You are on page 1of 22

TRC NGHIM (4 im): Khoanh trn mt p n duy nht m em cho l ng nht.

Cu 1: Chc nng no di y khng phi l chc nng ca cc h son tho vn bn: A. Cho php g tt hoc t ng sa li. B. Tm kim v thay th C. Chn hnh nh v to k hiu c bit. D. To biu Cu 2: mc c s nht, vn bn c to t cc: A. K t B. T C. Cu D. on Cu 3: B phng .VnTime ng vi b m : A. Unicode B. TCVN3 C. VNI D. C A,B,C u ng Cu 4: m mt tp c, ta thc hin : A. Chn File ->Open B. Nhy chut vo nt C. Nhn t hp phm Ctr+O D. C A, B, C u ng. Cu 5: sao chp mt phn vn bn, ta thc hin: A. Chn Edit -> Copy B. Chn Edit -> Cut C. Chn Edit -> Find D. Chn Edit -> Replace Cu 6: nh dng kiu danh sch lit k dng lnh Format -> Bullets and Numbering... sau chn nhn: A. Numbered B. Bulleted C. Outline Numbered D. List Styles Cu 7: to bng ta thc hin: A. Chn Table -> Insert -> Column B. Chn Table -> Delete -> Table C. Chn Table -> Insert -> Table C. Chn Table ->Select -> Table Cu 8: Pht biu no sai trong cc pht biu sau: A. Mng c dy kt ni cc my tnh bng cp B. Mng khng dy kt ni cc my tnh bng sng radio, bc x hng ngoi, sng truyn qua v tinh C. Mng khng dy khng ch cho php kt ni cc my tnh m cn cho php kt ni cc in thoi di ng D. Mng c dy c th lp t cp n bt k a im v khng gian no. Cu 9 : Chn pht biu nu ng nht bn cht ca Internet trong cc pht biu sau :

A. L mng ln nht trn th gii B. L mng c hng triu my ch C. L mng ton cu v s dng b giao thc truyn thng TCP/IP D. L mng cung cp khi lng thng tin ln nht. Cu 10: Cu no sai trong cc cu sau: A. My lm vic vi a ch IP dng s con ngi dng ch lm vic vi a ch dng k t B. Dng dng lm vic vi a ch IP c dng s v dng k t C. My ch chuyn i tn min chuyn i a ch dng k t sang dng s my x l c. Cu 11: Pht biu no di y ng khi gii thch l do cc my tnh trn Internet phi c a ch? A. bit c tng s my tnh trn Internet B. tng tc tm kim C. xc nh duy nht my tnh trn mng D. t chc thng tin tt hn Cu 12: i tng no di y gip ta tm kim thng tin trn Internet: A. My tm kim B. B giao thc TCP/IP C. My ch chuyn i tn min D. C A, B, C u ng. Cu 13 : Ni dung no di y khng quan trng khi s dng Internet ? A. Nguyn tc bo mt khi trao i thng tin trn Internet B. Lut bn quyn lin quan n s dng Internet C. Nguy c ly nhim virus D. Kiu b tr cc my tnh trong mng Cu 14 : Da vo phng tin truyn thng, ngi ta chia mng my tnh thnh : A. 2 loi B. 3 loi C. 4 loi D. 5 loi Cu 1: Gi s c vn bn di khong 200 trang ta ang lm vic trang u tin, khi ta mun lm vic ti trang 150 nhanh nht ta lm nh sau: = A, Chn Edit> Repace ri nh s 150 vo Find what nhn Find Next B, Chn Edit =>Find ri nh s 150 vo Find what nhn Find next C, Chn Edit => Goto ri nh s 150 vo Enter page Number nhn Next D, C A, B, C u ng Cu 2: xo , hng, ct ca bng ta chn lnh: = A, Chn Table>Clear..... = B, Chn Table> Delete ri chn i tng xo = C, Chn Format> Columns = D, Chn Table>Formula Cu 3: xo mt bng trong Word ta lm nh sau: A, Chn bng ri nhn phm Delete = B, Chn Format>Paragraph

= C, Chn Table>= Delete>Table D, Tt c u sai Cu 4: Khi ta chn mt an vn bn v bm t hp phm Ctrl+J th s thc hin cng vic sau y: A, Canh tri vn bn B, Canh gia vn bn C, Canh u hai bn D, C A, B, C u sai Cu 5: Khi ta m mt File vn bn ang ch Minimize ta mun vn bn phng to ra ton mn hnh ta lm: A, Bm t hp phm Ctrl+F10 B, Bm t hp phm Ctrl+M C, Bm t hp phm Ctrl+ N D, Bm t hp phm Ctrl+Z Cu 6: Khi ta dng Vietkey hay Unikey ta chn bng m Unicode th nhng Font no s ph hp vi kiu g Telex vi ting Vit l: A, Cc Font ch c dng .Vn.. ng trc B, Cc Font ch c dng VNIC, Cc Font ch nh Times New Roman, Arial, Tahoma D, C A, B, C u sai Cu 7: Trong khi son tho vn bn khi ta mun nh ch s trn v d nh (x 2) th ta lm : A,Vo Format =>= Font>Subscript B,VoFormat =>= Font>Superscript C,Vo Format =>= Font>Strikethough D,Vo Format =>= Font>Double Striketough Cu 8: Khi ta nh vn bn ting Vit dng Vietkey hay Unikey ta chn bng m TCVN3 cc Font ch no sau y ph hp A, Dng Font c .Vn pha trc B, Dng Font c .VNI pha trc C, Dng Font c .VNU pha trc D, C A, B, C u ng Cu 9: Khi lm vic vi mt vn bn ta mun nhy n trang cui cng ta lm nh sau: A, Nhn t hp phm Ctrl + Z B, Nhn t hp phm Ctrl+End C, Nhn t hp phm Shift + F5 = D, Chn Edit>Find Cu 10: ngt trang ta lm nh sau: A, Nhn t hp phm Ctrl+ Enter B, Nhn t hp phm Shift+ Enter C, Nhn phm Enter D, C A, B, C u ng Cu 11: to bng trong Word ta cn lm nh sau: A. Chn Insert =>= Table>nhp s hng s ct vo hp thoi

B. Chn Table => Insert =>Table nhp s hng v ct vo hp thoi. C. Nhy nt Insert table trn thanh cng c chun ri ko th chut . D. C B v C u ng. Cu 12: Trong h son tho vn bn Word mun to mt tp tin hon ton mi ta lm nh sau: A. Chn File => Open B. Chn File => New C. Chn File => Save D. Chn File => Close Cu 13: Khi mun lu tn mt vn bn c sn bng mt tn khc, nhng tn vn bn c vn khng thay i tn ta lm nh sau: A. Chn menu File =>Edit B. Chn menu File => Save As C. Chn menu File => Save D. Chn menu File => Rename Cu 14: chn mt trong bng ta lm nh sau: A. Chn Table => Select => Cell. B. Chn Table => Select => Columns. C. Chn Table => Insert => Table. D. Chn Table => Insert =>Row. Cu 15: Sau khi nhp ni dung cho cc trong bng ta c th A. Ct dn ni dung t ct ny sang ct khc B Ct dn ni dung t dng ny sang dng khc C. Sao chp ni dung t ny sang khc D. C A, B, C u ng Cu 16: Khi son tho vn bn bm phm Home s thc hin cng vic no di y: A, a con tr ti u dng hin ti B, a con tr ti u on hin ti C, a con tr v u vn bn D, a con tr ln u trang hin ti Cu 17: Khi ta bt ch nh ting vit Vietkey hay Unikey v chn kiu g l Telex, bng m Unicode th nhng Font no trong cc Font sau y s ph hp vi cch chn trn khi ta nh ting vit. A, .VNI times, VnAvant B, .VN Time, .VN3DH C, Tahoma, Time New Roman, D, .VN Times, .VN Courier. Cu 18: Khi son tho vn bn lnh Save v Save As ging nhau khi: A, Vn bn cha lu ln no B, Vn bn cha sa i ln no C, Vn bn c sa i t nht mt ln D, C A, B, C u ng Cu 19: Khi ta son tho vn bn ta bm phm Ctrl+ End trn bn phm th s thc hin cng vic sau: A, a con tr v cui vn bn B, a con tr v u vn bn

C, a con tr v cui dng hin ti D, a con tr v cui on hin ti Cu 20: Khi nh ting vit font ch Times New Roman chn bng m no l ph hp nht vi kiu g Telex A, Unicode B, VNI Win C, TCNV3-ABC D, VNU Cu 21: B m ch Vit no di y dng chung cho mi ngn ng: A, TCVN 3 (ABC) B, VNI C, Unicode D, c A, B, C u ng Cu 22 : Trong khi son tho vn bn ta xo nhm mun ly li thao tc xo ta lm: A, Chn Edit =>Undo Typing hay bm t hp phm Ctrl+Z = B, Chn Edit>Zoom = C, Chn Edit>Paste D, C A, B, C u ng Cu 23: Khi son tho vn bn ta nhn phn End th s thc hin cng vic A, a con tr n u dng hin ti B, a con tr n cui on hin ti C, a con tr n cui dng hin ti D, C A, B, C u sai Cu 24: Trong son tho vn bn mun chia mt on vn bn thnh hai hay nhiu ct trc tin ta lm nh sau: = A, Chn Format> Tabs = B, Chn Insert> Drop Cap = C, Chn Format>Columns v thit lp kiu chia trong hp thoi xut hin = D, Chn Insert> Textbox. Cu 25: xem vn bn trc khi in trong Word ta thc hin A. Chn View =>Normal B. Chn File => Print Preview hoc chn lnh Print Preview trn thanh cng c, hoc nhn Ctrl +F2. C. Chn File => Page Setup. D. Chn File => Open Cu 26 : Khi lm vic vi mt vn bn ta mun nhy n trang cui cng ta lm nh sau: A, Nhn t hp phm Ctrl + Z B, Nhn t hp phm Ctrl+M C, Nhn t hp phm Shift + F5 = D, Chn Edit>Find Cu 27: chn thm , hng, ct, ta thc hi: = A, Chn Insert>Chn i tng cn chn = B, Chn Table>Insert = C, Chn Select>Table

D, C A, B, C u ng Cu 28:Khi ta mun g tt mt t no trc tin ta thit lp nh sau: = B, Chn Tools>AutoCorrect v thit lp Replace = B, Chn Table>= Select>Columns = C, Chn File>New hay bm Ctrl+N D, C A, B, C u sai Cu 29: Mun chn ch ngh thut vo vn bn ta lm nh sau: = A, Chn Format>Change Case ri nh ch vo hp thoi = B, Chn Insert>Picture =>WordArt hay bm vo biu tng Insert WordArt ri nh ch vo hp thoi xut hin = C, Chn Format>Borders and Shading v thit lp hp thoi xut hin D, Tt c u sai Cu 30: Mun thay th mt t hay mt cm t trong Word trc tin ta lm nh sau: = A, Chn Edit>Replace ri nh t cn tm v thay th vo hp thoi xut hin = B, Chn Edit> Find ri nh t thay th vo hp thoi xut hin C, Chn Edit =>Goto nh t cn tm co hp thoi xut hin = D, Chn Format>Font v chn trong hp thoi xut hin Cu 31: Mun gp nhiu thnh mt ta lm nh sau: = A, Chn cc , sau chn Insert>Merge Cells = B, Chn cc cn gp chn Table>Merge Cells = C, Chn cc cn gp chn Table>Spit Cells = D, Chn cc cn gp chn Insert>Spit Cells Cu 32: Mun chn c bng trong Word ta t con tr bt k trong bng ri lm nh sau: = A, Chn Insert>Table = B, Chn Table>= Select>Table = C, Chn Format>= Select>Table = D, Chn Table>= Select>Cell Cu 33: Khi lm vic trong Word mun chn tranh ta t con tr ti v tr cn chn ri lm nh sau: A, = Chn Insert>= Picture>Clip Art = B, Chn Table>= Insert>Picture = C, Chn Insert>Symbol D, C A, B, C u sai Cu 34: ngt dng ta lm nh sau: A, Nhn t hp phm Ctrl+ Enter B, Nhn t hp phm Shift+ Enter C, Nhn phm Enter D, C A, B, C u ng Cu 35: Khi son vn bn nhn t hp phm Ctrl+ F4 s thc hin cng vic sau: A, ng ca s hin ti B, ng ti File hin ti C, ng tt c cc ca s D, C A, B, C u sai.

Cu 36: Khi ta son vn bn nu bm t hp phm Ctrl+P s thc hin cng vic sau y: A, Xem vn bn trc khi in B, In vn bn hin ti C, In trang vn bn hin thi D, C A, B, C u sai Cu 37: Khi nh ting Vit font ch Times New Roman chn bng m no l ph hp vi kiu g Telex: A, Unicode B, VNI Win C, TCNV3-ABC D, VNU Cu 38: Khi ta chn vn bn v nhn t hp phm Ctrl+ ] s thc hin cng vic no di y: A, Gim c ch cho on vn bn chn B, Tng c ch cho on vn bn chn C, Thay i Font ch cho on vn bn D, C A, B, C u sai Cu 39: thc hin tnh ton trong bng ca Word trc tin ta lm nh sau: = A, Chn cn tnh ri chn Insert>Formula ri chn hm cn tnh trong hp thoi xut hin = B, Chn cn tnh ri chn Table>Formula ri g hm cn tnh trong hp thoi xut hin = C, Chn cn tnh ri chn Format>Font v g hm cn tnh trong hp thoi xut hin D, C A, B, C u sai Cu 40: Khi ta son tho vn bn mun canh l gia ta chn on vn bn ri lm nh sau: A, Bm t hp phm Ctrl+U B, Bm t hp phm Ctrl+ I C, Bm t hp phm Ctrl+ E D, Bm t hp phm Ctrl+P 1.Microsoft Word l:. A. Phn mm ng dng. B. Phn mm h thng. C. Phn mm tin ch. D. Phn cng my tnh 2.Cc n v x l trong vn bn gm:. A. K t; t; dng; cu; on; trang; trang mn hnh. B. Ch ci; ch s; k hiu ton hc. C. Bai; Kilbai; Mgabai. D. Ch ci; ch s; hnh nh; m thanh 3.Khi g vn bn ta phi thc hin theo qui c no trong cc qui c sau:. A. Phi thc hin theo c ba qui c.

B. Gia cc t ch c mt k t trng. Gia cc on ch n phm Enter mt ln. C. Cc du ng ngoc phi t st k t sau n; Cc du m ngoc phi t st k t trc n.. D. Cc du ngt cu phi c t st vi k t ng trc n. 4. nhp cu: "H son tho vn bn!" theo kiu g VNI ta phi g cc phm:. A. He65 soan5 thao3 va8n ban3!. B. H6e5 soan4 thao2 va8n ban3!. C. Heej soanj thaor vawn banr!. D. He65 soan1 thao3 van ban! 5. di chuyn con tr son tho ln mt trang mn hnh ta n phm. A. Page Up. B. Page Down. C. Home. D. End 6. di chuyn con tr son tho xung mt trang mn hnh ta n phm. A. Page Down. B. Page Up. C. Home. D. End 7.Phm Home c chc nng:. A. Di chuyn con tr son tho v u dng. B. Di chuyn con tr chut v u dng. C. Di chuyn con tr son tho v cui dng. D. Di chuyn con tr son tho v u vn bn 8.Phm End c chc nng:. A. Di chuyn con tr son tho v cui dng. B. Di chuyn con tr chut v cui dng. C. Di chuyn con tr son tho v u dng. D. Di chuyn con tr son tho v u vn bn 9.Cch khi ng Word:. A. Nhy p chut vo biu tng W trn mn hnh nn. B. Start All Programs Microsoft PowerPoint. C. Nhy p chut vo biu tng Microsoft Excel trn mn hnh nn. D.Start All Programs Microsoft Excel 10.Cch to mi mt vn bn:. A. C 3 cch u ng.. B. n t hp Ctrl + N. C. Nhy chut vo nt lnh. D.File New... 11.Mun lu tp vn bn ang m vi tn khc ta thc hin:.

A. File Save As.... B.File Save. C.Edit Save As.... D.File Open... 12.Cch m mt vn bn c sn trn a:. A. C ba cch u ng. B. n t hp Ctrl+O. C. File Open.... D. Nhy chut vo 13. sao chp khi vn bn, ta chn khi vn bn ri thc hin:. A. C ba cch u ng. B. Nhy chut vo nt lnh . C. n t hp Ctrl+C. D.Edit Copy 14.Cch m hp thoi Font nh dng k t?. A. Format Font.... B. Insert Font.... C. Edit Font.... D. Format Paragraph... 15. nh dng on vn bn ta thc hin thao tc no di y?. A. Format Paragraph.... B. Insert Paragraph.... C. Edit Find.... D. Format Font... 16.Mun nh dng trang vn bn ta thc hin:. A. File Page Setup.... B. Format Page Setup.... C. Format Paragraph.... D. Format Font... 17. nh dng khong cch t on vn c chn n on vn trc ta thc hin trn khung no trong hp thai Paragraph?. A. Before. B. After. C. Line spacing. D. Alignment 18.Mun ngt trang ti v tr con tr vn bn ta thc hin:. A.Insert Break. B.Insert Table. C.Insert Page Numbers. D.Insert Insert Table 19.Mun nh s trang vn bn ta thc hin:.

A.Insert Page Numbers. B. Insert Symbol. C.Insert Break. D.Insert Picture 20.Mun tm kim cm t no trong vn bn ta thc hin:. A.Edit Find hoc nhn t hp phm Ctrl+F. B.Edit Copy hoc nhn t hp phm Ctrl+C. C.Edit Cut hoc nhn t hp phm Ctrl+X. D.Edit Goto hoc nhn t hp phm Ctrl+G 21.Mun thay th mt cm t bng mt cm t khc trong vn bn ta thc hin:. A.Edit Replace hoc nhn t hp phm Ctrl+H. B.Edit Copy hoc nhn t hp phm Ctrl+C. C.Edit Cut hoc nhn t hp phm Ctrl+X. D.Edit Paste hoc nhn t hp phm Ctrl+V 22.Cch to bng?. A.Table Insert Table. B.Insert Table. C.Table Table. D.Insert Insert Table 23.Mun chn thm ct vo bng, ta chn ct bn cnh ct s chn ri thc hin:. A.Table Insert Columns. B. Table Insert Rows. C.Table Delete Columns. D.Insert Columns 24.Mun xa hng trong bng, ta chn hng cn xa ri thc hin:. A.Table Delete Rows. B.Table Insert Rows. C.Table Delete Columns. D.Table Insert Table 25.Mng my tnh gm:. A. C 3 thnh phn. B. Cc thit b kt ni cc my tnh vi nhau. C. Phn mm thc hin vic giao tip gia cc my tnh. D. Cc my tnh 26.Phng tin truyn thng kt ni cc my tnh gm:. A. Kt ni c dy v kt ni khng dy.. B. Mng cc b v mng din rng.. V mng, gic cm, cp mng, Hub, Swith.. D. Thit b WAP v v mng khng dy. 27.Giao thc truyn thng l:. A. B quy tc phi tun th trong vic trao i thng tin gia thit b

nhn v truyn d liu trong mng.. B. Ngn ng vit ra phn mm giao tip gia cc my tnh trong mng.. C. B quy tc phi tun th kt ni mng my tnh.. D. B cc yu t cn quan tm khi thit k mng my tnh. 28.Cc thit b dng kt ni mng khng dy gm:. A. Thit b WAP v v mng khng dy.. B. Mng cc b v mng din rng.. C. V mng, gic cm, cp mng, Hub, Swith.. D. Router v Repeater 29.TCP/IP l tn vit tt ca:. A. b giao thc truyn thng c dng ph bin trong cc mng.. B. thit b phn cng my tnh.. C. thit b kt ni c dy.. D. tn ca mt loi mng. 30.Mng kt ni cc my tnh gn nhau c gi l:. A. mng cc b. B. mng din rng. C. mng ton cu. D. mng khng dy 31.Mng din rng (WAN) l mng:. A. kt ni cc my tnh cch xa nhau khong cch ln v thng lin kt cc mng cc b.. B. kt ni cc my tnh gn nhau.. C. ton cu Internet.. D. kt ni khng dy 32.C 2 m hnh mng ch yu l:. A. M hnh ngang hng v m hnh khch - ch.. B. M hnh thng hng v m hnh ngang hng.. C. M hnh khng dy v m hnh c dy.. D. M hnh cc b v m hnh din rng. 33.Trong m hnh mng khch - ch, my ch c chc nng g?. A. m bo phc v cc my khc bng cch iu khin vic phn b ti nguyn.. B. m bo vic kt ni cc my khc.. C. Cho php cc my khch truy cp cc d liu c trn my ch.. D. S dng ti nguyn do cc my cung cp. 34.Phn loi mng my tnh theo kiu b tr cc my tnh trong mng gm:. A. Mng ng thng; mng vng v mng hnh sao.. B. Mng cc b v mng din rng. C. mng khng dy v mng c dy. D. M hnh ngang hng v m hnh khch - ch 35.Internet l g?. A. L mng my tnh ton cu kt ni hng triu my tnh v mng my

tnh trn th gii.. B. L mt b giao thc truyn thng.. C. L mng din rng kt ni cc my tnh cch xa nhau mt khong cch ln.. D. L mng cc b kt ni cc my tnh gn nhau. 36.Cng dng ca mng Internet l:. A. C ba cng dng.. B. Cung cp cc dch v nhanh, r, tit kim nhiu thi gian.. C. m bo mt phng thc giao tip hon ton mi.. D. Cung cp ngun ti nguyn khng l v v tn. 37.Hin nay, mng Internet ang s dng b giao thc truyn thng no?. A. TCP/IP. B. ADSL. C. IP. D. TCP 38.IP l giao thc chu trch nhim:. A. v a ch v nh tuyn ng truyn cho php cc gi tin n ch mt cch ring l, c lp.. B. phn chiad liu my gi thnh gi nh v phc hi d liu gc my nhn.. C. cho php hai thit b truyn thng trong mng kt ni v trao i d liu vi nhau.. D. nh a ch cho cc my tnh khi chng kt ni vo mng. 39.Phng thc kt ni Internet no sau y ang c nhiu khch hng la chn?. A. ADSL. B. S dng ng truyn ring. C. S dng mdem qua ng in thoi. D. Kt ni khng dy 40.Ai l ch s hu ca mng thng tin ton cu Internet?. A. Khng c ai l ch s hu ca mng ton cu Internet.. B. Hng IBM. C. Hng MicroSoft. D. Lin hip quc 41.Thng tin trn Internet c t chc di dng no?. A. Siu vn bn. B. Vn bn. C. Hnh nh v vn bn. D. Hnh nh v m thanh 42.Trang Web l g?. A. L siu vn bn c gn a ch truy cp.. B. L vn bn c gn a ch truy cp.. C. L tp hp ca nhiu vn bn lin kt vi nhau..

D. L siu vn bn lu trong my tnh. 43.Tn ca trnh duyt Web thng dng nht hin nay l g?. A. Internet Explorer. B. Microsoft Word. C. Microsoft Powerpoint. D. Microsoft Excel 44.Cc thit b kt ni mng c dy gm:. A. V mng; gic cm; cp mng; b tp trung; b khuch i; b nh tuyn; . B. V mng khng dy; cp mng; b tp trung; b khuch i; b nh tuyn khng dy; . C. Thit b WAP v v mng khng dy.. D. Cc my tnh; dy cp mng; phn mm. 45.u im ca m hnh mng khch - ch l g?. A. D liu qun l tp trung; ch bo mt tt.. B. D liu phn tn; ch bo mt khng tt.. C. Cc my tnh trong mng bnh ng vi nhau.. D. Thch hp vi mng c qui m nh. 46.TCP l giao thc chu trch nhim:. A. phn chia d liu my gi thnh gi nh v phc hi d liu gc my nhn.. B. v a ch v nh tuyn ng truyn cho php cc gi tin n ch mt cch ring l, c lp.. C. phn chia d liu my gi.. D. nh a ch cho cc my tnh khi chng kt ni vo mng. 47.Mi my tnh khi tham gia vo mng phi c a ch duy nht gi l a ch g?. A. a ch IP. V d a ch IP trong Internet ca mt my tnh l: 172.124.28.6. B. a ch TCP/IP. V d a ch TCP/IP trong Internet ca mt my tnh l: 172.124.28.6. C. a ch TCP. V d a ch TCP trong Internet ca mt my tnh l: 172.124.28.6. D. a ch mng 48.V sao cc my tnh trong mng internet hot ng v trao i thng tin vi nhau c?. A. V chng cng s dng b giao thc truyn thng TCP/IP.. B. V chng cng s dng mt ngn ng lp trnh.. C. V chng c cng h iu hnh Windows.. D. V chng u c nh a ch IP. 49.a ch: www.google.com.vn l:. A. a ch ca mt my tm kim trn Internet.. B. a ch ca mt dch v th in t trn Internet..

C. a ch ca mt tr chi trc tuyn trn Internet.. D. a ch ca mt dch v gi in thoi trn Internet. Cu 1: Trong mng khng dy cc my tnh cn b tr A. Theo hnh sao B. Hnh ng thng C. Khng cn phi b tr D. Hnh mch vng Cu 2: Phng tin truyn thng ca kt ni c dy cn: A. Dy cp, rc cm, Hub hay b inh tuyn B. Dy cp, rc cm, v mng, Hub hay b inh tuyn C. Dy cp, v mng, Hub hay b inh tuyn D. Dy cp, rc cm, v mng, b inh tuyn Cu 3: My ch l my A. Phi l my c cu hnh cao B. My c cu hnh bnh thng C. Qun l v cung cp ti nguyn D. Qun l v s dng ti nguyn Cu 4: Tn min l: A. a ch IP chuyn i t dng k hiu sang dng k t. B. a ch IP chuyn i t dng k t sang dng k hiu. C. a ch IP chuyn i t dng s sang dng k t . D. a ch IP chuyn i t dng k t sang dng s. Cu 5: Giao thc tryn thng TCP/IP l b giao thc p dng cho: A. Mng cc b B. Mng ton cu C. Mng din rng D. Khng mng no Cu 6: a ch IP ca mi my tnh trong mng INTERNETc biu din l: A. 192.1688.0.1 B. 192.168.0.2 C. 1920.168.0.3 D. 1920.1688.0.4 Cu 7: H thng WWW l c vit tt ca 3 t sau: A. World Wide Web B. Word Wide Web C. Work Wide Web D. Worlk Wide Website Cu 8: Siu vn bn l vn bn c tch hp bi cc phng tin sau: A. Vn bn, hnh nh, video v lin kt vi cc siu vn bn khc. B. Vn bn, m thanh, hnh nh v lin kt vi cc siu vn bn khc. C. Vn bn, m thanh, hnh nh, video v lin kt vi cc siu vn bn khc. D. Vn bn, m thanh, video v lin kt vi cc siu vn bn khc. Cu 9: Trang Web l siu vn bn c: A. Gn 1 a ch truy cp B. Gn 2 a ch truy cp

C. Gn 3 a ch truy cp D. Gn 4 a ch truy cp Cu 10: Trang Web tnh l trang trang Web: A. Thay i c ni dung trang Web B. Cho php ngi dng giao tip vi my ch C. Cho php ngi dng thay i h thng D. Khng thay i c ni dung trang Web Cu 11: Trnh duyt Web l cng trnh: A. Gip ngi dng giao tip vi h thng WWW. B. Gip ngi dng thay i h thng WWW. C. Gip ngi dng qun l vi h thng WWW. D. Gip ngi dng sa i vi h thng WWW. Cu 12: Website no sau y khng cung cp my tm kim ? A. Google.com.vn B. Yahoo.com C. Edu.com.vn D. MSN.com Cu 1 : Mun xem trang in (MS Word)trc khi in chn vo menu A. File/Print preview B. Print/View C. File /print D. View/Print Cu 2 : Lm th no kt ni vi my in c chia s (shared) trn mng? A. T Control Panel kt ni vi my in trn mng B. T Windows Explorer chn kt ni ti my in mng C. Trong Control Panel chn Printers, sau add printer v chn Network Printer D. Trong Control Panel chn Add New Hardware v chn Network Printer Cu 3 : Dch v World Wide Web s dng giao thc truyn tin no? A. HTTP B. FTP C. SMTP D. SMTS Cu 4 : in trang tnh ra my in em chn lnh A. View - Print B. File - Print C. View - Print Preview D. File - Print Preview Cu 5 : Trong Windows, mng ngang hng (peer to peer network) cn c gi l? A. Network B. Workgroup C. Domain D. Group Cu 6 : i tng no di y s gip ta tm kim thng tin trn Internet A. B giao thc TCP/IP

B. My ch DNS C. My tm kim D. Ngui dng Cu 7 : Firewall thng c lu tr thit b no sau y? A. Hard disk B. RAM C. ROM BIOS D. CPU Cu 8 : Chn cu sai A. My ch DSN chuyn i a ch IP dng k t sang dng s my x l c B. My lm vic vi a ch IP dng s cn ngi s dng lm vic vi a ch IP dng k t C. Ngi dng lm vic vi a ch IP c dng s v dng k t D. a ch IP l b s nguyn gm 4 Byte ngn cch nhau bi 1 du chm Cu 9 : Trong winword chn mt k t c bit vo vn bn ta dng : A. Insert Picture B. Insert - Caption C. Insert - Symbol D. Insert Object Cu 10 : Thanh cng c Format hoc Standard trong mn hnh MS word b mt c th ly li bng cch A. Mouse phi trn thanh cng c chn n thanh cng c mt B. Tt c cc cu trong cu ny u sai C. Mouse phi trn mn hnh son tho chn Showtoolbar D. Mouse phi trn thanh taskbar chn properties v b chn Auto Hide Cu 11 : Trong winword, sau khi chn mt on vn bn, nu mun k khung ta thc hin : A. Format-Borders and Shading B. Insert - Borders and Shading C. Edit - Borders and Shading D. Table-Insert - Table Cu 12 : Cng c Print trn thanh cng c c tc dng A. In trang vn bn hin hnh B. In nhanh tt c cc trang ca tp tin hin hnh C. Xem trc trang in D. M hp thoi Print Cu 13 : Microsoft Word c xp vo nhm A. Tt c cc cu trong cu ny u ng B. Phn mm tin ch C. Phn mm ng dng D. Phn mm h thng Cu 14 : Pht biu no sau y v virus l SAI? A. Virus my tnh c th ly nhim thng qua a mm B. Chng trnh virus t ng chy m khng cn s kch hat ca ngi dng C. Virus khng th ly qua ng CD D. Virus c th xa d liu, tng kch thc file v c th nh hng ti cc phn cng

Cu 15 : Nu mun thm 1 hng vo trn hng u tin em lm: A. Chn hng u tin, chn Insert, Column B. Chn c bng tnh, chon Insert, Row C. Chn Insert, chn Row D. Chn hng u tin, vo Insert, vo Row Cu 16 : CHn cu sai ? A. Mi my tnh ch cn ci t mt phn mm chng virus l c th tm v dit tt c cc loi virus. B. Nhng ngi a virus ln mng ph hoi l vi phm php lut C. Virus l mt chng trnh chy trn my tnh D. Mi phn mm dit virus ch dit c mt s hu hn cc virus Cu 17 : Pht biu no di y l ng khi gii thch l do cc my tnh trn Internet phi c a ch ? A. bit c tng s my tnh ca Internet B. tng tc tm kim C. Ch lm g c D. xc nh duy nht my tnh trn mng Cu 18 : Chn cu sai A. Mi chc nng ca im truy cp khng dy WAP u c tch hp trong b nh tuyn khng dy B. WAP dng kt ni cc my tnh trong mng khng dy C. WAP cho php kt ni cc my tnh trong mng khng dy vi cc my tnh trong mng c dy D. C ba p n u sai Cu 19 : c im chnh ca Virus my tnh l: A. Ly lan B. Tt c cc cu trong cu ny u ng C. Ph hoi D. T nhn bn Cu 20 : Trong winword to mt bng ta dng A. Tools - Table B. Insert - Table C. Tools - Table - Insert D. Table - Insert Table Cu 21 : Trong winword, sau khi chn mt , nu mun chia cc ny : A. Insert - Split Cells B. Format - Split Cells C. Table - Split Cells D. Edit - Split Cells Cu 22 : T hp php no sau y c tc dng Paste (dn) file hoc folder ra v tr mi A. Ctrl +C B. Ctrl + K C. Ctrl + V D. Ctrl + X Cu 23 : canh gia cho mt on vn bn, ta nhn:

A. Ctrl+L B. Ctrl+R C. Ctrl+C D. Ctrl+E Cu 24 : Giao thc no sau y c s dng nhn e-mail? A. HTTP B. POP3 C. FTP D. SMTP Cu 25 : Chn cu sai ? A. Mng c dy kt ni cc my tnh bng cp B. Mng c dy c th t cp n bt c a im v khng gian no. C. Mng khng dy kt ni cc my tnh bng sng radio, bc x hng ngoi, sng truyn qua v tinh. D. Mng khng dy khng ch kt ni cc my tnh m cn cho php kt ni cc in thoi di ng Cu 26 : Chn pht biu ng nht bn cht ca Internet trong cc pht biu sau ? A. L mng ln nht trn th gii B. L mng ton cu v s dng b giao thc truyn thng TCP/IP C. L mng c hng triu my ch D. L mng cung cp khi lng thng tin ln nht Cu 27 : Khi trn mn hnh son tho ang chn font ARIAL bn cn chn bng m g g c du ting Vit A. Aria B. Unicode C. TCVN3 D. VNI-Windows Cu 28 : Chc nng chnh ca Microsoft Word l? A. son tho vn bn B. to cc tp tin ha C. chy cc chng trnh ng dng khc D. tnh ton v lp bng biu Cu 29 : Mun in ton b vn bn trong Word, thc hin nh thao tc sau A. M menu File / Chn Print Preview B. M menu View / Chn Print C. Bm chut vo cng c Print D. M menu format/ chn Print Cu 30 : Trong winword m mt file vn bn mi ta thc hin nh sau : A. File - New B. Alt - N C. Edit - New D. C 3 cu u ng Cu 31 : nh dng cc thuc tnh cho cc on c chn ta thc hin: A. Chn menu Format-Font B. Chn menu Format-Paragraph C. Chn menu Format-Font

D. Chn menu Format-Styles Cu 32 : nh cch l trn v di ca trang giy l 1.25" khi in em thc hin A. View- Page Setup -Margin - Top:1.25, Bottom:1.25 B. File - Page Setup -Page - Top:1.25, Bottom:1.25 C. Edit - Page Setup -Page - Top:1.25, Bottom:1.25 D. File - Page Setup -Margin - Top:1.25, Bottom:1.25 Cu 33 : lu vn bn trn my tnh, em s dng nt lnh? A. New B. Open C. Copy D. Save Cu 34 : Chn cu sai trong nhng cu sau A. Mi ln lu vn bn bng lnh File=>Save, ngi dng u phi cung cp tn tp vn bn B. Cc tp son tho trao Word c uI ngm nh l .doc C. C nhiu cch m 1 tp vn bn D. kt thc phin lm vic ca Word, c th dng cch chn File=>Exit Cu 35 : WAP l vit tt ca: A. Wire Area Point B. Wireless Application Point C. Windows Application Protocols. D. Wireless Access Point Cu 36 : Trong winword sau khi chn mt ct trong bng , nu mun xo ct A. Table - Delete Column B. Nhn phm Delete C. Edit - Clear D. C 3 cch trn Cu 37 : T hp php no sau y c tc dng Cut file (ct tp tin) hoc folder ang c chn A. Ctrl + K B. Ctrl +C C. Ctrl + X D. Ctrl + V Cu 38 : m mt vn bn c trong winword ta thc hin A. Format - Open B. File - Open C. Alt - O D. Edit - Open Cu 39 : Trong word nu chn hnh t file vo vn bn ta lm: A. File -> Symbol B. A v C cng ng C. File -> Open D. Insert -> Picture -> From file Cu 40 : thc hin vic lu vn bn ra folder khc trong Word, c th thc hin nh sau: A. Bm t hp phm Ctrl + S

B. Bm chut vo Menu File/ Save C. Bm chut vo Menu File/ chn Save As D. Bm chut vo cng c Save Cu 1 : to bng ta dng lnh no sau : A. Table=> InSert=> Table B. Nhn vo nt C. C A v B D. Table=>Select=>Table Cu 2 : sao chp 1 on vn bn ta dng cch no sau : A.Ctrl + C B.Edit--> Save as C.File--> Save D.Ctrl + X Cu 3 : nh s trang t ng ta dng : A.File=> Page Setup B.Insert => Break C.File=> Page Numbers D.Insert=> Page Numbers Cu 4 : nh dng on vn bn ta dng lnh no sau : A.Format=> Bullets and Numbering B.Format=>Paragraph C.Format=> Font D.Format=> Page Setup Cu 5 : xa bng ta dng lnh no sau : A.Nhn Delete B.Table=>Delete=> Table C.Table=>Delete D.C 3 cch trn u ng Cu 6 chn ct ta dng cch no sau : A.Table-->Insert --> Cells B.Table-->Select --> Columns C.Table-->Insert --> Columns D.Table-->Insert --> Rows Cu 7: Trong bng, mun tch mt thnh nhiu ta chn cn tch ri thc hin: A. => Table => Split Cells Hoc nhy nt lnh B. => Table => Delete => Cells C. => Table => Merge Cells D. => Table => Merge Cells Hoc nhy nt lnh Cu 8: nh dng cm t "Vit Nam" thnh "Vit Nam" sau khi chn cm t ta nhn ln lt cc t hp phm no sau y: A. Ctrl + B --> Ctrl + U

B . Ctrl + I --> Ctrl + B C. Ctrl + B --> Ctrl + E D . Ctrl + I --> Ctrl + U Cu 9 : Cch no sau y ngt trang ti v tr con tr vn bn. A. Ctrl + Enter B. Format --> Beak C. Insert --> Page Number D. Alt + Enter Cu 10: Mun gp nhiu thnh mt , sau khi chn cc cn gp, sau ta thc hin: A. Tools-->Merge Cells B. Table-->Merge Cells C. Table-->Select -->Cells D. Table-->Split Cells Cu 11: Cch no sau y khng ng lu vn bn vo a: A. Chn lnh File --> Save B. Nhn t hp phm Alt + S C. Nhy nt trn thanh cng c D. Nhn t hp phm Ctrl + S Cu 12: Mun thao tc vi hng trong bng, sau khi dng lnh Table=>select, ri ta chn tip: A. Table B. Cell. C. Row. D. Column Cu 13 : dnh dng trang, ta cn thc hin lnh: A. File => print setup B. Format => page setup C. Edit => page setup D. File => page setup Cu 14: Thao tc no sai khi nh dng vn bn: A. Canh tri: Ctrl + L B. Canh gia: Ctrl + C C. Canh u: Ctrl + J D. Canh phi: Ctrl + R Cu 15: Nhng pht biu no sai, trong cc pht biu sau? A. Nt lnh cho php xem vn bn trc khi in. B. Lnh File=>Printcho php in ngay ton b vn bn C. Nt lnh trn thanh cng c cho php in ngay ton b vn bn D. Dng t hp phm Ctrl + P ta c nhiu la chn in vn bn Cu 16: Ngn ng nh du siu vn bn l: A. HTML B. HTTP

C. TCP/IP D. Cu B, C