You are on page 1of 5

Banding beza antara Teknik Demonstrasi, Eksperimen dan Discrepant Events Tokoh/ sejarah Teknik Demonstrasi Menurut Dywer

(1978) pula, pelajar yang membaca sambil melihat gambar boleh ingat dengan baik daripada hanya membaca teks sahaja. Ini dapat dibuktikan melalui kajian yang dijalankan oleh ahli-ahli psikologi dalam kajian Ng Ying (2004) bahawa, pancaindera penglihatan berupaya memproses 4 300 000 maklumat manakala pancaindera pendengaran berupaya menerima 50 000 maklumat. Teknik Eksperimen - Wimmer dan Dominick (2000: 210) - Baker (1999):251 Sains ialah ssuatu yang empirikal kerana ia berdasarkan pengkajian tentang bukti yang nampak. Sains ialah aktiviti melihat dan merasai. Sekiranya kita dapat melihat terus dan merasai bagaimana sel hidup berkembang, melihat dan merasai bagaimana kuasa graviti bekerja ataupun melihat danmerasai bagaimana remaja menjadi liar, aktiviti sains akan menjadi lebih mudah. Walau bagaimanapun, oleh sebab mata kasar kita tidak berupaya melihat semua ini, kita perlu mencipta satu instrumen bagi membolehkan kita melihat dunia dengan lebih baik. Teknik Discrepant events Emmett L Wright Phd

Prinsip / konsep

kaedah pembelajaran dengan menunjukkan contoh atau membuat uji kaji. Kaedah ini melihat kepada keupayaan pelajar untuk mereka membuat sesuatu sendiri berbanding dengan apa yang mereka dengar atau lihat.

- Penyelidikan yang berlaku didalam makmal dengan membuat pemerhatian dan mengawal pembolehubah. Melihat gerakbalas yang berlaku akibat daripada perubahan pada pembolehubah manipulasi. - kaedah yang lazim dijalankan dalam pelajaran sains. Murid menguji hipotesis secara penyiasatan untuk

Discrepant events adalah kaedah pengajaran yang berbentuk kejutan, teka-teki, atau mengagumkan pemerhati. Ada ketikanya kaedah ini seolah-olah bertentangan kaedahkaedah alam semula jadi dan hasil daripada peristiwa yang berbezabeza yang tidak diduga atau bertentangan dengan apa yang telah

menemui konsep atau idea sains yang tertentu. kaedah saintifik digunakan semasa eksperimen. - menurut Babbie (2001), kaedah penyelidikan eksperimen lebih sesuai digunakan bagi kajian yang mempunyai jumlah pemboleh ubah yang sedikit atau terhad.

diramalkan.Peristiwa yang diluar pengetahuan ini akan mendorong mereka untuk terus menyiasat konsep sains. - Strategi ini sering digunakan di dalam kelas sains asas kerana kebanyakan kanak-kanak merasakan keperluan untuk mempunyai soalan dijawab, dan terdapat banyak peristiwa yang berbeza-beza yang berlaku dalam alam pengetahuan saintifik. Ini akan menggalakkan kemahiran menyelesaikan masalah sebahagian daripada kanak-kanak itu. Kanak-kanak akan dibimbing semasa mencari penyelesaian. - Kaedah ini dijalankan sebagai permulaan sebelum bermulanya satu topik baru

Kekuatan - Perhatian pelajar dapat dipusatkan, dan isi pelajaran yang disampaikan oleh guru dapat diterima oleh pelajar. - Pelajar terlibat secara aktif bila demonstrasi dan sekaligus

- Kaedah pengajaran sains yang terbaik. - Kos untuk menjalankan penyelidikan eksperimen dianggap minimum. Skop penyelidikan yang kecil. - kaedah ini mempunyai kesahan dalaman yang cukup tinggi

dilanjutkan dengan berbanding kaedah penyelidikan yang eksperimen. lain - Dapat mengurangkan kesalahan-kesalahan daripada segi fakta yang mungkin terjadi sekiranya pelajar hendak mencuba mempelajari suatu proses daripada buku bacaan. - Sekiranya terdapat keraguan, murid dapat bertanyakan secara langsung semasa proses itu ditunjukkan. Guru dapat menjawab dengan jelas. - Murid dapat membuktikan teori-teori yang pernah diterima. Kelemahan - Demontrasi menjadi tidak efektif bila tidak semua pelajar dapat ikut serta, misalnya alatan yang kurang sedangkan jumlah pelajar ramai. - Bila demonstrasi tidak dilanjutkan dengan eksperimen ada kemungkinan pelajar menjadi lupa, dan pelajaran tidak akan berkesan kerana kandungan pelajaran tidak menjadikan pengalaman kepada pelajar - Kemungkinan tidak membawa hasil yang diharapkan bila pengalamansedia ada pelajar - Tiada panduan khusus bagi melihat jenis dan bentuk penyelidikan yang dianggap sesuai untuk menggunakan kaedah eksperimen. - ketidakupayaannya memberikan gambaran yang sebenar tentang realiti kehidupan manusia - Sesetengah aktiviti akan mengambil masa yang lama dan munkin tidak dapat disiapkan dalam masa yang dikehendaki. - Kaedah ini adalah bentuk deduktif dimana tiada penerangan tentang konsep semasa aktiviti sedang dijalankan.

tidak mencukupi. - Kadang-kadang ada eksperimen yang memerlukan waktu panjang sehingga tidak sesuai dilaksanakan di sekolah, lebih merugikan lagi bila pengajaran seterusnya tidak dapat dijalankankerana menunggu basil eksperimen tersebut. Peluang - Guru dapat meningkatkan kefahaman dengan membuat persediaan sebelum sesuatu demonstrasi dijalankan. - Murid dapat membuat satu ramalan bagi setiap peringkat demonstrasi. - Sekiranya sesuatu demonstrasi kurang berjaya, ia akan mendatangkan keraguan pada pelajar tentang konsep yang dipelajari. Keupayaannya mewujudkan hubungan sebab-akibat ini membolehkan pembentukan dan pembinaan teori baharu. Kanak-kanak merasakan keperluan untuk mempunyai bersoaljawab, dan semakin banyak peristiwa yang berbeza-beza yang berlaku dalam alam pengetahuan saintifik. Ini akan menggalakkan kemahiran menyelesaikan masalah sebahagian daripada kanak-kanak itu. Bagi murid-murid yang lemah, perkara yang dianggap diluar daripada pengetahuan saintifik ini akan melemahkan minat mereka untuk meneruskan pembelajaran.

Ancaman

- Kesahan dalaman yang tinggi yang dilahirkan daripada kaedah eksperimen adalah disebabkan oleh ciri-ciri artificiality yang sengaja diwujudkan di makmal bagi mengawal dan mengeluarkan sebarang gangguan yang boleh mempengaruhi keputusan akhir. Disebabkan faktor artificiality, dapatan kajian yang lahir daripada kaedah eksperimen dianggap tidak mengambar realiti sebenar masyarakat.

Implikasi

Pengetahuan guru dapat ditingkatkan akibat daripada persediaan sebelum demontrasi

- Pembelajaran menjadi lebih menyeronokan. - Isi pembelajaran dapat disampaikan dengan lebih baik dan objektif akan tercapai. - Akan meningkatkan keyakinan diri pelajar

- Semangat ingin tahu pelajar akan meningkat - Menggalakkan kekuatan minda pelajar untuk mengetahui apakah yangisi pelajaran yang hendak disampaikan oleh guru.