You are on page 1of 2

Chip gii m 74ls47

27-11-2011 | fee_08 | 0 phn hi

S chn :

Chc nng: - Mt trong nhng IC ph bin trong in t s. C rt nhiu k hiu khc nhau ty thuc vo hng v kh nng p ng nh: 74HC47, 74HCT47,74LS47,. ng dng: y l IC gii m k ginh ring cho LED 7 thanh Anot chung. ng dng khi ta cn hin th s trn led 7 thanh trong mch s m khng cn dng vi x l hoc mun tit kim chn.

Cc thc hot ng: - S nguyn l: Nh s trn, trong A,B,C,D ( Ni vi Vi x l, mch s counter,), BI/RBO,RBI,LT ( chn iu khin ca 7447, ty thuc vo nhu cu s ni khc nhau), Chn QA,QB,QC,QD,QE,QF,QG ni ln lt vi chn a,b,c,d,e,f,g ca led 7 thanh anot chung. - M t cch thc hot ng nh sau:

PORT A,B,C,D : u vo ca 7447, nhn cc gi tr theo nh phn (BCD) t 0 ti 15, tng ng vi mi gi tr nhn c s gii m ra u ra Q tng ng. PORT QA-QG : Ni trc tip LED 7 thanh vi QA=a,QB=b,QC=c,QD=d,QE=e,QF=f,QG=g, gi tr hin th trn LED 7 thanh ph thuc vo gi tr u vo PORTA,B,C,D theo bng sau;

BI/RBO,RBI,LT : Chn iu khin ca 7447, hiu r bn cn c v tm hiu mc bng logic sau ( kch hot IC 7447 hot ng ch cn ni BI/RBO=LT=1 ):

Nn dng cho ic s i vi VDK tt nht dng phng php qut tit kim chi ph