You are on page 1of 130

Projekt USTAWA z dnia o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektrych innych ustaw 1),2)

Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z pn. zm.3)) wprowadza si nastpujce zmiany: 1) odnonik nr 1 otrzymuje brzmienie: Niniejsza ustawa wdraa postanowienia nastpujcych dyrektyw Unii Europejskiej: 1) dyrektywy Rady 91/671/EWG z dnia 16 grudnia 1991 r. odnoszcej si do obowizkowego stosowania pasw bezpieczestwa i urzdze przytrzymujcych dla dzieci w pojazdach (Dz. Urz. WE L 373 z 31.12.1991, str. 26, z pn. zm; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 7, t. 1, str. 353, z pn. zm.), 2) dyrektywy Rady 92/6/EWG z dnia 10 lutego 1992 r. w sprawie montowania i zastosowania urzdze ograniczenia prdkoci w niektrych kategoriach pojazdw silnikowych we Wsplnocie (Dz. Urz. WE L 57 z 02.03.1992, str. 27, z pn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 7, t. 1, str. 359, z pn. zm.), 3) dyrektywy Rady 96/53/WE z dnia 25 lipca 1996 r. ustanawiajcej dopuszczalne dla niektrych w pojazdw ruchu drogowych krajowym dopuszczalne poruszajcych si na terytorium Wsplnoty maksymalne wymiary oraz i midzynarodowym maksymalne

obcienia w ruchu midzynarodowym (Dz. Urz. WE L 235

z 17.09.1996, str. 59, z pn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 7, t. 2, str. 478, z pn. zm.), 4) dyrektywy 97/27/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lipca 1997 r. odnoszcej si do mas i wymiarw niektrych kategorii pojazdw silnikowych i ich przyczep oraz zmieniajcej dyrektyw 70/156/EWG (Dz. Urz. WE L 233 z 25.08.1997, str. 1, z pn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 13, t.19, str. 200, z p. zm.), 5) dyrektywy Rady 1999/37/WE z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie dokumentw rejestracyjnych pojazdw (Dz. Urz. WE L 138 z 01.06.1999, str. 57, z pn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 7, t. 4, str. 351, z pn. zm.), 6) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/30/WE z dnia 6 czerwca 2000 r. w sprawie drogowej kontroli przydatnoci do ruchu pojazdw uytkowych poruszajcych si we Wsplnocie (Dz. Urz. WE L 203 z 10.08.2000, str. 1, z pn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 7, t. 5 str. 80, z pn. zm.), 7) dyrektywy 2002/24/WE trzykoowych dyrektyw pojazdw Parlamentu Europejskiego i Rady mechanicznych (Dz. Urz. i uchylajcej WE L 124

z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie homologacji typu dwu- lub Rady 92/61/EWG

z 09.05.2002, str. 1, z pn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 13, t. 29, str. 399, z pn. zm.), 8) dyrektywy 2003/20/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 kwietnia 2003 r. zmieniajcej dyrektyw Rady 91/671/EWG w sprawie zblienia ustawodawstw Pastw Czonkowskich odnoszcych si do obowizkowego stosowania pasw bezpieczestwa w pojazdach poniej 3,5 tony (Dz. Urz. UE L 115 z 09.05.2003, str. 63; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 7, t. 7, str. 277),

9) dyrektywy 2003/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie homologacji typu cignikw rolniczych lub lenych, zespoami ich przyczep i oraz wymiennych uchylajcej holowanych maszyn, cznie z ich ukadami, czciami i oddzielnymi technicznymi dyrektyw 74/150/EWG (Dz. Urz. UE L 171 z 09.07.2003, str. 1, z pn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 13, t. 31, str. 311, z pn. zm.), 10) dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 wrzenia 2007 r. ustanawiajcej ramy dla homologacji pojazdw silnikowych i ich przyczep oraz ukadw, czci i oddzielnych zespow technicznych przeznaczonych do tych pojazdw (dyrektywa ramowa) (Dz. Urz. UE L 263 z 09.10.2007, str. 1, z pn. zm.), 11) dyrektywy 2009/40/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie bada zdatnoci do ruchu drogowego pojazdw silnikowych i ich przyczep (Dz. Urz. UE L 141 z dnia 06.06.2009, str. 12, z pn. zm.). Dane odnoszce si do aktw prawa Unii Europejskiej, ogoszone przed dniem 1 maja 2004 r., zamieszczone w niniejszej ustawie, dotycz ogoszenia tych aktw w Dzienniku Urzdowym Unii Europejskiej Polskie wydanie specjalne.; 2) w art. 1 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 2) zasady i warunki dopuszczenia pojazdw do tego ruchu, a take dziaalno waciwych organw i podmiotw w tym zakresie;; 3) w art. 2: a) pkt 44 otrzymuje brzmienie: 44) cignik rolniczy pojazd silnikowy, ktrego konstrukcja umoliwia rozwijanie prdkoci przekraczajcej 6 km/h, skonstruowany do uywania cznie ze sprztem do prac 3

rolnych, lenych lub ogrodniczych; cignik taki moe by rwnie przystosowany do cignicia przyczep oraz do prac ziemnych;, b) dodaje si pkt 60 79 w brzmieniu: 60) kategoria pojazdu klasyfikacja pojazdu wedug wymaga homologacyjnych; 61) nowy pojazd pojazd fabrycznie nowy, ktry nie by zarejestrowany; 62) pastwo czonkowskie pastwo czonkowskie Unii Europejskiej, Konfederacja Szwajcarska lub pastwo czonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strona umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym; 63) pojazd kompletny pojazd, ktry w celu spenienia wymaga technicznych oraz uzyskania zaoonych cech uytkowych nie wymaga kompletacji; 64) pojazd marki SAM pojazd zbudowany przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy, konstrukcji wasnej; 65) pojazd produkowany w maych seriach pojazd produkowany pkt 3; 66) pojazd niekompletny pojazd, ktry w celu spenienia wymaga technicznych oraz uzyskania zaoonych cech uytkowych powinien przej co najmniej jeden etap kompletacji; 67) pojazd skompletowany pojazd, ktry w celu spenienia wymaga technicznych oraz uzyskania zaoonych cech uytkowych powsta w wyniku co najmniej jednego etapu kompletacji; 4 w limitowanej liczbie, okrelonej w przepisach wydanych na podstawie art. 70zm ust. 1

68)

pojazd z kocowej partii produkcji pojazd bdcy czci zapasw producenta, ktry nie spenia wymaga technicznych z powodu zmiany warunkw stanowicych podstaw wydania wiadectwa homologacji typu WE pojazdu albo wiadectwa homologacji typu pojazdu, a wiadectwo to utracio wano;

69)

wiadectwo

homologacji

typu

wiadectwo

homologacji typu EKG ONZ, wiadectwo homologacji typu pojazdu, wiadectwo homologacji typu WE; 70) wiadectwo homologacji typu EKG ONZ dokument wydany przez waciwy organ pastwa strony Porozumienia wymaga dotyczcego dla przyjcia pojazdw jednolitych koowych, technicznych

wyposaenia i czci, ktre mog by stosowane w tych pojazdach, oraz wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych wymaga, sporzdzonego w Genewie dnia 20 marca 1958 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 104, poz. 1135 i 1136), zwanego dalej Porozumieniem, w stwierdzajcy, Europejskiej zaczniki e typ przedmiotu wyposaenia lub czci spenia wymagania okrelone regulaminach stanowicych Komisji do tego Gospodarczej Organizacji Narodw Zjednoczonych (EKG ONZ) Porozumienia; 71) wiadectwo homologacji typu pojazdu dokument wydany przez waciwy organ Rzeczypospolitej Polskiej stwierdzajcy, e typ pojazdu spenia wymagania krajowej procedury homologacji typu pojazdu; 72) wiadectwo homologacji typu WE dokument wydany przez waciwy organ pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej stwierdzajcy, e typ pojazdu, typ przedmiotu jego wyposaenia lub czci, spenia 5

wymagania

zharmonizowanej

unijnej

procedury

homologacji typu; 73) wiadectwo homologacji sposobu montau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem dokument wydany przez waciwy organ Rzeczypospolitej Polskiej stwierdzajcy, e sposb montau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem oraz elementy tej instalacji speniaj wymagania krajowej procedury homologacji typu; 74) typ pojazdu oznaczenie pojazdw jednej kategorii pojazdu, ktre nie rni si od siebie pod wzgldem istotnych cech, okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 70zm ust. 1; 75) wprowadzenie do obrotu odpatne albo nieodpatne przekazanie pojazdu, przedmiotu wyposaenia lub czci po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uytkownikowi; 76) wariant pojazdu oznaczenie pojazdw jednego typu, ktre nie rni si od siebie co najmniej pod wzgldem istotnych cech, okrelonych w przepisach wydanych na postawie art. 70zm ust. 1 pkt 5; 77) wersja pojazdu oznaczenie pojazdw jednego

wariantu, o kompletacji okrelonej w opisie technicznym typu pojazdu w wiadectwie homologacji typu pojazdu albo wiadectwie homologacji typu WE pojazdu; 78) tramwaj pojazd przeznaczony do przewozu osb lub rzeczy zasilany energi elektryczn, poruszajcy si po szynach na drogach publicznych; 79) trolejbus autobus przystosowany do zasilania energi elektryczn z sieci trakcyjnej.;

4) w art. 66 w ust. 4 w pkt 6 lit. a otrzymuje brzmienie: a) pojazdu, na ktrego typ zostao wydane wiadectwo

homologacji typu lub inny rwnowany dokument, o ktrym mowa w art. 70j ust. 1, art. 70k ust. 1, art. 70o ust. 1, art. 70zo ust. 1 albo art. 70zp ust. 1,; 5) uchyla si art. 68 70; 6) w dziale III po rozdziale 1 dodaje si rozdzia 1a i 1b w brzmieniu: Rozdzia 1a Homologacja Art. 70a. Ilekro w rozdziale jest mowa o: 1) przedmiocie wyposaenia lub czci rozumie si przez to ukad, oddzielny zesp techniczny lub cz speniajce okrelone odpowiednie w niniejszym wymagania rozdziale, techniczne

przepisach Unii Europejskiej dotyczcych bada homologacyjnych lub regulaminach EKG ONZ, przeznaczonych do zastosowania w pojedzie; 2) procedurze homologacji typu WE pojazdu albo procedurze homologacji typu pojazdu rozumie si przez to jedn z nastpujcych procedur: a) krok po kroku oznacza procedur homologacji typu, w ramach ktrej producent uzyskuje wszystkie wymagane wiadectwa homologacji typu WE przedmiotw wyposaenia lub czci albo wiadectwa homologacji typu EKG ONZ, na podstawie pojazdu ktrych badanie bdce jednostka podstaw do uprawniona typu wydania przeprowadza homologacyjne

wiadectwa homologacji typu WE pojazdu albo typu pojazdu, b) jednostopniowa oznacza procedur homologacji typu, w ramach ktrej jednostka uprawniona przeprowadza wszystkich wyposaenia badanie lub homologacyjne oraz dla wymaganych czci przedmiotw badanie

homologacyjne typu pojazdu, bdce podstaw do wydania wiadectwa homologacji typu WE pojazdu albo typu pojazdu, c) mieszana oznacza procedur homologacji typu krok po kroku, podczas ktrej producent moe nie przedstawi jednego lub kilku wiadectw homologacji typu WE przedmiotw wyposaenia lub czci albo wiadectw homologacji typu EKG ONZ, do badania homologacyjnego typu pojazdu pod warunkiem zastpienia ich sprawozdaniami zawierajcymi wyniki bada homologacyjnych tych przedmiotw wyposaenia lub czci; 3) wirtualnej metodzie testowania rozumie si przez to symulacje komputerowe, w tym obliczenia potwierdzajce, e pojazd, przedmiot wyposaenia lub XVI cz do spenia dyrektywy i Rady odpowiednie 2007/46/WE z ramy dnia dla 5 wymagania Parlamentu wrzenia homologacji technicznych techniczne, w zakresie okrelonym w zaczniku Europejskiego

2007 r. ustanawiajcej czci i oddzielnych

pojazdw silnikowych i przyczep oraz ukadw, zespow przeznaczonych do tych pojazdw (dyrektywa ramowa) (Dz. Urz. UE L 263 z 09.10.2007, str. 1,

pn.

zm.),

zwanej

dalej

dyrektyw

2007/46/WE. Art. 70b. 1. Nowy typ pojazdu, przedmiotu wyposaenia lub czci, ktry ma by wprowadzony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, powinien spenia wymagania techniczne, odpowiednie dla danej kategorii pojazdu, okrelone w przepisach wydanych na podstawie art. 70zm ust. 1 pkt 1. 2. Spenienie odpowiednich wymaga technicznych danego typu pojazdu, przedmiotu wyposaenia lub czci potwierdza si w procedurze homologacji typu: 1) pojazdu; 2) przedmiotu wyposaenia lub czci. 3. Na potrzeby procedury homologacji typu, pojazdy zgodnie z ich dopuszczaln mas cakowit lub cechami konstrukcyjnymi dzieli si na kategorie. Kategorie pojazdw okrela zacznik nr 2 do ustawy. 4. Obowizek spenienia odpowiednich wymaga

technicznych dotyczy rwnie sposobu montau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem, ktre potwierdza si w procedurze homologacji gazem. 5. Obowizek, o ktrym mowa w ust. 1, w odniesieniu do przedmiotw wyposaenia lub czci dotyczy przedmiotw wyposaenia lub czci, dla ktrych zakres wymaga technicznych okrelaj przepisy wydane na podstawie art. 70zm ust. 1 pkt 1. sposobu montau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania

6. Jeeli homologacja typu przedmiotu wyposaenia lub czci obejmuje przedmioty wyposaenia lub czci niezalenie od tego, czy s przeznaczone do napraw, przegldw lub konserwacji pojazdw, nie wymaga si dodatkowej homologacji typu tych przedmiotw wyposaenia lub czci, jeeli ustawa nie przewiduje dla nich obowizku uzyskania odrbnego wiadectwa homologacji typu. Art. 70c. Potwierdzenie spenienia wymaga technicznych nastpuje przez wydanie dla: 1) pojazdu: a) wiadectwa homologacji typu WE pojazdu, b) wiadectwa homologacji typu pojazdu; 2) przedmiotu wyposaenia lub czci: a) wiadectwa homologacji typu WE przedmiotu wyposaenia lub czci, b) wiadectwa homologacji typu EKG ONZ; 3) sposobu montau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem wiadectwa homologacji gazem. Art. 70d. 1. Producent kadego nowego nowego typu typu pojazdu, pojazdu, przedmiotu przedmiotu sposobu montau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania

wyposaenia lub czci jest obowizany uzyska dla wyposaenia lub czci odpowiednie wiadectwo homologacji typu WE, z zastrzeeniem ust. 2 6. 2. Nowy typ pojazdu zaprojektowanego i zbudowanego do uytku przede wszystkim na placach budowy, w kamienioomach, w obiektach portowych lub 10

w portach lotniczych oraz pojazdu wolnobienego nie podlega Producent wiadectwa obowizkowi tego uzyskania moe poprzez WE wiadectwa wystpi uzyskanie pojazdu, homologacji typu WE pojazdu oraz typu pojazdu. pojazdu typu o dopuszczenie fakultatywne

homologacji

potwierdzajcego spenienie odpowiednich wymaga technicznych danego typu pojazdu, w zakresie, w jakim pojazdy te speniaj wymagania okrelone w zacznikach IV i XI do dyrektywy 2007/46/WE. Przepisu nie stosuje si do pojazdw, o ktrych mowa w zaczniku nr 2 do ustawy, oraz do tramwaju i trolejbusu. 3. Nowy typ pojazdu specjalnego Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Suby Wywiadu Polskiej, Policji, Agencji Suby Biura Bezpieczestwa Wewntrznego, Agencji Wywiadu, Kontrwywiadu Wojskowego, Wojskowego, Centralnego

Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rzdu, Stray Granicznej, organw kontroli skarbowej, Suby Celnej, Inspekcji Transportu Drogowego, Suby Wiziennej i jednostek ochrony przeciwpoarowej lub nowego typu pojazdu uywanego do celw specjalnych, nie podlega obowizkowi uzyskania wiadectwa homologacji typu WE pojazdu oraz typu pojazdu. Producent tych pojazdw moe uzyska wiadectwo homologacji typu WE pojazdu, jeeli spenia odpowiednie wymagania techniczne danego typu pojazdu okrelone w przepisach wydanych na podstawie art. 70zm ust. 1 pkt 1. 4. Producent: 1) tramwaju, 11

2) trolejbusu jest obowizany uzyska dla kadego nowego typu tego pojazdu wiadectwo homologacji typu pojazdu. 5. Podmiot gazem jest dokonujcy obowizany sposobu montau uzyska montau instalacji wiadectwo instalacji

przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania homologacji gazem. 6. Producent nowego typu pojazdu, przedmiotu

przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania

wyposaenia lub czci jest zwolniony z obowizku, o ktrym mowa w ust. 1, jeeli uzyska: 1) wiadectwo homologacji typu WE pojazdu, w odniesieniu do pojazdw produkowanych w ramach maych serii; 2) wiadectwo w odniesieniu homologacji do pojazdw typu pojazdu,

produkowanych

w ramach maych serii; 3) wiadectwo w odniesieniu T4.1, T4.2, T5, C, R; 4) uznanie wiadectwa homologacji typu pojazdu wydanego ni zgodnie z krajow Polska procedur pastwa homologacji typu przez waciwy organ innego Rzeczpospolita czonkowskiego Unii Europejskiej; 5) uznanie wiadectwa homologacji typu pojazdu dla pojazdw produkowanych w maych seriach wydanego na dany typ pojazdu zgodnie z krajow procedur homologacji typu przez waciwy organ 12 homologacji do typu pojazdu, kategorii

pojazdw

innego

ni

Rzeczpospolita

Polska

pastwa

czonkowskiego Unii Europejskiej; 6) dopuszczenie jednostkowe pojazdu; 7) uznanie dopuszczenia jednostkowego pojazdu wydanego przez waciwy organ innego ni Rzeczpospolita Polska pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej; 8) wiadectwo homologacji typu EKG ONZ. 7. W procedurze homologacji typu WE pojazdu wiadectwa homologacji typu EKG ONZ uznaje si za rwnowane wiadectwom homologacji typu WE przedmiotw wyposaenia lub czci w zakresie, w jakim wymagania okrelone w regulaminach EKG ONZ wymienionych w czci II zacznika IV do dyrektywy 2007/46/WE pokrywaj si z zakresem wymaga dla tego przedmiotu wyposaenia lub czci, okrelonym w odpowiednich dyrektywach lub rozporzdzeniach Unii Europejskiej. 8. W przypadku gdy pojazd, o ktrym mowa w ust. 2, nie spenia wszystkich z wymaga niektrych dyrektywy wymaga 2007/46/WE oraz producent pojazdu nie moe uzyska zwolnienia technicznych, o ktrych mowa w art. 70zm ust. 1 pkt 1, uznaje si go za pojazd niekompletny. 9. Przepisu ust. 6 pkt 1 nie stosuje si do pojazdw specjalnych. Art. 70e. Obowizek uzyskania wiadectwa homologacji typu nie dotyczy pojazdu: 1) kategorii M1, przeznaczonego do zawodw

sportowych na drogach lub poza nimi; 2) kategorii L: 13

a) przystosowanego do uywania przez osoby niepenosprawne, b) przeznaczonego do zawodw sportowych na drogach lub poza nimi; 3) kategorii T przeznaczonego do prac lenych

obejmujcych: a) cignik zrywkowy i cignik z przednim systemem zaadowczym, b) pojazd skonstruowany na ramie sprztu do prac ziemnych. Art. 70f. 1. Producent pojazdu, przedmiotu wyposaenia lub czci jest odpowiedzialny za cao procesu homologacji oraz za zapewnienie zgodnoci produkcji niezalenie od tego, czy bezporednio uczestniczy we wszystkich etapach wytwarzania pojazdu, przedmiotu wyposaenia lub czci. 2. Producent pojazdu za skompletowanego uzyskanie jest

odpowiedzialny

wiadectwa

homologacji typu przedmiotw wyposaenia lub czci oraz za zapewnienie zgodnoci produkcji w zakresie tych przedmiotw wyposaenia lub czci, ktre zostay dodane na etapie dokonywanej przez niego kompletacji pojazdu. 3. Producent pojazdu skompletowanego wprowadzajcy zmiany w przedmiocie wyposaenia lub czci, ktre byy objte procedur za homologacji uzyskanie typu na wczeniejszym etapie kompletacji pojazdu, jest odpowiedzialny wiadectwa homologacji typu przedmiotu wyposaenia lub czci oraz za zapewnienie zgodnoci produkcji w zakresie dokonanej zmiany. 14

Art. 70g. 1. Zakazuje si wprowadzania do obrotu pojazdu bez wymaganego homologacji typu odpowiedniego lub innego wiadectwa rwnowanego

dokumentu, o ktrym mowa w art. 70j ust. 1, art. 70k ust. 1, art. 70o ust. 1, art. 70zo ust. 1 albo art. 70zp ust. 1. 2. Podmiot, ktry wprowadzi do obrotu pojazd wbrew zakazowi okrelonemu w ust. 1, jest obowizany na swj koszt wycofa ten pojazd z obrotu. 3. W przypadku odpatnego wprowadzenia do obrotu pojazdu, o ktrym mowa w ust. 2, podmiot jest obowizany rwnie do odkupienia pojazdu od osoby, ktra faktycznie wada tym pojazdem. 4. W przypadku niewycofania z obrotu pojazdu bez wymaganego homologacji typu odpowiedniego lub innego wiadectwa rwnowanego

dokumentu, o ktrym mowa w art. 70j ust. 1, art. 70k ust. 1, art. 70o ust. 1, art. 70zo ust. 1 albo art. 70zp ust. 1, waciwy organ, po naoeniu kary, o ktrej mowa w art. 140m ust. 1 pkt 1, okrela, w drodze decyzji administracyjnej, pojazd, ktry podlega wycofaniu z obrotu oraz termin jego wycofania, a take nakazuje realizacj obowizku okrelonego w ust. 3. Decyzji nadaje si rygor natychmiastowej wykonalnoci. 5. Pojazdy wycofane z obrotu nie mog by ponownie wprowadzone do obrotu. 6. Zakazuje si wprowadzania do obrotu przedmiotu wyposaenia lub czci bez wymaganego odpowiedniego wiadectwa homologacji typu albo zezwolenia na dopuszczenie do obrotu. 15

7. Podmiot, ktry wprowadzi do obrotu przedmiot wyposaenia lub cz wbrew zakazowi okrelonemu w ust. 6, jest obowizany na swj koszt: 1) poda do publicznej wiadomoci w rodkach masowego przekazu o zasigu oglnopolskim, informacj o przedmiotach wyposaenia lub czciach objtych obowizkiem wycofania z obrotu wraz z terminem ich wycofania, ktry nie powinien by krtszy ni 3 miesice oraz nie duszy ni 12 miesicy, majc na uwadze czas niezbdny obowizkw do prawidowego wynikajcych z zrealizowania przepisw

niniejszej ustawy; 2) wycofa z obrotu przedmiot wyposaenia lub cz, zgodnie z daniem, o ktrym mowa w ust. 8; 3) zniszczy wycofany lub z obrotu z przedmiot

wyposaenia

cz,

zachowaniem

przepisw o odpadach i ochronie rodowiska. 8. Osoba faktycznie lub wadajca czci objt przedmiotem obowizkiem

wyposaenia

wycofania z obrotu, w terminie okrelonym w ust. 7 pkt 1, ma prawo da od podmiotu, ktry wprowadzi do obrotu przedmiot wyposaenia lub cz, odkupienia albo wymiany na nowy przedmiot wyposaenia ich zakup. 9. W przypadku niewykonania obowizkw okrelonych w ust. 7, po naoeniu kary, o ktrej mowa w art. 140m ust. 1 pkt 3, waciwy organ okrela, w drodze 16 decyzji administracyjnej, przedmiot lub cz speniajce wymagania ustawy, na podstawie dokumentu potwierdzajcego

wyposaenia lub cz, ktry podlega wycofaniu z obrotu, termin jego wycofania, a take nakazuje realizacj obowizkw okrelonych w ust. 7. Decyzji nadaje si rygor natychmiastowej wykonalnoci. 10. Do postpowania w sprawach wycofania z obrotu pojazdu, przedmiotu wyposaenia lub czci, stosuje si odpowiednio przepisy o postpowaniu egzekucyjnym w administracji. Art. 70h. 1. wiadectwa homologacji typu albo wiadectwo homologacji sposobu montau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem wydaje, zmienia, odmawia wydania lub cofa, w drodze decyzji administracyjnej, minister waciwy do spraw transportu. 2. Wydanie lub zmiana wiadectwa homologacji typu albo wiadectwa homologacji sposobu montau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem nastpuje za opat, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy 1600 z. 3. Wydanie lub zmiana wiadectwa homologacji typu albo wiadectwa homologacji sposobu montau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem nastpuje na wniosek odpowiednio producenta albo podmiotu dokonujcego montau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem. 4. W przypadku wniosku o wydanie lub zmian wiadectwa homologacji typu WE pojazdu albo wiadectwa homologacji typu pojazdu producent we wniosku wskazuje procedur homologacji krok po kroku, jednostopniow albo mieszan, w oparciu o ktr przeprowadzono badania homologacyjne. 17

5. Do wniosku o wydanie lub zmian wiadectwa homologacji typu, z zastrzeeniem art. 70m ust. 1, docza si: 1) pakiet informacyjny zawierajcy: a) spis treci pakietu informacyjnego, b) folder informacyjny skadajcy si z: dokumentu informacyjnego sporzdzonego wedug wzoru okrelonego w przepisach wydanych na podstawie art. 70zm ust. 1 pkt 8, dane i informacje o pojedzie niezbdne do rejestracji i ewidencji pojazdu o ile s wymagane, kopie odpowiednich typu WE wiadectw przedmiotu ile s

homologacji wymagane, kopie wymagane, informacj warunki i lub

wyposaenia lub czci o

odpowiednich

wiadectw

homologacji typu EKG ONZ o ile s

instrukcj, ograniczenia pojazdu,

okrelajce zwizane przedmiotu

z uytkowaniem

wyposaenia lub czci, majce wpyw na bezpieczestwo w ruchu drogowym lub ochron rodowiska o ile wystpuj, c) protok z badania homologacyjnego wraz ze sprawozdaniem wydany przez jednostk uprawnion wymagany, 18 w przypadku badania homologacyjnego typu pojazdu o ile jest

d) sprawozdanie zawierajce wyniki badania homologacyjnego, wydane przez jednostk uprawnion wyposaenia wymagane, e) dokumenty zawierajce dane i informacje o wymaganiach technicznych przedmiotw wyposaenia lub czci wraz z owiadczeniem, e speniaj one zasadnicze wymagania w tym zakresie, w przypadku pojazdw produkowanych w maych seriach; 2) instrukcj montau w przypadku wiadectw homologacji typu, o ktrych mowa w art. 70c pkt 2 lit. b; 3) kopi dowodu wniesienia opaty za wydanie albo zmian wiadectwa homologacji typu; 4) owiadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji Dziaalnoci i Informacji o Dziaalnoci Gospodarczej albo do rejestru przedsibiorcw w Krajowym Rejestrze Sdowym; 5) owiadczenie, w przypadku wiadectwa w lub przypadku typu czci o badania przedmiotu ile jest homologacyjnego

homologacji typu WE, o nastpujcej treci: Owiadczam, e w zakresie typu pojazdu, przedmiotu wyposaenia lub czci zoyem tylko jeden wniosek, i tylko w jednym pastwie czonkowskim Unii Europejskiej.; 6) wykaz osb upowanionych do podpisywania: a) wiadectw zgodnoci WE albo wiadectw zgodnoci w przypadku odpowiednio

19

wiadectw homologacji typu WE pojazdu albo wiadectw homologacji typu pojazdu, b) owiadcze o pojedzie o danych i do informacjach rejestracji

niezbdnych

i ewidencji pojazdu zawierajcy ich dane osobowe: imi

i nazwisko, zajmowane stanowisko oraz wzr podpisu; 7) deklaracj o sposobie i metodach zapewnienia zgodnoci produkcji pojazdu, przedmiotu wyposaenia, czci, z typem podlegajcym procedurze homologacji. 6. Do wniosku o wydanie lub zmian wiadectwa homologacji sposobu montau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem docza si: 1) protok z badania homologacyjnego wraz ze sprawozdaniem uprawnion; 2) wykaz osb upowanionych do podpisywania wycigw ze wiadectwa homologacji sposobu montau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem zawierajcy ich dane osobowe: imi i nazwisko, zajmowane stanowisko oraz wzr podpisu; 3) deklaracj o sposobie i metodach zapewnienia zgodnoci gazem; sposobu montau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania wydany przez jednostk

20

4) wykaz gazem; 5) wykaz gazem;

stosowanych

elementw

instalacji

przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania

zakadw

montujcych

instalacje

przystosowujce dany typ pojazdu do zasilania

6) kopi dowodu wniesienia opaty za wydanie albo zmian wiadectwa homologacji sposobu montau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem; 7) owiadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji Dziaalnoci i Informacji o Dziaalnoci Gospodarczej albo do rejestru przedsibiorcw w Krajowym Rejestrze Sdowym. 7. Wniosek o wydanie zmiany do wiadectwa

homologacji typu skada si wycznie w pastwie, ktre wydao to wiadectwo homologacji typu. 8. Minister waciwy do spraw transportu moe w uzasadnionych przypadkach wezwa producenta do przedstawienia dodatkowych informacji niezbdnych do okrelenia zakresu wymaganych bada lub do uproszczenia ich przeprowadzania. Art. 70i. 1. Do wniosku o wydanie wiadectwa homologacji typu WE pojazdu dla pojazdu, w ktrym w przedmiocie wyposaenia lub czci zastosowano nowatorskie rozwizania konstrukcyjne lub technologie, ktre nie speniaj rwnie: 1) uzasadnienie zastosowania nowatorskich wymaga okrelonych w przepisach dotyczcych homologacji typu, producent docza

rozwiza konstrukcyjnych lub technologii; 21

2) opis zastosowanych rozwiza i ich wpyw na bezpieczestwo i ochron rodowiska; 3) opis przeprowadzonych bada oraz ich wyniki wykazujce, e zapewniono co najmniej rwnowany poziom bezpieczestwa i ochrony rodowiska w stosunku do wymaga okrelonych w przepisach dotyczcych homologacji. 2. Badania, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 3, przeprowadza jednostka uprawniona, o ktrej mowa w art. 70y ust. 1. 3. W terminie miesica od dnia otrzymania wniosku, o ktrym mowa w ust. 1, minister waciwy do spraw transportu z wnioskiem wystpuje o do Komisji zgody Europejskiej na wydanie wydanie

wiadectwa homologacji typu WE pojazdu. 4. Do czasu wydania zgody, o ktrej mowa w ust. 3, minister waciwy do spraw transportu wydaje, w drodze decyzji administracyjnej, wiadectwo homologacji typu pojazdu na okres 10 miesicy, o ile producent wystpi we wniosku, o ktrym mowa w ust. 1, o wydanie takiego wiadectwa, a pojazd spenia warunki, o ktrych mowa w art. 66 ust. 1 1b oraz art. 66a. 5. Po wydaniu wiadectwa homologacji typu pojazdu, o ktrym mowa w ust. 4, minister waciwy do spraw transportu pastwom przekazuje niezwocznie Unii Komisji Europejskiej i innym ni Rzeczpospolita Polska czonkowskim Europejskiej informacj o jego wydaniu wraz z dokumentacj, o ktrej mowa w ust. 1. 6. W przypadku uzyskania zgody Komisji Europejskiej, o ktrej mowa w ust. 3, minister waciwy do spraw 22

transportu

niezwocznie

wydaje

wiadectwo

homologacji typu WE pojazdu. W uzasadnionych przypadkach wiadectwo homologacji typu WE pojazdu moe okrela termin jego wanoci, jednake nie krtszy ni 36 miesicy. 7. W przypadku odmowy wydania zgody przez Komisj Europejsk, o ktrej mowa w ust. 3, minister waciwy do spraw transportu: 1) odmawia wydania wiadectwa homologacji typu WE pojazdu; 2) w terminie 6 miesicy od dnia otrzymania odmowy wydania zgody cofa wydane wiadectwo homologacji typu pojazdu o ile decyzja nie wygasa po upywie terminu, o ktrym mowa w ust. 4. 8. W przypadku otrzymania od waciwego organu pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej informacji o wydaniu wiadectwa homologacji typu pojazdu, o ktrym mowa w ust. 4, minister waciwy do spraw transportu podejmuje decyzj o uznaniu tego wiadectwa homologacji typu pojazdu w terminie 30 dni od dnia otrzymania tej informacji, na podstawie dokumentacji, o ktrej mowa w ust. 1. Art. 70j. 1. Minister waciwy do spraw transportu, w drodze decyzji administracyjnej, uznaje wiadectwo homologacji typu wydane na dany typ pojazdu zgodnie z krajow procedur homologacji typu przez waciwy organ innego ni Rzeczpospolita Polska pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej, na okres odpowiadajcy jego wanoci, jeeli dany typ pojazdu spenia wymagania:

23

1) procedury uzyskania wiadectwa homologacji typu WE pojazdu albo 2) krajowej procedury homologacji typu pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2. W celu uzyskania uznania, o ktrym mowa w ust. 1, producent nowego typu pojazdu skada wniosek o uznanie wiadectwa homologacji typu wydanego na dany typ pojazdu. 3. Do wniosku, o ktrym mowa w ust. 2, docza si wiadectwo homologacji typu, o ktrym mowa w ust. 1, oraz dokumenty okrelone w art. 70h ust. 5 pkt 1. 4. Uznanie, o ktrym mowa w ust. 1, wydane na dany typ pojazdu nastpuje za opat, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy 400 z. 5. Producent jest obowizany powiadomi ministra waciwego do spraw transportu, w odniesieniu do wiadectwa homologacji typu pojazdu stanowicego podstaw uzyskania uznania, o ktrym mowa w ust. 1, o okolicznociach, o ktrych mowa w art. 70q ust. 4 6. 6. Minister waciwy do spraw transportu uchyla decyzj o uznaniu, o ktrej mowa w ust. 1, w przypadku: 1) wystpienia okolicznoci, o ktrych mowa w art. 70q: a) ust. 4 i 5 w caoci, b) ust. 6 w zakresie wariantu lub wersji, w ramach ktrych uznane wiadectwo homologacji typu pojazdu wygaso;

24

2) nieusunicia

zagroe,

ktrych

mowa

w art. 70u ust. 1; 3) nieuwzgldnienia zastrzee, o ktrych mowa w art. 70u ust. 3 pkt 3. Art. 70k. 1. Minister waciwy do spraw transportu, w drodze decyzji administracyjnej, typu uznaje dla wiadectwo pojazdw procedur homologacji typ pojazdu pojazdu z

produkowanych w maych seriach wydane na dany zgodnie krajow homologacji typu przez waciwy organ innego ni Rzeczpospolita Polska pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej, stanowice rwnowane obowizujcym jeeli podstaw na wymagania do jego techniczne wydania s technicznym Rzeczypospolitej

wymaganiom terytorium

Polskiej w krajowej procedurze homologacji typu pojazdu dla pojazdw produkowanych w maych seriach. 2. W celu uzyskania uznania, o ktrym mowa w ust. 1, producent pojazdu skada wniosek o uznanie wiadectwa homologacji typu pojazdu dla pojazdw produkowanych w maych seriach. 3. Do wniosku, o ktrym mowa w ust. 2, docza si wiadectwo homologacji typu, o ktrym mowa w ust. 1, oraz dokumenty okrelone w art. 70h ust. 5 pkt 1. 4. Uznanie, o ktrym mowa w ust. 1, wydane na dany typ pojazdu nastpuje za opat, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy 400 z. 5. Producent jest obowizany powiadomi ministra waciwego do spraw transportu, w odniesieniu do wiadectwa homologacji typu pojazdu stanowicego 25

podstaw uzyskania uznania, o ktrym mowa w ust. 1, o okolicznociach, o ktrych mowa w art. 70q ust. 4 6. 6. Minister waciwy do spraw transportu uchyla decyzj o uznaniu, o ktrej mowa w ust. 1, w przypadku: 1) wystpienia okolicznoci, o ktrych mowa w art. 70q: a) ust. 4 i 5 w caoci, b) ust. 6 w zakresie wariantu lub wersji, w ramach ktrych uznane wiadectwo homologacji typu pojazdu wygaso; 2) nieusunicia zagroe, o ktrych mowa

w art. 70u ust. 1; 3) nieuwzgldnienia zastrzee, o ktrych mowa w art. 70u ust. 3 pkt 3. Art. 70l. 1. Na wniosek producenta, minister waciwy do spraw transportu przekazuje waciwym w sprawach homologacji organom pastw czonkowskich Unii Europejskiej kopie wiadectwa homologacji typu pojazdu dla pojazdw produkowanych w maych seriach, w celu uznania tego wiadectwa. 2. W przypadku gdy pojazd, ktry uzyska wiadectwo homologacji typu pojazdu dla pojazdu produkowanego w maych seriach ma by sprzedany, zarejestrowany lub dopuszczony do ruchu na terytorium innego ni Rzeczpospolita Polska pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej, minister waciwy do spraw transportu, na wniosek waciciela pojazdu, wydaje kopi wiadectwa homologacji typu pojazdu dla pojazdw produkowanych w maych seriach. 26

3. W przypadku otrzymania od waciwego organu pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej lub waciciela pojazdu, o ktrym mowa w ust. 2, wiadectwa homologacji typu pojazdu dla pojazdw produkowanych w maych seriach, minister waciwy do spraw transportu uznaje to wiadectwo w terminie 60 dni od dnia otrzymania, jeeli wymagania techniczne stanowice podstaw do jego wydania s rwnowane obowizujcym wymaganiom na terytorium technicznym Rzeczypospolitej

Polskiej w krajowej procedurze homologacji typu pojazdu dla pojazdw produkowanych w maych seriach. Art. 70m. 1. W procedurze homologacji typu WE pojazdu dla pojazdw produkowanych w maych seriach, stosuje si wycznie procedur mieszan, w ramach ktrej minister waciwy do spraw transportu, w drodze decyzji administracyjnej: 1) zwalnia producenta z obowizku przedstawienia jednego lub kilku wiadectw homologacji typu WE przedmiotu wyposaenia lub czci lub wiadectwa homologacji typu EKG ONZ, do badania homologacyjnego typu pojazdu, pod warunkiem zastpienia ich sprawozdaniami wyniki przez bada jednostk zawierajcymi lub czci pozytywne sporzdzonymi

homologacyjnych tych przedmiotw wyposaenia uprawnion, o ktrej mowa w art. 70y ust. 1; 2) upowania producenta do wykonania bada homologacyjnych typu niektrych przedmiotw wyposaenia lub czci i przedstawienia sprawozdania zawierajcego wyniki tych bada. 27

2. Przedmioty wyposaenia lub czci, o ktrych mowa w ust. 1, okrela dodatek 1 do czci I zacznika IV dyrektywy 2007/46/WE. Do tych przedmiotw wyposaenia lub czci przepis art. 70h ust. 5 pkt 1 lit. e stosuje si odpowiednio. 3. W procedurze homologacji typu pojazdu dla

pojazdw produkowanych w maych seriach: 1) niektre wymagania, dotyczce jednego lub kilku przedmiotw wyposaenia lub czci, zastpuje si wymaganiami alternatywnymi, okrelonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 70zm ust. 1 pkt 2; 2) minister waciwy do spraw transportu zwalnia z obowizku wyposaenia zastpienia ich: a) sprawozdaniami lub czci, zawierajcymi na pozytywne zasadach uzyskania lub jednego lub lub kilku wiadectw homologacji typu WE przedmiotu czci wiadectwa homologacji typu EKG ONZ pod warunkiem

wyniki bada tych przedmiotw wyposaenia uzyskiwanymi okrelonych w ust. 1 pkt 2, b) dokumentami zawierajcymi dane i informacje o wymaganiach technicznych przedmiotw wyposaenia lub czci wraz z owiadczeniem, e speniaj one bada zasadnicze wymagania lub okrelone w przepisach Unii Europejskiej dotyczcych homologacyjnych regulaminach EKG ONZ. 4. Przedmioty wyposaenia lub czci, o ktrych mowa w ust. 3, okrelaj zaczniki IV i XI do dyrektywy 2007/46/WE. 28

5. Przepis ust. 3 stosuje si w odniesieniu do pojazdw kategorii L, R, T w zakresie przedmiotw wyposaenia lub czci okrelonych w: 1) czci I i II oraz czci II dodatku 1 do rozdziau B zacznika II do dyrektywy 2003/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie homologacji typu cignikw rolniczych lub lenych, ich przyczep i wymiennych holowanych maszyn, cznie z ich ukadami, czciami i oddzielnymi zespoami technicznymi oraz uchylajcej dyrektyw 74/150/EWG (Dz. Urz. UE L 171

z 09.07.2003, str. 1, z pn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 13, t. 31, str. 311, z pn. zm.); 2) zaczniku I do dyrektywy 2002/24/WE

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie homologacji typu dwu- lub trzykoowych i uchylajcej pojazdw dyrektyw Rady mechanicznych 92/61/EWG

(Dz. Urz. WE L 124 z 09.05.2002, str. 1, z pn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 13, t. 29, str. 399, z pn. zm.). Art. 70n. 1. Minister waciwy do spraw transportu wydaje lub zmienia: 1) wiadectwo homologacji typu pojazdu lub

wiadectwo homologacji typu WE pojazdu, jeeli: a) wiadectwa homologacji typu przedmiotw wyposaenia lub czci pojazdu potwierdzaj, e dany typ pojazdu odpowiada wymaganiom i warunkom okrelonym w pkt 2 i 3,

29

b) protok z badania homologacyjnego typu pojazdu wraz ze sprawozdaniem potwierdza spenianie przez dany typ pojazdu warunkw technicznych zawartych w opisie technicznym, w odniesieniu do wszystkich homologacji typu przedmiotw pojazdu, c) warunki lub ograniczenia zawarte w informacji i instrukcji, o ktrej mowa w art. 70h ust. 5 pkt 1 lit. b tiret pite, nie zagraaj bezpieczestwu ruchu drogowego lub rodowisku; 2) wiadectwa homologacji typu WE przedmiotu wyposaenia lub czci jeeli sprawozdanie zawierajce wyniki bada homologacyjnych potwierdza, e dany typ przedmiotu wyposaenia lub czci pojazdu odpowiada: a) wymaganiom w niniejszym Unii technicznym rozdziale i okrelonym przepisach bada wyposaenia lub czci, odpowiednio do wymaga dla danej kategorii

Europejskiej

dotyczcych

homologacyjnych, b) warunkom technicznym okrelonym w rozdziale 1, c) warunkom okrelonym w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdw wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z pn. zm.4)); 3) wiadectwa homologacji typu EKG ONZ jeeli sprawozdanie homologacyjnych przedmiotu odpowiada: 30 zawierajce potwierdza, lub wyposaenia wyniki e dany czci bada typ pojazdu

a) wymaganiom ONZ,

technicznym

okrelonym

w niniejszym rozdziale i regulaminach EKG

b) warunkom technicznym okrelonym w rozdziale 1, c) warunkom okrelonym w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdw wycofanych z eksploatacji; 4) wiadectwo homologacji sposobu montau

instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem jeeli homologacyjnego sposobu protok z badania montau instalacji

przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem wraz ze sprawozdaniem potwierdza, e: a) elementy instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem odpowiadaj okrelonym wymaganiom ONZ, b) sposb montau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem odpowiada warunkom technicznym okrelonym w rozdziale 1 i wymaganiom technicznym okrelonym w regulaminach EKG ONZ, c) elementy instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem odpowiadaj warunkom okrelonym w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdw wycofanych z eksploatacji. 2. Producentowi, ktrego siedziba znajduje si poza terytorium pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej, 31 technicznym

w niniejszym rozdziale i regulaminach EKG

minister waciwy do spraw transportu wydaje wiadectwo homologacji typu WE, jeeli producent posiada upowanionego przedstawiciela na terytorium pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej do reprezentowania go w sprawach homologacji. 3. W przypadku stosowania, w procedurze homologacji typu WE pojazdu albo typu pojazdu, procedury mieszanej, minister waciwy do spraw transportu, na wniosek producenta, zwalnia go, w drodze decyzji administracyjnej, z przedstawienia jednego lub kilku wiadectw homologacji typu WE przedmiotu wyposaenia lub czci lub wiadectwa homologacji typu EKG ONZ, do badania homologacyjnego typu pojazdu, bada pod warunkiem zastpienia tych ich sprawozdaniami zawierajcymi pozytywne wyniki homologacyjnych przedmiotw wyposaenia lub czci. Art. 70o. 1. Minister waciwy do spraw transportu, na wniosek producenta, ruchu udziela, w z drodze kocowej decyzji partii administracyjnej, zezwolenia na dopuszczenie do drogowego pojazdu produkcji, w terminie 3 miesicy od dnia zoenia wniosku. 2. Zezwolenia, o ktrym mowa w ust. 1, udziela si dla pojazdw wyprodukowanych w okresie wanoci wiadectwa homologacji typu WE pojazdu albo wiadectwa homologacji typu pojazdu i znajdujcych si na terytorium pastw czonkowskich Unii Europejskiej, dla limitowanej liczby pojazdw okrelonej w przepisach wydanych na podstawie art. 70zm ust. 3.

32

3. Termin wanoci zezwolenia, o ktrym mowa w ust. 1, nie moe przekracza: 1) 12 miesicy dla pojazdw kategorii L, 2) 12 miesicy dla pojazdw kompletnych kategorii M, N, O, 3) 18 miesicy dla pojazdw skompletowanych kategorii M, N, O, 4) 24 miesicy dla pojazdw kompletnych kategorii T, C, R, 5) 30 miesicy dla pojazdw skompletowanych kategorii T, C, R liczc od dnia wyganicia wiadectwa homologacji typu WE pojazdu albo wiadectwa homologacji typu pojazdu. 4. Do wniosku, o ktrym mowa w ust. 1, docza si: 1) kopi wiadectwa homologacji typu WE pojazdu lub wiadectwa homologacji typu pojazdu, ktre utracio wano; 2) kopi wiadectwa zgodnoci, kopi wiadectwa zgodnoci WE albo wykaz numerw VIN pojazdw objtych wnioskiem; 3) wykaz osb upowanionych do podpisywania owiadczenia zezwoleniem producenta na o objciu do pojazdu ruchu dopuszczenie

drogowego pojazdu z kocowej partii produkcji zawierajce ich dane osobowe: imi i nazwisko, zajmowane stanowisko oraz wzr podpisu. 5. W przypadku doczenia do wniosku wykazu numerw VIN, producent skada owiadczenie o posiadaniu dla tego pojazdu wiadectwa zgodnoci 33

WE albo wiadectwa zgodnoci wystawionego w okresie wanoci odpowiednio wiadectwa homologacji typu WE pojazdu albo wiadectwa homologacji typu pojazdu. 6. Producent we wniosku, o ktrym mowa w ust. 1, jest obowizany poda liczb pojazdw oraz przyczyny techniczne niespenianie technicznych. Art. 70p. 1. Minister waciwy do spraw transportu odmawia wydania: 1) wiadectwa homologacji typu w przypadku gdy: a) pojazd, przedmiot wyposaenia lub cz nie spenia wymaga, o ktrych mowa w art. 70n ust. 1 pkt 1 3, b) zostao wydane wiadectwo homologacji typu WE przez inne pastwo czonkowskie Unii Europejskiej, na dany typ; 2) wiadectwo homologacji sposobu montau lub przez ekonomiczne, pojazdy nowych powodujce wymaga

instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem w przypadku gdy elementy instalacji oraz sposb montau nie spenia wymaga, o ktrych mowa w art. 70n ust. 1 pkt 4; 3) zezwolenia na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z kocowej partii produkcji w przypadku: a) niespeniania produkcji, b) niedostatecznego uzasadnienia niespenienia przez pojazdy nowych wymaga technicznych. warunkw kocowej partii

34

2. Minister waciwy do spraw transportu odmawia zmiany i pkt 2. 3. Minister waciwy do spraw transportu moe odmwi wydania wiadectwa homologacji typu WE, jeeli stwierdzi, e typ pojazdu, przedmiotu wyposaenia lub czci stanowi powane zagroenie dla bezpieczestwa w ruchu drogowym lub ochrony rodowiska, mimo i spenia wymagania, o ktrych mowa w art. 70n ust. 1 pkt 1 3. Art. 70q. 1. Producent jest obowizany niezwocznie powiadomi ministra waciwego do spraw transportu o: 1) potrzebie zmiany danych i informacji zawartych w wiadectwie homologacji typu WE pojazdu wydanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo wiadectwie homologacji typu pojazdu w przypadku: a) zmiany warunkw stanowicych podstaw wydania wiadectwa, b) zmiany w typie pojazdu, przedmiocie wiadectwa homologacji typu w przypadkach, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a

wyposaenia lub czci wpywajcej na zmian warunkw stanowicych podstaw wydania tego wiadectwa; 2) zaprzestaniu produkcji danego typu pojazdu, przedmiotu wyposaenia lub czci. 2. Po otrzymaniu powiadomienia, o ktrym mowa w ust. 1 pkt 1, minister waciwy do spraw transportu dokonuje oceny zakresu zmian w odniesieniu do uprzednio wydanego wiadectwa, a nastpnie niezwocznie informuje producenta o: 35

1) koniecznoci uzyskania zmiany tego wiadectwa po przeprowadzeniu bada homologacyjnych albo bez przeprowadzenia tych bada; 2) koniecznoci uzyskania nowego wiadectwa, jeeli zakres zmian wykracza poza istotne cechy dla danego typu pojazdu okrelone w przepisach wydanych na podstawie art. 70zm ust. 1 pkt 5 albo 3) braku potrzeby zmiany danych i informacji zawartych w uprzednio wydanym wiadectwie. 3. W przypadkach, o ktrych mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, stosuje si odpowiednio art. 70h. 4. wiadectwo homologacji typu WE pojazdu wydane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo wiadectwo homologacji typu pojazdu wygasa: 1) w przypadkach, o ktrych mowa w ust. 1: a) pkt 1 lit. a, jeeli producent nie uzyska zmiany tego wiadectwa albo uzyska nowe wiadectwo, b) pkt 2; 2) jeeli upyn termin jego wanoci. 5. wiadectwo homologacji typu pojazdu, o ktrym mowa w art. 70i ust. 4 wygasa, jeeli zostao wydane wiadectwo homologacji typu WE pojazdu. 6. W przypadku gdy jeden z wariantw w ramach typu pojazdu lub jedna z wersji w ramach wariantu przestaje spenia wymagania stanowice podstaw do wydania wiadectwa homologacji, wiadectwo homologacji typu pojazdu lub typu WE pojazdu

36

wygasa wycznie w takim zakresie, w jakim dotyczy tego wariantu lub wersji. Art. 70r. 1. Minister waciwy do spraw transportu cofa

wiadectwo homologacji typu wydane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku: 1) negatywnego wyniku kontroli zgodnoci: a) produkcji pojazdu, przedmiotu wyposaenia lub czci, b) sposobu montau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem; 2) uzyskania informacji, e przed dniem wydania tego wiadectwa zostao wydane wiadectwo homologacji typu WE pojazdu przez inne pastwo czonkowskie Unii Europejskiej, w odniesieniu do tego samego typu pojazdu; 3) niewykonania przez producenta czynnoci,

o ktrych mowa w art. 70u ust. 1. 2. W przypadku, o ktrym mowa w ust. 1 pkt 1, minister waciwy do spraw transportu wzywa producenta do usunicia niezgodnoci, w terminie 90 dni od dnia otrzymania wezwania. W przypadku nieusunicia niezgodnoci w tym terminie, minister waciwy do spraw transportu cofa wiadectwo homologacji typu. Art. 70s. 1. Producent nowych pojazdw jest obowizany: 1) wystawi: a) wiadectwo zgodnoci WE albo wiadectwo zgodnoci do kadego pojazdu, na ktrego typ wydano odpowiednio wiadectwo

37

homologacji

typu

WE

pojazdu

albo

wiadectwo homologacji typu pojazdu, albo b) wiadectwo zgodnoci do kadego pojazdu, na ktrego typ wydano wiadectwo homologacji typu wydane na dany typ pojazdu zgodnie z krajow procedur homologacji typu przez waciwy organ Polska innego ni Rzeczpospolita pastwa

czonkowskiego Unii Europejskiej i uznanego w trybie art. 70j ust. 1 albo art. 70k ust. 1; 2) zoy owiadczenie zawierajce dane i informacje o pojedzie niezbdne do rejestracji i ewidencji pojazdu; 3) zamieci w instrukcji obsugi lub podrczniku uytkownika informacje zawierajce ograniczenia lub specjalne warunki montau majce wpyw na bezpieczestwo w ruchu drogowym lub ochron rodowiska o ile wystpuj; 2. W przypadku uzyskania zezwolenia na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z kocowej partii produkcji, poda producent o jest objciu obowizany pojazdu tym w owiadczeniu, o ktrym mowa w ust. 1 pkt 2, informacj zezwoleniem. 3. Podmiot gazem jest dokonujcy obowizany montau wystawi instalacji wycig ze

przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania wiadectwa homologacji sposobu montau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem dla kadego pojazdu, w ktrym dokonano montau tej instalacji.

38

4. Dokumenty, o ktrych mowa w ust. 1 i 3, wydaje si wacicielowi pojazdu. 5. Wtrnik dokumentw, o ktrych mowa w ust. 1 i 3, wydaje, na wniosek zainteresowanego, podmiot, ktry je wyda. 6. Producent przedmiotw wyposaenia lub czci jest obowizany umieci: 1) znak homologacji typu przedmiotu wyposaenia lub czci, na kadym wyprodukowanym przedmiocie wyposaenia lub czci, jeeli obowizek ten wynika z odpowiednich wymaga technicznych okrelonych w przepisach Unii Europejskiej lub regulaminach EKG ONZ albo 2) nazw lub znak handlowy oraz numer

indentyfikacyjny, w przypadku braku obowizku, o ktrym mowa w pkt 1. Art. 70t. 1. Producent pojazdu jest obowizany udostpni producentowi przedmiotu wyposaenia lub czci, dane i informacje lub niezbdne typu czci do WE uzyskania przedmiotu wpyw na wiadectwa wyposaenia homologacji

majce

bezpieczestwo w ruchu drogowym lub rodowisko. 2. Producent pojazdu ma prawo zobowiza producenta przedmiotu wyposaenia lub czci do ochrony poufnoci wszelkich niejawnych informacji, o ktrych mowa w ust. 1, w tym dotyczcych praw wasnoci intelektualnej. 3. Producent przedmiotu wyposaenia lub czci jest obowizany udostpni producentowi pojazdu dane i informacje zawierajce ograniczenia lub specjalne

39

warunki montau majce wpyw na bezpieczestwo w ruchu drogowym lub rodowisko. Art. 70u. 1. Jeeli producent, typu ktry WE w uzyska pojazdu, ruchu wiadectwo stwierdzi lub

homologacji dla

w pojedzie wprowadzonym do obrotu zagroenia bezpieczestwa jest drogowym rodowiska, obowizany niezwocznie

powiadomi o tym ministra waciwego do spraw transportu oraz podj dziaania polegajce na usuniciu tych zagroe. 2. W celu usunicia zagroe, o ktrych mowa w ust. 1, producent: 1) opracowuje plan dziaa majcych na celu usunicie zagroe zawierajc w nim zakres i harmonogram czynnoci; 2) uzgadnia plan dziaa z ministrem waciwym do spraw transportu; 3) informuje waciciela pojazdu lub posiadacza pojazdu, o ktrym mowa w art. 73 ust. 5, o koniecznoci sprawdzenia stanu technicznego pojazdu w warunkach serwisowych producenta i w przypadku stwierdzenia zagroe podejmuje dziaania majce na celu ich usunicie. 3. Po otrzymaniu powiadomienia, o ktrym mowa w ust. 1, oraz planu dziaa, o ktrym mowa w ust. 2 pkt 1, minister waciwy do spraw transportu: 1) ocenia plan dziaa; 2) przekazuje organom pastw czonkowskich Unii Europejskiej innych ni Rzeczpospolita Polska waciwym w sprawach homologacji plan dziaa wraz z informacj, e dziaania te s na terytorium 40

Rzeczypospolitej usunicia zagroe;

Polskiej

wystarczajce

do

3) akceptuje plan dziaa, a w przypadku otrzymania zastrzee od organw pastw czonkowskich Unii Europejskiej waciwych w sprawach homologacji, nakazuje producentowi uwzgldni zastrzeenia w planie dziaa; 4) okrela terminy informowania o realizacji

i zakoczeniu dziaa. 4. Minister waciwy do spraw transportu po otrzymaniu od waciwych organw, o ktrych mowa w ust. 3 pkt 2, informacji o stwierdzonych zagroeniach w pojazdach i propozycji ich usunicia, w przypadku uznania tych dziaa za niewystarczajce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przekazuje swoje zastrzeenia tym organom. 5. Producent informuje ministra waciwego do spraw transportu o: 1) realizacji dziaa w celu usunicia stwierdzonych zagroe w terminach wskazanych przez ministra waciwego do spraw transportu; 2) zakoczeniu dziaa, przedstawiajc sprawozdanie z przeprowadzonych dziaa. 6. W przypadku stwierdzenia zagroe, o ktrych mowa w ust. 1, minister waciwy do spraw transportu informuje waciwy organ pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej innego ni Rzeczpospolita Polska, ktre wydao wiadectwo homologacji typu WE pojazdu, o stwierdzonych zagroeniach. 7. W przypadku otrzymania od waciwego organu pastwa 41 czonkowskiego Unii Europejskiej

informacji

stwierdzonych

zagroeniach

w pojazdach wprowadzonych do obrotu na podstawie wydanego przez ministra waciwego do spraw transportu wiadectwa homologacji typu WE pojazdu, minister waciwy do spraw transportu informuje producenta o stwierdzonych zagroeniach. Przepisy ust. 1 5 stosuje si odpowiednio. 8. Koszty dziaa zwizanych z usuniciem zagroe ponosi producent pojazdu. Art. 70v. 1. Minister waciwy do spraw transportu przekazuje waciwym w sprawach homologacji organom: 1) pastw czonkowskich Unii Europejskiej: a) kopi wiadectwa homologacji typu WE pojazdu w terminie 20 dni roboczych od dnia wydania lub zmiany wiadectwa homologacji typu WE pojazdu, b) wykaz wydanych lub ktrych wydania cofnitych,

odmwiono,

zmienionych,

wygasych wiadectw homologacji typu WE przedmiotu wyposaenia lub czci w terminie 20 dni roboczych po zakoczeniu kadego kwartau, z zastrzeeniem lit. c, c) wykaz wydanych lub ktrych wydania

odmwiono wiadectw homologacji typu WE przedmiotu wyposaenia lub czci w terminie 5 dni roboczych po zakoczeniu kadego miesica w odniesieniu do pojazdw kategorii L, T, C, d) informacj o: odmowie wydania lub cofniciu wiadectwa homologacji 42 typu WE pojazdu albo

wiadectwa

homologacji

typu

WE

przedmiotu wyposaenia lub czci, wraz ze wskazaniem przyczyny niezwocznie, ale nie pniej ni w terminie 20 dni roboczych od dnia odmowy wydania lub cofnicia odpowiednio wiadectwa homologacji typu WE pojazdu albo wiadectwa homologacji typu WE przedmiotu wyposaenia lub czci, wyganiciu wiadectwa homologacji typu WE pojazdu w terminie 20 dni roboczych od dnia wyganicia tego wiadectwa, zaprzestaniu produkcji danego typu pojazdu, dla ktrego wydano wiadectwo homologacji typu WE pojazdu w terminie 20 dni roboczych od dnia otrzymania od producenta o zaprzestaniu pojazdu przez powiadomienia niego produkcji

okrelonego typu pojazdu, wydanym zezwoleniu na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z kocowej partii produkcji, dla ktrych wiadectwo homologacji typu WE pojazdu utracio wano w terminie 20 dni roboczych po zakoczeniu roku kalendarzowego; 2) pastw bdcych stron Porozumienia wykaz wydanych lub ktrym wydania odmwiono, zmienionych, cofnitych, wygasych wiadectw homologacji typu EKG ONZ w terminie 20 dni roboczych po zakoczeniu kadego kwartau. 2. Minister waciwy do spraw transportu przekazuje informacj Komisji Europejskiej o: 43

1) cofniciu wiadectwa homologacji typu WE pojazdu w przypadku niewykonania przez producenta czynnoci, o ktrych mowa w art. 70u ust. 1 nie pniej ni w terminie 20 dni roboczych od dnia cofnicia tego wiadectwa; 2) odmowie wydania wiadectwa homologacji typu WE pojazdu albo wiadectwa homologacji typu WE przedmiotu wyposaenia lub czci, wraz ze wskazaniem przyczyny niezwocznie, ale nie pniej ni w terminie 20 dni roboczych od dnia odmowy wydania odpowiednio wiadectwa homologacji typu WE pojazdu albo wiadectwa homologacji typu WE przedmiotu wyposaenia lub czci. 3. Minister waciwy do spraw transportu, na wniosek innego ni Rzeczpospolita Polska pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej, przekazuje kopi wydanego przez niego wiadectwa homologacji typu WE pojazdu albo wiadectwa homologacji typu WE przedmiotu wyposaenia lub czci, w terminie 20 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku. Art. 70w. 1. Minister waciwy do spraw transportu przeprowadza kontrol przedmiotu zgodnoci produkcji czci typu lub pojazdu, kontrol wyposaenia,

zgodnoci montau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem: 1) przed wydaniem wiadectwa homologacji typu w zakresie zgodnoci ust. 5 pkt 7; sposobu produkcji, i metod zapewnienia przez wskazanych

producenta w deklaracji, o ktrej mowa w art. 70h

44

2) przed wydaniem wiadectwa homologacji sposobu montau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem w zakresie sposobu i metod zapewnienia zgodnoci sposobu montau, wskazanych w deklaracji, o ktrej mowa w art. 70h ust. 6 pkt 3; 3) w przypadku uzyskania informacji o: a) wyprodukowaniu wyposaenia pojazdw, lub czci przedmiotw niezgodnie

z warunkami okrelonymi w odpowiednim wiadectwie homologacji typu, wydanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, b) dokonaniu montau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu z do zasilania gazem niezgodnie warunkami wiadectwie do okrelonymi homologacji gazem,

w odpowiednim dany typ

sposobu montau instalacji przystosowujcej pojazdu na zasilania wydanym Polskiej. 2. Minister waciwy do spraw transportu przeprowadza kontrol zgodnoci produkcji, o ktrej mowa w ust. 1 pkt 1, w odniesieniu do wiadectwa homologacji typu WE, w przypadku uznania za zasadne zastrzee zgoszonych przez inne ni Rzeczpospolita Polska pastwo czonkowskie Unii Europejskiej, do typu pojazdu, przedmiotu wyposaenia lub czci, ktre uzna za zasadne. 3. Kontrol zgodnoci produkcji w przypadku, o ktrym mowa w ust. 2, przeprowadza si nie pniej ni w terminie 6 miesicy od dnia otrzymania zastrzee. terytorium Rzeczypospolitej

45

4. Minister waciwy do spraw transportu moe upowani jednostk uprawnion do wykonywania bada homologacyjnych do przeprowadzenia kontroli zgodnoci produkcji typu pojazdu, przedmiotu wyposaenia, czci lub kontroli zgodnoci montau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem. 5. Przepisu ust. 4 nie stosuje si do jednostki uprawnionej, o ktrej mowa w art. 70zb ust. 1. Art. 70x. W przypadku otrzymania zastrzee do typu pojazdu, przedmiotu wyposaenia lub czci, na ktre zostao wydane wiadectwo homologacji typu WE przez inne pastwo czonkowskie Unii Europejskiej, minister waciwy do spraw transportu niezwocznie przekazuje te zastrzeenia do waciwego organu pastwa, ktre wydao wiadectwo homologacji typu WE. Art. 70y. 1. Jednostk waciw do przeprowadzania bada homologacyjnych oraz bada potwierdzajcych spenienie odpowiednich wymaga technicznych danego pojazdu w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu jest podmiot wyznaczony przez ministra waciwego do spraw transportu, zwany dalej jednostk uprawnion. 2. Do zada jednostki uprawnionej, odpowiednio do zakresu uprawnienia, naley: 1) w zakresie homologacji: a) przeprowadzanie bada homologacyjnych typu pojazdu, b) przeprowadzanie bada homologacyjnych

przedmiotu wyposaenia lub czci,

46

c) przeprowadzanie

bada

homologacyjnych

sposobu montau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem, d) przeprowadzanie kontroli zgodnoci produkcji typu pojazdu, przedmiotu wyposaenia, czci lub kontrola zgodnoci montau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem; 2) w zakresie dopuszczenia jednostkowego pojazdu przeprowadzanie bada potwierdzajcych spenienie odpowiednich wymaga technicznych pojazdw, w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu; 3) w zakresie zezwolenia na dopuszczenie do obrotu przeprowadzanie wymaga bada potwierdzajcych przez spenienie technicznych

przedmiot wyposaenia lub cz. 3. Koszty: 1) bada homologacyjnych, 2) kontroli zgodnoci produkcji, 3) kontroli gazem, 4) bada cz pokrywa producent albo podmiot dokonujcy montau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem. potwierdzajcych spenienie wymaga zgodnoci montau instalacji

przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania

technicznych przez przedmiot

wyposaenia lub

47

4. Koszty w celu

bada

potwierdzajcych jednostkowego

spenienie pojazdu

odpowiednio warunkw lub wymaga technicznych dopuszczenia pokrywa producent, importer lub waciciel pojazdu. Art. 70z. 1. Jednostka uprawniona przeprowadza badania

homologacyjne na wniosek odpowiednio producenta albo podmiotu dokonujcego montau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem. 2. Do wniosku producent albo podmiot dokonujcy montau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem docza: 1) dokument informacyjny sporzdzony wedug wzoru okrelonego w przepisach wydanych na podstawie art. 70zm ust. 1 pkt 8; 2) kopie wymaganych wiadectw homologacji typu przedmiotw wyposaenia lub czci lub innych dokumentw potwierdzajcych spenienie warunkw stanowicych podstaw do wydania wiadectwa homologacji typu, z zastrzeeniem art. 70m ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 4 pkt 2 oraz art. 70n ust. 3; 3) kopie wymaganych dokumentw okrelonych w regulaminach EKG ONZ; 4) dokumenty potwierdzajce spenienie wymaga technicznych przedmiotw wyposaenia lub czci przy zastosowaniu wirtualnych metod testowania o ile producent zastosowa takie metody;

48

5) instrukcj obsugi pojazdu z zamontowan instalacj przystosowujc dany typ pojazdu do zasilania gazem jeeli jest wymagana; 6) dokumenty potwierdzajce, e podmiot

dokonujcy montau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem oraz jego zakady montujce posiadaj wieloskadnikowy analizator spalin i przyrzd do badania szczelnoci tej instalacji jeeli s wymagane; 7) w przypadku bada homologacyjnych

przeprowadzanych w celu uzyskania wiadectwa homologacji typu WE pojazdu albo typu pojazdu, dla pojazdw produkowanych w maych seriach: a) sprawozdania zawierajce wyniki bada homologacyjnych przedmiotw wyposaenia lub czci, o ktrych mowa w art. 70m ust. 1, b) dokumenty i owiadczenie, o ktrym mowa w art. 70h ust. 5 pkt 1 lit. e; 8) w przypadku bada homologacyjnych

przeprowadzanych w celu uzyskania wiadectwa homologacji typu WE pojazdu albo typu pojazdu w procedurze mieszanej, o ktrej mowa w art. 70n ust. 3 sprawozdania zawierajce wyniki bada homologacyjnych tych przedmiotw wyposaenia lub czci. 3. Producent skadajc wniosek, o ktrym mowa w ust. 1, moe w odniesieniu do przedmiotw wyposaenia okreli lub czci, wymaga o ktrych mowa do w zaczniku XVI do dyrektywy 2007/46/WE, zakres technicznych, sprawdzenia z zastosowaniem wirtualnych metod testowania, zaczajc dokumenty potwierdzajce 49

spenienie

wymaga

technicznych

przedmiotw

wyposaenia lub czci. 4. W celu uzyskania wiadectwa homologacji typu WE pojazdu albo wiadectwa homologacji typu pojazdu, producent we wniosku, o ktrym mowa w ust. 1, wskazuje procedur homologacji, krok po kroku, jednostopniow albo mieszan, zgodnie z ktr bd przeprowadzane badania homologacyjne. 5. W ramach bada homologacyjnych producent

dostarcza na danie jednostki uprawnionej, na swj koszt, pojazdy, przedmioty wyposaenia lub czci, w liczbie i kompletacji koniecznej do przeprowadzenia wymaganych bada. 6. Z przeprowadzonego badania homologacyjnego, z zastrzeeniem sporzdza: 1) protok wraz ze sprawozdaniem zawierajcym wyniki tego badania w przypadku bada homologacyjnych typu pojazdu oraz sposobu montau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem, albo 2) sprawozdanie zawierajce wyniki tego badania w przypadku przedmiotu wyposaenia lub czci. 7. W przypadku okrelenia przez producenta zakresu wymaga jednostka dyrektywy technicznych, uprawniona do sprawdzenia procedur sporzdza z zastosowaniem wirtualnych metod testowania, przeprowadza z ktrej walidacji, o ktrej mowa w zaczniku XVI do 2007/46/WE, sprawozdanie. Jednostka uprawniona w porozumieniu z ministrem waciwym do spraw transportu na 50 ust. 7, jednostka uprawniona

podstawie

sprawozdania

potwierdza

moliwo

zastosowania wirtualnych metod testowania. 8. W sprawozdaniu, o ktrym mowa w ust. 6 pkt 2, jednostka uprawniona zamieszcza informacje o zastosowanych podczas przeprowadzanych bada homologacyjnych typu WE pojazdu, przedmiotu wyposaenia testowania. Art. 70za. 1. Wyznaczenia decyzji jednostki uprawnionej na dokonuje wniosek lub czci wirtualnych metodach

minister waciwy do spraw transportu, w drodze administracyjnej, zainteresowanego podmiotu, po uiszczeniu opaty, przy czym jej wysoko w zalenoci od zakresu bada lub kontroli nie moe przekroczy 40 000 z. W decyzji okrela si szczegowy zakres bada lub kontroli, do ktrych jednostka jest uprawniona. 2. Jednostk uprawnion moe by podmiot, ktry spenia nastpujce warunki: 1) posiada osobowo prawn; 2) posiada personel o wiedzy i dowiadczeniu odpowiednio do zakresu realizowanych bada; 3) dysponuje warunkami lokalowymi, rodkami i wyposaeniem do przeprowadzania bada homologacyjnych uprawnienia; 4) posiada certyfikat akredytacji wydany przez Polskie Centrum Akredytacji dla jednostki kontrolujcej lub laboratorium badawczego, odpowiednio do zakresu uprawnienia; odpowiednio do zakresu

51

5) jest niezaleny i bezstronny w stosunku do podmiotw bezporednio lub porednio zwizanych z realizowanymi badaniami. 3. Do wniosku docza si owiadczenie

potwierdzajce spenienie warunkw, o ktrych mowa w ust. 2. 4. Minister waciwy do spraw transportu przed wydaniem decyzji, o ktrej mowa w ust. 1, przeprowadza kontrol zainteresowanego podmiotu w zakresie spenienia warunkw, o ktrych mowa w ust. 2, oraz sporzdza sprawozdanie oceniajce z przeprowadzonej kontroli. 5. Jednostka uprawniona jest obowizana zawiadomi ministra waciwego do spraw transportu o zmianie danych i informacji oraz stanu faktycznego stanowicych podstaw wydania decyzji, o ktrej mowa w ust. 1, nie pniej ni w terminie 14 dni od dnia ich wystpienia. 6. Minister waciwy do spraw transportu, w drodze decyzji administracyjnej, na wniosek jednostki uprawnionej, zmienia uprawnienie, o ktrym mowa w ust. 1. 7. Informacj dotyczc nazwy, adresu i zakresu uprawnienia jednostki uprawnionej oraz zmian tych danych minister waciwy do spraw transportu przekazuje niezwocznie odpowiednio: 1) Komisji Europejskiej; 2) Sekretariatowi EKG ONZ. 8. W przypadku bada homologacyjnych typu WE i bada potwierdzajcych spenienie wymaga technicznych w celu dopuszczenia jednostkowego 52

pojazdu, jednostka uprawniona moe rozpocz prowadzenie tych bada po dokonaniu przez ministra waciwego do spraw transportu zgoszenia, o ktrym mowa w ust. 7. 9. Minister waciwy do spraw transportu ogasza, w drodze obwieszczenia, do wykaz jednostek bada uprawnionych przeprowadzania

homologacyjnych oraz bada potwierdzajcych spenienie odpowiednio warunkw lub wymaga technicznych w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu. Art. 70zb. 1. Producent pojazdw kategorii M, N, O lub podmiot przez niego upowaniony, speniajcy warunki, o ktrych mowa w art. 70za ust. 2 pkt 1 4, w odniesieniu do produkowanych przez tego producenta przedmiotw wyposaenia lub czci, w zakresie okrelonym w zaczniku XV do dyrektywy 2007/46/WE, moe wystpi z wnioskiem o wyznaczenie go jako jednostk uprawnion. Do wyznaczenia, przepisy art. 70za ust. 1 i 3 9, stosuje si odpowiednio. 2. Jednostka uprawniona, o ktrej mowa w ust. 1: 1) przeprowadza badania homologacyjne wycznie we wasnych obiektach; 2) nie moe przeprowadza bada homologacyjnych przedmiotw wyposaenia lub czci na potrzeby uzyskania wiadectwa homologacji typu WE pojazdu w odniesieniu do pojazdw produkowanych w maych seriach oraz pojazdw kategorii L,T lub C.

53

Art. 70zc. 1. Nadzr nad jednostk uprawnion w zakresie przeprowadzanych bada sprawuje minister waciwy do spraw transportu. 2. W ramach sprawowanego nadzoru minister

waciwy do spraw transportu: 1) sprawdza poprawno wykonywania bada

i sporzdzenia protokou; 2) co najmniej raz na trzy lata przeprowadza kontrol jednostki uprawnionej, o ktrej mowa w: a) art. 70za ust. 1 w zakresie speniania warunkw, o ktrych mowa w art. 70za ust. 2, b) art. 70zb ust. 1 w zakresie speniania warunkw, o ktrych mowa w art. 70za ust. 2 pkt 1 4; 3) przeprowadza kontrol jednostki uprawnionej w przypadku zawiadomienia o zmianie stanu faktycznego w zakresie warunkw, o ktrych mowa w art. 70za ust. 2 pkt 3. 3. Minister waciwy do spraw transportu sporzdza sprawozdanie oceniajce z przeprowadzonej kontroli, o ktrej mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, oraz o ktrym mowa w art. 70za ust. 4, i przedstawia je jednostce uprawnionej. 4. Minister waciwy do spraw transportu przedstawia Komisji Europejskiej, na jej wniosek, sprawozdanie oceniajce z przeprowadzonej kontroli, o ktrej mowa w art. 70za ust. 4 lub ust. 2 pkt 2 lub 3. 5. Minister waciwy do spraw transportu wzywa jednostk uprawnion do usunicia w terminie 90 dni 54 narusze stwierdzonych w wyniku

przeprowadzonych

kontroli,

ktrych

mowa

w ust. 2, i zawiesza jej uprawnienie do czasu usunicia tych narusze. Art. 70zd. Minister waciwy do spraw transportu cofa, w drodze decyzji administracyjnej, uprawnienie, o ktrym mowa w art. 70za ust. 1 lub art. 70zb ust. 1, w przypadku stwierdzenia, e jednostka uprawniona: 1) nie spenia warunkw okrelonych w: a) art. 70za ust. 2 w przypadku jednostki, o ktrej mowa w art. 70za ust. 1, b) art. 70za ust. 2 pkt 1 4 w przypadku jednostki, o ktrej mowa w art. 70zb ust. 1; 2) nie usuna narusze w terminie, o ktrym mowa w art. 70zc ust. 5; 3) wielokrotnie przeprowadzia badania niezgodnie z zasadami okrelonymi w przepisach; 4) wielokrotnie sporzdzia protok z badania

homologacyjnego lub sprawozdanie z tego badania niezgodnie ze stanem faktycznym; 5) nie zawiadomia ministra waciwego do spraw transportu o zmianie danych i informacji oraz stanu faktycznego uprawnienia. Art. 70ze. 1. Producent przedmiotw wyposaenia lub czci, nieobjtych drogowego procedur lub homologacji, mogcych stwarza zagroenie dla bezpieczestwa ruchu rodowiska zamieszczonych w wykazie czci lub wyposaenia okrelonym w zaczniku XIII do dyrektywy 2007/46/WE, jest obowizany uzyska dla nich zezwolenie na dopuszczenie do obrotu. 55 stanowicych podstaw wydania

2. Zezwolenie na dopuszczenie do obrotu wydaje, w drodze decyzji administracyjnej, za opat, minister waciwy do spraw transportu, na wniosek producenta, jeeli przedmiot wyposaenia lub cz odpowiada wymaganiom okrelonym w przepisach Unii Europejskiej. Wysoko opaty nie moe przekroczy 160 z. 3. Do wniosku docza si: 1) protok o ktrych z badania mowa w spenienia ust. 2, przez wymaga, wraz ze jednostk

sprawozdaniem, uprawnion;

wydany

2) kopi dowodu wniesienia opaty za wydanie lub zmian zezwolenia na dopuszczenie do obrotu; 3) informacj o sposobie oznaczania i pakowania przedmiotw wyposaenia lub czci; 4) owiadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji Dziaalnoci i Informacji o Dziaalnoci Gospodarczej albo do rejestru przedsibiorcw w Krajowym Rejestrze Sdowym; 5) deklaracj o sposobie i metodach zapewnienia zgodnoci produkcji przedmiotu wyposaenia lub czci zgodnie z wymaganiami technicznymi, o ktrych mowa w ust. 1; 6) owiadczenie o nastpujcej treci: Owiadczam, wniosek i e tylko w w zakresie jednym przedmiotu pastwie

wyposaenia lub czci zoyem tylko jeden czonkowskim Unii Europejskiej.. 4. Badanie spenienia wymaga, o ktrych mowa w ust. 2, przeprowadza na wniosek producenta 56

jednostka uprawniona. Z przeprowadzonego badania jednostka uprawniona sporzdza protok wraz ze sprawozdaniem. Art. 70zf. 1. Producent zmianach niezwocznie warunkw zawiadamia stanowicych ministra podstaw

waciwego do spraw transportu o wszelkich wydania zezwolenia na dopuszczenie do obrotu. 2. Po otrzymaniu powiadomienia, o ktrym mowa w ust. 1, minister waciwy do spraw transportu dokonuje oceny zakresu zmian w odniesieniu do uprzednio wydanego zezwolenia na dopuszczenie do obrotu, a nastpnie niezwocznie informuje producenta o: 1) koniecznoci uzyskania zmiany tego zezwolenia po przeprowadzeniu bada albo bez przeprowadzenia bada; 2) braku potrzeby zmiany danych i informacji zawartych w uprzednio wydanym zezwoleniu. 3. W przypadkach, o ktrych mowa w ust. 2 pkt 1, stosuje si odpowiednio art. 70ze. Art. 70zg. Producent jest obowizany zapewni, e przedmiot wyposaenia lub cz bd produkowane zgodnie z warunkami stanowicymi podstaw do wydania zezwolenia. Art. 70zh. 1. Minister waciwy do spraw transportu

przeprowadza kontrol zgodnoci produkcji typu przedmiotu wyposaenia lub czci: 1) przed wydaniem zezwolenia na dopuszczenie do obrotu w zakresie sposobu i metod zapewnienia zgodnoci produkcji;

57

2) w

przypadku

uzyskania

informacji

o wyprodukowaniu przedmiotw wyposaenia lub czci niezgodnie z warunkami okrelonymi w zezwoleniu na dopuszczenie do obrotu. 2. Kontrol zgodnoci produkcji w przypadku,

o ktrym mowa w ust. 1 pkt 2, przeprowadza si nie pniej ni w terminie 6 miesicy od dnia otrzymania zastrzee. 3. W przypadku negatywnego wyniku kontroli

zgodnoci produkcji, minister waciwy do spraw transportu wzywa producenta do usunicia brakw, w terminie 90 dni od dnia otrzymania wezwania. W przypadku nieusunicia brakw minister waciwy do spraw transportu cofa zezwolenie. Art. 70zi. Minister waciwy do spraw transportu, moe

upowani jednostk uprawnion do przeprowadzenia kontroli zgodnoci produkcji typu pojazdu, przedmiotu wyposaenia lub czci. Art. 70zj. Opaty, o ktrych mowa w art. 70h ust. 2, art. 70j ust. 4, art. 70k ust. 4, art. 70za ust. 1 oraz art. 70ze ust. 2, stanowi dochd budetu pastwa. Art. 70zk. Prawa i obowizki producenta, o ktrych mowa w: 1) art. 70d ust. 1 4 i ust. 6 9, art. 70e, art. 70f, art. 70g, art. 70h ust. 1 5 i ust. 7 8, art. 70m, art. 70n ust. 1 pkt 1 3 i ust. 2 3, art. 70o, art. 70p ust. 1 pkt 1 i 3 i ust. 2 i 3, art. 70q, art. 70r ust. 1 pkt 1 lit. a, pkt 2 i 3 i ust. 2, art. 70s ust. 1 i 2 i ust. 4 6, art. 70t, art. 70u, art. 70w ust. 1 pkt 1, pkt 3 lit. a i ust. 2 5, art. 70z ust. 1 5 i ust. 7 oraz art. 70zb stosuje si do podmiotu dokonujcego zabudowy pojazdu;

58

2) art. 70d ust. 1 4 i ust. 6 9, art. 70e, art. 70f, art. 70g, art. 70h ust. 1 5 i ust. 7 8, art. 70i, art. 70j, art. 70k, art. 70l ust. 1, art. 70m, art. 70n ust. 1 pkt 1 3 i ust. 2 3, art. 70o, art. 70p ust. 1 pkt 1 i 3 i ust. 2 i 3, art. 70q, art. 70r ust. 1 pkt 1 lit. a, pkt 2 i 3 i ust. 2, art. 70s ust. 1 i 2 i ust. 4 6, art. 70t, art. 70u, art. 70w ust. 1 pkt 1, pkt 3 lit. a i ust. 2 5, art. 70z ust. 1 5 i ust. 7 oraz art. 70zb stosuje si do podmiotu wprowadzajcego do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nowy pojazd oraz przedmioty wyposaenia lub czci. Art. 70zl. 1. Minister waciwy do spraw transportu okreli, w drodze rozporzdzenia: 1) szczegowe wymagania, jakie powinien spenia podmiot wnioskujcy o wydanie uprawnienia, o ktrym mowa w art. 70za ust. 1 oraz art. 70zb ust. 1, w zakresie warunkw lokalowych, rodkw i wyposaenia; 2) sposb i tryb przeprowadzania kontroli, o ktrej mowa w art. 70za ust. 4 oraz art. 70zc ust. 2 pkt 2 i 3; 3) wzr sprawozdania oceniajcego, o ktrym mowa w art. 70za ust. 4 i art. 70zc ust. 3; 4) wysoko opaty za wydanie decyzji, o ktrej mowa w art. 70za ust. 1 oraz art. 70zb ust. 1. 2. Wydajc rozporzdzenie, o ktrym mowa w ust. 1, minister uwzgldnia: 1) przepisy prawa Unii Europejskiej i wice Rzeczpospolit ratyfikowanych 59 Polsk umw postanowienia midzynarodowych,

w zakresie homologacji pojazdw, przedmiotw wyposaenia lub czci; 2) zakres uprawnienia; 3) czynnoci administracyjne oraz koszty zwizane z wydaniem decyzji; 4) czynnoci oraz koszty zwizane z przeprowadzaniem kontroli. Art. 70zm. 1. Minister waciwy do spraw transportu okreli, w drodze rozporzdzenia: 1) zakres wymaga technicznych obowizujcych w procedurach homologacji typu oraz tych szczegowy procedur; 2) wymagania alternatywne dotyczce przedmiotw wyposaenia lub czci, stosowane w procedurze homologacji pojazdw produkowanych w maych seriach; 3) limity pojazdw kwalifikowanych do maej serii; 4) szczegowe czynnoci organw w procedurach homologacji typu; 5) istotne cechy rnicujce kategori, typ, wariant lub wersj pojazdu; 6) warunki i sposb wyboru pojazdw, sposb przeprowadzania

przedmiotw wyposaenia lub czci, o ktrych mowa w art. 70z ust. 5; 7) zakres i sposb przeprowadzania: a) bada homologacyjnych, b) kontroli zgodnoci produkcji;

60

8) wzory dokumentw zwizanych z homologacj typu oraz szczegowe wymagania dla dokumentw, o ktrych mowa w art. 70h ust. 5 i art. 70z ust. 2, w zalenoci od procedury homologacji typu; 9) wzr i opis znaku homologacji typu przedmiotu wyposaenia lub czci; 10) terminy wanoci wiadectw zgodnoci WE lub wiadectw zgodnoci; 11) wysoko opat za: a) wydanie i zmian wiadectwa homologacji typu, b) uznanie wiadectwa homologacji typu pojazdu dla pojazdw produkowanych w maych seriach, c) uznanie wiadectwa homologacji typu

pojazdu, o ktrej mowa w art. 70j ust. 4. 2. Wydajc rozporzdzenie, o ktrym mowa w ust. 1, minister uwzgldnia: 1) przepisy prawa Unii Europejskiej i wice Rzeczpospolit ratyfikowanych Polsk umw postanowienia midzynarodowych,

w zakresie homologacji pojazdw, przedmiotw wyposaenia lub czci; 2) koszty wydania lub zmiany wiadectw

homologacji typu w zalenoci od zakresu tego wiadectwa; 3) koszty kontroli zgodnoci produkcji; 4) potrzeb zapewnienia zabezpieczenia dokumentw przed podrobieniem lub przerobieniem; 61

5) zapewnienie waciwego poziomu bezpieczestwa w ruchu drogowym i ochrony rodowiska. 3. Minister waciwy do spraw transportu okreli, w drodze rozporzdzenia, sposb ustalenia liczby pojazdw zaliczanych do kocowej partii produkcji oraz wzory dokumentw z tym zwizanych, uwzgldniajc przepisy prawa Unii Europejskiej i wice Rzeczpospolit Polsk postanowienia ratyfikowanych umw midzynarodowych, dotyczce pojazdw, przedmiotw wyposaenia lub czci oraz zapewnienie waciwego poziomu bezpieczestwa w ruchu drogowym i ochrony rodowiska. 4. Minister waciwy do spraw transportu moe okreli, w drodze rozporzdzenia: 1) warunki wydawania do zezwolenia oraz na wzory

dopuszczenie

obrotu

dokumentw z tym zwizanych, 2) wysoko opaty za wydanie zezwolenia na dopuszczenie do obrotu uwzgldniajc przepisy prawa Unii Europejskiej i wice Rzeczpospolit Polsk postanowienia ratyfikowanych umw midzynarodowych dotyczce przedmiotw wyposaenia lub czci, koszty wydania zezwolenia na dopuszczenie do obrotu oraz zapewnienie waciwego poziomu bezpieczestwa w ruchu drogowym i ochrony rodowiska. 5. Minister waciwy do spraw transportu okreli, w drodze rozporzdzenia:

62

1) zakres wymaga technicznych obowizujcych w procedurze homologacji sposobu montau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem; 2) szczegowe czynnoci organw w procedurze homologacji gazem; 3) zakres i sposb przeprowadzania: a) bada homologacyjnych, b) kontroli zgodnoci dany montau typ instalacji do sposobu montau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania

przystosowujcej zasilania gazem;

pojazdu

4) wzory dokumentw zwizanych z homologacj sposobu montau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem; 5) wysoko opat za wydanie i zmian wiadectwa homologacji gazem. 6. Wydajc rozporzdzenie, o ktrym mowa w ust. 5, minister uwzgldnia: 1) postanowienia wicych Rzeczpospolit Polsk ratyfikowanych w zakresie umw midzynarodowych, przedmiotw homologacji sposobu montau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania

wyposaenia lub czci; 2) koszty wydania lub zmiany montau wiadectw instalacji

homologacji

sposobu

przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem w zalenoci od zakresu tego wiadectwa;

63

3) koszty kontroli zgodnoci montau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem; 4) potrzeb zapewnienia zabezpieczenia dokumentw przed podrobieniem lub przerobieniem; 5) zapewnienie waciwego poziomu bezpieczestwa w ruchu drogowym i ochrony rodowiska. Rozdzia 1b Dopuszczenie jednostkowe pojazdu Art. 70zn. 1. Spenienie odpowiednich warunkw lub wymaga technicznych danego pojazdu, potwierdza si dopuszczeniem jednostkowym pojazdu. 2. Dopuszczeniu jednostkowemu pojazdu, z zastrzeeniem ust. 3 6, podlega nowy pojazd: 1) przed wprowadzeniem do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na ktrego typ producent lub importer nie uzyska wiadectwa homologacji typu WE pojazdu lub wiadectwa homologacji typu pojazdu; 2) na ktrego typ zostao wydane wiadectwo homologacji rejestracj czci, typu zostay WE lub wiadectwo zmiany warunkw homologacji typu pojazdu, w ktrym przed wprowadzone na zmian w pojedzie, przedmiocie wyposaenia lub wpywajce stanowicych podstaw wydania wiadectwa homologacji typu tego pojazdu. 3. Nowy pojazd zaprojektowany i zbudowany do uytku przede wszystkim na placach budowy, w kamienioomach, w obiektach portowych lub w portach lotniczych, pojazd wolnobieny, pojazd 64

kategorii M1 przeznaczony do zawodw sportowych na drogach lub poza nimi nie podlega obowizkowi uzyskania dopuszczenia jednostkowego pojazdu. Producent dopuszczenia obowizujce takiego pojazdu moe pojazdu, wystpi jeeli o dopuszczenie fakultatywne poprzez uzyskanie jednostkowego w procedurze spenia on odpowiednie wymagania techniczne dopuszczenia jednostkowego pojazdu, okrelone w przepisach wydanych na podstawie art. 70zs ust. 1 pkt 1. Przepisu nie stosuje si do pojazdw, o ktrych mowa w zaczniku nr 2 do ustawy. 4. Nowy pojazd specjalny Polskiej, Si Policji, Zbrojnych Agencji Suby Biura

Rzeczypospolitej Suby Wywiadu

Bezpieczestwa Wewntrznego, Agencji Wywiadu, Kontrwywiadu Wojskowego, Wojskowego, Centralnego

Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rzdu, Stray Granicznej, organw kontroli skarbowej, Suby Celnej, Inspekcji Transportu Drogowego, Suby Wiziennej i jednostek ochrony przeciwpoarowej lub nowy pojazd uywany do celw specjalnych nie podlega moe obowizkowi wystpi o uzyskania uzyskanie dopuszczenia dopuszczenia jednostkowego pojazdu. Producent takiego pojazdu jednostkowego pojazdu, jeeli spenia odpowiednie wymagania techniczne obowizujce w procedurze dopuszczenia jednostkowego pojazdu, okrelone w przepisach wydanych na podstawie art. 70zs ust. 1 pkt 1. 5. Dopuszczenia jednostkowego pojazdu nie stosuje si do tramwaju i trolejbusu.

65

6. W

przypadku

pojazdu do

kategorii spraw

M,

N,

podlegajcego minister decyzji

dopuszczeniu

jednostkowemu, transportu

waciwy

w uzasadnionych przypadkach zwalnia, w drodze administracyjnej, wnioskujcego o dopuszczenie jednostkowe z obowizku spenienia niektrych wymaga technicznych, o ktrych mowa w zaczniku IV i XI do dyrektywy 2007/46/WE, pod warunkiem zastosowania wymaga alternatywnych rwnowanych z wymaganiami okrelonymi w tych zacznikach w najwyszym moliwym do realizacji zakresie bezpieczestwa ruchu drogowego i ochrony rodowiska. Art. 70zo. 1. Dopuszczenia w drodze jednostkowego pojazdu udziela, minister

decyzji

administracyjnej,

waciwy do spraw transportu, za opat, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy 800 z. 2. Dopuszczenia jednostkowego pojazdu udziela si na wniosek producenta, importera, waciciela pojazdu albo ich upowanionego pastwa przedstawiciela, Unii posiadajcego siedzib lub miejsce zamieszkania na terytorium Europejskiej. 3. Do wniosku, o ktrym mowa w ust. 2, docza si: 1) dokument informacyjny sporzdzony wedug wzoru okrelonego w przepisach wydanych na podstawie art. 70zs ust. 1 pkt 1; 2) sprawozdanie z bada potwierdzajce spenienie odpowiednio wego pojazdu; warunkw lub wymaga technicznych w celu dopuszczenia jednostkoczonkowskiego

66

3) kopi dowodu uiszczenia opaty za dopuszczenie jednostkowe pojazdu. Art. 70zp. 1. Dopuszczenie jednostkowe pojazdu udzielone na dany pojazd przez waciwy organ pastwa zgodnie czonkowskiego Unii Europejskiej

z krajow procedur uznaje minister waciwy do spraw transportu, w drodze decyzji administracyjnej, jeeli dany pojazd spenia odpowiednio warunki lub wymagania techniczne, ktre s rwnowane warunkom lub wymaganiom obowizujcym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Wydanie decyzji, o ktrej mowa w ust. 1, nastpuje na wniosek producenta, importera lub waciciela pojazdu, za opat, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy 800 z. 3. Do wniosku, o ktrym mowa w ust. 2, docza si: 1) dokument organ potwierdzajcy pastwa dopuszczenie Unii

jednostkowe pojazdu wydane przez waciwy czonkowskiego Europejskiej; 2) dokument wydany przez waciwy organ

pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej wskazujcy przepisy techniczne, na podstawie ktrych udzielono dopuszczenia jednostkowego pojazdu. 4. Minister waciwy do spraw transportu moe zwrci si o dodatkowe informacje o udzielonym dopuszczeniu jednostkowym pojazdu do waciwego organu pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej. 5. Minister waciwy do spraw transportu, na wniosek waciwego organu pastwa czonkowskiego Unii 67

Europejskiej, udostpnia temu organowi informacje o udzielonym dopuszczeniu jednostkowym pojazdu. 6. W przypadku gdy pojazd, ktry uzyska ma by

dopuszczenie

jednostkowe

pojazdu,

sprzedany, zarejestrowany lub dopuszczony do ruchu na terytorium innego ni Rzeczpospolita Polska pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej, minister waciwy do spraw transportu, na wniosek producenta podstawie lub waciciela pojazdu, wydaje dokument wskazujcy przepisy techniczne, na ktrych udzielono dopuszczenia jednostkowego pojazdu. Art. 70zq. 1. Badanie potwierdzajce spenienie odpowiednich warunkw lub wymaga dla danego technicznych pojazdu w oraz celu rwnowanoci alternatywnych zastosowanych wymaga

dopuszczenia jednostkowego pojazdu przeprowadza jednostka uprawniona, na wniosek producenta, importera lub waciciela pojazdu. 2. Do wniosku, o ktrym mowa w ust. 1, docza si: 1) dokument informacyjny pojazdu wedug

wymaga okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 70zs ust. 1 pkt 1; 2) kopie wiadectw homologacji typu lub inne dokumenty potwierdzajce spenienie odpowiednich wymaga technicznych okrelonych w przepisach Unii Europejskiej lub regulaminach EKG ONZ. Art. 70zr. Opaty, o ktrych mowa w art. 70zo ust. 1 oraz art. 70zp ust. 2, stanowi dochd budetu pastwa.

68

Art. 70zs. 1. Minister waciwy do spraw transportu okreli, w drodze rozporzdzenia: 1) zakres wymaga technicznych obowizujcych w procedurze dopuszczenia spenienie w celu jednostkowego warunkw dopuszczenia pojazdu, zakres i sposb przeprowadzania bada potwierdzajcych technicznych z tym zwizanych; 2) warunki oceny w rwnowanoci procedurze wymaga

jednostkowego pojazdu oraz wzory dokumentw

alternatywnych

dopuszczenia

jednostkowego pojazdu; 3) wysoko opat za udzielenie dopuszczenia jednostkowego pojazdu oraz wydanie decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu, wydanym na dany pojazd zgodnie z krajow procedur, przez waciwy organ pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej. 2. Wydajc rozporzdzenie, o ktrym mowa w ust. 1, minister uwzgldnia: 1) konieczno zapewnienia bezpieczestwa

w ruchu drogowym i ochrony rodowiska; 2) przepisy prawa Unii Europejskiej i wice Rzeczpospolit ratyfikowanych lub czci; 3) koszty czynnoci administracyjnych oraz koszty zwizane z udzieleniem dopuszczenia jednostkowego pojazdu; Polsk umw postanowienia midzynarodowych,

w zakresie pojazdw, przedmiotw wyposaenia

69

4) koszty czynnoci zwizanych z przeprowadzaniem badania potwierdzajcego spenienie odpowiednich wymaga technicznych danego pojazdu w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu. Art. 70zt. Maksymalne stawki opat, o ktrych mowa w art. 70h ust. 2, art. 70j ust. 4, art. 70k ust. 4, art. 70za ust. 1, art. 70ze ust. 2, art. 70zo ust. 1 i art. 70zp ust. 2 ulegaj corocznie zmianie na nastpny rok kalendarzowy w stopniu odpowiadajcym redniorocznemu wskanikowi cen towarw i usug konsumpcyjnych ogem, ogaszanemu przez Prezesa Gwnego Urzdu Statystycznego w formie komunikatu, w Dzienniku Urzdowym Polski.; 7) w art. 71 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 6. Pojazd sprowadzony z terytorium pastwa niebdcego pastwem czonkowskim Unii Europejskiej, po dokonaniu zwolnienia pojazdu przez organ Suby Celnej do procedury dopuszczenia do obrotu, dopuszcza si do ruchu na okres 30 dni.; 8) w art. 72: a) w ust. 1 pkt 3 i 4 otrzymuj brzmienie: 3) wiadectwa zgodnoci WE albo wiadectwa zgodnoci wraz z owiadczeniem zawierajcym dane i informacje o pojedzie niezbdne do rejestracji i ewidencji pojazdu, albo dopuszczenie jednostkowe pojazdu wymagane; 4) zawiadczenia o pozytywnym wyniku badania jeeli s Rzeczypospolitej Polskiej Monitor

technicznego pojazdu, jeeli jest wymagane albo dowodu rejestracyjnego pojazdu lub innego dokumentu wydanego 70

przez

waciwy

organ

pastwa oraz

czonkowskiego, termin wanoci

potwierdzajcego

wykonanie

badania technicznego;, b) ust. 2a otrzymuje brzmienie: 2a. W przypadku pojazdu sprowadzanego z terytorium pastwa niebdcego pastwem czonkowskim zamiast dowodu rejestracyjnego, o ktrym mowa w ust. 1 pkt 5, dopuszcza si przedstawienie innego dokumentu stwierdzajcego rejestracj pojazdu, wydanego przez organ waciwy do rejestracji pojazdw w tym pastwie., c) po ust. 3 dodaje si ust. 3a w brzmieniu: 3a. wiadectwo zgodnoci WE lub wiadectwo zgodnoci traci wano po upywie terminu okrelonego w przepisach wydanych na podstawie art. 70zm ust. 1 pkt 10 i nie moe by uznane za dokument, o ktrym mowa w ust. 1 pkt 3.; 9) w art. 74 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 3) na wniosek jednostki uprawnionej lub jednostki badawczej producenta pojazdu, przedmiotu wyposaenia lub czci w celu umoliwienia odpowiednich bada;; 10) w art. 79 w ust. 1 dodaje si pkt 7 w brzmieniu: 7) wycofania pojazdu z obrotu, o ktrym mowa w art. 70g ust. 5.; 11) w art. 81 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 4. Badaniu, o ktrym mowa w ust. 3, nie podlega: 1) nowy pojazd, dla ktrego wydano wiadectwo

zgodnoci WE, wiadectwo zgodnoci albo dopuszczenie jednostkowe pojazdu; 2) zarejestrowany pojazd:

71

a) na ktrego typ wydano wiadectwo homologacji typu WE pojazdu w okresie od dnia pierwszej rejestracji za granic do dnia terminu okresowego badania technicznego, ustalonego na podstawie ust. 5, lub b) w ktrego dowodzie rejestracyjnym lub innym

dokumencie wydanym przez waciwy organ pastwa czonkowskiego przedstawionym do rejestracji, zawarta jest informacja o wykonanym badaniu technicznym i jego terminie wanoci z wyjtkiem takswki, pojazdu uprzywilejowanego lub pojazdu odpowiednio przystosowanego lub wyposaonego zgodnie z przepisami o przewozie towarw niebezpiecznych, pojazdu z zamontowanym urzdzeniem technicznym podlegajcym dozorowi technicznemu oraz pojazdu przystosowanego konstrukcyjnie do ruchu lewostronnego.; 12) uchyla si art. 86a; 13) w art. 129 w ust. 2 w pkt 8 lit. c otrzymuje brzmienie: c) korzystania z pojazdu zarejestrowanego w kraju niebdcym pastwem czonkowskim, jeeli kierujcy nim nie okaza dokumentu potwierdzajcego zawarcie umowy obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opacenia skadki za to ubezpieczenie,; 14) po dziale Va dodaje si dzia Vb w brzmieniu: Dzia Vb Kary pienine Art. 140m. 1. Kto: 1) wbrew przepisowi art. 70g ust. 1 wprowadzi do obrotu pojazd bez wymaganego odpowiedniego 72

wiadectwa

homologacji

typu

lub

innego

rwnowanego dokumentu, o ktrych mowa w art. 70j ust. 1, art. 70k ust. 1, art. 70o ust. 1, art. 70zo ust. 1 albo art. 70zp ust. 1, 2) wbrew przepisowi art. 70g ust. 5 ponownie wprowadzi z obrotu, 3) wbrew przepisowi art. 70g ust. 6 wprowadzi do obrotu przedmiot wyposaenia lub cz podlega karze pieninej w wysokoci nie wikszej ni 25% wartoci sprzeday wynikajcej z wprowadzenia do obrotu tego pojazdu, przedmiotu wyposaenia lub czci. 2. Kto wbrew obowizkowi nie wykonuje decyzji, o ktrych mowa w art. 70g ust. 4 lub ust. 9, podlega karze pieninej w wysokoci nie wikszej ni 50% wartoci sprzeday wynikajcej z wprowadzenia do obrotu tego pojazdu, przedmiotu wyposaenia lub czci. Art. 140n. 1. Kary pienine, w sprawach okrelonych do obrotu pojazdy wycofane

w art. 140m, nakadane s w drodze decyzji administracyjnej. 2. Kary pienine, o ktrych mowa w: 1) art. 140m za wprowadzenie do obrotu albo niewycofanie z obrotu pojazdw, przedmiotw wyposaenia lub czci, o ktrych mowa w art. 70d ust. 1 i ust. 6 pkt 2 przeznaczonych dla konsumentw, nakada waciwy organ Inspekcji Handlowej; 2) art. 140m za wprowadzenie do obrotu albo niewycofanie z obrotu pojazdw, o ktrych 73

mowa w art. 70d ust. 1, ust. 4 i ust. 6 pkt 2, nieprzeznaczonych dla konsumentw, nakada minister waciwy do spraw transportu. 3. Kary pienine, o ktrych mowa w ust. 2, stanowi dochd budetu pastwa. 4. Ustalajc wysoko kary pieninej uwzgldnia si zakres naruszenia, powtarzalno narusze oraz korzyci finansowe uzyskane z tytuu naruszenia ustawy. 5. Kary pienine s wnoszone na odrbny rachunek bankowy budetu pastwa, w terminie 14 dni od dnia, w ktrym decyzja o naoeniu kary pieninej staa si ostateczna. 6. Do kar pieninych, o ktrych mowa w art. 140m, w zakresie nieuregulowanym w ustawie, stosuje si odpowiednio przepisy dziau III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z pn. zm.5)).; 15) zacznik do ustawy oznacza si jako zacznik nr 1 i dodaje si zacznik nr 2 stanowicy zacznik do niniejszej ustawy.

Art. 2. W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219, z pn. zm.6)) w art. 3 w ust. 1 dodaje si pkt 1d w brzmieniu: 1d) kontrola pojazdw, przedmiotw wyposaenia lub czci przeznaczonych dla konsumentw w zakresie uzyskania przez producenta potwierdzenia spenienia wymaga technicznych, o ktrych mowa w art. 70c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z pn. zm. 3)),.

74

Art. 3. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054) w art. 86a: 1) w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 5) pojazdw specjalnych jeeli z: a) wiadectwa zgodnoci WE, b) wiadectwa zgodnoci, c) dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo d) decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu wydanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym wynika, e jest to pojazd specjalny;; 2) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 4. Dopuszczalna adowno pojazdu oraz liczba miejsc (siedze), o ktrych mowa w ust. 2 pkt 6, okrelona jest na podstawie dokumentw wydanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym. Pojazdy, ktre w dokumentach, o ktrych mowa w zdaniu pierwszym, nie maj okrelonej dopuszczalnej adownoci lub liczby miejsc, uznaje si rwnie za samochody osobowe, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 1..

Art. 4. W ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdw wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z pn. zm.7)) w art. 28 ust. 2a otrzymuje brzmienie: 2a. Przepisw ust. 1 nie stosuje si do niektrych pojazdw specjalnych, o ktrych mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 70zm ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym..

Art. 5. W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z pn. zm.8)) w zaczniku do ustawy: 75

1) w czci I uchyla si ust. 38; 2) w czci III: a) ust. 13 otrzymuje brzmienie: 1 2 ,,13. Zezwolenia oraz upowanienia wydane na podstawie przepisw o ruchu drogowym, z zastrzeeniem ust. 13a: 1) na wykonywanie gospodarczej, 2) pozostae dziaalnoci 433 z 48 z 3 4

b) po ust. 13 dodaje si ust. 13a w brzmieniu:

13a. Zezwolenie na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z kocowej partii produkcji

1537 z

Art. 6. Obowizek, o ktrym mowa w art. 70d ust. 1 ustawy, o ktrej mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw uznaje si za speniony, jeeli producent pojazdw kategorii: 1) M1,M2, M3, N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4 uzyska w odniesieniu do tych pojazdw wiadectwo homologacji typu pojazdu przed upywem terminu r. okrelonego ustanawiajcej w zaczniku ramy dla XIX do dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 wrzenia 2007 homologacji pojazdw silnikowych i ich przyczep oraz ukadw, czci i oddzielnych zespow technicznych przeznaczonych do tych pojazdw (dyrektywa ramowa) (Dz. Urz. UE L 263 z 09.10.2007, str. 1, z pn. zm.);

76

2) T4.3. uzyska w odniesieniu do tych pojazdw wiadectwo homologacji typu pojazdu przed upywem terminw okrelonych w art. 6 ust. 2 dyrektywy Komisji 2010/62/UE z dnia 8 wrzenia 2010 r. zmieniajcej dyrektywy Rady 80/720/EWG i 86/297/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/37/WE, 2009/60/WE i 2009/144/WE, odnoszcych si do homologacji typu cignikw rolniczych lub lenych, w celu dostosowania ich przepisw technicznych (Dz. Urz. UE L 238 z 09.09.2010, str. 7).

Art. 7. 1. Wydane przed dniem wejcia w ycie ustawy: 1) wiadectwa homologacji typu zachowuj wano do czasu wyganicia; 2) wiadectwa homologacji dany typ sposobu pojazdu montau do zasilania instalacji gazem,

przystosowujcej

zachowuj wano; 3) decyzje zwalniajce z obowizku uzyskania wiadectwa

homologacji typu pojazdu zachowuj wano przez okres, na jaki zostay wydane; 4) wycigi ze wiadectw homologacji typu pojazdu zachowuj wano; 5) wycigi ze wiadectw homologacji sposobu montau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem zachowuj wano; 6) odpisy decyzji zwalniajcej z obowizku uzyskania wiadectwa homologacji typu pojazdu zachowuj wano. 2. Dokumenty, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 4 i 6, stanowi podstaw do rejestracji pojazdu. 3. Pojazd, dla ktrego wydano dokumenty, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 4 albo 6, nie podlega badaniu, o ktrym mowa w art. 81 ust. 1 ustawy, o ktrej 77

mowa w art. 1, z wyczeniem takswki, pojazdu przystosowanego do uywania jako pojazd uprzywilejowany lub pojazdu odpowiednio przystosowanego lub wyposaonego zgodnie z przepisami o przewozie towarw niebezpiecznych, pojazdu z zamontowanym urzdzeniem technicznym podlegajcym dozorowi technicznemu oraz pojazdu przystosowanego konstrukcyjnie do ruchu lewostronnego. 4. Przepis ust. 1 pkt 4 i 6 stosuje si odpowiednio dla potrzeb okrelonych w art. 86a ust. 2 pkt 5 i ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug.

Art. 8. Producent, ktry uzyska decyzj zwalniajc z obowizku uzyskania wiadectwa homologacji typu pojazdu, przed dniem wejcia w ycie ustawy, moe wydawa odpisy decyzji zwalniajcych z obowizku uzyskania wiadectwa homologacji typu pojazdu, przez okres wanoci tej decyzji.

Art. 9. 1. Do spraw wszcztych, a niezakoczonych przed dniem wejcia w ycie ustawy, stosuje si przepisy dotychczasowe. 2. Dotychczasowe upowanienia do przeprowadzania bada

homologacyjnych oraz kontroli zgodnoci produkcji lub montau, udzielone przez ministra waciwego do spraw transportu na podstawie dotychczasowych przepisw, zachowuj wano do czasu uzyskania nowych uprawnie, nie duej jednak ni przez okres 12 miesicy od dnia wejcia w ycie ustawy.

Art. 10. Ustawa wchodzi w ycie po upywie szeciu miesicy od dnia ogoszenia, z wyjtkiem art. 3, ktry wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2013 r.

1)

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroenia dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 wrzenia 2007 r. ustanawiajcej ramy dla homologacji pojazdw silnikowych i ich przyczep oraz ukadw, czci i oddzielnych zespow technicznych przeznaczonych do tych pojazdw (dyrektywa ramowa) (Dz. Urz. UE L 263 z 09.10.2007, str. 1, z pn. zm.).

78

2)

Niniejsz ustaw zmienia si ustawy: ustaw z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, ustaw z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug, ustaw z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdw wycofanych z eksploatacji oraz ustaw z dnia 16 listopada 2006 r. o opacie skarbowej. 3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701, z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 37, poz. 214, Nr 100, poz. 649, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320, Nr 220, poz. 1411 i 1426, Nr 223, poz. 1461 i 1462 i Nr 234, poz. 1573 i 1574, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 663, Nr 91, poz. 739, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 802 i 803, Nr 98, poz. 817 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 43, poz. 246, Nr 122, poz. 827, Nr 151, poz. 1013, Nr 152, poz. 1018, Nr 182, poz. 1228, Nr 219 poz. 1443, Nr 225, poz. 1466 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 30, poz. 151, Nr 92, poz. 530, Nr 102, poz. 585, Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016, Nr 204, poz. 1195, Nr 205, poz. 1210, Nr 208, poz. 1240 i 1241, Nr 222, poz. 1321, Nr 227, poz. 1367, Nr 244, poz. 1454 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 113. 4) Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1458, z 2007 r. Nr 176, poz. 1236, z 2009 r. Nr 79, poz. 666 i Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz. 145 i Nr 76, poz. 489 oraz z 2011 r. Nr 63, poz. 322. 5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671, z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109 i Nr 209, poz. 1316, 1318 i 1320, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 131, poz. 1075, Nr 157, poz. 1241, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 213, poz. 1652 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 57, poz. 355, Nr 127, poz. 858, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1306 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 173, Nr 75, poz. 398, Nr 106, poz. 622, Nr 134, poz. 781, Nr 171, poz. 1016, Nr 186, poz. 1100, Nr 199, poz. 1175, Nr 232, poz. 1378, Nr 234, poz. 1391 i Nr 291, poz. 1707. 6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 106, poz. 622 i Nr 153, poz. 903. 7) Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1458, z 2007 r. Nr 176, poz. 1236, z 2009 r. Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 28, poz. 145 i Nr 76, poz. 489 oraz z 2011 r. Nr 63, poz. 322. 8) Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 124, poz. 859, Nr 127, poz. 880 i Nr 128, poz. 883, z 2008 r. Nr 44, poz. 262, Nr 63, poz. 394, Nr 182, poz. 1121, Nr 195, poz. 1198, Nr 216, poz. 1367 i Nr 220, poz. 1414, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 57, poz. 466 i Nr 72, poz. 619, z 2010 r. Nr 8, poz. 51, Nr 81, poz. 531, Nr 107, poz. 679 i Nr 167, poz. 1131 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 133, poz. 768, Nr 149, poz. 887, Nr 152, poz. 897, Nr 163, poz. 981, Nr 171, poz. 1016, Nr 207, poz. 1230, Nr 222, poz. 1321, Nr 227, poz. 1367 i Nr 232, poz. 1378.

18/03/BS

79

Zacznik do ustawy z dnia Zacznik nr 2

KATEGORIE POJAZDW

1. Kategoria M: pojazdy samochodowe przeznaczone do przewozu osb majce co najmniej cztery koa, w tym: 1) kategoria M1: pojazdy do przewozu osb, majce nie wicej ni osiem miejsc oprcz siedzenia kierowcy; 2) kategoria M2: pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu osb, majce wicej ni osiem miejsc oprcz siedzenia kierowcy i majce dopuszczaln mas nieprzekraczajc 5 t; 3) kategoria M3: pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu osb, majce wicej ni osiem miejsc oprcz siedzenia kierowcy i majce dopuszczaln mas przekraczajc 5 t.

2. Kategoria

N:

pojazdy

samochodowe

majce

co

najmniej

cztery

koa

i zaprojektowane i wykonane do przewozu adunkw, w tym: 1) kategoria N1: pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu adunkw i majce dopuszczaln mas nieprzekraczajc 3,5 t; 2) kategoria N2: pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu adunkw i majce dopuszczaln mas przekraczajc 3,5 t, ale nieprzekraczajc 12 t; 3) kategoria N3: pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu adunkw i majce dopuszczaln mas przekraczajc 12 t.

3. Kategoria O: przyczepy, w tym: 1) kategoria O1: przyczepy o dopuszczalnej masie nieprzekraczajcej 750 kg; 2) kategoria O2: przyczepy o dopuszczalnej masie przekraczajcej 750 kg, ale nieprzekraczajcej 3,5 t;

3) kategoria O3: przyczepy o dopuszczalnej masie przekraczajcej 3,5 t, ale nieprzekraczajcej 10 t; 4) kategoria O4: przyczepy o dopuszczalnej masie przekraczajcej 10 t.

4. Kategoria L: pojazdy dwukoowe lub trjkoowe, niektre pojazdy czterokoowe, w tym: 1) kategoria L1e motorower dwukoowy; 2) kategoria L2e motorower trjkoowy; 3) kategoria L3e motocykl dwukoowy bez bocznego wzka; 4) kategoria L4e motocykl dwukoowy z bocznym wzkiem; 5) kategoria L5e motocykl trjkoowy; 6) kategoria L6e czterokoowiec lekki; 7) kategoria L7e czterokoowiec. Do kategorii L nie mog by zaliczone pojazdy: a) ktrych prdko maksymalna nie przekracza 6 km/h, b) przeznaczone do kierowania przez osob piesz, c) cigniki i maszyny uywane do celw rolniczych lub podobnych, d) rowery z dodatkowym silnikiem elektrycznym, o maksymalnej mocy cigej do 0,25 kW, przekazywanej na koa w taki sposb, aby dziaanie wspomagajce zmniejszao si ze wzrostem prdkoci jazdy i zaniko przy prdkoci 25 km/h.

5. Kategoria T: cigniki rolnicze, w tym: 1) kategoria T1: cignik koowy o maksymalnej prdkoci konstrukcyjnej nieprzekraczajcej 40 km/h, majcy o pooon najbliej kierowcy, o minimalnym rozstawie k nie mniejszym ni 1 150 mm, mas wasn, w stanie gotowoci do jazdy, przekraczajc 600 kg i przewit nie wikszy ni 1 000 mm. W przypadku cignikw ze zmian pozycji kierowcy (zmiana pooenia siedzenia i koa kierownicy), osi pooon najbliej kierowcy musi by o z zamontowanymi oponami o najwikszej rednicy;

2) kategoria T2: cignik koowy o maksymalnej prdkoci konstrukcyjnej nieprzekraczajcej 40 km/h, majcy minimalny rozstaw k mniejszy ni 1 150 mm, mas wasn, w stanie gotowoci do jazdy, przekraczajc 600 kg i przewit nie wikszy ni 600 mm. W przypadku gdy wysoko rodka cikoci cignika (mierzona wzgldem podoa) podzielona przez minimalny rozstaw k kadej osi przekracza 0,90, maksymalna prdko konstrukcyjna jest ograniczona do 30 km/h; 3) kategoria T3: cignik koowy o maksymalnej prdkoci konstrukcyjnej nieprzekraczajcej 40 km/h i masie wasnej, w stanie gotowoci do jazdy, nieprzekraczajcej 600 kg; 4) kategoria T4: cignik koowy specjalnej konstrukcji o maksymalnej prdkoci konstrukcyjnej nieprzekraczajcej 40 km/h, w ramach ktrej ze wzgldu na przewit i szeroko wyrnia si kategorie T 4 . 1 , T 4 . 2 , oraz T 4 . 3 ; 5) kategoria T5: cignik koowy o maksymalnej prdkoci konstrukcyjnej przekraczajcej 40 km/h.

6. Kategoria C: Cigniki gsienicowe, w tym cigniki kategorii C1 , C2 , C3 , C4 , C5 wedug kryteriw podziau jak dla kategorii T. W ramach kategorii C4 wyrnia si kategorie C 4 . 1 , C 4 . 2 , oraz C 4 . 3 wedug podziau jak dla kategorii T 4 . 1 , T 4 . 2 , oraz T 4 . 3 .

7. Kategoria R: przyczepy rolnicze, w tym: 1) kategoria R1: przyczepa, ktrej suma technicznie dopuszczalnych mas na o nie przekracza 1,5 t; 2) kategoria R2: przyczepa, ktrej suma technicznie dopuszczalnych mas na o przekracza 1,5 t, lecz nie przekracza 3,5 t; 3) kategoria R3: przyczepa, ktrej suma technicznie dopuszczalnych mas na o przekracza 3,5 t, lecz nie przekracza 21 t; 4) kategoria R4: przyczepa, ktrej suma technicznie dopuszczalnych mas na o przekracza 21 t.

Kada kategoria przyczepy oznaczona jest take indeksem a lub b, zalenie od jej konstrukcyjnej prdkoci: a dla przyczepy o maksymalnej prdkoci konstrukcyjnej mniejszej lub rwnej 40 km/h, b dla przyczepy o maksymalnej prdkoci konstrukcyjnej wikszej ni 40 km/h.

20/03/EP

UZASADNIENIE

Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektrych innych ustaw dokonuje implementacji zapisw zawartych w dyrektywie 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 wrzenia 2007 r. ustanawiajcej ramy dla homologacji pojazdw silnikowych i ich przyczep oraz ukadw, czci i oddzielnych zespow technicznych przeznaczonych do tych pojazdw (Dz. Urz. UE L 263 z 09.10.2007, str.1). Od dnia 1 maja 2004 r. procedura homologacji typu pojazdu obowizujca w Polsce jest zharmonizowana dla pojazdw kategorii: M1 (wdroenie dyrektywy 70/156/EWG), L (wdroenie dyrektywy 2002/24/WE) oraz T1, T2, T3 (wdroenie dyrektywy 2003/37/WE). Przedmiotowe dyrektywy zostay wdroone do polskiego systemu prawa w drodze obecnie obowizujcej ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz aktw wykonawczych do niej. Na skutek przebudowy systemu homologacji zwizanej z koniecznoci wdroenia dyrektywy 2007/46/WE dla pojazdw kategorii M, N, O, zaistniaa konieczno zawarcia w projekcie regulacji dotyczcych homologacji pojazdw okrelonych w dyrektywie 2002/24/WE oraz dyrektywie 2003/37/WE. Uregulowanie w projekcie procedur dotyczcych tyche pojazdw wie si jednak z ich wpisaniem w system homologacji typu pojazdu uksztatowany w projekcie w ramach wdroenia dyrektywy 2007/46/WE. Dyrektywa 2007/46/WE okrela szczegowe wymagania techniczne, homologacyjne, proceduralne, w celu dopuszczenia nowych typw pojazdw, przedmiotw ich wyposaenia lub czci, do ruchu drogowego. Celem dyrektywy jest doprowadzenie do sytuacji, w ktrej stosowane w kadym pastwie UE osobne procedury homologacji typu pojazdu zastpione zostan zharmonizowan procedur homologacji typu uniwersaln w ramach UE, przy zachowaniu jak najwyszego poziomu bezpieczestwa wszystkich uczestnikw ruchu drogowego. Projektowana ustawa, wdraajc przepisy niniejszej dyrektywy, okrela bdzie: definicje m.in. wiadectwa homologacji typu WE oraz krajowego wiadectwa homologacji typu pojazdu,

procedury oraz terminy dotyczce wzajemnego uznawania w ramach UE wiadectw homologacji typu dla pojazdw kategorii M, N, O, obowizki pastw czonkowskich UE oraz producentw w zakresie homologacji typu, procedury postpowania w przypadku wnioskowania przez producenta

o wydanie wiadectwa homologacji typu WE w odniesieniu do pojazdw, przedmiotw ich wyposaenia lub czci, przebieg procedur homologacji typu WE, zasady, na ktrych pastwa czonkowskie UE udzielaj homologacji typu WE, procedur w zakresie wydania wiadectwa homologacji typu WE pojazdu dla pojazdw produkowanych w maych seriach oraz dla pojazdu, w ktrym w przedmiocie wyposaenia lub czci zastosowano nowatorskie rozwizania konstrukcyjne lub technologie, procedury badawcze wymagane dla uzyskania wiadectwa homologacji typu WE, procedur w zakresie usuwania przez producenta pojazdu zagroe bezpieczestwa w ruchu drogowym lub ochrony rodowiska w przypadku ich stwierdzenia w pojazdach wprowadzonych do obrotu, przebieg procedury kontroli zgodnoci produkcji, zasady powiadamiania pastw czonkowskich UE o wszelkich dziaaniach zwizanych z procedur w zakresie wiadectw homologacji typu WE, procedury dziaania w przypadku dopuszczenia jednostkowego pojazdw oraz pojazdw z kocowej partii produkcji, warunki, jakie musi spenia jednostka uprawniona do przeprowadzania bada homologacyjnych oraz bada potwierdzajcych spenienie odpowiednich warunkw lub wymaga technicznych danego pojazdu w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu, wyznaczona przez ministra waciwego do spraw transportu oraz zasady jej wyznaczania.

Dyrektywa 2007/46/WE uchyla dyrektyw 70/156/EWG Rady z dnia 6 lutego 1970 r. w sprawie zblienia ustawodawstw Pastw Czonkowskich w odniesieniu do homologacji typu pojazdw silnikowych i ich przyczep i tym samym pastwa czonkowskie musz w procedurze homologacji ustanowi nowe zharmonizowane w ramach Unii Europejskiej procedury bada homologacyjnych i wydawania wiadectw homologacji. Homologacja jest procedur zatwierdzenia przez waciw wadz (wadza

homologacyjna) typu pojazdu, przedmiotw wyposaenia lub czci. Obowizek uzyskania wiadectwa homologacji typu lub innego rwnowanego dokumentu odnosi si wycznie do pojazdw, przedmiotw wyposaenia i czci, dla ktrych okrelono wymagania w regulaminach EKG ONZ oraz dyrektywach UE. W Polsce funkcj wadzy homologacyjnej wypenia minister waciwy do spraw transportu, obecnie Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Nowy typ pojazdu, przedmiotu wyposaenia lub czci, ktry ma by wprowadzony do obrotu na terytorium RP, powinien spenia wymagania techniczne odpowiednie dla danej kategorii pojazdu. Spenienie tych wymaga potwierdza si w procedurze homologacji typu. Zgodnie z art. 70b procedura homologacji typu odnosi si do: 1) pojazdu; 2) przedmiotu wyposaenia lub czci. Procedura homologacji typu pojazdu odnosi si do kadego nowego typu pojazdu, ktry ma by wprowadzony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Potwierdzeniem spenienia wymaga obowizujcych w ww. procedurze jest wydanie przez ministra waciwego do spraw transportu dla: 1) pojazdu: a) wiadectwa homologacji typu WE pojazdu dla pojazdw objtych zharmonizowan procedur homologacji w ramach UE, b) wiadectwa homologacji typu pojazdu dla pojazdw objtych krajow procedur; 2) przedmiotu wyposaenia lub czci:

a) wiadectwo homologacji typu WE przedmiotu wyposaenia lub czci dla przedmiotw wyposaenia lub czci objtych wymaganiami zawartymi w dyrektywach UE, b) wiadectwo homologacji typu EKG ONZ przedmiotu wyposaenia lub czci objtych wymaganiami zawartymi w regulaminach EKG ONZ. Obowizek spenienia odpowiednich wymaga technicznych odnosi si rwnie do sposobu montau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem, ktre potwierdza si w procedurze homologacji sposobu montau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem. Badania homologacyjne w powyszym zakresie przeprowadzane bd przez jednostki uprawnione, wyznaczone przez ministra waciwego do spraw transportu. Funkcj jednostki uprawnionej o ograniczonym zakresie przeprowadzania bada homologacyjnych bdzie mg sprawowa take producent pojazdw kategorii M, N, O lub podmiot przez niego upowaniony (art. 70zb ust. 1) . W art. 70b ust. 6 wprowadzono zapis, zgodnie z art. 10 ust. 3 dyrektywy 2007/46/WE, e jeeli homologacja typu przedmiotu wyposaenia lub czci obejmuje przedmioty wyposaenia lub czci niezalenie od tego, czy s przeznaczone do napraw, przegldw lub konserwacji pojazdw, nie wymaga si dodatkowej homologacji typu tych przedmiotw wyposaenia lub czci, jeeli ustawa nie przewiduje dla nich obowizku uzyskania odrbnego wiadectwa homologacji typu. W przypadku ukadu kierowniczego pojazdu, homologacji podlega ukad jako cao, natomiast poszczeglne komponenty skadajce si na ten ukad nie podlegaj homologacji. Z kolei w przypadku ukadu hamulcowego, homologacji podlega nie tylko ten ukad jako cao, jak rwnie jedna z czci tego ukadu, tj. nakadki cierne ukadu hamulcowego. Oznacza to, i nie jest wymagane wiadectwo homologacji dla przedmiotw wyposaenia lub czci wchodzcych w skad ww. ukadw, pod jednym warunkiem, e przepisy nie przewiduj takiego obowizku. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku nakadek ciernych ukadu hamulcowego. W art. 70d ust. 2 i ust. 3 w stosunku do okrelonych typw nowych pojazdw, w tym pojazdw specjalnych okrelonych sub lub uywanych do celw specjalnych, wprowadzono wyczenie z obowizku uzyskania wiadectwa homologacji typu WE pojazdu, wiadectwa homologacji typu pojazdu, z jednoczesn moliwoci uzyskania 4

przez producenta takiego dokumentu, przy spenieniu odpowiednich wymaga. Ma to na celu doprecyzowanie projektu ustawy z art. 2 ust. 3 i 4 dyrektywy 2007/46/WE. Ponadto wyczenie pojazdw specjalnych okrelonych sub lub uywanych do celw specjalnych z generalnego obowizku uzyskania wiadectwa homologacji typu dla pojazdw, uwzgldnia aktualnie istniejcy stan prawny w tym zakresie, wynikajcy z obowizujcych przepisw ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z nomenklatur uyt w implementowanej przez projekt ustawy dyrektywie 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 wrzenia 2007 r. ustanawiajcej ramy dla homologacji pojazdw silnikowych i ich przyczep oraz ukadw, czci i oddzielnych zespow technicznych przeznaczonych do tych pojazdw, w art. 1 pkt 3 wprowadzono nowe definicje niezbdne do dostosowania polskiego prawodawstwa do zapisw dyrektywy 2007/46/WE. W tym celu wprowadzono m.in. definicje wiadectw homologacji, kategorii pojazdu, pojazdu produkowanego w maych seriach, pojazdu z kocowej partii produkcji, typu/wariantu/wersji pojazdu. Definicje te zostay uyte w rozdziale 1a Homologacja. Ponadto na potrzeby rozdziau 1a Homologacja, okrelono definicj przedmiotu wyposaenia lub czci, wirtualnej metody testowania, jak rwnie wprowadzono rodzaje oraz opis procedur stosowanych w procedurze homologacji typu WE pojazdu albo homologacji typu pojazdu (procedura krok po kroku, jednostopniowa oraz mieszana). Projekt ustawy, zgodnie z dyrektyw 2007/46/WE, zawiera zharmonizowane procedury homologacyjne dotyczce pojazdw kategorii M, N, O. Jest to uzupenienie analogicznej procedury obowizujcej w odniesieniu do pojazdw kategorii L, M1, T1, T2, T3. Zharmonizowana procedura homologacji typu oznacza, i wiadectwo homologacji typu, wydane zgodnie z wymaganiami zawartymi w ww. dyrektywie w jednym z krajw czonkowskich UE, bdzie uznawane na terytorium wszystkich pozostaych krajw czonkowskich UE, bez potrzeby ponownego przeprowadzania procedury homologacji typu. Zacznik Nr XIX do ww. dyrektywy wprowadza harmonogram wejcia w ycie jej zapisw w odniesieniu do: 1) nowych typw pojazdw skierowana do producenta moliwo wczeniejszego dostosowania si do wymaga tej dyrektywy;

2) nowych typw pojazdw skierowany do producenta obowizek dostosowania si do wymaga tej dyrektywy; 3) wszystkich typw pojazdw skierowany do producenta obowizek dostosowania si do wymaga tej dyrektywy. Implementacja ww. regulacji do prawa polskiego zawarta jest w przepisach przejciowych projektu ustawy. Art. 6 projektu odsya do zacznika Nr XIX do dyrektywy 2007/46/WE, ktry w okrelonych terminach wprowadza obowizek dostosowania si do wymaga tej dyrektywy, a w konsekwencji do stopniowego zastpienia w odniesieniu do pojazdw kategorii M, N, O krajowych wiadectw homologacji wiadectwami wydanymi zgodnie ze zharmonizowan unijn procedur homologacji typu. Zapewnia to pynne przejcie z systemu krajowej homologacji typu pojazdu na system homologacji unijnej, zharmonizowanej w ramach UE. Art. 70d ust. 1 analogicznie jak do pojazdw wprowadza obowizek uzyskania wiadectwa homologacji typu WE przedmiotu wyposaenia lub czci. W tym przypadku nie obowizuj krajowe regulacje, a producenci mog w dalszym cigu uzyskiwa unijne wiadectwa homologacji typu przedmiotu wyposaenia lub czci lub alternatywnie wiadectwo homologacji typu EKG ONZ art. 70d ust. 6 pkt 8 jest to zgodne z art. 34 ust. 1 dyrektywy 2007/46/WE. Ponadto w art. 70d ust. 7 projektu wskazano, zgodnie z art. 35 ust. 1 dyrektywy 2007/46/WE, w jakim zakresie wiadectwa homologacji typu EKG ONZ uznaje si za rwnowane wiadectwom homologacji typu WE przedmiotw wyposaenia lub czci w procedurze homologacji typu WE pojazdu. Art. 70f ust. 2 i 3, zgodnie z art. 5 ust. 2 dyrektywy 2007/46/WE, wprowadza odpowiedzialno producenta pojazdu skompletowanego w zakresie uzyskania wiadectwa homologacji typu przedmiotw wyposaenia lub czci oraz za zapewnienie kontroli zgodnoci produkcji w okrelonym w tym przepisie zakresie. Art. 70h okrela wykaz dokumentw wymaganych do wniosku o wydanie lub zmian wiadectwa homologacji typu WE pojazdu, wiadectwa homologacji typu pojazdu, wiadectwa homologacji typu WE przedmiotu wyposaenia lub czci, wiadectwa homologacji typu EKG ONZ oraz wiadectwa homologacji sposobu montau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem.

Na podstawie projektowanego art. 70j ustawy, wprowadza si procedur dotyczc uznania przez ministra waciwego do spraw transportu wiadectwa homologacji typu, wydanego na dany typ pojazdu, zgodnie z krajow procedur homologacji typu, przez waciwy organ innego ni Rzeczpospolita Polska pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej. Poniewa zgodnie z implementowan dyrektyw 2007/46/WE, w odniesieniu do kategorii pojazdw nieobjtych zharmonizowan procedur homologacji, kraje czonkowskie mog wydawa krajowe wiadectwa homologacji typu, konieczna jest weryfikacja (w odniesieniu do procedur Rzeczypospolitej Polskiej) zachowanych poziomw bezpieczestwa, na podstawie ktrych dane homologacje krajowe zostay wydane. Analogiczn procedur uznania wprowadzono w art. 70k w odniesieniu do wiadectw homologacji typu pojazdu dla pojazdw produkowanych w maych seriach, wydanych na dany typ pojazdu, zgodnie z krajow procedur homologacji typu, przez waciwy organ innego ni Rzeczpospolita Polska pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej. W tym przypadku minister waciwy do spraw transportu uznaje takie wiadectwo, jeeli wymagania techniczne stanowice podstaw do jego wydania s rwnowane wymaganiom technicznym obowizujcym na terytorium RP w krajowej procedurze homologacji typu pojazdu dla pojazdw produkowanych w maych seriach. Art. 70m projektu odnosi si do procedur homologacji typu WE pojazdu lub typu pojazdu w odniesieniu do pojazdw produkowanych w maych seriach. Zgodnie z art. 70m ust. 1 w procedurze homologacji typu WE pojazdu dla pojazdw produkowanych w maych seriach, minister waciwy do spraw transportu, w drodze decyzji administracyjnej: zwalnia producenta z obowizku przedstawienia jednego lub kilku wiadectw homologacji typu WE przedmiotu wyposaenia lub czci lub wiadectwa homologacji typu EKG ONZ, do badania homologacyjnego typu pojazdu, pod warunkiem zastpienia ich sprawozdaniami zawierajcymi pozytywne wyniki bada homologacyjnych tych przedmiotw wyposaenia lub czci, sporzdzonymi przez jednostk uprawnion,

upowania producenta do wykonania bada homologacyjnych typu niektrych przedmiotw wyposaenia lub czci i przedstawienia sprawozdania zawierajcego wyniki tych bada. Ponadto, zgodnie z art. 70m ust. 2, w procedurze tej, zamiast wiadectwa homologacji dla przedmiotw wyposaenia lub czci, producent moe przedstawi dokumenty zawierajce dane i informacje o wymaganiach technicznych przedmiotw wyposaenia lub czci, wraz z owiadczeniem, e speniaj one zasadnicze wymagania homologacyjne. Zgodnie z art. 70m ust. 3 w procedurze homologacji typu pojazdu dla pojazdw produkowanych w maych seriach: niektre wymagania, dotyczce jednego lub kilku przedmiotw wyposaenia lub czci, zastpuje si wymaganiami alternatywnymi, okrelonymi w przepisach wykonawczych, minister waciwy do spraw transportu zwalnia z obowizku uzyskania jednego lub kilku wiadectw homologacji typu WE przedmiotu wyposaenia lub czci lub wiadectwa homologacji typu EKG ONZ pod warunkiem zastpienia ich odpowiednimi dokumentami okrelonymi w pkt 2. Zwolnienie producenta przez ministra waciwego do spraw transportu z przedstawienia do badania homologacyjnego typu pojazdu, jednego lub kilku wiadectw homologacji typu WE przedmiotw wyposaenia lub czci lub typu EKG ONZ, pod warunkiem zastpienia ich odpowiednimi dokumentami, przewiduje art. 70n ust. 3 projektu sytuacja ta dotyczy procedury mieszanej stosowanej w ramach homologacji typu WE pojazdu albo typu pojazdu. Przyjto, i dokumenty zaczane przez producenta w ramach tych procedur powinny zagwarantowa potwierdzenie spenienia przez dany typ pojazdw waciwych wymaga homologacyjnych oraz zapewnia odpowiedni poziom bezpieczestwa w ruchu drogowym i ograniczy negatywny wpyw na rodowisko. W art. 70o projektu zawarta zostaa procedura wydania przez ministra waciwego do spraw transportu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdw z kocowej partii produkcji. Decyzje takie wydaje si dla pojazdw wyprodukowanych w okresie wanoci wiadectwa homologacji typu WE

pojazdu albo wiadectwa homologacji typu pojazdu i znajdujcych si na terytorium Unii Europejskiej, dla limitowanej liczby pojazdw. W art. 70o ust. 3 wskazuje si ponadto szczegowe terminy wanoci wydawanych decyzji, w odniesieniu do poszczeglnych kategorii pojazdw. Procedura ta ma na celu umoliwienie producentom wyprzedania zapasw magazynowych. Projekt ustawy wprowadza pojcie wiadectwa zgodnoci (art. 70s), ktre zastpi obowizujce obecnie w przepisach prawnych pojcie wycigu ze wiadectwa homologacji typu pojazdu, ktre stosuje si w ramach homologacji typu pojazdu. Konieczno dostosowania tej terminologii wynika z wejcia w ycie rozporzdzenia Komisji (WE) nr 385/2009 z dnia 7 maja 2009 r. zastpujcego zacznik IX do dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiajcej ramy dla homologacji pojazdw silnikowych i ich przyczep oraz ukadw, czci i oddzielnych zespow technicznych przeznaczonych do tych pojazdw. W odniesieniu do pojazdw objtych krajowymi wiadectwami homologacji typu pojazdu wydawane bd wiadectwa zgodnoci, natomiast w odniesieniu do pojazdw objtych wiadectwami homologacji typu WE pojazdu wiadectwa zgodnoci WE. W art. 70u wprowadza si procedur istotn z punktu widzenia bezpieczestwa szeroko pojtego ruchu drogowego lub ochrony rodowiska dotyczc koniecznoci podjcia przez producenta pojazdu dziaa majcych na celu usunicie zagroe dla bezpieczestwa w ruchu drogowym lub ochrony rodowiska w przypadku ich stwierdzenia w pojazdach wprowadzonych do obrotu. Tre tego artykuu stanowi implementacj art. 32 dyrektywy 2007/46/WE. Producent, ktry uzyska wiadectwo homologacji typu WE pojazdu, w przypadku stwierdzenia w pojedzie wprowadzonym do obrotu zagroenia dla bezpieczestwa w ruchu drogowym lub ochrony rodowiska, jest obowizany niezwocznie powiadomi o tym ministra waciwego do spraw transportu, jak rwnie podj dziaania w celu usuniciu tych zagroe poprzez opracowanie planu dziaa w tym zakresie i jego uzgodnieniu z ministrem. Projektowany artyku nakada rwnie na producenta obowizek poinformowania waciciela lub posiadacza pojazdu o koniecznoci sprawdzenia stanu technicznego pojazdu w warunkach serwisowych producenta, a dodatkowo, jeeli w jego wyniku zostan stwierdzone zagroenia, podjcia dziaania majcego na celu usunicie tych zagroe. Artyku 70u okrela rwnie zasady wspdziaania producenta i ministra waciwego do spraw transportu w zakresie omawianej procedury dotyczcej usuwania 9

zagroe oraz informowania organw pastw czonkowskich Unii Europejskiej waciwych w sprawach homologacji o podjtych dziaaniach. W proponowanym brzmieniu art. 70w dotyczy procedury kontroli zgodnoci produkcji typu pojazdu, przedmiotu wyposaenia, czci lub kontroli zgodnoci montau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem. W zwizku z koniecznoci wdroenia dyrektywy 2007/46/WE w art. 70za projekt nakada na ministra waciwego do spraw transportu zadanie zwizane z wprowadzaniem przez przedsibiorcw do obrotu nowych pojazdw, przedmiotw wyposaenia lub czci, a polegajce na wyznaczeniu jednostki do przeprowadzania bada homologacyjnych lub bada potwierdzajcych spenienie odpowiednich wymaga technicznych danego pojazdu w celu dopuszczenia jednostkowego tego pojazdu. Dany podmiot wnioskujcy o uzyskanie uprawnienia w tym zakresie bdzie obowizany spenia okrelone warunki, w szczeglnoci posiada personel o wiedzy i dowiadczeniu odpowiednim do zakresu realizowanych bada, dysponowa odpowiednimi warunkami lokalowymi, rodkami i wyposaeniem niezbdnym do przeprowadzania bada homologacyjnych oraz zachowywa procedury wynikajce z przepisw zawartych w regulaminach EKG ONZ oraz dyrektywach UE (art. 70za ust. 2). Okrelenie w projekcie wymaga, jakie bdzie musia speni podmiot wnioskujcy o wyej wymienione uprawnienie, ma na celu przede wszystkim zapewnienie wysokiego poziomu przeprowadzanych bada homologacyjnych. Naley podkreli, i przedmiotowe uprawnienie bdzie miao szczeglny charakter. Dokumenty z przeprowadzonych bada homologacyjnych wystawione przez uprawnion jednostk bd jednymi z podstawowych dokumentw umoliwiajcych wydanie przez ministra waciwego do spraw transportu wiadectw homologacji typu, a w konsekwencji dopuszczenie do ruchu drogowego nowych pojazdw. Projekt przewiduje, i wyznaczenie jednostki uprawnionej nastpi w drodze decyzji administracyjnej, po uiszczeniu opaty, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy 40 000 z. Majc na wzgldzie szczeglne znaczenie i wag zada wykonywanych przez dan jednostk dla bezpieczestwa ruchu drogowego i jego uczestnikw, w ocenie resortu transportu zaproponowana w projekcie wysoko opaty za wyznaczenie tej jednostki przez ministra waciwego do spraw transportu jest adekwatna do zakresu uzyskiwanego uprawnienia.

10

Podkreli naley, e opata ta bdzie opat jednorazow, ponoszon przez zainteresowany podmiot jedynie na etapie uzyskiwania uprawnienia, ktre jest wydawane bezterminowo. Zgodnie z projektowanym art. 70za ust. 4 minister waciwy do spraw transportu przed wydaniem uprawnienia, przeprowadza kontrol zainteresowanego podmiotu pod ktem spenienia przez niego wyej wymienionych wymaga i sporzdza z tej kontroli sprawozdanie oceniajce. Projektowany art. 70za ust. 4 w zakresie wprowadzenia uprzedniej kontroli jednostki wystpujcej o uzyskanie uprawnienia do przeprowadzenia bada homologacyjnych jest wynikiem implementacji art. 42 ust. 1 dyrektywy 2007/46/WE oraz dodatku 2 do zacznika nr V do tej dyrektywy. Niezalenie od powyszego, podmioty, ktre uzyskaj uprawnienie, bd podlegay staemu nadzorowi ministra waciwego do spraw transportu pod ktem spenienia stawianych im warunkw. Za czynnoci dokonane w ramach nadzoru projektowana regulacja nie przewiduje adnych dodatkowych opat. Dodatkowo w ramach przeprowadzania bada homologacyjnych przez jednostk uprawnion, projekt dopuszcza moliwo metod zastosowania testowania, przez ktrych producenta celem jest w okrelonym zakresie wirtualnych

potwierdzenie, i przedmiot, wyposaenia lub cz spenia odpowiednie wymagania techniczne (art. 70z ust. 3). Zgodnie z art. 70zn projektu ustawy, spenienie odpowiednich warunkw lub wymaga technicznych danego pojazdu, potwierdza si dopuszczeniem jednostkowym pojazdu. Obowizkowi uzyskania dopuszczenia jednostkowego pojazdu podlega bdzie nowy pojazd: 1) przed wprowadzeniem do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na ktrego typ producent lub importer nie uzyska wiadectwa homologacji typu WE pojazdu lub wiadectwa homologacji typu pojazdu; rozwizanie to zastpi aktualnie obowizujce wyczenie z obowizku uzyskania wiadectwa homologacji typu dla pojazdu wyprodukowanego bd importowanego w liczbie jednej sztuki rocznie; 2) na ktrego typ zostao wydane wiadectwo homologacji typu WE lub wiadectwo homologacji typu pojazdu, w ktrym przed rejestracj zostay wprowadzone zmiany w pojedzie, przedmiocie wyposaenia lub czci, wpywajce na zmian warunkw stanowicych podstaw wydania wiadectwa homologacji typu tego pojazdu. 11

Wprowadzone w pojedzie zmiany mog skutkowa zmian parametrw technicznych, np. masy, wymiary, naciski osi (dyrektywa 92/21/EWG) zdefiniowanych w wiadectwie homologacji typu, czego konsekwencj jest brak zgodnoci pojazdu z typem homologowanym. Dotychczasowe przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym zwalniay pojazdy wyprodukowane lub importowane w liczbie jednej sztuki rocznie z obowizku uzyskania wiadectwa homologacji w odniesieniu do danego typu pojazdu. Producenci/importerzy wykorzystuj t norm do wprowadzania do obrotu rnych pojazdw z pominiciem szczegowych bada homologacyjnych. Produkowanie w ten sposb pojazdw, zwaszcza do przewozu osb (przebudowa jednostkowa samochodu ciarowego na autobus) jest zjawiskiem niebezpiecznym, powodujcym zagroenie w transporcie tych osb oraz dla bezpieczestwa ruchu drogowego. Jednym z elementw wymagajcych implementacji w ramach dyrektywy 2007/46/WE, jest procedura jednostkowego dopuszczenia do ruchu. Zastpi ona aktualnie obowizujce wyczenie z obowizku uzyskania wiadectwa homologacji typu dla pojazdu wyprodukowanego bd importowanego w iloci jednej sztuki rocznie. Dotychczasowe zwolnienie takich pojazdw z homologacji budzi take zastrzeenia Komisji Europejskiej. W przypadku pojazdw kategorii C, T, R, dla ktrych wymagania homologacyjne stanowi dyrektywa 2003/37/WE, nie przewiduje si homologacji WE pojedynczego egzemplarza tych pojazdw. Natomiast zgodnie z ww. dyrektyw istnieje moliwo okrelenia procedury dopuszczenia do obrotu tych pojazdw w przepisach krajowych. Projekt ustawy przewiduje objcie tych pojazdw procedur dopuszczenia jednostkowego. Wprowadzone rozwizanie wyeliminuje stosowane obecnie praktyki dopuszczania do obrotu pojazdw kategorii C, T, R, nieposiadajcych wiadectwa homologacji, dajc jednoczenie moliwo ich rejestracji, pod warunkiem spenienia wymaga przewidzianych w ramach tej procedury. Procedura dopuszczenia jednostkowego pojazdu stanowi procedur alternatywn do procedury homologacji typu pojazdu. W ramach tej procedury, badaniu podlega nie typ pojazdu, ale konkretny pojazd. W ramach tej procedury, kade pastwo czonkowskie UE okrela krajowe wymagania, ktre stanowi wymagania techniczne, jakie ma speni pojazd. Mog to by wybrane 12 badania, sprawdzenia zawarte

w dyrektywach/regulaminach EKG ONZ dotyczcych przedmiotw wyposaenia i czci, lub przepisy pastw trzecich, np. Stanw Zjednoczonych. Przykadowo, w odniesieniu do punktw kotwiczenia pasw bezpieczestwa: w ramach procedury homologacji typu pojazdu, zgodnie z zacznikiem IV do ww. dyrektywy pojazd w tym zakresie musi speni wymagania dyrektywy czstkowej 76/115/EWG. Wymagania alternatywne do dyrektywy czstkowej 76/115/EWG, to: norma amerykaska FMVSS (Federal Motor Vehicle Safety Standards) nr 210 (Punkty kotwiczenia zespow pasw bezpieczestwa) lub art. 22-3 japoskiej normy JSRRV (Japan Safety Regulations for Road Vehicles). Na podstawie art. 24 dyrektywy 2007/46/WE pastwa czonkowskie UE mog w ramach procedury dopuszczenia jednostkowego wyczy stosowanie niektrych przepisw dyrektyw lub aktw prawnych wymienionych w zaczniku IV do dyrektywy 2007/46/WE. Art. 24 pozwala pastwom czonkowskim na stosowanie wymaga alternatywnych, tj. przepisw administracyjnych lub wymaga technicznych, ktre maj na celu zapewnienie rwnowanego poziomu w bezpieczestwa drogowego do i ochrony zakresie rodowiska, poziomom najwyszym moliwym realizacji

przewidzianym w przepisach odpowiednio zacznikw IV lub XI ww. dyrektywy. W art. 70zn ust. 6 wprowadzono regulacj, zgodnie z ktr, w przypadku pojazdu kategorii M, N, O podlegajcego dopuszczeniu jednostkowemu, minister waciwy do spraw transportu w uzasadnionych przypadkach zwalnia, w drodze decyzji administracyjnej, wnioskujcego o dopuszczenie jednostkowe z obowizku spenienia niektrych wymaga technicznych, o ktrych mowa w zaczniku IV i XI do dyrektywy 2007/46/WE pod warunkiem zastosowania wymaga alternatywnych rwnowanych z wymaganiami okrelonymi w tych zacznikach w najwyszym moliwym do realizacji pojazdw, zakresie ktre bezpieczestwa nie bd ruchu drogowego spenia i ochrony rodowiska. Przedmiotowy przepis ma na celu wprowadzenie moliwoci dopuszczenia do ruchu wprawdzie wymaga homologacyjnych obowizujcych w UE i EKG ONZ, ale ze wzgldu na swoje np. specjalne przeznaczenie powinny by dopuszczone do ruchu z uwagi na wany cel spoeczny, gospodarczy, jaki zostanie zrealizowany przy ich uyciu, np. karetka sanitarna 13

wyprodukowana w pastwie spoza UE. Zasadnicz kwesti jest natomiast, aby wymagania alternatywne zastosowane w odniesieniu do tych pojazdw gwarantoway odpowiedni poziom bezpieczestwa uczestnikw ruchu drogowego i nie stanowiy zagroenia dla rodowiska. Oceny rwnowanoci wymaga alternatywnych bdzie dokonywaa jednostka uprawniona, majca odpowiednie dowiadczenie i wiedz w zakresie konstrukcji pojazdw i ich bezpieczestwa (art. 70zq). Dodatkowo w wyniku wdroenia dyrektywy 2007/46/WE, w art. 70zp przewidziano procedur uznania dopuszczenia jednostkowego pojazdu udzielonego na dany pojazd zgodnie z krajow procedur przez waciwy organ pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej, jeeli dany pojazd spenia odpowiednio warunki lub wymagania techniczne, ktre s rwnowane warunkom lub wymaganiom obowizujcym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto projekt ustawy (art. 70zs ust. 1) zawiera delegacj dla ministra waciwego do spraw transportu do okrelenia, w drodze rozporzdzenia: 1) zakresu wymaga technicznych obowizujcych w procedurze dopuszczenia jednostkowego pojazdu, zakres i sposb przeprowadzania bada potwierdzajcych spenienie warunkw technicznych w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu oraz wzory dokumentw z tym zwizanych; 2) warunki oceny rwnowanoci wymaga alternatywnych w procedurze

dopuszczenia jednostkowego pojazdu; 3) wysokoci opat za udzielenie dopuszczenia jednostkowego pojazdu oraz wydanie decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu, wydanym na dany pojazd zgodnie z krajow procedur, przez waciwy organ pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej. Ponadto projekt wprowadza fakultatywn moliwo uzyskania dopuszczenia jednostkowego pojazdu w odniesieniu do okrelonego zakresu pojazdw (art. 70zn ust. 3 i 4). W art. 70zn ust. 3 i ust. 4 w stosunku do okrelonych nowych pojazdw, w tym pojazdw specjalnych wskazanych sub i uywanych do celw specjalnych, wprowadzono generalne wyczenie z obowizku uzyskania dopuszczenia jednostkowego pojazdu, z jednoczesn moliwoci uzyskania przez producenta takiego

14

dokumentu, przy spenieniu odpowiednich wymaga. Ma to na celu doprecyzowanie projektu ustawy z art. 2 ust. 3 i 4 dyrektywy 2007/46/WE. Jako konsekwencj wdroenia dyrektywy 2007/46/WE, ktra w art. 46 zobowizuje pastwa czonkowskie UE do okrelenia sankcji w przypadku naruszenia jej przepisw, w projekcie wprowadzono procedur nakadania kar pieninych za wprowadzanie do obrotu pojazdw, przedmiotw ich wyposaenia lub czci bez odpowiedniego dokumentu. Projekt ustawy w tym zakresie opiera si na zasadzie odpowiedzialnoci podmiotw wprowadzajcych do obrotu pojazdy, przedmioty wyposaenia lub czci bez wiadectwa homologacji typu albo innego rwnowanego dokumentu potwierdzajcego spenienie odpowiednich wymaga technicznych danego typu pojazdu, przedmiotu wyposaenia lub czci w ramach procedury homologacji typu (art. 70g ust. 1 i 6). W art. 70g ust. 2 i 3 oraz ust. 7 i 8 projekt okrela obowizki w zakresie wycofania tych pojazdw, przedmiotw wyposaenia lub czci z obrotu oraz wykonywania innych dziaa, np. podania do publicznej wiadomoci w rodkach masowego przekazu o zasigu oglnopolskim, informacji o przedmiotach wyposaenia lub czciach objtych obowizkiem wycofania z obrotu wraz z terminem ich wycofania. Wyznaczone w projekcie organy publiczne, tj. minister waciwy do spraw transportu oraz waciwy organ Inspekcji Handlowej, bd uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych dotyczcych wycofania z obrotu okrelonego pojazdu, przedmiotu wyposaenia i czci (art. 70g ust. 4 i ust. 9), ktre zostay, wprowadzone do tego obrotu bez wymaganego odpowiedniego wiadectwa homologacji typu lub innego rwnowanego dokumentu. Organy te bd rwnie waciwe do nakadania kar pieninych za niewycofanie z obrotu pojazdu, przedmiotu wyposaenia lub czci (art. 140m ust. 1, art. 140n). Zgodnie z art. 140n ust. 2, minister waciwy do spraw transportu bdzie uprawniony do nakadania kar pieninych w przypadku pojazdw, przedmiotw wyposaenia lub czci nieprzeznaczonych dla konsumentw, natomiast waciwy organ Inspekcji Handlowej bdzie uprawniony do nakadania kar pieninych w przypadku pojazdw, przedmiotw wyposaenia lub czci przeznaczonych dla konsumentw. Art. 70g ust. 1 projektu nakada ustawowy obowizek wycofania z obrotu pojazdu przez podmiot, ktry wprowadzi do obrotu ten pojazd bez wymaganego wiadectwa 15

homologacji lub innego rwnowanego dokumentu. Ten sam ustawowy obowizek zosta naoony w odniesieniu do przedmiotu wyposaenia lub czci (art. 70g ust. 6). Art. 70g ust. 4 projektu wprowadza regulacj, w myl ktrej waciwy organ po naoeniu kary pieninej za wprowadzenie do obrotu pojazdu, bez wiadectwa homologacji lub innego rwnowanego dokumentu, bdzie wydawa decyzj administracyjn wskazujc, jaki pojazd, powinien zosta wycofany z obrotu oraz termin tego wycofania. Pomimo naoenia ustawowego obowizku, o ktrym mowa w art. 70g ust. 1 (analogicznie w odniesieniu do przedmiotw wyposaenia lub czci art. 70g ust. 6), konieczne jest wydanie decyzji administracyjnej, ktra ma na celu dookrelenie ustawowego obowizku, poprzez wskazanie waciwego podmiotu, ktry bdzie zobowizany do wycofania z obrotu pojazdu, przedmiotu wyposaenia lub czci. Ponadto sformalizowanie obowizku wycofania z obrotu da adresatowi tej decyzji moliwo odwoania si od niej. Naley zauway, i w odniesieniu do pojazdu, moliwa jest jego pena identyfikacja od momentu wprowadzenia do obrotu. W przypadku przedmiotw wyposaenia lub czci, ich identyfikacja w obrocie jest czsto bardzo utrudniona, a nawet niemoliwa, std obowizek wycofania ograniczono do tych czci, odnonie do ktrych osoba faktycznie nimi wadajca wystpi do producenta o ich odkupienie albo wymian (art. 70g ust. 7 i 8). Podkreli naley, e kary pienine przewidziane w projekcie odnosz si do rnych, odrbnych narusze (np. wprowadzenie do obrotu, ponowne wprowadzenie do obrotu, niewykonanie decyzji administracyjnej). Natomiast nakadany na podmiot dopuszczajcy si naruszenia obowizek wycofania pojazdu z obrotu na swj koszt, odkupienia pojazdu od osoby, ktra nim faktycznie wada ma celu zapewnienie bezpieczestwa ruchu drogowego oraz nieprzenoszenie negatywnych konsekwencji na osoby, ktre nabyy takie pojazdy. Podobny schemat sankcjonowania ma zastosowanie w odniesieniu do przedmiotw wyposaenia lub czci. W ocenie resortu transportu wprowadzenie procedury okrelonej w art. 70g jest wspmierne do zagroenia, jakie moe by spowodowane na skutek wprowadzenia do obrotu pojazdw, przedmiotw wyposaenia lub czci bez odpowiednich dokumentw. Proponowane rozwizania maj przede wszystkim charakter prewencyjny zmierzajcy do zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczestwa uczestnikw ruchu drogowego.

16

W pierwszej kolejnoci podmiot, ktry wprowadzi do obrotu pojazd albo przedmioty wyposaenia lub czci bez wymaganego dokumentu, bdzie podlega karze pieninej, zgodnie z art. 140 m ust. 1. Nastpnie zgodnie z art. 70g (ust. 4 i 9) podmiot ten bdzie zobowizany do wycofania takich pojazdw albo przedmiotw wyposaenia lub czci, a ustawowy obowizek wycofania zostanie doprecyzowany w drodze decyzji administracyjnej waciwego organu. W przypadku niewykonania tej decyzji, czyli de facto niewycofania z obrotu pojazdw, przedmiotw wyposaenia lub czci objtych t decyzj, podmiot ten bdzie podlega karze pieninej wynikajcej z art. 140m ust. 2. W przypadku kary pieninej okrelonej w art. 140m ust. 2 w odniesieniu do przedmiotw wyposaenia lub czci, bdzie ona nakadana w przypadku niewycofania tych przedmiotw wyposaenia, czci, ktre zostay objte daniem osoby faktycznie nimi wadajcej, skierowanym do producenta do ich odkupienia albo wymiany. Do postpowania w sprawach wycofania z obrotu pojazdu, przedmiotu wyposaenia lub czci, zastosowanie bd miay przepisy o postpowaniu egzekucyjnym w administracji. Minister waciwy do spraw transportu wydaje wiadectwa homologacji sposobu montau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem. Procedura ta potwierdza, e podmiot dokonujcy takiego montau dziaa w zakresie uzyskanej homologacji i dokonuje montau takiej instalacji zgodnie z warunkami okrelonymi w tej homologacji. Odrbn kwesti jest przewidziany w tej procedurze obowizek stosowania elementw i zespow instalacji homologowanych na zgodno z regulaminami EKG ONZ nr 67 lub 110. W tym zakresie w stosunku do podmiotu dokonujcego montau instalacji gazowej bdzie miaa zastosowanie procedura przewidziana w art. 70g ust. 6 odnonie do zakazu wprowadzania do obrotu przedmiotw wyposaenia lub czci bez wymaganych dokumentw. Art. 70g ust. 5 wprowadza zasad, e pojazdy wycofane z obrotu w zwizku z brakiem wymaganego odpowiedniego wiadectwa homologacji typu lub innego rwnowanego dokumentu, nie mog by ponownie wprowadzone do obrotu. Powoduje to, e osoba, ktra wadaa takim pojazdem, w przypadku jego rejestracji, powinna mie moliwo wyrejestrowania pojazdu wycofanego z obrotu. Wyrejestrowanie pojazdu ma zwizek z moliwoci rozwizania umowy ubezpieczenia OC posiadaczy z przepisami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. pojazdw mechanicznych zgodnie

17

o ubezpieczeniach obowizkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Zasad wycofania pojazdu z obrotu i braku moliwoci jego ponownego wprowadzenia do obrotu, uwzgldniono w przesankach do wyrejestrowania takiego pojazdu poprzez zmian art. 79 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Projektowana ustawa przewiduje zmiany: 1) niektrych przepisw obecnie obowizujcej ustawy Prawo o ruchu drogowym, np.: art. 71 ust. 6 odnonie do dopuszczenia do ruchu na okres 30 dni pojazdu sprowadzonego z terytorium pastwa niebdcego pastwem czonkowskim UE, po dokonaniu zwolnienia pojazdu przez organ Suby Celnej do procedury dopuszczenia do obrotu, art. 72 ust. 1 pkt 3 i 4 dotyczcy dokumentw zaczonych do wniosku o rejestracj pojazdu, art. 72 ust. 2a dotyczcego dopuszczenia przedstawienia innego ni dowd rejestracyjny, dokumentu stwierdzajcego rejestracj pojazdu sprowadzonego z terytorium pastwa niebdcego pastwem czonkowskim, wydanego przez waciwy w sprawach rejestracji organ tego pastwa. Ponadto projekt dodaje w art. 72 nowy ustp 3a, w ktrym wprowadza terminowo wiadectw zgodnoci WE albo wiadectw zgodnoci, w aspekcie uznawania ich jako podstawy do rejestracji pojazdu na terytorium RP. 2) w niektrych ustawach pod ktem dostosowania ich do stanu prawnego okrelonego w przedmiotowym projekcie. W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 63, poz. 322) przewiduje si zmian art. 3 ust. 1 poprzez dodanie punktu 1d, ktry rozszerza zadania Inspekcji Handlowej o kontrol pojazdw, przedmiotw wyposaenia lub czci przeznaczonych dla konsumentw w zakresie uzyskania przez producenta potwierdzenia spenienia wymaga technicznych zadanie to bdzie wiza si z nakadaniem kar za wprowadzenie do obrotu nowego pojazdu, przedmiotu

18

wyposaenia lub czci, objtego obowizkiem uzyskania wiadectwa homologacji typu lub rwnowanego dokumentu potwierdzajcego spenienie odpowiednich wymaga technicznych oraz za ich niewycofanie z obrotu, o ile s przeznaczone dla konsumentw. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054) zmieniono brzmienie art. 86a ust. 2 pkt 5 oraz ust. 4 w zakresie ujednolicenia z projektem nazewnictwa dokumentw stosowanych na potrzeby odliczania z podatku od towarw i usug. Jednoczenie naley podkreli, i kwalifikacja pojazdu jako pojazdu osobowego zastosowana w art. 86a ust. 4 zdanie drugie jest stosowana na potrzeby ustawy o podatku od towarw i usug, a nie na potrzeby ustawy Prawo o ruchu drogowym. W art. 7 ust. 4 projektu wskazano, i dla potrzeb okrelonych w art. 86a ust. 2 pkt 5 i ust. 4 ustawy o podatku od towarw i usug, stosuje si przepisy dotyczce zachowania wanoci wycigw ze wiadectw homologacji typu pojazdu oraz odpisw decyzji zwalniajcych z obowizku uzyskania wiadectwa homologacji typu pojazdu, wydanych przed dniem wejcia w ycie projektowanej ustawy. W ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdw wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z pn. zm.) wprowadzono nowe brzmienie art. 28 ust. 2a pod ktem odwoania si do waciwej delegacji zmienianej w projekcie. W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z pn. zm.) w zaczniku w czci I i III dokonuje si zmian pod ktem dostosowania do terminologii projektu. Jako konsekwencja wdroenia dyrektywy 2007/46/WE, projekt ustawy nakada na ministra waciwego do spraw transportu nowe zadania, do ktrych naley: wydawanie fakultatywnej homologacji typu dla okrelonych w projekcie pojazdw, prowadzenie postpowa administracyjnych i nakadanie kar pieninych

zwizanych z wprowadzaniem do obrotu albo niewycofaniem z obrotu, pojazdw przedmiotw wyposaenia lub czci bez homologacji lub innego rwnowanego dokumentu,

19

uznawanie wiadectw homologacji typu wydanych na dany typ pojazdu zgodnie z krajow procedur homologacji typu przez waciwy organ innego ni RP pastwa czonkowskiego UE, uznawanie wiadectw homologacji typu wydanych na dany typ pojazdu zgodnie z krajow procedur homologacji typu, przez waciwy organ innego ni RP pastwa czonkowskiego UE, dla pojazdw produkowanych w maych seriach, zwalnianie producenta z obowizku przedstawienia jednego lub kilku wiadectw homologacji typu WE przedmiotu wyposaenia lub czci lub wiadectwa homologacji typu EKG ONZ, do badania homologacyjnego typu pojazdu, pod warunkiem zastpienia ich sprawozdaniami zawierajcymi wyniki bada homologacyjnych tych przedmiotw wyposaenia lub czci w ramach procedury homologacji typu WE pojazdu dla pojazdw produkowanych w maych seriach, upowanianie producenta do wykonania bada homologacyjnych typu niektrych przedmiotw wyposaenia lub czci i przedstawienia sprawozdania zawierajcego wyniki tych bada w ramach procedury homologacji typu WE pojazdu dla pojazdw produkowanych w maych seriach, zwalnianie z obowizku uzyskania jednego lub kilku wiadectw homologacji typu WE przedmiotu wyposaenia lub czci lub wiadectwa homologacji typu EKG ONZ pod warunkiem zastpienia ich odpowiednimi dokumentami okrelonymi w projekcie w ramach procedury homologacji typu pojazdu dla pojazdw produkowanych w maych seriach, zwalnianie producenta przez ministra waciwego do spraw transportu

z przedstawienia do badania homologacyjnego typu pojazdu, jednego lub kilku wiadectw homologacji typu WE przedmiotw wyposaenia lub czci lub typu EKG ONZ, pod warunkiem zastpienia ich odpowiednimi dokumentami w ramach procedury mieszanej stosowanej w homologacji typu WE pojazdu albo typu pojazdu, konieczno wspdziaania ministra waciwego do spraw transportu i producenta pojazdu w zakresie procedury dotyczcej usuwania zagroe dla bezpieczestwa w ruchu drogowym lub ochrony rodowiska w przypadku ich stwierdzenia w pojazdach wprowadzonych do obrotu, obowizek informowania przez ministra organw pastw czonkowskich Unii Europejskiej waciwych w sprawach homologacji o podjtych przez producenta dziaaniach w tym zakresie, 20

wyznaczanie w drodze postpowania administracyjnego jednostek uprawnionych do przeprowadzania bada homologacyjnych oraz bada w ramach dopuszczenia jednostkowego pojazdu; dokonywanie przez ministra kontroli podmiotu wnioskujcego o wydanie uprawnienia przed jego wydaniem, przeprowadzanie kontroli jednostki uprawnionej co najmniej raz na trzy lata, w zakresie spenienia okrelonych w projekcie ustawy warunkw, wydawanie i zmiana zezwole na dopuszczenie do obrotu przedmiotw wyposaenia lub czci nieobjtych procedur homologacji, mogcych stwarza zagroenie dla bezpieczestwa w ruchu drogowym lub rodowiska, przeprowadzanie kontroli zgodnoci produkcji przedmiotw wyposaenia lub czci w ramach wydanego zezwolenia na ich dopuszczenie do obrotu, ocena zakresu zmian w odniesieniu do uprzednio wydanego: wiadectwa homologacji typu WE pojazdu, a nastpnie informowanie o koniecznoci uzyskania nowego lub zmiany unijnego lub krajowego wiadectwa homologacji typu pojazdu, zezwolenia na dopuszczenie do obrotu przedmiotw wyposaenia lub czci, prowadzenie postpowa administracyjnych zwizanych z wydawaniem

dopuszczenia jednostkowego pojazdu, wydawanie zwolnie dla podmiotw wnioskujcych o dopuszczenie jednostkowe z obowizku spenienia niektrych wymaga technicznych, pod warunkiem zastosowania wymaga alternatywnych, prowadzenie postpowa administracyjnych zwizanych z wydawaniem decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu, wydawanie dokumentw wskazujcych przepisy techniczne, na podstawie ktrych udzielono dopuszczenia jednostkowego w odniesieniu do pojazdu, ktry ma by zarejestrowany, sprzedany lub wprowadzony do ruchu w innym ni RP pastwie czonkowskim UE, prowadzenie wsppracy z organami pastw czonkowskich UE w zakresie procedury uznawania wiadectwa homologacji typu pojazdu oraz w ramach dopuszczenia jednostkowego pojazdu.

21

Zgodnie z katalogiem funkcji, zada, podzada i dziaa na rok 2013, przedmiotowe zadania mieszcz si w: funkcji 19 Infrastruktura transportowa, zadaniu 19.1 Wspieranie transportu drogowego, podzadaniu 19.1.4. Ksztatowanie warunkw dla rozwoju transportu drogowego, dziaaniu 19.1.4.1 Tworzenie i koordynacja regulacji w zakresie transportu drogowego. Do gwnych celw projektowanej regulacji naley harmonizacja procedur homologacji typu stosowanych w ramach Unii Europejskiej. Oznacza to, i wiadectwo homologacji typu, wydane zgodnie z wymaganiami zawartymi w ww. dyrektywie w jednym z krajw czonkowskich UE, jest wane na terytorium wszystkich pozostaych krajw czonkowskich UE, bez potrzeby ponownego przeprowadzania procedury homologacji typu. Projekt ustawy, implementujc do prawa krajowego dyrektyw 2007/46/WE, wprowadza midzy innymi trzy procedury, ktre umoliwi producentowi, importerowi bd osobie indywidualnej wprowadzenie do obrotu pojazdu nieposiadajcego wiadectwa homologacji. S to: 1) procedura dopuszczenia jednostkowego pojazdu; 2) procedura uznania dopuszczenia jednostkowego pojazdu udzielonego na dany pojazd przez waciwy organ pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej zgodnie z krajow procedur; 3) procedura uznania wiadectwa homologacji typu wydanego na dany typ pojazdu zgodnie z krajow procedur homologacji typu przez waciwy organ innego ni Rzeczpospolita Polska pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej. Przedmiotowe regulacje daj moliwo wprowadzenia do obrotu nowego pojazdu bez wiadectwa homologacji typu WE pojazdu lub typu pojazdu albo objtego takim wiadectwem, jednake w ktrym przed rejestracj zostay wprowadzone zmiany w pojedzie, przedmiocie wyposaenia lub czci, wpywajce na zmian warunkw stanowicych podstaw wydania tego wiadectwa. Pojazdy te mog nalee do wszystkich kategorii i mog by produkowane przez producentw zarwno z Unii Europejskiej, jak i krajw trzecich. Wprowadzone projektowan ustaw rozwizania wyeliminuj stosowane obecnie w Polsce praktyki dopuszczania do obrotu pojazdw nieposiadajcych wiadectwa homologacji. Pojazdy te bd rejestrowane, pod warunkiem spenienia wymaga przewidzianych w ramach ww. nowych procedur.

22

Naoone w projekcie zadania i przewidziane w ramach tych zada rozwizania prawne maj na celu: uatwienie dostpu do rynku wewntrznego wszystkim przedsibiorcom,

zapewniajc swobodny przepyw towarw pomidzy krajami czonkowskimi UE, zwikszenie konkurencyjnoci na tym rynku, obnienie kosztw zwizanych z uzyskaniem wiadectw homologacji typu WE pojazdu. Aktualne koszty ponoszone przez podmioty ubiegajce si o uzyskanie krajowych wiadectw homologacji w poszczeglnych 27 krajach czonkowskich UE, zostan zastpione kosztem poniesionym w ramach procedury homologacji unijnej tylko w jednym pastwie UE, przyczynienie si do poprawy bezpieczestwa w ruchu drogowym

i zwikszeniu ochrony rodowiska naturalnego z uwagi na wyeliminowanie z niego pojazdw wprowadzanych do obrotu z pominiciem szczegowych procedur wchodzcych w skad bada homologacyjnych. Za mierniki okrelajce stopie realizacji celw naley przyj liczb decyzji i zada okrelon w tabeli 2 w zakresie punktw 1 21 prognozowane wpywy do budetw w latach 2013 2016, ktra jest zawarta w OSR. W zwizku z koniecznoci ogoszenia przedmiotowego projektu ustawy razem z pakietem aktw wykonawczych stanowicych jego integraln cz, niezbdnych do prawidowego funkcjonowania nowego systemu homologacji typu, w art. 10 projektu wprowadzono generalny termin wejcia w ycie ustawy po upywie szeciu miesicy od dnia jej ogoszenia, z jednym wyjtkiem dotyczcym art. 3 projektu. Termin ten podyktowany jest koniecznoci przeprowadzenia procedury legislacyjnej niezbdnej do przyjcia aktw wykonawczych tak, aby weszy one w ycie rwnolegle z terminem okrelonym w ustawie. Projekt zosta zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej wczesnego Ministerstwa Infrastruktury. Zainteresowanie pracami nad projektem ustawy zgosia Koalicja na Rzecz Autogazu Zwizek Pracodawcw, wpisana do prowadzonego przez Ministra Spraw Wewntrznych, Rejestru Podmiotw Wykonujcych Zawodow Dziaalno Lobbingow pod numerem 00032. W pimie Ministra Infrastruktury z dnia

23

5 sierpnia 2011 r. wyjaniono wnioskodawcy wtpliwoci zwizane z procedowanym aktem. Jednoczenie naley podkreli, i zainteresowanie nad pracami zgoszone przez Koalicj na Rzecz Autogazu Zwizek Pracodawcw, dotyczyo zawartej w projekcie moliwoci przekazywania zada ministra waciwego do spraw transportu Dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego, ktra to moliwo nie jest ju przewidziana w tym projekcie. Prace nad projektem ustawy s szczeglnie pilne, poniewa w dniu 27 padziernika 2011 Trybuna Sprawiedliwoci UE wyda przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej wyrok w sprawie C-311/10, stwierdzajc, i Rzeczpospolita Polska uchybia zobowizaniom cicym na niej na mocy art. 48 tej dyrektywy. Niniejszy projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektrych innych ustaw nie wymaga notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym w przepisach dotyczcych sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktw prawnych. Projekt nie wymaga przedstawienia organom lub instytucjom Unii Europejskiej stosownie do przepisu 12a Regulaminu pracy Rady Ministrw. Przedmiotowy projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

24

OCENA SKUTKW REGULACJI

1. Podmioty, na ktre oddziauje przedmiotowy akt prawny Zaproponowany projekt oddziauje na: producentw i importerw pojazdw, przedmiotw wyposaenia lub czci, podmioty dokonujce zabudowy pojazdw, podmioty wprowadzajce do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nowy pojazd, przedmioty ich wyposaenia i czci, podmioty dokonujce montau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem, jednostki przeprowadzajce badania homologacyjne oraz jednostki, ktre bd si ubiegay o uprawnienie do bada homologacyjnych, bada potwierdzajcych spenienie odpowiednich wymaga technicznych danego pojazdu w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu oraz innych bada w ramach udzielonego uprawnienia, organy Inspekcji Handlowej.

2. Konsultacje spoeczne Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektrych innych ustaw jako implementacja zapisw zawartych w dyrektywie 2007/46/WE zawiera przepisy w zakresie procedury homologacji typu, dopuszczenia jednostkowego pojazdu, ktre byy zawarte w projekcie ustawy o dopuszczeniu pojazdw do ruchu drogowego. Projekt ustawy o dopuszczeniu pojazdw do ruchu drogowego zosta zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury oraz rozesany do nastpujcych organizacji: 1) Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji; 2) Oglnopolskie Porozumienie Zwizkw Zawodowych, Warszawa; 3) Zrzeszenie Midzynarodowych Przewonikw Drogowych w Polsce; 4) Oglnopolski Zwizek Pracodawcw Transportu Drogowego;

25

5) Oglnopolski Zwizek Pracodawcw Transportu Samochodowego; 6) Polski Zwizek Motorowy Zarzd Gwny; 7) Instytut Transportu Samochodowego; 8) Stowarzyszenie Szefw Wydziaw Komunikacji; 9) Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdw; 10) Izba Gospodarcza Transportu Ldowego; 11) Polska Konfederacja Pracodawcw Prywatnych; 12) Polski Zwizek Przemysu Motoryzacyjnego; 13) Zwizek Pracodawcw Motoryzacji; 14) N.S.Z.Z. Kierowcw i pracownikw zaplecza technicznego motoryzacji; 15) Stowarzyszenie Techniki Motoryzacyjnej; 16) Przemysowy Instytut Motoryzacji PIMOT; 17) Stowarzyszenie Inynierw i Technikw Mechanikw Polskich Zarzd Gwny Polskiego Towarzystwa Inynierw Motoryzacji SIMP w Warszawie; 18) Krajowe Porozumienie Stowarzysze Rzeczoznawcw Samochodowych; 19) Club Antyczny Automobili & Rajdw CAAR POLSKA; 20) Polski Zwizek Pracodawcw Prywatnych Przemysu Motoryzacyjnego

i Cignikowego. W toku konsultacji spoecznych uwzgldniono uwagi zgoszone we wskazanym terminie. W wyniku umieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej projektu, wpyna uwaga Stowarzyszenia Dystrybutorw Czci Motoryzacyjnych dotyczca nieprecyzyjnego okrelenia w projekcie zakresu wymaga w celu uzyskania wiadectwa homologacji typu przedmiotu wyposaenia lub czci. Uwag wyjaniono w uzasadnieniu poprzez wskazanie, i obowizek uzyskania wiadectwa homologacji typu lub innego rwnowanego dokumentu odnosi si wycznie do pojazdw, przedmiotw wyposaenia i czci, dla ktrych okrelono wymagania w regulaminach EKG ONZ oraz dyrektywach UE. Oznacza to, i nowe regulacje nie

26

rozszerzaj zakresu przedmiotowego ustawy w obszarze obowizku homologacji przedmiotw wyposaenia lub czci.

3. Wpyw regulacji na sektor finansw publicznych, w tym na budet pastwa i budety jednostek samorzdu terytorialnego Projekt ustawy przewiduje zachowanie dotychczas wykonywanych zada przez ministra waciwego do spraw transportu w zakresie wydawania: wiadectw homologacji typu WE pojazdu lub wiadectw homologacji typu pojazdu, wiadectw homologacji typu WE przedmiotw wyposaenia lub czci lub wiadectw homologacji typu EKG ONZ, wiadectw homologacji sposobu montau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem, decyzji zwalniajcych z obowizku uzyskania wiadectwa homologacji typu w ramach kocowej partii produkcji (nowa nazwa zgodnie z projektem to zezwolenie na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z kocowej partii produkcji). Ponadto w wyniku wdroenia dyrektywy 2007/46/WE rozszerzony zostanie obowizek informowania organw innych pastw czonkowskich UE waciwych w sprawach homologacji oraz bdcych stron Porozumienia dotyczcego przyjcia jednolitych wymaga technicznych dla pojazdw koowych, wyposaenia i czci, ktre mog by stosowane w tych pojazdach, oraz wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych wymaga, sporzdzonego w Genewie dnia 20 marca 1958 r. Porozumienia, w zakresie wydania, zmiany, cofnicia, odmowy wydania, wyganicia wiadectwa homologacji typu WE pojazdu. Opaty za wykonywanie powyszych czynnoci pozostawiono w dotychczasowej wysokoci. Opaty te bd nadal przekazywane bezporednio do budetu pastwa, za wyjtkiem opaty skarbowej za zezwolenia na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z kocowej partii produkcji, ktra bdzie wpywaa do Prezydenta Miasta Stoecznego Warszawy.

27

Zgodnie z art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z pn. zm.) organem podatkowym waciwym w sprawach opaty skarbowej jest wjt (burmistrz, prezydent miasta). W przypadku dokonania czynnoci urzdowej, wydania zawiadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji) organem podatkowym waciwym miejscowo w sprawach opaty skarbowej jest organ podatkowy waciwy ze wzgldu na siedzib organu lub podmiotu, ktry dokona czynnoci urzdowej albo wyda zawiadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesj). Jednoczenie, majc na uwadze systematyk zacznika do ustawy o opacie skarbowej, przepis okrelajcy stawk opaty od ww. zezwolenia powinien zosta okrelony w innej czci tego zacznika a wic inaczej ni jest to w przypadku stawki opaty skarbowej za wydanie decyzji zwalniajcej z obowizku uzyskania wiadectwa homologacji typu pojazdu. Naley podkreli, i wprowadzona zmiana w ustawie o opacie skarbowej (zastpienie decyzji zwalniajcej z obowizku uzyskania wiadectwa homologacji typu pojazdu zezwoleniem na dopuszczenie do obrotu pojazdu z kocowej partii produkcji) nie bdzie skutkowa zmian wysokoci wpyww do budetu m.st. Warszawy, bowiem jest to jedynie zmiana nazewnictwa zwizana z wdroeniem dyrektywy 2007/46/WE. Na podstawie informacji z 2011 r. wynika, i wydano 72 decyzje zwalniajce z obowizku uzyskania wiadectwa homologacji typu pojazdu co w konsekwencji daje wysoko wpyww do budetu m.st. Warszawy w wysokoci 110 664 z (72 decyzje x 1 537 z). Szacuje si, e wpywy z tytuu opaty skarbowej za wydanie zezwole na dopuszczenie do obrotu pojazdw z kocowej partii produkcji powinny pozosta na dotychczasowym poziomie, a nawet mog nieznacznie wzrosn majc na wzgldzie zharmonizowanie procedur homologacji typu pojazdu na wszystkie kategorie pojazdw samochodowych i ich przyczep. Dodatkowo w ramach wykonywanych nowych zada, minister waciwy do spraw transportu, bdzie wydawa decyzje administracyjne w sprawie: zwolnienia producenta z obowizku przedstawienia jednego lub kilku wiadectw homologacji typu WE, przedmiotu wyposaenia lub czci lub EKG ONZ do bada homologacyjnych typu pojazdu pod warunkiem zastpienia ich sprawozdaniem, zawierajcym wyniki bada homologacyjnych przedmiotu wyposaenia lub czci (unijna maa seria), 28

upowanienia producenta do wykonywania bada homologacyjnych przedmiotu wyposaenia lub czci i przedstawienia sprawozdania zawierajcego wyniki tych bada (unijna maa seria), zwolnienia producenta z obowizku uzyskania jednego lub kilku wiadectw homologacji typu WE, przedmiotu wyposaenia lub czci lub EKG ONZ, pod warunkiem zastpienia ich sprawozdaniem zawierajcym wyniki bada tych przedmiotw wyposaenia lub czci lub dokumentami zawierajcymi dane i informacje o wymaganiach technicznych przedmiotu wyposaenia lub czci wraz z owiadczeniem, e speniaj one zasadnicze wymagania (krajowa maa seria), zwolnienia producenta z przedstawienia jednego lub kilku wiadectw homologacji typu WE przedmiotu wyposaenia lub czci lub wiadectwa homologacji typu EKG ONZ, do badania homologacyjnego typu pojazdu, pod warunkiem zastpienia ich sprawozdaniami zawierajcymi wyniki bada homologacyjnych tych przedmiotw wyposaenia lub czci (procedura homologacji typu WE pojazdu albo typu pojazdu). Za wydanie ww. decyzji pobierana bdzie opata skarbow w wysokoci 10 z, zgodnie z tabel nr 2 w dalszej czci OSR (lp. 16 19). Projekt ustawy nakada na ministra waciwego do spraw transportu nowe zadania w zwizku z wdroeniem dyrektywy 2007/46/WE. Nale do nich: wydawanie fakultatywnej homologacji typu dla okrelonych w projekcie pojazdw, prowadzenie postpowa administracyjnych i nakadanie kar pieninych zwizanych z wprowadzaniem do obrotu albo niewycofaniem z obrotu pojazdw, przedmiotw wyposaenia lub czci bez homologacji lub innego rwnowanego dokumentu, uznawanie wiadectw homologacji typu wydanych na dany typ pojazdu zgodnie z krajow procedur homologacji typu przez waciwy organ innego ni RP pastwa czonkowskiego UE,

29

uznawanie wiadectw homologacji typu wydanych na dany typ pojazdu zgodnie z krajow procedur homologacji typu, przez waciwy organ innego ni RP pastwa czonkowskiego UE, dla pojazdw produkowanych w maych seriach, zwalnianie producenta z obowizku przedstawienia jednego lub kilku wiadectw homologacji typu WE przedmiotu wyposaenia lub czci lub wiadectwa homologacji typu EKG ONZ, do badania homologacyjnego typu pojazdu, pod warunkiem zastpienia ich sprawozdaniami zawierajcymi wyniki bada homologacyjnych tych przedmiotw wyposaenia lub czci w ramach procedury homologacji typu WE pojazdu dla pojazdw produkowanych w maych seriach, upowanianie producenta do wykonania bada homologacyjnych typu niektrych przedmiotw wyposaenia lub czci i przedstawienia sprawozdania zawierajcego wyniki tych bada w ramach procedury homologacji typu WE pojazdu dla pojazdw produkowanych w maych seriach, zwalnianie z obowizku uzyskania jednego lub kilku wiadectw homologacji typu WE przedmiotu wyposaenia lub czci lub wiadectwa homologacji typu EKG ONZ pod warunkiem zastpienia ich odpowiednimi dokumentami okrelonymi w projekcie w ramach procedury homologacji typu pojazdu dla pojazdw produkowanych w maych seriach, zwalnianie producenta przez ministra waciwego do spraw transportu z przedstawienia do badania homologacyjnego typu pojazdu, jednego lub kilku wiadectw homologacji typu WE przedmiotw wyposaenia lub czci lub typu EKG ONZ, pod warunkiem zastpienia ich odpowiednimi dokumentami w ramach procedury mieszanej stosowanej w homologacji typu WE pojazdu albo typu pojazdu, konieczno wspdziaania ministra waciwego do spraw transportu

i producenta pojazdu w zakresie procedury dotyczcej usuwania zagroe dla bezpieczestwa w ruchu drogowym lub ochrony rodowiska w przypadku ich stwierdzenia w pojazdach wprowadzonych do obrotu, obowizek informowania przez ministra organw pastw czonkowskich Unii Europejskiej waciwych w sprawach homologacji o podjtych przez producenta dziaaniach w tym zakresie, 30

wyznaczanie w drodze postpowania administracyjnego jednostek uprawnionych do przeprowadzania bada homologacyjnych oraz bada w ramach dopuszczenia jednostkowego pojazdu; dokonywanie przez ministra kontroli podmiotu wnioskujcego o wydanie uprawnienia przed jego wydaniem, przeprowadzanie kontroli jednostki uprawnionej co najmniej raz na trzy lata, w zakresie spenienia okrelonych w projekcie ustawy warunkw, wydawanie i zmiana zezwole na dopuszczenie do obrotu przedmiotw wyposaenia lub czci nieobjtych procedur homologacji, mogcych stwarza zagroenie dla bezpieczestwa w ruchu drogowym lub rodowiska, przeprowadzanie kontroli zgodnoci produkcji przedmiotw wyposaenia lub czci w ramach wydanego zezwolenia na ich dopuszczenie do obrotu, ocena zakresu zmian w odniesieniu do uprzednio wydanego: wiadectwa homologacji typu WE pojazdu, a nastpnie informowanie o koniecznoci uzyskania nowego lub zmiany unijnego lub krajowego wiadectwa homologacji typu pojazdu, zezwolenia na dopuszczenie do obrotu przedmiotw wyposaenia lub czci, prowadzenie postpowa administracyjnych zwizanych z wydawaniem

dopuszczenia jednostkowego pojazdu, wydawaniem zwolnie dla podmiotw wnioskujcych o dopuszczenie

jednostkowe z obowizku spenienia niektrych wymaga technicznych, pod warunkiem zastosowania wymaga alternatywnych, prowadzenie postpowa administracyjnych zwizanych z wydawaniem decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu, wydawanie dokumentw wskazujcych przepisy techniczne, na podstawie ktrych udzielono dopuszczenia jednostkowego w odniesieniu do pojazdu, ktry ma by zarejestrowany, sprzedany lub wprowadzony do ruchu w innym ni RP pastwie czonkowskim UE, prowadzenie wsppracy z organami pastw czonkowskich UE w zakresie procedury uznawania wiadectwa homologacji typu pojazdu oraz w ramach dopuszczenia jednostkowego pojazdu.

31

W odniesieniu do nowych zada, projekt wprowadza opaty, ktrych wysoko zostaa okrelona co do zasady w wysokoci o 50% mniejszej w stosunku do opat obowizujcych w ramach zada ministra waciwego do spraw transportu w zakresie procedury homologacji, z wyjtkiem opaty za wyznaczanie jednostek uprawnionych. W tym zakresie kierowano si stawkami opat, jakie s stosowane w ramach procedury akredytacji jednostek. Naley podkreli, i opaty administracyjne ponoszone przez producenta, importera, waciciela pojazdu z tytuu np. uzyskania wiadectwa homologacji typu WE pojazdu lub decyzji o dopuszczeniu jednostkowym pojazdu, stanowi niewielki koszt w porwnaniu do kosztw, jakie ww. podmioty ponios i bd ponosi z tytuu cakowitego przejcia tej procedury. Zasadniczym kosztem w ramach tej procedury bdzie koszt bada przeprowadzanych przez jednostk uprawnion, ktry moe si ksztatowa od kilku tysicy zotych do nawet kilkudziesiciu tysicy zotych. Wysoko nowych opat jest korzystna dla producentw i importerw pojazdw, jednoczenie zapewniajc odpowiednie wpywy do budetu pastwa.

32

ZESTAWIENIE WPYWW DO BUDETU PASTWA

Tabela nr 1 wpywy do budetw w 2011 r. z tytuu czynnoci wykonywanych przez ministra waciwego ds. transportu w zakresie homologacji typu pojazdu, przedmiotu wyposaenia lub czci
Wykaz wydanych decyzji / wykonanych zada przez ministra waciwego ds. transportu wiadectwa homologacji typu pojazdu PL+UE wiadectwa homologacji przedmiotu wyposaenia lub czci Liczba wydanych decyzji / wykonanych zada 113 337 326 979 Wysoko opaty [PLN] 1600 400 400 200 320 1537 Wpywy do budetu [PLN] 180800 134800 130400 195800 559040 110664 1311504 110664 1200840

Przekazywanie danych i informacji o uzyskanych 1747 wiadectwach homologacji typu pojazdu (zgoszenia homologacji) Decyzje zwalniajce z obowizku uzyskania 72 homologacji suma wpyww suma wpyww do Budetu Dzielnicy rdmiecie m.st. Warszawy suma wpyww do Budetu Pastwa

33

Tabela nr 2 prognozowane wpywy (z tytuu czynnoci wykonywanych przez ministra waciwego ds. transportu w zakresie homologacji typu pojazdu, przedmiotu wyposaenia lub czci) do budetw w latach 2013 2016
2013 Liczba wydanych decyzji / wykonanych zada 125 375 25 75 100 120 60 60 4 16 5 0 0 500 750 250 400 60 120 2014 Liczba wydanych decyzji / wykonanych zada 100 300 25 75 100 120 60 60 0 10 5 0 0 400 650 200 200 60 120 2015 Liczba wydanych decyzji / wykonanych zada 88 262 25 75 100 60 60 60 0 5 20 0 0 350 550 150 100 60 120 2016 Liczba wydanych decyzji / wykonanych zada 75 225 25 75 100 60 60 60 0 5 10 0 0 300 450 100 100 60 120

LP.

Wysoko opat

Wpywy do budetu [PLN]

Wpywy do budetu [PLN]

Wpywy do budetu [PLN]

Wpywy do budetu [PLN]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1600 400 1600 400 0 350 350 0 40000 8000 0 0 0 0 800 800 0 0 10

200000 150000 40000 30000 0 42000 21000 0 160000 128000 0 0 0 0 600000 200000 0 0 1200

160000 120000 40000 30000 0 42000 21000 0 0 80000 0 0 0 0 520000 160000 0 0 1200

140800 104800 40000 30000 0 21000 21000 0 0 40000 0 0 0 0 440000 120000 0 0 1200

120000 90000 40000 30000 0 21000 21000 0 0 40000 0 0 0 0 360000 80000 0 0 1200

34

17 18 19 20 21

10 10 10 400 200 1537

60 60 140 360 1080 80

600 600 1400 144000 216000 122960 2057760 126760 1931000

60 60 100 395 1185 90 1709730 141730 1568000

600 600 1000 158000 237000 138330

60 60 80 435 1305 100 1549500 156900 1392600

600 600 800 174000 261000 153700

60 60 50 478 1433 110 1451770 171970 1279800

600 600 500 191200 286600 169070

Suma wpyww do budetw Suma wpyww do Budetu Dzielnicy rdmiecie Suma wpyww do Budetu Pastwa

1)

1 - wydawanie wiadectw homologacji typu pojazdu oraz WE pojazdu 2 - wydawanie fakultatywnej homologacji typu dla okrelonych w projekcie pojazdw 3 - prowadzenie postpowa administracyjnych i nakadanie kar pieninych zwizanych z wprowadzaniem do obrotu albo niewycofaniem z obrotu pojazdw, przedmiotw wyposaenia lub czci bez homologacji lub innego rwnowanego dokumentu 4 - uznawanie wiadectw homologacji typu wydanych na dany typ pojazdu zgodnie z krajow procedur homologacji typu przez waciwy organ innego ni RP pastwa czonkowskiego UE 5 - uznawanie wiadectw homologacji typu wydanych na dany typ pojazdu zgodnie z krajow procedur homologacji typu dla pojazdw produkowanych w maych seriach 6 - wspdziaanie ministra waciwego do spraw transportu i producenta pojazdu w zakresie procedury dotyczcej usuwania zagroe dla bezpieczestwa w ruchu drogowym lub ochrony rodowiska w przypadku ich stwierdzenia w pojazdach wprowadzonych do obrotu, obowizek informowania przez ministra organw pastw czonkowskich Unii Europejskiej waciwych w sprawach homologacji o podjtych przez producenta dziaaniach w tym zakresie 7 - wyznaczanie w drodze postpowania administracyjnego jednostek uprawnionych do przeprowadzania bada homologacyjnych oraz bada w ramach dopuszczenia jednostkowego pojazdu; dokonywanie przez ministra kontroli podmiotu wnioskujcego o wydanie uprawnienia przed jego wydaniem 8 - przeprowadzenie co najmniej raz na trzy lata kontroli jednostki uprawnionej oraz przeprowadzenie kontroli na skutek zmiany warunkw lokalowych 9 - wydawanie i zmiana zezwole na dopuszczenie do obrotu przedmiotw wyposaenia lub czci nieobjtych procedur homologacji mogcych stwarza zagroenie dla bezpieczestwa w ruchu drogowym lub rodowiska / Czynnoci, o ktrych mowa w pkt: 9 i 10 poniej wymienionych tabel bd realizowane po opracowaniu przez Parlament Europejski i Rad zacznika XIII do dyrektywy 2007/46/WE. W zwizku z powyszym dla punkw tych, w tabelach przyjto wartoci - 0

35

10 - przeprowadzanie kontroli zgodnoci produkcji przedmiotw wyposaenia lub czci w ramach wydanego zezwolenia na ich dopuszczenie do obrotu / Czynnoci, o ktrych mowa w pkt: 9 i 10 poniej wymienionych tabel bd realizowane po opracowaniu przez Parlament Europejski i Rad zacznika XIII do dyrektywy 2007/46/WE. W zwizku z powyszym dla punkw tych, w tabelach przyjto wartoci - 0 11 - ocena zakresu zmian w odniesieniu do uprzednio wydanego: - wiadectwa homologacji typu WE pojazdu, a nastpnie informowanie o koniecznoci uzyskania nowego lub zmiany unijnego lub krajowego wiadectwa homologacji typu pojazdu 12 - wydawanie zwolnie dla podmiotw wnioskujcych o dopuszczenie jednostkowe z obowizku spenienia niektrych wymaga technicznych, pod warunkiem zastosowania wymaga alternatywnych (w ramach dopuszczenia jednostkowego) 13 - prowadzenie postpowa administracyjnych zwizanych z wydawaniem decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu 14 - wydawanie dokumentw wskazujcych przepisy techniczne, na podstawie ktrych udzielono dopuszczenia jednostkowego w odniesieniu do pojazdu, ktry ma by zarejestrowany, sprzedany lub wprowadzony do ruchu w innym ni RP pastwie czonkowskim UE 15 - prowadzenie wsppracy z organami pastw czonkowskich UE w zakresie procedury uznawania wiadectwa homologacji typu pojazdu oraz w ramach dopuszczenia jednostkowego pojazdu 16 - zwolnienie producenta z obowizku przedstawienia jednego lub kilku wiadectw homologacji typu WE, przedmiotu wyposaenia lub czci lub EKG ONZ do bada homologacyjnych typu pojazdu pod warunkiem zastpienia ich sprawozdaniem, zawierajcym wyniki bada homologacyjnych przedmiotu wyposaenia lub czci (unijna maa seria) 17 - upowanienie producenta do wykonywania bada homologacyjnych przedmiotu wyposaenia lub czci i przedstawienie sprawozdania zawierajcego wyniki tych bada (unijna maa seria) 18 - zwolnienie producenta z obowizku uzyskania jednego lub kilku wiadectw homologacji typu WE, przedmiotu wyposaenia lub czci lub EKG ONZ, pod warunkiem zastpienia ich sprawozdaniem zawierajcym wyniki bada tych przedmiotw wyposaenia lub czci lub dokumentami zawierajcymi dane i informacje o wymaganiach technicznych przedmiotu wyposaenia lub czci wraz z owiadczeniem, e speniaj one zasadnicze wymagania (krajowa maa seria) 19 - zwolnienie producenta z przedstawienia jednego lub kilku wiadectw homologacji typu WE przedmiotu wyposaenia lub czci lub wiadectwa homologacji typu EKG ONZ, do badania homologacyjnego typu pojazdu, pod warunkiem zastpienia ich sprawozdaniami zawierajcymi wyniki bada homologacyjnych tych przedmiotw wyposaenia lub czci (procedura homologacji typu WE pojazdu albo typu pojazdu) 20 - wydawanie wiadectw homologacji przedmiotw wyposaenia lub czci pojazdw 21 - wydawanie zezwole na dopuszczenie do obrotu pojazdw z kocowej partii produkcji.

36

Wykres nr 1 porwnanie wpyww do budetw (z tytuu czynnoci wykonywanych przez ministra waciwego ds. transportu w zakresie homologacji typu pojazdu, przedmiotw wyposaenia lub czci) w latach 2011 oraz 2013 2016

37

W powyszych tabelach przedstawiono wpywy do budetu pastwa: w 2011 r. wynikajce z realizacji dotychczas wykonywanych zada przez ministra waciwego do spraw transportu w zakresie homologacji typu pojazdu, przedmiotu wyposaenia lub czci tabela nr 1, w poszczeglnych latach 2013 2016 wynikajce z realizacji dotychczasowych, jak rwnie nowych zada naoonych na ministra waciwego do spraw transportu w zakresie homologacji typu pojazdu, przedmiotu wyposaenia lub czci tabela nr 2. W odniesieniu do obecnie obowizujcych regulacji prawnych zawartych w ustawie Prawo o ruchu drogowym (art. 68 ust. 4), z projektu ustawy zosta usunity przepis, zobowizujcy producenta, ktry uzyska wiadectwo homologacji typu WE pojazdu w innym ni Rzeczpospolita Polska pastwie czonkowskim Unii Europejskiej, a ktry wprowadza do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nowe pojazdy, do przekazania ministrowi waciwemu do spraw transportu, danych i informacji o uzyskanym wiadectwie homologacji typu WE pojazdu lub jego zmianie oraz wykazu danych i informacji o pojedzie niezbdnych do rejestracji i ewidencji pojazdu (artyku 70m projektu w wersji z dnia 8 lutego 2012 r. bdcego przedmiotem obrad KSE w dniu 17 lutego 2012 r.). Nadrzdnym celem procedowanego projektu ustawy jest wdroenie do polskiego systemu prawa dyrektywy 2007/46/WE, natomiast przedmiotowe rozwizanie nie jest objte zakresem tej dyrektywy. Ponadto projekt jako konsekwencja wdroenia nie tylko dyrektywy 2007/46/WE, ale rwnie uwzgldnienia regulacji dotyczcych homologacji pojazdw okrelonych w dyrektywie 2002/24/WE oraz dyrektywie 2003/37/WE, nakada obowizek wzajemnego informowania si pastw czonkowskich waciwych w sprawie homologacji, w zakresie informacji dotyczcych wydania, zmiany, odmowy wydania, cofnicia, wyganicia wiadectw homologacji typu WE pojazdu. Utrzymanie procedury w zakresie przekazywania ministrowi waciwemu do spraw transportu, danych i informacji o uzyskanym wiadectwie homologacji typu WE pojazdu lub jego zmianie, byoby zatem dublowaniem przepisw w tym zakresie, jak rwnie stanowioby, w stosunku do obowizku uzyskania unijnej homologacji dla

38

nowego typu pojazdu, dodatkowe obcienie dla producenta oraz generowao konieczno ponoszenia przez niego dodatkowych kosztw z tym zwizanych. W wyniku wprowadzonej zmiany nastpi zmniejszenie wpyww do budetu pastwa w wysokoci 559 040 z s to faktyczne dane za rok 2011. Naley jednake zauway, i z przedstawionej powyej analizy wynika, i prognozowane wpywy do budetu pastwa w latach 2013 2016 bd wiksze w porwnaniu do wpyww z roku 2011, przy uwzgldnieniu rwnie usunicia z obecnie obowizujcych przepisw procedury przekazywanie danych i informacji o uzyskanych wiadectwach homologacji typu pojazdu (wykres nr 1). Do projektu ustawy, skierowanego w dniu 16 marca 2012 r. na Rad Ministrw, zaczono test regulacyjny z dnia 16 marca 2012 r. wraz z zacznikiem do tego testu, oraz komentarzem dodatkowym do tego testu, ktry to komentarz przedstawia jednoznaczne wyliczenia w zakresie m.in. prognozowanych wpyww do budetu pastwa z tytuu realizacji nowych zada oraz potrzeby zwikszenia liczby osb wykonujcych te zadania. Zgodnie z tabel nr 1 zawart w dodatkowym komentarzu do testu regulacyjnego (z dnia 16 marca 2012 r.), na wykonanie czynnoci wewntrznych (czynnoci wykonanych przez ministra waciwego ds. transportu) w 2013 r., bdzie potrzebnych 6 osb, natomiast rednia z czterech kolejnych lat wyniesie 5 osb. Zwikszony zakres zada przypisanych ministrowi waciwemu do spraw transportu, w zwizku z wdroeniem dyrektywy 2007/46/WE, spowoduje, i realizacja zada zawartych w projektowanych przepisach bdzie wymagaa przesunicia w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w ramach prowadzonej polityki kadrowo-pacowej resortu, co nie spowoduje zwikszenia wydatkw budetu pastwa w tym zakresie. Przyjto, i od dnia wejcia w ycie projektowanej ustawy realizacja nowych zada bdzie wykonywana w ramach obecnego zatrudnienia w komrce merytorycznej, natomiast od roku 2013 konieczne bdzie zwikszenie o co najmniej 5 osb liczby pracownikw tej komrki.

39

4. Wpyw regulacji na rynek pracy Wejcie w ycie ww. ustawy nie powinno wpyn negatywnie na rynek pracy.

5. Wpyw regulacji na konkurencyjno gospodarki i przedsibiorczo, w tym na funkcjonowanie przedsibiorstw Projekt jako wynik implementacji zapisw dyrektywy 2007/46/WE doprowadzi do sytuacji, w ktrej stosowane w kadym pastwie czonkowskim UE krajowe procedury homologacji typu pojazdu zastpione zostan procedur zharmonizowan w ramach UE. Wprowadzenie cakowitej harmonizacji procedury homologacji typu polega na tym, i wiadectwo homologacji typu, wydane zgodnie z wymaganiami zawartymi w ww. dyrektywie w jednym z krajw czonkowskich UE, bdzie wane na terytorium wszystkich pozostaych krajw czonkowskich UE, bez potrzeby ponownego przeprowadzania procedury homologacji typu. Podkrelenia wymaga, i nie zmienia si zakres wymaga obowizujcych w procedurze homologacji typu, tylko status dokumentu finalnego, ktry bdzie podstaw do wprowadzenia do obrotu nowego pojazdu na terytorium UE. Aktualne koszty ponoszone przez podmioty ubiegajce si o uzyskanie krajowych wiadectw homologacji w poszczeglnych 27 krajach czonkowskich UE, zostan zastpione kosztem poniesionym w ramach procedury homologacji unijnej tylko w jednym pastwie UE. Projektowane przepisy nie spowoduj zatem zwikszenia obcie dla przedsibiorcw polskich, a wprost przeciwnie, poprzez zharmonizowanie w ramach Unii Europejskiej procedur homologacji typu pojazdu dla wszystkich kategorii pojazdw samochodowych i ich przyczep, przewiduje si obnienie kosztw zwizanych z uzyskaniem wiadectw homologacji typu pojazdu. Przedsibiorca z Polski, ktry uzyska unijne wiadectwo homologacji wydane przez organ jednego z pastw czonkowskich UE, w tym Polsk, bdzie mg wprowadza nowe pojazdy produkowane w oparciu o uzyskan homologacj na obszarze caej Unii Europejskiej, nie ponoszc przy tym dodatkowych kosztw zwizanych z t procedur. Takie rozwizanie spowoduje ograniczenie obcie dla przedsibiorcw w Polsce oraz zagwarantuje pen moliwo korzystania z rynku wewntrznego. Naley podkreli, i koszty ponoszone przez przedsibiorcw w ramach procedury homologacji typu s wynikow wielu czynnikw i zale, m.in. od iloci kombinacji

40

typ/wariant/wersja pojazdu, kategorii pojazdu, wymaga w zakresie dodatkowych bada i sprawdze w zalenoci od rozwiza konstrukcyjnych. wiadectwa homologacji typu UE i EKG ONZ przedmiotw wyposaenia i czci wydane przez waciwe organy udzielajce homologacji (w Polsce przez ministra waciwego do spraw transportu) byy, s i bd uznawane w procedurze homologacji typu pojazdu (procedura krajowa), procedurze homologacji typu WE pojazdu (procedura unijna), jak rwnie w odniesieniu do czci stosowanych zamiennie w pojazdach. Jedyn nowoci w przygotowanym projekcie jest implementacja art. 31 dyrektywy 2007/46/WE, ktry wprowadza wymg uzyskania zezwolenia ministra waciwego do spraw transportu dla przedmiotw wyposaenia i czci okrelonych w zaczniku nr XIII do dyrektywy mogcych stwarza znaczne zagroenie dla waciwego funkcjonowania ukadw, ktre s istotne dla bezpieczestwa pojazdu lub jego oddziaywania na rodowisko. Naley mie jednak na uwadze, i stosowanie ww. procedury moliwe bdzie dopiero z chwil wejcia w ycie zacznika nr XIII do dyrektywy okrelajcego wykaz przedmiotw wyposaenia i czci objtych obowizkiem uzyskania zezwolenia. Unia Europejska jako podstawowy wymg przy wprowadzeniu do obrotu nowych pojazdw wprowadza obowizek uzyskania wiadectwa homologacji typu WE pojazdu. Wprowadzenie w projekcie procedur w zakresie obowizku uzyskania dopuszczenia jednostkowego pojazdu, uznania dopuszczenia jednostkowego czy te uznania wiadectwa homologacji wydanego przez inny ni Rzeczypospolita Polska organ pastwa czonkowskiego UE dla pojazdw produkowanych w maych seriach, jest wynikiem wdroenia zapisw dyrektywy 2007/46/WE. Naley podkreli, i procedury te mog by wykorzystywane przez producentw alternatywnie do procedury homologacji typu. Dotyczy to moe pojazdw nietypowych, produkowanych jednostkowo lub te w niewielkich seriach, jak np. repliki pojazdw (czyli pojazdw ju nieprodukowanych, wykonanych w oparciu o posiadan dokumentacj techniczn producenta). Projektowane przepisy nie bd miay rwnie wpywu na cen produkowanych w Polsce przedmiotw wyposaenia i czci, poniewa nie wprowadzaj w zakresie ich homologacji szczeglnych dodatkowych wymogw poza te, ktre obowizuj dotychczas.

41

Nowe zharmonizowane procedury dotyczce bada homologacyjnych i wiadectw homologacji powinny sprzyja rwnie wzrostowi obrotu gospodarczego oraz wpywa na wzrost konkurencyjnoci na rynku pojazdw oraz przedmiotw wyposaenia i czci.

42

Zestawienie obowizkw dotychczasowych i po zmianie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektrych innych ustaw Lp. Obowizki dotychczasowe 1. Uzyskanie wiadectwa homologacji typu pojazdu, przedmiotu wyposaenia lub czci (-wymg UE) lub wiadectwa homologacji sposobu montau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem Obowizki po zmianie ustawy Uzyskanie wiadectwa homologacji typu (-wymg UE) lub wiadectwa homologacji sposobu montau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem Wysoko opaty wiadectwo homologacji : - na nowy typ pojazdu 1600 z za zmian wiadectwa 400 z - na nowy typ przedmiotu wyposaenia lub czci 400 z za zmian wiadectwa 200 z - sposobu montau instal. gaz. 1600 z za zmian wiadectwa homologacji sposobu montau instal. gaz. 400 z UWAGI Wysoko opaty bez zmian obowizek dla przedsibiorcw

2. 3.

Przekazanie danych i informacji o uzyskanym wiadectwie homologacji typu pojazdu Uzyskanie decyzji zwalniajcej z obowizku uzyskania wiadectwa homologacji typu pojazdu w odniesieniu do pojazdw z kocowej partii produkcji (-wymg UE)

Brak procedury Uzyskanie decyzji w sprawie zezwolenia na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z kocowej partii produkcji (-wymg UE) Uzyskanie decyzji w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu (-wymg UE)

Opata zalena od liczby wariantw - obecnie: od 94,34 z do 471,70 z

1537 z (opata skarbowa)

Brak opat brak obowizku dla przedsibiorcy Wysoko opaty bez zmian obowizek dla przedsibiorcw

4.

max. 800 z

Nowy obowizek dla przedsibiorcw

43

5.

6.

Uzyskanie decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego na dany pojazd wydanego przez max. 800 z waciwy organ innego ni RP pastwa czonkowskiego UE zgodnie z krajow procedur (-wymg UE) Uzyskanie uznania wiadectwa homologacji wydanego na dany typ pojazdu zgodnie z krajow procedur homologacji typu przez waciwy organ innego ni RP pastwa czonkowskiego UE Uzyskanie uznania wiadectwa homologacji typu pojazdu dla pojazdw produkowanych w maych seriach wydanego na dany typ pojazdu zgodnie z krajow procedur homologacji typu przez waciwy organ innego ni RP pastwa czonkowskiego UE (-wymg UE) Uzyskanie zezwolenia na dopuszczenie do obrotu przedmiotu wyposaenia lub czci nieobjtych procedur homologacji mogcych stwarza zagroenie dla bezpieczestwa ruchu drogowego lub rodowiska (-wymg UE) max. 400 z

i osb fizycznych Nowy obowizek dla przedsibiorcw i osb fizycznych Nowy obowizek dla przedsibiorcw

7.

Nowy obowizek dla przedsibiorcw max. 160 z

44

1. W odniesieniu do procedury uzyskania wiadectwa homologacji typu pojazdu, przedmiotw wyposaenia lub czci albo sposobu montau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem, zachowano dotychczasow wysoko opat, tj. w przypadku wniosku o wydanie nowego wiadectwa homologacji, opata w tym zakresie wyniesie 1 600 z, w przypadku wniosku o zmian posiadanego wiadectwa, waciciel tego wiadectwa bdzie ponosi opat w wysokoci 400 z. 2. W zwizku z obowizkiem wzajemnego informowania si pastw czonkowskich waciwych w sprawie homologacji, w zakresie informacji dotyczcych wydania, zmiany, odmowy wydania, cofnicia, wyganicia wiadectw homologacji typu WE pojazdu, projekt nie przewiduje zachowania obecnie obowizujcej procedury przekazywania ministrowi waciwemu do spraw transportu przez producenta, danych i informacji o uzyskanym wiadectwie homologacji typu WE pojazdu. Stanowi to korzystne rozwizanie dla przedsibiorcw, z uwagi na nieobcianie ich, w stosunku do obowizku uzyskania unijnej homologacji dla nowego typu pojazdu, dodatkowym obcieniem z tytuu zachowania tej procedury. Ponadto nie bdzie on zobowizany do ponoszenia dodatkowych kosztw z tym zwizanych. 3. W stosunku do opat za wydanie decyzji zwalniajcych z obowizku uzyskania wiadectwa homologacji typu w ramach kocowej partii produkcji (nowa nazwa zgodnie z projektem to zezwolenie na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z kocowej partii produkcji), postanowiono zachowa ich wysoko bez zmian. Opata ta w wysokoci 1 537 z za kad wydan przez ministra waciwego do spraw transportu decyzj jako opata skarbowa jest i dalej bdzie przekazywana na rzecz Prezydenta Miasta Stoecznego Warszawy. 4. W zwizku z wdroeniem zapisw dyrektywy 2007/46/WE, projekt wprowadzi procedur zwizan z obowizkiem uzyskania w okrelonych sytuacjach decyzji w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu. Uzyskanie przedmiotowej decyzji, tak jak w przypadku homologacji typu, bdzie dotyczy nowych pojazdw, przed ich wprowadzeniem na terytorium RP i rejestracj, jeeli nie uzyskay wiadectwa homologacji albo uzyskay takie wiadectwo, jednake przed ich rejestracj wprowadzono zmiany, ktre wpywaj na zmian warunkw 45

wydania tego wiadectwa. W odniesieniu do tej procedury, projekt wprowadza opat w wysokoci maksymalnie 800 z. Wysoko tej opaty stanowi poow stawki opaty obowizujcej dotychczas w zakresie wydawania wiadectw homologacji typu. Przy ustaleniu opaty za dopuszczenie jednostkowe pojazdu w wysokoci o 50% mniejszej ni opata za wiadectwo homologacji typu kierowano si tym, i procedura dopuszczenia bdzie dotyczy jednego pojazdu o konkretnym numerze identyfikacyjnym, podczas gdy procedura homologacji dotyczy danego typu pojazdu, a wic masowego dopuszczenia do ruchu. 5. Moliwo zoenia przez przedsibiorc lub osob fizyczn wniosku w sprawie uznania dopuszczenia jednostkowego pojazdu wydanego na dany pojazd przez inny ni RP organ pastwa czonkowskiego UE, jest wynikiem implementacji dyrektywy 2007/46/WE. W odniesieniu do tej procedury, okrelono wysoko opaty w wysokoci maksymalnie 800 z, a wic na poziomie analogicznym jak w ramach decyzji wydawanych w sprawach dopuszczenia jednostkowego pojazdu. 6. Opat w zakresie uznawania wiadectw homologacji typu wydanych zgodnie z krajow procedur przez inny ni RP organ pastwa czonkowskiego, w tym dla pojazdw produkowanych w maych seriach, przewidziano na poziomie maksymalnie 400 z, a wic postanowiono j obniy w stosunku do stawek obowizujcych w ramach procedury wydawania wiadectw homologacji typu. 7. W stosunku do opat za wydawanie zezwole na dopuszczenie do obrotu przedmiotw wyposaenia lub czci nieobjtych procedur homologacji mogcych stwarza zagroenie dla bezpieczestwa w ruchu drogowym lub rodowiska, wprowadzono maksymaln wysoko na poziomie 160 z. Procedura ta jest wynikiem wdroenia zapisw art. 31 dyrektywy 2007/46/WE. Wykaz takich przedmiotw wyposaenia lub czci, ktre bd objte obowizkiem uzyskania wprowadza zezwolenia, adnych ma by przedmiotem wyposaenia zacznika lub nr XIII do ww. dyrektywy. Aktualnie zacznik nr XIII do dyrektywy 2007/46/WE nie przedmiotw czci, objtych przedmiotow procedur, nie trwaj rwnie na poziomie Unii Europejskiej prace legislacyjne w tym zakresie. W celu wdroenia zapisw dyrektywy 2007/46/WE, projekt tworzy oglne ramy prawne 46 niezbdne dla funkcjonowania

w przyszoci przedmiotowej procedury. Majc na uwadze, i dopiero z chwil wejcia w ycie zacznika nr XIII do dyrektywy okrelajcego wykaz przedmiotw wyposaenia i czci, moliwe bdzie stosowanie ww. procedury, projekt zawiera fakultatywn delegacj do wydania przez ministra waciwego do spraw transportu rozporzdzenia w sprawie warunkw wydawania zezwolenia na dopuszczenie do obrotu, jak rwnie wysokoci opaty za wydanie tego zezwolenia. Jak wspomniano ju wczeniej, Unia Europejska jako podstawowy wymg przy wprowadzeniu do obrotu nowych pojazdw wprowadza obowizek uzyskania wiadectwa homologacji typu WE pojazdu. Wprowadzenie nowych procedur np. w zakresie obowizku uzyskania dopuszczenia jednostkowego pojazdu, uznania dopuszczenia jednostkowego czy te uznania wiadectwa homologacji wydanego przez inny ni Rzeczypospolita Polska organ pastwa czonkowskiego UE dla pojazdw produkowanych w maych seriach, jest wynikiem wdroenia zapisw dyrektywy 2007/46/WE. Naley podkreli, i procedury te mog by wykorzystywane przez producentw alternatywnie do procedury homologacji typu. Dotyczy to moe pojazdw nietypowych, produkowanych jednostkowo lub te w niewielkich seriach, jak np. repliki pojazdw. Majc na uwadze, e procedury te stanowi alternatyw procedury homologacji typu, ale dotyczy bd jednostkowego dopuszczenia do ruchu pojazdu, obowizujce w ramach tych procedur opaty ustalono na poziomie o 50% mniejszym w stosunku do opat w ramach homologacji typu.

6. Wpyw regulacji na sytuacj i rozwj regionalny Wejcie w ycie ustawy nie wpynie na sytuacj i rozwj regionalny.

16-03-dg

47

Related Interests