1

CHƯƠNG II : BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ
ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN

Caâu 1: Cho 7,2 gam hỗn hợp 2 muối cacbonat của hai kim loại kiềm thổ thuộc 2 chu kì liên tiếp tác dụng với
dung dịch HCl dư thấy thoát ra khí B. Cho khí B hấp thụ hết vào dung dịch Ba(OH)
2
dư thu được 15,76g kết
tủa. Xác định 2 muối cacbonat và tính thành phần % của chúng?
Caâu 2: Cho 3,1 gam hỗn hợp 2 kim loại kiềm ở hai chu kì liên tiếp tác dụng hết với nước, ta thu được 1,12 lít
khí ở dktc. Xác định 2 kim loại và % theo khối lượng của chúng trong hh?
Caâu 3: Hòa tan 2,84gam hh hai muối cacbonat của hai kim loại kiềm thổ thuộc 2 chu kì liên tiếp tác dụng với
dung dịch HCl dư thu được dung dịch A và khí B. Cô cạn dd A thu được 3,17g muối khan.
a. Tính thể tích khí B ở đktc?
b. Xác định tên hai kim loại?
Caâu 4: Khi cho 3,33 gam một kim loại kiềm tác dụng với nước thì có 0,48g hidro thoát ra. Hãy cho biết tên
kim loại kiền đó?
Caâu 5: Khi cho 0,6 gam một kim loại thuộc phân nhóm chính nhóm II tác dụng với nước thì có 0,336 lít khí
hidro thoát ra ở đktc. Gọi tên kim loại đó?
Caâu 6: cho 2 nguyên tố kim loại ở hai chu kì liên tiếp và đều thuộc phân nhóm chính nhóm IIA của bảng
HTTH. Biết rằng 4,4gam hh hai kim loại này tác dụng với dung dịch HCl dư thì thu được 3,36 lít khí H
2
ở đktc.
Xác định tên hai kim loại đó?
Caâu 7: Hai nguyên tố A, B đứng kế tiếp nhau trong cùng một chu kì của bảng HTTH có tổng số điện tích hạt
nhân là 25. Xác định vị trí của A, B trong bảng HTTH?
Caâu 8: Hòa tan hoàn toàn 17 gam hh hai kim loại kiềm A, B thuộc hai chu kì liên tiếp nhau vào nước được
6,72 lít khí ở đktc. Xác định tên hai kim loại kiềm và thành phần % về khối lượng của mỗi kim loại trong hh?
Caâu 9: Hòa tan hoàn toàn 20 gam hh hai kim loại kiềm thổ A, B thuộc hai chu kì liên tiếp vào dd HCl dư thu
được 15,68 lít kí ở đktc. Xác định tên hai kim loại kiềm thổ và thành phần % về khối lượng của mỗi kim loại
trong hh?
Caâu 10: Hòa tan hoàn toàn 14,2g hai muối cacbonat của hai kim loại A, B liên tiếp nhau trong nhóm IIA bằng
lượng vừa đủ dd H
2
SO
4
. Sau pư thu được 3,36 lít khí ở đktc. Xác định CTPT của hai muối và % về k.l của mỗi
muối trong hh?
Caâu 11: nguyên tử nguyên tố X có số khối nhỏ hôn 36 và tổng số hạt cơ bản là 52. Tìm số p, n và suy ra X?
Caâu 12: Một nguyên tử R có tổng số hạt là 95, trong đó số hạt không mang điện bằng 0,5833 số hạt mang
điện. Tìm số hạt p, n, e và số khối của R?
Caâu 13: Một nguyên tử R có tổng số các hạt là 115. Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mạng điện là
25 hạt. Tính số p, số khối và xác định vị trí của trong bảng HTTH rồi gọi tên R?
Caâu 14: Một số nguyên tố có cấu hình e như sau:
a. 1s
2
2s
2
2p
1
b. 1s
2
2s
2
2p
6
c. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
5

d. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
10
4s
2
e. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
10
4s
2
4p
1

xác định vị trí của chúng trong bảng HTTH. Nguyên tố nào là kim loại? phi kim? Khí hiếm?
Caâu 15: Viết cấu hình e các nguyên tố có số thứ tự: 19, 35, 52, 24, 83 và cho biết vị trí của chúng trong bảng
HTTH? Tính kim loại, phi kim của mỗi nguyên tố?
Caâu 16: Hòa tan 28,4 gam 2 muối cacbonat của 2 kim loại hóa trị II bằng dung dịch HCl dư thu được 6,72 lít
khí ở đktc và dd A.
a. Tính khối lượng muối có trong dd A?
b. Xác định hai kim loại, biết chúng ở hai chu kì liên tiếp nhau trong phân nhóm chính nhóm II?
c. Tính % theo k.l mỗi muối trong hh đầu?
Caâu 17: Đem m gam hh hai kim loại kiềm tác dụng với HCl dư thu được 2,24 lít khí thoát ra ở đktc. Cô cạn
sản phẩm thu được 11,7 gam muối khan.
a. Tính m?
b. Xác định tên hai kim loại kiềm và khối lượng từng kim loại, biết chúng ở cách nhau 1 chu kì trong bảng
HTTH?
Caâu 18: Tổng số hạt p, n, e của nguyên tử một nguyên tố thuộc phân nhóm chính nhóm VII là 28.
a. Tính khối lượng nguyên tử?
b. Viết cấu hình e?
Caâu 19: Cho A và B là 2 nguyên tố thuộc cùng phân nhóm và ở 2 chu kì liên tiếp nhau trong HTTH. Tổng số
p trong 2 hạt nhân nguyên tử A và B là 32. Xác định tên A, B và viết cấu hình e của chúng?
2
Caâu 20: A và B là 2 nguyên tố liên tiếp nhau trong cùng một chu kì. Tổng số p trong hai hạt nhân là 49. Viết
cấu hình e và xác định vị trí của A, B trong bảng HTTH?
Caâu 21: X và Y là 2 nguyên tố thuộc cùng 1 nhóm và ở hai chu kì liện tiếp nhau trong bảng HTTH. Tổng số
hạt p trong 2 hạt nhân của 2 nguyên tử X và Y là 30. Viết cấu hình e của X, Y?
Caâu 22: Hợp chất có công thức MX
2
trong đó chiếm 46,67% về khối lượng. Trong hạt nhân M có số n nhiều
hơn số p là 4 hạt. Trong hạt nhân X có số n bằng số p. Tổng số p trong MX
2
là 58.
a. Tìm số khối của M và X?
b. Xác định CTPT của MX
2
?
Caâu 23: Một hợp chất B được tạo bởi một kim loại hóa trị II và một phi kim hóa trị I. Tổng số hạt trong phân
tử B là 290. Tổng số hạt không mang điện là 110. Hiệu số hạt không mang điện giữa phi kim và kim loại là 70.
Tỉ lệ số hạt mang diện của kim loại so với phi kim trong B là 2/7. Tìm A, Z của kim loại và phi kim trên?
Caâu 24: Một nguyên tố gồm 2 đồng vị có số nguyên tử tỉ lệ với nhau là 27:23. hạt nhân đồng vị thứ nhất chứa
35p và 44n. hạt nhân đồng vị 2 chứa nhiều hơn 2n. Xác định khối lượng nguyên tử trung bình của nguyên tố
trên?
Caâu 25: cho 0,345 gam một kim loại có hóa trị không đổi tác dụng với nước thu được 168ml khí H
2
ở đktc.
Tìm tên kim loại đó và vị trí của nó trong bảng HTTH?
Caâu 26: Hòa tan một oxit kim loại hóa trị II bằng một lượng vừa đủ dd H
2
SO
4
10% thu được dd muối có
nồng độ 15,17%. Tìm công thức của oxit kim loại đó?
Caâu 26*: Oxit cao nhất của một nguyên tố ứng với công thức R
2
O
5
. Hợp chất của nó với hidro là 1 chất có
thành phần khối lượng là 82,35%R và 17,65% H. Tìm nguyên tố đó?
Caâu 27: Oxit cao nhất của một nguyên tố ứng với công thức RO
3
. Trong hợp chất của nó với hidro có 5,88%
H về khối lượng. Tìm nguyên tố đó?
Caâu 28: Hợp chất khí với H của một nguyên tố ứng với công thức RH
4
. Oxit cao nhất của nó chứa 53,3%O.
Gọi tên nguyên tố đó?
Caâu 29: Hợp chất khí với H của một nguyên tố ứng với công thức RH
3
. Oxit cao nhất của nó chứa 25,93%R.
Gọi tên nguyên tố đó?
Caâu 30: Cho các nguyên tố A, B, C, D có số hiệu nguyên tử lần lượt là 3, 11, 12, 13. Xác định vị trí của
chúng trong bảng HTTH và sắp xếp chúng theo chiều tính kim loại tăng dần?
Caâu 31: Cho các nguyên tố A, B, C, D có số hiệu nguyên tử lần lượt là 6, 9, 14, 17. Xác định vị trí của chúng
trong bảng HTTH và sắp xếp chúng theo chiều tính phi kim loại tăng dần?
Caâu 32: Cho biết R có Z = 35.
- Xác định vị trí của R trong bảng HTTH, CT oxit cao nhất, hidroxit cao nhất, hợp chất với H và
tính chất của các hợp chất này?
- So sánh tính chất của hợp chất của R với các hợp chất của 2 nguyên tố trên và dưới R trong cùng
nhóm.
Caâu 33: Cho X (Z = 15); Y (Z = 20); M (Z = 25)
Xác định cấu hình e, ví trí các nguyên tố => Tính kim loại, phi kim, công thức oxit cao nhất và hidroxit tương
ứng; công thức hợp chất với Hidro?
Caâu 34: Oxit của 1 nguyên tố nhóm IIB chứa 19,75% về khối lượng. Hãy xác định tên nguyên tố và viết cấu
hình e nguyên tử của nguyên tố đó?
Caâu 35: Oxit của một nguyên tố ứng với công thức là R
2
O
5
. Hợp chất của nguyên tố đó với H có 8,82% H về
khối lượng. Xác định R?
Caâu 36: M thuộc nhóm IIIA. Trong oxit bậc cao nhất của M, oxi chiếm 47,05% khối lượng. x thuộc nhóm
VIA, trong oxit bậc cao nhất, X chiếm 40% về khối lượng. Xác định tên của nguyên tố M và X. Viết CTPT của
các oxit trên?
Caâu 37: Trong oxit bậc cao nhất của R (thuộc nhóm A) Oxi chiếm 56,338% về khối lượng. Xác định CTPT
của oxit trên?
Caâu 38: Hợp chất ion được tạo bởi các ion M
2+
và X
2-
. Biết rằng trong phân tử MX tổng số hạt là 84. Số n và
số p trong hạt nhân nguyên tử M và X bằng nhau. Số khối của X
2-
lớn hơn số khối của M
2+
là 8.
a. Viết cấu hình e của M
2+
; X
2-
; ?
b. Xác định vị trí của M và X trong bảng HTTH?
Caâu 39: Một nguyên tử R có tổng số các hạt là 48.
a. Cho biết tên và xác định vị trí của Rtrong bảng HTTH?
b. Viết CTHH của oxit và hidro ứng với hóa tri cao nhất của R, cho biết tính chất của các chất này?
Caâu 40: Hợp chất có dạng AB
3
, tổng số hạt p trong phân tử là 40, trong thành phần hạt nhân A cũng như B
đều có số hạt p bằng số hạt n. A thuộc chu kì 3 của bảng HTTH. Xác định tên gọi của A, B?
3
Caâu 41: Một hh X gồm 2 muối cacbonat kim loại kiềm A, B thuộc hai chu kì liên tiếp trong bảng HTTH có
tổng khối lượng là 41,9 gam. Xác định A, B và số mol của cacbonat trong hh X biết rằng khi cho X tác dụng với
H
2
SO
4
dư và cho khí CO
2
tạo ra pư hết với nước vôi trong dư ta thu được 3,5g kết tủa.
Caâu 42: Hòa tan 7,83gam một hh X gôm 2 hai kim loại kiềm A, B thuộc hai chu kì kế tiếp nhau trong bảng
HTTH được 1 lít dd C và 2,8 lít khí H
2
thoát ra ở đktc. Xác định A, B và số mol A, B trong C?
Caâu 43: Nguyên tử của một nguyên tố X có tổng số hạt bằng 34. Trong ñoù, haït mang ñieän nhieàu hôn
haït khoâng mang ñieän laø 10.
a. Xác định vị trí của X trong bảng HTTH?
b. Viết pư điều chế trực tiếp X?
Caâu 44: Cho 2 gam hh hai kim loại ở hai chu kì liên tiếp và thuộc phân nhóm chính nhóm II tác dụng hết với
dd H
2
SO
4
10% rồi cô cạn thu được 8,72 gam hh 2 muối khan.
a. Xác định 2 kim loại?
b. Tính khối lượng dd H
2
SO
4
đã dùng?
Caâu 45: A và B là nguyên tố ở hai chu kì liên tiếp và thuộc cùng 1 phân nhóm chính, B ở dưới A. Cho 8gam
B tan hoàn toàn trong 242,4g Nước thu được 4,48 lít khí H
2
ở đktc và dd M.
a. Xác định A, B và viết cấu hình e của hai nguyên tử?
b. Tính C% của dd M?
Caâu 46: Y là hidroxit của nguyên tố M thuộc nhóm IA hoặc IIA hoặc IIIA. Cho 80g dd 50% của Y pư hết với
dd HCl rồi cô cạn thu được 5,85 gam muối khan. Xác định Y?
Caâu 47: Cho hợp chất XY
2
thõa mãn:
- Tổng số hạt p của hợp chất bằng 32.
- Hiệu số của X và Y bằng 8 hạt.
- X và Y đều có số p = số n trong nguyên tử.
Xác định nguyên tố X, Y và suy ra hợp chất XY
2
?
Caâu 48: Bài 104: Một nguyên tố kim loại M chiếm 52,94% về khối lượng trong oxit cao nhất của nó.
a. Xác định M?
b. Cho 20,4g oxit của M tan hoàn toàn trong 246,6 gam dung dịch 17,86% của hợp chất với hidro và phi
kim X thuộc nhóm VIIA, tạo thành dung dịch A. Gọi tên X? Tính C% của dd A?

CAÂU HOÛI OÂN TAÄP CHUÔNG II
BAÛNG TUAÀN HOAØN CAÙC NGUYEÂN TOÁ HOAÙ HOÏC VAØ ÑÒNH LUAÄT TUAÀN
HOAØN
---------------------
Caâu 1: Ñaïi löôïng naøo sau ñaây bieán ñoåi tuaàn hoaøn theo chieàu taêng cuûa ñieän tích haït
nhaân nguyeân töû ?
A. Tyû khoái B. Soá lôùp electron
C. Soá e lôùp ngoaøi cuøng D. Ñieän tích haït nhaân
Caâu 2: Caùc nguyeân toá: F, Cl, O, N, Br, S. Ñöôïc saép xeáp theo thöù töï maïnh daàn veà tính phi
kim. Ñoù laø:
A. S, O, Cl, N, Br, F B. F, Cl, S, N, Br, O C. S, Br, N, Cl, O, F D. F, Cl, O, N, Br, S
Caâu 3: Nguyeân töû cuûa nguyeân toá naøo sau ñaây coù ñoä aâm ñieän nhoû nhaát?
A. Cl B. I C. Br D. F
Caâu 4: Nguyeân toá naøo trong soá caùc nguyeân toá sau ñaây coù coâng thöùc oxit cao nhaát
öùng vôùi coâng thöùc R
2
O
3
?
A.
15
P B
. 12
Mg C
. 14
Si D
. 13
Al
Caâu 5: Daõy nguyeân toá coù soá thöù töï trong baûng tuaàn hoaøn sau chæ goàm caùc nguyeân
toá d, ñoù laø:
A. 24, 39, 74 B. 13, 33, 54 C. 19, 32, 51 D. 11, 14, 22
Caâu 6: Caùc nguyeân toá: nitô, silic, oxi, photpho; tính phi kim cuûa caùc nguyeân toá treân taêng
daàn theo thöù töï naøo sau ñaây?
A. Si < N < P < O B. Si < P < N < O C. P < N < Si < O D. O < N < P < Si
Caâu 7: Moät oxit coù coâng thöûc R
2
O coù toång soá haït ( proton, nôtron, electron) cuûa phaân töû
laø 92, trong ñoù soá haït mang ñieän nhieàu hôn soá haït khoâng mang ñieän laø 28. Vaäy oxit ñaõ
cho laø:
4
A. N
2
O B. K
2
O C. H
2
O D. Na
2
O
Caâu 8: Caùc phaùt bieåu veà nguyeân toá nhoùm IA ( tröø H) nhö sau:
1/ Goïi laø nhoùm kim loaïi kieàm 2/ Coù 1 electron hoaù trò 3/ Deã nhöôøng 1
electron
Nhöõng caâu phaùt bieåu ñuùng laø:
A. 1 vaø 3 B. 1, 2 vaø 3. C. 2 vaø 3 D. 1 vaø 2
Caâu 9: Daõy nguyeân toá naøo sau ñaây ñöôïc xeáp theo chieàu taêng daàn cuûa baùn kính
nguyeân töû?
A. I, Br, Cl, P B. O, S, Se, Te C. C, N, O, F D. Na, Mg, Al, Si
Caâu 10: Oxit cao nhaát cuûa moät nguyeân toá R coù coâng thöùc laø R
2
O
5
. trong hôïp chaát vôùi
hiñro, R chieám 82,35% veà khoái löôïng. Vaäy R laø:
A
. 14
N B.
122
Sb C
. 31
P D.
75
As
Caâu 11: Ñieàu khaúng ñònh naøo sau ñaây khoâng ñuùng ? Trong moät nhoùm A cuûa baûng
tuaàn hoaøn, theo chieàu taêng cuûa ñieän tích haït nhaân nguyeân töû, thì:
A. Tính kim loaïi cuûa caùc nguyeân toá taêng daàn B. Tính phi kim cuûa caùc
nguyeân toá toá giaûm daàn.
C. Tính bazô cuûa caùc hiñroxit töông öùng taêng daàn D. Ñoä aâm ñieän cuûa caùc nguyeân
toá taêng daàn
Caâu 12: Moät nguyeân toá kim loaïi trong caáu hình electron nguyeân töû chæ coù 5 electron s .
Cho 46 gam kim loaïi naøy hoaø tan hoaøn trong nöôùc thu ñöôïc 22,4 lít khí H
2
( ôû ñktc). Vaät kim
loaïi ñoù laø:
A.
64
Cu B.
24
Mg C.
23
Na D.
39
K
Caâu 13: X vaø Y laø hai nguyeân toá thuoäc hai chu kyø lieân tieáp nhau trong cuøng moät nhoùm
A cuûa baûng tuaàn hoaøn, X coù ñieän tích haït nhaân nhoû hôn. Toång soá proton trong hai haït
nhaân nguyeân töû cuûa X vaø Y laø 32. Xaùc ñònh hai nguyeân toá X vaø Y theo caùc keát quaû
sau:
A. Mg (Z =12) vaø Ca ( Z = 20 ) B. Si (Z =14) vaø Ar ( Z = 20 )
C. Na (Z =11) vaø Ga ( Z = 21 ) D. Al (Z =13) vaø K ( Z = 19 )
Caâu 14: Trong baûng tuaàn hoaøn, caùc nguyeân toá thuoäc nhoùm naøo sau ñaây coù hoaù trò
cao nhaát vôùi oxi baèng I ?
A. Nhoùm VIA B. Nhoùm IIA C. Nhoùm IA D. Nhoùm VIIA
Caâu 15: Nguyeân toá R coù coâng thöùc oxit cao nhaát laø RO
2
. Coâng thöùc cuûa hôïp chaát khí
vôùi hiñro laø:
A. RH
3
B. RH
4
C. H
2
R D. HR
Caâu 16: Trong baûng tuaàn hoaøn nguyeân toá X coù soá thöù töï 12. Vaäy X thuoäc:
A. Chu kì 2, nhoùm III B. Chu kì 3, nhoùm II C. Chu kì 3, nhoùm II
A
D. Chu
kì 2, nhoùm II
A

Caâu 17: Söï bieán ñoåi ñoä aâm ñieän cuûa caùc nguyeân toá
11
Na,
12
Mg,
13
Al,
15
P,
17
Cl laø:
A. Khoâng thay ñoåi B. Taêng daàn C. Khoâng xaùc ñònh D. Giaûm daàn
Caâu 18: Nguyeân toá X coù caáu hình electron hoaù trò laø 3d
10
4s
1
. Vò trí cuûa X trong baûng
tuaàn hoaøn laø:
A. Chu kyø 3, nhoùm IB B. Chu kyø 4, nhoùm IB C. Chu kyø 4, nhoùm IA
D. Chu kyø 3, nhoùm IA
Caâu 19: Caùc nguyeân toá nhoùm A trong baûng tuaàn hoaøn coù ñaëc ñieåm naøo chung ?
A. Soá e lôùp ngoaøi cuøng B. Soá nôtron C. Soá lôùp electron D. Soá
electron
Caâu 20: Caùc nguyeân toá: Cl, C, Mg, Al, S ñöôïc saép xeáp theo thöù töï taêng daàn hoaù trò cao
nhaát vôùi oxi. Ñoù laø:
A. Cl, C, Mg, Al, S B. S, Cl, C, Mg, Al C. Mg, Al, C, S, Cl D. Cl, Mg, Al, C, S
Caâu 21: Soá hieäu nguyeân töû cuûa caùc nguyeân toá trong baûng tuaàn hoaøn tröôùc heát cho
bieát caùc giaù trò naøo sau ñaây ?
A. Soá electron hoaù trò B. Soá proton trong haït nhaân
C. Soá electron trong nguyeân töû D. Soá proton vaø soá electron.
5
Caâu 22: Caùc nguyeân toá trong baûng tuaàn hoaøn coù soá thöù töï chu kì baèng:
A. Soá lôùp electron B. Soá hieäu nguyeân töû
C. Soá e lôùp ngoaøi cuøng D. Soá e hoaù trò
Caâu 23: Nguyeân toá hoaù hoïc X thuoäc chu kyø 3 nhoùm VA. Caáu hình electron cuûa nguyeân
töû X laø:
A. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
5
B. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
4
C. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
2
D. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
3

Caâu 24: Ñoä aâm ñieän cuûa moät nguyeân töû ñaëc tröng cho:
A. Khaû naêng huùt electron cuûa nguyeân töû ñoù khi hình thaønh lieân keát hoaù hoïc
B. Khaû naêng nhöôøng proton cuûa nguyeân töû ñoù cho nguyeân töû khaùc
C. Khaû naêng nhöôøng electron cuûa nguyeân töû ñoù cho nguyeân töû khaùc
D. Khaû naêng tham gia phaûn öùng hoaù hoïc maïnh hay yeáu cuûa nguyeân töû ñoù
Caâu 25: Ñaïi löôïng naøo sau ñaây khoâng bieán ñoåi tuaàn hoaøn theo chieàu taêng cuûa ñieän
tích haït nhaân ?
A. Baùn kính nguyeân töû B. Nguyeân töû khoái
C. Tính kim loaïi, tính phi kim D. Hoaù trò cao nhaát vôùi oxi
Caâu 26: Nguyeân töû nguyeân toá X coù caáu hình electron lôùp ngoaøi cuøng laø ( n-1)d
5
ns
1
( n
³ 4). Vò trí cuûa X trong baûng tuaàn hoaøn laø:
A. Chu kyø n, nhoùm IA B. Chu kyø n, nhoùm IB
C. Chu kyø n, nhoùm VIB D. Chu kyø n, nhoùm VIA
Caâu 27: Caùc nguyeân toá: Cs, Sr, Al, Ca, K , Na. Ñöôïc saép xeáp theo thöù töï maïnh daàn veà
tính kim loaïi. Ñoù laø:
A. Cs, Sr, Al, Ca, K , Na B. Al, Mg, Ca, Na,K, Cs
C. Sr, Al, Ca, K, Na, Cs D. Cs, Sr, Al, Ca, K , Na
Caâu 28: Nguyeân töû cuûa nguyeân toá naøo trong nhoùm VA coù baùn kính nguyeân töû lôùn
nhaát ?
A
. 7
N B.
15
P C
. 83
Bi D
. 33
As
Caâu 29: Caùc nguyeân toá hoaù hoïc trong cuøng moät nhoùm A coù ñaëc ñieåm naøo chung veà
caáu hình electron nguyeân töû ?
A. Soá electron ôû lôùp baõo hoaø B. Soá phaân lôùp electron
C. Soá lôùp electron D. Soá electron hoaù trò
Caâu 30: Nguyeân toá coù caáu hình electron nguyeân töû 1s
2
2s
2
2p
6
3s
1
coù vò trí trong baûng tuaàn
hoaøn laø:
A. Nhoùm IIIA, chu kì 1 B. Nhoùm IIA, chu kì 6
C. Nhoùm IA, chu kì 4 D. Nhoùm IA, chu kì 3
Caâu 32: Nguyeân toá Cs trong nhoùm IA ñöôïc söû duïng ñeå cheá taïo teá baøo quang ñieän bôûi
vì trong soá caùc nguyeân toá khoâng coù tính phoùng xa, Cs laø kim loaïi coù:
A. Giaù thaønh reû, deã kieám B. Naêng löôïng ion hoaù thöù nhaát lôùn nhaát
C. Baùn kính nguyeân töû nhoû nhaát D. Naêng löôïng ion hoaù thöù nhaát nhoû nhaát
Caâu 33: Nguyeân töû cuûa caùc nguyeân toá naøo coù naêng löôïng ion hoaù thöù nhaát (I
1
) nhoû
nhaát ?
A. Cs B. Li C. K D. Na
Caâu 34: Trong baûng tuaàn hoaøn caùc nguyeân toá hoaù hoïc, soá chu kì nhoû vaø chu kì lôùn
laø:
A. 6 vaø 7 B. 4 vaø 3 C. 3 vaø 4 D. 3 vaø 3
Caâu 35: Caùc nguyeân toá nhoùm A trong baûng tuaàn hoaøn laø:
A. Caùc nguyeân toá p B. Caùc nguyeân toá s
C. Caùc nguyeân toá d vaø f D. Caùc nguyeân toá s vaø p
Caâu 36: Cho 6,4 gam hoãn hôïp hai kim loaïi nhoùm IIA, thuoäc hai chu kyø lieân tieáp, taùc duïng
heát vôùi dung dòch HCl dö thu ñöôïc 4,48 lít khí hiñro (ñktc). Hai kim loaïi ñoù laø:
A. Sr vaø Ba B. Ca vaø Sr C. Mg vaø Ca D. Be vaø Mg
Caâu 37: Cho caùc nguyeân toá: I, C, N, Se, P, Ba, Al, Si. Soá caëp nguyeân toá coù cuøng hoaù trò
cao nhaát vôùi oxi vaø cuøng hoaù trò vôùi hiñro laø:
6
A. 3 B. 2 C. 1 D. 6
Caâu 38: Trong moät nhoùm A, baùn kính nguyeân töû caùc nguyeân toá:
A. Taêng theo chieàu taêng cuûa ñoä aâm ñieän. B. Taêng theo chieàu taêng cuûa ñieän
tích haït nhaân.
C. Giaûm theo chieàu taêng cuûa ñieän tích haït nhaân. D. Giaûm theo chieàu taêng cuûa tính
kim loaïi.
Caâu 39: Daõy caùc nguyeân toá nhoùm VA goàm: N, P, As, Sb, Bi. Töø N ñeán Bi , theo chieàu
ñieän tích haït nhaân taêng, tính phi kim thay ñoåi theo chieàu:
A. Giaûm daàn B. Giaûm roài taêng C. Taêng roài giaûm D. Taêng daàn
Caâu 40: Nguyeân töû cuûa nguyeân toá naøo sau ñaây luoân luoân nhöôøng 1 electron trong caùc
phaûn öùng hoaù hoïc?
A.
12
Mg B
. 13
Al C
. 11
Na D
. 14
Si
Caâu 41: Caùc nguyeân toá Cl, Al, Na, P, F ñöôïc saép xeáp theo chieàu taêng daàn baùn kính
nguyeân töû:
A. Cl <F <P < Al < Na B. F < Cl < P < Al < Na
C. Na < Al <P < Cl < F D. Cl < Na < P < Al < F
Caâu 42: Nguyeân toá canxi (Ca) coù soá hieäu nguyeân töû laø 20, chu kyø 4, nhoùm IIA. Ñieàu
khaúng ñònh naøo sau ñaây veà nguyeân toá canxi laø sai ?
A. Haït nhaân nguyeân töû canxi coù 20 proton B. Soá electron ôû voû nguyeân töû
canxi laø 20
C. Canxi laø moät phi kim
D. Voû nguyeân töû cuûa canxi coù 4 lôùp electron vaø lôùp electron ngoaøi cuøng laø 2 electron.
Caâu 43: Hôïp chaát vôùi hiñro cuûa nguyeân toá coù coâng thöùc laø RH
4
. Oxit cao nhaát cuûa R
chöùa 53,33% oxi veà khoái löôïng. Nguyeân toá R laø:
A
. 12
C B.
207
Pb C
. 119
Sn D.
28
Si
Caâu 44: Ñaëc tröng naøo sau ñaây cuûa nguyeân töû caùc nguyeân toá bieán ñoåi tuaàn hoaøn
theo chieàu taêng cuûa ñieän tích haït nhaân ?
A. Nhieät ñoä noùng chaûy, nhieät ñoä soâi B. Tæ khoái
C. Soá lôùp electron D. Soá electron lôùp ngoaøi cuøng
Caâu 45
*
: Khoái löôïng mol phaân töû cuûa moät oxit cao nhaát cuûa moät nguyeân toá R laø 108.
Bieát R trong töï nhieân laø moät chaát khí khoâng ñoäc nhöng khoâng duy trì söï soáng. Vaäy R laø
nguyeân toá:
A.
1
H B.
4
He C.
14
N D.
17
Cl
Caâu 46: Söï bieán ñoåi ñoä aâm ñieän cuûa daõy nguyeân toá F, Cl, Br, I laø:
A. Khoâng xaùc ñònh B. Taêng daàn C. Giaûm daàn D. Khoâng bieán ñoåi
Caâu 47: Söï bieán ñoåi tính chaát kim loaïi trong daõy Mg, Ca, Sr, Ba laø:
A. Khoâng bieán ñoåi B. Giaûm daàn C. Khoâng xaùc ñònh D. Taêng daàn
Caâu 48: Söï bieán ñoåi tính bazô cuûa daõy Na(OH), Mg(OH)
2
, Al(OH)
3
laø:
A. Giaûm daàn B. Khoâng bieán ñoåi C. Khoâng xaùc ñònh D. Taêng daàn
Caâu 49: Nguyeân taéc naøo ñeå saép xeáp caùc nguyeân toá trong baûng tuaàn hoaøn sau ñaây
laø sai ?
A. Caùc nguyeân toá coù cuøng soá electron hoaù trò trong nguyeân töû ñöôïc xeáp thaønh moät
coät
B. Caùc nguyeân toá ñöôïc saép xeáp theo chieàu taêng daàn cuûa khoái löôïng nguyeân töû.
C. Caùc nguyeân toá coù cuøng soá lôùp electron trong nguyeân töû ñöôïc xeáp thaønh 1 haøng
D. Caùc nguyeân toá ñöôïc saép xeáp theo chieàu taêng daàn cuûa ñieän tích haït nhaân
Caâu 50: Cho caùc nguyeân toá
9
F,
8
O,
15
P,
7
N. Baùn kính nguyeân töû taêng daàn theo thöù töï
sau:
A. N < O < F < P B. F < O < N < P C. F < O < P < N D. P< F < O < N
Caâu 51: Caùc nguyeân toá: F, Si , P , O ñöôïc saép xeáp theo thöù töï giaûm daàn hoaù trò vôùi
hiñro. Ñoù laø:
A. Si , P , O, F B. F, Si , P , O C. F, Si , O, P D. O, F, Si , P
7
Caâu 52: Hoaø tan hoaøn 5,94 gam hoãn hôïp hai muoái clorua cuûa hai kim loaïi X vaø Y ( X, Y
ñeàu thuoäc nhoùm IIA) vaøo nöôùc ñöôïc 100ml dung dòch Z. Cho dung dòch Z taùc duïng heát
vôùi dung dòch AgNO
3
thu ñöôïc 17,22 gam keát tuûa. Loïc boû keát tuûa ñöôïc dung dòch M. Coâ
caïn M ñöôïc m gam hoãn hôïp muoái khan. Giaù trò cuûa m laø:
A. 9,12 B. 9,20 C. 9,10 D. 9,21
Caâu 53: Theo quy luaät bieán ñoåi tính chaát caùc ñôn chaát trong baûng tuaàn hoaøn thì:
A. Kim loaïi maïnh nhaát laø natri B. Phi kim maïnh nhaát laø clo
C. Phi kim maïnh nhaát laø oxi D. Phi kim maïnh nhaát laø flo
Caâu 54: Cho 12 gam kim loaïi R thuoäc nhoùm IIA taùc duïng heát vôùi dung dòch HCl thì thu
ñöôïc 11,2 lít khí H
2
(ñktc). Kim loaïi ñoù laø:
A. Mg B. Be C. Ca D. Ba
Caâu 55: X laø moät oxit cuûa moät nguyeân toá thuoäc nhoùm VIA trong baûng tuaàn hoaøn coù
tæ khoái so vôùi metan (CH
4
) baèng 4. Coâng thöùc hoaù hoïc cuûa X laø: ( Bieát khoái löôïng
nguyeân töû cuûa S, Se, Te laàn löôït laø 32; 79; 128)
A. SO
3
B. SO
2
C. SeO
3
D. TeO
2

Caâu 56: Hoaø tan hoaøn toaøn 0,31 gam hoãn hôïp hai kim loaïi X vaø Y thuoäc hai chu kyø lieân
tieáp cuûa nhoùm IA vaøo nöôùc thì thu ñöôïc 0,112 lít khí hiñro ( ôû ñktc). X vaø Y laø:
A. Na vaø K B. Rb vaø Cs C. Li vaø Na D. K vaø Rb
Caâu 57: Caùc nguyeân toá nhoùm IA trong baûng tuaàn hoaøn coù ñaëc ñieåm chung naøo veà
caáu hình electron nguyeân töû maø quyeát ñònh tính chaát hoaù hoïc cuûa nhoùm ?
A. Soá electron lôùp K baèng 2 B. Soá nôtron trong haït nhaân nguyeân töû
C. Soù lôùp electron nhö nhau D. Soá electron ôû lôùp ngoaøi cuøng baèng 1
Caâu 58:Nguyeân toá hoaù hoïc ôû vò trí naøo trong baûng tuaàn hoaøn thì coù caáu hình ôû hai
phaân lôùp ngoaøi laø 3d
3
4s
2
?
A. Chu kyø 4, nhoùm IIB B. Chu kyø 4, nhoùm IIIA
C. Chu kyø 3, nhoùm VB D. Chu kyø 4, nhoùm VB
Caâu 59: Söï bieán thieân tính bazô cuûa caùc hiñroxit cuûa caùc nguyeân toá nhoùm IA theo chieàu
taêng cuûa soá thöù töï laø:
A. Khoâng thay ñoåi B. Taêng daàn C. Giaûm daàn D. Khoâng xaùc ñònh
Caâu 60: Khi saép xeáp caùc nguyeân toá theo chieàu taêng daàn cuûa ñieän tích haït nhaân
nguyeân töû, tính chaát naøo sau ñaây khoâng bieán ñoåi tuaàn hoaøn ?
A. Ñoä aâm ñieän B. Soá khoái
C. Soá electron lôùp ngoaøi cuøng D. Naêng löôïng ion hoaù
Caâu 61: Moät nguyeân toá trong nhoùm VIA coù toång soá proton, electron vaø nôtron trong
nguyeân töû baèng 24. Caáu hình electron cuûa nguyeân töû nguyeân toá ñoù laø:
A. 1s
2
2s
2
2p
4
B. 1s
2
2s
2
2p
6
C. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
4
D. 1s
2
2s
2
2p
2

Caâu 62: Thoåi V lít khí CO
2
(ñktc) vaøo 200 ml dung dòch Ca(OH)
2
1M thì thu ñöôïc 2,5 gam keát
tuûa. Giaù trò cuûa V laø:
A. 0,56 lít hoaëc 0,84 lít B. 8,40 lít hoaëc 5,60 lít
C. 1,12 lít hoaëc 2,24 lít D. 0,56 lít hoaëc 8,40 lít
Caâu 63: Coù maáy nguyeân taéc chính ñeå saép xeáp caùc nguyeân toá trong baûng tuaàn hoaøn?
A. 2 B. 4 C. 1 D. 3
Caâu 64: Nguyeân töû cuûa nguyeân toá R coù caáu hình electron laø: 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
4
. R coù
coâng thöùc oxit cao nhaát:
A. RO
3
B. R
2
O
3
C. RO
2
D. R
2
O
Caâu 65: Oxit cao nhaát cuûa moät nguyeân toá coù daïng R
2
O
5
. Hôïp chaát cuûa noù vôùi hiñro
trong ñoù R chieám 91,18 % veà khoái löôïng. Nguyeân toá R laø:
A. Nitô B. Photpho C. Asen D. Antimon
Caâu 66: Söï bieán thieân nhieät ñoä soâi caùc ñôn chaát cuûa caùc nguyeân toá nhoùm VIIA theo
chieàu taêng cuûa soá thöù töï laø:
A. Taêng daàn B. Khoâng thay ñoåi C. Khoâng xaùc ñònh D. Giaûm daàn
Caâu 67: Quy luaät bieán ñoåi tính axit cuûa daõy hiñroxit H
2
SiO
3
, H
2
SO
4
, HClO
4
laø:
8
A. Khoâng xaùc ñònh B. Khoâng thay ñoåi C. Taêng daàn D. Giaûm daàn
Caâu 68: Quy luaät bieán ñoåi tính bazô cuûa daõy hiñroxit NaOH, Mg(OH)
2
, Al(OH)
3
laø:
A. Taêng daàn B. Khoâng thay ñoåi C. Giaûm daàn D. Khoâng xaùc ñònh
Caâu 69: Xeùt caùc nguyeân toá nhoùm IA trong baûng tuaàn hoaøn, ñieàu khaúng ñònh naøo sau
ñaây laø ñuùng ? Caùc nguyeân toá nhoùm IA:
A. Deã nhaän theâm 1 electron ñeå ñaït caáu hình beàn vöõng B. Deã nhöôøng 2 electron
lôùp ngoaøi cuøng
C. Ñöôïc goïi laø kim loaïi kieàm thoå D. Deã nhöôøng 1 electron ñeå ñaït caáu hình
beàn vöõng
Caâu 70: Nguyeân töû cuûa hai nguyeân toá X vaø Y ñöùng keá nhau trong moät chu kyø coù toång
soá haït proton laø 25. X vaø Y thuoäc chu kyø vaø caùc nhoùm naøo sau ñaây ?
A. Chu kyø 2, nhoùm IIIA, IVA B. Chu kyø 2, nhoùm IIA, IIIA
C. Chu kyø 3, nhoùm IIA, IIIA D. Chu kyø 3, nhoùm IA, IIA
Caâu 71: Söï bieán ñoåi ñoä aâm ñieän caùc ñôn chaát cuûa caùc nguyeân toá nhoùm VIIA theo
chieàu taêng cuûa ñieän tích haït nhaân nguyeân töû laø:
A. Taêng daàn B. Giaûm daàn C. Khoâng xaùc ñònh D. Khoâng thay ñoåi
Caâu 72: Nguyeân toá hoaù hoïc naøo sau ñaây coù tính chaát hoaù hoïc töông töï
20
Ca ?
A.
6
C B.
11
Na C.
19
K D.
38
Sr
Caâu 73: Daõy caùc nguyeân toá nhoùm IIA goàm: Mg, Ca, Sr, Ba. Töø Mg ñeán Ba , theo chieàu
ñieän tích haït nhaân taêng, tính kim loaïi thay ñoåi theo chieàu:
A. Taêng daàn B. Taêng roài giaûm C. Giaûm roài taêng D. Giaûm daàn
Caâu 74: Daõy nguyeân töû naøo sau ñaây ñöôïc saép xeáp theo chieàu baùn kính nguyeân töû
taêng daàn ?
A. C, N, O, F B. Na, Mg, A, Si C. I, Br, Cl, P D. O, S, Se, Te
Caâu 75: Theo ñònh luaät tuaàn hoaøn, tính chaát hoaù hoïc cuûa caùc nguyeân toá bieán ñoåûi
tuaàn hoaøn theo chieàu taêng cuûa
A. Ñieän tích haït nhaân nguyeân töû B. Soá oxi hoaù
C. Nguyeân töû khoái D. Ñieän tích ion
Caâu 76: Nguyeân töû cuûa caùc nguyeân toá trong moät chu kì coù cuøng soá:
A. Electron hoaù trò B. Nôtron C. Lôùp electron D. Proton
Caâu 77: Trong moät nhoùm A, theo chieàu taêng cuûa ñieän tích haït nhaân:
A. Tính bazô cuûa caùc hiñroxit giaûm daàn B. Tính axit cuûa caùc hiñroxit taêng daàn
C. Tính bazô cuûa caùc hiñroxit taêng daàn D. Tính axit cuûa caùc hiñroxit khoâng ñoåi
Caâu 78: Coù caùc tính chaát cuûa nguyeân töû caùc nguyeân toá nhö sau:
1/ Soá electron ôû lôùp ngoaøi cuøng; 2/ Tính kim loaïi, tính phi kim; 3/ Soá lôùp electron;4/ Soá e
trong nguyeân töû
Caùc tính chaát bieán ñoåi tuaàn hoaøn theo chieàu taêng cuûa ñieän tích haït nhaân laø:
A. 1 vaø 3 B. 1 vaø 4 C. 2 vaø 4 D. 1 vaø 2
Caâu 79: Cho 24,4 gam hoãn hôïp Na
2
CO
3
, K
2
CO
3
taùc duïng vöøa ñuû vôùi dung dòch BaCl
2
. Sau
phaûn öùng thu ñöôïc 39,4 gam keát tuûa. Loïc taùch keát tuûa, coâ caïn dung dòch thu ñöôïc m gam
muoái clorua khan. Giaù trò cuûa m laø:
A. 26,6 B. 27,6 C. 26,7 D. 25,6
Caâu 80: Caùc nguyeân toá Li, Na, K, Rb, Cs thuoäc nhoùm IA trong baûng tuaàn hoaøn. Trong soá
caùc nguyeân toá treân, nguyeân toá coù naêng löôïng ion hoaù nhoû nhaát laø:
A.
3
Li B
. 37
Rb C
. 55
Cs D
. 19
K-----------------------------------
Caâu 81: Các nguyên tố xếp ở chu kỳ 4 có số lớp electron trong nguyên tử là : A/ 3 B/ 4 C/ 5 D/ 6
Caâu 82: Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố , số chu kỳ nhỏ và số chu kỳ lớn lần lượt là :
A/ 3 , 3 B/ 3 , 4 C/ 4 , 4 D/ 4 , 3
Caâu 83: Số nguyên tố trong chu kỳ 3 và 6 lần lượt là :
A/ 8 , 18 B/ 18 , 8 C/ 8 , 32 D/ 32 , 8
Caâu 84: Chọn đáp án đúng nhất : Trong bảng tuần hoàn , các nguyên tố được sắp xếp theo nguyên tắc :
A/ Theo chiều tăng của điện tích hạt nhân
B/ Các nguyên tố có cùng số lớp e trong nguyên tử được xếp thành 1 hàng
9
C/ Các nguyên tố có cùng số e hóa trị trong nguyên tử được xếp thành 1 cột
D/ Cả A , B , C đều đúng
Caâu 85: Các nguyên tố thuộc cùng nhóm A có tính chất hóa học tương tự nhau ,vì vỏ nguyên tử các nguyên
tố nhóm A có :
A/ Số e như nhau B/ Số lớp e như nhau
C/ Số e lớp ngoài cùng như nhau D/ Cùng số electron s hay p
Caâu 86: Chọn câu đúng nhất : Trong chu kỳ, bán kính nguyên tử các nguyên tố :
A/ Tăng theo chiều tăng của điện tích hạt nhân B/ Giảm theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân
C/ Giảm theo chiều tăng tính phi kim D/ B và C đều đúng
Caâu 87: Các nguyên tố Halogien được sắp xếp theo chiều bán kính nguyên tử giảm dần như sau :
A/ I , Br , Cl , F B/ F , Cl , Br , I C/ I , Br , F , Cl D/ Br , I , Cl , F
Caâu 88: Các nguyên tố thuộc chu kỳ 2 được sắp xếp theo chiều độ âm điện giảm dần là :
A/ F,O,N,C,B,Be,Li B/ Li,B,Be,N,C,F,O C/ Be,Li,C,B,O,N,P D/ N,O,F,Li,Be,B,C
Caâu 89: Oxit cao nhất của 1 nguyên tố R ứng với công thức RO
2
. R là :
A/ Magiê B/ Nitơ C/ Cacbon D/ Photpho
Caâu 90: Oxit cao nhất của 1 nguyên tố ứng với công thức R
2
O
5
. Hợp chất khí của nó với Hidrô là 1 chất có
thành phần khối lượng 8,82% H . Công thức phân tử hợp chất khí nói trên là :
A/ NH
3
B/ H
2
S C/ PH
3
D/ CH
4

Caâu 91: Theo quy luật biến đổi tính chất đơn chất của các nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn thì :
A/ Phi kim mạnh nhất là Iốt B/ Kim loại mạnh nhất là Liti
C/ Phi kim mạnh nhất là Flo D/Kim loại yếu nhất là Xesi
Caâu 92: Hợp chất khí với Hidrô của nguyên tố R là RH
4
. Oxit cao nhất của nó chứa 53,33% Oxi về khối
lượng . R là
A/ Cacbon B/ Lưu huỳnh C/ Photpho D/ Silic
Caâu 93:Cho 0,6 gam một kim loại nhóm IIA tác dụng hết với nước giải phóng 0,336 lít H
2
(đktc) . Đó là kim
loại : A/ Mg B/ Ca C/ Ba D/ Na
Caâu 94: Nguyên tố X có số hiệu nguyên tử là 35 . Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là :
A/ Chu kỳ 4, nhóm VIIA B/ Chu kỳ 4 , nhóm VIIB C/ Chu kỳ 4 , nhóm VA D/ Chu kỳ 3,nhóm VB
Caâu 95: Chọn câu đúng . Trong bảng tuần hoàn :
A/ Các nguyên tố được xếp theo chiều tăng dần khối lượng B/ Các nguyên tố nhóm B đều là phi kim
C/ Các nguyên tố nhóm A đều là kim loại D/ Nguyên tử các nguyên tố nhóm VIIIA đều có 8e lớp ngoài cùng
Caâu 96: Clo thuộc nhóm VIIA nên tính chất hóa học đặc trưng của Clo là :
A/ Có tính phi kim mạnh ,dễ cho 1e trong các phản ứng B/Có tính kim loại,dễ nhận 1e trong các phản ứng
C/ Có tính phi kim mạnh ,dễ nhận 1e trong các phản ứng D/Có tính kim loại,dễ cho 1e trong các phản ứng
Caâu 97: Nguyên tố X có cấu hình e lớp ngoài cùng là 4s
1
,vị trí của X trong bảng tuần hoàn là:
A/ Chu kỳ 4 , nhóm IB B/ Chu kỳ 3, nhóm IA C/ Chu kỳ 4, nhóm IA D/ Chu kỳ 4,nhóm VIB
Caâu 98: Nhóm nguyên tố nào mà công thức hợp chất ôxit có hóa trị cao nhất là X
2
O
3
?
A/ Nhóm IA B/ Nhóm IIA C/ Nhóm IIIA D/ Nhóm VA
Caâu 99: M là nguyên tố nhóm IA ,ôxit của nó có công thức :
A/ MO B/ MO
2
C/ M
2
O D/ M
2
O
3

Caâu 100: Tất cả các nguyên tố sau đây có tính chất hóa học tương tự photpho , trừ nguyên tố :
A/ Canxi B/ Nitơ C/ Asen D/ Stibi
Caâu 101: Nguyên tố nào sau đây có độ âm điện nhỏ nhất :
A/ Al B/ F C/ Br D/ Na
Caâu 102: Cặp chất nào sau đây có tính chất tương tự nhau :
A/ S và Cl B/ Mg và Ca C/ Ca và Br D/ Mg và S
Caâu 103: X là nguyên tố thuộc nhóm IA , Y là nguyên tố thuộc nhóm VIIA . Hợp chất tạo bởi X và Y có
công thức:
A/ X
7
Y B/ XY
7
C/ XY
2
D/ XY
Caâu 103: Nguyên tố R có cấu hình e là 1s
2
2s
2
2p
3
. Công thức hợp chất với Hidrô và công thức ôxit cao nhất
của R là:
A/ RH
2
, RO B/ RH
4
, RO
2
C/ RH
3
, R
2
O
5
D/ Kết quả khác
Caâu 104: Hợp chất khí với hidrô của nguyên tố R có dạng RH
4
. Trong ôxit cao nhất , R chiếm 46,67 % về
khối lượng . R là :
A/ C B/ Si C/ Pb D/ Sn
10
Caâu 105: Cho 4,4 gam 1 hỗn hợp 2 kim loại nằm ở 2 chu kỳ liên tiếp đều thuộc nhóm IIA tác dụng với dd
HCl dư thu được 3,36 lit khí Hidrô (đktc) .Dựa vào bảng tuần hoàn, xác định 2 kim loại đó là :
A/ Be và Mg B/ Ca và Mg C/ Ca và Sr D/ Sr và Ba
Caâu 106: Khi cho 3,33 gam 1 kim loại kiềm tác dụng với nước thì có 0,48 gam H
2
thoát ra . Tên của kim loại
đó là :
A/ Natri B/ Kali C/ Liti D/ Magiê
Caâu 107: Cho 6,5 gam 1 kim loại hóa trị II tác dụng hết với 36,5 gam dd HCl thu được 42,8 gam dung dịch
và khí H
2
. Kim loại đã cho là :
A/ Zn B/ Mg C/ Ba D/ Ca
Caâu 108: Biết cấu hình e của ngtử 3 nguyên tố X , Y , Z lần lượt là : X :
1s
2
2s
2
2p
6
3s
1
;Y:1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
;Z:1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
1
.Trật tự tính bazơ tăng dần của hidroxit các nguyên tố X , Y,Z là :
A/ XOH < Y(OH)
2
< Z(OH)
3
B/ Y(OH)
2
< Z(OH)
3
< XOH
C/ X(OH)
3
< Y(OH)
2
< XOH D/ Kết quả khác
Caâu 109: Một nguyên tố thuộc chu kỳ 3 , nhóm VIA trong bảng tuần hoàn . Nguyên tử của nguyên tố đó có :
A/ 3 e lớp ngoài cùng B/ 6 lớp e C/ 6 electron hóa trị D/ số khối là 36
Caâu 110: Trong cùng 1 chu kỳ , theo chiều từ trái qua phải , hóa trị cao nhất của nguyên tố trong hợp chất với
oxy :
A/ Giảm dần từ 4 đến 1 B/ Tăng dần từ 1 đến 7 C/ Không đổi D/ Biến đổi không có quy luật
Caâu 111: Trong chu kỳ 3 , nguyên tử có bán kính lớn nhất là :
A/ Clo B/ Natri C/ Argon D/ Magiê
Caâu 112: Trong chu kỳ 2 , nguyên tử có độ âm điện lớn nhất là :
A/ Cacbon B/ Liti C/ Nitơ D/ Flo
Caâu 113: Trong 1 nhóm A , theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử , độ âm điện của nguyên tử :
A/ Không thay đổi B/ Giảm dần C/ Biến đổi không có quy luật D/ Tăng dần
Caâu 114: Nguyên tố X có số hiệu nguyên tử Z = 20 . Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là :
A/ Chu kỳ 3 , nhóm IA , là nguyên tố kim loại B/ Chu kỳ 4 , nhóm VA , là nguyên tố phi kim
C/ Chu kỳ 3 , nhóm VIA , là nguyên tố phi kim D/ Chu kỳ 4 , nhóm IIA , là nguyên tố kim loại
Caâu 115: Cặp chất nào trong các cặp chất sau đây phản ứng với nhau mạnh nhất ?
A/ Cl
2
và Al B/Ca và Cl
2
C/ K và Cl
2
D/ Na và Cl
2

Caâu 116: Trong 1 nhóm A ,theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân :
A/ Tính bazơ của các ôxit và hidroxit giảm dần B/ Tính axit của các ôxit và hidroxit tăng dần
C/ Tính bazơ của các ôxit và hidroxit tăng dần D/ Tính axit của các ôxit và hidroxit không đổi
Caâu 117: Trong 1 nhóm A , theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử :
A/ Tính kim loại của các nguyên tố giảm dần , tính phi kim của các nguyên tố tăng dần .
B/ Tính kim loại của các nguyên tố tăng dần , tính phi kim của các nguyên tố giảm dần .
C/ Tính kim loại của các nguyên tố tăng dần , tính phi kim của các nguyên tố tăng dần .
D/ Tính kim loại và tính phi kim của các nguyên tố không biến đổi
Caâu 118: Trong 1 chu kỳ , theo chiều điện tích hạt nhân nguyên tử tăng dần :
A/ Tính kim loại của các nguyên tố tăng dần . B/ Hóa trị của các nguyên tố phi kim đối với Hidro không đổi
C/ Hóa trị cao nhất của các nguyên tố đối với oxy tăng dần . D/ .Tính phi kim của các nguyên tố giảm dần .
Caâu 119: Trong 1 chu kỳ , theo chiều từ trái qua phải độ âm điện của nguyên tử :
A/ Giảm dần B/ Không thay đổi C/ Biến đổi không có quy luật D/ Tăng dần
Caâu 120: Cho 0,54 gam 1 kim loại R nhóm IIIA tác dụng hết với dd HCl thu được 0,672 lít H
2
( đktc) . Tên
kim loại R là :
A/ Nhôm B/ Bo C/ Gali D/ Sắt
Caâu 121: Cho 4,8 gam 1 kim loại X nhóm IIA tác dụng hết với dd HCl . Sau phản ứng thu được dd A chứa
19 g muối Tên kim loại X là :
A/ Canci B/ Magiê C/ Kẽm D/.Bari
Caâu 122: Một nguyên tố R thuộc nhóm IIIA , hợp chất ôxit cao nhất của R có khối lượng mol phân tử bằng
187,44 g. Tên R và công thức ôxit cao nhất là :
A/ Bo và B
2
O
3
B/ Nhôm và Al
2
O
3
C/ Gali và Ga
2
O
3
D/ Photpho và P
2
O
3

Caâu 123: Cho các hidroxit : Mg(OH)
2
; Al(OH)
3
; KOH ; NaOH . Dãy nào sau đây được xếp theo chiều tăng
dần tính bazơ của chúng ?
A/ KOH < NaOH < Al(OH)
3
< Mg(OH)
2
B/ Al(OH)
3
< NaOH < KOH < Mg(OH)
2

C/ Al(OH)
3
< Mg(OH)
2
< NaOH < KOH D/ Mg(OH)
2
< Al(OH)
3
< NaOH < KOH
11
Caâu 124: Một nguyên tố R có cấu hình e : 1s
2
2s
2
2p
3
. Công thức hợp chất với hidrô và công thức ôxit cao
nhất là :
A/RH
2
; RO B/ RH
3
; R
2
O
5
C/ RH ; RO
2
D/ kết quả khác
Caâu 125: Tính chất hóa học các ngtố được xác định trước tiên bằng :
A/ Điện tích hạt nhân nguyên tử B/ Vị trí của nguyên tố trong bảng tuần hoàn
C/ Khối lượng nguyên tử D/ Cấu tạo của lớp electron hóa trị
Caâu 126: Cho 2 nguyên tố X , Y liên tiếp nhau trong cùng 1 chu kỳ của bảng tuần hoàn và có tổng số e bằng
49 . Vị trí của X , Y trong bảng tuần hoàn là :
A/ X thuộc chu kỳ 4 , nhóm VIB : Y thuộc chu kỳ 4 , nhóm VIIIB
B/ X thuộc chu kỳ 5 , nhóm IB ; Y thuộc chu kỳ 5 , nhóm IIB
C/ X thuộc chu kỳ 6 , nhóm IB ; Y thuộc chu kỳ 6 , nhóm IIB
D/ X thuộc chu kỳ 4 , nhóm VIB ; Y thuộc chu kỳ 4 ,nhóm VIIB
Caâu 127: Số hiệu nguyên tử Z của các nguyên tố X , A , M , Q lần lượt là 6 , 7 , 20 , 19 . Nhận xét nào sau
đây đúng :
A/ Cả 4 nguyên tố trên thuộc 1 chu kỳ B/ A , M thuộc chu kỳ 3
C/ M, Q thuộc chu kì 4 D/ Tất cả sai.
Caâu 128: Cho 24,4g hỗn hợp Na
2
CO
3
, K
2
CO
3
tác dụng vừa đủ với dung dịch BaCl
2
. Sau phản ứng thu được
39,4g kết tủa. Lọc ,tách kết tủa, cô cạn dung dịch thu được m (gam) muối clorua khan. Vậy m có giá trị:
A.26,6g B.27,6g C. 6,7g D.25,6g
Caâu 129: Cho 6,4g hỗn hợp hai kim lọai IIA, thuộc hai chu kì liên tiếp, tác dụng hết với dung dịch HCl dư
thu được 4,48 lít khí hidro (đktc). Các kim lọai đó là:
A. Be và Mg B. Mg và Ca C. Ca và Sr D. Sr và Ba
Caâu 130: Cho các nguyên tố có cấu hình electron lần lượt là:
X
1
: 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
X
2
. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
4s
1
X
3
: 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
4s
2

X
4
: 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
5

X
5
: 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3d
6
4s
2
X
6
: 1s
2
2s
2
2p
6
3s
1

a) Các nguyên tố nào thuộc cùng 1 chu kì:
A. X
1
, X
4
, X
6
B. X
2
, X
3
, X
6
C. X
3
, X
4
D. X
1
, X
2
, X
6
E. A, B đúng
b)Tập hợp các nguyên tố nào thuộc cùng 1 pnc:
A. X
1
, X
2
, X
6
B. X
2
, X
5
C. X
1
, X
3
D. B và C đúng E. Tất cả sai.
Caâu 131: Một ngtố có hóa trị đối với hidro và hóa trị cao nhất đối oxi bằng nhau. Trong oxit cao nhất của
ngtố ấy, oxi chiếm 53,3%. Hãy gọi tên ngtố:
A. C B. N C. Si D. S
Caâu 132: Một ngtố X mà hợp chất với hidro có công thức XH
3
. Oxit cao nhất của X chứa 43,66% X về khối
lượng. X là:
A. C B. N C. P D. S
Caâu 133: Ngtố X có công thức của oxit cao nhất là XO
2
, trong hợp chất khí với Hidro có 75% khối lượng
của X. X là:
A. Si B. S C. N D. C
Caâu 134: Ngtố R có công thức của oxit cao nhất là R
2
O
5
, trong hợp chất khí với Hidro có 82,35% khối lượng
của R. R là:
A. Si B. P C. N D. C
Caâu 135: Ngtố X có công thức của oxit cao nhất là R
2
O
5
, trong hợp chất khí với Hidro có 8,82% khối lượng
của H. X là:
A. Si B. P C. N D. C
Caâu 136: Ngtố X có công thức của hợp chất khí với H là XH
3
, trong oxit cao nhất của X có 43,66% khối
lượng của X. X là:
A. Si B. P C. N D. C
Caâu 137: Hòa tan hoàn toàn 4,34 gam hỗn hợp gồm Fe, Mg, Zn trong dung dịch HCl thu được 1,792 lít H
2

(đkc). Hỏi khi cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được bao nhiêu gam muối khan?
Caâu 138: Trật tự tăng dần tính axit nào sau đây là đúng:
A. HNO
3
< H
2
CO
3
< H
2
SiO
3
B. HNO
3
< H
2
SiO
3
< H
2
CO
3

C
.
H
2
SiO
3
< HNO
3
< H
2
CO
3
D. H
2
SiO
3
< H
2
CO
3
< HNO
3

Caâu 139: Ion nào dưới đây có cấu hình electron giống với khí trơ Ar:
A. N
3-
B. Na
+
C. Mg
2+
D. S
2-

Caâu 140: Nguyên tố X ở nhóm VI
A
trong hợp chất của X với hidro có 5,88% hidro về khối lượng
a) Xác định nguyên tố X
12
b) Cho 16g oxit cao nhất của X tác dụng hết với 20g dd NaOH. Tính nồng độ % của dd NaOH và của muối
thu được
Caâu 141: Những đặc trưng nào sau đây của đơn chất, nguyên tử các nguyên tố biến đổi tuần hoàn theo chiều
tăng của điện tích hạt nhân?
A. Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi. B.Tỉ khối.
C.Số lớp electron. D.Số electron lớp ngoài cùng.
Caâu 142: Nguyên tử của nguyên tố nào sau đây luôn nhường 1 electron trong các phản ứng hóa học?
A. Na ở ô 11 trong bảng tuần hoàn. B. Mg ở ô 12 trong bảng tuần hoàn.
C. Al ở ô 13 trong bảng tuần hoàn. D. Si ở ô 14 trong bảng tuần hoàn.
Caâu 143: Các nguyên tố của nhóm IA trong bảng tuần hoàn có đặc điểm chung nào về cấu hình electron
nguyên tử, mà quyết định tính chất hóa học của nhóm?
A. Số nơtron trong hạt nhân nguyên tử. B. Số electron lớp K = 2.
C.Số lớp electron như nhau. D.Số electron lớp ngoài cùng bằng 1.
Caâu 144: Các nguyên tố thuộc dãy nào sau đây được sắp xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân?
A. Fe, Ni, Co. B. Br, Cl, I. C. C, N, O. D. O, Se, S.
Caâu 145: Dãy nguyên tố có số hiệu nguyên tử ( thứ tự trong bảng tuần hoàn) nào sau đây chỉ gồm các nguyên
tố d ?
A. 11, 14, 22. B. 24, 39, 74. C. 13, 33, 54. D. 19, 32, 51.
Caâu 146: Nguyên tố hóa học nào sau đây có tính chất hóa học tương tự Canxi?
A. Cacbon B. Kali C. Natri D. Stronti
Caâu 147: Nguyên tử của nguyên tố nào trong nhóm VA có bán kính nguyên tử lớn nhất?
A. N (Z= 7) B. P (Z=15) C. As (Z=33) D. Bi (Z=83)
Caâu 148: Dãy nguyên tử nào sau đây được xếp theo chiều bán kính nguyên tử tăng dần?
A. I, Br, Cl, P. B. C, N, O, F. C. Na, Mg, Al, Si. D. O, S, Se, Te.
Caâu 149: Cho dãy các nguyên tố nhóm IIA : Mg – Ca – Sr – Ba . Từ Mg đến Ba, theo chiều tăng điện tích hạt
nhân, tính kim loại thay đổi theo chiều nào?
A. Tăng dần. B. Giảm dần. C. Tăng rồi giảm. D. Giảm rồi tăng.
Caâu 150: Cho dãy các nguyên tố nhóm VA: N – P – As – Sb – Bi . Từ N đến Bi , theo chiều điện tích hạt
nhân tăng, tính phi kim thay đổi theo chiều nào?
A. Tăng dần. B. Giảm dần. C. Tăng rồi giảm. D. Giảm rồi tăng.
Caâu 151: Cặp nguyên tố hóa học nào sau đây có tính chất hóa học giống nhau?
A. Ca và Mg. B. P và S. C. Ag và Ni. D. N và O.
Caâu 152: Cho các nguyên tố Li, Na, K, Rb, Cs thuộc nhóm IA trong bảng tuẩn hoàn. Trong số các nguyên tố
nói trên, nguyên tố nào có năng lượng ion hóa thứ nhất nhỏ nhất?
A. Li ( Z=3) B. Na ( Z=11) C. Rb ( Z= 37) D. Cs ( Z =55)
Caâu 153: Xét các nguyên tố nhóm IA của bảng tuần hoàn, điều khẳng định nào sau đây là đúng?
Các nguyên tố nhóm IA:
A. Được gọi là các kim loại kiềm thổ. B. Dễ dàng cho 2 electron hóa trị lớp ngoài cùng.
C. Dễ dàng cho 1 electron để đạt cấu hình bền vững.
D.Dễ dàng nhận thêm 1 electron để đạt cấu hình bền vững.
Caâu 154: Biến thiên tính bazơ các hidroxit của các nguyên tố nhóm IA theo chiều tăng của số thứ tự là:
A. Tăng B. Giảm C. Không thay đổi D. Giảm sau đó tăng.
Caâu 155: Nhiệt độ sôi của đơn chất của các nguyên tố nhóm VIIA :
2 2 2 2
F , Cl , Br , I theo chiều tăng số thứ tự là:
A. Tăng B. Giảm C. Không thay đổi D. Giảm sau đó tăng
Caâu 156: Số hiệu nguyên tử của các nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn cho biết giá trị nào sau đây?
A. Số electron hóa trị B. Số proton trong hạt nhân.
C. Số electron trong nguyên tử. D. B và C đúng.
Caâu 157: Cho dãy nguyên tử F, Cl , Br, I . Độ âm điện của dãy nguyên tố trên biến đổi như thế nào theo chiều
tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử?
A. Tăng B. Giảm C. Không thay đôi D. Vừa tăng vừa giảm
Caâu 158: Độ âm điện của dãy nguyên tố : Na ( Z=11), Mg ( Z=12), Al ( Z=13), P ( Z=15), Cl (Z=17) biến đổi
theo chiều nào?
A. Tăng B. Giảm C. Không thay đổi D. Vừa giảm vừa tăng.
Caâu 159: Tính bazơ của dãy các hidroxit :
2 3
NaOH, Mg(OH) , Al(OH) biến đổi như thế nào ?
A. Tăng B. Giảm C. Không thay đổi D. Vừa giảm vừa tăng.
13
Caâu 160: Tính axit của dãy các hidroxit :
2 3 2 4 4
H SiO , H SO , HClO biến đổi như thế nào?
A. Tăng B. Giảm C. Không thay đổi D. Vừa giảm vừa tăng.
Caâu 161: Nguyên tử Cs trong nhóm IA được sử dụng để chế tạo tế bào quang điện bởi vì trong số các nguyên
tố khôgn phóng xạ thì Cs là kim loại có :
A. Giá thành rẻ, dễ kiếm. B. Năng lượng ion hóa thứ nhất thấp nhất.
C. Bán kính nguyên tử nhỏ nhất. D.Năng lượng ion hóa thứ nhất cao nhất.
Caâu 162: Một nguyên tố thuộc nhóm VIA có tổng số proton, nơtron và electron trong nguyên tử là 24. Cấu
hình electron nguyên tử của nguyên tố đó là:
A.
2 2 3
1s 2s 2p B.
2 2 4
1s 2s 2p C.
2 2 5
1s 2s 2p D.
2 2 6
1s 2s 2p
Caâu 163: Hai nguyên tố X và Y đứng kế tiếp nhau trong một chu kì có tổng số proton trong hai hạt nhân
nguyên tử là 25. X và Y tuộc chu kì và các nhóm nào?
A. Chu kì 2 và các nhóm IIA và IIIA. B.Chu kì 3 và các nhóm IA và IIA.
C.Chu kì 2 và các nhóm IIIA và IVA. D.Chu kì 3 và các nhóm IIA và IIIA.
Caâu 164: Các nguyên tố nhóm A trong bảng tuần hoàn là:
A. Các nguyên tố s. B. Các nguyên tố p.
C. Các nguyên tố s và các nguyên tố p. D. Các nguyên tố d.
Caâu 165: Nguyên tố hóa học Canxi(Ca) có số hiệu nguyên tử là 20, chu kì 4, nhóm IIA. Điều khẳng định nào
sau đây là sai?
A. Số electron lớp vỏ nguyên tử của nguyên tố là 20.
B. Vỏ nguyên tử có electron 4 lớp electron và lớp ngoài cùng có 2 electron.
C. Hạt nhân nguyên tử có 20 proton.
D. Nguyên tố hóa học này là một phi kim.
Caâu 166: X và Y là hai nguyên tố thuộc hai chu kì liên tiếp nhau trong cùng một phân nhóm A của bảng tuần
hoàn. X có điện tích nhỏ hơn Y. Tổng số proton trong hạt nhân của hai nguyên tử là 32. Xác định X và Y?
A. Mg (Z=12) và Ca (Z=20) B. Al (Z=13) và K(Z=19)
C. Si (Z=14) và Ar (Z=18) D. Na (Z=11) và Ga (Z= 21)
Caâu 167: Các nguyên tố hóa học trong cùng một nhóm A có đặc điểm nào chung về cấu hình electron nguyên
tử?
A. Số electron hóa trị. B. Số lớp electron.
C. Số electron lớp L. D. Số phân lớp electron.
Caâu 168: Nguyên tố nào trong số các nguyên tố sau đây có công thức oxit cao nhất ứng với công thức
2 3
R O ?
A. Mg B. Si C. Al D. P
Caâu 169: Khi xếp các nguyên tố hóa học theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân thì tính chất nào của các
nguyên tố không biến đổi tuần hoàn?
A. Số khối B. Số electron ngoài cùng C. Độ âm điện D. Năng lượng ion hóa.
Caâu 170: Nguyên tố hóa học ở vị trí nào trong bảng tuần hoàn có các electron hóa trị là
3 2
3d 4s ?
A. Chu kì 4, nhóm VA. B. Chu kì 4, nhóm VB.
C. Chu kì 4, nhóm IIA. D. Chu kì 4, nhóm IIIB
Caâu 171: Theo qui luật biến đổi tính chất các đơn chất trong bảng tuần hoàn thì:
A. Phi kim mạnh nhất là iot. B.Kim lọai mạnh nhất là liti.
C.Phi kim mạnh nhất là oxi. D.Phi kim mạnh nhất là flo.
Caâu 172: Ở điều kiện tiêu chuẩn, thể tích của 0,2g hidro là V1 còn thể tích của 3,2g oxi là V2 . Nhận xét nào
sau đây về tương quan V
1
và V
2
là đúng?
A.
1 2
V >V B.
1 2
V =2V C.
1 2
V =V D.
1 2
V <V
Caâu 173: Tính khử của các hidro halogenua HX (X: F, Cl, Br, I) tăng dần theo thứ tự nào?
A. HF < HCl < HI < HBr B.HCl < HF < HBr < HI
C.HF < HCl < HBr < HI D.HI < HBr < HCl < HF
Caâu 174: Nguyên tử của nguyên tố hóa học X có cấu hình electron lớp ngoài cùng là :
5 1
(n-1)d ns (trong đó
n 4  ). Vị trí của X trong bảng tuần hoàn:
A. Chu kì n, nhóm IB. B.Chu kì n, nhóm IA.
C.Chu kì n, nhóm VIA. D.Chu kì n, nhóm VIB.
Caâu 175: Nguyên tử của nguyên tố hóa học X có cấu hình electron lớp ngoài cùng là :
5 1
(n-1)d ns ( n 4  ). Số
electron độc thân có trong nguyên tử?
A. 1 B. 5 C. 6 D. 4
14
Caâu 176: Nguyên tố có cấu hình electron hóa trị là
10 1
3d 4s . Vậy trong bảng tuần hoàn, vị trí của X thuộc:
A. Chu kì 4, nhóm IB. B. Chu kì 4, nhóm IA.
C. Chu kì 4, nhóm VIA. D. Chu kì 4, nhóm VIB.
Caâu 177: Hòa tan hoàn toàn 0,3g hỗn hợp hai kim lọai X và Y ở hai chu kì liên tiếp của nhóm IA vào nước
thì thu 0,224 lít khí hidro ở đktc. Hai kim lọai X và Y lần lượt là:
A. Na và K. B. Li và Na. C. K và Rb. D. Rb và Cs
Caâu 178: Hòa tan hoàn toàn 0,6g hỗn hợp hai kim lọai X và Y ở hai chu kì liên iếp của nhóm IA vào nước thì
thu 0,224 lít khí hidro ở đktc. Hai kim lọai X và Y lần lượt là:
A. Na và K. B. Li và Na. C. K và Rb. D. Rb và Cs
Caâu 179: Điều khẳng định nào sau đây là sai? Trong một nhóm A của bảng tuần hoàn, theo chiều tăng của
điện tích hạt nhân nguyên tử:
A. Độ âm điện tăng dần. B.Tính bazơ của các hidroxit tăng dần.
C. Tính kim loại tăng dần. D.Tính phi kim giảm dần.
Caâu 180: Hợp chất khí với hidro của một nguyên tố có công thức tổng quát là
4
RH , oxit cao nhất của
nguyên tố này chứa 53,3% oxi về khối lượng. Nguyên tố đó là;
A. Cacon B. Chì C. Thiếc D. Silic
Caâu 181: Một oxit của một nguyên tố ở nhóm VIA trong bảng HTTH có tỉ khối so với metan (
4
CH
)
4
X/CH
d =4
.
CTHH của X là:
A.
3
SO B.
3
SeO C.
2
SO D.
2
TeO
Caâu 182: Một nguyên tố hóa học X ở chu kì 3, nhóm VA. Cấu hình electron củ nguyên tử X là:
A.
2 2 6 2 6
1s 2s 2p 3s 3p B.
2 2 3 2 3
1s 2s 2p 3s 3p C.
2 2 6 2 5
1s 2s 2p 3s 3p D.
2 2 6 2 3
1s 2s 2p 3s 3p
Caâu 183: Cho 24,4g hỗn hợp
2 3 2 3
Na CO , K CO tác dụng vừa đủ với dung dịch
2
BaCl . Sau phản ứng thu được
39,4g kết tủa. Lọc ,tách kết tủa, cô cạn dung dịch thu được m (gam) muối clorua khan. Vậy m có giá trị:
A. 26,6g B. 27,6g C. 26,7g D. 25,6g
Caâu 184: Hòa tan hoàn toàn 10g hỗn hợp hai kim lọai đều đứng trước hidro trong dãy hoạt động hóa học
trong dung dịch HCl dư thấy tạo ra 2,24 lít khí
2
H (đktc). Cô cạn dung dịch sau pư thu được m(gam) muối
khan, giá trị của m là:
A. 15,1g B. 16,1g C. 17,1g D. 18,1g
Caâu 185: Hòa tan hoàn toàn 5,4g một kim loại thuộc nhóm A vào dung dịch HCl dư thu được 6,72 lít
2
H
(đktc). Tìm kim loại trên.
A. Al B. Mg C. Ca D. Na
Caâu 186: Hòa tan hoàn toàn 20g hỗn hợp các kim loại(Fe, Ca, Mg, Na, Al) vào dung dịch HCl dư thu được
11,2 lít
2
H (đktc). Tìm khối lượng muối clorua thu được.
A. 40g B. 35,5g C. 55,5g D. Thiếu dữ kiện để giải.
Caâu 187: Hòa tan hoàn toàn 20g hỗn hợp các kim loại(Fe, Ca, Mg, Na, Al) vào dung dịch
2 4
H SO dư thu được
11,2 lít
2
H (đktc). Tìm khối lượng muối clorua thu được.
A. 40g B. 48g C. 88g D. 68g
Caâu 188: Cho 6,4g hỗn hợp hai kim lọai IIA, thuộc hai chu kì liên tiếp, tác dụng hết với dung dịch HCl dư
thu được 4,48 lít khí hidro (đktc). Các kim lọai đó là:
A. Be và Mg B. Mg và Ca C. Ca và Sr D. Sr và Ba
Caâu 189: Người ta dùng 14,6g HCl thì vừa đủ hòa tan 11,6g hidroxit của kim loại nhóm IIA. Kim loại là
A. Ba B. Mg C. Ca D. Sr
Caâu 190: Cho 5,4g một kim loại tác dụng với Oxi ta thu được 10,2g oxit cao nhất có công thức
2 3
M O . Kim
loại đó là:
A. Al B. Fe C. Cr D. kim loại khác
Caâu 191: Một nguyên tố có hóa trị đối với hidro và hóa trị cao nhất đối oxi bằng nhau. Trong oxit cao nhất
của nguyên tố ấy, oxi chiếm 53,3%. Hãy gọi tên nguyên tố:
A. C B. N C. Si D. S
Caâu 192: Một nguyên tố X mà hợp chất với hidro có công thức
3
XH . Oxit cao nhất của X chứa 43,66% X về
khối lượng. X là:
A. C B. N C. P D. S
15
Caâu 193: Để hòa tan hoàn toàn 7,8g hidroxit của một kim loại, cần dùng hết 100g dung dịch HCl 10,95%.
Xác định tên kim loại:
A. Fe B. Mg C. Ca D. Al
Caâu 194: Để hòa tan hoàn toàn 7,2g một kim loại cần dùng 200g dung dịch
2 4
H SO 14,7%. Xác định kim loại:
A. Fe B. Mg C. Ca D. Al
Caâu 195: Hòa tan hoàn toàn 11,2g một kim loại vào dung dịch HCl dư thu được 4,48 lít
2
H (đktc). Tên kim
loại là:
A. Fe B. Mg C. Ca D. Al
Caâu 196: Hòa tan hoàn toàn 11,2g một kim loại vào dung dịch HCl dư thu được 4,48 lít
2
H (đktc). Khối
lượng muối thu được là:
A. 17,2g B. 18,3g C. 25,4g D. 26,4g
Caâu 197: Hòa tan hoàn toàn 16,3g hỗn hợp Na và K vào 1500ml nước, thấy thoát ra 5,6 lít
2
H (đktc). % khối
lượng của K là:
A. 71,8% B. 22,2% C. 47,9% D. 52,1%
Caâu 198: Hòa tan hoàn toàn 16,3g hỗn hợp Na và K vào 1000ml nước, thấy thoát ra 5,6 lít
2
H (đktc).
M
C của
KOH là:
A. 0,2M B. 0,15M C. 0,1M D. 0,3M
Caâu 199: Hòa tan 9,2g một kim loại trong nước, thu 4,48 lít
2
H (đktc). Tên kim loại là:
A. Na B. Ba C. Ca D. K
Caâu 200: Hòa tan 2,74g một kim loại trong nước, thu 4,48 lít
2
H (đktc). Tên kim loại là:
A. Na B. Ba C. Ca D. K
Caâu 201: Hòa tan 11,7g một kim loại trong dung dịch HCl, thu 3,36 lít
2
H (đktc). Tên kim loại là:
A. Na B. Ba C. Ca D. K
Caâu 202: Hòa tan 4,8g một kim loại trong dung dịch HCl, thu 4,48 lít
2
H (đktc). Tên kim loại là:
A. Mg B. Ba C. Ca D. K
Caâu 203: Hòa tan 5g một hỗn hợp 2 kim loại kiềm(thuộc 2 chu kì liên tiếp) trong dung dịch HCl, thu 2,24 lít
2
H (đktc). Hai kim loại là:
A. Li và K B. Na và K C. Ca và Mg D. Li và K
Caâu 204: Hòa tan 7g một hỗn hợp 2 kim loại IIA(thuộc 2 chu kì liên tiếp) trong dung dịch HCl, thu 4,48 lít
2
H (đktc). Hai kim loại là:
A. Be và Mg B. Be và Ca C. Ca và Mg D. Ca và Ba
Caâu 205: Hòa tan 8,4g một hỗn hợp 2 kim loại IIA(thuộc 2 chu kì liên tiếp) trong dung dịch HCl, thu 6,72 lít
2
H (đktc). Hai kim loại là:
A. Be và Mg B. Be và Ca C. Ca và Mg D. Ca và Ba
Caâu 206: Hòa tan 8,4g một hỗn hợp 2 kim loại IIA(thuộc 2 chu kì liên tiếp) trong dung dịch HCl, thu 6,72 lít
2
H (đktc). %số mol 2 kim loại:
A. 75% và 25% B. 50% và 50% C. 40% và 60% D. 20% và 80%
Caâu 207: Đề hòa tan hoàn toàn 7,8g hỗn hợp Mg và Al cần dùng 400 ml dung dịch HCl 2M. Nếu thay HCl
bằng
2 4
H SO 2M thì thể tích cần dùng là bao nhiêu?
A. 400 ml B. 200 ml C. 100 ml D. không biết được
Caâu 208: Đề hòa tan hoàn toàn 7,8g hỗn hợp Mg và Al cần dùng 400 ml dung dịch HCl 2M. khối lượng của
Mg là:
A. 1,2g B. 2,4g C. 7,2g D. đáp số khác
Caâu 209: Đề hòa tan hoàn toàn 7,8g hỗn hợp Mg và Al cần dùng 400 ml dung dịch HCl 2M. khối lượng muối
clorua thu được là:
A. 71,7g B. 22g C. 37g D. 36,2g
Caâu 210: Đề hòa tan hoàn toàn 7,8g hỗn hợp mg và Al cần dùng 400 ml dung dịch HCl 2M. Nếu thay HCl
bằng
2 4
H SO 2M thì khối lượng muối sunfat thu được là bao nhiêu?
A. 27g B.84,6g C. 47g D. 46,2g
16
Caâu 211: Hòa tan hoàn toàn 26,8g
3
MgCO và
3
CaCO vào dung dịch HCl dư, thoát ra 6,72 lít khí (đktc).
Khối lượng
3
CaCO :
A. 8,4g B. 16,8g C. 10g D. 20g
Caâu: Nguyên tố X có công thức của oxit cao nhất là
2
XO , trong hợp chất khí với Hidro có 75% khối lượng
của X. X là:
A. Si B. S C. N D. C
Caâu 212: Nguyên tố R có công thức của oxit cao nhất là
2 5
R O , trong hợp chất khí với Hidro có 82,35% khối
lượng của R. R là:
A. Si B. P C. N D. C
Caâu 213: Nguyên tố X có công thức của oxit cao nhất là
2 5
R O , trong hợp chất khí với Hidro có 8,82% khối
lượng của H. X là:
A. Si B. P C. N D. C
Caâu 214: Nguyên tố X có công thức của hợp chất khí với H là
3
XH , trong oxit cao nhất của X có 43,66%
khối lượng của X. X là:
A. Si B. P C. N D. C
Caâu 215: Nguyên tử của nguyên tố A có 5 electron phân lớp p, vậy A thuộc chu kì mấy:
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Caâu 216: Nguyên tử của nguyên tố A có 5 electron phân lớp p, vậy A thuộc nhóm nào:
A.VA B. VIIA C. VIIB D. VIA
Caâu 217: Nguyên tử của nguyên tố A có 10 electron phân lớp p, vậy A có bao nhiêu electron độc thân ở
trạng thái cơ bản:
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Caâu 218: Nguyên tử của nguyên tố A có 7 electron phân lớp s, vậy A có bao nhiêu electron độc thân ở trạng
thái cơ bản:
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Caâu 219: Nguyên tử của nguyên tố A có 7 electron phân lớp s, có bao nhiêu nguyên tố thỏa điều kiện của A?
A. 1 B. 2 C. 3 D. Không biết được
Caâu 220: Trong các dãy sau, dãy nào sắp xếp các kim loại theo chiều hoạt động hoá học giảm dần?
A. Ag, K, Fe, Zn, Cu, Al B. Al, K, Fe, Cu, Zn, Ag C. K, F, Zn, Cu, Al, Ag D. K, Al, Zn, Fe, Cu, Ag
Caâu 221: Cấu hình electron của ion Mn
2+
là cấu hình electron nguyên tử nào sau đây:
A. [Ar]3d
5
4s
1
B. [Ar]3d
3
4s
2
C. [Ar]3d
5
D. [Ar]3d
4

Caâu 222: Tính chất hoá học của nguyên tố trong nhóm B giống nhau vì:
A. Cấu tạo vỏ electron giống nhau. B. Có electron hoá trị giống nhau.
C. Cấu tạo hạt nhân giống nhau. D. B và C đều đúng.
Caâu 223: Nguyên tử Y có tổng số hạt là 46. Số hạt không mang điện bằng
15
8
số hạt mang điện. Xác định tên
của Y, Z là đồng vị của Y, có ít hơn 1 nơtron. Z chiếm 4% về số nguyên tử trong tự nhiên. Nguyên tử khối trung
bình của nguyên tố gồm 2 đồng vị Y và Z là bao nhiêu?
A. 32 B. 31 C. 31,76 D. 40
Caâu 224: Dãy nào sau đây được sắp xếp theo thứ tự tăng dần kích thước nguyên tử?
A. H < K < Li < As < Cs B. H < Li < K < As < Cs C. H < Li < As < K < Cs D. H < As < Li < K < Cs
Caâu 225: Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số electron trong các phân lớp p là 7. Nguyên tử của nguyên tố
Y có tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt mang điện của X là 8.
X và Y là nguyên tố nào sau đây:
A. Na và Cl B. Fe và P C. Al và Cl D. Fe và Cl
Caâu 226: Hãy chỉ ra câu sai trong các câu sau đây:
A. Có thể coi hạt nhân nguyên tử hiđro là một proton. B. Hạt nhân nguyên tử H
1
1
không chứa nơtron.
C. Nguyên tử X
7
3
có tổng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 3.
D. Tất cả đều sai.
Caâu 227: Trongmột chu kì của bảng tuần hoàn, khi đi từ trái sang phải thì:
A. Năng lượng ion giảm dần B. Bán kính nguyên tử giảm dần
17
C. Độ âm điện giảm dần D. Áp lực điện tử giảm dần.
Caâu 228: Cho các nguyên tố M (Z = 11), X (Z = 17), Y (Z = 9) và R (Z = 19). Độ âm điện của các nguyên tố
tăng dần theo thứ tự
A. R <M<X<Y B. M<X<R<Y C. Y<M<X<R D. M<X<Y<R
Caâu 229: Trong một nhóm A (phân nhóm chính), trừ nhóm VIIIA (phân nhóm chính nhóm VIII), theo chiều
tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử thì:
A. tính kim loại tăng dẩn, bán kính nguyên tử giảm dần
B. tính phi kim giảm dần, bán kính nguyên từ tăng dần
C. độ âm điện giảm dần, tính phi kim tăng dần D. tính kim loại tăng dần, độ âm điện tăng dần
Caâu 230: Câu nào sau đây không đúng
A. Số electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tử phi kim thường có từ 4 đến 7e.
B. Trong cùng nhóm, số electron ngoài cùng của các nguyên từ thường bằng nhau.
C. Số electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại thường có ít (1 đến 3e).
D. Trong cùng chu kỳ, nguyên tử kim loại có bàn kính nhỏ hơn nguyên tử phi kim
Caâu 231: Chọn định nghĩa đúng về ion
A. Ion là hạt vi mô mang điện B. Ion là nguyên tử hay nhóm nguyên tử mang điện
C. Ion là phần tử mang điện D. Ion là phần mang điện dương của phân tử
Caâu 232: Nguyên tử nguyên tố X có hai electron hoá trị, nguyên tử nguyên tố Y có năm electron hoá trị.
Công thức phân tử của chất tạo bởi X và Y là
A. X
2
Y
3
B. X
3
Y
2
C. X
2
Y
5
D. X
5
Y
2

Caâu 233: Độ âm điện là đại lượng đặc trưng cho
A. khả năng tham gia phản ứng mạnh hay yếu B. khả năng nhường proton cho nguyên tử khác
C. khả năng nhường electron cho nguyên tử khác D. khả năng hút electron của nguyên tử trong phân tử
Caâu 234: Năng lượng ion hoá của một nguyên tố là
A. năng lượng giải phóng bởi nguyên tố khi tạo liên kết ion
B. năng lượng giải phóng khi nguyên tử nhận thêm electron
C. năng lượng cần để tách electron từ nguyên tử của nguyên tố
D. năng lượng cần cung cấp để nguyên tử nhận thêm electron
Caâu 235: Cho 2 nguyên tố: X(Z=20), Y(Z=17). Công thức hợp chất tạo thành giữa X và Y là
A. XY
2
B. XY C. X
2
Y D. X
2
Y
2
Caâu 236: Nguyên tố M thuộc chu kì 3, nhóm VIIA của bảng tuần hoàn. Công thức oxit cao nhất và công thức
hợp chất với hiđro của nguyên tố M là công thức nào sau đây:
A. M
2
O
3
và MH
3
B. MO
3
và MH
2
C. M
2
O
7
và MH D. Tất cả đều sai
Caâu 237: Nguyên tử M có cấu hình electron của phân lớp chót là 3d
7
Tổng số electron của nguyên tử M là:
A. 24 B. 25 C. 27 D. 29
Caâu 238: Cho biết tổng số electron trong ion
 2
3
XY là 42. Trong hạt nhân X cũng như Y có số proton bằng
số nơtron. Số khối của X và Y lần lượt là giá trị nào sau đây:
A. 32 và 16 B. 12 và 16 C. 28 và 16 D. Kết quả khác
Caâu 239: Trong một chu kì, số oxi hoá cao nhất của các nguyên tố thuộc nhóm A trong oxit biến đổi như thế
nào?
A. Tăng dần. B. Giảm dần.
C. Mới đầu tăng dần sau giảm dần. D. Mới đầu giảm dần sau tăng dần
Caâu 240: Hai nguyên tố X, Y đứng kế tiếp nhau trong một chu kì thuộc bảng tuần hoàn, có tổng điện tích
dương hạt nhân là 25.Vị trí của X và Y trong bảng tuần hoàn là vị trí nào sau đây:
A. X: Chu kì 2 nhóm IIA; Y: Chu kì 2 nhóm IIIA B. X: Chu kì 3 nhóm IIA; Y: Chu kì 3 nhóm IIIA
C. X: Chu kì 2 nhóm IIA; Y: Chu kì 3 nhóm IIIA D. Tất cả đều sai.
Caâu 241: Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt (proton, nơtron, electron) bằng 180; trong đó tổng số hạt
mang điện chiếm 58,59% tổng số hạt. Nguyên tố X là nguyên tố nào sau đây:
A. Iot B. Clo C. Brom D. Flo
Caâu 242: Cho 1,15g một kim loại kiềm X tan hết vào nước. Để trung hoà dung dịch thu được cần 50g dung
dịch HCl 3,65%. X là kim loại nào sau đây:
A. K B. Cs C. Li D. Na
18
Caâu 243: Hiđroxit cao nhất của một nguyên tố R có dạng HRO
4
. R cho hợp chất khí với hiđro chứa 2,74%
hiđro theo khối lượng.R là nguyên tố nào sau đây:
A. P B. Cl C. Br D. I
Caâu 244: Có 2 nguyên tố X và Y ở hai chu kì liên tiếp nhau trong bảng tuần hoàn, tổng số điện tích hạt nhân
của hai nguyên tố là 32.Biết rằng nguyên tử khối của mỗi nguyên tố đều gấp hai trị số điện tích hạt nhân nguyên
tử của mỗi nguyên tố.X và Y là nguyên tố nào sau đây:
A. Ca và Sr B. Mg và Ca C. Sr và Ba D. Na và K

Xác định tên của nguyên tố M và X. Trong hạt nhân X có số n bằng số p.82% H về khối lượng. Tìm công thức của oxit kim loại đó? Caâu 26*: Oxit cao nhất của một nguyên tố ứng với công thức R2O5. 12. A thuộc chu kì 3 của bảng HTTH.93%R.338% về khối lượng. Y (Z = 20). Hợp chất của nó với hidro là 1 chất có thành phần khối lượng là 82.lớn hơn số khối của M2+ là 8. phi kim. Trong hạt nhân M có số n nhiều hơn số p là 4 hạt. 13. Biết rằng trong phân tử MX tổng số hạt là 84.17%. Z của kim loại và phi kim trên? Caâu 24: Một nguyên tố gồm 2 đồng vị có số nguyên tử tỉ lệ với nhau là 27:23.Xác định vị trí của R trong bảng HTTH. Trong oxit bậc cao nhất của M. Xác định tên gọi của A.So sánh tính chất của hợp chất của R với các hợp chất của 2 nguyên tố trên và dưới R trong cùng nhóm. Tổng số hạt không mang điện là 110. Xác định vị trí của chúng trong bảng HTTH và sắp xếp chúng theo chiều tính phi kim loại tăng dần? Caâu 32: Cho biết R có Z = 35. 11. Viết cấu hình e và xác định vị trí của A. 9. tổng số hạt p trong phân tử là 40.3%O. hợp chất với H và tính chất của các hợp chất này? . a. X chiếm 40% về khối lượng. Oxit cao nhất của nó chứa 53. Cho biết tên và xác định vị trí của Rtrong bảng HTTH? b. Xác định CTPT của oxit trên? Caâu 38: Hợp chất ion được tạo bởi các ion M2+ và X2-. 14. Hợp chất của nguyên tố đó với H có 8. Tìm nguyên tố đó? Caâu 28: Hợp chất khí với H của một nguyên tố ứng với công thức RH4. Tìm số khối của M và X? b. Tổng số hạt p trong 2 hạt nhân của 2 nguyên tử X và Y là 30. Số khối của X2. x thuộc nhóm VIA. ví trí các nguyên tố => Tính kim loại. Viết cấu hình e của X. Hãy xác định tên nguyên tố và viết cấu hình e nguyên tử của nguyên tố đó? Caâu 35: Oxit của một nguyên tố ứng với công thức là R2O5.35%R và 17. ? b. Số n và số p trong hạt nhân nguyên tử M và X bằng nhau. Tìm A. Gọi tên nguyên tố đó? Caâu 29: Hợp chất khí với H của một nguyên tố ứng với công thức RH3. Trong hợp chất của nó với hidro có 5. Tổng số hạt trong phân tử B là 290. 17. Viết CTHH của oxit và hidro ứng với hóa tri cao nhất của R. Xác định vị trí của M và X trong bảng HTTH? Caâu 39: Một nguyên tử R có tổng số các hạt là 48. X2-. hạt nhân đồng vị 2 chứa nhiều hơn 2n. cho biết tính chất của các chất này? Caâu 40: Hợp chất có dạng AB3.345 gam một kim loại có hóa trị không đổi tác dụng với nước thu được 168ml khí H2 ở đktc. trong oxit bậc cao nhất. hidroxit cao nhất. . M (Z = 25) Xác định cấu hình e. C. Viết CTPT của các oxit trên? Caâu 37: Trong oxit bậc cao nhất của R (thuộc nhóm A) Oxi chiếm 56. oxi chiếm 47. Xác định CTPT của MX2? Caâu 23: Một hợp chất B được tạo bởi một kim loại hóa trị II và một phi kim hóa trị I. trong thành phần hạt nhân A cũng như B đều có số hạt p bằng số hạt n.05% khối lượng. B trong bảng HTTH? Caâu 21: X và Y là 2 nguyên tố thuộc cùng 1 nhóm và ở hai chu kì liện tiếp nhau trong bảng HTTH. Tổng số p trong MX2 là 58. Oxit cao nhất của nó chứa 25.65% H. B. Gọi tên nguyên tố đó? Caâu 30: Cho các nguyên tố A. Xác định R? Caâu 36: M thuộc nhóm IIIA. Xác định vị trí của chúng trong bảng HTTH và sắp xếp chúng theo chiều tính kim loại tăng dần? Caâu 31: Cho các nguyên tố A.2 Caâu 20: A và B là 2 nguyên tố liên tiếp nhau trong cùng một chu kì. Tổng số p trong hai hạt nhân là 49. Tỉ lệ số hạt mang diện của kim loại so với phi kim trong B là 2/7. a. a.75% về khối lượng. B. Y? Caâu 22: Hợp chất có công thức MX2 trong đó chiếm 46. D có số hiệu nguyên tử lần lượt là 3.88% H về khối lượng. công thức hợp chất với Hidro? Caâu 34: Oxit của 1 nguyên tố nhóm IIB chứa 19. Tìm tên kim loại đó và vị trí của nó trong bảng HTTH? Caâu 26: Hòa tan một oxit kim loại hóa trị II bằng một lượng vừa đủ dd H2SO4 10% thu được dd muối có nồng độ 15. Hiệu số hạt không mang điện giữa phi kim và kim loại là 70. D có số hiệu nguyên tử lần lượt là 6. Caâu 33: Cho X (Z = 15). B? .67% về khối lượng. Viết cấu hình e của M2+. Tìm nguyên tố đó? Caâu 27: Oxit cao nhất của một nguyên tố ứng với công thức RO3. hạt nhân đồng vị thứ nhất chứa 35p và 44n. Xác định khối lượng nguyên tử trung bình của nguyên tố trên? Caâu 25: cho 0. C. công thức oxit cao nhất và hidroxit tương ứng. CT oxit cao nhất.

Br. N. 14Si D. Cl.4g oxit của M tan hoàn toàn trong 246. Cl. O. . photpho. 22 Caâu 6: Caùc nguyeân toá: nitô. nôtron.8 lít khí H2 thoát ra ở đktc. 24. Y và suy ra hợp chất XY2? Caâu 48: Bài 104: Một nguyên tố kim loại M chiếm 52. Cl. 12Mg C. Si < P < N < O C. Viết pư điều chế trực tiếp X? Caâu 44: Cho 2 gam hh hai kim loại ở hai chu kì liên tiếp và thuộc phân nhóm chính nhóm II tác dụng hết với dd H2SO4 10% rồi cô cạn thu được 8. a. F Caâu 4: Nguyeân toá naøo trong soá caùc nguyeân toá sau ñaây coù coâng thöùc oxit cao nhaát öùng vôùi coâng thöùc R2O3 ? A. Trong ñoù. 13. Br. O C.4g Nước thu được 4. S. Ñieän tích haït nhaân Caâu 2: Caùc nguyeân toá: F. B ở dưới A.83gam một hh X gôm 2 hai kim loại kiềm A. Cho 8gam B tan hoàn toàn trong 242. Cl. B thuộc hai chu kì liên tiếp trong bảng HTTH có tổng khối lượng là 41. Soá e lôùp ngoaøi cuøng D. Soá lôùp electron C. 74 B. F D. Vaäy oxit ñaõ cho laø: . Xác định vị trí của X trong bảng HTTH? b. 13Al Caâu 5: Daõy nguyeân toá coù soá thöù töï trong baûng tuaàn hoaøn sau chæ goàm caùc nguyeân toá d. N. P < N < Si < O D. 14. N. O.Tổng số hạt p của hợp chất bằng 32. Cho 80g dd 50% của Y pư hết với dd HCl rồi cô cạn thu được 5. Cl B. Caâu 42: Hòa tan 7. silic. 39.94% về khối lượng trong oxit cao nhất của nó. N. Si < N < P < O B. Gọi tên X? Tính C% của dd A? CAÂU HOÛI OÂN TAÄP CHUÔNG II BAÛNG TUAÀN HOAØN CAÙC NGUYEÂN TOÁ HOAÙ HOÏC VAØ ÑÒNH LUAÄT TUAÀN HOAØN --------------------Caâu 1: Ñaïi löôïng naøo sau ñaây bieán ñoåi tuaàn hoaøn theo chieàu taêng cuûa ñieän tích haït nhaân nguyeân töû ? A. Cl. B và viết cấu hình e của hai nguyên tử? b. I C. Xác định A. N.3 Caâu 41: Một hh X gồm 2 muối cacbonat kim loại kiềm A. Tính C% của dd M? Caâu 46: Y là hidroxit của nguyên tố M thuộc nhóm IA hoặc IIA hoặc IIIA. O.Hiệu số của X và Y bằng 8 hạt. F.85 gam muối khan. 15P B. B trong C? Caâu 43: Nguyên tử của một nguyên tố X có tổng số hạt bằng 34.86% của hợp chất với hidro và phi kim X thuộc nhóm VIIA. Cho 20. Tính khối lượng dd H2SO4 đã dùng? Caâu 45: A và B là nguyên tố ở hai chu kì liên tiếp và thuộc cùng 1 phân nhóm chính. Xác định Y? Caâu 47: Cho hợp chất XY2 thõa mãn: . 51 D. S. 19.48 lít khí H2 ở đktc và dd M. S. tạo thành dung dịch A. 11.5g kết tủa. a. trong ñoù soá haït mang ñieän nhieàu hôn soá haït khoâng mang ñieän laø 28. haït mang ñieän nhieàu hôn haït khoâng mang ñieän laø 10. S. O. F. B và số mol của cacbonat trong hh X biết rằng khi cho X tác dụng với H2SO4 dư và cho khí CO2 tạo ra pư hết với nước vôi trong dư ta thu được 3. Xác định nguyên tố X. B và số mol A. a. . Xác định 2 kim loại? b. Xác định A. oxi. S Caâu 3: Nguyeân töû cuûa nguyeân toá naøo sau ñaây coù ñoä aâm ñieän nhoû nhaát? A. 54 C. Br. F B. electron) cuûa phaân töû laø 92.72 gam hh 2 muối khan.6 gam dung dịch 17.X và Y đều có số p = số n trong nguyên tử. Xác định M? b. Tyû khoái B. Xác định A. Br. Br. Ñöôïc saép xeáp theo thöù töï maïnh daàn veà tính phi kim. 32.9 gam. tính phi kim cuûa caùc nguyeân toá treân taêng daàn theo thöù töï naøo sau ñaây? A. Br D. O < N < P < Si Caâu 7: Moät oxit coù coâng thöûc R2O coù toång soá haït ( proton. B thuộc hai chu kì kế tiếp nhau trong bảng HTTH được 1 lít dd C và 2. ñoù laø: A. a. Ñoù laø: A. 33.

X coù ñieän tích haït nhaân nhoû hôn. C. Chu kì 2. Br. Vaäy R laø: A. Chu kyø 4. Al (Z =13) vaø K ( Z = 19 ) Caâu 14: Trong baûng tuaàn hoaøn. Soá proton vaø soá electron. Mg. RH4 C. Tính phi kim cuûa caùc nguyeân toá toá giaûm daàn. Al. nhoùm IA Caâu 19: Caùc nguyeân toá nhoùm A trong baûng tuaàn hoaøn coù ñaëc ñieåm naøo chung ? A. Mg (Z =12) vaø Ca ( Z = 20 ) B. Tính kim loaïi cuûa caùc nguyeân toá taêng daàn B. Nhoùm IA D. HR Caâu 16: Trong baûng tuaàn hoaøn nguyeân toá X coù soá thöù töï 12. Chu kyø 4. Se. I. Soá nôtron C. theo chieàu taêng cuûa ñieän tích haït nhaân nguyeân töû. C. Chu kyø 3. Soá lôùp electron D. 1 vaø 2 Caâu 9: Daõy nguyeân toá naøo sau ñaây ñöôïc xeáp theo chieàu taêng daàn cuûa baùn kính nguyeân töû? A. 39K Caâu 13: X vaø Y laø hai nguyeân toá thuoäc hai chu kyø lieân tieáp nhau trong cuøng moät nhoùm A cuûa baûng tuaàn hoaøn. Soá proton trong haït nhaân C. Na2O Caâu 8: Caùc phaùt bieåu veà nguyeân toá nhoùm IA ( tröø H) nhö sau: 1/ Goïi laø nhoùm kim loaïi kieàm 2/ Coù 1 electron hoaù trò 3/ Deã nhöôøng 1 electron Nhöõng caâu phaùt bieåu ñuùng laø: A. . nhoùm II C. N2O B. Ñoù laø: A. 13Al. Giaûm daàn Caâu 18: Nguyeân toá X coù caáu hình electron hoaù trò laø 3d104s1. C. Vaät kim loaïi ñoù laø: A. Chu kyø 3. nhoùm IB C. Mg. Chu kì 2. Al. C. O. nhoùm IA D. 23Na D. F D. O. 2 vaø 3. Vò trí cuûa X trong baûng tuaàn hoaøn laø: A. Cl D. Khoâng xaùc ñònh D. Al.35% veà khoái löôïng. Soá electron Caâu 20: Caùc nguyeân toá: Cl. S B. 14N B. 1 vaø 3 B. Cl. 75As Caâu 11: Ñieàu khaúng ñònh naøo sau ñaây khoâng ñuùng ? Trong moät nhoùm A cuûa baûng tuaàn hoaøn. Chu kì 3. Tính bazô cuûa caùc hiñroxit töông öùng taêng daàn D. Mg. C. Soá electron hoaù trò B. Soá e lôùp ngoaøi cuøng B. C. Si (Z =14) vaø Ar ( Z = 20 ) C. Vaäy X thuoäc: A. Al C. Nhoùm IIA C. thì: A.4 lít khí H2 ( ôû ñktc). Si Caâu 10: Oxit cao nhaát cuûa moät nguyeân toá R coù coâng thöùc laø R 2O5. R chieám 82. Khoâng thay ñoåi B. Na. Al. Toång soá proton trong hai haït nhaân nguyeân töû cuûa X vaø Y laø 32. caùc nguyeân toá thuoäc nhoùm naøo sau ñaây coù hoaù trò cao nhaát vôùi oxi baèng I ? A. 24Mg C. S. Taêng daàn C. 15P. S. 2 vaø 3 D. 17Cl laø: A. nhoùm IIA Caâu 17: Söï bieán ñoåi ñoä aâm ñieän cuûa caùc nguyeân toá 11Na. Cho 46 gam kim loaïi naøy hoaø tan hoaøn trong nöôùc thu ñöôïc 22. Mg. Cl. S. Xaùc ñònh hai nguyeân toá X vaø Y theo caùc keát quaû sau: A. nhoùm IIA D. Ñoä aâm ñieän cuûa caùc nguyeân toá taêng daàn Caâu 12: Moät nguyeân toá kim loaïi trong caáu hình electron nguyeân töû chæ coù 5 electron s . Chu kì 3. Nhoùm VIIA Caâu 15: Nguyeân toá R coù coâng thöùc oxit cao nhaát laø RO 2. C. Cl. RH3 B. nhoùm IB B. S Caâu 21: Soá hieäu nguyeân töû cuûa caùc nguyeân toá trong baûng tuaàn hoaøn tröôùc heát cho bieát caùc giaù trò naøo sau ñaây ? A. nhoùm III B. P B. Al. Soá electron trong nguyeân töû D. Mg. 12Mg. Cl. 64Cu B. Nhoùm VIA B. Coâng thöùc cuûa hôïp chaát khí vôùi hiñro laø: A. Te C.4 A. C. trong hôïp chaát vôùi hiñro. S ñöôïc saép xeáp theo thöù töï taêng daàn hoaù trò cao nhaát vôùi oxi. Mg. 31P D. H2R D. 1. Na (Z =11) vaø Ga ( Z = 21 ) D. 122 Sb C. K2O C. H2O D. N.

Caáu hình electron cuûa nguyeân töû X laø: A. 3 vaø 3 Caâu 35: Caùc nguyeân toá nhoùm A trong baûng tuaàn hoaøn laø: A. Na B. Soá e lôùp ngoaøi cuøng D. 7N B. Giaù thaønh reû. Sr.4 gam hoãn hôïp hai kim loaïi nhoùm IIA. Cs B. Cs. Chu kyø n. 1s22s22p63s23p3 Caâu 24: Ñoä aâm ñieän cuûa moät nguyeân töû ñaëc tröng cho: A. Cs D. Li C. Se. Mg vaø Ca D. Soá caëp nguyeân toá coù cuøng hoaù trò cao nhaát vôùi oxi vaø cuøng hoaù trò vôùi hiñro laø: . Chu kyø n. Ba. Na. Ca. Soá phaân lôùp electron C. Cs. Sr vaø Ba B. tính phi kim D. chu kì 3 Caâu 32: Nguyeân toá Cs trong nhoùm IA ñöôïc söû duïng ñeå cheá taïo teá baøo quang ñieän bôûi vì trong soá caùc nguy . Al. Sr. Nhoùm IIIA. 1s22s22p63s23p2 D. Hai kim loaïi ñoù laø: A. Chu kyø n. 83Bi D. Al. Tính kim loaïi. Soá electron ôû lôùp baõo hoaø B. Nhoùm IIA. K . Naêng löôïng ion hoaù thöù nhaát nhoû nhaát Caâu 33: Nguyeân töû cuûa caùc nguyeân toá naøo coù naêng löôïng ion hoaù thöù nhaát (I 1) nhoû nhaát ? A. Cs C. Chu kyø n. Ca. Ca. Soá electron hoaù trò Caâu 30: Nguyeân toá coù caáu hình electron nguyeân töû 1s22s22p63s1 coù vò trí trong baûng tuaàn hoaøn laø: A. Khaû naêng nhöôøng proton cuûa nguyeân töû ñoù cho nguyeân töû khaùc C. C. Na. 33As Caâu 29: Caùc nguyeân toá hoaù hoïc trong cuøng moät nhoùm A coù ñaëc ñieåm naøo chung veà caáu hình electron nguyeân töû ? A. K. chu kì 6 C. 1s22s22p63s23p4 C. 4 vaø 3 C. Caùc nguyeân toá s C. Caùc nguyeân toá p B. Ca vaø Sr C. Nhoùm IA. Baùn kính nguyeân töû nhoû nhaát D. chu kì 4 D. Al. Naêng löôïng ion hoaù thöù nhaát lôùn nhaát C. Khaû naêng nhöôøng electron cuûa nguyeân töû ñoù cho nguyeân töû khaùc D. 3 vaø 4 D. nhoùm VIA Caâu 27: Caùc nguyeân toá: Cs. Nguyeân töû khoái C. Na. Cs laø kim loaïi coù: A. 6 vaø 7 B. Khaû naêng huùt electron cuûa nguyeân töû ñoù khi hình thaønh lieân keát hoaù hoïc B. Si. Na Caâu 28: Nguyeân töû cuûa nguyeân toá naøo trong nhoùm VA coù baùn kính nguyeân töû lôùn nhaát ? A.48 lít khí hiñro (ñktc). Soá lôùp electron B. K D. deã kieám B. Hoaù trò cao nhaát vôùi oxi Caâu 26: Nguyeân töû nguyeân toá X coù caáu hình electron lôùp ngoaøi cuøng laø ( n-1)d5ns1 ( n ³ 4). Ñöôïc saép xeáp theo thöù töï maïnh daàn veà tính kim loaïi. Ñoù laø: A. Vò trí cuûa X trong baûng tuaàn hoaøn laø: A. P. Soá lôùp electron D.K. Be vaø Mg Caâu 37: Cho caùc nguyeân toá: I. N. Sr. nhoùm IA B. Caùc nguyeân toá d vaø f D. Soá e hoaù trò Caâu 23: Nguyeân toá hoaù hoïc X thuoäc chu kyø 3 nhoùm VA. Soá hieäu nguyeân töû C.5 Caâu 22: Caùc nguyeân toá trong baûng tuaàn hoaøn coù soá thöù töï chu kì baèng: A. Ca. Al. Na Caâu 34: Trong baûng tuaàn hoaøn caùc nguyeân toá hoaù hoïc. chu kì 1 B. Caùc nguyeân toá s vaø p Caâu 36: Cho 6. taùc duïng heát vôùi dung dòch HCl dö thu ñöôïc 4. Nhoùm IA. Al. Sr. thuoäc hai chu kyø lieân tieáp. Ca. Baùn kính nguyeân töû B. soá chu kì nhoû vaø chu kì lôùn laø: A. Mg. nhoùm IB C. Khaû naêng tham gia phaûn öùng hoaù hoïc maïnh hay yeáu cuûa nguyeân töû ñoù Caâu 25: Ñaïi löôïng naøo sau ñaây khoâng bieán ñoåi tuaàn hoaøn theo chieàu taêng cuûa ñieän tích haït nhaân ? A. K . nhoùm VIB D. Al. 1s22s22p63s23p5 B. K . 15P C.

Giaûm daàn C. Caâu 39: Daõy caùc nguyeân toá nhoùm VA goàm: N. F. Caùc nguyeân toá coù cuøng soá lôùp electron trong nguyeân töû ñöôïc xeáp thaønh 1 haøng D. 13Al C. Vaäy R laø nguyeân toá: A. Tæ khoái C. 207Pb C. Khoâng bieán ñoåi C. theo chieàu ñieän tích haït nhaân taêng. Khoâng xaùc ñònh B.6 A. Si . O. P . B. 14N D. Giaûm daàn B. D. 14Si Caâu 41: Caùc nguyeân toá Cl. Soá electron ôû voû nguyeân töû canxi laø 20 C. 15P. Taêng theo chieàu taêng cuûa ñoä aâm ñieän. Si . Ñieàu khaúng ñònh naøo sau ñaây veà nguyeân toá canxi laø sai ? A. Caâu 43: Hôïp chaát vôùi hiñro cuûa nguyeân toá coù coâng thöùc laø RH4. Canxi laø moät phi kim D. P . Ba laø: A. Cl < Na < P < Al < F Caâu 42: Nguyeân toá canxi (Ca) coù soá hieäu nguyeân töû laø 20. Giaûm theo chieàu taêng cuûa ñieän tích haït nhaân. Khoâng xaùc ñònh D. 3 B. Giaûm roài taêng C. 12Mg B. nhieät ñoä soâi B. F. As. 1 D. Ca. Sb. Nguyeân toá R laø: A. Voû nguyeân töû cuûa canxi coù 4 lôùp electron vaø lôùp electron ngoaøi cuøng laø 2 electron. Giaûm daàn B. Taêng roài giaûm D. Na < Al <P < Cl < F D. 8O. Caùc nguyeân toá ñöôïc saép xeáp theo chieàu taêng daàn cuûa khoái löôïng nguyeân töû. Si . Caùc nguyeân toá coù cuøng soá electron hoaù trò trong nguyeân töû ñöôïc xeáp thaønh moät coät B. Khoâng bieán ñoåi B. O C. Ñoù laø: A. C. C. 17Cl Caâu 46: Söï bieán ñoåi ñoä aâm ñieän cuûa daõy nguyeân toá F. Taêng daàn Caâu 48: Söï bieán ñoåi tính bazô cuûa daõy Na(OH). Baùn kính nguyeân töû taêng daàn theo thöù töï sau: A. Taêng daàn Caâu 40: Nguyeân töû cuûa nguyeân toá naøo sau ñaây luoân luoân nhöôøng 1 electron trong caùc phaûn öùng hoaù hoïc? A. Haït nhaân nguyeân töû canxi coù 20 proton B. 28Si Caâu 44: Ñaëc tröng naøo sau ñaây cuûa nguyeân töû caùc nguyeân toá bieán ñoåi tuaàn hoaøn theo chieàu taêng cuûa ñieän tích haït nhaân ? A. 1H B. P . F < Cl < P < Al < Na C. baùn kính nguyeân töû caùc nguyeân toá: A. F. Taêng daàn Caâu 49: Nguyeân taéc naøo ñeå saép xeáp caùc nguyeân toá trong baûng tuaàn hoaøn sau ñaây laø sai ? A. Cl. Bi. nhoùm IIA. Sr. P . Taêng theo chieàu taêng cuûa ñieän tích haït nhaân. P< F < O < N Caâu 51: Caùc nguyeân toá: F. P. 12C B. O. F ñöôïc saép xeáp theo chieàu taêng daàn baùn kính nguyeân töû: A. O ñöôïc saép xeáp theo thöù töï giaûm daàn hoaù trò vôùi hiñro. Giaûm theo chieàu taêng cuûa tính kim loaïi. Cl <F <P < Al < Na B. N < O < F < P B. 7N. F < O < P < N D. Al(OH)3 laø: A. F < O < N < P C. Br. Mg(OH)2. Si . 11Na D. Soá electron lôùp ngoaøi cuøng * Caâu 45 : Khoái löôïng mol phaân töû cuûa moät oxit cao nhaát cuûa moät nguyeân toá R laø 108. Caùc nguyeân toá ñöôïc saép xeáp theo chieàu taêng daàn cuûa ñieän tích haït nhaân Caâu 50: Cho caùc nguyeân toá 9F. chu kyø 4. Khoâng xaùc ñònh D.33% oxi veà khoái löôïng. Bieát R trong töï nhieân laø moät chaát khí khoâng ñoäc nhöng khoâng duy trì söï soáng. I laø: A. 6 Caâu 38: Trong moät nhoùm A. 4He C. Taêng daàn C. Na. 119Sn D. Oxit cao nhaát cuûa R chöùa 53. Nhieät ñoä noùng chaûy. F B. O. Giaûm daàn D. P D. Töø N ñeán Bi . tính phi kim thay ñoåi theo chieàu: A. Si . Soá lôùp electron D. Al. P. 2 C. Khoâng bieán ñoåi Caâu 47: Söï bieán ñoåi tính chaát kim loaïi trong daõy Mg.

nhoùm IIB B. Soá khoái C. 1 D.60 lít C. 1. Soá nôtron trong haït nhaân nguyeân töû C. RO3 B.112 lít khí hiñro ( ôû ñktc). Be C. Khoâng thay ñoåi C.22 gam keát tuûa. Nitô B. Cho dung dòch Z taùc duïng heát vôùi dung dòch AgNO3 thu ñöôïc 17. Rb vaø Cs C. 0. Chu kyø 4. TeO2 Caâu 56: Hoaø tan hoaøn toaøn 0.12 lít hoaëc 2. R coù coâng thöùc oxit cao nhaát: A.20 C. RO2 D. 0. 4 C.94 gam hoãn hôïp hai muoái clorua cuûa hai kim loaïi X vaø Y ( X. Na vaø K B. 1s22s22p2 Caâu 62: Thoåi V lít khí CO2 (ñktc) vaøo 200 ml dung dòch Ca(OH)2 1M thì thu ñöôïc 2. Taêng daàn B. 9.18 % veà khoái löôïng. 2 B. Soá electron lôùp ngoaøi cuøng D. Se. Soá electron ôû lôùp ngoaøi cuøng baèng 1 Caâu 58:Nguyeân toá hoaù hoïc ôû vò trí naøo trong baûng tuaàn hoaøn thì coù caáu hình ôû hai phaân lôùp ngoaøi laø 3d34s2 ? A. Phi kim maïnh nhaát laø oxi D. 128) A.10 D. Phi kim maïnh nhaát laø flo Caâu 54: Cho 12 gam kim loaïi R thuoäc nhoùm IIA taùc duïng heát vôùi dung dòch HCl thì thu ñöôïc 11. Phi kim maïnh nhaát laø clo C.31 gam hoãn hôïp hai kim loaïi X vaø Y thuoäc hai chu kyø lieân tieáp cuûa nhoùm IA vaøo nöôùc thì thu ñöôïc 0. Chu kyø 4. Giaûm daàn D. Y ñeàu thuoäc nhoùm IIA) vaøo nöôùc ñöôïc 100ml dung dòch Z. Antimon Caâu 66: Söï bieán thieân nhieät ñoä soâi caùc ñôn chaát cuûa caùc nguyeân toá nhoùm VIIA theo chieàu taêng cuûa soá thöù töï laø: A. tính chaát naøo sau ñaây khoâng bieán ñoåi tuaàn hoaøn ? A. Coâng thöùc hoaù hoïc cuûa X laø: ( Bieát khoái löôïng nguyeân töû cuûa S. Ca D. K vaø Rb Caâu 57: Caùc nguyeân toá nhoùm IA trong baûng tuaàn hoaøn coù ñaëc ñieåm chung naøo veà caáu hình electron nguyeân töû maø quyeát ñònh tính chaát hoaù hoïc cuûa nhoùm ? A.24 lít D. Chu kyø 3. Khoâng xaùc ñònh Caâu 60: Khi saép xeáp caùc nguyeân toá theo chieàu taêng daàn cuûa ñieän tích haït nhaân nguyeân töû. nhoùm IIIA C. H2SO4. SO3 B. nhoùm VB Caâu 59: Söï bieán thieân tính bazô cuûa caùc hiñroxit cuûa caùc nguyeân toá nhoùm IA theo chieàu taêng cuûa soá thöù töï laø: A. Coâ caïn M ñöôïc m gam hoãn hôïp muoái khan. 9.40 lít hoaëc 5.40 lít Caâu 63: Coù maáy nguyeân taéc chính ñeå saép xeáp caùc nguyeân toá trong baûng tuaàn hoaøn? A.56 lít hoaëc 0. Soá electron lôùp K baèng 2 B. Kim loaïi ñoù laø: A. Ba Caâu 55: X laø moät oxit cuûa moät nguyeân toá thuoäc nhoùm VIA trong baûng tuaàn hoaøn coù tæ khoái so vôùi metan (CH4) baèng 4.7 Caâu 52: Hoaø tan hoaøn 5. Asen D. Chu kyø 4. Giaù trò cuûa V laø: A. Kim loaïi maïnh nhaát laø natri B.12 B. Nguyeân toá R laø: A. R2O Caâu 65: Oxit cao nhaát cuûa moät nguyeân toá coù daïng R2O5. Giaûm daàn Caâu 67: Quy luaät bieán ñoåi tính axit cuûa daõy hiñroxit H2SiO3. 79. X vaø Y laø: A. Li vaø Na D. Photpho C. Giaù trò cuûa m laø: A. Te laàn löôït laø 32. 9. 1s22s22p6 C. Mg B. 8. Khoâng thay ñoåi B. Soù lôùp electron nhö nhau D. 3 Caâu 64: Nguyeân töû cuûa nguyeân toá R coù caáu hình electron laø: 1s22s22p63s23p4 . Khoâng xaùc ñònh D. SO2 C. 1s22s22p63s23p4 D. Hôïp chaát cuûa noù vôùi hiñro trong ñoù R chieám 91.84 lít B. R2O3 C. Taêng daàn C. SeO3 D.5 gam keát tuûa. nhoùm VB D. 9.21 Caâu 53: Theo quy luaät bieán ñoåi tính chaát caùc ñôn chaát trong baûng tuaàn hoaøn thì: A. 1s22s22p4 B.56 lít hoaëc 8. Ñoä aâm ñieän B. Caáu hình electron cuûa nguyeân töû nguyeân toá ñoù laø: A. Naêng löôïng ion hoaù Caâu 61: Moät nguyeân toá trong nhoùm VIA coù toång soá proton. electron vaø nôtron trong nguyeân töû baèng 24. HClO4 laø: . Loïc boû keát tuûa ñöôïc dung dòch M.2 lít khí H2 (ñktc).

I. Giaûm daàn Caâu 74: Daõy nguyeân töû naøo sau ñaây ñöôïc saép xeáp theo chieàu baùn kính nguyeân töû taêng daàn ? A. Lôùp electron D. Mg. P D.6 Caâu 80: Caùc nguyeân toá Li. Ñöôïc goïi laø kim loaïi kieàm thoå D.6 C. Soá oxi hoaù C. Proton Caâu 77: Trong moät nhoùm A.8 A. Tính axit cuûa caùc hiñroxit khoâng ñoåi Caâu 78: Coù caùc tính chaát cuûa nguyeân töû caùc nguyeân toá nhö sau: 1/ Soá electron ôû lôùp ngoaøi cuøng. 19K D. Se. nguyeân toá coù naêng löôïng ion hoaù nhoû nhaát laø: A. Si C. Khoâng xaùc ñònh Caâu 69: Xeùt caùc nguyeân toá nhoùm IA trong baûng tuaàn hoaøn. 2 vaø 4 D. 3 B/ 3 . 3/ Soá lôùp electron. 27. Na. Loïc taùch keát tuûa. nhoùm IIA. Mg(OH)2. Chu kyø 3. Na. Sau phaûn öùng thu ñöôïc 39. Khoâng xaùc ñònh D. Tính axit cuûa caùc hiñroxit taêng daàn C. Deã nhöôøng 1 electron ñeå ñaït caáu hình beàn vöõng Caâu 70: Nguyeân töû cuûa hai nguyeân toá X vaø Y ñöùng keá nhau trong moät chu kyø coù toång soá haït proton laø 25. Ñieän tích haït nhaân nguyeân töû B. số chu kỳ nhỏ và số chu kỳ lớn lần lượt là : A/ 3 . A. Tính bazô cuûa caùc hiñroxit taêng daàn D. Tính bazô cuûa caùc hiñroxit giaûm daàn B. Giaûm daàn C. Taêng daàn B. IIIA C. O. tính chaát hoaù hoïc cuûa caùc nguyeân toá bieán ñoåûi tuaàn hoaøn theo chieàu taêng cuûa A. nhoùm IIIA. Taêng roài giaûm C. Te Caâu 75: Theo ñònh luaät tuaàn hoaøn. Nôtron C. Cl. Electron hoaù trò B. Giaûm roài taêng D. Sr. 6C B. ñieàu khaúng ñònh naøo sau ñaây laø ñuùng ? Caùc nguyeân toá nhoùm IA: A. 4 D/ 4 . các nguyên tố được sắp xếp theo nguyên tắc : A/ Theo chiều tăng của điện tích hạt nhân B/ Các nguyên tố có cùng số lớp e trong nguyên tử được xếp thành 1 hàng . 8 C/ 8 . Ba. 3 Caâu 83: Số nguyên tố trong chu kỳ 3 và 6 lần lượt là : A/ 8 . Giaûm daàn D. Giaù trò cuûa m laø: A.4 gam keát tuûa. coâ caïn dung dòch thu ñöôïc m gam muoái clorua khan. Taêng daàn B. Chu kyø 2. 37Rb C. Taêng daàn B. Rb. tính kim loaïi thay ñoåi theo chieàu: A. K2CO3 taùc duïng vöøa ñuû vôùi dung dòch BaCl2. S. Töø Mg ñeán Ba . F B. 26. 18 B/ 18 . Cs thuoäc nhoùm IA trong baûng tuaàn hoaøn.6 B. Khoâng xaùc ñònh B. Ca. 55Cs D. nhoùm IIA.4 gam hoãn hôïp Na2CO3. 25. Taêng daàn D. Chu kyø 2. 3Li B. O. IIA Caâu 71: Söï bieán ñoåi ñoä aâm ñieän caùc ñôn chaát cuûa caùc nguyeân toá nhoùm VIIA theo chieàu taêng cuûa ñieän tích haït nhaân nguyeân töû laø: A. 8 Caâu 84: Chọn đáp án đúng nhất : Trong bảng tuần hoàn . Al(OH)3 laø: A. 1 vaø 2 Caâu 79: Cho 24.4/ Soá e trong nguyeân töû Caùc tính chaát bieán ñoåi tuaàn hoaøn theo chieàu taêng cuûa ñieän tích haït nhaân laø: A. tính phi kim. C. nhoùm IA. Nguyeân töû khoái D. Khoâng thay ñoåi C. Chu kyø 3.7 D. theo chieàu ñieän tích haït nhaân taêng. N. Giaûm daàn Caâu 68: Quy luaät bieán ñoåi tính bazô cuûa daõy hiñroxit NaOH. 2/ Tính kim loaïi. 1 vaø 4 C. X vaø Y thuoäc chu kyø vaø caùc nhoùm naøo sau ñaây ? A. IIIA D. 32 D/ 32 . 1 vaø 3 B. IVA B. K. Khoâng thay ñoåi C. 38Sr Caâu 73: Daõy caùc nguyeân toá nhoùm IIA goàm: Mg. theo chieàu taêng cuûa ñieän tích haït nhaân: A. 4 C/ 4 . Br. 26. 11Na C. Khoâng thay ñoåi Caâu 72: Nguyeân toá hoaù hoïc naøo sau ñaây coù tính chaát hoaù hoïc töông töï 20Ca ? A. Deã nhaän theâm 1 electron ñeå ñaït caáu hình beàn vöõng B. Trong soá caùc nguyeân toá treân. 19K----------------------------------Caâu 81: Các nguyên tố xếp ở chu kỳ 4 có số lớp electron trong nguyên tử là : A/ 3 B/ 4 C/ 5 D/ 6 Caâu 82: Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố . Deã nhöôøng 2 electron lôùp ngoaøi cuøng C. Ñieän tích ion Caâu 76: Nguyeân töû cuûa caùc nguyeân toá trong moät chu kì coù cuøng soá: A.

B. C đều đúng Caâu 85: Các nguyên tố thuộc cùng nhóm A có tính chất hóa học tương tự nhau . bán kính nguyên tử các nguyên tố : A/ Tăng theo chiều tăng của điện tích hạt nhân B/ Giảm theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân C/ Giảm theo chiều tăng tính phi kim D/ B và C đều đúng Caâu 87: Các nguyên tố Halogien được sắp xếp theo chiều bán kính nguyên tử giảm dần như sau : A/ I . Trong bảng tuần hoàn : A/ Các nguyên tố được xếp theo chiều tăng dần khối lượng B/ Các nguyên tố nhóm B đều là phi kim C/ Các nguyên tố nhóm A đều là kim loại D/ Nguyên tử các nguyên tố nhóm VIIIA đều có 8e lớp ngoài cùng Caâu 96: Clo thuộc nhóm VIIA nên tính chất hóa học đặc trưng của Clo là : A/ Có tính phi kim mạnh .O.N.Be. nhóm VIIA B/ Chu kỳ 4 . R là : A/ Magiê B/ Nitơ C/ Cacbon D/ Photpho Caâu 90: Oxit cao nhất của 1 nguyên tố ứng với công thức R2O5 . R2O5 D/ Kết quả khác Caâu 104: Hợp chất khí với hidrô của nguyên tố R có dạng RH4 . RO2 C/ RH3 .N.336 lít H 2 (đktc) .B. nhóm VIIB C/ Chu kỳ 4 . R là : A/ C B/ Si C/ Pb D/ Sn .67 % về khối lượng . I .Li.O C/ Be.Be. F . Trong ôxit cao nhất . Cl D/ Br . Br .C. Oxit cao nhất của nó chứa 53. Y là nguyên tố thuộc nhóm VIIA .dễ cho 1e trong các phản ứng B/Có tính kim loại.6 gam một kim loại nhóm IIA tác dụng hết với nước giải phóng 0. I C/ I . RO B/ RH4 .C.F. R chiếm 46.9 C/ Các nguyên tố có cùng số e hóa trị trong nguyên tử được xếp thành 1 cột D/ Cả A .ôxit của nó có công thức : A/ MO B/ MO2 C/ M2O D/ M2O3 Caâu 100: Tất cả các nguyên tố sau đây có tính chất hóa học tương tự photpho .Li B/ Li. Cl .vì vỏ nguyên tử các nguyên tố nhóm A có : A/ Số e như nhau B/ Số lớp e như nhau C/ Số e lớp ngoài cùng như nhau D/ Cùng số electron s hay p Caâu 86: Chọn câu đúng nhất : Trong chu kỳ. nhóm IA D/ Chu kỳ 4. nhóm VA D/ Chu kỳ 3. trừ nguyên tố : A/ Canxi B/ Nitơ C/ Asen D/ Stibi Caâu 101: Nguyên tố nào sau đây có độ âm điện nhỏ nhất : A/ Al B/ F C/ Br D/ Na Caâu 102: Cặp chất nào sau đây có tính chất tương tự nhau : A/ S và Cl B/ Mg và Ca C/ Ca và Br D/ Mg và S Caâu 103: X là nguyên tố thuộc nhóm IA .vị trí của X trong bảng tuần hoàn là: A/ Chu kỳ 4 .Li.nhóm VB Caâu 95: Chọn câu đúng . Cl .C. Cl . F Caâu 88: Các nguyên tố thuộc chu kỳ 2 được sắp xếp theo chiều độ âm điện giảm dần là : A/ F.dễ nhận 1e trong các phản ứng C/ Có tính phi kim mạnh . Hợp chất tạo bởi X và Y có công thức: A/ X7Y B/ XY7 C/ XY2 D/ XY 2 2 3 Caâu 103: Nguyên tố R có cấu hình e là 1s 2s 2p . nhóm IB B/ Chu kỳ 3. nhóm IA C/ Chu kỳ 4. R là A/ Cacbon B/ Lưu huỳnh C/ Photpho D/ Silic Caâu 93:Cho 0.O.nhóm VIB Caâu 98: Nhóm nguyên tố nào mà công thức hợp chất ôxit có hóa trị cao nhất là X2O3 ? A/ Nhóm IA B/ Nhóm IIA C/ Nhóm IIIA D/ Nhóm VA Caâu 99: M là nguyên tố nhóm IA .B.O.P D/ N.F. Br . Công thức phân tử hợp chất khí nói trên là : A/ NH3 B/ H2S C/ PH3 D/ CH4 Caâu 91: Theo quy luật biến đổi tính chất đơn chất của các nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn thì : A/ Phi kim mạnh nhất là Iốt B/ Kim loại mạnh nhất là Liti C/ Phi kim mạnh nhất là Flo D/Kim loại yếu nhất là Xesi Caâu 92: Hợp chất khí với Hidrô của nguyên tố R là RH4. F B/ F . B . Đó là kim loại : A/ Mg B/ Ca C/ Ba D/ Na Caâu 94: Nguyên tố X có số hiệu nguyên tử là 35 . Br . Công thức hợp chất với Hidrô và công thức ôxit cao nhất của R là: A/ RH2 .33% Oxi về khối lượng .N.82% H .dễ cho 1e trong các phản ứng Caâu 97: Nguyên tố X có cấu hình e lớp ngoài cùng là 4s1.B. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là : A/ Chu kỳ 4. Hợp chất khí của nó với Hidrô là 1 chất có thành phần khối lượng 8.dễ nhận 1e trong các phản ứng D/Có tính kim loại.C Caâu 89: Oxit cao nhất của 1 nguyên tố R ứng với công thức RO2 .Be.

8 gam dung dịch và khí H2 .Tính phi kim của các nguyên tố giảm dần .44 g. nhóm VA .48 gam H2 thoát ra .5 gam dd HCl thu được 42.Y:1s22s22p63s2. là nguyên tố phi kim C/ Chu kỳ 3 . nhóm VIA . Y. xác định 2 kim loại đó là : A/ Be và Mg B/ Ca và Mg C/ Ca và Sr D/ Sr và Ba Caâu 106: Khi cho 3.Trật tự tính bazơ tăng dần của hidroxit các nguyên tố X . C/ Tính kim loại của các nguyên tố tăng dần . Tên kim loại R là : A/ Nhôm B/ Bo C/ Gali D/ Sắt Caâu 121: Cho 4.672 lít H2 ( đktc) . B/ Hóa trị của các nguyên tố phi kim đối với Hidro không đổi C/ Hóa trị cao nhất của các nguyên tố đối với oxy tăng dần . NaOH . tính phi kim của các nguyên tố tăng dần .10 Caâu 105: Cho 4. theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử . D/ Tính kim loại và tính phi kim của các nguyên tố không biến đổi Caâu 118: Trong 1 chu kỳ . Nguyên tử của nguyên tố đó có : A/ 3 e lớp ngoài cùng B/ 6 lớp e C/ 6 electron hóa trị D/ số khối là 36 Caâu 110: Trong cùng 1 chu kỳ . tính phi kim của các nguyên tố tăng dần . theo chiều điện tích hạt nhân nguyên tử tăng dần : A/ Tính kim loại của các nguyên tố tăng dần . là nguyên tố kim loại B/ Chu kỳ 4 . nguyên tử có độ âm điện lớn nhất là : A/ Cacbon B/ Liti C/ Nitơ D/ Flo Caâu 113: Trong 1 nhóm A . Tên của kim loại đó là : A/ Natri B/ Kali C/ Liti D/ Magiê Caâu 107: Cho 6. nguyên tử có bán kính lớn nhất là : A/ Clo B/ Natri C/ Argon D/ Magiê Caâu 112: Trong chu kỳ 2 .Z:1s22s22p63s23p1.36 lit khí Hidrô (đktc) . D/ .Dựa vào bảng tuần hoàn.54 gam 1 kim loại R nhóm IIIA tác dụng hết với dd HCl thu được 0. hóa trị cao nhất của nguyên tố trong hợp chất với oxy : A/ Giảm dần từ 4 đến 1 B/ Tăng dần từ 1 đến 7 C/ Không đổi D/ Biến đổi không có quy luật Caâu 111: Trong chu kỳ 3 . nhóm IA . Z lần lượt là : X : 1s22s22p63s1.5 gam 1 kim loại hóa trị II tác dụng hết với 36. Y . là nguyên tố phi kim D/ Chu kỳ 4 . theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử : A/ Tính kim loại của các nguyên tố giảm dần . Tên R và công thức ôxit cao nhất là : A/ Bo và B2O3 B/ Nhôm và Al2O3 C/ Gali và Ga2O3 D/ Photpho và P2O3 Caâu 123: Cho các hidroxit : Mg(OH)2 .theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân : A/ Tính bazơ của các ôxit và hidroxit giảm dần B/ Tính axit của các ôxit và hidroxit tăng dần C/ Tính bazơ của các ôxit và hidroxit tăng dần D/ Tính axit của các ôxit và hidroxit không đổi Caâu 117: Trong 1 nhóm A . B/ Tính kim loại của các nguyên tố tăng dần . Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là : A/ Chu kỳ 3 . tính phi kim của các nguyên tố giảm dần . KOH . là nguyên tố kim loại Caâu 115: Cặp chất nào trong các cặp chất sau đây phản ứng với nhau mạnh nhất ? A/ Cl2 và Al B/Ca và Cl2 C/ K và Cl2 D/ Na và Cl2 Caâu 116: Trong 1 nhóm A . nhóm VIA trong bảng tuần hoàn . hợp chất ôxit cao nhất của R có khối lượng mol phân tử bằng 187.33 gam 1 kim loại kiềm tác dụng với nước thì có 0. theo chiều từ trái qua phải . theo chiều từ trái qua phải độ âm điện của nguyên tử : A/ Giảm dần B/ Không thay đổi C/ Biến đổi không có quy luật D/ Tăng dần Caâu 120: Cho 0.4 gam 1 hỗn hợp 2 kim loại nằm ở 2 chu kỳ liên tiếp đều thuộc nhóm IIA tác dụng với dd HCl dư thu được 3. Dãy nào sau đây được xếp theo chiều tăng dần tính bazơ của chúng ? A/ KOH < NaOH < Al(OH)3 < Mg(OH)2 B/ Al(OH)3 < NaOH < KOH < Mg(OH)2 C/ Al(OH)3 < Mg(OH)2 < NaOH < KOH D/ Mg(OH)2 < Al(OH)3 < NaOH < KOH . Kim loại đã cho là : A/ Zn B/ Mg C/ Ba D/ Ca Caâu 108: Biết cấu hình e của ngtử 3 nguyên tố X . Al(OH)3 . Sau phản ứng thu được dd A chứa 19 g muối Tên kim loại X là : A/ Canci B/ Magiê C/ Kẽm D/. nhóm IIA .Bari Caâu 122: Một nguyên tố R thuộc nhóm IIIA .Z là : A/ XOH < Y(OH)2 < Z(OH)3 B/ Y(OH)2 < Z(OH)3 < XOH C/ X(OH)3 < Y(OH)2 < XOH D/ Kết quả khác Caâu 109: Một nguyên tố thuộc chu kỳ 3 . độ âm điện của nguyên tử : A/ Không thay đổi B/ Giảm dần C/ Biến đổi không có quy luật D/ Tăng dần Caâu 114: Nguyên tố X có số hiệu nguyên tử Z = 20 .8 gam 1 kim loại X nhóm IIA tác dụng hết với dd HCl . Caâu 119: Trong 1 chu kỳ .

6g B. X là: A. X2. Nhận xét nào sau đây đúng : A/ Cả 4 nguyên tố trên thuộc 1 chu kỳ B/ A . Si B. K2CO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch BaCl2 . Si B. 1s22s22p63s23p64s1 X3: 1s22s22p63s23p64s2 X4: 1s22s22p63s23p5 X5: 1s22s22p63s23d64s2 X6: 1s22s22p63s1 a) Các nguyên tố nào thuộc cùng 1 chu kì: A. Q lần lượt là 6 . nhóm IIB C/ X thuộc chu kỳ 6 . Caâu 131: Một ngtố có hóa trị đối với hidro và hóa trị cao nhất đối oxi bằng nhau. C B. X5 C. Y trong bảng tuần hoàn là : A/ X thuộc chu kỳ 4 .4g kết tủa. X1. Y thuộc chu kỳ 6 . M thuộc chu kỳ 3 C/ M. HNO3 < H2CO3 < H2SiO3 B. nhóm VIB : Y thuộc chu kỳ 4 .82% khối lượng của H.7g D. Vị trí của X . tác dụng hết với dung dịch HCl dư thu được 4. nhóm IB . Ca và Sr D. 7 . Be và Mg B. nhóm VIIIB B/ X thuộc chu kỳ 5 . C Caâu 134: Ngtố R có công thức của oxit cao nhất là R2O5 . Mg. Si B. Vậy m có giá trị: A.4g hỗn hợp Na2CO3. Na+ C.66% khối lượng của X. X4. P D. X là: A. Mg và Ca C. S C. nhóm VIB . N3B. N D. S Caâu 132: Một ngtố X mà hợp chất với hidro có công thức XH3. Tất cả sai. cô cạn dung dịch thu được m (gam) muối clorua khan. oxi chiếm 53. C Caâu 135: Ngtố X có công thức của oxit cao nhất là R2O5. 19 . Y liên tiếp nhau trong cùng 1 chu kỳ của bảng tuần hoàn và có tổng số e bằng 49 . 6. 20 . X6 B. X3. Y thuộc chu kỳ 5 . X4 D. P C. Công thức hợp chất với hidrô và công thức ôxit cao nhất là : A/RH2 . Y thuộc chu kỳ 4 . X1. Zn trong dung dịch HCl thu được 1.nhóm VIIB Caâu 127: Số hiệu nguyên tử Z của các nguyên tố X . thuộc hai chu kì liên tiếp. Oxit cao nhất của X chứa 43. X3 D. C Caâu 137: Hòa tan hoàn toàn 4. HNO3 < H2SiO3 < H2CO3 C. X6 B.6g Caâu 129: Cho 6. Các kim lọai đó là: A. X2. Caâu 128: Cho 24. N D. X6 C. N C.3%. trong oxit cao nhất của X có 43.tách kết tủa. Hỏi khi cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được bao nhiêu gam muối khan? Caâu 138: Trật tự tăng dần tính axit nào sau đây là đúng: A. X1.66% X về khối lượng. Si D.26. nhóm IIB D/ X thuộc chu kỳ 4 . X2.4g hỗn hợp hai kim lọai IIA.34 gam hỗn hợp gồm Fe. Lọc . X là: A.792 lít H 2 (đkc).88% hidro về khối lượng a) Xác định nguyên tố X . Trong oxit cao nhất của ngtố ấy. trong hợp chất khí với Hidro có 82. Sr và Ba Caâu 130: Cho các nguyên tố có cấu hình electron lần lượt là: X1: 1s22s22p63s2 X2. H2SiO3< H2CO3 < HNO3 Caâu 139: Ion nào dưới đây có cấu hình electron giống với khí trơ Ar: A. X1. A . R là: A. X là: A. S2Caâu 140: Nguyên tố X ở nhóm VIA trong hợp chất của X với hidro có 5. RO B/ RH3 . B và C đúng E. N D. trong hợp chất khí với Hidro có 8. X2.11 Caâu 124: Một nguyên tố R có cấu hình e : 1s22s22p3 . M . S Caâu 133: Ngtố X có công thức của oxit cao nhất là XO2 . P C. C Caâu 136: Ngtố X có công thức của hợp chất khí với H là XH3. X3.25. RO2 D/ kết quả khác Caâu 125: Tính chất hóa học các ngtố được xác định trước tiên bằng : A/ Điện tích hạt nhân nguyên tử B/ Vị trí của nguyên tố trong bảng tuần hoàn C/ Khối lượng nguyên tử D/ Cấu tạo của lớp electron hóa trị Caâu 126: Cho 2 nguyên tố X . Sau phản ứng thu được 39. C B.48 lít khí hidro (đktc).6g C. Mg2+ D.35% khối lượng của R. Si B. N C. nhóm IB . Hãy gọi tên ngtố: A.27. R2O5 C/ RH . H2SiO3 < HNO3 < H2CO3 D. A. N D. trong hợp chất khí với Hidro có 75% khối lượng của X. B đúng b)Tập hợp các nguyên tố nào thuộc cùng 1 pnc: A. X6 E. Q thuộc chu kì 4 D/ Tất cả sai. P C.

Trong số các nguyên tố nói trên. Không thay đổi D. C. Cl. Giảm rồi tăng. Tăng B. Giảm sau đó tăng Caâu 156: Số hiệu nguyên tử của các nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn cho biết giá trị nào sau đây? A. Bi (Z=83) Caâu 148: Dãy nguyên tử nào sau đây được xếp theo chiều bán kính nguyên tử tăng dần? A. O. điều khẳng định nào sau đây là đúng? Các nguyên tố nhóm IA: A. I. C. As (Z=33) D.Số electron lớp ngoài cùng. 14. Cl . Số proton trong hạt nhân. N (Z= 7) B. N. Rb. Độ âm điện của dãy nguyên tố trên biến đổi như thế nào theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử? A. D. 74. Ag và Ni. Rb ( Z= 37) D. Mg(OH)2 . D. B. C. B. C. Giảm C. P ( Z=15). Tính nồng độ % của dd NaOH và của muối thu được Caâu 141: Những đặc trưng nào sau đây của đơn chất. C. Giảm rồi tăng. . 51. B và C đúng. O. Br. Giảm C. 32. D. Được gọi là các kim loại kiềm thổ. C. Br. Vừa giảm vừa tăng. I. Tăng B. Tăng dần. Caâu 155: Nhiệt độ sôi của đơn chất của các nguyên tố nhóm VIIA : F2 .12 b) Cho 16g oxit cao nhất của X tác dụng hết với 20g dd NaOH. nguyên tố nào có năng lượng ion hóa thứ nhất nhỏ nhất? A. Cl. Stronti Caâu 147: Nguyên tử của nguyên tố nào trong nhóm VA có bán kính nguyên tử lớn nhất? A. C. Ca và Mg. Giảm C. 39. Fe. S. S. Giảm C. tính phi kim thay đổi theo chiều nào? A. Al ở ô 13 trong bảng tuần hoàn. K. Không thay đổi D. nhiệt độ sôi. Cs ( Z =55) Caâu 153: Xét các nguyên tố nhóm IA của bảng tuần hoàn. I 2 theo chiều tăng số thứ tự là: A. Số electron lớp K = 2. theo chiều tăng điện tích hạt nhân. D. Dễ dàng cho 2 electron hóa trị lớp ngoài cùng. 11. B.Số lớp electron như nhau. Không thay đôi D. 24. Tăng B. D. Si ở ô 14 trong bảng tuần hoàn. C.Số electron lớp ngoài cùng bằng 1. Giảm C. Tăng rồi giảm. Tăng rồi giảm. theo chiều điện tích hạt nhân tăng. D. P và S. B. Caâu 146: Nguyên tố hóa học nào sau đây có tính chất hóa học tương tự Canxi? A. P. F. D. Ni. B. Co. Tăng B. Vừa tăng vừa giảm Caâu 158: Độ âm điện của dãy nguyên tố : Na ( Z=11). Cl (Z=17) biến đổi theo chiều nào? A. Giảm dần. Al(OH)3 biến đổi như thế nào ? A. Caâu 152: Cho các nguyên tố Li. Natri D. C. C.Dễ dàng nhận thêm 1 electron để đạt cấu hình bền vững. Tăng dần. B. Từ N đến Bi . Na. 54. Na ( Z=11) C. C. Tăng B. D. Al ( Z=13). Caâu 154: Biến thiên tính bazơ các hidroxit của các nguyên tố nhóm IA theo chiều tăng của số thứ tự là: A. nguyên tử các nguyên tố biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của điện tích hạt nhân? A. Br. Caâu 159: Tính bazơ của dãy các hidroxit : NaOH. Na. Caâu 157: Cho dãy nguyên tử F. Không thay đổi D. Giảm dần. Te. B. Caâu 143: Các nguyên tố của nhóm IA trong bảng tuần hoàn có đặc điểm chung nào về cấu hình electron nguyên tử. Từ Mg đến Ba. P (Z=15) C. Số nơtron trong hạt nhân nguyên tử. B. Al. 13. D. Caâu 149: Cho dãy các nguyên tố nhóm IIA : Mg – Ca – Sr – Ba . D. Na ở ô 11 trong bảng tuần hoàn. O. Br2 . Cacbon B. Vừa giảm vừa tăng. Số electron hóa trị B. Se. Caâu 144: Các nguyên tố thuộc dãy nào sau đây được sắp xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân? A. Mg ( Z=12). Dễ dàng cho 1 electron để đạt cấu hình bền vững. tính kim loại thay đổi theo chiều nào? A. Caâu 145: Dãy nguyên tố có số hiệu nguyên tử ( thứ tự trong bảng tuần hoàn) nào sau đây chỉ gồm các nguyên tố d ? A. Cs thuộc nhóm IA trong bảng tuẩn hoàn. Caâu 151: Cặp nguyên tố hóa học nào sau đây có tính chất hóa học giống nhau? A. I . Mg. Kali C. 19.Số lớp electron. B. C. Mg ở ô 12 trong bảng tuần hoàn. O. N và O. Số electron trong nguyên tử. N. C. Li ( Z=3) B. 33. Nhiệt độ nóng chảy. Se. D. Caâu 150: Cho dãy các nguyên tố nhóm VA: N – P – As – Sb – Bi . Không thay đổi D. Si. Giảm sau đó tăng. B. Cl2 . 22. mà quyết định tính chất hóa học của nhóm? A.Tỉ khối. Caâu 142: Nguyên tử của nguyên tố nào sau đây luôn nhường 1 electron trong các phản ứng hóa học? A.

D. Xác định X và Y? A. C. Số lớp electron. nhóm IB. Độ âm điện D. P Caâu 169: Khi xếp các nguyên tố hóa học theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân thì tính chất nào của các nguyên tố không biến đổi tuần hoàn? A. Số phân lớp electron. B. Chu kì 2 và các nhóm IIA và IIIA. Giá thành rẻ. B. Chu kì 4. Số electron hóa trị. Các nguyên tố d.Chu kì 2 và các nhóm IIIA và IVA. C. Mg B. D. Các nguyên tố p. nhóm IIA. Mg (Z=12) và Ca (Z=20) B. D.HF < HCl < HBr < HI D. HClO 4 biến đổi như thế nào? A. 1s 2 2s 2 2p 6 Caâu 163: Hai nguyên tố X và Y đứng kế tiếp nhau trong một chu kì có tổng số proton trong hai hạt nhân nguyên tử là 25. Chu kì 4. Hạt nhân nguyên tử có 20 proton. nơtron và electron trong nguyên tử là 24.HI < HBr < HCl < HF Caâu 174: Nguyên tử của nguyên tố hóa học X có cấu hình electron lớp ngoài cùng là : (n-1)d 5 ns1 (trong đó n  4 ). C. Si C. nhóm IA. Caâu 164: Các nguyên tố nhóm A trong bảng tuần hoàn là: A. nhóm IIIB Caâu 171: Theo qui luật biến đổi tính chất các đơn chất trong bảng tuần hoàn thì: A.Phi kim mạnh nhất là flo. Caâu 170: Nguyên tố hóa học ở vị trí nào trong bảng tuần hoàn có các electron hóa trị là 3d3 4s2 ? A. D. Nguyên tố hóa học này là một phi kim.2g hidro là V1 còn thể tích của 3. Caâu 166: X và Y là hai nguyên tố thuộc hai chu kì liên tiếp nhau trong cùng một phân nhóm A của bảng tuần hoàn. Điều khẳng định nào sau đây là sai? A. 4 . thể tích của 0. Số electron lớp L. Số electron lớp vỏ nguyên tử của nguyên tố là 20. Số khối B. Chu kì n. 6 D. nhóm VB. V1 <V2 Caâu 173: Tính khử của các hidro halogenua HX (X: F.2g oxi là V2 .Chu kì 3 và các nhóm IIA và IIIA. nhóm VA. D. Số electron ngoài cùng C. Chu kì 4.Chu kì n. V1 =V2 D. V1 >V2 B. B. 1s 2 2s 2 2p 4 C.Kim lọai mạnh nhất là liti. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn: A. Tăng B. Caâu 161: Nguyên tử Cs trong nhóm IA được sử dụng để chế tạo tế bào quang điện bởi vì trong số các nguyên tố khôgn phóng xạ thì Cs là kim loại có : A. Các nguyên tố s và các nguyên tố p. Cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố đó là: A. chu kì 4.Phi kim mạnh nhất là oxi. Giảm C. Năng lượng ion hóa. Caâu 162: Một nguyên tố thuộc nhóm VIA có tổng số proton. B. Cl. Br. C.Năng lượng ion hóa thứ nhất cao nhất. HF < HCl < HI < HBr B. Si (Z=14) và Ar (Z=18) D. D. C. B. Caâu 168: Nguyên tố nào trong số các nguyên tố sau đây có công thức oxit cao nhất ứng với công thức R 2 O 3 ? A. 1 B. Caâu 175: Nguyên tử của nguyên tố hóa học X có cấu hình electron lớp ngoài cùng là : (n-1)d 5 ns1 ( n  4 ). Số electron độc thân có trong nguyên tử? A. Vỏ nguyên tử có electron 4 lớp electron và lớp ngoài cùng có 2 electron. Không thay đổi D. C. Chu kì 4. X có điện tích nhỏ hơn Y. Caâu 172: Ở điều kiện tiêu chuẩn. Caâu 165: Nguyên tố hóa học Canxi(Ca) có số hiệu nguyên tử là 20. 5 C. Phi kim mạnh nhất là iot. nhóm VIA.Chu kì n. Al D. Vừa giảm vừa tăng. nhóm IIA. Các nguyên tố s.Chu kì 3 và các nhóm IA và IIA. H 2SO 4 . I) tăng dần theo thứ tự nào? A. Na (Z=11) và Ga (Z= 21) Caâu 167: Các nguyên tố hóa học trong cùng một nhóm A có đặc điểm nào chung về cấu hình electron nguyên tử? A. C. nhóm VIB. 1s 2 2s 2 2p 5 D.13 Caâu 160: Tính axit của dãy các hidroxit : H 2SiO3 . B. B. Tổng số proton trong hạt nhân của hai nguyên tử là 32. V1 =2V2 C. C. Al (Z=13) và K(Z=19) C.Chu kì n. D. Nhận xét nào sau đây về tương quan V1 và V2 là đúng? A. B.HCl < HF < HBr < HI C. Bán kính nguyên tử nhỏ nhất. dễ kiếm. D. X và Y tuộc chu kì và các nhóm nào? A. Năng lượng ion hóa thứ nhất thấp nhất. 1s 2 2s 2 2p3 B.

55. Caâu 180: Hợp chất khí với hidro của một nguyên tố có công thức tổng quát là RH 4 . Caâu 187: Hòa tan hoàn toàn 20g hỗn hợp các kim loại(Fe.2g oxit cao nhất có công thức M 2 O3 . Cr D. S 4 4 . Chu kì 4. D. Al B.224 lít khí hidro ở đktc.6g hidroxit của kim loại nhóm IIA. Cấu hình electron củ nguyên tử X là: A. K 2 CO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch BaCl2 . 25. Lọc . Be và Mg B. 15.4g kết tủa. 40g B. vị trí của X thuộc: A. Al) vào dung dịch H 2SO 4 dư thu được 11. 40g B. Oxit cao nhất của X chứa 43. 35. Al) vào dung dịch HCl dư thu được 11.1g D. Ca D.4g hỗn hợp hai kim lọai IIA. nhóm VA.2 lít H 2 (đktc). B. K và Rb. Tìm khối lượng muối clorua thu được. Nguyên tố đó là. oxi chiếm 53. 27. B. Mg. thuộc hai chu kì liên tiếp. C B. Fe C. nhóm IB.5g C. 1s 2 2s 2 2p3 3s 2 3p3 C. 1s 2 2s 2 2p6 3s 2 3p 6 B. Chu kì 4.1g C. oxit cao nhất của nguyên tố này chứa 53.7g D. Sr Caâu 190: Cho 5. SO 3 B. Ba B. Rb và Cs Caâu 178: Hòa tan hoàn toàn 0. Rb và Cs Caâu 179: Điều khẳng định nào sau đây là sai? Trong một nhóm A của bảng tuần hoàn. Mg C. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p3 Caâu 183: Cho 24.3%. Mg và Ca C.1g B. Sau phản ứng thu được 39. X là: A. Cacon B. Na và K. Hai kim lọai X và Y lần lượt là: A. Silic Caâu 181: Một oxit của một nguyên tố ở nhóm VIA trong bảng HTTH có tỉ khối so với metan ( CH ) d X/CH =4 .4g hỗn hợp Na 2 CO3 . Hãy gọi tên nguyên tố: A. 18.6g B.14 Caâu 176: Nguyên tố có cấu hình electron hóa trị là 3d10 4s1 . C. cô cạn dung dịch thu được m (gam) muối clorua khan.6g C.66% X về khối lượng. C. 68g Caâu 188: Cho 6. 26.3% oxi về khối lượng. 16.24 lít khí H 2 (đktc). C B. P D. Si D. 17. B. Tính kim loại tăng dần. Thiếc D. Tìm kim loại trên.4g một kim loại thuộc nhóm A vào dung dịch HCl dư thu được 6.6g Caâu 184: Hòa tan hoàn toàn 10g hỗn hợp hai kim lọai đều đứng trước hidro trong dãy hoạt động hóa học trong dung dịch HCl dư thấy tạo ra 2. Al B. giá trị của m là: A. 26. tác dụng hết với dung dịch HCl dư thu được 4. D.6g hỗn hợp hai kim lọai X và Y ở hai chu kì liên iếp của nhóm IA vào nước thì thu 0. Ca và Sr D.224 lít khí hidro ở đktc. Kim loại là A. TeO 2 Caâu 182: Một nguyên tố hóa học X ở chu kì 3.6g HCl thì vừa đủ hòa tan 11.3g hỗn hợp hai kim lọai X và Y ở hai chu kì liên tiếp của nhóm IA vào nước thì thu 0. Các kim lọai đó là: A. Vậy m có giá trị: A. N C. B.4g một kim loại tác dụng với Oxi ta thu được 10. A.48 lít khí hidro (đktc). 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p5 D. CTHH của X là: A. SO 2 D. Hai kim lọai X và Y lần lượt là: A. Li và Na. D. Độ âm điện tăng dần. Chu kì 4. Ca. D. nhóm VIA. theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử: A. Na Caâu 186: Hòa tan hoàn toàn 20g hỗn hợp các kim loại(Fe. N C.72 lít H 2 (đktc). Ca D.tách kết tủa. Cô cạn dung dịch sau pư thu được m(gam) muối khan. Vậy trong bảng tuần hoàn. 48g C. Mg.Tính bazơ của các hidroxit tăng dần. Chu kì 4. Sr và Ba Caâu 189: Người ta dùng 14. C. K và Rb. Mg C.2 lít H 2 (đktc). A. nhóm IA. A. A. Chì C. Na.5g D. Thiếu dữ kiện để giải. Tìm khối lượng muối clorua thu được.Tính phi kim giảm dần. kim loại khác Caâu 191: Một nguyên tố có hóa trị đối với hidro và hóa trị cao nhất đối oxi bằng nhau.1g Caâu 185: Hòa tan hoàn toàn 5. nhóm VIB. Na. Li và Na. 88g D. Caâu 177: Hòa tan hoàn toàn 0. Ca. S Caâu 192: Một nguyên tố X mà hợp chất với hidro có công thức XH 3 . Na và K. Trong oxit cao nhất của nguyên tố ấy. Kim loại đó là: A. C. SeO 3 C.

không biết được Caâu 208: Đề hòa tan hoàn toàn 7. 18.2g B.6 lít H 2 (đktc). 27g B. Be và Mg B. 36.48 lít H 2 (đktc). Fe B. Al Caâu 195: Hòa tan hoàn toàn 11. Na B. thấy thoát ra 5. Na và K C. Ca và Ba Caâu 205: Hòa tan 8. Ca D. 22. Be và Mg B. Nếu thay HCl bằng H 2SO 4 2M thì khối lượng muối sunfat thu được là bao nhiêu? A. K Caâu 201: Hòa tan 11. Ca và Ba Caâu 206: Hòa tan 8. Ca D. 50% và 50% C.24 lít H 2 (đktc). thu 4.4g một hỗn hợp 2 kim loại IIA(thuộc 2 chu kì liên tiếp) trong dung dịch HCl.9% D. 46. Nếu thay HCl bằng H 2SO 4 2M thì thể tích cần dùng là bao nhiêu? A. khối lượng của Mg là: A. 17. Ca D.36 lít H 2 (đktc).8g hỗn hợp mg và Al cần dùng 400 ml dung dịch HCl 2M.74g một kim loại trong nước. thu 4. 0.6 lít H 2 (đktc). Li và K B. 22g C. 20% và 80% Caâu 207: Đề hòa tan hoàn toàn 7.3g hỗn hợp Na và K vào 1500ml nước. 47g D. 200 ml C.2% C. Ba C. Fe B. thấy thoát ra 5. 0.8g một kim loại trong dung dịch HCl.2g một kim loại trong nước. 0. khối lượng muối clorua thu được là: A. 47. Fe B. Tên kim loại là: A.4g Caâu 197: Hòa tan hoàn toàn 16. Tên kim loại là: Caâu 199: Hòa tan 9. K Caâu 202: Hòa tan 4. Mg C. 52.48 lít H 2 (đktc).8g hidroxit của một kim loại. 1.3g hỗn hợp Na và K vào 1000ml nước.1M D. Ba C.84.2g một kim loại vào dung dịch HCl dư thu được 4.8% B. Ca và Mg D.72 lít H 2 (đktc). Mg C.3g C. Ca D. Ca D. Mg C.2g một kim loại cần dùng 200g dung dịch H 2SO 4 14. Al Caâu 194: Để hòa tan hoàn toàn 7. 26. 2.48 lít H 2 (đktc). %số mol 2 kim loại: A. 0. Na B. Mg B.4g D.2g một kim loại vào dung dịch HCl dư thu được 4. cần dùng hết 100g dung dịch HCl 10.7g B. 71. 400 ml B.15 Caâu 193: Để hòa tan hoàn toàn 7. thu 4.1% Caâu 198: Hòa tan hoàn toàn 16. Be và Ca C. Tên kim loại là: A.8g hỗn hợp Mg và Al cần dùng 400 ml dung dịch HCl 2M.7%. thu 3. Tên kim loại là: A. Hai kim loại là: A.4g một hỗn hợp 2 kim loại IIA(thuộc 2 chu kì liên tiếp) trong dung dịch HCl. 40% và 60% D.8g hỗn hợp Mg và Al cần dùng 400 ml dung dịch HCl 2M.2g . Al Caâu 196: Hòa tan hoàn toàn 11. 71. Ca và Mg D. 37g D. Tên kim loại là: A. Khối lượng muối thu được là: A. Na B.95%.6g C.4g C. Ca D.3M H 2 (đktc).72 lít H 2 (đktc). Li và K Caâu 204: Hòa tan 7g một hỗn hợp 2 kim loại IIA(thuộc 2 chu kì liên tiếp) trong dung dịch HCl. thu 6. Ba C. đáp số khác Caâu 209: Đề hòa tan hoàn toàn 7. thu 6. Be và Ca C.7g một kim loại trong dung dịch HCl. thu 4.48 lít H 2 (đktc). 100 ml D. Ca D. C M của KOH là: A.48 lít A. 25. K Caâu 203: Hòa tan 5g một hỗn hợp 2 kim loại kiềm(thuộc 2 chu kì liên tiếp) trong dung dịch HCl.2M B.15M C.2g D. Ba C. % khối lượng của K là: A. 7. Hai kim loại là: A. Hai kim loại là: A.8g hỗn hợp Mg và Al cần dùng 400 ml dung dịch HCl 2M. Xác định tên kim loại: A. thu 2.2g B.48 lít H 2 (đktc).2g Caâu 210: Đề hòa tan hoàn toàn 7. 75% và 25% B. Xác định kim loại: A. K Caâu 200: Hòa tan 2. Ca và Mg D.

VIIA C. C Caâu 215: Nguyên tử của nguyên tố A có 5 electron phân lớp p. [Ar]3d34s2 C.76 D. 8 Caâu 223: Nguyên tử Y có tổng số hạt là 46. C. 3 D. vậy A thuộc nhóm nào: A. 32 B. Tất cả đều sai. Hạt nhân nguyên tử 1 H không chứa nơtron. Nguyên tử 3 X có tổng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 3. H < Li < K < As < Cs C. trong hợp chất khí với Hidro có 82.4g B. trong hợp chất khí với Hidro có 8. 31 C. 1 B. Cu. Không biết được Caâu 220: Trong các dãy sau. Na và Cl B. 2 C. 2 C. Fe. dãy nào sắp xếp các kim loại theo chiều hoạt động hoá học giảm dần? A. K. Ag. X là: A. Có electron hoá trị giống nhau. 3 D. [Ar]3d54s1 B. [Ar]3d4 Caâu 222: Tính chất hoá học của nguyên tố trong nhóm B giống nhau vì: A. VIIB D. VIA Caâu 217: Nguyên tử của nguyên tố A có 10 electron phân lớp p. Nguyên tử của nguyên tố Y có tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt mang điện của X là 8. X và Y là nguyên tố nào sau đây: A. D. B. Z là đồng vị của Y. Năng lượng ion giảm dần B. 1 B.66% khối lượng của X. Cấu tạo hạt nhân giống nhau. 16. Khối lượng CaCO3 : A. Z chiếm 4% về số nguyên tử trong tự nhiên. H < K < Li < As < Cs B.VA B. S C. Fe. 8. P C. 3 D.8g MgCO 3 và CaCO3 vào dung dịch HCl dư. Fe và P C. K. N D. K. D. vậy A có bao nhiêu electron độc thân ở trạng thái cơ bản: A. R là: A. Si B. có bao nhiêu nguyên tố thỏa điều kiện của A? A. K. thoát ra 6. C Caâu 212: Nguyên tố R có công thức của oxit cao nhất là R 2 O 5 .8g C. có ít hơn 1 nơtron.72 lít khí (đktc). 10g D. 7 C.82% khối lượng của H. 2 C. Ag C. Có thể coi hạt nhân nguyên tử hiđro là một proton. Ag D. 20g Caâu: Nguyên tố X có công thức của oxit cao nhất là XO 2 . trong oxit cao nhất của X có 43. Cu. Al. [Ar]3d5 D. Zn. 1 B. Cu. Zn. B và C đều đúng. F. trong hợp chất khí với Hidro có 75% khối lượng của X. H < Li < As < K < Cs D. Số hạt không mang điện bằng số hạt mang điện. khi đi từ trái sang phải thì: A. 3 D. Si B. Xác định tên 15 của Y. Nguyên tử khối trung bình của nguyên tố gồm 2 đồng vị Y và Z là bao nhiêu? A. Fe và Cl Caâu 226: Hãy chỉ ra câu sai trong các câu sau đây: 1 A. Zn. Al và Cl D. Si B. 1 B. Si B. Zn. 40 Caâu 224: Dãy nào sau đây được sắp xếp theo thứ tự tăng dần kích thước nguyên tử? A. Bán kính nguyên tử giảm dần . Al. Cu. B. P C. Fe.35% khối lượng của R. 4 Caâu 219: Nguyên tử của nguyên tố A có 7 electron phân lớp s. Caâu 227: Trongmột chu kì của bảng tuần hoàn. Cấu tạo vỏ electron giống nhau. vậy A có bao nhiêu electron độc thân ở trạng thái cơ bản: A. P C. X là: A.16 Caâu 211: Hòa tan hoàn toàn 26. vậy A thuộc chu kì mấy: A. 31. N D. 4 Caâu 216: Nguyên tử của nguyên tố A có 5 electron phân lớp p. N D. C Caâu 214: Nguyên tố X có công thức của hợp chất khí với H là XH 3 . 4 Caâu 218: Nguyên tử của nguyên tố A có 7 electron phân lớp s. N D. C Caâu 213: Nguyên tố X có công thức của oxit cao nhất là R 2 O 5 . Ag 2+ Caâu 221: Cấu hình electron của ion Mn là cấu hình electron nguyên tử nào sau đây: A. H < As < Li < K < Cs Caâu 225: Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số electron trong các phân lớp p là 7. X là: A. Al B. Al. 2 C.

X: Chu kì 3 nhóm IIA. bán kính nguyên tử giảm dần B. độ âm điện giảm dần. 24 B. D. X2Y D. Tăng dần. Y: Chu kì 2 nhóm IIIA B. theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử thì: A. Na . 25 C. Y<M<X<R D. Công thức phân tử của chất tạo bởi X và Y là A. Y đứng kế tiếp nhau trong một chu kì thuộc bảng tuần hoàn. X (Z = 17). K B. Số electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tử phi kim thường có từ 4 đến 7e. X: Chu kì 2 nhóm IIA. năng lượng giải phóng bởi nguyên tố khi tạo liên kết ion B. D. Y: Chu kì 3 nhóm IIIA C. Để trung hoà dung dịch thu được cần 50g dung dịch HCl 3. Brom D. Trong hạt nhân X cũng như Y có số proton bằng số nơtron. Mới đầu tăng dần sau giảm dần. Áp lực điện tử giảm dần. X2Y2 Caâu 236: Nguyên tố M thuộc chu kì 3. 12 và 16 C. Clo C. M<X<Y<R Caâu 229: Trong một nhóm A (phân nhóm chính). Y: Chu kì 3 nhóm IIIA D. electron) bằng 180. Li D. X2Y5 D. trừ nhóm VIIIA (phân nhóm chính nhóm VIII). Tất cả đều sai 7 Caâu 237: Nguyên tử M có cấu hình electron của phân lớp chót là 3d Tổng số electron của nguyên tử M là: A. số electron ngoài cùng của các nguyên từ thường bằng nhau. Nguyên tố X là nguyên tố nào sau đây: A. Kết quả khác Caâu 239: Trong một chu kì. Giảm dần. Độ âm điện của các nguyên tố tăng dần theo thứ tự A. X3Y2 C. XY C. tính phi kim tăng dần D. số oxi hoá cao nhất của các nguyên tố thuộc nhóm A trong oxit biến đổi như thế nào? A. Cs C. B. Iot B. Mới đầu giảm dần sau tăng dần Caâu 240: Hai nguyên tố X. nguyên tử nguyên tố Y có năm electron hoá trị. nhóm VIIA của bảng tuần hoàn. MO3và MH2 C. C. C. M2O7và MH D. khả năng nhường electron cho nguyên tử khác D. năng lượng cần cung cấp để nguyên tử nhận thêm electron Caâu 235: Cho 2 nguyên tố: X(Z=20). tính kim loại tăng dẩn. Ion là nguyên tử hay nhóm nguyên tử mang điện C. Ion là hạt vi mô mang điện B.17 C. X là kim loại nào sau đây: A. R <M<X<Y B. B. Trong cùng chu kỳ. Công thức oxit cao nhất và công thức hợp chất với hiđro của nguyên tố M là công thức nào sau đây: A. 28 và 16 D.Vị trí của X và Y trong bảng tuần hoàn là vị trí nào sau đây: A. M<X<R<Y C. độ âm điện tăng dần Caâu 230: Câu nào sau đây không đúng A. Y(Z=17). Công thức hợp chất tạo thành giữa X và Y là A. tính kim loại tăng dần. Y (Z = 9) và R (Z = 19).15g một kim loại kiềm X tan hết vào nước. khả năng hút electron của nguyên tử trong phân tử Caâu 234: Năng lượng ion hoá của một nguyên tố là A. Caâu 228: Cho các nguyên tố M (Z = 11). Flo Caâu 242: Cho 1. X2Y3 B. Ion là phần mang điện dương của phân tử Caâu 232: Nguyên tử nguyên tố X có hai electron hoá trị. nơtron. Độ âm điện giảm dần D. Caâu 241: Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt (proton. Số khối của X và Y lần lượt là giá trị nào sau đây: A. khả năng nhường proton cho nguyên tử khác C. 27 D. Số electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại thường có ít (1 đến 3e).65%. nguyên tử kim loại có bàn kính nhỏ hơn nguyên tử phi kim Caâu 231: Chọn định nghĩa đúng về ion A. có tổng điện tích dương hạt nhân là 25. trong đó tổng số hạt mang điện chiếm 58. Trong cùng nhóm. Ion là phần tử mang điện D. tính phi kim giảm dần. 29 Caâu 238: Cho biết tổng số electron trong ion XY32  là 42. X: Chu kì 2 nhóm IIA. năng lượng giải phóng khi nguyên tử nhận thêm electron C. XY2 B. 32 và 16 B. bán kính nguyên từ tăng dần C. năng lượng cần để tách electron từ nguyên tử của nguyên tố D. khả năng tham gia phản ứng mạnh hay yếu B.59% tổng số hạt. Tất cả đều sai. M2O3và MH3 B. X5Y2 Caâu 233: Độ âm điện là đại lượng đặc trưng cho A.

P B.R là nguyên tố nào sau đây: A. Ca và Sr B.Biết rằng nguyên tử khối của mỗi nguyên tố đều gấp hai trị số điện tích hạt nhân nguyên tử của mỗi nguyên tố. Sr và Ba D. Br D.18 Caâu 243: Hiđroxit cao nhất của một nguyên tố R có dạng HRO4.X và Y là nguyên tố nào sau đây: A. R cho hợp chất khí với hiđro chứa 2.74% hiđro theo khối lượng. Mg và Ca C. Na và K . tổng số điện tích hạt nhân của hai nguyên tố là 32. Cl C. I Caâu 244: Có 2 nguyên tố X và Y ở hai chu kì liên tiếp nhau trong bảng tuần hoàn.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful