ΡΗΣΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Χορός (Στρατιώτες της Τροίας)
Έκτορας
Αινείας
Δόλωνας
Αελια!όρος
Ρ"#ος (Ο $α#ιλι%ς της &ρ%κης)
Ο'(##)ας
Διο*"'ης
Α+ην%
Π%ρης
,νίο-ος (,νίο-ος το( Ρ"#ο()
.ο/#α (.ητ)ρα το( Ρ"#ο()
(Ο Χορός, Τρώες στρατιώτες, προχωράει προς τη σκηνή του Έκτορα, για να τον ειδοποιήσει για
κάποιες φωτιές που είδε στο στρατόπεδο των !!ήνων"

ΧΟΡΟΣ
Π%*ε 0ρος τη #κην" το( Έκτορα1 2α ε'ώ είναι3 4ραε είναι %ρ(0νος κ%0οιος α0ό το(ς
(0α#0ι#τ)ς " το(ς !ρο(ρο/ς το( $α#ιλι%5 2α *%+ει τα ν)α α0ό το(ς #κο0ο/ς 0ο( !(λ%νε το
#τρατό0ε'ο την τ)ταρτη $%ρ'ια της ν/-τας5
Σ"κω#ε το κε!%λι #ο(6 7/0να6 %νοι7ε τα *%τια #ο(6 4#ε το #τρώ*α #ο(1 Γιατί 0ρ)0ει να ακο/#εις1

ΕΚΤΟΡΑΣ
Ποιος είναι5 Είναι νω#τ" η !ων"1 Ποιος είναι5 Ποιο είναι το #/ν+η*α5 Πες το1 Ποιο "ρ+αν ε'ώ
*)#α #τη ν/-τα5 .ίλα *ο(1

ΧΟΡΟΣ
, #κο0οί εί*α#τε1

ΕΚΤΟΡΑΣ
8αι ιατί κ%νετε τό#ο +όρ($ο5

ΧΟΡΟΣ
.η !ο$%#αι1

ΕΚΤΟΡΑΣ
Δεν !ο$%*αι1 ."0ως κ%0οια 0αί'α )ινε *)#α #τη ν/-τα5

ΧΟΡΟΣ
9-ι1

ΕΚΤΟΡΑΣ
Τότε ιατί α!"#ατε τις #κο0ι)ς #ας5 Γιατί ανα#τατώνετε το #τρ%τε(*α *)#α #τη ν/-τα5 Δεν 7)ρεις
ότι εί*α#τε κοντ% #το #τρατό0ε'ο των Αρείων και τώρα ανα0α(ό*α#τε ντ(*)νοι τα ό0λα *ας5

ΧΟΡΟΣ
Π%ρε τα ό0λα #ο( Έκτορα1 Π"αινε #το(ς #(**%-ο(ς6 'ώ#ε #/ν+η*α να ετοι*α#το/ν κι α(τοί1
:/0να το(ς1 Στείλε κ%0οιο(ς να 0ο(ν #το(ς %ντρες #ο( ότι 0ρ)0ει να ετοι*%#ο(ν τα ρ"ορα
%λοα1 Ποιος +α 0%ει #τον ιο το( Παν+όο(5 Ποιος #τον ιο το( Ε(ρώ0α6 τον αρ-ηό των ;(κίων5
Πο( είναι οι ιερείς ια τις +(#ίες5 Πο( είναι οι <ρ/οι το7ο!όροι και οι αρ-ηοί των ακοντι#τών5
9λοι να ετοι*%#ο(ν $)λη και τό7α1

ΕΚΤΟΡΑΣ
4λλα α0ό τα λόια #ο( είναι τρο*ακτικ% και %λλα εν+αρρ(ντικ%1 Δεν *ιλ%ς κα+αρ%1 ."0ως #ας
τρό*α7ε ο ιος το( 8ρόνο(6 ο Π%νας6 *"0ως #ας *α#τίω#ε5 4!η#ες τη #κο0ι% #ο( και κ%νεις
αναταρα-"1 Τι )-εις να 0εις5 Τι να 0ω 0ως *ο( αν%ειλες5 Γιατί 'εν *ίλη#ες 7εκ%+αρα1

ΧΟΡΟΣ
Αν%$ο(ν !ωτι)ς οι Αρείοι6 Έκτορα6 *)#α #τη *α/ρη ν/-τα6 και !ωτί=ο(ν )τ#ι τα ρ"ορα 0λοία
το(ς εκεί 0ο( τα )-ο(ν αρ%7ει1 9λο το #τρ%τε(*α )-ει *α=ε(τεί #τη #κην" το( Αα*)*νονα6
!ων%=ο(ν όλοι και =ητο/ν 'ιατα)ς1 .)-ρι τώρα 0οτ) 'εν (0"ρ7ε τό#η !α#αρία #το #τρατό0ε'ό
το(ς1 Υ0ο0τε/ο*αι ότι κ%τι καινο/ριο #-ε'ι%=ο(ν τώρα Έκτορα ι> α(τό "ρ+α να #ο( !)ρω το
*"ν(*α ρ"ορα *ην *ε κατηορ"#εις *ετ%1

ΕΚΤΟΡΑΣ
8αλ% )κανες και "ρ+ες )καιρα6 αν και α(τ% τα *αντ%τα είναι κακ%1 Α0ο!%#ι#αν να !/ο(ν οι
Αρείοι *)#α #το #κοτ%'ι της ν/-τας ια να 7ε!/ο(ν α0ό τα *%τια *ας 0ιο ε/κολα1 Οι !ωτι)ς
*)#α #τη ν/-τα α(τ" την (0ο?ία *ο( $%=ο(ν1 Α- +ε) *ο(3 Πο( α0ο!%#ι#ες να *ο( #τερ"#εις6
ό0ως α0ό τα ν/-ια το( λιονταριο/ το +"ρα*α6 τη ικανο0οίη#η να νικ"#ω το(ς Αρείο(ς1 Δεν *ε
%!η#ες να το(ς #(ντρί?ω6 να το(ς λιώ#ω *ε το κοντ%ρι *ο( όλο(ς1 Αν 'εν τ)λειωνες τη *)ρα
ρ"ορα6 εώ 'εν +α #τα*ατο/#α1 &α το(ς )καια τα καρ%$ια &α )*0αινα *)#α #τις #κην)ς το(ς
να το(ς #κοτώ#ω όλο(ς *ε τα -)ρια *ο(1 Έτοι*ος "*ο(να1 Έ0ρε0ε να #(νε-ί#ω και τη ν/-τα1
Παρα'ο*)νος #τη +εό#ταλτη ορ*" *ο( 0ο( +α )!ερνε τη νίκη1
Οι #ο!οί ό*ως και οι *%ντεις 0ο( 7)ρο(ν τα +ε@κ% #-)'ια *ε )0ει#αν να 0ερι*)νω να -αρ%7ει και
τότε 0ο( +α )$λε0α να κατα#τρ)?ω το(ς Α-αιο/ς1 2α τώρα α(τοί !ε/ο(ν3 Το(ς #ο!ο/ς *ο(
7ε)λα#αν1 8ι )νας 'ρα0)της τα κατα!)ρνει καλ/τερα τη ν/-τα1 Τώρα 0ρ)0ει να $ια#τώ να 'ώ#ω
'ιατα)ς1 Γρ"ορα3 2α #η*%νει εερτ"ριο6 να ντ(+ο/ν όλοι τα ό0λα το(ς1 2α 7(0ν"#ο(ν1 2α το(ς
0ρο!τ%#ο(*ε1 8αι %λλο(ς να το(ς -τ(0"#ο(*ε κα+ώς +α *0αίνο(ν #τα καρ%$ια το(ς να $%?ο(ν
*ε το αί*α το(ς τις #-οιν)νιες #κ%λες κι %λλο(ς να το(ς 0ι%#ο(*ε *ε λ%#ο1 2α το(ς κ%νο(*ε
'ο/λο(ς να *ας #κ%$ο(ν τα -ωρ%!ια1

ΧΟΡΟΣ
Έκτορα6 $ι%=ε#αι ενώ 'εν 7)ρεις τι κ%νο(ν1 Δεν 7)ρο(*ε αν !ε/ο(ν1

ΕΚΤΟΡΑΣ
8αι τότε ιατί να αν%$ο(ν !ωτι)ς5

ΧΟΡΟΣ
Δεν 7)ρω1 .ο( !αίνονται /0ο0τες και !ο$%*αι1

ΕΚΤΟΡΑΣ
9λα +α τα !ο$%#αι6 αν !ο$%#αι τις !ωτι)ς1

ΧΟΡΟΣ
Τό#ες 0ολλ)ς 0οτ) 'εν )-ο(ν αν%?ει1

ΕΚΤΟΡΑΣ
Αλλ% ο/τε )0α+αν 0ριν ότι )0α+αν α0ό *)να -τες1

ΧΟΡΟΣ
2αι ε#/ το(ς τα )κανες1 Σκ)?ο( και τώρα τι να κ%νεις1

ΕΚΤΟΡΑΣ
Πρ)0ει να 0%ρο(*ε τα ό0λα και να το(ς ε0ιτε+ο/*ε1
(#φανί$εται ο %ινείας"

ΧΟΡΟΣ
Έρ-εται *ε 0ολλ" $ια#/νη ο Αινείας1 8%τι ν)ο +α *ας 0ει1

ΑΙΝΕΙΑΣ
Έκτορα6 ια 0οιο λόο "ρ+αν οι !ρο(ροί *)#α #τη ν/-τα !ων%=οντας !ο$ι#*)νοι και 7ε#ηκώνεται
ο #τρατός5

ΕΚΤΟΡΑΣ
Αινεία6 *ην αρείς6 !όρε#ε την 0ανο0λία #ο(1

ΑΙΝΕΙΑΣ
Τι #(*$αίνει5 Έκαναν κ%τι 'ολερό οι ε-+ροί *)#α #το #κοτ%'ι5

ΕΚΤΟΡΑΣ
<ε/ο(ν οι Α-αιοί και 0%νε #τα 0λοία το(ς1

ΑΙΝΕΙΑΣ
Α0ό κ%τι #(κεκρι*)νο το κατ%λα$ες5

ΕΚΤΟΡΑΣ
9λη τη ν/-τα αν%$ο(ν !ωτι)ς και *ο( !αίνεται ότι 'εν +α 0ερι*)νο(ν να 7η*ερώ#ει1 <)ο(ν
#το(ς κω0ηλ%τες το(ς και 0%νε #την 0ατρί'α το(ς α!"νοντας τη η *ας1

ΑΙΝΕΙΑΣ
8ι ε#/ ιατί 0"ρες τα ό0λα #ο(5 Τι +α κ%νεις5

ΕΚΤΟΡΑΣ
8α+ώς +α τρ)-ο(ν να *0ο(ν #τα καρ%$ια το(ς +α το(ς ε0ιτε+ώ *ε τις λό-ες1 Γιατί είναι ντρο0"
και λ%+ος *ας να το(ς α!"#ο(*ε να !/ο(ν -ωρίς *%-η α(το/ς 0ο( *ας )καναν τό#ο κακό1

ΑΙΝΕΙΑΣ
.ακ%ρι να "7ερες να #κ)!τε#αι ό0ως 7)ρεις να 0ολε*%ς1 Αλλ% κανείς 'εν )-ει εννη+εί 0ο( να τα
νωρί=ει όλα1 4λλο -%ρι#*α )-ει ο κα+)νας *ας Έκτορα1 Ε#/ να 0ολε*%ς 7)ρεις6 και %λλοι να
#κ)!τονται το #ω#τό1 Ε#/ όταν )*α+ες ότι %να?αν !ωτι)ς και 7ε#ηκώ+ηκες και 0αίρνεις το
#τρατό να 0ερ%#εις α0ό τα $α+ι% -αντ%κια 0ο( 'εν +α $λ)0εις *)#α #τη ν/-τα1 8αι 0)ς 0ως τα
0)ρα#ες τα -αντ%κια1 Αν 'εν το(ς $ρεις να !ε/ο(ν αλλ% να είναι εν%ντι% #ο(6 +α νικη+είς και +α
*είνεις εκεί1 Γιατί 0ως +α 0ερ%#ει 0%λι τα -αντ%κια και 0ως +α 'ια#-ί#ο(ν τα %ρ*ατα τα #τεν%
ε!/ρια -ωρίς να #0%#ο(ν οι τρο-οί το(ς5 Αλλ% και 0%λι αν νικ"#εις +α 0ρ)0ει να 0αλ)?εις *ε τον
ιο το( Πηλ)α6 0ο( 'εν +α #> α!"#ει να $%λεις !ωτι% #τα καρ%$ια το(ς ο/τε να 0ι%#εις το(ς
Α-αιο/ς6 ό0ως νο*ί=εις1 Γιατί είναι 0ολ/ '(νατός 0ολε*ι#τ"ς1 Εώ λ)ω 0ως 0ρ)0ει να α!"#ο(*ε το
#τρατό *ας να 7εκο(ρα#τεί α0ό την κο/ρα#η της *%-ης και να #τείλο(*ε κ%0οιον κατ%#κο0ο6
ό0οιον +)λει να 0%ει1 Αν όντως ετοι*%=ονται να !/ο(ν τότε να το(ς ε0ιτε+ο/*ε αι!νι'ια#τικ%1
Αλλ% αν οι !ωτι)ς το(ς είναι α0%τη τότε 0ρ)0ει να το #κε!το/*ε1 Α(τ" είναι η νώ*η *ο(6
Έκτορα1

ΧΟΡΟΣ
.ο( !αίνονται #ω#τ% α(τ% 0ο( λ)ει1 Σκ)?ο( τα και %λλα7ε νώ*η1 Γιατί 'εν *> αρ)#ο(ν οι
α0οκοτι)ς των #τρατηών1 Τι καλ/τερο α0ό το να 0%ει κ%0οιος #τα καρ%$ια το(ς να 'ει τι είναι
α(τ)ς οι !ωτι)ς κοντ% #τα ακ(ρο$όλια1
(Ο Έκτορας προς τον %ινεία"
ΕΚΤΟΡΑΣ
Α!ο/ )τ#ι λ)τε όλοι6 )τ#ι να ίνει1 Π"αινε τώρα και κα+η#/-α#ε το(ς #(**%-ο(ς *ας1 Αν ακο/#ει
ό*ως ο #τρατός εερτ"ριο6 να ετοι*α#τεί ρ"ορα1
Εώ +α #τείλω κατ%#κο0ο #το(ς ε-+ρο/ς6 και όταν καταλ%$ο(*ε τις κιν"#εις το(ς6 ε#/ +α τα
ακο/#εις όλα και +α 7)ρεις τι κ%νο(ν1 Αν ό*ως ανοίο(ν τα 0ανι% το(ς ια να !/ο(ν 0ερί*ενε να
ακο/#εις τις #%λ0ιες1 Δεν +α κα+(#τερ"#ω τότε1 &α 0)#ω 0%νω #τα καρ%$ια το(ς *)#α #τη
ν/-τα και +α το(ς κατα#τρ)?ω1

ΑΙΝΕΙΑΣ
Α(τό είναι το #ω#τό1 Στείλε τον κατ%#κο0ο1 Γρ"ορα1 8αι αν *ε -ρεια#τείς6 +α #τα+ώ 'ί0λα #ο(1
(Ο %ινείας φε&γει"

ΕΚΤΟΡΑΣ
Ποιος α0ό #ας 0ο( %κο(#ε +)λει να 0%ει κατ%#κο0ος #τα καρ%$ια 5 Ποιος +α $οη+"#ει να #ω+εί η
0ατρί'α5 Ποιος +α 'ε-τεί5 Δεν +α *0ορ)#ω *όνος *ο( την 0ατρί'α και το(ς #(**%-ο(ς να
(0ηρετώ1
('παίνει (αφνικά ο )ό!ωνας"
ΔΟΛΩΝΑΣ
Εώ ια την 0ατρί'α *ο(6 ')-ο*αι α(τόν τον κίν'(νο1 2α #(ρ+ώ *)-ρι τα καρ%$ια των Α-αιών
κρ(!% να *%+ω όλα τα #-)'ια 0ο( κ%νο(ν και να )ρ+ω 0ί#ω να #τα 0ω1 .0ορώ να το κ%νω α(τό1

ΕΚΤΟΡΑΣ
Ταιρι%=εις *ε το όνο*% #ο( ενναίε 0ατριώτη Δόλωνα1 Τον 'ο7α#*)νο οίκο #ο(6 τώρα τον κ%νεις
0ιο )ν'ο7ο1

ΔΟΛΩΝΑΣ
&α 0%ω λοι0όν1 8αι η α*οι$" *ο( +α είναι αντ%7ια1 Γιατί η α*οι$" της 0αλικαρι%ς 'ίνει 'ι0λ"
-αρ%1

ΕΚΤΟΡΑΣ
Είναι 'ίκαιο1 Δεν )-ω αντίρρη#η1 9ρι#ε ε#/ την α*οι$" #ο(1 Εκτός α0> τα #κ"0τρα *ο( $)$αια1

ΔΟΛΩΝΑΣ
Δεν +)λω τα #κ"0τρα #ο( 0ο( #ώ=ο(ν την 0όλη *ας1

ΕΚΤΟΡΑΣ
A"τα ια (ναίκα #ο( την κόρη το( Πρία*ο(1

ΔΟΛΩΝΑΣ
Δεν +)λω να #(εν)?ω *ε 0ιο 0λο/#ιο(ς α0ό *)να1

ΕΚΤΟΡΑΣ
Αν =ητ"#εις -ρ(#%!ι6 +α το 0%ρεις1

ΔΟΛΩΝΑΣ
8ι εώ )-ω1 Δεν εί*αι !τω-ός1

ΕΚΤΟΡΑΣ
Τι +)λεις α0ό όλα α(τ% 0ο( )-ει η Τροία5

ΔΟΛΩΝΑΣ
&α *ο( 'ώ#εις την α*οι$" *ο(6 όταν νικ"#εις το(ς Α-αιο/ς1

ΕΚΤΟΡΑΣ
&α #το 'ώ#ω1 2α το =ητ"#εις1 Εκτός α0ό το(ς αρ-ηο/ς το(ς1

ΔΟΛΩΝΑΣ
Α(το/ς #κότω#) το(ς1 Δεν #ο( =ητώ να λ(0η+είς το .εν)λαο1

ΕΚΤΟΡΑΣ
&)λεις τον Αίαντα5

ΔΟΛΩΝΑΣ
8αλοανα+ρε**)να -)ρια 'εν κ%νο(ν ια το όρω*α1

ΕΚΤΟΡΑΣ
&)λεις κ%0οιον α0ό το(ς Α-αιο/ς =ωντανό ια να =ητ"#εις λ/τρα5

ΔΟΛΩΝΑΣ
Σο( εί0α και 0ροηο/*ενα1 Χρ(#%!ι )-ω1

ΕΚΤΟΡΑΣ
&α εί#αι *0ρο#τ% #τη *οιρα#ι%1 96τι =ητ"#εις +α το 0%ρεις1

ΔΟΛΩΝΑΣ
Τα λ%!(ρα να τα α!ιερώ#εις #το(ς ναο/ς1

ΕΚΤΟΡΑΣ
Τι 0ερι##ότερο +)λεις να *ο( =ητ"#εις5

ΔΟΛΩΝΑΣ
Τα %λοα το( Α-ιλλ)α +)λω3 Α!ο/ 0αί=ω κορώνα ρ%**ατα τη =ω" *ο( 0ρ)0ει να α7ί=ει και η
α*οι$"1

ΕΚΤΟΡΑΣ
Α(τ% 0ο( λα-ταρ%ω κι εώ +)λεις1 Γεννη*)να α0ό α+%νατο(ς ονιο/ς κι α(τ% είναι α+%νατα1 Πο(
*ετα!)ρο(ν το ιο το( Πηλ)α τον 0ολε*ό-αρο1 Τα '%*α#ε ο Πο#ει'ώνας και το( τα )'ω#ε 'ώρο B
ό0ως λ)νε B το( Πηλ)α1 Αλλ% +α κρατ"#ω τον όρκο *ο( Δόλωνα1 &α #τα 'ώ#ω 'ικ% #ο(1 &α είναι
το 0ιο )ν'ο7ο #τολί'ι #το #0ίτι #ο(1 Το %ρ*α το( Α-ιλλ)α3

ΔΟΛΩΝΑΣ
Σ/*!ωνοι1 &α το )-ω κα/-η*α ότι οι Τρώες *ο( )'ω#αν το καλ/τερο $ρα$είο αντ%7ιο της
0αλικαρι%ς *ο(1 8ι ε#/ Έκτορα *ην =ηλε/εις1 Υ0%ρ-ο(ν κι %λλα α*)τρητα 0ο( +α #ε κ%νο(ν να
κα*αρώνεις6 ε#/ 0ο( εί#αι %ρ-οντας1

ΧΟΡΟΣ
.ε%λος αώνας6 *ε%λο τόλ*η*α1 .ακ%ριος +α εί#αι αν 0ετ/-εις1 Α(τ" η 0ρο#0%+εια είναι
)ν'ο7η1 &α ίνεις α*0ρός $α#ιλι%'ων1 Α(τ% 0ο( )-ο(ν α0ο!α#ι#+εί α0ό το(ς +εο/ς +α τα
!ροντί#ει η Δίκη ό#α 'ε α0ό το(ς αν+ρώ0ο(ς6 *ο( !αίνονται τ)λεια κα*ω*)να1

ΔΟΛΩΝΑΣ
2α 0ηαίνω τώρα ια το #0ίτι *ο( να ντ(+ώ κατ%λληλα και α0ό εκεί κατ> ε(+είαν #τα καρ%$ια των
Αρείων1

ΧΟΡΟΣ
Γιατί5 Τι %λλα ρο/-α +α $%λεις5

ΔΟΛΩΝΑΣ
Α(τ% 0ο( 0ρ)0ει να !ορ)#ω ια το )ρο 0ο( 0%ω να κ%νω1

ΧΟΡΟΣ
Α0ό #ο!ό %ν'ρα *α+αίνο(*ε #ο!% 0ρ%*ατα1
Πως +α ντ(+είς5

ΔΟΛΩΝΑΣ
&α !ορ)#ω το*%ρι λ/κο(1 Το #τό*α το( +α το ταιρι%7ω *ε το #τό*α *ο(6 τα 0ό'ια και τα -)ρια
*ο( #τα 0ό'ια το( +α $%λω6 +α 0ερ0ατ%ω #τα τ)##ερα6 +α εί*αι ί'ιος λ/κος όταν 0ερν%ω α0> τα
-αντ%κια και !τ%νω #τα καρ%$ια το(ς1 Στον (0όλοι0ο 'ρό*ο 0ο( 'εν +α *ε $λ)0ει κανείς εκεί +α
0ερ0ατ%ω #τα '(ο *ο( 0ό'ια1 .ε α(τό τον τρό0ο +α το(ς 7εελ%#ω1

ΧΟΡΟΣ
.ακ%ρι να #ε 0ρο#τατε/ει ο ιος της .αίας #το 'ρό*ο 0ο( +α 0ηαίνεις και +α (ρν%ς *ια και
είναι ο 0ρο#τ%της των ο'οι0όρων1 4ρ-ι#ε το )ρο #ο( τώρα B να εί#αι καλότ(-ος1

ΔΟΛΩΝΑΣ
&α #ω+ώ και +α (ρί#ω 0ί#ω και +α !)ρω το κε!%λι το( Ο'(##)α " το( ιο( το( Τ(')α το(
Διο*"'η #αν #η*%'ι ια #)να να 0ει#+είς ότι αν)$ηκα #τα 0λοία των Αρείων1 &α το κ%νω 0ριν
ανατείλει1(*ε&γει"

ΧΟΡΟΣ
&ε) της &/*$ης και της Δ"λο( B &ε) λατρε(ό*ενε #το(ς ναο/ς της ;(κίας6 Α0όλλωνα6 #κ)?η το(
Δία6 )λα *ε τα τό7α #ο(6 !τ%#ε *)#α #τη ν/-τα6 και ίνε ο'ηός και #ωτ"ρας #το 0αλικ%ρι 0ο(
!ε/ει1 Cο"+α το(ς Τρώες6 0αντο'/να*ε και της Τροίας τα *ε%λα τεί-η 0ο( ε#/ όρ+ω#ες1
Cο"+α τον να 0%ει να 'ει τα καρ%$ια και το #τρατό τον Ελληνικό και να (ρί#ει 0%λι #την -ώρα
το( το Dλιον1 2α ανε$εί #το( νικη*)νο( Α-ιλλ)α το %ρ*α B 'ώρο το( Πο#ει'ώνα κ%0οτε #τον
Πηλ)α1
Για τη η και τα #0ίτια *ας τόλ*η#ε *όνος το( να 0%ει #τα καρ%$ια1 &α(*%=ω το +%ρρος το(1
Σ0%νια *)νει 0ι#τ" η καρ'ι% των αα+ών 0ολιτών όταν #αν καρ%$ι #ε !ο(ρτο(νια#*)να κ/*ατα
0αρα')ρνει η 0όλη1 9*ως να )νας α0ό το(ς <ρ/ες *ε +%ρρος ιαντώ+ηκε *ε τα ό0λα το(1 8ανείς
α0ό το(ς #(**%-ο(ς της Τροίας 'εν *ας ντρο0ι%=ει1 Ποιον Α-αιό B 'ί0λα #τα καρ%$ια το(ς +α
-τ(0"#ει ο Δόλωνας ντ(*)νος #αν λ/κος και 0ερ0ατώντας #τα τ)##ερα5
Α-6 να #κότωνε το .εν)λαο " τον Αα*)*νονα και να )!ερνε το κε!%λι το(ς #τα -)ρια της Ελ)νης6
να τον κλ%?ει α(τόν 0ο( *)#α #την 0όλη *ας και *)#α #τα #0ίτια *ας )!τα#ε *ε #τρατό α0ό -ίλια
καρ%$ια1
('παίνει ένας +ιαστικός +οσκός , αγγε!ιοφόρος"
ΑΓΓΕΛΙΑΦΟΡΟΣ
Cα#ιλι%3 Cα#ιλι%3 Τ)τοιες αελίες να !)ρνω 0%ντα #το(ς %ρ-οντες #αν κι α(τ" 0ο( !)ρνω #ε
#)να1

ΕΚΤΟΡΑΣ
.ερικ)ς !ορ)ς οι $ο#κοί κ%νο(ν %λλα α0ό α(τ% 0ο( 0ρ)0ει1 Εί#αι $ο#κός και "ρ+ες #το
#τρατό0ε'ο να 0εις #τον αρ-ηό ια κο0%'ια5 Δεν 7)ρεις 0ο( είναι το 0αλ%τι το( 0ατ)ρα *ο( ια να
0ας να το( 0εις ότι τα =ώα είναι καλ%5

ΑΓΓΕΛΙΑΦΟΡΟΣ
Εί*α#τε %7ε#τοι οι $ο#κοί6 #(*!ωνώ1 9*ως #ο( !)ρνω ε(-%ρι#τα *αντ%τα1

ΕΚΤΟΡΑΣ
Στα*%τα να λες ια 0ρό$ατα και κο0%'ια1 8ρατ%*ε ό0λα #τα -)ρια *ας ια να κ%νο(*ε 0όλε*ο1

ΑΓΓΕΛΙΑΦΟΡΟΣ
Για 0όλε*ο και ια ό0λα "ρ+α να #ο( 0ω3 Ένας !ίλος και #/**α-ος )ρ-εται *ε -ιλι%'ες #τρατό1

ΕΚΤΟΡΑΣ
Α0ό 0ο/ )ρ-εται5 Ποια -ώρα ερ"*ω#ε και !)ρνει το #τρατό της5

ΑΓΓΕΛΙΑΦΟΡΟΣ
Α0ό τη &ρ%κη1 ;)ει ότι είναι ο ιος το( Στρ(*όνα1

ΕΚΤΟΡΑΣ
.ο( λες ότι "ρ+ε ο Ρ"#ος #την Τροία5

ΑΓΓΕΛΙΑΦΟΡΟΣ
Τον 7)ρεις1 .όνος #ο( εί0ες το όνο*% το(1

ΕΚΤΟΡΑΣ
8αι 0ως )ρ-εται α0ό τα $ο(ν% της D'ης και ό-ι α0ό τον κ%*0ο και το(ς 'ρό*ο(ς5

ΑΓΓΕΛΙΑΦΟΡΟΣ
Δεν 7)ρω να #ο( 0ω6 αλλ% *0ορώ να !αντα#τώ ιατί1 Ο κ%*0ος 'εν είναι ε/κολος τη ν/-τα όταν
νωρί=εις 0ως είναι ε*%τος ε-+ρο/ς1 9*ως όλο(ς *ας τρό*α7ε )τ#ι 0ο( "ρ+ε *)#α #το #κοτ%'ι α0>
το $ο(νό #αν +ηρίο1 8αι κα+ώς 0ρο-ωρο/#ε #αν 0οτ%*ι και #"κωνε ο-λο$ο" ε*είς α0> το !ό$ο
#0ρώ-να*ε τα κο0%'ια #τις κορ!)ς1 Γιατί νο*ί=α*ε 0ως "ρ+ανε Αρείοι ια να τ> αρ0%7ο(ν1 .ετ%
όταν το(ς ακο/#α*ε να *ιλο/ν 0"ρα*ε +%ρρος και εώ τότε $"κα *0ρο#τ% ρώτη#α #τη λώ##α
το(ς το(ς 0ρο0ο*0ο/ς 0οιος είναι ο #τρατηός το(ς και 0οιος τον κ%λε#ε #την Τροία #/**α-ο1
Στα*%τη#α να ρωτώ όταν τα )*α+α όλα1
Τότε6 $λ)0ω *0ρο#τ% *ο( τον Ρ"#ο #αν +εό1 Π%νω #το +ρακικό το( %ρ*α1 8αι κρ)*ονταν α0> το(ς
ώ*ο(ς το( και )λα*0ε α#0ί'α *ε -ρ(#" =ωρα!ι%1 .ε -ρ(#α!)νιο =(ό "ταν 'ε*)να τα %λο% το(6
κ%τα#0ρα 0ιο 0ολ/ κι α0> το -ιόνι και #τα *)τω0% το(ς εί-αν -αρα*)νη *ια -%λκινη Γορόνα #αν
α(τ" 0ο( (0%ρ-ει #την α#0ί'α της Παλλ%'ας1 8αι !ορο/#αν 0ολλ% κο('ο/νια1 Πο( *ε την κίνη#η
-τ/0ααν και ο "-ος το(ς #κόρ0ι=ε τρό*ο1 Πολ/ *ε%λος #τρατός6 α*)τρητος 'εν -ωρο/#ε #το
*%τι6 #αν 0οτ%*ι ερ-όταν1 Εί-ε 0ολλο/ς ι00είς και το7ότες και %λλο(ς 0ολλο/ς *ε%λο 0λ"+ος
7αρ*%τωτοι 0ο( !ορο/#αν τη #τολ" της &ρ%κης1 Τ)τοιος %ντρας $α#ιλι% "ρ+ε ια #/**α-ός #ο(3
Δεν λιτώνει τώρα ο ιος το( Πηλ)α ο/τε αν !/ει ο/τε αν *είνει και 0ολε*"#ει1

ΧΟΡΟΣ
9ταν οι +εοί )ρ-ονται να $οη+"#ο(ν το(ς +νητο/ς τότε η #(*!ορ% !ε/ει και )ρ-εται το καλό1

ΕΚΤΟΡΑΣ
Τώρα 0ο( νικ%ω και ο Δίας $οη+%ει τώρα "ρ+αν οι !ίλοι 0ο( 'εν το(ς -ρει%=ο*αι1 9ταν ό*ως ο
4ρης )7αλλος κατ%#τρε!ε τη η *ας )'ει7ε ο Ρ"#ος τι !ίλος της Τροίας είναι1 Eρ+ε ια το
*οίρα#*α -ωρίς να 0ολε*"#ει -ωρίς να 0%ρει *)ρος #το κ(ν"ι1

ΧΟΡΟΣ
.ε το 'ίκιο #ο( 0αρα0ονι)#αι1 9*ως ')7ο( το(ς ιατί είναι ια το καλό *ας1

ΕΚΤΟΡΑΣ
Αρκετοί εί*α#τε ε*είς 0ο( #ώ=ο(*ε *)-ρι τώρα το Dλιον1

ΧΟΡΟΣ
Έ-εις 0ει#τεί ότι )-ο(*ε κερ'ί#ει5

ΕΚΤΟΡΑΣ
Το 0ι#τε/ω1 , *)ρα 0ο( ανατ)λλει +α το α0ο'εί7ει1

ΧΟΡΟΣ
Cα#ιλι%6 0ρό#ε-ε1 Γιατί ο +εός *0ορεί 0ολλ% να αλλ%7ει1

ΕΚΤΟΡΑΣ
.ι#ώ το(ς !ίλο(ς 0ο( )ρ-ονται *ετ% την αν%κη ια να 'ώ#ο(ν $ο"+εια1 .ια 0ο( "ρ+ε ό*ως ο
Ρ"#ος6 ας κ%τ#ει #το τρα0)=ι #αν !ιλο7ενο/*ενος1 9-ι #αν !ίλος1 Γιατί τη -%ρη 0ο( το(
-ρω#το/#α*ε ε*είς οι ιοι το( Πρία*ο( την 7ε-ρεώ#α*ε1

ΧΟΡΟΣ
Cα#ιλι%6 όταν 'ιώ-νεις κ%0οιον !ίλο6 τον κ%νεις ε-+ρό1

ΑΓΓΕΛΙΑΦΟΡΟΣ
Cα#ιλι%6 και *όνο αν τον 'ο(ν οι ε-+ροί6 +α τρο*%7ο(ν1

ΕΚΤΟΡΑΣ
8αλ% τότε1 Σω#τ% *ιλ%ς κι ε#/ κι ε#/ #ω#τ% *ε #(*$ο(λε/εις1 Ο Ρ"#ος B ο -ρ(#αρ*ατω*)νος
ό0ως λες B ας )ρ+ει #αν #/**α-ος *ας να $οη+"#ει1
(*ε&γει ο αγγε!ιοφόρος"

ΧΟΡΟΣ
, Α'ρ%#τεια6 η κόρη το( Δία ας 'ιώ7ει το !+όνο α0ό τα λόια *ο( και ό#α )-ω *)#α #την ?(-"
*ο( +α #ας 0ω1
Eρ+ες ιε το( 0οτα*ο/6 )!τα#ες #την αα0η*)νη Τροία1 Σε #τ)λνει η 0ολ(0ό+ητη *ητ)ρα #ο( 0ο(
κατ%εται α0ό την Πιερία6 η .ο/#α6 και ο καλο)!(ρος 0οτα*ός6 ο Στρ(*ώνας6 0ο( κ%0οτε6
ακαλι%=οντας το κορ*ί της *ελω'ικ"ς .ο/#ας *ε τα νερ% το( !/τε?ε ε#)να1 Σαν !ωτο'ότης Δίας
)-εις )ρ+ει ε'ώ ια -%ρη *ο( *ε τα ρ"ορα %λο% #ο(1 Τώρα 0ατρί'α *ο(6 <ρ(ία6
*ε το +εό $οη+ό #ο( /*νη#ε τον Ελε(+)ριο Δία1
4ραε 0ότε 0%λι η 0αν%ρ-αιη Τροία +α ιορτ%#ει τον )ρωτα και το( κρα#ιο/ το 7ε!%ντω*α6 *ε
τραο/'ια #ε ιορτ" 0ολ("*ερη5 Πότε +> α!"#ο(ν οι Ατρεί'ες την Τροία6 ια να !/ο(ν 0ί#ω #τη
Σ0%ρτη5 Ω ε#/ !ίλε *ο(6 *ακ%ρι ια -%ρη *ο( το -)ρι #ο( και το 'όρ( #ο( να 0ετ/-ο(ν 0ριν !/εις
0%λι1
Έλα6 !ανερώ#ο(6 *ε την -ρ(#" α#0ί'α #ο(6 *0ρο#τ% #τα *%τια το( ιο( το( Πηλ)α1 .0ρο#τ% #το
%ρ*α το(6 *ε το κοντ%ρι #ο(6 κ%νε να α!ηνι%#ο(ν τα %λο% το(1 Γιατί ό0οιος *α=ί #ο( τα $%=ει
0οτ) 'εν +α *0ορ)#ει να -ορ)?ει #το ιερό της Αρείτι##ας Eρας1 &α #κοτω+εί #τη η ε'ώ και +α
0%ει #!α*)νος α0ό &ρακιώτη1
('παίνει ο -ήσος, #ε τη συνοδεία του"
Ω3 Ω3 .ε%λε $α#ιλι%3 Ω3 &ρ%κη 0ο( )+ρε?ες α(τόν τον αρ-ηό '(νατό #αν λιοντ%ρι3 8οιτ%7τε
το( κορ*ιο/ το( τη -ρ(#ό'ετη '/να*η1 Ακο/#τε 0ως η-ο/ν τα κο('ο/νια της α#0ί'ας το(1 Ω
Τροία3 Σαν +εός είναι α(τός ο 0ολε*ι#τ"ς ο ιος το( Στρ(*όνα και της .ο/#ας1 Για -%ρη #ο( "ρ+ε
να $οη+"#ει1

ΡΗΣΟΣ
Χαίρε Έκτορα6 %7ιο( 0ατ)ρα αντ%7ιε ι)1 4ρ-οντα της Τροίας1 .ετ% α0ό τό#ο καιρό #ε -αιρετώ
0%λι1 Χαίρο*αι 0ο( νικ%ς1 Πο( )#τη#ες το #τρατό0ε'ό #ο( 'ί0λα #το 'ικό το(ς1 Eρ+α να το(ς
κρε*ί#ω τα τεί-η *α=ί #ο(1 2α το(ς τα κ%?ω τα καρ%$ια το(ς1

ΕΚΤΟΡΑΣ
Γιε της .ο/#ας και το( Στρ(*όνα της &ρ%κης οι 'ι0ρό#ω0οι %ν'ρες 'εν *ο( αρ)#ο(ν1 Π%ντα
αα0%ω την αλ"+εια1 Α0ό 0ιο 0ριν )0ρε0ε να )ρ+εις να $οη+"#εις #τα $%#ανα της Τροίας1 2α *ην
την α!"#εις B ό#ο *0ορο/#ες B να *είνει ονατι#*)νη α0ό το αρείτικο 'όρ(1 8αι *η λες ότι 'εν
#το =ητ"#α*ε ι> α(τό 'εν "ρ+ες6 'εν $ο"+η#ες και 'εν *ας #κ)!τηκες1 Γιατί και κ"ρ(κες #ο(
)#τειλα και 0ρ)#$εις και -ίλια 'ώρα3 .ας 0ρό'ω#ες ό*ως3 Σ(εν"ς *ας και είτονας εί#αι και
*ας %!η#ες #το(ς 7)νο(ς3 Ένας *ικρός %ρ-οντας "#ο(ν και #ε )κανα *ε%λο $α#ιλι% της &ρ%κης
*ε τα ί'ια *ο( τα -)ρια1 Τότε #το Πααίο6 #τη η των Παιόνων και των &ρακών 0ο( όρ*η#α και
'ι)λ(#α τη !%λαα των ε-+ρών #ο( και τη η το(ς τη #κλ%$ω#α και #την )'ω#α 'ώρο *α=ί *ε το
λαό της1 9*ως κλώτ#η#ες τη -%ρη 0ο( #ο( )κανα και !τ%νεις #αν $ο"+εια #τις '(#κολίες των
!ίλων όταν )-ο(ν 0ερ%#ει1 Υ0"ρ7αν %λλοι ό*ως 0ο( "ρ+αν #το 0λε(ρό *ας α0ό την αρ-" και
-ωρίς να )-ο(*ε *%λι#τα #()νεια6 και 0ολλοί α0> α(το/ς #κοτώ+ηκαν και τ%!ηκαν ε'ώ
'εί-νοντας )τ#ι την α%0η το(ς ενώ %λλοι *ε τα %ρ*ατα #(νε-ώς 'ί0λα *ας αντ)-ο(ν #τα *ε%λα
κρ/α και #την =)#τη το( +εο/6 'εν *)νο(ν #τα κρε$%τια το(ς ό0ως ε#/ και 'εν κ%νο(ν ιορτ)ς1 Στα
λ)ω α(τ% ια να τα 7)ρεις ιατί εί*αι ελε/+ερος και *ιλώ κατ% 0ρό#ω0ο1

ΡΗΣΟΣ
8ι εώ το ί'ιο Έκτορα1 D#ια τα λόια *ο(1 Χωρίς 'ινω*ία1 Σ> ε*)να #τοί-ι#ε 0ερι##ότερο 0ο(
)λει?α1 Π%νω ό*ως 0ο( ετοί*α=α το #τρατό *ο( ια να )ρ+ω Σκ/+ες είτονες *ο( %νοι7αν 0όλε*ο1
8αι *)-ρι τον Ε/7εινο τον 0"α το #τρατό *ο(1 Εκεί να 'εις αί*ατα #το -ώ*α και α!ρο/ς και
0τώ*ατα #ωρο/ς &ρ%κες και Σκ/+ες3 Α(τ% *ε ε*0ό'ι=αν να )ρ+ω να $οη+"#ω ε'ώ1 Αλλ% *όλις
το(ς νίκη#α και )0ια#α ο*"ρο(ς τα 0αι'ι% το(ς και όρι#α το(ς !όρο(ς 0ο( +α 'ίνο(ν6 α*)#ως *ε
τα καρ%$ια 0)ρα#α τα #τεν% και "ρ+α α0ό την 7ηρ% τον (0όλοι0ο 'ρό*ο1 4#ε λοι0όν τα
7ε!αντώ*ατα 0ο( λες και τα =ε#τ% κρε$%τια1 .)#α #το(ς 0αω*)νο(ς $ορι%'ες6 αν%*ε#α #ε
*α#τίια 0ο( ')ρνο(ν την 7ηρ% και τη +%λα##α και !ορώντας *όνο τα ρο/-α *ο( "*ο(ν3 Εώ
7)ρω 0ως %ντε7α1 4ρη#α λοι0όν να )ρ+ω αλλ% "ρ+α )καιρα1 Δ)κα -ρόνια 0ολε*%ς και 'εν
τελειώνεις και *)ρα *ε τη *)ρα #ε !+είρει ο 0όλε*ος6 #α να τον 0αί=εις #τα =%ρια1 Ε*)να και *όνο
*ια *)ρα +α αρκ)#ει να #0%#ω τις ρα**)ς το(ς και #τα καρ%$ια το(ς 0%νω να 0)#ω να το(ς
κατα#τρ)?ω εντελώς1 .)#α #ε *ια *)ρα +α 'ώ#ω τ)λος #τα $%#ανα και την ε0ο*)νη +α !/ω1
Α0ό ε#%ς κανείς να *η *ο( 'ώ#ει $ο"+εια1 .όνος *ο( +)λω να νικ"#ω το(ς Α-αιο/ς 0ο(
κα(-ιόνται1 8ι %ς )!τα#α τελε(ταίος1

ΧΟΡΟΣ
<ίλος εί#αι6 #α !ίλος *ιλ%ς1 Ο Δίας #ε )#τειλε1 8αι *ακ%ρι ο /?ι#τος να +)λει να 'ιώ-νει τον
!+όνο α0ό τα λόια #ο(1 Α0ό #)να καλ/τερο %λλον 0ολ)*αρ-ο 0οτ) τα καρ%$ια των Αρείων 'εν
)!εραν1 Ο/τε 0ριν ο/τε τώρα1 Πως +α *0ορ)#ει ο Α-ιλλ)ας " ο Αίαντας να αντικρί#ο(ν το 'όρ(
#ο(5 Α- να )$λε0α #"*ερα το 0αντο'/να*ο -)ρι #ο( να )0αιρνε λ/τρα *ε τη λό-η #ο(3

ΡΗΣΟΣ
&α το κ%νω1 2α 0ληρώ#ω 0ο( )λει?α1 &α είναι η Α'ρ%#τεια $οη+ός *ο(1 8αι όταν #ώ#ω την
0όλη6 Έκτορα6 και 'ιαλ)7εις κι ε#/ ια το(ς +εο/ς #ας τα λ%!(ρα τότε *α=ί +α 0%*ε #τη η των
Αρείων ια ρ"*α*α1 2α *%+ο(ν τα $%#ανα 0ο( !)ρνει ο 0όλε*ος #τον τό0ο το(1

ΕΚΤΟΡΑΣ
Ε%ν το(ς νικ"#ο(*ε6 και =ει η Τροία B ό0ως 0ριν B *ε α#!%λεια +α -ρω#τώ #το(ς +εο(ς *ε%λη
ε(νω*ο#/νη1 Α(τό ό*ως ια το(ς Αρείο(ς και το ρ"*α*α της -ώρας 'εν είναι ε/κολο6 ό0ως το
λες6 *ε το κοντ%ρι1

ΡΗΣΟΣ
Δεν λ)νε ότι "ρ+αν ε'ώ τα 0ιο '(νατ% το(ς 0αλικ%ρια5

ΕΚΤΟΡΑΣ
.ε%λοι 0ολ)*αρ-οι όλοι1 8αι *ας '(#κόλε?αν 0ολ/1

ΡΗΣΟΣ
Αν το(ς #κοτώ#ο(*ε α(το/ς6 +α είναι τα 0%ντα #τα -)ρια *ας1

ΕΚΤΟΡΑΣ
Ας α!"#ο(*ε τα αν1 Τα 0αρόντα κοίτα1

ΡΗΣΟΣ
Α6 *%λι#τα1 Σο( αρκεί να το(ς 0ι%#ο(*ε1 Δεν +)λεις να το(ς κατα#τρ)?ο(*ε5

ΕΚΤΟΡΑΣ
8($ερνώ *ε%λη -ώρα και -ωρίς τη 'ικ" το(ς1 Αν +)λεις6 τώρα6 0αρ%τα7ε το #τρατό #ο(6 'ε7ι% "
αρι#τερ%6 ό0ο( +)λεις1 Είτε #τη *)#η6 #το(ς #(**%-ο(ς αν%*ε#α1

ΡΗΣΟΣ
.όνος *ο( +)λω6 Έκτορα6 να το(ς 0ολε*"#ω1 Αν ό*ως ντρ)0ε#αι να *ην 0%ρεις ε#/ *)ρος #την
0(ρ0όλη#η των καρα$ιών ε#/6 0ο( τό#ο 0ολ/ 0αι'ε/τηκες όλα α(τ% τα -ρόνια τότε %#ε *ε να
0ολε*"#ω τον Α-ιλλ)α1

ΕΚΤΟΡΑΣ
Δεν *0ορείς να ρί7εις το κοντ%ρι #ο( 0%νω το(1

ΡΗΣΟΣ
.α λ)νε 0ως "ρ+ε κι α(τός #την Τροία1 Έτ#ι 'εν είναι5

ΕΚΤΟΡΑΣ
Eρ+ε και είναι ε'ώ1 Αλλ% 'εν 0ολε*%ει1 Γιατί είναι 0ικρα*)νος *ε το(ς '(ο αρ-ηο/ς των Α-αιών1

ΡΗΣΟΣ
8αι *ετ% α0ό α(τόν 0οιος είναι ο 0ρώτος #το #τρ%τε(*α5

ΕΚΤΟΡΑΣ
Ο Αίαντας νο*ί=ω6 είναι ι#%7ιος1 8αι ο ιος το( Τ(')α6 ο Διο*"'ης1 8ι ο Ο'(##)ας ο ο0οίος είναι
0ανο/ρος και 0ολλ% κατα!)ρνει1 Είναι κι α(τός ενναιόκαρ'ος1 .ια ν/-τα 0ολ/ *ας τα0είνω#ε1
Γιατί *0"κε κρ(!% #το ναό της Α+ην%ς6 της )κλε?ε το %αλ*α και το )!ερε #τα καρ%$ια το(ς1 8αι
%λλη *ια6 0ρό#!ατα ντ(*)νος =ητι%νος6 *)#α #ε κο(ρ)λια6 *0"κε κατ%#κο0ος και *ε κατ%ρες
εναντίον των Αρείων *ας )λα#ε και *ετ% #κότω#ε το(ς !ρο(ρο/ς #τις 0/λες1 .ετ% 7ελί#τρη#ε
)7ω1 και όλο (ρν%ει /ρω α0ό την 0όλη και #τ"νει εν)'ρες #το &(*$ραίο $ω*ό1 .ε *ε%λο κακό
0αλε/ο(*ε1

ΡΗΣΟΣ
Ο %ντρας ο #ω#τός 'εν κατα')-εται να #κοτώ#ει ε-+ρό το( *ε 'όλο1 8τ(0% κατ% 0ρό#ω0ο1 8ι
α(τόν 0ο( ε#/ λες ότι #τ"νει 0αί'ες και είναι 0ολ(*"-ανος +α #> τον 0ι%#ω =ωντανό και *0ρο#τ%
#τις 0/λες +α τον #ο($λί#ω εώ1 &α τον α!"#ω εκεί6 τρο!" να ίνει #τα όρνεα1 Έτ#ι α7ί=ει #ε
λη#τ" και ιερό#(λο1

ΕΚΤΟΡΑΣ
Πηαίνετε τώρα #τις #κην)ς #ας1 Είναι ν/-τα1 &α #ο( 'εί7ω τον τό0ο 0ο( εκεί *0ορεί ο #τρατός
να 0ερ%#ει τη ν/-τα 7)-ωρα α0> το(ς %λλο(ς1 8αι το #/ν+η*α F<οί$οςF +α 'ώ#ω αν -ρεια#τεί1 2α
το +(*%#αι και να το 0εις #το #τρατό #ο(1
(στο Χορό"Ε#είς τώρα6 0ι%#τε τη +)#η #ας *0ρο#τ% #το #τρατό και να εί#α#τε 7%ρ(0νοι να
'ε-+είτε το Δόλωνα 0ο( 0"ε κατ%#κο0ος1 Αν =ει και 'εν )0α+ε κ%τι +α !ανεί να )ρ-εται #/ντο*α1
(Έκτορας και -ήσος φε&γουν"

ΧΟΡΟΣ
Ποιοι )-ο(ν $%ρ'ια5 Ποιοι +α κρατ"#ο(ν #κο0ι% #τη +)#η *ας5 Δ/ο(ν τ> α#τ)ρια και η ε!τ%#τερη
Πο/λια1 8αι #το #τερ)ω*α 0ετ%ει ο αετός1 Σηκω+είτε1 .ην αρείτε1 Τώρα 0ηαίνετε ια τη
$%ρ'ια1 Δεν $λ)0ετε το !ως το( !εαριο/ 0ο( 7ε+ωρι%=ει5 8οντε/ει η α("1 :η*ερώνει1 2α ο
Α(ερινός 0ο( το 'εί-νει1
Ποιοι κληρώ+ηκαν ια 0ρώτη $%ρ'ια5 Οι Παίονες1 .ε τον 8όροι$ο1 .ετ%5 Οι Παίονες 7/0νη#αν
το(ς 8ίλικες1 Ε*%ς οι .(#οί1 Gρα λοι0όν να 7(0ν"#ο(*ε το(ς ;/κιο(ς να !(λ%7ο(ν τη $%ρ'ια
το(ς1 Ακο/τε5 Στις ό-+ες το( Σι*όη λ(κοκ)λα'η αη'όνα 0ικροτραο('%ει τη +λί?η της1
C%=ο(ν 0ια #την D'η τα κο0%'ια ια $ο#κ"1 Ακο/ονται !λο)ρες1 Α- τα κλείνει λ(κ% τα *%τια ο
/0νος1 .ας τ(λίει λ(κ% την ώρα της α("ς1
.α ιατί 'εν )ρ-εται α(τός 0ο( )#τειλε ο Εκτορας να κατα#κο0ε/#ει τα 0λοία5
<ο$%*αι1 Π)ρα#ε αρκετ" ώρα1 ;ες να )0ε#ε #ε εν)'ρα και να τον #κότω#αν5
.0ορεί και να )0ε#ε1 <ο$%*αι1 2α 0%*ε να 7(0ν"#ο(*ε το(ς ;/κιο(ς 0ο( κληρώ+ηκαν #την
0)*0τη $%ρ'ια1
(*ε&γει ο Χορός. 'ετά #ε προφ&!α(η #παίνουν ο Οδυσσέας και ο )ιο#ήδης. /έρνονται προς τις
σκηνές"

ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Διο*"'η %κο(#ες5 <%ντα#*α "-ο( είναι " +όρ($ος ό0λων5

ΔΙΟΜΗΔΗΣ
9-ι1 Τα %ρ*ατα είναι1 Οι #ι'ερ)νιοι αρ*οί το(ς1 8ι εώ !ο$"+ηκα 0ριν καταλ%$ω1

ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Πρό#ε-ε *ην 0)#ο(*ε #ε εν)'ρα6 *)#α #το #κοτ%'ι1

ΔΙΟΜΗΔΗΣ
&α 0ρο#)-ω1

ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Αν 7(0ν"#ο(ν οι ε-+ροί6 7)ρεις το #/ν+η*α1

ΔΙΟΜΗΔΗΣ
:)ρω1 F<οί$οςF1 4κο(#α 0ο( το )λεε ο Δόλωνας1
(*τάνουν στις σκηνές"

ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Α3 Cλ)0ω ότι είναι %'ειες οι #κην)ς των ε-+ρών1

ΔΙΟΜΗΔΗΣ
9*ως ο Δόλωνας εί0ε ότι ε'ώ κοι*%ται ο Έκτορας6 ι> α(τό και )-ω ετοι*%#ει το 7ί!ος *ο(1

ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Πο( να )-ει 0%ει5 Π"ρε το #τρατό το( και 0"ε αλλο/5

ΔΙΟΜΗΔΗΣ
D#ως ια να *ας ετοι*%#ει κ%0οια εν)'ρα1

ΟΔΥΣΣΕΑΣ
&%ρρος6 ιατί ο Έκτορας6 τώρα 0ο( νικ%ει6 )ινε +ρα#/ς1

ΔΙΟΜΗΔΗΣ
Τι να κ%νο(*ε6 Ο'(##)α5 Δεν είναι #τη #κην"6 κ%να*ε λ%+ος1

ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Π%*ε ρ"ορα 0ί#ω #τα καρ%$ια1 Γιατί ο +εός #ώ=ει κιόλας α(τόν 0ο( $οη+%ει1 Δεν 0ρ)0ει ε*είς
να 0%*ε εν%ντια1

ΔΙΟΜΗΔΗΣ
2α *ην 0%*ε να #κοτώ#ο(*ε τον Αινεία " τον 0ολ(*ί#ητο Π%ρη5

ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Πως +α *0ορ)#ο(*ε να το(ς ?%7ο(*ε και να το(ς $ρο/*ε *)#α #τη ν/-τα και αν%*ε#α #το
#τρατό5 Είναι ε0ικίν'(νο1

ΔΙΟΜΗΔΗΣ
Είναι ντρο0" να (ρί#ο(*ε 0ί#ω #τα 0λοία των Αρείων -ωρίς να )-ο(*ε κ%νει καν)να καινο/ριο
κακό #το(ς ε-+ρο/ς1

ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Πως 'εν κ%να*ε5 Δεν #κοτώ#α*ε #το λι*%νι τον κατ%#κο0ο6 το Δόλωνα6 και 0"ρα*ε α(τό το
λ%!(ρο5 &)λεις όλο το #τρατό0ε'ο 5

ΔΙΟΜΗΔΗΣ
Έ-εις 'ίκιο1 Τώρα ας (ρί#ο(*ε1 Ας ε0ι#τρ)?ο(*ε #ώοι1
(0αφνικά ε#φανί$εται η 1εά %1ηνά"

ΑΘΗΝΑ
Γιατί εκαταλεί0ετε το Τρωικό #τρατό0ε'ο και !ε/ετε #τενο-ωρη*)νοι6 ε0ει'" 'εν #ας )'ω#ε ο
+εός τον Έκτορα " τον Π%ρη να το(ς #κοτώ#ετε5 Τώρα )!τα#ε #την Τροία ο #/**α-ός της6 ο
Ρ"#ος6 *ε όλη το( τη *εαλο0ρ)0εια1 8ι α(τόν τί0οτα 'εν +α τον #τα*ατ"#ει αν 7η*ερώ#ει η
*)ρα1 Ο/τε ο Α-ιλλ)ας6 ο/τε ο Αίαντας1 &α καταλ%$ει τα ακ(ρο$όλι% #ας6 +α κρε*ί#ει τα τεί-η
#ας και +α ανοί7ει 'ρό*ο να ορ*"#ει εναντίον #ας1 Αν τον #κοτώ#ετε6 +α )-ετε κατα!)ρει τα
0%ντα1 4!η#ε τον Έκτορα και τη #!α" το(1 Γιατί α(τός +α #κοτω+εί α0ό %λλο -)ρι1

ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Ω ')#0οινα Α+ην%3 Γνώρι#α τη !ων" #ο(6 την 7)ρω1 Π%ντα #τις '(#κολίες )ρ-ε#αι ια να *ε
$οη+"#εις1 Π)ς *ο(6 0ο( )$αλε το #τρατό το( α(τός ο %ν'ρας6 ο Ρ"#ος6 ια να 0ερ%#ει τη ν/-τα5

ΑΘΗΝΑ
Ε'ώ κοντ% είναι *ε το #τρ%τε(*% το(1 Ο Έκτορας τον )$αλε )7ω α0ό τις ρα**)ς το( *)-ρι να
7η*ερώ#ει1 8αι τα %λο% το(6 όλα κ%τα#0ρα6 τα )-ει 'ε*)να #το %ρ*α το(1 Α#τρ%!το(ν *)#α #τη
ν/-τα ό0ως τα !τερ% το( κ/κνο( #το 0οτ%*ι1 ;οι0όν6 #κοτώ#τε το Ρ"#ο και 0%ρτε το %ρ*α το(6 το
καλ/τερο λ%!(ρο1 9*οιό το( 'εν (0%ρ-ει #> όλη τη η1

ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Διο*"'η6 " #κότω#ε ε#/ το λιοντ%ρι της &ρ%κης6 " %#το #ε *)να6 και !ρόντι#ε ια τα %λοα1

ΔΙΟΜΗΔΗΣ
Εώ +α τον #κοτώ#ω1 Π%ρε τα %λοα ε#/1 Γιατί εί#αι ε0ι')7ιος και %!+α#τος #τα κόλ0α1 Ο
κα+)νας 0ρ)0ει να κ%νει α(τό 0ο( *0ορεί καλ/τερα1

ΑΘΗΝΑ
Cλ)0ω να )ρ-εται ο Π%ρης 0ρος τα ε'ώ1 8%0οιος !/λακας +α τον ει'ο0οίη#ε ότι #αν να εί'ε 0ως
"ρ+αν ε-+ροί *)#α #το #τρατό0ε'ο1

ΔΙΟΜΗΔΗΣ
Είναι *όνος το( " )ρ-εται *ε %λλο(ς5

ΑΘΗΝΑ
.όνος το(1 .%λλον 0%ει 0ρος τη #κην" το( Έκτορα ια να το( 0ει ότι *0"καν #το #τρατό0ε'ο
κατ%#κο0οι1

ΔΙΟΜΗΔΗΣ
Δεν 0ρ)0ει να τον #κοτώ#ο(*ε5

ΑΘΗΝΑ
Δεν *0ορείς να κ%νεις κ%τι 0ερι##ότερο α0ό τη *οίρα και 'εν είναι ρα**)νο να 0ε+%νει α0ό #)να1
Cι%#ο( να #κοτώ#εις α(τόν 0ο( ορί#τηκες1 Εώ +α #τα+ώ *0ρο#τ% #την Α!ρο'ίτη να την
ε*0ο'ί#ω1 Γιατί είναι #/**α-ός το(ς η 8/0ρια1 &α τον 0αρα0λαν"#ω *ε ?)*ατα1 Έ!τα#ε η ώρα
το( και 'εν το κατ%λα$ε1 Α(τ% 0ο( εί0α 'εν τα %κο(#ε1
(*ε&γει ο Οδυσσέας #ε το )ιο#ήδη. 'παίνει ο 2άρης και πάει προς τη σκηνή του Έκτορα"

ΠΑΡΗΣ
Σε #)να *ιλ%ω #τρατη) και α'ελ!) *ο(6 Έκτορα6 κοι*%#αι5 Σ"κω ρ"ορα1 Αν%*ε#α #το
#τρ%τε(*α #)ρνεται κ%0οιος ε-+ρός1 E είναι κλ)!τες " κατ%#κο0οι1

ΑΘΗΝΑ
.η !ο$%#αι3 , Α!ρο'ίτη #ε 0ρο#τατε/ει1 Ο κίν'(νος 0ο( #κ)!τε#αι6 είναι και 'ικ" *ο( )νοια
ιατί 'εν 7ε-νώ την τι*" 0ο( *ο( )κανες1 Α0ό #)να καλό εί'α και +)λω το καλό #ο(1 &)λω να εί#αι
νικητ"ς1 8αι τώρα ια να νικ"#ετε "ρ+α και )!ερα *ε%λο6 ανίκητο !ίλο και #/**α-ο το ιο της
.ο/#ας6 το 0αλικ%ρι της &ρ%κης1 Πο( 0ατ)ρας το( λ)εται ότι είναι ο Στρ(*όνας1

ΠΑΡΗΣ
Π%ντα !ροντί=εις και ια *)να και ια την 0όλη1 Α0ό τότε 0ο( #ε )κρινα ο*ορ!ότερη )ινες ο
+η#α(ρός της =ω"ς και της -ώρας *ας1 4κο(#α ότι *0"καν κατ%#κο0οι των Αρείων κρ(!% #το
#τρατό0ε'ό *ας1 Το εί0αν οι !/λακες6 αλλ% 'εν είναι #ίο(ρο1 8%0οιος το λ)ει -ωρίς να το 'ει6 και
%λλος τα λ)ει *0ερ'ε*)να1 Γι> α(τό "ρ+α1 2α #(=ητ"#ω *ε τον Έκτορα1

ΑΘΗΝΑ
.η !ο$%#αι6 όλα 0%νε καλ%1 Ο Έκτορας 'εν είναι ε'ώ1 Π"ε να 'εί7ει κ%0οιο *)ρος ια να
κοι*η+εί ο Ρ"#ος και το #τρ%τε(*% το( *)-ρι να 0ερ%#ει η ν/-τα1

ΠΑΡΗΣ
Ε#/ νωρί=εις και #ε ε*0ι#τε/ο*αι1 <ε/ω τώρα6 (ρί=ω -ωρίς )νοια #τις ρα**)ς *ο(1

ΑΘΗΝΑ
Π"αινε1 , )νοια #ο( είναι και 'ικ" *ο(1 8αι εώ +)λω να $λ)0ω ε(τ(-ι#*)νο(ς το(ς !ίλο(ς *ο(1
(Ο 2άρης φε&γει. 'παίνει ο Οδυσσέας και ο )ιο#ήδης, που έχουν πια σκοτώσει το -ήσο"
Τώρα $%λτε τα #0α+ι% #τη +"κη το(ς6 αντρειω*)νοι *ο(1 Είναι νεκρός 0ια ο Ρ"#ος και 0"ρατε το
%ρ*α το(1 Οι ε-+ροί )ρ-ονται τώρα #αν κερα(νοί εναντίον #ας1 </ετε ρ"ορα1 Π%τε #τα
καρ%$ια #ας1
((αφανί$εται η %1ηνά. 'παίνει σαν κυνηγη#ένος στη σκηνή ο Οδυσσέας. 2ίσω του ο Χορός 3άχνει
και τον κυνηγάει"

ΧΟΡΟΣ
Χτ/0α τον3 Π%νω το(3 Σκότω#) τον3 Α(τός3 Ποιος είναι5 H%7τε3 8λ)!τες ταρ%=ο(ν το #τρατό
*)#α #τη ν/-τα1 Ε'ώ3 Ελ%τε ε'ώ όλοι3 Τώρα το(ς )-ω3 Το(ς κρατώ1 Τι κατα#κο0ε/εις5 Α0ό 0ο/
εί#αι5 Ποιος εί#αι5

ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Δεν 0ρ)0ει να *%+εις1 8αι αν κ%νεις κ%τι εναντίον *ο( +α 0ε+%νεις1

ΧΟΡΟΣ
Πες *ο( το #/ν+η*α6 0ριν #ε #κοτώ#ω1

ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Το 7)ρω1 ,#/-α#ε1

ΧΟΡΟΣ
9λοι #ας ελ%τε ε'ώ1 Χτ(0%τε τον1

ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Ε#/ #κότω#ες τον Ρ"#ο5

ΧΟΡΟΣ
Ε#)να +α #κοτώ#ω1

ΟΔΥΣΣΕΑΣ
9λοι #τα+είτε ακίνητοι1

ΧΟΡΟΣ
8αι $)$αια ό-ι1

ΟΔΥΣΣΕΑΣ
&α #κοτώ#εις #/**α-ο1

ΧΟΡΟΣ
Πες *ας το #/ν+η*α1

ΟΔΥΣΣΕΑΣ
F<οί$οςF1

ΧΟΡΟΣ
Εντ%7ει1 8ρατεί#τε τα 'όρατα1
Γνωρί=εις 0ο( 0"αν οι !ονι%'ες5

ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Προς τα κει το(ς εί'α να 0ηαίνο(ν1 Πί#ω το(ς όλοι να το(ς 0ι%#ο(*ε1

ΧΟΡΟΣ
2α !ων%7ο(*ε και %λλο(ς να *ας $οη+"#ο(ν1

ΟΔΥΣΣΕΑΣ
9-ι1 Ας *ην ανα#τατώ#ο(*ε το(ς #(**%-ο(ς *)#α #τη ν/-τα1
(*ε&γουν ο Οδυσσέας και ο )ιο#ήδης"

ΧΟΡΟΣ
Ποιος να "ταν α(τός 0ο( "ρ+ε5 Ποιος +α κα*αρώνει 0ο( 7)!(ε α0> τα -)ρια *ας5 Πο( να τον $ρω
να τον 0ι%#ω5 Σε 0οιον να 0ω ότι "ταν τό#ο ατρό*ητος
0ο( λί#τρη#ε *)#α #τη ν/-τα κρ(!% α0ό το(ς !ρο(ρο/ς5 &ε##αλός5 E κ%0οιος α0ό την ;οκρί'α5
."0ως κ%0οιος νη#ιώτης5 Ποιος να "ταν5 Α0ό 0ο/5 Τίνος 0ατ)ρα5 Ποιον +εό να 0ι#τε/ει5 2α είναι
)ρο το( Ο'(##)α6 " κ%0οιο( %λλο(5 Αν κρίνο(*ε α0ό ό6τι 0ροηο/*ενα )-ει ίνει #ίο(ρα 'ικ"
το( 'ο(λει% είναι1 Τι λες5
Έτ#ι νο*ί=εις5
Γιατί ό-ι5
.ας νίκη#ε )νας τολ*ηρότατος1
Ποιος5 Για 0οιον *ιλ%ς5
Για τον Ο'(##)α1
.ην 0αινε/εις το 'όρ( το( κλ)!τη1
.0"κε και %λλοτε *)#α #την 0όλη *ε κλα*)να *%τια και ρο/-α =ητι%νο( ντ(*)νος *ε κρ(**)νο το
7ί!ος το(1 Aητι%νε(ε και #)ρνονταν #αν να "ταν αλ"της " 'ο/λος και το 0ρό#ω0ό το( "ταν
%0λ(το και ε*%το $ρω*ι)ς1 Σ(ν)-εια )$ρι=ε το(ς Ατρεί'ες #αν να "ταν ε-+ροί το(1
.ακ%ρι να -ανόταν6 να 0)+αινε 0ριν 0ατ"#ει τη η της Τροίας1
Είτε είναι ο Ο'(##)ας είτε %λλος *ε *ας +α τα $%λει τώρα ο Έκτορας1
Γιατί5 Τι +α 0ει5
&α λ(0η+εί 0ολ/ και +α ορι#τεί1
Τι +α κ%νει5 Τι !ο$%#αι5
Π)ρα#αν α0ό αν%*ε#% *ας3
Ποιος 5
Α(τοί 0ο( *0"καν #το #τρατό0ε'ό *ας τη ν/-τα1
('παίνει ο ηνίοχος του -ήσου π!ηγω#ένος"

ΗΝΙΟΧΟΣ
Αλί*ονο3 Cαρι% *οίρα *ας )'ω#αν οι +εοί3

ΧΟΡΟΣ
Σω0%#τε όλοι3 Γιατί κ%0οιος )ρ-εται1

ΗΝΙΟΧΟΣ
Ω- #(*!ορ%3 Σ(*!ορ% ια το(ς &ρ%κες α$%#τα-τη3

ΧΟΡΟΣ
8%0οιος #/**α-ος είναι και κλαίει1

ΗΝΙΟΧΟΣ
Ω6 εώ ο '/#τ(-ος3 8ι ε#/ $α#ιλι% *ας6 $α#ιλι% της &ρ%κης1 Πό#ο *ε%λο Τρωικό *ί#ος
νώρι#ες6 0ό#ο !ρι-τό τ)λος εί-ες3

ΧΟΡΟΣ
Εί#αι #/**α-ος5 Ποιος5 .)#α #το #κοτ%'ι 'εν *0ορώ να #ε νωρί#ω1

ΗΝΙΟΧΟΣ
Πο( +α $ρω κ%0οιον %ρ-οντα των Τρώων5 Πο( είναι ο Έκτορας5 Πο( κοι*%ται !ορώντας τα ό0λα
το(5 Σε 0οιον α0ό το #τρατό #ας να 0ω τι 0%+α*ε5 Τι *ας )κανε α(τός 0ο( 0)ρα#ε α0αρατ"ρητος
και 7)!(ε5 8αι $/+ι#ε #ε 0)ν+ος όλο(ς το(ς &ρ%κες3

ΧΟΡΟΣ
8%0οιο κακό $ρ"κε το(ς &ρ%κες !αίνεται6 ι> α(τό τον ακο/*ε να τα λ)ει α(τ%1

ΗΝΙΟΧΟΣ
Χ%+ηκε ο #τρατός *ας6 #κοτώ+ηκε ο $α#ιλι%ς *ας *ε 'όλο1 Α(τός ο τρο*ερός 0όνος α0ό την
0λη" *ο( 0ως *ε $α#ανί=ει3 Πως +α -ανό*ο(ν3 Eρ+α*ε να $οη+"#ο(*ε την Τροία6 και )0ρε0ε
τό#ο %'ικα ο Ρ"#ος κι εώ να #κοτω+ο/*ε5

ΧΟΡΟΣ
Δεν *ιλ%ει *ε αινί*ατα6 κα+αρ% τα λ)ει3 Σίο(ρα )0α+αν #(*!ορ% οι #/**α-οι1

ΗΝΙΟΧΟΣ
8ακό τ)λος εί-ε3 2τρο0ια#*)νο και %'ο7ο1 Δ(ο !ορ)ς κακό1 Γιατί αν 0ρ)0ει κ%0οιος να 0ε+%νει ας
0ε+%νει )ν'ο7α1 ;(0%*αι ι> α(τόν 0%ρα 0ολ/3 Ο )ν'ο7ος +%νατος α!"νει καλό όνο*α #τον οίκο
το( αν+ρώ0ο(1 Ε*είς ό*ως %'ο7α κατα#τρα!"κα*ε1
9ταν *ας )'ει7ε ο Έκτορας το *)ρος να 0λαι%#ο(*ε και *ας εί0ε το #/ν+η*α 0)#α*ε ε*είς να
κοι*η+ο/*ε κατ%κο0οι α0ό την κο/ρα#η 'εν $%λα*ε ο/τε #κο0ο/ς να !(λ%νε ο/τε *ε τ%7η
7α0λώ#α*ε και 7ε=)?α*ε τα %λοα α!ο/ ο $α#ιλι%ς *ας )*α+ε ότι νικο/#ατε και 'ί0λα #τα
καρ%$ια το(ς #τ"#ατε #τρατό0ε'ο1 Έτ#ι 0)#α*ε ια /0νο6 α*)ρι*νοι1 Αλλ% ε*)να *ε )τρωε η
)νοια6
7/0νη#α κι )$αλα -όρτο #τα %λοα να )-ο(ν αρκετό6 α!ο/ το 0ρωί +α τα 0"αινα #ε *%-η και
)0ρε0ε να είναι '(νατ%1 Τότε εί'α '(ο %ντρες *)#α #το #κοτ%'ι Π"α να το(ς 0λη#ι%#ω και α(τοί
*α=ε/τηκαν1 Το(ς εί0α να !/ο(ν ιατί το(ς 0)ρα#α ια κλ)!τες1 Α(τοί τί0οτα1 Δεν εί0αν λ)7η6 κι
εώ το ί'ιο1 .ετ% /ρι#α και 7%0λω#α1 .)#α #τον /0νο *ο( εί'α όρα*α1 Τα %λοα 0ο( ο εώ ί'ιος
αν%+ρε?α και τα ο'ηο/#α 'ί0λα #τον Ρ"#ο6 #το %ρ*α το(ς #(νε-ώς όρ+ιος6 #αν όνειρο εί'α ότι
0%νω #τη ρ%-η το(ς όρ*η#αν λ/κοι1 8αι α(τ% -τ(0ο/#αν *ε την ο(ρ% το(ς και 0ρο#0α+ο/#αν να
!/ο(ν αλλ% ε0ει'" "ταν 'ε*)να 'εν *0ορο/#αν και -λι*ίντρι=αν τρο*α*)να #ηκώνοντας τις
-αίτες το(ς1
Τότε #ηκώ+ηκα ια να 'ιώ7ω τα +ηρία1 .ε 7/0νη#ε ο !ό$ος1 Αλλ% *όλις αν%ειρα %κο(#α ρό-ο1
Σαν α0ό ετοι*ο+%νατο1 8αι *ε 0λη**/ρι#ε =ε#τό αί*α #αν 0οτ%*ι1 Eταν το( $α#ιλι% *ας6 το(
Ρ"#ο(6 α0> τις 0λη)ς το(1 Π)+αινεI
Τότε 0ετ%-τηκα όρ+ιος -ωρίς ό0λα και )?α-να να $ρω κ%τι6 κ%0οια λό-η αλλ% "ρ+ε κ%0οιος
'ί0λα *ο( και *ε -τ/0η#ε '(νατ% *ε το 7ί!ος #τα 0λε(ρ% *ο( )'ω#ε *α-αιρι%6 κι )0ε#α κ%τω1 Τότε
α(τοί 0"ραν τα %λοα τα )=ε?αν #το %ρ*α κι )!(αν6 ε7α!ανί#τηκαν3
Α-6 α(τός ο 0όνος *ε 'ι0λώνει #τα '(ο1 Τη #(*!ορ% *ας την εί'α6 την 7)ρω αλλ% 'εν *0ορώ να 0ω
0οιος το )κανε αν και το (0ο?ι%=ο*αι1 <ίλοι *ας )καναν το κακό α(τό1

ΧΟΡΟΣ
Αρ*ατηλ%τη το( &ρ%κα $α#ιλι% 0ο( 0)+ανε τό#ο !ρι-τ%3 .ην #κ)!τε#αι %#-η*α6 οι ε-+ροί το
)καναν α(τό1 9*ως να3 Έρ-εται ο ί'ιος ο Έκτορας3 Πον%ει *α=ί #ο( κι α(τός6 ό0ως !αίνεται6 ια
τη #(*!ορ% 0ο( #ας $ρ"κε1

ΕΚΤΟΡΑΣ
Πως κατ%!εραν κι )καναν οι ε-+ροί τό#ο *ε%λη #(*!ορ% και 0)ρα#αν α0αρατ"ρητοι5 Πως
#κότω#αν και #ας 7)!(αν και 'εν το(ς κ(νη"#ατε ο/τε όταν )*0αιναν ο/τε όταν )!ε(αν5 Τώρα
0οιος %λλος +α 0ληρώ#ει5 Ε#είς +α 0ληρώ#ετε ιατί εί#α#τε !/λακες1 8αι )!(αν α0είρα-τοι1 Την
ανε0ροκο0ι% #ας κορόι'ε?αν κι ε*)να τον ί'ιο1 2α το 7)ρετε ό*ως ότι ορκί#τηκα1 E +α #ας
*α#τιώ#ο(ν %ρια " +α #ας α0οκε!αλί#ο(ν ια την 0ρ%7η #ας1 Αλλιώς ο Έκτορας είναι 'ειλός1
Είναι )να τί0οτα1

ΧΟΡΟΣ
Αλί*ονο6 αρ-η) *ας και 0ρο#τ%τη της 0όλης *ας3 Για #)να1 Σε #)να "ρ+α και αν"ειλα ια τις
!ωτι)ς 0ο( εί'α κοντ% #τα καρ%$ια1 Τα *%τια *ο( τα εί-α όλη τη ν/-τα ανοι-τ% ο/τε τα )κλει#α
#τι*" ο/τε ν/#τα7α1 .α τις 0η)ς το( Σι*όη #τ> ορκί=ο*αι1 .ην ορί=ε#αι $α#ιλι%1 Δεν )-ω
!ταί7ει1 Για όλα ό#α *ε κατηορείς1 Αν ό*ως *%+εις 0ως εί0α " )κανα κ%τι %0ρε0ο +%?ε *ε
=ωντανό #τη η1 Δεν +α =ητ"#ω να *ε λ(0η+είς1

ΗΝΙΟΧΟΣ
Τι το(ς α0ειλείς και 0ρο!α#ί=ε#αι6 Έκτορα6 0ρο#0ερνώντας τη νώ*η *ο( και -ωρίς να τη
λοαρι%=εις5 Α(τό είναι 'ικό #ο( )ρο1 Ο/τε ο νεκρός6 ο/τε εώ ο 0ληω*)νος +α 'ε-το/*ε %λλον
!ταί-τη κι ο/τε (0%ρ-ο(ν τό#α κόλ0α ώ#τε να *ε 0εί#εις *ε τα ?)*ατα1 Σκότω#ες το !ίλο #ο(
ιατί "+ελες 0ολ/ να 0%ρεις τα %λο% το(1 Γι> α(τ% τον 0αρακ%λαες να )ρ+ει και ι> α(τ% τον
#κότω#ες1 Τον 7ε)λα#ες1 Eρ+ε ε'ώ και #κοτώ+ηκε1
Ο Π%ρης κατα0%τη#ε τη !ιλο7ενία 0ιο ε(ενικ%6 ενώ ε#/ #κότω#ες το(ς #(**%-ο(ς #ο(1 Διότι *ην
0εις ότι κ%0οιος α0ό το(ς Αρείο(ς *ας κατ%#τρε?ε1
Ποιος +α *0ορο/#ε να 0ερ%#ει όλα α(τ% τα #τρατε/*ατα των Τρώων και να *ην το καταλ%$ετε5
.0ρο#τ% *ας "#ο(ν ε#/ και ο #τρατός #ο(1 Ποιος α0ό το(ς 'ικο/ς #ο( 0ληώ+ηκε5 Ποιος 0)+ανε6
α!ο/ ό0ως λες "ρ+αν ε-+ροί5 Ε*είς ό*ως6 αν και α0ο*ακρ(#*)νοι6 0ληω+"κα*ε6 και ο Ρ"#ος
0)+ανε1 Δεν +α 7ανα'εί το !ως το( "λιο(1 Δεν το )κανε α(τό καν)νας α0ό το(ς Α-αιο/ς1 Γιατί 0οιος
α0ό το(ς ε-+ρο/ς +α )$ρι#κε τη #κην" το( Ρ"#ο(6 αν 'εν το *αρτ(ρο/#ε #το(ς !ονι%'ες κ%0οιος
α0ό το(ς +εο/ς5 8αι ε0ί#ης οι Α-αιοί 'εν "7εραν ότι ο Ρ"#ος εί-ε )ρ+ει ε'ώ *ε το #τρ%τε(*% το(1
Ε#/ το )κανες α(τό το )κλη*α1

ΕΚΤΟΡΑΣ
9λα α(τ% τα -ρόνια 0ο( *ας 0ολε*ο/ν οι Α-αιοί6 )-ο(*ε #(**%-ο(ς 0ο( *ας $οη+ο/ν και καν)να
0αρ%0ονο 'εν %κο(#α α0> α(το/ς *)-ρι τώρα1 Ε#/ 0ρώτος 0αρα0ονι)#αι1 .η *ε κατηορείς ότι η
λα-τ%ρα *ο( ια τα %λοα "ταν τό#ο *ε%λη ώ#τε να #κοτώ#ω !ίλο(ς1 Ο Ο'(##)ας τα )κανε
α(τ%1 Γιατί 0οιος %λλος Αρείος *0ορεί να #κε!τεί και να κ%νει τ)τοια 0ρ%*ατα5 8αι κ%τι %λλο
#κ)!το*αι και ταρ%=ο*αι *"0ως #(ν%ντη#ε #το 'ρό*ο το Δόλωνα και τον #κότω#ε1 Γιατί είναι
0ολλ" ώρα 0ο( )!(ε και ακό*α 'εν ε0)#τρε?ε1

ΗΝΙΟΧΟΣ
Δεν 7)ρω ια 0οιον Ο'(##)α *ιλ%ς1 Ε*%ς 0%ντως 'εν *ας -τ/0η#ε Αρείος1

ΕΚΤΟΡΑΣ
Α!ο/ νο*ί=εις ότι είναι #ω#τό α(τό 0ο( #κ)!τε#αι 0ί#τε() το1

ΗΝΙΟΧΟΣ
Α- 0ατρί'α *ο(3 .ακ%ρι να 0)+αινα #το -ώ*α #ο(3

ΕΚΤΟΡΑΣ
4#ε το +%νατο1 Αρκετός είναι ο αρι+*ός των #κοτω*)νων1

ΗΝΙΟΧΟΣ
Πο( να 0%ω τώρα -ωρίς τον αρ-ηό *ο(5

ΕΚΤΟΡΑΣ
&α #ε 0ερι0οιη+ο/ν #το 0αλ%τι *ο( και +α #ε κ%νο(ν καλ%1

ΗΝΙΟΧΟΣ
8αι 0ως +α *ε !ροντί#ο(ν !ονι%'ων -)ρια5

ΕΚΤΟΡΑΣ
Στα*%τα να λες #(νε-ώς τα ί'ια λόια1

ΗΝΙΟΧΟΣ
2α 0ε+%νει ο !ονι%ς3 Δεν το λ)ω ια #)να α!ο/ το αρνι)#αι1 Αλλ% η Δίκη 7)ρει το 'ρ%#τη1

ΕΚΤΟΡΑΣ
Π%ρτε τον1 Πηαίνετ) τον #το 0αλ%τι και !ροντί#τε τον1 2α *ην *ας κατηορεί1
8αι να 0είτε #τον Πρία*ο και #το(ς %ρ-οντες να +%?ο(ν τον νεκρό #το *)ρος 0ο( κ%νει #τρο!" ο
κεντρικός 'ρό*ος1

ΧΟΡΟΣ
Γιατί α0ό την *ε%λη ε(τ(-ία #το *ε%λο 0)ν+ος ρί-νει την Τροία ο +εός5 Τι 0ρόκειται να ίνει5
(Οι ακό!ου1οι παίρνουν τον ηνίοχο και φε&γουν. #φανί$εται η 'ο&σα που κρατάει στα χέρια της το
νεκρό σώ#α του -ήσου"
Ε3 Cα#ιλι%3 Ποιος +εός κρατ%ει το #κοτω*)νο &ρ%κα 0%νω α0ό τα κε!%λια *ας5 Τρο*%=ω 0ο( το
$λ)0ω3

ΜΟΥΣΑ
8οιτ%7τε *ε Τρώες3 Eρ+α3 Εί*αι *ία α0ό τις .ο/#ες 0ο( *ε τι*ο/ν οι #ο!οί3 , *ητ)ρα το(
Ρ"#ο(3 Εί'α το ιο *ο( να τον #κοτώνο(ν οι ε-+ροί *ε !ο$ερό τρό0ο1 Ο 'όλιος Ο'(##)ας 0ο( το
#κότω#ε 0ρ)0ει να τι*ωρη+εί κ%0οια #τι*" ια το )κλη*% το(1
Γιε *ο(6 *ε '%κρ(α *)#α α0> την καρ'ι% *ο( #ε κλαίω1 Ω6 0όνε της *ητ)ρας #ο(6 0οιον 'ρό*ο
0"ρες ια την Τροία *α/ρο και %*οιρο5 Δεν *ε %κο(#ες ιε *ο( και 7εκίνη#ες1 8αι #το( 0ατ)ρα
#ο( τη +)λη#η εν%ντια 0"ρες1 Ω αα0η*)νε ιε *ο(3 Αα0η*)νο *ο( 0ρό#ω0ο6 0αι'ί *ο(3

ΧΟΡΟΣ
9#ο ταιρι%=ει ια 7)νο τον κλαίω αρ-όντι##α κι εώ το ιο #ο(1

ΜΟΥΣΑ
8ατ%ρα #τον ιο το( Οιν)α κατ%ρα να $ρει το ιο το( ;α)ρτη 0ο( το ιο το 'ικό *ο( το καλ/τερο
0αλικ%ρι *ο( το 0"ρε6 *ο( το #τ)ρη#ε6 και #την Ελ)νη κατ%ρα 0ο( %!η#ε το #0ίτι της ια να )ρ+ει
να *0ει #τα κρε$%τια των Τρώων1 Α(τ" 0αι'ί *ο( #ε α!%νι#ε ια την Τροία και ερ"*ω#ε 0ολλ)ς
0ολιτείες α0ό τα καλ/τερα 0αλικ%ρια το(ς1
Α- ιε το( <ιλ%**ονα &%*(ρη 0ολ/ *ε 0όνε#ες και =ωντανός και νεκρός1 , αλα=ονεία 0ο( )'ει7ες
να ανα*ετρη+είς *ε τις .ο/#ες και η 'ια*%-η *α=ί το(ς !ταίνε 0ο( )ννη#α το '/#τ(-ο ιο *ο(1
Γιατί όταν !τ%#α*ε ε*είς οι .ο/#ες #το -ρ(#ο-ώ*ατο Πααίο να αωνι#το/*ε *ε το &%*(ρη #ε
*ο(#ικο/ς αώνες και τον τ(!λώ#α*ε τότε 0ο( τό#ο 0ρό#$αλε την τ)-νη *ας6 κα+ώς 0ερνο/#α*ε
το Στρ(*όνα *ε 0"ρε α(τός #τα νερ)νια κρε$%τια το( B ο +εός B και *ε α%0η#ε1 .ετ%6 όταν #ε
)ννη#α ντρε0ό*ο(ν τις α'ερ!)ς *ο( 0ο( "*ο(ν -ωρίς %ντρα και #ε 0"ρα και #ε %!η#α #τα
#τρο$ιλι=ό*ενα νερ% το( 0ατ)ρα #ο(1 8αι ο Στρ(*όνας 'εν #ε )'ω#ε #ε αν+ρώ0ινα -)ρια να
*εαλώ#εις αλλ% #ε αν%+ρε?αν οι κόρες των 0ηών οι 2ερ%ι'ες1 8αι )ινες $α#ιλι%ς της &ρ%κης6
0ρώτος αν%*ε#α #ε όλο(ς το(ς %ν'ρες6 0αι'ί *ο(1
8αι ό#ο $ρι#κό#ο(ν 0αλικ%ρι *ο( #την 0ατρί'α #ο(6 'εν !ο$ό*ο(ν το +%νατο1
9*ως ε0ει'" τη *οίρα την "7ερα ι> α(τό #ο( αρνιό*ο(ν να )ρ+εις #την Τροία να 'ώ#εις $ο"+εια1
Πεί#+ηκες ό*ως α0ό το( Έκτορα το(ς 0ρ)#$εις το(ς 0ολλο/ς 0ο( "ρ+αν και =ητο/#αν $ο"+εια1
Γι> α(τ" #ο( τη *οίρα6 αιτία η Α+ην% είναι1 Ο/τε ο Ο'(##)ας ο/τε ο Διο*"'ης !ταίει1 Το 7)ρω
καλ%1 8ι ό*ως6 +ε% Α+ην%6 εώ και οι α'ερ!)ς *ο( #ε$ό*α#τε τη -ώρα #ο( την κατοικο/*ε *ε
-αρ% και τα κρ(!% το( *(#τ"ρια ο Ορ!)ας ο #(εν"ς το( νεκρο/ 0ο( #κότω#ες6 τα 'ί'α7ε #την
0όλη #ο(1 8αι το .ο(#αίο B το #ο!ό και #ε*νό 0ολίτη #ο( B ο <οί$ος και οι α'ελ!)ς *ο( τον
'ι'%7α*ε1 Τώρα ια αντα*οι$" *ο( κρατ%ω το νεκρό ιο *ο( και κλαίω1 Α0ό ε'ώ και ε*0ρός 'εν
+α 'ι'%7ω %λλον %ν+ρω0ο1

ΧΟΡΟΣ
4ρα6 %'ικα #ε κατηόρη#ε6 Έκτορα6 ο ηνίο-ος το( Ρ"#ο(1

ΕΚΤΟΡΑΣ
Το "7ερα1 Δεν -ρεια=όταν *%ντης ια να *ο( 0ει ότι το( Ο'(##)α "ταν α(τό το )κλη*α1 9*ως
εώ6 0ο( )$λε0α το(ς Έλληνες να 0ατο/ν τη η *ο(6 0ως *0ορο/#α να *η #τείλω 0ρε#$είες ια να
=ητ"#ω $ο"+εια α0ό το(ς !ίλο(ς *ο( ια να )ρ+ο(ν να *ε $οη+"#ο(ν5 Ε0ει'" *ο( -ρω#το/#ε -%ρη
ι> α(τό "ρ+ε ε'ώ να *οιρα#τεί τα $%#αν% *ο(1 ;(0%*αι 0%ρα 0ολ/ 0ο( #κοτώ+ηκε και εί*αι
)τοι*ος να κ%νω την τα!" το( *ε όλη τη *εαλο0ρ)0εια6 *ε 0ολλο/ς 0)0λο(ς και να κτί#ω τ/*$ο
0%νω #το *ν"*α το( ιατί #αν !ίλος *ο( "ρ+ε και 0)+ανε *ε !ρι-τό και %'ο7ο τρό0ο1

ΜΟΥΣΑ
Δεν +α *0εί #το *α/ρο -ώ*α1 &α =ητ"#ω -%ρη α0ό την κόρη της Δ"*ητρας την +ε% Περ#ε!όνη να
α!"#ει την ?(-" το(1 .ο( -ρω#τ%ει -%ρη1 Πρ)0ει να 'εί7ει τι*" #το( Ορ!)α το(ς !ίλο(ς1
Για *)να ο ιος *ο( είναι νεκρός 0ια1 Ο/τε το !ως +α 'ει ο/τε τη *%να το( 7αν%1 &α =ει α0ό ε'ώ
και *0ρος κρ(**)νος #τις #0ηλι)ς το( Πααίο( #αν 0ρο!"της B α0ό 0%ντα B το( C%κ-ο(1 Πνε/*α
αα+ό ι> α(το/ς 0ο( νωρί=ο(ν1 Πιο ε/κολα +α αντ)7ω το 0)ν+ος α0ό τη &)τι'α6 τη +αλ%##ια +ε%1
8ι ο ιος της +α #κοτω+εί1 8ι α(τόν +α τον *οιρολο"#ο(*ε *ετ% α0ό #)να1 , Παλλ%'α 0ο( #ε
#κότω#ε 'εν +α τον #ώ#ει1 Το $)λος α(τό το !(λ%ει ο Α0όλλωνας #τη !αρ)τρα το(1
Α- $%#ανα των *αν%'ων6 αν+ρώ0ινοι 0όνοι3 90οιος καλ% τα (0ολοί=ει6 +α ="#ει -ωρίς 0αι'ι% και
)τ#ι 0αι'ι% 'εν +α +%?ει1
(4 'ο&σα ε(αφανί$εται"

ΧΟΡΟΣ
Έκτορα6 τώρα +α το !ροντί#εις τον Ρ"#ο η *ητ)ρα το(1 Είναι ώρα τώρα να 'ώ#εις ε#/ τις 'ιατα)ς
#ο(1 Γιατί 7η*ερώνει η *)ρα1

ΕΚΤΟΡΑΣ
Πηαίνετε1 2α ο0λι#το/ν ρ"ορα οι #/**α-οι1 2α ετοι*%#ο(ν τα %ρ*ατα1 8ρατώντας 0(ρ#ο/ς
0ρ)0ει να 0ερι*)νο(ν την #%λ0ια1 &α 0ερ%#ω *ε το #τρατό τα τεί-η και +α κ%?ω τα καρ%$ια
των Α-αιών1 Ο "λιος 0ο( ανατ)λλει +α !)ρει ελε/+ερη *)ρα #την Τροία1

ΧΟΡΟΣ
Στις 'ιατα)ς #ο( $α#ιλι%3 2α !ορ)#ο(*ε τώρα τα ό0λα *ας και να 0%*ε #το(ς #(**%-ο(ς να
0ο/*ε τις 'ιατα)ς το(1 Ο +εός *ας ας $οη+"#ει και ας *ας 'ώ#ει τη νίκη ρ"ορα1
ΤΕΛΟΣ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful