UNITATEA/BRANCH ___________________ NR.

CONT DEPOZIT/ACCOUNT DEPOSIT NO ___________________ ID CLIENT/CUSTOMER ID ____________ DAT~ EXPIRARE DEPOZIT/MATURITY DATE ___________________ i. Constituirea depozitului se va face prin debitarea contului curent indicat mai sus. The deposit shall be opened by debiting the previous mentioned current account. j. Retragerea oric`rei sume din depozit înainte de expirarea termenului atrage dup` sine desfiin]area acestuia; suma depozitului [i dobânda calculat` în func]ie de rata dobânzii la vedere practicat` de banc` la momentul desfiin]`rii depozitului vor fi virate în contul curent men]ionat mai sus. The withdrawal of any amount from the deposit before the maturity date leads to its closing; the principal and the interest, calculated based on the interest rate applicable by the bank on sight at the closing date of the deposit, shall be transferred in the previous mentioned current account. k. În cazul depozitelor cu reînnoire automat`, se constituie automat un nou depozit la rata dobânzii valabil` în momentul reînnoirii [i în condi]iile ini]iale. Dac` depozitul expir` într-o zi nebancar`6/ s`rb`toare legal`, iar clientul solicit` în urm`toarea zi bancar` constituirea unui nou depozit în alte condi]ii decât depozitul ini]ial, se consider` desfiin]are a depozitului constituit automat. For the deposits automatically renewed, a new deposit is created automatically at the interest rate valid at the time of the renewal and under the initial conditions. If the deposit expires on a non banking day6 / legal holiday and if the customer requests on the following banking day the opening of a new deposit under other conditions than the ones of the initial deposit, the prior renewed deposit shall be considered closed. Data/ Date7, ________________ Semn`tur` Banc` (de primire a cererii), Signature of the Bank (for reception of the request) Semn`tur` [i [tampil`/ Signature and stamp Client/ Reprezentant (Reprezentant legal/ Împuternicit pe cont)8 Customer/Representative (Legal representative/Account representative)

CERERE DE CONSTITUIRE DEPOZIT LA TERMEN PERSOANE JURIDICE / PERSOANE FIZICE AUTORIZATE TERM DEPOSIT FOR LEGAL ENTITIES / AUTHORIZED INDIVIDUALS – APPLICATION FORM
Client1 ( Denumire PJ/ Nume PFA) __________________________________________________________________________ Customer (name of the legal entity/ authorized individual) prin reprezentant __________________________________________ CNP __________________________________________ reprezented by CUI/ CIF ______________________________________________________________________________________________ Unique Registration Code/ Fiscal code Num`r cont curent2 ____________________________________________________________________________________ Current account number

Solicit constituirea unui depozit la termen în urm`toarele condi]ii: Please open a term deposit under the following conditions:
a. Moneda / Currency p RON p EUR p USD p Alta/ Other

b. Suma depozitului/ Deposit amount _________________________________ c. Data constituirii depozitului/ Deposit opening date ____________________________________ d. Termenul depozitului/ Deposit period ___________(zile/ days) e. Tip dobând`/ Type of interest rate p fix`/ fixed3 p variabil`/ variable4

f. Rata dobânzii la constituirea depozitului _______________ 5 pe an/ per year Interest rate upon opening of the deposit g. Condi]ii de reînnoire a depozitului/ Renewal conditions of the deposit: p automat / automatically renewable p f`r` reînnoire/ not renewable h. Modalitatea de plat` a dobânzii/ Interest payment: p la expirarea termenului depozitului/ on maturity date of the deposit p prin capitalizarea dobânzii/ by capitalization of the interest

Cod: C345H ; Data BT: 09/12/2009

1. Clientul declar` c` a primit un exemplar [i a luat cuno[tin]` de con]inutul Condi]iilor Generale Bancare pentru Persoane Juridice/ Persoane Fizice Autorizate [i este de acord cu acestea. Prin PFA se în]eleg urm`toarele entit`]i: Persoane Fizice Autorizate, Întreprinderi individuale, Întreprinderi familiale [i Profesiuni liberale (care nu au calitatea de angajat). The customer declares having received a copy and having been informed on the content of the General Banking Conditions for legal entities and authorized individuals and agrees with these conditions. By authorized individual, it should be understood: authorized individuals, individual enterprises, family business and liberal professions (other than employees). 2. Opera]iunile specifice depozitului la termen (constituire, lichidare, plata dobând`) se fac prin contul curent men]ionat. The operations specific to the term deposit (opening, closing, payment of the interest) are carried out through the mentioned current account. 3. Dobânda este fix` pe termenul depozitului. The interest is fixed throughout the term of the deposit. 4. Dobânda poate varia pe termenul depozitului. The interest may vary throughout the term of the deposit. 5. Dobânda este calculat` în baza unui an calendaristic de 365 de zile. The interest is computed based on a calendar year of 365 days.

6. Într-o zi nebancar` nu se deconteaz` transferurile de fonduri între Institu]iile bancare din România. During a non banking day no fund transfers are settled between the Romanian banking institutions. 7. În cazul în care depozitul este constituit într-o zi nebancar`, data de constituire se consider` a fi urm`toarea zi bancar`. If the deposit is opened during a non banking working day, the opening date shall be considered to be the next banking working day. 8. Conform competen]elor stabilite prin fi[a cu specimene de semn`turi în vigoare. Se va trece numele în clar. According to the signature rights mentioned in the “Authorized signature form” in force. The full name shall be written.

BRD - Groupe Société Générale S.A. Turn BRD - Bdul Ion Mihalache nr. 1-7, 011171 Bucure[ti, România, Tel: +4021.301.61.00; Fax: + 4021.301.66.36; http://www.brd.ro CAPITAL SOCIAL |N RON: 696.901.518 lei; R.C. J40/608/19.02.1991; RB-PJR-40-007/18.02.1999 Codul de înregistrare în scopuri de TVA: RO 361579 Prelucrare \nscris` \n registrul de eviden]` a prelucr`rilor de date cu caracter personal sub nr. 1788 Atestat CNVM nr. 255/06.08.2008, \nregistrat` \n Registrul Public al CNVM cu nr. PJR01INCR/400008
40019771

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful