ΠΛΟΥΤΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Καρίων
Χρεμύλος
Πλούτος
Χορός χωρικών
Βλεί!"μος
Πενία
Γ#ναίκα το# Χρεμύλο#
$ίκαιος %ν!ρας
Σ#κο&%ντ"ς
Γρι%
'εαρός
Ερμ(ς
)ερ*ας το# $ία

Η σκηνή εκτυλίσσεται μπροστά στο σπίτι του Χρεμύλου

ΚΑΡΙΩΝ
Ω $ία και +εοί, τι -%.ανο /ο# είναι
να 0ίνει κανείς !ούλος .ε τρελό α&εντικό1
Αν τύχει αλ(+εια, ο !ούλος να .#μ-ο#λεύ.ει τα /ιο &ρόνιμα
και !ε +ελ(.ει εκείνος /ο# τον *χει να τα ε&αρμό.ει,
ό,τι κακό .#μ-εί +α *χει κι ο !ούλος το μερί!ιό το#1
Γιατί " μοίρα !εν α&(νει ο κύριος να ορί2ει το κορμί το#,
αλλ% εκείνος /ο# τ3 α0όρα.ε1
Καλ% όλα α#τ%, μα κι ο 4ο5ίας /ο# !ίνει χρ".μούς
α/3 το χρ#.ό τρί/ο!α,
-ρί.κω αλ(+εια /ως *χει τούτο το ε0%!ι,
/ως ενώ είναι 0ιατρός και .ο&ός, κα+ώς λ*νε, μ%ντ"ς,
%&".ε τον α&*ντ" μο# να &ύ0ει 2αλι.μ*νος τό.ο
/ο# ακολού+".ε *να .τρα-ό %ν+ρω/ο,
και κ%νει τ3 αν%/ο!ο α/3 ό,τι */ρε/ε να κ%μει1
Αλ(+εια, εμείς /ο# -λ*/ο#με ο!"0%με το#ς τ#&λούς,
κι όμως α#τός τον ακολο#+εί,
και μ3 ανα0κ%2ει και μ*να να κ%νω το ί!ιο,
αν και .ε ό,τι τον ρωτ%με !εν μας !ίνει τ"ν /αραμικρ( α/%ντ"."1
(Στρέφεται προς τον Χρεμύλο) 6α ε0ώ !εν τόχω .το νο# μο# να .ω/%.ω,
αλλ% +α .ο# 0ίνω &όρτωμα,
αν !εν μο# /εις 0ιατί τον ακολο#+ούμε α#τόν, α&*ντ"1
Γιατί -*-αια !εν +α με χτ#/(.εις, μια και &ορώ .τε&%νι1

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
7χι, μα το $ία, μα +α .ο# -0%λω το .τε&%νι,
αν με /ολ#.κοτί.εις,
και +α τις &ας /ιο !#νατ*ς1

ΚΑΡΙΩΝ
Κολοκύ+ια8 Ε0ώ !ε +α /%ω, αν !εν μο# /εις /ρώτα
/οιος είναι α#τός ε!ώ1
Ε/ιμ*νω και ρωτ%ω, 0ιατί +*λω το καλό .ο#1

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
Καλ%, !ε +α .ο# κρύω τί/οτα, 0ιατί α/ό το#ς !ούλο#ς μο#
.ε +εωρώ τον /ιο /ι.τό και τον /ιο &ρόνιμο κλ*&τ"1
Ε0ώ, μολονότι (μο#ν +εο&ο-ούμενος και !ίκαιος %ν+ρω/ος,
!#.τ#χού.α και (μο#να &τωχός1

ΚΑΡΙΩΝ
Το 5*ρω1

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
Κι %λλοι /λούτι2αν, /ο# (.αν ιερό.#λοι, ρ(τορες
και .#κο&%ντες και /αλι%ν+ρω/οι1

ΚΑΡΙΩΝ
Σύμ&ωνοι1

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
Π(0α λοι/όν .το μαντείο να το ρωτ(.ω,
όχι 0ια εμ*να τον !ύ.τ#χο,
/ο# .χε!όν μο# &αίνεται /ως /ια
*χω &%ει τα ωμι% μο#,
αλλ% 0ια το 0ιο μο# /ο# τον *χω μον%κρι-ο,
0ια να μ%+ω μ(/ως /ρ*/ει να αλλ%5ει τρό/ο#ς
και να 0ίνει κατερ0%ρ"ς, %!ικος, !ίχως ιερό και ό.ιο,
0ιατί, κα+ώς μο# &αίνεται, α#τό είναι /ο# .#μ&*ρει .τ" 2ω(1

ΚΑΡΙΩΝ
Και τι εί/ε ο 9οί-ος α/ό τον τρί/ο!α:

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
;κο# να !εις1 <εκ%+αρα ο +εός μο# εί/ε τα ε5(ς=
7/οιον /ρωτο.#ναντ(.ω, κα+ώς +α *-0αινα,
με /ρό.τα5ε να μ"ν τον /αρατ(.ω /ια,
/αρ% να τον κατα&*ρω να με ακολο#+(.ει .το ./ίτι1

ΚΑΡΙΩΝ
Και /οιον λοι/όν /ρωτο.#ν%ντ".ες:

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
Α#τόν ε!ώ1

ΚΑΡΙΩΝ
Καλ%, και !εν καταλα-αίνεις τι εννοεί ο +εός,
α&ού .ο# λ*ει, ολο&%νερα,
να μορ&ώ.εις το 0ιο .ο# κατ% τα ε0χώρια *+ιμα:

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
Α/ό /ού το κρίνεις α#τό:

ΚΑΡΙΩΝ
Εννοεί ότι κι *νας τ#&λός 5*ρει τι είναι το .ω.τό1
7τι !"λα!( .τ"ν ε/οχ( μας, .#μ&*ρον είναι, τί/οτα #0ι*ς να μ"ν κ%νει κανείς1

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
$εν *χει α#τό το νό"μα ο χρ".μός1
>χει κ%/οιο %λλο, ./ο#!αιότερο1
Αν μας /ει τώρα α#τός /οιος είναι τ*λος /%ντων
και 0ια /οιο /ρ%0μα και /οια αν%0κ" (ρ+ε μα2ί μας ως ε!ώ,
+α μα+αίναμε τι +*λει να /ει ο χρ".μός μο#1

ΚΑΡΙΩΝ
(Στον Πλούτο) Εμ/ρός λοι/όν, ε.ύ, τι /εριμ*νεις:
?α μας /εις /οιος εί.αι,
( να /ροχωρ(.ω .ε *ρ0α:
>λα, λ*0ε 0ρ(0ορα @ 0ρ(0ορα1
ΠΛΟΥΤΟΣ
?α .ε κ%νω να &ων%2εις α/ό τον /όνο, .ο# λ*ω1

ΚΑΡΙΩΝ
(Στο Χρεμύλο) Κατ%λα-ες /οιος λ*ει ότι είναι:

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
Σε .*να το λ*ει α#τό κι όχι .ε μ*να, α&ού τον ρωτ%ς
με /ρό.τ#χο και /ιε.τικό τρό/ο1
(Στον Πλούτο) 6α 0ια /ες μο# εμ*να, αν .ο# αρ*.ο#ν οι τρό/οι ενός τίμιο# αν+ρώ/ο#1

ΠΛΟΥΤΟΣ
?α .ε κ%μω να κλαις, .ο# λ*ω1

ΚΑΡΙΩΝ
Χαρ% .τον %ν+ρω/ο και .το χρ".μό /ο# .ο# *!ω.ε ο +εός1

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
6α τ" $(μ"τρα !εν +α χαρείς 0ια /ολλ( ώρα1

ΚΑΡΙΩΝ
4οι/όν, αν !εν μιλ(.εις, +α .ε κα+αρί.ω κακ(ν κακώς1

ΠΛΟΥΤΟΣ
Καλ* μο#, α&(.τε με (.#χο8

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
7χι, /οτ*8

ΚΑΡΙΩΝ
(Για να τρομοκρατήσει τον Πλούτο) 4οι/όν, α#τό /ο# λ*ω είναι το καλύτερο, α&*ντ"1
?α τον κα+αρί.ω /ολύ %.χ"μα α#τόν τον %ν+ρω/ο1
?α τον /%ω, αλ(+εια, .ε καν*να 0κρεμό
και +α τον α&(.ω και +α &ύ0ω
0ια να /*.ει α/ό εκεί και να -0%λει το .-*ρκο το#1

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
;ρ/α5* τον λοι/όν 0ρ(0ορα1

ΠΛΟΥΤΟΣ
6"8 6"8

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
?α μας /εις, λοι/όν:

ΠΛΟΥΤΟΣ
6α αν μ%+ετε /οιος είμαι, 5*ρω καλ% /ως κ%τι κακό +α μο# κ%νετε
και !ε +α μ3 α&(.ετε να &ύ0ω1

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
6α το#ς +εούς, +α .3 α&(.ο#με, αν το +*λεις ε.ύ1

ΠΛΟΥΤΟΣ
4οι/όν, α&(.τε με /ρώτα1

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
'α, .3 α&(νο#με1

ΠΛΟΥΤΟΣ
Ακού.τε, λοι/όν1 Γιατί, κα+ώς &αίνεται,
/ρ*/ει να /ω ό,τι (μο#ν α/ο&α.ι.μ*νος να κρατ(.ω μ#.τικό1
Ε0ώ, /ο# λ*τε, είμαι ο Πλούτος1

ΚΑΡΙΩΝ
Ε, αχρειότατε των αν+ρώ/ων, εί.αι ο Πλούτος και το κρύ-εις:

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
Ε.ύ εί.αι ο Πλούτος μ3 α#τ% τα χ%λια:
Ω 9οί-ε Α/όλλωνα και +εοί και !αίμονες και $ία,
τι λες μωρ*: Εί.αι αλ(+εια ο Πλούτος:

ΠΛΟΥΤΟΣ
6%λι.τα1

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
Α#τός ο ί!ιος:

ΠΛΟΥΤΟΣ
Α#τότατος1

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
6α 0ια /ες μο#, α/ό /ού *ρχε.αι και εί.αι τό.ο -ρωμι%ρ"ς:

ΠΛΟΥΤΟΣ
>ρχομαι α/ό το# Πατροκλ(, /ο# !εν /λύ+"κε α/3 τον καιρό /ο# 0ενν(+"κε1

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
Κι α#τό το !#.τύχ"μα /ως το */α+ες: Για /ες μο#1

ΠΛΟΥΤΟΣ
Ο $ίας μο# το .κ%ρω.ε α/ό &+όνο των αν+ρώ/ων1
Γιατί ε0ώ όταν (μο#ν ν*ος τον &ο-*ρι.α
/ως +α /(0αινα μον%χα .το#ς !ίκαιο#ς και .το#ς .ο&ούς
και .το#ς τίμιο#ς1
Κι α#τός μο# *-0αλε τα μ%τια, 0ια να μ" !ιακρίνω
καν*ναν α/3 α#τούς1
Τό.ο εκείνος &+ονεί το#ς καλούς αν+ρώ/ο#ς1

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
Και όμως μόνο α/3 το#ς καλούς τιμ%ται και α/ό το#ς !ίκαιο#ς1

ΠΛΟΥΤΟΣ
Σύμ&ωνοι1

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
Και !ε μο# λες, αν 5ανα-ρείς το &ως .ο# ό/ως /ρώτα,
+α &εύ0εις μετ% μακρι% α/3 το#ς κακούς:

ΠΛΟΥΤΟΣ
;κο#, λ*ει8

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
Και +α /"0αίνεις με το#ς !ίκαιο#ς:

ΠΛΟΥΤΟΣ
Βε-αιότατα1 Γιατί *χω /ολύ καιρό να το#ς !ω1

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
$ιόλο# /αρ%5ενο, α&ού ούτε ε0ώ το#ς -λ*/ω /ο# *χω και τα μ%τια μο#1

ΠΛΟΥΤΟΣ
Α&(.τε με τώρα1 6%+ατε /ια τα !ικ% μο#1

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
7χι !α8 A.α ί.α /ο# τώρα +α .ε κρατ(.ω /ιο /ολύ1

ΠΛΟΥΤΟΣ
$εν το εί/α ε0ώ /ως +α μο# 0ινό.α.τε &όρτωμα:

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
Και .#, .ε /αρακαλώ, κ%νε μο# τ" χ%ρ" και μ" μο# &ύ0εις1
Γιατί !ε +α -ρεις, ό.ο κι αν 2"τ(.εις, %ν+ρω/ο /ιο /ερι/οι"τικό α/ό μ*να,
μα το $ία, %λλος .αν κι εμ*να !εν #/%ρχει1

ΠΛΟΥΤΟΣ
7λοι τα ί!ια λ*νε1
6α όταν με /%ρο#ν .τ3 αλ(+εια και 0ίνο#ν /λού.ιοι,
α#τοί !είχνο#ν τ"ν /ιο με0%λ" κακία1

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
>τ.ι είναι ό/ως το λες, μα !εν είναι όλοι κακοί1

ΠΛΟΥΤΟΣ
6α το $ία, όλοι είναι ανε5αίρετα1

ΚΑΡΙΩΝ
?α τον κ%μω να 5ε&ων(.ει1

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
Για να μ%+εις τι καλ% +α -ρεις, αν μείνεις κοντ% μας,
!ώ.ε /ρο.οχ( ν3 ακού.εις1
Ελ/ί2ω, ναι, ελ/ί2ω, με τ" -ο(+εια το# +εού,
να .ε α/αλλ%5ω α/3 α#τ( τ"ν τύ&λω."
και να .ε κ%μω να -λ*/εις1

ΠΛΟΥΤΟΣ
Ποτ* να μ"ν το κ%νεις α#τό1 $εν +*λω να 5ανα-ρώ το &ως μο#1

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
Τι λες, καλ*:

ΚΑΡΙΩΝ
6ωρ* α#τός είναι κακορί2ικος α/ό &#.ικού το#1

ΠΛΟΥΤΟΣ
4οι/όν, 5*ρω /ως ο $ίας, .αν τύχει να μ%+ει
/ως κ%ναμε τ*τοια τρ*λλα, +α με τιμωρ(.ει1

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
Και μ"ν !εν το κ%νει α#τό τώρα,
/ο# .3 α&(νει να 0#ρί2εις ε!ώ κι εκεί .κο#ντο#&λώντας:

ΠΛΟΥΤΟΣ
$εν 5*ρω1 6α ε0ώ τον &ο-%μαι τρομερ%1

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
Αλ(+εια, ω !ειλότατε α/3 όλο#ς το#ς "μί+εο#ς:
Και νομί2εις /ως " -α.ιλεία το# $ία και οι κερα#νοί το# α5ί2ο#ν τρεις ο-ολούς,
αν 5ανα-ρεις ε.ύ το &ως .ο#, *.τω και 0ια λί0ο !ι%.τ"μα:

ΠΛΟΥΤΟΣ
Α8 6"ν τα λες α#τ%, κατερ0%ρ"8

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
Για .τ%.ο#1 Τώρα +α .ο# α/ο!εί5ω ε.*να ε0ώ
/ως α/ό το $ία εί.αι /ιο !#νατός1

ΠΛΟΥΤΟΣ
Για εμ*να λες:

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
6α τον ο#ρανό1 4ό0ο# χ%ρ", /ο# -α.ί2εται
κι είναι αρχ"0ός των +εών ο $ίας:

ΚΑΡΙΩΝ
Π%νω .το χρ(μα1 Γιατί *χει /ολλ%1

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
Για λ*0ε τώρα, /οιος το# το !ίνει το χρ(μα:

ΚΑΡΙΩΝ
Α#τός ε!ώ1

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
Και 0ια /οιον το# /ρο.&*ρο#ν +#.ίες: 7χι 0ια τούτον:

ΚΑΡΙΩΝ
Και -*-αια 2"τ%νε να /λο#τί.ο#ν, είναι &ανερό1

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
Α#τός λοι/όν !εν είναι ο αίτιος,
κι εύκολα !εν +α μ/ορού.ε να τα .ταματ(.ει α#τ%, αν (+ελε:

ΠΛΟΥΤΟΣ
6α /ως:

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
Γιατί κανείς α/3 το#ς αν+ρώ/ο#ς !εν +α +#.ία2ε /ια,
ούτε -ό!ι, ούτε τ"0ανίτες, ούτε %λλο τί/οτα, αν !εν +*λεις ε.ύ1

ΠΛΟΥΤΟΣ
Πως:

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
Ρωτ%ς /ως: 'α, 0ιατί !ε +α 3χει με τι ν3 α0ορ%.ει,
αν !ε -ρί.κε.αι ε.ύ να το# !ίνεις χρ(ματα1
Κι *τ.ι το# $ία τ" !ύναμ",
αν .3 ενοχλ(.ει κα+όλο#,
+α τ"ν καταλύ.εις μόνος .ο#1

ΠΛΟΥΤΟΣ
Τι μο# λες: Για το χατίρι μο# το# κ%νο#ν +#.ίες:

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
>τ.ι λ*ω1 Και μα το $ία, αν #/%ρχει τί/οτα λαμ/ρό
κι ωραίο ( νό.τιμο .το#ς αν+ρώ/ο#ς, 0ια .*να 0ίνεται1
Γιατί όλα τα /ρ%0ματα ε5αρτώνται α/ό τον /λούτο1

ΚΑΡΙΩΝ
>τ.ι κι ε0ώ 0ια λί0α ωρολε&τ% *0ινα !ούλος, /ο# λες,
0ιατί !εν (μο#ν -*-αια /λού.ιος1

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
Κι οι εταίρες !α, οι Κορίν+ιες, ό/ως λ*νε,
αν τύχει καν*νας &τωχός να το#ς /ει καν*να λο0%κι,
ούτε !ίνο#ν /ρο.οχ(1
6α αν είναι /λού.ιος, αμ*.ως τον κ%νο#ν /αρ*α1

ΚΑΡΙΩΝ
Και οι ν*οι λ*νε /ως το ί!ιο κ%νο#ν,
όχι 0ια το#ς ερα.τ*ς, αλλ% 0ια τα χρ(ματα1

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
7χι οι καλοί ν*οι, μα οι !ιε&+αρμ*νοι1
Οι καλοί -λ*/εις !ε 2"τούν χρ(ματα1

ΚΑΡΙΩΝ
Αλλ% τι 2"τούν:

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
;λλος *να καλό %λο0ο, %λλος λα0ωνικ%1

ΚΑΡΙΩΝ
Γιατί ντρ*/ονται να 2"τ(.ο#ν χρ(ματα
και .κε/%2ο#ν με τα %λλα ονόματα τ"ν κακο(+ει% το#ς1

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
Κι όλες οι τ*χνες κι οι ε&ε#ρ*.εις
0ια .*να *χο#ν -ρε+εί α/ό το#ς αν+ρώ/ο#ς1
>τ.ι ο *νας κ%νει τον τ.α00%ρ" κα+ι.τός1

ΚΑΡΙΩΝ
;λλος το χαλκωματ(, %λλος τον 5#λο#ρ0ό1

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
;λλος τον χρ#.ικό, α&ού .ο# /%ρει το χρ#.%&ι1

ΚΑΡΙΩΝ
;λλος τον κλ*&τ", μα τον $ία, κι %λλος το !ιαρρ(κτ"1

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
;λλος το λαναρ%1

ΚΑΡΙΩΝ
Κι %λλος /λ*νει τομ%ρια1

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
;λλος κ%νει τον -#ρ.ο!*"1

ΚΑΡΙΩΝ
Κι %λλος /ο#λ%ει κρεμμύ!ια1

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
Και 0ια .*να μα!%νε το μοιχό /ο# τον /ι%νο#ν /%νω .τ"ν /ρ%5"1

ΠΛΟΥΤΟΣ
Πω /ω ο !όλιος !εν τα .κ*&τ"κα /οτ* μο# α#τ%1

ΚΑΡΙΩΝ
Και μ(/ως 0ι3 α#τόν !εν κορ!ώνεται τ"ς Περ.ίας ο -α.ιλι%ς:
Και μ" !εν 0ίνεται 0ι3 α#τόν " .#ν*λε#." των !ικα.τών:

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
Αμ, 0ια /ες μο#, ε.ύ !εν 0εμί2εις τα /λοία με /λ"ρώματα:

ΚΑΡΙΩΝ
Και μ" !εν τρ*&ει α#τός το#ς μι.+ο&όρο#ς μας .τ"ν Κόριν+ο:
Και μ" 0ι3 α#τόν !εν +α τον /%ρει ο !ι%ολος τον Π%μ&ιλο:

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
Αμ όχι και το Βελονο/ώλ" κοντ% .τον Π%μ&ιλο:

ΚΑΡΙΩΝ
Και μ(/ως 0ια το χατίρι το# !εν 5ε&#.%ει ο Α0ύρριος:

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
Αμ ο 9ιλ*ιος 0ια .*να !ε λ*ει το#ς μύ+ο#ς: Και 0ια .*να !εν *0ινε " .#μμαχία
με το#ς Αι0#/τίο#ς: Και 0ια .*να !εν α0α/%ει " 4αBς το 9ιλωνί!":

ΚΑΡΙΩΝ
Αμ ο /ύρ0ος το# Τιμό+εο#C

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
(Στον Καρίωνα) Πο# να /*.ει να .ε /λακώ.ειC
(Στον Πλούτο) Κι όλα τα /ρ%0ματα μ" !ε 0ίνονται 0ια .*να:
Γιατί μόνος ε.ύ εί.αι όλων " αιτία, και των κακών και των καλών,
να το 5*ρεις1

ΚΑΡΙΩΝ
Και νικ%νε αλ(+εια .το#ς /ολ*μο#ς
κ%+ε &ορ%, μον%χα εκείνοι /ο# +α εί.αι μα2ί το#ς1

ΠΛΟΥΤΟΣ
Ε0ώ, *νας και μόνος μ/ορώ να κ%νω τό.α /ρ%0ματα:

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
'αι μα τον $ία, κι α/3 α#τ% /ολύ /ερι..ότερα1
Τό.ο /ο# καν*νας /οτ* !εν .3 *χει χορτ%.ει1
7λα τ3 %λλα, -λ*/εις τα χορταίνει κανείς1
Τον *ρωταC

ΚΑΡΙΩΝ
Τα ωμι%C

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
Τ" μο#.ικ(C

ΚΑΡΙΩΝ
Το#ς με2*!εςC

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
Τις τιμ*ςC

ΚΑΡΙΩΝ
Τις /ίτεςC

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
Τ"ν αν!ρα0α+ίαC

ΚΑΡΙΩΝ
Τα .ύκαC

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
Τ" &ιλο!ο5ίαC

ΚΑΡΙΩΝ
Το κρι+αρόωμοC

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
Τ" .τρατ"0ίαC

ΚΑΡΙΩΝ
Τ" &ακ(C

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
Ε.*να όμως /οτ* καν*νας !ε .ε χόρτα.ε, μα αν α/οκτ(.ει !εκατρία τ%λαντα,
το# αν%-ει /ιο /ολύ ο κα"μός να *χει !ε5α*5ι1
Κι αν τα -%λει κι α#τ% .το χ*ρι, +*λει .αρ%ντα,
( αλλιώς λ*ει /ως τ*τοια 2ω( !εν #/ο&*ρεται1

ΠΛΟΥΤΟΣ
6ο# &αίνεται /ως /ολύ καλ% τα λ*τε οι !#ο .ας1
6ον%χα *να &ο-ούμαι1

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
Για λ*0ε8 Τι είναι α#τό:

ΠΛΟΥΤΟΣ
$εν 5*ρω /ώς να μεταχειρι.+ώ ε0ώ α#τ( τ" !ύναμ",
/ο# λ*τε /ως *χω1

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
'αι, μα το $ία, καλ% λ*νε όλοι /ως είναι !ειλότατος ο /λούτος1

ΠΛΟΥΤΟΣ
Κ%+ε %λλο, μον%χα κ%/οιος !ιαρρ(κτ"ς με .#κο&%ντ".ε1
Είχε τρ#/ώ.ει κ%/οτε .το ./ίτι μο#, μα !εν μ/όρε.ε τί/οτα να /%ρει,
0ιατί τα -ρ(κε όλα .&αλι.μ*να,
κι *τ.ι τ"ν /ρόνοι% μο# τ"ν ονόμα.ε !ειλία1

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
;&".* τα τώρα, μ"ν αν".#χείς κα+όλο#1
Γιατί αν .τα+είς /ρό+#μος να -ο"+(.εις .τ"ν /ερί.τα.",
+α .ε κ%μω ε0ώ να -λ*/εις /ιο καλ% κι α/ό τον 4#0κ*α1

ΠΛΟΥΤΟΣ
Καλ%, και /ως +α μ/ορ*.εις να το κ%μεις α#τό, α&ού εί.αι +ν"τός:

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
>χω μια με0%λ" ελ/ί!α α/ό ό.α μο# εί/ε ο ί!ιος ο 9οί-ος,
.είοντας τ" μαντικ( !%&ν"1

ΠΛΟΥΤΟΣ
D.τε κι α#τός είναι .#νερ0ός:

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
>τ.ι λ*ω1

ΠΛΟΥΤΟΣ
'α *χο#με το νο# μας1

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
Καλ*, μ"ν αν".#χείς κα+όλο#1
Γιατί να 5*ρεις καλ%, κι αν /ρόκειται να /ε+%νω ακόμα,
ε0ώ με το χ*ρι μο# +α τα εκτελ*.ω1

ΚΑΡΙΩΝ
?α .ε -ο"+(.ω κι ε0ώ, αν +*λεις1

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
Κι %λλοι /ολλοί +α μας *ρ+ο#ν .ύμμαχοι, όλοι οι !ίκαιοι /ο# !εν *χο#ν ωμί1

ΠΛΟΥΤΟΣ
Πω /ω, κακούς .#μμ%χο#ς μας εί/ες1

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
Κ%+ε %λλο, μια /ο# +α /λο#τ(.ο#ν1
EΣτον ΚαρίωναF 6α %ντε τρ*χα ε.ύ 0ρ(0ορα1

ΚΑΡΙΩΝ
Τι να κ%νω: 4*0ε1

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
9ώνα5ε το#ς .#να!*λ&ο#ς μο# το#ς 0εωρ0ούς
E+α το#ς -ρεις ί.ως .τα χωρ%&ια να -α.ανί2ονταιF,
να 3ρ+ούν ε!ώ, 0ια να /%ρει ο κα+*νας το#ς ί.ο μερί!ιο με μας
α/3 α#τόν τον Πλούτο1

ΚΑΡΙΩΝ
Π%ω αμ*.ως1 6α ας *ρ+ει καν*νας α/ό μ*.α
να /%ρει α#τό το κομμ%τι το κρ*ας /ο# κρατ%ω1

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
9ροντί2ω ε0ώ 0ι3 α#τό1 Ε.ύ όμως τρ*χα το 0ρ"0ορώτερο1
Και .#, Πλούτε, /ο# εί.αι ο /ιο !#νατός α/3 όλο#ς το#ς "μί+εο#ς,
*μ/α ε!ώ μ*.α μα2ί μο#1
'α, α#τό είναι το ./ίτι /ο# /ρ*/ει .(μερα να το 0εμί.εις χρ(ματα
είτε !ίκαια είτε %!ικα1

ΠΛΟΥΤΟΣ
6α .τεναχωρι*μαι /ολύ να μ/αίνω κ%+ε τό.ο .ε 5*νο ./ίτι1
Γιατί α/3 α#τό /οτ* καν*να καλό !εν εί!α1
Αν τύχει, αλ(+εια, να μ/ω .ε κανενός τ.ι0κούν",
ε#+ύς με χώνει -α+ι% μ*.α .τ" 0"1
Κι αν /%ει καν*νας καλός %ν+ρω/ος &ίλος το# να το# 2"τ(.ει
να το# !ώ.ει *να μικρό /ο.όν, .κί2ει τα ρούχα το#
/ως !εν με εί!ε /οτ* το#1
Αν τύχει /%λι .ε /αραλ#μ*νο# ./ίτι να μ/ω,
με /αρα!ίνει .ε /όρνες και .τα 2%ρια
και .ε λί0ο με /ετούν 0#μνόν *5ω α/3 τ"ν /όρτα1

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
Γιατί !εν /*τ#χες /οτ* καν*ναν ι.ορρο/"μ*νο1
Τ*τοιος ε0ώ .τ%+"κα /%ντα1
6ο# αρ*.ει να κ%νω οικονομίες ό.ο καν*νας,
μα και να 5ο!εύω /%λι όταν χρει%2εται1
6α ας μ/ούμε μ*.α, ε/ει!( +*λω να 0νωρί.εις
και τ" 0#ναίκα μο# και το μοναχο0ιό μο#,
/ο# τον α0α/%ω /%ρα /ολύ μετ% α/ό .*να1

ΠΛΟΥΤΟΣ
Σε /ι.τεύω1

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
Γιατί να μ" .ο# /ει κανείς τ"ν αλ(+εια:

ΚΑΡΙΩΝ
(ωνά!οντας προς τους "ωρικούς)Ε8 .εις, /ο# *χετε &%ει με τον α&*ντ" μο# α/3 το#ς ί!ιο#ς
-ολ-ούς,
&ίλοι μο# και .#μ/ολίτες και /αλικ%ρια τ"ς !ο#λει%ς,
ελ%τε, κ%νετε 0ρ(0ορα, !εν είναι καιρός 0ια χ%.ιμο,
αλλ% (ρ+ε " .τι0μ( να !ιορ+ώ.ο#με τ"ν κατ%.τα.( μας1

ΧΟΡΟΣ
6α !εν μας -λ*/εις /ο# ερχόμα.τε /ρό+#μα,
ό.ο μ/ορούν %ν+ρω/οι /ο# είναι /ια α!ύναμοι 0*ροντες:
6α ε.ύ, &αίνεται, 2"τ%ς να τρ*5ω,
/ροτού και να μο# /εις 0ια /οιο λό0ο ο α&*ντ"ς .ο# με &ώνα5ε ε!ώ1

ΚΑΡΙΩΝ
$ε .ο# το λ*ω τό."ν ώρα: Ε.ύ όμως !εν ακούς1
'α ο α&*ντ"ς μο# λ*ει /ως +α 2(.ετε ε#χαρι.τ"μ*νοι
και +α 0λ#τώ.ετε α/3 τ"ν %χαρ" και -α.ανι.μ*ν" 2ω( /ο# 2είτε1

ΧΟΡΟΣ
6α τι και /ως .#μ-αίνει το /ρ%0μα α#τό /ο# λ*ει:

ΚΑΡΙΩΝ
Gρ+ε κο#-αλώντας ε!ώ *να 0*ρο, κακομοίρ", λι0!ι%ρ",
καμ/ούρ", ελεεινό, 2αρωμ*νο, καρα&λό, &α&ούτ",
και μο# &αίνεται, μα τον ο#ρανό, /ως *χει και ./α.μ*ν" μ*."1

ΧΟΡΟΣ
Ω ε.ύ /ο# μας &*ρνεις χρ#.% ν*α, τι μας λες:
Για 5ανα/*ς μο# τα1 Γιατί !είχνο#ν τα λό0ια .ο#
/ως α#τός εκεί (ρ+ε &ορτωμ*νος χρ(ματα1

ΚΑΡΙΩΝ
Ε0ώ εί/α /ως (ρ+ε &ορτωμ*νος 0εροντικ*ς αρρώ.τειες1

ΧΟΡΟΣ
6(/ως .ο# /*ρα.ε " ι!*α /ως +α μας κοροH!εύεις
και +α τ" 0λιτώ.εις χωρίς 2"μι%,
και μ%λι.τα α&ού κρατ%ω μα0κούρα:

ΚΑΡΙΩΝ
>τ.ι λοι/όν με /αίρνετε /ως είμαι /αλι%ν+ρω/ος,
και νομί2ετε /ως καν*να .ω.τό !εν εί/α:

ΧΟΡΟΣ
Για !ες τον κατερ0%ρ" /ο# /ρο.-λ(+"κε8
Τα /ό!ια .ο# όμως &ων%2ο#ν αH8 αH8
κι α/ο2"τούν τ" &%λα00α και τα χτ#/(ματα1

ΚΑΡΙΩΝ
Τώρα /ο# *χεις το *να /ό!ι μ*.α .το λ%κκο,
.ο# */ε.ε και .*να ο κλ(ρος να !ικ%.εις κι ε.ύ !εν /ας1
Ο Χ%ρος .ο# *χει !ο.μ*νο το ει.ιτ(ριό .ο#1

ΧΟΡΟΣ
'α .κ%.εις8 Τι α!ι%ντρο/ος κι αχρείος %ν+ρω/ος εί.αι
να κοροH!εύεις τον κό.μο,
κι ακόμα να μ"ν +*λεις να μας /εις
0ια /οιο λό0ο με &ώνα5ε ε!ώ ο α&*ντ"ς .ο#1
Σ3 εμ%ς /ο#, ενώ είμα.τε /ολύ κο#ρα.μ*νοι,
!ίχως να /%ρο#με αν%.α, /ρό+#μα (ρ+αμε ε!ώ,
α&(νοντας .το /*ρα.μ% μας *να .ωρό ρί2ες και -ολ-ούς1

ΚΑΡΙΩΝ
Ωραία, !ε .ας το κρύ-ω /ερι..ότερο1
'α, τον Πλούτο, κα"μ*νοι, (ρ+ε κι *&ερε ο α&*ντ"ς μο#,
/ο# +α .ας κ%μει /λού.ιο#ς1

ΧΟΡΟΣ
Στ3 αλ(+εια, όλοι εμείς +α 0ίνο#με /λού.ιοι:

ΚΑΡΙΩΝ
6α το#ς +εούς, .αν τον 6ί!α, αν α/οκτ(.ετε και 0αH!ο#ριού α#τι%1

ΧΟΡΟΣ
Πό.ο χαίρομαι κι ε#χαρι.τι*μαι, και +*λω να χορ*ω α/3 τ" χαρ% μο#,
αν τα λες αλ(+εια α#τ%1

ΚΑΡΙΩΝ
'α *τ.ι μο# *ρχεται να &ων%5ω, τον Κύκλω/α, να μιμ"+ώ,
και να .ας κο#-αλ(.ω .αν κο/%!ι,
χορο/"!ώντας1
6α ελ%τε μικρ% μο#, &ων%2ετε .#χν%,
-ελ%2ετε .κο/ούς .αν /ρό-ατα και .αν τρ%0οι -ρωμι.μ*νοι,
κι ακολο#+%τε /ρό+#μα1
Γιατί +α &%τε όλοι καλ%1

ΧΟΡΟΣ
Κι εμείς ε!ώ +α /%ρο#με α/ό /ί.ω, &ων%2οντας,
τον Κύκλω/α, -ελ%2οντας,
κι όταν .ε -ρούμε .*να τον λι0!ι%ρ"
με .ακούλι 0εμ%το !ρο.ερ% α0ριολ%χανα
και τύ&λα .το με+ύ.ι να /*&τεις να κοιμ"+είς,
εμείς /αίρνοντας *να με0%λο αναμμ*νο μ#τερό /αλούκι
+α .ο# -0%λο#με το μ%τι1

ΚΑΡΙΩΝ
Κι ε0ώ τ"ν Κίρκ" /ο# &τι%χνει τα μ%0ια
και το#ς .#ντρό&ο#ς το# 9ιλωνί!" κ%/οτε .τ"ν Κόριν+ο
το#ς *κανε να /ι.τ*ο#ν /ως τ%χα είναι 0ο#ρούνια,
0ια να &%νε 2#μωμ*ν" ακα+αρ.ία, και το#ς τ" 2ύμωνε " ί!ια,
α#τ(ν +α μιμ"+ώ .3 όλα τ"ς τα καμώματα1
Και .εις 0ρ#λί2οντας α/ό ε#χαρί.τ"."
ακολο#+%τε τ" μ"τ*ρα, .αν 0ο#ρο#ν%κια8

ΧΟΡΟΣ
4οι/όν, ε.*να τ"ν Κίρκ" /ο# &τι%χνεις τα μ%0ια
και τις μα00ανείες
και μα0αρί2εις το#ς .#ντρό&ο#ς
+α .ε /ι%.ο#με με ε#χαρί.τ"."
και κ%νοντας το 0ιο το# 4α*ρτ" +α .ε κρεμ%.ο#με
και +α .ο# αλείο#με με ακα+αρ.ίες τ" μύτ" .αν το# τρ%0ο#1
Και .# .αν τον Αρί.τ#λλο με μι.ανοι0μ*νο .τόμα +α λες=
Ακολο#+%τε τ" μ"τ*ρα, .αν 0ο#ρο#ν%κια1

ΚΑΡΙΩΝ
Ελ%τε τώρα, ας α&(.ο#με /ια τ3 α.τεία,
ε.είς /%ρτε %λλο ύ&ος, κι ε0ώ /%ω τώρα κρ#&%
να κοιτ%5ω να /%ρω α/3 τον α&*ντ" λί0ο ωμί και κρ*ας να μα.(.ω
κι ύ.τερα κο#ρα2όμα.τε /%λι1

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
'α .ας /ω Iκαλώς (λ+ατεI, ω .#μ/ολίτες,
είναι /αλιός /ια ο λό0ος και μ/α0ι%τικος1
Ε0ώ .ας λ*ω το Iως ε# /αρ*.τ"τεI /ο# (ρ+ατε τό.ο /ρό+#μα
και 0ρ(0ορα και όχι -αρετ%1
'α μο# εί.+ε και .τα %λλα -ο"+οί
να μ"ν /%+ει αλ(+εια τί/οτα ο +εός1

ΧΟΡΟΣ
>ννοια .ο#1 ?α με !εις και +α λες /ως -λ*/εις τον ;ρ"1
Γιατί +α (ταν &ο-ερό, ενώ 0ια τρεις ο-ολούς
./ρωχνόμα.τε κ%+ε τό.ο .τ" .#ν*λε#.",
και ν3 α&(.ω ε0ώ %λλον να /%ρει α#τόν τον Πλούτο1

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
6/α8 Βλ*/ω κι α#τόν τον Βλεί!"μο να *ρχεται ε!ώ1
Α/ό το -%!ι.μ% το# και τ" -ία, &αίνεται /ως κ%τι *χει μ%+ει1

ΒΛΕΨΙΔΗΜΟΣ
6α τι τρ*χει λοι/όν: Α/ό /ού και /ως /λούτι.ε 5α&νικ% ο Χρεμύλος:
$εν το /ι.τεύω1 Και όμως -0(κε λό0ος /ολύς, μα τον Jρακλ(,
α/3 α#τούς /ο# κ%+ονται .τα κο#ρεία,
/ως *0ινε 5α&νικ% /λού.ιος1
6α τούτο ακρι-ώς μο# &αίνεται /αρ%5ενο,
/ως .αν καλός %ν+ρω/ος &ων%2ει και το#ς &ίλο#ς το#1
Α#τό /ο# κ%νει !εν το .#ν"+ί2ει ο τό/ος1

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
?α .ο# τα /ω χωρίς να .ο# κρύω τί/οτα1
6α το#ς +εούς, Βλεί!"με, είμα.τε /ιο καλ% α/ό χτες,
ώ.τε μ/ορείς να λ%-εις μ*ρος, 0ιατί και .# εί.αι &ίλος1

ΒΛΕΨΙΔΗΜΟΣ
Αλ(+εια λοι/όν *0ινες /λού.ιος ό/ως το λ*νε:

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
$"λα!( +α είμαι .ε λί0ο, αν +*λει ο +εός1
Γιατί #/%ρχει κ%τιC #/%ρχει κ%/οιος κίν!#νος .το 2(τ"μα1

ΒΛΕΨΙΔΗΜΟΣ
Σαν τι:

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
'αC

ΒΛΕΨΙΔΗΜΟΣ
Τ*λειωνε τι +ες να /εις ε/ί τ*λο#ς:

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
Αν το κατα&*ρο#με, +α είμα.τε ε#τ#χι.μ*νοι 0ια /%ντα1
6α αν α/οτύχο#με, /%με χαμ*νοι τελείως1

ΒΛΕΨΙΔΗΜΟΣ
Α#τ( " !ο#λει% μο# &αίνεται ύ/ο/τ" και !εν μ3 αρ*.ει1
Α/3 τ" μια μερι% να 0ίνεται 5α&νικ% κανείς /λού.ιος
κι α/3 τ"ν %λλ" να &ο-%ται1
Α#τ% είναι χαρακτ"ρι.τικ% αν+ρώ/ο#
/ο# !εν *χει κ%μει καμι% κα+αρ( !ο#λει%1

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
Καμι% κα+αρ( !ο#λει%:

ΒΛΕΨΙΔΗΜΟΣ
?α *ρχε.αι, μα τον $ία, α/ό το ναό το# +εού,
α/3 ό/ο# +α *χεις κλ*ει α.(μι και χρ#.%&ι,
και τώρα ί.ως το *χεις μετανιώ.ει1

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
Α/όλλωνα, &ύλα5* με8 Ε0ώ /οτ*, μα τον $ία1

ΒΛΕΨΙΔΗΜΟΣ
;&".ε τα λό0ια, καλ* μο#1 Ε0ώ είμαι -*-αιος1

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
6" -%2εις κα+όλο# τ*τοιες .κ*εις .το μ#αλό .ο# 0ια μ*να1

ΒΛΕΨΙΔΗΜΟΣ
Αλίμονο8 Κανείς !εν κ%νει καμι% τίμια !ο#λει%,
μα όλοι είναι #/ο!ο#λωμ*νοι .το κ*ρ!ος1

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
6ο# &αίνεται, μα τ"ν $(μ"τρα, /ως !εν εί.αι .τα καλ% .ο#1

ΒΛΕΨΙΔΗΜΟΣ
Πό.ο %λλα5ε και .το#ς τρό/ο#ς /ο# είχε /ρωτύτερα8

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
Τρελ%+"κες, α0α/"τ* μο#, μα τον Ο#ρανό8

ΒΛΕΨΙΔΗΜΟΣ
6α ούτε το -λ*μμα το# !εν το κρατ%ει ατ%ραχο
και !είχνει &ανερ% /ως *χει κ%μει κ%/οια κατερ0αρι%1

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
<*ρω τι &λ#αρείς ε.ύ1 'ομί2εις /ως κ%τι *κλεα και /ας 0ια μερί!ιο1

ΒΛΕΨΙΔΗΜΟΣ
Ε0ώ 0ια μερί!ιο: Σε τι:

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
6α !εν είναι ό/ως τα λες1 Κ%τι %λλο .#μ-αίνει1

ΒΛΕΨΙΔΗΜΟΣ
6" !εν *κλεες αλλ% λ(.τεες:

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
$εν 5*ρεις τι λες1

ΒΛΕΨΙΔΗΜΟΣ
?*λεις να /εις /ως !εν ε2"μίω.ες καν*ναν:

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
Ε0ώ, καν*ναν1

ΒΛΕΨΙΔΗΜΟΣ
Ω Jρακλ(8 Πο# να κρ#&τεί καν*νας8
Ακούς να μ" +*λει να /ει τ"ν αλ(+εια8

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
6α ε.ύ με κατ"0ορείς, /ροτού μ%+εις /ερί τίνος /ρόκειται1

ΒΛΕΨΙΔΗΜΟΣ
Ε0ώ, &ίλε μο#, αναλαμ-%νω με λί0α *5ο!α να τ3 α/οκρύω
/ριν να τα μ%+ει " /όλ",
κλείνοντας το .τόμα των ρ"τόρων με χρ(ματα1

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
'αι, ναι, είμαι -*-αιος, μα το#ς +εούς,
/ως .αν &ίλος +α 5ο!*εις τρεις μν*ς
και +α 0ρ%εις !ώ!εκα1

ΒΛΕΨΙΔΗΜΟΣ
Βλ*/ω κ%/οιον να κ%+εται κ%τω α/3 το -(μα το# !ικα.τ"ρίο#
κρατώντας !α!ί ικετ(ριο,
μα2ί με τα /αι!ι% το# και τ" 0#ναίκα το#,
και !εν +α !ια&*ρει κα+όλο#
α/ό το#ς Jρακλεί!ες το# Παμ&ίλο#1

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
7χι, κακομοίρ" μο#1 Παρ% μόνο το ότι ε0ώ το#ς τίμιο#ς
και το#ς *5#/νο#ς και το#ς 0νω.τικούς ακρι-ώς
+α κ%μω /λού.ιο#ς1

ΒΛΕΨΙΔΗΜΟΣ
Τι λες, καλ*: Τό.α /ολλ% *χεις κλεμμ*να:

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
Ο#& μ/ελ%!ες /ο# -ρ(κα8 ?α με /νί5εις1

ΒΛΕΨΙΔΗΜΟΣ
Ε.ύ !α +α /νι0είς μοναχός .ο#, κα+ώς μο# &αίνεται1

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
$εν νομί2ω, μια /ο# *χω τον Πλούτο, κακ* %ν+ρω/ε1

ΒΛΕΨΙΔΗΜΟΣ
Ε.ύ τον Πλούτο: Ποιον Πλούτο:

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
Τον ί!ιο το +εό1

ΒΛΕΨΙΔΗΜΟΣ
Και /ο# είναι:

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
6*.α1

ΒΛΕΨΙΔΗΜΟΣ
Πο#:

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
Στο ./ίτι μο#1

ΒΛΕΨΙΔΗΜΟΣ
Στο ./ίτι .ο#:

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
6%λι.τα1

ΒΛΕΨΙΑΔΗΣ
$εν /ας .τον κόρακα: Ο Πλούτος .το ./ίτι .ο#:

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
6α το#ς +εούς1

ΒΛΕΨΙΔΗΜΟΣ
Αλ(+εια λες:

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
Αλ(+εια1

ΒΛΕΨΙΔΗΜΟΣ
Κ%νεις όρκο .τ"ν Ε.τία:

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
6α τον Πο.ει!ώνα1

ΒΛΕΨΙΔΗΜΟΣ
Τον +αλα..ινό λες:

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
Αν είναι %λλος Πο.ει!ών, α#τόν τον %λλον1

ΒΛΕΨΙΔΗΜΟΣ
Και !εν τον .τ*λνεις και .ε μας το#ς &ίλο#ς:

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
6α !εν ε&τ%.αμε ακόμα εκεί1

ΒΛΕΨΙΔΗΜΟΣ
Τι !"λα!(: $εν είναι ώρα 0ια !ιανομ(:

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
7χι, μα τον $ία, μα /ρ*/ει /ρώταC

ΒΛΕΨΙΔΗΜΟΣ
Τι:

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
'α τον κ%μο#με να -λ*/ει1

ΒΛΕΨΙΔΗΜΟΣ
Ποιον να -λ*/ει: Για λ*0ε1

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
Τον Πλούτο, να -λ*/ει ό/ως *-λε/ε /ρώτα, με κ%/οιον τρό/ο1

ΒΛΕΨΙΔΗΜΟΣ
6α είναι αλ"+ιν% τ#&λός:

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
6α τον Ο#ρανό1

ΒΛΕΨΙΔΗΜΟΣ
$ε /αρα5ενεύομαι λοι/όν /ο# !εν (ρ+ε /οτ* .ε μ*να1

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
Αν +*λο#ν οι +εοί, +α *ρ+ει τώρα1

ΒΛΕΨΙΔΗΜΟΣ
$εν +α /ρ*/ει να &ων%5ο#με καν*να 0ιατρό:

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
Και /οιος 0ιατρός είναι .(μερα .τ"ν /όλ":
Α&ού ούτε τα κ*ρ!" το#ς είναι τί/οτα ούτε και " τ*χν"1

ΒΛΕΨΙΔΗΜΟΣ
Για να .κε&τούμε1

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
6α !εν #/%ρχει κανείς1

ΒΛΕΨΙΔΗΜΟΣ
>τ.ι μο# &αίνεται κι εμ*να1

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
6α τον $ία, ό/ως *λε0α ε0ώ α/3 τ"ν αρχ(,
το καλύτερο είναι να τον -%λω να κοιμ"+εί .το# Α.λ"/ιού1

ΒΛΕΨΙΔΗΜΟΣ
Καλ% λες, αλ(+εια, μα το#ς +εούς1 6" χ%νεις καιρό λοι/όν,
μόνο τ*λειωνε, κ%νε κ%τι τι1

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
6α να, /"0αίνω1

ΒΛΕΨΙΔΗΜΟΣ
Γρ(0ορα, 0ρ(0ορα1

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
Α#τό κ%νω κι ε0ώ1
(#παίνει στη σκηνή η Πενία)

ΠΕΝΙΑ
Βρε /αλιαν+ρώ/οι, κακορί2ικοι, /ο# τολμ%τε *ρ0ο +ρα.ύ κι ανό.ιο
και /αρ%νομο, /ο# /%τε:
Πο#: Γιατί &εύ0ετε: Πως !ε .τ*κε.τε:

ΒΛΕΨΙΑΔΗΣ
?εούλ" μο#8

ΠΕΝΙΑ
Τώρα να .ας 5εμ/ερ!*ω ε0ώ κακ(ν κακώς1
Γιατί α#τό /ο# τολμ(.ατε να κ%νετε !εν #/ο&*ρεται
και όμοιο κανείς %λλος /οτ* !εν *καμε ούτε +εός ούτε %ν+ρω/ος1
Και 0ι3 α#τό /%ει, χα+(κατε1

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
Και /οια εί.αι ε.ύ: Γιατί μο# &αίνε.αι χλωμ(1

ΒΛΕΨΙΔΗΜΟΣ
6/ορεί να είναι καμι% Ερινύα α/ό τρα0ω!ία1
Για !ες, κοιτ%2ει με τρό/ο μανιακό και /ολύ τρα0ικό:

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
6α !εν *χει !%!ες1

ΒΛΕΨΙΔΗΜΟΣ
4οι/όν, κλ%τε τ"ν1

ΠΕΝΙΑ
Ποια νομί2ετε /ως είμαι:

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
Καμμι% 5ενο!όχα ( α#0ο#λού1 Γιατί αλλιώς !εν +α 5ε&ώνι2ες *τ.ι,
χωρίς να .ο# *χο#με κ%μει τί/οτα1

ΠΕΝΙΑ
>τ.ι ε: Και μ(/ως !ε μο# κ%ματε το με0αλύτερο κακό,
α&ού 2"τ%τε να με !ιώ5ετε α/3 όλ" τ" χώρα:

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
Και !ε .ο# μ*νει το -%ρα+ρο: 6α +α */ρε/ε να μας /εις αμ*.ως
/οια εί.αι1

ΠΕΝΙΑ
Είμαι εκείν" /ο# +α .ας τιμωρ(.ω .(μερα, 0ιατί 2"τ%τε
να μ3 α&ανί.ετε α/3 ε!ώ1

ΒΛΕΨΙΔΗΜΟΣ
6/α: 6"ν εί.αι " τα-ερνι%ρι..α τ"ς 0ειτονι%ς
/ο# με 0ελ%ει /%ντα .το μ*τρ"μα:

ΠΕΝΙΑ
Ε0ώ είμαι " 9τώχεια /ο# κ%+ομαι μα2ί .ας /ολλ% χρόνια1

ΒΛΕΨΙΔΗΜΟΣ
Ω Α/όλλωνα -α.ιλι% και +εοί, /ο# να τρ#/ώ.ει κανείς:

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
Ε .#, τι κ%νεις: Ε, !ειλότατο 2ώο, !ε μ*νεις ε!ώ:

ΒΛΕΨΙΔΗΜΟΣ
Κ%+ε %λλο1

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
$ε μ*νεις: $#ο %ντρες εμείς, να &ο-όμα.τε μια 0#ναίκα:

ΒΛΕΨΙΔΗΜΟΣ
Γιατί α#τ( είναι " Πενία, κακομοίρ", /ο# /ο#+εν% .τ" 0"
!ε -ρί.κεται 2ώο α/3 α#τ( /ιο τρομερό1

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
Στ%.ο# .ε /αρακαλώ, .τ%.ο#1

ΒΛΕΨΙΔΗΜΟΣ
Ε0ώ, /οτ*, μα τον $ία1

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
Και όμως, %κο# /ο# .ο# το λ*ω, +α κ%νο#με *ρ0ο &ο-ερό
το χειρότερο α/3 όλα, αν α&(νοντας κ%/ο# *ρ"μο το +εό,
&ύ0ο#με, &ο-ι.μ*νοι α/3 α#τ(ν, αν !εν αντι.τα+ούμε1

ΒΛΕΨΙΔΗΜΟΣ
Και .ε /οια ό/λα ( !ύναμ" να -α.ι.τούμε:
Για /οιον +ώρακα και /οιαν α./ί!α
!ε -%2ει εν*χ#ρο α#τ( " %+λια:

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
Κ%με καρ!ι%1 Γιατί μον%χος ο +εός εκείνος
α.&αλώς +α νικ(.ει τις &ο-*ρες τ"ς1

ΠΕΝΙΑ
Τολμ%τε και να μο#ρμο#ρί2ετε, κα+%ρματα,
/ο# .ας */ια.α ε/3 α#το&ώρω να κ%νετε τρομερό *0κλ"μα:

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
Και .#, /ο# κακό χρόνο ν%χεις, τι (ρ+ες και μας -ρί2εις
χωρίς να .ε /ειρ%5ο#με κα+όλο#:

ΠΕΝΙΑ
Και νομί2ετε /ως κα+όλο#, μα το#ς +εούς,
!ε με /ειρ%2ετε,
α&ού /ολεμ%τε να κ%νετε τον Πλούτο να 5ανα-λ*/ει:

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
Και τι .ε /ειρ%2ο#με μ3 α#τό ε.*να,
α&ού καλό 2"τ%με να κ%μο#με .ε όλο#ς το#ς αν+ρώ/ο#ς:

ΠΕΝΙΑ
Και τι καλό 2"τ%τε ε.είς:

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
Τι καλό: Πρώτα /ρώτα να -0%λο#με ε.*να *5ω α/3 τ"ν Ελλ%!α1

ΠΕΝΙΑ
'α -0%λετε εμ*να *5ω: Και τι με0αλύτερο κακό
νομί2ετε /ως +α κ%νατε .το#ς αν+ρώ/ο#ς:

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
Τι: Το με0αλύτερο κακό +α (ταν να 5εχ%.ο#με ό,τι *χο#με .το νο# να κ%νο#με1

ΠΕΝΙΑ
Ε λοι/όν, 0ι3 α#τό το 2(τ"μα +*λω /ρώτα /ρώτα
να μιλ(.ω1 Και αν μεν α/ο!εί5ω /ως μον%χ" ε0ώ
είμαι " αιτία όλων των καλών .ε .ας, και /ως ε5 αιτίας μο# 2είτε,
/%ει καλ%1
Αλλιώς κ%νετε ό,τι .ας αρ*.ει1

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
Και τολμ%ς, να τα λες α#τ% ε.ύ, αχρειότατ":

ΠΕΝΙΑ
6%λι.τα, και .# %κο#.ε να μ%+εις1 6/ορώ
/ολύ εύκολα να .ο# α/ο!εί5ω /ως /*&τεις εντελώς *5ω,
αν λο0αρι%2εις να κ%μεις /λού.ιο#ς
το#ς τίμιο#ς αν+ρώ/ο#ς1

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
Ω μα.τί0ια και 5ύλα, !εν *ρχε.τε να με -ο"+(.ετε:

ΠΕΝΙΑ
6" .τενοχωρι*.αι και μ" &ων%2εις /ριν ακού.εις1

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
Και /οιος μ/ορεί να μ" &ων%2ει, αλίμονο, ακού0οντας τ*τοια:

ΠΕΝΙΑ
7/οιος είναι 0νω.τικός1

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
Και τι /οιν( να .ο# 0ρ%ω αν χ%.εις τ" !ίκ":

ΠΕΝΙΑ
7,τι +*λεις1

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
Πολύ καλ%1

ΠΕΝΙΑ
Αν τ"ν χ%.ετε όμως, τα ί!ια κι ε.είς /ρ*/ει να /%+ετε1

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
Σο# &αίνονται αρκετοί λοι/όν είκο.ι +%νατοι:

ΒΛΕΨΙΔΗΜΟΣ
Γι3 α#τ(ν, ναι1 6α 0ια μας αρκούνε !ύο1

ΠΕΝΙΑ
?α τ"ν /%+ετε !ίχως %λλο1 Γιατί τι .ω.τό μ/ορεί κανείς ν3 αντιτ%5ει /ια:

ΧΟΡΟΣ
Ε, τώρα /ρ*/ει να /είτε καμι% 0νω.τικ( κο#-*ντα,
0ια να τ" νικ(.ετε α#τ(ν .τ" λο0ομαχία1
Και με καν*να τρό/ο να μ"ν #/οχωρ(.ετε1

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
Ε0ώ νομί2ω, και .3 όλο#ς ε/ί."ς τούτο είναι 0νω.τό,
/ως !ίκιο είναι οι τίμιοι %ν+ρω/οι να ε#τ#χούν
και το αντί+ετο -*-αια να /α+αίνο#ν οι /αλι%ν+ρω/οι και οι %+εοι1
Α#τό λοι/όν εμείς /ο# το είχαμε κα"μό, το -ρ(καμε ε/ι τ*λο#ς,
ώ.τε να λ"&+εί α/ό&α." όμορ&", ./ο#!αία και χρ(.ιμ"1
Γιατί, αν ο Πλούτος τώρα 5αν%-ρει το &ως το#
και !ε 0#ρί2ει τ#&λός,
+α /"0αίνει .το#ς καλούς αν+ρώ/ο#ς και !εν +α το#ς α&(νει /ια,
μα και +α &εύ0ει μακρι% α/3 το#ς /αλι%ν+ρω/ο#ς
και το#ς %+εο#ς1
Κι *τ.ι +α το#ς κ%μει όλο#ς να 0ίνο#ν τίμιοι
και ν3 α/οκτ(.ο#ν /λούτ" .ί0ο#ρα
και να .*-ονται τα +εία1
4οι/όν, /οιος +α μ/ορού.ε να -ρει καλύτερο α/3 α#τό
0ια το#ς αν+ρώ/ο#ς:

ΒΛΕΨΙΔΗΜΟΣ
Κανείς1 Ε0ώ μ/αίνω μ%ρτ#ρας 0ι3 α#τό
και α#τ(ν ε!ώ μ"ν τ" ρωτ%ς1

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
Γιατί " 2ω(, ό/ως είναι τώρα .ε μας το#ς αν+ρώ/ο#ς,
/οιος !ε νομί2ει /ως είναι /αραλο0ι.μός:
Α&ού /ολλοί α/3 το#ς αν+ρώ/ο#ς /ο# είναι κατερ0αρ*οι,
*χο#νε /λούτ" /ο# με α!ικίες τα μ%2εαν1
Κι %λλοι /ολλοί /ο# είναι τιμιότατοι, !#.τ#χούν
και /εινούνε
και τον /ιο /ολύ καιρό μα2ί .ο# είναι1
4οι/όν, ε0ώ λ*ω /ως, αν ο Πλούτος τα .ταματ(.ει α#τ%
5ανα-ρί.κοντας το &ως το#,
%λλος καν*νας τρό/ος !εν #/%ρχει να /ρο.&*ρει
.το#ς αν+ρώ/ο#ς με0αλύτερα καλ%1

ΠΕΝΙΑ
6α 0*ροι μο#, /ο# ε#κολότερα α/ό ο/οιον!(/οτε %λλον
μ/ορεί να .ας /εί.ει κανείς /ως !εν εί.τε .τα καλ% .ας,
.#ντρό&οι οι !#ο .ας .τ" &λ#αρία και .τ"ν τρ*λλα,
αν 0ινόταν α#τό /ο# 2"τ%τε ε.είς,
!εν /ι.τεύω να είναι 0ια το καλό .ας1
Γιατί αν ο Πλούτος 5αναH!εί /%λι και μοιρ%.ει ί.α κομμ%τια
τον εα#τό το#,
ούτε τ*χν", ούτε ε&εύρε." καμι% +α μελετού.ε καν*νας
α/3 το#ς αν+ρώ/ο#ς1
Κι όταν τα χ%.ετε α#τ% τα !ύο,
/οιος +α +ελ(.ει να κ%νει τον χαλκο#ρ0ό,
( το να#/"0ό, ( να ρ%-ει, ( να &τι%χνει τροχούς,
( να κ%νει τον τ.α0κ%ρ", ( να &τι%χνει τού-λα,
( να /λ*νει, ( να -#ρ.ο!εεί, ( α&ού με αλ*τρια
.χί.ει το *!α&ος τ"ς 0"ς να +ερί.ει τ"ς $"ούς τον καρ/ό,
αν .ας είναι εύκολο να 2είτε αρ0οί
/αραμελώντας όλα α#τ%:

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
4ες ανο".ίες1
Γιατί όλα ό.α μας αρ%!ια.ες τώρα +α τα κ%νο#ν οι !ούλοι1

ΠΕΝΙΑ
Και /ο# +α το#ς -ρεις το#ς !ούλο#ς:

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
?α το#ς α0ορ%.ο#με με χρ(ματα -*-αια1

ΠΕΝΙΑ
Και /ες μο# /ρώτα /ρώτα /οιος +α είναι α#τός /ο# +α /ο#λ%ει,
α&ού +α *χει κι εκείνος χρ(ματα:

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
Καν*νας *μ/ορος /ο# +α (+ελε να κερ!ί.ει,
ερχόμενος α/ό τ" ?ε..αλία εκ μ*ρο#ς !ολίων !ο#λεμ/όρων1

ΠΕΝΙΑ
6α /ρώτα α/3 όλα !εν +α #/%ρχει καν*νας
ούτε !ο#λ*μ/ορος, .ύμ&ωνα με το λό0ο -*-αια /ο# ε.ύ λες1
Γιατί /οιος /λού.ιος +α +ελ(.ει
κιν!#νεύοντας τ" 2ω( το# να κ%νει α#τό το *ρ0ο:
D.τε ε.ύ ο ί!ιος +3 ανα0κα.τείς να ορ0ώνεις και να .κ%-εις
και να κ%νεις τις %λλες !ο#λει*ς,
και +α /ερ%.εις τ" 2ω( .ο# /ολύ /ιο -α.ανι.μ*να α/ό τώρα1

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
Στο κε&%λι .ο# να /*.ο#ν ό.α λες1

ΠΕΝΙΑ
Κοντ% .τα %λλα, !εν +α μ/ορείς, ούτε .ε κρε-%τι να κοιμ"+είς,
0ιατί !εν +α #/%ρχο#ν κρε-%τια1
Ούτε και .ε .τρω.ί!ια, 0ιατί /οιος +α +ελ(.ει να #&%νει,
όταν *χει χρ(ματα:
Ούτε να ραντί.εις με μ#ρο#!ι*ς τ" νύ&"
/ο# +α &*ρεις .το ./ίτι .ο#,
ούτε 5ο!εύοντας να τ" .τολί.εις με χρωματι.τ%
και /λο#μι.τ% &ορ*ματα1
4οι/όν, κατ% τι +α εί.αι /λο#.ιώτερος,
όταν +α .τερεί.αι όλα α#τ%:
Ε5 αιτίας μο# όμως εύκολα -ρί.κεις όλα ό.α χρει%2ε.αι1
Γιατί ε0ώ κ%+ομαι .αν κ#ρ% και ανα0κ%2ω
τον τεχνίτ" 0ια τ" χρεία το# και τ" &τώχεια το#
να %χνει να -ρει α/ό /ού +α 2(.ει1

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
6α ε.ύ τι %λλο καλό μ/ορείς να μας !ώ.εις
/αρ% ε0καύματα α/ό τ" &ωτι% το# λο#τρού
και 0κρίνιες α/ό 0ρι*ς κι α/ό /αι!ι% /ο# /ειν%νε:
7.ο 0ια τις είρες και τα κο#νού/ια και το#ς ύλλο#ς,
είναι τό.ο /ολλ%,
/ο# !εν λ*0εται, κι α#τ% -ο#ί2οντας 0ύρω α/ό το κε&%λι
.3 ενοχλούν και .ε 5#/νούν και .ο# λ*νε=
I?α /ειν%ς, μα .(κω ε/%νωI1
Κοντ% .3 α#τ%, αντί 0ια ρούχο να *χεις καν*να κο#ρ*λι1
Κι αντί κρε-%τι μια .τοί-α .χοίνο#ς 0εμ%τ" κοριούς,
/ο# !εν α&(νο#ν να κοιμ"+ούν ό.ο#ς /λα0ι%2ο#ν1
Και αντί 0ια .τρω.ί!ι μια .%/ια %+α1
Και 0ια /ρο.κ*&αλο μια με0%λ" /*τρα 0ια ν3 ακο#μ/%ς το κε&%λι1
Και να τρως αντί ωμί -λα.τ%ρια α/ό μολόχες
και 0ια κρι+αρόωμο &ύλλα α/ό λι0νορ%/ανα,
και αντί 0ια .καμνί να *χεις τον /%το ./α.μ*ν"ς .τ%μνας
και 0ια .κ%&" μια /λε#ρ% /ι+αριού, κι α#τ( ρα0ι.μ*ν"1
6(/ως τ#χόν .ε /αρι.τ%νω /ως εί.αι " αιτία καλών
.ε όλο#ς το#ς αν+ρώ/ο#ς:

ΠΕΝΙΑ
6α ε.ύ !ε μιλ%ς 0ια τ" !ικ( μο# 2ω(1
6ας *λε0ες 0ια τ" 2ω( των 2"τι%νων1

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
6α αλ(+εια, λ*με /ως " &τώχεια είναι " α!ελ&( τ"ς αν*χειας1

ΠΕΝΙΑ
Σεις το λ*τε, /ο# λ*τε και /ως ο $ιονύ.ιος είναι .αν το ?ρα.ύ-ο#λο1
6α εμ*να " 2ω( ούτε είναι, μα τον $ία, ούτε +α 0ίνει .αν κι α#τ(1
Γιατί " 2ω( το# 2"τι%νο#, /ο# λες ε.ύ, είναι να 2ει χωρίς να *χει τί/οτα,
ενώ το# &τωχού είναι να 2ει με οικονομίες και να κοιτ%2ει τ" !ο#λει% το#,
και να μ"ν το# /ερι..εύει μεν τί/οτα, μα και τί/οτα να μ"ν το# λεί/ει1

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
Τι ε#τ#χι.μ*ν", μα τ" $(μ"τρα, /ο# /αρ%.τ".ες τ" 2ω( το#,
α&ού με όλες τις οικονομίες και το#ς κό/ο#ς το#
!εν +α α&(.ει ούτε 0ια να τον +%ο#ν8

ΠΕΝΙΑ
Κοιτ%ς να /ερι/αί2εις και να κ%νεις τον *5#/νο, κι όχι να μιλ%ς .ο-αρ%,
0ιατί !εν 5*ρεις /ως ε0ώ &τι%χνω καλύτερο#ς %ντρες α/3 τον Πλούτο
και .το μ#αλό και .τ" μορ&(1
Αλ(+εια, ό.οι είναι κοντ% .3 α#τόν *χο#ν /ο!%0ρα
και είναι κοιλαρ%!ες και χοντρο/ό!αροι και /αχείς μ*χρις α"!ίας1
Ενώ κοντ% .ε μ*να είναι λ#0εροί, με μ*." !αχτ#λί!ι
και .το#ς εχ+ρούς &ο-εροί1

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
Α/ό τ"ν /είνα ί.ως +α το#ς κ%νεις τ" μ*." !αχτ#λί!ι1

ΠΕΝΙΑ
Για τ" .ω&ρο.ύν" το#ς τώρα λοι/όν +α μιλ(.ω
και +α .ε μ%+ω /ως μα2ί μο# κατοικεί " .εμνότ"ς,
ενώ ο Πλούτος *χει χαρακτ"ρι.τικό τ" !ια&+ορ%1

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
Ε, -*-αια, /ολύ .εμνό είναι να κλ*-ει κανείς
και να κ%νει το !ιαρρ(κτ"1

ΒΛΕΨΙΔΗΜΟΣ
'α μα τον $ία, α&ού /ρ*/ει να μ"ν τον /αίρνο#ν εί!".",
/ως !εν είναι .εμνός:

ΠΕΝΙΑ
Για .#λλο0ί.ο# λοι/όν .τις /ολιτείες το#ς ρ(τορες
/ο#, όταν μεν είναι &τωχοί, &*ρνονται τίμια .το !(μο
και .τ"ν /ολιτεία,
μα όταν /λο#τί.ο#ν α/ό τα !"μό.ια χρ(ματα,
.τ" .τι0μ( 0ίνονται %!ικοι,
και το λαό ε/ι-ο#λεύονται και το !(μο /ολεμ%νε1

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
Α, ό.ο 0ι3 α#τούς κα+όλο# !εν λες *ματα,
κι ας εί.αι με0%λ" κο#τ.ομ/όλα1
6ολαταύτα κι *τ.ι +α .ε /%ρει ο !ι%-ολος,
και μ"ν το /%ρεις α/%νω .ο# /ο# εί/ες μιαν αλ(+εια,
α&ού 2"τ%ς να μας /εί.εις /ως είναι καλύτερ"
" &τώχεια α/ό τον /λούτο1

ΠΕΝΙΑ
Κι ε.ύ !εν μ/ορείς .3 α#τό να με αντικρού.εις,
αλλ% &λ#αρείς και κο/ι%2εις μ%ταια1

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
Τότε /ως .ε α/ο&εύ0ο#ν όλοι:

ΠΕΝΙΑ
Γιατί το#ς κ%νω καλύτερο#ς1 6/ορεί κανείς να το καταλ%-ει %ρι.τα
α/ό τα /αι!ι%1
Α/ο&εύ0ο#ν αλ(+εια το#ς 0ονιούς,
/ο# +*λο#ν το με0αλύτερο καλό 0ι α#τ%1
Τό.ο !ύ.κολο /ρ%0μα είναι
να !ιακρίνει κανείς τι τον .#μ&*ρει1

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
D.τε λες /ως ο $ίας !εν !ιακρίνει .ω.τ% /οιο είναι
το καλύτερο, α&ού κι εκείνος κρατ%ει τον /λούτο8

ΒΛΕΨΙΔΗΜΟΣ
Κι α#τ(ν ε!ώ μας τ" .τ*λνει .3 εμ%ς1

ΠΕΝΙΑ
Ε8 .εις /ο# *χετε κι οι !#ο τ.ιμ/λιαρικα μ#αλ%
με /αμ/%λαιες αλ(+εια τ.ίμ/λες,
ο $ίας α.&αλώς είναι &τωχός,
κι α#τό +α .το !εί5ω αμ*.ως ολο&%νερα1
'α, αν (ταν /λού.ιος,
α#τός /ο# κ%νει το#ς Ολ#μ/ιακούς α0ώνες,
ό/ο# μα2εύει τακτικ% όλο#ς το#ς >λλ"νες κ%+ε /*ντε χρόνια,
+3 ανακ(ρ#..ε το#ς νικ"τ*ς α/3 το#ς α+λ"τ*ς,
.τε&ανώνοντ%ς το#ς με .τε&%νι α/ό α0ριελι%:
Κι όμως +α */ρε/ε μ%λλον με χρ#.ό, να το#ς .τε&%νωνε
αν (ταν /λού.ιος1

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
Ε, με τούτο -*-αια &ανερώνει /ως εκτιμ%ει τον /λούτο εκείνος1
Γιατί το ε5οικονομεί, και !εν +*λει να τον 5ο!*ει τί/οτα α/3 α#τόν,
και .τε&ανώνοντας με μα.καραλίκια το#ς νικ"τ*ς
κρατ%ει τον /λούτο 0ια τον εα#τό το#1

ΠΕΝΙΑ
Πρ%0μα /ολύ χειρότερο α/ό τ" &τώχεια 2"τ%ς να το# κολλ(.εις,
αν, α&ού είναι /λού.ιος, είναι τό.ο .&ιχτοχ*ρ"ς
και &ιλοχρ(ματος1

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
Πο# να .ε κόει ο $ίας,
α&ού .ε .τε&ανώ.ει με α0ριελι%ς .τε&%νι8

ΠΕΝΙΑ
Και τολμ%τε ν3 αντιλ*0ετε /ως !εν *χετε
ε.είς όλα τα καλ% ε5αιτίας τ"ς 9τώχειας:

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
Α/3 τ"ν Εκ%τ" μ/ορούμε να μ%+ο#με
αν ο /λούτος ( " &τώχεια είναι καλύτερο1
4οι/όν, α#τ( λ*ει /ως ό.οι τον *χο#ν και είναι /λού.ιοι,
/ρο.&*ρο#ν !εί/νο κ%+ε μ(να,
και οι &τωχοί τ3αρ/%2ο#ν /ριν να τ3 ακο#μ/(.ο#ν χ%μω1
6α .ύρε .τα κομμ%τια και μ" /εις /ια τί/οτα,
0ιατί και αν με /εί.εις !εν +α με /εί.εις1

ΠΕΝΙΑ
Ω Αρ0είτες, ακού.τε τι λ*ει8

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
Τον Παύ.ωνα το .ύντρο&ό .ο# να &ων%5εις1

ΠΕΝΙΑ
Τι να κ%νω " !ύ.τ#χ":

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
'α /ας .τα τ.ακί!ια το 0ρ"0ορότερο μακρι% μας1

ΠΕΝΙΑ
Και /ο# να /%ω:

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
Στον α0ύρι.το1 6α μ"ν αρ0είς, *λα 5εμ/*ρ!ε#ε1

ΠΕΝΙΑ
Κι όμως, ε.είς /%λι +α με &ων%5ετε να *ρ+ω ε!ώ1

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
Τότε να ρ+εις1 6α τώρα 5εκο#μ/ί.ο#1 Γιατί ε0ώ /ροτιμ%ω
να είμαι /λού.ιος και να .3 α&(.ω ε.*να να κλαις
χτ#/ώντας το κε&%λι .ο#1

ΒΛΕΨΙΔΗΜΟΣ
6α τον $ία, ε0ώ +*λω λοι/όν να είμαι /λού.ιος
και να 0λεντ%ω με τα /αι!ι% μο# και τ" 0#ναίκα μο#,
κι α&ού λο#.τώ να -0αίνω 0#αλι.τερός α/ό το λο#τρό
και ν3 α!ια&ορώ 0ια το#ς τεχνίτες και τ" &τώχεια1
(εύ$ει η Πενία)

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
Α#τ( " αχρεία μας *&#0ε ε/ί τ*λο#ς1
Και τώρα οι !#ο μας, /%με να 5α/λώ.ο#με το +εό το 0ρ"0ορότερο,
.το ναό το# Α.κλ"/ιού1

ΒΛΕΨΙΔΗΜΟΣ
Και μ" χα.ομερ%με, μ(/ως μας *ρ+ει καν*νας /%λι
και μας εμ/ο!ί.ει να κ%μο#με ό,τι λο0αρι%2ο#με1

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
Ε, !ούλε Καρίωνα,
/ρ*/ει να -0%λεις *5ω τις κο#-*ρτες
και να &*ρεις κι α#τόν τον Πλούτο,
ό/ως είναι /ρε/ούμενο,
και τ3 %λλα ό.α είναι μ*.α ετοιμα.μ*να1

ΚΑΡΙΩΝ
Γερόντοι μο#, /ο# λί0ες μ/ο#κι*ς ωμί .α κο#τ%λια &τια0μ*νες
.τ"ν εορτ( των ?".είων *χετε -ο#τ(5ει .το 2ο#μί,
τι τύχ" /ο# είχατε,
τι ε#τ#χι.μ*νοι /ο# εί.α.τε,
.εις και οι %λλοι, ό.οι είναι τίμιοι1

ΧΟΡΟΣ
Τι ε#χ%ρι.το .#μ-αίνει καλ* μο# %ν+ρω/ε, .το#ς &ίλο#ς .ο#:
Γιατί &αίνε.αι /ως &*ρνεις κ%/οια καλ( εί!"."1

ΚΑΡΙΩΝ
Ο α&*ντ"ς μο# είναι ε#τ#χ*.τατος,
μα /ιο /ολύ ο ί!ιος ο Πλούτος1
Γιατί α/ό τ#&λός /ο# (ταν -0(κε με ολ%νοιχτα τα μ%τια,
/ο# λ%μ/ο#ν οι κόρες το#ς,
ε/ει!( -ρ(κε καλό 0ιατρό τον Α.κλ"/ιό1

ΧΟΡΟΣ
Τα λό0ια .ο# με 0εμί2ο#ν χαρ% και μο# *ρχεται να &ων%5ω1

ΚΑΡΙΩΝ
Και /ρ*/ει να χαίρε.τε /%ρα /ολύ μ%λι.τα1

ΧΟΡΟΣ
?α &ων%5ω 2(τω το# Α.κλ"/ιού /ο# *χει τα καλ% /αι!ι%
και είναι με0%λ" /αρ"0ορι% 0ια το#ς αν+ρώ/ο#ς1

ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΡΕΜΥΛΟΥ
6/α8 Τι &ων*ς είναι α#τ*ς: 'α ."μαίνο#ν καμι% καλ( εί!".":
Γιατί α#τό /ο+ώντας τό." ώρα κ%+ομαι μ*.α
καρτερώντας τούτον ε!ώ1

ΚΑΡΙΩΝ
Γρ(0ορα 0ρ(0ορα, &*ρε κρα.ί, κ#ρ%, να /ιείς και .#1
Σ3 αρ*.ει !α /ολύ να το κ%νεις α#τό1
Γιατί .ο# &*ρνω όλα τα καλ% μα2εμ*να1

ΓΥΝΑΙΚΑ
Και /ο# ναι τα:

ΚΑΡΙΩΝ
Τώρα +α μ%+εις α/3 ό.α +α .ο# /ω1

ΓΥΝΑΙΚΑ
Τελείωνε λοι/όν 0ρ(0ορα ό,τι *χεις να /εις ε/ί τ*λο#ς1

ΚΑΡΙΩΝ
;κο# λοι/όν, 0ιατί ε0ώ +α .ο# αρα!ι%.ω όλες τις &α.αρίες
α/ό τα /ό!ια μ*χρι το κε&%λι1

ΓΥΝΑΙΚΑ
Α8 7χι .το κε&%λι μο#8

ΚΑΡΙΩΝ
Ούτε τα καλ% /ο# *χο#ν 0ίνει:

ΓΥΝΑΙΚΑ
Για τις &α.αρίες .ο# μιλ%ω1

ΚΑΡΙΩΝ
6όλις &τ%.αμε 0ρ(0ορα 0ρ(0ορα .το ναό,
κο#-αλώντας τον %ν+ρω/ο /ο# τότε (ταν /ολύ !#.τ#χι.μ*νος,
μα τώρα είναι μακ%ριος και ε#τ#χι.μ*νος /ιο /ολύ α/ό κ%+ε %λλον,
/ρώτα τον /(0αμε .τ" +%λα..α και ύ.τερα τον λού.αμε1

ΓΥΝΑΙΚΑ
6α τον $ία, +α καλο/*ρα.ε 0*ρος %ν+ρω/ος
να τον λού.ετε .τ"ν κρύα +%λα..α1

ΚΑΡΙΩΝ
K.τερα τρα-(5αμε 0ια το ναό1
Α&ού +#.ι%.αμε ε/%νω .το -ωμό τις μελό/ιττες
και τις /ρο.&ορ*ς .τ" &λό0α το# μαύρο# J&αί.το#,
/λα0ι%.αμε τον Πλούτο, ό/ως .#ν"+ί2εται,
και ο κα+*νας μας .τρώ.αμε μια .τοί-α &ύλλα1

ΓΥΝΑΙΚΑ
Είχαν /%ει κι %λλοι να /αρακαλ*.ο#ν το +εό:

ΚΑΡΙΩΝ
Gταν κι *νας 'εοκλεί!"ς /ο# είναι μεν τ#&λός,
μα .τ"ν κλει% 5ε/*ρα.ε το#ς ανοιχτομ%τ"!ες1
6α (ταν κι %λλοι /ολλοί /ο# είχαν !ι%&ορες αρρώ.τειες1
7ταν λοι/όν ο ιερ*ας το# +εού .-(νοντας τα λ#χν%ρια
μας .#ν*.τ".ε να κοιμ"+ούμε και μας εί/ε,
αν ακού.ο#με καν*να +όρ#-ο, να .ω/αίνο#με,
και /λα0ι%.αμε (.#χα1
6α ε0ώ !εν μ/ορού.α να κλεί.ω μ%τι1
63 ενοχλού.ε *να τ.ο#κ%λι με κο#ρκούτι
/ο# (ταν λί0ο /ιο /*ρα α/3 το κε&%λι κ%/οιας 0ριούλας
κι ε/ι+#μού.α τρομερ% να /%ω κοντ% το#1
>/ειτα, κα+ώς .(κω.α τα μ%τια,
-λ*/ω τον ιερ*α να -ο#τ%ει τις τ"0ανίτες
και τα .ύκα /%νω α/ό τ"ν ιερ( τρ%/ε2α1
Και ύ.τερα *&ερε -όλτα όλο#ς 0ύρω το#ς -ωμούς,
μ(/ως είχε α/ομείνει καμι% μελό/ιττα,
κι */ειτα τα α0ία.ε α#τ% /ο# -ρ(κε
χώνοντ%ς τα .ε *να .ακκούλι1
>τ.ι ε0ώ νομί2οντας /ως είναι /ολύ +ε%ρε.το
να κ%μω κι ε0ώ το ί!ιο,
."κώνομαι και /%ω .το τ.ο#κ%λι με το κο#ρκούτι1

ΓΥΝΑΙΚΑ
Βρε ελεεινότατε, και !ε &ο-(+"κες το +εό:

ΚΑΡΙΩΝ
6α το#ς +εούς, &ο-(+"κα μ" με /ρολ%-ει
και /%ει α#τός .το τ.ο#κ%λι .τε&ανο&ορεμ*νος1
Βλ*/εις, ο ιερ*ας το# μο# είχε 0ίνει /αρ%!ει0μα /ρωτύτερα1
J 0ριούλα μόλις %κο#.ε τον κρότο /ο# *καμα,
%/λω.ε το χ*ρι E.το τ.ο#κ%λιF,
μα τότε ε0ώ .&ύρι5α και τ" !%0κα.α,
.αν να (μο#ν &ί!ι &ο#.κομ%0ο#λο1
Α#τ( αμ*.ως τρ%-"5ε /ί.ω το χ*ρι,
.κε/%.τ"κε και κ%+ι.ε ακίν"τ"
και 5ε&#.ού.ε α/3 το &ό-ο τ"ς .α 0%τα1
Κι ε0ώ τότε /ια ρού&"5α με0%λ" /ο.ότ"τα α/ό το κο#ρκούτι,
κι όταν χόρτα.α, /(0α και 5ανα/λ%0ια.α1

ΓΥΝΑΙΚΑ
Κι ο +εός !εν είχε *ρ+ει:

ΚΑΡΙΩΝ
7χι ακόμα1 Κι ύ.τερα *καμα κ%τι /ο# είναι 0ια 0*λια1
4οι/όν, τ"ν ώρα /ο# 2ύ0ω.ε ο +εός,
α/όλ#.α *να /ολύ !#νατό 5ε&ύ."μα1
Βλ*/εις " κοιλι% μο# (ταν &ο#.κωμ*ν"1

ΓΥΝΑΙΚΑ
Και -*-αια +α .ε .ιχ%+"κε 0ι3 α#τό αμ*.ως1

ΚΑΡΙΩΝ
Α, μ/α8 6ον%χα " )α.ώ /ο# ερχόταν α/ό /ί.ω το#
κοκκίν".ε
και " Παν%κεια 0ύρι.ε αλλού το /ρό.ω/ο κρατώντας τ" μύτ" τ"ς1
Γιατί " α/ο&ορ% μο# μύρι2ε λι-%νι1

ΓΥΝΑΙΚΑ
Κι εκείνος τι *κανε:

ΚΑΡΙΩΝ
6α τον $ία, ούτε *!ω.ε ."μα.ία1

ΓΥΝΑΙΚΑ
?*λεις να /εις τ%χα /ως ο +εός είναι αναί.+"τος:

ΚΑΡΙΩΝ
7χι μα τον $ία τ*τοιο /ρ%0μα,
μόνο /ως είναι κο/ρο&%0ος1

ΓΥΝΑΙΚΑ
>λα, ανό"τε8

ΚΑΡΙΩΝ
K.τερα ε0ώ αμ*.ως .κε/%.τ"κα &ο-ι.μ*νος,
κι εκείνος *&ερε ολό0#ρα (.#χα (.#χα
ε5ετ%2οντας όλο#ς το#ς αρρώ.το#ς1
>/ειτα *να /αι!ί το# *&ερε *να /*τρινο 0ο#!ί
κι *να 0ο#!οχ*ρι κι *να κο#τί1

ΓΥΝΑΙΚΑ
Π*τρινο:

ΚΑΡΙΩΝ
7χι, μα το $ία, !εν (ταν /*τρινο το κο#τί1

ΓΥΝΑΙΚΑ
Κι ε.ύ /ως το εί!ες, -ρε κακοχρόνο ν%χεις,
α&ού λες /ως (.ο#ν .κε/α.μ*νος1

ΚΑΡΙΩΝ
Α/ομ*.α α/3 το .κ*/α.μ% μο#,
0ιατί είχε όχι λί0ες τρύ/ες, μα το $ία1
Πρώτα /ρώτα 0ια το 'εοκλεί!"
%ρχι.ε να τρί-ει *να &%ρμακο 0ια κατ%/λα.μα
κι *-αλε τρία κε&%λια .κόρ!α τ"νιακ%,
*/ειτα τα κο/%νι.ε μ*.α .το 0ο#!ί,
ανακατώνοντας μα2ί 0%λα α/ό .κιλλοκρ*μμ#!α και .χίνο1
K.τερα α&ού τα μού.κεε με .&(ττιο 5ί!ι,
το# μ/λ%.τρω.ε τα -λ*&αρα, 0#ρί2οντ%ς τα αν%/ο!α,
0ια να /ον*.ει /ιο /ολύ1
Και κείνος κλαί0οντας και &ων%2οντας
/ετ%χτ"κε 0ια να &ύ0ει1
6α ο +εός 0ελώντας το# εί/ε=
IΕ!ώ τώρα κ%+".ε μ/λα.τρωμ*νος,
0ια να .3 εμ/ο!ί.ω να κ%νεις εύτικο#ς όρκο#ς .τ" .#ν*λε#."I1

ΓΥΝΑΙΚΑ
Πό.ο α0α/%ει τ"ν /όλ" ο +εός, και τι .ο&ός /ο# είναι8

ΚΑΡΙΩΝ
K.τερα /(0ε και κ%+ι.ε !ί/λα .τον Πλούτωνα
και /ρώτα το# */ια.ε το κε&%λι,
*/ειτα /αίρνοντας μια κα+αρ( /ετ.*τα,
το# .κού/ι.ε τα -λ*&αρα1
Και " Παν%κεια με *να κόκκινο /ανί
το# .κ*/α.ε το κε&%λι και όλο το /ρό.ω/ο1
Κατό/ιν ο +εός .&ύρι5ε1
Β0(κανε λοι/όν !#ο &ί!ια α/3 το ναό,
/ελώρια .το μ%κρος1

ΓΥΝΑΙΚΑ
Πω /ω, +εούλ" μο#8

ΚΑΡΙΩΝ
Α#τ% χώ+"καν (.#χα κ%τω α/3 το κόκκινο /ανί
κι *0λει&αν τα -λ*&αρα, κα+ώς μο# &αινόταν1
Και /ριν να /ιείς κ#ρ% μο#,
!*κα /οτ(ρια κρα.ί,
ο Πλούτος ."κώ+"κε α/%νω και *-λε/ε1
Κι ε0ώ χτύ/".α /αλαμ%κια α/3 τ" χαρ% μο#
και 5ύ/ν".α τον α&*ντ"1
Κι ο +εός αμ*.ως *0ινε %&αντος
κι α#τός και τα &ί!ια
μ*.α .το ναό1
Κι ό.οι (ταν κοντ% το# /λα0ια.μ*νοι
να 3-λε/ες /ως &ιλού.αν τον Πλούτο
κι όλ" τ" νύχτα α0ρύ/ν".αν,
ό.ο /ο# *&ε5ε " μ*ρα1
Ε0ώ !ό5α2α το +εό /%ρα /ολύ,
/ο# *καμε 0ρ(0ορα τον Πλούτο να -λ*/ει,
και τον 'εοκλεί!" τον .τρ%-ω.ε /ερι..ότερο1

ΓΥΝΑΙΚΑ
Πό.ο με0%λ" !ύναμ" *χεις,
α&*ντ" -α.ιλι% Α.κλ"/ι*8
6α 0ια /ες μο#, /ο# είναι ο Πλούτος:

ΚΑΡΙΩΝ
>ρχεται1 6α τον *χει /ερικ#κλώ.ει κό.μος αμ*τρ"τος1
Γιατί ό.οι (.αν /ρωτύτερα τίμιοι και !εν είχανε /ολλ%
τον α0κ%λια2αν και το# *.&ι00αν το χ*ρι
α/3 τ" χαρ% το#ς1
Και οι /λού.ιοι, ό.οι είχαν με0%λ" /εριο#.ία
/ο# !εν τ"ν είχαν α/οκτ(.ει με τον κό/ο το#ς,
2%ρωναν τα &ρύ!ια και κατ.ού&ια2αν μα2ί1
Εκείνοι ακολο#+ού.αν α/ό /ί.ω .τε&ανο&ορεμ*νοι,
0ελώντας και &ων%2οντας χαρούμενα1
Κι οι 0*ροι χτ#/ού.αν τα /α/ούτ.ια το#ς
με ρ#+μικ% -(ματα1
6α ελ%τε όλοι /*ρα 0ια /*ρα μ3 *να λό0ο
χορεύετε και .αλτοκο/%τε και χορο/"!%τε
0ιατί κανείς .αν μ/αίνετε .το ./ίτι
!ε +α .ας /ει /ως ωμί !ε -ρί.κεται .το .ακκούλι1

ΓΥΝΑΙΚΑ
6α τ"ν Εκ%τ", κι εμ*να μο# *ρχεται να .ε .τε&ανώ.ω
με αρμ%+α &ο#ρνι.τ% ωμι% 0ια τις καλ*ς ει!(.εις /ο# *&ερες1

ΚΑΡΙΩΝ
7χι ακόμα, μ" -ι%2ε.αι, 0ιατί οι %ντρες
&τ%.αν κιόλας .τ"ν /όρτα1

ΓΥΝΑΙΚΑ
Καλ% λοι/όν, ε0ώ /%ω μ*.α να &*ρω καλού!ια
να ρί5ο#με 0ια το καλό .τα μ%τια
/ο# *ρχονται .αν νεοα0ορα.μ*νοι !ούλοι1

ΚΑΡΙΩΝ
Κι ε0ώ /%ω να το#ς #/ο!εχ+ώ εκείνο#ς1
(#παίνει ο Πλούτος %εραπευμένος)

ΠΛΟΥΤΟΣ
Και /ρο.κ#ν%ω /ρώτα τον Gλιο,
*/ειτα τ" !ο5α.μ*ν" 0" τ"ς .ε-α.τ(ς Παλλ%!ας,
κι όλ" τ" χώρα το# Κ*κρο/α /ο# με !*χτ"κε1
'τρ*/ομαι !α 0ια εκείνο /ο# */α+α,
/ο# !ίχως να *χω ι!*α .#νανα.τρε&όμο#να τ*τοιο#ς αν+ρώ/ο#ς,
ενώ εκείνο#ς /ο# %5ι2αν να το#ς κ%νω /αρ*α το#ς α/*&ε#0α,
χωρίς να 5*ρω τι μο# 0ίνεται1
Τι */α+α ο !όλιος8
Γιατί -*-αια ούτε εκείνα ούτε τούτα *κανα .ω.τ%1
6α όλα α#τ% τώρα ε0ώ τ3 ανα/ο!ο0#ρί2ω /%λι
και +α !εί5ω .το ε5(ς .3 όλο#ς το#ς αν+ρώ/ο#ς
/ως %+ελ% μο# /ρό.&ερνα τον εα#τό μο# .το#ς κακούς1

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
;ει .τα .κο#/ί!ια8 Τι -%.ανο είναι α#τοί οι &ίλοι /ο# &#τρώνο#ν .τ" .τι0μ(,
μόλις καν*νας ε#τ#χί.ει1
Σο# τ.ιμ/ούν, καλ*, και .ο# κό-ο#ν τα ρούχα,
!είχνοντας ο κα+*νας τ"ν α0%/" το#1
Εμ*να /ο# λες, και /οιος !εν με χαιρ*τ".ε:
Τι /λ(+ος α/ό 0*ρο#ς !εν με /ερικύκλω.ε .τ"ν α0ορ%:

ΓΥΝΑΙΚΑ
Ω /ολ#α0α/"μ*νε μο# %ν+ρω/ε,
και .# και .# χαίρετε1
>λα τώρα, κατ% το *+ιμο,
να .ο# χύ.ω α#τ% τα καλού!ια .το κε&%λι1

ΠΛΟΥΤΟΣ
7χι, όχι1 Γιατί μια /ο# μ/(κα .το ./ίτι τ"ν /ρώτ" &ορ%
και 5ανα-ρ(κα το &ως μο#,
!εν είναι .ω.τό να 0ίνω α&ορμ(
0ια *5ο!α /αρ% μ%λλον 0ια *.ο!α1

ΓΥΝΑΙΚΑ
>τ.ι λοι/όν, !ε +α !εχτείς τα καλού!ια:

ΠΛΟΥΤΟΣ
6*.α, κοντ% .τ"ν ε.τία, ό/ως είναι .#ν(+εια1
>τ.ι +α 5ε&ύ0ο#με και τ" 0ελοία .κ"ν(1
Γιατί !εν αρμό2ει .τον /οι"τ(
να ρίχνει .το#ς +εατ*ς .ύκα και καλού!ια
και μ3 α#τ% να το#ς ανα0κ%2ει να 0ελ%νε1

ΓΥΝΑΙΚΑ
Πολύ .ω.τ% μιλ%ς1 'α ο $ε5ίνικος α#τός ."κώ+"κε κιόλας
ν3 αρ/%5ει τα .ύκα1

ΚΑΡΙΩΝ
(#ονολο$&ντας) Τι ωραίο /ο# είναι, α!ελ&* μο#,
να 2ει κανείς ε#τ#χι.μ*νος,
και μ%λι.τα χωρίς να 5ο!εύει τί/οτα α/ό τα !ικ% το#1
Πο# λες, .ωρός τα καλ% .το ./ίτι μας /λ%κω.αν 5α&νικ%,
χωρίς ν3 α!ικ(.ο#με καν*ναν1
LΤό.ο 0λ#κό /ρ%0μα είναι αλ(+εια να *χει κανείς χρ(ματαM
Το αμ/%ρι είναι 0εμ%το %./ρο αλεύρι
και τα λα0(νια α/ό μαύρο κρα.ί μο.χ%το1
7λα μας τα .εντούκια είναι 0εμ%τα
α.(μι και χρ#.%&ι
/ο# να χ%νεις το νο# .ο#1
Και το /"0%!ι 5*χειλο α/ό λ%!ι
και τα !οχεία 0εμ%τα μό.χο
και το ανώ0ι .ύκα1
Κ%+ε α00είο και /ιατ*λλα και τ.ο#κ%λι
*0ινε χ%λκινο1
Και οι /αιλοτ.αν%κες 0ια τα %ρια
/(0αινε να !εις, α."μ*νιες1
;&".ε το &αν%ρι μας
/ο# *0ινε 5α&νικ% &ιλντι.*νο1
Κι εμείς οι !ούλοι /αί2ο#με μον%@2#0% χρ#.ούς .τατ(ρες
και .κο#/ι2όμα.τε όχι με λι+%ρια /ια, αλλ% με .κορ!ό&#λλα,
*τ.ι 0ια λού.ο, κ%+ε &ορ%1
Και τώρα ο α&*ντ"ς μ*.α +#.ι%2ει .αν %ρχοντας
0ο#ρούνα και τρα0ί και κρι%ρι
.τε&ανο&ορεμ*να1
Κι εμ*να μ3 *!ιω5ε ο κα/νός1
6ο# (ταν α!ύνατο να μείνω μ*.α,
0ιατί μο# *τ.ο#2ε τα -λ*&αρα1

ΔΙΚΑΙΟΣ ΑΝΔΡΑΣ
Παι!%κι μο#, ακολού+".* με να /%με .το +εό1

ΚΑΡΙΩΝ
Ε8 Ποιος είναι α#τός /ο# *ρχεται:

ΔΙΚΑΙΟΣ
;ν+ρω/ος %λλοτε !#.τ#χ(ς και τώρα ε#τ#χι.μ*νος1

ΚΑΡΙΩΝ
9ανερό /ως εί.αι και .# α/3 το#ς τίμιο#ς κα+ώς &αίνεται1

ΔΙΚΑΙΟΣ
6%λι.τα1

ΚΑΡΙΩΝ
Ε, και τι +*λεις:

ΔΙΚΑΙΟΣ
Στο +εό *ρχομαι, 0ιατί μο# *.τειλε με0%λα καλ%1
Ε0ώ, /ο# λες, είχα α/3 τον /ατ*ρα μο#
με0%λ" /εριο#.ία
και -ο"+ού.α ό.ο#ς &ίλο#ς είχαν αν%0κ",
νομί2οντας /ως *τ.ι /ρ*/ει να κ%νει κανείς .τ" 2ω(1

ΚΑΡΙΩΝ
Και -*-αια +α *&α0ες 0ρ(0ορα τα χρ(ματα1

ΔΙΚΑΙΟΣ
Ακρι-ώς1

ΚΑΡΙΩΝ
>τ.ι λοι/όν ύ.τερα !#.τύχ".ες1

ΔΙΚΑΙΟΣ
'αι1 6α ε0ώ νόμι2α /ως εκείνο#ς /ο# είχα ε#ερ0ετ(.ει
.τ"ν αν%0κ" το#ς
το#ς *καμα &ίλο#ς .τ3 αλ(+εια .τα+ερούς,
αν -ρι.κόμο#να /οτ* .ε αν%0κ"1
6α α#τοί %λλα2αν !ρόμο κι *καναν /ια /ως !εν με -λ*/ο#ν1

ΚΑΡΙΩΝ
Και .ε /ερι0ελού.αν !ίχως %λλο1

ΔΙΚΑΙΟΣ
Ακρι-ώς1 Τα /αλιόρρο#χ% μο#, -λ*/εις, με κατ*.τρεαν1
6α όχι /ια τώρα1
Γι3 α#τό κι ε0ώ *ρχομαι ε!ώ 0ια να /ρο.κ#ν(.ω το +εό,
ό/ως είναι .ω.τό1

ΚΑΡΙΩΝ
Και το .κ*/α.μα /ο# κο#-αλ%ει μα2ί .ο# α#τό το /αι!ί,
τι !ο#λει% *χει με το +εό:

ΔΙΚΑΙΟΣ
'α το α&ιερώ.ω κι α#τό, *ρχομαι, .το +εό1

ΚΑΡΙΩΝ
6(/ως μ#(+"κες μ3 α#τό .τα με0%λα μ#.τ(ρια τ"ς Ελε#.ίνας:

ΔΙΚΑΙΟΣ
7χι, /αρ% το#ρτούρι2α με !αύτο !εκατρία χρόνια1

ΚΑΡΙΩΝ
Και τα /α/ούτ.ια:

ΔΙΚΑΙΟΣ
6α2ί κρ#ώνανε κι α#τ%1

ΚΑΡΙΩΝ
4οι/όν, τα *&ερες κι α#τ% να τ3 α&ιερώ.εις:

ΔΙΚΑΙΟΣ
'αι, μα το $ία1

ΚΑΡΙΩΝ
Α8 Σ/ο#!αία !ώρα &*ρνεις το# +εού8

ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣ
Αλίμονό μο# ο !ύ.τ#χος,
χ%+"κα ο !όλιος,
και τρεις &ορ*ς !ύ.τ#χος και τ*..ερις και /*ντε και !ώ!εκα
και !*κα χιλι%!ες &ορ*ς1
Αλί μο#, αλί8
Τι με0%λ" ατ#χία μ3 *χει τ#λί5ει8

ΚΑΡΙΩΝ
Α/όλλων, #/ερα./ι.τ( και +εοί /ρο.τ%τες,
τι κακό να *χει /%+ει ο %ν+ρω/ος:

ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣ
Και μ" !εν */α+α τώρα .#μ&ορ*ς,
α&ού *χα.α ό,τι είχα .το ./ίτι μο# ε5 αιτίας το# +εού α#τού,
/ο# /%λι +α 5ανατ#&λω+εί, αν !εν χ%+"κε " !ικαιο.ύν":

ΔΙΚΑΙΟΣ
6ο# &αίνεται /ως κ%/ως καταλα-αίνω τι .#μ-αίνει1
6ας (ρ+ε *νας %ν+ρω/ος /ο# !#.τ#χ%ει,
μα &αίνεται /ως είναι κ%λ/ικο νόμι.μα1

ΚΑΡΙΩΝ
Τότε, μα τον $ία, !ίκαια *χει κατα.τρα&εί1

ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣ
Πο# είναι, /ο# είναι α#τός /ο# #/ο.χόταν
/ως μον%χος το# +α μας *κανε όλο#ς /λού.ιο#ς ε#+ύς,
αν 5αν%-ρι.κε το &ως το# ό/ως /ρωτύτερα:
Κι α#τός /ολύ /ερι..ότερο κατ*.τρεε μερικούς1

ΚΑΡΙΩΝ
Και /οιον κατ*.τρεε λοι/όν:

ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣ
Εμ*να ε!ώ1

ΚΑΡΙΩΝ
6"ν (.ο#ν α/3 το#ς κατερ0%ρ"!ες και το#ς !ιαρρ(κτες:

ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣ
6α τον $ία, λοι/όν !εν εί.+ε κα+όλο# .τα καλ% .ας,
και !ίχως %λλο ε.είς +α μο# *χετε /%ρει τα /ρ%0ματα1

ΚΑΡΙΩΝ
Ω $(μ"τρα, με τι +ρ%.ος μας (ρ+ε ο .#κο&%ντ"ς8
Ολο&%νερα /ε+αίνει τ"ς /είνας1

ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣ
Ε.ύ να /ας τρ*χοντας .τ"ν α0ορ% το 0ρ"0ορώτερο1
Εκεί, ενώ +α .ε .τρε-λώνο#ν α/%νω .τον τροχό,
+α ανα0κα.+είς να /εις τις κατερ0αρι*ς /ο# *χεις κ%μει1

ΚΑΡΙΩΝ
?α .ε /%ρει ο !ι%-ολος1

ΔΙΚΑΙΟΣ
6α τον $ία, τον .ωτ(ρα, /ρ*/ει να !ο5%2εται /ολύ ο +εός α#τός
α/3 όλο#ς το#ς >λλ"νες, αν ε5οντώ.ει κακ(ν κακώς το#ς .#κο&%ντες1

ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣ
Αλίμονό μο# ο !ύ.τ#χος1 6α και .# με κατατρ*χεις
/ο# εί.αι .#ν*νοχος:
Και -*-αια εί.αι,
0ιατί /ο# -ρ(κες α#τό το &όρεμα:
Ε0ώ χ+ες .ε εί!α και &ορού.ες *να /αλιόρο#χο1

ΔΙΚΑΙΟΣ
Κα+όλο# !ε .ε &ο-%μαι, 0ιατί &ορώ α#τό το !αχτ#λί!ι
/ο# τ3 α0όρα.α μια !ραχμ( α/3 τον Εύ!αμο1

ΚΑΡΙΩΝ
6α !εν κ%νει 0ια !%0κωμα .#κο&%ντ"8

ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣ
Και !εν είναι αναί!ειες με0%λες α#τ% :
Ε.είς κοροH!εύετε και !εν εί/ατε τι κ%νετε ε!ώ /*ρα1
Γιατί !εν (ρ+ατε ε!ώ 0ια καλό1

ΚΑΡΙΩΝ
6α το $ία, όχι 0ια !ικό .ο# καλό, 0ια να 5*ρεις1

ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣ
'α μα τον $ία, +α !ει/ν(.ετε α/ό τα !ικ% μο# /ρ%0ματα1

ΚΑΡΙΩΝ
Πο# να .κ%.εις, αλ(+εια, .# κι ο μ%ρτ#ρ%ς .ο#, χωρίς να &ας τί/οτε1

ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣ
Αρνεί.+ε: 6*.α είναι, αχρειότατοι,
*να .ωρό κομμ%τια /α.τόαρα και "μ*να κρ*ατα1
6μμμμC8

ΔΙΚΑΙΟΣ
Βρε κακορί2ικε, τι μ#ρί2ε.αι:

ΚΑΡΙΩΝ
A.ως το κρύο, μ3 α#τό το τρι-ώνιο /ο# &ορεί1

ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣ
6α #/ο&*ρονται όλα α#τ% λοι/όν, ω $ία και +εοί,
να /ρο.-%λλο#ν α#τοί εμ*να:
Αχ, /ως +λί-ομαι /ο# !#.τ#χώ,
α&ού είμαι τίμιος και καλός /ολίτ"ς8

ΔΙΚΑΙΟΣ
Ε.ύ τίμιος και καλός /ολίτ"ς:

ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣ
7.ο καν*νας %λλος1

ΔΙΚΑΙΟΣ
Ε, τότε, α/%ντ".* μο# .ε ό,τι .ε ρωτ(.ω1

ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣ
Τι /ρ%0μα:

ΔΙΚΑΙΟΣ
Εί.αι 0εωρ0ός:

ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣ
Για τό.ο τρελλό με /ερν%ς:

ΔΙΚΑΙΟΣ
6(/ως *μ/ορος:

ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣ
'αι, *τ.ι λ*ω /ως είμαι, όταν είναι αν%0κ"1

ΔΙΚΑΙΟΣ
Αμ τότε: >μα+ες καμι% τ*χν":

ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣ
7χι μα τον $ία1

ΔΙΚΑΙΟΣ
4οι/όν /ως κι α/ό /ού 2ού.ες,
α&ού !εν *κανες τί/οτα:

ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣ
9ροντί2ω 0ια όλες τις #/ο+*.εις,
τις !"μό.ιες και τις ι!ιωτικ*ς1

ΔΙΚΑΙΟΣ
Ε.ύ: Και /ως .ο# (ρ+ε:

ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣ
Κ%νω το .ύμ-ο#λο το# κό.μο#1

ΔΙΚΑΙΟΣ
Και /ως μ/ορεί να εί.αι τίμιος ε.ύ, /αλιοκλ*&τ",
α&ού 0ίνε.αι μι."τός 0ια !ο#λει*ς /ο# !εν είναι !ικ*ς .ο#:

ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣ
Και !εν είναι !ικ( μο# !ο#λει% να ε#ερ0ετώ τ"ν /όλ", ανό"τε, ό.ο μ/ορώ:

ΔΙΚΑΙΟΣ
Και ε#ερ0ε.ία είναι να χώνεις /αντού τ" μύτ" .ο#:

ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣ
Και -*-αια, όταν #/ο.τ"ρί2ει κανείς το#ς κειμ*νο#ς νόμο#ς,
και !εν ε/ιτρ*/ει .ε καν*ναν να το#ς /αρα-εί1

ΔΙΚΑΙΟΣ
Καλ%, και !εν *χει " /ολιτεία !ικα.τ*ς
ορι.μ*νο#ς να &ροντί2ο#ν 0ι3 α#τό:

ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣ
Και /οιος κ%νει τις μ"νύ.εις:

ΔΙΚΑΙΟΣ
7/οιος +*λει1

ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣ
Ε, α#τός είμαι ε0ώ1
D.τε .τ" !ικαιο!ο.ία μο# #/%0ονται οι #/ο+*.εις τ"ς /ολιτείας1

ΔΙΚΑΙΟΣ
6α το $ία, αχρείο /ρο.τ%τ" -*-αια *χει " /ολιτεία1
Και !εν .3 αρ*.ει να κ%+ε.αι (.#χος και να 2εις 5*0νοια.τος:

ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣ
63 α#τό /ο# λες ε.ύ είναι 2ω( /ρο-%το#,
όταν !εν #/%ρχει .το -ίο καμι% α/α.χόλ"."1

ΔΙΚΑΙΟΣ
Ούτε +α μ/ορού.ες να αλλ%5εις 0νώμ":

ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣ
Ούτε, κι αν μο# *!ινες τον ί!ιο τον Πλούτο
και το# Β%ττο# το .ίλ&ιο1

ΔΙΚΑΙΟΣ
Β0%λε αμ*.ως το /ανω&όρι .ο#1

ΚΑΡΙΩΝ
Ε8 Σε .*να το λ*ει1

ΔΙΚΑΙΟΣ
K.τερα -0%λε τα /α/ούτ.ια .ο#1

ΚΑΡΙΩΝ
Σε .*να τα λ*ει όλα α#τ%1

ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣ
Ε8 Ας *λ+ει α/ό .ας κοντ% μο# ε!ώ ό/οιος +*λει1

ΚΑΡΙΩΝ
'α ε0ώ είμαι ε!ώ1

ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣ
Αλίμονό μο# ο !ύ.τ#χος, με 0!ύνο#ν μ*ρα με."μ*ρι1

ΚΑΡΙΩΝ
D.τε *χεις τ"ν α5ίω." να μα.%ς χώνοντας τ" μούρ" .ο# .ε 5*νες !ο#λει*ς:

ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣ
Βλ*/εις τι μο# κ%νει: Σε -%2ω μ%ρτ#ρα 0ι3 α#τό1

ΔΙΚΑΙΟΣ
6α *&#0ε εκείνος /ο# τον είχες 0ια μ%ρτ#ρα1

ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣ
Ωιμ*8 >μεινα μόνοςC

ΚΑΡΙΩΝ
Τι &ων%2εις τώρα:

ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣ
Ωιμ* και /%λι ωιμ*8

ΚΑΡΙΩΝ
$ώ.ε μο# ε.ύ το ρούχο .ο#, 0ια να ντύ.ω τούτον ε!ώ
το .#κο&%ντ"1

ΔΙΚΑΙΟΣ
7χι !α1 Το *χω ταμ*νο /ια .τον Πλούτο1

ΚΑΡΙΩΝ
Και /ο# καλύτερα +3 ανατε+εί /αρ% .το#ς ώμο#ς ενός /αλιαν+ρώ/ο#
και !ιαρρ(κτ":
Τον Πλούτο /ρ*/ει να τον .τολί2ο#με με .εμν% &ορ*ματα1

ΔΙΚΑΙΟΣ
Και τα /α/ούτ.ια τι να τα κ%νο#με: Για /ες μο#1

ΚΑΡΙΩΝ
Α#τ% .το μ*τω/ο τούτο# ε!ώ .αν .ε α0ριελι%
+α το# τα καρ&ώ.ω τώρα αμ*.ως1

ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣ
9εύ0ω 0ιατί 5*ρω /ως είμαι /ολύ /ιο α!ύναμος α/ό ε.%ς1
6α αν -ρω καν*να .ύντρο&ο, *.τω κι α/ό .#κι%ς 5ύλο να είναι,
τούτον το !#νατό +εό +α .ο# τον κ%μω ε0ώ .(μερα
να κατα!ικα.+εί, !ιότι /αρα-ι%2ει κατ%&ορα
με το *τ.ι +*λω τ" !"μοκρατία,
!ίχως τ" .#0κατ%+ε." τ"ς -ο#λ(ς
ούτε τ"ς .#ν*λε#."ς1

ΔΙΚΑΙΟΣ
Α, ναι, μια /ο# /ερ/ατ%ς &ορώντας τ"ν αρματω.ι% μο#,
τρ*χα .το λο#τρό
κι εκεί .τ%.ο# μ/ρο.τ% μ/ρο.τ%
και 2ε.ταίνο#1
Γιατί κι ε0ώ *τ.ι .τεκόμο#ν κ%/οτε1

ΚΑΡΙΩΝ
6α ο λο#τρ%ρ"ς, /ι%νοντ%ς τον, +α τον /ετ%5ει *5ω α/ό τ"ν /όρτα,
0ιατί μόλις τον !εί +α καταλ%-ει /ως είναι κ%λ/ικος1
Και τώρα ας μ/ούμε εμείς μ*.α, 0ια να /ρο.κ#ν(.εις το +εό1
E9εύ0ο#ν1 #ια $ερ'ντισσα πλησιά!ει το σπίτι του Χρεμύλου)

ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ
Καλοί μο# ν*οι,
τ%χα .το ./ίτι &τ%.αμε αλ"+ιν%
το# καινούρ0ιο# α#τού +εού,
( μ(/ως χ%.αμε τελείως το !ρόμο:

ΧΟΡΟΣ
6%+ε /ως -ρί.κε.αι .τ"ν /όρτα το#,
κοριτ.ό/ο#λό μο#,
0ιατί .αν κοριτ.ό/ο#λο ρωτ%ς1

ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ
Αν &ων%5ω λοι/όν να -0ει καν*νας α/3 το ./ίτι1

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
$εν χρει%2εται, 0ιατί ε0ώ α/ό μ*.α *χω -0ει1
6α +α */ρε/ε να /εις 0ια /οιο .κο/ό (ρ+ες1

ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ
>χω /%+ει .#μ&ορ*ς και α!ικίες, χρ#.ό μο#1
'α, α/3 τον καιρό /ο# %ρχι.ε ο +εός α#τός να -λ*/ει,
μο# *κανε τ" 2ω( αν#/ό&ορ"1

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
6/α8 Τι .#μ-αίνει: 6"ν εί.αι και .# .#κο&%ντρια
μ*.α .τις 0#ναίκες:

ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ
Ε0ώ: ?εός &#λ%5οι8

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
6(/ως κλ"ρώ+"κες 0ια να !ικ%2εις και !εν το *κανες:

ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ
ΚοροH!εύεις ε.ύ, μα ε0ώ καί0ομαι, ολόκλ"ρ" " κατακα"μ*ν"1

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
$εν μας λες ε/ί τ*λο#ς τι καHλα είναι α#τ( /ο# *χεις:

ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ
;κο# λοι/όν1 Είχα &ίλο *να /αλικ%ρι1
9τωχό (ταν, μα καλο&τια0μ*νο κι όμορ&ο και καλό /αι!ί1
Σε ό,τι το χρεια2όμο#ν ε0ώ, όλα μο# τα *κανε όμορ&α και καλ%1
Κι ε0ώ /%λι ό,τι το# 2"τού.ε το# το *!ινα 0ια τον κό/ο το#1

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
Και .αν τι .ο# 2"τού.ε .#ν(+ως:

ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ
7χι με0%λα /ρ%0ματα1
Γιατί με ντρε/όταν τρομερ%1
>τ#χε να μο# 2"τ(.ει είκο.ι !ραχμ*ς 0ια &όρεμα,
( και οχτώ 0ια /α/ούτ.ια1
Και 0ια τις α!ελ&*ς το# με /αρακαλού.ε
να το#ς α0ορ%.ω καν*να /ο#κ%μι.ο1
Και 0ια τ" μ%να το# καν*να &ορεματ%κι1
>τ#χε να χρεια.τεί και τ*..ερις με!ίμνο#ς .τ%ρι1

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
Α, -*-αια, !εν είναι /ολλ%, μα τον Α/όλλωνα,
α#τ% /ο# μας εί/ες και είναι &ανερό /ως .ε ντρε/όταν1

ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ
Κι α#τ% όμως, *λε0ε, /ως !εν τα 2"τ%ει 0ια τα χ%!ια το#,
/αρ% α/ό α0%/", 0ια να με +#μ%ται &ορώντας ρούχα α/ό εμ*να1

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
63 α#τός ο %ν+ρω/ος .3 α0α/%ει &ο-ερ%8

ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ
Κι όμως τώρα !εν *χει τ"ν ί!ια 0νώμ" ο .ιχαμ*νος,
μα /%ρα /ολύ %λλα5ε1
Γιατί, όταν το# *.τειλα α#τ(ν τ"ν /ίτα και το#ς %λλο#ς με2*!ες,
/ο# είναι μ*.α .το /ι%το,
και το# μ(ν#.α /ως το -ρ%!# +α /%ωC

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
Τι .ο# *καμε, 0ια /ες μο#1

ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ
6ο# τα 0ύρι.ε /ί.ω, και μα2ί κι α#τ( τ" 0αλατό/ιττα,
0ια να μ"ν 5ανα/ατ(.ω /οτ* /ια .το ./ίτι το#1
Και ε/ι/λ*ον μο# μ(ν#.ε !ιώχνοντας τον α/ε.ταλμ*νο μο#
/ως Iμια &ορ% (ταν !#νατοί οι 6ιλ(.ιοιI1

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
Είναι &ανερό /ως !ε .ο# &*ρ+"κε %.χ"μα1
Α&ού /λούτι.ε, !εν το# αρ*.ει /ια " &ακ(1
Πρωτύτερα όμως α/3 τ" &τώχεια το# τα *τρω0ε όλα1

ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ
Κι όμως /ρωτύτερα κ%+ε μ*ρα, μα τις +ε*ς,
ερχόταν /ολλ*ς &ορ*ς .το ./ίτι μο#1

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
Γιατί &ο-όταν μ"ν /ε+%νεις:

ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ
7χι καλ*, /αρ% 0ιατί λαχταρού.ε
ν3 ακού.ει μον%χα τ" &ων( μο#1

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
$"λα!( να /%ρει καν*να !ώρο1

ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ
>τ.ι, μα τον $ία, αν μ3 *-λε/ε λ#/"μ*ν",
με &ώνα2ε χαH!ε#τικ% /α/%κι και /ιτ.ούνι1

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
Κι ύ.τερα +α .ο# 2"τού.ε να το# /%ρεις /α/ούτ.ια1

ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ
Και .τα με0%λα μ#.τ(ρια, μα τον $ία,
/ο# (μο#ν α/%νω .το αμ%5ι,
ε/ει!( με κοίτα5ε κ%/οιος,
μ3 *!ερνε 0ι3 α#τό το λό0ο όλ" μ*ρα1
Τό.ο /ολύ 2"λότ#/ος (ταν ο ν*ος1

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
Το# %ρε.ε, κα+ώς &αίνεται, να τρώει μον%χος1

ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ
Και μο# *λε0ε /ως *χω ωραιότατα χ*ρια1

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
7.ες &ορ*ς το# *!ιναν τις είκο.ι !ραχμ*ς1

ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ
Και μο# *λε0ε /ως μο.χο-ολ%ει το !*ρμα μο#1

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
Αν τον κερνού.ες +%.ιο κρα.ί, &#.ικ%, μα το $ία1

ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ
Και /ως το -λ*μμα μο# είναι 0λ#κό και χαριτωμ*νο1

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
$εν (ταν κο#τό το /αι!ί,
/αρ% (5ερε να τρα0ανί2ει τα λε&τ% μιας 0ρι%ς1

ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ
4οι/όν, α#τ%, &ίλε μο#, !εν τα κ%νει καλ% ο +εός,
αν και λ*ει /ως -ο"+%ει /%ντα ό.ο#ς α!ικούνται1

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
Και τι να κ%μει: Για /ες και +α το κ%μει1

ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ
$ίκιο είναι, μα τον $ία, ν3 ανα0κ%.ει α#τόν /ο# τό.ες χ%ρες εί!ε α/ό μ*να
να μο# τις αντα/ο!ώ.ει /%λι1

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
Και !εν .ο# τις αντα/*!ι!ε κα+"μεριν% τ" νύχτα:

ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ
6α μο# *λε0ε /ως /οτ* !εν +α με /αρατ(.ει, ό.ο 2ω1

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
Σω.τ%1 Τώρα !εν .3 *χει /ια 0ια 2ωνταν(1

ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ
Αχ, *λειω.α α/3 τον κα"μό, χρ#.ό μο#1

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
$εν είναι α/3 α#τό, μα *χεις .α/ί.ει, κα+ώς μο# &αίνεται1

ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ
Α/ό !αχτ#λί!ι +α μ/ορού.ες να με /ερ%.εις1

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
'αι, αν (ταν το !αχτ#λί!ι .αν κο.κινό0#ρος1
(αίνεται μια φι$ούρα που πλησιά!ει)

ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ
6/α8 Α#τό το /αλικ%ρι /ο# κοντο2#0ώνει
είναι εκείνο /ο# κατ"0ορού.α /ρο ολί0ο#1
9αίνεται /ως *χει /ιει1

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
>τ.ι &αίνεται1 Γιατί /ερ/ατ%ει *χοντας .τε&%νια και !%!α1

ΝΕΑΡΟΣ
Γεια χαρ%1

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
Σε .*να το λ*ει1

ΝΕΑΡΟΣ
Παλι% μο# &ιλεν%!α, 0ρ(0ορα *χεις α./ρί.ει,
μα τον Ο#ρανό1

ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ
Αχ8 Πως με /ρο.-%λλει *τ.ι τ"ν κακομοίρα8

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
9αίνεται /ως *χει /ολύν καιρό να .ε !ει1

ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ
Τι /ολύ καιρό, κα"μ*νε,
/ο# χτες (ταν .το ./ίτι μο#:

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
D.τε */α+ε το αντί+ετο α/3 ό,τι /α+αίνο#ν οι /ολλοί1
?*λω να /ω, όταν είναι /ιωμ*νος,
&αίνεται /ως -λ*/ει κα+αρότερα1

ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ
Α, μ/α, μα *τ.ι /%ντα *χει %.χ"μο#ς τρό/ο#ς1

ΝΕΑΡΟΣ
Ω Πο.ει!ώνα +αλα..ιν*
και +εοί των 0"ρατειών,
/ό.ες 2αρούλες *χει .το μούτρο τ"ς8

ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ
Αχ8 αχ8 6" μο# &*ρνεις κοντ% τ" !%!α8

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
Β*-αια, *χει !ίκιο1 Γιατί, αν τ"ν α00ί5ει *.τω και μια ./ί+α,
+α τ"ν κ%ει .αν 5ερό κλα!ί α/ό ελι%1

ΝΕΑΡΟΣ
?*λεις να /αί5ο#με λί0ο:

ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ
Πο#, κα"μ*νε:

ΝΕΑΡΟΣ
Ε!ώ1 Π%ρε καρύ!ια1

ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ
Τι /αιχνί!ι:

ΝΕΑΡΟΣ
Πό.α !όντια *χεις:

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
6α, ε0ώ να .ο# /ω1 >χει τρία ί.ως τ*..ερα1

ΝΕΑΡΟΣ
Πλ(ρωνε8 >ναν τρα/ε2ίτ" *χει μον%χα1

ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ
6ο# &αίνεται /ως !εν εί.αι .τα καλ% .ο#
να με κοροH!εύεις *τ.ι μ/ρο.τ% .ε τό.ο#ς %ντρες8

ΝΕΑΡΟΣ
Καλό +α .ο# *κανε α#τό8

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
7χι, !α, 0ιατί τώρα ό/ως είναι κ%τι τρώ0εται,
μα αν τ"ς 5ε/λύνει κανείς τούτο το &τια.ί!ι,
+α !εις 2ω"ρότατες τις 2%ρες το# /ρο.ώ/ο#1

ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ
Σα 0*ρος /ο# εί.αι μο# &αίνεται /ως *χεις τρελλα+εί1

ΝΕΑΡΟΣ
6/α8 Σαν να .ο# *-αλε χ*ρι και .ε χ%ι!ε#ε,
νομί2οντας /ως !εν το /(ρα εί!"."1

ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ
6α τ"ν Α&ρο!ίτ", όχι τα !ικ% μο#, .ιχαμ*νε1

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
6α τ"ν Εκ%τ", κ%+ε %λλο1
$εν τρελ%+"κα ακόμα1
6α, /αλικ%ρι μο#, ε0ώ !εν το -ρί.κω .ω.τό
να μι.είς α#τό το κορίτ.ι1

ΝΕΑΡΟΣ
6α ε0ώ τ"ν #/ερα0α/ώ1

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
Κι όμως *χει /αρ%/ονα εναντίον .ο#1

ΝΕΑΡΟΣ
Τι /αρ%/ονα:

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
4*ει /ως τ"ν ε/ρό.-αλες και /ως εί/ες
ότι Iμια &ορ% (.αν !#νατοί οι 6ιλ(.ιοιI1

ΝΕΑΡΟΣ
Ε0ώ !ε +α /ια.τώ μα2ί .ο# 03 α#τ(ν1

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
Γιατί:

ΝΕΑΡΟΣ
Γιατί .*-ομαι τ"ν "λικία .ο#1
Αλλιώς /οτ* !εν +α ε/*τρε/α ε0ώ
.ε %λλον να το κ%μει α#τό1
Και τώρα /%ρε το κορίτ.ι και .ύρε .το καλό1

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
<*ρω, 5*ρω τι +ες να /εις1
9αίνεται /ως !εν +*λεις /ια να εί.αι μα2ί τ"ς1

ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ
Και /οιος +α το# το ε/ιτρ*ει:

ΝΕΑΡΟΣ
$εν +*λω /ια .χ*.εις με μια
/ο# *χο#ν /ερ%.ει α/ό /%νω τ"ς
!εκατρεις χιλι%!ες χρόνια1

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
7μως α&ού είχες τ"ν α5ίω."
να /ιείς το κρα.ί,
/ρ*/ει να /ιείς και το κατακ%+ι1

ΝΕΑΡΟΣ
6α το κατακ%+ι είναι /ολύ /αλιό και -ρώμικο1

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
Π*ρα.* το α/3 τ" .ακούλα να &τι%5ει1

ΝΕΑΡΟΣ
Ας μ/ούμε μ*.α, 0ιατί +*λω να /%ω .το +εό,
και ν3 ανα+*.ω α#τ% τα .τε&%νια /ο# *χω1

ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ
Κι ε0ώ +*λω να το# /ω κ%τι1

ΝΕΑΡΟΣ
Τότε ε0ώ !εν μ/αίνω1

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
Κο#ρ%0ιο, μ" &ο-%.αι1 $ε +α .ε -ι%.ει1

ΝΕΑΡΟΣ
Αλ(+εια1 Καλ% λες1
Γιατί αρκετόν καιρό τ"ν είχα /ρωτύτερα1

ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ
Τρ%-α μ/ρο.τ%, κι ε0ώ *ρχομαι κατό/ιν .ο#1

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
Πό.ο !#νατ%, ω $ία -α.ιλι%,
το 0ραιH!ιο .αν /εταλί!α κόλλ".ε .το /αλικ%ρι8

ΚΑΡΙΩΝ
Ποιος χτ#/%ει τ"ν /όρτα: Τι (ταν α#τό:
Καν*νας !ε &αίνεται1 Κι όμως " /όρτα κ%νει κρότο
χωρίς να τ" χτ#/%νε, τρί2ει1
((μφανί!εται ο (ρμής)

ΕΡΜΗΣ
Σε +*λω, Καρίωνα, /ερίμενε1

ΚΑΡΙΩΝ
Για /ες μο#, καλ*, ε.ύ χτ#/ού.ες τό.ο !#νατ% τ"ν /όρτα:

ΕΡΜΗΣ
7χι, μα το $ία, μα (μο#ν *τοιμος,
και με /ρό&τα.ες και %νοι5ες1
Τρ*χα 0ρ(0ορα να &ων%5εις τον α&*ντ" .ο#,
ύ.τερα τ" 0#ναίκα το# και τα /αι!ι% το#,
ύ.τερα το#ς !ούλο#ς,
ύ.τερα τ" .κύλλα,
ύ.τερα ε.*να, ύ.τερα τ" 0ο#ρούνα1

ΚΑΡΙΩΝ
Για /ες μο# τι τρ*χει:

ΕΡΜΗΣ
Ο $ίας -ρε αχρείοι, +*λει να .ας ανακατώ.ει μ*.α .το ί!ιο α00είο
και να .ας ρί5ει όλο#ς .το -%ρα+ρο1

ΚΑΡΙΩΝ
6ωρ* 0ια τ*τοιο α00ελιο&όρο κό-ο#με τ" 0λώ..α το# +ύματος1
6α 0ιατί τ*λος /αντων *-αλε .το νο# το#
να μας το κ%μει α#τό:

ΕΡΜΗΣ
Γιατί *χετε κ%νει τα &ο-ερότερα /ρ%0ματα το# κό.μο#1
'α, α/ό τ"ν /ρώτ" .τι0μ( /ο# %ρχι.ε να -λ*/ει ο Πλούτος,
καν*νας ούτε +#μίαμα, ούτε !%&ν",
ούτε 0αλατό/ιττα, ούτε .&αχτό, ούτε τί/οτα %λλο
!ε +#.ι%2ει /ια .ε μας το#ς +εούς1

ΚΑΡΙΩΝ
6α το $ία, ούτε και +α +#.ι%.ει1
Γιατί λί0ο ε&ροντί2ατε 0ια μας τότε1

ΕΡΜΗΣ
'α .ο# /ω, 0ια το#ς %λλο#ς +εούς λί0ο με νοι%2ει,
μα ε0ώ *λιω.α και χ%+"κα1

ΚΑΡΙΩΝ
Σω.τός ο λό0ος .ο#1

ΕΡΜΗΣ
Πο# λες, /ρωτύτερα .τις τα-*ρνες,
είχα όλα τα καλ% /ρωί /ρωί=
Κρα.ό/ιτες, μ*λι, .ύκα, ό.α /ρ*/ει να τρώει ο Ερμ(ς1
Και τώρα /ειν%ω και μ*νω 5α/λωμ*νος με τα /ό!ια "λ%1

ΚΑΡΙΩΝ
Και μ" !εν /α+αίνεις !ίκαια, /ο# %&"νες καμι% &ορ%
να τιμωρούνται εκείνοι /ο# είχες α/3 α#τούς τ*τοια καλ%:

ΕΡΜΗΣ
Αχ, ο !ύ.τ#χος, /%ει " /ίτα /ο# μο# 2ύμωναν κ%+ε τετ%ρτ" το# μ"νός1

ΚΑΡΙΩΝ
N"τ%ς *ναν /ο# χ%+"κε1 Το# κ%κο# τον &ων%2εις1

ΕΡΜΗΣ
Π%ει και το χοιρομ*ρι /ο# *τρω0α1

ΚΑΡΙΩΝ
Π(!α το κο#τ.ό ε!ώ .το 5*&αντο1

ΕΡΜΗΣ
Π%νε και τα 2ε.τ% εντό.+ια1

ΚΑΡΙΩΝ
Κ%/οιος /όνος &αίνεται να .ο# .τρι&ο0#ρί2ει .τα εντό.+ια1

ΕΡΜΗΣ
Π%ει και το /οτ(ρι με το μι.ονερωμ*νο κρα.ί1

ΚΑΡΙΩΝ
Πιες α#τ(ν και τρ*χα να τα &τ%.εις1

ΕΡΜΗΣ
6/ορείς να κ%μεις μια χ%ρ" .το &ίλο .ο#:

ΚΑΡΙΩΝ
Αν χρει%2ε.αι α/ό εκείνες /ο# μ/ορώ να .ο# κ%μω1

ΕΡΜΗΣ
'α -ρεις να μο# !ώ.εις να &%ω καν*να καλο2#μωμ*νο ωμί
και καν*να με0%λο κομμ%τι κρ*ας
α/ό εκείνα /ο# +#.ι%2ετε ε.είς μ*.α1

ΚΑΡΙΩΝ
6α !εν κ%νει να -0%λο#ν *5ω1

ΕΡΜΗΣ
Κι όμως, ό.ες &ορ*ς *κλε-ες κ%τι α/ό τον α&*ντ" .ο#,
ε0ώ .ε .κ*/α2α /%ντα να μ" .ε /ι%.ο#ν1

ΚΑΡΙΩΝ
Για να *χεις κι ε.ύ το μερί!ιό .ο#, κατερ0%ρ"1
Γιατί .ο# */ε&τε και .*να καν*να καλο2#μωμ*νο ωμ%κι1

ΕΡΜΗΣ
Κι ύ.τερα ε.ύ το *τρω0ες κι α#τό1

ΚΑΡΙΩΝ
Γιατί !εν είχες μερί!ιο και .το 5ύλο /ο# *τρω0α ε0ώ,
όταν μ3 */ιαναν να κ%νω καμι% κατερ0αρι%1

ΕΡΜΗΣ
6"ν τα +#μ%.αι τα /αλι%,
μια /ο# /(ρες και τ" 9#λ(,
μα /%ρτε με και μ*να .ύνοικο το# +εού .ας1

ΚΑΡΙΩΝ
6/α: ?3 α&(.εις το#ς +εούς 0ια να μείνεις ε!ώ:

ΕΡΜΗΣ
Αού ε.είς ε!ώ /ερν%τε /ολύ καλύτερα1

ΚΑΡΙΩΝ
Και /ως: J λι/οτα5ία .ο# &αίνεται καλό /ρ%0μα:

ΕΡΜΗΣ
Πατρί!α, να 5*ρεις είναι /αντού, ό/ο# καν*νας ε#τ#χεί1

ΚΑΡΙΩΝ
Και τι !ο#λει% μ/ορείς να μας κ%νεις αν μείνεις ε!ώ:

ΕΡΜΗΣ
Β%λτε με .τ"ν /όρτα να !ιώχνω το#ς κλ*&τες1

ΚΑΡΙΩΝ
'α !ιώχνεις το#ς κλ*&τες: 6α /ια !εν *χο#νε !ο#λει% οι κλ*&τες ε!ώ1

ΕΡΜΗΣ
Β%λτε με /ραματε#τ(1

ΚΑΡΙΩΝ
6α είμα.τε /λού.ιοι1 4οι/όν τι αν%0κ" *χο#με να τρ*&ο#με
*ναν Ερμ( μετα/ρ%τ":

ΕΡΜΗΣ
Ε, τότε /%ρτε με 0ια !όλο#ς1

ΚΑΡΙΩΝ
Για !όλο#ς: Ας μας λεί/ο#ν1 $εν χρει%2ονται τώρα οι !όλοι,
/αρ% οι ειλικρινείς τρό/οι1

ΕΡΜΗΣ
Π%ρτε με να .ας !είχνω το#ς !ρόμο#ς1

ΚΑΡΙΩΝ
6α ο +εός τώρα -λ*/ει, ώ.τε !εν *χο#με αν%0κ" α/ό ο!"0ό1

ΕΡΜΗΣ
Ε, τότε +α 0ίνω ε/ό/τ"ς .το#ς α0ώνες1
Σ3 α#τό τι *χεις να /εις: Γιατί α#τό είναι /ολύ ταιρια.τό
.τον Πλούτο, να κ%νει α0ώνες μο#.ικούς και 0#μνικούς1

ΚΑΡΙΩΝ
Τι καλό /ρ%0μα να *χει κανείς /ολλ% ονόματα8
'α τώρα α#τός -ρ(κε τρό/ο να 2(.ει1
Καλ% κ%νο#ν ό.οι !ικ%2ο#ν,
/ο# .#χν% &ροντί2ο#ν να 0ρ%&ονται .ε /ολλ% !ικα.τ(ρια1

ΕΡΜΗΣ
4οι/όν, να μ/ω μ*.α τώρα:

ΚΑΡΙΩΝ
>μ/α και .ύρε .το /"0%!ι να 5ύ.εις τις κοιλι*ς,
0ια να &ανείς αμ*.ως /ως κ%νεις !ο#λει*ς1
((μφανί!εται στη σκηνή ένας )ερέας του *ία)

ΙΕΡΕΑΣ
Ποιος μ/ορεί να μο# /ει α.&αλώς
/ο# είναι ο Χρεμύλος:

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
Τι τρ*χει, &ίλτατε:

ΙΕΡΕΑΣ
Τι %λλο, /αρ% κακ% και #χρ%1
Α/3 τον καιρό /ο# α#τός ο Πλούτος %νοι5ε τα μ%τια το#,
/ε+αίνω τ"ς /είνας1
Γιατί !εν *χω να &%ω, κι ας είμαι ιερ*ας το# $ιός Σωτ(ρος1

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
Και /οια είναι " αιτία, 0ια όνομα των +εών:

ΙΕΡΕΑΣ
Κανείς /ια !εν εννοεί να +#.ι%2ει1

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
Για /οιο λό0ο:

ΙΕΡΕΑΣ
Γιατί όλοι είναι /λού.ιοι1
Και όμως τον καιρό /ο# !εν είχαν τί/οτε,
%λλος ερχόταν, αν (ταν *μ/ορος,
και +#.ία2ε *να .&αχτό 0ιατί είχε 0λ#τώ.ει τ" 2ω( το#,
%λλος /ο# 5*&#0ε τ"ν κατα!ίκ"1
;λλος /%λι +#.ία2ε 0ια να /ετύχει κ%/οιο το# .κο/ό
και καλού.ε κι εμ*να τον ιερ*α1
6α τώρα κανείς !εν +#.ι%2ει τί/οτα α/ολύτως,
ούτε μ/αίνει .ε ναό1

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
Κι α/3 α#τ% !εν /αίρνεις ε.ύ ό,τι !ικαιού.αι:

ΙΕΡΕΑΣ
Γι3 α#τό μο# &αίνεται /ως κι ε0ώ +3 α&(.ω
0εια το# $ιός Σωτ(ρος και +α *ρ+ω να μείνω ε!ώ1

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
?%ρρος8 Καλ% +α /%νε τα /ρ%0ματα, αν +*λει ο +εός1
Πο# λες, ε!ώ είναι ο $ίας ο Σωτ(ρας1
>χει *ρ+ει μόνος το#1

ΙΕΡΕΑΣ
Καλ% είναι λοι/όν όλα ό.α λες1

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
Γι3 α#τό /ερίμενε λί0ο και +α +ρονι%.ο#με τον Πλούτο
ό/ο# (ταν /ρωτύτερα +ρονια.μ*νος
και +α &#λ%ει /%ντα το /ί.ω μ*ρος το# ναού τ"ς Α+"ν%ς1
6α ας -0%λει κανείς ε!ώ αναμμ*νες !%!ες,
0ια να τις κρατ%ς ε.ύ και να /"0αίνεις μ/ρο.τ% α/3 το +εό1

ΙΕΡΕΑΣ
Πολύ .ω.τό είναι -*-αια να 0ίνει α#τό1

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
Ας &ων%5ει *νας *5ω τον Πλούτο1

ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ
Κι ε0ώ τι να κ%μω:

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
Σαν +α +ρονι%.ο#με το +εό,
+α /%ρεις τις χύτρες .το κε&%λι .ο#
και +α τις κο#-αλ%ς καμαρωτ%1
Α&ού μας (ρ+ες μ%λι.τα και με /ολύχρωμο &όρεμα1

ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ
Και ο .κο/ός /ο# (ρ+α:

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
7,τι /ο+είς +α 0ίνει1 Ο ν*ος +α *ρ+ει α/όε ./ίτι .ο#1

ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ
Αν μο# ε00#%.αι αλ(+εια, μα τον $ία,
/ως +α *ρ+ει εκείνος ./ίτι μο#,
+α κο#-αλ(.ω τις χύτρες1

ΧΡΕΜΥΛΟΣ
Και όμως μ3 α#τ*ς τις χύτρες .#μ-αίνει όλως !ιόλο# το αντί+ετο
α/ό τις %λλες1 $"λα!( .τις %λλες χύτρες
το 0%λα κ%νει 2%ρες α/ό /%νω, ενώ α#τ(ς τ"ς 0ρι%ς
οι 2%ρες +α είναι α/ό κ%τω α/ό τις χύτρες1

ΧΟΡΟΣ
Ούτε κι εμείς /ρ*/ει να χα.ομερ%με κα+όλο# τώρα,
μα να /ροχωρ(.ο#με α/ό /ί.ω1
Γιατί /ρ*/ει τρα0ο#!ώντας να το#ς ακολο#+(.ο#μεC
ΤΕΛΟΣ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful