You are on page 1of 39

Sinalinnina: Mahmood Tajar& Shiekh Cairoden Dimasangca

Page

Mga Nilalaman I. II. Paunang Salita Mga Piling katanungan at Kasagutan Mula sa Risalah ni Hazrat Ayatullah Al-Udhma Sayyid Ali Khamenei (Humaba nawa ang kanyang dakilang buhay) tungkol sa mga sumusunod: 1. 2. 3. 4. 5. III. Taqlid (Pagsunod) Paglilinis Pagdarasal Pag-aayuno Khums (pagbubuwis)

Talasalitaan

Sa Ngalan ng Panginoon

Paunang Salita Ang Risalah na ito ay hango sa kabuuang sagot sa mga Islamikong katanungan kay Ayatullah-ul Uzma Sayyid Ali Khamenei (Humaba Nawa ang Kanyang Dakilang Buhay), ang Kataas-taasang Pinuno ng Republikang Islamika ng Iran, na isinaayos sa paraang Tanong at Sagot. Ang kabuuan nito (mula sa orihinal) ay may bilang na 2,017 na mga katanungan at ang mga kasagutan nito na nahahati sa mga kabanatang tumutukoy sa Taqlid (Pagsunod), Taharah (Paglilinis), Pagdarasal, Pag-aayuno , Khums (Ang ikalimang

Page

bahaging buwis sa Islam), Jihad, at ang pagtatagubilin ng mabuti at pagbabawal ng masama, ang mga ipinagbabawal na paraan ng pangangalakal, mga katanungan na tumutukoy sa pamamaraan ng medisina, ang tamang paraan ng edukasyon at pagaaral, ang karapatang magpalathala, pagtitipon at mga makasining na gawain, pangangalakal sa mga hindi Muslim, ang paninilbihan sa pamahalaang mapangapi, ang mga kasuotang hindi naaangkop, ang pagsunod sa mga kaugalian ng mga dayuhan, sigarilyo at alak, ang pakikihalubilo sa mga malalaswang pagtitipon, paggamit ng anting-anting, albularyo at panghuhula, at ang pagbabalik tanaw sa banal at mahahalagang kaganapan sa relihiyon, ang pagtatago ng mga kalakal (upang maipagbili ng mahal) at ang pag-aaksaya, ang mga alintuntunin sa pagbebenta at pamimili, ang mga patakaran sa ibat-ibang uri ng pagnenegosyo, ang mga alituntunin sa patubuan, ang tamang pakikitungo sa mga kapitbahay, ang pakikipagsosyo sa negosyo, pangungupahan, paraan ng paggarantiya, pagsasanla, pagbibigay ng regalo, pangungutang, pagtatanggol, kawanggawa, panghihiram, pagbibigay ng testamento, huwad na paninirahan sa ari-arian ng iba, ang mga palatandaan ng pagbibinata at pagdadalaga, ang paraan ng pakikipagsosyo sa mga negosyo, pagbabangko, ang mga pagmamay-ari ng pamahalaan, ang pagsasaayos ng mga libingan at marami pang iba na naisalin na sa ibat-ibang wika ng mundo. Marami sa mga mamamayang Pilipinong tagasunod (Moqallid) na may mga katanungan sa mga bagay na ito ang nangangailangan ng kasagutan. Karamihan sa mga ito, ayon sa pagkakaalam natin, ay gumagamit ng wikang Filipino (ang pambansang wika ng Pilipinas). Ito ang naging inspirasyon upang maisalin ito sa wikang Filipino at naging dahilan ng pamamatnubay ng ilan sa mga dalubhasa natin na nagbahagi ng dagdag na kaalaman upang lalo pa itong magbigay ng mas malalim na pag-unawa sa mga mambabasa nating Pilipino. Ang kasalukuyang babasahin na may kabuuang 112 na mga katanungan at ang mga kasagutan nito ay mula sa ikalimang kabanata ng orihinal nitong aklat na tumutukoy sa Taqlid, paglilinis sa sarili, pagdadarasal, pag-aayuno at ang tinatawag na Khums (ang ikalimang bahagi ng kabuuang kita).

Hossein Divsalar

Page

Pangkulturang Tagapayo Embahada ng Republikang Islamika ng Iran

Ang mga Katanungan at Kasagutan 1. Taqlid (Pagsunod) Tanong 1: Ang taqlid ba ay isang ganap na makatwirang usapin at ito rin ba ay may matibay na batayang pang hurisprudensya? Sagot: Ang Taqlid ay may sapat na katibayang pang hurisprudensya at dagdag pa rito ay ang malinaw na dahilan na ang isang taong walang kaalaman sa panrelihiyong pamamaraan ay dapat sumangguni sa karapat-dapat at may kakayahang Mujtahid (Dalubhasa).

Page

Tanong 2: Alin ang mas maigi sa iyong palagay, ang kumilos na alinsunod sa pagiingat o sumunod na lamang sa isang Dalubhasa?

Sagot: Ang kumilos na alinsunod sa pag-iingat ay nakabatay lamang sa kaalaman sa bawat sitwasyon at kung papaano ito gagawin. Dagdag pa dito, ang pagkilos sa pamamagitan ng pag-iingat ay gumugugol ng maraming oras, sa madaling salita mas maigi ang sumunod na lamang sa isang angkop na Mujtahid.

Tanong 3: Ano ang limitasyon sa pagkilos sa paraan ng pag-iingat alinsunod sa pahayag ng isang dalubhasa? Kinakailangan din ba natin isaalang-alang ang mga pagpapahayag ng mga naunang dalubhasa? Sagot: Ang ibig sabihin ng pagkilos sa paraan ng pag-iingat, kung kailan maari itong gawin, ay ang pagpapatupad ng lahat ng mga gawain na umaayon sa patakarang hurisprudensya na magbibigay ng kapanatagan ng loob sa isang tagasunod na ang kanyang mga tungkulin ay naipapatupad ng mabuti.

Tanong 4: Ang aking anak na babae ay aabot na sa pagkadalaga ilang linggo mula ngayon. Sa pagkakataong ito, kinakailangan na niyang pumili ng kanyang Marja (upang sundan). Sa kanyang paghihirap na intindihin ang mga bagay na ito, maari po bang mabigyan nyo kami ng payo kung ano ang tungkulin namin (bilang mga magulang) sa bagay na ito? Sagot: Sa sitwasyong wala siyang kakayahang kilalanin ang kanyang mga tungkuling panrelihiyon, kinakailangan ninyo siyang gabayan at turuan.

Page

Tanong 5: Kapuna-puna sa lahat ng mga Mujtahid ang pagtukoy sa tamang uri ng pamamaraan sa isang paksang nakasaad ay tungkulin mismo ng Mukallaf, samantalang ang pagtukoy naman sa pamamaraan nito ay tungkulin ng isang Mujtahid. Ngunit sa maraming pagkakataon ay nababatid natin na ang mga Mujtahid ay nagpapalabas ng kanilang kuro-kuro tungo sa pagkilala sa paksa. Kinakailangan ba nating kumilos sa paraang alinsunod sa kanila? Sagot: Nakasalalay sa isang Mukallaf (tagasunod) ang tungkulin upang tukuyin ang isang paksa. Samakatuwid, hindi obligadong sundin ang pagpapahayag ng isang Mujtahid (ukol sa pagkilala sa paksa) maliban lamang kung malinaw sa

kanya ang pagpapahayag ng Mujtahid, o di kaya ay ang paksa o sitwasyon mismo ay nangangailangan ng pagpapalinaw ng hurisprudensiya.

Tanong 6: Makasalanan ba ang isang taong pabaya sa pag alam ng mga alituntuning panrelihiyon na malimit nitong kinakaharap sa araw araw niyang pamumuhay? Sagot: Kung ang kanyang kapabayaan para alamin ang kanyang tungkuling panrelihiyon ay nagbubunga sa pagtalikod sa kanyang nakasaad na obligasyon o di kayay nag-uudyok dito upang makagawa ng masama (ipinagbabawal), sa ganitong sitwasyon, siya ay makasalanan.

Tanong 7: Ano ang patakaran sa mga taong walang masyadong kaalaman na kapag tinanong kung kanino sila sumusunod ay sumasagot na: Hindi namin alam, o di kaya ay nagsasabing: Sumusunod kami kay ganito o kay ganyang dalubhasa subalit wala man lang hangaring sumangguni sa kanyang Islamikong Pampraktikal na Aklat at kumilos alinsunod rito? Sagot: Kung ang kanilang kinikilos ay umaayon sa pag-iingat, o sa tunay na pasya, o alinsunod sa fatwa ng isang Mujtahid (na dapat sana nilang sanggunian), ang ganitong gawain nila ay tama.

Page

Tanong 8: Sa pagkakataon na kung saan ang isang pinakamarunong na Mujtahid ay nagpahayag ng isang fatwa sa paraang obligadong pag-iingat (Ihtiyat wajib), may pahintulot ba tayong sumangguni sa kasunod nitong mas marunong? Ang katanungan natin dito ay itong pangalawang mas marunong ay ganon din ang fatwa (obligadong pag-iingat), maari ba tayong sumangnguni uli sa pangatlong pinakamarunong at ibapa ? Maari nawa ay paki-paliwanag ang patakarang ito? Sagot: Kung sakaling ang pinakamarunong na Mujtahid ay wala pang fatwa o pahayag, walang tutol na sumangguni sa sumunod na mas marunong na mayroong malinaw na pahayag ukol sa usaping iyon at hindi nagpapahiwatig ng obligadong pag-iingat. At kung siya rin ay nagpapahayag ng obligadong pag-

iingat, siya ay maaaring sumangguni sa pangatlong pinakamarunong, ganun din sa pang-apat at iba pa.

Tanong 9: May pahintulot ba tayong sumunod sa isang mujtahid na hindi umabot sa pagka Marja at ni wala pang nagawang Libro sa Alituntuning Praktikal? Sagot: Kung mapapatunayan ng isang tagasunod, na may paghangad sundin ang Mujtahid na nabanggit, na siya ay may kakayahan bilang isang Mujtahid, ang pag-sunod rito ay walang anumang problema. Sa madaling salita ang pagka Marja o ang pagkakaroon ng sariling Aklat sa Alituntuning Praktikal sa Islam ay hindi kundisyon upang maging isang angkop na Mujtahid na tamang sundan.

Tanong 10: Maaari bang sumunod ang isang muqallid sa isang Mutajazi na mujtahid, ito yung Mujtahid na may angkop na kakayahan sa iilang bahagi lamang ng mga alituntunin ng Islam, gaya ng bahaging usaping pagdarasal o pag-aayuno lamang? Sagot: Ang fatwa ng isang Mutajazi na Mujtahid ay nagsisilbing katibayan lamang para sa kanyang sarili. Subalit, para sa pagpapahintulot na ito ay sundan (ang kanyang pahayag), ito ay hindi tiyak.

Tanong 11: Maaari bang sundin ang mga dalubhasa na naninirahan sa ibang bansa kahit wala itong posibilidad na abutin? Sagot: Ang pagsunod sa isang angkop na Mujtahid ay hindi nangangailangan na siya ay galing / nakatira sa parehong bansa kung saan nakatira ang isang tagasunod. Tanong 12: May pagkakaiba ba ang pagiging makatwiran na kinakailangan ng isang marja sa pamantayan na kinakailangan ng isang lider ng isang kongregasyon ng pagdarasal (Friday Prayer)? Sagot: Ang batayan ng pagiging Marja ay ang pagkakaroon ng sensitibo at

Page

mahalagang yapak ng pagiging Marjiiyyah sa pagbibigay ng pahayag, dagdag pa sa pagiging makatwirannito, at kinakailangan din ang pagkakaroon ng kakayahang pigilan ang kanyang mapanghimagsik na sariling kagustuhan at ganon din ang kakayahang harapin at pigilan ang makamundo niyang pagnanasa, ayon sa obligadong pag-iingat. Tanong 13: Naipahayag din na ang pagkamakatwiran ay isang batayan na kinakailangan upang sundin ang isang Mujtahid. Ano po ang ibig sabihin ng makatwiran? Sagot: Ang isang taong makatwiran ay siyang tunay na relihiyoso na hindi kusang gagawa o makagagawa ng masama o kasalanan. Tanong 14: May batayan ba ang mga kaalaman sa napapanahon nating katayuan at kalagayan sa Ijtihad? Sagot: Maaring malaki ang magampanang papel nito tungo sa ilang natatanging usapin. Tanong 15: Kinakailangan ba na sumunod lamang sa pinakamarunong na Marja? At ano ang mga katangian ng isang maituturing na pinakamatalino? Sagot: Kinakailangan ng pag-iingat sa pagsunod sa mga pahayag ng pinakamatalinong Mujtahid na sumasalungat sa pagpapahayag ng iba. Ang katangian ng pagiging pinakamarunong sa lahat ay ang pagkakaroon ng mas malawak na kaalaman at kakayahan, kumpara sa sa iba pang mga dalubhasa, sa mga sumusunod na paksa: - Pagkilala sa sa mga banal na kautusan - Pag-ipon ng mga kaukulang pasya na may pagpapatibay, at - Kaalaman sa mga kaganapang nangyayari sa kanyang panahon dahil ang panahon ay nakakaapekto sa pagkilala sa mga paksa ukol sa kanyang panrelihiyong pagpapahayag at makapagbabago sa kuro-kuro at pananaw nito bilang isang dalubhasa
Page

Tanong 16: Maari bang sumangguni sa isang dalubhasang hindi kabilang sa pinakamarunong, kung saan mayroon pang buhay at mas magaling kaysa sa kanya? Sagot: Walang problemang sumangguni sa isang dalubhasa na hindi kabilang sa pinakamarunong kung ang pahayag nito ay hindi sumasalungat sa pagpapahayag ng pinakamagaling. Tanong 17: Tungkol sa usaping Taqlid, sino ba ang dapat nating sundan? Sagot: Kinakailangang sundin ang isang dalubhasa na umabot sa katangian na kinakailangan upang makapagbitiw ng pagpapahayag at mataguriang ganap na dalubhasa. Ayun din sa pag-iingat, siya ay nararapat ding pinakamarunong sa lahat. Tanong 18: May pahintulot bang magsimulang sumunod sa isang Mujtahid na pumanaw na? Sagot: Bilang pag-iingat, hindi dapat ipagwalang-bahala ang pagsunod sa isang pinakamarunong at buhay na dalubhasa sa oras ng pag-umpisa sa pagsunod sa isang Marja.

Tanong 19: Napatunayan kong may kakayahan ang isang dalubhasa sa pamamagitan ng pagpapatibay ng dalawang makatwirang tao, sa kabila nito kinakailangan parin ba na magtanong akong muli sa iba pang tao tungkol sa bagay na ito? Sagot: Ang pagpapatunay ng dalawang makatwirang eksperto tungkol sa kakayahan ng isang dalubhasa na umabot sa lahat ng mga batayan ay sapat na upang ituring na may pahintulot ang pagsunod rito at hindi na kailangang magtanong pa sa iba (pagkatapos nito).

Page

Tanong 20: Sa mga anong paraan natin pipiliin ang isang Dalubhasa at papaano natin malalaman ang kanyang mga pahayag? Sagot: Ang pahayag ng isang dalubhasa, at ang paraan upang malaman na siya

ang pinakamarunong sa lahat, ay makakamtan sa pamamagitan ng pagsusuri sa kanyang kakayahan hanggang sa tayo ay makatiyak kahit na sa kanyang katanyagan, kung ito ay magiging sanhi upang ang bawat isa ay makatiyak o di kaya ay mapanatag, o sa pamamagitan ng pagpapatunay ng dalawang makatwirang eksperto. Ang pagpapahayag ng isang dalubhasa ay maaring makamtan sa mga sumusunod: Ang pagpapahayag ay marinig mula mismo sa kanya, o sa dalawa o isang makatwirang (mga) tao o mula sa mapagkakatiwalaang tao; o di kaya ay Sumangguni sa kanyang aklat sa Praktikal na Batas ng Islam, sa paraang buo ang tiwala rito na wala itong pagkakamali

Tanong 21: May pahintulot bang mamahagi ng kuro-kuro ng isang Dalubhasa ang isang tao na walang pormal na pahintulot (mula sa isang Dalubhasa upang iulat ang kanyang mga pagpapahayag) at palagiang nagkakamali sa pag-uulat ng mga pagpapahayag nito? Ano ang magiging tungkulin natin kung siya ay naghahatid ng opinyon sa pamamagitan ng pagbigkas na ito ay galing sa aklat nitong Praktikal na Batas ng Islam? Sagot: Hindi kailangang magkaroon ng pahintulot mula sa isang dalubhasa upang ipahayag ang kanyang Fatwa o mga pagpapaliwanag tungo sa alituntuning pangrelihiyon. Magpaganun pa man, ang pagsasagawa ng ganitong gawain ay hindi ipinapahintulot sa mga taong madalas magkamali sa pagpapalagananp nito. Kung sakaling mapag-alaman ng isang tao na siya ay nagkamali sa pagpapalaganap ng pahayag, obligado itong ipaalam sa kanyang mga taga-pakinig ang pagkakamali nito, at sa anumang sitwasyon, hindi pinapahintulutan ang isang tagapakinig na kumilos na naa-ayon sa pagpapahiwatig ng isang tao hanggang wala itong sapat na katibayan o kasiguruhan na tama ang pagpapahayag na iyon.

Page

Tanong 22: Kung may pahintulot mula sa isang dalubhasa, na hindi kabilang sa pinakamarunong, na nagsasaad na maaari tayong manatiling sumusunod sa isang dalubhasang pumanaw na, at kung sakali ang pahintulot ng dalubhasang pinaka marunong ay kinakailangan rito, obligado ba tayong magpalit ng taqlid upang

10

sumunod sa pinaka marunong na dalubhasa at humingi sa kanya ng pahintulot upang manatili tayong sumusunod sa isang dalubhasang pumanaw na? Sagot: Kung ang pahayag ng hindi pinaka marunong na dalubhasa sa ganitong sitwasyon ay katulad ng sa pinakamarunong na Mujtahid, walang magiging problema sa pagsunod sa nauna at hindi kinakailangang magbago papunta sa mas marunong na dalubhasa.

Tanong 23: Kung ang isang tao na tagasunod ni Imam Khomeini (R.A.), hanggang sa pagpanaw nito, ay lumipat sa isang dalubhasa, maaari ba siyang lumipat na muli kay Imam Khomeini sa panahong gusto niya? Sagot: Ayon sa pag-iingat, ang pagpalit ng Taqlid mula sa angkop na buhay na Mujtahid patungo sa isang pumanaw na ay hindi pinapahintulutan, subalit, kung ang buhay na Mujtahid ay hindi karapat-dapat na sundan, ang pag lipat sa kanya sa oras na yon ay hindi tama. Samakatuwid, ang isang Mukallaf ay maaaring magpatuloy sa pagsunod sa nasirang lider o lumipat sa isang buhay na Mujtahid na may angkop na kakayahan para sundan ito.

Tanong 24: Kung ang isang tagasunod ng yumaong Imam Khomeini (RA) ay lumipat ng Marji ukol sa ilang mga paksa pagkatapos ng pagpanaw ng Imam, at sa maikling panahon ay pumanaw na rin ang pangalawang Mujtahid, ano ngayon ang tungkulin nito? Sagot: May pahintulot siya, tulad ng dati, na ituloy ang pagsunod niya sa Imam (RA) tungkol sa mga usaping umaalinsunod sa kanyang pananaw. At yung mga usaping tumutukoy sa pananaw ng pangalawang Marji, dalawa ang maaari niyang pagpilian: ang magpatuloy sa pagsunod sa kanya o lumipat sa isang buhay na Mujtahid.

Page

Tanong 25: Matapos ang pagpanaw ni Imam Khomeini (RA), sa pag-aakala kong alinsunod sa kanyang pasya ay hindi maaring magpatuloy sa pagsunod sa isang pumanaw nang Mujtahid, pumili ako ng isang buhay na Mujtahid. Ngayon, may

11

pahintulot ba akong bumalik sa pagiging tagasunod ni Imam (RA)? Sagot: Tungkol sa usaping ikaw ay magpapalit ng Mujtahid, hindi maaaring muli kang bumalik sa pagsunod kay Imam (RA) maliban lamang kung ito ay umaayon sa pagpapasya ng isang buhay na Mujtahid na nagsasaad na kinakailangang magpatuloy sa pagsunod sa isang pumanaw nang pinaka marunong na Mujtahid; at kung sa pagkakataong ito ay inaakala mo na ang Imam ang pinakamarunong kaysa sa buhay na Marji, kinakailangang bumalik ka sa pagsunod sa yumaong Imam (RA). Tanong 26: May pahintulot ba akong sumangguni minsan sa pumanaw nang Mujtahid at sa ibang usapin naman ay sa buhay at pinakamarunong na dalubhasa na tumutukoy sa natatanging usapin na silang dalawa ay may pagkakaibang kurukuro? Sagot: Bago sumangguni sa isang buhay na Mujtahid, maaari itong magpatuloy sumunod sa pumanaw nang Mujtahid. Magpaganun pa man, sa oras na ikaw ay lumipat sa buhay na Mujtahid, hindi ka na maaaring sumangguni sa pumanaw nang Mujtahid.

Tanong 27: Ano ang ibig sabihin ng Jahil Moqassar o isang mangmang na dapat sisihin? Sagot: Siya yaong taong mangmang na alam niya ang kanyang kakulangan at may kakayahang alamin ito ngunit, sa kabila nito, ay pinapabayaan lamang niya ang tungkuling pag-aralan ang kanyang panreliheyong responsibilidad.

Tanong 28: Sino ang Jahil Qasr o mangmang na hindi masisisi? Sagot: Siya yaong taong walang malay sa kanyang kamangmangan at kung mayroon man itong kaalaman sa kanyang kakulangan ay wala naman itong kakayahang pawiin o hindi alam ang gagawin papaano ipatupad ang kanyang responsibilidad.

Page

12

Tanong 29: Kung ang fatwa ng Pinuno ng mga Muslim tungkol sa mga usaping may kaugnayan sa panlipunan, pampulitika, at pangkultura ay nagkataong magkasalungat sa pahayag ng iba pang dalubhasa, ano ang magiging obligasyon ng mga Muslim? Mayron bang natatanging linya sa pagitan ng pahayag ng isang dalubhasang pinuno ( Jurist leader) ng mga Muslim at ng Marji? Halimbawa nito ay kung ang isang lider at isang Marja ay magkasalungat ng pananaw tungkol sa paksang musika, sino ba sa kanila ang karapatdapat na sundin? At sa kabuuan, ano ang kautusang Wilai (authorative) na nagsasaad na ang pananaw ng isang pinunong dalubhasa ay nangunguna kaysa sa isang Marja? Sagot: Ang pahayag ng isang Huristang pinuno ay nangunguna kung ang usapin ay tungkol sa pamamalakad sa isang Islamikong bansa at sa pangkalahatang kapakanan ng mga Muslim. Habang ang bawat Mukallaf ay kinakailangang sumunod sa kani-kanyang Marji tungkol sa usaping pampersonal.

2. Taharah (Pagka-dalisay) Tanong 30: Kapag nililinis ang isang nagkanajis na damit gamit ang kurr o di kaya ay tumatakbong tubig, kinakailangan ba itong pigain sa labas ng tubig o sapat na itong malinis pagkatapos kusutin habang nasa tubig? Sagot: Sapat na itong pigain o kusutin habang nasa tubig. Tanong 31: Ang nagkanajis na karpet at iba pang tulad nito, sapat na ba ang kalinisan kung ang mga ito ay nilinis ng tubig gripo, kung saan konektado ito sa mga tubo na nagmumula sa pinagmumulan ng panglunsod na tubig? O kinakailangan pang alisin sa pamamagitan ng pagdiin ng tubig na ginamit sa paghuhugas? Sagot: Pagkatapos gamitan ng tubig gripo, hindi na kinakailangan pang pigain ang tubig na ginamit sa mga ito, kundi sapat nang maalis yung likas na najis sa oras na tumatama rito ang tubig gripo habang dinidiin ito ng kamaay; ito ay malinis na.

Page

13

Tanong 32: ano ang patakaran sa pagsasagawa ng wudu o di kaya ay ghusl sa pamamagitang ng tubig na may pagka matigas tulad ng tubig dagat dahil sa sobra nitong asin (tulad ng tubig na makikita sa Dagat-dagatan ng Urumiyeh sa Iran) o di kaya ay yaong tubig na mas matigas pa doon? Sagot: Ang pagkamatigas ng isang tubig dahil sa pagkakaroon nito ng sobrang asin ay hind sapat na dahilan upang ito ay hindi mabilang na isang tubig na totoo o walang halo. Ang pamantayan ng share upang masabi itong isang likas na tubig o walang halo ay sa pamamagitan ng pananaw ng karamihan na nagsasaad na ito ay natural lamang na tubig. Tanong 33: Para sa pamantayan ng isang tubig kurr (tulad ng mga tubig na nakaimbak sa mga palikuran ng tren , at ibp), kinakailangan pa ba itong alamin upang siguruhin na ito ay umabot sa ganap (Kurr) na tubig o sapat na yaong ipagpalagay natin na ito ay umabot sa isang ganap o kurr na tubig. Sagot: Kung mapagtanto na ang tubig ay isang ganap (Kurr) sa umpisa nitong sitwasyon, sapat na itong ipagpalagay na ito ay kurr na tubig. Tanong 34: Upang linisin ang ilalim ng paa o ng sapatos na nagkaroon ng najis, maaari daw itong gawin sa pamamagitan ng paglalakad ng hindi bababa sa labinlimang hakbang. Totoo ba na magiging malinis lamang ito pagkatapos maalis ang likas na najis na nandoon? O maituturing rin ba itong malinis kahit nandoon pa ang likas na najis ngunit natapos nang mailakad ito ng labing limang hakbang? O malilinis lamang ang ilalim ng paa o sapatos kung ang likas na najis ay nawala na sa pamamagitan ng paglalakad ng hindi bababa sa labing limang hakbang? Sagot: Kung ang ilalim ng paa o sapatos ng isang tao ay naka-apak ng isang najis habang naglalakad ay maari itong malinis sa pamamagitan ng paglalakad nito ng halos sampung hakbang sa ibabaw ng isang tuyo at malinis na lupa na maging sanhi upang ang likas na najis na bagay ay maalis na.

Page

14

Tanong 35: Ang mga kalsada bang nilapatan ng aspalto o iba pang bagay ay maituturing parte ng lupang nakakalinis sa pamamagitan ng paglalakad rito ng talampakan ng paa o ng ilalim ng sapatos?

Sagot: Ang lupang nilapatan ng aspalto ay hindi nakakalinis ng talampakan ng paa o ng sapatos.

Tanong 36: Ang araw ba ay kasama sa mga bagay na nakapaglilinis? At kung ito ay maituturing na kasama, sa anong paraan o kundisyon ito makapaglilinis? Sagot: Ang araw ay makapaglilinis ng lupa at iba pang bagay na hindi maaaring magalaw o mailipat tulad ng mga gusali, o mga bagay na konektado rito o anumang bagay na nananatili sa loob nito - tulad ng mga kahoy, pintuan at ibpa. Ang mga bagay na ito ay malilinis ng araw sa paraang maalis o alisin muna ang likas na najis, at kinakailangan ring ito ay basa at ito ay maibilad sa araw hanggang sa ang mga ito ay tuluyang nitong matuyo.

Tanong 37: Papaano malinis ang isang damit na nagbibigay kulay sa tubig habang ito ay nilalabhan? Sagot: Kung hindi nito maapektuhan ang tubig upang mabantuan (Muzaf), ang damit ay magiging malinis sa pamamagitan ng pagbuhos rito ng tubig Tanong 38: Sa papaanong paraan linisin ang lagusan ng ihi at ang (butas ng) puwet sa pamamagitan ng kakaunting tubig (Qalil)? Sagot: Ang paglilinis ng lagusan ng ihi sa pamamagitan ng kakaunting tubig ay sa pamamagitan, alinsunod sa pag-iingat, ng paghugas nito ng dalawang beses; at para naman sa puwet, ito ay obligadong hugasan hanggang sa tuluyan nang maalis ang likas na najis at ang mga bakas nito. Tanong 39: Sa intensyong magsasagawa ng wudu para sa maghrib na pananalangin, maaari ko bang gamitin ang naisagawang wudu sa paghawak ng banal na Quran at ganon din sa panalanging Eisha?

Page

15

Sagot: Sa oras na maisagawa ang wudu sa tama nitong paraan at hanggang buo pa ito, maaari itong gamitin sa anumang gawaing nangangailangan ng pagkadalisay.

Tanong 40: May nagsasabi na sa oras ng wudu ay hanggang dalawang beses lang maaaring hugasan ng tubig ang mukha, at sa pangatlong beses nito ay hindi na maaari. Ito ba ay totoo o hindi? Sagot: Ang paghuhugas ng mga parte ng katawan na kinakailangan sa wudu, sa unang pagkakataon, ay kinakailangan; at sa pangalawa naman ay kanais-nais. Ngunit ang wudu ay magiging hindi tama sa pangatlong pagkakataon. Ang batayan para malaman natin kung saan ang unang pagkakataon nito ay nakasalalay sa intension ng bawat isa. Samakatuwid, kung ang isang tao ay nagbuhos ng tubig sa mukha ng isa o dalawang beses sa hangaring ito ang una nitong pagkakataon ay walang problema (maibibilang itong unang beses).

Tanong 41: Sa pagsasagawa ng wudu irtimasi, maaari bang paulit-ulit na ibabad ang mukha at ang mga kamay sa tubig o hanggang dalawang beses lamang ito pwedeng ibabad sa tubig? Sagot: Hanggang dalawang beses lang maaaring ibabad sa tubig ang mukha at mga kamay sa oras ng pagsasagawa ng wudu pang irtimasi. Ang unang beses nito ay wajib at ang pangalawa ay pinapayagan at sa pangatlo nito ay hindi na maaari. Ganoon din, sa oras ng pagsasagawa ng irtimasing wudu ay dapat kasabay ng intensyong magsasagawa ng wudu habang inaangkat ang kamay pataas mula sa tubig upang saganon ay maaring gamitin ang basa sa kamay bilang tubig wudu na pangpahid (sa ulo at paa).

Page

16

Tanong 42: Ano ang inyong pananaw tungkol sa pagsasagawa ng wudu bago dumating ang tamang oras ng pagdarasal? Isa sa mga kasagutan ninyong nabanggit ay kung ang isang wudu ay isinagawa sa oras na malapit nang pumasok

ang tamang oras ng pagdarasal, ang pagdarasal na naisagawa doon ay tama. Ngayon, gaano kalayo ang umpisa ng oras ng pagdarasal na inyong ibig sabihin? Sagot: Ang batayan nito ay kung ang karaniwang mga tao ay may palagay na ito ay malapit na sa tamang oras ng pagdarasal, anumang wudu para sa pagdarasal na naisagawa rito ay walang problema. Tanong 43: Maaari bang gumamit ng tubig na pampahid maliban sa tubig na ginamit sa pagsasagawa ng wudu? At kinakailangan din ba gamitin ang kanang kamay sa oras magpapahid ng tubig sa ulo at sa direksyon mula pataas-pababa lamang? Sagot: Ang maaari lamang gamitin sa pagpahid sa ulo at paa ay yaong tubig (basa) na natira mula sa pagsagawa ng paghugas ng kamay at sa panahong walang natirang pagkabasa rito ay maaaring kumuha mula sa (basa ng) tubig ng balbas at sa mga kilay, at ang ihtiyat nito ay gawin ang pagpahid sa ulo sa pamamagitng ng kanang kamay ngunit, hindi kinakailangang gawin ito sa direksyong mula pataas-pababa lamang.

Tanong 44: Maaari bang magsagawa ng wudu na ang layunin ay upang magsagawa ng obligado at pang-araw-araw na pagdarasal kahit bago pa man pumasok ang mga tamang oras nito? Sagot: Walang problema sa pagsasagawa ng wudu sa hangaring pagsasagawa ng obligadong arawang pagdarasal, kahit bago pa man pumasok sa tamang oras nito.

Tanong 45: Ang wudu ba mismo ay isang mustahab? Tama ba ang isinagawang wudu sa hangaring mapalapit sa Allah kahit bago pa man pumasok ang tamang oras ng pagdarasal at pagkatapos ay magsagawa ng pananalanging gamit mismo ang nabanggit na wudu? Sagot: Ang pagsasagawa ng wudu sa hangaring maging nasa kalagayan ng taharah (malinis) ay mustahab at ito ay kanais-nais ayon sa batas ng Islam at

Page

17

maaari ding magsagawa ng panalangin gamit mismo ang mustahab na wudu na ito.

Tanong 46: Sa pagpapahid ng tubig sa ulo, sapat na bang mabasa ang buhok o kinakailangan pa rin tumagos ang basa ng tubig sa balat ng ulo? Sagot: Ang pagpahid sa balat ay hindi kinakailangan, sapat na ang mapahiran ng tubig ang ibabaw ng ilang bahagi ng buhok.

Tanong 47: Ano ang patakaran ng pagkakaroon ng patlang ng oras na maaring makagawa ng pagkahiwalay sa pagitan ng pagpupunas at/ o ang paghuhugas sa mga parte ng katawan sa oras ng pagsasagawa ng wudu o ghusl (paliligo)? Sagot: Walang problema sa pagkaroon ng agwat na sandali- o hindi tuloy-tuloy na pagsasagawa- sa oras ng ghusl. Ngunit, ang wudu ay hindi tama kung ang pagkaantala ng oras ay sa paraang ang hinugasan o pinahiran na mga parte ng katawan ay tuluyan nang natuyo.

Tanong 48: Ano ang patakaran kung nagkaroon ng najis ang mga parte ng katawan na kinakailangan sa wudu pagkatapos hugasan ito at bago matapos ang wudu? Sagot: Hindi ito makasisira sa wudu, ganoon pa man, ang parteng nabanggit ay kinakailangang linisin para mapanatili ang pagigimg malinis mula sa najasah; na sadyang kinakailangan sa pagdarasal.

Tanong 49: May problema ba ang pagkakaroon ng ilang patak ng tubig sa mga paa bago maisagawa ang pagpapahid sa oras ng wudu? Sagot: Kinakailangang punasan ang mga patak ng tubig na ito upang ang kamay na gagamitin sa pagpahid sa mga paa ang siyang babasa, hindi ang kabaliktaran.
Page

Tanong 50: Isang tao ang hindi nakaalam na ang naisagawa nitong wudu ay hindi

18

tama, at nalaman lamang niyang mali ito matapos nang maisagawa ang wudu. Ano ang magiging patakaran dito? Sagot: Kinakailangan niyang ulitin ang wudu para sa mga gawain na nangangailangan ng wudu, tulad ng pagdarasal. At kung naisagawa na niya ang pagdarasal gamit ang maling wudu na ito, kinakailangang ulitin niya ito (ang pagdarasal).

Tanong 51: Ano ang patakaran ukol sa mga panghalip na tumutukoy sa Allah, ang Dakila, tulad sa pagpapahayag ng, bismihi taala? Sagot: Ang patakaran tungkol sa Kanyang mga pangalan ay hindi nasasakop ng mga panghalip.

Tanong 52: Maari bang hindi na isulat ang salitang Allah sa halip isulat na lang ito sa pamamagitan ng Al para makatiyak na hindi ito mahawakan ng walang wudu? Sagot: Walang masama sa ganoon.

Tanong 53: Sa lugar kung saan ako nagtatrabaho, at sa bawat pagsulat ko ng salitang (Allah) ay ginagawa ko sa paraang (A). Ang pagsulat ba ng A. at ang tatlong tuldok kapalit ng dakilang letra ng (Allah) sa pananaw ng Share (Batas) ay ano? Sagot: Wala itong problema sa pananaw ng Share.

Page

19

Tanong 54: Ang pagbabawal ba sa paghawak sa mga salita ng Banal na Quran ng walang wudu ay limitado lamang pag ito ay nakapaloob sa Banal na Kasulatan o pati na rin sa ibang bagay na tulad ng nakasulat sa mga libro, mga pahayagan, magasin, tableaux, atbp. Sagot: Ito ay hindi limitado sa Banal na Kasulatan lamang. Sa halip, saklaw din

nito ang mga salita at mga bersikulong nakasulat sa iba pang mga libro, mga pahayagan, magasin, tableaux, atbp.

Tanong 55: Anu-ano yaong mga dakilang pangalan na nangangailangan ng paggalang at ang paghawak sa mga ito na walang wudu ay ipinagbabawal (haram)? Sagot: Bawal hawakan na walang wudu ang mga pangalan at mga pangngalan na tumutukoy sa mga katangian ng Allah, at sapilitan ring dapat pag-ingatan ang mga pangalan ng mga Dakilang Propeta at ang mga Walang Pagkakamaling mga Imam (a). Tanong 56: Sa pagkakataong maikli ang oras upang maligo dahil sa Janabah, maaari bang magsagawa ng tayammum, habang ang katawan at ang mga suot na damit ay may najis o kinakailangan munang linisin ang katawan at gawin ang nararapat na paliligo (ghusl) bago magsagawa ng panalangin sa pamamagitan ng qada o nakalipas nitong oras? Sagot: Kung walang sapat na oras upang linisin ang katawan at kasuotan nito, o magpalit ng mga damit, at ganon din kung hindi maaaring isagawa ang pagdarasal na walang saplot dahil sa lamig at iba pang dahilan, sa ganoong pagkakataon dapat isagawa ang dasal alinsunod sa tayamum kaysa magsagawa ng ghusl, at kahit na suot ang hindi malinis na kasuotan. Ang dasal na ito ay tama at hindi na kailangan pang ulitin pa.

Tanong 57: Sa oras ng ghusl, kinakailangan bang humarap sa Qibla (direksyon ng Mecca) o ito ay isang mustahab (kanais-nais) lamang? Sagot: Ang pagharap sa Qibla sa oras ng paliligo ay hindi sapilitan. Tanong 58: Kapag may ilang mga musta ab o sapilitan na ghusl ang dapat isagawa, sapat na ba ang pagsagawa ng isang ghusl para tumbasan ang lahat? Sagot: Kung ang pagsagawa ng ghusl ay may hangaring maging katumbas ito ng lahat (ng kinakailangang paliligo), ito ay magiging sapat na. Gayundin, kung isa sa mga paligo na ito ay ghusl janaba, at ang hangarin sa paliligong gagawin

Page

20

ay ghusl Janaba lamang, magiging katumbas din ito ng pagsasagawa ng lahat na iba pang ghusl, ganoon pa man, ang pinakamaigi ay gumawa ng intensyon para isagawa ang lahat ng ito.

Tanong 59: Sapat na bang hindi magsagawa ng wudu pagkatapos magsagawa ng ghusl maliban sa ghusl Janaba? Sagot: Hindi ito sapat humalili sa wudu.

Tanong 60: Kinakailangan bang dumaloy ang tubig sa katawan sa oras ng pagsasagawa ng Ghusl Janaba? Sagot: Ang pagsasagawa ng paliligo o paghuhugas ng katawan na may hangaring ipatupad ang nararapat na ghusl sa karaniwan nitong paraan ay sapat na at hindi na nito kondisyon ang pag-agos ng tubig (sa katawan).

Tanong 61: Kung alam ng isang taong nais makipagtalik sa kanyang asawa na walang sapat na tubig para sa paliligo o walang sapat na oras para magsagawa ng ghusl upang magdasal, may pahintulot ba siyang makipagtalik rito? Sagot: Kahit na ito ay hindi posible para sa kanya upang isagawa ang ghusl, wala namang tutol na makipagtalik ito sa kanyang asawa kung may kakayahan siyang magsagawa ng tayammum. Tanong 62: Sapat ba na ang pagsagawa ng ghusl janaba ay sa paraang pagkatapos hugasan ang ulo ay sundan ito ng paghuhugas mula sa kahit alinmang dako ng katawan, o nararapat ang ang pagkakasunod nito mula sa kanang bahagi ng katawan (ang uunahin) bago ang kaliwang parte? Sagot: Kailangan obserbahan ang pagkakasunod nito, mula kanang bahagi ng katawan bago ang kaliwa.

Page

21

Tanong 63: Sa pagsasagawa ng tayammum, maaari bang gamitin ang mga bagay na tulad ng lupa, plaster ng Paris, at bato na nakadikit sa dingding? Sagot: Hindi. Isang kundisyon sa tamang pagsasagawa ng tayammum ay ang mga ito ay nasa lupa lamang.

Tanong 64: Kung walang tubig, o ang paggamit nito ay makakasama sa isang tao, at kapalit nito ay nagsagawa ng tayamum, may pahintulot ba siyang pumasok sa Masjid upang sumabay sa kongregasyong pagdarasal? Paano naman ang pagbabasa ng Banal na Quran? Sagot: Hanggang ang batayan na nagpapahintulot sa tayumum ay hindi naaalis, at ang pagsasagawa nito ng tayammum ay wasto, siya ay may pahintulot gawin ang lahat ng mga kilos kung saan ang kadalisayan ay kinakailangan.

Tanong 65: Papaano ba ang pagsasagawa ng tayamum? Mayroon bang pagkakaiba sa pagitan ng pagsasagawa nito katumbas ng wudu o pagsagawa nito kapalit ng ghusl? Sagot: Ang pagsasagawa ng tayammum ay dapat sa ganitong mga pagkakasunod: Una ay ang intensyon na siya ay magsasagawa ng tayammum (para sa kagustuhan ng Diyos) pagkatapos nito, ang mga palad ng mga kamay ay ilapat na may konting diin sa bagay na maaaring gamitin pang tayammum, pagkatapos ay ipahid (wipe) sa buong noo hanggang sa mga gilid nito, mula sa linya ng buhok hanggang sa mga kilay, pati sa itaas na bahagi ng ilong, pagkatapos,ipahid naman ang kaliwang palad sa ibabaw ng buong kanan kamay at ganon din ang kanan palad (ay ipahid) sa ibabaw ng buong kaliwang palad. Gayundin, batay sa sapilitang pag-iingat, ilapat muli ang magkabilang palad sa lupa (pagkatapos ng mukha) at ipahid ng kaliwang kamay sa boung ibabaw ng kanang kamay at ganon din ang kanang kamay sa kaliwang kamay. Ganito ang pagkakasunod-sunod na paraan ng tayammum maging ito man ay isang tayammum kapalit ng ghusl o kapalit ng wudu.

Page

22

Tanong 66: Ano ang patakaran sa pagsasagawa ng tayammum sa pamamagitan ng dyipsum, apog, at ng mga inihurnong (baked) pirasong nanggagaling dito at ganuon din ang laryo (brick)? Sagot: Ang pagsasagawa ng tayammum sa pamamagitan ng mga bagay na maipalagay nating kabilang o nanggagaling sa lupa-tulad ng dyipsum, apog at iba pa ay tama; at hindi lamang sa ganito pwede ang tayammum kundi pati narin sa mga laryo.

Tanong 67: Nabanggit ninyo na ang pwede lamang pagsagawaan ng tayammum ay yung mga bagay na malinis. Sapilitan ba na ang mga parte ng katawan na kailangan sa tayammum tulad ng noo at mga likod ng kamay - ay maging malinis? Sagot: Batay sa pag-iingat, hanggat maaari, ang noo at ang likod ng mga kamay ay dapat malinis, kung hindi ito maaaring linisin, gawin ito ng walang paglilinis, bagaman hindi ito ang batayan upang hindi linisin sa anumang sitwasyon.

Tanong 68: Kung hindi kayang magsagawa ng wudu ang isang tao, at ganuon din ang pagsagawa ng tayammum, ano ang magiging tungkulin nito? Sagot: Kung hindi niya kaya magsagawa ng wudu o tayamum para sa pagdarasal, kailangan na nitong isagawa ang pagdasal na walang wudu o tayammum alinsunod sa pag-iingat at sa tama nitong oras mismo at dapat ulitin din niya ito bilang isang qada na pagdarasal sa oras na magkaroon ng wudu o tayammum. Tanong 69: Sa mga seremonya ng pagluluksa para sa Imam Husayn (AS) kung saan ang isang tao, dahil sa emosyon, ay malakas nitong naihampas ang ulo sa dingding ay nagkadugo ito at tumalsik sa mga mukha at mga ulo ng iba pang kalahok ng seremonya. Ang dugo bang nabanggit ay najis o hindi? Sagot: Ang dugo ng isang tao ay, kailanman, mananatiling najis.

Page

23

Tanong 70: Kung ang malabong mantsa ng dugo ay manatili sa damit pagkatapos ito malabhan, ang mantsang dugo bang iyon ay najis? Sagot: Kung ito ay hindi ang dugo mismo, at ang natira lamang doon ay ang kulay na hindi naalis pagkatapos labhan, ito ay hindi najis. Tanong 71: Ang mga inuming nakakalasing po ba ay najis? Sagot: Alinsunod sa obligadong pag-iingat, ang mga inuming nakakalasing ay najis.

3. Pagdarasal Tanong 72: Kung ang isang tao ay kusang tumigil sa pagdarasal o di kaya ay iniisip nitong walang halaga ito, ano ang magiging patakaran rito. Sagot: Sa pananaw ng Islam ang pagdarasal ng limang beses sa bawat araw ay hindi lamang isa sa pinakamahalagang tungkulin ng isang Muslim, kundi ito rin ay haligi ng relihiyon, at ang pagtigil nito o pagpapawalang halaga rito ay sadyang ipinagbabawal at lubha itong magiging dahilan upang siya ay maparusahan.

Page

24

Tanong 73: Sa iyong estimadong palagay, sa anong pagkakataon maaring magbago ng intensyon sa oras ng mga obligadong pagdarasal? Sagot: Sa mga pagkakataong ganito ay kinakailangang magbago ng intensyon ang isang mandarasal: Mula sa dasal na Asr patungo sa panalanging Zuhur, kung mapagtanto nito habang isinasagawa ang Asr na hindi pala nakapagdasal ng Zuhur Mula Isha patungo Maghrib na panalangin, sa oras na malaman niya habang isinasagawa ang Isha na hindi pala siya nakapagdarasal ng Maghrib Kung nagsasagawa siya ng dalawang Qada na pananalangin na dapat sana ito isagawang magkasunod at ang nauna niyang naisagawa ay ang huli dahil sa pagkalimot. Ang pagsasalin ng intensyon sa mga ganitong pagkakataon ay mustahab (kanais-nais) Mula sa pang-araw-araw na sapilitang pananalangin tungo sa Qada na mga dasal, kung ito ay hindi magbibigay dahilan para mawala ang kahusayan ng tamang oras ng pang-araw-araw na panalangin. Mula sa sapilitang panalangin patungo sa mustahab na panalangin kung ang hangarin ay makisabay sa kongregasyon na panalangin at makuha ang gantipala nito. Mula sa sapilitang panalangin patungo sa mustahab na pagdarasal ng isang tao na nakalimutan niyang basahin ang Surah al-Jumuah sa halip ay ibang Surah, kahit kalahati nito o higit pa rito. Samakatuwid, ito ay mustahab na siya ay magbago ng intensyon mula sapilitang dasal tungo sa mustahab na pananalangin upang sa ganoon ay maulit nito ang sapilitang dasal na kasama ang Surah Jumuah. Tanong 74: Sa oras ng pagbabasa ng mga Zikr (Pagpupuri sa Panginoon) sa mga pananalanging mustahab, ang todong pagkatigil ba ng katawan ay sapilitan o hindi?
Page

Sagot: Walang kaibahan ang litanyang binabanggit sa pagitan ng sapilitan at mustahab na pagdarasal.

25

Tanong 75: Tama ba ang aking panalangin kung naisagawa ko ito habang ako ay nagdududa kung ang damit ko ay may najis o wala? Sagot: Ang mga damit na pinagdududahan kung ito ay may najis o wala ay itinuturing na malinis at ang dasal na naisagawa rito ay tama.

Tanong 76: Hanggang saan ang pananamit ng isang babae sa oras ng panalangin? May problema ba sa mga damit na may maikling manggas at ang hindi pagsuot ng medyas? Sagot: Kailangan takpan ng mga babae ang buo nitong katawan maliban sa parte ng mukha na kinakailangan hugasan habang nagsasagawa ng wudu, ganun din ang mga kamay hanggang sa pulso, at ang mga paa nito hanggang sa buol (sa paraang ang lahat ng katawan ay natatakpan ng damit). At sa oras ng pagkakaroon ng hindi-mahram ay dapat din takpan pati na rin ang mga paa.

Tanong 77: Sapilitan ba sa mga kababaihan ang takpan ang paa sa oras ng pananalangin? Sagot: Hindi nito saklaw ang mga paa, hanggang buol lamang habang walang hindi-mahram na naroroon. Tanong 78: May problema ba ang sadyang pagkapalit ng dhikr ng ruku tungo sa dhikr ng sujjud at ganun din ang kabaligtaran nito? Sagot: Ito ay walang problema kung sa pagbikas rito ay bilang pangkalahatang dhikr para sa Allah, sa ganitong paraan, ang ruku, sujjud at ang panalangin ay lahat nasa tama.

Page

Tanong 79: Kung ang isang tao ay magkamali bigkasin ang dhikr sa ruku at ang naipalit nito ay yung para sa sujjud o di kaya kabaligtaran nito, at napag-alaman ang pagkakamali nito at kaagad itinuwid, tama ba ang kanyang dasal o hindi. Sagot: Walang problema at tama ang kanyang dasal.

26

Tanong 80: Ano ang alituntunin ng isang tao sa oras na malaman nito pagkatapos ng kanyang panalangin o sa oras ng kanyang ( pagsasagawa ng) pananalangin, na mali pala ang pagbigkas niya sa dhikr ng ruku o di kaya ay sujjud? Sagot: Kung ang paglipas ng dikhr ay sa punto na naalala niya ito pagkatapos ng ruku o pagpatirapa, ito ay walang problema at tama.

Tanong 81: Sapat na ba ang pagbikas ng Tasbihat al Arbaah ng isang beses lamang sa pangatlo at pang apat na rakah ng pananalangin? Sagot: Oo, bagaman at alinsunod sa pag-iingat ay bigkasin ito ng makatatlong ulit.

Tanong 82: Ang Tasbihat-al Arbaah ay binibigkas ng makatatlong beses lamang sa bawat pananalangin, ngunit kung magkamali itong bigkasin ng apat na beses, ang panalangin ba nito ay tatanggapin ng Panginoon? Sagot: Walang problema rito

Tanong 83: Ano ang patakaran kung hindi matandaan ng isang tao kung siya ay nagbigkas ng Tasbihat- al-arbaah ng tatlong beses o higit pa o di kaya ay mas mababa pa rito, sa pangatlo o pang-apat na rakah ng pananalangin? Sagot: Sapat na ang isang beses at wala siyang obligasyon, at habang wala pa ito sa sujjud ay maaari nitong ipagpalagay na nasa mababang bilang ito at ulitin ito hanggang sa maging panatag na siyang nakatatlong beses na nitong naibigkas.

Page

27

Tanong 84: Maaari bang bigkasin ang i awlill hi wa Quwwatih Aq mu wa Aqud... sa oras na siya ay gumagalaw? Tama ba itong bigkasin habang papatayo? Sagot: Walang problema rito. Sa katunayan, ang nabanggit na dhikr ay mas

maigi kung binibigkas ito sa oras na tumatayo para sa kasunod na rakat ng pananalangin. Tanong 85: Ano ang ibig sabihin ng katagang dhikr? Kasama ba rito ang pagbigay salawat sa Propeta(s) at ang kanyang Banal na Pamilya? Sagot: Lahat ng katagang naglalaman ng pagbati o pag-alaala sa Allah ay mabibilang na mga dhikr, at ang pagbibigay-pugay (salawat) sa Propeta at sa kanyang Banal na Pamilya ay nabibilang sa pinakamagandang uri ng mga dhikr.

Tanong 86: Ano ang alituntunin sa pagsasagawa ng sajda at tayammum sa mga semento at kongkretong mga baldosa (tiles) Sagot: Walang problema sa pagsasagawa ng sajda at tayammum sa mga ito, bagaman alinsunod sa pag-iingat ay umiwas sa pagsasagawa ng tayammum sa mga semento at kongkretong baldosa. Tanong 87: Ano ang patakaran ng pagpapatirapa sa marmol ( na kung saan minsan ay nakalatag sa mga bakuran ng mga banal templo)? Sagot: Walang problema sa pagsagawa ng sajda sa mga marmol.

Tanong 88: Maaari ba ipikit ang mga mata sa oras ng pagdarasal (dahil habang ito ay nakabukas ay nagbibigay ito ng gambala sa taimtim na pananalangin ng isang tao)? Sagot: Walang problemang pang-Shari sa oras na ipinipikit ang mga mata habang nananalangin, bagaman ang pagsasagawa rito ay makruh.

Page

Tanong 89: Ano ang dapat na maging intensyon ng isang Imam (pinuno) sa mga kongregasyong pananalangin? Dapat ba nitong ipaloob ang intensyon bilang isang kongregasyon o indibidwal na panalangin? Sagot: Kung nais niyang makuha ang benepisyo at gantimpala ng isang kongregasyon na panalangin, ito ay dapat gumawa ng intensyon na siya ay

28

mamumuno ng pananalangin. Gayun pa man, kung siya ay nasa katayuang manalangin na walang intensyong mamuno, ang kanyang dasal ay tama pa rin at walang problema sa iba na magsagawa ng pananlangin sa likod nito at sa pamumuno niya.

Tanong 90: Ano ang patakaran tungkol sa isang tao o mga tao na pumupunta sa isang Masjid upang magsagawa ng dasal na mag-isa o paisa-isa, habang ang pananalangin ay kasalukuyang isinasagawa ng kongregasyon? Sagot: Kung ang pagsasagawa rito ay magbibigay ng kahinaan sa kongregasyong pananalangin o kalapastangan tungo sa Imam o isang panlalait sa kanya habang kinikilala siya ng mga tao bilang matapat na pinuno ay hindi ito pinapayagan.

Tanong 91: Ano ang kahulugan ng katarungan sa inyong pananaw? Sagot: Ito ay sikolohiyang estado dahil sa ang isang tao ay umabot sa kondisyon ng pagkabanal na pumipigil sa kanya upang kaligtaan ang mga obligado niyang mga tungkulin o gumawa na mga bagay na ipinagbabawal ayon sa Islamikong batas. Para makilalang mabuti ang estado ng hustisya, sapat na itong makita ang malinaw na kabutihan o kagandahang asal na naipamalas ng isang tao.

Tanong 92: Mayroon bang kautusan ang Dakilang Lumikha na naghihikayat sa mga kababaihan upang makibahagi sa kongregasyon o pananalangin tuwing Biyernes sa mga masjid tulad ng kalimitang ginagawa ng mga kalalakihan? O mas maigi para sa kanila na magsagawa ng pananalangin sa bahay lamang. Sagot: Walang problema sa mga kababaihan na pumunta o dumalo sa mga kongregasyong panalangin o sa Biyernes na pagdarasal. Bukod pa dito, mayroon din silang ganap na gantmipala na makakamtan sa pagsasagawa ng kongregasyong pananalangin.

Page

29

Tanong 93: Sa anong uri ng tungkulin nakasaad ang dalawang Id (Kasayahan) na pananalangin at ang Biyernes na pagdarasal? Sagot: Sa panahon natin ngayon ang dalawang Id na pananalangin ay Mustahab at hindi ito sapilitan at ang pananalangin sa araw ng Biyernes ay isang tungkuling pagpipilian (Takhayyarri). Ibig sabihin nito kung maisagawa ang dhuhur na panalangin ay maaaring hindi na nito isagawa ang Biyernes na kongregasyong pananalangin at ganun din ang kabaligtaran nito).

Tanong 94: Kung may pagdami o pagkukulang sa mga qunut sa mga Id na panalangin, ito ba ay nangangahulugang tama o ito ay mali? Sagot: Hindi ito mali kung ang ibig sabihin ng pagdami o pagkukulang ay ang pahabain o paiksiin ang isinasagawang qunut mismo. Ngunit kung ang tinutukoy ay ang padami o pagkakulang ng bilang ng qunut, ang Id na pananalangin ay dapat alinsunod sa paraang nababanggit sa mga Libro ng Batas Islamiko.

Tanong 95: May qada ba sa mga Id na pananalangin? Sagot: Wala itong Qada.

Tanong 96: Ang Id Fitir ba ay may iqama? Sagot: Wala itong Iqama?

Tanong 97: Kung ang isang lider ng Byernes na pananalangin ay magsagawa ng Iqama sa Id na pagdarasal, anu ang magiging kahinatnan ng kanyang dasal at ang iba pa na sumusunod sa likod niya? Sagot: Walang kasiraang maidudulot ito sa panalangin ng Id ng isang Imam o ng mga sumusunod sa likod nito.
Page

30

Tanong 98: Ano ang pananalanging Ayat at papaano ito magiging kasama sa sapilitang pagdarasal alinsunod sa Batas Islamiko? Sagot: Ang panalanging Ayat ay binubuo ng dalawang rakah, na may limang ruku at dalawang sajda sa bawat rakah. Ayon sa alituntunin ng Islam, ito ay nagiging sapilitan sa mga panahon ng eklipse ng buwan at araw; kahit bahagya lang ang mga ito, o di kaya ay lindol, o anumang hindi karaniwang kababalaghang nangyayari na maging sanhi ng pagkatakot ng karamihan sa mga tao, tulad ng hindi pangkaraniwang itim, pula, o dilaw na bagyo, o matinding kadiliman, pagguho ng lupa, o isang sigaw (mula sa langit) o ang apoy na minsan ay lumilitaw sa mga kalangitan. Ang pananalanging Ayah ay hindi magiging obligado sa mga pangyayaring hindi nag-uudyok ng pagkasindak ng karamihan sa mga tao, maliban sa eklipse at lindol.

Tanong 99: Papaano isinasagawa ang Panananlanging Ayat? A: Ang pananalanging Ayat ay may ibat ibang paraan: Unang paraan: Pagkatapos ng intensyon at pagsasagawa ng Takbiratul al-ihram, kailangang basahin ang Surah al-Fatiha at isa pang ayah, pagkatapos ay isagawa nito ang ruku. Pagka-angat nito mula sa pagkakaruku, babasahin niyang muli ang Surah al-Fatiha at isa pang surah, at muli naman siya magsasagawa ng ruku. Ito ay paulit-ulit na gaganapin hanggang sa makumpleto ang limang ruku. Pagkatapos ng panghuling ruku sa ikalimang ulit ay magsasagawa siya ng dalawang sajdah, at tatayo ito at isagawa ang ikalawang rakah sa parehong paraan tulad ng una, at matapos makumpleto ang dalawang sajdah sa panghuling rakah, ay susundan ito ng tashahud at salaam. Pangalawang paraan: Pagkatapos ng intensyon at pagsasagawa ng Takbiratul al-ihram, kailangang basahin ang al-Fatiha at isa pang bahagi ng surah na hindi bababa sa isang kumpletong taludtod (verse) ng isang surah, at magsagawa ito ng ruku. Pagkatapos sa pag-angat mula sa pagkakaruku, siya ay magbabasa ng ibang

Page

31

bahagi (kasunod) ng parehong surah at magsasagawa uli ito ng ruko, at sa muling pagkaka-angat mula sa pagkakaruko, ay magpapatuloy ng pagbabasa ng parehong kabanata, at patuloy ang pamamaraan na ito hanggang sa makumpleto ang ikalimang ruku at ang pagsagawa ng dalawang pagpapatirapa, pagkatapos ay tumayo at basahin ang al-Fatiha at ilang bahagi ng surah, at sundan ito ng ruku, at tuloy-tuloy ito tulad ng naunang rakah. Maaari niyang hindi basahin ang al-Fatiha na higit sa isang beses sa bawat simula ng bawat rakah. Maaaring isagawa ang unang rakah alinsunod sa unang pormang nabanggit at ang isang rakah naman ay sa iba nitong porma. Pangatlong paraan: Dapat makompleto ang isang kabanata(Chapter), kung saan siya ay nagbasa ng isang verso sa unang nakatayong kalagayan, at ganun din sa pangalawa, sa pangatlo at sa pang-apat na nakatayong sitwasyon . At ito ay magiging obligado sa kanya pagkatapos bumangon mula sa pagkayuko (rukuh) na ulitin ang fatiha sa susunod na nakatayong sitwasyon, at basahin ito (Fatiha) kasama ang isang kabanata o isang verso ng isang kabanata(surah) kung siya ay bago pa sa pangatlong yuko o pang-apat na yuko. At sa pagkakataong ito kailangan niyang kompletohin ang boung kabanata bago ang ikaliman yuko.

4. Pag-aayuno (Fasting) Tanong 100: Tulad ng pagkakaalam ninyo, isa sa mga sumusunod na tatlong bagay na ito ay nangyayari sa simula o dulo ng bawat buwan: Ang gasuklay (crescent) na buwan ay naglalaho bago ang paglubog ng araw, o ang gasuklay na buwan ay naglalaho kasama ng paglubog ng araw, o ang gasuklay na buwan ay naglalaho pagkatapos ng paglubog ng araw. Mangyari po bang linawin ninyo ang sumusunod na mga bagay na ito: Una, alin sa tatlong nabanggit na pangyayari ang maaaring kalkulahin para sa pinakamalayong parte ng mundo sa

Page

32

pamamagitan ng tumpak at makabagong kasangkapan? Pangalawa, maaari ba nating gamitin ang ganitong kalkulasyon upang malaman natin ng maaga ang simula ng bagong buwan o di kaya ay kinakailangan natin mismong makita ang gasuklay na buwan sa pamamagitan ng ating mga mata?. Sagot: Sa lahat ng nabanggit na usapin, sapat nang makita natin mismo ang buwan (gasuklay) upang mapagtanto natin ang umpisa ng bagong buwan pagkatos ng gabing pagmamatyag.

Tanong 101: Sapat bang gamitin sa pagmamatyag ng bagong buwan ang mga kasangkapang tulad ng largabista, teleskopyo, o ang mga tulad nito? Sagot: Ang pagmamatyag ng bagong buwan sa pamamagitan ng mga instrumentong nabanggit ay maaaring gamitin at ito ay walang pagkakaiba doon sa nakita mismo ng mga mata. Subalit, ang pagkuha ng litrato sa buwan sa pamamagitan ng makabagong kasangkapan at iba pa, ay hindi malinaw na kategoryang pagmamatyag at ito ay may problema. Tanong 102: Kung ang gasuklay na buwan bilang tanda ng unang umpisa ng Shawwal ay hindi napatunayan sa isang komunidad ngunit ang mga radyo at telebisyon ay nagpahayag ng umpisa ng Shawwal, maaaring bang kumilos ang mga tao sa nasabing komunidad alinsunod sa pag-anunsyo ng radyo, o dapat nila itong siyasatin ng maigi kung ang Shawwal ay nag-umpisa na o hindi? Sagot: Kung ang pag-anunsyo sa telebisyon at radyo ay nagpapahiwatig ng kasiguruhan ng pagsimula ng Shawwal, o di kaya ay sa pamamagitan ng pagpapahayag ng isang Dalubhasang lider na nagsasaad na ang Shawwal ay nagsimula na, sa ganitong pagkakataon, hindi na kailangan ng karagdagang imbestigasyon. Tanong 103: Kung mahirap alamin ang simula ng buwan ng Ramadhan, o Idul Fitr, sa kadahilanan ng pagkawala ng kakayahang obserbahan ang gasuklay na buwan dahil sa ulap at iba pang dahilan, at kung ang bilang ng buwan ng Shaaban o ang buwan ng Ramadhan ay hindi umabot ng 30 araw, maari ba sa amin na nasa bansang Hapon na umalinsunod sa guhit-tagpuan (horizon) ng bansang Iran o di

Page

33

kaya ay sumunod na lang sa regular na kalendaryo? Ano ang magiging patakaran rito? Sagot: Kung ang gasuklay na buwan ay hindi napagtanto kahit man lamang sa pamamagitan ng pagkakita sa katabing lungsod na pareho ng guhit-tagpuan (ng iyong lunsod) o ng katibayan ng dalawang makatwirang mga saksi, o di kayay sa pagpapatibay ng isang autoridad na pangrelihiyon, ito ay sapilitan na alinsunod sa pag-iingat hanggang mapagtanto ang simula ng buwan ay napatunayan.

Tanong 104: Ang pagkakapareho ba ng abot-tanaw ay isang kondisyon sa pagoobserba ng gasuklay na buwan? Sagot: Oo, ito ay isang kondisyon.

5. Khums ( Islamikong Pagbubuwis) Tanong 105: Kung ang perang hiniram ay hindi nakayanang bayaran bago magtapos ang taon. Sino po ba ang may resposibilidad magbayad ng khums nito, ang nagpautang o ang umutang? Sagot: Ang nanghiram ay walang obligasyong bayaran ang khums nito. Ang may-ari ng pera ang dapat magbayad ng khums nito kung ang pera na ipinahiram ay galing sa kanyang taunang kinikita at kung ito rin ay kayang bawiin sa loob ng taon bago matapos ang taunang pagbabayad nito ng khums.

Page

34

At kung sakaling hindi nito mabawi sa loob ng taon na iyon wala itong babayarang khums para sa taong yon; kundi ang pagbabayad ng khums nito ay kung kailan lang ito mababawi.

Tanong 106: Kung ang mga haram (ipinagbabawal) na ari-arian ng isang tao ay naihalo sa iba pa nitong mga ariarian, ano ang magiging patakaran nito at papaano ito magiging halal? Ano ang gagawin nila kung mapag-alaman nila na ito( ay nahaluan ng haram)? At kung sakaling wala silang kaalam-alam? Sagot: Kung nakakatiyak sila ng pagkakaroon ng haram na mga ari-arian mula sa lahat ng kanilang pag-aari subalit hindi kayang tukuyin ang tamang halaga nito o hindi kilala ang pinagmulan nito, kailangan nilang bayaran ito ng khums para maging halal. Ngunit kung sila ay nagdadalawang-isip na baka lang nahaluan ng haram ang kanilang ari-arian; sa ganitong sitwasyon ay wala silang babayarang khums.

Tanong 107: Kung ang isang tao ay walang pagmamay-aring bahay at siya ay nagumpisang mag-ipon ng pera upang lumikum ng sapat na pambili ng bahay at ganoon din ang mga bagay na kailangan nito sa pamumuhay, ito po ba ay nangangailangan ng khums? Sagot: Ang lahat ng perang naipon mula sa taunang kita ay kinakailangang bayaran ng khums pagkatapos ng huling taon kung ito ay nakalaan sa panghinaharap na gastusin, maliban lamang kung ang inipon ay nakalaan sa pangunahin nitong pangangailangan sa maikling panahon pagkatapos ng taunang pagbabayad ng khums, sabihin nating dalawa o tatlong buwan. Ito ay hindi nangangailangan ng khums kung magiging sanhi ito ng pagkaantala ng pagbili sa mga bagay na kailangan sa pamumuhay, tulad ng bahay at ibpa.

Page

35

Tanong 108: Kung ang isang tao ay may nakabinbing khums na dapat nitong bayaran , at sa kasalukuyang panahon ay hindi nito kayang bayaran o magdudulot sa kanila ng hirap upang ito ay bayaran, ano ang magiging patakaran rito?

Sagot: Hindi maiaalis sa kanila ang obligasyon na pagbayad ng khums nito kahit ito man ay hindi nila kayang bayaran o di kaya ay magdudulot sa kanila ng kahirapan sa pagbabayad rito. Obligado pa rin itong bayaran kahit sa anumang paraan na kaya nila, maaari silang magsagawa ng mudawarah sa may autoridad na taga-kolekta ng buwis, o di kaya ay sa abogado nito, upang isagawa ang pagbabayad alinsunod sa kakayahan nitong magbayand sa tamang panahon at sa kabuuan nito.

Tanong 109: Kung ang isang tao ay hindi nagbigay ng khums sa matagal nang panahon at ngayon ay gusto na niyang ibigay ang lahat na ito ngunit hindi nito alam kung magkano, ano ang magiging patakaran rito? Sagot: Sikapin niyang kalkulahin lahat ang mga ito at bayaran; at kung ito ay may pagdududa sa kabuuan ng dapat niyang bayaran ay kailangan niyang sumangguni sa Huristang lider o sa kinatawan nito.

Tanong 110: Nangangailangan ba ng khums ang mga instrumentong magiging puhunan sa isang propesyon? Sagot: Ang mga kasangkapang kinakailangan sa isang propesyon ay itinuturing na puhunan, at kung ito ay nagmumula sa kinikita ng isang tao, ang pagbabayad rito ng khums ay kinakailangan.

Tanong 111: Ano ang patakaran sa pagpapaliban ng khums mula sa isang taon papunta sa susunod nitong taon. Sagot: Ang pagpapaliban ng pagbayad ng khums sa susunod nitong taon ay hindi maaari, kahit na ang pagbabayad ng khums sa anumang oras ay magpapawi sa kanya ng tungkulin. Hindi maaaring gamitin ng isang tao ang pera paglipas ng isang taon na hindi nito nabayaran ang khums. Subalit, kung ginamit nito ang pera bago pa makunan ng khums, siya ay kinakailangan nang magbayad ng khums nito, at kung sakaling gamitin ito sa pagbili ng mga ariarian tulad ng mga lupa at ibpa., mula sa perang hindi nabayaran ng khums,

Page

36

ang transaksyon ay magiging fuduli at alinsunod sa tamang kabuuan ng khums at ang pahintulot nito ay nababatay sa pahayag ng may kapangyarihang tagakolekta ng khums na siyang magpapahayag sa isang tao kung magkano ang halagang dapat ibayad sa mga bagay batay sa kanilang kasalukuyang halaga.

Tanong 112: Kung ang isang tao ay nag-aalinlangan kung nakapagbayad ba ito ng khums sa isang partikular na bagay-kahit na halos sigurado tayong ito ay nabayaran na ng khums- ano ang magiging tungkulin natin rito? Sagot: Kung ito ay nasasakop ng khums, kailangan mong siguruhin na ang khums nito ay nabayaran na.

__________________________________________________________________

Talasalitaan:
dil - ang pagkabanal ng isang tao sa kalagayang hindi gagawa ng intensyonal na mga kasalanan.

Page

d ul it - Isang panrelihiyong pagdiriwang na idinadaos sa unang araw pagkatapos ng buwan ng Ramadan

37

d - Isang panrelihiyong pagdiriwang na kilala bilang isang masayang okasyon.

Ijtihad - ang pagpapatupad ng mga kinakailangan upang magbigay ng patakaran pang shari mula sa Dakilang Quran, tradisyon atbp. u l - Isang kontrata, sa pagbili o isang kasal, na isinasagawa sa kapakanan ng iba na wala silang permiso Ghusl - Ang pagsasagawa ng ritwal na paliligo sa hangaring mapalapit sa Allah. all -Tungkol sa mga gawaing maaring isagawa o di kaya ay mga pagkain maaring kainin arm - Ipinagbabawal, ang gawain na maghahatid ng kaparusahan Junub - kalagayan ng isang tao pagkatapos makipagtalik o magpalabas ng tamud o esperma Khums Ika-dalawampung porsiyento mula sa taunang naimbak mula sa kinikita ng isang tao o sa isang natatanging pag-aari. Nahahati ito sa dalawang pantay na bahagi: ang bahagi ng Imam at ang bahagi ng mga Sayyid Kurr - ang kabuuang dami ng tubig na hindi bababa sa 284 litro. Marji or Marja - Isang kuwalipikadong dalubhasa tungkol sa batas ng Islam na maaaring sanggunian tungkol sa usaping pang huresprudensya. Masjid -Moske o bahay kung saan idinadaos ang pagsamba Mudawarah - Ang paraan ng pagtatanggap ng khums at paghiram nito pabalik sa nagbayad sa pamamagitan ng pahintulot ng may kapangyarihang sumingil ng khums o ang Marji sa oras na ang isang tao ay may babayarang khums ngunit hindi nito kayang ibigay. Mujtahid - Isang mahusay na dalubhasa sa Islam na may kakayahang magpalabas ng kaukulang ijtihad o pasya sa ibat ibang usaping pang-islamiko. Mukallaf - Isang matinong tao na umabot sa edad ng pagkakabinata o pagkakadalaga. usta abb- Isang Gawaing kanaisnais sa pananaw ng share ngunit walang kaparusahan kung sakaling ito ay pabayaan. Najsah-ang kalagayang ng pagiging najis (o hindi malinis) Najis- hindi dalisay, hindi malinis indi-ma ram - isang tao na hindi pinakamalapit na kamag-anak at maaring ikasal sa isang tao. a - isang obligadong aksyon na hindi naisagawa sa tama nitong oras. Qalil - ang kabuuang dami ng tubig na mababa sa 384 litro. Qunut - isang bahagi ng pagdarasal na isinasagawa sa pangalawang rakan kung saan ang isang suplikasyon o pagdaraing ay binabasa.

Page

38

rakah - isang bahagi ng pananalangin na binubuo ng isang ruku at dalawang pagtirapa, atbp. Ruk - Pagtirapa o bahagi ng panalangin kung saan ang isang tao ay yumuyuko at nilalagay ang mga kamay sa tuhod. Shabn - Ang buwan bago ang buwan ng Ramadhan shar or shar ah - Ang kodigo ng mga muslim tungkol sa batas Islamiko Shawwl - ang buwan pagkatapos ng buwan ng Ramadhan Taql d - ang paraan ng pag-sunod sa isang dalubhasa alinsunod sa batas ng islam Wudu - isang ritwal na paghuhugas

Page

39