You are on page 1of 178

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena 14737 BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

Laburpena / Sumario
I. Atala / Seccin I

Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Administrazioa / Administracin Foral del Territorio Histrico de Bizkaia

Foru Aldundia / Diputacin Foral


Ekonomi Sustapen Saila
Ekonomi Sustapen Sailaren 3841/2011 FORU AGINDUA, maiatzaren 30ekoa, Bizkaiko Foru Aldundiaren apirilaren 27ko 64/2010 Foru Dekretuaren babesean eman diren diru-laguntzen laburpena Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzeko agindua ematen duena.

14739
14739

Departamento de Promocin Econmica


ORDEN FORAL 3841/2011, de 30 de mayo, del Departamento de Promocin Econmica, por la que se ordena la publicacin en el Boletn Oficial de Bizkaia del extracto de las subvenciones concedidas correspondientes al Decreto Foral 64/2010, de 27 de abril, de la Diputacin Foral de Bizkaia.

Udal Harremanen eta Herri Administrazioaren Saila


Bizkaiko Foru Aldundiaren Erabakia, 2011ko maiatzaren 24koa. Bizkaiko Foru Aldundiaren erabakia, 2011ko maiatzaren 24koa. Kontratu baten lizitaziorako iragarkia: Bizkaiko Foru Aldundiko Katastro eta Balorazio Zerbitzuaren informazio grafikoa eta alfanumerikoa mantentzeko zerbitzuak.

14743
14743 14743 14743

Departamento de Relaciones Municipales y Administracin Pblica


Acuerdo de la Diputacin Foral de Bizkaia de 24 de mayo de 2011. Acuerdo de la Diputacin Foral de Bizkaia de 24 de mayo de 2011. Anuncio de licitacin del contrato servicios de mantenimiento de la informacin grfica y alfanumrica del Servicio de Catastro y Valoracin de la Diputacin Foral de Bizkaia.

II. Atala / Seccin II

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa / Administracin Local del Territorio Histrico de Bizkaia
Bilboko Udala Ondarroako Udala Trapagarango Udala Orozkoko Udala Lemoako Udala Getxoko Udala Muskizko Udala Sestaoko Udala Basauriko Udala Zamudioko Udala Leioako Udala Sopelanako Udala 14745 14750 14750 14750 14750 14751 14753 14801 14804 14805 14807 14807 Ayuntamiento de Bilbao Ayuntamiento de Ondarroa Ayuntamiento de Valle de Trpaga Ayuntamiento de Orozko Ayuntamiento de Lemoa Ayuntamiento de Getxo Ayuntamiento de Muskiz Ayuntamiento de Sestao Ayuntamiento de Basauri Ayuntamiento de Zamudio Ayuntamiento de Leioa Ayuntamiento de Sopelana

cve: BAO-BOB-2011a109

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14738

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

Eako Udala Markina-Xemeingo Udala Santurtziko Udala Bakioko Udala Plentziako Udala Balmasedako Udala Amorebieta-Etxanoko Udala Mungiako Udala Muxikako Udala Galdakaoko Udala Barakaldoko Udala Bilbao-Bizkaiako Ur-Partzuergoa

14808 14810 14810 14812 14813 14814 14823 14830 14844 14854 14856 14867

Ayuntamiento de Ea Ayuntamiento de Markina-Xemein Ayuntamiento de Santurtzi Ayuntamiento de Bakio Ayuntamiento de Plentzia Ayuntamiento de Balmaseda Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano Ayuntamiento de Mungia Ayuntamiento de Muxika Ayuntamiento de Galdakao Ayuntamiento de Barakaldo Consorcio de Aguas de Bilbao-Bizkaia

IV. Atala / Seccin IV

Estatuko Administrazio Orokorra / Administracin General del Estado


14894 14901 14902 Ministerio de Poltica Territorial y Administracin Pblica Ministerio de Trabajo e Inmigracin Ministerio de Medio Ambiente

V. Atala / Seccin V

Justizi Administrazioa / Administracin de Justicia


14903 14904 14904 14905 14906 14907 14908 14909 14909 14911 14912 14911 14911 14912 Tribunal Superior de Justicia del Pas Vasco Audiencia Provincial de Bizkaia Juzgado de lo Social nmero 1 de Bilbao (Bizkaia) Juzgado de lo Social nmero 2 de Bilbao (Bizkaia) Juzgado de lo Social nmero 4 de Bilbao (Bizkaia) Juzgado de lo Social nmero 5 de Bilbao (Bizkaia) Juzgado de lo Social nmero 6 de Bilbao (Bizkaia) Juzgado de lo Social nmero 7 de Bilbao (Bizkaia) Juzgado de lo Social nmero 9 de Bilbao (Bizkaia) Juzgado de lo Social nmero 10 de Bilbao (Bizkaia) Juzgado de Instruccin nmero 1 de Bilbao (Bizkaia) Juzgado de Instruccin nmero 2 de Bilbao (Bizkaia) Juzgado de Primera Instancia e Instruccin nmero 1 de Gernika-Lumo (Bizkaia) Juzgado de lo Penal nmero 3 de Bilbao (Bizkaia)

VII. Atala / Seccin VII

Beste batzuk / Varios


Bilboko Portu Agintaritza 14913 Autoridad Portuaria de Bilbao

cve: BAO-BOB-2011a109

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14739

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

I. Atala / Seccin I

Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Administrazioa Administracin Foral del Territorio Histrico de Bizkaia
Foru Aldundia / Diputacin Foral
Ekonomi Sustapen Saila
Ekonomi Sustapen Sailaren 3841/2011 FORU AGINDUA, maiatzaren 30ekoa, Bizkaiko Foru Aldundiaren apirilaren 27ko 64/2010 Foru Dekretuaren babesean eman diren dirulaguntzen laburpena Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzeko agindua ematen duena.

Departamento de Promocin Econmica


ORDEN FORAL 3841/2011, de 30 de mayo, del Departamento de Promocin Econmica, por la que se ordena la publicacin en el Boletn Oficial de Bizkaia del extracto de las subvenciones concedidas correspondientes al Decreto Foral 64/2010, de 27 de abril, de la Diputacin Foral de Bizkaia.

Ekonomi Sustapen Sailaren 3841/2011 FORU AGINDUA, maiatzaren 30ekoa, Bizkaiko Foru Aldundiaren apirilaren 27ko 64/2010 Foru Dekretuaren eta Ekonomi Sustapen Sailaren abuztuaren 2ko 2840/2010 Foru Aginduaren babesean eman diren diru-laguntzen laburpena Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzeko agindua ematen duena. 64/2010 Foru Dekretuaren bidez, langabezian eta bazterkeria-arriskuan dauden pertsonen autoenplegua eta enpresen sorrera sustatzeko diru-laguntzak emateko oinarri arautzaileak ezarri dira. 2840/2010 Foru Aginduaren bidez, Bizkaiko Foru Aldundiaren apirilaren 27ko 64/2010 Foru Dekretuaren 1. tituluko II. atalean jasotako diru-laguntzen deialdia arautzen da. Bizkaiko Foru Aldundiaren apirilaren 27ko 64/2010 Foru Dekretuaren 1. tituluko II. atalean jasotako diru-laguntzen deialdia arautzen duen Ekonomi Sustapen Sailaren abuztuaren 2ko 2840/2010 Foru Aginduaren 8. artikuluan (emandako diru-laguntzen publizitateari buruzkoa) honako hau ezarri da: Ekonomi Sustapen Saileko foru diputatuaren foru agindu baten bidez, deialdi honetan emandako diru-laguntzen laburpena Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitara dadila aginduko da, bakoitza zein egitarau eta aurrekontuko kredituri egozten zaien adierazita, baita erakunde onuradunen zerrenda eta emandako kopuruak ere. Aurreko guztiaren ondorioz, proposamen hau gorago bidaltzea proposatzen da:
EBAZPEN PROPOSAMENA 1. artikulua

Orden Foral 3841/2011, de 30 de mayo, del Departamento de Promocin Econmica, por la que se ordena la publicacin en el Boletn Oficial de Bizkaia del extracto de las subvenciones concedidas correspondientes al Decreto Foral 64/2010, de 27 de abril, de la Diputacin Foral de Bizkaia, por el que se establecen las bases reguladoras de la concesin de subvenciones para el fomento del autoempleo y la creacin de empresas por personas desempleadas y en riesgo de exclusin y a la Orden Foral 2840/2010 de 2 de agosto del Departamento de Promocin Econmica, por la que se regula la convocatoria de las ayudas contenidas en el Ttulo1 Seccin II del Decreto Foral de la Diputacin Foral de Bizkaia 64/2010, de 27 de abril. La Orden Foral 2840/2010, de 2 de agosto, del Departamento de Promocin Econmica, por la por la que se regula la convocatoria de las ayudas contenidas en el Ttulo1 Seccin II del Decreto Foral de la Diputacin Foral de Bizkaia 64/2010, de 27 de abril, prev en su artculo 8, referido a la publicidad de las subvenciones concedidas, que Mediante Orden Foral del diputado foral del Departamento de Promocin Econmica, se ordenar la publicacin en el Boletn Oficial de Bizkaia, del extracto de las subvenciones concedidas correspondientes a la presente convocatoria, con expresin del programa y crdito presupuestario al que se imputen, as como el listado de las entidades beneficiarias y cantidad concedida. Por todo ello, se propone elevar la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIN Artculo 1

Bizkaiko Foru Aldundiaren apirilaren 27ko 64/2010 Foru Dekretuaren eta Ekonomi Sustapen Sailaren abuztuaren 2ko 2840/2010 Foru Aginduaren babesean eman diren diru-laguntzen laburpena Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzeko agindua ematea. 64/2010 Foru Dekretuaren bidez, langabezian eta bazterkeria-arriskuan dauden pertsonen autoenplegua eta enpresen sorrera sustatzeko diru-laguntzak emateko oinarri arautzaileak ezarri dira. 2840/2010 Foru Aginduaren bidez, Bizkaiko Foru Aldundiaren apirilaren 27ko 64/2010 Foru Dekretuaren 1. tituluko II. atalean jasotako diru-laguntzen deialdia arautzen da. Laburpen horretan laguntzak egotziko zaizkien programa eta aurrekontu-kreditua adieraziko dira, eta erakunde onuradunen eta emandako kopuruen zerrenda ere emango da, I. eranskinean jasotakoaren arabera. Bilbon, 2011ko maiatzaren 27an.
Ekonomi Sustapeneko foru diputatua, IAKI HIDALGO GONZLEZ

Ordenar la publicacin en el Boletn Oficial de Bizkaia del extracto de las subvenciones concedidas, correspondientes al Decreto Foral 64/2010, de 27 de abril, de la Diputacin Foral de Bizkaia, por el que se establecen las bases reguladoras de la concesin de subvenciones para el fomento del autoempleo y la creacin de empresas por personas desempleadas y en riesgo de exclusin y a la Orden Foral 2840/2010 de 2 de agosto del Departamento de Promocin Econmica, por la que se regula la convocatoria de las ayudas contenidas en el Ttulo1 Seccin II del Decreto Foral de la Diputacin Foral de Bizkaia 64/2010, de 27 de abril, con expresin del programa y crdito presupuestario al que se imputen, as como el listado de los beneficiarios y la cantidad concedida, segn consta en el anexo I. Bilbao, a 27 de mayo de 2011.
El diputado foral de Promocin Econmica, IAKI HIDALGO GONZLEZ

I. ERANSKINA / ANEXO I LANGABETUEK ETA BAZTERKETAKO ARRISKUAN DAUDENEK ENPRESAK SORTZEA TA AUTOENPLEGUA SUSTATZEA/ FOMENTO DEL AUTOEMPLEO Y LA CREACIN DE EMPRESAS POR PERSONAS ESEMPLEADAS Y EN RIESGO DE EXCLUSIN
Onuraduna Beneficiario Emandako kopurua Importe concedido Aurrekontuko programa Programa presupuestario Onuraduna Beneficiario Emandako kopurua Importe concedido Aurrekontuko programa Programa presupuestario cve: BAO-BOB-2011a109

ALTUZARRA MUOZ JULIA ALVAREZ JUAN JOSEFA ALVARO DE LERA SAENZ-SANTIAGO MANRIQUE C ALZAA GABIOLA ITXASO ANA ISABEL GALLEGO BARREIROS-AURELIO JOS

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/449 0806/G/320203/443 0806/G/320203/449

ANASAGASTI UNDABARRENA ARITZ ANDIKOETXEA ALVAREZ AINTZANE ANDREA RODRIGUEZ FERNANDEZAITOR ROJO RODRIGUEZ CB ANDRES SIERRA FERNANDO IGNACIO

5.000,00 0806/G/320203/443 5.000,00 0806/G/320203/443 5.000,00 0806/G/320203/449 4.000,00 0806/G/320203/443

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14740

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

Onuraduna Beneficiario

Emandako kopurua Importe concedido

Aurrekontuko programa Programa presupuestario

Onuraduna Beneficiario

Emandako kopurua Importe concedido

Aurrekontuko programa Programa presupuestario

ANGULO LOPEZ MANUELA ANNE MARIE ROGGO-VALERIANA FERNANDEZ MAR ANTON BAIGORRI VICTOR HUGO AORGA BASTERRECHEA MIREN EGUZKIE APRAIZ GUERRICAECHEVARRIA JOSE ANTONIO ARBAIZA VILLALONGA MARIA PIEDAD ARENAZA LARRUCEA ASIER ARITZ AREIZAGA GOMEZ-MARIA TRANS ARIZMENDIARRIETA GARATE UNAI ARRAIZ CRESPO IAKI ARRECHE GUEZURAGA KOLDO ARRIZABALAGA LIZUNDIA AIMAR ARROBAGREEN SL ARROJO CARRASCO RAQUEL ARTEAGA VALIENTE GABRIEL ARTECHE ARANAZ ENERITZ ASEPSIA CONTROL SL ASUA GOITIANDIA SAIOA ATUCHA LARRINAGA AITOR AURREKOETXEA TEZANOS GARIKOITZ AVIOA ARREAL RAQUEL AZCUNE IZUNDEGUI JUAN PEDRO BADIA TORRES IRATXE BAGUER GONZALEZ ZIORTZA BARBA FERNANDEZ ANA BEGOA BARQUIN CRESPO GORKA BASTERRA GARCIA JOSE MARIA BATARRITA AGIRRETXE ARGI BAYON SANCHEZ NORIEGA SERGIO BEITIA DE LA HOZ JUAN BEJARANO IBARRA YANETH TERESA BELLIDO ITUIO ARANTZAZU BELLIDO URIARTE AINHOA BENITEZ FERNANDEZ SONIA BERMEJO RUBIO JOSE ANTONIO BERNAOLA ALDAPE RAMON BIDAURRETA DIAZ MARIA MERCEDES BIDERATU 2015 SL BIKUNISA SL BILBAO BUSTINZA JOSE ANGEL BILBAO CILLERUELO ISABEL BILBAO OZAMIZ ARKAITZ BILBATUA GALDOS MIREN ENERITZ BITTEK SOLUCIONES TECNOLOGICAS SL BIZKARRA LARREA ARAITZ BLANCO LORENZO OSCAR BOLSICO MATAMOROS EMILIA BOLUMBURU LARRABEITI MIREN AGURTZANE BONNIN CHARLOTTE HELENE BORGE LOPEZ NOEMI BORISOV IANEV PETAR BORJA MARTINEZ ETXEBARRIA-ANA BE BORJA SEBASTIAN SARABIA ELORZA-S BOTELLO DIAZ NICOLAS BOYANO LUNA NEMESIO BURGUES ASTEASU IRATI BURUCHAGA MACHICOTE ALBERTO CABALLERO VERRIRE DAVID CALABRIA MERINO MARIA YOLANDA CALVO AHEDO IKER CALVO BILBAO MARTA CALVO MAGUREGUI ITZIAR CAMARA SALIU CAMOIRA VAZQUEZ ALBERTO CAMPOS JAYO LETICIA CANTALAPIEDRA ROIBAS ARANZAZU CAO NARBAIZA MONICA CAPELASTEGUI SAIZ ALFONSO CARBAJAL HERNANDEZ MARIA BETANIA CARBALLAL SANZ JOSEBA MIKEL CARDEOSO AGUIRREMOTA ANTONIO SIMON CARRAL LOPEZ TAPIA ALMUDENA CARRANZA RAMIREZ ZIORTZA CARRASCO BLANCO CRISTINA CARRATALA GIMENEZ MONICA CASARES JAUREGUI MARIA DOLORES CASTRESANA GURIDI IRATXE CEPEDA CELADA LEIRE CESAR BEATO ANTORAZ-JOSEBA JAUREGI BILBA COLINO PLAZA IGOR COMERCIAL DIVING ACTIVITIES SL COMPETITIVIDAD DESARROLLO E INNOVACION S CONDE RODRIGUEZ ALMUDENA CONGIL BARREROS JESUS CONSUEGRA LOPEZ MIGUEL COROMINAS MUOZ SONIA PATRICIA CORRAL PICADO JAVIER CORRAL ROMERO IGNACIO

5.000,00 5.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00 5.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00 5.000,00 4.000,00 5.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00 5.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00 5.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00 4.000,00

0806/G/320203/443 0806/G/320203/449 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/449 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/449 0806/G/320203/449 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/449 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443

CORTES VELEZ LUIS MANUEL COSTOYA VILLAMIL IBAN RAUL COTARELO GONZALEZ SAIOA CRAIVAN VASILICA LOLI CRESPO CASTRO LEIRE CHAVEZ ALCOCER CIPRIAN DARDE ROJO NADIA DAVILA GONZALEZ JAVIER DE CACERES MORAN PILAR DE JUAN GUTIERREZ MARIA CARMEN DE LA FUENTE DEL RINCON ROSA ANA DEL CAMPO GARRIDO GORKA DEL VAL CENICEROS IVAN DELGADO GARCIA RAUL DELGADO GRACIA MARIA INES DELIALOS SL DEPRIT EGURROLA GORETTI DIAZ ANSUATEGUI FERNANDO DIAZ JORRIN YAMILE DIAZ RODRIGUEZ CARLOS DIEZ MARTINEZ MARIA DEL CARMEN DIM-A SISTEMAS INFORMATICOS SL DJALO MAMADU SALIU DOCAMPO AJERO ERNESTO DOMINGUEZ MANTECA IDOYA DUO INFORMATION TECHNOLOGY SL E MERGE SOLUTIONS SL EGUILUZ CUADRADO PATRICIA EGUIZABAL PAREDERO JUAN CARLOS EIDER IZKARA IBAIBARRIAGA-AMAIA ARRUABAR EIZAGIRRE CILONIS IRAIDE EL HAMMAOUI MOHA ELECTRICIDAD IRURAK BAT S. COOP. PEQUEA ELORZA ARANOA IGOR EMILIO JOSE RODRIGUEZ SANTOS-MARIA JOSE ENDIPAR SOLUCIONES SL ENEKO RIVAS DE MIGUEL-YULIYA STARAVOITAV ESCOBEDO ZABALA NATIVIDAD ESPAA SALVADO ROBERTO ESTRELLA ORTIZ ADELAIDA EUSKAL SERVIDIG SL EVOBILBAOSPORTS SL EVOLUZIONA INFORMATICA Y TELECOMUNICACIO EXPOSITO CAMACHO JOSE FRANCISCO EZQUERRA PEREZ IGOR FANO ALVAREZ IVAN FERNANDEZ BOLAOS VIRGINIA FERNANDEZ COSTA MARIA CARMEN FERNANDEZ DE BUSTOS ENRIQUE FERNANDEZ ETXEBARRIA MONICA FERNANDEZ GONZALEZ BEATRIZ FERNANDEZ HERNANDEZ ICIAR FERNANDEZ MARTIN ANA MARIA FERNANDEZ REMENTERIA DAVID FERNANDEZ RIGUEIRA MOISES FERNANDEZ ROJO IIGO FERNANDEZ ROMERO TERESA FERNANDEZ SANTANA DIANA FERNANDEZ TELLEZ IGNACIO FERNANDEZ VILLIMAR AINARA FERNANDEZ ZUBIAURRE JAVIER FINCAS ADVE SL FLORES CAMPO MARTHA ELENA FLORES CESPEDES TANIA LIZETH FONSECA ALFONSO FRANCISCO JAVIER FORMACION TECNOLOGICA DEUSTO SL FRAILDE RIVAS SORAYA GALAN PEREZ RAUL GAMA-HA SERVICIOS INTEGRALES SL GANCHEGUI VENTURINI NAGORE GARAY ACHA ELENA GARCIA ALVAREZ ANTONIO VALENTIN GARCIA BLANCO ALBERTO GARCIA BLANCO EMILIO GARCIA CANGAS ELEN MIREN GARCIA DAVILA ALFREDO MAXIMILIANO GARCIA HERRERO VERONICA GARCIA LESMES VICENTE GARCIA LORENZO VERONICA GARCIA MATAMOROS JOSEFINA GARCIA PILOETA VANESA GARCIA QUEIROS JESSICA GARCIA ROMERO YENIA GARCIA RUIZ IZASKUN GARCIA SIERRA IGOR GARITAONANDIA AZUETA ENEKO GESTION Y FORMACION TRIBUTARIA SL GIJON MENDIGUTIA MARIA DOLORES

5.000,00 4.000,00 5.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00 5.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00

0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/449 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/449 0806/G/320203/443 0806/G/320203/449 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443

cve: BAO-BOB-2011a109

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14741

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

Onuraduna Beneficiario

Emandako kopurua Importe concedido

Aurrekontuko programa Programa presupuestario

Onuraduna Beneficiario

Emandako kopurua Importe concedido

Aurrekontuko programa Programa presupuestario

GOITIA AZUETA JON GOITIA LOPEZ AINHOA GOMEZ ALFONSO MARIA GOMEZ CUESTA AITZIBER GOMEZ JIMENEZ RAQUEL GOMEZ LOPEZ JOSE ANTONIO GOMEZ TERUELO SUSANA GONZALEZ BARATA JOSE MARIA GONZALEZ CASTRO CARLOS GONZALEZ ESTEBAN FRANCISCO JESUS GONZALEZ FERNANDEZ ELISA MARIA GONZALEZ FLORES CESAR GONZALEZ MARTINEZ LORENA GONZALEZ MINIO JESUS MARIA GONZALEZ RODRIGUEZ CARLOS GONZALEZ ROSA JAVIER GONZALEZ VAZQUEZ IRATXE GONZALO ESTEBANEZ JULEN GONZALO SANTAMARIA ALONSO-MARIA CONCEPCION GOI RODRIGUEZ MARINA ELENA GORKA GARZON HERNANDEZ-BERTA GAR GOROSPE BEREZIARTUA MARIA ROSARIO GOROSTIZA VICARIO GARBIE GRUAS Y CAMIONES EGILUZ SL GUARDERIA POLIKI SL GUERRERO GARCIA LAIA GUILLAMON LLONIN MIREN AMAIA GUTIERREZ GIL KATRIN GUTIERREZ MANRIQUE ANA GUTIERREZ MARQUES RUT GUTIERREZ RIOS MONICA GUTIERREZ RODRIGUEZ ANA BEL GUZMAN SEJAS ABDON HERBOSA CARCAMO IDOIA HERBOSA OYANGUREN GALDER HEREDIA MUOZ MARIA BELEN HERNANDEZ BLANES ANA BELEN HERNANDEZ PRETEL SANDRA HERNANDEZ VELASCO M ANGEL HERNANDO VILLODAS TAMARA HERRANZ ESTEBAN DAVID HERRERO CASTRILLO FERNANDO JOSE HIBAI MUNIOZGUREN BILBAO-ASIER MUSATADI HIDALGO HIDALGO ROJO LUIS ALBERTO HURTADO MARKAIDA KEPA IBAEZ BIZUETA JORGE IBILI MUNDUAN SL IBON LARRAAGA ITURRIAGAGOITIAJORGE SANCHEZ RODRIGUEZ IGLESIAS ASTORECA JOSE MANUEL IGLESIAS GONZALEZ JOSE IGNACIO IGNACIO CARLOS APECETCHE-CESAR EDUARDO E IGNACIO GRACIA ESPINOSA-MARIA JO IGOR FERNANDEZ ROMERO-JUAN LUIS IKX HYDRO SL ILEAA AGUIRRE FEDERICO JAVIER INCARDONA ROSALINDA INTERCHANGE EUROGUNE SL IAKI MORALES ARCE-ARATZ ITURREG IPIA GUTIERREZ DE ROZAS MIGUEL ISMEK 2010 SL ITURBE AUSIN MATILDE ITURRALDE NAVARRO AGUSTIN ITURREGUI GAMBOA AMAIA ITURRIAGA ZUGAZARTAZAR UNAI IZARRA MARTINEZ ARKAITZ IZQUIERDO TORRE MARIA EUFEMIA JAGOBA ZENON BILBAO-IKER BENGOET JARA AGUILERA ROSA MARIA JESUS CARCEDO ALVAREZ-MARIA JESUS FERNAN JIMENEZ ORBEA ESTIBALIZ NEREA JIMENEZ PERAFAN AMANDA JON GORKA CARRO ROMANOVA-ILENIA GARCIA C JOSE ANTONIO FERNANDEZ SAYAGO-IZORTZE BA JOSE LUIS AMUCHASTEGUI LARRONDO-MARIA NI JS GESURBA SL JUAN CARLOS GARCIA PEREZ-RICARDO JUANES ALMARAZ TOMAS FERNANDO JUGATIVOS SCOOP PEQUEA KANALVET SL LA VASCO ASTURIANA DE MADERAS Y DERIVAD LAHERA ANGUIANO RUBEN LAMIQUIZ ZABALA ANA SONIA LARA RODRIGUEZ LETICIA LARAUDOGOITIA PEREZ JULEN LARRABEITI MEABE CARLOS JOSE LARROQUE ARANGUREN IIGO

4.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00 5.000,00 4.000,00 5.000,00 4.000,00 5.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00 4.000,00 5.000,00 4.000,00 5.000,00 4.000,00 5.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00

0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/449 0806/G/320203/443 0806/G/320203/449 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/449 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/449 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/449 0806/G/320203/449 0806/G/320203/449 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/449 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/449 0806/G/320203/443 0806/G/320203/449 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/449 0806/G/320203/449 0806/G/320203/449 0806/G/320203/443 0806/G/320203/449 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443

LASA IGLESIAS GARIKOITZ LAURA GOMEZ BILBAO-MARIA ROCIO J LETAMENDIA GOMEZ-TEJEDOR JAVIER LIS 2011 SL LINARES VEGA OSCAR LINDO DOCANDO MARGARITA LINERO RODRIGUEZ MANUEL LIQUETE VILLAMOR ERICA LOCAY VENTOSA YOLANDA LOGISTICA MENDI SL LOPEZ AYUDE MARIA LUISA LOPEZ BERDONCES ALVARO LOPEZ MERINO YOLANDA LOPEZ ORIVE MONICA LOPEZ PERONA EDUARDO LOPEZ URIARTE ROBERTO LOREDO VILLALBA ALAITZ LORES ERAUSKIN AMAYA LOROO OSTENDI INMACULADA LOZANO GARDEAZABAL EVA MARIA LUCIA GRACIA EZPELETA-MARIA CRIS LLANO IZAGUIRRE CONCEPCION MACIAS PEREIRA MIRIAM MAITANE GALARRAGA LUND-MAITE GRANDE MARO MANGUENOR SL MANUELA FERNANDEZ BLAZQUEZ-CAROLINA TEJO MANZANO CAMACHO VANESA MARIA AMAYA MARURI ROJAS-LEIRE M MARIA ARANTZAZU MARTINEZ DE LUCO IRAZU-M MARIA BENTURA LAGAR ARRITOLA-MARIA TERES MARIA ELENA CORCUERA VEGA-BEGOA CORCUER MARIA ELVIRA GARCIA RENOVALES-LU MARIA ESTHER CACHO FERNANDEZ-AINHOA DIAZ MARIA ISABEL GOICOECHEA FANO Y C MARIA JESUS BARRENECHEA IRURETA-ROBERTO MARIA JOSE CELADA ABAD-RAQUEL GARCIA GAR MARIA MERCEDES REGIDOR FERNANDEZ MARIA NEREA CALLEJA REMENTERIA-I MARIA PRESENTACION URIARTE ELORD MARIA TERESA GONZALEZ GIL-EDUARDO FERRA MARIA TERESA RIOS MARDONES-JOSE ANTONIO MARIA VICTORIA PUNZANO MESAMARIA LUISA PUNZANO MESA C.B MARIANA POPA-MARIA CRISTINA RUBIO GOMEZ MARIJUAN NUEZ ANA BELEN MARISCAL BENAVIDEZ FIDEL MARQUEZ GONZALEZ IGOR MARTA ARANA CABRERO-NELIDA SILVA MARTIN BARBOSA IDOIA MARTIN GONZALEZ JUAN ANTONIO MARTIN MARTIN GOTZON MARTINEZ LORENZO MARIA LUISA MARTINEZ SANCHEZ FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SANCHEZ MIKEL MASSTIGES, S.L MATA SERRANO ROBERTO MEDIAVILLA ESPINOSA FRANCISCO JAVIER MEDINA MANCEBO JOSE IGNACIO MEDRANO PERAL AITOR MEIJER EDWIN ANTONIE MENDIA ECHEVARRIA ANDER MENTXAKATORRE AGIRRE BITTOR MERCEDES VADILLO RODRIGUEZ-GOIZA MERINO PEREZ LUIS MARIA MIGUEL ANGEL HERNANDO BAUTISTA Y BEGOA MARTINEZ BASAGOITI MIGUEL ATUCHA PELAEZ-ICIAR NIETO JAUREGU MIGUEL URIBASTERRA MANUEL MIKEL URQUIA FERNANDEZ-EKAITZ APRAIZ OLA MILLAN IGLESIAS MARTA MIREN AMAIA BEREICUA ABOITIZ-ITXASNE GOI MODREGO PEREZ CARLOS MIGUEL MOLINA MATEOS INES MARIA MOLINUEVO ZAMORA IRATXE MONTAVA JIMENEZ HENAR MONTILLA MARTINEZ ASIER MORA MAILLO JENNIFER MORAN AGUIRREZABALA MARIA LUCIA MORAN RUIPEREZ MARIA CARMEN MORENO GALERA JORGE MORENO JAUREGUI IGOR MORGADO ALVAREZ JORGE MOTTA BARRERA NORMA CONSTANZA MUGICA ORIVE IAKI NASSIRI ABDELHADI NEREA MARTINEZ OEDERRA-FEDERICO ADOLFO NEREA TOBARRA GIL-SUSANA TOBARRA GIL

4.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00 4.000,00 5.000,00 4.000,00 5.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00

0806/G/320203/443 0806/G/320203/449 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/449 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/449 0806/G/320203/443 0806/G/320203/449 0806/G/320203/443 0806/G/320203/449 0806/G/320203/449 0806/G/320203/449 0806/G/320203/449 0806/G/320203/449 0806/G/320203/449 0806/G/320203/449 0806/G/320203/449 0806/G/320203/449 0806/G/320203/443 0806/G/320203/449 0806/G/320203/449 0806/G/320203/449 0806/G/320203/449 0806/G/320203/449 0806/G/320203/449 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/449 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/449 0806/G/320203/443 0806/G/320203/449 0806/G/320203/449 0806/G/320203/443 0806/G/320203/449 0806/G/320203/443 0806/G/320203/449 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/449 0806/G/320203/449

cve: BAO-BOB-2011a109

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14742

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

Onuraduna Beneficiario

Emandako kopurua Importe concedido

Aurrekontuko programa Programa presupuestario

Onuraduna Beneficiario

Emandako kopurua Importe concedido

Aurrekontuko programa Programa presupuestario

(I-894)

cve: BAO-BOB-2011a109

NEREA VERDEJO LOPEZ-ANA ISABEL LOPEZ MAR NEREA ZABALANDICOECHEA MADARIAGAVIRGINIA DEL RIO BILBAO NICOLAS RUIZ ESTIBALIZ NORBERTO ASTORKIZA MUJIKA-JOSE MANUEL PA NORIEGA MENDOZA GLORIA MARINA NOSABAWEB SL NOVABERRI SDAD COOP PEQUEA NOVO BLANCO ANA MARIA NOVOA ROJO LUCIA NOVOSEL KATARINA NUEZ PERNIA NAUDY NUVIA NUEZ SUSIN CARLOS NURIA BORDEL GARCIA-IGONE URAGA OIANE ITXASO URRESTARAZU ASUA-RU OLEAGORDIA URIBE IGNACIO ONDOVILLA OTEGUI LANDER OREONA PITA OLEGARIO ORIXE MOTOR SL ORMAZA BILBAO AINHOA ORTEGA ORTEGA MARIA DEL PILAR ORTIZ CIRION ROSA ISABEL ORTIZ DE ECHEVARRIA MAGALLON GORKA XABIER ORTIZ MENDEZONA AINTZINE ORTIZ ORTIZ DIANA ALEXANDRA OZAMIZ IBINARRIAGA ANA PACAR MEDIA SL PALACIO CUEVA JOSE ALBERTO PALACIOS CORTAZAR ITZIAR PAMPLIEGA LLAMAS NEREA PELAEZ DIEZ ADELA PELLON LOPEZ OLAIA PEA FERRERO DAVID PEREIRA RODRIGUEZ ANA MARIA PEREIRA VAZQUEZ SILVIA PEREZ AGOTE ITURRIOZ MARIA GABRIELA PEREZ ALONSO ANTONIA CARMEN PEREZ ARRIBAS MIREN AINTZANE PEREZ EGUILUZ ERIZ PEREZ GARCIA ANA BELEN PEREZ GONZALEZ SERGIO PEREZ LOPEZ DAVID PEREZ MUOZ SONIA PEREZ SERNA IRATXE PHOTOARTE KOMITE SL PICAZA RODRIGUEZ MIKEL PINHEIRO BARBOSA GLAUCIO ABEDE PRADAS IIGO GABRIEL PRADO VARON MARBIN PRESMANES ONANDIA IIGO QUINTERO PEREZ DIANA MILENA RAMIREZ JODAR FRANCISCO JAVIER RAQUEL CASAS OTERO-ASIER ZAMACONA RUIZ RAUL APARICIO DIEZ-IKER CARTON GALDONA REDERO CALDERON LUCIA REMEDIOS GARCIA GRANDE-AXEL ERICH SCHOLZ REVUELTAS TOBIO FRANCISCO REYES ARENAS ALBERTO RICARDO CAREAGA ZAMALLOA-CRISTIN RIVERO SALVATIERRA JAQUELINE ROBLES GARCIA MARIA JOSE RODRIGUEZ DE CELIS JUAN MANUEL RODRIGUEZ GABELAS MARIA ESTHER PURIFICAC RODRIGUEZ MURIEL LAURA RODRIGUEZ VILCHEZ SONIA RODRIGUEZ ZUBIAGA JESUS EUSEBIO ROELS GEERT GUIDO ROJO VAZQUEZ BALBINA ROMAN MATA MIKEL ROSA MARIA CALVO LOPEZ-ANA ISABEL FIEL L ROSA MARIA PEREZ LARREAMARIA CRiSTINA PEREZ LARREA ROSA SANCHEZ GARCIA-LUIS VICENTE ROSARIO ROSARIO LUIS ANTONIO ROSETI ANUTA MARIA RUBIANES ANASAGASTI JOSU EGOITZ RUIZ BRAVO ISABEL RUIZ CORTAJARENA EDUARDO RUIZ LOBATO XABIER SACRISTAN LOPEZ GUEREU MARIA ELENA SAENZ CERBELLI ANA ISABEL SAGARMINAGA VIDAURRAZAGA XABIER SAGASTUME MIQUELEIZ IGNACIO SAID JADYANI-YOUSSEF SEBTI SAINZ FERNANDEZ MARIA PILAR

5.000,00 0806/G/320203/449 5.000,00 0806/G/320203/449 5.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00 5.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00 5.000,00 4.000,00 5.000,00 4.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 5.000,00 0806/G/320203/443 0806/G/320203/449 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/449 0806/G/320203/449 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/449 0806/G/320203/449 0806/G/320203/443 0806/G/320203/449 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/449 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/449 0806/G/320203/449 0806/G/320203/449 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/449 0806/G/320203/443

SAINZ LUENGO JANIRE SALAZAR JIMENEZ ROSA AIDITA SALTERAIN IBARZABAL ALAIN SAN ANTON UGARTE IANIRE SAN ATILANO GARCIA UNAI SAN JOSE FUENTES DAVID SAN JOSE TORICES PAOLA SAN MARTIN VELASCO LUIS MARIA SANCHEZ ATANCE BELEN SANCHEZ CARRACEDO NOE SANCHEZ EXPOSITO RAQUEL SANCHEZ JIMENEZ MARIA CRISTINA SANCHEZ ROLDAN MARIA TERESA SANCHEZ VERA MARTA SANCHO RONCERO NEKANE SANDOVAL RUIZ BORJA SANTAMARIA VILLARRAGUT FRANCISCO JAVIER SANTIN BOLLO CARMEN M SANTISTEBAN DIEZ PEDRO SARDINA VILDA JOSE ANTONIO SATURNINO IBAEZ GARCIA-TOMAS MI SEGURA SANCHEZ MARIA ANDREINA SERGIO BODON CARRASCO-ANA BELEN FERNANDE SERGIO VEGA ECHEVARRIA-JULIO SOT SERRANO BERGES AIDA SERVICIOS DE GESTION TERRON SL SERVICIOS INTEGRALES MOLDATU SL SIMPLIFIKAS SCOOP PEQUEA SISTEMAS & REFORMAS ALBAILERIA DEL NORT SOIARTZE PEREZ IZQUIERDO-MARGARI SOLABARRIETA GUIMERANS JENNIFER SOLAECHE GONZALEZ LEIRE SOLUCIONES N&J 2010 SL SONIA MATO ANDALUZ-DIANA MATO ANDALUZ SORONDO AUDREY ELIZABET SOTO AMELINES JHON JAIRO SUBINAS MARTINEZ RAFAEL SUSANA MARIA EMPARAN GARCIA DE SALAZAR-E TAMARA BLANCO BENITO-JESSICA GOR TATO PADILLA IGONE MIREN GOTZONE TECNOGREEN CONSULTING, SERVICI OS Y TECN TECHABOUT SLL TELLERIA APRAIZ IBANE TIA CATERINA SL TOMMOLA TARU TUULIA TORRE PEREZ SANTIAGO TOTORICAGUENA RODRIGUEZ M PILAR TOTORICAGUENA ZUBIAGA FRANCISCO JAVIER TUCLOUD SL UGALDE ALLICA MIREN KARMELE UGARTE GODOY AMAYA UME 2010 SL UNAI ARRANZ GUTIERREZ-YON ALTONAGA MAYOR URANGA LOZARES MARIA URBANEJA CUBILLAS JANIRE URIARTE BILBAO OIER URIARTE OZAMIZ MARIA GEMA URIARTE ROBLES ENDIKA URIMENDI EXPORT SL URKI ABENTURA SL URQUIJO LOPEZ ITXASO URQUIZU PULIDO IGOR VALENCIA RIANCHO ALBERTO VAZQUEZ ALVAREZ ELIXABETE VAZQUEZ BARGA LUIS MARIA VAZQUEZ TORRE ALBERTO VEGA FERNANDEZ MARIA ELENA VENTOSO CALO INMACULADA VERA AGUILAR JUAN MANUEL VICENTE ENCISO FERMINA VICENTE GONZALEZ MARIA TERESA VICTOR LAUREANO SANTA CRUZ RODRIGUEZ-MAR VIGURI MARTINEZ MARIA EUGENIA VILARIO FERNANDEZ MARIA JOSE VILLATE GUTIERREZ ITZIAR VITERI CANTON PEDRO WOM COMUNICACION S COOP PEQUEA YEBRA IGLESIAS ROCIO YOLANDA BURGOS DOMINGUEZ-CARLOS CARRANZA YOLANDA TRIGUERO HIERRO-MARIA ESTHER ESG ZABALA LECANDA EDURNE ZABALA RUBIO BEGOA ZALOA ROZAS LANDA-MARIA LUISA PA ZARANDONA ALTUNA PEDRO

5.000,00 5.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00 4.000,00 5.000,00 4.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00 5.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00 5.000,00 4.000,00 5.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00 5.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/449 0806/G/320203/443 0806/G/320203/449 0806/G/320203/449 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/449 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/449 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/449 0806/G/320203/449 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/449 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/449 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/449 0806/G/320203/449 0806/G/320203/443 0806/G/320203/443 0806/G/320203/449 0806/G/320203/443

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14743

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

Udal Harremanen eta Herri Administrazioaren Saila


Bizkaiko Foru Aldundiaren Erabakia, 2011ko maiatzaren 24koa.

Departamento de Relaciones Municipales y Administracin Pblica


Acuerdo de la Diputacin Foral de Bizkaia de 24 de mayo de 2011.

Bizkaiko Foru Aldundiak, 2011ko maiatzaren 24ko Gobernu Kontseiluan, besteak beste, honako erabaki hau hartu zuen: Honako pertsona hauek karrerako funtzionario izendatzea, Administrazio Bereziaren eskalan, Zerbitzu Berezien azpieskalan, Zeregin berezietarako plazen barruan eta Zelatarien espezialitatean (sailkapen taldea: C, azpitaldea: C1): - Txanda askea, derrigorrezko II. hizkuntza eskakizuna: Garca Muiz, Jess. Olascoaga Larrauri, Alberto. Armendariz Prez, Mikel. Urkiri Lazkano, Itsaso. Alonso Lpez, Eva. Bilbon, 2011ko maiatzaren 24an.Udal Harremanen eta Herri Administrazioaren foru diputatua, Juan Francisco Sierra-Sesumaga Obarretxe

La Diputacin Foral de Bizkaia, reunida en Consejo de Gobierno con fecha 24 de mayo de 2011 adopt, entre otros, el siguiente Acuerdo: Nombrar Funcionario/as de Carrera, en la Escala de Administracin Especial, Subescala de Servicios Especiales, Plazas de Cometidos Especiales Celador, Grupo C, Subgrupo C1) a: Turno Libre, Perfil Lingstico II de carcter preceptivo: Garca Muiz, Jess. Olascoaga Larrauri, Alberto. Armendariz Prez, Mikel. Urkiri Lazkano, Itsaso. Alonso Lpez, Eva. Bilbao, a 24 de mayo de 2011.El diputado foral de Relaciones Municipales y Administracin Pblica, Juan Francisco SierraSesumaga Obarretxe

(I-891)

(I-891)

Bizkaiko Foru Aldundiaren erabakia, 2011ko maiatzaren 24koa.

Acuerdo de la Diputacin Foral de Bizkaia de 24 de mayo de 2011.

Bizkaiko Foru Aldundiak, 2011ko maiatzaren 24ko Gobernu Kontseiluan, besteak beste, honako erabaki hau hartu zuen: Honako pertsona hauek karrerako funtzionario izendatzea, Administrazio bereziko eskalan, azpieskala teknikoan, teknikarien ertainen motan, Herri Lanetako Ingeniari Teknikoen espezialitatean (B taldea, A2 azpitaldea): Txanda askea, derrigorrezko III. hizkuntza eskakizuna: Urkiri Lazkano, Itsaso. Txanda askea, derrigorrezko ez den III. hizkuntza eskakizuna: Jimnez Gonzlez, Francisco Javier. Tellaetxe Mintegia, Igor. Celis Rodrguez, Mara Almudena. Amezua Nieto, Jos Antonio. Lera Trancho, Mara. Trepiana Arin, Juncal. Bilbon, 2011ko maiatzaren 24an.Udal Harremanen eta Herri Administrazioaren foru diputatua, Juan Francisco Sierra-Sesumaga Obarretxe

La Diputacin Foral de Bizkaia, reunida en Consejo de Gobierno con fecha 24 de mayo de 2011 adopt, entre otros, el siguiente Acuerdo: Nombrar Funcionarios/as de Carrera en la Escala de Administracin Especial, Subescala Tcnica, Clase: Tcnicos Medios, Especialidad: Ingeniero/a Tcnico/a de Obras Pblicas, Grupo B, Subgrupo A2) a: Turno Libre, Perfil Lingstico III de carcter preceptivo: Urkiri Lazkano, Itsaso. Turno Libre, Perfil Lingstico III no preceptivo: Jimnez Gonzlez, Francisco Javier. Tellaetxe Mintegia, Igor. Celis Rodrguez, Mara Almudena. Amezua Nieto, Jos Antonio. Lera Trancho, Mara. Trepiana Arin, Juncal. Bilbao, a 24 de mayo de 2011.El diputado foral de Relaciones Municipales y Administracin Pblica, Juan Francisco SierraSesumaga Obarretxe

1.

(I-892)

1.

(I-892)

Kontratu baten lizitaziorako iragarkia: Bizkaiko Foru Aldundiko Katastro eta Balorazio Zerbitzuaren informazio grafikoa eta alfanumerikoa mantentzeko zerbitzuak.

Anuncio de licitacin del contrato servicios de mantenimiento de la informacin grfica y alfanumrica del Servicio de Catastro y Valoracin de la Diputacin Foral de Bizkaia.

Erakunde adjudikatzailea Datu orokorrak eta informazioa eskuratzeko datuak: a) Erakundea: Bizkaiko Foru Aldundia. b) Espedientea izapidetzen duen bulegoa: Kontratazio Zerbitzua. c) Dokumentazioa eta informazioa eskuratzeko: 1) Bulegoa: Kontratazio Zerbitzua. 2) Helbidea: Kale Nagusia, 25, beheko solairua. 3) Herria eta posta kodea: Bilbo, 48009. 4) Telefono zk.: 944 067 788. 5) Telefaxa: 944 067 819. 6) Posta elektronikoa: contratacionobras@bizkaia.net. 7) Kontratatzailearen ezaugarrien Interneteko helbidea: www.bizkaia.net/kontratupublikoak. 8) Agiriak eta informazioa eskuratzeko azken eguna: Eskaintzak hartzeko azken data. d) Espediente zenbakia: 2011/029/071/05.

Entidad adjudicadora Datos generales y datos para la obtencin de la informacin: a) Organismo: Diputacin Foral de Bizkaia. b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratacin. c) Obtencin de documentacin e informacin: 1) Dependencia: Servicio de Contratacin. 2) Domicilio: Gran Va 25, Planta Baja. 3) Localidad y cdigo postal: Bilbao, 48009. 4) Telfono: 944 067 788. 5) Telefax: 944 067 819. 6) Correo electrnico: contratacionobras@bizkaia.net. 7) Direccin de Internet del perfil del contratante: www.bizkaia.net/contratospublicos. 8) Fecha lmite de obtencin de documentacin e informacin: El de la fecha lmite de recepcin de ofertas. d) Nmero de expediente: 2011/029/071/05.

cve: BAO-BOB-2011a109

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14744

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

2.

Kontratuaren xedea a) Mota: Zerbitzuak. b) Deskripzioa: Bizkaiko Foru Aldundiko Katastro eta Balorazio Zerbitzuaren informazio grafikoa eta alfanumerikoa mantentzea. c) Loteka banatuta eta lote kopurua/unitate kopurua: Ez. d) Egiteko/emateko tokia: 1) Helbidea: Bizkaia. e) Egiteko/emateko epea: 2 urte. f) Luzapena onartzea: Bai. g) Esparru-akordioa ezartzea (hala badagokio): Ez. h) Erosteko sistema dinamikoa (hala badagokio): Ez. i) CPV (nomenklatura erreferentzia): 71354300-7.

2.

Objeto del contrato a) Tipo: Servicios. b) Descripcin: Mantenimiento de la informacin grfica y alfanumrica del servicio de catastro y valoracin de la Diputacin Foral de Bizkaia. c) Divisin por lotes y nmero de lotes/nmero de unidades: No. d) Lugar de ejecucin/entrega: 1) Domicilio: Bizkaia. e) Plazo de ejecucin/entrega: 2 aos. f) Admisin de prrroga: S. g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): No. h) Sistema dinmico de adquisicin (en su caso): No. i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71354300-7. Tramitacin y procedimiento a) Tramitacin: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. c) Subasta electrnica: No. d) Criterios de adjudicacin: Precio: 41 puntos. Revisin Precios: 10 puntos. Propuesta de ejecucin: 19 puntos. Mejoras adicionales: 30 puntos. Valor estimado del contrato 8.859.240,68 euros. Presupuesto base de licitacin a) Importe neto: 4.429.620,34 euros. Importe total: 5.226.952,00 euros. Garantas exigidas Provisional: No. Definitiva: 5%. Requisitos especficos del contratista a) Clasificacin (grupo, subgrupo y categora) (en su caso): No. b) Solvencia econmica y financiera y solvencia tcnica y profesional (en su caso): Ver Pliego de Clusulas Administrativas Particulares. c) Otros requisitos especficos: . d) Contratos reservados: No. Presentacin de las ofertas o de solicitudes de participacin a) Fecha lmite de presentacin: Hasta las doce (12:00) horas del 01/07/2011. b) Modalidad de presentacin: Soporte papel. c) Lugar de presentacin: 1) Dependencia: Servicio de Contratacin. 2) Domicilio: Gran Va 25, Planta Baja. 3) Localidad y cdigo postal: Bilbao 48009. 4) Direccin electrnica: contratacionobras@bizkaia.net. d) Nmero previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido): . e) Admisin de variantes, si procede: No. f) Plazo durante el cual el licitador estar obligado a mantener su oferta: Segn el artculo 145 de la Ley de Contratos del Sector Pblico. Apertura de ofertas a) Descripcin: Apertura de ofertas relativas a criterio/s no automtico/s y automtico/s. b) Direccin: Gran Va 25, Planta Baja. c) Localidad y cdigo postal: Bilbao 48009. d) Fecha y hora: Se comunicar.
cve: BAO-BOB-2011a109

3. Tramitazioa eta prozedura a) Tramitazioa: Arrunta. b) Prozedura: Irekia. c) Enkante elektronikoa: Ez. d) Adjudikazio-irizpideak: Prezioa: 41 puntu. Prezioen berrikuspena: 10 puntu. Burutzeko proposamena: 19 puntu. Gaineratutako hobekuntzak: 30 puntu. 4. 5. Kontratuaren balio zenbatetsia 8.859.240,68 euro. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua a) Zenbateko garbia: 4.429.620,34 euro. Zenbateko osoa: 5.226.952,00 euro.

3.

4. 5.

6. Eskatzen diren bermeak Behin-behinekoa: Ez. Behin betikoa: 5%. 7. Kontratistaren betekizun zehatzak a) Sailkapena, hala badagokio (taldea, azpitaldea eta kategoria): Ez. b) Ekonomi eta finantza kaudimena eta kaudimen teknikoa eta profesionala, hala badagokio: Administrazio Klausula Berezien Pleguaren arabera. c) Beste betekizun zehatz batzuk: . d) Erreserbatutako kontratuak: Ez. 8. Parte hartzeko eskaintza edo eskabideen aurkezpena a) Aurkezteko azken eguna: 2011/07/01eko eguerdiko hamabiak (12) arte. b) Aurkezteko euskarria: Papera. c) Aurkezteko tokia: 1) Bulegoa: Kontratazio Zerbitzua. 2) Helbidea: Kale Nagusia, 25, beheko solairua. 3) Herria eta posta kodea: Bilbo, 48009. 4) Helbide elektronikoa: contratacionobras@bizkaia.net. d) Eskaintzak aurkeztera gonbidatu daitezkeen enpresen kopurua, aurrez ikusitakoa (prozedura murriztua): . e) Aldaerak onartzea, hala badagokio: Ez. f) Lizitatzaileak bere eskaintzari eutsi beharko dion epea: Sektore Publikoko Kontratuen Legeko 145. artikuluaren arabera. 9. Eskaintzak irekitzea a) Deskripzioa: Irizpide ez automatikoei eta automatikoei buruzko eskaintzak irekitzea. b) Helbidea: Kale Nagusia, 25, beheko solairua. c) Herria eta posta kodea: Bilbo, 48009. d) Eguna eta ordua: Jakinaraziko dira.

6.

7.

8.

9.

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14745

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

10.

Publizitate gastuak Estatuko Aldizkari Ofizialean eta prentsan jarriko diren iragarkien gastuak adjudikaziodunaren kontura izango dira.

10. Gastos de publicidad A cargo del adjudicatario los gastos de publicacin en Boletn Oficial del Estado y prensa. 11. Fecha de envo del anuncio al Diario Oficial de la Unin Europea (en su caso) 2 de junio de 2011. 12. Otras informaciones a) Procedimientos de recurso: Recurso especial conforme al artculo 310 de la Ley de Contratos del Sector Pblico. b) rgano competente para los procedimientos de recurso: Tribunal Administrativo Foral de Recursos Contractuales. 1) Dependencia: Servicio de Contratacin. 2) Domicilio: Gran Va 25, Planta Baja. 3) Localidad y cdigo postal: Bilbao 48009. 4) Telfono: 944 067 788. 5) Telefax: 944 067 819. 6) Correo electrnico: contratacionobras@bizkaia.net. 7) Direccin de Internet del perfil del contratante: www.bizkaia.net/contratospublicos. c) Presentacin de recursos: Quince das hbiles contados conforme a lo dispuesto en el artculo 314 de la Ley de Contratos del Sector Pblico, debiendo ser anunciado previamente mediante escrito ante el rgano de contratacin en el plazo previsto para la interposicin del recurso. d) Servicio que puede facilitar informacin sobre la presentacin de recursos: El mismo que figura en el apartado 1.b). Bilbao, a 2 de junio de 2011.El diputado foral de Relaciones Municipales y Administracin Pblica, Juan Francisco SierraSesumaga Ibarretxe
(I-890)

11. Iragarkia Europar Batasunaren Aldizkari Ofizialera bidali den data (hala badagokio) 2011ko ekainaren 2an. 12. Informazio osagarria a) Errekurtsoak aurkezteko prozedura: Errekurtso berezia, Sektore Publikoko Kontratuen Legeko 310. artikuluaren arabera. b) Errekurtsoetarako organo eskuduna: Kontratuei buruzko Errekurtsoen Auzitegi Administratibo Forala. 1) Bulegoa: Kontratazio Zerbitzua. 2) Helbidea: Kale Nagusia, 25, beheko solairua. 3) Herria eta posta kodea: Bilbo, 48009. 4) Telefono zk.: 944 067 788. 5) Telefaxa: 944 067 819. 6) Posta elektronikoa: contratacionobras@bizkaia.net. 7) Kontratatzailearen ezaugarrien Interneteko helbidea: www.bizkaia.net/kontratupublikoak. c) Errekurtsoak aurkezteko epea: Hamabost egun baliodun, Sektore Publikoko Kontratuen Legeko 314. artikuluan xedatutakoaren arabera zenbatuta. Lehenago, kontratazio organoari jakinarazi behar zaio errekurtsoa jartzeko asmoa, idazki bidez, errekurtsoa aurkezteko ezarritako epearen barruan. d) Errekurtsoak aurkezteari buruzko informazioa eman dezakeen zerbitzua: 1.b) atalean ezarritako zerbitzu bera. Bilbon, 2011ko ekainaren 2an.Udal Harremanen eta Herri Administrazioaren foru diputatua, Juan Francisco Sierra-Sesumaga Ibarretxe
(I-890)

II. Atala / Seccin II

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa Administracin Local del Territorio Histrico de Bizkaia
Bilboko Udala
IRAGARKIA

Ayuntamiento de Bilbao
ANUNCIO

Osasun eta Kontsumo Saileko zinegotzi ordezkariak, azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59.4 artikuluarekin bat etorrita, 2011ko martxoaren 15eko Ebazpena Bilboko Udaletxeko iragarkitaulan eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzeko agindua eman du. Ebazpenak hauxe dio hitzez hitz: Bat: Zehapen-espedientea hastea beheko zerrendan agertzen diren pertsonei, abenduaren 23ko 50/1999 Legearekin bat eginez, Bilboko udalerrian animaliak edukitzeko eta babesteko Udal Ordenantzaren 32.4 artikuluan aurreikusitako arau-hauste arina egiteagatik, hain zuzen ere urtero aurkeztu behar den animaliaren osasun-agiria ez aurkezteagatik 2010ean. Ekintza horri, aipatutako ordenantzaren 33. Artikuluaren arabera, 300,51 eurorainoko zigorra jarri dakioke. Proposatutako isuna 125 eurokoa da. Bi: Sekzio Juridiko Administratibo eta Merkatuak Kudeatzeko Sekzioko buruari dagokio prozeduraren instrukzioa egitea, betiere azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 28. eta 29. artikuluetan jasotako bateraezintasunak eta errefusatzea kontuan hartuta.

El Concejal Delegado del rea de Salud y Consumo ordena, conforme al artculo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, la publicacin en el Boletn Oficial de Bizkaia y tabln de edictos, de su resolucin de 15-3-11, que dice literalmente: Primero: La incoacin de procedimiento sancionador a las personas que figuran en relacin anexa, por la presunta comisin de una falta leve prevista en el artculo 32.4.e de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Tenencia y Proteccin de Animales en Bilbao, en consonancia con la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, consistente en no presentar con periodicidad anual el certificado de sanidad animal el ao 2010, lo cual, conforme al artculo 33 de la Ordenanza, puede acarrear una sancin de hasta 300,51 euros, proponindose sancin de 125 euros. Segundo: La instruccin del procedimiento corresponde al Jefe de la Seccin jurdico administrativa y de gestin de mercados, con sujecin al rgimen de incompatibilidades y de recusacin previsto en los artculos 28 y 29 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

cve: BAO-BOB-2011a109

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14746

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

Hiru: Ebazpen hau interesdunei jakinaraztea, ohar hauek eginda: a) Bilboko Gobernu Batzordeak du prozedura erabakitzeko eskumena. Dena den, ahalmen hori Osasun eta Kontsumo Saileko zinegotzi ordezkariari eskuordetu zitzaion 0706-18ko ebazpenaren bidez. b) Hamabost egun balioduneko epea ematea, Ebazpena jakinarazten den egunaren biharamunetik hasita, bere eskubideen alde egoki iritzitako alegazioak egiteko, agiri eta informazio beharrezkoa erantsiz; gainera, probak ere proposatu ditzake, nahi dituen baliabideak zehaztuz. Horrez gain, espedientea noiznahi eskuratu ahal izango du. Lau: Prozedura hau izapidetzeko/ebazteko gehienezko epea sei hilabetekoa izango da espedientea hasten den egunetik hasita, hala ezartzen baitu abuztuaren 4ko 1398/1993 Errege dekretuarekin lotutako Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren azaroaren 26ko 30/1992 Legeak. Bost: Errua egotzi zaionak erantzukizuna bere borondatez onartu dezake, abuztuaren 4ko 1398/1993 Errege dekretuaren 8. Artikuluan adierazitako ondorioekin. Sei: Errua egotzitakoak alegaziorik aurkezten ez badu 15 egun balioduneko epean, zehapen-espedientea hasi izana ebazpen-proposamentzat har daiteke, abuztuaren 4ko 1398/1993 Errege Dekretuaren 18. Eta 19. artikuluetan adierazitako ondorioekin. Bilbon, 2011ko maiatzaren 17an.Sekzio Juridiko Administratiboko burua
ERANSKINA

Tercero: Notificar la presente Resolucin, significndose en la correspondiente al interesado las siguientes advertencias: a) El rgano competente para la resolucin del procedimiento es la Junta de Gobierno Local, si bien la potestad ha sido delegada en el Concejal Delegado del rea de Salud y Consumo por Acuerdo de 18-6-07. b) Disposicin de 15 das hbiles, a contar desde el siguiente a la notificacin para la formulacin de alegaciones que a su derecho convengan, con aportacin de los documentos e informaciones que interesen, pudindose adems proponer prueba concretando los medios de que pretenda valerse y sin perjuicio del acceso permanente al expediente. Cuarto: El plazo mximo para la tramitacin-resolucin del presente procedimiento ser de 6 meses desde la fecha de la incoacin, en base a lo dispuesto en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas en relacin con el R. Decreto 1398/1993, de 4 de agosto.. Quinto: El inculpado puede reconocer voluntariamente su responsabilidad con los efectos previstos en el artculo 8 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto Sexto: Caso de que el inculpado no presente alegaciones en el plazo de 15 das hbiles, la iniciacin podr ser considerada propuesta de resolucin con los efectos previstos en los artculos 18 y 19 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto. En Bilbao, a 17 de mayo de 2011.El Jefe de la Seccin Jurdico-Administrativa
ANEXO

Silvia Prieto Mendoza Bibiana Garca Valiente Jaime Barreda Ripolles Sergio Rejn Flores Enrique Vega Montero Ione Prez Palacios Amaranta Segond Sereno Sergio Reigadas Rosales Iigo Hueda Zugazaga Ibn Calzada Alava Mikel Aingeru Alonso Lpez Roberto Maseda Rego David Hierro Cabezas Jose Ignacio Rodrguez Garca Eduardo Rocillo Martnez Gorka Martnez Garca Mikel Goiri Fernndez de Villaran Janire Pellejero Gutirrez Claudia Bravo Ocampo Jonatan Prieto Garca Natividad Narro Prez Melina Lpez Madrid Gaizka Lpez Ruiz Jonatan Hernndez Snchez Ana M.a Gonzlez Vega

11430260-L 50120261-H 18719590-M 78907613-H 78931385-P 78928149-S 50901370-R 78893001-B 30606202-X 78916827-D 78884735-W 30643221-E 72400062-H 30631154-F 30633260-L 78890019-L 30682744-P 71277305-Y X-6118702-N 78887134-D 30681364-P 78932371-M 78940688-L 78887909-W 30568359-W
(II-4544)

Silvia Prieto Mendoza Bibiana Garca Valiente Jaime Barreda Ripolles Sergio Rejn Flores Enrique Vega Montero Ione Prez Palacios Amaranta Segond Sereno Sergio Reigadas Rosales Iigo Hueda Zugazaga Ibn Calzada Alava Mikel Aingeru Alonso Lpez Roberto Maseda Rego David Hierro Cabezas Jose Ignacio Rodrguez Garca Eduardo Rocillo Martnez Gorka Martnez Garca Mikel Goiri Fernndez de Villaran Janire Pellejero Gutirrez Claudia Bravo Ocampo Jonatan Prieto Garca Natividad Narro Prez Melina Lpez Madrid Gaizka Lpez Ruiz Jonatan Hernndez Snchez Ana M.a Gonzlez Vega

11430260-L 50120261-H 18719590-M 78907613-H 78931385-P 78928149-S 50901370-R 78893001-B 30606202-X 78916827-D 78884735-W 30643221-E 72400062-H 30631154-F 30633260-L 78890019-L 30682744-P 71277305-Y X-6118702-N 78887134-D 30681364-P 78932371-M 78940688-L 78887909-W 30568359-W
(II-4544)

EDIKTUA

EDICTO

Iragarkia, Hiritarren Segurtasunaren Babeserako 1/1992 Lege Organikoaren arauak haustearren abiarazitako espedienteetan beherago zehaztutakoetan Hiritarren Segurtasun Saileko zinegotzi ordezkariak emandako ebazpenak jakinarazteko dena. Interesdunei aipatu ebazpenak jakinarazteko ahaleginik egin bada ere, ezin izan da jakinarazpena egin, eta Herri-Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio-Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 61 eta 59.5 artikuluetan xedatutakoa betetzearren, iragarki hau ematen da argitara. Bestalde, honako hau ere jakinarazten zaie interesdunei: Erabaki adierazi hauek administrazio-bidea amaitzen duten eta bere aurka Administrazioarekiko Auzi Errekurtsoa jar dezakezu Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko epaitegietatik egokia den hartan edo eska-

Anuncio, por el que se notifican las Resoluciones del Concejal Delegado del rea de Seguridad Ciudadana de los expedientes que abajo se indican, incoados en relacin a infracciones de la Ley Orgnica 1/1992, de 21 de febrero, de Proteccin de la Seguridad Ciudadana. Intentada sin efecto la notificacin de dichas resoluciones sancionadoras a los interesados, se publica el presente anuncio en cumplimiento de lo dispuesto en los artculos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn, comunicndole que contra las citadas resoluciones que ponen fin a la va administrativa podrn los interesados interponer en el plazo de dos meses, recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo que corresponda del Tribunal Superior de Jus-

cve: BAO-BOB-2011a109

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14747

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

ri-egilearen helbideari dagokionean, interesdunaren aukeran. Hori horrela da Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 8.1 e) eta 14. artikuluetan eta Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legea aldatu zuen azaroaren 26ko 4/1999 Legearen 109 c) artikuluan ezarritakoarekin bat etorrita. Hala ere, eta aukeran, aurreko paragrafoan aipatuta Administrazioarekiko Auzi Errekurtsoa jarri aurretik, jakinarazi zaizun ebazpen adieraziaren aurka Berraztertzeko Errekurtsoa aurkez diezaiokezu erabakia hartu duen organoari, hilabeteko epean jakinarazpen hau jaso eta biharamunetik hasita. Errekurtsoaren ebazpena emateko eta jakinarazteko gehienezko epea hilabetekoa izango da. Epe hori igarota ez bada ebazpen adierazirik ematen, ezetsi egin dela ulertuko da, halaxe ezartzen baitute Tokiko gobernua modernizatzeko neurriei buruzko abenduaren 16ko 57/2003 Legearen 108 artikuluan eta 30/1992 Legea aldatzeko 4/1999 Legearen 43.2 artikuluan. Jakinarazpen hau Ekonomia eta Ogasun Saileko Obrengatiko Zerga, Tasa eta Prezio Publikoen Sekzioan aurkeztuta (Venezuela pl., 2, beheko solairua) ordain daiteke isuna. Isun hau ordaindu ezean, premiamendu-bidezko betearazpenari ekingo zaio.
Izen-abizenak Esp. zk. Lege-hauste data Ebazpen data Hautsi araua Isuna

ticia del Pas Vasco, o Juzgados de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del domicilio del demandante a eleccin de ste, en conformidad con los artculos 8.1 e) y 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdiccin Contencioso-Administrativa, en concordancia con el artculo 109 c) de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificacin de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn. No obstante, con carcter potestativo y previo al recurso contencioso-administrativo sealado en el prrafo anterior, contra la resolucin expresa que se notifica, podr interponer recurso de reposicin, ante el mismo rgano que la dict, en el plazo de un mes, que se contar desde el da siguiente al de la fecha de recepcin de la presente notificacin. El plazo mximo para dictar y notificar la resolucin del recurso ser de un mes. Si transcurrido dicho plazo no recayese resolucin expresa se entender desestimado en virtud de lo dispuesto en los artculos 108 de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernizacin del Gobierno Local y 43.2 de la Ley 4/1999, de modificacin de la Ley 30/1992. El pago de la sancin puede hacerse efectivo presentando esta notificacin en el rea de Economa y Hacienda (Seccin de Impuestos sobre Obras, Tasas y Precios Pblicos), sita en Plaza Venezuela, n.o 2, bajo. En caso de impago de la citada multa, se proceder ejecutivamente por va de apremio.
Nombre y apellidos N.o expte. Fec. infraccin Fec. resoluc. Art. infring. Sancin

Soraya Jimnez Montoya

11 4037 000034

02-11-2010 16-11-2010 15-11-2010 25-09-2010 10-09-2010 08-10-2010 23-10-2010 26-10-2010 03-10-2010 01-10-2010 28-10-2010

02-05-2011

25.1

600

Soraya Jimnez Montoya

11 4037 000034

02-11-2010 16-11-2010 15-11-2010 25-09-2010 10-09-2010 08-10-2010 23-10-2010 26-10-2010 03-10-2010 01-10-2010 28-10-2010

02-05-2011

25.1

600

Bilbo, 2011ko ekainaren 3an.Hiritarren Segurtasuneko Zuzendari Nagusia

Bilbao, 3 de junio de 2011.El Director Jefe de Seguridad Ciudadana

EDIKTUA

(II-4573)

EDICTO

(II-4573)

Iragarkia, Hiritarren Segurtasunaren Babeserako 1/1992 Lege Organikoaren arauak haustearren abiarazitako espedienteetan beherago zehaztutakoetan Hiritarren Segurtasun Saileko zinegotzi ordezkariak emandako ebazpenak jakinarazteko dena. Interesdunei aipatu ebazpenak jakinarazteko ahaleginik egin bada ere, ezin izan da jakinarazpena egin, eta Herri-Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio-Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 61 eta 59.5 artikuluetan xedatutakoa betetzearren, iragarki hau ematen da argitara. Bestalde, honako hau ere jakinarazten zaie interesdunei: Erabaki adierazi hauek administrazio-bidea amaitzen duten eta bere aurka Administrazioarekiko Auzi Errekurtsoa jar dezakezu Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko epaitegietatik egokia den hartan edo eskari-egilearen helbideari dagokionean, interesdunaren aukeran. Hori horrela da Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 8.1 e) eta 14. artikuluetan eta Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legea aldatu zuen azaroaren 26ko 4/1999 Legearen 109 c) artikuluan ezarritakoarekin bat etorrita. Hala ere, eta aukeran, aurreko paragrafoan aipatuta Administrazioarekiko Auzi Errekurtsoa jarri aurretik, jakinarazi zaizun ebazpen adieraziaren aurka Berraztertzeko Errekurtsoa aurkez diezaiokezu erabakia hartu duen organoari, hilabeteko epean jakinarazpen hau jaso eta biharamunetik hasita. Errekurtsoaren ebazpena emateko eta jakinarazteko gehienezko epea hilabetekoa izango da. Epe hori igarota ez bada ebazpen adierazirik ematen, ezetsi egin dela ulertuko da, halaxe ezartzen baitute Tokiko gobernua modernizatzeko neurriei buruzko abenduaren 16ko 57/2003 Legearen 108 artikuluan eta 30/1992 Legea aldatzeko 4/1999 Legearen 43.2 artikuluan.

Anuncio, por el que se notifican las Resoluciones del Concejal Delegado del rea de Seguridad Ciudadana de los expedientes que abajo se indican, incoados en relacin a infracciones de la Ley Orgnica 1/1992, de 21 de febrero, de Proteccin de la Seguridad Ciudadana. Intentada sin efecto la notificacin de dichas resoluciones sancionadoras a los interesados, se publica el presente anuncio en cumplimiento de lo dispuesto en los artculos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn, comunicndole que contra las citadas resoluciones que ponen fin a la va administrativa podrn los interesados interponer en el plazo de dos meses, recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo que corresponda del Tribunal Superior de Justicia del Pas Vasco, o Juzgados de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del domicilio del demandante a eleccin de ste, en conformidad con los artculos 8.1 e) y 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdiccin Contencioso-Administrativa, en concordancia con el artculo 109 c) de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificacin de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn. No obstante, con carcter potestativo y previo al recurso contencioso-administrativo sealado en el prrafo anterior, contra la resolucin expresa que se notifica, podr interponer recurso de reposicin, ante el mismo rgano que la dict, en el plazo de un mes, que se contar desde el da siguiente al de la fecha de recepcin de la presente notificacin. El plazo mximo para dictar y notificar la resolucin del recurso ser de un mes. Si transcurrido dicho plazo no recayese resolucin expresa se entender desestimado en virtud de lo dispuesto en los artculos 108 de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernizacin del Gobierno Local y 43.2 de la Ley 4/1999, de modificacin de la Ley 30/1992.

cve: BAO-BOB-2011a109

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14748

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

Jakinarazpen hau Ekonomia eta Ogasun Saileko Obrengatiko Zerga, Tasa eta Prezio Publikoen Sekzioan aurkeztuta (Venezuela pl., 2, beheko solairua) ordain daiteke isuna. Isun hau ordaindu ezean, premiamendu-bidezko betearazpenari ekingo zaio.
Izen-abizenak Esp. zk. Lege-hauste data Ebazpen data Hautsi araua Isuna

El pago de la sancin puede hacerse efectivo presentando esta notificacin en el rea de Economa y Hacienda (Seccin de Impuestos sobre Obras, Tasas y Precios Pblicos), sita en Plaza Venezuela, n.o 2, bajo. En caso de impago de la citada multa, se proceder ejecutivamente por va de apremio.
Nombre y apellidos N.o expte. Fec. infraccin Fec. resoluc. Art. infring. Sancin

Avelina Llero Niembro

11 4037 000028

09-11-2010 28-10-2010 27-10-2010 25-09-2010 23-09-2010 20-09-2010 11-08-2010 09-08-2010 02-08-2010

16-02-2011

25.1

600

Avelina Llero Niembro

11 4037 000028

09-11-2010 28-10-2010 27-10-2010 25-09-2010 23-09-2010 20-09-2010 11-08-2010 09-08-2010 02-08-2010

16-02-2011

25.1

600

Bilbo, 2011ko maiatzaren 27an.Hiritarren Segurtasuneko Zuzendari Nagusia

Bilbao, 27 de mayo de 2011.El Director Jefe de Seguridad Ciudadana

EDIKTUA

(II-4575)

EDICTO

(II-4575)

Iragarkia, Hiritarren Segurtasunaren Babeserako 1/1992 Lege Organikoaren arauak ustez haustearren irekitako zehapen-espedienteetan beherago zehaztutakoetan Hiritarren Segurtasun Saileko zinegotzi ordezkariak emandako ebazpenak jakinarazteko dena. Espedientea egin zaienei ebazpen horien jakinarazpenak helarazi nahi izan zaizkien arren, hori egitea lortu ez denez, iragarki hau argitaratzen da, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59.5 eta 61 artikuluetan xedatutakoa betez. Hori guztia argitara ematen da interesdunek norbanako jakinarazpentzat har dezaten, eta ondokoa adierazten zaie: 1.Interesatuak, iragarki hau argitaratu eta hurrengo egunetik kontatzen hasita, 15 egun balioduneko epean, ikusgai izango du espedientea honako helbide honetan: Bilboko Udaleko Hiritarren Segurtasun Saileko bulegoetara joan daiteke, Luis Brias, 16, 1. solairua, edo 944 205 020 telefonora deitu espedientearen zenbakia adierazita. Epe horretan, interesatuak bere buruaren alde komenigarritzat jotzen dituen alegazio, agiri eta informazio guztiak aurkeztu ahal izango ditu, eta, hala dagokionean, prozeduran erabili asmo dituen frogabideak ere proposatu ahal izango ditu. 2.Zehapen-prozedura hasteko ebazpena dela-eta, epe horretan alegaziorik aurkezten ez bada, hasiera hori bera izango da ebazpen-proposamena eta, beraz, azkenean zehapen-ebazpena ematen bada ere, zehapenebazpenaren aurretik bete beharreko izapide guztiak bete direla ulertuko da.
Izen-abizenak Esp. zk. Lege-hauste data Irekitzeko data Hautsi araua

Anuncio, por el que se notifican las Resoluciones del Concejal Delegado del rea de Seguridad Ciudadana, incoatorias de los expedientes sancionadores abajo indicados, en relacin a infracciones de la Ley Orgnica 1/1992, de 21 de febrero, de Proteccin de la Seguridad Ciudadana. Intentadas sin efecto las notificaciones de dichas resoluciones, se publica el presente anuncio en cumplimiento de lo dispuesto en los artculos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn. Lo que se hace pblico para conocimiento de los interesados, a quienes debe servir de notificacin individual, con las siguientes advertencias: 1.Dispone del plazo de 15 das hbiles, contados a partir del da siguiente al de la publicacin del presente anuncio, al objeto de examinar el expediente que se encuentra a su disposicin en la Oficina General del Servicio de Seguridad Ciudadana de este Ayuntamiento, calle Luis Brias, n.o 16, 1.a planta, de Bilbao, o bien solicitar informacin telefnica al n.o 944 205 020, facilitando en todo caso el nmero de expediente, y para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime conveniente en su defensa, as como para, en su caso, proponer las pruebas de las que pretenda valerse en el procedimiento. 2.En el caso de no efectuar, en el plazo citado, alegaciones sobre el contenido de la Resolucin de incoacin que inicia el procedimiento sancionador, la iniciacin podr ser considerada Propuesta de Resolucin, dndose por realizados todos los trmites de instruccin previos a la Resolucin sancionadora que, en su caso recaiga.
Nombre y apellidos N.o exp. Fecha infraccin Fecha incoacin Art. infringido

David Ndiaye Valverde Antonio Escudero Jimnez Abdoukarim Thioune

11 4037 000137 11 4037 000177 11 4037 000180

21-02-2011 28-03-2011 15-01-2011

15-04-2011 29-04-2011 06-05-2011

25.1 25.1 25.1

David Ndiaye Valverde Antonio Escudero Jimnez Abdoukarim Thioune

11 4037 000137 11 4037 000177 11 4037 000180

21-02-2011 28-03-2011 15-01-2011

15-04-2011 29-04-2011 06-05-2011

25.1 25.1 25.1

Bilbo, 2011ko maiatzaren 27an.Hiritarren Segurtasuneko Zuzendari Nagusia


(II-4576)

Bilbao, 27 de mayo de 2011.El Director Jefe de Seguridad Ciudadana


(II-4576)

Iragarkia, Hiritarren Segurtasunaren Babeserako 1/1992 Lege Organikoaren arauak ustez haustearren irekitako zehapen-espedienteetan beherago zehaztutakoetan Hiritarren Segurtasun Saileko zinegotzi ordezkariak emandako ebazpenak jakinarazteko dena.

cve: BAO-BOB-2011a109

Anuncio, por el que se notifican las Resoluciones del Concejal Delegado del rea de Seguridad Ciudadana, incoatorias de los expedientes sancionadores abajo indicados, en relacin a infracciones de la Ley Orgnica 1/1992, de 21 de febrero, de Proteccin de la Seguridad Ciudadana.

Espedientea egin zaienei ebazpen horien jakinarazpenak helarazi nahi izan zaizkien arren, hori egitea lortu ez denez, iragarki hau argitaratzen da, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59.5 eta 61 artikuluetan xedatutakoa betez.

Intentadas sin efecto las notificaciones de dichas resoluciones, se publica el presente anuncio en cumplimiento de lo dispuesto en los artculos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn.

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14749

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

Hori guztia argitara ematen da interesdunek norbanako jakinarazpentzat har dezaten, eta ondokoa adierazten zaie: 1. Interesatuak, iragarki hau argitaratu eta hurrengo egunetik kontatzen hasita, 15 egun balioduneko epean, ikusgai izango du espedientea honako helbide honetan: Bilboko Udaleko Hiritarren Segurtasun Saileko bulegoetara joan daiteke, Luis Brias 16, 1. solairua edo 944 205 020 telefonora deitu espedientearen zenbakia adierazita. Epe horretan, interesatuak bere buruaren alde komenigarritzat jotzen dituen alegazio, agiri eta informazio guztiak aurkeztu ahal izango ditu, eta, hala dagokionean, prozeduran erabili asmo dituen frogabideak ere proposatu ahal izango ditu. 2. Zehapen-prozedura hasteko ebazpena dela-eta, epe horretan alegaziorik aurkezten ez bada, hasiera hori bera izango da ebazpen-proposamena eta, beraz, azkenean zehapen-ebazpena ematen bada ere, zehapenebazpenaren aurretik bete beharreko izapide guztiak bete direla ulertuko da. Izen-abizenak: Ibrahim El Youssfi. Espediente zenbakia: 11 4037 000192. Lege-hauste data: 29-01-2011. Irekitzeko data: 09-05-2011. Hautsi araua: 25.1. Bilbon, 2011ko ekainaren 3an.Hiritarren Segurtasuneko Zuzendari Nagusia

Lo que se hace pblico para conocimiento de los interesados, a quienes debe servir de notificacin individual, con las siguientes advertencias: 1. Dispone del plazo de 15 das hbiles, contados a partir del da siguiente al de la publicacin del presente anuncio, al objeto de examinar el expediente que se encuentra a su disposicin en la Oficina General del Servicio de Seguridad Ciudadana de este Ayuntamiento, calle Luis Brias, nmero 16, 1.a planta, de Bilbao o bien solicitar informacin telefnica al nmero 944 205 020, facilitando en todo caso el nmero de expediente, y para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime conveniente en su defensa, as como para, en su caso, proponer las pruebas de las que pretenda valerse en el procedimiento. 2. En el caso de no efectuar, en el plazo citado, alegaciones sobre el contenido de la Resolucin de incoacin que inicia el procedimiento sancionador, la iniciacin podr ser considerada Propuesta de Resolucin, dndose por realizados todos los trmites de instruccin previos a la Resolucin sancionadora que, en su caso recaiga. Nombre y apellidos: Ibrahim El Youssfi. Nmero expediente: 11 4037 000192. Fecha infraccin: 29-01-2011. Fecha incoacion: 09-05-2011. Artculo infringido: 25.1. En Bilbao, a 3 de junio de 2011.El Director Jefe de Seguridad Ciudadana
(II-4574)

(II-4574)

Anuncio, por el que se notifican las Resoluciones del Concejal Delegado del rea de Seguridad de los expedientes que abajo se indican, incoados en relacin a infracciones a la Ordenanza del Espacio Pblico.

Iragarkia, Behean zehaztutako espedienteetan Segurtasun Saileko zinegotzi ordezkariak emandako Ebazpenak jakinarazten dituena. Espediente horiek Espazio Publikoaren Ordenantza hausteagatik zabaldu ziren.

Zehapen-ebazpen horiek interesdunei jakinarazten alferrik saiatu ondoren, iragarki hau argitaratu egin da Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59.4 eta 61. artikuluak beteta, eta honako hau adierazita: administrazio-bidea amaitzen duten ebazpen hauen aurka administrazioarekiko auzi errekurtsoa jar dezaketela, bi hilabeteko epean, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko epaitegietatik egokia den hartan edo salaketa-egilearen helbideari dagokionean Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzitarako epaitegietan, interesdunaren aukeran. Hori horrela da Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1.998 Legearen 8.1.e) eta 14. artikuluetan eta Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legea aldatu zuen azaroaren 26ko 4/1999 Legearen 109.c) artikuluan ezarritakoarekin bat etorrita.

Intentadas sin efecto las notificaciones de dichas resoluciones sancionadoras a los interesados, se publica el presente anuncio en cumplimiento de lo dispuesto en los artculos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn, comunicndole que contra las citadas resoluciones, que ponen fin a la va administrativa, podrn los interesados interponer en el plazo de dos meses, recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo que corresponda del Tribunal Superior de Justicia del Pas Vasco, o Juzgados de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del domicilio del demandante a eleccin de ste, en conformidad con los artculos 8.1 e) y 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdiccin Contencioso-Administrativa, en concordancia con el artculo 109 c) de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificacin de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn. No obstante, con carcter potestativo y previo al recurso contencioso-administrativo sealado en el prrafo anterior, contra la resolucin expresa que se notifica, podr interponer recurso de reposicin, ante el mismo rgano que la dict, en el plazo de un mes, que se contar desde el da siguiente al de la fecha de recepcin de la presente notificacin. El plazo mximo para dictar y notificar la resolucin del recurso ser de un mes. Si transcurrido dicho plazo no recayese resolucin expresa se entender desestimado en virtud de lo dispuesto en los arts.108 de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernizacin del Gobierno Local y 43.2 de la Ley 4/1999, de modificacin de la Ley 30/1992. Nombre y apellidos: Mary Amoriuyi. Nmero expediente: 11 4031 000006. Fecha infraccin: 05/01/2011. Fecha resolucin: 01/06/2011. Artculo infringido: 16.2. Sancin: 200 euros En Bilbao, a 3 de junio de 2011.El Director Jefe de Seguridad Ciudadana
(II-4577)

(II-4577)

cve: BAO-BOB-2011a109

Hala ere, nahi izanez gero eta aurreko paragrafoan aipatutako administrazioarekiko auzi errekurtsoa jarri aurretik, jakinarazi zaizun ebazpen adieraziaren aurka berraztertzeko errekurtsoa aurkez diezaiokezu erabakia hartu duen organoari; horretarako hilabeteko epea izango duzu jakinarazpen hau jasotzen duzun egunaren biharamunetik hasita. Errekurtsoaren ebazpena emateko eta jakinarazteko epea hilabetekoa izango da gehienez. Epe hori igarota ez bada ebazpen adierazirik ematen, ezetsi egin dela ulertuko da, halaxe ezartzen baitute Tokiko Gobernua Modernizatzeko Neurriei buruzko abenduaren 16ko 57/2003 Legeko 108. artikuluak eta 30/1992 Legea aldatu zuen 4/1999 Legearen 43.2 artikuluak. Izen-abizenak: Mary Amoriuyi. Espediente zenbakia: 11 4031 000006. Lege-hauste data: 05/01/2011 Ebazpen data: 01/06/2011. Hautsi araua: 16.2. Isuna: 200 euro. Bilbon, 2011ko ekainaren 3an.Hiritarren Segurtasuneko Zuzendari Nagusia

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14750

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

Ondarroako Udala
Akats zuzenketa

Ayuntamiento de Ondarroa
Correccin de errores

2011ko maiatzaren 30ean argitaratu da 102 zenbakidun Bizkaiko Aldizkari Ofiziala, eta bertan, 2011ko Trakzio mekanikozko ibilgailuen gaineko zergaren kobrantza onartzea. Akats bat izan da ordea, eta beraz, honako zuzenketa egin behar da non eta nola ordaindu atalean: d) 2010eko Uztailaren 13tik aurrera ordainketa (premiamendu bidez) Bizkaiko Foru Aldundiak ezarritako sistemaren bidez soilik egin daiteke dioen tokian, d) 2011ko abuztuaren 02tik aurrera ordainketa (premiamendu bidez) Bizkaiko Foru Aldundiak ezarritako sistemaren bidez soilik egin daiteke adierazi behar da. Ondarroan, 2011ko maiatzaren 30ean.Udalburua

Advertido error en el contenido del anuncio publicado en el Boletn Oficial de Bizkaia nmero 102 de fecha 30 de mayo de 2011, relativo a la aprobacin y cobro del padrn del Impuesto sobre vehculos de Traccin Mecnica, se procede a su oportuna correccin en cuanto al lugar y forma de pago y donde dice d) A partir del da 13 de julio de 2010 el pago (en va de apremio) solamente podr realizarse segn los mecanismos establecidos por la Diputacin Foral; debe decir: d) A partir del da 02 de agosto de 2011 el pago (en va de apremio) solamente podr realizarse segn los mecanismos establecidos por la Diputacin Foral. En Ondarroa, a 30 de mayo de 2011. El presidente de la Gestora

Trapagarango Udala
IRAGARKIA

(II-4550)

Ayuntamiento de Valle de Trpaga


ANUNCIO

(II-4550)

Aurtengo maiatzaren bederatzian, 78/11 Alkatetza Dekretuaren bidez, Valle de Trpaga-Trapagarango Udaleko karrerako funtzionario izendatu zen Estibaliz Larrauri Aranguren andrea, bere lanpostua Administrazio orokorreko eskalakoa, azpieskala teknikokoa delarik. Ondoren, aurtengo maiatzaren hamazortzian, 83/11 Alkatetza-Dekretuaren bidez, karguaren jabetza eman zitzaion. Valle de Trpaga-Trapagaranen, 2011ko maiatzaren 26an. Alkatea, Jess Gonzlez Sagredo

Con fecha nueve de mayo del corriente, mediante Decreto de Alcalda 78/11 se otorg nombramiento a favor de doa Estbaliz Larrauri Aranguren como funcionaria de carrera del Ayuntamiento de Valle de Trpaga-Trapagaran, perteneciente a la Escala de Administracin General, Subescala Tcnica y con fecha dieciocho de mayo del corriente, mediante Decreto de Alcalda 83/11 se di posesin de su cargo. En Valle de Trpaga-Trapagaran, a 26 de mayo de 2011.El Alcalde, Jess Gonzlez Sagredo

Orozkoko Udala

(II-4513)

Ayuntamiento de Orozko

(II-4513)

Telekomunikazioen 2/2003 Lege Orokorrean eta Zientzia eta Teknologa Ministerioaren 2001eko martxoaren 6ko Aginduan ezarritakoa betez, Euskaltelek Udalaren telekomunikazio-azpiegituren erabilera partekatzeko baimena eskatzen dau. Guzti horregaitik, telekomunikazioen sare publikoak ezartzeko edo ustiatzeko lizentzia daukien operadoreei eskatzen jake hogei eguneko epe baten (Bizkaiko Aldizkari Ofizialean iragarki hau argitaratzen danetik zenbatuta) jabari publikoa partekatuta erabiltzeko interesa jakinerazteko. Orozkon, 2011ko maiatzaren 31n.Alkatea

En cumplimiento de lo preceptuado en la Ley 2/2003 General de Telecomunicaciones y en la Orden del Ministerio de Ciencia y Tecnologa de 6 de marzo de 2001, habiendo solicitado Euskaltel autorizacin para el uso compartido de las infraestructuras de telecomunicaciones de titularidad municipal, se emplaza a los operadores con licencia para el establecimiento o explotacin de redes pblicas de telecomunicaciones, para que en el plazo de veinte das (contados a partir de la publicacin del anuncio en el Boletn Oficial de la Provincia) manifiesten su inters por la utilizacin compartida del dominio pblico. En Orozko, a 31 de mayo de 2011.El Alcalde

Lemoako Udala
IRAGARKIA

(II-4510)

Ayuntamiento de Lemoa
ANUNCIO

(II-4510)

Udal honek, 2011ko maiatzaren 19 datazko Ezohiko Osoko Bilkurean batuta, erabagia hartu dau Arantxe auzoko saneamendu lana, lanaren kontratua adjudikatzeko, behin-behineko izaeraz eta prozedura irekiaz. Iragarki honen bidez bete egin da Herri Sektorearen Kontratuen urriaren 30eko 30/2007 Legearen 135.3 artikuluan xedatua. Aipatu adjudikazinoa automatikoki bihurtuko da behin betikoa, adjudikatariaren aldetik bete egiten badira artikulu aurreaipatuaren 4 apartatuan, batetik, eta lizitazinoa arautzen daben Klausula Administratibo Berezien Pleguan, bestetik, jarri diran betebeharrak eta, hori, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen dan egunaren hurrengotik zenbatzeko 15 laneguneko gehienezko epearen barruan. 1.Erakunde adjudikatzailea: Lemoako Udala. 2.Kontratuaren xedea: a) Kontratu mota: Obrako kontratua. b) Prozedura: Negoziatua.

Este Ayuntamiento, reunido en Sesin Plenaria Extraordinaria, de fecha 19 de mayo de 2011, ha adoptado el acuerdo de adjudicar, con carcter provisional, por procedimiento negociado, el contrato de Obra de saneamiento en Barrio Arantxe. Con este anuncio se da cumplimiento a lo dispuesto en el art. 135.3 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Pblico. La citada adjudicacin quedar automticamente elevada a definitiva, en el caso de que por parte del adjudicatario se cumplan las obligaciones establecidas en el aptdo. 4 del precitado artculo y Pliego de Clausulas Administrativas Particulares que rigen la licitacin, y ello dentro del plazo mximo de 15 das hbiles, contados desde el siguiente a la publicacin del presente anuncio en el Boletin Oficial de Bizkaia. 1.Entidad adjudicataria: Ayuntamiento de Lemoa. 2.Objeto del contrato: a) Tipo de contrato: Contrato de obra. b) Procedimiento: Negociado.

cve: BAO-BOB-2011a109

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14751

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

c) Xedea: Arantxe auzoko saneamendu lana. d) Atalak: Ez. 3.Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua: 200.000,00, BEZ barne. 4.Behin-behineko adjudikazinoa: a) b) c) d) Data: 2011ko maiatzaren 19an. Adjudikataria: Construcciones Azkayo, S.L. Adjudikazinoaren zenbatekoa: 197.308,08 . Behin betiko fidantza: 8.360,51 .

c) Objeto: Obra de saneamiento en Barrio Arantxe. d) Lotes: No. 3.Presupuesto base de licitacin: 200.000,00 , I.V.A. incluido. 4.Adjudicacin provisional: a) b) c) d) Fecha: 19 de mayo de 2011. Adjudicatario: Construcciones Azkayo, S.L. Importe de la adjudicacin: 197.308,08 . Fianza definitiva: 8.360,51 .

Lemoa, 2011ko maiatzaren 30a.Alkatea, Jabier Beobide Larrakoetxea


(II-4547)

Lemoa, a 30 de mayo de 2011.El Alcalde, Jabier Beobide Larrakoetxea


(II-4547)

Getxoko Udala
Iragarkia, kontratua adjudikatzeko herri administrazioen kontratuei buruzko legearen urriaren 30eko 30/2007 legearen 138. artikuluan xedatutakoaren arabera (abuztuaren 5eko 34/2010 legeak aldatu du).

Ayuntamiento de Getxo
Anuncio de adjudicacin de contrato de acuerdo con lo dispuesto en el artculo 138 de la Ley 30/2007 de 30 de octubre de contratos del sector pblico modificado por la Ley 34/2010 de 5 de agosto.

1. Erakunde adjudikatzailea: a) Erakundea: Getxoko Udal Egoitza. b) Espedientea tramitatzen ari den bulegoa: Getxoko Udal Egoitza. 2. Kontratuaren xedea: a) Kontratu mota: Zerbitzua. b) Deskripzioa: psikogeriatria eta zereginetako terapia zerbitzua Getxoko udal egoitzarako. c) Erlorik ez/Erloak: Ez. d) Lizitazioaren iragarkia argitaratuko den aldizkari ofiziala eta eguna: Bizkaiko Aldizkari Ofiziala 2011-03-31. 3. Tramitazioa, prozedura eta adjudikatzeko modua: a) Tramitazioa: Arrunta. b) Modua-Prozedura: Prozedura irekia. 4. Lizitazioaren aurrekontu-oinarria: 48.900, euro bez barne. do. 5. Adjudikazioa: a) Eguna: 2011-05-27. b) Kontratuduna: Bizitzen Fundazioa. c) Naziotasuna: d) Adjudikazioaren zenbatekoa: 42.500 euro/urte. Getxon, 2011ko ekainaren 2an.Getxoko Udal Egoitza TeaKo Lehendakaria, Begoa Ezkurra Ciruelos
(II-4567)

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Residencia Municipal de Getxo. b) Dependencia que tramita el expediente: Residencia Municipal de Getxo. 2. Objeto del contrato: a) Tipo de contrato: Servicio. b) Descripcin: Servicio de Psicogeriatra y Terapia Ocupacional. c) No lotes/Lotes: No. d) Boletn o Diario Oficial y fecha de publicacin del anuncio de licitacin: Boletn Oficial de Bizkaia: 31.03.2011. 3. Tramitacin, procedimiento y forma de adjudicacin: a) Tramitacin: Ordinaria. b) Forma-Procedimiento: Procedimiento abierto. 4. Presupuesto base de licitacin: 48.900 / Ao, IVA inclui5. Adjudicacin: a) Fecha:27/05/2011. b) Contratista: Fundacin Bizitzen. c) Nacionalidad: d) Importe de adjudicacin: 42.500 euros/ao. En Getxo, a 2 de junio de 2011.Presidenta del O.A.L Residencia Municipal de Getxo, Begoa Ezkurra Ciruelos
(II-4567)

IRAGARKIA

ANUNCIO

Udalbatzak 2010-07-29an hartutako 126. erabakiaren bidez, eta egindako alegazioak ebatzi ostean, bizitokiak diren eraikinetan igogailuak jartzeko baldintzak arautzen dituen Udal-Ordenantza berria behin betikoz onartzen da, eta erabaki hau, ordenantzaren testu osoarekin batera, Bizkaiko Aldizkari ofizialean argitaratu zen (150. zk.) 2010eko abuztuaren 6an. Udalbatzak 2011-03-25ean hartutako 56. erabakiaren bidez, bizitokiak diren eraikinetan igogailuak jartzeko baldintzak arautzen dituen udal-ordenantzaren Aldaketari hasierako onarpena ematen zaio, erabaki hau hartzeari buruzko 4.A artikuluari dagokionez, berariaz honako hau adierazten da: Erreklamazio edo iradokizunik aurkezten ez bada, Ordenantzaren Aldaketa hau behin betikoz onartutzat joko da, eta Alkate-Udalburuak berariazko ahalmena izango du hura argitaratu eta egikaritzeko.

Por acuerdo nmero 126, adoptado por el Ayuntamiento Pleno el 29-07-2010, y tras la resolucin de las alegaciones formuladas, se aprueba definitivamente la nueva Ordenanza Municipal reguladora de las condiciones para la instalacin de ascensores en edificaciones existentes de carcter residencial, publicndose este acuerdo, junto con el texto ntegro de la ordenanza, en el Boletn Oficial de Bizkaia nmero 150, de fecha 6 de agosto de 2010. Por acuerdo nmero 56, adoptado por el Ayuntamiento Pleno el 25-03-2011, se aprueba inicialmente la Modificacin de la Ordenanza Municipal reguladora de las condiciones para la instalacin de ascensores en edificaciones existentes de carcter residencial, en lo relativo al artculo 4.A la adopcin de este acuerdo, de forma expresa se seala: En caso de que no se presente ninguna reclamacin o sugerencia se entender definitivamente aprobada esta Modificacin de la Ordenanza, quedando facultado expresamente el Alcalde-Presidente para su publicacin y ejecucin.

cve: BAO-BOB-2011a109

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14752

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

Erabaki hau, haren espedientearekin batera, jendaurrean eta interesdunen entzunaldian jarriko da, 2011-04-14ko Bizkaiko Aldizkari Ofizialean dagokion iragarkia sartuz (73. zk.) 30 eguneko epean eta erreklamazioak nahiz iradokizunak aurkezteko. Jarritako epean erreklamazio edo iradokizunik ez aurkeztean, bizitokiak diren eraikinetan igogailuak jartzeko baldintzak arautzen dituen Udal-Ordenantzaren 4. artikuluaren aldaketa behin betikoz onartutzat jotzen da, 2010-08-06an Bizkaiko Aldizkari Ofizialeko 150. zenbakian argitaratua. Aldaketa horren testua argitaratzen da apirilaren 2ko 7/1985 Legearen, Toki Araubidearen gaineko Oinarriak arautzen dituenari buruzkoaren, 70. artikuluan xedatutakoa betez.

Dicho acuerdo, junto con su expediente, se somete a informacin pblica y audiencia a los interesados, mediante la insercin del correspondiente anuncio en el Boletn Oficial de Bizkaia nmero 73, de 14-04-2011, por el plazo de 30 das y para la presentacin de reclamaciones y sugerencias. No habiendo sido presentada ninguna reclamacin o sugerencia en el plazo conferido, se entiende definitivamente aprobada la modificacin del artculo 4 de la Ordenanza Municipal reguladora de las condiciones para la instalacin de ascensores en edificaciones existentes de carcter residencial, publicada en el Boletn Oficial de Bizkaia nmero 150, de 06-08-2010, modificacin cuyo texto se publica de conformidad con lo dispuesto en el artculo 70 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Rgimen Local. Artculo 4.Preferencias de ubicacin En el artculo anterior se presentan las ubicaciones de los futuros ascensores ordenadas de ms a menos deseables. En la solicitud de licencia se razonar y adoptar la mejor ubicacin posible de entre las relacionadas. Siempre que los ascensores puedan instalarse en zonas comunes interiores del edificio se adoptar esta solucin. A tal fin se permitir reducir hasta 80 cm. el ancho til de escaleras y zona de acceso, siempre que la capacidad de evacuacin de escaleras y zonas de acceso, siempre que la capacidad de evacuacin de la escalera o va de evacuacin no sobrepase el lmite admisible de clculo que se indica en el DB-SI (4.2) del C.T.E. y se adopten medidas complementarias de seguridad en caso de incendios de acuerdo con lo dispuesto en el CTE-DB-SI. La segunda prioridad es ubicarlos en los patios interiores de parcela. Para ello se admitir la reduccin de su superficie o de las vistas rectas. Si la reduccin de estos parmetros es superior al 25/% se debern adoptar soluciones transparentes. La tercera prioridad es en patios exteriores o de manzana. El grado de transparencia de la chimenea vendr dado por la afeccin a vistas rectas y sesgadas de los vecinos colindantes afectados. La cuarta situacin es en parcela propia no afectada por las separaciones obligatorias. En este caso se puede admitir la chimenea opaca del mismo material que el de la fachada. El quinto es el supuesto de instalar el ascensor en espacio propio afectado por las separaciones a viales o colindantes. En este caso la transparencia es obligada. El sexto supuesto, instalar el ascensor en espacio pblico, vendr condicionado por el inters pblico prevalente, a analizar en expediente contradictorio, sin perjuicio del que resulte necesario tramitar para habilitar la utilizacin privativa del espacio pblico. Cuando la intervencin suponga la sustitucin de la escalera existente y su implantacin fuera de la fachada, interior o exterior, de la edificacin con objeto de ubicar el ascensor en el rellano de la planta de acceso a las viviendas se asimilar su emplazamiento a una de las situaciones recogidas en el artculo 3.o. Medios de impugnacin Contra este acuerdo, podr Vd. interponer en el plazo de dos meses, a contar desde el da siguiente al de la notificacin o publicacin del acuerdo, recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Pas Vasco, a tenor de lo establecido en los artculos 10 y 46.4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdiccin Contencioso Administrativa.
cve: BAO-BOB-2011a109

4. artikulua.Kokapen-lehentasunak Aurreko artikuluan etorkizuneko igogailuen kokapenak aurkezten dira lehentasun handienetik txikienera antolatuta. Lizentzia-eskaeran, zerrendatutakoen artean, ahal den kokapen onena arrazoitu eta erabakiko da Erabaki hori hartuko da, baldin eta eraikineko barneko gune komunetan instalatzen badira. Xede horretarako, eskaileren zabalera erabilgarria eta sarbideko gunea 80 cm-raino murriztu ahal izango da, baldin eta eskaileretako eta sarbideko guneko ebakuaziogaitasunak kalkulurako onargarria den muga gainditzen ez badu, CTEren DB-SIn (4.2) aipatzen dena, eta segurtasuneko neurri osagarriak hartzen badira suterik balego, CTE-DB-Sin xedatutakoaren arabera. Bigarren lehentasuna partzelaren barneko patioetan kokatzea da. Horretarako, haren azalera edo ikuspegi zuzenak murriztea onartuko da. Parametro horien murrizketa % 25 baino handiagoa bada, irtenbide gardenak hartu beharko dira. Hirugarren lehentasuna kanpoaldeko patioetan edo etxadietakoa da. Tximiniaren gardentasun-maila, kaltetutako alboko bizilagunen ikuspegi zuzen eta zeharkakoei eragiten diotenaren araberakoa izango da. Laugarren egoera nahitaezko bereizketak eragin gabeko norberaren partzelakoa da. Kasu honetan fatxadako material beraren tximini opakua onar daiteke. Bosgarrena, bideen edo albokoen tarteek eragindako norberaren espazioan igogailua jartzea da. Kasu honetan gardentasuna nahitaezkoa da. Seigarren hipotesia, igogailua espazio publikoan instalatzea, lehenesten den interes publikoak baldintzatuta etorriko da, espediente kontrajarrian aztertu beharrekoa; nolanahi ere, espazio publikoaren erabilpen pribatua prestatzeko beharrezkoa den izapidea errespetatuko da. Esku-hartzeak dagoen eskailera kentzea dakarrenean eta hura eraikuntzaren fatxadaren kanpoaldean jartzea (barnean edo kanpoan) igogailua etxebizitzen sarbideko solairuko eskailburuan jartzeko xedez, haren kokapena 3. artikuluan jasotako egoeretako batean izatea onartuko da. Ebazpenaren aurka jotzeko bideak Ebazpen honen aurka administrazioarekiko liskar-auzibideko errekurtsua sar dezakezu Euskal Herriko Justiziako Auzitegi Goreneko Administrazioarekiko auzitarako epaitegian bi hilabeteko epean, erabakia jakinarazi edo argitaratu ondoko egunetik aurrera zenbatuta, Administrazioarekiko Liskar-auzibideeak arautzen dituen 1998ko uztailaren 13ko 29 legeko 10. eta 46.4 artikuluetan ezarritakoaren arabera. Hori guztiori, zeure eskubideen alde egiteko egoki deritzezun egintzak edo errekurtsuak aurkeztu ahal izanagatik ere. Getxon, 2011ko maiatzaren 27an.Barne Erregimen Arloko Arduraduna, 2009ko apirilaren 20ko 2118 zenbakiko Alkatetzaren Dekretuak emandako eskuordetzaren bidez, Ana Cillero Ruiz
(II-4566)

Todo ello sin perjuicio de cualquier otra accin o recurso que estimare oportuno interponer para la mejor defensa de sus derechos. En Getxo, a 27 de mayo de 2011.La Responsable de rea de Rgimen Interior, por delegacin en virtud del Decreto de Alcalda nmero 2118, de 20 de abril de 2009, Ana Cillero Ruiz
(II-4566)

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14753

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

Muskizko Udala
IRAGARKIA

Ayuntamiento de Muskiz
ANUNCIO

Jendaurrean jartzen da 2011ko maiatzaren 12an eginiko ohiko batzarraldian Udalaren Osoko Bilkurak honako erabaki hau hartu zuela besteak beste:
SEXU-INDARKERIA JASATEN DUTEN EMAKUMEENTZAKO ARRETA HOBETZEKO ETA ERAKUNDEEN ARTEKO KOORDINAZIORAKO TOKIKO JARDUKETA PROTOKOLOA HONAKO HAUEK BILDU DIRA:

El Ayuntamiento Pleno, en sesin ordinaria celebrada el da 12 de mayo de 2011, aprob lo siguiente:

I PROTOCOLO LOCAL DE ACTUACIN Y COORDINACIN INTERINSTITUCIONAL PARA LA MEJORA EN LA ATENCIN A MUJERES VCTIMAS DE VIOLENCIA SEXISTA SE RENEN:

Gonzalo Riancho Ocejo. Alkate-udalburua, Muskizko Udala. Juan Luis Bolado Bergs. Unitate burua, Muskizko Ertzaintzaren unitateko burua. Ander Larrazabal Bilbao. Zuzendari-gerentea, Ezkerraldea-Enkarterri Eskualdea Osakidetzako. zuzendari kudeatzailea. Pilar Dorrio. Muskizko Emakume Elkartearen burua.
HONAKO HAU ADIERAZI NAHI DUTE:

Gonzalo Riancho Ocejo. Alcalde Presidente, Ayuntamiento de Muskiz. Juan Luis Bolado Bergs. Jefe de Unidad, Comisara de la Ertzaintza de Muskiz. Ander Larrazabal Bilbao. Director Gerente, Ezkerraldea-Enkarterri Eskualdea Osakidetza. Pilar Dorrio. Presidenta de la Asociacin de Mujeres de Muskiz.
EXPONEN:

Lege honen ondoreetarako, sexuaren ziozko edozein ekintza bortitz joko da sexu-indarkeriatzat, baldin eta ekintza horrek emakumeari kalte fisiko, sexual edo psikologikoa edo sufrimendua ekartzen badio edo ekar badiezaioke. Jokaera horien artean sartuko dira emakumeari ekintza horiek egitearekin mehatxuak egitea, hertsapenak egitea edo askatasuna arbitrarioki kentzea, bizitza publikoan zein pribatuan. Emakumeek bizitzaren eremu ezberdinetan jasaten duten egiturazko ezberdintasun egoeran ditu erroak emakumeen aurkako indarkeriak. Desberdintasun horrek gizartean eta familian sexuaren arabera egindako zereginen eta arduren banaketa tradizionalari erantzuten dio, emakumeak gizonen azpitik jartzen baititu. Emakumeen aurkako indarkeria ezberdintasun horren beste isla bat da, ziurrenera larriena dena. Horrez gain, gizartea kontrolatzeko funtsezko tresna da, ezberdintasun egoerari eusten baitio. Forma ezberdinak dituen emakumeen aurkako indarkeria emakumeen duintasunaren eta osotasun fisiko nahiz moralaren aurkako eraso larria dugu eta, horrenbestez, giza eskubideen urraketa nabarmena eta onartezina dela. Osasunaren Mundu Erakundearen arabera, sexu-indarkeria da ugaltzeko adinean dauden emakumeen artean heriotza eta ezintasuna eragiten duen arrazoietako bat, minbiziarekin parekatu daitekeena. Era berean, osasun txarra izateko arrazoietako bat da, trafiko istripuen eta malariaren parekoa. Espainiako Estatuan indarkeria horrek urtero ehun bat emakume hitzen ditu, eta ondorioz, ehunka ume zein nerabe umezurtz uzten ditu. Gainera, familia eta gizarte sufrimendu neurtezina eragiten du. Hala ere, ez dugu ahaztu behar emakumeak direla indarkeria forma honen biktimarik nagusienak. Sexu-indarkeria nazio, estatu eta nazioarteko organoek sakonki aztertutako eta definitutako gaia da. Denak datoz bat erroetan eta ondorioetan, nahiz eta nomenklatura zein irismenaren alorrean ezberdin definitu. Tokiko protokolo honek hainbat instantziaren koordinazioa aipatzen duen heinean, eta kasuen sistematizaziorako irizpide erabilgarriak ezartzeko helburuarekin, genero-indarkeria eta sexu-erasoa kontzeptuak erabiliko ditugu. Horiek erabiliko ditugu sexu-indarkeriaren adierazpen mota bi irudikatzeko. Gainera, delituzko egintzak dira eta horien kontra protokolo honetan zerikusia duten organismo batzuk aritzen dira.

Que para los efectos de este protocolo se entender por violencia sexista cualquier acto violento por razn de gnero que resulte, o pueda resultar, en dao fsico, sexual o psicolgico o en el sufrimiento de la mujer, incluyendo las amenazas de realizar tales actos, la coaccin o la privacin arbitraria de libertad que se produzcan en la vida pblica o privada. Que la violencia sexista hunde sus races en la situacin estructural de desigualdad que sufren las mujeres en los diferentes mbitos de la vida, que se sustenta en el tradicional reparto de papeles y responsabilidades en la sociedad y en la familia en funcin del sexo, el cual sita a las mujeres en una posicin subordinada respecto de los hombres. Que la violencia sexista, adems de ser una manifestacin ms de la desigualdad, probablemente la ms grave, es tambin un instrumento de control social clave para que dicha desigualdad se mantenga y tienda a perpetuarse. Que la violencia que en sus diferentes formas se ejerce contra las mujeres, atenta gravemente contra su dignidad e integridad fsica y moral y, en consecuencia, constituye una flagrante e intolerable violacin de los derechos humanos. Que la violencia sexista segn la Organizacin Mundial de la Salud es una causa de muerte e incapacidad entre las mujeres en edad reproductora tan grave como el cncer y es una causa de mala salud mayor que los accidentes de trfico y la malaria combinados. Que en el Estado Espaol, dicha violencia se cobra la vida de aproximadamente un centenar de mujeres cada ao, dejando en la orfandad a decenas de nias, nios y adolescentes, adems de un incalculable sufrimiento familiar y social; sin perder de vista que son las mujeres vctimas la que sufren de manera ms cruel esta forma de violencia. Que la violencia sexista es un tema ampliamente analizado y definido de varias maneras por los distintos rganos nacionales, estatales e internacionales, coincidiendo en sus races y consecuencias aunque difiriendo en su nomenclatura y alcance. Que en la medida que el presente protocolo local hace referencia a la coordinacin de diversas instancias y a fin de unificar criterios tiles para la sistematizacin de casos, se utilizarn los conceptos violencia de gnero y agresiones sexuales para hacer referencia a dos manifestaciones de la violencia sexista que son, adems, figuras delictivas sobre las que actan los distintos organismos implicados en este protocolo.

cve: BAO-BOB-2011a109

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14754

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

Genero-indarkeria: indarkeria fisiko eta psikologikoa adierazten duen edozein ekintza da, baita eragindako sexu-askatasunaren kontrako erasoak, mehatxuak, hertsatzeak edo askatasunaren gabetze arbitrarioak ere. Horiek guztiak gizonezkoek eragiten dizkiete haien bikotekideak izan diren edo oraindik diren emakumeei zein elkarbizitza egon gabe ere haiekin nolabaiteko afektibitate lotura dutenei1. Genero-indarkeria: Egilea: Senarra, bikotekidea, senar ohia, bikotekide ohia. Hartzailea: Emaztea, bikotekidea, emazte ohia, bikotekide ohia nahiz eta berarekin ez bizi. Denbora: Ez da ohikoa izan behar. Behin bakarrik nahikoa da genero-indarkeriatzat jotzeko. Babestutako ondasun juridikoa: Emakumearen oinarrizko ondasun juridiko-pertsonalak (bizitza, segurtasun fisikoa eta morala, etab.). Sexu-erasoak: Beste pertsona baten sexu-askatasunaren kontra doan edozein egintza, batik bat, bortxaketa eta sexugehiegikeria2. Genero-indarkeria eta sexu-erasoa jasan dituzten emakumeen arretan zerikusia duten gizarte-eragileek azken urteotan jarduketa protokoloak landu dituzte. Beraz, erakundeen arteko koordinazio protokoloa egitea beharrezkoa da, emakumeen onerako bateratzeko protokolo zehatz batean biltzen diren prozedurak.

Protokoloak eskumenen arautegi-testuinguruan sortu dira. Horrek jarduketen edukia zehazten du. Gainera, EAEko botere publikoen jarduketa zehazten duen legean xedatutako xedapen eta irizpideen araberakoa izan beharko da3. Protokolo hau sortu da egindako diagnostiko baten ondorioz. Horri esker genero-indarkeria eta sexu-erasoen biktimen arretarako egun ditugun zerbitzuetako erabiltzaileen ezaugarri batzuen eta udalerriko alor geografikoan arazo horien garrantziaren berri eduki ahal izan dugu. Diagnostiko horretan gabezia eta beharrizan batzuk antzeman ziren. Horietako batzuei protokolo horretan erantzun zaie. Hala ere, tokiko jarduketa-planetan eta ekimen partekatuetan islatzen diren beste baliabide edo jarduketa batzuk jorratu gabe geratu dira4.
ETA HONAKO HAU GOGORARAZI NAHI DUTE

Violencia de gnero: ser todo acto de violencia fsica y psicolgica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privacin arbitraria de la libertad que se ejerza por parte de los hombres contra las mujeres que hayan sido sus cnyuges o de quienes estn o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, an sin convivencia1. Violencia de gnero: Sujeto activo: Marido, pareja, ex-marido, ex-pareja. Sujeto pasivo: Esposa, pareja, ex-esposa, ex-pareja aun sin haber existido convivencia. Tiempo: No requiere habitualidad. Una sola accin es suficiente para considerarse violencia de gnero. Bien jurdico protegido: Bienes jurdicos-personales fundamentales de la mujer (vida, integridad fsica, integridad moral, etc.). Agresiones sexuales: Cualquier conducta que atente contra la libertad sexual de otra persona, especficamente la violacin y los abusos sexuales2. Que los distintos agentes sociales involucrados en la atencin a las mujeres vctimas de los delitos de violencia de gnero y agresiones sexuales han elaborado durante los ltimos aos sus protocolos de actuacin, por lo que se hace necesaria la elaboracin de un protocolo de coordinacin interinstitucional a fin de armonizar, en beneficio de la atencin a las vctimas, los diversos procedimientos presentes en cada uno de los protocolos especficos. Que los protocolos surgen en un contexto normativo competencial que determina el contenido de sus actuaciones, mismas que debern ajustarse a las disposiciones y criterios establecidos en un cuerpo legislativo que enmarca la actuacin de los poderes pblicos en la CAPV3. Que el presente protocolo surge de un diagnstico que permiti conocer algunas caractersticas de las usuarias de los servicios existentes para la atencin a las vctimas de los delitos de violencia de gnero y agresiones sexuales as como cuantificar la incidencia de estas problemticas en el mbito geogrfico municipal. Que en ese diagnstico se detectaron algunas carencias y necesidades a algunas de las cuales da respuesta este protocolo quedando pendientes para su atencin otros recursos y actuaciones que forman parte de los planes de actuacin locales as como de otras iniciativas conjuntas4.
Y ACUERDAN

Lehenengoa: Koordinazio protokoloa sinatuko dute, generoindarkeria zein sexu-erasoa jasan duten biktimen arreta hobetzeko. Horrela, etxebizitza Muskizko udalerrian duten edo finkatzen duten eta babesa eskatzen duten emakumeei landu ahal izango zaie. Bigarrena: Tokiko protokoloaren koordinazio politikoa Aukera Berdintasun eta Gizarte Ekintza Sailei esleituko zaie. Hirugarrena: Zerbitzu bakoitzean erreferentzia-langile bat izendatuko da arreta eta koordinazio zereginei jarraipena egiteko. Era berean, horren ordezko bat ere izendatuko da, titularra ez dagoenean horren zereginak bete ahal izateko5. Laugarrena: Akordio hau sinatu duten eta etxean tratu txarrak zein sexu-indarkeria jaso duten emakumeen artatzean zerikusia duten erakunde guztien barruan dauden edo horien esku dauden profesional guztien artean I. protokolo honen edukia barreiatuko da eta horren inguruko prestakuntza eskaini.
1

Primero: Firmar un protocolo de coordinacin para la mejora de atencin a las vctimas de los delitos de violencia de gnero y agresiones sexuales que de cobertura a las mujeres solicitantes de apoyo que tengan o fijen su residencia en el municipio de Muskiz. Segundo: Asignar la coordinacin poltica del protocolo local a las concejalas de Igualdad de Oportunidades y Accin Social. Tercero: Nombrar a una persona de referencia en cada servicio para dar seguimiento a las tareas de atencin y coordinacin as como a una persona suplente para que cubra los periodos de ausencia de la persona titular5. Cuarto: Difundir y formar sobre los contenidos del I Protocolo de coordinacin entre todas y todos los profesionales que integren o dependan de cada una de las instituciones firmantes y que estn implicados en la atencin a vctimas de maltrato en el mbito domstico y de violencia sexual.
1

2 3

Zigor Kodearen VIII. tituluan tipifikatutakoak, 178-180 art. Ikus 1 eranskina: Erakundeen arteko Protokoloa egiteko kontuan hartu diren lege xedapenak eta itunak. Ikus 2 eranskina: Diagnostikoaren emaitzen eta zerbitzuetan egin beharreko hobekuntzen laburpena. 3 eranskina: Arduradunen direktorioa.

2 3

Tipificados en el Ttulo VIII del Cdigo Penal, Artculos 178-180. Ver Anexo 1: Normas legislativas y protocolos que se han tenido en cuenta en la elaboracin del Protocolo Interinstitucional. Ver Anexo 2: Sntesis de los resultados del diagnstico y mejoras necesarias en los servicios existentes. Anexo 3: Directorio de personas responsables.

cve: BAO-BOB-2011a109

2004ko abenduaren 29ko B.O.E.n argitaratutako Genero-indarkeriaren kontrako babes osorako neurriei buruzko 1/2005 Lege Organikoan islatzen den definizioa.

Definicin de la Ley Orgnica1/2004 de medidas de proteccin integral contra la violencia de gnero publicada en el B.O.E. el 29 de diciembre de 2004.

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14755

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

Bosgarrena: Sexu-indarkeriaren eta genero-indarkeria zein sexuerasoen kasuetan laguntza eskatzen dutenei eman beharreko erantzunaren gaineko prestakuntza planak sustatuko dira. Horretarako, koordinazio protokolo honetan islatuta dauden jarraibideak azpimarratuko dira. Prestakuntza plan horiek akordio hau sinatu duten erakunde guztien barruan dauden edo horien esku dauden profesional guztientzat izango dira. Seigarrena: Akordio hau sinatu duten erakundeen zereginak protokolo honen I. idatz-zatian (Genero-indarkeria eta sexu-erasoak jasan dituzten emakumeak artatzeko eta laguntzeko printzipio gidariak) islatzen diren jarduketen printzipioetara gidatuko dira. Zazpigarrena: Itun hau sinatu duten erakundeen zereginak protokolo honen II. idatz-zatian garatutako prozedura eta mekanismoen arabera gauzatu eta koordinatuko dira. Zortzigarrena: I. protokolo honetan ezarritako koordinazio-mekanismoen barruan emakumeenganako indarkeriaren kontrako borrokan zerikusia duten beste gizarte-eragile batzuen partaidetza epe labur/ertainean sustatuko da. Eragile horien artean, besteak beste, ikastetxeak aipa ditzakegu. Bederatzigarrena: Protokoloari jarraipena emango dioten koordinazio organismoetan noizean behin parte hartuko da eta horren funtzionamendua ebaluatuko da. Hamargarrena: Protokolo honetan islatuta ez dauden alor guztiak betetzeko beharrezko prozedura eta mekanismoak bermatuko dira. Protokoloa indarrean egongo den hiru urteko epean, berrikusketa orokorra egin arte, orain sinatutako koordinazio dokumentuari bestelako akordioak erantsiko zaizkio. Muskizen, 2011ko aren (a).
SEXU-INDARKERIA JASATEN DUTEN EMAKUMEENTZAKO ARRETA HOBETZEKO ETA ERAKUNDEEN ARTEKO KOORDINAZIORAKO TOKIKO JARDUKETA PROTOKOLOA MUSKIZKO UDALA I. GENERO-INDARKERIA ETA SEXU-ERASOAK JASAN DITUZTEN EMAKUMEAK ARTATZEKO ETA LAGUNTZEKO PRINTZIPIO GIDARIAK

Quinto: Impulsar planes de formacin sobre la violencia sexista as como la actuacin en casos de peticin de ayuda en los delitos de violencia de gnero y agresiones sexuales, haciendo especial referencia a las pautas contenidas en el Protocolo de coordinacin, dirigidos a las y los profesionales que integren o dependan de cada una de las entidades firmantes. Sexto: Guiar la actuacin de las instituciones firmantes de acuerdo a los principios de actuacin contenidos en el apartado I del presente protocolo: Principios rectores de la asistencia e intervencin con mujeres vctimas de maltrato en el mbito domstico y agresiones sexuales. Sptimo: Realizar y coordinar la actuacin de las instituciones firmantes de acuerdo a los procedimientos y mecanismos desarrollados en el apartado II del presente Protocolo. Octavo: Impulsar la participacin dentro de los mecanismos de coordinacin establecidos en este I Protocolo a corto/medio plazo de otros agentes sociales involucrados en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, por ejemplo, los centros educativos. Noveno: Participar regularmente en los organismos de coordinacin que darn seguimiento al Protocolo y evaluar su funcionamiento. Dcimo: Garantizar los procedimientos y mecanismos necesarios para dar cumplimiento a todos aquellos aspectos que no estn contemplados en este Protocolo. Durante los tres aos de vigencia del presente protocolo hasta su revisin integral, se irn incorporando los acuerdos de las instancias de coordinacin al documento que ahora se firma. En Muskiz, a de de 2011.
I PROTOCOLO LOCAL DE ACTUACIN Y COORDINACIN INTERINSTITUCIONAL PARA LA MEJORA EN LA ATENCIN A MUJERES VCTIMAS DE VIOLENCIA SEXISTA AYUNTAMIENTO DE MUSKIZ I. PRINCIPIOS RECTORES DE LA ASISTENCIA E INTERVENCIN CON MUJERES VCTIMAS DE LOS DELITOS DE VIOLENCIA DE GNERO Y AGRESIONES SEXUALES

1.

Lehentasuna

1.

Prioridad

Genero-indarkeria eta sexu-erasoak jasan dituzten emakumeak lehentasunez artatu eta lagunduko ditugu. Horrela, kasu bakoitzean jarduketaren premia baloratuko da, ahalik eta azkarren erantzun ahal izateko egoera horri. 2. Laguntza osoa eta pertsonalizatua

La atencin a las mujeres vctimas de los delitos de violencia de gnero y agresiones sexuales se har de manera prioritaria, valorando en cada caso la urgencia de la intervencin para dar respuesta en el plazo ms corto posible. 2. Asistencia integral y personalizada

Protokolo honetan aipatzen diren biktimei eta horien esku daudenei eman beharreko arretak indarkeria egoera horretatik eratortzen diren beharrei erantzun behar die, bai eta bizi duten egoerari buruz duten hautemate mailari ere. Horretarako, egoera bakoitzean beharrezkoak diren esku-hartzeak hartuko dira eta kasu bakoitzean egoera pertsonal eta sozialaren arabera zerbitzu eta prestaziorik egokienak martxan jarriko dira. 3. Hurbiltasuna Emakumeekin erlazio hurbila izaten saiatuko gara; izan ere, hurbiltasun horrek (geografikoa, emozionala eta kasuaren ezagutzari dagokiona) eragiten du esku-hartze hobea izatea. Horrek aldi berean kasuaren jarraipen, koordinazio eta diskurtsoa errazten ditu, eta erakundeen babesean duten konfiantza handitzen du. Zerbitzuetako langileak emakumea dagoen lekura joan daitezke, jarduketaren baldintzak errazteko. Joan-etorri horietan guztietan segurtasun-taldeak poliziarik (langileak eta ibilgailuak) gabe joan beharko dira, biktimak ez estigmatizatzeko. 4. Berdintasuna

La atencin a las mujeres vctimas de la violencia a la que se refiere el presente Protocolo y a las personas que dependan de ella dar cobertura a las diferentes necesidades derivadas de la situacin de violencia as como a los distintos niveles de percepcin que tengan de la situacin que viven, realizando en cada caso las intervenciones pertinentes y aplicando los servicios y prestaciones que resulten ms idneas en funcin de las circunstancias personales y sociales que concurran en cada caso. 3. Cercana

Se procurar establecer una atencin cercana a las mujeres ya que esta cercana (geogrfica, emocional y de conocimiento del caso) supone una mejor intervencin facilitando el seguimiento, la coordinacin y discusin del caso as como la generacin de confianza en el apoyo institucional. El personal de los distintos servicios podr desplazarse hasta el lugar donde est ella facilitando en todo momento las condiciones para la intervencin.
cve: BAO-BOB-2011a109

En todos estos desplazamientos los cuerpos de seguridad debern desplazarse sin distintivos policiales, tanto personales como de vehculos, para evitar la estigmatizacin de las vctimas. 4. Igualdad

Arreta biktima guztiei eskaini beharko zaie, honelako hauengatik inolako bereizketarik egin gabe: egoera zibila, sexu-orientabidea, adina, sinismen edo ideologia, gutxiengo etniko, nazional edo

La atencin deber garantizarse a todas las vctimas sin discriminacin por razn de estado civil, orientacin sexual, edad, creencia o ideologa, pertenencia a una minora tnica, nacional o lin-

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14756

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

linguistiko batena izatea, maila ekonomikoa, ezintasun fisiko, psikiko edo sentsoriala izatea edo bestelako baldintza pertsonala edo soziala. Era berean, beharrezko neurriak hartuko dira biktima guztien eskubideak modu efektiboan bermatzeko. Horien barruan egongo dira laguntza osoa jasotzeko zailtasunak handiagoak eragiten dituzten baldintza pertsonal eta sozial korapilatsudun biktimak eta, batik bat, ezintasunen bat duten emakumeak eta emakume etorkinak, egoera administratiboa alde batera utzita. a) Zehazkiago esanda, ezintasunen bat duten emakumeek informazioa zein eskuragarri dauden baliabideak jasotzeko eskubidea bermatzeko, kasu bakoitzean beharrezkoak diren moldaketak egingo dira (laguntza garraioan, laguntza, zeinu-hizkuntzen interpreteak, agiriak braillen, komunikazio handigarria, etab.). Gainera, neurri egokiak hartuko dira emakume atzerritarrek izan ditzaketen hizkuntza oztopoak leuntzeko edo gainditzeko. Horiei gogoraraziko zaie oso garrantzitsua dela erroldatuta egotea, gizarte-babeserako sarearen oinarrizko prestazioak jaso ahal izateko. b) Ezinbestekoa da gogoraraztea, nahiz eta tratu txarrak jasan dituzten emakumeei laguntzeko sisteman aurrerapen handiak egin diren, egungo zerbitzu eta baliabideek mugak dituztela eta, batik bat, nolabaiteko autonomia maila duten emakumeengan pentsatuta eginak daudela. Bestelako zailtasunak dituzten emakumeen taldeek aukera gutxiago dute baliabide hauek jasotzeko eta sarritan egun dauden zerbitzuetatik kanpo geratzen dira. 5. Prebentzioa

gstica, nivel econmico, as como por razn de discapacidad fsica, psquica o sensorial, o cualquier otra condicin personal o social. As mismo, se adoptarn las medidas necesarias para que tengan garantizado el ejercicio efectivo de sus derechos las vctimas cuyas circunstancias personales y sociales supongan una mayor dificultad para el acceso integral a la asistencia y, en especial, las mujeres con discapacidad y las mujeres inmigrantes, con independencia de su situacin administrativa. a) En particular, para garantizar el derecho de las mujeres con discapacidad al acceso a la informacin y a los recursos existentes, se debern realizar las adaptaciones que en cada caso sean necesarias (ayudas para el transporte, acompaamientos, intrpretes de lengua de signos, documentos en braille, comunicacin aumentativa, etc.). Igualmente, se adoptarn medidas para superar o mitigar las barreras idiomticas que puedan tener las mujeres extranjeras. A stas se les recordar la importancia de que soliciten su empadronamiento como va para el acceso a las prestaciones bsicas de la red de proteccin social. b) Es importante recordar que, a pesar de los avances en el sistema de intervencin con mujeres maltratadas, los servicios y recursos existentes tienen limitaciones y estn diseados pensando, sobre todo, en mujeres que tienen un cierto grado de autonoma personal. Los colectivos femeninos con dificultades aadidas tienen menos posibilidades de acceder a estos recursos quedando, en ocasiones, fuera de los servicios existentes. 5. Prevencin

Bildutako jarraibide multzoa biktimen kontrako indarkeria-egoerak berriz ez errepikatzeko ezarriko da. Biktima horiek emakumeak eurak, euren esku dauden haur eta nerabeak zein menpekotasun bat dutenak daude, hau da, bizikidetza unitatea osatzen dutenak.

El conjunto de pautas recogidas se aplicarn con el objeto de evitar que se reproduzcan situaciones de violencia contra las vctimas, tanto en las mujeres como en los nios, nias y adolescentes a su cargo o en las personas adultas dependientes que formen parte de su unidad convivencial. 6. Defensa del inters de las personas menores de edad

6.

Adingabeen interesen defentsa

Esku-hartze protokoloa ezartzean, haien esku adingabeak dituzten emakumeak laguntzeko eta babesteko neurriak hartuko dira, horien eskubideak, ongizatea eta osoko garapena bermatzeko eta gehienbat umeen eta nerabeen interesei erantzuteko.

En la aplicacin del Protocolo de actuacin se adoptarn las medidas necesarias a la atencin y proteccin de las personas menores a su cargo, en orden a garantizar sus derechos, su bienestar y su desarrollo integral, atendiendo, en todo caso, al inters superior de los nios, nias y adolescentes. 7. Empoderamiento y normalizacin

7.

Jabekuntza eta normalizazioa

Indarkeria jasaten duten emakumeak ez dira subjektu pasiboak (hartzaileak); aitzitik, bizirik irauteko gaitasun eta estrategia batzuk garatu dituzte, haien bizimoduan baliagarriak direnak. Ezinbestekoa da, beraz, indargune horiek aitortzea esku-hartze egokia egon dadin eta egoera bakoitzera molda dezagun. Horrek indarkeria jasan duten biktimen autonomia pertsonala eta horien bizimodu normaldua faboratu beharko ditu. 8. Eraginkortasuna eta bizkortasuna Protokolo honetan islatutako jarraibideak modu eraginkor eta bizkor batean ezarri beharko dira, egoerak berak eskatzen duen premiaren arabera lehenbailehen jarduteko. 9. Ahalik eta biktimizazio txikiena

Las mujeres que sufren violencia no son sujetos pasivos, han desarrollado algunas capacidades y estrategias de supervivencia que las han ayudado en su particular historia. Es importante reconocer estos puntos fuertes para que pueda existir una articulacin idnea de la intervencin ajustada a cada caso que deber favorecer la autonoma personal de las mujeres vctimas de la violencia y un modo de vida normalizado. 8. Eficacia y agilidad

En la aplicacin de las pautas contenidas en este Protocolo deber garantizarse una articulacin eficaz y gil con el fin de actuar con la inmediatez requerida por la urgencia propia de la situacin. 9. Mnima victimizacin

Indarkeria jasan duten emakumeen bigarren mailako biktimizazioa ahal den neurrian ekiditen saiatuko gara. Horrela, profesionalen eta erakundeen esku-hartzeetatik ondorioztatutako oztopoak ahalik eta gehien gutxitu nahi dizkiegu biktimei. Horretarako, oinarria hauxe izango da: erakundeek haien artean koordinatu behar dute emakumeak laguntzeko eta ez dituzte haiek erakundeak koordinatu behar. 10. Segurtasuna eta babesa

Se tratar de evitar al mximo la victimizacin secundaria de las mujeres que han sufrido la violencia a que se refiere el presente Protocolo, reduciendo al mnimo las molestias de las vctimas derivadas de las intervenciones de diferentes profesionales e instituciones. Se partir del supuesto de que son las instituciones las que deben coordinarse para atender a las mujeres y no ellas quienes coordinen a las instituciones.
cve: BAO-BOB-2011a109

10.

Seguridad y proteccin

Lan profesionalaren ondorioz sortutako betebeharrak oinarrizko konpromiso etikoak dira, bai eta emakumeek merezi duten babes bermea ere. Esku-hartzeetan biktimen integritate pertsonalak izango du lehentasuna, bizi dituzten edo bizi izan dituzten indarkeria-gertaeren zigorgabetasuna bultzatu gabe.

Las obligaciones jurdicas que devengan del ejercicio profesional son un compromiso tico fundamental as como la garanta de proteccin que las mujeres merecen. Las intervenciones debern guiarse de manera que prevalezca la integridad personal de las vctimas sin fomentar la impunidad de los hechos violentos que viven o hayan vivido.

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14757

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

Zentzu honetan, protokoloan aurreikusitako jarraibideak betearazteko eta honetan zerikusia duten erakundeen koordinaziorako ekimena profesionalen erantzukizuna behar da. Beraz, erantzukizun hori ezin izango zaie biktimei egotzi.
II. GENERO-INDARKERIA ETA SEXU-ERASOEN DELITU KASUETAN ARRETA KOORDINATZEKO PROZEDURAK

En este sentido, la iniciativa para el cumplimiento de las pautas e itinerarios de atencin previstos en el presente Protocolo y para la coordinacin de las diferentes instituciones implicadas ha de ser responsabilidad de las y los profesionales, sin que quepa hacer recaer en las vctimas tal responsabilidad.
II. PROCEDIMIENTOS PARA LA COORDINACIN DE LA ATENCIN EN CASOS DE DELITOS DE VIOLENCIA DE GNERO Y AGRESIONES SEXUALES

Idatz-zati honetan aipatzen diren egoerak Udaleko Gizarte Zerbitzuak (UGZ) artatu eta koordinatuko ditu. UGZn barruan hainbat sail daude. Horietako bat, Berdintasun Saila da. Horrek gizarte-langilea du eta bera, aldi berean, berdintasun teknikaria eta udalerrian emakume eta gizonen arteko berdintasuna sustatzeko ekintzak garatzearen zein sexu-indarkeria jasan duten biktimak artatzearen arduraduna da. Horrenbestez, tipologia honi erantzuten dion edozein egoera lehenengo eta behin Berdintasun Sailera bideratzen da, baina horrek jarduketarako zein jarraipen prozesurako gizarte-zerbitzu guztien laguntza teknikoa izango du. 1. Laguntza eskatzen duten edo genero-indarkeriaren delitu posible bat antzematen den kasuetarako laguntza-prozedura 1.1. Ohiko jarduerak. 1.1.1. Emakumeak indarkeria onartzen duen kasuetan. a) Emakumeak banandu nahi du eta ez du salaketa jarri nahi. b) Emakumeak banandu nahi du eta salaketa jarri nahi du. c) Emakumeak erasotzailearekin bizitzen jarraitzea erabakitzen du. 1.1.2. Emakumeak indarkeria onartzen ez duen kasuetan. a) Auzokideek gizarte-zerbitzuetara jotzen dute, generoindarkeriaren kasu posible bat antzematen dutenean. b) Ikastetxeren baten gizarte-zerbitzuetara jotzen du, adingabeen amengan genero-indarkeriaren kasu posible bat antzematen duenean. c) Osasun-zentroak genero-indarkeriaren kasu posible bat antzematen duenean. d) Emakumea gizarte-zerbitzuetako erabiltzailea denean eta horrek genero-indarkeriaren delitu posible bat antzematen duenean bestelako esku-hartze alorretan (psikologikoa, juridikoa, EISE). 1.2. Premiazko jarduerak. 1.2.1. Lesio fisiko edo psikikoek osasun-arretarik behar ez dutenean. 1.2.2. Lesio fisiko edo psikikoek osasun-arreta behar dutenean. 1.3. Prozedura kasu berezietan. 1.3.1. Ezintasun fisiko edota sentsoriala dutenen kasuan 1.3.2. Ezintasun psikikoa dutenen kasuan. 2. Sexu-erasoetarako laguntza-prozedura

Las situaciones a que hace referencia este apartado sern atendidas y coordinadas desde los Servicios Sociales Municipales (SSM). Los SSM estn conformados por diferentes reas, una de ellas, el rea de Igualdad cuenta con una Trabajadora Social que es, al mismo tiempo, Tcnica de Igualdad y responsable de realizar tanto acciones que promueven la igualdad entre mujeres y hombres en el municipio, como la atencin a las mujeres vctimas de violencia sexista. Por tanto, cualquier situacin que responda a esta tipologa se deriva en primera instancia al rea de Igualdad que para el proceso de intervencin y seguimiento contar con el apoyo tcnico del conjunto de los Servicios Sociales. 1. Procedimientos para la atencin en caso de peticin de apoyo o deteccin de un posible delito de violencia de gnero 1.1. Actuaciones ordinarias. 1.1.1. Situaciones en que la mujer reconoce la violencia. a) La mujer quiere separarse y no interponer denuncia. b) La mujer quiere separarse e interponer denuncia. c) La mujer decide continuar conviviendo con el agresor. 1.1.2. Situaciones en que la mujer no reconoce la violencia. a) Vecinos o vecinas acuden a Servicios Sociales alertando de un posible caso de violencia de gnero. b) Algn Centro Escolar pone en alerta a Servicios Sociales ya que se detectan indicios en los y las menores de un posible delito de violencia de gnero. c) El centro sanitario detecta un posible delito de violencia de gnero. d) La mujer es usuaria de Servicios Sociales y se detecta una situacin de posible delito de violencia de gnero desde otros mbitos de intervencin (psicolgico, jurdico, EISE). 1.2. Actuaciones de urgencia. 1.2.1. Cuando las lesiones fsicas y/o psquicas no requieran asistencia sanitaria. 1.2.2. Cuando las lesiones fsicas y/o psquicas requieran asistencia sanitaria. 1.3. Actuaciones en casos especiales. 1.3.1. En caso de minusvala fsica y/o sensorial. 1.3.2. En caso de minusvala psquica. 2. Procedimientos para la atencin de agresiones sexuales

2.1. Azken 72 orduetan gertatu den sexu-erasoa (auzitegiko medikuaren premia). 2.2. 72 ordu baino gehiago pasatu dira sexu-erasoa izan denetik (premia). 2.3. Gertatu berri ez diren erasoak. 1. Laguntza eskatzen duten edo genero-indarkeriaren delitu posible bat antzematen den kasuetarako Udaleko Gizarte Zerbitzuen laguntza-prozedura. 1.1. Ohiko jarduerak. 1.1.1. Emakumeak indarkeria onartzen duen kasuetan. Horren arabera, hiru kasu hauek bereizi ahal ditugu: a) Emakumeak banandu nahi du eta ez du salaketa jarri nahi. Biktimak gertatutakoa salatzerik eta babes-agindua eskatzerik nahi ez badu, zera azalduko zaio, salatzera eta agindua eskatzera animatzearren: salaketa jartzea, eskubidea izateaz gain, jasaten ari den harreman bortitzarekin amaitzeko eta Justizia Administra-

2.1. Agresiones sexuales de menos de 72 horas (urgencia forense). 2.2. Agresiones sexuales de ms de 72 horas (urgencia). 2.3. Agresiones sexuales no recientes. 1. Procedimientos para la atencin de un posible delito de violencia de gnero desde los Servicios Sociales Municipales. 1.1. Actuaciones ordinarias. 1.1.1. Situaciones en que la mujer reconoce la violencia. Dentro de esta situacin se pueden presentar tres supuestos: a) La mujer quiere separarse y no interponer denuncia. Si la vctima no quiere denunciar los hechos ni solicitar una Orden de Alejamiento, para motivarla a hacerlo se le explicar que denunciar no es slo un derecho sino tambin una forma de romper con la relacin violenta que est sufriendo y la manera de acce-

cve: BAO-BOB-2011a109

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14758

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

zioak dituen babes mekanismoak eskuratzeko modua dela (erasotzailearen urruntze-agindua, poliziaren babesa, aitak semearekiko edo alabarekiko dituen eskubideak bertan behera uztea, etxebizitzaren erabilpena, elikadura pentsioa eta abar). Era berean, profesionalak legez gertatutakoa epaitegiei jakinaraztera derrigortuta daudela azalduko zaio biktimari. Biktimak salaketarik ez jartzea erabakitzen duen kasuetan, eta hori kasua ez izanik ere egoki irizten denean, gizarte-zerbitzuek epaitegiari premiazkoak iruditzen zaizkien neurriak hartzeko eskatu ahal izango diote, Genero Indarkeriaren aurkako Babes Integralerako Neurriei buruzko abenduaren 28ko 1/2004 Lege Organikoaren 19.4 artikuluari jarraiki. Eskaera horiek fiskaltzaren bidez bideratuko dira eta fiskaltzarena joko dute aipatutako zerbitzuek eskaerak gauzatzeko. Berdintasun Saileko profesionalak edo Udaleko Gizarte Zerbitzuetakoak prozesu osoan zehar egingo dio kasuari jarraipena, biktimen arretarako zerbitzu eta programak koordinatuz. Hori guztia egingo da emakumeari eta bere seme-alabei babesa emateko eta bizitza normala berriro ere eskaini ahal izateko. Kasuan esku-hartzen duen Gizarte-zerbitzuetako talde osoak uste duenean arrisku argia dagoela emakumeari edota bere esku daudenei dagokienez, ofiziozko salaketa jarriko da. Salaketa horretatik ondorioztatutako prozesu osoan eskuhartze taldeak babesa bermatuta izan dezan, Udaleko zuzendaritza politikoaren organoen (Alkatetza edo zinegotzigoa) erabakia izango da ekintza hori martxan jartzea, txosten teknikoa egin ostean. Erabiltzailearen esku jartzen diren zerbitzuak: Beharrezkotzat jotzen bada, arreta psikologikoa. Premiazko kasua ez bada, ohiko prozedurari jarraiki eta dagoen itxaron zerrendaren arabera emango zaio hitzordua6. Aholkularitza juridikoa: abokatuarekin hitzordua emango zaio, honek legezko prozeduren berri eman diezaion. Ostatu ematea: Emakumeak ostaturik nahi ez badu edo ez behar badu, familiakoekin harremanetan jarriko gara edota bestelako gizarte-sare batekin trasladoa baloratzea. Gizarte eta hezkuntza arloetan esku-hartzeko taldea (EISE): Erabiltzaileak bere esku adingabeak baditu, EISEk hilero jarraipena egingo du. Gainontzeko zerbitzuek Udaleko Gizarte Zerbitzuen barruko jarduketa protokoloari jarraituko dio7. b) Emakumeak banandu nahi du eta salaketa jarri nahi du Berdintasun Sailak emakumea artatzen duenean eta horrek modu argian indarkeria jasan duela eta salatu nahi duela adierazten duenean, biktimari dauden baliabideak eskainiko zaizkio. Salaketa jarri baino lehen eta lehentasunez, emakumeari udaleko aholkularitza juridikoarekin hitzordua emango zaio. Hitzordu hori albait arinen egingo da, aste horretan bertan. Hitzordua zehaztu ezin denean, abokatuak berdintasun teknikariari zehaztapen egokiak emango dizkio horrek emakumeari helarazteko. Bere eskubideak jakinaraziko zaizkio, bai eta martxan jarri ditzakeen tramite posible eta prozedura judizialak ere. Batik bat, honako eskubide hauek dituela esango zaio: gertatutakoa poliziaren aurrean ala Guardiako Epaitegiaren aurrean salatzeko eskubidea, salaketa jartzeari edo urruntze-agindua eskatzeari buruzko doako aholkularitza juridiko espezializatua jasotzeko eskubidea, erasotzailea beragandik urruntzea eskatzeko eskubidea, banantze zibilerako behin-behinekoak bakarrik diren neurriak eskatzeko esku
6

Mekanismo hori aurreikusi dugu, zerbitzuan itxaron zerrenda luzea dagoelako. Izan ere, lehenengo eta behin indarkeriaren inguruko premiazko kasuak artatzen dira. Gainera, zerbitzua ez zaie soilik ematen genero-indarkeria edota sexu-erasoak jaso dituztenei. Ikus, 4 eranskina.

Este mecanismo se contempla porque existe en el servicio una larga lista de espera ya que se atienden primero los casos urgentes de violencia, adems de que el servicio no es exclusivo para la atencin de mujeres vctimas del delito de violencia de gnero y/o agresiones sexuales. Ver Anexo 4.

cve: BAO-BOB-2011a109

der a los mecanismos de proteccin de la Administracin de Justicia alejamiento de la persona agresora, proteccin policial, suspensin de los derechos del padre respecto al hijo o hija, uso de la vivienda, pensin de alimentos, etc.. Asimismo, se explicar a la vctima que la Ley como profesional le obliga a poner los hechos en conocimiento del Juzgado. En aquellos casos en los que la vctima decidiera no presentar denuncia o aquellos otros que se estime pertinente, los Servicios Sociales podrn solicitar al Juzgado las medidas urgentes que considere necesarias al amparo del artculo 19.4 de la Ley Orgnica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Proteccin Integral contra la Violencia de Gnero. La canalizacin de estas solicitudes se har a travs de la Fiscala a la que se dirigirn los mencionados servicios a fin de hacerlas efectivas. La o el profesional del rea de Igualdad y/o Servicios Sociales Municipales realizar un seguimiento del caso durante todo el proceso, en coordinacin con los diferentes servicios y programas de atencin a las vctimas, a fin de apoyar a la mujer y a sus hijas e hijos al restablecimiento de una vida normalizada. Se interpondr una denuncia de oficio en los casos en que todo el equipo de Servicios Sociales que interviene en el caso valore que existe un riesgo evidente para la integridad fsica de la mujer y/o de algunas de las personas dependientes de la unidad familiar si existiesen. A fin de que el equipo de intervencin tenga asegurado un apoyo en todo el proceso que se derive de esta denuncia, ser decisin de los rganos de direccin poltica del ayuntamiento (Alcalda o Concejala) la puesta en marcha de esta accin previo estudio del informe tcnico. Servicios que se ponen a disposicin de la usuaria: Atencin psicolgica si se valora que la precisa. Si no es un caso urgente se le dar cita siguiendo el procedimiento normal y en funcin de la lista de espera existente6. Asesora jurdica: se tramitar una cita con la abogada para que le informe de los procedimientos legales. Alojamiento: Si la mujer no quiere o no necesita tramitar recurso de alojamiento se establecer comunicacin con familiares y/u otra red social para valorar su traslado. Equipo de Intervencin socio-educativa (EISE): Si la usuaria tiene menores a su cargo, el EISE har un seguimiento mensual de los casos. El resto de servicios seguir el protocolo de actuacin interno de los Servicios Sociales Municipales7. b) La mujer quiere separarse e interponer denuncia Una vez que la mujer ha sido acogida por la Tcnica de Igualdad y ha manifestado de forma explcita la vivencia de violencia y decide que quiere interponer denuncia, se le ofrecern los servicios existentes. Previamente a la interposicin de la denuncia y de forma prioritaria, se gestionar la tramitacin de una cita para la mujer con la asesora jurdica municipal. Esta cita se dar con la mxima urgencia y en la misma semana. En caso de no poder tener la cita, la abogada dar las indicaciones pertinentes a la Tcnica de Igualdad para que sta se las traslade a la mujer. Se le informar sobre sus derechos y los posibles trmites y procedimientos judiciales a emprender, especialmente, sobre su derecho a denunciar los hechos ante la polica o el Juzgado de Guardia, a recibir asesoramiento jurdico especializado gratuito con vistas a la posible formulacin de denuncia o solicitud de Orden de Alejamiento, a solicitar el alejamiento del agresor, a solicitar medidas provisionalsimas para la separacin civil, a obtener, en caso de cumplir los requisitos legales, justicia gratuita a travs de los Servicios

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14759

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

bidea legezko eskakizunak betetzen badira, Abokatuen Elkargoetako Orientazio Juridikoko Zerbitzuetatik doako justizia jasotzeko eskubidea eta egun dauden laguntzak eskatzeko aukera. Era berean, garrantzitsua da emakumeari azaltzea udal zerbitzu juridiko honetako abokatua ez dela bere abokatua izango epaiketan; izan ere, Abokatuen Elkargoko ofiziozko txandakoa izango da. Hori berori polizia-etxera joango da Ertzaintzaren deia jasotakoan, salaketa jartzen laguntzeko edota urruntze-agindua eskatzeko. Ertzaintzaren polizia-etxera laguntzea: Gizarte-zerbitzuetako langileak emakumeari eskainiko diote berarekin joatea polizia-etxera. Emakumearen baimena lortuta, polizia-etxera lagunduko diote eta ziurtatuko dute ertzainak ofiziozko txandako abokatu adituari deituko diola bertara joateko, emakumea babesteko eta salaketa jartzen laguntzeko.

de Orientacin Jurdica de los Colegios de Abogadas y Abogados y sobre la posibilidad de solicitar las ayudas existentes.

Tambin es importante informar a la mujer que la abogada de este servicio jurdico municipal no la asistir en el Juzgado sino que ser el turno de oficio especializado del Colegio de Abogados/as quien lo har y quien debe personarse en la comisara previa llamada de la Ertzaintza, para ayudarle a interponer la denuncia y/o solicitar una orden de alejamiento. Acompaamiento a la comisara de la Ertzaintza: El personal de los Servicios Sociales ofrecer acompaamiento a la mujer para ir a la comisara de la Ertzaintza. Con el consentimiento de la mujer, se le acompaar asegurndose de que el o la agente de la Ertzaintza realizar la llamada al abogado/a del turno de oficio especializado para que se persone en comisara, informar a la mujer y acompaarle a interponer la denuncia. La persona que acompae prestar su apoyo a la mujer hasta que llegue el abogado o abogada de oficio, y se resuelva la necesidad de alojamiento de la mujer y menores si los hubiera. Si el abogado o abogada de oficio no se personara en la comisara la trabajadora social interpondr una queja al Colegio de Abogados y Abogadas por incumplimiento de protocolo. Interposicin de denuncia: La interposicin de denuncia puede realizarse tanto en la comisara de la Ertzaintza como en el Juzgado. La interposicin de la denuncia en el juzgado podr realizarse siempre que sea en horario de maana. En este caso la espera del turno de oficio especializado se agiliza, pudiendo realizarse el juicio rpido la misma maana. Ser responsabilidad del Juzgado poner a disposicin de la vctima proteccin oficial si fuera necesario, llamando a la Ertzaintza. Si a fin de agilizar algn trmite para preservar la seguridad de la vctima la denuncia se interpone sin asesoramiento jurdico previo, o el estado fsico y/o emocional de la vctima dificulta que la denuncia no detalle todas las circunstancias de la agresin, con posterioridad se podr realizar una ampliacin de la denuncia. Acompaamiento: la Tcnica de Igualdad ofrecer acompaamiento a la mujer para acudir al Juzgado y realizar la denuncia, permaneciendo en todo el proceso con la mujer hasta asegurarse de que sus necesidades inmediatas estn cubiertas. Quebrantamiento de rdenes de alejamiento: La Ertzaintza es la entidad responsable del seguimiento de las rdenes de alejamiento. En caso de que sea la Polica Local la que tenga conocimiento o sea informada del quebrantamiento de sta por parte del agresor, intervendr mientras se persona la Ertzaintza. Si la mujer que tiene esta medida de proteccin es usuaria de los Servicios Sociales Municipales e informa a este servicio que su agresor la est quebrantando, los SSM se pondrn en contacto con los cuerpos policiales para informar de esta situacin. Si el quebrantamiento de esta medida lo hace la vctima se le comunicar a la Coordinadora de Servicios Sociales Municipales, quien valorar (si es necesario contando con el equipo) la adecuacin de la intervencin. Esta puede incluir: Ponerlo en conocimiento de la Polica Local. Interposicin de una denuncia en la Ertzaintza. Trabajar con la vctima esta cuestin y su seguridad. En todo caso, hay que tener en cuenta que la mujer no es quien est cometiendo el delito sino quien tiene la orden de alejamiento.
cve: BAO-BOB-2011a109

Emakumearekin doan langileak laguntza eskainiko dio emakumeari harik eta ofiziozko abokatua etorri eta emakumearen zein adingabeen ostatu beharra ebatzi arte. Ofiziozko abokatua ez bada polizia-etxera joaten, gizartelangileak Abokatuen Elkargoan kexa jarriko du protokoloa ez betetzeagatik. Salaketa jartzea: Salaketa Ertzaintzaren polizia-etxean zein epaitegian jar daiteke. Epaitegian goizez baino ezin da jarri. Kasu horretan, ofiziozko txandaren itxaronaldia arintzen da eta epaiketa arina egin ahal izango da goiz horretan bertan.

Epaiketaren erantzukizuna izango da biktimaren esku babes ofiziala jartzea beharrekoa balitz. Horretarako, Ertzaintzara deituko da. Biktimaren segurtasuna bermatzeko, salaketa aldez aurretik aholkularitza juridikoa jaso gabe jartzen bada edo biktimaren egoera fisiko zein emozionala dela-eta salaketan ez badira erasoaren zehaztasun guztiak ematen, egoera bere onera etortzean salaketa handitu ahal izango da. Laguntza: Berdintasun teknikariak emakumeari eskainiko dio berarekin epaitegira joatea salaketa jartzera. Emakumearekin prozesu osoan geratuko da, bere berehalako beharrei erantzun zaiela bermatu arte. Urruntze-agindua apurtzea: Ertzaintzaren erantzukizuna da urruntze-aginduen jarraipena egitea. Erasotzaileak urruntze-agindua haustu duela Udaltzaingoari jakinarazten diotenean, Ertzaintza bertaratu bitartean esku-hartu beharko du. Urruntze-agindu hori duen emakumea Udaletako Gizarte-zerbitzuetako erabiltzailea bada eta zerbitzu horri jakinarazten badio erasotzaileak agindua haustu duela, Udaletako Gizarte-zerbitzua poliziarekin harremanetan jarriko da egoera honen berri emateko. Neurri hau biktimak apurtzen badu, Udaletako Gizarte-zerbitzuko koordinatzaileari jakinaraziko zaio eta horrek eskuhartze egokia baloratuko du (beharrezkoa bada, taldearekin batera). Horrek honako hau eragin dezake: Udaltzaingoari jakinaraztea. Ertzaintzan salaketa jartzea. Biktimarekin berarekin eta bere segurtasunarekin lan egitea. Kasu horretan, kontuan hartu behar da emakumea ez dela delitua egiten ari dena, baizik eta urruntze-agindua duena.

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14760

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

Erabaki bat hartzeko, lehentasunezko hainbat alor izango dira kontuan: Emakumearen segurtasuna eta horrek izan dezakeen arriskua. Emakumearen arreta eta laguntza-zerbitzua galtzeko arriskua. Ostatu ematea: Emakumeak ostatu premia behar badu, Ertzaintzaren erantzukizuna izango da biktima polizia-etxetik ostaturaino eramatea, zeregin hori zehatz-mehatz azaltzen duen Ertzaintzaren betebeharraren arabera. Foru Aldundiko premiazko ostatuari buruzko arautegiaren arabera, emakumea Ertzaintzaz lagunduta baino ezin da joan, salaketa jarri edo diligentzia egokia egin ostean.

Se considerar a la hora de tomar una decisin varios aspectos prioritarios: La seguridad de la mujer y el riesgo que pueda correr. La atencin a la mujer y el riesgo de perderla en la relacin de ayuda. Alojamiento: En caso de que la mujer necesite alojamiento de carcter urgente ser responsabilidad de la Ertzaintza trasladar a la vctima desde la comisara hasta el mismo, segn instruccin propia de la Ertzaintza en que se explcita esta obligacin. Se tomar en cuenta que segn la normativa del alojamiento de urgencia de Diputacin Foral, el ingreso de la mujer puede hacerse exclusivamente con acompaamiento de la Ertzaintza previa interposicin de denuncia o levantamiento de diligencias. En caso de que la mujer prefiera recurrir al alojamiento contando con su red social o familiar debe ser informada de los riesgos que sta pueda correr, por ejemplo, no disponer de proteccin policial hasta que se realice el juicio rpido y/o le provean de una orden de alejamiento. En cualquier caso, el personal de los Servicios Sociales Municipales se asegurar que la mujer tenga cubierto este recurso y si decide ir a un domicilio de familiares o amistades, lo pondr en conocimiento de la Polica Local para que realice una vigilancia informal mientras se tramita la orden de alejamiento. La Ertzaintza, por su parte, le dar pautas para su autoproteccin en el domicilio. En caso de que la mujer decida volver a su domicilio los Servicios Sociales Municipales tramitarn, si es necesario, la gestin de cambio de cerradura y por parte de la Ertzaintza se le ofrecer el telfono Bortxa. Si no accede a este recurso porque ya dispone de uno, se le aconsejar que incluya en su telfono mvil el nmero de telfono de la Ertzaintza en el modo marcacin rpida. Ofrecimiento de recursos: Se le volvern a ofrecer desde Servicios Sociales los recursos existentes (atencin psicolgica, asesora jurdica, prestaciones econmicas, intervencin familiar (EISE)). Intervencin especfica desde el EISE: Realizar el acompaamiento y/o atencin a las y los menores desde el momento en que se interponga la denuncia en la Ertzaintza. En caso necesario, el EISE hablar con el Centro escolar para aclarar al profesorado el concepto de orden de alejamiento, ofreciendo informacin precisa respecto a las implicaciones que tiene y delimitar las lneas de intervencin, tanto con los hijos e hijas como con ambos padres. El EISE ofrecer asesoramiento telefnico en caso de que desde los Centros se tengan dudas. c) La mujer decide continuar conviviendo con el agresor. Una vez que la mujer ha sido acogida por la Tcnica de Igualdad, ha verbalizado de forma explcita su maltrato y decide que quiere seguir viviendo con el agresor, la intervencin recoge los siguientes aspectos: Se le ofrecern los recursos que el municipio tiene a disposicin: Atencin psicolgica, Asesora Jurdica, prestaciones econmicas, Intervencin familiar (EISE). Se llevar a cabo seguimiento del caso. Se realizar junto con ella un plan de seguridad. Se interpondr denuncia de oficio en los casos en que todo el equipo de los Servicios Sociales Municipales que interviene en el caso, valore que existe un riesgo evidente para la integridad fsica de la mujer, y bajo decisin y respaldo poltico de Alcalda o Concejala previo estudio del informe tcnico.
cve: BAO-BOB-2011a109

Emakumeak bere gizarte edo familia sarearen etxeetara joan nahiago badu, horrek eragin ditzakeen arriskuen berri izan behar du. Arrisku horien artean, honako hauek daude, besteak beste: epaiketa arina egin arte edota urruntze-agindua onartu arte poliziaren babesa ez edukitzea. Edozein kasutan, Udaleko Gizarte Zerbitzuko langileek ziurtatuko dute emakumeak baliabide hori bermatuta duela. Familiarteko baten edo lagunen baten etxera joatea erabakitzen badu, Udaltzaingoari jakinarazi beharko zaio zaintza informala egiteko urruntze-agindua tramitatu bitartean. Ertzaintzak, bestalde, etxebizitzan seguru egoteko jarraibideak emango dizkio. Bere etxera bueltatzea erabakitzen badu emakumeak, beharrezkoa bada, Udaleko Gizarte Zerbitzuak sarraila aldaketa kudeatuko du eta Ertzaintzak Bortxa telefonozerbitzua eskainiko dio. Baliabide hori erabiltzea onartzen ez badu, bere sakelakoan Ertzaintzaren telefonoa markatze arinean sartzea gomendatuko zaio. Baliabideak eskaintzea: Gizarte-zerbitzuek berriz ere jakinaraziko diote egun dauden baliabideak zeintzuk diren (arreta psikologikoa, aholkularitza juridikoa, prestazio ekonomikoak, familia esku-hartzea (EISE)). Esku-hartze zehatzak EISEren eskutik: Ertzaintzan salaketa jartzen den momentutik, adingabeak lagundu edota horiei arreta eskaintzea. Beharrezkoa denean, EISEk ikastetxearekin hitz egitea irakasleei urruntze-agindua argitzeko. Era berean, horrek dituen inplikazioei buruzko argibideak emango dizkie, eskuhartze ildoak mugatzeko bai seme-alabekin, bai guraso biekin. EISEk telefono bidezko aholkularitza eskainiko du ikastetxeek zalantzarik izatekotan. c) Emakumeak erasotzailearekin bizitzen jarraitzea erabakitzen du. Behin berdintasun teknikariak emakumea artatuta, tratu txarrak argiro azalduta eta erasotzailearekin bizitzen jarraitzeko asmoa adierazita, gauzatu beharreko jarduketa honako hau izango da: Udalerriak eskuragarri dituen baliabideak eskaintzea: arreta psikologikoa, aholkularitza juridikoa, prestazio ekonomikoak, familia esku-hartzea (EISE). Kasuaren jarraipena egitea. Emakumearekin batera segurtasun-plana lantzea. Kasuan parte hartzen duen Udaleko Gizarte Zerbitzuetako talde guztiak uste duenean emakumearen integritate fisikoa arriskua dagoenean, ofiziozko salaketa jartzea, Alkatetzaren eta zinegotzigoaren babes politikoarekin, txosten juridikoa egin ostean.

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14761

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

1.1.2.

Emakumeak indarkeria onartzen ez duen kasuetan

1.1.2.

Situaciones en que la mujer no reconoce la violencia

Honen barruan sartzen da emakumea genero-indarkeriaren delitu posibleen biktima dela jakin badakigunean, baina berak onartzen ez duenean. a) Auzokideek Gizarte-zerbitzuetara jotzen dute, genero-indarkeriaren kasu posible bat antzematen dutenean Emakumearekin ahal den moduan harremanetan jartzen saiatuko gara. Lortu ezean, (izatekotan) etxebizitzara eskutitza bidaliko zaio, genero-indarkeriaren eta sexu-erasoen biktimei eskaintzen zaizkien Udaleko Gizarte Zerbitzuen berri emateko. b) Ikastetxeren baten Gizarte-zerbitzuetara jotzen du, adingabeen amengan genero-indarkeriaren kasu posible bat antzematen duenean Ikastetxeari iradokiko zaio Udaleko Gizarte Zerbitzuetara bideratzea. Beharrezkoa bada, Saileko langileak ikastetxera joango dira amarekin edota irakasleekin biltzeko. Emakumeak onartzen ez badu edo hitzordura bertaratzen ez bada, ikastetxeak adingabeak idatziz bidaliko ditu Udaleko Gizarte Zerbitzuetara. Era berean, familiari horren berri emango zaio. Gizarte-zerbitzuak familiari idatziko dio adingabeak zerbitzu horretara bidali dituztela jakinarazteko eta hitzordua ezartzeko. Taldearen arabera, Gizarte-zerbitzuetara gehiegizko epe batean jotzen badu, Bizkaiko Foru Aldundiko adingabeen Sailera igorriko da. c) Osasun-zentroak genero-indarkeriaren kasu posible bat antzematen duenean, osasun arloko langileek emakumeari eskainiko diote Udaleko Gizarte Zerbitzuetara deitzea. Berak onartzen badu, bertatik hitzordua zehaztuko da. Kasu horretan zein Udaleko Gizarte Zerbitzuekin hitzordua egitea onartzen ez duenean, osasun arloko langileek haien jarduketa protokoloa martxan jarriko dute. d) Emakumeak UGZa erabiltzen duenean eta bestelako esku-hartze arloetan (psikologikoa, juridikoa, EISE) genero-indarkeria jasaten duela antzematen denean, taldeko bileretan jakinaraziko da beharrezkoa duen esku-hartzea baloratzeko edota barruko protokoloaren arabera beste zerbitzu batera bideratzeko8. e) Baliabide espezializatu baten bidez, zantzu argiak daudenean eta emakumeak ez duenean salaketa jarri osasun-zerbitzurik egokienera bidaliko da bertan artatzeko, lesioen txostena egiteko eta handik prozedura judizialari hasiera emateko. Udaltzaingoari ere jakinaraziko zaio emakumearen etxebizitza modu informalean zaintzeko epaiketa posiblea egiten den bitartean. Horrela, Ertzaintzaren babesa jaso ahal izango du. 1.2. Premiazko jarduerak Emakumeak berehalako arreta (osasun, polizia edo psikosozialaren arlokoa) behar duenean eta arreta hori egun horretan bertan denean esaten dugu dela premiazko egoera. Udal Gizarte-zerbitzuetako kolaboratzailea izango da egoera premiazkoa den ala ez baloratzen duena. Zalantza izatekotan, erabakia taldean hartuko da. Kasua premiazkoa dela erabakitzen denean, berdintasun teknikariak beharrezkoa den protokoloa jarriko du martxan. Emakumea prozedura berberaren arabera artatuko da, Gizarte-zerbitzuetako erabiltzailea den ala ez alde batera utzita. Premiak egun horretarako bertarako diru eskaria eragiten duenean: Salaketa badago, gizarte-premietarako erreserbatutako 300 euroak eskainiko zaizkio.
8

Las situaciones que pueden estar incluidas en este supuesto donde se tiene constancia de que la mujer est siendo vctima de un posible delito de violencia de gnero pero no es reconocido por ella son las siguientes: a) Vecinos o vecinas acuden a Servicios Sociales alertando de un posible delito de violencia de gnero Se intentar contactar con la mujer de la manera que sea posible; de no lograrlo, se le enviar una carta a su domicilio (si se dispone) con informacin general de los recursos que ofrecen a las vctimas de los delitos de violencia de gnero y agresiones sexuales los Servicios Sociales del municipio. b) El Centro escolar pone en alerta a los SSM ya que se detectan indicios en los y las menores de un posible delito de violencia de gnero contra su madre Se sugerir al Centro Escolar que derive a la mujer a los Servicios Sociales Municipal. Si es necesario, el personal del rea acudir al centro escolar a reunirse con la madre y/o profesorado. Si la mujer no acepta o no acude a la cita, el centro escolar har una derivacin escrita de los y las menores a Servicios Sociales Municipales, informando de ello a la familia. Desde Servicios Sociales se escribir a la familia informando de la derivacin y concertando una cita. Si la inasistencia a Servicios Sociales se mantiene durante un periodo que sea valorado por el equipo como excesivo, se derivar al Departamento de menores de la Diputacin Foral de Bizkaia. c) Cuando desde el centro sanitario se detecte un posible delito de violencia de gnero, el personal sanitario ofrecer a la mujer llamar desde la consulta a los Servicios Sociales Municipales. Si ella accede, desde all mismo, se concertar una cita. Tanto en este caso como en el caso de que la mujer no accede a contactar con los SSM, el personal sanitario activar su protocolo de actuacin. d) Cuando la mujer es usuaria de los SSM y se detecten situaciones que puedan ser indicadores de un posible delito de violencia de gnero desde otros mbitos de intervencin (psicolgico, jurdico, EISE), se trasladar a las reuniones peridicas de equipo para la valoracin de la lnea de intervencin precisa y/o posible derivacin interna segn protocolo interno8. e) Cuando desde algn recurso especializado se tienen indicios fsicos evidentes y la mujer no quiere interponer denuncia se la derivar al servicio sanitario ms adecuado para que la atiendan, hagan parte de lesiones y desde all se inicie el procedimiento judicial. Tambin se informa a la Polica Local para que efecte una vigilancia informal del domicilio de la mujer mientras se realiza el posible juicio y pueda recibir proteccin por parte de la Ertzaintza. 1.2. Actuaciones de urgencia Se entiende por situacin de urgencia aquella que en que la mujer necesita una atencin inmediata ya sea sanitaria, policial o psicosocial y que requiera una intervencin en el mismo da. Ser la coordinadora de Servicios Sociales Municipales la que valorar si el caso es urgente o no. Si hubiera duda, se tomara la decisin en equipo. En caso de que se decidiera que el caso es urgente la Tcnica de Igualdad se ocupar de activar el protocolo procedente.
cve: BAO-BOB-2011a109

Se atender a la mujer bajo el mismo procedimiento sea sta usuaria o no de Servicios Sociales. En el caso de que la urgencia implique una demanda de dinero para ese mismo da: Si existe denuncia, se ofertarn 300 euros de dinero reservado a urgencias sociales.
8

Ikus, 4 eranskina.

Ver Anexo 4.

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14762

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

Salaketarik ez badago, tratu txarrei buruzkoak ez diren kasuak bezala baloratuko da. Berdintasun teknikariak aurrez aurre diruaren premia aztertuko du eta aldi baterako behar horri erantzungo zaio. 1.2.1. Lesio fisiko edo psikikoek ez dutenean osasun arretarik behar Segurtasun fisikoa bermatuko da. Beharrezkoa bada, Ertzaintzari deituko zaio. Krisialdia emakumearekin landuko du. Gauza bera egingo da lesioekin, arreta psikologikoa jasotzera bidali baino lehen. Gertatu berri den erasoagatik Udaleko Gizarte Zerbitzuetara jotzen denean izango da krisialdiko esku-hartzea. Emakumeak antsietate maila handia izan ohi du, baina ez dago ageriko lesiorik, osasun-zentrora bidaltzeko modukorik. Arreta psikologikoa jasotzera bidaliko da eta ohiko prozedurari hasiera emango zaio9. 1.2.2. nean. Lesio fisiko edo psikikoek osasun arreta behar dute-

Si no existe denuncia, se valorar igual que los casos que no son maltrato, comprobando la Tcnica de Igualdad in situ la veracidad de la necesidad de dinero y se reparar momentneamente esa necesidad. 1.2.1. Cuando las lesiones fsicas y/o psquicas no requieran asistencia sanitaria Garantizar la seguridad fsica llamando si es preciso a la Ertzaintza. Se trabajar la crisis con la mujer las sesiones que sean necesarias antes de hacer la derivacin a atencin psicolgica. Se considerar intervencin en crisis a toda agresin reciente que acude a los Servicios Sociales Municipales con alto nivel de ansiedad pero no hay lesiones visibles como para derivarla a un centro sanitario. Derivacin a atencin psicolgica y procedimiento ordinario9. 1.2.2. Cuando las lesiones fsicas y/o psquicas requieran asistencia sanitaria En el caso en que la mujer sea vctima de violencia fsica o psquica, con lesiones que requieran asistencia mdica o se sospecha su existencia aunque no sean visibles, se realizar el siguiente procedimiento: Llamada a SOS Deiak si se precisa ambulancia o proteccin policial. Acompaamiento consentido por parte de la mujer, al Servicio de Urgencias del Hospital ms cercano o al servicio sanitario que le corresponda de acuerdo a la hora que se demande la atencin10, previa llamada al centro correspondiente para solicitar avance en la preparacin del dispositivo de atencin y ser el centro sanitario el que realice las gestiones oportunas para que se presente el personal sanitario forense al objeto de que pueda practicar el reconocimiento mdico y tomar las muestras necesarias.
Asistencia en centro Asistencia a domicilio

Emakumea indarkeria fisiko edo psikikoa jasotzen duenean eta medikuaren arreta behar duten lesioak dituenean edo horiek agerikoak ez direla uste denean, honako prozedura hau jarriko da martxan: Anbulantzia edo polizia babesa behar bada, SOS Deiak zerbitzura deituko da. Emakumeak baimena emango du hurbilen dagoen ospitaleko larrialdi zerbitzura edo berari dagokion osasun-zerbitzura joateko (arreta jasotzeko ordutegiaren arabera10). Hori egin baino lehen, zentrora deitu beharko da arreta dispositiboa martxan jartzeko. Osasun-zentroa izango da beharrezko kudeaketak egingo dituena auzitegiko medikua bertaratzeko, eta ondorioz, mediku azterketa egiteko eta beharrezko laginak hartzeko.

Arreta zentroan

Arreta etxean

8:00etatik 17:00etara Astelehenetik ostiralera 17:00etatik

Zentroan bertan San Juan de Dios ospitalea Murrieta etorbidea, 70 Urtuellako anbulatorioa Meatzari etorbidea z/g San Juan de Dios ospitalea Murrieta etorbidea, 70

Tel.: 94670 72 52 Lunes a viernes

De 8:00 a 17:00 horas A partir de las 17:00 horas

En el propio centro Hospital San Juan de Dios Av. Murrieta, 70 Ambulatorio Ortuella Av. Minero s/n Hospital San Juan de Dios Av. Murrieta, 70

Tel.: 946 707 252

9:00etatik 21:00etara Larunbat, igande eta jaiegunetan

Tel.: 94410 00 00

9:00 a 21:00 horas Sbados, domingos y festivos

Tel.: 944 100 000

21:00etatik

A partir de las 21:00 horas

Lagunduta joan nahi ez badu, dagokion osasun-zentrora bidaliko dugu, bertara deituta. Segurtasunerako edo integritate fisikorako arriskuren bat badago, poliziaren laguntza eskainiko zaio. Emakumeari osasun-zentrora laguntzen zaionean, artatu arte itxarongo dugun ala ez honako irizpideen arabera erabakiko dugu: Osasun arazoaren larritasuna. Osasun-zentroko Gizarte-zerbitzuetako langileek artatzen duten ala ez. Kasu horretan, osasun arloko Gizarte-zerbitzuetakoei deituko zaie koordinatzeko eta, emakumearekin harremanetan jarri ez badira, kasuaren berri izateko. Emakumearen autonomia azterketa medikuan zehar bakarrik geratzeko. Krisialdiko esku-hartzeetarako Udal Gizarte-zerbitzuen prozeduraren aplikazioa11.
9 10 11

Si no quiere ser acompaada se le remitir al centro sanitario correspondiente realizando llamada de aviso al mismo. Si existiese riesgo para su seguridad e integridad fsica se solicitar atencin policial. En el caso en que se acompae a la mujer al recurso sanitario correspondiente se determinar si se espera a que la atiendan o no dependiendo de: La gravedad del problema sanitario. Si es atendida o no por personal de Servicios Sociales del centro sanitario. En este caso se llamar a Servicios Sociales sanitarios para coordinarse y saber del caso si no ha habido comunicacin con la mujer. Si es suficientemente autnoma como para quedarse sola durante el proceso de reconocimiento mdico. Aplicacin del procedimiento de Servicios Sociales Municipales de intervencin en crisis11.
9 10 11

Ikus, 4 eranskina. Osasun arretarako ordutegia. Ikus, 4 eranskina.

Ver Anexo 4. Horarios de atencin sanitaria Ver Anexo 4.

cve: BAO-BOB-2011a109

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14763

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

1.3. 1.3.1.

Prozedura kasu berezietan. Ezintasun fisiko edota sentsoriala dutenen kasuan.

1.3. 1.3.1.

Procedimientos en casos especiales. En caso de minusvala fsica y/o sensorial.

Ezintasunen bat duten emakumeek informazioa zein eskuragarri dauden baliabideak jasotzeko eskubidea bermatzeko, kasu bakoitzean beharrezkoak diren moldaketak egingo dira (laguntza garraioan, laguntza, zeinu-hizkuntzen interpreteak, agiriak braillen, komunikazio handigarria, etab.). 1.3.2. Ezintasun psikikoa dutenen kasuan.

Para garantizar el derecho de las mujeres con discapacidad al acceso a la informacin y a los recursos existentes, se realizarn las adaptaciones que en cada caso sean necesarias (accesibilidad en casos de movilidad reducida, ayudas para el transporte, acompaamientos, intrpretes de lengua de signos, documentos en braille, comunicacin aumentativa, etc.). 1.3.2. En casos de minusvala psquica. Para mejorar la atencin en aquellos casos en que la vctima sufre de alguna minusvala psquica que la hace ms vulnerable a la violencia y/o desamparo, se seguir el procedimiento para lograr la incapacitacin como una forma de protegerla y autoprotegerla de sus propios actos y tambin frente a terceros de posibles actos que se realicen de mala fe, tanto en el plano econmico, contractual, sexual. La incapacitacin legal no produce la prdida de derechos, sino que da la posibilidad a la persona incapacitada de ejercer sus derechos con el apoyo de otra persona. La calificacin de Minusvala sirve nicamente para percibir prestaciones econmicas pero no le protege de terceras personas que pueden actuar con mala fe. Esta proteccin slo es posible si la incapacidad ha sido declarada por Sentencia judicial. A travs de este procedimiento civil, no penal, se le otorga a la persona declarada incapaz la proteccin legal que implica a su vez una proteccin econmica, sanitaria, y social. La declaracin de incapacidad por sentencia judicial no tiene por qu ser permanente ni de por vida, no impedir que, sobrevenidas nuevas circunstancias, pueda instarse un nuevo proceso que tenga por objeto dejar sin efecto o modificar el alcance de la incapacitacin ya establecida. 2. Procedimientos para la atencin de agresiones sexuales en los Servicios Sociales Municipales 2.1. Agresiones sexuales de menos de 72 horas (urgencia forense). Si la mujer acude al rea de Igualdad inmediatamente despus de haber sufrido una agresin sexual, y no ha acudido a los servicios sanitarios: Desde el rea se derivar a la mujer al servicio sanitario correspondiente, acompandola si es necesario y ella quiere. Tanto si se la acompaa como si no, se llamar previamente al centro sanitario indicando que es una vctima de agresin sexual a fin de que se ponga en marcha el protocolo sanitario. Llamada a SOS-Deiak si precisa ambulancia o proteccin policial. Informar a la mujer que no debe lavarse ni cambiarse de ropa. Si ha sufrido una agresin bucal no debe comer ni beber. Recordar a la mujer que solicite copia del informe mdico del reconocimiento. En el caso en que se acompae a la mujer al centro sanitario se determinar si se espera a que la atiendan o no dependiendo de: La gravedad del problema sanitario. Si es atendida o no por personal de Servicios Sociales sanitarios.
cve: BAO-BOB-2011a109

Indarkeria jasateko edota babesik ez izateko ahulagoak diren eta minusbaliotasun psikikoren bat duten emakumeen arreta hobetzeko, ezgaitzeko prozedurari hasiera emango zaio, hori baita besteen asmo txarretatik zein norbere ekintzetatik (ekonomia, kontratu eta sexu alorrei dagokienez) babesteko modurik egokiena.

Legez ezgaitzeak ez du esan nahi bere eskubideak galtzen dituenik. Are gehiago, ezgaitu den horrek bere eskubideak erabiltzeko aukera du norbaiten laguntzarekin. Minusbaliotasunaren kalifikazioak prestazio ekonomikoak jasotzeko baino ez du balio. Horrek ez ditu minusbaliotasunen bat dituztenak babesten besteek izan ditzaketen asmo txarretatik. Babes hori epai irmo baten bidez lortutako ezgaitasunarekin baino ezin da lortu. Zigorraren arlokoa ez den prozedura zibil horren bidez, ezgaitutakoari legezko babesa ematen zaio. Horrek aldi berean ekonomia, osasun eta gizarte alorretako babesa duela esan nahi du. Epai irmoaren bidezko ezgaitasuna ez da behin betikoa eta bizitza osorako izan behar. Bestelako baldintzak ematen badira denboran zehar, beste prozesu bati hasiera eman ahal zaio ezgaitzea bertan behera uzteko edo horren irismena aldatzeko. 2. Sexu-erasoetarako Udal Gizarte-zerbitzuetako laguntza-prozedura 2.1. Azken 72 orduetan gertatu den sexu-erasoa (auzitegiko medikuaren premia). Emakumeak zuzenean, sexu-erasoa jasan eta berehala, Berdintasun Sailera jotzen badu eta osasun-zerbitzuetara jo ez badu: Berari dagokion osasun-zerbitzura bidaliko du Sailak emakumea, eta beharrezkoa bada eta emakumeak horrela nahi badu, bertaraino lagunduko zaio. Lagundu zein ez, lehenago osasun-zentrora deituko da jakinarazteko sexu-erasoaren biktima dela, osasun protokoloa martxan jartzeko. Anbulantzia edo polizia babesa behar bada, SOS Deiak zerbitzura deituko da. Emakumeari jakinaraziko zaio ez dela garbitu behar eta ez duela arropa aldatu behar. Aho bidezko erasoa jasan badu, ez du jan edo edan behar. Emakumeari gogorarazi behar zaio mediku azterketaren txostenaren kopia eskatu behar duela. Emakumeari osasun-zentrora laguntzen zaionean, artatu arte itxarongo dugun ala ez honako irizpideen arabera erabakiko dugu: Osasun arazoaren larritasuna. Osasun-zentroko Gizarte-zerbitzuetako langileek artatzen duten ala ez. Emakumearen autonomia azterketa medikuan zehar bakarrik geratzeko. Hurrengo egunean, berdintasun teknikaria emakumearekin harremanetan jarriko da. Emakumearekin hitz egitea posible ez bada, baina emakumea etxean badago, Udaltzaingoa bidaliko da etxera, poliziaren bereizgarririk eraman gabe. Emakumeari hitzordu bat emango dio, kasuaren jarraipena egin ahal izateko.

Si es suficientemente autnoma como para quedarse sola durante el proceso de reconocimiento mdico. Al da siguiente la Tcnica de Igualdad se pondr en contacto con la mujer. Si la comunicacin con ella no es posible pero la vctima ya est en su domicilio se enviar a la Polica Local, sin distintivos policiales, con una cita para la mujer para el seguimiento del caso.

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14764

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

Biktimak ospitalean jarraitzen badu, Osasun Saileko Gizarte-zerbitzuekin modu koordinatuan arituko da emakumeak alta izan arte. Ondoren, Udaleko Gizarte Zerbitzuak jarraipena egingo du. Osasun arretaren ostean, Udaleko Gizarte Zerbitzuaren prozedura ezarriko da krisialdiko esku-hartzeetarako12. Biktimari jakinaraziko zaizkio arreta izateko dituen eskubideak, besteak beste, indarkeria delituen eta sexu-askatasunaren kontrako biktimei eman beharreko laguntza eta arretari buruzko abenduaren 11ko 35/1995 Legeak araututakoa. 2.2. 72 ordu baino gehiago pasatu dira sexu-erasoa izan denetik (premia) Emakumeak Udaleko Gizarte Zerbitzuetara jotzen badu sexuerasoa jasan ostean, baina 72 ordu baino gehiago pasatu badira auzitegi-frogak biltzeko eta osasun-zerbitzuetara jo ez badu: Osasun-zerbitzurik egokienera bidaliko da, eta beharrezkoa bada eta emakumeak horrela nahi badu, bertaraino lagunduko zaio. Lagundu zein ez, lehenago osasun-zentrora deituko da jakinarazteko sexu-erasoaren biktima dela baina erasotik 72 ordu baino gehiago igaro dela. Anbulantzia edo polizia babesa behar bada, SOS Deiak zerbitzura deituko da. Emakumeari gogorarazi behar zaio mediku azterketaren txostenaren kopia eskatu behar duela. Emakumeari osasun-zentroa laguntzen zaionean, artatu arte itxarongo dugun ala ez honako irizpideen arabera erabakiko dugu: Osasun-arazoaren larritasuna. Osasun-zentroko gizarte-zerbitzuetako langileek artatzen duten ala ez. Emakumearen autonomia azterketa medikuan zehar bakarrik geratzeko. Hurrengo egunean, berdintasun teknikaria emakumearekin harremanetan jarriko da. Emakumearekin hitz egitea posible ez bada, baina emakumea etxean badago, Udaltzaingoa bidaliko da etxera, poliziaren bereizgarririk eraman gabe. Emakumeari hitzordu bat emango dio, kasuaren jarraipena egin ahal izateko. Biktimak ospitalean jarraitzen badu, Osasun Saileko Gizarte-zerbitzuekin modu koordinatuan arituko da emakumeak alta izan arte. Ondoren, Udaleko Gizarte Zerbitzuak jarraipena egingo du. Osasun-arretaren ostean, Udaleko Gizarte Zerbitzuaren prozedura ezarriko da krisialdiko esku-hartzeetarako13. Biktimari jakinaraziko zaizkio arreta izateko dituen eskubideak, besteak beste, indarkeria delituen eta sexu-askatasunaren kontrako biktimei eman beharreko laguntza eta arretari buruzko abenduaren 11ko 35/1995 Legeak araututakoa. 2.3. Gertatu berri ez diren erasoak Zutitu zerbitzura bidaliko ditugu emakumeak, arreta psikologiko aditua izateko. Emakumeak ez badu zerbitzu horretara joan nahi, Urtuellako udalerrian dagoen arreta psikologikoa eskainiko zaio.

Si la vctima contina hospitalizada se establecer una coordinacin con los Servicios Sociales sanitarios hasta que sea dada de alta, para posteriormente continuar el seguimiento desde los SSM. Despus de la atencin sanitaria se aplicar el procedimiento de Servicios Sociales Municipales de intervencin en crisis12. Se pondr en conocimiento de la vctima los derechos que tiene a recibir atencin, entre otras, la ayuda regulada por la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las vctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual. 2.2. Agresiones sexuales de ms de 72 horas (urgencia) Si la mujer acude a los Servicios Sociales Municipales despus de haber sufrido una agresin sexual, pero han pasado 72 horas para la recogida de pruebas forenses y no ha acudido a los servicios sanitarios: Se le derivar al servicio sanitario ms adecuado, acompandola si es necesario y ella quiere.Tanto si se la acompaa como si no, se llamar al centro sanitario indicando que es una vctima de agresin sexual de ms de 72 horas. Llamada a SOS-Deiak si precisa ambulancia o proteccin policial. Recordar a la mujer que solicite copia del informe mdico del reconocimiento. En el caso en que se acompae a la mujer al centro sanitario se determinar si se espera a que la atiendan o no dependiendo de: La gravedad del problema sanitario. Si es atendida o no por personal de Servicios Sociales sanitarios. Si es suficientemente autnoma como para quedarse sola durante el proceso de reconocimiento mdico. Al da siguiente la Tcnica de Igualdad se pondr en contacto con la mujer. Si la comunicacin con ella no es posible pero la vctima ya est en su domicilio se enviar a la Polica Local, sin distintivos policiales, con una cita para la mujer para el seguimiento del caso. Si la vctima contina hospitalizada se establecer una coordinacin con Servicios Sociales sanitarios hasta que sea dada de alta, para posteriormente continuar el seguimiento desde los SSM. Despus de la atencin sanitaria se aplicar el procedimiento de Servicios Sociales Municipales de intervencin en crisis13. Se pondr en conocimiento de la vctima los derechos que tiene a recibir atencin, entre otras, la ayuda regulada por la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las vctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual. 2.3. Agresiones sexuales no recientes Se derivar a Zutitu para que realice atencin psicolgica especializada. Si la mujer no quiere acudir a este servicio, se le ofrecer la atencin psicolgica del municipio de Ortuella.

12 13

Ikus, 4 eranskina. Ikus, 4 eranskina.

12 13

Ver Anexo 4. Ver Anexo 4.

cve: BAO-BOB-2011a109

Gizarte-zerbitzuak

Segurtasun-arriskua badago, Ertzaintzari, Udaltzaingoari edota SOS-Deiaki deituko zaio

Genero-indarkeria
Premia Ez du onartzen Auzokidea Ikastetxea Osasunzentroa Protokoloa Taldea ZZetako

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

Ohiko jarduerak

Onartzen
Emakumearekin harremanetan jartzea GZetara bidali Osasun protokoloa

Banandu nahi du Ez du salatu nahi Banandu nahi du Bai salatu du


Bertar atu da Ez da bertaratu UGZetara deitzeko eskaini

Erasotzailear ekin jarraitzen du

Kasuaren jarraipena Aholkularitza juridikoa


Ikastetxeak GZetara eta familiari idatzi Ez da bertar atu

14765

Bertaratu da

Salaketa ofizialaren balorazioa Ertzaintzara laguntzea


GZak familiari idatzi

Segurtas un Plana

Hitzor dua

UZSn taldea

Ofiziozko txandari egin beharreko deia ziurtatu


Bertara tu da Bertaratu da Ez da bertaratu Adingabeak Foru Aldundira bidali Ez da bertaratu

Alkatetza

Salaketa

Abokatuen Elkargora kexa

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

Zerbitzuen eskaintza

cve: BAO-BOB-2011a109

Sexu-erasoak

Gizarte-zerbitzuak

Segurtasunerako arriskua badago, Ertzaintzara, Udaltzaingora edo SOS-Deiak zerbitzura deitu

Genero-indarkeria
Premia

Sexu-erasoak
Lesioak Duela gutxi gertatutakoa
(+72h. / 72h.)

Ohiko jarduerak

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

Duela gutxi ez

Ez dago osasun laguntzarik

Osasun laguntza

Urtuellako Buruko Osasun-zentroa

Zutitu

SOS DEIAK

Osasun-zerbitzura laguntzea (Lehenago deitu)

14766

Ez du

Itxarot d
Osasunzerbitzuek artatzen

Udaltz aingoa

Ez da autonomo

Larritasuna

Hitzor Krisialdia lantzea

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

Zerbitzuen eskaintza

Arreta psikologikoa

cve: BAO-BOB-2011a109

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

Zerbitzuen eskaintza

Babeserako udal zerbitzuak

Babes agindua Ostatua Laguntza ekonomikoak

Laguntza eta joan -etorria

EISE

Foru zerbitzuak

14767

Arreta psikologik Ertzaintzara laguntzea Ertzaintza Udaltzaing ora deitu


UGZ

Prozesua baino lehenagoko udal

Ertzaintza

Epaitegia

Foru Aldundiaren zerbitzua

Gizarte sarea

Etxebizitza Ikastetxe ak Eskuhartzea

- Supergintza - Zutitu - Ostatua

Ertzaintza

Autobabeserako jarraibideak

Babes informal

Autobabeserako neurriak eskaintzea

Tel. Bortxa

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

Urruntze-aginduaren zain

cve: BAO-BOB-2011a109

Servicios Sociales

Si existe riesgo para la seguridad, llamar a Ertzaintza, Polica Local o SOS-Deiak

Violencia de gnero
Urgencia No reconoce Vecinos Centro escolar Centro Salud Protocolo Equipo Usuaria SS

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

Actuaciones ordinarias

Reconoce
Contactar con mujer Derivacin SS Protocolo Sanidad

Quiere separarse No denuncia Quiere separarse S denuncia


Acude No acude Ofrece llamar a SSM

14768

Seguimiento del caso Asesora jurdica


Centro escolar escribe SS y familia No accede

Accede

Valoracin denuncia oficial Acompaamiento Ertzaintza


SS escribe familia

Plan de seguridad

Cita

Equipo SSM

Comprobacin llamada Turno Oficio


Acude No acude

Alcalda
Se persona No se persona Derivacin menores Diputacin

Denuncia

Queja al Colegio De Abogados

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

Oferta Servicios

cve: BAO-BOB-2011a109

Agresiones sexuales

Contina con el agresor

Servicios Sociales

Si existe riesgo para la seguridad, llamar a Ertzaintza, Polica Local o SOS-Deiak

Violencia de gnero
Urgencia

Agresiones sexuales
Lesiones Reciente
(+72h. / 72h.)

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

Actuaciones ordinarias

No reciente

No asistencia sanitaria

Asistencia Sanitaria

Centro de Salud Mental Ortuella

Zutitu

SOS DEIAK

Acompaamiento a servicio sanitario (Llamada previa)

14769

No espera

Espera

Polica Local

No atiende SS sanitarios

No es autnoma

Gravedad

Cita Trabajar Crisis

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

Oferta Servicios

Atencin Psicolgica

cve: BAO-BOB-2011a109

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

Oferta Servicios

Servicios apoyo municipal

Orden proteccin Alojamiento Ayudas econmicas

Acompaamiento y traslado

EISE

Servicios forales

14770

Servicio Diputacin Juzgado

Red Social

Domicilio Centros Escolares Intervencin

Atencin psicolgica Acompaamiento Ertzaintza Ertzaintza Llamada Polica Local

Asesora municipal preprocesal

Ertzaintza

- Supergintza - Zutitu - Alojamiento

SSM

Ertzaintza

Pautas autoproteccin

Proteccin informal

Ofertar medidas autoproteccin

Tlfno. Bortxa

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

Espera Orden Alejamiento

cve: BAO-BOB-2011a109

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14771

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

3. Poliziaren jarduketa-prozedura 3.1. Udaltzaingoa. Kontuan hartuta genero-indarkeriaren kasuetan eskumenak Ertzaintzak dituela eta Udaltzaingoak dituen baliabide eskasak, azken horren segurtasun-funtzioak hauexek dira: 3.1.1. Lekuan lekuko jarduketak, bai biktimak berak edo bestelako batek eskatuta, bai poliziaren parte hartzea eskatzen duen egoera ematen denean. Ertzaintza heldu bitartean biktimarekin eta horren esku daudenekin egon behar dira. Gainera, beharrezkoa balitz, erasotzailea atxilotu beharko dute. Esku-hartze horren ondoren, azaltze-akta egin beharko dute, Ertzaintzak egingo duen argiketan txertatzeko. 3.1.2. Urruntze-agindua jasotzen dutenean, ziurtatu beharko dute kasua Udaleko Gizarte Zerbitzuek ere artatzen dutela, jarduketa koordinatua izateko. 3.1.3. Jarduketak Udaleko Gizarte Zerbitzuetako langileek eskatzen dituztenean: Biktima modu informalean behatzea, urruntze-agindua lortu bitartean. Udaleko Gizarte Zerbitzuetako langileak biktimaren etxera laguntzea. Emakumearen bigarren mailako biktimizazioa ekiditeko, agenteak bereizgarririk gabe joango dira. Polizia bereizgarririk gabe biktimaren etxebizitzara joatea, beharrezkoa balitz, Udaleko Gizarte Zerbitzuetakoekin hitzordua eskaintzeko. 3.1.4. Ertzaintzak bere partaidetza eskatzen duenean. 3.1.5. Erasotzaileari etxera laguntzea, betiere epailearekin aginduarekin.

3. Procedimiento de actuacin policial 3.1. Polica Local. Teniendo en cuenta que las competencias en materia de violencia de gnero recaen sobre la Ertzaintza y debido tambin a los escasos dispositivos que la Polica Local dispone, las funciones de este cuerpo de seguridad son las siguientes: 3.1.1. Actuacin in situ cuando se requiera su presencia bien por la vctima, bien por otras personas, bien porque presencien una situacin que requiera intervencin policial. Su actuacin, mientras llega la Ertzaintza ser de atencin a la vctima y personas a su cargo, as como detencin si fuera necesario del agresor. Despus de esta intervencin realizarn un acta de comparecencia para incluir en el atestado que efectuar la Ertzaintza. 3.1.2. Cuando reciban una orden de alejamiento comprobar si el caso es atendido tambin desde los Servicios Sociales Municipales para su actuacin coordinada. 3.1.3. Actuacin cuando el personal de los Servicios Sociales Municipales lo requiera en los siguientes supuestos: Efectuar una vigilancia informal a una vctima mientras obtiene una posible orden de alejamiento. Acompaar al personal de los SSM al domicilio de la vctima. A fin de evitar la victimizacin secundaria de la mujer, las y los agentes irn de paisano. Acudir, sin distintivo policial, al domicilio de la vctima si fuese el caso para proporcionarle una cita con Servicios Sociales Municipales. 3.1.4. Cuando la Ertzaintza requiera su colaboracin. 3.1.5. Acompaamiento al agresor a su domicilio, siempre con orden judicial.

cve: BAO-BOB-2011a109

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

Emakumearen edo beste norbaiten deia

Lekuan bertan

Udaltzaingora joaten denean

Udaltzaingoa

Urruntzeaginduak

Erasotzailea etxera laguntzea

Esku-hartzea

Ertzaintzarekin lankidetza aritzea

GZak eskatuta

14772

Erasotzailea atxilotzea

Ertzaintza heldu bitartean biktima artatu

UGZko langileak biktimaren etxebizitzara lagundu

Azaltze-akta

Biktimari etxebizitzan ala ospitalean GZetara joateko hitzordua emon

Biktima modu informalean bigilatzea urruntzeko agindua heldu arte

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

Ertzaintza

cve: BAO-BOB-2011a109

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

Llamada mujer/otra persona

In situ

Acude al local polica

Polica local

14773

rdenes de alejamiento

Acompaamiento agresor domicilio

Intervencin

Colaboracin Ertzaintza

Requerimiento SS

Detencin agresor

Atencin vctima mientras llega Ertzaintza

Acta comparecencia

Entrega cita de SS a vctima en domicilio u hospital

Acompaamiento de personal de SSM a domicilio vctima

Vigilancia informal vctima en espera orden de proteccin

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

Ertzaintza

cve: BAO-BOB-2011a109

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14774

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

3.2. 3.2.1.

Ertzaintza14. Jarduketa erasoaren tokian

3.2. 3.2.1.

Ertzaintza14. Actuacin en el lugar de la agresin.

Biktimak horrela eskatzen duenean edo bestelako biztanle edo erakundeek salaketa jarri zein Udaltzaingora deitzen dutenean, ertzainak biktimaren etxera edo bera dagoen lekura joango dira eta han geratuko dira beharrezkoa den denbora-tartean. Txikiak izan arren biktimak lesioak baditu edo susmatzen bada badituela nahiz eta agerikoak ez izan, ordutegiaren araberako mediku zerbitzura lagunduko zaio. Era berean jakinaraziko zaio lesioen txosten ofiziala eskatu behar duela salaketa egiteko orduan beharrekoa delako. Osasun-zentrora laguntzen bazaio, agenteak itxaron beharko du kontsulta bukatu eta osasun-langileek biktimari eman beharreko laguntza zehaztu arte. Biktimaren esku adingabeak daudenean eta haietaz arduratu ezin denean, emakumeak edo familiakoek agindutakoaren esku utzi beharko dituzte. Hori posible ez bada, ezarritako Gizarte-zerbitzu publikoekin (Foru Aldundiko adingabeen zerbitzua, udal zerbitzuak) harremanetan jarri beharko dira, haiek ardura hori hartzeko. Adingabea biktimatzat jotzen denean edo babes eza ez duela uste denean, Foru Aldundiko Gizarte-zerbitzuei txostena igorriko zaie.

Cuando as se requiera por parte de la vctima o cuando medie denuncia de otras personas o entidades o llamada de la Polica Local, las y los agentes de la Ertzaintza acudirn al domicilio o lugar donde se encuentre la vctima permaneciendo en el mismo el tiempo que resulte necesario. Si la vctima presenta lesiones, por pequeas que sean, o se sospecha de su existencia aunque no resulten visibles, se acompaar a sta al servicio mdico correspondiente al horario en que se presente, indicndole que solicite el parte de lesiones oficial, a fin de poder presentarlo en el momento de realizar la denuncia. Si el acompaamiento es al Centro de Salud, la o el agente esperar a que el personal sanitario termine la consulta para evaluar las necesidades de acompaamiento de la vctima. Cuando hay personas menores a cargo de la vctima, durante el tiempo que sta no pueda ocuparse de ellas sern puestas bajo la tutela de la persona designada por la vctima o con familiares; si esto no es posible, se contacta con los Servicios Sociales pblicos estipulados (servicios de menores de Diputacin, servicios municipales) para que se hagan cargo. Siempre que la persona menor sea considerada como vctima o que pudiera encontrarse en una situacin de desamparo, se redactar un informe dirigido al Servicio Social correspondiente de la Diputacin. 3.2.2. Actuacin en caso de agresin o abuso sexual En caso de que se trate de una agresin o abuso sexual reciente, el traslado ser al servicio de urgencias centro sanitario correspondiente. En la medida de lo posible, el traslado se realizar mediante vehculo oficial sin distintivos. Se informar a la vctima de que no debe lavarse ni cambiarse de ropa, as como tampoco beber ni comer si se han producido agresiones por va bucal. Si el traslado es al hospital, el equipo policial se asegurar que ha sido solicitada la presencia del mdico o mdica forense al objeto de que se practique el reconocimiento mdico y la toma de muestras. Asimismo, se proporcionarn al o a la forense todos los datos disponibles sobre el hecho. Si el acompaamiento se hace al hospital, se informar previamente a este recurso que llevan a una vctima de violencia de gnero o agresin sexual; se le dar informacin a la mujer sobre los recursos y servicios que existen, y la dejarn en el hospital a la espera de ser atendida. No se tomar declaracin hasta que la vctima haya sido reconocida por personal sanitario y se hayan cubierto sus necesidades personales. En caso de hospitalizacin de la vctima, se tomar la denuncia en cuanto sea posible dentro del recinto sanitario. 3.2.3. Recepcin de la denuncia La recepcin de la denuncia se realizar teniendo en cuenta el especial estado emocional en que se encuentre la vctima, procurando crear un clima de seguridad, en un lugar confortable, privado, que impida interrupciones y que preserve la intimidad de la vctima. Una vez finalizada la denuncia, se le entregar a la vctima copia de la misma. a) Informacin a la demandante Se informar a la vctima de las consecuencias de la interposicin de la denuncia. En los casos de delitos contra la libertad sexual tambin se le informar de la necesidad de interponer denuncia para que se pueda perseguir judicialmente al presunto agresor.
cve: BAO-BOB-2011a109

3.2.2.

Jarduketa sexu-eraso edo jazarpena dagoenean

Duela gutxi gertatutako sexu-eraso edo jazarpena denean, dagokion osasun-zerbitzuko larrialdietara eramango da emakumea. Ahal den heinean, bidaia bereizgarririk ez duen ibilgailu ofizialean egingo da. Biktimari jakinaraziko zaio ez dela garbitu behar eta ez duela arropa aldatu behar. Aho bidezko erasoa jasan badu, ez du jan edo edan behar. Ospitalera eramatekotan, agenteak ziurtatuko du auzitegiko medikua bertaratu dela azterketa medikua egiteko eta laginak hartzeko. Era berean, auzitegiko medikuari gertakariaren inguruko datu guztiak emango zaizkio.

Ospitalera laguntzen bazaio, lehenengo eta behin baliabide horretan jakinaraziko da genero-indarkeria edo sexu-jazarpena jasan duen emakumea helduko dela. Era berean, emakumeari egun dauden baliabide eta zerbitzuak jakinaraziko zaizkio eta ospitalean geratuko da artatua izan arte. Ez zaio biktimari aitorpena hartuko, harik eta osasun-langileek aztertu eta bere behar pertsonalak bete arte. Biktima ospitalean geratu behar bada, salaketa ahalik eta lasterren egingo da osasun-zentroan bertan. 3.2.3. Salaketa hartzea Salaketa hartuko da biktimaren emozio-egoera berezia kontuan hartuta. Era berean, segurtasun giroa lortzen saiatuko da. Horretarako, leku eroso eta pribatua hartuko da, etenak ekiditeko eta biktimaren intimitatea babesteko. Salaketarekin amaitutakoan, horren kopia biktimari emango zaio. a) Salatzaileari eman beharreko informazioa Biktimari jakinaraziko zaio zer ondorio duen salaketa jartzeak. Sexu-askatasunaren kontrako delituen kasuan, salaketa jartzeko beharraren berri emango zaio, ustezko erasotzailea judizialki esetsi ahal izateko. Halaber, urruntze-agindua eskatzeko aukeraren berri emango zaio. Gainera etxeko indarkeria edo sexu-jazarpenean aditua den txanda bereziko abokatu baten aholkularitza jaso dezake doan salaketa jartzeko zein urruntze-agindua eskatzeko. Biktimak aholkularitza jasotzeko jarrera adierazten badu, poliziak kudea14

Asimismo, se le informar de la posibilidad de solicitar una Orden de alejamiento y que tiene derecho a ser asesorada gratuitamente por un letrado o letrada del turno especfico para vctimas de la violencia domstica y/o agresiones sexuales tanto para la interposicin de la denuncia como para formalizar la solicitud de la Orden de ale14

Ertzaintzaren prozedura-eskema 5 eranskinean dago islatuta.

Un esquema del procedimiento de la Ertzaintza se encuentra en el Anexo 5.

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14775

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

keta egokiak egingo ditu eta biktimari azalduko zaio abokatuak zenbat denbora behar duen polizia-etxera heltzeko.

Ertzaintzak deitu ostean aditua den ofiziozko aholkularitza juridikoa ez bada polizia-etxera joaten salaketa jartzeko edo biktimak urruntze-agindua jartzeko, Ertzaintzak Gizarte-zerbitzuekin hitz egingo du Bizkaiko Abokatuen Elkargoan kexa jartzeko.

b) Urruntze-agindua eskatzea. Urruntze-agindua polizia-etxea eskatzen denean, argiketa edo txostena premiaz egingo da gertakariak ziurtatzeko. Gainera, delitu eta arau-hauste batzuetarako berehalako epaiketa eta epaiketa arinerako prozedurari hasiera emango zaio. 3.2.5. Biktimei laguntzea. Biktimak segurtasuna dela-eta beldur bada edo berariaz eskatzen badu, berak proposatutako leku edo etxebizitza batera (senitartekoen etxea, lagunena, etab.) lagunduko zaio bai berari, bai bere esku egon daitezkeen seme-alabak. Gauza bera egingo da Foru Aldundiko harrera-etxe batera joan behar dela uste denean. Biktima joan-etorri horietan bereizgarririk gabeko ibilgailuetan eramango da eta beharrezkoak diren baliabideetan premiazko beharrizanei erantzungo zaie: larrialdietako osasun-zerbitzua, Udaleko Gizarte Zerbitzuak, etxebizitza, harrera-baliabidea, epaitegia (lehenengo agertzean), etab. Biktimari egun dauden Gizarte-zerbitzuen berri emango zaio. Era berean jakinaraziko zaio tramiteak egiteko udaleko garraiobide-laguntza eska dezakeela. 3.2.6. Udaleko Gizarte Zerbitzuei buruzko informazioa ematea eta bertara bideratzea Biktimari dituen eskubide eta egun dauden baliabideei buruzko informazio idatzia emango zaio. a) Babeserako kautela neurriak. Biktimari azalduko zaio babeserako kautela neurriak hartu ahal dituela. Horren barnean daude, besteak beste, erasotzaileari debekatzea leku jakin batean bizitzea edo leku jakin batera (auzoa, udalerria, probintzia edo tokiko erakundea, o Autonomia Erkidegoa) joatea (Prozedura Kriminalari buruzko Legearen 13 eta 544 bis artikuluak). Gainera, Prozedura Kriminalari buruzko Legearen 544 artikuluaren arabera, urruntze-agindua, ofiziozko abokatua, doaneko aholkularitza juridikoa eta egun dauden laguntza ekonomikoak eskatzeko aukera duela jakinaraziko zaio biktimari. b) Zerbitzu espezializatuak. Horretaz gain, arazo mota horietarako arreta espezializatuko baliabideak (udalerritik kanpo harrera-etxebizitzak, aholkularitza juridiko eta laguntza psikologikorako programak, etab.) ere badaudela azalduko zaio biktimari. Edozein kasutan, emakumeari ematen zaion informazioa alde batera utzita, garrantzitsutzat joko da kasua Udal Gizarte-zerbitzuetara bideratzea. Biktimari iradokiko zaio telefono bidezko harremana edo harreman zuzena izatea Udaleko Gizarte Zerbitzuetara, horien erabiltzailea ez balitz. Emakumeak onartzen badu (berehala edo Ertzaintzarekin lehen kontaktua izan ostean, Muskizko Gizarte-zerbitzuei jakinaraziko zaie, biktimari deitzeko lehenbailehen. c) Informatutako baimena. Emakumeari baimena idatziz eskatuko zaio Ertzaintzari emandako datuak Gizarte-zerbitzuak eta osasun-zerbitzuak erabili ahal izateko, baliabide horien erabiltzailea ez bada. Halaber, gizarte-zerbitzuei eta osasun-zerbitzuei eskatuko zaie biktimari arreta hobea egiteko beharrezkoa den informazio idatzia. Eskari bi horiek eredu hauen arabera egingo dira: Datu pertsonalen erabilera baimentzeko eta informazioko akta eta etxeko indarkeriaren edo genero-indarkeriaren biktimen inguruko informazio eskaera (6 eta 7 eranskinak).

jamiento. En caso de que la vctima muestre su disposicin a ser asesorada, desde las dependencias policiales se realizarn las gestiones oportunas para ello y se informar a la vctima sobre el tiempo estimado para la llegada del letrado o letrada al centro policial. Si la asistencia jurdica del Turno de oficio especializado, previa llamada de la Ertzaintza, no acudiera a la comisara para informar y/o ayudar a interponer denuncia y peticin de orden de alejamiento a la vctima, la Ertzaintza informar a los Servicios Sociales para que interponga una queja al Colegio de Abogados y Abogadas de Bizkaia. b) Solicitud de Orden de Alejamiento. Cuando se solicite una Orden de Alejamiento en dependencias policiales, se realizar el correspondiente atestado o informe de forma urgente para la comprobacin de los hechos, tramitndose el mismo conforme al procedimiento para el enjuiciamiento rpido e inmediato de determinados delitos y faltas. 3.2.5. Asistencia a la vctima. Si la vctima teme por su seguridad o as lo solicita, se le acompaar, tanto a ella como si es necesario a sus hijos e hijas menores a su cargo, a un domicilio o lugar alternativo propuesto por ella (casa de familiares, amistades, etc.) o al recurso foral de acogida si as se considera conveniente. El acompaamiento a la vctima se har mediante vehculos sin distintivos y cubrir sus necesidades ms urgentes en los recursos que sean necesarios: servicios sanitarios de urgencia, Servicios Sociales Municipales, su domicilio, recurso de acogida, Juzgado (en la primera comparecencia), etc. La vctima ser informada de los servicios sociales existentes as como de la ayuda municipal para el transporte a la realizacin de trmites si lo precisa. 3.2.6. Informacin y canalizacin a los Servicios Sociales Municipales Se facilitar por escrito a la vctima informacin sobre sus derechos y sobre los recursos existentes. a) Medidas cautelares de proteccin. Se informar a la vctima sobre la posibilidad de solicitar medidas cautelares de proteccin, tales como la prohibicin de que las personas agresoras residan o acudan a un determinado lugar, barrio, municipio, provincia u otra entidad local, o Comunidad Autnoma (artculo 13 y 544 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). Tambin se le informar de la posibilidad de solicitar la Orden de Alejamiento prevista en el artculo 544 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de solicitar abogado o abogada de oficio, de solicitar el beneficio de asistencia jurdica gratuita y de la existencia de posibles ayudas econmicas. b) Servicios especializados. Asimismo se le informar sobre la existencia de recursos para la atencin especializada a este tipo de problemtica (pisos de acogida fuera del municipio, programas de asistencia jurdica y atencin psicolgica). En todo caso, con independencia de la informacin que se facilite a la vctima, se considerar especialmente importante tratar de canalizar el caso hacia los Servicios Sociales Municipales. Se le sugerir a la vctima hacer contacto telefnico o personal con los Servicios Sociales Municipales si no es usuaria de los mismos. Si la mujer accede (de manera inmediata o con posterioridad al primer contacto con la Ertzaintza) se comunicar a los Servicios Sociales de Muskiz para que se encarguen de llamar a la vctima a la mayor brevedad posible. c) Consentimiento informado. Se pedir a la mujer su consentimiento por escrito para que los datos aportados a la Ertzaintza puedan ser compartidos con los servicios sociales y sanitarios en caso de que la vctima no sea usuaria de los mismos. Igualmente, se pedir a los servicios sociales y sanitarios, por escrito, informacin que se considere necesaria para mejorar la atencin a la vctima. Ambos requerimientos se realizarn de acuerdo a los modelos de: Acta de informacin y consentimiento de utilizacin de datos de carcter personal y solicitud de informacin sobre vctima de violencia domstico y/o de gnero (Anexos 6 y 7).

cve: BAO-BOB-2011a109

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14776

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

4. Osasun-zerbitzuen prozedura genero-indarkeriaren kasuetan Osasun-zentrora joan den eta tratu txarrak edo sexu-indarkeria jasan duen biktima bati osasun-langileek eman beharreko arretak Eusko Jaurlaritzako Osasun Saileko protokoloan ezarritakoari erantzun beharko dio, alde batera utzita kontsulta Lehen Mailako Arretari, Arreta Espezializatuari edo Larrialdiko Zerbitzuari dagokion eta alor pribatukoa zein publikoa den. Osasun-langileek jarduketa egokia jarriko dute martxan, emakumearen intimitatea eta konfidentzialtasuna bermatzeko neurriak betez. Jarduketak lesio fisiko edo psikiko larriak eta agerikoak eragin dituzten tratu txarren kasuetan Osasun-arreta emango zaio jarduketa terapeutiko egokiei buruzko planean ezarritakoaren arabera. Sexu-eraso edo jazarpena egon denean, aurrerago azaldu bezala jardungo da, auzitegiko medikua bertaratzea eskatuta. Arreta-jarduketarekin amaitutakoan, tratamendu egokiaren arabera beharrezkoa denean, lesioen txosten-eredua beteko da. Behin hori betetakoan, biktimari irakurriko zaio eta Guardiako Epaitegira ahalik eta azkarren bidaliko da. Lesio txostenaren eta ofizioz igorritako idazkiaren kopia tratu txarrak jaso dituenari emango zaizkio, bere segurtasuna arriskuan jartzen ez bada. Azken kasu horretan, biktimak hurbileko pertsona bat izenda dezake, berak agiria biltzeko. Historia klinikoan lesioen txostenaren kopia eta ofizioz igorritako idazkiaren kopia agertu beharko dira. Lehenengo arreta-jarduketa Larrialdi Zerbitzuak edo Arreta Espezializatukoek egin badute, horretaz gain, mediku txostena idatzi eta biktimari emango zaio. Horrela, aurrerantzean izango duen medikuari arreta egokia emateko aukera emango dio. Tratu txarrak jasan dituen biktimei osasun-zentroko (ospitaleko gizarte-zerbitzua) baliabide propioen bidez gizarte-neurriei eta babeserako neurriak jakinaraziko zaizkie. Beharrezkoa bada, Gizarte-zerbitzuko profesionalekin edo Biktimaren Laguntza Zerbitzuarekin harremanetan jarriko dute biktima premiaz. Azkenik, emakumearen segurtasunerako edo integritate fisikorako arriskurik badago, polizia bertaratzea eskatuko da SOS Deiak, Ertzaintzaren polizia-etxera edo Udaltzaingora deituta.

4. Procedimientos de los servicios sanitarios en casos de violencia de gnero La actuacin del personal sanitario ante una vctima de maltrato o de violencia sexual que acude a un Centro Sanitario, bien sea a una consulta de Atencin Primaria, de Especializada o a un Servicio de Urgencias, tanto en el mbito privado como pblico, se ajustar a lo establecido en el Protocolo Sanitario del Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco. El personal sanitario adoptar la pauta de actuacin correspondiente extremando siempre las medidas que garanticen al mximo posible la intimidad y confidencialidad de la mujer. Actuacin ante maltrato con lesiones fsicas o psquicas agudas evidenciables Se prestar la asistencia sanitaria iniciando el plan de actuaciones teraputicas que corresponda. En el caso de que hubiese habido agresin o abuso sexual, se proceder como se indica para este tipo de casos ms adelante solicitando la presencia forense. Una vez finalizada la actuacin asistencial y establecido, cuando se requiera, el tratamiento pertinente, se proceder a la cumplimentacin del modelo de Parte de Lesiones. Una vez cumplimentado este Parte de lesiones, se har lectura del mismo a la vctima y se remitir a la mayor brevedad posible al Juzgado de Guardia. S entregar asimismo una copia del Parte de lesiones y del Oficio-Remisin a la persona maltratada salvo que ello comprometa su seguridad personal; en este supuesto, se le puede indicar que designe a una persona de su confianza para que lo recoja. En la historia clnica deber quedar copia del Parte de lesiones y del documento Oficio-Remisin. Cuando la primera actuacin asistencial se haya realizado desde los Servicios de Urgencia o de Atencin Especializada se redactar, adems, y se entregar a la vctima el Informe mdico que permita llevar a cabo un adecuado seguimiento al mdico o mdica que la atender en adelante. Se asesorar a la vctima del maltrato sobre las medidas sociales y de proteccin a travs de los propios recursos del centro sanitario (Servicio Social del Hospital), o en su caso, se le facilitar el contacto urgente con profesionales de los Servicios Sociales o con el Servicio de Asistencia a la Vctima. Por ltimo, si existiese riesgo para la seguridad o integridad fsica de la mujer, se solicitar la presencia policial mediante llamada a SOS Deiak, a la Comisara de la Ertzaintza correspondiente o a la Polica Local.

cve: BAO-BOB-2011a109

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14777

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

Jarduketak lesio fisiko edo psikiko larriak eta agerikoak eragin ez dituzten tratu txarren kasuetan Emakumeak tratu txarren egoera onartzen badu, azterketa zehatza egingo zaio lesio posibleak edo bere egoera emozionala antzemateko. Era berean, egingo zaiona zein helbururekin egingo zaion jakinaraziko zaio. Biktimak ez badu gertakariak salatu nahi edo urruntze-agindua eskatu nahi, hori egitera motibatzeko azalduko zaio salatzea ez dela soilik eskubide bat, jasaten ari den indarkeria-erlazioarekin amaitzeko modua baizik. Gainera, salaketa jarrita, beharrezkoa balitz, Justiziaren Administrazioak eskaintzen dituen babeserako mekanismoak (erasotzailearengandik urruntzea, polizia babesa, aitaren seme-alabekiko eskubideak bertan behera uztea, etxebizitza erabiltzea, elikagaietarako pentsioa, etab.) jaso ditzake, baina bere partaidetza beharrezkoa da. Halaber, biktimari azalduko zaio profesionalez legez daudela behartuta gertaera mota hauek epaitegiei jakinaraztera. Ahalik eta azkarren egin behar diren lesioen txostena eta Bidalketa-ofizioa Guardiako Epaitegira bidaltzeko prozesua atzeratu ahal izango da, biktimaren integritate eta segurtasunean eragiten duten baldintzak antzematen badira eta tramite hori atzeratzea ontzat ematen bada. Kasu horretan, historia klinikoan islatuko dira egindako jarduketa. Azkenik, jarraipenerako hitzorduak eskainiko zaizkio. Biktimak ez badu onartzen tratu txarrak jasaten dituela eta oinarri sendoko susmoa ez badago, historia klinikoan zantzuak eta egindako jarduketa jasoko dira. Gainera, arazo fisiko, psikiko eta sozialei erantzungo zaie. Azkenik, jarraipenerako hitzorduak eskainiko zaizkio.

Actuacin ante situaciones de maltrato fsico o psquico sin lesiones evidenciables Si la mujer reconoce estar en una situacin de maltrato, se debe proceder a realizar una exploracin minuciosa para detectar posibles lesiones o valorar su estado emocional, informndole de las exploraciones que se vayan a realizar y de su finalidad. Si la vctima no quiere denunciar los hechos ni solicitar una Orden de Proteccin, para motivarla a hacerlo se le explicar que denunciar no es slo un derecho sino tambin una forma de romper con la relacin violenta que est sufriendo y que la manera de acceder, si fuese conveniente, a los mecanismos de proteccin de la Administracin de Justicia (alejamiento de la persona agresora, proteccin policial, suspensin de los derechos del padre respecto al hijo o hija, uso de la vivienda, pensin de alimentos, etc.) requiere de su colaboracin. Asimismo, se explicar a la vctima que las y los profesionales estn obligados por la Ley a poner este tipo de hechos en conocimiento del Juzgado. El envo del Parte de lesiones junto con el Oficio-Remisin al Juzgado de Guardia que, en principio debe hacerse a la mayor brevedad posible, podr posponerse cuando se aprecien circunstancias que afecten a la integridad y seguridad personal de la vctima que aconsejen retrasar dicho trmite. En este caso, se registrar en la historia clnica la actuacin realizada y se ofertarn visitas de seguimiento. En el caso de que la vctima no reconozca estar en situacin de maltrato y no se disponga de elementos de juicio suficientes para poder considerar que existe una sospecha fundada, se registrarn en la historia clnica los indicios existentes y la actuacin realizada, se prestar atencin a los problemas fsicos, psquicos, sociales encontrados y se ofertarn visitas de seguimiento.

cve: BAO-BOB-2011a109

5. Osasun zerbitzuen prozedura sexu-erasoak gertatzen direnean Sexu-erasoa edo sexu-abusua gertatu berri denean zer egin (azken 72 orduetan) Sexu-erasoa edo sexu-abusua aurreko 72 orduetan gertatu denean, biktima Gurutzetako ospitalera bidali behar da ahalik eta azkarren. Ospitaletik auzitegiko medikuari deituko zaio eta beharrezko baimena eskuratzen duenean ospitalera joango da. Auzitegiko medikua etorri arte itxaron behar da beti, kasu larria denean edo bizi-arriskua dagoenean izan ezik. Dena dela, ospitaleko medikuaren zeregina laguntzea izango da eta auzitegiko medikuarena, ostera, delitua ikertzea (lesio motak, lagin biologikoak eta ez biologikoak hartu...). Biktimari, ahal den neurrian, burutu behar den jarduketa azaldu eta horretarako baimena eskatuko zaio. Auzitegiko eta ospitaleko medikuen lana amaitu eta tratamendua, beharrezkoa bada, jarri ondoren, lesioen txostena bete beharko da. Txostenak honakoak izan behar ditu: tratamendua, jarduketa-plana eta oharrak, biktima Gizarte Zerbitzuetara, Lehen Mailako Arretara edo ospitalera bidali den

5. Procedimientos de los servicios sanitarios en casos de agresin sexual Actuacin ante agresin o abuso sexual reciente (menos de 72 horas) En el caso de que hubiese tenido lugar agresin o abuso sexual reciente (menos de 72 horas), se remitir a la vctima, lo ms rpidamente posible, al Hospital de Cruces. El hospital llamar siempre al mdico o mdica forense correspondiente quien, tras recabar la autorizacin pertinente, acudir al centro hospitalario. Salvo en el supuesto de gravedad y riesgo vital, se esperar a que se persone. En todo caso la o el mdico hospitalario se dedicar a su funcin asistencial y el o la forense a la funcin investigadora del delito (tipo de lesiones, recogida de muestras biolgicas y no biolgicas...). En la medida de lo posible, se explicar a la vctima la actuacin que se va a llevar a cabo pidiendo su consentimiento. Una vez finalizada la actuacin sanitario forense, y establecido, cuando se requiera, el tratamiento pertinente, se proceder a la cumplimentacin del modelo de Parte de lesiones que incluir, entre otras cosas, el tratamiento prescrito y el Plan de actuacin y observaciones especificando, segn cada caso, si se deriva a la vctima a Servicios Sociales, a Atencin Primaria, a un hospital para su ingreso...

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14778

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

Lesioen txostena egin ondoren, biktimari irakurri egingo zaio eta Guardiako Epaitegira ahalik eta azkarren bidaliko da BidalketaOfizioa eredua erabiliz. Horretaz gain, lesioen txostenaren eta Bidalketa-Ofizioaren kopia emango zaizkio biktimari, hori ez bada arriskutsua bere segurtasun pertsonalerako. Horrela izango balitz, konfiantzako pertsona bat aukera dezake kopiak jasotzeko. Historia klinikoan lesioen txostenaren eta Bidalketa-Ofizioaren kopiak gordeta geratu behar dira. Lehenengo laguntza larrialdi zerbitzuetan edo arreta espezializatuen zerbitzuan ematen bada, biktimari beste txosten bat emango zaio, ospitalean agindutako tratamenduaren segimendua aurrerantzean artatuko duen medikuak egin dezan. Azkenik, kontsulta amaitu baino lehen, biktimari gizarte- eta babes-neurriei buruzko aholkua emango zaio osasun zentroan (ospitaleko gizarte-langileak), edo, beharrezkoa bada, emakumea gizarte-zerbitzuetako langileekin berehala jarriko dute harremanetan.

Una vez cumplimentado este Parte de lesiones, se har lectura del mismo a la vctima y se remitir a la mayor brevedad posible al Juzgado de Guardia, utilizando el modelo de Oficio-Remisin correspondiente. Se entregar asimismo una copia del Parte de lesiones y del Oficio-Remisin a la persona maltratada salvo que ello comprometa su seguridad personal; en este supuesto, se le puede indicar que designe a una persona de su confianza para que lo recoja. En la historia clnica deber quedar copia del Parte de lesiones y del documento Oficio-Remisin. Cuando la primera atencin prestada se haya realizado desde los Servicios de Urgencia o de Atencin especializada, se redactar y entregar a la vctima otro Informe que permita llevar a cabo un adecuado seguimiento del tratamiento prescrito en el hospital al mdico o mdica que la atender en adelante. Por ltimo, y antes de finalizar la consulta, se asesorar a la vctima sobre las medidas sociales y de proteccin a travs de los propios recursos del centro sanitario (Servicio Social del Hospital), o en su caso, se le facilitar el contacto urgente con profesionales de los Servicios Sociales.

Jarduketak sexu-erasoa edo sexu-abusua duela gutxi gertatu ez bada (72 ordu baino gehiago) Emakumeari lagunduko zaio lesio edo kalte fisiko eta psikikoak jasan baditu, eta dagokion jarduketa terapeutikoen planari hasiera emango zaio. Behin laguntza-jarduketa amaituta, eta beharrezkoa denean, tratamendua jarrita, lesioen txostena egingo da, azken 72 orduetan gertatu diren kasuetarako azaldutako jarraibideen arabera.

Actuacin ante agresin o abuso sexual no reciente (ms de 72 horas) Prestar asistencia a los posibles daos y lesiones fsicas y psquicas, iniciando el plan de actuaciones teraputicas que corresponda. Una vez finalizada la actuacin asistencial y establecido, cuando se requiera, el tratamiento pertinente, se proceder a la cumplimentacin del modelo de Parte de lesiones segn las pautas indicadas anteriormente para los casos ocurridos en menos de 72 horas.

cve: BAO-BOB-2011a109

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14779

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

6.

Muskizko Emakume Elkartearen prozedurak

6.

Procedimientos de la Asociacin de Mujeres de Muskiz

Muskizko Emakume Elkarteak parte hartu du partaidetzako protokolo hau egiteko diagnostikoan, prestakuntzan eta bileretan, eta erakundeen arteko koordinazio protokoloan ere esku hartzen du. Elkarteen sare gisa, udalerrian sexu-indarkeriaren agerpenen bat jasan duten emakumeei sartzeko aukera ematen zaie eta lan egiten dute emakumeei aditze aktiboa eskainiz eta elkarrizketak eginez. Bere eginkizuna udalerrian dauden aukeren berri ematea da, baldin eta emakumeak bere kasuaren berri eman nahi badio berdintasun teknikariari edo Ertzaintzari (salaketa jarriko balu). Berdintasun teknikariarekin harremanetan jarri nahi badu, telefono-zenbakia eman behar dio eta bera aurrean dagoela, zerbitzura deituko du hitzordua eskatzeko eta, emakumeak hala nahi izanez gero, berarekin batera joango da. Salaketa jartzea erabakitzen badu eta elkarrizketa Udalaren Gizarte Zerbitzuetako ordutegitik kanpo bada, Ertzaintzaren polizia-etxera lagunduta joateko aukera emango zaio emakumeari. Azkenik, laguntza eskatu duen emakumeak konfidentzialtasuna eta bere kasuaren berri inongo erakunderi ematea nahi ez badu, elkarteak erabaki hori errespetatu beharko du eta gainera, jakinarazi behar zaio laguntza nahi beste aldiz eska dezakeela, erabaki bat hartzeko prest egon arte. Dena dela, adieraziko zaio zein udal zerbitzutara jo dezakeen eta nolako laguntza jaso dezakeen zerbitzu horietan. Elkarrizketatzaileak uste badu emakumearen bizitza arriskuan dagoela, nahiz eta emakumeak salaketa jartzeko asmorik ez eduki, Udalaren Gizarte Zerbitzuei ahalik eta lasterren emango die egoeraren berri, taldeak erabaki egokia har dezan. Emakumearen segurtasuna dela-eta aparteko premia badago, 112 zenbakira deitu beharko da Ertzaintza bertaratzeko eskatuz. Gizarte-zerbitzuen ordutegitik kanpo, emakumea zaurituta badago eta osasun-laguntza beharrezkoa bada, osasun-zentrora lagunduta joateko aukera emango zaio. Oso larria edo sexu-erasoa izango balitz, 112ra deitu beharko litzateke eta anbulantzia eskatu. Biharamunean, elkartea berdintasun teknikariarekin jarriko litzateke harremanetan kasua bideratzeko.

La Asociacin de Mujeres de Muskiz ha formado parte activa del diagnstico, formacin y reuniones para la realizacin de este protocolo participativo, y forma parte de protocolo de coordinacin interinstitucional. Como tejido asociativo, constituye una posible entrada de las mujeres vctimas de alguna manifestacin de la violencia sexista del municipio y su labor se centra en ofrecer a la mujer una red que implica una escucha activa, a travs de varias entrevistas. Su cometido ser informarle de las posibilidades que existen en el Municipio, si la mujer quiere dar a conocer su caso, bien a la Tcnica de Igualdad, bien a la Ertzaintza si quisiera interponer denuncia. En caso de que quiera ponerse en contacto con la Tcnica de Igualdad, le proveer el telfono, llamar con ella delante al servicio para pedir una cita o le acompaar si la mujer accede. En caso de querer interponer denuncia, siempre y cuando la entrevista se realizara fuera del horario de los Servicios Sociales Municipales, le ofrecer acompaamiento a la mujer para ir a la comisara de la Ertzaintza. Por ltimo, si la mujer que solicita apoyo quiere confidencialidad y que su caso no se ponga en conocimiento de ninguna institucin, la Asociacin respetar esa decisin indicndole que puede pedir apoyo cuantas veces lo estime oportuno hasta que est preparada para tomar alguna decisin. En cualquier caso le informar de cules son los servicios municipales a los que puede acudir y qu tipo de apoyos puede recibir en ellos. Si la entrevistadora considera que la mujer corre peligro por su vida y sta no quiere denunciar, lo pondr en conocimiento de los Servicios Sociales Municipales a la mayor brevedad posible para que el equipo tome la decisin adecuada a cada caso. Si la urgencia por su seguridad es extrema llamar al 112 solicitando la presencia de la Ertzaintza. Fuera del horario de Servicios Sociales, cuando la mujer est herida y requiera asistencia sanitaria, se le ofrecer acompaamiento para ir al Centro de Salud. Si fuera grave o se tratara de agresin sexual se llamara al 112 solicitando una ambulancia. Al da siguiente, la Asociacin se pondr en contacto con la Tcnica de Igualdad para la derivacin del caso.

cve: BAO-BOB-2011a109

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

MUSKIZKO EMAKUMEEN ELKARTEA

Harrera eta informazioa

Konfidentzialtasuna nahi du Osasun laguntza behar du

Laguntzea nahi du

14780

Itzuli nahi duenean

Bizitza arriskuan

Arina

Larria

Salaketa

GZ

Baliabideei buruzko informazioa Hurrengo egunean UGZra deitu

SSMra deitu

112 oso larria

Osasun-zentrora laguntzea

112

Polizia-etxera laguntzea

Tel. eman

UGZra lagundu

Berareki n deitu
BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

cve: BAO-BOB-2011a109

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

ASOCIACIONES MUJERES MUSKIZ

Acogida e informacin

Quiere confidencialidad Requiere asistencia sanitaria

Quiere ayuda

14781

Vuelta cuando quiera

Riesgo por su vida

Leve

Grave

Denuncia

SS

Informacin recursos Llamada al da siguiente a SSM

Llamada a SSM

112 extrema gravedad

Acompaamiento Centro Salud

112

Acompaamiento comisara

Dar Tfno.

Acompaar a SSM

Llamar con ella


BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

cve: BAO-BOB-2011a109

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena III. ERAKUNDEEN ARTEKO III. KOORDINAZIOA

14782 III.

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011 COORDINACIN INTERINSTITUCIONAL

Protokoloa sinatu duten erakundeen arteko koordinazioa hobetzeko eta edukiak gauzatzen direla kontrolatu eta ebaluatzeko helburuaz, koordinazioko organo hauek egongo dira: Koordinazioa Orokorra eta Koordinazio Teknikoko Mahaia. Koordinazioko arduradunak

A los efectos de mejorar la coordinacin entre las instituciones firmantes y de hacer un seguimiento y evaluacin de la ejecucin de los contenidos del presente Protocolo, existirn las siguientes figuras de coordinacin: la Coordinacin General, la Mesa de Coordinacin Tcnica. Instancias de coordinacin

1. Tokiko protokoloaren koordinazio orokorra Indarkeria jasaten duten emakumeei azkar eta modu eraginkorrean eta koordinatuan erantzun behar zaie. Hori dela eta, udal politikariak ekintzak koordinatzeaz arduratu behar dira. Izendapena Udalaren osoko bilkuran izendatuko da Gobernu Batzordeko kide guztien artean eta Gizarte Ekintzako zinegotzia edo Berdintasuneko zinegotzia izan daiteke. Halaber, ordezko bat izendatu beharko da, oporrak, gaixotasun baja, lan-bidaiak direla-eta gerta daitekeelako titularra ez egotea. Telefono zenbakia ez da aldatuko. Zereginak 1. Emakumeari beti, edozein ordutan, udal nahiz foru baliabideen bitartez erantzun egokia eman ahal zaiola bermatzea. 2. Udalaren jarduketa publikoen ondorioz erabakiak hartzea: adierazpenak, indarkeriaren aurkako bilkuretarako deialdiak eta antzekoak. 3. Udal baliabideak bultzatzea protokoloa benetako beharrizanetarako egokitzeko. 4. Koordinazio Teknikoko Mahaiari prestakuntza ematea agindutako zereginak garatzeko. 5. Ofiziozko salaketak jartzeko erabakiak hartzea. Prozedura Kriminalaren Legearen arabera (262 eta 544 ter) artikuluak) laguntza erakunde nahiz organismoek, direla publikoak direla pribatuak, etxeko indarkeria diren egitateetatik edozein berri badute, berehala komunikatu beharko diote hori guardiako epaileari edo Fiskaltzari. Emakumeentzako arreta hobetzeko erakundeen arteko II. Akordioak dioenez, biktimak gertatutakoa salatzerik eta babes-agindua eskatzerik nahi ez badu, zera azalduko zaio, salatzera eta agindua eskatzera animatzearren: salaketa jartzea, eskubidea izateaz gain, jasaten ari den harreman bortitzarekin amaitzeko eta Justizia Administrazioak dituen babes-mekanismoak eskuratzeko modua dela (erasotzailearen urruntze agindua, poliziaren babesa, aitak semearekiko edo alabarekiko dituen eskubideak bertan behera uztea, etxebizitzaren erabilpena, elikadura pentsioa eta abar). Era berean, profesionalak legez gertatukoa epaitegiei jakinaraztera derrigortuta daudela azalduko zaio biktimari (Emakunde, 2009, 44. or.).

1.

Coordinacin general del protocolo local

La respuesta institucional hacia las mujeres que sufren violencia debe ser rpida, eficaz y coordinada. Por esta razn, la coordinacin de las acciones recaer en el personal poltico del Ayuntamiento. Nombramiento Esta figura ser nombrada en el pleno municipal de entre las y los integrantes de la Comisin de gobierno pudiendo ser la concejala de Accin Social o de Igualdad. Asimismo, se nombrar una persona sustituta para las ocasiones en que esta persona est ausente (por vacaciones, bajas, viajes de trabajo), conservando en todo momento el mismo telfono de contacto. Funciones 1. Asegurar que siempre y en todos los horarios haya una respuesta adecuada a la demanda de la mujer, sea a travs de los recursos municipales o forales. 2. Tomar las decisiones que deriven de una actuacin pblica del Ayuntamiento, pronunciamientos, convocatorias a movilizacin de rechazo a la violencia y otras actuaciones en este campo. 3. Promover los recursos municipales necesarios para la adecuacin del protocolo a las necesidades reales. 4. Proporcionar a la Mesa de Coordinacin tcnica la formacin adecuada y necesaria para el desarrollo de las funciones encomendadas. 5. Tomar la decisin en el caso de las denuncias de oficio que se considere necesario interponer. La Ley de Enjuiciamiento Criminal (artculos 262 y 544 ter) impone a las entidades u organismos asistenciales, pblicos o privados, y a sus profesionales, la obligacin de poner en conocimiento del Juzgado o del Ministerio Fiscal aquellos hechos de los que tengan conocimiento y que pudieron ser constitutivos de violencia domstica. El II Acuerdo Interinstitucional seala la importancia de explicar a la vctima que no quiere denunciar a su agresor, que la denuncia no slo es un derecho sino tambin una forma de romper con la relacin violenta que est sufriendo y la manera de acceder a los mecanismos de proteccin de la Administracin de Justicia alejamiento de la persona agresora, proteccin policial, suspensin de los derechos del padre respecto al hijo o hija, uso de la vivienda, pensin de alimentacin, etc.-. Asimismo, la o el profesional ha de explicar a la vctima que la Ley le obliga, como profesional, a poner los hechos en conocimiento del Juzgado (Emakunde, 2009, pag.44).

cve: BAO-BOB-2011a109

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14783

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

Salaketa jartzeak, biktimak salatu nahi ez duenean, bere segurtasuna eta bere mendeko pertsonen segurtasuna ere arriskuan jar dezake. Beraz, hori egiteko arrazoizko irizpideak izan behar dira, eta, biktimaren segurtasuna babestuta dagoela bermatzen duten ebaluazioak beharrezkoak dira. Ofiziozko salaketa arduradun politikoaren erantzukizuna da, udal ordezkaria den aldetik, ekintza horren ondorioak udalak berak hartzen baititu bere gain.

6. Erakundeen arteko harreman onak bermatzea. Koordinazio Orokorrak iradokizunak jaso eta erakundeen arteko harreman onaren segimendua egingo du. Kasuen koordinazioa egingo da parte hartzen duten eragileen arteko ohiko bideak erabiliz (aurrez aurre eta telefonoz). Emakume batentzako arretarako zailtasunen bat baldin badago, Koordinazio Orokorrak beharrezko baliabideak jarriko ditu arazoa ahalik eta azkarren konpontzeko. 7. Protokolo honetan ez dauden alderdiak. Protokolo honetan ez dauden alderdiei dagokienez, Koordinazio Teknikoko Mahaiaren bileren artean erantzuna eman behar bada, Koordinazio Teknikoko Mahaiaren ardura izango da hori. 2. Koordinazio Teknikoko Mahaia Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 3.7 artikuluaren arabera (ordezkaritza orekatua), kide anitzeko organoetan ordezkaritza orekatua dago, baldin eta sexu bakoitza gutxienez %40an ordezkatuta badago. Koordinazio Teknikoko Mahaian %57 emakumeak dira eta %43 gizonak. Osatzen dutenak: 1) Berdintasun teknikaria. 2) Gizarte Zerbitzuetako koordinatzailea. 3) Ertzaintza. 4) Lehen arretarako osasun arloko langileak. 5) Udaltzaingoa. 6) Muskizko Emakumeen Elkartea. 7) Laguntza juridikoaren arduraduna. 8) Baliabide espezializatuetako beste langileak (laguntza psikologikoa, gizarte-hezkuntzan esku-hartzeko taldea) beharrezkoa bada. Zereginak: 1. Kasu bakoitzean burutu diren jarduketak aztertu eta ebaluatzea. 2. Bileren artean izan diren kasuen arretari buruzko estatistikak egitea, laguntza jaso duten biztanleen ezaugarriak nabarmenduz, udal politikak hobetzeko erabilgarriak izan daitezkeenak. 3. Protokoloa hobetzeko proposamenak egitea, biktimei emandako laguntzaren kalitatea areagotzeko. 4. Protokoloa sinatu duten erakundeetako langileen prestakuntza koordinatzea: Bilerak urtean behin egingo dira; larrialdi kasuetan behar beste bilera egingo dira. Deialdia, eguneko gaien zerrenda, bileren edukia eta aktak idaztea berdintasun teknikariaren ardurak dira, eta teknikaria bera da erreferentea Koordinazio Orokorrak erabaki horien berri izan dezan. Zerbitzuen arteko koordinazio ezaren ondorioak murrizteko eta Datuak Babesteko Legea betetzen dela bermatzeko asmoz, idazki-ereduak erabiliko dira, esaterako, informazioa beste zerbitzuren batekin konpartitzeko emakumearen baimena jasotzeko idazkia (ikusi 6 eranskina), edo informazioa eskatzeko idazkia (ikusi 7 eranskina), emakumea erakunde bat baino gehiagoren baliabide eta zerbitzuen erabiltzailea denean.

Entendiendo que interponer una denuncia contra la voluntad de la vctima puede afectar su integridad y seguridad personal as como la de las personas que dependen de ella, y que para realizar una accin de este tipo deben imperar criterios de racionalidad y evaluaciones que aseguren que la denuncia ayuda a salvaguardar esa integridad y seguridad, la denuncia de oficio debe ser un hecho respaldado por la responsable poltica como representante del Ayuntamiento, que se convierte en el organismo que asume las consecuencias plenas de este acto. 6. Asegurar la fluidez de la coordinacin interinstitucional . La coordinacin general recoger sugerencias y dar seguimiento a la fluidez en la coordinacin interinstitucional. La coordinacin cotidiana de los casos se har a travs de las vas que en la actualidad se vienen utilizando (coordinacin personal y telefnica) entre los agentes involucrados en el caso. Cuando haya alguna dificultad en la atencin de una mujer y a fin de resolverla de manera inmediata, esta coordinacin general aportar los recursos necesarios para dar respuesta a los requerimientos del caso. 7. Aspectos no contemplados en este Protocolo. Los aspectos no contemplados en el presente Protocolo y que requieran una respuesta durante el lapso de reuniones de la Mesa de Coordinacin Tcnica sern responsabilidad de esta figura. 2. Mesa de Coordinacin Tcnica

La Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres en su artculo 3, punto 7 (representacin equilibrada) en los rganos pluripersonales seala que existir una representacin equilibrada cuando los dos sexos estn representados al menos al 40%. En la mesa de Coordinacin Tcnica la proporcin es de 57% de mujeres y 43% de hombres. Integrada por: 1) Tcnica de Igualdad. 2) Coordinadora de Servicios Sociales. 3) Ertzaintza. 4) Personal sanitario de atencin primaria. 5) Polica Local. 6) Asociacin de Mujeres de Muskiz. 7) Responsable de la atencin jurdica. 8) Otros integrantes de los recursos especializados (atencin psicolgica, EISE) cuando se considere necesario. Funciones: 1. Analizar y evaluar las actuaciones realizadas en los casos atendidos. 2. Realizar estadsticas sobre la atencin realizada entre cada reunin destacando las caractersticas de la poblacin atendida que puedan ser tiles para la mejora de las polticas municipales. 3. Proponer mejoras al protocolo para elevar la calidad de la atencin prestada a las vctimas. 4. Coordinar la formacin de las y los profesionales que integran las entidades firmantes: Las reuniones se realizarn una vez al ao de forma ordinaria y siempre que sea necesario en casos de urgencia. La responsabilidad de la convocatoria, la orden del da, los contenidos de las reuniones y la redaccin de las actas de reunin sern de la Tcnica de Igualdad, figura de referencia, para que estos acuerdos sean conocidos por la Coordinacin General del protocolo. Para minimizar las consecuencias de la falta de coordinacin entre servicios y asegurndose de cumplir las ordenanzas de la Ley de proteccin de datos, se utilizarn formatos para recabar el consentimiento de la mujer para compartir la informacin necesaria con otro servicio (ver Anexo 6) as como para solicitar informacin en caso de que la mujer sea usuaria simultnea de los recursos y servicios proporcionados por ms de una institucin (ver Anexo 7).

cve: BAO-BOB-2011a109

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena IV. UDALAREN JARDUERA ETA ADIERAZPEN PUBLIKOAK

14784

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011 IV. SOBRE LOS PRONUNCIAMIENTOS Y ACCIONES PBLICAS DEL AYUNTAMIENTO

Muskizko Udala eta bere menpeko agintaritzak sexu-indarkeria gaitzesteko kultura sortzen ahalegindu behar dira. Horretarako, udalerrian ezagutzen diren egoerei erantzun egokia ematen saiatuko da, esaterako: 1. Genero-indarkeriaren edo sexu-erasoaren biktima den emakumeari elkartasuna zuzenean adieraztea, berak hala eskatzen baldin badu. 2. Genero-indarkeriaren edo sexu-erasoaren biktima den emakumeari laguntzen dion talde teknikoak proposatzen dituen jarduera publikoekin bat egitea. 3. Genero-indarkeriaren kasuak publikoki gaitzestea, baldin eta biktimak eta/edo bere senideek edo biktima kide den elkarteak halaxe eskatzen badute. 4. Indarkeria gaitzesteko eta biktimaren aldeko agerraldietara joateko deialdia egitea herritar guztiei, baldin eta biktimak eta/edo bere senideek edo biktima kide den elkarteak halaxe eskatzen badute; bestela, herrian indarkeriaren biktimaren bati laguntzeko elkarteek egiten dituzten deialdietan parte hartzea. 5. Sexu-indarkeria gaitzesteko manifestazioetara joateko deialdia edo gaitzespen adierazpenak egitea sexu-indarkeriaren ondorioz emakume bat hiltzen dutenean. 6. Meatzaldeko (Gallarta, Urtuella, Zierbena eta Abanto-Zierbena) beste berdintasun teknikari batzuekin batera, azaroaren 25a dela-eta emakumeenganako indarkeriaren aurkako jardunaldia antolatzea eta Berdinsarearen (EUDEL, Emakunde eta Genero Indarkeriaren Biktimei Laguntzeko Zuzendaritza) adierazpena onartzea. 7. Berdinsareak genero-indarkeriaren inguruan edo azaroaren 25a dela-eta proposatu edo antolatzen dituen jardueretan parte hartzea. 8. Hilero, lehenengo asteartean, (uztailean eta abuztuan izan ezik) Udalak eta Muskizko Emakumeen Elkarteak bost minutuko agerraldi publikorako deialdia egitea Kultur Etxearen aurrean arratsaldeko 18:00etan, sexu-indarkeriaren gaitzespena adierazteko.
V. ZER EGIN SEXU-INDARKERIAREN ONDORIOZ EMAKUMEA HILTZEN DENEAN

Es obligacin del Ayuntamiento de Muskiz y de sus autoridades competentes, realizar las acciones que se consideren convenientes para crear una cultura de rechazo a la violencia sexista. Para lograrlo, procurar responder proporcional y adecuadamente a las distintas situaciones que se conozcan en el municipio: 1. Manifestando directamente su apoyo a las vctimas de un delito de violencia de gnero o agresin sexual si as lo solicita ella. 2. Respaldando las acciones pblicas pertinentes que proponga el equipo tcnico que interviene con una mujer vctima de violencia de gnero o agresin sexual. 3. Manifestando pblicamente su rechazo a los casos de violencia sexista siempre que las vctimas y/o sus familiares u las asociaciones de pertenencia de ellas, si fuera el caso, as lo soliciten. 4. Convocando a la ciudadana del municipio a los actos de repulsa y apoyo que se consideren necesarios cuando una mujer, su familia o su asociacin de pertenencia as lo soliciten o apoyando las convocatorias que las asociaciones emprendan para apoyar a alguna vecina vctima de violencia del municipio. 5. Convocando a la ciudadana del municipio a manifestar pblicamente su rechazo en manifestaciones pblicas o elaborando comunicados de repulsa tras el asesinato de alguna mujer por violencia sexista. 6. Realizando una coordinacin con las Tcnicas de Igualdad de otros municipios de la zona minera (Gallarta, Ortuella, Zierbena y Abanto y Zierbena) para compartir una jornada contra la violencia hacia las mujeres en el marco del 25 de noviembre aprobando el manifiesto elaborado desde Berdinsarea (EUDEL, Emakunde y la Direccin de Atencin a las Vctimas de la Violencia de Gnero). 7. Participando activamente en las actividades que Berdinsarea organice o proponga en torno al 25 de Noviembre o en relacin con la violencia de gnero. 8. Convocando todos los martes primeros de mes (excepto julio y agosto) por parte del Ayuntamiento y de la Asociacin de Mujeres de Muskiz a una concentracin de cinco minutos delante de la Casa de Cultura a las 18 horas para expresar la repulsa y rechazo a la violencia sexista.
V. PROCEDIMIENTO EN CASO DE MUERTE DE UNA MUJER A CAUSA DE LA VIOLENCIA SEXISTA

Genero Indarkeriaren Biktimei Laguntzeko Zuzendaritzaren bitartez edo beste bide batetik sexu-indarkeriaren ondorioz udalerriko emakume bat hil dela jakitean, urrats hauek eman beharko dira:

1. Udalaren osoko bilkuran, gertaera gaitzesteko erakundeen adierazpena onartu behar da eta herritarrei dei egingo zaie hurrengo 24 orduetan ekitaldietan parte hartzeko (manifestazioak, agerraldiak...). 2. Udala harremanetan jarriko da biktimaren familiarekin laguntza eskaintzeko: lege-aholkularitza, krisi egoeretarako nahiz dolurako laguntza psikologikoa, laguntza ekonomikoa, gorpua ekartzeko kudeaketak egiten laguntzea heriotza atzerrian gertatu bada, estatuko edo atzerriko senideei gertaeren berri ematea

4. Udalak ofiziozko salaketa jarriko du beharrezkoa denean. Honako hitzarmena sinatzen den egunaren biharamunean jarriko da indarrean.

cve: BAO-BOB-2011a109

3. Heriotza modu bortitzean gertatu bada, hildakoaren semealabak eta beste senide batzuk indarkeriaren biktima zuzenak dira eta beraz, horren aintzatespen publikoa egin behar zaie, elkartasuna adieraziz eta heriotza gainditzen lagunduz. Horretarako, indarkeria desagerrarazteko biktimaren borroka aintzat hartzeko zenbait jarduera antolatuko ditu Udalak.

Cuando a travs de la Direccin de Atencin a las Vctimas de la Violencia de Gnero del Departamento de Interior o por conocimiento propio se tenga informacin de la muerte violenta de una vecina del municipio ocurrida por alguna manifestacin de la violencia sexista: 1. El Ayuntamiento convocar al Pleno, aprobar una declaracin institucional de repulsa y convocar a la ciudadana a los actos que considere oportunos (concentracin, manifestacin u otros) en un plazo de 24 horas. 2. El Ayuntamiento se pondr en contacto con la familia de la vctima a fin de ofrecerle el apoyo necesario: asesoramiento legal, apoyo psicolgico para situaciones de crisis as como de apoyo en el proceso de duelo, apoyo econmico si se precisa, acompaamiento en la gestin de repatriacin del cuerpo en el supuesto que as se requiera, informacin a otros familiares dentro del Estado o al extranjero, etc. 3. En caso de muerte violenta, se entiende que las y los hijos de la mujer asesinada as como otros familiares son vctimas directas de esa violencia y como tales merecen el reconocimiento pblico que combata su estigmatizacin y permita su recuperacin, para ello, el Ayuntamiento impulsar actividades de reconocimiento de la lucha personal de la vctima para romper con la violencia. 4. El Ayuntamiento ejercitar la denuncia de oficio si lo estima oportuno. El presente acuerdo tendr efectos desde el da siguiente de su firma.

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14785

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

Eta azaldutako guztiarekin ados daudela frogatzeko, alderdiek protokolo hau sinatu dute goiburuan adierazitako tokian eta egunean. Gonzalo Riancho Ocejo. Alkate-udalburua, Muskizko Udala. Juan Luis Bolado Bergs. Muskizko Ertzaintzaren unitateko burua Ander Larrazabal Bilbao. Director Gerente Ezkerraldea-Enkarterri Eskualdea Osakidetza. Pilar Dorrio, Muskizko Emakumeen Elkartearen burua.

Y prueba de conformidad con cuanto antecede, firman el presente Protocolo, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento. Gonzalo Riancho Ocejo. Alcalde Presidente, Ayuntamiento de Muskiz. Juan Luis Bolado Bergs. Jefe de Unidad Comisara de la Ertzaintza de Muskiz. Ander Larrazabal Bilbao. Director Gerente Ezkerraldea-Enkarterri Eskualdea Osakidetza. Pilar Dorrio. Presidenta de la Asociacin de Mujeres de Muskiz.
ANEXO 1 DISPOSICIONES LEGISLATIVAS Y ACUERDOS QUE SE HAN TENIDO EN CUENTA EN LA ELABORACIN DE ESTE PROTOCOLO

1. ERANSKINA PROTOKOLO HAU EGITEKO KONTUAN HARTU DIREN LEGE XEDAPENAK ETA ITUNAK

Sexu-indarkeria jasaten duten emakumeentzako arreta hobeto koordinatzeko helburuaz, EAEko aginte publikoen lege nagusiak, dagozkien eskumenen barruan, hauexek dira: Emakumeen aurkako indarkeriaren arloan: 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa. 1/2004 Lege Organikoa, abenduaren 28koa, Genero Indarkeriaren aurkako Babes Integralerako Neurriei buruzkoa. 27/2003 Legea, uztailaren 31koa, etxeko indarkeriaren biktimak babesteko agindua arautzen duena. 35/95 legea, doluzko sexu delituei buruzkoa. Adingabeen babesaren arloan: 3/2005 Legea, otsailaren 18koa, haurrak eta nerabeak zaindu eta babesteari buruzkoa. Eskumenen banaketaren arloan: 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituena. 30/1992 Legea, azaroaren 26koa, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidea arautzen duena. 5/1996 Legea, urriaren 1koa, Gizarte Zerbitzuei buruzkoa. 155/2001 Dekretua, uztailaren 30ekoa, gizarte zerbitzuen alorretako egitekoak zehazten dituena. 1/2004 Lege Organikoa, abenduaren 28koa, Genero Indarkeriaren aurkako Babes Integralerako Neurriei buruzkoa; berdintasun erakundeen eskumenen arloko 19 artikuluaren 7 idatz-zatia. Datuen babesaren arloan: 15/1999 Lege Organikoa, abenduaren 13koa, datu pertsonalak babestekoa. Protokoloak Emakumeen aurkako bazterkeria era guztiak desagerrarazteko Itunaren protokolo fakultatiboa, 1999. Etxeko tratu txarren biktima diren emakumeentzako segurtasun plana, 2002-2004. Etxeko tratu txarren eta genero-indarkeriaren biktimak babesteko segurtasun-indarren jarduketa eta organo judizialekin koordinatzeko protokoloa, 2004. Etxeko indarkeriaren biktimak babesteko agindua ezartzeko protokoloa, 2003. Etxeko indarkeriaren biktimak gizarte-zerbitzuen arloan babesteko agindu eraginkorrerako koordinazio protokoloa, 2004. Genero-indarkeriaren aurkako Babes Integralerako Neurriei buruzko Legearen eta Etxeko-indarkeriaren Biktimak Babesteko Aginduaren eraginkortasunerako koordinazio-protokoloak lurraldeka, 2005eko ekaina.

En el campo normativo competencial los principales cuerpos legislativos que, de acuerdo con el objetivo de mejora de la coordinacin en la atencin a mujeres vctimas de violencia sexista, enmarcan la actuacin de los poderes pblicos en la CAPV son: En el mbito de la violencia contra las mujeres: Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres. Ley Orgnica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Proteccin Integral contra la Violencia de Gnero. Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de proteccin de las vctimas de la violencia domstica. Ley 35/95, Delitos sexuales dolosos. En el mbito de la proteccin de menores: Ley 3/2005, de 18 de febrero, de atencin y proteccin a la infancia y la adolescencia. En el mbito del reparto de competencias: Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Rgimen Local. Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn. Ley 5/1996, de 18 de octubre, de Servicios Sociales. Decreto 155/2001, de 30 de julio, de determinacin de funciones en materia de servicios sociales. Ley Orgnica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Proteccin Integral contra la Violencia de Gnero, artculo 19, punto 7, en materias de competencias de los organismos de igualdad. En el mbito de la proteccin de datos: Ley Orgnica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccin de Datos de Carcter Personal. Protocolos Protocolo facultativo de la Convencin sobre la eliminacin de todas las formas de discriminacin contra la mujer, 1999. Plan de seguridad para las mujeres vctimas de maltrato domstico, 2002-2004. Protocolo de actuacin de las fuerzas y cuerpos de seguridad y de coordinacin con rganos judiciales para la proteccin de las vctimas de violencia domstica y de gnero, 2004. Protocolo para la implantacin de la orden de proteccin de las vctimas de violencia domstica, 2003. Protocolo de coordinacin para la eficacia de la orden de proteccin de las Vctimas de la Violencia Domstica en el mbito de los Servicios Sociales, 2004. Protocolos territoriales de coordinacin para la Eficacia de la Ley de Medidas de Proteccin Integral contra la Violencia de Gnero y de la Orden de Proteccin de las Vctimas de la Violencia Domstica, junio 2005.

cve: BAO-BOB-2011a109

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14786

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

Etxeko indarkeriaren biktimak etxe batean hartzeko bitartekoak hobetzeko programa, 2004-2005. Emakumeen aurkako etxeko tratu txarren eta sexu-indarkeria kasuetarako osasun-protokoloa, 2008. Etxeko tratu txarrak eta sexu-indarkeria jasaten dituzten emakumeei harrera hobea egiteko erakundeen arteko II. Akordioa, 2009. Gidak Emakumeen kontrako tratu txarren eta sexu-indarkeriaren aurrean jarduteko gizarte-zerbitzuetako profesionalentzako gida. Berdinen arteko tratu txarren aurrean jarduteko ikastetxeetako gida.
2. ERANSKINA DIAGNOSTIKOAREN EMAITZAK ETA ZERBITZUETAN EGIN BEHARREKO HOBEKUNTZAK

Programa para la mejora de los recursos de acogida y vivienda para las vctimas de maltrato domstico, 2004-2005. Protocolo sanitario ante el maltrato en el mbito domstico y la violencia sexual contra las mujeres, 2008. II Acuerdo interinstitucional para la mejora en la atencin a mujeres vctimas de maltrato domstico y agresiones sexuales, 2009. Guas Gua de actuacin ante el maltrato domstico y la violencia sexual contra las mujeres para profesionales de los Servicios Sociales. Gua de actuacin en los centros educativos ante el maltrato entre iguales.
ANEXO 2 RESULTADOS DEL DIAGNSTICO Y MEJORAS NECESARIAS EN LOS SERVICIOS EXISTENTES

Muskizko Udala aspaldian hasi zen gizon eta emakumeen arteko berdintasunaren alde lan egiten. 2001ean Ekintza Positiboko I. Plana egin zuen eta bertan, tratu txarrak jasan dituzten emakumeentzako arreta hobetzeko lan-ildoa sartu zuen. 2008. urtean II. Berdintasun Plana egin eta hauxe proposatu zuen: plangintza eremu eta ekintzen inguruan, Gizon eta Emakumeen arteko Berdintasunerako IV. Planaren ardatzekin bat datozen helburu eta estrategietan egiteko. Aipatu plan hori Gobernu Kontseiluak onartu zuen 2006ko irailaren 26an. Aldaketa horrek esan nahi du ekintzak dagoeneko ez direla udal sail baten jarduera isolatuak; aitzitik, Udal osoa hartzen duen estrategia bihurtzen da. Azkenik, udalerrian emakumeen aurkako indarkeriaren egoeraren diagnostikoa egin zuen 2009an eta hantxe jasotzen dira ondorio nagusietako batzuk: 1. Indarkeriaren biktima diren emakumeei laguntzeko zerbitzu guztiak Muskizko Udalaren Gizarte Ekintza Sailean daude zentralizatuta. Gainera, arretarako zerbitzu espezializatuak ditu eta, baita ere, ezkontideen arteko harremanean tratu txarrak daudela antzemateko eta horren ondorioz kasua bideratzeko zerbitzuak, esaterako, egoera gatazkatsuetan bizi diren adingabeekin harremanetan jarriz. 2. Zerbitzu gehienen artean koordinazio ona dago. 3. Diagnostikoan parte hartu duten emakumeek oso balorazio ona egin dute Gizarte Zerbitzuetatik jasotako arretari buruz. Halaber, tratu ona eta arazoa ondo ulertu dutela nabarmendu dute; izan ere, egoera ulergaitza eta zaila da, zalantza barik. 4. Gizarte-zerbitzu, segurtasun-indar eta osasun-zerbitzuen artean koordinazio hobea egotea gomendatzen da; izan ere, horrela genero-indarkeria jasan duten emakumeei laguntzen lan egiten duten arduradun eta langileen artean harremanak errazten dira. Hona hemen diagnostikoaren gomendio batzuk: Esku hartzeko metodologia eta prozesuak garatzea beharrezkoa da, hau da, gizarte-zerbitzuez gain, emakumeentzat bete behar duten ibilbide osoan lagungarriak direnak. Emakumeentzako arreta prozesua eraginkorra izan dadin, toki mailan koordinazioa, bideratzeko mekanismoak eta segimendua bizkortu eta hobetzea garrantzitsua da; horrela, epe laburrean ezarri ahal izango dira. Toki mailan jarduketa-protokoloa prestatu behar da eta hori betetzea, epe ertainean, udal jarduna ebaluatzeko irizpidea izan liteke. Protokolo horrek esku-hartzean irizpideak bateratzeko eta printzipio gidariak ezartzeko balio behar du.

Beharrezkoa da Koordinazio Mahaia eratu eta aldianaldian biltzea, gomendioak abiarazten direla bermatzeko eta

El Ayuntamiento de Muskiz tiene un largo recorrido trabajando la igualdad entre hombres y mujeres, realizando su I Plan de Accin Positiva en el ao 2001, donde inclua una lnea de actuacin encaminada a la mejora de atencin a las mujeres maltratadas. Posteriormente, en el ao 2008 elabor su II Plan de Igualdad, proponiendo la planificacin en torno a reas y acciones para hacerla sobre metas y estrategias acordes con los ejes del IV Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres, aprobado por el Consejo de Gobierno el 26 de septiembre de 2006. Esta nueva formulacin significa que las acciones dejan de ser hechos aislados que ejecuta un rea municipal para convertirse en una estrategia que involucra al conjunto del consistorio. Por ltimo, elabor en el ao 2009 un diagnstico de situacin de la violencia contra las mujeres en el municipio donde se encuentran algunas de sus conclusiones ms importantes: 1. Que el Ayuntamiento de Muskiz tiene una organizacin de los servicios que atienden a las mujeres vctimas de violencia centralizada en el Departamento de Accin Social y cuenta con una dotacin suficiente de servicios especializados para la atencin, as como otros que permiten ampliar la capacidad de deteccin de malos tratos en la relacin conyugal a travs del contacto con las y los menores que viven situaciones conflictivas, y su consecuente derivacin. 2. Que existe una buena coordinacin entre la mayora de los servicios. 3. Que hay una valoracin positiva de las mujeres participantes en el diagnstico de la atencin recibida en los Servicios Sociales, resaltando el buen trato que reciben y la comprensin que encuentran de su problemtica, sin duda compleja y difcil de entender. 4. Que es recomendable una mejor coordinacin entre los Servicios Sociales, los cuerpos de seguridad y los servicios sanitarios que permitan una mayor fluidez entre las distintas instancias y profesionales que intervienen atendiendo a las mujeres que sufren violencia de gnero. Entre las recomendaciones del diagnstico se apuntaba: La necesidad de desarrollar metodologas y procesos ms integrales de intervencin, es decir, que acompaaran a las mujeres en todo el itinerario que recorren, ms all de su paso por los Servicios Sociales. A fin de que el proceso de atencin sea ms efectivo, es importante agilizar y mejorar la coordinacin, la creacin de mecanismos de derivacin y seguimiento en el mbito local que pueda ser implementado en el corto plazo. La necesidad de elaborar un protocolo de actuacin en el mbito local de manera participativa, cuyo cumplimiento pueda ser establecido a medio plazo como criterio de evaluacin de la mejora de la intervencin Municipal. Este protocolo debe permitir aunar criterios en la intervencin y establecer los principios rectores de la misma. Establecer una Mesa de Coordinacin que se rena de manera peridica para garantizar la puesta en marcha

cve: BAO-BOB-2011a109

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14787

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

emakumeen onerako irizpide komunak ezartzeko. Kasuak bideratzeko eta arretaren segimendurako irizpideei bereziki garrantzia eman behar zaie. Tratu txarren biktima diren emakumeekin esku-hartzeren bat egin edo loturaren bat eduki ahal duten erakundeek udal baliabideen berri dutela bermatuta geratu behar da. Horretarako, emakumeak zerbitzuetatik bideratzeko moduak balidatu behar dira. Beraz, lan egin behar da langile eta zerbitzuen prestakuntza arloan, indarkeriaren edozein adierazpide antzemateko.

Emakumeentzako arreta arloan, lan-prozesuen sistematizazioa, duela gutxi sartu diren langileentzat gida izan daitezen eta, baita ere, erakundeen aldetik aintzatetsitako jokabideak izan daitezen. Bestalde, protokoloa egin aurreko saioetan eta udalerrian genero-indarkeriaren egoerei buruzko diagnostikoan, zailtasun batzuk islatzen dira tratu txarren biktima diren emakumeentzako arretari dagokionez: Arreta psikologikorako itxaron zerrenda berrikustea, beharrezkoa bada, zerbitzu horretan ordu gehiago eskatzeko. Eskualde mailan, egonaldi ertainerako harrera-pisu bat behar da emakumeentzat eta bere esku dauden senideentzat. Beharrezkoa da udal topagune bat, etxeko tratu txarren biktima diren emakumeak eta euren seme-alabak babestuta egoteko. Erabiltzaileen seme-alabentzako arretaren arazoa konpontzeko, hau da, salaketa jartzekotan tramiteak egin ahal izateko eta/edo laguntza psikologikoa edo bestelakoak kezkatu barik jasotzeko, haurtzaindegi zerbitzua sortzeko proposamena egiten da, Udalaren Gizarte Ekintzaren aurrekontuaren kargura. Oinarrizko zerbitzuetako langileak arduratuko dira haurtzaindegia kudeatzeaz. Ikastetxeetan prebentzio-jarduerak egin behar dira eskola curriculumaren barruan eta ikasturte osoan zehar (tutoretzako orduak, hiritartasuna ikasgaia), ez bakarrik data zehatzetan (martxoaren 8a, azaroaren 25a). Herritarrei informazio-solasaldiak eskaintzea proposatzen da. Ertzaintza hori egiteko prest dago.

de algunas de estas recomendaciones as como la elaboracin de criterios comunes para la intervencin que beneficien a las mujeres, poniendo especial nfasis en los criterios de derivacin y seguimiento en la atencin. Prestar especial inters en que los recursos municipales existentes sean conocidos por todos los organismos que hacen algn tipo de intervencin con mujeres maltratadas o que pueden tener relacin con ellas. Para ello es necesario validar diferentes vas de acceso de las mujeres desde diferentes servicios. Esto requiere un trabajo centrado en la preparacin, tanto del personal como de los servicios, para la deteccin de la violencia en sus diferentes vas de expresin. Sistematizar los procesos de trabajo en el rea de atencin a las mujeres a fin de que se conviertan en gua para la formacin de personal recin incorporado as como en prcticas reconocidas y fortalecidas institucionalmente. Por otra parte, a lo largo de las sesiones previas a la elaboracin del protocolo y el trabajo realizado anteriormente de diagnstico de situacin de la violencia de gnero en el municipio, se plasman una serie de dificultades con relacin a la atencin de las mujeres maltratadas: Revisin de la lista de espera de la atencin psicolgica municipal para solicitar, si es necesario, mayor nmero de horas de este servicio. Necesidad de un piso de acogida comarcal para media estancia para las mujeres y sus familiares dependientes. Necesidad de un punto de encuentro municipal para dar cobertura a las mujeres vctimas de maltrato domstico y sus hijas e hijos. Para resolver el problema de la atencin a las hijas e hijos de las usuarias para que puedan realizar los trmites en caso de denuncia y/o recibir atencin psicolgica u otros recursos sin preocupaciones, se propone crear un servicio de guardera con presupuesto municipal, cargado al rea de Accin Social. Este recurso lo gestionarn las Trabajadoras Sociales de Base como cualquier recurso econmico. Necesidad de hacer prevencin en los centros escolares dentro del currculo escolar y durante todo el curso (horas de tutora, asignatura de ciudadana), no slo en fechas sealadas como 8 de marzo o 25 de noviembre. Se propone hacer ms charlas informativas a la ciudadana. La Ertzaintza se ofrece a hacerlas.

3. ERANSKINA ZERBITZU BAKOITZEKO ARDURADUNAK ETA UDAL, FORU ETA EAE-KO BALIABIDEAK
Erakundea Izena Telefonoa

Protokoloaren koordinatzailea Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak

Gizarte Ekintza Saila eta/edo Aukera Berdintasunerako Saila Isabel Romn Gentxane Iza Patricia Verdes Mara Lpez edo Arlobiko langileak Agente espezializatuak Imanol Nachiondo Asier Ogiza Julia Lpez

94 670 99 36 94 670 99 36

Aholkularitza juridikoko zerbitzua Laguntza psikologikoko zerbitzua Ertzain-etxea Udaltzaingoa

94 670 99 36 94 670 99 36 94 607 54 44 94 670 79 25

Berdintasun teknikaria

EISE (gizarte-hezkuntzan esku-hartzeko taldea)

Irune Etxeberria, Irati edo Itxaso. Ortzadar-reko hezitzaileak

94 655 28 73 625 70 26 27 670 82 76 04 94 670 75 52

Muskizko Emakumeen Elkartea Muskizko osasun zentroa

Pilar Dorrio edo lehendakariordea Alejandro Acha

cve: BAO-BOB-2011a109

94 670 99 36 94 474 57 75

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14788 ANEXO 3

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

DIRECTORIO DE RESPONSABLES DE CADA SERVICIO Y GUA DE RECURSOS MUNICIPALES, FORALES Y AUTONMICOS


Institucin Nombre Telfono de contacto

Coordinador/a del protocolo Servicios Sociales de Base

Concejala de Accin Social y/o Concejala de Igualdad de Oportunidades Isabel Romn Gentxane Iza Patricia Verdes Mara Lpez o personal Arlobi Agente especializado Imanol Nachiondo Asier Ogiza Julia Lpez

94 670 99 36 94 670 99 36

Servicio de asesora jurdica Servicio de atencin psicolgica Comisara de la Ertzaintza Polica Municipal

94 670 99 36 94 670 99 36 94 607 54 44 94 670 79 25

Tcnica de Igualdad

94 670 99 36 94 474 57 75 94 655 28 73 625 70 26 27 670 82 76 04 94 670 75 52

EISE

Irune Etxeberria, Irati o Itaso. Educadoras de Ortzadar

Asociacin de Mujeres de Muskiz Centro de Salud de Muskiz

Pilar Dorrio o vicepresidenta Alejandro Acha

GENERO-INDARKERIA JASATEN DUTEN EMAKUMEENTZAKO BALIABIDEAK ETA ZERBITZUAK

SERVICIOS Y RECURSOS DIRIGIDOS A MUJERES VCTIMAS DE VIOLENCIA DE GNERO

1. Laguntza psikologikoko udal zerbitzua 2. Aholkularitza juridikoko udal zerbitzua 3. Larrialdietako zerbitzua 4. Tratu txarrak edo sexu-erasoak gertatzen direnean, familian esku hartuz laguntza psikologikoa emateko programa 5. Familietan esku hartzeko programa, etxean tratu txarrak jasaten dituzten emakumeen aurkako indarkerian espezializatua 1. Laguntza psikologikoko zerbitzua

1. Servicio municipal de asistencia psicolgica 2. Servicio municipal de asesoramiento jurdico 3. Servicio de urgencia 4. Programa de atencin psicolgica de intervencin familiar en supuestos de maltrato y agresiones sexuales 5. Programa de intervencin familiar especializado en violencia contra las mujeres en el mbito domstico 1. Servicio municipal de asistencia psicolgica

Orientazio eta laguntza psikologikoa ematen du familia barruko edo bikotekideen arteko egoera gatazkatsuetan, bikotea banantzen denean eta, batez ere, tratu txarrekin zerikusia duten egoeretan. Informazioa Udaletxea. Gizarte Ekintza Saila. San Juan auzoa, 2. Telefonoa: 946 706 000 / 946 709 936. 2. Aholkularitza juridikoko udal zerbitzua

Servicio dirigido a prestar orientacin y atencin psicolgica a todas aquellas personas ante situaciones de conflictos familiares o de pareja, separacionesy especialmente aqullas relacionadas con los malos tratos. Informacin Ayuntamiento. Departamento de Accin Social. Barrio San Juan, 2. Telfono: 946 706 000 / 946 709 936. 2. Servicio municipal asesoramiento jurdico

Udal zerbitzu horrek informazioa, laguntza eta aholkua ematen du lan, zigor eta familia arloko baliabideak eta eskubideen inguruan. Informazioa Udaletxea. Gizarte Ekintza Saila. San Juan auzoa, 2. Telefonoa: 946 706 000 / 946 709 936. 3. Larrialdietako zerbitzua

Este servicio municipal tiene entre sus funciones las de informar, orientar y asesorar sobre recursos y derechos en materia laboral, penal y familiar. Informacin Ayuntamiento. Departamento de Accin Social. Barrio San Juan, 2. Telfono: 946 706 000 / 946 709 936. 3. Servicio de urgencia

Informazioa Udaletxea. Gizarte Ekintza Saila. San Juan auzoa, 2. Telefonoa: 946 706 000 / 946 709 936.

Informacin Ayuntamiento. Departamento de Accin Social. Barrio San Juan, 2. Telfono: 946 706 000 / 946 709 936.

cve: BAO-BOB-2011a109

Foru Aldundiaren zerbitzua da eta tratu txarrak jasan dituzten emakumeak eta euren seme-alaba adingabeak babesten ditu eta berehala ostatu ematen die.

Servicio de titularidad foral que acoge a mujeres vctimas de malos tratos que requieran proteccin y alojamiento urgente, as como a sus hijas e hijos menores.

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14789

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

Ertzain-etxea (Gizarte Zerbitzuen ordutegitik kanpo). Telefonoa: 946 075 444. 4. Tratu txarrak edo sexu-erasoak gertatzen direnean, familian esku hartuz laguntza psikologikoa emateko programa Foru Aldundiaren programa horrek emakumeek, gizonek eta adingabeek jasandako tratu txarren eta sexu-erasoen ondorioei ekin eta portaera bortitzak zuzendu nahi ditu. Informazioa Udaletxea. Gizarte Ekintza Saila. San Juan auzoa, 2. Telefonoa: 946 706 000 / 946 709 936. 5. Familietan esku hartzeko programa, etxean tratu txarrak jasaten dituzten emakumeen aurkako indarkerian espezializatua Foru Aldundiaren programa honek etxean indarkeriaren biktima diren emakumeei eta euren ardurapeko seme-alabei laguntza ematen die, bizi izandako egoera traumatikoak gainditzen eta erasorik gabe bizitza berregiten laguntzeko. Informazioa Udaletxea. Gizarte Ekintza Saila. San Juan auzoa, 2. Telefonoa: 946 706 000 / 946 709 936.
EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAREN ETA FORU ALDUNDIAREN BALIABIDEAK

Comisara Ertzaintza (fuera del horario de atencin de Servicios Sociales). Telfono: 946 075 444. 4. Programa de atencin psicolgica de intervencin familiar en supuestos de maltrato y agresiones sexuales Programa de titularidad foral que pretende abordar las secuelas derivadas de los malos tratos, de las agresiones sexuales a mujeres, varones y menores y modificar las conductas violentas. Informacin Ayuntamiento. Departamento de Accin Social. Barrio San Juan, 2. Telfono: 946 706 000 / 946 709 936. 5. Programa de intervencin familiar especializado en violencia contra las mujeres en el mbito domestico Es un Programa Foral que ofrece atencin especializada a aquellas mujeres que son vctimas de violencia en el mbito domstico y a sus hijos e hijas a cargo, para ayudarlas a superar las situaciones traumticas vividas y rehacer su vida libre de agresiones. Informacin Ayuntamiento. Departamento de Accin Social. Barrio San Juan, 2. Telfono: 946 706 000 / 946 709 936.
RECURSOS FORALES Y AUTONMICOS

Genero Indarkeriaren Biktimei Laguntzeko Zuzendaritza. Herrizaingo Saila: 946075650. Genero-indarkeriaren mota guztien biktimei laguntzeko politika guztiak zuzendu eta koordinatzeaz arduratzen da. Gainera, Genero Indarkeriaren Biktimei Laguntzeko Zuzendaritza genero-indarkeriaren biktimentzako diru-laguntzak tramitatu eta ebazteaz arduratzen da, Genero Indarkeriaren aurkako Babes Integralerako Neurriei buruzko abenduaren 28ko 1/2004 Lege Organikoan ezarritakoaren arabera. Bestalde, genero-indarkeriaren biktima diren emakumeentzako baliabideak esku hartzeko leihatila bakarra da Eusko Jaurlaritzaren sailetan. 24 orduko telefonoa: 900 840 111. Genero Indarkeriaren Biktimei Laguntzeko Zuzendaritzak (Eusko Jaurlaritza) kudeatzen du eta zerbitzu horren bitartez informazioa eta aholkularitza ematen zaie sexu-indarkeriaren edo tratu txarren biktimei. Euskal Autonomia Erkidego osorako zerbitzua da, doakoa. Urtearen egun guztietan eta 24 orduetan dago martxan 51 hizkuntzatan. Gainera, entzumen arazoak dituzten pertsonentzat egokituta dago. Deia ez da erregistratzen eta ez du kosturik telefonoaren fakturan. Bizkaiko Foru Aldundia. Gizarte Ekintza Saila. Emakume eta Familien Zerbitzua. 944 066 900 / 946 083 574. Besteak beste, arreta espezializatua eskaintzen die Bizkaiko Lurralde Historikoan sexu-indarkeriaren edo tratu txarren biktimei. Halaber, horrelako kasuetarako dauden baliabideak eskura jartzen zaizkie. Emakumearen aurkako Indarkeriarako Koordinazio Zentroa. 944 016 726. Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailaren mendean dago zentroa. Emakumeen aurkako tratu txarren eta familia barruko indarkeriaren inguruan auzitegiek ezarritako babes aginduen eta bestelako neurrien segimendua egiten du; horretaz gain, horretan esku hartzen duten erakundeak koordinatzen ditu

Direccin de Atencin a Vctimas de Violencia de Gnero. Departamento de Interior: 946075650. rgano encargado de dirigir y coordinar las polticas sobre la atencin a las vctimas de todo tipo de violencia de gnero. Adems, la Direccin de Atencin a las Vctimas de la Violencia de Gnero es el rgano encargado de tramitar y resolver las ayudas a las vctimas de violencia de gnero dispuesto en la Ley Orgnica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Proteccin Integral contra la Violencia de Gnero; es tambin ventanilla nica para acceder a los recursos disponibles para mujeres vctimas de violencia de gnero en cualquier Departamento del Gobierno Vasco. Servicio de Atencin Telefnica 24 horas: 900 840 111. La Direccin de Atencin a Vctimas de Violencia de Gnero del Departamento de Interior del Gobierno Vasco gestiona este servicio a travs de cual se informa y asesora a las vctimas de maltrato y/o violencia sexual. El servicio es de cobertura autonmica y tiene carcter gratuito. Est operativo las 24 horas del da los 365 das del ao, presta servicio en 51 idiomas y es accesible a personas con discapacidad auditiva. La llamada no queda registrada ni deja rastro en la factura. Diputacin Foral de Bizkaia. Departamento de Accin Social. Servicio de Mujer y Familia. 944 066 900 / 946 083 574. Este servicio, entre otras funciones, presta una atencin especializada a las mujeres del Territorio Histrico de Bizkaia que son vctimas de maltrato y agresiones sexuales. Desde el servicio se facilita el acceso a los recursos disponibles para estos casos. Centro de Coordinacin de Violencia contra la Mujer. 944 016 726. Este Centro dependiente del Departamento del Departamento de Justicia y Administracin Pblica del Gobierno Vasco tienen por objeto realizar un seguimiento tanto de las rdenes de proteccin como del resto de medidas dictadas por los tribunales con relacin a los malos tratos contra las mujeres y a la violencia intrafamiliar, as como coordinar a las instituciones implicadas.
cve: BAO-BOB-2011a109

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14790

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

Biktimei Laguntzeko Bizkaiko Zerbitzua. 900 400 028 / 944 016 487 (Bilbo) 94 400 10 29 (Barakaldo). Genero Indarkeriaren Biktimei Laguntzeko Eusko Jaurlaritzaren Zuzendaritzaren menpean daude eta biktimari laguntza (juridikoa, psikologikoa) emateaz arduratzen dira polizia eta epaitegiko prozeduretan, sortzen baldin badira. Doako justizia ere tramitatzen da zerbitzu horretan, eta dauden baliabideen inguruko informazioa ematen da.

Emakumearen aurkako Indarkeriaren, Etxeko Indarkeriaren eta Sexu Erasoen Biktimei Laguntza Juridikoa emateko Zerbitzua. 902 103 908. Zerbitzu hori Justizia eta Herri Administrazio Sailaren menpekoa da eta Abokatuen Elkargoek ematen dute. Salaketa aurkeztu edo urruntze-aginduaren eskaera aurkeztu aurretik, biktimari abokatu baten berehalako laguntza espezializatua ematen zaio doan. Laguntza polizia etxean eskatu behar da, ahal dela, baina auzitegian edo gizarte-zerbitzuen bidez ere eska daiteke. Zerbitzu horietako profesionalek bideratu behar dute eskabidea.

Orientazio Juridikoko Zerbitzua. 944 016 712. Bizkaiko Abokatuen Elkargoaren menpeko zerbitzua da. Ofiziozko abokatuen eskabideak eta doako justiziaren eskabideak tramitatzen ditu. Lehen Auzialdiko Instrukzioko Epaitegia (Bilbo). 946 030 054. Guardiako Epaitegia (Bilbo). 944 016 481. Guardiako Epaitegia (Barakaldo). 944 001 009. Emakumeen aurkako indarkeriarako Barakaldoko Epaitegia. 944 001 033. Fiskaltza (Bilbo). 946 030 055. Fiskaltza (Barakaldo). 944 001 023. Clnica Mdico Forense (Bilbo). 946 030 056. Clnica Mdico Forense (Barakaldo). 944 001 022. Auzitegiko Medikuntzako Euskal Erakundeak. 944 016 731.
4. ERANSKINA GIZARTE ZERBITZUEN BARNE JARDUNBIDEA

Servicio de Asistencia a la Vctima de Bizkaia. 900 400 028 / 944 016 487 (Bilbao) 944 001 029 (Barakaldo). Estos servicios dependen de la Direccin de Atencin a las Vctimas de la Violencia de Gnero del Gobierno Vasco y tienen por objeto prestar apoyo jurdico, psicolgico y asistencial a las vctimas de los delitos, en el marco de los procedimientos policiales y judiciales que se puedan sustanciar. En este servicio se tramitar tambin la justicia gratuita, adems de dar informacin sobre recursos existentes. Turno de Oficio de Asistencia Letrada para Vctimas de Violencia sobre la Mujer, de Violencia Domstica y de Agresiones Sexuales. 902 103 908. Servicio dependiente del Departamento de Justicia y Administracin Pblica y prestado por los Colegios de Abogados y Abogadas a travs del cual se presta asistencia letrada especializada, inmediata y gratuita, a la vctima antes de la presentacin de la denuncia o de la solicitud de la orden de alejamiento. Se debe solicitar dicha asistencia preferentemente en dependencias policiales, pero tambin cabe hacerlo desde los juzgados o los Servicios Sociales. Son las y los profesionales de dichos servicios quienes han de canalizar la demanda. Servicio de Orientacin Jurdica. 944 016 712. Servicio dependiente del Colegio de Abogadas y Abogados de Bizkaia a travs del que se tramitan las solicitudes de abogada o abogado de oficio y las solicitudes de justicia gratuita. Juzgado de Primera Instancia e Instruccin (Bilbao). 946 030 054. Juzgado de Guardia (Bilbao). 944 016 481. Juzgado de Guardia (Barakaldo). 944 001 009. Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Barakaldo. 944 001 033. Fiscala (Bilbao). 946 030 055. Fiscala (Barakaldo). 944 001 023. Clnica Mdico Forense (Bilbao). 946 030 056. Clnica Mdico Forense (Barakaldo). 944 001 022. Instituto Vasco de Medicina Legal. 944 016 731.
ANEXO 4 ACTUACIN INTERNA DE SERVICIOS SOCIALES

cve: BAO-BOB-2011a109

Emakumeekin burutzen den jarduketa fase honetan edo aurrerago has daiteke, aurkezten duen eskabidearen arabera; dena dela, prozesu osoa hauxe litzateke: 1. Harrera: Emakumeari laguntzea da lehentasuna, denbora osoan babestuta, informatuta eta lagunduta sentitzeko. 2. Tratu txarrak antzematea: Etxeko tratu txarrak egon direlako aztarnak hauexek dira: eraso fisikoak edo psikologikoak, sexu erasoak, abandonu emozionala edo ekonomikoa.Tratu txarrak egon direla egiaztatzeko adierazleak erabiltzen dira. 3. Arreta: Jarraian, baliabideak proposatzen zaizkio: poliziaren babesa, osasun-laguntza, arreta psikologikoa eta berehalako lege-aholkularitza, laguntza ekonomikoa, ostatua, gizarte-hezkuntzan esku-hartzeko taldea. Baimen-akta eta informazio eskaera ematen zaizkio, ados badago, sinatu ditzan. Gainera, kasua beste zerbitzu batera bidali ahal da eta/edo bestelako informazio-eskaerak egin daitezke beste erakunde batzuekin, betiere, Datuak Babesteko Legea batez. Krisi egoerako jarduketa aste bateko epearen barruan egiten du gizarte-laguntzaileak eta, ahal bada, egunean bertan. Hitzordu bat edo gehiago izan daitezke kasuaren arabera: emakumeak duen beharra, familia laguntza eta maila intelektuala. Tratu txarren egilearekin ez badu harremana eten nahi, eboluzio apurketa landuko da. Salaketa jarri nahi ez badu, berarekin landuko da gai hori.

La actuacin que se realiza con las mujeres puede empezar en esta fase o ms adelante dependiendo de la demanda que realice, pero el proceso completo sera este: 1. Acogimiento: se da una atencin prioritaria de manera que se sienta acogida, informada y acompaada en todo momento. 2. Deteccin de maltrato: se consideran indicios de maltrato domstico a las agresiones fsicas, psicolgicas, agresiones sexuales, abandono emocional o abandono econmico. Se aplican unos indicadores para confirmar este maltrato. 3. Atencin: a continuacin se le hace una propuesta de recursos: proteccin policial, atencin sanitaria, atencin psicolgica y asesora jurdica (inmediata), ayudas econmicas, alojamiento, EISE. Se le presenta el acta de consentimiento y la solicitud de informacin para que firme, si est conforme, y se puedan hacer derivaciones y/o peticiones de informacin con otras instituciones sin violar la ley de proteccin de datos. La actuacin en crisis se atiende en menos de una semana por parte de la trabajadora social, si se puede en el mismo da. Puede durar una o varias citas en funcin de la necesidad que se vea en el caso, bien por la necesidad de la mujer, el apoyo familiar y el nivel intelectual. Si no est decidida a romper con el maltratador se trabaja la ruptura evolutiva Si no est decidida a poner denuncia se trabaja con ella esta demanda

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14791

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

4. Krisiaren bizipena lantzen da: Egoera eta arazoa ezagutzeko elkarrizketa egingo da eta emakumearen erabakia kontuan hartuko da beti, bere eskaerei erantzuteko bide egokiak bilatuz. Erabakiak hartzeko moduan dagoen indarkeriaren zikloa aprobetxatuko da, ziklo hori apur dezan. Gizarte-laguntzaileen laguntzaz, antsietatea arintzen lagunduko zaio eta orduan, laguntza psikologikora bidaliko da, emakumea eskuhartze psikologikorako prest baldin badago. Krisi egoerako laguntza aste bateko epearen barruan ematen du gizarte-laguntzaileak eta, ahal bada, egunean bertan. Hauxe da egin beharreko prozedura: Emakumeari jakinaraziko zaio bere segurtasun fisikoa bermatuta dagoela eta Udaltzaingoa edo Ertzaintza bertaratzeko eskatuko da, beharrezkoa baldin bada. Baliabideak eskuratzeko lehentasuna, modu koordinatuan eta emakumearen eskaerari erantzunez. Etxeko tratu txarrak genero-desberdintasunaren barruan kokatu behar dira. Emakumeenganako indarkeriaren aurkako jarrera ahoz adierazi beharko da: Erasotzailea bere ekintzen eta ekintza horien ondorioen erantzulea da. Harremana apurtzeko saiakerak huts eginez gero, porrota ez zaio leporatu behar. 5. Emakumearen erabakiaren errespetua da garrantzitsuena, eta bere erabaki guztietan lagunduko zaio. 6. Poliziaren babesa: Emakumeari jakinarazi behar zaio bere segurtasun fisikoa bermatuta dagoela eta Udaltzaingoa edo Ertzaintza bertaratzeko eskatu behar da, beharrezkoa baldin bada. 7. Osasun arreta: Lesio fisiko edo psikologikoengatik osasunlaguntza behar izanez gero, osasun-zentrora edo Gurutzetako ospitalera bidaliko da, eta, beharrezkoa bada, norbait joango da berarekin. 8. Laguntza psikologikora bidaltzea: a) Emakumeak baliabide hori eskatzen badu, gizarte-langileak fitxa bat beteko du, gizarte-laguntzaileak eta psikologoak batera kasua aztertu ondoren. Lehentasuna neurtuko da; larrialdia bada, hitzordua hurrengo asterako emango zaio, bestela, baliteke hilabete batzuetan zain egotea itxaron zerrenda luzea delako. b) Emakumeak laguntza psikologikoa eskatzen ez badu edo eskaera egitea kostatzen bazaio, gai hori landuko da berarekin, baldin eta gizarte-langilearen iritziz emakumearentzat baliabide hori komenigarria bada. 9. Lege-aholkularitzara bidaltzea: Hitzordua administrariak nahiz gizarte-langileak eman dezake. Abokatuari deitu eta hitzordua hurrengo ostegunerako eskatzen zaio, larrialdia bada; bestela, hitzordua ahal duen egunerako emango du. 10. Laguntza ekonomikoen tramitazioa: Berdintasun teknikariak eta gizarte-langileek tramitatzen dituzte laguntza ekonomiko guztiak, hain zuzen ere, Indarkeriazko Delituen eta Sexu-askatasunaren aurkako Delituen Biktimak Laguntzeko eta Sorosteko abenduaren 11ko 35/1995 Legeak arautzen dituen laguntza ekonomikoak (tramitazioa Biktimei Laguntzeko Zerbitzuan), eta, Genero Indarkeriaren aurkako Babes Integralerako Neurriei buruzko abenduaren 28koa 1/2004 Lege Organikoan ezarritakoak (tramitazioa Genero Indarkeriaren Biktimei Laguntzeko Zuzendaritzan). 11. Etxetik kanpo ostatu ematea: Horretarako Bizkaiko Foru Aldundiak baldintza bat jartzen du, hain zuzen ere, Ertzaintzak emakumearekin joan behar du.

4. Se trabaja la vivencia de crisis: Se realizar una entrevista para conocer la situacin y el problema, teniendo en todo momento en cuenta la decisin que la mujer tome y desarrollando medios idneos para dar respuesta a las peticiones de la mujer. Se aprovechar el momento del ciclo de la violencia en que pueda tomar decisiones y que se pueda romper ese ciclo. La derivacin a atencin psicolgica se hace una vez trabajada por parte de las trabajadoras sociales la ansiedad y cuando las mujeres estn preparadas para una intervencin psicolgica con una demanda concreta. La atencin en crisis se atiende en menos de una semana, si se puede se atiende en el da. El procedimiento que se realiza es el siguiente: Comunicar a la mujer que se le garantiza la seguridad fsica, recabando si es preciso, la presencia de polica local o Ertzaintza. Acceso prioritario y coordinado a los posibles recursos, atendiendo la demanda de la mujer. Enmarcar el maltrato domstico en el contexto de la desigualdad de gnero. Verbalizar la postura en contra de la violencia contra las mujeres: El agresor es responsable de sus actos y consecuencias de los mismos. No reprochar los fracasos en las tentativas de ruptura. 5. En todo momento prevalece el respeto por la decisin de la mujer, apoyndola decida lo que decida. 6. Proteccin policial: comunicar a la mujer que se le garantiza la seguridad fsica, recabando si es preciso, la presencia de la Ertzaintza. 7. Atencin sanitaria: en caso de que requiera atencin sanitaria por lesiones fsicas o psicolgicas se derivar al centro sanitario u hospital de Cruces, acompandola si es preciso. 8. Derivacin a atencin psicolgica: a) En caso de que la mujer acceda a este recurso: se utiliza una ficha de derivacin que rellena la trabajadora social tras un encuentro entre trabajadora social y psicloga valorando el caso. Se valora la prioridad: si es urgente se le da cita de una semana para otra, si no puede que tenga que esperar meses ya que hay bastante lista de espera. b) En caso de que la mujer no solicite el recurso o haya resistencias hacia l y la trabajadora social considera que sera conveniente que acudiera, se trabaja esta demanda. 9. Derivacin a asesora jurdica: la cita puede concertarla tanto la administrativa como la trabajadora social. Se llama a la abogada y se pide una cita para el siguiente jueves si es urgente. Si no tiene tanta urgencia, la cita ser para el primer hueco que tenga. 10. Tramitacin de ayudas econmicas: La Tcnica de Igualdad y las Trabajadoras Sociales son quienes tramitan todas las ayudas econmicas reguladas por la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las vctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual (pueden tramitarse con la ayuda del Servicio de Atencin a las Victimas) y la ayuda a mujeres vctimas de la violencia de gnero regulada por la Ley Orgnica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Proteccin Integral contra la Violencia de Gnero (a tramitar en la Direccin de Atencin a las Vctimas de Violencia de Gnero). 11. Alojamiento fuera del domicilio: ser al recurso de Diputacin Foral de Bizkaia que tiene como requisito que la mujer sea acompaada por la Ertzaintza.

cve: BAO-BOB-2011a109

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14792

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

12. EISEra (gizarte-hezkuntzan esku-hartzeko taldea) bidaltzea: gizarte-langilea gizarte-hezkuntzako esku-hartze taldearekin jarriko da harremanetan, idatzizko bideratze-fitxa baten bidez. Talde osoak (gizarte-langilea, gizarte-hezkuntzan esku-hartzeko taldea, laguntza psikologikoa) kasua aztertuko du eta kasuaz zein hezitzaile arduratuko den erabakiko du. Familiak baimena idatziz eman behar du. Urruntze-agindua eta adingabeak badaude, Oinarrizko Gizarte Zerbitzuek emakumeari azaldu behar diote urruntze-agindua ikastetxean eta pediatrarenean aurkeztu behar duela, adingabearekin edo adingabeaz hitz egiten behar denean biei batera ez deitzeko. Azaldu behar zaio, baita ere, urruntze-agindua dela erasotzailea berarengana ez hurbiltzeko, eta aita seme-alabekin egon ahal dela (baldin eta adingabeak ere ebazpen judizialaren bidez urruntze-agindurik ez badauka) eta beraiei buruzko informazioa eskuratu ahal duela. Beharrezkoa denean, gizarte-hezkuntzan esku-hartzeko taldearen langileek argituko dute gai hori irakaslearekin. Adingabeak badaude, euren egoera aztertu behar da eta bi jarduketa egin daitezke, Valora tresnaren adierazleak erabiliz: Adingabeentzako arriskua antzematea: gizarte-hezkuntzan esku-hartzeko taldera bidaltzen da. Adingabeen babes eza antzematea: Foru Aldundira bidaltzen da eta kasuaren segimendua egiten da. Koordinazioa dago Foru Aldundiarekin adingabeak udalerrira itzuliko direla bermatzeko. 13. Lagunduta joatea: Emakumeari ospitalera, polizia-etxera edo epaitegira lagunduta joateko aukera emango zaio. 14. Segimendua: Etengabeko segimendua egingo da prozesu osoan zehar. Beste baliabide batzuei informazioa eskatu eta/edo ematea beharrezkoa bada, datu horiek konpartitzeko baimena eskatu beharko zaio emakumeari eredu hau erabiliz: informazioa eskatzeko eta/edo beste zerbitzuren batekin konpartitzeko baimen eskaera (8 eranskina).

12. Derivacin a EISE: la trabajadora social se pone en contacto con el EISE mediante ficha de derivacin escrita. Se rene el equipo (trabajadora social, Eise, atencin psicolgica) y se valora la educadora que llevar el caso. Se solicita a la familia consentimiento firmado.

En los casos en que exista orden de alejamiento y existan menores, Servicios Sociales de base explicar a la mujer que debe llevar al centro educativo y al pediatra la orden de alejamiento de cara a no ser citados conjuntamente para hablar del o la menor. Se le explicar que la orden de alejamiento es para que el agresor no se acerque a ella, pudiendo (salvo orden judicial en que la o el menor tambin tenga orden de alejamiento) el padre acercarse a sus hijos/as y recibir informacin sobre ellos. En caso de ser necesario ser el personal del Eise quien aclare con el profesorado esta cuestin. En el caso de que existan menores se estudiar la situacin, pudiendo darse dos posibles actuaciones una vez aplicados los indicadores del instrumento Valora: Deteccin de riesgo de menores: se deriva al Eise. Deteccin de desamparo de menores: se deriva a Diputacin. Se llama a Diputacin para hacer seguimiento del caso. Existe coordinacin con Diputacin para garantizar la vuelta de los y las menores al municipio. 13. Acompaamiento: se ofrecer acompaamiento a la mujer en los casos de que tenga que ir al hospital y a comisara o al juzgado a interponer denuncia. 14. Seguimiento: se dar un seguimiento intensivo durante todo el proceso. En el caso de que a lo largo de este proceso se considere necesario solicitar y/o dar informacin a otros recursos, se pedir consentimiento a la mujer para que los datos puedan ser compartidos, de acuerdo al modelo de solicitud de consentimiento para peticin y/o transmisin de informacin a otros recursos (Anexo 8).

cve: BAO-BOB-2011a109

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14793 5. ERANSKINA

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

ERTZAINTZAREN JARDUNBIDEA GENERO INDARKERIAREN KASUETAN

cve: BAO-BOB-2011a109

ENTRADAS / DESENCADENANTES

SEGUIMIENTO DEL PROCESO

AVISO / LLAMADA TELEFNICA ATENCIN A LA URGENCIA

RECEPCIN Y COMUNICACIN DE LA LLAMADA AL CMC

- Personacin en docmicilio - Actuaciones en caso de lesiones - Primeras actuaciones con el agresor: detencin, ocupacin de armas e instrumentos peligrosos - Participacin de otras policas (D.P.C., P.L.) - Preservar para posible Inspeccin Ocular APERTURA DEL EXPEDIENE DE VIOLENCIA DOMSTICA

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

"IN FRAGANTI"

DENUNCIA / INFORMACIN / COMUNICACIN ACTUACION ES CON LA VCTIM y FAM A ILIAR ES ACTUACIO NES CO LA N PER SON AGR A ESO A R GESTI DEL N EXPEDIEN TE DE VIOLEN CIA DOM STICA

INVESTIGACIN / ATESTADO

DENUNCIA

APERTURA DEL ATESTADO

PROTECCIN A LA VICTIMA HASTA RESOLUCIN JUDICIAL TRATAMIENTO Y AISTENCIA A LA VCTIMA/ FAMILIARES

PLAN DE CONTROL DEL PROCESO

14794

ANEXO 5

- Acompaamientos - Diagnstico Policial - Establecimiento de ls medidas de Proteccin - Implementacin de las mismas


- Alojamientos alternativos - Canalizacin a Servicios Sociales - Servicio de Interpretacin - Localizacin / Citacin / Detencin /Identificacin - Ocupacin de armas e instrumentos peligrosos

- Entrevista a la vctima - Solicitud de la Orden de Proteccin. - Diligencias a realizar: antecedentes, armas,... - Control del plazo de presentacin del atestado ante el juez

- Pautas de Control. - Sgto. Mensual Territorial - Panel de Indicadores - Sgto. Com isin Estable. - Auditoras Internas

PR ESEN TACIN DE DILIGEN CIAS / ATESTADO

- Apertura del expediente. - Registro y consulta de actuaciones.Vctima y persona agresora. - Regsitro de apoyos sociales. Vctima y persona agresora. - Registro BORTXA. - Registro Informacin Relevante. - Agenda.

OFICIO JUDICIAL OFICIO JUDICIAL MEDIDAS MEDIDAS CAUTELARES CAUTELARES

GESTI DE O N FICIOS JUDICIALES

APLICACI M N EDIDAS CAUTELAR ES

- Anlisis de las medidas cautelares.


- Planificacin de los operativos de proteccin - Telfono BORTXA - Informacin relevante para la actuacin inmediata.

DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO DE LA ERTZAINTZA ANTE UN CASO DE VIOLENCIA DE GNERO

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

- IN.0021 PROCESO DE LA DETENCIN: - Recepcin y registro de O.J. - Tramitacin de O.J. -Contestacin a O.J. - Control y supervisin de O.J. - Cierre, cancelacin y baja de O.J.

cve: BAO-BOB-2011a109

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14795 6. ERANSKINA

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

DATU PERTSONALEN ERABILERA BAIMENTZEKO ETA INFORMAZIOKO AKTA

ERTZAINTZA

DATU PERTSONALEN ERABILERA BAIMENTZEKO ETA INFORMAZIOKO AKTA

Etxeko indarkeria/genero indarkeriaren espedientea: ____________________________ Jaun/andrea:__________________________________________________________________ _____________, NAN / Pasaportea / Egoitza baimena / Bestelako identifikazio-agiria: ____________________________________________________________________________, Akta honen bidez hauxe jakinarazten da: Datu pertsonalak, argazkiak eta/edo bideoak poliziaren eskura jar daitezke, beharrezkoa izanez gero, soil-soilik polizia eremuaren barruan erabiltzeko eta babes-neurriak eraginkorrak izateko. eta baimena ematen du: Beharrezko informazioa biktimen eskubideen alde lan egiten duten gizartelaguntzarako erakundeen eskura jartzeko, lana behar bezala egiteko eskatzen badute.

BAI

EZ

(bat aukeratu)

Izena, adina, telefono zenbakia eta etxeko indarkeriaren eta/edo generoindarkeriaren espedientearen erreferentzia biktimen gogobetetze mailari buruzko inkestak egiten dituen enpresa baten eskura jarriko dira.

BAI

EZ

(bat aukeratu) Data: Sinadura:

cve: BAO-BOB-2011a109

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14796 ANEXO 6

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

ACTA DE INFORMACIN Y CONSENTIMIENTO DE UTILIZACIN DE DATOS DE CARCTER PERSONAL

ERTZAINTZA

ACTA DE INFORMACIN Y CONSENTIMIENTO DE UTILIZACIN DE DATOS DE CARCTER PERSONAL

Expediente de VD/VG: ____________________________ Da./D.:______________________________________________________________________ _________, con D.N.I. / Pasaporte / Permiso de residencia / Otro documento de identificacin: ____________________________________________________________________________, Por medio de la presente Acta Se informa que: Los datos personales, fotografas y/o vdeos aportados podrn ser puestos, en caso de ser necesario, a disposicin de los distintos cuerpos policiales para su utilizacin exclusivamente dentro del mbito policial y para poder hacer efectivas las medidas de proteccin que puedan establecerse. Y da su consentimiento para que: La informacin que fuera necesaria sea puesta a disposicin de aquellos organismos de asistencia social que trabajan en la defensa de los derechos de las vctimas y que la requieran para desarrollar su labor.

NO

(marcar lo que proceda)

Su nombre de pila, edad, nmero de telfono y la referencia del expediente de violencia domstica y/o gnero sean puestos a disposicin de una empresa encargada exclusivamente de la realizacin de encuestas de satisfaccin de las vctimas.

NO

(marcar lo que proceda) Fecha: Firma:


cve: BAO-BOB-2011a109

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14797 7. ERANSKINA INFORMAZIO ESKAERA

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

ETXEKO INDARKERIAREN EDO GENERO-INDARKERIAREN BIKTIMEN INGURUKO INFORMAZIO ESKAERA

Etxeko indarkeria/genero indarkeriaren espedientea: ___________________

Atestatua/ Salaketa: ______________________

Honakoaren bidez, Genero Indarkeriaren aurkako Babes Integralerako Neurriei buruzko Legea betearazteko koordinazio-protokoloetan oinarrituta, behean aipatzen den pertsonari buruzko informazioa eskatzen dugu (bere baimena erantsi da), arriskuaren balorazioa egin ahal izateko eta dagokion auzitegira bidaliko diren eginbideei eransteko.

Jaun/andrea:______________________________________________ NAN / Pasaportea / Egoitza baimena / Bestelako identifikazio-agiria:


________________________________________ Bizitokia: ___________________________________________________________ Honako datuak eskatzen ditugu: a) Tratu txarren mota: gertakariak, maiztasuna, larritasuna, b) Emakumearen kontakizunetik erasotzaileari buruzko ondorioztatzen diren datuak: nortasunari buruzko ezaugarri nabarmenak, lan-egoera, adikzioak, osasun mentaleko arazoak c) Emakumeari buruzko datuak: lan-egoera, motibazioa, beldur sentimenduak, afektuzko mendekotasuna, baliabideak pertsonalak eta aurre egitekoak, osasun-arazoak, familiaren laguntza eta soziala d) Familiari buruzko datuak: bananduta dauden, seme-alaba adingabeak dauden, seme-alabek tratu txarrak jasan dituzten, bisiten zerbitzua eskatu behar den e) Etxebizitzari eta ondareari buruzko datuak: jabetza konpartitua, alokairua, etxebizitzan nork bizi behar duen, nori dagokion etxebizitzan geratzea ondasun-banaketa badago, bananduta bizi diren Eta egokitzat jotzen duten beste datu guztiak. DATA: SINADURA: Oharrak

cve: BAO-BOB-2011a109

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14798 ANEXO 7 SOLICITUD DE INFORMACIN

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

SOLICITUD DE INFORMACIN SOBRE VCTIMA DE VIOLENCIA DOMSTICO Y/O DE GNERO

Expediente de VD/VG: ___________________

Atestado/ Denuncia: ______________________

Mediante el presente y sobre la base de los protocolos de coordinacin para la eficacia de la ley de medidas de proteccin integral contra la violencia de gnero se solicita informacin disponible sobre la persona abajo reseada (se adjunta consentimiento de la misma) a fin de complementar la valoracin de riesgo y su incorporacin a las diligencias que se trasladan al juzgado correspondiente.

Da./D.:______________________________________________ con DNI./Pasaporte /Permiso de Residencia/Otro documento de identificacin ________________________________________ Lugar de residencia: ___________________________________________________________ Los datos que se requieren son aquellos que consten sobre: a) Datos sobre el tipo de maltrato: episodios, frecuencia, gravedad, b) Datos sobre el agresor que se desprendan del relato de la propia mujer: rasgos de personalidad destacable, situacin laboral, adicciones, problemas de salud mental, c) Datos sobre la mujer: situacin laboral, motivacin, sentimientos de temor, dependencia afectiva, recursos personales y de afrontamiento, estado emocional perceptible, problemas de salud, apoyo familiar y social, d) Datos sobre el grupo familiar: estn separados, existencia de hijos/as menores, si son vctimas del maltrato, si es preciso solicitar el servicio de visitas, e) Datos de vivienda y patrimonio: propiedad compartida, alquiler, quin debe permanecer en la vivienda, a quin est adjudicada (si hay separacin), viven separados, Y cualquier otro dato que se considere adecuado, FECHA: FIRMA: Observaciones

cve: BAO-BOB-2011a109

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14799 8. ERANSKINA

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

INFORMAZIOA ESKATZEKO ETA/EDO BESTE ZERBITZUREN BATEKIN KONPARTITZEKO BAIMEN ESKAERA

GENERO INDARKERIAREN BIKTIMEI BURUZKO INFORMAZIOA ESKATZEKO ETA/EDO EMATEKO ESKAERA

Espedientea:

Honen bitartez, Datu Pertsonalen Babesari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoaren arabera, Jaun/andrea:______________________________________________

NAN/Pasaportea /Egoitza-baimena/Bestelako identifikazio-agiriak: _______ _________

Bizitokia: ____________________________ Baimena ematen du bere kasuari buruzko informazioa, zerbitzu honetan egiten den eskuhartzeetan aritu behar duten baliabide eta/edo zerbitzuei emateko eta eskatzeko.

DATA: SINADURA:

cve: BAO-BOB-2011a109

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14800 ANEXO 8

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

SOLICITUD DE CONSENTIMIENTO PARA PETICIN Y/O TRANSMISIN DE INFORMACIN A OTROS RECURSOS

SOLICITUD DE PETICIN Y/O TRANSMISIN DE INFORMACIN SOBRE VCTIMA DE VIOLENCIA DE GNERO

Expediente:

Mediante la presente y en conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgnica 15/1999 , de 13 de diciembre, de proteccin de datos de carcter personal, Da./D.:______________________________________________

con DNI./Pasaporte /Permiso de Residencia/Otro documento de identificacin _______ _________

Lugar de residencia: ____________________________ Da su consentimiento para solicitar y aportar informacin pertinente a su caso, a aquellos recursos y /o servicios que se consideren necesarios a fin de complementar la intervencin a realizar desde este servicio.

FECHA:

FIRMA:

Muskizen, 2011ko maiatzaren 27an.Muskizko Alkatea, Gonzalo Riancho Ocejo


(II-4405)

Muskiz, a 27 de mayo de 2011.El Alcalde, Gonzalo Riancho Ocejo


(II-4405)

cve: BAO-BOB-2011a109

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14801

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

Sestaoko Udala
Udal salaketak, zirkulazio arautegia hausteagatik (martxoaren 2ko 339/1990. L.E.D. eta urtarrilaren 17ko 13/1992. E.D.).

Ayuntamiento de Sestao
Denuncias Municipales por infraccion de la Normativa de Circulacion (R.D.L. 339/1990, de 2 de marzo y R.D. 13/1992, de 17 de enero).

Jakinarazpena.Jarraian aipatutako ibilgailuen titularrei ezin izan zaizkienez beren-berenez jakinarazi trafiko arauak hausteagatiko salaketak, iragarki hau argitaratzen da Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, Herri Administrazioen Araubidearen eta Guztientzako Administrazio Ihardunbidearen 30/1992. Legearen 59.4. artikuluan eta ezar daitezkeen gainerako baterako xedapenetan xedatutakoa betez.

Ondorengo arauekin bat etorriz jakinarazten da: 1. Salatutako ibilgailuaren gidaria zeu ez bazina, Udal honi adierazi behar dizkiozu, jakinarazpen hau jaso eta 15 eguneko epe barruan, gidariaren izen-abizenak eta helbidea. Horrela egin ezean, oharterazi egiten zaizu huts egite larriaren egiletzat joko zaizula, Trafiko, Motordun Ibilgailu eta Bide Segurtasunari buruzko Legearen 69. artikuluan xedatutakoaren arabera, eta zure aurkako prozedurari emango zaio hasiera. 2. Proposatutako isunarekin ados egonez gero, haren kopurua ordaindu egin dezakezu, jakinarazpen hau jasotzen den egunetik hasita. Jakinarazpen hau jasotzen denetik hasita, 20 egun naturaleko epean isuna ordainduz gero, kopuru osoaren %50eko murrizpenarekin ordainduko da, Trafiko, Motordun Ibilgailu eta Bide Segurtasunari buruzko Legearen Testu Bateratuaren 80. artikuluan eta Zigor-Ahalmena betetzeko Prozeduraren Araudiaren 8. artikuluan xedatutakoaren arabera. 3. Isuna murrizturik ordaintzeak alegazioak aurkezteari uko egiten zaiola adierazten du, eta prozedura bukatutzat joko da esanbidezko ebazpena eman beharrik gabe, salatutako arau-hausteak gidabaimena kentzea ekar lezakeen kasuetan salbu. Ordaintzeko erak Eskudiruz, Udaletxeko Bilketa Bulegoan, goizeko 09:00etatik 14:00etara, jakinarazpen hau aurkeztuta. BBKren 2095/0087/76/5069905509 kontu zenbakian dirusarrera eginez, espediente zenbakia eta salaketaren eguna jarriz. 4. Trafiko, Ibilgailuen Zirkulazioa eta Bide Segurtasunari buruzko Legearen 81. artikuluaren eta Trafiko, Ibilgailuen Zirkulazio eta Bide Segurtasun Arloan Zigortzeko Prozedurari buruzko Araudiaren 12. artikuluaren arabera, salaketarekin ados egon ezean, 15 laneguneko epean alegazioak aurkeztu ahal izango dituzu eta zure aldeko frogak proposatu, Udaletxe honetako Erregistro Orokorrean aurkeztutako idazki bidez, edota Herri Administrazioen Araubidearen eta Guztientzako Administrazio Ihardunbidearen 38.4. artikuluan jasotako edozein eratan. 5. Zigor espedientearen instruktorea Udaltzaingoaren Burua da, eta espedientearen ebazpena eta zigorra ezartzea Alkate-Udalburu jaunari dagokio, Trafiko, Motordun Ibilgailuen Zirkulazioa eta Bide Segurtasunari buruzko Legearen Testu Artikulatuaren 71.4. artikuluan ezarritakoaren arabera. Sestaon, 2011ko maiatzaren 18an.Alkate-Udalburua
Espedientea Expediente Matrikula Matrcula Jabea Propietario

Notificacin.No habindose podido notificar de forma expresa las denuncias por infraccin de las normas de trfico de los titulares y vehculos que a continuacin se citan, se hace pblico el presente anuncio en el Boletn Oficial de Bizkaia, en cumplimiento de lo dispuesto en el artculo 59.4 de la Ley 30/1992 de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn y dems disposiciones concordantes de pertinente aplicacin. Lo que se notifica de acuerdo con las siguientes normas: 1. Que si Vd. no fuera el conductor del vehculo, deber comunicar a este Ayuntamiento, en el plazo de 15 das hbiles a partir del siguiente a la recepcin de la presente notificacin, el nombre y domicilio del conductor, advirtindole de que de no hacerlo as podr ser considerado como autor de una falta grave, conforme a lo dispuesto en el artculo 69 del Texto Articulado de la Ley sobre Trfico, Circulacin de Vehculos a Motor y Seguridad Vial, inicindose contra Vd. el correspondiente procedimiento. 2. Que si Vd. est de acuerdo con la sancin propuesta podr hacer efectivo su importe a partir de la recepcin de la presente notificacin. El pago voluntario de la multa durante los 20 das naturales siguientes a la recepcin de la presente notificacin, determinar una reduccin del 50% de la cuanta, conforme a lo dispuesto en el artculo 80 del Texto Articulado de la Ley sobre Trfico, Circulacin de Vehculos y Seguridad Vial y artculo 8 del Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora. 3. El pago reducido de la sancin implica la renuncia a formular alegaciones y la terminacin del procedimiento sin necesidad de dictar resolucin expresa, salvo que la infraccin denunciada pueda llevar aparejada la medida de suspensin del permiso o licencia para conducir. Medios de pago En metlico, en la Oficina de Recaudacin del Ayuntamiento de 09:00 a 14:00 horas, presentando esta notificacin. Mediante ingreso en la cuenta corriente de la BBK 2095/0087/76/5069905509, haciendo constar el nmero del expediente y la fecha de la denuncia. 4. Que conforme al artculo 81 del Texto Articulado de la Ley sobre Trfico, Circulacin de Vehculos y Seguridad Vial y artculo 12 del Reglamento del Procedimiento Sancionador en Materia de Trfico, Circulacin de Vehculos y Seguridad Vial, si no estuviera conforme con la denuncia, en el plazo de 15 das habiles, podr Vd. formular alegaciones y proponer pruebas en su defensa, mediante escrito ante el Registro General del Ayuntamiento o por cualquiera de los dems medios que establece el artculo 38.4 de la Ley de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn. 5. Que el instructor del expediente sancionador es el Jefe de la Polica Local de este Ayuntamiento, correspondiendo la resolucin del expediente e imposicin de la sancin al Sr. Alcalde-Presidente de acuerdo con lo establecido en el artculo 71.4 del Texto Articulado de la Ley sobre Trfico, Circulacin de Vehculos a Motor y Seguridad Vial. En Sestao, a 18 de mayo de 2011.El Alcalde-Presidente
Data Fecha Legedia Legislacin Zenbat. Importe

2011-000453 2011-000488 2011-000823 2011-0857 2011-0861 2011-0894 2011-0915 2011-0917

6777-DMG 9981-DXD BI-9745-CT 0050-CDX 3308-DRV 3148-GRR BI-9181-CM 9970-GCK

GOROSPE MANASE, CRISPIN VALLEJO LORENZO, GORKA MUZA JIMENEZ, DIANA TEJEDOR DORRONSORO, JOSE RAMON LAGOUADI, SAID ARCO MONTAJES Y ROTULACION SL PEA RIVERA, ROBERTO ALLENDE MIGUEL DE, AITOR

10/12/2010 20:10:00 21/01/2011 12:15:00 23/02/2011 0:53:00 27/02/2011 16:38:00 27/02/2011 17:16:00 25/02/2011 4:55:00 20/02/2011 20:40:00 23/02/2011 15:22:00

LSV:39-1 LSV:53-1 RGC:94-2 RGC:91-2 RGC:94-2 RGC:94-2 LSV:65-4 RGC:91-2

200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00

cve: BAO-BOB-2011a109

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14802

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

Espedientea Expediente

Matrikula Matrcula

Jabea Propietario

Data Fecha

Legedia Legislacin

Zenbat. Importe

2011-0923 2011-0929 2011-0931 2011-0932 2011-0963 2011-0968 2011-0974 2011-0976 2011-0977 2011-0981 2011-0983 2011-0987 2011-0990 2011-0992 2011-0993 2011-0995 2011-0998 2011-1001 2011-1002 2011-1006 2011-1007 2011-1012 2011-1015 2011-1016 2011-1018 2011-1020 2011-1029 2011-1032 2011-1039 2011-1043 2011-1044 2011-1046 2011-1049 2011-1050 2011-1057 2011-1058 2011-1064 2011-1068 2011-1073 2011-1080 2011-1098 2011-1101

SS-0140-BF 7472-GLH C-3383-BRL C-4719-BDL S-3003-AD 7334-CYW BI-2661-AX BI-6979-CD 2138-BBL 5732-DRT 1741-BDY M-7493-VW 4882-CDJ BI-9745-CT 6567-FGT 4518-BTD 0917-BWX 2744-CTW 4948-BVV BI-0395-CH 0669-CWT 0503-FKX 7518-BDW 7457-FTD 9444-DNZ 4719-DKN 9320-BBX 4474-CKV BI-3613-BW BI-9891-BN 2270-BMX BI-5924-CD 1594-DNN 4747-BMK 7865-BMW S-7829-AP BI-3613-BW BI-4417-CG 5350-FXM 0917-BWX 7578-DZK 9590-DLB

JIMENEZ PISA, SAUL BARROSO RODRIGUEZ, ICIAR URETA PETRALANDA, GONZALO DOELLO RIMADA DE LA, DAVID MUOZ CASO, JAVIER SAN JUAN, ARRIBAS JOSE ANTONIO MADRIGAL LOZA, IAKI HEL KOUDIA, YOUNES MAESO PEREZ, JUAN MOUSSAOUI EL, MHAMED GUACHALA GUASGUA, EDISON FERNANDO HERNANDEZ AZABAL, MANUEL LOBATO GARCIA, JORGE MUZA JIMENEZ, DIANA GARCIA GOMEZ, MARIA ANGELES PAA KOFI QUANSAH, RANDY JIMENEZ MORALES, YOLANDA NIETO ASENSIO, JOSE IGNACIO MARTINEZ HORTAL, LAURENTINO GOICOECHEA ALONSO, CARMEN MERCHAN CARO, JOSE ANTONIO FRAILE SANTAMARIA, BENITO DOS SANTOS, JOAQUIN ACACIO ASENSIO RUIZ, MAURO MARTINEZ METOLA, NURIA FLORIN RONDON, JOSE PRIETO OLCOZ, FRANCISCO JAVIER VANEGAS DIAZ, NELSON SAMUEL JIMENEZ MUZA, MARIA SOL ORTEGA GONZALEZ, CARLOS MINGUEZ ALAIZ, ANA MARIA DELGADO SAENZ, ANGEL MENDEZ BOTAS, JORGE ARPON LATORRE, MARIA ANGELES JURADO SECO, ISIDRO JUSTINIANO CUELLAR, MOISES JIMENEZ MUZA, MARIA SOL GONZALEZ IBARRA, IGNACIO BLAZQUEZ ALISENTE, MATIAS JIMENEZ MORALES, YOLANDA GARCIA ARCO, IVAN PARDO BUSTOS, JESUS

20/02/2011 15:04:00 07/02/2011 8:48:00 05/02/2011 23:30:00 10/02/2011 12:50:00 02/03/2011 0:50:00 02/03/2011 0:30:00 02/03/2011 3:40:00 02/03/2011 3:25:00 02/03/2011 3:30:00 02/03/2011 0:40:00 02/03/2011 0:51:00 02/03/2011 8:45:00 02/03/2011 23:25:00 02/03/2011 0:54:00 02/03/2011 1:15:00 02/03/2011 3:41:00 01/03/2011 9:25:00 03/03/2011 19:58:00 03/03/2011 0:21:00 03/03/2011 7:30:00 03/03/2011 7:30:00 04/03/2011 16:00:00 04/03/2011 17:10:00 04/03/2011 17:50:00 05/03/2011 15:20:00 04/03/2011 17:20:00 06/03/2011 12:05:00 06/03/2011 1:05:00 05/03/2011 20:45:00 05/03/2011 20:40:00 05/03/2011 16:15:00 05/03/2011 0:37:00 07/02/2011 8:50:00 07/03/2011 10:45:00 07/03/2011 7:50:00 05/03/2011 8:32:00 07/03/2011 23:55:00 07/03/2011 7:35:00 08/03/2011 25/03/2011 7:12:00 08/03/2011 23:50:00 08/03/2011 13:00:00

LSV:65-4 LSV:13RGC:151-2 RGC:12-2 RGC:94-2 RGC:94-2 RGC:94-2 RGC:94-) RGC:94-2 RGC:94-2 RGC:94-2 RGC:94-1 RGC:94-2 RGC:94-2 RGC:94-2 RGC:94-2 RGC:91-2 RGC:94-1 RGC:94-2 RGC:94-1 RGC:94-2 RGC:94-2 RGC:94-2 RGC:94-2 RGC:94-2 RGC:94-2 RGC:91-2 RGC:94-2 RGC:94-2 RGC:94-2 RGC:94-2 RGC:94-) RGC:94-2 RGC:91-2 RGC:94-2 RGC:91-2 RGC:94-2 RGC:94-2 RGC:94-2 RGC:94-2 RGC:94-2 LSV:53-1

200,00 500,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,00 200,00 100,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,00 (II-4580)


Udal salaketak, zirkulazio arautegia hausteagatik (martxoaren 2ko 339/1990. L.E.D. eta urtarrilaren 17ko 13/1992. E.D.)

Denuncias Municipales por infraccion de la Normativa de Circulacion (R.D.L. 339/1990, de 2 de marzo y R.D. 13/1992, de 17 de enero)

Jakinarazpena.Jarraian aipatutako ibilgailuen titularrei ezin izan zaizkienez beren-berenez jakinarazi trafiko arauak hausteagatiko salaketak, iragarki hau argitaratzen da Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, Herri Administrazioen Araubidearen eta Guztientzako Administrazio Ihardunbidearen 30/1992. Legearen 59.4. artikuluan eta ezar daitezkeen gainerako baterako xedapenetan xedatutakoa betez.

Notificacin.No habindose podido notificar de forma expresa las denuncias por infraccin de las normas de trfico de los titulares y vehculos que a continuacin se citan, se hace pblico el presente anuncio en el Boletn Oficial de Bizkaia, en cumplimiento de lo dispuesto en el artculo 59.4 de la Ley 30/1992 de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn y dems disposiciones concordantes de pertinente aplicacin. Lo que se notifica de acuerdo con las siguientes normas: 1. Que si Vd. no fuera el conductor del vehculo, deber comunicar a este Ayuntamiento, en el plazo de 15 das hbiles a partir del siguiente a la recepcin de la presente notificacin, el nombre y domicilio del conductor, advirtindole de que de no hacerlo as podr ser considerado como autor de una falta grave, conforme a lo dispuesto en el artculo 69 del Texto Articulado de la Ley sobre Trfico, Circulacin de Vehculos a Motor y Seguridad Vial, inicindose contra Vd. el correspondiente procedimiento. 2. Que si Vd. est de acuerdo con la sancin propuesta podr hacer efectivo su importe a partir de la recepcin de la presente notificacin. El pago voluntario de la multa durante los 20 das naturales siguientes a la recepcin de la presente notificacin, determinar una reduccin del 50% de la cuanta, conforme a lo dispuesto en el artculo 80 del Texto Articulado de la Ley sobre Trfico, Circulacin de Vehculos y Seguridad Vial y artculo 8 del Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora.
cve: BAO-BOB-2011a109

Ondorengo arauekin bat etorriz jakinarazten da: 1. Salatutako ibilgailuaren gidaria zeu ez bazina, Udal honi adierazi behar dizkiozu, jakinarazpen hau jaso eta 15 eguneko epe barruan, gidariaren izen-abizenak eta helbidea. Horrela egin ezean, oharterazi egiten zaizu huts egite larriaren egiletzat joko zaizula, Trafiko, Motordun Ibilgailu eta Bide Segurtasunari buruzko Legearen 69. artikuluan xedatutakoaren arabera, eta zure aurkako prozedurari emango zaio hasiera. 2. Proposatutako isunarekin ados egonez gero, haren kopurua ordaindu egin dezakezu, jakinarazpen hau jasotzen den egunetik hasita. Jakinarazpen hau jasotzen denetik hasita, 20 egun naturaleko epean isuna ordainduz gero, kopuru osoaren %50eko murrizpenarekin ordainduko da, Trafiko, Motordun Ibilgailu eta Bide Segurtasunari buruzko Legearen Testu Bateratuaren 80. artikuluan eta Zigor-Ahalmena betetzeko Prozeduraren Araudiaren 8. artikuluan xedatutakoaren arabera.

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14803

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

3. Isuna murrizturik ordaintzeak alegazioak aurkezteari uko egiten zaiola adierazten du, eta prozedura bukatutzat joko da esanbidezko ebazpena eman beharrik gabe, salatutako arau-hausteak gidabaimena kentzea ekar lezakeen kasuetan salbu. Ordaintzeko erak Eskudiruz, Udaletxeko Bilketa Bulegoan, goizeko 09:00etatik 14:00etara, jakinarazpen hau aurkeztuta. BBKren 2095/0087/76/5069905509 kontu zenbakian dirusarrera eginez, espediente zenbakia eta salaketaren eguna jarriz. 4. Trafiko, Ibilgailuen Zirkulazioa eta Bide Segurtasunari buruzko Legearen 81. artikuluaren eta Trafiko, Ibilgailuen Zirkulazio eta Bide Segurtasun Arloan Zigortzeko Prozedurari buruzko Araudiaren 12. artikuluaren arabera, salaketarekin ados egon ezean, 15 laneguneko epean alegazioak aurkeztu ahal izango dituzu eta zure aldeko frogak proposatu, Udaletxe honetako Erregistro Orokorrean aurkeztutako idazki bidez, edota Herri Administrazioen Araubidearen eta Guztientzako Administrazio Ihardunbidearen 38.4. artikuluan jasotako edozein eratan. 5. Zigor espedientearen instruktorea Udaltzaingoaren Burua da, eta espedientearen ebazpena eta zigorra ezartzea Alkate-Udalburu jaunari dagokio, Trafiko, Motordun Ibilgailuen Zirkulazioa eta Bide Segurtasunari buruzko Legearen Testu Artikulatuaren 71.4. artikuluan ezarritakoaren arabera. Sestaon, 2011ko maiatzaren 19an.Alkate-Udalburua
Espedientea Expediente Matrikula Matrcula Jabea Propietario

3. El pago reducido de la sancin implica la renuncia a formular alegaciones y la terminacin del procedimiento sin necesidad de dictar resolucin expresa, salvo que la infraccin denunciada pueda llevar aparejada la medida de suspensin del permiso o licencia para conducir. Medios de pago En metlico, en la Oficina de Recaudacin del Ayuntamiento de 09:00 a 14:00 horas, presentando esta notificacin. Mediante ingreso en la cuenta corriente de la BBK 2095/0087/76/5069905509, haciendo constar el nmero del expediente y la fecha de la denuncia. 4. Que conforme al artculo 81 del Texto Articulado de la Ley sobre Trfico, Circulacin de Vehculos y Seguridad Vial y artculo 12 del Reglamento del Procedimiento Sancionador en Materia de Trfico, Circulacin de Vehculos y Seguridad Vial, si no estuviera conforme con la denuncia, en el plazo de 15 das habiles, podr Vd. formular alegaciones y proponer pruebas en su defensa, mediante escrito ante el Registro General del Ayuntamiento o por cualquiera de los dems medios que establece el artculo 38.4 de la Ley de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn. 5. Que el instructor del expediente sancionador es el Jefe de la Polica Local de este Ayuntamiento, correspondiendo la resolucin del expediente e imposicin de la sancin al Sr. Alcalde-Presidente de acuerdo con lo establecido en el artculo 71.4 del Texto Articulado de la Ley sobre Trfico, Circulacin de Vehculos a Motor y Seguridad Vial. En Sestao, a 19 de mayo de 2011.El Alcalde-Presidente
Data Fecha Legedia Legislacin Zenbat. Importe

2011-001041 2011-001048 2011-1051 2011-1052 2011-1053 2011-1062 2011-1071 2011-1079 2011-1082 2011-1084 2011-1085 2011-1108 2011-1109 2011-1115 2011-1116 2011-1132 2011-1133 2011-1134 2011-1136 2011-1141 2011-1152 2011-1160 2011-1217 2011-1221 2011-1223 2011-1232 2011-1234 2011-1305 2011-1367

7193-GPW BI-3613-BW BI-6451-BM 7669-FZX S-7829-AP 0591-FGD BI-8536-CK SS-0140-BF 9687-BGH BI-8681-CJ 4724-FDV M-6814-WL 6170-FDZ 4382-BRG S-7829-AP 9570-DZN BI-2416-CN 6381-DKW BI-3134-CN 2317-FBJ BI-1852-BZ A-9774-DX SS-7975-BJ 4474-CKV BI-2507-CD BI-1852-BZ 2028-FRB 6455-DFM 8034-FYC

DOMINGUEZ CALLE, ROBERTO JOSE JIMENEZ MUZA, MARIA SOL CORTES ESCUDERO, MARIA ANGELES LUIS DE GARCIA, JAINERE JUSTINIANO CUELLAR, MOISES IGLESIAS PAJARO, MANUEL JUBETO PALOMARES, REBECA JIMENEZ PISA, SAUL PUENTE AMOR, ANGEL ECHANIZ FLORES, MARIA NIEVES VIDAL HORNES, ITZIAR MIRENE RALDES MERCADO, MARIO VICHO LANDERO, ALBERTO ALVAREZ PEA, ARRATE JUSTINIANO CUELLAR, MOISES RAYA ONDIZ, AITOR IORDACHE ANCA, STEFANIA LASIERRA COMAS, JOSE TOMAS DIEGO ARGUL, ALEJANDRO LINDO NEVADO, CANDIDA LOPEZ ECHEVARRIA, NICASIA FERNANDEZ CANCELO, PABLO NAFARRATE IRAETA, JAVIER VANEGAS DIAZ, NELSON SAMUEL BARBA SOSA, EULALIA LOPEZ ECHEVARRIA, NICASIA CUENA MORENO, LUIS PABLO CAMINO MARTIN, CARLOS GUTIERREZ GALINDO, JUAN JOSE

05/03/2011 20:45:00 07/03/2011 7:50:00 07/03/2011 0:01:00 07/03/2011 23:55:00 06/03/2011 15:55:00 07/03/2011 10:40:00 03/03/2011 12:10:00 25/03/2011 11:22:00 08/03/2011 14:55:00 08/03/2011 23:30:00 08/03/2011 20:15:00 08/03/2011 7:26:00 08/03/2011 9:12:00 09/03/2011 0:55:00 09/03/2011 1:00:00 09/03/2011 16:20:00 09/03/2011 0:05:00 10/03/2011 18:35:00 09/03/2011 17:30:00 12/03/2011 4:25:00 10/03/2011 12:15:00 11/03/2011 8:55:00 12/03/2011 1:35:00 12/03/2011 1:40:00 11/03/2011 23:05:00 11/03/2011 23:12:00 10/03/2011 16:00:00 13/03/2011 23:31:00 13/03/2011 23:56:00

RGC:94-2 RGC:94-2 RGC:94-2 RGC:94-1 RGC:94-1 RGC:91-2 RGC:91-2 RGC:94-2 RGC:94-2 RGC:94-2 RGC:94-2 RGC:94-2 RGC:171LSV:53-1 RGC:94-1 RGC:94-2 RGC:94-2 RGC:171RGC:94-2 RGC:94-1 RGC:91-) RGC:94-1 RGC:171RGC:94-2 RGC:94-2 RGC:94-2 RGC:94-2 RGC:94-2 RGC:94-1

200,00 200,00 200,00 100,00 100,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,00 100,00 100,00 200,00 100,00 100,00 100,00 200,00 100,00 200,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 200,00 (II-4581)


EDIKTUA EDICTO

Zenbait ibilgailu-jaberi ezin izan zaio zuzenean jakinarazi ustez abandonaturik dauden ibilgailuak bide publikotik kentzeari buruzko Alkatearen Dekretua, ondoren hiri hondakin solidoen tratamendua jaso dezaten, apirilaren 21eko 10/1998. Hondakin Toxiko eta Arriskutsuei buruzko Legean ezarritakoaren arabera, eta baita ere abenduaren 20ko 1383/2002. E.D.a garatzeko, balio-bizitza amaitu zaien ibilgailu deskontaminatuei behin-betiko baja ematea arautzen duen otsailaren 5eko INT/249/2004. Ministerioaren Aginduaren arabera, eta Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta

No habindose podido notificar de forma expresa a diversos titulares de vehculos, el Decreto de la Alcalda relativo a la retirada de la va pblica de los vehculos presumiblemente abandonados y su posterior tratamiento como residuos slidos urbanos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Residuos Txicos y Peligrosos 10/1998 de 21 de abril, as como de la Orden Ministerial INT/249/2004, de 5 de febrero por la que se regula la baja definitiva de los vehculos descontaminados al final de su vida til dictada en desarrollo del RD 1383/2002, de 20 de diciembre y en cum-

cve: BAO-BOB-2011a109

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14804

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/92. Legearen 59.4. artikuluan eta harekin bat datozen gainerako xedapen ezargarrietan xedatutakoaren arabera. Jakinarazi egiten da ondorengo arauekin bat etorriz: Jarraitu egin dira Trafiko, Motordun Ibilgailuen Zirkulazio eta Bide Segurtasunari buruzko Legearen 71. artikuluan ezarritako izapideak, ustez abandonatua izan den ibilgailua bide publikotik kendu eta ondoren hiri hondakin solido gisa tratatzeko ahalmena emateari buruzkoa, Hondakin Toxiko eta Arriskutsuei buruzko apirilaren 21eko 10/1998. Legean xedatutakoaren arabera, eta balio-bizitza amaitu zaien ibilgailu deskontaminatuen kudeaketari buruzko abenduaren 20ko 1383/2002. E.D.a garatzeko, balio-bizitza amaitu zaien ibilgailu deskontaminatuei behin-betiko baja ematea arautzen duen otsailaren 5eko INT/249/2004. Ministerioaren Agindua ezarriz, honako hau xedatu dut: 1.Aipatu araudian ezarritako baldintzak betetzen dituztelako hiri hondakin solidoen izaera duten ibilgailuak deuseztatzea. 2.Prozesua burutzeko egunean hiri hondakin solido izaera ilgailu guztiak deuseztatzea Ortuella Car Recycling, balio-bizitza amaitu zaien ibilgailuak tratatzeko zentro baimenduari agintzea.

3.Prozesu horretan honako neurri hauek hartu beharko dira: a) Ortuella Car Recycling zentro baimenduak Udaltzaingoaren aginduak jarraitu beharko ditu indarrean dagoen legeriaren arabera izapidetutako espedienteen arabera hiri hondakin solido gisa sailkatutako ibilgailuak eraman eta ondoren deuseztatzeko. Hona hemen ibilgailuaren eta haren jabeari buruzko datuak: Jabea: Valentn Zamarreo Sierra Ibilgailua: Mitsubishi 2 5 TD Matrikula: BI-4113-CB b) Ortuella Car Recycling ibilgailuen tratamendurako baimendutako zentroak egiaztagiri bat egin beharko du zentroan hartzen duen balio-bizitzaren amaierako ibilgailu bakoitzeko, hain zuzen ere ibilgailu hori deuseztatu edo entregatu egin duela. Horretarako Lurralde Antolamendu eta Ingurumen Sailak prestatutako eredu ofiziala erabiliko du. 4.Erabaki hau jakinaraztea Ortuella Car Recycling ibilgailuen tratamendurako zentroari eta Sestaoko Udaltzaingoar. Sestaon, 2011ko apirilaren 12an.Alkate-Udalburuak, Jos Luis Marcos Merino

plimiento de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92 de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn y dems disposiciones concordantes de pertinente aplicacin Lo que se notifica de acuerdo con las siguientes normas: Seguidos los trmites establecidos en el art. 71 del Texto Articulado de la Ley sobre el Trfico, Circulacin de Vehculos a Motor y Seguridad Vial que posibilita la retirada de la va pblica de los vehculos presumiblemente abandonados y su posterior tratamiento como residuos slidos urbanos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Residuos Txicos y Peligrosos 10/1998 de 21 de abril, y en virtud de la Orden Ministerial INT/249/2004, de 5 de febrero por la que se regula la baja definitiva de los vehculos descontaminados al final de su vida til dictada en desarrollo del RD 1383/2002, de 20 de diciembre sobre gestin de vehculos al final de su vida til, vengo en disponer: 1.Proceder al desguace de los vehculos que, cumpliendo los requisitos establecidos por la citada normativa, tienen la consideracin de residuos slidos urbanos. 2.Encomendar al centro autorizado de tratamiento de vehculos al final de su vida til Ortuella Car Recycling, el desguace de los vehculos que a fecha de la ejecucin del proceso de desguace tengan la condicin de residuos slidos urbanos de acuerdo a la normativa aplicable. 3.En dicho proceso, habrn de observarse las siguientes medidas: a) El centro autorizado Ortuella Car Recycling, habr de seguir las indicaciones de la Polica Local para proceder a la retirada y posterior desguace de aquellos vehculos que, segn los expedientes tramitados conforme a la normativa vigente, hayan de ser considerados residuos slidos urbanos, los cuales son: Propietario: Valentn Zamarreo Sierra Vehculo: Mitsubishi 2 5 TD Matrcula: BI-4113-CB b) El centro autorizado de tratamiento de vehculos Ortuella Car Recycling, expedir por cada vehculo, un certificado de destruccin final o de entrega en el modelo oficial elaborado a estos efectos por el Departamento de Ordenacin del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno Vasco. 4.Dar traslado del presente acuerdo al centro de tratamiento de vehculos Ortuella Car Recycling as como a la Polica Local de Sestao. En Sestao, a 12 de abril de 2011.El Alcalde-Presidente, Jos Luis Marcos Merino

Basauriko Udala
IRAGARKIA

(II-4579)

Ayuntamiento de Basauri
ANUNCIO

(II-4579)

Udalbatzak, aurtengo apirilaren 27an egindako osoko bilkuran, 2011ko Aurrekontuko kreditu-aldaketei dagozkien hurrengo espediente-zenbakiei onespena eman zien: 1. Udal Euskaltegiari dagozkion 3/2011 zenbakiduna, horren zenbatekoa 50.000,00 euro, horren helburua izanik, Kreditu Gehigarrien bidez, nahiko kontsignazioa izatea zenbait gastu egiteko, eta horien laburpena honako hau da, sailkapen ekonomikoaren kapitulu mailan:
Kap Deskripzioa Zenbatekoa

La Corporacin en Pleno en sesin celebrada el da 27 de abril del corriente ao, aprob los expedientes de modificacin de crditos del Presupuesto para 2011 nmeros: 1.o 3/2011, del Euskaltegi Municipal, por importe de 50.000,00 euros destinados a dotar, mediante Crditos Adicionales de la consignacin suficiente para la realizacin de diversos gastos cuyo resumen, en la clasificacin econmica, a nivel de captulo es el siguiente:
Cap. Descripcin Importe cve: BAO-BOB-2011a109

Inbertsio errealak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Guztira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50.000,00 50.000,00

Inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50.000,00 50.000,00

Aldaketa horiek Diruzaintza Soberakinarekin finantziatuko dira, 2010ko ekitaldiko likidaziotik eratorria, horien zenbatekoa 50.000,00 eurokoa da.

Las mencionadas modificaciones se financian con el Remanente de tesorera procedente de la liquidacin del ejercicio de 2010, por importe de 50.000,00 euros.

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14805

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

2. 22/2011 zenbakia, horren zenbatekoa 138.000,00 euro, horren helburua izanik, Kreditu Gehigarrien bidez, nahiko kontsignazioa izatea zenbait gastu egiteko, eta horien laburpena honako hau da, sailkapen ekonomikoaren kapitulu mailan:
Kap Deskripzioa Zenbatekoa

2.o Nmero 22/2011, por importe de 138.000,00 euros destinadas a dotar, mediante Crditos Adicionales de la consignacin suficiente para la realizacin de diversos gastos cuyo resumen, en la clasificacin econmica, a nivel de captulo es el siguiente:
Cap. Descripcin Importe

Inbertsio errealak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Guztira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

138.000,00 138.000,00

Inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

138.000,00 138.000,00

Aldaketa horiek Diruzaintza Soberakinarekin finantziatuko dira, 2010ko ekitaldiko likidaziotik eratorria, horien zenbatekoa 138.000,00 eurokoa da. 3. 28/2011 zenbakia, horren zenbatekoa 60.000,00 euro, horren helburua izanik, Kreditu Gehigarrien bidez, nahiko kontsignazioa izatea zenbait gastu egiteko, eta horien laburpena honako hau da, sailkapen ekonomikoaren kapitulu mailan:
Kap Deskripzioa Zenbatekoa

Las mencionadas modificaciones se financian con el Remanente de tesorera procedente de la liquidacin del ejercicio de 2010, por importe de 138.000,00 euros 3.o Nmero 28/2011, por importe de 60.000,00 euros destinadas a dotar, mediante Crditos Adicionales de la consignacin suficiente para la realizacin de diversos gastos cuyo resumen, en la clasificacin econmica, a nivel de captulo es el siguiente:
Cap. Descripcin Importe

Transferentzia arruntak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Guztira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60.000,00 60.000,00

Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60.000,00 60.000,00

Aldaketa horiek Diruzaintza Soberakinarekin finantziatuko dira, 2010ko ekitaldiko likidaziotik eratorria, horien zenbatekoa 60.000,00 eurokoa da. 4. Konpromisozko kreditua, 1/2011 zenbakiduna, hori Lurralde Politika Arloak eskatu du, gastuaren kontu-saila: 31.4311.6220110. Erreforma eraikin Emakumeen Etxea Zenbatekoak honako hauek dira, ekitaldi desberdinak kontuan hartuta:
Urtea Zenbateko

Las mencionadas modificaciones se financian con el Remanente de tesorera procedente de la liquidacin del ejercicio de 2010, por importe de 60.000,00 euros 4.o Crdito de compromiso 1/2011, a propuesta del rea de Poltica Territorial, partida de gastos: 31.4311.6220110. Reforma edificio Casa de las Mujeres Siendo los importes, segn ejercicios:
Ejercicio Importe

2012 Guztira

965.421,44 965.421,44

2012 Total

965.421,44 965.421,44

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzko abenduaren 2ko 10/2003 Foru-Arauaren 15 artikuluan erabakitakoaren arabera, jendeaurreko jartzen da 15 laneguneko epean, eta hori iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu ondorengo biharamunean hasiko da kontatzen, modu Horretan, Foru-Arau horren 17. artikuluan aipatutako interesatuek, Udalbatzari, egoki lerizkien alegazioak aurkezteko aukera izan dezaten. Jendeaurreko egon den epe barruan, espedienteari ez zaiolarik erreklamaziorik egin, B.L.H.-ko Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzko abenduaren 2ko 10/2003 Foru-Arauaren 15.1 artikuluan aurrikusi bezala, aurrekontuko aldaketak behin-betirako onetsiak izan direla jotzen da. Halaber, Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzko abenduaren 2ko 10/2003 Foru-Arauaren arabera, aipatu kreditu-aldaketen behin-betiko onespenaren aurka, zuzenean, administrazioarekiko auzietako errekurtsoa jarri daiteke, hain zuzen, aipatu jurisdikzioko arauetan ezarritako eran eta epetan. Basaurin, 2011ko maiatzaren 31n.Alkatea, Loly de Juan de Miguel

De conformidad con lo dispuesto en el artculo 15 de la Norma Foral 10 / 2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histrico de Bizkaia, se abri un plazo de exposicin pblica de 15 das hbiles contados a partir del siguiente al de la fecha de insercin del presente anuncio en el Boletn Oficial de Bizkaia, para que los interesados mencionados en el artculo 17, de la citada Norma, pudieran presentar ante el Ayuntamiento Pleno las reclamaciones que considerasen pertinentes. Habiendo transcurrido el plazo correspondiente sin que se hayan presentado reclamaciones, de conformidad con lo previsto en el artculo 15.1 de la Norma Foral 10/2003, Presupuestaria de las Entidades Locales del T.H.B., las modificaciones presupuestarias se consideran definitivamente aprobadas. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 18 de la Norma Foral 10/2003, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histrico de Bizkaia, contra la aprobacin definitiva de las citadas modificaciones de crdito podr interponerse directamente recurso contencio-administrativo, en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdiccin En Basauri, a 31 de mayo de 2011.La Alcaldesa, Loly de Juan de Miguel

Zamudioko Udala

(II-4578)

Ayuntamiento de Zamudio

(II-4578)

Iragarkia argitara ematen da Alkatetzaren dekretu bat, jakinarazi ezin izan delako.

Anuncio relativo a la publicacin de Decreto de Alcalda por imposibilidad de notificacin.

Iragarki hau, barnean emandako dekretuaren testu osoa hartzen duena, argitara ematen da, Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko Legearen (30/92 Legea, azaroaren 26koa, ondoren 4/1999 Legearen bidez aldatua) 59.5 artikuluan aurreikusitakoaren arabera, jakinarazteahalegin batzuk egin arren ezin izan delako jakinarazi. Sorkunde Aiarza Begoa alkate gisa agertzen da Zamudion bi mila eta hamarreko maiatzaren hogeita hamaikan, Jose Ignacio

De conformidad a lo prevenido en el artculo 59.5 de la Ley de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn (Ley 30/92 de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999), y ante los diversos intentos negativos de practicar notificacin, se publica el presente anuncio comprendiendo la integridad del Decreto dictado. En Zamudio, a 31 de mayo de dos mil diez, se constituye la Alcaldesa Sorkunde Aiarza Begoa, asistido por el Secretario-Inter-

cve: BAO-BOB-2011a109

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14806

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

Arberas Mendiguren idazkari kontu-hartzaileak lagundurik, dekretu hau emateko: Ikusirik O.S.98-003, L.04-144 eta L.06-022 administrazio-espedienteak, honako puntu eta jarduera hauei dagozkienak. Gela, sukaldea, jangela eta bainugela dituen modulu bat behinbehinean jartzeko eskaerari dagokio O.S.98-003 espedientea. Etxebizitza-beharrizanari aldi baterako konponbidea emateko jarriko da modulu hori, Ikatzaga baserria berritzeko lanak hasi eta amaitu arteko aldirako. Ikatzaga baserrian aipatu diren lanak egiteko obra lizentziari dagozkio L.04-144 eta L.06-022 espedienteak; jarduketak higiezinaren barnean nahiz kanpoan egingo dira. Ikusirik O.S.98-003 espedientearen funtsa dela etxebizitza modulu bat urbanizaezin gisa sailkatutako lurretan ezartzea, eskaeraren izateko arrazoitik eratorritako behin-behinekotasun-oharra eginik. Era berean, espedientean bertan jasotzen den bezala, Axier Goiri Uriarte baimen-eskatzaileak (bizilekua: Ikatzaga baserria, Santi Mami auzoa 49, Zamudio; NA: 14.590.782-L) onartu zuen elementu hori behin-behinekoa izango zela, egonkortasunik gabea, eta konpromisoa hartu zuen kendu egingo zuela Udalaren lehen errekerimendua jasotzean. Ikusirik, L.04-144 eta L.06-022 espedienteei dagokienez, badirela hainbat eratako obrak, ezein proiektuk edo lizentziak babestu gabeak, hala nola eraikinari hegoaldeko fatxadatik beheko solairuan erantsitako elementua (azalera eraikia gehitu egiten du), teilatupeko solairua, eusteko horma, irekitako leihoak, etab. Ikusirik hemen agertzen dela badirela errekerimendu batzuk bai Axier Goiri Uriarte jaunari bai Mara Guadalupe Torvisco Pulido andreari eta bai Paul Ziarsolo Zuazua jaunari eginak, eten dezan inolako lizentziarik ez proiekturik ez duten obren exekuzioa, eta horrek ez zuela inolako emaitzarik izan. Ikusirik a priori ezinezkoa dela ezein proiekturen eta lizentziaren babesik gabe egindako jarduketak baimentzea. Kontua izanik Zamudioko Udalaren eskumena dela udalerrian indarrean dagoen hirigintza-legeria betearaztea. Kontua izanik, alde batetik, bidezko dela urbanizaezin gisa sailkatutako lurzoruan behin-behinean ezarritako modulua kentzea, a priori ezinezkoa delako aipatutakoaren moduko instalazio bat baimentzea, ez dituelako betetzen aplikatzekoak diren arauetan ezarritako hirigintza-parametroak eta -baldintzak. Kontua izanik, bestetik, ezinezkoa dela Ikatzaga baserriaren eraikinean lizentziarik eta proiekturik gabe egindako obrak legeztatzeko aukera aztertzea, ez delako aurkeztu gaitasuna duen teknikariren batek idatzitako proiektu teknikorik, zehaztuko duenik zeintzuk diren egindako obrak, obren norainokoa, hirigintza-justifikazioa, zenbatekoak, etab. Zamudioko Elizateko Udaleko alkate-udalburu naizen aldetik dagozkidan eskumenak erabiliz eta, bereziki, lege eta arau hauek kontuan hartuz: Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 21. artikulua, 781/1986 Legegintzako Errege Dekretuaren 24. artikulua, Toki Araubidearen arloan indarrean dauden xedapenei buruzko testu bategina, Hirigintza-Diziplinarako Erregelamenduaren 1. eta 29. artikuluak eta hurrengoak, Euskadiko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko Legearen 203. artikulua eta hurrengoak eta 22. artikulua eta hurrengoak (2/2006 Legea, ekainaren 30ekoa), eta aplikatzekoa den gainerako arauak, honako hau
EBAZTEN DUT:

ventor del Ayuntamiento, don Jose Ignacio Arberas Mendiguren a fin de emitir el presente Decreto: Vistos los expedientes administrativos O.S.98-003, L.04-144 y L.06-022 correspondientes a los siguientes extremos y actuaciones. El O.S.98-003, se corresponde con una solicitud de instalacin provisional de un mdulo que consta de habitacin, cocina, comedor y bao, y ello como solucin temporal a la necesidad de vivienda, en tanto en cuanto se acometan y culminaban las obras de rehabilitacin del Casero iketxa. Los expedientes L.04-144 y L.06-022 correspondientes a la licencia de obra para la ejecucin de las mismas en el Casero Iketza, y referentes tanto a actuaciones interiores, como exteriores, del inmueble. Visto por lo que atae y afecta al expediente O.S.98-003, se contrae a la implantacin en terrenos clasificados como no urbanizables, de un mdulo-vivienda con la nota de provisionalidad derivada de la razn de ser de su solicitud. De igual modo, y as se recoge en el propio expediente, que el solicitante de autorizacin, don Axier Goiri Uriarte, con domicilio en el barrio de Santimami n.o 49, Casero Iketxa de Zamudio, y con DNI 14.590.782-L, asumi su situacin de precario y provisional respecto de dicho elemento, comprometindose a su retirada a primer requerimiento municipal. Visto por lo que atae y afecta a los expedientes L.04-144 y L.06-022, la existencia de obras del ms variado tipo y naturaleza no amparadas por proyecto ni licencia alguna, cual es el caso del elemento anexo a la edificacin en planta baja por su fachada Sur, lo cual supone un incremento de superficie construido, planta bajo cubierta, muro de contencin, apertura de ventanas, etc. Visto que constan diversos requerimientos practicados, tanto a don Axier Goiri Uriarte, doa Mara Guadalupe Torvisco Pulido, como don Paul Ziarsolo Zuazua, en orden a instarle a cesar en la ejecucin de obras sin licencia, ni proyecto de ningn tipo, sin resultado alguno. Vista la imposibilidad, a priori, de autorizar las actuaciones ejecutadas, sin proyecto, y sin licencia que las ampare. Resultando que es competencia de este Ayuntamiento velar por el cumplimiento de la legalidad urbanstica vigente en el municipio. Resultando por un lado, la procedencia de retirada del mdulo implantado, con carcter provisional en suelo clasificado como no urbanizable ante la imposibilidad, a priori, de autorizar una instalacin como la indicada al no cumplir los parmetros y condiciones urbansticas establecidas en la normativa de aplicacin. Resultando, por otro lado, la imposibilidad de examinar la posible legalizacin de las obras ejecutadas, sin licencia ni proyecto en el edificio Casero Iketxa, sin la previa presentacin del proyecto Tcnico, redactado por Tcnico competente, donde se concreten las obras realizadas, y su alcance, justificacin urbanstica, importes, etc. En ejercicio de las competencias que me son propias en mi condicin de Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de la Anteiglesia de Zamudio, y especficamente de lo previsto en el artculo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Rgimen Local, artculo 24 del R.D.L. 781/1986, Texto Refundido de las Disposiciones vigentes en materia de Rgimen Local, artculo 1 y 29 y ss. del Reglamento de Disciplina urbanstica, artculo 203 y ss, y 22 y ss. de la Ley del Suelo y Urbanismo de Pas Vasco (Ley 2/2006 de 30 de junio) y dems Regulacin aplicable, vengo en

RESOLVER:

Lehena: Axier Goiri Uriarte jaunari (NA: 14.590.782-L; bizilekua: Ikatzaga baserria, Santi Mami auzoa, 49, Zamudio) errekerimendua egitea, hilabeteren epean desmunta eta ken dezan bere jabetzako modulua, urbanizaezin gisa sailkatutako Ikatzaga baserriko lurretan ezarria. Bigarrena: Axier Goiri Uriarte jaunari errekerimendua egitea, proiektu tekniko bat aurkez dezan teknikari eskudunen batek sinaturik eta dagokion elkargo profesionalak onarturik. Proiektu tekniko horretan zehaztuko dira Ikatzaga baserrian egindako jarduke-

Primero: Requerir a don Axier Goiri Uriarte, con DNI 14.590.782L, con domicilio en el Casero Iketxa, barrio Santimami, n.o 49, de este municipio, para que proceda, al desmontaje y retirada del mdulo de su propiedad, ubicado en terreno perteneciente al Casero Iketxa, clasificado como no urbanizable, y ello en el plazo de un mes. Segundo: Requerir a don Axier Goiri Uriarte, para que proceda a la presentacin de Proyecto Tcnico, suscrito por tcnico competente, y visado por el Colegio Profesional correspondiente, en el que se recojan todas las actuaciones realizadas en el Casero

cve: BAO-BOB-2011a109

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14807

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

ta guztiak eta dagokion hirigintza-justifikazioa; eta hori guztia, udal arkitektoak txosten bat egin dezan legezta daitezkeen jarduketei buruz eta aplikagarri den hirigintzako araudia ez betetzeagatik legeztatu ezin diren jarduketei buruz. Horretarako, hilabeteren epea ematen zaio. Hirugarrena: Adierazitakoa epe horretan egiten ez badu, subsidiarioki exekutatuko da jarduketa hori, udal zerbitzu teknikoen zuzendaritzapean, dela zuzenean, dela kontratazio baten bidez. Horretaz guztiaz akta bat egingo da eta akta horretan jasoko dira gertatutako gorabeherak, eta zehaztuko da zein gastu egingo diren, onespena eman aurretik Axier Goiri Uriarte jaunari premiamendu bidez jasanarazteko. Laugarrena: Obra, Zerbitzu eta Ingurumeneko informazio batzordeari dekretu hau helaraztea. Zamudion, 2011ko maiatzaren 29an.Alkatea, Igotz Lpez

Iketxa, as como la justificacin urbanstica correspondiente y ello en orden a que por el Arquitecto Municipal se proceda a emitir informe comprensivo de aquellas actuaciones que se puedan legalizar, y por el contrario las que no lo pueden por incumplimiento de la normativa urbanstica de aplicacin, concedindose para ello un plazo de un mes. Tercero: De no atenderse a lo sealado en el plazo indicado, se proceder subsidiariamente a ejecutar dicha actuacin, bajo la direccin de los servicios tcnicos municipales, bien directamente o mediante la consiguiente contratacin, de todo lo cual se levantar acta reflejndose las incidencias que se produzcan, y resendose los gastos que se ocasionen para previa su aprobacin proceder a repercutirlo a don Axier Goiri Uriarte, por la va de apremio. Cuarto: Dar traslado del presente Decreto a la Comisin Informativa de Obras, Servicios y Medio Ambiente. En Zamudio, a 29 de mayo de 2011.El Alcalde, Igotz Lpez

Leioako Udala

(II-4551)

Ayuntamiento de Leioa

(II-4551)

Ogasun, Ondare eta Kontuen Informazio Batzorde Berezia.

Comisin Informativa de Hacienda, Patrimonio y Especial de Cuentas.

Leioa Elizateko Udaleko Ogasun, Ondare eta Kontuen Informazio Batzorde Bereziak, aurtengo emaiatzaren 24an egindako bilkuran, Kontu Orokorrari onespena ematea erabaki zuen, horrek barne hartzen ditu, bai Urteko Kontuak, bai 2010eko Kontu horien egoera, eta, bestalde, barne sarturik daude hor: alde batetik, Udalarenak eta, beste alde batetik, Erakunde Autonomoak diren Euskararen Erakundea eta Soinu-Atadia Fundazio Publikoa, Leioa Kirolak, S.A.U eta Kontu Nagusi Bateratua. Aurreko hori jendaurreko egiten da, Bizkaiko Lurralde Historikoko toki-erakundeen aurrekontuak arautzen dituen abenduaren 2ko 10/2003 Foru Arauaren 63. artikuluan aurreikusitakoari jarraiki, eta horrela eginik, interesatuek espedientea aztertu eta egoki deritzoten erreklamazio, eragozpen edo oharpena aurkezteko aukera izan dezaten 15 eguneko epean, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den biharamunean kontatzen hasita. Aipatutako epea amaitutakoan, Ogasun, Ondare eta Kontuen Informazio Batzorde Bereziak aurkeztutako erreklamazioak aztertu eta egoki deritzon egiaztapenak egin ondoren, txosten berria prestatuko du. Bai Batzordeak egindako txostenak, bai, bere kasuan, aurkeztutako erreklamazio eta eragozpenak, bai kontu orokorrak Udalbatzari aurkeztuko dizkio; horrela, horiek, bere kasuan, onetsiak izan daitezen. Leioan, 2011ko maiatzaren 31n.

La Comisin Informativa de Hacienda, Patrimonio y Especial de Cuentas de este Ayuntamiento, en sesin celebrada el da 24 de Mayo del ao en curso, adopt el acuerdo de informar favorablemente la Cuenta General comprensiva de los estados y cuentas anuales del ejercicio 2010 del Ayuntamiento, de los Organismos Autnomos del Euskararen Erakundea y de la Fundacin Pblica Soinu-Atadia, de la sociedad Leioa Kirolak, S.A.U, as como de la Cuenta General Consolidada. Lo que se hace pblico, de conformidad con lo previsto en el artculo 63 de la Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histrico de Bizkaia, al objeto de que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones, reparos u observaciones que estimen convenientes, por el plazo de 15 das, a partir del siguiente a la insercin del presente anuncio en el Boletn Oficial de Bizkaia. Transcurrido dicho plazo, la Comisin Informativa de Hacienda, Patrimonio y Especial de Cuentas examinar, si las hubiere, las reclamaciones presentadas y practicadas cuantas comprobaciones se estimen pertinentes, se emitir nuevo informe. Los informes de la comisin, las reclamaciones y reparos que en su caso se formulen, y las Cuentas Generales, se sometern al Pleno de la Corporacin para que, en su caso, sean aprobadas. En Leioa, a 31 de mayo de 2011.

Sopelanako Udala
IRAGARKIA

(II-4555)

Ayuntamiento de Sopelana
ANUNCIO

(II-4555)

2011ko ekainaren 1ean Alkatetzak, hitzez hitz berridatzita, honela dion Dekretua eman du:
ALKATEAREN DEKRETUA 0582/2011 ZENBAKIDUNA

Por la Alcalda se ha dictado Decreto con fecha 1 de junio de 2011, que copiado literalmente, es como sigue:
DECRETO DE ALCALDIA NUMERO 0582/2011

Sopelanan, 2011ko ekainaren 1ean. Sopelanako Udalaren Araudi Organikoaren 5. artikuluak xedatzen duenarekin bat, 2011ko ekainaren 3, 4, 5 eta 6ra bitartean (biak barne) herrian egongo ez naizenez, honako hau
EBATZI DUT:

RESUELVO:

1. Josu Landaluze Zarandona jauna, Sopelanako Udaleko 1. alkateordea dena, nire ordezkoa izan bedi dagokidan karguan, eta horretarako berari eskuordetzen dizkiot Alkatetzaren eginkizun guztiak 2011ko ekainaren 3tik 6ra bitartean (biak barne).

1. Que don Josu Landaluze Zarandona 1.er Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Sopelana, me sustituya en el cargo, delegando en el mismo la totalidad de las funciones de la Alcalda, desde el da 3 al 6 de junio de 2011 (ambos inclusive).

cve: BAO-BOB-2011a109

En Sopelana, a 1 de junio de 2011. De acuerdo con lo que determina el artculo 5 del Reglamento Orgnico Municipal del Ayuntamiento de Sopelana, y con motivo de mi ausencia del trmino municipal desde el da 3, 4, 5 y 6 de junio de 2011 (ambos inclusive).

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14808

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

2. Argitara bedi ebazpen hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean. 3. Eman bekio Dekretu honen berri Udalbatzari. Sopelanan, 2011ko ekainaren 1ean.Alkatea
(II-4557)

2. Publicar esta Resolucin en el Boletn Oficial de Bizkaia. 3. Dar cuenta de este Decreto al Pleno. En Sopelana, a 1 de junio de 2011.El Alcalde
(II-4557)

Hartzaileen helbidean ezezaguna izateagatik, bertan ez egoteagatik edo bestelako arrazoiengatik, ezin izan zaie berariaz jakinarazpena eman Mikel Marcos Bautista, Gonzalo San Antonio Cledou, Endika Amuchastegui Arostegi, Jokin Sarasketa Lamarain, Julen Errarte Izurrategi, Roberto Sanz Azkorra, Ramn Poo Ruiz, Asier Sarasketa Gmez jaunei, Larraitz Bastida Ojanguren, Maria Andreiua de Santiago, Libe Etxebarria Eguzkiza eta Jesusa Victoria Erdaide Ibargengoitia andreei. Hori dela eta, jendaurrean jartzen da iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta Sopelanako Udaletxeko iragarki oholean, hala ezartzen baita Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren Legearen 59.5 artikuluan azaroaren 26ko 30/1992 Legea eta horrekin bat egiten duten gainerako xedapenetan.
IRAGARKIA

Intentada la notificacin a don Mikel Marcos Bautista, don Gonzalo San Antonio Cledou, don Jesusa Victoria Erdaide Ibargengoitia, don Endika Amuchastegui Arostegi, don Jokin Sarasketa Lamarain, don Julen Errarte Izurrategi, don Roberto Sanz Azkorra, don Ramn Poo Ruiz, don Asier Sarasketa Gmez, doa Larraitz Bastida Ojanguren, doa Maria Andreiua de Santiago y doa Libe Etxebarria Eguzkiza y no habindose podido practicar la misma de forma expresa por ser desconocida/os en sus domicilios, estar ausentes o por otras causas, se hace pblico el presente anuncio en el Boletn Oficial de Bizkaia y en tabln de edictos del Ayuntamiento de Sopelana, en cumplimiento de lo dispuesto en el artculo 59.5 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y dems disposiciones concordantes.
ANUNCIO

Patxi Vidaurrazaga Azkorrak dokumentazio teknikoa aurkeztu du herri honetako Loiola Ander Deuna, 42-44-46 eraikuntzetan Ibilgailuen zaindegia jarduera egiteko. eta zu jarduera jarriko den lekuaren ondoan bizi zarenez, aditzera ematen zaizu 10 egun balioduneko epea duzula alegazioak egiteko, betiere iragarki hau argitaratu eta ondoko egunetik hasita. Sopelanan, 2011ko ekainaren 1ean.Alkatea
(II-4558)

Habiendo sido presentada por don Patxi Vidaurrazaga Azkorra, documentacin tcnica para el ejercicio de la actividad Guardera de Vehculos en la calle Loiola Ander Deuna, 42-44-46, de esta localidad, y dada su calidad de vecino inmediato al lugar del emplazamiento, se le comunica que se le ha otorgado un plazo de 10 das hbiles, contados a partir del da siguiente al de la publicacin del presente anuncio, para la formulacin de alegaciones. En Sopelana, a 1 de junio de 2011.El Alcalde
(II-4558)

IRAGARKIA

ANUNCIO

Hartzaileen helbidean ezezaguna izateagatik, bertan ez egoteagatik edo bestelako arrazoiengatik, ezin izan zaio berariaz jakinarazpena eman M Dolores Labiano Fid andreari. Hori dela eta, jendaurrean jartzen da iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta Sopelanako Udaletxeko iragarki oholean, hala ezartzen baita Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren Legearen 59.5 artikuluan azaroaren 26ko 30/1992 Legea eta horrekin bat egiten duten gainerako xedapenetan.
IRAGARKIA

Intentada la notificacin a doa Dolores Labiano Fid y no habindose podido practicar la misma de forma expresa por ser desconocida en su domicilio, estar ausente o por otras causas, se hace pblico el presente anuncio en el Boletn Oficial de Bizkaia y en Tabln de Edictos del Ayuntamiento de Sopelana, en cumplimiento de lo dispuesto en el artculo 59.5 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y dems disposiciones concordantes.
ANUNCIO

Ipar Kutxa, Sozietate kooperatiboak dokumentazio teknikoa aurkeztu du herri honetako Sabino Arana, 6.ean Banku-sukurtsala berrikuntza jarduera egiteko. eta zu jarduera jarriko den lekuaren ondoan bizi zarenez, aditzera ematen zaizu 10 egun balioduneko epea duzula alegazioak egiteko, betiere iragarki hau argitaratu eta ondoko egunetik hasita. Sopelanan, 2011ko ekainaren 1ean.Alkatea
(II-4559)

Habiendo sido presentada por Ipar Kutxa, S. Coop., documentacin tcnica para el ejercicio de la actividad Reforma de sucursal bancaria en la calle Sabino Arana, 6, de esta localidad, y dada su calidad de vecino inmediato al lugar del emplazamiento, se le comunica que se le ha otorgado un plazo de 10 das hbiles, contados a partir del da siguiente al de la publicacin del presente anuncio, para la formulacin de alegaciones. En Sopelana, a 1 de junio de 2011.El Alcalde
(II-4559)

Eako Udala
IRAGARKIA

Ayuntamiento de Ea
ANUNCIO

cve: BAO-BOB-2011a109

Ezinezkoa izan denez urtarrilaren 18ko 67/2011 zenbakiko Alkatetza Dekretua Carlos Alberto Moreno Mericaechevarria, Carolina Moreno Romelli eta Rebeca Sempe Rementeria jakinaraztea, bere etxetik kanpo zeudelako, aipatutako ebazpena jakinarazten da, Udaletxeko iragarkien oholean eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, Herri Administrazioen Erregimen Juridikoaren eta Administrazio Jardunbide Arruntari buruzko 30/1992 Legearen 59.4 artikuluan xedatutakoa betez.

No habindose podido notificar el Decreto de la Alcalda nmero 67/2011, de fecha 31 de mayo, a don Carlos Alberto Moreno Mericaechevarri, doa Carolina Moreno Romelli y doa Rebeca Sempe Rementeria, por encontrarse ausentes de su domicilio, se hace pblica dicha resolucin en el tabln de edictos del Ayuntamiento y en el Boletn Oficial de Bizkaia, en cumplimiento de lo dispuesto en el artculo 59.4 de la ley 30/1992 de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn.

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14809

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

67/2011 Dekretua Atzerritarren eskubideei eta askatasunei buruzko 14/2003 Legearen bitartez eraldatutako apirilaren 2ko Toki Araubide Oinarriei buruzko 7/1985 Legearen 16. artikuluan ezartzen da Europako Erkidegotik kanpoko atzerritar guztiek, egoteko baimen iraunkorra ez baldin badute, erroldako izen ematea bi urtez behin berriztatu beharra dutela. Kontuan izanik, baita ere, Estatistikako Nazio Institutuko Presidentziak eta Toki Korporazioko Zuzendari nagusiak emandako 2005eko apirilaren 28ko Ebazpenean xedatutakoa. Bertan jarraibide teknikoak ematen zaizkie Udalei, egoteko baimen iraunkorrik ez duten Europako Erkidegotik kanpoko atzerritar guztien erroldako izen emateen iraungitzea erabakitzeko prozedurari buruz, baldin eta bi urtez behin berriztatzen ez badira. Kontuan izanik erroldako izen ematea iraungitzen zitzaien baino lehen Carlos Alberto Morenok Mericaechevarria, Carolina Moreno Romellik eta Rebeca Sempe Rementeriak ez zutela erroldatzea berriztatzeko eskatu. Tokiko Gobernuaren modernizaziorako neurriei buruzko abenduaren 16ko 57/2003 Legeak emandako idazkerak 7/1985 Legearen 21.1.s) artikuluak xedatutakoaren arabera ematen zaizkidan eskumenak erabiliz, eta aipatutako 2005eko apirilaren 28ko Ebazpena kontuan izanik, honako hau,
ERABAKI DUT:

Decreto 67/2011 Atendido que el artculo 16 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Rgimen Local modificada por la Ley 14/2003, sobre derechos y libertades de los extranjeros, establece para todas las personas extranjeras no comunitarias y que no dispongan de autorizacin de residencia permanente, la obligacin de renovar la inscripcin padronal cada dos aos. Atendido asimismo lo dispuesto en la Resolucin de 28 de abril de 2005, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadstica y del Director General de Cooperacin Local, por la que se dictan instrucciones tcnicas a los Ayuntamientos, sobre el procedimiento para acordar la caducidad de las inscripciones padronales de los extranjeros no comunitarios sin autorizacin de residencia permanente que no sean renovadas cada dos aos. Atendido que en la fecha en que se produca la caducidad de su inscripcion padronal, don Carlos Alberto Moreno Mericaechevarria, doa Carolina Moreno Romelli y doa Rebeca Sempe Rementeria, no solicitaron dicha renovacin. En uso de las atribuciones que me vienen conferidas por lo dispuesto en el artculo 21.1.s) de la Ley 7/1985 en la redaccin dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para modernizacin del Gobierno Local y la citada Resolucin de 28 de abril de 2005,
RESUELVO:

Lehena: Prozedura hastea, Carlos Alberto Moreno Mericaechevarriari, Carolina Moreno Romelliri eta Rebeca Sempe Rementeriari Udal honetako Biztanleen Erroldan baja emateko espedientea irekitzeko, erroldatzea berriztatzeko beharra ez betetzeagatik, izena eman eta bi urteko epealdia igaro eta gero.

Primero: Que se inicie el procedimiento para la incoacin de expediente de baja por caducidad, de la inscripcin en el Padrn de Habitantes de este Ayuntamiento, por incumplimiento de la obligacin de renovacin padronal, una vez transcurridos dos aos desde su inscripcin de don Carlos Alberto Moreno Mericaechevarria, doa Carolina Moreno Romelli y doa Rebeca Sempe Rementera. Segundo: Establecer como fecha de caducidad y por tanto de baja de su inscripicin en el Padrn Municipal de este municipio de Ea, la fecha de notificacin de esta resolucin, si antes no se ha efectuado su renovacin o presentado alegacin segn lo previsto en la Ley 23/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn. Tercero: Dar cuenta de esta resolucin al Pleno de este Ayuntamiento en al primera sesin que ste celebre. Medios de impugnacin Contra el citado acto expreso, que es definitivo en va administrativa, podr Vd. interponer en el plazo de dos meses contados desde el da siguiente al de la recepcin de la presente notificacin, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que corresponda del Tribunal Superior de Justicia del Pas Vasco, a tenor de lo establecido en los artculos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de junio, reguladora de la Jurisdiccin Contencioso-Administrativa, en concordancia con el artculo 109c) de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificacin de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn. No obstante, con carcter potestativo y previo al recurso contencioso-administrativo sealado en el prrafo anterior, contra la resolucin expresa que se notifica, podr Vd. interponer recurso de reposicin ante la Sra. Alcaldesa-Presidenta, en el plazo de un mes que se contar a partir del siguiente al de la fecha de recepcin de la presente notificacin.
cve: BAO-BOB-2011a109

Bigarrena: Iraungitze data gisa eta, ondorioz, Eako udalerri honetako Udal Erroldan duten izen ematearen bajaren data gisa, ebazpen honen jakinarazpenaren eguna jartzea, horren aurretik ez bada berriztatzea burutu edo ez bada alegaziorik aurkeztu, Azaroaren 26ko Herri Administrazioen Erregimen Juridikoaren eta Administrazio Jardunbide Arruntari buruzko 23/1992 Legean xedatutakoa betez. Hirugarrena: Ebazpen honen berri ematea Udal honetako Osoko Bilkurari, burutuko den lehenbiziko lan saioan. Aurkaratzeko bideak Administrazio bidean behin betikoa den ekintza honen aurka administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez dezakezula Euskal Herriko Justizia Auzitegi Goreneko Epaitegian eta bi hilabeteko epearen barruan, beti ere, notifikazioa jaso eta hurrengo egunetik zenbatuta. Halaxe ezartzen baitute uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 10. eta 46. artikuluek eta apirilaren 13ko 4/1999 Legearen 109,c) artikuluak, hau da, azaroaren 26ko 30/1992 Legea aldatzen duena, Herri Administrazioen Erregimen Juridikoaren eta Administrazio Jardunbide Arruntarena, alegia.

Nolanahi ere, aurreko apartatuan adierazitako administrazioarekiko auzi-errekurtsoaren aurretik, berraztertzeko errekurtsoa aurkez dezakezu Alkate Udalburuaren aurrean, hilabeteko epean, jakinarazpen hau jaso eta biharamunetik hasita.

Hori guztia, aurretik adierazitako urtarrilaren 13ko 4/1999 Legearen 116. eta 117. artikulu eta kidekoetan ezarritakoarekin bat etorriz, eta zure eskubideak babesteko egoki irizten dizkiozun egintza edo errekurtsoak aurkeztearen kaltetan izan gabe. Ean, 2011ko ekainaren 1ean.Alkate-ordea, Asier Madarieta Juaristi
(II-4560)

Todo ello, conforme a lo establecido en los artculo 116 y 117 concordantes de la Ley 4/19998, de 13 de enero, anteriormente sealada y sin perjuicio de cualquier otra accin o recurso que estimare oportuno interponer para la mejor defensa de sus derechos. En Ea a 1 de junio de 2011.El Alcalde en funciones, Asier Madarieta Juaristi
(II-4560)

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14810

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

Markina-Xemeingo Udala
EDIKTOA

Ayuntamiento de Markina-Xemein
EDICTO

Cikautxo, S.Coop, F 48 060 289, Kareaga Industrialdea helbideaz, Kareaga industrialdeaan, Obra eta Iharduera baimena.zabaltzeko baimena eskatu dio Alkatetza honi, bere buruaren izenean (Kodea: 4308-2011/99). Euskal Herriko Ingurugiroa Babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorrak jarduera baimenak xedaten duena, argitara ematen da berau hamabost egunez, ezarri nahi den jarduerak modu batera edo bestera kalte egin diezaiekenek egoki iritzitako oharrak egin ditzaten. Espedientea Idazka-ritzan dago erakusgai eta Udaletxeko bulego-orduetan ikus daiteke. Markina-Xemeinen, 2011ko maiatzaren 31n.Alkateak, Jabier Alberdi
(II-4561)

Cikautxo, S.Coop., F 48 060 289, con domicilio en Kareaga Industrialdea ha solicitado de esta Alcalda licencia para apertura de Licencia de obra y de actividad. a emplazar en Kareaga industrialdea: (4308-2011/99). En cumplimiento del artculo 58 de la Ley 3/1998 de 27 de febrero, general de Proteccin del medio ambiente del Pas Vasco, se abre informacin pblica, por trmino de quince das, para que quienes se consideren afectados de algn modo por la actividad que se pretende establecer, pueda hacer las observaciones pertinentes. El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las horas de oficina en la Secretara de este Ayuntamiento. En Markina-Xemein, a 31 de mayo de 2011.El Alcalde, Jabier Alberdi
(II-4561)

Santurtziko Udala
IRAGARKIA

Ayuntamiento de Santurtzi
ANUNCIO

Herri Sektoreko Kontratuen 30/2007 Legearen 126. artikuluan aurreikusitakoa betez, aipameneko lizitazioa argitaratzen da:
1.Erakunde adjudikatzailea

En cumplimiento de lo previsto en el artculo 126 de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Pblico, se publica la licitacin de referencia.
1.Entidad adjudicadora

Datu orokorrak eta informazioa lortu ahal izateko datuak. a) Erakundea: Santurtziko Udala. b) Espedientea tramitatzen duen bulegoa: Kontratazio Zerbitzua. c) Dokumentazioa eta informazioa eskuratzea: 1. Erakundea: Kontratuaren alderdi teknikoei buruzko informazioa Lan eta Zerbitzu Arloan eskura daiteke; administrazioko alderdiei dagokien informazioa eta dokumentazioa -Karatula eta Administraziozko Klausula Partikularren Plegua- interesdunei Kontratazio Zerbitzuan bertan emango zaie. Era berean, dokumentu horiek Kontratatzailearen Profilean eskura daitezke. 2. Helbiea: Avenida Murrieta, 6. 3. Herria eta posta-kodea: Santurtzi, 48980. 4. Telefonoa: 944 205 800. 5. Telefaxa: 944 205 825. 6. Posta elektronikoa: contratacion@santurtzi.net. 7. Interneteko Kontratatzailearen Profila: www.santurtzi.net. 8. Dokumentuak eta informazioa eskuratzeko epea: Proposamenak aurkezteko epea bera. d) Espediente zenbakia: 17/2011.
2.Kontratuaren xedea

Datos generales para la obtencin de la informacin. a) Organismo: Ayuntamiento de Santurtzi. b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratacin. c) Obtencin de documentacin e informacin: 1. Dependencia: La informacin relativa a los aspectos tcnicos del contrato se dispensar en el rea de Obras y Servicios; la informacin y documentacin administrativa - Cartula y Pliego de Clusulas Administrativas Particulares - se dispensar a los interesados en el Servicio de Contratacin, pudiendo asimismo obtenerse dichos documentos en el Perfil de Contratante. 2, Domicilio: Avenida Murrieta, 6. 3. Localidad y cdigo postal: Santurtzi, 48980. 4. Telfono: 944 205 800. 5. Telefax: 944 205 825. 6. Correo electrnico: contratacion@santurtzi.net. 7. Direccin de internet del Perfil de Contratante: www.santurtzi.net. 8. Fecha lmite de obtencin de documentacin e informacin: Durante el plazo de presentacin de ofertas. d) Nmero de expediente: 17/2011
2.Objeto del contrato

a) Mota: Zerbitzuak. b) Deskribapena: Santurtziko dartsena nautikoa mantentzeko zerbitzua ematea (lizitazio berria). c) Lote eta zenbakien / unitateen araberako banaketa: Ez. d) Exekutatzeko lekua: 1. Helbidea: Santurtziko Udalerria. 2. Herria eta posta-kodea: Santurtzi, 48980. e) Exekutatzeko epea: Bi urtebete. f) Luzatzeko aukera: Bai. Gehienez, bi urtebetez luzatu ahal izango da. g) Esparru-akordioa ezartzea (hala badagokio): Ez. h) Erosteko sistema dinamikoa (hala badagokio): Ez. i) CPV: 50246000-1.

a) Tipo: Servicios. b) Descripcin: Prestacin del servicio de mantenimiento de la drsena nutica de Santurtzi (nueva licitacin). c) Divisin por lotes y nmero de lotes / nmero de unidades: No. d) Lugar de ejecucin: 1. Domicilio: Trmino Municipal de Santurtzi. 2. Localidad y cdigo postal: Santurtzi, 48980. e) Plazo de ejecucin: Dos aos. f) aos. Admisin de prrroga: S; por un periodo mximo de dos
cve: BAO-BOB-2011a109

g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): No. h) Sistema dinmico de adquisicin: No. i) CPV: 50246000-1.

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena 3.Tramitazioa eta prozedura

14811

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

3.Tramitacin y procedimiento

a) Tramitazioa: Arrunta. b) Prozedura: Irekia. Adjudikatzeko irizpide aniztasuna. c) Enkante elektronikoa: Ez. e) Adjudikazio irizpideak: Modu automatikoan kuantifika daitezkeen irizpideak (85 puntu): Eskaintza ekonomikoa: Gehienez, 55 puntu. Aparteko orduaren prezioa (zerbitzuaren ohiko ordutegitik kanpo eginiko zerbitzuetarako): 15 puntu, gehienez. Handitze-orduaren prezioa (langile gehiago behar direnean kontratuan atxikita dagoen pertsonari laguntzeko zereginak egiteko, zerbitzuaren ohiko ordutegiaren barruan): 10 puntu, gehienez. Erantzuteko eta estaldura emateko denbora, ustekabeko egoeretan edo zerbitzu berezietan (minututan): 3 puntu. Bajak estaltzeko erantzun-denbora (minututan): 2 puntu, gehienez. Formulen bidez zenbagarriak ez diren irizpideak (15 puntu) Memoria teknikoa (gehienez, bost orrialde):15 puntu, gehienez ere. Bere edukia Karatulan zehazten da.
4.Kontratuaren balio zenbatetsia

a) Tramitacin: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. Multiplicidad de criterios de adjudicacin. c) Subasta electrnica: No. d) Criterios de adjudicacin: Criterios cuantificables de forma automtica (85 puntos): Precio: Hasta un mximo de 55 puntos. Precio de la hora extraordinaria (para los servicios realizados fuera del horario normal de servicio): Hasta 15 puntos. Precio de la hora de ampliacin (cuando se requiera ms personal para realizar funciones de apoyo o colaboracin a la persona adscrita en el contrato dentro del horario normal del servicio): Hasta 10 puntos. Plazo de respuesta de cobertura en situaciones imprevistas o servicios especiales (en minutos): 3 puntos. Plazo de respuesta de cobertura de bajas (en minutos): Hasta 2 puntos. Criterios ponderables en funcin de un juicio de valor (15 puntos): Memoria tcnica (mximo 5 pginas): Hasta 15 puntos, con el contenido previsto en la Cartula.
4.Valor estimado del contrato

184.745,76 euro.
5.Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua

184.745,76 euros.
5.Presupuesto base de licitacin

Urteko kuota finkoa: a) Zenbateko garbia: 41.949,15 euro. b) Zenbateko osoa: 49.500 euro. Aleko prezioak: Aparteko orduaren prezioa. Zenbateko garbia: 21,19 . BEZ (%18): 3,81 . Guztira: 25 . Handitze-orduaren prezioa. Zenbateko garbia: 16,94 . BEZ (%18): 3,06 . Guztira: 20 .
6.Bermeak

Cuota fija anual: a) Importe neto: 41.949,15 euros. b) Importe total: 49.500 euros. Precios unitarios: Precio hora Extraordinaria. Importe: 21,19 . IVA (18%): 3,81 . Total: 25 . Precio hora de ampliacin. Importe: 16,94 . IVA (18%): 3,06 . Total: 20 .
6.Garantas exigidas

a) Behin-behinekoa: Ez da eskatzen. b) Behin-betikoa: Adjudikazio zenbatekoaren %5, BEZ alde batera utzita.
7.Kontratariaren betekizun zehatzak

a) Provisional: No se exige. b) Definitiva: Por el 5% del importe de adjudicacin, excluido IVA.


7.Requisitos especficos del contratista

a) Sailkapena: Ez da eskatzen. b) Kaudimen ekonomiko eta finantzarioa eta kaudimen tekniko eta profesionala, hala badagokio: Kaudimen finantzario eta ekonomikoa: Hori egiaztatzeko, arrisku profesionalengatiko kalte-ordainen asegurua dagoela frogatzen duen agiria aurkeztu beharko da. Kaudimen teknikoa eta profesionala: Lizitatzaileek egiaztatu beharko dute azken 3 urteetan kontratu bat egin dutela edozein erakunde publiko edo pribaturekin, eta, kontratu horren xedea, elementu eta instalazio nautikoak mantentzea izan dela. Kontratu horren zenbatekoak kontratu honen urteko lizitazio-oinarriaren berdina edo handiagoa (BEZa barne) izan beharko du. Egindako zerbitzuak edo lanak organo eskudunak egin edo ontzat emandako ziurtagirien bidez egiaztatuko dira, baldin eta hartzailea sektore publikoko erakundea bada. Hartzailea subjektu pribatua bada, horrek egindako ziurtagiriaren bidez, edo, ziurtagiri hori ezean, enpresaburuaren adierazpenaren bidez egiaztatuko dira. c) Beste betekizun espezifiko batzuk: Ikusi Plegua. d) Ereserbatutako kotratuak: Ez.
8.Eskaintzen edo parte hartzeko eskaeren aurkezpena

a) Clasificacin: No se exige. b) Solvencia econmica y financiera y solvencia tcnica y profesional: Solvencia financiera y econmica: Se acreditar mediante la presentacin de un justificante de la existencia de un seguro de indemnizacin por riesgos profesionales. Solvencia tcnica y profesional: Los licitadores debern acreditar la realizacin de un contrato, en los ltimos 3 aos, cuyo objeto haya sido el mantenimiento de elementos e instalaciones nuticas por importe igual o superior al del tipo de licitacin anual (IVA incluido) de este contrato con cualquier entidad pblica o privada. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarn mediante certificados expedidos o visados por el rgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector pblico o, cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por ste o, a falta de este certificado, mediante una declaracin del empresario. c) Otros requisitos especficos: Ver Pliego. d) Contratos reservados: No.
8.Presentacin de ofertas o de solicitudes de participacin
cve: BAO-BOB-2011a109

a) Aurkezteko epe bukaera: Hamabosgarren egun naturaleko 14:00ak arte, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den biharamunetik hasita. Hala ere, egun hori larunbata edo jaieguna balitz, aurkezteko epea hurrengo lanegunera arte atzeratuko litzateke.

a) Fecha lmite de presentacin: Hasta las 14 horas del decimoquinto da natural, contado a partir del siguiente al de la publicacin de este anuncio en el Boletn Oficial de Bizkaia. Si este da fuera sbado o festivo, se prorrogar hasta el da siguiente hbil.

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14812

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

b) Aurkezteko tokia: 1. Erakundea: Kontratuen Erregistro Berezia (Udaletxeko bigarren solairua). 2. Helbidea: Avenida Murrieta, 6. 3. Herria eta posta-kodea: Santurtzi, 48980. 4. Posta elektronikoa: contratacion@santurtzi.net. c) Eskaintzak aukeratzera zenbat enpresari gonbidatuko zaien (prozedura murriztua): Ez da bidezkoa. d) Aldaeren onarpena (hala badagokio): Ez da bidezkoa, lizitatzaileek ondo iritzitako hobekuntzak aurkeztearen kalterik gabe. e) Lizitatzaileak eskaintzari eutsi behar dion epea: Hiru hilabete.
9.Eskaintzen irekiera

b) Lugar de presentacin: 1. Dependencia: Registro Especial de Contratos (Casa Consistorial, segunda planta). 2. Domicilio: Avenida Murrieta, 6. 3. Localidad y cdigo postal: Santurtzi, 48980. 4. Direccin electrnica: contratacin@santurtzi.net. c) Nmero previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido): No procede. d) Admisin de variantes (si procede): No procede, sin perjuicio de que se puedan presentar las mejoras que se estimen oportunas. e) Plazo durante el cual el licitador estar obligado a mantener su oferta: Tres meses.
9.Apertura de ofertas

a) Deskribapena: A Gutunazalen irekitzea. b) Helbidea: Avenida Murrieta, 6. c) Herria eta posta-kodea: Santurtzi, 48980. d) Data eta ordua: A azalak irekitzeko ekitaldia (ez jendeaurrekoa) Udalak zehaztutako datan eta orduan burutuko da. B eta C azalak irekitzeko jendeaurreko ekitaldiaren data eta ordua aldez aurretik jakinazariko zaie lizitatzaileei.
10.Iragarpen gastuak

a) Descripcin: Apertura del los Sobres A. b) Direccin: Avenida Murrieta, 6. c) Localidad y cdigo postal: Santurtzi, 48980. d) Fecha y hora: La apertura de los Sobres A, en acto no pblico, se llevar a cabo en la fecha que determine el Ayuntamiento. Se comunicar a los licitadores el da y hora en que se realizar la apertura, en acto pblico, de los Sobres B y C.
10.Gastos de publicidad

Adjudikatariaren kontura. Gutxi gorabeherako zenbatekoa: 150 .


11.Iragarkia Europako Batasuneko Aldizkari Ofizialera bidali zen data

A cargo del adjudicatario. Importe aproximado: 150 .


11.Fecha de envo del anuncio al Diario Oficial de la Unin Europea (en su caso)

Ez dagokio.
12.Bestelako informazioak

No procede.
12.Otras informaciones

Ez dago. Santurtzin, 2011ko maiatzaren 31n.Alkatea, Ricardo Ituarte Azpiazu


(II-4534)

No. Santurtzi, a 31 de mayo de 2011.El Alcalde, Ricardo Ituarte Azpiazu


(II-4534)

Bakioko Udala
IRAGARKIA

Ayuntamiento de Bakio
ANUNCIO

Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 138. artikuluan (30/2007 Legea, urriaren 30ekoa) azaltzen dan ezkero, Alkatetzaren maiatzaren 16ko 98/2011 zk. dekretuaren bidez, eginiko adjudikazinoaren barri emoten da:
1.Erakunde adjudikatzailea

Con relacin a la adjudicacin efectuada por Decreto de la Alcalda n.o 98/2011, de 16 mayo, se procede a su publicacin en aplicacin del artculo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Pblico.
1.Entidad adjudicadora

a) Erakundea: Bakioko Udala. b) Espedientea tramitatzen dauan bulegoa: Idazkaritza. c) Kontratugilearen profilaren Interneteko helbidea: www.bakio.org.
2.Kontratuaren gaia

a) Organismo: Ayuntamiento de Bakio. b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Secretara. c) Direccin de Internet del perfil del contratante: www.bakio.org.
2.Objeto del contrato

a) Kontratu mota: Zerbitzu kontratua. b) Xedearen azalpena: Arkitekto arloko aholkularitza eta laguntza teknikoaren zerbitzua kontratatzea. c) Erloa: Ez. d) Aldizkari edo Egunkari Ofiziala eta lizitazino iragarkiaren argitalpen data: 2011ko apirilaren 6ko 67. Bizkaiko Aldizkari Ofizialean.
3.Tramitazinoa, prozedura eta adjudikatzeko era

a) Tipo de contrato: Contrato de Servicios. b) Descripcin del objeto: Prestacin de servicio de consultora y asistencia tcnica propias de arquitecto. c) Lote: No. d) Boletn o Diario Oficial y fecha de publicacin del anuncio de licitacin: Boletn Oficial de Bizkaia, nmero 67, de fecha 6 de abril de 2011.
cve: BAO-BOB-2011a109

3.Tramitacin, procedimiento y forma de adjudicacin

a) Tramitazinoa: Ohikoa. b) Prozedurea: Irekia.


4.Eskaintzaren oinarrizko aurrekontua

a) Tramitacin: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto.


4.Presupuesto base de licitacin

Zenbateko garbia: 85,00 euro orduko (BEZ barik). Zenbateko osoa: 100,30 (BEZ barruan).

Importe neto: 85,00 euros/hora (IVA no incluido). Importe total: 100,30 (IVA incluido).

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena 5.Esleipena

14813 5.Adjudicacin

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

a) Data: 2011ko maiatzaren 16an. b) Esleipenduna: Arkigest Estudioa, S.L., IFKa: B/9566553. c) Kontratua sinatzeko data: 2011ko maiatzaren 23an. d) Esleipen-zenbatekoa: 70,00 euro orduko (BEZ barik). Zenbateko osoa: 82,60 (BEZ barruan). e) Adjudikazino epea: 4 urte. Bakio, 2011ko maiatzaren 30a.Alkatea, Txomin Rentera Fernndez
(II-4545)

a) Fecha: 16 de mayo de 2011. b) Contratista: Arkigest Estudioa, S.L., CIF: B/9566553. c) Fecha de formalizacin del contrato: 23 de mayo de 2011. d) Importe de adjudicacin: Importe neto: 70,00 euros/hora (IVA no incluido). Importe total: 82,60 (IVA incluido). e) Plazo de adjudicacin: 4 aos Bakio, 30 de mayo de 2011.El Alcalde, Txomin Rentera Fernndez
(II-4545)

IRAGARKIA

ANUNCIO

Arantza Zabala Olaskoaga andreak lizentzia eskatu dau Basarte deritxon baserrian (Urkitzaurrealde auzoko 4) txakolindegia iminteko, beti be aurkeztu dauan proiektuaren arabera. Horrenbestez, Euskal Herriko ingurumena zaintzeko zezeilaren 27ko 3/1998 Lege nagusiaren 58. artikuluan ezarritakoaren arabera, jendaurrean azaltzen da espedientea hamabost asteguneko epean, kaltetu edo ukitutakoek bidezkotzat joten dabezan erreklamazino edo oharpenak aurkeztu daiezan udal erregistro nagusian. Beraz, espedientea ikusgai dago eta udal honen idazkaritzako bulego orduetan kontsultatu daiteke. Bakio, 2011ko maiatzaren 30a.Alkatea, Txomin Rentera Fernndez
(II-4546)

Doa Arantza Zabala Olaskoaga ha solicitado licencia para instalar una bodega de txakoli en el Casero Basarte (B.o Urkitzaurrealde, 4), conforme el proyecto presentado al efecto. Por lo tanto, se pone en conocimiento del pblico que, en virtud de lo previsto en el artculo 58 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Proteccin del Medio Ambiente del Pas Vasco, se somete a informacin pblica por espacio de quince das hbiles el expediente, a fin de que puedan presentarse en el Registro General las reclamaciones u observaciones pertinentes por cuantos se consideren interesados o perjudicados por el mismo. El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las horas de oficina en la Secretara de este Ayuntamiento. Bakio, 30 de mayo de 2011.El Alcalde, Txomin Rentera Fernndez
(II-4546)

Plentziako Udala
Oker zuzenketa

Ayuntamiento de Plentzia
Correccin de errores

Akats material bat aurkitu da bai metro geltokiaren zerbitzu osagarrien sistema orokor bat ezartzeko Plentziako Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntualaren hasierako onarpenari buruz igorritako agirian eta baita ere 2011ko maiatzaren 9an Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratutakoa. Azaroaren 26ko Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 30/1992 Legearen 105. artikuluan ezarritakoari jarraiki, akats horiek zuzendu behar dira eta beraz honela idatzita geratuko dira:

Apreciado error material tanto de la certificacin emitida en relacin con la aprobacin inicial de la Modificacin Puntual de las Normas Subsidiarias de Plentzia para establecer un sistema general de servicios complementarios a la estacin del metro, as como del anuncio publicado en el Boletn Oficial de Bizkaia de fecha 9 de mayo de 2011, procede su correccin, al amparo de lo establecido en el artculo 105 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn, debiendo quedar redactadas de la siguiente manera: Donde dice Segundo.- Someter el expediente a informacin pblica por medio de su publicacin en el Boletn Oficial de Bizkaia y en uno de los diarios de mayor difusin o circulacin del territorio por el plazo de un mes a partir de la ltima publicacin, notificando la aprobacin inicial, para su conocimiento e informe a las administraciones pblicas con competencias sectoriales, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artculo 90 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo del Pas Vasco. Debe decir: Segundo.- Someter el expediente a informacin pblica por medio de su publicacin en el Boletn Oficial de Bizkaia y en uno de los diarios de mayor difusin o circulacin del territorio por el plazo mnimo de 45 das a partir de la ltima publicacin, notificando la aprobacin inicial, para su conocimiento e informe a las administraciones pblicas con competencias sectoriales, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artculo 90 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo del Pas Vasco. En la Villa de Plentzia, a 30 de mayo de 2011.La Alcaldesa, Isabel Zarauza Norato
(II-4564)

Honakoa dioen tokian: Bigarrena.- Espedientea jendaurrean jartzea. Horretarako, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko da eta baita ere lurraldean hedapen handiena duen egunkarietako batean, azken argitalpen egunetik hasi eta hilabeteko epean. EAEko Lurzoru eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 90. artikuluan ezarritakoari jarraiki, hasierako onespenaren berri emango da sektorean eskumenak dituzten administrazio publikoek jakin dezaten. Honakoa esan behar du: Bigarrena. Espedientea jendaurrean jartzea. Horretarako, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko da eta baita ere lurraldean hedapen handiena duen egunkarietako batean, azken argitalpen egunetik hasi eta gutxienez 45 eguneko epean. EAEko Lurzoru eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 90. artikuluan ezarritakoari jarraiki, hasierako onespenaren berri emango da sektorean eskumenak dituzten administrazio publikoek jakin dezaten. Plentziako Hiribilduan, 2011ko maiatzaren 30ean.Alkatea, Isabel Zarauza Norato
(II-4564)

cve: BAO-BOB-2011a109

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14814

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

Balmasedako Udala
IRAGARKIA

Ayuntamiento de Balmaseda
ANUNCIO

Balmasedako Udalak Alkateak 2011ko maiatzaren 30ean emandako 420/11 zenbakidun dekretuaren bidez, 2010-2011 ikasturtean Euskara Ikasteagatik emango diren diru-laguntzen oinarriak arautu zituen. Hona hemen oinarriak:
EUSKARA IKASTEKO DIRULAGUNTZAK ARAUTZEN DITUZTEN OINARRIAK

El Ayuntamiento de Balmaseda, mediante Decreto de Alcalda nmero 420/11, de fecha 30 de mayo, aprob las bases reguladoras para la concesin de subvenciones para el aprendizaje de Euskera durante el curso 2010-2011, cuyo contenido es el siguiente:
BASES REGULADORAS DE LA CONCESIN DE SUBVENCIONES PARA EL APRENDIZAJE DE EUSKERA

1. artikulua.Xedea Oinarri hauen helburua da 2010-2011 ikasturtean Balmasedako herritarrek euskara ikasteko laguntza ekonomikoak ematea, Balmasedako Udalak onetsi zuen Euskara Sustatzeko Planaren barruan. 2. artikulua.Aurrekontua Eskatzaileen artean 2011ko ekitaldian banatuko den gehieneko zenbatekoa hamar mila (10.000) eurokoa izango da, Balmasedako Udalaren 2011ko aurrekontuko ekitaldiaren 11 455 48000 partidaren kargura finantzatuko dena. Laguntzak emango dira baldin eta aurrekontuko esleipen nahikorik badago.Aurrekontuko kreditua eskaturiko eta onetsitako dirulaguntza guztietarako heltzen ez bada, diru-laguntzen hainbanaketa egingo da. 3. artikulua.Organo eskuduna Oinarri hauek onartzeko eskumena duen organoa Alkatea da. 4. artikulua.Ezarriko den araudia Diru laguntza hauek emateko, oinarri hauek eta diru laguntzak ematen direnean indarrean dauden arauak bete beharko dira. Oinarri hauetan aintzat hartu ez diren kontu guztietarako, Diru laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrak eta 887/2006 Errege Dekretuaz onartuta legeak zehazten duen Arautegiak diotena hartuko dira kontuan. 5. artikulua.Helburuak Dirulaguntza hauek emanez, Balmasedako Udalak helburu hauek lortu nahi ditu: Balmasedako herritarren artean euskararen ikaskuntza eta erabilera bultzatzea. Balmasedako Udalak onartutako Euskara Biziberritzeko Plan Nagusia bultzatzea. 6. artikulua.Onuradunak eta haien betekizunak Honako hauek izan ahalko dira dirulaguntzen onuradun: Ikastaroa hasi baino urtebete lehenago eta ikastaroak iraun bitartean Balmasedan erroldaturik egon diren ikasleak.

Artculo 1.Objeto Es objeto de las presentes bases la regulacin de la concesin de las ayudas econmicas para el aprendizaje de euskera por los vecinos y vecinas de Balmaseda durante el curso 2010-2011, dentro del Plan de Promocin del Euskera aprobado por el Ayuntamiento de Balmaseda. Artculo 2.Presupuesto La cantidad mxima a distribuir durante el ejercicio 2011 entre los solicitantes ser de (10.000) diez mil euros, que se financiar con cargo a la partida 11 455 48000 del Presupuesto del Ayuntamiento de Balmaseda para 2011. La concesin de ayudas queda condicionada a la existencia de consignacin presupuestaria suficiente y en el caso de que el crdito presupuestario no alcanzase para la totalidad de las subvenciones solicitadas y probadas se proceder al prorrateo de las mismas. Artculo 3.rgano competente El rgano competente para la aprobacin de las presentes bases es el Alcalde. Artculo 4.Normativa aplicable La concesin de estas ayudas se regir por las presentes bases as como por la restante normativa que se encuentre vigente en el momento de su concesin. En todo lo no previsto en las presentes bases se estar a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, General de Subvenciones y en su Reglamento de Desarrollo aprobado por Real Decreto 887/2006. Artculo 5.Objetivos Con la concesin de las presentes ayudas, se pretenden lograr los siguientes objetivos: Incentivar el aprendizaje del uso del Euskera entre los vecinos y vecinas de Balmaseda. Impulsar el Plan de Promocin del Uso del Euskera aprobado por el Ayuntamiento de Balmaseda. Artculo 6.Beneficiarios y requisitos de los mismos Podrn tener la consideracin de beneficiarios las quienes renan los siguientes requisitos: Se trate de personas empadronadas en el municipio de Balmaseda como mnimo un ao antes de comenzar el curso y permanezcan en esta situacin durante el transcurso del mismo. Hayan realizado cursos de euskera en euskaltegis pblicos o privados homologados por HABE durante el curso acadmico 2010-2011 (del 01-10-2010 al 30-09-2011). Artculo 7.Exclusiones No podrn beneficiarse de esta subvencin quienes hayan realizado cursos en centros distintos de los determinados en el artculo 6. anterior (Escuelas Oficiales de Idiomas, etc). Tampoco quienes hayan realizado cursos de euskera a travs de programas especficos de trabajo tales como IRALE o IVAP o que simplemente hayan sido subvencionadas por sus empresas para la realizacin de tales cursos.
cve: BAO-BOB-2011a109

HABEk homologaturiko euskaltegi publiko zein pribatuetan 2010-2011 ikasturtean ( 2010-10-01etik 2011-09-30era) euskara ikastaroak egin dituztenak. 7. artikulua.Kanporaketak Ez dute dirulaguntzarik jasoko beste ikastegi batzuetan ikastaroak egin dituztenek, seigarren artikuluan ezarritako baldintzak betetzen ez badituzte (Hizkuntza Eskola Ofiziala, e.a.). Lantokietan burututako programen bidez egin dituztenek (IRALE, HAEE, e.a.), edota beren enpresa, erakunde eta abarren eskutik dirulaguntza jasotzen dutenek ere ez dute dirulaguntzarik jasoko.

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14815

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

8. artikulua.Debekuak Ezingo dute diru laguntzarik eskatu indarrean dagoen araudiaren arabera eskubide hori mugatua edo ezeztatua dutenak. Debekuak zehazteko, 2003ko azaroaren 17ko Dirulaguntzen 38/2003 Lege Orokorrean xedatutakoari jarraituko zaio. 9. artikulua.Diruz lagunduko diren gastuak 2010-2011 ikasturtean HABEk homologaturiko euskaltegi publiko zein pribatuetan egin diren ikastaroen matrikula gastuak lagunduko dira diruz, bai urte osoan zehar burututako ikastaroak, bai urritik ekainerakoak, bai uztail, abuztu eta irailekoak (trinkoak zein barnetegiak), bai xede berezietarako egindakoak (iraupen laburragokoak). Barnetegien kasuan, matrikula gastuak baino ez dira diruz laguntzeko gai. Era berean, ez da diruz lagunduko ikastetxeek edo Guraso Elkarteek, eskolaz kanpoko jarduera gisa antolatutako euskara ikastarorik. 10. artikulua.Eskaerak. Eredua eta dokumentazioa Dirulaguntza hau eskatzeko derrigorrezkoa izango da idatziz egitea eta horretarako Balmasedako Udalak onartutako eredu ofiziala erabiliko da. Eskatzailea adin txikikoa denean dagokion eskarian gurasoen edo arduradunen baimena agertu beharko da. Balmasedako Udalak onartutako eredu ofiziala oinarriokin batera doa eranskin gisa. Udal bulego orokorrean ere jaso ahalko da. Eskaerari hohako dokumentazio hau erantsi behar zaio: Eskabide orria, behar bezala beteta. NANaren fotokopia. 18 urte baino gutxiago duten ikasleek, haien tutoreen NAN zenbakia jarri beharko dute. Ikasleak ikasten aritu diren euskaltegiak edo HABEk homologatutako ikastegi bakoitzak egindako ziurtagiria. Ziurtagiri horretan ondoko hauek zehaztu beharko dira: Zein euskaltegitan egin den ikastaroa. Datak eta iraunpena. Epe horretan egindako maila edo mailak, eta horiek gainditu diren ala ez. Matrikula gisa ordaindu den zenbatekoa. Ikasleak matrikula ordaindu dela azalpena. Ikaslea eskolaratu den orduen ehunekoa. Euskaltegiak ikastaro horretan emandako orduak eta ikasleak jasotakoak zehaztuko dira. Aprobetxamenduaren kalifikazioa. Ikasleak ikastaro hau egiteagatik beste diru-laguntzarik jaso ez izanaren adierazpena. Gizarte Segurantzaren eta zergen betebeharrak ordainduta izatearen ziurtagiria. Ziurtagiri honen ordez, oinarriei erantsitako eredu ofizialean egin ahalko den aitorpena aurkeztu ahalko da. Ikastaro bera egiteko bestelako diru-laguntzarik jaso ez izanaren ziurtagiria. Ziurtagiri honen ordez, oinarrieki erantsitako eredu ofizialean egin ahalko den aitorpena aurkeztu ahalko da. Haurrekiko harreman estua duten ikasleek horren frogagiria ekarri beharko dute. Etxean erroldatutakoen zerrenda, horien adina eta familialiburua beharrezkoa balitz.

Artculo 8.Prohibiciones No podrn acceder a la condicin de beneficiarias aquellas entidades que, en virtud de la normativa vigente, tengan limitado o suprimido este derecho. En particular, se estar lo dispuesto al respecto en el artculo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Artculo 9.Gastos subvencionables Tendrn la consideracin de subvencionables los gastos de matrcula abonados para la realizacin de cursos de euskera durante el perodo acadmico 2010-2011 en euskaltegis pblicos o privados homologados por HABE ya sean de carcter anual (realizados de octubre a junio), intensivos, barnetegis u otros realizados con objetivos especficos y de menor duracin. Tratndose de barnetegis, slo se subvencionarn los gastos de matrcula. No sern subvencionables las actividades extraescolares de euskera organizadas por las APMAS o por los propios centros educativos. Artculo 10.Solicitudes. Modelo y documentacin Quienes deseen optar a estas ayudas debern solicitarlo por escrito y en el modelo oficial aprobado al efecto por el Ayuntamiento de Balmaseda. Cuando el solicitante sea menor de edad, se consignar en la solicitud la aprobacin de quien ostente la tutora legal. El modelo oficial aprobado por el Ayuntamiento de Balmaseda se acompaa como anexo a las presentes bases.Tambin podr obtenerse en las dependencias municipales. A la solicitud se le acompaar la siguiente documentacin: Hoja de solicitud debidamente cumplimentada. Fotocopia del D.N.I. Las personas menores de 18 aos debern indicar en el impreso de solicitud el D.N.I. de quien tenga la tutora. Certificado de cada uno de los euskaltegis o centros homologados por HABE en los que se haya estudiado, en el que se especificar: Centro en el que se ha realizado el curso. Fechas de realizacin y duracin del mismo. Nivel o niveles de euskera realizados en cada perodo con indicacin de la superacin o no de los mismos. Importe de los gastos de matrcula del curso realizado. Indicacin de que el alumno ha abonado tales gastos de matrcula. Porcentaje de asistencia a clase, con indicacin del nmero de horas impartidas y nmero de horas recibidas. Calificacin respecto del aprovechamiento del curso por parte del alumno. Manifestacin de que no se ha recibido ninguna otra subvencin para realizar ese curso. Certificado de estar al corriente de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Este certificado podr ser sustituido por declaracin responsable realizada en el modelo oficial adjunto a las presentes bases. Certificado de no haber recibido otra subvencin o ayuda para realizar dicho curso. Este certificado podr ser sustituido por declaracin responsable realizada en el modelo oficial adjunto a las presentes bases. El alumnado que tenga una estrecha relacin con la infancia, deber acreditarlo adecuadamente por alguno de los medios siguientes: Lista de personas empadronadas en el hogar, edad de las mismas y si fuese necesario libro de familia.

cve: BAO-BOB-2011a109

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14816

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

Begirale egiaztagiria. Lan-kontratuaren edo haurrekin euskaraz lan egin izanaren egiaztagiria. DBH eta Batxilergoko ikasleek Bigarren Hezkuntzako Institutuko egiaztagiria ekarri beharko dute. 11. artikulua.Akatsak zuzentzea Eskabideak edo harekin batera aurkeztu beharreko dokumentazioak akatsen bat baldin badu edo osatu gabe baldin badago, interesatuei hamar laneguneko epea emango zaie jakinarazpena jaso eta hurrengo egunetik aurrera, hutsak konpon ditzaten. Epea amaitu eta akatsak konpondu ez badituzte, eskaera bertan behera utzi dutela joko da, eta prozedura artxibatu egingo da, 30/1992 Legeko 71. artikuluan xedatutakoarekin bat ebazpena eman eta gero.

Ttulo de monitora o monitor. Copia del contrato laboral o certificado de haber trabajado con nios y nias en euskera. El alumnado de ESO y Bachillerato deber aportar adems, certificado del Instituto de Enseanza Secundaria. Artculo 11.Subsanacin de defectos Cuando la instancia de solicitud o la documentacin preceptiva que la acompaa adolezca de algn error o sea incompleta, se otorgar a los/as solicitantes un plazo de diez das contados a partir del da siguiente al de la notificacin del requerimiento, para subsanar los defectos detectados. Transcurrido el plazo concedido sin que se subsanen los defectos detectados, se les tendr por desistidos de su peticin, archivndose el procedimiento, previa resolucin que ser dictada en los trminos del artculo 71 de la Ley 30/1992. Artculo 12.Lugar de presentacin Las solicitudes debidamente cumplimentadas podrn ser presentadas en el Registro General del Ayuntamiento de Balmaseda, as como en las restantes formas previstas en el artculo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Artculo 13.Plazo de presentacin El plazo para la presentacin de solicitudes ser del 3 de Octubre al 4 de Noviembre del 2011, y siempre una vez haya finalizado el curso para el que se solicita subvencin. En ningn caso se exceptuar el cumplimiento de los plazos establecidos. Artculo 14.rganos competentes del procedimiento El rgano competente para la ordenacin e instruccin del procedimiento ser una Comisin compuesta por el Concejal de Euskera, la Secretaria y la Tcnico de Euskera del Ayuntamiento de Balmaseda. El rgano competente para resolver ser el Alcalde. Artculo 15.Procedimiento de concesin El procedimiento de concesin de las subvenciones ser el rgimen de concurrencia competitiva. Tendr la consideracin de concurrencia competitiva el procedimiento mediante el cual la concesin de las subvenciones se realiza mediante la comparacin de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelacin entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoracin y adjudicar, con el lmite fijado en la convocatoria dentro del crdito disponible, aquellas que hayan obtenido mayor valoracin en aplicacin de los citados criterios. Una vez admitida la solicitud se proceder a la apertura del expediente necesario para la concesin de la subvencin correspondiente. El rgano competente para instruir el expediente realizar de oficio cuantas actuaciones estime oportunas para la determinacin, conocimiento y comprobacin de los datos en virtud de los cuales deba formularse la propuesta de resolucin. Evaluadas las solicitudes admitidas por el rgano instructor, se someter a Informe de la Comisin de Valoracin constituida al efecto. A la vista del expediente y del informe de la Comisin de Valoracin, el rgano de instructor formular la propuesta de resolucin que deber expresar: Relacin de entidades solicitantes para las que se propone la concesin de subvencin y su cuanta. Evaluacin y criterios de valoracin seguidos. Solicitudes cuya desestimacin se propone y los motivos en los que se fundamenta.
cve: BAO-BOB-2011a109

12. artikulua.Aurkezteko lekua Inprimakiak, behar bezala beteak, Balmasedako Udalaren Erregistro Orokorrean aurkeztu ahal izango dira, eta 30/1992 Legearen 38.4 artikuluak adierazten dituen beste eratan ere.

13. artikulua.Aurkezteko epea Eskabideak aurkezteko epea 2011ko urriaren 3tik azaroaren 4ra izango da, diruz lagundu nahi den ikastaroa bukatu ostean. Ez da inolako salbuespenik egingo epeari dagokionez.

14. artikulua.Prozeduraren erakunde gaidunak Agintzeko eta Izapidetzeko erakunde gaidunak honakoak izango dira: Balmasedako Udaleko Euskara Zinegotziak, idazkariak eta Euskara teknikariak osaturiko batzordea. Ebazteko erakunde gaidunak Alkatea izango da. 15. artikulua.Dirulaguntzak emateko prozedura Dirulaguntzak emateko prozedura norgehiagokako araubidea izango da. Lehiakortasuneko aldiberekotasuntzat joko da dirulaguntzen emakidarako prozedura aurkeztutako eskaeren konparazioaren bitartez, eta horien arteko lehentasuna ezarri ondoren, egiten denean, beti ere balorazio irizpideen arabera; eta eskuragarri dauden kreditua kontuan hartuta deialdian ezarritako gehieneko muga oinarri hartuta, aipatutako irizpideak ezarrita, balorazio handiena lortu dutenak esleitzea. Eskabidea onartu eta gero, diru laguntza emateko espedientea irekiko da. Izapidetzeko erakunde gaidunak egoki irizten dien ekintza guztiak egingo ditu, bere ekimenez, ebazpen proposamenaren oinarri izango diren datuak zehaztu, ezagutu eta egiaztatzeko. Organo izapidegileak eskabideak ebaluatu eta gero, txostena eskatuko zaio horretarako propio eratutako Balorazio Batzordeari. Espedientea eta Balorazio Batzordearen txostena ikusita, organo instrukzio-egileak behin-behineko ebazpen-proposamena egingo du behar bezala arrazoitua: Zeintzuk jasoko duten diru laguntza eta zenbatekoa izango den laguntza. Zer ebaluazio egin den eta zer balorazio-irizpide hartu den kontuan adierazi beharko da. Era berean, ezetsitako eskaerak eta horretarako arrazoiak.

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14817

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

Espedientean organo instrukzio-egilearen txostena erantsiko da, eta txosten horrek esan beharko du berak duen informazioaren arabera onuradunek diru laguntza lortzeko baldintza guztiak betetzen dituztela. Organo izapidegileak espediente osoa Kontu-hartzailetza Sailari igorriko dio, horrek ikuskatzeko. Kontu-hartzailetzak egindako txostena espedienteari erantsiko zaio. Organo izapidegileak ebazpen proposamena eta Kontu-hartzailetzaren txostena aurkeztuko dizkio ebazteko eskumena duen organoari, honek arrazoizko ebazpena eman dezan. Ebazpenean adieraziko dira onuradunak lehentasunaren hurrenkeran, bakoitzari emandako kopurua, atzera egindako eskaerak eta horiek atzera botatzeko kontuan harturiko irizpideak ere. Onuradunen kopuruak ahalbidetzen badu, ebazpena posta ziurtatu bidez jakinaraziko zaie banan-banan. 16. artikulua.Ebazpenerako epea Eskariak gehienez ere abenduaren 31rako ebatziko dira. Epe hori igaro eta Udalak erantzun ez badu, dirulaguntza eskaerak ez direla onartu ulertuko dute eskatzaileek. 17. artikulua.Dirulanguntzak emateko irizpideak Aurkeztutako eskaerak baloratzeko Ebaluaketako Komisioak honako irizpide hauek hartuko ditu kontuan: Gutxieneko %90eko asistentzia egindako ikastaroetan. Egindako maila edo mailak gaindituak izatea. Bestela, egindako ikastaroetan aprobetxamendu egokia izan duela ziurtatzea, ikastaroa egindako euskaltegiaren ziurtagiri bidez.

Informe del rgano instructor en el que conste que, de la informacin en su poder, se desprende que todas las entidades para las que se propone estimar su solicitud cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a las subvenciones. El rgano instructor remitir el expediente completo al Departamento de Intervencin para que proceda a su fiscalizacin. El informe de Intervencin ser incorporado al expediente. El rgano instructor elevar la propuesta de resolucin junto con el Informe de Intervencin al rgano competente para dictar resolucin que dictar resolucin motivada. En la resolucin se har constar los/as beneficiarios/as en orden de prelacin, la cuanta concedida a cada uno/a, las solicitudes desestimadas, as como los criterios en los que se fundamenta. Si el volumen de beneficiarios lo permite, la resolucin ser notificada individualmente mediante correo certificado Artculo 16.Plazos de resolucin El plazo mximo para la resolucin de las solicitudes ser el 31 de diciembre. Transcurrido dicho plazo sin respuesta del Ayuntamiento, los/as solicitantes debern entender desestimadas sus solicitudes. Artculo 17.Criterios de concesin La Comisin de Valoracin tendr en cuenta en la valoracin de las solicitudes los siguientes criterios: Que el alumno haya asistido como mnimo al 90% de las horas de curso impartidas. Que el alumno haya superado el nivel o niveles realizados a lo largo del curso. Alternativamente se puede acreditar un buen aprovechamiento del curso por parte del alumno mediante expresndolo as el certificado emitido por el centro en el que se ha realizado el curso. Artculo 18.Cuanta y abono de la subvencin Con carcter general, la subvencin podr alcanzar hasta el 40% de los gastos de matrcula abonados. Cuando la persona que realiza el curso de euskera sea alumno de Educacin Secundaria Obligatoria o Bachillerato, la subvencin podr alcanzar hasta el 60% de los gastos de matrcula abonados. No obstante lo anterior, cuando la persona que realice el curso de euskera tenga una estrecha relacin con la infancia por tratarse de padres, madres o relacin familiar anloga, personal de educacin y tiempo libre de nios y nias de hasta 6. curso de Educacin Primaria, la subvencin podr alcanzar hasta el 70% de los gastos de matrcula abonados. La cuanta de la subvencin asignada a cada beneficiario no podr superar en ningn caso el 70% de los gastos de matrcula abonados. No podr percibirse ms de una subvencin por persona y curso. En el caso de que el solicitante haya realizado ms de un curso, podr tomarse en cuenta nicamente el curso de mayor importe. Artculo 19.Concurrencia con otras ayudas El importe de las subvenciones otorgadas en ningn caso podr ser de tal cuanta que, aislada o en concurrencia con otras subvenciones, supere el costo de la actividad a desarrollar por la entidad beneficiaria. Artculo 20.Justificacin de las ayudas percibidas
cve: BAO-BOB-2011a109

18. artikulua.Zenbatekoa eta ordainketa Orokorrean, Euskara ikasten aritu diren ikasle guztiek ordaindutakoaren %40 jaso ahal izango dute. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko ikasleek ordaindutakoaren %60 jaso ahal izango dute. Haurrekiko harreman estua duten ikasleek (guraso, aitita-amama, antzeko familia-harremana dutenek, hezitzaile eta aisialdiko begiraleek) ordaindutakoaren %70 jaso ahal izango dute, baldin eta harremanetako haurrak, gehienez ere Lehen Hezkuntzako 6. mailan aritu badira. Diruz lagundu daitekeen diru kopurua ikastaroaren kostuaren %70 izango da gehienez. Udalak dirulaguntza bakarra emango dio ikasle bakoitzari, eta horretarako ikastarorik garestiena hartuko da kontuan (bat baino gehiago egin direnean). 19. artikulua.Beste dirulaguntza batzuk jasotzea Deialdi honen bidez emandako diru-laguntzak, berak bakarrik edo beste diru laguntza batzuekin batera, ezin izango du inola ere erakunde onuradunak egin beharreko jardueraren kostua gainditu. 20. artikulua.Hartutako dirulaguntzen zuriketa Ex post motako diru-laguntzak direnez, hau da, diru-laguntzaren ekintza ebazpena baino lehenago gauzatu behar denez, justifikazioa emakidaren eskaria aurkeztean egin beharko da. Dirulaguntza zuritzeko, Ikasleak ikasten aritu diren euskaltegiak edo HABEk homologatutako ikastegi bakoitzak egindako ziurtagiria aurkeztu beharko du eskabidearekin batera. Ziurtagiri horretan ondoko hauek zehaztu beharko dira:

Por tratarse de subvenciones ex-post en las que la actividad o hecho subvencionable es anterior en el tiempo a la resolucin de concesin, la justificacin se realiza en el momento de presentar la solicitud de concesin. Como justificacin del gasto realizado, a la solicitud de concesin debe acompaarse original del certificado emitido por el centro en el que haya realizado el curso de euskera en el que se especifique:

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14818

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

Zein euskaltegitan egin den ikastaroa. Datak eta iraunpena. Epe horretan egindako maila edo mailak, eta horiek gainditu diren ala ez. Matrikula gisa ordaindu den zenbatekoa. Ikasleak matrikula ordaindu dela azalpena. Ikaslea eskolaratu den orduen ehunekoa. Euskaltegiak ikastaro horretan emandako orduak eta ikasleak jasotakoak zehaztuko dira. Aprobetxamenduaren kalifikazioa. 21. artikulua.Onuradunen betebeharrak Diru laguntza ematen baldin bazaio, erakunde onuradunak honako betebehar hauek izango ditu: a) Diru laguntza emateko arrazoia izan den jarduera edo jardunbidea gauzatu zein konpromisoa hartzea. b) Jarduera gauzatu duela edo jardunbidea hartu duela eta diru-laguntza eskuratzeko baldintzak eta betebeharrak bete dituela egiaztatzea. c) Diruz lagundutako jarduera gauzatzeko beharrezko baimenak eskuratzea eta haietan agindutakoa betetzea. d) Diru-laguntza ematen duen organoak egin beharreko egiaztatze-lanak onartzea eta laguntza eskaintzea, eta era berean, kontrol-organoek egin beharreko beste egiaztatze eta finantzen kontrolerako jardueretan ere laguntzea; aipatu jarduerak egiteko eskatutako informazio guztia emango da. e) Kontuen liburuak izatea, erregistroak beteta eta bestelako dokumentazioa behar den moduan ikuskatua izatea. Merkataritzarako legediak esaten duenaren eta diru-laguntza jasoko duen onuradunaren sektorerako hitzarmenak dioenaren arabera egon beharko da dokumentazio guztia. Gainera, diru-laguntzak arautzen dituzten oinarriak exijitutako kontabilitateko egoera-orriak eta erregistroak ere izan beharko dira, egiaztatze- eta kontroljarduerak egoki egiten direla egiaztatzeko. f) Jasotako diru-laguntzaren erabilera egiaztatuko duten agiri guztiak gorde behar dira lau urtean, baita elektronikoak ere, egiaztatze eta kontrol jardueretarako erabil daitezkeelako. g) Edozein administrazio edo erakunde publiko nahiz pribatutatik, nazio mailako nahiz nazioartekotatik jasotako diru laguntzak organo emaileari jakinaraztea, halakorik jaso bada. h) Diru laguntza emateko kontuan izandako alderdi objektibo nahiz subjektiborik aldatu bada, horren berri ematea. i) Emakidaren ebazpen-proposamena idatzi baino lehen, zerga ordainkizunetan eta Gizarte Segurantzaren aurrean egunean dagoela egiaztatzea j) Oinarri hauek aurreikusitako egoeraren bat gertatuz gero, jasotako diru-laguntza itzultzea. k) Diruz lagundutako jarduera zabaltzeko ekintzetan garbi adierazi beharko da Balmasedako Udalak diru laguntza eman duela. 22. artikulua.Dirulaguntzen itzultzea Dirulaguntzen 38/2003 Lege Orokorrearen 36. artikuluan aipatutako arrazoiaz gain, jasotako diru-kopurua ordaindu eta berandutza-interesak eskatzeko garaia izango da diru-laguntza ordaintzen den momentutik emandako pizgarria itzuli behar dela erabakitzen den eguna arte, ondoren azaldu den egoeraren bat gertatuz gero: a) Diru-laguntza lortzeko nahitaez bete beharreko baldintzak faltsutzea edo laguntza lortzea eragotzi izango zuketenak ezkutatzea, eta horri eskerrak diru-laguntza lortzea.

Centro en el que se ha realizado el curso. Fechas de realizacin y duracin del mismo. Nivel o niveles de euskera realizados en cada perodo con indicacin de la superacin o no de los mismos. Importe de los gastos de matrcula del curso realizado. Indicacin de que el alumno ha abonado tales gastos de matrcula. Porcentaje de asistencia a clase, con indicacin del nmero de horas impartidas y nmero de horas recibidas. Calificacin respecto del aprovechamiento del curso por parte del alumno. Artculo 21.Obligaciones asumidas por el beneficiario Son obligaciones de la entidad beneficiaria: a) Realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesin de la subvencin. b) Acreditar la realizacin de la actividad o la adopcin del comportamiento, as como el cumplimiento de los requisitos y condiciones que determinen la concesin o disfrute de la subvencin. c) Obtener cuantas autorizaciones sean precisas para el desarrollo de la actividad subvencionada y cumplir sus determinaciones. d) Someterse y colaborar en los trminos de la legislacin vigente a las actuaciones de comprobacin a efectuar por el rgano concedente as como cualesquiera otras de comprobacin y control financiero que puedan realizar los rganos de control, aportando cuanta informacin le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores. e) Disponer de libros contables, registros diligenciados y dems documentos debidamente auditados en los trminos exigidos por la legislacin mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, as como cuantos estados contables y registros especficos sean exigidos por las bases reguladoras de las subvenciones con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobacin y control. f) Conservar los documentos justificativos de la aplicacin de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrnicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobacin y control, durante un plazo de cuatro aos. g) Comunicar al rgano concedente, en su caso, la obtencin de subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes, tanto pblicos como privados, nacionales o internacionales. h) Comunicar la modificacin de cualquier circunstancia tanto objetiva como subjetiva que hubiese sido tenida en cuenta para la concesin de la subvencin. i) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolucin de concesin que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. j) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos previstos en estas bases. k) Adoptar las medidas de difusin necesarias reguladas en estas bases. Artculo 22.Procedimiento de reintegro Adems de las sealadas en el artculo36 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones, sern causas de reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del inters de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvencin hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los siguientes casos: a) Obtencin de la subvencin falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aqullas que lo hubieran impedido.

cve: BAO-BOB-2011a109

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14819

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

b) Emandako dirulaguntzaren helburua egiaztatzeko obligazioa ez betetzea, aurrez ezarritako egunetan eta moduan, edo froga gutxiegi aurkeztea. c) Arau honen aurreikusitako neurriak hartzeko betebeharra urratzea. d) Organo eskudunei eragozpenak jartzea egiaztatze edo kontrol finantzarioko jarduerak egiteko; kontabilitate- edo erregistro-arloko betebeharrak urratzea, edo dokumentuak ez gordetzea, eta ondorioz, ezinezkoa izatea fondoen aplikazioa eta helburua bete den egiaztatzea, diruz lagundutako jardueren errealitatea eta maiztasuna egiaztatzea edo jarduera berak beste diru-laguntza batzuk jaso dituen jakitea. e) Emandako dirulaguntzaren kopurua, bera bakarrik hartuta edo beste administrazio publikoek edo erakunde publiko zein pribatuek, estatukoak edo atzerritarrak emandakoekin batera, garatu behar den egitarau edo jardueren kostua baino handiagoa denean, egindako jardueraren kostea gainditzen duen kopurua itzuli beharko du onuradunak. Bi administrazio publikok edo gehiagok diru-laguntza emango balute, eta aipatu soberakina sortuko balitz, administrazio bakoitzak jarri duen kopuruaren arabera itzuliko da dirua. f) Dirulaguntza arautzen duen araudian aurreikusitako bestelako edozein egoera. Itzuli beharreko kopuruak zuzenbide publikoko diru-sarreratzat hartuko dira, eta beraz, premiamendu bidez eskatu ahal izango dira dirua ez bada erabakitako epearen barruan itzuli. Diru-laguntzen gaian ezarri beharreko berandutze interesa diruaren legezko interesa izango da gehi %25, Eskatuaren Aurrekontu Nagusien Legean bestelako interesik ezarri ezean. Itzulketa dagokion administrazio-prozeduraren instrukzioaren ondoren egingo da, Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra eta 887/2006 Errege Dekretuak onartutako garapen erregelamendua kontuan hartuta. 23. artikulua.Arau-Hausteak eta zehapenak Arau-hausteak eta dagozkien zehapenak zehazteko eta zehapen espedientea bideratzeko, 2003ko azaroaren 17ko Dirulaguntzen 38/2003 Lege Orokorrean eta 887/2006 Errege Dekretuari xedatutakoari jarraituko zaio. 24. artikulua.Argitaratzea Emandako diru-laguntza bakoitza 3.000,00 eurotik beherakoa denean, Balmasedako Udalaren web orrian eta iragarki-oholean argitaratuko dira emandako diru-laguntzen zerrenda, onuradunak eta zenbatekoak. Emandako diru-laguntza, bera bakarrik, 3.000,00 euro baino handiagoa bada, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean ere argitaratuko da. 25. artikulua.Oinarrien interpretazioa Oinarri hauek interpretatzeko inongo zalantzarik sortuz gero, laguntzak onartzeko programa bakoitzaz arduratzen den organoak argituko ditu. 26. artikulua.Errekurtsoak Honako oinarri hauen aurka administrazioarekiko errekurtsoa aurkez daiteke, hilabeteko apean, deialdia onartu duen organo eskudunaren aurrean edo, bi hilabeteko apean, administrazioarekiko Auzi errekurtsoa aurkeztu. Epeak oinarri haiek argitaratu eta biharamunean kontatzen hasiko dira. Balmasedan, 2011ko maiatzaren 30ean.Jarduneko Alkatea, Joseba Zorrilla Ibez

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopcin del comportamiento que fundamentan la concesin de la subvencin. c) Incumplimiento de la obligacin de adoptar las medidas de difusin contenidas estas bases. d) Resistencia, excusa, obstruccin o negativa a las actuaciones de comprobacin y control financiero, as como el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de conservacin de documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad. e) Incumplimiento de las obligaciones impuestas con motivo de la concesin de la subvencin, distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad.

f) En los dems supuestos previstos en la normativa reguladora de la subvencin. Las cantidades a reintegrar tendrn la consideracin de ingresos de derecho pblico, resultando de aplicacin para su cobranza lo previsto en la Ley General Presupuestaria. El inters de demora aplicable en materia de subvenciones ser el inters legal del dinero incrementado en un 25%, salvo que la LPGE establezca otro diferente. El reintegro se realizar previa instruccin del correspondiente procedimiento administrativo segn lo dispuesto por la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, General de Subvenciones y en su Reglamento de Desarrollo aprobado por Real Decreto 887/2006. Artculo 23.Infracciones y sanciones Para la determinacin de las infracciones y sanciones correspondientes, as como para la tramitacin del oportuno expediente sancionador se estar a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, General de Subvenciones y en su Reglamento de Desarrollo aprobado por Real Decreto 887/2006. Artculo 24.Publicidad La relacin de subvenciones concedidas, con indicacin de las entidades beneficiarias y sus cuantas, cuando individualmente consideradas no excedan de 3.000,00 euros sern publicadas en el Tabln de Anuncios del Ayuntamiento y en la pgina Web del mismo. Si el importe de la subvencin individualmente considerada excede de 3.000,00 euros se publicar tambin el Boletn Oficial de Bizkaia. Artculo 25.Interpretacin de las presentes bases Cualquier duda que pueda surgir respecto de la interpretacin de estas bases ser resuelta por el rgano competente para su aprobacin. Artculo 26.Recursos Contra las presentes bases podr interponerse en el plazo de un mes recurso de reposicin ante el rgano competente que haya aprobado la convocatoria, o, impugnarla directamente en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo. Los plazos se contarn en ambos casos a partir del da siguiente a la publicacin de las presentes bases. En Balmaseda, a 30 de mayo de 2011.El Alcalde en funciones, Joseba Zorrilla Ibez

cve: BAO-BOB-2011a109

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14820

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

DIRULAGUNTZA ESKABIDEA / SOLICITUD DE SUBVENCIN


Eskatzailearen datuak / Datos del solicitante Izena / Nombre: Abizenak / Apellidos: NAN / DNI: Helbidea / Domicilio: Udalerria / Municipio: Telefonoa / Telfono: Posta elektronikoa / correo electrnico Beste baten izenenan / En representacin de (Indicar): NAN / DNI: PK / CP: Probintzia / Provincia: Telefonoa / Telfono:

Dirulaguntza eskatzen dut / Solicito subvencin para

Kontu korrontea / Cuenta corriente


ENTIDAD SUCURSAL DC NMERO DE CUENTA

Bankuaren adostasuna / Conforme Banco

Sinadura eta zigilua / Sello y firma

Balmasedan, 20..(e)ko ..(a) ren .(e) an

En Balmaseda a de . de 20..

Izenpetua / Firmado

Datuen babesa: zure eskabideari erantzun ahal izateko beharrezkoa den udal kudeaketa ahalbidetzeko, zure datuak fitxategietan sartuko ditugu. Aurkatzeko, eskuratzeko, aldatzeko eta deuseztatzeko eskubideak gauzatu ditzakezu Udalari idazki bat bidaliz. (15/1999 Lege Organikoa eta 1720/2007 ED).

Proteccin de datos: sus datos personales se incluirn en ficheros y se utilizarn para realizar las tareas propias de la gestin municipal a fin de dar respuesta a su solicitud. Puede ejercer los derechos de acceso, oposicin, rectificacin y cancelacin dirigiendo un escrito al Ayuntamiento. (Ley Orgnica 15/1999 y RD 1720/2007).

cve: BAO-BOB-2011a109

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14821

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

DIRULAGUNTZA ESKABIDEA / SOLICITUD DE SUBVENCIN


ESKATZAILEAK ZERGA GUZTIAK ETA GIZARTE SEGURANTZA ORDAINDUTA DITUELA EGIAZTATZEN DUEN ZINPEKO AGIRIA DECLARACIN RESPONSABLE DE HALLARSE AL CORRIENTE DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y DE SEG. SOCIAL

Eskatzailearen datuak / Datos del solicitante Izena / Nombre: Abizenak / Apellidos: NAN / DNI: Helbidea / Domicilio: Udalerria / Municipio: Telefonoa / Telfono: Posta elektronikoa / correo electrnico Beste baten izenenan / En representacin de (Indicar): NAN / DNI: PK / CP: Probintzia / Provincia: Telefonoa / Telfono:

Nire erantzukizunpean adierazten dut zerga guztiak eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharren ordainketetan egunean nagoela. Balmasedan, 20..(e)ko ..(a) ren .(e) an

Declaro bajo mi responsabilidad que me hallo al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias y de Seguridad Social. En Balmaseda a de . de 20..

Izenpetua / Firmado

Datuen babesa: zure eskabideari erantzun ahal izateko beharrezkoa den udal kudeaketa ahalbidetzeko, zure datuak fitxategietan sartuko ditugu. Aurkatzeko, eskuratzeko, aldatzeko eta deuseztatzeko eskubideak gauzatu ditzakezu Udalari idazki bat bidaliz. (15/1999 Lege Organikoa eta 1720/2007 ED).

Proteccin de datos: sus datos personales se incluirn en ficheros y se utilizarn para realizar las tareas propias de la gestin municipal a fin de dar respuesta a su solicitud. Puede ejercer los derechos de acceso, oposicin, rectificacin y cancelacin dirigiendo un escrito al Ayuntamiento. (Ley Orgnica 15/1999 y RD 1720/2007).

cve: BAO-BOB-2011a109

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14822

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

DIRULAGUNTZA ESKABIDEA / SOLICITUD DE SUBVENCIN


BESTE LAGUNTZA ESKABIDEEN AITORPENA / DECLARACIN SOBRE OTRAS SOLICITUDES DE AYUDAS
Eskatzailearen datuak / Datos del solicitante Izena / Nombre: Abizenak / Apellidos: NAN / DNI: Helbidea / Domicilio: Udalerria / Municipio: Telefonoa / Telfono: Posta elektronikoa / correo electrnico Beste baten izenenan / En representacin de (Indicar): NAN / DNI: PK / CP: Probintzia / Provincia: Telefonoa / Telfono:

Jarduera hauetarako eskatutako edota jasotako beste laguntzak / Otras ayudas solicitadas o recibidas para estas actividades Administrazioa edo erakundea / Administracin o entidad Zenbatekoa / Importe

Ez dut jaso edo eskatu beste inongo laguntzarik / No he solicitado ni recibido ninguna otra ayuda.

Nire erantzukizunpean goian azaldutako datuak egiazkoak direla adierazten dut. Bankuaren adostasuna / Conforme Banco

Declaro bajo mi responsabilidad que los datos arriba indicados son ciertos. Sinadura eta zigilua / Sello y firma

Balmasedan, 20..(e)ko ..(a) ren .(e) an

En Balmaseda a de . de 20..

Izenpetua / Firmado

Datuen babesa: zure eskabideari erantzun ahal izateko beharrezkoa den udal kudeaketa ahalbidetzeko, zure datuak fitxategietan sartuko ditugu. Aurkatzeko, eskuratzeko, aldatzeko eta deuseztatzeko eskubideak gauzatu ditzakezu Udalari idazki bat bidaliz. (15/1999 Lege Organikoa eta 1720/2007 ED).

Proteccin de datos: sus datos personales se incluirn en ficheros y se utilizarn para realizar las tareas propias de la gestin municipal a fin de dar respuesta a su solicitud. Puede ejercer los derechos de acceso, oposicin, rectificacin y cancelacin dirigiendo un escrito al Ayuntamiento. (Ley Orgnica 15/1999 y RD 1720/2007).

(II-4548)

cve: BAO-BOB-2011a109

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14823

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

Amorebieta-Etxanoko Udala
IRAGARKIA

Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano
ANUNCIO

Espediente zenbakia: 11-1966. Maiatzaren 11ko 566/2011 zk.dun Alkatetza Dekretu bidez, ondoko deialdia onartu zen:
AMOREBIETA-ETXANO UDALERRIAN, BIZITEGI ETA EKIPAMENDU ERABILERAKO ERAIKINETAN, FATXADAK ETA ESTALKIAK ZAHARBERRITU, KONPONDU ETA BERRITZEKO, OZTOPO ARKITEKTONIKOAK KENTZEKO ETA IGOGAILUAK JARTZEKO DIRU-LAGUNTZAK EMATEKO NORGEHIAGOKAREN 2011KO DEIALDIA

Nmero de expediente: 11-1966. Mediante Decreto de la Alcalda nmero 566/2011, de 11 de mayo se aprob la convocatoria siguiente:
CONVOCATORIA 2011 PARA LA CONCESIN DE SUBVENCIONES PARA LA REHABILITACIN, REPARACIN Y RENOVACIN DE FACHADAS Y CUBIERTAS Y PARA LA SUPRESIN DE BARRERAS ARQUITECTNICAS E INSTALACIN DE ASCENSORES EN EDIFICIOS DE USO RESIDENCIAL Y EQUIPAMENTAL DENTRO DEL TRMINO MUNICIPAL DE AMOREBIETA-ETXANO MEDIANTE RGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA

Udalbatzak 2007ko urriaren 25ean egindako ohiko Osoko Bilkuran Amorebieta-Etxanoko udalerrian, bizitegi eta ekipamendu erabilerako eraikinetan, fatxadak eta estalkiak zaharberritu, konpondu eta berritzeko oztopo arkitektonikoak kentzeko eta igogailuak jartzeko diru-laguntzak emateko ordenantza berezi bat hasieran onestea erabaki zuen. Alegaziorik ez denez egon, behin betiko onartutzat jotzen da eta testua 2007ko abenduaren 27ko 251 zenbakidun Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu da. Udalbatzak 2010eko maiatzaren 27an egindako ohiko Osoko Bilkuran ordenantza horren aldaketa hasiera batean onartzea erabaki zuen. Ez denez alegaziorik egon, aldaketa behin betiko onartu da, eta horren testua 2010eko abuztuaren 9ko 151 zenbakidun Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen da. 1. artikulua.Diru-laguntzaren xedea Ondokoetarako diru-laguntzak ematea da helburua: Amorebieta-Etxano udalerrian bizitegi eta ekipamendu erabilerako eraikinetako fatxada eta estalki osoak zaharberritu, konpondu eta berritzeko. Amorebieta-Etxano udalerrian bizitegi eta ekipamendu erabilerako eraikinetan oztopo arkitektonikoak kentzeko eta igogailuak jartzeko. Helburu beragatik udalaren azken diru-laguntza jaso zuenetik hamabost urte, gutxienez, igaro ez badira, ezin izango du dirulaguntza jaso, salbuespenezko arrazoirik egiaztatzen ez bada. Diru-laguntza bateragarria da xede bererako beste dirulaguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabideekin eta diru-laguntzaren zenbatekoa, bakarka zein beste diru-laguntza batzuekin batera, ezin da inola ere diruz lagundutako jardueraren kostua baino handiagoa izan. 2. artikulua.Onuradunak Honakoak izan daitezke diru-laguntzen onuradunak: a) Eraikinaren jabe bakarra edo bere maizterra, jabeak idatziz baimena ematen badu. b) Eraikinetako jabekideen erkidegoak, legez eratuta badaude. c) Kode Zibilaren 396 artikuluan ezarritako betekizunak betetzen dituzten eta jabetza horizontaleko eraketa-titulua eman ez duten erkidegoak. d) Ekipamenduen titularrak diren pertsona fisiko edo juridikoa. Fatxada eta estalki osoak zaharberritu, konpondu eta berritzen, oztopo arkitektonikoak kentzen eta igogailuak jartzen laguntzeko fondoak eman daitezke, baldin eta honako eskakizunak betetzen badira: 1. Eraikinak bizitegi eta ekipamendu erabilerakoak izatea, Amorebieta-Etxano udalerrian indarrean dauden Arau Subsidiarioetan ezarri bezalaxe.

La Corporacin en Sesin Plenaria Ordinaria celebrada el da 25 de octubre de 2007 acord aprobar inicialmente la ordenanza especfica para la concesin de subvenciones para la rehabilitacin, reparacin y renovacin de fachadas y cubiertas y para la supresin de barreras arquitectnicas e instalacin de ascensores en edificios de uso residencial y equipamental dentro del trmino municipal de Amorebieta-Etxano. No habindose formulado alegaciones deviene definitivamente aprobada, publicndose el texto en el Boletn Oficial de Bizkaia nmero 251, de 27 de diciembre de 2007. La Corporacin en Sesin Plenaria Ordinaria celebrada el da 27 de mayo de 2010, acord aprobar inicialmente la modificacin de la Ordenanza anteriormente citada. No habindose formulado alegaciones deviene definitivamente aprobada dicha modificacin, publicndose el texto en el Boletn Oficial de Bizkaia nmero 151, de 9 de agosto de 2010. Artculo 1.Objeto de la subvencin Tiene por finalidad la concesin de subvenciones: Con destino a la rehabilitacin, reparacin y renovacin de fachadas completas y de cubiertas completas de edificios de uso residencial y equipamental dentro del trmino municipal de Amorebieta-Etxano. Con destino a la supresin de barreras arquitectnicas e instalacin de ascensores en edificios de uso residencial y equipamental dentro del trmino municipal de AmorebietaEtxano. No se podr conceder la subvencin si no han transcurrido al menos quince aos desde la fecha del otorgamiento de la ltima subvencin municipal obtenida por el mismo objeto, salvo causa excepcional y justificada. Se establece la compatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, sin que el importe de la subvencin pueda ser de tal cuanta que en concurrencia con otras subvenciones, supere el coste de la actividad subvencionada. Artculo 2.Beneficiarios Tendrn consideracin de beneficiarios de las subvenciones: a) El propietario nico del edificio o su inquilino con la autorizacin por escrito del propietario. b) Las Comunidades de propietarios de los edificios legalmente constituidas. c) Las Comunidades que renan los requisitos establecidos en el artculo 396 del Cdigo Civil y no hubiesen otorgado el ttulo constitutivo de la propiedad horizontal. d) Las personas fsicas o jurdicas titulares de los equipamientos. Podrn concederse fondos de ayuda a la rehabilitacin, reparacin y renovacin de fachadas y cubiertas completas y a la supresin de barreras arquitectnicas e instalacin de ascensores, que cumplan los siguientes requisitos: 1. Edificios cuyo destino sea de uso residencial y de uso equipamental en los trminos recogidos en las Normas Subsidiarias en vigor para el municipio de Amorebieta-Etxano.
cve: BAO-BOB-2011a109

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14824

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

2. Diruz laguntzen diren obrek udal lizentzia izatea eta 2009ko azaroaren 12tik deialdia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu arte, obrak amaituta egotea. 3. Fatxadak zaharberritzeko obretan, leku publikotik ikusten den fatxada konpondu, zaharberritu edo berritzeko lanak izatea. 4. Eraikina erabat edo zati bat zaharberritzeko jarduketa edo proiektu osoak direnean, diruz lagundu nahi diren obren balorazioa egiten duen gehikina erantsi behar zaio diru-laguntzaren eskabideari. 5. Honako arau honek ezartzen duen edozein laguntza eskuratu ahal izateko, derrigorrezkoa da onuradunak udalarekin dituen zerga-betebehar guztiak ordainduta izatea. 6. Lanak behar bezala burutzeko behar diren segurtasun-neurriak hartzea, eskatzailearen kontura eta erantzukizunpean geratzen da; obren zuzendaritzan teknikari gaituak esku hartuko du, legeek hala ezartzen baldin badute. 7. Lizentzien eskualdaketak diru-laguntzaren eskualdaketa dakar. 3. artikulua.Diru-laguntzak emateko prozedura Eskabideen aurkezpena. A) Eskabidea, Alkate Udalburuari zuzenduta, Amorebieta-Etxanoko udaletxeko sarrera-erregistroan aurkeztu behar da edo bestela, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legearen 38. artikuluak ezarritako bideetako bat erabiliz, 20 laneguneko epean, deialdia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik aurrera zenbatuta. Eskaria eraikinaren jabe bakarrak edo beronen maizterrak egin badu, honako agiri hauek aurkeztu behar dira: Jabetza-eskrituraren kopia edo Jabetza Erregistroaren Informazioko Ohar soila. Alokairuko kontratuaren kopia konpultsatua, hala behar bada, eta jabearen baimena, eskaria maizterrek egiten badute. Eskaria legez eratutako jabekideen erkidegoak egin badute, honako agiri hauek aurkeztu behar dira: Jabekideen erkidegoaren eskabidea, presidenteak sinatua. Presidentearen NANaren fotokopia Obrak egiteko erabakia hartu zuen Jabekideen Batzarraren Aktaren fotokopia, baita presidentearen izendapenaren fotokopia ere. Jabekideen Erkidegoaren IFKren fotokopia. Ordenantza honen 2.c. artikuluan aipatzen den erkidego batek egin badu, honako agiri hauek aurkeztu behar dira: Erkidegoaren eskaria, jabekideak eta dagozkien partaidetza-kuotak barne, jabekideek sinatua edo behar denean, erkidegoaren legezko ordezkariak sinatua. Erkidegoaren ordezkariaren NANaren fotokopia. Obrak egiteko erabakia hartu zuen Jabekideen Batzarraren Aktaren fotokopia, baita presidentearen baimenaren fotokopia ere. Eskaria ekipamenduko titularrak egin badu, honako agiri hauek aurkeztu behar dira: Ekipamenduko titularraren eskabidea, ordezkariak sinatuta, hala badagokio. Ekipamenduko titularraren edo bere ordezkariaren NANaren fotokopia. Titularraren IFKren fotokopia, pertsona juridikoa bada.

2. Las obras objeto de la ayuda, debern ser obras que hayan obtenido licencia municipal. Las obras tendrn que estar finalizadas entre el 12 de noviembre de 2009 hasta la fecha de publicacin de esta convocatoria en el Boletn Oficial de Bizkaia. 3. En el caso de tratarse de obras de rehabilitacin de fachadas, debern referirse a reparaciones, rehabilitacin o renovacin de fachada visible desde espacio pblico. 4. En caso de actuaciones o proyectos globales de rehabilitacin total o parcial del edificio, la solicitud de subvencin ir acompaada de una separata con la valoracin de las obras para las que se solicite la subvencin. 5. Ser condicin indispensable para obtener cualquier clase de ayudas a las que se refiere la presente norma, que el beneficiario se encuentre al corriente de pago de cualquier clase de obligacin tributaria con el Ayuntamiento. 6. Sern cuenta y responsabilidad del solicitante la adopcin de todas las medidas de seguridad necesarias para la correcta realizacin de los trabajos, debiendo intervenir un tcnico cualificado en la direccin de obras si la legislacin vigente as lo establece. 7. La transmisin de licencias conlleva la transmisin de la subvencin. Artculo 3.Procedimiento para la concesin de subvenciones Presentacin de solicitudes. A) La solicitud dirigida al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, se presentar en el registro de entradas del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano o por cualquiera de los medios sealados en el artculo 38 de la Ley 30/92, de Rgimen Jurdico de las AAPP y del Procedimiento Administrativo Comn, en el plazo de veinte (20) das hbiles desde la publicacin de la convocatoria en el Boletn Oficial de Bizkaia. Si la peticin hubiera sido realizada por el propietario nico del edificio o su inquilino o arrendatario: Copia de la escritura de propiedad o Nota simple Informativa del Registro de la Propiedad. Copia compulsada del contrato de alquiler, en su caso, y autorizacin del propietario, si la solicitud la formulan los arrendatarios o inquilinos. Si la peticin hubiera sido realizada por una comunidad de propietarios legalmente constituida se presentar: Solicitud de la Comunidad de propietarios firmada por el Presidente. Fotocopia del D.N.I. del Presidente. Fotocopia del Acta de la Junta en que se acuerde por los propietarios realizar las obras, as como del nombramiento del Presidente. Fotocopia del C.I.F. de la Comunidad de Propietarios. Si la peticin hubiera sido realizada por una comunidad a la que se refiere el artculo 2.c. de esta ordenanza: Solicitud de la comunidad, con los propietarios y las cuotas de participacin correspondientes firmada por los propietarios, o en su caso, por el representante legal de la misma. Fotocopia del D.N.I.-N.I.F. del representante de la comunidad. Fotocopia del Acta de la Junta en que se acuerde por los propietarios realizar las obras, as como de la autorizacin del representante. Si la peticin hubiera sido realizada por el titular de un equipamiento se presentar: Solicitud del titular del equipamiento, firmada por su representante, en su caso. Fotocopia del D.N.I. del titular del equipamiento o de su representante. Fotocopia del C.I.F. del titular, en caso de persona jurdica.

cve: BAO-BOB-2011a109

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14825

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

B) Eskaerarekin batera honako dokumentazioa aurkeztu behar da: Indarreko legeriaren arabera, onuraduna izatea ezgaitzen duen lege-debekurik jaso ez izana adierazten duen erantzukizuneko aitorpena. Obren aurrekontua edo, behar denean, teknikari gaituak idatzitako proiektua. Proiektua idaztea beharrezkoa ez bada, arkitekto edo aparejadore batek izenpeturiko txostena aurkeztu beharko da, honakoak jasoz: jarduketako eraikinaren hasierako eta bukaerako egoera, eskuhartzea jasateko eraikinaren ahalmena eta gomendatzen den jarduketa mota. Obren udal lizentziaren edo burutzapen-aginduaren fotokopia, obra-amaierako egiaztagiria eta faktura edo fakturen fotokopia. Fatxadaren edo/eta estalkiaren bi argazki, eskuhartzearen aurretik eta ondoren ateratakoak. Onuradunaren kontuaren banku-egiaztagiria. Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga eta obren udal lizentziarako eskariaren tasa udalari ordaindu izanaren egiaztagiria. Eraikinak 35 urte baino gehiago baditu, eraikinaren antzinakotasuna egiaztatzen duen agiria. Aplikazioko araudia indarrean hasten denean, EATren fotokopia. Zerga-betebeharrak edo Gizarte Segurantzarekikoak ordainduta dituela ziurtatzen duten egiaztagiriak, behar denean, Foru Ogasunak eta Gizarte Segurantzaren Diruzaintzak emandakoak. Lanak egitearen kostua 30.000 euro baino gehiago bada, onuradunak kontratu-xede bera duten hiru eskaintza, gutxienez, aurkeztu beharko ditu, hornitzaile desberdinek eginak (obra-proiektua edo memoria balioztatua). Aurkeztutako eskaintzen artean egindako aukerak eraginkortasun eta ekonomia irizpideei eutsiko die (eskaintzak diru-laguntzarako eskabidearekin batera aurkeztu behar dira), eta proposamen ekonomiko onuragarriena aukeratu ez bada, horren zergatia, beren-beregi, arrazoitu beharko da memoria batean. C) Lehenago, edozein helburutarako udaletik jasotako dirulaguntzen egiaztagiriak aurkeztu ez badituzte, ez dira aintzat hartuko pertsona edo erakunde horien eskaerak. D) Beste edozein erakunde publiko edo pribatutan jarduera bererako diru-laguntzako eskaera aurkeztu bada, Amorebieta-Etxanoko Udalean aurkeztu beharreko eskaeran aipatu beharko da hori; halaber, finantzazioko diru-laguntzaren eskaera zein erakundetan aurkeztu eta zenbat diru eskatu edo jaso duen adierazi beharko du.

B) A la solicitud le acompaar la siguiente documentacin: Declaracin responsable de no hallarse incurso en ninguna de las prohibiciones establecidas en la legislacin vigente para obtener la condicin de beneficiario. Presupuesto de las obras o, en su caso, Proyecto redactado por tcnico competente. En el caso de que no sea obligatoria la redaccin de Proyecto, deber presentarse un Informe suscrito por Arquitecto o Aparejador, que recoja el estado inicial y final de la edificacin sobre la que se acte, la capacidad del inmueble para soportar la intervencin y el tipo de actuacin recomendada. Fotocopia de la licencia municipal de obras u orden de ejecucin, as como el certificado final de obra y la factura o facturas correspondientes. Dos fotografas de la fachada y/o cubierta antes y despus de la intervencin. Certificado bancario sobre la cuenta del beneficiario. Justificante del pago al Ayuntamiento de la Tasa de solicitud de Licencia municipal de obras y del Impuesto de construcciones, instalaciones y obras. En el caso de que el edificio tenga una antigedad superior a 35 aos, documentacin acreditativa de la antigedad del edificio. Fotocopia de la ITE, cuando entre en vigor el Reglamento de aplicacin. En su caso, certificados acreditativos de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social, expedidos por la Hacienda Foral y la Tesorera de la Seguridad Social. Cuando el coste de ejecucin de la obra supere la cuanta de 30.000 euros el beneficiario deber presentar como mnimo tres ofertas de diferentes proveedores con el mismo objeto del contrato (proyecto de obras o memoria valorada). La eleccin entre las ofertas presentadas, que debern aportarse en la solicitud de subvencin, se realizar conforme a criterios de eficiencia y economa, debiendo justificarse expresamente en una memoria la eleccin cuando no recaiga en la propuesta econmica ms ventajosa. C) No se tendrn en cuenta aquellas solicitudes formuladas por personas o entidades que tengan pendiente la presentacin de la debida justificacin de subvenciones recibidas del Ayuntamiento con cualquier objeto en ocasiones anteriores. D) En el caso de haberse presentado paralelamente solicitud de subvencin para la misma actividad ante cualquier otro organismo, pblico o privado, la solicitud ante el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano deber incluir manifestacin expresa en tal sentido, con indicacin de las instituciones ante las que se haya presentado solicitud de financiacin y la cuanta solicitada, o en su caso, recibida. E) Adems de los documentos y datos relacionados en el presente artculo, el Ayuntamiento podr, en atencin a cada caso concreto, requerir al solicitante cualquier otra documentacin complementaria que considere oportuna a los efectos de la valoracin de conjunto del proyecto presentado. F) Si la solicitud no rene todos los requisitos establecidos en estas Bases, el rgano competente requerir al interesado para que la subsane en el plazo mximo e improrrogable de diez das, indicndole que si no lo hiciese, se le tendr por desistido de su solicitud, previa resolucin que deber ser dictada en los trminos previstos en el artculo 71 de la Ley 30/1992. Instruccin del procedimiento El rgano Instructor ser el Concejal Delegado de Urbanismo, que realizar cuantas actuaciones estime oportunas para determinar, conocer y comprobar los datos en virtud de los cuales debe formularse la correspondiente resolucin a travs de una Comisin de Instruccin y Valoracin compuesta por:
cve: BAO-BOB-2011a109

E) Aipatutako agiri eta datuez gain, udalak bestelako dokumentazio osagarria eskatu ahal dio eskatzaileari, aurkeztu duen proiektua baloratzeko egokitzat jotzen baldin badu.

F) Eskaerak honako oinarrietako baldintza guztiak betetzen ez baditu, organo eskudunak interesatuari gehienez hamar eguneko epea emango zaio, falta den dokumentazioa aurkezteko; hala egin ezean, eskaerari uko egin diola ulertuko da, aldez aurretik ebazpena emanez, 30/1992 Legearen 71 artikuluaren arabera. Prozeduraren instrukzioa Organo instruktorea Hirigintzako zinegotzia izango da eta beharrezko jarduketa guztiak egin ditzake, ebazpena oinarritzen den datuak zehazteko, ezagutzeko eta egiaztatzeko. Horretarako Instrukzio eta Balorazioko Batzordea hauek osatuko dute:

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14826

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

Udal arkitektoa. Udaleko aparejadore bat. Udaleko errenta teknikaria. Batzorde horrek, eskaera jaso ondoren, beharrezko jarduketak egin ditzake eskatzaileek diru-laguntzak jasotzeko betekizunak betezen dituzten ala ez zehazteko. Halaber, udal teknikariek ikuskaritzako bisita egingo dute, egindakoa udal lizentziarekin bat datorrela egiaztatzeko. Informazio guztia jaso eta gero, ebaluazioko txostena egingo da eta bertan, onuradunek eta eskaerek diru-laguntzak jasotzeko baldintzak betetzen dituztela agertu beharko da. Aurreko paragrafoan aipatutako Instrukzio eta Balorazioko Batzordearen txostenak diru-laguntzen eskaeren ebaluazioa jasotzen du; gainera, Hirigintzako zinegotzi eskuordeak alkatzeari aurkezteko proposamena txosten horretan oinarrituko da, alkatetza baita diru-laguntzaren emakida ebazteko organo eskuduna. Prozedura ebazteko eta ebazpena aldatzeko gehieneko epea ezin daiteke hiru hilabetetik gorakoa izan. Epe hori eskaera egiten denetik aurrera hasiko da zenbatzen. Gehieneko epea ebazpena jakinarazi gabe amaitzen bada, interesatuek beren eskaerari administrazioaren isiltasunagatik uko egin zaiola ulertu ahal dute. Eskabidearekin batera aurkezten den dokumentazioa osatugabea bada interesdunei hamar eguneko epea emango zaie zuzenketak egiteko, jakinarazpena egiten denetik zenbatuta. Epe horretan eskatutako agiriak ez badira behar bezala aurkezten, eskaera ezetsi egingo da, eta ezin izango du hurrengo deialdian parte hartu. Diru-laguntzaren emakida alkate-udalburuak ebatziko du; ebazpen horrek administrazio-bidea amaitzen du eta interesatuei jakinarazi egingo zaie azaroaren 26ko 30/92 Legearen 58 artikuluaren arabera, urtarrilaren 13ko 4/99 Legeak aldatua; era berean, berraztertzeko errekurtsoa edo administrazioarekiko auzierrekurtsoa aurkezteko legeriak ezartzen dituen epeak irekiko dira. 4. artikulua.Hautaketarako irizpideak Diru-laguntza emateko oinarrizko irizpidea eskariak aurkeztu diren hurrenkera kronologikoa da, baldin eta ordenantza honetako eta dagokion deialdiaren baldintza guztiak betetzen badituzte eta aurrekontu nahikoa badago. Diru-laguntza ukatu ahal da, arrazoiak adieraziz, EATren arabera higiezinean dauden kalteek eraikinaren egonkortasuna, segurtasuna, estankotasuna edo egiturazko finkapena arriskuan jartzen badute. Ekitaldiko udal aurrekontuan kreditu nahikorik egongo ez balitz, arrazoi hori dela eta kanpoan geratzen diren eskatzaileak onuradunak izan litezke onesten den hurrengo deialdian; eskatzaileek, beti ere, honako araudia eta dagokion deialdiaren baldintzak bete behar dituzte.

El arquitecto del Ayuntamiento. Un aparejador del Ayuntamiento. El tcnico de rentas del Ayuntamiento. Dicha Comisin, una vez recibida la solicitud llevar a cabo las actuaciones necesarias para determinar si los solicitantes cumplen los requisitos para ser considerados como beneficiarios de subvenciones. Asimismo, por los Tcnicos Municipales se girar una visita de inspeccin, certificando en su caso la adecuacin de lo realizado con la licencia concedida. Una vez recabada toda la informacin necesaria se emitir el informe de evaluacin en el que conste que los beneficiarios y las solicitudes cumplen los requisitos necesarios para acceder a la convocatoria de subvenciones. El informe de la Comisin de Instruccin y Valoracin sealado en el prrafo anterior, que contendr la evaluacin de las solicitudes de subvencin, servir de base para la elevacin de la propuesta del Concejal Delegado de Urbanismo a la Alcalda, rgano competente para resolver sobre la concesin de la subvencin. El plazo mximo para resolver y notificar la resolucin del procedimiento no podr exceder de tres meses. Dicho plazo se computar a partir de la fecha de la solicitud. El vencimiento del plazo mximo sin haberse notificado la resolucin, legitima a los interesados para entender desestimada su solicitud por silencio administrativo. En el caso de que la documentacin aportada con la solicitud est incompleta se conceder a los interesados un plazo de subsanacin de diez das a contar desde la notificacin. Si en este plazo no presentan correctamente la documentacin requerida se denegar la solicitud sin que pueda ser incluida en la siguiente convocatoria. La resolucin de concesin de la subvencin emitida por el Alcalde-Presidente pondr fin a la va administrativa y ser notificada a los interesados, conforme al artculo 58 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, modificada por Ley 4/99 de 13 de enero, abrindose el plazo para la presentacin de Recurso de Reposicin y/o Recurso Contencioso Administrativo en los plazos establecidos por la legislacin aplicable. Artculo 4.Criterios de seleccin El criterio bsico para el otorgamiento de la subvencin ser el orden cronolgico de presentacin de solicitudes, siempre que renan todos los requisitos que exige la Ordenanza, la convocatoria correspondiente y mientras exista cobertura presupuestaria. Podr denegarse motivadamente la subvencin, en el caso de que con arreglo al ITE, se detecten desperfectos en el inmueble que afecten a su estabilidad, seguridad, estanqueidad o consolidacin estructural, que no hayan sido debidamente reparados. En el supuesto de que no hubiere suficiente crdito presupuestario en el Presupuesto Municipal de cada ejercicio, los solicitantes que queden excluidos por tal motivo, y cumplan lo determinado en la normativa y convocatoria correspondientes, podrn ser incluidos como beneficiarios en la siguiente convocatoria que en su caso se acuerde aprobar, atendiendo a los criterios de seleccin antes sealados. Artculo 5.Cuantas 1. Con carcter general, la cuanta de la ayuda ser equivalente al importe de la suma abonada por los conceptos de Tasa de solicitud de Licencia municipal de obras y del Impuesto de construcciones, instalaciones y obras. 2. Para edificios con una antigedad superior a 35 aos, el importe de la ayuda ser del 10% del presupuesto consignado en la solicitud de la preceptiva licencia de obras (coste de ejecucin material) con un lmite mximo de 10.000 euros, incrementado con la suma de las cantidades abonadas por la Tasa de solicitud de Licencia municipal de obras y del Impuesto de construcciones, instalaciones y obras. No se tendrn en cuenta modificaciones posteriores del citado presupuesto que no queden reflejadas en la correspondiente solicitud de ampliacin de licencia, o en su caso, el importe de las

5. artikulua.Zenbatekoak 1. Oro har, udalaren obra-lizentziaren eskaeraren tasak gehi eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga ordaindu eta horren zenbatekoa izango da diru-laguntzaren kopurua. 2. 35 urte baino gehiagoko eraikinetan, aginduzko obra-lizentzian ezarritako aurrekontuaren %10 ordainduko da diru-laguntzaren bidez (burutzapen materialaren kostua), eta gehienez 10.000 euro; udalaren obra-lizentziaren eskaeraren tasak eta eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga ordaindu eta horren zenbatekoa erantsiko zaio diru-kopuru horri. Aipatu aurrekontuan geroago egiten diren aldaketak ez dira aintzat hartuko, baldin eta lizentzia handiagotzeko eskaeran agertzen ez badira; behar denean, eraikuntza, instalazio eta obren gaineko

cve: BAO-BOB-2011a109

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14827

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

zergaren likidazioan aitortutako obren zenbatekoaren aldaketak ere ez dira aintzat hartuko, zenbateko horren eta hasierako likidazioaren arteko aldea, lizentzia handiagotzeko beharrik gabe burututako obren kostua aldatzeagatik gertatu bada. Obren zuzendari teknikoak, obren amaierako egiaztagiriaz ziurtatu behar du hori. 6. artikulua.Itzultzeko arrazoiak Jasotako diru-kopurua eta diru-laguntza ordaindu den unetik aurrerako berandutze-interesak itzuli egin beharko dira ondoko kasu hauetan: Diru-laguntza bat lortzea eskatutako baldintzak aizunduz, edo hura ematea eragotziko zuten baldintzak aipatu barik utziz. Udal lizentziak baimendu duen obra-proiektua guztiz edo zati batean ez betetzea, edo obren burutzapenean diruz ez lagundutako kontzeptuak edo obrak sartuz. Egiaztatzeko eta kontrolerako udal jarduketak oztopatzea edo aurre egitea. Honako araudian edo indarreko ordenantzan jasotzen den beste edozein arrazoi. 7. artikulua.Zenbatekoa Diru-laguntza hauek aurtengo ekitaldiko Udal Aurrekontuaren 8-4324.48100 atalean dauden aurrekontu kredituei egotziko zaizkie. Gehienez ere hirurogeita hamasei mila euroko (76.000) dirulaguntza emango da.
I. ERANSKINA UDALAREN DIRULAGUNTZA ESKURATZEKO ESKARIA

obras declarado en la liquidacin del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, cuando la diferencia de ste con el presupuesto inicial se deba a variaciones en el coste de las obras ejecutadas que no exijan una ampliacin de licencia, lo que deber justificar el Tcnico Director de las obras junto con el Certificado Final de Obras. Artculo 6.Causas de reintegro Proceder en todo caso el reintegro con la exigencia de intereses de demora, sin perjuicio de otras responsabilidades en los supuestos siguientes: Obtencin de la subvencin falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran impedido. Incumplimiento total o parcial del proyecto de obras autorizado por la licencia municipal o inclusin en la ejecucin de la obra de conceptos o unidades de obra no amparados por la subvencin. Resistencia, excusa u obstruccin a las actuaciones municipales de comprobacin y control. Cualquier otra causa recogida en la presente ordenanza o establecida en la normativa vigente. Artculo 7.Importe Estas subvenciones se imputarn a los crditos presupuestarios disponibles de la partida 8-4324.48100 del Presupuesto Municipal del presente ejercicio y la cuanta total mxima de las subvenciones convocadas es de setenta y seis mil (76.000) euros.
ANEXO I SOLICITUD DE SUBVENCIN MUNICIPAL

Eskatzailearen izen-abizenak: .............................................. N.A.N.: .................................................................................. Jakinarazpenak egiteko helbidea: ........................................ Herria: ................................................................................... Telefonoa: ............................................................................. Norbere izenean jarduten ari naiz. Erakunde baten ordezkari moduan jarduten ari naiz. Eskatzailea pertsona juridikoa izan ezkero bakarrik bete Erakunde eskatzailearen izena: ............................................ IFK: ....................................................................................... Jakinarazpenak egiteko helbidea/: ....................................... Herria: ................................................................................... Telefonoa: ............................................................................. Ordezkari legala: .................................................................. Eskaeraren objektua: Konturako ordainketak eskatzen ditut. Aurretiazko ordainketa eskatzen dut. Eskaturiko dirulaguntzaren zenbatekoa: ............................................................................................... Amorebieta-Etxanon, 200(e)ko (a)ren (e)an. Aurkezlearen sinadura (Gurutze batekin marka itzazu aurkeztutako agiriak) Identifikazio edo ordezkaritza ziurtatzeko pertsona fisikoek aurkeztu beharreko agiriak Eskatzailearen NAN fotokopia. Errolda ziurtagiria.

Nombre y apellidos del solicitante: ....................................... D.N.I.: .................................................................................... Domicilio a efecto de notificaciones: ..................................... Municipio: .............................................................................. Telfono: ............................................................................... Acto en nombre propio. Acto en representacin de una entidad. Rellenar el cuadro en el caso de el/la solicitante sea una persona jurdica Nombre de la entidad solicitante: ......................................... C.I.F.: ..................................................................................... Domicilio a efecto de notificaciones: ..................................... Municipio: .............................................................................. Telfono: ............................................................................... Representante legal: ............................................................. Objeto de la solicitud: Solicito pagos a cuenta. Solicito el pago anticipado. Cuanta solicitada: ............................................................................................... En Amorebieta-Etxano, a ...... de .............. de .......... Firma de la persona que presenta (Marque con una cruz la documentacin aportada) Documentacin a aportar por las personas fsicas para la acreditacin de la identificacin o la representacin Fotocopia del D.N.I. del solicitante. Certificado de empadronamiento.
cve: BAO-BOB-2011a109

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14828

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

Identifikazio edo ordezkaritza ziurtatzeko pertsona juridikoek aurkeztu beharreko agiriak IFK. Behar bezala eta dagokon erregistro ofizialean inskribatutako organo eta ordazkarien izendapenaren akordioa. Inskribatutako estatutuak. Ordezkariaren NAN. Pertsona fisiko eta juridikoek aurkeztu beharreko agiriak Eskatzaile pertsona fisiko edo erakundearen ordezkariaren zinpeko aitorpena, 38/2003 Dirulaguntza Orokorren Legearen 13.2 eta 13.3 artikuluetan jasotako onuradun izateko bateraezintsaun kasuetatik batetan ere ez dagoela adieraziz (II. eranskina). Dirulaguntza lortzeko proiektua deskribatzen duen memoria eta dirulaguntza oinarrietan ezartzen den kasuetan. Dirulaguntzaren objektuarekin zerikusia duen jarduera edo proiektuaren kostua ziurtatzen dituen ordainagiri eta ziurtagiriak. (Aurretiazko ordainketen kasuan). Jardueraren aurrekontu zehatz eta bereiztua (III. eranskina). Zerga eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharren betearazpena ziurtatzen duten agiriak (IV. eranskina zinpeko aitorpena baliozkoa denean). Helburu berdinarekin, beste nazio edo nazioarteko Administrazio edo erakunde publiko edo pribatuengandik jasotako dirulaguntza edo laguntzen gaineko aitorpena (V. eranskina). Obra burutzerakoan gastua 30.000 euro baino gehiagokoa denean eskatzen diren agiriak edota 12.000 euro ekipamendu-ondasunak hornitu badira edota aholkularitza edo laguntza teknikorako enpresek euren zerbitzuak eman badituzte: obraren edota obra proiektuaren aurrekontu eta guztiko txostena, dagokionean; hiru hornitzaileren aurrekontuak eta arrazoia azaltzea merkeena hautatu ez bada.

Documentacin a aportar por las personas jurdicas para la acreditacin de la identificacin o la representacin C.I.F. Acuerdo de nombramiento de sus rganos y representantes, debidamente inscritos en su correspondiente registro oficial si lo hubiere. Estatutos, igualmente inscritos. D.N.I. del representante. Documentos a presentar por personas fsicas y jurdicas Declaracin jurada del solicitante persona fsica o del representante legal de la entidad de no estar incurso en Causas de incompatibilidad con la condicin de beneficiario del artculo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. (Anexo II). Memoria descriptiva del proyecto en virtud del cual se pretende obtener la subvencin. Facturas y documentos justificativos del coste de la actividad o proyecto a subvencionar. (En caso de pagos anticipados). Presupuesto detallado y desglosado de la actuacin. (Anexo III). Documentacin acreditativa del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social. (Anexo IV en el caso de validez de declaracin jurada). Declaracin de las subvenciones o ayudas que el solicitante hubiese obtenido para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes pblicos o privados, nacionales o internacionales. (Anexo V). Documentacin requerida cuando el gasto supere la cuanta de 30.000 euros en el supuesto de ejecucin de obra, o de 12.000 euros en el supuesto de suministro de bienes de equipo o prestacin de servicios por empresas de consultora o asistencia tcnica: memoria valorada de las obras o proyecto de obras, en su caso; tres presupuestos de diferentes proveedores y justificacin en caso de que no se haya elegido la ms ventajosa.
ANEXO II DECLARACIN JURADA DE NO ESTAR INCURSO EN CAUSA DE INCOMPATIBILIDAD PARA LA OBTENCIN DE SUBVENCIONES

II. ERANSKINA DIRULAGUNTZAK ESKURATZEKO BATERAEZINTASUN ZIORIK EZ DUELA DIOEN ZINPEKO AITORPENA

Nik, ., ............ NAN zk.arekin eta jakinarazpenetarako egoitza jarraian agertzen dena izanik ,
(eskatzailea pertsona juridikoa denean bete)

Yo, , con nmero de D.N.I. . y domicilio a efecto de notificaciones en .........,


(a rellenar en el caso de que el solicitante sea una persona jurdica)

..-ren izenean jardunez, jakinarazpenetarako helbidea ondokoa izanik , eta IFK zk. , . bezala ondokoa
ADIERAZTEN DUT:

Actuando en nombre y representacin de .., con domicilio a efecto de notificaciones en , y C.I.F. nmero , como .,
DECLARO:

Azaroaren 17ko 38/2003 Dirulaguntzen Lege Orokorraren 13.2 eta 13.3 artikuluetan dirulaguntzen onuradun izateko ezarritako bateraezintasun eta debeku zioetatik kanpo gaudela bai ni eta baita nik ordezkatzen dudan erakundea ere. Eta horrela erasota gera dadin eta dagozkion ondorioak sor ditzan adierazten dut .n, 20(e)ko ren (e)an. Izp.
III. ERANSKINA AURREKONTU EREDUA

Que ni yo ni la Entidad a la que represento estamos incursos en ninguna de las causas de incompatibilidad ni prohibicin para la obtencin de de la condicin de beneficiario de subvenciones establecidas en el artculo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Y para que as conste y surta los efectos oportunos lo extiendo yo, en . a de de 20..... Firmado
ANEXO III

.gatik dirulaguntza emateko aurrekontua. Nik, , . NAN zk.arekin eta jakinarazpenetarako egoitza jarraian agertzen dena izanik .................................................................,
(eskatzailea pertsona juridikoa denean bete)

Presupuesto para la subvencin de Yo, ., con nmero de D.N.I. . y domicilio a efecto de notificaciones en ..,
(a rellenar en el caso de que el solicitante sea una persona jurdica)

cve: BAO-BOB-2011a109

MODELO DE PRESUPUESTO

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14829

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

.....-ren izenean jardunez, jakinarazpenetarako helbidea ondokoa izanik, eta IFK zk. , . bezala Ondoko aurrekontua aurkezten dut eta .........-ko diru-laguntza eskatu, zuek dagokion zenbatekoa zehaztu dezazuen. 1. gastua Kontzeptua: ........................................................................... Zenbatekoa: .......................................................................... Erakunde igorlea: ................................................................. 2. gastua Kontzeptua: ........................................................................... Zenbatekoa: .......................................................................... Erakunde igorlea: ................................................................. 3. gastua Kontzeptua: ........................................................................... Zenbatekoa: .......................................................................... Erakunde igorlea: ................................................................. 4. gastua Kontzeptua: ........................................................................... Zenbatekoa: .......................................................................... Erakunde igorlea: ................................................................. Guztira: ................................................................................. Finantziazio iturriak ............................................................................................... Amorebieta-Etxanon, ko ren (e)an. Izp.
IV. ERANSKINA ZERGA ARLOAN ETA GIZARTE SEGURANTZAN EGUNEAN DAGOELA AGERTZEKO ADIERAZPENA

Actuando en nombre y representacin de .., con domicilio a efecto de notificaciones en , y CIF nmero , como ., Presento el siguiente presupuesto por el que se solicita la subvencin de ..........., a efectos de determinar la cuanta de la misma. Gasto nmero 1 Concepto: ............................................................................. Cuanta: ................................................................................ Entidad emisora: ................................................................... Gasto nmero 2 Concepto: ............................................................................. Cuanta: ................................................................................ Entidad emisora: ................................................................... Gasto nmero 3 Concepto: ............................................................................. Cuanta: ................................................................................ Entidad emisora: ................................................................... Gasto nmero 4 Concepto: ............................................................................. Cuanta: ................................................................................ Entidad emisora: ................................................................... Total: ..................................................................................... Fuentes de financiacin ............................................................................................... En Amorebieta-Etxano, a de de . Firmado
ANEXO IV DECLARACIN RESPONSABLE DE ESTAR AL CORRIENTE DE DEUDAS TRIBUTARIAS Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Amorebieta-Etxanoko Udaleko Dirulaguntzen Ordenantza Orokorreko 7.e) artikuluan ezarritako betebeharren arabera eta azaroaren 17ko Dirulaguntzen Lege Orokorraren Erregelamendua onartzen duen uztailaren 21eko 887/2006 Erret Dekretuko 22.1 eta 24.4 artikuluetan xedatutakoarekin bat etorriz, nik ........................................... ................................................................., NAN zk.arekin eta jakinarazpenetarako helbidea ..............................................-n izanik,
(eskatzailea pertsona juridikoa denean bete)

En virtud de las obligaciones establecidas en el artculo 7.e) de la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano y en consonancia con lo establecido en los artculos 22.1 y 24.4 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, yo, ., con nmero de D.N.I. . y domicilio a efecto de notificaciones en ,
(a rellenar en el caso de que el solicitante sea una persona jurdica)

.....-ren izenean jardunez, jakinarazpenetarako helbidea ondokoa izanik, eta IFK zk. , . bezala
ADIERAZTEN DUT:

Actuando en nombre y representacin de .., con domicilio a efecto de notificaciones en , y C.I.F. nmero ., como ...
DECLARO:

Lehenengoa: ..-tarako eskatutako dirulaguntza kopurua 3.000 euro baino gutxiagokoa dela. Bigarrena: Ordezkatzen dudan elkarteak ez duela ez tributu zorrik ezta Gizarte Segurantzarekin zorrik ere. Eta horrela erasota gera dadin eta dagozkion ondorioak sor ditzan diru-laguntzari dagokionez, ondoko agiria sinatzen dut. n, ko ren (e)an. Izp.
V. ERANSKINA FINANTZIAZIOKO AITORPEN ARDURATSUA

Primero: Que la cuanta de la subvencin solicitada con el objeto de .., es inferior a 3.000 euros. Segundo: Que me encuentro/que la sociedad o asociacin a la que represento se encuentra al corriente en el pago de las deudas tributarias y cuotas a la Seguridad Social. Y para que conste y produzca los efectos oportunos en lo que a la subvencin antedicha se refiere, firmo el presente documento, En , a de de . Firmado
ANEXO V DECLARACIN RESPONSABLE DE FINANCIACIN
cve: BAO-BOB-2011a109

Nik, , . NAN zk.arekin eta jakinarazpenetarako egoitza jarraian agertzen dena izanik ..,
(eskatzailea pertsona juridikoa denean bete)

Yo, ., con nmero de D.N.I. . y domicilio a efecto de notificaciones en ..,


(a rellenar en el caso de que el solicitante sea una persona jurdica)

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14830

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

..-ren izenean jardunez, jakinarazpenetarako helbidea ondokoa izanik, eta IFK zk. , . bezala
AITORTZEN DUT:

Actuando en nombre y representacin de .., con domicilio a efecto de notificaciones en , y C.I.F. nmero , como .
DECLARO:

Lehenengoa: Amorebieta-Etxanoko Udalak emandakoarekin bateragarria ez den ezein diru-iturririk jaso edo eskatu ez izana. Bigarrena: Amorebieta-Etxanoko Udalak emandako dirulaguntzarekin bateragarriak diren ondoko laguntzak jaso izana, erakunde emaileak jarraikoak izanik:
Dirul Erakundea Kontzeptua Eskatutakoa Emandakoa

Primero: No haber percibido/solicitado fondo alguno que sea incompatible con la subvencin otorgada por el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano. Segundo: Haber percibido/solicitado los siguientes fondos o ayudas de carcter compatible con la subvencin otorgada por el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano de las siguientes entidades:
Subv. Entidad Concepto Importe solicitado Importe concedido o percibido

1. 2. 3. 4. 5.

1. 2. 3. 4. 5.

Hirugarrena: Bigarrenean aitortutakoak dirulaguntza eskatu zenerako erabili direla, hain zuzen, -tarako. Eta horrela erasota gera dadin eta dagozkion ondorioak sor ditzan dirulaguntzari dagokionez, ondoko agiria sinatzen dut. n, ko ren (e)an. Izp.

Tercero: Que los fondos descritos en el declarativo segundo han sido aplicados para la finalidad para la que se solicit la subvencin. Y para que conste y produzca los efectos oportunos en lo que a la subvencin antedicha se refiere, firmo el presente documento. En , a de de . Firmado

(II-4425)

(II-4425)

Mungiako Udala
IRAGARKIA

Ayuntamiento de Mungia
ANUNCIO

Alkateak 2011eko maiatzaren 12an emandako Dekretuaren bidez zera onartu da: batetik, Udaltzaingo Sailean hutsik dauden oinarrizko eskalako 5 agente plaza betetzeko (txanda irekiko oposizio-lehiaketa) prozesurako deialdia, eta bestetik, prozesu hori arautuko duten oinarriak. Hona hemen oinarri horiek:
UDALTZAINGOAREN ZERBITZUAN KARRERAKO FUNTZIONARIO SARTZEKO OINARRIAK

Mediante Decreto de Alcalda, de fecha 12 de mayo de 2011, se ha aprobado la convocatoria del proceso selectivo para cubrir, por turno libre y a travs de concurso-oposicin, 5 plazas de agente de la escala bsica de la Polica Local, as como las bases que han de regir la misma y que a continuacin se relacionan:
BASES PARA EL INGRESO COMO PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA EN EL SERVICIO DE POLICA LOCAL

Lehenengoa.Deialdiaren helburua 1.1. Deialdi honen oinarrien helburua honakoa da: Mungiako Udaleko Udaltzaingo Sailean hutsik dauden 5 agente plaza betetzea. Plaza horiek ondoko ezaugarriak dituzte: 2. Hizkuntza Eskakizuna eta derrigortasun-data dute jarrita (eurotako birena 2003/12/19 eta beste hirurena 2011/03/29); eta Administrazio Bereziko Eskalakoak, Zerbitzu Berezien Azpieskalakoak, Udaltzaingokoak, D Sailkapen taldekoak dira (C-2 Azpitaldekoen parekoak, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Hirugarren Xedapen Iragankorrean ezarritako baliokidetzaren arabera). Udaltzaingoaren oinarrizko eskalako plazak betetzeko (karrerako funtzionario modura eta behin betiko atxikia) atera den deialdi hau oposizio-lehiaketa bidez hornituko da. 1.2. Hala ere, aurreko atalean ezarritakoa gorabehera, sarrerako oinarrizko ikastaroa eta praktikaldia gainditzen dituzten hautagaiek behin Udaltzaingoko oinarrizko eskalako karrerako funtzionario izendatu ostean euskal administrazio publikoetako karrerako funtzionarioen C (C1) taldean sailkatuko dira. Sailkapen horrek ondorio ekonomiko eta administratiboak izango ditu, hori bai, toki erakundeen meneko diren Udaltzaingoetara mugatuta, eta ez du ezelango baliokidetzarik ez aitortzarik izango heziketa, irakaskuntza edota ikasketa arloan.

Primera.Objeto de la convocatoria 1.1. Es objeto de la presente convocatoria la cobertura de 5 plazas vacantes de agente de la polica local del Ayuntamiento de Mungia, con Perfil Lingstico 2 de euskera preceptivo (dos de ellas con fecha 19/12/2003 y las tres restantes 29/03/2011) pertenecientes a la Escala de Administracin Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase Polica Municipal, correspondientes al Grupo de Clasificacin Profesional D (equivalente al Subgrupo C2 a tenor de lo establecido en las Disposicin Transitoria tercera del Estatuto Bsico del empleado pblico). Se encuadra en la escala bsica de polica local, como personal funcionario de carrera mediante el sistema de concurso oposicin, en adscripcin definitiva en el servicio de polica local. 1.2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, quienes, tras superar el curso bsico de acceso y el perodo de prcticas, adquieran el nombramiento como personal funcionario de la escala bsica de los cuerpos de polica local, sern objeto de clasificacin en el grupo C (C1) de clasificacin del personal funcionario de las administraciones pblicas vascas. Dicha clasificacin tendr efectos econmicos y administrativos exclusivamente limitados al mbito de los cuerpos de polica dependientes de las entidades locales y no supondr equivalencia o reconocimiento alguno en el mbito acadmico, docente o educativo.

cve: BAO-BOB-2011a109

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14831

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

1.3. Plaza horien funtzio eta betebeharren deskribapena. Hona hemen eurotako batzuk (ez da zerrenda zehatza, gutxi gorabeherakoa baino): Herritarren babesa, delituak eta hutsegiteak egitea prebenitzea, egoki diren diligentziak eta txostenak egitea. Legeak betetzen direla zaintzea, ordena publikoa eta herritarren babesa jagotea, udal ondarea eta ondare pribatuko ondasunak zaintzea, esleitu zaizkien gunetatik patruilatzea, oinez nahiz ibilgailuan. Ikerketa eta identifikazioak egitea delituren bat prebenitzeko, zenbait objektu konfiskatzea edo delitugileak atxilotzea. Ibilgailuen zirkulazioa kontrolatzea eta istripuetan jardutea, hau da, laguntzea. Zirkulazioaren Araudia, udal ordenantzak eta, oro har, indarrean dauden legeak hausten direnean salaketak betetzea. Euren ekintzei buruzko parteak eta txostenak egitea. Herritarrei informazioa eta aholkuak ematea, hala eskatzen dutenean eta euren eskumenekoa denean. Lanposturako eskatutako kualifikazioarekin bat datozen eta bere gain uzten diren zereginak betetzea. 1.4. Deialdia oinarri orokor hauen bidez arautuko da, beti ere, honako lege-arau hauek ezarritakoa beteta: 1978ko abenduaren 27ko Espainiako Konstituzioaren 14., 23.2. eta 103.3. artikuluak; Euskal Herriko Poliziari buruzko uztailaren 17ko 4/1992 Legea; Euskal Herriko Poliziaren hautatze eta gaitze araudia onartu zeneko uztailaren 19ko 315/1994 Dekretua (1994ko abuztuaren 19ko E.H.A.A., 157. zk.); Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuari buruzkoa den apirilaren 12ko 7/2007 Legea; Toki Administrazioen Oinarriei buruzko 7/1985 Legea, Tokiko Gobernua Eraberritzeko 57/2003 Legeak aldatua; Segurtasun Indar eta Kidegoei buruzko martxoaren 13ko 2/1986 Lege Organikoa;Toki Administrazioari buruz indarrean dauden xedapenen testu bateratua onartu zeneko apirilaren 18ko 781/1986 Legegintzazko Errege Dekretua; ekainaren 7ko 896/1991 Errege Dekretuaren hirugarren xedapen gehigarria, Polizia Lokalaren Kidegoei dagokienez, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/92 Legea, urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldatua, eta Eusko Jaurlaritzaren Gizon eta Emakumeen Berdintasunerako 4/2005 Legea. Bigarrena.Lehiakideek bete beharrekoak eta deialdiaren baldintzak 2.1. Eskabideak aurkezteko epea bukatu aurretik, hautagaiek ondoren zehazten diren baldintza guzti-guztiak bete beharko dituzte; ezpada oinarriotan eta Euskal Herriko Poliziaren Hautatze eta Prestakuntza Araudia onetsi zeneko uztailaren 19ko 315/1994 dekretuan berariaz ematen direla beste data eta epe jakin batzuk baldintzetakoren bat betetzeko. Espainiar nazionalitatea izatea. 18 urte beteta edukitzea eta 35 bete gabe, deialdia Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunean (gehienezko adin hori udaltzain kidegoetan toki administrazioan egindako zerbitzuekin konpentsatu ahal izango da). Eskola Graduatua, erdi mailako Lanbide Heziketa edo horien baliokidea den titulu akademiko ofizialen bat izatea edo hori eskuratzeko eskubideak ordainduta izatea. Eskabideak aurkezteko epea bukatu aurretik B motako gidatzeko baimena Probintziako Trafiko Buruzagitzek emana izatea, eta, praktikaldia hasi aurretik, motozikletak gidatzeko A baimenaren jabe izatea, baita larrialdietan lehentasuna duten ibilgailuak gidatzeko (BTP) baimena ere, Gidarien Araudi Orokorra onetsi zeneko maiatzaren30eko 772/1997 Errege Dekretuak ezarritakoari jarraituta.

1.3. Descripcin de funciones y tareas de la plaza, a ttulo informativo y sin que las mismas tengan carcter exhaustivo, entre otras son las siguientes: Proteccin ciudadana y previsin de la comisin de delitos y faltas, efectuando las diligencias e informes a que hubiere lugar. Velar por el cumplimiento de las leyes, mantener el orden pblico y la seguridad ciudadana y vigilar los bienes que constituyen el patrimonio municipal y privado, patrullando por la zona que les ha sido asignada, tanto a pie como en vehculo. Realizar investigaciones e identificaciones con el fin de prevenir algn delito, decomisar determinados objetos o detener a delincuentes. Regular el trfico rodado en general y actuar en casos de accidente prestando auxilio. Cumplimentar denuncias por infraccin al Reglamento de la Circulacin, a las Ordenanzas Municipales y a la legislacin vigente en general. Realizar partes e informes varios sobre sus actuaciones. Informar y asesorar a los ciudadanos en todo aquello que stos soliciten y sea de su competencia. Realizar, asimismo, aquellas tareas encomendadas acordes con la cualificacin requerida para el puesto. 1.4. Este procedimiento se regula de conformidad con estas bases que encuentran su mbito de actuacin dentro de lo establecido en los artculos 14, 23.2 y 103.3 de la Constitucin Espaola, de fecha 27 de diciembre de 1978, ley 4/1992 de 17 de julio de polica del Pas Vasco, decreto 315/1994, de 19 de julio, por el que se aprueba el reglamento de seleccin y formacin de la polica del Pas Vasco (B.O.P.V. 157 de 19/08/94), ley 7/2007 de 12 de abril del Estatuto Bsico del Empleado Pblico, ley 7/1985, reguladora de las bases de rgimen local, modificada por la ley 57/2003, de medidas para la modernizacin del gobierno local, ley orgnica 2/1986 de 13 de marzo de fuerzas y cuerpos de seguridad, RDL 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de rgimen local, disposicin adicional tercera del RD 896/1991, de 7 de junio, por lo que respecta a los cuerpos de polica local y, ley 30/1992 de 26 de noviembre de rgimen jurdico de las administraciones pblicas y del procedimiento administrativo comn, modificada por la ley 4/1999 de 13 de enero, ley 4/2005 de Gobierno Vasco para la igualdad de hombres y mujeres. Segunda.Requisitos de las personas aspirantes y condiciones de la convocatoria 2.1. Las personas aspirantes debern reunir todos y cada uno de los requisitos que se establecen a continuacin, a la fecha de finalizacin del plazo de presentacin de solicitudes sin perjuicio de lo expresamente establecido en estas bases y en el decreto 315/1994, de 19 de julio, por el que se aprueba el reglamento de seleccin y formacin de la polica del Pas Vasco y para aquellos requisitos que debieran cumplirse en una fecha distinta: Tener nacionalidad espaola. Tener cumplidos 18 aos de edad y no haber cumplido 35 en la fecha de publicacin de esta convocatoria en el Boletn Oficial del Estado, pudiendo compensarse el lmite mximo de edad con la acreditacin de servicios prestados en la administracin local, en cuerpos de polica local. Estar en posesin o haber abonado los derechos para obtener la titulacin acadmica oficial de graduado escolar, formacin profesional de grado medio o equivalente. Estar en posesin del permiso de conduccin de la clase B expedido por las jefaturas provinciales de trfico, al trmino del plazo de presentacin de solicitudes, as como de la autorizacin para conducir vehculos prioritarios en servicio urgente (BTP), de conformidad con el Real Decreto 772/1997 de 30 de mayo, por el que se aprueba el reglamento general de conductores, antes del comienzo del perodo de prcticas.
cve: BAO-BOB-2011a109

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14832

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

Prestakuntza eta praktikaldian, aipatutako baimenak une oro indarrean egongo dira (adierazitako epeei jarraituz), hau da, epe horretan ez dadila gertatu administrazioak edo epaileak aginduta baimena eten edo kentzea edo gidatzeko eskubideaz gabetzea, ez eta esleitutako puntu guztiak galtzea ere. Gutxieneko altuera izatea: gizonezkoek 1,65 m eta emakumezkoek 1,60 m (2004ko martxoaren 2ko EHAA, 42. zk.). Euskal Herriko Poliziaren hautespen eta prestakuntza araudia onartu zeneko Dekretua bigarrenez aldatzeko otsailaren 17ko 36/2004 Dekretuaren eranskinean aurreikusitako baztertze medikurako gaitzik ez izatea. 2. Hizkuntza Eskakizuna egiaztatuta izatea edo deialdian bertan euskara eskakizun hori egiaztatzeko egingo diren probak gainditzea. Baldintza hori betetzeko azken eguna: Hautatze-prozesu honetan Hizkuntza Eskakizuna egiaztatzeko proba egiten den eguna bera. Iruzur deliturik egiteagatik zigorrik jaso ez izana (birgaitze eskubidea aplika daiteke), eta herri administrazioaren zerbitzutik egotzitakoa edo jarduera publikorako ezgaitua ez izatea. Hutsegite larria edo oso larria egin izanagatik Euskal Herriko Polizia kidegoren batera sartzeko inongo hautatzeprozesutatik baztertua ez izatea; halakorik bada, baldin eta baztertzea erabaki zen egunetik zigorraren iraungipen epea igaro bada, debeku horrek ez du indarrik izango. Eskabidea aurkezten den unean eskatuko dira betebeharrak eta merezimenduak egiaztatzeko agiririk. Hautatze-prozesuan parte hartzeko onartuak izateko, hautagaiek eskatzen zaizkien baldintza guzti-guztiak betetzen dituztela adierazi beharko dute eskabidean (beti bere, erreferentzia-data eskabideak aurkezteko epea izango dela kontuan hartuta). 2.2. Eskabidea aurkezteak zera dakar: deialdi honen baldintzak onartzeko eta betebeharrak betetzeko konpromisoa, hautatze-prozesuan zehar nahiz prestakuntza eta praktikaldian. Deialdia egin duen organoak behar diren egiaztagiriak eskatzeko eskumena izango du edozein unetan; horiek ez izateak edo faltsutu izanak deialditik kanpo uztea ekar dezake, interesduna entzun ondoren. Hirugarrena.Eskabideak aurkeztea 3.1. Hautatze-prozesu honetan parte hartzeko eskabideak Udal Erregistro Orokorreko (Harrera Bulegoa) bulego-ordutegiaren barruan aurkeztu beharko dira, Alkate-Udalburuari zuzenduta; 20 egutegi-egun egongo dira eskabideak aurkezteko, deialdiaren iragarkia Boletin Oficial del Estado aldizkarian argitaratzen den hurrengo egunetik kontatzen hasita. Eskabideotan hautagaiek argi adierazi beharko dute deialdiaren oinarrietan eskatzen diren ezaugarri eta betebehar guztiak betetzen dituztela. Eskabideak aurkezteko bide horretaz gain, Administrazio Publikoen Araubide Juridikoa eta Administrazio Prozedura Erkidea arautzen dituen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 38. artikuluak (urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak emandako idazketa oinarri hartuta) ezarritako bideak eta moduak ere erabili ahal izango dira. 3.2. Probak zein hizkuntzatan, euskaraz ala gaztelaniaz, egin nahi dituzten adierazi beharko dute hautagaiek eskabidean. Atal horretan ezer adierazi ezean, hautagaiak probak gaztelaniaz egin nahi dituela ulertuko da zuzenean. Gaitasun psikologikoak eta pertsonalak ebaluatzeko probak diseinatuta dauden hizkuntzan edo hizkuntzetan (gaztelania edo euskara eta gaztelania) egingo dira. 3.3. Euskarako Hizkuntza Eskakizuna egiaztatzeko probak egin nahi dituzten lehiakideek eskabidean adierazi beharko dute; izan ere, ez zaie horietan parte hartzeko aukerarik emango eskabideak aurkezteko epearen barruan hala adierazten ez dutenei.

Los permisos indicados anteriormente, durante los periodos de formacin y de prcticas, debern estar en vigor en todo momento (segn los plazos indicados), sin ser objeto de suspensin, retirada o privacin del derecho a conducir, ya sean de carcter administrativo o judicial, ni haber perdido la totalidad de los puntos asignados. Tener una estatura mnima de 1,65 metros los hombres y 1,60 metros las mujeres No estar incursa la persona en el cuadro de exclusiones mdicas anexo al Decreto 36/2004 de 17 de febrero de segunda modificacin del decreto por el que se aprueba el reglamento de seleccin y formacin de la polica del Pas Vasco. Estar en posesin de perfil lingstico 2 o superar las pruebas de acreditacin de perfil que al efecto se convoquen durante este proceso selectivo. La fecha en que deber cumplirse este requisito ser la fecha en que se realice la prueba de acreditacin de perfil de este proceso selectivo. No haber sido condenado/a por delito doloso (siendo de aplicacin el beneficio de la rehabilitacin), no haber sido separada mediante expediente disciplinario del servicio de la administracin pblica, ni hallarse inhabilitada para el ejercicio de las funciones pblicas. No haber sido excluido/a de un proceso selectivo para el ingreso en algn cuerpo de polica del Pas Vasco por la comisin de una falta grave o muy grave, salvo que hubiese transcurrido un perodo de tiempo equivalente a su plazo de prescripcin contado desde la fecha de la declaracin de la exclusin. En el momento de presentar la solicitud, se exigir documentacin acreditativa de requisitos y mritos. Para ser admitida y tomar parte en el proceso selectivo, deber manifestar en su solicitud que rene todas y cada una de las condiciones exigidas, referidas siempre a la fecha de finalizacin del plazo de solicitudes. 2.2. La presentacin de la solicitud supone el compromiso de aceptacin de las condiciones y el cumplimiento de los requisitos exigidos en la convocatoria durante todo el proceso selectivo y perodo de formacin y prcticas. El rgano convocante podr solicitar en cualquier momento las correspondientes acreditaciones pudiendo suponer la falsedad o inexistencia, la exclusin de la convocatoria previa audiencia a la persona interesada. Tercera.Presentacin de solicitudes 3.1. Las instancias solicitando tomar parte en el correspondiente proceso selectivo, en las que las personas aspirantes debern manifestar que renen todas y cada una de las condiciones exigidas en las bases de la convocatoria, se presentarn dentro del horario hbil de oficina en el Registro General de la Corporacin (Harrera Bulegoa) dirigidas a la Alcalda Presidencia, durante un plazo de 20 das naturales contados a partir del siguiente a aquel en que aparezca la publicacin del anuncio de la convocatoria en el Boletn Oficial del Estado. Las instancias tambin podrn presentarse en la forma que determina el artculo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn, segn la redaccin dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificacin de la misma. 3.2. Las personas aspirantes debern manifestar en su solicitud, el idioma, euskera o castellano, en que desean realizar las pruebas. De no sealar este apartado se entender por defecto que las pruebas se realizarn en castellano. No obstante, las pruebas de evaluacin de aptitudes psicolgicas y competencias personales se realizarn en el idioma o idiomas (castellano o castellano y euskera) en que se encuentren diseadas. 3.3. Las personas aspirantes que deseen presentarse a las pruebas de acreditacin de perfiles de euskera debern hacerlo constar en la solicitud, no siendo admitida su participacin en las mismas si no lo hubieran hecho constar dentro del plazo de presentacin de solicitudes.

cve: BAO-BOB-2011a109

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14833

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

3.4. Hautagiek eskabidearekin batera merezimenduen zerrenda aurkeztu beharko dute eta eurok dituztela egiaztatzen duten agiriak. Ez dira baloratuko eskabideak aurkezteko epe barruan aipatu ez diren eta egiaztatu ez diren merezimenduak, ezta epe horretan aipatu diren arren epez kanpo egiaztatu diren merezimenduak ere. Laugarrena.Onartutakoen eta baztertutakoen zerrenda 4.1. Eskabideak aurkezteko epea amaitu ostean, Alkate-Udalburuak gehienez ere hilabeteko epea izango du onartutakoen eta baztertutakoen behin-behineko zerrenda emateko. Baztertutakoen kasuan, beren beregi adierazi beharko da zein izan den baztertuta uzteko arrazoia. Zerrenda hori Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, Udalaren Iragarki-oholean eta Udalaren web-orrian argitaratuko da; eta bertan adieraziko denez, 10 eguneko epea (argitaratzen den egunetik aurrera) emango da alegazioak aurkeztu ahal izateko, edota, kasuren bat egonez gero, akatsak zuzentzeko. 4.2. Epe horren barruan alegazioak aurkezten badira, alegazioak banan-banan aztertu ostean, behin betiko zerrenda onartu duen dekretua argitaratuko da, eta zerrenda horrek berorrek erakutsiko du zein erreklamazio onartu den eta zein ez. 4.3. Onartutakoen eta baztertutakoen zerrenda onartzen duen ebazpenaren kontra hautazko berraztertze errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Alkate-Udalburuari hilabeteko epean, zerrenda Udaleko Iragarki-oholean argitaratzen den hurrengo egunetik kontatzen hasita. Probak egiten diren egunerako oraindik errekurtsoa ebatzi barik badago, erabaki horren eragina jasango duten pertsonek azterketa egiteko aukera izango dute, hori bai, errekurtsoa ezetsiz gero azterketa horrek ez du izango baliorik Bosgarrena.Epaimahai kalifikatzailea 5.1. Deialdi honen epaimahai kalifikatzailea ondoko kideek osatuko dute: Presidentzia: Presidentea (mahaiburua) eta ordezkoa. Bokalak: Hiru teknikari eta euren ordezkoak; teknikari horietako bat (eta bere ordezkoa ) gutxienez ere Euskal Herriko Polizia Ikastegiak aukeratua egongo da. Idazkaritza: Teknikari bat eta bere ordezkoa. Epaimahaiko kideen (titular eta ordezkoen) izendapen nominatiboa egin ondoren, izenen zerrenda Udaleko Iragarki-oholean eta web-orrian argitaratuko da. 5.2. Epaimahaiaren eraketak espezialitate printzipioari erantzun beharko dio. Hortaz, botoa emateko eskubidea duten epaimahaikide guztiek izan beharko dute hautagaiei eskatzen zaien maila bereko edo goragoko titulazioa, eta erdiek, gutxienez, jakintza alor berekoa. 5.3. Gizonezko eta emakumezkoen arteko oreka izan beharko du epaimahaiak, hau da, gutxienez ehunetik 40 izan beharko dute batzuek nahiz besteek, hori egoki ez dela justifikatu ezean. 5.4. Epaimahaiak aholkulariak hartu ahal izango ditu hala egitea beharrezkotzat jotzen duen saioetarako. Beren espezialitate teknikoetan baino ez dira arituko aholkulari horiek. 5.5. Beharrezko diren neurriak hartuko ditu Epaimahaiak bere aurrean irakurtzekoak ez diren azterketa-aldikoak idatzizko ariketak zein hautagaienak diren jakin gabe zuzentzen direla bermatze aldera. 5.6. Epaimahaiak erabakiko ditu arau hauek aplikatzean sortzen diren zalantza guztiak, baita arautu gabeko kasuetan nola jokatu ere. 5.7. Epaimahaikide guztiek izango dute hitza eta botoa. Epaimahaiburuak kalitateko botoa izango du, berdinketarik izanez gero. 5.8. Alkate-Udalburuak izendatuko ditu izendatu beharreko epaimahaikideak.

3.4. Las personas aspirantes adjuntarn a su instancia una declaracin en la que se relacionen los mritos alegados acompaando los documentos suficientes acreditativos de los mismos. No podrn valorarse mritos distintos a los alegados y justificados dentro del plazo de presentacin de instancias, ni aquellos otros que, alegados dentro de dicho plazo, sean justificados posteriormente. Cuarta.Relacin de personas admitidas y excluidas 4.1. Expirado el plazo de presentacin de solicitudes, la Alcalda Presidencia dictar resolucin en el plazo mximo de un mes aprobando la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas, con indicacin en su caso de las causas de exclusin y ordenar su publicacin en el Boletn Oficial de Bizkaia en el tabln de anuncios del Ayuntamiento y en la pgina Web, con indicacin de que dentro de los 10 das hbiles siguientes, las personas aspirantes podrn formular reclamaciones y subsanar, en su caso, los defectos en que pudiera haberse incurrido. 4.2. Transcurrido el citado plazo, si hubiera alegaciones, sern estimadas o desestimadas en su caso, en una nueva resolucin por la que se aprueba la lista definitiva, la cual se publicar en el tabln de edictos y pgina web del Ayuntamiento. 4.3. Contra la resolucin que apruebe las listas de personas admitidas y excluidas, podr interponerse recurso potestativo de reposicin ante la Alcalda Presidencia en el plazo de un mes a contar desde el da siguiente al de la publicacin de las listas en el tabln de edictos. Si en la fecha de celebracin de las pruebas no se hubiera resuelto el recurso formulado, las personas afectadas podrn realizar el examen, si bien ste no tendr validez en el caso de ser desestimado el mencionado recurso. Quinta.Tribunal calificador 5.1. El tribunal calificador de esta convocatoria estar constituido de la siguiente forma: Presidencia: Presidencia y suplente. Vocalas Tres tcnicos y suplentes, al menos uno de ellos y suplente a propuesta de la Academia de Polica vasca. Secretara: Un tcnico y suplente. Efectuada la designacin nominativa de los miembros del Tribunal, tanto titulares como suplentes, se har pblica en el tabln de edictos y pgina web del Ayuntamiento. 5.2. El nombramiento de los tribunales garantizar el cumplimiento de especialidad. En su virtud, la totalidad de sus componentes con derecho a voto deber poseer una titulacin de igual o superior nivel acadmico al de la exigida para el ingreso, y la mitad, al menos, una correspondiente a la misma rea de conocimientos. 5.3. La composicin del Tribunal ser equilibrada debiendo estar representado cada sexo al menos al 40 por ciento salvo que se justifique su no pertinencia. 5.4. El tribunal podr disponer la incorporacin a sus trabajos de asesores especialistas para las pruebas que estime oportunas, limitndose estas personas a prestar su colaboracin en sus especialidades tcnicas. 5.5. El tribunal adoptar las medidas oportunas para garantizar que los ejercicios de la fase de oposicin, que sean escritos y no deban ser ledos ante el tribunal, sean corregidos sin que se conozca la identidad de las personas aspirantes. 5.6. El tribunal resolver todas las dudas que pudieran surgir en la aplicacin de estas normas, as como lo que se deba hacer en los casos no previstos. 5.7. Todas las personas miembros del tribunal tendrn derecho a voz y voto. La presidencia tendr voto de calidad en el caso de empate. 5.8. La Alcalda Presidencia nombrar a las personas miembros del tribunal que hayan de ser designadas.

cve: BAO-BOB-2011a109

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14834

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

5.9. Onartuen eta baztertuen behin betiko zerrendarekin batera emango da argitara epaimahaikide eta ordezkoen izenen zerrenda. 5.10. Epaimahaia ezingo da eratu, ezta jardun ere, epaimahaikideen erdia baino gehiago (titular zein ordezko) bertan ez badira; gainera, ezinbestekoa izango da mahaiburua eta idazkaria bertan izatea. 5.11. Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundearen (HAEE) ordezkari bat epaimahaikide izango da deialdian eskatzen diren Hizkuntza Eskakizunak egiaztatzeko probetan. 5.12. Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legearen 28. artikuluan aurreikusitako kasuetan, epaimahaikideek ezingo dute parte hartu, deialdia egin duen agintariari eman beharko diote horren berri. 5.13. Epaimahaiak hautatze-prozedurako edozein unetan jakinez gero hautagaietako batek deialdian ezarritako betebeharretakoren bat ez duela betetzen, hura baztertzeko proposatu beharko dio hartarako eskumena duen organoari, hautagaiak egindako okerren nahiz faltsutasunen berri emanda, beti ere, aldez aurretik interesatuari entzun ondoren. 5.14. Udaleko Iragarki-ohola izango da deialdi barruko ebazpenak, deiak, deialdiak, azterketa-deialdiak eta beste edozein komunikazio ekintza argitaratzeko leku ofiziala; eta jakinarazpen pertsonalek dituzten ondorio berberak izango ditu. Hala ere, Mungiako Udalak informazio hori bere web-orriaren bidez ere emango du: www.mungia.org. 5.15. Epaimahaiaren jarduera nahiz argitalpenak direla-eta egiten diren alegazioak idatziz aurkeztu beharko dira Harrera Bulegoan. Seigarrena.Ariketen nondik norakoak 6.1. Dagokion eranskinean ageri da gai-zerrenda. 6.2. Hautagai guztiek ariketa batera egiterik ez dagoen, honela jokatuko da: Administrazio Publikorako Estatu Idazkaritzaren ebazpenak zehaztutakoari jarraituta, egun bakoitzari letra bat dagokio; beraz, azterketa egun horri dagokion letra hartuko da lehenengotzat hautagaien abizen-zerrenda osatzeko. 6.3. Epaimahaiak derrigorrezko probetarako zehazten dituen egun, ordu eta lekuetan agertzen ez diren hautagaiak bazterturik geratuko dira besterik gabe, pisuzko arrazoiak izanda ere. Berdin jokatuko da derrigorrezko probetara berandu (hau da, proba hasi ostean) agertzen direnekin ere. Derrigorrezko probek ariketa bat baino gehiago badute, horietako edozeinetara ez agertzea edo berandu agertzea nahikoa izango da ez agertutakotzat jotzeko.

5.9. La relacin nominal de componentes del tribunal as como de sus suplentes se har pblica conjuntamente con la lista definitiva de personas admitidas y excluidas. 5.10. El tribunal no podr constituirse ni actuar sin la asistencia de ms de la mitad de sus miembros, titulares o suplentes indistintamente, siendo preceptiva la asistencia de las personas que ostenten la presidencia y la secretaria. 5.11. Una persona representante del IVAP formar parte del tribunal en aquellas pruebas encaminadas a la acreditacin de perfiles lingsticos exigidos en la convocatoria. 5.12. Las personas del tribunal debern abstenerse de intervenir notificndolo a la autoridad convocante y las personas aspirantes podrn recusarlas, cuando concurran las circunstancias previstas en el artculo 28 de la Ley 30/92 de procedimiento administrativo comn. 5.13. En cualquier momento del proceso selectivo, si el tribunal tuviere conocimiento de que alguna de las personas aspirantes no cumple uno o varios de los requisitos exigidos por la presente convocatoria, previa audiencia de la persona interesada, deber proponer su exclusin al rgano competente, comunicando las inexactitudes o falsedades formuladas por la persona en la solicitud. 5.14. El lugar oficial de publicacin de los acuerdos, llamamientos, convocatoria a examen y cualquier otro acto de comunicacin dentro del proceso selectivo, ser el tabln de anuncios del Ayuntamiento de Mungia, surtiendo los mismos efectos que las notificaciones personales. No obstante el Ayuntamiento de Mungia difundir tambin la informacin a travs de su pgina web www.mungia.org. 5.15. Las alegaciones ante las actuaciones y/o publicaciones del tribunal se presentarn, por escrito, en las oficinas de Harrera Bulegoa. Sexta.Desarrollo de los ejercicios 6.1. El temario viene recogido en el anexo correspondiente. 6.2. En aquellos ejercicios que no puedan ser realizados simultneamente por todas las personas aspirantes, el orden de actuacin se iniciar por la persona aspirante, cuyo primer apellido comience por la letra que, de conformidad con lo establecido en la resolucin de la secretara de estado para la administracin pblica, est vigente a la fecha del ejercicio. 6.3. Se producir la exclusin automtica del procedimiento selectivo de quienes no comparezcan al llamamiento del tribunal para el desarrollo de las pruebas obligatorias en la fecha, hora y lugar que se seale, incluso por razones de fuerza mayor. La misma regla se aplicar a quienes concurran a la realizacin de cualquiera de las pruebas obligatorias una vez iniciada la ejecucin de las mismas. Si alguna de las pruebas obligatorias constara de varios ejercicios, se considerar incomparecencia la ausencia o retraso a cualquiera de ellos. 6.4. Las personas aspirantes debern comparecer a las diferentes pruebas provistas de su documento nacional de identidad oficial o pasaporte cuya presentacin podr ser exigida por el tribunal en todo momento. La falta de presentacin de este documento determinar la automtica exclusin del aspirante del procedimiento selectivo. Ser vlido a estos efectos el carnet de conducir en vigor. 6.5. Las pruebas no podrn iniciarse hasta transcurridos dos meses desde la publicacin del ltimo anuncio oficial de la convocatoria. El lugar, fecha y hora de celebracin del primer ejercicio se anunciar con una antelacin no inferior a siete das naturales en el Boletn Oficial de Bizkaia y se expondr en el tabln oficial de anuncios del Ayuntamiento. 6.6. La publicacin de los sucesivos anuncios de celebracin de cada uno de los ejercicios que no se realicen de forma conjunta se efectuar en el tabln oficial de anuncios del Ayuntamiento y en la pgina web municipal con al menos 72 horas de antelacin a su celebracin. 6.7. A la realizacin de las pruebas podrn asistir las personas aspirantes que figuren como convocadas al proceso as como aquellas que no figurando como tales acrediten en el acto convocado la interposicin de la correspondiente reclamacin pendiente de resolucin. 6.8. La justificacin de los requisitos y mritos se realizar por cualquier medio de prueba admitido en derecho y en particu-

6.4. Hautagaiek nortasun agiria edo pasaportea eraman beharko dute probetara, eta epaimahaiak edozein unetan eskatu ahal izango die erakusteko. Eskatutako agiria aurkeztu ezean, besterik gabe baztertuko da hautagai hori hautatze-prozesutik. Gidabaimenak ere balioko du (kadukatu barik egonez gero) identifikatu ahal izateko. 6.5. Gutxienez ere hilabete biko tartea gorde beharko da deialdiari buruzko azken iragarpen ofiziala egiten denetik ariketak hasi arte. Lehenengo ariketa egiteko lekuaren, egunaren eta orduaren berri Bizkaiko Aldizkari Ofizialean emango da, gutxienez zazpi egun natural lehenago, baita Udaleko Iragarki-oholean ere. 6.6. Lehenengo ariketatik gora egiten diren gainerako ariketasaio guztien gaineko deiak Udaleko Iragarki-oholean eta Udalaren web-orrian iragarriko dira, gutxienez ere hurrengo saioa baino 72 ordu lehenago. 6.7. Hautatze-prozesurako deitutakoek (hau da, onartuen zerrendakoek) parte hartu ahal izango dute probetan, baita onartuen zerrendan agertzen ez diren arren erreklamazioa aurkeztu dutenek ere, baldin eta erreklamazio hori oraindik ebatzi barik badago. 6.8. Zuzenbidean onartutako edozein frogabide baliaturik egiaztatu beharko dira betebeharrak eta merezimenduak. Hizkuntz Eska-

cve: BAO-BOB-2011a109

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14835

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

kizunari dagokionez, ondoko erakundeetakoren batek emandako agiria aurkeztu beharko da: HAEE, Hizkuntza Eskola Ofiziala, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saila, nahiz eskumena duen beste administrazio publiko bat. 6.9. Epaimahaiak hautatze-prozesuaren edozein unetan eskatu ahal izango dizkie hautagaiei jatorrizko agiriak. Zazpigarrena.Hautatze-prozesua Hautatze-prozesu hau oposizio-lehiaketa bidez gauzatuko da, eta prozesua osatzeko prestakuntza ikastaro bat eta praktikaldia bete beharko dira. 7.1. Lehiaketa fasea Fase honetan hautagaiek eskabideak aurkezteko epean idatziz aipatutako (eta egiaztatutako) merezimenduak baloratuko dira. Ondoren aipatzen diren merezimenduak baloratuko dira, eta gehienez ere 10 puntu lortu ahal izango ditu hautagai bakoitzak: 7.1.1. Lanbide-esperientzia: Administrazio Publikoan Udaltzain modura egindako lana: 0,10 puntu hileko (hiletik beherako frakzioak ez dira kontuan hartuko), gehienez ere 2,00 puntu lortu ahal izango dira. Puntuazio hori emateko, dedikazio osoko zerbitzuak baino ez dira kontuan hartuko. Puntu horiek erdira ekarriko dira emandako zerbitzua dedikazio partzialekoa izan bada, dedikazio horren portzentaia edozein dela ere; dena den, atal honetan lor litekeen gehienezko puntu kopurua ez da aldatuko.

lar para el perfil lingstico, certificado del IVAP, Escuela oficial de idiomas, departamento de educacin del Gobierno Vasco u otras administraciones pblicas competentes. 6.9. El tribunal calificador se reserva la posibilidad de solicitar en cualquier momento del proceso selectivo la documentacin original que afecte a cualquier fase del proceso. Sptima.Sistema selectivo La seleccin se efectuar a travs del sistema de concursooposicin y se complementar como una fase ms del proceso selectivo con la realizacin de un curso de formacin y un perodo de prcticas. 7.1. Fase de concurso En esta fase se valorarn los mritos alegados y debidamente acreditados por los aspirantes, dentro del plazo de presentacin de instancias, que a continuacin se sealan, hasta un total de 10 puntos: 7.1.1. Experiencia profesional: Por servicios prestados a la Administracin Pblica como Agente de la Polica Local: 0,10 puntos por cada mes de servicios completos (no se computarn fracciones inferiores), sin que en ningn caso pueda exceder la puntuacin por este concepto de 2,00 puntos. Las puntuaciones establecidas en este apartado para los servicios prestados, se entendern referidas a los que lo hubieran sido en rgimen de dedicacin completa. Dichas puntuaciones se reducirn a la mitad en el supuesto de servicios prestados en rgimen de dedicacin a tiempo parcial, cualquiera que sea el porcentaje de la misma, permaneciendo inalterable el lmite mximo de puntuacin alcanzable. 7.1.2. Formacin: Por cada actividad formativa superior a 30 horas, vinculada con las funciones propias de un Agente de la Polica Local, y certificada por un organismo oficial, 0,10 puntos. Por cada actividad formativa superior a 100 horas, vinculada con las funciones propias de un Agente de la Polica Local, y certificada por un organismo oficial, 0,25 puntos. La puntuacin mxima alcanzable en este apartado ser de 2 puntos. 7.1.3. Titulacin acadmica oficial: Por encontrarse en posesin del ttulo de Bachiller, Formacin Profesional de 2. Grado o equivalente: 0,5 puntos. Por encontrarse en posesin del ttulo de Ingeniero Tcnico, Diplomado Universitario, Arquitecto Tcnico, Formacin Profesional de 3.er Grado o equivalente: 1,00 punto. Por encontrarse en posesin del ttulo de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente: 2,00 puntos. Las puntuaciones otorgadas por los ttulos de nivel superior excluirn las de nivel inferior. La puntuacin mxima alcanzable en este apartado ser de 2 puntos. 7.1.4. IT Txartela o Certificacin de Competencias en Tecnologas de la Informacin, desarrollado por European Software Institute (ESI) obtenida en un Kzgunea o resto de centros homologados por el ESI, en los mdulos o aplicaciones y en los niveles que a continuacin se indican: Microsoft Word 2000 o XP o versiones posteriores en su nivel avanzado: 2 puntos. Microsoft Excel 97/XP/2000/2003 o versiones posteriores en su nivel avanzado: 2 puntos. Microsoft Access 97/XP/2000/2003 Bsico: 1 punto. Microsoft Access 97/XP/2000/2003 Avanzado: 2 puntos. IT Txartela Microsoft Outlook XP/2003: 1 punto. En caso de que se acrediten las versiones bsica y avanzada del mismo mdulo slo podr valorarse esta ltima. Las certificaciones de una aplicacin de versin posterior, anularn las de versiones anteriores.

7.1.2. Prestakuntza: 30 ordutik gorako prestakuntza-jarduera bakoitzeko (udaltzainen funtzioei lotutakoa eta erakunde ofizialen batek egiaztatua): 0,10 puntu. 100 ordutik gorako prestakuntza-jarduera bakoitzeko (udaltzainen funtzioei lotutakoa eta erakunde ofizialen batek egiaztatua): 0,25 puntu. Atal honetan gehienez ere 2 puntu lor litezke. 7.1.3. Titulazio akademiko ofiziala: Batxiler titulua, Lanbide Heziketako 2. Mailako titulua edo baliokidea: 0,5 puntu. Ingeniari tekniko titulua, Unibertsitateko diplomatura, Arkitekto tekniko titulua, Lanbide Heziketako 3. Mailako titulua edo baliokidea: 1,00 puntu. Doktoradutza, Lizentziatura, Arkitekura edo baliokidea den titulua: 2,00 puntu. Goragoko mailari titulazioa aurkeztuz gero, beheragoko mailako titulazioari ez zaio punturik emango. Atal honetan gehienez ere 2 puntu lor litezke. 7.1.4. IT Txartela edo Informazioen Teknologietan Gaitasun Ziurtagiria izatea (European Software Institute ESI erakundeak garatutakoa) Kzgune batean edo ESIk homologatutako zentroren batean lortutako izan behar du, jarraian zehazten den modulu edo aplikazioen eta mailen arabera: Microsoft Word 2000 edo XP aurreratua edo maila aurreratuko bertsio berriagoak: 2 puntu. Microsoft Excel 97/XP/2000/2003 aurreratua edo maila aurreratuko bertsio berriagoak: 2 puntu. Microsoft Access 97/XP/2000/2003 Oinarrizkoa: 1 puntu. Microsoft Access 97/XP/2000/2003 Aurreratua: 2 puntu. IT Txartela Microsoft Outlook XP/2003: 1 puntu. Modulu bereko oinarrizko bertsioa eta aurreratua ziurtatuz gero, azken hori baino ez da baloratuko. Ondorengo bertsioren bateko aplikazioaren ziurtagiriak aurreko bertsioarenak baliogabetuko ditu.

cve: BAO-BOB-2011a109

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14836

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

Atal honetan gehienez ere 2 puntu lor litezke. 7.1.5. Hizkuntzak: 3. Hizkuntza Eskakizuna edo baliokidea egiaztatuta izatea: 1,25 puntu. 4. Hizkuntza Eskakizuna edo baliokidea egiaztatuta izatea: 2 puntu. Europar Batasuneko hizkuntza ofizialen bateko Tarteko Mailako ezagupenen Ziurtagiria (B1) egiaztatuta izatea: 0,5 puntu. Europar Batasuneko hizkuntza ofizialen bateko Goi Mailako ezagupenen Ziurtagiria (B2): 1 puntu. Atal honetan gehienez ere 2 puntu lor litezke. 7.2. Oposizio fasea Gehienez 90 puntu lortu ahal izango dira atal honetan; fase hau ondoko ariketek osatuko dute: 7.2.1. Lehenengo ariketa. Gaitasun fisikoak neurtzekoa. Derrigorrezkoa eta baztertzailea izango da. II. eranskinean ageri diren probak egin beharko dituzte hautagaiek, eta eranskin horretan bertan azaltzen den baremoen arabera baloratuko dira. Ariketa horretan 5 proba egin beharko dira; gehienez ere 25 puntu atera ahal izango dira, eta gutxienez 12,50 puntu atera beharko dira gainditzeko. Proba bakoitzean 0tik 5era bitarteko puntuak emango dira, baremoaren arabera. 2,5 puntu edo gehiago (5etik) lortu beharko dituzte hautagaiek baremoen arabera, gutxienez 5 probetatik 3tan. Ariketa fisikoak egitea parte-hartzaileen erantzukizuna izango da, ez beste inorena; hautagaiek kirol-arropa egokiak eraman beharko dituzte. Dopingaren kontrako kontrolak egin ahal izango ditu Epaimahaiak; egiteari uko egin edo positibo emanez gero, gainditu gabetzat joko da ariketa. 7.2.2. Bigarren ariketa. Ezagupenen balorazioa. Hautagai guztiek ezagutza neurtzeko proba bat egin beharko dute (I. Eranskinean agertzen diren gaiei buruzkoa). Proba hori derrigorrezkoa eta baztertzailea izango da. Gehienez ere lor litekeen puntuazioa: 35 puntu. Gutxienez: 17,5 puntu. Hautagaiek aukera anitzeko galde-sorta bati idatziz erantzun beharko diote denbora mugatu batean (erantzun bakarra izango da zuzena). Erantzun zuzenen azken kopurua era honetara kalkulatuko da: hautagaiak zuzen eman dituen erantzunen kopuruari oker eman dituen erantzunen herena kenduko zaio. Zuriz uzten diren galderak ez dira zigortuko, eta, horrenbestez, ez dira erantzun zuzenen kopurutik kenduko. 7.2.3. Hirugarren ariketa: Norberaren trebetasunak eta gaitasunak neurtzekoa. Bi proba izango dira, derrigorrezkoak eta baztertzaileak, hautagai guztientzat. Ariketa honetarako, proba hauen diseinuan eta balorazioan aditutako pertsona bat edo batzuk izendatuko dira. Hirugarren ariketako 1. proba: Derrigorrezkoa eta baztertzailea. Hautagaien trebetasunak eta nortasuna lanpostuari dagokionean neurtzeko eta eskatzen den lanbide-eskakizunetara egokitzen diren baloratzeko hainbat test psikometriko egingo dira. Gehienez lor litekeen puntuazioa: 20 puntu. Epaimahaiak aldez aurretik zehaztuko ditu proba hau gainditzeko edo ez gainditzeko irizpideak, baita hala badagokio probaren kalifikazio irizpideak ere. Hirugarren ariketako 2. proba: Derrigorrezkoa eta baztertzailea. Elkarrizketa bat izango da, lanpostuan aritzeko gaitasun pertsonalak baloratzeko. Gehienez lor litekeen puntuazioa: 10 puntu. Epaimahaiak aldez aurretik zehaztuko ditu proba hau gainditzeko edo ez gainditzeko irizpideak, baita hala badagokio probaren kalifikazio irizpideak ere. 7.2.4. Laugarren ariketa: Derrigorrezkoa eta baztertzailea. Hautagaiek euskarako proba bat egin beharko dute lortu nahi duten lanpostuari dagokion Hizkuntza Eskakizuna egiaztatzeko.

La puntuacin mxima alcanzable en este apartado ser de 2 puntos. 7.1.5. Idiomas: Por hallarse en posesin del Perfil Lingstico 3 o equivalente: 1,25 puntos. Por hallarse en posesin del Perfil Lingstico 4 o equivalente: 2 puntos. Por hallarse en posesin de un Certificado oficial de Nivel Intermedio (B1) o equivalente de grado de conocimiento de una de las lenguas oficiales de la Unin Europea: 0.5 puntos. Por hallarse en posesin de un Certificado oficial de Nivel Avanzado (B2) o equivalente de grado de conocimiento de una de las lenguas oficiales de la Unin Europea: 1 punto. La puntuacin mxima alcanzable en este apartado ser de 2 puntos. 7.2. Fase de oposicin Este apartado se valorar sobre un mximo de 90 puntos y constar de los siguientes ejercicios: 7.2.1. Primer ejercicio. Dirigido a valorar las aptitudes fsicas. De carcter obligatorio y eliminatorio. Las personas aspirantes debern realizar las pruebas que se describen en el anexo II, valorndose las mismas conforme a los baremos establecidos en el citado anexo. Este ejercicio consistir en 5 pruebas que se calificarn sobre un mximo de 25 puntos, siendo necesario obtener una calificacin mnima de 12,50 puntos para superarlo. Cada una de las pruebas se valorar de 0 a 5 puntos segn baremo. Deber obtenerse una puntuacin igual o superior a 2,5 puntos sobre 5 segn baremo al menos en 3 de las 5 pruebas. Los ejercicios fsicos se realizarn bajo la exclusiva responsabilidad de quienes participen que debern presentarse con el equipo deportivo adecuado. El tribunal calificador podr establecer la realizacin de controles antidoping, cuya negativa a realizarse o en el caso de resultar positivos supondran la no superacin del ejercicio. 7.2.2. Segundo ejercicio.Valoracin de conocimientos. Constar de una prueba cuyo objeto es la evaluacin de conocimientos, de carcter obligatorio y eliminatorio para todas las personas aspirantes y dirigida a comprobar el conocimiento de los temas recogidos en el anexo I. Puntuacin mxima: 35 puntos. Puntuacin mnima: 17,5 puntos. Consistir en contestar por escrito a un cuestionario de preguntas con alternativas de respuesta, siendo slo una de ellas vlida. El nmero de aciertos netos ser igual al nmero de aciertos totales menos 1/3 del nmero de respuestas errneas. Las respuestas en blanco no penalizarn, por lo que no se efectuar descuento alguno del nmero de aciertos. 7.2.3. Tercer ejercicio: Dirigido a valorar las aptitudes y competencias personales. Constar de dos pruebas, ambas de carcter obligatorio y eliminatorio para todas las personas aspirantes. Para su desarrollo se nombrar uno o varias especialistas en el diseo y valoracin de este tipo de pruebas. Ejercicio 3. Prueba 1: Obligatoria y eliminatoria. Consistir en la realizacin de una batera de tests psicomtricos encaminadas a valorar las aptitudes y personalidad de las personas aspirantes con relacin al puesto al que optan y su adecuacin al perfil profesional requerido. Puntuacin mxima alcanzable 20. El tribunal determinar previamente los criterios de superacin/no superacin y, en su caso, de calificacin para la superacin de esta prueba. Ejercicio 3. Prueba 2: Obligatoria y eliminatoria. Consistir en la realizacin de una entrevista de seleccin orientada a valorar las competencias personales para el desempeo del puesto. Puntuacin mxima alcanzable 10. El tribunal determinar previamente los criterios de superacin/no superacin y, en su caso, de calificacin para la superacin de esta prueba. 7.2.4. Cuarto ejercicio: Obligatorio y eliminatorio. Consistir en la realizacin de una prueba de euskera al objeto de acreditar el perfil lingstico correspondiente.

cve: BAO-BOB-2011a109

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14837

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

Hizkuntza Eskakizun hori edo titulu baliokideren bat daukaten hautagaiek nahikoa izango dute ariketa hori egin aurretik Udaletxera etortzea eta jatorrizko frogagiria aurkeztea, bertan erkatzeko eta hautatze-prozesu honen espedientean sartzeko. Ariketaren kalifikazioa gai ala ez gai izango da. 7.3. Azterketako probak oinarri honetan adierazitako hurrenkeran ez baizik eta beste batean egitea erabaki ahalko du Epaimahaiak, edo horietako batzuk egun berean egitea. Kasu horretan, aurrekoa gainditu dutenen emaitzak baino ez dira ebaluatuko. Hautatze-prozesura aurkezten diren hautagaien kopurua kontuan izanda, epaimahaiak probak hainbat txanda eta lekutan egitea erabaki ahal izango du. Zortzigarrena.Emaitzak argitaratzea 8.1. Ariketak gainditzen dituztenen emaitzak Udalaren Iragarkioholean eta web-orri ofizialean jakinaraziko dira. 8.2. Ariketa bakoitzeko emaitzak argitaratu ondoren, hiru eguneko epea egongo da erreklamazioak aurkezteko. Erreklamazioak epaimahaiburuari zuzendu behar zaizkio, idatziz, horretarako ezarriko den bidetik. 8.3. Aukera anitzeko galderen bidezko ariketak (test erakoak) egin ondoren, Epaimahaiak erantzun zuzenen orria eta kalifikazio irizpideak argitaratuko ditu, proba psikometrikoen kasuan izan ezik, horiek kopiatzea deontologia eta jabetza intelektualaren arauen menekoak baita, eta estandar zientifikoen araberako baremoak baliatuz zuzentzen baitira. 8.4. Azterketa-aldiko ariketa guztiak eta merezimendu-lehiaketa burutu ondoren, Epaimahaiari aurkeztutako erreklamazioak ebatzi ostean, proba guztiak gainditu dituzten hautagaien zerrenda emango du argitara Epaimahaiak, guztira lortutako puntuazioen arabera sailkatuta, ariketa bakoitzean lortutako puntuak ageri direla.

Aquellas personas que tuvieran acreditado dicho perfil lingstico o estuvieran en posesin de alguno de los ttulos a l equiparados, bastar con que, con anterioridad a la fecha de la celebracin de este ejercicio se personen en el Ayuntamiento con el documento acreditativo original para su cotejo y traslado al expediente. Este ejercicio se calificar como apto o no apto. 7.3. El tribunal podr disponer la celebracin de las pruebas en orden diferente al establecido en esta base sptima, as como la celebracin de varias el mismo da. En este caso solo se evaluar cada prueba respecto de quienes hayan superado la anterior. Atendiendo al nmero de aspirantes que concurran en el proceso selectivo, el tribunal calificador podr decidir la celebracin de las pruebas en diversas tandas y en distintos lugares. Octava.Publicacin de resultados 8.1. Las calificaciones de las personas que hubiesen superado cada ejercicio se harn pblicas el tabln oficial de anuncios del Ayuntamiento y en la pgina web municipal. 8.2. Despus de la publicacin de los resultados de cada ejercicio se establecer un plazo mnimo para la presentacin de reclamaciones de tres das. Las reclamaciones debern dirigirse a la presidencia del tribunal por escrito en la forma que al efecto se establezca. 8.3. A la finalizacin de los ejercicios que se realicen bajo la frmula de cuestionario con alternativas de respuesta (tipo test), el tribunal calificador publicar las plantillas de respuestas correctas y criterios de calificacin, excepto en el caso de pruebas psicomtricas cuya reproduccin est sujeta a normas deontolgicas y de propiedad intelectual y la correccin se realiza de acuerdo a baremos que responden a estndares cientficos. 8.4. Concluida la realizacin de todos los ejercicios y de la fase de concurso, resuelta todas las reclamaciones presentadas ante el tribunal, ste har pblica la relacin de aspirantes que hubiesen superado todas las pruebas, por orden de puntuacin total alcanzada, con indicacin de los puntos obtenidos en cada ejercicio. Las personas aspirantes en el plazo correspondiente se entendern revisadas y contestadas en el acuerdo del tribunal calificador por el que se aprueben los resultados definitivos de cada ejercicio. 8.5. Ante las publicaciones de acuerdos definitivos del tribunal las personas aspirantes podrn interponer en el plazo de un mes contado a partir del siguiente a su publicacin, recurso de reposicin ante el rgano competente. 8.6. Las listas de personas aprobadas sin plaza resultantes del correspondiente proceso selectivo sern vlidas para el nombramiento como personal funcionario interino y temporal cuando se den los supuestos que la normativa vigente prev y as lo estime conveniente la Corporacin, integrndose en las Bolsas de Trabajo utilizadas para la prestacin de servicios de carcter temporal del la Corporacin, cuya vigencia dar comienzo desde el da siguiente al de la fecha de toma de posesin de las personas seleccionadas en al convocatoria de que se trate. Novena. Fase de formacin/prcticas 9.1. Se establece una fase de formacin y prcticas como parte del proceso selectivo. A la misma acceder un nmero de aspirantes igual al de plazas a cubrir. Esta fase es obligatoria y eliminatoria. 9.2. La organizacin y desarrollo de los cursos de formacin y periodos de prcticas as como su evaluacin final corresponder a la academia de polica del Pas Vasco. El curso de formacin, consistir en un curso acadmico de carcter selectivo, que se realizar conforme al plan de estudios, en vigor, aprobado por el Consejo Rector de la academia de polica del Pas Vasco, con una duracin mxima de 9 meses. Se conformar por enseanzas integradas en las reas de destrezas policiales (250 puntos) y tcnico-operativa (350 puntos), siendo la puntuacin mxima alcanzable de 600 puntos en el curso. Para superar el curso de formacin, las personas funcionarias en prcticas debern obtener una puntuacin igual o superior a 125 puntos en el rea de destrezas policiales, y una puntuacin igual o superior a 175 puntos en el rea tcnico-operativa. 9.3. El perodo de prcticas se realizar por las personas aspirantes una vez superado el curso de formacin, durante un pero-

8.5. Behin betiko emaitzei buruzko erabakiak argitaratzen direnean, haien kontra gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango dute hautagaiek dagokion erakundeari zuzenduta, hilabeteko epean, argitaratzen den egunaren bihar 8.6. Hautatze-prozesua gainditu baina plazarik lortu ez dutenen zerrendak bitarteko funtzionarioak izendatzeko erabili ahal izango dira, indarrean dagoen araudian aurreikusten diren kasuetan, eta Udalari aldi baterako zerbitzuak emateko erabiltzen diren lan-poltsak osatzeko. Deialdirako aukeratutako pertsonek euren lanpostuak jabetzan hartu eta hurrengo egunean jarriko dira indarrean zerrenda horiek.

Bederatzigarrena.Prestakuntza ikastaroa eta praktikaldia 9.1. Prestakuntza ikastaroa eta praktikaldia egin beharko dira hautatze-prozesuaren baitan. Betetzeko dauden lanpostu beste hautagai igaroko dira horietara. Derrigorrezkoak izango dira, eta baztertze indarra izango dute. 9.2. Ertzaintzaren Akademia arduratuko da prestakuntza ikastaroak eta praktikaldiak antolatu eta garatzeaz, bai eta horien azken ebaluaketaz. Ikastaroa baztertzailea izango da eta Ertzaintzaren Akademiako zuzendaritza kontseiluak onetsi eta indarrean dagoen ikasketa planaren arabera prestatutako ikasketa planean oinarrituko da, gehienez ere 9 hilabeteko iraupena izango du. Ondoko arloetako gaiak/trebatze-saioak landuko ditu: polizia abileziak (250 puntu) eta arlo tekniko-operatiboa (350 puntu). Hortaz, gehienez 600 puntu lortu ahal izango dira ikastaroan. Prestakuntza ikastaroa gainditzeko, gutxienez 125 puntu lortu beharko dituzte praktika aldiko funtzionarioek polizia abilezien alorrean, eta gutxienez 175 puntu, aldiz, arlo tekniko-operatiboan. 9.3. Prestakuntza ikastaroa gainditu ondoren egingo dute praktikaldia hautagiek (gehienez ere egutegiko 12 hilabete iraungo du),

cve: BAO-BOB-2011a109

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14838

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

beren jarduera-arloen arabera erabateko prestakuntza lortzeko eta, bereziki, Mungiako Udaltzaingoko zerbitzuen egitura eta jarduera ezagutzeko egokien suertatzen diren zentro edo bulegoetan. 12 hilabete horietatik kendu egingo dira hautagaiek hainbat arrazoirengatik (aldi baterako ezintasuna, baimena...) praktika aldietara joaterik ez duten ordu-egunak. 9.4. Kategoriari dagozkion zereginak betetzeko hautagaiek erakusten duten gaitasuna hartuko da kontuan praktikaldia ebaluatzeko, hau da, zenbateraino egokitu diren lanbide horretan taxuz jarduteko, eta, bereziki, zerbitzurako jarrera, herritar eta lankideenganako harremanak eta diziplina, lankidetza eta laguntza, errendimendua eta ardura, egoera menderatzeko gaitasuna, emozioen oreka eta egokitzeko gaitasuna. Hain zuzen ere, zehatz azaldutako portaera erreferente argiekin alderatuko dira. 9.5. Ebaluatze-prozesua jarraia izango da praktikaldi osoan zehar, eta praktikaldiko funtzionarioen segimendua eta haien jardunari buruzko txostena egiteko tutore bana izendatuko zaie hautagaiei. Tutore horiek balorazioaren arduradunaren laguntza jaso ahal izango dute. Tutorea nahiz arduraduna lanpostuaren kategoria berekoak edo goragokoak izango dira. 9.6. Hautagaiei argi eta garbi jakinaraziko zaie nortzuk izango diren ebaluatzaileak. Aldian behin tutoreak txosten bat egingo du, Euskal Herriko Ertzaintzaren Ikastegiaren zuzendariaren ebazpenaren bitartez onetsiko den balorazio-tresna erabilita; eta horren berri praktikaldia hasi aurretik emango zaie hautagaiei. Praktikaldia bukatzean tutorek berari dagokion hautagaiaren jardunari buruzko txostena eta balorazio orokorra egingo du. 9.7. Praktikaldiaren ardura duen organoak ematen duen kalifikazioa gainditu du edo ez du gainditu izango da, eta egindako txostenak aintzat harturik erabakiko da, 9.4. atalean adierazitako alderdiak balioetsiko baitira horietan. Prestakuntza ikastaroari dagokionez, aldaketaren bat eginez gero, Euskal Herriko Ertzaintzaren Ikastegiaren Zuzendaritza Kontseiluak onetsi eta indarrean dagoen ikasketa planari jarraituta egin beharko da. Praktikaldiaren ardura duen organoak ematen dituen kalifikazioak lotesleak izango dira Epaimahaiarentzat, eta, horrenbestez, baita karrerako funtzionarioak izendatzea dagokion udal organoarentzat ere. Hamargarrena.Datu pertsonalak 10.1. Hautatze-prozesuan parte hartzeak eskabidean adierazitako norberaren datuen tratamendua onartzen dela esan nahiko du; hau da, prozesuaren baitako emaitza partzialak nahiz behin betikoak buletinetan, iragarki tauletan, web-orrian eta bestetan argitaratzea onartzen dutela hautagaiek. 10.2. Hautatze-prozesuak publikotasun printzipioaren menpe daude; beraz, hautagaiak bere datuak baliatzea ontzat eman ezean, ez da haren eskabidea onartuko. Norberaren datuak ikusi, zuzendu, ezeztatu nahiz kontra agertzeko eskubideez baliatzeko, deialdia egin duen organoarengana jo ahal izango da. 10.3. Behin-behineko onarpena ematen denetik azterketako azken emaitzak argitaratu arte, hautagaiak nortasun agiriaren zenbakiaren bidez bakarrik identifikatuko dira argitalpen ofizialetan. 10.4. Oinarriok arautzen duten deialdiaren ondorioz sortuko diren Lan-poltsak (ikusi 8.7 atala) direla-eta, hautagaiek gura izanez gero beren beregi adierazi beharko dute eskabide-orrian bertan ez dutela onartzen euren datu pertsonalak Administrazio Publikoko beste erakunde batzuei uztea; nahiz eta datu horiek legeak aurreikusitako baldintzetan baino ez diren emango eta bakar-bakarrik beste erakunde horiek lan-eskaintzak egin diezazkieten. Datu pertsonalak ematearen kontra daudela beren beregi adierazi ezean, ematearen alde daudela ulertuko da. Datu pertsonal horiek ondokoak izango dira: izen-abizenak, NAN zk, helbidea eta harremanetarako telefonoa.

do efectivo mximo de 12 meses (de los que habr que descontar las ausencias por incapacidad temporal, permisos, etc.), en los centros o dependencias que, en razn de sus reas de actividad, resulten ms adecuados para procurar la formacin integral de los aspirantes y el particular conocimiento de la estructura y funcionamiento de los servicios policiales de la polica local del Ayuntamiento de Mungia. 9.4. La evaluacin del perodo de prcticas se referir a la idoneidad mostrada por las personas aspirantes para el desempeo de las funciones propias de la categora, atendiendo a la eficacia profesional vinculada con la ejecucin de tareas, y en particular actitud ante el servicio, la relacin con la ciudadana, compaeros y compaeras, disciplina, la cooperacin y colaboracin, el rendimiento y responsabilidad, el sentido de la situacin, el equilibrio emocional y adaptabilidad, valorndose por comparacin con referentes de conducta claramente observables y descritos con precisin. 9.5. El procedimiento de evaluacin tendr carcter continuado a lo largo del perodo de prcticas y para el seguimiento e informe de las actividades del personal funcionario en prcticas se nombrar una persona que realizar la tutora y que podr ser auxiliada por una persona responsable de valoracin, ambos de igual o superior categora al puesto al que se opta. 9.6. A las personas aspirantes se les comunicar fehacientemente la identidad de las personas evaluadoras y, peridicamente, la persona tutora, emitir un informe para el que se utilizar el instrumento de valoracin normalizado por la Direccin de la Academia de Polica del Pas Vasco, y que previamente al inicio de las prcticas ser informado a las personas aspirantes. Al finalizar el perodo de prcticas la persona tutora emitir un informe de la actividad de la persona aspirante y una valoracin global. 9.7. La calificacin que acuerde el rgano responsable de las prcticas ser de supera/no supera y se efectuar con fundamento en los informes previos y en los que se valorarn los aspectos mencionados en el apartado 9.4. En caso de realizarse alguna modificacin en cuanto al curso de formacin, se estar a lo dispuesto en el plan de estudios en vigor, aprobado por el Consejo Rector de la Academia de Polica del Pas Vasco. Las calificaciones asignadas por el rgano responsable del perodo de prcticas sern vinculantes para el tribunal calificador y consecuentemente, para el rgano del Ayuntamiento al que compete efectuar el nombramiento como personal funcionario de carrera. Dcima.Datos de carcter personal 10.1. La participacin en este proceso selectivo supone la aceptacin por parte de las personas aspirantes del tratamiento de los datos de carcter personal recogidos en la solicitud para las publicaciones en boletines, tablones de anuncios, pgina web y otros medios de los resultados parciales y definitivos del proceso selectivo. 10.2. Los procesos selectivos estn regidos por el principio de publicidad por lo que no se admitir la solicitud de la persona si no consiente la cesin de sus datos. Para ejercitar los derechos de acceso, rectificacin, cancelacin y oposicin pueden dirigirse al rgano convocante. 10.3. Desde la admisin provisional hasta la publicacin de los resultados definitivos de la fase de oposicin las personas aspirantes se identificarn exclusivamente por el D.N.I. en las publicaciones oficiales. 10.4. A los efectos previstos en el apartado 8.7. relativo a la confeccin de Bolsas de Trabajo a resultas de la celebracin de los procesos selectivos a los que se refieren las presentes bases, las personas aspirantes debern indicar en su solicitud de participacin en dichos procesos si se oponen a la cesin a otras entidades de la Administracin Pblica sus datos relativos a: Nombre y apellidos, D.N.I:, domicilio, telfono de contacto y nivel de formacin nica y exclusivamente para que por stas les puedan ser realizadas ofertas de empleo en los trminos legalmente previstos, considerndose, de no constar expresamente su oposicin, que prestan su consentimiento a ello.

cve: BAO-BOB-2011a109

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14839

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

Hamaikagarrena.Izendapen proposamena 11.1. Hautagai baten aldeko izendapen proposamena egin ahal izateko, derrigorrezkoa izango da hautagai horrek gainditua kalifikazioa lortzea osasun-balorazioan; Euskal Herriko Poliziaren hautespen eta prestakuntza araudia onartu zeneko Dekretua bigarrenez aldatzeko otsailaren 17ko 36/2004 Dekretuaren eranskinean (2004ko martxoaren 2ko E.H.A.A., 42. zk.) aurreikusitako baztertze medikurako taularen araberakoa izango da hori. 11.2. Behin oposizio eta lehiaketa faseak amaitutakoan, Epaimahaiak izendapen proposamenaren akta aurkeztuko dio Alkateari; bertan, kalifikaziorik altuenak lortu dituzten hautagaien izenak agertuko dira, eta zerrenda horretan agertzen den izen kopuruak bat etorri beharko du bete beharreko plaza kopuruarekin (horretarako, Pertsonaleko Sailak txostena egin beharko du aldez aurretik). Berdinketarik gertatuz gero, Gizon eta Emakumeen Berdintasunerako 4/2005 Legean jasotako irizpidea baliatuko da. Berdinketak jarraitzen badu, azterketa-aldian punturik gehien lortu duen hautagaia proposatuko da; hor ere berdinketak berean segitzen badu, hirugarren ariketan, bigarrenean eta lehenengoan lorturiko puntuazioa hartuko da kontuan, hurrenkera horretan. Hala ere berdinketak bere horretan jarraitzen badu, hautagairik zaharrena proposatuko da. Hamabigarrena.Agiriak aurkeztea 12.1. Udaltzain lanpostuetarako hautatze-probak gainditu eta Epaimahaiak praktikaldiko funtzionario izendatzeko proposatzen dituen hautagaiek oinarri hauetan adierazitako betebehar eta baldintzak betetzen dituztela egiaztatzen duten agiriak aurkeztu beharko dituzte, hamabost egun balioduneko epearen barruan aurkeztu ere, behin betiko kalifikazioak argitaratzen diren egunaren hurrengo egunetik kontatuta. Hauexek, hain zuzen ere: 1. Nortasun agiriaren jatorrizkoa (fotokopiarekin erkatzeko). 2. Eskatutako titulu akademikoaren edo hori eskuratzeko eskubideak ordaindu izanaren egiaztagiriaren jatorrizkoa (fotokopiarekin erkatzeko). 3. Adierazpena, inongo herri-administraziotako zerbitzutik bereizita ez dagoela edo zeregin publikoak burutzeko gaitasuna galdua ez duela adierazten duena. 4. Ziurtagiria, iruzur deliturik egiteagatik zigorrik jaso ez duela adierazten duena (birgaitze eskubidea aplika daiteke). 5. Adierazpena, Herri Administrazioetan jarduten duten langileen bateraezintasunei buruzko abenduaren 26ko 53/1984 Legean aurreikusitako bateraezintasunen inolako kausatan sartuta ez dagoela jasotzen duena. 6. Mediku-ziurtagiria, dagozkion eginkizunak normaltasunez betetzea galarazten duen gaixotasunik edo muga fisiko zein psikikorik ez daukala egiaztatzen duena; beti ere, uztailaren 19ko 315/94 Dekretuaren Eranskinean agertzen den Baztertzeko Baremoari jarraituta. 7. Lanpostuari dagokion Hizkuntza Eskakizunaren egiaztagiria. 8. Deialdian eskatutako gidabaimenak (jatorrizkoak, fotokopiarekin erkatzeko). 9. Deialdian eskatutako gainontzeko baldintzak betetzen dituela egiaztatzen duen dokumentazioa. Baldin eta adierazitako epean, Zuzenbide Zibilaren doktrinan eta jurisprudentzian definitutako zorizko edo ezinbesteko kasuak salbu, proposatutako lehiakideak agiriak aurkezten ez baditu edo eskatzen diren baldintzak betetzen dituela egiaztatzen ez badu, ezin izango da izendatu, eta bertan behera geratuko dira haren jarduerak oro; horrek ez du galaraziko, gainera, eskabidean datu faltsuak eman izanagatik erantzukizunak eskatzea. Behin betiko sailkapenaren hurrenkerari jarraiki ordeztuko dira halakoak. Hamahirugarrena.Prestakuntza ikastaroa eta praktikaldiari aplikatu beharreko erregimen juridikoa 13.1. Proposatutako hautagaiek hautatze-prozesuko beste fase bat ere gainditu beharko dute: alde batetik, prestakuntza aldi bat egin beharko dute; bestetik, berriz, praktikaldia. Hori programatu, antolatu eta gauzatzea Euskal Herriko Ertzaintzaren Akademiaren ardurapekoa izango da; dena den, hark toki erakundeko prestakuntza zentroen esku utz ditzake antolaketa eta gauzatzea, eskatuz gero.

Undcima.Propuesta de nombramiento 11.1. La propuesta de nombramiento quedar supeditada a la calificacin de supera que se realizar conforme al cuadro de exclusiones mdicas anexo al decreto 36/2004 de 17 de febrero de segunda modificacin del decreto por el que se aprueba el Reglamento de seleccin y formacin de la polica del Pas Vasco. (B.O.P.V. 42 de 2 de marzo de 2004). 11.2. Una vez concluidas las fases del concurso-oposicin, el tribunal calificador elevar a la Alcalda, acta de propuesta de nombramiento a favor de aquellas personas aspirantes que hubiesen obtenido las mximas calificaciones, cuyo nmero deber coincidir con el de plazas a cubrir, previo informe que al respecto emita el Departamento de Personal. Los empates de puntuacin en el orden de clasificacin se dirimirn conforme al criterio recogido en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de mujeres y hombres. De persistir el empate ser propuesta la persona que hubiera obtenido la mayor puntuacin total en la fase de oposicin, y de persistir el empate, segn el orden de puntuacin del tercer, segundo y primer ejercicio, por este orden. Finalmente, de persistir el empate, se propondr al aspirante de mayor edad. Duodcima.Presentacin de documentacin 12.1. Las personas aspirantes a las plazas de agente que hayan superado las fases del concurso-oposicin, y sean propuestas para su nombramiento como personal funcionario en prcticas, debern presentar dentro del plazo de quince das hbiles contados a partir del siguiente al de la publicacin de las calificaciones definitivas, los documentos acreditativos de los requisitos y condiciones establecidos en estas bases y que son los siguientes: 1. Original (para compulsa de fotocopia) del D.N.I.. 2. Original (para compulsa de fotocopia) del ttulo acadmico requerido, o en su caso, justificante de haber abonado los derechos para su expedicin. 3. Declaracin jurada de no haber sido separada de la Funcin Pblica, o hallarse inhabilitada para el ejercicio de funciones pblicas. 4. Certificado de no haber sido condenado/a por delito doloso (siendo de aplicacin el beneficio de la rehabilitacin) 5. Declaracin de no hallarse incurso/a en alguna de las causas de incompatibilidad previstas en la Ley 53/84, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Pblicas. 6. Certificado mdico de no padecer enfermedad o defecto fsico ni psquico que impida el normal desempeo de sus funciones, de conformidad con lo establecido en el Baremo de Exclusiones que figuran en el Anexo al Decreto 315/94 de 19 de julio. 7. Acreditacin del perfil lingstico correspondiente. 8. Permisos de conducir (para compulsa de fotocopia) exigidos en la convocatoria. 9. Justificacin documental de los dems requisitos especficos exigidos en la convocatoria. Si dentro del plazo sealado y salvo caso fortuito o de fuerza mayor, tal y como se definen estos conceptos doctrinal y jurisprudencialmente en derecho civil, la persona propuesta no presentara su documentacin o no acreditara reunir las condiciones exigidas, no podr ser nombrada, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por falsedad en su instancia. En tal caso, sern sustituidos, siguiendo la prelacin del orden de clasificacin definitiva.
cve: BAO-BOB-2011a109

Decimotercera.Rgimen jurdico de aplicacin al perodo de formacin y prcticas 13.1. Las personas aspirantes propuestas debern superar una fase ms del proceso selectivo, que constar de un primer perodo de formacin y otro de realizacin de prcticas, cuya programacin, organizacin y desarrollo corresponder a la academia de polica del Pas Vasco sin perjuicio de que sta pueda delegar en los centros de formacin de la entidad local si as lo solicitase.

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14840

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

13.2. Agiriak aurkezteko epea bukatzen denean, hautatuak izateko proposatutakoen zerrenda argitaratuko da Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, eta horiek praktikaldiko funtzionario izendatuko dituzte. Horrenbestez, prestakuntza ikastaroa eta praktikaldia egin beharko dituzte, harik eta karrerako funtzionario izendatu edo hautatze-prozesutik kanpo utzi arte. 13.3. Praktikaldiko funtzionario diren bitartean, C2 (garai bateko D) sailkapen-taldeari dagozkion soldataren eta aparteko ordainsarien pareko ordaina jasoko dute. Ordain hori gehitu egingo da baldin eta praktikaldia lanpostu batean jardunez egiten bada, hari dagozkion osagarrizko ordainketak ere ordainduz. 13.4. Prestakuntza ikastaroak eta praktikaldiak ezingo dira batera egin, eta horien iraupena, guztira, ezingo da izan 30 hilabetetik gorakoa, lanpostu bakoitzerako oinarrietan xedatzen denari jarraituta. 13.5. Prestakuntza ikastaroak eta praktikak (baztertze indarra izango dute) gainditzen ez badira, hautagaia hautatze-prozesutik kanpo geratuko da besterik gabe, eta dena delako eskala edo kategorian sartzeko eskubide guztiak galduko ditu. Hala ere, munta handiko arrazoiren bat dela-eta lehiakideren bat ez bada ikastarora edo praktikaldira agertzen, edo ez baditu burutzen, hurrena berriro egiten direnean egin ahal izango ditu, zegokionean egitea galarazi zioten arrazoiak desagertutakoan. Ikastaroa eta praktikaldia antolatu eta bideratzearen ardura duen organoaren esku egongo da dena delako arrazoia aintzat hartzekoa den ala ez erabakitzea. 13.6. Prestakuntza ikastaroko eta praktikaldiko emaitzak ikusirik, prozesua gainditu duten lehiakideak karrerako funtzionario izendatzeko proposamena egingo du Euskal Herriko Ertzaintzaren Akademiak. 13.7. Praktikaldia gainditzen ez dutenek izendatuak izateko eskubide guztiak galduko dituzte, Alkatearen ebazpen arrazoitu dela medio, eta lanpostua bete gabe geratuko da. Hamalaugarrena.Izendapena eta lanpostuaz jabetzea 14.1. Praktikaldia bukatu ondoko bi hilabeteko epean karrerako funtzionario izendatuko dira hura gainditu duten hautagaiak, Alkatearen ebazpen baten bitartez (Bizkaiko Aldizkari Ofizialean emango da argitara). 14.2. Alkateak izendapena egin ondoren, 10 egun balioduneko epean jabetu beharko du lanpostuaz izendatutako hautagaiak, jakinarazpenaren berri ematen zaion hurrengo egunetik kontatuta. Lanpostuaz jabetu aurretik, bateraezintasunik ez duela aitortu beharko du hautagaiak. Adierazitako epean lanpostuaz ez jabetzeak, munta handiko arrazoiren bat izan ezik, lanpostuari uko egin zaiola esan nahiko du. 14.3. Zerbitzuarengatiko kalte-ordainei dagokienez, Mungiako udalerria joko da beti bizilekutzat Hamabosgarrena.Kontra egiteak 15.1. Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzkoa den azaroaren 26ko 30/92 Legean eta Administrazioarekiko Auzietarako Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legean adierazitako moduan eta kasuetan jo ahal izango dute interesatuek oinarri hauen, deialdiaren beraren nahiz oinarrietatik eta Epaimahaiaren jardueratik eratorritako administrazio egintzen kontra.
I. ERANSKINA GAI-ZERRENDA

13.2. Finalizado el plazo de presentacin de documentos, la relacin de personas propuestas se publicar en el Boletn Oficial de Bizkaia y sern nombradas personal funcionario en prcticas, debiendo incorporarse al curso de formacin y perodo de prcticas que corresponda, hasta en tanto se produzca su nombramiento como personal funcionario de carrera o su exclusin del proceso selectivo. 13.3. Como personal funcionario en prcticas percibirn una retribucin equivalente al sueldo y pagas extraordinarias correspondiente al grupo de clasificacin C2 (antiguo D), que se incrementar, si las prcticas se realizan desempeando un puesto de trabajo, en las retribuciones complementarias asignadas a ste. 13.4. Los cursos de formacin y periodos de prcticas no podrn simultanearse en su desarrollo, sin que la duracin de cada uno de ellos, ni de la acumulada de ambos, pueda exceder de 30 meses, de acuerdo con lo que estipulen las bases especficas de cada plaza. 13.5. Los cursos de formacin y periodos de prcticas tendrn carcter eliminatorio, individualmente considerados, y su no superacin determinar la automtica exclusin de la persona aspirante del proceso selectivo y la prdida de cuantos derechos pudieran asistirle para su ingreso en la correspondiente escala o categora. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior aquellas personas que, concurriendo causa de fuerza mayor, no se incorporen al curso o perodo de prcticas o no lleguen a completar los mismos, podrn hacerlo en los siguientes que se celebren, una vez desaparecidas las circunstancias impeditivas. La apreciacin de la causa corresponder al rgano responsable de la organizacin y desarrollo del curso y prcticas, al que competer adoptar la resolucin que proceda. 13.6. A la vista de los resultados del curso de formacin y el perodo de prcticas, la academia de polica del Pas Vasco propondr el nombramiento como personal funcionario de carrera, de aquellas personas que hubieran superado dicho proceso. 13.7. Quienes no superen el perodo de prcticas perdern todos los derechos a su nombramiento por resolucin motivada de Alcalda quedando la plaza desierta. Decimocuarta.Nombramiento y toma de posesin 14.1. Dentro de los dos meses siguientes al de la finalizacin del perodo de prcticas, las personas que lo hubieran superado, sern nombrados personal funcionario de carrera, mediante resolucin de la Alcalda, que se publicar en el Boletn Oficial de Bizkaia. 14.2. Una vez efectuado el nombramiento por el Alcalde, la persona nombrada deber tomar posesin en el plazo de 10 das hbiles a contar del siguiente a aqul en que le haya sido notificado el nombramiento. Previamente a la toma de posesin, deber declarar que no est incursa en causa de incompatibilidad. Si no tomara posesin en el plazo indicado, y salvo caso fortuito o de fuerza mayor, se entender que renuncia a la plaza. 14.3. A efectos de indemnizaciones por razn de servicio siempre se considerar el municipio de Mungia como lugar de residencia. Decimoquinta.Impugnaciones 15.1. Estas bases, su convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven de la misma y de la actuacin del tribunal calificador, podrn ser impugnados por las personas interesadas en los casos y forma establecidos en la ley 30/92 de 26 de noviembre, de rgimen jurdico de las administraciones pblicas y del procedimiento administrativo comn y en la ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la jurisdiccin contencioso-administrativa.
ANEXO I TEMARIO
cve: BAO-BOB-2011a109

1. gaia: Estatuaren antolakuntza politikoa. 1978ko Espainiako Konstituzioa. 2. gaia: Pertsonaren oinarrizko eskubide eta betebeharrak Konstituzioan. Horien bermea eta etendura. 3. gaia: Euskal Herriko Autonomi Estatutua. Bere Atariko Titulua. Euskal Autonomia Erkidegoaren Eskuduntzak.

Tema 1: La organizacin poltica del Estado. La Constitucin Espaola de 1978. Tema 2: La regulacin de los derechos y deberes fundamentales de la persona en la Constitucin. Su garanta y suspensin. Tema 3: El Estatuto de Autonoma del Pas Vasco. Su titulo preliminar. Competencias de la Comunidad Autnoma Vasca.

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14841

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

4. gaia: Eusko Jaurlaritza. Lehendakaria. Eusko Legebiltzarra. Lurralde Historikoak. Batzar Nagusiak. Arartekoa. 5. gaia: Udalbatza Osoaren antolaketa eta eskumenak. Alkatea eta bere eginkizunak. Alkateordeak. Tokiko Gobernu Batzordea, antolaketa eta eskumenak. Barrutiak. 6. gaia: Administrazio-prozedura. Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren 30/1992 Legea. Administrazio-prozeduraren faseak: hasiera, antolamendua, instrukzioa eta amaiera. 7. gaia: Laneko arriskuen prebentzioa. Arrisku moten inguruko ideia orokorrak. Larrialdi eta Ebakuazio Planen helburuak. 8. gaia: Segurtasun indar eta taldeen funtzioak. Toki-mailako koordinazio-batzordea. 9. gaia: Euskal Herriko polizia: osatzen duten taldeak. Funtzioak. 10. gaia: Euskal Herriko polizia: kode deontologikoa. Etengabeko prestakuntza eta euskalduntzea. 11. gaia: Euskal Herriko polizia-funtzionarioen estatutu-erregimena; funtzionario izaera eskuratzea eta galtzea. Eskubideak eta betebeharrak. Egoera administratiboak. Aipamen berezia merezi dute ondo legeek: Euskal Herriko Poliziei buruzkoa den 4/1992 Legea eta Euskal Herriko Polizia taldeen Barne Erregimena ezartzen duen Araudia (170/1994 Dekretua). 12. gaia: Udaltzaingoa Euskal Herrian. Egitura. Tokian tokiko polizien koordinazioa. Herritarren segurtasuna: Udalerriek eta Udaltzaingoek honetan dituzten eskumenak. 13. gaia: Trafikoari, Motordun Ibilgailuen Zirkulazioari eta Bideko Segurtasunari buruzko Legea. 14. gaia: Merkantzia eta pertsonen garraioa. Gidarien Arau nagusiak. Edari alkoholdunei eta substantzia estupefazienteei buruzko arauak. 15. gaia: Ibilgailuen zirkulazioa. Pertsonen zirkulazioa. Animalien zirkulazioa. 16. gaia: Zirkulazioko beste arau batzuk, ateak, motorra itzaltzea, segurtasun-uhalak, kaskoak eta segurtasunerako beste elementu batzuk. Larrialdietan izan beharreko portaera. Administrazio-baimenak. 17. gaia: Arau-hausteak eta zigorrak. Kautelazko neurriak. Erantzukizuna. Prozedura zigortzailea. 18. gaia: Babes zibila. Eginkizunak eta betebeharrak. Larrialdietan izan beharreko jokabidea eta babes zibilaren planak. Prebentziozko ekintzak. Oinarrizko antolaketa, zuzendaritza eta koordinazioa. Euskadiko babes zibilari buruzko plana. 19. gaia: Zuzenbide Penala. Kontzeptua eta iturburuak. Delituak eta hutsegiteak. Delitu motak. Zigorrak. Salbuesleak, Aringarriak eta Larrigarriak. 20. gaia: Pertsonen kontrako delituak: giza hilketa eta lesioen ikerketa. Jabetzaren kontrako delituak: ebasketa eta lapurreten ikerketa. Funtzionario publikoek bere karguaren jardueran daudela egindako delituak. 21. gaia: Herritarren Segurtasunerako Legea. Lege-hausteak. 22. gaia: Gizon eta emakumezkoen arteko berdintasunari buruzko gaietako ekimenen bilakaera historikoa. Politika sozialetik mainstreamingera. Gizon eta emakumezkoen arteko berdintasun eraginkorrerako 3/2997 Lege Organikoa. Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Eusko Legebiltzarraren 4/2005 Legea. Andrazkoen eta gizonezkoen arteko aukera berdintasunerako Udal Plana. 23. gaia: Genero Indarkeriaren kontrako babes integralari buruzkoa den abenduaren 28ko 1/2004 Lege Organikoaren IV. Titulua. Prozedura Kriminalaren Legeko 544 bis artikulua, hain zuzen ere, Biktimak babesteko Agindua. 24. gaia: Adingabeen zigor-erantzukizuna. Adingabeen atxiloketa, trataera eta babesa. 25. gaia: Mungia kale-izendegia. 26. gaia: Mungia. Datu soziodemografikoak.

Tema 4: El Gobierno Vasco. El Presidente o Lehendakari. El Parlamento Vasco. Los Territorios Histricos. Las Juntas Generales. Ararteko. Tema 5: Organizacin del Pleno y atribuciones. El Alcalde y sus funciones. Los Tenientes de Alcalde. Junta de Gobierno Local, organizacin y atribuciones. Los Distritos. Tema 6: El Procedimiento Administrativo. La Ley 30/1992, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas. Fases del Procedimiento administrativo : iniciacin, ordenacin, instruccin y terminacin del procedimiento. Tema 7: Prevencin de Riesgos Laborales. Ideas generales sobre tipos de riesgos. Objetivos de los Planes de Emergencias y Evacuacin. Tema 8: Funciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Comisin de Coordinacin de mbito local. Tema 9: Polica del Pas Vasco: Cuerpos que lo componen. Funciones. Tema 10: Polica del Pas Vasco: Cdigo deontolgico. Formacin permanente y euskaldunizacin. Tema 11: Rgimen estatutario de los funcionarios de Polica del Pas Vasco; adquisicin y prdida de la condicin de funcionario. Derechos y deberes. Situaciones administrativas. Especial referencia a la Ley 4/1992 de Policas del Pas Vasco y Reglamento de Rgimen Disciplinario de los Cuerpos de Polica del Pas Vasco (Decreto 170/1994). Tema 12: La Polica Local en el Pas Vasco. Estructura. Coordinacin de Policas Locales. La seguridad ciudadana: las competencias en este orden de los municipios y de las Policas Locales. Tema 13: La Ley sobre Trfico, Circulacin de Vehculos a Motor y Seguridad Vial. Tema 14: Transporte de personas y mercancas. Normas generales de los conductores. Normas sobre bebidas alcohlicas y sustancias estupefacientes. Tema 15: Circulacin de vehculos. Circulacin de personas. Circulacin de animales. Tema 16: Otras normas de circulacin, puertas y apagado de motor, cinturones de seguridad, cascos y otros elementos de seguridad. Comportamiento en caso de emergencia. Las autorizaciones administrativas. Tema 17: Infracciones y sanciones. Medidas cautelares. Responsabilidad. Procedimiento sancionador. Tema 18: Proteccin civil. Deberes y obligaciones. Actuacin en caso de emergencia y planes de proteccin civil. Acciones preventivas. Organizacin bsica en la materia, direccin y coordinacin. Plan de proteccin civil de Euskadi. Tema 19: El Derecho Penal. Concepto y fuentes. Delitos y faltas. Clases de delitos. Las penas. Eximentes, atenuantes y agravantes. Tema 20: Delitos contra las personas: estudio del homicidio y de las lesiones. Delitos contra la propiedad: estudio del hurto y del robo. Delitos cometidos por los funcionarios pblicos en el ejercicio de su cargo. Tema 21: Ley de Seguridad Ciudadana. Infracciones. Tema 22: Evolucin histrica de las iniciativas en materia de igualdad entre mujeres y hombres. De la poltica social al mainstreaming. L.O. 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Ley 4/2005 del Parlamento Vasco para la igualdad de mujeres y hombres. Vigente Plan municipal para la igualdad de mujeres y hombres.
cve: BAO-BOB-2011a109

Tema 23: Titulo IV de la Ley Orgnica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de proteccin integral contra la violencia de gnero. La Orden de proteccin articulo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Tema 24: Responsabilidad penal del menor. Detencin, tratamiento y proteccin de menores. Tema 25: Callejero de Mungia. Tema 26: Mungia. Datos sociodemogrficos.

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena II. ERANSKINA PROBA FISIKOAK

14842

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011 ANEXO II PRUEBAS FSICAS

Abdominalak Gizonak
Kopurua Balioa

Abdominales Hombres
Repeticiones Valor

65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45

10,00 9,75 9,50 9,25 9,00 8,75 8,50 8,25 8,00 7,75 7,50 7,25 7,00 6,75 6,50 6,25 6,00 5,75 5,50 5,25 5,00

65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45

10,00 9,75 9,50 9,25 9,00 8,75 8,50 8,25 8,00 7,75 7,50 7,25 7,00 6,75 6,50 6,25 6,00 5,75 5,50 5,25 5,00

Emakumeak
Kopurua Balioa Repeticiones

Mujeres
Valor

44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 25 edo gutxiago

4,75 4,50 4,25 4,00 3,75 3,50 3,25 3,00 2,75 2,50 2,25 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0,00

44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 25 o menos

4,75 4,50 4,25 4,00 3,75 3,50 3,25 3,00 2,75 2,50 2,25 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0,00

Besoen flexioak
Gizonak Marka Balioa Emakumeak Marka Balioa Marca

Flexiones de brazos
Hombres Valor Marca Mujeres Valor

47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28

10,00 9,75 9,50 9,25 9,00 8,75 8,50 8,25 8,00 7,75 7,50 7,25 7,00 6,75 6,50 6,25 6,00 5,75 5,50 5,25

32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13

10,00 9,75 9,50 9,25 9,00 8,75 8,50 8,25 8,00 7,75 7,50 7,25 7,00 6,75 6,50 6,25 6,00 5,75 5,50 5,25

47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28

10,00 9,75 9,50 9,25 9,00 8,75 8,50 8,25 8,00 7,75 7,50 7,25 7,00 6,75 6,50 6,25 6,00 5,75 5,50 5,25

32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13

10,00 9,75 9,50 9,25 9,00 8,75 8,50 8,25 8,00 7,75 7,50 7,25 7,00 6,75 6,50 6,25 6,00 5,75 5,50 5,25

cve: BAO-BOB-2011a109

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14843

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

Gizonak Marka Balioa

Emakumeak Marka Balioa Marca

Hombres Valor Marca

Mujeres Valor

27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 11 baino gutxiago

5,00 4,75 4,50 4,25 4,00 3,75 3,50 3,25 3,00 2,75 2,50 2,25 2,00 1,75 1,50 1,00 0,50 0,00

12 11 10 9 8 7 6 5 4 4 baino gutxiago

5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,00

27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 Menos de 11

5,00 4,75 4,50 4,25 4,00 3,75 3,50 3,25 3,00 2,75 2,50 2,25 2,00 1,75 1,50 1,00 0,50 0,00

12 11 10 9 8 7 6 5 4 Menos de 4

5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,00

Flexibilitate sakona
Gizonak Marka Balioa Emakumeak Marka Balioa Marca

Flexibilidad profunda
Hombres Valor Marca Mujeres Valor

48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30

10,00 9,50 9,00 8,75 8,50 8,25 8,00 7,75 7,50 7,25 7,00 6,75 6,50 6,25 6,00 5,75 5,50 5,25 5,00

29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 13 baino gutxiago

4.75 4,50 4,25 4,00 3,75 3,50 3,25 3,00 2,75 2,50 2,25 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,50 0,00

48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30

10,00 9,50 9,00 8,75 8,50 8,25 8,00 7,75 7,50 7,25 7,00 6,75 6,50 6,25 6,00 5,75 5,50 5,25 5,00

29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 Menos de 13

4.75 4,50 4,25 4,00 3,75 3,50 3,25 3,00 2,75 2,50 2,25 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,50 0,00

60 metroko abiadura lasterketa


Gizonak Denbora Balioa Emakumeak Denbora Balioa Tiempo

Carrera de velocidad de 60 metros


Hombres Valor Tiempo Mujeres Valor

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 9tik gora

10,00 9,00 8,00 7,00 6,50 6,00 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 0,00

96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 105etik gora

10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 Ms de 9

10,00 9,00 8,00 7,00 6,50 6,00 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 0,00

96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 Ms de 105

10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00

Gizonak Denbora Balioa

Emakumeak Denbora Balioa

Baremo Hombres Tiempo Valor

Baremo Mujeres Tiempo Valor

214 222 223 231 232 240

10,00 8,75 7,50

240 250 251 301 302 312

10,00 8,75 7,50

214 222 223 231 232 240

10,00 8,75 7,50

240 250 251 301 302 312

10,00 8,75 7,50

cve: BAO-BOB-2011a109

800 metroko abiadura eta erresistentziako lasterketa

Carrera de velocidad-resistencia de 800 metros

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14844

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

Gizonak Denbora Balioa

Emakumeak Denbora Balioa

Baremo Hombres Tiempo Valor

Baremo Mujeres Tiempo Valor

241 249 250 258 259 307 308 316 317 325 325 baino gehiago

6,25 5,00 3,75 2,50 1,25 0,00

313 323 324 334 335 345 346 356 357 407 407 baino gehiago

6,25 5,00 3,75 2,50 1,25 0,00

241 249 250 258 259 307 308 316 317 325 Ms de 325

6,25 5,00 3,75 2,50 1,25 0,00

313 323 324 334 335 345 346 356 357 407 Ms de 407

6,25 5,00 3,75 2,50 1,25 0,00

Mungian, 2011ko maiatzaren 19an.Alkatea, Izaskun Uriagereka Legarreta

En Mungia, a 19 de mayo de 2011.El Alcalde, Izaskun Uriagereka Legarreta

Muxikako Udala
IRAGARKIA

(II-4430)

Ayuntamiento de Muxika
ANUNCIO

(II-4430)

Udaleko Udalbatzak 2011ko martxoaren 28an eginiko bilkuran honako Udal Ordenantzak hasieran onetsi zituen: Etxebizitzen birgaitze-lanak sustatzen dituzten dirulaguntzen emakida arautzen duen ordenantza. Ibilgailu astunekin udal herri-bide eta baso-bideen erabilera arautzeko udal ordenantza. Muxikako kirol-instalazioen erabilera arautzeko ordenantza. Ordenantza horiek jendaurrean izandako epean ez dira ezta erreklamaziorik ezta iradokizunik aurkeztu, hortaz behin betirako onartu dira. Horrela bada, apirilaren 2ko 7/85 Legearen 70.2 artikuluan xedatutakoari eutsiz, 65.2 artikuluarekin zerikusia duena, eta Udalbatzako erabakia kontuan hartuta, testu osoa argitaratzea adostu da. Muxikan, 2011ko maiatzaren 25ean.Funtziotan diharduen Alkatea, Jon Mikel Gainza Barrena
ETXEBIZITZEN BIRGAITZE-LANAK SUSTATZEN DITUZTEN DIRULAGUNTZEN EMAKIDA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA

Aprobadas inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en sesin celebrada el da 28 de marzo de 2011, las Ordenanza Municipales siguientes: Ordenanza de la concesin de subvenciones para la realizacin de actuaciones de rehabilitacin de viviendas de Muxika. Ordenanza reguladora de la utilizacin de los caminos y pistas publicas con vehculos pesados. Ordenanza reguladora del uso de las instalaciones deportivas de Muxika. Habida cuenta de que no se han presentado reclamaciones ni sugerencias en el perodo de exposicin pblica estas Ordenanzas devienen en definitivas. En cumplimiento de lo dispuesto en el artculo 70.2. en relacin con el 65.2 ambos de la Ley 7/85, de 2 de abril, y del acuerdo plenario se procede a la publicacin de su texto ntegro. En Muxika, a 25 de mayo de 2011.El Alcalde en funciones, Jon Mikel Gainza Barrena
ORDENANZA DE LA CONCESIN DE SUBVENCIONES PARA LA REALIZACIN DE ACTUACIONES DE REHABILITACIN DE VIVIENDAS DE MUXIKA

1. artikulua.Xedea Oinarri hauen xedea da, Muxikako udal mugartean dauden ohiko etxebizitxen birgaitze-lanak egiteari ematen zaizkien laguntzen araubide juridikoa arautzea. Birgaikuntzatzat hartuko dira jabeak bere ohiko etxebizitzan egindako obrak, baldin eta ebazpen batek jarduketa babestutzat kalifikatu edo aitortu baditu, ondare urbanizatu eta eraikia birgaitzeko jarduketa babestuei buruzko Eusko Jaurlaritzaren abenduaren 30eko 317/2002 Dekretuan xedatutakoaren arabera, edo, hala badagokio, babesteko jarduketatzat kalifikatu badira ekainaren 12ko 1186/1998 Errege Dekretuak edo antzekoak diren ordezko arauek ezarritakoari jarraituz. 2. artikulua.Aurrekontua Diru-laguntzen diru-kopurua ekitaldi bakoitzeko udal aurrekontuan berariaz jasotzen den diru-kopurua, diru-laguntza horiek emateko erabiliko da. 3. artikulua.Organo eskuduna Ordenantza onartzeko eskumena duen organoa osoko bilkura da. Deialdia egitekotan, eskumena duen organoa Alkatea da. 4. artikulua.Apligarri den araudia Diru laguntza hauek emateko, Ordenantza eta diru laguntzak ematen direnean indarrean dauden arauak bete beharko dira.

Artculo 1.Objeto Es objeto de las presentes bases la regulacin de la concesin de las ayudas econmicas para la realizacin de actuaciones de rehabilitacin de la vivienda habitual dentro del trmino municipal de Muxika. Se entender por rehabilitacin, aquellas obras realizadas por el propietario en su vivienda habitual cuando haya sido dictada resolucin calificando o declarando las mismas como actuacin protegida en virtud de lo dispuesto en el Decreto del Gobierno Vasco 317/2002, de 30 de diciembre, sobre actuaciones protegidas de rehabilitacin del patrimonio urbanizado y edificado, o en su caso, ser calificada como actuacin protegible de conformidad con el Real Decreto 1186/1998, de 12 de junio, o normas anlogas que lo sustituyan. Artculo 2.Presupuesto Se destinar a la concesin de estas subvenciones la cantidad contemplada para tal fin dentro del Presupuesto Municipal de cada ejercicio. Artculo 3.rgano competente El rgano competente para la aprobacin de la presente Ordenanza es el pleno. El rgano competente para aprobar la convocatoria, si fuera procedente, es el Alcalde. Artculo 4.Normativa aplicable La concesin de estas ayudas se regir por las presente Ordenanza as como por la restante normativa que se encuentre vigente en el momento de su concesin.

cve: BAO-BOB-2011a109

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14845

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

Ordenantzan aintzat hartu ez diren kontu guztietarako, Diru laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrak eta 887/2006 Errege Dekretuaz onartuta legeak zehazten duen Arautegiak diotena hartuko dira kontuan. 5. artikulua.Helburuak Dirulaguntza hauek emanez, Muxikako Udalak ondoko hauek dira lortu nahi diren helburuak: 1. Ondare urbanizatu eta eraikiari dagokion balioa ematea. 2. Irisgarritasuna hobetzen bultzatzea. 6. artikulua.Onuradunak eta haien betekizunak Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren 13.2 eta 13.3 artikuluek xedatzen dutenari kalterik egin gabe, onuradun izan daitezke higiezinen titularrak, baldin eta horietan oinarri hauen arabera diruz lagundu daitezkeen birgaitze jardueraren bat edo gehiago gauzatu eta eskarian hala egiaztatzen bada, halaber, bere ohiko etxebizitza izan behar du edo obren azken-likidaziotik hasita sei hilabeteko epean izan beharko du. Ordenantzari dagokionez, ohiko etxebizitza da, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko Arautegiaren 68. artikuluaren 4. idatz-zatian ezarri den ohiko etxebizitzaren aintzatespena, hain zuzen ere azaroaren 20ko 207/2007 Foru Dekretuaren bidez onetsi dhi danezena. Ohi danez, ohiko etxebizitzatzat hartuko da zergaduna hiru urtean jarraian bizi den etxebizitza. Hala ere, etxebizitza ohikoa izan dela joko da, epe hori igaro ez arren, zergaduna hiltzen denean, edo ezinbestez etxebizitzaz aldatzera behartzen duten beste zirkunstantzia batzuk gertatzen direnean, hala nola: etxebizitza ez egokitzea zergadunaren edo berarekin bizi den ondorengo edo aurreko ahaidearen, ezkontidearen edo izatezko bikotelagunaren ezintasun mailara edo Zergaren kuota osoan kenkaria aplikatzeko eskubidea ematen duen pertsonarenera; senar-emazteak banantzea, izatezko bikotea desegitea, lantokia aldatzea, lehen enplegua edo beste bat lortzea, inguruabar ekonomikoengatik aipatu aldian etxebizitzaren ordainketari aurre ezin egin izatea, edo antzeko beste egoerak gertatzea. 7. artikulua.Debekuak Ezingo dute diru laguntzarik eskatu oin berriko eraikuntzak, denadelako iharduera egiteko zuzenduak, edota urte-sasoiko edo bigarren egoitza izateko egokitzen diren eraikuntzak. 8. artikulua.Birgaitze-jarduerak Birgaitze-jarduerak izango dira ondare urbanizatu eta eraikiari dagokion balioa ematea eta horrek erabilera egokiago izatea lortzeko egindako esku-hartze batek edo batzuek osatutakoak, beti ere birgaitze obretarako bidezko udal lizentzia lortu bada, irisgarritasuna hobetzen duten kasuetan. Hurrengo araudia kontuan hartuko da jarduera ezberdinak definitzeko: Etxebizitza eta Gizarte Gaietarako Kontseilariaren 2006ko abenduaren 29ko agindua, etxebizitzak birgaitzeko finantzaneurriei buruzkoa (E.H.A.A., 18. zk., 2007ko urtarrilaren 25ekoa). Etxebizitza eta Gizarte Gaietarako Kontseilariaren 2007ko martxoaren 8ko agindua, etxebizitzak birgaitzeko finantzaneurriei buruzko 2006ko abenduaren 29ko aginduaren akatsak zuzentzen dituena. (E.H.A.A., 86. zk., 2007ko maiatzaren 7koa). Abenduaren 30eko 317/2002 dekretua, ondare urbanizatu eta eraikia birgaitzeko jarduera babestuen gainekoa (E.H.A.A., 249. zk., 2002ko maiatzaren 31koa). Ondare urbanizatu eta eraikia birgaitzeko jarduera babestuen gaineko abenduaren 30eko 317/2002 dekretuaren akatsen zuzenketa (E.H.A.A., 69. zk., 2003ko apirilaren 7koa).

En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se estar a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en su Reglamento de Desarrollo aprobado por Real Decreto 887/2006. Artculo 5.Objetivos Con la concesin de las presentes ayudas, el Ayuntamiento de Muxika pretende lograr los siguientes objetivos: 1. Promover la puesta en valor y la renovacin del patrimonio edificado radicado en el trmino municipal de Muxika. 2. Contribuir a la mejora de la accesibilidad. Artculo 6.Beneficiarios y requisitos de los mismos Sin perjuicio del inexcusable cumplimiento de lo es dispuesto en el artculo 13.2 y13.3 de la LGS (Ley 38/2003), podrn tener la consideracin de beneficiarios los titulares de los inmuebles en los que se hayan realizado una o varias de las actuaciones de rehabilitacin subvencionables sealadas en las presentes bases y as se acredite en la solicitud y que constituyan su residencia habitual o la vaya a constituir en el plazo de seis meses desde la fecha de la liquidacin final de las obras. A los efectos de esta ordenanza, se entender por vivienda habitual, la conceptuada como tal en el apartado 4 del artculo 68 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fsicas, aprobado por el Decreto Foral 207/2007, de 20 de noviembre. Con carcter general, se considera vivienda habitual aqulla en la que el contribuyente resida durante un plazo continuado de tres aos. No obstante, se entender que la vivienda tuvo aquel carcter cuando, a pesar de no haber transcurrido dicho plazo, se produzca el fallecimiento del contribuyente o concurran circunstancias que necesariamente exijan el cambio de vivienda, tales como la inadecuacin de la vivienda al grado de discapacidad del contribuyente, o de un ascendiente, descendiente, cnyuge o pareja de hecho, que conviva con el contribuyente, o de alguna persona que genere el derecho a practicar la deduccin de la cuota ntegra de este impuesto, separacin matrimonial o extincin de la pareja de hecho, traslado laboral, obtencin de primer empleo o de otro empleo, circunstancias de carcter econmico que impidan satisfacer el pago de la vivienda en el citado plazo, u otras circunstancias anlogas. Artculo 7.Prohibiciones No podrn optar a las ayudas econmicas establecidas en la presente ordenanza los edificios de nueva planta ni los destinados a cualquier actividad comercial e industrial, as como los destinados a vivienda de segunda residencia o viviendas de temporada. Artculo 8.Actuaciones de rehabilitacin Sern actuaciones de rehabilitacin las constituidas por una o varias intervenciones sobre el patrimonio urbanizado y edificado al objeto de conseguir su puesta en valor y su ms adecuada utilizacin, para las que se haya obtenido la correspondiente Licencia Municipal de Obras referidas a su rehabilitacin. A efectos de definir las diferentes actuaciones ser tenida en cuenta la siguiente normativa: Orden de 29 de diciembre de 2006, del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, sobre medidas financieras para rehabilitacin de vivienda (B.O.P.V. nmero 18, de 25 de enero de 2007). Orden de 8 de marzo de 2007, del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, por la que se corrigen errores de la orden de 29 de diciembre de 2006 sobre medidas financieras para rehabilitacin de vivienda (B.O.P.V. nmero 86, 7 de mayo de 2007). Decreto 317/2002, de 30 de diciembre, sobre actuaciones protegidas de rehabilitacin del patrimonio urbanizado y edificado (B.O.P .V. nmero 249, de 31 de diciembre de 2002). Correccin de Errores del Decreto 317/2002, de 30 de diciembre, sobre actuaciones protegidas de rehabilitacin del patrimonio urbanizado y edificado (B.O.P.V. nmero 69, de 7 de abril de 2003).

cve: BAO-BOB-2011a109

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14846

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

BIG eta BGNen Ondarea birgaitzeko diru-laguntzak: Etxebizitza eta Gizarte Gaietarako 2007ko maiatzaren 2ko agindua, Birgaitze Integratuko Guneetan eta Egoitza Gune Narriatuetan ondare urbanizatua eta eraikia birgaitzeko diru-laguntzen emakida arautzen duena (E.H.A.A., 88. zk., 2007ko maiatzaren 9koa).

Subvenciones para la Rehabilitacin de Patrimonio en ARIs y ARDs: Orden de 2 de mayo de 2007, del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, por la que se regula la concesin de subvenciones para la rehabilitacin del patrimonio urbanizado y edificado en reas de Rehabilitacin Integrada o en reas Residenciales Degradadas (B.O.P.V. nmero 88, de 9 de mayo de 2007). Artculo 9.Tipos de actuaciones protegidas de rehabilitacin A efectos de la determinacin de las ayudas, y en funcin de la ubicacin de los inmuebles, las actuaciones protegidas podrn tener la consideracin de: Rehabilitacin integrada: Las actuaciones referidas a la rehabilitacin y supuestos que mejoren la accesibilidad, que se realicen en el conjunto urbano declarado como rea de Rehabilitacin Integrada de acuerdo con lo indicado en el Plan Especial de Rehabilitacin de Muxika, en su caso. Rehabilitacin aislada: Las actuaciones referidas a la rehabilitacin y los supuestos que mejoren la accesibilidad que se realicen en el resto del trmino municipal y fuera del mbito del PERI, en su caso. Artculo 10.Calificacin de actuaciones protegidas de rehabilitacin La calificacin de las diferentes actuaciones o intervenciones sobre el patrimonio urbanizado y edificado como protegidas de rehabilitacin y la consideracin de rehabilitacin integrada o aislada ser efectuada por el departamento de Vivienda del Gobierno Vasco, y por tanto sometido a la regulacin que dicho ente establezca al respecto en cada momento, si bien en lo referente a las ayudas del Ayuntamiento, nicamente se tendrn en cuenta las referidas a la rehabilitacin de edificios que tengan una antigedad superior a 30 aos. Artculo 11.Titulares de las actuaciones protegidas de rehabilitacin Para la tramitacin de las ayudas se deber actuar como titular del inmueble. A los efectos de tramitacin y acceso a las ayudas establecidas en las presentes bases, en los casos de edificios en rgimen de propiedad horizontal y en obras que afecten a los elementos comunes, las Comunidades de Propietarios se constituyen en titulares de la rehabilitacin. No tendrn derecho a ningn tipo de ayudas de las recogidas en las presentes bases, los promotores o constructores. En todo caso los titulares para recibir cualquier tipo de ayuda de las contenidas en las presentes bases, debern estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, debiendo presentar declaracin responsable de dicha circunstancia. Artculo 12.Presupuesto protegido de rehabilitacin El presupuesto protegido de rehabilitacin, ser el que estime el Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco en su certificacin de obra protegida de rehabilitacin, en base a su normativa, si bien en los referente a las ayudas del Ayuntamiento, nicamente se tendrn en cuenta las referidas a la rehabilitacin de edificios de una antigedad superior a 30 aos y que constituyan o vayan a constituir residencia habitual de los titulares de la rehabilitacin. Artculo 13.Tipos de subvencin
cve: BAO-BOB-2011a109

9. artikulua.Birgaitze-jarduera babestu motak Laguntzen zehazteari dagokionez, jarduera babestuak birgaitze integratutzat edo birgaitze isolatutzat hartu ahal izango dira, jardueren xede diren higiezinen kokapenaren arabera: Birgaitze integratua: Birgaitze eta irisgarritasunaren hobekuntza gaineko jarduerak, Muxikako Gune Historikoaren Birgaitze Integraturako Plan Berezian adierazitakoari jarraiki, ala badagokio. Birgaitze Integraturako Plan Berezian adierazitakoari jarraiki. Birgaitze isolatua Irisgarritasuna hobetzeko kasuetan, udal mugarteko beste guneetan eta BIPBtik kanpoko jarduerak.

10. artikulua.Birgaitze-jarduera babestuen kalifikazioa Ondare urbanizatu eta eraikiaren gaineko jarduerak edo esku-hartzeak birgaitzetik babestuak kalifikatzea eta birgaitze integratua edo isolatua deklaratzea, Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza Sailak egingo du, beraz, horren inguruan, une oro, erakunde horrek ezartzen duen erregulazioaren menpe egongo da; hala ere, Udalaren laguntzei dagokienez, etxebizitzen birgaitzeari emango dira, baldin eta 30 urteko antzinatasuna badute.

11. artikulua.Birgaitze-jarduera babestuen titularrak Laguntzen izapidetzea higiezinaren birgaitzearen titularrak dira. Oinarri hauetan ezarritako laguntzak izapidetu eta lortzeko, jabetza horizontalean dauden etxebizitzak badira eta amankomuneko elementuei dagokionez, Jabekideen Komunitateak birgaitzearen titularrak izateko ahalmena dute. Sustatzaileek edo eraikitzaileek ez dute inolako eskubiderik izango ordenantza honetan bildutako laguntzak lortzeko. Dena dela, ordenantza honetako edozein laguntza mota hartzeko, titularrek bere zerga betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekiko egunean izan beharko dituzte. Horretarako, inguruabar horri buruzko adierazpen erantzulea aurkeztu beharko da. 12. artikulua.Birgaitzeko aurrekontu babestua Birgaitzeko aurrekontu babestua Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza Sailak, bere araudiaren arabera, birgaitzeko obra babestuko ziurtagirian egokitzat jotzen duena izango da; nolanahi ere, Udalaren laguntzei dagokienez, 30 urtetik gorako aintzinatasuna dituzten eraikuntzen birgaitasuna eta, halaber, birgaitzearen eskatzailearen ohiko etxebizitza izan behar du edo ordenantzan aipatutako epean izan beharko du.

13. artikulua.Dirulaguntza motak Birgaitze-jarduera babestuen finantzaketarako dirulaguntzak.

Subvenciones destinadas a financiar las actuaciones protegidas de rehabilitacin. Artculo 14.Cuanta y abono de la subvencin El Ayuntamiento de Muxika a travs de la oficina tcnica conceder las subvenciones reguladas en esta ordenanza en los siguientes trminos y cuantas:

14. artikulua.Zenbatekoa eta ordainketa Muxikako Udalak, oficina teknikoaren bidez, dirulaguntza, ordenantza honetan dauden dirulaguntzak emango ditu hurrengo zebatekoetan:

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14847

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

Birgaitze-jarduera babestutako dirulaguntzak. Pertsonala fondo galdura emango du birgaitzeko jarduerababestuetan Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza Sailak eginiko kalifikazioarekin: %5a, eta gehienez jota Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko zergari aurre egiteko ordaindu duea. 15. artikulua.Beste dirulaguntza batzuk jasotzea Ordenantzak xedatzen duten dirulaguntzak beste entitate publiko nahiz pribatuak emon ahal duenarekin bateragarria da. Hala ere, deialdi honen bidez emandako diru-laguntzak, berak bakarrik edo beste diru laguntza batzuekin batera, ezin izango du inola ere erakunde onuradunak egin beharreko jardueraren kostua gainditu.

Subvencin personal a fondo perdido en las actuaciones protegidas de rehabilitacin, calificadas por el Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco: 5 % con el lmite mximo de la suma abonada por el Impuesto de Construcciones, instalaciones y Obras. Artculo 15.Concurrencia con otras ayudas Las ayudas contenidas en la presente ordenanza son compatibles con la percepcin de otras para la misma o distinta finalidad procedentes de cualquier entidad pblica o privada. Ello no obstante, el importe de las subvenciones otorgada en ningn caso podr ser de tal cuanta que, aislada o en concurrencia con otras subvenciones, supere el costo de la actividad a desarrollar por la entidad beneficiaria. Artculo 16.Solicitudes. Modelo y documentacin Quienes deseen optar a estas ayudas debern solicitarlo por escrito y en el modelo oficial aprobado al efecto por el Ayuntamiento de Muxika. El modelo oficial aprobado por el Ayuntamiento de Muxika se acompaa como anexo a la presente Ordenanza. Tambin podr obtenerse en las dependencias municipales. A la solicitud de acompaar la siguiente documentacin: Impreso de solicitud normalizado. Declaracin responsable de no hallarse incurso en ninguna de las prohibiciones establecidas en la legislacin vigente para obtener la condicin de beneficiario y hallarse al corriente de obligaciones tributarias y de seguridad social. Copia de la escritura de propiedad o nota simple informativa. D.N.I. / CIF del solicitante. Fotocopia de la resolucin del Gobierno Vasco declarando la actuacin como protegida de rehabilitacin. Fotocopia de la certificacin de fin de obra protegida expedida por el Gobierno Vasco donde se recoja el presupuesto protegido definitivo. Artculo 17.Subsanacin de defectos Cuando la instancia de solicitud o la documentacin preceptiva que la acompaa adolezca de algn error o sea incompleta, se otorgar a los interesados un plazo de 10 das, contados a partir del da siguiente al de la notificacin del requerimiento, para subsanar los defectos detectados. Transcurrido el plazo concedido sin que se subsanen los defectos detectados, se les tendr por desistidos de su peticin, archivndose el procedimiento, previa resolucin que ser dictada en los trminos del artculo 71 de la Ley 30/1992. Artculo 18.Lugar de presentacin Las solicitudes debidamente cumplimentadas debern ser entregadas en el Registro del Ayuntamiento de Muxika. Artculo 19.Plazo de presentacin Abierta la convocatoria, las solicitudes debern presentarse en un plazo no superior a 2 meses desde la caducidad de la licencia de obras o, si es posterior, en diez das desde la certificacin de fin de obra del gobierno Vasco. En ningn caso se exceptuar el cumplimiento de los plazos establecidos. Artculo 20.rganos competentes del procedimiento
cve: BAO-BOB-2011a109

16. artikulua.Eskaerak. Eredua eta dokumentazioa Diru-laguntza eskuratu nahi dutenek idatziz eskatu beharko dute, eta horretarako Muxikako Udalak onetsi duen eredu ofiziala erabili beharko dute. Muxikako Udalak onartutako eredu ofiziala ordenantzarekin batera doa eranskin gisa. Eredua udal bulegoetan ere eskura daiteke. Eskariarekin batera honako agiri hauek aurkeztu beharko dira: Eskabide normalizatuko inprimakia. Indarreko legeriaren arabera, onuraduna izatea ezgaitzen duen lege-debekurik jaso ez izana eta Zerga-betebeharrak edo Gizarte Segurantzarekikoak ordainduta dituela adierazten duen erantzukizuneko aitorpena. Jabetza-eskrituraren kopia edo Jabetza Erregistroaren Informazioko Ohar soila. NAN edo FIZ. Eusko Jaurlaritzaren ebazpenaren fotokopia, jarduera birgaitzetik babestutzat aitortuz. Obra babestuaren amaiera ziurtagiriaren fotokopia, Eusko Jaurlaritzak luzatua, behin betiko aurrekontu babestua bilduko duena. 17. artikulua.Akatsak zuzentzea Eskabideak edo harekin batera aurkeztu beharreko dokumentazioak akatsen bat baldin badu edo osatu gabe baldin badago, interesatuei hamar laneguneko epea emango zaie, jakinarazpena jaso eta hurrengo egunetik aurrera, hutsak konpon ditzaten. Epea amaitu eta akatsak konpondu ez badituzte, eskaera bertan behera utzi dutela joko da, eta prozedura artxibatu egingo da, 30/1992 Legeko 71. artikuluan xedatutakoarekin bat ebazpena eman eta gero. 18. artikulua.Aurkezteko lekua Inprimakiak, behar bezala beteak, Muxikako Udalaren Erregistroan aurkeztu ahal izando dira. 19. artikulua.Aurkezteko epea Deialdia irekita, Eskariak aurkeztu behar izango dira, obra-lizentziaren iraungipenetik 2 hilabeteko bitartean, edo, beranduago bada, Eusko Jaurlaritzak luzatutako obra babestuaren amaiera ziurtagiritik 10 egun bitartean. Ez da inolako salbuespenik egingo epeari dagokionez. 20. artikulua.Prozeduraren erakunde gaidunak Agintzeko eta Izapidetzeko erakunde gaiduna honakoak izango dira: Muxikako Udaleko oficina teknikoa. Ebazteko erakunde gaidunak honakoak izango dira: Alkatea. 21. artikulua.Ebazpenerako epea Behin betiko ebazpena erabaki eta jakinarazteko bi hilabeteko izango dira gehienez ere eskaera eta beharrezko dokumenatzioa aurkeztu ondotik.

El rgano competente para la ordenacin e instruccin del procedimiento ser la oficina tcnica del Ayuntamiento de Muxika. El rgano competente para resolver ser el Alcalde. Artculo 21.Plazos de resolucin El plazo para resolver y notificar ser de dos meses contados desde el da siguiente a la presentacin de solicitudes y documentacin preceptiva.

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14848

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

Denbora hori igaro eta berariazko ebazpenaren jakinarazpenik egin ez bada, dirulaguntza eskaerak ez direla onartu ulertuko dute eskatzaileek. 22. artikulua.Dirulaguntzak emateko prozedura Dirulaguntza onartzeko jardunbidea norgehiagokako izapidetza izango du, betiere Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren I. tituluaren II. Kapituluan xedatutakoari jarraiki. Diru-laguntza emateko oinarrizko irizpidea eskariak aurkeztu diren hurrenkera kronologikoa da, baldin eta ordenantza honetako eta dagokion deialdiaren baldintza guztiak betetzen badituzte eta aurrekontu nahikoa badago. Ekitaldiko udal aurrekontuan kreditu nahikorik egongo ez balitz, arrazoi hori dela eta kanpoan geratzen diren eskatzaileak onuradunak izan litezke onesten den hurrengo deialdian; eskatzaileek, beti ere, honako araudia eta dagokion deialdiaren baldintzak bete behar dituzte.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado la resolucin expresa, las entidades solicitantes debern entender desestimadas sus solicitudes. Artculo 22.Criterios de seleccin El procedimiento de concesin se tramitar en rgimen de concurrencia competitiva y se llevar a cabo conforme a lo preceptuado en el Ttulo I captulo II de la LGS. El criterio bsico para el otorgamiento de la subvencin ser el orden cronolgico de presentacin de solicitudes, siempre que renan todos los requisitos que exige la presente Ordenanza, y en su caso, la convocatoria correspondiente y mientras exista cobertura presupuestaria. En el supuesto de que no hubiere suficiente crdito presupuestario en el Presupuesto Municipal de cada ejercicio, los solicitantes que queden excluidos por tal motivo, y cumplan la presente normativa y lo determinado en la convocatoria correspondiente, podrn ser incluidos como beneficiarios en la siguiente convocatoria que en su caso se acuerde aprobar, atendiendo a los criterios de seleccin antes sealados. Artculo 23.Obligaciones asumidas por el beneficiario Son obligaciones del beneficiario las contenidas en el artculo 14 de la LGS, y en especial las siguientes: a) Realizar la actuacin o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesin de la subvencin. b) Acreditar la realizacin de la actuacin o la adopcin del comportamiento, as como el cumplimiento de los requisitos y condiciones que determinen la concesin o disfrute de la subvencin. c) Obtener cuantas autorizaciones sean precisas para el desarrollo de la actuacin subvencionada y cumplir sus determinaciones. d) Someterse y colaborar en los trminos de la legislacin vigente a las actuaciones de comprobacin a efectuar por el rgano concedente as como cualesquiera otras de comprobacin y control financiero que puedan realizar los rganos de control, aportando cuanta informacin le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores. e) Disponer de libros contables, registros diligenciados y dems documentos debidamente auditados en los trminos exigidos por la legislacin mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, as como cuantos estados contables y registros especficos sean exigidos por las bases reguladoras de las subvenciones con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobacin y control. f) Conservar los documentos justificativos de la aplicacin de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrnicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobacin y control, durante un plazo de cuatro aos. g) Comunicar al rgano concedente, en su caso, la obtencin de subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes, tanto pblicos como privados, nacionales o internacionales. h) Comunicar la modificacin de cualquier circunstancia tanto objetiva como subjetiva que hubiese sido tenida en cuenta para la concesin de la subvencin. i) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolucin de concesin que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. j) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos previstos en estas bases. k) Adoptar las medidas de difusin necesarias reguladas en estas bases. l) Respetar y utilizar en debida forma la infraestructura y el dominio pblico cedidos para la realizacin de la actividad. Si tras la celebracin de la actividad se constatara la existencia de desperfectos o menoscabos en alguno de ellos, el importe de valoracin de los mismos podr ser deducido, previa la tramitacin del oportuno expediente, de la subvencin.

23. artikulua.Onuradunen betebeharrak Diru laguntza ematen baldin bazaio, onuradunak Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren 14. Artikuluak xedatutako betebeharrak jarraitu behar ditu eta zehazki honako hauek izango ditu: a) Diru laguntza emateko arrazoia izan den jarduera edo jardunbidea gauzatu zein konpromisoa hartzea. b) Jarduera gauzatu duela edo jardunbidea hartu duela eta diru-laguntza eskuratzeko baldintzak eta betebeharrak bete dituela egiaztatzea. c) Diruz lagundutako jarduera gauzatzeko beharrezko baimenak eskuratzea eta haietan agindutakoa betetzea. d) Diru-laguntza ematen duen organoak egin beharreko egiaztatze-lanak onartzea eta laguntza eskaintzea, eta era berean, kontrol-organoek egin beharreko beste egiaztatze eta finantzen kontrolerako jardueretan ere laguntzea; aipatu jarduerak egiteko eskatutako informazio guztia emango da. e) Kontuen liburuak izatea, erregistroak beteta eta bestelako dokumentazioa behar den moduan ikuskatua izatea. Merkataritzarako legediak esaten duenaren eta diru-laguntza jasoko duen onuradunaren sektorerako hitzarmenak dioenaren arabera egon beharko da dokumentazio guztia. Gainera, diru-laguntzak arautzen dituzten oinarriak exijitutako kontabilitateko egoera-orriak eta erregistroak ere izan beharko dira, egiaztatze eta kontroljarduerak egoki egiten direla egiaztatzeko. f) Jasotako diru-laguntzaren erabilera egiaztatuko duten agiri guztiak gorde behar dira lau urtean, baita elektronikoak ere, egiaztatze eta kontrol jardueretarako erabil daitezkeelako. g) Publiko nahiz pribatua, nazio mailako nahiz nazioartekoa jasotako diru laguntzak organo emaileari jakinaraztea, halakorik jaso bada. h) Diru laguntza emateko kontuan izandako alderdi objektibo nahiz subjektiborik aldatu bada, horren berri ematea. i) Emakidaren ebazpen-proposamena idatzi baino lehen, zerga ordainkizunetan eta Gizarte Segurantzaren aurrean egunean dagoela egiaztatzea. j) Oinarri hauek aurreikusitako egoeraren bat gertatuz gero, jasotako diru-laguntza itzultzea. k) Diruz lagundutako jarduera zabaltzeko ekintzetan garbi adierazi beharko da Muxikako Udalak diru laguntza eman duela. l) Ekintza egiteko utzitako azpiegitura eta jabetza publikoa errespetatzea eta behar bezala erabiltzea. Ekintza egindakoan, egiaztatzen bada zerbait apurtu dela edo kalteren bat egin dela, kaltea edo apurketa baloratuko da eta, espedientea bideratu eta gero, dagokion zenbatekoa diru laguntzatik kendu ahal izando da.

cve: BAO-BOB-2011a109

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14849

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

24. artikulua.Dirulaguntzen Itzultzea Dirulaguntzen 38/2003 Lege Orokorrearen 36. Eta 37. artikuluetan aipatutako arrazoiaz gain, jasotako diru-kopurua ordaindu eta berandutza-interesak eskatzeko garaia izando da diru-laguntza ordaintzen den momentutik emandako pizgarria itzuli behar dela erabakitzen den eguna arte, ondoren azaldu den egoeraren bat gertatuz gero: a) Diru-laguntza lortzeko nahitaez bete beharreko baldintzak faltsutzea edo laguntza lortzea eragotzi izango zuketenak ezkutatzea, eta horri eskerrak diru-laguntza lortzea. b) Emandako dirulaguntzaren helburua egiaztatzeko obligazioa ez betetzea, aurrez ezarritako egunetan eta moduan, edo froga gutxiegi aurkeztea. c) Diru-laguntzaren zuriketa ez aurkeztea. d) Arau honen aurreikusitako neurriak hartzeko betebeharra urratzea. e) Organo eskudunei eragozpenak jartzea egiaztatze edo kontrol finantzarioko jarduerak egiteko; kontabilitate edo erregistro-arloko betebeharrak urratzea, edo dokumentuak ez gordetzea, eta ondorioz, ezinezkoa izatea fondoen aplikazioa eta helburua bete den egiaztatzea, diruz lagundutako jardueren errealitatea eta maiztasuna egiaztatzea edo jarduera berak beste diru-laguntza batzuk jaso dituen jakitea. f) Emandako dirulaguntzaren kopurua, bera bakarrik hartuta edo beste administrazio publikoek edo erakunde publiko zein pribatuek, estatukoak edo atzerritarrak emandakoekin batera, garatu behar den egitarau edo jardueren kostua baino handiagoa denean, egindako jardueraren kostea gainditzen duen kopurua itzuli beharko du onuradunak. Bi administrazio publikok edo gehiagok diru-laguntza emango balute, eta aipatu soberakina sortuko balitz, administrazio bakoitzak jarri duen kopuruaren arabera itzuliko da dirua. g) Diru-laguntza arautzen duen araudian aurreikusitako bestelako edozein egoera. Itzuli beharreko kopuruak zuzenbide publikoko diru-sarreratzat hartuko dira, eta beraz, premiamendu bidez eskatu ahal izango dira dirua ez bada erabakitako epearen barruan itzuli. Diru-laguntzen arloan ezarri beharreko berandutze-interesa diruaren legezko interesa izango da gehi %25, baldin eta Eskatuaren Aurrekontu Nagusien Legean bestelako interesik ezartzen ez bada. Itzulketa dagokion administrazio-prozeduraren instrukzioaren ondoren egingo da, Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra eta lege hori garatzeko araudia, 887/2006 Errege Dekretuak onartutakoa, kontuan hartuta. 25. artikulua.Hartutako dirulaguntzen zuriketa Ex post motako diru-laguntzak direnez, hau da, diru-laguntzaren ekintza ebazpena baino lehenago gauzatu behar denez, justifikazioa emakida-eskaria aurkeztean egin beharko da. Egindako gastua zuritzeko, eskariarekin batera egindako gastuak ziurtatzen dituzten jatorrizko fakturak eta horien kopiak aurkeztu beharko dira. Gastuen jatorrizko ziurtagiriei zigilu marka jarriko zaie, eta bertan justifikatutako diru-laguntza adierazi beharko da. 26. artikulua.Arau-hausteak eta zehapenak Arau-hausteak eta dagozkien zehapenak zehazteko eta zehapen espedientea bideratzeko, 2003ko azaroaren 17ko Dirulaguntzen 38/2003 Lege Orokorrean eta 887/2006 Errege Dekretuari xedatutakoari jarraituko zaio. 27. artikulua.Argitaratzea Emandako diru-laguntza bakoitza 3.000,00 eurotik beherakoa denean, Muxikako Udalaren web orrian eta iragarki-oholean argitaratuko dira emandako diru-laguntzen zerrena, onuradunak eta zenbatekoak. Emandako diru-laguntza, bera bakarrik, 3.000,00 euro baino handiagoa bada, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean ere argitaratuko da.

Artculo 24.Procedimiento de reintegro Adems de las sealadas en el artculo.36 y 37 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones, sern causas de reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del inters de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvencin hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los siguientes casos: a) Obtencin de la subvencin falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aqullas que lo hubieran impedido. b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopcin del comportamiento que fundamentan la concesin de la subvencin. c) Incumplimiento de la obligacin de justificacin o la justificacin insuficiente, defectuosa o parcial. d) Incumplimiento de la obligacin de adoptar las medidas de difusin contenidas estas bases. e) Resistencia, excusa, obstruccin o negativa a las actuaciones de comprobacin y control financiero, as como el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de conservacin de documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad. f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas con motivo de la concesin de la subvencin, distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad. g) En los dems supuestos previstos en la normativa reguladora de la subvencin. Las cantidades a reintegrar tendrn la consideracin de ingresos de derecho pblico, resultando de aplicacin para su cobranza lo previsto en la Ley General Presupuestaria. El inters de demora aplicable en materia de subvenciones ser el inters legal del dinero incrementado en un 25%, salvo que la LPGE establezca otro diferente. El reintegro se realizar previa instruccin del correspondiente procedimiento administrativo segn lo dispuesto por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en su Reglamento de Desarrollo aprobado por Real Decreto 887/2006. Artculo 25.Justificacin de las ayudas percibidas Por tratarse de subvenciones ex - post en las que la actividad o hecho subvencionable es anterior en el tiempo a la resolucin de concesin, la justificacin se realiza en el momento de presentar la solicitud de concesin. Como justificacin del gasto realizado, a la solicitud de concesin debe acompaarse original y copias de las facturas acreditativas del gasto realizado. Los justificantes originales se marcarn con una estampilla, indicando en la misma la subvencin para cuya justificacin han sido presentados. Artculo 26.Infracciones y sanciones Para la determinacin de las infracciones y sanciones correspondientes, as como para la tramitacin del oportuno expediente sancionador se estar a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en su Reglamento de Desarrollo aprobado por Real Decreto 887/2006. Artculo 27.Publicidad La relacin de subvenciones concedidas, con indicacin de las relacin de beneficiarios y sus cuantas, cuando individualmente consideradas no excedan de 3.000,00 euros sern publicadas en el tabln de anuncios del Ayuntamiento y en la pgina Web del mismo. Si el importe de la subvencin individualmente considerada excede de 3.000,00 euros se publicar tambin en el Boletn Oficial de Bizkaia.
cve: BAO-BOB-2011a109

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14850

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

ETXEBIZITZEN BIRGAITZE-LANERAKO DIRULAGUNTZA SUBVENCIN POR REHABILITACIN DE VIVIENDA HABITUAL


ESKABIDE ORRIA / SOLICITUD Urtea / Ejercicio Eskatzailea / Solicitante Izen-abizenak / Nombre y apellidos Helbidea / Direccin NAN / DNI P.K. eta herria / Cdigo postal y municipio

Dirulaguntza sartzeko banku datuak (20 zenbaki) / Datos bancarios para ingreso de la subvencin __ __ __ __ / __ __ __ __ /__ __ /__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ Etxebizitzaren bereganatze data Fecha de adquisicin ____ /____ / ______________ @ Noiztik bizi den data Desde cuando es vivienda habitual ____ /____ / ______________ FAXa: (2) Etxebizitzaren aintzinatasuna Antigedad de la construccin ____ /____ / ______________ (1)

Birgaitze-jardueren azalpena / Descripcin de las obras de rehabilitacin

Bestelako datuak / Otros datos


KONTZEPTUA / CONCEPTO DATA / FECHA ZENBATEKOA / CUANTA

Babestutako obren hasiera / Inicio de las obras protegidas Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko zerga. Behin-behinekoa / ICIO provisional Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko zerga. Behin betikoa / ICIO definitivo Eusko Jaurlaritzaren ebazpena (jarduera birgaitzetik babestutzat aitortuz) Resolucin del Gobierno Vasco declarando obra protegida Eusko Jaurlaritzaren Obra babestuaren amaiera ziurtagiria Certificacin de fin de obra del Gobierno Vasco

Muxika(n), ______________________________________________

Sinadura / Firma

Aurkeztu beharreko dokumentuak / Documentacion a aportar 1) 2) 3) 4) 5) ESKABIDE orria (honako hau) / La presente solicitud Erantzukizuneko aitorpena (honako honekin datorrena) / Declaracin responsable que se adjunta NAN / DNI Eusko Jaurlaritzaren ebazpena, jarduera babestutzat aitortuz / Resolucin GV de obra protegida Eusko Jaurlaritzaren ziurtagiria: Obra babestuaren amaiera / Certificado de fin de obra del GV.

cve: BAO-BOB-2011a109

Eskaera-orri honetako datu pertsonalak eskatzailearen onespenaz jaso dira, tratamendu automatizatua izango dute eta ondorioz, Muxikako Udal eta Erakunde Autonomoetako Informazio Sisteman sartuko dira. Datu horiek udal kudeaketarako soilik erabiliko dira, abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan (Datu Pertsonalak Babestekoa) aurreikusitakoa gertatzen denean izan ezik, orduan beste administrazio publikoei edo beste batzuei laga edo jakinarazi ahal izango baitzaizkie. Interesdunek datuak eskuratzeko, ezeztatzeko, zuzentzeko eta aurka egiteko eskubidea izango dute Herritarrentzako Arretarako Bulegoetan (HAB).

Los datos personales contenidos en la presente instancia son recogidos bajo el consentimiento de la persona afectada y sern objeto de tratamiento automatizado e incorporados al Sistema de Informacin del Ayuntamiento de Muxika y sus Organismos Autnomos. El uso de dichos datos se restringir exclusivamente a la gestin municipal, pudiendo procederse a su cesin o comunicacin a otras administraciones pblicas o terceros en los supuestos previstos en la Ley Orgnica 15/1999 de 13 de diciembre de Proteccin de Datos de Carcter Personal. Las personas interesadas podrn ejercitar los derechos de acceso, cancelacin, rectificacin y oposicin a travs de las Oficinas de Atencin Ciudadana (OAC).

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena IBILGAILU ASTUNEKIN UDAL HERRI-BIDE ETA BASO-BIDEEN ERABILERA ARAUTZEKO UDAL ORDENANTZA

14851

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011 ORDENANZA REGULADORA DE LA UTILIZACIN DE LOS CAMINOS Y PISTAS PBLICAS CON VEHCULOS PESADOS

1. artikulua Udal herri-bide eta baso-bideetatik ibilgailu astunak ibiltzeak sortzen dituen kalteei erreparatuta eta Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen 7/1985 Legearen 25.2 d) artikuluaren eta Udalen Ondasunen Araudiaren 77. artikuluaren arabera, Muxikako Udalak bide horien erabilera arautzen du bide-zoruaren hondatzea ekiditeko eta udalerriaren eta oro har biztanleen interesak babesteko.

Artculo 1 En atencin a los daos que causa en los caminos y pistas publicas de titularidad municipal la circulacin por los mismos de vehculos pesados y al amparo de lo establecido en el artculo 25.2 d) de la Ley 7/1985 reguladora de las Bases de Rgimen Local y artculo 77 del Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales, el Ayuntamiento de Muxika regula la utilizacin de aquellos caminos para evitar el deterioro de su firme y salvaguardar los intereses del municipio y de los vecinos en general. Artculo 2 Queda sujeta la licencia de utilizacin de los caminos rurales de propiedad municipal por vehculos de peso superior a 6 toneladas. En ningn caso se permitir tal circulacin a vehculos que superen las 25 toneladas, ni tampoco el corte de caminos vecinales. Artculo 3 Los propietarios, transportistas y contratistas que precisen la utilizacin de una va rural municipal debern solicitar la oportuna licencia municipal, haciendo constar los siguientes extremos: a) Datos identificativos del propietario y contratista. b) Datos relativos a los vehculos dedicados al transporte as como el nmero de viajes a realizar, carga por viaje y trayectos reflejados en plano de situacin. c) Volumen en toneladas, estreos o metros cbicos de los materiales a transportar. d) Fecha de inicio y finalizacin del transporte. e) Si se va a realizar acopio de materiales en las proximidades de la va, indicacin grfica del lugar. En el supuesto de que se trate de la saca de productos forestales se deber aportar adems la siguiente documentacin: f) Nombre y situacin del monte del que proviene (sealado en plano indicativo). g) Autorizacin para la tala a realizar expedida por la autoridad competente en materia forestal. Junto a la notificacin de la concesin de licencia, se har entrega al solicitante de una copia de la presente Ordenanza, para su conocimiento y cumplimiento, debiendo quedar esta circunstancia debidamente acreditada. Artculo 4 La tasa de utilizacin del vial municipal sera de 0,30 euros por tonelada. Al margen de la tasa por la utilizacin del vial municipal y como garanta para responder a los posibles daos que se pudieran causar en los mismos o los daos ocasionados a vecinos, ser preceptivo el previo depsito de la fianza que corresponda segn la siguiente escala: Hasta 350 toneladas: 2.000 euros. Hasta 500 toneladas: 3.000 euros. Hasta 1.000 toneladas: 4.000 euros. Hasta 2.000 toneladas: 6.000 euros. Hasta 3.000 toneladas o ms: 8000 euros. Los coeficientes para el calculo en el caso de la madera sern: 1 estreo = 0.53 toneladas. 1 metro cbico = 0.82 toneladas. La fianza deber depositarse en metlico o aval bancario, antes de la saca. Ser responsable del depsito de la garanta el solicitante de la licencia de utilizacin del vial y subsidiariamente el propietario de los materiales a transportar, su adquiriente y el transportista.
cve: BAO-BOB-2011a109

2. artikulua Udal herri-bideen erabilerarako baimenaren mende geratzen dira 6 tonatik gorako pisua duten ibilgailuak. Ez da onartuko 25 tona gainditzen duen ibilgailuen zirkulazioa, ezta herri-bideak moztea ere. 3. artikulua Udalaren bide bat erabili behar duten jabe, garraiolari eta kontratistek dagokion udal-baimena eskatu beharko dute, honakoak jasota: a) Jabe eta garraiolariaren nortasunari buruzko datuak. b) Garraio-ibilgailuen datuak, hala nola egin beharreko bidaia-kopurua, bidaia bakoitzeko zama eta kokapen-planoan islaturiko joan-etorriak. c) Garraiatu beharreko materialen bolumena tona, estreo edo metro kubikotan. d) Garraioaren hasiera eta bukaera-data. e) Material-bilketa egingo den bidearen inguruetan, lekuaren adierazpen grafikoa. Baso-produktuak ateratzeko izanez gero, hurrengo dokumentazioa ere gehitu beharko da: f) Zein menditatik aterako den eta horren kokapena (plano adierazgarrian adierazita). g) Egin beharreko mozketarako baimena, basogintza arloan eskumena duen agintaritzak emanda. Baimena emateko jakinarazpenarekin batera, eskatzaileari Ordenantza honen kopia bat emango zaio, ezagutu eta bete dezan, eta baldintza hau behar bezala egiaztatuta geratu beharko da. 4. artikulua Udal bidea erabiltzeagatiko tasa, 0,30 euro tona bakoitzeko izando da. Udal bidea erabiltzeagatiko tasaz gain eta bertan sor litezkeen edo auzotarrei eragindako kalteei erantzuteko berme gisa, nahitaezkoa izango da aurretik fidantza bat jartzea, honako eskalaren araberakoa: 350 tona arte: 2.000 euro. 500 tona arte: 3.000 euro. 1.000 tona arte: 4.000 euro. 2.000 tona arte: 6.000 euro. 3.000 tona arte edo gehiago: 8000euro.. Egurre neurtzeko unitatiekin ondorengo koefizienteak erabiliko dira: estreo bat = 0.53 tona. Metro kubiko bat = 0.82 tona. Fidantza esku-dirutan edo bankuko abal bidez jarri beharko da, mozketa aurretik. Bermea ezartzeko arduraduna bidea erabiltzeko baimenaren eskatzailea izango da eta, modu subsidiarioan, garraiatu beharreko materialen jabea, horien hartzailea eta garraiolaria.

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14852

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

5. artikulua Fidantza titularrak eskatuta horri itzuliko zaio, behin erabili den bidearen egoera aztertuta. Horretarako, udaleko teknikari batek ikuskaritza bisita bat aginduko du egindako erabileraren aurretik eta ondoren, herri-bidearen egoeraren eta egindako kalteen inguruko txostena burututa. Txosten hori fidantza-jartzaileari igorriko zaio 15 eguneko epean egokitzat jotzen duena alegatu dezan, eta horren ostean Udalak erabakiko du fidantza itzuliko dion ala egindako kalteak konpontzeko erabiliko duen. Bide bera hainbat erabiltzailek erabili eta bati baino gehiagori egozgarriak diren kalteak gertatuz gero, erantzukizunak erabiltzaile horien artean banatuko dira, garraiaturiko materialen bolumenaren proportzioaren arabera. 6. artikulua Zergapeko gisa subjektu pasibo dira Lurralde Historikoko Toki Ogasunak arautzeko Zerga Foru Arau Orokorraren 33. artikuluak bere baitan hartzen dituen pertsona fisiko eta juridikoak, bidearen aprobetxamentu bereziak edo bidea erabiltzeko baimenak onerako zein txarerako ikutzen dituenak. Modu subsidiario eta solidarioan erantzule izango dira baita ere baso ustiaketaren jabeak, egurraren erosleak eta egurra zein beste zernahi gauza garraiatzen dabena. Horri begira, garraioak dirauen denpora guztian garraiolariak derrigorrez eroan beharko ditu aldean udal baimenaren udal akordioaren jakinerazpenaren jatorrizko agiria nahiz kopia bat eta kanona eta bermea ordaindu izanaren ziurtagiriak; dokumentu horiek udaltzainei erakutsi beharko jakez udaltzainok eskatzen dituezenean. 7. artikulua Garraiolariak eguraldi txarra egiten duen aldietan zirkulatzea ekidingo du eta bidea behar bezalako segurtasun-baldintzetan mantentzeko hartu beharreko neurriak hartuko ditu. 8. artikulua Basogintza produktuak ateratzeko kasu zehatzean, baldintza hauek bete beharko dira: a) Garraiatu beharreko materialen biltegiratzea bidetik 5 metroko gutxieneko distantziarekin burutu beharko da, haren kanpoko ertzetik neurtuta. Basogintza produktuen kasuan, distantzia horrek hondarrei ere eragingo die (adarrak eta abarrak). Biltegiratzeko gutxieneko distantzia hau ez betetzeak 100 euroko isuna ekarriko du biltegiratu edo bilduriko m3 eta egun bakoitzeko. Hondarrak ez kentzeak 50 euroko isuna ekarriko du m2 eta eguneko. b) Beste Administrazio Publiko batzuei dagozkien eskumenei kalterik egin barik, baso-bideak irekitzea ere indarrean dagoen hirigintzari buruzko legerian aurreikusitako baimenak eskuratzearen mende egongo da. 9. artikulua Udaltzainek eta Ertzaintzak Ordenantza hau bete dadin zainduko dute, dagokien udal baimena edo horren kopia udal herri-bideetatik ibilgailu astunekin zirkulatzen duen garraiolari orori eskatuta, eta eduki ezean, garraiaturiko materialaren berehalako ibilgetzea aginduta. 10. artikulua Herri-bideetatik garraio astunekin aurretiko udal baimena lortu barik ibiltzeak 100 euroko isuna ekarriko du egindako bidaia bakoitzeko, aurreko artikuluan ezarritako neurriak hartzeari kalterik egin barik. Zigorraren ezarpenak ez du inola ere fidantzak betearaztea edo herri-bidearen erabileragatiko tasaren ordainaraztea saihestuko.

Artculo 5 La fianza se reintegrar al titular a peticin del mismo y una vez examinado el estado del camino utilizado. A tal efecto un tcnico municipal girar visita de inspeccin con anterioridad y posterioridad a la utilizacin realizada emitindose informe sobre el estado del camino rural y sobre los desperfectos causados. De dicho informe se dar traslado al depositante de la fianza para que en el plazo de 15 das alegue cuanto estime oportuno, tras lo cual el Ayuntamiento decidir sobre su devolucin o su aplicacin a la reparacin de los daos causados. En el supuesto de que sean varios los usuarios de un mismo vial y existan desperfectos no achacables exclusivamente a uno de ellos, se proceder a la distribucin de las responsabilidades entre los diversos usuarios en proporcin al volumen de los materiales transportados. Artculo 6 Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, las personas fsicas y jurdicas y las entidades a que se refiere el artculo 33 de la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histrico, que la madera u otro objeto. Al efecto ser obligacin del transportista durante todo el momento del transporte portar original o copia de la notificacin del acuerdo municipal de concesin de licencia y de las cartas de pago justificativas del abono del canon y del deposito de la fianza, y mostrar los documentos al personal Municipal cuando as sea requerido por estos.

Artculo 7 El transportista evitar circular en perodos de mal tiempo y adoptar las precauciones debidas para mantener el camino en las debidas condiciones de seguridad. Artculo 8 En el caso especfico de la saca de productos forestales se debern cumplir las siguientes condiciones: a) El almacenamiento de los materiales a transportar se deber realizar a una distancia mnima de 5 metros al camino desde su arista exterior. Esta distancia afectar tambin a los restos de la saca (ramas, etc) en el caso de productos forestales. El incumplimiento de esta distancia mnima de almacenamiento dar lugar a una sancin de 100 euros por m3 almacenado o acopiado y da. La no retirada de restos dar lugar a una sancin de 50 euros, por m2 y da. b) Sin perjuicio de las competencias sectoriales que correspondan a otras Administraciones Pblicas, la apertura de pistas forestales tambin estar sujeta a la obtencin de las licencias previstas en la legislacin urbanstica vigente. Artculo 9 Los Agentes Municipales y la Ertzaintza velarn por el cumplimiento de la presente Ordenanza exigindose la pertinente autorizacin municipal o su copia a todo transportista que circule con vehculos pesados por caminos rurales municipales, pudindose ordenar, en el caso de carecer de la misma, la inmediata inmovilizacin del material transportado. Artculo 10
cve: BAO-BOB-2011a109

La realizacin de transportes pesados por caminos rurales sin la previa obtencin de la licencia municipal dar lugar a la imposicin de una multa de 100 euros por cada viaje realizado, sin perjuicio de la adopcin de las medidas establecidas en el artculo anterior. La imposicin de sanciones no impedir en ningn caso la ejecucin de las fianzas o la exencin de la tasa por utilizacin del camino rural.

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena MUXIKAKO KIROL-INSTALAZIOEN ERABILERA ARAUTZEKO ORDENANTZA

14853

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

ORDENANZA REGULADORA DEL USO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE MUXIKA

1. artikulua.Helburua Ordenantza honen helburua Muxikako honako kirol-instalazioen erabilera arautzea da. Kurtzeron kokaturiko frontoia. Gorozikan kokaturiko frontoia. Ibarrurin kokaturiko frontoia. Ajurian kokaturiko frontoia. 2. artikulua.Ordutegia Instalazioak 08:00etatik 22:00etararte eta astelehenetik igandera, biak barne, baino ezingo dira erabili 3. artikulua.Erabilera-lehentasuna eta muga Sarrera doakoa da eta erabiltzeko lehentasuna iristetxandaren araberakoa izango da, udal-bulegoetan behar bezala egindako aurretiko erreserba egon ezean. Erabiltzaileen txandaketa bermatzeko, ordubeteko gehieneko iraupena ezartzen da erabilera bakoitzerako. 4. artikulua.Erreserbak Urretxindorrari Kurtzeroko instalaziotan eta Barnetegiari Gorozikako instalaziotan erreserbaturiko ordutegietatik gain, Kurtzero eta Gorozikako Instalazioak honako erreserba-araubidearen mende egongo dira: Erreserbak Udal Bulegoetan egingo dira 09:00ak eta 15:00rak bitartean. Muxikako udalherrian erroldatuak baino ezingo dute erreserbatu. Interesdunek honako datu hauek aurkeztu beharko dituzte: Erabiltzailearen izen-deiturak eta telefono-zenbakia. Erreserbak ordubeteko gehieneko iraupenarekin onartuko dira eguneko pertzona bakoitzeko eta ordu bi gehienez asteko, eta ile bete beherako aurrerapenaz egingo dira. 5. artikulua.Baimenduriko kirolak Instalazioak horien helburu diren kirolak egiteko baino ezingo dira erabili. Hauek, hain zuzen ere: Esku-pilota, pala (luzea edo motza), larru edo gomazko pilotarekin, zesta, erremontea eta abar, betiere frontoiari kalterik sortu gabe. Beste edozein erabilera Muxikako Udalak baimendu beharko du. 6. artikulua.Bestelako xedapenak 1. Instalazioak erabiltzen dituzten pertsonek burutuko duten modalitaterako material egokia eta beharrezko osagaiak, eta instalazioari kalterik egingo ez diotenak, erabili beharko dituzte. 2. Debekatuta dago kirol-instalazioak zikin edo honda ditzaketen materialak erabiltzea. 3. Erabiltzaileek ordenantza honen ale bat eska dezakete. 4. Erabiltzaileek Ordenantza honen eta Udalak adierazitako erabilera-jarraibideen arabera erabili beharko dituzte instalazioak. 5. Erabiltzaileek instalazioen eta bertako ekipamenduen erabilera egokia egin beharko dute. Zabarkeria edo dolua dela medio sorturiko edozein kalte egileak ordaindu beharko du. 6. Erabiltzaileek funtzionamendu, hauste, gabezia edo Ordenantza honetan xedaturikoaren ez betetzeari dagozkien arazoak jakinarazi beharko dizkiete udal-langileei.

Artculo 1.Objeto Es objeto de la presente Ordenanza la regulacin del uso de las siguientes instalaciones deportivas de Muxika: Frontn situado en Kurtzero. Frontn situado en Gorozika. Frontn situado en Ibarruri. Frontn situado en Ajuria. Artculo 2.Horario de funcionamiento Las instalaciones nicamente podrn ser utilizadas de 08:00 a 22:00 horas, de lunes a domingo, ambos inclusive. Artculo 3.Preferencia y lmite de utilizacin Las instalaciones son de libre acceso, establecindose la preferencia en el uso por riguroso turno de llegada, salvo que exista una previa reserva correctamente realizada en las oficinas municipales. Para garantizar la rotacin de los usuarios, se establece una duracin mxima de una hora para cada uso. Artculo 4.Reservas Fuera de las reservas concedidas a Urretxindorra para las instalaciones de Kurtzero y al Barnetegi de Gorozika para las instalaciones de Gorozika, las instalaciones de Kurtzero y Gorozika estarn sometidas al siguiente rgimen de reservas: Las reservas se realizarn en las Oficinas del Ayuntamiento en horario de 09:00 a 15:00 horas. Las instalaciones solo podrn ser reservadas por los empadronados en el municipio de Muxika. Los interesados harn constar los siguientes datos: Nombre, apellidos y telfono del usuario. Las reservas se admitirn con un mximo de una hora por persona y da, con un mximo de dos horas semanales y se realizarn con una antelacin no superior de un mes. Artculo 5.Deportes autorizados nicamente podrn utilizarse las instalaciones para aquellos deportes para los que estn especficamente destinados. Los deportes autorizados son los siguientes: Pelota a mano, pala (larga o corta) con pelota de cuero o de goma, frontenis, cesta, remonte, etc. siempre que no se causen perjuicios a la cancha. Cualquier otro uso deber ser autorizado por el Ayuntamiento de Muxika. Artculo 6.Otras disposiciones 1. La persona o personas que hagan uso de las instalaciones debern utilizar el material adecuado y los elementos necesarios para la prctica de la modalidad de que se trate y que no cause perjuicios a la instalacin. 2. Se prohbe el uso de materiales que puedan ensuciar o deteriorar las instalaciones deportivas. 3. Los usuarios podrn solicitar la entrega de un ejemplar de la presente Ordenanza. 4. Los usuarios debern utilizar las instalaciones conforme a lo dispuesto en esta Ordenanza y a las indicaciones de uso sealadas al efecto por el Ayuntamiento. 5. Los usuarios debern hacer un buen uso de las instalaciones y de su equipamiento. Cualquier desperfecto ocasionado por negligencia o dolo ser por cuenta del responsable. 6. Los usuarios debern comunicar a los empleados municipales las anomalas de funcionamiento, roturas, deficiencias o incumplimiento de lo dispuesto en la presente Ordenanza.

cve: BAO-BOB-2011a109

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14854

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

7. Erabiltzaileek beste erabiltzaile batzuen lehentasun-eskubideak errespetatu beharko dituzte, bereziki aurretik emandako ordutegi- erreserbari dagokionez. 8. Debekatuta dago instalazioen barruan erretzea, jatea edo beirazko objektuak bertara sartzea, Udalak espresuki aurreikusitako eta baimendutako kasuetan izan ezik. 9. Debekatuta dago instalazio gunetara motor dun ibilgailuekin sartzea, Udalak espresuki aurreikusitako eta baimendutako kasuetan izan ezik. 100 Eurotako isuna jarriko zaio baldintza hau betetzen ez duenari.

7. Los usuarios debern respetar los derechos preferentes de otros usuarios, especialmente en la reserva de horario previamente concedida. 8. Est prohibido fumar, comer o introducir objetos de cristal en el interior de las instalaciones, excepto en los casos expresamente previstos y autorizados por el Ayuntamiento. 9. Queda prohibida la entrada de vehculos a motor en la zona de la instalacin, excepto en los casos exprsamente previstos y autorizados por el Ayuntamiento. Siendo sancionable el incumplimiento con una sancin de 100 euros.

Galdakaoko Udala
IRAGARKIA

(II-4434)

Ayuntamiento de Galdakao
ANUNCIO

(II-4434)

2011ko maiatzaren 30eko 1.506 zenbakidun Alkate Dekretuz, 2011 urtealdiari dagokion Trakzio Mekanikodun Ibilgailuen gaineko Udal Zergaren Errolda onestea erabaki da. Espedientea jendaurrean dago ikusgai Galdakaoko Udalaren Zerga Kudeaketarako Sailean, iragarki hau argitaratu denetik zenbatzen hasita 15 eguneko epean, legez interesaturik dauden pertsonek aztertu eta erreklamazioak aurkez ditzaten. Iragarki honek, goian adierazitako zergak dituzten zergadunentzako kitapenen jakinarazpen kolektibo bezala balioko du, Zergei buruzko 2/2005 Foru Arauaren 100.3 artikuluan xedatutakoaren arabera. Ordaintzeko epeak.Borondatezko epean ordaintzeko epea, biak barne, 2011ko ekainaren 13an hasi eta 2011ko uztailaren 13an amaitzen da. Epe hau iragan ondoren ordaindu ez balitz, Premiamenduzko Prozeduraz kobratuko dira zorrak eta derrigorrezko epealdiari dagozkion gainordainak sorraraziko ditu. Interesdunei jakinarazten zaie honako banketxe hauek izendatu direla borondatezko epealdiko diru-bilketaren kudeaketa egiteko Erakunde laguntzaile gisa: Bilbao Bizkaia Kutxa eta Bahitetxea; Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, La Caixa; eta Lan Kide Aurrezkia Kreditu Koop. Era berean, zergaren ordainketa Udalaren web orrian (galdakao.net) aurkitzen den Ordainketa-Pasabidearen bitartez egin daiteke. Galdakao, 2011ko ekainaren 1a.Alkatea

Por Decreto de la Alcalda n.o 1.506, de fecha 30 de mayo de 2011, se ha dispuesto aprobar el Padrn del Impuesto Municipal sobre Vehculos de Traccin Mecnica, correspondiente al ejercicio 2011. El expediente queda expuesto al pblico en la Seccin de Gestin Tributaria del Ayuntamiento de Galdakao por plazo de 15 das contados a partir de la publicacin del presente anuncio, para examen y reclamacin de las personas legtimamente interesadas. El anuncio servir de notificacin colectiva de las liquidaciones para las personas contribuyentes sujetas a los tributos arriba indicados, de acuerdo con lo dispuesto en el artculo 100.3 de la Norma Foral 2/2005, General Tributaria. Plazos de pago.El plazo de pago en periodo voluntario comienza el da 13 de junio y finaliza el 13 de julio de 2011, ambos inclusive. Transcurrido el plazo de ingreso sin haberse efectuado el mismo, las deudas sern exigidas por el procedimiento de apremio y se devengarn los correspondientes recargos del periodo ejecutivo. Se ha nombrado entidades colaboradoras y recaudatorias a Bilbao Bizkaia Kutxa, Aurrezki Kutxa eta Bahitetxea; a la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, La Caixa; y a la Caja Laboral Popular, Coop. de Crdito. Tambin podr efectuarse el pago del Impuesto a travs de la Pasarela de Pagos sita en la pgina web del Ayuntamiento (galdakao.net). Galdakao, 1 de junio de 2011.El Alcalde

IRAGARKIA

(II-4536)

ANUNCIO

(II-4536)

Sektore Publikoko Kontratuen 30/2007 Legearen 126. artikuluan aurreikusitakoa betez, hurrengo lizitazioa argitaratzen da. 1. Erakunde adjudikatzailea Datu orokorrak eta informazioa lortu ahal izateko datuak: a) Erakundea: Galdakaoko Udala. b) Espedientea izapidetzen duen bulegoa: Kontratazio Zerbitzua. c) Dokumentazioa eta informazioa eskuratzea: 1) Bulegoa: Kontratuaren alderdi teknikoei buruzko informazioak Arlo Teknikoan eskura daitezke (2. solairuan) eta Klausula Teknikoen plegua eta Proiektua osatzen duten gainontzeko dokumentuak Cianoplan-en lor daitezke, Juan Ajuriaguerra kalea, 35. Bilbo. Administraziozko informazioa eta dokumentazioa -Karatula eta Administrazio-klausula Berezien Pleguainteresatuei emango zaizkie Kontratazio Zerbitzuan. Era berean, dokumentu horiek Kontratatzailearen Profilean eskura daitezke.

En cumplimiento de lo previsto en el art. 126 de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Pblico, se publica la siguiente licitacin. 1. Entidad adjudicadora Datos generales y datos para la obtencin de la informacin: a) Organismo: Ayuntamiento de Galdakao. b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratacin. c) Obtencin de documentacin e informacin: 1) Dependencia: La informacin referida a los aspectos tcnicos del contrato se dispensar en el rea Tcnica (planta 2.), pudiendo obtenerse el Pliego de Clusulas Tcnicas y dems documentos que integran el Proyecto en Cianoplan, calle Juan de Ajuriaguerra 35 de Bilbao. La informacin y documentacin administrativa Cartula y Pliego de Clusulas Administrativas Particulares- se dispensar a los interesados en el Servicio de Contratacin, pudiendo asimismo obtenerse dichos documentos en el Perfil de Contratante.

cve: BAO-BOB-2011a109

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14855

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

2) 3) 4) 5) 6)

Helbidea: Kurtzeko Plaza 1. Herria eta posta kodea: Galdakao 48960. Telefonoa: 944 010 500. Telefax: 944 560 504. Posta elektronikoa: jsantillana@galdakao. net

2) 3) 4) 5) 6)

Domicilio: Kurtzeko Plaza 1. Localidad y Cdigo Postal: Galdakao 48960 Telfono: 944 010 500. Telefax: 944 560 504. Correo electrnico: jsantillana@galdakao.net

7) Interneteko Kontratatzailearen Profilaren helbidea: www.galdakao.net. 8) Dokumentuak eta informazioa eskuratzeko epea: proposamenak aurkezteko epean zehar. d) Espedientearen zenbakia: 12/2011. 2. Kontratuaren xedea a) Mota: Obrak. b) Deskribapena: Galdakaoko Urreta II haur hezkuntzako ikastetxeko berrikuntza-lanak. c) Lote eta zenbakien/unitateen araberako banaketa: Ez dago. d) Exekutatzeko lekua: Urreta kalea 11-13. 48960 Galdakao. d) Exekutatzeko plazoa: 6 hilabete. f) Luzapenerako aukera: Ez. g) Esparru akordioaren ezarpena: Ez. h) Eskuratzeko sistema dinamikoa: Ez. i) CPV: 45214210-5. 3. Tramitazioa eta prozedura a) Tramitazioa: Presakoa. b) Prozedura: Irekia. Adjudikatzeko irizpide aniztasuna. c) Enkante elektronikoa: Ez. d) Adjudikazio irizpideak: 3.d.1. Formulen bidez zenbagarriak diren irizpideak (35 punturaino). Eskaintza ekonomikoa: Eskaintza baxuenari 35 puntu emango zaizkio; baxuena baino %1 gehiago direnei %0,5 kenduko zaio baxuenari %1eko alde bakoitzeko. 3.d.2. Formulen bidez zenbagarriak ez diren irizpideak (30 punturaino): A) Proiektuarekiko hobekuntzak: Guztira 25 punturaino baloratuko dira. Eskumena duen teknikariak egindako txostenaren bidez kontuan hartu eta baloratuko dira, ondoko alderdiak: Eskainitako materialen kalitate eta obra gehigarrietako hobekuntzak Proiektuan finkatu direnekiko: 5 punturaino. Obraren metodologia eta antolakuntza: 10 punturaino. Obren exekuzio-epea murriztea, berme-epea handitzea. Obra exekutatzeko programazioa eskola gabeko aldietan izatea espresuki baloratuko da, ikastetxeen erabilerari egingo zaion eragina gutxitzeko baliabideak eta exekuzio-prozedurak jarriz: 10 punturaino.

7) Direccin de Internet del Perfil de Contratante: www.galdakao.net. 8) Fecha lmite de obtencin de documentacin e informacin: Durante el plazo de presentacin de proposiciones. d) Nmero de expediente: 12/2011. 2. Objeto de contrato a) Tipo: Obras. b) Descripcin: Obras de reforma del centro de educacin infantil Urreta II de Galdakao. c) Divisin por lotes y nmero de lotes/nmero de unidades: No hay. d) Lugar de ejecucin: Urreta kalea 11-13. 48960 Galdakao. e) Plazo de ejecucin: 6 meses. f) Admisin de prrroga: No. g) Establecimiento de un acuerdo marco: No. h) Sistema dinmico de adquisicin: No. i) CPV: 45214210-5. 3. Tramitacin y procedimiento a) Tramitacin: Urgente. b) Procedimiento: Abierto. Multiplicidad de criterios de adjudicacin. c) Subasta electrnica: No. d) Criterios de Adjudicacin: 3.d.1. Criterios cuantificables por frmulas (hasta 35 puntos). Oferta econmica: A la oferta ms baja se le otorgarn 35 puntos; a las ofertas que sean superiores en 1% a la ms baja se les restar 0,5 por cada 1% de diferencia. 3.d.2. Criterios no cuantificables por frmulas (hasta 30 puntos): A) Mejoras al proyecto: Se valorarn hasta un total de 25 puntos. Se tendrn en cuenta y valorarn, mediante informe tcnico competente, los aspectos siguientes: Mejoras en la calidad de los materiales u obras adicionales ofertadas frente a los fijados en el Proyecto: Hasta 5 puntos. Metodologa y organizacin de la obra: Hasta 10 puntos. Reduccin del plazo de ejecucin de las obras, ampliacin del plazo de garanta. Se valorar expresamente la programacin de la obra con la ejecucin de la misma en perodos no lectivos, con aportacin de medios y procedimientos de ejecucin que minoren la afeccin a la utilizacin de los centros: hasta 10 puntos. B) Medios tcnicos: Se valorar hasta un total de 5 puntos. Se tendr en cuenta la mayor dedicacin del encargado/jefe de obra a pie de obra, que suponga superar el mnimo establecido como requisito de solvencia tcnica de esta Cartula. 4. Presupuesto base de licitacin Importe neto: 1.035.300,00 euros, ms 186.354,00 euros (IVA). Total: 1.221.654,00 euros. 5. Garantas exigidas Definitiva de 5% del importe de adjudicacin (IVA excluido).

4. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua Zenbateko garbia: 1. 035.300,00 euro gehi 186.354,00 euro (BEZ). Guztira: 1.221.654,00 euro. 5. Eskatutako bermeak Adjudikazioko zenbatekoaren behin betikoa, 5% (BEZ kanpo).

cve: BAO-BOB-2011a109

B) Baliabide teknikoak: 5 punturaino baloratuko da. Obra bertako arduradun/obra-buruaren dedikazio handiagoa kontuan hartuko da, Karatula honetako kaudimen teknikoaren baldintzatzat ezarrita dagoen gutxienekoa gainditu beharko duelarik.

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14856

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

6.

Kontratistaren betekizun espezifikoak a) Sailkapena: C) taldea; 9) azpitaldea; D maila. C) taldea; 7) azpitaldea; D maila. I) taldea; 6) azpitaldea; B maila. b) Kaudimen ekonomikoa eta finantzarioa eta kaudimen teknikoa eta profesionala, hala badagokio: Egiaztatutzat joko da sailkapena aurkeztuta eta eskatu diren baliabide pertsonalak atxikitzeko konpromisoa hartuta. c) Beste baldintza berezi batzuk: Lizitatzaileek obrako arduradun-buru bat atxikitzeko konpromisoa hartu beharko dute, Goi-mailako Arkitektoa/Arkitekto Teknikoa edo Goi-mailako Ingeniaria/Obra Publikoko Ingeniari Teknikoaren titulazioa eta lan-jardunaldi erdiko dedikazioa duena, identifikatuz eta titulazio horren egiaztagiriak erantsiz. d) Erreserbatutako kontratuak: Ez.

6.

Requisitos especficos del contratista a) Clasificacin: Grupo C); Subgrupo 9); Categora D. Grupo C): Subgrupo 7); Categora D. Grupo I); Subgrupo 6); Categora B. b) Solvencia econmica y financiera y solvencia tcnica y profesional, en su caso: Se entender acreditada con la clasificacin y con el compromiso de adscripcin de medios personales exigido. c) Otros requisitos especficos: Los licitadores debern comprometerse a adscribir un encargado/a-jefe de obra con titulacin de Arquitecto/a Superior/Arquitecto/a Tcnico o Ingeniero/a Superior/Ingeniero/a Tcnico/a de Obra Pblica y con dedicacin mnima de media jornada, identificndolo y adjuntando documentacin acreditativa de dicha titulacin. d) Contratos reservados: No. Presentacin de ofertas o de solicitudes de participacin a) Fecha lmite de presentacin: Hasta las 13,30 horas del decimotercero (13) da natural, contado desde el siguiente al de publicacin del anuncio de licitacin en el Boletn Oficial de Bizkaia. Si este da fuera sbado o festivo se prorrogar hasta el da siguiente hbil. b) Modalidad de presentacin: c) Lugar de presentacin: 1) Dependencia: Registro de Plicas. 2) Domicilio: Kurtzeko Plaza 1. 3) Localidad y Cdigo Postal: Galdakao 48960 4) Direccin electrnica: jsantillana@galdakao.net 5) Telfono: 944 010 500. 6) Fax: 944 560 504. d) Nmero previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas: No procede. e) Admisin de variantes: No procede, sin perjuicio de que se puedan presentar las mejoras que se estimen oportunas por los licitadores. f) Plazo durante el cual el licitador estar obligado a mantener su oferta: 3 meses. Apertura de ofertas a) Direccin: Kurtzeko Plaza 1. b) Localidad y Cdigo Postal: Galdakao, 48960. c) Fecha y hora: La apertura de los sobres A se llevar a cabo en la fecha que determine el Ayuntamiento. Se comunicar a los licitadores el da y hora en que se realizar la apertura, en acto pblico, de los sobres B y C.

7. Eskaintzen edo parte hartzeko eskabideen aurkezpena a) Aurkezteko gehienezko epea: Lizitazio-iragarkia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu den biharamunetik zenbatzen hasita hamahirugarren (13) eguneko 13:30ak arte. Egun hau larunbata edo jaieguna balitz, hurrengo egun baliodunera arte luzatuko da. b) Aurkezteko modalitatea: c) Aurkezpen-tokia: 1) Bulegoa: Pliken Erregistroa. 2) Helbidea: Kurtzeko Plaza 1. 3) Herria eta posta kodea: Galdakao 48960 4) Helbide elektronikoa: jsantillana@galdakao.net 5) Telefonoa: 944 010 500. 6) Fax: 944 560 504. d) Eskaintzak aurkezteko gonbidatu nahi diren aurreikusitako enpresa-kopurua: Ez dagokio. e) Aldaeren onarpena: Ez dagokio, lizitatzaileek ondo iritzitako hobekuntzak aurkezteari kalterik egin gabe. f) Lizitatzaileak bere eskaintza nahitaez mantendu behar duen epea: 3 hilabete.

7.

8. Eskaintzen irekiera a) Helbidea: Kurtzeko Plaza 1. b) Herria eta posta kodea: Galdakao, 48960. c) Data eta ordua: A gutun-azalen irekiera Udalak erabakitako datan egingo da. Lizitatzaileei jakinaraziko zaizkie B-C gutunazalen irekiera, jendaurrean, egingo den eguna eta ordua. 9. Publizitate gastuak Adjudikaziodunaren kontura. Gutxi gorabeherako zenbatekoa: 150 euro. 10. Iragarkia Europako Batasunaren Aldizkari Ofizialera" bidalitako data Ez dagokio. 11. Bestelako informazioak Ez. Galdakaon, 2011ko ekainaren 2an.Alkatea

8.

9. Gastos de publicidad A cargo del adjudicatario. Importe aproximado: 150 euros. 10. Fecha de envo del anuncio al Diario Oficial de la Unin Europea No procede. 11. Otras informaciones No. En Galdakao, a 2 de junio de 2011.El Alcalde

Barakaldoko Udala

(II-4556)

Ayuntamiento de Barakaldo

(II-4556)

Zirkulazioari buruzko araudia hausteagatiko udal-salaketak

Denuncias municipales por infracciones a la normativa de trfico

Jakinarazpena: Zirkulazioari eta bide-segurtasunari buruzko araudia hausteagatik egindako salaketak ondoko titularrei edo ibilgailu-gidariei espresuki jakinarazteko ahalegina egin baina, zenbait arrazoi direla medio, jakinarazpenik egin ezin izan denez gero,

Notificacin: Habindose intentado la notificacin de forma expresa de las denuncias formuladas por infraccin de la normativa de trfico y seguridad vial, a los titulares o conductores de vehculos que a continuacin se citan y no habindose podido practicar por

cve: BAO-BOB-2011a109

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14857

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu da, Herri-administrazioen araubide juridikoaren eta administrazio-prozedura erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 59.5. artikuluak eta aplikatu beharreko gainerako xedapenek ezartzen dutenarekin bat. Hauek dira jakinarazpenaren gaineko arauak: a) Arau-hauslea ez bada ibilgailuaren titularra, titularrak egutegiko hogei (20) eguneko epea du, ediktu hau argitaratu eta hurrengo egunetik hasita, arau-hauslearen izen-deiturak eta helbide osoa Udalari jakinarazteko. Titularrak betebehar hori betetzen ez badu eta horretarako arrazoia justifikatzen ez badu, falta oso larria egiteagatiko diru-zigorra jarriko zaio, eta zigorraren zenbatekoa izango da lehen arau-hausteagatiko zigorrarenaren halako bi edo hiru, lehen arau-haustea arina edo larria edo oso larria den, hurrenez hurren. Horrek guztiak Trafikoari, ibilgailu motordunen zirkulazioari eta bide-segurtasunari buruzko Legearen testu artikulatuko 65.5.j) eta 67.2.a) artikuluek xedatzen dutenari jarraitu behar dio; martxoaren 2ko 339/1990 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartu zuten testu hori, eta azaroaren 23ko 18/2009 Legearen bidez aldatu zuten legegintzako errege-dekretu hori. b) Arau-hausleak egutegiko hogei (20) eguneko epea du, ediktu hau argitaratu eta hurrengo egunetik hasita, bere defentsarako egoki deritzona alegatzeko eta egoki deritzen frogak proposatzeko. Udalaren aurrean egin dezake hori, Herritarrentzako Arreta Zerbitzuan (Herriko Plazako zenbaki gabeko eraikinaren beheko solairuan), edo Herri-administrazioen araubide juridikoaren eta administrazio-prozedura erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 38.4. artikuluak aipatzen duen edozein bidetatik. Betiere, datu hauek jakinarazi behar ditu: espediente-zenbakia, salaketaren data eta ibilgailuaren matrikula. Trafikoaren, ibilgailu motordunen zirkulazioaren eta bide-segurtasunaren alorreko zigor-prozedurari buruzko araudia onartzen duen otsailaren 25eko 320/1994 Errege Dekretuko 12. artikuluak xedatzen duenari jarraitu behar dio horrek guztiak. c) Arau-hausleak ediktu hau argitaratu eta egutegiko hogei (20) eguneko epea du isuna ordaintzeko hobaria (zenbatekoaren % 50eko murrizketa) baliatzeko, baina, horretarako, alegazioak aurkezteari uko egin behar dio. Ediktu hau argitaratu eta egutegiko hogei (20) eguneko epean ordaintzen badu isuna, prozedura amaitutzat emango da, eta ez da izango beharrezkoa ebazpen espresik ematea. Besterik gabe, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahalko du arau-hausleak, uztailaren 13ko 29/1998 Legeko 46. artikuluak (azaroaren 23ko 18/2009 Legeak aldatutako Trafikoari, ibilgailu motordunen zirkulazioari eta bide-segurtasunari buruzko Legeko 80. artikuluak) ezartzen dituen baldintzetan. Hala ere, arauhausteak oso larriak badira azaroaren 23ko 18/2009 Legeak aldatutako Trafikoari, ibilgailu motordunen zirkulazioari eta bide-segurtasunari buruzko Legeko 65.5.h), 65.5.j) eta 65.6. artikuluekin bat, ezin da aplikatu hobaririk. d) Arau-hausleak alegaziorik aurkezten ez badu eta isuna ordaintzen ez badu egutegiko 20 eguneko epean, salaketaren jakinarazpenak prozedura ebazteko egintzaren ondorio berak izango ditu, eta ez da izango beharrezkoa arau-hauslea zigortzeko ebazpen espresik ematea. Hori dela eta, ediktu hau argitaratu eta 30 eguneko epean, zigorraren betearazpena hasiko da. Kasu hauetan bakarrik jazo daiteke ebazpen inplizitu hori, Trafikoari, ibilgailu motordunen zirkulazioari eta bide-segurtasunari buruzko Legeko 74.3.e) eta 81.5. artikuluekin bat: arau-hausteak arinak direnean; larriak izan arren, arau-hausteek punturik galarazten ez dutenean; eta, larriak edo oso larriak izan arren, arau-hausteak salaketa egiteko egintzarekin batera jakinarazten direnean. e) Barakaldoko Udaleko Poliziaren Lege eta Administrazioaren eta Zehatzeko Prozeduraren Atalaren buruari dagokio espedientea bideratzea, unitate horretako instruktoreak izendatzeko indarrean dagoen erabakiarekin bat; Udalbatzaren 242/19/2008-4 zenbakidun akordioaren bidez onartu zuten izendapena, urriaren 30ean egin ohiko bilkuran (19/2008 zenbakidunean). Halere, azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 28. eta 29. artikuluek aipatzen duten arrazoiren bat badago, azaroaren 28ko 2568/1986 Errege Dekretuak arautzen duen prozedurari jarraituz, arau-hausleak instruktorea ezets dezake. Espedientea ebazteko organo eskuduna, berriz, Giza Baliabideen eta Herritarren Segurtasunaren Arloko zinegotzia da, azaroaren 23ko 18/2009 Legeak aldatutako Trafikoari, ibilgailu motordunen zirkulazioari eta bide-segurtasunari buruzko Lege-

diversas causas, se hace pblico el presente anuncio en el citado diario oficial, en cumplimiento de lo dispuesto en el artculo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn y dems disposiciones concordantes aplicables. Lo que se notifica de acuerdo con las siguientes normas: a) En el supuesto de que no fuera el conductor-responsable de la infraccin, deber comunicar a este Ayuntamiento en el plazo de veinte (20) das naturales, contados a partir del da siguiente al de la publicacin de este edicto, el nombre y domicilio completo del mismo advirtindole de que si incumple esta obligacin, sin causa justificada, ser sancionado pecuniariamente como autor de falta muy grave, con importe del doble o el triple de la prevista para la infraccin original que la motiv, si esta es leve o grave o muy grave, respectivamente. Todo ello a tenor de lo establecido en los artculos 65.5 j) y 67.2 a) del Texto Articulado de la Ley sobre Trfico, Circulacin de Vehculos de Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, modificado por la Ley 18/2009, de 23 de noviembre. b) El responsable de la infraccin dispone de un plazo de veinte (20) das naturales, contados a partir del da siguiente al de la publicacin de este edicto para alegar cuanto considere conveniente en su defensa y proponer las pruebas que estime oportunas, ante este Ayuntamiento (SAC, Servicio de Atencin Ciudadana, Herriko plaza s/n, planta baja,) o por cualquiera de los medios sealados en el artculo 38.4 LPC, indicando en todo caso los siguientes datos: Nmero de Expediente, fecha de la denuncia y matrcula del vehculo. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artculo 12 del Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento Sancionador en materia de Trafico, Circulacin de Vehculos a Motor y Seguridad Vial. c) Dispone de un plazo de 20 das naturales a contar desde la presente publicacin para realizar el pago bonificado de la multa con reduccin del 50% y renunciando a formular alegaciones, en cuyo caso se dar por terminado el procedimiento sin necesidad de resolucin expresa, pudiendo interponerse nicamente recurso contencioso administrativo en los trminos establecidos en el artculo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio (Artculo 80 LTSV, modificado por la Ley 18/2009, de 23 de noviembre). Ese descuento no resulta de aplicacin en el caso de las infracciones muy graves tipificadas en los apartados h) y j) del artculo 65.5 y en todos los supuestos recogidos en el artculo 65.6 LTSV, modificados por la Ley 18/2009, de 23 de noviembre.

d) Si no formula alegaciones ni abona la multa en el plazo de 20 das naturales, la denuncia notificada surte efecto de acto resolutorio del procedimiento sin necesidad de dictar resolucin sancionadora expresa. Por ello, a los 30 das se iniciar la ejecucin de la sancin. La citada resolucin implcita se produce nicamente en los casos de infracciones leves, infracciones graves que no supongan prdida de puntos o infracciones graves y muy graves cuya notificacin se hubiera efectuado en el acto de la denuncia (artculo 74.3 e) y 81.5 del del Texto Articulado de la Ley sobre Trfico, Circulacin de Vehculos de Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo). e) La Instruccin del expediente corresponde al Sr. Jefe de Seccin Jurdico Administrativa de Polica y Procedimiento Sancionador del Ayuntamiento de Barakaldo, de acuerdo con la designacin vigente de instructores de dicha Unidad efectuada por Acuerdo Plenario nmero 242/19/2008-4 celebrado en sesin ordinaria nmero 19/2008 de 30 de octubre, quien podr ser recusado por alguna de las causas previstas en los artculos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y de conformidad con el procedimiento regulado en el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre; y el rgano competente para su resolucin es la Sra. Concejala responsable del rea de RRHH. y Seguridad Ciudadana, en virtud de la competencia atribuida en el artculo 71.4 LTSV, modificado por la Ley 18/2009, de 23 de noviembre, en virtud de las com-

cve: BAO-BOB-2011a109

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14858

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

ko 71.4. artikuluak egokitzen dizkion eskumenekin eta Alkatetzaren 2007-06-28ko 04871. Dekretuaren bidez bere esku gelditu ziren eskumenekin bat; 138. Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu zuten dekretu hori, 2007ko uztailaren 13an. f) Arau-hausleak aukera du bere erantzukizuna bere borondatez aitortzeko eta isunaren zenbatekoari % 50eko hobaria aplikatzeko. Ondoko paragrafoak zehazten dituen bideetatik ordaindu behar du isuna. Hori egiten duenean, espedientea artxibatuko da, eta ez da izango beharrezkoa ebazpen espresik ematea, azaroaren 23ko 18/2009 Legeak aldatutako Trafikoari, ibilgailu motordunen zirkulazioari eta bide-segurtasunari buruzko Legeko 80. artikuluak xedatzen duenarekin bat. g) Arau-hausleak Barakaldoko Udalarekin elkarlanean aritzen diren erakundeen (Bilbao Bizkaia Kutxaren, Euskadiko Kutxaren, Caixaren edo Santander Bankuaren) edozein bulegotan edo irakurgailua duen edozein kutxazain automatikotan ordaindu dezake isuna, baita Internet bidez ere, Udalaren web gunean (www. barakaldo.org helbidean) ordainketak egiteko dagoen pasabidearen bitartez. h) Arau-hauste arinek hiru hilabeteko epean preskribatuko dute; eta larriek eta oso larriek, sei hilabeteko epean, azaroaren 23ko 18/2009 Legeak aldatutako Trafikoari, ibilgailu motordunen zirkulazioari eta bide-segurtasunari buruzko Legeko 92.1. artikuluak xedatzen duenarekin bat. Administrazioak jarduketa bat hasi duen berri badu interesdunak, administrazioak edozein jarduketa hasten badu beste administrazio edo erakunde batzuekin elkarlanean arauhauslearen nortasuna eta helbidea ikertzeko edo jakinarazpenik egiten bada azaroaren 23ko 18/2009 Legeak aldatutako Trafikoari, ibilgailu motordunen zirkulazioari eta bide-segurtasunari buruzko Legeko 76., 77. eta 78. artikuluekin bat, epe hori eten egingo da. i) Prozedura hasi eta urtebeteko epean zigor-ebazpena jakinarazten ez bada, prozedura iraungi egingo da, eta jarduketak artxibatuko dira, edozein interesdunen eskariz edo ebazpena emateko organo eskudunaren beraren ekimenez. Aurrez, horretarako administrazio-espedientea bideratu behar da, azaroaren 23ko 18/2009 Legeak aldatutako Trafikoari, ibilgailu motordunen zirkulazioari eta bide-segurtasunari buruzko Legeko 92.3. artikuluak xedatzen duenarekin bat.

petencias delegadas por el Decreto de Alcalda nmero 04871 de 28-06-2007 (B.O.B. nmero 138, de fecha 13 de julio de 2007).

f) Se le indica la posibilidad de reconocer voluntariamente su responsabilidad haciendo efectivo el importe de la multa con una bonificacin del 50% a travs de los medios de pago detallados en el prrafo siguiente, lo que supondr el archivo del expediente sin necesidad de dictar resolucin expresa (Artculo 80 del Texto Articulado de la Ley sobre Trfico, Circulacin de Vehculos de Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, segn redaccin dada por la Ley 18/2009, de 23 de noviembre). g) El pago de la sancin podr efectuarse en cualquier oficina bancaria o cajero automtico provisto de dispositivo de lectura, de las siguientes Entidades colaboradoras del Ayuntamiento de Barakaldo: Bilbao Bizkaia Kutxa (BBK), Caja Laboral, La Caixa, Banco Santander y a travs de Internet por medio de la pasarela de pagos que aparece en la web municipal (www. barakaldo.org). h) El plazo de prescripcin de las infracciones es de 3 meses para las leves, 6 meses para las graves y para las muy graves (Artculo 92.1 LTSV, segn redaccin dada por la Ley 18/2009, de 23 de noviembre). Dicho plazo se interrumpir por cualquier actuacin de la Administracin de la que tenga conocimiento el denunciado o est encaminada a averiguar la identidad o domicilio y se practique con otras Administraciones, Instituciones u Organismos, as como por la notificacin efectuada de acuerdo con los artculos 76, 77 y 78 del del Texto Articulado de la Ley sobre Trfico, Circulacin de Vehculos de Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, modificados por la Ley 18/2009, de 23 de noviembre). i) Si no se hubiese notificado la resolucin sancionadora transcurrido 1 ao desde la iniciacin del procedimiento, se producir la caducidad de ste y se proceder al archivo de las actuaciones, a solicitud de cualquier interesado o de oficio por el propio rgano competente para dictar la resolucin, previo expediente administrativo tramitado al efecto (Artculo 92.3 del Texto Articulado de la Ley sobre Trfico, Circulacin de Vehculos de Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, segn redaccin dada por la Ley 18/2009, de 23 de noviembre). j) No obstante lo anterior el plazo mximo de resolucin puede paralizarse por la concurrencia de alguna de las causas de suspensin previstas en el artculo 42.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Asimismo si la paralizacin del procedimiento se hubiera producido a causa del conocimiento de los hechos por la jurisdiccin penal, el plazo de caducidad se suspender, y una vez haya adquirido firmeza la resolucin judicial, se reanudar el cmputo del plazo de caducidad por el tiempo que restaba en el momento de acordar la suspensin. Todo ello sin perjuicio de la posible incoacin de un nuevo expediente sancionador por los referidos hechos si no hubiera transcurrido el plazo de prescripcin. Para conocimiento del texto integro del acto que se notifica y obtener copia del documento con el correspondiente cdigo de barras para efectuar el pago, el expediente obra de manifiesto y a disposicin de los interesados en la Seccin Jco. Adva. Polica y Procedimiento Sancionador, sita en la calle Lasesarre 16-1. planta (artculo 61 de la Ley 30/92 del 26 de noviembre). En Barakaldo, a 24 de mayo de 2011.El Alcalde Presidente, Antonio J. Rodrguez Esquerdo

j) Hala eta guztiz ere, azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 42.5. artikuluak prozedura eteteko aipatzen duen arrazoiren bat badago, ebazpena emateko gehieneko epea eten daiteke. Bestalde, prozedura eteten bada egitateen berri zigor-jurisdikziotik izatearen ondorioz, ebazpena iraungitzeko epea etengo da, eta, epaileen ebazpena irmo bihurtzen denean, berriz hasiko da, etena erabakitzerakoan gelditzen zen eperako. Horrek guztiak ez du esan nahi, arau-hausteek preskribatzeko epea igaro ez bada, egitateak zigortzeko beste espediente bat hasi ezin denik.

Jakinarazten den egintzaren testua osorik ikusteko eta ordainketa egiteko beharrezko barra-kodea duen kopia bat eskuratzeko, interesdunek Barakaldoko Udaleko Poliziaren Lege eta Administrazioaren eta Zehatzeko Prozeduraren Atalera jo behar dute, Lasesarre kaleko 16. zenbakiko 1. solairura, han baitute espedientea eskura, azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 61. artikuluarekin bat. Barakaldon, 2011eko maiatzaren 24an.Alkate-Lehendakaria, Antonio J. Rodrguez Esquerdo

Aipatutako zerrenda / Relacin que se cita


Matrikula Matrcula Espediente Expediente Jabea / Gidaria Titular / Conductor Haustea Infraccin Data Fecha Znbat Importe

- 2436-GSC - 1460-GLS BI- 7137-CC - 3742-BXV - 7274-DND - 9005-FLZ - 2469-FCN BI- 0068-BU BI- 7480-CM

2010 / 2298 - 1 2010 / 2881 - 0 2010 / 3029 - 0 2010 / 3033 - 0 2010 / 3082 - 0 2010 / 3130 - 0 2011 / 23 - 0 2011 / 43 - 0 2011 / 48 - 0

MM CANAL LUCMA, S.L. JAVIER R. T. RAFAEL ANGEL S. P. EGUSKIE DEL T.D. JAVIER BENJAMIN G. C. SANDRA C. * EDUARDO I. I. OSCAR D. R. JUAN CARLOS R. LL.

9.1 RGC 146 RGC 91.2-C) RGC 91.2-C) RGC 29.1 RGC 91.2-M) RGC 91.2-M) RGC 91.2-L) RGC 94.1-J) RGC

31/12/2010 18/11/2010 12/12/2010 12/12/2010 23/12/2010 7/12/2010 2/1/2011 4/1/2011 5/1/2011

600,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00

cve: BAO-BOB-2011a109

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14859

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

Matrikula Matrcula

Espediente Expediente

Jabea / Gidaria Titular / Conductor

Haustea Infraccin

Data Fecha

Znbat Importe

(II-4503)

cve: BAO-BOB-2011a109

BI- 9366-CV - 7092-FPW - 2272-DRW M- 2337-PS BI- 1330-CP - 4805-GSD BI- 2790-BL - 9133-FTB BI- 4056-CT - 9345-FRZ - 8954-BHB BI- 9098-BS BI- 3610-CU - 2270-BMX - 8107-CXT - 4670-GKN - 3029-GGH BI- 7979-CF - 8760-GCC - 7961-BND TE- 8338-F - 6008-CFR - 8107-CXT SS- 8699-BC - 3078-GMY - 3963-CTM - 7077-FPR M- 9074-OT - 1279-DHY - 9091-FGL BI- 5402-CU BI- 6883-CM - 0185-CXZ - 6937-FHY - 6285-GFH - 2626-CRM BI- 4737-CM M- 4049-ZL BI- 4475-CD - 3870-BSR SO- 3830-E BI- 0981-CF BI- 5719-CV CS- 1395-AJ - 0886-FTL - 8060-GSH BI- 5566-CF - 0343-BYZ BI- 7778-CK - 2019-CNW BI- 6747-CK - 0833-CWN BI- 0532-BJ - 0071-GLF - 5282-CDZ - 1104-CPV - 1787-GCG - 8107-CXT BI- 4029-CS - 0861-BYP - 1380-DVV - 7730-GVJ - 2590-FZH - 6902-FLK - 3671-GZJ - 2112-CDY - 5986-DKN VI- 8190-Y - 4364-BHL - 7848-GVD - 3478-CNS - 5747-GJX BI- 2694-BX BI- 8305-CH - 4781-FRV - 5597-BPZ BI- 5222-BS - 6394-BFB BI- 9774-BZ - 1483-DRC - 9085-FMJ - 5089-FFZ BI- 9696-CT - 9411-FFN BI- 8088-BZ - 4187-BBD - 5372-GCR

2011 / 54 - 0 2011 / 119 - 0 2011 / 188 - 0 2011 / 192 - 0 2011 / 197 - 0 2011 / 214 - 0 2011 / 239 - 0 2011 / 285 - 0 2011 / 383 - 0 2011 / 390 - 0 2011 / 407 - 0 2011 / 487 - 0 2011 / 489 - 0 2011 / 495 - 0 2011 / 607 - 0 2011 / 608 - 0 2011 / 712 - 0 2011 / 411 - 0 2011 / 413 - 0 2011 / 420 - 0 2011 / 421 - 0 2011 / 423 - 0 2011 / 429 - 0 2011 / 432 - 0 2011 / 436 - 0 2011 / 439 - 0 2011 / 441 - 0 2011 / 447 - 0 2011 / 448 - 0 2011 / 457 - 0 2011 / 462 - 0 2011 / 463 - 0 2011 / 466 - 0 2011 / 472 - 0 2011 / 498 - 0 2011 / 500 - 0 2011 / 502 - 0 2011 / 519 - 0 2011 / 525 - 0 2011 / 530 - 0 2011 / 535 - 0 2011 / 543 - 0 2011 / 549 - 0 2011 / 550 - 0 2011 / 553 - 0 2011 / 555 - 0 2011 / 561 - 0 2011 / 563 - 0 2011 / 571 - 0 2011 / 573 - 0 2011 / 581 - 0 2011 / 586 - 0 2011 / 598 - 0 2011 / 601 - 0 2011 / 602 - 0 2011 / 603 - 0 2011 / 609 - 0 2011 / 610 - 0 2011 / 611 - 0 2011 / 615 - 0 2011 / 617 - 0 2011 / 618 - 0 2011 / 623 - 0 2011 / 626 - 0 2011 / 630 - 0 2011 / 631 - 0 2011 / 632 - 0 2011 / 634 - 0 2011 / 639 - 0 2011 / 650 - 0 2011 / 653 - 0 2011 / 669 - 0 2011 / 670 - 0 2011 / 674 - 0 2011 / 681 - 0 2011 / 686 - 0 2011 / 692 - 0 2011 / 702 - 0 2011 / 710 - 0 2011 / 714 - 0 2011 / 718 - 0 2011 / 726 - 0 2011 / 729 - 0 2011 / 730 - 0 2011 / 735 - 0 2011 / 736 - 0 2011 / 737 - 0

ISIDRO V. C. GORKA E. T. SAMUEL J. J. LIUBER WALTERIO, S. A. OSCAR H. B. JOSE G. B. JOSE ANGEL S. G. OSCAR H. B. ALEXANDER M. G. EMILIO Z. L. JOSE MIGUEL H. A. JOSEBA IAKI P. B. VIVES L. G. ANA MARIA M. A. SERGIO R. C. JONATAN I. S. JANIRE E. I. JULIETH PAOLA C. G. RAFAEL G. S. IKER R. A. PATRICIA M. Q. JULIAN V.M. JAVIER R. C. DALDA G. E. JUAN R. M. JOSE RAMON A. M. JUAN JESUS G. C. OLEXANDR G. * JONATHAN G. F. JOSE ANTONIO C. B. ERNESTO E. M. M. JOSE A. V. BILAL B. * SERGIO B. G. MARIA TERESA M. S. JOSE LUIS C. C. MARIE S. S. ROBERTO M. R. MAITE C. G. EKOW W. * RAFAEL S. M. M. DE LOURDES A. C. JONATAN A. S. LINA S. G. MARIA ISABEL A. B. BENITO V. C. DORINDA A. G. FRANCISCO JAVIER L. H. MIEZI ANTONIO V. * EMILIO A. V. UNAI S. C. JUAN JOSE I. S. ISMAEL H. E. ANTONIO A. F. JONATAN M. L. M. CONCEPCIN L. M. XABIER ANDONI A. R. SERGIO R. C. IXAI E. F. XABIER M. DIAZ DE T. HOLGER EDUARDO T. S. OSCAR U. E. ALAIN R. V. JOSE MARIA R. H. RODRIGO V. O. PAULINA B. SAN M. LUIS MANUEL A. L. JESUS M. G. REVAZ M. * RAMIRO V. A. MONICA R. P. JAVIER L. U. STHIBET AUGUSTO C. O. OSCAR EDUARDO C. V. MIGUEL C. R. IGNACIO J. M. IAKI A. P. RONALD REINALDO S. L. ANTONIO J. J. MARIA BEGOA R. P. MARCO ANTONIO A. D. MIKEL ANDONI A. S. PEDRO ANDRES R. R. IGOR R. U. RAFAEL DEL A. A. JULEN U. R. MARGARITA A. S.

91.2-L) RGC 91.2-L) RGC 117.1 RGC 91.2-M) RGC 91.2-G) RGC 91.2-M) RGC 91.2-L) RGC 91.2-L) RGC 91.2-L) RGC 91.2-L) RGC 91.2-M) RGC 91.2-L) RGC 91.2-L) RGC 91.2-L) RGC 91.2-M) RGC 91.2-L) RGC 91.2-H) RGC 18.2 RGC 91.2-G) RGC 91.2-G) RGC 91.2-M) RGC 91.2-L) RGC 117.1 RGC 91.2-G) RGC 91.2-G) RGC 91.2-L) RGC 91.2-L) RGC 91.2-G) RGC 91.2-G) RGC 91.2-L) RGC 91.2-M) RGC 91.2-M) RGC 91.2-G) RGC 91.2-M) RGC 91.2-L) RGC 91.2-M) RGC 91.2-L) RGC 3.1 RGC 94.1-D) RGC 91.2-G) RGC 91.2-M) RGC 94.1-J) RGC 94.1-J) RGC 91.2-L) RGC 91.2-C) RGC 91.2-L) RGC 91.2-L) RGC 91.2-G) RGC 91.2-L) RGC 91.2-G) RGC 91.2-L) RGC 94.1-J) RGC 91.2-G) RGC 91.2-M) RGC 91.2-H) RGC 91.2-L) RGC 91.2-G) RGC 91.2-G) RGC 91.2-L) RGC 91.2-G) RGC 20.1 RGC 91.2-M) RGC 18.2 RGC 91.2-L) RGC 91.2-L) RGC 91.2-L) RGC 91.2-L) RGC 91.2-L) RGC 91.2-G) RGC 94.1-J) RGC 91.2-L) RGC 91.2-L) RGC 91.2-C) RGC 91.2-M) RGC 91.2-C) RGC 74.1 RGC 91.2-L) RGC 91.2-L) RGC 117.1 RGC 91.2-M) RGC 91.2-L) RGC 91.2-L) RGC 91.2-M) RGC 91.2-C) RGC 91.2-L) RGC 91.2-L) RGC 91.2-L) RGC

5/1/2011 13/1/2011 19/1/2011 20/1/2011 20/1/2011 23/1/2011 26/1/2011 31/1/2011 7/2/2011 7/2/2011 8/2/2011 15/2/2011 15/2/2011 15/2/2011 25/2/2011 25/2/2011 2/3/2011 9/2/2011 9/2/2011 10/2/2011 10/2/2011 10/2/2011 11/2/2011 11/2/2011 11/2/2011 11/2/2011 12/2/2011 12/2/2011 12/2/2011 13/2/2011 14/2/2011 14/2/2011 14/2/2011 14/2/2011 16/2/2011 16/2/2011 16/2/2011 18/2/2011 18/2/2011 18/2/2011 19/2/2011 20/2/2011 20/2/2011 20/2/2011 20/2/2011 21/2/2011 21/2/2011 21/2/2011 22/2/2011 22/2/2011 23/2/2011 23/2/2011 24/2/2011 24/2/2011 24/2/2011 24/2/2011 25/2/2011 25/2/2011 25/2/2011 25/2/2011 25/2/2011 25/2/2011 25/2/2011 25/2/2011 25/2/2011 25/2/2011 25/2/2011 25/2/2011 26/2/2011 27/2/2011 27/2/2011 28/2/2011 28/2/2011 28/2/2011 28/2/2011 1/3/2011 1/3/2011 2/3/2011 2/3/2011 3/3/2011 3/3/2011 3/3/2011 4/3/2011 4/3/2011 4/3/2011 4/3/2011 4/3/2011

200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 500,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14860

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011 Denuncias municipales por infracciones a la normativa sobre zonas de estacionamiento limitado.

Aparkaldi mugatuko guneei buruzko araudia hausteagatiko udal-salaketak.

Jakinarazpena: Aparkatze mugatuko (TAO) aldeei dagokien Barakaldoko Udal Zirkulazio Ordenantzaren Bosgarren Titulua hausteagatik ondoren adierazten diren ibilgailu eta berauen gidari edota jabeei jarritako zigorrak beren-beregi jakinarazten ahalegindu eta hainbat arrazoirengatik ezin izan denez egin, 2000ko ekainaren 6ko 107. zenbakidun Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratua zena, Administrazio Publikoen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59.5 artikuluan eta honekin batera etorririk ezargarri diren gainontzeko arauetan xedatutakoa betez.

Hauek dira jakinarazpenaren gaineko arauak: a) Arau-hauslea ez bada ibilgailuaren titularra, titularrak egutegiko hogei (20) eguneko epea du, ediktu hau argitaratu eta hurrengo egunetik hasita, arau-hauslearen izen-deiturak eta helbide osoa Udalari jakinarazteko. Titularrak betebehar hori betetzen ez badu eta horretarako arrazoia justifikatzen ez badu, falta oso larria egiteagatiko diru-zigorra jarriko zaio, eta zigorraren zenbatekoa izango da lehen arau-hausteagatiko zigorrarenaren halako bi edo hiru, lehen arau-haustea arina edo larria edo oso larria den, hurrenez hurren. Horrek guztiak Trafikoari, ibilgailu motordunen zirkulazioari eta bide-segurtasunari buruzko Legearen testu artikulatuko 65.5.j) eta 67.2.a) artikuluek xedatzen dutenari jarraitu behar dio; martxoaren 2ko 339/1990 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartu zuten testu hori, eta azaroaren 23ko 18/2009 Legearen bidez aldatu zuten legegintzako errege-dekretu hori. b) Arau-hausleak egutegiko hogei (20) eguneko epea du, ediktu hau argitaratu eta hurrengo egunetik hasita, bere defentsarako egoki deritzona alegatzeko eta egoki deritzen frogak proposatzeko. Udalaren aurrean egin dezake hori, Herritarrentzako Arreta Zerbitzuan (Herriko Plazako zenbaki gabeko eraikinaren beheko solairuan), edo Herri-administrazioen araubide juridikoaren eta administrazio-prozedura erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 38.4. artikuluak aipatzen duen edozein bidetatik. Betiere, datu hauek jakinarazi behar ditu: espediente-zenbakia, salaketaren data eta ibilgailuaren matrikula. Trafikoaren, ibilgailu motordunen zirkulazioaren eta bide-segurtasunaren alorreko zigor-prozedurari buruzko araudia onartzen duen otsailaren 25eko 320/1994 Errege Dekretuko 12. artikuluak xedatzen duenari jarraitu behar dio horrek guztiak. c) Arau-hausleak ediktu hau argitaratu eta egutegiko hogei (20) eguneko epea du isuna ordaintzeko hobaria (zenbatekoaren %50eko murrizketa) baliatzeko, baina, horretarako, alegazioak aurkezteari uko egin behar dio. Ediktu hau argitaratu eta egutegiko hogei (20) eguneko epean ordaintzen badu isuna, prozedura amaitutzat emango da, eta ez da izango beharrezkoa ebazpen espresik ematea. Besterik gabe, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahalko du arau-hausleak, uztailaren 13ko 29/1998 Legeko 46. artikuluak (azaroaren 23ko 18/2009 Legeak aldatutako Trafikoari, ibilgailu motordunen zirkulazioari eta bide-segurtasunari buruzko Legeko 80. artikuluak) ezartzen dituen baldintzetan. d) Arau-hausleak alegaziorik aurkezten ez badu eta isuna ordaintzen ez badu egutegiko 20 eguneko epean, salaketaren jakinarazpenak prozedura ebazteko egintzaren ondorio berak izango ditu, eta ez da izango beharrezkoa arau-hauslea zigortzeko ebazpen espresik ematea. Hori dela eta, ediktu hau argitaratu eta 30 eguneko epean, zigorraren betearazpena hasiko da. Kasu hauetan bakarrik jazo daiteke ebazpen inplizitu hori, Trafikoari, ibilgailu motordunen zirkulazioari eta bide-segurtasunari buruzko Legeko 74.3.e) eta 81.5. artikuluekin bat: arau-hausteak arinak direnean; larriak izan arren, arau-hausteek punturik galarazten ez dutenean; eta, larriak edo oso larriak izan arren, arau-hausteak salaketa egiteko egintzarekin batera jakinarazten direnean. e) Barakaldoko Udaleko Poliziaren Lege eta Administrazioaren eta Zehatzeko Prozeduraren Atalaren buruari dagokio espedientea bideratzea, unitate horretako instruktoreak izendatzeko indarrean dagoen erabakiarekin bat; Udalbatzaren 242/19/2008-4 zenbakidun akordioaren bidez onartu zuten izendapena, urriaren 30ean egin ohiko bilkuran (19/2008 zenbakidunean). Halere, azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 28. eta 29. artikuluek aipatzen duten arrazoiren bat badago, azaroaren 28ko 2568/1986 Errege Dekretuak arautzen duen pro-

Notificacin: Habindose intentado la notificacin de forma expresa de las denuncias formuladas por infraccin del Ttulo Quinto de la Ordenanza Municipal de Circulacin de Barakaldo, relativo a las zonas de estacionamiento limitado (OTA), publicada en el Boletn Oficial de Bizkaia nmero 107, de fecha 6 de junio de 2000, a los titulares o conductores de vehculos que a continuacin se citan y no habindose podido practicar por diversas causas, se hace pblico el presente anuncio en el citado diario oficial, en cumplimiento de lo dispuesto en el artculo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn (en adelante, LPC) y dems disposiciones concordantes aplicables. Lo que se notifica de acuerdo con las siguientes normas: a) En el supuesto de que no fuera el conductor-responsable de la infraccin, deber comunicar a este Ayuntamiento en el plazo de veinte (20) das naturales, contados a partir del da siguiente al de la publicacin de este edicto, el nombre y domicilio completo del mismo advirtindole de que si incumple esta obligacin, sin causa justificada, ser sancionado pecuniariamente como autor de falta muy grave, con importe del doble o el triple de la prevista para la infraccin original que la motiv, si esta es leve o grave o muy grave, respectivamente. Todo ello a tenor de lo establecido en los artculos 65.5 j) y 67.2 a) del Texto Articulado de la Ley sobre Trfico, Circulacin de Vehculos de Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo (en adelante, LTSV), modificado por la Ley 18/2009, de 23 de noviembre. b) El responsable de la infraccin dispone de un plazo de veinte (20) das naturales, contados a partir del da siguiente al de la publicacin de este edicto para alegar cuanto considere conveniente en su defensa y proponer las pruebas que estime oportunas, ante este Ayuntamiento (SAC, Servicio de Atencin Ciudadana, Herriko plaza s/n, planta baja,) o por cualquiera de los medios sealados en el artculo 38.4 LPC, indicando en todo caso los siguientes datos: Nmero de Expediente, fecha de la denuncia y matrcula del vehculo. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artculo 12 del Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento Sancionador en materia de Trafico, Circulacin de Vehculos a Motor y Seguridad Vial (en adelante, RPS). c) Dispone de un plazo de 20 das naturales a contar desde la presente publicacin para realizar el pago bonificado de la multa con reduccin del 50% y renunciando a formular alegaciones, en cuyo caso se dar por terminado el procedimiento sin necesidad de resolucin expresa, pudiendo interponerse nicamente recurso contencioso administrativo en los trminos establecidos en el artculo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio (Artculo 80 LTSV, modificado por la Ley 18/2009, de 23 de noviembre).

d) Si no formula alegaciones ni abona la multa en el plazo de 20 das naturales, la denuncia notificada surte efecto de acto resolutorio del procedimiento sin necesidad de dictar resolucin sancionadora expresa. Por ello, a los 30 das se iniciar la ejecucin de la sancin. La citada resolucin implcita se produce nicamente en los casos de infracciones leves, infracciones graves que no supongan prdida de puntos o infracciones graves y muy graves cuya notificacin se hubiera efectuado en el acto de la denuncia (artculo 74.3 e) y 81.5 LSV).

e) La Instruccin del expediente corresponde al Sr. Jefe de Seccin Jurdico Administrativa de Polica y Procedimiento Sancionador del Ayuntamiento de Barakaldo, de acuerdo con la designacin vigente de instructores de dicha Unidad efectuada por Acuerdo Plenario nmero 242/19/2008-4 celebrado en sesin ordinaria nmero 19/2008 de 30 de octubre, quien podr ser recusado por alguna de las causas previstas en los artculos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y de conformidad con el pro-

cve: BAO-BOB-2011a109

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14861

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

zedurari jarraituz, arau-hausleak instruktorea ezets dezake. Espedientea ebazteko organo eskuduna, berriz, Giza Baliabideen eta Herritarren Segurtasunaren Arloko zinegotzia da, azaroaren 23ko 18/2009 Legeak aldatutako Trafikoari, ibilgailu motordunen zirkulazioari eta bide-segurtasunari buruzko Legeko 71.4. artikuluak egokitzen dizkion eskumenekin eta Alkatetzaren 2007-06-28ko 04871. Dekretuaren bidez bere esku gelditu ziren eskumenekin bat; 138. B.A.O.n argitaratu zuten dekretu hori, 2007ko uztailaren 13an. f) Arau-hausleak aukera du bere erantzukizuna bere borondatez aitortzeko eta isunaren zenbatekoari %50eko hobaria aplikatzeko. Ondoko paragrafoak zehazten dituen bideetatik ordaindu behar du isuna. Hori egiten duenean, espedientea artxibatuko da, eta ez da izango beharrezkoa ebazpen espresik ematea, azaroaren 23ko 18/2009 Legeak aldatutako Trafikoari, ibilgailu motordunen zirkulazioari eta bide-segurtasunari buruzko Legeko 80. artikuluak xedatzen duenarekin bat. g) Arau-hausleak Barakaldoko Udalarekin elkarlanean aritzen diren erakundeen (Bilbao Bizkaia Kutxaren, Euskadiko Kutxaren, Caixaren edo Santander Bankuaren) edozein bulegotan edo irakurgailua duen edozein kutxazain automatikotan ordaindu dezake isuna, baita Internet bidez ere, Udalaren web gunean (www.barakaldo.org helbidean) ordainketak egiteko dagoen pasabidearen bitartez. h) Arau-hauste arinek hiru hilabeteko epean preskribatuko dute, azaroaren 23ko 18/2009 Legeak aldatutako Trafikoari, ibilgailu motordunen zirkulazioari eta bide-segurtasunari buruzko Legeko 92.1. artikuluak xedatzen duenarekin bat. Administrazioak jarduketa bat hasi duen berri badu interesdunak, administrazioak edozein jarduketa hasten badu beste administrazio edo erakunde batzuekin elkarlanean arauhauslearen nortasuna eta helbidea ikertzeko edo jakinarazpenik egiten bada azaroaren 23ko 18/2009 Legeak aldatutako Trafikoari, ibilgailu motordunen zirkulazioari eta bide-segurtasunari buruzko Legeko 76, 77. eta 78. artikuluekin bat, epe hori eten egingo da. i) Prozedura hasi eta urtebeteko epean zigor-ebazpena jakinarazten ez bada, prozedura iraungi egingo da, eta jarduketak artxibatuko dira, edozein interesdunen eskariz edo ebazpena emateko organo eskudunaren beraren ekimenez. Aurrez, horretarako administrazio-espedientea bideratu behar da, azaroaren 23ko 18/2009 Legeak aldatutako Trafikoari, ibilgailu motordunen zirkulazioari eta bide-segurtasunari buruzko Legeko 92.3. artikuluak xedatzen duenarekin bat. j) Hala eta guztiz ere, azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 42.5. artikuluak prozedura eteteko aipatzen duen arrazoiren bat badago, ebazpena emateko gehieneko epea eten daiteke. Bestalde, prozedura eteten bada egitateen berri zigor-jurisdikziotik izatearen ondorioz, ebazpena iraungitzeko epea etengo da, eta, epaileen ebazpena irmo bihurtzen denean, berriz hasiko da, etena erabakitzerakoan gelditzen zen eperako. Horrek guztiak ez du esan nahi, arau-hausteek preskribatzeko epea igaro ez bada, egitateak zigortzeko beste espediente bat hasi ezin denik.

cedimiento regulado en el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre; y el rgano competente para su resolucin es la Sra. Concejala responsable del rea de RRHH. y Seguridad Ciudadana, en virtud de la competencia atribuida en el artculo 71.4 LTSV, modificado por la Ley 18/2009, de 23 de noviembre, en virtud de las competencias delegadas por el Decreto de Alcalda nmero 04871 de 28-06-2007 (B.O.B. nmero 138, de fecha 13 de julio de 2007). f) Se le indica la posibilidad de reconocer voluntariamente su responsabilidad haciendo efectivo el importe de la multa con una bonificacin del 50% a travs de los medios de pago detallados en el prrafo siguiente, lo que supondr el archivo del expediente sin necesidad de dictar resolucin expresa (Artculo 80 LTSV, segn redaccin dada por la Ley 18/2009, de 23 de noviembre).

g) El pago de la sancin podr efectuarse en cualquier oficina bancaria o cajero automtico provisto de dispositivo de lectura, de las siguientes Entidades colaboradoras del Ayuntamiento de Barakaldo: Bilbao Bizkaia Kutxa (BBK), Caja Laboral, La Caixa, Banco Santander y a travs de Internet por medio de la pasarela de pagos que aparece en la web municipal (www. barakaldo.org). h) El plazo de prescripcin de las infracciones es de 3 meses como faltas leves (Artculo 92.1 LTSV, segn redaccin dada por la Ley 18/2009, de 23 de noviembre). Dicho plazo se interrumpir por cualquier actuacin de la Administracin de la que tenga conocimiento el denunciado o est encaminada a averiguar la identidad o domicilio y se practique con otras Administraciones, Instituciones u Organismos, as como por la notificacin efectuada de acuerdo con los artculos 76, 77 y 78 LTSV, modificados por la Ley 18/2009, de 23 de noviembre). i) Si no se hubiese notificado la resolucin sancionadora transcurrido 1 ao desde la iniciacin del procedimiento, se producir la caducidad de ste y se proceder al archivo de las actuaciones, a solicitud de cualquier interesado o de oficio por el propio rgano competente para dictar la resolucin, previo expediente administrativo tramitado al efecto (Artculo 92.3 LTSV, segn redaccin dada por la Ley 18/2009, de 23 de noviembre). j) No obstante lo anterior el plazo mximo de resolucin puede paralizarse por la concurrencia de alguna de las causas de suspensin previstas en el artculo 42.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Asimismo si la paralizacin del procedimiento se hubiera producido a causa del conocimiento de los hechos por la jurisdiccin penal, el plazo de caducidad se suspender, y una vez haya adquirido firmeza la resolucin judicial, se reanudar el cmputo del plazo de caducidad por el tiempo que restaba en el momento de acordar la suspensin. Todo ello sin perjuicio de la posible incoacin de un nuevo expediente sancionador por los referidos hechos si no hubiera transcurrido el plazo de prescripcin. Para conocimiento del texto integro del acto que se notifica y obtener copia del documento con el correspondiente cdigo de barras para efectuar el pago, el expediente obra de manifiesto y a disposicin de los interesados en la Seccin Jco. Adva. Polica y Procedimiento Sancionador, sita en la calle Lasesarre 16-1. planta (artculo 61 de la Ley 30/92 del 26 de noviembre). En Barakaldo, a 24 de mayo de 2011.El Alcalde Presidente, Antonio J. Rodrguez Esquerdo

Jakinarazten den egintzaren testua osorik ikusteko eta ordainketa egiteko beharrezko barra-kodea duen kopia bat eskuratzeko, interesdunek Barakaldoko Udaleko Poliziaren Lege eta Administrazioaren eta Zehatzeko Prozeduraren Atalera jo behar dute, Lasesarre kaleko 16. zenbakiko 1. solairura, han baitute espedientea eskura, azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 61. artikuluarekin bat. Barakaldon, 2011ko maiatzaren 24an.Alkate-Lehendakaria, Antonio J. Rodrguez Esquerdo

Aipatutako zerrenda / Relacin que se cita


Matrikula Matrcula Espediente Expediente Jabea / Gidaria Titular / Conductor Haustea Infraccin Data Fecha Znbat Importe

- 7562-BRZ BI- 0760-CB - 4062-GKV BI- 1584-CN - 7536-DYX - 6217-DXB BI- 7102-BB - 2909-CRY - 5621-DBY - 8158-DFB

2011 / 104071 - 0 2011 / 104120 - 0 2011 / 104131 - 0 2011 / 104135 - 0 2011 / 104137 - 0 2011 / 104143 - 0 2011 / 104149 - 0 2011 / 104161 - 0 2011 / 104210 - 0 2011 / 104220 - 0

JOSE ANTONIO F. S. ISABEL DE LOS S. P. M. ANGELES C. A. AMPARO M. G. OIARTZA G. S. DAVID H. J. JUAN CARLOS A. A. AITOR M. S. ALEJANDRO G. I. JAIONE L. R.

102.3-A) OOM 102.3-A) OOM 102.3-A) OOM 102.3-A) OOM 102.3-A) OOM 102.3-A) OOM 102.3-A) OOM 102.3-A) OOM 102.3-A) OOM 102.3-A) OOM

16/3/2011 17/3/2011 17/3/2011 17/3/2011 17/3/2011 17/3/2011 17/3/2011 17/3/2011 18/3/2011 18/3/2011

45,08 45,08 45,08 45,08 45,08 45,08 45,08 45,08 45,08 45,08

cve: BAO-BOB-2011a109

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14862

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

Matrikula Matrcula

Espediente Expediente

Jabea / Gidaria Titular / Conductor

Haustea Infraccin

Data Fecha

Znbat Importe

- 5621-DBY BI- 4989-CV BI- 5910-CK - 0860-DNF - 0945-DKY BI- 1387-BS - 2704-BRS BI- 3589-CN - 5413-FLY - 9372-FYG - 3607-CVV - 2470-FMJ BI- 3678-BZ BI- 6117-BW - 9153-BWX BI- 0713-CF - 3682-BXV BI- 7936-BN - 2348-BDD - 3368-GZL - 3120-GCN M- 7933-NH - 2829-BSS - 0210-FJG - 6868-BDK - 8671-BYK - 3958-CRF BI- 1559-BN - 9908-DPV - 9964-FGW - 5229-BGP BI- 0829-CT BI- 7558-CM BI- 0680-CJ BI- 8818-CT - 2002-GCW - 6955-GXK - 5480-BNP - 4445-BCH - 8849-DXW - 9153-BWX - 0579-FDJ BI- 5302-CV - 8337-GPJ S- 2667-AH - 5154-CWB BI- 7984-CD

2011 / 104420 - 0 2011 / 104483 - 0 2011 / 104487 - 0 2011 / 104586 - 0 2011 / 104622 - 0 2011 / 104629 - 0 2011 / 104666 - 0 2011 / 104677 - 0 2011 / 104697 - 0 2011 / 104699 - 0 2011 / 104878 - 0 2011 / 104908 - 0 2011 / 104954 - 0 2011 / 104700 - 0 2011 / 104701 - 0 2011 / 104705 - 0 2011 / 104707 - 0 2011 / 104708 - 0 2011 / 104751 - 0 2011 / 104777 - 0 2011 / 104787 - 0 2011 / 104796 - 0 2011 / 104842 - 0 2011 / 104860 - 0 2011 / 104863 - 0 2011 / 104864 - 0 2011 / 104866 - 0 2011 / 104871 - 0 2011 / 104874 - 0 2011 / 104876 - 0 2011 / 104958 - 0 2011 / 104960 - 0 2011 / 104965 - 0 2011 / 104971 - 0 2011 / 104974 - 0 2011 / 104975 - 0 2011 / 105048 - 0 2011 / 105051 - 0 2011 / 105053 - 0 2011 / 105054 - 0 2011 / 105055 - 0 2011 / 105056 - 0 2011 / 105228 - 0 2011 / 105229 - 0 2011 / 105231 - 0 2011 / 105233 - 0 2011 / 105241 - 0

ALEJANDRO G. I. PATXI U. R. SIRIA B. G. AINARA B. Z. ELISABETH R. G. * ASIER Z. A. CORNEL C. T. JANIRE I. R. JUAN ANGEL C. D. MARCELINA C. P. ROBERTO R. A. IVAN L. S. UNAI R. P. FERNANDO V. B. LORENA R. T. JUAN CARLOS E. B. JOSE LUIS V. M. CARLA FILIPA DA C. M. BENITO C. M. ANTONIO P. R. IKER E. G. GERARDO V. C. VANESA P. G. JUANA V. V. MARIA L. I. TOMAS R. P. MARIA LEIRE G. G. MIGUEL G. A. ALFREDO G. M. LORENZO E. B. MARIA ANGELES M. M. KEPA MIRENA GARCIA DE C. M. SUSANA B. E. MARTIN DE LOS S. DE J. LEIRE U. A. ANA M. A. FRANCISCO R. M. KYUNG SUK K.S. ION D. * JAVIER S. C. LORENA R. T. FERNANDO G. B. VIOLETA B. U. * MAIDER L. A.I MIHAELA D. V. MARI CARMEN S. F. JUAN JOSE U. A.

102.3-A) OOM 102.3-A) OOM 102.3-A) OOM 102.3-A) OOM 102.3-A) OOM 102.3-A) OOM 102.3-A) OOM 102.3-A) OOM 102.3-A) OOM 102.3-A) OOM 102.3-A) OOM 102.3-A) OOM 102.3-A) OOM 102.3-A) OOM 102.3-A) OOM 102.3-A) OOM 102.3-A) OOM 102.3-A) OOM 102.3-A) OOM 102.3-A) OOM 102.3-A) OOM 102.3-A) OOM 102.3-A) OOM 102.3-A) OOM 102.3-A) OOM 102.3-A) OOM 102.3-A) OOM 102.3-A) OOM 102.3-A) OOM 102.3-A) OOM 102.3-A) OOM 102.3-A) OOM 102.3-A) OOM 102.3-A) OOM 102.3-A) OOM 102.3-A) OOM 102.3-A) OOM 102.3-A) OOM 102.3-A) OOM 102.3-A) OOM 102.3-A) OOM 102.3-A) OOM 102.3-A) OOM 102.3-A) OOM 102.3-A) OOM 102.3-A) OOM 102.3-A) OOM

21/3/2011 16/3/2011 16/3/2011 24/3/2011 16/3/2011 17/3/2011 25/3/2011 25/3/2011 25/3/2011 17/3/2011 22/3/2011 29/3/2011 23/3/2011 17/3/2011 17/3/2011 17/3/2011 18/3/2011 18/3/2011 28/3/2011 28/3/2011 28/3/2011 28/3/2011 28/3/2011 21/3/2011 21/3/2011 21/3/2011 21/3/2011 21/3/2011 21/3/2011 21/3/2011 23/3/2011 23/3/2011 23/3/2011 24/3/2011 24/3/2011 24/3/2011 25/3/2011 25/3/2011 25/3/2011 25/3/2011 25/3/2011 25/3/2011 28/3/2011 28/3/2011 28/3/2011 28/3/2011 28/3/2011

45,08 45,08 45,08 45,08 45,08 45,08 45,08 45,08 45,08 45,08 45,08 45,08 45,08 45,08 45,08 45,08 45,08 45,08 45,08 45,08 45,08 45,08 45,08 45,08 45,08 45,08 45,08 45,08 45,08 45,08 45,08 45,08 45,08 45,08 45,08 45,08 45,08 45,08 45,08 45,08 45,08 45,08 45,08 45,08 45,08 45,08 45,08


Zirkulazioari buruzko araudia hausteagatiko udal-salaketei buruzko zigor-proposamenak.

(II-4504)

Propuestas de resolucin denuncias municipales por infracciones a las normas de trfico.

Jakinarazpena: Zirkulazioari buruzko araudia hausteagatik egindako salaketei buruzko ebazpen-proposamenak ondoko titularrei edo ibilgailu-gidariei espresuki jakinarazteko ahalegina egin baina, zenbait arrazoi direla medio, jakinarazpenik egin ezin izan denez gero, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu da, Herriadministrazioen araubide juridikoaren eta administrazio-prozedura erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 59.5. artikuluak eta aplikatu beharreko gainerako xedapenek ezartzen dutenarekin bat.

Urriaren 30ean egin ohiko bilkuran (19/2008 zenbakidunean), Udalbatzaren 242/19/2008-4 zenbakidun akordioaren bidez, Barakaldoko Udaleko Poliziaren Lege eta Administrazioaren eta Zehatzeko Prozeduraren Atalaren burua izendatu zuten dagozkion espedienteen instruktore. Zera xedatu du hark ondoko espedienteei eta interesdunei buruz: Lehena: Ondoko pertsonek zirkulazioari buruzko araudia hausteagatik hasitako espedienteei buruz aurkeztutako alegazioen idazkia ezestea, kontuan izanik aurkeztutako alegazioek ez dituztela indargabetzen egindako salaketaren oinarrian zeuden egitateak eta zuzenbideko oinarriak, Herri-administrazioen araubide juridikoaren eta administrazio-prozedura erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 54.1. artikuluaren helburuetarako instruktoreak espediente bakoitzari atxikitako txosten juridikoarekin bat. Bigarrena: Adierazitako zenbatekoaren adinako zigorra proposatzea, jotzeagatik salatutako egitateek zirkulazioari buruzko araudiko kasuan kasuko artikulua hausten dutela. Espediente bakoitzeko

Notificacin: Habindose intentado la notificacin de forma expresa de las propuestas de resolucin denuncias formuladas por infraccin de las normas de trfico, a los titulares o conductores de vehculos que a continuacin se citan y no habindose podido practicar por diversas causas, se hace pblico el presente anuncio en el Boletn Oficial de Bizkaia en cumplimiento de lo dispuesto en el artculo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn (en adelante, LPC) y dems disposiciones concordantes aplicables. El Instructor de la Seccin Jurdico Administrativa de Polica y Procedimiento Sancionador, designado segn Acuerdo Plenario nmero 242/19/2008-4 celebrado en sesin ordinaria nmero 19/2008 de 30 de octubre de 2008, de los correspondientes procedimientos, ha dispuesto en relacin con los expedientes e interesados que a continuacin se relacionan lo siguiente: Primero: Desestimar el Escrito de Alegaciones presentado por las personas que a continuacin se citan en relacin con los correspondientes expedientes de infracciones a la normativa de trfico, teniendo en cuenta que las alegaciones formuladas no desvirtan los hechos ni los fundamentos de derecho que sirvieron de base a la denuncia efectuada, conforme al Informe jurdico emitido por el Instructor que consta en cada expediente a los efectos del artculo 54.1 a) LPC. Segundo: Proponer la sancin por el importe indicado, por estimar que los hechos denunciados constituyen infraccin al artculo sealado en cada caso en la normativa de trfico. La infraccin

cve: BAO-BOB-2011a109

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14863

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

arau-hausteen sailkapenak Trafikoari, ibilgailu motordunen zirkulazioari eta bide-segurtasunari buruzko Legearen testu artikulatuko 65. artikuluak xedatzen duenari jarraitzen dio; martxoaren 2ko 339/1990 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartu zuten testu hori. Hirugarrena: Hala badagokio, ofizioz erabakitako edo alderdi interesdunak proposatutako eta onartutako frogak espedienteari atxikitzea. Laugarrena: Herri-administrazioen araubide juridikoaren eta administrazio-prozedura erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 84.2. artikuluak, Trafikoaren, ibilgailu motordunen zirkulazioaren eta bide-segurtasunaren alorreko zigor-prozedurari buruzko araudia onartzen duen otsailaren 25eko 320/1994 Errege Dekretuko 13.2. artikuluak eta azaroaren 23ko 18/2009 Legeak aldatutako Trafikoari, ibilgailu motordunen zirkulazioari eta bide-segurtasunari buruzko Legeko 81.4. artikuluak arautzen duten entzunaldi-izapidea hastea eta, ediktu hau argitaratu eta hurrengo egunetik hasita, interesdunari egutegiko 15 eguneko epea ematea, egoki deritzen alegazioak eta dokumentuak aurkez ditzan, Herri-administrazioen araubide juridikoaren eta administrazio-prozedura erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 38.4. artikuluak aipatzen duen edozein bidetatik. Bosgarrena: Bere alegazioak ezetsi egin diren erabakia interesdunari jakinaraztea, Herri-administrazioen araubide juridikoaren eta administrazio-prozedura erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 58. eta 59. artikuluek aipatzen dituzten bideetatik, dagokion zigorra jakinarazteari kalte egin gabe. Seigarrena: Aurreko paragrafoan aipatutako alegazioak aurkezten badira edo alegazioak aurkezteko epea igaro eta alegaziorik aurkezten ez bada eta interesdunak proposatutako zigorraren zenbatekoa ordaindu ez badu, ebazpen-proposamen hau Giza Baliabideen eta Herritarren Segurtasunaren Arloko zinegotziari helaraztea, baita espedientea ere, hura baita espedientea ebazteko organo eskuduna. Horrek ez du esan nahi Trafikoaren, ibilgailu motordunen zirkulazioaren eta bide-segurtasunaren alorreko zigor-prozedurari buruzko araudia onartzen duen otsailaren 25eko 320/1994 Errege Dekretuko 15. artikuluak ebazpena ahoz emateko eta, ondotik, organo eskudunak ahozko ebazpena baimentzeko ematen duen aukera erabili ezin denik. Zazpigarrena: Zigorra irmoa denean, arau-haustea larria edo oso larria bada, zigorra Bizkaiko Trafiko Buruzagitzari jakinaraztea, Trafiko Buruzagitza Nagusiak Gidarien eta Arau Hausleen Erregistroan sar dezan, Trafikoari, ibilgailu motordunen zirkulazioari eta bide-segurtasunari buruzko Legeko 83. artikuluak xedatzen duenarekin bat. Jakinarazten den egintzaren testua osorik ikusteko, interesdunek Barakaldoko Udaleko Poliziaren Lege eta Administrazioaren eta Zehatzeko Prozeduraren Atalera jo behar dute, Lasesarre kaleko 16. zenbakiko 1. solairura, azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 61. artikuluarekin bat. Barakaldon, 2011ko maiatzaren 24an.Alkate-Lehendakaria, Antonio J. Rodrguez Esquerdo.
Aipatutako zerrenda

cometida se califica como se indica para cada expediente de acuerdo con la clasificacin establecida por el artculo 65 del Texto Articulado del Texto Articulado de la Ley sobre Trfico, Circulacin de Vehculos de Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo (en adelante, LTSV). Tercero: Incorporar al expediente, en su caso, las pruebas acordadas de oficio o propuestas por la parte interesada y aceptadas. Cuarto: Proceder a la apertura del trmite de audiencia regulado en los artculos 84.2 LPC y 13.2 del Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento Sancionador en materia de Trafico, Circulacin de Vehculos a Motor y Seguridad Vial y 81.4 LTSV, modificado por la Ley 18/2009, de 23 de noviembre, otorgando al interesado un plazo de 15 das naturales desde el siguiente al de la publicacin de este Edicto con objeto de que por los interesados se puedan formular las alegaciones y presentar los documentos que se consideren oportunos por cualquiera de los medios sealados en el artculo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Quinto: Notificar al interesado el presente acuerdo desestimatorio de sus alegaciones por los medios indicados en los artculos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sin perjuicio de la notificacin de la sancin correspondiente. Sexto: Presentadas las alegaciones sealadas en el apartado anterior o transcurrido dicho plazo sin actividad en el sentido anteriormente expuesto, ni abonado el importe de la sancin propuesta, se proceder a dar traslado de la presente Propuesta de Resolucin as como del expediente a la Concejala Delegada del rea de RRHH. y Seguridad Ciudadana, como rgano competente para resolver el expediente y todo ello sin perjuicio de la facultad de resolucin verbal prevista en el artculo 15 del Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento Sancionador en materia de Trafico, Circulacin de Vehculos a Motor y Seguridad Vial y posterior autorizacin por el rgano competente. Sptimo: Una vez que la sancin sea firme, en caso de tratarse de una infraccin grave o muy grave, deber comunicarse a la Jefatura Provincial de Trfico de Bizkaia para su anotacin por la Jefatura Central de Trfico en el Registro de Conductores e Infractores, de acuerdo con el artculo 93 LTSV. Para conocimiento del texto integro del acto que se notifica, est obra de manifiesto y a disposicin de los interesados en la Seccin Jco. Adva. Polica y Procedimiento Sancionador, sita en la calle Lasesarre 16-1. planta (artculo 61 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre). En Barakaldo, a 24 de mayo de 2011.El Alcalde Presidente, Antonio J. Rodrguez Esquerdo
Relacin que se cita

Matrikula: - 3493-BJX. Espediente: 2010 / 3115 - 0. Jabea/Gidaria: Iaki R. V. Haustea: 20.1 RGC. Data: 28/11/2010. Zenbatekoa: 500,00 euro.

Matrcula: - 3493-BJX. Expediente: 2010 / 3115 - 0. Titular/Conductor: Iaki R. V. Infraccin: 20.1 RGC. Fecha: 28/11/2010. Importe: 500,00 euros.
(II-4505)

(II-4505)

Zirkulazioari buruzko araudia hausteagatiko zigor-ebazpenak.

Resoluciones sancionadoras por infracciones a la normativa de trfico.

Jakinarazpena: Zirkulazioari buruzko araudia hausteagatik egindako salaketei buruzko zigor-ebazpenak ondoko titularrei edo ibilgailu-gidariei espresuki jakinarazteko ahalegina egin baina, zenbait arrazoi direla medio, jakinarazpenik egin ezin izan denez gero,

Notificacin: Habindose intentado la notificacin de forma expresa de las resoluciones sancionadoras adoptadas en relacin con denuncias formuladas por infraccin de las normas de trfico, a los titulares o conductores de vehculos que a continuacin se citan

cve: BAO-BOB-2011a109

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14864

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu da, Herri-administrazioen araubide juridikoaren eta administrazio-prozedura erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 59.5. artikuluak eta aplikatu beharreko gainerako xedapenek ezartzen dutenarekin bat.

y no habindose podido practicar por diversas causas, se hace pblico el presente anuncio en el Boletn Oficial de Bizkaia en cumplimiento de lo dispuesto en el artculo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn (en adelante, LPC) y dems disposiciones concordantes aplicables. Motivacin Decreto La Sra. Concejala Delegada del rea de RRHH y Seguridad Ciudadana, en uso de las competencias delegadas mediante Decreto de la Alcalda Presidencia de este Ayuntamiento nmero 04871, de fecha 28-6-2007 (B.O.B. nmero 138, de fecha 137-2007), en resolucin de expediente sancionador instruido contra las personas que a continuacin se relacionan y, a la vista de la propuesta de resolucin adoptada por el instructor, ha dispuesto sancionar en los trminos y cuanta que se especifican en el Anexo adjunto. Lo que se notifica para que en los plazos que se sealan se realicen los oportunos ingresos o se interpongan, en su caso, los correspondientes recursos, de acuerdo con las siguientes normas:

Dekretuaren zioa Giza Baliabideen eta Herritarren Segurtasunaren Arloko zinegotziak, Barakaldoko Udaleko Alkatetzaren 2007-06-28ko 04871. Dekretuaren bidez bere esku gelditu ziren eskumenak erabiliz eta instruktoreak egindako ebazpen-proposamena ikusirik, ondoko pertsonak zigortzeko baldintzak eta zenbatekoak (atxikitako eranskinak zehazten dituenak) xedatu ditu, haien kontrako zigor-espedienteak ebazteko; 138. B.A.O.n argitaratu zuten dekretu hori, 2007ko uztailaren 13an. Zehazten diren epeetan, interesdunek dagozkion diru-sarrerak egiteko edo, hala badagokio, dagozkion errekurtsoak aurkezteko jakinarazi da hori. Interesdunek arau hauei jarraitu behar diete dagozkion diru-sarrerak egiteko eta dagozkion errekurtsoak aurkezteko: Ordainketa egiteko lekua eta modua Arau-hausleak Barakaldoko Udalarekin elkarlanean aritzen diren erakundeen (Bilbao Bizkaia Kutxaren, Euskadiko Kutxaren, Caixaren edo Santander Bankuaren) edozein bulegotan edo irakurgailua duen edozein kutxazain automatikotan ordaindu dezake isuna, baita Internet bidez ere, Udalaren web gunean (www. barakaldo.org helbidean) ordainketak egiteko dagoen pasabidearen bitartez. Aurka egiteko bideak Jakinarazitako zigor-ebazpena behin betikoa da administraziobidetik. Ediktu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik hasita, interesdunek bi (2) hilabeteko epea dute administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkezteko Administrazioarekiko Auziekiko Bilboko Epaitegian edo beren helbideari dagokionean, aukeratzen dutenean, biak EAEko Justizia Auzitegi Gorenaren lurralde-esparruaren barnean badaude betiere, abenduaren 23ko 19/2003 Lege Organikoko hamalaugarren xedapen gehigarriak aldatutako Administrazioarekiko auzien jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legeko 8.1. eta 46. artikuluek xedatzen dutenarekin bat, Bulego judizial berria ezartzeko legedi prozesala erreformatzen duen azaroaren 3ko 13/2009 Legeko 14.1. artikuluak aldatutako uztailaren 23ko 29/1998 Legeko 14.1. artikuluko 2. paragrafoko bigarren arauak xedatzen duenarekin bat. Isuna 3.000,05 eurotik beherakoa denez gero, prozedura laburtuaren bitartez bideratuko da errekurtso hori, Administrazioarekiko auzien jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legeko 78. artikuluak xedatzen duenarekin bat. Halere, aukeran, aurreko paragrafoan aipatutako administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu aurretik, berraztertze-errekurtsoa jar daiteke espresuki jakinarazten den ebazpenaren aurka, ematen duen organoaren beraren aurrean, hilabeteko epean jakinarazpena egin eta hurrengo egunetik hasita. Errekurtsoaren ebazpena emateko eta jakinarazteko epea hilabetekoa izango da gehienez. Epe hori igaro eta ebazpena espresuki jakinarazten ez bada, gaitzetsi egin dela jo behar da, Herri-administrazioen araubide juridikoaren eta administrazio-prozedura erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 116. eta 117. artikuluek 43.2. artikuluarekin bat xedatzen dutenarekin bat. Horrek ez du esan nahi, beren eskubideak ahalik eta hobekien babesteko, interesdunek beste egintzaren bat egin edo beste errekurtsoren bat aurkeztu ezin dutenik. Preskripzioa Zigorrek lau (4) urteko epean preskribatuko dute, dagokion zigorra jartzeko ebazpena administrazio-bidetik irmo bihurtu eta hurrengo egunetik hasita, azaroaren 23ko 18/2009 Legeak aldatutako Trafikoari, ibilgailu motordunen zirkulazioari eta bide-segurtasunari buruzko Legearen testu artikulatuko 91.4. artikuluak xedatzen duenarekin bat; martxoaren 2ko 339/1990 Legegintzako

Lugar y forma de pago El pago de la sancin podr efectuarse en cualquier oficina bancaria o cajero automtico provisto de dispositivo de lectura, de las siguientes Entidades colaboradoras del Ayuntamiento de Barakaldo: Bilbao Bizkaia Kutxa (BBK), Caja Laboral, La Caixa, Banco Santander y a travs de Internet por medio de la pasarela de pagos que aparece en la web municipal (www. barakaldo.org). Medios de impugnacin Contra la presente resolucin sancionadora, que se notifica y es definitiva en va administrativa, podr Vd. interponer en el plazo de dos (2) meses, contados desde el da siguiente al de la publicacin del presente edicto en el Boletn Oficial de Bizkaia, recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Bilbao el que corresponda a su domicilio, segn su eleccin, siempre que ambos radiquen en el mbito territorial del Tribunal Superior de Justicia de la CAPV, a tenor de lo establecido en los artculos 8.1 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, Reguladora de la Jurisdiccin Contencioso Administrativa (LJCA), modificada por la Disposicin Adicional Decimocuarta de Ley Orgnica 19/2003, de 23 de diciembre, en relacin con la lo dispuesto en la Regla Segunda, prrafo 2. del artculo 14.1 de la citada Ley 29/1998, de 23 de julio, en la redaccin dada por artculo 14.1 de la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislacin procesal para la implantacin de la nueva Oficina judicial. Se pone en su conocimiento que el citado recurso judicial al tratarse de un asunto de cuanta inferior a 3.000,05 euros ser tramitado por el procedimiento abreviado de acuerdo con el artculo 78 LJCA. No obstante, con carcter potestativo y previo al recurso contencioso-administrativo sealado en el prrafo anterior, contra la resolucin expresa que se le notifica, podr interponer recurso de reposicin ante el mismo rgano que la dict, en el plazo de un mes que se contar desde el da siguiente al de la fecha de presente notificacin. El plazo mximo para dictar y notificar la resolucin del recurso ser de un mes. Si transcurrido dicho plazo no recayera resolucin expresa, se entender desestimado, en virtud de lo dispuesto en los artculos 116, 117 en relacin con el 43.2 LPC. Todo ello sin perjuicio de cualquier otra accin o recurso que estimare oportuno interponer para la mejore defensa de sus derechos. Prescripcin El plazo de prescripcin de las sanciones ser de cuatro (4) aos computados desde el da siguiente a aqul en que adquiera firmeza en va administrativa la resolucin por la que se imponga la correspondiente sancin. (Artculo 91.4 del Texto Articulado del Texto Articulado de la Ley sobre Trfico, Circulacin de Vehculos de Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legis-

cve: BAO-BOB-2011a109

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14865

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

Errege Dekretuaren bidez onartu zuten Trafikoari, ibilgailu motordunen zirkulazioari eta bide-segurtasunari buruzko Legearen testu artikulatua. Jakinarazten den egintzaren testua osorik ikusteko, interesdunek Barakaldoko Udaleko Poliziaren Lege eta Administrazioaren eta Zehatzeko Prozeduraren Atalera jo behar dute, Lasesarre kaleko 16. zenbakiko 1. solairura, azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 61. artikuluarekin bat. Barakaldon, 2011ko maiatzaren 24an.Alkate-Lehendakaria, Antonio J. Rodrguez Esquerdo
Aipatutako zerrenda

lativo 339/1990, de 2 de marzo, en la redaccin otorgada a este precepto por la Ley 18/2009, de 23 de noviembre). Para conocimiento del texto integro del acto que se notifica, est obra de manifiesto y a disposicin de los interesados en la Seccin Jurdico Administrativa de Polica y Procedimiento Sancionador, sita en la calle Lasesarre 16-1. planta (artculo 61 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre). En Barakaldo, a 24 de mayo de 2011.El Alcalde Presidente, Antonio J. Rodrguez Esquerdo
Relacin que se cita

Matrikula: BI- 0512-CK. Espediente: 2010 / 1548 - 0. Jabea/Gidaria: Asier A. P Haustea: 91.2-M) RGC. Data: 9/7/2010. Zenbatekoa: 200,00 euro.

Matrcula: BI- 0512-CK. Expediente: 2010 / 1548 - 0. Titular/Conductor: Asier A. P. Infraccin: 91.2-M) RGC. Fecha: 9/7/2010. Importe: 200,00 euros.
(II-4506)

(II-4506)

Bide Garbiketaren Udal Ordenantza arin urratzeagatiko zehapen espedienteen hasiera.

Incoacin de los expedientes sancionadores por infraccin leve de la Ordenanza Municipal de Limpieza Viaria.

Ezin izan zaio interesatuari beren-beregi jakinarazi ondorengo Eranskinean aipatzen den Barakaldoko Udalaren Bide Garbiketaren Udal Ordenantza urratzeagatiko zehapen espedientea hasi dela, eta zenbait arrazoi direla medio, jakinarazpena ezin izan da egin. Horregatik, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko da, Administrazio Publikoen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59.5 artikuluan eta aplikatu beharreko gainerako baterako xedapenetan xedatutakoa betez. Aldi berean, agerrarazten da Barakaldoko Alkate-Lehendakariak hauxe xedatu duela: a) Interesdunari hamabost eguneko epea emango zaio, jakinarazpen hau argitaratu ondoko egunetik zenbatuta. Epe horretan, bere burua defendatzeko egoki deritzen alegazio, agiri eta informazio guztiak aurkeztu ditzake, eta bidezko bada, frogak proposa eta egin ditzake, Alkatetza, Herritarrekiko Harremanak eta Komunikazioa Azpiarloko Lege eta Administrazioko atalburu eta prozedura honetako Instruktore den Luis Portillo Requejo jaunaren aurrean, (223/27/201-2 zk.ko Erabaki bidez, Udalbatzak, 2010eko abenduaren 30ean egindako 27/2010 zk.ko ohiko bilkuran izendatua). Instruktorea ezetsi daiteke, Administrazio Publikoen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 28 eta 29. artikuluetan ezarritakoaren arabera. b) Alegazio idazkia aurkeztu nahi izanez gero, Herritarrentzako Arreta Zerbitzura jo beharra dago, Herriko Plaza, 1 (Udaletxeari erantsitako eraikinaren beheko solairuan) eta bertan espediente zenbakia aurkeztu. c) Interesdunari ohartarazi behar zaio epe horretan alegaziorik egiten ez badu, erabaki hau ebazpen proposamena izan litekeela, 1398/1993 Errege Dekretuaren 13.2. artikuluan xedatutakoaren arabera. Era berean, ustezko urratzaileak bere gogoz erantzukizuna aitor dezakeela jakinarazten da, ondorioz, prozedura zehapen egokia jarriz ebatziko delarik. d) Honako prozedura hau hasi zenetik sei hileko epean ebatzi behar da gehienez. Epe hori bukatuta, espedientea iraungi dela adieraziko da, Administrazio Publikoen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legean ezarritakoaren arabera eta bertan azaldutako ondorioekin. e) Interesdunari jakinaraziko zaio zehapen espediente hau ebazteko organo eskuduna, Korporazioko Alkate-lehendakaria dela, apirilaren 21eko, 11/1999 Legeak aldarazitako, Toki Araubidearen Oinarrien araupetzaile den, apirilaren 2ko, 7/1985 Legearen 21.1 n) artikulua dela bide.

No habindose notificado de forma expresa la incoacin del expediente sancionador que seguidamente se relaciona en el Anexo por infraccin de la Ordenanza Municipal de Limpieza Viaria del Ayuntamiento de Barakaldo al interesado y no habindose podido practicar por diversas causas, se hace pblico el presente anuncio en el Boletn Oficial de Bizkaia en cumplimiento de lo dispuesto en el artculo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn y dems disposiciones concordantes aplicables. Al mismo tiempo se hace constar que el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Barakaldo ha venido a disponer: a) Conceder al interesado un plazo de 15 das, a partir del siguiente al de la publicacin de esta notificacin, para aportar cuantas alegaciones, documentos e informaciones estime convenientes para su defensa y, en su caso, proponer y practicar prueba ante don Luis Portillo Requejo, Jefe de la Unidad Jurdico-Administrativa de la Subarea de Alcalda, Relaciones Ciudadanas y Comunicacin e Instructor del presente procedimiento nombrado por Acuerdo nmero 223/27/201-2, adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesin ordinaria nmero 27/2010, celebrada el da 30 de diciembre de 2010, pudiendo promover su recusacin en los trminos prevenidos en los artculos 28 y 29 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn. b) En caso de presentar escrito de alegaciones, deber realizarlo en el Servicio de Atencin Ciudadana sito en Herriko Plaza, 1 planta baja del Anexo de la Casa Consistorial, facilitando el nmero de expediente. c) Advertir al interesado que de no efectuar alegaciones en plazo, este acuerdo podr ser considerado propuesta de resolucin conforme a lo establecido en el artculo 13.2 del R.D. 1398/1993 , informando de que el presunto responsable puede reconocer voluntariamente su responsabilidad, resolvindose el procedimiento con la imposicin de la sancin que proceda d) El presente procedimiento deber resolverse en el plazo mximo de seis meses desde que se inicio. Transcurrido dicho plazo se proceder a declarar la caducidad del expediente en trmino y con las consecuencias de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn. e) Informar al interesado que el rgano competente para la resolucin del expediente sancionador es el Alcalde Presidente de la Corporacin en virtud del artculo 21.1 n) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Rgimen Local, modificada por la Ley 11/1999, de 21 de abril.

cve: BAO-BOB-2011a109

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14866

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

f) Helarazi ebazpena Barakaldoko Udaleko Kontabilitate Departamentura. g) Aurreko jarduketak amaitutakoan, itzuli jatorrizko espedientea Alkatetzako Orotariko Zerbitzuen Atalera. Barakaldon, 2011ko ekainaren 1ean.Alkate-Lehendakaria, Antonio J. Rodriguez Esquerdo

f) Dar traslado de la presente resolucin al Departamento de Contabilidad del Ayuntamiento de Barakaldo. g) Una vez concluyan las anteriores actuaciones devulvase el expediente original a la Seccin de Servicios Generales de Alcalda. En Barakaldo, a 1 de junio de 2011.El Alcalde-Presidente, Antonio J. Rodrguez Esquerdo

ERANSKINA / ANEXO
Espedientea Expediente Salatutako egintza Hecho denunciado Data Fecha Lekua Lugar Hautsitako artikulua Art. Infringido Interesduna Interesado Zenbatekoa Importe

SG.2011.091.M SG.2011.109.M SG.2011.111.M

Orinar en va pblica Orinar en va pblica Orinar en va pblica

16/04/2011 08/05/2011 08/05/2011

C/ Rubn Daro, 5 C/ Rubn Daro, 5 C/ Lasesarre con C/ Letxezar

5. Apdo. 8 O.M.L.V. 5. Apdo. 8 O.M.L.V. 5. Apdo. 8 O.M.L.V.

Fernndez Jimnez, Samuel Ranero IGlesias, Eneko Florin Mihai, Crucianu

150 150 150

Barakaldoko Udaleko Bide Garbiketari buruzko Udal Ordenantza hausteagatiko zigor espedienteei dagozkien ebazpenen testuak.

(II-4518)

Texto de la Resolucin de los expedientes sancionadores por infraccin de la Ordenanza Municipal de Limpieza Viaria del Ayuntamiento de Barakaldo.

Jakinarazpena: Barakaldoko Udaleko Bide Garbiketari buruzko Udal Ordenantza hausteagatik ondoren adierazten diren espedienteei dagozkien ebazpenak beren-beregi jakinarazten ahalegindu eta, hainbat arrazoirengatik ezin izan denez egin, iragarki hau argitaratu da Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, Administrazio Publikoen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59 artikuluan eta honekin batera etorririk ezargarri diren gainontzeko arauetan xedatutakoa betez. Aldi berean, Barakaldoko Udaleko alkate-lehendakari jaunak, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 21. artikulua - Tokiko Gobernua Modernizatzeko Neurriei buruzko 2003ko abenduaren 16ko 57/2003 Legeak aldarazia -; Zigor Ahalmena Baliatzeko Prozedura Arautegia onartu zuen abuztuaren 4ko 1398/1993 Errege Dekretuaren 10. artikulua eta Udal Arautegi Organikoaren 10. A) 2 eta 18 artikuluak betez, honako hau xedatu du. 1. Ondoren zehazten direnei, Barakaldoko Udaleko Bide Garbiketari buruzko Udal Ordenantza hausteagatik Eranskinean agertzen diren hurrengo zigorrak ezartzea. 2. Ebazpen hau Ekonomia eta Ogasuna Arlora helaraztea, dagokion jasotze-agiria egin dezaten. 3. Aurreko jarduketak amaitutakoan, itzul bedi jatorrizko espedientea Alkatetza, Herritarrekiko Harremanak eta Komunikazioa Arloko lege eta administrazio sailera. 4. Administrazio bidean behin betikoa den ebazpen honen aurka, jakinarazpena jaso eta hurrengo bi hileko epean, administrazioarekiko auzi errekurtsoa jarri ahal izango duzu/duzue, dagokion administrazioarekiko auzien epaitegian, Administrazioarekiko Auzietarako Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 8, 14, 25, 46 eta horiekin bat datozen artikuluetan ez ezik Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 109 c) artikuluan ere ezarritakoari jarraikiz. Hala ere, nahi izanez gero, eta aurreko paragrafoan azaldutako administrazioarekiko auzi errekurtsoa egin aurretik, berraztertzeko errekurtsoa jar dezakezu argitaratu den beren beregiko ebazpen erabaki honen aurka, hura eman zuen organo beraren aurrean, jakinarazpena jaso eta biharamunetik zenbatutako hilabeteko epean. Errekurtsoa 4/1999 Legearen idazkeraren araberako aipatutako Legearen 107, 116 eta 117 artikuluek eta haiekin bat datozenek aipatzen dituzten deuseztasun edo deuseztagarritasun arrazoietakoren batean oinarritu ahal izango da Berraztertzeko errekurtsoa jartzetik hilabetea igaro baldin bada ebazpena jakinarazi gabe, gaitzetsitzat joko da, 4/1999 Legearen bidez aldatutako 30/1992 Legearen 43.2 artikuluaren arabera.

Notificacin: Habindose intentado la notificacin de forma expresa de las resoluciones recadas en los expedientes que se detallan a continuacin, por infraccin de la Ordenanza Municipal de Limpieza Viaria del Ayuntamiento de Barakaldo al interesado y no habindose podido practicar por diversas causas, se hace pblico el presente anuncio en el Boletn Oficial de Bizkaia en cumplimiento de lo dispuesto en el artculo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn y dems disposiciones concordantes aplicables. Al mismo tiempo, se hace constar que el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Barakaldo ha venido a disponer, en virtud del artculo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Rgimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre de 2003, de medidas para la modernizacin del gobierno local, el artculo 10 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, que aprueba el Reglamento de Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora y el artculo 10. A) 2. y 18 del Reglamento Orgnico Municipal: 1. Imponer a los interesados que a continuacin se detallan las sanciones que figuran en el Anexo por infraccin de la Ordenanza Municipal de Limpieza Viaria del Ayuntamiento de Barakaldo. 2. Dar traslado de esta Resolucin al rea de Economa y Hacienda para extensin del oportuno recibo. 3. Una vez se concluyan las anteriores actuaciones devulvase el expediente original a la Seccin Jurdico-Administrativa del rea de Alcalda, Relaciones Ciudadanas y Comunicacin 4. Contra la presente resolucin, que es definitivo en la va administrativa, podr/n Vd/s. interponer en el plazo de dos meses, contados desde el da siguiente al de la recepcin de la presente notificacin, recurso contencioso- administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso Administrativo que corresponda, a tenor de lo establecido en los artculos 8, 14, 25, 46 y concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdiccin Contencioso-Administrativa y el artculo 109 c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn. No obstante, con carcter potestativo y previo al recurso contencioso-administrativo sealado en el prrafo anterior, contra la Resolucin expresa que se publica, se podr interponer recurso de reposicin, ante el mismo rgano que la dict en el plazo de una mes que se contar desde el da siguiente al de la fecha de publicacin de la presente notificacin, el cual podr fundarse en alguno de los motivos de nulidad o anulabilidad a que se refieren los artculos 107, 116, 117 y concordantes de la mencionada Ley en la redaccin dada por la Ley 4/1999. Si transcurriera un mes desde la interposicin del recurso de reposicin, sin que se notificara su resolucin, se entender desestimado, segn el articulo 43.2 de la Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/1999.

cve: BAO-BOB-2011a109

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14867

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

Hori guztiori, zeure eskubideen alde egiteko egoki iritziz gero aurkez ditzakezun bestelako egintza edo errekurtsoei eragotzi gabe. Alkateak agindu eta sinatu du. Barakaldo, 2011ko ekainaren 1ean.Antonio J. Rodrguez Esquerdo Jaunak

Todo ello, sin perjuicio de cualquier otra accin o recurso que se estimase oportuno interponer para la mejor defensa de sus derechos. Lo manda y firma el seor Alcalde. En Barakaldo, a 1 de junio de 2011.Antonio J. Rodrguez Esquerdo

ERANSKINA / ANEXO
Espedientea Expediente Salatutako egintza Hecho denunciado Data Fecha Hautsitako artikulua Art. Infringido Interesduna Interesado Zenbatekoa Importe

SG.2011.059.M SG.2011.064.M

Orinar en la va pblica Orinar en la va pblica

05/02/2011 12/03/2011

5.00MM Limpieza Viaria/Bide Garbiketa UUOOren 5.a 5.00MM Limpieza Viaria/Bide Garbiketa UUOOren 5.a

Surez Roda. Edwin Boisset Calvo. Arkaitz

150 150


IRAGARKIA ANUNCIO

(II-4519)

Ondoren adierazten den interesatuari ezin izan zaiolarik beren beregi jakinarazpena eman, urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak emandako idazketan aldarazia izan zen Herri Administrazioen Erregimen Juridikoaren eta Administrazio Erkideari buruzko Prozeduraren azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59.1 eta 59.2 artikuluekin eta aipatutako 30/1992 Legearen 59.4arekin bat etorriz, ondorengo interesatuari dagokion jakinarazpena jendaurreratu da:

Interesduna: Don Abdeljalal Kerkich. Gaia: 2011/03/21 datako finkaeraren txostenari buruz eskaera zuzendu eta hobetzeko dokumentazioa eskatzea. Nora agertu, jakinarazpenaren xedeko egintza zertan den osorik jakiteko: Barakaldoko Udaleko Gizarte Ekintza Azpiarlora. Zuazoko G.L.U. , La Florida, 14 - 16. 48902 Barakaldo. Agertzeko epea, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean iragarki hau argitaratu, eta hurrengo 10 egunetakoa izango da. Behin epea igarotakoan jakinaren gainean jarria izan delakotzat joa izango, legez dagozkion ondoreetarako. Barakaldon, 2011ko maiatzaren 26an.Alkatea

No habindose podido practicar la notificacin de forma expresa al interesado que se relaciona a continuacin, conforme a los artculos 59.1 y 59.2 de la de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn, en la redaccin dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificacin de la misma, y de conformidad con lo dispuesto en el artculo 59.4 de la citada Ley 30/1992, se hace pblico el presente anuncio de notificacin al siguiente interesado: Interesado: Don Abdeljalal Kerkich. Asunto: Requerimiento de documentacin para la subsanacin y mejora de la solicitud de Informe de Arraigo de fecha 21 de marzo de 2011. Lugar de comparecencia para el conocimiento del contenido ntegro del acto objeto de notificacin: Area de Accin Social del Ayuntamiento de Barakaldo. U.T.S. Zuazo, calle La Florida, 14 -16. 48902 Barakaldo. El plazo para comparecer se establece en 10 das siguientes a la publicacin de este anuncio en el Boletn Oficial de Bizkaia, transcurrido el cual se les tendr por notificados a los efectos que legalmente proceda. En Barakaldo, a 26 de mayo de 2011.El Alcalde

Bilbao-Bizkaiako Ur-Partzuergoa

(II-4565)

Consorcio de Aguas de Bilbao-Bizkaia

(II-4565)

Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoko lanpostu hutsak betetzeko hautaketa prozesurako deialdia.

Convocatoria de proceso selectivo para la cobertura de plazas del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren Zuzendaritza Batzordeak, 2011ko maiatzaren 3ko bileran, hauxe erabaki zuen: Lehena: Ondoko lanpostuak betetzeko lehiaketa oposiziorako deialdia egitea: Espedientea: OP11/001 Bigarren mailako informatikari ofizialentzako plaza 1. Espedientea: OP11/002 Saneamendu Ustiapeneko Goi Mailako Tituludunentzako plaza 2. Espedientea: OP11/003 Laborategiko Goi Mailako Tituludunentzako plaza 2 Bigarrena: Deialdi hau arautuko duten eta Akordio honi Eranskin legez erantsi zaizkion oinarri orokorrak eta oinarri bereziak nahiz horien gai-zerrendak onartzea. Hirugarrena: Deialdia eta oinarriak batera argitaratzea Bizkaiko Aldizkari Ofizialean. Erabaki hau behin betikoa da eta amaiera ematen dio administrazio bideari. Interesatuek erabaki horien aurka administrazioarekiko auzi errekurtsoa aurkez dezakete Bilboko administrazioarekiko auzietako epaitegietan, bi hilabeteko epean Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen diren egunaren biharamunetik aurrera.

El Comit Directivo del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, en sesin de 3 de mayo de 2011, acord lo siguiente: Primero: Efectuar convocatoria de concurso oposicin para la provisin de: Expediente OP11/001 - 1 plaza de Oficial de Segunda Informtico. Expediente OP11/002 - 2 plazas de Titulado Superior de Explotacin Saneamiento. Expediente OP11/003 - 2 plazas de Titulado Superior de Laboratorio. Segundo: Aprobar las bases generales y las bases especficas, con su correspondiente temario, que regirn la convocatoria y que se incorporan como Anexo al presente Acuerdo. Tercero: Publicar la convocatoria y bases de manera conjunta, en el Boletn Oficial de Bizkaia. Este Acuerdo es definitivo y pone fin a la va administrativa. Los interesados podrn interponer directamente contra el mismo Recurso Contencioso-Administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Bilbao, en el plazo de dos meses a partir del da siguiente al de su publicacin en el Boletn Oficial de Bizkaia.

cve: BAO-BOB-2011a109

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14868

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

Hala ere, aukera dago horren aurretik berraztertzeko hautazko errekurtsoa aurkezteko Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren Zuzendaritza Batzordeari, hilabeteko epean argitaratzen diren egunaren biharamunetik aurrera. Hori eginez gero, ezingo da administrazioarekiko auzi errekurtsorik aurkeztu, harik eta berraztertzekoaren berariazko ebazpena eman edo ustezko ezespena gertatu arte. Dena dela, egoki iritzitako beste edozein errekurtso aurkez daiteke. Bilbon, 2011ko ekainaren 2an.Kudeatzaileak, Pedro Mara Barreiro Zubiri
BILBAO BIZKAIA UR PARTZUERGOKO LANGILE-TALDEKO LANPOSTUAK KANPOTIK BETETZEKO OPOSIZIO-LEHIAKETARAKO DEIALDIAREN OINARRIAK

No obstante, con carcter previo, se podr interponer Recurso Potestativo de Reposicin ante el Comit Directivo del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, en el plazo de un mes a partir del da siguiente al de su publicacin. En este caso, no se podr interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente el de reposicin o se haya producido su desestimacin presunta. Todo ello sin perjuicio de la interposicin de cualquier otro recurso que se estime pertinente. En Bilbao, 2 de junio de 2011.El Gerente, Pedro Mara Barreiro Zubiri
BASES GENERALES DE CONVOCATORIA DE CONCURSO OPOSICIN PARA LA PROVISIN EXTERNA DE PLAZAS DE PLANTILLA DEL CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA

1.

Deialdiaren helburua

1.

Objeto de la convocatoria

1.1. Deialdi honek Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoko lan-kontratuko langile finkoen lanpostuak txanda irekiko edo elbarrientzako txandako oposizio-lehiaketaren bidez betetzea du helburu, deialdiaren Oinarrietan zehaztutako moduan. Era berean, deialdi honen helburua aldi baterako Lan-poltsak hornitzea da, 16. oinarrian adierazitako moduan. 1.2. Deialdi bakoitzean, txanda irekiaren bidez edo elbarrientzako txandaren bidez beteko diren lanpostuak daude zehaztuta. Lehiaketarik egon ez delako edo txanda horretako izangaiek hautaketa-prozesua gainditu ez dutelako elbarrientzako txandako lanpostuak bete gabe geratzen badira, txanda irekian sartuko dira.

1.1. Es objeto de la presente convocatoria, la provisin mediante el procedimiento de concurso-oposicin de las plazas de personal laboral fijo del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por el turno libre o por el turno para personas con minusvala que se detallan en las Bases especficas de la convocatoria. Asimismo la presente convocatoria tiene por objeto proveerse de Bolsas de Trabajo temporal tal y como se indica en la base 16. 1.2. En cada convocatoria se establecen aquellas plazas que se reservan para su provisin por el turno libre o por el turno para personas con minusvala. Si las plazas reservadas al turno para personas con minusvala quedaran desiertas, por falta de concurrencia o por no superar los aspirantes de dicho turno el correspondiente proceso selectivo, se acumularn a las ofrecidas al turno libre. Con el fin de avanzar en el propsito de conseguir la igualdad de oportunidades, en el supuesto de que alguno de los aspirantes con discapacidad que se haya presentado por el turno de reserva de personas con discapacidad superase los ejercicios correspondientes, pero no obtuviera plaza y su puntuacin fuera superior a la obtenida por otros aspirantes del turno libre, ser incluido por su orden de puntuacin en dicho turno. 1.3. Los requisitos establecidos para las plazas convocadas, entre los que se incluye el perfil lingstico cuando sea preceptivo, supone que las mismas no podrn ser provistas, en ningn caso, por aspirantes que no hubieran acreditado su cumplimiento en la forma prevista en las bases. 1.4. El Tribunal no podr declarar que ha superado el proceso selectivo un nmero superior de aspirantes que el de plazas convocadas, siendo nula de pleno derecho cualquier propuesta que infrinja tal limitacin. 2. Condiciones generales 2.1. El personal seleccionado suscribir un contrato laboral fijo con el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, con todos los derechos y deberes que sealan las disposiciones vigentes en la materia. El destino en el que se prestar el servicio vendr determinado por las vacantes que existan en el momento de la finalizacin del proceso selectivo, correspondientes a la plaza convocada y cuya cobertura sea necesaria para el Consorcio. 2.2. La jornada y restantes condiciones de trabajo ser la establecida para los puestos a los que se adjudique el destino. 3. Requisitos de participacin

Aukera berdintasunaren bidean aurrera egin asmoz, minusbaliotasunak dituzten pertsonentzako erreserbako txandan aurkezten den eta minusbaliotasunen bat duen izangaietako batek ariketak gaindituko balitu baina plazarik lortuko ez balu eta bere puntuazioa txanda lilbreko izangaietakoren batek lortutakoa baino handiagoa balitz, txanda horretan sartuko da, puntuazioaren ordenari jarraituz. 1.3. Deitutako lanpostuetarako betekizunak bete egin beharko dira, lanpostuak esleitu ahal izateko. Euren artean, hizkuntzaeskakizuna egiaztatu beharko da derrigorrezkoa denean. Hori dela eta, oinarrietan aurreikusitako eran betekizunok bete egiten dituztela egiaztatzen ez duten izangaiek ez dute lanpostua inolaz ere lortuko. 1.4. Epaimahaiak ezin izango du adierazi hautaketa-prozesua gainditu duten izangaien kopurua deitutako lanpostuena baino handiagoa dela. Beraz, muga hori hausten duen edozein proposamenek ez du inolako baliorik izango. 2. Baldintza orokorrak 2.1. Aukeratutako langileek lan-kontratu finkoa sinatuko dute Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoarekin, eta arlo horretako indarreko xedapenek zehaztutako eskubide eta betebehar guztiak izango dituzte. Zerbitzuaren helburu den lanpostua hautaketa-prozesua amaitutakoan hutsik dauden lanpostuen araberakoa izango da, betiere, Partzuergoak lanpostu hori bete behar badu. 2.2. Lanaldia eta gainerako baldintzak esleitutako lanpostuei dagozkienak izango dira. 3. Parte hartzeko betekizunak

3.1. Hona hemen izangaiek bete behar dituzten betekizunak hautaketa-prozesuetan parte hartu ahal izateko: a) Europako Batasuneko edozein estatu kidetako naziotasuna izatea edo, bestela, Europako Batasunak sinatutako eta estatu espainolak berretsitako nazioarteko itunen arabera, langileen joan-etorri askea aplikatzekoa zaion estatu bateko naziotasuna izatea. Era berean, Europako Batasuneko estatu kideetako nazionalen ezkontideek ere parte hartu ahal izango dute, beti ere zuzenbidez banatuta ez badaude. Horrez gain, euren ondorengoek eta

3.1. Para poder tomar parte en los correspondientes procesos selectivos, ser necesario:
cve: BAO-BOB-2011a109

a) Tener la nacionalidad de alguno de los Estados miembros de la Unin Europea, o ser nacional de algn Estado al que, en virtud de la aplicacin de los Tratados internacionales celebrados por la Unin Europea y ratificados por el Estado espaol, le sea de aplicacin la libre circulacin de trabajadores. Tambin podr participar el cnyuge de los nacionales de los Estados miembros de la Unin Europea, siempre que no est separado de derecho, as como sus descendientes y los de su cnyu-

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14869

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

euren ezkontideen ondorengoek ere parte hartu ahal izango dute, beti ere ezkontideak zuzenbidez banatuta ez badaude, ondorengoak hogeita bat (21) urtetik beherakoak badira edo ondorengoak beren lepotik bizi eta 21 urtetik gorakoak badira. Halaber, aurreko paragrafoetan aipatu ez diren atzerritarrek ere parte hartu ahal izango dute, beti ere legezko egoitza espainiar estatuan baldin badute. b) Deitutako plazari esleitutako zereginak betetzeko gaitasun funtzionala izatea. Gaitasun hori bere garaian egiaztatu beharko da agiri bidez, lan-kontratua sinatu aurretik epaimahaiak onartutako izangaiei zenbait proba eta osasun-azterketa egin ondoren. Osasun-azterketa hori Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak adierazitako zerbitzuetan egingo da. Hautaketa-prozesuak dirauen bitartean, epaimahaiari beharrezkoa iruditzen bazaio, Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoari eskatu ahal izango dio elbarrientzako txandan lehiatzen diren izangaiei probak eta osasun-azterketak egiteko. Horrela, bada, deialdiko lanpostuetan egin ohi diren jarduerak betetzeko gai diren egiaztatu ahal izango da, hautaketa-prozesua amaitu arte itxaron beharrean.

ge, siempre, asimismo, que ambos cnyuges no estn separados de derecho, sean estos descendientes menores de veintin (21) aos o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas. Asimismo, podrn tomar parte las personas extranjeras no incluidas en los prrafos anteriores con residencia legal en el estado espaol. b) Poseer la capacidad funcional para el desempeo de las tareas asignadas a la plaza convocada. Este extremo habr de acreditarse en su momento, tras unas pruebas y un reconocimiento mdico a que sern sometidos slo los aspirantes aprobados por el Tribunal, con carcter previo a la contratacin laboral. Dicho reconocimiento se llevar a efecto en los servicios determinados por el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia. Si durante el desarrollo del proceso selectivo el Tribunal lo considera necesario, podr recabar del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia la realizacin de las pruebas y reconocimiento mdico precisas a los aspirantes que concurren por el turno de personas con minusvala para la comprobacin del cumplimiento de este requisito en lo relativo al desempeo de las actividades habitualmente desarrolladas en las plazas de la convocatoria a la que opta, sin necesidad de esperar a la finalizacin del proceso selectivo. c) Tener cumplidos 16 aos de edad y no haber alcanzado la edad de jubilacin forzosa (65 aos). En las convocatorias para plazas con relevo cerrado (a turnos) ser preciso tener cumplidos los 18 aos, de conformidad con el art. 6.2. del Estatuto de los Trabajadores. d) Estar en posesin, o haber abonado los derechos para su expedicin, de la titulacin requerida para la plaza correspondiente. En el caso de titulaciones extranjeras, deber estarse en posesin de la credencial que acredite su homologacin. En las convocatorias con requisito de titulacin universitaria superior (Licenciado, arquitecto o ingeniero) la posesin de Ttulo de Grado con Master universitario regulado en los artculos 9 y 10 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, tendr la equivalencia establecida en cada caso por la legislacin aplicable con la titulacin indicada para la plaza correspondiente. En las convocatorias con requisito de titulacin universitaria media (Diplomado universitario, arquitecto tcnico o ingeniero tcnico) la posesin de Ttulo de Grado regulado en el artculo 9 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, tendr la equivalencia establecida en cada caso por la legislacin aplicable con la titulacin indicada para la plaza correspondiente. e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Pblicas o de los rganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autnomas, ni hallarse en inhabilitacin absoluta o especial para empleos o cargos pblicos por resolucin judicial, para ejercer funciones similares a las que desempeaban, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser extranjero, no hallarse inhabilitado o en situacin equivalente ni haber sido sometido a sancin disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos trminos el acceso al empleo pblico. f) No hallarse incurso en causa legal de incapacidad o incompatibilidad, previstos en la normativa vigente en materia de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Pblicas, dejando a salvo el derecho de opcin que sta le otorgue. g) Aquellos otros requisitos que, especficamente, se fijen para cada proceso selectivo en los correspondientes anexos. h) Quienes concurran a plazas reservadas a personas con minusvala debern tener reconocida dicha condicin, con discapacidad de grado igual o superior al 33%, por el rgano competente de la Administracin (Departamento competente de las Diputaciones Forales, IMSERSO, o equivalente). 3.2. Quienes deseen tomar parte en la convocatoria debern reunir la totalidad de los requisitos exigidos a la fecha de finalizacin del plazo de presentacin de instancias. Asimismo debe-

c) 16 urte izan beharko dituzte eta ezin izango dute nahitaez erretiratzeko adina eduki (65 urte). Txanda itxiko (txandaka) plazetarako deialdietan, beharrezkoa izango da 18 urte beteta izatea, Langileen Estatutuaren 6.2. artikuluarekin bat etorriz. d) Kasuan kasuko lanposturako eskatutako titulazioa izan beharko dute edo titulazioa jasotzeko eskubideak izan beharko dituzte ordainduta. Atzerriko titulazioei dagokienez, homologatuta dagoela egiaztatzen duen egiaztagiria izan beharko dute. Goi mailako unibertsitate titulua (lizentziatua, arkitektoa, ingeniaria) eskatzen duten deialdietan, urriaren 29ko 1393/2007 Errege Dekretuaren 9. eta 10. artikuluetan araututako Unibertsitateko master gradu tituluak indarreko legediak ezarritako baliokidetasuna izango du, plaza bakoitzarentzat adierazitako titulazioarekin. Erdi mailako unibertsitate titulua (Unibertsitateko diplomatua, arkitekto teknikoa edo ingeniari teknikoa) eskatzen duten deialdietan, urriaren 29ko 1393/2007 Errege Dekretuaren 9. eta 10. artikuluetan araututako Gradu tituluak indarreko legediak ezarritako baliokidetasuna izango du, plaza bakoitzarentzat adierazitako titulazioarekin. e) Diziplina espediente bidez inolako Administrazio Publikoren zerbitzuetatik edo Autonomia Erkidegoetako organo konstituzional edo estatutarioetatik baztertuta ez egotea, ezta ebazpen judizial bidez lan edo kargu publikoetarako desgaikuntza absolutua edo berezia izatea ere, antzeko zereginak betetzeko aldendu edo desgaitu egin badute. Atzerritarra izanez gero, desgaituta edo antzeko egoeran ez egotea, eta bere Estatuan lan publikoa antzeko egoeran lortzea eragotziko liokeen diziplina zigorra edo parekoa ez izatea. f) Ezin izango dira ezintasunagatiko edo bateraezintasunagatiko legezko auziren baten menpe egon, administrazio publikoen zerbitzura dauden langileen bateraezintasunei buruzko indarreko arautegian ezarritakoa kontuan hartuta. Hala ere, ez du inolako eraginik izango arautegiak berak aukeratzeko emandako eskubidean. g) Kasuan kasuko eranskinetan hautaketa-prozesu bakoitzerako zehaztutako gainerako beste betekizun guztiak bete beharko dituzte. h) Elbarrientzako lanpostuetan lehiatu ahal izateko, administrazioko organo eskudunak (foru aldundietako sail eskudunak, IMSERSOk edo balio bereko beste batek) izangaiei aitortu beharko die %33ko elbarritasuna edo hortik gorakoa dutela. 3.2. Deialdian parte hartu nahi dutenek aurreko baldintza guztiak bete beharko dituzte eskaerak aurkezteko epea amaitzen den egunean bertan. Era berean, hautaketa-prozesuak dirauen bitar-

cve: BAO-BOB-2011a109

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14870

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

tean eta kontratatuak izan arte, baldintza horiei guztiei eutsi beharko diete. Onartuak izateko eta hautaketa-prozesuan parte hartzeko, izangaiek eskaeran beharrezko betekizun guztiak betetzen dituztela adierazi besterik ez dute. Nolanahi ere, prozedurako fase zehatz batean horiek guztiak egiaztatzeko eskatuko zaie. 3.3. Izangaiek borondatez parte hartuko dute hautaketa-prozesuan, eta proba psikoteknikoak eta nortasunari buruzko probak egiteko baimena eman beharko dute. Era berean, proba horiek balioesteko orduan, erabil daitekeen beste faktore bat izango direla onartuko dute, oinarri hauetan aurreikusitakoaren arabera. 3.4. Izangaiek txanda bakar batean parte hartu ahal izango dute deialdi bakoitzean, hau da, txanda irekian edo elbarrientzako txandan; eta horrelaxe adierazi beharko dute eskaeran bertan. Eta hori, 1.2. Oinarriaren bigarren idatz-zatian zehaztutakoari kalte egin gabe. Hautatutako aukera berariaz agertuko ez balitz edo deialdi bererako ondo hautatutako aukera bat baino gehiago egongo balira edo izangaiek hautatutako txandako betekizunak beteko ez balituzte, eskaera txanda irekirako aurkeztu dela kontuan hartuko da berez. 4. Eskaeren aurkezpena 4.1. Aurkezpena eta epea.

rn poseerse todos ellos durante el procedimiento de seleccin hasta el momento de la contratacin. Para ser admitido y tomar parte en el proceso selectivo bastar con que los aspirantes manifiesten en su solicitud que renen los requisitos exigidos, sin perjuicio de la fase del procedimiento en que hubieran de proceder a su acreditacin. 3.3. La participacin en el proceso selectivo es voluntaria e implicar la prestacin de consentimiento a realizar, en su caso, pruebas psicotcnicas y de personalidad, aceptando que el resultado de esas pruebas sea utilizado como un factor ms de valoracin, de conformidad con lo previsto en las presentes Bases. 3.4. Los aspirantes slo podrn participar en cada convocatoria especfica en un nico turno, bien en el de turno libre o bien en el turno de personas con minusvala, hacindolo constar en la correspondiente solicitud, sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo prrafo de la Base 1.2. En el caso de que no constara expresamente la opcin deseada, o constara ms de una opcin vlidamente formulada para la misma convocatoria o bien el aspirante no cumpla los requisitos del turno restringido al que opta, su solicitud se entender de oficio como presentada por el turno libre. 4. Presentacin de instancias 4.1. Presentacin y plazo.

Kasuan kasuko hautaketa-prozesuan parte hartzeko eskaera normalizatuak Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoko kudeatzailearen izenean bidaliko dira, eta hogei egun naturaleko epean aurkeztu ahal izango dira, oinarri hauek Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen diren hurrengo egunetik zenbatzen hasita. 4.2. Eskaerako betekizunak. a) Eskaerak oinarriotan eranskin moduan erantsitako eskaera normalizatuaren ereduan bete beharko dira. Eskaera-eredu hori Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoko bulegoetan egongo da eskuragarri (San Bizente 8, Albia eraikina I, beheko solairua, 48001 Bilbo). Era berean, interneteko helbide honetan ere badago eskuragarri: www.consorciodeaguas.com Eskaerarekin batera, NANaren edo, atzerritarra izanez gero, agiri baliokidearen fotokopia aurkeztu beharko da derrigorrez (konpultsatu gabe). b) Izangaiek eskaerako atal guztiak bete beharko dituzte. Eskatutako betekizun guztiak betetzen dituztela adierazi beharko dute, eta, horretarako, eskaerak aurkezteko epearen amaiera kontuan hartu beharko dute beti. Izangaiek honako hau adierazi beharko dute eskaerako ataletan: Norberaren datuak. Aukeratutako deialdia. Ze txandatan parte hartuko duten: a) irekian edo b) elbarrientzako txandan, deialdi bakoitzean xedatutakoaren arabera. Izangaiek txanda bakar batean parte hartu ahal izango dute deialdi bakoitzean. Elbarriek eskaeran bertan adierazi beharko dute elbarritasunen bat dutela eta hautaketa-probak egiteko orduan egokitzapen teknikoren bat behar dutela. Ze hizkuntza ofizialetan egin nahi dituzten oposizioko ariketak: euskaraz edo gaztelaniaz. Parte hartzeko alegatutako titulazioa. 4.3. Aurkezteko lekuak. Eskaerak, behar bezala beteta, honako leku hauetan aurkeztuko dira: a) Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoko Erregistroan (San Bizente 8, Albia eraikina II, beheko solairua, 48001 Bilbo). b) Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 38.4. artikuluan aurreikusitako lekuetan, hau da:

Las instancias normalizadas solicitando tomar parte en el correspondiente proceso selectivo se dirigirn al Gerente del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia y podrn presentarse en el plazo de veinte das naturales, contados a partir del da siguiente al de la publicacin estas Bases en el Boletn Oficial de Bizkaia. 4.2. Requisitos de la instancia. a) Las instancias debern cumplimentarse en el modelo de instancia normalizada que se incorpora como Anexo a estas Bases, y que podr obtenerse en las dependencias del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, San Vicente 8, Edificio Albia I, planta baja, 48001 Bilbao. Tambin podr obtenerse en la siguiente direccin de internet: www.consorciodeaguas.com A la instancia deber acompaarse necesariamente la fotocopia del D.N.I. o documento equivalente en caso de ser extranjero (sin compulsar). b) Los aspirantes debern cumplimentar la solicitud en todos sus apartados. Debern manifestar que renen todos y cada uno de los requisitos exigidos, referidos siempre a la fecha de finalizacin del plazo de presentacin de instancias. Para ello, en los apartados correspondientes de la solicitud, los aspirantes debern sealar: Datos personales solicitados. Convocatoria a la que concurre. Turno por el que desean participar: a) libre b) turno para personas con minusvala, de acuerdo con lo establecido en la correspondiente convocatoria. Los aspirantes slo podrn participar en un turno por convocatoria. Las personas afectadas por discapacidades debern hacer constar en su solicitud este hecho y las adaptaciones tcnicas que, en su caso, consideren necesarias para la realizacin de las pruebas selectivas. Idioma oficial, euskera o castellano, en que desea realizar los ejercicios de la fase de oposicin. Titulacin alegada, como requisito de participacin. 4.3. Lugares de presentacin.
cve: BAO-BOB-2011a109

Las instancias se presentarn debidamente cumplimentadas en alguno de los siguientes lugares: a) En el Registro del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, ubicado en San Vicente 8, Edificio Albia II, planta baja, 48001 Bilbao. b) En cualquiera de los lugares previstos en el artculo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn, y en concreto:

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14871

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

Euskal Autonomia Erkidegoko erregistroetan, beste edozein autonomia erkidegotako erregistroetan eta Estatuko Administrazioaren erregistroetan. Posta-bulegoetan. Horrelakoetan, beti ere aurkezpen-epearen barruan, eskaera-orria gutunazal irekian aurkeztu behar zaio postetxeko funtzionarioari, datatzeko eta zigilatzeko. Orduan bakarrik onartuko da eskaera-orria postetxera eramandako egunean bertan sartu dela Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoko Erregistro Orokorrean. Eskaera-orria baino ez da zigilatuko. Aplikatu beharreko araudian aurreikusten den beste edozein eratan. 5. Izangaien onarpena 5.

En los Registros de la Comunidad Autnoma Vasca, o cualquier otra Comunidad Autnoma, as como en los Registros de la Administracin del Estado. En las Oficinas de Correos. En este supuesto se presentarn en sobre abierto para ser fechadas y selladas por el Funcionario de Correos antes de ser certificadas, dentro del plazo de presentacin de instancias. Slo en este caso se entender que las instancias han tenido entrada en el Registro del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia en la fecha que fueron entregadas. Es la instancia la que debe estar sellada. En cualquiera de las restantes formas previstas en la normativa aplicable. Admisin de aspirantes

Eskaerak aurkezteko epea amaitutakoan, Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoko kudeatzailearen erabakiaren bidez onartutako eta gaitzetsitako izangaien behin-behineko zerrenda onartuko da. Zerrenda hori Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko da, eta, horrez gain, Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoko iragarki-taulan jarriko da ikusgai. Era berean, 10 laneguneko epea egongo da, gaitzespena eragin duten akatsak edo hutsegiteak zuzentzeko edo zerrenden aurkako erreklamazioak aurkezteko. Erreklamaziorik aurkezten ez bada edo ofiziozko akatsik ez badago, behin-behineko zerrenda behin betikoa izango da zuzenean. Erreklamaziorik badago, kudeatzailearen beste ebazpen baten bidez onartu edo gaitzetsiko dira. Era berean, ebazpen horren bidez ere onartuko da behin betiko zerrenda, eta lehen adierazitako eran argitaratuko da. Epe barruan konponketarik ez badago, instantziari uko egiten zaiola ulertuko da. Behin-behineko zerrendetan agertzen ez diren izangaiek dagokien epean zerrendon aurkako erreklamaziorik aurkeztu badute, kautelaz, probak egin ahal izango dituzte, beti ere aurkeztu zuten erreklamazioa egun horretarako ebatzi ez bada. Era berean, behin betiko zerrendetan agertzen ez diren izangaiek, kautelaz, probak egin ahal izango dituzte, beti ere euren errekurtso administratiboaren aurkako helegitea aurkeztu dutela egiaztatzen badute eta egun horretarako ebatzi ez bada. 6. Kalifikazio-epaimahaia.

Expirado el plazo de presentacin de instancias, mediante Resolucin del Gerente del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, se aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, que se har pblica en el Boletn Oficial de Bizkaia, y ser expuesta en el tabln de anuncios del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, concedindose un plazo de 10 das hbiles para la subsanacin de defectos u omisiones que hubieran motivado la exclusin, o para plantear reclamaciones contra las listas. La lista provisional se entender automticamente elevada a definitiva si no se presentaran reclamaciones, o no se apreciaran errores de oficio. Si hubiera reclamaciones, sern estimadas o desestimadas, en su caso, en una nueva resolucin del Gerente por la que se apruebe la lista definitiva, que se har pblica, asimismo, en la forma indicada. La falta de subsanacin en plazo supondr el desistimiento en la instancia. Aquellos aspirantes que, habiendo sido excluidos en las listas provisionales, hubieran presentado reclamacin en plazo contra dichas listas, podrn presentarse de forma cautelar a la realizacin de las pruebas, si para dicha fecha no se ha resuelto la reclamacin planteada. Asimismo, los excluidos en las listas definitivas, podrn presentarse a la realizacin de las pruebas con carcter cautelar, siempre y cuando acrediten haber presentado el oportuno recurso administrativo contra su exclusin, y si para dicha fecha no se ha resuelto el mismo. 6. Tribunal calificador.

6.1. Osaera. Kalifikazio-epaimahiaren osaera kideen inpartzialtasun eta profesionaltasun irizpidetan oinarrituko da, eta, era berean, emakumeen eta gizonen arteko parekotasuna bilatzeko ahalegina egingo da. Kalifikazio Epaimahaiko kideek beren izenean jardungo dute, hau da, ez dira inoren edo ezeren ordezkari izango. Deialdi bakoitzeko epaimahaia presidente batek eta bost kidek osatuko dute, eta Partzuergoaren Hitzarmen Kolektiboan, Langile Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren 60. artikuluan eta Euskal Funtzio Publikoaren uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 31. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz izendatuko dira. Kideetariko bat Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak proposatuta izendatuko da. Era berean, euskararen ezagutza balioesteko besterik ez, Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak aukeratutako kide bat izendatutako da. Partzuergoak edo Enpresa Batzordeak izendatutako kide bat izango da idazkaria. 6.2. Epaimahaia osatzen duten titularren eta ordezkoen zerrenda nominala Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko da, Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoko kudeatzailearen ebazpenaren bidez. Epaimahaiko kideek ez dute prozesuan parte hartuko eta Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoko kudeatzaileari jakinaraziko diote, eta, horrez gain, izangaiek epaimahaiko kideak ezetsi ahal izango dituzte, Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 28. artikuluan aurreikusitako inguruabarren bat gertatzen denean.

6.1. Composicin. La composicin del Tribunal Calificador deber ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tender, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre. La pertenencia al Tribunal Calificador ser siempre a ttulo individual, no pudiendo ostentarse sta en representacin o por cuenta de nadie. El Tribunal de cada convocatoria estar compuesto por un Presidente y cinco Vocales, designados de conformidad con lo previsto en el Convenio Colectivo del Consorcio, el artculo 60 del Estatuto Bsico del Empleado Pblico y el 31 de la Ley 6/1989, de 6 Julio, de la Funcin Pblica Vasca. Uno de los vocales ser nombrado a propuesta del Instituto Vasco de Administracin Pblica. Asimismo a los solos efectos de la valoracin de los conocimientos de Euskera se nombrar un vocal designado por el Instituto Vasco de Administracin Pblica. Actuar como secretario el vocal elegido por el Tribunal de entre los vocales designados por el Consorcio o por el Comit de Empresa. 6.2. La relacin nominal de las personas titulares y suplentes que integran el Tribunal se publicar en el Boletn Oficial de Bizkaia, mediante Resolucin del Gerente del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia. Los miembros del Tribunal debern abstenerse de actuar, notificndolo al Gerente del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, y los aspirantes podrn recusarlos cuando concurra en ellos alguna de las circunstancias contempladas en el artculo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn.

cve: BAO-BOB-2011a109

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14872

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

6.3. Epaimahaiak azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 22-27 artikuluetan xedatutako arauen arabera jardungo du. Nolanahi ere, idazkariak deialdia egin ondoren, presidentearen aginduz bilduko da hautaketa-probak hasi baino lehen. Epaimahaia behar bezala eratuta egoteko, presidentea eta idazkaria edo, hala badagokio, euren ordezkoak eta, gutxienez, kideen erdiak bertaratu beharko dira. Akordioak bertaratutakoen botoen gehiengoz hartuko dira. Epaimahaikide guztiek izango dute ahotsa eta botoa, Idazkariak barne. Berdinketak Presidentearen kalitatezko botoaren bitartez ebatziko dira. 6.4. Presidentea eta bere ordezkoa ez daudenean edo gaixorik daudenean, kargua hutsik dagoenean edo legezko beste arrazoiren bat gertatzen denean, urte gehien dituen epaimahaikideak ordezkatuko ditu. Idazkaria, haren lekua hutsik badago, ez bada bertaratu, gaixorik badago edo eragiten dion legezko beste edozein arrazoi ematen bada, Partzuergoak edo Enpresa Batzordeak izendatutako kideetan gazteenak ordezkatuko du. 6.5. Epaimahaiak erabateko autonomia funtzionala izango du, prozeduraren legezkotasuna zainduko du eta prozesuaren objektibotasuna bermatuko du. Era berean, antolamendu juridikoaren arabera, epaimahaiak oinarri hauek ezartzean sortzen diren zalantza guztiak argituko ditu eta behar besteko erabakiak hartuko ditu deialdi bakoitza behar den moduan garatu dadin. Horrez gain, oinarrietan aurreikusita ez dagoen guztian ezarri behar diren irizpideak zehaztuko ditu. Hautaketa-prozesuko edozein unetan, epaimahaiak deialdi honetan eskatutako betekizunen bat betetzen ez duen izangaia dagoela badaki, interesdunari entzun ondoren, organo eskudunari proposatu beharko dio izangaia baztertzeko. Era berean, izangaiak eskaeran adierazitako zehazgabetasunak edo gezurrak zeintzuk diren azalduko du. Epaimahaiak behar besteko neurriak hartuko ditu, oposizioko idatzizko ariketen edukiaren isilpekotasuna bermatzeko eta izangaiak nortzuk diren jakin gabe zuzentzeko. 6.6. Egokitzat jotzen badu, Epaimahaiak aholkulari espezialistak har ditzake, bere kideekin lankidetzan aritzeko. Aholkulari horiek beren espezialitate teknikoetara mugatuko dira, eta Epaimahaiak eskatutakoan jokatuko dute, ahotsarekin baina botorik gabe. 6.7. Jakinarazpenei eta gainerako gorabeherei begira, honako hau izango da kalifikazio-epaimahaien helbidea: Giza Baliabideen Zuzendariordetza. Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa. San Bizente, 8 - Albia eraikina I, 4. solairua. 48001 Bilbao. 7. Deialdiak, jakinarazpenak eta informazioa

6.3. El Tribunal ajustar su actuacin a las reglas determinadas en los artculos 22 a 27 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. En todo caso, se reunir, previa convocatoria de su Secretario, por orden de su Presidente, con antelacin suficiente al inicio de las pruebas selectivas, siendo necesaria para su vlida constitucin la asistencia del Presidente y Secretario, o, en su caso, de quienes les sustituyan, y de la mitad, al menos, de sus miembros. Los acuerdos sern adoptados por mayora de votos de los presentes.Todos los miembros del Tribunal tendrn voz y voto, incluido el Secretario. Los empates se resolvern por el voto de calidad del Presidente. 6.4. En caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal el Presidente y su suplente, sern sustituidos por el vocal de mayor edad entre los miembros del Tribunal. La sustitucin del Secretario, en los casos de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal que afecte a ste, recaer asimismo en el vocal ms joven de entre los vocales presentes designados por el Consorcio o por el Comit de Empresa. 6.5. El Tribunal actuar con plena autonoma funcional, velando por la legalidad del procedimiento y siendo responsables de garantizar su objetividad. Asimismo, de acuerdo con el ordenamiento jurdico resolver todas las dudas que surjan en la aplicacin de las presentes bases, y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden en el desarrollo de cada convocatoria, estableciendo los criterios que deban adoptarse en relacin con los supuestos no previstos en ellas. En cualquier momento del proceso selectivo, si el correspondiente Tribunal tuviere conocimiento de la existencia de aspirantes que no cumplen alguno de los requisitos exigidos por la presente convocatoria, previa audiencia del interesado, deber proponer su exclusin al rgano competente, comunicando las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante en la solicitud. El Tribunal adoptar las oportunas medidas para garantizar la confidencialidad del contenido de los ejercicios escritos de la fase de oposicin, as como que sean corregidos procurando que no se conozca la identidad de los aspirantes. 6.6. El Tribunal podr disponer, si lo considera conveniente, la incorporacin de asesores especialistas que colaboren con sus miembros. Dichos asesores se limitarn al ejercicio de sus especialidades tcnicas y actuarn cuando sean requeridos por el Tribunal con voz pero sin voto. 6.7. A los efectos de comunicaciones y dems incidencias, los Tribunales Calificadores tendrn su domicilio en: Subdireccin de Recursos Humanos. Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia. San Vicente, 8 - Edificio Albia I, planta 4.. 48001 Bilbao. 7. Convocatorias, notificaciones e informacin

Lehenengo ariketa egiteko deialdia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko da. Prozedura honen ondorioz egindako gainerako jakinarazpen eta komunikazioak, ordea, Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoko iragarki-taulan argitaratuko dira (San Bizente 8, Albia eraikina II, beheko solairua, 48001 Bilbo). Era berean, interesdunek interneteko helbide honetan ere jaso ahal izango dute informazioa: www.consorciodeaguas.com. Web orri horren helburua informazioa eskaintzea baino ez denez, lehenengo lerroaldean adierazitakoak baino ez dira jakinarazpenetarako bide ofizialak izango. Besteak beste, honako informazio hau egongo da ikusgai web orrian: oinarriak, onartutakoen zerrendak, ariketak ze egunetan egingo diren eta lortutako emaitzak (emaitzok prozesuan onartutakoei emandako izangai-kodearen arabera identifikatuko dira). Deialdiari buruzko informazio orokorra hemen egongo da eskuragarri:

La convocatoria para la realizacin del primer ejercicio se efectuar mediante su publicacin en el Boletn Oficial de Bizkaia. Las restantes comunicaciones y notificaciones derivadas de este procedimiento se publicarn en el Tabln de Anuncios del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia ubicado en San Vicente 8, Edificio Albia II, planta baja, 48001 Bilbao. Asimismo, se pondr a disposicin de los interesados informacin en la siguiente direccin de internet: www.consorciodeaguas.com Dicha pgina web tiene carcter meramente informativo, siendo los medios oficiales de notificacin los reseados en el primer prrafo. En la pgina web se podr consultar, entre otros extremos, las bases; listas de admitidos; fechas de ejercicios, as como las calificaciones obtenidas identificadas por el cdigo de aspirante que se habr entregado a los admitidos al proceso. La informacin general de la convocatoria estar a disposicin de los interesados en:

cve: BAO-BOB-2011a109

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14873

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa. San Bizente, 8 - Albia eraikina II, beheko solairua. 48001 Bilbao. 8. Hautatzeko prozedura 8.

Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia. San Vicente, 8 - Edificio Albia II, planta baja. 48001 Bilbao. Procedimiento de seleccin

Hautatzeko prozedura oposizio-lehiaketarena izango da, deialdi zehatz bakoitzerako eta euren txandetarako zehaztutakoaren arabera. 9. Oposizio-fasea

El procedimiento de seleccin ser el de concurso oposicin, tal y como se determina para cada convocatoria especfica, con sus correspondientes turnos. 9. Fase de Oposicin

9.1. Oposizio-fasean deialdi jakin bakoitzerako zehaztutako ariketak egingo dira. Lehenengo ariketa ze leku, egun eta ordutan egingo den Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko da. Oposizioaren gainontzeko ariketei buruzko iragarkiak Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren Iragarki-oholean argitaratuko ditu Epaimahaiak. Iragarki horiek, gutxienez, hurrengo ariketa egin baino 24 ordu lehenago jarri beharko dira jendaurrean. Ariketa bat oso-osorik amaitu eta hurrengoa hasi arte, hirurogeita hamabi orduko epea igaro beharko da gutxienez, eta berrogeita bost egun naturaleko epea, gehienez ere. Izangaiei deialdi bakar batean egingo zaie ariketetarako deia. Deia jaso arren, izangaiak edozein ariketatara aurkezten ez badira, ariketa horretan bertan parte hartzeko eskubidea galduko dute zuzenean, behar bezala justifikatutako eta epaimahaiak askatasunez balioetsitako kasuetan izan ezik. Ariketak egiten hasitakoan agertzen diren izangaiei ere arau bera ezarriko zaie.

9.1. La fase de oposicin estar constituida por los ejercicios que se indican para cada convocatoria especfica. El lugar, fecha y hora de realizacin del primer ejercicio, ser publicado en el Boletn Oficial de Bizkaia. La publicacin de los sucesivos anuncios de la celebracin de los restantes ejercicios de la oposicin, se efectuar por el Tribunal en el Tabln de Anuncios del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia. Estos anuncios debern hacerse pblicos con 24 horas, al menos, de antelacin a la celebracin del siguiente ejercicio. Desde la total conclusin de un ejercicio hasta el comienzo del siguiente deber transcurrir un plazo mnimo de setenta y dos horas y mximo de cuarenta y cinco das naturales. Los aspirantes sern convocados para cada ejercicio en llamamiento nico, y la no presentacin a cualquiera de los ejercicios en el momento de ser llamado determinar automticamente el decaimiento de su derecho a participar en el mismo, salvo en los casos debidamente justificados y apreciados libremente por el Tribunal. La misma regla se aplicar a aquellos aspirantes que concurran a la realizacin de cualquiera de los ejercicios una vez iniciada la ejecucin de los mismos. A efectos de identificacin, acudirn a las pruebas provistos de DNI o documento equivalente en caso de ser extranjero. El Tribunal calificador podr en todo momento requerir a los aspirantes para que se identifiquen debidamente. Si en cualquier momento del procedimiento llegara a conocimiento del Tribunal que alguno de los aspirantes carece de los requisitos exigidos en la convocatoria, se le excluir de la misma, previa audiencia del interesado, dando cuenta de tal circunstancia al Gerente del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia. 9.2. En las convocatorias con plazas para los dos posibles turnos, libre y de personas con discapacidad, las pruebas selectivas no se diferenciarn en cuanto a su contenido en funcin del turno por el que se opte, sin perjuicio de las adaptaciones reguladas en este apartado. Durante el procedimiento selectivo se dar un tratamiento diferenciado a los dos turnos libre y de personas con discapacidad, en lo que se refiere a las relaciones de admitidos, los llamamientos a los ejercicios y la relacin de aprobados. No obstante, al finalizar el proceso, se elaborar una relacin nica en la que se incluirn todos los candidatos que hayan superado todas las pruebas selectivas, ordenados por la puntuacin total obtenida, con independencia del turno por el que hayan participado. Dicha relacin ser la determinante para la peticin y la adjudicacin de destinos, segn se establece en la Base 12. El Tribunal calificador adaptar el tiempo y los medios de realizacin de los ejercicios a aquellos aspirantes con discapacidad con grado de minusvala igual o superior al 33 por 100 que precisen adaptacin y la hubieran solicitado en la instancia, de forma que gocen de igualdad de oportunidades con el resto de los participantes, siempre que con ello no se desvirte el contenido de la prueba, ni se reduzca o menoscabe el nivel de aptitud exigido. Los interesados debern formular la correspondiente peticin concreta en la instancia, en la que se reflejen las necesidades especficas para acceder al proceso de seleccin en igualdad de condiciones. A efectos de valorar la procedencia de la concesin de las adaptaciones solicitadas, se solicitar al candidato el correspondiente certificado o informacin adicional. La adaptacin no se otorgar de forma automtica, sino nicamente en aquellos casos en que la discapacidad guarde relacin directa con la prueba a realizar.

Nortzuk diren egiaztatu ahal izateko, NANa edo, atzerritarrak izanez gero, agiri baliokidea eramango dute probetara. Epaimahaiak une oro eskatu ahal izango die izangaiei nortzuk diren behar den moduan egiaztatzeko. Prozeduraren edozein unetan, epaimahaiak deialdi honetan eskatutako betekizunen bat betetzen ez duen izangaia dagoela badaki, deialditik kanpo utziko du interesdunaren azalpenak entzun ondoren, eta egoera horren berri emango dio Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoko kudeatzaileari. 9.2. Txanda biak dituzten lanpostuen deialdian, hau da, txanda askean edo minusbaliotasuna duten pertsonentzako txandan, hautaketa proben edukiak ez dira desberdinak izango hartzen den txandaren arabera, eta atal honetan araututako moldaketen kalterik gabe. Hautaketa prozesuan tratamendu desberdindua emango zaizkie txanda biei txanda librea eta minusbaliotasunak dituzten pertsonen txanda, onartutakoen zerrendari, ariketetarako deialdiei eta onartuen zerrendari dagokienez. Hala ere, prozesua amaitzean, zerrenda bakarra egingo da, eta, bertan, hautaketa proba guztiak gainditu dituzten izangai guztiak sartuko dira, lortutako puntuazioaren arabera ordenatuta eta parte hartu duten txanda zein izan den kontuan izan gabe. Hori izango da norakoak eskatu eta esleitzeko kontuan hartuko den zerrenda, 12. Oinarrian ezarritakoaren arabera. Kalifikazio-epaimahaiek denbora eta ariketak egiteko baliabideak egokituko dituzte egokitzapenen bat behar duten eta eskaeran bertan eskatu duten izangai elbarrietara, duten minusbaliotasuna %33koa edo gehiagokoa bada. Horrela, bada, gainerako parte-hartzaileek beste aukera izango dute. Hala ere, horren bidez, ez da probaren edukia inolaz ere hutsalduko eta ez da eskatutako gaitasun-maila murriztu edo gutxituko. Interesdunek dagokion eskaera egin behar dute instantzian, bertan adieraziz hautaketa prozesura berdintasunez sartzeko beharrizan zehatzak. Eskatutako moldaketen jatorria baloratzeko, izangaiari ziurtagiri edo informazio gehigarria eskatuko zaio. Moldaketa ez da modu automatikoan emango; hori soilik egingo da minusbaliotasunak harreman zuzena duenean egin beharreko probarekin.

cve: BAO-BOB-2011a109

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14874

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

Era berean, Epaimahaiak txosten bat eskatu ahal izango du, eta, hala beharko balitz, lan, osasun edo eskumeneko organoen Administrazioko organo teknikoen lankidetza eskatu ahal izango du, dagozkion moldaketak zehazteko. Hautaketa-prozesua garatu bitartean, epaimahaiak antzematen badu izangaiak zailtasunak dituela elbarrientzako lanpostuetan garatu ohi diren jarduerak egiteko, dagokion txostena egiteko eskatu ahal izango dio kasuan kasuko organo eskudunari. Halakoetan, harik eta txostena egin arte, izangaiak hautaketa-prozesuan parte hartu ahal izango du, eta prozesuan onartzeko edo gaitzesteko behin betiko erabakia ez da hartuko harik eta txostena jaso arte. 9.3. Izangaien jarduketaren hurrenkera martxoaren 10eko 364/1995 Errege Dekretuaren 17. artikuluan aipatutako zozketaren emaitzaren araberakoa izango da. Izangaien lehen abizena zozketan zehaztutako letratik hasten ez bada, euren lehen abizenaren hasieran hurrengo letra duten izangaiak hasiko dira jardunean; eta horrelaxe egingo da, hurrenez hurren. 9.4. Oposizioaren faseko ariketa teorikoak eta praktikoak deialdi berezi bakoitzeko gaiei buruzkoak izango dira, betiere, horietan ezarritako aurreikuspenen arabera. Hona hemen ariketok:

Asimismo, el Tribunal podr requerir un informe y, en su caso, la colaboracin de los rganos tcnicos de la Administracin laboral, sanitaria o de los rganos competentes a los efectos de determinar las adaptaciones pertinentes. Si en el desarrollo del proceso selectivo se suscitaran dudas al Tribunal respecto de la capacidad del aspirante por el cupo de plazas reservadas a personas con discapacidad para el desempeo de las actividades habitualmente desarrolladas en la plaza a que se opta, podr recabar el correspondiente dictamen del rgano competente correspondiente. En este caso, hasta tanto se emita el dictamen, el aspirante podr participar en el proceso selectivo, quedando en suspenso la resolucin definitiva sobre la admisin o exclusin del proceso hasta la recepcin del dictamen. 9.3. El orden de actuacin de los aspirantes ser el resultado del sorteo a que se refiere el artculo 17 del R.D. 364/1995, de 10 de marzo. En el supuesto de que no exista ningn aspirante cuyo primer apellido comience por la letra determinada en el sorteo, el orden de actuacin se iniciar por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra siguiente, y as sucesivamente. 9.4. Los ejercicios de carcter terico y prctico de la fase de oposicin versarn sobre materias incluidas en los temarios correspondientes a cada convocatoria especfica, conforme a las previsiones que figuren en ellas y sern los siguientes: Primer ejercicio. Terico Obligatorio y eliminatorio. Constar de dos apartados, siendo necesaria la superacin de cada uno de ellos por separado: Apartado A) Consistir en contestar por escrito las preguntas que formule el Tribunal referidas a las materias que se especifican en el Temario de la convocatoria. Este apartado A) se valorar sobre un mximo de 10 puntos, siendo necesario obtener un mnimo de 5 puntos para superarlo. Apartado B) Consistir en contestar por escrito las preguntas que formule el Tribunal referidas a las materias que se especifican en el Temario de la convocatoria. Este apartado B) se valorar sobre un mximo de 10 puntos, siendo necesario obtener un mnimo de 5 puntos para superarlo. El Tribunal determinar junto con la convocatoria del da o das de realizacin del ejercicio, el carcter de cada uno de los Apartados A) y B), que podrn consistir en un cuestionario de preguntas de respuesta alternativa o bien en ejercicios de desarrollo. El Tribunal est facultado para no corregir el apartado B) del ejercicio a los aspirantes que no superen el apartado A). En aquellos casos en los que en el temario de la convocatoria figura un apartado referido a Informtica de usuario, ste no formar parte del contenido del ejercicio. Segundo ejercicio. Prctico Obligatorio y eliminatorio. Consistir en resolver el supuesto o supuestos prcticos que plantee el Tribunal relacionados con las materias que se especifican en el Temario de la convocatoria. Este ejercicio se valorar sobre un mximo de 25 puntos, siendo necesario obtener un mnimo de 12,5 puntos para superarlo. Para la calificacin de este ejercicio cuando sea escrito se tendr en cuenta la exactitud de las respuestas, la capacidad de sntesis y anlisis, la riqueza de las ideas desarrolladas, as como la claridad y correccin de la exposicin de las mismas.
cve: BAO-BOB-2011a109

Lehenengo ariketa. Teorikoa Derrigorrezkoa eta baztertzailea. Bi atal izango ditu, eta bi atalak gainditu beharko dira: A) atala. Izangaiek idatziz erantzungo diete epaimahaiak deialdiko gaiei buruz egindako galderei. A) atalean, 10 puntu jaso ahal izango dituzte, gehienez ere. Dena den, gutxienez, 5 puntu lortu behar izango dituzte gainditzeko. B) atala. Izangaiek idatziz erantzungo diete epaimahaiak deialdiko gaiei buruz egindako galderei. B) atalean, 10 puntu jaso ahal izango dituzte, gehienez ere. Dena den, gutxienez, 5 puntu lortu behar izango dituzte gainditzeko. Epaimahaiak A) eta B) atalen ezaugarriak eta ariketa egiteko egunaren edo egunen deialdia zehaztuko ditu. Hain zuzen ere, aukerako erantzunak eskaintzen dituen galdetegia edo garapen-ariketa izan daiteke. Epaimahaiak eskumena izango du A) atala gainditzen ez duten izangaien ariketako B) atala ez zuzentzeko. Gaietan informatikari buruzko atalen bat dagoenean, ez da ariketaren edukian kontuan hartuko.

Bigarren ariketa. Praktikoa Derrigorrezkoa eta baztertzailea. Izangaiek epaimahaiak deialdiko gaiekin zerikusia duen/duten suposamendu praktikoa edo praktikoak ebatzi beharko dute/dituzte. Ariketa honetan, 25 puntu jaso ahal izango dituzte, gehienez ere. Dena den, 12,5 puntu lortu behar izango dituzte gainditzeko. Ariketa hau kalifikatzeko orduan, honako hauek hartuko dira kontuan, idatziz egin bada: erantzunen zehaztasuna, laburtzeko eta aztertzeko gaitasuna, garatutako ideien aberastasuna eta ideiak azaltzeko argitasuna eta zuzentasuna. Ariketa hau garatzeko orduan, elkarren segidako proba praktikoak egin behar direnean, epaimahaiak eskumena izango du egindako probetan gutxienekoak gainditzen ez duten izangaiei probak egiten ez jarraitzeko. Gaietan informatikari buruzko atalen bat dagoenean, ezagutza hori ebaluatu egin ahal izango da, ariketa honen barruan jarritako proba praktikoaren bidez.

Cuando la realizacin de este ejercicio suponga la realizacin de pruebas prcticas sucesivas el Tribunal est facultado para no proseguir con la realizacin de las mismas a los aspirantes que no superen los mnimos correspondientes a las realizadas. En aquellos casos en los que en el temario de la convocatoria figura un apartado referido a Informtica de usuario, podr ser objeto de evaluacin mediante prueba prctica especfica dentro de las que conforman este ejercicio.

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14875

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

Hirugarren ariketa. Proba psikoteknikoak Derrigorrezkoa, baina ez baztertzailea. Bi atal izango ditu: A) atala. Izangaiek proba psikoteknikoak egin beharko dituzte, bete beharreko lanpostuetako zehaztapen teknikoetara eta giza zehaztapenetara egokitzen diren ala ez ebaluatu ahal izateko. Gehienez ere, 10 puntu jaso ahal izango dituzte. B) atala. Izangaiei elkarrizketa egingo zaie, lanpostuko eginkizunetara egokitzeko gaitasun pertsonalak dituzten ala ez balioesteko eta alegatutako merituak izangaiei dagozkiela eta aipatutako eginkizunekin zerikusi zuzena dutela egiaztatzeko. Gehienez ere, 5 puntu jaso ahal izango dituzte. 10. Euskara

Tercer ejercicio. Pruebas Psicotcnicas Obligatorio no eliminatorio. Constar de dos apartados: Apartado A) Consistir en la realizacin de pruebas psicotcnicas destinadas a evaluar la adecuacin de los aspirantes en relacin a las especificaciones tcnico-humanas de las plazas a cubrir. Se valorar hasta un mximo de 10 puntos. Apartado B) Consistir en la realizacin de una entrevista que tendr como objetivo valorar las competencias personales para la adecuacin al desempeo de las funciones asignadas a la plaza y constatar que los mritos alegados corresponden efectivamente al aspirante y guardan la debida relacin con las funciones mencionadas. Se valorar hasta un mximo de 5 puntos. 10. Euskera

10.1. Lanpostuek derrigorrezkoa den edo derrigorrezkoa ez den hizkuntza-eskakizuna dute esleituta, eta deialdi berezi bakoitzean dago zehaztuta. Derrigorrezko hizkuntza-eskakizuna duten lanpostuak. Derrigorrezkoa denez, ezinbestekoa izango da hizkuntzaeskakizuna dutela egiaztatzea, eta atal honetako emaitza gai edo ez gai izango da. Derrigorrezkoa ez den hizkuntza-eskakizuna duten lanpostuak. Hizkuntza-eskakizunen egiaztapena meritu moduan puntuatuko da honako baremo honen arabera: Derrigorrezkoa ez den 3. hizkuntza-eskakizuna duten lanpostuak: 3. hizkuntza-eskakizuna edo hortik gorakoa: 12 puntu. 2. hizkuntza-eskakizuna: 8 puntu. 1. hizkuntza-eskakizuna: 4,5 puntu. Derrigorrezkoa ez den 2. hizkuntza-eskakizuna duten lanpostuak: 2. hizkuntza-eskakizuna edo hortik gorakoa: 8 puntu. 1. hizkuntza-eskakizuna: 4,5 puntu. Derrigorrezkoa ez den 1. hizkuntza-eskakizuna duten lanpostuak: 1. hizkuntza-eskakizuna edo hortik gorakoa: 4,5 puntu. 10.2. Euskararen ezagutza egiaztatzeko probak egingo dira. Nolanahi ere, hizkuntza-eskakizuna egiaztatzeko probak egin baino lehen, epaimahaiak epea irekiko du, lanpostuari dagokion hizkuntza-eskakizuna aldez aurretik egiaztatu duten izangaiek egiaztapen horren ziurtagiria aurkeztu dezaten. Halakoetan, ez dute euskarako azterketa egin beharko. Lanpostuari dagokion hizkuntza-eskakizuna agiri bidez egiaztatu ezean, ezagutza egiaztatzeko probak egin beharko dira.

10.1. Las plazas tienen asignado un perfil lingstico preceptivo o no preceptivo que se detalla en cada convocatoria especfica. Plazas con perfil lingstico preceptivo. La acreditacin del perfil lingstico requerido constituye un requisito, al tener carcter preceptivo, por lo que la calificacin de este apartado ser de apto o no apto. Plazas con perfil lingstico no preceptivo. La acreditacin de perfiles lingsticos se punta como mrito segn el siguiente baremo: Plazas con perfil lingstico 3 no preceptivo: Perfil lingstico 3 o superior: 12 puntos. Perfil lingstico 2: 8 puntos. Perfil lingstico 1: 4,5 puntos. Plazas con perfil lingstico 2 no preceptivo: Perfil lingstico 2 o superior: 8 puntos. Perfil lingstico 1: 4,5 puntos. Plazas con perfil lingstico 1 no preceptivo: Perfil lingstico 1 o superior: 4,5 puntos. 10.2. Se realizarn pruebas para la acreditacin de los conocimientos de Euskera. No obstante, con anterioridad a la realizacin de las pruebas acreditativas de perfil, el Tribunal abrir un plazo a fin de que los aspirantes que tengan previamente acreditado el perfil lingstico correspondiente a la plaza que optan, aporten el documento justificativo de tal acreditacin, quedando en tal caso exentos de realizar el examen de Euskera. En caso de no acreditar documentalmente la posesin del perfil lingstico de la plaza a la que se opta, constituye una fase ms del procedimiento la realizacin de las pruebas encaminadas a su acreditacin. El Tribunal decidir el momento en el que se realizar este ejercicio dentro del desarrollo de la fase de oposicin. 11. Fase de concurso

Epaimahaiak erabakiko du noiz egiten den azterketa hori oposizioaren fasearen garapenean. 11. Lehiaketa fasea

11.1. Lehiaketaren fasea ez da baztertzailea izango eta fase horretan lortutako puntuak ere ez dira kontuan hartuko, oposizioaren faseko probak gainditzeko orduan. Puntuazio horiek ez dira inolaz ere izango oposizioaren faseko gehienezko puntuazioa baino %45 handiagoak, txanda bakoitzeko. Hautaketa-prozesua bideratu bitartean, epaimahaiak 10 laneguneko gutxieneko epea irekiko du, ordura arte egindako ariketa kanporatzaileak gainditu dituzten izangaiek deialdi berezi bakoitzean balioetsi beharreko merituak alegatu eta egiaztatu ditzaten. Era berean, hasiera batean hautaketa-prozesutik kanpo geratu, gaitzespen horren aurkako erreklamazioa aurkeztu eta behin betiko ebazpenaren zain dauden izangaiek ere merituen alegazioa eta egiaztapena aurkeztu beharko dituzte adierazitako epean.

11.1. La fase de concurso no tendr carcter eliminatorio, ni las puntuaciones obtenidas en la misma podrn tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase de oposicin. Dichas puntuaciones en ningn caso superarn el 45% de la puntuacin mxima de la fase de oposicin por cada turno. Durante la tramitacin del proceso selectivo, el Tribunal Calificador abrir un plazo de un mnimo de 10 das hbiles para la alegacin y acreditacin de los mritos a valorar, establecidos en cada convocatoria especfica, por los aspirantes que hayan superado los ejercicios eliminatorios realizados hasta la fecha. Tambin debern presentar la alegacin y acreditacin de mritos en el plazo requerido quienes pese a estar inicialmente excluidos del proceso selectivo hayan presentado reclamacin contra dicha exclusin y se encuentre la misma pendiente de resolucin definitiva.

cve: BAO-BOB-2011a109

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14876

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

Epaimahaiak aurkezteko zehaztutako epean behar bezala alegatu eta egiaztatu ez diren merituak ez dira inolaz ere balioetsiko. Horrez gain, eskaerak aurkezteko epea itxi baino lehenagoko inguruabarrei buruzko merituak baino ez dira balioetsiko. Merituak egiaztatzeko orduan, agiri originalak edo kopia konpultsatuak aurkeztuko dira. Kopiak Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoko Erregistro Orokorrean edo fede-emaile publiko eskudunarenean konpultsatu ahal izango dira. Horretarako, agiri originala eta kopia aurkeztu behar izango dira. 11.2. Honako meritu hauek balioetsiko dira lehiaketaren fasean: 1. Esperientzia.

En ningn caso podrn valorarse los mritos que no hubieran sido debidamente alegados y acreditados en el plazo establecido para su presentacin por el Tribunal. Asimismo, slo se valorarn los mritos referidos a circunstancias previas al cierre del plazo de presentacin de instancias. La acreditacin documental de los mritos, se realizar mediante la presentacin de originales o copias compulsadas. La compulsa de copias podr realizarse en el Registro General del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia o por fedatario pblico competente. Para ello ser necesario presentar la documentacin original y su copia. 11.2. Los mritos a valorar en la fase de concurso sern los siguientes: 1. Experiencia. Se valorar el desempeo de puestos de trabajo que guarden similitud con el contenido de las funciones de la plaza a la que se opta. Este mrito se valorar sobre un mximo de 15 puntos, conforme al siguiente baremo: Apartado A) Hasta un mximo de 15 puntos, a razn de 0,16 puntos por mes completo la experiencia como personal funcionario o laboral al servicio de las Administraciones Pblicas en puestos de trabajo de contenido igual al de las funciones de la plaza a la que se opta. Asimismo se valorar en este apartado la experiencia como personal laboral en puestos de trabajo de contenido igual al de las funciones de la plaza a la que se opta que haya tenido lugar en entidades del sector pblico cuya actividad principal sea el abastecimiento o el saneamiento de agua. No sern objeto de valoracin en este apartado A) los contratos administrativos de trabajos especficos y concretos no habituales de la Administracin, los de arrendamiento de servicios civiles o mercantiles, ni la experiencia en puestos de trabajo en empresas del sector privado con relacin contractual de prestacin de servicios a las Administraciones Pblicas, sin perjuicio de su valoracin en el apartado B) Apartado B) Hasta un mximo de 10 puntos a razn de 0,08 puntos por mes completo la experiencia en puestos de trabajo en empresas y entidades que no tengan la condicin de Administracin Pblica de contenido igual al de las funciones de la plaza a la que se opta. Se contabilizarn solamente los perodos anteriores a la fecha de fin del plazo de presentacin de instancias. El cmputo se realizar mediante la suma en das de los perodos alegados, y una vez realizada la misma, desprecindose las fracciones inferiores al mes. A estos efectos se entender por mes, la suma de 30 das naturales. La experiencia profesional en la empresa privada se acreditar mediante la presentacin de los siguientes documentos: a) Vida laboral expedida por la Seguridad Social y b) Certificado de empresa, en el que consten los periodos, categora y funciones. En caso de contradiccin entre ambos certificados se dar valor preferente a la certificacin de la Seguridad Social, sin perjuicio de las verificaciones que el Tribunal entienda oportuno realizar. Si la experiencia ha sido como personal funcionario o laboral de alguna Administracin Pblica ser suficiente la presentacin del certificado expedido por la misma en la que conste la categora y funciones desempeadas. Si ha sido como personal laboral del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia bastar su alegacin en el citado plazo. En la documentacin aportada deber acreditarse el puesto de trabajo desempeado, as como las funciones desarrolladas en el mismo. Las contrataciones a tiempo parcial tendrn la reduccin porcentual correspondiente en la cuantificacin de los periodos a valorar. Asimismo, cuando la experiencia acreditada guarde relacin no completa con la de las funciones atribuidas a la plaza, el Tricve: BAO-BOB-2011a109

Lanpostuko eginkizunen edukiarekin zerikusia duten lanpostuetan jardun izana balioetsiko da. Meritu horretan, 15 puntu jaso ahal izango dira gehienez ere, honako baremo honen arabera: A) atalean, eskainitako lanpostuko eginkizunen antzeko edukia duten lanpostuetan administrazio publikoen zerbitzura funtzionario edo lan-kontratuko langile moduan lan egiteagatik, 0,16 puntu hilabete osoko; eta gehienez ere, 15 puntu. Atal honetan, halaber, baloratu egingo da eskainitako lanpostuko eginkizunen antzeko edukia duten lanpostuetan uraren hornidura edo saneamendua funtsezko jardueratzat duen sektore publikoko erakundeetan jardundako langileen esperientzia. A) atalean ez dira balioetsiko administrazioko ezohiko lan berezi eta zehatzetako kontratu administratiboak, zerbitzu zibilak edo merkataritza-zerbitzuak errentatzeko kontratuak eta administrazio publikoentzako zerbitzugintzagatiko kontratuzko harremana duten sektore pribatuko enpresetako lanpostuetan lortutako esperientzia. Nolanahi ere, B) atalean balioetsi ahal izango dira. B) atalean, eskainitako lanpostuko eginkizunen antzeko edukia duten lanpostuetan eta enpresetako zein administrazio publikoak ez diren erakundeetako lanpostuetan lan egiteagatik, 0,08 puntu hilabete osoko; eta gehienez ere, 10 puntu. Eskaerak aurkezteko epea amaitu baino lehenagoko aldiak baino ez dira zenbatuko. Horretarako, alegatutako aldietako egunak batuko dira, eta, batuketa hori egindakoan, ez dira hilabetetik beherako zatikiak kontuan hartuko. Ondorio horietarako, hilabetea 30 egun naturaleko batuketa izango da. Enpresa pribatuan izandako lanbide-esperientzia, honako agiriak aurkeztuz egiaztatuko da: a) Gizarte Segurantzak emandako lan-bizitzaren agiria eta b) Enpresaren ziurtagiria, non aldiak, kategoria eta funtzioak azalduko diren. Ziurtagiri bien arteko alderik badago, Gizarte Segurantzako ziurtagiriari emango zaio lehentasuna. Nolanahi ere, epaimahaiak nahi beste egiaztapen egin ahal izango ditu. Administrazio publikoren bateko funtzionario edo lan-kontratudun langile moduan lan egin izanez gero, administrazioak berak egindako ziurtagiria aurkeztu besterik ez dago. Ziurtagirian, izandako maila eta gauzatutako jarduerak jaso behar dira. Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoko lan-kontratudun langile gisa lortu badu esperientzia, adierazitako epean alegatu besterik ez dago. Emandako dokumentazioan, izandako lanpostua eta bertan egindako funtzioak egiaztatu beharko dira. Lanaldi partzialeko kontratazioek dagozkien murrizketa portzentuala izango dute, baloratu beharreko denbora-tarteen zenbaketan. Era berean, egiaztatutako esperientziak eskainitako lanpostuko eginkizunekin erabateko zerikusirik ez duenean, epaimahaiak

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14877

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

balioetsi egin ahal izango du, egokia iruditzen zaion ehuneko murrizketaren eta baloratutako aldien zenbaketaren arabera. Ez dira zenbatuko bi bider hainbat erakundetan aldi berean egindako epeak, lanaldi partziala ez badira izan eta bien artean, gehienez, ehuneko ehuneko dedikazioa batzen badute. Inolaz ere ez dira balioetsiko Euskal Funtzio Publikoari buruzko Legearen 96.1. artikuluan aurreikusitako lan-kontratukoak ez diren behin-behineko langileen lanpostuetako zerbitzugintza, bekak eta prestakuntzarako praktikak. Dagokion deialdiak aukera ematen duenean eskatutako titulazioaren ordez lan-esperientziako aldi batzuen egiaztapenarekin parte hartzeko, aldi horiek ez dira meritu gisa hartuko. 2. Beste titulazio batzuk. Meritu honetan, 4 puntu jaso ahal izango dira gehienez ere, honako kontzeptu hauen artean banatuta: A) Unibertsitateko goi-mailako titulazioa eskatzen duten lanpostuetarako deialdietan, ikasketa-maila bereko edo hortik gorako beste ikasketa-titulazio ofizial batzuk izatea balioetsiko da, beti ere parte hartzeko baldintza moduan eskatutakoak ez bezalakoak badira. Batez ere, ondoko tituluak baloratuko dira: Tituluak: lizentziatua, arkitektoa edo ingeniaria, betiere, eskainitako lanpostuko eginkizunekin zerikusirik badu: 4 puntu. Plazaren funtzioekin zerikusia duen Unibertsitateko master gradu tituluak urriaren 29ko 1393/2007 Errege Dekretuaren 9. eta 10. artikuluetan araututako antzeko tituluaren balorazioa izango du, aurreko araudiaren arabera. Doktore titulua, plazaren funtzioekin zerikusia duena: 2 puntu. Plazaren funtzioekin zerikusia duen Unibertsitateko master titulua, urriaren 29ko 1393/2007 Errege Dekretuaren 10. artikuluan arautua: 2 puntu. Doktore-tituluagatiko edo Master-tituluagatiko puntuak emanez gero, doktoretzako edo masterreko ikastaroak ez dira prestakuntzaren arloan balioetsiko. B) Unibertsitateko erdi-mailako titulazioa eskatzen duten lanpostuetarako deialdietan ikasketa-maila bereko edo hortik gorako beste ikasketa-titulazio ofizial batzuk izatea balioetsiko da, beti ere parte hartzeko baldintza moduan eskatutakoak ez bezalakoak badira. Batez ere, ondoko tituluak baloratuko dira: Tituluak: lizentziaduna, arkitektoa edo ingeniaria, beti ere eskainitako lanpostuko eginkizunekin zerikusirik badu: 3 puntu. Plazaren funtzioekin zerikusia duen Unibertsitateko master gradu tituluak urriaren 29ko 1393/2007 Errege Dekretuaren 9. eta 10. artikuluetan araututako antzeko tituluaren balorazioa izango du, aurreko araudiaren arabera. Tituluak: diplomatua, arkitekto teknikoa edo ingeniari teknikoa, beti ere eskainitako lanpostuko eginkizunekin zerikusirik badu: 2 puntu. Plazaren funtzioekin zerikusia duen Gradu tituluak urriaren 29ko 1393/2007 Errege Dekretuaren 9. eta 10. artikuluetan araututako antzeko tituluaren balorazioa izango du, aurreko araudiaren arabera. Master tituluagatiko puntuak emanez gero, doktoretzako ikastaroak ez dira prestakuntzaren arloan balioetsiko. C) Gutxienez Bigarren Mailako Lanbide Heziketako edo Batxilergoko titulazioa edo baliokidea eskatzen duten lanpostuetarako deialdietan, ikasketa-maila bereko beste ikasketa-titulazio ofizial batzuk izatea balioetsiko da, beti ere parte hartzeko baldintza moduan eskatutakoak ez bezalakoak badira. Batez ere, ondoko tituluak baloratuko dira: Bigarren Mailako Lanbide Heziketako titulua edo baliokidea, beti ere eskainitako lanpostuko eginkizunekin zerikusirik badu: 2 puntu.

bunal podr valorarla con la reduccin porcentual en la cuantificacin de los periodos a valorar que considere adecuada. No se computarn dos veces periodos coincidentes de experiencia en varias entidades, salvo que sean a tiempo parcial y entre ambos acumulen una dedicacin mxima del cien por cien. En ningn caso ser objeto de valoracin la prestacin de servicios en puestos de personal eventual, no laboral, prevista en el artculo 96.1 de la Ley de la Funcin Pblica Vasca, ni las becas y las prcticas formativas. Cuando en la convocatoria especfica se establezca la posibilidad de sustituir la titulacin requerida para participar mediante la acreditacin de unos periodos de experiencia laboral, stos no sern valorados como mrito. 2. Otras titulaciones. Este mrito se valorar sobre un mximo de 4 puntos distribuido entre los siguientes conceptos: A) En convocatorias para plazas con requisito de titulacin universitaria superior se valorar la posesin de otras titulaciones acadmicas de carcter oficial, de igual o superior nivel acadmico, distintas de la aducida como requisito de participacin. En concreto se valorarn las siguientes titulaciones: Ttulo de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero, relacionado con las funciones de la plaza: 4 puntos. La posesin de Ttulo de Grado con Master universitario regulado en los artculos 9 y 10 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, relacionados con las funciones de la plaza tendrn la misma valoracin que la titulacin equivalente conforme a la anterior normativa. Ttulo de Doctor, relacionado con las funciones de la plaza: 2 puntos. Ttulo de Master universitario regulado en el artculo 10 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, relacionado con las funciones de la plaza: 2 puntos. La atribucin de puntuacin por el ttulo de Doctor o de Master excluye la valoracin de los cursos de doctorado o de master en el apartado de formacin. B) En convocatorias para plazas con requisito de titulacin universitaria media se valorar la posesin de otras titulaciones acadmicas de carcter oficial, de igual o superior nivel acadmico, distintas de la aducida como requisito de participacin. En concreto se valorarn las siguientes titulaciones: Ttulo de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero, relacionado con las funciones de la plaza: 3 puntos. La posesin de Ttulo de Grado con Master universitario regulado en los artculos 9 y 10 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, relacionados con las funciones de la plaza tendrn la misma valoracin que la titulacin equivalente conforme a la anterior normativa. Ttulo de Diplomado, Arquitecto Tcnico o Ingeniero Tcnico, relacionado con las funciones de la plaza: 2 puntos. La posesin de Ttulo de Grado regulado en el artculo 9 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, relacionado con las funciones de la plaza tendr la misma valoracin que la titulacin equivalente conforme a la anterior normativa. La atribucin de puntuacin por el ttulo de Master excluye la valoracin de los cursos de de master en el apartado de formacin. C) En convocatorias para plazas con requisito mnimo de titulacin de Formacin Profesional de Segundo Grado, Bachiller o equivalente se valorar la posesin de otras titulaciones acadmicas de carcter oficial, de igual nivel acadmico, distintas de la aducida como requisito de participacin. En concreto se valorarn las siguientes titulaciones: Ttulo de Formacin Profesional de 2. grado o equivalente, relacionado con las funciones de la plaza: 2 puntos.

cve: BAO-BOB-2011a109

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14878

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

D) Lehen Mailako Lanbide Heziketako edo Eskola Graduatuko titulazioa edo baliokidea eskatzen duten lanpostuetarako deialdieta ikasketa-maila bereko edo hortik gorako beste ikasketa-titulazio ofizial batzuk izatea balioetsiko da, beti ere parte hartzeko baldintza moduan eskatutakoak ez bezalakoak badira: Bigarren Mailako Lanbide Heziketako titulua edo baliokidea, beti ere eskainitako lanpostuko eginkizunekin zerikusirik badu: 2 puntu. Lehen Mailako Lanbide Heziketako titulua edo baliokidea, beti ere eskainitako lanpostuko eginkizunekin zerikusirik badu: puntu bat. Ez dira inolaz ere balioetsiko aldi berean meritu moduan alegatutako beste bat lortzeko beharrezkoak diren titulazioak eta izangaiak titulazio-betekizuna betetzen duela egiaztatzen duten titulazioak. Parte hartzeko baldintza gisa hartutako titulazioa ez den beste bat duela egiaztatzeko, izangaiak bi agiri egiaztatu beharko ditu: baldintza betetzen duela egiaztatzeko erabili beharrekoa eta meritu gisa alegatutakoa. 3. Prestakuntza ikastaroak. Meritu honetan, 3 puntu jaso ahal izango dira gehienez ere, honako kontzeptu hauen artean banatuta: A) Erakunde ofizialek edo ospe handiko erakundeek antolatzen dituzten eta eskainitako lanpostuko eginkizunekin zerikusi zuzena duten 15 orduko edo hortik gorako ikastaroak emateagatik edo egiteagatik, 0,008 puntu orduko eta puntu bat ikastaroko; eta gehienez ere, 2,5 puntu. Atal honetan ez dira kontuan hartuko B) eta C) ataletan adierazitako ikastaroak. B) Erakunde ofizialek edo ospe handiko erakundeek antolatzen dituzten eta eskainitako lanpostuko eginkizunen mesederako diren 15 orduko edo hortik gorako informatika-ikastaroak emateagatik edo egiteagatik, 0,005 puntu orduko eta puntu bat ikastaroko; eta gehienez ere, puntu 1. Kategoria ezberdinetako informatikari plazen deialdietan, lanak berezkoak dituen funtzio espezializatuen gaineko ikastaro informatikoak A) atalean balioetsiko dira. Erabiltzaile mailako informatika ikastaroak B) atalean balioetsiko dira. C) Erakunde ofizialek edo ospe handiko erakundeek antolatzen dituzten eta eskainitako lanpostuko eginkizunen mesederako diren 15 orduko edo hortik gorako informatika-ikastaroak emateagatik edo egiteagatik, puntu bakoitzeko, gehienez, 0,005 puntu orduko eta ikastaroko; gehienez ere, puntu 1. D) Unibertsitateko erdi-mailako edo goi-mailako titulazioa eskatzen duten lanpostuetarako deialdietan, unibertsitateek emandako graduondoko ikastaroa gainditu izana, egitea edo gainditzea balioetsiko da, beti ere eskainitako lanpostuko eginkizunekin zerikusi zuzena badute. Gehienez ere, 2 puntu jaso ahal izango dira, honako baremo honen arabera: 500 orduko edo hortik gorako graduondokoa: 2 puntu. 250 orduko edo hortik gorako eta 500 ordu baino gutxiagoko graduondokoa: puntu bat. Atal honek aipatzen dituen graduondoko ikastaroak urriaren 29ko 1393/2007 Errege Dekretuaren Hamaikagarren Xedapen Gehigarrian daude arauturik, edota horren aurretiko legedian. Urriaren 29ko 1393/2007 Errege Dekretuaren 10. artikuluan araututako Unibertsitateko Master tituluak ez dira atal honetan balioetsiko, 2.A. atalean eta, hala badagokio, 2.B. atalean baizik. Gainerako deialdietan, A), B) edo C) ataletako prestakuntza ikastaro gisa baloratuko dira. 4. Hizkuntzen ezagutza. Gehienez ere, 2 puntu jaso ahal izango dira, honako baremo honen arabera: A) Unibertsitateko erdi-mailako edo goi-mailako titulazioa eskatzen duten lanpostuetarako deialdietan eta administrazio-langile-

D) En convocatorias para plazas con requisito de titulacin de Formacin Profesional de primer Grado, graduado escolar o equivalente se valorar la posesin de otras titulaciones acadmicas de carcter oficial, de igual o superior nivel acadmico, distintas de la aducida como requisito de participacin. En concreto se valorarn las siguientes titulaciones: Ttulo de Formacin Profesional de 2. grado o equivalente, relacionado con las funciones de la plaza: 2 puntos. Ttulo de Formacin Profesional de 1. grado o equivalente, relacionado con las funciones de la plaza: 1 punto. No sern valoradas aquellas titulaciones necesarias para obtener otra alegada a su vez como mrito, ni aquella titulacin que acredite el cumplimiento del requisito de titulacin por el aspirante. Al efecto de acreditar que se posee una titulacin distinta de la aducida como requisito de participacin, deber aportarse la acreditacin documental de ambas, la que sirve para justificar el cumplimiento del requisito y la que se alega como mrito. 3. Cursos de formacin. Este mrito se valorar sobre un mximo de 3 puntos distribuido entre los siguientes conceptos: A) Se valorar la imparticin o realizacin de cursos de duracin igual o superior a 15 horas impartidos por entidades oficiales o de reconocido prestigio directamente relacionados con las funciones de la plaza a la que se opta sobre un mximo de 2,5 puntos, a razn de 0,008 puntos por hora y un mximo de 1 punto por cada curso. No se considerarn en este apartado los cursos indicados en los apartados B) y C). B) Se valorar la imparticin o realizacin de cursos de informtica de duracin igual o superior a 15 horas impartidos por entidades oficiales o de reconocido prestigio que redunden en beneficio de las funciones de la plaza a la que se opta, sobre un mximo de 1 punto, a razn de 0,005 puntos por hora y un mximo de 1 punto por cada curso. En las convocatorias para plazas de Informtico en sus distintas categoras, los cursos de informtica propios de sus funciones especializadas se valorarn en el apartado A). Los cursos de informtica de usuario se valorarn en el apartado B) C) Se valorar la imparticin o realizacin de cursos de prevencin de riesgos laborales o de calidad de duracin igual o superior a 15 horas impartidos por entidades oficiales o de reconocido prestigio que redunden en beneficio de las funciones de la plaza a la que se opta sobre un mximo de 1 punto a razn de 0,005 puntos por hora y un mximo de 1 punto por cada curso. D) En las convocatorias para plazas de titulacin universitaria media o superior se valorar la realizacin y superacin de cursos de postgrado impartidos por universidades que estn directamente relacionados con las funciones de la plaza a la que se opta, sobre un mximo de 2 puntos conforme al siguiente baremo: Postgrado de duracin igual o superior a 500 horas: 2 puntos. Postgrado de duracin igual o superior a 250 horas y menor de 500: 1 punto. Los cursos de postgrado a que se refiere este apartado son los regulados en la Disposicin Adicional Undcima del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, o por la normativa previa al mismo. Los ttulos de Master universitario regulados en el artculo 10 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, no se valoran en este apartado, sino en el 2.A y 2.B, en su caso. En las restantes convocatorias, se valorarn en su caso, como cursos de formacin de los apartados A), B) o C). 4. Conocimiento de idiomas. Se valorar con un mximo de 2 puntos, conforme al siguiente baremo: A) En convocatorias para plazas con requisito de titulacin universitaria superior o media, as como en las de plazas del Gru-

cve: BAO-BOB-2011a109

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14879

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

en talde, administratibo azpitaldeko lanpostuetarako deialdietan, ingelesaren, frantsesaren edo alemanaren ezagutza balioetsiko da, honako baremo honen arabera: A1) Hizkuntza Eskola Ofizialeko 5. maila gainditu izanaren ziurtagiriaren edo dagokion hizkuntzako Filologiako lizentziaturaren bidez egiaztatutako hizkuntzaren ezagutza: puntu 1 hizkuntzako. Ingelesean, puntuazio bera jaso ahal izango da, ziurtagiri hauetakoren bat aurkeztuz gero: Cambridgeko Unibertsitateko Certificate of Proficiency in English (CPE), Trinity Collegeko Passed Grade Twelve edo Oxfordeko Unibertsitateko Higher Level. Frantsesean, puntuazio bera jaso ahal izango da, honako ziurtagiri hauetako bat aurkeztuz gero (Aliantza Frantsesekoak): Diplme d'Hautes tudes Franaises (DHEF) edo Diplome Approfondi de Langue Franaise (DALF). Alemanean, puntuazio bera jaso ahal izango da, honako ziurtagiri hauetako bat aurkeztuz gero (Alemaniako Goethe Institutukoak): Grosses Deutsches Sprachdiplom (GDS) edo Zentrale Oberstufenprufung (ZOP) edo Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS). A2) Hizkuntza Eskola Ofizialeko 4. maila gainditu izanaren ziurtagiriaren bidez egiaztatutako hizkuntzaren ezagutza: 0,75 puntu hizkuntzako. Ingelesean, puntuazio bera jaso ahal izango da, ziurtagiri hauetakoren bat aurkeztuz gero: Certificate in Advanced English (CAE) edo Frantsesean, puntuazio bera jaso ahal izango da, honako ziurtagiri hauetako bat aurkeztuz gero: Diplme de Langue Franaise (DL) edo Diplme de Langue Franaise, DELF 2me degr. Alemanean, puntuazio bera jaso ahal izango da, honako ziurtagiri hau aurkeztuz gero: Zertifikat Zentrale Mittelstufenprfung (ZMP). A3) Hizkuntza Eskola Ofizialeko 3. maila gainditu izanaren ziurtagiriaren bidez egiaztatutako hizkuntzaren ezagutza: 0,5 puntu hizkuntzako. Ingelesean, puntuazio bera jaso ahal izango da, ziurtagiri hauetakoren bat aurkeztuz gero: Cambridgeko Unibertsitateko First Certificate in English (FCE) edo Trinity Collegeko grade 9 agiria. Frantsesean, puntuazio bera jaso ahal izango da, honako ziurtagiri hauetako bat aurkeztuz gero: Diplme de Langue Franaise, DELF 1er degr. Alemanean, puntuazio bera jaso ahal izango da, honako ziurtagiri hau aurkeztuz gero: Zertifikat Deusch als Fremdsprache (Goethe institutu alemanarena) (ZAP). B) Aurreko idatz-zatian aipatzen ez diren gainerako deialdietan, ingelesaren ezagutza balioetsiko da honako baremo honen arabera: B1) Hizkuntza Eskola Ofizialeko 5. maila gainditu izanaren ziurtagiriaren edo Cambridgeko Unibertsitateko Certificate of Proficiency in English (CPE) edo Trinity Collegeko Passed Grade Twelve edo Oxfordeko Unibertsitateko Higher Level ziurtagirien edo Filologia Ingeleseko lizentziaturaren bidez egiaztatutako ingelesaren ezagutza: puntu 1. B2) Hizkuntza Eskola Ofizialeko 4. maila gainditu izanaren ziurtagiriaren edo Cambridgeko Unibertsitateko Certificate in Advanced English (CAE) ziurtagiriaren bidez egiaztatutako ingelesaren ezagutza: 0,75 puntu. B3) Hizkuntza Eskola Ofizialeko 4. maila gainditu izanaren ziurtagiriaren edo Cambridgeko Unibertsitateko First Certificate in English (FCE) ziurtagiriaren edo Trinity Collegeko grade 9 agiriaren bidez egiaztatutako ingelesaren ezagutza: 0,5 puntu. Hizkuntzen ezagutza aurkeztutako egiaztagirien arabera baino ez da balioetsiko. Aurreko idatz-zatietan adierazitako hizkuntzaren ezagutzari buruzko egiaztagiriak edo nazioarteko onespena duten egiaztagiri baliokideak baino ez dira balioetsiko, beti ere kasuan kasuko hizkuntzaren sorterriko unibertsitateek edo institutu ofizialek egin badituzte.

po de personal administrativo, subgrupo administrativo se valorar el conocimiento de los idiomas ingls, francs o alemn, segn el siguiente baremo: A1) Conocimiento del idioma acreditado mediante certificado de haber superado 5. de la Escuela Oficial de Idiomas o licenciatura de Filologa en el correspondiente idioma: 1,5 puntos por cada idioma. En el idioma ingls se dar la misma puntuacin si se aporta alguna de las siguientes acreditaciones: Certificate of Proficiency in English (CPE) de la Universidad de Cambridge, Passed Grade Twelve del Trinity College, Higher Level de la Universidad de Oxford. En el idioma francs se dar la misma puntuacin si se aporta alguna de las siguientes acreditaciones (de la Alianza Francesa): Diplme d'Hautes tudes Franaises (DHEF) o Diplome Approfondi de Langue Franaise (DALF). En el idioma alemn se dar la misma puntuacin si se aporta alguna de las siguientes acreditaciones (del Instituto Alemn, Goethe): Grosses Deutsches Sprachdiplom (GDS) o Zentrale Oberstufenprufung (ZOP) o Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS). A2) Conocimiento del idioma acreditado mediante certificado de haber superado 4. de la Escuela Oficial de idiomas: 1 punto por cada idioma. En el idioma ingls se dar la misma puntuacin si se aporta alguna de las siguientes acreditaciones: Certificate in Advanced English (CAE) o En el idioma francs se dar la misma puntuacin si se aporta alguna de las siguientes acreditaciones: Diplme de Langue Franaise (DL) o Diplme de Langue Franaise, DELF 2me degr. En el idioma alemn se dar la misma puntuacin si se aporta alguna de las siguientes acreditaciones: Zertifikat Zentrale Mittelstufenprfung (ZMP) A3) Conocimiento del idioma acreditado mediante certificado de haber superado 3. de la Escuela Oficial de Idiomas: 0,5 puntos por cada idioma. En el idioma ingls se dar la misma puntuacin si se aporta alguna de las siguientes acreditaciones: First Certificate in English de la Universidad de Cambridge (FCE) o grade 9 del Trinity College. En el idioma francs se dar la misma puntuacin si se aporta alguna de las siguientes acreditaciones: Diplme de Langue Franaise, DELF 1er degr. En el idioma alemn se dar la misma puntuacin si se aporta alguna de las siguientes acreditaciones: Zertifikat Deusch als Fremdsprache (del Instituto alemn Goethe) (ZAP). B) En las restantes convocatorias no incluidas en el apartado anterior se valorar el conocimiento del idioma ingls, segn el siguiente baremo: B1) Conocimiento de ingls acreditado mediante certificado de haber superado 5. de la Escuela Oficial de Idiomas o Certificate of Proficiency in English (CPE) de la Universidad de Cambridge, Passed Grade Twelve del Trinity College, Higher Level de la Universidad de Oxford o licenciatura de Filologa inglesa: 1,5 puntos. B2) Conocimiento de ingls acreditado mediante certificado de haber superado 4. de la Escuela Oficial de idiomas o Certificate in Advanced English (CAE): 1 punto. B3) Conocimiento de ingls acreditado mediante certificado de haber superado 3 de la Escuela Oficial de idiomas o First Certificate in English de la Universidad de Cambridge (FCE) o grade 9 del Trinity College: 0,5 puntos. La valoracin del conocimiento de idiomas se realizar exclusivamente en funcin de las acreditaciones presentadas. Tan solo se valorarn las acreditaciones de conocimiento de idioma indicadas en los apartados anteriores o aquellas otras con reconocimiento internacional que se consideren equivalentes y hayan sido expedidas por universidades o institutos oficiales del pas de procedencia del idioma correspondiente.
cve: BAO-BOB-2011a109

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14880

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

12. Lanpostuen aukeraketa eta epaimahaiaren proposamena 12.1. Oposizio faseko ariketak eta lehiaketa faseko merituak deialdi berezi bakoitzean xedatutakoaren arabera kalifikatuko dira. Hautaketa-prozesuaren azken emaitza lortzeko, lortutako puntuazioak batuko dira. Horretarako, zerrenda bakarra egingo da, eta, bertan, hautaketa proba guztiak gainditu dituzten izangai guztiak sartuko dira, lortutako puntuazioaren arabera ordenatuta eta parte hartu duten txanda zein izan den kontuan izan gabe. Ariketak eta, hala badagokio, merituak kalifikatutakoan, epaimahaiak behin-behinean argitaratuko ditu proposatutako izangaien izenak, lortutako puntuazioaren ordenaren eta eskainitako lanpostuetan adierazitako lehentasunaren hurrenkeraren arabera, beti ere lehiatzen diren txandan eskatutako hizkuntza-eskakizuna eta Lanpostuen Zerrendan aurreikusitako gainerako baldintzak betetzen badituzte. 12.2. Kasuan kasuko deialdian herri ezberdinetan lan egiteko lanpostu bat baino gehiago eskaintzen denean, Giza Baliabideetako Zuzendariordetzak izangaiei eskatuko die lanpostuen esleipenean duten lehentasun-hurrenkera adierazteko. Aukeraketa hori hautaketa-prozesuko une egokienean egin ahal izango da. Minusbaliotasunak dituzten pertsonen txandarako aukeratutako pertsonek Partzuergoaren lurralde-esparruaren barruko plazak aukeratzeko lehentasun-ordena aldatzeko eskatu ahal izango diote Zuzendaritza Batzordeari. Eta hori, menpetasun pertsonalagatik, mugitzeko zailtasunengatik edo antzeko arrazoiengatik. Arrazoi horiek behar bezala egiaztatu beharko dira. Behar bezala justifikatutako kasuetan, Zuzendaritza Batzordeak alterazio horren gaineko erabakia hartuko du, eta minusbaliatua lanpostu horretara sartzeko behar den aldaketarik txikiena egingo du lehentasunordenean. Helburuko esleipen eskaeretan, minusbaliotasunak dituzten izangaiek lanpostua aldatzeko eskatu ahal izango dute. Eskaerarekin batera, arloan eskumena duen organoak emandako txostena bidali beharko da, egokitzapenaren eta bateragarritasunaren jatorria eskatutako lanpostuaren funtzioarekin egiaztatzeko.

12.

Eleccin de destinos y propuesta de tribunal.

12.1. Los ejercicios de la fase de oposicin as como los mritos de la fase de concurso se calificarn conforme a lo que se dispone en cada convocatoria especfica. La calificacin final del proceso selectivo vendr determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas. A tal efecto se elaborar una relacin nica en la que se incluirn los candidatos que hayan superado todas las pruebas selectivas, ordenados por la puntuacin total obtenida, con independencia del turno por el que hayan participado. Terminada la calificacin de los ejercicios y de los mritos en su caso, el Tribunal har pblicos con carcter provisional los nombres de los aspirantes propuestos, segn el orden de puntuacin alcanzado y el orden de preferencia manifestado de entre los puestos ofertados, siempre y cuando cumplan con el requisito del perfil lingstico exigido en el turno por el que concurra, y con los restantes requisitos previstos en la Relacin de Puestos de Trabajo. 12.2. Cuando se oferte en la convocatoria correspondiente ms de una plaza con localidad de trabajo diferente, la Subdireccin de Recursos Humanos requerir a los aspirantes para que manifiesten el orden de preferencia en la adjudicacin de destino. Esta eleccin podr realizarse en el momento del proceso selectivo que se considere ms adecuado. Las personas que hayan sido admitidos por el turno para personas con discapacidad podrn solicitar al Comit Directivo la alteracin del orden de prelacin para la eleccin de las plazas dentro del mbito territorial del Consorcio, por motivos de dependencia personal, dificultades de desplazamiento u otras anlogas, que debern ser debidamente acreditados. El Comit Directivo decidir dicha alteracin cuando se encuentre debidamente justificado, y deber limitarse a realizar la mnima modificacin en el orden de prelacin necesaria para posibilitar el acceso al puesto de la persona discapacitada. En las solicitudes de adjudicacin de destino los aspirantes con discapacidad podrn pedir la adaptacin del puesto o de los puestos de trabajo correspondientes. A la solicitud se deber acompaar un informe expedido por el rgano competente en la materia, que acredite la procedencia de la adaptacin y la compatibilidad con el desempeo de las funciones que tenga atribuido el puesto o los puestos solicitados. En cualquier caso, la compatibilidad con el desempeo de las funciones propias del puesto de trabajo se valorar teniendo en cuenta las adaptaciones que se puedan realizar en l. 12.3. En caso de empate, conforme a la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, se establece la prioridad a favor de las mujeres cuando la representacin de stas sea inferior al 40% en la categora profesional del puesto convocado, salvo que concurran en el otro candidato motivos que, no siendo discriminatorios por razn de sexo, justifiquen la no aplicacin de la medida, como la pertenencia a otros colectivos con especiales dificultades para el acceso y promocin en el empleo. En caso de no ser aplicable el criterio indicado o de mantenerse el empate, se adjudicar segn el siguiente orden de prioridad: 1. A favor de quien hubiera obtenido mayor puntuacin en el ejercicio prctico de la fase de oposicin. 2. A favor de quien hubiera obtenido mayor puntuacin en el cmputo total de la fase de oposicin. 3. A favor de quien hubiera obtenido mayor puntuacin en el primer ejercicio de la fase de oposicin. 4. A favor de quien hubiera obtenido mayor puntuacin en los mritos enumerados en las bases del concurso-oposicin por el orden expresado en las mismas. 5. Realizacin de una prueba de desempate relativa al temario especfico de la convocatoria. 12.4. A partir del da siguiente al de la publicacin de las citadas relaciones provisionales de aprobados, los interesados dispondrn de un plazo de diez das hbiles para formular las reclamaciones que consideren oportunas.

Edozelan ere, lanpostuaren funtzioekiko bateragarritasuna bertan egin daitezkeen egokitzapenen arabera baloratuko da. 12.3. Berdinketa egonez gero, Emakume eta Gizonen arteko Berdintasunari buruzko otsailaren 18ko 4/2005 Legearen arabera, emakumeei emango zaie lehentasuna, baldin eta emakumeek duten ordezkaritza %40tik beherakoa bada deitutako postuaren kategoria profesionalean. Eta hori, beste hautagaiak ez badu neurri hori ez aplikatzea justifikatzen duen arrazoirik (sexuagatiko baztertzaileak ez direnak), esate baterako, lanean hasi eta aurrera egiteko zailtasun bereziak dituzten beste kolektibo batzuetako kide izatea. Adierazitako irizpidea ezin bada aplikatu edo berdinketa mantenduz gero, lehentasun ordena hau erabiliko da: 1. Oposizioaren faseko ariketa praktikoan puntu gehien lortu dituenaren alde. 2. Oposizioaren faseko azken emaitzan puntu gehien lortu dituenaren alde. 3. Oposizioaren faseko lehenengo ariketan puntu gehien lortu dituenaren alde. 4. Bertan adierazitako hurrenkeraren arabera, oposiziolehiaketako oinarrietan aipatutako merituetan puntu gehien lortu dituenaren alde. 5. Deialdiko gai bereziei buruzko proba egingo da, berdinketa hausteko. 12.4. Onartutakoen behin-behineko zerrendak argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita, interesdunek hamar laneguneko epea izango dute, egokiak iruditzen zaizkien erreklamazioak egiteko.

cve: BAO-BOB-2011a109

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14881

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

Erreklamazioak ebatzitakoan, epaimahaiak kontrataziorako proposatutako onartuen zerrenda argitaratuko du puntuazioaren hurrenkeraren arabera. Proposatutakoen kopurua ezingo da deitutako lanpostuen kopurua baino handiagoa izan. Era berean, zerrenda hori Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoko kudeatzaileari bidaliko dio, lan-kontrataziorako proposamena egin dezan. Aldi berean, azken bilerako akta bidaliko du, eta, bertan, puntuazioaren hurrenkeraren arabera, proba guztiak ondo egin eta deitutako lanpostuen kopurua gainditu duten izangai guztiak agertuko dira. Horrela, bada, lanpostua lortu duen izangairen bat lanpostuaz jabetzen ez bada, ordezkoa bilatuko da zerrenda horretan. Edozelan ere, ez du beste eskubide edo asmorik izango. 12.5. Kalifikazio-epaimahaien ebazpenak lotesleak izango dira izendapena egin behar duen organoarentzat. Hala ere, organo horrek ebazpena berrikusi egin ahal izango du, Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko indarreko Legean aurreikusitakoaren arabera. 13. Agirien aurkezpena eta kontratazioa

Una vez resueltas, en su caso, las reclamaciones, el Tribunal publicar la relacin de aprobados propuestos para la contratacin, por orden de puntuacin, cuyo nmero no podr exceder del de plazas convocadas y remitir dicha relacin al Gerente del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia para que formule la correspondiente propuesta de contratacin laboral. Al mismo tiempo, remitir el Acta de la ltima sesin, en la que habrn de figurar, por orden de puntuacin, todos los aspirantes que, habiendo superado todas las pruebas, excediesen del nmero de plazas convocadas, todo ello para el exclusivo supuesto de que alguno de los aspirantes que hubieran obtenido plaza no llegara a tomar posesin de ella, sin ningn otro derecho o expectativa del mismo. 12.5. Las resoluciones de los Tribunales calificadores sern vinculantes para el rgano al que competa el nombramiento, sin perjuicio de que ste pueda proceder a su revisin conforme a lo previsto en la vigente Ley de Rgimen Jurdico de Administraciones Pblicas y Procedimiento Administrativo Comn. 13. Presentacin de documentacin y contratacin

13.1. Onartutakoen zerrendak argitaratzen diren hurrengo egunetik zenbatzen hasita, proposatutako izangaiek 20 egun naturaleko epean aurkeztu beharko dituzte 3. oinarrian parte hartzeko zehaztutako betekizunak egiaztatzeko agiriak: 1. Nortasun Agiri Nazionalaren edo agiri baliokidearen fotokopia konpultsatua. Bertan, nortasuna, nazionalitatea eta jaioteguna azalduko dira. Atzerritarra izanez gero, agiri bidez egiaztatu beharko da 3.1.a) oinarriko betekizunak betetzen direla. 2. Tituluaren fotokopia konpultsatua edo titulua lortzeko eskubideak ordaindu izanaren egiaztagiria. Ezinbestekoa da lanpostua eskuratzeko, eta oinarri hauetako eranskinean dago zehaztuta. 3. Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoko Medikuntza Zerbitzuek egindako osasun-azterketa, eginkizunak betetzeko gaixotasunik eta akats fisiko eta psikikorik ez duela egiaztatzeko. Elbarriak diren izangaiek Bizkaiko Foru Aldundiak lanpostuko eginkizunak betetzeko gaitasuna dutela adierazteko egindako ziurtagiria aurkeztu beharko dute. 4. Diziplinazko espedientearen ondorioz edozein administrazio publikotako zerbitzutik kanpo utzi ez dutela eta eginkizun publikoak betearazteko ezgaituta ez dagoela adierazteko aitorpena. Era berean, atzerritarrek egiaztatu egin beharko dute euren estatuan funtzio publikoan jardutea eragozten dien diziplinazko zehapenaren edo kondena penalaren menpe ez daudela. 5. Administrazio Publikoen Zerbitzura dauden Langileen Bateraezintasunei buruzko abenduaren 26ko 53/84 Legean aurreikusitakoa kontuan hartuta, bateraezintasunagatiko legezko auziren baten menpe ez dagoela adierazteko aitorpena. 6. Deialdi berezian eskatutako gainerako betekizun berezien agiri bidezko egiaztapena. 7. NAN tamainako bi argazki. 13.2. Agiriak egiaztatzeko orduan, originalak edo kopia konpultsatuak aurkeztuko dira. Kopiak Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoko Erregistro Orokorrean edo fede-emaile publiko eskudunarenean konpultsatu ahal izango dira. Horretarako, agiri originala eta kopia aurkeztu behar izango dira. 13.3. Adierazitako epean, ezinbesteko kasuetan izan ezik, izangaiek euren agiriak aurkezten ez badituzte edo eskatutako betekizun guztiak betetzen dituztela egiaztatzen ez badute, ezin izango dituzte kontratatu eta euren jarduketa guztiak baliogabetu egingo dira, eskaeran gezurra esateagatik izan dezaketen erantzukizunari kalterik egin gabe. Halakoetan, kudeatzaileak kontratazio-proposamena egingo du hautaketa-prozesua gainditu eta kalifikazio-epaimahaiak ezarritako azken puntuazioaren hurrenkeraren arabera hurrengo lekuan dagoen izangaiaren alde. Horretarako, izangaiari eskatuko zaio adierazitako epean 13.1. puntuan zehaztutako agiriak aurkezteko.

13.1. Los aspirantes propuestos presentarn en el plazo de 20 das naturales a contar desde el siguiente a la publicacin de las relaciones de aprobados, los documentos acreditativos de los requisitos de participacin establecidos en la Base 3: 1. Fotocopia, debidamente compulsada, del Documento Nacional de Identidad o documentacin equivalente, en la que quede constancia de la identidad, nacionalidad y fecha de nacimiento. En caso de ser extranjero, deber acreditarse documentalmente el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Base 3.1.a). 2. El Ttulo, fotocopia compulsada del mismo o justificante de haber abonado los derechos para su obtencin, exigido para el acceso a la plaza y que se determina en el anexo a las presentes Bases. 3. Certificado mdico, expedido por los Servicios Mdicos del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, de no padecer enfermedad o defecto fsico ni psquico que impida el normal desempeo de sus funciones. 4. Declaracin de no haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de ninguna Administracin Pblica, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones pblicas. Los extranjeros debern acreditar asimismo no estar sometidos a sancin disciplinaria o condena penal que impida, en su estado, el acceso a la funcin pblica. 5. Declaracin de no hallarse incurso en alguna de las causas de incompatibilidad previstas en la Ley 53/84, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Pblicas. 6. Justificacin documental de los dems requisitos especficos exigidos en la convocatoria especfica. 7. Dos fotografas de tamao DNI. 13.2. La acreditacin documental se realizar mediante la presentacin de originales o copias compulsadas. La compulsa de copias podr realizarse en el Registro General del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia o por fedatario pblico competente. Para ello ser necesario presentar la documentacin original y su copia. 13.3. Si dentro del plazo sealado, y salvo causas de fuerza mayor, los aspirantes no presentasen su documentacin o no acreditasen reunir todos los requisitos exigidos, no podrn ser contratados y quedarn anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en la instancia. En este caso el Gerente formular propuesta de contratacin en favor de quien, habiendo superado el proceso selectivo, ocupase el siguiente lugar en el orden de puntuacin final establecido por el Tribunal Calificador. A tal efecto, se requerir a dicho aspirante la presentacin de la documentacin establecida en el punto 13.1 en el plazo indicado.
cve: BAO-BOB-2011a109

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14882

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

13.4. Zuzendaritza-batzordeak proposatutako izangaien kontratazioa erabakiko du, eta izangaiek 30 laneguneko epean sinatu beharko dute kontratua, erabakia jakinarazten den hurrengo egunetik zenbatzen hasita. Zuzendaritza Batzordeak kontratuaren hitzarmena onartzen den hurrengo egunetik aurrera baimenduko du kontratua sinatzea, eta arestian aipatutako epea izango da azken eguna. Bidezkotutako kasuetan, handitu egin daiteke aipatutako epe hori. 14. Probaldia

13.4. El Comit Directivo acordar la contratacin de los aspirantes propuestos, quienes debern firmar el contrato en el trmino de 30 das hbiles, a contar desde el siguiente a la fecha de notificacin del Acuerdo. El Comit Directivo podr autorizar la firma del contrato a partir del da siguiente al de la adopcin del acuerdo de contratacin, con el lmite del plazo antes mencionado. En supuestos justificados podr autorizarse la ampliacin del referido plazo. 14. Periodo de prueba

14.1. Lan-kontratuak probaldia egin beharko dela adieraziko du. Probaldiak Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren Hitzarmen Kolektiboan (kontratazioaren unean indarrean dagoena) aurreikusitako iraupena izango du. Kontratu-mota edozein dela ere, langileak aldez aurretik adierazitako epe berean Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoan eginkizun berberak bete eta gainditu dituenean, ez da probaldirik egingo. Probaldian zehar, langilea aldi baterako ezintasunagatik, amatasunagatik eta adopzioagatik edo harreragatik bajan badago, probaldia eten egingo da. 14.2. Probaldia ebaluatu eta kalifikatu egingo da; atal hauek baloratuko dira: Zereginen eta betebeharren betearazpena. Lanaren kalitatea. Ikasteko jarrera. Ekimena. Erantzukizuna eta egokitzapena. Lankidetzarako jarrera. Bezeroekiko eta laguntzaileekiko harremanak. Zerbitzugintzaren ardura duen zuzendariak edo berak eskuordetutako pertsonak egingo du ebaluazioa. Ebaluazioaren emaitza Gai edo Ez gai izango da, eta Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoko kudeatzaileari bidaliko zaio. Emaitza Ez gai bada, zehaztutako epea amaitu baino askoz lehenago bidaliko da, zuzendaritzabatzordeak erabaki egokia har dezan. Probaldia gainditu ezean, langileen batzordeari jakinarazi eta, zuzendaritza-batzordearen erabaki arrazoituaren bidez, kontratua deuseztatuko da. Premiazkoa izanez gero, kudeatzailearen ebazpen arrazoituaren bidez deuseztatu ahal izango da kontratua, eta, egiten den lehenengo bileran, ebazpen horren berri emango dio zuzendaritza-batzordeari. 14.3. Partzuergoak prestakuntza jarduerak egitera bidal ditzake kontratatutako langileak, euren lanpostuetan lanean hasi baino lehen. Prestakuntzaren iraupena kasuan-kasuan erabakitzen dena izango da, baina ezingo du Hitzarmen Kolektiboan jasotzen den gehienezko probaldia baino gehiago iraun. Prestakuntza praktikek irauten duten bitartean, interesdunak dei egindako lanpostuaren lan-kategoria izango du, gauzatu beharreko jarduna lanaldi arrunteko erregimenak edo txandakako erregimenak zehaztuko badu ere. Hala, egiten duen lansaioari dagozkion ordainsariak jasoko ditu, Hitzarmenean zehazten denari jarraiki. Kasu horretan, prestakuntza epe hori amaitzen denean hasiko da langilea lanean.

14.1. El contrato laboral tendr estipulado un periodo de prueba. Dicho periodo tendr la duracin prevista en el Convenio Colectivo del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia que se encuentre vigente en el momento de la contratacin. No se realizar el periodo de prueba cuando el trabajador haya ya desempeado y superado por los periodos indicados las mismas funciones con anterioridad en el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, bajo cualquier modalidad de contratacin. Las situaciones de incapacidad temporal, maternidad, y adopcin o acogimiento, que afecten al trabajador durante el perodo de prueba, interrumpirn el cmputo del mismo. 14.2. El periodo de prueba ser objeto de evaluacin y calificacin valorndose los siguientes apartados: Cumplimiento de tareas y obligaciones. Calidad en el trabajo. Conductas de aprendizaje. Iniciativa. Responsabilidad y adaptacin. Conductas de colaboracin. Relaciones con clientes y colaboradores. La evaluacin se realizar por el Director bajo cuya dependencia se presten los servicios o por la persona en quien ste delegue. El resultado de la evaluacin se calificar como Apto o No Apto y se remitir al Gerente del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia. En caso de calificarse el periodo como No Apto, se remitir con antelacin suficiente a la finalizacin del periodo establecido para que por el Comit Directivo se adopte el Acuerdo procedente. En caso de no superar el perodo de prueba, previa comunicacin a la Comisin de Personal, mediante Acuerdo motivado del Comit Directivo, se proceder al desistimiento del contrato. En caso de urgencia, podr procederse al desistimiento del contrato mediante resolucin motivada del Gerente, que dar cuenta de la misma al Comit Directivo en la primera sesin que se celebre. 14.3. El Consorcio podr destinar al personal contratado a la realizacin de prcticas formativas, que se desarrollarn sin incorporacin efectiva al puesto de trabajo. El tiempo de dicha formacin ser el que se estipule en cada caso, con el mximo del periodo de prueba aplicable conforme al Convenio Colectivo. Durante dicho periodo de prcticas formativas el interesado tendr asignada la categora laboral de la plaza convocada, si bien, el rgimen de jornada ordinaria o a relevos ser el que se determine como ms acorde a la actividad a desarrollar, percibiendo las retribuciones correspondientes a la jornada desempeada conforme a Convenio. En este caso la incorporacin efectiva al puesto de trabajo se producir a la finalizacin de dicho periodo formativo. 15. Incidencias

15.

Gertakariak

Interesdunek deialdiaren, oinarrien eta euren zein epaimahaiaren jarduketaren ondorioz sortutako administrazio-egintza guztien aurka egin ahal izango dute, Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/92 Legean aurreikusitako epeetan eta moduan.

La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de aquellas y de la actuacin del Tribunal podrn ser impugnados, en los plazos y forma previstos en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn.

cve: BAO-BOB-2011a109

Epaimahaiak eskumena izango du sortutako zalantzak argitzeko eta hautaketa-prozesua behar den moduan garatzeko beharrezkoak diren erabaki guztiak hartzeko, oinarri hauetan aurreikusita ez dagoen guztian.

El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden del proceso selectivo en todo lo no previsto en estas bases.

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14883

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

16.

Aldi baterako lan-poltsak

16.

Bolsas de trabajo temporal

16.1. Deialdiak ebatzitakoan, oposizioaren faseko ariketak ondo egin eta deitutako lanpostuen kopurua gainditu duten izangaien zerrendak aldi baterako langile-premiei aurre egiteko erabili ahal izango dira, lanpostu berdinetan edo antzekoetan. 16.2. Era berean, oposizioaren faseko lehenengo ariketa egiten denetik, ebaluatutako probetan jasotako puntuen batuketaren ondorioz ezarritako puntuazio-hurrenkeraren arabera onartutakoen zerrendak lan-poltsa moduan erabili ahal izango dira. Osteko ariketak egin ahala, bertan lortutako puntuak erantsi egingo dira, eta ariketa-kopuru handiena gainditu duenak izango du lehentasuna. Izangaien hurrenkera zehazteko, lortutako puntuak batuko dira, gainditu gabeko ariketetan lortutakoak ere bai. 16.3. Hautaketa osatzeko, merituak ebaluatu egin ahal izango dira edota proba berezi mugatuak egin ahal izango zaizkie puntu gehien dituzten 10 izangaiei. Era berean, kopuru hori 10eko taldeen arabera zabaldu daiteke, hurrenez hurren. 16.4. Oposizioaren faseko lehenengo probaren izapidea luzatu egingo dela aurreikusiz gero, lan-poltsetan parte hartzeko eskatu zuten izangai onartuei dei egin ahal izango zaie, deialdiko gaiei buruzko ezagutza-probak egiteko. Horrela, bada, lan-poltsa eratu ahal izango da. Hautaketa hori, gainera, aurreko paragrafoan adierazitakoaren arabera osatu ahal izango da. Horretarako, hautaketa-prozesuan parte hartzeko eskaeran, lan-poltsetan parte hartu nahi duten ala ez adierazi beharko dute izangaiek. 16.5. Txandakako kontratuei aurre egiteko egingo diren kontratazioetan, indarreko legerian kontratu-mota horietarako ezarritako baldintzak ere bete beharko dira. Halakoetan, eskaera aurkezteko egunean zelako lan-egoera duen adierazi beharko du izangaiak. Bere egoera aldatuz gero, interesdunak Partzuergoari jakinarazi ahal izango dio poltsan kontuan hartu ahal izateko, poltsa hori indarrean dagoen bitartean. 16.6. Kontratatua izateko, lanposturako eskatutako baldintzak bete eta aldez aurretik egiaztatu beharko dira, Giza Baliabideen Sailak hala eskatuta. Estali beharreko lanposturako ezarritako baldintzak betetzen ez dituzten izangaiak ez dira deialdian sartuko. Deialdia interesdunek emandako datuen arabera egingo da. Lan-poltsan sartu ahal izateko, euskara ez da baztertzailea izango. Aldi baterako kontratazioaren unean, bete beharreko lanpostuak derrigorrezko hizkuntza-eskakizunen bat duenean, eskakizun hori egiaztatu beharko da, eta egiaztatu ez duten izangaiak ez dira deialdian sartuko. Bete beharreko lanpostuak derrigorrezkoa ez den hizkuntza-eskakizuna duenean, euskara meritu gisa hartuko da, Oinarrietan finkatutako moduan. Deialdi batean eskainitako lanpostu finko guztiek derrigorrezko hizkuntza-eskakizuna dutenean, euskarako kalifikazioak gai edo ez gai izango dira. Hala ere, Epaimahaiak bigarren zerrenda bat argitaratuko du, derrigorrezkotasunik gabeko lanpostuen Lanpoltsa osatzeko. Bertan, euskara meritu gisa agertuko da, Oinarrietan adierazitako moduan. Hautaketa-prozesua amaituta, lan-poltsa batean sartuta dauden pertsonek edozein unetan eman ahal izango dute ondoren lortutako euskarako hizkuntza-eskakizunaren egiaztapena. Eta hori, derrigorrezko hizkuntza-eskakizuna duten lanpostuetako kontratuak lortzeko soilik, euskarako ataleko hautaketa-prozesuan lortutako puntuazioak aldatu barik. 16.7. Partzuergoaren Lan-poltsen kudeaketa Gerentziak onartutako irizpideen arabera egingo da. Bertan, besteak beste, deialdien arteko zerrenden lehentasun-ordena finkatuko da.

16.1. Una vez resueltas las convocatorias, las listas de aspirantes que excedan del nmero de plazas convocadas y que hubieran superado los ejercicios de la fase de oposicin podrn ser utilizadas para la cobertura de necesidades temporales de personal en puestos idnticos o similares. 16.2. Asimismo, a partir de la realizacin del primer ejercicio de la fase de oposicin, se podrn utilizar como bolsa de trabajo las listas de aprobados por el orden de puntuacin resultante de la suma de la obtenida en las pruebas ya evaluadas. A partir de la realizacin de los sucesivos ejercicios se irn incorporando las puntuaciones obtenidas, establecindose como criterio de prelacin el haber superado el mayor nmero de ejercicios. El orden de los aspirantes ser el determinado por la suma de las puntuaciones obtenidas incluidos los ejercicios suspendidos. 16.3. Se podr complementar la seleccin mediante la evaluacin de mritos y/o la realizacin de pruebas especficas restringidas a los 10 aspirantes con mayor puntuacin, ampliable sucesivamente por grupos de 10. 16.4. En caso de preverse que la tramitacin de la primera prueba de la fase de oposicin va a prolongarse en el tiempo, se podr proceder a convocar a los aspirantes admitidos que solicitaron formar parte de las Bolsas de Trabajo a la realizacin de pruebas de conocimiento relativas al temario de la convocatoria a los solos efectos de dotarse de bolsa de trabajo, dicha seleccin podr ser complementada de acuerdo con lo indicado en el prrafo anterior. A tal efecto, en la instancia de participacin en el proceso selectivo ser preciso haber consignado si se desea formar parte en las Bolsas de trabajo. 16.5. En las contrataciones que se realicen para atender a Contratos de relevo ser necesario adems cumplir los requisitos establecidos en la legislacin vigente para esta modalidad de contratos. En tal caso, deber consignarse la situacin laboral del aspirante a la fecha de presentacin de la instancia. En el supuesto de producirse modificaciones en su situacin, el interesado podr comunicarlo al Consorcio a los efectos de su consideracin en la Bolsa, en tanto la misma se encuentre en vigor. 16.6. Para poder ser contratado ser preciso cumplir los requisitos establecidos para el puesto de trabajo y acreditarlo con carcter previo, a requerimiento de Recursos Humanos. No sern objeto de llamamiento aquellos aspirantes que no reunieran los requisitos establecidos para el puesto de trabajo objeto de cobertura. El llamamiento se efectuar conforme a los datos que hubieran aportado los interesados. A efectos de figurar en la Bolsa de trabajo el euskera no ser eliminatorio. En el momento de la contratacin temporal cuando el puesto a cubrir tenga atribuido un perfil preceptivo, su acreditacin ser requisito y no sern llamados los aspirantes que no lo hayan acreditado. Cuando el puesto a cubrir tenga atribuido un perfil no preceptivo, el Euskera puntuar como mrito en la manera establecida en las Bases. Cuando en una convocatoria todos los puestos fijos ofertados tengan perfil preceptivo, las calificaciones de euskera figurarn como apto o no apto. No obstante, el Tribunal publicar una segunda lista a efectos de Bolsa de Trabajo para puestos sin preceptividad en la que el Euskera puntuar como mrito en la forma prevista en las Bases. Finalizado el proceso selectivo, aquellas personas que integren una bolsa de trabajo podrn aportar en cualquier momento la acreditacin de perfil lingstico de euskera que hubieran obtenido con posterioridad, al nico efecto de poder optar a contratos en puestos con perfil preceptivo sin que por este motivo se modifiquen las puntuaciones que obtuvieron en el proceso selectivo en el apartado de euskera. 16.7. La gestin de Bolsas de trabajo del Consorcio se realizar conforme a los criterios aprobados por la Gerencia, en los que se determinan, entre otros, el orden de prioridad de listas entre diferentes convocatorias.

cve: BAO-BOB-2011a109

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena II. BERARIAZKO OINARRIAK BIGARREN MAILAKO OFIZIAL INFOMATIKARIA PLAZA 1

14884

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011 II - BASES ESPECFICAS OFICIAL DE SEGUNDA INFORMTICO - 1 PLAZA

ESPT.: OP11/001 - BERARIAZKO OINARRIAK I. DEIALDIA 1. Izena 1. Bigarren mailako ofizial informatikaria. 2. taldeko lan-kontratudun langileak, administrazio-langileak; 1. azpitaldea; 5. kategoria, bigarren mailako ofizialak; 08 maila. 2. Plazak eta txandak. Txanda irekia: Plaza bat, nahitaezkoa ez den 1. hizkuntza-eskakizuna esleituta duena. 3. Hautatzeko modua Lehiaketa-oposizioa 4. Eskakizunak Eskatutako titulazioa: Bigarren mailako lanbide heziketa (LH2); honako arlo hauetako goi mailako informatika teknikaria. Beste eskakizun batzuk: B erako gidabaimena. 5. Plazaren zereginak: Egitekoa Zerbitzariak eta lanpostuak administratu eta mantentzeko laguntzea. Datu-baseen administrazioan laguntzea. Kopia prozesuetara bertaratzea eta datuak berreskuratzea. Erabiltzaileei laguntzea, euren lanpostuarekin erlazionatutako guztian. Programazioan laguntzea. Lanpostuaren eginkizun nagusiak 1. Zerbitzari berriak eta bezero fisiko nahiz birtualak instalatzea. 2. Zerbitzari fisikoetatik birtualetarako migrazioa. 3. Zerbitzarien eta aplikazioen migrazioa, bertsio berrietara. 4. Erabiltzaileen administrazioan, biltegiratze espazioetan eta baimenetan laguntzea. 5. Sistemek eragindako jazoerak, alarmak edo gertaerak berrikusi eta aztertzea. 6. Sistemek gauzatutako zerbitzuak berrikustea. 7. Datu-baseetako kudeaketa sistemak ezarri eta administratzea. 8. Profilak definitu eta datu-baseen erabiltzaileak administratzea. 9. Mantenimendu script izenekoak eta datu-baseen segurtasun kopia definitzea. 10. Kopia zerbitzuaren parametrizazioa. 11. Nodoak sortzea. 12. Kopien eta script izenekoen planifikazioa sortu eta automatizatzea. 13. Kopia politiken definizioan laguntzea. 14. Segurtasun kopien egiaztapena. 15. Ur Partzuergoarenak berarenak diren aplikazioen erabileran laguntzea 16. Jazoerak ebaztea eta lanpostuaren baliabideak optimizatzea. 17. Beraren lan-kategoria dela-eta esleitzen dizkioten bestelako zereginak egitea. II. GAIAK 5. 4. 3.

EXPTE. OP11/001 - BASES ESPECFICAS I. CONVOCATORIA Denominacin Oficial de Segunda Informtico. Personal laboral perteneciente al Grupo 2, Personal administrativo; Subgrupo 1; Categora 5, Oficiales de segunda; Escaln 08. 2. Plazas y turnos Turno libre: 1 plaza con perfil lingstico 1 no preceptivo. Sistema selectivo Concurso-oposicin. Requisitos Titulacin requerida: Formacin Profesional de segundo grado (FP-2), Tcnico Superior de Informtica. Otros requisitos: Carnet de conducir B Funciones de la plaza Misin Asistencia en la administracin y mantenimiento de servidores y puestos de trabajo. Asistencia en la administracin de Bases de Datos. Asistencia en los procesos de copia y recuperacin de datos. Asistencia a los usuarios en todo lo relacionado con su puesto de trabajo. Asistencia a la programacin. Funciones principales del puesto 1. Realizar la instalacin de nuevos servidores y clientes fsicos y virtuales. 2. Migracin de servidores fsicos a virtuales 3. Migracin de servidores y aplicaciones a nuevas versiones. 4. Asistencia en la administracin de usuarios, espacios de almacenamiento y permisos. 5. Revisin y anlisis de incidencias, alarmas o eventos producidos por los sistemas. 6. Supervisin de los servicios ejecutados por los sistemas. 7. Implantacin y administracin de sistemas gestores de Bases de Datos. 8. Definicin de perfiles y administracin de los usuarios de Bases de Datos. 9. Definir scripts de mantenimiento y copia de seguridad de Bases de Datos. 10. Parametrizacin del servidor de copias. 11. Creacin de nodos. 12. Creacin y automatizacin de planificaciones de copia y scripts. 13. Asistencia en la definicin de polticas de copia 14. Comprobacin de copias de seguridad 15. Asistencia en el uso de aplicaciones propias del Consorcio de Aguas 16. Resolucin de incidencias y optimizacin de los recursos del puesto de trabajo. 17. Aquellas otras que se le asignen propias de su categora laboral. II. TEMARIO

1. Atala.Informatika kontzeptua eta sistema informatikoa 1. gaia: Sistema informatiko baten osagaiak. Sistema informatikoen sailkapena.

Apartado 1.Concepto de informtica y sistema informtico Tema 1: Componentes de un sistema informtico. Clasificacin de los sistemas informticos.

cve: BAO-BOB-2011a109

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14885

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

2. gaia: Sistema informatiko baten egiturak. 3. gaia: Sistema informatiko baten errendimendua. Konputagailu baten atalak. 2. Atala.Sareen oinarriak 4. gaia: Sareen hastapenak: Zer da ordenagailu sare bat? Sarearen helburuak. Sarearen hedapena. Ereduak. Sareko sistema eragileak. 5. gaia: Sareko topologiak. Zer da topologia? Topologiak. Topologia mistoak. Sareko kableak eta txartelak. Bitarteko motak. UPT kablea. STP kablea. Kable koaxiala. Zuntz optikoa / haririk gabeko bitartekoa. Sareko txartelak. Sareko txartela konfiguratzea. 6. gaia: Sareko protokoloak. Zer dira protokoloak? TCP/IP protokoloa.TCP/IP zerbitzuak. IPX/SPX protokoloa. NetBEUI protokoloa. OSI erreferentzia eredua. Intranetak. 3. Atala.AIX sistema eragilea 7. gaia: Sistemaren abiaraztea eta bukaera. Biltegiratzea. Prozesuak eta planifikazioa. I nprimagailuak eta ilarak. 8. gaia: Segurtasun kopiak: mksysb. Erabiltzaileen administrazioa. Segurtasuna. 4. Atala.Windows sistema eragilea 9. gaia: Sistema abiaraztea. Domeinuen kontrolagailuen funtzioak. Windows zerbitzarien errendimendua doitzea. 10. gaia: Talde, ekipo eta erabiltzaile kontuen konfigurazioa. Profilen eta direktiben konfigurazioa. Baliabide partekatuen administrazioa. Inprimaketen administrazioa. Gailuen konfigurazioa. 11. gaia: Atazen programatzailearen erabilera. Diskoko tresnak. 12. gaia: DHCP, DNS eta WINS. Kontzeptuak. 13. gaia: Interneteko zerbitzuak (IIS). Instalazioa. Web zerbitzaria. Webgunea. Direktorio birtualak. Webgunearen segurtasuna. 5. Atala.Datu-baseak, backup sistemak: ADABAS, SQL SERVER, TSM 14. gaia: Datu-baseak: Datu-baseen administrazioa. Segurtasunaren administrazioa, Atazen planifikazioa, Kopia eta Lehengoratzea. 15. gaia: Backup sistemak: TSM. Zerbitzaria: Kontzeptuak. Kopiei buruzko politika, ekitaldien planifikazioa, nodoen definizioa, Komando administratiboak. Pools-en definizioa. Log's eta Datu-baseak. Bezeroak: Kontzeptua eta instalazioa. Fitxategi nagusiak eta arazoak ebazten duten garrantzia. 6. Atala.Programazio hizkuntzak 16. gaia: Programazioaren oinarriak: Hizkuntzak. C hizkuntzak, JavaScript, Visual Basic.NET, ASP, etab. Objektuei zuzenduriko diseinua eta programazioa. Elementuak: objektuak, motak, herentzia, metodoak. Abantailak eta desabantailak. Programazio hizkuntzak. Ezaugarriak, elementuak eta funtzioak, Java, C, eta C++ eta. Net inguruetan. Prozesuen sinkronizazioa Cn. Komunikazio mekanismoak C-n. Sockets datu moten irudikapena. Eragileak. Baldintzazko jarraibideak. Begiztak eta errekurtsibitatea. Prozedurak, funtzioak eta parametroak. Bektoreak eta erregistroak. Programa baten egitura. Web aplikazioak. Programazio teknologiak. JavaScript, applets, servlets, web zerbitzuak. Datuak deskribatzeko hizkuntzak: HTML eta XML. 7. Atala.Erabiltzaile mailako informatika 17. gaia: Ofimatika. Word: Ezagutza orokorrak, edizioa, formatua, testu-multzoekin lan egitea, txantiloiak, dokumentuak bateratzea eta abar. Excel: ezagutza orokorrak, gelaxkak, barrutiak, funtzioak, taulak, grafikoak. Access: ezagutza orokorrak, edizioa, taulak diseinatzea eta sortzea, kontsulta indexazioaren arabera antolatzea, inprimakiak eta txostenak. Power point: ezagutza orokorrak, edizioa, formatua, testu-multzoekin lan egitea, ereduak eta abar.

Tema 2: Estructura de un sistema informtico. Tema 3: Rendimientos de un sistema informtico. Partes de una computadora. Apartado 2.Fundamentos de redes Tema 4: Introduccin a las redes. Qu es una red de ordenadores?. Objetivos de las redes. Extensin de la red. Modelos. Sistemas operativos de red. Tema 5: Topologas de red. Qu es la topologa? Topologas. Topologas mixtas. Cables y tarjetas de red. Tipos de medios. Cable UTP Cable STP Cable coaxial. Fibra ptica / medio inalmbrico. . . Tarjetas de red. Configurar la tarjeta de red Tema 6: Protocolos de red. Qu son los protocolos?. El protocolo TCP/IP. Servicios de TCP/IP. El protocolo IPX/SPX. El protocolo NetBEUI. El modelo de referencia OSI. Intranets. Apartado 3.Sistema operativo AIX Tema 7: Arranque y conclusin del sistema. Almacenamiento. Procesos y su planificacin. Impresoras y colas. Tema 8: Copias de seguridad: mksysb. Administracin de usuarios. Seguridad. Apartado 4.Sistema operativo Windows Tema 9: Arranque del sistema. Funcin de los controladores de dominio. Ajuste del rendimiento en servidores Windows. Tema 10: Configuracin de cuentas de grupo, equipo y usuario. Configuracin de perfiles y directivas. Administracin de recursos compartidos. Administracin de Impresin. Configurar dispositivos. Tema 11: Uso del programador de tareas. Herramientas de disco. Tema 12: DHCP, DNS y WINS. Conceptos. Tema 13: Servicios de Internet (IIS). Instalacin. El servidor web. El sitio web. Directorios virtuales. Seguridad del sitio web. Apartado 5.Bases de datos, sistemas de backup: ADABAS, SQL SERVER, TSM Tema 14: Bases de Datos: Administracin de la Bases de Datos. Administracin de la seguridad, Planificacin de tareas, Copia y Restauracin. Tema 15: Sistemas de Backup. TSM Servidor : Conceptos. Poltica de copias, planificacin de eventos, definicin de nodos, Comandos administrativos. Definicin de Pools. Logs y Bases de datos. Clientes: Concepto e instalacin. Ficheros principales y su importancia en la resolucin de problemas. Apartado 6.Lenguajes de programacin Tema 16: Fundamentos de programacin. Lenguajes. Lenguajes C, JavaScript, Visual Basic. NET, ASP, etc. Diseo y programacin orientada a objetos. Elementos: objetos, clases, herencia, mtodos. Ventajas e inconvenientes. Lenguajes de programacin. Caractersticas, elementos y funciones en entornos Java, C, y C++ y. Net. Sincronizacin de procesos en C. Mecanismos de comunicacin en C. Sockets Representacin de tipos de datos. Operadores. Instrucciones condicionales. Bucles y recursividad. Procedimientos, funciones y parmetros.Vectores y registros. Estructura de un programa. Aplicaciones Web. Tecnologas de programacin. JavaScript, applets, servlets, servicios web. Lenguajes de descripcin de datos: HTML y XML. Apartado 7.Informtica de usuario Tema 17: Ofimtica. Word: Nociones generales, edicin, formato, trabajo con bloques de texto, plantillas, fusin de documentos, etc. Excel: Nociones generales, celdas, rangos, funciones, tablas, grficos. Access: Nociones generales, edicin, diseo y creacin de tablas, ordenacin indexacin consulta, formularios e informes. Power point: Nociones generales, edicin, formato, trabajo con bloques de texto, patrones, etc

cve: BAO-BOB-2011a109

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14886

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

8. Atala.Ezagutza orokorrak 18. gaia: Kalitatea. Kalitatea kudeatzeko kontzeptuaren eboluzioa. Kalitatearen kudeaketa eta egiaztapena. Erabateko kalitatearen kudeaketa. ISO 9001/2000 araua. UNE 14001/1996 araua. Ziurtagiria. 19. gaia: Datuen babesa: Datu pertsonalen babesa. Datu Pertsonalak Babesteko eta Garatzeko araudiari buruzko 15/1999 Lege Organikoa. Datuak babesteko agentzia: eskumenak eta funtzioak. 20. gaia: Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa. Nortasuna eta Partzuergoa osatzen duten erakundeak. Helburu orokorrak. Eskumenak. Gobernuko organoak.
SANEAMENDU USTIAPENERAKO GOI MAILAKO TITULUDUNA PLAZA 2

Apartado 8.Conocimientos generales Tema 18: Calidad. Evolucin del concepto de gestin de calidad, Gestin y aseguramiento de la calidad. Gestin de la calidad total. La norma ISO 9001/2000. La norma UNE 14001/1996. Certificacin Tema 19: Proteccin De Datos: La proteccin de datos personales. La Ley Orgnica 15/1999 de Proteccin de Datos de Carcter Personal y Normativa de Desarrollo. La Agencia de Proteccin de Datos: competencias y funciones Tema 20: El Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia. Personalidad y entidades que lo integran. Fines generales. Competencias. rganos de Gobierno.
TITULADO SUPERIOR DE EXPLOTACIN SANEAMIENTO - 2 PLAZAS

ESPT.: OP11/002 - BERARIAZKO OINARRIAK I. DEIALDIA 1. Izena 1.

EXPTE. OP11/002 - BASES ESPECFICAS I. CONVOCATORIA Denominacin

Saneamendu Ustiapenerako Goi Mailako Tituluduna. 1. multzoko lan-kontratuko langileak, langile tituludunak eta teknikoak; 1. kategoria, goi-mailako tituludunak; 04 maila. 2. Plazak eta txandak. Txanda irekia: Bi plaza, nahitaezkoa ez den 3. hizkuntzaeskakizuna esleituta dutenak. 3. Hautatzeko modua Lehiaketa-oposizioa. 4. Eskakizunak Eskatutako titulazioa: Ingeniari industriala. Beste eskakizun batzuk: B erako gidabaimena. 5. Plazaren zereginak Egitekoa Galindoko HUA behar bezala ustiatzeko beharrezkoak diren lanak antolatu eta berrikustea. Hain zuzen ere, hurrengoez arduratuko da: mantenimenduaren eragiketa eta koordinazioa, eragiketen datuak kudeatzea, erregistroak berrikustea, kalitate sistemak mantentzea, ingurumena kudeatzea, laneko arriskuak prebenitzea eta txostenak gauzatzea, ezarritako prozeduren eta nagusiaren arauen arabera, instalazioaren funtzionamendua kalitate eta eraginkortasun handieneko irizpideekin bermatzeko. Zeregin nagusiak 1. Galindoko HUAren eragiketa-lanak zuzendu eta berrikustea, ekipoen eta prozesuen eraginkortasuna bermatzeko. 2. Instalazioen matxuretako eta ekipoen eskuragarritasunaren jarraipena berrikustea, jazoerei buruzko datu-basearen bitartez. 3. Aktiboen Kudeaketa Zuzendariordetzarekin batera, mantenimendu lan prebentiboa, zuzentzailea, espezializatua eta legezkoa koordinatzea, eta, hala badagokio, ustiapen atazen baitan sartuz. 4. Aktiboen Kudeaketa Zuzendariordetzarekin batera, Galindoko HUAko aktiboen garapenean eta zuhaitzen eguneraketan laguntzea. 5. Azpiprozesuetako automatizazio programak garatu eta ezartzeko diseinuan eta berrikusketan parte hartzea, beharrezkoak diren tresnetan hobekuntzak proposatuz. 6. Instalazioetako SCADA sistemaren prestazioak berrikustea, sisteman prozesu ezberdinen kontrola hobetzea ahalbidetzen duten aldaketak proposatuz. 7. Hornidura, zerbitzu, kanpoko aholkularitza eta konponketa teknikoetarako zein bere eskumena diren gaien hobekuntzetarako inbertsioek eragindako beharrizan ekonomikoen gaineko ikerketak egitea.

Titulado Superior de Explotacin Saneamiento. Personal laboral perteneciente al Grupo 1, Personal titulado y tcnico; Categora 1, Titulados de Grado Superior; Escaln 04. 2. Plazas y turnos Turno libre: 2 plazas con perfil lingstico 3 no preceptivo. 3. Sistema selectivo Concurso-oposicin. 4. Requisitos Titulacin requerida: Ingeniero Industrial. Otros requisitos: Carnet de conducir B. 5. Funciones de la plaza Misin Organizar y supervisar los trabajos necesarios para la correcta explotacin de la EDAR de Galindo. En particular se responsabilizar de los trabajos relacionados con la operacin, coordinacin con mantenimiento, gestin de datos de operacin, supervisin de registros, mantenimiento de los sistemas de calidad, gestin ambiental y prevencin de riesgos laborales y elaboracin de informes conforme a los procedimientos establecidos y a las directrices de su superior jerrquico, con el fin de asegurar la operacin de las instalaciones con criterios de mxima calidad y eficiencia. Funciones principales 1. Dirigir y supervisar los trabajos de operacin de la EDAR de Galindo para garantizar la eficiencia de los equipos y procesos. 2. Supervisar el seguimiento de los partes de averas de las instalaciones y de la disponibilidad de los equipos a travs de la base de datos de incidencias. 3. Coordinar con la Subdireccin de Gestin de Activos las labores de mantenimiento preventivo, correctivo, especializado y legal integrndolas, en su caso, en el desarrollo de las tareas de explotacin. 4. Colaborar con la Subdireccin de Gestin de Activos en el desarrollo y actualizacin del rbol de activos de la EDAR de Galindo. 5. Colaborar en el diseo y supervisar el desarrollo e implantacin de los programas de automatizacin de los subprocesos, proponiendo las mejoras en la instrumentacin que sean necesarias. 6. Supervisar las prestaciones del SCADA de las instalaciones, proponiendo las modificaciones en el sistema que permitan mejorar el control de los distintos procesos. 7. Efectuar el estudio de las necesidades econmicas derivadas de la operacin en lo que se refiere a suministros, servicios, asistencias externas, e inversiones de reposicin tcnica y/o mejoras en materia de su competencia.

cve: BAO-BOB-2011a109

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14887

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

8. Berari dagozkion edo agintzen zaizkion Galindoko HUAko eragiketei lotutako hornidura, zerbitzu, kanpoko aholkularitza zein inbertsioei dagozkien lizitazioak egiteko pleguak zehaztea eta kudeatzea. 9. Instalazioen kontserbaziorako, hedapenerako, hobekuntzarako edo eguneratzerako lanen xehetasuna, aurrekontuak eta proiektuak idaztea. 10. Galindoko HUAren ustiapenari lotutako datu-baseen garapena eta erabilpena berrikustea, bai eta datuen kudeaketarako aplikazioak ere, instalazio honetako Hilabeteko Jardueraren Txostena gauzatuz. 11. Instalazioetako eragiketekin eta agintzen zaizkion prozesuen emaitzekin erlazionatutako txostenak egitea, bereziki, HUAko Isurketa Baimenean eta Lohiak errausteko Ingurumen Baimen Integratuan eskatutakoak. 12. HUAko azpiprozesu ezberdinen azterketa ekonomikoak egitea, bai eta ustiapenaren zerbitzu osagarri ezberdinen prestazioak ere. 13. Kalitatea kudeatzeko, ingurumena kudeatzeko eta laneko arriskuak prebenitzeko sistemen mantenimendu lanetan parte hartzea, kasuan-kasuan agintzen zaion egitekoarekin. 14. Beraren lan-kategoria dela-eta esleitzen dizkioten bestelako zereginak egitea. II. GAIAK

8. Realizar la definicin y gestin de los pliegos para la licitacin de suministros, servicios, asistencias externas, e inversiones, relacionados con la operacin de la EDAR de Galindo, as como la direccin de los contratos resultantes. 9. Elaboracin de las especificaciones, presupuestos y proyectos de las obras de conservacin, ampliacin, mejora o actualizacin de las instalaciones. 10. Supervisar el desarrollo y la utilizacin de las bases de datos asociadas a la explotacin de la EDAR de Galindo y las aplicaciones para gestin de datos elaborando el Informe de Actividad Mensual de esta instalacin. 11. Elaborar los informes relacionados con la operacin de las instalaciones y resultados de los procesos que le sean encomendados, en particular los exigidos en la Autorizacin de Vertido de la EDAR y en la Autorizacin Ambiental Integrada de la Incineracin de lodos. 12. Elaborar los estudios econmicos de los diferentes subprocesos de la EDAR as como de la prestacin de los distintos servicios complementarios a la explotacin. 13. Participar en las labores de mantenimiento de los sistemas de gestin de la calidad, gestin ambiental y prevencin de riesgos laborales con el cometido que se le asigne en cada caso. 14. Aquellas otras que se le asignen propias de su categora laboral. II. TEMARIO

1. Atala.Saneamendu sistemak gai orokorrak 1. gaia: Hidraulika, saneamendu sistemei aplikatuta eta HUA. Lamina askeko hoditeriak: Energia galtzea: urratuek eragindako galeren kalkulurako metodoak. Presiozko hoditeriaren energia galerak: urratuek eragindako galeren kalkulurako metodoak. Lokalizatutako galerak. Bernouilliren teorema. 2. gaia: Instalazioak eta kontrol elementuak Saneamendu Sistemetan. Emaria kontrolatzeko egiturak. Hondakindegiak: tipologia. Dimentsionamendua. Mekanismoak: uhateak, klapletak, eragingailuak. 3. gaia: Ponpaketa-instalazioak. Motak eta ezaugarriak: Dimentsionamendua. Elementu osagarriak. ponpak, balbulak eta mekanismoak, Kontrol eta neurri sistemak. maila eta emari neurria. 2. Atala.Hua baten tratamendurako prozedurak eta instalazioak 4. gaia: Aurretratamendua eta lehen mailako dekantazioa. Arbastua, harea kentzea, koipea kentzea, aurretiazko tratamenduko hondakinak kentzea. Tratamendu fisiko-kimikoa. Koagulazioa eta malutapena. Erreaktiboen dosifikazioa. Lehen mailako dekantazioa. 5. gaia: Arazketa biologikoa. Lohi aktibatuak. Lohi aktibatuak. Lohiaren adina. Masa-karga. Solidoen ekoizpena. Oxigeno kontsumoa. Aireztapen sistemak. Hedatzaileak. Azalerako aireatzaileak. Gehiegizko lohia. 6. gaia: Bigarren mailako dekantazioa. Lohiaren birzirkulazioa. Klarifikagailuak: Tipologia. Dimentsionamendua. Eragiketa zailtasunak, lohi aktibatuetan: goranzko lohia. Bulking-a. SVI. 7. gaia: Finketa tratamenduak. Fosforoa kentzea.

Apartado 1.Sistemas de saneamiento-generalidades Tema 1: Hidrulica aplicada a sistemas de saneamiento y EDAR. Conducciones en lamina libre: Prdida de energa: Mtodos de clculo de prdidas por rozamiento. Conducciones en presin Prdida de energa: Mtodos de clculo de prdidas por rozamiento. Prdidas localizadas. Teorema de Bernouilli. Tema 2: Instalaciones y elementos de control en Sistemas de Saneamiento Estructuras de control de caudal. Vertederos: Tipologa. Dimensionamiento Mecanismos : Compuertas, Clapletas, Actuadores. Tema 3: Instalaciones de bombeo Tipos y caractersticas. Dimensionamiento. Elementos constituyentes. Bombas, vlvulas y mecanismos. Sistemas de control y medida. Medida de nivel y caudal. Apartado 2.Procesos e instalaciones de tratamiento en una edar Tema 4: Pretratamiento y decantacin primaria. Desbaste, Desarenado, Desengrasado, Eliminacin de residuos de pretratamiento. Tratamiento fsico-qumico. Coagulacin y floculacin. Dosificacin de reactivos. Decantacin primaria. Tema 5: Depuracin biologa. Fangos activados. Fangos activados. Edad del fango. Carga msica. Produccin de slidos Consumo de oxigeno. Sistemas de aireacin. Difusores. Aireadores de superficie. Fangos en exceso. Tema 6: Decantacin secundaria. Recirculacin del fango. Clarificadores: Tipologa. Dimensionamiento. Dificultades operacionales en fangos activados: Fango ascendente. Bulking. SVI. Tema 7: Tratamientos de afino. Eliminacin de fsforo.

cve: BAO-BOB-2011a109

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14888

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

Nitrogenoa kentzea. Nitrifikazioa-Desnitrifikazio biologikoa. Desinfekzioa UVA izpiekin. Kontzeptu orokorrak. Aplikazioak. 8. gaia: Prozesu aurreratuak. Prozesuak mintzekin (MBR9). Prozesuak geruza mugikorrekin (MBBR). Sekuentziazko prozesuak (SBR). Nanofiltrazioa, ultrafiltrazioa eta mikrofiltrazioa. Alderantzizko osmosia. 9. gaia: Lohiak. Trinkotzea eta estabilizazioa. Lohien ezaugarriak. Grabitate bidezko eta flotazio bidezko loditzaileak. Lokatzak egonkortzea. Digestio anaerobikoa. Prozesuen deskribapena. Gas ekoizpena. Digestio anaerobikoan esku hartzen duten faktoreak. Digestio egileen funtzionamendua eta mantenimendua. 10. gaia: Lohiak. Deshidratazioa. Lohiaren egokitzapena. Erreaktiboak. Zentrifugazioa. Prozesua. Etekina. Dolare-iragazkiak. Prozesua. Etekina. 11. gaia: Lehorketa. Prozesua. Tipologia. Errendimenduak. 12. gaia: Instalazio osagarriak. Usainen tratamendua. Aire konprimituko instalazioa. Aireztapen instalazioak turbosoplanteekin. 3. Atala.Lohien errekuntza 13. gaia: Lohiak erretzea. Bero-ahalmena. Errekuntzarako beharrezkoa den airea. Balantze termikoa. Errekuntzan ekoitzitako gasak. Gehiegizko airea. 14. gaia: Fluidizatutako ohantze labeak. Ohantze-labe fluido baten deskribapen fisikoa. Errausketa prozesuaren deskribapena. Labearen funtzionamenduari buruzko oinarrizko baldintzak. Labearen eta arrazoien katigamenduak deskribatzea. Abiarazte sekuentzia osatzen duten eragiketak. 15. gaia: Ihesen gasak araztea. Deskribapena, funtzionamendua eta kontrola. Kutsatzaileak. Ezabaketa printzipioak. Arazketa bide lehorretik. Motak eta funtzionamendu sistemak. Arazketa bide hezetik. Motak eta funtzionamendu sistemak. Emisioen kalitate kontrola. 16. gaia: Ohantze-labe fluido batean energia berreskuratzea. Helburua eta funtzionamendua. Errekuntza-airea berotzea. Lurrun galdarak. Motak. Birberogailuak. 17. gaia: Energia elektrikoaren ekoizpena. Lurrun-turbinak. Baterako sorkuntza.

Eliminacin del nitrgeno. Nitrificacin-Desnitrificacin biolgica. Desinfeccin con rayos UVA. Conceptos generales. Aplicaciones. Tema 8: Procesos avanzados. Procesos con membranas (MBR9) Procesos con lecho mvil (MBBR) Procesos secuenciales (SBR) Nanofiltracin, Ultrafiltracin, Microfiltracin. Osmosis inversa. Tema 9: Fangos. Espesamiento y Estabilizacin. Caractersticas de los fangos. Espesadores por gravedad y por flotacin. Estabilizacin de fangos: Digestin anaerbica. Descripcin del proceso. Produccin de gas. Factores que intervienen en la digestin anaerbica. Funcionamiento y mantenimiento de los digestores. Tema 10: Fangos. Deshidratacin. Acondicionamiento del fango. Reactivos. Centrifugacin. Proceso. Rendimiento. Filtros prensa. Proceso. Rendimiento. Tema 11: Secado Proceso. Tipologa. Rendimientos. Tema 12: Instalaciones complementarias. Tratamiento de olores. Instalacin de aire comprimido. Instalaciones de aireacin con turbosoplantes Apartado 3.Combustin de lodos Tema 13: Combustin de lodos Poder calorfico. Aire necesario para la combustin. Balance trmico. Gases producidos en la combustin. Exceso de aire. Tema 14: Hornos de lecho fluido. Descripcin fsica de un horno de lecho fluido. Descripcin del proceso de incineracin. Condiciones bsicas de funcionamiento del horno. Describir los enclavamientos del horno y los motivos. Operaciones que forman la secuencia de arranque. Tema 15: Depuracin de los gases de escape. Descripcin, funcionamiento y control. Contaminantes. Principios de eliminacin. Depuracin por va seca.Tipos y sistema de funcionamiento. Depuracin por va hmeda.Tipos y sistema de funcionamiento. Control de calidad de las emisiones. Tema 16: Recuperacin energtica en un horno de lecho fluido. Objeto y funcioamiento. Calderas de vapor. Tipos. Recalentadores. Tema 17: Produccin de energa elctrica. Turbinas de vapor. Cogeneracin.
cve: BAO-BOB-2011a109

Calentamiento del aire de combustin.

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14889

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

4. Atala.Elektrizitatea eta instrumentazioa 18. gaia: Instalazio elektrikoak. - Goi tentsioa. Elementu osagarriak, deskribapena eta ezaugarriak. Gelaxkak eta potentzia transformagailuak. Neurria eta tentsioa babesteko transformagailuak.Tentsio erdiko eta behe tentsioko koadroak: arkitekturak eta osagarriak. 19. gaia: Instrumentazioa. Prozesuen neurriaren eta uraren kalitatearen instrumentazioa. 5. Atala.Hua baten ustiapena eta kudeaketa 20. gaia: Instalazioen ustiapena. Aktibatutako lohien HUA batean egin beharreko lanak. Sortutako hondakinak eta horien kudeaketa. HUAtako kontserbazio lanak. 21. gaia: Automatizazioa. Tokiko kontrola eta zentralaren kontrola HUA batean. Prozesuko automatak (PLCS): seinale analogikoak eta digitalak, kontrol loturak. Bistaratzeko eta lanerako SCADA sistemak. Prozesua bistaratzea. Gertakarien tratamendua. 22. gaia: Prozesuaren kontrola. Uren kontrol analitikoa. Nitrogenoaren balantzea. Tratamendu biologikoaren kontrola. Lohien kontrol analitikoa. Lohien balantzea (materia lehorra) 6. Atala.Arriskuen prebentzioa 23. gaia: Laneko arriskuen prebentzioa. Laneko Arriskuak Prebenitzeko 31/1995 Legea, azaroaren 8koa: prebentzio ekintzaren printzipioak, laneko arriskuak prebenitzeko plana, arriskuen ebaluazioa eta ekintza prebentiboaren plangintza, informazioa, kontsulta eta langileen partaidetza, enpresa jardueren koordinazioa. OSHAS 18001/2007. Laneko segurtasunaren eta osasunaren kudeaketa sistemako baldintza azpimarragarriak. Segurtasuna toki itxietan. 7. Atala.Kalitatearen kudeaketa: ISO 9000 24. gaia: Kalitatearen kudeaketa sistema. Kalitatea kudeatzeko sistema: kontzeptuak. Ohiko dokumentazioa kalitatea kudeatzeko sistemetan. Kalitatearen kudeaketa sistemaren mantenimendua. Ziurtagiria. 8. Atala.Ingurumen kudeaketa: ISO 14001:2004 25. gaia: Ingurumen Kudeaketako Sistema Ingurumen Kudeaketarako Sistema: kontzeptuak. Ingurumena kudeatzeko sistemaren baldintza azpimarragarriak. Ingurumena kudeatzeko sistemaren mantenimendua. Ziurtagiria. 9. Atala.Legeria 26. gaia: Uraren Zuzentaraua (62/2003 Legea). Bainatzeko Uraren Kalitateari buruzko Zuzentaraua (2006/7 CE). 27. gaia: 30/2007 Legea, urriaren 30ekoa, Sektore Publikoaren Kontratuena. Sektore publikoaren kontratuen printzipioak. Administrazio-klausula berezien eta preskripzio teknikoen agiriak. Prozedurak eta kontratuak esleitzeko erak. Kontratazio organoa. Kontratu txikiak.

Apartado 4.Electricidad e instrumentacin Tema 18: Instalaciones elctricas. Alta Tensin. Elementos integrantes, descripcin y caractersticas. Celdas y transformadores de potencia. Transformadores de medida y de proteccin de tensin. Cuadros de media y baja tensin:arquitectura y componentes Tema 19: Instrumentacin. Instrumentacin de medida del proceso y calidad del agua Apartado 5.Explotacin y gestin de una edar Tema 20: Explotacin de las instalaciones. Trabajos de operacin en una Edar de fangos activados. Residuos generados y su gestin. Trabajos de conservacin en las Edars. Tema 21: Automatizacin Control local y central en una EDAR. Autmatas de proceso (PLC`S):seales analgicas y digitales,lazos de control. Sistemas de visualizacin y operacin SCADA. Visualizacin del proceso. Tratamiento de incidencias. Tema 22: Control de proceso. Control analtico de las aguas. Balance del nitrgeno. Control tratamiento biolgico. Control analtico de los fangos. Balance de fangos (materia seca). Apartado 6.Prevencin de riesgos Tema 23: Prevencin de riesgos laborales Ley de Prevencin de Riesgos Laborales 31/1995 de 8 de noviembre: Principios de la accin preventiva, plan de prevencin de riesgos laborales, evaluacin de riesgos y planificacin de la accin preventiva, informacin, consulta y participacin de los trabajadores, coordinacin de actividades empresariales. OSHAS 18001:2007: Requisitos destacables del sistema de gestin de la seguridad y salud en el trabajo. Seguridad en espacios confinados. Apartado 7.Gestin de la calidad: ISO 9000 Tema 24: Sistema de Gestin de la Calidad. El sistema de gestin de la calidad:conceptos. Documentacin habitual en los sistemas de gestin de la calidad. El mantenimiento del sistema de gestin de la calidad. Certificacin. Apartado 8.Gestin ambiental: ISO 14001:2004 Tema 25: Sistema de Gestin Ambiental El sistema de gestin ambiental: conceptos. Requisitos destacables del sistema de gestin ambiental. El mantenimiento del sistema de gestin ambiental. Certificacin. Apartado 9.Normativa legal Tema 26: Directiva Marco del Agua (Ley 62/2003). Directiva de Calidad de Aguas de Bao (2006/7 CE). Tema 27: Ley 30/2007 de 30 de octubre de Contratos del Sector Publico. Principios de los contratos del Sector Publico. Pliegos de Clusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Tcnicas. Procedimientos y formas de adjudicacin de Contratos. rgano de Contratacin. Contratos menores.

cve: BAO-BOB-2011a109

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena LABORATEGIKO GOI MAILAKO TITULUDUNA PLAZA 2

14890

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011 TITULADO SUPERIOR DE LABORATORIO - 2 PLAZAS

ESPT.: OP11/003 - BERARIAZKO OINARRIAK I. DEIALDIA 1. Izena 1.

EXPTE. OP11/003 - BASES ESPECFICAS I. CONVOCATORIA Denominacin

Laborategiko goi mailako tituluduna. 1. multzoko lan-kontratuko langileak, langile tituludunak eta teknikoak; 1. kategoria, goi mailako tituludunak; 04 maila. 2. Plazak eta txandak Txanda irekia: Bi plaza, nahitaezkoa ez den 3. hizkuntzaeskakizuna esleituta dutenak. 3. Hautatzeko modua Lehiaketa-oposizioa 4. Eskakizunak Eskatutako titulazioa: Kimikan, Biologian, Biokimikan, Farmazian edo Elikagaien Zientzia eta Teknologian lizentziatua. Beste eskakizun batzuk: B erako gidabaimena. 5. Plazaren zereginak Egitekoa Esleitu zaizkion Laborategiko Sailen jarduerak ikuskatu eta koordinatzea laborategiko teknikari gisa, horien kudeaketa, funtzionamendu, koordinazio eta lanpostuari datxezkion gainerako funtzioen arduradun den aldetik, betiere, ezarritako prozeduren eta nagusiaren aginduen arabera, Laborategiak behar bezala funtziona dezan bermatzeko. Beraren eskumeneko esparruaren barruan teknika analitiko espezializatuenez arduratuko da. Lanpostuaren eginkizun nagusiak 1. Dagokion laborategian esleitutako sailak teknikoki eta funtzionalki ikuskatzea. 2. Laneko Prozedura Normalizatuak (LPN) egitea, bai eta beraren eskumenekoak diren sailen aginduak ere, zabaldu eta ezartzen direla egiaztatuz. Halaber, baliozkotzeak egin eta ziurgabetasunak kalkulatu beharko ditu. 3. Langileen prestakuntza teknikoko eta trebakuntza programetan parte hartzea. 4. Mantenimendu ekipoen fitxak berrikustea eta anomaliak eta konponketak kontrolatzea, inbentarioa eguneraturik edukiz. 5. Laborategiaren Kalibraketa/Egiaztapen Sistema ezartzeko arduraduna izango da, dagozkion epeak ezarriz eta Kalibraketa Ziurtagiriak igorriz. 6. Beraren eskumenekoak diren Mantenimendu eta Kalibraketa planak gauzatzea. 7. Urteko Laginketa Plana egitea, beraren eskumenekoa den sailaren barruan, bai eta in situ dauden neurtzeko ekipoena ere. 8. Eskaera espedienteak kodifikatzea eta Laneko Aginduak igortzea. 9. Entseguen kalitatea ziurtatzeko prozedurak ezartzea eta laborategiko konparazio ariketak berrikustea sailen barnean. 10. Laborategiko Kalitate Sistemen aldizkako batzarretan, Zuzendaritzako Urteko Berrikusketan eta Auditoria Programetan parte hartzea. 11. Zehaztapen teknika analitiko bereziak gauzatu eta abiaraztea. 12. Uraren kimika eta mikrobiologia tratatzeko probak egitea, tratamendu sistema berri eta erreaktibo ezberdinekin. 13. Beraren saila hornitzeko erosketen ezaugarriak ezarri eta horietan parte hartzea. 14. Beraren lan-kategoria dela-eta esleitzen dizkioten bestelako zereginak egitea.

Titulado Superior de Laboratorio. Personal laboral perteneciente al Grupo 1, Personal titulado y tcnico; Categora 1, Titulados de Grado Superior; Escaln 04. 2. Plazas y turnos Turno libre: 2 plazas con perfil lingstico 3 no preceptivo. 3. Sistema selectivo Concurso-oposicin 4. Requisitos. Titulacin requerida: Licenciado en Qumica, en Biologa, en Bioqumica, en Farmacia o en Ciencia y Tecnologa de los Alimentos. Otros requisitos: Carnet de conducir B. 5. Funciones de la plaza Misin Supervisar y coordinar las actividades de las reas del Laboratorio que tenga asignadas, como autoridad tcnica del laboratorio en las mismas siendo responsable de su gestin, funcionamiento, coordinacin y dems funciones inherentes a su cargo, de acuerdo con los procedimientos establecidos y las directrices de su superior jerrquico, con el fin de garantizar la plena operatividad del Laboratorio. Se responsabilizar de las tcnicas analticas ms especializadas dentro de la competencia de su rea. Funciones principales del puesto 1. Supervisar tcnica y funcionalmente las reas que tenga asignadas en el Laboratorio correspondiente. 2. Realizacin de los Procedimientos Normalizados de Trabajo (PNT) e instrucciones de las reas de su competencia, asegurndose de su difusin y aplicacin, as como realizando validaciones y clculo de incertidumbres. 3. Participar en los programas de formacin tcnica y de cualificacin del personal. 4. Supervisar las fichas de equipos mantenimiento, control de anomalas y reparaciones teniendo al da el inventario de los mismos. 5. Responsable de la implantacin del Sistema de Calibracin/Verificacin del Laboratorio, estableciendo los perodos correspondientes y emitiendo los Certificados de Calibracin. 6. Elaborar los Planes de Mantenimiento y Calibracin de las reas de su competencia. 7. Elaboracin del Plan de Muestreo Anual dentro del rea de su competencia y de los equipos de medida in situ. 8. Codificar expedientes de solicitudes y emitir rdenes de Trabajo. 9. Establecer procedimientos de aseguramiento de la calidad de los ensayos y supervisar los ejercicios intercomparacin del laboratorio dentro de sus reas. 10. Participar en las reuniones peridicas del Sistema de Calidad del Laboratorio, en la Revisin anual de la Direccin y en los Programas de Auditora. 11. Elaborar y poner en marcha tcnicas analticas especiales de precisin. 12. Realizar ensayos de tratabilidad qumica y microbiolgica del agua con nuevos sistemas de tratamiento y diferentes reactivos. 13. Establecer y participar en las caractersticas de las compras de suministros de su rea. 14. Aquellas otras que se le asignen propias de su categora laboral.

cve: BAO-BOB-2011a109

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14891

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

II.

GAIAK

II.

TEMARIO

1. Atala.Ur kontinentalak eta edateko urak, hondakin urak, ezaugarriak 1. gaia: Ur kontinentalak. Bolumenak eta zuzkidurak. / Ezaugarri fisikoak, kimikoak eta biologikoak. 2. gaia: Urtegietako eta erreketako urak. Tipologia eta ezaugarriak. / Kutsadura adierazleak. / Instalazio eta tratamendu prozesutako ondorioak. / Aurretratamenduak. / Aurretratamenduen xedea. 3. gaia: Edateko uren tratamendutegiak (EUT). Aurretratamenduak. / Tratamendu sinplea. / Ohiko tratamendua. Finketa tratamenduak. / Lohien tratamendua. 4. gaia: EUTko prozesuen oinarrizko kontzeptuak. Abiadurak. / Erresidentzia denborak. / Lohien maila. / Birzirkulazioa. / Zama-galera. / Desinfekzioa CxT. / Kontzentrazioak eta dosifikazioak. 5. gaia: Etxeko hondakin urak. Bolumenak eta zuzkidurak / Ezaugarri fisiko, kimiko, biologikoak. 6. gaia: Hondakin ur industrialak. Tipologia eta ezaugarriak / Kutsadura adierazleak / Ondorioak instalazioetan eta tratamendu prozesuetan. 7. gaia: Hondakin uren tratamendutegiak (EUT). Aurretratamenduak / Lehen mailako tratamendua eta tratamendu fisiko-kimikoa / Lohi aktibatuen tratamendu biologikoak / Nitrifikazio-desnitrifikazio tratamenduak / Fosforoa ezabatzeko tratamendu biologikoak. 8. gaia: EUTetako prozesu biologiko eta fisiko-kimikoen oinarrizko kontzeptuak / Abiadurak / Erresidentzia denborak / Lohien adina / Birzirkulazioa / Masa-zama / Oxigeno disolbatua / Erreaktiboen kontzentrazioak eta dosifikazioak. 2. Atala.Prozesuaren kontrola EUTetan eta HUAtan 9. gaia: Oxidazioaren kontrola. / Flokulazioaren kontrola. / Koagulazioaren kontrola. / Dekantazioaren kontrola. / Harea bidezko filtrazioaren kontrola. / Ikatz aktibo bidezko filtrazioaren kontrola. / Desinfekzioaren kontrola. / pH orekatuaren kontrola. / Fluorazioaren kontrola. 10. gaia: Edateko uren arazketan erabilitako erreaktiboak / Oxidatzaileak. / Koagulatzaileak. / Malutatzaileak. / Desinfekzio agenteak. / Fluorazio erreaktiboak. / pH orekatuan erabilitako erreaktiboak. / Erreaktiboak egokitzapenerako. 11. gaia: Hondakin uren arazketan erabilitako erreaktiboak. Koagulatzaileak / Flokulatzaileak / Esterilizazio kimikorako eragileak / Lohiak egokitzeko erreaktiboak. 3. Atala.Laneko arriskuen prebentzioa 12. gaia: 374/2001 ED, eragile kimikoekin erlazionatutako arriskuen kontra langileen osasuna eta segurtasuna babesteari buruzkoa. 13. gaia: 664/1997 ED, agente biologikoen esposizioarekin erlazionatutako arriskuak balioztatu eta prebenitzekoa. 4. Atala.Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa 14. gaia: Ur Partzuergoa 1. Eraketa eta osatzen duten erakundeak / Partzuergoaren helburuak / Izaera eta gaitasun juridikoa / Tarifak / Ahalmen administratiboak. 15. gaia: Ur Partzuergoa 2. Partzuergoko organoak eta esleipenak / Funtzionamendua / Baliabide ekonomikoak. 5. Atala.Kaliatearen bermea laborategian 16. gaia: Ziurtagiria Proben Laborategirako: ISO 17025:2000 Araua. Helburua eta aplikazio eremua. Aplikazioarekin erlazionatutako arauak eta dokumentuak.

Apartado 1.Aguas continentales y potables, aguas residuales, caractersticas Tema 1: Aguas continentale Volmenes y dotaciones. / Caractersticas fsicas, qumicas, biolgicas. Tema 2: Aguas de embalses y ro Tipologa y caractersticas. / Indicadores de contaminacin. / Efectos sobre instalaciones y procesos de tratamiento. / Pretratamientos. / Objeto de los pretratamientos. Tema 3: Plantas de tratamiento de aguas potables (ETAPs). Pretratamientos. / Tratamiento simple. / Tratamientos convencional. / Tratamientos de afino. / Tratamiento de fangos. Tema 4: Conceptos bsicos de operacin de procesos en ETAPs. Velocidades. / Tiempos de residencia. / Nivel del fango. / Recirculacin. / Prdida de carga. / Desinfeccin CxT. / Concentraciones y dosificaciones. Tema 5: Aguas residuales domsticas. Volmenes y dotaciones / Caractersticas fsicas, qumicas, biolgicas. Tema 6: Aguas residuales industriales. Tipologa y caractersticas / Indicadores de contaminacin / Efectos sobre instalaciones y procesos de tratamiento. Tema 7: Plantas de tratamiento de aguas residuales (EDARs). Pretratamientos / Tratamiento primario y fsico-qumico / Tratamientos biolgicos de fangos activados / Tratamientos de nitrificacin-desnitrificacin / Tratamientos biolgicos de eliminacin de fsforo. Tema 8: Conceptos bsicos de operacin de procesos biolgicos y fsico-qumicos en EDARs Velocidades / Tiempos de residencia / Edad del fango / Recirculacin / Carga msica / Oxgeno disuelto / Concentraciones y dosificaciones de reactivos. Apartado 2.Control de proceso en ETAPS y EDARS Tema 9: Control de la oxidacin. / Control de la floculacin. / Control de la coagulacin. / Control de la decantacin. / Control de la filtracin por arena. / Control de la filtracin por carbn activo. / Control de la desinfeccin. / Control del pH equilibrio. / Control de la fluoracin. Tema 10: Reactivos utilizados en potabilizacin de las aguas potables Oxidantes. / Coagulantes. / Floculantes. / Agentes de desinfeccin. / Reactivos de fluoracin. / Reactivos utilizados en el pH equilibrio. / Reactivos para el acondicionamiento. Tema 11: Reactivos utilizados en depuracin de aguas residualesCoagulantes / Floculantes / Agentes de esterilizacin qumica / Reactivos para el acondicionamiento de fangos. Apartado 3.Prevencin de riesgos laborales Tema 12: RD 374/2001, sobre la proteccin de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes qumicos. Tema 13: RD 664/1997 para la evaluacin y prevencin de riesgos relacionados con la exposicin a agentes biolgicos. Apartado 4.El Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia Tema 14: El Consorcio de Aguas 1. Constitucin y entidades que lo integran / Fines del Consorcio / Personalidad y capacidad jurdica / Tarifas / Potestades administrativas. Tema 15: El Consorcio de Aguas 2.
cve: BAO-BOB-2011a109

rganos del Consorcio y atribuciones / Funcionamiento / Recursos Econmicos. Apartado 5.Aseguramiento de la calidad en el laboratorio Tema 16: La acreditacin en el Laboratorio de ensayos: Norma ISO 17025:2000. Objeto y campo de aplicacin. Normas y documentos relacionados con su aplicacin.

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14892

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

17. gaia: ISO 17025:2000 arauaren kudeaketa baldintzak Antolakuntza / Kalitatea kudeatzeko sistema / Dokumentuen kontrola / Eskaera, eskaintza eta kontratuen berrikusketak / Proben eta kalibrazioen azpikontratazioa / Zerbitzuen eta horniduren erosketa / Bezeroarekiko zerbitzua / Erreklamazioak / Proben kontrol-lan ez bateratuak / Ekintza zuzentzaileak / Prebentzio ekintzak / Erregistroen kontrola / Barneko auditoriak / Zuzendaritzak egindako berrikusketak 18. gaia: ISO 17025:2000 arauaren baldintza teknikoak. Orokortasunak / Langileak / Tokiko baldintzak eta ingurumen baldintzak / Proba eta kalibrazioetarako metodoak / Ekipoak / Neurrien trazabilitatea / Laginketa / Probetarako objektuak maneiatzea / Proben kalitatea bermatzea / Emaitzen txostena. 19. gaia: Metodo analitikoen baliozkotzea. Erantzun/linealtasun/sentsibilizazio funtzioa / Zehaztapena: errepikakortasuna / erreproduzigarritasuna. / Zehaztasuna / Berreskurapena / Antzemateko muga / Kuantifikazio muga / Selektibitatea / Espezifikotasuna / Ziurgabetasuna / Laneko bitartea. 20. gaia: Proben Ziurgabetasunaren kalkulua. A motako eta B motako ziurgabetasuna / Bariantzak hedatzeko legea / Ziurgabetasun kausak / Osagaien kontribuzioa / Kontribuzioen osagaiak / Ziurgabetasun tipiko totala / Neurriaren ziurgabetasunaren kalkulua. 21. gaia: Balantzen kalibrazioa. Erreferentziazko materialak / Ingurumen baldintzak / Kalibrazio prozesua / Ziurgabetasun osagaiak / Kalibrazioaren ziurgabetasun globala / Erabileraren kalibrazioaren kalkulua / Kalibrazioen egiaztapena. 22. gaia: Termometroen kalibrazioa. Erreferentziazko materialak / Ingurumen baldintzak / Kalibrazio prozesua / Ziurgabetasun osagaiak / Kalibrazioaren ziurgabetasun globala / Erabileraren kalibrazioaren kalkulua / Kalibrazioen egiaztapena. 23. gaia: Ekipo termikoen kalibrazioa. Erreferentziazko materialak / Ingurumen baldintzak / Kalibrazio prozesua / Ziurgabetasun osagaiak / Kalibrazioaren ziurgabetasun globala / Erabileraren kalibrazioaren kalkulua / Kalibrazioen egiaztapena. 24. gaia: Ekipo bolumetrikoen kalibrazioa. Erreferentziazko materialak / Ingurumen baldintzak / Kalibrazio prozesua / Ziurgabetasun osagaiak / Kalibrazioaren ziurgabetasun globala / Erabileraren kalibrazioaren kalkulua / Kalibrazioen egiaztapena. 6. Atala.Laginak hartzea 25. gaia: Uraren kalitatea. Laginketa. 1. zatia: Laginketa programak diseinatzeko gida (ISO) 26. gaia: Uraren kalitatea. Laginketa. 2. zatia: Laginketa programak diseinatzeko gida (ISO 5667-2). 27. gaia: Uraren kalitatea. Laginketa. 3. zatia: Laginak kontserbatu eta manipulatzeko gida (ISO 5667-3). 7. Atala.Araudi espezifikoa 28. gaia: 140/2003 Errege Dekretua, giza kontsumorako edateko uraren tratamenduari buruzkoa. 29. gaia: 1341/2007 Errege Dekretua, bainatzeko uren kalitatearen kudeaketari buruzkoa. 30. gaia: 2000/60/CEE Zuzentaraua, ur politikaren esparruan jarduera marko komunitarioa ezartzen duena. 31. gaia: 178/2002 Dekretua, kontrola eta zaintza sistemari eta giza kontsumoko uren kalitatearen gaineko informazioari buruzkoa. 32. gaia: 1915/2009 Ministerio Agindua, giza kontsumoko uraren ekoizpenera bideratutako uraren tratamendurako substantziei buruzkoa. 33. gaia: 49/1998 Dekretua, giza kontsumorako uraren fluorazioari buruzkoa. 34. gaia: 1541/1994 eta 997/1988 Errege Dekretuak, edateko uraren ekoizpenari buruzkoak.

Tema 17: Requisitos de gestin de la norma ISO 17025:2000 Organizacin / Sistema de gestin de la calidad / Control de documentos / Revisiones de solicitudes, ofertas y contratos / Subcontratacin de ensayos y calibraciones / Compra de servicios y suministros / Servicio al cliente / Reclamaciones / Control de trabajos de ensayo no conformes / Acciones correctivas / Acciones preventivas / Control de registros / Auditoras internas / Revisiones por la direccin. Tema 18: Requisitos tcnicos de la norma ISO 17025:2000. Generalidades / Personal / Locales y condiciones ambientales / Mtodos de ensayo y calibracin / Equipos / Trazabilidad de las medidas / Muestreo / Manejo de objetos de ensayo / Aseguramiento de la calidad de los ensayos / Informe de resultados. Tema 19: Validacin de mtodos analticos. Funcin de respuesta/linealidad/sensibilidad / Precisin: repetibilidad / reproducibilidad. / Exactitud / Recuperacin / Lmite de deteccin / Lmite de cuantificacin / Selectividad / Especificidad / Incertidumbre / Intervalo de trabajo. Tema 20: Clculo de Incertidumbres de ensayos. Incertidumbres tipo A y tipo B / Ley de propagacin de las varianzas / Causas de la incertidumbre / Contribucin de componentes / Composicin de las contribuciones / Incertidumbre tpica total / Clculo de la incertidumbre de medida. Tema 21: Calibracin de Balanzas. Materiales de Referencia / Condiciones ambientales / Proceso de calibracin / Componentes de incertidumbre / Incertidumbre global de calibracin / Clculo de incertidumbre de uso / Verificacin de calibraciones. Tema 22: Calibracin de Termmetros. Materiales de Referencia / Condiciones ambientales / Proceso de calibracin / Componentesde incertidumbre / Incertidumbre global de calibracin / Clculo de incertidumbre de uso / Verificacin de calibraciones. Tema 23: Calibracin de Equipos Trmicos. Materiales de Referencia / Condiciones ambientales / Proceso de calibracin / Componentes de incertidumbre / Incertidumbre global de calibracin / Clculo de incertidumbre de uso / Verificacin de calibraciones. Tema 24: Calibracin de Equipos Volumtricos. Materiales de Referencia / Condiciones ambientales / Proceso de calibracin / Componentes de incertidumbre / Incertidumbre global de calibracin / Clculo de incertidumbre de uso / Verificacin de calibraciones. Apartado 6.Toma de muestras Tema 25: Calidad del agua. Muestreo. Parte 1: Gua para el diseo de programas de muestreo (ISO). Tema 26: Calidad del agua. Muestreo. Parte 2: Gua para las tcnicas de muestreo (ISO 5667-2). Tema 27: Calidad del agua. Muestreo. Parte 3: Gua para la conservacin y manipulacin de muestras (ISO 5667-3). Apartado 7.Normativa especfica Tema 28: Real Decreto 140/2003 sobre el tratamiento de aguas potables de consumo humano. Tema 29: Real Decreto 1341/2007, sobre la gestin de la calidad de aguas de bao. Tema 30: Directiva 2000/60/CEE, por la que se establece un marco comunitario de actuacin en el mbito de la poltica de aguas. Tema 31: Decreto 178/2002,sobre sistema de control y vigilancia e informacin de la calidad de las aguas de consumo humano. Tema 32: Orden Ministerial SAS/1915/2009 sobre sustancias para el tratamiento del agua destinada a la produccin de agua de consumo humano. Tema 33: Decreto 49/1988 sobre fluoracin de las aguas de consumo humano. Tema 34: Real Decreto 1541/1994 y 997/1988 para produccin de agua potable.

cve: BAO-BOB-2011a109

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14893

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

35. gaia: 60/2011 Errege Dekretua, uraren politikaren esparruan ingurumen kalitatearen arauei buruzkoa. 36. gaia: 91/271/CEE Zuzentaraua, hiriko hondakin uren tratamenduari buruzkoa. 37. gaia: 1620/2007 Errege Dekretua, arazitako uren berrerabilpenari buruzkoa. 8. Atala.Metodologia analitikoa, esparru fisiko-kimikoa 38. gaia: Grabimetriak. Oinarriak / Interferentziak / Aldagai esperimentalak. 39. gaia: Titulazioak. Oinarriak / Interferentziak / Aldagai esperimentalak. 40. gaia: UV-VIS espektrofotometria. Oinarriak / Interferentziak / Aldagai esperimentalak. 41. gaia: IR espektrofotometria. Oinarriak / Interferentziak / Aldagai esperimentalak. 42. gaia: ICP-ES espektrofotometria. Oinarriak / Interferentziak / Aldagai esperimentalak. 43. gaia: AA espektrofotometria. Oinarriak / Interferentziak / Aldagai esperimentalak. 44. gaia: AA espektrofotometria, hidruroen sorgailuari atxikia. Oinarriak / Interferentziak / Aldagai esperimentalak. 45. gaia: AA espektrofotometria, merkurioaren lurrun hotzari atxikia. Oinarriak / Interferentziak / Aldagai esperimentalak. 46. gaia: Kromatografia lonikoa. Oinarriak / Interferentziak / Aldagai esperimentalak. 47. gaia: Gasen kromatografia. Oinarriak / Interferentziak / Aldagai esperimentalak. 48. gaia: Kromatografia likidoa. Oinarriak / Interferentziak / Aldagai esperimentalak. 49. gaia: Masen espektrofotometria. Oinarriak / Interferentziak / Aldagai esperimentalak. 9. Atala.Metodologia analitikoa eta kalitatezkoa, mikrobiologiaren esparruan 50. gaia: ISO 7218:2007. Giza kontsumorako elikagaien eta animalien elikagaien mikrobiologia. Azterketa mikrobiologikorako baldintza orokorrak eta gida. 51. gaia: UNE-ENV ISO 11133-1. Kalitatea bermatzeko zuzentarau orokorrak, laborategian bertan hazteko baliabideen prestakuntzarako. 52. gaia: UNE-ENV ISO 11133-2. Hazteko baliabideen etekin probetarako gida praktikoa. 53. gaia: UNE EN ISO 8199:2008. Uraren kalitatea. Orientabide orokorrak, kultiboko mikroorganismoen zenbaketarako. 54. gaia: UNE EN ISO 6887-1:2000. Probetako laginak prestatzea, hasierako esekidura eta diluzio dezimalak azterketa mikrobiologikorako. 55. gaia: UNE EN ISO 7899-2. Hesteetako enterokokoak antzematea eta zenbatzea. Filtrazio metodoa, mintzen bitartez. 56. gaia: UNE EN ISO 9308-3/AC. E. Coli eta bakteria koliformeak antzematea eta zenbatzea. NMP metodoa. 57. gaia: UNE ISO 11731:2007. Legionella antzematea eta zenbatzea. 58. gaia: ISO/TR 13843:2000. Water Quality- Guidance on validation of microbiological methods. 59. gaia: ISO/TS 19036:2006. Microbiology-Guidelines for the estimation of measurement uncertainty for quantitative determinations.
(II-4568)

Tema 35: Real Decreto 60/2011 sobre las normas de calidad ambiental en el mbito de la poltica de las aguas. Tema 36: Directiva 91/271/CEE sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas. Tema 37: Real Decreto 1620/2007, sobre reutilizacin de aguas depuradas. Apartado 8.Metodologa analtica rea fsico-qumica Tema 38: Gravimetras. Fundamento / Interferencias / Variables experimentales. Tema 39: Titulaciones. Fundamento / Interferencias / Variables experimentales. Tema 40: Espectrofotometra UV-VIS. Fundamento / Interferencias / Variables experimentales. Tema 41: Espectrofotometra IR. Fundamento / Interferencias / Variables experimentales. Tema 42: Espectrofotometra ICP-ES. Fundamento / Interferencias / Variables experimentales. Tema 43: Espectrofotometra AA. Fundamento / Interferencias / Variables experimentales. Tema 44: Espectrofotometra AA acoplada a generador de hidruros. Fundamento / Interferencias / Variables experimentales. Tema 45: Espectrofotometra AA acoplada a vapor frio de mercurio. Fundamento / Interferencias / Variables experimentales. Tema 46: Cromatografa Inica. Fundamento / Interferencias / Variables experimentales. Tema 47: Cromatografa de Gases. Fundamento / Interferencias / Variables experimentales. Tema 48: Cromatografa Lquida. Fundamento / Interferencias / Variables experimentales. Tema 49: Espectrofotometra de Masas. Fundamento / Interferencias / Variables experimentales. Apartado 9.Metodologa analtica y de calidad en rea microbiologa Tema 50: ISO 7218: 2007. Microbiologa de los alimentos para consumo humano y alimentacin animal. Requisitos generales y gua para el examen microbiolgico. Tema 51: UNE-ENV ISO 11133-1. Directrices generales para el aseguramiento de la calidad para la preparacin de medios de cultivo en el laboratorio. Tema 52: UNE-ENV ISO 11133-2. Gua prctica para las pruebas de rendimiento de medios de cultivo. Tema 53: UNE EN ISO 8199: 2008. Calidad del agua. Orientaciones generales para el recuento de microorganismos en cultivo. Tema 54: UNE EN ISO 6887-1: 2000. Preparacin de las muestras de ensayo, suspensin inicial y diluciones decimales para examen microbiolgico. Tema 55: UNE EN ISO 7899-2. Deteccin y recuento de enterococos intestinales. Mtodo de filtracin por membrana. Tema 56: UNE EN ISO 9308-3/AC. Deteccin y recuento de E. Coli y bacterias coliformes. Mtodo NMP.
cve: BAO-BOB-2011a109

Tema 57: UNE ISO 11731: 2007. Deteccin y recuento de Legionella. Tema 58: ISO/TR 13843:2000. Water Quality- Guidance on validation of microbiological methods. Tema 59: ISO/TS 19036:2006. Microbiology-Guidelines for the estimation of measurement uncertainty for quantitative determinations.
(II-4568)

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14894

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

IV. Atala / Seccin IV

Estatuko Administrazio Orokorra Administracin General del Estado


MINISTERIO DE POLTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIN PBLICA Subdelegacin del Gobierno en Vizcaya
Notificacin de resolucin de recurso de alzada de expediente sancionador nmero 244/2010.

co, de fecha 15 de abril de 2011, dictada en el expediente nmero 472/2010 por la que se le impuso una sancin de sesenta y cinco euros (65 euros), por una infraccin al 156.f) Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas (B.O.E. de 5 de marzo de 1993-C.E. 21 de abril de 1993), 23.a) Ley Orgnica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Proteccin de la Seguridad Ciudadana. Como quiera que no ha sido hallado en el domicilio sito en la calle Lantzarte Auzo, 4-2 D (Berango), se notifica de conformidad con lo dispuesto en el artculo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, la presente resolucin, advirtindole que la misma pone fin a la va administrativa (artculo 109-a) de la Ley 30/1992, pudiendo interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripcin tenga Vd., su domicilio, o se halle la sede del rgano autor del acto originario impugnado, a su eleccin, con arreglo a lo dispuesto en el artculo 8., nmero 3, en relacin con el artculo 14, nmero 1, Segunda, ambos de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdiccin Contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, a contar desde el da siguiente al de la notificacin de la presente resolucin, de conformidad con lo previsto en el artculo 46, nmero 1, de la Ley ltimamente citada. Lo que se traslada para su conocimiento. A fin de hacer efectivo el importe de la sancin, se acompaa el modelo 069 (apartado Sexto Orden PRES/3662/2003, de 29 de diciembre), con el podr efectuar el ingreso en banco, cajas de ahorro y cooperativas de crdito en las que no es preciso tener cuenta abierta, o a travs de la Oficina Virtual de la Agencia Tributaria (www.agenciatributaria.es). en los siguientes plazos: Si la notificacin de la resolucin se realiza entre los das uno y quince de cada mes, desde la fecha de recepcin de la notificacin hasta el 20 del mes posterior, o si ste no fuera hbil, hasta el inmediato hbil siguiente. Si la notificacin de la resolucin se realiza entre los das 16 y ltimo de cada mes desde la fecha de recepcin de la notificacin hasta el da cinco del segundo mes posterior, o si ste no fuera hbil, hasta el inmediato hbil siguiente. En Bilbao, a 20 de mayo de 2011.El Secretario General, Jess Congregado Loscertales
(Nm. 5785)

Secretara General.Por el Ministerio del Interior con fecha 5 de abril de 2011, se ha dictado Resolucin Desestimatoria del Recurso de Alzada interpuesto por don Jos Antonio Esteban Calvo, al no haber sido posible practicar sta tras intentarse en su ltimo domicilio conocido sito en Bajo Ordorika, 17 (Muxika), contra Acuerdo de la Delegacin del Gobierno en el Pas Vasco, de fecha 5 de abril de 2011, dictada en el expediente nmero 244/2010 por la que se le impuso una sancin de sesenta con diez euros (60,10 euros), por una infraccin al 88 y 156.f) Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas (B.O.E. de 5 de marzo de 1993-C.E., 21 de abril de 1993), 23.a) Ley Orgnica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Proteccin de la Seguridad Ciudadana. Como quiera que no ha sido hallado en el domicilio sito en la calle Bajo Ordorika, 17 (Muxika), se notifica de conformidad con lo dispuesto en el artculo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, la presente resolucin, advirtindole que la misma pone fin a la va administrativa (artculo 109-a) de la Ley 30/1992, pudiendo interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripcin tenga Vd., su domicilio, o se halle la sede del rgano autor del acto originario impugnado, a su eleccin, con arreglo a lo dispuesto en el artculo 8., nmero 3, en relacin con el artculo 14, nmero 1, Segunda, ambos de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdiccin Contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, a contar desde el da siguiente al de la notificacin de la presente resolucin, de conformidad con lo previsto en el artculo 46, nmero 1, de la Ley ltimamente citada. Lo que se traslada para su conocimiento. A fin de hacer efectivo el importe de la sancin, se acompaa el modelo 069 (apartado Sexto Orden PRES/3662/2003, de 29 de diciembre), con el podr efectuar el ingreso en banco, cajas de ahorro y cooperativas de crdito en las que no es preciso tener cuenta abierta, o a travs de la Oficina Virtual de la Agencia Tributaria (www.agenciatributaria.es), en los siguientes plazos: Si la notificacin de la resolucin se realiza entre los das uno y quince de cada mes, desde la fecha de recepcin de la notificacin hasta el 20 del mes posterior, o si ste no fuera hbil, hasta el inmediato hbil siguiente. Si la notificacin de la resolucin se realiza entre los das 16 y ltimo de cada mes desde la fecha de recepcin de la notificacin hasta el da cinco del segundo mes posterior, o si ste no fuera hbil, hasta el inmediato hbil siguiente. En Bilbao, a 20 de mayo de 2011.El Secretario General, Jess Congregado Loscertales

Notificacin resolucin de Revocacin de Licencia de Armas tipo E , Expediente. 26/2011.

(Nm. 5784)

Secretara General.Para que sirva de notificacin a don Carmelo Odiaga Prez, por no haber sido posible efectuarla, tras haberse intentado, en el ltimo domicilio conocido sito en Gernika, calle Erremedio, nmero 12, se hace pblico, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 59.5 de la Ley 30/1992, que la Delegacin del Gobierno en la Comunidad Autnoma del Pas Vasco, ha dictado resolucin con fecha 27 de abril de 2011, por la que se acuerda la revocacin de su licencia de armas tipo E , por hallarse incurso en los supuestos previstos en los artculos 97.5 y 98.1 del R.D. 137/93, de 29 de enero (B.O.E. de 5 de marzo), por el que se aprueba el Reglamento de Armas. Contra la citada resolucin cabe interponer potestativamente recurso de reposicin ante la Delegacin del Gobierno en la Comunidad Autnoma del Pas Vasco, en el plazo de un mes contado a partir del da siguiente al de la publicacin del presente edicto, o bien puede impugnarla directamente ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Bilbao en el plazo de dos meses contados de la misma forma. En el supuesto de optar por el recurso
cve: BAO-BOB-2011a109

Notificacin de resolucin de recurso de alzada de expediente sancionador nmero 472/2010.

Secretara General.Por el Ministerio del Interior con fecha 15 de abril de 2011, se ha dictado Resolucin Desestimatoria del Recurso de Alzada interpuesto por don Antonio Iker Niembro Zrraga contra Acuerdo de la Delegacin del Gobierno en el Pas Vas-

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14895

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

de reposicin, no podr interponer el contencioso administrativo hasta que aquel fuese resuelto expresamente o presuntamente desestimado (artculos 116 y 117 de la Ley 30/1992, 8.3 y 46.1 y 4 de la Ley 29/1998). En Bilbao, 24 de mayo de 2011.El Secretario General, Jess Congregado Loscertales
(Nm. 5786)

no es preciso tener cuenta abierta, o a travs de la Oficina Virtual de la Agencia Tributaria (www.agenciatributaria.es). en los siguientes plazos: Si la notificacin de la resolucin se realiza entre los das uno y quince de cada mes, desde la fecha de recepcin de la notificacin hasta el 20 del mes posterior, o si ste no fuera hbil, hasta el inmediato hbil siguiente. Si la notificacin de la resolucin se realiza entre los das 16 y ltimo de cada mes desde la fecha de recepcin de la notificacin hasta el da cinco del segundo mes posterior, o si ste no fuera hbil, hasta el inmediato hbil siguiente. En Bilbao, a veintisiete de mayo de dos mil once.El Secretario General, Jess Congregado Loscertales
(Nm. 5788)

Notificacin resolucin de denegacin solicitud de Licencia de Armas TipoE Expediente. 58/2011.

Secretara General.Para que sirva de notificacin a don Jos ngel Uberuaga Echevarra, por no haber sido posible efectuarla, tras haberse intentado, en el ltimo domicilio conocido sito en Gernika, calle Juan Kalzada, nmero 10-3., se hace pblico, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 59.5 de la Ley 30/1992, que esta Subdelegacin del Gobierno, ha dictado resolucin con fecha 2 de mayo de 2011, por la que se acuerda la denegacin de solicitud de licencia de armas tipo E , por hallarse incurso en el supuesto previsto en el artculo 97.2 del R.D. 137/93, de 29 de enero (B.O.E. de 5 de marzo), por el que se aprueba el Reglamento de Armas. Contra la citada resolucin cabe interponer potestativamente recurso de reposicin ante esta Subdelegacin del Gobierno, en el plazo de un mes contado a partir del da siguiente al de la publicacin del presente edicto, o bien puede impugnarla directamente ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Bilbao en el plazo de dos meses contados de la misma forma. En el supuesto de optar por el recurso de reposicin, no podr interponer el contencioso administrativo hasta que aquel fuese resuelto expresamente o presuntamente desestimado (artculos 116 y 117 de la Ley 30/1992, 8.3 y 46.1 y 4 de la Ley 29/1998). En Bilbao, a 23 de mayo de 2011.El Secretario General, Jess Congregado Loscertales
(Nm. 5787)

Notificacin de resolucin del expediente sancionador nmero 15/2011.

Secretara General.Para que sirva de notificacin a don Mohamed Bakkas por no haber sido posible efectuarla, tras haberse intentado, en el ltimo domicilio conocido sito en calle Ibarrecolanda, 28-3 A, de Bilbao, se hace pblico, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 59.5, de la Ley 30/1992, que la Subdelegacin del Gobierno en Vizcaya ha dictado resolucin en el expediente sancionador nmero 15/2011, con fecha 2 de mayo de 2011, imponindole una multa de sesenta y un euros (61 euros), por la infraccin prevista en el artculo 90.2.e) Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario (B.O.E. de 18 de noviembre de 2003) modificada por la Ley15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de mercancas (B.O.E. de 12 de noviembre de 2009). Contra la citada resolucin que no pone fin a la va administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Ministro de Fomento, o ante esta Subdelegacin del Gobierno para su remisin a aqul, en el plazo de un mes contado a partir del da siguiente al de la publicacin del presente edicto. Durante dicho plazo, el referido expediente se encuentra a su disposicin en la sede de este Centro, sita en Bilbao, calle Plaza Federico Moya, 5, a fin de que pueda conocer su contenido ntegro. Lo que se traslada para su conocimiento. A fin de hacer efectivo el importe de la sancin una vez que adquiera firmeza la presente resolucin, se acompaa el modelo 069 (apartado Sexto Orden PRES/3662/2003, de 29 de diciembre), con el podr efectuar el ingreso en banco, cajas de ahorro y cooperativas de crdito en las que no es preciso tener cuenta abierta, o a travs de la Oficina Virtual de la Agencia Tributaria (www.agenciatributaria.es), en los siguientes plazos: Si la notificacin de la resolucin se realiza entre los das uno y quince de cada mes, desde la fecha de recepcin de la notificacin hasta el 20 del mes posterior, o si ste no fuera hbil, hasta el inmediato hbil siguiente. Si la notificacin de la resolucin se realiza entre los das 16 y ltimo de cada mes desde la fecha de recepcin de la notificacin hasta el da cinco del segundo mes posterior, o si ste no fuera hbil, hasta el inmediato hbil siguiente. En Bilbao, a 27 de mayo de 2011.El Secretario General, Jess Congregado Loscertales
(Nm. 5789)

Notificacin de resolucin del expediente sancionador nmero 320/2011.

Secretara General.Para que sirva de notificacin a don Farid Saou por no haber sido posible efectuarla, tras haberse intentado, en el ltimo domicilio conocido sito en calle Particular de Alonso, 4-Lj. (Getxo), se hace pblico, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 59.5 de la Ley 30/1992, que esta Subdelegacin del Gobierno ha dictado resolucin en el expediente sancionador nmero 320/2011, con fecha 13 de mayo de 2011, imponindole una multa de veinte mil veinte euros con cuarenta y siete cntimos (20.020,47 euros), por la infraccin prevista en el artculo 54.1 .d) Ley Orgnica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espaa y su integracin social, modificada por Ley Orgnica 8/2000, de 22 de diciembre, la Ley Orgnica 14/2003, de 20 de noviembre, y la Ley Orgnica 2/2009, de 11 de diciembre (B.O.E. nmero 299, de 12 de diciembre). Contra la presente resolucin, que pone fin a la va administrativa, puede interponer potestativamente recurso de reposicin ante esta Subdelegacin del Gobierno en el plazo de un mes, contado a partir del da siguiente al de su notificacin, o bien puede impugnarla directamente ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Bilbao o, a su eleccin, del correspondiente a la circunscripcin donde tenga su domicilio, en el plazo de dos meses contados de la misma forma. En el supuesto de optar por el recurso de reposicin no podr interponer el contencioso-administrativo hasta que aquel fuese resuelto expresamente o presuntamente desestimado (artculos 116 y 117 de la Ley 30/92; 8.3 y 46.1 y 4 de la Ley 26/98). Lo que se traslada para su conocimiento. A fin de hacer efectivo el importe de la sancin una vez que adquiera firmeza la presente resolucin, se acompaa el modelo 069 (apartado Sexto Orden PRES/3662/2003, de 29 de diciembre), con el podr efectuar el ingreso en banco, cajas de ahorro y cooperativas de crdito en las que

Notificacin de resolucin del expediente sancionador nmero 36/2011.

Secretara General.Para que sirva de notificacin a doa Hosana Paiva por no haber sido posible efectuarla, tras haberse intentado, en el ltimo domicilio conocido sito en calle Regales, 24-1. D, de Santurtzi, se hace pblico, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 59.5, de la Ley 30/1992, que la Subdelegacin del Gobierno en Vizcaya ha dictado resolucin en el expediente sancionador nmero 36/2011, con fecha 3 de mayo de 2011, impo-

cve: BAO-BOB-2011a109

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14896

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

nindole una multa de treinta euros (30 euros), por la infraccin prevista en el artculo 90.2.e) Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario (B.O.E. de 18 de noviembre de 2003) modificada por la Ley15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de mercancas (B.O.E. de 12 de noviembre de 2009). Contra la citada resolucin que no pone fin a la va administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Ministro de Fomento, o ante esta Subdelegacin del Gobierno para su remisin a aqul, en el plazo de un mes contado a partir del da siguiente al de la publicacin del presente edicto. Durante dicho plazo, el referido expediente se encuentra a su disposicin en la sede de este Centro, sita en Bilbao, calle Plaza Federico Moya, 5, a fin de que pueda conocer su contenido ntegro. Lo que se traslada para su conocimiento. A fin de hacer efectivo el importe de la sancin una vez que adquiera firmeza la presente resolucin, se acompaa el modelo 069 (apartado Sexto Orden PRES/3662/2003, de 29 de diciembre), con el podr efectuar el ingreso en banco, cajas de ahorro y cooperativas de crdito en las que no es preciso tener cuenta abierta, o a travs de la Oficina Virtual de la Agencia Tributaria (www.agenciatributaria.es), en los siguientes plazos: Si la notificacin de la resolucin se realiza entre los das uno y quince de cada mes, desde la fecha de recepcin de la notificacin hasta el 20 del mes posterior, o si ste no fuera hbil, hasta el inmediato hbil siguiente. Si la notificacin de la resolucin se realiza entre los das 16 y ltimo de cada mes desde la fecha de recepcin de la notificacin hasta el da cinco del segundo mes pos terior, o si ste no fuera hbil, hasta el inmediato hbil siguiente. En Bilbao, a 27 de mayo de 2011.El Secretario General, Jess Congregado Loscertales
(Nm. 5790)

Si la notificacin de la resolucin se realiza entre los das 16 y ltimo de cada mes desde la fecha de recepcin de la notificacin hasta el da cinco del segundo mes posterior, o si ste no fuera hbil, hasta el inmediato hbil siguiente. En Bilbao, a 27 de mayo de 2011.El Secretario General, Jess Congregado Loscertales

(Nm. 5791)

Notificacin de resolucin del expediente sancionador nmero 179/2011.

Notificacin de resolucin del expediente sancionador nmero 224/2011.

Secretara General.Para que sirva de notificacin a don Ander Martnez Naberan por no haber sido posible efectuarla, tras haberse intentado, en el ltimo domicilio conocido sito en calle Juan Calzada, 92-4 DC, de Gernika-Lumo, se hace pblico, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 59.5, de la Ley 30/1992, que la Delegacin del Gobierno en la Comunidad autnoma del Pas Vasco ha dictado resolucin en el expediente sancionador nmero 224/2011, con fecha 6 de mayo de 2011, imponindole una multa de trescientos cinco euros (305 euros), e incautacin de la sustancia intervenida, por la infraccin prevista en el artculo 25.1 Ley Orgnica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Proteccin de la Seguridad Ciudadana. Contra la citada resolucin que no pone fin a la va administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Ministro del Interior, o ante esta Subdelegacin del Gobierno para su remisin a aqul, en el plazo de un mes contado a partir del da siguiente al de la publicacin del presente edicto. Durante dicho plazo, el referido expediente se encuentra a su disposicin en la sede de este Centro, sita en Bilbao, calle Plaza Federico Moya, 5, a fin de que pueda conocer su contenido ntegro. Lo que se traslada para su conocimiento. A fin de hacer efectivo el importe de la sancin una vez que adquiera firmeza la presente resolucin, se acompaa el modelo 069 (apartado Sexto Orden PRES/3662/2003, de 29 de diciembre), con el podr efectuar el ingreso en banco, cajas de ahorro y cooperativas de crdito en las que no es preciso tener cuenta abierta, o a travs de la Oficina Virtual de la Agencia Tributaria (www.agenciatributaria.es). en los siguientes plazos: Si la notificacin de la resolucin se realiza entre los das uno y quince de cada mes, desde la fecha de recepcin de la notificacin hasta el 20 del mes posterior, o si ste no fuera hbil, hasta el inmediato hbil siguiente.

Secretara General.Para que sirva de notificacin a don Aritz Anda Lopitz por no haber sido posible efectuarla, tras haberse intentado, en el ltimo domicilio conocido sito en avenida Lehendakari Aguirre, 13-6. A, de Bilbao, se hace pblico, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 59.5, de la Ley 30/1992, que la Delegacin del Gobierno en la Comunidad autnoma del Pas Vasco, ha dictado resolucin en el expediente sancionador nmero 179/2011, con fecha 6 de mayo de 2011, imponindole una multa de trescientos cinco euros (305 euros), e incautacin de la sustancia intervenida, por la infraccin prevista en el artculo 25.1 Ley Orgnica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Proteccin de la Seguridad Ciudadana. Contra la citada resolucin que no pone fin a la va administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Ministro del Interior, o ante esta Subdelegacin del Gobierno para su remisin a aqul, en el plazo de un mes contado a partir del da siguiente al de la publicacin del presente edicto. Durante dicho plazo, el referido expediente se encuentra a su disposicin en la sede de este Centro, sita en Bilbao, calle Plaza Federico Moya, 5, a fin de que pueda conocer su contenido ntegro. Lo que se traslada para su conocimiento. A fin de hacer efectivo el importe de la sancin una vez que adquiera firmeza la presente resolucin, se acompaa el modelo 069 (apartado Sexto Orden PRES/3662/2003, de 29 de diciembre), con el podr efectuar el ingreso en banco, cajas de ahorro y cooperativas de crdito en las que no es preciso tener cuenta abierta, o a travs de la Oficina Virtual de la Agencia Tributaria (www.agenciatributaria.es), en los siguientes plazos: Si la notificacin de la resolucin se realiza entre los das uno y quince de cada mes, desde la fecha de recepcin de la notificacin hasta el 20 del mes posterior, o si ste no fuera hbil, hasta el inmediato hbil siguiente. Si la notificacin de la resolucin se realiza entre los das 16 y ltimo de cada mes desde la fecha de recepcin de la notificacin hasta el da cinco del segundo mes posterior, o si ste no fuera hbil, hasta el inmediato hbil siguiente. En Bilbao, a 27 de mayo de 2011.El Secretario General, Jess Congregado Loscertales

(Nm. 5792)

Notificacin de resolucin del expediente sancionador nmero 163/2011.

Secretara General.Para que sirva de notificacin a don Javier Jess Esparza Allica por no haber sido posible efectuarla, tras haberse intentado, en el ltimo domicilio conocido sito en calle Yanguas y Miranda, 7-2 izquierda, de Milagro, se hace pblico, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 59.5, de la Ley 30/1992, que la Delegacin del Gobierno en la Comunidad autnoma del Pas Vasco ha dictado resolucin en el expediente sancionador nmero 163/2011, con fecha 6 de mayo de 2011, imponindole una multa de trescientos cinco euros (305 euros), e incautacin de la sustancia intervenida, por la infraccin prevista en el artculo 25.1 Ley Orgnica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Proteccin de la Seguridad Ciudadana. Contra la citada resolucin que no pone fin a la va administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Ministro del Interior, o ante esta Subdelegacin del Gobierno para su remisin a aqul, en el plazo de un mes contado a partir del da siguiente al

cve: BAO-BOB-2011a109

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14897

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011 Notificacin de resolucin del expediente sancionador nmero 142/2011.

de la publicacin del presente edicto. Durante dicho plazo, el referido expediente se encuentra a su disposicin en la sede de este Centro, sita en Bilbao, calle Plaza Federico Moya, 5, a fin de que pueda conocer su contenido . Lo que se traslada para su conocimiento. A fin de hacer efectivo el importe de la sancin una vez que adquiera firmeza la presente resolucin, se acompaa el modelo 069 (apartado Sexto Orden PRES/3662/2003, de 29 de diciembre), con el podr efectuar el ingreso en banco, cajas de ahorro y cooperativas de crdito en las que no es preciso tener cuenta abierta, o a travs de la Oficina Virtual de la Agencia Tributaria (www.agenciatributaria.es). en los siguientes plazos: Si la notificacin de la resolucin se realiza entre los das uno y quince de cada mes, desde la fecha de recepcin de la notificacin hasta el 20 del mes posterior, o si ste no fuera hbil, hasta el inmediato hbil siguiente. Si la notificacin de la resolucin se realiza entre los das 16 y ltimo de cada mes desde la fecha de recepcin de la notificacin hasta el da cinco del segundo mes posterior, o si ste no fuera hbil, hasta el inmediato hbil siguiente. En Bilbao, a 27 de mayo de 2011.El Secretario General, Jess Congregado Loscertales
(Nm. 5793)

Secretara General.Para que sirva de notificacin a don Unai Udondo San Jos, por no haber sido posible efectuarla, tras haberse intentado, en el ltimo domicilio conocido sito en calle Gatzarrie, 37-3 izquierda, de Sopelana, se hace pblico, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 59.5, de la Ley 30/1992, que la Delegacin del Gobierno en la Comunidad autnoma del Pas Vasco ha dictado resolucin en el expediente sancionador nmero 142/2011, con fecha 6 de mayo de 2011, imponindole la sancin de incautacin y destruccin de la sustancia intervenida, por la infraccin prevista en el artculo 25.1 Ley Orgnica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Proteccin de la Seguridad Ciudadana. Contra la citada resolucin que no pone fin a la va administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Ministro del Interior, o ante esta Subdelegacin del Gobierno para su remisin a aqul, en el plazo de un mes contado a partir del da siguiente al de la publicacin del presente edicto. Durante dicho plazo, el referido expediente se encuentra a su disposicin en la sede de este Centro, sita en Bilbao, calle Plaza Federico Moya, 5, a fin de que pueda conocer su contenido ntegro. Lo que se traslada para su conocimiento. A fin de hacer efectivo el importe de la sancin una vez que adquiera firmeza la presente resolucin, se acompaa el modelo 069 (apartado Sexto Orden PRES/3662/2003, de 29 de diciembre), con el podr efectuar el ingreso en banco, cajas de ahorro y cooperativas de crdito en las que no es preciso tener cuenta abierta, o a travs de la Oficina Virtual de la Agencia Tributaria (www.agenciatributaria.es), en los siguientes plazos: Si la notificacin de la resolucin se realiza entre los das uno y quince de cada mes, desde la fecha de recepcin de la notificacin hasta el 20 del mes posterior, o si ste no fuera hbil, hasta el inmediato hbil siguiente. Si la notificacin de la resolucin se realiza entre los das 16 y ltimo de cada mes desde la fecha de recepcin de la notificacin hasta el da cinco del segundo mes posterior, o si ste no fuera hbil, hasta el inmediato hbil siguiente. En Bilbao, a 27 de mayo de 2011.El Secretario General, Jess Congregado Loscertales
(Nm. 5795)

Notificacin de resolucin del expediente sancionador nmero 151/2011.

Secretara General.Para que sirva de notificacin a don Garikoitz Eguren Rodrguez por no haber sido posible efectuarla, tras haberse intentado, en el ltimo domicilio conocido sito en calle Juan Calzada, 85-4. DC, de Gernika-Lumo, se hace pblico, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 59.5, de la Ley 30/1992, que la Delegacin del Gobierno en la Comunidad autnoma del Pas Vasco ha dictado resolucin en el expediente sancionador nmero 151/2011, con fecha 6 de mayo de 2011, imponindole una multa de quinientos sesenta euros (560 euros), e incautacin de la sustancia intervenida, por la infraccin prevista en el artculo 25.1 Ley Orgnica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Proteccin de la Seguridad Ciudadana. Contra la citada resolucin que no pone fin a la va administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Ministro del Interior, o ante esta Subdelegacin del Gobierno para su remisin a aqul, en el plazo de un mes contado a partir del da siguiente al de la publicacin del presente edicto. Durante dicho plazo, el referido expediente se encuentra a su disposicin en la sede de este Centro, sita en Bilbao, calle Plaza Federico Moya, 5, a fin de que pueda conocer su contenido ntegro. Lo que se traslada para su conocimiento. A fin de hacer efectivo el importe de la sancin una vez que adquiera firmeza la presente resolucin, se acompaa el modelo 069 (apartado Sexto Orden PRES/3662/2003, de 29 de diciembre), con el podr efectuar el ingreso en banco, cajas de ahorro y cooperativas de crdito en las que no es preciso tener cuenta abierta, o a travs de la Oficina Virtual de la Agencia Tributaria (www.agenciatributaria.es). en los siguientes plazos: Si la notificacin de la resolucin se realiza entre los das uno y quince de cada mes, desde la fecha de recepcin de la notificacin hasta el 20 del mes posterior, o si ste no fuera hbil, hasta el inmediato hbil siguiente. Si la notificacin de la resolucin se realiza entre los das 16 y ltimo de cada mes desde la fecha de recepcin de la notificacin hasta el da cinco del segundo mes posterior, o si ste no fuera hbil, hasta el inmediato hbil siguiente. En Bilbao, a 27 de mayo de 2011.El Secretario General, Jess Congregado Loscertales
(Nm. 5794)

Notificacin de resolucin del expediente sancionador nmero 633/2010.

Para que sirva de notificacin a don Said Bakhti por no haber sido posible efectuarla, tras haberse intentado, en el ltimo domicilio conocido sito en Bajo San Jos, 1-bajo, de Amurrio, se hace pblico, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 59.5, de la Ley 30/1992, que la Subdelegacin del Gobierno en Vizcaya ha dictado resolucin en el expediente sancionador nmero 633/2010, con fecha 1 de abril de 2011, imponindole una multa de sesenta y uno euros (61 euros), por la infraccin prevista en el artculo 90.2.g) Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario (B.O.E. de 18 de noviembre de 2003) modificada por la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de mercancas (B.O.E. de 12 de noviembre de 2009). Contra la citada resolucin que no pone fin a la va administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Ministro de Fomento, o ante esta Subdelegacin del Gobierno para su remisin a aqul, en el plazo de un mes contado a partir del da siguiente al de la publicacin del presente edicto. Durante dicho plazo, el referido expediente se encuentra a su disposicin en la sede de este Centro, sita en Bilbao, calle Plaza Federico Moya, 5, a fin de que pueda conocer su contenido ntegro. Lo que se traslada para su conocimiento. A fin de hacer efectivo el importe de la sancin una vez que adquiera firmeza la presente resolucin, se acompaa el modelo 069 (apartado Sexto Orden PRES/3662/2003, de 29 de diciembre), con el podr efectuar el ingreso en banco, cajas de ahorro y cooperativas de crdito en las que no es preciso tener cuenta abierta, o a travs de la Oficina Vir-

cve: BAO-BOB-2011a109

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14898

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011 EDICTO

tual de la Agencia Tributaria (www.agenciatributaria.es) en los siguientes plazos: Si la notificacin de la resolucin se realiza entre los das uno y quince de cada mes, desde la fecha de recepcin de la notificacin hasta el 20 del mes posterior, o si ste no fuera hbil, hasta el inmediato hbil siguiente. Si la notificacin de la resolucin se realiza entre los das 16 y ltimo de cada mes desde la fecha de recepcin de la notificacin hasta el da cinco del segundo mes posterior, o si ste no fuera hbil, hasta el inmediato hbil siguiente. En Bilbao, a 27 de mayo de 2011.El Secretario General, Jess Congregado Loscertales
(Nm. 5796)

EDICTO

Oficina de extranjeros.Por esta Subdelegacin del Gobierno, se ha dictado acuerdo de inicio de extincin de vigencia de la Tarjeta de Residencia Temporal Primera Renovacin, referido a la ciudadana extranjera que se relaciona en anexo, el cual no ha sido hallada en su domicilio por encontrarse en ignorado paradero. Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, se notifica dicho trmite a travs del Boletn Oficial de Bizkaia. Durante el plazo de diez das el referido expediente se encuentra a disposicin del interesado en la sede de este Centro, Unidad de Extranjera, sita en la calle Gran Va, de esta Capital, a fin de que pueda conocer su contenido ntegro. Nmero expendiente: 489920090004959. Apellidos y nombre: Pamela Aguilera Silva. Nacionalidad: Brasilea. ltimo. domicilio: Igorre calle Olabarri, 16 Pl. 03 Pt: B. Motivo: Artculo 69.1 Ley 30/1992. Resolucin: Acuerdo inicio expediente de anulacin. En Bilbao, a 24 de mayo de 2011.El Jefe del rea de Residencia, Benjamn Bocung Ndongo
(Nm. 5797)

Oficina de extranjeros.Por esta Subdelegacin del Gobierno, se ha dictado Resolucin referida al ciudadano extranjero que se relaciona en Anexo, el cual no ha sido hallado en su domicilio por encontrarse en ignorado paradero. Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, se notifica dicha resolucin a travs del Boletn Oficial de Bizkaia, significando que contra la misma, el interesado, podr interponer Recurso de reposicin, previo al contencioso-administrativo, ante el Subdelegado del Gobierno en Vizcaya, en el plazo de un mes, contado a partir del da siguiente de la fecha de publicacin del presente Edicto o proceder a su impugnacin directa ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la sede del rgano autor del acto impugnado o de su domicilio, a su eleccin, en el plazo de dos meses contados de la misma forma. En el supuesto de optar por el recurso de reposicin, no podr interponer el contencioso-administrativo hasta que aqul fuese resuelto expresamente o presuntamente desestimado. (Artculos 116 y 117 de la Ley 30/1992; 8.4 y 46.1 y 4 de la Ley 29/1998. Durante el citado plazo de un mes, el referido expediente se encuentra a disposicin del interesado en la sede de este Centro, Unidad de Extranjera sita en la calle Gran Va, nmero 50, de esta Capital, a fin de que pueda conocer su contenido ntegro. Asimismo, si no se encontrase en Espaa, podrn cursar los citados recursos a travs de las representaciones diplomticas o consulares correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 65.2 de la Ley Orgnica 4/2000. Nmero expediente: 480020110001566. Apellidos y nombre: Glaucia Francisca de Souza. Nacionalidad: Brasilea. ltimo domicilio: Bilbao calle Iturribide, 9 Pl: 04 Pt: DR. Motivo: Artculo 18 Ley 2/2009. Resolucin: Denegacin Autorizacin de Residencia T. Inicial. En Bilbao, a 24 de mayo de 2011.El Jefe del rea de Residencia, Benjamn Bocung Ndongo

EDICTO

(Nm. 5799)

EDICTO

Oficina de extranjeros.Para que sirva de notificacin al ciudadano extranjero que se relaciona en Anexo, por no haber sido posible efectuarla, tras haberlo intentado en el ltimo domicilio conocido y de conformidad con lo dispuesto en el artculo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, se hace pblico para su conocimiento y notificacin el acto administrativo que se cita en la citada relacin. Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 59.5 de la ley 30/92, de 26 de noviembre, se notifica dicha resolucin a travs del Boletn Oficial de Bizkaia, significando que contra la misma podrn interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la sede del rgano autor del acto impugnado o de su domicilio, a su eleccin. Nmero expendiente: 480020100005848. Apellidos y nombre: Cecilia Senz. Nacionalidad: Colombiana. ltimo. domicilio: Gorliz calle Itsasbide, 2 C Es: izquierda Pl: 02. Motivo: Recurso CA 114/2007. Resolucin: Archivo Expediente Residencia T. lnicial. En Bilbao, a 24 de mayo de 2011.El Jefe del rea de Residencia, Benjamn Bocung Ndongo
(Nm. 5798)

Oficina de extranjeros.Por esta Subdelegacin del Gobierno, se ha dictado Resolucin referida al ciudadano extranjero que se relaciona en Anexo, el cuales no ha sido hallado en su domicilio por encontrarse en ignorado paradero. Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, se notifica dicha resolucin a travs del Boletn Oficial de Bizkaia, significando que contra la misma, el interesado, podr interponer Recurso de reposicin, previo al contencioso-administrativo, ante el Subdelegado del Gobierno en Vizcaya, en el plazo de un mes, contado a partir del da siguiente de la fecha de publicacin del presente Edicto o proceder a su impugnacin directa ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la sede del rgano autor del acto impugnado o de su domicilio, a su eleccin, en el plazo de dos meses contados de la misma forma. En el supuesto de optar por el recurso de reposicin, no podr interponer el contencioso-administrativo hasta que aqul fuese resuelto expresamente o presuntamente desestimado. (Artculos 116 y 117 de la Ley 30/1992; 8.4 y 46.1 y 4 de la Ley 29/1998. Durante el citado plazo de un mes, el referido expediente se encuentra a disposicin del interesado en la sede de este Centro, Unidad de Extranjera sita en la calle Gran Va, nmero 50, de esta Capital, a fin de que pueda conocer su contenido ntegro. Asimismo, si no se encontrase en Espaa, podr cursar el citado recurso a travs de la representacin diplomtica o consular correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 65.2 de la Ley Orgnica 4/2000. Nmero expediente: 480020090005790. Apellidos y nombre: ngel Mena Forcade. Nacionalidad: Cubana.

cve: BAO-BOB-2011a109

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14899

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

ltimo domicilio: Gernika-Lumo calle Juan Calzada, 86 Pl: 02 Pt: E. Motivo: Artculo 14.2 RD240/2007. Resolucin: Extincin vigencia TFRC. En Bilbao, a 23 de mayo de 2011.El Jefe del rea de Residencia, Benjamn Bocung Ndongo

EDICTO

(Nm. 5800)

Oficina de extranjeros.Por esta Subdelegacin del Gobierno, se ha dictado Resolucin referida al ciudadano extranjero que se relaciona en Anexo, el cual no ha sido hallado en su domicilio por encontrarse en ignorado paradero. Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, se notifica dicha resolucin a travs del Boletn Oficial de Bizkaia, significando que contra la misma, el interesado, podr interponer Recurso de reposicin, previo al contencioso-administrativo, ante el Subdelegado del Gobierno en Vizcaya, en el plazo de un mes, contado a partir del da siguiente de la fecha de publicacin del presente Edicto o proceder a su impugnacin directa ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la sede del rgano autor del acto impugnado o de su domicilio, a su eleccin, en el plazo de dos meses contados de la misma forma. En el supuesto de optar por el recurso de reposicin, no podr interponer el contencioso-administrativo hasta que aqul fuese resuelto expresamente o presuntamente desestimado. (Artculos 116 y 117 de la Ley 30/1992; 8.4 y 46.1 y 4 de la Ley 29/1998. Durante el citado plazo de un mes, el referido expediente se encuentra a disposicin del interesado en la sede de este Centro, Unidad de Extranjera sita en la calle Gran Va, nmero 50, de esta Capital, a fin de que pueda conocer su contenido ntegro. Asimismo, si no se encontrase en Espaa, podr cursar el citado recurso a travs de la representacin diplomtica o consular correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 65.2 de la Ley Orgnica 4/2000 Nmero expediente: 480020110001532. Apellidos y nombre: Petronila Tinoco Mendoza. Nacionalidad: Nicaragense. ltimo domicilio: Santurtzi calle Los Hoyos, 1 Pl: 02 Pt: E. Motivo: Artculo 53.1,a) LO 4/2000. Resolucin: Multa 501euros, sustitucin expulsin. En Bilbao, a 23 de mayo de 2011.El Jefe del rea de Residencia, Benjamn Bocung Ndongo

Unidad de Extranjera sita en la calle Gran Va, nmero 50, de esta Capital, a fin de que pueda conocer su contenido ntegro. Asimismo, si no se encontrase en Espaa, podr cursar el citado recurso a travs de la representacin diplomtica o consular correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 65.2 de la Ley Orgnica 4/2000. Nmero expediente: 480020110000176. Apellidos y nombre: Ana Paola Montano Trrez. Nacionalidad: Boliviana. ltimo domicilio: Basauri, avenida Agirre Lehendakaria, 63 Pl: 03 Pt: DR. Motivo: Artculo 18 Ley 2/2009. Resolucin: Denegacin Autorizacin de Residencia T. Inicial. En Bilbao, a 23 de mayo de 2011.El Jefe del rea de Residencia, Benjamn Bocung Ndongo

EDICTO

(Nm. 5802)

EDICTO

(Nm. 5801)

Oficina de extranjeros.Por esta Subdelegacin del Gobierno, se ha dictado Resolucin referida al ciudadano extranjero que se relaciona en Anexo, el cuales no ha sido hallado en su domicilio por encontrarse en ignorado paradero. Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, se notifica dicha resolucin a travs del Boletn Oficial de Bizkaia, significando que contra la misma, el interesado, podr interponer Recurso de reposicin, previo al contencioso-administrativo, ante el Subdelegado del Gobierno en Vizcaya, en el plazo de un mes, contado a partir del da siguiente de la fecha de publicacin del presente Edicto o proceder a su impugnacin directa ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la sede del rgano autor del acto impugnado o de su domicilio, a su eleccin, en el plazo de dos meses contados de la misma forma. En el supuesto de optar por el recurso de reposicin, no podr interponer el contencioso-administrativo hasta que aqul fuese resuelto expresamente o presuntamente desestimado. (Artculos 116 y 117 de la Ley 30/1992; 8.4 y 46.1 y 4 de la Ley 29/1998. Durante el citado plazo de un mes, el referido expediente se encuentra a disposicin del interesado en la sede de este Centro,

Oficina de extranjeros.Por esta Subdelegacin del Gobierno, se ha dictado Resolucin referida al ciudadano extranjero que se relaciona en Anexo, el cual no ha sido hallado en su domicilio por encontrarse en ignorado paradero. Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, se notifica dicha resolucin a travs del Boletn Oficial de Bizkaia, significando que contra la misma, el interesado, podr interponer Recurso de reposicin, previo al contencioso-administrativo, ante el Subdelegado del Gobierno en Vizcaya, en el plazo de un mes, contado a partir del da siguiente de la fecha de publicacin del presente Edicto o proceder a su impugnacin directa ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la sede del rgano autor del acto impugnado o de su domicilio, a su eleccin, en el plazo de dos meses contados de la misma forma. En el supuesto de optar por el recurso de reposicin, no podr interponer el contencioso-administrativo hasta que aqul fuese resuelto expresamente o presuntamente desestimado. (Artculos 116 y 117 de la Ley 30/1992; 8.4 y 46.1 y 4 de la Ley 29/1998. Durante el citado plazo de un mes, el referido expediente se encuentra a disposicin del interesado en la sede de este Centro, Unidad de Extranjera sita en la calle Gran Va, nmero 50, de esta Capital, a fin de que pueda conocer su contenido ntegro. Asimismo, si no se encontrase en Espaa, podr cursar el citado recurso a travs de la representacin diplomtica o consular correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 65.2 de la Ley Orgnica 4/2000. En Bilbao, a 23 de mayo de 2011.El Jefe del rea de Residencia, Benjamn Bocung Ndongo Nmero expediente: 480020110001535. Apellidos y nombre: talo Jordn Teppa. Nacionalidad: Argentina. ltimo domicilio: Portugalete, Grupo La Florida, 31 Pl: 04 Pt: B. Motivo: Artculo 2 RD 240/2007. Resolucin: Concesin Autorizacin de Residencia Comunitaria. En Bilbao, a 23 de mayo de 2011.El Jefe del rea de Residencia, Benjamn Bocung Ndongo

EDICTO

(Nm. 5803)

Oficina de extranjeros.Por esta Subdelegacin del Gobierno, se ha dictado Resolucin referida al ciudadano extranjero que se relaciona en Anexo, el cual no ha sido hallado en su domicilio por encontrarse en ignorado paradero. Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, se notifica dicha resolucin

cve: BAO-BOB-2011a109

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14900

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011 EDICTO

a travs del Boletn Oficial de Bizkaia, significando que contra la misma, el interesado, podr interponer Recurso de reposicin, previo al contencioso-administrativo, ante el Subdelegado del Gobierno en Vizcaya, en el plazo de un mes, contado a partir del da siguiente de la fecha de publicacin del presente Edicto o proceder a su impugnacin directa ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la sede del rgano autor del acto impugnado o de su domicilio, a su eleccin, en el plazo de dos meses contados de la misma forma. En el supuesto de optar por el recurso de reposicin, no podr interponer el contencioso-administrativo hasta que aqul fuese resuelto expresamente o presuntamente desestimado. (Artculos 116 y 117 de la Ley 30/1992; 8.4 y 46.1 y 4 de la Ley 29/1998. Durante el citado plazo de un mes, el referido expediente se encuentra a disposicin del interesado en la sede de este Centro, Unidad de Extranjera sita en la calle Gran Va, nmero 50, de esta Capital, a fin de que pueda conocer su contenido ntegro. Asimismo, si no se encontrase en Espaa, podr cursar el citado recurso a travs de la representacin diplomtica o consular correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 65.2 de la Ley Orgnica 4/2000. Nmero expediente: 480020090003046. Apellidos y nombre: Zerrouki Mokaddem. Nacionalidad: Argelina. ltimo domicilio: Barakaldo, calle Zumalakarregi, 41 Pl: 03 Pt: D. Motivo: Artculo 57.4 RD 240/2007. Resolucin: Extincin vigencia TFRC. En Bilbao, a 23 de mayo de 2011.El Jefe del rea de Residencia, Benjamn Bocung Ndongo

Oficina de extranjeros.Por esta Subdelegacin del Gobierno, se ha dictado Resolucin referida al ciudadano extranjero que se relaciona en Anexo, el cual no ha sido hallado en su domicilio por encontrarse en ignorado paradero. Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, se notifica dicha resolucin a travs del Boletn Oficial de Bizkaia, significando que contra la misma, el interesado, podr interponer Recurso de reposicin, previo al contencioso-administrativo, ante el Subdelegado del Gobierno en Vizcaya, en el plazo de un mes, contado a partir del da siguiente de la fecha de publicacin del presente Edicto o proceder a su impugnacin directa ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la sede del rgano autor del acto impugnado o de su domicilio, a su eleccin, en el plazo de dos meses contados de la misma forma. En el supuesto de optar por el recurso de reposicin, no podr interponer el contencioso-administrativo hasta que aqul fuese resuelto expresamente o presuntamente desestimado. (Artculos 116 y 117 de la Ley 30/1992; 8.4 y 46.1 y 4 de la Ley 29/1998. Durante el citado plazo de un mes, el referido expediente se encuentra a disposicin del interesado en la sede de este Centro, Unidad de Extranjera sita en la calle Gran Va, nmero 50, de esta Capital, a fin de que pueda conocer su contenido ntegro. Asimismo, si no se encontrase en Espaa, podr cursar el citado recurso a travs de la representacin diplomtica o consular correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 65.2 de la Ley Orgnica 4/2000. Nmero expediente: 480020110002116. Apellidos y nombre: Miloud El Hemair. Nacionalidad: Marroqu. ltimo domicilio: Dato desconocido, Bilbao. Motivo: Artculo 53.1,a) LO4/2000. Resolucin: Resolucin de expulsin. En Bilbao, a 23 de mayo de 2011.El Jefe del rea de Residencia, Benjamn Bocung Ndongo
(Nm. 5806)

EDICTO

(Nm. 5804)

(Nm. 5805)

cve: BAO-BOB-2011a109

Oficina de extranjeros.Por esta Subdelegacin del Gobierno, se ha dictado Resolucin referida al ciudadano extranjero que se relaciona en Anexo, el cual no ha sido hallado en su domicilio por encontrarse en ignorado paradero. Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, se notifica dicha resolucin a travs del Boletn Oficial de Bizkaia, significando que contra la misma, el interesado, podr interponer Recurso de Alzada, ante la Delegacin del Gobierno en la Comunidad Autnoma del Pas Vasco o ante esta Subdelegacin del Gobierno, para su remisin a aqulla, en el plazo de un mes, contado a partir del da siguiente de la fecha de publicacin del presente Edicto. (Artculos 107 y 114 y 115 de la Ley 30/1992, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn, sin perjuicio de que pueda presentar cualquier otro recurso que estime oportuno. Durante el citado plazo de un mes, el referido expediente se encuentra a disposicin del interesado en la sede de este Centro, Unidad de Extranjera sita en la calle Gran Va, nmero 50, de esta Capital, a fin de que puedan conocer su contenido ntegro. Asimismo, si no se encontrase en Espaa, podr cursar el citado recurso a travs de la representacin diplomtica o consular correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 65.2 de la Ley Orgnica 4/2000. Nmero expediente: 489920110000731. Apellidos y nombre: Valentina Osorio Martnez. Nacionalidad: Colombiana. ltimo domicilio: Gees, calle Ganekogorta, 12 Es: izquierda Pl: 01. Motivo: Artculo 10.1 RD 240/2007. Resolucin: Extincin vigencia TFRC. En Bilbao, a 23 de mayo de 2011.El Jefe del rea de Residencia, Benjamn Bocung Ndongo.

Notificacin del acuerdo de incoacin de expediente sancionador nmero 275/11.

Unidad Provincial de Transportes Terrestres.A fin de que sirva de notificacin a don Andrs Ignacio Castresana Mendicote al no haber sido sta posible, tras haberse intentado en el ltimo domicilio conocido, sito en la calle Postas, nmero 26-2. derecha, de Vitoria (lava) y de conformidad con lo dispuesto en el artculo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se hace pblico que esta Subdelegacin del Gobierno en Vizcaya ha acordado iniciar, con fecha 30 de marzo de 2011, el expediente sancionador nmero 275/11, por presunta infraccin prevista en el artculo 90.2, apartado e) de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario (modificada por la Disposicin Final primera de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre, sancionable con sesenta y un euros (61 euros). En el plazo de quince das a partir del siguiente al de la publicacin del presente edicto, el interesado podr formular y proponer cuantas alegaciones y pruebas considere convenientes a su defensa, a cuyo efecto se encuentra a su disposicin, durante dicho plazo, el referido expediente, que podr consultar, de 9:00 a 14:00 horas, en la Unidad Provincial de Transportes Terrestres, sita en la calle Gran Va, 50-7. planta, de Bilbao. Asimismo, se le advierte que en el supuesto de no efectuar alegaciones, el referido acuerdo se considerar propuesta de resolucin, segn lo establecido en el artculo 13.2 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, resolvindose el expediente con una sancin de 61 euros. El presente procedimiento, salvo que concurran causas de suspensin, deber resolverse en el plazo de seis meses desde su

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14901

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

incoacin producindose, en otro caso, su caducidad, conforme a lo dispuesto en el artculo 20.6) del citado Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto. En el supuesto de que reconozca voluntariamente su responsabilidad, podr hacer efectiva la sancin, a cuyo efecto esta Subdelegacin del Gobierno en Vizcaya previa presentacin de esta notificacin, le expedir el modelo 069 (apartado Sexto Orden PRE/3662/2003, de 29 de diciembre) con el que podr efectuar el ingreso en Bancos, Cajas de Ahorro y Cooperativas de Crdito en las que no es preciso tener cuenta abierta, o a travs de la Oficina Virtual de la Agencia Tributaria (www.agenciatributaria.es) en el apartado Pago de impuestos, mediante cargo en cuenta o la utilizacin de tarjetas de crdito o dbito. En tal caso se remitir a esta Subdelegacin del Gobierno copia del mencionado modelo en el que se acredite debidamente el ingreso, lo que implicar la terminacin del procedimiento, sin perjuicio de la posibilidad que le asiste para interponer los recursos procedentes (artculo 8.2. del Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto). En Bilbao, a 24 de mayo de 2011.El Secretario General, Jess Congregado Loscertales

ro, y en la Orden de 14 de abril de 1999, de desarrollo de dicho artculo, se le comunica tambin lo siguiente: El nmero de expediente que se inicia con esta Comunicacin es el de su D.N.I., Pasaporte o N.l.E. El Servicio Pblico de Empleo Estatal, de acuerdo con el artculo 20.3 del ya citado Reglamento General, dispone de un plazo de seis meses, desde la fecha del presente acuerdo, para notificarle la resolucin pertinente. Transcurrido dicho plazo, segn lo establecido en el artculo 44.2 de la mencionada Ley 30/92, se producir la caducidad del procedimiento y se ordenar el archivo de las actuaciones, sin perjuicio de que el SPEE pueda instar el inicio de un nuevo procedimiento, si la accin no hubiera prescrito. Para cualquier informacin relativa al estado de su expediente podr dirigirse a esta Unidad Administrativa. En Bilbao, a 10 de mayo de 2011.La Jefa de Seccin de Prestaciones, Beln Cuado Ro
(IV-996)

Comunicacin de propuesta de suspensin o extincin de prestaciones por desempleo.

Servicio Pblico de Empleo Estatal

(Nm. 5807)

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIN

Con fecha 13 de enero de 2010, la Direccin Provincial del Servicio Pblico de Empleo Estatal emiti resolucin por la cual se le reconoci a Margarita Ximen Fuentes Gordon con N.I.E. X6697753S y domicilio en calle Clemente Beltrn Heredia, 14, piso 3., letra izda., 48970-Basauri (Bizkaia), el derecho a percibir un subsidio por desempleo. Segn la informacin obrante en este Servicio Pblico se encuentra Ud. en una presunta situacin de irregularidad por el siguiente motivo: Con fecha 11 de abril de 2011 fue requerido a comparecer ante los Servicios Pblicos de Empleo, Agencia de Colocacin o entidad asociada de los servicios integrados para el empleo, sin que acudiera Ud. a dicho requerimiento. El Hecho sealado supone una infraccin leve, de acuerdo con lo establecido en la letra a), del nmero 3, del artculo 24 del Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. Esta presunta infraccin, lleva aparejada, segn la letra a), del nmero 1, del artculo 47 del mencionado Texto Refundido, la sancin de la prdida de un mes del derecho. En virtud de ello, se le comunica que se ha iniciado un proceso sancionador, con propuesta de suspensin por I mes del derecho que tiene reconocido. Segn lo dispuesto en el nmero 4, del artculo 37, del Reglamento General sobre procedimientos para la imposicin de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, dispone de 15 das, a partir de la fecha de recepcin de la presente comunicacin, para formular, por escrito, ante la Direccin Provincial del Servicio Pblico de Empleo Estatal, las alegaciones que estime oportunas, documentalmente acreditadas.Transcurrido dicho plazo, se dictar la resolucin correspondiente. Si el proceso que se inicia es por una presunta reincidencia en una infraccin de igual categora, que an est pendiente de resolucin firme, la resolucin al presente procedimiento no se dictar hasta que no se d por finalizado el anterior. Al mismo tiempo se le comunica que en aplicacin de lo dispuesto en el artculo 47. I. d) del Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, se ha procedido a cursar la baja cautelar en su derecho con fecha 11 de abril de 2011, en tanto se dicte la mencionada resolucin. Por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto en el nmero4 del artculo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn, con la redaccin dada por la Ley 4/1999,

Comunicacin de propuesta de suspensin de prestaciones (por no comparecencia-1. infraccin).

De acuerdo con la informacin obrante en este Instituto, Belghazouani Hafida con D.N.I. E0005530981043 y domicilio en calle Barrenkale, 16-1., 48005-Bilbao, se halla en una presunta situacin irregular respecto a la prestacin por desempleo que viene percibiendo. En virtud de ello, se le comunica que se inicia un proceso sancionador por este Instituto con la siguiente propuesta: Tipo de propuesta: Sancin de prdida de la prestacin o subsidio durante un mes. Fecha inicial: 19 de abril de 2011. Hecho/Motivo: No haber comparecido previo requerimiento efectuado por la Entidad Gestora. Fundamentos de derecho Artculo 24.3 letra a) y artculo 47.1 letra a) del Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto (B.O.E. nmero 189, de 8 de agosto), segn redaccin dada por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, (B.O.E. nmero 313, de 31 de diciembre). Segn lo dispuesto en el nmero 4 del artculo 37 del Reglamento General sobre procedimientos para la imposicin de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por R.D. 928/98, de 14 de mayo (B.O.E. nmero 132 de 3 de junio), dispone de 15 das a partir de la fecha de recepcin de la presente comunicacin para formular, por escrito, ante la Direccin Provincial del SPEE, las alegaciones que estime oportunas, documentalmente acreditadas.Transcurrido dicho plazo, se dictar la Resolucin correspondiente. Al mismo tiempo se le comunica que en aplicacin de lo dispuesto en el nmero 1, letra d) del artculo 47 del Texto Refundido de la Ley arriba indicada (B.O.E. nmero 189, de 8 de agosto), se ha procedido a cursar la baja cautelar en su prestacin, con fecha 19/04/2011 en tanto se dicte la mencionada Resolucin. Por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artculo 42.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn, con la redaccin dada por la Ley 4/99, de 13 de ene-

cve: BAO-BOB-2011a109

BAO. 109. zk. 2011, ekainak 8. Asteazkena

14902

BOB nm. 109. Mircoles, 8 de junio de 2011

de 13 de enero, y en el Real Decreto 137/2010, de 12 de febrero, se le comunica tambin lo siguiente: El nmero del expediente que se inicia con esta Comunicacin es el de su D.N.I. o N.I.E. El Servicio Pblico de Empleo Estatal, de acuerdo con el artculo 20.3 del Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, que aprueba el Reglamento General sobre procedimientos para la imposicin de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liqudatenos de cuotas de Segundad Social dispone de un plazo de seis meses, desde la fecha del presente acuerdo para notificarle la resolucin pertinente. Transcurrido dicho plazo, segn lo establecido en el nmero 2, del artculo 44 de la mencionada Ley 30/1992, se producir la caducidad del procedimiento y se ordenar el archivo de las actuaciones, sin perjuicio de que el Servicio Pblico de Empleo Estatal pueda instar el inicio de un nuevo procedimiento, si la accin no hubiera prescrito. Para cualquier informacin relativa al estado de su expediente podr dirigirse a www.redtrabaja.es o al telfono 901 119 999. En Bilbao, a 29 de abril de 2011.El Subdirector Provincial de Prestaciones, Rafael Aramburu Rojas
(IV-997)