You are on page 1of 28

BENGKEL KEBANGSAAN PROSEDUR MAL DAN JENAYAH DI MAHKAMAH SYARIAH GUAMAN SYARIE: TEORI DAN PRAKTISNYA

PROF. MADYA DR. ABDULLAH ABU BAKAR

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA 1995

BENGEEL

EEBAN~
DI

PROSE&Is

DAN JENAYAH

anjuran JABATAN SYARIAH FAKULTI PENGAJIAN ISLAM

GUAMAN

SYARIE:

TEORI

DAN PRAKTISNYA

Oleh PROF. MADYA DR. ABDULLAH ABU BAKAR KTJLLIWAH UNDANG-UNDANG UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA

TXikh 15-16 Mac 1995/l%14 Syawal 1415

TEMPAT BILIK MESYUARAT UNIVERSITI KEBfigAAN

JUMAAH MALAYSIA

CUAMAN

SYARIE : TEORI DAN PRAKTISNYA oleh

ABU BAKAR KULLIYYAH UNDANGUNDANG UNIV~ITI I!SLAM ANTARABANGSA, MALAYSIA

ASSOC. PROF. DR. ABDULLAH

Profesyen guaman pub

dengan cabaran dan andaiarr yang metangkumi baik

burubya profesyen itu. Jika dilihat dari sudut positif ia merupakan kerja yang baik clan luhur ketana dapat mengawal hak kalangan yang tidak bemasib baik, yatim, yang teraniaya hingga mereka dapat mengambil kernbali hak yang patut diperolehi mereka mengikut neraca keadilan.~ari sudut lain profesyen yang samajuga belch menjadi bahan alat yang amat
W pemalsuan.

berkesan untuk mengemukakan hujjah ymg penuh dengm pembhongan

Bagi orang yang mengamalinya pula tidak mempunyaiapa-apaperbezavl antara keadaania mempertahankanhak atau mernpcrtahankansuatu yang batil Titan kos perkhidmatan yang

dijalankan dijelaskan oleh pihak yang menggunakan perkhidmatannya. Kebolehan dan kepintat*anwrang pcguam boIeh digunakan untuk menolongnya mclcpasl-ananak guaman yang melakukan kesalahan daripada mencrima hukuman yang sepatutnya.2 Mungkinkah -baran sepeti ini dapat menonjolkan profesyen guamansebagai satu bidang kejaya yang

Haran al-Jidawi, Nahdhah, Cairo,

Kuanz
1967, pg.

al-Muhamat,
11,

Msktabah

al-

perlu dan pahrt diketengahkan dalam masyarakatyang -gang

dan

3 mcmpunyai cara berfikir Islam. Untuk mengencngahkan~~rs0ala.nguaman adalah perlu dibincanghn isu-isu twikut yang menjadi teras kepada profesyen tersebut. Isu-isu lxxikut berkait rapat dengan persoalan yang dibincangkan,

Menjadi salah Mu daripada fokus pwundangan Is!am sclaku agamayang mempunyai aqidah, methodologi clansistcm ialah memastikan terlaksananyak&uMan serta terhindarnya
kezaliman &lam setiap keadaandan mass, sebuahkeadilan yang tidak terpengaruh oleh RW tip.ng atau lxnci, hubungan dekat atau jauh3 antara pihak yang ditugas untuk mcnegakLan

keadilan itu dengan pihak yang terlibat dalam sesuatu kes. Ini juga menjadi salah Stu daripada tuntutan Allah:

(Al-NuhI : 90) BCttiUd: SesungguhnyaAllah s.w. t. memerintah klaku adil dan ihsan.

(AEShura : IS,

Bermaksud:

Dan saya divrintah berlaku sdil ~IWGI kamu.

Marrhhur Hauan Amman, Jordan,

Mahmoud, Edisi I,
2

Dar al-Farha, nAl-Muhamatn X407-1987, hnl. 23.

IDanayat-ayat yang tin yang menceritakankehmcum daripada umat Islam diebabkan oleh tidalc terlU?anya AnUanya dalam

umat-umat yang lebih awal

keadilan di kalangan mereka.

(AlXahf

: 592

Maksudn ya:

Dan kampung-kampungitu Kami

(Allah)

hancur bina.ralan dia ketika mereb

m&&&an kezalimandan Kami (Allah) tentukan ma bagi membirzwkannya.

Peringatan yang Samadiulangi dalam surahyang lain, SurahHod : 102di manaAllah s.w.t. berflmlan:

Maksudnya: Dan begitu juga Tuhanmu mcmbinasakank&a Ia membina kampung

halaman yang melakukan kezaliman, wungguhnya pembinasaannyaamat pedih,

Diikuti oleh banyak hadith IJaginda Rasul Allah s.a.w. antara lain:
Sablh

Muslim: Bab

Tahrim al-Zulm

(2578)
KfCldL/LhAh

Pv

hQmx-7

Makstinya: Jauhi kamu daripada kezaliman, sesungguhnyakezalimari menjadi kegelap;m pada hari qiyamat &UI jauhilah kamu da+&
mero&kan

sifat k&kut

kcrana ia t&h

kalangan umat s&&m

kamu.

Ia menyebabkan mereka

menumpahkanda& sesamamereka &I-I menghalalkan banyak kehormatan mefeka.

Spbib Al-Bukhar! tentong al-MazaLW

(3/170)

tihat

juga

Maehhud dalam
4

nAl-Muhamatn,

hal.

23.

Maksudnya:
Dan daripada Abu Hutirah t.a. daripada Nabi s.a.w. sabdanya: Sesiapayang

tcrbabit daIamsesuatukczalimanbagi saudaranyadari maruahnyaatauapa-apa sesuatu, ia hcndaklah melepaskannyadari kezaliman itu Mum ia tidak

mcmpunyai satu dinar ban dirham. Sekiranya ia mempuniai amal yang s&h &m diambil daripaclanya seka& kezaliman (yang t&h ia lakukan) dan andainya ia tidak mempunyai amal kebaikan akan diambil keburukan saudaranya&andiletakkarr 4 atasnya.

Nas-nas teqebut menetapkanpengertian keadilan dalam Islam berupa realiti yang p&Silt4 yang mengikat kehidupan dunia dcngan pentwan Islam. Dari dalamanjiwa, manusia dibckakan dengan perastan cintakan 4adila.n se.rta benci&n kezalinxarf sc~a merekadiberikan olch Allah s.w,t. neraca ymg jells untuk me& svnpai kepadakeadilan

me&i pcngadilan danjuga untuk mcmbuatpcrtimbangan yang adil kepadati yang dibawa

4 mukapengadilan.*

Suatu penekanan wlusus diberi dalam proses ptngadilan supayo 4adila.n dapt

~r~sana. Da4un hubungan ini hak pwamaan antam pihak yang Wibat &lam sesuatuke.s adalahdijamintanpamen&a pangkat &UI kedudulslan sosial satu-satupihak,darb pengadilan
5

Ibid, Ibid, Shariah

hal. hrl.

25.
26.

6
7

Dr. Hohd N&~~III Yarin, Tijariyysh,


wa Qanun hal. 27. Nuhamat,

Kemwbterian
5

nNadhariyybt al-Daw& al-Mursfast al-Nadaniyyah


Anqaf,

Jordan,

alwa al2/9; AlBain

dibuat mengikut dulu kemudian sesuatu kes dibcmukakan, juga layanan semaaakes itu dikemu-, massyang cukup bagi kedua-duabelah pibak membuatpersediaaodan @Uang

yang sama untuk n~en~emukakan hu$h dan ketetangan kcs dan lain-lain ktyan dan hak yang diberi kepada pihak-pihak yang terlibat d&m pcngadilan.

Hak mempertahanm kes s&b lama d&xtli

0141 masyamkat.

Ia

merupakan

sebahagian daripada asam garnm bagi kehidupan bermasyarakat. Rerbagai bangsa t&h mempunyaitokoh-t&oh yang terlibat &Jam undang-undarrgdcngan pumpuan sqxnuh mass untuk membantu pihak-pihak yang terbabit &lam kes-kes denpan sumbanganbuah fitiran Wu Fmbefm kepada pihak-pihak terlibat. Pack zaman Nabi Musa as. di Wangan kaum Yahudi terdapat tokoh-tokoh yang tcrlibat dengan profesyen yang menyamai g~aman. Tokoh-tokoh ini beketja untuk menyeletikan ma&h yang timbul antam individu. Me&a ini tidak menerima apa-apa bayaxan. Stii~ya mereka men&ma bayaran dari pihak

perbendaharaannegara atau Bait al-Mal. Kedudukan mereka adalab seolah-olah sebabagiaft

dafipadn anggota k&akh3d

Islam undaug-undang Ram (Roman L&w) tcrdapat suatu kaedah di rnana seurang wtil ba# satu pct?&aian mengambil ternpat scbagaipengganti pit& yang mend&a atau yang diucapnya

yang diclakwayang nlantilmya untuk tujuan itu mclalui pengertiar~sir&U

Ibn

Bsirut,
9

Qayyim,

flam
vol.

1973,

1, hal.

al-Muwaqqifien,
85-86.

Dar

Al-Sail,

Al-Huharat,
Ahmad Zaghlul,

hal.

37. mhl-Muhamatn, hl-Kaatuf, al=Muhamatn, hal,


6 37.

10

Mesr,

1318-

1900,

hal.

4; Hashhur

di h&pan pihak lawan.

cara ini kemudiannya berakhir dengan diganti oleh satu wakil

yang dike&i &ngti wakil awam atau public prosecutor.*

Di peringkat a%ir apabila ora.ng swam tidak ramai yang boleh menulis memaksa mcreka men&pat pertolongan daripada mereka yang boleh menulis untuk menolong mereka mengemuW kes ke mahkarnah. I3

Mclalui urutan ini menunjukkan tugas -rang

peguam adalah lebih awal daripada


oleh zmnan

nama yang diberi kepadanya dan ianya bukan satu profesyen yang dicetush

moden atau oleh Revolusi Per&s ban tidak pula oleh keadaanzaman Empntor Gestinios sebagaimanayang didakwa oleh setengahahli undang-undang.

Undang-Undang Pertama yang diadakan untuk mcnyusun profesyen guaman ialah undang-undangyang diluluskan oleh Napolion pada tahun 1810 selm Revolusi Perancis. Undang-undang itu menetapkanbeberapa syarat bagi sesiapamahu melibatkan diri dalam profe$yen itu. Antamnya:

11

Mashhur
Ibid.

'al-Muhamat",

hal.

37.

12
19

Ibid,
Ibid,

hal. hal.

38.

II

39. 7

Wargtiega.ra Pemcisdan mendapatLL.B dalam jurusan undang-undang,

cl

a mcngangkat sumpahdl adapan mahkamti rayuan untuk tidak membwot sebarang rahsia anak guaman yang berlawan dengan undangaundang,Qwan, Qtilra,

kerelamatanbregara dan jangan bmemperkecilkankehomatan mahlcamah-mahka.mah $3


dan husa-kuasa awam.

Pefaturan di atas masih tqakai

lxgi setiap orang yang mahu menjalani profesyen

gufi.mandi negara Pemcis hingga hari ini.

IA -DAN
Mengikut

ISt&M

setengah penulis amalan guaman sqwti yang dinilai di Barat t&h

menyerap masuk kc dunia Arab dan Islam &pas kejatuhan Kemjjaan Othmaniyyah. Ada
yang menyebut pyerapan ini berlaku s&ah dunia Barat melanda dunia Islam mclalui sebagaiguru

kebudayaan dan bersenjata. Cmnya i&h dcngan memberi kebenaranb&tja

teded

(interpreter) di mahkamah yang Mugas &agai orang perantara~~antara hakim

darl pihak-pihak yang terlibat dalam sesuatuke~.~~Tugasjurubahasa memerlukanmassyang banyak hingga menyebabkn betlakunya timbunan kes di mahkamah-mahkamah pada mass

IS
lb

Ibid,
DX.

hal.
Abu

40. Sulaim Khadlm Hussien, nAl-lWhamat fi al-Ummnh, al-Islamiyyahn, Majallah bil. 3418 op.cit, hal. 41. AlAl-

Shari'ah Qutriyyah, I7 kashhur

Nal-Huhamatn,
8

hal.

41.

itu yang mcndorong pihak pentadbit barat di negm-negara tersebut mtiyusun lmglcah meslgatasinya, Cara yang me&t ilcuti ial& dengan memberi k&en&?m kepada golongan jurubahasa bertindak sebagai peguam.~*

PandangarI di atas t&h menjadi bahan tanda tanya tentang keixnarannya.

Ini

disebabkanter&patnya penulisanyang memperkatakan tentang sejwahguamanseWurn tahun 1924 dalam manajatuhnya Empayu Othmaniyyah. Contohnya, sebuahb&u tentang guaman ditulis oleh Ahmad Fathi Zaghlul dan dikeluarkan dalarn 1318 bersamaan1900 yang menyebut:

Daya usaha penulis menjadi pembuka bab ini, bahkan ia mendahului segala tujuan dengan erfi ada penutis dti kalangan Arab yang menulis tentang guamanyang &pat menerangkangambarannyas~lah-olah ia @enulis)lebih teguh &lam lipatan UJIUL Sesungguhnyaguaman telah muncul dari lubuk hati mass di dunia Arab.ls

Iuga sum&r yang samamenyebut banye mtiumat tentang guaman sebelumtahun 1900 yang membawabukti ianya telah dike& &elum Sikh &hut. Sumber di atas

juga menyebut iaitu pada tahun 1882 pam peguam bejaya mekpaskan kalangan yang

II 19

Ibid.
Ibid Haehhur 42.

mal-Muhamatn,

hal.

42+

21

Ibid.
9

bcrsalah daripada menerima hukuman. Dalam tahun 1898, sun~beritu juga manyebut satu statistik peguarn yang terdapat di Perancis.fi

Maklumat ini membuka jalan untuk membut ratu kesimpulan bahawa profesyen

guamansudahpun dihali
negan brat dan buhnya

di dunia Arab dan Islam, Selepas adanya hubungan dengan pada masspenakhkannya. Nama yang sama tidakhh didapati

di negafa-negaraIslam akan t&pi suatu nama yang dikenali dengan sistem memakai wakil
(wakalah)

dalam dakwaan dan litigasi sudah twjah swua meluaskerana w&i1 litigti pun

dan dakwaan adalahmenepati dalam perundanganpositif m&n sebagaipeguam?

Mahkamah-mahkamahSyariah di Mesir sebelumtahun 1845 merupahn satu-satunya


mahkamah yang tersusunyang banyak WangklraEa memutuskanperthian dan orang ramai

banyak tidak mengttahui undang-undang Islam. Kadaan ini mendorong segolonganomng


mengambil profesyen menjadi wakil ke mahkamahataudilcenali denganwakil-wakil dakwaan

(w&ala al-daawa). Agak mahg

kema stbahlirgian daripada mereh bukan kalangan

yang mempunyai sifat-aifatyang cukup baik dan tidak pula mempunyai kelayahn yang khusus disertah tidak adanya sebuahundang-undang yang perlu diikuti, Kcxlaan begini

memberi khan mudah kepada kalangan yang mengetahui dan yang kumg mengetahui

menceburi profesyen guaman?

Ibid. Ibid. Ibid, Ibid. hal. 43.

n 14 25

Tugas utama scorang peguam ialah mengambil peranan pihak-pihak yang terlibat dalam prosiding pembicaraandengan menghadirkan diri bagi pihak mereka, membelabaik seara lisa.n atau bertulis. Ini bermakna tugas peguam merangkumi pgemukaan dan

pembelaanataupun gantian daripada pihak-pihak yang terlibat dalam sesuatuke~.~

&tang

peguam mcngikut Al-Marhum Shaikh Mohd Abu ZuhraW:

Ialah seorang yang slim tentang undang-undang yang mampu men&

-natan

pihak yang benar dan menolak kepalsuan pihak yang bersalah bersandarkankepsda ilmunya mengikut k&end& undang-undang dalam menegakkanhak dan kewajipan dan pengekalan dan Fngukuhan ktqada kebebasanawam.

Men&i tulisan-tulisan baik yang lama *perti buku Al-Muqh#

dan Nail Al-Au&r,

Majallah Al-Ahkam Artikel 1449 dan pent&an baru seperti Niim al-Hukm fi Al-Shari% wa al-Tar&& Kitab al-Tanzim al-Qadhai fi al-Fiqh al-Islami wa Tatbiqihi fi Al-Mamlakah

al-Saudiaha membawa makna yang jelas bahawa guaman menepati Dugan w@ah. Pandanganini disokong olch penulis-penulis lain seprti Mohd. Ridza AlxL Jabbar d&m

216

Ibid,

hal.

49. hal,
Par
50.

n n a9 I

Masyhur,

Al-Khitabah,

al-Fikr

Al-Arnbi,

Edits1 I,

hal.

175,

fbn Qudamah. Al-Shaukani, Al-Qamlri, vol.


hal.
79. 5,

hnl.

269,

11

bukunya "Al-WWahfi

Al-shariah wa al-@nun a, Dr. Twadh Mohd lwadh dalam tulisan

Huquq al-Al-Mushtabah fib

dan ALAlwani,

Dr. Taha Jabir dalam Huquq al-

Muttahaln.~

Walau bagaimanapunpersamaanini tidak Ixzrmaknatidak adanya sebarangperbezaao antata dua &&aan atau term yang d&but, Oleh kemna perkataan guaman dan w&&h

timbulnya &ri dua aliran sistemyang b&eta sedikit seba0ya.k terdawtnya perbezaanantara kadua-dua &tern tersebut. Antaranya:

Q Setengahperundangan mengin guaman xbagai SarahWII d&pa& profayen t&as 1


yang diatur oleh satu majlis yang dianggotai olch p pepam yang menjahkan profesyen itu dengan penuh kebebasan,disiplin besertamenjagareputasi dan aktiviti

Menurut unclangodang Islam atau fiqh profesycn guarnan mcngandungi adunan kxUah akhlaq/etika dan sosial. -rang hakim dikehendakki mcngawasinyaserta

meletakkannya #iring dengan kaedah gantian (niyabah) dan walralah. Disebabh

?I I2 32 Y 35

Al-Zuhaili,

Hashhur,
Hal, Hal.

hal.

Dar al-Fikr,
70. hal.

Demaocus, 1402-1902,
70.

hal.

76;

398; 38.

Washhur,

Hal.
Ibid.

72.

12

oleh lcaedahgantian mengikut fiqh t&h berkembang maju maka kelahiran sistem Wakil-wakil dakwaan (wakala al-dawa) sud& menjadi senang.SL

Dari rini dapat disimpulkan bahawb ktprluan

membawa dan membela kes di

mahkamahpadaawalnya tidak ada kaitan den&ansatu sistemyang kompleb yang diamalkan oleh &tern guaman hti ini, Pada mass awal, Islam membawa dan membela kes di

mahkamahaddah suatukeja yang mudahdan sirrpel, Mahkamah Hakim senantiasaterbuka bagi setiap yang datarlg tanpa memberi perhatian kepada status dan kasta orang itu.
Sementara dalam undang-undangyang sebelumnyaperkara seperti ini menjacli suatu syarat

yang diketahui umum. Ekoranaya keprluan mendapatkan wakil dalam sesu.atu dakwaan menjadi tidak ketara,

Berlalunya massdan perubahandalam seni menulisketerangansaksi, syaratdan aqad dan kerumitan membuat draf undang-undang serta kwrluan mengeldiri tipada

perbezaanfuqaha, timbul satu sistem baru iaitu sistem wakil-w&i1 dakwaan di Mahkamah Islam, Wakil-wakil dakwaan ini dikira sebagaisebahagiandaripada anggota @ongan yang boleh menolong seseoranghakim, walaupun me&a bukannya daripada pegawai mahkamah. Mereka menjalankantugasselakuwakil secarabebasseptrtimana yang pemah dilakukan oleh

Ibid,

J-l

Ibid,

hal.

73. * 13

setengah-setengah para fuqaha baik dengan bayaran ataupun tidak.H Sungguhpun begitu perundangan Islam menetapkansatu bentuk kawala~~ aktiviti wak&wakil clakwaa~~ atas baik oleh hakim atau sprang muhtasib @nguatkuasa).3)

Ada& sayugiaatas seorangMuhtasib [Penguatkuasa)mengangkatdi kalanganmet&a

mrang yang benar arif, dan menetapb wakil-wakil menduduki pintu-pintu hakim tudiri daripada orang yang amanah, bvkan pengkhianat dan bukan pula
kahnga~~

fasiq, kerana orang yang tidak amanahb&h tidak mengemukakanbukti hujjah untuk pihak yang mewakilkan kerana sesuaturasuahyang diterima untuk itu, dan tidak pula berusaha memusnahkanantara hubungan suami isteri ., ..Sesiapa yang terbongkar tisianya atau sebahagiannyaia hendaklah diperbetulkan, diisytihar atau dipecatkan dia,-

Kotasi di ate menunjukkan adanya bwaIan dan pengawasan kc atas wakil-wakil


sehqai dahaghn

daripa& peraturan bagi setiap profesyen mengikut GUI I~lam,~

b,

Antara sudut perbezaan antara s&em yang dikenali dcngan wakil-wakil dakw~~ dengan guaman ialah perbczaan nature profesyen, kcrana
tujuan

daripada guaman mengikut undang-unclangyang biasa d&but idah menjaga

dan melindungi (defcnce), sborang peguamrncngikut unclang-undang

lxkcja

Mahhur, Ibid.

hal.73.

39

Ib
I

Al-QamimPL, hal. Mahhur, hal. 74.

393-394;

Maehhur,

hal.

74.

14

Ebagai pembantu keadilan. Ini difahamkan bahawa tugasnya tidak l&h daripada menjaga kehormstan kemanusiaanbagi pihak yang mewakilkannya dengan itu pcnyertaannyadalam penyiatatan tidak lebih &rip&a memastikan jaminan untuk pihak yang ditqkluh txjamin dan t&k menjadi tugas sprang peguam dari penyertaannya itu untuk sampai kepada hakikat se-Mar kes
tWSdXlt,=

Sementaratujuan pnyiasatan mengikut undang-undangIslam ialah n~e1epaska.n pihak yang berada dalam k&&an tersepit dan memberi pertolongan kepada wakil atau peguam tidak harus pihak yang dizalimi. Atas tujuan ti SeQrang memikul
tugas

s&&u v&it apabila ia benar-knar mengetahui pihak yang

memberiwakil kepadanyaitu seora.ng yang zalim dalam pert&&n atau Ixxula di pihak yang batil, Allah s,w.t. daIam hubungan ini txrfirman denganj&s:

Mksudnya:

Dan jangan kamu menjadi penyokong kepada pihak yang khianat,


(AbNisa : 105)

12

Ibid.

15

Dengan ini difahamkao adAh tidak b&h secrang menjadi wakil mana-manapihals, kecuali jib ia sudah mengetahui keada yang xbenar di manayang memlxri pihak ymg benar dalam dakwmnya.@
wakil

adahh

IX sini letiya

hukum atau kedudukan guaman &WIwakalah antara sistem undangyang lxrbeza antaradua sistem

undangpositif dengan undang-undangIslam, Atas k&d&an ti

kita dapati dalam setengah-setengahunbang-undang mcmperuntukkan Lehaditan

SeQrang peguam dalam perbicaraan bagi tujuan menolong yang dituduh menjadi satu perti wajib, sedangkanmengikut undang-undangIslam : se~rangyang dituduh a& hak mew&&&n oraOglain sebagai mcnggantinya dalam perbicaraan dan orang itu tidak boleh mewakilkvl k-da orang lain untuk mengambil tempatnya kerana dengan itu pihak yang mewakilkan

Sudanmembuatw&&h denganpilihannya sendiri, Hal ini b&xza mengikut u&g-undang di mana %orang yang dituduh mengikut undang-undangada hak cnggan menerimalantilcan -rang pcguam untuk membela kesnya kerana beMapa sebab tertentu, ti tetapi yang

dituduh t&k boleh berada seorangdiri dalam pbicaraan kerana Sesuatu jenayah yang ia lakukan tanpa ada seorangyang boleh menolongnyakerana hak yang dituduh dalam me&pat pertolongan undang-undangadalahantara hak yang tidak harus ia menarilLdiri daripadanya.

43

Ibid. Etika Peguam di Jordan, 16 Artikel 100.

44

8.

Yang mewakil perlu memenuhi syarat-syarat umum yang perlu ada pada semng yang mewakil : kenalparti kepada wakil, merniliki kuasa dalam per4ra yang ia wakilkan mempunyai keupayaan kelayakan untuk membuat
Wiikil.

b.

Synratkhas: -

tujuan berwakil bukan untuk mendatangkan kemudaratan ke@ lawannya,


dengan

itu tidak boleh memilih wakil seorang yang ada

permusuhan dengan lawannya.Lp Syarat ini menonjol s0a.l undangundang dengan mengambii kira kedudukan akblq dalam menjalankan undang-undang. c jika dalam sesuatu kes sudah ada usaha yang sungguh yang sudah
sampai ke peringkat yang b&h dikatakan hampir selesaiseperti sudah

tiga kali mengadakan perbincangan antara yang berkenaan dengan


lawannya di hadapanhakim wakalah di sini tidak menjadi harus kerana bdeh membawakepada berlanjutan mass yang terpaksadilalui, kecuali

dengan sebab-sebab yang b&h diterima, mengikut pandanganmazhab


MalikLY

-. 45

fbn.

Fsrhaun,

Tabsirah

al-Hakkam,

vol.

124.

14

lVA1-Qavanin al=Fiqhiyyah", hal. 216; AlIbn Jueai, Hattab, Wawahib al-Jaliln, val. 5, hal. 183; Hashhur, hal. 152,

17

C.

Yang mewakil/anak guaman hendak.M memtxri fakta yang txnar kepada peguamnya tanpa sebarang pi&an bagi tujuan mencapai kejayaan dalam

mahkamah. Sebarang keputjfsan yang berapaskankepa& tipu helah dikira sebagaipenipuan kepada maiI)ramahdan kezaliman kepada pihak lawan.

2.

I Bagi tujuan menjadi seotang WakiYpeguam bagi mana-mana pihak (yang mendakwa/yang mcnuntut atau yang didakwa/yang dituntut ia perlu memenuhi bebefapa syam:

a,

Syamt Am WakiVpeguam seorang yang terUntu mengikut pandangan majariti. Walau bagaimanapurl, wakil seorzu~g yang tidak tertentu di Mangan bilangan yang tertentu boleh diterima mengikut mazhabShafie,# W&i1 itu memenuhi ryarat kelayakan untuk menjalankan tugas yang diwakilinya. I W&i1 itu mengetahuitentang wakalah yang ia t&h ditentukan sebagai wakil mengikut mazhabHa&* sama ada me.Mui surat atau lisan.

47

Nashhur, Ibid, hbl.

hal.
174.

171.

II

b.

Syamt Khas i)

Wakil/peguam seorang yang hrakal yang afif tentang hukum &lam p&an yang ia dilxri w&i1 serta arif tentang bahasa yang patut

diguna dalam pwbincangan peAara yang diserahkan.*

Sebelum menuju mahkamahpada hari yang ditetapkan peguam perlu menyiapkan pint dakwaan dan hujjah yang akan dikemukakan dengan

Mtuk ymg munasabahdan scnang,boleh difahami olch setiap pihak


: hakim, pihak lawan dan orang swam yang &tang ke mahkamah. Pokoknya dakwaan dan hujjah yang dikemukakart clapat menentutil pihak yang benar daripada pihak yang t&k benar dmganjelas dengan

tidakaclatokok tambah.

Ia scorang yang menjaga rahsis, kcadilan da,n menjaga diri daripada apa-apayang tidak halal (afaf). Ia seorangyang boleh dipercayai untuk membawakes dztnsegaladetail kandungannya. Perlu mempunyai tatasusila (adab) ymg cukup supaya ia tidak menyalahgunakan hahrya dalam inter&i saksi dan pihak lawan, &ring
dengan

dengan mahk;imah, saksi-

ajaran BaginclaRasul s.a.w,:

IJ

Ibid,

hal.

134.
Vlafatih al-Ghaib, vol.

!w $1

Sedutan 13, hal,

dari data Al-Razi, 235; Hashhur, hal.

175.

Al-Sumani, Mashhur, hal

"Raudhat
176.

al-Qudhat",

vol.

hal.

122 ;

Maksudnya:
Apabila ia berinteraksi selaku lawan ia rnencerca dan

menuduhbn

ii)

Ia mencari kebenaran&lam perkara yang diwakilkan, r)engan ini ia perlu menjauhkandiri dari mcmpunyainiat untuk melakukan ketiman terhadap lawan yang mewakilkannya.
Ini bermakna jika ia t&h

mengetahui yang anak guamannya ad&h pihak yang bersalah dan tidak mempunyai asas bagi tuntutan atau dakwaannya, ia perlu
mtinggalkan

kes itu, Lihat wgertian:

Yang membawa mahra tidak hanrs bagi sedrang wakil bagi pihaL seorang lain untuk mcnthabit atau menafikan haknya s&r&an sendiri alah mengetahuiha&at kesnya. ia

42

Al-Qaotalani,

Irshad

al-Sarri,

vol.

4, hal.

263.

J1
J4

Mashhur, hal. Al-Buli,


Fawaid Ilmiyyah,

179,
bin Abbas

al-Usuluyyah wa ma...... Edisi 1, 1403 btrsalnaan

Ali

(m. 803),

bar 1983,

al-QavaLdua
al-Kutub

Alal-

hal.

9,

20

iii)

WakiVpeguam bukan seorang yang menjadi musuh kepada pihak

lawan, sama ada oleh permusuhanagamaatau bukan agama. Wtiau bagaimanapun, pznyatuan agama tidak menjadi syarat bagi sesuatu
Wtiah.

iv)

Wakil/pegu&m

tidak

b&h

menyalahi Uahan

pihak

yang

mtwakilkannya.

Guaman secata umum menjadi salah satu prafesyen yang dikawal mengikut Akta Ptofesyen Undang-Undang 1976 Kaedah-ka.&h Ptofesyen Undang-Undang (Amalan dan Kesopanan)(Pindaan) 1978 dan 1994 yang memberi ruang kepada peguam-peguamuntuk menjadi wakil bagi anak guamandi mahkamahawamclanjuga MahkaznahSytiah. Biasanya seurang peguam mahir dengan undang-undang yang dilaksanti di mahkamahawam dan

kurang mahir dengan undang-undang yang dilaksanakan di Mahkamah Syariah, Walau bagaimanapun, lseadaan timasa membuka ruang kepada pcguam mengambil kes di Mahkamah Syariah.

Di Mahkamah Syariah, aturan wakalaJ~ guamansudahpun diatur dalam undangatau undang sepeti Majallah Ahkatn Johor 1331 yang memberi hak kepada pihak yang mendakwa dan yang didakwa t&h lxrwakit kepada sesiapayang meteka pilih. Peruntukan ini

membukama.ngyang luas kepada sesiapasahajab&h bertindak sebagaiwakil atau peguam bagi pihak yang b~~ak.il asaU.n ia dapat menjalankantugas wa.i wakil, terutamakepada

35

Artikel

1516.
31

se&pa yang tahu den&an prosiding yang bcrjalan di Mahkamah, atau dengan kata lain s&pa yang mahir dengan prose&r dan keterangandi Mahkamah, ia dikira sebagaiSeoraQ yang lxleh menjadi peguam apatahlagi jika ia seostng yang berkelulusan undaq-undang. bari semenjak negara ini mcngenali siswm guaman kita lihat mereka yang mtiir dan bcrkelulusan undang-undang t&h memainkan peranan s&a@ peguam di Mahkamh Syatiygah, Agak malang sedikit sistemguamandi massyang @as tidak memberi pcrhatian yang wajar kepada pengetahuandan kualiti seorangpeguamtenbng undang-undangaw yang menjadi rujukan kepada Mahkamah Syariyyah iaitu fiqh Islam yang terdapat dalam bukubuku muktabar. Ekom daripada kurang perhatian dari sudut ini mendoronglcansetiaprung pe&uamb&h dikira kayak membawakes ke Mahkamah Syafiyyah walaupun pengetiLlan me&a tentang undang-undang Islam terlalu siedikit.

Bukan s&&at undang-undang asas mereka juga perlu tahu tentang keterangan GUI pros&r yang patut terpakai di Mahkamah Syariyyah. Sementaramasalahkualiti pegUam sebagai wakil lcepadapihak-pihak terlibat d&n kes tidak pmah diwrsoalkan atau jib

diperwalkan, tidak sampaike mana,maksudnyatidak sampaiMeh mcnghalangnyndaripada menjadi seorang wakil yang boleh ditcrima di mahkamah. Dan lain-lain isu yang patut dan layak diketengahkan demi mcnjaga martabatMahkamah Syariyyah yang sepatutnyadiwakili oleh orang4wang yang bcnar-benar brkualiti.

Kini ~&WI

sudah mula memperlihati

perubahan dat@da bentuk lama kepada

satu ws,jahbaru. Warn wajah baru kita dapati undang-undangpentadbLan, Undang-undang Islam Malaysia sudah mengorak langm. Contohnya, Bnakmen Pentadbiran Perundangan

Islam 1989 Sclangor sudah memberi peruntukan untuk membuat WI kxdah yang perlu 22

diikuti oleh PeguamSyarie.L Da.ri namanya lagi ia membeti

peguam yang befln~.~~


Sytie dkbut

di Mahkamah Syariyyah daripada peguam biasa, Oleh itu perkam berm.

Mengikut Enakmendi atasperlantikan Peguam Syarie dibuat oleh Majlis Agama

Islam Selangor atas perakuan Jawatankuasa. Untuk menjadi Peguam Syarie SeseQrang hendaklah memenuhi syatat berikut:

8(l)

a.i)

yang betkelulusan Ijazah Muda Sytiah yang diiktimf oleh Majlis dari mana-manaInstitut Pcngajian Tinggi a+cxu

ii)

seorang peguambelaatau peguamcarayang berdaftar di bawah Akta Profcsyen Undang-Undang 1976 dan

b.i)

telah men&pat latihan profesional yang diiktiraf o:eh Majlis di dalam biding kehakiman Islam; atau

ii)

berkemahiran dalam H&urn Syarak

c.

berkelakuan baik seorang warganegaraatau pemastautintetap

d,

Peruntukan 8 menetapkan tahap pengetahuan dan kualiti SeQrangboleh memohon untuk menjadi PeguamSyarie. Walaupun begitu ia perlu mendapatlatihan profaional yang diiktiraf chlam biding kehakiman Islam atau berkemahiran dalam ~ukum Islam. Walaupun

16

sskayen 55 dan 82, Islam 1989, Selangar. Lihat title


Enakmrn

Enakman di atao,

Pentadbiran

Pewundangan

23

begitu peguam yang sedirr,ada denga degte undang-undang timpur sedikit latihan yang diiktiraf m&h b&h menjadi wakil di MIJ&uII~~ Syariyyah. Smmg PeguamSyarie yang dilantik hadaklah memiliki Sijil Pegwn Sytie dan perlantikannya sebagaiPegw hendaklah lebih dahulu diisytiharkan oleh Htim Mahkamah Tinggi Syariah. Sytie

Di bawah bahagian empat menentukanbila seorang PeguamSyaric b&h dikenakan tindakan t&&nib (jika pcrlu) dengan sebabadanyaadw bertulis diikuti dengansiasatanatas aduan itu dengan adil dan munasabah serrta membuat lapwan kepada Majlis, Hasil

daripada lapran itu Majlis hendaklah mcmbvt perintah samaada namapegwm digugurkan, digantung, diberi amaran atau apa-apayang difikirkan patut.ti

Kauiah-kawlah Peguam Syaric 19916 merupakan cara bagaimaru seorangPeguam Syarie harus patuh kepada peraturan dan merupakan kawalan ke atu profesyen Peguarn sytie.

Kejayaan guaman syarie bergantung kepada pcranan mahkamahd&m pemerhatian me&a kepda gerak geri semang Peguam Syarie bila berurusan dengan mahkamah.
Mahkanaah prlu peka dengan telatah Peguam Syarie bila berurusan. Contoh melalui

pnggunaan bahasa, pakaian, menjaga w&u dan sikap umumnyodenganarahan mahkamah.

Sekmyen

U(1)(2). 16, 17 dan la.

19 9
bl

Lihnt Lihat

oekqen-sakeyen eekeyen 19.


Selangar.

Bag1 Negerl

24

Masyarakat umum hen&&h memainkan~mna.n me&a melalui pmerhatian kepada tindalc-tanduk PeguamSyarie di luar mahkamah, samaada di pejabatnya dalam masyarakat atau sebagainya, Mcreka patut memberi maklumat yang jujur dan benar tent+g -rang Peguam Syarie; Contohnya, seorangPegwn Syarie kelihatan biasa mabuk, suka berpoyapqa dmgan perempuan atau tidak berpwa &JI sebagainya. Pemerhatianini hendaklah diketengahkan kepada pihak yang a,& k&n &n&an b&&an ini, Tidak kurang pntingnya anal guarnan bagi secrrangPeguam Syarie patut mengemukakanapa-apa maklumat yang b&h memperbaiki prafesyen guaman ini. @atian Pada saya langkah-langkah ini perlu diberi

W&I penelitian yang adil agar tidak ada pihak yang menjadi mangsa dari

penM.h.r~ yang dibcri. Diharapkan nama baik profesyen sebagai Peguam Sytie akan dir& 01eh masyarakat dan akan didokong oleh kalangan yang thznar-benar layak dan

berkualiti tinggi.

25