You are on page 1of 3

Descripci Aquesta assignatura s'ofereix a l'estudiantat de primer curs de la llicenciatura en Administraci i Direcci d'Empreses amb l'objectiu d'aconseguir que

s'adquirisquen els coneixements necessaris per a la comprensi de textos en el camp de l'economia. Partint d'un nivell mitj d'angls, l'estudiantat podr treballar amb bibliografia en angls en finalitzar el curs. Introduction: The process of reading 1.- Pre-reading tasks: objectives, visual clues, text type, background knowledge, and expectations. 2.- Language work. Vocabulary: guessing words, looking up in a dictionary. 3.- Language work. Grammar: sentence grammar, text grammar, style and register. 4.- Production. The summary (1): underlining, note-taking, organising the notes. 5.- Production. The summary (2): rephrasing, using synonyms, linking sentences, linking paragraphs, writing the summary. Aquests temes pertanyen al llibre: Inmaculada Fortanet Gmez, Beatriz Rdenas Tolosa (2005). Dealing with Academic English in Business Administration. Collecci "Material Docent", Publicacions de la Universitat Jaume I.

Objectius L'objectiu d'esta assignatura s que l'estudiant adquirisca les estratgies i tcniques necessries per a comprendre textos acadmics en llengua anglesa en el camp de l'economia. Entre estes estratgies estan: - El reconeixement de l'estructura i estil d'un determinat tipus de text. - La inferncia de paraules desconegudes. Aix mateix, l'estudiant aprendr a traure el mxim profit d'un text acadmic en angls, extraient les idees principals i elaborant resums, tant en la seua prpia llengua com en la llengua anglesa. Metodologia L'estudiant aprendr a continuar aprenent encara que haja acabat els seus estudis d'esta assignatura. s convenient que els estudiants completen el seu estudi utilitzant el suport que els oferixen les aules d'autoaprenentatge on podran trobar materials especfics per a complementar les classes.

Avaluaci El examen final consistir en una prueba escrita en la que tendris que leer un texto y a partir de l realizar diferentes actividades: - Bsqueda de palabras en el texto con prefijo y decir el significado del prefijo - Bsqueda de palabras en el texto con sufijo y decir de qu clase de palabra se trata (verbo, adverbio, sustantivo, adjetivo) - Bsqueda de palabras compuestas en el texto y distinguir las dos palabras que forman el compuesto - Bsqueda de false friends en el texto y decir su significado real y su significado falso - Bsqueda de referentes en el texto y decir a qu palabra se refieren - Bsqueda de pasivas en el texto - Extraer las ideas principales del texto - Hacer un resumen del texto uniendo esas ideas principales por medio de conectores

Temari INTRODUCTION: The process of reading a) How we read in our own language b) The process of reading c) The product: a summary UNIT 1. Text: a) Pre-reading tasks: - Objectives - Visual clues - The title - The source of the text - Text type - Background knowledge and expectations UNIT 2. Text: a) Pre-reading tasks b) Language work: vocabulary - Guessing words: * Prefixes-suffixes * Finding similarities with known words in English or in your own language * Relating words to known concepts or to other contexts * Word class and context - Looking up in a dictionary UNIT 3. Text: a) Pre-reading tasks b) Language work: vocabulary c) Language work: grammar - sentence grammar * Verb forms: active and passive

* Concrete and abstract nouns * Complex sentences - text grammar * Cohesion: linkers and referents * Coherence: logical structure and order of the text - style and register * Contractions * Specialised vocabulary vs. colloquial words UNIT 4. Text: a) Pre-reading tasks b) Language work: vocabulary c) Language work: grammar d) Production: the summary (1) - Note-taking - Organising the notes - Underlining the main ideas UNIT 5. Text: a) Pre-reading tasks b) Language work: vocabulary c) Language work: grammar d) Production: the summary (1) e) Production: the summary (2) - Rephrasing - Using synonyms - Linking sentences - Linking paragraphs - Writing the summary Bibliografia Inmaculada Fortanet Gmez, Beatriz Rdenas Tolosa (2005). Dealing with Academic English in Business Administration. Collecci "Material Docent", Publicacions de la Universitat Jaume I.