You are on page 1of 3

LAPORAN POST-MORTEM KARNIVAL PERMAINAN TRADISIONAL

PERKARA
a) Nama Program

BUTIRAN : Karnival Permainan Tradisional : 22 April 2012

b) Tarikh Program

c) Tempat Program d) Penganjur

: Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Hussein Onn

: Pelajar Semester 5 PISMP Ambilan Januari 2010 IPG KTHO : : Pelajar Semester 5 PISMP Ambilan Januari 2010 IPG KTHO

e) J/Kuasa

f) Kumpulan Sasaran/Peserta

: Sebelum bermulanya Karnival Permainan Tradisional, saya selaku J/Kuasa XXXXXX telah melaksanakan beberapa tugas berikut. Antaranya: 1. 2. 3. 4.

g) Ringkasan Perjalanan Program (Rumusan mengikut tentatif keseluruhan program)

h) Kos Perbelanjaan (RM) (sertakan bersama Penyata Perbelanjaan)

: Antara masalah yang dihadapi :

i) Masalah/ kekangan yang dihadapi

: Antara kelebihan/manfaat kepada peserta : 1.


j) Kelebihan / Manfaat programkepada peserta

2. 3.

: Antara cadangan penambahbaikan :

k) Cadangan penambahbaikan program

Disediakan oleh Nama Kumpulan/Opsyen/Jawat an Tarikh

: J/Kuasa XXXXXX Karnival Permainan Tradisional : : : 25 April 2012