UNIVERZITET U TUZLI Fakultet elektrotehnike

II CIKLUS STUDIJA STUDIJSKI PROGRAM: ELEKTROTEHNIKA
akademska 2011/12. godina 1. 2. 3. 4. 5. USMJERAVAJUĆI MODULI: Elektroenergetske mreže i sistemi Sistemi konverzije energije Automatika i robotika Računarstvo i informatika Komunikacije

Franjevačka 2, 75 000 Tuzla Tel.: 00 387 (0)35 259 600, Fax.: 259 617 Studentska služba: stfe@untz.ba, www.fe.untz.ba

a preostalih 24 ECTS bodova kroz naučnoistraživačke aktivnosti vezane za izradu završnog rada. pri čemu po osnovu nastave 6×6=36 ECTS bodova. 2. a 12 ECTS bodova kroz naučno-istraživačke aktivnosti vezane za izradu završnog rada. 5. koji nije bio zasnovan na ECTS bodovnom sistemu. Elektroenergetske mreže i sistemi Sistemi konverzije energije Automatika i robotika Računarstvo i informatika Komunikacije Ciljevi izučavanja studijskog programa su navedeni u nastavnom programu za svaki predmet u okviru navedenih usmjeravajućih modula. ECTS bodove u nastavi student ostvaruje samo dobijanjem prolazne ocjene na ispitu. Student u svakom semestru sluša i polaže po tri predmeta. 3. informatike i komunikacija. sistema konverzije energije. Kandidat može upisati II ciklus studija na samo pod uslovom da je u toku dodiplomskog ili I cilusa studija stekao najmanje 240 ECTS bodova. Kompetencije i vještine koje se stiču kvalifikacijom (diplomom) Magistri elektrotehnike. Student ukupno za oba semestra ostvari 60 ECTS bodova. . uključujući i razvoj novih tehnologija. teorijskih i naučnih načela potrebnih za rješavanje složenih problema. pri čemu 3×6=18 ECTS bodova po osnovu nastave. zavisno od usmjeravajućeg modula II ciklusa studija imaju u oblasti elektroenergetskih mreža i sistema. donosi Naučno-nastavno vijeće Fakulteta. 2. automatike i robotike. 5. Naziv i ciljevi studijskog programa II ciklus studija se organizira iz slijedećih usmjeravajućih modula: 1. 3. Svakom predmetu dodjeljuju se po 6 ECTS bodova. 4. 4. Uslovi za upis na studijski program Na II ciklus studija može se upisati kandidat koji je završio dodiplomski ili I ciklus studija na Fakultetu elektrotehnike Univerziteta u Tuzli ili na nekom od istih ili srodnih fakulteta elektrotehnike i/ili informatike na drugim Univerzitetima. odnosno Pravila studiranja II ciklusa studija na Univerzitetu u Tuzli.2 Opći dio 1. U jednom semestru student ostvaruje 30 ECTS bodova. Trajanje II ciklusa i ukupan broj ECTS bodova Nastava na II ciklusu studija organizuje se u 2 semestra. a ECTS bodove iz naučno-istraživačkih aktvnosti za semestar je moguće ostvariti samo ukoliko mentor te aktivnosti ocijeni kao “zadovoljio”. Stručni i akademski naziv i stepen koji se stiče završetkom studija II ciklusa Nakon završetka II ciklusa studija i odbrane završnog rada kandidat stiče stepen: magistar elektrotehnike. Odluku o upisu kandidata koji su okončali dodiplomski studij. računarstva. II ciklus studija studij se završava izradom i odbranom završnog rada u skladu sa odredbama Statuta Univerziteta. slijedeće kompetencije: - Poznavanje i razumijevanje matematičkih modela.

podataka i informacija. vođenje multidisciplinarnih timova. U ELEKTROENERGETSKOM SISTEMU EEMS 04 UPRAVLJANJE ENERGETSKIM SISTEMIMA Dr. PRIMJENA VJEŠTAČKE INTELIGENCIJE EEMS 05 Dr. Lista nastavnih predmeta i broj sati potreban za njihovu realizaciju. Preostala 2 predmeta se mogu birati iz izabranog usmjeravajućeg modula ili sa liste predmeta bilo kojeg drugog usmjeravajućeg modula.Amir Nuhanović. ili nekog od ostalih usmjeravajućih modula.sc. Sposobnost povezivanja znanja različitih područja.Suad Halilčević. U okviru II ciklusa studija.sc. donosi Naučno-nastavno vijeće Fakulteta. istraživanja primjene novih razvojnih tehnologija i donošenje zaključaka. Priznavanje položenih ispita se vrši u skladu sa Pravilima studiranja II ciklusa studija na Univerzitetu u Tuzli.Suad Halilčević.Amir Tokić. 7. Sposobnost osmišljavanja.sc.sc. te prepoznavanje potrebe i spremnost za cjeloživotno učenje.sc.Tatjana Konjić. vanr. sistema i procesa.Amir Nuhanović. vanr.prof. kreativnost u razvoju novih originalnih ideja i metoda. modeliranja i eksperimentalnih istraživanja. Sposobnost primjene stečenih znanja u rješavanju novih problema u multidisciplinarnom okruženju. SISTEMA EEMS 07 ANALIZA KVALITETA ELEKTRIČNE ENERGIJE Dr.prof. Četiri predmeta biraju se sa izabranog usmjeravajućeg modula.prof. Preostala dva predmeta biraju se sa izabranog. Sati ECTS 45 6 45 6 45 45 45 6 6 6 Sati ECTS 45 45 45 6 6 6 . Odluku o priznavanju položenih ispita i prelaska sa drugih studijskih programa u okviru istih ili srodnih oblasti studija. Usmjeravajući modul: ELEKTROENERGETSKE MREŽE I SISTEMI I semestar Šifra Predmet Nosilac izvođenja nastave EEMS 01 TEHNIKE MODELOVANJA I SIMULACIJE Dr. Sposobnost samostalnog i timskog rada. EEMS 08 TEHNIKE ODLUČIVANJA Dr. vanr. - - - 6. student bira za svaki semestar 3 predmeta.prof.sc.prof. vanr. EEMS 02 ANALIZA DISTRIBUTIVNIH I INDUSTRIJSKIH MREŽA Dr. U svim ostalim slučajevima saglasnost za praćenje nastave daje predmetni nastavnik. Uslovi prelaska sa drugih studijskih programa u okviru istih ili srodnih oblasti studija Prelazak sa drugih studijskih programa u okviru istih ili srodnih oblasti studija je moguć samo ako student ima preduslove navedene u nastavnom programu izabranog predmeta.prof. analize. sposobnost različitog oblika komuniciranja sa saradnicima i inženjerskom zajednicom. PRIMJENA OPTIMIZACIONIH TEHNIKA EEMS 03 Dr.Mirza Kušljugić. odnosno ukupno 6 predmeta pri čemu se 4 predmeta obavezno bira sa liste predmeta izabranog usmjeravajućeg modula. Student može izravno izabrati predmet ukoliko je stekao potrebno predznanje na dodiplomskom ili I ciklusu studija za uspješno praćenje nastave.prof. vanr. vanr.sc.3 - Sposobnost primjene stečenog znanja i razumijevanja oblikovanje inženjerskih modela.sc. te primjena inovativnih metoda za postavljanje i rješavanje problema. red. vanr.Amir Tokić. njihovo ograničenje i uticaj na društvo.prof. detaljno poznavanje primijenjenih tehnika i metoda. te pripadajući broj ECTS bodova II ciklus studija Nastavni plan – Glavna lista predmeta Student bira tri predmeta po semestru. U ELEKTROENERGETSKIM SISTEMIMA II semestar Šifra Predmet Nosilac izvođenja nastave PLANIRANJE RAZVOJA ELEKTROENERGETSKIH EEMS 06 Dr. sposobnost korištenja metoda poslovne prakse i vođenja složenih projekata. te sposobnost kritičkog vrednovanja rezultata.

doc.sc. red. vanr. vanr. prof Dr. doc. SISTEMIMA SKE 05 ELEKTROMAGNETSKA KOMPATIBILNOST-EMC Dr. RAZVOJ INTERNET APLIKACIJA Dr.sc. doc. red.prof. doc.sc.Asim Hodžić. . te način završetka studija Student upisuje slijedeći semestar nakon odslušanih predmeta u I semestru.sc.sc. Dr. što ovjerava predmetni nastavnik svojim potpisom u indeksu. INTELIGENTNO UPRAVLJANJE prof. SOFTVERSKO INŽENJERSTVO Dr. vanr. MULTIMEDIJSKI SISTEMI I KOMUNIKACIJE Dr. TELEKOMUNIKACIJSKE TEHNIKE OBRADA DIGITALNIH SIGNALA Dr.Nermin Sarajlić.sc.Nermin Suljanović.Asim Hodžić.sc. I semestar Nosilac izvođenja nastave Dr. Sati ECTS 45 6 45 6 45 6 Sati ECTS 45 6 45 6 45 6 Šifra RI 03 RI 04 RI 05 Usmjeravajući modul: AUTOMATIKA I ROBOTIKA Šifra Predmet AUT 01 OPTIMALNO UPRAVLJANJE AUT 02 AUT 03 Šifra AUT 04 AUT 05 AUT 06 Sati ECTS 45 6 45 45 6 6 Sati ECTS 45 45 45 6 6 6 Usmjeravajući modul: KOMUNIKACIJE Šifra KOM 01 KOM 02 KOM 03 KOM 04 Šifra KOM 05 KOM 06 KOM 07 KOM 08 Sati ECTS 45 45 45 45 6 6 6 6 Sati ECTS 45 6 45 6 45 6 45 6 8.prof.Vlado Madžarević. odnosno nakon položena najmanje 3 predmeta na postdiplomskom studiju. docent AUTOMATICI ROBOTIKA.sc. Uslovi upisa u slijedeći semestar. red.prof. Jakub Osmić.sc.Samra Mujačić.prof.sc. vanr.Nermin Suljanović.Suad Kasapović.sc.prof.Nerdina Mehinović.4 EEMS 09 OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE EEMS 10 DISTRIBUIRANI ENERGETSKI RESURSI Dr.prof. prof. U TELEKOMUNIKACIJSKIM SISTEMIMA ŠIROKOPOJASNE MREŽE Dr. Dr.sc.Lejla Banjanović-Mehmedović.Nedžmija Demirović. red.Aljo Mujčić.Aljo Mujčić.Emir Skejić. PRINCIPI IZVORNOG I KANALNOG KODOVANJA Dr. vanr. docent I semestar Nosilac izvođenja nastave Dr. doc. vanr.sc.Samra Mujačić. INTERAKCIJA ELEKTRIČNE MREŽE I SKE 06 Dr. vanr.sc.Vlado Madžarević.Amer Hasanović. IDENTIFIKACIJA DINAMIČKIH SISTEMA Dr.Mirsad Đonlagić.Himzo Bajrić. vanr.prof. 45 45 6 6 Usmjeravajući modul: SISTEMI KONVERZIJE ENERGIJE Šifra Predmet SKE 01 INTEGRISANA POLJA SKE 02 TEHNIČKA DIJAGNOSTIKA UPRAVLJANJE I REGULACIJA SKE 03 ELEKTROMOTORNIH POGONA Šifra Sati ECTS 6 45 45 6 45 6 II semestar Predmet Nosilac izvođenja nastave NOVE TEHNOLOGIJE U ELEKTROMEHANIČKIM SKE 04 Dr.sc.prof. SISTEMI ČOVJEK-RAČUNAR Dr. vanr.prof. prof PROCESNA AUTOMATIKA Dr. doc.sc.sc.prof. Dr. prof.sc.prof. red. Naser Prljača. Student stiče pravo da mu se odobri tema završnog rada nakon što ostvari najmanje 18 ECTS bodova po osnovu nastave..prof.Emir Skejić. vanr.sc. Zenan Šehić. MEHATRONIKA I AUTOMATIZACIJA Dr. vanr.sc. vanr.sc.sc.Izudin Kapetanović. II semestar Predmet Nosilac izvođenja nastave SAVREMENI TELEKOMUNIKACIJSKI SISTEMI Dr. Naser Prljača. red. vanr.sc. POGONSKIH MOTORA Sati ECTS 45 45 45 6 6 6 Usmjeravajući modul: RAČUNARSTVO I INFORMATIKA Šifra RI 01 RI 02 I semestar Predmet Nosilac izvođenja nastave NAPREDNA RAČUNARSKA GRAFIKA Dr.Amer Hasanović. MOBILNE TELEKOMUNIKACIJE II Dr. II semestar Predmet Nosilac izvođenja nastave INSTRUMENTACIJA I AKTUATORI U Dr.prof.sc.sc. IP MULTIMEDIJSKI PODSISTEMI Dr.sc. Zenan Šehić. IZBORNI PREDMET SA DRUGOG MODULA II semestar Predmet Nosilac izvođenja nastave IP MULTIMEDIJSKI PODSISTEMI Dr.prof.sc. I semestar Predmet Nosilac izvođenja nastave TEORIJA SIGNALA I DIGITALNE Dr.

New York.Glad. . Opis programa II ciklus studija Nastavni program – dodatak glavnoj listi predmeta Usmjeravajući modul: ELEKTROENERGETSKE MREŽE I SISTEMI EEMS 01 TEHNIKE MODELOVANJA I SIMULACIJE 45 sati 6 ECTS 3 kontakt sata Cilj: Cilj predmeta je upoznati i razviti interes studenata sa savremenim tehnikama modelovanja i simulacije sistema kao i primjenu istih na konkretnim primjerima različitih vrsta dinamičkih sistema. . II ciklus studija se završava izradom i odbranom završnog rada. kada ostvari sve ECTS kredite predviđene za nastavne predmete i ukoliko je završio sve finansijske i druge obaveze utvrđene Pravilima studiranja II ciklusa studija na Univerzitetu u Tuzli. DAE sistemi. John Wiley & Sons. Univerzitet u Tuzli Literatura: .F. Voditelj II ciklusa studija se imenuje na period od početka do okončanja studija upisane generacije studenata. Springer-Verlag. ili istraživački rad i usmena odbrana. vježbi i konsultacija. Nosilac: Dr. Odluku o organizovanju i izvođenju nastave na usmjeravajućem modulu. Izbor tipa modela sistema. Zapisi modela u prostoru stanja. Nodalna analiza. Primijenjene numeričke metode simulacije kontinualnih i diskretnih sistema. vanredni profesor. Preduslovi: Matematika.Amir Tokić. odnosno okončanja Konkursa. New York. Generisanje matrica stanja. “Continuous System Simulation”. 9.Ispit se polaže pismeno i usmeno na 2 načina: pismeni rad koji uključuje teorijska pitanja i zadatke.L. Topološki problemi.Ljung. pri upisu semestra predmete. Teorija električnih kola Sadržaj: Sistemi i njihovi matematički modeli. Modelovanje električnih. 10.L. Način izvođenja studija II ciklus studija se organizira isključivo kao redovni. T. Primjena softverskih paketa u modelovanju i simulaciji kontinualnih i diskretnih sistema. E. putem predavanja. Fakultet elektrotehnike. Kontinualni i diskretni sistemi. “Continuous System Modeling”. Hibridna simulacija. Linearizacija modela. New Jersey. ovisno o oblasti interesovanja.sc. Naučno-nastavno vijeće Fakulteta donosi Odluku o imenovanju mentora.5 Završni rad student može predati Naučno-nastavnom vijeću na ocjenu. uz saglasnost predloženog mentora. New York. Generisanje slučajnih brojeva i varijabli. Deterministički i stohastički sistemi.F.Kofman. “System Modeling and Simulation”.F.E. iz reda nastavnika koji učestvuju u izvođenju nastave za upisanu generaciju. 1994. student bira usmjeravajući modul. Prilikom upisa na II ciklus studija.Severance. predmetu i načinu izvođenja nastave utvrđuje i donosi Naučno-nastavno vijeće nakon prijave kandidata. Nastava na predmetu za dati semestar izvodi se samo ukoliko predmet izabere najmanje tri studenta. 2001. Prentice Hall. Primijenjene matrične metode u modelovanju i simulaciji. Na osnovu pismenog izjašnjavanja studenta. 1991.Cellier. Kruti dinamički sistemi. Cayley-Hamiltonova teorema. dekan Fakulteta imenuje voditelja II ciklusa studija. algebarske petlje i strukturalni singulariteti. Uvod u optimizacijske algoritme. 2006. . odnosno nastavnik kod koga je student slušao predmet. Springer-Verlag. “Modeling of Dynamical Systems”. Mentor je u pravilu nastavnik sa usmjeravajućeg modula. mehaničkih. Ispit .Cellier. Hibridne tehnike modelovanja. a do kraja nastave u prvom semestru pismeno se izjašnjava o izboru mentora kod kojeg će realizirati naučnoistraživačke aktivnosti vezane za izradu završnog rada. fluidnih i termalnih sistema. Simulacija diskretnih stohastičkih sistema. .E. Druga pitanja od značaja za izvođenje studijskog programa U cilju organizovanja i rukovođenja radom II studija.

Prognoza opterećenja .Shapiro. 2008. 1999. 2009. Fakultet elektrotehnike. . Quasi-Newton metode. Marcel Dekker. Theory and Applications to Power Systems”. 2003. stohastičko programiranje. 2003. S. Modelovanje aktivnih mreža sa kogeneracijom.. 2001. Sadržaj: Predmet obrađuje modelovanje potrošača u studijama stacionarnih i dinamičkih režima. Tarifni sistemi.Shetty: “Nonlinear Programming: Theory and Algorithms”. ISBN: 0824708407.K.Kelley. Siam. Metodi globalne optimizacije. Geografski informacioni sistemi: osnovni koncept. investicije i održavanje.H. 2008. Poznavanje softverskih paketa za analizu elektroenergetskih sistema. .M. “Global Optimization Algorithms.L. Modelovanje ekvivalenata u stacionarnim i dinamičkim režimima rada.Wollenberg. .C. North Carolina State University.Rebennack. Nosilac: Dr.R. Lokalna i globalna konvergencija metoda. Hibridni pristupi rješavanja. Ispit . metode direktnih pretraživanja. “Industrial Power Engineerng and Applications Handbook“. Estimacija stanja. 1984. Marcel Dekker. regulacija napona i zaštita.J. osnovi ekonomske analize.T. Integracija GPS i SCADA sa GIS-om. G. Koordinacija rada hidro i termoelektrana.A.Agrawal. “Modern Heuristic Optimization Techniques. Preduslovi: Numeričke i optimizacione metode. Lund University. Theory and Applications”. doktorska disertacija“. kraktoročna i prostorna. Univerzitet u Tuzli Literatura: . 2nd Ed. ZVNE-FER. Optimalna rješenja u distributivnim mrežama. M.F. A. “Geografski informacijski sustavi“. Cjelobrojno programiranje. C.T. P..J. B.Navarro. dekompozicija i Lagrangeov relaksacioni metod. Analiza industrijskih mreža sa kogeneracijom. . EEMS 04 UPRAVLJANJE ENERGETSKIM SISTEMIMA 45 sati 6 ECTS 3 kontakt sata Cilj: Osposobljavanje menadžera i stručnjaka različitih profila za rješavanje problema i izvršenje zadataka u oblasti odabiranja pojedinih energetskih tehnologija. Fakultet elektrotehnike. Sadržaj: Ciljevi i rezultati upravljanje energijom. operation and control”. “Optimization in The Energy Industry”. “Electric Power System Applications of Optimization”. PhD Thesis. 2004. John Wiley&Sons. 2007. . planiranje izvora reaktivne snage. Višekriterijska optimizacija.M.Momoh.sc. “Dynamic Power System Load”. 2002.Weise.Wood. optimalni tokovi snaga. Dinamičko programiranje.Y. John Wiley&Sons. modelovanje i tehnike rješavanja elektroenergetskih mreža.N. vanredni profesor.K.Willis. 2005. metodi optimizacije bazirani na simulaciji. “Distributivne i industrijske mreže“. Analiza karakteristika potrošača u distributivnoj mreži. Georgia Institute of Technology.Ispit se polaže pismeno i usmeno na 2 načina: pismeni rad koji uključuje teorijska pitanja i zadatke. Preduslovi: Ne postoje posebni zahtjevi za predznanje da bi se izučavao ovaj predmet.S. Problemi rekonfiguracije. “Stochastic Optimization”. 2000.Konjić.D.T. Aplikacije optimizacionih tehnika u elektroenergetskim sistemima: unit commitment. “Iterative Methods for Optimization”. D. .Lee. Preduslovi: Principi rada.Gonen. Newnes. linearno programiranje. modelovanje energetskih karakteristika potrošača.N. “Power system generation. I. H. Akademska misao.Sherali. Univerzitet u Tuzli Literatura: . uvodna jedinica koja se fokusira na globalno i lokalno stanje na . .Bazaraa. . 2002. Springer.Amir Nuhanović. kompenzacije i determinističke i stohastičke tehnike njihovog rješavanja. Inc. C.sc. interior point metod za linearne. Fakultet elektrotehnike.Tasić. Formiranje tipičnih dijagrama opterećenja.sc. A. vanredni profesor. 2001.M.srednjeročna. Sadržaj: Trendovi optimizacionih i stohastickih algoritama optimizacije. Univerzitet u Tuzli Dr. Kleywegt. vanredni profesor. Tačnost ekvivalenata i uticaj na rezultate analiza koje se provode na prenosnoj mreži. M. 1993. “Electric Power Distribution System Engineering“. J. Fakultet elektrotehnike. prostorno modelovanje.T. J.Rau: “Optimization Principles: Applications to the Operation & Markets of the Electric Power Industry”. analize gubitaka. kvadratne i nelinearne probleme.D.Amir Nuhanović. Tuzla. Beograd. “Spatial Electric Load Forecasting“. McGraw-Hill. “Predviđanje opterećenja u distributivnom sistemu korištenjem neizrazite logike zaključivanja.Scheidt. Parametarski i neparametarski modeli. IEEE Press.Tatjana Konjić. ili istraživački rad i usmena odbrana.Pardalos. Ispit .6 EEMS 02 ANALIZA DISTRIBUTIVNIH I INDUSTRIJSKIH MREŽA 45 sati 6 ECTS 3 kontakt sata Cilj: Cilj predmeta je da upozna studente sa savremenim metodama i tehnikama modelovanja i analize distributivnih i industrijskih mreža u stacionarnim i dinamičkim stanjima. Nosilac: Dr.Savanović.Kallrath. . .Rajaković. Škrlec. EEMS 03 PRIMJENA OPTIMIZACIONIH TEHNIKA U ELEKTROENERGETSKOM SISTEMU 45 sati 6 ECTS 3 kontakt sata Cilj: Cilj predmeta je da upozna studente sa savremenim metodama i tehnikama optimizacije i sa konkretnim primjerima primjene u elektroenergetskim mrežama. John Wiley.El-Sharkawi. ili istraživački rad i usmena odbrana.Ispit se polaže pismeno i usmeno na 2 načina: pismeni rad koji uključuje teorijska pitanja i zadatke.

istražuje zadatke u okviru sistema saobraćaja.J. Simulink. Planiranje energetskih sistema. Energija čistih tehnologija. Studenti će biti upoznati i obučeni da koriste najsavremenije pristupe rješavanja relnih problema u elektroenergetskim sistemima primjenom inteligentnih sistema. Sadržaj: Planiranje razvoja ees u različitim organizacionim paradigmama (vertikalno integrisana monopolistička organizaciona struktura.L.T. Procedure treniranja. . cilja na kompleks proizvodnje električne energije – prostorna i kvalitativna diverzifikacija.) uz uvažavanje tehničkih i ekonomskih kriterija. Neuronske mreže: Neuron – osnovni elemenat neuronske mreže.Konjić. M.K. obuhvata energetske vrijednosti izvora Sunca. professor.Sun. PSO bazirana na evolucijskom izračunavanju. vjetra i biomase. C. Fuzzy skupovi: Osnovni koncept i definicije. E. “Upravljanje Energijom”. 2000. prognoza opterećenja. odlučivanje na bazi fuzzy logike i sl. Energetska situacija u svijetu i u BiH. posebno naglasak na industriju i kogeneraciju.sc.Kennedy. .T.Hagler. kompanija na tržištu i sl.sc.Halilčević. funkcionalno restruktuirana organizacija. pruža: detaljni pregled energetskog stanja u svijetu. 2003.Suad Halilčević. 2002.Jang. Evolucijsko izračunavanje: osnove modela genetskog algoritma i evolucijskog programiranja. politika opskrbe električnom energijom. INESC Porto. te veže te zadatke sa industrijom i društvenom zajednicom. vanredni profesor. Sistemi upravljanja energijom.J.“MATLAB . Academic Press.7 polju energije. . “Tutorial on Fuzzy Logic Application in Power Systems”.Konjić. Takagi-Sugeno sistem.Mizutani.S. . Poznavanje softverskih paketa za analizu ees. Neural Network Toolbox” . Preduslovi: Poznavanje principa rada. Fuzzy aritmetika. “Swarm Intelligence”.Goran Švenda. Energija. Fakultet tehničkih nauka.Chow.Capehart. Fuzzy sistemi zaključivanja: Mamdani sistem. ili istraživački rad i usmena odbrana. vanredni profesor. raspored proizvodnih jedinica. Goriva i transport. rasvjeta i elektromotorni pogoni. deterministički pristupi. “Predviđanje opterećenja u distributivnom sistemu korištenjem neizrazite logike zaključivanja”.Andrej Gubina. Fakultet elektrotehnike.EU Directives. Univerzitet u Tuzli.eu/scadplus/leg/ . Tipovi neuronskih mreža. Univerzitet u Tuzli Dr.Bent. modelovanja i tehnike rješavanja ees.sc. “Energy . Univerzitet u Tuzli Dr. radi na problemu efikasnog korištenja električne energije na polju rasvjete i elektromotornih pogona. Nosilac: Dr.B. pripreme za predavanja koje obuhvataju aspekte i teme predviđene predmetom T. 2004. . proizvodnju i korištenje. i temeljne elemente za energetsku strategiju društvene zajednice i industrije. probabilističko-simulacijski pristupi. . IEEE-PES Winter Meeting in Singapore. arhitektura i građenje.Ross. Principi perceptrona. podvlači potrebnu strukturu sistema upravljanja energijom u organizacijskom kontekstu. Osnovi statističke analize i vjerovatnoće. Fakultet elektrotehnike. radi na problemu efikasnog korištenja energije na polju arhitekture i građenja.sc. ECEP.“Particle Swarm” optimizacija: Klasična PSO. Univerzitet u Ljubljani Literatura: . zelena i bijela knjiga evropske unije. istražuje različite metode i algoritme za rješavanje energetskih problema industrije i društvenih zajednica. važnost upravljanja energijom. detaljna energetska slika Evrope i BiH.C. Ispit . vanredni profesor.T. te održavanja životnih uvjeta sa aspekta grijanja i hlađenja. Energija. Algoritam za treniranje sa povratnim prostiranjem greške. Planiranje razvoja proizvodnje. spektar zadataka na pitanju zadovoljena potreba za energijom. Sadržaj: Uvod i istorijski razvoj vještačke inteligencije (soft-computing pristupa).Baker. 2006. EEMS 06 PLANIRANJE RAZVOJA ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA 45 sati 6 ECTS 3 kontakt sata Cilj: Cilj predmeta je razrada metoda i tehnika planiranja razvoja elektroenergetskih sistema (ees) uvažavajući tehničke i ekonomske kriterije. Energetske tehnologije. tokovi snaga. “Fuzzy Logic with Engineering Applications”. White paper – EC”. “Green paper”.Ispit se polaže pismeno i usmeno na 2 načina: pismeni rad koji uključuje teorijska pitanja i zadatke. FEUP Porto. izlaže neke od glavnih tehnologija vezanih za energetsko snabdijevanje. 1997. pristupi umjetne inteligencije. ili istraživački rad i usmena odbrana.R. O. Fakultet elektrotehnike. Zadaci na regulativi i potpori energetski čistih tehnologija u njihovom uključenju u postojeće energetske mreže. Proizvodnja električne energije i korištenje. Portugal Dr. 2001.Tatjana Konjić. Preduslovi: Osnovno znanje iz predmeta sa katedre Elektroenergetske mreže i sistemi na dodiplomskom studiju. “Neuro-Fuzzy and Soft Computing”. Island Press. http://europa.Science.sc.Fuzzy Toolbox.R. Fuzzy brojevi. Fakultet elektrotehnike. “Guide to Energy Management”. . EEMS 05 PRIMJENA VJEŠTAČKE INTELIGENCIJE U ELEKTROENERGETSKIM SISTEMIMA 45 sati 6 ECTS 3 kontakt sata Cilj: Osnovni cilj premeta je da kod studenata razvije interesovanje i razumjevanje savremenih metoda baziranih na vještačkoj inteligenciji.Tomsovic. Adaptivni neuro-fuzzy sistem . Wiley. 2000.ANFIS.B. R. 2000. Prentice Hall. konkretni primjeri. R. “Energy Management for Companies”.Y.Vladimiro Miranda. ekonomski i ekološki aspekti. John Wiley & Sons. doktorska disertacija.Eberhar.S. Primjena navedenih tehnika u modelovanjuu EES: planiranje razvoja.Lloyd. Policy and the Pursuit of Sustainability”. Nosilac: Dr. docent. Univerzitet u Novom Sadu Literatura: . prenosne i distributivne mreže korištenjem . ekonomski dispečing. Tuzla.Ispit se polaže pismeno i usmeno na 2 načina: pismeni rad koji uključuje teorijska pitanja i zadatke. Ispit .

WASP.. Stohastički modeli odlučivanja. Pronalaženje skrivenog znanja. dizajniranje harmoničkih filtera i standardi u vezi harmonika. Standardi u vezi propada napona. Uticaj distribuiranih izvora na kvalitet električne energije. (knjiga) IEEE Press. posljedice propada. Energy Series. Deterministički modeli.sc.Amir Tokić. . McGraw Hill.Levi. modeliranje.M. 1994. R. Univerzitet u Tuzli Dr. Preduslovi: Matematika.F. . Kontinualne raspodjele vjerovatnosti. John Wiley & Sons. . vanredni profesor.Suad Halilčević.Madrigal. WASP.James G. IEE Power 2003.Watson. procedure za procjene performansi propada.N. Harmonici: definicije. . vanredni profesor.8 determinističkih i stohastičkih modela. . Novi Sad 1998.R. . propagacija i predstavljanje propada. Ekspertni sistemi. uzroci i posljedice tranzijenata. Modeli planiranja. “Power Systems Electromagnetic Transients Simulation”. 2nd edition.C.Mirza Kušljugić. Programski paketi za analizu kvaliteta električne energije: MATLAB/SPS.Acha. ''Electric Power Planning for Regulated and Deregulated Markets''. propagacija propada. Kompenzacija reaktivne energije. Na teoretskom dijelu usmeno se provjerava materija obrađena na predmetu.Kreiss. Plenum Press New York. EMTP-ATP. Predviđanje. Primjena teorije odlučivanja u uvjetima rizika. S. zamjene i održavanja. J.Billington. Uticaj priključenja vjetroelektrana na planiranje razvoja ees. Sredstva za prigušenje i standardi. Fakultet elektrotehnike. “Planiranje razvoja elektroenergetskih sistema pomoću računara”. PSS. Simplex procedura u tehnici odlučivanja. Oprema osjetljiva na propade napona. Zagreb Literatura: .Dugan. H. . Nosilac: Dr.Allan. ili istraživački rad i usmena odbrana. Tehno-ekonomska analiza opravdanosti investicija i kratak pregled tehnika inženjerske ekonomije. Nedžmija Demirović. Problem dodjeljivanja. EMTDC. simulacije propada. Fakultet elektrotehnike.W. Prenaponi: atmosferska pražnjenja. Univerzitet u Tuzli Dr.N.sc. 2001. Seminarski rad obrađuje materiju analiza strategija i studija razvoja realnih elektroenergetkih sistema (ilustracija korištenja softverskih paketa MAED.Uputstva za korištenje softverskih paketa za planiranje razvoja ees. Neizrazita logika odlučivanja. . Nosilac: Dr.''Reliability Evaluation of Power system''. Dranetz Technologies. “Electrical Power Systems Quality”. Markovi lanci. M.Mazer. 1999. uzroci i posljedice harmonika. IEEE Publishing. Nosilac: Dr. “Understanding Power Quality Problems: Voltage Sags and Interruptions”. Teorija električnih kola. Planiranje razvoja prenosne mreže u tržišnom okruženju i razvoja distributivne mreže uz uvažavanje kriterija pouzdanosti. “A Primer on Decison Making ”.E.Santoso. Monitoring kvaliteta električne energije. ferorezonancija.R. redovni profesor. EEMS 07 ANALIZA KVALITETA ELEKTRIČNE ENERGIJE 45 sati 6 ECTS 3 kontakt sata Cilj: Cilj predmeta je upoznati i razviti interes studentima sa problemima vezanim za analizu kvaliteta električne energije fokusiranjem na analizu elektromagnetnih prelaznih pojava.sc. Sadržaj: Modeli i odlučivanje. Teorija čekanja.Arrilaga. Ispit .D. osnovni pojmovi i definicije. Teorija igara. Fakultet elektrotehnike. Modeli nadzora. PSS) i odgovarajuće stručne literature. Univerzitet u Tuzli Literatura: . propada i prekida napajanja i harmonika. Transportni metod. uzroci i posljedice. Stylos.Stategije razvoja realnih ees i studije priključenja novih proizvodnih kapaciteta. Fourierova analiza. Sadržaj: Fenomen kvaliteta električne energije. harmoničke rezonancije. Analiza metodologija izrade strategija razvoja elektroenergetskog sistema i studija priključka novih proizvodnih objekata. Modeliranje i simulacija tranzijenata.V. Propad napona: definicije. EEMS 08 TEHNIKE ODLUČIVANJA 45 sati 6 ECTS 3 kontakt sata Cilj: Osposobljavanje menadžera i stručnjaka različitih profila za rješavanje problema i izvršenje zadataka u oblasti odlučivanja Preduslovi: Ne postoje posebni zahtjevi za predznanje da bi se izučavao ovaj predmet. karakteristike i uzroci. M. docent. Univerzitet u Tuzli Stručnjaci iz EP i DERK BiH Literatura: . March. Prenaponi u telekomunikacijskim i elektroničkim sistemima.Ispit se polaže pismeno i usmeno na 2 načina: pismeni rad koji uključuje teorijska pitanja i zadatke. 1996. Flikeri. “Power Systems Harmonics: Computer Modelling and Analysis”. The Free Press.sc. 2007.H.Ivo Uglešić. Fakultet elektrotehnike i računarstva. Ispit . redovni profesor. MAED.sc.Beaty. Diskretne raspodjele vjerovatnosti. 2000. uzemljenja i šumovi: definicije.Ispit se sastoji od izrade seminarskog rada i teoretskog dijela. Elektromagnetni tranzijenti: definicija.A. “Dranetz Field Handbook for Power Quality Analysis”.J. uključenje transformatora i kondezatorskih baterija. . 2002. SuperHarm.McGranaghan.Bollen. Fakultet elektrotehnike. Standardi u vezi tranzijenata. Uticaj izgradnje obnovljivih izvora energije i određivanje ''feed-in'' tarifa na proces planiranja razvoja ees.

2003. Oxford Press. Univerzitet u Tuzli Stručnjaci iz EP BiH i Centra za obnovljive izvore energije Mostar Literatura: . Upravljanje Potrošnjom (Demand Management .G.Nedžmija Demirović.sc. N. 2004. Wiley-Interscience. Preduslovi: Znanje stečeno na dodiplomskim studijima tehničkih fakulteta. D. S. G.J. D. EEMS 10 DISTRIBUIRANI ENERGETSKI RESURSI 45 sati 6 ECTS 3 kontakt sata Cilj: Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa modernim konceptom planiranja i rada elektroenergetskih sistema (ees). Ispit . “Alternativni izvori energije-biomasa”. .J.Thumann. ''Handbook on Energy Audits''.A. (knjiga). (knjiga). Zaštita distribuiranih generatora. J. and Frames.sc. MIT Press.Young. ''Integrisanim Planiranjem i Upravljanjem Distribuiranih Energetskih Resursa''.Đonlagić. Fakultet elektrotehnike. Solarna energija.Turner. Geotermalna energija. redovni profesor.C. Energija budućnosti. Studije priključenja DG. Univerzitet u Tuzli Dr.W. ekonomske i električne karakteristike distribuiranih generatora (DG).Škrinata.Gobson.M. 2005.M. Univerzitet u Tuzli. R. „A Course in Game Theory“. tehnike upravljanja potrošnjom i skladištenje električne energije. Mirza Kušljugić. D.Strbac: Embeded Generation Softver za planiranje distribuiranih energetskih resursa . “Energy Management for Companies”. 2005.9 J. Upravljanje naponom u mrežama sa DG. 2005.Ispit se polaže pismeno i usmeno. J. Pismeni dio ispita čini seminarski rad.Fay. Energetska efikasnost konverzije električne energije: postupci povećanja Energetske Efikasnosti (EE) i energetskog menadžmenta (EM).Ispit se polaže pismeno i usmeno na 2 načina: pismeni rad koji uključuje teorijska pitanja i zadatke. ''Renewable and Efficient Electric Power Systems''. Inteligentne/pametne mreže. . Boca Raton Florida N. LCA i čiste proizvodnje Elektrane i okoliš. Sadržaj: Općenito o energiji. D. ECEP. IEEE Press.Đonlagić. M. CRC Press. Biodizel. Distrubuirana proizvodnja: energetske. ili istraživački rad i usmena odbrana. Primarni i sekundarni izvori energije. F.M. Nuklearna energija. . 1994.M. 2008 A. Masters.Feretić. Energija mora. “Energy and Environment”. Crossely. University of Cambridge. Kirchen. Bailly. docent.Mirsad Đonlagić. University of Cambridge. Fakultet elektrotehnike.Sadadinović. 2002. D.J. „Strategic Executive Decisions: An Analysis of the Difference Between Theory and Practice“.Đonlagić. sigurnost i zakonodavstvo.M. Racionalna upotreba energije. .Homer'' Studije priključenja DG na realne ees Ispit . Preduslovi: Poznavanje principa rada. 2007. Stahl. Fakultet elektrotehnike. Inc. „Choices. Nosilac: Dr. ''Electric Power Planning for Regulated and Deregulated Markets''. kao i sa tehničkim i ekonomskim karakteristikama savremenih EES sa distribuiranim energetskim resursima. Tehno-ekonomska analiza opravdanosti izgradnje DG. 6th edition.Čavlina. J. Analiza uticaja DG na rad ees. “Thinking and Deciding ”. Kvalitet električne energije i pouzdanost mreža sa DG.Ispit se polaže pismeno i usmeno na 2 načina: pismeni rad koji uključuje teorijska pitanja i zadatke. interakcija i tehnički uticaji sa ees u stacionarnim i dinamičkim režimima. Osborn. Values. unaprjeđenje energetske efikasnosti konverzije električne energije. Usmeni dio ispita uključuje teoretska pitanja. Energija vjetra. Hidroenergija.Andrejaš. Kruti otpad i gospodarenje krutim otpadom. Skladištenje električne energije i interakcija sa proizvodnjom iz DG. W. . Quorum Books. 2000. Uticaj EE i DM na rad EES. Zagreb. Vrste distribuiranih energetskih resursa: distrubuirana proizvodnja. Baron.Tomšić.Kreider. Biomasa kao izvor energije. Allan. Gorive ćelije.''Energy Management Handbook''.D.Doty. redovni profesor. - Ispit EEMS 09 OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE 45 sati 6 ECTS 3 kontakt sata Cilj: Sticanje novih saznanja o obnovljivim izvorima energije. CRC Press. Toplinske pumpe. Jenkins. N. Nosilac: Dr. Poznavanje softverskih paketa za analizu EES.. “Energija i okolina”.Subašić. Ž.F.DM) pomoću savremenih ICT tehnologija. Kahneman.sc.Borbely. Univerzitet u Tuzli Literatura: .Mazer. 2000. Hagler. . . 2003. The Fairmont Press. ili istraživački rad i usmena odbrana. 2077 A. “Elektrane i okoliš”. Alternativni izvori energije. P. “Distributed Generation: The Power Paradigm for the New Millennium“. modelovanja i tehnike rješavanja distributivnih elektroenergetskih mreža. Sadržaj: Koncept integrisanog planiranja distribuiranim energetskim resursima.

regulacija snage klizanja. 1977. “Modern Control Technology Components and Systems“. Boston. Školska knjiga. Električne mašine i Elektrotermija na dodiplomskom studiju. hemijskog i biološkog aspekta'. Osobine mjerenih veličina – sa fizikalnog. Dijagnosticki postupci. Sadržaj: Elementi upravljacko regulacionog kruga. Zagreb.S. Električne mašine. Principi vektorskog upravljanja.sc. Primjena metode konacnih elemenata. Parametri tehnicke dijagnostike. Senzori i transduktori. Osnovi elektrotehnike. 2001. redovni profesor. teorija i karakteristike. Fakultet elektrotehnike i računarstva. hemijski i fizikalni aspekt – osobine materijala (metali. C. Tiristorski EMP. Vibraciona analiza kao ključ preventivnog održavanja električnih mašinaKlasifikacija. “Instrumentation Reference Book“. Oxford.sc. Fizika. Ispit . Analogija elektricnih i toplotnih procesa. Metode utvrdivanja neispravnosti. ili istraživački rad i usmena odbrana. Potrebe dijagnosticiranja tehnickih sistema. direktni pretvaraci. 2003. pritiska. “Practical Machinery Vibration Analysis and Perdictive Maintenance“.indirektni. 'Nanotehnologija – MEMS (Mikro-elektro-mehanički sistemi)'.Ispit se polaže pismeno i usmeno na 2 načina: pismeni rad koji uključuje teorijska pitanja i zadatke.Izudin Kapetanović. Dillman. docent.sc. “Advenced Control Engineering”. redovni profesor. Ocjena stanja tehnickih sistema. ili istraživački rad i usmena odbrana.Željko Štih. “CIM Systems. Vektorski modeli . Oxford. .P. Ž.Scheffer. Melbourne. Matematicki modeli i numericko rješavanje elektromagnetnih i toplotnih polja u obrtnim elektricnim mašinama. elektricnim mašinama i transformatorima.Z. Prijenosne funkcije elektricnih mašina. New Delhi. Podsinrone kaskade . Zadaci tehnicke dijagnostike: geneza. Staticki pretvaraci napona i frekvencije . Oxford. Mitchel. Primjeri tehnicke dijagnostike u uslovima realnih tehnickih sistema. koncentracije gasa. Butterworth Heinemann. “Computer-Aided Design and Manufacturing”. Fakultet elektrotehnike i računarstva. Singapore. Fakultet elektrotehnike. 2003. Sadržaj: Diferencijalne i integralne jednacine za predstavljanje i numericko rješavanje polja. . Prentice-Hall.Haznadar. Preduslovi: Matematika. Teorija elektromagnetnih polja. Osnovi teorije slicnosti.10 Usmjeravajući modul: SISTEMI KONVERZIJE ENERGIJE SKE 01 INTEGRISANA POLJA 45 sati 6 ECTS 3 kontakt sata Cilj: Upoznati studente sa sasvremenim metodama i najnovijim dostignućima u oblasti integrisanih polja. zatim mjerenja u optičkom spektru. Univerzitet u Tuzli Dr. Delmar. Sadržaj: Principi tehnicke dijagnostike.Izudin Kapetanović.Sead Berberović.sc. . Primjeri primjene u sistemima i uredajima u elektroenergetici.sc. magnetnog fluksa. Koncept pristupa izradi složenih racunarskih programa. Univerzitet u Tuzli Literatura: . Dijagnoza složenih tehnickih sistema. Primjena matematickog modelovanja kod tehnicke dijagnostike.Girdhar.Boyes. Energetska elektronika na dodiplomskom studiju. . Fakultet elektrotehnike. sa laboratorijskim vježbama iz oblasti mjerenja senzorima temperature. “Elektomagnetizam I i II”.Sinclair. . Regulacija brzine promjenom napona armature.R. 2001. Preduslovi: Matematika. SKE 03 UPRAVLJANJE I REGULACIJA ELEKTROMOTORNIH POGONA 45 sati 6 ECTS 3 kontakt sata Cilj: Upoznati studente sa sasvremenim metodama i najnovijim dostignućima u oblasti upravljanja i regulacije EMP. McGraw Hill. London. Univerzitet u Tuzli Dr. 2002. te polja kretanja fluida u transformatorima. Preduslovi: Matematika. Upravljanje i regulacija asinhronih EMP. definicija metode i rješavanje parcijalnih diferencijalnih jednacina. Berlin. redoviti profesor. Teorija elektromagnetnih polja. plazma.R. Zagreb Literatura: . an Introduction to Computer Integrated Manufacturing”. Johannesburg.J. Skalarno upravljanje asinhronog motora pri razlicitom odnosu ulaznih velicina.Nerdina Mehinović. 1986. Elektrotermija na dodiplomskom studiju.Burns. “Sensors and Tranducers”. Upravljanje i regulacija istosmjernih EMP. Zagreb Dr. Rembold. gasovi)'. protoka. “The Finite Element Method”. Newnes. Fakultet elektrotehnike. 1997.sc. prezentacija rezultata proracuna. Elektromotorni pogoni. Englewood Cliffs. Prijenosna funkcija sistema . redovni profesor. redoviti profesor. Modelovanje problema i kreiranje mreže. Springer-Verlag. Nosilac: Dr. Fakultet elektrotehnike. Uticaj tehnicke dijagnostike na pozdanost i kvalitet. Matematicki modeli i numericko rješavanje elektromagnetnih i temperaturnih polja.W.Zienkiewicz.Kilian. Tehnicko-ekonomska analiza tehnicke dijagnostike. Numericki proracun elektrootporne i indukcione peci. Ispit .Štih.Vlado Madžarević. 1991. dijagnoza i prognoza. Third edition. Univerzitet u Tuzli Dr. SKE 02 TEHNIČKA DIJAGNOSTIKA 45 sati 6 ECTS 3 kontakt sata Cilj: Upoznati studente sa sasvremenim metodama dijagnosticiranja složenih tehničkih sistema. 3rd. Newnes. Nosilac: Dr.povezanih komponenti. Primjena metode konacnih elemenata (FEM). komunikacijskoj tehnici i novim elektricnim tehnologijama. 'Nauka o materijalima za proizvodnju senzora. te mjerenja napona i struje. Kombinovana metoda regulacije brizine istosmjernog EMP. Osnovi elektrotehnike. Oxford.Ispit se polaže pismeno i usmeno na 2 načina: pismeni rad koji uključuje teorijska pitanja i zadatke.

V. Fakultet elektrotehnike. Ispit . 1996. ili istraživački rad i usmena odbrana. Fakultet elektrotehnike. antene.Chatterton.P. Školska knjiga.Archambeault. Akademska misao. “Nove tehnologije u elektromehaničkim sistemima”. Uticaji na žive organizme. Prentice-Hall.Tehnika mjerenja EMC.EMI.F. “Elektromotorni pogoni”. Izvori elektromagnetskog zračenja. 2002. Pitman Publishing. Oxford Press. geometrijski modeli. Kluwer Academic Publishers.V. Numericke metode i sistemi programa za proracun polja u mašinama i uredajima kao osnova za analizu i projektovanje podržano racunarom.Rybak. “Automotive Electromagnetic Compatibility”. FE. . Naponski i strujni modeli.J. Eektrični materijali na dodiplomskom studiju Sadržaj: Koncept EMC i EMI i definicije. Oprema za mjerenje EMC. Nosilac: Dr.Schrack.Jurković.M. Laboratorijska testiranja. “Single Economic Space in Bosnia and Herzegovina Conformity Assessment on LVD and EMC Directive”. C. 1995. 2001. software. . Springer-Verlag. SKE 04 NOVE TEHNOLOGIJE U ELEKTROMEHANICKIM SISTEMIMA 45 sati 6 ECTS 3 kontakt sata Cilj: Upoznati studente najnovijim dostignućima u oblasti elektromehaničkih pretvarača Preduslovi: Osnove računara.Haznadar. Chichester.Madžarević. 2002. New York. Novi materijali. Ćelije za testiranje EMC. redovni profesor. Fakultet elektrotehnike. . Englewood Cliffs.Z. Nosilac: Dr. 2001.Lindifield.V. Galvansko povezivanje.Ljung. Školska knjiga. Primjeri projektovanja elektricnih mašina i uredaja podržani racunarom. Kluwer Academic Publishers. Univerzitet u Tuzli Literatura: . “Computer – Aided Design in Magnetics”. New York. Uzemljenje .EMC 45 sati 6 ECTS 3 kontakt sata Cilj: Upoznati studente najnovijim dostignućima u oblasti elektromagnetske kampatibilnosti. 1985. . Optimiranja parametara upravljačko regulacionog kruga EMP. Sistemi za smanjenje uticaja elektromagnetske interferencije . prijemnici.B. 1997. konduktivni i kapacitivni uticaji.M. “System identification .Sistemi uzemljenja za EMC. . “Engineering Electromagnetic Compatibility”.Y. vanredni profesor.A. tipovi CAD sistema. Preduslovi: Teorija elektromagnetnih polja. Nosilac: Dr. Identifikacija parametara . Izuvori. “Engineering Electromagnetic Compatibility Principles. Springer .Hawkes.Kodail.A. London. Beograd. Measurements and Tehnologies”. Univerzitet u Sarajevu. Induktivni.sc. Metoda konacnih elemenata i metoda granicnih elemenata. O. Penny. Izolacija.W. . Načini prenosa elektromagnetskih uticaja.Ispit se polaže pismeno i usmeno na 2 načina: pismeni rad koji uključuje teorijska pitanja i zadatke. Massachusetts. Teorija oklapanja i efikasnost oklapanja. Univerzitet u Tuzli Literatura: .Vučković. Matematicki modeli i numericko rješavanje elektromagnetnih i toplotnih polja u elektricnim mašinama i uredajima. ili istraživački rad i usmena odbrana. “EMI/EMC Computational Modeling Handbook”. .Ramahi. Ispit . Fakultet elektrotehnike. Odredivanje vektora polja pomocu struje i napona. koncept baze podataka u projektovanju. Univerza v Ljubljani. Regulacija motora po teoriji orijentacije polja.P. SKE 05 ELEKTROMAGNETSKA KOMPATIBILNOST . Metode mjerenja i testiranja elektromagnetske kompatibilnocti. 1998. Direktna orjentacija polja.L. Zagreb. Tuzla.Theory for the User”. Regulacija momenta direktnom orjentacijom polja.Cengel. Jednadžbe u koordinatnom sistemu polja. “The CAD/CAM Process”.predavanja.Ambrožić.sc. Zagreb. “Control of Electrical Drives”.Vlado Madžarević. Novi izvori energije. te polja kretanja fluida u transformatorima. New York. “Sodobne regulacije pogonov z izmjeničnimi mašinami”. 1986 .Asim Hodžić. Upravljacka elektronika i senzori. .Nerdina Mehinović.Štih.Ž.11 izmjenicnih mašina.Steffka. 1996. Elektromotorni pogoni na dodiplomskom studiju Sadržaj: Projektovanje podržano racunarom (CAD).P.Bilalović.Kodali. “Elektromagnetizam I i II”.napredne metode”. John Wiley & Sons.V. Otvoreni prostor.B. 1998. “Upravljanje obrtnih električnih mašina .sc. Univerzitet u Tuzli Dr. Univerzitet u Tuzli Literatura: .Vlado Madžarević. G. Materijali i oblici galvanskog povezivanja.L. New York. Električna mjerenja. . . Norwell. “EMC Electromagnetic Theory to Practical Design”. . Elementi CAD sistema: hardware. redovni profesor.sc. Elektromagnetska kompatibilnost elektroničke i električne opreme. autoriz. senzori polja. 2004. M. Oklapanje. Ispit . Uvjeti za praktičnu provedbu testiranja EMC. docent.Leonhard. Optimizacija i pouzdanost rada elektricnih uredaja. .Verlag.V. Proizvodnja podržana racunarom (CAM). . 1997. “Numerical Methods using Matlab”.Ispit se polaže pismeno i usmeno na 2 načina: pismeni rad koji uključuje teorijska pitanja i zadatke. .bezsenzorsko upravljanje. EMC standardi. Direktno upravljanje momentom (DTC).T.Ispit se polaže pismeno i usmeno na 2 načina: pismeni rad koji uključuje teorijska pitanja i zadatke. Vektorske elektromagnetne i mehanicke jednadžbe u stacionarnom koordinatnom sistemu. 1997. Aston University. . .A.Silvester.Brench.1995. Berlin.Houlden. IEEE Press. Sarajevo. IEEE. Električne mašine. “Intraduction to Thermodynamics and Heat Transfer”. Primjena CAD-a: system i korisnik. ili istraživački rad i usmena odbrana. “Električni pogoni”.“Energy and Environment”. 1978. 1997. 2005.

Fokus će biti na izučavanju savremenih metoda u renderingu.Thomas. Veza između relacionih baza podataka i Rails okruženja.D. Addison Wesley. rendering participativnih medija.Vučković. preslikavanje fotona. D. Advanced Animation and Rendering Techniques: Theory and Practice. Morgan Kaufmann.King.sc. Emir Skejić. Real-Time Rendering. Lattice Boltzmannova metoda. 1992. “Elektromotorni pogoni”. . . D.sc. Problematika pokretanja pogonskih motora velike snage: Teški pogoni. 2003. Univerzitet u Tuzli Dr.James D.Hunt. Energetska elektronika na dodiplomskom studiju Sadržaj: Uticaj kvaliteta električne energije na rad pogonskih motora: Problemi povezivanja izmjenične i istosmjerne mreže putem pretvarača. Fakultet elektrotehnike. A. Rendering volumena: pregled volumne grafike. anizotropno zaglađivanje slike. docent. Baze podataka. Akademska misao.G. direktni rendering volumena.G. praćenje zrake. Monte Carlo algoritam. 2005. Smetnje u radu pogonskih motora: Smetnje zbog nestandardnog oblika napona.Fowler. fluidnih spojnica. Ispit .M. “Elektrische Antriebstechnik .Thomas. pojava jalova snage. 1995. K. sukcesivno pokretanje višepogonskih jedinica. Fakultet elektrotehnike. 1993. promjenljive visine napona. 1986. distorzije napona.Hansson. “Klizni režimi u upravljanju električnih mašina”. Model View Controller (MVC) design pattern. viših harmonika struje. Fakultet elektrotehnike. 1979. “Električni pogoni”. Beograd. Mark Watt. Nosilac: Dr. 2002. “An Introductin to Power Electronics”. Univerzitet u Tuzli Literatura: . . Hughes.Matt Pharr. Preduslovi: Osnovi računarstva.Nerdina Mehinović. . Sinteza tekstura i obrada slike: Okolinsko preslikavanje. Watt.D. modeliranju i animaciji. Površine i meshovi: modeliranje pomoću površina nastalih podjelom poligona (subdivision surface). Usmjeravajući modul: RAČUNARSTVO I INFORMATIKA RI 01 NAPREDNA RAČUNARSKA GRAFIKA 45 sati 6 ECTS 3 kontakt sata Cilj: Cilj predmeta je upoznavanje naprednih koncepata i metoda u trodimenzionalnoj računarskoj grafici. Konačna ocjena iz predmeta se formira na osnovu bodova ostvarenih iz zadaća. John F. diirektno pokretanje. 2002. Školska knjiga. Univerzitet u Tuzli Literatura: . distorzije napona mreže.B. Steven K. Nosilac: Dr. polja udaljenosti (distance fields) i skupovi tačaka iste vrijednosti (level sets). 2004.V. Rails i AJAX. Springer-Verlag. Elektromotorni pogoni. Principi zaštite pogonskih motora od smetnji koje potiču od električne mreže i radnog mehanizma. Mogućnost ponovnog ukapčanja bez opasnosti po asinhroni motor. Feiner. vanredni profesor. sc. “Agile Web Development with Rails”. Ispit . Foley. Computer Graphics: Principles & Practices.Kümel. . udarci tereta. C++ i OpenGL-u. Grafički hardver: Opštenamjensko izračunavanje. 2nd Edition.Alan H. Physically based Rendering: From Theory to Implementation. uticaja viših harmonika. “Elektromotorna postrojenja”.Marinović.Šabanović. globalna iluminacija. WEB 2. ActionController i ActionView komponente. “Programming Ruby: The Pragmatic Programmers’ Guide”.Tomas Moller. C. Regular expressions.H. ili istraživački rad i usmena odbrana. Addison-Wesley. Sadržaj: Napredne tehnike renderinga: Fotorealistični rendering.A.Ispit se polaže pismeno i usmeno na 2 načina: pismeni rad koji uključuje teorijska pitanja i zadatke. Vektorski dijagram napona i magnetskog fluksa u prekapčanju ili ponovnom ukapčanju asinhronog motora. ERB za generiranje dinamičkog HTML koda. Greg Humphreys.12 SKE 06 INTERAKCIJA ELEKTRIČNE MREŽE I POGONSKIH MOTORA 45 sati 6 ECTS 3 kontakt sata Cilj: Upoznati studente sa smetnjama koje nastaju pri radu pogonskih motora. Zagreb. docent.A. A K Peters Ltd. .F. . algoritam pokretne kocke (marching cubes). SOFT startera i sl. Zagreb. Princip funkcionisanja Internet aplikacija. nesimetrije trofazne mreže i sl. Univerzitet u Tuzli Literatura: . vanredni profesor. Kurs je baziran na programskom jeziku Ruby i Ruby on Rails razvojnom okruženju koje omogućava rapidni razvoj Internet aplikacija. Smetnje u radu pogonskih motora pri ponovnom ukapčanju.N. projekata iz programiranja i završnog projekta. Fizikalno bazirano modeliranje: solver stabilnih fluida. Eric Haines. ETF Sarajevo. Andries van Dam. Fakultet elektrotehnike. Preduslovi:Programerske vještine u C. sinteza tekstura. .Aufgaben und Lösungen”.Bird. RAZVOJ INTERNET APLIKACIJA RI 02 45 sati 6 ECTS 3 kontakt sata Cilj: Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa trenutnim trendovima u oblasti razvoja softvera za Internet aplikacije. a posljedica su lošeg kvaliteta električne energije. Računarske mreže Sadržaj: Uvod u programiranje u programskom jeziku Ruby. 1978.0 aplikacije. . 2nd Edition in C.Ispit se polaže pismeno.Asim Hodžić. pokretanje pomoću zaletnih uređaja. ActiveRecord. .Amer Hasanović.Sc. Školska knjiga. The Pragmatic Bookshelf.Jurković.Pedder.B. Nosilac: Dr. Preduslovi: Električne mašine. Ruby i objektno orijentirano programiranje.

sc. vanredni profesor. 2007. Višestruko nasljeđivanje i hijerarhija nasljeđivanja.Khartabi. RI 04 SOFTVERSKO INŽENJERSTVO 45 sati 6 ECTS 3 kontakt sata Cilj: Upoznati studente sa različitim. . World Wide Web i hipertekst.Amer Hasanović. Zahtjevi i specifikacije. ili istraživački rad i usmena odbrana.I. Referentne tačke IMS sistema.Tumbas. G. .Easteal. Preduslovi: Matematika.Davies. Osnovi programiranja. 2003. Fakultet elektrotehnike. FE Tuzla. Addison-Wesley Workingham. “Software Engineering Analysis and Design“.Abowd.Mayer.. te njihovim prednostima i manama. “The 3G IP Multimedia Subsystem (IMS). Nosilac: Dr. Virtualna realnost.Nermin Suljanović.Niemi. . 6th ed. McGraw-Hill. .Camarillo.Đurek. “Odabrana poglavlja softverskog inžinjeringa“. I.Beale.Ukupna ocjena za predmet formira se na osnovu bodova dobivenih iz zadaća.Pressman.Khartabil. Ispit . A. tipizacija). vanredni profesor. Sommerville. Dinamičko vezivanje. RI 05 SISTEMI ČOVJEK-RAČUNAR 45 sati 6 ECTS 3 kontakt sata Cilj: Upoznati studente s temeljnim principima dizajniranja i evaluiranja hardverskih i softverskih rješenja koja omogućavaju komunikaciju između ljudi i računarskih mašina. Ispit .sc. Fakultet elektrotehnike.H. Skripta. Merging the Internet and the cellular worlds“. Ltd.M. AddisonWesley Workingham. 2002. Uporedna analiza tradicionalne i objektne paradigme. Održavanje i evolucija. Dizajn interaktivnih računarskih sistema za osobe s umanjenim psihofizičkim sposobnostima. G. sixth ed. Novi Sad.Mayer. Polimorfizam. “Strategies for Effective Human-Computer Interaction” (4th Edition).D. . Sofware Engineering. metode i modeli. 2004. Nasljeđivanje: oblikovanje nasljeđivanja.Finlay. “The IMS IP Multimedia Concepts and Services“.Shneiderman. Objektni model i njegovi elementi (apstrakcija. Addison-Wesley Workingham. 2005 . “The IMS IP Multimedia Concepts and Services in the Mobile Domain“.Ispit se polaže pismeno pri čemu test uključuje i teorijska pitanja i zadatke. Univerzitet u Tuzli Literatura: . Addison-Wesley. G. FE Tuzla. Prikaz testnog sistema IMS baziranog na otvorenom softwareu. John Wiley and Sons. vanredni profesor. Europian Adaption (840 p). “Softversko inženjerstvo“. J.Radosav.13 Ispit Second Edition.Ispit se polaže pismeno. Univerzitet u Tuzli Literatura: .N. . “Human-Computer Interaction“ (3rd Edition).B. John Wiley 2007. učahurivanje. Skripta.Preece. nasljeđivanje. C. Opis IMS entiteta. Klase i objekti.M. često suprotstavljenim. G.sc. LTD. 2004. .Poikselka.Jošanov. “Beyond Human_Computer Interaction“. P. 2006. 1989.Sharp.Poikselka.Plaisant.Aljo Mujčić.Nermin Sarajlić. vanredni profesor. Univerzitet u Tuzli Literatura: . J. The Pragmatic Bookshelf. Preduslovi: Osnove interakcije čovjek-računar. Napredni sistemi za prikaz. Ispit . Diameter). Fakultet elektrotehnike. Poznavanje programiranja.D. Prototip i delegiranje. Koncept objekta: život objekta: vrste objekata: Klase: tipovi i apstrakcija podataka. HCI u praksi.Rogers.A. “Software Engineering“.sc. Verifikacija i validacija. Interfejsi s prirodnim jezikom i govorni interfejsi. Protokoli korišteni u IMS sistemu (SIP. Fakultet informacionih Tehnologija Mostar. Univerzitet u Tuzli Dr. Garcia-Martin. A.sc. a konačna ocjena se formira na osnovu bodova dobivenih iz zadaća. docent. Data mining Nosilac: Dr. . pismenih testova i konačnog projekta. “Softversko inženjerstvo“. Predmet će se realizovati kroz teoretska predavanja i praktične radove na testnom IMS podsistemu. RI 03 IP MULTIMEDIJSKI PODSISTEMI 45 sati 6 ECTS 3 kontakt sata Cilj: Upoznati studente sa principima rada i konceptom savrmenih IP multimedijskih podsistema (IMS). 2001.B. R. Razvoj aplikacija IMS sistema.Dix. ispita i projekta. 2006. McGraw-Hill Book Company. 2006 . Sadržaj: Uvod u interakciju čovjek-računar. idejama i modelima softverskog inženjerstva. John Wiley & Sons. H.Niemi.Sarajlić.R. 2006. Nosilac: Dr. H. Oblikovanje i implementacija. . Preduslovi: Računarske mreže i komunikacije Sadržaj: IP multimedijski podsistem (IMS)-arhitektura i koncepti. “Softversko inženjerstvo“. Računari i kolaboracija.Ispit se polaže pismeno i usmeno na 2 načina: pismeni rad koji uključuje teorijska pitanja i zadatke. Fakultet elektrotehnike. Računari u kontekstu. Univerzitet u Tuzli Dr. “A Practicioner’s Approach“. 2007.C. Dizajn HCI-a: potrebe korisnika. Dizajn korisničkih interfejsa.Emir Skejić. Fakultet elektrotehnike. Osnovi računarstva Sadržaj: Softverski inženjerstvo kao disciplina. Povezivanje IMS sistema sa fiksnom i mobilnom mrežom. .M.E. Evaluacija računarskih interfejsa.

primjeri primjene u upravljanju. iterativni gradijentni metodi (Newton tipa). Automatsko Upravljanje. analiza frekventnoga odziva. Zilouchian. Evolucioni algoritmi u upravljanju. Kreiranje inteligentnih sistema. optimizacija kontrolera i integrisana optimizacija i upravljanje. Iterativne numeričke metode nalaženja optimalnog upravljanja u otvorenoj sprezi. Engelbrecht A. R. Univerzitet u Tuzli D. Adaptivne neuronske mreže sa fuzzy mehanizmom zaključivanja (ANFIS). Pojam inteligentnog upravljanja. Ng G. univerzitetski udžbenik.. Iterativni algoritmi optimizacije. Nadzirano učenje neuronskih mreža. MPC. H∞. Fuzzy zaključivanje.. Identifikacija bioloških sistema. Primjeri primjene neuronskih mreža. Primjeri primjene u upravljanju.MATLAB toolboxes Ispit . Jamshidi: “Intelligent Control Systems Using Soft Computing Methodologies”. Osnovni koncepti Teorije sistema i signala. 2007. ili istraživački rad i usmena odbrana. Pojam inteligentnih sistema.sc. Dover Publications. Sistemi automatske regulacije Sadržaj: Osnovni pojmovi. Tracking and Control. Proces zaključivanja. Dinamičko programiranje i princip optimalnosti. smjernice za izbor ulaznog signala i vremena uzorkovanja te opisa postupka za izbor modela i test njegove valjanosti . Nosilac: Literatura: Ispit - Dr. Springer-Verlag.. Prljača. vanredni profesor. Lejla Banjanović-Mehmedović: Inteligentni sistemi. Skogestad. Computational Intelligence. R. Z. Formulisanje i rješavanje problema optimalnih kontrolera u zatvorenoj sprezi. Automatsko upravljanje Sadržaj: Optimizacija i upravljanje. Pontryagin-ov princip minimuma. John Wiley and Sons. 2001 . Ekspertni sistemi u upravljanju. Strategije planiranja/replaniranja i primjeri primjene. Fakultet elektrotehnike. Formulisanje i rješavanje problema integrisanog upravljanja i optimizacije u zatvorenoj povratnoj sprezi. Metode klasifikacije. Genetski algoritmi. Inteligentni agenti. Genetski operatori. Model Pedictive Control. Stohastičke metode optimizacije. Fuzzy-genetski sistemi. Inc. ili istraživački rad i usmena odbrana. Identifikacije na osnovi ortonormalnih polinoma. John Wiley and Sons. Vještački neuron. podjela neuronskih mreža prema različitim kriterijima. parametarska optimizacija fiksnih kontrolera. AUT 03 IDENTIFIKACIJA DINAMIČKIH SISTEMA 45 sati 6 ECTS 3 kontakt sata Cilj: Upoznavanje studenata sa modernim tehnikama za identifikaciju sistema Preduslovi: Automatsko upravljanje. Inc.14 Usmjeravajući modul: AUTOMATIKA I ROBOTIKA AUT 01 OPTIMALNO UPRAVLJANJE 45 sati 6 ECTS 3 kontakt sata Cilj: Upoznati studente sa principima optimalnog upravljanja tehničkim sistemima Preduslovi: Matematika. M. Predstavljanje znanja. Dizajn fuzzy regulatora. CRC Press 2001 Ispit se polaže pismeno i usmeno na 2 načina: pismeni rad koji uključuje teorijska pitanja i zadatke. Neparametrične identifikacijske metode: metoda Fourierove analize. S. 2004 . dinamičko programiranje i HamiltonJacobi-Bellman jednačina. Primjeri fuzzy upravljanja. redovni profesor. Univerzitet u Tuzli Literatura: . Parametrične identifikacijske metode: metoda najmanjih kvadrata i njene modifikacije. Bordons.S.W. Optimalni linearni kvadratni regulator (LQR) i Riccati-jeva jednačina. Problem optimizacije sa ograničenjima. Nosilac: Dr. H2 . Problem optimizacije bez ograničenja. Mikrostampa Tuzla. 2011. Intelligent Systems-Fusion. Fuzzi skupovi i fuzzy logika. Funkcija dobrote.Ispit se polaže pismeno i usmeno na 2 načina: pismeni rad koji uključuje teorijska pitanja i zadatke. varijacioni račun i Euler-Lagrangeova jednačina. Nenadzirano učenje neuronskih mreža. Publication. kvadratno programiranje (QP). Problem minimizacije funkcionala sa ograničenjima na upravljanje i stanje. I.. Inteligentna analiza podataka (Data Mining).P. Koncepti i tehnike vještačke inteligencije. Postlethwaite. Učenje sa podrškom.S. Preduslovi: Matematika. Optimal Control Theory. C. Research Studies Press Ltd. linearno programiranje (LP). Algoritmi učenja neuronskih mreža. N. i sekvencijalno kvadratno programiranje (SQP). Automatsko upravljanje Sadržaj: Inteligencija i pojam vještačke inteligencije. 1997 . Uslovi optimalnosti. Naser Prljača. Lagrange-ovi multiplikatori i teorema Khun-Tucker-a. korelacijska analiza i spektralna analiza.Lejla Banjanović-Mehmedović. Hibridni inteligentni sistemi. Fletcher. 1998 . Identifikabilnost modela.R. 2003 S. Stabla odlučivanja. Kirk. Metode grupisanja (klasterizacije). Formulacija problema optimalnog upravljanja. Optimizacija upravljanja u otvorenoj sprezi. Mašinsko učenje. 2008 . Ocenjivanje parametara kontinuiranih procesa. Evolucioni algoritmi. metoda pomoćnih promenljivih i metoda stohastične aproksimacije. Matematičko programiranje. Camacho. Neuronske mreže u upravljanju.D. LQG.sc. Sehić. Bayesov sistem odlučivanja. Optimalno upravljanje i problem minimizacije funkcionala. Practical Methods of Optimization. Identifikacija s prilagođavanjem modela. metoda razširenih najmanjih kvadrata i metoda najveće slićnosti.E. Vještačke neuronske mreže. primjeri primjene u upravljanju. L1..A. fundamentalnih setova funkcija. Fakultet elektrotehnike. Optimalno upravljanje i problem minimizacije funkcionala. AUT 02 INTELIGENTNO UPRAVLJANJE 45 sati 6 ECTS 3 kontakt sata Cilj: Upoznati studente sa tehnikama inteligentnog upravljanja. Multivariable Feedback Control. Neki praktični vidici identifikacija. A John Wiley & Sons. Data mining. Neuro-genetski sistemi. D.

Siemens. Pojačanje. 1995. „Senzori tečnosti i gasova“. Senzorika i lokomocija mobilnih robota i humanoida. Univerzitet u Tuzli Literatura: . Senzori tečnosti i gasova. PAC. vanredni profesor. 1987 . New Jork. ultrazvučni i električni senzori nivoa. Fakulteta za ektrotehniko. Indukcioni i ultrazvučni senzori protoka. N. Wittenmark. Senzori infracrvenog zračenja. Poluprovodnički senzori pritiska. Multisim. 1998. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Srpsko Sarajevo. Zahtjevi na hardver. Fakultet elektrotehnike.S. Projektovanje mjerno-akvizicionih sistema. mehanički i solid-state releji i kontakteri. Astrom. Nosilac: Dr. Upper Saddle River. „Personalni računari u sistemima merenja i upravljanja“. Primjeri primjene u industriji. Model generalizovane električne mašine. Strmčnik.SIMATIC S7. konačni automati. Mjerno-akvizicioni sistemi na bazi personalnog računara. Robotika i Automatizacija. Zagreb. Univerzitet u Tuzli Literatura: . Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo. Digitalni senzori pritiska.. Popović. Akademska misao. “Električni servomotori”. Analiza slučaja.Ispit se polaže pismeno i usmeno na 2 načina: pismeni rad koji uključuje teorijska pitanja i zadatke. Simulink i LabVIEW softverski paketi Ispit . Kaskadna regulacija u pogonima sa jednosmjernom strujom. Lokalizacija i mapiranje mobilnih robota. 2006. Vektorsko upravljanje i regulacija izmjeničnih pogona.S. sistemski (OS) i aplikativni softver. Kilian. ugrađenim računarskim upravljačkim sistemima i računarskim sistemima za automatizacije proizvodnje. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Srpsko Sarajevo.sc. etc. C.R. Hidraulički sistemi.). Specijalni senzori temperature. V. Planiranje kretanja mobilnih robota. Matlab i Simulink softverski paketi Ispit se polaže pismeno i usmeno na 2 načina: pismeni rad koji uključuje teorijska pitanja i zadatke. 1996. Koračajni motori. Digitalno upravljanje električnim pogonima. Izmjenični servomotori. B. Ljubljana. . unutrašnjim prostorima. Arhitektura savremenih mjerno-akvizicionih sistema. Senzori masenog protoka. Automatsko upravljanje Sadržaj: Osnove tehnike senzora. Upravljanje kretanjem. konverzija i filtriranje signala. J. . 1998.S. ESP)... Školska knjiga .Virtuelna instrumentacija. Instrumentacioni interfejsi. Lennart Ljung: System Identification Theory For the User. Specijalni senzori protoka. Samoučeći mobilni roboti. „Senzori u robotici“. Električni prekidači. Zenan Šehić. Talasići. Infineon TriCore mikrokontroler i OSEK/VDX operativni sistem.15 Nosilac: Dr. Vukosavić. Mjernoakvizicioni sistemi na bazi mikrokontrolera. Fakultet elektrotehnike. . Istosmjerni servomotori. Ljubljana. impedancijom i silom. Dizajn ćelijskog kontrolera i njegova implementacija na standardnim industrijskim računarskim upravljačkim sistemima (PLC. .J. Softver virtuelne instrumentacije. Automatsko upravljanje. 2004. opasni radni prostori) . Beograd. PTR Prentice Hall.M. Akademska misao. ROBOTIKA. arhitekturom i projektovanjem savremenih mjerno-akvizicionih sistema. 2003 Ispit AUT 05 - LabVIEW. N. „Celostni pristop k računalniškemu vodenju procesov“. Hidraulički aktuatori. Algoritmi izbjegavanja prepreka i pretraživanja prostora. Poluprovodnički senzori temperature.K. . Analiza slučaja. docent.. Dizajn ugradjenih računarskih upravljačkih sistema robotskih i mehatroničkih sistema. Jakub Osmić. Pneumatski aktuatori.P. . 2003. 1999..sc. Analiza slučaja. Second edition. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Srpsko Sarajevo. mehatroničkim sistemima.D. Drndarević. Formulacija i rješenje problema automatizacije fleksibilne proizvodne ćelije. T. Popović. Specijalni senzori linearnog i ugaonog pomjeraja. „Identifikacije“. Elektrohemijski pretvarači. Multirobotski kooperativni sistemi.M. Popović.Aktuatori u automatskom upravljanju. Active Suspension ABS. 2nd ed. Delmar Thomson LLearning. Tehničke karakteristike senzora. „Modern Control Technology: Components and Systems“. . Principi mjerenja neelektričnih veličina.D. . Sistemi u realnom vremenu Sadržaj: Kinematsko i dinamičko modeliranje robotskih i mehatroničkih sistema. MEHATRONIKA I AUTOMATIZACIJA Preduslovi: Matematika.. Senzori u robotici. Solenoidi. Matlab. Matko. Vizuelno upravljanje. popustljivošću. Inteligentni senzori. „Digitalno upravljanje električnim pogonima“. Hidrostatski. Uvod u mobilnu robotiku i autonomna dostavna vozila. Integrisano upravljanje multirobotskim sistemima u složenom okruženju (automatizirana skladišta.S. Pneumatski sistemi. ili istraživački rad i usmena odbrana 45 sati 6 ECTS 3 kontakt sata Cilj: Upoznati studente sa naprednom industrijskom i mobilnom robotikom. Upoznavanje studenata sa aktuatorima u automatskom upravljanju kao i modernim metodama upravljanja električnim pogonima Preduslovi: Instrumentacija. „Senzori i mjerenja“. industrijski manipulacioni roboti i mehatronički podsistemi automobila (Cruise Control. Obrada mjernih signala. brzine i ubrzanja. Beograd. Addison-Wesley Publishing ompany. Električni linearni aktuatori. National Instruments-CompactRIO. građevinarstvu. Upravljanje kretanjem mobilnih robota. M. Optički senzori. 2003. Distribuirani mjernoupravljački sistemi. „Adaptive Control“. Industrijski robot u fleksibilnoj proizvodnoj ćeliji. Gugić. ili istraživački rad i usmena odbrana AUT 04 INSTRUMENTACIJA I AKTUATORI U AUTOMATICI 45 sati 6 ECTS 3 kontakt sata Cilj: Upoznavanje studenata sa principima mjerenja i senzorima za mjerenje neelektričnih veličina.

G. Kiencke. karakteristikama telekomunikacijskih kanala. “Digital communications. Digitalni modulacijski postupci (PAM. Addison-Wesley Publishing Company. Matko. New York. Implementacija regulatora na PLC-ima i PAC-ovima. Univerzitet u Tuzli Literatura: . Projektovanje sistema za upravljanje i nadzor u procesnoj industriji. modulacijskim tehnikama i ekvalizacijom.Haykin. ili istraživački rad i usmena odbrana AUT 06 PROCESNA AUTOMATIKA 45 sati 6 ECTS 3 kontakt sata Cilj: Upoznavanje studenata sa modernim tehnikama za projektovanje sistema za upravljanje i nadzor u procesnoj industriji Preduslovi: Automatsko upravljanje.K. Dijagrami toka. Fakultet elektrotehnike. Eksperimentalne metode optimizacije tehnoloških procesa.sc.D. Upravljanje tehnološkim procesima. Fakultet elektrotehnike.Lejla Banjanović-Mehmedović. Sciavicco. „Celostni pristop k računalniškemu vodenju procesov“. FSK.D.Hall. 1995. Second edition. Introduction to Autonomous Mobile Robots. Sadržaj: Blok šema komunikacijskog sistema sa aspekta prenosa i obrade signala.R. Univerzitet u Tuzli Dr. OFDM.S. Germany.sc. S. Osnovni stohastički procesi. Strmčnik.Dokumentacija o korištenoj strojnoj i programskoj opremi . 2003. Univerzitet u Tuzli Dr.sc. Khalil. 1995. . Jenkin. Siegwart. Prentice-Hall.R. vanredni profesor. Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo.G. McGraw-Hill. Prentice. Predstavljanje tehnoloških procesa. Springer. Gee. 2005 . . Računari i kontroleri u procesnoj industriji. . ili istraživački rad i usmena odbrana Usmjeravajući modul: KOMUNIKACIJE KOM 01 TEORIJA SIGNALA I DIGITALNE TELEKOMUNIKACIJSKE TEHNIKE 45 sati 6 ECTS 3 kontakt sata Cilj: Upoznati studente sa primjenom teorije signala u savremenim telekomunikacijskim postupcima. L. QAM. „Adaptive Control“. Ljubljana. Metode pristupa zajedničkom mediju. K. Ispit .Ispit se polaže pismeno i usmeno na 2 načina: pismeni rad koji uključuje teorijska pitanja i zadatke. Strmčnik. . . “Digital Communications”. .Nermin Suljanović. Jakub Osmić. Dunn. B. G. Simulink i LabVIEW softverski paketi .. Siciliano.Sklar. Fakultet elektrotehnike.Ispit se polaže pismeno i usmeno na 2 načina: pismeni rad koji uključuje teorijska pitanja i zadatke. 2006 . Šum. „Računalniško vodenje procesov“. Klasifikacija tehnoloških procesa po tipu procesnih promjenljivih. Wittenmark. 2010 .U. Ekvalizacija prenosnog puta i eliminacija intersimbolske interferencije.S. Nourbakhsh. Control.S. Preduslovi: Matematika. Klasifikacija tehnoloških procesa po načinu prerade materije. third edition. Nosilac: Dr. Modeliranje komunikacijskih sistema u Matlabu. Autonomous MobileRobots: Sensing. Heidelberg. USA. vanredni profesor. Klasifikacija tehnoloških procesa po tipu promjene stanja. Klasifikacija tehnoloških procesa po procesnoj veličini koju transformiraju. “Nonlinear Systems”. Programabilni logički kontroleri (PLC) i programabilni kontroleri za automatizaciju (PAC) u procesnoj industriji. Dudek.STEP 7 programski paketMatlab. D. B. CRC Press. I. Zenan Šehić.Proakis. New Jork. 2000 . Oprema i softver za upravljanje i nadzor u procesnoj industriji. Integracija nadzora i upravljanja u procesnoj industriji. Automotive Control Systems. Robotics: Modelling. Cambridge University Press. Realni prenosni mediji i kanali. John Wiley and Sons 2001. Primjeri. Nehmzow. “Communication Systems”. ili istraživački rad i usmena odbrana. Funkcionalni simboli elemenata tehnoloških procesa. fundamentals and applications“. Nosilac: Dr.J. UK. Arhitektura i klasifikacija sistema za upravljanje i nadzor u procesnoj industriji. Boca Raton. J. Matematički modeli u procesnoj industriji. Ispit Massachusetts. Primjeri u bežičnim i PLC komunikacijskim sistemima. Dijagrami prelaza stanja. Sistemi automatske regulacije Sadržaj: Vrste tehnoloških procesa. Zupančića.William C. New Jersey. S. Teorija signala i sistema i Digitalna obrada signala na dodiplomskom studiju. USA. McGraw-Hill 1996. L.B.Fakulteta za elektrotehniko. M. Astrom. 2006 . Cambridge.B. Sinhronizacija: ekstrakcija nosioca. 2005. Ljubljana. „Fundamentals of industrial instrumentation and process control“. Fakultet elektrotehnike. Primjeri u savremenim telekomunikacijskim sistemima. Springer Verlag. Nielsen. 2001. Klasični i napredni regulacijski algoritmi u procesnoj industriji. Naser Prljača. MIT Press. Mušiča. 2002 . Ispit . “Uvod u statističku teoriju telekomunikacija”.sc. Univerzitet u Tuzli Literatura .Drajić. Tipovi dijagrama procesa.16 Nosilac: Dr.H. Planning and Control.U. . 1998.B. Springer-Verlag. Decision Making and Applications. . Entitetski dijagrami. Cambridge. ekstrakcija digitalnog takta. Mobile Robotics: A Practical Introduction. vanredni profesor. Lewis. Akademska misao.sc. modulacijske tehnike sa proširenim spektrom). Univerzitet u Tuzli Literatura: . Fakultet elektrotehnike. docent. 2004 Computational Principles of Mobile Robotics. F.Ispit se polaže pismeno i usmeno na 2 načina: pismeni rad koji uključuje teorijska pitanja i zadatke. redovni profesor.

Vremenski prozori i spektralna analiza. FIR i IIR filteri i digitalno filtriranje.Chen. Strukture digitalnih filtera.Ispit se polaže pismeno pri čemu test uključuje i teorijska pitanja i zadatke. Teorija signala i sistema.Reed. Beograd 2000. “Error-control coding for data networks”.sc. Preduslovi: Digitalne telekomunikacije. Elementi teorije informacija. KOM 04 ŠIROKOPOJASNE MREŽE 45 sati 6 ECTS 3 kontakt sata Cilj: Upoznati studente sa savremenim metodama. Preduslovi: Matematika. Širokopojasne pristupne tehnologije i mreže. Projektovanje digitalnih filtera. Uvod u teoriju kanalnog kodovanja.G.Drajić. Trelis kodovana modulacija. Model integriranih i diferenciranih usluga.Ifeachor.sc.W. Izvori informacija.J. “Digital Signal Processing. Sadržaj: Uvod. Estimacija i analiza spektra signala. docent. Prijenos i komutacija u širokopojasnim mrežama. Univerzitet u Tuzli Literatura: . Element.Istraživački rad i usmeni ispit. . Performanse širokopojasnih komunikacijskih mreža. Gradske mreže.W. R.Manolakis. 2002.E. Sadržaj: Blok predstava telekomunikacijskog sistema sa stanovišta teorije informacija. .1989. SDH/SONET and WDM/Optics”. Fakultet elektrotehnike.D.sc. Modeli prometa u širokopojasnim komunikacijskim mrežama. “Broadband Telecommunications Handbook”. Tehnike višestrukog pristupa mediju. Preduslovi: Matematika.Vorobev. KOM 03 PRINCIPI IZVORNOG I KANALNOG KODOVANJA U TELEKOMUNIKACIJSKIM SISTEMIMA 45 sati 6 ECTS 3 kontakt sata Cilj: Upoznati studente sa savremenim postupcima izvornog i kanalnog kodovanja kodovanja u savremenim telekomunikacijskim sistemima.Bažant i dr. “Teorija i praktika vejvlet . Predstavljanje brojeva. Sloj podatkovnog linka u pristupnim i gradskim mrežama. Prva Šenonova teorema. “Integrated Broadband Networks: TCP/IP.A Practical Approach”.Lee. Prentice-Hall..preobrazovania” (na ruskom) Ispit .J. Turbo i LDPC kodovi.Proakis.S. 2002. .V. . Analiza telekomunikacijskih kanala s stanovišta teorije informacija. 1993.I. UpperSaddle River.Jain. Principles. R. Kluwer Academic Publisher 1999. Generiranje digitalnih signala. na dodiplomskom studiju. Višeprotokolno komutiranje pomoću oznaka paketa i mrežni sloj u širokopojasnim komunikacijskim mrežama. Osnovni elementi konačnih polja. docent. W. “Digital Communications”. “The Fast Lifting Wavelet Transform”. “Teorija informacija i prenos podataka”. Iowa State University . tehnologijama i uslugama u oblasti širokopojasnih mreža.Bates. John Wiley and Sons 2001. Arhitektura širokopojasne mreže. .sc. Addison-Wesley. 2004. Fakultet elektrotehnike. algoritam LZW). Obrada digitalnih signala na dodiplomskom studiju. Tehnike posluživanja i mehanizmi za postizanje kvalitete usluge u širokopojasnim mrežama. Širokopojasna jezgrena mreža. Telekomunikacijski protokoli. “Discrete-Time Signal Processing”. V.G. Diskretna Furijeova transformacija (DFT) i njene osobine. Akademska Misao. Primjeri realizacije postupaka kanalnog kodovanja u savremenim komunikacijskim sistemima. “Communication Systems”. Pearson Prentice Hall.B.17 KOM 02 OBRADA DIGITALNIH SIGNALA 45 sati 6 ECTS 3 kontakt sata Cilj: Upoznati studente sa savremenim postupcima obrade digitalnih signala i primjene u ciljanoj oblasti.Samra Mujačić. Greške u digitalnim sistemima zbog predstave brojeva sa konačnm brojem bita.I. Obrada digitalnih signala promjenljivm brzinama (Prorjeđivanje i interpolacija). Fakultet elektrotehnike. McGraw-Hill 1996. “A Really Friendly Guide to Wavelets”. Izvorno kodovanje (teorija kodova. New Jersey.Suad Kasapović. Multimedijski sistemi i komunikacije.Haykin.Polikar.C. Konvolucioni kodovi. Univerzitet u Tuzli Literatura: .R. Ispit .Aljo Mujčić. Univerzitet u Tuzli Dr. Optičke telekomunikacije.M. Širokopojasne mreže i integrirane usluge. Brza Furijeova transformacija (FFT).G.A. Mobilne komunikacije.J. Huffmanov kod. Prometni inženjering. Statističko multipleksiranje. Algorithms and Applications”. Primjeri realizacije postupaka izvornog kodovanja u savremenim komunikacijskim sistemima. D. Telekomunikacijske mreže. . Osnove teorije Winerovog filtriranja. B. 2004. vanredni profesor.Oppenheim. ATM. “Introduction to WaveletTtransformation”.A.Himzo Bajrić. Osnove adaptivnog filtriranja i primjene u adaptivnoj ekvalizaciji.Hassan.V. Metoda najmanjih kvadrata. Nosilac: Dr. Artech House.Valens. Prenosna karakteristika u s i z prostoru – diferencne jednačine.S. Fakultet elektrotehnike. .R. 1996. Nosilac: Dr.C. . OFDM i COFDM. Osnovni elementi DSP mikroprocesora.Proakis. Nosilac: Dr. Univerzitet u Tuzli Literatura: . Sadržaj: Vremenski diskretni signali i sistemi. McGraw-Hill TELECOM.Schafer. Primjena FFT u digitalnim modulacionim postupcima DMT.Kim.G. Teorija signala i sistema.G. “Digital Signal Processing . 2003. . “Osnovne arhitekture mreža”. Primjena DFT u izračunavanju korelacije i konvolucije. . vanredni profesor. Virtualne privatne mreže. .Gribunin. Blok kodovi.Jervis. Zagreb. “High Performance TCP/IP Networking”. Uvod u malotalsnu transformaciju (Wavelet transformacija). X.

D.Tanenbaum. Višekorisničke multimedijske aplikacije.Milovanović. Matematika.Ispit se polaže pismeno i usmeno na 2 načina: pismeni rad koji uključuje teorijska pitanja i zadatke. mobilnost korisnika i usluga. učenje na daljinu. vanredni profesor. Ispit KOM 05 SAVREMENI TELEKOMUNIKACIJSKI SISTEMI 45 sati 6 ECTS 3 kontakt sata Cilj: Upoznati studente sa konceptom i strukturom savremenih telekomunikacijskih sistema.R. Univerzitet u Ljubljani Dr.Bojković.K. Hijerarhijski zasnovane digitalne mreže i sistemi. docent. KOM 07 MOBILNE TELEKOMUNIKACIJE II 45 sati 6 ECTS 3 kontakt sata Cilj: Upoznavanje studenata sa problematikom organiziranja i implementacije mobilnih sistema.A.Mayer. 2003. Haidine. formati opisa i zaštita multimedijskog sadržaja. Fakultet za elektrotehniku.Sklar.Matjaž Debevc.Nahrsted. Standardi za multimedijske komunikacije. middleware. Audio. Modeli prostornog i vremenskog usklađivanja multimedijskog sadržaja. University of Technology Graz. KOM 06 MULTIMEDIJSKI SISTEMI I KOMUNIKACIJE 45 sati 6 ECTS 3 kontakt sata Cilj: Upoznati studente sa savremenim metodama i tehnologijama u oblasti multimedijskih sistema i komunikacija. Preduslovi: Digitalne telekomunikacije.Bojković. “Introduction to multimedia communications: applications.S. telemedicina. Telekomunikacijske mreže. fundamentals and applications“.Hrasnica.sc. . Nosilac: Dr. Institute for Information Systems and Computer Media. . 2002. Uvođenje kvalitete usluge u Internet. PTR. Računarske mreže i komunikacije. “Računarske mreže”. Preduslovi: Matematika. . Mehanizmi kvalitete usluge. prijevod četvrtog izdanja. D. Kluwer. Univerzitet u Tuzli Dr. Pojam i model multimedijskog komunikacijskog sistema. video i sintetički multimedijski sadržaji. Sadržaj: Uloga telekomunikacijskih sistema u savremenom društvu. ili istraživački rad i usmena odbrana. Metapodaci. Internet telefonija. John Wiley & Sons. Multimedijske komunikacije u mrežama nove generacije. “The IMS IP Multimedia Concepts and Services“. Wiley. Koncept inteligentnih mreža novih generacija. Metode isporuke multimedijskog sadržaja. DVB referentni model interaktivne TV. K.Jurij Tasič. Network design“.. “Broadband Powerline Communications.Samra Mujačić. . ili istraživački rad i usmena odbrana. John Wiley and Sons. Digitalne PLC komunikacije preko energetskih vodova. A. Univerzitet u Ljubljani Literatura: . Wiley.K.K. Stavdas: “Core and Metro Networks“. Model strujanja (streaming) multimedijskog sadržaja.18 . . Operativni sistemi.Poikselka. Univerzitet u Tuzli Dr. 2010. 2005. Austria Literatura: .sc.A. 1995. Z.sc.Zheng.S.M. Ispit . Ispit . redovni profesor Fakultet za elektrotehniku. Univerzitet u Tuzli Dr. networking”. Sadržaj: Uvod. 2001. “Multimedia signals and systems”. konceptima. “Digital communications. techn. Prentice-Hall. Digitalni prijenos signala u xDSL sistemima. docent. . 2005. Univerzitet u Mariboru Assistant Professor dr. “Communication Systems”. 2006. Mikroknjiga-PH PTR. 2004.Matej Zajc.B. Multimedijske komunikacije na dodiplomskom studiju. 2001. PrenticeHall.prof.A.sc.R. Osnovni postupci digitalnih telekomunikacija.A.Aljo Mujčić.Rao.Ispit se polaže pismeno i usmeno na 2 načina: pismeni rad koji uključuje teorijska pitanja i zadatke. Digitalne telekomunikacije. videokonferencije.S. . Morgan Kaufman. “Multimedia computing communications and applications”. Lehnart.R. Obrađeni telekomunikacijski sistemi će biti prikazani kroz simulacije u programskom paketu Matlab. Analiza i studija mrežnih parametara koji utiču na QoS. 2001. Fakultet elektrotehnike.S. San Francisco.Rao.Niemi. .Mendal. Prentice-Hall. G. John Wiley&Sons. Nosilac: Dr. Telekomunikacijski protokoli. “Internet QoS”. Teorija signala i sistema. ili istraživački rad i usmena odbrana. Fakultet elektrotehnike računarstva i informatike.sc.Khartabi. Model globalne telekomunikacijske infrastrukture. H.Ispit se polaže pismeno i usmeno na 2 načina: pismeni rad koji uključuje teorijska pitanja i zadatke. Denis Helic. . Fakultet elektrotehnike. Teorija informacija i kodovanja. Z. Postupci kreiranja multimedijskog sadržaja.Milovanović. Fakultet elektrotehnike. arhitekturama i principima realizacije mobilnih telekomunikacijskih sistema koji omogućavaju veliki kapacitet.Haykin. v.Steinmetz.Nermin Suljanović. “Multimedia communication systems”. Digitalni prijenos signala u optičkim komunikacijskim sistemima. vanredni profesor. komunikacijski protokoli. multimedijske peer-to-peer komunikacije. komunikacijski protokoli. Primjeri mreža i usluga za multimedijske komunikacije: 3Play IPTV.W.M. te savremenim tehnologijama i protokolima. Preduslovi: Matematika.sc. .

11 WLANs and IP Networking. “Mobile messaging technologies and services SMS. Preduslovi: Računarske mreže i komunikacije. John Wiley and Sons.A. . ili istraživački rad i usmena odbrana. “802. vanredni profesor. Opnet.Ispit se polaže pismeno pri čemu test uključuje i teorijska pitanja i zadatke. Standardi i regulativa u mobilnim telekomunikacijama. kapacitet i dizajn ćelijske strukture. . Cambridge University Press. kvaliteta usluga u mobilnim sistemima. “SMS and MMS Interworking in Mobile Networks“. 2004. Teorija signala i sistema.Ispit se polaže pismeno i usmeno na 2 načina: pismeni rad koji uključuje teorijska pitanja i zadatke. Referentne tačke IMS sistema. “The IMS IP Multimedia Concepts and Services“. G. Integracija fiksnih i mobilnih komunikacija. Fakultet elektrotehnike. . Prentice Hall. studij različitih scenarija mobilnih mreža.Prasad.Niemi. Sadržaj: IP multimedijski podsistem (IMS)-arhitektura i koncepti. N.sc. A.Poikselka. H. “The Mobile Communications Handbook“.Le Bodic. vanredni profesor.. 3G). Software-ski alati koji će biti korišteni pri realizaciji plana i programa su: ns-2. Ispit .Lee.sc. .R. John Wiley & Sons Ltd. Fakultet elektrotehnike. Prikaz testnog sistema IMS baziranog na otvorenom softwareu.B.“. McGraw-Hill. . Protokoli korišteni u IMS sistemu (SIP. 1999.Jerry D. Nosilac: Dr. frekvencijsko planiranje. 2005. . V. “Mobile Radio Networks: Networking and Protocols“. Diameter). WLAN.Y.Camarillo. A. “The IMS IP Multimedia Concepts and Services in the Mobile Domain“.M.M. “Mobile Communications Engineering: Theory and Appl. trendovi razvoja mobilnih (bežičnih) sistema.Henry-Labordère.R.Nermin Suljanović. Fakultet elektrotehnike.Burns.Milner.T. Wiley.19 Sadržaj: Mobilni prijenosni kanal. prof.H. “Wireless communications: Principles & Practice“.R. 2006. Opis IMS entiteta. . LTD. G. H.Gibson. Univerzitet u Tuzli Dr. Artech House.Khartabil.Khartabi.WiMAX. . javni ćelijski mobilni sistemi (2G. . Boston London. .Aljo Mujčić.Prasad. KOM 08 IP MULTIMEDIJSKI PODSISTEMI 45 sati 6 ECTS 3 kontakt sata Cilj: Upoznati studente sa principima rada i konceptom savrmenih IP multimedijskih podsistema (IMS). Sveučilište u Zagrebu Literatura: . “Communicating and Mobile Systems: The Pi-Calculus“. and Mobility“.sc. Artech House mobile communications library. Merging the Internet and the cellular worlds“. sistemi tarifiranja mobilnih telekomunikacija. EMS and MMS“. efikasnost i iskoristivost radijskih resursa. Univerzitet u Tuzli Dr. Ltd.Mayer. vanredni profesor. Fakultet elektrotehnike i računarstva. 1997. CRC Press LLC.C.sc. 1999. Razvoj aplikacija IMS sistema. prometni inžinjering i mogućnosti metoda optimizacije. John Wiley 2007. NCTUns simulator i emulator. Artech House mobile communications series. Garcia-Martin. 2003.P. Predmet će se realizovati kroz teoretska predavanja i praktične radove na testnom IMS podsistemu.Suad Kasapović.G.Rappaport.Niemi. QoS. 1996. 2006. Univerzitet u Tuzli Dr.sc.S. . 2005.Walke. kodno i hijerarhijsko planiranje. Povezivanje IMS sistema sa fiksnom i mobilnom mrežom. upravljanje raspoloživim kapacitetom. razvoj usluga: korisnik-mobilni uslužni provajder-pristupni provajder. John Wiley & Sons.Poikselka. Matlab. docent.A. 2G+.Amer Hasanović.Ignac Lovrek. 1999. Security. Ispit . Fakultet elektrotehnike. geografsko planiranje.Mayer.Jonack. “Software Defined Radio for 3G“. dizajn jezgre: tehnologije jezgre u mobilnim telekomunikacijama. Univerzitet u Tuzli Literatura: . moderni alati za dizajn mobilne mreže.W. Nosilac: Dr. “The 3G IP Multimedia Subsystem (IMS).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful