You are on page 1of 95

Projekt

USTAWA z dnia

o zmianie ustawy o dziaach administracji rzdowej oraz niektrych innych ustaw1)

Art. 1. W ustawie z dnia 4 wrzenia 1997 r. o dziaach administracji rzdowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437, z pn. zm.2)) wprowadza si nastpujce zmiany: 1) w art. 5 pkt 1a otrzymuje brzmienie: 1a) budownictwo, lokalne planowanie przestrzenne

i mieszkalnictwo;; 2) art. 9a otrzymuje brzmienie: Art. 9a. 1. Dzia budownictwo, lokalne planowanie

przestrzenne i mieszkalnictwo obejmuje sprawy: 1) 2) 3) 4) architektury; budownictwa; nadzoru architektoniczno-budowlanego; planowania i zagospodarowania przestrzennego na poziomie lokalnym; 5) 6) 7) 8) wspierania mieszkalnictwa; gospodarki nieruchomociami; infrastruktury komunalnej; rodzinnych ogrodw dziakowych. waciwy do spraw budownictwa, przestrzennego

2. Minister lokalnego

planowania

i mieszkalnictwa sprawuje nadzr nad Gwnym Inspektorem Nadzoru Budowlanego.; 3) w art. 23a: a) po pkt 2 dodaje si pkt 2a i 2b w brzmieniu: 2a) planowania i zagospodarowania przestrzennego na poziomie krajowym i regionalnym; 2b) b) polityki miejskiej;,

pkt 3 otrzymuje brzmienie: 3) opracowywania dokumentw programowych z zakresu spoeczno-gospodarczego, regionalnego i przestrzennego rozwoju kraju, w tym bdcych podstaw do pozyskiwania rodkw rozwojowych z Unii Europejskiej i innych rde zagranicznych;.

Art. 2. W ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarych (Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687 i Nr 144, poz. 853) wprowadza si nastpujce zmiany: 1) w art. 12 w ust. 4 oraz w art. 20 w ust. 1 wyrazy Minister waciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej zastpuje si wyrazami Minister waciwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania przestrzennego i mieszkalnictwa; 2) w art. 21 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Oglny nadzr nad sprawami objtymi niniejsz ustaw sprawuj wedug waciwoci ministrowie waciwi: do spraw budownictwa, lokalnego planowania przestrzennego i mieszkalnictwa oraz do spraw zdrowia..

Art. 3. W ustawie z dnia 16 wrzenia 1982 r. Prawo spdzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z pn. zm.3)) w art. 93a 1 otrzymuje brzmienie: 1. Minister waciwy do spraw budownictwa, lokalnego

planowania przestrzennego i mieszkalnictwa ma prawo dania informacji i danych, dotyczcych organizacji i dziaalnoci spdzielni mieszkaniowych, niezbdnych do dokonywania oceny zgodnoci z prawem i gospodarnoci dziaalnoci spdzielni..

Art. 4. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687) w art. 97 w ust. 1 i 2 wyrazy ministrem waciwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej zastpuje si wyrazami ministrem waciwym do spraw budownictwa, lokalnego planowania przestrzennego i mieszkalnictwa.

Art. 5. W ustawie z dnia 12 padziernika 1990 r. o Stray Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, z pn. zm.4)) w art. 101 w ust. 1 i 2 wyrazy ministrem waciwym do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkalnictwa zastpuje si wyrazami ministrem waciwym do spraw budownictwa, lokalnego planowania przestrzennego i mieszkalnictwa.

Art. 6. W ustawie z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z pn. zm.5)) wprowadza si nastpujce zmiany: 1) w art. 37a ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Minister waciwy do spraw gospodarki morskiej oraz minister waciwy do spraw wodnej, oraz rozwoju kultury regionalnego i ochrony Obrony w porozumieniu z ministrami waciwymi do spraw: rodowiska, dziedzictwa transportu, gospodarki narodowego, wewntrznych 3 rolnictwa, rybowstwa,

Ministrem

Narodowej moe przyj, w drodze rozporzdzenia, plan zagospodarowania przestrzennego morskich wd wewntrznych, morza terytorialnego i wycznej strefy ekonomicznej, uwzgldniajc ustalenia okrelone w ust. 2 oraz wydane wane pozwolenia, o ktrych mowa w art. 23 i art. 23a.; 2) w art. 37b ust. 4 otrzymuje brzmienie: 4. Minister waciwy do spraw gospodarki morskiej oraz minister waciwy z do spraw rozwoju waciwym regionalnego do spraw w porozumieniu ministrem

rybowstwa okreli, w drodze rozporzdzenia, wymagany zakres planw zagospodarowania przestrzennego morskich wd wewntrznych, morza terytorialnego i wycznej strefy ekonomicznej, uwzgldniajc materiaw standardw w w czci tekstowej rodzaju i graficznej, dotyczce opracowa prac szczeglnoci wymogi

planistycznych, oraz sposobu

kartograficznych, stosowanych oznacze, nazewnictwa, dokumentowania planistycznych..

Art. 7. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pn. zm.6)) uyte w art. 5 w ust. 8 w pkt 4, w ust. 9, 12 i 14, w art. 51 w ust. 1 7, w art. 52 w ust. 2, w art. 7 w ust. 2 i 3, w art. 16 w ust. 1, w art. 19 w ust. 2, w art. 21a w ust. 4, w art. 32 w ust. 1 w pkt 3 i w ust. 5, w art. 34 w ust. 6, w art. 43 w ust. 4, w art. 45 w ust. 4, w art. 55a, w art. 59d w ust. 3, w art. 64 w ust. 4, w art. 72 w ust. 1 i 2, w art. 82b w ust. 4, w art. 84 w ust. 5, w art. 88 w ust. 3, 3d, 3g i 9 oraz w art. 88a w ust. 6 w rnym przypadku wyrazy minister waciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej zastpuje si uytymi w odpowiednim przypadku wyrazami minister waciwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania przestrzennego i mieszkalnictwa.

Art. 8. W ustawie z dnia 27 padziernika 1994 r. o autostradach patnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571, z pn. zm.7)) w art. 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Minister waciwy do spraw transportu jest naczelnym organem administracji pastwowej waciwym w sprawach przygotowania budowy i eksploatacji autostrad dziaajcym przy pomocy Generalnego Dyrektora Drg Krajowych i Autostrad. Przepis ten nie narusza uprawnie ministra waciwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania przestrzennego i mieszkalnictwa, okrelonych przepisami prawa budowlanego..

Art. 9. W ustawie z dnia 26 padziernika 1995 r. o niektrych formach popierania budownictwa mieszkaniowego
8)

(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070, do spraw budownictwa, gospodarki

z pn. zm. ) uyte w art. 15c, w art. 24 w ust. 3 i 3a oraz w art. 26 w ust. 3 w rnym przypadku wyrazy minister waciwy przestrzennej i mieszkaniowej zastpuje si uytymi w odpowiednim przypadku wyrazami minister waciwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania przestrzennego i mieszkalnictwa.

Art. 10.

W ustawie z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy pastwa w spacie

niektrych kredytw mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1115, z pn. zm.9)) uyte w art. 3c, w art. 4 w ust. 3 oraz w art. 7 w ust. 2a w rnym przypadku wyrazy minister waciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej zastpuje si uytymi w odpowiednim przypadku wyrazami minister waciwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania przestrzennego i mieszkalnictwa.

Art. 11. W ustawie z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z pn. zm.10)) w art. 2 w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

Minister waciwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania przestrzennego i mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem waciwym do spraw rodowiska okreli, w drodze rozporzdzenia, warunki wprowadzania nieczystoci ciekych do stacji zlewnych, biorc pod uwag:.

Art. 12. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z pn. zm.11)) w art. 140d pkt 4 otrzymuje brzmienie: 4) czonkowie Krajowej Rady wskazani przez: Prezesa Rady Ministrw spord wojewodw, Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwoci oraz ministrw waciwych do spraw: administracji publicznej, budetu, finansw publicznych, gospodarki, strzennego i budownictwa, lokalnego owiaty planowania i przemieszkalnictwa, wychowania,

rodowiska, transportu, wewntrznych, pracy oraz Komendanta Gwnego Policji, Komendanta Gwnego Stray Poarnej, Generalnego Dyrektora Drg Krajowych i Autostrad..

Art. 13. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z pn. zm.12)) uyte w art. 3, w art. 173a, w art. 173b, w art. 175 w ust. 5 i 6, w art. 178 w ust. 5, w art. 181 w ust. 4 i 5, w art. 183 w ust. 5, w art. 186 w ust. 4 i 5, w art. 188 w ust. 5, w art. 191 w ust. 1, 2, 4 i 8, w art. 193 w ust. 3, 4 i 6, w art. 194 w ust. 1a, 1c, 3 i 4, w art. 195 w ust. 3 i 4, w art. 195a, w art. 196, w art. 196a oraz w art. 197 w rnym przypadku wyrazy minister waciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej zastpuje si uytymi w odpowiednim przypadku wyrazami minister waciwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania przestrzennego i mieszkalnictwa.

Art. 14. W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzdach zawodowych architektw, inynierw budownictwa oraz urbanistw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, 6

z pn. zm.13)) wprowadza si nastpujce zmiany: 1) uyte w art. 5 w ust. 5, w art. 6 w ust. 3 oraz w art. 20 w ust. 1 i 2 w rnym przypadku wyrazy minister waciwy do spraw budownictwa, minister gospodarki do przestrzennej spraw i mieszkaniowej lokalnego zastpuje si uytymi w odpowiednim przypadku wyrazami waciwy budownictwa, planowania przestrzennego i mieszkalnictwa; 2) uyte w art. 12, w art. 33 w pkt 17 oraz w art. 34 w rnym przypadku wyrazy minister waciwy do spraw architektury i budownictwa lub minister waciwy do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej zastpuje si uytymi w odpowiednim przypadku wyrazami minister waciwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania przestrzennego i mieszkalnictwa; 3) w art. 29 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 6. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Izby zwouje Krajowa Rada Izby z wasnej inicjatywy lub na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej, co najmniej 1/3 oglnej liczby czonkw okrgowych rad izb, co najmniej 1/5 wszystkich czonkw okrgowych izb albo ministra waciwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania przestrzennego i mieszkalnictwa.; 4) w art. 56 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: Minister waciwy do spraw budownictwa, lokalnego

planowania przestrzennego i mieszkalnictwa, po zasigniciu opinii Krajowych Izb, okreli, w drodze rozporzdzenia, szczegowe zasady i tryb postpowania dyscyplinarnego, z uwzgldnieniem zagadnie dotyczcych:.

Art. 15. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z pn. zm.14)) w art. 72 w ust. 6 oraz w art. 110a w ust. 2 wyrazy ministrem waciwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej zastpuje si wyrazami ministrem waciwym do spraw budownictwa, lokalnego planowania przestrzennego i mieszkalnictwa.

Art. 16. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z pn. zm.15)) w art. 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 4. Ministrowie waciwi do spraw: gospodarki, budownictwa, lokalnego planowania przestrzennego i mieszkalnictwa, gospodarki morskiej, cznoci, transportu, zdrowia, rolnictwa, wewntrznych oraz Minister Obrony Narodowej, kady w zakresie swoich kompetencji, w porozumieniu z ministrem waciwym do spraw rodowiska mog okreli, w drodze rozporzdze, szczegowy sposb postpowania z niektrymi rodzajami odpadw, kierujc si potrzeb zapewnienia prawidowego postpowania z odpadami..

Art. 17. W ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod i zbiorowym odprowadzaniu ciekw (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z pn. zm.16)) w art. 11, w art. 23, w art. 25 oraz w art. 27 w ust. 2 i 3 wyrazy Minister waciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej zastpuje si wyrazami Minister waciwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania przestrzennego i mieszkalnictwa.

Art. 18. W ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734, z pn. zm.17)) w art. 7 ust. 15 otrzymuje brzmienie: 15. Minister waciwy do spraw budownictwa, lokalnego

planowania przestrzennego i mieszkalnictwa okreli, w drodze rozporzdzenia, sposb przeprowadzania wywiadu rodowiskowego, a w szczeglnoci ustali wzr kwestionariusza 8

wywiadu, wzr owiadczenia o stanie majtkowym wnioskodawcy i innych czonkw gospodarstwa domowego oraz wzr legitymacji pracownika upowanionego do przeprowadzenia wywiadu..

Art. 19. W ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorw, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z pn. zm.18)) w art. 4a w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: Minister waciwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania przestrzennego i mieszkalnictwa okreli, w drodze rozporzdzenia:.

Art. 20. W ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145) w art. 43 ust. 4a otrzymuje brzmienie: 4a. Minister waciwy do spraw rodowiska w porozumieniu z ministrem waciwym do spraw administracji publicznej oraz ministrem waciwym do spraw budownictwa, lokalnego planowania przestrzennego i mieszkalnictwa okreli, w drodze rozporzdzenia, aglomeracji.. sposb wyznaczania obszaru i granic

Art. 21. W ustawie z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organw administracji rzdowej i jednostek im podporzdkowanych oraz o zmianie niektrych ustaw (Dz. U. Nr 25, poz. 253, z pn. zm.19)) w art. 63 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 3) Prezesie Urzdu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast naley przez to rozumie ministra waciwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania przestrzennego i mieszkalnictwa,.

Art. 22. W ustawie z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiaach wybuchowych przeznaczonych do uytku cywilnego (Dz. U. Nr 117, poz. 1007, z pn. zm.20)) w art. 18 ust. 1d otrzymuje brzmienie: 1d. Minister waciwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem waciwym do spraw budownictwa, lokalnego planowania przestrzennego i mieszkalnictwa okreli, w drodze rozporzdzenia, materiaw sposb prowadzenia prac z do uyciem uytku ni wybuchowych przeznaczonych gospodarczej

cywilnego oraz podczas oczyszczania terenw w zwizku z wykonywaniem dziaalnoci innej okrelona w art. 10 ust. 2 oraz wymagania techniczne i organizacyjne dotyczce prowadzenia tych prac, biorc pod uwag zapewnienie ochrony ycia i zdrowia ludzi, mienia i rodowiska, z uwzgldnieniem zrnicowania charakteru wykonywanych prac i waciwoci uywanych materiaw wybuchowych przeznaczonych do uytku cywilnego..

Art. 23. W ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z pn. zm.21)) w art. 55 w ust. 8 uchyla si pkt 1.

Art. 24. W ustawie z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopatach do oprocentowania kredytw mieszkaniowych o staej stopie procentowej (Dz. U. Nr 230, poz. 1922, z pn. zm.22)) w art. 11 w ust. 4 oraz w art. 12 w ust. 2 wyrazy minister waciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej zastpuje si wyrazami minister waciwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania przestrzennego i mieszkalnictwa.

Art. 25. W ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. Nr 65, poz. 594, z pn. zm.23)) w art. 8 w ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

10

3)

przedstawiciel ministra waciwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania przestrzennego i mieszkalnictwa;.

Art. 26. W ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z pn. zm.24)) wprowadza si nastpujce zmiany: 1) uyte w art. 8 w ust. 1 i 2, w art. 10 w ust. 4, w art. 16 w ust. 2, w art. 61 w ust. 6 oraz w art. 67 w ust. 2 i 3 w rnym przypadku wyrazy minister waciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej zastpuje si uytymi w odpowiednim przypadku wyrazami minister waciwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania przestrzennego i mieszkalnictwa; 2) w art. 16 w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: Minister waciwy do spraw budownictwa, lokalnego

planowania przestrzennego i mieszkalnictwa w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, ministrem waciwym do spraw rozwoju regionalnego oraz ministrem waciwym do spraw wewntrznych okreli, w drodze rozporzdzenia, sposb uwzgldniania w zagospodarowaniu przestrzennym potrzeb obronnoci i bezpieczestwa pastwa, uwzgldniajc w szczeglnoci problematyk zwizan z:; 3) uyte w art. 40 oraz w art. 41 w ust. 1 w pkt 7 w rnym przypadku wyrazy minister waciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej zastpuje si uytymi w odpowiednim przypadku wyrazami minister waciwy do spraw rozwoju regionalnego; 4) art. 45 i 46 otrzymuj brzmienie: Art. 45. Plan zagospodarowania przestrzennego wojewdztwa podlega okresowej ocenie. Zarzd wojewdztwa, co 11

najmniej raz w czasie kadencji sejmiku, dokonuje przegldu strzennym, zmian w zagospodarowaniu raport o jego przestanie opracowuje

w zakresie okrelonym w art. 39 ust. 3 oraz sporzdza ocen realizacji inwestycji, o ktrych mowa w art. 39 ust. 5, podlegajc zaopiniowaniu przez wojewdzk komisj urbanistyczno-architektoniczn. Wyniki tego przegldu oraz raport jest przedstawiany sejmikowi wojewdztwa oraz przekazywany do wiadomoci ministrowi regionalnego. Art. 46. Minister waciwy do spraw rozwoju regionalnego: 1) koordynuje zgodno planw zagospodarowania przestrzennego wojewdztw z koncepcj przestrzennego zagospodarowania kraju; 2) koordynuje wspprac transgraniczn i przygraniczn w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego; 3) przygotowuje okresowe raporty o stanie waciwemu do spraw rozwoju

zagospodarowania przestrzennego kraju.; 5) po art. 47 dodaje si art. 47a w brzmieniu: Art. 47a. Minister waciwy do spraw rozwoju regionalnego dokonuje, a w zakresie ksztatowania adu przestrzennego, przegldu i analizy zasad, sposobu, take warunkw funkcjonowania instytucji, propozycje zmian, uwzgldniajc procedur i instrumentw oraz przedkada Radzie Ministrw w szczeglnoci koncepcj przestrzennego zagospodarowania kraju.;

12

6)

w art. 49: a) b) uchyla si ust. 1, ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Ministrowie i centralne organy administracji rzdowej wystpuj do marszaka waciwego wojewdztwa z wnioskiem o wprowadzenie programu do planu zagospodarowania przestrzennego wojewdztwa..

Art. 27. W ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z pn. zm.25)) w art. 9q ust. 5 otrzymuje brzmienie: 5. Organem odwoawczym od decyzji wojewody o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej jest minister waciwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania przestrzennego i mieszkalnictwa..

Art. 28. W ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeglnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 i Nr 199, poz. 1227 oraz z 2009 r. Nr 72, poz. 620) w art. 11g w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 2) minister waciwy do spraw budownictwa, lokalnego

planowania przestrzennego i mieszkalnictwa w przypadku wydania decyzji przez wojewod..

Art. 29. W ustawie z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159, z pn. zm.26)) w art. 37 w ust. 5 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: Minister waciwy do spraw cznoci w porozumieniu z ministrem waciwym wymagania, do spraw budownictwa, lokalnego planowania skrzynki przestrzennego i mieszkalnictwa okreli, w drodze rozporzdzenia, jakim powinny 13 odpowiada oddawcze

pocztowe oraz ich usytuowanie, jak rwnie warunki dostpu dla operatorw, majc na uwadze zapewnienie:.

Art. 30. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamwie publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z pn. zm.27)) w art. 31 w ust. 4 oraz w art. 33 w ust. 3 wyrazy Minister waciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej zastpuje si wyrazami Minister waciwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania przestrzennego i mieszkalnictwa.

Art. 31. W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 114, poz. 760 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 586) w art. 5 w ust. 4, w art. 7 w ust. 2 i 3, w art. 8 w ust. 6, w art. 9 w ust. 6 i 7, w art. 14 w ust. 4, w art. 15 w ust. 6, w art. 24 oraz w art. 27 w ust. 1 wyrazy Minister waciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej zastpuje si wyrazami Minister waciwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania przestrzennego i mieszkalnictwa.

Art. 32. W ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialnoci za naruszenie dyscypliny finansw publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z pn. zm.28)) w art. 49 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie: b) budownictwo, lokalne planowanie przestrzenne i mieszkalnictwo,.

Art. 33. W ustawie z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektrych wydatkw zwizanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. Nr 177, poz. 1468, z pn. zm.29)) w art. 3 ust. 8 otrzymuje brzmienie: 8. Minister waciwy do spraw budownictwa, lokalnego

planowania przestrzennego i mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem waciwym do spraw finansw publicznych ogosi, w drodze obwieszczenia, wykaz materiaw budowlanych 14

uwzgldniajcy

materiay

budowlane,

ktre

do

dnia

30 kwietnia 2004 r. byy opodatkowane stawk podatku od towarw i usug w wysokoci 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. s opodatkowane podatkiem VAT..

Art. 34. W ustawie z dnia 8 wrzenia 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osb w nabywaniu wasnego mieszkania (Dz. U. z 2012 r. poz. 90) uyte w art. 10 w ust. 4 i 5, w art. 11 w ust. 1 oraz w art. 12 w rnym przypadku wyrazy minister waciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej zastpuje si uytymi w odpowiednim przypadku wyrazami minister waciwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania przestrzennego i mieszkalnictwa.

Art. 35. W ustawie z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszka chronionych, noclegowni i domw dla bezdomnych (Dz. U. Nr 251, poz. 1844 oraz z 2009 r. Nr 39, poz. 309 i Nr 65, poz. 545) uyte w art. 19 oraz w art. 20 w rnym przypadku wyrazy minister waciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej zastpuje si uytymi w odpowiednim przypadku wyrazami minister waciwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania przestrzennego i mieszkalnictwa.

Art. 36. W ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarzdzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590, z pn. zm.30)) w art. 8 w ust. 3 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie: b) budownictwo, lokalne planowanie przestrzenne i mieszkalnictwo,.

Art. 37. W ustawie z dnia 7 wrzenia 2007 r. o przygotowaniu finaowego turnieju Mistrzostw Europy w Pice Nonej UEFA EURO 2012 (Dz. U. z 2010 r. Nr 26, poz. 133 i Nr 127, poz. 857) w art. 24 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

15

5. Organem odwoawczym od decyzji wojewody o ustaleniu lokalizacji przedsiwzicia Euro 2012 jest minister waciwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania przestrzennego i mieszkalnictwa..

Art. 38. W ustawie z dnia 3 padziernika 2008 r. o udostpnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spoeczestwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddziaywania na rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z pn. zm.31)) w art. 52 w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: Minister waciwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania przestrzennego i mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem waciwym do spraw rodowiska oraz ministrem waciwym do spraw zdrowia moe okreli, w drodze rozporzdzenia, dodatkowe wymagania, jakim powinna odpowiada prognoza oddziaywania na rodowisko dotyczca projektw miejscowych si planw zagospodarowania uwzgldniajc:. przestrzennego, kierujc szczeglnymi

potrzebami planowania przestrzennego na szczeblu gminy oraz

Art. 39. W

ustawie

dnia

21

listopada

2008

r.

wspieraniu

termomodernizacji i remontw (Dz. U. Nr 223, poz. 1459, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 76, poz. 493 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622) uyte w art. 18, w art. 26 w pkt 1 oraz w art. 27 w ust. 1 i 3 w rnym przypadku wyrazy minister waciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej zastpuje si uytymi w odpowiednim przypadku wyrazami minister waciwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania przestrzennego i mieszkalnictwa.

Art. 40. W ustawie z dnia 12 lutego 2009 r. o szczeglnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk uytku publicznego (Dz. U. Nr 42, poz. 340 i Nr 161, poz. 1281) w art. 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

16

1. Od decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji w zakresie lotniska uytku publicznego stronie suy odwoanie do ministra waciwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania przestrzennego i mieszkalnictwa..

Art. 41. W ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczestwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504, z 2010 r. Nr 127, poz. 857 i Nr 152, poz. 1021 oraz z 2011 r. Nr 217, poz. 1280) w art. 17 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: Minister waciwy do spraw wewntrznych w porozumieniu z ministrem waciwym do spraw kultury fizycznej oraz ministrem waciwym do spraw budownictwa, lokalnego planowania przestrzennego i mieszkalnictwa okreli, w drodze rozporzdzenia, warunki bezpieczestwa, jakie powinny spenia stadiony, na ktrych mog odbywa si mecze piki nonej, w szczeglnoci dotyczce:.

Art. 42. W ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w winoujciu (Dz. U. Nr 84, poz. 700 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 358) w art. 5 w ust. 3, w art. 7 w ust. 1 oraz w art. 29 wyrazy minister waciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej zastpuje si wyrazami minister waciwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania przestrzennego i mieszkalnictwa.

Art. 43. W ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarzdzania emisjami gazw cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130, poz. 1070 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 249, poz. 1657 oraz z 2011 r. Nr 122, poz. 695) w art. 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. W przypadku gdy Rada Ministrw przyjmie Krajowy plan redukcji emisji, minister waciwy do spraw rodowiska w porozumieniu z ministrami waciwymi do spraw: gospodarki, transportu, rolnictwa, budownictwa, lokalnego 17

planowania przestrzennego i mieszkalnictwa oraz gospodarki morskiej, z kadym w zakresie jego waciwoci, okreli, w drodze rozporzdzenia, sektorowe plany redukcji emisji, kierujc si ustaleniami Krajowego planu redukcji emisji oraz potrzeb zapewnienia ograniczania emisji, a take nieprzekraczania w przyszoci krajowych puapw emisji dla poszczeglnych sektorw gospodarki..

Art. 44. W ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, poz. 489) w art. 3 w pkt 7 lit. a otrzymuje brzmienie: a) ministra waciwego do spraw budownictwa, lokalnego

planowania przestrzennego i mieszkalnictwa, w zakresie tematu danych przestrzennych, o ktrym mowa w rozdziale 3 pkt 4 zacznika do ustawy,.

Art. 45. W ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Subie Wiziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523, z pn. zm.32)) art. 191 otrzymuje brzmienie: Art. 191. Minister Sprawiedliwoci w porozumieniu z ministrem waciwym do spraw budownictwa, lokalnego planowania przestrzennego i mieszkalnictwa okreli, w drodze rozporzdzenia, szczegowy tryb przydziau i oprniania lokali mieszkalnych i kwater tymczasowych, a take szczegowe warunki odpatnoci za zajmowanie kwater tymczasowych, uwzgldniajc wzr wniosku o przydzia lokalu mieszkalnego i kwatery tymczasowej, a take rodzaj dokumentu przyjcia przez funkcjonariusza tymczasowej.. lokalu mieszkalnego lub kwatery

Art. 46. W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Bada i Rozwoju (Dz. U. Nr 96, poz. 616 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455 18

i Nr 185, poz. 1092) w art. 12: 1) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 3) dziesiciu czonkw wskazanych przez ministrw

waciwych do spraw: gospodarki, cznoci, nauki, rolnictwa, rozwoju regionalnego, rodowiska, transportu, wewntrznych, zdrowia oraz przez Ministra Obrony Narodowej, spord osb bdcych pracownikami administracji rzdowej, do ktrych kompetencji nale sprawy nauki.; 2) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. W pracach Rady moe uczestniczy, z gosem doradczym, przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz po jednym przedstawicielu wyznaczonym przez ministrw waciwych do spraw: budownictwa, lokalnego planowania przestrzennego i mieszkalnictwa, finansw publicznych, pracy, rodziny oraz zabezpieczenia spoecznego, spord osb bdcych pracownikami administracji rzdowej, do ktrych kompetencji nale sprawy nauki..

Art. 47. W ustawie z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usug i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675) uyte w art. 33 w ust. 5, w art. 50 w ust. 3 i 4, w art. 58 w ust. 1 oraz w art. 81 w ust. 3 w rnym przypadku wyrazy minister waciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej zastpuje si uytymi w odpowiednim przypadku wyrazami minister waciwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania przestrzennego i mieszkalnictwa.

Art. 48. W ustawie z dnia 8 lipca 2010 r. o szczeglnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. Nr 143, poz. 963) w art. 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

19

2. Organem wyszego stopnia w rozumieniu przepisw Kodeksu postpowania administracyjnego w stosunku do wojewody, w sprawach o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizacj inwestycji jest minister waciwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania przestrzennego i mieszkalnictwa..

Art. 49. W ustawie z dnia 29 padziernika 2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. Nr 229, poz. 1496 oraz z 2011 r. Nr 94, poz. 551) w art. 61 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 4. Organem odwoawczym od decyzji, o ktrej mowa w ust. 3, jest minister waciwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania przestrzennego i mieszkalnictwa..

Art. 50. W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z pn. zm.33)) w art. 186 2 otrzymuje brzmienie: 2. Minister waciwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania przestrzennego i mieszkalnictwa, po zasigniciu opinii ministra waciwego do spraw zabezpieczenia jakim spoecznego oraz Pastwowej Komisji Wyborczej, okreli, w drodze tak aby rozporzdzenia, zosta warunki do techniczne, potrzeb powinien odpowiada lokal obwodowej komisji wyborczej, dostosowany wyborcw niepenosprawnych..

Art. 51. W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywnoci energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551) uyte w art. 9 w ust. 2, w art. 11 w ust. 1 oraz w art. 33 w ust. 7 w rnym przypadku wyrazy minister waciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej zastpuje si uytymi w odpowiednim przypadku wyrazami minister waciwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania przestrzennego i mieszkalnictwa.

20

Art. 52. W ustawie z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektw energetyki jdrowej oraz inwestycji towarzyszcych (Dz. U. Nr 135, poz. 789) w art. 4 w ust. 4 oraz w art. 33 w ust. 1 wyrazy minister waciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej zastpuje si wyrazami minister waciwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania przestrzennego i mieszkalnictwa.

Art. 53. Z dniem wejcia w ycie niniejszej ustawy w odniesieniu do umw zawartych na podstawie art. 3c i art. 4 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 10 w miejsce ministra waciwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wstpuje minister waciwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania przestrzennego i mieszkalnictwa.

Art. 54. Do postpowa w sprawie stwierdzenia zgodnoci projektw planw zagospodarowania przestrzennego wojewdztw z koncepcj przestrzennego zagospodarowania kraju i programami rzdowymi, o ktrych mowa w art. 41 ust. 1 pkt 7 ustawy zmienianej w art. 26, wszcztych i niezakoczonych przed dniem wejcia w ycie niniejszej ustawy stosuje si przepisy dotychczasowe.

Art. 55. 1. Do dotychczasowe.

spraw

zakresie

polityki

miejskiej

wszcztych

i niezakoczonych przed dniem wejcia w ycie niniejszej ustawy stosuje si przepisy

2. Minister waciwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania przestrzennego i mieszkalnictwa przekae ministrowi waciwemu do spraw rozwoju regionalnego dokumentacj w zakresie polityki miejskiej, w terminie 30 dni od dnia wejcia w ycie niniejszej ustawy, z wyczeniem dokumentacji dotyczcej spraw, o ktrych mowa w ust. 1, ktra zostanie przekazana po zakoczeniu tych spraw.

Art. 56. 1. Z dniem wejcia w ycie niniejszej ustawy czonkowie korpusu suby cywilnej zatrudnieni w urzdzie obsugujcym ministra waciwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej i realizujcy do tego dnia 21

zadania, ktre zostaj przekazane niniejsz ustaw ministrowi waciwemu do spraw rozwoju regionalnego, staj si czonkami korpusu suby cywilnej zatrudnionymi w urzdzie obsugujcym ministra waciwego do spraw rozwoju regionalnego. 2. Dotychczasowy pracodawca jest obowizany, w terminie 14 dni od dnia ogoszenia niniejszej ustawy, zawiadomi na pimie czonkw korpusu suby cywilnej, o ktrych mowa w ust. 1, o zmianach, jakie maj nastpi w zakresie ich stosunkw pracy. Przepis art. 231 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z pn. zm.34)) stosuje si odpowiednio. 3. Przepisu ust. 2 zdanie drugie nie stosuje si do urzdnikw suby cywilnej, do ktrych stosuje si przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o subie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z pn. zm.35)).

Art. 57. 1. Finansowanie

wydatkw

ministra

waciwego

do

spraw

budownictwa, lokalnego planowania przestrzennego i mieszkalnictwa w roku 2012 odbywa si w ramach wydatkw zaplanowanych w ustawie budetowej na rok 2012 w czci 18 Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa. 2. W celu wykonania przepisw ustawy Prezes Rady Ministrw dokona, w drodze rozporzdzenia, przeniesienia planowanych dochodw i wydatkw budetowych, w tym wynagrodze, midzy czciami, dziaami i rozdziaami budetu pastwa, z zachowaniem przeznaczenia rodkw publicznych wynikajcego z ustawy budetowej.

Art. 58. Prezes Rady Ministrw okreli, w drodze zarzdzenia, przeznaczenie skadnikw majtkowych bdcych przed dniem wejcia w ycie ustawy w posiadaniu ministra waciwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, przeznaczonych do realizacji zada, ktre zostaj przekazane niniejsz ustaw ministrowi waciwemu do spraw rozwoju regionalnego.

Art. 59. 1. Z dniem wejcia w ycie niniejszej ustawy wygasa czonkostwo w Radzie Centrum, o ktrej mowa w ustawie zmienianej w art. 46, dotychczasowego jej czonka wskazanego przez ministra waciwego do spraw gospodarki przestrzennej 22

i mieszkaniowej. 2. Minister waciwy do spraw nauki, w terminie 7 dni od dnia wejcia w ycie niniejszej ustawy, powoa w skad Rady Centrum, o ktrej mowa w ustawie zmienianej w art. 46, czonka wskazanego przez ministra waciwego do spraw rozwoju regionalnego.

Art. 60. Minister waciwy do spraw rozwoju regionalnego, w terminie dwch lat od dnia wejcia w ycie niniejszej ustawy, dokona pierwszego przegldu i pierwszej analizy, o ktrych mowa w art. 47a ustawy zmienianej w art. 26, w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw, oraz przedoy Radzie Ministrw propozycj zmian.

Art. 61. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 26 zachowuj moc do czasu wejcia w ycie przepisw wykonawczych wydanych na podstawie art. 16 ust. 3 tej ustawy w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw, nie duej jednak ni przez dwanacie miesicy od dnia wejcia w ycie niniejszej ustawy.

Art. 62. Ustawa wchodzi w ycie po upywie 30 dni od dnia ogoszenia, z wyjtkiem art. 56 ust. 2 i 3, ktre wchodz w ycie z dniem ogoszenia.

1)

Niniejsz ustaw zmienia si ustawy: ustaw z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarych, ustaw z dnia 16 wrzenia 1982 r. Prawo spdzielcze, ustaw z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, ustaw z dnia 12 padziernika 1990 r. o Stray Granicznej, ustaw z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, ustaw z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustaw z dnia 27 padziernika 1994 r. o autostradach patnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustaw z dnia 26 padziernika 1995 r. o niektrych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, ustaw z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy pastwa w spacie niektrych kredytw mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypaconych premii gwarancyjnych, ustaw z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach, ustaw z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, ustaw z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami, ustaw z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzdach zawodowych architektw, inynierw budownictwa oraz urbanistw, ustaw z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska, ustaw z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, ustaw z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod i zbiorowym odprowadzaniu ciekw, ustaw z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, ustaw z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorw, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,

23

2)

3)

4)

5)

6)

7)

ustaw z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, ustaw z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organw administracji rzdowej i jednostek im podporzdkowanych oraz o zmianie niektrych ustaw, ustaw z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiaach wybuchowych przeznaczonych do uytku cywilnego, ustaw z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze, ustaw z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopatach do oprocentowania kredytw mieszkaniowych o staej stopie procentowej, ustaw z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego, ustaw z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustaw z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, ustaw z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeglnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drg publicznych, ustaw z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe, ustaw z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamwie publicznych, ustaw z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, ustaw z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialnoci za naruszenie dyscypliny finansw publicznych, ustaw z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektrych wydatkw zwizanych z budownictwem mieszkaniowym, ustaw z dnia 8 wrzenia 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osb w nabywaniu wasnego mieszkania, ustaw z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszka chronionych, noclegowni i domw dla bezdomnych, ustaw z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarzdzaniu kryzysowym, ustaw z dnia 7 wrzenia 2007 r. o przygotowaniu finaowego turnieju Mistrzostw Europy w Pice Nonej UEFA EURO 2012, ustaw z dnia 3 padziernika 2008 r. o udostpnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spoeczestwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddziaywania na rodowisko, ustaw z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontw, ustaw z dnia 12 lutego 2009 r. o szczeglnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk uytku publicznego, ustaw z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczestwie imprez masowych, ustaw z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w winoujciu, ustaw z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarzdzania emisjami gazw cieplarnianych i innych substancji, ustaw z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, ustaw z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Subie Wiziennej, ustaw z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Bada i Rozwoju, ustaw z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usug i sieci telekomunikacyjnych, ustaw z dnia 8 lipca 2010 r. o szczeglnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, ustaw z dnia 29 padziernika 2010 r. o rezerwach strategicznych, ustaw z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, ustaw z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywnoci energetycznej oraz ustaw z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektw energetyki jdrowej oraz inwestycji towarzyszcych. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 107, poz. 732, Nr 120, poz. 818 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 63, poz. 394, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 68, poz. 574, Nr 77, poz. 649, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1277, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 28, poz. 143 i 146, Nr 107, poz. 679, Nr 127, poz. 857, Nr 155, poz. 1035 i Nr 239, poz. 1592 oraz z 2011 r. Nr 234, poz. 1385 i 1386 i Nr 240, poz. 1429. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, z 2005 r. Nr 122, poz. 1024 i Nr 233, poz. 1993, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2007 r. Nr 125, poz. 873, z 2008 r. Nr 163, poz. 1014 i Nr 225, poz. 1503, z 2009 r. Nr 77, poz. 649 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 133, poz. 767. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 677, Nr 170, poz. 1015, Nr 171, poz. 1016 i Nr 230, poz. 1371. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 170, poz. 1652, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 203, poz. 1683, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, z 2008 r. Nr 171, poz. 1055, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 98, poz. 817 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 106, poz. 622, Nr 134, poz. 778 i Nr 228, poz. 1368. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 45, poz. 235, Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr 142, poz. 829, Nr 185, poz. 1092 i Nr 232, poz. 1377. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 155, poz. 1297 i Nr 172, poz. 1440, z 2006 r. Nr 12, poz. 61, z 2007 r. Nr 23, poz. 136 i Nr 99, poz. 666, z 2008 r. Nr 218, poz. 1391, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 19, poz. 101,

24

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

Nr 86, poz. 720, Nr 115, poz. 966, Nr 143, poz. 1164, Nr 157, poz. 1241 i Nr 223, poz. 1776 oraz z 2011 r. Nr 222, poz. 1321 i Nr 234, poz. 1387. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 16, poz. 167 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 153, poz. 1271, Nr 216, poz. 1824 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 65, poz. 594, z 2004 r. Nr 146, poz. 1546, Nr 213, poz. 2157 i Nr 281, poz. 2783, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, Nr 220, poz. 1600 i Nr 251, poz. 1844, z 2008 r. Nr 180, poz. 1109, z 2009 r. Nr 39, poz. 309 i Nr 65, poz. 545 oraz z 2011 r. Nr 201, poz. 1180. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 213, poz. 2157, z 2005 r. Nr 94, poz. 786, z 2006 r. Nr 53, poz. 385 i Nr 249, poz. 1828, z 2008 r. Nr 223, poz. 1459 i Nr 237, poz. 1650 oraz z 2009 r. Nr 30, poz. 190, Nr 65, poz. 545, Nr 222, poz. 1752 i Nr 223, poz. 1779. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 106, poz. 622, Nr 152, poz. 897 i Nr 230, poz. 1373. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701, z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 37, poz. 214, Nr 100, poz. 649, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320, Nr 220, poz. 1411 i 1426, Nr 223, poz. 1461 i 1462 i Nr 234, poz. 1573 i 1574, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 663, Nr 91, poz. 739, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 802 i 803, Nr 98, poz. 817 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 43, poz. 246, Nr 122, poz. 827, Nr 151, poz. 1013, Nr 152, poz. 1018, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 225, poz. 1466 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 30, poz. 151, Nr 92, poz. 530, Nr 102, poz. 585, Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016, Nr 204, poz. 1195, Nr 205, poz. 1210, Nr 208, poz. 1240 i 1241, Nr 222, poz. 1321, Nr 227, poz. 1367 i Nr 244, poz. 1454 oraz z 2012 r. poz. 113. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307 i Nr 200, poz. 1323 oraz z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110 i Nr 224, poz. 1337. Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 150, poz. 1247, z 2008 r. Nr 210, poz. 1321 oraz z 2010 r. Nr 200, poz. 1326. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018 i 1019, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1498 i Nr 249, poz. 1657 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 63, poz. 322, Nr 94, poz. 551, Nr 99, poz. 569, Nr 122, poz. 695, Nr 152, poz. 897, Nr 178, poz. 1060 i Nr 224, poz. 1341. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 203, poz. 1351 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 117, poz. 678, Nr 138, poz. 809, Nr 152, poz. 897 i Nr 171, poz. 1016. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 147, poz. 1033, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 238, poz. 1578. Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 216, poz. 1826, z 2003 r. Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 240, poz. 2406, z 2006 r. Nr 64, poz. 447, Nr 84, poz. 587 i Nr 208, poz. 1535, z 2007 r. Nr 35, poz. 219 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657, Nr 167, poz. 1193 i Nr 249, poz. 1833, z 2007 r. Nr 128, poz. 902 i Nr 173, poz. 1218, z 2010 r. Nr 3, poz. 13 oraz z 2011 r. Nr 224, poz. 1342. Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 93, poz. 820, Nr 200, poz. 1689, Nr 230, poz. 1923 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 65, poz. 594, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2006 r. Nr 218, poz. 1592.

25

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)

32)

33)

34)

Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 238, poz. 2019, z 2004 r. Nr 222, poz. 2249, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 214, poz. 1347, z 2009 r. Nr 125, poz. 1036 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1039 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 163, poz. 981, Nr 227, poz. 1367 i Nr 228, poz. 1368. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1008, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1829, z 2007 r. Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 97, poz. 625, Nr 144, poz. 901, Nr 177, poz. 1095, Nr 180, poz. 1113 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 42, poz. 340, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 80, poz. 432, Nr 106, poz. 622, Nr 170, poz. 1015, Nr 171, poz. 1016 i Nr 240, poz. 1429. Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 146, poz. 1546, z 2006 r. Nr 183, poz. 1354 i Nr 251, poz. 1844, z 2009 r. Nr 65, poz. 545 oraz z 2011 r. Nr 168, poz. 1006. Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 217, poz. 2124, z 2004 r. Nr 91, poz. 870, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2009 r. Nr 65, poz. 545 i Nr 195, poz. 1503 oraz z 2011 r. Nr 28, poz. 143. Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996 i Nr 155, poz. 1043 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159 i Nr 153, poz. 901. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 191, poz. 1374, z 2008 r. Nr 59, poz. 359, Nr 144, poz. 902, Nr 206, poz. 1289 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 3, Nr 18, poz. 97, Nr 19, poz. 100, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 966, Nr 157, poz. 1241 i Nr 214, poz. 1658 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 102, poz. 586, Nr 106, poz. 622, Nr 187, poz. 1113, Nr 205, poz. 1209, Nr 227, poz. 1367, Nr 230, poz. 1372 i Nr 233, poz. 1381. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 171, poz. 1016. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429. Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 79, poz. 551, z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 157, poz. 1241 i Nr 223, poz. 1778, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 240, poz. 1429. Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 23, poz. 138 i Nr 192, poz. 1382, z 2010 r. Nr 56, poz. 338, Nr 182, poz. 1228 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 171, poz. 1016. Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 65, poz. 553, Nr 85, poz. 716 i Nr 131, poz. 1076, z 2010 r. Nr 240, poz. 1600 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114. Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 340, Nr 84, poz. 700 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 145, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 143, poz. 963 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 122, poz. 695, Nr 132, poz. 766, Nr 135, poz. 789, Nr 152, poz. 897, Nr 163, poz. 981, Nr 170, poz. 1015 i Nr 178, poz. 1060. Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 291, poz. 1707. Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805,

26

35)

z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1704, z 2010 r. Nr 105, poz. 655, Nr 135, poz. 912, Nr 182, poz. 1228, Nr 224, poz. 1459, Nr 249, poz. 1655 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 36, poz. 181, Nr 63, poz. 322, Nr 80, poz. 432, Nr 144, poz. 855, Nr 149, poz. 887 i Nr 232, poz. 1378. Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2011 r. Nr 82, poz. 451, Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183.

15/03-kt

27

UZASADNIENIE

I.

Cel projektu ustawy o zmianie ustawy o dziaach administracji rzdowej oraz niektrych innych ustaw Celem projektowanej ustawy jest wprowadzenie do systemu prawa rozwiza pozwalajcych na sprawne i skuteczne inicjowanie oraz przygotowywanie decyzji strategicznych, przede wszystkim w zakresie polityki przestrzennej i polityki miejskiej, a tym samym sprawne prowadzenie spjnej polityki rozwoju w Polsce. W obecnym stanie prawnym w ramach kompetencji w zakresie polityki przestrzennej wystpuje sprzeczno: z jednej strony w ustawie z dnia 4 wrzenia 1997 r. o dziaach administracji rzdowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437, z pn. zm.) zadania z zakresu szeroko pojtej do gospodarki spraw przestrzennej budownictwa, s przypisane ministrowi przestrzennej waciwemu gospodarki

i mieszkaniowej, z drugiej strony ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z pn. zm.) przypisuje ministrowi waciwemu do spraw rozwoju regionalnego przygotowanie koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, okrelajcej polityk przestrzenn pastwa. Art. 9a ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 4 wrzenia 1997 r. o dziaach administracji rzdowej, ktry umiejscawia polityk miejsk w dziale: budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa nie odzwierciedla ani nowej roli tego pojcia, ani miejsca polityki miejskiej w ukadzie dziaa programowanych i realizacyjnych (w tym inwestycyjnych zwizanych z funduszami strukturalnymi) nowoczesnej polityki regionalnej (ukierunkowanej terytorialnie). Przedmiotowy przepis ogranicza zakres tego pojcia do polityki zwizanej wycznie z problematyk urbanistyczn zagospodarowania przestrzeni w miastach. Powoduje to niemono wykorzystania polityki miejskiej jako instrumentu rozwoju spoeczno-gospodarczego kraju.

Zmiana w projektowanej ustawie polega na dokonaniu podziau kompetencji w ramach dziau administracji rzdowej budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa przez: 1) wydzielenie z niego zagadnie zwizanych z zagospodarowaniem

przestrzennym na poziomie krajowym i regionalnym (wojewdzkim) oraz 2) polityki miejskiej.

Zadania te zostan przeniesione do dziau administracji rzdowej rozwj regionalny. W dziale budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa pozostan zagadnienia z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego na poziomie lokalnym, tj. gminy i powiatu. Z uwagi na dokonywany podzia kompetencji dzia budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa zmieni nazw na budownictwo, lokalne planowanie przestrzenne i mieszkalnictwo, co odpowiada zakresowi spraw, ktre bd do niego nalee. W konsekwencji zmianie ulegnie rwnie zmiana nazwy ministra waciwego do zada objtych nowym dziaem z dotychczasowego ministra waciwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej na ministra waciwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania przestrzennego i mieszkalnictwa. Organem wiodcym w zakresie planowania przestrzennego na obszarach morskich pozostanie minister waciwy do spraw gospodarki morskiej, natomiast minister waciwy do spraw rozwoju regionalnego bdzie peni funkcj organu wspdziaajcego w zakresie przygotowywania dokumentw planistycznych na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto w kontekcie proponowanych zmian w ustawie z dnia 4 wrzenia 1997 r. o dziaach administracji rzdowej uporzdkowana zostanie terminologia uywana w innych ustawach zwizanych ze zmian zakresu kompetencji organw. Konsekwencje projektowanych zmian Projektowane rozwizania pozwol na zmian podejcia do roli polityki przestrzennej i polityki miejskiej pastwa przez stworzenie jednego orodka 2

decyzyjnego zdolnego do budowania zintegrowanego systemu zarzdzania rozwojem1). Rozszerzenie kompetencji ministra waciwego do spraw rozwoju regionalnego w odniesieniu do planowania przestrzennego i polityki miejskiej stworzy warunki kompleksowego gospodarowania przestrzeni i rozwoju kraju. Zaproponowana zmiana ustawy z dnia 4 wrzenia 1997 r. o dziaach administracji rzdowej w zakresie poczenia zagadnie zagospodarowania przestrzennego w skali krajowej i regionalnej, polityki miejskiej oraz polityki regionalnej bdzie pocztkiem zmian systemowych w obrbie zintegrowanego zarzdzania rozwojem. Podzia kompetencji dokonany projektowan ustaw nie bdzie powodowa kolizji midzy zakresami dziaania organw administracji rzdowej i pozostaje spjny w odniesieniu do poszczeglnych zada wykonywanych przez ministra waciwego do spraw rozwoju regionalnego oraz ministra waciwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania przestrzennego i mieszkalnictwa. Projektowane rozwizania nie spowoduj zmian w zakresie waciwoci organw gminnych do wydawania decyzji lokalizacyjnych oraz procedury odwoawczej. Tym samym nie pocigaj za sob adnych trudnoci zwizanych ze zmian kompetencji organw dla obywateli oraz dla przedsibiorcw. Proponowane zmiany poprawi natomiast jako ycia obywateli zarwno przez uporzdkowanie zasad gospodarowania przestrzeni, popraw estetyki przestrzeni, jak i stworzenie przejrzystych zasad jej uytkowania oraz wzmocnienie udziau obywateli w podejmowaniu decyzji o zagospodarowaniu przestrzeni, w ktrej yj i pracuj. Podzia kompetencji dokonany projektowan ustaw nie bdzie zatem wywiera negatywnego wpywu na sytuacj prawn obywateli oraz przedsibiorcw, poniewa nie spowoduje adnych zmian w odniesieniu do waciwoci organw, zakresu wydawanych w stosunku do nich adnych dodatkowych obowizkw. Jednoczenie projektowane rozwizania bd miay pozytywny wpyw na samorzdy wojewdztw, poniewa bd stanowi zacht do wzajemnej wsppracy, a w rezultacie rwnie zapewni spjno w wydatkowaniu rodkw funduszy UE w ramach zintegrowanego podejcia do rozwoju spoeczno-gospodarczego. rozstrzygni, nie naoy rwnie

Wczenie do dziau rozwj regionalny spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego na poziomie krajowym i regionalnym oraz polityki miejskiej zostao uzgodnione z Ministerstwem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Powizanie zmian z innymi dokumentami Projektowane zmiany stanowi realizacj postanowie przyjtej przez Rad Ministrw dnia 13 grudnia 2011 r. Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 r. (dalej: KPZK 2030)2) oraz Planu Dziaa KSRR3), przyjtego przez Rad Ministrw dnia 2 listopada 2010 r. KPZK 2030 realizuje dziaanie wynikajce z Krajowego Programu Reform na rzecz realizacji strategii Europa 2020, przypisane Ministrowi Rozwoju Regionalnego, majce na celu podniesienie jakoci stanowionego prawa i usug wiadczonych przez administracj publiczn: 1.1.3 Uporzdkowanie systemu planowania i zarzdzania przestrzennego, z uwzgldnieniem potrzeb rozwoju gospodarki. Korzyci pynce z proponowanych zmian Umieszczenie kompetencji z zakresu planowania spoeczno-gospodarczego i przestrzennego na poziomie kraju i regionu w jednym dziale bdzie sprzyjao rwnolegemu stosowaniu instrumentw planistycznych i inwestycyjnych do bardziej efektywnego wykorzystywania przestrzeni i specyficznych potencjaw poszczeglnych obszarw kraju. Gwne korzyci, jakie nios projektowane zmiany, to przede wszystkim: wprowadzenie wspzalenoci celw polityki przestrzennej z celami polityki regionalnej, w tym formuowanie kierunkw rozwoju spoeczno-gospodarczego i przestrzennego w odniesieniu do caego kraju, jak i poszczeglnych regionw, lepsza koordynacja dziaa podmiotw publicznych i polityk publicznych majcych podstawowe znaczenie dla zagospodarowania przestrzennego danego obszaru, przez tworzenie warunkw rozwoju, w tym dla przedsibiorczoci, w postaci uporzdkowanej przestrzeni, jasnych zasad

gospodarowania przestrzeni, zapobiegania konfliktom funkcji nadawanej przestrzeni przez rnych aktorw, osignicie wikszej spjnoci planowania strategicznego z programowaniem dziaa w ramach programw rozwoju i programw operacyjnych wspfinansowanych ze rodkw Unii Europejskiej na poziomie krajowym i regionalnym, co nabiera szczeglnego znaczenia w obserwowanym kierunku zdobywania coraz wikszego znaczenia wymiaru terytorialnego w polityce spjnoci Unii Europejskiej. Wyrazem tego trendu s propozycje rozporzdze przyszej perspektywy finansowej 2014 2020, przyjcie podczas prezydencji wgierskiej w Radzie UE Agendy Terytorialnej dla UE, przyjcie w trakcie polskiej prezydencji w Radzie UE Mapy drogowej dla Agendy Terytorialnej dla UE, spjno okrelenia dziaa pastwa w sferze legislacyjnej i instytucjonalnej dla wzmocnienia efektywnoci systemu planowania przestrzennego i dziaa rozwojowych (w tym inwestycyjnych) ukierunkowanych terytorialnie, zgodnie z zasadami zintegrowanego podejcia do rozwoju.

II. Polityka miejska Przeniesienie zagadnienia polityka miejska do dziau rozwj regionalny umoliwi zapewnienie kompleksowego podejcia do rozwoju obszarw miejskich, co postulowane jest od duszego czasu przez przedstawicieli rodowisk urbanistycznych, a take przez wadze miast. Zgodnie z przyjtymi przez Rad Ministrw dokumentami: Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010 2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie (13 lipca 2010 r.) oraz KPZK 2030 (13 grudnia 2011 r.), polityk miejsk naley rozumie jako integralny element polityki regionalnej (ukierunkowanej terytorialnie). Przedmiotem tak pojmowanej polityki miejskiej jest oddziaywanie na zagadnienia przestrzenne, spoeczne i ekonomiczne za pomoc instrumentw prawnych i finansowych pozostajcych w sferze dziaania wadz publicznych. Polityka miejska powinna by definiowana jako wiadoma i celowa dziaalno pastwa, ksztatujca rozwj spoeczno-gospodarczy i przestrzenny funkcjonalnych 5

obszarw miejskich, realizowana na

wszystkich

poziomach

zarzdzania:

krajowym, regionalnym oraz lokalnym. Jej uczestnikami s wszyscy aktorzy publiczni i niepubliczni, ktrych dziaania s istotne dla osigania celw tej polityki. Krajowa polityka miejska jest polityk ukierunkowan terytorialnie, a jej gwnym celem jest wzmocnienie i przyspieszenie rozwoju miast, a take rozprzestrzenianie si rozwoju z orodkw wzrostu na ich obszary funkcjonalne oraz na obszar caego kraju. Tak rozumiana polityka miejska ma koncentrowa si na wspieraniu rozwoju spoeczno-gospodarczego polskich miast oraz ustala priorytety ich rozwoju, ktre bd wdraane w ramach polityki regionalnej, przede wszystkim przy wykorzystaniu rodkw strukturalnych UE. Polityka miejska ma tworzy instrumenty prawne i organizacyjne wspierajce rozwj miast i obszarw zurbanizowanych. Polityka miejska w ww. rozumieniu nie bdzie obejmowaa zagadnie dotyczcych zagospodarowania przestrzennego na poziomie planowania lokalnego, tj. tematyki architektury, budownictwa, nadzoru architektoniczno-budowlanego, wspierania mieszkalnictwa, gospodarki nieruchomociami, infrastruktury itd. zagadnienia te pozostan w zakresie dziaania ministra waciwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania przestrzennego i mieszkalnictwa. Dziaania w miastach w tym zakresie wyczerpuje pojcie zagospodarowania przestrzennego na poziomie lokalnym (uwzgldniajce take dokumenty, takie jak np. plany zagospodarowania miejscowego, jak rwnie decyzje lokalizacyjne). Przeniesienie zagadnienia polityki miejskiej do dziau rozwj regionalny nie wpynie zatem na ograniczenie kompetencji ministra waciwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania przestrzennego i mieszkalnictwa, tj. waciwoci w zakresie zagospodarowania przestrzennego na poziomie miejscowym (architektura, budownictwo, nadzr architektoniczno-budowlany, wspieranie mieszkalnictwa, gospodarka nieruchomociami, infrastruktura itd). Minister waciwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania przestrzennego i mieszkalnictwa, odpowiadajc za planowanie na poziomie lokalnym, bdzie kontynuowa, zgodnie z kompetencjami, realizacj zada dotyczcych nadzoru 6

i koordynacji dziaa w miastach (tj. dziaa zwizanych z architektur, budownictwem, nadzorem architektoniczno-budowlanym, wspieraniem mieszkalnictwa, gospodark nieruchomociami, infrastruktur itd.). Skutki pynce z przeniesienia zagadnienia polityki miejskiej do dziau rozwj regionalny to przede wszystkim: wzmocnienie efektywnoci wydatkowania rodkw publicznych (w tym rodkw strukturalnych UE) na rozwj obszarw miejskich rodki bd wydawane na kompleksowe i innowacyjne projekty, wpisujce si w priorytety zdefiniowane na poziomie krajowym (w przygotowywanym dokumencie Krajowa Polityka Miejska), koordynacja dziaa rozwojowych na obszarach miejskich, prowadzonych przez poszczeglne poziomy zarzdzania (koordynacja pionowa) oraz przez rne resorty (koordynacja pozioma), umoliwienie przygotowania zestawu instrumentw zachcajcych samorzdy lokalne do wsppracy na obszarach funkcjonalnych miast, w tym na obszarach metropolitalnych (w ramach polityki spjnoci stworzone zostan zachty finansowe skaniajce samorzdy do wsppracy promowane bd projekty przygotowywane wsplnie przez wicej ni jeden samorzd gminy). Minister Rozwoju Regionalnego zgodnie z zapisami KSRR i wynikajcego z niej Planu dziaa4) prowadzi prace nad dokumentem Krajowa Polityka Miejska, ktry doprecyzuje rol i instrumenty wsparcia dla obszarw miejskich.

III. Podzia kompetencji w zakresie zagospodarowania przestrzennego Poziom regionalny5) Powizanie planowania przestrzennego na poziomie regionalnym, ktrego podstawowym wojewdztw, na: z instrumentem systemem s plany zagospodarowania przestrzennego ktrego planowania spoeczno-gospodarczego,

gwnym narzdziem s strategie rozwoju wojewdztw i programy, pozwoli m.in.

unikanie duplikacji procesw planistycznych (oszczdnoci w zatrudnieniu i kosztach),

cilejsz

koordynacj

rnych

polityk

sektorowych

charakterze

inwestycyjnym z procesem planowania przestrzennego, wykorzystanie w zintegrowany sposb potencjaw przestrzennych,

spoecznych i gospodarczych wojewdztw, cise powizanie finansowania inwestycji z waciwym ich rozmieszczeniem w przestrzeni dla realizacji celw strategicznych pastwa i wojewdztwa, unikanie konfliktw przestrzennych, lepsz organizacj procesw ochrony rodowiska, ustalenie priorytetw w katalogu dziaa z zakresu infrastruktury

transportowej. Przejcie przez ministra waciwego do spraw rozwoju regionalnego zada z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego na poziomie krajowym i regionalnym bdzie oznaczao zmian organu wiodcego, odpowiedzialnego za ustaw z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ktrym, w miejsce dotychczasowego Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, bdzie Minister Rozwoju Regionalnego. Poziom lokalny Powizanie planowania przestrzennego na poziomie lokalnym bdzie miao poredni wpyw, przez koncentracj systemu planowania przestrzennego w skali lokalnej, na procesy waciwej lokalizacji inwestycji wynikajcych z programw i strategii przygotowywanych na poziomie krajowym i regionalnym. Odbywa si to bdzie przez cilejsze powizanie procesu tworzenia z i aktualizacji procesem miejscowych planw zagospodarowania przestrzennego

inwestycyjnym w gminach i powiatach zarwno w odniesieniu do inwestycji publicznych, jak i prywatnych celu publicznego. Minister waciwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania przestrzennego i mieszkalnictwa bdzie odpowiedzialny za okrelanie warunkw realizacji inwestycji i warunkw tworzenia planw zagospodarowania przestrzennego, a we 8

wsppracy z ministrem waciwym do spraw rozwoju regionalnego, za okrelenie sposobu uwzgldniania na poziomie lokalnym inwestycji wynikajcych ze zintegrowanych procesw planowania spoeczno-gospodarczego na poziomie krajowym i regionalnym.

IV. Szczegowy opis projektowanych rozwiza W konsekwencji zmian proponowanych w ustawie z dnia 4 wrzenia 1997 r. o dziaach administracji rzdowej, uporzdkowania w tym zakresie wymaga terminologia uywana w innych ustawach. W zwizku z propozycj poszerzenia zakresu kompetencji ministra waciwego do spraw rozwoju regionalnego oraz wyczenia kwestii planowania i zagospodarowania przestrzennego na poziomie krajowym i regionalnym oraz polityki miejskiej z zakresu dziaania ministra waciwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, a take wobec zmiany nazwy dziau administracji rzdowej, projekt przewiduje odpowiednie zmiany w powyszym zakresie w poszczeglnych ustawach, w tym zmiany dotyczce uporzdkowania kwestii pojciowych zwizanych z zakresem kompetencji organw. Zgodnie z projektowan nowelizacj, do kompetencji ministra waciwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania przestrzennego i mieszkalnictwa nale: 1) nadzr oraz powoywanie i odwoywanie przewodniczcego i czonkw Gwnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalanie regulaminu okrelajcego organizacj i tryb dziaania tej komisji na postawie art. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zwanej dalej upzp, 2) okrelanie, w drodze rozporzdzenia, wymaganego zakresu projektu studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego gminy w czci tekstowej i graficznej (art. 10 ust. 4 upzp), 3) okrelanie, w drodze rozporzdzenia, wymaganego zakres projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w czci tekstowej i graficznej (art. 16 ust. 2 upzp), 9

4)

okrelenie w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, ministrem waciwym do spraw rozwoju regionalnego oraz ministrem waciwym do spraw wewntrznych, w drodze rozporzdzenia, sposobu uwzgldniania w zagospodarowaniu przestrzennym potrzeb obronnoci i bezpieczestwa pastwa (art. 16 ust. 3 upzp),

5)

okrelanie,

drodze

rozporzdzenia,

sposobu

ustalania

wymaga

dotyczcych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego (art. 61 ust. 6 upzp), 6) okrelanie, w drodze rozporzdzenia, wzoru rejestrw decyzji o ustaleniu warunkw zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (art. 67 ust. 2 upzp), 7) okrelanie, w drodze rozporzdzenia, stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy oznacze i nazewnictwa (art. 67 ust. 3 upzp). Jednoczenie minister waciwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania przestrzennego i mieszkalnictwa pozostanie waciwy w zakresie realizacji zada okrelonych w ustawach innych ni ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ktre mieszcz si w zakresie pojcia planowanie i zagospodarowanie przestrzenne na poziomie lokalnym, tj: 1) penienie nadzoru nad samorzdami: architektw, urbanistw i inynierw budownictwa na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzdach zawodowych architektw, inynierw budownictwa oraz urbanistw, 2) opiniowanie programu studiw podyplomowych na kierunkach: architektura, budownictwo, inynieria rodowiska, energetyka lub pokrewnych w zakresie audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynkw na podstawie art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zwanej dalej Pr. Bud, 3) wspuczestnictwo w wydawaniu przez ministra waciwego do spraw instytucji finansowych rozporzdzenia w sprawie szczegowego zakresu ubezpieczenia obowizkowego za szkody wyrzdzone w zwizku ze sporzdzaniem wiadectwa charakterystyki energetycznej, terminu powstania 10

obowizku ubezpieczenia oraz minimalnej sumy gwarancyjnej na podstawie art. 52 ust. 2 Pr. Bud, 4) okrelenie, w drodze rozporzdzenia, warunkw technicznych, jakim powinny odpowiada obiekty budowlane i ich usytuowanie, na podstawie art. 7 Pr. Bud, 5) wspudzia w okreleniu przez ministra waciwego do spraw rodowiska, w drodze rozporzdzenia, sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji na podstawie art. 43 ust. 4a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, 6) okrelenie w porozumieniu z ministrem waciwym do spraw zdrowia, w drodze rozporzdzenia, wymaga, jakie musz spenia cmentarze, groby i inne miejsca grzebania zwok, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarych, 7) penienie roli organu wiodcego w zakresie tematu danych przestrzennych w zakresie zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, 8) penienie roli organu odwoawczego od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji realizowanych na podstawie: a) b) art. 9q ust. 5 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 7 wrzenia 2007 r. o przygotowaniu finaowego turnieju Mistrzostw Europy w Pice Nonej UEFA EURO 2012, c) art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w winoujciu, d) art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usug i sieci telekomunikacyjnych, e) art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektw energetyki jdrowej oraz inwestycji towarzyszcych,

11

f)

art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczeglnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych,

9)

penienie roli organu odwoawczego od decyzji o pozwoleniu na realizacj inwestycji na podstawie: a) art. 11g ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeglnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie drg publicznych, b) art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczeglnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk uytku publicznego.

Dodatkowo w zakresie kompetencji ministra waciwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania przestrzennego i mieszkalnictwa pozostanie oglny nadzr nad przepisami ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dziakowych. Jednoczenie na podstawie art. 23 projektowanej ustawy zostaje uchylony art. 55 ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze, ktry nakada na ministra waciwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej obowizek zaopiniowania Planu generalnego lotniska w zakresie zgodnoci z koncepcj przestrzennego zagospodarowania kraju. Uchylenie przedmiotowego przepisu pozostaje uzasadnione z uwagi na wskazanie ministra waciwego do spraw rozwoju regionalnego jako organu, do kompetencji ktrego naley zagospodarowanie przestrzenne na poziomie krajowym i regionalnym. Ponadto Plan generalny podlega zatwierdzeniu przez ministra waciwego do spraw transportu w zakresie zgodnoci z polityk transportow kraju, ktra jest spjna z koncepcj przestrzennego zagospodarowania kraju, a jednoczenie do wniosku o zaoenie lotniska, oprcz Planu generalnego, docza si wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego wojewdztwa, ktry jest badany przez ministra waciwego do spraw rozwoju regionalnego pod ktem zgodnoci z koncepcj, zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zatem mechanizm dokonywania oceny zgodnoci 12 tych ustale z koncepcj

przestrzennego zagospodarowania kraju zostaje zapewniony na etapie weryfikacji przez ministra waciwego do spraw rozwoju regionalnego planw zagospodarowania przestrzennego wojewdztw. Uchylenie przepisu spowoduje wyeliminowanie dublowania uzgodnie Planu generalnego. Z uwagi na cel projektowanej ustawy, jakim jest wzmocnienie moliwoci efektywnej realizacji zada Rady Ministrw zwizanych z planowaniem i zarzdzaniem strategicznym, do kompetencji ministra waciwego do spraw rozwoju regionalnego bd naleay zadania z zakresu zagospodarowania przestrzennego na poziomie krajowym i regionalnym okrelone w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jednoczenie w celu zapewnienia wspuczestnictwa ministra waciwego do spraw rozwoju regionalnego w procesie planowania przestrzennego na obszarach morskich zostay dokonane zmiany w ustawie z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej. Konsekwencj podziau zada pozostaje rwnie zmiana ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Bada i Rozwoju. Zmiana ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym art. 26 projektu ustawy Aby zrealizowa cel przedmiotowej nowelizacji, niezbdne jest przejcie przez ministra waciwego do spraw rozwoju regionalnego zada zwizanych z ksztatowaniem i koordynacj zagospodarowania przestrzennego na poziomie krajowym i regionalnym wykonywanych obecnie przez ministra waciwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, tj.: 1) okrelenie, w drodze rozporzdzenia, wymaganego zakresu projektu planu zagospodarowania przestrzennego wojewdztwa w czci tekstowej i graficznej na podstawie art. 40 upzp (art. 26 pkt 3 projektu ustawy), 2) stwierdzanie zgodnoci projektu planu zagospodarowania przestrzennego wojewdztwa z koncepcj przestrzennego zagospodarowania kraju oraz ze sporzdzanymi przez ministrw i centralne organy administracji rzdowej programami zawierajcymi zadania rzdowe suce realizacji inwestycji celu 13

publicznego o znaczeniu krajowym na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 7 upzp (art. 26 pkt 3 projektu ustawy), 3) koordynowanie zgodnoci planw zagospodarowania przestrzennego

wojewdztw z koncepcj przestrzennego zagospodarowania kraju na podstawie art. 46 upzp (art. 26 pkt 4 projektu ustawy), 4) przygotowywanie ustawy). Jednoczenie w celu uporzdkowania kwestii zwizanych ze wskazaniem organu waciwego w zakresie prowadzenia wsppracy transgranicznej i przygranicznej w art. 46 upzp (art. 26 pkt 4 projektu ustawy) zmianie ulego brzmienie przedmiotowego przepisu. Projektowany art. 46 upzp okrela zakres kompetencji ministra waciwego do spraw rozwoju regionalnego w zwizku z przejciem przez ten organ zada z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego na poziomie krajowym i regionalnym. Zgodnie z brzmieniem ww. przepisu minister waciwy do spraw rozwoju okresowych raportw o stanie zagospodarowania

przestrzennego kraju na podstawie art. 46 upzp (art. 26 pkt 4 projektu

regionalnego koordynuje zgodno planw zagospodarowania przestrzennego wojewdztw z koncepcj przestrzennego zagospodarowania kraju, koordynuje wspprac transgraniczn i przygraniczn w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz przygotowuje okresowe raporty o stanie zagospodarowania przestrzennego kraju. Wsppraca transgraniczna jest zagadnieniem o charakterze wieloaspektowym, dlatego jej realizacja w poszczeglnych obszarach jest przypisana rnym organom zarwno na poziomie krajowym, jak i samorzdowym. Koordynacja wsppracy transgranicznej, o ktrej mowa w projektowanym przepisie, polega na przypisaniu ministrowi waciwemu do spraw rozwoju regionalnego kompetencji do realizacji midzyrzdowej wsppracy transgranicznej w zakresie zagospodarowania przestrzennego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

14

Jednoczenie przypisanie roli koordynacyjnej ministrowi waciwemu do spraw rozwoju regionalnego nie spowoduje ograniczenia uprawnie do prowadzenia wsppracy transgranicznej przez pozostae organy w powierzonym im zakresie. Jednym z celw KPZK jest przywrcenie i utrwalenie adu przestrzennego. Projektowana ustawa dopenia kompetencje ministra waciwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie tworzenia ram, warunkw i wytycznych dla realizacji polityki przestrzennej sformuowanej w KPZK. Ze wzgldu na konieczno realizacji celw wynikajcych z KPZK

w projektowanym art. 47a upzp (art. 26 pkt 5 projektu ustawy) na ministra waciwego do spraw rozwoju regionalnego zostao naoone zobowizanie do dokonywania, w zakresie ksztatowania adu przestrzennego, przegldu i analizy zasad, sposobu, a take warunkw funkcjonowania instytucji, procedur i instrumentw oraz przedoenie Radzie Ministrw propozycji zmian w tym zakresie, z uwzgldnieniem w szczeglnoci koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju. Zgodnie z projektowanym przepisem przejciowym (art. 60 projektu ustawy) pierwszy przegld i analiza zostan dokonane w terminie dwch lat od dnia wejcia w ycie ustawy. Przyjcie limitu czasowego wynika z dowiadcze, ktre dowodz, i prace usprawniajce system planowania przestrzennego czsto pozostaj w fazie analiz i projektw i nie osigaj etapu realizacji. Przydzielenie wyej wymienionych zada jednemu organowi bdzie sprzyjao ujednoliceniu i zapewnieniu spjnoci standardw sporzdzania dokumentw i decyzji planistycznych na poziomie kraju i wojewdztwa, a w rezultacie pozwoli na skuteczniejsz realizacj zada z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego w tym obszarze. Ponadto proponuje si uzupenienie art. 45 upzp (art. 26 pkt 4 projektu ustawy), ktry zobowizuje zarzd wojewdztwa do przedstawienia ministrowi waciwemu do spraw rozwoju regionalnego informacji na temat zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wojewdztwa. Informacje te poszerz baz wiedzy na temat stanu zagospodarowania przestrzennego kraju. 15

Na mocy projektowanej ustawy zostaje zmieniony art. 49 upzp (art. 26 pkt 6 projektu ustawy), ktry dotyczy obowizku prowadzenia przez ministra waciwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej rejestru programw zawierajcych zadania rzdowe suce realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym oraz obowizku wystpowania przez ministra z wnioskiem o wprowadzenie programu do planu zagospodarowania przestrzennego wojewdztwa. Zmiana przedmiotowego przepisu, ktra skutkuje zniesieniem rejestru programw przez uchylenie ust. 1, jest uzasadniona z uwagi na fakt, e programy zamieszczane w rejestrze s wydawane w drodze rozporzdze, a wic aktw powszechnie obowizujcego prawa, i podlegaj ogoszeniu, a zatem s powszechnie dostpne. W konsekwencji konieczno tworzenia odrbnego rejestru dla takich programw nie znajduje uzasadnienia. Dodatkowo, na mocy projektowanego art. 49 ust. 2 upzp, minister albo centralny organ administracji rzdowej sporzdzajcy program zawierajcy zadania rzdowe suce realizacji celu publicznego, jako organ odpowiedzialny merytorycznie za dany program, bdzie wystpowa do marszaka waciwego wojewdztwa z wnioskiem o wprowadzenie programu do planu zagospodarowania przestrzennego wojewdztwa. Zmiana ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej art. 6 projektu ustawy Z uwagi na specyfik zagadnie zagospodarowania obszarw morskich, nagromadzenie wystpujcych na nich zdarze i konfliktw wymaga szczeglnego wgldu. Z tego wzgldu proponuje si nadanie kompetencji do przyjmowania planw zagospodarowania przestrzennego obszarw morskich oraz do okrelenia zakresu tych planw ministrowi waciwemu do spraw gospodarki morskiej, jako odpowiedzialnemu za ksztatowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na obszarach morskich, a dodatkowo uwzgldnienie w tym zakresie rwnie roli ministra waciwego do spraw rozwoju regionalnego. W konsekwencji projektowana ustawa zawiera zmian art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej przez nadanie temu przepisowi nowego brzmienia, 16

zgodnie z ktrym minister waciwy do spraw gospodarki morskiej jako organ wiodcy oraz minister waciwy do spraw rozwoju regionalnego jako waciwy ze wzgldu na kwestie zagospodarowania przestrzennego kraju mog przyj, w drodze rozporzdzenia, plan zagospodarowania przestrzennego morskich wd wewntrznych, morza terytorialnego i wycznej strefy ekonomicznej. Dodatkowo w wydaniu rozporzdzenia bd wspuczestniczyli przez podpisanie tego aktu w porozumieniu ministrowie waciwi do spraw: rodowiska, gospodarki wodnej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, rolnictwa, rybowstwa, transportu, wewntrznych oraz Minister Obrony Narodowej. Jednoczenie jako organ wspdziaajcy w wydaniu przedmiotowego

rozporzdzenia zosta wskazany minister waciwy do spraw gospodarki wodnej, poniewa niektre czci obszarw morskich objte s planami gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne dotyczy to w szczeglnoci wd przejciowych i wd przybrzenych. W zwizku z tym konieczno porozumienia take z ministrem waciwym do spraw gospodarki wodnej zapewni spjno midzy planami zagospodarowania przestrzennego opracowywanymi przez ministra waciwego do spraw gospodarki morskiej a planami gospodarowania wodami. Projektowany przepis wprowadza rwnie odpowiedni zmian w art. 37b ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, polegajc na przekazaniu ministrowi waciwemu do spraw gospodarki morskiej kompetencji do okrelenia wraz z ministrem waciwym do spraw rozwoju regionalnego, w drodze rozporzdzenia, wymaganego zakresu planw zagospodarowania przestrzennego morskich wd wewntrznych, morza terytorialnego i wycznej strefy ekonomicznej, w czci tekstowej i graficznej. Rozporzdzenie to bdzie wydawane w porozumieniu z ministrem waciwym do spraw rybowstwa. Organem wiodcym w zakresie uzgadniania powyszych aktw wykonawczych bdzie minister waciwy do spraw gospodarki morskiej, ktry zgodnie z art. 38 ust. 1 ww. ustawy, jest naczelnym organem administracji morskiej i do ktrego, na podstawie art. 42 ust. 2 pkt 16 ustawy, nale sprawy sporzdzania planw

17

zagospodarowania

przestrzennego

morskich

wd

wewntrznych,

morza

terytorialnego i wycznej strefy ekonomicznej. Wiodca rola ministra waciwego do spraw gospodarki morskiej w zakresie prac nad ww. aktami wykonawczymi bdzie polegaa na opracowaniu projektw, ktre bd przedstawiane ministrowi waciwemu do spraw rozwoju regionalnego jako organowi wspdziaajcemu, jeszcze przed przekazaniem projektw do uzgodnie midzyresortowych. Minister waciwy do spraw gospodarki morskiej bdzie jednoczenie odpowiedzialny za cay przebieg procedury legislacyjnej tych aktw tzn. za uzgodnienie projektw, rozstrzygnicie rozbienoci pojawiajcych si w toku prac nad projektami oraz przekazanie do ogoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Zmiana ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Bada i Rozwoju, zwana dalej ustaw o NCBiR art. 46 projektu ustawy W zwizku z zakresem kompetencji ministra waciwego do spraw rozwoju regionalnego, dotyczcych programowania strategicznego polityki rozwoju, ktrej istotnym elementem jest innowacyjno (minister do spraw rozwoju regionalnego peni funkcj Instytucji Zarzdzajcej Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka), oraz z uwagi na zakres spraw przejmowanych na podstawie projektowanej ustawy, jak rwnie fakt, e w dotychczasowym stanie prawnym obligatoryjnie w skad Rady Centrum wchodzi przedstawiciel ministra waciwego do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej (tj. de facto ministra waciwego do do spraw rozwoju budownictwa, regionalnego zastpienie gospodarki kompetencje przestrzennej w zakresie ministra i mieszkaniowej), uzasadnione jest, z uwagi na przejmowane przez ministra waciwego spraw zagospodarowania przestrzennego, przedstawiciela

waciwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej przedstawicielem ministra waciwego do spraw rozwoju regionalnego, ktry bdzie bra obligatoryjny udzia w pracach Rady Centrum. W rezultacie w ustawie o NCBiR dokonuje si zmiany art. 12 ust. 1 pkt 3 polegajcej na uwzgldnieniu w jej obligatoryjnym skadzie przedstawiciela ministra waciwego do spraw rozwoju regionalnego oraz ust. 3 przez wskazanie

18

fakultatywnego

udziau

przedstawiciela

ministra

waciwego

do

spraw

budownictwa, lokalnego planowania przestrzennego i mieszkalnictwa. Jednoczenie stosowny przepis przejciowy w zakresie wyganicia, z dniem wejcia w ycie projektowanej ustawy, czonkostwa przedstawiciela ministra waciwego do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej w Radzie NCBiR zosta zamieszczony w art. 59 projektu. Przepisy przejciowe i dostosowujce Art. 53 projektu ustawy Projektowany przepis ma na celu zapewnienie cigoci umw zawartych na podstawie ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy pastwa w spacie niektrych kredytw mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypaconych premii gwarancyjnych, przez wskazanie ministra waciwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania przestrzennego i mieszkalnictwa jako strony umowy w miejsce dotychczasowego ministra waciwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej. Art. 54 projektu ustawy Przedmiotowy przepis przejciowy zapewnia ministrowi waciwemu do spraw budownictwa, lokalnego planowania przestrzennego i mieszkalnictwa moliwo zakoczenia postpowa w sprawie stwierdzenia zgodnoci projektw planw zagospodarowania przestrzennego wojewdztw z koncepcj przestrzennego zagospodarowania kraju i programami rzdowymi, o ktrych mowa w art. 41 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wszcztych i niezakoczonych przed dniem wejcia w ycie projektowanej ustawy. Art. 55 projektu ustawy Projektowany przepis przejciowy ma na celu pynne przejcie przez ministra waciwego do spraw rozwoju regionalnego spraw z zakresu polityki miejskiej. Przewiduje bowiem, e do spraw w zakresie polityki miejskiej wszcztych

19

i niezakoczonych przed dniem wejcia w ycie niniejszej ustawy stosuje si przepisy dotychczasowe. Jednoczenie minister waciwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania przestrzennego i mieszkalnictwa przekae ministrowi waciwemu do spraw rozwoju regionalnego dokumentacj w zakresie polityki miejskiej, w terminie 30 dni od dnia wejcia w ycie niniejszej ustawy, z wyczeniem dokumentacji dotyczcej spraw niezakoczonych w dniu wejcia w ycie ustawy, ktra zostanie przekazana po zakoczeniu tych spraw. Art. 56 projektu ustawy Projektowany przepis reguluje sprawy zwizane z przejciem przez ministra waciwego do spraw rozwoju regionalnego zasobw kadrowych do realizacji nowych zada. Z dniem wejcia w ycie projektowanej ustawy czonkowie korpusu suby cywilnej zatrudnieni w urzdzie obsugujcym ministra waciwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej i realizujcy do tego dnia zadania, ktre zostaj przekazane niniejsz ustaw ministrowi waciwemu do spraw rozwoju regionalnego, staj si czonkami korpusu suby cywilnej zatrudnionymi w urzdzie obsugujcym ministra waciwego do spraw rozwoju regionalnego. Dotychczasowy pracodawca jest zobowizany, w terminie 14 dni od dnia ogoszenia ustawy, zawiadomi na pimie czonkw korpusu suby cywilnej o zmianach, jakie maj nastpi w zakresie ich stosunkw pracy. Przepis art. 231 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z pn. zm.) stosuje si odpowiednio, z wyczeniem urzdnikw suby cywilnej, do ktrych stosuje si przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o subie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z pn. zm.). Art. 57 projektu ustawy Projektowany przepis ma na celu zapewnienie rodkw na finansowanie zarwno realizacji zada ministra waciwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania przestrzennego i mieszkalnictwa, jak i ministra waciwego do spraw rozwoju regionalnego. Zgodnie z brzmieniem art. 57 projektu ustawy 20

finansowanie wydatkw ministra waciwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania przestrzennego i mieszkalnictwa w 2012 r. odbywa si w ramach wydatkw zaplanowanych w ustawie budetowej na rok 2012 w czci 18 Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa. W celu wykonania przepisw ustawy Prezes Rady Ministrw dokona, w drodze rozporzdzenia, przeniesienia planowanych dochodw i wydatkw budetowych, w tym wynagrodze, midzy czciami, dziaami i rozdziaami budetu pastwa, z zachowaniem przeznaczenia rodkw publicznych wynikajcego z ustawy budetowej. Art. 58 projektu ustawy Celem przepisu jest zapewnienie ministrowi waciwemu do spraw rozwoju regionalnego skadnikw majtkowych do realizacji przejtych zada. Zgodnie z treci projektowanego przepisu Prezes Rady Ministrw okreli, w drodze zarzdzenia, przeznaczenie skadnikw majtkowych bdcych przed dniem wejcia w ycie ustawy w posiadaniu ministra waciwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, przeznaczonych do realizacji zada, ktre zostaj przekazane niniejsz ustaw ministrowi waciwemu do spraw rozwoju regionalnego. Art. 59 projektu ustawy Projektowany przepis przejciowy przewiduje wyganicie, z dniem wejcia w ycie projektowanej ustawy, czonkostwa przedstawiciela ministra waciwego do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej w Radzie Narodowego Centrum Bada i Rozwoju, zapewniajc tym samym moliwo powoania w skad Rady przedstawiciela ministra waciwego do spraw rozwoju regionalnego. Art. 60 projektu ustawy Projektowany przepis wyznacza dwuletni limit czasowy na dokonanie pierwszego przegldu i analizy zasad, sposobu, a take warunkw funkcjonowania instytucji, procedur i instrumentw w zakresie ksztatowania adu przestrzennego oraz przedoenie Radzie Ministrw wnioskw i propozycji zmian. 21

Przyjcie limitu czasowego ma na celu moliwie szybkie wdroenie rozwiza usprawniajcych system planowania przestrzennego. Art. 61 projektu ustawy Celem projektowanego przepisu jest utrzymanie w mocy, przez okres dwunastu miesicy od dnia wejcia w ycie ustawy, rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 maja 2004 r. w sprawie sposobu uwzgldniania w zagospodarowaniu przestrzennym potrzeb obronnoci i bezpieczestwa pastwa (Dz. U. Nr 125, poz. 1309). Nowe rozporzdzenie bdzie wydawane w porozumieniu z ministrem waciwym do spraw rozwoju regionalnego oraz ministrem waciwym do spraw wewntrznych. Przyjty okres utrzymania aktu wykonawczego w mocy pozostaje niezbdny ze wzgldu na konieczno dokonania analizy obowizujcych rozwiza oraz uzgodnienie treci projektu z ministrem waciwym do spraw rozwoju regionalnego, ministrem waciwym do spraw wewntrznych oraz Ministrem Obrony Narodowej, ktrzy wydaj rozporzdzenie w porozumieniu z organem wiodcym. Art. 62 projektu ustawy przepis o wejciu ustawy w ycie Proponuje si, aby projektowana ustawa wesza w ycie po upywie 30 dni od dnia ogoszenia, z wyjtkiem art. 56 ust. 2 i 3 dotyczcego spoczywajcego na dotychczasowym pracodawcy obowizku pisemnego zawiadomienia czonkw korpusu suby cywilnej zatrudnionych w urzdzie obsugujcym ministra waciwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej o zmianach, jakie maj nastpi w zakresie ich stosunkw pracy, w terminie 14 dni od dnia ogoszenia projektowanej ustawy, ktry wejdzie w ycie z dniem ogoszenia projektowanej ustawy. Projekt ustawy w zakresie zmiany ustawy o dziaach administracji rzdowej oraz niektrych innych ustaw nie jest objty prawem Unii Europejskiej. Projekt nie podlega rwnie notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym w przepisach dotyczcych sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktw prawnych.

22

Projekt zosta zamieszczony na stronie Rzdowego Centrum Legislacji w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z ustaw z dnia 7 lipca 2005 r. o dziaalnoci lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z pn. zm.). aden z podmiotw zajmujcych si dziaalnoci lobbingow nie zgosi zainteresowania pracami nad projektem.

23

OCENA SKUTKW REGULACJI

1.

Podmioty, na ktre oddziauje akt normatywny Ustawa ma wpyw na organy administracji publicznej: Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Ministra Rozwoju Regionalnego. Proponowane w ustawie zmiany bd pocztkiem procesu porzdkowania spraw dotyczcych planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz polityki miejskiej, przeciwdziaania dualizmowi kompetencyjnemu i dublowaniu si dziaa ministrw waciwych. Podkreli naley, i zaproponowane przeniesienie spraw dotyczcych zada zwizanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym na poziomie kraju i wojewdztwa oraz polityki miejskiej z dziau budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa do dziau rozwj regionalny nie bdzie miao wpywu na zmian kompetencji Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w zakresie architektury, nadzoru architektoniczno-budowlanego, wspierania mieszkalnictwa, gospodarki nieruchomociami oraz rzdowych programw rozwoju infrastruktury komunalnej. Zmiana bdzie pierwszym etapem szerszych prac legislacyjnych zmierzajcych ku tworzeniu zintegrowanego systemu zarzdzania rozwojem, w tym skutecznego systemu planowania spoeczno-gospodarczego, przestrzennego i polityki miejskiej.

2.

Wyniki konsultacji spoecznych W dniu 28 wrzenia 2011 r. projekt zosta uzgodniony przez Komisj Wspln Rzdu i Samorzdu Terytorialnego. Projekt przekazano take do zaopiniowania: 1) 2) 3) 4) 5) 6) Komisji Krajowej NSZZ Solidarno, Forum Zwizkw Zawodowych, Oglnopolskiemu Porozumieniu Zwizkw Zawodowych, Polskiej Konfederacji Pracodawcw Prywatnych Lewiatan, Pracodawcom RP, Business Centre Club, 24

7)

Zwizkowi Rzemiosa Polskiego.

W toku konsultacji spoecznych opini do projektu ustawy przekaza Business Centre Club. W stanowisku przedstawionym przy pimie z dnia 23 wrzenia 2011 r. projekt zosta, co do zasady, oceniony pozytywnie. Wtpliwoci BCC wzbudzia kwestia zlikwidowania dualizmu kompetencyjnego w zakresie pozostawienia ministrowi waciwemu do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej kompetencji zwizanych m.in. z architektur, nadzorem architektoniczno-budowlanym, gospodark nieruchomociami oraz brakiem wskazania kierunku dalszych zmian w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego. Naley zaznaczy, e nowelizacja ustawy o dziaach administracji rzdowej stanowi pierwszy etap stworzenia podstaw zniesienia dualizmu w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego. Proponowane zmiany s zgodne z zaoeniem, e rola ministra waciwego do spraw rozwoju regionalnego dotyczy programowania strategicznego, wyznaczania ram, zasad, podstaw polityki przestrzennej realizowanej na niszych szczeblach, natomiast rola ministra waciwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej dotyczy spraw realizacyjnych oraz szeroko pojtej kondycji elementw zagospodarowania przestrzennego (std pozostawienie w jego gestii np. nadzoru architektoniczno-budowlanego czy gospodarki nieruchomociami). Niniejszy projekt zakada przeprowadzenie przez ministra do spraw rozwoju regionalnego analizy i sformuowania propozycji rozwiza majcych na celu zreformowanie systemu ksztatujcego ad przestrzenny, uwzgldniajc postanowienia KPZK. Dodatkowo, w zakresie rozwiza przewidzianych projektowan ustaw, zaj stanowisko Zwizek Wojewdztw Rzeczypospolitej Polskiej, ktry w pimie z dnia 1 marca 2012 r. przedstawi stanowisko m.in. w zakresie propozycji dokonania zmian legislacyjnych dla poprawy warunkw funkcjonowania samorzdw wojewdztw. Zwizek Wojewdztw RP wskaza na potrzeb zmian systemowych polegajcych na zintegrowaniu na poziomie krajowym programowania polityki rozwoju spoeczno-gospodarczego i przestrzennego.

25

3.

Wpyw regulacji na sektor finansw publicznych, w tym budet pastwa i budety jednostek samorzdu terytorialnego Projektowana ustawa nie pocignie za sob skutkw w sektorze finansw publicznych. Przejmowane przez Ministra Rozwoju Regionalnego zadania bd realizowane przez pracownikw przeniesionych do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, ktrzy do tej pory zajmowali si tymi zadaniami. Planowana zmiana nie wpynie take na budety jednostek samorzdu terytorialnego. W projekcie proponuje si rwnie przepis uprawniajcy Prezesa Rady Ministrw do dokonania odpowiednich przeniesie wydatkw i dochodw budetu pastwa.

4.

Wpyw regulacji na rynek pracy Brak jest wyranego wpywu na rynek pracy.

5.

Wpyw regulacji na konkurencyjno gospodarki i przedsibiorczo, w tym na funkcjonowanie przedsibiorstw Zmiany w ustawie stanowi warunek brzegowy rozpoczcia porzdkowania systemu gospodarki przestrzennej, w tym zapewniania spjnoci systemu strategicznych dokumentw planistycznych i rozwojowych. Zmiany zapewni stabilne i przewidywalne warunki w zakresie gospodarowania przestrzeni na obszarach miejskich i wiejskich, pozytywnie wpyn na warunki dziaalnoci gospodarczej, w tym na aktywno inwestorw i przedsibiorcw.

6.

Wpyw regulacji na sytuacj i rozwj regionalny Projektowane zmiany dotycz caego obszaru Polski, przyczyniajc si do bardziej efektywnego wykorzystania potencjaw poszczeglnych regionw i caego kraju. Kompleksowe zdefiniowanie kompetencji ministra waciwego do spraw rozwoju regionalnego umoliwi rwnoczesne programowanie i realizacj dziaa spoeczno-gospodarczych i przestrzennych na szczeblu krajowym. Na poziomie regionalnym zmiana ustawy pomoe usprawni prace jednostek odpowiedzialnych za przygotowywanie strategii rozwoju oraz planw zagospodarowania przestrzennego wojewdztw w zakresie wzajemnej zgodnoci dokumentw.

Projektowane zmiany umoliwi zintegrowan i komplementarn realizacj interwencji publicznych, na przykad w zakresie rozwoju miast, rewitalizacji 26

obszarw zdegradowanych, rozwoju obszarw zagroonych marginalizacj. Przyczyni si do spjnego programowania rozwoju okrelonych w przestrzeni kraju obszarw funkcjonalnych, a zwaszcza tych, ktrych potencja rozwojowy jest zwizany ze szczeglnymi cechami geograficznymi lub ograniczany wymaganiami ochrony wysokiego potencjau przyrodniczego i krajobrazowego.

1)

Postulat ten stanowi i nadal stanowi gwny wtek dyskusji na temat planowania przestrzennego w Polsce. Pogldy te wyraane s zarwno przez praktykw zajmujcych si planowaniem przestrzennym, rodowisko naukowe, jak i instytucje, ktre formuoway stanowiska w tej sprawie, jak: Pastwowa Rada Gospodarki Przestrzennej (stanowisko w sprawie systemu gospodarki przestrzennej i planowania przestrzennego z dnia 30 maja 2011 r.), Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk (stanowisko w sprawie Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju), Gwna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna (stanowisko w sprawie zasad i zakresu reformy praw gospodarki przestrzennej jako elementu zintegrowanego planowania rozwoju kraju z dnia 26 listopada 2010 r.), Towarzystwo Urbanistw Polskich (Polska Polityka Architektoniczna, druga edycja, wrzesie 2011 r.). KPZK 2030 zarysowuje zakres reformy systemu planowania przestrzennego, wskazujc dziaania konieczne do podjcia dla realizacji tego celu, tj.: (1) wprowadzenie zintegrowanego (spjnego i hierarchicznego) systemu planowania spoeczno-gospodarczego i przestrzennego zdolnego do efektywnej koordynacji dziaa podmiotw publicznych i polityk publicznych majcych najwiksze znaczenie dla zagospodarowania przestrzennego na rnych poziomach zarzdzania, (2) uporzdkowanie regulacji zapewniajcych sprawno i powszechno dziaania systemu planowania przestrzennego, (3) wzmocnienie instytucjonalne i jakociowe planowania przestrzennego. Pena nazwa: ,,Plan dziaa. Informacja w sprawie dziaa niezbdnych do podjcia przez RM i inne podmioty publiczne zapewniajcych wdroenie przyjtej przez RM w dniu 13 lipca 2010 r. Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010 2020. Regiony, Miasta, Obszary wiejskie. Dokument przyjty przez Rad Ministrw w dniu 2 listopada 2010 r. Plan dziaa. Informacja w sprawie dziaa niezbdnych do podjcia przez RM i inne podmioty publiczne zapewniajcych wdroenie przyjtej przez RM w dniu 13 lipca 2010 r. Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010 2020. Regiony, Miasta, Obszary wiejskie. Dokument przyjty przez Rad Ministrw w dniu 2 listopada 2010 r. W obecnej sytuacji planom zagospodarowania przestrzennego wojewdztw (pzpw) brakuje cech dokumentw rozwojowych, a ich zapisy nie znajduj odzwierciedlenia w spoeczno-gospodarczych dokumentach strategicznych i operacyjnych. Plany te nie stanowi dostatecznego narzdzia koordynacji procesw rozwoju przestrzennego na obszarze wojewdztwa. W pzpw nie okrela si wymogw i parametrw wicych dla gmin w zakresie potrzeb terenowych zabudowy terenu. Plany zagospodarowania ani inne dokumenty planistyczne nie s skorelowane ze strategiami i programami rozwojowymi. Brakuje rwnie powiza hierarchicznych midzy dokumentami planistycznymi przygotowywanymi na rnych szczeblach zarzdzania rozwojem.

2)

3)

4)

5)

16/03-kt

27

Projekt ROZPORZDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1) oraz MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO2) z dnia w sprawie wymaganego zakresu planw zagospodarowania przestrzennego morskich wd wewntrznych, morza terytorialnego i wycznej strefy ekonomicznej, w czci tekstowej i graficznej Na podstawie art. 37b ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z pn. zm.3)) zarzdza si, co nastpuje: 1.1 Rozporzdzenie okrela wymagany zakres planw zagospodarowania przestrzennego morskich wd wewntrznych, morza terytorialnego i wycznej strefy ekonomicznej, w czci tekstowej i graficznej. 2. Przepisy rozporzdzenia maj zastosowanie rwnie do zmian planw. 2. Uyte w rozporzdzeniu okrelenia oznaczaj: 1) plan plan zagospodarowania przestrzennego morskich wd wewntrznych, morza terytorialnego i wycznej strefy ekonomicznej lub ich czci; 2) ustawa ustaw z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej; 3) obszary morskie obszary morskie Rzeczypospolitej Polskiej, o ktrych mowa w art. 2 ustawy; 4) materiay planistyczne dokumenty i opracowania sporzdzone dla potrzeb planu, w tym analizy rozstrzygni podjtych przez waciwe organy w studiach, planach, programach i decyzjach wydanych dla przylegego terenu ldowego, a take dokumenty i opracowania dotyczce obszaru objtego planem, sporzdzone na podstawie odrbnych przepisw;

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje dziaem administracji rzdowej budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa na podstawie 1 ust. 2 pkt 1 rozporzdzenia Prezesa Rady Ministrw z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegowego zakresu dziaania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494). 2) Minister Rozwoju Regionalnego kieruje dziaem administracji rzdowej rozwj regionalny na podstawie 1 ust. 2 rozporzdzenia Prezesa Rady Ministrw z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegowego zakresu dziaania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 248, poz. 1487). 3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 170, poz. 1652, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 203, poz. 1683, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, z 2008 r. Nr 171, poz. 1055, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 98, poz. 817 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 106, poz. 622, Nr 134, poz. 778 i Nr 228, poz. 368.

1)

5) dane rdowe i inne wykorzystywane dane przestrzenne niezbdne informacje o danym obszarze, decydujce o jego przyszym przeznaczeniu, dotyczce, w szczeglnoci: istniejcych tras eglugowych, obszarw chronionej przyrody, miejsc wydobywania zasobw mineralnych, lokalizacji kabli, rurocigw, wrakw, skadania odpadw, obszarw wojskowych, obszarw dziedzictwa kulturowego, rybowstwa, turystyki, istniejcego i planowanego zagospodarowania przylegych do obszaru planu obszarw ldowych i morskich, modeli ryzyka ekologicznego; 6) wsprzdne geodezyjne wsprzdne podawane w stopniach (o), minutach (') i sekundach ("), okrelone w geocentrycznym geodezyjnym ukadzie wsprzdnych zgodnym z pastwowym systemem odniesie przestrzennych; 7) przeznaczenie akwenu podstawowa funkcja akwenu oraz przypisany mu typ, okrelajcy charakter przeznaczenia: a) akwen priorytetowy istniejca, podstawowa funkcja akwenu ma bezwzgldne pierwszestwo przed wszelkimi innymi; wykluczone s funkcje kolidujce z funkcj podstawow, b) akwen zarezerwowany wskazuje planowan, docelow funkcje podstawow akwenu; dopuszcza si jego inne wykorzystanie do czasu realizacji funkcji podstawowej, c) akwen dopuszczalny planowana funkcja podstawowa jest moliwa jedynie na tym akwenie, a zabroniona na innych akwenach. 3. 1. Tekst planu powinien zawiera: 1) okrelenie podstawy prawnej przyjcia planu; 2) okrelenie granic akwenw objtych planem przy uyciu wsprzdnych geodezyjnych; 3) okrelenie pooenia obiektw przestrzennych; 4) okrelenie przeznaczenia akwenw, w szczeglnoci: a) na potrzeby transportu morskiego, b) na sport i rekreacj, c) na hodowl i uprawy morskie, d) na poowy rybackie, e) na wznoszenie sztucznych wysp, konstrukcji i urzdze oraz ukadanie podmorskich kabli i rurocigw, w szczeglnoci zwizanych z budow i eksploatacja odnawialnych rde energii; 5) ogranicze i dopuszcze w sposobie korzystania z obszarw morskich w zakresie bada naukowych, eglugi, rybowstwa, wznoszenia i wykorzystywania sztucznych wysp, konstrukcji i urzdze, kpieli i uprawiania sportw motorowodnych, ukadania podmorskich kabli, rurocigw i innych obiektw przewidywanych do umieszczenia w obszarach morskich; 6) wskazanie rozmieszczenia: a) akwenw chronionych, w tym objtych ochron na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej 2

oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399, z pn. zm.4)), oraz ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkw i opiece nad zabytkami, b) inwestycji celu publicznego, c) obszarw wystpowania udokumentowanych lub potwierdzonych wstpnymi badaniami i informacjami zamieszczonymi na mapach geologicznych z kopalin, d) obszarw grniczych objtych koncesjami na wydobywanie kopalin, e) granic stref zamknitych i niebezpiecznych dla eglugi i rybowstwa, ustanowionych na podstawie art. 3 ust. 1 i 2 ustawy oraz staych obwodw ochronnych i obwodw ochronnych na czas okrelony ustanowionych na podstawie art. 32 pkt 1 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. o rybowstwie (Dz. U. Nr 62, poz. 574, z pn. zm.5)). 2. W planie uwzgldnia si cele i kierunki okrelone w strategiach rozwoju i programach, o ktrych mowa w art. 9 i art. 15 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, planie zagospodarowania przestrzennego wojewdztwa i programach zada rzdowych, o ktrych mowa w art. 38 i w art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a take wane pozwolenia, o ktrych mowa w art. 23, art. 23a i w art. 26 ustawy. 3. W planie zagospodarowania przestrzennego morskich wd wewntrznych i morza terytorialnego uwzgldnia si take ustalenia miejscowych planw zagospodarowania przestrzennego oraz studiw uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego waciwych gmin nadbrzenych. 4. Uytym w planie wsprzdnym geodezyjnym powinny by przypisane wsprzdne okrelone w ukadzie wsprzdnych paskich prostoktnych stosowanym na ldowej czci obszaru planu. 5. Do tekstu planu naley doczy uzasadnienie obejmujce opis stanu istniejcego, charakterystyk uwarunkowa zagospodarowania przestrzennego obszaru objtego planem i okrelenie podstaw decyzji planistycznych zawartych w ustaleniach planu. Uzasadnienie sporzdza dyrektor waciwego dla obszaru objtego planem urzdu morskiego. 4. Cz tekstow planu sporzdza si przy zastosowaniu nastpujcych standardw: 1) ustalenia dotyczce przeznaczenia akwenw powinny zawiera okrelenie ich podstawowej funkcji oraz typu a take symbol literowy i numer wyrniajcy spord innych akwenw; 2) ustalenia dotyczce ograniczenia i dopuszczenia w sposobie korzystania z obszarw morskich powinny zawiera okrelenie nakazw i zakazw w sposobie korzystania z obszarw morskich w zakresie eglugi, rybowstwa, wznoszenia i wykorzystywania sztucznych wysp, konstrukcji i urzdze, kpieli i uprawiania sportw motorowodnych, kadzenia podmorskich kabli, rurocigw i innych obiektw przewidywanych do umieszczenia na dnie oraz dopuszczalnych odstpstw od ogranicze;

4) 5)

Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 133, poz. 921 oraz z 2009 r. Nr 62, poz. 504.

Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 96, poz. 807, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 21, poz. 125 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 92, poz. 753 i Nr 168, poz. 1323.

3) ustalenia dotyczce rozmieszczenia inwestycji powinny zawiera okrelenie granic akwenw przeznaczonych na te inwestycje opisanych za pomoc wsprzdnych w geodezyjnym ukadzie odniesienia WGS 84; 4) ustalenia dotyczce kierunkw rozwoju transportu i infrastruktury technicznej powinny zawiera stosownie do potrzeb: a) okrelenie ukadu komunikacyjnego i sieci infrastruktury technicznej wraz z ich parametrami, b) okrelenie warunkw powiza tras komunikacyjnych i sieci infrastruktury technicznej z ukadem zewntrznym; 5) ustalenia dotyczce ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego powinny zawiera nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu akwenw wynikajce z: a) potrzeb ochrony rodowiska, o ktrych mowa w szczeglnoci w art. 72 i 73 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z pn. zm.6)) stosownie do specyfiki i zakresu planu, b) obowizujcych ustale planw ochrony ustanowionych dla parkw narodowych i rezerwatw przyrody oraz obszarw Natura 2000, a take dla innych form ochrony przyrody wystpujcych na obszarze morskim, objtym planem; 6) ustalenia dotyczce zasad ochrony dziedzictwa kulturowego powinny zawiera okrelenie obiektw i akwenw chronionych ustaleniami planu, w tym okrelenie nakazw, zakazw, dopuszcze i ogranicze w zagospodarowaniu akwenw. 5. 1. Rysunek planu sporzdza si na polskiej mapie morskiej aktualnej co najmniej na dzie przystpienia do sporzdzania planu wydanej przez Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej, oraz na mapach uzupeniajcych, w szczeglnoci od strony ldu. 2. Rysunek planu zawiera akweny ujte w planie wraz z ich niezbdnym otoczeniem. 3. Na podstawie przepisw odrbnych, Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej udostpnia dyrektorom urzdw morskich polsk map morsk. 4. Mapy uzupeniajce, pochodzce z pastwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego udostpnia dyrektorom urzdw morskich Gwny Geodeta Kraju, marszaek wojewdztwa lub starosta, w zalenoci od rodzaju zasobu. 5. Rysunek planu sporzdza si w skali zapewniajcej najwiksz dokadno zobrazowania w zalenoci od obszaru objtego planem, nie mniejszej jednak ni 1:200 000. 6.1. Rysunek planu powinien zawiera: 1) plan orientacyjny okrelajcy lokalizacj obszaru morskiego objtego planem w stosunku do wybrzea, sporzdzony na mapie w skali zapewniajcej okrelenie lokalizacji obszaru morskiego objtego planem w stosunku do wybrzea; 2) okrelenie skali rysunku planu w formie liczbowej i liniowej; 3) granice obszaru morskiego objtego planem; 4) granice administracyjne, wystpujce w obszarze objtym planem; 5) obszary akwenw z okrelonym przeznaczeniem wraz z ich oznaczeniami; 6) stosownie do potrzeb: a) linie zabudowy oraz oznaczenia elementw zagospodarowania przestrzennego, w tym budowli podwodnych i nadwodnych, 4

granice i oznaczenia obiektw i stref chronionych na podstawie przepisw odrbnych, granice i oznaczenia stref zamknitych, obiekty i urzdzenia infrastruktury eglugowej, obiekty i urzdzenia infrastruktury technicznej wystpujce w obszarze objtym planem, f) informacje graficzne lub tekstowe nie bdce ustaleniami planu, g) informacyjnie, przylege do obszaru planu obszary morskie i ldowe. 2. Dla danych okrelonych w ust. 1 pkt 1, 3 i 5 tworzy si zbiory danych przestrzennych. 3. Dla zbiorw danych przestrzennych, o ktrych mowa w ust. 2, tworzy si metadane oraz sie usug danych przestrzennych, zgodnie z ustaw z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, poz. 489). 7. 1. Rysunek planu sporzdza si w czytelnej technice graficznej, zapewniajcej moliwo sporzdzania jego kopii, a take ogoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Barwne oznaczenia graficzne w projekcie rysunku planu naley stosowa w sposb przejrzysty, zapewniajcy czytelno rysunku, w tym czytelno mapy, na ktrej jest on sporzdzony. 3. W projekcie rysunku planu stosuje si nazewnictwo i oznaczenia zgodnie z przyjtymi standardami dla map morskich oraz standardami przyjtymi dla planw zagospodarowania przestrzennego obszarw ldowych, umoliwiajce jednoznaczne powizanie rysunku planu z tekstem planu. 4. W projekcie rysunku planu zamieszcza si legend z objanieniem wszystkich uytych oznacze. 5. Podstawowe typy obiektw przestrzennych oraz barwne oznaczenia graficzne i literowe dotyczce przeznaczenia akwenw, okrela zacznik nr 1 do rozporzdzenia. 6. Dopuszcza si stosowanie na projekcie rysunku planu uzupeniajcych i mieszanych oznacze barwnych oraz literowych i cyfrowych w zalenoci od specyfiki i zakresu ustale dotyczcych przeznaczenia akwenw oraz granic i linii rozgraniczajcych. 8. Materiay planistyczne, wykorzystywane na potrzeby planu, powinny by aktualne na dzie przystpienia do sporzdzania projektu tego planu. 9. W trakcie prac nad projektem planu dyrektor waciwego urzdu morskiego sporzdza dokumentacj planistyczn skadajac si midzy innymi z: 1) ogoszenia prasowego i obwieszczenia o przystpieniu do sporzdzenia planu, wraz z dowodami ich ogoszenia; 2) zawiadomie organw oraz innych instytucji zawiadamianych stosownie do zakresu i przedmiotu planu, o przystpieniu do sporzdzenia planu, ktrego wzr okrela zacznik nr 2 do rozporzdzenia; 3) wykazu wnioskw zoonych do planu, ktrych wzr okrela zacznik nr 3 do rozporzdzenia; 4) rozstrzygnicia organu sporzdzajcego projekt planu w sprawie rozpatrzenia wnioskw, o ktrych mowa w pkt 3; 5) wykazu materiaw planistycznych, o ktrych mowa w 8, wraz z wnioskami wynikajcymi z ich analizy; 5

b) c) d) e)

6) dowodw przekazania projektu planu do zaopiniowania i uzgodnie; 7) wykazu opinii do projektu planu; 8) wykazu uzgodnie projektu planu; 9) prognozy oddziaywania na rodowisko; 10) projektu planu wraz z uzasadnieniem; 11) rejestru sporzdzonych planw wraz ze zmianami. 10. Rozporzdzenie wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia.

MINISTER TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

MINISTER ROZWOJU REGIONALNEGO

w porozumieniu: MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Zaczniki do rozporzdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Ministra Rozwoju Regionalnego
z dnia (poz. ...)

Zacznik nr 1 Typy obiektw przestrzennych oraz oznaczenia graficzne i literowe stosowane na rysunkach planw zagospodarowania przestrzennego morskich wd wewntrznych, morza terytorialnego i wycznej strefy ekonomicznej

Na potrzeby wymiany i klasyfikacji obiektw przestrzennych zwizanych z planami zagospodarowania przestrzennego polskich obszarw morskich stosuje si nastpujce typy obiektw przestrzennych, ktre naley stosowa przy tworzeniu zbiorw danych przestrzennych oraz oznaczenia graficzne na rysunkach planw zagospodarowania przestrzennego morskich wd wewntrznych, morza terytorialnego i wycznej strefy ekonomicznej:

Tabela 1 Nazwa typu Definicja Uwagi 1. Element planu Abstrakcyjny typ bazowy obiektu Typ abstrakcyjny (ElementPlanu) przestrzennego, ktry reprezentuje element planu zagospodarowania przestrzennego obszarw morskich Atrybuty typu przestrzennego ElementPlanu Definicja Typ Zewntrzny identyfikator CharacterString obiektu przestrzennego. Identyfikatory suy do jednoznacznej identyfikacji obiektu przestrzennego i nie moe zosta zmieniony w trakcie cyklu ycia obiektu przestrzennego

Atrybut identyfikator

Voidability

waznyOd

waznyDo

nr przeznaczenie Typ przeznaczenia

Data i godzina, w ktrej ta wersja obiektu bya lub bdzie wana w wiecie rzeczywistym Data i godzina, w ktrej ta wersja obiektu przestaa lub przestanie wystpowa w wiecie rzeczywistym. Warto waznyDo nie moe by wiksza ni warto waznyOd Numer kolejny akwenu, unikalny w skali danego planu Nazwa funkcji podstawowej Symbol literowy typu przeznaczenia: P, Z, D

DateTime

voidable

DateTime

voidable

Integer PrzeznaczenieAkwenu

voidable voidable voidable

TypPrzeznaczeniaAkwenu

Tabela 2 Nazwa typu 2. Obszar (ObszarPlanu)

Definicja Uwagi planu Obszar morski objty planem Typ jest podtypem zagospodarowania ElementPlanu przestrzennego

Atrybuty typu przestrzennego ObszarPlanu Atrybut Definicja Typ Voidability autor Nazwa organu, ktry sporzdzi CharacterString plan dokumentUri Unikalny identyfikator zasobw URI voidable wskazujcy dokument stanowicy podstaw obowizywania planu, np. adres sieciowy URL tytu Nazwa planu zagospodarowania CharacterString przestrzennego polskich obszarw morskich sporzdzonyPrzez Nazwa organu, ktry sporzdzi CharacterString statusPlanu Oglne wskazanie statusu w StatusPlanu procesie planowania 8

Tabela 3 Nazwa typu 3. Akwen (Akwen)

Definicja Uwagi Obszar akwenu o Typ jest podtypem przeznaczeniu okrelonym w ElementPlanu planie zagospodarowania przestrzennego polskich obszarw morskich Atrybuty typu przestrzennego Akwen Definicja Typ Voidability Numer kolejny akwenu, Integer unikalny w skali danego planu PrzeznaczenieAkwenu TypPrzeznaczeniaAkwenu

Atrybut nr

przeznaczenie typPrzeznaczenia

Tabela 4 Nazwa typu Definicja 4. Status planu (StatusPlanu) Oglne wskazanie statusu w procesie planowania Uwagi

Wartoci typu wyliczeniowego StatusPlanu Warto Definicja opracowywany Plan jest w trakcie opracowywania przyjmowany Plan jest w trakcie procesu majcego nada mu moc prawn obowizujcy Plan zosta przyjty i jest prawnie wicy zdezaktualizowany Plan zosta zastpiony innym planem lub utraci moc prawn

Tabela 5 Nazwa typu Definicja 5. Rodzaj przeznaczenia Rodzaje typw przeznaczenia akwenu akwenu (RodzajPrzeznaczeniaAkwenu) oraz ich oznaczenia graficzne Uwagi

Wartoci typu wyliczeniowego RodzajPrzeznaczeniaAkwenu 9

Warto priorytetowy

Definicja istniejca, podstawowa funkcja akwenu ma bezwzgldne pierwszestwo przed wszelkimi innymi; wykluczone s funkcje kolidujce z funkcj podstawow; wskazuje planowan, docelow funkcj podstawow akwenu; dopuszcza si jego inne wykorzystanie do czasu realizacji funkcji podstawowej planowana funkcja podstawowa jest moliwa jedynie na tym akwenie, a zabroniona na innych akwenach;

Prezentacja graficzna*

zarezerwowane

dopuszczalne

*Kolor prezentacji graficznej naley dostosowa do atrybutu PrzeznaczenieAkwenu Tabela 6 Nazwa typu 6. Przeznaczenie Akwenu Definicja Rodzaje typw przeznaczenia akwenu Uwagi

Wartoci listy kodowej typu PrzeznaczenieAkwenu Warto Definicja K Akweny przeznaczone na komunikacj wodn, trasy eglugowe, redy, kotwicowiska Akweny przeznaczone na sport i rekreacj Akweny przeznaczone na hodowl i uprawy morskie Akweny przeznaczone na poowy rybackie

Kolor*

jasnoszary (#d3d3d3)

niebieski (#5bacfd)

ty (#ffff00)

morski (#16d0ab)

10

Akweny przeznaczone na lokalizacj platform wiertniczych

pomaraczowy (#ffc90d)

Akweny przeznaczone na lokalizacj elektrowni wiatrowych

pomaraczowy (#ffc90d)

Akweny przeznaczone na lokalizacj innych budowli nawodnych Akweny przeznaczone na lokalizacj budowli podwodnych Akweny przeznaczone na lokalizacj obiektw liniowych, sieci infrastruktury technicznej Akweny objte formami ochrony przyrody Akweny objte formami dziedzictwa kulturowego

pomaraczowy (#ffc90d)

fioletowy (#deb5fb)

fioletowy (#deb5fb)

zielony (#00d700)

jasnozielony (#b0fd8b)

Pozostae akweny
jasnoniebieski (#bcecff)

*) Lista kodowa typu PrzeznaczeniePlanu moe by rozszerzana o kolejne wartoci w zalenoci od potrzeb planu.

11

Tabela 6 (propozycja UM Szczecin)


Lp. Przedmiot oznaczenia Oznaczenie literowe Kolor oznaczenia na projekcie rysunku planu 4 Uwagi

1 1.

2 Akweny przeznaczone na komunikacj wodn, trasy eglugowe, redy, kotwicowiska Akweny przeznaczone na sport i rekreacj Akweny przeznaczone na hodowl i uprawy morskie

5 kolor niebieski
R:0;G:0:B:255

K S H

2.

kolor ty
R:255;G:255:B:153

3.

kolor jasnozielony.
R:51;G:204:B:51

4.

Akweny przeznaczone na poowy rybackie Akweny przeznaczone na lokalizacj budowli nawodnych - elektrownie wiatrowe Akweny przeznaczone na lokalizacj budowli nawodnych - platformy wiertnicze Akweny przeznaczone na lokalizacj obiektw liniowych - rurocigi Akweny przeznaczone na lokalizacj obiektw liniowych - kable Akweny objte formami ochrony przyrody Akweny objte formami ochrony dziedzictwa kulturowego

R BE

Kolor morski
R:;51G:153:B:102

Kolor czerwony
R:255;G:0:B:0

6.

BP

Kolor brzowy
R:153;G:51:B:0

7.

LR LK O D

kolor fioletowy
R:128;G:0:B:128

8.

koror rowy
R:255;G:0:B:255

9.

Kolor zielony
R:0;G:128:B:0

10.

Kolor intensywny zielony


R:153;G:255:B:51

11.

Obszary wydobycia mineraw

M B

Kolor beowy
R:255;G:204:B:153

12.

Obszary bada naukowych

Kolor ciemnoty
R:128;G:128:B:0

12

13.

Obszary zagadnie ponadsektorowych

P A

Kolor szary
R:192;G:192:B:192

14.

Pozostae akweny na polskich obszarach morskich

brak koloru
R:255;G:255:B:255

13

Zacznik nr 2 WZR miejscowo, data ............................. piecz dyrektora urzdu morskiego wedug rozdzielnika

ZAWIADOMIENIE
Zawiadamiam o przystpieniu przez Dyrektora Urzdu Morskiego w ....................., na podstawie art. 37b ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. Nr 153, poz. 1502, z pn. zm.), do ................ sporzdzenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego) ................................................................................................, obejmujcego obszar ....................................................................................................................................... (opis granic obszaru objtego planem) Wnioski do planu mog by skadane w terminie do dnia ....................... w siedzibie Urzdu Morskiego w .................................................................

Dyrektor Urzdu Morskiego w.

Rozdzielnik: (organy waciwe do uzgadniania planu)


Spraw prowadzi: . (imi i nazwisko) . (telefon) ..... (e-mail)

Naley wstawi odpowiednio: morskich wd wewntrznych, morza terytorialnego lub wycznej strefy ekonomicznej.

14

Zacznik nr 3 WZR

WYKAZWNIOSKWDOPLANUZAGOSPODAROWANIAPRZESTRZENNEGO) ..

Wykaz dotyczy projektu planu


...................................................................................................................................................................

( nazwa planu)

Lp.

Data wpywu wniosku

Nazwisko i imi, nazwa jednostki organizacyjnej i adres 3

Tre wniosku

Oznaczenie strefy, ktrej dotyczy wniosek

Stanowisko dyrektora urzdu morskiego w sprawie rozpatrzenia wniosku Wniosek uwzgldniony Wniosek nieuwzgldniony

Uwagi

Zaczniki: - zbir wnioskw zamieszczonych w wykazie

Dyrektor Urzdu Morskiego w .................. ................................................................

Naley wstawi odpowiednio: morskich wd wewntrznych, morza terytorialnego lub wycznej strefy ekonomicznej.

15

UZASADNIENIE

Projekt rozporzdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie wymaganego zakresu planw zagospodarowania przestrzennego polskich obszarw morskich, zwany dalej projektem rozporzdzenia, stanowi wypenienie upowanienia zawartego w art. 37b ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z pn. zm.). Projekt rozporzdzenia okrela wymagany zakres planw zagospodarowania przestrzennego: dla morskich wd wewntrznych i morza terytorialnego oraz wycznej strefy ekonomicznej. Wymogi te okrelone s zarwno dla czci tekstowej, jak i dla czci graficznej planu. Okrelone w projekcie rozporzdzenia wymogi dotyczce materiaw planistycznych oraz danych rdowych i innych wykorzystywanych danych przestrzennych obejmuj m. in. zakres tekstu planu ( 3) i rysunku planu ( 6), a take aktualno materiaw ( 8). Wymogi dotyczce dokadnoci danych przestrzennych tworzonych w procesie planowania okrela 5 projektu rozporzdzenia. Wymogi dotyczce stosowania standardw przy zapisywaniu ustale w projekcie tekstu planu, ktre okrela 4 projektu rozporzdzenia, to szczegowe wytyczne stosowane podczas ustale dotyczcych: przeznaczenia obszarw morskich, ograniczenia i dopuszczenia sposobu korzystania z obszarw morskich, rozmieszczenia inwestycji, kierunkw rozwoju transportu i infrastruktury technicznej, ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego oraz zasad ochrony dziedzictwa kulturowego. Ponadto w 7 projektu rozporzdzenia okrelono wzory stosowanych oznacze, symboli i nazewnictwa. Wymogi dotyczce projektu rozporzdzenia. dokumentowania prac planistycznych przedstawiono w 9

W obecnie istniejcym systemie prawnym brak jest rozporzdzenia okrelajcego zakres planw zagospodarowania przestrzennego obszarw morskich. Wprowadzenie przedmiotowej regulacji jest konieczne w celu stworzenia jednolitych planw zagospodarowani przestrzennego obszarw morskich, kompatybilnych z planami obszarw ldowych. Projekt rozporzdzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. Projektowane rozporzdzenie nie zawiera norm technicznych podlegajcych procedurze notyfikacji, w rozumieniu przepisw rozporzdzenia Rady Ministrw z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktw prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).

16

Stosownie do postanowie art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dziaalnoci lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z pn. zm.), projekt rozporzdzenia, z dniem skierowania do uzgodnie midzyresortowych, zostanie udostpniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Rzdowego Centrum Legislacji.

17

OCENA SKUTKW REGULACJI (OSR) 1. Cel projektowanej regulacji Projektowane rozporzdzenie ma na celu wypenienie upowanienia ustawowego zawartego w art. 37b ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z pn. zm.). 2. Zakres oddziaywania Projektowane rozporzdzenie bdzie oddziaywa na dziaalno i obowizki dyrektorw urzdw morskich. 3. Konsultacje spoeczne Projekt rozporzdzenia zostanie przekazany do konsultacji do poniszych podmiotw: 1) Urzdu Morskiego w Gdyni, 2) Urzdu Morskiego w Supsku, 3) Urzdu Morskiego w Szczecinie, 4) Morskiej Suby Poszukiwania i Ratownictwa, 5) Polskiego Rejestru Statkw S. A., 6) Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej, 7) Wojewody Zachodniopomorskiego, 8) Wojewody Pomorskiego, 9) Wojewody Warmisko-Mazurskiego, 10) Marszaka Wojewdztwa Zachodniopomorskiego, 11) Marszaka Wojewdztwa Pomorskiego, 12) Marszaka Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego, 13) Akademii Morskiej w Gdyni, 14) Akademii Morskiej w Szczecinie, 15) Uniwersytetu Gdaskiego, 16) Uniwersytetu Szczeciskiego, 17) Instytutu Morskiego w Gdasku, 18) Instytutu Rybackiego w Gdyni, 19) Pastwowego Instytutu Geologicznego, 20) Zarzdu Morskiego Portu Gdynia S.A., 21) Zarzdu Morskiego Portu Szczecin winoujcie S.A., 22) Zarzdu Morskiego Portu Gdask S.A., 23) Federacji Zwizkw Zawodowych Marynarzy i Rybakw, 24) Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy Zawodowych i Rybakw NSZZ Solidarno, 25) Oglnopolskiego Zwizku Zawodowego Oficerw i Marynarzy, 26) Polskiego Zwizku eglarskiego, 27) Polskiego Stowarzyszenia Pilotw Morskich, 28) Zwizku Armatorw Polskich, 29) Polskiej eglugi Batyckiej, 30) Polskiej eglugi Morskiej, 31) Polskich Linii Oceanicznych, 32) Krajowej Izby Gospodarki Morskiej, 33) Krajowej Izby Gospodarczej, 34) Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, 35) Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej, 18

36) Polskiej Izby Turystyki, 37) Izby Gospodarczej Transportu Ldowego, 38) Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdasku.

4. Wpyw regulacji na konkurencyjno gospodarki i przedsibiorczo, w tym na funkcjonowanie przedsibiorstw Projektowane rozporzdzenie nie bdzie miao bezporedniego wpywu na konkurencyjno gospodarki i przedsibiorczo. Z raportu przygotowanego przez Komisj Europejsk Study on the economic effects of Mritieme Spatial Planning final report Directorate General for Maritime Affairs and Fisheries, EU 2011 ISBN 978-92-79-19791-8, str. 40 wynika, e przyjcie planw zagospodarowania przestrzennego obszarw morskich UE przyniesie wymierne korzyci dla przedsibiorstw w postaci redukcji o 1 % kosztw zwizanych z inwestycjami w obszarach morskich (transport morski, turystyka morska, wydobywanie kruszyw, gazu i ropy, morska energetyka wiatrowa oraz pochodzca z wykorzystania prdw wodnych oraz rybowstwo i akwakultura). Zgodnie z raportem kwota oszczdnoci w 2020 r. bdzie wynosi pomidzy 170 mln, a 1,3 bln euro, a w 2030 r. od 418 mln do 1,8 bln euro w skali UE. 5. Wpyw regulacji na dochody i wydatki sektora publicznego, w tym budet pastwa i budety jednostek samorzdu terytorialnego Projektowane rozporzdzenie nie bdzie miao wpywu na dochody i wydatki sektora publicznego. Rozporzdzenie bdzie miao wpyw na zwikszenie efektywnoci dziaa planistycznych na obszarach morskich. W celu opracowania planw zagospodarowania przestrzennego przewiduje si wydatki cznie ok. 12 do 14,2 mln z kadorazowo ustalane w ustawie budetowej w perspektywie 10 lat. Nie bd one jednak rezultatem przyjcia przedmiotowego rozporzdzenia, a wynikaj z ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.

6. Wpyw regulacji na rynek pracy Wejcie w ycie proponowanej regulacji nie bdzie miao bezporedniego wpywu na rynek pracy. 7. Wpyw regulacji na sytuacj i rozwj regionw Projektowana regulacja bdzie mie korzystny wpyw na rozwj gospodarczy kraju. Stworzenie procedur dla tworzenia planw zagospodarowania obszarw morskich zintensyfikuje aktywizacj zarwno w skali lokalnej, jak i regionalnej. Zaproponowane rozwizania bd miay znaczny wpyw na ksztatowanie nowego wizerunku polskiej

19

przestrzeni i przyczyni si do wszechstronnego, a jednoczenie zrwnowaonego, rozwoju regionalnego. 8. Wpyw regulacji na stan rodowiska Regulacja nie bdzie miaa bezporedniego wpywu na stan rodowiska, umoliwi jednak przyjcie planw zagospodarowania przestrzennego obszarw morskich, przez co przyczyni si do lepszej ochrony obszarw wraliwych i cennych rodowiskowo.

04/30rch

20

Projekt ROZPORZDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO1) z dnia w sprawie wymaganego zakresu projektu planu zagospodarowania przestrzennego wojewdztwa Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z pn. zm.2)) zarzdza si, co nastpuje: 1. Rozporzdzenie okrela wymagany zakres projektu planu zagospodarowania przestrzennego wojewdztwa w czci tekstowej i graficznej, a w szczeglnoci wymogi dotyczce: 1) materiaw planistycznych; 2) skali opracowa kartograficznych; 3) stosowanych oznacze; 4) nazewnictwa; 5) standardw; 6) sposobu dokumentowania prac planistycznych. 2. Ilekro w rozporzdzeniu jest mowa o: 1) ustawie naley przez to rozumie ustaw z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 2) planie wojewdztwa naley przez to rozumie plan zagospodarowania przestrzennego wojewdztwa, o ktrym mowa w art. 38 ustawy; 3) projekcie tekstu planu wojewdztwa naley przez to rozumie projekt czci tekstowej zacznika do uchway, o ktrej mowa w art. 42 ustawy; 4) projekcie rysunku planu wojewdztwa naley przez to rozumie projekt czci graficznej zacznika do uchway, o ktrej mowa w art. 42 ustawy; 5) projekcie planu wojewdztwa naley przez to rozumie projekt tekstu planu wojewdztwa i projekt rysunku planu wojewdztwa; 6) planie obszaru metropolitalnego naley przez to rozumie plan zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego, o ktrym mowa w art. 39 ust. 6 ustawy; 7) projekcie rysunku planu obszaru metropolitalnego naley przez to rozumie projekt czci graficznej zacznika do uchway, o ktrej mowa w art. 42 ustawy; 8) programach zada rzdowych naley przez to rozumie programy zawierajce zadania rzdowe, suce realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym, o ktrych mowa w art. 48 ustawy; 9) wojewdzkich programach rozwoju naley przez to rozumie programy rozwoju, o ktrych mowa w art. 15 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2011 r. Nr 279, poz. 1644), opracowane przez zarzd wojewdztwa; 10) danych rdowych naley przez to rozumie zbiory danych, uzyskane od organw, instytucji i organizacji, ktre s zobowizane do ich gromadzenia i zarzdzania nimi; 11) strategii wojewdztwa naley przez to rozumie strategi rozwoju wojewdztwa, o ktrej mowa
Minister Rozwoju Regionalnego kieruje dziaem administracji rzdowej rozwj regionalny, na podstawie 1 ust. 2 rozporzdzenia Prezesa Rady Ministrw z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegowego zakresu dziaania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 248, poz. 1487). 2) Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996 i Nr 155, poz. 1043, oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159 i Nr 153, poz. 901.
1)

w art. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzdzie wojewdztwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z pn. zm.3)). 3. 1. Projekt planu wojewdztwa zawiera: 1) cz diagnostyczno-informacyjn; 2) cz stanowic. 2. Projekt planu wojewdztwa moe zawiera cz wdroeniow, ktra stanowi cz uzupeniajc projektu planu wojewdztwa. 4. 1. Cz w szczeglnoci: diagnostyczno-informacyjna projektu tekstu planu wojewdztwa zawiera

1) opis pooenia wojewdztwa i cechy jego przestrzeni; 2) opis stanu i uwarunkowania wynikajce ze stanu rodowiska przyrodniczego i krajobrazu kulturowego oraz funkcjonowania systemu obszarw chronionych; 3) obszary wystpowania udokumentowanych z kopalin; 4) opis stanu i uwarunkowania dla ukadu podstawowych elementw sieci osadniczej; 5) opis stanu i uwarunkowania dla systemu infrastruktury spoecznej; 6) opis stanu i uwarunkowania dla rozmieszczenia elementw systemu infrastruktury transportowej; 7) opis stanu i uwarunkowania dla rozmieszczenia elementw energetyki, gospodarki wodnociekowej oraz gospodarki odpadami; 8) opis stanu i uwarunkowania w zakresie ochrony przeciwpowodziowej, wraz ze wskazaniem obszarw naraonych na niebezpieczestwo powodzi oraz zagroonych ruchami masowymi ziemi; 9) opis stanu i uwarunkowania w zakresie systemw bezpieczestwa i obrony; 10) bariery rozwoju i konflikty pomidzy poszczeglnymi formami uytkowania terenu; 11) zidentyfikowane obszary problemowe i inne elementy, istotne dla stanu zagospodarowania przestrzennego wojewdztwa; 12) rezerwy tkwice w zasobach przyrodniczych i kulturowych oraz w istniejcym zagospodarowaniu przestrzennym; 13) uwarunkowania zewntrzne zagospodarowania przestrzennego wynikajce z problemw wsplnych z wojewdztwami ssiednimi oraz z wymogw wsppracy transgranicznej; 14) rekomendacje dla okrelenia celw i kierunkw rozwoju przestrzennego wojewdztwa, wynikajce z obowizujcych dokumentw Unii Europejskiej, dugookresowej strategii rozwoju kraju oraz ustale strategii wojewdztwa; 15) odnoszce si do wojewdztwa ustalenia redniookresowej strategii rozwoju kraju i innych strategii rozwoju, koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, programw zada rzdowych, strategii wojewdztwa i wojewdzkich programw rozwoju. 2. Cz diagnostyczno-informacyjnej projektu tekstu planu wojewdztwa moe zawiera opisy stanu i uwarunkowa rozwoju dla sfer spoecznej i gospodarczej, ktre maj wpyw na rozwj przestrzenny wojewdztwa. 3. Cz stanowica projektu tekstu planu wojewdztwa zawiera w szczeglnoci:

1) wprowadzenie zawierajce:
a) okrelenie podstawy prawnej podjcia uchway, o ktrej mowa w art. 42 ustawy, b) okrelenie granic obszaru objtego ustaleniami projektu planu wojewdztwa, c) list ustale planu wojewdztwa, uwzgldnianych w studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego gminy, o ktrych mowa w art. 9 ust. 2 ustawy;
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281.
3)

2) wydzielenie horyzontu czasowego odpowiadajcego horyzontowi redniookresowej strategii


rozwoju kraju;

3) wizj zagospodarowania przestrzennego spjn z wizj rozwoju sformuowan w strategii


wojewdztwa;

4) cele zagospodarowania przestrzennego wojewdztwa, w tym w szczeglnoci obejmujce:


a) efektywne wykorzystanie stanu zainwestowania, b) tworzenie warunkw do poprawy jakoci ycia i zrwnowaonego rozwoju, c) zwikszenie konkurencyjnoci wojewdztwa, d) zwikszenie spjnoci przestrzennej wojewdztwa, e) inne cele nawizujce do celw strategii wojewdztwa;

5) standardy rozwoju urbanistycznego; 6) zasady zagospodarowania przestrzennego, w tym w szczeglnoci obejmujce:


a) przeamywanie barier i ogranicze rozwoju, b) redukcj napi i konfliktw w funkcjonowaniu struktur przestrzennych, c) wykorzystanie szans i moliwoci tkwicych w zagospodarowaniu przestrzennym, d) popraw adu przestrzennego;

7) kierunki i zasady funkcjonowania systemu obszarw chronionych, w tym obszarw ochrony


rodowiska, przyrody i krajobrazu, ponadregionalnych i regionalnych korytarzy ekologicznych, ochrony uzdrowisk oraz dziedzictwa kulturowego, zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej;

8) ukad podstawowych elementw sieci osadniczej oraz kierunki i zasady ich rozwoju; 9) elementy systemu infrastruktury transportowej oraz kierunki i zasady jego rozwoju, w tym kierunki
powiza transgranicznych;

10) elementy systemu energetyki, gospodarki wodno-ciekowej i gospodarki odpadami oraz kierunki
i zasady ich rozwoju;

11) elementy systemu ochrony przeciwpowodziowej, ze wskazaniem rozmieszczenia terenw


naraonych na niebezpieczestwo powodzi oraz kierunki i zasady poprawy jego stanu;

12) 13) 14) 15)

elementy systemw obronnoci i bezpieczestwa oraz kierunki i zasady poprawy ich stanu; rozmieszczenie terenw zamknitych i stref ochronnych terenw zamknitych; obszary problemowe oraz zasady i wymogi ich zagospodarowania; obszary metropolitalne oraz zasady i wymogi ich zagospodarowania; i ponadlokalnym oraz innych, zawartych w programach operacyjnych i wojewdzkich programach rozwoju.

16) wskazanie i ustalenie rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym


4. Cz wdroeniowa projektu tekstu planu wojewdztwa okrela zasady jego wdraania, w tym w szczeglnoci: 1) uzasadnienie rozwiza przyjtych w projekcie planu wojewdztwa; 2) sposb wdraania ustale planu wojewdztwa na poziomie lokalnym, w tym wprowadzenie ustale planu wojewdztwa do studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego gminy dotyczce: a) dopuszczalnej intensywnoci zagospodarowania obszarw zurbanizowanych, b) gstoci drg publicznych, c) dostpnoci transportu publicznego, d) dostpnoci usug, w szczeglnoci w zakresie owiaty, zdrowia i szkolnictwa, e) intensywnoci nasycenia obszarami zieleni urzdzonej; 3) wnioski i rekomendacje dla polityki przestrzennej w wojewdztwach i regionach ssiednich; 4) wnioski i rekomendacje dla polityki przestrzennej pastwa.

5. Projekt rysunku planu wojewdztwa okrela i zawiera: 1) granice obszaru objtego projektem planu wojewdztwa wraz z jego niezbdnym otoczeniem; 2) granice administracyjne gmin i powiatw; 3) system obszarw chronionych; 4) ukad podstawowych elementw sieci osadniczej; 5) elementy systemu infrastruktury transportu; 6) elementy systemu energetyki, gospodarki wodno ciekowej i gospodarki odpadami; 7) elementy systemu ochrony przeciwpowodziowej; 8) elementy systemw obronnoci i bezpieczestwa; 9) obszary problemowe; 10) obszary metropolitalne; 11) inwestycje celu publicznego o znaczeniu krajowym i ponadlokalnym; 12) prezentacj graficzn innych istotnych ustale zawartych w projekcie tekstu planu wojewdztwa. 6. 1. Projekt rysunku planu wojewdztwa oraz projekt rysunku planu obszaru metropolitalnego jest sporzdzany z wykorzystaniem danych rdowych, pochodzcych z baz danych, o ktrych mowa w art. 4 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287), a w przypadku ich braku innych materiaw, gromadzonych w pastwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym. 2. Projekt rysunku planu wojewdztwa oraz projekt rysunku planu obszaru metropolitalnego uwzgldnia nastpujce wymagania techniczne: 1) jest zapisywany w formie rastrowej, umoliwiajcej wydruk lub prezentacj elektroniczn w odpowiedniej skali; 2) wskazuje si na nim skale liniow i liczbow oraz objanienia zastosowanych oznacze graficznych i nazewnictwa, a take metryczk z podaniem jednostki autorskiej i gwnego projektanta z zespoem autorskim. 3. Uyte na projekcie rysunku planu wojewdztwa oraz na projekcie rysunku planu obszaru metropolitalnego oznaczenia graficzne naley stosowa w sposb przejrzysty, zapewniajcy ich czytelno i czytelno mapy, na ktrej zostay sporzdzone. 4. Oznaczenia graficzne stosowane przy opracowaniu projektu rysunku planu wojewdztwa zostay okrelone w zaczniku nr 1 do rozporzdzenia. 5. Oznaczenia, o ktrych mowa w ust. 4, mog by wykorzystane odpowiednio przy opracowywaniu projektu rysunku planu obszaru metropolitalnego. 7. W razie koniecznoci uycia w czci tekstowej lub graficznej projektu planu wojewdztwa poj niezdefiniowanych w przepisach prawa lub wynikajcych ze specyfiki danego wojewdztwa, naley je zdefiniowa w projekcie tekstu planu wojewdztwa oraz wprowadzi dla nich dodatkowe oznaczenia graficzne.

8. 1. Materiay planistyczne stanowi w szczeglnoci: 1) materiay kartograficzne wykorzystane w procesie sporzdzania planu wojewdztwa niewchodzce w skad czci graficznej tego planu; 2) inwentaryzacja gwnych elementw zagospodarowania przestrzennego wojewdztwa; 3) analizy obowizujcych studiw uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego gmin oraz innych planw, programw rozwoju i operacyjnych i studiw majcych wpyw na zagospodarowanie przestrzenne wojewdztwa; 4) opracowania fizjograficzne; 5) opracowania problemowe; 6) analizy aktw prawa miejscowego dotyczcych zagospodarowania przestrzennego

wojewdztwa; 7) strategiczna ocena oddziaywania na rodowisko; 8) studia, plany sporzdzone dla obszarw problemowych lub metropolitalnych. 2. Materiay planistyczne powinny by aktualne na dzie przekazania projektu planu wojewdztwa do opiniowania lub uzgodnienia. 3. Jako podstawow skal projektu rysunku planu wojewdztwa przyjmuje si 1:200 000. Dla prezentacji zagadnie wymagajcych wikszej szczegowoci dopuszcza si zastosowanie skali 1:100 000 lub 1:50 000. 9. Dokumentacj prac planistycznych stanowi w szczeglnoci: 1) uchwaa sejmiku wojewdztwa o przystpieniu do sporzdzania planu wojewdztwa; 2) dowody podania do publicznej wiadomoci informacji o przystpieniu do sporzdzania planu wojewdztwa wraz z prognoz oddziaywania na rodowisko oraz moliwoci skadania wnioskw do niego; 3) zawiadomienia organw waciwych do uzgodnienia i opiniowania projektu planu wojewdztwa; 4) zestawienie wnioskw zoonych do projektu planu wojewdztwa wraz z rozstrzygniciami oraz z dowodami podania tego projektu do publicznej wiadomoci; wzr zestawienia wnioskw zoonych do projektu planu wojewdztwa wraz z rozstrzygniciami zosta okrelony w zaczniku nr 2 do rozporzdzenia; 5) uzgodnienia z regionalnym dyrektorem ochrony rodowiska i pastwowym wojewdzkim inspektorem sanitarnym zakresu i stopnia szczegowoci informacji wymaganych w prognozie oddziaywania na rodowisko projektu planu wojewdztwa; 6) wykaz materiaw planistycznych wraz z wnioskami, wynikajcymi z ich analizy, ktrego wzr zosta okrelony w zaczniku nr 3 do rozporzdzenia; 7) prognoza oddziaywania na rodowisko projektu planu wojewdztwa; 8) opinia wojewdzkiej komisji urbanistyczno-architektonicznej do projektu planu wojewdztwa, ktrej wzr zosta okrelony w zaczniku nr 4 do rozporzdzenia; 9) dowd przekazania projektu planu wojewdztwa do zaopiniowania i uzgodnie; 10) wykaz opinii do projektu planu wojewdztwa, ktrego wzr zosta okrelony w zaczniku nr 5 do rozporzdzenia; 11) wykaz uzgodnie projektu planu wojewdztwa, ktrego wzr zosta okrelony w zaczniku nr 6 do rozporzdzenia; 12) uzgodnienie z ministrem waciwym do spraw rozwoju regionalnego w zakresie zgodnoci projektu planu wojewdztwa z koncepcj przestrzennego zagospodarowania kraju oraz w zakresie zgodnoci z programami zada rzdowych; 13) uchwaa sejmiku wojewdztwa o uchwaleniu planu wojewdztwa wraz z zacznikami i uzasadnieniem, w tym podsumowaniem wynikw strategicznej oceny oddziaywania na rodowisko; 14) informacja o skadzie zespou autorskiego projektu planu wojewdztwa wraz z aktualnym zawiadczeniem o wpisie na list czonkw waciwej izby samorzdu zawodowego; wzr informacji o skadzie zespou autorskiego projektu planu wojewdztwa zosta okrelony w zaczniku nr 7 do rozporzdzenia. 10. Rozporzdzenie wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia. MINISTER ROZWOJU REGIONALNEGO

Zaczniki do rozporzdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia , (poz. ) Zacznik nr 1

Oznaczenia graficzne stosowane przy opracowaniu projektu rysunku planu wojewdztwa LP. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 System obszarw chronionych parki narodowe z otulinami rezerwaty przyrody rezerwaty przyrody o pow. > 25 ha STAN ISTNIEJCY STAN PROJEKTOWANY UWAGI

parki krajobrazowe z otulinami obszary Natura 2000 obszary specjalnej ochrony (OSO) obszary Natura 2000 specjalne obszary ochrony (SOO) obszary chronionego krajobrazu o znaczeniu ponadlokalnym korytarze ekologiczne czce podstawowe elementy systemu ochrony przyrody rzeczne korytarze ekologiczne o znaczeniu ponadlokalnym

1.10 obszary uzdrowiskowe 1.11 obiekty zabytkowe na licie UNESCO 1.12 pomniki historii 1.13 parki kulturowe 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 Zasoby rodowiska przyrodniczego i kulturowego i ich stan gwne rzeki i zbiorniki wodne jeziora i zbiorniki retencyjne o ponadnormatywnym steniu zanieczyszcze rzeki o zej jakoci wody zasigi wystpowania lejw depresyjnych

2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11

obszary najwikszego deficytu wody obszary zasilania gwnych zbiornikw wd podziemnych obszary wystpowania i wykorzystania wd mineralnych i leczniczych udokumentowane zoa kopalin udokumentowane zoa kopalin o pow. < 25 ha niezagospodarowane zoa o znaczeniu strategicznym obszary najlepszych gleb wymagajce szczeglnej ochrony - kolor purpurowy - kolor ciemnoty - kolor szarozielony - kolor rowofioletowy - kolor ciemnoczerwony - kolor ciemnoczerwony - kolor jasnorowy - kolor jasnorowy

2.12 lasy 2.13 2.14 gwne emitory zanieczyszcze powietrza zabytkowe miejskie ukady urbanistyczne

2.15 zabytkowe ukady ruralistyczne 2.16 dobra kultury wspczesnej 2.17 3. 3.1 3.2 gwne zabytkowe zespoy archeologiczne Podstawowe elementy sieci osadniczej orodek wojewdzki orodki powiatowe, orodki gminne orodki miejskie: miasta bardzo due (pow. 300 tys. mieszk.), 3.3 due (100 - 300 tys. mieszk.), rednie (50 - 100 tys. mieszk.), mae (10 - 50 tys. mieszk.), bardzo mae (do 10 tys. mieszk.) gwne orodki aktywizacji (wzrostu) 3.4 o znaczeniu europejskim, krajowym, wojewdzkim orodki aktywizacji o znaczeniu europejskim, krajowym, wojewdzkim obszary metropolitalne (funkcjonalne) tereny osadnictwa

3.5 3.6 3.7

3.8 3.9 3.10

specjalne strefy ekonomiczne parki przemysowe, technologiczne i technologiczno-przemysowe miejsca koncentracji procesw urbanizacyjnych

3.11 granice obszarw problemowych 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 Elementy systemu infrastruktury transportu odcinki drg w europejskiej sieci tnt-t autostrady (z ich numerami) drogi ekspresowe (z ich numerami) rezerwy terenu pod budow postulowanych autostrad i drg ekspresowych drogi krajowe (z ich numerami) drogi krajowe midzynarodowe (z ich numerami) drogi wojewdzkie (z ich numerami) waniejsze drogi powiatowe i w miastach na prawach powiatu wzy drogowe na autostradach i drogach ekspresowych

linie kolejowe o znaczeniu 4.10 midzynarodowym (z ich numerami) 4.11 pozostae czynne linie kolejowe (z ich numerami)

4.12 nieczynne linie kolejowe 4.13 stacje wzowe 4.14 gwne porty morskie 4.15 pozostae porty 4.16 waniejsze mariny 4.17 gwne szlaki eglugowe odcinki rdldowych drg wodnych 4.18 o znaczeniu midzynarodowym (z ich numerami i klas eglownoci) 4.19 odcinki rdldowych drg wodnych o znaczeniu regionalnym

4.20 porty rzeczne / nieczynne

4.21 nieczynne porty rzeczne 4.22 regionalny port lotniczy 4.23 lotniska uytkowane / nieuytkowane 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 Elementy systemw energetyki, gospodarki wodno-ciekowej i gospodarki odpadami elektrownie konwencjonalne waniejsze elektrociepownie napowietrzne linie elektroenergetyczne 400 kv linie jw. - 220 kv linie jw. - 110 kv stacje elektroenergetyczne o grnym napiciu: 400 kv, 220 kv, 110 kv sieci gazowe wysokiego cinienia sieci gazowe podwyszonego redniego cinienia rozdzielnie gazu

5.10 zoa gazu ziemnego 5.11 podziemne magazyny gazu 5.12 rurocigi paliwowe 5.13 terminale paliwowe 5.14 ropocigi tranzytowe 5.15 obszary koncentracji farm wiatrowych 5.16 obszary preferowane do budowy farm wiatrowych wiksze zespoy elektrowni sonecznych tereny preferowane do produkcji biomasy gwne ujcia wd podziemnych o wyd. > 500m3/h wiksze wielofunkcyjne zbiorniki wodne

5.17 elektrownie wodne 5.18

5.19 orodki geotermalne 5.20 5.21 5.22

5.23 Wiksze oczyszczalnie ciekw 5.24 skadowiska odpadw komunalnych obojtnych / niebezpiecznych

5.25 spalarnie odpadw komunalnych 6. 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 Elementy systemw ochrony przeciwpowodziowej, zagroe oraz obronnoci i bezpieczestwa granice zlewni rzek obszary bezporedniego zagroenia powodziowego wod 1% obszary bezporedniego zagroenia powodziowego wod 10% obszary wymagajce szczeglnej ochrony przed powodzi zbiorniki retencyjne wiksze zbiorniki maej retencji suche zbiorniki przeciwpowodziowe gwne poldery zakady duego i zwikszonego ryzyka wystpienia powanej awarii przemysowe

6.10 obszary z ryzykiem tpni 6.11 obszary zagroe ruchami mas ziemnych

odcinki drg szczeglnie naraone na ryzyko wystpienia nadzwyczajnych zagroe rodowiska ze wzgldu na 6.12 przewz niebezpiecznychsubstancji duych iloci materiaw niebezpiecznych wiksze tereny zamknite zwizane z 6.13 obronnoci ze strefami ochronnymi 6.14 strefy ochronne od lotnisk 7. 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 Inwestycje celu publicznego o znaczeniu krajowym wynikajce z koncepcji zagospodarowania przestrzennego kraju (kzpk) o znaczeniu krajowym wynikajce ze strategii rozwoju kraju (srk) o znaczeniu krajowym wynikajce z innych programw (pk) o znaczeniu krajowym wynikajce z innych dokumentw krajowych (k) o znaczeniu wojewdzkim zawarte w wojewdzkich programach rozwoju (pw) o znaczeniu wojewdzkim wynikajce z innych dokumentw (w) - kolor czerwony - kolor czerwony - kolor czerwony - kolor czerwony - kolor czarny - kolor czarny

10

7.7

o znaczeniu powiatowym (p)

- kolor czarny

uwaga: przy uwzgldnianiu specyfiki planu zagospodarowania przestrzennego dla konkretnego wojewdztwa dopuszcza si dokonanie odpowiedniego wyboru powyszych oznacze i wprowadzenie dodatkowych oznacze w zalenoci od potrzeb.

11

Zacznik nr 2 WZR

(piecz Marszaka Wojewdztwa)

miejscowo, data

ZESTAWIENIE WNIOSKW ZOONYCH W DNIACH DO PROJEKTU PLANU (ZMIANY PLANU) ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWDZTWA ......
LP. DATA WPYWU NAZWISKO I IMI LUB
NAZWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ

TRE WNIOSKU

WSKAZANIE MIEJSCOWOCI I GMINY, KTREJ DOTYCZY WNIOSEK

ROZSTRZYGNICIE MARSZAKA WOJEWDZTWA


W SPRAWIE ROZPATRZENIA WNIOSKU UWZGLDNIONO (OPIS SPOSOBU UWZGLDNIENIA W PROJEKCIE PLANU) NIE UWZGLDNIONO (UZASADNIENIE POWODW NIEUWZGLEDNIENIA)

1. Zaczniki: zbir wnioskw zamieszczonych w zestawieniu

(podpis marszaka wojewdztwa)

12

Zacznik nr 3 WZR

(piecz Marszaka Wojewdztwa)

miejscowo, data

WYKAZ MATERIAW PLANISTYCZNYCH DO PLANU (ZMIANY PLANU) ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWDZTWA ......
LP. DATA WPYWU NAZWA JEDNOSTKI AUTORSKIEJ TYTU MATERIAU I JEGO SYNTETYCZNA CHARAKTERYSTYKA WNIOSKI WYNIKAJCE Z ANALIZY MATERIAU DLA PRAC NAD PROJEKTEM PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWDZTWA

1.

(podpis Marszaka Wojewdztwa)

13

Zacznik nr 4 WZR

miejscowo, data OPINIA WOJEWDZKIEJ KOMISJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ W SPRAWIE PROJEKTU PLANU (ZMIANY PLANU) ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWDZTWA ......

Wojewdzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna po przeanalizowaniu projektu planu (zmiany planu) zagospodarowania przestrzennego wojewdztwa ......wraz z prognoz oddziaywania na rodowisko projektu planu zagospodarowania przestrzennego wojewdztwa na podstawie 41 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z pn. zm.): 1) wnosi do projektu nastpujce uwagi: -1.1..... -1.2...... 2) rekomenduje do prowadzenia dalszych prac planistycznych - 2.1. . - 2.2. .
(podpisy Przewodniczcego i czonkw Komisji)

14

Zacznik nr 5 WZR

miejscowo, data

(piecz Marszaka Wojewdztwa) Znak: WYKAZ OPINII DO PROJEKTU PLANU (ZMIANY PLANU) ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWDZTWA ......
OPINIUJCY NAZWA INSTYTUCJI I JEJ ADRES DATA UDOSTPNIENIA PROJEKTU DO OPINIOWANIA PRZEBIEG OPINIOWANIA OPINIA OPINIA
NEGATYWNA (DATA) POZYTYWNA (DATA)

LP.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Wjtowie gmin, Burmistrzowie i Prezydenci Miast pooonych na terenie wojewdztwa Wjtowie gmin, Burmistrzowie i Prezydenci Miast przylegych do granic wojewdztwa Marszakowie i wojewodowie wojewdztw ssiednich Wojewoda Wojewdzki konserwator zabytkw Dyrektor urzdu morskiego

Starostowie z terenu wojewdztwa Dyrektor regionalnego zarzdu gospodarki 8. wodnej Waciwe organy do spraw ochrony 9. przyrody 10. Waciwy organ nadzoru grniczego 11. Waciwy organ administracji geologicznej 12. Minister waciwy do spraw zdrowia 13. Zarzdcy drg 14. Prezes Urzdu Komunikacji Elektronicznej 15. Prezes Urzdu Lotnictwa Cywilnego Waciwy pastwowy wojewdzki inspektor 16. sanitarny Waciwy wojewdzki organ Pastwowej 17. Stray Poarnej 18. Wojewdzki Inspektor Ochrony rodowiska Zaczniki: - zbir opinii zamieszczonych w wykazie podpis Marszaka Wojewdztwa

15

Zacznik nr 6 WZR

miejscowo, data

(piecz Marszaka Wojewdztwa) Znak: WYKAZ UZGODNIE PROJEKTU PLANU (ZMIANY PLANU) ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWDZTWA ......

LP. 1. 2. 3. 4. 5. Wojewoda

UZGADNIAJCY

NAZWA INSTYTUCJI
I JEJ ADRES

DATA UDOSTPNIENIA
PROJEKTU DO UZGODNIENIA

UZGODNIENIE
POZYTYWNE (DATA)

PRZEBIEG UZGADNIANIA UZGODNIENIE UZGODNIENIE


NEGATYWNE (DATA) PONOWNE (DATA)

6.

7.

8.

9. 10.

Starostowie z terenu wojewdztwa Regionalny Dyrektor Ochrony rodowiska Dyrektor Parku Narodowego Organy waciwe do uzgadniania projektu planu na podstawie przepisw odrbnych Wojewdzki konserwator zabytkw (na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkw i opiece nad zabytkami Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z pn. zm.) Waciwy regionalny dyrektor ochrony rodowiska (na podstawie ustawy z dnia 3 padziernika 2008 r. o udostpnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spoeczestwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddziaywania na rodowisko Dz. U. Nr 199, poz.1227, z pn. zm.) Waciwy pastwowy wojewdzki inspektor sanitarny (na podstawie ustawy z dnia 3 padziernika 2008 r. o udostpnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spoeczestwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddziaywania na rodowisko) Waciwe organy wojskowe, ochrony granic i bezpieczestwa pastwa Minister waciwy do spraw rozwoju regionalnego Zaczniki: - zbir uzgodnie zamieszczonych w wykazie (podpis Marszaka Wojewdztwa)

16

Zacznik nr 7 WZR

INFORMACJA O SKADZIE ZESPOU AUTORSKIEGO PROJEKTU PLANU (ZMIANY PLANU) ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWDZTWA .....

Jednostka autorska projektu planu: Jednostka autorska strategicznej oceny oddziaywania na rodowisko projektu planu:

Gwny projektant: .. (nr czonkowski waciwej izby samorzdu zawodowego..) Pozostali czonkowie zespou autorskiego:

(Gwny projektant )

17

UZASADNIENIE Projekt rozporzdzenia stanowi wypenienie obowizku wynikajcego z art. 40 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z pn. zm.), zgodnie z ktrym minister waciwy do spraw rozwoju regionalnego okreli, w drodze rozporzdzenia, wymagany zakres projektu planu zagospodarowania przestrzennego wojewdztwa w czci tekstowej i graficznej, uwzgldniajc w szczeglnoci wymogi dotyczce materiaw planistycznych, skali opracowa kartograficznych, stosowanych oznacze, nazewnictwa, standardw oraz sposobu dokumentowania prac planistycznych. Oglne zasady i procedura sporzdzania planu zagospodarowania przestrzennego wojewdztwa, zwanego dalej planem wojewdztwa, zostay okrelone w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Projekt rozporzdzenia okrela w sposb jednolity szczegowe zasady sporzdzania projektu planu wojewdztwa, w tym zawarto projektu planu wojewdztwa w warstwie tekstowej i graficznej, rodzaje i wymogi dotyczce materiaw planistycznych, stosowne do podejmowanej problematyki skale opracowa, standardy stosowanych oznacze, nazewnictwa, oraz sposb dokumentowania prac planistycznych. Okrelenie tych wymogw pozwoli na osignicie porwnywalnej treci merytorycznej opracowa powstajcych we wszystkich wojewdztwach. Projektowana regulacja w zasadniczy sposb wpynie na udoskonalenie systemu planowania przestrzennego w kraju i popraw skutecznoci jego funkcjonowania poprzez standaryzacj planw zagospodarowania przestrzennego wojewdztw. Poniewa plany te stanowi, obok strategii rozwoju, podstawowe dokumenty prowadzenia regionalnej polityki przestrzennej przez samorzdy wojewdztw, powizanej z poziomem lokalnym i krajowym bdzie to miao zasadniczy wpyw na popraw zintegrowanego systemu planowania rozwoju kraju, regionw i gmin. Projekt rozporzdzenia uwzgldnia potrzeb zapewnienia spjnoci w ukadzie pionowym i poziomym pomidzy planem zagospodarowania przestrzennego wojewdztwa, a pozostaymi dokumentami strategicznymi i programowymi rnych szczebli (poczwszy od Unii Europejskiej, poprzez krajowy, regionalny, po lokalny). Niniejszy projekt wspiera aspekt realizacyjny planu wojewdzkiego, poprzez nadanie moliwoci zawarcia sposobu jego wdraania na rnych poziomach. Jest to szczeglnie istotne w relacji do poziomu lokalnego, gdy sprzyja przenoszeniu celw ponadlokalnych na poziom realizacyjny (gminny), poprzez uwypuklenie i doprecyzowanie zakresu ustale planu wojewdztwa, ktre powinny znale odzwierciedlenie w studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego gminy. Za porednictwem studium, zgodnie z art. 9 ust 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustalenia planu wojewdztwa zostan wprowadzone do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dotychczas nie byo wydane rozporzdzenie w sprawie zakresu projektu planu wojewdztwa. Samorzdy wojewdztw miay wic szeroki margines w sposobie realizacji tego zadania. Rozwizania zastosowane w niniejszym projekcie zostay opracowane w oparciu o analiz istniejcych opracowa sporzdzonych przez poszczeglne wojewdztwa, zarwno planw zagospodarowania przestrzennego, jak i strategii rozwoju wojewdztw. Okrelony w projektowanym rozporzdzeniu wymagany zakres projektu planu wojewdztwa odnosi si do czci tekstowej i graficznej oraz obejmuje wymogi dotyczce: materiaw planistycznych, skali opracowa kartograficznych, stosowanych oznacze i nazewnictwa, standardw i sposobu dokumentowania prac planistycznych. W 3 5 projektowanego rozporzdzenia opisano merytoryczn zawarto tekstowej i graficznej czci projektu planu wojewdztwa. Dla czytelnoci tego projektu zaproponowano podzia treci na cz diagnostyczno-informacyjn oraz cz stanowic. Dodatkowo, jako uzupenienie projektu planu wojewdztwa jest moliwe wprowadzenie czci wdroeniowej. Ukad ten, jak rwnie uwzgldnienie rekomendacji i ustale strategii rozwoju wojewdztwa, moliwo zawarcia opisu stanu i uwarunkowa rozwoju dla sfer spoecznej i gospodarczej, majcych (poredni) wpyw na rozwj przestrzenny wojewdztwa oraz nawizanie do wizji i celw strategii rozwoju wojewdztwa, maj na celu zapewnienie spjnoci pomidzy podstawowymi dokumentami programowania rozwoju na szczeblu wojewdzkim (planu wojewdztwa i strategii rozwoju wojewdztwa). Oprcz informacji podstawowych (opis pooenia wojewdztwa i cechy jego przestrzeni), w czci diagnostyczno-informacyjnej projekt tekstu planu wojewdztwa zawiera opis stanu i uwarunkowania: rodowiska przyrodniczego, krajobrazu kulturowego, systemu obszarw chronionych, sieci osadniczej, infrastruktury spoecznej, transportowej, energetyki, gospodarki wodno-ciekowej, gospodarki

18

odpadami, ochrony przeciwpowodziowej, systemw bezpieczestwa i obrony, a take zidentyfikowane obszary wystpowania udokumentowanych z kopalin, obszary naraone na niebezpieczestwo powodzi oraz zagroone ruchami masowymi ziemi. Ponadto w tej czci wskazuje si: bariery rozwoju i konflikty pomidzy poszczeglnymi formami uytkowania terenu, rezerwy tkwice w zasobach przyrodniczych oraz w istniejcym zagospodarowaniu przestrzennym, uwarunkowania zewntrzne zagospodarowania przestrzennego wynikajce z problemw wsplnych z wojewdztwami ssiednimi oraz z wymogw wsppracy transgranicznej, obszary problemowe i inne elementy istotne dla stanu zagospodarowania przestrzennego wojewdztwa. Zaproponowany zakres uszczegawia problematyk planu wojewdztwa okrelon ustaw. W celu zapewnienia odpowiedniej spjnoci w ukadzie pionowym, w czci diagnostyczno-informacyjnej planu uwzgldnia si rwnie rekomendacje i ustalenia wynikajce z dokumentw strategicznych i programowych szczebla krajowego i Unii Europejskiej. W czci stanowicej projekt tekstu planu wojewdztwa zawiera wprowadzenie, w ktrym wskazane bd: podstawa prawna, granice obszaru objtego ustaleniami planu, lista ustale planu wojewdztwa uwzgldnianych w studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego gminy na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy. Wprowadzenie listy ustale ma na celu dookrelenie zakresu, ktry samorzd gminy powinien uwzgldni i wprowadzi do studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego gminy. Brak doprecyzowania tej kwestii bdzie powodowa zbyt szerokie przenoszenie ustale planu wojewdztwa na poziom gminny, nieadekwatne do skali lokalnej. W czci tekstowej planu wojewdztwa okrela si take: wydzielenie horyzontu czasowego odpowiadajcego horyzontowi redniookresowej strategii rozwoju kraju, wizj zagospodarowania przestrzennego spjn z wizj rozwoju sformuowan w strategii wojewdzkiej, cele zagospodarowania przestrzennego wojewdztwa, standardy rozwoju urbanistycznego, zasady zagospodarowania przestrzennego. Ponadto w czci tej okrela si: kierunki i zasady rozwoju obszarw chronionych, korytarzy ekologicznych, uzdrowisk, dziedzictwa kulturowego, sieci osadniczej, systemu infrastruktury transportowej, systemu energetyki, gospodarki wodno ciekowej i gospodarki odpadami, kierunki i zasady poprawy stanu: systemu ochrony przeciwpowodziowej, systemw obronnoci i bezpieczestwa. Ponadto wskazuje si: tereny zamknite i ich strefy ochronne, obszary problemowe, metropolitalne oraz zasady i wymogi ich zagospodarowania. Wskazuje si take ustalenia rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i ponadlokalnym oraz inne, zawarte w programach operacyjnych i wojewdzkich programach rozwoju. W fakultatywnej czci wdroeniowej projekt tekstu planu wojewdztwa zawiera uzasadnienie rozwiza przyjtych w projekcie planu wojewdztwa oraz sposb jego wdraania: w odniesieniu do poziomu regionalnego i krajowego w formie postulatywnej wnioskw i rekomendacji dla polityki przestrzennej w wojewdztwach i regionach ssiednich oraz dla polityki przestrzennej pastwa. W odniesieniu do poziomu lokalnego, ktry jest jednoczenie poziomem realizacyjnym, zawarte s ustalenia planu, ktre maj zosta wprowadzone do studiw uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego gmin. Ustalenia te dotycz np.: dopuszczalnej intensywnoci zagospodarowania obszarw zurbanizowanych, gstoci drg publicznych, dostpnoci transportu publicznego, dostpnoci usug, w szczeglnoci owiaty, zdrowia i szkolnictwa, intensywnoci nasycenia obszarami zieleni urzdzonej.

Cz graficzna planu wojewdztwa jest odzwierciedleniem i dopenieniem czci tekstowej. Oprcz granic obszaru objtego planem wraz z jego niezbdnym otoczeniem i granic administracyjnych gmin i powiatw, zawiera elementy wskazane w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz prezentacj graficzn innych istotnych ustale zawartych w tekstowej czci planu. W dalszej czci projektu rozporzdzenia ( 6) okrelono standardy sporzdzania projektu planu wojewdzkiego. Standardy te dotycz rde danych, wymaga technicznych dla sporzdzania projektu rysunku planu wojewdztwa i projektu rysunku planu obszaru metropolitalnego, nazewnictwa i oznacze obiektw przestrzennych. W 7 projektu rozporzdzenia, uwzgldniajc specyfik poszczeglnych wojewdztw, przewiduje si moliwo zdefiniowania nowych poj i okrelenia dla nich oznacze graficznych, jeli zajdzie potrzeba zastosowania takich poj.

19

W 8 projektu rozporzdzenia wskazano jakiego rodzaju opracowania stanowi materiay planistyczne materiay wykorzystywane w procesie opracowywania projektu planu wojewdztwa. Okrelono wymogi co do ich aktualnoci. Ponadto okrelono podstawow skal projekt rysunku planu wojewdztwa oraz dopuszczalne wiksze skale dla zagadnie wymagajcych bardziej szczegowej prezentacji, jak np. obszary metropolitalne, obszary problemowe, inwestycje celu publicznego. W 9 projektu rozporzdzenia okrelono list dokumentw, ktre skadaj si na dokumentacj prac planistycznych. Dla ujednolicenia dokumentowania procesu planistycznego, w zaczniku wskazano wzory niektrych wymaganych dokumentw. Proponuje si, aby projektowane rozporzdzenie weszo w ycie w terminie 14 dni od dnia ogoszenia.

20

OCENA SKUTKW REGULACJI (OSR) 1. Podmioty, na ktre oddziauje akt normatywny Jednostki samorzdu terytorialnego. Projektowana regulacja okrela sposb realizacji zadania samorzdu wojewdztwa sporzdzenie planu zagospodarowania przestrzennego wojewdztwa. Ponadto wskazuje zakres ustale planu zagospodarowania przestrzennego wojewdztwa obowizkowo wprowadzanych do dokumentw samorzdu lokalnego studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego gminy. 2. Wyniki konsultacji spoecznych Projekt zostanie poddany konsultacjom spoecznym w odrbnej procedurze. 3. Wpyw regulacji na sektor finansw publicznych, w tym budet pastwa i budety jednostek samorzdu terytorialnego Regulacja nie generuje nowych kosztw dla budetu jednostek samorzdu terytorialnego. Niniejszy projekt jedynie standaryzuje, ujednolica sposb realizacji zadania sporzdzenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego wojewdztwa, ktre to zadanie jest aktualnie realizowane przez samorzdy. 4. Wpyw regulacji na rynek pracy Brak wpywu na rynek pracy. 5. Wpyw regulacji na konkurencyjno gospodarki i przedsibiorczo, w tym na funkcjonowanie przedsibiorstw Brak wpywu na konkurencyjno gospodarki i przedsibiorczo. 6. Wpyw regulacji na sytuacj i rozwj regionalny Regulacja porednio wpynie pozytywnie na rozwj regionalny. Regulacja wpynie na udoskonalenie zintegrowanego systemu programowania rozwoju kraju, regionw i gmin, a co za tym idzie popraw skutecznoci jego funkcjonowania, poprzez standaryzacj planw zagospodarowania przestrzennego wojewdztw. Plany te stanowi obok strategii rozwoju wojewdztw podstawowe dokumenty prowadzenia regionalnej polityki przestrzennej przez samorzdy wojewdzkie, powizanej z poziomem lokalnym i krajowym. W efekcie udoskonalenia systemu programowania rozwoju nastpi poprawa warunkw dla rozwoju regionalnego.

07/04/BS

21