ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.

) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012
ΤΑΞΗ:
ΜΑΘΗΜΑ:

Ε_3.ΜΕλ3Α(ε)

3η ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ. (Α΄ ΟΜΑ∆Α)
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ

2

Ηµεροµηνία: Μ. Τετάρτη 11 Απριλίου 2012

ΘΕΜΑ Α

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
1

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Α1.

Τι ονοµάζεται συχνότητα της τιµής xi µιας µεταβλητής;

Α2.

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό
σας δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η
πρόταση είναι σωστή ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασµένη.
α)
β)
γ)

Αν ο συντελεστής µεταβλητότητας CV είναι µικρότερος από 10% ο
πληθυσµός θεωρείται οµοιογενής.
Ισχύει: (συνx)΄ = ηµx.
Έστω παραγωγίσιµη συνάρτηση f : (α,β) → ℝ και f ′(x) < 0 για κάθε
x ∈ (α,β), τότε η f είναι γνησίως αύξουσα στο (α,β).

δ)

Αν υπάρχει το lim f(x) και είναι l ∈ ℝ τότε lim [ f(x)] = l v , ν ∈ N.

ε)

Ισχύει ότι

v

β

α

f(x)dx= ∫ f(x)dx+ ∫ f(x)dx όπου α<γ<β.
x →x 0

γ

β

α

γ

x →x 0

(2Χ5=10 µονάδες)

Να συµπληρώσετε τις πιο κάτω ισότητες αφού τις µεταφέρετε στο τετράδιό
σας.
α)
β)

γ)
δ)
ε)

(e− x )′ = ....
Αν f ,g : A → ℝ παραγωγίσιµες συναρτήσεις στο Α και g ≠ 0 τότε
 f ′
  (x) = ...
g

ÈÅ

Α3.

(5 µονάδες)

Το κέντρο κάθε κλάσης ενός δείγµατος ισούται µε ………….…… των
άκρων της κλάσης.
Αν διαιρέσουµε τη συχνότητα vi µιας µεταβλητής X µε το µέγεθος ν
του δείγµατος προκύπτει η …………………………….. της τιµής xi.

β

α

συνxdx=...

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

(2Χ5=10 µονάδες)
ΣΕΛΙ∆Α: 1 ΑΠΟ 3

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012

Ε_3.ΜΕλ3Α(ε)

ΘΕΜΑ Β
x2 − 4
.
x →2 2x − 4

α = lim

Να αποδείξετε ότι α = 2.

Β2.

Να υπολογίσετε την µέση τιµή x των παρατηρήσεων.

Β3.

Να υπολογίσετε τη διάµεσο και το εύρος των παρατηρήσεων.

Β4.

Να εξετάσετε αν το δείγµα είναι οµοιογενές.

ΘΕΜΑ Γ

(7 µονάδες)

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
1

Β1.

2

Οι τιµές πέντε βιβλίων σε ευρώ είναι 8, 12 + α, 20, 10 + α, 16 όπου a ∈ ℝ µε

(5 µονάδες)

(6 µονάδες)
(7 µονάδες)

 x 2 − 7 x + 10
, x>2

 2( x 2 − 2 x)
όπου λ πραγµατικός αριθµός.
∆ίνεται η συνάρτηση f ( x) = 
x−λ
, x≤2

 4

Γ1.

Να βρεθεί το lim f ( x) .

Γ2.

Να βρεθεί το lim f ( x) .

Γ3.

Να υπολογιστεί η τιµή του λ, αν η f είναι συνεχής στο x0 = 2.

Γ4.

Για λ = 5 να υπολογίσετε το

x →2 +

(8 µονάδες)

ÈÅ

x →2 −

(λ − 2) x3 + 2 x 2 − 7 x + 1
dx .
∫λ −4
x

(5 µονάδες)

(5 µονάδες)

2

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

(7 µονάδες)

ΣΕΛΙ∆Α: 2 ΑΠΟ 3

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012

Ε_3.ΜΕλ3Α(ε)

ΘΕΜΑ ∆
∆ίνεται η συνάρτηση f(x) = 2ln x + α x, x > 0, α ∈ ℝ.
Να βρεθεί το α ώστε f(1) = –1.

∆2.

Για α = –1:

Να µελετηθεί η συνάρτηση ως προς τη µονοτονία.

ii.

Nα βρεθούν τα ακρότατα της συνάρτησης.

iii.

Να βρείτε το όριο: lim

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
1

i.

(5 µονάδες)

2

∆1.

(5 µονάδες)

(7 µονάδες)

ÈÅ

x →2

x ⋅ f ′(x)
.
x− 2

(8 µονάδες)

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 3 ΑΠΟ 3

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful