You are on page 1of 17

CAU HOI BAI TAP VA TRAC NGHIEM CHNG 1 1. CAU HOI VA BAI TAP Bai 1.

. Nhng nhan nh nao di ay la van e quan tam cua kinh te hoc v mo, nhng nhan nh nao thuoc kinh te hoc vi mo: a. anh thue cao vao mat hang ru se han che c viec uong ru. b. That nghiep trong nganh cong nghe thong tin va san xuat o to tang nhanh trong nhng nam au cua thap nien 2000. c. Tieu dung cua cac ho gia nh gia tang co y ngha phan anh tong thu nhap cua nen kinh te co xu hng gia tang. d. Neu chnh phu quy nh mc gia toi a oi vi nha cho thue th se lam giam lng cung oi vi nha cho thue. e. Mot doanh nghiep se au t vao cong nghe neu ho d oan ty suat li nhuan se cao hn nh s au t nay. Bai 2. Gia s tong gia tr cac nguon lc quoc gia X la Y ty USD. Neu s dung het vao lnh vc san xuat hang tieu dung se san xuat c a n v san pham. Neu s dung het vao lnh vc san xuat may moc thiet b se san xuat c b n v san pham. Yeu cau: a. Xac nh PPF cua quoc gia X. b. Ve cac iem bieu dien cac trng hp: (i) Quoc gia X cha s dung het cac nguon lc. (ii) Quoc gia X s dung het cac nguon lc. (iii) Quoc gia X khong the at c v thieu nguon lc. (iv) Nen kinh te chuyen mon hoa hoan toan. Bai 3. Gia s luc ban au nen kinh te ang can bang tai YE = YP, vi AS va AD cho trc. Hay bieu dien bang s o va tren o th cac trng hp sau : a. Thu nhap tang b. Tiet kiem tang c. Thien tai nen mat mua. d. Lai suat giam e. Chi ph san xuat tang Bai 4: Trong cac cau sau , cau nao mang tnh thc chng, cau nao mang tnh chuan tac, giai thch: a. Ty le lam phat ang giam xuong di 10%/nam. b. Thu nhap quoc dan bnh quan nc Anh cao hn nc Nga. c. Thuoc la rat co hai cho sc khoe, nen can anh thue cao vao thuoc la e lam giam so ngi hut thuoc va so thuoc la c tieu thu. Bai 5: Tac ong cua moi s kien di ay oi vi san lng va mc gia chung nh the nao: a. Gia dau tang cao b. Tang lng c. Tang thue. d. Lai suat giam e. Mat mua Bai 6: Gia s co ng gii han kha nang san xuat cua quoc gia X nh o th a cho, hay ien vao cho trong nhng t thch hp:

Xe ui

xA
xX

xY

xB

Quan ao

a. Neu nen kinh te di chuyen t iem A en iem B th se co xe ui. . . . . . . . va quan ao . . . . . . . b. Neu nen kinh te ang tai X , cac nguon lc san xuat ang trong tnh trang . . . . . . . . c. Neu nen kinh te di chuyen t X en B , se co . . . . . xe ui . . . . . va . . . . . . quan ao . . . . . . . . . . c san xuat. Bai 7: Neu biet ty le that nghiep nam 2008 la 20%, toc o tang cua san lng tiem nang trong nam tai khoa 2008 theo d bao se la 5%. Muon en nam 2009 ty le that nghiep ch con 16% th san lng thc te se phai tang trng bao nhieu %? Bai 8: Gia s biet Un = 4%, Yp = 10.000 ty USD va Yt = 9.500 ty USD trong nam 2008. Hoi: a. Ty le that nghiep thc te nam 2008? b. Neu muon ty le that nghiep thc te nam 2009 la 5% th san lng thc te phai tang bao nhieu ? Biet rang Yp nam 2009 theo ket qua d bao la 11.000 ty USD. Bai 9: Biet san lng tiem nang la 100 ty USD, ty le that nghiep t nhien la 5%, san lng thc te ang thap hn san lng tiem nang 12%. a. Hay xac nh san lng thc te. b. Ty le that nghiep thc te la bao nhieu 2. TRAC NGHIEM 1/ ng AS dch chuyen sang phai khi: a. Tang chi tieu cho quoc phong. c. Giam thue au vao cua san xuat. 2/ ng AD dch chuyen sang phai khi: a. Tang chi tieu cho quoc phong.

b. Giam thue thu nhap. d. Tang lai suat. b. Tang thue thu nhap.

c. Giam thue au vao cua san xuat. d. a, b va c eu ung. 3/ ng AD dch chuyen la do cac yeu to sau thay oi a. Nang lc san xuat cua quoc gia. c. Lai suat. b. Mc gia chung trong nen kinh te. d. San lng tiem nang.

4/ Yeu to nao sau ay anh hng en ng tong cung ngan han. a. Nguon nhan lc. b. Cong nghe. c. Tien lng danh ngha. d. Phat hien cac loai tai nguyen mi. 5/ Khi nen kinh te hoat ong di mc toan dung, chnh sach gia tang tong cau se co tac dung lam: a. Gia ca va san lng eu tang, gia tang nhanh hn, b. Gia ca va san lng eu tang, san lng tang nhanh hn. c. Gia ca va san lng tang cung t le. d. Gia ca va san lng giam. 6/ san lng toan dung cac nguon lc: a. Khong co that nghiep.

b. T le that nghiep thap o la nhng ngi that nghiep t nguyen. c. T le that nghiep cao v tai o lam phat thap. d. Khong the ket luan. 7/ Khi nen kinh te hoat ong tren mc toan dung: a. San lng thc te cao hn san lng tiem nang. b. T le tang trng kinh te cao hn nam trc rat nhieu. c. Lam phat di 10%. d. That nghiep cao. 8/ Chu ky kinh te la hien tng: a. San lng quoc gia luon dao ong eu an theo thi gian b. San lng tiem nang tang eu an theo thi gian c. Li nhuan cua doanh nghiep dao ong theo thi vu d. San lng quoc gia dao ong xung quanh san lng tiem nang 9/ Tong cung dai han co the thay oi khi: a. Co s thay oi ve lai suat b. Cac nguon lc san xuat thay oi c. Chnh phu thay oi chi tieu ngan sach d. Nhap khau may moc thiet b 10/ Neu nen kinh te co ty le that nghiep ng vi that nghiep t nhien co ngha la : a. Nen kinh te ang trong tnh trang khong s dung het cac nguon lc. b. Nen kinh te khong co lam phat c. San lng cua nen kinh te ang at mc toan dung d. San lng cua nen kinh te ang at mc toi a 11/ San lng tiem nang la mc san lng : a. Toi a cua nen kinh te c. Ma tai o ty le that nghiep bang 0 12/ S can bang tong cungtong cau co ngha la: a. Ty le lam phat bang 0 c. San lng on nh mc san lng tiem nang 13/ On nh kinh te nham at muc tieu : a. Triet tieu that nghiep c. Toi a san lng 14/ San lng tiem nang la mc san lng : a. Tai o van con that nghiep b. Tang dan theo nhu cau cua nen kinh te d. a, b, c eu sai b. Ty le that nghiep bang 0 d. a, b, c eu sai b. Toan dung cac nguon lc d. Cac cau tren eu ung b. Toi a cua nen kinh te

c. Phu hp vi viec s dung nguon lc hp ly d. a , c ung 15/ S can bang tong cung tong cau lam cho nen kinh te : a. at trang thai on nh kinh te b. at san lng tiem nang c. Toan dung cac nguon lc d. Cac cau tren eu sai CAU HOI BAI TAP VA TRAC NGHIEM CHNG 3 1. CAU HOI VA BAI TAP Bai 1: Gia s GDP = 2.400, C = 1.900, G = 100 va NX = 20 (n v tnh la ty ong) a/ au t la bao nhieu ? b/ Gia s xuat khau la 380. Nhap khau la bao nhieu ? Bai 2: Gia s ham tieu dung la C = 0,7 Yd va au t d kien la 45 (kinh te ong, khong chnh phu). a/ Ve o th bieu dien tong cau AD. b/ Neu san lng thc te la 100 th nhng viec ngoai d kien nao se xay ra trong nen kinh te ?

c/ San lng can bang la bao nhieu ? Bai 3: Gia s au t la 120. Ham tieu dung thay oi t C = 0,8 Yd en C = 0,7 Yd (Nen kinh te ong, chnh phu khong can thiep). a/ b/ San lng can bang thay oi nh the nao ? Hay dung o th au t tiet kiem ch ra mc thay oi trong san lng can bang.

Bai 4: Kinh te ong, chnh phu khong can thiep : a/ Tm san lng can bang theo hai phng phap va bieu dien o th khi nhu cau au t la 400 va ham tieu dung C = 0.8Yd. b/ Do chi ph san xuat tang nen au t thay oi 10, do lai suat giam au t thay oi 20. Tm sa n lng can bang mi. Bai 5: S o sau ung hay sai. Giai thch. Tiet kiem tang au t tang San lng tang Khi nen kinh te suy thoai dan chung can tang tiet kiem. Bai 6 : Kinh te ong va khong chnh phu. Neu au t I luon bang 0. Hay chng minh can bang xay ra tai iem va u. Bai 7: Co cac ham C = 200 + 0,75Yd, I = 700 + 0,16Y, G = 260, X = 350, M = 78 + 0,18 Y , Tm = 0,2 a/ Xac nh ham tiet kiem S va iem can bang san lng theo phng trnh can bang bm vao va rut ra b/ V lng tien mat a vao lu thong tang nen tieu dung thay oi 80, au t thay oi 100. Xac nh iem can bang san lng mi. Ve o th. Bai 8: o th sau ung hay sai ? Chng minh (neu ro cac iem ung /sai neu co).

C,S

/4 E * * C S Y

Bai 9: Biet Co = 40, Cm = 0,75, Im = 0,2, G = 337. Tm = 0,2, X = 60, Mm = 0,03 (Cac ai lng khac bang 0). a/ Xac nh iem can bang san lng bang o th phng trnh Y = AD. b/ Neu chnh phu tang xuat khau them 50 t ong, can can ngoai thng thay oi nh the nao? Bai 10: Giai thch s khac nhau gia chi tieu hang hoa, dch vu va au t cua chnh phu vi chi chuyen nhng cua chnh phu. Bai 11: Kinh te m co cac ham: C = 100 + 0,8Yd; I = 150 + 0,2Y; G = 400; T=0,2Y; X = 500; M = 200 + 0,25Y. a/ Xac nh san lng can bang quoc gia va cho biet tnh hnh can can thng mai tai o. b/ Neu chnh phu tang chi tieu 70, san lng can bang thay oi nh the nao? 2. TRAC NGHIEM 1/ Nghch ly cua tiet kiem se khong con ung khi: a. Tang tiet kiem va dung tien o e tang au t. c. Tang tiet kiem va dung tien o e gi ngan hang. 2/ So nhan tong cau la mot he so.

b. Tang tiet kiem va dung tien o e mua cong trai. d. Tat ca cac cau tren eu ung.

a. Phan anh s thay oi cua san lng khi tong cau thay oi mot n v.

b. Phan anh s thay oi cua san lng khi tong cau thay oi lng ban au mot n v. c. Phan anh s thay oi cua tong cau khi san lng thay oi mot n v. d. Tat ca cac cau tren eu sai. 3/ Y ngha cua phng trnh S + T + M = I + G + X la: a. Gia tr san lng thc te bang tong chi tieu d kien. b. Cac khoan bm vao bang cac khoan ro r ra khoi dong chu chuyen. c. Tong tiet kiem bang tong au t. d. Tat ca cac cau tren eu ung. 4/ Khi cac nha kinh te cho au t la ham t nh theo san lng co ngha la: a. au t luon la hang so vi moi bien. b. au t oc lap vi san lng nhng phu thuoc vao yeu to khac. c. au t phu thuoc vao san lng. d. au t phu thuoc vao cac yeu to khac san lng. 5/ Y ngha cua phng trnh Y = C + I + G + X - M la: a. Gia tr san lng thc te bang tong chi tieu d kien. b. Cac khoan bm vao bang cac khoan ro r. c. Tong tiet kiem bang tong au t. d. Cac cau tren eu ung. 6/ Tai iem can bang san lng. a. Gia tr hang ton kho bang 0. b. Gia tr hang ton kho ngoai d kien bang 0. c. Tong cung bang tong cau. d. San lng bang chi tieu d kien. 7/ Neu san lng thc te thap hn san lng can bang nhng viec ngoai d kien nao co the xay ra. a. San lng thc te thap hn chi tieu d kien. b. Hang ton kho ngoai d kien la so am. c. San lng thc te se tang dan. d. Cac cau tren eu ung. 8/ Khi ban co them 1 ong trong thu nhap kha dung ban se: a. Luon gia tang tieu dung them 1 ong. b. Luon gia tang tieu dung t hn 1 ong. c. Luon gia tang tieu dung hn 1 ong. d. Khong the biet chac con tuy y thch cua ban. 9/ Khi tieu dung bien theo thu nhap la 0,6 co ngha la: a. Khi thu nhap kha dung tang (giam) 1 ong th tieu dung se tang (giam) 0,6 ong. b. Khi thu nhap tang (giam) 1 ong th tieu dung se giam (tang) 0,6 ong. c. Khi tieu dung tang (giam) 0,6 ong th thu nhap se tang (giam) 1 ong. d. Cac cau tren eu sai. 10/ Khi tieu dung bien theo thu nhap kha dung la 0,6 co ngha la: a. Khi thu nhap kha dung tang (giam) 1 ong th tieu dung se tang (giam) 0,6 ong. b. Khi thu nhap kha dung tang (giam) 1 ong th tieu dung se giam (tang) 0,6 ong. c. Khi thu nhap tang (giam) 0,6 ong th thu nhap kha dung se tang (giam) 1 ong. d. Cac cau tren eu sai. 11/ Tiet kiem la: a. Phan con lai cua thu nhap sau khi tieu dung. b. Phan con lai cua thu nhap kha dung sau khi tieu dung. c. Phan tien ho gia nh gi vao ngan hang. d. Cac cau tren eu ung. 12/ Khi so nhan tac ong a nen kinh te en iem can bang mi, luc o tong chi tieu d kien: a. Thay oi bang ung mc thay oi cua san lng thc te. b. Thay oi luon nho hn mc thay oi cua san lng thc te. c. Thay oi luon ln hn mc thay oi cua san lng thc te.

d. Khong thay oi. 13/ Viec gia tang tiet kiem trong ieu kien cac yeu to khac khong oi se lam cho: a. Tiet kiem va san lng quoc gia eu tang. b. Tiet kiem va san lng quoc gia eu giam. c. Tiet kiem tang nhng san lng quoc gia giam. d. Tiet kiem giam nhng san lng tang. 14/ Mc thue bien (thue suat bien) phan anh: a. Lng thay oi cua thue khi thu nhap kha dung thay oi 1 n v b. Ty le thue thu c so vi san lng quoc gia c. Mc san lng thay oi khi thue thay oi 1 n v d. Lng thay oi cua thue khi thu nhap quoc gia thay oi 1 n v 15/ So nhan cua tong cau cang ln khi he so goc cua tong cau ( theo thu nhap ) a. Cang ln b. Cang nho c. Bang 0 d. Khong phu thuoc 16/ So nhan tong cau luon mang gia tr a. > 1 b. < 1 c. = 1 d. Khong the ket luan 17/ Neu lai suat tang th san lng can bang tren th trng hang hoa se: a. Tang b. Giam c. Khong thay oi d. Khong the ket luan CAU HOI BAI TAP VA TRAC NGHIEM CHNG 4 1. CAU HOI VA BAI TAP Bai 1: Chnh phu tang tr cap 8 t cho ngi gia. Thue bien la 0,2. MPC la 0,85. a/ Khoan tr cap nay tac ong en tong cau va san lng quoc gia nh the nao ? b/ Tham hut ngan sach thay oi the nao ? Bai 2: Gia s co cac ham : C = 20 + 0,7Yd, I = 58, G = 100, T = 10 + 0,15Y. a/ Xac nh san lng can bang quoc gia va ve o th theo 2 phng phap. b/ Giai s chnh phu keu goi nen lng tiet kiem trong dan chung tang mot lng la 10, chnh phu quyet nh cat giam chi tieu ngan sach mot lng la 50, trong o giam chi cho hang hoa dch vu 10, giam chi au t phat trien 15, giam tr cap cho ngi ngheo phan con lai. Thue thu nhap giam 5. Xac nh san lng can bang quoc gia mi, biet rang tieu dung bien te cua ngi ngheo la 0,85 va tieu du ng bien te cua ngi co thu nhap cao la 0,6. Bai 3: C = 200 + 0,8Yd. I = 150 G = 500 T = 100 + 0,2Y a/ Xac nh san lng can bang quoc gia . b/ Xac nh chnh sach tai khoa can thc hien. Biet Yp = 1.800 Bai 4: C = 50 + 0,8Yd, I = 45, G = 100 a/ Xac nh san lng can bang quoc gia tai iem can bang ngan sach. b/ Thc te T = 10 + 0,2Y. Hoi chnh sach tai khoa can thc hien la g? Biet Yp = 700. c/ Cho biet tnh hnh can can ngan sach. Bai 5: Gia s san lng can bang quoc gia YE = Yp, neu chnh phu muon thay oi : a/ Chi tieu G = 100 b/ Hoac giam thue 1 lng T = -120 Hoi: phai lam nh the nao e ieu tiet kinh te, biet Cm = 0,9. Bai 6: Gia s co C = 22 + 0,7Yd, I = 30 + 0,1Y, G= 120, Tm = 0,2 a/ Hoi chnh phu nen eo uoi muc tieu can bang ngan sach hay khong ? Neu biet san lng tiem nang co gia tr la 350, va 700.

b/ Hay s dung cong cu thue e ieu tiet nen kinh te. Bai 7: Cho S = -150 + 0,25Yd, I = 150 + 0,05Y, T = 0,2Y, G = 190, Yp = 1.250 a/ Tm iem can bang san lng. b/ T san lng cau (a), muon at Yp, chnh phu nen ap dung cac kieu chnh sach tai khoa nh the nao ? Bai 8: Co chnh phu trong nen kinh te ong. C = 200 + 0,7Yd I = 50 + 0,1Y G = 290 T = 0,1Y a/ Xac nh iem can bang san lng. b/ Do ngan sach boi chi nen chnh phu tang thue 90, giam chi tieu chnh phu 14, cac doanh nghiep tang au t 50. Tm iem can bang san lng mi. Trnh bay cau a, b tren o th c/ Neu Yp = 1750 th viec tang thue 90 se gay anh hng tot hay xau oi vi nen kinh te. d/ Tiep cau b. hay ieu tiet nen kinh te trong ngan han (YT = Yp) 2. TRAC NGHIEM 1/ S gia tang trong chi tieu chnh phu se lam: a. San lng tang nhieu lan hn. b. San lng va tong cau tang nhieu lan hn. c. San lng va tong cau tang nhieu lan hn neu cac yeu to khac khong oi. d. a, b, c eu sai. au bai sau cho cau 2, 3, 4. Chnh phu tang tr cap xa hoi 8 ty ong , biet thue bien theo thu nhap la 0,2 , tieu dung bien theo thu nhap kha dung 0,9 , au t la hang so. Hoi lng tr cap o a lam cac ai lng sau thay oi nh the nao? 2/ Tong cau: a. Tang 7,2 ty. b. Giam 7,2 ty. c. Tang 5,6 ty. d. So khac. 3/ Gia tr san lng. a. Tang 27,5 ty. b. Giam 25,7 ty. c. Tang 2,01 ty. d. So khac. 4/ Tham hut ngan sach. a. Tang 8 ty. b. Giam 8 ty. c. Tang 1,6 ty. d. Khong the ket luan. 5/ Khoan chi nao sau ay khong phai la chi chuyen nhng: a. Tien lai ma chnh phu chi tra cho trai phieu chnh phu en han. b. Chi mua vu kh, an dc. c. Tien chi hoc bong cho sinh vien hoc sinh gioi. b. Cau a va cau b ung. 6/ So nhan cua chi tieu chnh phu cho hang hoa va dch vu : a. Bang vi so nhan cua thue rong. b. Nghch ao vi so nhan cua thue. c. Bang so nhan cua chi tieu t nh (hay so nhan cua tong cau). d. Bang tch gia so nhan cua thue vi khuynh hng tieu dung bien. 7/ Neu khuynh hng tieu dung bien theo thu nhap kha dung la 0,75, au t bien theo san lng la 0,1, thue bien la 0,2. So nhan cua tong cau (hay so nhan cua chi tieu t nh ) se la : a. 3.33 b. 2.5 c. 4 d. 2

8/ Neu khuynh hng tieu dung bien theo thu nhap kha dung la 0,8, au t bien theo san lng la 0,2, thue bien la 0,2, nhap khau bien la 0,14. So nhan cua thue la : a. 3.33 b. 2.67 c. 2.67 d. 3.33 d. 3 9/ Neu so nhan cua thue la 4, th so nhan cua chi chuyen nhng la : a. 5 b. Khong the xac nh c. 4 10/ Ngan sach chnh phu thang d khi: a. Thue ln hn chi tieu cua chnh phu cho hang hoa va dch vu. b. Thue nho hn chi tieu cua chnh phu. d. Tong thu ngan sach nho hn tong chi ngan sach. c. Tong thu ngan sach ln hn tong chi ngan sach. 11/ Ngan sach chnh phu tham hut khi : a. G, T b. G > 0, T < 0 c. T > 0 , G < 0 d. Cac cau a, b, c eu sai 12/ Khi nen kinh te co mc san lng thc te Yt thap hn san lng tiem nang Yp, e ieu tiet nen kinh te , chnh phu nen : a. Tang chi ngan sach va tang thue. b. Tang chi ngan sach giam thue. c. Giam chi ngan sach va tang thue. d. Giam chi ngan sach va giam thue. 13/ Gia s nen kinh te ang co ty le that nghiep mc that nghiep t nhien, neu chnh phu muon tang chi tieu ngan sach them 2000 ty ong ma tranh lam phat th khi o chnh phu nen : a. Tang thue nhieu hn 2000 ty. c. Tang thue ung 2000 ty. b. Giam thue nhieu hn 2000 ty. d. Giam thue ung 2000 ty. 14/ Nhng nhan to on nh t ong cua nen kinh te la : a. Ty gia hoi oai. b. Lai suat va san lng cung ng. c. Thue thu nhap luy tien va tr cap that nghiep. d. Thue thu nhap va tr cap . 15/ Khi chnh phu tang chi ngan sach them 100 ty th : a. Thu nhap kha dung do o se tang ung 100 ty. c. Tong cau tang ung 100 ty. 16/ Trong ham Tx = 0,2Y, con so 0,2 phan anh: a. Lng thue thu c khi san lng la 1 n v. b. Lng thay oi cua thue khi san lng thay oi 1 n v. c. Lng thue tang khi san lng tang them 1 n v. b. Tieu dung tang t hn 100 ty. d. Cac cau tren eu ung.

d. Cac cau tren eu ung. 17/ Neu nen kinh te ang mc toan dung , chnh phu giam thue va chi tieu mot lng bang nhau . Trang thai kinh te se la : a. Suy thoai sang lam phat b. Suy thoai sang on nh c. On nh sang lam phat d. On nh sang suy thoai 18/ Chi chuyen nhng ( tr cap chnh phu ) tang 5 ty ong , tieu dung bien theo thu nhap la 0,6 ,thue bien la 0,2 . Tieu dung se thay oi mot lng la : a. Tang 3.75 ty b. Tang 3 ty c. Tang 3,75 ty d. Ca 3 eu sai CAU HOI BAI TAP VA TRAC NGHIEM CHNG 5 1. CAU HOI VA BAI TAP 1) Mot ngi lay oto cu oi oto mi , oto cu co phai la phng tien trao oi khong? ay co phai la kieu giao dch hang oi hang khong? Quan sat ngi mua tien xa, hay cho biet ong tien nao la tien

2) Mot th vang gi mc d tr 100% so vi cac khoan gi. ieu g xay ra vi mc cung ng tien khi mot khach hang en rut vang t ket th vang. 3) Cung ng tien cao hn lam tang tieu dung va au t -> tang thu nhap -> tang lai suat. Nh vay, tang cung ng tien lam tang lai suat. Hay anh gia menh e nay va dung cac bieu o minh hoa. 4) Co cac so lieu sau ay cua NHTW : - Lng tien ky thac khong ky han - Lng tien mat ngoai Ngan hang - Tien d tr Trong o : - D tr tuy y - D tr bat buoc 400 t 600 t 40 t 20 t 20 t

a/ Neu NHTW giam ty le d tr bat buoc con 3%. Khoi tien giao dch b anh hng nh the nao ? b/ T au bai muon giam cung tien giao dch con 900 t bang cong cu nghiep vu th trng t do. NHTW can ieu tiet bao nhieu ? 5) Lng tien gi khong ky han vao Ngan hang la 480 t. Lng tien mat trong lu thong 160 t. Lng tien d tr trong cac Ngan hang 36 t. a/ Tm khoi tien giao dch va so nhan tien te. b/ Neu NHTW thay oi so nhan tien thanh 4 bang cong cu lai suat chiet khau. Khoi tien cung ng b anh hng nh the nao? 6) Co cac so lieu sau : D = 50 t C = 8 t R = 4 t a/ Xac nh khoi tien cung ng ban au. b/ Neu ngan hang trung ng tang ty le d tr bat buoc len them 2% th lng tien cung ng thay oi nh the nao ? 7) C = 50 t R = 42 t D = 400 t a/ Xac nh khoi lng tien cung ng. b/ Neu ngan hang trung ng (NHTW) muon giam khoi tien cung ng 20 t ma s dung cong cu nghiep vu th trng t do hoac ty le d tr bat buoc th phai lam the nao ? 8) D C = = 300 t 98 t

R = 28 t a/ Xac nh M, va KM b/ Neu NHTW muon tang lng tien cung ng 5 t thong qua cong cu ty suat chiet khau th phai thay oi ty suat chiet khau nh the nao? Biet rang quan he gia ty suat chiet khau va ty le d tr tuy y la 1 : 1 9) Gia s co cac ham : C = 70 + 0,75Yd I = 120 G = 500 T = 50 + 0,15Y a/ Xac nh chnh sach tien te can thc hien, biet Yp = 2.000; Dim = -800, I im = -200.

b/ Hay s dung cong cu nghiep vu th trng t do e thc hien chnh sach tien te neu biet KM = 3,7 10) Nen kinh te ang can bang tai Yp. Ve s o bieu dien cac trng hp : a/ Xa hoi co bien ong chnh tr lam tieu dung, au t giam. b/ Chnh phu tang lng tien ay san lng vt Yp. 11) Co cac ham : C = 70 + 0,8Yd. I = f(Y) = Const T = 10 + 0,2Y G = 306 Yp = 2.600 SM = 300 DM = 500 100 I I = 600 100 i a/ Nen kinh te ang trong tnh trang nao ? b/ Chnh sach tien te co the ap dung? 12) Biet san lng can bang quoc gia la 1.200, tieu dung bien trong dan chung la 0,7, au t khong oi, thue rong bien la 0.15. Neu biet lng au t cua cac doanh nghiep giam 50, hoi luc o : a/ Lai suat ngan hang a thay oi the nao ? (Biet rang I im = - 2.500) b/ San lng mi la bao nhieu ? 2. TRAC NGHIEM 1/ Neu NHTW muon tang cung tien th co the s dung cac cong cu: a. Giam t le d tr bat buoc. b. Tang t suat chiet khau. c. Ban chng khoan. d. a, b, c eu ung. 2/ Mc cung tien cua NHTW quyet nh a vao lu thong co the c thay oi do. a. Lai suat. b. Thu nhap cua dan chung. c. Tnh trang cua nen kinh te. d. Yeu to khac. 3/ Neu lai suat tren th trng tien te cao hn mc lai suat can bang se co hien tng. a. Tha tien. b. Thieu tien. 4/ Nhu cau gi tien cua dan chung tang khi a. Lai suat tang. b. Thu nhap tang. c. Can bang tien te. c. Gia ca giam. d. Khong the ket luan. d. a, b, c eu ung. d. b va c.

5/ Tac ong cua chnh sach tien te trc het anh hng en. a. Ngan sach chnh phu. b. Lai suat. c. Khoi lng tien. 6/ Ngan hang thng mai luon muon giam ty le d tr v:

a. NHTM muon con lai nhieu von e ay manh cho vay hay kinh doanh sinh li. b. D tr th khong co lai. c. D tr nhieu th khong the m rong kinh doanh. d. a, b, c eu ung. 7/ NHTW co the lam tang c s tien len bang cach a. Giam ty le d tr bat buoc.

b. Mua chng khoan.

c. Ban ngoai te. d. a, b, c eu ung. 8/ Mot trong nhng chc nang chu yeu cua NHTW la. a. Kinh doanh tien te. b. Quan ly va eu tiet lng tien trong xa hoi.

c. Ngan hang cua moi thanh phan trong xa hoi. 9/ Ngan hang trung gian : a. Co the vay cua NHTW .

d. Thu quy cua cac doanh nghiep. b. Co the cho cac ngan hang trung gian khac vay.

c. Co the cho dan chung vay. d. Cac cau kia eu ung. 10/ Ty le d tr vt troi (ty le d tr tuy y) la : a. Ty le d tr do NHTW quy nh oi vi cac ngan hang trung gian. b. Ty le c trch tren lng tien gi vao cac ngan hang trung gian theo quyet nh cua chnh phu. c. Ty le c trch tren lng tien gi vao cac ngan hang trung gian ngoai quy nh cua NHTW. d. Ty le d tr theo chc nang cua ngan hang trung gian. 11/ So nhan tien KM = 3 phan anh : a. Khi NHTW phat hanh them 1 n v tien th khoi tien cung ng se tang them 3 n v tien. b. Lng tien giay se giam bt 3 n v tien khi giam bt 1 n v tien giay phat hanh. c. Lng tien phat hanh thay oi 3 n v tien khi NHTW cung ng them 1 n v tien. d. Cau a va b ung. 12/ So nhan tien KM: a. Ty le nghch vi ty le nam gi tien mat ngoai ngan hang so vi tien gi vao ngan hang. b. Ty le thuan vi ty le d tr vt troi. c. Ty le nghch vi ty le d tr theo yeu cau. d. Cau a va c ung. 13/ Lai suat chiet khau rD la mc lai suat: a. NHTW phai tra cho ngan hang trung gian. b. Ngan hang trung gian phai tra cho NHTW khi vay tien cua NHTW. c. Dan chung phai tra khi vay tien cua ngan hang trung gian. d. Doanh nghiepphai tra khi vay tien cua ngan hang trung gian. 14/ Khi dan chung gi tien vao ngan hang cang nhieu th: a. Ty le d tr c yeu cau cang cao. b. Ty le d tr cua ngan hang cang cao. c. Lng tien giay c phat hanh cang nhieu. d. Lng tien cung ng cang tang. 15/ Khi NHTW phat hanh trai phieu chnh phu tr gia 1000 ty ong th: a. Khoi tien cung ng se tang them 1000 ty. b. Lng tien manh se giam 1000 ty. c. Khoi tien cung ng se giam nhieu hn 1000 ty. d. Ca b va c ung. 16/ So nhan tien luon mang gia tr a. >1 b. <1 17/ Nhu cau gi tien cua dan chung tang khi a. NHTW giam lng tien b. Gia ca giam c. Lai suat tang d. a, b, c eu sai 18/ Khoi tien ( cung tien ) bao gom : a. Tien mat va tien gi ngan hang c. Tien mat va d tr ngan hang 19/ Khoi tien ( cung tien ) gia tang khi NHTW : a. Giam d tr bat buoc c. =1 d. Khong the ket luan

b. Tien giay va tien kim loai d. Tien gi ngan hang va d tr ngan hang b. Mua chng khoan chnh phu

c. Giam lai suat chiet khau d. a, b , c eu ung 20/ NHTW co the rut bt tien trong lu thong bang cach : a. Ban trai phieu chnh phu c. Giam lai suat chiet khau b. Mua trai phieu chnh phu d. a, b, c eu sai

21/ e kch cau NHTW co the dung cong cu nao sau ay

a. Mua chng khoan chnh phu c. Tang d tr bat buoc 1. CAU HOI VA BAI TAP.

b. Tang lai suat chiet khau d. a , b, c eu sai

CAU HOI BAI TAP VA TRAC NGHIEM CHNG 8 1/ Nhng nhan nh sau co ung khong ? Giai thch : a/ That nghiep cao hn luon co ngha la lam phat thap hn. b/ Khi co that nghiep th con ap lc lam giam tien lng. c/ Lam phat ngan can moi ngi au t. 2/ Gia s thu nhap cua ban la khong oi. Nam nay ban co thu nhap la 10 trieu, va ban muon vay 25 trieu trong 10 nam e mua nha va se tra toan bo so tien o trong 10 nam. Hay lap ke hoach thu, chi cho 10 nam nay neu lam phat bang 0 va lai suat danh ngha la 2 % nam. 3/ Gia nh gia ca tang 6%/thang. Hay cho biet : Co the co nhng thay oi g oi vi nen kinh te ? 4/ a/ b/ c/ d/ Hay cho biet anh hng cua cac chnh sach sau oi vi ty le that nghiep t nhien : Tang 50% lng toi thieu so vi cac mc lng khac. Xoa bo lng toi thieu oi vi ngi thanh nien. anh thue vao bao hiem that nghiep. Mot chng trnh rong rai ao tao lai cho cong nhan that nghiep.

5/ Gia thiet rang nen kinh te ch co mot loat chi ph la tien lng. Tien lng tang 3%/nam va nang suat lao ong tang 3%/nam. Neu doanh nghiep nh gia tren c s cua chi ph lao ong trung bnh, ty le lam phat tang bao nhieu % ? 6/ Co cac so lieu sau: Nam Ch so gia ca Lai suat danh ngha

tieu dung (1994 = 100) (% / nam) 1996 115 5 1997 123 9,5 1998 140 10 1999 152 12 2000 125 8 2001 109 7 Hay tnh ty le lam phat hang nam t nam 1996 en nam 2001. Sau o tnh lai suat thc te. 7/ Nhng nhan nh sau ung hay sai ? Chng minh. a/ Lam phat ch la s tran lot cua nhng cong ty dau la ln oi vi dan thng. b/ Lam phat la an cap. Cac Chnh phu co the tang thue ma khong can thong qua ao luat ve thue. c/ Lam phat lam giam mc sinh hoat bang cac tang gia sinh hoat. d/ Tai hai chu yeu cua lam phat la nan that nghiep xay ra khi cac Chnh phu tm cach giam lam phat. e/ Lam phat luon la nguyen nhan lam giam au t nen that nghiep se tang len. 8/ That nghiep cao nhng nganh cong nghiep trong nam 1984 nhng tien lng tang 18%/nam. ay la loai lam phat do nguyen nhan g ? Hay giai thch. 9/ That nghiep cao trong nhng nam 1997 1999, san lng giam . ay la loai lam phat do nguyen nhan g ? Hay giai thch. 10/ Tnh ty le lam phat nam 2002 , biet ch so gia nam 2001 la 1,24 va cac so lieu sau ay : vt : 1000 Stt Ten hang Khoi lng Nam goc :96 Nam hien hanh :2002

n gia 1 2 3 4 Gao Tht Rau Dch vu 400 kg 200 kg 300 kg 2.5 25 1

Chi ph tieu dung 100 5000 300 1000

n gia 3 30 1,5

Chi ph tieu dung 120 6000 450 2000

2. TRAC NGHIEM 1/ Ban chat cua ch so gia hang tieu dung (CPI) la: a. Ch so gia cua khoi hang hoa san xuat nam hien hanh (so vi nam goc) b. He so phan anh mc giam phat nam hien hanh (so vi nam goc). c. Ch so gia cua khoi hang hoa san xuat nam goc. d. Ch so gia cua mau hang hoa tieu thu nam goc tnh theo gia hien hanh (so vi gia nam goc). 2/ Neu co s au t qua mc cua t nhan hay chnh phu co kha nang dan en lam phat. a. Do sc y cua nen kinh te. b. Do cau keo. c. Do chi ph ay. d. Ca ba eu ung. 3/ Moi lien he gia lam phat va that nghiep c the hien trong ng cong Phillip (ngan han) noi len rang. a. Mot quoc gia co ty le lam phat cao th ty le that nghiep cao. b. Muon giam ty le that nghiep th phai chu mot ty le lam phat cao hn. c. Ty le that nghiep luon ty that nghiep t nhien cho du lam phat la bao nhieu. d. Ty le that nghiep luon bang ty le that nghiep chuan, lam phat va phai. 4/ Neu CPI nam 1990: 100%; Nam 1996: 128%; Nam 1997: 139%. Ty le lam phat nam 1997 la a. 11% . b. 8,6%. c. 39%. d. So khac. 5/ Neu ty le lam phat nam 1997 la 5%, lai suat danh ngha la 4% th lai suat thc te la: a. 0,8%. b. 9%. c. 1%. d. So khac. 6/ Lam phat do cau keo. a. Xay ra do tong cau tang. b. Xay ra do chi ph tang. c. La loai lam phat nh on. d. Co gia tang rat cao. 7/ Hien tng giam phat xay ra khi. a. Ch so CPI nam nay nho hn CPI nam trc, ty le lam phat am. b. Ty le lam phat thc nho hn lam phat d kien rat nhieu lam san lng thc nho hn san lng d kien. c. Ty le lam phat nam nay nho hn ty le lam phat nam trc. d. a, b, c eu sai. 8/ Hien tng thieu phat xay ra khi. a. Ch so CPI nam nay nho hn CPI nam trc, ty le lam phat am. b. Ty le lam phat thc nho hn lam phat d kien rat nhieu, lam san lng thc nho hn san lng d kien. c. Ty le lam phat nam nay nho hn ty le lam phat nam trc. d. a, b, c eu sai. 9/ Hien tng giam lam phat xay ra khi a. Ch so CPI nam nay nho hn CPI nam trc, ty le lam phat am. b. Ty le lam phat thc nho hn lam phat d kien rat nhieu, lam san lng thc nho hn san lng d kien. c. Ty le lam phat nam nay nho hn ty le lam phat nam trc. d. a, b, c eu sai. Dung so lieu sau tra li cho cau 10, 11: Biet nam goc: 1996, nam hien hanh 1998, CPI 1997 la 1,12 va cac so lieu sau: vt: 1000 STT Ten hang hoa Nam goc Nam hien hanh

n gia 1 2 3 4 Gao Tht Sa Cac loai dch vu tieu dung 3 20 7 10 c. 1,41. c. 56%.

Lng tieu thu/ nam 300 kg 200 kg 100 hop 10 lan

n gia 3,5 25 7,5 15

Lng tieu thu/nam 350 kg 300 kg 130 hop 20 lan

10/ Tnh CPI nam 1998. a. 1,75. b. 1,22. 11/ Tnh ty le lam phat nam 1998. a. 8,9%. b. 22%.

d. So khac. d. So khac.

12/ Thanh phan nao di ay c xep vao that nghiep: a. Sinh vien he tap trung. b. Nhng ngi noi tr. c. Bo oi xuat ngu hoan toan co kha nang lao ong ang i tm viec. d. Ca 3 cau kia eu sai. 13/ Chnh phu thng anh oi gia lam phat va that nghiep khi: a. Nen kinh te ang suy thoai. b. Nen kinh te ang co lam phat cao. c. Nen kinh te b nh lam. d. a va b ung. 14/ Thanh phan nao trong cac thanh phan di ay khong nam trong lc lng lao ong: a. Sinh vien he tap trung. b. Bo oi xuat ngu hoan toan co kha nang lao ong ang i tm viec. c. Nhng ngi noi tr. d. a va c ung. 15/ Ty le lam phat nam 2002 bang 9% co ngha la: a. Gia ca nam 2002 tang them 9% so vi nam 2001. b. Gia ca nam 2002 tang them 9% so vi nam goc. c. Gia ca nam 2002 bang 9% so vi nam goc. d. Gia ca nam 2002 bang 9% so vi nam 2001. 16/ Ty le lam phat nam 2002 bang 9% co ngha la: a. Gia hang tieu dung nam 2002 tang them 9% so vi nam 2001. b. Ch so gia hang tieu dung nam 2002 tang them 9% so vi nam 2001. c. Ch so gia hang tieu dung nam 2002 tang them 9% so vi nam goc. d. Gia hang tieu dung nam 2002 tang them 9% so vi nam goc. TRAC NGHIEM CHNG 9 1/ Neu t gia hoi oai thc te cao hn t gia hoi oai danh ngha co ngha la: a. Noi te c anh gia qua cao, sc canh tranh cua hang hoa trong nc tren th trng the gii cao. b. Noi te c anh gia qua cao, sc canh tranh cua hang hoa trong nc tren th trng the gii thap. c. Noi te c anh gia thap, sc canh tranh cua hang trong nc cao. d. Noi te c anh gia thap, sc canh tranh cua hang trong nc thap 2. Mot quoc gia muon duy tr ty gia hoi oai co nh, ngan hang trung ng phai dung cac cong cu sau: a. Chnh sach ngoai thng. c. D tr ngoai hoi. 3. Can can thanh toan can bang ngha la: a. Xuat nhap khau can bang. b. Chnh sach quan ly nhu cau ngoai te. d. Ca 3 yeu to tren.

b. au t trong nc ra nc ngoai va au t t nc ngoai vao trong nc can bang. c. Luong tien te i ra va i vao mot quoc gia can bang.

d. Thu nhap tra cho ngi nc ngoai au t vao trong nc va thu nhap do nc ngoai tra cho cong dan trong nc i au t nc ngoai can bang. 4. Khi ty gia hoi oai tang len va gia ca hang hoa cac nc cung thay oi se lam cho: a. Xuat khau tang. b. Nhap khau tang. c. Xuat khau giam. 5. Trong c che ty gia tha noi hoan toan, ty gia se . . . . . a. Thay oi tuy theo dien tien tren th trng ngoai hoi. b. Khong thay oi, bat luan dien tien tren th trng ngoai hoi. c. Tang khi cung ngoai te tang. d. Giam khi cau ngoai te tang. 6. Ty gia hoi oai thay oi se anh hng en: a. Can can thanh toan quoc gia. b. Can can thng mai. d. Khong u c s e ket luan.

c. Tong cau. d. Ba ap so trong cau nay eu ung. 7. Trong c che ty gia co nh, khi co ap lc lam tang cung ngoai te, NHTW se: a. Ban noi te va mua ngoai te. b. Ban ngoai te va mua noi te. c. Ban va mua hai loai ngoai te. d. Hoan toan khong can thiep. 8. Tnh hnh can can ngoai thng cua Viet Nam t nam 1990 en nay a. Xuat sieu. b. Nhap sieu. c. Can bang. d. Co khi xuat sieu, co khi nhap sieu. 9. Bang chi tiet san xuat cua hai mat hang gao va vai hai quoc gia A va B nh sau: Nc Hang Gao Vai Hay ket luan li the cua A va B. a. A co li the tuyet oi mat hang gao. b. A co li the tng oi mat hang vai. c. B co li the tuyet oi ca hai mat hang. d. b va c. 10. Trong ieu kien kinh te m, ty gia hoi oai co nh, luong von van ong hoan toan t do, mot s gia tang chi tieu ngan sach, tac ong ngan han la a. Lai suat va san lng eu tang. b. Lai suat giam, san lng tang. c. Lai suat cao hn lai suat the gii, san lng giam. d. Lai suat can bang lai suat the gii, san lng tang. 11. Tac ong dai han cua chnh sach tai khoa m rong trong ieu kien kinh te m, ty gia hoi oai co nh, von van ong t do la: a. Thang d can can thng mai, lai suat va san lng tr ve mc cu. b. Tham hut can can thng mai, lai suat va san lng tr ve mc cu. c. Tham hut can can ngan sach, lai suat va san lng eu tang. d. Thang d can can ngan sach, lai suat khong oi, san lng tang . 12. Tac ong cua chnh sach tai khoa m rong trong nen kinh te m (ty gia co nh, von luan chuyen t do) manh hn tac ong cua no trong nen kinh te ong v: a. San lng tang. c. Han che thao lui au t. b. Han che tham hut can can ngan sach. d. Han che lam phat. A 5 30 B 4 20

13. Ket qua cua chnh sach tien te m rong trong ieu kien kinh te m, ty gia co nh, von luan chuyen t do la. a. Lai suat can bang vi lai suat the gii, san lng tang. b. Lai suat nho hn lai suat the gii, san lng tang. c. Lai suat va san lng tr ve mc cu.

d. Cac cau tren eu sai. 14. Vi c che ty gia co nh, von luan chuyen t do, chnh sach tien te trong ieu kien kinh te m so vi chnh sach nay trong kinh te ong la: a. Hieu qua hn. b. Kem hieu qua hn. c. Tng ng nhau. d. Khong the so sanh. 15. Trong ieu kien kinh te m, von luan chuyen t do, cac tac ong cua chnh sach tai khoa va tien te trong c che ty gia co nh khac biet so vi tac ong cua chung khi ty gia linh hoat v a. Chnh phu phai can thiep vao th trng ngoai hoi e co nh ty gia. b. Chnh sach tien te se b anh hng neu muon co nh ty gia. c. a va b. d. Cac cau tren eu sai. 16. Khi kinh te m, von luan chuyen t do, chnh sach tai khoa m rong trong c che ty gia linh hoat kem hieu qua hn khi ty gia co nh v a. San lng khong tang len. b. Can can thng mai xau i. c. Co s thao lui au t. d. a, b, c ung. 17. Tac ong cua chnh sach tien te thu hep khi kinh te m, von luan chuyen t do, ty gia linh hoat la: a. San lng giam, lai suat tr ve mc cu. b. Can can thng mai tham hut hn trc. c. ong noi te tang gia. d. a, b va c. 18. Khi chnh phu vay n nc ngoai e au t cho c s ha tang hoac thay oi c cau kinh te, khoan nay se c phan anh muc: a. Can can vang lai. b. Can can von. c. Hang muc can oi. d. Tai tr chnh thc. 19. Khi chnh phu vay n nc ngoai e can oi can can thanh toan khoan nay se c ghi vao: a. Can can vang lai. b. Can can von. c. Hang muc can oi. d. Tai tr chnh thc. 20. Ty gia hoi oai tang cham hn gia trong nc (gia s gia nc ngoai khong oi ) . Muon tang sc canh tranh cua hang hoa trong nc bien phap tot nhat la a. Tang ty gia b. Giam ty gia c. Tang nang suat , cai tien ky thuat e lam giam gia trong nc d. b va c 21. Vi chnh sach tien te m rong trong nen kinh te m , von luan chuyen t do , ty gia linh hoat se gay ra tac ong ngan han la : a. San lng tang b. Can can thng mai thang d hn trc c. ong noi te giam gia d. a , b , c ung 22. Khi au t nc ngoai vao Viet Nam tang , Viet Nam se . . . . a. Thang d hoac giam tham hut can can thanh toan b. Giam chuyen nhng rong t nc ngoai. c. Tang xuat khau rong d. a va b ung 23. Neu ty gia hoi oai danh ngha khong thay oi ang ke , toc o tang gia trong nc nhanh hn gia the gii, sc canh tranh cua hang hoa trong nc se a. Tang b. Giam c. Khong thay oi d. Khong the ket luan 24. Neu ty gia hoi oai tang t 15.350 VND/USD thanh 15.500 VND/USD co ngha la : a. USD len gia 0,98% so vi VND , VND xuong gia 0,98% so vi USD. b. USD len gia 0,98% so vi VND , VND xuong gia 0,97% so vi USD. c. USD xuong gia 0,98% so vi VND , VND len gia 0,98% so vi USD. d. USD xuong gia 0,98% so vi VND , VND len gia 0,97% so vi USD. 25. Can can thanh toan tham hut co ngha la a. Tham hut can can ngoai thng . c. Tham hut can can von . b. Tham hut can can ngan sach. d. a ,b , c eu sai.