You are on page 1of 2

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

dr l4/ojciechR. Wiewi1rowski

Dol,is-o33-r8e/1r lfofg?
, t \ + / \

lr.

Wn),*l h,"*.

Y"il'\"J.--[i Pan Jan witkows usz ki)^';5;gffi"2*


p. o.Prezesa GUS
Glrfwny U rz4d Statystyczny AI. NiepodlegloSci 208 00-925Warszawa

"rdK{{;11'***'

&",r.",-, (r-;,

r,rrrrr;,i

w odpowiedzinapismo z dnia 10 czerwca20lI r., sygnatura:GP-09-024-50-312011, kt6re do Biura Generalnego Inspektora Danych Osobowych wplynglo w dniu 15 czerwca 2011 r., uprzejmie informujg, iz w projekcie rozporz4dzenia zmieniaj4cego rozporz4dzenie Prezesa Rady Ministr6w w sprawie okreSlenia wzorrfw formularzy sprawozdawczych, obja5nierfl co do sposobu ich wypelniania oraz wzor6w kwestionariuszy i ankiet statystycznych ustalonych w programie badarflstatystycznych stafysfyki publicznej na rok 2011 (wydanegona podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 31 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystycepublicznej Dz. U. Nr 88, poz. 439, z p62n. zm.) zastrzelenia Generalnego Inspektora Danych Osobowych budz4 nastgpuj unormowania. 4ce I . W formularzu,,MZ/N - I a Karta ZgloszeniaNowotworu ZloSliwego" : Bior4c pod uwagg arL 27 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, dane o stanie zdrowia uznaje siE za dane podlegaj4ce szczeg6lnej ochronie. W obecnym stanie prawnym brak jest przepisu rangi ustawowej zezwalaj4cegona przetwarzanretakich danych bez zgody osoby, kt6rej dane dotycz4, i stwarzajqcegopelne gwarancje ich ochrony. Co prawda dobiegly korica prace legislacyjnenad

z fo,ia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacjiw ochroniezdrowia


G"od" LIRzADsrATYsrYCzNY FREAtrSA G,A-RXNET

28fl-s7-05
,---:] f- y rU E L O

Cffoe '-l?Kl4tl

(Dz. U. Nr 113, poz. 657), kt6ra okreila organizacjg i zasady dzialania systemu informacji w ochronie zdrowia,jednak wejdzie ona w zycie dopiero z dniem 1 stycznia 20II r., a niekt6rejej przepisy w terminie p62niejszym, tj. z dniem 1 sierpnia 2014 r. Skoro zatem pozyskiwanie danych os6b chorych na nowotwory przez Ministerstwo Zdrowia i podlegle mu jednostki organtzacyjne -nie znajduje oparcia w stosownych regulacjach ustawowych, tym samym Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych nie moze zaakceptow rozwiqzania polegaj4cegona przekazywaniu aC ich do Gl6wnego Urzgdu Statystycznego.Dodai nale?y, i2 kwestia niezgodnoSciww. formularza zprzepisami ustawy zdnia 29 sierpnia 1997r. o ochroniedanychosobowych(Dz.U.22002r. Nr 101, po2.926, zp62n. zm.), jak r6wniez braku wlaSciwychpodstawprawnych dla prowadzenia Krajowego Rejestru Nowotwor6w, byla juz wielokrotnie podnoszona w korespondencji migdzy Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych a Ministerstwem Zdrowia i Gl6wnym Urzgdem Statystycznym. 2. W formularzu,,AW-01 Statystyczna ankietawyznaniowa": Zastrzeleria budzi stworzenie mozliwoSci udostgpnienia przez jednostki koScielne danych dotycz4cych os6b objgtychpomoc4,bez ich zgody,wrazz rodzajemtej pomocy oraz jej wielkoSci4, w przypadku jeSli dane wyznanie prowadzi dzialalnoS6 charytatywn4 byt. 8 ankiety). Dodatkowo niemoznoSdzweryfikowania tychhe w4tpliwoSci wynika z braku zawarcia w omawianej ankiecie instrukcji jej wypetnienia. W konsekwencji moze dochodzi6 do udostgpnienia danych osobowych zidentyfikowanych lubmo2liwych do zidentyfikowania os6b. Projektowane r6zwiqzanie naleaaloby zatemuzupelnid o tak4 instrukcjg, kt6rej postanowienianie obligowalyby do udostgpnieniadanych osobowych Gl6wnemu Urzgdowi Statystycznemu.