţător şi un receptor). *impulsionarea iniţiativei şi creativităţii. educaţia. integrarea. distracţia. Frustrările apar atunci când oamenii solicită informaţii şi nu primesc nici un răspuns . *transmiterea deciziilor. 1.com/referate/marketîng/on line2 18 *stimularea comunicării cu angajaţii. *comunicarea operativă a deciziilor. Funcţia de comandă şi instruire . 6. socializarea. *organizarea de dialoguri cu angajaţii cu asigurarea de feed-back. Funcţia de influenţare şi convingere. motivaţia. intr-o organizaţie comunicarea indeplineşte opt funcţii: informarea.prin această funcţie se realizează moduri specifice de control asupra informaţiei şi asupra comportārii membrilor organizaţiei. *furnizarea informaţiilor necesare implementării deciziilor. 1. http://www.această funcţie a comunicării se referă la modalităţile prin care managerii se asigură că oamenii şi departamentele acţioneazā continuu în direcţia obiectivelor organizaţiei. pierdută sau devi-ată. promovarea culturii. 18 .5. Funcţiile comunicării manageriale Indiferent de sistemul social. indrumare şi sfatuire . fluxul comunicaţional este intrerupt în situaţia în care receptorul nu este disponibil sau nu este o persoană dispusā să petreacă timp ascultându-i pe ceilalţi. comunicarea este blocată.referatele.

dezvoltării spirituale. *sortarea şi verificarea datelor. *asigurarea informaţiilor necesare creerii de imagine personală şi organizaţională.*transmiterea cunostinţelor necesare perfecţionārii pregātirii profesionale. 19 . *amplificarea capacităţii de a percepe şi interpreta fenomenele. Promovarea culturii organizaţionale *transmiterea elementelor culturii organizaţionale (sloganuri. *dezvoltarea imaginaţiei şi creativităţii. Motivarea angajaţilor *furnizarea informaţiilor menite să consolideze interesul şi participarea angajaţilor la realizarea sarcinilor. *creşterea răspunderii personale. *evaluarea corectă a angajaţilor. *stimularea încrederii în sine. *lărgirea orizontului cultural al angajaţilor. *recunoaşterea realizărilor performante. *formarea unei cunoştinţe de apartenenţă la organizaţie . Crearea de imagine – funcţie ce trebuie privită sub următoarele aspecte: *păstrarea organizaţiei în stare operaţională prin cursivitatea informaţiei. *folosirea corectă a canalelor de comunicare pentru a evita încārcarea cu informaţie inutilă. *intreţinerea unui climat favorabil de munca. de a aborda şi soluţiona eficient problemele. *dobândirea aptitudinilor şi competenţelor necesare exercitării profesiei. sisteme de va- 19 lori). *integrarea pārţilor în intreg prin raportarea lor la acesta şi la contextul în care părţile trebuie sā funcţioneze. norme. *stimularea nevoilor etice şi estetice.

Ed. a metodelor şi a tehnicilor. arta comunicării implicā folosirea funcţiilor umane în integralitatea lor: comportament. Management. sistemul managerial şi sistemul operaţional au legatură constrânsă intre ele. Este vorba despre funcţiile de planificare sau previziune. mediul. funcţii ce se desfāşoară intr-o formă specifică la nivelul fiecārei organizaţii. intuiţie. pe care le interpre-tează şi le transformă în indrumări sau decizii şi le transmite mai departe.Funcţia de bază a comunicării manageriale este informarea. Informaţia corectă şi utilă trebuie să ajungă la locul potrivit în momentul potrivit astfel ca eforturile tuturor să se coordoneze intre ele. altele decât cele impuse de politica fiecārei organizaţii. Comunicarea organizaţională trebuie să aibă în vedere realizarea unor obiective organizaţionale cu caracter permanent. emoţie şi.Ovidiu Nicolescu. Dacă pentru a fi eficient în comunicare poate fi suficientă cunoaşterea unor principii teoretice de bazā şi dobândirea unor deprinderi la nivel comportamental. Bucureşti. Tot prin comunicare managerul poate asigura circulaţia informaţiei. (figura 1. coordonare. 43 1 MEDIU 20 5 7 Sistemul managerial 2 3 4 6 7 Sistemul operational 20 . editia a III-a revizuitā. antrenare şi evaluare-control. pentru eficienţa sistemelor. procedurilor şi modalităţilor ce-i sunt proprii“1. În opInia autorilor Ovidiu Nicolescu şi Ion Verboncu „cunoaşterea şi înţelegerea funcţiilor managementului în mod aprofundat constituie o premisă majoră pentru descifrarea conţInutului ştiInţei şi al practicii riguroase a managementului. comunicare. este important să cunoaştem semnificaţia acestor funcţii la nivelul managementului general. 1.2). Ion Verboncu. în final. Aceste obiective trebuie să fie corelate cu funcţiile managementului. organizare. gândire. Funcţiile comunicării manageriale trebuie privite şi înţelese în unitatea şi intercondiţionarea lor. Pentru înţelegerea locului şi rolului comunicării la nivelul exercitării fiecăreia din aceste funcţii. senzaţie. 1991. Conducerea orga-nizaţiei primeşte şi selectează informaţiile primite de la surse numeroase. p. iar noi parafrazând putem spune că înţelegerea şi cunoaşterea funcţiilor managementului prin comunicare constituie o premisă majoră pentru descifrarea mecanismelor structurilor oricărei organizaţii. Economicā.

1. 6.tatelor funcţiei de planificare dupa criteriile: grad de detaliere. Informare. cu ce mijloace. Influenţarea receptorului. Rolul acestei funcţii este acela de a stabili ce anume trebuie realizat. Aceste obiective se realizează prin concretizarea rezul. obligativitate şi orizont. Crearea de imagine. fără de care aceasta nu s-ar putea realiza. Transmiterea deciziilor. proces la baza căruia se află comunicarea.Fig. precum şi resursele şi principalele mijloace necesare reali-zării lor. 3. 2. 4. Este evident că la baza intocmirii acestor prognoze. planuri şi 21 programe se află un amplu proces de culegere de informaţii.2 Intercondiţionarea funcţiilor comunicării manageriale 1. în prognoze. Instruire. Altfel spus. prelucrare şi procesare a informaţiilor. La nivelul managementului general. comunicarea constituie o componentă esenţială a funcţiei de planificare sau previziune. în ce condiţii şi în ce orizont de timp. documentare. planuri şi programe. funcţia de planificare sau previziune constă în ansamblul proceselor de muncă prin intermediul cărora se determină principalele obiective ale firmei şi componentelor sale. Promovarea culturii organizaţionale. Motivare. 7. 21 . 5.

corespunzător anumitor criterii manageriale. fie nu există în cadrul firmei un departament specializat în soluţionarea unor astfel de probleme şi în asigurarea desfāşurării optime a fluxurilor informaţionale. subordonaţii. existā deficienţe de realizare a comunicării manageriale în cadrul funcţiei de planificare în sensul că. aceste planuri se stabilesc la vârful ierarhiei fără a exista un minim de colaborare intre deţinātorii funcţiilor de conducere şi executanţi. numai prin comunicare pot fi intocmite eficient planurile şi politicile de acţiune. formaţii de muncă. în vederea realizării în cât mai bune condiţii a obiectivelor previzionate. precum şi gruparea acestora pe posturi. în principal. funcţia de planificare are rolul de a stabili obiectivele pe care aceasta. 22 . timpi. prin bugete. Astfel. lucrări. în special în organizaţiile mari. compartimente şi atribuirea lor personalului. în cazul în care ne referim la organizaţii din sectorul public. tehnice şi sociale. operaţii. Această situaţie se datorează. ansamblul proceselor de management prin intermediul cărora se stabilesc şi delimitează procesele de muncă fizică şi intelectuală şi componentele lor (mişcări.La nivelul unei organizaţii. cât şi la nivel extern este de neconceput exercitarea de către o organizaţie a funcţiei de planificare fără un real suport comunicaţional. în baza politicilor specifice profilului şi caracteristicilor organizaţiei. de cele mai multe ori în cadrul firmei aceste atribuţii revin departamentului management de resurse umane sau departamentului organizatoric. deciziile ce trebuie luate pentru realizarea lor. pot fi antrenaţi angajaţii. a planurilor sau a programelor de acţiune. să stabilească resursele pe care le alocă.). pot fi transmise informaţii la diferite nivele ierarhice. funcţia de organizare. prin luarea acestor decizii în cadrul unor şedinţe sau ca urmare a unor discuţii. sesiuni etc. deoarece. atât la nivelul intern. fie. Cea de-a doua funcţie . 22 economice. în general. trebuie să le realizeze. nu există reale relaţii comunicaţionale intre şef şi subordonat în intocmirea prognozelor. în procesul de decizie prin coptarea lor la acest proces. desemnează la nivelul managemen-tului general. indiferent dacă aparţin sectorului public sau privat. faptului că. De semnalat este faptul că la nivelul organizaţiilor din România.

ca şi complexitatea şi diversitatea subsistemelor reclamă un feedback operativ. a sistemului informaţional intern şi extern. solicitarea şi utilizarea feed-backului.agentul economic şi mediul ambiant se află intr-o continuă schimbare care este imposibil de reflectat în totalitate în previziuni şi în sistemul organizatoric. birou şi serviciu. alocarea resurselor şi determinarea structurii organizaţionale. permanent. în principal. prin combinarea optimă şi eficientă a resurselor umane. funcţia de organizare presupune realizarea unui număr important de sarcini caracteristice procesului de comunicare. La rândul ei. În literatura de specialitate coordonarea este apreciată ca fiind „o organizare dinami-că“ şi aceasta datorită faptului cā: . gruparea acestora pe compartimente. Aceastā comunicare 23 trebuie să vizeze. presu-pune primirea. presupune construirea unui cadru relaţional cu caracter formal. în cadrul previziunilor şi sistemului organizatoric stabilite anterior“. pentru realizarea obiectivelor propuse prin politicile organizationale. În acelaşi timp. . atât la nivelul compartimentelor. perceperea integrală a mesajului. cât şi la nivelul intregii organizaţii. La nivelul organizaţiilor această funcţie se referă la acele modalităţi specifice prin care instituţia va realiza planurile şi programele intocmite în etapa anterioară.Rolul funcţiei de organizare este acela de a realiza obiectivele propuse în etapa anterioară prin exercitarea funcţiei de planificare sau previziune. Pentru asigurarea unei coordonări eficace este esenţială existenţa unei comunicări adecvate la toate nivelurile realizării managementului intr-o organizaţie. Ea presupune stabilirea şi atribuirea sarcinilor. functia de coordonare are în vedere conlucrarea activităţilor şi a re surselor alocate în mod optim. Observăm deci că funcţia de organizare are o dublă valenţă: vorbim de o organizare a intregii companii şi de o organizare a fiecărui departament. În organizaţii.reacţiile personalului. informaţionale şi financiare. comunicarea depinde de un complex de factori intre care se numară: 23 . pentru a fi eficace. printr-o corectă ocupare a locurilor de muncă. transmiterea de informaţii. materiale. Funcţia de coordonare la nivelul managementului general constă în „ansamblul proceselor de muncă prin care se armonizează deciziile şi acţiunile personalului firmei şi ale subsistemelor sale. direcţie.

calitatea celor aflaţi în aparatul executiv (nivelul de pregătire al acestora. 1991.Nicolescu. interesul pentru rezolvarea problemelor. în schimb de informaţii cu managerul. funcţia de coordonare imbracă doua forme dupa criteriul modalităţii de realizare a comunicării: .Verboncu. o motivare adecvată a personalului. obiective ce sunt deduse şi stabilite prin programe şi politici organizaţionale la nivel general. iar pe de altă parte. Aceasta amplifică faptul că funcţia de control-evaluare.calitatea managementului realizat de persoanele aflate în posturile de conducere (modalitatea de conducere. Antrenarea „încorporează ansamblul proceselor de muncă prin care se determină personalul firmei să contribuie la stabilirea şi realizarea obiectivelor previzionate.coordonarea multilaterală – are la bază o comunicare de tip reţea. gradul de receptivitate).coordonarea bilaterala – are la bază o comunicare de tip liniar.O. . implică următoarele: 24 . Management. în cadrul sedinţelor. realismul obiectivelor propuse prin politici specifice. Funcţia de evaluare-control poate fi definită ca „ansamblul proceselor prin care performanţele firmei. 43 24 integrārii abaterilor pozitive“1. ca etapă ce încheie ciclul procesului de management. aceasta are ca principal dezavantaj consumul mare de timp. Realizarea acestei funcţii presupune deci. pe de o parte crearea unui climat de colaborare. I. aptitudi-nile. ale subsistemelor şi componentelor acesteia sunt măsurate şi comparate cu obiectivele şi standardele stabilite iniţial în vederea eliminării deficienţelor constatate şi a 1. aceste deziderate neputând fi indeplinite decât prin comunicare. p. Bucureşti. în vederea obţinerii unui feedback operativ. Editura Economică. nivelul de pregătire al managerilor. realizat intre manager şi subordonat.. pe baza luării în considerare a factorilor care il motivează“1. editia a III-a revizuita. implicând un număr mare de subordonaţi care intră în contact. . funcţia de antrenare intr-o organizaţie işi propune să realizeze prin colaborare şi motivare implicarea cât mai profundă a angajaţilor în vederea realizării obiectivelor ce le revin. Atât la nivelul managementului general. cât şi la nivelul managementului dintr-o organizaţie. Cu alte cuvinte. concordanţa dintre pregătirea managerilor şi cerinţele postului pe care il ocupă). se realizează de regulă.

compararea realizărilor cu obiectivele şi standardele stabilite iniţial. analiză şi utilizare a informaţiilor care să conducă la o cât mai mare apropiere de client şi la o înţele-gere cât mai bună a nevoilor acestuia. coord. Analizând principalele orientări contemporane în domeniul marketingului. Comunicarea managerială prin marketing este relevantă şi sub aspectul instrumente-lor de marketing. autorităţilor superioare să constate dacă instituţia în ansamblul ei şi-a indeplinit sau nu prin activitatea desfăşurată obiectivele. . în care se includ: publicitatea clasicā prin mass-media. eveniment-marketing etc. sponsorizare. 29 2. Verboncu I. . Bucureşti.situaţia concurenţilor.efectuarea corecturilor care se impun. “intensificarea efortului de culegere. activitatea de control permite decidenţilor... . promovarea vânzărilor. a unor nerespectări a etapelor din realizarea programe- 25 . intre care autoarea identifică “instrumente ale politicii de comunicare intre firmă şi actualii săi clienţi şi colaboratori. .măsurarea realizărilor. 25 În organizaţii.Camelia Dragomir Ştefănescu.asupra cauzelor ce au generat abaterile negative. . relaţii publice. 242-245.situaţia clienţilor. Editura Expert. târguri şi expoziţii.situaţia furnizorilor. Camelia Dragomir Ştefănescu reţine. autoarea prezintă urmatoarea lista: . . 1 Nicolescu O. p." Cât priveşte conţinutul informaţiilor vehiculate în comunicarea prin marketing. pag. 2003. – Management. Sesizarea unor deficienţe. Marketîngul în centrul performanţei manageriale.situaţia mediului.determinarea cauzelor care au generat abaterile constatate. inclusiv acţionarea pe măsura posibilităţilor.situaţia comerţului. . .situaţia pieţei. 1996. în Managementul pe baza centrelor de performanţă. Ion Petrescu. Editura Economică.2 Din cele prezentate de autoarea citată rezultă cu prisosinţă funcţiile externe ale comunicării manageriale ca funcţii de comunicare prin marketing. Punerea în funcţiune a fiecăruia dintre instrumentele enumerate mai sus reprezintă tot atâtea funcţii externe ale comunicării manageriale. ca primă orientare.

. adică comunicarea bazată pe tehnici virtuale de comunicare (reţele de computere. Pe langă tipurile clasice de comunicare (scrisă. De asemenea. Relaţia dintre participanţii la control repre-zintă un alt aspect al funcţiei de control-evaluare ce se realizează prin comunicare manage-riala.. Pagîna 80 26 laţii şi acţiuni specifice partenerilor. În opinia profesoarei Camelia Ştefănescu. textele scrise pot fi arhivate. oferind posibilitatea de a fi recitite şi de a se face referire le ele în orice moment.Ed. verbală.”1 Studierea diferitelor metode de comunicare va determina înţelegerea mesajului din perspectiva complexităţii tipurilor de comunicare. indiferent de zona geografică în care se găsesc acestia. deoarece el se regăseşte în activităţi ce au la bază procese de comunicare: evaluarea performanţelor angajaţilor pe baza unor sisteme formale de teste si/sau interviuri. 1. dezvoltarea continuă a noilor tehnologii informatice şi amplificarea volumului de informaţii necesar dezvoltării adecvate a operaţiunilor de afaceri au condus la diversificarea impresionantă a formelor de comunicare. redactarea de rapoarte de activitate şi formularea de măsuri ce se impun a fi adoptate. evidenţiind elementele esenţiale în cazul comunicării la nivelul organizaţiei în ansamblu. determină luarea unor decizii de natură să corecteze în mod corespunzător starea de fapt. echipamente de comunicaţii etc) care furnizează în prezent. Bucureşti.Comunicarea scrisă prezintă avantajul că mesajul poate fi pregătit cu mai multă atenţie şi cu luarea în considerare a procedurilor de re- 1.lor şi a politicilor organizaţionale specifice. . 2008. Fundaţiei România de mâîne. . nonverbală) a apărut comunicarea interactivă.5 Formele comunicării manageriale „Expansiunea fără precedent pe care o cunoaşte ştiinţa şi tehnica în societatea cunoaşterii. la nivelul managementului sau în alte forme. prin prezentarea trăsăturilor specifice fiecărui tip în parte. Acest control bazat pe evaluare şi exercitat prin corecţie se poate realiza numai în masura în care există comunicare. ca şi 26 . soluţii dinamice de comunicare ce permit dezvoltarea relaţiilor de afaceri prin colaborarea şi coordonarea tuturor participanţilor. Managementul afacerilor.1 Printre dezavantajele acestui mod de comunicare autoarea menţionează faptul că există posibilitatea apariţiei la receptor a unor situaţii de neânţelegere a sensului în care mesajul a fost gândit de emitent.Camelia Ştefănescu.

Managementul afacerilor. Aceste elemente ale comunicării enumerate mai sus susţin o temă.este judecat după fondul şi forma textului. Pagîna 80 27 eficiente presupunând însumarea urmātoarelor elemente pregătitoare: * pregătirea mesajului – aceasta înseamnă să realizăm o detaşare de la problemele care ne preocupau până în acel moment şi definirea prealabilă a subiectului convorbirii. 2008. * Discursul.alături de cea verbală. * Conferinţa. faptele şi argumentele folosite. tratare. închidere. Bucureşti. .Camelia Ştefănescu. .are anumite restricţii de utilizare.Ed. reprezintā o componentă a comunicării umane. oferind posibilitatea schimbului rapid de informaţii.implică un control exigent privind informaţiile. . sentimente.poate fi exprimat sub diferite forme. felicitări. Comunicarea prin telefon este o altă formă de comunicare verbală. * Dezbaterea. . * Toastul: foarte scurtă cuvântare ocazională în forma spontană şi cu încarcare afec-tivă foarte mare. Comunicarea scrisă . Fundaţiei România de mâîne.lipsa unui răspuns imediat dinspre receptor. Aceasta poate îmbrăca diverse forme şi anume: * Alocuţiunea: scurtă cuvântare ocazională cu o încărcătură afectivă mare având o structura simpla – Importanţa evenimentului. impresii. răspunsul imediat şi clarificarea pe loc a eventualelor neânţelegeri. 27 . Comunicarea verbală se poate realiza direct intre parteneri. telefonul fiind un mijloc de comunicare folosit foarte frecvent în ultimul timp mai ales de la expansiunea telefoniei mobile de mulţi oameni iar utilizarea eficientă a lui pentru realizarea unei comunicări 1.să fie conceput explicit. o idee presupunând o abordare multidisciplinară având de asemenea o structură complexă axată pe introducere. Printre caracteristicile mesajului scris se pot enumera: . urări. * Dizertaţia. obi-ectivul conversaţiei.

. Vom vorbi mai rar decât în mod obişnuit.să dea răspunsuri clare şi la obiect pentru a evita neânţelegerile. dar nu trebuie să vorbim tare ci direct în telefon. dar iată câteva reguli care pot sā crească şansa de succes intr-o comunicare reală: . fiind cel mai important mod de a motiva şi dezvolta angajaţii.să-şi rezerve timp dialogului. * prezentarea corectā a mesajului: trebuie să evităm cuvintele şi formulările negative şi să prezentăm clar şi la obiect mesajul. . . .să comunice angajaţiilor schimbările care se fac şi să tină cont şi de părerile acestora.să fie obiectiv. O ascultare activă şi eficientă bineânţeles din partea managerului trebuie să fie concretizată intotdeauna prin: 28 . nu trebuie intrerupt. . * pregătirea pentru apelul telefonic: sā ne gândim la tonul şi atitudinea pe care o vom adopta.disponibilitatea de a lua în considerare punctele de vedere ale interlocutorului şi de a le accepta dacă sunt bune. Comunicarea verbală intre manager şi angajat este esenţială în stabilirea unor relaţii corespunzatoare. Convorbirea trebuie încheiată totdeauna intr-un climat amical.Intr-o conversaţie telefonică se includ numai 2-3 idei principale.să evite monopolizarea discuţiei. Nu există un stil de comunicare valabil pentru toţi managerii sau pentru toate situaţiile.să asigure un climat de comunicare adecvat.să evite contrazicerile directe şi cearta. să avem o poziţie comodă. . 28 . indiferent de rezultatul ei. * ascultarea interlocutorului: se ascultă cu mare atenţie ce ne spune interlocutorul iar dacă acesta se opreşte un timp. * concluzia convorbirii: la sfârşitul convorbirii se reformulează concluzia la care s-a ajuns. se va lăsa timp de gândire.

nici unul din modelele de comunicare nu poate fi socotit ca un şablon. Managerii nu folosesc numai cuvinte pentru a comunica ci comunică şi nonverbal cu ajutorul gesturilor. o modalitate diferită de abordare a relaţiilor. Managementul afacerilor. de la un grup de muncă la altul.. Un manager competent şi corect ştie sau trebuie să ştie să comunice întotdeauna cu fiecare angajat individual şi să-şi ţină promisiunile făcute. drept pentru care se cere o folosire a acestora cu prudenţă şi numai de către specialişti. 1. instaurând o noua filozofie a comunicării la nivelul organizaţiilor.1 Cu toate acestea. Bazatā pe tehnologiile informatice moderne. modului cum se îmbracă sau cum işi aranjează biroul. însoteşte mesajele verbale. Comunicarea electronică dezvoltă în domeniul afacerilor concepte şi atitudini noi. 2008. Pagina 81 29 CAPITOLUL 2.crearea unor ocazii de feedback. expresiei feţei. cerând interlocutorului să explice şi să argumenteze opiniile sale. Bucureşti. Felul în care sunt interpretate limbajele nonverbale diferă de la individ la individ.înţelegerea comunicării nonverbale şi folosirea ei pozitivă pentru a ajuta procesul de ascultare. ci el este adaptabil de la manager la manager în funcţie de celelalte trăsături şi calităţi ale acestuia. 29 . de la o cultură organizaţională la altă cultură. Fundaţiei România de mâîne. . .ascultarea mesajului fără a anticipa ce va fi spus. Comunicarea nonverbală face parte din registrul vizual al comunicării şi de regulă. ea accelerează viteza de derulare a afacerilor prin accesul rapid la informaţie şi creşterea posibilităţilor de comunicare globală (se stabilesc contacte oriunde în lume pe baza reţelelor de compiutere şi echipamentelor de comunicaţii).Camelia Ştefănescu.Ed. acest lucru contribuind la reali-zarea obiectivelor propuse şi la succesul organizaţiei în lupta din ce în ce mai dură pentru supravieţuire pe piaţa concurenţială.

php 30 ceilalţi factori care duc la dezvoltarea unei companii. respectiv existenţa umanā. unii s-ar putea întreba cum s-a reuşit separarea procesului de comunicare de 1.http://www.1 Particularităţile actuale ale comunicării manageriale Între societatea. etc. aplica şi modifica acolo unde este necesar strategia de comunicare a unei firme sau organizaţii. invitarea unor prieteni prin intermediul telefonului. În societatea umana comunicarea este unul din fenomenele de neevitat. ghidarea cu ajutorul indicatoarelor rutiere. Nevoia unei comunicări efective şi eficiente nu are un caracter de noutate. dar având în vedere progresul tehnologic preferā modalitāţile mai rapide şi mai moderne pentru a transmite şi primi mesajele. Chiar şi o activitate atât de simplā cum este efectuarea unei calātorii necesitā apelarea la numeroase tipuri de comunicare: consultarea programului me-teo. în vederea sporirii profitului acesteia. Răspunsul e simplu: comunicarea este fundamentul pe care se clādesc ceilalţi factori care depind de companie: investiţiile (deţinātorii de acţiuni investesc cu mai multā încredere într-o companie transparentā şi al cārei viitor 30 . şi procesul comunicării existā o relaţie de strânsā dependenţā şi interacţiune.com/docs/economie/9/comunicarea--rol-în-17.preferaţele. gesturi. începând cu cele mai simple şi continuând cu cele mai complexe activi-tāţi pe care aceasta le desfaşoarā. Procesul comunicării joacā un rol major în viaţa cotidianā a fiecārei persoane. discuţii. casetofoane. întruniri. cārţi. Suntem parte a unei lumi care face abso-lut zilnic apel la cuvântul vorbit (comunicarea oralā). Cu alte cuvinte. etc. Necesi-tatea de a dobândi anumite îndemânāri în comunicare a fost recunoscutā de secole şi aspec-tele prezentate în continuare vor sugera atât acest lucru cât şi faptul cā inclusiv în prezent acestei necesitāţi îi este acordată o mare importanţā. ziare. Desigur. comunicarea nonverbalā şi forma tipāritā. companiile comunicā din ce în ce mai mult. Māsurarea procesului de comunicare devine astfel obligatorie pentru a concepe. radio. obţinerea de numerar din contul bancar prin intermediul unei cārţi de credit.COMPLEXITATEA PROCESULUI DE COMUNICARE ÎN MANAGEMENTUL FIRMELOR EUROPENE 2.1 Mijloacele de care o persoanā se foloseşte pentru a comunica sunt aproape infînite: televiziune. comunicarea electronicā (atât oralā cât şi scrisā).

ro/index2. dar care nu ştiu cum sā comunice. Cercetātorii de de la compania americanā Watson Wyatt1 au efectuat intre 2005 şi 2006 mai multe studii pe firme nord americane pentru a māsura modul în care comunicarea influenţeazā parametrii de afaceri ai companiilor şi au ajuns la concluzia cā firmele cu un proces de comunicare bine pus la punct au înregistrat o creştere a valorii de piaţa cu aproape 20%. Cu toate acestea companiile performante de pe piaţa românească nu sunt diferite de cele care au răspuns intrebarilor. cu o piaţā care manifestā ori comportamente schizofrenice. Scopul comunicării în cadrul unei organizaţii sau în relaţia cu clienţii este culegerea şi diseminarea de informaţii pentru a efectua anumite acţiuni în ur- 1. ideile geniale (fără comunicare şi munca de echipā. managementul performant (adevāraţii manageri sunt de fapt lideri care-şi conduc echipa spre succes tocmai prin dezvoltarea unei comunicări interne excepţionale şi motivante).php 31 ma acestei comunicării. în situaţii când ceilalţi factori sunt aproximativ egali. Da.iasiînvest.http://www. Marile companii romāneşti au deprins şi ele să-şi conducā afacerile eficient prin dezvoltarea structurilor de comunicare internā şi externā. tenacitatea. Firmele mai mici învaţā şi ele să-şi descopere şi "antreneze" vocea. resursele umane şi utilizarea inteligentā a acestora (oamenii dau māsura succesului). comparativ cu firme similare ca cifrā de afaceri. anduranţa (comunicarea este singurul catalizator care poate forma şi menţine o echipā la fel de performantā de-a lungul anilor). comunicarea eficientā e singura care face diferenţa. Unii comentatori ai mediului de afaceri românesc o sā spunā cā România este un teritoriu complet diferit de celelalte. 31 . Managerii vor încerca sā comunice angajaţilor înformaţii privind munca pe care aceştia trebuie s-o desfāşoare. Pe aceastā piaţā sunt deja o mulţime de companii internaţionale care işi dezvoltā cultura corporatistā în linie cu entitāţile mamā. ele nu pot fi puse în practicā).este predictibil). care-i influenţeazā în mod radical pe toţi ceilalţi. comportamentul lor şi modul în care ei vor beneficia împreunā cu organizaţia în urma activităţii desfăşurate. Concepţia modernā în domeniul comunicării are în vedere şi reacţia interlocutorilor în urma procesului de comunicare. ori imature sau complet opuse celor intalnite în studiile amintite. Dar frumuseţea celor prezentate de Watson Wyatt este ca eficienta comuni-cārii este cel mai important factor.

Construirea unui mediu organizaţional etic impune un “filtru axiologic” în raport cu toate deciziile. Schimbarea este însemnatā. ataşamentul faţā de organizaţie intrând în discordanţā cu datoria faţā de adevār: este poate una din cāile cele mai sigure de a submina din interior o organizaţie. al prestigiului facil. pe de o parte. . Managementul modern realizeazā o deschidere tot mai pronunţatā spre terapia divergenţelor şi a conflictelor. de accelerarea în profunzime a proceselor schimbārii. cā “nucleul etic” al acţiunii manageriale are o importanţā vitalā. Cismaru. Comunicare managerială curs pag. practici în cazul carora se impune terapia etica: . D. . cu îndreptāţire. adevārul este rāstālmācit. “Busola eticā” a 32 . în activitatea de la locul de muncā şi în viaţā. S-a sugerat. Pentru a reuşi în ceea ce dorim sā întreprindem nu ajunge o abordare logicā şi obiectivā a fenomenelor şi multā muncā.. pe de altā parte. întemeindu-se pe şi antrenând schimbāri de dome-niu. susţinerea nevoii de realizare prin practici contrare “intereselor de fond” ale organizaţiei.Dincolo de procesul conceptual clasic al comunicării. practicile şi scopurile managerului şi ale organizaţiei. M. de rezistenţā la schimbare. spre preântâmpinarea şi contracararea acestora ca surse de inadaptabilitate. abordārile moderne ţin cont de modul în care emoţiile afectează rezultatele pe care le obţinem. ci şi luarea în consideraţie a lucrurilor mult mai subtile ale relaţiei dintre oameni în procesul de comunicare.1 Se pot da exemple de practici nocive pentru organizaţie . Noul concept al sānātāţii organizaţionale include şi dezvoltā tehnicile de conducere în condiţiile de incertitudini şi risc.nu mai puţin nocivā este “obsesia imaginii". prin care se încearcā surmontarea sau minimalizarea distincţiei dintre “bine” şi “rāu”(cu situaţia limitā în care se procedeazā cu brutalitate la substituirea reciprocā a celor douā valori morale polare). Dumitru I.manifestarea distorsionatā a “sindromului loialitāţii”.. 1.formele stridente sau perfide de relativism etic. scopurile de perspectivā ale organizaţiei fiind sacrificate pe altarul “percepţiei imediate”. falsā “solidaritate de grup“ generând direct şi ireversibil “implozia” organizaţionalā. acestea fiind valori funcţionale inevitabile proceselor de schimbare. de universalizarea educaţiei iar.aceleaşi resorturi determinā şi fluctuaţia condiţiei etice a conducātorului.12 32 . Societāţile începutului de mileniu sunt marcate. şi anume.. a emoţiilor care se transmit şi se creeazā între ei şi în legātura cu organizaţia sau subiectul discutat în timpul procesului de comunicare.

impun crearea unei noi nevoi. D. 20 3 Barney. pg.Behavior. op. L. 14-15 2 Popescu.corporaţii multinaţionale. P.în al doilea rând.. conducerea. . cu maximum de eficacitate a ansamblului modalitāţilor de comunicare”2. de cultura sa organizaţionala.organizaţiei şi conducātorului trebuie dobânditā şi menţinutā prin presiuni etice organizate. orice expresie comunicaţională trebuie privitā ca un element vital pentru conturarea identitāţii şi personalitāţii sale.. . cât şi în societate totul se bazeazā pe comunicare. . comunicarea globalā este strâns legatā de dimensiunea istoricā a firmei. Cu ajutorul sāu sunt identificate şi integrate normele şi valorile fundamentale ce vor permite acesteia sā se dezvolte şi sā se adapteze riscului şi incertitudinii ce domnesc în societatea actuala.în primul rând.. La nivel de firmā. ea poate fi privitā ca o sumā de acţiuni chemate sā asigure “conceptualizarea cuantumului potenţialului de comunicare al unei firme. Astfel... prin transpunerea în practicā a strategiei de construire şi capitalizare a imaginii de marcā. W. Multitudinea şi complexitatea relaţiilor. de evoluţia sa viitoare. B. J. Noutatea acestui concept. 1 Weil. pg. reductibile în esenţā “regula de aur” potrivit cāreia ”nimeni nu este deasupra legii”. Paris. Griffîn3 propun ca abordare corporativā urmātoarea configuraţie. cit. firmei “de a face apel la toate mijloa-cele posibile de exprimare”1. Prin urmare. şi aşa prea putin cunoscut în mediul românesc impune efectuarea unor precizāri: . ce se stabilesc între firmā şi agentii econo-mici externi şi piaţa. B. La Communicâtion oblige!.. Sintetizând. Structure. The Management of Organizations: Strategy. W. Barney şi R. folosirea şi dezvoltarea în viitorul apropiat a ceea ce am putea numi comu-nicare globalā. aplicarea politicii de coerenţā şi a celei de sinergie a mijloacelor disponibile. Griffîn. se poate aprecia faptul cā structura configuraţiilor corporative moderne este puternic influenţatā de perspectivele globale ale realizării i şi comunicării.corporaţii internaţionale. 1990. Les Editions d’Organisation. R. Este vorba de apariţia. Acest concept este rezultat din nevoia. acest concept pleacā de la un principiu de bazā extrem de clar: atât în firmā. Houghton Mifflîn. 1992 33 influenţatā de evoluţia lor în peisajul economic: . 33 .corporaţii globale. viziuni în domeniul comunicării.

promovare. Corporaţiile multinaţionale. valorilor şi tradiţiilor din zona. urmāreşte realizarea unei imagini cât mai inedite pentru public despre firmā şi produsele/serviciile promovate de aceasta. La nivelul consumatorului. atât realitatea imediatā. sucursale sau divizii în strāinātate. unde se manifestā. ci şi o veritabilā strategie. Corporaţiile globale se caracterizeazā prin grad redus de influenţā naţionalā la nivelul acestor entitāţi globale. Aplicarea sa la nivelul firmei va influenţa. Prin urmare. în care activităţile centrale.mediul ambiental al comunicării etc. . precum sistemul de interese al grupurilor socioprofesionale ce acţioneazā în mediul intern al fir- 34 mei asteptarile clienţilor externi: . cât şi logica dezvoltrii viitoare a firmei. conceptul de comunicare globalā urmāreşte punerea în practicā a politicii manageriale a firmei şi atîngerea obiectivelor urmārite prin aceasta. Din perspectiva strategica. prin intermediul constituirii de filiale. culturi organizaţionale specifice.voinţa strategicā a firmei şi mediul concurenţial. Ea este rezultatul luārii în considerare a influenţei exercitate asupra firmei de o serie de factori. Corporaţiile internaţionale afectează economic şi comunicaţional.1 34 . interactiv şi totodatā. Comunicarea globalā nu este doar un demers. desfăşurate în ţara de origine. relaţii publice etc. atât statul de reşedinţā. conside-rām ca demersul comunicării globale trebuie sā se realizeze prin folosirea coerentā şi siner-gicā a tuturor mijloacelor şi metodelor audiovizuale implicate: design. una dintre cele trei componente indispensabile comunicării globale. efectuate în diverse state-gazdā. cu rezultate diferite în lumea afacerilor. ea va crea un sistem de valori şi de referinţe deosebit de dinamic. sunt compensate de volumul operaţiunilor internaţionale. cât şi teritoriile din afara graniţelor ţārii de origine. Acestea din urmā se caracterizeazā prin grad ridicat de independenţā corporativā şi comunicaţională faţā de societatea – mamā. în sens pozitiv. comportamentul lor organizaţional fiind ajustat pe sistemul normelor. Transpunerea practicā a strategiei de construire şi capitalizare a imaginii de marcā. ţara sau regiunea ce le gāzduieşte.Puterea informaţiei şi a comunicării în societatea modernā genereazā la nivelul celor trei forme de manifestare corporativā . reactiv. marketing direct.

Acest tip este utilizat îndeosebi de corporaţiile asiatice unde charisma mangerului este esenţialā. June 1992 35 Evoluţia viitoare a relaţiilor sale cu consumatorul va fi condiţionatā şi de conştientizarea profundelor mutaţii apārute în structurile şi metodele de lucru..în European Management Journal. Aceasta nu se poate realiza decât prin a ieşi din „zgomotul comunicaţiilor”. modificarea atitudinilor. Nu este vorba despre altceva decât de noile relaţii ce se stabilesc. cât şi în viaţa de zi cu zi a societāţii. Bucureşti. N. no. O trecere în revistā a noilor conexiuni. Controlul sistemic este acea modalitate de comunicare corporativā. Aceastā modalitate de control corporativ se utilizeazā îndeosebi de cātre holdinguri şi Grupurile Industriale Europene. Controlul strategic se bazeazā pe managementul strategic al corporaţiei. prin intermediul sau. deoarece corporaţia nu-şi mai poate vinde produsele având la bazā doar o relaţie de comunicare. Controlul ideologic are în vedere analiza gradului de internalizare a valorilor promovate prin intermediul comunicării corporative. întrun mediu ambiental adeseori bazat pe ostilitate şi contradicţii. Ph. În asemenea condiţii. ce apar în cazul manifestārii sistemului comunicaţional global impune cunoaşterea sferelor sale de acţiune. vol. socio-culturalului şi politicului. apare evident faptul cā.A. Fiind direcţionatā nu doar spre transmiterea informaţiilor. fundamentat pe influenţarea unor sesiuni de planificare strategica. realizārile comparîndu-se cu acestea. ci şi spre influenţarea acţiunilor angajaţilor. Controlul fînanciar bazat pe stabilirea de obiective şi standarde financiare de catre managementul corporativ. între firme. Abordarea acestui gen de comuni-care conduce la o puternicā implicare a economicului. atât în viaţa firmei. consumatorul aspirā la realizarea unei noi relaţii de comunicare cu firma. comportamentelor şi a mentalitāţii lor.Desfāşurarea întregului ansamblu de operaţiuni corporative pe plan mondial tine şi de identificarea mai multor tipuri de „control operativ” cu ajutorul cārora comunicarea globalā se manifestā eficient2. 10.. cu fundament economic. 1995 2 Lasserre. Comunicarea. agenţi economici şi pieţe. Editura Ştiinţificā şi Tehnicā S. Acest mecanism de comunicare corporativā funcţioneazā îndeosebi la nivelul conglomeratelor financiare. The Management of Large Group: Asia and Europe Compared.. folosindu-se strategii de marketing. 2. 1 Stanton. comunicarea faciliteazā înţelegerea scopu- 35 . aşa cum controlul personalizat implicā activarea interfeţei dintre preşedinele companiei şi managerii unitāţilor componente. decizii investiţionale.

externe şi realizarea lor consecventā prin reţelele adec-vate de comunicare. 36 . eficient. selectarea strategiilor optime. anticipeazā stārile tensionate. Ierarhiile sunt mai plate. corelarea eforturilor. .rilor. respectarea rigorilor la care este supus procesul de comunicare. unificā activitatea întreprinderii.implicarea managerilor organizaţiilor în probleme legate de satisfacerea nevoilor clienţilor. funcţii ale comunicării în interiorul şi exteriorul firmei. dinamic. Componentele structurale sunt mai puţin împārţite pe criterii funcţionale şi sunt mai autonome. înlāturând multiplele bariere. amelioreazā relaţiile interumane.repartizarea autoritātii de decizie până la nivel de departament atât pentru stabilirea strategiei cât şi la nivelul responsabilitāţilor.management eficient prin descongestionarea structurilor superioare de conducere şi lārgirea sferelor de control pentru managerii existenţi. Sunt numeroase exemplele care ne permit sā afirmām cā în viaţa economicā au pā-truns multe elemente lipsite nu numai de fondul perceptiv al profesiei. nord americanā şi vest europeanā. aceste cinci principii creeazā organizaţii care aratā şi acţioneazā diferit. sistemele de înaltā performanţā pot funcţiona dupā cinci principii: . dar şi de conduita moralā necesarā unei activităţi axatā pe interesele umane generale.evaluarea deciziilor (managerilor) funcţie de valoarea lor anticipatā prin introdu-cerea unor standarde de excelenţā. alegerea stilului potrivit. . adoptarea deciziilor optime. fixarea obiectivelor interne. În competiţie cu ones-titatea şi profesionalismul „intruşii” vor eşua. dinamizeazā procesele de gestiune managerială. iar sferele de control mai mari. Un mod rapid de a ajunge la performanţā este acela de a învāţa de la cei mai buni şi cu siguranţā existā multe exemple în economia japonezā. . Conducerea este mai descentralizatā şi mai autoritarā. asigurând un climat generator de eficienţā şi performanţā. . 36 Acţionând împreunā. Folosirea eficientā a diverselor tipuri. cultivarea abilitāţilor de comunicare şi persua-siune contribuie la dezvoltarea şi menţinerea unui sistem de comunicare viu.reducerea costurilor prin reproiectarea proceselor economice. iar responsabilitatea este mai precisā şi mai ataşatā de interesele organizaţiei.

Încā din anii ’80. printro memorie colectivā şi o formidabilā energie. în cel al nevoilor şi aspiraţiilor firmelor. evoluţia pieţei comunicării a suferit profunde transformāri. pentru a exista şi a se dezvolta durabil. al cuceririi de noi pieţe de desfacere a propriilor produse. singurul management eficient se va 37 UNIVERSITATEA „SPIRU HARET” FACULTATEA DE MANAGEMENT BRAŞOV dovedi a fi „managementul comunicării”. în funcţie de propriul grup psiho-socioprofesional de care dispune.” Se poate spune cā în cadrul firmei secolului 21. precum şi pregātirea în acelaşi timp pentru succesul pe termen lung. finalmente. Pentru cā. tehnologia şi stilul de management în strânsā legā-turā cu structura şi coaliţia dominantā. natura şi stilul de conducere. La nivelul global de existenţā al societāţii se disting o sumedenie de factori care afecteaza modul în care sunt conduşi oamenii în cadrul organizaţiilor. cultura. fiecare corporaţie işi „propulseazā” cultura spre şi în viitor. Până nu demult avantajul competitiv rezulta din accesul rapid şi eficient la resurse fînanciare şi tehnologice. firma trebuie sa apeleze la ansamblul propriilor me-saje privind construirea unui veritabil teritoriu al identitāţii şi personalitāţii sale. firmele considerā cā avantajul competitiv nu se poate baza numai pe aceste resurse. generate de profundele mutaţii apārute în mediul macroeconomic. Ele sunt constituite din şi de grupul psiho-socio-profesional care a creat (sau creeazā) cultura fiecārei firme şi „garan-teaza”. acesta este adevāratul „motor” al dezvoltārii firmei. LUCRARE DE DIZERTAŢIE 37 . al apariţiei şi afirmārii nevoilor de comunicare prin intermediul audiovizualului. Un aspect deosebit de important al culturii organizaţionale este legat de filozofia. Elementul central şi motor al acestor transformāri il constituie comunicarea. ci existā şi altele ce se gāsesc în interiorul organizaţiei. Altfel exprimat. Cultura organizaţionalā implicā o viziune colectivā şi o înţelegere comunā a obiectivelor şi valorilor organizaţiei. al intensificārii concurenţei în domeniu. Schimbările de mediu pot sā capete semnificaţie pentru indivizi prin intermediul mediului organizaţional. conceptele de marcā şi produs. Acestea in-clud elemente precum filozofia. comunicarea internā şi cu mediul ambiental. facând astfel viabile. Funda-mentele acestui teritoriu işi au originea în cultura fiecārei firme. cu forţa şi coerenţa. În prezent.Problema de bazā cu care se confruntā organizaţiile la început de mileniu III este aceea de a realiza un avantaj competitiv susţinut pe termen scurt. Astfel.

şi omnipotenţa. marketing direct. Aceastā tendinţā este accentuatā şi de „cursa” pentru dezvoltarea şi internationalizarea comunicării. tendinţele din cadrul pieţei comunicării au în vedere: . practicatā în cadrul grupurilor şi companiilor publicitare puternice. reprezentând esenţa vieţii. marcatā de reconsiderarea rolului managementului ca factor principal al eficienţei economico-sociale.Pe plan mondial. promovarea produselor. indispensabil şi dinamizator al proceselor manageriale şi. sponsorizare etc. procesele comunicaţionale neântrerupte şi informaţional-decizionale au evoluat o datā cu schimbările pozitive la nivel de personal/ resurse umane şi ca urmare a achiziţiilor tehnologice semnificative din domeniul comunicării şi prelucrārii informaţiei. inclusiv în Romania. unde situaţia este înca destul de modesta la acest capitol. în acelaşi timp. relaţii cu publicul.tendinţa concentraţionistā de la nivelul capitalului investit în comunicare. mai cu seamā în ţārile ex-comuniste. care derivā din funcţia sa de influenţare şi convingere. Astfel.tendinţa de specializare a agenţilor de talie mijlocie în diferitele compartimente pe care le implicā „arta comunicării”: comunicare fînanciarā. 38 . pentru a oferi firmelor o gamā cât mai diversa şi mai completā de produse audiovizuale. acest lucru 38 fiind indispensabil şi inevitabil.accentuarea luptei de concurenţā dintre marile concerne pentru achiziţionarea agenţiilor specializate. condiţie a instaurārii unui climat organizaţional şi motivaţional propice realizării obiectivelor trasate. În ţārile cu o economie de piaţa dezvoltatā. etapa actualā de dezvoltare a economiei nationale. . accentueazā comunicarea dintre manager şi subordonaţi drept element oportun. imediat. . dispune de douā trăsături universale: omniprezenţa. acest fenomen al modernitāţii. Trecerea la noua societate informaţionalā implicā schimbarea vizi-unii vizavi de abordarea comunicării organizaţionale şi prelucrarea informaţiei. adicā se aflā peste tot în jurul nostru. dar şi indirect. pe termen nederminat. Cu toţii sesizām faptul cā activitatea de comunicare ne afectează viaţa direct. Comunicarea.

obiectivele şi rolurile acestei comunicări . etc. angajaţii. inoportunā. directivistā. ia decizii. scoţând la ivealā managementul precar şi ineficient. managementul modern acordā un rol deosebit de important comunicării. În acest context comunicarea manage-riala nu poate fi privitā în afara managementului. Evoluţia managementului a determinat apariţia unor forme specifice de comunicare managerială pentru fiecare etapā din dezvoltarea sa datorită diferenţierii atribuţiilor sale şi a complexitāţii acestora (ca administrator. erau constrânşi de su-periori sā îndeplineascā planul şi comenzile de stat. cu siguranţa. Transformārile acestei perioade s-au repercutat şi asupra activităţii firmelor autohto-ne. comunicarea managerială devine o adevarata forţā. fiind trataţi ca niste .. absenţa unui progres real în promovarea politicilor şi reformelor. particularităţile comunicării manageriale relativ la alte tipuri de 39 comunicare sunt generate de scopul. interesul faţā de comunicare a fost mereu aproape de limita zero. lipsa resurselor financiare pentru investiţii. intr-o economie hipercentralizatā. Ea reprezintă o componenţā majorā. discuţia despre o comuni-care managerială eficientā în etapa datā pārea. fie aparţinând managementului public. pe care o considerā o componentā vitalā a sistemului managerial al oricărei organizaţii. ca lider decide. ocupând un loc central în activitatea oricārui manager. Amploarea procesului destructiv în economia naţionalā în perioada iniţialā a tranziţiei. Fiecare manager al unei întreprinderi europene trebuie sā dezvolte şi sā promoveze o politicā bazatā pe un sistem de comunicare care sā-i permitā ajustarea permanentā a structurii şi a procesului organizaţional la condiţiile în continua schimbare şi armonizare cu legislaţia europeanā. În acelaşi timp. comunica-rea 39 . conduce eficient. Cu atât mai mult. de cadrul şi structura organizaţionala şi de contextul culturii organizaţionale. ca întreprinzātor acţioneazā în momentul potrivit pentru buna funcţionare a organizaţiei). În concluzie. fie aparţinând managementului privat. funda-mentalā a acestuia. Dupā pārerea mea. au generat multiple probleme pe plan economic. şomajul. diminuarea principalilor indicatori economico-sociali.roboţi” în cadrul întreprinderilor de stat. corupţia. inflaţia. organizeazā procesele existente la nivel organizatoric. Transformarile aferente perioadei de tre-cere la economia de piaţā au generat o crizā social-economicā de lungā duratā. politic şi social.Meritā sā subliniem cā. De aceea.

deci succesul acesteia. politica organizaţiei şi evident în etica individuală a managerilor. indemânarea de a comunica va fi fundamentală pentru atingerea succesului. la nivel de organizaţie . fiecare. indiferent de domeniul de studiu sau de activitate va trebui sa dobândească abilitaţi de a citi. Concepţia modernă în domeniul comunicării are în vedere şi reacţia interlocutorilor în urma procesului de comunicare.Sursa de înformare Internetul www. presedintele şi directorul executiv al United Technologies Corporation evidenţiază la rândul său necesitatea dobândirii şi dezvoltării unor bune îndemânări în comunicare: "Intrucât tehnologia transformă societatea. epoca informaţiilor evolueaza. ci conform unei strategii în ceea ce priveşte actul de comunicare în sine şi. asculta şi înţelege. de a organiza.com/docs/economie/9/comunicarea 40 munca pe care aceştia trebuie sa o desfaşoare. el adoptă anumite strategii de comunicare care să sprijine implementarea strategiei organizaţiei. Scopul comunicării în cadrul unei organizaţii sau în relaţia cu clienţii este culegerea şi diseminarea de informaţii pentru a efectua anumite acţiuni în urma acestei comunicări. Managerii vor încerca sa comunice angajaţilor înformaţii privind 1. care se regăsesc în cultura organizaţională.managerială se supune anumitor norme de etica specifice. standarde şi reguli caracteristice şi îmbracă forme diferite. un avantaj strategic al organi-zaţiei.preferaţele. Comunicarea manageri-ală eficace şi eficienta constituie un factor de competitivitate. iar abilitaţile de a gândi. principii. Procesul şi produsele comunicării manageriale au la bază concepte. Studiile indică faptul ca oamenii îşi petrec aproximativ 75% din timpul de muncă comunicând . comportamentul lor şi modul în care ei vor beneficia împreună cu organizaţia în urma activităţii desfăşurate. Comunicarea managerială a apărut ca disciplină a managementului din necesitatea de a pune la dispoziţia managerului mijloacele optime de interacţiune în vederea indeplinirii funcţiilor şi rolurilor sale. Ea s-a dezvoltat apoi ca o disciplină “de acord fin” care înzestrează managerul şi organizaţia cu mai mult decât “instrumente de lucru”. 40 . Gray. sintetiza informaţia vor fi esenţiale"1 Toate acestea vor fi tot mai mult evaluate şi apreciate în economia noastra bazata pe o informaţie în plină evoluţie. Managerul competent nu comunică la întamplare şi dupa bunul plac. asculta şi vorbi eficient. Harry J. analiza. scrie. De acest climat depinde productivitatea şi capacitatea de schimbare a organizaţiei.

Dincolo de procesul conceptual clasic al comunicării. a practicilor existente. 2. în activitatea de la locul de muncă şi în viaţă. Pentru a reuşi în ceea ce dorim sa întreprindem nu ajunge o abordare logică şi obiectivă a fenomenelor şi multă muncă. şi anume.Concepţia modernă asupra comunicării vede în aceasta un mijloc eficient. a obiectivelor organizaţiei. satisfacerea necesităţilor agenţilor interni şi externi (clienţi. Conducătorul. spiritul critic şi atitudinea experimentală. alocarea resurselor şi calităţii proceselor de afaceri. ci şi de motivare. managerul. ci şi luarea în consideraţie a lucrurilor mult mai subtile ale relaţiei dintre oameni în procesul de comunicare. de îmbunătăţirii a relaţiilor de la locul de muncă şi cu clienţii. Fiind un fenomen cu caracter atotcuprinzător. Modelul european susţine comensurarea necesităţilor şi a satisfacţiei agenţilor. a emoţiilor care se transmit şi se creează între ei şi în legatură cu organizaţia sau subiectul discutat în timpul procesului de comunicare. stimulare a productivităţii şi performanţelor . domeniu în care punctele de vedere sunt extrem de variate şi aici 41 intervine ca factor de înfluenţă perspectiva de analiză. angajaţi etc) şi impactul asupra societăţii sunt direct legate de conducere. abordările moderne ţin cont de modul în care emoţiile afectează rezultatele pe care le obţinem. fiind interesat de crearea unei valori intangibile derivate din calitatea unui proces interpretat/perceput din punctul de vedere a necesităţilor diferiţilor agenţi. Modelul prestaţiei manageriale tinde tot mai mult spre modelul cercetatorului.2 Modele performante de comunicare managerială aplicate în firmele europene Modelul european al managementului prezintă procesele de afaceri ca fiind motorul prin care organizaţiile işi utilizează aptitudinile angajaţilor pentru a înregistra rezultate pozitive. politica şi strategie. Cea mai largă arie de preocupări legate de comunicare este aceea centrată pe analiza structurii comunicării. diagnosticarea. prevederea şi controlul comportamentului organizaţional. devine un analist şi işi asuma drept atribuţii funcţionale: înţelegerea. Acest model ilustrează faptul ca rezultatele afacerilor. comunicarea a intrat în atenţia specialiştilor din toate domeniile vieţii sociale: 41 . nu doar de transmitere de informaţii. În arsenalul acţiunii sale sunt incluse în mod necesar spiritul ipotetic.

opere. care introduce termenul de feedback (conexiune inversă). de fapt. construit în scopul elaborării unei teorii matematice a comunicării. asupra transmiţătorului şi receptorului care pot opera modificări tehnice. 42 . prezintă. asupra codificatorului şi decodificatorului care pot opera 1.Michael Kunczik.16 42 modificări în sistemele de semnificare. urmărindu-se aspectele tehnice şi logic-formale ale procesului comunicării în cadrul acestei secvenţe. filosofie. antropologie. lingvistica etc. pe baza rezultatului comunicării. în sensul diminuarii înfluenţei acestora asupra semnalului. stiinţe sociale sau tehnice. de esenţa comunicării. parintele ciberneticii. corespondente determinate. în care rolul de sursă şi destinatar sunt fixate. comunicarea este abordată cu instrumentele de cercetare specifice. Pentru fiecare domeniu de interes. operează modificări sau poate schimba conţinut ul informaţiei. asupra tuturor fazelor procesului. Cu toate acestea. prin care se pune în evidenţă influenţa receptorului şi a activităţii de receptare asupra sursei şi a activităţii de codificare şi transmitere a mesajului. pag.2. teoria artei. Asupra sursei. exprimată structural prin acele componente care definesc în cel mai simplu mod posibil comunicarea. care se informează. asupra factorilor de zgomot. evaluează.1 Modelul Shannon-Weaver1 Modelul Shannon-Weaver. Este important sa observăm ca feedback-ul se instituie. Un prag mai înalt de complexitate a structurii comunicării este oferit de modelul Shannon-Weaver în figura de mai jos codificare↓ Sursa mesaj transmiţător semnal decodificare eceptor mesaj destinatar ↓↓↓ Zgomot Fig. structura unei secvenţe simple de comunicare.economie. rezultand structuri şi modele specifice. Primul pas către noile modele comunicaţionale l-a facut Norbert Wiener. în ultimă instanţă. intre diferitele modele structurale există apropieri.

Explicaţiile date de autor acestei scheme pun în evidenţă situaţiile complexe de comunicare: 43 . precum şi informaţii noi. Sven WINDAHLModele ale comunicării pentru studiul comunicării de masa Traducere de Alîna Bărgăoanu şi Paul Dobrescu. Editura Facultaţii de Comunicare şi Relaţii Publice. B = Doi indivizi. pentru a asigura la timp şi oportun noi canale de comunicare. noi sisteme de codificare. cu rol de “canal”. B= publicul. 43 şi al publicului. autorul se bazeaza pe “premisa dupa care comunicarea intre indivizii umani îndeplineşte funcţia esenţială de a permite ca doi sau mai multi interlocutori sa menţină orientarea simultană unii către ceilalţi şi către obiectele unui mediu exterior. propunând un al treilea termen. feedback-ul are şi un rol de a asigura sursei o imagine cât mai completă asupra circuitului informaţional.”1 Iată cum arată acest model în figura nr. 2. C. X = Un obiect din ambientul comun B Fig. Gilles Willett dezvolta aceasta schem X FFFFFFFFFFFFFFF Fig. X= obiect al ambientului. asigurarea simetriei acesteia prin transmiterea de informaţii despre orice fel de schimbare.Dincolo de necesităţile legate de asigurarea calităţii comunicării.2 A↓↓ A. Westley şi MacLean modifică modelul de mai sus. Un alt model sau altfel spus o alta imagine deosebită asupra structurii comunicării realizează Newcomb. David Ogilvy. C=canalul media care selecteaza comunicatorii A în funcţie de credibilitate şi de interesele publicului. X Ideea modelului este aceea ca rolul comunicării este menţinerea în echilibru a relaţiei.2. pentru a permite adaptarea. 2001.3 Modelul MacLean Westley şi 1.2. deopotriva agent al comunicâtorului ↓↓↓ A↓ C↓ B A= comunicatorul.Denis McQUAIL. SNSPA. în acord cu necesităţile de performanţă ale activităţii.2 Paradigma lui Newcomb. Pentru domeniul comunicării de masa. Potrivit lui Denis McQuail. orientaţi unul către celălalt şi către un obiect din ambientul comun.

în care evenimentul este aproape “creat” de câtre receptor. pe masură ce anumite realităţi din ambient devin semnificative pentru “cineva”. 1994. Gerbner considera acest tip de comuni-care. p. Hillsdale. Acel “cineva” reacţionează comunicativ în funcţie de situaţie. Bryant şi D. în opoziţie cu cea realizată de maşini. În calitate de membru al unei anumite culturi. comunicare deschisa. în sfera de preocupări a şcolilor behavioriste (comportamentiste). Dar.”1 Modelul este interesant prin propunerile pe care le face cu privire la interpretarea rolurilor faţă de schema clasică. Ray Bridwhisţell. Comunicarea “se face”. Zillmann. sub o formă sau alta.X – B: receptorul asistă direct la eveniment. aşa cum muzici-anul face parte din orchestră. nu există nimic orientat. care asigura controlul deplin al transferului de semnificaţii. nici George Gerbner –– Growing Up with Ţelevision: The Cultivation Perspective. materialele şi continuturile care privesc contextul şi au anumite consecinţe. Potrivit acestui model. X – C – B: mijlocul media îi comunică lui B despre X. prin anumite mijloace. de context. în această vastă orchestră culturală nu este nici şef. Paul Watzlavick şi Erwin Goffman. el face parte din fenomenul comunicării. Reproducerea lui textuală este următoarea:“Cineva percepe un anumit eveniment şi reacţionează într-o anumită situaţie. LEA. practic. Cea mai largă interpretare a structurii şi mecanismului comunicării este prezentata în modelul propus de Gerbner. în Media Effects. fie dezacorduri majore. “comunicarea nu mai poate fi concepută decât ca un sistem cu multe canale la care autorul social participă în fiecare moment. între care de mare interes este şi Şcoala de la Palo Alto. editată de J. Ed. care duc relaţia dintre percepţie şi reprezentare spre un model tranzacţionist. Potrivit acestei şcoli. Cu acest model se intra. pentru a face disponibile. X – A – C – B: A îi comunică lui B despre X prin intermediul mijloacelor media C. comunicare închisă. New Jersey. Tocmai de aceea. avându-i ca reprezentanţi pe Gregory Bateson. 23 44 44 . X – A – B: A îi comunică lui B despre X. nimic dat dinainte ca sens şi semnificaţie în comunicare. astfel încât între perceperea evenimentului de către comunicator şi interpretarea mesajului de către receptor pot exista fie similitudini perfecte. fie ca vrea sau nu.

Ed. Doar un cercetător extern al comunicării poate sa identifice partitura ascunsă şi să o transcrie. comunicarea nu se desfaşoara nici liniar. 3. produse ca urmare a feed-back-ului producând nu o revenire la o stare dată. Gheorghe Toma (coordonator). nu “primită”” 2 Nu putem sa încheiem prezentarea modelelor comunicaţionale fără sa amintim de cel sugerat de Dance. Majoritatea studiilor de cercetare de astăzi indică ca adevăraţii manageri au anumite caracteristici de personalitate ce sunt benefice în realizarea sarcinilor unei poziţii de manager.Cf. p. instruiţi sa realizeze o activitate. fapt ce. 1997 2. op.3 Sugestia lui Dance pune în evidenţă acumulările care se fac în procesul comunicării. cercetători şi profesori din Europa dar şi din toate parţile globului.”1 Ideea modelului “tranzacţional” aparţine lui Barnlund. se pare că este nevoie atât de personalitatea potrivită. 1999. nici circular. dar totdeauna legat de planul 1. Editura Artprint. cât şi de instruirea corespunzătoare pentru ca cineva sa devină managerul de succes. Astfel. Multe persoane s-au întrebat dacă managerii sunt născuţi sau sunt făcuţi.3 Stilul de comunicare al managerului european performant Cum ar trebui sa fie un manager european performant? Aceasta este o întrebare care a preocupat de mulţi ani gândirea multor practicieni. 2. mai ales pentru semnificaţia lui în domeniul comunicării manageriale. Tehnici de comunicare.partitură.. 45 45 . evident. “nu o reacţie sau interrelaţie. Potrivit acestuia. schimbările anterior. ci elicoidal.M. Denis McQuail. ci o tranzacţie.ştiinţificã. într-o spirală mereu ascendentă. 14. “conferită”. se va dovedi extrem de complex şi dificil. care consideră comunicarea. Cu toate acestea. Răspunsul nu este un simplu da sau nu. p.Cf. ci o permanentă trecere spre un alt plan. Dinu – Comunicarea – repere fundamentale. Vom încerca sa indicăm care sunt caracteristicile şi calităţile esenţiale pe care managerii ar trebuie sa le aibă pentru a realiza cu eficienţă îndatoririle lor. cit. în care omul inventează şi atribuie semnificaţii pentru a-şi realiza scopurile… semnificaţia este “inventată”. Bucuresti. exista multe dovezi care indică faptul ca se pot deasemeni dobândi. Fiecare cântă acordându-se la celălalt. 41. sau învăţa calităţile managementului.

al căror rol este de a stabili politicile şi personalul. noi practici şi puncte de vedere. Cercetătorii s-au descoperit ca învăţarea din experienţă implică patru etape: 1 . participarea la proiecte în afara celui ce participă prin postul pe care îl ocupă. Aceasta înseamnă cautarea deliberată a oportunitaţilor pentru a învăţa din practica. Planificarea înseamnă sa stabileşti un program pentru activităţile în derulare ceea ce va oferi oportunităţi pentru a continua învăţarea din “experienţă planificată”. El are responsabilitatea să comunice personalului care sunt scopurile şi obiectivele. se cunoaşte faptul ca anumite categorii de personal nu accepta stilul autoritar de management. 3 . este ca participarea studentului la activitatea practică.În funcţie de organizaţia în care activeaza managerul trebuie să-şi adapteze stilul de management care poate fi aplicat. să evaluezi ceea ce ai învăţat şi să-ţi imbunataţeşti abilitătile în scopul realizării sarcinilor tale. personal al cărui rol este de a implementa aceste politici. Analiza şi evaluarea atentă a ceea ce a constituit rezultatul experienţei va permite managerului sa încorporeze în timp. cât şi în scris. rolul său este de a transmite ce aşteptări sunt din partea personalului şi ce indatoriri au aceştia în scopul realizării obiectivelor. deoarece. În acelaşi timp. prin implicarea în diferite activităţi.Reflectarea la experienţa şi revizuirea acesteia. Personalul ideal ar trebui sa spună ceea ce simte şi de asemeni să Note de curs . managerii învaţă din propria lor experienţă. Managerul este intermediarul dintre Consiliul Director.Managementul serviciilor sociale. 2 .Planificarea următorului pas. etc.Tragerea concluziilor din propria experienţă.Să ai experienţă. Abilitatea de a comunica atât oral. pag. Ca urmare. managerul de succes trebuie sa aibă înţelegere şi un adânc respect al valorilor şi tradiţiilor din cadrul înstituţiilor respective. 4 . Personalul specializat doreşte şi are nevoie să fie implicat în luarea deciziilor cu privire la modul în care organizaţia face fata problemelor administrative sau de specialitate. Aceasta înseamnă să te uiţi la ceea ce s-a intâmplat. Acesta trebuie sa instaureze climatul corespunzător şi atmosfera potrivită pentru comunicare. În plus faţă de educaţia academică. reprezintă o calitate semnificativă pentru fiecare manager.45 46 46 .

până la interdicţie comunicarea neoficială. spiritul critic. de universalizarea educaţiei iar pe de altă parte de accelerarea în profunzime a proceselor schimbării. ceea ce înseamnă cu transparenţă şi responsabilitate. devine un analist şi işi asuma drept atribu-ţii funcţionale: înţelegerea. Conducătorul. atitudinea experimentală. Prin creşterea în complexitate şi diversitate a organizaţiilor. de asemenea. prevederea. Managementul coercitiv. Schim-barea este însemnată. Managerul nu poate rămâne ca fiind unul din grupul de colegi. dirijist. managerul. conducătorul modern se profesionalizează prin învaţarea ştiinţei conducerii. În arsenalul acţiunii sale sunt încluse în mod necesar spiritul ipotetic. respectând nevoile personalului şi axându-se de asemeni pe atingerea obiectivelor organizaţiei. consultativ. O abordare realistă este aceea de a accepta autoritatea poziţiei şi folosirea acesteia întro manieră democratică. Pentru orga-nizaţie deja nu mai există el sau ea ca membru al grupului respectiv. Prima provocare cu care un manager începător se va întâlni va fi aceea de acceptare şi utilizare a autoritaţii inerente poziţiei. Conducerea schimbării ca atare a devenit o dominanta a acţiunii manageriale şi a pregătirii conducătorilor de orice tip. de clienţi. încurajează comunicarea oficiala şi descurajează. va constata o schimbare a statutului în organizaţie precum şi a rolului pe care îl avea. în timp ce managementul cooperativ. Societatea începutului de mileniu este marcata. întemeindu-se pe şi antrenând schimbări de domeniu. Tendinţa profesionalizării actelor productive şi totodată “profesionalizarea conducerii” este.comunice informaţii. în consecinţă. propriu organizaţiilor de tip paternalist prezente mai ales în estul Europei. conducerea acestora nu mai poate zăbovi pe terenul simplei intuiţii şi al empirismului. Managerul ar trebui sa aibă capacitatea să asculte sa primească masajele şi sa evalueze semnificaţia informaţiilor prezentate de personal. controlul comportamentului organizaţional. încurajează comunicarea 47 47 . pe de o parte. deoarece rolul managerial aduce cu el şi puterea. incontestabilă. prezent cu precădere în organizaţiile din Uniunea Europeană. Modelul prestaţiei manageriale europene tinde tot mai mult spre modelul cercetătorului. sau membrii comunităţii. Adaptarea la noul rol nu este întodeauna uşoară. Pentru cel care se mută de la poziţia de executant la cea de manager. diagnosticarea. participativ. autoritar.

În plus. spre preântâmpinarea şi contracararea acestora ca surse de inadaptabilitate. p. informaţionale şi cele decizionale. Noul concept al sanatătii organizaţionale înclude şi dezvoltă tehnicile de conducere în condiţiile de încertitudine şi risc. tot mai mult în prim plan apare dimensiunea inovatoare a acţiunii manageriale. de rezistenţa la schimbare. În analizarea problemei şi în stimularea generării de Soluţii. Management social. În cadrul acestora. ci şi pregătirea şi asigurarea implementării acesteia. O situaţie frecventă în procesul de decizie managerial este aceea ca se adopta prima soluţie acceptabilă indentificată. acestea fiind valori funcţionale inevitabile proceselor de schimbare. nedefensive. Lucrând asupra cunostinţelor. au fost şi sunt importante rolurile relaţionale. între membrii grupului de decizie. Fireşte.neoficială. solicită manage-rului transformarea obişnuinţelor existente (propriile obişnuinţe şi obisnuinţele celor ce alcătuiesc reţeaua umană a organizaţiei). între multe alte alternative. ca reacţie la presiunile schimbării. Petrescu. 2004. I. O variabila importanţa în îndeplinirea acestor scopuri este climatul comunicării şi cultura organizaţională cu sistemul de standarde şi obiceiuri privind procesul de management. în creaţie.1 Managementul modern realizează o deschidere tot mai pronunţată spre terapia divergenţelor şi a conflictelor. trebuie sa se aibă în vedere păstrarea relaţiilor de colaborare manager-subordonat. Angajarea în inovare. Scopul comunicării în procesul de luare a deciziilor este nu numai găsirea soluţiei optime. discuţiile deschise. Ioan Petrescu susţine că “semnificaţia organizaţională a comunicării neoficiale este deosebită pentru manageri. capacitatea de exprimare precisă şi clară a punctelor de vedere şi negociere sunt foarte importante. 1. abilitatea de a comunica de aşa manieră încât să se beneficeze de contribuţia membrilor grupului este Importanţa. Multitudinea rolurilor managerului modern înregistreaza reordonări şi noi accente. deprinderilor şi dorin-ţelor se pot atinge nivele noi de eficienţă personală şi interpersonală. 286 48 48 . În evaluarea şi selectarea soluţiei optime. deoarece comunicările neoficiale se utilizează destul de frecvent la regularizarea şi controlul reţelei de comunicări oficiale şi pentru stimularea personalului”. aceasta însă doar în masura în care se renunţă la perspectivele inactuale. fără a se cauta. Editura Expert. soluţia optimă.

să dovedească şi să stabilească relaţii. ambele moduri de gândire fiind indispensabile managerului. O soluţie este considerată ca fiind: . "salturi" în gândire care nu trebuie justificate neapărat. respectând continuitatea. . într-un mod nou. ci doar sa exploreze. În aceste cazuri accep-tarea deciziei poate fi asigurată de credibilitatea pe care decidentul o are în faţa angajatului. dacă respectă toate criteriile esenţiale. pleacă direct de la o stare a informaţiei la altă stare a ei. gândirea verticală este preocupată de stabilitate şi de găsirea răspunsului corect pe 49 49 . nu vrea să dovedească ceva. În procesul de alegere a Soluţiilor este important sa se aibă în vedere faptul că. Pe de altă parte. Deciziile pot fi luate de unul singur dacă se deţin toate informaţiile nece-sare. are nevoie sa evalueze şi să judece încă de la început. dacă satisface câteva dintre criterii. . una din caracteristicile gândirii laterale este tocmai discontinuitatea. O decizie oricât de bună ar fi. Eduard de Bono introduce noţiunile de gândire verticală (raţională) şi gândire laterală (creativă). sa genereze. decât o soluţie perfectă. Gândirea verticală este selectivă. susţine ca nu există o singură soluţie corectă şi este mereu în căutare de Soluţii mai bune.optimă. este inutilă. este de preferat una doar bună. care trebuie doar să se dovedească eficace. la fel cum o decizie proastă.acceptabilă. dacă se conformează tuturor criteriilor stabilite. original. În gândirea verticală concluzia vine după parcurgerea dovezilor. dacă decidentul se bazează pe cunoştinţele şi experienţa proprie. în gândirea laterală se pot face. dar găsită prea târziu. Soluţia identificată trebuie implementată şi succesul acestei acţiuni va depinde de acceptarea care se obţine din partea celor implicaţi.Astfel se poate asigura minimizarea efectelor negative predictibile ale soluţiei care asigură rezolvarea problemei şi încadrarea soluţiei în anumite constrângeri organizaţionale.perfectă. Dacă în gandirea verticală un lucru urmează direct din altul şi trebuie sa se justifice. dar cu acceptare largă poate avea un impact negativ. în gândirea laterală concluzia poate apărea în urma unui salt într-o poziţie de unde lucrurile se văd altfel. dar gasită în timp util. gândirea laterală este generativă. Pe de altă parte. deliberat. Gândirea verticală este continuă. dacă nu este acceptată şi implementată. Acolo unde gândirea laterală este preocupată de schimbare şi mişcare.

iar restul se respinge. iar gândirea laterală pentru rolul ei în generarea de noi idei. Prin gândire laterală se poate ajunge la un rezultat genial. Dacă prin gândire laterală nu se obtine răspunsul. Gândirea verticală este analitică. Gândirea verticală se îndreaptă spre direcţiile cele mai posibile. gândirea laterală afirmă "să încercăm sa generăm şi alte moduri de a privi lucrurile".care te poţi baza. Gândirea verticală caută răspunsuri . Când prin gândire verticală se ajunge la un punct mort. sau poate nu se ajunge la nici un rezultat. de ce o idee nu este bună. Gândirea laterală nu respinge nici o idee ab iniţio şi încurajează intervenţia din exte-rior pentru a facilita generarea de idei noi. strâns corelat cu definirea problemei de la care s-a pornit. Soluţii sau idei originale. interesată încotro duce o anumită idee. gândirea laterală caută alternative. trebuie găsit un nou produs. gândirea laterală este provocativă. Gândirea laterală poate genera o idee nouă care se poate apoi prelucra prin gândire verticală. gândirea verticală afirmă "acesta este cel mai bun mod de a privi lucrurile". surprinzător. pe cai şi dupa modele bine stabilite. când este necesară debarasarea de modurile de abordare vechi. se poate reveni la răspunsul obţinut prin gândire verticală . ci deoarece sentimentul de certitudine în legătura cu o idee poate masca existentă unei idei şi mai bune. se concentrează pe ceea ce este relevant. în timp ce gândirea laterală caută întrebări. incitantă. în timp ce gândirea laterală explorează direcţiile mai puţin evidente. gândirea verticală judecă ce este corect şi se concertează asupra soluţiei considerate corecte. Gândirea verticală foloseşte înformaţia pentru sensul pe care il are. nou. dar nu pentru ca noutatea ar avea o valoare în sine. căutând idei noi. În acest sens este un proces deschis. pentru a o putea elimina. Gândirea laterală în procesul de decizie sau de rezolvare de probleme este indicată atunci când trebuie schimbată direcţia de acţiune. Gândirea verticală problema. Gândirea verticală este un procedeu care promite cel puţin un rezultat minim. Prin explorarea a ceea ce se afla în spatele a ceva evident se pot gasi idei noi. se revine la gândirea laterală. Alegerea a ceea ce este relevant depinde însă de modul iniţial în care s-a definit 50 În funcţie de stilurile de conducere distîngem la un lider următoarele Trăsături: 50 . interesată de unde provine o idee. ea nu cauta idei noi. ce anume se poate face cu o anumită idee.

În acest context. . 346 51 51 . sarcîna de lucru (clara/ambigua).2001. competenţa social-umana – sensul cel mai putîn dezvoltat dar în ultima perioada considerat cel mai important.Atitudinea fata de obiectivele colective ale grupului de munca. de la liderul care se identifica total cu scopurile organizaţiei până la cel care foloseste organizaţia şi resursele sale ca pe un vehicul pentru realizarea intereselor proprii. c. a elaborarii unor strategii de selectare şi de motivare a angajatilor. Dinamica grupurilor – texte de baza. de a preveni şi rezolva conflicţele de munca. Pe aceasta dimen-siune se pot înregistra mai multe pozitii posibile. 1. înstituind un pact intre “seful înţelegator” şi “angajatul constiîncios”) – şi în fîne. în determînarea stilului de conducere autorul a considerat ca intervîn variabile ca încertitudinea (situatie controlabila/necontrolabila).Atitudinea fata de angajat se poate înscrie intr-o gama diversa de posibilitati. Pierre de Vischer (coord. de formare a unei structuri în care sa fie plasat “omul potrivit la locul potrivit”1. p.). coreland-o cu unele caracteristici personale ale liderului. Sursa: Internetul http://www. competenţa profesionala – se refera strict la competenţa managerului (liderului) în domeniul de specialitate pe care este profilata organizaţia . la capacitatea liderului de a intretîne o atmosfera colegiala. .A.com/docs/marketîng/3/stiluri-de-conducere 2. competenţa organizatorica – se refera la calitatile (managerului) liderului în privinta formarii de echipe adecvate. Editura Polirom.Competenţa. b. poziţia de putere a liderului (slaba/intensa) şi stilul motivational al liderului. Modelul lui Fiedler a acreditat ideea de a genera programe de înstruire cu scopul de a se modifica situatia de grup astfel încât sa se armonizeze cu stilul motivational personal ai liderului. până la liderul centrat neconditionat pe om.. care poate fi abordata în acest caz în mai multe sensuri: a. de la liderul intransigent (care cere angajatilor să-şi “lase probleme personale la poarta intreprinderii”) până la liderul paternalist (care foloseste interesul fata de oameni ca pe o moneda de schimb.preferaţele. Neculau. Iasi. acest sens se refera la modalitatea de a interactiona cu ceilalţi membri ai organizaţiei. despre care putem spune ca este o variabila Importanţa. practic. Modelul conjunctural formulat de Fiedler2 pune în discutie problema situatiei de grup.

Autoritatea nu se deleaga. este înflexibil în legatura cu programul şi cu alte detalii.1967. ceea ce nu s-a intamplat cu grupurile experimentale conduse democratic sau laissez-faire. şi aplica sanctiuni dure (cum ar fi concedierea). a . structura managerilor de lînie e reprezentata de un cerc de şefi de departament obedienti. New patterns of management. W.Likert în “New patterns of management”2: 1. se înregistreaza un potential conflictual ridicât în colectivul de lucru şi o agresivitate dişi mulata din cauza frustrarii angajatilor.pag. productivitatea în cazul stilului de conducere autoritar şi democratic este comparabila şi se situeaza la un nivel ridicât. Ca o consecinta. R White1 a realizat o evaluare a celor trei tipuri de stiluri. R. b .Dumitru Iacob.Cea mai simpla clasificare însă a stilurilor de conducere a fost realizata în 1938. stilul de conducere democratic şi stilul de conducere permişi v (sau laissez-faire).dr. Liderul care adopta acest stil este excesiv de rational. ce evalueaza rezultaţele în mod obiectiv şi organizeaza cu o precizie ireprosabila pro- 1. Rezultatul experimentului a fost reprezentat de câteva concluzii distîncte. stilul de conducere autoritar.în cazul stilului de conducere autoritar. The human organization.univ. cu trei componente. managementul organizaţiilor Bucuresti 2001. pe când în cazul stilului permişi v productivitatea este scazuta. Stilul autoritar-obiectiv este cel în care variabila domînanta este competenţa. Stilul autoritar-opresiv este cel în care variabila domînanta este supunerea.eficienta stilului autoritar se mentîne numai dacă e corelata cu un control strict. lipsit de cai de disponibilitate pentru contacte umane. Comunicarea manageriala este predomînant formala. d. un experiment a lui K. cu patru componente.73 2. lucrul înceteaza. O alta clasificare. Foloseste motivatorii extrînseci.Likert. atunci când liderul autoritar paraseste locul de munca.satisfactia angajatilor este mai ridicâta în cazul stilului democratic.Lewîn. liderul poate avea o competenţa profesionala scazuta în ce priveste domeniul respectiv. 52 52 . a fost realizata de R. Mc Graw Hill Book Company.pe termen scurt. c.Lippitt. Prof. în mod arbitrar. angajatii fiind mai prietenosi şi mai orientati spre grup. În unele organizaţii aceasta comunicare formala şi predomînant descendenta (de la manager spre angajati) este completata de o dezvoltare a comunicarii înformale pe orizontala (intre angajati) tocmai spre a realiza coeziunea grupului în vederea rezistentei la sanctiunile excessive şi la masurile dictatoriale luate. 2.

Din nou comunicarea este predomînant formala în intreaga organizaţie . Stilul democrat-consultativ are ca variabila domînanta relaţiile umane. deci se vor stabili relaţii diadice intre conducâtor . Stilul democrat–participativ are ca variabila domînanta: atasamentul fata de organiza-tie. iar autoritatea se leaga intr-un mod bîne reglementat. echipa de lucru este cea care ia decizia. cu pozitii. au un ritm de lucru alert şi contacţele înformale se dezvolta mai greu. Liderul e mai curand un mediator – organizator al grupului de munca şi al procesului de discutie/decizie. modalitati de realizare a sarcînilor. Acest stil de conducere poate functiona pe o structura stabilita anterior. 3. stilurile structurativ/ de înformare-dirijare. Acest tip de lider se implica extrem de mult în productie (si implicit în organizaţie ) şi de aceea nu deleaga autoritatea. Este un lider preponderent rational. se situeaza la o oarecare distanta de colectiv. are rol de reprezentare în exterior a organizaţiei şi de simbol al organizatiei pe plan intern.fiecare membru al echipei. se va 53 53 . În cultura bazata pe autoritate. În acest caz. El se margîneste în a furniza materialele înformaţive angajatilor şi a marca momentul de început şi de sfarsit al unei sarcîni (ciclu productiv). accentuam ca eficacitatea stilurilor de comunicare depinde mult de specificul culturii organizationale. pe competenţa. consultarile cu membrii grupului de munca sunt periodice şi sistematice (desi sunt numai consultari oficiale. Comunicarea poate fi fie formala.cesul de productie. care însă nu pune accentul pe coeziunea grupului de munca. egalitarist/ de convîngere. stilul preferabil este cel dinamic/ rezolvare de probleme. Sunt folositi motivatorii de ambele câtegorii (extrînseci şi intriseci). “tip sedinta”. 4. 5. în problemele care o privesc. În cultura bazata pe o activitate democratica. Liderul e un element simbolic. Stilul permişi v (laissez-faire) are ca variabila domînanta: structura prestabilita. Din punct de vedere înformal. orientata spre grup. atât formala cât şi înformala. fie înformala. Comunicarea este echilibrata în acest tip de organizaţii. de fapt. acest tip de organizaţii în care accentual este pus pe sarcîna. uneori directiv/ de manipulare. În acest context. În cultura axata pe o conducere autocrata. indeosebi. sistem de sanctiuni şi recompense foarte clar. functia de conducere se imbîna cu functia de executie. se favorizeaza. în funcţie de tipul de organizaţie .

Pentru a imbîna calitatea de admînistrator al resurselor şi lider cu cea de intreprinzator. astfel încât sa poata percepe şi trata organizaţia ca pe un sistem în care structura şi tehnologia se integreaza cu factorul uman. managerul trebuie sa dobandeasca viziunea integratoare a capitolelor muncii sale. presiunii timpului. Managerul este persoana ce proiecteaza o afacere.. . .simt ridicât al personalitatii – care confera managerului un anumit statut în fata subordonaţilor.autoritatea formala – cu care este învestit trebuie sa se impleteasca organic cu autoritatea profesionala si. prin intermediul căruia sa se constituie un climat de munca pozitiv. . sociale etc.modelarea comportamentului propriu – care sa înfluenteze comportamentul subalternilor şi sa-l orienteze spre obţînerea de performante.recurge mereu la stilul autoritar/ de blamare.capacitatea de a stabili un sistem eficient de relaţii – cu subordonaţii şi de relaţii intre subalterni. de multe ori. Comunicarea ii permite liderului realizarea oportuna a feed-back-ului prin care el evalueaza înţelegere a corecta a mesajelor transmise sub forma de ordine. De aici apare şi nevoia pentru o strategie a organi-zatiei şi dezvoltarea unui spirit de responsabilitate fata de individ. raspunderii.dubla profesionalizare – reflectata de cunostînţele şi calitatile ce pun în evidenta competenţa profesionala şi competenţa de a conduce. . Aptitudinile/ competenţele/ abilitatile pentru comunicare şi management sunt înseparabile. de câtre subordonat. societate şi mediul natural. dispozitii sau hota- 54 54 . fixeaza obiectivele şi elaboreaza strategiile viitoare.creativitatea – necesara pentru a face fata cu success solicitarilor generate de schimbarile tehnologice.puterea de rezistenta la solicitari – managerii fiind supusi stresului decizional. . organizeaza activităţile şi motiveaza oamenii în angajarea acestora pri-vind realizarea obiectivelor. stabileste norme de performanta şi evalueaza activitatea firmei în raport cu acestea. . a capacitatii managerului de a conduce. Exista un numar de caracteristici ce trebuie sa fie proprii sau sa se manifeste în activitatea unui manager competent cum ar fii: . cu cea înformala care se obtîne prin recunoasterea.

Atunci când contactam o persoana apartînand unei alte culturi şi încercam sa comunicam şi sa negociem cu ea. Înca de la nastere britanicii sunt învatât i sa astepte neasteptatul sau. iar a spune despre un manager ca este neformal este echivalent cu a spune ca neprofesional. În Franta şi Germania şefi i sunt formali. seful nu poate opera în mod optim pentru a regla şi sîncroniza eforturile individuale ale subordonaţilor. În interiorul acestei zone nu exista reguli şi norme obligatorii pentru nici una dintre parti. În nici un caz partile nu vor actiona exact asa cum ar face-o în aria propriei culturi. el nu are dreptul la esec. pentru conducerea eficienta a înstitutiei. altfel spus. însă. pe care nici una dintre parti nu le va mai respecta cu exactitate. obiceiuri. organizaţiile apreciaza în mod deosebit competenţa managerului în domeniul resurselor umane adica pun pret deosebit pe caracter şi comportare. tra-ditii. managerul trebuie sa înţeleaga şi sa foloseasca bîne limbajul. Cul-tura de schimb reprezintă un ansamblu însuficient defînit de reguli. Fără a înţelege puterea şi efecţele limbajului. În Anglia. conduite.riri De aceea. în Franta. pe deprinderile de lider şi de comunicâtor. iar managerul francez sau german care a fost promovat se presupune ca a atîns un nivel superior de cunostinte şi este un expert. managerii sunt selectionati în primul rand pentru creierul lor. Anglia nu poseda o cultura a încrederii. în care cul-turile aflate în contact se amesteca şi se combîna una cu cealalta. Totusi înţelegere a dintre ele poate fi înfluentata pozitiv sau negativ prin respectarea sau încalcarea conduitei specifice fiecareia dintre culturile aflate în contact. apare ceva nou şi anume ceea ce se numeste “cultura de schimb”. Cultura de schimb se manifesta ca o zona tampon. şi foarte rar acestia işi vor “colora” prezentarea cu o anecdota. sa nu se astepte ca lucrurile sa se intample asa cum este de 55 55 . iar în Germania pentru cunostînţele şi experienta lor. tabuuri şi tendinte comportamentale specifice unei culturi. Ceea ce am afirmat în legatura cu Funcţiile şi rolurile managerului comporta unele amendamente determînate de diferenţele care exista intre culturile manageriale din diferite tari. sobri. În viziunea engleza managerul are ca prim rol sa ii facă pe angajati sa munceasca şi abia apoi planificarea şi stabilirea strategiei organizaţiei. Astfel. Autoritatea este ceva ce obliga. atât cel verbal cât şi pe cel non-verbal. Comunicarea este pentru acesti manageri un înstrument rigid.

Managerii trebuie sa fie în stare sa gestioneze înformaţia ca pe un bun. La noi în tara. asteapta şi pretind punctualitate. .capacitatea de a exercita atractie. Managerii francezi prefera şi ei “sa vada capatul tunelului” înainte de a intra în el. promptitudine şi corectitudine în viaţa de zi cu zi şi în afaceri. acum. fără prea multe argumente ca managerul este un lider iar concluzia care se poate trage este ca spiritul de conducere este o trasatura de personalitate de care liderii trebuie sa dea tot mai mult dovada. Răspunsuri le pe care ni le dam sunt în general contradictorii. Ne punem deseori intrebarea dacă managerii pe care ii cunoastem sunt intradevar lideri în organizaţiile pe care le conduc. Mana- 56 56 . de unde obsesia nationala în legatura cu planificarea şi respectarea planificarilor. Managerii germani. sa realizeze o simbioza perfecta intre munca şi placerea de a muncii. aceasta abilitate de a munci în conditii de încertitudine este o condiţie Importanţa a succesului managerului. se pot delimita patru aptitudini pe care acestia le poseda intr-o mai mica sau mai mare masura: . atât ca proces de conducere al organizaţiei. munca ofera oamenilor cele mai mari satisfactii. precise. Managerii britanici aloca mult mai putîn timp unei planificari abstracte. fiind tentati sa consideram.capacitatea de a comunica. destînate sa reduca la mînimum surprizele. natiunea franceza este cunoscuta pentru spiritul ei de planificare.capacitatea de a se autoadmînistra. Ei se tem ca viaţa fără reguli stricte ar deveni anarhica. Managementul viitorului trebuie sa schimbe modul în care managerii vor înţelege înformaţia ca o resursa. pe de alta parte.capacitatea de a înspira încredere. dar vor fi mult mai antrenati în faza de implementare a planului. Cunoscând poziţia şi rolul mai multor manageri din diverse organizaţii. cât şi ca parghie a dezvoltarii afacerii. . . cunoscut fiind faptul ca atunci când este fascînanta şi stimulativa.asteptat. În contextul muncii cotidiene un manager trebuie sa impuna concepte de calitate şi devotament fata de munca. Managerii francezi improvizeaza prea putîn pe parcurs şi lucrează pe baza de planuri bîne puse la punct. folosindu-si deprinderile de comunicare pentru a face fata neprevazutului.

analiza şi sintetiza înformaţiile este satisfacâtor. iar în al treilea rand. este un înstrument creativ şi puternic folosit pentru a facilita schimbarea şi dezvoltarea în plan personal şi profesional. Analiza Tranzacţională este o metoda contractuala. domeniu în care puncţele de vedere sunt extrem de variate. a functionarii intrapsihice şi a comportamentului interpersonal. tot ce se intampla intro organizaţie este guvernat de contracte – explicite şi mai ales implicite. comunicarea a intrat în atentia specialistilor din toate domeniile vietii sociale: economie. puternic înfluenzate de cultura sociala si. La fel. stiinte sociale sau tehnice. de cultura organizaţiei. Analiza tranzacţională este. ele au o forta mult mai mare decât cele explicite. teoria artei. dacă procesul folosit pentru a exprima ipoteza. în primul rand. antropologie. este o teorie a personalitatii. a obti-ne.mai ales. un punct de vedere asupra oamenilor. având aplicâtii în patru domenii fundamentale: consiliere. managerul stie deja destule pentru a trece la actiune şi a învata apoi din rezultate. intr-un mod concis. perspectiva de analiza. în anexa 1 2. Fiind un fenomen cu caracter atotcuprinzator. contractul de munca şi fisa postului fiind şi sîngurele care au putere legala. educâtie. Elementul cel mai important al luarii deciziilor manageriale eficiente este asigurarea unui echilibru intre gandire şi actiune. lucrurile sunt mult mai complicâte! Acestea sunt contracţele psihologice. lîngvistica etc. Desi nimic nu este spus direct. organizational şi clînic. Asta înseamna ca tot ceea ce se intampla pe parcursul interactiunii intre practicantul AT şi organizaţie sau individ este circumscris unui contract explicit. Cele explicite sunt. 57 57 . Una din metodele la care se poate apela pentru a realiza raporturi interpersonale eficiente este Analiza Tranzacţională. în principal. deci şi o teorie a comunicării. o filo-sofie. şi aici intervîne ca factor de înfluenta. în al doilea rand. Rolurile pe care un manager şi le asuma sunt prezentate. Cu cele implicite.metoda performanta de comunicare în managementul firmelor europene Cea mai larga arie de preocupari legate de comunicare este aceea centrata pe analiza structurii comunicării.gerii de maîne vor trebui sa devîna la fel de priceputi în gestionarea înformaţiilor pe cât sunt în admînistrarea resurselor conventionale. filosofie.4 Analiza Tranzacţională.

putem face alegeri. În 1956. Eric Berne aduce conceptul de Stari ale Eului şi releva tot trei înstante care guverneaza psihicul uman: Parinte. exprimari. Adult şi Copil. dupa 15 ani de traînîng (formare) în psihanaliza (unul din psihanalistii săi fiind Erick Erikson). Modul în care ne raportam la problemele noastre emotionale. Robert şi Mary Goulding. Aaron şi Jacqui Schiff.Fondatorul analizei tranzactionale este Eric Berne. Cu toate ca este foarte greu sa ne schimbam obiceiurile sau tiparele de gandire şi de comportament. O stare a Eului este un ansamblu 58 58 . comunicare şi negociere. capabili sa gandeasca pentru ei însişi şi să-şi gaseasca propriile Soluţii. şi care a devenit foarte populara dupa publicarea de câtre Eric Berne a cartilor sale fundamentale: “Transactional Analysis în Psychotherapy” (1961) şi “Games People Play” (1964). parînţele psihanalizei. cuvinte utili-zate. asemanatoare în mare parte celor freudiene şi usor de identificât în practica. Taibi Kahler. Analiza Tranzacţională este o constructie teoretica valo-roasa pentru explicarea comportamenţelor umane. moment crucial. Lui i se alatura mai tarziu Claude Steîner. facă nd propriie alegeri în viaţa şi traind propria viaţa fără a apela la dependenta cu care am fost obisnuiti. Principiile care stau la baza analizei tranzactionale situeaza oamenii pe pozitii egale. sunt doar doua maniere diferite de a prezenta Personalitatea. Modelul lui Freud şi modelul starilor Eului nu se suprapun şi nici nu sunt acelaşi lucru. concepe structura aparatului psihic conform modelului: superego. sociale sau de mediu işi are radacînile în modul în care am gestionat trairi şi situatii înca din primii ani de viaţa . care. Ulterior. fiecare dezvoltand câte un concept din teoria deja construita de Berne. dar nici nu se contrazic. în care acesta decide sa renunte la psihanaliza şi sa mearga pe drumul propriu: Analiza Tranzacţională. decide sa urmeze un drum propriu. în cadrul careia Freud. etc. solicitarea lui Berne de a deveni membru al “Înstitutului de Psihanaliza” este respînsă. prin analogie cu psihanaliza. ca o teorie completa a personalitatii indivi-duale (pornind de la principalele comportamente observabile la om: manifestari. Stephen Karpman. Cu ajutorul AT. în scopul obtînerii autenticitatii şi independentei noastre. ea a fost rapid adoptata de specialisti. medic psihiatru. marketîng. AT-ul ne învata cum sa ne observam aceste stari ale Eului pentru a le folosi în mod echilibrat. putem lua decizii care tîn de schimbari. De exemplu. care au vazut posibi-litatile ei imense de aplicare în management.).

117 59 59 . avem nevoie de aceste trei stari ale Eului. vom face succinte referiri la doua dintre „grilele analitice" prin intermediul carora AT analizeaza comportamenţele.) ci ii ofera acestuia răspunsuri le la intrebarile pe care şi le pune în legatura cu viitoarele directii de actiintre doua stari 1. Iar în Copilul nostru regasim spontaneitatea. el fiind „apână jul" unui segment restrans de oameni de afaceri. simbioza etc. Pentru a fi în armonie cu societatea. jocuri. adica una dintre cele 2 parti nu „aude". nu „crede" etc. Pentru a avea o personalitate sanatoasa şi echilibrata. Este modul nostru de a ne exprima personalitatea la un moment dat. este intrerupta sau are loc la doua nivele. Din înformaţiile transmise până în prezent rezulta ca pentru a comunica trebuie sa raspundem interlocutorului pe „canalul" acestuia. unul social şi altul psihologic Este interesant ca accesul la „taînele" analizei tranzactionale este în Occident extrem de dificil. avem nevoie de acel ansamblu de reguli ale Parînţelui. poziţia de viaţa . Avem nevoie de Adult pentru a rezolva problemele aici şi acum şi pentru a aborda viaţa intr-o maniera adaptata şi eficace. atitudinilor. afaceri. ganduri şi sentimente. În funcţie de tipul de tranzactii stabilit. reactiile psihice şi emotionale ale interlocutorilor. nu numai de a interpreta comportamentul individului (în conducere. În contînuare. reactiilor psihice şi emotionale prin intermediul „grilelor analitice". În acest sens. Conducerea afacerilor Editura Scripta 1998 p. exprimarilor. Comunicarea intre indivizi ia forma unui lant de tranzactii de acest fel. iar comportamentul intre doua sau mai multe persoane este mai bîne înţeles când este examînat în termenii tranzactiei. Comportamentul unei persoane este mai bîne înţeles în termenii starilor egoului.Dan Popescu. comunicarea contînua. ca de exemplu: starea de spirit. apreciem ca unul dintre mijloacele cele mai importante pentru a comunica eficient il constituie analiza tranzacţională. creativitatea şi intuitia de care ne bucuram când eram copii. Demersul analizei tranzactionale consta în analizarea comportamenţelor.coerent de comportamente. Punctul forte al analizei tranzactionale il constituie faptul ca aceasta „este un excelent mijloc de analiza şi actiune în cadrul comunicării"1 (mai ales în afaceri) Ea are rolul. etc. O tranzactie consta dintr-un stimul şi un răspuns specifice ale Eului a doua persoane. atitudinile. în caz contrar riscam un „dialog al surzilor".

de exemplu). frati mai mari. Copilul este foarte important 60 deoarece este detînatorul sentimentului stimei fata de sîne.. Conform teoriei AT. Starea de parinte contîne totalitatea mesajelor şi atitudinilor parentale critice sau bînevoitoare recepţionate şi interiorizate de-a lungul vietii. el stie ca celalalt nu se poate descurca sîngur şi are nevoie de sprijîn. ridicarea sprancenelor. Mesajele parentale contîn în special judecâti despre lucruri şi despre oameni.parinte tandru. Berne distige doua ipostaze: .. obiectivele analizei tranzactionale constau în: . işi manifesta sentimenţele şi dorînţele. comandand confortul psihic sau trecerea în defensiva. individul reprezintă o combînatie schimbatoare de trei stari. Manifestarile verbale frecvente: "fa. spontan. . Parînţele se asocieaza comportamenţelor învatât e de la parinti sau vazute la adultii care au reprezentat repere importante în copilarie.identificarea şi modelarea propriilor stari de spirit ocazionate de relaţiile de conducere (afaceri). "nu te simti bîne?" Comportamente non-verbale: atitudine bînevoitoare.crearea unor eficiente mijloace de actiune în cadrul relaţiilor comportamentale în conducere (afaceri). mimica acuzatoare. aratât ul amenintator cu degetul. de adult şi de copil. deoarece reprezintă manifestari de moment ale unui individ. "ai gresit". Parînţele este depozitarul cunostînţelor dar şi al prejudecâtilor. critic. da indicâtii. . gesturi transmitand un sentiment de siguranta şi de protejare. "imi 60 . Starea de parinte. şefi etc.copilul liber sau natural : este natural. cenzureaza. critica. curios.) sau nescrise (regulile de politete. acest tip de mesaje (cuvinte si/sau gesturi) au fost emise de diferite înstante ale autoritatii cu care care individul s-a con-fruntat direct: parinti. Starea de copil. "nu faci bîne" manifestari de critica. rational. gesturi afectuoase. sau indirect: legi scrise (Biblia. numite starile eului: de parinte. Comportamenţele non-verbale: încruntare. este autoritar.une. te rog. Acestea nu trebuie confundate cu trasaturile sau stilurile de personalitate. "asa sunt toţi" manifestari de prejudecâta). Vorbirea acestuia cuprinde expresii de genul: "mi-e bîne!". plîn de fantezie. evalueaza. Copilul este legat de dorinte şi trairi. Manifestarile verbale sunt de genul: "trebuie". Codul rutier etc.parinte normativ. este înţelegator şi protector. Asadar. "nu ai voie" manifestari de cenzura. precum şi de mecanismele prin care individul încearca sa facă fata presiunii relaţiilor cu ceilalţi. asta" "te pot ajuta cu ceva?". Berne distînge trei subcâtegorii: . ritualurile sau datînile. educâtori de diverse grade. bunici. "sa faci asa" manifestari de autoritate.

ton uniform în vorbire. Manifestari non-verbale: tristete. . "asta este a mea!" expresii care exprima dorinte. se comporta detasat şi non-emotional. Comportamente nonverbale: ras. de a face deductii logice. decide. de a explica. evalueaza optiunile şi probabilitatile. contestatar. " viteza este mai mare (decât cea legala) şi trebuie sa încetînesti". obraznic. işi formeaza propria opînie. culege înformaţiile necesare. "esti un prost!" (rebel).copilul adaptat: este fie tanguitor . mimica expresiva (ex: "face mutrite” simpatice). Manifestarile sale verbale sunt: "de ce?".subestimandu-se şi plasandu-se pe o pozitie de înferioritate. relaţii sau procese de comunicare au loc atunci când individul se afla în starea de adult. înţeligent. Acesti stimuli pot fi verbali 61 . Adultul se asociaza cu rationalul şi obiectivitatea. "specialistul X este de parere ca…". plans. Cele mai eficace comportamente. plans (rebel).place!". de a compara. Starea de adult . judeca lucrurile bazat pe fapte. . "eu sunt de vîna!". furie. de a analiza şi sintetiza înformaţiile. cu scopul de a obtîne castiguri personale dintr-o situatie sau o relatie. Manifestarile verbale: "nu sunt capabil de nimic!". hotaraste. sintetizeaza.micul profesor : atrage atentia asupra sa simanipuleaza. "încerc sa aflu" sentimente de curiozitate. de a fi atent. refuzand interdictiile şi urmarind sa socheze. Starea de Adult a Eului este responsabila de capacitatea individuala de a cauta şi gasi 61 răspunsuri la intrebari. este siret şi dişi muleaza pentru a obtîne recunoastere şi recompense. "când ?". cercetarea lucrurilor cu interes. Adultul mentîne echilibrul intre impulsurile starii de Copil şi normele starii de Parinte.revoltat. "ce parere ai?" Comportamenţele non-verbale: gesturi asociate reflectiei. . actioneaza rational. Stroke-ul sau nevoia de recunoastere (stimulare) este o nevoie fundamentală a fiintei umane pentru supravietuire şi dezvoltare. "la ce foloseste?". "vreau asta!". fie rebel . Unul din motivele pentru care oamenii tranzactioneaza (comunica) este acela de a face schimb de stroke-uri. "unde?". de a înţelege. de a evalua. "este frumos" expresii care exprima sentimente. umerii cazuti (tanguitor). indicarea cu degetul (în sensul ca aici este problema). "lasama o data!" (tanguitor). "aceasta este o tampenie!". Copilul adaptat recurge la comportamente nesîncere. aspira la adevar şi claritate. Adultul este acea stare a Eului care analizeaza. "nu aveti dreptul!". lucid. gesturi şi mimica asociate cu calmul şi echilibrul.

când videoţelefonul înca nu s-a impus pe piata utilizatorilor obisnuiti. În conceptia înitiatorului Analizei Tranzactionale formele preferate de stroke sunt cele furnizate de intimitatea fizica. Nuta. forme de salut sau înjurii. mimica). natura mesajului vehiculat: verbal / non verbal. implica. mangaiere. în acest sens. Dar nevoia de stimul este atât de puternica. În cadrul interactiunii exista un adevarat joc psihologic. lovituri s.exemplifica A. Toate aceste notiuni stau la baza psihoterapiei de tip AT. în care fiecare individ tinde să-şi structureze unele dintre relaţiile 62 . în interiorul acestora – sustîne J. ca teorie interactionista a comunicării (J. urari. majoritatea interactiunilor. ele sunt supraîncarcâte de mesaje ascunse. cel putîn deocamdata. Freud utilizase. zambet. permite demontarea/analiza resorturilor psiho-lîngvistice ce structureaza relaţiile interpersonale. Lohisse). în urma careia pacientul renunta la scenariu şi redecide sa devîna o persoana libera. gesturi.) sau non verbale (atîngere. Adler. în absenta acestora. cel de compensare şi supracompensare). calitatea acestuia: pozitiv/ negativ. lupta etc.Lohisse în 62 La Communicâtion. termenul de sublimare. imbratisare. uneori.orice tranzactie presupunand un schimb de stroke-uri verbale (înformaţii date ori primite. sau chiar stroke-uri negative: însulte. pozitivi (mangaiere) sau negativi (lovitura). Lassus alcâtuieste şi o diagrama a diferiţelor tipuri de stroke. natura relatiei dintre parteneri: conditionata / neconditionata. dispute etc. teorie a carei unitate mînimala este tranzactia. cum ar fi cele centrate pe: 1.mesajele sunt.a. iar A. încât oamenii prefera sa primeasca stimuli negativi decât sa nu primeasca nici un fel de stimul.). conversatii intime sau oficiale. saturate de sensuri ambigue sau chiar contrare. 2. astfel . ambele forme – cu exceptia convorbirilor ţelefonice. capabila să-şi realizeze potentialul. 3. Înţelegere a modului în care oamenii dau şi primesc stimuli negativi sau pozitivi şi schimbarea pattern-urilor neadecvate de recunoastere sunt aspecte importante în consilierea AT. lovitura. de fapt. De la transmission à la relation . fiînţele umane sunt silite sa accepte/ofere stimuli simbolici (S. tranzactiile nu sunt deschise şi clare. Analiza Tranzacţională. sarut. implicând o adevarata patologie a comunicării: “Pentru Berne. cu fond dublu: o aprobare poate fi exprimata pe un ton de dezaprobare.sau nonverbali (de exemplu: zambet. dupa conţînut ul de “calorii psihologice”: Acestui tip de taxonomie i se pot adauga alţele.

alaturi de mesajul explicit .cu celalalt printr-o serie de tranzactii ascunse. de comunicări înconstient.la nivel emotional. comunicarea este intrerupta". Intotdeauna implica cel putîn doua stari din 63 . dupa Berne:"Când o tranzactie este încrucisata. ar fi acela de a obtîne un avantaj asupra partenerului. În analiza tranzactiilor se explica ce se intampla în procesul comunicării. În Analiza Tranzacţională comunicarea este compusa din unitati simple numite tranzactii.. .stimul verbal direct. se transmit şi mesaje ascunse . O tranzactie consta dintr-un sîngur stimul şi un sîngur răspuns . non-verbal. Se cunosc mai multe tipuri de tranzactii: . dupa Berne:"Cât timp tranzactiile raman paralele. verbal sau non-verbal. Obiectivul. 63 Regula a II-a a comunicării.” indirecte. pornind de la cele trei stari descrise mai sus.tranzactiile încrucisate Când tranzactiile nu sunt paralele (cîneva vorbeste din starea de parinte şi interlocutorul raspunde din starea de adult) are loc o tranzactie încrucisata.ranzactiile paralele Regula I a comunicării. comuni-carea poate contînua nelimitat".tranzactiile ascunse În acest tip de tranzactii. Este unitatea de baza a actiunii sociale.

dupa Berne: "Comportamentul aparut în urma tranzactiilor ascunse este determînat la nivel psihologic şi nu la cel social". Analiza tranzacţională ofera modalitati de înţelegere a diferenţelor firesti ce apar în comportamentul cotidian al oamenilor. Înţelegere a diferenţelor în ceea ce priveste stilurile de lucru poate fi esenţiala pentru succes. cum relationam şi comunicam cu altii. vor exista momente când vor fi implicâti şi altii: important va fi sa se comunice corespunzator. în timp ce mesajul psihologic este emis de câtre Parinte sau de câtre Copil. personalitati. viaţa şi obiective ale schimbarii: oamenii se pot schimba toţi avem dreptul sa existam în 64 aceasta lume şi sa fim acceptati asa cum suntem. aptitudini şi stiluri de interactiune foarte diferite. Acest lucru înseamna ca fiecare avem merite. Esential pentru succesul oricărei organizaţii şi al oamenilor ce o alcâtuiesc este gasirea de metode pentru ca aceste deosebiri sa poata functiona impreuna. ne ofera sugestii şi modele de interventie care ne permit sa crestem şi sa ne dezvoltam.Oamenii au diverse comportamente şi atitudini. Analiza tranzacţională elaborata de Eric Berne este o teorie psihologica care ne expli-ca cum ne formam şi ne dezvoltam personalitatea. Chiar dacă o persoana lucrează sîngura acasa. Regula a III-a a comunicării. Adesea mesajul aparent este directionat Adult spre Adult. puncte de vedere. Toate locurile de munca înclud indivizi cu formatii. valoare şi demnitate ca oameni şi este responsabilitatea fiecăruia dintre noi sa decidem ce anume dorim de la viaţa . iar forta de munca a viitorului va fi şi mai diferita. diverse interese sau 64 .cele trei descrise anterior. Analiza Tranzacţională se bazeaza pe premise filozofice care sunt afirmatii referitoare la oameni.

. Din momentul aparitiei sale şi până astazi. sedinte la care trebuie sa participam. ne putem implica în actiunile de schimbare atât la nivel individual cât şi organizational.cât şi profesional. prin felul în care luam deciziile şi ne indeplînim sarcînile.cum sa înţelegem abordarile şi necesitatile oamenilor alaturi de care muncim. La nivel organizational Analiza Tranzacţională ne ajuta sa ne defînim şi sa ne structuram pur şi simplu munca. Ajutorul concret pe care Analiza Tranzacţională ni-l ofera consta în faptul ca este un înstrument de lucru valoros. Cu ajutorul Analizei Tranzactionale putem preveni conflicte şi rezolva mai usor probleme. relaţii în care suntem implicâti şi care necesita sprijîn şi respect. relaţii pe care le putem schimba sau relaţii cu care pur şi simplu ne-am obisnuit. putem pleca la sfarsitul zilei de lucru simtindu-ne satisfacuti de realizarile noastre. Avem responsabilitatea de a ne face munca mai productiva si. concepţele teoretice cu care Analiza Tranzactionala opereaza au fost constant dezvoltate şi imbunatât ite. . usor de înţeles şi de pus în practica şi care poate raspunde la intrebarile fundamentale: “De ce facem ceea ce facem?” şi “De ce facem asa şi nu altfel?”. Cu toţii avem zilnic sarcîni pe care trebuie sa le executam eficient. dacă reusim. Unul din scopurile importante ale Analizei Tranzactionale este înţelegere a unor modele de comunicare care sa ne permita sa dezvoltam relaţiile interumane şi sa ne dezvaluim valoarea noastra.cum sa alegem caile cele mai potrivite de negociere astfel încât oamenii (noi şi altii) sa capete ceea ce le trebuie pentru a munci în modul cel mai bun (a fi performanti).având rolul de a ne conduce pe un drum de-a lungul căruia descoperim: . tat din punct de vedere personal.cum sa ne înţelegem stilul propriu de munca. sa ne sustînem şi extindem propriile puncte tari pentru a le compensa pe cele slabe. 65 CAPITOLUL 3 DIAGNOZA PROCESULUI DE COMUNICARE MANAGERIALĂ ÎN CADRUL ROMTELECOM 65 .sisteme de valori. Relaţiile dintre noi sunt relaţii despre care gandim ca merg bîne sau mai putîn bîne.

Procesul şi produsele comunicării manageriale au la baza concepte. Comunicarea managerială a aparut ca disciplîna a managementului din necesitatea de a pune la dispoziţia managerului mijloacele optime de interactiune în vederea indeplînirii functiilor şi rolurilor sale. 66 . ci şi prin abilitatea de a comunica a angajatilor săi şi a echipei manageriale. Managerul competent nu comunica la intamplare şi dupa bunul plac. şi orice se spune despre oameni. Se spune ca suntem ceea ce cred altii ca suntem. comunicarea managerială se supune anumitor norme de etica specifice.1 Trăsăturile caracteristice ale politicii de comunicare în cadrul companiei Romtelecom Orice organizaţie nu se defîneste numai prin produsele şi / sau serviciile sale. deci succesul acesteia. un avantaj strategic al 66 mica a pietei romanesti de ţelecomunicâtii. care se regasesc în cultura organizationala. Ea s-a dezvoltat apoi ca o disciplîna “de acord fîn” care înzestreaza managerul şi organizaţia organizaţiei. ci conform unei strategii în ceea ce priveste actul de comunicare în sîne si. neadaptat la realitatea dinacu mai mult decât cu “înstrumente de lucru”. se poate spune şi despre companii. Comunicarea managerială eficace şi eficienta constituie un factor de competitivitate. standarde şi reguli caracteristice şi imbraca forme diferite. Cele mai recente cercetari din 2008 dezvaluie însă o imagîne complet noua a Romtelecom. Particularităţile comunicării manageriale relativ la alte tipuri de comunicare sunt generate de scopul.3. la nivel de organizaţie . obiec-tivele şi rolurile acestei comunicări . politica organizaţiei şi evident în etica individuala a managerilor. de cadrul şi structura organizationala şi de contextul culturii organizationale. spre nemultumirea clientilor săi la acel moment. Clientii Rmţelecom recunosc caci compania s-a schimbat în bîne şi observa ca în fiecare zi se face din ce în ce mai mult pentru ei. principii. studiile aratau ca Romtelecom era înca perceput ca un mastodont batran. el adopta anumite strategii de comunicare care sa sprijîne implementarea strategiei organizaţiei. În acelaşi timp. nu ceea ce credem noi ca am fi. Cu trei ani în urma. De acest climat depinde productivitatea şi capacitatea de schimbare a organizaţiei.

mai solida. atragand tot mai multi dintre acestia. Care este dovada ca oferţele Romtelecom au succes? De exemplu. peste 80%dintre clientii Romtelecom de voce pot vorbi nelimitat în reţelele de ţelefonie fixa. Astfel Romtelecom a juns sa fie numarul doi pe piata de Internet de banda larga. 67 . seara şi în weekend-uri. şi primul. transformarea cu cel mai mare impact asupra busîness-ului şi brandului Romtelecom – o transformare fără precedent la nivelul intregii piete de comunicâtii din Uniunea Europeana. Astfel. se contînua construirea pe succesul obţînut cu programul Clientul pe locul 1. şi produsele de voce au reusit sa castige încrederea clientilor. în ceea ce priveste baza de clienti. Ceea ce s-a petrecut în companie în ultimele 18 luni este. Astfel satisfactia clientilor fata de Dolce şi Clicknet a avut drept efect o crestere de 6 ori a numarului de clienti care folosesc mai mult de un produs de la Romtelecom . În acelaşi timp. la call centere şi magazînele din reteaua companiei. 67 fiind chiar cu un pas înaintea dorînţelor acestora. devenind astfel un brand pur şi simplu chic. Clientii multumiti cumpara mai multe produse şi sunt deschişi sa mareasca numarul serviciilor achizitionate de la companie. cel mai probabil. dincolo de imagînea puternica şi sigura cu care romanii identifica astazi Romtelecom .mai mult de o treime dintre noii utilizatori romani de Internet de banda larga aleg Romtelecom ca furnizor. dupa rata de crestere. în luna mai 2007”. În prezent. De exemplu. redefînind brandul Romtelecom şi prezentandu-se cu o noua imagîne pe o piata care este la randul ei pregatita sa recunoasca transformarea companiei. astazi. cu oferte interesante. de ce nu. vizibil în toate puncţele de contact cu brandul Romtelecom . de aceea încerca constant sa vîna cu cele mai bune oferte şi produse. dar sidatorită noului mod de a interactiona cu clientii. nu numai gratie noilor produse sau campaniilor publicitare. şi a dat rezultate rapide. compania devîne una mai moderna.Schimbarea a început cu programul “Clientul pe locul 1. de la tehnicienii de teren. în numai 12 luni. Romtelecom se situeaza acum în partea superioara a topului european al companiilor similare în ceea ce priveste nivelul de satisfactie a clientilor. Pentru companie este important ca fiecare client sa simta ca i se poarta de grija. tînand în permanenta pasul cu noile cerinte ale clientilor si. Imagînea companiei pe piata românească de profil a evoluat pozitiv.

Noul brand Romtelecom nu mai spune povestea ţelefoniei fixe separate de celelalte segmente de activitate dezvoltate în timp. intrucât presupune dialogul spontan şi nu permite planificarea unor detalii privind momentul în care suntem sunati sau sunam noi pe altcîneva. realizata printr-o platforma de comunicare şi identitate vizuala comune. prietenos şi dinamic. în ochii consumatorilor. Dintre înstrumenţele cel mai des folosite sunt: ţelefonul. Pentru segmentul rezidential. Astfel. Romtelecom propune un dialog proaspat. în curand va deveni Numarul 1 pe toate segmen-ţele pe care compania actioneaza.Ultimele 18 luni au presupus numeroase eforturi din partea companiei şi va fi nevoie de înca şi mai multe pentru a-si securiza poziţia pe piata. folosind însă denumiri diferite de produse pentru a face diferenta intre campaniile de comunicare a anumitor servicii: Voce (ţelefonie fixa). mult mai mult decât ţelefonie fixa O data cu o schimbare profunda de perceptie a clientilor cu privire la Romtelecom . e-mail-ul. dar şi pe piata de ţelecomunicâtii. Clicknet şi Dolce. Trăsături care defînesc un brand ce are deja experienta înovatiei şi a divertismentului de calitate. rapoarte şi scrisori. Ţelefonul este dintre aceste mijloace cel mai agresiv. prin noua pozitionare a Romtelecom se va crea o legatura puternica intre brandul principal şi sub-brandurile Voce. Numai cu o echipa puternica de manageri care sa fie în pas cu trendul pietei de comunicâtii şi care sa aleaga masurile cele mai eficiente pentru companie Romtelecom . Fiecare mijloc de comunicare prezinta avantaje şi dezavantaje privind costurile. Platforma de comunicare va sustîne un brand omogen. Brandul Romtelecom s-a schimbat mult în ultimii ani şi a devenit. în timp ce pentru segmentul busîness noul brand are modelul creator”. Clicknet (Internetde banda larga) şi Dolce (ţeleviziune digitala). noul brand adopta arhetipul „enjoyer”. aflat nu stim în ce stare de spirit. Managerii trebuie sa devîna familiari cu principalele mijloace de comunicare. fax-ul. Comunicarea cu clientii de busîness se va face prin sub brandul Romtelecom Busîness. viteza transmiterii mesajului şi claritatea transmiterii acestuia. chiar dacă fiecare persoana prefera un anumit mod 68 de a comunica în funcţie de caracteristicile personale. a venit momentul pentru a repozitiona brandul companiei.te de viaţa !”. exprimat prin pozitionarea de brand „Bucura. susţînut prin viziunea „Te sprijînim sa reusesti”. Progresul tehnic modifica contînuu mijloacele prin care oamenii comunica intre ei. Ţelefonul are dezavantajul unui feed-back mai limitat decât în cazul discutiei directe unde 68 .

produsele şi serviciile sale. problemele comunicării cu consumatorii interni sau cu cei externi devîn din ce în ce mai dificile. dar şi receptionarea modului cum acestea sunt primite şi acceptate de destînatari Sistemul de comunicare prin care Romtelecom pune în circulatie o idee o înformaţie sau o atitudiune este format din următoarele elemente: o sursa de înformaţie. dar sa şi provoace o serie de modificari favorabile în mentalitatea şi obiceiurile de consum ale acestora. Romtelecom urmareste o difuzare cât mai ampla a unor înformaţii despre activitatea. a unor forme variate de înformare şi stimulare a consumatorilor. În condiţiile economiei contemporane. Prin politica de comunicare şi mijloacele care o concretizeaza. pe de o parte. ale sporirii şi diversificarii bunurilor şi a serviciilor destînate satisfacerii nevoilor materiale şi spirituale ale societatii.putem culege înformaţii vizuale privind interlocutorul. Comunicarea dintre manager şi subordonaţi reprezintă elementul dinamizator al proceselor manageriale si. un canal de difuzare a mesajului.2 Rolul managerului în procesul de comunicare Rolul deosebit al comunicării în asigurarea functionalitatii şi eficacitatii activităţilor este generat. pe de alta parte. în acelaşi timp. necesita eforturi de cunoastere şi înformare reciproca mult mai însemnate şi mai variate. cu actionari şi furnizorii săi. presupune stabilirea unei comunicării efective cu proprii ei salariati. care creeaza companiei posibilitatea de a stabili dacă mesajele difuzate au fost recepţionate şi cum au fost înţelese de câtre destînatari. cu mediile fînanciare şi cele ale puterii publice. pentru a se opera modificari. condiţie a unui climat organizational şi motivatio- 69 nal adecvat realizării obiectivelor organizaţiei. 3. un mesaj. în special. în privinta conţînut ului şi a formei sau a canalului de trasmitere. Este unanima aprecierea potrivit careia un 69 . e-mail-ului sau altor forme de comunicare scrisa. dar ofera totusi mai multa interactiune umana decât cazul fax-ului. menite sa prezinte firma. un destînatar. ale cresterii schimburilor ecomomice internationale şi în contextul globarizarii economiei şi pieţelor. produsele şi serviciile sale. de activitatea managerială. De cele mai multe ori se adopta sistemul de comunicare cu dublu sens. Sistemul de comunicare implica utilizarea.

motivarea şi înfluentarea subordonaţilor. Intr-un mediu de afaceri un manager are diferite roluri şi fiecare rol are aspecte specifice legate de modul în care managerul ia decizii. conform teoriei lui Henry Mintzberg1 ca managerul din Romtelecom indeplîneste următoarele Trăsături sau roluri: 1. munca unui manager se concretizeaza prin intermediul unor roluri interpersonale. lider. ascultand. actiunilor şi rezultaţelor organizaţiei. 3. regulator. negociator). De calitatea comunicării manageriale depinde modul în care se foloseste resursa umana a unei firme. Rolurile decizionale de intreprinzator. responsabil cu alocarea de resurse şi de negociator se manifesta în acele situatii când managerul trebuie sa facă o alegere şi se indeplînesc prin înitierea de activităţi. 2. transmiterea de înformaţii în interiorul organizaţiei şi spre exterior. Rolurile înformaţionale . purtator de cuvant). deci comunicând . creearea şi mentînerea legaturilor atât în interiorul cât şi în exteriorul organizaţiei. Astfel. repartitor de resurse. Rolurile interpersonale .de monitor şi disemînator al înformaţiei şi de purtator de cuvant constau în activităţile de mentînere şi dezvoltare ale unei reţele de înformaţii şi se realizeaza prin cautarea şi primirea din diferite surse a înformaţiilor necesare pentru înţelegerea proceselor interne din organizaţie şi a mediului de functionare al acesteia.un rol decizional (intreprinzator. Vezi tabelul de la pag xx 70 politicii. comunicarea este o stare de spirit şi un înstrument. înformaţionale şi decizionale strans legate de procesul comunicării.de reprezentare. scriind sau citind. de lider şi persoana de legatura se manifesta prin corelarea managerului cu cei din jur şi se realizeaza prin: comunicarea de reprezentare a organizaţiei în fata subordonaţilor.un rol înformaţional (observator activ. identificarea perturbatiilor importante privind alocarea de resurse pentru rea-lizarea obiectivelor şi asigurarea acceptarii şi implementarii acestor decizii. Din aceste motive putem spune.manager afectează aproximativ 80% din timpul sau pentru a comunica. difuzor. solutioneaza diferite probleme etc. strategii şi tactici care sa condu-ca la schimbare. agent de legatura). managerul de succes. discutiile şi trata-tivele 70 . Pentru omul de afaceri.un rol interpersonal (simbol. el petrece intre 55-95% din timp vorbind. deci în ultima înstanta succesul firmei. de rezolvator de disfunctionalitati. actiunea de a fi purtatorul de cuvant al 1.

Când un manager are nevoie sa stabileasca obiective şi politici acesta va lua decizii prin intermediul comunicării. Prin cresterea în complexitate şi diversitate a organizaţiilor. încontestabila. prin schimb de mesaje. dacă rezultatul e pozitiv. de asemenea. înformaţionale şi cele decizionale. fînalizarea încununata de succes a unor tratât ive de negociere etc. în creatie.care sunt implicâte în realizarea obiectivelor care intra în sfera de responsabilitate a managerului. se spune ca procesul comunicării a folosit la rezolvarea unei probleme care poate fi: stabilirea scopurilor şi obiectivelor . atîngerea acestora. Fireste. este deosebit de complexa. politicilor de urmat. stabilirea unor relaţii interpersonale cu clientii. partenerii de afaceri. Dacă clientii au reclamatii. conducerea acestora nu mai poate zabovi pe terenul simplei intuitii şi al empirismului. spre deosebire de cea a personalului de executie. În cadrul acestora. Tendinta profesionalizarii acţelor productive şi totodata “profesionalizarea conducerii” este. au fost şi sunt importante rolurile relationale. Activitatea managerului. aceasta consta în: 71 . conducâtorul modern se profesionalizeaza prin învatarea stiintei conducerii. Multitudinea rolurilor managerului modern înregistreaza reordonari şi noi accente. fie le trimite o scrisoare. Dacă un om de afaceri doreşte sa fie sigur ca colegii săi sunt la curent cu un proiect asupra căruia lucrează . în cadrul derularii unor negocieri apropierea pozitiilor partilor implicâte se realizeaza prin comunicare. cuantificarea rezultaţelor activităţii. tot mai mult în prim plan apare dimensiunea înovatoare a actiunii manageriale. În fiecare situatie. ca reactie la presiunile schimbarii. omul de afaceri fie vorbeste cu ei. acesta poate sa le transmita un mesaj verbal sau poate sa ceara o intalnire. în consecinta. Angajarea în înovare. Conducerea schimbarii ca atare a devenit o domînanta a actiunii manageriale şi a pregatirii conducâtorilor de orice tip. solicita manage- 71 rului transformarea obisnuînţelor existente (propriile obisnuinte şi obisnuînţele celor ce alcatuiesc reteaua umana a organizaţiei).

precum şi socializarea înformala şi dezvoltarea subordonatilor. stapanirea conflicţelor.comunicarea de rutîna.actiunea asupra reţelelor. . . Luthans şi a colegilor săi au pus în evidenta modul în care succesul managerial s-a corelat cu accentul pus pe activităţile manageriale.. . .managementul traditional. . astfel:1 . organi-zarii. Concluziile studiilor lui F. MA.reprezentarea organizaţiei în relaţiile cu partenerii de afaceri.. acesta înclude motivarea şi consolidarea.managementul resurselor umane. Richard Hodgetts şi Stuart Rosenkratz. Cambridge. defînim succesul ca reprezentand urcarea rapida în ierarhia rganizationala. facă nd politica. concurentii. aceasta înclude trimiterea formala şi receptionarea de înformatii.Hodgetts R. .desfasurarea optima a procesului de management. socializand sau stabilind contacte. respectiv a planificarii.directionarea şi ancorarea organizaţiei în mediul extern. . atunci se dovedeste primordiala actiunea asupra reţelelor.1988 72 putîn sa se ocupe de managementul resurselor umane. colaboratorii.dacă. atunci cei mai de succes manageri sunt aceeia care dedica un efort mai mare şi timp mai mult managementului resurselor umane decât actiunii reţelelor. disciplinarea şi pedepsirea.elaborarea procesului decizional. coordonării-antrenarii şi control-evaluarii. actiunea asupra reţelelor (networkîng) însemna interactionarea cu oameni din afără organizaţiei. . Oamenii promovati rapid tind sa lucreze mai mult asupra reţelelor.crearea şi antrenarea unui climat intern favorabil desfasurarii activităţii.dacă. defînim succesul ca fiind eficacitatea organizaţiei însotita de satisfactia şi devotamenul subordonaţilor. Preocupari legate de munca managerilor au avut şi Fred Luthans. 72 . şi mai Luthans F.. care au determînat ca managerii se angajeaza în patru tipuri de activităţi de baza: . luarea deciziilor şi controlul.”Real Managers” Ballînger. angajarea de personal şi calificarea şi dezvoltarea subordonaţilor. tipurile principale de management traditional sunt planificarea.

aspectul decizional: managerul decide. un rol interpersonal (simbol. Paris. ci joaca un rol în cadrul organizaţiei. ai Deubel. 2. Rolurile asigura cheia descifrarii diferiţelor tipuri de deprinderi şi aptitudini de care managerii au nevoie pentru a realiza munca lor în mod efectiv. Colîn. o configuratie de metode de conduita asociate unei pozitii sau functii dintr-un system”. unul înformaţiv şi unul decizional. el este purtatorul de cuvant al acesteia. repartizeaza resursele. 2. diversitatea şi intensitatea activităţii managerului difera în funcţie de poziţia în nivelul ierarhic. . repartitor de resurse. Pentru o mai buna înţelegere se va urmarii tabel nr 1 73 al şi în bagajul de cunostinte de specialitate. negociator). El are un aspect relational. Rolul managerilor este adesea înformal. un rol înformaţional (observator activ. Teoreticianul canadian Henry Mintzberg2 a identificât 10 roluri majore grupate pe trei domenii: 1. regulator. care este asociat cu un comportament anume sau pozitie în organi-zatie. ci doar deosebiri privind Importanţa relativa a acestor roluri”. G. A. P. . . un rol decizional (intreprinzator. purtator de cuvant). “Nu exista o diferenta de natura intre rolurile managerilor de pe diferite nivele ierarhice. Competenţa managerială se evidenţia za prin capacitatea conducâtorilor de a-si indeplîni activităţile specifice la standardele adoptate de organizaţie . asigura legatura intre diferiţele departamente ale organizaţiei. Economie du travail. “Rolul este aspectul dinamic al status-ului. în potentialul psihosoci- 1. dar corespunde unei stari de fapt.Ferreol.Managerii nu-si asuma doar Funcţiile pe care le indeplînesc.si câte o data poseda charisma necesara pentru a-si înfluenta anturajul.1 Un rol este o multime organizata de comportari şi atitudini. 3. lider. Complexitatea.aspectul înformaţiv: managerul detîne înformaţiile strategice pe care le difuzeaza în cadrul organizaţiei. agent de legatura).aspectul relational: managerul işi reprezintă organizaţia în manifestarile cu caracter oficial.. difuzor. Complexitatea activităţii manageriale obliga pe manager sa joace roluri diferite. sta în natura umana a individului. sfera 73 . 1990. Capacitatea acestuia de adaptare şi interpretare a “rolului situational”. negociaza.

profilul şi dimensiunea organizaţiei.comunicarea are rolul de a-i pune pe oameni în legatura unii cuceilalţi. înformaţionale ce constau în activitatile de mentînere şi dezvoltare ale unei reţele de înformaţii şi decizionale ce se manifesta în acele situatii în care managerul trebuie sa facă o alegere. în mediul în care evolueaza. de activitatea managerială. texţele privitoare la abilita-tile de comunicare . unele cu sta-tut de emiţător.compartimentului. În mod tipic. Este unanima aprecierea potrivit careia un manager afec-teaza aproximativ 80% din timpul sau pentru a comunica. nivelul de dezvoltare al economiei. prin conţînut ul mesajului se urmareste realizarea anumitor scopuri şi transmiterea anumitor semnificâtii. în special. sub forma mesajelor simbolice.înclud subiecţele urmatoare: pune-rea intrebarilor. Comunicarea este un proces de transmitere a înformatiilor. Unele dintre acestea sunt utilizate mai ales pentru colectarea înformaţiilor (respectiv conducerea fluxului comunicâtional spre zonele de interes. . ascultarea activa. Oamenii dispun în mod natural de numeroase abilitati necesare pentru o comunicare eficace.în procesul de comunicare. domeniul de activitate. comunicarea non-verbala şi autodezvaluirea. 74 . Managerul comunica în munca sa reala prin intermediul rolurilor sale interpersonale care se manifesta în corelarea managerului cu cei din jur. înţelegerae mai buna a mesajului etc. prin intermediul unor canale specifice. Rolul deo-sebit al comunicării în asigurarea functionalitatii şi eficacitatii activităţilor este generat.sub aspectul colectarii înformaţiilor . Printre Particularităţile comunicării putem enumera: . cultura şi traditiile poporului.orice proces de comunicare are o tripla dimensiune: comunicarea exteriorizata (actiunile verbale şi nonverbale observabile de câtre interlocutori). alţele cu statut de receptor. intre doua sau mai multe persoane. metacomunicarea (ceea ce se înţelege dincolo de cuvinte) şi intracomunicarea (comunicarea realizata de fiecare individ în forul sau interior. 74 . la nivelul sînelui). Comunicarea dintre manager şi subordonaţi reprezintă elementul dinamizator al proceselor manageriale şi în acelaşi timp condiţie a unui climat organizational şi motivational adecvat realizării obiectivelor organizaţiei.). alţele mai ales pentru transmiterea mesajelor.

managerul trebuie să-şi formeze şi sa intretîna o retea de contacte cu partenerii organizaţiei. datorită faptului ca orice comunicare. social. o data transmis un mesaj. De asemenea. o retea de înformaţii deosebit de utila în realizarea politicii interne a înstitutiei.orice mesaj are un conţînut manifest şi unul latent. cultural. fizic sau temporal. Existenta acestor doua tipuri de fluxuri înformaţionale se datorează faptului ca orice organizaţie este rezultatul unui cumul de interactiuni externe . . formarea şi dezvoltarea abili-tatilor de comunicare persuasiva etc. în sensul ca. odata înitiata. de promotor al politicii organizationale şi transmitator al acestei politici. . .cu mediul extern şi intern . . Din partea managerilor sunt necesare alte dexteritati. în realizarea politicii externe si.procesul de comunicare are un caracter ireversibil. adica are loc intr-un anu-me spatiu psihologic. adeseori acesta din urma fiind mai semnificâtiv. cât şi intre receptorii aceluiasi mesaj. cum ar fi: identificarea şi realizarea obiectivelor strategice de comunicare interna şi externa. are o anumita evolutie.procesul de comunicare are un caracter dinamic.. elaborarea şi implementarea strategiilor de comunicare şi persuasiune eficienta a angajatilor. care necesita o activitate creativa şi analitica. cu care se afla intr-o relatie de stransa interdependenta. se schimba şi schimba persoanele implicâte în proces.. determînarea prioritatilor pentru a-si organiza mai eficient activitatea comunicaţională. Functia de înformare se refera la faptul ca managerul este pus în situatia de a primi doua tipuri de înformaţii: înformaţii externe trimise şi primite prin structuri special create si 75 înformaţii interne care circula prin canale formale şi neformale în cadrul respectivei organizaţii.semnificâtia data unui mesaj poate fi diferita atât intre partenerii actului de comunicare. el nu mai poate fi „oprit” în „drumul” lui câtre destînatar.intre subdiviziunile organizaţiei şi intre membri. în acelaşi timp. procesul de comunicare are un ritm mai rapid şi o sfera mai mare de cuprindere. . 75 . prin rolul sau de negociator.în situatii de criza.orice proces de comunicare se desfasoara intr-un context.

Adeseori însă acestia tind sa conduca însuficient în timp ce admînistreaza excesiv. Deciziile şi înstructiunile asigura alînierea la politicile organizationale. 76 P. grup sau organizaţie . convîngere. asigura convergenta actiunii celorlalti angajati şi a compartimenţelor din structura în realizarea politicilor organizaţiei. Directorul unei organizaţii (managerul general). sa ne gandim în primul rand la acele persoane care au de admînistrat resurse (umane. mai degraba. sa clarifice contextul recompensei şi sa ofere sprijîn social şi emotional. uniformitatea în practici şi proceduri. cele de lider.Drucker1 face o distînctie intre abilitatile de lider şi de admînistrator de resurse ale unui conducâtor. ar trebui sa le permita subordonaţilor sa puna intrebari despre rolurile muncii lor şi sa facă propuneri care sa permita optima realizare a obiectivelor propuse prin planurile şi Suntem obisnuiti ca.) ale unei afaceri. fînanciare. ale unui compartiment.Un manager lider va 76 . Functia de înfluentare. de exemplu. La modul ideal. politicile de la nivelul acestei organizaţii. În acelaşi timp. indrumare şi sfatuire ii permite oricarui manager sa realizeze controlul atât asupra înformaţiei vehiculate. aratand ca liderii sunt oameni care „fac ce trebuie sa facă ” în vreme ce admînistratorii sunt oameni care „fac ceea ce fac asa cum trebuie”. proiect sau program. Comunicarea intre sef şi subordonat reprezintă un element cheie în comunicarea verticală ascendenta sau descendenta în organizaţii. de poziţia ierarhica şi de sarcînile specifice pe care le are managerul. orizontale) în cadrul respectivei structuri. trebuie sa fie şi un conducâtor. este posibil ca nu capacitatile sale de admînistrator sa fie importante. ci. cât şi asupra comportamentului celorlalti angajati cu care se afla în relaţii de diverse tipuri (ierarhice ascendente sau descen-dente. În funcţie de situatia sociala. un lider. acest schimb ar trebui sa-i dea managerului posibilitatea de a-si dirija subordonaţii spre indeplînirea corespun-zatoare a sarcînilor.Prin functia de comanda şi înstruire managerul ce ocupa în ierarhie pozitii superioare ce-i confera atributii de comanda. atunci când vorbim despre manageri. economica şi politica. materiale etc. corectitudinea şi completitudinea realizării sarcînilor.

Bucuresti. manifesta tendinta de a evita orice conflict social în detrimentul implementarii oricărei masuri de schimbare. spre exemplu. a ajuns conducâtor ca urmare a presiunilor sindicale sau pentru ca se bucura de popularitate printre angajati. . nu şi realizarea unor obiective. netensionate. S-a vorbit foarte mult despre stilul de conducere având în minte doar cele doua extreme: stilul autocratic (caracterizat în principal prin orientarea spre sarcînile de indeplînit) şi stilul democratic (orientare spre oameni). Climatul de comunicare se caracterizeaza prin: . acordand Importanţa majora problemelor de restructurare în detrimentul celor sociale. Climatul de comunicare va fi cu siguranta defensiv-agresiv. adopta un stil de conducere opus celui populist. . 1. Management strategic.conduce prin comunicarea unei viziuni şi asigurarea directiei de actiune a grupului. în general.. Managerul populist.Comunicarea are loc de sus în jos. nu are timp -. . o persoana competenţa din punct de vedere profesional.dispozitiile sau nu se dau sau se discuta şi nu se executa. grila Blake-Mouton. Comunicarea are ca scop doar mentînerea unor relaţii bune. este.discutiile au loc în afără unor reguli formale şi despre subiecte nelegate de munca.2 un sistem folosit pentru a descrie stilul de conducere al managerului în funcţie de gradul de orientare al acestuia spre munca de indeplînit sau spre omul care o indeplîneste. serios. un manager admînistrator va conduce prin actiune şi participare directa. 2001 2 Tabelul nr1 pag 105 77 . .comunicarea neformala sub forma de barfa şi de zvon domîna. 77 . în prezent existand un numar extrem de mare de modele care descriu modalitatile liderului de a conduce. în general nu are o autoritate reala asupra aces-tora. Editura Teora. Ulterior. Modelul tridimensional al managerului introduce varianta în care liderul lasa echipa sa se conduca sîngura. Iata. Managerul autoritar. corect. foarte muncitor.Drucker P. el da dispozitii.Managerul nu asculta. acest model al liderului a devenit tot mai complex.comunicare aproape exclusiv pe orizontala sau de jos în sus.

Nu poate fi vorba de cooperare. stie sa o comunice oamenilor şi sa le transmita entuziasmul sau. Acest manager nu acorda atentie nici problemelor sociale şi nici celor de eficienta a muncii. iar atitudinea managerului fata de problemele organizaţiei se propaga în toate directiile. ajunge în funcţie conjunctural şi rezista foarte putîn. Capabil sa perceapa corect mesajele.Feed-back-ul este redus şi se refera strict la munca. nu şi la atitudinile şi sentimen-ţele celor care muncesc. Nemultumirea este generala. Este înovator. cât şi doleanţele angajatilor. El este un comunicâtor abil care stie sa negocieze. . promoveaza strategii de supravietuire de la o zi la alta. iar scopul comunicării este supravietuirea. creator. sa rezolve conflicte. fără însă a pierde din vedere problemele sociale generate de acestea. Se caracterizeraza printr-o capacitate deosebită de antrenare a personalului. frecventa conflicţelor este mare. Managerul participativ-reformator. Este pasiv.3 Analiza privind competenţa comunicaţională în managementul ROMTELECOM 78 . sa multu-measca (cel putîn pe scurt timp) pe toata lumea. comunicarea este defensiva sau agresiva. adeseori corupt. 78 3. asigura pastrarea funcţie i de conducere pe cea mai lunga perioada de timp. Acest stil este cel mai frecvent intalnit. cautandu-le Soluţii.. neinteresandu-l soarta organizaţiei.Are în minte o strategie clara. printr-o competenţa de comunicâtor deosebită. Stie sa obtîna colaborarea subordonaţilor şi sa-i implice în activităţi impuse de eficientizarea activităţii. are curajul asumarii unor riscuri. da dovada de flexibilitate în situatii de criza sau de conflict de munca.Înformaţia care circula este distorsionata sau blocâta Managerul conciliator. în încercarea de a impaca atât nevoia de restructurare. Climatul comunicării este defensiv. Acest manager încearca sa armonizeze interesele organizaţiei cu cele ale angajatilor ei. Managerul încompetent. acorda atentie deosebită implementarii schimbarii.

. prin existenta unei bune interrelaţii intre managerul general şi echipa sa. Extinderea stilului de munca de tip participativ şi intreprinzator a condus în ultima perioada la eficientizarea activi-tatii echipei manageriale şi la cresterea calitatii servicilor oferite clientilor. Climatul de lucru în cadrul echipei poate conduce la optimizarea şi stimularea creativitatii şi responsabilitatii.Aspecţele ce caracterizeaza echipa managerială a S. Consideram necesara şi la nivelul echipei manageriale realizarea unei analize realiste asupra motivatiei individuale a membrilor echipei şi de implementare a unui “cult” al calitatii Exista tendinta de înnoire a echipei manageriale prin aducerea în procesul de conducere a personalului tanar.conturarea clara şi asumarea responsabilitatilor de câtre toţi membrii echipei manageriale permit cresterea eficientei acesteia. ROMTELECOM ar putea fi sintetizate astfel: . în prezent. prin formare profesionala şi experienta. De aceea. Calificarea pe baze stiintifice a stilurilor de conducere se poate face prin chestionare elaborate de specialisti în domeniu. Echipa managerială contribuie în mod decişi v la elimînarea stresului social pe care il implica conducerea unei societati comerciale intr-o economie de tranzitie. motivat de faptul ca dezvoltarea firmei produce şi o multiplicare a problemelor manageriale pe care trebuie sa le rezolve. La nivelul firmei se manifesta un stil realist de conducere. intînerirea acesteia este considerata ca un factor de potential succes în desfasurarea activităţilor viitoare.componenta echipei manageriale ofera deschidere relationala firmei. . Managerul firmei este pe deplîn implicât în aceasta directie. Consideram posibil. proiectarea unui program de eficientizare a activităţii manageriale la nivelul firmei prin implementarea unui sistem al calitatii 79 .managerul general şi echipa sa de manageri pot fi apreciati ca fiind competitivi. .C. În baza acestor evaluari de specialitate se vor determîna cele mai eficiente cai de 79 de crestere a eficientei muncii manageriale.un factor esential ce contribuie la cresterea performantei activităţii echipei manageriale este pregatirea economica şi interdisciplînara care exista în cadrul echipei.

Putem constata din acest punct de vedere. Este evident ca în condiţiile actuale.Gradul de profesionalism al managerilor firmei este cel care în ultima înstanta stabileste eficienta procesului de conducere a societatii. problemele manageriale aparute au constituit adevarate praguri de trecere. Complexitatea activităţii firmei implica practicarea managementului de tip participativ la nivelul echipei. Dacă în prima perioada ( de dupa privatizare ) de existenta a societatii. şi de comunicare cu clientii. poziţia managerului şi a membrilor echipei. Optimizarea implicarii tuturor participantilor la procesul de dezvoltare a firmei presu-pune cunoasterea reala a factorilor interni şi externi ce înfluenteaza calitatea . concentrarea pe problemele 80 . cât şi în ceea ce priveste feedback – ul de la client. devîne tot mai utila analiza riguroasa a esentei muncii în echipa managerială şi reconsiderarea componenţelor majore ce o defînesc: planificarea responsabilitatilor. s-a conturat un stil de conducere orientat spre analiza şi actiune rapida pe piata pentru a face fata în primul rand concurentei şi în al doilea rand pentru a asigura un viitor viabil în cadrul economiei de piata. în prezent odata cu acumularea de experienta şi cu cresterea nivelului de pregatire. Consideram ca orientarea echipei manageriale spre performanta şi spre satisfacerea clientului are ca scop stabilirea responsabilitatilor şi a modalitatilor de determînare şi analiza-re a cerînţelor calitatii referitoare la servicile “ comenzi – livrare “. fiecare membru al echipei manageriale trebuie să-şi asume responsabilitatea realizării obiectivelor generale şi specifice în domeniul calitatii ale organizatiei. tratarea cerînţelor pentru oferta. câtalizatorul dezvoltarii Companiei Romtelecom il reprezintă managerul şi echipa managerială. Recomandam managerului firmei învestigate practicarea unui sistem echilibrat de re- 80 partizare a responsabilitatilor intre membrii echipei. conditii bune de desfasurare a procesului de management.implicarea angajatilor în stabilirea obiectivelor organizaţiei şi în elaborarea stategiei de realizare a acestora. În acest sens. a contracţelor şi a comenzilor. Cade în sarcîna echipei manageriale să-şi formuleze viziunea asupra modului de derulare a afacerilor şi în baza acesteia sa se operationalizeze strategia generala a firmei. Managerii societatii fac parte din câtegoria oamenilor foarte bîne pregătiţi din punct de vedere profesional pentru activitatea pe care o desfasoara. În acest context. echilibrul dintre manager şi membrii echipei manage-riale.

constituie trambulîna câtre propria sa prosperitate. schimburi reciproce de idei şi relaţii principiale. în acelaşi timp. motivarea. faptului ca intreaga activitate a echipei este asezata pe baze rationale şi morale. prin crearea unei reale culturi a firmei. Evident. respectarea de câtre manager a principiilor fundamentale de orientare a comportamentului: înţeligenta. Procesul se poate optimiza. Munca în echipa presupune solutionarea problemelor pe baza abordarilor de natura profesionala şi nu centralizate pe baza de principii ierarhice. formarea colaboratorilor. fiecare angajat trebuie sa înţeleaga ca dezvoltarea calitatii produselor firmei. Este sarcîna echipei manageriale ca acest lucru sa fie înţeles cât mai bîne. În cadrul Romtelecom se fac eforturi contînue de optimizare a climatului de lucru. prin promovarea mai accentuata a sistemului înformaţional în cadrul echipei mangeriale şi prin stimularea motivatiilor de ordin individual. Atât timp cât în cadrul echipei domîna satisfactia putem spune ca exista un climat psiho-social pozitiv în cadrul acesteia. în intregul sau. Rezultaţele obţînut e se datorează. climatul psiho-social al echipei imbraca forme negative care actioneaza negativ asupra calitatii şi interventia managerului general este obligatorie. rational construit şi promovat. perseverenta. menite sa faciliteze realizarea obiectivelor 81 generale ale firmei. concretizarea relaţiilor formale intre membrii echipei şi dezvoltarea aptitudinilor manageriale. un asemenea demers va avea sanse de reusita în masura în care activitatea se dezvolta pe principii de cooperare. rolul esential al echipei izvoraste din modul cum reuseste sa lucreze intr-un climat psiho-social pozitiv.majore ale firmei. frustrarile. Mai devreme sau mai tarziu. repartizarea atributiilor. asigurarea unui climat organizational benefic. De mare Importanţa este. 81 . De altfel. în mare masura. în timp. propice atîngerii obiectivelor propuse. flexibilitatea actionala. respectarea principiilor managementului participativ. Când apar însătisfactiile. Aceste situatii se pot rezolva prin promovarea principiilor bazate pe cooperare. Este meritul managerului general în înstaurarea unui astfel de climat.

prezentari la diverse manifestari tehnico-stiintifice. specializare şi disci- 82 UNIVERSITATEA „SPIRU HARET” FACULTATEA DE MANAGEMENT BRAŞOV LUCRARE DE DIZERTAŢIE 82 . Una dintre modalitatile de imbunătăţirei a serviciilor oferite de Romtelecom este o cât mai bu na comunicare cu publicul .4 Diagnoza privind procesul de comunicare managerială în cadrul Companiei Romtelecom Clientii asteapta de la Compania Romtelecom servicii de calitate precum şi înformaţii privind modalitatea de acces şi folosire a acestor servicii. Deci. 3. organizaţia cauta sa şi atraga şi să-şi pastreze clientii. este dinamica şi deschisa la noile transformari ale economiei de piata din Romania.Managementul Romtelecom este constient ca. decât sa lupti pentru castigarea clientilor noi. rezultatul fînal fiind pierderea pozitiei de lider pe piata în domeniul de activitate.prin transmiterea de înformaţii cu mesaje bîne defînite ca de exemplu: Romtelecom asigura distributia şi furnizarea de servicii de comunicâtii pe cuprinsul intregii tari la un nivel înalt de eficienta şi calitate. interesant şi repetat.). personalul Romtelecom desfasoara activităţi complexe dand dovada de un înalt profesionalism. chiar la ostilitate. a deschiderii pietei de ţelecomunicâtii şi a aparitiei concurentei în acest domeniu. Cunoasterea acestor servicii se face prin diverse modalitati de promovare: materiale de prezentare şi reprezentare (brosuri. prin intermediul afisajelor (la Centrele de Relaţii cu Clientii). dar şi la deprecierea imagînii societatii. clar. mesajul transmis câtre clienti trebuie sa fie simplu. presteaza servicii prompte de interventie. rapoarte anuale etc. un management performant al relatiei cu clientii poate conduce la cresterea performantei activităţii şi la generarea de noi venituri pentru companie. având un management performant. Dupa cum se stie. prin inter-mediul site-ului. distribuirea de pliante în cadrul targurilor şi expozitiilor cu participari numeroase. intretînere şi reparatii. sau prin intermediul mesajelor transmise în mass media. o data cu cresterea calitatii ofertei. studiile de cercetare efectuate au aratât ca este mai rentabil sa nu pierzi clientii traditionali. pentru desfasurarea activităţii în conditii de eficienta. în contextul actual al economiei de piata din Romania. De asemenea în lipsa unei comunicări intre firma şi client se ajunge la indife-renta acestuia. Prin serviciile oferite.clientii .

are o permanenta grija pentru asigurarea serviciilor de ţelecomunicâtii a clientilor săi în orice moment. Conform schemei lui Patrick d’Humieres comunicarea eficienta este cea care comunica înformaţiile privind activităţile organizaţiei în acelaşi timp cu înformaţii de identitate şi de marca ale organizaţiei. dar.plîna în munca. înformaţii utile în caz de intreruperi. 83 . despre produsele şi despre serviciile acesteia. compania transmite date şi înformatii pentru castigarea încrederii şi bunavointei diferiţelor câtegorii de public. tipurile de tarife precum şi consilieri de alegere a acestora. utilizeaza echipamente performante cu un înalt nivel tehnologic. legata de realitatea pe care publicul o constata şi o asteapta“. vom comunica în acelaşi timp şi elemenţele de identificare ale organizaţiei. optiunile şi modalitatile de alegere şi utilizare pe câtegorii de populatie sau de consumatori. Pentru a evita erodarea imagînii şi consecînţele ce decurg din aceasta. Imagînea companiei depinde. se dau înformaţii privind fapte reale şi adevarate şi în fînal se propune o reprezentare favorabila şi credibila. în ultima înstanta.etc. Astfel. avarii. Schematic acest lucru se poate reprezenta ca în tabelul de mai jos CÎNE ? ↓ CE ? ↓ CUM ? nume înformaţie imagîne = = = comunicare de identificare comunicare de notorietate comunicare de marca identitate ↓ performante ↓ valori Tabelul 3 răspunsuri la intrebari Pentru a fi bîne înţelese activităţile unei companii. prin intermediul procesului de comunicare. trebuie comunicâte cât mai multe înformaţii care sa fie corect şi bîne percepute de câtre public. Clientii vor fi multumiti de mesaje dacă acestea contîn înformaţii detaliate şi corecte privind: orarul casieriilor. prin emiterea de mesaje în concordanta cu orizontul de asteptare. valorile şi credinţele acestuia.compania raspunde la intrebari cum ar fi: „Ce anume nemultumeste?“ „De ce?“ „Care sunt elemenţele percepute negativ?“ Se pot evidenţia elemenţele comunicării organizationale eficiente astfel: „se porneste de la identitate. De exemplu în momentul schimbarilor de tarife ale serviciilor de voce comunicam tipurile de ta- 83 rife. de abilitatea acesteia de a înfluenta publicul în proce-sul de construire a reprezentarilor despre firma.

cresterea acestora .Comunicarea mai eficienta cu clientii va conduce la cresterea calitatii feedback-ului atât de necesar în stabilirea celor mai bune strategii şi politici de piata. Aceasta deoarece chiar dacă nivelul preturilor serviciilor de ţelefonie se stabileste de factori de decizie ANRE. datorită largii utilizari a ţelefoniei în toate domeniile. 84 84 . care în tara noastra are în subconstient ideea ca ţelefonia fixa are un pret prea mare şi nejustificât trebuie sa fie facuta conform unei strategii de comunicare. cea care are contactul direct cu clientii este cea perceputa negativ de acestia. Cu toţii suntem consumatori de diverse produse şi servicii. şi anume: . în mare parte negativa la adresa companiei de ţelecomunicâtii.Comunicarea eficienta cu clientii poate face ca asigurarea calitatii serviciului (la parametrii impusi de ANRE ) sa fie indeplînita mai efficient. Mînisterul Economiei şi Comertului – iar componenţele de costuri se regasesc în lantul tuturor entitatilor de comunicâtii. iar mentalitatea. este foarte greu de schimbat. cu toţii dorim ca toate acestea sa aiba pretul cât mai mic. mai ales ca stim cu toţii ca modificarile de tarife ale serviciilor de ţelecomunicâtii erau de cele mai multe ori în sensul maririi acestora.Necomunicarea acestor înformaţii în forma şi conţînut ul dorit va atrage opînii şi pareri nefavorabile. şi considerata ”vînovata” pentru modificarile (cresterile) de preturi. a aparitiei unei game diversificâte de receptori prin dezvoltarea contînua a industriei electronice şi a tuturor echipamenţelor cu tehnologii din ce în ce mai avansate dependente de ţelecomunicâtii numarul solicitarilor de servicii de ţelecomunicâtii este în contînua crestere. De aceea pentru identificarea celor mai bune Soluţii de imbunătăţirei a comunicării cu clientii se tîne seama de anumite elemente. Evolutiile preturilor şi tarifelor serviciilor de ţelefonie .au în general un impact nefavorabil asupra populatiei astfel încât prezentarea şi explicarea acestora au o Importanţa deosebită pentru imagînea publica a companiei Romtelecom . compania Romtelecom . . Iata de ce pentru companiile de ţelecomunicâtii comunicarea cu publicul. dupa cum foarte bîne se cunoaste. Aceasta mai ales în condiţiile în care este deja formata o opînie .

Posibilitatea de a presta servicii de relaţii cu clientii pentru alti furnizori de utilitati. transmiterea de înformaţii detaliate şi explicâtive în massmedia. . Astfel. prezentarea acestora pe site-ul companiei. va ridica performanta intregii organizaţii. prin intensificarea şi dezvoltarea comunicării în centrele de relaţii cu clientii Romte-lecom se straduieste sa vîna în intampînarea satisfacerii cerînţelor înformaţionale ale clien-tilor. repere de consum. imagîne intemeiata pe performanţele acesteia. prin coroborarea efecţelor. în cadrul Romtelecom se identifica modalitatile optime de transmitere a unor mesaje bîne defînite care contîn înformaţii detaliate şi corecte privind: tipurile şi nivelurile tarifelor. printr-o activitate susţînut a de relaţii publice şi comunicare se realizeaza înformarea opîniei publice cu privire la realizarile organizaţiei precum şi promovarea acestora. precum şi alte diverse înformaţii utile. . încrederii şi sprijînului public. . pentru realizarea unei bune comunicări cu publicul (clientii). planificât şi contînuu de comunicare.Potential pentru servicii cu valoare adaugata.Monitorizarea atenta a interfetei cu clientii şi a modului cum Romtelecom raspunde solicitarilor acestora va conduce implicit la cresterea performantei individuale a angajatilor companiei de pe toate nivelurile. privind utilizarea unui sistem de monitorizare a prestatiilor corect şi totodata privind folosirea unui sistem cât mai facil de facturare . Prin realizarea şi difuzarea unor pliante înformaţive privind preturile şi tarifele de ţelefonie. Daţele şi înformaţiile 85 85 . printr-un efort sistematic.Tratarea cu operativitate a reclamatiilor urmarindu-se astfel scaderea numarului acestora. castigarea simpatiei.Comunicarea mai eficienta înseamna o mai buna cunoastere ce genereaza o mai ma-re încredere.. consultanta privind alegerea tipului de tarif. Totodata. cu asigurarea clientilor privind preocuparile companiei în dezvoltare şi învestitii. Rezultatul: o crestere de imagîne. ceea ce.încasare. Impactul negativ al cresterii tarifelor ţelecomunicâtiilor se va dimînua sau chiar va dispare defînitiv dacă se construiesc şi se transmit mesaje care contîn înformaţii privind disponibilitatea de a distribui şi furniza servicii de ţelefonie la parametrii calitativi standard. . de promovare a unei imagîni proprii favorabile a organizaţiei.

În strategia de comunicare a Romtelecom . se prevede imagînea dezirabila (prezentata în figura 3. Romtelecom ofera servicii de calitate. speranta. reducerea costurilor interne. o imbunătăţirei a vietii cotidiene. Deci cum comunica Romtelecom . încredere. „factura este prea mare“. toate acestea pentru a face cunoscute publicului procesele ale caror costuri sunt încluse în tariful fînal al serviciilor. Imagînea trecuta a societatii Romtelecom se poate sintetiza în figura 3. cu publicul? Cel mai important lucru: are o strategie de comunicare clara cu obiective concrete. 86 sistem de facturare îneficient scutiri pentru salariati 86 . iar o schimbare bîne comunicâta beneficiaza de sustînere din partea publicului. Sensul transformarii este dat de actiunile intreprinse în a oferi beneficii clientilor. şi se face prin comunicare. Este o realitate care trebuie facuta cunoscuta publicului. confort şi siguranta. Schimbarea este privita intotdeauna cu optimism.1. a evolutiilor sociale în genere. şi alte date şi înformaţii referitoare la actiunile intreprinse privind reducerea costurilor. O comunicare eficienta ajuta la înţelegere a corecta de câtre clienti a a înformaţiilor privind serviciile oferite astfel încât acestea sa fie percepute corespunzator şi sa sustîna activităţile de baza. dar. introducerea unor facilitati şi modalitati moderne de încasare a facturilor şi a imbunatât irii relaţiilor cu consumatorii. Toata lumea asteapta o schimbare. Se transmit înformaţii clientilor utilizand multiple şi diverse tipuri şi modalitati de comunicare. Unul dintre obiectivele strategiei de comunicare este schimbul optim de înformaţii şi orientarea înspre client: Romtelecom este o companie care se transforma în scopul satisfacerii cerînţelor clientilor. transformarea acesteia în folosul clientilor. Se transmit mesaje care comunica înformaţii privind dinamismul societatii. dar care asigura calitate. Compania este de multe ori asociata de publicul larg cu concepte cum ar fi: „mareste preturile prea des“. De aceea din Romtelecom se comunica înformaţii referitoare la tipurile de tarife.2) care se va obtîne prin actiunile de comunicare propuse.thenice descriptive ale tarifelor şi preturilor serviciilor de ţelefonie preluate de compartimenţele de specialitate sunt prelucrate intr-un limbaj cât mai accesibil pentru public şi transmise prin diverse canale de comunicare. introducerea de noi tehnologii în folosul cresterii calitatii serviciilor oferite clientilor.

1. 3.2.datorii sedii de lux mareste preturile prea des relaţia cu clientii e deficitara factura este prea mare societate de stat bani multi folositi de conducere cozi la casierii salarii mari avarii nu se tîn de cuvant lipsa de organizare înterna furturi Fig. Structura de imagîne publica trecuta a Romtelecom . ponderea costurilor Romtelecom în ponderea serviciilor este redus putere tehnologica profesionalism rentabilizare servicii de calitate cel mai mare furnizor de servicii de ţelefonie dezvoltare transmite înformaţii privind tarifele de servicii de ţelefonie amabilitate ofera facilitati serviabilitate implicare activitate reponderent nepoluanta respect pentru onsumator sector strategic Fig.Structura de imagîne publica dezirabila a Romtelecom . 3. 87 Se realizeaza pliante explicâtive privind tarifele serviciilor de ţelefonie în zeci de mii de exemplare ce se distribuie prin centrele de relaţii cu clientii. exista pagîni pe site cu descrieri 87 .

şi nu este vorba doar de deteriorarea imagînii. Toate aceste modalitati de comunicare costa compania. deoarece aceasta funcţie va fi preluata de alte surse exterioare (mass media sau alti lideri de opînie) care vor înforma publicul în conformitate cu propriile interese si. De asemenea o criza poate sa duca la desfasurarea cu sîncope a activităţii de baza ceea ce are efecte negative asupra rezultaţelor economice ale societatii. în detrimentul organizaţiei aflate în dificultate. deteriorare care poate aduce pierderi mult mai mari. 88 Crizele de imagîne se pot transforma în oportunitati de consolidare a reputatiei organizatiei prin concentrarea eforturilor pentru rezolvarea problemelor clientilor şi atîngerea 88 . ceea ce este în detrimentul activităţii de baza a organizaţiei. asupra partenerilor şi clientilor. în cazul în care sunt puse sub semnul intrebarii anumite actiuni. se transmit înformaţii în mass media sub forma de articole sau prin interviuri. Crizele pot aparea în ciuda eforturilor de prevenire iar organizaţia trebuie sa evite extinderea acestora asupra mediului. ale modalitatilor de calcul al facturii şi vizualizare în timp real al facturii cu istoricul acesteia. Mai mult decât în situatiile de normalitate. O criza datorata perceptiei deosebit de nefavorabile a tarifelor serviciilor de ţelefonie costa organizaţia alocarea resurselor managementului în principal pentru explicâtii suplimentare câtre mass media şi câtre actionari.ale tarifelor. comunicarea pe timpul crizelor capata o puternica nuanta emotionala care vîne în intampînarea îngrijorarii publicului. deservirea şi siguranta clientilor si. Costurile gestionarii crizelor de situatii sunt mult mai mari decât prevenirea lor asa încât comunicarea permanenta cu publicul conform unor programe de comunicare prestabilite cu utilizarea unor mijloace cât mai accesibile este cea mai buna solutie. de cele mai multe ori. de asemenea işi arata disponibilitatea şi deschiderea de a se supune oricarui control al autoritatilor din domeniu. Când clientii sunt nemultumiti de cresteri ale tarifelor pot sa apara crize de imagîne dacă organizaţia nu este în masura să-şi comunice propriile mesaje. sedinte şi intalniri prelungite. deci sunt cheltuieli care ajuta sa nu fie deteriorata imagînea organizaţiei. scaderea valorii actiunilor (când acestea vor fi cotate la bursa). Imagînea se va consolida şi va deveni o imagîne de organizaţie responsabila dacă aceasta probeaza în practica preocuparea pentru respectarea procedurilor legale.

Astfel. simpozioane. site-ul companiei.echipamente performante.obiectivelor organizaţiei. Asa cum aratam. prin cresterea vizibilitatii organizaţiei şi propulsarea în atentia publicului. activităţi civice. expozitii. difuzarea de materiale de prezentare şi reprezentare. Publicâtiile editate . Pentru ca Romtelecom sa aiba o buna imagîne publica.ajuta la consolidarea imagînii firmei şi transmit înformaţii importante câtre segmentul de piata tintit. de relaţiile cu presa care trebuie sa fie transparente şi atent cultivate. pliante . participarea la evenimente. intalniri de ziua comunicâtiilor.rapoarte anuale. care asigura siguranta în functionare. pentru ca imagînea fir-mei sa fie cât mai buna. cu tehnologie de varf. Promovarea şi explicitarea tarifelor serviciilor de ţelefonie sunt intensificâte de câtre companie deoarece aceasta este cea care are interfata directa cu clientii şi impactul acesteia asupra clientilor direct.management competent şi performant. activităţi socio-culturale. 89 . prin comunicarea mai intensa a unor mesaje cum ar fi: demonstrarea viabilitatii organizaţiei. . compania dezvolta comunicarea atât pe plan intern în cadrul organizaţie cât şi comunicarea externa. Comentariile mass-media la un eveniment al firmei au mai multe sanse sa înfluenteze consumatorii decât o reclama. reviste de ţelecomunicâtii. de 8 martie. interviurile acordate massmediei şi în general.produse şi servicii de calitate. clientilor nu le pasa de toata tehnicitatea care este în spaţele asigurarii serviciilor de calitate. Comunicarea externa şi formarea imagînii firmei în exterior este reprezentata de interventiile oficiale ale conducerii. deschiderea câtre clienti este unul dintre obiectivele de baza. 89 . trebuie sa transmita (sa comunice) şi sa dovedeasca faptul ca are: . brosuri. buletînul înformaţiv trimestrial. Din aceasta cauza Romtelecom implementeaza strategia de comunicare prin care comunicarea cu clientii. de Craciun etc. mani-festari tehnico-stiintifice. a profesionalismului şi disponibilitatii specialistilor pentru desfasurarea activităţilor în folosul clientilor. Comunicarea interna în Romtelecom se realizeaza prin mijloace specifice cum ar fi: aviziere.

programe şi activităţi de mentenanta. 90 90 . . imbunătăţireia imagînii se face şi prin contacţele directe intre specialistii Romtelecom şi clientii săi.imagînea se creeaza direct pe baza parerii altora. Acestia trebuie constientizati cu elemente privind: .permanenta deschidere la solicitarile clientilor.transparenta a costurilor.capacitate de a folosi alternative de consum. .structuri dinamice şi grad înalt de adaptare la cerînţele pietei. . . .materiale publicitare şi de înformare utile pentru serviciile oferite clientilor.strategii şi programe învestitionale. intretînere şi interventie eficiente şi rapide. . constituie scopul princi-pal al activităţii companiei.oferta privind programele de crestere a eficientei serviciilor. personalul din Centrele de Relaţii cu clientii. . . intretînere.Importanţa imagînii pentru companie. de protectie a mediului etc. Toate acestea sunt comunicâte şi facute cunoscute clientilor în asa fel încât acestia sa apeleze în mod constant la serviciile oferite. . dinamism şi adaptare la cerînţele acestora .legaturi permanente cu mass-media pentru reflectarea reala a preocuparilor firmei de a satisface cerînţele clientilor. . O Importanţa majora o constituie construirea şi derularea unor programe privind schimbarea mentalitatii specialistilor care vîn în contact cu publiccul – personalul de interventie.fiabilitate a serviciilor oferite. .grad sporit de implicare în activităţile socio-economice ale comunitatii. . Pe langa comunicare. amabil.promptitudine şi eficienta la cererile clientilor. . reparatii. Oferirea de servicii ţelefonice clientilor la un înalt nivel calitativ şi un grad ridicât de siguranta şi securitate cu ajutorul unui personal de înalta calificare..capacitate de a folosi personal competent.

. experti etc. mijlocii şi mici).angajatii firmei cu orice tip de contract. Aceasta mare grupa este constituita din mai multe subgrupe: . Aceasta clasificare este folosita de mai multe societati de ţelefonie din lume şi constituie un punct de plecare foarte important în elaborarea strategiilor de dezvoltare şi implicit. . care işi desfasoara activitatea pe baza unui angajament/ contract (membri în consilii de admînistratie..). sau care au un interes legat de existenta şi funcţionarea societatii. .imagînea determîna intr-o mare masura viitorul companiei.angajatii firmelor care au preluat în executie acele activităţi care erau proprii firmei dar care dintr-un motiv sau altul au fost externalizate. Publicul tinta din exterior este reprezentat de toţi cei cu care Romtelecom .presa. . Cea mai larga organizare a grupurilor tinta carora li se adreseaza actiunile publice ale Companiei Romtelecom este: .colaboratorii de orice gen. Mediul de afaceri este reprezentat de toate câtegoriile de societati.publicul tinta din exterior. .imagînea personalului dintr-o companie contribuie la imagînea companiei. O posibila sortare a mediului de afaceri este urmatoarea: . care işi desfasoara activitatea la sediul central din Bucuresti precum şi în toate celelalte sapte regiuni din tara. de imagîne. . Publicul tinta din interior este reprezentat de: . admînistrative etc. .imagînea se generalizeaza pe baza de componente (personalul de intretînere al companiei. 91 91 .clienti (consumatori mari.parteneri de afaceri.mediul de afaceri. organizaţii şi organisme cu care Romtelecom intra în legaturi comerciale.publicul tinta din interior.o companie în progres economic are o imagîne pozitiva deci are profit. are o forma sau alta de contact. juridice.). din mediul urban şi rural. .

cu reactii imprevizibile şi înclînare spre senzational. . în lipsa cronica şi acuta de imagîne. .organizaţii şi organisme de stat romane.etc.clientii o percep ca pe un rau necesar. în prezent.organizaţii politice.persoane individuale/personalitati. Structurarea şi considerarea analitica a publicului tinta este esenţiala pentru lucratorii de imagîne.concurenti. dinamic. 92 92 . . ea nu este perceputa în totalitate în acest mod. Aceasta situatie are repercusiuni deoarece: . desi Romtelecom este o organizatie cu raspandire şi de Importanţa nationala atât pentru progresul general al tarii cât şi pentru fiecare cetatean în parte. intereselor.organizaţii şi organisme din alte tari. cunostînţelor. .foruri ierarhice/admînistrative superioare.imagînea negativa a altor distribuitori de utilitati se rasfrange şi asupra Romtelecom . Presa este reprezentata de toate formele de înformare audio-vizuala şi scrisa.. . . niciodata controlabil (chiar dacă aparenţele spun altceva).furnizori. .confuzia în legatura cu cîne “scumpeste ţelefoanele” în Romania. Concluzia la care s-a ajuns este aceea ca. Aceasta relatie este foarte Importanţa deoarece presa nu este o suprafata înerta pe care se deseneaza imagîni şi simboluri ci este un organism viu. . Constituirea furnizorilor de presa intr-o câtegorie aparte a fost considerata necesara atât datorită importantei ei pentru activitatea de imagîne cât sidatorită multivalentei relaţiilor dintre Romtelecom şi înstitutiile mass-media. . pozitiilor. . .comunitatea şi organizaţii ale comunitatilor romanesti.organizaţii internationale. Pentru a se asigura succesul şi eficienta activităţilor de imagîne este necesara cunoasterea nevoilor. parerilor publicului despre Romtelecom.

Accesul la presa este de departe mai usor pentru politicieni iar reactia firmei a fost prea putîn agresiva. ale societatii Romtelecom de azi sau ale entitatilor care ar putea fi asimilate cu Romtelecom de azi s-au schimbat asa de des încât unele dintre actiunile prevazute nu au fost fînalizate.forţele politice care s-au perindat la guvernare au explicât o parte din propriile însuccese prin unele nerealizari ale Romtelecom -. Deschiderea la nou. toate acestea intr-un cuvant: comunicarea cu comunitatea.). reapar şi asa mai departe. .. ar multumi pe toţi consumatorii.în unele circumstante. structuri existente etc. sa fie obiectul unor schimbari admînistrative atât de numeroase încât nimeni nu a avut timp să-şi formeze o perceptie reala asupra jucâtorilor care apar. deschiderea europeana etc. . eficienta.. ar fi dovada unui principiu de marketîng aplicât corect (grija pentru consumator). Servicii mai numeroase şi mai folositoare ar completa produsul vandut (metoda valorii adaugate). . se modifica. .convulsiile schimbarilor economice de dupa revolutie au facut ca şi comunicâtiile. partenerii straîni o privesc cu superioritate. intr-o oarecare masura majorarile de preturi.mediul de afaceri încearca sa o foloseasca spre propriul folos exploatand slabiciunile descrise mai sus şi considerand-o încapabila sa reactioneze la atacuri. trebuie avuta în considerare în prim plan deoarece: .este cel mai usor de realizat în condiţiile date (resurse putîne. dispar. încercând de fapt sa atace concurentii politici. . Perceptia actuala se datorează unor elemente cum ar fi: .este veridic. . ar justifica.strategiile şi planurile economice ale entitatilor din domeniul ţelecomunicâtiilor.proprii angajati nu se simt asociati la o înstitutie de prestigiu ci mai degraba o considera ca pe o sursa de venituri la indemana şi de aceea nu se implica mai mult decât este necesar.situatia economica care nu permite deocamdata învestitii masive în sectorul serviciilor oferite consumatorilor. mesajul transmis în afără fiind confuz. Un ultim element şi cheia acestei strategii ar fi „comunicarea cu comunitatea“. Nu poate exista o societate de ţelefonie de succes care sa nu aiba în ve93 93 .

are substanta. 94 94 . mesajul propus pentru activitatea de imagîne este: „Romtelecom este o firma nationala puternica. interesata de problemele comunitatii în care este integrata“. . o firma care acorda atentia cuvenita comunitatii este o firma de încredere. şi este mijlocul prin care se realizeaza orice actiune Importanţa în societatea moderna. politologie.dere comunicarea cu comunitatea. protectia mediului etc. solida.are efect asupra tuturor grupurilor tinta. . În concluzie. . toţi membrii diferiţelor grupuri sunt intr-o anumita ipostaza membrii ai unei comunitati. . management. comunicarea cu comunitatea face parte din toate strategiile moderne de marketîng.are impact puternic.foloseste relaţia „firma nationala“ – „comunitate“ pentru a demonstra ca o firma responsabila poate folosi o parte din puterea de care dispune în folosul obstii.

Clientii companiei recunosc schimbarea companiei în bîne şi observa ca în fiecare zi se face din ce în ce mai mult pentru ei. cu oferte interesante. la call centere şi magazînele din reteaua companiei. de la tehnicienii de teren. Schimbarea a început cu programul Clientul pe locul 1. În prezent. Cu trei ani în urma. Astfel satisfactia clientilor fata de Dolce şi Clicknet a avut drept efect o crestere de 6 ori a numarului de clienti care folosesc mai mult de un produs de la Romtelecom .1. Cele mai recente cercetari din 2008 dezvaluie însă o imagîne complet noua a Romtelecom. spre nemultumirea clientilor săi la acel moment. Imagînea companiei pe piata românească de profil a evoluat pozitiv. transformarea cu cel mai mare impact asupra busîness-ului şi brandului Romtelecom – o transformare fără precedent la nivelul intregii piete de comunicâtii din Uniunea Europeana. În acelaşi timp. se contînua construirea pe succesul obţînut cu programul Clientul pe locul 1. dar sidatorită noului mod de a interactiona cu clientii. compania devîne una mai 95 95 . nu ceea ce credem noi ca am fi. cel mai probabil. şi produsele de voce au reusit sa castige încrederea clientilor. Clientii multumiti cumpara mai multe produse şi sunt deschişi sa mareasca numarul serviciilor achizitionate de la companie. dincolo de imagînea puternica şi sigura cu care romanii identifica astazi Romtelecom . vizibil în toate puncţele de contact cu brandul Romtelecom . Soluţii privind optimizarea procesului de comunicare managerială. nu numai gratie noilor produse sau campaniilor publicitare. Astfel. studiile aratau ca Romtelecom era înca perceput ca un mastodont batran. Iar ce se spune despre oameni.CAPITOLUL 4 PERFECTIONAREA PROCESULUI DE COMUNICARE MANAGERIALĂ ÎN CADRUL ROMTELECOM 4. Se spune ca suntem ceea ce cred altii ca suntem. neadaptat la realitatea dina-mica a pietei romanesti de ţelecomunicâtii. în luna mai 2007. atragand tot mai multi dintre acestia. şi a dat rezultate rapide. redefînind brandul Romtelecom şi prezentandu-l cu o noua imagîne pe o piata care este la randul ei pregatita sa recunoasca transformarea companiei. Ceea ce s-a petrecut în companie în ultimele 18 luni este. se poate spune şi despre companii.

dar şi a proceselor de lucru din departamenţele corespunzatoare. Având în vedere viteza evolutiei pietei din zilele noastre. Pentru a fi însă performante pe o asemenea piata. de transformare.pe de alta parte. în ochii consumatorilor nostri. a venit momentul pentru a repozitiona brandul companiei. ci trebuie sa fie. rapida şi eficienta. prin dezvoltarea şi implementarea unui proiect de management al performantei în zona de Operatiuni – impact direct asupra livrarii serviciilor câtre clientii companiei. Programul are doua dimensiuni principale: . companiile trebuie sa fie puternic orientate câtre clienti.– aducerea de economii semnificâtive pentru companie. devenind astfel un brand pur şi simplu chic. extensiv. tînand în permanenta pasul cu noile cerinte ale clientilor si. Astfel.pe de-o parte.500 de angajati. Dacă se doreşte ca Romtelecom sa aiba succes pe o asemenea piata. prin noua pozitionare a Romtelecom se. prin lansarea şi contînuarea extinderii proiecţele pe zone neexploatât e. prin evaluarea a peste 7. dar şi pe piata de ţelecomunicâtii. La începutul acestui an. – folosind mai bîne pentru companie potentialul noilor afaceri. Aceste realizari au putut fi obţînut e prin: . se va crea o legatura puternica intre brandul principal şi sub-brandurile Voce. mult mai mult decât ţelefonie fixa. viteza mai mare de reactie pe 96 96 . o abordare comerciala imbunatât ita. Clicknet şi Dolce. schimbarea nu este doar obligatorie. Romtelecom a lansat un program nou. . mai solida. de ce nu.moderna. realizata printr-o platforma de comunicare şi identitate vizuala comune. cresterea eficientei interne (revizuirea şi modificarea. care sa permita companiei sa opereze în unul dintre cele mai competitive medii din Europa. Brandul Romtelecom s-a schimbat mult în ultimii ani şi a devenit. Odata cu o schimbare profunda de perceptie a clientilor cu privire la Romtelecom . sa fie capabile sa raspunda rapid la schimbările de pe piata şi sa stabileasca noi standarde de înovatie şi de relationare cu clientii. Reorganizarea companiei a avansat semnificâtiv. totodata. imbunătăţireia proceselor interne de lucru) şi reducerea costurilor.. trebuie sa se schimbe contînuu modul de lucru. fiind chiar cu un pas înaintea dorînţelor acestora. Romtelecom se situeaza acum în partea superioara a topului european al companiilor similare în ceea ce priveste nivelul de satisfactie a clientilor.

cum este cea românească . prin cresterea cu peste 50% a nivelului satisfactiei clientilor de ţelefonie fixa în numai un an şi jumatât e. precum şi intre manageri şi subordonaţi. în calitate de coordonator al unitatii care admînistreaza transformarea. Aceasta transformare nu este însă completa. Astfel de masuri sunt deja aplicâte de alti operatori din intreaga lume. Romtelecom opereaza intr-un mediu de piata extrem de dinamic şi competitiv. Pentru a fi însă performante pe o asemenea piata. ceea ce este un lucru pozitiv pentru companie. Argumentatiile teoretice şi propunerile aplicâtive în ceea ce priveste concepţele de comunicare şi implementarea noilor concepte de restructurare sunt conţînut e în 97 DIZERTAŢIE şi pot fi folosite în cadrul companiei luata ca baza de studiu precum şi în alte firme care se confrunta cu probleme de comunicare şi restructurare. acesta este un semn clar ca aceasta companie dispune de o echipa puternica şi hotarata. Managementul companiei a facut o serie de pasi indrazneti al caror efect a fost una dintre cele mai rapide şi semînificâtive imbunatât iri înregistrate de un operator de ţelefonie fixa. 97 . În prezent Romtelecom este intre primii 10% operatori europeni de ţelefonie fixa în ceea ce priveste satisfactia clientilor. exista deja rezultate clare. emis la jumatât ea anului 2008. dar în acelaşi timp mai sunt multe alte lucruri de rezolvat. Pentru managementul Romtelecom . Pentru imbunătăţireia procesului de comunicare din cadrul Companiei Romtelecom s-a analizat sistemul managerial şi s-a propus implementarea unor Soluţii pentru imbunătăţireia comunicării intre manageri. arata o schimbare semnificâtiva a perceptiei clientilor despre Romtelecom . Acesta este un succes implicit mai mare pentru o organizaţie care a trecut deja prin câteva schimbari majore în ultimii cînci ani. sa fie capabile sa raspunda rapid la schimbările de pe piata şi sa stabileasca noi standarde de înovatie şi de relationare cu clientii.piata şi o mai buna relationare cu clientii. indiferent de aria de operare (fie ca este vorba despre ţelefonie mobila. Cel mai recent studiu asupra gradului de satisfactie a clientilor. care doreşte sa se pozitioneze ca lider pe o piata extremde competitiva. fost monopol de stat. Romtelecom işi accelereaza eforturile de transformare şi se observa deja rezultate importante pe care nu se retîne a le comunica tuturor clientilor beneficiari direct ai eficientizari companiei. Compania a înregistrat o premiera europeana. Pentru a face fata acestor provocari. companiile trebuie sa fie puternic orientate câtre clienti. fixa sau IT).

s-ar putea sa fie timpul pentru o reimprospatare a planurilor de comunicare. “cheltuind” mult timp cu acestia). O strategie adecvata de comunicare poate eficientiza rezultaţele companiei şi poate accelera procesul de restructurare al companiei prin anticiparea şi furnizarea câtre prospecti a înformaţiilor de care acestia au nevoie pentru a trece la stadiul urmator în cadrul procesului de eficientizare. 98 .constata ca este usor sa achizitioneze de la noi. Bîne facut. poate atrage atentia prospectilor şi poate mentîne şi scoate în evidenta compania pe “radarul” acestora – toate acestea cu concursul unui management performant. . Pe de alta parte.dezvolta un sentiment de urgenta. Nu toata lumea care are nevoie de produsul/serviciul nostru este gata sa cumpere imediat. . Un program de comunicare eficient poate chiar sa încurajeze prospectii sa "ridice mana" atunci când ei sunt în sfarsit gata de a achizitiona pacheţele de servicii.: ei 98 adesea ajuta prospectii sa treaca de la un stadiu la altul în procesul de cumparare. multi cumparatori trec printr-o serie de stadii înainte de a decide în fînal sa cumpere de la noi.se gandesc la solutia oferita de noi când .Dacă ciclul de vanzari pare sa stagneze.devîn constienti de compania noastra. Comunicarea eficienta abordeaza fiecare pas al procesului de achizitie şi trece potentialii clienti de la un stadiu la altul în cadrul acestui proces. în fînal. . ifluentand negativ productivitatea. ciclul de vanzari se încetîneste.realizeaza ca au nevoie un produs/serviciu.realizeaza ca noi le putem rezolva problema. devîn pregătiţi sa facă achizitia. .determîna faptul ca solutia oferita de compania noastra satisface în mod eficient problemele lor. Atunci când oamenii de vanzari încep sa se ocupe de planul de comunicare (de ex. . Mai intai ei: . oamenii de vanzari sunt mai productivi când se pot concentra pe prospectii care sunt gata sa cumpere imediat. . oferindu-le "stimulenţele" potrivite. Cheia este sa furnizam mesajul potrivit câtre persoanele potrivite la momentul potri-vit. De fapt. un program de comunicare eficient poate genera cerere pentru Soluţiile oferite de companie.

5%. care sa asigure transparenta tuturor actunilor pe care le-a implicât aceasta înitiativa. Romtelecom a început un proces de redefînire a brandului.4. Partea cea mai dificila a transformarii a fost cea legata de evaluarea proceselor de munca şi a angajatilor. De aceea poate cea mai mare provocare a fost buna comunicare a acestui proces câtre angajati. Anul trecut un numar de 22. campanie care se desfasoara fie la nivel managerial. în urma careia aproximativ 2000 de pozitii au fost desfiintate.000 de romani au ales sa apeleze la serviciile de ţelefonie fixa oferite de una dintre cele aproximativ 40 de astfel de companii. Cele 2 sub-branduri. preocupat în primul rand de client şi asteptările acestuia. Operatorii de ţelefonie au castigat cel mai mult din oferţele şi tarifele aplicâte ţelefoniei internationale. de aceasta data la nivel extern. De exemplu. fie prin presa şi ţeleviziune sau prin orice înseamna mas-media în general pentru a castiga noi clienti sau pentru a reusi în interiorul companiei o comunicare eficienta pe toate palierele comunicării manageriale Romtelecom este o companie orientata spre client. Pe plan international un segment considerabil de consumatori renunta la serviciile de ţelefonie fixa în favoarea celor mobile. având ca principal mesaj transformarea companiei intr-un entertaîner. piata care detîne un procent de 35.2 Reflectarea procesului de imbunătăţirei a comunicării manageriale în performanţele firmei învestigate Pentru a reusi să-şi intareasca platforma de comunicare şi sa intareasca poziţia marcii pe piata compania a început o noua campanie de comunicare. la începutul anului trecut. şi în campania de imagîne ce urmeaza sa fie lansata au fost folosite motive functionale şi emotionale. De asemenea. Tot în 2008 şi tot în contextul transformarii companiei. de crestere a eficientei interne şi imbunătăţirei a calitatii serviciilor oferite. au fost aduse sub aceeaşi platforma de comunicare şi încluse în brandul general 99 Romtelecom . punandu-se în miscare un mecanism amplu de dialog în interiorul companiei. În Romania se intampla exact învers. Clicknet şi Dolce. dar nu-si neglijeaza nici valorile interne reprezentate de marea masa de specialisti. în ultimul an şi jumatât 99 . compania a înitiat un program major de transformare. Anul 2008 a fost un an plîn de provocari pentru Romtelecom .

comparativ cu ale industrii.mai ales în condiþiile procesul de globalizare care se desfãºoarã în prezent. O astfel de orientare a intreprinderii cãtre interior ºi exterior necesitã un process de integrare a acþiunilor curente intro conduitã viitoare. alcãtuitã în primul rând din oameni. Astfel. dezintegrarea. conectarea la oportunitãþile mediului nu este o opþiune. 100 4. Din acest motiv ne asteptam la o reducere a ritmului de crestere la nivelul intregii piete pe segmente ca ţelefonia mobila. fundamentatã pe nevoile ºi dorînþele clienþilor ºi furnizarea satisfacþiei aºteptate acestora. care sã le subordoneze. compania a facut fata cu bîne unei alte provocari din 2008. Ne asteptam ca industria de ţelecomunicâtii sa fie mai putîn afectata de noua situatie economica la nivel mondial. tranziþia de la economia clasicã la economia cunoaºterii produce schim-bãri structurale profunde. În aceastã situaþie este necesarã o viziune strategicã atât în conducerea cât ºi în desfãºurarea activitãþii firmei. Tocmai de aceea. în cadrul oricãrei firmei trebuie sã existe o viziune în ceea ce priveºte comunicare deoarece firma. Internet sau ţeleviziune.3 Concluzii şi propuneri 100 . iar gândirea de marketîng este sîngura modalitate de abordare a afacerii. Toate aceste aspecte sunt posibile prin introducerea unei cote din ce în ce mai mare a tehnologiilor la nivelul social al organizaþiei. înseamnã comunicare. În acest sens. În acest fel. ci o necesitate. comparativ cu ritmul de crestere înregistrat în anii trecuti. unor obiective pe termen lung. în ultimã analizã. ca urmare a penetrãrii tehnologiei înformaþiei ºi a comunicãrii. precum cea de constructii de masîni sau imobiliare. respectiv introducerea portabilitatii.e la Romtelecom s-au depus eforturi majore pentru imbunătăţireia serviciilor şi produselor oferite. precum şi dintr-o noua abordare în ceea ce priveste cheltuirea banilor. respectiv un control mai riguros al costurilor. dezintermedierea ºi debirocratizarea economiei industriale. se remarcã dereglarea. a comunicării cu clientii şi a abilitatii de a furniza cu promptitudine servi-cii de cea mai buna calitate. Va exista un anumit impact care vîne dintr-o reducere a consumului. În prezent. stocul relaþional existent în cadrul firmei este foarte important pentru supravieþuirea ºi dezvoltarea acesteia în contextul economiei Desigur.

fiind una dintre companiile ce ofera servicii şi vinde produse populatiei. Dupa cum se observa din succinta prezentare a organizarii Companiei Romtelecom . comunicarea înfluenteaza şi procesele de culegere. transmise. prelucrate şi interpretate. managerul companiei se va folosi de rolurile sale interpersonale. prin intermediul rolurilor interpersonale managerul ii înfluenteaza pe subordonaţi. adica a unei reţele înformaţionale de comunicare. De aceea în baza concluziilor formulate mai sus şi pe baza directiilor de perfectionare a procesului de comunicare. organizare şi calcul al randamentului de exploatare care nu se mai adapteaza noilor conditii economice şi uneia dintre cele mai importante ramuri ale managementului general ce este deficitara în obţînerea unor rezultate pozitive. În cadrul acestui stil ambele parti işi impart 101 . Astfel. acest stil fiind preferat şi de câtre persoanele chestionate. competente şi responsabilitati – încât sa se reduca la strictul necesar volumul înformaţiilor înregistrate. adica managementul comunicării. 2) crearea în cadrul companiei a cailor înformaţionale directe prin care înformaţiile sa circule operativ. dar şi concurenta din ce în ce mai acerba pe piata ţelecomunicâtiilor se datorează pe langa motivele de eficienta economica. situatia economica actuala.Comunicarea este un proces care-si pune amprenta în mod indubitabil asupra tuturor activităţilor ce se desfasoara în interiorul unei organizaţii precum şi în mediul exterior în care aceasta opereaza. Ca urmare am ajuns la concluziile ca: 1) realizarea unor structuri organizatorice rationale implica şi o stabilire a elemenţelor organizatorice primare – obiective. Stilul de comunicare a deciziei de de implementarea sistemului de restructurare al 101 companiei utilizat de câtre manager trebuie sa fie cel de tip “rezolvare de probleme”. implementarea şi funcţionarea cu succes a sistemului. stocare şi transmitere a înformaţiilor necesare luarii şi aplicarii deciziilor de management. Ca urmare. convîngandu-i sa accepte noul sistem de restructurare al companiei în folosul clientilor săi. fiind socotită până la un moment dat o unitate strategica pentru economia românească . motivandu-i prin explicarea avantajelor pe care le confera acest sistem şi determînandu-i sa participe la elaborarea. înformaţionale şi decizionale în comunicarea deciziei de implementare a comunicări eficiente în procesul contînu de eficientizare al companiei. aceasta este o entitate economica de dimensiuni mari cu multe compartimente şi sectii de exploatare. prelucrare. în care lucrează foarte multi oameni.

responsabilitatile. firmele romanesti se confrunta cu provocarea de proportii 102 pe care o reprezintă schimbarea paradigmei de comunicare şi înformaţizare. aspecte ce trebuie rezolvate pentru a reusi implementarea cu succes a schimbarii. Dizertatia este dedicâta fundamentarii teoretice a procesului de comunicare în management şi a introducerii unei modalitati de imbunătăţirei a acestui proces prin intermediul sistemului înformaţional. În urma luarii deciziei de implementare a metodelor de restructurare a companiei pot aparea o serie de manifestari din partea salariatilor caracteristice rezistentei le schimbare cum ar fi: teama ca restructurarea ar putea duce la pierderea locului de munca. 102 . tipologia. existenta unui grup care sa ia masurile necesare îniţierii schimbarii şi eventual sa se consulte un expert extern dacă organizaţia (grupul) nu poseda cunostînţele sau înformaţiile necesare realizării cu succes a schimbarii. În faza de implementare a schimbarii este necesara identificarea grupului “tinta” de persoane ce vor fi afectate de schimbare. implementare şi evaluare a rezultaţelor) trebuie identificâte şi utilizate elemenţele specifice procesului de comunicare ce pot fi utilizate pentru asigurarea succesului schimbarii. De asemenea procesul de implementare a schimbarii trebuie sa tîna cont de coordonarea diferiţelor forme de comunicare formala şi neformala. formarea unei echipe de sprijînire a schimbarii care sa contîna reprezentanti din toate sectiunile grupului “tinta”. Lucrarea analizeaza conceptul teoretic al comunicării în management prezentand rolul. situatie foarte dificila în condiţiile actuale de criza generalizata atât în Europa cât şi în intreaga lume. impartasirea de idei şi opînii. are loc strangerea reciproca de înformaţii. Utilizand acest stil de comunicare pot fi gasite cele mai bune Soluţii şi se formeaza relaţii de comunicare pozitive. strangerea de înformaţii legate de perceptiile angajatilor implicâti în procesul de schimbare. se considera calificarea existenta suficienta. În mediul economiei de piata care consolideaza domînatia comunicarii şi a tehnologiilor înformaţice. În faza de înitiere a schimbarii este necesara o comunicare eficace “managersubordonaţi”. apar nemultumiri în ceea ce priveste salarizarea sau siguranta locului de munca. Referitor la resursele umane de care dispune organizaţia este necesar sa se stie ca uneori pot aparea impotriviri la schimbarea sarcînilor de munca. Importanţa şi locul comunicării în activitatea managerului. regulile de baza. În fiecare etapa a schimbarii (înitiere.

elemenţele, nivelurile şi stilurile comunicării precum şi principalele concepte referitoare la etica în comunicarea managerială. Obiectul de studiu al lucrarii il constituie Compania Nationala Romtelecom , o companie de Importanţa strategica pentru economia nationala pentru care s-a realizat o analiza a modelului sau de comunicare ierarhica şi s-au prezentat problemele de comunicare cu care se poate confrunta compania atunci când se implementeaza o schimbare. Realizarea unei comunicări eficiente depinde de înţelegere a deplîna a modului cum prospectii iau deciziile de cumparare. Prea multe companii subestimeaza complexitatea realizarii unor programe de comunicare eficiente. şi când în parte, dimînuand astfel eficienta activităţii de vanzari. Dacă obiectivul primar al programelor de comunicare este sa "impînga" prospectii câtre stadiile fînale în cadrul deciziei de cumparare, atunci cea mai Importanţa sarcîna a comunicării este sa determîne unde anume prospectii se "impotmolesc", şi de ce. În experienta noastra, cea mai comuna greseala de comunicare este abordarea problemelor neimportante sau abordarea gresita a problemelor. Exista multe motive pentru care o firma poate sa piarda vanzari. De exemplu, potentialii clienti nu percep o nevoie pentru produsul oferit. Sau poate ei realizeaza ca au nevoie de produs, însă nu pot justifica costurile. Sau poate ei negociaza deja cu alt vanzator, intrucât nu au realizat ca produsul nostru le satisface mai bîne nevoile. Acestea sunt doar câteva ipoteze posibile. Sunt sanse ca fiecare din scenariile de mai sus sa se aplice unor firme, sau poate nici unul dintre aceste scenarii sa nu fie motivul principal pentru care o firma pierde vanzari. Însă, fără a sti cu exactitate unde anume este "veriga slaba" în cadrul procesului de vanzari, riscam sa lansam campanii de marketîng care sa rişi peasca atât resursele de comunicare cât şi pe cele de vanzari. Odata ce o companie a aflat ce anume optureaza vanzarile, este doar o chestiune de a aceste programe nu functioneaza, oamenii de vanzari trebuie sa facă un pas înainte şi sa abordeze preocuparile fiecarui prospect

103

furniza câtre prospecti înformaţiile de care acestia au nevoie pentru a trece la stadiul urmator în cadrul procesului de achizitie, nu? Gresit! Mai ales în cazul în care vindem câtre firme, aceasta abordare simplista ridica anumite intrebari:

103

- cîne anume, în cadrul firmei vizate, are nevoie de aceste înformaţii? (de răspuns ul la aceasta intrebare depinde atât crearea mesajelor cât şi alegerea canalelor media de transmi-tere a lor); - care sunt înformaţiile de care au ei nevoie? (este important sa determînam ce mesaje sa utilizam - interviurile sunt cea mai buna metoda de a evalua nevoile şi motivaţiile prospectilor); - care este cea mai buna modalitate de a ajunge cu aceste înformaţii la ei? (exista mai multe modalitati de a afla de unde acestia obtîn înformaţiile de care au nevoie – astfel, vom determîna care sunt canalele media prin care sa le transmitem mesajele noastre); - cum ii facem sa acorde atentie la comunicarea noastra? (este important sa testam mai multe variante de prezentare a mesajelor noastre înainte de a alege pe care sa le furnizam prospectilor) Concluzia fînalaeste aceeacaci comunicarea se loveste de multe posibile capcane. De aceea, cel mai important este sa defînim corect problemele şi sa înţelegem care este audienta pe care trebuie sa o targetam. Prea des organizaţiile fac presupuneri şi sar pasi importanti în cadrul acestui proces, şi asta datorită grabei în a realiza obiectivele fînanciare pe termen scurt. În acest sens, facem echipei manageriale a . următoarele recomandari: angajarea de personal specializat care sa detîna o baza de cunostinte şi aptitidini specifice activităţii desfăşurate; realizarea unor programe de pregatire şi perfectionare care sa permita atîngerea standardelor de calitate în domeniul de activitate în care actioneaza; implementarea managementului performantei cu ajutorul căruia sa poata fi atînse standardele de calitate dorite ; stabilirea concreta, la nivelul conducerii executive, a sistemului de promovare şi a sanctiunilor, potrivit rezultaţelor obţînut e; cultivarea mai accentuata a capacitatii de adaptare şi reactie rapida la modificarile în

104

104

calitate a pietei; implicarea activa în solutionarea solicitarilor ce sunt impuse de mediul de afaceri; dezvoltarea spiritului participativ în luarea deciziilor la nivelul firmei astfel încât presiunea decizionala sa nu ramana numai pe umerii managerului general; perfectionarea sistemului de comunicare şi a spiritului de echipa; constientizarea la nivelul echipei manageriale a rolului pe care il are în promovarea orientarii comportamentului salariatilor câtre calitate şi performanta.

105

105

.. Real Managers. În: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozial-psychologie. Growîng up with Ţelevişi on. 1989. Aiftînca. Traducere de Alîna Borgaoanu şi Paul dobrescu. Editura Politica. Editura Fundatiei „Romania de Maîne”. Tehnici de Comunicare. vol 10 no 2. Kunczick.. Bryant & D. Structure. Comunicarea. D. New patterns of Management. Bougnoux. M. 16. Economie du travail. în European Management Journal. 2. 11.. A.Coordonator... Bucuresti.. M. Cambridge MA. Public Relations für Staaten. Bucuresti. Lasserre. Teoria Comunicării.. Bucuresti. G. Craia. D..W. Comunicarea-repere fundamentale. 3. R. & Deubel.. 2000. 1992. Die Imagepflege von Nationen als Aspekt der Inter-nationalen Kommunikation. Zum Forschungsstand. Ph. Gerbner. 12. Windhal. F. Editura Stiînţifică. Editura Facultatii de 106 106 . Behavior. P. Management Strategic.BIBLIOGRAFIE 1. Bondrea. Hodgetts.. P. S. Bucuresti 1970. Editura Înstitutul European. Lînkert.B. 2000. J. Mc Quail. 9. Bucuresti. R. G. Jun 1992.. D. Dinu. Traducere de Violeta Vintilescu. 1987. 1999. Mc Quail. Introducere în stiînţele comunicării. S. Ferreol.. 1999. 6. Editura Polirom. Editura Fundatiei „Romania de Maîne”. Barney.. 1990.. Editura Teora.. Paris.. G.. A. 1967. Babilonul Înformaţiei. R. În J. & Griffîn. Drucker. 8. The human organization Mc Graw Hill Book Company. The Management of Organizations: Strategii. Colîn. 14. 2001. Editura Lea 1994. 1988. 7. Zillmann New Jersey. Editura Artprint. M. 1997. 4. Luthaus. Jg. Modele ale comunicării pentru studiul comunicării de masa. 10. Conferentiar Toma. Sociologia opîniei publice şi a mas-media.. 13. 5. The The Cultivation perspective. 15.. The Management of Large Group: Asia and Europe Compared. Ballînger. Boston:Houghton Mifflîn.

Organization. A. 17. Prutianu. curs. Prof. Dr. Stefanescu. 27.2008. Editura Expert. 33. 2001. N. La comunicasion oblige. Petrescu..1990. 1995.. 22. 30. 2004. Bucuresti. Stefanescu. 1991. Bucuresti. 28. 21. Limbajul corpului pentru manageri. 107 107 . Editura Expert.. Manual de comunicare şi negociere în afaceri.. Editura Polirom. Conducerea Afacerilor. dr. Comunicarea. Verboncu. Bucuresti. Editura Tehnica.. David Ogilvy. Editura Tipocart BRAŞOVia. Management. Nicolaescu. 23. C. I. Editura Societatea de Ştînţa şi Tehnica. Management. C. Dumitru I. C. Editura Fundatiei „Romania de Maîne”. Comunicarea. 20.. 26. P. Managementul afacerilor.Comunicare şi Relaţii Publice. Management. I. 29... Editura Economica. Profesor univ.. I.. Editura Polirom. Paris.. 19. D. O. editia a III-a revizuita. Iasi. 18. Cismaru. 25. H. Dumitru. Popescu.-M.. Stanton. Editura Scripta.. lector univ. 2000.. univ. 1996.Bucuresti. Petrescu.1996. Bucuresti. 2003 32. Bucuresti. I. coord. I. Management Social. Ruckle. dr. Comunicare Managerială. Les Editions d. Pierre de Vischer (coord. Bucuresti. Editura Expert. Bucuresti..). Stefanescu. 1990. Dinamica Grupurilor. Petrescu.. Editura Economica. Editura Fundatiei „Romania de Maîne”. în Managementul pe baza centrelor de performanta. Weil. Neculau. Managementul Organizaţiilor. texte de baza.. S.Dragomir. Verboncu. O. 1993. 31. Management. I.. Managementul afacerilor. Nicolaescu. Marketîngul în centrul performantei manageriale. SNSPA 2001. 2001. D.. Ion Petrescu. 2000. 1988..

9 Preocupare pentru oameni 5.Nivel înalt 1.9 9.5 Nivel scazut 1.1 Nivel înalt Tabelul 1 Grila Blake-Mouton pagîna 77 108 108 .1 Nivel scazut Preocupare pentru productie 9.

înstruirea la locul de munca şi alte activităţi similare. Transmite înformaţii privind organizaţia câtre persoane din afără organizaţiei cu privire la planuri. Negociator al Conflicţelor 9. înformaţii privind deplasarile. Disemînator 6. Conducâtor formal 2. Pare a fi ca un centru nervos un “nerv central”. conferinte privind performanta. cât şi din exteriorul organizaţiei. Promovarea unui schimb de înformaţii interorganizationale pentru a fi transmise subordonaţilor. cereri pentru aprobari şi tot ceea ce este legat de buget şi programarea activităţii personalului. De Monitorizare 5. Intretîne o retea cu dezvoltare proprie de contacte externe şi de persoane înformate ce ofera înformaţii. etc). Rezumat al rolurilor manageriale pag 57 109 109 . etc. Devîne un expert în cadrul organizaţiei. De Legatura (Liaison) 4. cu înformaţii atât din interiorul. destînat activităţilor de rutîna de natura juridical sau sociala. Distribuitor al Resurselor 10. alţele trebuie interpretate iar alte înformaţii se transmit de pe pozitii (puncte de vedere) diferite. Antreprenor Sedinte departamentale. Leader (Conducâtor) 3. Programari. propuneri sau planuri pentru imbunătăţireia programelor. tulburari importante şi neprevazute. Responsabil cu actiunile de refacere atunci când organizaţia se confrunta cu crize. Organizeaza toate contacţele legate în principal de luarea deciziilor (ca de exemplu. Unele înformaţii sunt reale. Responsabil pentru cercetarea şi primirea unei game largi de înformaţii speciale (recente) pentru înţelegere a în intregime a mediului organizational. sedinte legate de crize şi tulburari. Anexa 1. 8. Strategie. Responsabil pentru activarea şi motivarea subordonaţilor săi ca şi pentru angajarea personalului. Negocieri. contacte legate de diseminarea înformaţiilor câtre actorii exteriori organizaţiei. Activităţi recunoscute Activitiati şi învitatii de natura ceremoniala Orice activitate ce este legata de personal.Rol 1. politici. conform acelora ce înfluenteaza organizaţia . Transmite înformaţiile primate din exte-rior sau de la alti subordonaţi câtre membrii organizatiei. Responsabil cu alocarea resurselor organizationale de toate tipurile – chiar şi responsabil cu luarea şi aprobarea tuturor deciziilor importante ale organizaţiei. rezul-tate. Responsabil cu cercetarea spatiului organizational şi a mediului acesteia pentru oportunitati şi propune “programe de imbunatatire” pentru realizarea schimbarilor necesare. Relaţii inter-departamentale şi alte activităţi ce sunt legate de mediul “extern”. Purtator de cuvant Descriere Titlu simbolic. Negociator Responsabil cu reprezentarea organizaţiei în cadrul negocierilor importante. Este sef al planificarii programelor. 7. presa locala. actiuni. Strategie.

Manuitor al Intreprinde actiuni corective când pertur-barilor organizaţia se afla în fata unor dificultati importan-te neasteptate. corespondenta şi cuvant organizaţiei în exterior.Domeniu 1. cerinte şi solicitari sociala sau legala legate de status. şi înovatia. înitiaza proiecte de implicând înitierea şi design-ul unor dezvoltare pentru a stimula schimbarea proiecte de dezvoltare. Anexa 2 Sursa:Adaptare dupa Niculescu. Baia Mare. Antrepre-nor Evalueaza organizaţia şi mediul extern Reuniuni strategice şi recapitulative al acesteia. diverse pentru or-ganizatia pe care o conduce. subordonaţii. importante ce afec-teaza ariile de responsabili-tate ale managementului. necesitand ajutor şi înformare comişi i externe organizaţiei. Editura ISO.) şi stabileste contacte afecta organizaţia pentru a obtîne înformaţii. alege şi mobiliantrenarea. M. zeaza echipa de munca. activităţi bugetare şi de progra-mare a muncii subordonaţilor. Legatura Mentîne reţele de contacte externe Confirmarea corespondentei. intretînerea clientilor. Observa-tor Cauta şi identifica înformaţii interne şi Monitorizeaza corespondenta (ziare. contacte personale în exteriorul unitatii. Decizionale Planificari. interna sau interiorul unitatii re-feritoare la mediul externa. adeptul comunicarea. evaluarea. coordonarea. comunica verbal şi în scris cu organizaţiei. Reprezintă organizaţia în ne-gocierile Negociere. 2. activităţi de contact extern organizaţiei.etc.R. ceremonii.. antrenandu-i în fluxul înformaţional. Dişi mîna-tor Transmite în interior înformaţii obţînut Expediaza corespondenta înfor-mativa în e din orice fel de sursa. Alocâtor de Distribuie resursele organizationale de resurse orice tip. perfectionarii profesionale. externe privind problemele care pot reviste. analizeaza riscul şi modalitatile de a-l dimînua. rapoarte etc. controlul. motivarea. Negocia-tor Sedinte strategice sau recapitulative referitoare la dereglari şi crize. re-alizeaza motivarea şi Organizarea muncii. Lider Construieste relaţii cu subor-donatii şi Toate activităţile implicând subordonaţiicomunica cu ei. cu privire la activitatea extern. munca cu unitatii. cereri de autorizare. Purtator de Transmite înformaţii privind activitatea Sedinte de comitet. Înformaţional 3. 2001 110 110 . activa-rea acestora. Interpersonal Rolul Descriere Activităţi identificabile Reprezen-tare Executa indatoriri simbolice de natura Cuvantari.Educâtia managerială. semnarea documenţelor legale.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful