You are on page 1of 30

Cu 1: C phi ng nhin t ngy 01/07/2007, UCP-DC 600 p dng trong mi giao dch thanh ton qua phng thc

tn dng chng t khng ? Cu 2: Sau ngy 01/07/2007, UCP-DC 500 CN C p dng trong giao dch thanh ton qua phng thc tn dng chng t hay khng ? Cu 3: Nu trong L/C ghi r p dng theo quy nh ca UCP-DC 600, th ni dung ca vn bn ny C PHI P DNG HON TON trong giao dch phng thc thanh ton tn dng chng t khng ? Cu 4: L/C c gi theo mu th in t MT-700, c NG NHIN c iu chnh bi UCP-DC 600 khng ? (nu trong L/C khng ch dn UCP-DC 600). Cu 5: Ai l ngi ch nh ngn hng thng bo L/C ? Ngi th hng L/C ch nh ngn hng thng bo c khng ? Cu 6: Xin gii thch v thun ng Banking day (Ngy lm vic ca ngn hng). Cu 7: L/C quy nh: ngy ht hiu lc ca L/C l NGY 17/02/2007, NI ht hiu lc l Vit Nam. y l ngy th by, mng 1 Tt Vit Nam, cc ngn hng Vit Nam s ng ca trong 3 ngy lin tip: 17/02/2007; 18/02/2007; 19/02/2007. HI vic xut trnh chng t thanh ton L/C vo ngy 20/02/2007 c c coi hp l khng ? Cu 8: Hiu th no l B CHNG T THANH TON HP L theo quy nh ca UCPDC 600 ? Cu 9: Cng ty X nhn c L/C QUY NH: - L/C c tham chiu theo UCP-DC 600. - Ho n thng mi nu trong L/C phi c ch k ca ngi th hng L/C. HI mt ho n thng mi do Cng ty X xut trnh KHNG C ch k ca ngi th hng L/C th c c ngn hng thanh ton khng ? Cu 10: Hiu th no v thut ng HONOUR trong thanh ton L/C theo tinh thn ca UCP-DC 600 ? Cu 11: Hiu th no v thut ng NEGOTIATION theo tinh thn ca UCP-DC 600 ? Cu 12: Khi s dng th tn dng xc nhn (Confirmed Irrevocable L/C), AI L NGI ch nh ngn hng xc nhn (Confirming bank)? Cu 13: Trong L/C yu cu: Trn cc chng t phi nu r s hiu ca L/C. Vy trn vn n (B/L) KHNG ghi r s hiu ca L/C c c thanh ton hay khng ? Cu 14: Trong mt L/C khng nu r loi L/C no th hiu l loi L/C no ? Cu 15: Trong mt L/C quy nh: Mt s chng t thanh ton phi c ch k. Hi ch k c th hin nh th no ? Cu 16: L/C quy nh: Ho n thng mi v phiu ng gi (Packing list) phi c chng thc.

HI xut trnh ho n thng mi v phiu ng gi ch c ch k m khng c du cng ty c c coi l cc chng t hp l khng ? Cu 17: Cng ty chng ti l nh xut khu, c: - Ti khon ti Vietcombank chi nhnh Thnh ph H Ch Minh - Bn hng cho mt cng ty nc Cng ho Dn ch nhn dn Lo. - Phng thc thanh ton: th tn dng chng t HI chng ti mun ngh ngi mua m L/C ti Vietcombank chi nhnh ti Lo c khng ? Cu 18: C th mt ngn hng, va lm chc nng pht hnh L/C va thc hin chc nng xc nhn L/C c khng ? Cu 19: Cng ty th hng L/C l SATIMEX c tr s ng ti Thnh ph H Ch Minh, Vit Nam (cng ty xut khu). L/C yu cu giy chng nhn xut x hng ho xut trnh phi do n v c thm quyn cp. HI Cng ty SATIMEX xut trnh giy chng nhn xut x do Cng ty TNHH Lm Vin cp c c ngn hng chp nhn l hp l khng ? Cu 20: Ngi mua hoc ngn hng pht hnh c cn quy nh ngi th hng L/C phi xut trnh chng t hng nht first class hoc chng t do cc c quan ni ting cp khng ? Cu 21: Trong L/C yu cu: Beneficiarys certificate that they have sent original Bill of Lading to the Applicant IMMEDIATELY after shipment. HI ch immediately c hiu nh th no ? Cu 22: Mt L/C quy nh: Shipment on or about July 15,2007. HI ch on or about c hiu th no ? Cu 23: Mt L/C quy nh: Shipment to be made until July 31,2007. HI ch until c hiu ngy no l ngy giao hng mun nht ? Cu 24: Mt L/C quy nh: Shipment to be made after September 30,2007. HI ngy no l ngy u tin c th thc hin giao hng ? Cu 25: Mt L/C quy nh: Shipment to be made between August 01,2007 and September 15,2007. HI ngy no l ngy giao hng sm nht v mun nht ? Cu 26: Mt L/C quy nh: Shipment to be made before May 31,2007. HI ngy no l ngy giao hng tr nht c php ? Cu 27: Trong L/C quy nh: Usance draft is payable at 30 days AFTER B/L date. Bit B/L date l 01 July 2007. HI hi phiu s c thanh ton vo ngy no ?

Cu 28: Trong L/C quy nh: A draft is drawn at 30 days from shipment date (B/L date: Jan, 01,2008). HI ngy thanh ton cho hi phiu l ngy no ? Cu 29: ngh cho bit bn cht ca th tn dng (th Letter of Credit - L/C) Cu 30: Cng ty A TP. H Ch Minh c quan h mt thit vi Ngn hng Thng mi C phn Chu (ACB) v Cng ty A xin m L/C tr chm ti ngn hng ny nhp khu my t Hn Quc. Sau khi nhn my v b chng t ph hp vi quy nh ca L/C; Ngn hng ACB thc hin chp nhn hi phiu tr chm vi thi hn 1 nm do ngi bn my Hn Quc gi ti . Sp xp k hn thanh ton ngi mua nhn thy cht lng my khng n nh. Hi Cng ty A c th ngh Ngn hng ACB t chi thanh ton cho ngi bn Hn Quc c khng ? Cu 31: L/C c th thay th cho hp ng ngoi thng c khng ? Cu 32: Nh nhp khu c th lm n xin m mt L/C c ni dung khc vi ni dung hp ng ngoi thng k vi ngi bn (nh xut khu) hay khng ? Cu 33: C nn hay khng m bo an ton, ngi xin m th tn dng nh km hp ng ngoi thng vo n xin m L/C ? Cu 34: C cn quy nh ni dung ca L/C c th v di dng khng ? Cu 35: Mt doanh nghip nhp khu thanh ton tin cho ngn hng v nhn b chng t hng ho. Khi nhn hng, nh nhp khu pht hin hng nhn khng ng cht lng v quy cch nh nu trong cc chng t. HI nh nhp khu c th i tin c ngn hng pht hnh khng ? Cu 36: Mt L/C do Vietcombank pht hnh quy nh thanh ton ti Citybank chi nhnh Singapore. HI th tn dng ny c gi tr thc hin thanh ton ti ngn hng no ? Cu 37: Th tn dng c phi ghi r cch thc thc hin tr tin hay khng? Cu 38: Trong th tn dng c th quy nh hi phiu i tin ngi xin m th tn dng (the Applicant) khng ? Cu 39: Ngn hng pht hnh buc phi c trch nhim thanh ton tin li cho ngn hng c ch nh trong trng hp no ? Cu 40: Hy cho bit thi im ngn hng pht hnh L/C phi hon tr tin cho ngn hng c ch nh thanh ton: 1. Thi im ngn hng c ch nh thc hin thanh ton hoc chit khu cho ngi th hng L./C 2. Thi im ngn hng pht hnh nhn c b chng t hp l. 3. Thi im ngn hng c ch nh pht lnh i tin ngn hng pht hnh.

4. Thi im quy nh thanh ton ghi trong L/C. Cu 41: Ngn hng xc nhn (Confirming bank) c phi l ngn hng c ch nh (Nominated bank) hay khng ? Cu 42: Trch nhim ca ngn hng xc nhn i vi ngi th hng L/C khi ngi ny xut trnh b chng t hp l l g ? Cu 43: K t thi im no ngn hng xc nhn buc phi thc hin cam kt thanh ton hoc chit khu chng t ? Cu 44: Ngn hng xc nhn c quyn t chi vai tr xc nhn th tn dng khi c ngn hng pht hnh ch nh xc nhn L/C hay khng ? Cu 45: Ai l ngi ch nh ngn hng thng bo th tn dng ? 1. Ngi th hng L/C ? 2. Ngi lm n xin m th tn dng ? 3. Ngn hng pht hnh L/C ? Cu 46: Ngn hng c ch nh c quyn t chi thng bo th tn dng khng ? Cu 47: Ngn hng thng bo c phi a ra cam kt s thanh ton hoc chit khu b chng t hay khng ? Cu 48: Ngn hng thng bo c trch nhim g trong thanh ton tn dng chng t ? Cu 49: Ngn hng thng bo c quyn s dng dch v thng bo L/C v cc vn bn tu chnh ca mt ngn hng khc na (ngn hng thng bo th hai) hay khng ? Cu 50: C th thc hin thng bo L/C mt ngn hng, cn thng bo tu chnh mt ngn hng khc hay khng ? Cu 51: Nu s dng ngn hng th hai, thay mt ngn hng thng bo th nht, lm dch v thng bo L/C, th ngn hng th hai lm nhim v g ? Cu 52: Trong trng hp ngn hng thng bo nghi ng tnh chn tht b ngoi ca L/C th ngn hng phi lm g ? Cu 53: Tu chnh L/C c hiu nh th no ? Cu 54: Vic tu chnh hoc hu b ni dung ca L/C phi c s chp thun ca ai ? Cu 55: Vn bn tu chnh L/C c hiu lc t khi no ? Cu 56: Nu s dng L/C c xc nhn th ngn hng xc nhn c quyn t chi vn bn tu chnh L/C hay khng ? Cu 57: Khi c vn bn tu chnh L/C th cc iu khon v iu kin ca L/C gc cn c hiu lc na khng ? Cu 58: Ngi th hng L/C ch chp nhn mt phn ni dung ca vn bn tu chnh th gii quyt th no ?

Cu 59: Trong mt tu chnh L/C c nu: Tu chnh L/C s c hiu lc thc thi sau 10 ngy k t ngy pht hnh tu chnh, nu khng chp nhn tu chnh, ngi th hng L/C phi c kin trong thi hn ny. HI mt quy nh v thi hn chp nhn tu chnh nh vy c c coi l hp l khng ? Cu 60: ngh cho bit nguyn tc ch yu c lin quan n tu chnh th tn dng ? Ngi mua c quyn ngh tu chnh sa i L/C ? Cu 61: Ngi bn giao hng ho xong, cn c quyn ngh tu chnh ni dung ca L/C hay khng ? Cu 62: Mt ngn hng pht hnh th tn dng theo mu MT700. Sau , gi th xc nhn cho ngn hng thng bo. HI ngn hng thng bo x l th xc nhn nh th no ? Cu 63: Mt ngn hng pht hnh gi i mt th theo mu MT700 (th tn dng mang tnh thng bo trc). HI ngn hng pht hnh phi lm g tip theo L/C c hiu lc thc thi ? Cu 64: Hiu th no v ngn hng c ch nh trong thanh ton tn dng chng t ? Cu 65: Ngn hng c ch nh c th ng thi ng vai tr xc nhn th tn dng khng ? Cu 66: Lm sao bit ngn hng c ch nh ng vai tr ng thi l ngn hng xc nhn th tn dng ? Cu 67: Ngn hng c ch nh A c ngha v buc phi thanh ton hoc chit khu chng t khng ? Nu trong L/C quy nh vic thanh ton hoc chit khu chng t ca ngi th hng L/C c thc hin qua ngn hng A. Cu 68: Ngi th hng L/C c th i kin khng trong tnh hung sau: - Ngi th hng L/C xut trnh b chng t cho ngn hng c ch nh v ngn hng ch nh nh gi l hp l v chuyn cc chng t n ngn hng pht hnh L/C ngh thanh ton. - Ngn hng pht hnh L/C pht hin c bt hp l trn vn n v gi tr b chng t t chi thanh ton. Thi hn ca L/C ht hiu lc. HI ngi th hng L/C c th i ngn hng c ch nh hay khng ? nu nh li ca ngn hng c ch nh khng kim tra k pht hin sm li bt hp l ca b chng t. Cu 69: Ngn hng pht hnh mun u quyn cho mt ngn hng khc chuyn tr tin dm (Reimbursing bank) th ngn hng pht hnh phi lm g ? Cu 70: Trong trng hp ngn hng hon tr tin khng thc hin tr tin cho ngi th hng L/C: vn b ng; li sut pht sinh, ai phi chu trch nhim ? Cu 71: Chi ph cho ngn hng tr tin (Reimbursing bank) ai s tr ?

Cu 72: Ai tham gia chnh vo kim tra b chng t xut trnh ? Cu 73: Ngn hng thanh ton cho ngi th hng L/C da vo u ? Cu 74: Khi tip nhn cc chng t do ngi th hng xut trnh, ngn hng c cn kim tra chi tit ni dung v cch tnh ton c th trong cc chng t khng ? Cu 75: Cc li chnh t th hin trong cc chng t c c coi l cc bt hp l t chi thanh ton khng ? Cu 76: Ngn hng s xem xt b chng t xut trnh thanh ton trong bao nhiu lu ? Cu 77: Thi gian ngn hng xem xt tnh hp l ca b chng t theo UCP-DC 500 v theo UCP-DC 600 c im khc bit no ? Cu 78: Cc chng t xut trnh thanh ton ti ngn hng c th k lp trc ngy pht hnh L/C khng ? Cu 79: Cc chng t vn ti xut trnh cho ngn hng vo lc no th coi l hp l ? Cu 80: Ni dung cc chng t xut trnh theo phng thc tn dng chng t c cn ging nhau hay khng ? Cu 81: Trn cc chng t xut trnh cho ngn hng c cn ghi ngy thng pht hnh hay khng ? Cu 82: ISBP l g ? Khi UCP-DC 600 ra i, ISBP cn c hiu lc khng ? Cu 83: ISBP c thay th cho UCP-DC khng ? Cu 84: Giy chng nhn v cht lng v s lng hng ho giao (Certificate of Quality and Quantity) c th ghi ngy, thng sau ngy giao hng khng ? Cu 85: Trn mt chng t va ghi ngy LP chng t, va ghi ngy K (sau ) th ngy no c coi l ngy pht hnh chng t ? Cu 86: Ngy, thng, nm ca cc chng t thanh ton ghi th no cho ng ? Cu 87: Trn cc chng t xut trnh c cn m t k hng ho hoc dch v khng ? Cu 88: Trong mt giy chng nhn trng lng hoc s lng (Certificate of Quantity or Weight) khng c phn m t hng ho c c coi l chng t bt hp l khng ? Cu 89: Ai lp giy chng nhn xut x hng ho (C/O), phiu ng gi hng ho (Packing list), giy chng nhn s lng v cht lng (Certificate of Quality and Quantity) trong b chng t xut trnh theo phng thc thanh ton L/C ? Cu 90: Ngn hng x l th no i vi cc chng t d (chng t trong L/C khng yu cu) c xut trnh ? Cu 91: Nu L/C quy nh: Hng ho phi c sn xut ti Vit Nam, hi nhn vin kim tra chng t phi lm th no? Xem xt chng t no p ng yu cu tren ca L/C ?

Cu 92: Mt L/C quy nh ngi th hng L/C l Cng ty TNHH Hi Long; a ch s 1190 ng Trng Sn, qun G Vp, TP H Ch Minh, Vit Nam; in thoi 84 8 7863427. Nhng ho n thng mi th hin ngi th hng L/C l Cng ty TNHH Hi Long; a ch s 48 quc l 13, huyn D An, Bnh Dng, Vit Nam; in thoi 84 650 472342. Hi a ch v s in thoi theo quy nh ca L/C v Invoice c s khc nhau th y c phi bt hp l b t chi thanh ton hay khng ? Cu 93: Nhn vin ngn hng khi kim tra chng t c cn xem xt k cc a ch fax, telex, email...hay khng ? Cu 94: Khi pht hin b chng t xut c bt hp l th ngn hng phi lm g theo tinh thn ca UCP-DC 600 ch dn ? Cu 95: Thi hn ngn hng a ra quyt nh t chi thanh ton b chng t c bt hp l ? Cu 96: Trong trng hp ngn hng mun gi b chng t thm thi gian ch kin chp nhn b chng t c bt hp l t ngi lm n xin m th tn dng, vy ngn hng c gi thm bao nhiu ngy so vi quy nh ? Cu 97: Khi ngn hng quyt nh t chi thanh ton cho b chng t bt hp l th ngn hng phi lm g? Cu 98: Ngn hng gi thng bo t chi thanh ton n cho ngi xut trnh chng t bng cch thc no ? Cu 99: Ngn hng phi gi bao nhiu ln thng bo t chi thanh ton n cho ngi xut trnh chng t ? Cu 100: Nu ngn hng pht hnh khng gi thng bo v t chi thanh ton cho ngi xut trnh b chng t th sao ? Cu 101: Khi ngn hng pht hnh kim tra chng t pht hin ra bt hp l v kp gi th thng bo n cho ngi xut trnh chng t, cc chi ph pht sinh c lin quan n cng vic ny ai phi chu ? ngn hng pht hnh c i c khng ? Cu 102: Mt L/C quy nh phi xut trnh nhng chng t sau y: 1. Bill of Lading 2. Commercial Invoice 3. Packing List 4. Certificate of Origin 5. Certificate of Quantity and Weight 6. Insurance Policy. Nhng trong L/C khng quy nh r phi xut trnh my b. Hi ngi th hng L/C phi xut trnh bao nhiu b bn chnh ? bao nhiu b bn sao ?

Cu 103: Lm sao bit c mt chng t u l bn gc u l bn sao ? Cu 104: Nu trong L/C yu cu xut trnh bn sao, nhng ngi xut trnh bn gc c khng ? Cu 105: Nu mt chng t c nhiu trang ni dung th ghi th t cc trang th no cho ng ? Cu 106: C chng t c sn dnh cho ch k. Hi c nht thit phi k vo khng ? Cu 107: Ch k trn cc chng t c cn thc hin bng tay hay khng ? Cu 108: Mt chng t c cn mang tn ging ht quy nh ca L/C khng ? Cu 109: Mt L/C lit k cc chng t xut trnh nh l nhng chng t ring bit. V d L/C i hi phi xut trnh: Certificate of quantity v Certificate of quanlity nh 2 chng t ring bit. Nhng c quan gim nh cp cho ngi hng li L/C 1 chng t hn hp Certificate of quantity and quality. Trong trng hp ny lm th no c thanh ton ? Cu 110: Ai l ngi lp ho n thng mi trong phng thc thanh ton tn dng chng t ? Cu 111: Ho n thng mi c k pht i tin ai ? Cu 112: Mt ho n thng mi ghi n v tin t l Bng Anh (GBP), trong khi tin trong L/C ghi bng la M (USD) (Tng s tin ny quy i bng nhau). Hi ho n thng mi ny c coi l hp l khng ? Cu 113: Ho n thng mi c cn ch k khng ? Cu 114: Mt ho n thng mi lp c tr gi ln hn tr gi ln hn tr gi trong L/C, trong trng hp ny ngn hng x l nh th no ? Cu 115: M t hng ho trong ho n thng mi c cn ging y nh m t hng ho trong L/C hay khng ? Cu 116: Th no l vn ti a phng thc ? Cu 117: Mt chng t vn ti th hin: - Giao hng cho Tu Victory - Giao hng cho Tu President Hi chng t ny c phi chng t vn ti a phng thc khng ? Cu 118: c im c bn ca chng t vn ti a phng thc xut trnh trong phng thc thanh ton L/C l g ? Cu 119: Hiu th no v chng t vn ti ch danh ? Cu 120: Mt doanh nghip xut khu s dng phng tin vn ti a phng thc, nhng trn vn n c hng tu cp khng c ch gc Original. Hi vn n c c ngn hng chp nhn khi xut trnh thanh ton khng ? Cu 121: Trn vn n vn ti a phng thc c ch k ca ngi vn ti hay khng ?

Cu 122: Ngy giao hng mun nht cho php ghi trong L/C l ngy 7/7/2007. Hi 1 vn n vn ti a phng thc c pht hnh vo 5/7/2007. Nhng thc t ngy giao hng xong l 10/7/2007. Vi chng t vn ti ny c c ngn hng chp nhn thanh ton hay khng ? Cu 123: Mt L/C quy nh: Phi xut trnh 03 vn n nhng khng nu r bao nhiu bn chnh, bao nhiu bn sao. Ngi xut trnh xut trnh 01 vn n gc, 02 vn n bn sao. Hi trng hp ny c b coi l bt hp l hay khng ? Cu 124: Thng trong vn n vn ti a phng thc, mt sau ca n c in ch nh v cc iu khon v iu kin vn ti. Hi ngi th hng L/C xut trnh vn n hn hp m mt sau khng c in ch ( trng) c c chp nhn l hp l khng ? Cu 125: Nhn vin ngn hng khi tip nhn chng t vn ti xut trnh c cn kim tra cc iu khon v iu kin ghi sau vn n hay khng ? Cu 126: Trn vn n vn ti a phng thc c ghi vn n tun th theo hp ng thu tu s........ Hi vn n ny c c ngn hng chp nhn thanh ton hay khng ? Cu 127: Xin cho bit vn n tun th theo hp ng thu tu l vn n g ? Cu 128: Chuyn ti hng ho c hiu nh th no ? Cu 129: Ti sao trong L/C phi quy nh v vn chuyn ti hng ho ? Cu 130: Tnh hung: - S dng vn ti a phng thc - ng nhin c chuyn ti; - Nu L/C cm chuyn ti - Transhipment not allowed Hi lm th no c thanh ton ? Cu 131: Vn n vn ti thu (khng phi l vn n a phng thc) c cn phi l vn n ch danh hay khng ? Cu 132: Xin cho bit c nhng loi vn n vn ti thu no ? Nu hng ho ch bng container, nhng hng l, cha cht y 1 container (LCL - less than a container load) th vic ly vn n s nh th no ? Vn n ny c th xut trnh khi thanh ton c khng ? Cu 133: Mt vn n ng bin bn gc c cn c ngi vn ti k tn hay khng ? Cu 134: Ngy cp vn n ng bin c phi l ngy giao hng khng ? Cu 135: Nu trn vn n ch ghi dng ch con tu d nh - Intended hoc cng bc hng d nh - Intended shipment Port. Hi vn n xut trnh c c chp nhn hay khng ?

Cu 136: L/C quy nh cng bc hng l cng Vng Tu, nhng B/L li th hin bc hng ti cng Saigon. Vy trn B/L cn phi c ghi th no c ngn hng chp nhn thanh ton ? Cu 137: Vn n ng bin rt gn (Short Form) hoc trng lng (Blank Back B/L) c c chp nhn thanh ton hay khng ? Cu 138: Ni dung no trn B/L khi kim tra nhn vin ngn hng khng xem xt n ? Cu 139: Nu trong L/C khng quy nh r hng ho c c php chuyn ti hay khng, th vn n quy nh th no ? Cu 140: Cng ty A xut khu tm ng lnh i mt nc Chu u, trong khi khng c tu i thng ti nc . Trong khi L/C quy nh hng khng c chuyn ti nh vy cng ty A lm th no ly c B/L hp l thanh ton ? Cu 141: L/C cm chuyn ti - B/L th hin c chuyn ti Hi lm sao B/L c chp nhn thanh ton ? Cu 142: Hiu th no v chng t vn ti giao dch c v chng t vn ti khng giao dch c ? Cu 143: V hnh thc v ni dung ca vn n ng bin khng giao dch c - Nonnegotiable Sea Waybill c khc g so vi Bill of Lading hay khng ? Cu 144: Vn n theo hp ng thu tu (Charter Party Bill of Lading), ai s l ngi k trn B/L c chp nhn ? Cu 145: Trn vn n theo hp ng thu tu c cn ghi r, chnh xc cng bc hng v cng d hng khng ? Cu 146: Nu trong L/C ghi r: Vn n theo hp ng thu tu c chp nhn Charter Party B/L is acceptable, trong trng hp ny, nhn vin ngn hng c kim tra hp ng thu tu khng ? Cu 147: Ni dung vn n hng khng (Air Way Bill) ghi nh th no mi coi l hp l c thanh ton qua phng thc tn dng chng t ? Cu 148: ngh cho bit ch k ca ngi chuyn ch th hin trn vn n hng khng c hiu l ch k ca ai ? v k nh th no mi hp l ? Cu 149: Hy cho bit nhng c im ch yu ca vn n vn ti hng khng ? Cu 150: Trong L/C quy nh ngi bn phi xut trnh trn b vn n hng khng gc presentation a full set of originals. Nhng hng hng khng ch giao cho DN chng ti 01 bn gc ca vn n. Vy chng ti c c thanh ton tin khi ch xut trnh cho ngn hng 01 vn n gc khng ?

Cu 151: Trong L/C quy nh ngy giao hng bng ng hng khng tr nht l 15/10/2007. Hi cn c vo thng tin no trn vn n hng khng xc nh ngi bn giao hng vo ngy ng quy nh hay cha ? Cu 152: Trn vn n hng khng c nht thit phi ghi r sn bay i, sn bay n theo ng quy nh ca L/c hay khng ? Cu 153: Nu trn AWB c th hin r HOC dn chiu n mt ti liu khc v iu khon v iu kin chuyn ch, th nhn vin ngn hng hoc i din ngi mua c cn kim tra k ni dung ca cc iu khon v iu kin ghi trn AWB khng ? Cu 154: Hy gii p cho tnh hung sau y: L/C quy nh: Cm chuyn ti (Transhipment Prohibited) Hng giao t TP H Ch Minh n London, trn AWB ghi hng ho c chuyn ti: - TP H Ch Minh i Hongkong trn chuyn bay B747; - Hongkong i London trn chuyn bay A523 Hi vn n c b coi l bt hp l khng ? Cu 155: Xin cho bit nhng c im c bn ca cc chng t vn ti ng b, ng st v ng sng ? Cu 156: Cc chng t vn ti ng b, ng st, ng sng c cn c pht hnh theo lnh khng ? Cu 157: Chng t vn ti ng b, ng st, ng sng no c chp nhn thanh ton ? Cu 158: Ai k vo vn n ng b, ng st, ng sng mi c chp nhn hp l ? Cu 159: Cch xc nh ngy giao hng ghi trn vn n ng b, ng st, ng sng ? Cu 160: Xin cho bit cch nhn bit chng t vn n bn gc Original ? Cu 161: Ngn hng x l th no cho tnh hung: - Trong L/C YU CU phi xut trnh trn b vn n (Full Set) - Ngi hng li (Beneficiary) CH XUT TRNH 02 bn vn n gc, trn bn vn n ny khng nu r s lng vn n gc cp. Cu 162: ngh cho bit chng t vn ti ng b hoc ng st sau y c c chp nhn hay khng ? - L/C quy nh: Cm chuyn ti - Vn n xut trnh ghi: hng ho s hoc c th chuyn ti. Cu 163: Bin nhn chuyn pht hng ho l g ? Vai tr ca chng t ny ? N c im khc bit g so vi vn n vn ti ?

Cu 164: Bin nhn chuyn pht hng no c chp nhn nh mt chng t thanh ton qua phng thc tn dng chng t ? Cu 165: Ngn hng c quyn t chi thanh ton cho mt bin nhn chuyn pht hng trong tnh hung sau y hay khng ? - L/C quy nh: Bin nhn chuyn pht hng phi ghi r tn ngi nhn hng l Cong ty VITIMEX v trn bin nhn phi ghi r Cc ph tr - Freight Prepaid. - Trn bin nhn chuyn pht hng khng ghi cc ph tr m thay vo li ghi Cc ph chuyn pht hng c tnh cho cng ty Logistics U&I. Cu 166: Ngn hng s x l th no cho tnh hung sau y: - L/C quy nh: Hng chuyn ch bng container - Vn n (B/L) xut trnh th hin: +Hng chuyn ch bng container +Hng giao ln boong tu Shipped on Deck. Cu 167: Trn vn n c gi thm nhng iu khon khc (khng c sn mu vn n), v d nh: ngi thc hin m hng; ngi gi hng khai hoc coc ph ph thm...c c coi l bt hp l khng ? Cu 168: Th no c coi l vn n hon ho ? Cu 169: Trong L/C quy nh phi xut trnh Clean Bill of Lading. Hi c nht thit phi ly vn n ghi r ch Clean khng ? Cu 170: Trn vn n ghi khng r rng v thc trng hng ho giao: V d bao b c v khng thch hp vi hng ho chuyn ch bng ng bin. Vi B/L nh vy c c chp nhn thanh ton khng ? Cu 171: Trn vn n c ghi ch Clean, sau ch Clean c xo i. Hi vn n ny c b ngn hng t chi thanh ton v khng hon ho hay khng ? Cu 172: Khi no nh xut khu xut trnh chng t bo him cho ngn hng thanh ton theo phng thc L/C ? Cu 173: Nhng chng t bo him no phi xut trnh ? Cu 174: Ai lp v k trn cc chng t bo him th c chp nhn thanh ton ? Cu 175: Chng t bo him do vn phng mi gii bo him cp c c ngn hng chp nhn thanh ton trong phng thc L/C hay khng ? Cu 176: Trong L/C khng quy nh r s lng cc chng t bo him phi xut trnh. Hi ngi mua bo him phi xut trnh cho ngn hng my chng t bo him ? Cu 177: Trong trng hp bo him bao, c th xut trnh hp ng bo him thay cho cc chng t bo him khng ? Cu 178: Ngy pht hnh cc chng t bo him c th sau ngy cp vn n c khng ?

Cu 179: Mt chng t bo him ghi thi hn ht hiu lc, vic ghi ny c hiu nh th no? Cu 180: Loi tin ghi trn cc chng t bo him ? Cu 181: Trong L/C c quy nh tr gi ti thiu v ti a cn c bo him hay khng ? Cu 182: ngh cho li gii p v tnh hung sau: - L/C quy nh: Giy chng nhn bo him cho 110% gi tr hng ho. - Giy chng nhn bo him xut trnh: ghi hng ho c bo him 130% gi tr. Hi chng t bo him c c chp nhn thanh ton. Cu 183: Doanh nghip xut khu nhn c mt phn tin ng trc (S dng L/C c iu khon - Red Clause L/C). Hi tr gi hng ho c bo him l bao nhiu ? Nu nh tr gi ca ho n thng mi ch bng tng tr gi l hng tr i tr gi tin chuyn ng trc cho ngi hng li L/C ? Cu 184: Trn chng t bo him c cn ghi r a im c bo him hng ho khng ? Cu 185: ngh tr li tnh hung sau: - Trong L/C quy nh: + Hng ho c giao i t cng Saigon n Osaka (Japan). + Hng ho phi c giy chng nhn bo him. - Vn n xut trnh li th hin: Giao hng ti ng Nai -> cng Saigon -> Cng Osaka -> Kioto (Japan) (xem trch mt phn B/L). Cu 186: ngh tr li tnh hung sau y: - L/C quy nh: Xut trnh chng t bo him vi mc bo him Ri ro thng thng. - Chng t bo him xut trnh: Trn khng ghi r bo him Ri ro thng thng. Vy chng t bo him ny c b coi l bt hp l khng ? Cu 187: ngh tr li tnh hung sau: - L/C quy nh: Hng ho c bo him mi ri ro All risks - Chng t bo him xut trnh: Khng th hin ch mi ri ro. Hi chng t bo him c b coi l bt hp l khng ? Cu 188: Hy tr li tnh hung sau y: - L/C quy nh: Bo him mi ri ro - Chng t bo him xut trnh th hin: + Khng c ch bo him mi ri ro + Li c iu khon min tr chin tranh (war), khng b (terrorist attack). Hi chng t bo him c iu khon min tr c b coi l bt hp l khng ? Cu 189: Hy tr li tnh hung sau y: (1) Giy chng nhn bo him ghi: bi thng s c thc hin khi c 6% tr gi hng ho tr ln b tn tht (Cover is subject to 6% franchise).

(2) Mc thit hi theo gim nh ca cng ty bo him l 5,5% tr gi hng ho.


Hi cng ty bo him s n b bao nhiu cho ngi ch s hu hng ho ? Cu 190: Hy gii p tnh hung sau y: - Giy chng nhn bo him ghi: c n b thit hi khi c 5% tr gi hng ho tr ln b tn tht (cover is subject to 5% franchise) - Hng ho chuyn ch c tn tht v mc thit hi c gim nh l 10% tr gi hng ho. Hi cng ty bo him s n b bao nhiu cho ngi ch s hu hng ? Cu 191: Hy gii p tnh hung sau y: - Giy chng nhn bo him ghi: Ch c bi thng TRN 6% tr gi hng ho b tn tht - Hng ho b tn tht v mc thit hi c gim nh l 5% tr gi hng ho. Hi cng ty bo him s bi thng nh th no i vi ngi ch hng ? Cu 192: Hy gii p tnh hung sau y: - Giy chng nhn bo him ghi: Ch c bi thng TRN 5% tr gi hng ho b tn tht(cover is subject to 5% Excess) - Hng ho b tn tht v mc thit hi c gim nh l 12% tr gi hng ho. Hi cng ty bo him s bi thng nh th no cho ngi ch hng ? Cu 193: Cc chng t bo him s dng trong phng thc thanh ton L/C c cn phi c k hu hay khng ? Cu 194: Hy gii p tnh hung sau y: - L/C quy nh: B chng t xut trnh cho ngn hng mun nht vo ngy 30/4 -Ngy 30/4 v ngy 01/5 l ngy l Vit Nam h thng ngn hng ngh. Hi b chng t xut trnh thanh ton vo ngy 02/5 c b coi l bt hp l khng ? Cu 195: ngh gii thch tnh hung sau y: L/C quy nh: Tr gi thanh ton khong 1 triu USD (Amount: About 1million USD). Hi ch khong (about) c hiu th no ? Cu 196: Hy gii p tnh hung sau y: - L/C quy nh: Tr gi thanh ton 15.000 USD - M t hng ho trong L/C: 10MT Coffee. - Ho n thng mi xut trnh ghi: + Tr gi: 15.000 USD + Khi lng hng: 10,5 MT Coffee Hi b chng t c bt hp l khng ? Cu 197: Hy gii p tnh hung sau y: - L/C quy nh: Tr gi thanh ton 15.000 USD

- Hng ho giao: 100 set (b) TV (my truyn hnh) - Ho n thng mi ghi: + Tr gi thanh ton: 15.000 USD + S lng TV: 104 set (b) Hi b chng t c bt hp l khng ? Cu 198: Hy gii p tnh hung sau y: - L/C quy nh: + Tr gi L/C: 100.000 USD + Hng ho: 1000 teleprinter (my nh ch in t) + Giao hng lm nhiu ln: khng cho php (Partial shipment is not allowed) - Ho n thng mi xut trnh ghi: + Tng s tin thanh ton: 95.000 USD + S lng: 1000 teleprinter Hi ho n thng mi c b coi l bt hp l khng ? Cu 199: Trong L/C quy nh r cm giao hng tng phn (Partial shipment Prohibited), nhng ngi bn li xut trnh nhiu b chng t vn ti a phng thc c lin quan n l hng cn giao. Hi trong trng hp ny c b ngn hng t chi thanh ton hay khng ? Cu 200: ngh tr li tnh hung sau: - L/C quy nh: (1) CM giao hng lm nhiu ln (tng phn) (2) Hng giao t cng Kobe (Japan). (3) Hng giao l xe hi nhn hiu INOVA,20 chic. - Vn n xut trnh: (1) B/L th nht ngy cp 07/7, ghi chuyn ch 10 chic xe INOVA t Osaka n cng Saigon trn tu Victory. (2) B/L th hai ngy 10/7, ghi chuyn ch 10 chic xe INOVA t cng Hongkong n cng Saigon trn tu Victory. (3) B/L th ba ngy 15/7, ghi chuyn ch 10 chic xe INOVA t cng Macao n cng Saigon trn tu Victory. Hi: 1. Trng hp trn, cc vn ti n xut trnh c bt hp l khng ? 2. Ngy giao hng xc nh l ngy no ? Cu 201: Hy gii p tnh hung sau y: - L/C quy nh: + Giao hng: 10.000 MT go + Cm giao hng tng phn (lm nhiu ln)

V hng nhiu nn cng ty xut khu thu 02 tu, mi tu ch 5.000 tn. Hai tu khi hnh cng mt ngy, i cng mt tuyn ng v chuyn ch go n cng mt cng. Hi b chng t vn ti c b coi l bt hp l khng ? Cu 202: Hy gii p tnh hung sau y: - L/C quy nh: Hng giao t Bangkok ti TP H Ch Minh, khng cho php giao hng lm nhiu ln. - Ngi gi hng xut trnh: 05 ho n bu in (Courier Receipts), trn th hin cc ho n u do mt cng ty bu in pht ra t TP Bangkok, pht hnh cng mt ngy, ni chuyn hng ti l TP H Ch Minh. Hi cc ho n bu in k trn c b coi l bt hp l khng ? Cu 203: Cng ty A xut khu go 35% tm cho Ira. L/C cho php giao hng tng phn v quy nh nh sau: - Chuyn I giao 10.000 MT go v ma 2007, ngy giao mun nht l ngy 01/10/2007 - Chuyn II giao 10.000 MT go v ma 2007, ngy giao mun nht l ngy 01/11/2007 - Chuyn III giao 15.000 MT go v ma 2007, ngy giao mun nht l ngy 01/12/2007 Cng ty A khng kp thc hin chuyn giao hng u tin. Sau , Cng ty A thc hin hon chnh chuyn giao hng th hai. Hi b chng t do cng ty A xut trnh c c chp nhn thanh ton hay khng ? Cu 203: ngh gii thch tnh hung sau y: - Ngn hng ng ca vo lc 17 gi chiu - Ngi hng th xut trnh chng t vo lc 17gi 10 pht chiu Hi ngn hng x l th no v b chng t xut trnh tr ny ?

Cu 1: ng Trn Vn A l ch doanh nghip t nhn hot ng trong lnh vc xy dng cng trnh dn dng. Trong qu trnh hot ng kinh doanh, ng A mun vay 500 triu ng ca ngn hng u t v pht trin tnh B pht trin sn xut. Vy, theo quy nh ca php lut hin hnh, c vay vn ng A cn c nhng iu kin g ? Cu 2: Do kinh doanh thua l nn h gia nh ng H phi lm n vay ca Chi nhnh ngn hng nng nghip huyn P 30 triu ng. Khi nhn c gii trnh v mc ch vay vn l dng 10 triu ng tr n v 20 triu ng phc hi sn xut kinh t gia nh ca ng H, Chi nhnh ngn hng nng nghip huyn P t chi vi l do theo quy nh ca php lut hin hnh, ngn hng khng c cho vay i vi trng hp ca ng H. Vy, chi nhnh ngn hng nng nghip huyn P a ra l do trn t chi li ngh vay vn ca ng H l ng hay sai ? Cu 3: ng T l chuyn gia nc ngoi ti Vit Nam mun vay 300 triu ng ti ngn hng X ng cho vay trong thi hn 3 nm vi iu kin ng T phi th chp lng v hng thng phi tr 50% s lng m ng c hng theo ch chuyn gia trong khong thi gian 3 nm ng lm vic ti Vit Nam. Xin cho bit, php lut hin hnh quy nh nh th no v trng hp ny ? Cu 4: Cng ty c phn bt ng sn H c ngn hng c phn A cho vay 10 t ng pht trin bt ng sn, trong khi , vn iu l ca cng ty ny ch c 8 t ng. Vic cho vay vn ca ngn hng trong iu kin nu trn, c php lut quy nh nh th no ? Cu 5: Anh Trn Vn A vay 20 triu ng ti mt t chc tn dng trong thi hn 36 thng vi mc ch mua sm hng ho phc v nhu cu sinh hot gia nh. Theo , anh A phi tr ton b gc v li khi n hn tr n, ngoi ra khng c tho thun no khc. Thi gian sau t chc tn dng c chnh sch iu chnh li sut cho vay thp hn so vi khi anh A vay. Sau 12 thng, anh A mang tin n t chc tn dng tr n c gc v li vn vay, nhng khng c t chc tn dng chp nhn. Xin cho bit, t chc tn dng t chi ngh vic tr n c gc v li vn vay ca anh A trc thi hn trong trng hp nu trn c ng vi quy nh ca php lut hin hnh khng ? Cu 6: Xin cho bit, t chc tn dng c th p dng phng thc cho vay no i vi khch hng ? Cu 7: Cng ty X lm n xin vay 30 t ng ti ngn hng c phn thng mi A sn xut, kinh doanh. Nhn thy y l mt thng v kinh doanh hiu qu nhng do lng vn vay ln, nn ngn hng c phn thng mi A cng vi ngn hng u t v pht trin M hp vn cho cng ty X vay s tin trn. Vy, vic ngn hng c phn thng mi A tho thun vi cng ty X v vic cho vay vn bng cch hp vn vi ngn hng u t v pht trin M cng ty X vay s tin trn c b coi l vi phm cc quy nh ca php lut hin hnh khng ?

Cu 8: ng Q (Gim c qu tn dng hp tc x S) k hp ng cho vay i vi chnh h gia nh ca ng do v ng lm i din i vi vn 20 triu ng. V vic b cc x vin pht hin v phn i. Xin cho bit, vic lm ca ng Q c vi phm php lut khng ? Cu 9: Cng ty c phn thng mi Z c 15% c phn ti ngn hng c phn B. Trong mt hp ng cho vay i vi khch hng c k gia cng ty c phn thng mi Z vi ngn hng c phn B, theo , ngn hng B s cho cng ty Z vay s vn gi tr bng 10% vn cng ty gp, i li cng ty Z phi cm c ton b s c phn vo ngn hng trong sut thi hn vay. Xin cho bit, tho thun gia cng ty Z v ngn hng B trong hp ng vay vn vi cc iu kin nu trn c c coi l ng php lut hay khng ? Cu 10: Trong hot ng tn dng ngn hng, t chc tn dng c trch nhim g bo v quyn li ca khch hng l ngi gi tin ? Cu 11: Trong trng hp no t chc tn dng c min, gim li sut cho vay vn i vi khch hng ? ng Dng nh H l ng dn c ngn hng X cho vay 50 triu ng trong d n chng trnh nh bt c xa b. Nhng trong qu trnh thc hin, ng H khng c kh nng tr n do thuyn ca ng gp phi bo v hng nng. Vy, theo quy nh ca php lut hin hnh, ng H c thuc din c t chc tn dng xem xt min, gim li sut cho vay vn hay khng ? Cu 12: Ngn hng nng nghip P cho h gia nh ng M vay 20 triu ng pht trin kinh t h gia nh. Theo tho thun trong hp ng tn dng, nu n hn tr n m gia nh ng M khng hon tr tin gc v li th ti sn th chp l 360m2 t nng nghip h gia nh ng M th chp s thuc quyn s dng ca ngn hng nng nghip P. n thi hn tr n, h gia nh ng M khng tr c ton b n vay v li sut, nhng gia nh ng M li cho rng ngn hng nng nghip P khng th tr thnh ngi ch s dng 360m2 t nng nghip v php lut khng c quy nh. Vy, theo quy nh ca php lut hin hnh, kin ca gia nh ng M c da trn c s php l hay khng ? Cng ty trch nhim hu hn Q do ng Lu Tha V lm i din theo php lut vay 1 t ng ti ngn hng G. Vi t cch l khch hng vay vn, ng Lu Tha V c cc quyn v ngha v g ?

Cu 14: Quyn v ngha v ca t chc tn dng trong quan h cho vay vn i vi khch hng ? Cu 15: Trn Th Minh C l sinh vin nm th nht ca Trng i hc K. Do kinh t gia nh kh khn nn mun vay tin ca ngn hng phc v vic hc tp. Vy C c thuc i tng c vay vn khng v nu c th vay t ngun qu no ?

Cu 16: Hc sinh, sinh vin mun vay vn ti qu tn dng o to s dng vo vic hc tp th phi p ng nhng iu kin no ? Cu 17: L c K l sinh vin khoa tin hc Trng i hc M. Hng thng K phi chi ph hc tp khong 500.000/thng. Nu K thuc din c vay vn ti qu tn dng o to th c c vay theo mc tin khng ? Cu 18: Thi hn cho vay i vi hc sinh, sinh vin c p dng nh th no ? Trn Xun C c ngn hng cho vay hng thng 200.000 trong sut 4 nm hc. Nhng trong hp ng tn dng k gia ngn hng vi C li c iu khon quy nh sau khi kt thc kho hc trong vng 6 thng, C phi hon tr ton b gc v li i vi khon vay . Theo quy nh ca php lut hin hnh, vic ngn hng cho vay k hp ng vi C c iu khon trn c ph hp vi quy ch cho hc sinh, sinh vin vay vn t qu tn dng o to hay khng ? Cu 19: Bi Vn H l sinh vin Trng i hc P thuc din iu kin c ngn hng cho vay vn. c vay vn ti ngn hng , H phi tin hnh lm nhng th tc g ? Cu 20: Quyn v ngha v ngn hng trong quan h cho vay vn i vi hc sinh, sinh vin cc trng i hc, cao ng, trung hc chuyn nghip v dy ngh ? Cu 21: Quyn v ngha v ca hc sinh, sinh vin khi vay vn t qu tn dng o to ca ngn hng ? Cu 22: T chc tn dng c cho ngi lao ng i lm vic nc ngoi vay cc chi ph cn thit. Vy nhng chi ph no c coi l cn thit phc v cho ngi lao ng i lm vic nc ngoi ? Cu 23: Anh Trng Hu P c ngn hng nng nghip L cho vay 30 triu ng i lao ng ti Hn Quc. Trong hp ng vay tn dng , ngn hng nng nghip L khng buc anh P phi th chp hay cm c mt ti sn no bo m tin vay mc d anh P l h c thn. C ngi cho rng vic ngn hng nng nghip lm nh vy l khng bo a an ton v vi phm quy nh v cho vay i vi khch hng. Nhng ngn hng nng nghip L cho rng, h c quyn t ch trong vic cho vay i vi khch hng, do vy vic cho anh P vay m khng c th chp hay cm c khng th b coi l vi phm php lut. Vy, trong hai kin nu trn, kin no c coi l ph hp vi quy nh ca php lut hin hnh ? Cu 24: Ch S thuc din h nng dn ngho, xin vay vn ti chi nhnh ngn hng nng nghip huyn i lao ng ph thng ti i Loan. Tuy nhin, chi nhnh ngn hng ch ng cho vay vi iu kin gia nh ch S phi bo m tin vay bng vic th chp quyn s dng t. Nhng ch S cho rng, v gia nh ch thuc h ngho nn thuc din c u tin khng phi th chp cho vay vn i xut khu lao ng. Vy php lut quy nh nh th no v trng hp ny ?

Cu 25: Ngn hng T cho anh M vay 20 triu ng i lao ng ti Malaysia trong thi hn 3 nm. Trong hp ng hai bn c tho thun tr n vn vay c tin hnh thng qua cng ty X lm dch v xut khu bng vic trch mt phn thu nhp hng thng ca anh M tr n. n thi hn thu n, ngn hng T c vn bn yu cu cng ty X trch mt phn thu nhp hng thng ca anh M tr n theo tho thun, nhng cng ty X cho rng mc d mt phn thu nhp hng thng ca anh M c chuyn v cng ty song cng ty X khng c trch nhim phi thc hin theo tho thun gia anh M v ngn hng T. Vy, php lut quy nh nh th no trong trng hp ny ? Cu 26: Nguyn Vn A 17 tui l ngh nhn lm cng cho mt xng m ngh g cao cp P. Hng thng A c hng lng 2 triu ng. Do khng chi tiu ht nn A mun gi tit kim s tin cn li vo ngn hng Q. Vy theo quy nh ca php lut hin hnh, Nguyn Vn A c c t mnh gi tin tit kim vo ngn hng hay khng ? Cu 27: ng Trn Vn P l cn b Doanh nghip nh nc X c gii quyt ngh ch hu tr v c hng 10 triu ng t qu bo him x hi chi tr. ng P mun gi ton b s tin ny vo ngn hng c phn thng mi A th phi thc hin nhng th tc g ? Cu 28: B Nguyn Th B gi 50 triu ng vo Chi nhnh Ngn hng u t v pht trin tnh K. Nhng sau , b B chuyn n sinh sng ti tnh X. Xin cho bit, b B c c nhn li s tin gi tit kim v li sut khi n hn ti Chi nhnh ngn hng u t v pht trin tnh X hay khng ? Cu 29: B o Th C gi 100 triu ng ti ngn hng nng nghip tnh H trong thi hn 12 thng. Xin cho bit, khi n hn rt gc v li tin gi tit kim th b C phi lm cc th tc g ? Cu 30: Anh Trng inh V bn mt cn nh tr gi 1 t ng v gi ton b s tin ny vo ngn hng cng thng M trong thi hn 3 thng. Tuy nhin, sau 1 thng anh V tm mua c mt mnh t tr gi 1,5 t ng nn anh V n ngn hng yu cu rt trc thi hn ton b s tin 1 t ng m mnh gi. Ngn hng cng thng M khng ng i vi yu cu ca anh V vi l do anh V khng bo trc 01 ngy theo quy nh ca ngn hng. Trong trng hp trn php lut quy nh nh th no ? Cu 31: ng L Th T gi 20 triu ng vo ngn hng c phn V. Gn n hn rt tin, ng T b tai nn v cht. n thi hn anh N l con trai duy nht n ngn hng c phn V yu cu rt ton b s tin 20 triu ng m ng T gi. Tuy nhin, anh N b ngnhng t chi vi l do anh N khng c giy t chng minh anh N l ngi tha k duy nht ca ng T. Trng hp ny php lut quy nh nh th no ? Cu 32: Anh Nguyn nh gi 50 triu ng vo ngn hng B. Do thi im n hn rt tin gi tit kim anh phi i cng tc ti nc ngoi nn anh lm giy u quyn cho v l ch S thay mt mnh n rt tin. Sau khi xem xt giy u quyn v cc giy t m

ch S xut trnh, ngn hng B khng chp nhn vic rt tin gi tit kim theo y quyn ca anh vi l do giy u quyn khng lm theo mu ca ngn hng B. Vy, theo quy nh ca php lut hin hnh, vic ngn hng B a ra l do t chi khng cho ch S rt tin gi tit kim theo u quyn ca chng l ng hay sai ? Cu 33: B Q gi 300 triu ng trong thi hn 12 thng, n thng th 11, th c nhu cu s dng s tin mua nh, nhng khng mun rt tin trc thi hn v ch c hng li sut khng k hn cho c thi gian gi. B Q mun lm th tc th chp th tit kim vay 300 triu ng ti ngn hng trong vng 1 thng ? Php lut hin hnh quy nh nh th no v trng hp ny ? Cu 34: Php lut hin hnh quy nh ngi gi tit kim c nhng quyn v trch nhim g trong quan h giao dch vi t chc tn dng lin quan n tin gi tit kim ? Cu 35: T chc tn dng khi nhn tin gi tit kim ca khch hng th c cc quyn v trch nhim g ? Cu 36: Qu tn dng nhn dn trung ng c c cho cng ty c phn xut nhp khu A vay vn hay khng ? Cu 37: B Z khng phi l thnh vin ca Qu tn dng nhn dn M, nhng ngh qu cho vay 30 triu ng bng vic th chp quyn s dng t . Tuy nhin, qu tn dng nhn dn M ng cho b Z vay vi iu kin v Z phi cm c s gi tin c b ti qu l 50 triu ng. Nhng kin b b Z t chi v cho rng qu tn dng nhn dn M khng mun cho b vay bng vic gy kh d. Vy theo quy nh ca php lut hin hnh, vic qu tn dng nhn dn M a ra iu kin cho vay i vi b Z l ng hay sai ? Cu 38: ng K l thnh vin Ban kim sot ca qu tn dng nhn dn X ngh qu cho vay 100 triu ng vi li sut u i. Nhng b Gim c ca qu t chi vi l do php lut hin hnh khng cho php qu tn dng nhn dn cho vay u i i vi thnh vin Ban kim sot ca qu. ng K cho rng, v ng l thnh vin ca qu tn dng nhn dn X nn cng c quyn nh i vi cc thnh vin khc, do cng c vay vi li sut u i. Vy, kin ca ng K v vn ny c c s php lut hay khng ? Cu 39: Qu tn dng nhn dn trung ng khng c cho vay khng c bo m, cho vay vi nhng iu kin u i i vi nhng i tng no ? Cu 40: Hot ng ca cng ty cho thu ti chnh gm c nhng nghip v no ? Cu 41: Doanh nghip vn ti ng thu A thu tu, thuyn ca cng ty ti chnh X, nhng cng ty cho thu ti chnh X ch xc nhn vo mt bn sao Giy chng nhn ng k phng tin sau khi c chng nhn ca cng chng nh nc doanh nghip A lu hnh. Khi kim tra giy t lu hnh tu, thuyn cnh st giao thng ng thu cho rng tu, thuyn phi c bn cnh mi c lu hnh. Vy theo quy nh ca php lut hin

hnh, cng ty cho thu ti chnh X c phi c bn chnh giy chng nhn ng k phng tin cho doanh nghip vn ti ng thu A khi cho thu tu, thuyn hay khng ? Cu 42: Cng ty ti chnh S cho cng ty taxi T thu 50 chic t 5 ch ngi s dng vo vic kinh doanh dch v vn ti hnh khch trong thi hn 5 nm. Vy theo quy nh ca php lut hin hnh, trong quan h trn cng ty ti chnh S c cc quyn v ngha v g ? Cu 43: Cng ty taxi T thu 50 chic t 5 ch ngi ca cng ty ti chnh S s dng vo vic kinh doanh dch v vn ti hnh khch trong thi hn 5 nm th cng ty taxi T c cc quyn v ngha v g ? Cu 44: Cng ty Z l bn bo lnh trong hp ng cho thu ti chnh gia cng ty cho thu ti chnh K vi cng ty c phn S. Trong thi gian bo lnh, cng ty Z phi gii th do vi phm php lut. Mc d, cng ty c phn S tm kim c mt cng ty khc lm bo lnh, nhng cng ty cho thu ti chnh K khng chp thun v quyt nh chm dt hp ng cho thu ti chnh k kt. Xin cho bit, php lut quy nh nh th no trong trng hp ny ? Cu 45: Trong nhng trng hp no, bn thu ti chnh c quyn chm dt hp ng cho thu ti chnh trc hn ? Cu 46: Theo quy nh ca php lut hin hnh, cng ty cho thu ti chnh khng c cho thu ti chnh i vi nhng i tng no ? Cu 47: Cng ty cho thu ti chnh H c 20% vn iu l ti cng ty c phn dch v gii tr K. Trng hp cng ty cho thu ti chnh H cho cng ty c phn dch v gii tr K thu ti chnh tr gi 20 t ng vt qu 5% vn t c ca cng ty ti chnh H th c b coi l vi phm php lut v bo m ti chnh hay khng ? Cu 48: Xin cho bit, c phi ch c cc t chc tn dng l cc ngn hng c thnh lp di cc hnh thc khc nhau mi c thc hin nghip v bo lnh ngn hng hay khng ? Cu 49: ng K c m mt ca hng kinh doanh dch v gii tr ti nh. c vn pht trin kinh doanh, ng n ngn hng thng mi H vay vn. Tuy nhin, ngn hng thng mi H ch chp nhn cho ng K vay vn vi iu kin c bt k mt ngn hng no bo lnh tin vay. Vy theo quy nh ca php lut hin hnh, vi nhng i tng nh ng K th ngn hng no c quyn bo lnh tin vay ? Cu 50: Php lut hin hnh ca nc ta quy nh t chc tn dng c thc hin nhng loi bo lnh ngn hng no ? Cu 51: Php lut quy nh cc t chc tn dng c thc hin nghip v bo lnh i vi cc ngha v no ca khch hng ? Cu 52: Ngn hng X l ngn hng bo lnh trong hp ng vay tn dng ca cng ty M vi ngn hng B l 20 t ng. n thi hn tr n, ngn hng X phi tr n theo hp ng

bo lnh cho ngn hng B do cng ty M khng c kh nng tr n. Tuy nhin do khon n v li m ngn hng bo lnh vt qu 15% vn t c ca ngn hng X nn ngn hng X ch tin hnh tr n cho ngn hng B l 18 t ng cn 2 t ng ngn hng X ly l do vt qu phm vi bo m an ton khi vay vn. Theo quy nh ca php lut hin hnh, vic ngn hng X khng tr thay cho cng ty M s tin hai t ng cam kt bo lnh c b coi l vi phm cam kt bo lnh khng ? Cu 53: Cng ty M lp d n u t xy dng mi nh my ch bin nng sn, mun ngn hng A cho vay 10 t ng. Nhng bo m tin vay, cng ty M ngh ngn hng Q thc hin vic bo lnh i vi hp ng tn dng . Vy c ngn hng Q chp nhn yu cu bo lnh, cng ty M phi p ng iu kin no ? Cu 54: Ngn hng A v ngn hng B cng bo lnh cho mt hp ng vay vn ca cng ty H ti ngn hng X. Trong cam kt bo lnh ca ngn hng A v ngn hng B khng xc nh r rng trch nhim ca tng ngn hng c th, nn khi cng ty H khng thc hin vic tr vn v li, ngn hng cho vay vn yu cu ngn hng A l ngn hng u mi phi tr n ton b thay cho cng ty H. Theo quy nh ca php lut hin hnh, vic ngn hng cho vay tin hnh i n ti ngn hng A trong trng hp nu trn l ng hay sai ? Cu 55: Php lut quy nh nh th no v quyn v ngha v ca t chc tn dng thc hin bo lnh i vi khch hng ? Cu 56: Quyn v ngha v ca t ch tn dng pht hnh bo lnh i ng ? Cu 57: Quyn v ngha v ca t chc tn dng xc nhn bo lnh ? Cu 58: Quyn v ngha v ca khch hng l ngi c bo lnh trong hp ng tn dng ngn hng ? Cu 59: Gim c ngn hng nng nghip tnh B u quyn cho Gim c chi nhnh ngn hng nng nghip huyn M k vo vn bn bo lnh i vi tin vay ca cng ty c phn X. Sau cng ty c phn X khng tr c n, ngn hng nng nghip tnh B phi tr n thay v yu cu cng ty c phn X hon tr khon tin m mnh bo lnh cng vi 1% ph bo lnh theo tho thun. Nhng, cng ty c phn X ch tr ton b s tin bo lnh m khng tr 1% ph bo lnh vi l do hp ng v hiu v k khng ng thm quyn. Xin cho bit, php lut quy nh nh th no v trng hp ny ? Cu 60: Bo lnh l mt bin php bo m thc hin hp ng. Vy khi t chc tn dng thc hin bo lnh i vi khch hng th c quyn yu cu khch hng thc hin cc bin php bo m cho bo lnh hay khng ? Cu 61: Ngha v bo lnh c thc hin theo trnh t no ? Cu 62: Ngn hng M v ngn hng P ng bo lnh cho cng ty G. Bn nhn bo lnh ra tuyn b min vic thc hin ngha v bo lnh i vi ngn hng M, th ngn hng P phi thc hin ton b ngha v bo lnh. Ngn hng P cho rng mnh ch l mt trong hai ngn

hng bo lnh cho nn ch thc hin bng 50% ngha v ca cng ty G. Php lut hin hnh quy nh nh th no trong trng hp ny ? Cu 63: n hn bn nhn bo lnh khng yu cu ngn hng H thc hin vic bo lnh nn ngha v bo lnh chm dt. Qu thi hn bn nhn bo lnh mi yu cu, nhng ngn hng H t chi vi l do ngha v bo lnh chm dt do qu thi hn m khng yu cu. Php lut quy nh nh th no trong trng hp ny ? Cu 64:Nhng trng hp no thuc i tng bo lnh tn dng ca qu bo lnh tn dng cho doanh nghip nh v va ? Cu 65: ng S lm trang tri mun vay ngn hng nng nghip T 200 triu ng vi s bo lnh ca qu bo lnh tn dng cho doanh nghip nh v va th phi c cc iu kin g ? Cu 66: Quyn v ngha v ca qu bo lnh tn dng khi bo lnh tn dng i vi cc doanh nghip nh v va theo quy nh ca php lut ? Cu 67: Doanh nghip M c qu bo lnh tn dng bo lnh trong hp ng vay 300 triu ti ngn hng Z. Vy theo quy nh ca php lut hin hnh, Doanh nghip M c cc quyn v ngha v nh th no ? Cu 68: Qu bo lnh tn dng P tin hnh bo lnh cho ch trang tri K vay 200 triu ng ca ngn hng Q pht trin trang tri. Do bit l b thin tai nn n hn tr n, ngn hng Q thng bo cho qu bo lnh tn dng P tr n thay ng K. Tuy nhin qu bo lnh tn dng P cho rng ng K vn c kh nng tr n nn qu bo lnh khng thc hin cam kt bo lnh. Php lut quy nh nh th no v trng hp ny ? Cu 69: Sau khi tin hnh chi tr thay cho doanh nghip t nhn X ton b s gc v li do doanh nghip ny khng c kh nng chi tr khi n hn, qy bo lnh tn dng cho doanh nghip nh v va ra thng bo doanh nghip t nhn X phi c ngha v hon tr qu ton b s tin m qu bo lnh tn dng tr thay. Doanh nghip t nhn X cho rng thng bo trn l khng hp l v qu bo lnh tn dng cho doanh nghip nh v va c mc ch h tr cc doanh nghip va v nh nn doanh nghip t nhn X ch c ngha v hon tr qu s tin m qu tr n thay v mt khon ph bo lnh tng trng. Php lut quy nh nh th no v trng hp ny ? Cu 70: Ngn hng X mun c ngn hng nh nc cho vay cm c mt khon tin phc v nhu cu thanh ton th phi p ng nhng iu kin g ? Cu 71: Ngn hng S mang mt s giy t c gi ngn hn do mnh nhn chit khu ca khch hng lm ti sn cm c trong hp ng vay vn ti ngn hng nh nc. Vy nhng loi giy t c gi ngn hn no c ngn hng nh nc chp nhn lm ti sn cm c ? Cu 72: Ngn hng V ngh ngn hng nh nc cho vay 100 t ng trn c s 30 t ng c trong ti khon tin gi ti ngn hng nh nc v 70 t ng l gi tr giy t c

gi mang cm c. Vy trong trng hp ny ngn hng nh nc c th chp nhn ngh ca ngn hng V hay khng ? Cu 73: Ngn hng B c ngn hng nh nc cho vay 50 t ng trn c s hp ng cm c cc loi giy t c gi thuc s hu ca ngn hng B. Tuy nhin, n hn tho thun ngn hng B khng tr c n cho ngn hng nh nc. Ngn hng nh nc khng thc hin vic bn ti sn cm c mc d o hn m li trch t ti khon tin gi ca ngn hng B ti ngn hng nh nc thu n. Theo quy nh ca php lut hin hnh, ngn hng nh nc tin hnh thu hi n nh vy l ng hay sai ? Cu 74: Cng ty c phn S c nhu cu v vn pht trin sn xut, kinh doanh. Tuy nhin, to uy tn cho mnh, cng ty la chn vic pht hnh tri phiu ra nc ngoi. Vy, hnh thc pht hnh tri phiu ra nc ngoi c c coi l hnh thc vay vn nc ngoi hay khng ? Cu 75: Cng ty X lp h s vay vn ngn hn ca nc ngoi u t nh my m rng sn xut. C quan ng k t chi vi l do php lut Vit Nam khng cho php doanh nghip khng phi l t chc tn dng vay ngn hn u t vo d n xy dng nh my. Vy theo quy nh ca php lut hin hnh, vic c quan ng k vay vn nc ngoi t chi ng k hp ng vay vn ngn hn ca cng ty X vi l do nu trn l ng hay sai ? Cu 76: Cng ty nh nc A hot ng trong lnh vc pht trin in lc mun vay 100 triu USD ca mt t chc tn dng quc t trong thi hn 10 nm pht trin hng ho in lc thng phm. Theo quy nh ca php lut hin hnh, cng ty nh nc A phi p ng nhng iu kin no ? Cu 77: T chc tn dng ch c k hp ng vay nc ngoi trung, di hn khi bo m cc iu kin no ? Cu 78: Cng ty X c mt tp on kinh t ca nc Anh ng cho vay 10 triu USD hin i ho thit b cng ngh theo d n c c quan c thm quyn ph duyt. Theo quy nh ca php lut hin hnh, cng ty X phi lp h s ng k vay s tin nh th no ? Cu 79: Ngn hng thng mi M c ngn hng S(Php) cho vay 30 triu USD b p thiu ht tin thanh ton ngoi hi trong thi hn 1 nm. Vy, khi ht thi hn , ngn hng thng mi M c phi lp h s ng k tr n ngn hng S (Php) hay khng ? Cu 80: Cng ty xut nhp khu B vay ca nc ngoi 5 triu USD nhp khu theo u thc mt l hng thit b in, my mc tr gi 3 triu USD. Sau khi hng ho nhp cng Hi Phng. Cng y xut nhp khu B lm cc th tc rt 3 triu USD trong ti khon tr trc tip cho bn bn hng. C kin cho rng, cng ty xut nhp khu B khi thanh ton

cho bn bn hng phi thng qua mt ngn hng c php m khng c chi tr trc tip. Php lut quy nh trng hp ny nh th no ? Cu 81: Bao thanh ton l g ? Theo quy nh ca php lut hin hnh, cc t chc tn dng no c hot ng bao thanh ton ? Cu 82: T chc tn dng mun hot ng bao thanh ton xut nhp khu phi c nhng iu kin g ? Ngn hng thng mi c phn Q c ng k hot ng bao thanh ton trong nc th c c hot ng bao thanh ton xut nhp khu khng ? Cu 83: Ngn hng c phn A c ngn hng nh nc cp giy php hot ng bao thanh ton. Sau khi nhn giy php, ngn hng c phn A k hp ng bao thanh ton mt l hng i vi cng ty trch nhim hu hn S. Tuy nhin, do cng ty trch nhim hu hn S khng thc hin ng hp ng nn b ngn hng c phn A khi kin ra to. Ti To n, sau khi xem xt cc chng t, To tuyn hp ng bao thanh ton trn v hiu vi l do ngn hng c phn A khng c ng k hot ng bao thanh ton. Theo quy nh ca php lut hin hanh, vic To n ra phn quyt trn c ng khng ? Cu 84: Bao thanh ton gm c cc loi hnh no ? Ngn hng B bao thanh ton v tr tin cho bn bn ton b gi tr hp ng bn hng, nhng do bn mua hng khng c kh nng thanh ton th c c i li s tin khng ? Cu 85: Cng ty X bn mt l hng c tr gi ln cho mt cng ty nc ngoi . Xin cho bit, cng ty X mun nhiu t chc tn dng bao thanh ton cho hp ng ny th c c php lut tha nhn khng ? Cu 86: Vic tnh li v ph trong hot ng bao thanh ton c thc hin nh th no ? Doanh nghip t nhn X c hp ng bn hng tr gi 500 triu , ngn hng B khi thc hin bao thanh ton khu tr li v ph ch tr cho doanh nghip t nhn X l 460 triu ng. Vy thc t, php lut quy nh v vn ny nh th no ? Cu 87: Ngn hang A thc hin bao thanh ton i vi hp ng bn hng ca cng ty X th c ng thi c yu cu cng ty X l bn bn hng phi th chp ti sn bo m cho hot n bao thanh ton ny hay khng ? Cu 88: Cng ty thng mi H bn hng di hnh thc k gi v ngh ngn hng B bao thanh ton i vi hp ng ny. Qua kim tra, ngn hng B t chi vi l do hp ng ca cng ty thng mi H khng thuc trng hp c thc hin bao thanh ton. Vy theo quy nh ca php lut hin hnh, vic ngn hng B a ra l do trn t chi li ngh ca cng ty thng mi H c c s php l hay khng ? Cu 89: Ngn hng thng mi c phn A chp nhn bao thanh ton i vi hp ng bn hng ca cng ty G. Vy ngn hng thng mi c phn A c quyn v ngha v g i vi cng ty G ?

Cu 90: Cng ty X c ngn hng u t v pht trin B chp nhn thc hin dch v bao thanh ton i vi hp ng bn hng cho cng ty K. Vy trong trng hp ny, theo quy nh ca php lut hin hnh, cng ty X c nhng quyn v ngha v g i vi ngn hng u t v pht trin B ? Cu 91: Doanh nghip t nhn A mua hng ca cng ty T, sau nhn c vn bn thng bo v vic bao thanh ton gia cng ty T v ngn hng thng mi X. Do khng mun ngn hng ng ra bao thanh ton nn ch doanh nghip t nhn A c vn bn tr li l khng chp nhn tho thun trn vi l do doanh nghip t nhn A k hp ng vay tin ca ngn hng u t v pht trin K v chuyn thng vo ti khon ca cng ty T trc khi nhn c thng bo ny. Theo quy nh ca php lut hin hnh, vic doanh nghip t nhn A t chi thng bo v vic bao thanh ton ca cng ty T v ngn hng thng mi X l ng hay sai ? Cu 92: Cng ty xut nhp khu tnh H nhp khu mt l hng linh kin in t theo phng thc thanh ton tn dng chng t c k hn. Nay cng ty xut nhp khu tnh H mun m th tn dng (L/C) tr chm ti ngn hng X thanh ton tin hng cho i tc, th ngn hng X phi bo m nhng iu kin no ? Cu 93: Doanh nghip c yu cu m L/C tr chm ngn hn ch c t chc tn dng chp thun m L/C khi c nhng iu kin no ? Cu 94: Doanh nghip c yu cu m L/C tr chm trung hn hoc di hn c phi p ng cc iu kin ging vi yu cu m L/C tr chm ngn hn khng ? Cu 95: Ngn hng X chp thun m L/C tr chm cho cng ty B trong vic nhp khu hng ho. Theo , cng ty B phi chuyn cho ngn hng X ton b s tin tr chm theo thi hn tho thun. n thi hn , bn bn hng yu cu ngn hng X thc hin vic thanh ton, nhng ngn hng X t chi yu cu vi l do cng ty B cha thc hin vic chuyn tin vo ngn hng X. Php lut quy nh nh th no v trng hp ny ? Cu 96: ng X l ngi i din theo php lut ca cng ty M k pht sc yu cu ngn hng A chi tr cho cng ty Q 500 triu ng. Sau ng X tho thun li vi cng ty Q l cng ty Q nhn 300 triu ng cn li 200 triu ng s tr sau. Vn bn tho thun c gi n ngn hng A, nhng ngn hng A khng chp nhn v vn chi tr cho cng ty Q ton b s tin l 500 triu ng ? Theo quy nh ca php lut hin hnh, vic ngn hng A t chi thc hin theo tho thun gia cng ty M v cng ty Q trong trng hp trn c b coi l vi phm php lut hay khng ? Cu 97: ng K l ngi i din theo php lut ca cng ty Z k vo t sc chi 100 triu ng cho cng ty M mua hng ho, sau giao cho trng phng kinh doanh G mang theo thc hin vic mua bn hng ho. Khi nhn t sc, i din ca cng ty M yu cu ng G cng phi k vo mt sau ca t sc xc nhn. Tuy nhin khi cng ty M

mang tm sc i thanh ton th ngn hng tr li cng ty M v gii thch rng do c ch k ca ng G nn tm sc khng c gi tr v ngn hng khng th thanh ton cho cng ty M c. Theo quy nh ca php lut hin hnh, c phi bt c ngi no k vo sc sau khi ngi c thm quyn k lu hnh th tm sc b coi l khng c gi tr hay khng ? Cu 98: Gim c cng ty B u quyn cho ph gim c cng ty k sc chi tr 100 triu ng cho khch hng. Nhng do c s nhm ln nn khi k sc, ph gim c cng ty li k chi 120 triu ng tr khch hng. Xin cho bit, trong trng hp ny ai s l ngi chu trch nhim v sai st trn ? Cu 99: ng S n ng H 50 triu ng. ng S chi tr ng H bng mt tm sc c gi t tng t, nhng ng H cha thc hin quyn rt tin ca mnh, th ng S c tho thun l ko di n bng tin tr li gp i nu nh ng H chm rt tin trong 30 ngy. Tho thun ny c ghi r mt sau ca t sc. Sau 30 ngy, ng H n yu cu ngn hng phc v thanh ton, th ngn hng ch ng thanh ton s tin ghi trn t sc m t chi tr li theo tho thun vi ng S. Xin cho bit php lut quy nh nh th no trong trng hp ny ? Cu 100: ng Q n ng M 50 triu ng, nhng hin ti ng Q ang c mt tm sc cha thanh ton khng ghi tn ngi c tr tin c gi tr 100 triu ng. Vy, ng Q c c chuyn nhng mt na s tin cho ng M hay khng ? Cu 101: B K dng mt tm sc tr gi 10 triu ng tr n cho ng H. Khi nhn c tm sc ny ng H li dng tr tin mua hng ti cng ty X. Khi cng ty X mang tm sc n ngn hng thanh ton th c tr li do tm sc c ghi cm t khng c tip xc chuyn nhng nn ngn hng khng thanh ton cho cng ty X c. Theo quy nh ca php lut hin hnh, vic t chi thanh ton ca ngn hng vi l do nu trn l ng hay sai ? Cu 102: Ngn hng X t chi vic bo chi i vi sc do cng ty C pht hnh vi l do cng ty C khng c khon tin chi tr cho t sc khi xut trnh. Vy, php lut c quy nh ngn hng thanh ton sc c quyn c t chi vic bo chi i vi sc ca ngi pht hnh m trong ti khon ca ngi khng khon tin nht nh thanh ton hay khng ? Cu 103: ng A chi tr cho ng B 50 triu ng tin hng bng mt tm sc. Do khng tin tng vo kh nng thanh ton ca tm sc nn ng B yu cu ng A phi c ngi bo lnh vic thanh ton i vi tm sc th ng mi chp nhn. Php lut quy nh nh th no v vic bo lnh sc ? Cu 104: Quyn v ngha v ca ngi bo lnh v ngi c bo lnh quan h bo lnh vic thanh ton sc ?

Cu 105: B S nhn c mt tm sc c gi tr 5 triu ng do ngi em ca b tng. Vy, trong thi gian bao lu k t ngy ngi em ca b S k, b S phi xut trnh thanh ton ? Do tm sc khng ghi r a im thanh ton vy nn b S phi xut trnh thanh ton u ? Cu 106: Ch K l ch h gia nh nhn c mt tm sc ca cng ty M tr trc tin thu gia cng hng ho. Trn tm sc khng ghi r l thanh ton bng phng thc no, nn ngn hng thanh ton yu cu ch K mun thanh ton th phi m ti khon, nhng ch K mun c thanh ton bng tin mt. Vy, theo quy nh ca php lut hin hnh, trong trng hp nu trn ch K c bt buc phi m ti khon thanh ton tm sc theo yu cu ca ngn hng thanh ton hay khng ? Cu 107: ng Trn Vn D pht hnh mt tm sc c nhn tr gi 5 triu ng thanh ton tin mua hng ho ti ca hng thng mi Z. Tuy nhin, trong khi ca hng thng mi Z cha kp thc hin vic thanh ton tm sc th ng D thng bo n ngn hng thc hin thanh ton nh ch vic thc hin thanh ton. Vy, theo quy nh ca php lut hin hnh, ca hng thng mi Z c quyn yu cu ng D phi thanh ton s tin 5 triu ng tin hng khng ? Cu 108: ng A c mt tm sc khng ghi danh k tr gi 50 triu ng. Do s sut nn ng A b k gian ly cp, nhng sau ngy b mt 3 ngy ng A mi pht hin ra v thng bo ti ngn hng X l n v thanh ton. Khi nhn c thng bo, ngn hng X thng bo vi ng A l c ngi thanh ton tm sc . Trong trng hp ny, ng A c quyn yu cu ngn hng X hon tr cho mnh ton b s tin m ngn hng ny thanh ton i vi sc m mnh nh mt hay khng ? Cu 109: ng Trng Xun T nh mt mt t sc k pht tr gi 20 triu ng. Ngay lp tc ng T c vn bn ti ngn hng K l ni thc hin thanh ton thng bo v vic ny. Vy, khi nhn c thng bo , ngn hng K phi c trch nhim g i vi t sc ng T thng bo l b mt ? Cu 110: Ngn hng B t chi vic thanh ton t sc c gi tr 50 triu ng do ng H xut trnh vi l do ngi k pht l cng ty C khng c s tin thanh ton. Vy ng H c quyn truy i s tin 50 triu ng i vi cng ty C hay khng ? Cu 111: Php lut quy nh nhng loi hnh dch v thanh ton ngn hng no c thu ph dch v ? Cu 112: Theo quy nh ca php lut hin hnh, nhng trng hp no ngn hng khng c thu ph dch v thanh ton ? Cu 113: Vic thu v tr tin dch v thanh ton i vi dch v thanh ton trong nc c thc hin nh th no ?

Cu 114: Trong dch v thanh ton quc t, vic thu v tr tin dch v thanh ton c thc hin nh th no ? Cu 115: T chc tn dng c th thu ph dch v thanh ton i vi khch hng c s dng dch v bng cch no ? Cng ty trch nhim hu hn S s dng thng xuyn dch v thanh ton bng cch chuyn khon ti ngn hng thng mi c phn Q th phi tr dch v nh th no ? Cu 116: Ngn hng A l ngn hng pht hnh th nhn c thng bo ca ng B l khch hng b mt th, sau thng bo v yu cu cc ngn hng thanh ton th v n v chp nhn th t chi thanh ton i vi trng hp ca ng B. Tuy nhin ngn hng H khi nhn c thng bo ny c vn bn thng bo cho ngn hng A bit l h va mi thc hin vic thanh ton th cho mt khch hng ngay trc khi nhn c thng bo ca ngn hng A. Vy, theo quy nh ca php lut hin hnh, trong trng hp ny ngn hng H c phi chu trch nhim v thit hi i vi vic thanh ton th khng ? Cu 117: ng S c s dng th thanh ton mua bn hng. Trong mt ln vo mua hng ti siu th M, ng S mua ht 2 triu ng tin hng v ngh c thanh ton bng th thanh ton siu th M chp thun v thu thm mt khon ph ph cho vic giao dch th l 100.000 ng. Khi nhn c bng k ca ngn hng pht hnh th, ng S pht hin thy vic lm ca siu th M l sai so vi quy nh ca php lut nn ng S mun khiu ni n c quan c thm quyn gii quyt. Vy trong trng hp ny, ng S phi lm th tc khiu ni n c quan no, trong thi hn bao lu ? Cu 118: ng Q l ch mt th thanh ton ATM. Vy ng Q c trch nhim g khi xin pht hnh v s dng th ATM ? Cu 119: Php lut hin hnh quy nh nh th no v quyn v trch nhim ca ngn hng thanh ton th trong vic thanh ton th ?