You are on page 1of 9

Prezes Ochrony

1\onkurencj i i Konsumentw
- Tomkiel
DDK-073-9/ 12/MF/BK
do rozpatrzenia
na posiedzeniu Rady Ministrw
w dniu 17 kwietnia 2012 r.
KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRW
Departament Rady Mi ni strw
RM-10-29-12 06-04-2012
RADY MfNISTRW
Przedstawiam dokument przez
Prezesa Ochrony Konkurencji
i Konsumentw- do rozpatrzenia
Ochrony Konkurencji i Konsumentw
Warszawa, 5 .04.2012
Pan
Maciej Berek
Sekretarz Rady Ministrw
Kancelaria Prezesa Rady MinistrwStosownie do Nr 49 Rady Ministrw z dnia 19 marca 2002 r. Regulami n pracy Rady
Ministrw (M. P. Nr 13, poz. 221 ze zm. ) w projekt do
ustawy o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim. W dniu 4 kwietnia 2012 r. projekt
przez komitet Rady Ministrw bez uwag i rekomendowany
Radzie Ministrw.
na w dniu 8 lut ego 2012 r. przez ds.
Programowania Prac (znak: DKRM-0310-1 (42)/12) o tym, Wykaz Prac
zostanie o do projektu ustawy o zmi anie ustawy o kredycie
konsumenckim, ktrych termin przez Ministrw wyznaczony na l
2012 r., uprzejmie o rozpatrzenie projektu
w skrconym trybie obi egowym.

W
- 45 egzemplarzy Projektu do ustawy o
z testem regulacyjnym oraz wynikami konsultacji
CD
Ochrony Konkurencji i Konsumentw
P: Powstancw VVarszawy 1 < 00/:J50 \Marszawa
zmianie ustawy o kredycie konsumenckim wraz
te!.: 22 826 34 14 < iax 22 326 61 25
sp)'l: uokik go1 pl < www.uokik.gov.pl
Projekt do ustawy o zmianie ustawy
o kredycie konsumenckim
Warszawa, 2012 r.
l. Cel projektowanej ustawy.
Celem projektowanej ustawy jest dyrektywy Komisji 2011/90/UE z dnia
14 listopada 2011 r. 11 l do dyrektywy 2008/48/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady, dodatkowe do obliczania rzeczywistej rocznej
stopy oprocentowania. Zebrane przez
z dyrektywy 2008/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia
2008 r. w sprawie umw o kredyt konsumencki oraz Rady
87 /102/EWG w li l do dyrektywy
2008/48/WE nie do zapewnienia jednolitego sposobu obliczania
rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania kredytw na czas lub kredytw
w w okresach i nie one do sytuacji na
rynku. Jednolity sposb obliczania rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania jest
dla realizacji celw dyrektywy - konsumentom porwnania ofert
kredytodawcw z
2. Zakres przewidywanej regulacji.
Implementacja dyrektywy Komisj i 2011/90/UE wymaga zmiany nr 4 ust. 4 do
ustawy o kredycie konsumenckim, ktry zawiera do obliczania rzeczywistej rocznej
stopy oprocentowania.
3. Zasadnicze kwestie uregulowania.
Ustawa o kredycie konsumenckim powinna
umw o kredyt odnawialny innych umowa o kredyt w rachunku
umw o kredyt innych umowy o kredyt w rachunku oraz
o kredyt odnawialny, dla ktrych nie terminu lub kwoty lub
data zawarcia umowy nie jest znana, jak sytuacji
w ktrych na podstawie nie terminu lub kwoty
Za! :
-test regulacyjny
1.


Ochrony Konkurencji i Konsumentw; ministerstwa Ministerstwo Finansw,
Ministerstwo Gospodarki
20 ,
.. : .. i .. d- . -. :._, .. ., :.
Projekt do ustawy o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim, 17 lutego 2012 r.
3
o Ja k_i

r:. . .. : ... ..
Zebrane przez z dyrektywy 2008/48/WE
w 11 l do dyrektywy nie do zapewnienia
jednolitego sposobu obliczania rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania kredytw na czas lub
kredytw w w okresach i nie one do sytuacji na rynku.
4.
D expose Premiera
D decyzja PRM/RM
D strategie rozwoju
" ,. .''.
prawo UE Dyrektywa 2011/90/UE
orzeczenie TK
1
6


ustawowe
D inne (jakie?)

s o prawo u E,-CZ',; bezwzglf;dn_ie ,, ...-- . ,- .. - ., _ -, ,. . . _ . . t ... : -"-'"-.r::-, ... ,; . , l .- -,.. . ' - . . ;.. ,
.. .. :;: .. ...
Nie.
Go i : .,. ' ,, _, . . . .,_.
Rekomendowanym jest implementacja dyrektywy 2011/90/UE poprzez nr 4
ust. 4 do ustawy o kredycie konsumenckim. Oczekiwanym efektem jest zapewnienie jednolitego sposobu
obliczania rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania dla kredytw na czas oraz kredytw
w w okresach a tym samym zapewnienie kredytobiorcom
porwnania ofert poszczeglnych kredytodawcw w oparciu o jednolicie
oprocentowania.
Nie jest pozalegislacyjnego z uwagi na do obliczania
rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania odzwierciedlone w nr 4 ust. 4 do ustawy z dnia
12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Zmiana wspomnianych nie bez zmiany
wskazanego do ustawy o kredycie konsumenckim.
Bo Skutki dla sektra (pozytywne in pi'us; negatywne in ri,inus) -::." . ,, : .
. . . ' --_; ;;. -' f ' '. . . '. .. _ .__ __ .; - .. . ' ' -. - . . . _,
Projektowana zmiana ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim nie skutkw
finansowych dla sektora finansw publicznych.
2012
20131201412015 120161
l Opis metodologii:
Grupa grupy (finansowe) Koszty (finansowe)
i

Obywatele
Inne grupy- kredytodawcy banki (646 podmiotw- brak Koszty ze
dane Komi sji Nadzor u
obl iczani a rzeczywi st ej
Finansowego); r ocz nej stopy
kasy
oprocentowania dl a
kredytowe; pozost ali
kr edytw na czas
kredytodawcy,
oraz kredytw
finansowi (w tym
w w
osoby fizyczn e
okresach

(np. koszty zmian w
syst emach informatycznych)
Inne grupy- konsumenci (nie tylko
pow. 100 tys. brak bra k
kredytobiorcy, ale odbiorcy
reklam)
Koszty i pozafinansowe: Dl a kredyt odawcw: wzmocnienie uczciwej konkurencji poprzez zapewnienie
ofert kredyt w na czas oraz kredytw w w
okresach; dl a kredyt obiorcw: porwnania ofert kredytw na czas
oraz kredyt w w w okresach w oparciu o w
jednolit y sposb oprocent owa nia
Brak.
11. Ciy regUlacyjne? W .<;.:;;, "- .. : "' .
TAK . . . ' 0 NiE . < ... . ' .. . - . .

D zmniejszenie liczby dokumentw Kalkulacja/komentarz:
D zmniejszenie liczby procedur
D skrcenie czasu
D inne (jakie?}
12
1
D TAK 0 NIE
D liczby dokumentw Kalkulacja/komentarz:
D liczby procedur
D czasu
D in n e (jakie?}
Nie dotyczy.
14. Jak OECD/UE?

,,.,, . .; . < .:.


, ..,. ;. _ . ...._,.., "'"' ... __ -. , .-. , ,, -.-. ,;-.,... ... -_.c ..... _ _ ,_ ..,,_, , ........... '-'"'_.,,.., .,; ,.. .".......:, ;.,.",_ ,._..,,. -.. _.... -:. _ _, "'.,..,,"..,..,_ ... r.- .r.... .. ; .. ._;_:., , s ' ...-: >" ...
Problem dotyczy jedynie Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
W problem poprzez
przepisw dyrektywy Komisji 2011/90/UE.
. ' ..... ... 1;,1'1'i.;::.:'.:.;;.I<'ij , i' ' l .. ..;-_;.,:: .,.: .;:. ,!'r :. <":, ... v; .;:;;o::.:;:"'.'1<l::;:.'-; '!;
15. i przekazania dokumentu _
.. .. :
,.,!j..'.:( . f ,i . .-. ,,:".-:..:;..._.;"" ... ..... :;-;;:> .. . . ;,.a ....... 1:.:..1,,;.:,.;: ;: ..... r <' tjn_,--;- ', . : c::.. ' ' .,
a) data opracowania projektu: 17 lutego 2012 r.
b) konsultacji : 2 marca 2012 r.
c) przekazanie dokumentu do KSE : 9 marca 2012 r.
d) przekazanie dokumentu do KSRM: 23 marca 2012 r.
e) vacatio legis: 30 dni
Zgodnie z przepisem art. 2 dyrektywy Komisji 2011/90/UE z dnia 14 listopada 2011 r. 11
l do dyrektywy 2008/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dodatkowe do
obliczania rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania (Dz. U. UE L z dnia 15 listopada 2011 r.)
powinny jej przepisy do dnia 31 grudnia 2012 r.
Skutkiem dyrektywy ma przede wszystkim harmonizacja przepisw w
zakresie do obliczania rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania kredytw na czas lub
kredytw w w okresach oraz zapewnienie jednolitych sposobw
obliczania rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania. te konieczne do zapewnienia
dyrektywy 2008/48/WE, przepisy kredytu
w celu wspierania rozwoju transgranicznej i wzmacniania rynku Realizacja celw
dyrektywy na poziomie UE jest monitorowana przez Na szczeblu krajowym,
monitoring przestrzegania oraz regulacji prowadzony przez organy krajowe.
=., .... .... "r. .. tt l't_-:-;r. .. . - ......... '...' . .<: !.'"""!i. ''"-''.
17
,.. " ''"'''"'' " "'-f "''"'k"""\1>':.1-''"""-"<<P""'-"''"'''<-' ''""'J"''f lo,-.,",.,.".,..,, . ,.y- > d' " ... ') ' 'W ... , ''""' ::,"'> ' ,..,, .. Yr'j"'
;, ?-" :;; :; 5}t
Monika Stec, Dyrektor Departamentu Polityki Konsumenckiej (te/. 22 55 60 424, email:
manika.stec@uokik. gov.pl),
(-
Naczelnik Finansowych, Departament Polityki Konsumenckiej
(te/. 22 55 60 289, email: malgorzata.kolodziejczyk@uokik.gov.pl),
Marta Fabiszewska, starszy specjalista, Departament Polityki Konsumenckiej (te/. 22 55 60 198, email:
marta.fabiszewska@uokik.gov.pl),
Bartosz Kostur, starszy specjalista, Departament Polityki Konsumenckiej (te/. 22 55 60 32 7, e mail:
bartosz. kostur@ uokik. gov. p/)
Jaroslaw Krl , Wiceprezes Ochrony Konkurencji i Konsument w
Wyniki konsultacji i w sprawie projektu do ustawy
o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim
l. Podmioty w konsultacjach:
Szef Kancelar ii Prezesa Rady Ministrw, Minister Gospodarki, Mini ster Spraw
Minister Rozwoju Regionalnego, Minister Administracji i Cyfryzacji , Minister
Minister Sportu i Turystyki , Minister Pracy i Polityki Minister Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Minister Skarbu Minister Edukacji Narodowej,
Minister Obrony Narodowej, Minister Nauki i Szkolnictwa Minister Zdrowia,
Minister Minister Finansw, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Minister Spraw
Zagranicznych, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezes Centrum
Legislacji , Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Rzecznik Praw Obywatelskich,
Komisji Nadzoru Finansowego, Prezes Narodowego Banku Polskiego,
Bankw Polskich, Arbiter Bankowy przy Bankw Polskich, Konferencja
Finansowych w Polsce, Krajowa Rada Rzecznikw Konsumentw,
Stowarzyszenie Rzecznikw Konsumentw, Stowarzyszenie Konsumentw Polskich,
Federacja Konsumentw, Europejskie Centrum Konsumenckie, Rada
Reklamy, Fundacja Promocja Polska, Konfederacja Pracodawcw Polskich, Polska
Konfederacja Pracodawcw Prywatnych Lewiatan.
2. Wyniki konsultacji.
W ramach konsultacji uwagi do projektu Wiceprezes Centrum Legislacji,
jest w projekcie o umieJSCowieniu
projektowanych przepisw w ustawie. Projekt uwagi Wiceprezesa
Centrum Legislacj i.
Uwagi do projektu Polska Konfederacja Pracodawcw Prywatnych Lewiatan,
o wprowadzenia do ustawy o kredycie konsumenckim definicji
kredytu odnawialnego. Uwaga nie ze na
tego nie przepisy dyrektywy o kredycie konsumenckim,
a ewentualne wprowadzenie definicji kredytu odnawialnego dalece poza
zakres implementacji dyrektywy 2011/90/UE. Dodatkowo, o potrzebi e
okresu vacatio legis do co najmniej 6 ze na
dostosowania do zmienionych przepisw. W projekcie do
ustawy okres vacatio legis z 14 do 30 dni.
Po przekazaniu dokumentu do rozpatrzenia przez Komitet do Spraw Europejskich, uwagi do
projektu Bankw Polskich oraz Konferencja Finansowych
w Polsce.
Bankw Polskich o potrzebie vacatio legis (uwaga
poprzez okresu vacatio legis) .
Bankw Polskich zmiany definicji kwoty
kredytu oraz stopy oprocentowania. Uwaga nie
poza zakres implementacji dyrektywy 2011/90/UE. Ponadto,
definicji kredytu odnawialnego do uwagi przez
Pracodawcw Prywatnych Lewiatan, ktrej z tych samych przyczyn nie
Konferencja Finansowych w Polsce na dokonania
zmian redakcyjnych i poszczeglnych w ust. 4 nr 4 do ustawy
o kredycie konsumenckim. Uwaga ta na obecnym etapie prac pozostaje jednak
projektowane ni e propozycji brzmienia
przepisw ustawy. Dodatkowo, zaproponowano uj ednolicenie w ustawie
" rachun ek na "rachunek Uwaga
ni e bowi em ni e w zakresie implementacji dyrektywy
2011/90/UE. Zapewniono jednak zagadnienie to zostanie poddane
analizie z wprowadz enia ewentualnych zmian w przepi sach ustawy
o kredycie konsumenckim.