tCvn

Tiªu chuÈn ViÖt Nam

TCVN 5988 : 1995 Iso 5664 : 1984

ChÊt l−îng n−íc
X¸c ®Þnh amoni Ph−¬ng ph¸p ch−ng cÊt vµ chuÈn ®é

Hµ Néi – 1995

1995 do Ban Kü thuËt Tiªu chuÈn ChÊt l−îng n−íc TCVN/TC 147 biªn so¹n.tcvn 5988 . 2 . C«ng nghÖ vµ M«i tr−êng ban hµnh.1995 hoµn toµn t−¬ng ®−¬ng víi ISO 5664 – 1984. Tæng côc Tiªu chuÈn .§o l−êng .1995 Lêi nãi ®Çu TCVN 5988 . TCVN 5988 .ChÊt l−îng ®Ò nghÞ vµ ®−îc Bé Khoa häc.

vµ nh− vËy lµm cao kÕt qu¶. 2.02 mol/l t−¬ng ®−¬ng víi CN = 2. 2 LÜnh vùc ¸p dông 2. 3 . dïng 250 ml mÉu thö lµ CN = 0.4 C¸c yÕu tè c¶n trë ChÊt c¶n trë chÝnh lµ ure v× nã còng bÞ ch−ng cÊt d−íi d¹ng amoniac trong c¸c ®iÒu kiÖn t−¬ng tù vµ lµm cao kÕt qu¶. 2. NÕu thÓ tÝch mÉu thö lµ 10ml th× hµm l−îng nµy t−¬ng ®−¬ng víi nång ®é mÉu CN = 1000 mg/l.0ml axit clohidric 0. 2.1994 ISO 5664-1984 (E) ChÊt l−îng n−íc X¸c ®Þnh amoni Ph−¬ng ph¸p ch−ng cÊt vµ chuÈn ®é Water quality – Determination of aminonium Distillation and titration method 1 Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nµy qui ®Þnh ph−¬ng ph¸p ch−ng cÊt vµ chuÈn ®é ®Ó x¸c ®Þnh amoni trong nguån n−íc ch−a xö lý. C¸c amin dÔ bÞ bay h¬I còng bÞ ch−ng cÊt vµ ph¶n øng víi axit trong qu¸ tr×nh chuÈn ®é.2 Giíi h¹n ph¸t hiÖn Giíi h¹n ph¸t hiÖn thùc nghiÖm (bËc tù do 4). 1.8 mg/l.tcvn 5988 .1 Kho¶ng nång ®é Ph−¬ng ph¸p cho phÐp x¸c ®Þnh amoni tÝnh theo nit¬ tíi hµm l−îng 10mg trong mÉu thö. n−íc uèng vµ n−íc th¶i.3 §é nh¹y §é nh¹y khi dïng 100ml mÉu thö.2 mg/l.1995 TiªuchuÈnviÖtnam TCVN 1984 . C¸c cloramin cã trong mÉu n−íc ®· ®−îc clo hãa bÞ x¸c ®Þnh b»ng ph−¬ng ph¸p t−¬ng tù.

tcvn 5988 . 4. Them magiª oxit ®Ó t¹o m«i tr−êng kiÒm yÕu. 4.1. Cã thÓ dïng dung dÞch chuÈn cã b¶o ®¶m trªn thÞ tr−êng.5. 4.1.1995 3 Nguyªn t¾c §iÒu chØnh pH cña phÇn mÉu thö ®Õn kho¶ng 6.0 ± 0.1 dung dÞch xanh metylen (4.2 Hßa tan 1. Thªm kho¶ng 10g cationit axit m¹nh cho mçi lÝt n−íc thu ®−îc.2) vµ ®Þnh chuÈn b»ng ph−¬ng ph¸p th«ng th−êng. N−íc thu ®−îc bá ®i 50ml ®Çu tiªn. c(HCl) = 0.1 g metyl ®á lo¹i tan trong n−íc vµo kho¶ng 800 ml n−íc råi pha lo·ng thµnh 1 lÝt.3 Dung dÞch axÝt clohidric tiªu chuÈn.2) vµ ®Þnh chuÈn b»ng ph−¬ng ph¸p th«ng th−êng. d= 1.5 ± 0. Còng cã thÓ pha lo·ng tõ dung dÞch 4. ch−ng cÊt amoniac ®−îc gi¶i phãng vµ thu vµo b×nh chøa cã s½n dung dÞch axit boric. 4.5.01 ml axit sunfuric (d = 1. Thªm vµo b×nh chøa khoµng 10 g cationit cïng lo¹i cho mçi lÝt n−íc thu ®−îc (®Ó b¶o qu¶n).3 hoÆc mua trªn thÞ tr−êng. 4 .02 mol/ Pha chÕ dung dÞch nµy b»ng c¸ch pha lo·ng axit clohidric (4. ®iÒu chÕ b»ng mét trong c¸c ph−¬ng ph¸p sau: 4. 4.2 Axit clohidric.3 Hßa tan 20 ± 1g axit boric (H3BO3) vµo n−íc Êm. 4.0 – 7.5.5 Dung dÞch axit boric/ chØ thÞ 4.18g/ml 4.5 ml dung dÞch metyl ®á (4.1 Ph−¬ng ph¸p trao ®æi ion Cho n−íc ®· cÊt ch¶y qua cét nhùa cationit axit m¹nh (d¹ng H+). ChuÈn ®é amoni trong phÇn cÊt ®−îc b»ng dung dÞch chuÈn axit boric/chØ thÞ.5 ± 0. sau ®ã chøa vµo b×nh thñy tinh cã nót thñy tinh kÝn. Thªm 10 ± 0. c(HCl) = 0.5.1 N−íc kh«ng chøa amoni.2) råi pha lo·ng thµnh 1 lÝt. §Ó nguéi ®Õn nhiÖt ®é phßng. Chøa n−íc thu ®−îc trong b×nh thñy tinh cã nót thñy tinh kÝn.10 mol/l Pha chÕ dung dÞch nµy b»ng c¸ch pha lo·ng axit clohidric (4.10 ± 0.1) vµ 2.4 Dung dÞch axit clohidric tiªu chuÈn.2 Ph−¬ng ph¸p ch−ng cÊt Thªm 0.1 g xanh metylen vµo kho¶ng 800ml n−íc råi pha lo·ng thµnh 1 lÝt.4. 4.5.84 g/ml) vµo 1000 ±10ml n−íc ®· cÊt vµ cÊt l¹i trong m¸y hoµn toµn b»ng thñy tinh.1 Hßa tan 0. 4 Thuèc thö Trong ph©n tÝch chØ dïng c¸c thuèc thö tinh khiÕt ph©n tÝch vµ n−íc ®−îc chuÈn bÞ theo môc 4.1.

§æ bá phÇn cÊt ®−îc vµ phÇn d− trong b×nh cÊt.1) vµo b×nh cÊt.5 g/l Hßa tan 0. 4.1995 4. gåm mét b×nh cÊt dung dÞch 800 – 1000 ml.7 Dung dÞch axit clohidric 1% (theo thÓ tÝch) Pha lo·ng 10 ± 1ml axit clohydric (4. 4. MÉu lÊy xong cÇn ph©n tÝch cµng sím cµng tèt. dông cô C¸c thiÕt bÞ th«ng th−êng trong phßng thÝ nghiÖm. vµ c¸c thiÕt bÞ dông cô sau: M¸y ch−ng cÊt.9 Magie oxi nhÑ kh«ng cacbonat Nung magie oxit ë 5000C ®Ó ®uæi hÕt cacbonat. 4.tcvn 5988 .11 5 ThiÕt bÞ. ®Çu ra cña sinh hµn ph¶i nhóng ngËp vµo dung dÞch hÊp thô. nèi l¾p m¸y vµ tiÕn hµnh cÊt ®Õn khi thu ®−îc Ýt nhÊt 100ml n−íc. 4. thÝ dô c¸c m¶nh s¸p parafin 4. Thªm vµi h¹t ®¸ bät (4. Chó thÝch vÒ lµm s¹ch m¸y ch−ng cÊt: CÇn lµm s¹ch m¸y ch−ng cÊt b»ng ph−¬ng ph¸p sau ®©y mçi khi m¸y ngõng lµm viÖc trong Ýt ngµy: LÊy kho¶ng 350ml n−íc kh«ng amoni (4. Axit ho¸ mÉu b»ng axit sunfuric ®Õn pH <2 gióp cho l−u gi÷ mÉu tèt. nÕu l−u gi÷ cÇn ®Ó ë 2-50C.5 ± 0. nh−ng ph¶i hÕt søc tr¸nh ®Ó mÉu ®· axit ho¸ hÊp thô amoniac tõ kh«ng khÝ.10 H¹t chèng sái b¾n (®¸ bät) ChÊt chèng t¹o bät.10). 6 LÊy mÉu vµ mÉu LÊy mÉu vµo b×nh b¶ng polyetylen hoÆc thuû tinh.2) b»ng n−íc thµnh 1 lÝt.02g xanh bromothyonol vµo n−íc vµ pha lo·ng thµnh 1 lÝt. nèi víi èng mao qu¶n (capillave) vµ víi mét èng sinh hµn th¼ng ®øng.6 Dung dÞch chØ thÞ xanh bromothymol 0. Lµm nguéi ®Õn nhiÖt ®é phßng vµ pha lo·ng thµnh 1 lÝt. 7 C¸ch tiÕn hµnh 5 .8 Dung dÞch natri hidroxit 1 mol/l Hßa tan 40 ± 2 g natri hidroxit vµo kho¶ng 500 ml n−íc.

[Thªm chÊt chèng t¹o bät (4.0 (chØ thÞ cã mµu vµng) ®Õn 7.8) hoÆc axit clohidric (4.1) vµo b×nh cÊt ®Õn thÓ tÝch tæng céng kho¶ng 350ml.2.3 ChuÈn ®é dung dÞch trong b×nh høng b¶ng axit clohidric chuÈn (4. Sau ®ã thªm n−íc kh«ng amoni (4. LÊy phÇn mÉu thö (7. 7. Chó thÝch: NÕu mÉu chøa clo.9) vµ vµi h¹t ®¸ bät (4.1 LÊy 50 ± 5ml dung dÞch axit boric/ chØ thÞ (4.4 (chØ thÞ cã mµu xanh) b»ng dung dÞch natri hidroxit (4. vµ nÕu cÇn th× ®iÒu chØnh pH ®Õn kho¶ng tõ 6.1995 7.7).3) ®Ó chuÈn ®é 7.tcvn 5988 . Thªm vµi giät dung dÞch chØ thÞ xanh bromothymol (4. Thªm vµo b×nh cÊt 0. chän thÓ tÝch phÇn mÉu thö theo b¶ng 1.1 Chän thÓ tÝch phÇn mÉu thö NÕu biÕt s¬ bé hµm l−îng amoni gÇn ®óng trong mÉu. ®uæi clo b»ng c¸ch thªm vµi tinh thÓ natri thiosunfat. 6 .2. Ghi thÓ tÝch HCl ®· dïng.4) ®Õn mµu hång.2 X¸c ®Þnh 7.11) cã thÓ cÇn víi mét sè mÉu n−íc th¶i]. Dõng cÊt khi ®· thu ®−îc kho¶ng 200ml ë b×nh høng. 7.6).25 ± 0.2.05 magie oxit nhÑ (4. L¾p ngay b×nh cÊt vµo m¸y.2 §un nãng b×nh cÊt sao cho tèc ®é ch¶y vµo b×nh høng kho¶ng 10ml/phót.10).1) vµo b×nh cÊt. B¶ng 1 Nång ®é amoni CN.5) vµo b×nh høng cña m¸y ch−ng cÊt. CÇn ®Ó ®Çu mót cña èng ch¶y ra tõ sinh hµn ngËp trong dung dÞch axit boric. mg/l cho ®Õn 10 10-20 20-50 50-100 ThÓ tÝch phÇn mÉu thö * ml 250 100 50 25 * Khi dïng dung dÞch chuÈn axit clohidric (4.

014 CNH3 mg/l 1.777mg/l.4 58. hoÆc cña ion amoni CNH4+ hoÆc b»ng micromol trong lÝt cña ion amoni.1995 Chó thÝch: 1) Axit clohidric tiªu chuÈn (4. 2) Amoniac cã thÓ ®−îc chuÈn ®é khi cÊt vµo b×nh høng.3). NÕu viÖc cÊt amoniac cÇn ph¶i kÐo dµi chøng tá cã nh÷ng chÊt ng¨n c¶n ®ang bÞ thuû ph©n chËm t¹o ra amoniac.018 c(NH4+) µg 71.777 0. tÝnh b»ng mg/l.017 CNH4+ mg/l 1.tcvn 5988 .944 0. 14. cña amoniac CNH3.1). HÖ sè chuyÓn ®æi gi÷a c¸c nång ®é nµy ®−îc tr×nh bµy ë b¶ng 2.01 lµ khèi l−îng nguyªn tö cña nit¬.2 nh−ng thay mÉu thö b»ng 250 ml n−íc kh«ng chøa amoni (4. 8 ThÓ hiÖn kÕt qu¶ Nång ®é amoni tÝnh theo nit¬.4 1 . CN.288 1. g/mol.01 x 1000 V0 trong ®ã: V0 lµ thÓ tÝch cña phÇn mÉu thö (7. C lµ nång ®é chÝnh x¸c cña dung dÞch axit clohidric dïng ®Ó chuÈn ®é. 7. 823 0.7 55. ml. ml. V2 lµ thÓ tÝch cña axit clohidric chuÈn tiªu tèn trong chuÈn ®é mÉu tr¾ng (7. ml. c(NH4+). mol/l.1). V1 lµ thÓ tÝch cña axit clohidric chuÈn tiªu tèn trong chuÈn ®é mÉu. B¶ng 2 CN mg/l CN = 1mg/l CNH3= 1mg/l CNH4+ = 1mg/l c(NH4+) = 1mg/l ThÝ dô: Nång ®é ion amoni CNH4+ 1mg/l t−¬ng øng víi nång ®é nit¬ lµ 0. ®−îc tÝnh theo c«ng thøc CN = V1 − V2 x c x 14. KÕt qu¶ cã thÓ thÓ hiÖn b»ng nång ®é khèi l−îng (miligam trong lÝt) cña nit¬ CN.3) cã thÓ dïng ®Ó chuÈn ®é mÉu cã hµm l−îng amoni cao.216 1 0.059 1 0.3 Thö tr¾ng TiÕn hµnh thö tr¾ng nh− môc 7. 7 1 0.

_____________________________________ 8 . b) mäi chi tiÕt nhËn d¹ng mÉu.56 0. mg/l Dung dÞch chuÈn Dung dÞch chuÈn N−íc cèng ®Ó l¾ng N−íc cèng ch¶y 1) ThÓ tÝch phÇn mÉu thö. f) chi tiÕt vÒ nh÷ng kh¸c biÖt so víi c¸ch lµm trong tiªu chuÈn nµy.tcvn 5988 .16 BËc tù do 4.0 40 35 1. CN. d) ®é lÆp l¹i ë phßng thÝ nghiÖm khi dïng ph−¬ng ph¸p nµy.70 0.1995 8. B¶ng 31) MÉu Hµm l−îng amoni. c) c¸ch l−u gi÷ mÉu tr−íc khi ph©n tÝch. e) kÕt qu¶ vµ ph−¬ng ph¸p thÓ hiÖn kÕt qu¶. ml 250 250 100 25 §é lÖch chuÈn. mg/l 0.2 §é lÆp l¹i §é lÖch chuÈn ®· ®−îc x¸c ®Þnh nh− nªu trong b¶ng 3.23 0. hoÆc nh÷ng bÊt th−êng cã thÓ ¶nh h−ëng ®Õn kÕt qu¶.8 10 11 16 11 Sè liÖu tõ V−¬ng quèc Anh 9 B¸o c¸o kÕt qu¶ Trong b¸o c¸o kÕt qu¶ cÇn cã nh÷ng th«ng tin sau: a) TrÝch dÉn tiªu chuÈn nµy.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful