Naslov izvornika: Eckhart Tolle The power of now Pohvale knjizi MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA »Kad bih morala

izabrati samo jednu knjigu, izabrala bih Moć sadašnjeg trenutka Eckharta Tollea. Zašto? Zato Sto ta knjiga zraĉi duhom ljubavi, koji se osjeća ne samo u njezinim rijeĉima, nego i u prazninama izmeĊu rijeĉi. Nijedna me knjiga nije tako dirnula niti sam ijednu tako od srca prihvatila.« Patricia Gordon, Calgary, Alberta "Od srca preporuĉujem ovu iznimno nadahnutu knjigu svim traţiteljima današnjice." Lama Surya Das, autor knjige Awakening the Buddha VVrthin (BuĊenje unutarnjeg Buddhe) »Smatram da je ova knjiga sjajna za ljude kao što sam ja koji ţele prihvatiti poruku što su je tako rjeĉito iznijeli Course in Miracles (Teĉaj Ĉuda) i Deepak Chopra u knjizi Seven Spiritual Laws of Success (Sedam duhovnih zakona uspjeha). Svaki put kad proĉitam neki dio Moći sadašnjeg trenutka, iznenadim se otkrivajući novo, dublje znaĉenje onoga što sam već proĉitao.« Jean-Pierre LeBlanc, direktor SAJE (proizvoĊaĉ i vlasnik trgovaĉkog lanca prirodnih proizvoda za zdravlje) "... podsjeća nas da budemo uistinu prisutni u vlastitom ţivotu te da se oslobodimo prošlosti i budućnosti. Ova knjiga moţe preobraziti vaš naĉin razmišljanja. Koje su posljedice? Više radosti, i to upravo sada!" The OPRAH Magazine »Moć sadašnjeg trenutka pruţila mi je utjehu, beskrajno me nadahnjuje te mi, u pogledu moga vlastitog putovanja, pruţa uvid za uvidom. Za mene predstavlja otkriće i radost.« Albert Koopman, poslovni rukovoditelj »Tragao sam za smislom, dobrobiti, zdravljem i ţivotom, ali sam, na nesreću, tragao izvan sebe. Moć sadašnjeg trenutka pokazala mi je na koji naĉin teško uhvatljiva ţivotna blaga pronaći u vlastitoj nutrini.« John Kuchenthal, savjetnik organizacijskog razvoja

SADRŢAJ Ovdje ste kako biste boţanskoj svrsi svemira omogućili da se razotkrije. Eto koliko ste vaţni! Eckhart Tolle Predgovor VII Uvodna rijeĉ XI Zahvale XVII Uvod 1 Podrijetlo knjige 1 Istina se krije u vama 3 PRVO POGLAVLJE: Vi niste um 7 Najveća prepreka prosvjetljenju 7 Oslobodite se uma 11 Prosvjetljenje: uzdizanje iznad misli 14

Emocija: reakcija tijela na um 17 DRUGO POGLAVLJE: Svjesnost: izlaz iz boli 23 Ne stvarajte više bol u sadašnjosti 23 Bol iz prošlosti: rastvaranje tijela boli 25 Poistovjećivanje ega s tijelom boli 29 Podrijetlo straha 30 Potraga ega za cjelovitošću 32 TREĆE POGLAVLJE: Duboko se upustite u Sadašnji trenutak 34 Ne tragajte za sobom u umu 34 Okonĉajte privid vremena 35 Ništa ne postoji izvan Sadašnjeg trenutka 36 Kljuĉ duhovne dimenzije 37 Kako pristupiti moći Sadašnjeg trenutka

38 Otpuštanje psihološkog vremena 41 Ludost psihološkog vremena 42 Negativnost i patnja ukorijenjeni su u vremenu 43 Otkrivanje ţivota u pozadini ţivotne situacije 45 .

Svi problemi samo su prividi uma 46 Kvantni skok u evoluciji svijesti 48 Radost postojanja 49 ĈETVRTO POGLAVLJE: Strategije kojima se um koristi kako bi izbjegao Sadašnji trenutak 51 Gubitak Sadašnjeg trenutka: suštinska zabluda 51 Obiĉno nesvjesno i duboko nesvjesno 52 Za ĉim to oni tragaju? 54 Rastvaranje uobiĉajenoga nesvjesnog 55 Sloboda od nesreće 55 Gdje god se nalazili. zakoraĉite u Sadašnji trenutak 103 Odnosi ljubavi i mrţnje 105 Ovisnost i potraga za cjelinom 106 Od ovisniĉkih do prosvijetljenih odnosa 109 Odnosi kao duhovna praksa 111 . budite ondje u potpunosti 59 Unutarnja svrha ţivotnog putovanja 63 U vašoj prisutnosti prošlost ne moţe opstati 64 PETO POGLAVLJE: Stanje prisutnosti 67 To nije ono što mislite da jest 67 Ezoterijsko znaĉenje »ĉekanja« 68 Ljepota izrasta u dubokoj tišini vaše prisutnosti 69 Spoznaja ĉiste svijesti 71 Krist: stvarnost vaše boţanske prisutnosti 74 ŠESTO POGLAVLJE: Unutarnje tijelo 77 Postojanje je vaše najdublje ja 77 Zavirite s onu stranu rijeĉi 78 Pronalaţenje vlastite nevidljive i neuništive stvarnosti 79 Povezivanje s unutarnjim tijelom 80 Preobrazba kroz tijelo 81 Propovijed o tijelu 83 Duboko se ukorijenite u nutrini 84 Prije nego što uĊete u tijelo oprostite 86 Poveznica s neoĉitovanim 87 Usporavanje procesa starenja 88 Jaĉanje obrambenog sustava 89 Neka vas u tijelo uvede dah 90 Stvaralaĉko korištenje umom 90 Umijeće slušanja 91 SEDMO POGLAVLJE: Portali koji vode u neoĉitovano 92 Duboko u tijelu 92 Izvor chija 93 San bez snova 94 Drugi portali 95 Tišina 96 Prostor 97 Istinska priroda prostora i vremena 100 Svjesna smrt 101 OSMO POGLAVLJE: Prosvijetljeni odnosi 103 Gdje god se nalazili.

Zašto su ţene bliţe prosvjetljenju 116 Rastvaranje kolektivnog ţenskog tijela boli 118 Odrecite se odnosa sa sobom 122 DEVETO POGLAVLJE: S onu stranu sreće i nesreće nalazi se spokojstvo 125 Uzvišenije dobro onkraj dobra i zla 125 Okonĉanje ţivotne drame 127 Nepostojanost i ţivotni ciklusi 129 Kako se koristiti negativnošću i odreći seje 133 Priroda suosjećanja 138 Prema drukĉijem poretku stvarnosti 140 DESETO POGLAVLJE: Znaĉenje predavanja 145 Prihvaćanje Sadašnjeg trenutka 145 Od energije uma do duhovne energije 149 Predavanje u osobnim odnosima 150 Preobraţaj bolesti u prosvjetljenje 153 Kad se dogodi nesreća 155 Preobraţavanje patnje u spokojstvo 156 Put kriţa 158 Moć odabira 160 0 AUTORU 163 .

priĉu o depresiji i oĉajanju rane mladosti koji su vrhunac dosegli u nevjerojatnom iskustvu buĊenja do kojega je došlo jedne noći nedugo nakon .i ni s jednom ne dolaze u sukob.kršćanske. A Moć sadašnjeg trenutka uvijek mi iznova pokazuje kako to mogu shvatiti. a kanadska mi je izdavaĉica. muslimanske. Eckhart Tolle poĉinje ukratko nas uvodeći u svoju priĉu . Nije povezan ni s jednom odreĊenom religijom. Posjeduje moć da u ĉitateljima izazove iskustva i da nabolje promijeni njihov ţivot. budistiĉke. Connie Kellough. do kojih je došlo kad bi ljudi poĉeli ĉitati tu knjigu.« Ĉitajući je. Od prve stranice knjige oĉito je da je Eckhart Tolle suvremeni majstor. pa ĉak i ĉudima. njegova uĉenja prihvaćaju smisao i suštinu svih tradicija . To je više od knjige. rekla je. u njoj prebiva ţivotna energija koju vjerojatno moţete osjetiti dok je drţite u rukama. »Ĉitatelji nas nazivaju«.PREDGOVOR IZDAVAĈA NAPISAO MARC ALLEN Autor knjige Visionary Business (Vizionarski posao) i A Visionary Life (Vizionarski ţivot) Knjiga poput Moći sadašnjeg trenutka pojavi se moţda jednom u deset godina ili jednom u naraštaju. domorodaĉke ili bilo koje druge . doktrinom ili guruom. To je apsolutna istina. postao sam svjestan kako je svaki trenutak moga ţivota ĉudo. Tolle je u stanju napraviti ono što su radili svi veliki majstori: jednostavnim i jasnim jezikom pokazati nam kako se put. rekla kako ĉesto sluša priĉe o pozitivnim promjenama. hinduistiĉke. bez obzira na to jesam li to spoznao ili nisam. »Mnogi mi govore o prekrasnim iscjeljenjima. Moć sadašnjeg trenutka prvi put je objavljena u Kanadi. preobrazbama i povećanoj ţivotnoj radosti koje doţivljavaju zato što su prihvatili uĉenja ove knjige. istina i svjetlost kriju u našoj nutrini.

a svaki put kad je ponovno ĉitate otkrivat ćete nove dubine i znaĉenja. pak. Spoznati ga moţete tek kad je um miran. Vlastiti um to ĉini. vjerujući da smo mi um . moć buĊenja. kakvu je poduĉavao Buddha: stanje prosvjetljenja moguće je dosegnuti ovdje i sad. Proteklih dvadeset godina Tolle razmišlja i meditira o tom iskustvu te produbljuje svoje razumijevanje. Eckhart Tolle uvijek nam iznova pokazuje kako se povezati s onim što naziva našim Bićem: Biće je vjeĉan. vlastitoj istinskoj prirodi. naš um izaziva probleme. sa svojom gotovo nepresušnom bujicom misli. To je knjiga koju treba neprestano iznova ĉitati . Ĉinimo veliku pogrešku poistovjećujući se s umom. To je potpun vodiĉ. kako god je opisivali. prouĉavati cijeloga ţivota. Već je dobila naziv majstorskog djela. nevidljiva i nerazoriva suština. Ne pokušavajte ga razumjeti. a ne drugi ljudi. Ali i ne pokušavajte ga spoznati umom. sa svojim razmišljanjima o prošlosti i brigama oko budućnosti. ukljuĉujući i mene. to je knjiga koja posjeduje moć mijenjanja našega ţivota. Marc Allen . potpun teĉaj o meditaciji i ostvarenju.. ne svijet koji nas okruţuje. ne samo da se nalazi onkraj. velika duša što nosi veliku poruku kakvu je donio Krist. kako bismo potpuno spoznali tko smo. Posljednjih deset godina postao je uĉitelj svjetskoga glasa. To je knjiga koju će mnogi ljudi. Sve je više odanih ĉitatelja koji ĉitaju Moć sadašnjeg trenutka.a zapravo smo daleko veća bića.. Kako bismo to postigli. bez tjeskobe i neuroza.ova knjiga od vas zahtijeva da je povremeno odloţite i razmišljate o tim rijeĉima te da ih primijenite na vlastita ţivotna iskustva. Moć sadašnjeg trenutka gotovo je nemoguće odjednom proĉitati od poĉetka do kraja . potpuno i snaţno. Biće. uvijek prisutan Ţivot onkraj mnoštva ţivotnih oblika koji su podloţni raĊanju i umiranju. kako god je nazivali. Ponovno zadobiti svjesnost o Biću i prebivati u tom stanju 'osjećaja i spoznaje' predstavlja prosvjetljenje. trebamo spoznati vlastitu ulogu stvoritelja svoje boli.PREDGOVOR IZDAVAĈA MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA njegova dvadeset devetog roĊendana. nego takoĊer i duboko u nutrini svakoga oblika kao najskrivenija. prisutni u sadašnjem trenutku. a vi ste. Moguće je ţivjeti bez patnje. To znaĉi da mu sada moţete pristupiti kao vlastitom najdubljem ja.

godine .Novato. Kalifornija. SAD Kolovoz 1999.

koja je uvijek prisutna.. Tijekom tih iskustava proširenja svijesti. ĉini se kako se otvaraju vrata u neku drugu stvarnost. Dok je trajala moja potraga. »tako je veliĉanstveno.u onoj temeljnoj slici . vratimo se svom domu. religije/duhovnosti i ljudskog potencijala. psihologije. ponekad nas mogu obdariti trenutkom takve nevjerojatne ljepote da se zaprepastimo i zagledamo u njih. Sjaj takva trenutka tako nas zaslijepi da prisilno brbljavi um zastane i ne uspije nas prenijeti na neko drugo mjesto. na trenutak zavirimo u vjeĉno carstvo samoga Bíća. imao sam ĉast upuštati se u razgovor s nekima od najsmionijih "pionira paradigme" našega doba. Toj raznolikoj skupini pojedinaca zajedniĉko je vjerovanje kako ĉovjeĉanstvo u sVom evolucijskom razvoju sada doţivljava kvantni skok naprijed. koji su nadahnjivali druge i prenosili svoje uvide: na podruĉju medicine. DICARLO Autor knjige Towards a New World View (Prema novome pogledu na svijet) Naranĉasto ţute zrake zalazećeg Sunca na azurnom nebu. svom istinskom Ja. samo kad bih mogao ovdje ostati. Ali kako bih mogao ovdje trajno boraviti? « Tijekom proteklih deset godina posvetio sam se tome da otkrijem kako bih mogao ondje trajno boraviti. Okupana svjetlošću. nego ostanemo ovdje i sad. ali je tek rijetko uoĉimo. TakoĊer ih je mogao nazvati i iskustvima uvida. Abraham Maslow takve je doţivljaje nazvao »vrhunskim iskustvima «. poslovnih aktivnosti.. znanosti. Tu promjenu prati i pomak u pogledu na svijet . mogao bi netko uzdahnuti. budući da predstavljaju uzvišene trenutke ţivota u kojima radosno otkrivamo kako smo izbaĉeni onkraj granica svjetovnog i obiĉnog.UVODNA RIJEĈ NAPISAO RUSSELL E. »O«. Makar i nakratko.

Većina ljudi toga nije svjesna. svjesnost tijela. budući da nema apsolutnih granica izmeĊu tijela/ega i sveukupnosti postojanja. osnovan 1962. prema dr. Razmišlja li se o njima u širem kontekstu. medicinske znanosti. intuicija. ti odgovori definiraju društvo. a ne meni«.ljubav. a koja nam govori »kako stvari stoje«. koji bi ĉovjek zdrava razuma nanio bol drugome ako je svjestan kako je druga osoba dio njega sâmoga? Stan Grof. vitalnost. stavovi i iscjeliteljske namjere jednoga pojedinca mogu utjecati Institut Esalen. Dosegne li osoba te napredne razine duhovne zrelosti. od prirode i svemira. razmjerni 'Svemu što jest'. Tada se. poĉinju cvjetati nevjerojatne mogućnosti . Naposljetku. smješten na podruĉju koje je nekada nastavalo indijansko pleme Essalen. Larryju Dosseyu. Taj mit koji govori: »To se dogaĊa drugome. moţemo koristiti s nekoliko metoda.MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA UVODNA RIJEĈ koju nosimo sa sobom.« Medicina trećeg tisućljeća. u svom istraţivanju o neuobiĉajenim stanjima svijesti. Prema poznatim naĉelima fizike i prema pogledu na svijet tradicionalne znanosti. prev. iznio je izazovnu tvrdnju kako postoji veći broj naprednih stupnjeva ljudskoga razvoja. DRUGI MIT Potpuno smo odvojeni jedni od drugih. godine kao alternativni edukativni centar. svjesnom namjerom. silovanje planete i za sve oblike i izraze ljudskih nepravdi. Prvi korak: spoznati kako te sposobnosti uistinu postoje. posvećen istraţivanju ljudskog neostvarenog potencijala koji se krije s onu stranu mašte.) na fiziologiju drugoga (za razliku od prevladavajuće medicine uma i tijela u drugom tisućljeću) ima mnoštvo ĉvrstih dokaza u znanstvenim istraţivanjima o iscjeljujućoj moći molitve. Ne bi nas trebalo iznenaditi što pogled na svijet koji sada izranja dovodi u pitanje mnogo od onoga što zapadnjaĉko društvo smatra istinitim: PRVI MIT Ĉovjeĉanstvo je doseglo vrhunac svoga razvoja. crpeći iz usporednih religijskih istraţivanja. antropologije i sporta. molitva . Michael Murphy. odgovoran je za ratove. osobnost. Suosnivaĉ Esalena*. saţima to mišljenje govoreći kako su »psiha i svijest svakoga od nas. komunikacija i volja. Pogled na svijet pokušava odgovoriti na dva temeljna pitanja: »Tko smo?« te: »Kakva je narav Svemira u kojemu ţivimo?« Odgovori na ta pitanja odreĊuju kakvoću i znaĉajke naših osobnih odnosa s obitelji. u krajnjem sluĉaju. na Zapadnoj obali Sjedinjenih Ameriĉkih Drţava (prim. prijateljima i poslodavcima/zaposlenicima. u kojoj misli. opaţaj.

Velika koliĉina dokaza. ali trajne dimenzije stvarnosti. tradicije i kulture te koji opisuje razliĉite. tradicionalna znanost pretpostavlja kako sve ono što se ne moţe izmjeriti. netjelesne dimenzije stvarnosti prognane su iz vidokruga.koja predstavlja konaĉno ograniĉenje brzine. onim filozofskim konsenzusom koji spaja razliĉita razdoblja. Druge dimenzije stvarnosti koriste se kako bi objasnile putovanje koje se odvija brţe od brzine svjetlosti . Davida Bohma. TREĆI MIT Tjelesni svijet jedini je koji postoji. istodobno se mijenja i druga.koje bismo nazvali »materijom« . iako neki teoretiĉari navode kako se ta povezanost odvija kroz prolaz koji vodi u više dimenzije. Zanimljivo je kako o takvom proširenom i višedimenzionalnom obrascu stvarnosti govore kvantni teoretiĉari. kao što je Jack Scarfetti. kako ih ja nazivam. To se sukobljava s »vjeĉnom filozofijom«. koji opisuje nadsvjetlosna putovanja.ne moţe izazvati iscjeljenje. Ili razmislite o radu legendarnog fiziĉara. Vezana uz materijalizam. To »nije stvarno«. u suprotnosti s onim što bi mogli pomisliti ljudi koji izraţavaju vjernost tradicionalnoj paradigmi. pak. To nije puka teorija — eksperiment proveden 1982. utjecajni i prodorni . Stoga. Duhovne ili. koji je govorio o eksplicitnom (tjelesnom) i implicitnom (netjelesnom) višedimenzionalnom obrascu stvarnosti. ispitati u laboratoriju ili proniknuti uz pomoć pet osjetila ili uz pomoć njihovih tehnoloških produţetaka jednostavno ne postoji. Znanstvenici ne znaju kako se moţe odvijati to putovanje brţe od brzine svjetlosti. religije. govori da se to ipak dogaĊa. Mijenja li se jedna ĉestica. godine u Francuskoj pokazao je kako dvije kvantne ĉestice koje su jednom bile povezane ostaju na neki naĉin povezane ĉak i ako su razdvojene golemim udaljenostima.do najrjeĊih i najsvjesnijih. koje bismo nazvali duhovnim podruĉjem. Posljedica toga jest da se sveukupna stvarnost svela na fiziĉku stvarnost. Te dimenzije obuhvaćaju one od najgušćih i najmanje svjesnih .

boţanske stvarnosti u obiĉnom fiziĉkom svijetu. postoje vodiĉi i uĉitelji koji nam mogu pomoći na našem putu. Nepostojana svjesnost. projicirajući vlastiti televizijski film. ljudi iskaĉu u ovu višu putanju. iz trenutka u trenutak. da bi mu se i drugi mogli pribliţiti. bolje reĉeno. u našem pogrešnom poistovjećivanju s umom. Eckhartova golema moć kao uĉitelja i vodiĉa leţi ne samo u njegovoj sposobnosti adepta da nas oduševi svojim zabavnim priĉama. Posljedica toga jest moć koja se krije iza njegovih rijeĉi. taj novi pogled na svijet zahtijeva da sebe. sklonost da krenemo putem manjeg otpora tako što se nećemo potpuno probuditi u sadašnjem trenutku stvara provaliju. promjenjivih osjećaja i brbljava uma. koji je smišljen da nam bude koristan sluga. Um. pa ipak su rijetki oni koji su dosegli daljnje vrhunce ljudskoga razvoja. Rijetko kad se odmaramo u oceanskim dubinama onoga što je ovdje i sad. iskustva onoga koji zna. a koja se javlja samo kod najslavnijih duhovnih uĉitelja. druge i sveukupnost ţivota promatramo ne oĉima malog zemaljskog ja koje ţivi u vremenu i rada se u vremenu. Prije bi se moglo reći kako njegova ĉarolija izvire iz njegova osobnog iskustva. da apstraktno uĉini konkretnim ili da nam pruţi korisnu tehniku. koje prebiva u pozadini fiziĉkog tijela. kao i nagon. Krunska slava ljudskoga razvoja ne poĉiva na sposobnosti zakljuĉivanja i razmišljanja. Ili. A um sputan vremenom. Krajnja nam je sudbina ponovno se povezati s našim suštinskim Bićem i izraziti se iz nevjerojatne. Lako je to reći. Svojom knjigom Moć sadašnjeg trenutka Eckhart Tolle s pravom zauzima vaţno mjesto u toj osobitoj skupini uĉitelja svjetskog glasa. Na svu sreću. Eckhartova poruka glasi: problem ĉovjeĉanstva duboko je ukorijenjen u samom umu. Jedan po jedan. Ţiveći iz dubina vlastite uzvišenije stvarnosti. predviĊa ono što će se tek dogoditi. nego oĉima duše. puka je toĉka na putu. uzdiţe se proglašavajući se gospodarom. istinskog Ja. Jer upravo ovdje . Eckhart krĉi energetski put. kako smo povezani sa sveukupnim ţivotom. A što ako drugi odluĉe pridruţiti mu se? Jasno je kako će se svijet . a ne odvojeni od njega te kako cjelokupni krug svjesnosti obuhvaća i tjelesnu i mnoštvo netjelesnih dimenzija stvarnosti.u Sadašnjem trenutku .pronalazimo svoje istinsko Ja. U suštini. iako nas ona razlikuje od ţivotinja.MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA UVODNA RIJEĈ pojedinci s kojima sam razgovarao osjećaju kako još nismo dosegli vrhunac ljudskoga razvoja. um se bavi prošlim iskustvima ili. našega Bića. Nalik na leptira koji leprša od cvijeta do cvijeta.

Russell E. DiCarlo Autor knjige Totvards a New World View: Conversations at the Leading Edge (Prema novome pogledu na svijet: razgovori na rubu vodstva) Erie. Na kraju krajeva. Rodit će se nova civilizacija. Brojni znanstvenici mogu se okupiti i priĉati vam o znanstvenim dokazima da su banane gorke. Nudim vam samo analogiju. dokaz nećete pronaći u intelektualnim raspravama. Eckhart Tolle majstorski nas priprema za tu mogućnost. Vrijednosti će se promijeniti u bujici nestajanja strahova koji su otplavljeni kroz vrtlog samoga Bića.kakvim ga sada poznajemo promijeniti nabolje. godine . Pennsylvania SAD Sijeĉanj 1998. Ali vi samo trebate kušati jednu jedinu bananu kako biste spoznali da postoji i jedna sasvim drukĉija osobina banane. nego u tome što će vas na neki naĉin dodirnuti ono sveto što prebiva i u vama i izvan vas. »Postoji li dokaz za tu uzvišeniju stvarnost?« pitate se.

Hvala Rose Dendewich što je raĉunalno obradila rukopis na svoj jedinstven. Radost je raditi s njom. taj najdragocjeniji od sviju darova — prostor za pisanje i prostor za postojanje. bez kojih ova knjiga nikada ne bi nastala. mojim duhovnim uĉiteljima te najvećem guruu od svih: ţivotu. kao i onim osobama koje su bile dovoljno ljubazne da pregledaju rukopis u kasnijoj fazi i pruţe mi dodatne informacije. Zahvalnost izraţavam i Corei Ladner te onim prekrasnim ljudima koji su pridonijeli ovoj knjizi pruţajući mi prostor. Margaret Miller iz Londona i Angie Francesco iz Glastonburyja u Engleskoj.ZAHVALE Duboko sam zahvalan Connie Kellough na njezinoj potpori i ljubavi te na vaţnoj ulozi u preobrazbi ovoga rukopisa u knjigu. kao i zato što je knjigu objavila svijetu. vedar i profesionalan naĉin. Hvala Adrienne Bradley iz Vancouvera. . hvala Richardu iz Menlo Parka i Rennie Frumkin iz Sausalita. u Kaliforniji. Konaĉno bih ţelio izraziti ljubav i zahvalnosti mojoj majci i ocu. TakoĊer sam zahvalan Shirley Spaxman i Howardu Kelloughu za prvi pregled rukopisa i povratne informacije.

I prije sam se ĉesto puta budio s takvim osjećajima. probudio sam se u sitne sate s osjećajem apsolutnog uţasa. za nepostojanjem. udaljeni zvuk tramvaja . Moţda je«. sada postaje mnogo snaţnija od nagonske ţelje za daljnjim ţivotom. Najgore od svega.UVOD PODRIJETLO KNJIGE Prošlost mi slabo koristi i rijetko razmišljam o njoj. Kakvoga je smisla imao ţivot s teretom takve bijede? Zašto se i dalje tako muĉiti? Osjetio sam kako duboka ĉeţnja za smrću. Iznenada sam postao svjestan kako je ro ĉudna misao. neprijateljsko i tako krajnje besmisleno da je u meni izazvalo duboki prezir prema svijetu. nejasni obrisi namještaja u mraĉnoj prostoriji. ukratko bih vam ţelio red na koji naĉin sam postao duhovni uĉitelj te kako je nastala ova knjiga. bijaše moje vlastito postojanje. protkane razdobljima depresija koje su me vukle prema samoubojstvu.sve se doimalo tako strano.« To bijaše misao koja mi je neprestano odzvanjala u glavi. Do trinaeste godine ţivio sam u stanju gotovo trajne tjeskobe. nedugo nakon dvadeset devetog roĊendana. Bio je to u poĉetku polagan pokret. mora da nas je dvoje: 'ja' i 'drugo ja' s kojim ono prvo ne moţe ţivjeti. ali ovaj put strah je bio snaţniji nego ikada prije. Sada mi se ĉini da govorim o nekom prošlom ili tuĊem ţivotu. Tada sam osjetio kako me vuĉe nešto što je nalikovalo na vrtlog energije. »samo jedno od to dvoje stvarno. Tišina noći. pomislio sam. Jedne noći. . Bio sam pocpuno svjestan.« Bio sam tako zapanjen tom nenadanom spoznajom da mi se protok misli zaustavio. a zatim je došlo do ubrzanja. ali više nije bilo misli. »Ne mogu više ţivjeti sa sobom. »Jesam li jedno ili dva bića? Ne mogu li više ţivjeti sa sobom. meĊutim. meĊutim.

nakon što sam proĉitao neke duhovne spise i proveo stanovito vrijeme s duhovnim uĉiteljima. diveći se njihovoj ljepoti i ţivosti. znao sam kako u svjetlosti postoji beskonaĉno više toga nego što znamo. kad bi dijamant mogao proizvesti zvuk. kao da je izvuĉen zatvaraĉ iz igraĉke na napuhavanje. olovku. Iznenada je straha nestalo te sam dopustio da padnem u prazninu. I dalje sam uspijevao funkcionirati u svijetu. Sve bijaše svjeţe i nedirnuto. Otvorio sam oĉi. patniĉko ja istoga trenutka nestalo. a ipak sam znao da je nikada prije nisam istinski vidio. . kao da sam se tek rodio u ovom svijetu. ali to uopće nisam razumijevao. praznu bocu. Da. Probudilo me cvrkutanje ptica pod prozorom.Uhvatio me snaţan strah i tijelo mi je poĉelo drhtati. takav bi taj zvuk bio. Suze su mi se skupile u oĉima. koje je. na kraju krajeva. Znao sam. Došlo je vrijeme kad na tjelesnoj razini niĉega više nisam imao. Shvatio sam kako je snaţan pritisak patnje koji sam te noći osjetio prisilio moju svijest da se odrekne poistovjećenosti s nesretnim i duboko zastrašenim ja. Ĉuo sam rijeĉi: »Niĉemu se ne opiri«. naravno. Nije bilo nikakvih odnosa. kao da je upravo toga trenutka nastalo. doma. Sljedećih pet mjeseci ţivio sam u stanju neuznemirenog dubokog spokojstva i blaţenstva. shvatio sam kako se ono za ĉim svi tragaju meni već dogodilo. Nikada prije nisam ĉuo takav zvuk. prije bilo kakva poistovjećivanja s oblikom. Bez ijedne misli osjećao sam. Toga sam dana obilazio grad. Osjećao sam kako me praznina uvlaĉi u sebe. Kasnije se snaga tih osjećaja malo ublaţila ili mi se to samo tako ĉinilo jer su postali prirodno stanje. Ta blaga svjetlost koja je prolazila kroz zavjese bila je sama ljubav. Oĉi su mi još bile sklopljene i vidio sam sliku dragocjenog dijamanta. Ne sjećam se onoga što se kasnije dogodilo. kao da je glas progovorio iz mojih prsiju. Gotovo dvije godine proveo sam na klupama u parku. Boravio sam u stanju tako nevjerojatna blaţenstva i svetosti da ĉak i izvorno iskustvo koje sam upravo opisao blijedi u usporedbi s njim. Tek nekoliko godina kasnije. Kasnije sam takoĊer nauĉio kako mogu ući u to unutarnje bezvremeno carstvo u kojemu smrt ne postoji. u stanju najĉudesnije radosti. iako sam shvaćao kako ništa što bih ikada mogao uĉiniti ne moţe poboljšati ono što već imam. Prva svjetlost zore prodirala je kroz zavjese. Ostala je moja istinska priroda vjeĉno prisutna Ja jesam: svjesnost u svom ĉistom stanju. koje sam u poĉetku doţivio kao prazninu te ujedno ostati potpuno svjestan. To povlaĉenje je zacijelo bilo toliko potpuno da je laţno. da mi se dogodilo nešto duboko znaĉajno. nikakva društveno definirana identiteta. Ustao sam i obišao prostoriju. izmišljotina uma. Uzimao sam u ruke razne stvari. potpuno zapanjen ĉudom ţivota na Zemlji. Prepoznao sam je. posla.

za njihova izazovna pitanja i spremnost da slušaju. gotovo opipljiva. spremnost da prigrle unutarnju promjenu. Povremeno se povlaĉi u pozadinu. ova knjiga nikada ne bi bila napisana. Najvaţnije od bilo kojeg iskustva moţda je podzemna struja spokojstva koja me od trenutka kad se pojavila nije napustila. kolektivnih obrazaca uma koji su tisućljećima sputavali ĉovjeĉanstvo okovima patnje. ISTINA SE KRIJE U VAMA Ova knjiga predstavlja suštinu moga rada s pojedincima i malim skupinama duhovnih traţilaca u proteklih deset godina. Moţeš li mi to dati ili mi pokazati kako da dosegnem takvo stanje?« A ja bih odgovarao: »To već imaš. sve brojnijoj manjini duhovnih pionira: ljudima koji rastu do one toĉke na kojoj postaju sposobni iskoraĉiti iz naslijeĊenih. Ti ljudi pripadaju zasad još maloj ali. srećom. ukoliko se ona moţe prenijeti rijeĉima. . Da nije bilo njih. kao udaljena melodija. Kasnije su mi ljudi povremeno prilazili s rijeĉima: »Ţelim to što si ti postigao. Vjerujem kako će knjiga pronaći put do onih koji su spremni za tako temeljnu unutarnju preobrazbu te da će na njih djelovati kao ka talizator. ponovno sam zadobio vanjski identitet.« Taj odgovor kasnije je prerastao u knjigu koju drţite u rukama. Katkad je vrlo snaţna. Postao sam duhovni uĉitelj. širom Europe i Sjeverne Amerike.No i najljepša iskustva prolaze. a i drugi je ljudi mogu osjetiti. S dubokom ljubavlju i poštovanjem ţelio bih se zahvaliti onim osobitim ljudima za njihovu hrabrost. TakoĊer se nadam kako će stići do mnogih drugih ljudi koji će njezin sadrţaj smatrati vrijednim promišljanja. iako moţda neće bi ti spremni ţivjeti prema njezinim rijeĉima i prakticirati njezine savjete. Prije nego što sam postao svjestan. Ne moţeš ga osjetiti jer um u tvojoj glavi pravi preveliku buku.

a suštinu razliĉitih odgovora saţimao sam u oblik jednog jedinog.kao nešto što niste vi . tijekom ĉitanja. Neka je dodatna pitanja postavio izdavaĉ kako bismo postigli veću razumljivost nekih odgo vora. Uvijek vas iznova pokušavam povesti sa sobom u ono bezvremeno stanje intenzivne svjesne prisutnosti u Sadašnjem trenutku. Takvo je znanje osobito vaţno. stoga sam zadrţao oblik pitanja i odgovora. Sve dok niste u stanju iskusiti ono o ĉemu govorim. jer na taj se naĉin ono laţno obnavlja. kako ući u prosvijetljeno stanje svijesti i odrţati ga u svakodnevnom ţivotu. nerijetko spontano. od sukoba u odnosima do ratova izmeĊu plemena ili naroda. nastajala kao odgovor na pitanja koja su postavljali pojedinci na seminarima. privuku u tu novu svjesnost.MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA UVOD Moguće je kako će se u neko kasnije doba sjeme posijano pri ĉitanju knjige stopiti sa sjemenom prosvjetljenja koje svako ljudsko biće nosi u sebi te će to sjeme iznenada niknuti i oţivjeti u njima. kao i o njegovim najuobiĉajenijim oĉitovanjima u ponašanju. Pokazat ću vam kako se osloboditi robovanja umu. jer ako ne nauĉite prepoznavati laţno kao laţno . isto kao i oni koji su postavljali pitanja. nego su nerijetko tako smišljene da vas. Uoĉit ćete kako se razgovori od prve do posljednje stranice odvijaju na dvije razliĉite razine. Na drugoj razini govorim o dubokoj preobrazbi ljudske svijesti ne kao o nekoj udaljenoj. Katkad se u procesu pisanja javljao potpuno novi odgovor. na satovima meditacije te u osobnim savjetovanjima. generiĉkog odgovora.ne moţe doći do trajne preobrazbe te će vas privid uvijek na kraju ponovno uvući u neki oblik patnje. U svom sadašnjem obliku knjiga je. Druga su pitanja generiĉka. Na tim sam satovima i savjetovanjima mnogo toga nauĉio i primio.bez obzira tko ste i gdje se nalazite. kako bih vam omogućio da okusite prosvjetljenje. Na jednoj razini privlaĉim vam paţnju na ono što je u vama laţno. moglo bi vam se uĉiniti da se . Govorim o naravi ljudskog nesvjesnog i o njegovom nepravilnom djelovanju. odnosno. stanovite vrste ĉesto postavljanih pitanja sloţio sam u jedno pitanje. Neka od pitanja i odgovora zapisao sam gotovo doslovce. koji je bio smisleniji ili dublji od bilo kojih rijeĉi koje sam ikada izgovorio. Na toj razini pokazujem vam i to kako da ono što je u vama laţno ne pretvorite u vlastito ja i u osobni problem. budućoj mogućnosti. nego kao o neĉemu što je moguće već sada . Na toj razini knjige rijeĉi se ne bave uvijek informacijama.

Neki od tih oblika. spontano. to će vas vjerojatno zbuniti. umiriti se te osjetiti i iskusiti istinu onoga što ste upravo proĉitali. Na njih ćete vjerojatno kasnije u knjizi naći odgovor ili će se pokazati da su nevaţna kad se udubite u nauk . Moţda će vam se u mislima povremeno pojaviti pitanja ili primjedbe. drevno. Moţda ćete u tekstu pronaći i druga mjesta na kojima ćete sami od sebe. ali ga. što je prije moguće. nego kako bih vam paţnju privukao na ĉinjenicu da u sušti ni postoji i oduvijek je postojalo samo jedno duhovno uĉenje.neki odlomci ponavljaju. Samo nastavite ĉitati. Tada se u svakoj stanici vašega tijela aktivira i oslobaĊa ţivo znanje. to iskusite. trebate ostaviti za sobom. Ne mogu vam prenijeti nijednu duhovnu istinu koju vi već duboko u sebi ne posjedujete. Ne veţite se za rijeĉi. Kad poĉnete ĉitati knjigu moţda vam znaĉenje nekih rijeĉi. Simbol za stanku nakon nekih odlomaka podsjeća vas da biste moţda na trenutak ţeljeli prestati ĉitati. nerijetko se obraćam znalcu u vama koji prebiva iza mislioca. Pripazite hoće li vam se pri ĉitanju pojaviti bilo kakva »osjećajna reakcija« i osjećaj prepoznavanja koji izvire iz nutrine. Ne ĉitajte iskljuĉivo umom. kao što su drevne . Um uvijek ţeli kategorizirati i usporeĊivati. Koristim se rijeĉima »um«. prestati ĉitati. Štoviše. Mogu vas samo podsjetiti na ono što ste zaboravili. budući da svaka osoba u sebi nosi sjeme prosvjetljenja. ali ova će knjiga imati bolji uĉinak na vas ne pokušavate li usporeĊivati njezinu terminologiju s onom drukĉijih uĉenja. to radim ne zato da bih us poreĊivao. kao što su »Biće« ili »prisutnost« neće biti potpuno razumljivo. pa ipak uvijek novo. izraze iz Te ĉaja o ĉudesima ili iz nekih drugih sustava. vjerujem kako ćete spoznati da se u tim rijeĉima krije velika duhovna moć te bi mogli postati najvaţniji dio knjige. Ĉim. reagira na nju i iz nje crpi snagu. Kad povremeno navodim Isusove ili Buddhine rijeĉi. onom dubljem ja koje istoga trenutka prepoznaje duhovnu istinu. One predstavljaju samo kamen na koji moţete stati. »sreća« i »svijest«. iako se pojavljuje u mnogim oblicima.i u sebe. ali njihova se znaĉenja ne poklapaju uvijek sa znaĉenjima tih istih pojmova u drukĉijim uĉenjima. pak.

Prosjak je uspio odmaknuti gornju stranicu. automatski ispruţivši staru bejzbolsku kapu. Njezin sadrţaj nije izvuĉen iz vanjskih izvora. Tada je upitao: »Na ĉemu to sjediš?« »Ni na ĉemu «. »Nisam«. a njihova je moć preobrazbe izgubljena. PRVO POGLAVLJE VI NISTE UM NAJVEĆA PREPREKA PROSVJETLJENJU Prosvjetljenje . Govorim iz unutarnjega iskustva. a ako povremeno govorim previše silovito. Znam da je ovo istina«.« »Jesi li ikada zavirio u nju?« upita ga stranac. upravo kao što i ja znam. tako da u njoj nema nikakvih teorija ili nagaĊanja. Dopustite mi da vam pokaţem kako se dublje upustiti u ono što već imate. koji vam kaţe da se zagledate u vlastitu nutrinu. ĉujem kako kaţete. toliko su prekriveni vanjskim slojevima da je njihova duhovna suština gotovo potpuno skrivena. »Imaš malo sitnoga?« promrmljao je prosjak. Ondje se pojavljuje osjećaj uzvišenosti i pojaĉane ţivotnosti. gdje prepoznajete istinu ĉim je ĉujete. »No ja nisam prosjak«. Zapanjen. kao u ovoj paraboli. »A i ĉemu? Niĉega nema u njoj. Navodim li rijeĉi iz drevnih religija ili nekih drugih uĉenja. Jednoga dana naišao je neki stranac. Zato se njihovo dublje znaĉenje više ne moţe prepoznati. u nevjerici i zanosu. kao da nešto u vama šapće: »Da. to ĉinim zato da otkrijem njihovo dublje znaĉenje i time obnovim njihovu moć preobrazbe . uvidio je da je kutija ispunjena zlatom. nego u nutrinu onoga što vam je najbliţe: u vlastitu nutrinu. odgovori prosjak.osobito kod onih ĉitatelja koji su sljedbenici tih religija ili uĉenja. bio je uporan stranac. Sjedim na njoj otkako pamtim. to je zato da mogu prodrijeti kroz teške naslage mentalnog otpora te da u vama mogu doseći ono mjesto na kojemu vi već znate. Ne u nutrinu bilo koje kutije. . Ja sam taj stranac koji vam nema što dati. odgovorio je stranac. »Nemam ti što dati«.MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA religije. pogledaj unutra«.« »Ipak. uglavnom sam se pokušavao koristiti terminologijom koja je što je više moguće neutralna kako bih se mogao obraćati širokom krugu ljudi. »To je samo neka stara kutija. odgovorio je prosjak.što je to? Više od trideset godina prosjak je sjedio pokraj ceste. MeĊutim. Ovu knjigu moţete smatrati ponovnim izrazom onog bezvremenoga duhovnog uĉenja što je suština sviju religija. nego iz jedina istinskog Izvora koji se nalazi u nutrini. Govorim im: nema potrebe negdje drugdje tragati za istinom.

prosjaci su. Oni u vanjskom svijetu tragaju za mrvicama zadovoljstva ili ispunjenja. To je stanje povezanosti s neĉim neizmjernim i neuništivim.Oni koji nisu pronašli vlastito istinsko bogatstvo . Rijeĉ prosvjetljenje u mislima vam predoĉava sliku nekakva nadljudskog postignuća. A prosvjetljenje je jednostavno prirodno stanje proţivljene jednote s Bićem. gotovo paradoksalno. u suštini vi sami. .radost Bića koja zraĉi te duboko. nenarušivo spokojstvo koje je posljedica te radosti. nego je beskrajno veće od svega što im svijet moţe pruţiti. makar imali materijalnih bogatstava. a ipak je mnogo veće od vas. ondje traţe potvrdu. a u sebi nose blago koje ne samo da obuhvaća sve te stvari. a egu se sviĊa da tako i ostane. neĉim što ste. sigurnost ili ljubav.

Ponovno postizanje svjesnosti o Biću i prebivanje u tom stanju »osjećajne spoznaje« jest prosvjetljenje. a ne za njih. većina budista i dalje vjeruje kako je prosvjetljenje rezervirano za Buddhu. u smislu bivanje. tvrdnji i zabluda ega. to moţda više nije slika starca s bijelom . ta je izreka nepotpuna. prev. Rijeĉ Bog postala je zatvoreni pojam. Govori vam samo što prosvjetljenje nije: prosvjetljenje nije patnja. Ta zloporaba dovodi do pojave apsurdnih uvjerenja. Spoznat ćete ga tek kad se um umiri. Onoga trenutka kad je izgovorite. kad vam je paţnja potpuno i snaţno usmjerena na sadašnji trenutak. SviĊa mi se Buddhina jednostavna definicija prosvjetljenja kao »okonĉanja patnje«. postojanje. a tvoj je Bog laţan« ili Nietzscheova ĉuvena izjava: »Bog je mrtav«. što preostaje. bitak (prim. ali štedljivo. tada Biće moţete osjetiti. kao definicija. kao da znaju što je to ĉemu nijeĉu postojanje. u vama se budi privid odvojenosti od sama sebe te od svijeta koji vas okruţuje. a vanjski i unutarnji sukobi postaju redovita pojava. On je izrekao negativnu definiciju tako da je um ne moţe pretvoriti u nešto u što bi povjerovao ili u nekakvo nadljudsko postignuće. Usprkos tome što je bio oprezan. Ili tvrde da Bog ne postoji. nego takoĊer duboko unutar svakog oblika.MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA PRVO POGLAVLJE To je pronalaţenje vlastite istinske prirode onkraj imena i oblika. No ne pokušavajte ga dosegnuti umom. zašto onda tako i ne kaţete? Rijeĉ Bog tijekom tisuća godina zloporabe ostala je bez znaĉenja. Kad ste prisutni. nevidljiva i neuništiva suština. Javlja se strah. govorite li o Bogu? Ako govorite. stvara se mentalna slika. beskonaĉno prostranstvo koje se krije iza te rijeĉi. Tada sebe svjesno ili nesvjesno shvaćate kao izdvojenu ĉesticu. cilj koji bi vam bilo nemoguće doseći. Biće se ne nalazi samo onkraj oblika. Koristite se rijeĉju Biće*. kao da znaju o ĉemu govore. zar ne? Naravno. U tome nema niĉeg nadljudskog.) kako se ljudi koji nikada nisu ni naslutili carstvo svetoga. vaša istinska priroda. kao njegova najskrivenija. ako više nema patnje? Buddha o tome šuti. uvijek prisutan. jedan jedini Ţivot onkraj mnoštva ţivotnih oblika što su podvrgnuti raĊanju i smrti. ali nikada ga ne moţete mentalno razumjeti. Katkad se njom koristim. Niste li sposobni osjetiti tu povezanost. Ali. Ne pokušavajte ga razumjeti. kao što je ova tvrdnja: »Moj (naš) Bog jedini je istinski Bog. Kad kaţete Biće. jako uvjerljivo njome koriste. MeĊutim. a njegova šutnja nagovještava da ćete to morati sami otkriti. barem ne u ovom ţivotu. Pod zloporabom mislim na to Biće. To znaĉi da vam je Biće dostupno kao i vaše najdublje ja. Moţete li objasniti što time mislite? Biće je vjeĉan.

Moţete mu neposredno pristupiti kao osjećaju vlastite prisutnosti. Nemoć da prekinete razmišljanje zastrašujuća je poteškoća. Ono ne svodi beskonaĉno nevidljivo na konaĉnu pojavu.bradom. ni bilo koja druga rijeĉ. koje baca sjenku straha i patnje. Kasnije ćemo to potanje razjasniti. ali još je ipak mentalni prikaz nekoga ili neĉega izvan vas. puka ideja u vašim mislima u koju vjerujete? Rijeĉ Biće ništa ne objašnjava. Nitko ne moţe tvrditi da posjeduje iskljuĉivo pravo na posjedovanje Bića. ne mogu definirati ili objasniti neobjašnjivu stvarnost koja se krije iza njih. Tek mali korak dijeli rijeĉ Biće od iskustva Bića. taj je prikaz gotovo neminovno u muškom obliku. kao spoznaji Ja jesam koja prethodi tvrdnji: »Ja sam ovo« ili: »Ja sam ono«. Nemoguće je oblikovati mentalnu sliku Bića. zbog ĉega misao postaje prisilna. na onu transcendentalnu stvarnost ili si je olako dopustila da postane tek mentalni idol. Isto tako. Ukazuje li na nešto onkraj sebe. tako da je jedino vaţno pitanje ovo: predstavlja li ta rijeĉ pomoć ili oteţava doţivljaj Onoga na što ukazuje. misaono ja. Koja je najveća prepreka doţivljaju te stvarnosti? Poistovjećivanje s vlastitim umom. zato se takvo stanje smatra normalnim. ali mi to ne shvaćamo jer gotovo svi od toga patimo. Ni Bog ni Biće. Ta buka takoĊer stvara laţno. Ta neprestana mentalna buka spreĉava vas u pronalaţenju carstva unutarnje smirenosti koja je neodvojiva od Bića. . MeĊutim. ali to ne ĉini ni rijeĉ Bog. Biće ima tu prednost da predstavlja otvoreni pojam. Ono predstavlja samu vašu suštinu.

sjedinjenost s Bićem. u bezumno kompleksnom svijetu trajnih problema i sukoba. kao i većina ljudi. izmeĊu vas i Boga. u spokojstvu. . To je bolest. Kad kaţem da zaboravljate. ispod razine tjelesne pojavnosti i odvojenih oblika. unutarnjih i vanjskih sukoba. Prisilni mislilac. ali kad se taj proces nastavlja bez obzira na cjelokupnost organizma. ali ipak mogu odluĉiti koristiti se umom da nešto dobijem i postignem. To je zastor misli koji stvara privid odvojenosti. samim tim. Bolest se pojavljuje kad nestane ravnoteţe. u svijetu koji odraţava sve veću fragmentaciju uma. dakle jesam. jedno sa svime što jest. stanice se pretjerano mnoţe i tada dolazi do bolesti. Moţda vjerujete da postoji. MeĊutim. a s druge potpuno odvojeni »drugi«. izmeĊu vas i prirode. meĊutim. slika. sjedinjenost sa ţivotom u njegovu oĉitovanom vidu. postojanja »u jednoti« i. Samo zato što moţete riješiti kriţaljku ili izgraditi atomsku bombu. kao i sjedinjenost s vlastitim najdubljim ja i neoĉitovanim ţivotom . nema niĉeg pogrešnog u tome što se stanice u tijelu razdvajaju i umnaţaju. Istina je da ĉesto besciljno razmišljam. svijetu. izmeĊu vas i vaših bliţnjih muškaraca i ţena. ali više ne znate da je tako. On se koristi vama. privid kako s jedne strane postojite vi. time hoću reći da jednotu više ne moţete osjetiti kao bjelodanu stvarnost. Ne slaţem se sasvim s tim. Primjerice. što se odnosi na gotovo svakog ĉovjeka. etiketa. Prosvjetljenje je stanje cjelovitosti. Tada zaboravljate suštinsku ĉinjenicu da ste.najĉešće se njim uopće ne sluţite. Uvjerenje moţe pruţiti utjehu. Razmišljanje je postalo bolest. Taj zastor postavlja se izmeĊu vas i vaše prirode. ţivi u stanju oĉite odvojenosti.« Zapravo. samo uvjerenje putem vlastita iskustva donosi slobodu. prosudbi i definicija koje onemogućuju sve istinske odnose.PRVO POGLAVLJE MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA Filozof Descartes vjerovao je kako je pronašao temeljnu istinu kad je izrekao ĉuvenu tvrdnju: »Mislim. Prosvjetljenje ne samo da oznaĉava okonĉanje patnje i trajnih. rijeĉi. Koristimo li se pogrešno. postaje razoran. Instrument je preuzeo vlast u svoje ruke. Vjerujete da ste vi taj um. Koristimo li se njim na pravi naĉin. Da se toĉnije izrazim. a to ĉinim cijelo vrijeme. nego isto tako i okonĉanje zastrašujućeg robovanja razmišljanju. izrazio je temeljnu pogrešku: izjednaĉiti mišljenje s Bićem i identitet s mišljenjem. To je zabluda. Kakvo je to nevjerojatno osloboĊenje! Poistovjećivanje s umom stvara nepropustan zastor pojmova. najĉešće nije rijeĉ o tome da se pogrešno sluţite umom . um moţe biti iznimno dobar instrument.

osim na trenutak-dva. a ne shvaćate kako imate moć zaustaviti ih. stvaralaštvo. Zato i rješava kriţaljke i gradi atomske bombe.izranjaju iz podruĉja onkraj uma. ljubav. Rijeĉ je o trajnim monolozima ili dijalozima. a da to i ne znate i zato smatrate da ste vi to biće koje vas je opsjelo. vjerojatno će ga lijeĉnik poslati psihijatru.to ne znaĉi da se koristite umom. Onoga trenutka kad poĉnete nadzirati mislioca. . aktivira se viša razina svjesnosti. Gotovo kao da ste opsjednuti. Upravo kao što psi vole ţvakati kosti. Ta vam spoznaja omogućuje da promatrate mislioca. tako i um voli gurati nos u razliĉite probleme. kako je misao samo sićušan vid te inteligencije. Vas ne zanima nijedno ni drugo. Poĉeli ste se buditi. Ĉinjenica je da na vrlo sliĉan naĉin doslovce svi u glavi neprestano ĉujemo glasove: to su nesvjesni misaoni procesi. unutarnje spokojstvo . To znaĉi da se um koristi s vama. Vi se nesvjesno poistovjećujete s njim. tako da ĉak i ne znate kako ste njegov rob. OSLOBODITE SE UMA Sto toĉno mislite reći kad govorite o »nadziranju mislioca«? Ode li ĉovjek lijeĉniku i kaţe: »Ĉujem glasove u glavi«. Dopustite mi da vas upitam: moţete li se osloboditi uma kad god to poţelite? Jeste li pronašli tipku za iskljuĉivanje? Hoćete reći da potpuno prestanem misliti? Ne.ljepota. Poĉetak slobode jest spoznaja kako vi niste to biće koje vas opsjeda . Tada poĉinjete shvaćati kako onkraj misli postoji prostrano carstvo inteligencije. TakoĊer shvaćate kako sve one stvari koje su uistinu vaţne . radost.mislilac. ne mogu ga se osloboditi kad to poţelim.

Dakle. Mnogi ljudi ţive s muĉiteljem u glavi koji ih neprestano napada. Taj glas ne mora biti povezan sa situacijom u kojoj se upravo nalazite. Osluškujete li misao. Uskoro ćete shvatiti: ondje je glas. sadašnjost promatrate i prosuĊujete oĉima prošlosti i dobivate potpuno iskrivljenu sliku. Ĉak i ako se glas odnosi na trenutaĉnu situaciju. Kad doĊe do prekida. To je poĉetak kraja nesvjesnog i prisilnog razmišljanja. slušajte ga nepristrano. usporeĊuje. To sam htio reći kad sam govorio o »nadziranju mislioca«. To se ne razlikuje mnogo od onoga što radite vi i svi drugi »normalni« ljudi. nešto mu se sviĊa. koji je rezultat sveukupne vaše prošlosti. koja je najĉešće zamagljena umom. Katkad su ta razmišljanja praćena vizualnim slikama ili »mentalnim filmovima«. ali postepeno će se produţivati. protumaĉit će je pojmovima prošlosti. nešto ne i tako u nedogled. Ona izrasta negdje onkraj misli. to nazivamo zabrinutošću. ne prosuĊujte. nego i sebe kao njezina svjedoka.MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA PRVO POGLAVLJE Vjerojatno ste na ulici susreli »lude« ljude koji bez prestanka razgovaraju sa sobom ili mrmljaju. Probudila se nova dimenzija svjesnosti. osjetit ćete kako je u mentalnoj struji došlo do prekida . Zato. trajat će moţda samo nekoliko sekundi. kao i bolesti. jer više ne pruţate energiju umu poistovjećujući se s njim. kao i kolektivnog kulturalnog misaonog sklopa koji ste naslijedili. U poĉetku će ti prekidi biti kratkotrajni.to je pukotina u kojoj nema misli. taj osjećaj vlastite prisutnosti nije misao. To je zato što glas pripada uvjetovanom umu. osluškujem ga i nadzirem. Dobra je vijest to što se uistinu moţete osloboditi vlastita uma. one stare gramofonske ploĉe koje se već godinama okreću u vašoj gla vi. slušate li misao. kaţnjava i iscrpljuje im ţivotnu energiju. Glas iznutra komentira. jer bi to znaĉilo kako taj isti glas ponovno ulazi kroz straţnja vrata. svjesni ste ne samo misli. Upravo sada moţete poduzeti prvi korak. Kad slušate taj glas. u nutrini ćete osjetiti duboku tišinu i spokojstvo.svoje dublje ja -u pozadini ili ispod misli. moţda oţivljava davnu ili nedavnu prošlost. Razmišlja li o budućnosti. Ta spoznaja Ja jesam. nagaĊa. osim što ne govorite naglas. odnosno: slušajte glas u svojoj glavi i budite ondje u ulozi svjedoka. prosuĊuje. osjećate svjesno prisustvo . ţali se. Nije neuobiĉajeno da taj glas predstavlja ĉovjekova najgoreg neprijatelja. Misao tada gubi moć nad vama i brzo se povlaĉi. Osobito obratite paţnju na sve misaone obrasce koji se ponavljaju. Kad se misao povuĉe. To je uzrok neizrecive bijede i nesreće. To je jedino istinsko osloboĊenje. Osjećaj . a ovdje Ja jesam. Poĉnite što je ĉešće moguće osluškivati glas u svojoj glavi. To je poĉetak prirodna stanja doţivljene jednote s Bićem. moţda uvjeţbava ili zamišlja moguće buduće situacije. Ne prosuĊujte i ne osuĊujte ono što ĉujete. nerijetko zamišlja kako će stvari krenuti u pogrešnom smjeru ili zamišlja negativan ishod. Hoću reći.

kao i cijeli vanjski svijet. Što se dublje spuštate u carstvo bez misli. to nije sebiĉnost. Ovo što vam pokušavam prenijeti moţe zvuĉati paradoksalno. To će u vama probuditi .duboke tišine i spokojstva s praksom će se produbiti. To ne nalikuje na stanje transa. Odnosi vas onkraj onoga o ĉemu ste prije razmišljali kao o »vlastitom ja«. a cijena duboke tišine smanjenje ţivotnosti i budnosti. spoznat ćete stanje ĉiste svijesti. U takvom stanju unutarnje povezanosti postat ćete mnogo ţivahniji i budniji nego u stanju u kojem se poistovjećujete s umom. kako se to ponekad naziva na Istoku. Ta prisutnost ste vi sami. pa ĉak i proturjeĉno. U tom stanju vlastitu prisutnost osjećate s takvom snagom i radošću da sveukupno razmišljanje. nema kraja njihovoj dubini. To stanje takoĊer pojaĉava uĉestalost vibracija energetskog polja koje daje ţivot fiziĉkom tijelu. tada ih ne bi bilo vrijedno imati. postaju relativno beznaĉajni u usporedbi s tim stanjem. Umjesto da »nadzirete mislioca«. Istina je upravo suprotna. fiziĉko tijelo. usmjerivši ţarište paţnje u sadašnji trenutak. nego stanje nesebiĉnosti. ali nema nikakva drugog naĉina na koji bih to mogao izraziti. emocije. a istodobno je nezamislivo veća od vas. Ovdje ne dolazi do gubitka svijesti. TakoĊer ćete osjetiti kako se iz dubina nutrine uzdiţe tanano zraĉenje radosti: to je radost Bića. prekid u struji misli moţete izazvati sasvim jednostavno. Uopće mu ne nalikuje. Pa ipak. Kad bi cijena spokojstva bilo suţavanje svijesti. Zapravo. Postanite snaţno svjesni sadašnjeg trenutka. Bit ćete potpuno prisutni.

nakon što ste zatvorili vrata. Svaki put kad izazovete prekid u struji misli. pojaĉava se svjetlost vaše svijesti. tako da sama sebi postane ciljem.MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA PRVO POGLAVLJE duboko zadovoljstvo. a kad je zadatak izvršen. pa ĉak i na disanje. To dovodi do ozbiljna gubitka ţivotne energije. Ta vrsta prisilnog razmišljanja zapravo predstavlja ovisnost. ali moćnog osjeta prisutnosti. Primjerice. budući da vaš osjećaj vlastitog ja ne ovisi o njemu. ali ne razmišljate. miris sapuna i tako dalje. a to znaĉi da osjećaj vlastitog ja . TakoĊer vam pruţa laţan osjećaj zadovoljstva. rekao bih kako osamdeset do devedeset posto ljudskoga razmišljanja ne samo da se ponavlja i da je beskorisno. zadovoljstva koje se neminovno pretvara u bol. oruĊe moţete odloţiti. To znaĉi da sadrţaj uma više ne shvaćate ni izbliza tako ozbiljno. obratite pozornost na sve osjetilne opaţaje povezane s tom aktivnošću: zvuk i dodir vode. pokret. To o ĉemu ste ovisni ĉini vam se snaţnijim od vas. nego je zbog svoje neuĉinkovitosti i ĉesto negativne prirode uvelike i štetno. svaki put dok hodate uz i niz stube u svojoj kući ili na radnom mjestu. Cime se odlikuje ovisnost? Vrlo jednostavno: osjećate da više ne moţete prestati po svojoj volji. Najvaţniji korak na vašemu putovanju prema prosvjetljenju jest ovaj: nauĉite raskinuti poistovjećenost s vlastitim umom. pokreti ruku. To u svakodnevnom ţivotu moţete provoditi tako što ćete se pozabaviti bilo kojom rutinskom aktivnošću koja vam inaĉe predstavlja samo sredstvo do nekog cilja. Promatrajte um i vidjet ćete da je to istina. Budite potpuno prisutni. To je suština meditacije. dajući joj potpunu paţnju. zastanite nekoliko sekundi i promatrajte ritam disanja. Kako sada stvari stoje. Postoji kako bi izvršavao stanovite zadatke. Postanite svjesni tihog. Kad ţelite oprati ruke. Kad ulazite u automobil. PROSVJETLJENJE: UZDIZANJE IZNAD MISLI Nije li razmišljanje najvaţnije za opstanak u ovom svijetu? Um je instrument. Postoji samo jedno sigurno mjerilo kojim moţete odrediti koliko ste uspjeli u toj praksi: stupanj unutarnjeg spokojstva. Jednoga dana moţda ćete shvatiti da se smijete glasu u glavi. kao što biste se nasmijali vragolijama djeteta. oruĊe. Otkud tvrdnja da smo ovisni o razmišljanju? Otud što ste se poistovjetili s njim. pomno usmjerite pozornost na svaki korak. Na taj naĉin odvlaĉite svijest od umnih aktivnosti i stvarate prekid u mislima te postajete iznimno budni i svjesni.

bit ću sretan i miran. To fantomsko ja moţemo nazvati egom. Ali sadašnji trenutak ne moţete pronaći sve dok ste potpuno poistovjećeni s umom. Bez njega bili bismo samo još jedna ţivotinjska vrsta. Dar mišljenja najdragocjenije je što imamo. Pojam ega razliĉitim ljudima oznaĉava razliĉite stvari. inaĉe će nas um. Ego se neprestano bavi oţivljavanjem prošlosti. i to hitno. a odrţava se iskljuĉivo neprestanim razmišljanjem. Prevlast uma nije ništa drugo nego stupanj u evoluciji svijesti. To potpuno iskrivljavanje istine objašnjava ĉinjenicu potpune neuĉinkovitosti uma u kontekstu ega. Ne bi mi smetah da nauĉim jasnije razmišljati. Sadašnji trenutak ĉuva kljuĉ osloboĊenja. jer. Tijekom odrastanja stvarate mentalnu sliku o tome tko ste. Sadašnji trenutak za ego jedva da postoji. na usredotoĉeniji naĉin. Promatrajte svoj um i vidjet ćete da tako djeluje. Ili je svodi na sredstvo za postizanje nekakva cilja koji uvijek leţi u budućnosti u koju se um projicira. on ne vidi sadašnjost: potpuno je pogrešno zapaţa jer promatra oĉima prošlosti. kad se nešto dogodi. utemeljenu na osobnim i kulturalnim uvjetovanjima.« Ĉak i onda kad se ĉini da je ego zaokupljen sadašnjošću. Ono se sastoji od umne aktivnosti. tko ste bez prošlosti? Neprestano se projicira u budućnost kako bi se pobrinuo za opstanak i ondje pronašao nekakvu vrstu osloboĊenja i ispunjenja. tada ću biti dobro. koji se pretvorio . Zato što vjerujete da biste prestali postojati kad biste prestali razmišljati. Vaţnima smatra samo prošlost i budućnost. Sada trebamo prijeći na sljedeći. ali ja ovdje njime oznaĉavam laţno ja.crpite iz sadrţaja i aktivnosti uma. kad bude ovako ili onako. stvoreno nesvjesnim poistovjećenjem S umom. ali ne ţelim izgubiti um. Ego kaţe: »Jednoga dana. Ne ţelim izgubiti sposobnost analiziranja i razlikovanja.

IznenaĊujući rezultat opseţne ankete provedene medu najĉuvenijim matematiĉarima Sjedinjenih Ameriĉkih Drţava. Koristit ćete se njime uglavnom za neke praktiĉne stvari. kad više nije povezana s mnogo prostranijim carstvom svijesti. oĉito. Svi istinski umjetnici. Ne-um je svjesnost bez misli.MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA PRVO POGLAVLJE u ĉudovište. ukljuĉujući Einsteina. odluĉnoj fazi samog stvaralaĉkog ĉina. Napad na druge umove i obrana od njih. Sama za sebe. ali na mnogo usredotoĉeniji i uĉinkovitiji naĉin nego prije. Um tada daje oblik stvaralaĉkom nagonu ili uvidu. osobito kad će vam biti potrebno stvaralaĉko rješenje. pohrana i rašĉlanjivanje informacija -u tim je poslovima um dobar. Kako jedna jedina ljudska stanica. to više spoznajemo kakva golema inteligencija djeluje u njemu i kako malo znamo. Na djelu je. moţe sadrţavati upute koje bi ispunile tisuću knjiga od po šesto stranica? Što više uĉimo o radu tijela. jest kako razmišljanje »igra tek podreĊenu ulogu u kratkoj. Ĉak i veliki znanstvenici govore kako do proboja stvaralaĉkih ideja dolazi u razdoblju mentalne tišine. svakih nekoliko minuta kretat ćete se izmeĊu misli i tišine. misao ubrzo postaje jalova. kad god to bude potrebno. ali oni uopće nisu kreativni. Um je u suštini stroj za preţivljavanje. postat će najĉudesnije oruĊe. Razmišljanje je samo mali vid svijesti. a ne vraćanje na razinu ispod misli. EMOCIJA: REAKCIJA TIJELA NA UM A što je s emocijama? Mene više zaokupljaju emocije. Samo na taj naĉin moguće je stvaralaĉki razmišljati. na razinu ţivotinje ili biljke. nego um. U prosvijetljenom stanju i dalje ćete se. koristiti umom. koja je dugaĉka 1/2540 cm u okviru svoje DNA.« Rekao bih kako se jednostavan razlog zbog kojeg većina znanstvenika nije kreativna ne krije u tome što ne znaju razmišljati. Tada će sluţiti neĉemu većem od sebe. bez obzira na to jesu li toga svjesni ili nisu. uništiti. ali ona svijesti uopće nije potrebna. Kad se budete koristili umom. skupljanje. . Kasnije ću o tome potanje govoriti. u unutarnjoj dubokoj tišini. Razmišljanje i svijest nisu istoznaĉnice. stvaraju u stanju ne-uma. jer samo na taj naĉin misao posjeduje neku stvarnu moć. izmeĊu uma i stanja ne-uma. Misao ne moţe postojati bez svijesti. Prosvjetljenje znaĉi uzdizanje iznad misli. o njihovim radnim metodama. nego u tome što ne znaju kako bi mogli prestati razmišljati! Ĉudo stvaranja i odrţavanja ţivota na Zemlji ili vašega tijela nije se dogodilo kroz um i razmišljanje. ali bit ćete osloboĊeni od nesvjesnog unutarnjeg dijaloga i u vama će vladati unutarnje spokojstvo. bezumna i razorna. Kad se um ponovno poveţe s tom inteligencijom. inteligencija koja je daleko veća od uma.

Tijelo se priprema za borbu. to će energetski naboj emocija biti jaĉi. Imate li poteškoća s doţivljavanjem vlastitih emocija. Proteklih godina mnogo je napisano o tom pitanju. . odraz uma u tijelu. Misao da vam netko prijeti. vrlo vjerojatno doţivjeti napad.napast će ih drugi bijesni ljudi. Snaţan nesvjestan emocionalni obrazac moţe se ĉak oĉitovati kao neki vanjski dogaĊaj za koji vam se ĉini da vam se jednostavno dogodio. To će vas dovesti u dodir s vlastitim emocijama. stoga ne moramo ovdje o tom govoriti. nije samo misao. Što se više poistovjećujete sa svojim razmišljanjem. Osjetite tijelo iznutra. ĉesto bez ikakva oĉita razloga. i ĉesto ih moţete osvijestiti tek promatranjem vlastitih emocija. poĉnite Usredotoĉivati paţnju na unutarnje energetsko polje vlastita tijela. Primjerice. što ste manje prisutni kao promatraĉka svijest. s prosudbama i tumaĉenjima. ako toga nisu svjesni i ako ga ne izraţavaju.ili biste mogli reći. napadaĉka ili neprijateljska misao stvorit će u tijelu nakupinu energije koju nazivamo bijesom. Te biokemijske promjene predstavljaju fiziĉki ili materijalni vid emocija. u tjelesnom ili psihološkom smislu. tako da neki ljudi to osjete. primijetio sam da će ljudi koji u sebi nose mnogo bijesa. odnosno. verbalan ili ĉak fiziĉki . Ne moţete li osjetiti svoje emocije. kao i sve nesvjesne mentalno-emocionalne reaktivne obrasce. na kraju ćete ih iskusiti na ĉisto tjelesnoj razini. najĉešće niste svjesni svih svojih misaonih obrazaca. s onim što volite i ne volite. izaziva stezanje tijela. On obuhvaća i vaše emocije.Um. u onom smislu u kojemu ga koristim. a to je tjelesni vid onoga što nazivamo strahom. Primjerice. Istraţivanja su pokazala kako snaţne emocije mogu ĉak izazvati promjene u biokemiji tijela. ako ste se odvojili od njih. Emocija se pojavljuje ondje gdje se susreću um i tijelo. Oni zraĉe jakim bijesom. bez obzira na to jeste li toga svjesni ili niste. Naravno. To ćemo kasnije potanje objasniti. a to potiĉe njihov vlastiti usnuli bijes. Ona predstavlja reakciju tijela na um . kao tjelesni problem ili simptom.

Postoji li medu njima neki oĉit sukob. Vjeţbate li to. privremeno se pretvarate u emociju. Osjetite energiju emocije. a vibracijska frekvencija emocije hrani izvorni misaoni obrazac. Jedina je razlika u tome što se misao nalazi u glavi. nemojte analizirati. Emocija najĉešće predstavlja proširen i energiziran misaoni obrazac. Naviknite se postavljati si pitanje: što se u ovom trenutku zbiva u meni? To će vas pitanje usmjeriti u pravom smjeru. Moţda još niste sposobni aktivnost nesvjesna uma prenijeti u svijest u obliku misli. moţete joj dopustiti da ondje postoji. Više niste emocija. a emocija kaţe: »Da« ili obratno.ako niste dovoljno prisutni. koja zauzvrat puni energijom misaoni . nego samo promatrajte. Ona PRVO POGLAVLJE bi vas ţeljela prevladati i najĉešće u tome uspijeva . Dakle. Ali katkad izmeĊu to dvoje doĊe do sukoba: um kaţe: »Ne«. Promatrate li emociju na taj naĉin. Ali. usmjerite paţnju još dublje. Ţelite li uistinu upoznati um. nego relativna istina o stanju vašega uma u tom trenutku. u poĉetku nije lako ostati dovoljno prisutan kako biste je mogli promatrati. Usredotoĉite paţnju na nutrinu. nego promatraĉ. Nema li nijedne emocije. nerijetko prejakog energetskog naboja. Ono predstavlja dveri koja vode Biću.MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA Kaţete kako je emocija odraz uma u tijelu. dogaĊaju ili osobi koje smatrate uzrokom osjećaja. a zbog njezinog. a emocija će biti istinita. tijelo će vam uvijek pokazati njegov toĉan odraz. a u tom sluĉaju neće moći upravljati vama. Ako zbog nedovoljne prisutnosti zapadnete u nesvjesno poistovjećivanje s emocijom. to je u osnovi isto kao kad osluškujete ili nadzirete misao. što je prirodno. Zadrţite li se mentalno na nekoj situaciji. stoga se prvenstveno osjeća u tijelu. Nije to ona krajnja istina o tome tko jeste. Kad je promatrate. IzmeĊu razmišljanja i emocija nerijetko se stvara krug bez kraja: oni hrane jedno drugo. stoga promotrite emociju ili je radije osjetite u svome tijelu. misao će biti laţ. u unutarnje energetsko polje tijela. ta misao energijom hrani emociju. promatranje emocija podjednako je vaţno kao i promatranje misli? Tako je. Sukob izmeĊu površinskih misli i nesvjesnih mentalnih procesa priliĉno je uobiĉajen. a toga moţete postati svjesni. a emocija posjeduje snaţan tjelesni vid. ali ona će se uvijek kao emoci ja odraţavati u tijelu. prisutnost koja motri. što sam opisao ranije. Misaoni obrazac stvara povećani odraz samoga sebe u obliku emocije. sve ono nesvjesno u vama izronit će na svjetlost svijesti.

Jedan od glavnih zadataka uma jest boriti se protiv te emocionalne boli ili je otkloniti. »Strah« pribliţno odgovara ali. niti si moţe dozvoliti da vam dopusti da ga vi pronaĊete. a zapravo je on sam taj palikuća. Zbog svoje nediferencirane prirode. Moţda bi najbolje bilo koristiti se pojmom koji je podjednako nediferenciran kao i ta temeljna emocija te ga jednostavno nazivamo »bol«. Um nikada ne moţe pronaći rješenje. Boli se nećete osloboditi sve dok osjećaj vlastitoga ja ne prestanete crpiti iz poistovjećivanja s umom. Um će se tada srušiti sa svoga mjesta moći. što se um jaĉe bori da se oslobodi boli. teško je otkriti ime koje toĉno opisuje tu emociju. u trenucima . jer on sam predstavlja unutarnji dio »problema«. Uvidi u ljubav i radost ili kratki trenuci dubokoga spokojstva mogući su kad god doĊe do prekida u struji misli. Zamislite šefa policije kako pokušava pronaći palikuću. Namjeravao sam pitati: stoje s pozitivnim emocijama. kao što su ljubav i radost? Te su emocije neodvojive od vašega prirodnog stanja unutarnje povezanosti s Bićem. a Biće će se razotkriti kao vaša istinska priroda. sve emocije oblici su prvobitne. Zapravo. U osnovi. znam što me namjeravate pitati. to je bol veća. što je jedan od razloga njegovoj neprestanoj aktivnosti. nediferencirane emocije koja vuĉe podrijetlo iz gubitka svijesti o tome tko ste s onu stranu imena i oblika. Za većinu ljudi ti se prekidi rijetko i samo sluĉajno dogaĊaju. ta emocija takoĊer obuhvaća dubok osjećaj napuštenosti i nepotpunosti. odnosno s egom.obrazac i tako dalje. Da. ali sve što um moţe postići jest privremeno prikrivanje te emocije. osim trajnog osjećaja prijetnje.

Ĉak i kad je nebo prekriveno teškim oblacima. ljubav i spokojstvo. kraj njim tjelesnim naporom ili još većom opasnošću. Zadovoljstvo uvijek izaziva nešto izvan vas. Kako bi i mogla? Ne pretvara se nenadano u mrţnju. iza oblaka. ĉak i prije nego što postanete prosvijetljeni . Sunce je još uvijek ondje. . Nakon poĉetnog zanosa mnogi se »ljubavni« odnosi zapravo kreću izmeĊu »ljubavi« i mrţnje. podvrgnute su zakonu suprotnosti. radost i spokojstvo ne mogu cvjetati dok se ne oslobodite prevlasti uma.MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA PRVO POGLAVLJE kad um »ostane bez rijeĉi«. Stoga biste trebali postati potpuno svjesni emocija i osjetiti ih prije nego što moţete osjetiti ono što se krije u njihovoj pozadini. tri vida stanja unutarnje povezanosti s Bićem. na mnogo dubljoj razini. ali snaţna ra dost. Kao takvi nemaju nikakvih suprotnosti. bolje reĉeno. One prebivaju onkraj emocija. ??? Ljubav. Ono o ĉemu se nerijetko govori kao o ljubavi moţe neko vrijeme biti ugodno i uzbudljivo. pa će vam odsutnost izvora zadovoljstva nanijeti bol. ali ga nikada ne moţe uništiti. U neprosvijetljenom stanju poistovjećenosti s umom. To je zato jer izranjaju s mjesta onkraj uma. radost i spokojstvo duboka su stanja bića ili.prije nego što se oslobodite uma . To jednostavno znaĉi da ne moţete dobiti dobro bez lošeg. budući da su dio dvojnog uma. ali titrav i ţiv. Ali to su samo kratkotrajni uvidi koje uskoro ponovno prekriva aktivnost uma. Kao što sam rekao. Istina je da to nije bio nikakav privid i da ga ne moţete izgubiti. Tada vam se moţe ĉiniti da ste imali nešto vrlo dragocjeno i da ste to izgubili ili će vas um uvjeriti da je to u svakom sluĉaju bio samo privid. kao što se ni stvarna radost ne pretvara u bol. A u toj tišini javlja se tanana. s druge strane. Iznenada se pojavi unutarnja duboka tišina. privlaĉnosti i napada. Emocija doslovce znaĉi »uznemiravanje«. neĉeg neuništivog.moţete na trenutak zaviriti u istinsku radost. Ali te tri stvari ne nazivam emocijama. To su vidovi vaše istinske prirode. što znaĉi »uznemiriti«. Ĉak i u »normalnom« ovisniĉkom odnosu moţe biti trenutaka kad se osjeti prisustvo neĉeg pravog. katkad potaknut velikom ljepotom. Samo ono što vam danas pruţa zadovoljstvo sutra će vam zadati bol ili će vas napustiti. Stvarna ljubav ne izaziva patnju. Emocije. ali to je ovisniĉka vezanost. jer se um ubrzo ponovno vraća svojoj buĉnoj aktivnosti koju nazivamo razmišljanjem. stanje krajnje potrebe koja se za treptaj oka moţe pretvoriti u svoju suprotnost. Takvi su trenuci najĉešće kratkotrajni. koju najĉešće prikriva um. nije rijeĉ o tome da je Sunce nestalo. Ljubav. nepomiĉan. ono što se katkad pogrešno naziva radošću najĉešće je kratkotrajna ugodna strana trajno promjenjivog kruga boli i zadovoljstva. To je dio vašega prirodnog stanja koje um moţe zamagliti. dok radost izranja iz nutrine. Ta rijeĉ dolazi iz latinske rijeĉi emovere. ljubav i duboki unutarnji mir.

U tom stanju ĉak i ţelja za osloboĊenjem ili prosvjetljenjem samo je još jedna ţudnja za ispunjenjem ili ucjelovljenjem u budućnosti. A svako zadovoljstvo ili emocionalni zanos u sebi sadrţi sjeme boli: svoju neodvojivu suprotnost. neispunjeni potencijal. budite Buddha. Odbojnost. potreba. kako se zadovoljstvo pretvara u neki oblik boli. Ljudi su već tisućljećima u kandţama bola. Bol je neminovna sve dok se poistovjećujete s umom. U tom su trenutku sebe poĉeli opaţati kao besmislene djeliće u nekom stranom svemiru. zakoraĉili u carstvo vremena i uma te izgubili svjesnost o Biću. Umjesto da citirate Buddhu.Buddha kaţe da je uzrok boli ili patnje u ţelji ili ţudnji te da moramo presjeći spone ţelje ţelimo li se osloboditi boli. sve su to oblici boli. Svatko tko je ikada uzeo drogu da bi doţivio »zanos« znat će kako se zanos na kraju krajeva pretvara u pakao. nesklonost. vezanost. ĉak i najblaţa razdraţenost. otkako su doţivjeli pad iz stanja milosti. Ţudnja je potraga uma za spasenjem ili ispunjenjem u stvarima vanjskoga svijeta i u budućnosti. ţelja. ja sam ta ţudnja. Ovdje prvenstveno govorim o emocionalnoj boli. duhovno govoreći. Budite promatraĉ uma. Stoga ne traţite da se oslobodite ţelje ili da »postignete« prosvjetljenje. nepovezane s Izvorom i s drugima. Sagledano s višeg stajališta. ljubomora i tako dalje. Postanite prisutni. depresija. mrţnja. a i tada postojim tek kao puka mogućnost. koja će se s vremenom oĉitovati. dok ste nesvjesni. a to rijeĉ buddha i znaĉi. i negativne i pozitivne . sjeme koje nije proklijalo. a predstavlja zamjenu za radost Bfća. samosaţaljenje. a to znaĉi. bijes. Mnogi ljudi iz vlastita iskustva znaju kako se lako i brzo intimni odnos iz izvora zadovoljstva moţe pretvo riti u izvor bola. koja je ujedno glavni uzrok tjelesnog bola i bolesti. Sve dok sam poistovjećen s umom. krivnja. budite »probuĊeni«. a nema me osim u njima.

Nije li rijeĉ o tome da nauĉimo ţivjeti s njima. Prestanite stvarati bol u sadašnjosti i rastvorite bol prošlosti .MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA DRUGO POGLAVLJE suprotnosti samo su lica istoga novĉića. dijelovi temeljne boli koja je neodvojiva od egoistiĉnog stanja svijesti i poistovjećenosti s umom. Zašto um najĉešće nijeĉe sadašnji trenutak i opire mu se? Zato što ne moţe djelovati i zadrţati sve pod nadzorom ako ne postoji vrijeme. Hrast ili orao zbunili bi se nad takvim pitanjima. Jakost boli ovisi o stupnju opiranja sadašnjem trenutku. neki oblik nesvjesnog otpora onome što jest. a vrijeme su prošlost i sadašnjost. ona je neki oblik negativnosti. sada je sadašnjost. Što bi drugo moglo biti?« . bol stvarate sami. Vrijeme i um zapravo su neodvojivi. Dvije su razine boli: bol koju sada stvarate i bol iz prošlosti koja još ţivi u vašem umu i tijelu. Na razini misli. što se više poistovjećujete s umom. to ste slobodniji od boli i patnje -a ujedno ste osloboĊeni i egoistiĉnog uma. Na emocionalnoj razini. umjesto da ih pokušavamo izbjeći? Veći dio ljudske boli je nepotreban. stoga bezvremeni sadašnji trenutak shvaća kao prijetnju. »Pa. Bi li na njoj i dalje postojali prošlost i budućnost? Bismo li i dalje o vremenu mogli govoriti na nekakav smislen naĉin? Pitanje: »Koje je doba?« ili: »Koji je danas datum?« — kad bi ih imao tko postaviti .bila bi sasvim besmislena. SVJESNOST: IZLAZ IZ BOLI NE STVARAJTE VIŠE BOL U SADAŠNJOSTI Niĉiji ţivot nije potpuno osloboĊen boli i patnje. Ili bismo to mogli i ovako izraziti: što ste sposobniji poštovati i prihvaćati sadašnji trenutak. »Koje je doba?« pitali bi. to više patite. Um uvijek pokušava zanijekati sadašnji trenutak i pobjeći od njega. Sadašnji trenutak. Sve dok um bez nadzora upravlja vašim ţivotom.o tome sada ţelim govoriti. otpor je neka vrsta prosuĊivanja. a taj otpor ovisi o tome koliko ste poistovjećeni sa svojim umom. Zamislite Zemlju na kojoj nema ljudskoga oblika ţivota. Bol koju sada stvarate uvijek predstavlja neki oblik neprihvaćanja. naseljenu samo biljkama i ţivotinjama. Drugim rijeĉima.

sada prebivajte u njemu. Pod tim teretom pate svi pojedinci. Pogledajte što će se tada dogaĊati i poduzmite nešto ako je to prijeko potrebno ili moguće. koji jest sada i uvijek samo sada? Predajte se onome što jest. Što bi moglo biti jalovije i lude nego stvarati unutarnji otpor neĉemu što već postoji! Sto bi moglo biti lude nego se suprotstavljati samom ţivotu. a tek nakratko posjećujte prošlost i budućnost kad se morate pozabaviti praktiĉnim vidovima svoje ţivotne situacije. a nikada u stvarnosti. Sadašnjem trenutku uvijek recite: »Da«. Dok ste prije boravili u vremenu i tek nakratko posjećivali Sadašnji trenutak. dodaje još veći teret ili ga svodi na sredstvo kojim stiţe do nekog budućeg trenutka koji postoji samo u umu. Sadašnji trenutak katkad je neprihvatljiv. to neprestano prosuĊivanje. ali svaki od njih ujedno svakom dragocjenom trenutku. Promatrajući mehaniku uma iskoraĉit ćete iz njegovih 24 obrazaca otpora i tada ćete sadašnjem trenutku dopustiti da postoji. Što god obuhvaćao sadašnji trenutak. Recite »da« ţivotu . da bismo u ovom svijetu mogli djelovati potreban nam je um. prihvatite to kao da ste sami izabrali. prekrije vrijeme. Uvijek suraĊujte sa sadašnjim . umjesto da vam se suprotstavlja. Neka Sada postane prvobitna ţarišna toĉka vašega ţivota. koje je neodvojivo od sadašnjeg trenutka. a kad vitalnost i beskonaĉni stvaralaĉki potencijal Bića. ako više ne ţelite povećavati ostatke bolova iz prošlosti koji još ţive u vama. ali u stanovitom trenutku oni preuzimaju naš ţivot te dolazi do pogrešnog postupanja. Ako više ne ţelite stvarati bol sebi i drugima.a tada djelujte. zanemarujući ga ili nijeĉući. upravo kao i vrijeme. Kako bi bio siguran da će uzde ostati u njegovim rukama. boli i patnje. Kako prestati stvarati vrijeme? Duboko u sebi shvatite kako uvijek imate samo sadašnji trenutak. stvara bol i nesreću. stanje istinskoga unutarnjeg spokojstva. tada više ne stvarajte vrijeme ili ga barem ne stvarajte više nego što je potrebno dok se bavite praktiĉnim vidovima vlastita ţivota.i vidjet ćete kako ţivot iznenada poĉinje raditi za vas. Promatrajte kako um pridaje oznake trenutku i kako taj proces davanja oznaka. Takav je kakav je. To će vam pokazati kako izgleda stanje unutarnje slobode od vanjskih uvjeta. U ljudskom se umu nagomilava sve teţi teret vremena.DRUGO POGLAVLJE MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA Da. um zamagljuje vašu istinsku narav. Gomilanje vremena u kolektivnom i pojedinaĉnom ljudskom umu ujedno obuhvaća i goleme koliĉine zaostalih bolova iz prošlosti. um sadašnji trenutak neprestano pokušava prikriti prošlošću i budućnošću. neugodan ili strašan. Prihvatite .

uzrokovanu neznanjem svijeta u koji ste se rodili. Tijelo boli moţe spavati devedeset posto vremena. tjelesnim ili emocionalnim patnjama i tako dalje. napuštanjem. Postoji u dva oblika: usnuli i aktivan. moţe biti aktivno i sto posto vremena. pak. bit ćete sasvim blizu istini. koja već postoji u vama te prebiva u vašem umu i tijelu. Neki ljudi ţive gotovo potpuno kroz svoje tijelo boli. BOL IZ PROŠLOSTI: RASTVARANJE TIJELA BOLI Sve dok niste sposobni pristupiti moći Sadašnjeg trenutka. Druga su opaka i razorna ĉudovišta. Bilo kakva sitnica moţe probuditi tijelo boli. . a ne neprijatelj. ali relativno bezazlena.trenutkom. kod duboko nesretne osobe. Naravno. Kad je spremno probuditi se iz usnula stanja. dok ga drugi doţivljavaju samo u nekim situacijama. Ta nagomilana bol postaje negativno energetsko polje koje zauzima tijelo i um. To će na ĉudesan naĉin preobraziti cijeli vaš ţivot. svaka emocionalna bol koju iskusite ostavlja za sobom ostatke boli koji dalje ţive u vama. tu spada i bol koju ste propatili kao dijete. osobito ako je u skladu s obrascem boli iz vaše prošlosti. Smatrate li je nevidljivim bićem koje ima svoje postojanje. Neka vam postane prijatelj i saveznik. primjerice kod djeteta koje ne prestaje cviliti. a ne suprotstavljajte mu se. To je emocionalno tijelo boli. Neka tijela boli su nezgodna. kao što su intimni odnosi ili situacije povezane s gubitkom iz prošlosti. probudit će ga ĉak i misao ili bezazlena primjedba koju vam uputi netko blizak. Ti se ostaci stapaju s boli iz prošlosti.

jer je ludost ţeljeti bol. Bol se ne moţe hraniti radošću. i u vama i u drugim ljudima. vjerojatno ćete se zaprepastiti. prevladati vas. Neka tijela boli svoje domaćine navode na samoubojstvo. a druga će napasti svoga domaćina. a mnogo ih je više koja su emocionalno nasilna. Tijelo boli.MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA DRUGO POGLAVLJE pravi demoni. tuga. ţeljet ćete više boli. a nitko nije svjesno lud. Kroz vas dobiva »hranu«. obrazac bi se rastvorio. Plaši se da ćete ga otkriti. Tijelo boli ţeli preţivjeti. Tijelo boli moţda će vam se priĉiniti kao opasno ĉudovište koje ne moţete pogledati. bijesa. nasilje. mrţnja. Ali. ţelje da nekoga povrijedite. ljutnje. Ali ne suoĉite li se s tom boli. Bolesti i nesreće nerijetko se dogaĊaju na takav naĉin. Bol se moţe hraniti samo bolom. Ono se moţe pojaviti u obliku razdraţenosti. Pomislite li da nekoga poznajete. nego u drugima. Neka će napadati ljude oko sebe ili one koji su im bliski. svime što izaziva još veću bol u bilo kojem obliku: bijes. i ţestoko ćete tvrditi da ne ţelite bol. jednom kad vas tijelo boli prevlada. Neka su fiziĉki nasilna. Tako će tijelo boli. emocionalna drama. gadnim stvorenjem. MeĊutim. Hranit će se svakim iskustvom koje je u skladu s njegovom vrstom energije. ili oboje. Neka duhovna uĉenja tvrde kako je sveukupna bol u konaĉnici . ne unesete li svjetlost svijesti u bol. naravno. pa ĉak i bolest. Misli i osjećaji koje imate prema ţivotu tada postaju iznimno negativni i samorazorni. kad vas savlada. kao i svako drugo biće koje postoji. nestrpljivosti. moţe se pretvoriti u vas i ţivjeti kroz vas. zapravo se plaši svjetlosti vaše svijesti. u kojem god se obliku javila . koje predstavlja tamnu sjenku ega. depresije. Zapravo i nema mnogo razlike izmeĊu toga dvojeg. Uoĉite trenutak kad se poĉne buditi iz svoga usnulog stanja. Pripazite na bilo koji znak nesreće u sebi. a onda se nenadano prvi put suoĉite s tim stranim. Vi toga. Radost joj je potpuno neprobavljiva. Ţeljet ćete nanositi bol ili ćete ţeljeti patiti. Postat ćete ţrtva ili poĉinitelj.to bi moglo biti buĊenje tijela boli. Da ste toga uistinu svjesni. niste svjesni. a preţivjeti moţe samo ako vas navede da se nesvjesno poistovjetite s njime. dobro promotrite što se dogaĊa i otkrit ćete kako su vaše razmišljanje i ponašanje smišljeni da bi odrţavali bol na ţivotu. Opstanak mu ovisi o vašem nesvjesnom poistovjećivanju s njim. potrebe da u odnosu izazovete dramu i tako dalje. mnogo je vaţnije promatrati ga u sebi. ali vas uvjeravam da je ono samo nematerijalni fantom koji ne moţe prevladati moć vaše prisutnosti. bit ćete prisiljeni uvijek je iznova oţivljavati. u vašem ţivotu stvarati situacije koje će mu vraćati njegovu vlastitu energetsku frekvenciju da bi se njome moglo hraniti. razornost. turobnosti. Tada se moţe uzdići. kao i o vašem nesvjesnom strahu od suoĉavanja s bolju koja prebiva u vama.

a svijest ga pretvara u sebe. Što se dogaĊa s tijelom boli kad postanemo dovoljno svjesni da rastvorimo poistovjećenost s njim? Tijelo boli stvara ono nesvjesno. Sada ste svjedok ili promatraĉ tijela boli. Došli ste u dodir s moći Sadašnjeg trenutka. Pitanje je: je li istinita za vas? Puko vjerovanje neće je uĉiniti istinitom. Tijelo boli sastoji se od zarobljene ţivotne energije koja se odvojila od vašeg cjelovitog energetskog polja i privremeno postala samostalna kroz neprirodan proces poistovjećivanja s umom. To znaĉi da se tijelo boli više ne moţe koristiti vama pretvarajući se da ste to vi i ne moţe se više ponovno hraniti kroz vas. Okrenula se samoj sebi i postala suprotna ţivotu. jer sve što doĊe k sjaju jest svjetlo«. Promatranje obuhvaća prihvaćanje boli kao dijela sadašnjeg trenutka. tako se ne moţete boriti ni protiv tijela boli. neprestano tvrdeći kako je to privid? Hoće li vas to osloboditi boli? Ovdje se bavimo naĉinom na koji moţete spoznati tu istinu . kad osjetite njegovo energetsko polje u sebi i usmjerite paţnju na njega. Otkrili ste vlastitu. Pojavit će se viša dimenzija svijesti. Što mislite. Nazivam je prisutnost. Sveti Pavao prekrasno je izrazio to sveopće naĉelo: »Sve razotkriveno dolazi po svjetlu k sjaju. kao ţivotinja koja pokušava ugristi vlastiti rep. poistovjećenja će nestati. ĉak i sile koje razaraju ţivot još su uvijek ţivotna energija. Takav bi pokušaj doveo do unutarnjih sukoba. Ţelite li doţivljavati bol cijeloga ţivota. najskriveniju snagu. Upravo kao što se ne moţete boriti protiv tmine. . zašto je naša civilizacija postala tako razorna? Ali. Promatranje je dovoljno. ostvariti je u vlastitu iskustvu. a time do još veće boli.privid i to je istina. Tijelo boli ne ţeli da ga izravno promatrate i da shvatite što ono jest. Onoga trenutka kad ga prepoznate.odnosno.

tijelo boli nastavit će još neko vrijeme djelovati i pokušat će vas prevariti da se ponovno poistovjetite s njim. Ne stvarajte na temelju tijela boli vlastiti identitet. prevladalo je nesvjesno i postajete osjetljivi prema napadu tijela boli. Ĉekajte da vidite što će se tada dogoditi. Onoga trenutka kad vam se razmišljanje poveţe s energetskim poljem tijela boli. ali to neće trajati. Primjerice. Spoznajte kako je rijeĉ o tijelu boli. patnje u svjesnost. Ne prosuĊujte i ne rašĉlanjujte. to će postati nesvjesno razmišljanje i tijelo boli će se pretvoriti u vas. Rijeĉ »nesvjesno«. vaše se razmišljanje zdruţilo s tijelom boli. Usredotoĉite paţnju na osjećaj u svojoj nutrini. Tada ono neće moći nadzirati vaše razmišljanje. Kao da bol postaje gorivo plamena vaše svijesti koja tada jasnije gori. Prihvatite njegovo postojanje. Dopustite mi da ukratko ponovim taj proces. razmišljate li o onome što vam je netko uĉinio ili što vi njemu namjeravate uĉiniti. Unutarnji raskol je iscijeljen i vi ponovno postajete cjeloviti. moć vaše vlastite svjesne prisutnosti. Budite uvijek budan ĉuvar svoga unutarnjeg prostora.MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA DRUGO POGLAVLJE Kad poĉnete uništavati poistovjećenost i postanete promatraĉem. ako je bijes prevladavajuća energetska vibracija tijela boli te ako ste ispunjeni bijesnim mislima. To je ezoteriĉno znaĉenje drevna umijeća alkemije: preobrazba osnovnih metala u zlato. znaĉi poistovjećivanje s nekim mentalnim ili emocionalnim obrascem. Kasnije ću više govoriti o tome i o razlogu zašto je tako. Iako ga više ne hranite energijom kroz proces poistovjećivanja. nego isto tako i »onoga tko promatra«. Oznaĉava potpunu odsutnost promatraĉa. Na tom stupnju moţe vam izazvati boljke i boli u razliĉitim dijelovima tijela. iako ga više ništa ne pokreće. Trebate biti dovoljno prisutni da biste mogli izravno nadgledati tijelo boli i osjećati njegovu energiju. Zasad mi dopustite da kaţem ovo: ako ste u stanju ostati budni i prisutni u tom razdoblju i promatrati sve osjećaje koji se javljaju u vašoj . Ostanite prisutni te i dalje budite promatraĉ onoga što se u vama dogaĊa. poistovjetit ćete se s njim i ponovno ga hraniti vlastitim mislima. Neprekidna svjesna paţnja raskida vezu izmeĊu tijela boli i vaših misaonih procesa te vas vraća procesu promjene. Ne razmišljajte o njemu . kako je ovdje koristim. upravo kao kotaĉ koji će se nastaviti okretati još neko vrijeme. Ili. Ondje gdje postoji bijes uvijek postoji i patnja. Tada je vaša odgovornost da više ne stvarate bol. tihog promatraĉa. Postanite svjesni ne samo emocionalne boli. Ostanite prisutni i svjesni. tijelo boli posjeduje stanoviti zamah. kad vam se prikrade mraĉno raspoloţenje te se upustite u negativne misaone obrasce i razmišljanje o tome koliko je ţivot teţak. To je moć Sadašnjeg trenutka. Kod mnogih se ţena tijelo boli najĉešće budi u razdoblju prije poĉetka mjeseĉnice.ne dopustite da se osjećaj pretvori u razmišljanje.

. To znaĉi da ste od tijela boli stvorili nesretno vlastito ja i vjerovali kako ste vi ta izmišljotina koju je stvorio um. Mogli biste ga prenijeti djetetu. promatrajte unutarnji otpor. a mogućom postaje i nagla preobrazba svih boli iz prošlosti. Promatrajte osobito zadovoljstvo koje crpite iz vlastite nesreće. Promatrajte prisilne osjećaje koji vas navode da razgovarate ili mislite o tome. umjesto da vas osjećaji prevladaju.radije biste bili tijelo boli . Otpor će se javiti osobito ako ste veći dio ţivota ţivjeli u bliskoj poistovjećenosti sa svojim emocionalnim tijelom boli te ako ste u njega uloţili cijeli osjećaj vlastitoga ja ili veliki njegov dio. Promatrajte vezanost uz bol. Drugim rijeĉima. Otpor će prestati ako ga postanete svjesni. ali i jednostavan. a nadam se da će jednoga dana to biti prvo što će djeca uĉiti u školi. Budite iznimno budni. to će vam pruţiti priliku za najmoćniju duhovnu praksu.na raspolaganju vam je najmoćnije oruĊe preobrazbe. ostati prisutni kao svjedok i tako potaknuti njegovu preobrazbu. To ne znaĉi da se nećete susresti sa snaţnim unutarnjim otporom ukidanju poistovjećenosti s bolom. U tome sluĉaju nesvjestan strah od gubitka identiteta izazvat će snaţan otpor bilo kakvom slamanju poistovjećenosti. Tada paţnju moţete premjestiti na tijelo boli.nego skoĉili u nepoznato i prihvatili rizik gubitka poznatog. Odnosi li se ovo na vas. Jednom kad shvatite temeljno naĉelo prisutnosti kao promatraĉa onoga što se dogaĊa u vama . POISTOVJEĆIVANJE EGA S TIJELOM BOLI Proces koji sam upravo opisao iznimno je moćan.nutrini. ali nesretnog ja.a »shvatit« ćete to naĉelo kad ga iskusite . radije biste osjećali bol .

toga laţnog ja koje je izmislio um? Poruka glasi: opasnost. ĉak i ako se izvana doima vrlo samopouzdan. Kako biste izbjegli nepotrebnu opasnost nije vam potreban strah . ali ne i psihološko stanje straha o kojemu ovdje govorimo. strah. mogao bih gurnuti ruku u peć i spaliti je. To je nagonsko odmicanje od opasnosti. Štoviše. Stavite li cjepanicu koja je tek poĉela gorjeti pokraj one koja već jako gori. Sada se prisjetite kako je emocija reakcija tijela na um. prva će cjepanica mnogo snaţnije gorjeti. zabrinutost. usput reĉeno. A kakvu emociju izaziva ta poruka? Naravno. ali pod uvjetom da su prešli razinu uma te da dok rade s vama mogu stvarati i odrţavati stanje intenzivne svjesne prisutnosti. Razlog zbog kojeg nećete staviti ruku u vatru nije strah. ego je veoma ranjiv i nesiguran te smatra da ga neprestano netko ugroţava. Ako ste se poistovjetili s umom i izgubili dodir s moći i jednostavnosti Sadašnjeg trenutka. ali ne moţete se uhvatiti ukoštac s neĉim što je samo projekcija uma ne moţete se uhvatiti u koštac s budućnošću. napetost. fobija i tako dalje. taj rascjep postat će vaš stalni drug. strava.nego samo malo inteligencije i zdrava razuma. Ali. Za takve praktiĉne stvari korisno je primjenjivati pouke nauĉene u prošlosti. Zbog svoje fantomske prirode i usprkos raznolikim obrambenim mehanizmima. Kad bi vam netko zaprijetio vatrom ili tjelesnim nasiljem. a nakon nekog vremena ih razdvojite. ako moţete biti s tom osobom i zdruţiti se s njom u stanju prisutnosti. Na taj naĉin vaša će svjetlost ubrzo ojaĉati. Javlja se u mnogim oblicima: nelagoda. nervoza. vašim ţivotom upravlja ego. Vi se nalazite ovdje i sad. tada biste mogli doţivjeti nešto nalik na strah. sve je to isti oganj. a um vam se nalazi u budućnosti. sve dok se poistovjećujete s umom. . nego znanje da biste je na taj naĉin spalili. Kakvu poruku tijelo neprestano dobiva od ega. ako ste dovoljno sretni da pronaĊete nekoga tko je iznimno svjestan. Takva vrsta psihološkog straha uvijek je strah od neĉega što bi se moglo dogoditi. ugroţen sam. PODRIJETLO STRAHA Spomenuli ste strah kao dio naše temeljne. To vrijedi. Kako strah nastaje i zašto je toliko prisutan u ljudskim ţivotima? Ne predstavlja li stanovita koliĉina straha tek zdravu samozaštitu? Da se nisam plašio vatre. tjeskoba. Nitko to ne moţe napraviti umjesto vas. Neki terapeuti takoĊer mogu biti sposobni ispuniti taj zadatak. Naposljetku. pozadinske emocionalne boli. Jedan od zadataka duhovnog uĉitelja jest da bude takva vatra. Psihiĉko stanje straha odvojeno je od bilo kakve stvarne i istinske neposredne opasnosti. to bi vam moglo pomoći i ubrzati proces. To stvara tjeskobni rascjep. a ne strah od neĉega što se upravo dogaĊa. Uvijek se moţete uhvatiti ukoštac sa sadašnjim trenutkom.MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA DRUGO POGLAVLJE Samo vi to moţete uĉiniti. kao što sam već rekao.

U svjetlu vaše svijesti nesvjesni obrazac ubrzo će nestati. Osvješćujući taj obrazac. time. Jasno i ĉvrsto moţete reći kako se osjećate ili što mislite. Za ego smrt je uvijek odmah iza ugla.braneći mentalni poloţaj s kojim ste se poistovjetili . ozbiljno ugroţen i prijeti mu uništenje. odvaja od vlastite istinske moći i dubljeg ja ukorijenjenog u Biću strah biti stalan . sliku uma. a niste u pravu. a ne iz uma. a bezbrojni su se odnosi raspali iz tog razloga.Ĉini se da strah ima mnogo uzroka. Stoga će svakome tko se poistovjećuje s umom i. Istinska moć je u nutrini i uvijek vam je dostupna. Poistovjetite li se s mentalnim stavom. Osjećaj za vlastito ja tada izvire iz dubljeg i istinitijeg mjesta u vama. ali u tome neće biti nikakva nasilja i nećete zauzeti obrambeni stav. Što to branite? Prividan identitet. Jednom kad raskinete poistovjećenost s umom. To je kraj svih rasprava i igara moći. zamišljeno biće. koji je utemeljen u umu. ali u konaĉnici sveukupan strah samo je strah ega od smrti i uništenja. ĉak i takva naizgled nevaţna i »normalna« stvar kao što je kompulzivna potreba da u nekoj raspravi budete u pravu te da dokaţete kako je druga osoba u krivu .javlja se zbog straha od smrti. U tom stanju poistovjećenosti s umom. Moć nad drugima jest slabost prerušena u snagu. više ne postoji. Primjerice. Strah od gubitka. povrede i tako dalje. Potraţite u sebi bilo kakvu vrstu obrambena stava. tada je osjećaj za vlastito ja. promatrajući ga. koje su štetne za odnose. tako da silovita. koja je svojevrstan oblik nasilja. strah od smrti utjeĉe na svaki vid vašega ţivota. Zato si vi kao ego ne moţete dopustiti da budete u krivu. prisilna i duboko nesvjesna potreba da budete u pravu. vašem osjećaju za vlastito ja uopće više nije vaţno jeste li u pravu ili u krivu. Zato su se vodili i ratovi. neuspjeha. Biti u krivu znaĉi umrijeti. raskidate poistovjećenost s njim.

Kreće se od tjeskobe i uţasa na jednoj do nejasna osjećaja nelagode i prijetnje na drugoj strani. a ĉesto i politiĉka. Tu ćete istinu sami spoznati. Tada se nadu u pravoj nevolji. Kod nekih ljudi to je svjestan osjećaj. osobite sposobnosti. odnosi. osim u kratkim razdobljima kad dobijete ono što ţelite. Smrt će otkloniti sve ono što niste vi. Neprestano osjeća potrebu da se brani i stalno se mora hraniti. uspjehom. Budući da je ego osjećaj vlastitoga ja. kad vam je ispunjena neka ţelja. tjelesni izgled. moći. uskoro će otkriti kako se praznina još uvijek nalazi u nutrini. Zapravo. rad koji obavljate. potrebno mu je da se poistovjeti s vanjskim stvarima. rasna.DRUGO POGLAVLJE MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA suputnik. Ništa od toga niste vi.i otkriti kako smrt ne postoji. jer se više ne mogu zavaravati. kod drugih nesvjestan. Tajna ţivota jest »umrijeti prije smrti« . novcem. oĉituje se kao uznemirujući i stalan osjećaj nedovoljne vrijednosti i neprikladnosti. stoga moţete pretpostaviti da doslovno svatko koga susretnete ili poznajete ţivi u stanju straha. osjetit ćete ga neizravno kao snaţnu ţudnju. Sve dok vašim ţivotom upravlja egoistiĉni um. i dalje se mogu zavaravati. znanje i obrazovanje. ali im je sve teţe. uglavnom zato da se mogu osjećati bolje i potpunije. koji predstavlja sastavni dio egoistiĉnog uma jest duboko ukorijenjen osjećaj nepotpunosti i necjelovitosti. ne moţete biti smireni ili ispunjeni. U oba sluĉaja ljudi će se ĉesto upuštati u kompulzivnu potragu za udovoljavanjem egu i za stvarima s kojima se mogu poistovjetiti kako bi ispunili prazninu u nutrini. društveni poloţaj i priznanja. Najuobiĉajenija poistovjećenja ega su ono što imate. Ako je nesvjestan. Većina ljudi toga postaje svjesna tek kad strah uzme neki od svojih oĉitijih oblika. . sustavi uvjerenja. Ali ĉak i kad dobiju te stvari. kako joj nema dna. Stoga teţe za stvarima. Moţda vam je još teško u to povjerovati. Spoznat ćete je do najsitnijih potankosti kad osjetite pribliţavanje smrti. koje se razlikuje samo po snazi. Broj ljudi koji su zakoraĉili onkraj uma zasad je iznimno malen. priznanjem ili posebnim odnosom. ali ja ni u kom sluĉaju ne traţim od vas da povjerujete kako svoj identitet ne moţete pronaći ni u jednoj od ovih stvari. pa to i ĉine. Smatrate li to zastrašujućim? Ili ste osjetili olakšanje? Sve ćete te stvari prije ili kasnije morati napustiti. religijska i druga kolektivna poistovjećenja. nacionalna. ne moţete se osjećati potpuno ugodno. ţelju i potrebu. POTRAGA EGA ZA CJELOVITOŠCU Drugi vid emocionalne boli. Ako je svjestan. osobna i obiteljska povijest.

To je prekrasno oruĊe. voli. naravno. nije tako. moţete mu dopustiti da bude takav kakav jest. Poistovjetite li se s umom. Um tada postaje egoistiĉan i preuzima vlast nad cijelim vašim ţivotom. Svi smo mi uronjeni u um. Sam po sebi. koje stvara laţno ja. Jednom kad se to dogodi. um nije nesposoban. bez ikakvih neprilika. iskoraĉili ste iz poistovjećenja. Stoga.TREĆE POGLAVLJE TREĆE POGLAVLJE DUBOKO SE UPUSTITE U SADAŠNJI TRENUTAK NE TRAGAJTE ZA SOBOM U UMU Osjećam kako postoji još mnogo toga što moram nauĉiti o radu svoga uma prije nego što se makar imalo pribliţim punoj svjesnosti ili duhovnom prosvjetljenju. ego. Ne. jednom kad shvatite korijen nesvjesnog kao poistovjećenje s umom. Osjeća se ranjivim i ugroţenim. zapravo i nema mnogo toga drugoga što biste trebali nauĉiti ili razumjeti. Jednom kad shvatite temeljnu poteškoću. Potrebe ega su beskrajne. Već ste shvatili temeljnu mehaniku nesvjesnoga stanja: poistovjećivanje s umom. OKONĈAJTE PRIVID VREMENA Ĉini se gotovo nemogućim da rastvorimo poistovjećenje s umom. Kad ste prisutni u Sadašnjem trenutku. više ih se uopće i ne ţele osloboditi: to bi znaĉilo da će izgubiti sebe. a rado će se vezati za vaše probleme. postajete kao »mladica odrezana s trsa«. Poteškoće se pojavljuju kad u egu traţite vlastito ja i kad pomislite da ste vi ego. On uvijek traga za neĉim za što bi se mogao vezati i što će ga pridrţavati i jaĉati njegov varav osjećaj vlastitoga ja. ali to vas neće odvesti s onu stranu uma. nikakve potrebe da od toga napravite sloţen osobni problem. U boli i patnji moţe se nalaziti veliki dio nesvjesnog ega. Zato je kod mnogih ljudi veliki dio njihova osjećaja vlastitog ja blisko povezan s problemima. kako je to Isus rekao. Jednom kad spoznate na koji naĉin djeluje temeljna poteškoća. nema nikakve potrebe za istraţivanjem svih njezinih bezbrojnih oĉitovanja. Prouĉavanjem sloţenosti uma moţete postati dobar psiholog. Ego to. Postali ste prisutni. Problemi uma ne mogu se rješavati na razini uma. pa ţivi u stanju straha i nestašice. kao zamjenu za vaše istinsko ja ukorijenjeno u Biću. Kako biste ribu mogli nauĉiti letjeti? . upravo kao što ni prouĉavanje ludila nije dovoljno da proizvede zdrav um. što naravno ukljuĉuje i emocije.

Sto se više usredotoĉite na vrijeme . nego jedna jedina toĉka koja se nalazi izvan vremena: Sadašnji trenutak. jedini ĉimbenik koji ostaje trajan. kako bismo djelovali u ovome svijetu? Više ne bi bilo nikakvih ciljeva kojima bismo mogli teţiti. Ali. Ţivot je sada. Vrijeme i um su neodvojivi.osim ako ne odluĉite koristiti se njime. Zašto je to najdragocjenije? Ponajprije zato što to jedino postoji. jer iz prošlosti sam izrastao ovakav kakav sam danas. te da bismo radije tre bali nauĉiti kako se njime mudro koristiti. Mislim kako je vrijeme nešto vrlo dragocjeno. Poistovjetiti se s umom znaĉi biti uhvaćen u zamku vremena: prisila da ţivimo gotovo iskljuĉivo kroz uspomene i predviĊanja budućnosti. ostanemo li bez osjećaja vremena. a budućnost nosi obećanje spasenja i ispunjenja u bilo kojem obliku.na prošlost i budućnost . zato što je privid. To dovodi do beskonaĉne zaokupljenosti prošlošću i budućnošću te nespremnosti da poštujete i priznate Sadašnji trenutak i da mu dopustite da postoji. I jedno i drugo su prividi. Do prisile dolazi zato što vam prošlost pruţa identitet. sadašnji trenutak jedina je toĉka koja vas moţe odvesti s . Drugo. najdragocjenije što postoji. Odstranite vrijeme iz uma i on će se zaustaviti . niti će ga ikada biti. Vjeĉna sadašnjost prostor je u kojemu se odvija cijeli vaš ţivot. Nikada nije bilo razdoblja u kojem vaš ţivot nije bio sada. Niĉeg drugog nema.Evo kako: okonĉajte privid vremena. Vrijeme uopće nije dragocjeno. To je uistinu dragocjeno. Ono što smatrate dragocjenim nije vrijeme.to više propuštate Sadašnji trenutak. umjesto da ga odbacimo. Ne bih ĉak znao ni tko sam.

kako promatramo stvari i kako se ponašamo u sadašnjosti. Oni svoju stvarnost »posuĊuju « od Sadašnjeg trenutka. jer pokušavate mentalno shvatiti. vrlo mirna. Ono za što mislite da je prošlost uspomena je na prethodni Sadašnji trenutak pohranjena u mislima. do pomaka u svijesti od vremena u prisutnost katkad dolazi na prirodan naĉin. Molim vas. vi ponovno budite uspomenu . napravili. prošlost odreĊuje tko smo. Jeste li ikada iskusili. od vremena u prisutnost. To je jedina toĉka pristupa bezvremenom i bezobliĉnom carstvu Bića. Još niste shvatili suštinu onoga što govorim. a zamjenjuje ju snaţna svjesna prisutnost. Kad budućnost doĊe. A ciljevi budućnosti odreĊuju kojih ćemo se aktivnosti prihvatiti u sadašnjosti.a to ĉinite sada. od sadašnjosti? Napokon. tako su prošlost i budućnost samo blijedi odrazi svjetlosti. Onoga trenutka kad je shvatite. a katkad i stvarnije. u svijesti dolazi do pomaka od uma prema Biću. Ništa se nikada neće dogoditi u budućnosti. Osobnost koja posjeduje prošlost i budućnost na trenutak se povlaĉi. Sjetite li se prošlosti. Suština ovoga što govorim ne moţe se shvatiti umom. samo slušajte. Samo vi to moţete. pomislili ili osjetili bilo što izvan Sadašnjeg trenutka? Mislite li da ikada hoćete? Je li moguće da se nešto dogodi ili postoji izvan Sadašnjeg trenutka? Odgovor je oĉit. Upravo kao što Mjesec ne posjeduje vlastiti izvor svjetlosti. TREĆE POGLAVLJE KLJUĈ DUHOVNE DIMENZIJE U hitnim situacijama u kojima vam je ugroţen ţivot. to ĉinite sada. moći i stvarnosti vjeĉne sadašnjosti. Iznenada se sve doima oţivljenim. zar ne? Ništa se nikada ne dogaĊa u prošlosti.MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA onu stranu granica uma. nego moţe samo odraţavati svjetlost Sunca. ona dolazi kao Sadašnji trenutak. Prošlost i budućnost oĉito nemaju vlastite stvarnosti. dogodilo se u Sadašnjem trenutku. razmišljate li o budućnosti. dogodit će se u Sadašnjem trenutku. Budućnost je zamišljen Sadašnji trenutak. ali istodobno i . NIŠTA NE POSTOJI IZVAN SADAŠNJEG TRENUTKA Nisu li prošlost i budućnost podjednako stvarne. Um ovo ne moţe razumjeti. projekcija uma. zraĉi energijom i iz svega zraĉi Biće.

kao što su: »Ne brinite se tjeskobno za sutrašnji dan.« Ili biste mogli ĉuti odlomak o krasnom cvijeću koje ne brine za sutrašnji dan. Ovoga trenutka moţete zakoraĉiti u to stanje. Idete li u crkvu. . Od drevnih vremena. jest u tome što ih te aktivnosti prisiljavaju da budu u Sadašnjem trenutku . duhovni majstori sviju tradicija ukazivali su na Sadašnji trenutak kao na kljuĉ koji otvara vrata duhovne dimenzije. Udalje li se makar i na trenutak iz Sadašnjeg trenutka to moţe izazvati smrt. kao što su planinarenje. Ali ne morate se penjati na sjevernu stranu Eigera. Dubina i radikalna narav tih uĉenja nije prepoznata. problema. ĉini se da je taj nauk ostao tajna. Svakako o njemu ne govore u crkvama i hramovima. Razlozi zbog kojih se neki ljudi vole upuštati u opasne djelatnosti. Ĉini se kako nitko ne shvaća da bi takva uĉenja trebalo ţivjeti i na taj naĉin izazvati duboku unutarnju preobrazbu. iako oni toga moţda nisu svjesni. postepeno postanu ovisni o toj djelatnosti kako bi doţivjeli takvo stanje. Unatoĉ tome.u tom intenzivno budnom stanju osloboĊenom od vremena. nego ţivi u bezvremenoj sadašnjosti jer se za njega Bog brine. Reakcija koja je potrebna u tome trenutku tada izvire iz toga stanja svjesnosti. razmišljanja i tereta osobnosti.vrlo budna. moţda ćete ĉuti stihove iz EvanĊelja. Na nesreću. jer će se sutrašnji dan brinuti za se!« Ili: »Onaj tko stavi ruku na plug i osvrne se unazad nije prikladan za Kraljevstvo Boţje. automobilistiĉke utrke i tako dalje.

u odsutnosti vremena. ali sada je bilo drukĉije. Svjesnost Bića postala je dio vašeg opaţaja. Smišljeno je da vam paţnju odvuĉe dublje u Sadašnji trenutak. mistiĉkog ogranka islama. Spoznaja o kojoj um ništa ne zna. Vanjski opaţaj nije se jako promijenio. Ne znam kako. svi se vaši problemi razrješavaju. to je prekrasno saţeo: »Vrijeme je ono što ne dopušta svjetlosti da nas dotakne. . Pogledam li ga sada. ako ne sad?« Sadašnji trenutak takoĊer je najvaţniji u uĉenju sufizma. Kako bi paţnju svojih uĉenika odvratio od vremena. ona koja ne »ubija« duh što ţivi u svakom stvorenju i svakoj stvari. Vidite. Zakoraĉili ste u sadašnji trenutak i zato uoĉili stablo bez zastora uma. nego samo njegovu plošnu i mrtvu sliku. tvrdi: »Prošlost i budućnost kriju Boga od našega oka. njegov unutarnji duh. i jedno i drugo sagori ognjem«. zagledao sam se u stablo pokraj prozora. S bezvremenom dimenzijom dolazi i razliĉita vrsta spoznavanja. Nekako sam i ja bio dio toga duha. Sliĉno pitanje u tradiciji zena glasi: »Kad. dok ste govorili o vjeĉnoj sadašnjosti i nestvarnosti prošlosti i budućnosti. ako hoćete. veliki majstor zena Rinzai ĉesto bi podigao prst i polagano upitao: »Što nedostaje u ovom trenutku?« To je snaţno pitanje koje ne zahtijeva odgovor na razini uma. Ali sada sam uoĉio još jednu dimenziju. iskustvo se već povlaĉi u prošlost. U Sadašnjem trenutku. ništa što niste vi u svoj svojoj suštini. nikakva patnja. nego sadrţi duboku ljubav i poštovanje prema svemu što jest. Od vremena nema veće prepreke do Boga. Spoznaja koja ne uništava svetost i tajanstvenost ţivota.« KAKO PRISTUPITI MOĆI SADAŠNJEG TRENUTKA Maloprije. Već sam ga i prije nekoliko puta promatrao. Teško mi je to objasniti. veliki pjesnik i uĉitelj sufizma. duhovni uĉitelj iz trinaestoga stoljeća. A Rumi. Meister Eckhart. ali osjećam da se gubi. dio te svjesnosti još je prisutan. ali bio sam svjestan neĉega nevidljivog što sam osjetio kao suštinu toga stabla. osim što mi se boje ĉine svjetlijima i ţivljima.MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA TREĆE POGLAVLJE Cijela se suština zena sastoji u hodu oštricom Sadašnjeg trenutka biti toliko krajnje i potpuno prisutan da u vama ne moţe opstati nijedan problem. Patnji je potrebno vrijeme i ona ne moţe preţivjeti u sadašnjosti. Sufiji imaju izreku: »Sufi je sin sadašnjeg vremena«. Sada shvaćam da prije nisam uistinu vidio to stablo. Moţe li nešto nalik na to ikada biti više od prolaznog uvida? Na trenutak ste bili osloboĊeni vremena.

um preuzima pod svoj nadzor sve vidove vašega ţivota. MeĊutim. Potrebno je doţivjeti trajan pomak u svijesti i mi upravo o tome govorimo. Um i njegovo znanje imaju svoje mjesto u praktiĉnom carstvu svakodnevnog ţivota. On moţe znati samo ĉinjenice ili informacije o stablu. tada jeste prisutni.Um ne moţe spoznati stablo. Ako je gora. Iskoraĉujte iz vremenske dimenzije svakoga dana. nije dovoljno. što je ĉešće moguće. Moj um ne moţe upoznati vas. I jedno i drugo je privid. prosudbe. Kad god ste u stanju promatrati . Stoga raskinite stare obrasce nijekanja i otpora sadašnjem trenu tku. ne ovladate li njime. Prakticirajte povlaĉenje paţnje iz prošlosti i budućnosti kad god to nije prijeko potrebno. te postaje ĉudovišni nametnik koji bi. Ako je zamišljena budućnost bolja. Ali jedno jedino iskustvo. mogao pobiti sav ţivot na planeti i konaĉno ubiti i samog domaćina. Onoga trenutka kad shvatite da niste prisutni. nego samo oznake. Doţivjeli ste uvid u to kako bezvremenost moţe preobraziti vaše opaţaje. Samopromatranjem u vaš ţivot automatski ulazi više prisutnosti. koliko god bilo prekrasno ili du boko. Samo Biće izravno spoznaje. pruţa vam nadu ili ugodno oĉekivanje. stvara tjeskobu. Primijetit ćete kako budućnost najĉešće zamišlja boljom ili gorom od sadašnjosti. ĉinjenice i mišljenja o vama. ukljuĉujući i odnose s drugim ljudskim bićima i s prirodom. poĉnite tako što ćete promatrati uobiĉajenu sklonost uma kojom ţeli izbjeći taj trenutak. Bude li vam teško zakoraĉiti izravno u Sa dašnji trenutak.

promatranje uma oduzima mu energiju. Prevladaju vas reakcija ili emocija . onoga tihog promatraĉa. ali to niste vi. Poistovjećivanje s umom daje mu više energije. Zapravo je poboljšava. Ne prosuĊujte i ne analizirajte ono što ste zamijetili. Na taj naĉin nećete više nagomilavati »psihološko vrijeme«. . kao i reakcija u razliĉitim situacijama. promatrajte reakciju. U takvim trenucima skloni ste postati »nesvjesni «. Energija koju oduzimate umu pretvara se u prisutnost. koje predstavlja poistovjećivanje s prošlošću i trajnu kompulzivnu projekciju u budućnost. pogrešno postupate. Nastupio je novi ĉimbenik. kad se u vašem ţivotu pojavi izazov koji potiĉe strah. to je obrazac reakcije. Jednom kad uspijete osjetiti što to znaĉi biti prisutan.promatraĉ misli i emocija.MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA um.to moţemo nazvati »satnica« . Tada ćete osjetiti nešto moćnije od bilo koje od tih stvari koje promatrate: tihu prisutnost koja promatra sebe u pozadini sadrţaja vaših misli.. branite. Poistovjećivanje s umom još više stvara vrijeme. To takoĊer ne slabi vašu sposobnost korištenja umom. TakoĊer zamijetite koliko se ĉesto vaša paţnja premješta u prošlost ili budućnost. Budite barem podjednako zainteresirani za vlastite reakcije kao i za situaciju ili osobu koja vas je navela na reakciju. napadate. um u svom uobiĉajenom obrascu opstanka. Opravdavate se. TREĆE POGLAVLJE OTPUŠTANJE PSIHOLOŠKOG VREMENA Nauĉite se koristiti vremenom u praktiĉnim vidovima ţivota .ali ĉim obavite te praktiĉne zadatke. postaje vam mnogo lakše jednostavno odabrati izlazak iz dimenzije vremena kad god vam vrijeme nije potrebno za neke praktiĉne svrhe. Tada se dublje prepuštate Sadašnjem trenutku.. Snaţna je prisutnost potrebna kad neke situacije potaknu reakciju praćenu jakim emocionalnim nabojem. promatranje uma otvara dimenziju bezvremenosti. Budite prisutni kao promatraĉ uma . vratite se svjesnosti Sadašnjeg trenutka. Promatrajte misao.kad vam je ono potrebno da se njime posluţite u neke praktiĉne svrhe. više niste u njegovoj zamci. kad stvari »krenu nizbrdo« ili kad izroni neki emocionalni sklop iz prošlosti. Kad se koristite umom on će biti oštroumniji i usredotoĉeniji. Tada ih izraţavate.i vi »postajete« ta reakcija ili emocija. nešto što ne pripada umu: prisutnost svjedoka. osjetite emociju. kao što je situacija u kojoj je ugroţena vaša slika o sebi. To ne oštećuje vašu sposobnost korištenja vremenom prošlošću ili budućnošću . Nemojte iz toga stvarati osobne probleme.

Primjerice. tada više ne poštujete Sadašnji trenutak. u kojoj ne moţemo djelovati bez osvrtanja na prošlost i budućnost. uĉenje na temelju prošlosti i poduzimanje prikladne akcije na temelju predviĊanja. ali ona je i dalje marginalno svjesna vremena. kao i tada kad ste svjesni kamo ţelite stići. kao i rad prema postizanju stanovita cilja. . Svako planiranje. budite oprezni. matematiĉkih i tako dalje. Ako se u takvom sluĉaju pretjerano usredotoĉite na cilj. ispunjenjem ili potpunijim osjećajem vlastitoga ja. S druge strane. tako da satnicu nenamjerno ne pretvorite u psihološko vrijeme. Ali ĉak i ovdje. PredviĊanje budućnosti uz pomoć obrazaca i zakona. fizikalnih. tada se koristite vremenom sata. ako se prekoravate. Ona obuhvaća uĉenje na temelju prošlosti. koje je uvijek povezano s laţnim osjećajem identiteta. Obuhvaća postavljanje ciljeva i rad na njihovu ostvarivanju. ako ste u prošlosti napravili pogrešku i iz nje sada uĉite. On se svodi na puko sredstvo koje vas vodi do budućnosti. Drugim rijeĉima. obavlja se sada. Sadašnji trenutak ostaje suštinski ĉimbenik. ali se oslobodila psihološkog vremena. ali poštujte korak koji upravo sada poduzimate i dajte mu svoju potpunu paţnju. Svaka pouka iz prošlosti postaje znaĉajna i primjenjuje se sada. tada koristite vrijeme sata.Satnica nije samo dogovaranje sastanaka ili planiranje izleta. tako da iste pogreške ne ponavljamo uvijek iznova. Neopraštanje svakako podrazumijeva teţak teret psihološkog vremena. ţalite ili osjećate krivnju. Ţarišna toĉka paţnje prosvijetljene osobe uvijek je sadašnji trenutak. Dok vjeţbate svjesnost. ako se mentalno zadrţavate na njoj. moţda zato što tragate za srećom. u sferi praktiĉnog ţivota. tada se pretvarate u pogrešku: prihvaćate je kao dio osjećaja za vlastito ja i ona postaje psihološko vrijeme. bez ikakve vlastite vrijednosti. nastavlja se koristiti satnicom. Postavite li cilj i radite na njegovu ostvarenju.

procjenjuje se kako je ubijeno otprilike pedeset milijuna ljudi da bi se ostvario komunizam. Ne postoji vrijeme kad vaš ţivot nije »ovaj trenutak «. da uspijete. piće. Više ne vidite i ne mirišete cvijeće pokraj puta. nije mi namjera izreći filozofsku tvrdnju. Primjerice. ali ne mogu se dokraja sloţiti s vama kad kaţete da je vrijeme iskljuĉivo privid. Nije rijedak sluĉaj da su sredstva dostizanja cilja ropstvo. postizanje ili dobivanje ili naizmjence . Kad kaţem da je vrijeme privid. Samo vas podsjećam na jednostavnu ĉinjenicu . droge. da ga postignete. hrana. To je zastrašujući primjer kako vjera u budući raj u sadašnjosti stvara pakao. nacionalni socijalizam ili bilo koja vrsta nacionalizma ili u krutim religijskim vjerskim sustavima koji djeluju pod neizreĉenom pretpostavkom kako se najviše dobro krije u budućnosti te kako stoga cilj opravdava sredstvo. UviĊam vrhovnu vaţnost Sadašnjeg trenutka. zanosi i uzbuĊenje? Jeste li uvijek usredotoĉeni na postajanje. Vaše ţivotno putovanje više nije pustolovina.TREĆE POGLAVLJE MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA Tada se satnica pretvara u psihološko vrijeme. nego opsesivna potreba da stignete do cilja. Kini i drugim zemljama uspostavio »bolji svijet«. Moţe li biti ikakve sumnje da je psihološko vrijeme ozbiljna i opasna mentalna bolest? Kako taj obrazac uma djeluje u vašem ţivotu? Pokušavate li uvijek stići na neko drugo mjesto koje se razlikuje od onoga na kojemu jeste? Je li vaše djelovanje većinom sredstvo dosizanja nekakva cilja? Je li ispunjenje uvijek odmah iza ugla i svodi li se na kratkotrajna zadovoljstva kao što su seks. ispunjenja. Zar to nije ĉinjenica? LUDOST PSIHOLOŠKOG VREMENA Promotrite li kolektivna oĉitovanja vremena. da bi se u Rusiji. kad dolazi do spasenja u bilo kome obliku -u obliku sreće. Kolektivna se oĉitovanja pojavljuju u. jednakosti.ali jednom kad je dokraja shvatite. osloboĊenja i tako dalje. u vama neće ostati ni traĉka sumnje u to da je psihološko vrijeme mentalna bolest. Cilj je ideja. toĉka u umom projiciranoj budućnosti. muĉenje i ubijanje ljudi koji sada ţive. Dopustite mi da ponovim: Sadašnji trenutak jedino je što uvijek imate. pa biste je ĉak mogli smatrati i besmislenom .ĉinjenicu koja je tako oĉita da bi vam moglo biti teško prihvatiti je. prodrijet će kao maĉ kroz sve umom nataloţene naslage sloţenosti i »problema«. primjerice. obliku ideologija kakve su komunizam. niti ste svjesni ljepote i ĉuda ţivota koji se razvija posvuda oko vas kad ste prisutni u Sadašnjem trenutku.

svjeţinu i osjećaj ĉuda. Sadašnjost moţe biti uţasna. Ono što zamišljate kao budućnost sastavni je dio vašeg sadašnjeg stanja svijesti. budućnost će vam biti ista kao sadašnjost. reakcija i ţelje izraţavaju se u beskonaĉnom ponavljanju. Um tada stvara opsjednutost budućnošću kao bijeg iz nezadovoljavajuće sadašnjosti. ali iskrivljuje ili prikriva stvarnost Sadašnjeg trenutka. Cesto je tako. naravno.jurite za novim uzbuĊenjima i zadovoljstvima? Vjerujete li da ćete. Prošlost se obnavlja kroz nedostatak prisutnosti. budete li više toga posjedovali. biti ispunjeniji. Ljudska bića su nauĉila rasci . a budućnost. Jednostavno ćete nastaviti djelovati iz istih uvjetovanih obrazaca. emocija. s umom poistovjećenom. ali stvarna preobrazba je rijetka i ovisi o tome jeste li postali dovoljno prisutni da rastvorite prošlost otkrivanjem moći Sadašnjeg trenutka. Nosi li vaš um teţak teret prošlosti. Ono što oblikuje budućnost kvaliteta je vaše svijesti u ovome trenutku. moć i beskonaĉni stvaralaĉki potencijal koji prebivaju u Sadašnjem trenutku potpuno su zamagljeni psihološkim vremenom. Stari obrasci misli. kao scenarij vaših misli koji vam pruţa neku vrstu identiteta. NEGATIVNOST I PATNJA UKORIJENJENI SU U VREMENU Ali vjera kako će budućnost biti bolja od sadašnjosti nije uvijek privid. Tada vaš ţivot gubi ţivost. ali ta vrsta promjene vrlo je površna. Površne su promjene moguće. a budućnost moţe biti bolja. samo u raskošnijem okruţju. moţete iskusiti samo kao sadašnji trenutak. ponašanja. neprosvijetljenom stanju svijesti. Budućnost je najĉešće preslika prošlosti. bolji ili potpuniji u psihološkom smislu? Ĉekate li muškarca ili ţenu koji će dati smisao vašem ţivotu? U uobiĉajenom. Moţete osvojiti deset milijuna dolara.

a gledano s konvencionalnog stajališta. OTKRIVANJE ŢIVOTA U POZADINI ŢIVOTNE SITUACIJE Ne shvaćam kako bih sada mogla biti slobodna. Ne moţete se osloboditi u budućnosti. tugu. ne u izmišljenoj budućnosti. To je obećanje spasenja. kao sjenkom koja vas slijedi kamo god pošli. uskoro biste se našli preplavljeni sliĉnim problemima ili uzrocima patnje. ali kad ne biste postali prisutniji. Je li to stvarna promjena? Ako kvaliteta vaše svijesti u ovom trenutku odreĊuje budućnost. odreĊuje kvalitetu vaše svijesti? Stupanj prisutnosti. jer se sada nalazite u tom trenutku. sada jedan ĉovjek moţe ubiti milijune ljudi jednostavnim pritiskom dugmeta. Nikada ne biste mogli stići do toga trenutka. Nelagodu. Vjerujete da njih uzrokuju osobite ţivotne situacije.problemi zapravo zamjenjuju jedni druge. Umjesto da ubiju deset ili dvadeset ljudi drvenom palicom. Kad biste se danas na neki ĉudesan naĉin riješili problema ili uzroka patnje i nesreće. . U konaĉnici. to je osloboĊeno stanje o kojemu govore sva duhovna uĉenja. Sveukupnu negativnost uzrokuje nagomilavanje psihološkog vremena te nijekanje sadašnjosti. Kljuĉ slobode je prisutnost. Kako sada stvari stoje. nego upravo ovdje i sada. zabrinutost . Ali sve dok se ne pozabavite s temeljnom pogreškom uma koja izaziva probleme njegovom vezanošću za prošlost i budućnost te nijekanjem sadašnjeg trenutka . postoji samo jedan problem: sam um vezan vremenom.uzrokuje previše razmišljanja o budućnosti. stoga slobodni moţete biti jedino sada. napetost. svjesniji. Ne mogu vjerovati da bih ikada mogao stići do trenutka u kojem bih bio potpuno osloboĊen sviju problema. to je istina. i nedovoljna prisutnost u sadašnjosti. tjeskobu. ogorĉenost i sve oblike neopraštanja uzrokuje pretjerano razmišljanje o prošlosti i nedovoljna prisutnost u sadašnjosti. Spasenje se ne odvija u vremenu.MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA TREĆE POGLAVLJE jepiti atom. Krivnju. Moţda će vam biti teško spoznati kako je vrijeme uzrok vaših patnji ili problema. Pa ipak. Stoga je Sadašnji trenutak jedino mjesto na kojem moţe doći do istinske promjene i u kojem moţete rastvoriti prošlost. U pravu ste.oblike straha . nevolje. stres. mrţnju. što. dakle. Većini je ljudi teško povjerovati kako moţe postojati stanje svijesti u kojemu nema nikakve negativnosti. ţaljenje.

Ono o ĉemu govorite kao o svom »ţivotu« toĉnije bi bilo nazvati »ţivotnom situacijom«. Ţivotna situacija moţe biti . Ne moţete istodobno biti i nesretni i potpuno prisutni u Sadašnjem trenutku. ali to je ipak sadašnja situacija. Za mene je sadašnji trenutak vrlo nesretan. U ĉemu je razlika? Ţivotna situacija postoji u vremenu. Istina je da je moja sadašnja ţivotna situacija rezultat onoga što se dogodilo u prošlosti. PronaĊite »uska vrata koja vode u ţivot«. to stalno usredotoĉenje na budućnost potiĉe nijekanje Sadašnjeg trenutka. budući da to zaista nije. To je ĉinjenica i zavaravala bih se kad bih se pokušala uvjeriti da je sve dobro. Ţivot se odvija sada. a time i nesreću. uopće se ne osjećam osloboĊenom. Zaboravite na trenutak svoju ţivotnu situaciju i obratite paţnju svome ţivotu. Ţivot je stvaran. Svedite svoj ţivot do ovoga trenutka. Stanovite stvari u prošlosti nisu se odvijale kako ste ţeljeli. Ono što me odrţava na ţivotu jest nada ili mogućnost poboljšanja u budućnosti. ali nada vas usmjerava budućnosti. I dalje se opirete onome što se dogaĊalo u prošlosti. a zapravo je potpuno obuzeta vremenom.u ovom sam trenutku neizmjerno nesretna. To je psihološko vrijeme: prošlost i budućnost. Mislite da vam je paţnja usmjerena na Sadašnji trenutak. Ţivotna situacija proizvod je uma. a nesretna sam zato što se ne mogu izvući iz nje. To je Sadašnji trenutak. a sada se opirete onome što jest. Nada je ono što vas drţi na ţivotu.

te osjetite i priznajte njegovo biće. Stoga.MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA TREĆE POGLAVLJE prepuna problema . Zašto od nje praviti problem? Zašto od bilo ĉega praviti problem? . stvorite malo prostora kako biste ispod ţivotne situacije mogli pronaći ţivot. Osluškujte zvuke. Samo se ogledajte. svijet vremena. Moţda ih samo privremeno izbjegavam? NaĊete li se u raju. Budite svjesni tihe prisutnosti svake stvari. U potpunosti se koristite osjetilima. kad god to moţete.. nemojte tumaĉiti. ali moji me problemi i dalje ĉekaju.. Osjećam lakoću. SVI PROBLEMI SAMO SU PRIVIDI UMA Kao da mi je s ramena spao teţak teret.. Rijeĉ je o spoznaji da ih nema. Probleme je izmislio um i da bi preţivjeli potrebno im je vrijeme. boje. um će vjerojatno uskoro reći: »Da. oblike. ali. unutra i van.kao većina ţivotnih situacija . ništa novo ne moţe ući i nema mjesta za rješenje.. nego sada. napravite malo mjesta. upravo kao što polagano truje i uništava Zemlju. U stvarnosti Sadašnjeg trenutka ne mogu preţivjeti.bilo što . Dopustite bivanje sviju stvari. Imate li sada problema? Kad ste prepuni problema. Pratite ritam vlastita disanja: osjećajte zrak koji udišete i izdišete. Ne sutra ili za deset minuta. Usredotoĉite paţnju na Sadašnji trenutak i recite mi kakvih problema sada imate. Iza sebe ste ostavili umrtvljujući svijet mentalnih apstrakcija. Ogledajte se naokolo. Dodirnite nešto . Moţda postoji situacija s kojom biste se trebali pozabaviti ili je prihvatiti . Duboko se spustite u Sadašnji trenutak. Iskoraĉili ste iz poludjelog uma koji vam crpi ţivotnu energiju. Budite svjesni prostora koji svemu što jest omogućuje postojanje. Uoĉite svjetlost. zar ne? Nisu razriješeni. Budite se iz sna o vremenu u sadašnjost. tkanine. Osjećam jasnoću.to da. Postoje samo situacije . Nisam dobio nikakav odgovor.ali pogledajte imate li bilo kakvih problema u ovom trenutku. ovdje nije rijeĉ o rješavanju problema.da se s njima sada pozabavite ili da ih ostavite na miru i prihvatite kao dio postojanja Sadašnjeg trenutka sve dok se ne promijene ili dok ih ne budete mogli razriješiti. Osluškujte tišinu u pozadini zvukova.« U konaĉnici. nemojte ih prosuĊivati. Budite ondje gdje jeste. jer je nemoguće imati problema kad vam je paţnja potpuno usmjerena na Sadašnji trenutak.

ako vam uistinu nije dosta.Nije li ţivot ionako već dovoljno izazovan? Zašto su vam potrebni problemi? Um nesvjesno voli probleme. Nećete moći tako odluĉiti ako uistinu niste iscrpljeni patnjama. tada znate da ona nije problem. Iako je to jednostavan izbor. Um nije imao vremena da vas zavara i pretvori tu situaciju u problem. Ţivotna situacija toliko vas je obuzela da gubite osjećaj ţivota i Bića. ujedno je i vrlo radikalan. umjesto da paţnju usredotoĉite na ono jedino što sada moţete uĉiniti. A potreban je samo jednostavan odabir. U pravoj hitnoj situaciji um se zaustavlja. Ako ste se ikada našli u situaciji opasnoj po ţivot. svoj unutarnji prostor i kolektivnu ljudsku psihu negativnošću stvaranja problema. »Problem« znaĉi da se mentalno zadrţavate u nekoj situaciji bez ikakve iskrene namjere ili mogućnosti da sada nešto poduzmete te da je nesvjesno prihvaćate kao dio svoga ja. Više neću stvarati probleme. . Ili u mislima nosite suludi teret stotinu stvari koje ćete morati ili nećete smjeti uĉiniti u budućnosti. A nećete ga moći provesti ako ne budete imali pristupa moći Sadašnjeg trenutka. Ne budete li sebi više stvarali boli. jednostavna odluka: što god se dogodilo. Kad stvarate problem. tada ste potpuno prisutni u Sadašnjem trenutku i nešto beskonaĉno moćnije preuzima upravljanje. a ujedno i bezumno. To je normalno. TakoĊer više nećete trovati prekrasnu Zemlju. tada nećete stvarati bol ni drugima. stvarate bol. sebi više neću stvarati bol. jer mu oni pruţaju nekakvu vrstu identiteta. Zato ima toliko mnogo izvještaja o obiĉnim ljudima koji iznenada postanu sposobni za nevjerojatno hrabra djela.

naravno. to dvoje ne moţete razdvojiti. mnogo godina nesvjesno su definirali cijeli svoj identitet u smislu svojih problema ili patnji. TakoĊer je vrlo vjerojatno da će biti uĉinkovit. kao i naša jedina mogućnost da kao rasa preţivimo. ali prošlost i budućnost toliko su snaţne da ih ne mogu dugo zadrţati na udaljenosti. Neće to biti reakcija koja izvire iz prošlog uvjetovanja vašega uma. budući da ste jedno sa sveukupnošću svijesti. Vaša je suradnja suštinski dio toga procesa. nego intuitivan odgovor na situaciju. Budući da u sadašnjosti nema nikakvih problema. uopće nije rijeĉ o problemu. bolje. Kako god gledali na to. KVANTNI SKOK U EVOLUCIJI SVIJESTI Imao sam nekoliko uvida u to stanje oslobodenosti od uma i vremena kakvo opisujete. kad reagira um vezan vremenom. Kako god bilo. Ali ne postoji apsolutno jamstvo da će ljudska bića u tome uspjeti. Mnogo su vremena uloţili u laţno ja. Neki se ljudi razbjesne kad me ĉuju kako govorim da su problemi prividi. Proces nije neminovan ni automatski.samo ostanite usredotoĉeni u Sadašnjem trenutku. misle ili rade zapravo je motivirano strahom. Ne koristim se rijeĉju zlo. je li ta promjena neizbjeţna? To je pitanje stajališta. U drugim sluĉajevima. Uništavamo obrasce uma koji su tisućljećima dominirali ljudskim ţivotom.MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA TREĆE POGLAVLJE U hitnom sluĉaju ili preţivite ili ne preţivite. . biti jasan i siguran. Uništavanje starog oblika svijesti ili. nema ni straha. Osjećaju da ih time ugroţavam. Tko bi bili da toga više nemaju? Veliki dio onoga što ljudi govore. Okonĉanje vremena. Pojavi li se situacija s kojom biste se odmah trebali pozabaviti. Obrasce uma koji su stvorili nezamislivu patnju u cijelome svijetu. koji je. vaš će postupak. otkrit ćete kako je mnogo uĉinkovitije ništa ne poduzeti . uvijek povezan s usredotoĉivanjem paţnje na budućnost i prekidom dodira sa Sadašnjim trenutkom. da ću im oduzeti ono što im pruţa osjećaj identiteta. Ali ono što mi ovdje radimo duboka je preobrazba koja se odvija u kolektivnom nesvjesnom planete i oko nje: buĊenje svijesti iz sna o tvari. nesvjesnog: je li to nešto što moramo uĉiniti ili će se ionako dogoditi? Hoću reći. Oblik svjesnosti sputan vremenom duboko je utisnut u ljudsku psihu. to je kvantni skok u evoluciji svijesti. izvire li iz svjesnosti o Sadašnjem trenutku. obliku i razdvojenosti. Uĉiniti nešto i pustiti da se dogodi zapravo je jedan te isti proces. Mnogo je korisnije nazivati to nesvjesnim djelovanjima ili ludošću.

briţnošću i ljubavlju — ĉak i najjednostavniji postupci. Nema li radosti. Onoga ĉasa . U Bhagavad giti. a ţivot poĉinje teći s radošću i lakoćom.RADOST POSTOJANJA Da biste shvatili kako ste si dopustili da psihološko vrijeme preuzme vlast. Plodovi će doći sami. nevezanost za plodove rada naziva se karma joga. Provjerite biste li mogli pruţiti više paţnje radu nego rezultatu koji ţelite postići radom. jednom od najstarijih i najljepših duhovnih uĉenja koja postoje. Opisuje se kao put »posvećena djelovanja«. moţete se posluţiti jednostavnim mjerilom. To je moćna duhovna praksa. Kad kompulzivno nastojanje koje vas udaljava od Sadašnjeg trenutka prestane. tada vrijeme prekriva sadašnji trenutak. jer ne moţete punu paţnju posvetiti neĉemu ĉemu se istodobno opirete. To podrazumijeva da isto tako potpuno prihvatite ono što jest. Stoga se ne brinite za plodove svojih djela . Svu paţnju posvetite onome što Sadašnji trenutak iznese pred vas. Postavite si pitanje: postoje li radost.tek usmjerite paţnju samom djelu. Moglo bi biti dovoljno da promijenite naĉin rada. nestaju sve nesreće i borbe. sve što radite proţeto je kvalitetom. ugoda i lakoća u onome što radim? Ne postoje li. a ţivot smatrate teretom ili borbom. Ĉim poĉnete poštovati Sadašnji trenutak. radost Bića pretaĉe se u sve što radite. to ne mora odmah znaĉiti da morate mijenjati ono što radite. »Naĉin« je uvijek vaţniji od toga Što radite. Kad izraţavate svjesnost Sadašnjeg trenutka. ugode ili lakoće u onome što radite.

Otkrili ste ţivot u pozadini svoje ţivotne situacije. a time se oslobaĊate i straha. tjerani strahom. Niti ćete ostati neaktivni zbog straha od neuspjeha. ni osjećaj vlastitoga ja ne ovise o ishodu. a kad to shvatite. ni vi ni vaša sreća. Oblici se raĊaju i umiru. ali ništa nije vaţno. Hoćemo li u tom stanju cjelovitosti i dalje biti u stanju i biti voljni ostvarivati ciljeve u vanjskome svijetu? Naravno. Ni neuspjeh ni uspjeh neće imati moć promijeniti vaše unutarnje stanje Bića. u svemu što radite oĉitovat će se zaigrana i radosna energija. Stoga više ne postoji psihološka potreba da postanete nešto drugo od onoga što već jeste. ali nećete posjedovati nikakvih laţnih oĉekivanja da bi vas nešto ili netko u budućnosti mogao spasiti ili usrećiti. Sve trebate poštovati. Trajnost ne traţite ondje gdje je ne moţete pronaći: u svijetu oblika. svjesni vjeĉnoga koje se krije ispod oblika. Na dubljoj. puni znanja. osjetit ćete prisutnost. Za ispunjenje i zadovoljstvo više nećete ovisiti o budućnosti . na razini ţivotne situacije. ali u dubljoj dimenziji Bića potpuni ste i cijeli već sada. svoje ciljeve više nećete pokušavati ostvariti mraĉnom odluĉnošću. a tada patiti zato što nisu odgovorili na vaša oĉekivanja. osloboĊeni. Izvire li vaš dublji osjećaj vlastita ja iz Bića.MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA ĈETVRTO POGLAVLJE kad vam se paţnja usmjeri na Sadašnji trenutak. razini vi ste već potpuni. Nećete zahtijevati da vas usreće situacije. moţda ćete uistinu postati bogati. Postane li ovo stanje vašeg Bića. duboku tišinu i spokojstvo. pak. moţda će biti nekih stvari koje ćete trebati postići ili steći. mjesta ili ljudi. a ne iz osobne prošlosti. Stoga nećete biti vezani za rezultate. uspješni. U nepostojanju psihološkog vremena osjećaj vlastitoga ja crpite iz Bića. dobitka i gubitka. kako biste mogli ne doţivjeti uspjeh? Ta već ste uspjeli. To je svijet oblika. nezadovoljstvom ili potrebom da postanete netko. raĊanja i umiranja. Budući da ste osloboĊeni psihološkog vremena. U svijetu. STRATEGIJE KOJIMA SE UM KORISTI KAKO BI IZBJEGAO SADAŠNJI TRENUTAK GUBITAK SADAŠNJEG TRENUTKA: SUŠTINSKA ZABLUDA .nećete ondje traţiti spasenje. kad se oslobodite psihološke potrebe da postanete netko. Sto se tiĉe vaše ţivotne situacije. bijesom. koji egu znaĉi gubitak samoga sebe. uvjeti. gubitka i dobitka. Vi znate da ništa što stvarno postoji ne osjeća prijetnju. pak. a vi ste.

Ĉak i ako potpuno prihvatim kako je vrijeme u konaĉnici privid. ipak ću ostarjeti i umrijeti kao i svi ostali. MeĊutim. . Ali sutra ipak moram platiti raĉune. većina se ljudi oko toga mora potruditi. Kad se tako dogodi. najĉešće se pojavljuje nakon potpune predaje usred teških patnji. Osloboditi se vremena znaĉi osloboditi se psihološke potrebe za prošlošću koja daje identitet i za budućnošću koja daje ispunjenje. uopće mogu reći da sam osloboĊena vremena? Nije problem u sutrašnjim raĉunima. ili bolje reĉeno. dakle. U nekim rijetkim sluĉajevima taj pomak u svjesnosti dramatiĉan je i radikalan te se dogaĊa jednom. OsloboĊenje od vremena predstavlja najdublju preobrazbu svijesti koju moţete zamisliti. Kako. suštinska zabluda koja puku situaciju. Ako je svaka stanica vašega tijela toliko prisutna da osjećate kako vibrira ţivotom. Intelektualno slaganje samo je još jedno uvjerenje i neće uvelike promijeniti vaš ţivot. kad taj ţivot u svakom trenutku osjetite kao radost Bića. Da biste shvatili tu istinu. Gubitak Sadašnjeg trenutka jest gubitak Bića. na koji će naĉin to promijeniti moj ţivoti Ipak ću i dalje morati ţivjeti u svijetu kojim upravlja vrijeme. morate je proţivjeti. dogaĊaj ili emociju pretvara u osobni problem i patnju. Nije problem u rastvaranju fiziĉkog tijela. Problem je gubitak Sadašnjeg trenutka. tada se moţe reći da ste osloboĊeni vremena.

pa ĉak i kupnjom kao sredstvom za umrtvljenje. umjesto na prošlost ili budućnost. To nije stanje neposredne boli ili nesreće. U tom stanju vama upravlja egoistiĉan um i niste svjesni Bića. dosade ili nervoze . Kad se to dogodi. ali i ne znajući što su to doţivjeli. seksom. a sve što uz njezinu pomoć postiţete samo je kratkotrajno slabljenje simptoma. nego izmeĊu razliĉitih razina nesvjesnog. Većina ljudi prisutnost doţivljava ili nikada ili samo sluĉajno i kratko. Stoga.a to je stanje neposrednije i oĉitije patnje ili nesreće kad . radom. u rijetkim prilikama. ţeljama i nesklonostima. Moţda to ne shvaćate jer je već uvelike postalo dio vašeg »normalnog« ţivota. drogama. reakcijama. Ali spoznaja da niste prisutni velik je uspjeh: ta spoznaja jest prisutnost . uvijek iznova. televizijom. bit ćete u stanju u njemu boraviti ne samo nekoliko sekundi.MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA ĈETVRTO POGLAVLJE Kad dobijete prvih nekoliko uvida u bezvremeno stanje svijesti. poĉet ćete se kretati tamo i natrag izmeĊu dimenzija vremena i prisutnosti. hranom. osjeća se olakšanje. u snu se neprestano krećete izmeĊu faza sna bez snova i stanja sanjanja. Nelagoda obiĉnog nesvjesnog stanja pretvara se u bol duboko nesvjesnog . Sliĉno tome. nego gotovo trajne niske razine nelagode. sve ĉešće. odabirat ćete svijest usredotoĉenja na Sadašnji trenutak. Ono što nazivam obiĉnim nesvjesnim stanjem znaĉi poistovjećenje s misaonim procesom i emocijama. Izgubit ćete Sadašnji trenutak i vratit ćete mu se. kao što je zujanje aparata za klimatizaciju.neka vrsta pozadinskog napona. u budnom stanju većina ljudi kreće se samo izmeĊu obiĉnog nesvjesnog i duboko nesvjesnog stanja. To je normalno stanje većine ljudi. OBIĈNO NESVJESNO I DUBOKO NESVJESNO Sto ţelite reći kad govorite o razliĉitim razinama nesvjesnog? Kao što vjerojatno znate. prije nego što se ĉvrsto usidrite u stanju prisutnosti. a kad god shvatite da ste ga izgubili. Ljudska se stanja ne izmjenjuju izmeĊu osviještenosti i nesvjesnog. sve dok ne prestane raditi. dobiva kompulzivnu ili ovisniĉku kvalitetu. Kad iznenada prestane raditi. kretat ćete se neko vrijeme naprijed i natrag izmeĊu svjesnog i nesvjesnog stanja. Konaĉno će prisutnost prevladati. nezadovoljstva.ĉak i ako u poĉetku traje dvije sekunde prije nego što se izgubi. Tada. Ponajprije ćete postati svjesni toga koliko vam je rijetko paţnja uistinu usmjerena na Sadašnji trenutak. Mnogi se ljudi koriste alkoholom. djelatnost koja bi mogla biti vrlo ugodna kad biste joj se umjereno prepuštali. upravo kao što niste svjesni neprestane pozadinske buke. što znaĉi prije nego što postanete potpuno svjesni. izmeĊu stanja prisutnosti i stanja poistovjećenosti s umom. nego i duţa razdoblja prema uobiĉajenom shvaćanju vremenu. u nesvjesnu pokušaju da otklone temeljnu nelagodu.

U obiĉnom nesvjesnom uobiĉajeni otpor onome što jest ili nijekanje toga što jest stvara nelagodu i nezadovoljstvo koje većina ljudi prihvaća kao normalan dio ţivota. Kad se taj otpor pojaĉa kroz neki izazov ili prijetnju egu. Do nasilja isto tako lako moţe doći kad god i gdje god gomila ljudi. strah. ima negativno kolektivno energetsko polje. Kroz te izazove nesvjesna osoba teţi postati još dublje nesvjesna. Prevladat će reakcija koja je u konaĉnici uvijek neka vrsta straha i povući vas u duboko nesvjesno. Najbolji pokazatelj razine vaše svijesti jest naĉin na koji se nosite sa ţivotnim izazovima kad se pojave. Samo naĉin na koji se hvatate ukoštac s njima pokazat će i vama i drugima gdje se nalazite kad je rijeĉ o stanju vaše svijesti. on budi snaţnu negativnost. Izazovom se moţete posluţiti za buĊenje ili mu moţete dopustiti da vas povuĉe u još dublji san. prijetnja te stvaran ili zamišljen gubitak ili sukob u odnosu. To je pojaĉana verzija obiĉnog nesvjesnog. kad je ego ugroţen. Stoga je najvaţnije u uobiĉajene ţivotne situacije unijeti više svijesti još dok sve ide relativno lagano. kao što je trenutak dok sami sjedite u sobi. Na taj naĉin raste moć vaše . a ne to koliko dugo moţete sjediti sklopljenih oĉiju i kakve vizije imate. nego po stupnju. Ti izazovi su vaši testovi. Tjelesno nasilje bilo bi nemoguće bez dubokog nesvjesnog. a svjesna nastoji postati još svjesnijom. nasilje. hodate šumom ili slušate nekoga.stvari »krenu po zlu«. ili ĉak i cijela nacija. San obiĉnog nesvjesnog tada se pretvara u noćnu moru. kao što su bijes. Ne moţete li biti prisutni ĉak ni u normalnim okolnostima. tada svakako nećete biti u stanju ostati svjesni kad nešto »poĊe po zlu« ili kad se suoĉite s napornim ljudima i situacijama koje obuhvaćaju gubitak ili prijetnju da ćete nešto izgubiti. Duboko nesvjesno ĉesto znaĉi kako je tijelo boli probuĊeno i kako ste se poistovjetili s njim. kad se u ţivotnoj situaciji pojavi veliki izazov. koja se od nje ne razlikuje po vrsti. depresija i tako dalje.

ako uopće ikada. nego takoĊer i sveukupnosti ţivota na planeti. u doba Buddhe. »Zašto ste uvijek tjeskobni?« pitao je Isus svoje uĉenike. »Moţe li zabrinutost dodati i jedan dan vašemu ţivotu? « A Buddha je poduĉavao da se korijen patnje moţe pronaći u našim neprestanim ţeljama i ţudnjama. oĉi koje zure i okrutno ponašanje. Na emocionalnoj razini postojat će podzemna struja nelagode. ali u zapadnjaĉkoj civilizaciji. ali nije prepoznao pravi korijen nelagode te nije uspio shvatiti da se nje moguće osloboditi. Usput reĉeno. oĉituje se u još nezapamćenom akutnom obliku. Oboje su vidovi uma u njegovom uobiĉajenom obrascu odupiranja. negativnost. Otpor sadašnjem trenutku kao kolektivan poremećaj istinski je povezan uz gubitak svijesti o Biću te oblikuje temelj naše dehumanizirane industrijske civilizacije.« Podzemna struja trajne nelagode poĉela je davno prije uspona zapadnjaĉke industrijske civilizacije. ZA ĈIM TO ONI TRAGAJU? Carl Jung u jednoj od svojih knjiga govori o razgovoru koji je vodio s poglavicom ameriĉkih Indijanaca koji mu je rekao kako prema njegovim opaţanjima većina bijelaca ima napeto lice. Taj je kolektivni poremećaj stvorio vrlo nesretnu i iznimno nasilnu civilizaciju koja je postala prijetnja ne samo sebi. Na razini razmišljanja pronaći ćete veliki dio otpora u obliku prosudbi. Nauĉite li biti svjedokom vlastitim mislima i emocijama. napetosti. nezadovoljstva i mentalne projekcije koja vas udaljava od sadašnjeg trenutka. ukljuĉujući i najveći dio Istoka. naravno. RASTVARANJE OBIĈNOG NESVJESNOG . Nikakvo nesvjesno. što je suštinski dio prisutnosti. nesklad ili nasilje ne mogu ući u to polje i preţivjeti. a i mnogo prije toga. Ona stvara energetsko polje u vama i oko vas koje posje duje visoku vibracijsku frekvenciju. moţete uistinu biti nasamo sa sobom. upravo kao što tmina ne moţe opstati u prisutnosti svjetlosti. koja sada prekriva gotovo cijelu zemaljsku kuglu. dosade ili nervoze. Uvijek su nemirni i nelagodno im je. Freud je takoĊer prepoznao postojanje te podzemne struje nelagode i pisao o njoj u svojoj knjizi Civilization and lts Discontents (Civilizacija i njezine nelagode). Postojala je već i u Isusovo doba. Ne znamo što to oni ţele. Rekao je: »Uvijek za neĉim tragaju. kao i šesto godina prije toga.ĈETVRTO POGLAVLJE MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA prisutnosti. Što to traţe? Bijelci uvijek nešto ţele. Mislimo da su ludi. mogli biste se iznenaditi kad prvi put postanete svjesni pozadinskog »statiĉkog naboja« obiĉnog nesvjesnog te kad shvatite koliko rijetko.

Kako se, dakle, moţemo osloboditi te nevolje? Osvijestite je. Promatrajte mnoštvo naĉina na koje se nelagoda, nezadovoljstvo i napetost bude u vama zbog nepotrebnog prosuĊivanja, odupiranja onome što jest te nijekanja Sadašnjeg trenutka. Sve ono nesvjesno rastvara se kad ga obasjate svjetlošću svijesti. Jednom kad saznate kako rastvoriti obiĉno nesvjesno, svjetlost vaše prisutnosti blistavo će zasjati i bit će vam mnogo lakše nositi se s dubokim nesvjesnim kad god osjetite da vas poput sile teţe vuĉe prema dolje. MeĊutim, obiĉno nesvjesno moţda u poĉetku neće biti lako otkriti zato što je toliko normalno. Usvojite naviku nadgledanja svoga mentalno-emocionalnoga stanja kroz samopromatranje. »Osjećam li se lagodno ovoga trenutka? « To je dobro pitanje koje sebi moţete ĉesto postavljati. Ili moţete upitati: »Što se upravo sada odvija u meni?« Onim što se odvija u vama budite barem toliko zaokupljeni koliko i onim što se zbiva izvana. Ako nutrinu pravilno postavite, vanjski će se svijet smjestiti na svoje mjesto. Prvobitna je stvarnost ona unutra, a ona izvana je druga po vaţnosti. Ali nemojte na ta pitanja odgovarati automatski. Paţnju usmjerite prema unutra. Zagledajte se u sebe. Kakve misli stvara vaš um? Što osjećate? Usmjerite paţnju na tijelo. Postoji li napetost? Jednom kad otkrijete kako postoji niska razina nelagode i pozadinskog statiĉkog naboja, razmotrite na koji naĉin izbjegavate ţivot i odupirete mu se ili kako ga nijeĉete - tako što nijeĉete Sadašnji trenutak. Mnogo je naĉina na koje se ljudi nesvjesno opiru Sadašnjem trenutku. Dat ću vam nekoliko primjera. S praksom će se vaša moć samopromatranja, nadgledanja unutarnjeg stanja, izoštriti. SLOBODA OD NESREĆE Opirete li se onome što radite? Svome poslu, moţda? Moţda ste pristali raditi nešto, pa to i radite, ali dio vas osjeća ogorĉenje i opire se. Nosite li u sebi neizgovoreno negodovanje prema osobi koja vam je

ĈETVRTO POGLAVLJE MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA bliska? Shvaćate li da su posljedice energije koja iz vas zraĉi toliko štetne da vi, zapravo, trujete i sebe i one oko vas? Dobro se zagledajte u svoju nutrinu. Postoji li u vama makar i najmanji trag negodovanja i nevoljkosti? Ako postoji, promatrajte ga i na mentalnoj i na emocionalnoj razini. Kakve misli vam um stvara u pogledu te situacije? Tada promotrite emocije, koje su tjelesna reakcija na misli. Osjetite emociju. Je li ugodna ili neugodna? Biste li tu energiju odabrali da je nosite u sebi? Imate li izbora? Moţda vas netko uistinu iskorištava, moţda je aktivnost kojom se bavite zaista neugodna, moţda je netko u vašoj blizini nepošten, razdraţuje vas ili je neosviješten, ali ništa od toga nije vaţno. To jesu li vaše misli i osjećaji u ovoj situaciji opravdani ili nisu ništa ne znaĉi. Ĉinjenica da se opirete jest znaĉajna. Sadašnji trenutak pretvarate u neprijatelja. Stvarate nesreću te sukob izmeĊu nutrine i vanjskoga svijeta. Vaša nesreća zagaĊuje ne samo vaše vlastito biće i one oko vas, nego isto tako i kolektivnu ljudsku psihu ĉiji ste neodvojiv dio. ZagaĊenje planete samo je vanjski odraz unutarnjeg, psihiĉkog zagaĊenja: milijuni neosviještenih ljudi ne preuzimaju odgovornost za svoj unutarnji prostor. Ili prestanite raditi to što radite, razgovarajte s osobom koja je u pitanju i recite joj što osjećate ili otpustite negativnost koju je stvorio vaš um u toj situaciji i koja ne sluţi niĉemu osim jaĉanju laţnoga ja. Vaţno je da spoznate tu jalovost. Negativnost nikada nije najbolji naĉin za razrješavanje bilo koje situacije. Zapravo, u većini sluĉajeva zadrţat će vas u situaciji i sprijeĉiti pravu promjenu. Sve što se obavlja s negativnom energijom bit će otrovano njom i s vremenom će dovesti do veće boli i nesreće. Štoviše, svako negativno unutarnje stanje je zarazno: nesreća se širi lakše od tjelesne bolesti. Prema zakonu odjeka, nesreća potiĉe i hrani usnulu negativnost u drugim ljudima, osim ako su imuni - odnosno, iznimno visoke svijesti. ZagaĊujete li svijet ili ĉistite nered? Vi ste, i nitko drugi, odgovorni za svoj unutarnji prostor, upravo kao što ste odgovorni za planetu. Kako unutra, tako i vani: kad bi ljudi oĉistili unutarnje zagaĊenje, tada bi takoĊer prestali stvarati vanjsko. Kako moţemo otpustiti negativnost? Tako što ćete je otpustiti. Kako ćete ispustiti komad vrućeg ugljena koji drţite u ruci? Kako ćete ispustiti tešku i beskorisnu prtljagu koju nosite sa sobom? Tako što ćete shvatiti kako više ne ţelite osjećati bol ili nositi teret, pa ćete ga ispustiti.

Duboko nesvjesno, kao što je tijelo boli, ili neka druga duboka bol, kao što je gubitak voljene osobe, najĉešće se mora preobraziti kroz prihvaćanje zdruţeno sa svjetlom vaše prisutnosti - vaše usredotoĉene paţnje. Mnoge obrasce u obiĉnom nesvjesnom, s druge strane, moţete otpustiti ĉim spoznate da ih ne ţelite te da vam više nisu potrebni, ĉim shvatite da imate izbor, da niste samo sveţanj uvjetovanih refleksa. Sve to govori da ste u stanju pristupiti moći Sadašnjeg trenutka. Bez nje nemate nikakva izbora. Nazivate li neke emocije negativnima, ne stvarate li time mentalne polaritete dobra i zla, kao sto ste ranije objasnili? Ne. Polaritet je stvoren na ranijem stupnju, kad je vaš um prosudio kako je sadašnji trenutak loš; ta prosudba je dovela do negativnih emocija. Ali, ako neke emocije nazivate negativnima, zar to ne znaĉi da ne bi tre bale postojati, da nije u redu tako osjećati? Shvatio sam kako bismo sebi trebali dati dopuštenje da osjetimo svaki osjećaj koji se pojavi, kakav god on bio, umjesto da ih prosuĊujemo kao loše ili da kaţemo kako to ne bismo trebali osjećati. U redu je osjećati negodovanje; u redu je osjećati ljutnju, biti razdraţen, neraspoloţen ili nešto drugo - inaĉe bismo poĉeli potiski vati osjećaje, unutarnje sukobe ili nijekanje. Sve je dobro takvo kakvo jest. Naravno. Jednom kad se pojavi obrazac uma, emocija ili reakcija, prihvatite ih. Niste dovoljno svjesni da biste na materijalnoj razini mogli birati. To nije prosudba, nego ĉinjenica. Da imate izbor, ili da ste spoznali da ga imate, biste li izabrali patnju ili radost, ugodu ili nelagodu, spokojstvo ili sukob? Biste li izabrali misao ili osjećaj koji vas odvaja od vašeg prirodnog stanja dobrobiti i unutarnje ţivotne radosti? Takve osjećaje nazivam negativnima, a to jednostavno znaĉi da su loši. Ne u onom smislu: »O, to nisi smio uĉiniti!« nego su jednostavno ĉinjeniĉno loši, kao muĉnina u ţelucu. Kako je moguće da su ljudi samo u dvadesetom stoljeću ubili više od sto milijuna svojih bliţnjih ljudskih bića? Ljudi jedni drugima nanose bol takve jaĉine da je to gore od bilo ĉega što moţete zamisliti. A tu nisam govorio o mentalnom, emocionalnom i tjelesnom

Da se vratim na ono što ste rekli . ţivotnoj situaciji. bijes i tako dalje.MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA ĈETVRTO POGLAVLJE nasilju. tvrdeći da je u redu osjećati muĉninu? GDJE GOD SE NALAZILI. Branite li svoje pravo da budete nesvjesni. bilo rijeĉima ili u mislima. A kad biste uistinu duboko u nutrini znali da je sve »u redu«. ali istinito. neraspoloţenje.svakako da je istina kako. U mislima imate ideju da je »sve u redu«. okolini. ti se osjećaji ne bi ni pojavili. Ne uĉinite li tako. da nema otpora onome što jest. okoline. Iscjeljivanje i otkupljenje dostupni su vam ovoga trenutka. na kojem se te negativne emocije više ne stvaraju. / to je takoĊer u redu. BUDITE ONDJE U POTPUNOSTI Moţete li mi dati nekoliko primjera obiĉnog nesvjesnog? Pogledajte moţete li se uhvatiti dok prigovarate. To je ĉinjenica. Nevjerojatno. tako da se stari mentalno-emocionalni obrasci otpora i dalje nalaze na svom mjestu. Prigovaranje je uvijek neprihvaćanje onoga što jest. Ponašaju li se tako zato što su u dodiru sa svojim prirodnim stanjem. i to svakodnevno. To nije prosudba. odvojenost je temelj egova osjećaja identiteta. Istinsko prihvaćanje istoga bi trenutka preobrazilo te osjećaje. boli i okrutnosti koje usmjeravaju jedni prema drugima. pravo na patnju? Ne brinite: to vam nitko neće oduzeti. situaciji u kojoj se nalazite. mogli bi stvarati takvu stvarnost kao odraz vlastita osjećajnog stanja. muĉenju. Ljudska su bića opasno luda i vrlo bolesna vrsta. hoćete li je i dalje jesti. prihvatite li vlastito negodovanje. ne zavaravate li se? Ako neko vrijeme prakticirate prihvaćanje. vaše »prihvaćanje« postaje jednostavno mentalna oznaka koja vašem egu omogućuje da se prepušta nesreći i na taj naĉin jaĉa svoj osjećaj odvojenosti od drugih ljudi. kao i prema drugim osjetilnim bićima. što je svakako istina. Ono bez iznimke nosi nesvjesni . onoga što je ovdje i sada. onome što drugi ljudi rade ili govore. Ali pitam se. više ih nećete morati slijepo izraţavati i manje je vjerojatno da ćete ih projicirati na druge ljude. dolazi trenutak kad morate prijeći na sljedeći stupanj. TakoĊer je ĉinjenica i to kako se ispod ludila zaista krije zdravlje. Samo ljudi koji se nalaze duboko u negativnom stanju. koji se uistinu vrlo loše osjećaju. kao što ste se izrazili. Zato se osjećate loše. s unutarnjom ţivotnom radošću? Naravno da ne. Kao što znate. Oni su se sada upustili u uništavanje prirode i planete koja ih odrţava na ţivotu. Jednom kad shvatite da vam je loše od neke vrste hrane. biste li tada uopće imali takvih negativnih osjećaja? Da nema prosudbi. pa ĉak i vremenu. ali duboko u sebi tome zapravo ne vjerujete.

negativni naboj. Kad prigovarate, sebe pretvarate u ţrtvu. Kad naglas progovorite, tada imate moć. Stoga promijenite situaciju tako što ćete nešto poduzeti ili što ćete progovoriti. Ako je to prijeko potrebno ili moguće, napustite tu situaciju ili je prihvatite. Sve drugo je ludost. Obiĉno nesvjesno uvijek je na neki naĉin povezano s nijekanjem sadašnjeg trenutka. Sadašnji trenutak, naravno, podrazumijeva i ovdje. Opirete li se onome što je ovdje i sada? Neki ljudi radije bi uvijek bili negdje drugdje. Njihovo »ovdje« nikada nije dovoljno dobro. Samopromatranjem otkrijte vrijedi li to i za vas. Gdje god se nalazili, budite ondje u potpunosti. Otkrijete li da su ovdje i sada nepodnošljivi te ako ste zbog toga nesretni, imate tri mogućnosti: otiĊite iz te situacije, promijenite je ili je potpuno prihvatite. Ţelite li preuzeti odgovornost za vlastiti ţivot, morate odabrati jednu od ove tri mogućnosti i to morate odabrati sada. Tada prihvatite posljedice. Bez ikakvih izgovora. Bez negativnosti. Bez psihiĉkog zagaĊenja. Neka vaš unutarnji prostor ostane ĉist. Poduzmete li nešto - odlaskom ili mijenjanjem situacije - ponajprije otpustite negativnost, ako je to ikako moguće. Postupak koji izvire iz uvida u ono što je potrebno mnogo je uĉinkovitiji nego postupak koji izvire iz negativnosti. Bilo kakav postupak bolji je od nikakva, osobito ako ste već dugo vremena u nesretnoj situaciji. Ako ste se u njoj našli vlastitom pogreškom, barem nešto nauĉite, a u tom sluĉaju više nije rijeĉ o pogrešci. Ostanete li zarobljeni u situaciji, ništa nećete nauĉiti. Spreĉava li vas strah da nešto poduzmete? Priznajte taj strah, promatrajte ga, prenesite paţnju na njega i budite potpuno prisutni s njim. Na taj ćete naĉin presjeći vezu izmeĊu straha i razmišljanja. Ne dopustite da vam se strah uzdigne do uma. Koristite moć sadašnjeg trenutka. Strah ne moţe biti jaĉi od te moći.

MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA ĈETVRTO POGLAVLJE Ako uistinu nema ništa što biste mogli uĉiniti da promijenite svoje ovdje i sada, a ne moţete napustiti tu situaciju, tada je potpuno prihvatite i otpustite sveukupni unutarnji otpor. Laţno, nesretno, ja koje se voli osjećati loše, voli negodovati ili saţalijevati sebe, to neće moći preţivjeti. To se zove predavanje. Predavanje nije slabost. U njemu se krije golema snaga. Duhovnu moć ima samo predana osoba. Predajom ćete se u nutrini osloboditi te situacije. Moţda ćete tada otkriti da se situacija mijenja bez ikakva vašeg napora. U svakom sluĉaju bit ćete slobodni. Moţda postoji nešto što biste »trebali« napraviti, ali to ne radite? Ustanite i odmah to napravite. Ili potpuno prihvatite svoju neaktivnost, lijenost ili pasivnost u ovome trenutku, ako tako odaberete. Potpuno joj se prepustite. Uţivajte. Budite onoliko lijeni ili neaktivni koliko moţete. Prepustite li se potpuno i svjesno, uskoro ćete izići iz toga. Ili moţda nećete. U svakom sluĉaju neće biti unutarnjeg sukoba, nikakvog otpora i negativnosti. Jeste li pod stresom? Jeste li tako zaokupljeni stizanjem do budućnosti da ste sadašnjost sveli na sredstvo za budućnost? Stres se nakuplja kad smo »ovdje«, a ţelimo biti »ondje« ili kad smo u sadašnjosti, a ţelimo biti u budućnosti. To je rascjep koji vas iznutra razdvaja. Ludost je stvarati i ţivjeti s takvim unutarnjim rascjepom. Ĉinjenica da svi ostali ţive na taj naĉin ne znaĉi da to nije ludo. Morate li, moţete se kretati brţe, raditi brţe ili ĉak i trĉati, ne projicirajući se u budućnost, ne opirući se sadašnjosti. Dok se krećete, radite, trĉite - ĉinite to u potpunosti. Uţivajte u protoku energije, uzvišene energije toga trenutka. Sada više niste pod stresom, više se ne razdvajate na dva dijela. Samo se krećete, trĉite, radite - i uţivate u tome. Ili moţete sve to odbaciti i sjediti na klupi u parku. Ali dok to radite promatrajte svoj um. Mogao bi reći: »Trebao bi raditi. Gubiš vrijeme.« Promatrajte ga. Nasmijte mu se. Privlaĉi li prošlost veliki dio vaše paţnje? Da li ĉesto razgovarate i razmišljate o prošlosti, bilo na pozitivan ili negativan naĉin, priĉate li o velikim stvarima koje ste postigli, o pustolovinama ili iskustvima, ili priĉate priĉu o sebi kao ţrtvi te o uţasnim stvarima koje vam je netko napravio ili moţda o onima koje ste vi nekome napravili? Stvaraju li vaši misaoni procesi krivnju, ponos, negodovanje, bijes, ţaljenje ili samosaţaljenje? Tada ne samo što osnaţujete laţno ja, nego takoĊer pomaţete ubrzavanju procesa tjelesnog starenja gomilajući prošlost u vlastitoj psihi. Uvjerite se u to promatrajući ljude oko sebe koji se ĉvrsto drţe prošlosti. Svakoga trenutka umrite za prošlost. Nije vam potrebna. Osvrnite se na nju samo kad je apsolutno vaţna za sadašnjost. Osjetite moć toga trenutka i punoću bića. Osjetite svoju prisutnost.

Jeste li zabrinuti? Razmišljate li ĉesto: »Što bi bilo da sam...?« To znaĉi da ste se poistovjetili s umom, koji se projicira u neku zamišljenu buduću situaciju i izaziva strah. Ni na koji se naĉin ne moţete uhvatiti ukoštac s takvom situacijom jer ona ne postoji. Ona je samo mentalni fantom. Tu ludost koja vam uništava zdravlje i ţivot moţete zaustaviti na jednostavan naĉin - potvrdom Sadašnjeg trenutka. Postanite svjesni disanja. Osjetite zrak kako ulazi u tijelo i izlazi iz njega. Osjetite unutarnje energetsko polje. Jedino sa ĉime se ikada morate pozabaviti, uhvatiti u koštac u stvarnome ţivotu - u suprotnosti sa zamišljenim projekcijama uma - jest ovaj trenutak. Zapitajte se koji vas »problem« upravo sada muĉi, a ne koji će vas muĉiti sljedeće godine, sutra ili za pet minuta. Što to ne valja u ovom trenutku? Uvijek se moţete nositi sa sadašnjošću, ali nikada se ne moţete nositi s budućnošću - a to i ne morate. Odgovor, snaga, pravilni postupak ili izvor bit će ondje kad vam bude potreban, ni prije ni poslije. »Jednoga ću dana uspjeti.« Prisvaja li vaš cilj tako velik dio vaše paţnje da Sadašnji trenutak svodite na sredstvo za ostvarivanje cilja? Oduzima li radost onome što radite? Ĉekate li da poĉnete ţivjeti? Razvijete li takav misaoni obrazac, Sadašnji vam trenutak nikada neće biti dovoljno dobar bez obzira na to što postignete ili dobijete; budućnost će vam se uvijek ĉiniti boljom. Savršeni recept trajnog nezadovoljstva i neispunjenosti, zar ne? Ĉekate li iz navike? Koliko vremena u ţivotu provodite ĉekajući? Ono što nazivam »ĉekanjem u uţem smislu« jest ĉekanje u redu na pošti, u prometnoj guţvi, u zraĉnoj luci ili da netko stigne, da završite posao i tako dalje. »Ĉekanje u širem smislu« je ĉekanje odmora, boljeg posla, da djeca odrastu, uistinu smislenog odnosa, uspjeha, novca,

jer time gubite sadašnjost. Jedina toĉka u kojoj moţete pristupiti Biću jest Sadašnji trenutak. Ţivot je vaše najdublje unutarnje Biće. Ono je već cjelina. nisam ĉekao. Zahvalnost zbog Sadašnjeg trenutka i ispunjenost ţivota u Sadašnjem trenutku predstavljaju pravi napredak. Vaše se ţivotne situacije sastoje od okolnosti i iskustava. Ţivot je ono najvaţnije. kao zamjenu za Biće. To uvelike smanjuje kakvoću vašega ţivota.. Ĉekanje je stanje uma. Stajao sam i uţivao . nesvjesno stvarate unutarnji sukob izmeĊu onoga što jest sada i ovdje. Uhvatite li sebe kako klizite u stanje ĉekanja. Nema niĉeg lošeg u tome što teţite poboljšati svoju ţivotnu situaciju. Vratite se u Sadašnji trenutak. ali to će doći i proći. Pogreška se krije u tome što ciljeve koristite kao zamjenu za osjećaj ţivota. Ako ste prisutni. Poštujete li. Moţda ćete iskusiti mnoga uzbuĊenja koja vam novac moţe pribaviti. Nije neuobiĉajeno da ljudi cijeli ţivot ĉekaju kako bi poĉeli ţivjeti. moţete odgovoriti: »U redu je. Tada nalikujete na graditelja koji ne obraća paţnju na temelje zgrade. da se prosvijetlite. tada ste zahvalni za ono što imate. Odreknite se ĉekanja kao stanja uma. To u osnovi znaĉi da ţelite budućnost. a duboko u nutrini ne biste bili zadovoljni. S vremenom će se napredak oĉitovati na razliĉite naĉine. Nećete prebivati u Biću. nikada neće biti nikakve potrebe da nešto ĉekate.« Postoji samo nekoliko uobiĉajenih strategija uma za nijekanje Sadašnjeg trenutka koje su dio obiĉnog nesvjesnog. Ako ste nezadovoljni onim što imate ili ste ĉak frustrirani i bijesni zbog onoga što vam sada nedostaje. Lako ih je previdjeti jer su u velikoj mjeri dio normalnog ţivota: statiĉni naboj trajnog . a ne ţelite sadašnjost. Sljedeći put kad vam netko kaţe: »Oprosti što si me morao ĉekati«. ali ĉak i kad biste zaradili milijune i dalje biste osjećali unutarnje stanje neimaštine.u samom sebi. Sto god ĉekali.. gdje ne ţelite biti i projicirane budućnosti koju ţelite.MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA ĈETVRTO POGLAVLJE da nekome budete vaţni.prihvatite li potpuno ono što imate. tko ste i što upravo sada radite . priznajete i potpuno prihvaćate svoju sadašnju stvarnost ono gdje se nalazite. dovršeno i savršeno. ali ne moţete poboljšati svoj ţivot. Primjerice. Nema niĉeg pogrešnog u postavljanju ciljeva i teţnji za postizanjem. Stoga sada osjećajte puninu ţivota koja jedina predstavlja pravo bogatstvo. Moţete je poboljšati. Napredak ne moţe doći u budućnosti. zahvalni za ono što jest. Ne ţelite ono što ste dobili. nego puno vremena provodi gradeći katove. zahvalni za Biće. a u vama će ostati osjećaj praznine i potreba za daljnjim fiziĉkim ili psihiĉkim ispunjenjem. iskoĉite iz toga. Samo budite i uţivajte u postojanju. to bi vas moglo potaknuti da se obogatite. nego ţelite ono što niste dobili. mnogi ljudi ĉekaju blagostanje.

svakako je korisno znati kamo idete ili barem poznavati općeniti smjer u kojem se krećete. inaĉe bismo samo plutali naokolo. a svrha znaĉi budućnost. unutarnja svrha bavi se produbljivanjem vašeg Bića u okomitoj dimenziji bezvremenoga sadašnjeg trenutka. Vanjska svrha pripada vodoravnoj dimenziji prostora i vremena.nezadovoljstva u pozadini. Ali što više vjeţbate nadgledanje vlastitog unutarnjeg mentalno-emocionalnog stanja. ali ne zaboravite: jedino što je u konaĉnici stvarno na vašem putovanju jest korak kojeg ĉinite u ovom trenutku. postići ono što ste naumili. Uĉinit će sve što je u njegovoj moći da vas odvuĉe iz sadašnjosti. Pokušat će vas zadrţati u zamci vremena. UNUTARNJA SVRHA ŢIVOTNOG PUTOVANJA UviĊam istinu onoga što govorite. ona uopće nije povezana s tim kamo idete ili što radite. To je jedino što postoji. unutarnje putovanje . Ono zna kako Sadašnji trenutak predstavlja njegovu smrt i stoga se osjeća ugroţenim. utemeljeno na poistovjećivanju s umom. odnosno nesvjesnog i probuditi se iz sna o vremenu u Sadašnji trenutak. dobiti ovo ili ono. No ako odredište ili koraci koje ćete poduzeti u budućnosti odvlaĉe tako velik dio vaše paţnje da vam postanu vaţniji od koraka koji upravo sada ĉinite. zar ne? Kako to moţemo pomiriti sa ţivotom u Sadašnjem trenutku? Putujete li nekamo. Vanjsko putovanje moţe obuhvaćati milijun koraka. naravno. nego je povezana samo s naĉinom na koji to radite. ali ipak mislim da naše ţivotno putovanje mora imati svrhu. Ţivotno putovanje posjeduje vanjsku i unutarnju svrhu. Ali budite oprezni: laţno i nesretno ja. Vanjska je stići na cilj ili odredište. ţivi od vremena. to će vam lakše biti uoĉiti kad upadnete u zamku prošlosti ili budućnosti. podrazumijeva budućnost. tada ste potpuno promašili unutarnju svrhu putovanja. a sve to.

Odvest će vas do Bića. postat će provalija bez dna: uvijek ima više nego što ste . Kako bismo ikada mogli postati svjesni svega toga ili ga se osloboditi? Koliko bi nam vremena trebalo? Ĉak da to i uĉinimo. kao i odredište. Postanete li dublje svjesni toga jednoga jedinog koraka. reakcija ili vanjski dogaĊaj. koje je povezano s tim gdje ţivimo u zemljopisnom smislu te u kojem povijesnom razdoblju ţivimo. Ali osim prošlosti koje se sjećamo i s kojom se moţda poistovjećujemo. putovanja u samoga sebe. vanjska svrha bit će samo igra koju ćete moţda nastaviti igrati jednostavno zato što u njoj uţivate.ĈETVRTO POGLAVLJE MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA posjeduje samo jedan: onaj koji upravo sada ĉinite. shvatit ćete da on u sebi već sadrţi sve ostale korake. U VAŠOJ PRISUTNOSTI PROŠLOST NE MOŢE OPSTATI Spomenuli ste kako razmišljanje ili razgovor o prošlosti kad to nije potrebno predstavlja jedan od naĉina na koji izbjegavamo sadašnjost. kakve vrste odnosa imamo i kako ţivimo svoj ţivot. što bi nam ostalo? Što ostaje kad nestane iluzija? Nema nikakve potrebe istraţivati nesvjesnu prošlost u sebi. jednostavno zato što je podvrgnuta zakonu prolaznosti sviju stvari. ţelja. što je zapravo uobiĉajenije: vanjsko bogatstvo i unutarnje siromaštvo. na koji reagiramo. ne postoji li u nama još neka razina prošlosti koja je mnogo dublje skrivena? Govorim o nesvjesnoj prošlosti koja uvjetuje naš ţivot. svaka vanjska svrha prije ili kasnije osuĊena je »na propast«. odnosno: »Dobili ste svijet. TakoĊer postoji i kulturalno uvjetovanje. To je i svrha i ispunjenje vašega unutarnjeg putovanja. Taj korak se preobraţava u izraz savršenstva. Je li vaţno postignemo li vanjsku svrhu. a moţda ĉak i iskustva prošlih ţivota. u ĉin velike ljepote i kakvoće. osim kad se u ovom trenutku oĉituje kao misao. Nakon toga. a izgubili dušu«. TakoĊer je moguće doţivjeti potpun neuspjeh u vanjskoj svrsi. to bolje. kako je Isus govorio. na kraju. Uoĉite li ograniĉenja vanjske svrhe. Što prije shvatite kako vam vanjska svrha ne moţe pruţiti trajno zadovoljstvo. doţivimo li uspjeh ili neuspjeh u svijetu? To će vam biti vaţno sve dok ne spoznate vlastitu unutarnju svrhu. U konaĉnici. odreći ćete se nerealnih oĉekivanja koja bi vas trebala usrećiti i podvrgnut ćete ih unutarnjoj svrsi. Ili obrnuto. a svjetlost Bića blistat će kroz njega. što mislimo. izazovi sadašnjosti će to iznijeti na vidjelo. Sve ono što trebate znati o nesvjesnoj prošlosti koja se krije u vama. emocija. osobito kroz iskustva ranoga djetinjstva. Sve to odreĊuje naĉin na koji sagledavamo svijet. a istodobno doţivjeti apsolutan uspjeh u unutarnjoj. Prepuštate li se prošlosti.

drugim rijeĉima. mi slima. To je kljuĉ. emocijama. Ne bi li bilo korisno razumjeti prošlost i tako razumjeti zašto radimo neke stvari. strahovima i ţeljama koji se pojavljuju u sadašnjo sti. tada se bavite s prošlošću i rastvarate je uz pomoć moći vla stite prisutnosti. Sto više pa ţnje posvećujete prošlosti. Nemojte me pogrešno shvatiti: paţnja je su štinska. to joj dajete više energije i vjerojatno ćete na njoj graditi svoje ja. Moţete pomisliti kako vam je potrebno više vremena da shvatite prošlost ili da se je oslobodite. primjerice. U vama postoji prošlost. mogli biste iznenada dobiti stanovite uvide u to zašto vaše uvjetovanje djeluje na te osobite naĉine. Stupite u dodir s moći Sadašnjeg trenutka. reakcijama. Sebe ćete pronaći zakoraĉite li u sadašnjost. ali ne ona usmjerena prošlosti kao prošlosti. Više vremena ne moţe vas osloboditi od vremena. Stoga se prošlošću pozabavite na razini sadašnjosti. vaše svjesnosti osloboĊene misaonih oblika. ne analizirajući i ne prosu Ċujući.otkrili. Sebe ne moţete pronaći vraćanjem u prošlost. zašto vaši odnosi slijede odreĊene obrasce. . Moţete se prisjetiti stvari koje su se odigrale u prošlosti ili ćete ih jasnije sagledati. Paţnju pokla njajte sadašnjosti. da će vas budućnost konaĉno osloboditi prošlosti. raspoloţenjima. Što je moć Sadašnjeg trenutka? Ništa drugo nego moć vaše prisutnosti. zašto reagiramo na stanovit naĉin ili zašto nesvjesno stvaramo bilo kakvu vrstu drame. svome ponašanju. Moţete li biti dovoljno prisutni kako bi ste sve te stvari promatrali ne kritizirajući. obrasca u odnosima i tako dalje? Postanete li svjesniji sadašnje stvarnosti.

misao se vraća. neki su se majstori ţena znali s leda prikrasti svojim uĉenicima i iznenada ih udariti štapom. ali ne znam jesam li to ikada uistinu iskusio. Razumijevanje prisutnosti znaĉi da jeste prisutni. Da bi iskušali stupanj vlastite prisutnosti. STANJE PRISUTNOSTI TO NIJE ONO ŠTO MISLITE DA JEST Neprestano govorite kako je najvaţnije stanje prisutnosti. Onoga trenutka kad svjesna paţnja potone ispod stanovite razine. Upravo tako. Ona rastvara prošlost.MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA PETO POGLAVLJE To je u redu i moţe vam koristiti. Sve dok ste u stanju snaţne prisutnosti. a svjetiljka upaljena«. Ona je ĉimbenik preobrazbe. Najvaţnija je svjesna prisutnost. a um je ne moţe shvatiti. Budite maĉka koja ĉeka pokraj mišje rupe. Iskušajte ovo. Stoga ne pokušavajte razumjeti prošlost. primijetio . ako su mu »slabine bile opasane. a ipak iznimno budni. Mislim da to mogu intelektualno shvatiti. Vratili ste se u vrijeme. Prošlost ne moţe opstati u vašoj prisutnosti. nego samo u vašoj odsutnosti. To je bio pravi šok! Ako je uĉenik bio potpuno prisutan i u stanju budnosti. ali to nije ono najvaţnije. Tišina je izgubljena. što je jedna od usporedbi kojima se i Isus sluţi za prisutnost. Pitam se — je li to ono na što mislim.« Tada pomno pazite i ĉekajte sljedeću misao. Sklopite oĉi i recite sebi: »Pitam se kakva će biti moja sljedeća misao. osloboĊeni ste misli. Koja će misao izići iz mišje rupe? Pokušajte. nego što više moţete budite prisutni. kao i mentalna buka. Pa? Morao sam priliĉno dugo ĉekati dok se nije pojavila. Mirni ste. ili nešto potpuno drukĉije? Nije ono na što mislite! O prisutnosti ne moţete razmišljati.

Da vam je paţnja uvijek djelomiĉno usmjerena na unutarnje energetsko polje vlastita tijela. prisjećanje i predviĊanje. Da osjećate tijelo iznutra. pa bi ga zaustavio ili se sklonio u stranu. odnosno odsutan. Prisutni ste cijelim svojim Bićem. da ne bi propustio gospodarev dolazak. Usidruje vas u sadašnjem trenutku (vidi šesto poglavlje). Zapravo. Isus se u nekima od svojih usporedbi koristio analogijom ĉekanja. Pa ipak. miran. To nije ĉekanje u kojem vam je paţnja usmjerena na neku toĉku u budućnosti. a o kojem sam već govorio. ništa vrijedno nije izgubljeno. Sto mislite kad kaţete da trebamo biti ukorijenjeni u sebi? To znaĉi da u potpunosti prebivate u svom tijelu. a ako niste apsolutno budni. U tom stanju onaj dio vašega ja koji posjeduje prošlost i budućnost. briţan. na oprezu. U drugoj prispodobi Isus govori o pet nemarnih (neosviještenih) ţena koje nemaju dovoljno ulja (svijesti) kako bi u njihovim svjetiljkama gorjela svjetlost (stanje prisutnosti) i tako propuste dolazak mladoţenje (sadašnji trenutak) i ne odu na vjenĉanu gozbu (prosvjetljenje). inaĉe će vas um. Stoga je budan. koji ima silan zamah. stoga su se i u samo zapisivanje uvukla pogrešna tumaĉenja . Tjelesna svjesnost odrţava vas prisutnima. ni straha. sada ste više vi sami nego što ste to ikada bili. pomoći će vam ako se duboko ukorijenite u sebi. vući za sobom kao divlja rijeka. ili ako ţelite tako reći osobnost. Sluga ne zna kad će se gospodar vratiti. Vi ste u suštini još vi sami. To je vrsta ĉekanja o kojoj je Isus govorio. odnosno. Ĉak ni ljudi koji su pisali EvanĊelja nisu razumjeli znaĉenje tih usporedbi. To nije ono uobiĉajeno ĉekanje praćeno dosadom ili nemirom koje predstavlja nijekanje sadašnjosti. Nešto bi se moglo dogoditi u svakom trenutku. samo ste sada to uistinu vi. razmišljanje. samo budna prisutnost. EZOTERIJSKO ZNAĈENJE »ĈEKANJA« Na neki naĉin. apsolutno mirni. U tome nema napetosti. Ni djelić paţnje ne preostaje za sanjarenje. U tom stanju sva vam je paţnja usmjerena na Sadašnji trenutak. Ali ako bi ga uĉitelj uspio udariti.MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA PETO POGLAVLJE bi da mu se uĉitelj prikrada. svakom stanicom svoga tijela. »Budite kao sluga koji ĉeka gospodarev povratak«. nesvjestan. a sadašnjost shvaćate kao neţeljenu prepreku koja vas spreĉava da dobijete ono što ţelite. kaţe Isus. Kako biste u svakodnevnom ţivotu ostali prisutni. To je kvalitativno razliĉita vrsta ĉekanja koja zahtijeva vašu potpunu budnost. jedva da još postoji. to bi znaĉilo da je uĉenik bio udubljen u misli. mogli biste to propustiti. Tih pet ţena stoji naspram pet mudrih ţena koje imaju dovoljno ulja (budno ĉekaju). stanje prisutnosti moglo bi se usporediti sa ĉekanjem.

ĉut ćete. nego o kraju psihološkog vremena. uistinu slušali zvuk planinskog potoka u šumi? Ili pjesmu kosa u sumrak neke tihe ljetne veĉeri? Kako biste postali svjesni tih stvari. unutarnja. Otkriva vam se samo kad ste prisutni. nešto neopisivo. ali nećete ĉuti. veliĉanstvenosti i svetosti prirode. ta unutarnja suština na neki naĉin blista kroz nju. Potrebna je vaša apsolutna prisutnost. Te usporedbe ne govore o kraju svijeta. Majstori ţena koriste se rijeĉju šatori kako bi opisali bljesak uvida. um mora biti tih. trenutak u kojemu nema uma. Uistinu. Bi li mo glo biti da su ta bezimena suština i vaša prisutnost jedno te isto? Bi li ta suština postojala bez vaše prisutnosti? Duboko zaronite u prisut nost. Sami otkrijte. nego samo apsolutna prisutnost.i iskrivljenost. mogli biste ga mnogo puta doţivjeti i ne znajući što je i ne shvaćajući njegovu vaţnost. Na trenutak morate odloţiti osobnu prtljagu problema. budite zahvalni kad se pojavi. ovdje postoji još nešto: nešto što ne moţemo imenovati. Uslijedila su pogrešna tumaĉenja i stvarno znaĉenje bilo je potpuno izgubljeno. Jeste li ikada u jasnoj noći promatrali beskonaĉnost svemira. jer vam daje okus prosvjetljenja. Kad god i gdje god postoji ljepota. LJEPOTA IZRASTA U DUBOKOJ TIŠINI VAŠE PRISUTNOSTI Ovo što ste upravo opisali povremeno i nakratko doţivljavam kad sam sâma i okruţena prirodom. ali nećete vidjeti. inaĉe ćete vidjeti. kao i sve svoje znanje. duboka. sveta su ština. Osim ljepote vanjskih oblika. prepuni strahopoštovanja pred njegovom apsolutnom tišinom i nezamislivim prostranstvom? Jeste li slušali. prošlosti i budućnosti. Iako šatori nije trajna preobrazba. Prisustvo je potrebno kako bismo postali svjesni ljepote. . Tako je. Upućuju na transcendenciju egoistiĉnog uma te na mogućnost ţivljenja u potpuno novom stanju svijesti.

ne osjećaju njegovu suštinu i njegovu svetost . Oni bi mogli reći: »Kakav krasan cvijet«. dok ste bili potpuno prisutni. Pogledajte gradske pejzaţe i industrijska opustošena podruĉja. svjesnost i ţivot istoznaĉnice. Samo na nekoliko trenutaka. To je zato jer je vremenski rascjep izmeĊu toga stanja i ponovnog dotoka misli bio preuzak. ali je postojao. Sto je vremenski rascjep izmeĊu opaţaja i misli širi. arhitekture. nemisaone svjesnosti ljepote te imenovanja i tumaĉenja te ljepote kao misli. Um prepušten sam sebi stvara ĉudovišne slike i to ne samo u umjetniĉkim galerijama. Um ne prepoznaje niti stvara ljepotu. vjerojatno niste shvatili da ste nakratko bili u stanju bez uma. a to znaĉi da ste to svjesniji. Ali nemojte se vezati uz rijeĉi i ne trudite se ovo razumjeti. inaĉe ne biste doţivjeli ljepotu. Zbog uskoće rascjepa i nedostatka budnosti i opreznosti u sebi moţda niste bili sposobni uoĉiti temeljnu razliku izmeĊu opaţaja. Budući da nisu smireni i prisutni. to veća dubina postoji u vama kao u ljudskom biću. uz vrlo malo izuzetaka. mogli bismo reći kako prisutnost znaĉi svjesnost koja postaje svjesna sebe ili kako je to ţivot koji postiţe samosvijest.osloboditi vlastita uma. tada zapravo Biće postaje svjesno sama sebe. PETO POGLAVLJE SPOZNAJA ĈISTE SVIJESTI Je li prisutnost isto što i Biće? Postanete li svjesni Bića.upravo kao što ni sebe ne poznaju i ne osjećaju vlastitu suštinu i svetost. ne nosi u sebi ljepotu i unutarnju suštinu.MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA Kad ste doţivjeli te trenutne prisutnosti. tako da za njih zapravo ne postoji ljepota prirode. ali to je samo mehaniĉko i mentalno davanje oznaka. . Nema niĉega što biste trebali razumjeti prije nego što postanete prisutni. Postane li svjesno sebe . istina je da ste onoga trenutka kad se pojavila misao imali već samo uspomenu. postojale su ta ljepota i svetost. Budući da su Biće. Stoga nikada nisu u dodiru s onim mjestom u vlastitoj nutrini iz koje izranjaju istinsko stvaralaštvo i ljepota. Budući da ţivimo u kulturi u kojoj vlada um. MeĊutim. Vremenski rascjep bio je tako malen da se ĉinilo kako je sve to samo jedan jedini proces.to je prisutnost. glazbe i knjiţevnosti. Vaš je šatori trajao moţda nekoliko sekundi prije nego što su se vratile misli. Nijedna civilizacija nikada nije stvorila toliko mnogo ruţnoće. oni zapravo ne vide cvijet. Mnogi ljudi su zatvorenici vlastita uma. Ljudi koji stvaraju te oblike umjetnosti ne mogu se .ĉak ni za trenutak . većina moderne umjetnosti.

U našemu svijetu naizgled razdvojenih oblika. U apsolutnim pojmovima nije tako. boţansku igru koju igra Bog.apsolutno s onu stranu svega što ljudski um moţe ikada zamisliti ili shvatiti. Zemlja. podvrgnuta procesu razvoja. Sunce. ţivotinje. misao ne i materijalne oblike. dopustite mi da na trenutak govorim o evoluciji svijesti u ovom svijetu. ljudi . krajnja transcendentalna stvarnost. a suština svega što je ikada postojalo i onoga što će ikada postojati vjeĉno je prisutna u neoĉitovanu stanju jednote i savršenstva . Ĉak i kamen posjeduje zametke svijesti. Pojedinaĉni ţivotni oblici u toj . i ja sam onaj jest«.sve su to izrazi svijesti na razliĉitim stupnje vima. U koju svrhu? Igra li se netko ili nešto s oblicima? To su se pitali drevni mudraci Indije. Promotrite milijune ţivotnih oblika samo na ovoj planeti. U moru. suštinu Boga i stanoviti stupanj svijesti. ali mi se ĉini da hoćete reći kako Biće. U Bibliji Bog objavljuje: »Ja sam Alfa i Omega. Svijet su promatrali kao lilu. a njegovi bi se atomi i molekule raspršili. Zar je Bogu potrebno vrijeme za osobni rast? Da. da je podvrgnuto procesu razvoja. Sve što postoji posjeduje Biće. pak. svjesnost koja se oĉituje kao oblik. poĉetak i kraj.Razumijem ovo što ste upravo rekli. u zraku -a svaki ţivotni oblik umnoţava se milijune puta. ali to ovisi o našem ograniĉenom zapaţanju. Ipak. na kopnu. ali samo ako se promatra s ograniĉena stajališta oĉitovanog svemira. U bezvremenu carstvu u kojemu Bog prebiva. inaĉe ne bi postojao. Alfa i Omega su jedno. Ovdje se ĉini kako je ĉak i svjesnost. Svijet nastaje kad svjesnost uzima na sebe oblike i forme. a koje je takoĊer i vaš dom. još nije cjelovito. Sve je ţivo. bezvremeno savršenstvo nezamisliv je pojam. svjetlo koje zraĉi iz vjeĉnoga Izvora. biljke.

Uzeli ste djelić dinamiĉkog procesa. koja tada postaje promatraĉem ili svjedokom.to je tragiĉno. U moru većina ţivotnih oblika ne preţivi više od nekoliko minuta nakon roĊenja. Ali vi to zapravo ne znate sve dok ne spoznate vlastitu Boţju suštinu kao ĉistu svijest. otac ga voli više nego prije. Ali ĉak i to dio je lile. Sada se ĉini kao da je negdje u procesu evolucije nešto pošlo naopako. ali je već i dio tog dogaĊaja. a tada ga patnja prisiljava da se vrati kući. ispriĉate joj o njezinoj obiteljskoj povijesti. zapadne u oĉaj. prisiljava svijest da se odvoji od oblika i probudi se iz svoga sna o obliku: ona ponovno dobiva samosvijest. Tu je rijeĉ o egoistiĉnom umu. a dvije minute kasnije nju pojede veća riba .PETO POGLAVLJE MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA igri oĉito nisu bili osobito vaţni. potrati bogatstvo. a kad ga nestane. pritisak patnje izazvan oĉitim poremećajem. Moţete li sada uvidjeti dublje i šire znaĉenje prisutnosti u obliku promatraĉa vlastita uma? Kad god promatrate um. U ljudima današnjeg doba svjesnost je potpuno identificirana s maskom. a mentalne formacije postaju slabije. Taj proces Isus objašnjava u usporedbi o izgubljenom sinu. Je li to tragiĉno ili okrutno? Samo ako za svaki oblik stvarate odvojeni identitet. Kad se vrati. gdje se javlja znaĉajan poremećaj. Ljudski oblik takoĊer se priliĉno brzo pretvara u prašinu. Ali tragiĉno je samo zato što ste odvojeno ja projicirali ondje gdje ga nije bilo. vi povlaĉite svjesnost izvan oblika uma. Svjesnost se maskira u oblike sve dok oni ne dosegnu takvu sloţenost da se ona u njima potpuno gubi. Poznaje se samo kao oblik i stoga ţivi u strahu od uništenja vlastita tjelesnog ili psihiĉkog oblika. Ako se u vašem akvariju omrijesti riba. a vi joj nadjenete ime Mary. ako zaboravite kako je njegova svje snost suština Boga koja se izraţava u obliku. boţanske igre. mi utjelovljujemo dogaĊaj koji nosi uistinu kozmiĉku vaţnost: svjesnost se kroz vas budi iz svoga sna o poistovjećenju s oblikom i povlaĉi se iz oblika. promatraĉ — ĉista svjesnost onkraj oblika — postaje jaĉi. molekularni ples i od njega napravili odvojeno biće. ispišete joj rodni list. To pretkazuje dogaĊaj što se vjerojatno još nalazi u dalekoj budućnosti kad je rijeĉ o kronološkom vremenu. koji napušta oĉev dom. ali sada na mnogo dubljoj razini od one na kojoj ju je izgubila. Sinovo je stanje isto kakvo je bilo prije. Ta parabola opisuje putovanje od nesvjesna savršenstva kroz oĉito nesavršenstvo i »zlo« do svjesna savršenstva. Konaĉno. pa ipak nije isto. ĉini se da ga nikada i nije bilo. . Shodno tome. Dobio je svojevrsnu dubinu. Kad govorimo o nadziranju uma. Taj dogaĊaj predstavlja okonĉanje prividnosti ovoga svijeta.

postaje ono što bismo mogli nazvati ĉista ili prosvijetljena svjesnost. To se nekolicini pojedinaca već dogodilo. Egoistiĉni um nalikuje na brod koji tone. Što mislite da bi se moglo dogoditi na ovoj planeti ako bi ljudska svijest ostala ista kao i dosad? Za mnoge je ljude već sada jedino utoĉište koje mogu pronaći od vlastita uma povremeno povlaĉenje na razinu svijesti koja se nalazi ispod misli. Njihovo vrlo rašireno korištenje samo odlaţe slom starih ustrojstava uma. za nas ne pred stavlja stvarnu mogućnost. alkoholu i drugim drogama koje smiruju pretjeranu umnu aktivnost. Doţivjet će pojaĉanu konfuziju. na razinu svijesti ispod umne. Kolektivni egoistiĉni um najopasnije je mahnito i razorno biće koje je ikada nastavalo ovu planetu. Većina ljudi još je u zamci oblika svijesti koji pripada egu: poistovjećen s umom i prepušten njegovoj vladavini. ţivotinja i biljaka.Kad se svjesnost oslobodi poistovjećenja s tjelesnim i mentalnim oblicima. Svatko se povlaĉi na tu razinu noću. kao i zabranjenih droga koje se sve više uzimaju. sukob. Da nije alkohola. sredstava za umirenje. potonut ćete zajedno s njim. a ĉini se da je suĊeno da se uskoro poĉne dogaĊati u mnogo većem opsegu. zadrţavaju u zamci poremećaja. kao i pojavu više svijesti. to ih spreĉava da budu dovoljno svjesno prisutni kako bi se uzdigli iznad misli i na taj naĉin pronašli istinsko osloboĊenje. oĉajanje. ludilo. Ne oslobode li se na vrijeme vlastita uma. na razinu predmisa one razine naših udaljenih predaka. sredstava protiv depresije. odnosno prisutnost. Dok pojedinaĉni korisnici mogu doţivjeti stanovito olakšanje od svakodnevna muĉenja koje im prireĊuje um. on će ih uništiti. Namjerava . Te droge vas. bolest. iako nema nikakva apsolutnog jamstva da će se uistinu tako i dogoditi. Ne moţemo se vratiti unatrag. Ali do toga u stanovitom stupnju dolazi i zahvaljujući seksu. Pad unatrag. Vjerujem kako bi veliki dio stanovništva postao opasan i sebi i drugima kad bi ostao bez svojih droga. tijekom sna. nasilje. Ne skoĉite li s njega. ludilo ljudskoga uma postalo bi još oĉitije nego što jest. naravno.

Stoga je rekao: »Prije nego što je Abraham bio. a vi slušate ili ĉitate te rijeĉi. kako ga katkad nazivaju na Istoku. sasvim odvojene od znaĉenja koje prenose kao rijeĉi. Rijeĉi ja jesam izgovorene u reĉenici koja poĉinje s prošlim vremenom ukazuje na temeljit pomak. U tome nema niĉeg osobnog: ja vas ne poduĉavam. Jedna istoĉnjaĉka poslovica kaţe: »Uĉitelj i uĉenik zajedno stvaraju uĉenje«.« Nije rekao: »Ţivio sam i prije nego što se Abraham rodio. morat će krenuti na sljedeći stupanj. stoga bi se svijest jednostavno izrazila kroz neki drugi oblik. Budite svjesni praznina. uvijek postoji nekakva tišina u pozadini i izmeĊu zvukova. Ali i sama ĉinjenica što ovdje govorim. nego samo ukazuju prema njoj.« To bi znaĉilo da se još nalazi u dimenziji vremena i da je poistovjećen s oblikom. Iako svaka rijeĉ koju izgovorim ima svoju povijest. naravno i dolazi iz povijesti. svjesnost osloboĊena misaonih oblika? To je ţivo ostvarenje onoga o ĉemu govorimo. i dok govorim. dok prisutnost oznaĉava probuĊeno boţanstvo ili Boţju suštinu. KRIST: STVARNOST VAŠE BOŢANSKE PRISUTNOSTI Ne veţite se uz rijeĉi. ja jesam. jednostavan je i izravan naĉin da postanete prisutni. Tišina je još moćniji nositelj prisutnosti. Svijest evoluira u cijelome svemiru u milijardama oblika. stoga dok ovo ĉitate ili me slušate kako govorim. tako i sveukupan jezik i rijeĉi koje vam sada govorim nositelji su visokoenergetske frekvencije prisutnosti. Krist je vaša Boţja suština ili Jastvo. rijeĉi same po sebi nisu vaţne. svoju istinsku prirodu. A što je tišina drugo nego prisutnost. jasan je znak kako se nova svjesnost uistinu ukorjenjuje na ovoj planeti. gdje god se nalazili. U svjesnosti se nikada ništa ne gubi. moţda ćete biti u stanju pridruţiti mi se u tom stanju. budite svjesni tišine izmeĊu i ispod rijeĉi. Ne predstavljaju rijeĉi Istinu. prekid tijeka u vremenskoj dimenziji. Osluškivati tišinu. Rijeĉ Krist moţete zamijeniti izrazom prisutnost. Ĉak ako ima buke. Osluškivanje tišine istoga trenutka u vama stvara duboku tišinu. Govorim iz prisutnosti. ako vam je taj izraz smisleniji. Stoga ĉak ako mi i ne uspijemo. Ta reĉenica po svojoj dubini nalikuje . bez obzira na to jeste li toga svjesni ili niste. to u kozmiĉkom smislu ne bi bilo vaţno. U svakom sluĉaju. Jedina razlika izmeĊu Krista i prisutnosti jest u tome što vas izraz Krist upućuje na vaše unutarnje boţanstvo. Isus je bio. Samo tišina u vama moţe opaziti tišinu izvana.MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA PETO POGLAVLJE li ljudska rasa opstati. Bio je to ĉovjek koji je ţivio prije dvije tisuće godina i spoznao boţansku prisutnost. Mnogi će se nesporazumi i laţna uvjerenja o Kristu razjasniti spoznate li kako u njemu nema ni prošlosti ni budućnosti. Reći da je Krist bio ili da će biti samo je po sebi proturjeĉje. Vi ste svijest i vi slušate sami sebe.

Tako je ĉovjek Isus postao Kristom. nisu posebni kao osobe. Ja sam sada. nego bezvremenost. Isus je znaĉenje prisutnosti. U njegov je svijet ušla dimenzija vjeĉnosti. od razmišljanja do ĉiste svijesti. kao što ima i uvijek je bilo mnogo ljudi koje privlaĉe laţni uĉitelji. što bi on ili ona uopće mogli reći. prosvijetljeni majstori. a ne dolazak nekog muškarca ili ţene. Ja sam boţanska prisutnost. mnogo su jednostavniji i obiĉniji od najobiĉnijeg muškarca ili ţene. Ja sam s vama.« Krista nikada nemojte poistovjećivati s osobnošću. Zakoraĉio je s onu stranu dimenzije svijesti kojom upravlja vrijeme. Kad bi se »Krist« sutra vratio u nekom tjelesnom obliku. Bog je rekao: »JA SAM TAJ KOJI JESAM. »Drugi dolazak« Kristov preobrazba je ljudske svijesti. što je još vjerojatnije. vjeĉnost ne oznaĉava beskrajno vrijeme. samospoznaje. Ja sam ţivot vjeĉni. braniti i hraniti. Ako vas privlaĉi neki prosvijetljeni uĉitelj. Veći ego privlaĉi . pokušao prenijeti izravno. u carstvo bezvremenosti. a ne kroz diskurzivnu misao.tvrdnjama ţena. onih nekoliko koji su stvarni. prenositelj ĉiste svijesti.« Ni ovdje se ne spominje vrijeme. Osoba s jakim egom smatrala bi ih beznaĉajnima ili ih. Avatari. to je zato jer u vama već ima dovoljno prisutnosti da prepoznate prisutnost u drugoj osobi. Budući da ne posjeduju laţno ja koje treba odrţavati. osim ovoga: »Ja sam Istina. Ja sam ovdje. uopće ne bi vidjela. boţanske majke. Nikada ga nemojte ograniĉavati na identitet i oblik. nego samo prisutnost. pomak od vremena u prisutnost. A kako Bog definira samoga sebe u Bibliji? Je li Bog rekao: »Ja sam oduvijek bio i uvijek ću biti«? Naravno da nije. To bi prošlosti i budućnosti dalo oznaku stvarnosti. Naravno. Mnogi ljudi nisu prepoznali Isusa ili Buddhu.

Grupni rad moţe vam koristiti za ojaĉavanje svjetlosti vlastite prisutnosti. a poistovjećenje s oblikom znaĉi ego. Prisutnost je jedna. vratili ga sebi te kako biste i sami postali više prisutni. Ako je samo vaš majstor utjelovljenje Boga. Molim vas. osim tijekom prijelazna razdoblja. MeĊutim. Time će biti sve lakše ulaziti u stanje prisutnosti. Moţete li objasniti što ste time mislili? Tijelo moţe postati toĉka pristupa carstvu Bića. Još nisam sasvim siguran razumijem li potpuno što mislite kad kaţete Biće. Majstorovom se prisutnošću koristite kako biste vlastiti identitet odrazili s onu stranu imena i oblika. Skupina ljudi koja zajedno ulazi u stanje prisutnosti stvara kolektivno energetsko polje velike jaĉine. egoistiĉni um lako se ponovno moţe vratiti i uništiti napore grupe. nije i dovoljan. »Voda? Što mislite time reći? Ne razumijem«. prestanite pokušavati razumjeti Biće. Ne samo da podiţe stupanj prisutnosti svakoga ĉlana skupine. Već ste dobili . Iako je skupni rad neprocjenjiv. UNUTARNJE TIJELO POSTOJANJE JE VAŠE NAJDUBLJE JA Prije ste govorili o tome kako je vaţno da se duboko ukorijenimo u tijelu ili da uistinu boravimo u njemu. dok vam uĉitelj prenosi smisao i praksu prisutnosti. tko ste onda vi? Svaki oblik ekskluzivnosti je poistovjećenje s oblikom. nego takoĊer pomaţe oslobaĊanju kolektivne ljudske svijesti iz njezina sadašnjeg stanja prevlasti uma. tako da moţe odrţavati energetsku frekvenciju toga stanja. Samo je svjetlost moţe prepoznati. ako barem jedan ĉlan skupine nije ĉvrsto ukorijenjen u tome. Uskoro ćete shvatiti kako u prisutnosti nema ni »moga« ni »tvoga«. Tama ne moţe prepoznati svjetlost. Stoga ne vjerujte da se svjetlost nalazi izvan vas ili da vam moţe zasjati samo u nekom osobitom obliku.MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA ŠESTO POGLAVLJE manji. Niti smijete postati ovisni o uĉitelju ili majstoru. bez obzira koliko dobro bio prikriven. Sada ćemo potanje o tome govoriti. stoga ne smijete ovisiti o takvoj vrsti rada. rekla bi riba kad bi imala ljudski um.

U Biću se subjekt i objekt stapaju u jedno. istina za koju je Isus rekao da će vas osloboditi.znaĉajne uvide o tome. Taj »privid o ja«. Osjetiti. a zatim spoznati da jeste i ostati u tom duboko ukorijenjenom stanju jest prosvjetljenje. Osloboditi ĉega? Oslobodit će vas privida da niste ništa više od svoga fiziĉkog tijela i uma. suštinska je pogreška. Oslobodit će vas straha u svim njegovim bezbrojnim maskama. Biće ne moţe postati predmet znanja. jer strah je neminovna posljedica toga privida . To se ne moţe napraviti. kako ga naziva Buddha. Biće moţete osjetiti kao vjeĉno prisutno Ja jesam koje je s onu stranu imena i oblika.straha koji je vaš vjeĉni . a na nju staviti oznaku. ali um će uvijek pokušavati Biće stisnuti u malu kutijicu.

zbog bilo kojeg razloga. Vrijedi i obrnuto: ako vam se. bliţe stvarnosti koja se krije iza rijeĉi. kao što je rijeĉ grijeh. to bi vas moglo sprijeĉiti da ga nikada ne okusite. Naravno da s vama nešto ne valja . tada je ostavite i nadomjestite drugom. Ni te mi se rijeĉi ne sviĊaju. mentalni idol. Nemojte se uhvatiti za razinu rijeĉi. rijeĉ vam postaje manje vaţna. ali ne pripadate li ljudskoj rasi koja je samo u dvadesetom stoljeću ubila više od sto milijuna pripadnika vlastite vrste? . Kad ste ga kušali. ZAVIRITE S ONU STRANU RIJEĈI Ne sviĊa mi se rijeĉ grijeh. Sliĉno tome. Rijeĉ med nije med. naravno. Pomalo je nalik na putokaz jer ukazuje na nešto.ali vas nitko ne prosuĊuje. ali nećete ga zapravo upoznati dok ga ne kušate. Osjećate li snaţnu odbojnost prema rijeĉi Bog. ali znaĉi li to da Ga poznajete. tada recite nesvjesno ili ludilo. da ste makar zavirili u tu stvarnost na koju rijeĉ ukazuje? To je zapravo samo posesivna vezanost za putokaz. Više nećete biti vezani uz nju. To je prosuĊivanje. O medu moţete uĉiti i razgovarati koliko god dugo ţelite. Ne sviĊa li vam se rijeĉ grijeh. suštinski povezano s tim što ste se poistovjetili s umom. ne sviĊa rijeĉ med. zahvaljujući neznanju. pa stoga ne moţete prepoznati stvarnost na koju rijeĉ upućuje. o Bogu moţete govoriti ili razmišljati do kraja svoga ţivota. Niste li u stanju zagledati se s onu stranu takvih tumaĉenja. ali te rijeĉi ipak sadrţe suštinsku jezgru istine. koji je patnja što ju nesvjesno nanosite sebi i drugima sve dok to prividno ja upravlja onime što pomislite. što je negativan oblik vezanosti. a ne ostavljaju mjesta nikakvoj krivnji. nego isto tako i stvarnost na koju ona ukazuje. Rijeĉ je apstrakcija. Mogli biste si uskratiti mogućnost doţivljavanja te stvarnosti. nemojte se njome koristiti. A oslobodit će vas i grijeha. Nagovještavaju da sa mnom nešto nije kako valja. Podrazumijeva da mi je netko sudio i smatra da sam kriv. To mogu shvatiti. Rijeĉ je tek sredstvo koje vodi do nekog cilja. Mnoga su se pogrešna stajališta i tumaĉenja tijekom stoljeća nagomilala oko nekih rijeĉi. Sve je to. pogrešnom razumijevanju ili ţelji za upravljanjem. ako vam rijeĉ više nije prikladna. mogli biste nijekati ne samo rijeĉ.MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA ŠESTO POGLAVLJE muĉitelj sve dok osjećaj za vlastito ja izvodite samo iz ovoga nevaţnog i ranjivog oblika. Stoga. nego rijeĉ grijeh koju su ljudi dugo zloupotrebljavali. To će vas moţda odvesti bliţe istini. kaţete i napravite. Ne mislim vrijeĊati vas osobno.

tu skrivenu stvarnost svakoga trenutka moţete osjetiti kao nevidljivo unutarnje tijelo. a nanose i dalje jedni drugima. nakratko postavljeni izmeĊu roĊenja i smrti. Stoga »prebivati u tijelu« znaĉi osjetiti tijelo iznutra. a ne vanjski oblik. kojemu je dopušteno samo nekoliko kratkotrajnih zadovoljstava . osjetiti ţivot u tijelu i tako spoznati da ste nešto drugo. i to na globalnom planu. Ali sve dok vama upravljaju ego i um. To je nesvjesno. Otvorite oĉi i uoĉite strah. Ali to vidljivo i opipljivo tijelo samo je vanjska školjka. To je grijeh. Ondje tragajte za korijenom ludila. Promotrite strašnu grubost i patnju koju su ljudi nanosili. pohlepu i nasilje koji sve proţimaju. ne zaboravite promatrati vlastiti um. oĉaj. Nadasve. Moţda se niste dublje zagledali u ljudsko stanje dok njime vladaju ego i um. U poĉetku ćete moţda moći dobiti samo prolazne uvide. Ne morate osuĊivati. dio ste toga kolektivnog ludila. ili bolje reĉeno. kao i drugim ţivotnim oblicima na ovoj planeti. Ali to je tek poĉetak putovanja prema unutra koje će vas odvesti još dublje u carstvo veće tišine i spokojstva. ali i veće moći i vibrirajućeg ţivota. PRONALAŢENJE VLASTITE NEVIDLJIVE I NEUNIŠTIVE STVARNOSTI Rekli ste kako je poistovjećenje s tjelesnim oblikom dio privida. moţe dovesti do spoznaje Bića? Tijelo koje moţete vidjeti i dodirnuti ne moţe vas odvesti do Bića. Samo promatrajte. oţivljujuću prisutnost u vlastitoj nutrini. pa kako nas onda tijelo. fiziĉki oblik.Govorite li o krivnji na temelju povezanosti? Nije rijeĉ o krivnji. To je ludilo. ograniĉen i iskrivljen opaţaj skrivene stvarnosti. ali putem njih ćete poĉeti shvaćati kako niste samo besmisleni djelić ţivota u stranome svemiru. U prirodnom stanju povezanosti s Bićem.

Govorim to ne zato da bih vam pruţio nešto u što moţete vjerovati. da se o tome ne moţe govoriti ili ga shvatiti . a ako imate jako osjetilo vida. već je definirana oblikom. ondje gdje Biće moţete osjetiti iz prve ruke. to će osjećaj postati jasniji i snaţniji. Ne moţete prestati razmišljati.ŠESTO POGLAVLJE MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA nakon kojih slijedi bol i konaĉno uništenje. Moţda će vam biti lakše ako tijekom ove vjeţbe sklopite oĉi. više paţnje obratite osjećaju. To je jedan od najvaţnijih zadataka na vašem duhovnom putovanju. Sve dok um zaokuplja svu vašu paţnju. Jedino što je uistinu vaţno za vaš ţivot tada nedostaje: svjesnost vlastita dubljeg ja . nego kako bih vam pokazao da to i sami moţete spoznati. Budući da više nije ukorijenjen u Biću. bez obzira koliko prekrasna ili snaţna bila. Kasnije. kao nevidljivo energetsko polje koje daje ţivot onome što opaţate kao fiziĉko tijelo. tako neizmjernim i svetim. POVEZIVANJE S UNUTARNJIM TIJELOM Molim vas da to sada pokušate. rukama. vaš identitet postaje ranjivo. Iako vam takva slika privremeno moţe pomoći. Nemojte razmišljati o njemu.nevidljiva i nerazoriva stvarnost. Osjetite ga iznutra. nogama i stopalima . Um preuzima cjelokupnu vašu svijest i prisvaja je. to više neće biti potrebno. Ispod vanjskoga oblika povezani ste s neĉim tako golemim. Usmjerite paţnju na tijelo. kad vam »boravak u tijelu« postane prirodan i lak. Cijeli vaš osjećaj toga tko jeste tada se temelji na aktivnosti uma. . Kako biste postali svjesni Bfća trebate ponovno odvojiti svjesnost od uma.a ja ipak sada o tome govorim. stoga vam pruţa manje prostora za produbljivanje osjećaja. Time ćete osloboditi golemi dio svijesti koja je prije bila u zamci beskorisnog i kompulzivnog razmišljanja.u trbuhu i prsima? Osjećate li tanano energetsko polje koje proţima cijelo tijelo te svakom organu i stanici daje vibrirajući ţivot? Osjećate li to polje istodobno u svim dijelovima tijela kao jedno jedino polje energije? Nekoliko trenutaka usmjeravajte paţnju na osjećaj unutarnjeg tijela. Sto mu više paţnje poklanjate. Vrlo uĉinkovit naĉin na koji to moţete napraviti jest da paţnju odvojite od razmišljanja i usmjerite je na tijelo. a strah postaje prevladavajuća emocija. To se većini ljudi neprestano dogaĊa. Jer slika. moţda ćete doţivjeti sliku tijela kako postaje svjetlije. odvojeni ste od Bića. Kompulzivno razmišljanje postalo je kolektivna bolest. Je li ţivo? Ima li ţivota u vašim dlanovima. mentalno ustrojstvo koje uvijek ima potreba. Osjećajte. Osjetit ćete kao da svaka stanica postaje ţivlja. nego bilo kojoj slici što se pojavi. a tada nisu u svome tijelu.

disanje.dijelimo sa ţivotinjama. vaše istinske prirode. Niste ništa više od ţivotinja. Zašto je tako malo tragaoca pronašlo ono što su traţili? Na razini tijela ljudska su bića vrlo bliska ţivotinjama. spavanje. Ne osjetite li mnogo toga na ovome stupnju. bol. ljudi su se iznenada probudili u tijelu koje se doimalo kao ţivotinjsko — i to ih je jako uznemirilo. Sve temeljne tjelesne funkcije . obratite paţnju na ono što uspijete osjetiti.Osjećaj unutarnjega tijela je bezobliĉan. ali zadrţite dio paţnje na unutarnjem energetskom polju tijela ĉak i dok se osvrćete po prostoriji. Samo se usredotoĉite na osjećaj. izluĉivanje otpadnih tvari. Unutarnje tijelo prebiva na pragu izmeĊu vašeg identiteta vezanog uz oblik i suštinskog identiteta. piće. ili su vjerovali da je griješno. To je za poĉetak dovoljno dobro. PREOBRAZBA KROZ TIJELO Zašto je većina religija osuĊivala ili nijekala tijelo? Ĉini se da su duhovni tragaoci tijelo uvijek smatrali preprekom. U rukama ili nogama moţda osjetite jedva osjetne ţmarce. « Ĉinilo se da je to istina s kojom su se suoĉili. »Ne zavaravajte se. Ubrzo su nesvjesno poĉeli nijekati svoju ţivotinjsku . Nikada nemojte izgubiti dodir s njim. Vaše tijelo oţivljuje. Dugo vremena nakon pada iz stanja milosti i jednote u stanje privida. poriv za pronalaţenjem partnera i za raĊanjem te. Ali ta ih je istina previše uznemirivala da bi je mogli prihvatiti. hrana. naravno. U njega se uvijek moţete sve dublje spuštati. Kasnije ćemo više vjeţbati.ugoda. Molim vas da sada otvorite oĉi. roĊenje i smrt . Adam i Eva vidješe da su goli i uplašiše se. neograniĉen i neshvatljiv.

Preobrazba se odvija kroz tijelo. a ne negdje izvan njega. spasenje ili prosvjetljenje tako što su nijekali tijelo. osobito seksualnosti. da joj dopusti postojanje te da ĉak uţiva u nekim njezinim vidovima . nego je ostao sjedinjen s njim te se i na »nebesa« uspeo u tijelu.ŠESTO POGLAVLJE MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA prirodu. Zato nijedan istinski majstor nikada nije zastupao odricanje ili napuštanje tijela. To je uzelo oblik nijekanja osjetilnih uţitaka. Poĉeli su se odvajati od tijela. U pokušaju da oslabe ili kazne tijelo ĉak su mu nanosili i bol. na kraju ćete se uvijek morati vratiti u tijelo. U kršćanstvu se to nazivalo umrtvljenjem tijela. Prijeteća mogućnost da bi ih mogli nadvladati moćni nagonski porivi i vratiti ih natrag. iako su to nerijetko ĉinili njihovi sljedbenici. Bezbrojni ljudi na Istoku i Zapadu pokušavali su kroz stoljeća pronaći Boga. ali prosvjetljenje nije postigao dok se nije odrekao takve prakse. tako da je posvuda prevladalo uvjerenje »ti nisi to tijelo«. Je li moguće ponovno pronaći izgubljena uĉenja o vaţnosti tijela ili ih . gdje se odvija najvaţniji rad preobrazbe. Ĉak se i za Buddhu priĉa kako je šest godina postom i krajnjim oblicima isposništva prakticirao odricanje od tijela. Ĉinjenica jest da nitko nikada nije doţivio prosvjetljenje nijekanjem tijela. Do današnjega dana gotovo nitko nije shvatio te rijeĉi ili skriveno znaĉenje nekih mitova. Od drevnih uĉenja o tijelu preţivjeli su samo neki djelići. Svjetlost njihove svijesti još nije bila dovoljno snaţna da se sprijatelji s tom ţivotinjskom prirodom. To je bezbrojne tragaoce sprijeĉilo u postizanju duhovnog ostvarenja. Iako takvo iskustvo moţe oĉarati i pruţiti vam uvid u stanje osloboĊenosti od materijalnoga oblika.a kamoli da se spusti duboko u nju kako bi pronašla skriveno boţanstvo. u obliku uvjerenja »ti nisi to tijelo«. osobito kad je rijeĉ o seksualnosti. vodeći do nijekanja tijela i pokušaja da se iz njega pobjegne. posta i drugih isposniĉkih praksi. borbom protiv njega ili izvan tjelesnim iskustvima. u potpuno nesvjesno stanje. Oko stanovitih dijelova tijela i tjelesnih funkcija postavili su stid i tabue. jer su ga smatrali grešnim. stvarnost u srcu privida. Mnogi to rade i danas. zbog ĉega nisu uspjeli pronaći ono što su traţili. a ne kao da jesu tijelo. Kad su se pojavile religije. to razdvajanje se još više naglašavalo. a takvo je uvjerenje da Isus nikada nije napustio svoje tijelo. kao što je Isusova izjava da će »cijelo tvoje tijelo biti ispunjeno svjetlošću« ili su preţivjeli kao mitovi. Drugi su pokušavali pobjeći od tijela ulazeći u stanje transa ili tragajući za iskustvima izvan tijela. bila je uistinu vrlo stvarna. zagovornici uma. Stoga su napravili ono što su morali napraviti. Tada su sebe promatrali kao nekoga tko ima tijelo.

u konaĉnici nije stvarno . jer je suštinska stvarnost s onu stranu raĊanja i umiranja. te da bi opravdao vlastiti strah. . jednom kad se pretoĉe u rijeĉi i zapisu oĉito više nisu ništa drugo nego skupine rijeĉi . Ali ne okreĉite glavu od tijela. Ispod nje krije se nevidljivo unutarnje tijelo. Ja sam taj majstor. osim u nutrini svoga tijela. Sva duhovna uĉenja izviru iz istoga Izvora.stoga evo još jednog putokaza. jer je ne moţete pronaći nigdje drugdje. Do pogrešnog shvaćanja došlo je zbog ograniĉenja uma koji. Tijelo je pogrešno shvaćena suštinska stvarnost ĉovjekova. jednom kad uspijete doprijeti do tog unutarnjeg Izvora. kako smo ranije govorili.a rijeĉ nije ništa drugo nego putokaz. U tom smislu postoji i uvijek je postojao samo jedan majstor koji se oĉituje u mnogim razliĉitim oblicima. U potrazi za Istinom. To ćete postići kroz unutarnje tijelo. ali ukratko ću za vas ponoviti izgubljena uĉenja majstora . Molim vas pokušajte osjetiti svoje unutarnje tijelo dok ĉitate ili slušate. izgubivši dodir s Bićem. Sva su takva uĉenja putokazi koji nas upućuju natrag Izvoru. Tijelo koje moţete vidjeti i dotaknuti samo je tanka. nemojte paţnju usmjeravati na nešto drugo. ograniĉenja i smrti koje doţivljavate kao neispravnu tvorevinu vlastitoga uma krije se sjaj vaše suštinske i besmrtne stvarnosti. jer u tom simbolu netrajnosti. koje je podloţno bolesti.to niste vi. Iako sva duhovna uĉenja izviru iz istoga Izvora. Ne borite se protiv tijela. starenju i smrti. a i vi ste taj majstor. tijelo predstavlja kao dokaz svoga laţnog uvjerenja u odvojenost. jer biste se time borili protiv vlastite stvarnosti. PROPOVIJED 0 TIJELU Ono što doţivljavate kao gusto fiziĉko ustrojstvo što ga zovemo tijelom. Već sam govorio o Istini što je skrivena u vašem tijelu.rekonstruirati na temelju postojećih ostataka? Za tim nema potrebe. laţna koprena. Vi jeste tijelo.

Kao da slušate ili ĉitate cijelim tijelom. to više postaje njegova vibracijska frekvencija. Na toj višoj energetskoj razini negativnost više ne moţe djelovati na vas. moţda postoji još nekakva aktivnost uma povezana s onim što slušate ili ĉitate. kad god vam je to moguće. a nećete se izgubiti ni u svome umu. Ne prepuštajte svoju sveukupnu energiju umu i vanjskome svijetu. Ne dopustite joj da sva ostane vani. osjećajte unutarnje tijelo.MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA ŠESTO POGLAVLJE vrata koja vode u Biće.uvijek ga osjećati. Tada promatrajte na koji naĉin to mijenja stanje vaše svjesnosti i kakvoću onoga što radite. zadite dublje u sadašnji trenutak tako što ćete ući dublje u tijelo. Nema. Nećete se izgubiti u vanjskom svijetu. Svakako se usredotoĉite na ono što radite. DUBOKO SE UKORIJENITE U NUTRINI Najvaţnije je biti u stanju trajne povezanosti sa svojim unutarnjim tijelom . gdje god to bilo. strahovi i ţelje još mogu postojati do stanovita stupnja. drugih ljudi i tako dalje. Neka vam dio paţnje bude usmjeren unutra. ali neće vas prevladati. Neka to bude vaša praksa u danima i tjednima što dolaze. Molim vas da istraţite gdje se vaša paţnja nalazi ovoga trenutka. Osjećajte cijelo svoje tijelo iznutra kao jedinstveno polje energije. nekakve mentalne primjedbe.u kojemu nema ni smrti ni raĊanja. usidrit ćete se u sadašnjem trenutku. Ako što je više moguće usmjerite paţnju prema tijelu. uvelike nalik na svjetiljku koja jaĉe zasvijetli kad okrenete prekidaĉ i tako povećate protok elektriciteta. ali istodobno. Kad god ĉekate. To je ţarišna toĉka vaše paţnje. nego samo vjeĉna prisutnost. u neoĉitovani Ţivot. Misli i emocije. Na taj naĉin prometne guţve i dugaĉki redovi postaju mjesta uţivanja. koristite se tim vremenom za osjećanje unutarnjeg tijela. Štoviše. nikakve potrebe da to privuĉe svu vašu paţnju. Slušate ono što govorim ili ĉitate ove rijeĉi u knjizi. To će jako brzo produbiti i preobraziti vaš ţivot. Kroz svoje unutarnje tijelo neodvojivo ste povezani s tim neoĉitovanim Ţivotom . Isto ste tako marginalno svjesni svoje okoline. Kroz unutarnje tijelo vi ste zauvijek sjedinjeni s Bogom. pa ćete privlaĉiti nove okolnosti koje će odraţavati tu višu frekvenciju. pak. Umjesto da se u mislima projicirate daleko od sadašnjeg trenutka. Umijeće svjesnosti unutarnjeg tijela razvit će se u potpuno novi . Vidite moţete li istodobno biti u dodiru s unutarnjim tijelom. Što svjesnije usmjeravate paţnju na unutarnje tijelo. Ostanite ukorijenjeni unutra.

Ali to trebate napraviti onoga trenutka kad se izazov pojavi. Razmišljanjem i ponašanjem upravljat će scenarij u glavi koji ste odavno nauĉili i uvjetovanje uma. nalikujete na stablo koje je duboko ukorijenjeno u tlu ili na zgradu koja ima duboke i ĉvrste temelje. lako će vam biti ostati prisutan kao promatraĉ vlastita uma. Sve dok svjesno odrţavate dodir s unutarnjim tijelom. Stoga kad se pojavi izazov. u stanje trajne povezanosti s Bićem i vašem će ţivotu podariti dubinu kakvu nikada prije niste upoznali. Jedan je gradio na pijesku. To ne treba trajati dugo. nego samo nekoliko sekundi. automatska i predvidljiva.vama će i dalje upravljati um. više vas ništa ne moţe uzdrmati. a kad su došle oluje i bujice. ona će izroniti s te dublje razine. Svako odlaganje omogućit će uvjetovanoj mentalno-emocionalnoj reakciji da poĉne djelovati i da vas prevlada. Ako je u stanovitoj situaciji potrebna reakcija. bez ikakvih temelja. Upravo kao što je sunĉeva svjetlost beskrajno svjetlija od plamena svijeće. Vaša uvjetovana reakcija tada će biti nevoljna. Moţda ćete u kratkim trenucima biti slobodni.naĉin ţivota. Usredotoĉite li se na nutrinu i osjetite li unutarnje tijelo. potaknuta onom temeljnom emocijom koja predstavlja pozadinu stanja poistovjećenosti s umom: strahom. Ne budete li prisutni . ĉim poĉnete povlaĉiti svijest iz uma odmah ćete se smiriti i postati prisutni. . To osobito vrijedi za ona razdoblja kad nešto »poĊe nizbrdo «. neka vam bude navika odmah se spustiti u tijelo i što više moţete usredotoĉiti se na unutarnje energetsko polje vlastita tijela.a prebivanje u tijelu uvijek je suštinski vid prisutnosti . kao što se izazovi uvijek pojavljuju. Bez obzira što se dogodi izvana. Kad ste duboko ukorijenjeni u svom tijelu. ali rijetko kad zadugo. Poredbu s kućom koristio je i Isus u općenito krivo shvaćenoj usporedbi o dva ĉovjeka koja su gradila kuću. kad doţivite nekakav gubitak ili se uznemirite. tako u Biću prebiva beskonaĉno veća inteligencija nego u umu.

a potpuna paţnja takoĊer podrazumijeva prihvaćanje. ali moţe biti usmjereno i prema bilo kojoj situaciji ili stanju . . Osjetili ste zaostalu emociju koje vjerojatno niste bili svjesni sve dok niste pokušali paţnju usmjeriti prema tijelu. Do toga prirodno dolazi jednom kad shvatite da ţaljenje ne sluţi niĉemu osim kako bi ojaĉalo laţno ja.MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA ŠESTO POGLAVLJE kuće je nestalo. hraneći se vašom energijom. jako ograniĉen protok ţivotne energije. da je u potpunosti osjetite te da je tako priznate i prihvatite kakva jest. emocija u vama moţe preţivjeti nekoliko dana ili tjedana ili se pridruţiti ostalim emocijama sliĉne frekvencije koje su se stopile i pretvorile u tijelo boli. Paţnja je nalik na svjetlosnu zraku . Stoga paţnju usmjerite na to da osjetite emociju i provjerite drţi li se vaš um nekog obrasca ţaljenja. koji bi mogao hraniti tu emociju. Opraštanje znaĉi kako se ne opirete ţivotu . da prihvati ĉinjenicu što je budućnost potpuno izvan njegove vlasti. U sasvim funkcionalnom organizmu emocija ima vrlo kratak ţivotni vijek. Druge su mogućnosti bol i patnja. koje prebiva na dubljoj razini ispod emocije. a u mnogim sluĉajevima i tjelesna bolest. To je odbijanje uma da prihvati nesigurnost. na pola puta izmeĊu emocije i tjelesnog osjeta. nametnika koji godinama moţe ţivjeti u vama. U svakom sluĉaju nije vaţno moţete li emociji dati mentalnu oznaku. osjećala sam se vrlo nelagodno. Paţnja je kljuĉ preobrazbe . teţine ili stezanja.usredotoĉenu moć vaše svijesti koja sve preobraţava u sebe.da mu dopuštate da ţivi kroz vas. Mogu se pojaviti nejasni osjećaji nelagode. Paţnja ne znaĉi da trebate poĉeti razmišljati o emociji. Neke je emocije lako prepoznati: bijes. Stoga nisam mogla iskusiti ono o ĉemu govorite. tuga i tako dalje. To znaĉi da emociju samo promatrate. Da. to znaĉi da niste oprostili. sadašnjem ili budućem .koje vaš um odbija prihvatiti. Nalikuje na prolazno mreškanje ili val na površini vašega Bića. Drugi je duboko kopao dok nije došao do stijena i tada je sagradio kuću što ju bujice nisu mogle odnijeti. Ako joj najprije obratite paţnju. Pojavio se osjećaj nespokojstva i muĉnina. ne nalazite li se u tijelu. Druge je mnogo teţe definirati. MeĊutim. Neopraštanje je ĉesto usmjereno prema drugoj osobi ili prema sebi.prošlom. izazivajući tjelesnu bolest i uništavajući vam ţivot (vidi drugo poglavlje). Ako je tako. emocija će sprijeĉiti vaš ulazak u unutarnje tijelo. kao što su okrivljavanje. samosaţaljenje ili negodovanje. Opraštanje znaĉi da ste odustali od ţaljenja i time otpustili tugu. PRIJE NEGO ŠTO UĐETE U TIJELO OPROSTITE Kad sam pokušala prenijeti paţnju na unutarnje tijelo. neopraštanje moţe biti usmjereno ĉak i prema budućnosti. nego moţete li taj osjećaj prenijeti u svjesnost. strah.

pozitivan pojam. mišljeno ili zamišljeno. uzevši je od uma i svijeta oblika. a u svom najdubljem vidu unutarnje tijelo jest Neoĉitovano: Izvor iz kojega izvire svjesnost kao što iz Sunca izvire svjetlost. Neopraštanje je priroda uma. Rekli ste kako je prisutnost svijest koju smo ponovno oduzeli od uma. Um ne moţe oprostiti. Vi moţete postati prisutni.svijest koju ste ponovno prisvojili. One nisu ništa drugo do putokazi. odnosno ego. Samo vi to moţete uĉiniti. Je li Neoĉitovano isto što i Biće? Da. Unutarnje tijelo vaša je poveznica s Neoĉitovanim. upravo kao što laţno ja utemeljeno u umu. s druge strane. Rijeĉ Neoĉitovano uz pomoć negacije pokušava izraziti Ono što ne moţe biti izgovoreno. POVEZNICA S NEOĈITOVANIM Kakav je odnos izmeĊu prisutnosti i unutarnjega tijela? Prisutnost je ĉista svijest . oduzevši je umu. Biće je. Zato je Isus rekao: »Oprostite prije nego što uĊete u hram«. Tko je izvršio to ponovno prisvajanje? . ući u svoje tijelo. Svjesnost unutarnjeg tijela jest svijest koja se prisjeća svoga podrijetla i vraća se Izvoru. ne moţe preţivjeti bez borbe i sukoba. Molim vas da se ne veţete uz ove rijeĉi ili da poĉnete vjerovati u njih. Ukazuje na ono što jest govoreći što nije. osjetiti ţivo spokojstvo i duboku tišinu koji zraĉe iz Bića.Onoga trenutka kad uistinu oprostite ponovno ste prisvojili svoju moć.

To je više osjećaj nego bilo što drugo. ne zavaravate se. a prošlost i budućnost više ne budu zaokupljali vašu paţnju. svjesnost unutarnjeg tijela donosi i druge dobrobiti u carstvu tjelesnoga. bezvremena suština blistat će kroz vanjski oblik te se nećete doimati poput stare osobe. Zavaravam li se? Ne. Niste li još dosegli taj stupanj. mogli bismo isto tako reći kako je ovdje rijeĉ o buĊenju svijesti iz sna o oblicima. pa ipak biti svjesni bezobliĉnog i besmrtnog u svojoj nutrini. Osjećaj će vas dovesti bliţe istini o tome tko ste nego što bi to uĉinilo razmišljanje. a ĉak i kad ostari. Veća svjesnost znaĉi smanjivanje privida materijalnog svijeta. kad prisutnost postane vaš uobiĉajeni oblik svijesti. Ĉim se vaše uobiĉajeno stanje promijeni tako da više niste izvan tijela. Nagomilavanje vremena u obliku psihološke opterećenosti prošlošću i budućnošću uvelike oštećuje sposobnost stanica za samoobnavljanje. USPORAVANJE PROCESA STARENJA U meĊuvremenu. Kad dosegnete stanoviti stupanj unutarnje povezanosti. praksa svjesnosti tijela dovest će do produbljivanja koje je prijeko potrebno. vanjsko će mnogo sporije starjeti. To ne znaĉi da će vaš vlastiti oblik istoga trenutka nestati u eksploziji svjetlosti. istinu prepoznajete kad je ĉujete. tada u psihi i tjelesnim stanicama nećete više gomilati vrijeme. fiziĉko tijelo bit će laganije. Jedna od njih je znaĉajno usporavanje starenja fiziĉkog tijela. njegovo molekularno ustrojstvo zapravo postaje rjeĊe. jasnije i ţivlje. Dok vanjsko tijelo stari i priliĉno brzo propada. Moţete ostati u svom sadašnjem obliku. Moram priznati da to uvelike prelazi moje shvaćanje. u zamci uma. Postoji li znanstveni dokaz za to? . nego se usidrite u tijelu i prisutni ste u sadašnjem trenutku. I tada će biti jednako ustreptalo i ţivo. a ipak na nekoj dubljoj razini ĉini mi se da znam o ĉemu govorite. Sto u tijelu ima više svijesti. Ne mogu vam reći ništa što vi već u svojoj dubini ne znate. energetsko polje vašeg unutarnjeg tijela osjeća se isto onako kako će se osjećati u osamdesetoj. Kad se više poistovjetite s bezvremenim unutarnjim tijelom. ako prebivate u unutarnjem tijelu. unutarnje se tijelo ne mijenja s vremenom. osim što ga moţete dublje osjećati i postati svjesniji. Ako vam je sada dvadeset godina. nego s vanjskim. Ali budući da ste vi u svojoj suštini svijest. Stoga.ŠESTO POGLAVLJE MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA Vi ste ga uĉinili.

bijes. ali ako je koristite ĉešće. Iskušajte ih. nezvanim će posjetiteljima biti teško ući. MeĊutim. Ako gospodara nema kod kuće. Prebivate li u tijelu. Što više svijesti unosite u tijelo. ova će meditacija imati samo privremen uĉinak. depresija i tako dalje. djeluje i kod bolesti koje su se već uĉvrstile u tijelu. snaţno se usredotoĉujući. ne budete li prisutni u tijelu. sada postoji u doslovce drukĉijem poretku stvarnosti. kao što je strah. Tijelo voli vašu paţnju. . mentalno-emocionalnog polja sile drugih ljudi. Ne jaĉa samo vaš tjelesni obrambeni sustav. ona ne predstavlja zamjenu za praksu prebivanja u tijelu iz trenutka u trenutak. Osobito je uĉinkovita koristite li ju kad osjetite prve simptome bolesti. JAĈANJE OBRAMBENOG SUSTAVA Još jedna dobrobit ove prakse u fiziĉkom carstvu je golemo jaĉanje obrambenog sustava do kojeg dolazi kad prebivate u svome tijelu. Njome se moţete suprotstaviti i poremećaju energetskog polja koje moţe izazvati neki oblik negativnosti.Iskušajte svjesnost. nego i psihiĉki. ali snaţna meditacija samoiscjeljivanja koju moţete napraviti kad god osjećate potrebu potaknuti obrambeni sustav na rad. mnoštvo nezgodnih stvari moţe se ondje naseliti. Postoji jednostavna. koje je osobito zarazno. to obrambeni sustav postaje snaţniji. stoga sve ono što vibrira na niţoj frekvenciji. Prebivanje u tijelu ne štiti vas postavljenjem zidova. Kao da se svaka stanica budi i raduje. Psihiĉki vas štiti od negativnog. pa ćete vi biti dokaz. nego podizanjem frekvencije vibracija vašega cjelovitog energetskog polja. Takve vibracije više ne ulaze u polje vaše svijesti. Većina bolesti prikrade se kad niste prisutni u tijelu. Molim vas da ove moje rijeĉi ne prihvatite niti odbacite tek tako. To je ujedno i snaţan oblik samoiscjeljenja. a ako udu više im se ne morate opirati jer samo prolaze kroz vas.

glava i tako dalje. od stopala do glave i natrag. tada se umom moţete sluţiti stvaralaĉki. Za to vam je potrebna otprilike jedna minuta. Paţnju usmjerite na razliĉite dijelove tijela. Ako vam je lako vizualizirati. postigne takav zamah da mi je nemoguće paţnju odvojiti od njega i osjetiti unutarnje tijelo. Paţnjom slijedite dah dok ulazi i izlazi iz tijela. unutarnje duboke tišine. postepeno će vas dovesti u dodir s tijelom. Ĉim zamijetite da se to dogodilo. Samo ako ste u stanju biti svjesni bez misli.u more svijesti. . Osjećajte kako ta blistava tvar ispunjava vaše tijelo i osvjetljava ga. »preplavite« tijelo sviješću. Svjesno disanje. Tada udišite tu svjetlost. najĉešće je mnogo jednostavnije najprije se usredotoĉiti na disanje. Sklopite oĉi. Lezite na leda. To se dogaĊa osobito kad zapadnem u obrazac zabrinutosti ili tjeskobe. rješenje ili stvaralaĉka ideja. Ne brinite ako vam um povremeno uspije odvući paţnju iz tijela te ako se izgubite u nekoj misli. prestanite na trenutak razmišljati tako što ćete paţnju usmjeriti na unutarnje energetsko polje. Taj osjećaj zadrţite nekoliko minuta. trbuh. Postanite svjesni duboke tišine. koje je samo po sebi snaţan oblik meditacije. Dišite i osjećajte kako vam se trbuh lagano širi i steţe sa svakim udahom i izdahom. STVARALAĈKO KORIŠTENJE UMOM Ako se trebate posluţiti umom za neku osobitu svrhu. a najlakši naĉin na koji moţete ući u to stanje jest kroz tijelo. Kad ponovno poĉnete misliti.MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA ŠESTO POGLAVLJE Kad imate nekoliko minuta vremena. ruke. Tada se postepeno više usredotoĉite na osjećaj. noge. Kod svakog dijela tijela ostanite petnaestak sekundi. U svakoj misaonoj aktivnosti naviknite se svakih nekoliko minuta prelaziti iz razmišljanja u neku vrstu unutarnjeg slušanja. jednostavno vratite paţnju na unutarnje tijelo. kad mi je um jako aktivan. Sada ste u svom tijelu. stopala. sklopite oĉi i vidite sebe okruţenog svjetlošću ili uronjenog u blistavu tvar . uĉinite to u suradnji s unutarnjim tijelom. Osjetite ţivotnu energiju unutar tih dijelova što jaĉe moţete. Tijekom toga razdoblja budite snaţno prisutni u svakoj stanici svoga tijela. Tada dopustite paţnji da nekoliko puta proĊe kroz tijelo kao val. najprije nakratko: dlanovi. Ne veţite se ni za kakvu vizualiziranu sliku. osobito neposredno prije spavanja i nakon buĊenja. prsa. Kad god vam je potreban odgovor. Nakon toga u potpunosti osjetite unutarnje tijelo kao jedinstveno polje energije. NEKA VAS U TIJELO UVEDE DAH Povremeno. nego razmišljajte cijelim tijelom. Mogli bismo reći: nemojte razmišljati samo glavom. misli će vam biti svjeţe i stvaralaĉke. Imate li kakvih prijedloga? Ako u bilo kojem trenutku otkrijete kako vam je teško stupiti u dodir s unutarnjim tijelom.

u zajedništvu. neminovni su sukobi.UMIJEĆE SLUŠANJA Kad slušate drugu osobu. Više paţnje obraćaju razmišljanju. Biće druge osobe ne moţete osjetiti osim kroz svoje vlastito. Upravlja li um vašim ţivotom. Drugoj osobi tako dajete dovoljno prostora da bi mogla postojati. razdori i problemi. ne slušate je samo umom. nego onome što druga osoba govori. a ne u komuniciranju ljudskih bića. Većina ljudskih odnosa sastoji se uglavnom u komuniciranju umom. Većina ljudi ne zna slušati. nego cijelim tijelom. vi ste jedno sa svime što postoji. a nimalo se ne posvećuju onome što je uistinu vaţno: Bfću druge osobe koje se krije u pozadini njezinih rijeĉi i uma. Osjećate energetsko polje vlastita unutarnjeg tijela. jer je najveći dio njihove paţnje zaokupljen razmišljanjem. Budete li u dodiru sa svojim unutarnjim tijelom. To odvlaĉi paţnju od razmišljanja i stvara miran prostor koji vam omogućuje da uistinu slušate bez ometanja uma. Na najdubljoj razini Bića. Nijedan odnos ne moţe na taj naĉin napredovati i zato u odnosima ima toliko sukoba. To je najdragocjeniji dar koji moţete dati. . To je poĉetak spoznaje jednote koja je ljubav. to stvara ĉist prostor u kojemu nema uma i u kojem odnos moţe cvjetati. Naravno.

Trebalo bi biti dovoljno deset do petnaest minuta. To je ţivot u svom nediferenciranom stanju prije nego što se razdijelio u višestrukost. Ne razmišljajte o njemu . Nekoliko puta duboko udahnite. nevidljivim Izvorom sviju stvari. Stopite se s energetskim poljem. osobito u rukama i nogama. Opustite tijelo. Moţemo to nazvati Neoĉitovanim. ali ĉini mi se da ne mogu zaći dublje. ako je ikako moguće otpustite svaku vizualnu sliku i usredotoĉite se iskljuĉivo na osjećaj. sebe i tijela. tada ponovno postanite svjesni fiziĉkoga tijela. Tada paţnju povedite još dublje u taj osjećaj. Ostanite u tom carstvu ĉistoga Bića koliko god vam je ugodno. Kad unutarnje tijelo jasno osjetite kao jedinstveno energetsko polje. Ako moţete. ali se nemojte nasloniti. Osjetite kako dišete donjim dijelom trbuha. Promatrajte kako se trbuh lagano širi i steţe sa svakim dahom.samo ga osjećajte. tako da više ne postoji unutarnje tijelo. disanja i tjelesnih osjetila te otvorite oĉi. Sjednite na stolac. ne pridajući joj mentalne oznake . vi ste se uzdigli iznad njega. kao što su telefon ili ljudi koji bi vas mogli prekinuti.SEDMO POGLAVLJE SEDMO POGLAVLJE PORTALI KOJI VODE U NEOĈITOVANO DUBOKO U TIJELU U nutrini tijela osjećam energiju.odnosno. kao što ste prije predloţili. Pristup tom bezobliĉnom carstvu uistinu oslobaĊa. Zaranjajući duboko u tijelo. odbacite svaku mentalnu sliku koju moţda još imate o fiziĉkom tijelu. Postanite jedno s unutarnjim tijelom.te nastavite osjećati unutarnje tijelo. Tada postanite svjesni cijeloga unutarnjeg energetskog polja tijela. Ako vam to pomaţe. tako da više ne opaţate dvojnost promatraĉa i promatranog. Bićem unutar . ponovno vraćate svjesnost koja je dosad pripadala umu. To će vam pomoći da ostanete budni. Moţete odabrati vlastiti najdraţi poloţaj za meditaciju. Nakon toga ostaje samo sveobuhvatan osjećaj prisutnosti ili postojanja. Pobrinite se da nema nikakvih vanjskih ometanja. Razlike izmeĊu unutarnjeg i vanjskog takoĊer sada nestaje. koristite vizualizaciju »svjetlosti « koju sam prije opisao. Osjećanje tijela pretvorite u meditaciju. Sklopite oĉi. Ĉineći tako. OslobaĊa vas spona i poistovjećenja s oblikom. a unutarnje tijelo osjećate kao da je bezgraniĉno. Promatrajte svoju okolinu nekoliko minuta na meditativan naĉin . Neka vam kraljeţnica bude uspravna.

u kojoj se svijet rastvara u Neoĉitovanom. Chi se moţe usporediti s rijekom ili energetskim tijekom. To je carstvo duboke tišine i spokoja. Dosegnete li toĉku apsolutne nepokretnosti. most izmeĊu vanjskoga ja i Izvora. koja svejedno vibrira ţivotom. do samoga Izvora: Neoĉitovanog. neka vrsta sveobuhvatne ţivotne energije? Ne. Kad god ste prisutni. IZVOR CHIJA Je li to Neoĉitovano. nego tvori vašu vlastitu suštinu. Stoga. ono što na Istoku nazivaju chi. do njezina Izvora. vi do stanovita stupnja postajete »providni« svjetlosti. koji tada . Chi je pokret.sviju bića. mogli biste dosegnuti tu toĉku. Leţi na pola puta izmeĊu oĉitovanog svijeta oblika i Neoĉitovanog. Chi je unutarnje energetsko polje tijela. ĉistoj svijesti koja izvire iz toga Izvora. tu jedninu. Neoĉitovano je izvor chija. tada slijedite tijek te rijeke unatrag. usmjerite li paţnju dublje u unutarnje tijelo. nije. ali takoĊer i radosti i intenzivne ţivotnosti. Neoĉitovano je nepokretnost. a Neoĉitovano uzima oblik energetskoga tijeka chija. Chi je poveznica izmeĊu Neoĉitovanog i fiziĉkog svemira. tada ste zašli s onu stranu unutarnjega tijela i chija. Usmjerite li svijest duboko u unutarnje tijelo. TakoĊer shvaćate kako svjetlost nije odvojena od onoga tko jeste.

Neka dveri ostanu otvorene. Sasvim je moguće tijekom cijeloga ţivota biti svjestan Neoĉitovanog. iako od njega nije odvojena. Iako tjelesne funkcije i dalje djeluju. izmeĊu Boga i svijeta. Kad je usmjerena unutra. ali ne oslobaĊa. budućnost. Ali ne pokušavajte ostati svjesni u snu bez snova. Kad se nakon toga vrati oĉitovanu svijetu. osobito kad ste u odnosima ili u odnosu s prirodom. Vrlo je vjerojatno da nećete uspjeti. kao što nije odvojena ni od vas. Neka sada ovo bude vaša duhovna praksa: dok se krećete ţivotom. jer to stanje nema sadrţaja. Ne trebate dobiti utisak kako je Neoĉitovano odvojeno od oĉitovanog. Moţete li zamisliti kako bi to izgledalo ući u san bez snova s punom sviješću? To je nemoguće zamisliti. Osjećate ga kao duboko spokojstvo negdje u pozadini. Neoĉitovano proţima svijet. O tome sam već govorio. Ĉak i dok ste zabavljeni svakodnevnim poslovima. vi ponovno uzimate identitet oblika što ste ga se privremeno odrekli. Ta je energija vaţnija od hrane: »Ĉovjek ne ţivi samo od kruha«. Iz njega crpite ţivotnu energiju koja vas odrţava kad se vratite oĉitovanom. Kako bi i moglo biti? Neoĉitovano je ţivot u okviru svakoga oblika. uzdiţu se um i svijet. Zato Isus nije rekao da će nas istina osloboditi. Ali u jednom suštinskom smislu više niste ista osoba kakva ste bili prije: naĉas ste u sebi spazili stvarnost koja nije »od ovoga svijeta«. Kad vam je svijest usmjerena prema van. unutarnja suština svega što postoji. To se naziva lucidnim sanjanjem. Nije rijeĉ o pojmovnoj istini. koje nazivamo prosvjetljenjem. nemojte sveukupnu paţnju posvećivati vanjskom svijetu i umu. nepokretnost koja vas nikada ne napušta. To je stanje povezanosti s Izvorom. Imate ime. osjećajte unutarnje tijelo. u Neoĉitovano. Duboko unutra osjećajte nepokretnost. nego: »Spoznat ćete istinu i istina će vas osloboditi«. što god se dogaĊalo izvana. svijetu odvojenih oblika. nego o istini vjeĉnoga ţivota s onu stranu oblika. prošlost. Ali u spavanju bez snova u Neoĉitovano ne ulazite svjesno. To je toĉka raĊanja i smrti. Neoĉitovano vas ne moţe osloboditi dok u njega ne zadete svjesno. koje moţe biti zanimljivo i ĉarobno. .MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA SEDMO POGLAVLJE postaje svijet. Postali ste most izmeĊu Neoĉitovanog i oĉitovanog. ali ne i nakon toga. koju spoznajete izravno ili uopće nikako. SAN BEZ SNOVA Svake noći kad uronite u fazu dubokog spavanja bez snova vi krećete na putovanje u Neoĉitovano. spoznaje vlastiti Izvor i vraća se svome domu. »vi« u tome stanju više ne postojite. Dopustite mi da objasnim. Stapate se s Izvorom. ţivotnu situaciju. Zadrţite dio paţnje unutra. Najviše što moţete uspjeti jest da ostanete svjesni tijekom faze sanjanja.

postat ćete i izravno i neizravno svjesni Neoĉitovanog.ne sadrţaj. u svakom stvorenju. Mnogo je naĉina na koje moţete izazvati prekid u neprestanoj struji misli. Izravno ćete ga osjetiti kao zraĉenje i moć svoje svjesne prisutnosti . Ne moţete biti u tijelu ako niste intenzivno prisutni u sadašnjem trenutku. kao što je svjestan udisaj ili promatranje cvijeta u stanju jake budnosti. Unutarnje je tijelo bezvremeno. Neizravno ste svjesni Neoĉitovanog u osjetilnom carstvu i kroz njega. To je suštinski vid svakog drugog portala. O nekima sam već potanje govorio. ali ću ih ponovno ukratko spomenuti ovdje. Niste li još u stanju osjetiti ga. Sa stajališta unutarnjega tijela uopće nije vaţno je li vam vanjsko tijelo staro ili mlado. nego samo prisutnost. Vrijeme i ono oĉitovano nerazdvojivo su povezani.« Zato je Isus. koristite se jednima od drugih portala. ukljuĉujući i unutarnje tijelo. cvijetu i kamenu osjećate Boţju suštinu: »Sve što postoji je sveto. krhko ili snaţno. Drugim rijeĉima. kao i bezvremeno sada te Neoĉitovano. iako su u konaĉnici svi ona jedno. rekao u Tominu evanĊelju: »Rascijepi komad drveta. Podigni kamen i naći ćeš me ispod njega.Stoga se svojim unutarnjim tijelom koristite kao dverima kroz koja ulazite u Neoĉitovano i drţite ih otvorenima tako da uvijek moţete ostati povezani s Izvorom. DRUGI PORTALI Sadašnji trenutak moţemo smatrati glavnim portalom. govoreći potpuno iz svoje suštine ili iz Kristova identiteta. Kad kroz jaku svjesnost Sadašnjeg trenutka razriješite psihološko vrijeme. To moţe poĉeti s neĉim vrlo jednostavnim.« Druge dveri u Neoĉitovano otvaraju se kroz prekid razmišljanja. O tome je rijeĉ u . tako da u tom trenutku nema nikakvih mentalnih primjedbi. ja sam ondje.

za svijet odvojenih oblika. to jaĉi i nepopustljiviji postaje vaš identitet oblika. nije tako. u svim stvarima i svim stvorenjima. Stupite u dodir s energetskim poljem unutarnjega tijela. od vas samih i svijeta koji vas okruţuje. sve su to portali kojima se moţete koristiti . Ljubav nije portal. Zadatak vam nije tragati za ljubavlju. Otpor jaĉa osjećaj odvojenosti o kojemu ovisi opstanak ega.ali potreban vam je samo jedan. Neoĉitovano nije odvojeno od oĉitovanog. nego pronaći portal kroz koji ljubav moţe ući. ima ih još. Što je jaĉi osjećaj odvojenosti. O vama ovisi hoćete li u svom ţivotu otvoriti portal koji vam omogućuje svjestan pristup Neoĉitovanom. ljubav je u vama prisutna kao »osjećajna spoznaja« jednote. Zato sam rekao kako je Sadašnji trenutak suštinski vid svakog drugog portala. Sve dok ste potpuno ulovljeni u zamku identiteta oblika. zar ne? Ne. ne moţe biti nikakve ljubavi.MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA SEDMO POGLAVLJE meditaciji. naravno brinuti o prestanku razmišljanja. ali je tako dobro prikriveno da ga gotovo svi potpuno previde. Misao je dio carstva oĉitovanog. TIŠINA Postoje li još neki portali osim ovih koje ste spominjali? Da. Znate li gdje trebate traţiti. nego ono što dolazi kroz portal u ovaj svijet. Kad ste snaţno prisutni. Svakako je i ljubav jedan od tih portala. ne trebate se. Ĉujete li laveţ psa u daljini? Ili automobil koji prolazi? Dobro slušajte. Više paţnje obratite tišini nego zvucima. Trajna aktivnost uma drţi vas u zatvoru svijeta oblika i postaje neproziran zastor koji vam onemogućuje da postanete svjesni Neoĉitovanog. jer um se tada automatski iskljuĉuje. tako da kroz vas blista Neoĉitovano. Portal se otvara u svakom trenutku. raskinite poistovjećenost s umom. Portal je zatvoren. da postanete svjesni bezobliĉne i bezvremene Boţje suštine u sebi. to ste više vezani za oĉitovano.otpuštanje mentalno-emocionalnog otpora onom što jest— takoĊer postaje portal koji vodi u Neoĉitovano. Što ste više vezani za svijet oblika. Razlog je tome jednostavan: unutarnji otpor odvaja vas od drugih ljudi. pronaći ćete ga posvuda. a vi ste odvojeni od unutarnje dimenzije. dimenzije dubine. U stanju predaje vaš se identitet oblika ublaţava i postaje donekle »providan «. Ono proţima ovaj svijet. Moţete li u tome osjetiti prisutnost Neoĉitovanog? Ne moţete? Potraţite ga u tišini iz koje zvuĉi izviru i u koju se vraćaju. predajte se onome što jest. Ĉim se otvori jedan portal. budite snaţno prisutni. Obraćanje paţnje na vanjsku tišinu . Predaja .

a tijekom svoga postojanja okruţen je tišinom.tako su goleme udaljenosti izmeĊu atoma u usporedbi s njihovom veliĉinom. Samo morate obratiti paţnju na nju. Ne moţete obraćati paţnju na tišinu. Svaki fiziĉki predmet ili tijelo proizašlo je iz ništavila. PROSTOR Upravo kao što zvuĉi ne mogu postojati bez tišine. Štoviše. više nalikuje na glazbene note. ništa ne moţe postojati bez ništavila. Ono preostalo više nalikuje na vibracijsku frekvenciju. Zato je reĉeno da ništa na ovom svijetu nije Bogu tako sliĉno kao tišina. Portal se otvara. okruţeno je ništavilom i na kraju će se vratiti u ništavilo. ali neoĉitovani dio svakoga zvuka. nego na ĉestice ĉvrste tvari. Tišina izvana. tišina unutra. Ona je sastavni. Ĉak i naizgled ĉvrsta tvar. u vama će rasti dimenzija duboke tišine. Fiziĉari nam kaţu kako je ĉvrstoća materije privid. .stvara unutarnju tišinu: um se smiruje. Ne samo to. pjesme i rijeĉi. ĉak i unutar svakoga atoma postoji velik prazan prostor. ukljuĉujući fiziĉko tijelo. a da istodobno ne postanete tihi iznutra. Zakoraĉili ste u Neoĉitovano. Ĉak i tijekom razgovora postanite svjesni prekida izmeĊu rijeĉi. jednom od najpoznatijih drevnih budistiĉkih tekstova. Neoĉitovano nije u ovom svijetu prisutno samo kao tišina. Budisti to znaju već više od dvije tisuće petsto godina. bez praznoga prostora koji omogućuje postojanje. kratkih medurazdoblja tišine izmeĊu reĉenica. »Oblik je praznina. umire natrag u tišinu. tvrdi se u Sutri srca. sastoji se od gotovo sto posto prazna prostora . Neoĉitovano je u ovome svijetu prisutno kao tišina. Tišina omogućuje zvuku postojanje. praznina je oblik«. Suština sviju stvari je praznina. Svaki se zvuk rada iz tišine.izvana i iznutra. svake glazbene note. nego ĉak i unutar svakog fiziĉkog tijela postoji mnogo više »ništavila« nego »neĉega«. takoĊer proţima sveukupni fiziĉki svemir kao prostor . Ĉineći tako.

Osjetite ga takvim kakav jest. Bez prostora ne bi bilo prostorije. prazan prostor. Ja vam dajem smjerokaze kako bih vam pokazao kako u svoj ţivot moţete unijeti dimenziju Neoĉitovanog. »Egzistirati« doslovce znaĉi »iskoraĉiti « (protiviti se. Budući da je prostor »ništavilo«. nego da se u njima krije neka tajanstvena kvaliteta. Iako sam po sebi nema nikakva postojanja. dakle. kao ni Neoĉitovano. Ništavilo ne moţe postati predmet znanja. Obratite paţnju na »ništavilo«. Jednom kad postavite teoriju. ali ni oni nisu sama prostorija. ali one nisu prostorija. Ne iznenaĊuje to što najnovija teorija tvrdi da prostor uopće nije prazan. Vaš um pokušava ništavilo pretvoriti u nešto. Što je. Stoga postanite svjesni prostora koji je posvuda oko vas. Prostor ne moţete razumjeti jer on ne pruţa otpor. Ne moţete dobiti diplomu iz »ništavila«. Evo zašto. dakle. To je gotovo sve što se o tome moţe reći. suština prostorije? Naravno prostor. dogaĊa povuĉete li paţnju s predmeta u prostoru i postanete svjesni samoga prostora? Koja je suština ove prostorije? Namještaj.MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA SEDMO POGLAVLJE Jednako ga je lako previdjeti kao i tišinu. . u vama će doći do pomaka u svijesti.prostor . Onoga trenutka kad ga pretvorite u nešto. Ne radimo li ovdje upravo to? Ni u kom sluĉaju. Što se. a ĉak je i to neka vrsta proturjeĉja. slike i ostale stvari nalaze se u prostoriji. Svatko obraća paţnju na stvari u prostoru. Ne razmišljajte o njemu. kao što su namještaj. previdjeli ste ga. Unutarnji ekvivalent predmetima u prostoru. najĉešće ga pretvaraju u nešto i tako potpuno previĊaju njegovu suštinu. Prostor nema »egzistencije«. pruţati otpor). Nema niĉega što bi se moglo razumjeti. »Ništavilo« moţe za vas postati portal koji vodi u Neoĉitovano samo ako ga ne pokušavate shvatiti li razumjeti.pojava je Neoĉitovanog kao vanjske pojave u svijetu zamijećenom osjetilima. Ništavilo . Dok to ĉinite. ali tko obraća paţnju na sam prostor? Ĉini mi se da nagovještavate kako »praznina« ili »ništavilo« nisu samo nešto neispunjeno. Pod. zidovi i strop odreĊuju granice prostorije. Kad znanstvenici prouĉavaju prostor. Tišina takoĊer nema postojanja. barem dok se ne pojavi neka druga teorija. nije preteţak posao pronaći dokaze koji će je podrţati. Što je to ništavilo? Ne moţete postavljati takvo pitanje. da je ispunjen nekom tvari. moţemo reći kako je ono što nije ovdje vaţnije od onoga što jest. omogućuje postojanje svega ostalog. Mi ga ne pokušavamo razumjeti.

povuĉete li paţnju od stvari — predmeta u prostoru . prema Buddhinim rijeĉima. uostalom. predstavljaju predmeti vašega razmišljanja: misli. cijenit ćete. A budući da je svaki oblik iznimno nepostojan. Ništa nestvarno ne postoji. Postajući svjesni praznoga prostora koji vas okruţuje. »prešli na drugu obalu rijeke«. upravo kao što prostor svim stvarima omogućuje postojanje. ne znaĉi mnogo. istodobno postajete svjesni prostora u kojemu nema uma. Na taj naĉin kontemplacija prostora moţe za vas postati portal. Većina ljudi nije nimalo svjesna te dimenzije. istoga ništavila. Prostor i tišina dva su vida iste stvari.ili. Vi ste »prevladali svijet«. Kad bi neko kozmiĉko stezanje izazvalo kraj svijeta. to uopće ne bi djelovalo na Neoĉitovano. nesvjesni suštine. nego samo ĉista svijest: Neoĉitovano. Nema unutarnjeg prostora i nema nepokretnosti. tišine. Poistovjećuju se iskljuĉivo s vlastitim fiziĉkim i psihološkim oblikom. Stoga. Drugim rijeĉima. koja je nepokretnost: beskrajno stvaralaĉka maternica sveukupna postojanja. . Teĉaj o ćudima saţeto izriĉe tu istinu: »Niĉemu stvarnom ne moţete zaprijetiti. na kraju krajeva.zidovi i tako dalje. voljeti i duboko poštovati oĉitovano i svaki ţivotni oblik u oĉitovanom kao izraz Ţivota koji leţi s onu stranu oblika. kako kaţe Isus ili ste. A unutarnji ekvivalent prostora jest svijest koja omogućuje postojanje predmetima uma. Drugim rijeĉima: ne moţete razmišljati / biti svjesni prostora . TakoĊer ćete znati kako je svakom obliku suĊeno da se ponovno rastvori te da u Neoĉitovanom to. ili barem misle da ga poznaju. One su eksternalizacija unutarnjeg prostora i unutarnje tišine. One su izbaĉene iz ravnoteţe. ali ne poznaju Boga. do iskrivljenja njihove vizije svijeta.automatski povlaĉite paţnju i od predmeta uma. Taj strah dovodi do jako pogrešnog shvaćanja sebe i drugih ljudi. ţive u strahu. ljudi poznaju svijet. emocije te predmeti osjetila.« Ostanete li svjesno povezani s Neoĉitovanim. U tom se krije boţansko spokojstvo.

s tom se tišinom i prostranošću susrećete kao s mirnim unutarnjim prostorom u kojemu nema uma. za vas ne bi postojala tišina. prostor i vrijeme nisu razdvojeni. pak. prije »Velikog praska«. bez ikakvih predmeta. samo praznina. Ne bi bilo brzine. U vama se taj prostor proteţe u dubinu.Jedno. a ne u širinu. Prostor se pojavljuje onoga trenutka kad se Jedno razdijeli na dvoje. za vas prostor ne bi postojao. te prostor postaje sve prostraniji. Tek kad postoje zvuĉi tišina moţe postati stvarno. Postojalo je samo Neoĉitovano .nema zvijezda ni galaksija. Kad je Jedno postalo »deset tisuća stvari«. Više od stotinu milijardi galaksija moţe se sada otkriti najsnaţnijim teleskopima.nego takoĊer i u vama. Ništa ne moţe postojati bez prostora. pa ipak.MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA SEDMO POGLAVLJE ISTINSKA PRIRODA PROSTORA I VREMENA Razmislite sada o ovome: kad ne bi postojalo ništa osim tišine. zapravo. Ništa ne moţe izazvati više strahopoštovanja i ništa ne moţe biti veliĉanstvenije od nezamislive prostranosti i tišine prostora. Prije nego što je nastao svemir. To. To je »tijelo« Boţje. Tisuće zvijezda koje vidite golim okom ne predstavljaju ništa više nego samo beskonaĉno mali djelić onih zvijezda koje postoje. ĉinilo se kako prostor postoji i kako mnogima omogućuje postojanje. Otkuda se stvorio? Je li ga stvorio Bog kako bi nekamo smjestio svemir? Naravno da nije. prostor više ne bi bio prostran. Kad ste dokraja i apsolutno prisutni. A najveće je ĉudo ovo: ta tišina i prostranost koje omogućuju postojanje svemira. ali mislim kako pokušava reći daje vrijeme ĉetvrta dimenzija . Zamislite sebe kao toĉku svijesti što pluta u beskraju prostora . kako Lao Tse tumaĉi oĉitovani svijet. vi ne biste znali što je to. Iznenada. u prostoru . uopće ga ne bi bilo. A ipak. -Protezanje prostora u širinu u krajnjem je sluĉaju pogrešno opaţanje beskonaĉne dubine . ni kretanja od jedne toĉke do druge. Nalik tome. stoga nikada nije bio ni stvoren. sagledan umom i osjetilima samo je Neoĉitovano u svijetu. Ono. Potrebne su barem dvije uporišne toĉke kako bi mogli postojati udaljenost i prostor. Ono što se nama pojavljuje kao prostor u svemiru. ne razumijem. prostor ne postoji. dubina i tišina koje omogućuju postojanje toj veliĉanstvenosti. Prostor ne postoji. što je taj prostor? Praznina. a svaka je galaksija »svemirski otok« s milijardama zvijezda. a »dvoje« postane »deset tisuća tvari«. Prema Einsteinu. Tako se svijet i prostor istodobno pojavljuju. golema praznina. kad bi postojao samo prostor.obiljeţje transcendentalne stvarnosti. što izaziva još veće strahopoštovanje jest beskonaĉnost samoga prostora. ako hoćete. Za vedre noći iziĊite van i pogledajte nebo. Nije bilo nikakva prostora i niĉega drugoga. nije postojao golem prazan prostor koji bi ĉekao da ga nešto ispuni. nisu samo negdje ondje.

Bezbrojna su izvješća ljudi koji su taj portal vizualno doţivje li kao svjetlost što zraĉi. unutarnji ekvivalent vremena je prisutnost. posljednji će vam se portal otvoriti nepo sredno nakon smrti tijela. postoji još jedan portal koji ne ovisi o našoj volji. Neoĉitovano sebe spoznaje kroz svijet i kroz vas.vanjski prostor i vrijeme za vas i nadalje postoje. Ĉak i ako ste tijekom ţivota propustili sve druge mogućno sti za duhovno ostvarenje. što sam ranije spominjao. Ovdje ste kako biste boţanskoj svrsi svemira omogućili da se razotkrije. Mnogi od tih ljudi takoĊer govore o . ne bi bilo ni prosvjetljenja«. shva ćena kao da imaju vanjski izvor izvan vas. svjesnost vje ĉnog sadašnjeg trenutka. ali više vas neće vezati uz sebe. Eto koliko ste vaţni! SVJESNA SMRT Osim spavanja bez snova. Stoga krajnja svrha svijeta ne prebiva u svijetu. Moţda ste ĉuli Buddhinu izreku: »Kad ne bi bilo privida. beskonaĉno duboko carstvo neumnoga. On to naziva »prostorno-vremenskim kontinuuom«. Tako je.neumno i prisutnost . ali po staju mnogo manje vaţni. Ono što u vanjskom svijetu uoĉavate kao prostor i vrijeme u krajnjem je nešto prividno. I svijet za vas i nadalje postoji. ali u sebi sadrţi zrnce istine. a zatim su se vratili iz onoga što se najĉešće naziva iskustvom tik do smrti. beskonaĉnost i vjeĉnost. Dok je prostor tiho. Prostor i vri jeme dva su suštinska obiljeţja Boga. Nakratko se otvara u trenutku tjele sne smrti. Kad prostor i vrijeme u sebi shvatite kao Neoĉitovano . U vama i prostor i vrijeme imaju unutarnji ekvivalent koji razotkriva njihovu istinsku prirodu. nego u transcen denciji svijeta. kao i vašu vlastitu. Upravo kao što ne bi bilo svjesnosti o prostoru da u prostoru nema predmeta. Zapamtite da medu njima nema razlike. tako je i svijet potreban kako bismo mogli spoznati Neoĉitovano.prostora.

rastvaranje tjelesna oblika. na ţivotu ostaje vaša istinska. Taj se portal tek nakratko otvara. svoj identitet više nećete temeljiti na svom psihološkom. budući da ţivimo u kulturi koja nema gotovo nikakva znanja o smrti. ZAKORAĈITE U SADAŠNJI TRENUTAK Uvijek sam vjerovala kako se istinsko prosvjetljenje ne moţe postići drukĉije nego kroz ljubav u odnosu izmeĊu muškarca i ţene. Drugim rijeĉima. Smrt je tek okonĉanje privida. prejako poistovjećivanje s oĉitovanim svijetom.MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA OSMO POGLAVLJE blaţenoj vedrini i dubokom spokojstvu. previše straha. a ako se tijekom ţivotna vijeka već niste susretali s dimenzijom Neoĉitovanog. Ono što se nakon toga dogaĊa uglavnom je nesvjesno i automatizirano. ali ne i osobnost. uvijek predstavlja veliku priliku za duhovno ostvarenje. Bolna je samo ako se ĉvrsto drţite privida. Ne ĉini li nas takav odnos ponovno cjelinom? Kako ĉovjekov ţivot moţe postati ispunjen dok ne ostvarimo cjelinu? Vrijedi li to u vašem iskustvu? Je li se vama to dogodilo? Još nije. Kasnije dolazi još jedan krug raĊanja i umiranja. Tada ćete spoznati da je smrt privid. U svakom sluĉaju. a takoĊer gotovo da nema nikakvih spoznaja ni o ĉemu što je uistinu vaţno. mogli biste ga lako propustiti. upravo kao što je privid i poistovjećenost s oblikom. smrti laţnoga ja. Ljudi tu priliku uglavnom propuste. koja zapravo predstavlja »vaše istinsko jastvo«. Takvi ugledaju portal. Svaki portal je portal smrti. što je tragiĉno. blistava priroda. To nikada ne moţete izgubiti. U Tibetanskoj knjizi mrtvih (Tibetan Book of the Dead) opisuje se »blistavi sjaj bezbojne svjetlosti Praznine«. umom stvorenom obliku. ProĊete li kroz portal. zar bi moglo biti drukĉije? Znam da će se to dogoditi. ali. u strahu se okrenu na drugu stranu i izgube svjesnost. Nije li to upravo ona suštinska pogreška o kojoj govorimo? Spasenje . vi ĉekate neki trenutak u vremenu koji će vas spasiti. Pribliţavanje smrti i sama smrt. preveliku vezanost uz osjetilno iskustvo. Većina ljudi nosi u sebi preveliku koliĉinu otpora. To znaĉi da prolazak kroz taj portal ne predstavlja utrnuće svijesti? Kao i kod svih drugih portala. sve ono što je u vašoj osobnosti stvarna ili istinska vrijednost zapravo je vaša prava priroda koja se probija na površinu. Nikada ne moţete izgubiti ono što je vrijedno i stvarno. Njihova prisutnost još nije bila dovoljno snaţna za svjesnu besmrtnost. PROSVIJETLJENI ODNOSI GDJE GOD SE NALAZILI.

Svako zadovoljstvo koje ĉovjek postigne uvijek je kratkotrajno. Ono je ovdje i sada. u nekom prostoru ili vremenu. Sreću moţemo shvatiti kao povišen osjećaj ţivotnosti koji postiţemo kroz tjelesno zadovoljstvo ili kao sigurniji i potpuniji osjećaj vlastitoga ja koji postiţemo kroz neki oblik psihološkog zadovoljstva. »Kad nešto dobijem ili kad se oslobodim neĉega . Što znaĉi ta izjava. Većina ljudi traga za tjelesnim zadovoljstvima ili za razliĉitim oblicima psiholoških zadovoljstava jer vjeruju kako će ih te stvari usrećiti ili osloboditi straha i osjećaja da im nešto nedostaje.se ne nalazi negdje drugdje. Ĉak i ne znam što spasenje znaĉi. »spasenje je ovdje i sada«? Ne razumijem je.tada ću se dobro osjećati. stoga se uvjet zadovoljstva ili ispunjenja najĉešće ponovno projicira u neku zamišljenu toĉku udaljenu od onoga što je ovdje i sada. To je potraga za spasenjem iz stanja nezadovoljstva ili nedostatka.« To je nesvjesni misaoni sklop koji stvara privid spasenja u budućnosti. .

Ti osjećaji nisu nekakvo prolazno iskustvo. U odnosu ste? Iz toga stanja uĊite u sadašnji trenutak. patnje. Dakle. shvatiti. a nijedno osobito nije potrebno. niĉega osim Sadašnjeg trenutka. gomilanja i ĉvrste vezanosti. . Vrijeme shvaćate kao sredstvo koje vodi spasenju. Reĉeno teološkim jezikom. najskriveniju suštinu. Mislite da spasenje ne moţete postići ovdje gdje se sada nalazite i takvi kakvi sada jeste. Spasenje moţete doţivjeti samo u ovom trenutku. radost Bića koja ne ovisi ni o ĉemu što se nalazi izvan vas. Istinsko spasenje je stanje slobode . postoji samo jedna toĉka pristupa: Sadašnji trenutak. biti slabi. nego samo sada ili uopće nikada. a nadasve od prošlosti i budućnost kao psihološke potrebe. zapravo.da morate nešto pronaći. potreba. Istinsko spasenje znaĉi spoznati sebe kao neodvojivi dio bezvremenog i bezobliĉnog Jednog jedinog Ţivota u kojemu se temelji suština svega što postoji.MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA Istinsko spasenje je ispunjenje. usvojiti. spokojstvo. nego kao vlastitu. Boga ćete pronaći onoga trenutka kad shvatite da ne morate tragati za Njim. od negativnosti. Nema niĉega što biste mogli uĉiniti ili postići što bi vas pribliţilo spasenju. Spasenje znaĉi biti ono što jeste. osjećati u sebi dobro koje nema nikakvih suprotnosti. nema jednog jedinog naĉina spasenja: moţete iskoristiti razliĉita stanja. da paţnju usmjerite u dubinu sadašnjeg trenutka. nego trajna prisutnost. od zamišljenog stanja nedostatka i nedovoljnosti. Govori vam. ţivot u svoj svojoj punini. Onamo »stiţete « spoznajom da ste već ondje. OSMO POGLAVLJE ODNOSI LJUBAVI I MRŢNJE Ako ne pristupite svjesnoj prisutnosti i sve dok to ne uĉinite. dok je ono u stvarnosti najveća prepreka spasenju. a u konaĉnici i neuĉinkoviti. uĉiniti. Osamljeni ste i nemate partnera? Iz toga stanja uĊite u Sadašnji trenutak. jer još niste dovoljno cjeloviti ili dovoljno dobri. MeĊutim. kako je ovdje i sada jedina toĉka s koje moţete stići do spasenja. To ne moţete uĉiniti u budućnosti.ne kao nešto izvan sebe. svi će vaši odnosi. ali istina je. Vaš vam um govori kako do spasenja ne moţete stići odavde. Umu koji je navikao na razmišljanje kako se sve ono vrijedno nalazi u budućnosti to će teško shvatiti. kako vam je potrebno vrijeme . Nešto se mora dogoditi. postati ili razumjeti prije nego što postanete slobodni ili cjeloviti. morate postati drukĉiji prije nego što postanete slobodni i ispunjeni. TakoĊer vas ništa što ste uĉinili ili što vam se dogodilo u prošlosti nije moglo sprijeĉiti da kaţete da onome što jest.od straha. zapravo. To je sloboda od prisilnog razmišljanja. postići. to znaĉi »spoznati Boga« . a osobito intimni. a time i od svih ţelja.

rijetka kao i svjesno ljudsko biće. Osjećaji se u odnosu tada neko vrijeme. meĊutim. kao trajno stanje. ali to prividno savršenstvo uvijek remete svaĊe. Dramatiĉnost odnosa izaziva u njima osjećaj da su ţivi. još iznimno rijetka . Mogući su. razorni. Ne moţete imati jedno bez drugoga. Moţe se oĉitovati . TakoĊer je jednostavnije izvor negativnosti prepoznati u svom partneru nego ga sagledati u sebi. mnogo je jednostavnije uvidjeti kako je negativna strana odnosa poremećena. Ljubav je. Polariteti ovise jedan o drugome. izmeĊu suprotnosti »ljubavi« i mrţnje. To su. to nije moguće. Ĉini se kako se većina »ljubavnih odnosa« vrlo brzo pretvori u odnose ljubavi i mrţnje. Ovdje govorim o onom što se uobiĉajeno naziva romantiĉnim odnosima . sukobi. do ĉega dolazi sve ĉešće i ĉešće. zapravo. Ljubav se u trenutku moţe preobraziti u okrutni napad. osjećaj neprijateljstva ili potpuno povlaĉenje naklonosti. Nije neuobiĉajeno da parovi postanu ovisni o takvim ciklusima. izmjenjuju izmeĊu ljubavi i mrţnje. Izgubi li se ravnoteţa izmeĊu pozitivnih i negativnih polariteta ti se negativni. naţalost. dok ste »zaljubljeni «. kratki i prolazni uvidi u stanje takve ljubavi. a to vam pruţa podjednako mnogo i zadovoljstva i boli.ne o istinskoj ljubavi koja nema suprotnosti jer izranja s onu stranu uma. nezadovoljstvo te emocionalno ili ĉak i tjelesno nasilje. To se smatra normalnim. ciklusi pojavljuju sa sve većom uĉestalošću i snagom.Neko vrijeme mogu se doimati savršeno. kad god doĊe do prekida u bujici misli. Pozitivno u sebi već sadrţi još neoĉitovano negativno. do ĉega dolazi prije ili kasnije. tijekom nekoliko mjeseci ili nekoliko godina. a nakon toga neće proći mnogo vremena prije nego što se odnos konaĉno raspadne. razliĉiti vidovi istog poremećaja. Mogli biste pomisliti da će sve biti dobro i da će odnos procvjetati otklonite li negativne ili razorne cikluse . Naravno.ali. primjerice.

oĉituje kao privlaĉnost izmeĊu muškarca i ţene. Oĉito je kako na tjelesnoj razini niste cjelina. potreba za svaĊom. okrivljavanjem ili napadanjem. Na pozitivnoj strani »zaljubljeni« ste u partnera. posesivnost. povlaĉenje i neizgovoreno negodovanje. U zanosu ste kad vam je droga dostupna. pokušaje manipulacije putem emocionalne ucjene. Zato je seksualnost najdublje iskustvo u tjelesnu carstvu koje vam pruţa najveće . bijes i tjelesno nasilje. nadzor nad drugom osobom. ljubomora. Postojanje vam je iznenada postalo smisleno jer ste nekome potrebni. To je u poĉetku stanje koje izaziva duboko zadovoljstvo. Napusti li vas partner. Ljubavna njeţnost u trenutku se moţe preobraziti u divlji napad ili smrtonosnu tugu. Taj osjećaj moţe postati tako snaţan da ostali svijet nestaje i postaje beznaĉajnim. nesvjesna osveta za bol koje je u prošlosti osobi nanio roditelj. To je gotovo neodoljiv poriv za sjedinjenjem sa suprotnim energetskim polaritetom.a to je strah od gubitka. Kad ste zajedno osjećate se cjelovitim. Seksualno zdruţivanje najviše je što na tjelesnoj razini moţete postići kako biste osjetili to stanje. potrebe. niti ćete ikada to biti: vi ste ili muškarac ili ţena. MeĊutim. ljutnja. prosuĊivanjem.za povratkom jednoti . moţda će se u vama javiti vrlo snaţan osjećaj neprijateljstva ili duboka tuga i oĉajanje. neosjetljivost i zaokupljenost sobom. Korijen toga tjelesna poriva je duhovni: ĉeţnja za okonĉanjem dvojstva. kao muškarĉeva potreba za ţenom i ţenina potreba za muškarcem. ali ĉak i mogućnost ili pomisao da te osobe nema pokraj vas moţe izazvati ljubomoru.MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA OSMO POGLAVLJE u mnogim oblicima: posesivnost. netko vas ţeli i daje vam osjećaj da ste posebni. kritiziranjem. Gdje je sada ljubav? Moţe li se ljubav u trenutku preobraziti u svoju suprotnost? Je li to uopće i bila ljubav ili samo ovisniĉka vezanost? OVISNOST I POTRAGA ZA CJELINOM Zašto postajemo ovisni o drugoj osobi? Razlog zbog kojeg je romantiĉna ljubav tako snaţno iskustvo za kojim tragaju svi ljudi jest u tome što se doima kao da takav odnos nudi osloboĊenje od stanja duboko ukorijenjena straha. nedostatka i nepotpunosti koje predstavlja dio ljudskoga ţivota u svom neotkupljenom i neprosvijetljenom stanju. potreba da se bude u pravu. za povratkom u stanje cjelovitosti. Na toj se razini ĉeţnja za cjelovitošću . Postali ste ovisni o drugoj osobi i ona na vas djeluje kao droga. emocionalni zahtjevi i manipulacija. što znaĉi kako ste polovica cjeline. okrivljavanje i optuţivanje . moţda ste u snazi tih osjećaja takoĊer primijetili i veliku potrebu i sklonost vezanosti. Osjećate se iznimno ţivo. a i vi u partneru budite iste osjećaje.

Ali. ako ništa drugo. straha. Sada imate jednu jedinu ţarišnu toĉku koja sve nadomješta. Sve dok nesvjesno tragate za seksom kao sredstvom koje će vam donijeti spasenje. koji. još veći nego na tjelesnoj. tek trenutak blaţenstva. kako bi imao osjećaj da postoji. Osjećate Tantalove muke pri doţivljaju kratkih uvida u rajsko stanje. Ĉinjenica da je to središte izvan vas i da se. gdje ga ne moţete pronaći. nemaju nikakve veze s tim tko jeste: društvena uloga. tada se pojavljuje osobit odnos. Sve ono na ĉemu ste dotad temeljili osjećaj vlastitog ja sada postaje relativno beznaĉajno. ranjivo je i nesigurno te uvijek traga za novim stvarima s kojima bi se mogao poistovjetiti. u konaĉnici. daje smisao vašem ţivotu i kojom odreĊujete svoj identitet: a to je osoba u koju ste »zaljubljeni«. odnosno laţno ja koje je stvorio um. tako.zadovoljstvo. u poĉetku vas ne zabrinjava. kao i osjećaj nedostatka i potrebe. uspjesi i neuspjesi. Više niste odvojeni djelić u ravnodušnom svemiru ili vam se barem tako ĉini.su tako karakteristiĉni za stanje ega više ne postoje. vanjski izgled. Ali ništa mu nikada ne moţe pruţiti trajno ispunjenje. seksualno zdruţivanje tek je prolazni uvid u stanje cjelovitosti. Na psihološkoj razini osjećaj nedostatka i nepotpunosti je. Vaţno je samo to što pozadinski osjećaji necjelovitosti. Vaš svijet sada ima središte: voljenu osobu. ali nije vam dopušteno da ondje i ostanete. No. osjećaj za vlastito ja crpite iz vanjskoga svijeta. Time hoću reći kako osjećaj za ono tko jeste dobivate iz stvari koje. Strah postoji i dalje. vi pokušavate okonĉati dvojstvo na razini oblika. Barem se tako doima na poĉetku. te se ponovno vraćate svome necjelovitom tijelu. sustavi uvjerenja i tako dalje. Ego. imetak. Ĉini se kako predstavlja odgovor na sve probleme ega te kako mu ispunjava sve potrebe. Sve dok se poistovjećujete s umom. Ali. nedostatka i neispunjenosti. je li uistinu tako? Jesu li ti osjećaji nestali ili i dalje postoje ispod sretne površinske stvarnosti? . vaš osjećaj vlastitog ja još temelji u vanjskom svijetu.

a u sljedećem ga napasti. Bol je svejedno prisutna. koji su sastavni dio svjesnosti ega. Osjećaji straha. Oni iznose bol i nesreću koja već postoji u vama. Kad se ti bolni osjećaji ponovno pojave. što ih je »ljubavni odnos« prekrio. Samo kad bi znali koliko su blizu vlastitoj stvarnosti i Bogu. hrana. To ĉini svaka ovisnost. tako da ga ponovno moţete iskoristiti za prikrivanje svoje boli. tada to nije ljubav. Svaka ovisnost doseţe toĉku kad vam više nije korisna. Svaka ovisnost poĉinje bolom i završava bolom. a tada se bol javlja još snaţnija nego ikada. Iz toga razloga većina ljudi uvijek pokušava pobjeći iz Sadašnjeg trenutka i traga za nekom vrstom spasenja u budućnosti. To znaĉi da osjećaje projicirate prema van i napadate drugoga sa svim onim divljim nasiljem koje je dio vaše boli. Tri neuspjela odnosa u tri godine vjerojatnije će vas prisiliti da se probudite nego što bi to uĉinile tri . Ali. Prvo sa ĉim bi se mogli susresti usredotoĉe li paţnju na Sadašnji trenutak njihova je vlastita bol i upravo se toga plaše. Ima li vaša »ljubav« suprotnost. Ne moţete partnera u jednom trenutku voljeti. Upravo kao i kod svake druge ovisnosti. sada se ponovno pojavljuju. Zato se nakon poĉetnog zanosa javlja tako mnogo nesreća i boli u intimnim odnosima. kad više ne ispunjava vaše potrebe ili.tada je vrlo vjerojatno da ste ljubav zamijenili vezanošću ega i ovisnošću. Izbjegavanje odnosa u pokušaju izbjegavanja bola takoĊer nije odgovor. Kakva god bila tvar o kojoj ste ovisni . osjetit ćete ih još snaţnije nego prije. Bol i nesreću ne uzrokuju odnosi. Takav napad moţe probuditi partnerovu vlastitu bol te bi vam mogao uzvratiti udarac. ne ispunjava potrebe vašega ega. stvarnosti koja rastvara privid. potreba koju partner privremeno ispunjava. bolje reĉeno. dolazi trenutak kad se partner poĉinje ponašati drukĉije. ali neminovno dolazi trenutak kad droga više ne djeluje. Svaka ovisnost izrasta iz nesvjesnog odbijanja da se suoĉite s vlastitom boli i da proĊete kroz nju. u zanosu ste kad vam je droga dostupna. dopuštene ili zabranjene droge ili druga osoba . To je ono ĉime ego zamjenjuje spasenje. nego snaţna potreba ega za potpunijim i dubljim osjećajem vlastitog ja.vi se koristite neĉim ili nekim kako biste prikrili svoju bol. a istodobno ćete partnera smatrati uzrokom tih osjećaja.MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA OSMO POGLAVLJE Ako u odnosima doţivljavate i »ljubav« i suprotnost ljubavi — napad. emocionalno nasilje i sliĉno . Samo kad bi znali kako je lako u Sadašnjem trenutku dobiti pristup moći prisutnosti koja rastvara prošlost i bol. a tijekom kratkog razdoblja uistinu i nalikuje spasenju. Istinska ljubav nema suprotnosti. boli i nedostatka. U tom trenutku ego se još nesvjesno nada kako će njegov napad ili pokušaji manipulacije biti dovoljna kazna da partnera navedu da promijeni ponašanje.alkohol.

OD OVISNIĈKIH DO PROSVIJETLJENIH ODNOSA Moţemo li ovisniĉki odnos pretvoriti u istinski odnos? Moţete. um će izgubiti znaĉajku prisile. Spoznati sebe kao Biće u pozadini mislioca. radosti. bez ikakve potrebe za prosuĊivanjem ili bilo kakvim promjenama. drame i nove boli. što je u temelju prisila da prosuĊuje. osobito misaonih obrazaca koji se ponavljaju i uloga koje igra ego. a tako i da se opire onom što jest. To će . Raskinuti poistovjećenost s razmišljanjem znaĉi kako trebate biti tihi promatraĉ vlastitih misli i ponašanja. kao ljubav i radost u pozadini bola znaĉi slobodu. onoga trenutka kad prestanete osuĊivati prihvaćajući ono što jest. to je uvijek najvaţnije. što dovodi do sukoba.godine koje biste proveli na pustom otoku ili zakljuĉani u sobi. ako biste u svoju osamljenost uspjeli unijeti intenzivnu prisutnost. unoseći paţnju sve dublje u Sadašnji trenutak: bez obzira ţivite li sami ili s partnerom. kao spokojstvo u pozadini mentalne buke. Tako što ćete biti prisutni i što ćete osnaţivati svoju prisutnost. oslobodili ste se uma. i to bi bilo korisno. spasenje i prosvjetljenje. Prestanete li um hraniti egom. Zapravo. Najveći katalizator promjene u odnosu je potpuno prihvaćanje partnera takvim kakav jest. svjetlost vaše prisutnosti mora biti dovoljno snaţna. Ali. Napravili ste mjesta ljubavi. Raskinuti poistovjećenost s tijelom boli znaĉi u bol unijeti prisutnost i tako je preobraziti. Kako bi ljubav cvjetala. Ponajprije prestanite prosuĊivati sebe. spokojstvu. zatim partnera. tako da više ne budete u vlasti mislioca ili tijela boli te da ne napravite pogrešku misleći da ste to vi sami.

Ne smatra da je jedna jedina osoba posebna. Istinska je komunikacija zajedništvo . a upravo to omogućuje istinsku komunikaciju. Više neće biti ţrtava ni grubijana. zaista su tako jednostavne.spoznaja jednote koja je ljubav. Nikada je ne moţete izgubiti. MeĊutim. Razlikuje se samo stupanj jakosti kojom je osjećate. otkriva se vaše Biće. To je ujedno kraj i svih meĊuovisnosti. osim ako ste u stanju ostati .s ljubavlju ili ćete zajedno još dublje zakoraĉiti u Sadašnji trenutak -u Biće. Ljubav je stanje Bića. moţe se reći da ste u ljubavnom odnosu. Ljubav je kad jeste ta prisutnost. Što je Bog? Vjeĉan Jedan jedini Ţivot koji prebiva ispod sviju ţivotnih oblika. To se moţe dogoditi tijekom tjelesne bliskosti ili kad ste oboje prisutni ĉudu raĊanja djeteta. tuţitelja i tuţenih. Vaša ljubav nije izvana. a ona vas nikada ne moţe napustiti. Veza koja vas povezuje s tom osobom ista je veza koja vas povezuje s osobom što sjedi pokraj vas u autobusu. Najĉešće takvi trenuci brzo prolaze. a tijelo bola se nalazi u privremeno usnulom stanju. Dogodi li se takvo što.uvijek u prisustvu neĉega pred ĉim je um bespomoćan. Stoga. Izdvajanje nije Boţja ljubav. Jedna će vam osoba moţda jasnije i snaţnije odraţavati ljubav nego druga. Ljubav ne bira. Tada taj isti ţivot moţete osjetiti duboko u svakom ljudskom biću i u svakom stvoru.MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA OSMO POGLAVLJE vas istoga trenutka odvesti s onu stranu ega. o nekom vanjskom obliku. koje je najĉešće zaklonjeno umom. Zavirili ste iza koprene oblika i razdvojenosti. u prisutnosti smrti ili kad je jedno od vas ozbiljno bolesno . Sto je ljubav? Osjećaj prisutnosti tog Jednog jedinog Ţivota duboko u vlastitoj nutrini i u svakom ţivom biću. nešto što se nalazi onkraj vaših uzajamnih ovisniĉkih potreba. U spokojstvu vlastite prisutnosti svoju bezobliĉnu i bezvremenu stvarnost moţete osjetiti kao neoĉitovani ţivot koji pokreće vaš tjelesni oblik. nego duboko u vama. stablom ili cvijetom. sva ljubav je Boţja ljubav. snaga kojom moţete osjetiti istinsku ljubav moţe se mijenjati. s pticom. Mogu li stvari biti tako jednostavne? Mogu. Više vas nitko neće moći privući u svoje nesvjesne obrasce kojima ste na taj naĉin omogućavali postojanje. nego »ljubav« ega. Ĉak i u inaĉe ovisniĉkom odnosu moţe biti trenutaka kad se na površinu probije nešto stvarnije. upravo kao što ni sunĉeva svjetlost ne bira. Ne ovisi o nekom drugom tijelu. kao i ovisniĉka vezanost. To su trenuci kad se vaš i partnerov um nakratko povuĉe. a gaji li prema vama iste osjećaje. To je spoznaja jednote. Okonĉat će se sve igre uma. To je ljubav. Tada ćete se ili razdvojiti .

. većina odnosa više se ne temelji u Bfću i zato postaju izvor bola te u njima prevladavaju problemi i sukobi. odnosi izmeĊu muškaraca i ţena odraţavaju duboku krizu u kojoj se ĉovjeĉanstvo sada nalazi. to više niste vi. straha od osamljenosti ili zbog nekog drugog uzajamno »korisnog « dogovora ili ĉak zbog nesvjesne ovisnosti o uzbuĊenju koje izaziva emocionalna drama i bol. u potrazi za varavim ciljem ispunjenja kroz jedinstvo s energijom suprotna polariteta. stupate u odnos s drugim umom i igrate dramu pod nazivom »ljubav«.ili ako ne uspijete ostati barem dovoljno svjestan promatraĉ. ODNOSI KAO DUHOVNA PRAKSA Kad egoistiĉki obrazac svjesnosti i sva ona društvena. Budući da se ljudska bića sve više poistovjećuju s umom. Drugi idu iz jednog odnosa u drugi.dovoljno prisutni kako biste iskljuĉili um i njegove stare obrasce. Treći sklapaju kompromise te i dalje ostaju zajedno u neuspješnim odnosima u kojima prevladava negativnost. ne uspijevajući uspostaviti intimni odnos ili nespremni ponavljati bezumnu dramu prošlih odnosa. zbog snage navike. iz jednog ciklusa zadovoljstva i bola u drugi. Tijelo bola tada vas ne moţe prevladati i time uništiti ljubav. Milijuni ljudi sada ţive sami ili kao samohrani roditelji. Iako su kratki uvidi mogući. Ĉim se vrati um i poistovjećenost s umom. Ponovno postajete ljudski um što se pretvara da je ljudsko biće. ljubav ne moţe cvjetati ako se trajno ne oslobodite poistovjećenosti s umom te ako vaša prisutnost nije dovoljno snaţna da rastvori tijelo bola . nego vaša mentalna slika te ponovno poĉinjete igrati igre i preuzimati uloge kako biste ispunili potrebe ega. politiĉka i gospodarska ustrojstva koja je stvorio udu u posljednji stupanj raspada. u korist djece ili sigurnosti.

Stoga. potreba da budete u pravu. budite zadovoljni. duhovna praksa. Ne moţete preobraziti sebe. svaka kriza ne predstavlja samo opasnost. kad god u vama i u partneru izaziva »ludilo«. umjesto što izbjegavamo odnose ili nastavljamo tragati za fantomom idealnog partnera koji će biti odgovor na naše probleme ili sredstvo osjećajnog ispunjenja? Prilika što se nalazi skrivena u svakoj krizi ne oĉituje se sve dok ne priznate i u potpunosti ne prihvatite sve ĉinjenice svake postojeće situacije. kao što u ovom razdoblju ĉine. Odnos tada postaje vaša sadhana.ĉak i ako je svjesnost prisutna u drugoj osobi. Energetski oblik koji se nalazi u pozadini neprijateljstva i napada prisutnost ljubavi smatra apsolutno nepodnošljivom. a ni u kom sluĉaju ne moţete preobraziti partnera ili neku drugu osobu. Postoji li ljubomora. Ukoliko je rijeĉ o unutarnjoj preobrazbi. prigrlite taj postupak u zagrljaj pun ljubavi. ništa nećete izgubiti. dok pokušavate pobjeći iz takve situacije ili dok ţelite da stvari drukĉije stoje. . kad znate da postoji nesklad i drţite se te »spoznaje«. Primjerice. obrambeni stav. ako unutarnje dijete zahtijeva ljubav i paţnju.što god postojalo. vaša spoznaja stvara smireno mjesto koje nespokojstvo okruţuje ljubavnim i njeţnim zagrljajem.MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA MeĊutim. nego takoĊer i priliku. nema niĉega što biste u tom pogledu mogli uĉiniti. Reagirate li makar malo na nesvjesno vašega partnera. Nesvjesnost i svjesnost ne mogu dugo postojati jedno pokraj drugoga . Postoji li bijes. Ali prisjetite li se tada da trebate postati svjesni svoje reakcije. a ne u onoj koja djeluje iz nesvjesnog. Ono što je bilo nesvjesno prodrlo je na svjetlo dana. poriv za svaĊom. Sve dok ih nijeĉete. koja se neće mijenjati ili će samo postajati još teţom. OSMO POGLAVLJE tako da ne reagirate. S priznanjem i prihvaćanjem ĉinjenica takoĊer dolazi i stanoviti stupanj slobode. budite svjesni stvarnosti toga trenutka i drţite se te svjesnosti. To je prilika za spasenje. kad god vam je odnos neuspješan. a tada nespokojstvo preobraţava u spokojstvo. u koji mogu ući milost i ljubav. osobito spoznaje o svom unutarnjem stanju. javlja se novi ĉimbenik te nesklad više ne moţe ostati kakav je bio. Ako se odnosi hrane energijom i povećavaju egoistiĉne obrasce uma te ako aktiviraju tijelo boli. Jedino moţete stvoriti prostor u kojemu moţe doći do preobrazbe. prozor prilike neće se otvoriti te ćete ostati zarobljeni u toj situaciji. Uoĉite li kod svoga partnera nesvjesno ponašanje. Kad znate da niste smireni. postoji li emocionalna bol bilo koje vrste . zašto ne prihvatiti tu ĉinjenicu. Svakoga trenutka drţite se spoznaje toga trenutka. i sami ćete postati nesvjesni. budite svjesni da postoji bijes. u zagrljaj svoje svjesnosti. umjesto što pokušavamo pobjeći od nje? Zašto ne suraĊivati s takvim stanjem.

svjesnost.ne okrivljujući. potrebno dvoje. Ali. prije nego što i sami doţivite prosvjetljenje. jako prisutni. Nastavite li kroz odnose teţiti cilju spasenja. Nikada prije odnosi nisu bili tako problematiĉni i prepuni sukoba kao što su sada. ne optuţujući i ne pokušavajući dokazati drugoj osobi kako griješi. poistovjetili ste se s mentalnim stavom i sada branite ne samo taj stav. Ego je preuzeo nadzor. Pretpostavljam kako je za pretvaranje odnosa u duhovnu praksu. Koliko je ljudi potrebno da svoj ţivot pretvorite u duhovnu praksu? Uopće ne obraćajte paţnju na to što vaš partner ne ţeli suraĊivati. Samo vi u ovaj svijet moţete unijeti zdrav duh . Oni koji se drţe starih obrazaca doţivjet će sve veću bol. nego takoĊer i osjećaj vlastitoga ja. tada to moţete uĉiniti bez uplitanja ega . a ne sretni. Na taj biste naĉin mogli ĉekati dovijeka. Ne morate ĉekati da bi svijet postao zdrav ili da bi netko drugi postao svjestan. Povremeno bi moglo biti prikladno istaknuti stanovite vidove partnerova ponašanja. kako vi kaţete. moj partner još postupa prema svojim starim obrascima ljubomore i nadzora. a vi ćete se povezati s višom sviješću koja se ţeli roditi u ovom svijetu. nasilje. odbacite svako prosuĊivanje.Ĉovjeĉanstvo osjeća veliki pritisak koji ga navodi da evoluira. prihvatite li da odnos postoji zato da biste postali svjesni. tada će vam odnos uistinu pruţiti spasenje. jer to je naša jedina prilika da kao rasa preţivimo. a osobito na bliske odnose. ProsuĊivanje sluţi ili tome da pogrešno pretpostavite kako je . Cesto sam mu o tome govorila. Ne optuţujte jedno drugo zbog nesvjesnosti. zbunjenost i ludilo. Ako ste jako budni. ali nije sposoban to uvidjeti. Onoga trenutka kad se poĉnete svaĊati. Postali ste nesvjesni. Kao što ste moţda primijetili. To će utjecati na svaki vid vašega ţivota. odnosi ne postoje zato da vas usreće ili ispune. uvijek ćete iznova gubiti iluzije. Primjerice. Ponaša li vam se partner nesvjesno.

Optuţivanje. a ipak ga proniĉete. ljubav koja dolazi sa spoznajom jednote sa svim što jest. Budite prisutni. To je ljubav koja nema suprotnosti. Kad otklonite dva ĉimbenika koji razaraju odnose. Sloţite li se oboje da će odnos biti vaša duhovna praksa. Svoje partnerice . tako da se više ne poistovjećujete s umom i mentalnim stavovima.i sebi . što znaĉi da će ti stavovi postati drhtavi i slabi. tako je lako da se egu ĉini kako je iznimno opasno. kad preobrazite tijelo bola. Tada ćete se ili potpuno osloboditi reakcije ili moţete reagirati i ipak biti svjesni. Tada jedno drugome moţete izraţavati misli i osjećajte ĉim se pojave ili ĉim doĊe do nekakve reakcije. Tijelo boli zahtijeva povratnu informaciju. utoliko bolje.najvaţnije je od svega. Ne postoji nikakav snaţniji katalizator preobrazbe. Ali. partner neće moći ostati s vama i istodobno ostati nesvjestan. odraţavat ćete jedno drugome ljubav koju osjećate duboko u nutrini. bolje reĉeno.MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA OSMO POGLAVLJE partnerovo nesvjesno ponašanje njegova prava osobnost ili da projicirate vlastito nesvjesno na drugu osobu i pomislite da su to njegove osobine. Nije lako ţivjeti s prosvijetljenom osobom ili. neosjetljivi ili odvojeni od vlastitih osjećaja mogu pomisliti i druge pokušati uvjeriti da su prosvijetljeni ili da je s njima sve u redu. Muškarci su tome skloniji od ţena. tako da se ne stvara vremenski prekid u kojem se neizraţena ili nepriznata emocija ili tuga mogu zatrovati i rasti.svi su ti obrasci smišljeni kako bi ojaĉali ili zaštitili ego ili da ispune potrebe ega kad ih se mnogo nakupi. Dati prostora drugima . Potreba za svaĊom. Svjesnost stvara ĉist prostor prisutnosti pune ljubavi koja svemu i svima omogućuje da budu to što jesu. Um neprosvijetljenog partnera bit će duboko frustriran jer se nitko ne opire njegovim ĉvrstim stavovima. Umjesto da se borite protiv tame. dramom i sukobom nije ispunjena. Umjesto da reagirate na privid. nego vašem partneru. obrana. napad . To znaĉi »biti svjestan«. uoĉavate ga. Dajte partneru prostora da se izrazi. ali je ne dobiva. Zapamtite da su egu problemi.ne vama. Nauĉite bez obrambenog stava slušati svoga partnera na otvoren naĉin. povuĉeni. to će predstavljati golem izazov . a ako je i partner to isto uĉinio. Odbaciti prosuĊivanje ne znaĉi da ne prepoznajete poremećaj i nesvjesno kad ih uoĉite. a vi ste već slobodni. Prakticirate li to. sukobi i »neprijatelji« potrebni kako bi ojaĉao osjećaj odvojenosti o kojem ovisi njegov identitet. iskusit ćete blaţenstvo procvata odnosa. umjesto da zadovoljavate uzajamne ovisniĉke potrebe ega. umjesto »reagirati « i prosuĊivati. Nauĉite bez krivnje izraţavati ono što osjećate. Umjesto da jedno drugome odraţavate vlastitu bol i nesvjesno. vi unosite svjetlost. tako da reakciju promatrate i dopuštate joj da se odvija. Ljubav bez toga ne moţe cvjetati. a postoji ĉak i »opasnost« da bi se mogli srušiti i tako dovesti do gubitka ja. budite oprezni: neki ljudi koji su nepristupaĉni. a kod partnera mnogo toga ne valja. Ako vam se partner još poistovjećuje s umom i tijelom boli.

Ali. pokušavati ga uvjeriti kako griješi i tako dalje.okrivljavat će ga. depresije i tako dalje. moţete li osjetiti svoje emocije. Ako ste u odnosu. Ne postoji li zraĉenje ljubavi i radosti. muškarac će se. To je samo jedan od bezbrojnih mogućih scenarija. Takva situacija. opravdavajući se. udaljenost je mnogo veća te prije nego što dosegnete unutarnje tijelo. Ako je vaše »prosvjetljenje« zabluda ega. koju najĉešće bolnije osjećaju ţene nego muškarci. trebate svjesnost dovesti do emocionalnog tijela. Izazivat će je njegova nesposobnost da je ĉuje. kroz partnera će vam se pojaviti mnogi izazovi. bijesa. koje smatra potpuno neopravdanim. Odsutnost ljubavi u odnosu.smatraju iracionalnima ili emocionalnima. da joj pruţi paţnju i prostor. Drugi pokazatelj je naĉin na koji se osoba ponaša u teškim ili izazovnim situacijama ili kad stvari krenu »nizbrdo«. braneći ili uzvraćajući napad. Konaĉno.u obliku straha. još dublje ukopati u svoje mentalne stavove. postaje njegovI izazov. do ĉega dolazi zato što nije prisutan. Prebivate li uglavnom u glavi. razinu emocionalnog nasilja. Kad su oba partnera tako izgubljeni. takva situacija moţe aktivirati njegovo vlastito tijelo boli. tada nije rijeĉ o prosvjetljenju. i još bi ih mnogo više moglo biti napisano. niste daleko od unutarnjeg tijela što zraĉi i nalazi se tik ispod površine. ţena bi mogla doţivjeti izazov tako što će njezin parter biti nepristupaĉan i ţivjet će gotovo neprestano u glavi. Primjerice. Takvo stanje neće se smiriti dok oba tijela boli ponovno ne napune energijom i uĊu u stanje sna. tada će vam ţivot uskoro pruţiti izazov koji će izvući vaše nesvjesno na površinu u bilo kojem obliku . Pokušavajući se obraniti od napada njezina tijela boli. prosuĊivanja. pak. Mnoge su knjige napisane. Do sljedeće prilike. potpuna prisutnost i otvorenost prema svim bićima. grubih napada i protunapada. kritizirati. probudit će ţenino tijelo bola i kroz njega će ona napasti partnera . obrambena stava. o tome . dosegli su duboku razinu nesvjesnog.

MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA OSMO POGLAVLJE na koji naĉin nesvjesno izranja u muško-ţenskim odnosima. Ali, kao što sam već rekao, jednom kad shvatite korijen poremećaja, tada više ne morate istraţivati njegova bezbrojna oĉitovanja. Ukratko ponovno pogledajmo scenarij koji sam upravo opisao. Svaki izazov koji se u njemu javlja zapravo je prerušena prilika za spasenje. OsloboĊenje od nesvjesnog moguće je na svakom stupnju razvoja toga procesa. Primjerice, ţenino neprijateljstvo moglo bi muškarcu predstavljati znak da iskoraĉi iz stanja poistovjećenosti s umom, da se probudi u Sadašnjem trenutku i postane prisutan - umjesto što se sve više poistovjećuje s umom i što postaje sve nesvjesniji. Umjesto da »bude« tijelo bola, ţena bi mogla biti svjesna i promatrati emocionalnu bol u vlastitoj nutrini, na taj naĉin pristupajući moći Sadašnjeg trenutka i pokrećući preobrazbu boli. To bi otklonilo kompulzivnu i automatsku projekciju tijela boli u vanjski svijet. Tada bi partneru mogla opisati svoje osjećaje. Naravno, nema nikakva jamstva da bi je on i saslušao, ali time bi dobio priliku da postane prisutan i svakako bi razrušilo bezumni ciklus nesvjesna izraţavanja starih obrazaca uma. Propusti li ţena tu priliku, muškarac bi mogao promatrati vlastitu mentalno-emocionalnu reakciju koja se javlja na njezinu bol, vlastiti obrambeni stav, umjesto što bi bio ta reakcija. Mogao bi promatrati buĊenje vlastita tijela boli i tako u vlastite emocije unijeti svjesnost. Na taj bi naĉin nastao jasan i miran prostor ĉiste svijesti - spoznaja, tihi svjedok, promatraĉ. Ta svijest ne nijeĉe bol, a ipak je s onu stranu njega. Omogućuje boli postojanje, a ipak je istodobno preobraţava. Prihvaća sve i sve preobraţava. Za ţenu bi se tako otvorila vrata kroz koja bi se u tom prostoru lako pridruţila muškarcu. Ako ste u odnosu uvijek, ili barem najĉešće, prisutni, to će za vašega partnera biti najveći izazov. On neće moći dugo podnositi vašu prisutnost i ostati nesvjestan. Ako je spreman, proći će kroz vrata koja ste mu otvorili i pridruţiti vam se. Ako nije spreman, razdvojit ćete se kao ulje i voda. Svjetlost je previše bolna osobi koja ţeli ostati u tmini. ZAŠTO SU ŢENE BLIŢE PROSVJETLJENJU Jesu li prepreke do prosvjetljenja iste za muškarca i ţenu? Da, ali je naglasak drukĉiji. Općenito govoreći, ţeni je lakše osjetiti vlastito tijelo i biti u njemu, jer je po prirodi bliţa Biću i potencijalno bliţa prosvjetljenju od muškarca. Zato su mnoge drevne kulture nagonski odabrale ţenske likove ili usporedbe kako bi predstavljale ili opisivale bezobliĉnu i transcendentalnu stvarnost. Ta se stvarnost ĉesto sagledava kao maternica koja rada sve stvoreno te ga odrţava i hrani tijekom njegova ţivota u obliku. U knjizi Tao Te Ching, jednoj od najdrevnijih i najmudrijih knjiga koja je ikada napisana, Tao, koji moţemo prevesti kao Biće, opisuje se kao »beskonaĉna, vjeĉno prisutna

majka svemira«. Prirodno, ţene su bliţe stvarnosti nego muškarci, budući da doslovce »utjelovljuju« Neoĉitovano. Štoviše, sva stvorenja i sve stvari na kraju se moraju vratiti Izvoru. »Sve stvari nestaju u Taou. Samo on opstaje.« Izvor se shvaća kao ţensko, a ţena se u psihologiji i mitologiji predstavlja svijetlim i mraĉnim stranama ţenskog arhetipa. Boţica ili boţanska Majka posjeduje dva vida: daruje ţivot, ali ga i oduzima. Kad um preuzme vlast, a ljudska bića izgube dodir sa stvarnošću vlastite boţanske suštine, o Bogu poĉinju razmišljati kao o muškom liku. U društvu su prevladali muškarci, a ţene su im podvrgnute. Ne zastupam povratak starijim ţenskim slikama boţanskog. Neki se ljudi sada koriste pojmom Boţice, umjesto Boga. Oni ponovno uspostavljaju ravnoteţu izmeĊu muškog i ţenskog koja je odavno izgubljena i to je dobro. Ali to je samo prikaz i pojam, kojim se ljudi moţda samo privremeno koriste, upravo kao što je karta ili znak pokraj puta privremeno koristan, ali, ako ste spremni spoznati stvarnost s onu stranu svih pojmova i slika, moţe zapravo više predstavljati prepreku nego pomoć. MeĊutim, istina je da je energetska frekvencija uma u suštini muška. Um se odupire, bori se za prevlast, iskorištava, manipulira, napada, pokušava uhvatiti i posjedovati i tako dalje. Zato je tradicionalni Bog patrijarhalan, autoritativan lik koji nadzire, nerijetko bijesan muškarac pred kojim biste trebali biti u strahu, kao što govori Stari zavjet. Takav je Bog projekcija ljudskoga uma. Kako biste zakoraĉili s onu stranu uma i ponovno se povezali s dubljom stvarnošću Bića, potrebne su vam sasvim razliĉite osobine: predanost, neprosudivanje, otvorenost koja prihvaća ţivot, umjesto da mu se opire, sposobnost prihvaćanja sviju stvari u ljubavni zagrljaj vlastite svijesti. Sve su te znaĉajke mnogo bliskije povezane sa ţenskim naĉelom. Dok je energija uma tvrda i kruta, energija Bića je mekana i popustljiva, pa ipak beskonaĉno moćnija od uma. Um upravlja

OSMO POGLAVLJE MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA našom civilizacijom, dok je Biće zaduţeno za sveukupni ţivot na našoj planeti i izvan nje. Biće je Inteligencija ĉije je vidljivo oĉitovanje fiziĉki svemir. Iako su ţene potencijalno bliţe toj Inteligenciji, i muškarci joj mogu pristupiti u vlastitoj nutrini. U ovom razdoblju golema većina muškaraca i ţena još se nalaze pod vlašću uma: poistovjećuju se s misliocem i tijelom boli. To, naravno, spreĉava prosvjetljenje i cvjetanje ljubavi. Kao općenito pravilo, glavna prepreka za muškarce je misaoni um, a glavna prepreka za ţene je tijelo bola, iako u nekim pojedinaĉnim sluĉajevima moţe biti i obratno, a kod nekih su ta dva ĉimbenika podjednako snaţna. RASTVARANJE KOLEKTIVNOG ŢENSKOG TIJELA BOLI Zašto je tijelo boli veća prepreka za ţene? Tijelo boli najĉešće posjeduje kolektivan, kao i osobni vid. Osobni vid su nagomilani ostaci emocionalne boli koje je ţena pretrpjela u prošlosti. Kolektivni vid je bol nakupljena u kolektivnoj ljudskoj psihi tijekom tisuća godina bolesti, muĉenja, rata, ubojstava, okrutnosti, ludila i sliĉno. Osobno tijelo boli svakoga ĉovjeka sudjeluje u kolektivnom. U kolektivnom tijelu boli postoje razliĉite niti. Primjerice, neke rase ili zemlje u kojima se pojavljuju krajnji oblici razdora i nasilja imaju teţe kolektivno tijelo boli u odnosu na neke druge zemlje. Svatko tko posjeduje snaţno tijelo boli, a nije dovoljno svjestan da se s njim prestane poistovjećivati, ne samo da će trajno ili povremeno biti prisiljen ponovno oţivjeti svoju emocionalnu bol, nego će takoĊer postati ili zloĉinac ili ţrtva nasilja, ovisno o tome je li tijelo boli aktivno ili pasivno. S druge strane, ti ljudi su potencijalno bliţi prosvjetljenju. Naravno, taj se potencijal ne mora nuţno ostvariti, ali ako ste zarobljeni u noćnoj mori vjerojatno ćete osjetiti snaţniji poticaj da se probudite od one osobe koja prolazi samo kroz uspone i padove obiĉnoga sna. Osim osobnog tijela boli, svaka ţena sudjeluje u onom što bi se moglo opisati kao kolektivno tijelo boli - osim ako nije potpuno svjesna. To kolektivno tijelo sadrţi nagomilanu bol koji su ţene osjetile zbog podjarmljenosti muškarcima, kroz ropstvo, iskorištavanje, silovanje, raĊanje, gubitak djeteta i sliĉno, tijekom tisuća godina. Emocionalna ili tjelesna bol koja kod mnogih ţena prethodi mjeseĉnici ili je prati predstavlja tijelo boli u svom kolektivnom vidu, koje se u to vrijeme budi iz sna, iako se moţe probuditi i u drugim razdobljima. Ono ograniĉava slobodan tijek ţivotne energije kroz tijelo, a mjeseĉnica je tjelesni oblik tog tijeka. Zadrţimo se nakratko na

Taj sam proces već opisao. Ţene ponovno preuzimaju funkciju koja je njihovo pravo po roĊenju i zato je proces kojim to postiţu prirodniji nego kod muškaraca: a funkcija im je biti most izmeĊu oĉitovanog svijeta i onog Neoĉitovanog. Moţe biti opak i razoran. nesvjesno ćete se opirati ili potkopavati svaki vlastiti pokušaj iscjeljivanja te boli. a jedini naĉin na koji ga moţete prevladati jest da ga osvijestite. U doba mjeseĉnice ţenu nerijetko »prevlada« tijelo boli.tom predmetu da vidimo kako mjeseĉnica moţe postati prilika za prosvjetljenje. tako da se više ne postavlja izmeĊu vas i vašega istinskog ja. . ne moţete ga se osloboditi.i to niste vi. misli kroz vas. takoĊer se morate pozabaviti i s drugom preprekom na putu do prosvjetljenja. Najvaţnije što morate zapamtiti je ovo: sve dok se poistovjećujete na temelju bola. To je ĉista bol iz prošlosti . to moţe biti pri liĉno zaprepašćujuća spoznaja. To je nesvjestan proces. iako toga niste svjesni. Zašto? Priliĉno jednostavno — zato što ţelite oĉuvati cjelinu vlastita bića. Onoga trenutka kad to spoznate. izmeĊu tjelesnosti i duha. Muškarci ih na kraju mogu sustići. Ţeli još više bola u bilo kojem obliku. Vaš je glavni zadatak kao ţene preobraziti tijelo boli. Tada ţenom aktivno vlada energetsko polje koje zaokuplja njezin unutarnji prostor i pretvara se da ste to vi. ali priliĉno dugo vremena postojat će provalija izmeĊu svjesnosti muškaraca i svjesnosti ţena. suštine onoga tko vi jeste. Stvorit će u vašem ţivotu negativne situacije tako da se moţe hraniti njihovom energijom. a bol je postala vaš vaţan dio. ali snaţna prisutnost kojom zraĉite baveći se tijelom boli takoĊer će vas osloboditi od poistovjećenosti s umom. Sve dok dio vašeg osjećaja vlastitog ja sudjeluje u vašoj emocionalnoj boli. a u nadolazećim će godinama rasti još brţe. Shvatite li iznenada da ste vezani uz svoju bol. Govori kroz vas. Broj ţena koje se sada pribliţavaju potpuno svjesnom stanju veći je od broja muškaraca. Naravno. djeluje kroz vas. Ono posjeduje iznimno snaţan energetski naboj koji vas lako moţe privući kako biste se s njim poistovjetili. a to je misaoni um.

Jedno od najboljih razdoblja za to jest mjeseĉnica.OSMO POGLAVLJE MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA raskinuli ste vezanost. Što je ego snaţniji. Stoga se ne koristite tijelom boli kako biste dobili identitet. U pravu su utoliko što je kolektivno ţensko tijelo boli najvećim dijelom nastalo zbog muškog nasilja nad ţenama te zbog potiskivanja ţenskog naĉela na cijeloj planeti tijekom mnogih tisućljeća.nitko osim vas . Tijelo boli je energetsko polje. Najĉešće je to za mnoge ţene razdoblje nesvjesnog. Preobrazite ga u svjesnost. To joj moţe pruţati utješan osjećaj identiteta. što je sasvim suprotno istini. Jednom kad to spoznate. U krivu su utoliko što osjećaj vlastitog ja temelje na toj ĉinjenici i tako ostaju u zarobljeništvu kolektivnog identiteta ţrtve. ali dopustite mi da vas ponovno provedem kroz njega. mnoge ţene tijekom toga razdoblja ući u potpuno svjesno stanje. Umjesto toga. Naravno. meĊutim. koje se privremeno nastanilo u vašem unutarnjem prostoru. takoĊer ćete spoznati da ste sada vi odgovorni za svoj unutarnji prostor . negodovanja ili osuĊivanja. u nadolazećim godinama. postanite . Identitet ţrtve je uvjerenje kako je prošlost moćnija od sadašnjosti. U pravu su .ali su i u krivu. kad dosegnete stanovitu razinu svijesti. prije nego što osjetite prve znakove onoga što se uobiĉajeno naziva predmenstrualnom napetošću. Neke ţene koje su već dovoljno svjesne tako da su na osobnoj razini mogle odbaciti identitet ţrtve i dalje se drţe kolektivnog identiteta ţrtve: svega onoga što su muškarci uĉinili ţenama. Jednom. solidarnosti s drugim ţenama. za vašu emocionalnu bol ili za vašu nesposobnost da budete vlastito istinsko ja. Poistovjećenost vas. ali je drţi u okovima prošlosti i onemogućuje joj pristup vlastitoj suštini i istinskoj moći. Vjerujem da će. drţi se svoga tijela boli. odnosno buĊenjem kolektivnog ţenskog tijela boli. to moţete preokrenuti. koristite se njime kako biste se prosvijetlili. gotovo nalik biću. Drţi li se ţena još bijesa. To je zarobljena ţivotna energija što više ne teĉe. To je uvjerenje kako su drugi ljudi i njihovi postupci odgovorni za ono tko ste vi sada. Ono u vama proţivljava prošlost.te da prošlost ne moţe biti jaĉa od moći Sadašnjeg trenutka. tijelo boli postoji zbog nekih stvari koje su se dogodile u prošlosti. to ste udaljeniji od svoje istinske prirode. budući da su obuzete kolektivnim ţenskim tijelom boli. dakle. spreĉava da se uhvatite ukoštac s tijelom boli. a tako jaĉa ego. postat ćete svjesniji. poistovjetili ste se s prošlošću. a poistovjetite li se s njim. stoga umjesto da postanete nesvjesni. Istina je da je jedna jedina moć koja postoji obuhvaćena Sadašnjim trenutkom: a to je moć vaše prisutnosti. time potiĉe osjećaj odvojenosti. Kad znate da vam se pribliţava mjeseĉnica. ovaj put s osobitim naglaskom na kolektivno ţensko tijelo boli. Već sam opisao temeljni proces. Izdvoji li se ţena od muškaraca.

Svaka emocija u koju unesete svoju prisutnost brzo će se stišati i preobraziti. zaskoĉite ga prije nego što ovlada vašim razmišljanjem ili ponašanjem. nepodijeljena paţnja znaĉi prihvaćanje. Primjerice. snaţna razdraţljivost ili bljesak bijesa ili neki iskljuĉivo tjelesni simptom. Zapamtite: ne dopustite tijelu boli da se koristi vašim umom i preuzme vlast nad vašim razmišljanjem. Znajte da je ondje. Kao što znate. Mjeseĉnica će tada postati ne samo radostan i ispunjavajući izraz vaše ţenstvenosti. morate biti dovoljno budni kako biste ih »zaskoĉili« prije nego što vas prevladaju. tijekom nekoliko dana. Promatrajte uznemirenost u sebi. Drţite se te spoznaje i budite svjesni. ostanite prisutni. To jednostavno znaĉi usmjeriti svjetlost pozornice vaše pozornosti prema njima. Znajte da je to tijelo boli. pretvara u vatru. moţda ćete u svom unutarnjem prostoru na neko vrijeme. Do preobrazbe dolazi neprekinutom pozornošću i prihvaćanjem. doţivjeti iskustvo znatne uznemirenosti. nego takoĊer i sveto razdoblje preobrazbe. Tijelo boli preobraţava se u blistavu svijest. Kakav god oblik uzelo. upravo kao što se komad drveta. Ako je rijeĉ o iskljuĉivo tjelesnom simptomu. Kad se pojave prvi znaci. odnosno budite svjesni svoje svjesne prisutnosti i osjećajte njezinu moć. zaskoĉite ga na isti naĉin kao prije. Ostanite budni i ĉekajte sljedeći znak tijela boli. prvi znak moţe biti iznenadna.veoma budni i što je potpunije moguće boravite u svom tijelu. Istodobno budite svjesnost. Što god bilo. kad se tijelo boli potpuno probudi iz svoga usnula stanja. Izravno osjetite njegovu energiju u svojoj nutrini. Posvetite mu nepodijeljenu paţnju. stavljen u vatru ili u njezinu blizinu. Kasnije. Pojavi li se. Promatrajte ga. osjetite snaţan energetski naboj u njezinoj pozadini. paţnja koju mu posvetite sprijeĉit će ga da se pretvori u emociju ili misao. Ako je rijeĉ o emociji. kad se u vama .

partner neće pogrešno smatrati da ste to vi. Tada će zablistati vaša istinska priroda. kao što vjerojatno hoće. Vi ste jedna polovica cjeline. sukob. To znaĉi . Cijeli svijet nalikuje na valove ili mreškanje površine prostranog i dubokog oceana. moţe vam pomoći u toj praksi koju sam upravo opisao. tako što ćete mu privući paţnju na ovdje i sad kad god se poistovjeti sa svojim razmišljanjem. Ali u tom stanju unutarnje povezanosti tu silu katkad osjećate na površini ili periferiji svoga ţivota. ODRECITE SE ODNOSA SA SOBOM Kad je ĉovjek potpuno osviješten. Ostane li prisutan kad god vi zapadnete u nesvjesno poistovjećivanje s tijelom boli. a u usporedbi s tom prostranošću i dubinom. bez obzira doĊe li do toga tijekom mjeseĉnice ili u nekom drugom razdoblju. istodobno ste i taj val. Ako je vaš muški partner dovoljno svjestan. To energetsko polje postaje vrtlog svjesnosti koji će privući i mnoge druge ljude.kad god tijelo boli privremeno preuzme vlast nad vama. To ne znaĉi da niste duboko povezani s drugim ljudima ili sa . Sve što vam se dogodi u tom stanju pomalo je nalik tome. bol. što se moţe dogoditi. silu koja vas privlaĉi prema suprotnom energetskom polaritetu. vi ste ili muškarac ili ţena. Tu nepotpunost osjećate kao muško-ţensku privlaĉnost.MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA OSMO POGLAVLJE rada nova svijest. Na taj naĉin. i u svom ţenskom vidu Boţice i u svom transcendentalnom vidu boţanskog Bića koje vi jeste s onu stranu dvojnosti muškog i ţenskog. bez obzira na to koliko ste prosvijetljeni. U tom polju ne moţe preţivjeti nijedan privid. hoće li i dalje imati potrebu za nekim odnosom? Hoće li muškarac osjetiti privlaĉnost prema ţeni? Hoće li se ţena i dalje osjećati nepotpunom bez muškarca? Bili prosvijetljeni ili ne. spoznao da je ocean. To predstavlja ispunjenje boţanske. Ĉak i ako ga tijelo boli napadne. nadosobne svrhe vašega odnosa. neće reagirati kao da ste to vi. Drugi put vi ćete uspjeti isto to uĉiniti za svoga partnera ili mu pomoći da ponovno prisvoji vlastitu svijest oduzevši je umu. neće se povući ili podići nekakvu vrstu obrane. Vi ste taj ocean. i dogaĊat će se u poĉetku. Zadrţat će prostor snaţne prisutnosti. svijet valova i mreškanja uopće nije toliko vaţan. moći ćete mu se brzo pridruţiti u tom stanju. ništa od onoga što niste vi. medu vama će se pojaviti trajno energetsko polje ĉiste i visoke frekvencije. stoga na razini identiteta u svijetu oblika niste potpuni. ništa od onoga što nije ljubav. tako što će upravo u tom razdoblju odrţavati frekvenciju snaţne prisutnosti. ali val koji je spoznao svoj istinski identitet. a naravno. Za preobrazbu ništa drugo nije potrebno.

ali ćete na taj naĉin biti u prednosti kad je rijeĉ o prosvjetljenju. S druge strane. razvijete li tada identitet utemeljen na homosek sualnosti. u stanju ste usredotoĉiti se na ono što je s onu stranu koprene oblika. U Biću su muško i ţensko jedno. Je li u potrazi za prosvjetljenjem opredjeljenje za homoseksualnost pomoć ili prepreka. ili takvo opredjeljenje nema nikakva znaĉenja? Dok se pribliţavate odraslom dobu. Biće je već potpuno i cjelovito. Vaš će oblik moţda i dalje imati stanovite potrebe. ispunjena i spokojna. izbjegli ste jednoj zamci samo kako biste upali u drugu. to je prekrasno. Budući da dolazite iz Bića. moţe vas prisiliti da raskinete poistovjećenost s društveno uvjetovanim obrascima razmišljanja i ponašanja. Ako ste do stanovita stupnja izopćenik. Takve vas situacije gotovo silom izvlaĉe iz nesvjesnog. ali Biće nema nijednu. ţivot će vam biti teţi. netko tko se ne »uklapa« medu druge ljude ili koga iz bilo kojeg razloga drugi odbacuju. Stoga je prosvijetljenoj osobi savršeno moguće. duboko moţete biti povezani samo ako ste svjesni Bića. Ispunite li te potrebe. Tada ćete postati nesvjesni. Igrat ćete uloge i igre kojima će upravljati mentalna slika što je imate o sebi kao homoseksualnoj osobi. nije li ispunjena njezina potreba za muškim ili ţenskim polaritetom. To automatski podiţe razinu vaše svijesti iznad razine nesvjesnog na kojoj se nalazi većina ljudi. Postat . ali vašem dubokom unutarnjem stanju to uopće nije vaţno. U tom smislu homoseksualnost moţe predstavljati pomoć.svojim partnerom. osjetiti nedostatak ili nepotpunost na vanjskoj razini svoga bića. nesigurnost u pogledu vlastite seksualnosti koja se pojavi nakon spoznaje da ste »drukĉiji« od drugih. Zapravo. koji bez pitanja prihvaćaju sve naslijeĊene obrasce. dok je istodobno iznutra potpuna.

Više nema »ja« koje trebate štititi. u nekom drugom obliku.MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA DEVETO POGLAVLJE ćete nestvarni. Tada ćete se ovdje i sada osjećati lagodno. neuspjeh. Rascijep izazvan sviješću koja razmišlja sama o sebi je iscijeljen. braniti ili hraniti. uvijek dobivate još jednu priliku. U stanju prosvjetljenja vi ste to što jeste . svi će vaši drugi odnosi postati ljubavni. Kad dosegnete prosvjetljenje. razdvojeni ste na dvoje: »ja« ima odnos sa »mnom«. Ali. ne mrzite se i tako dalje.»vi« i »vaše« stapaju se u jedno. nestaje odnosa sa sobom. je li vam uopće potreban odnos sa sobom? Zašto ne biste jednostavno mogli biti to što jeste? Kad imate odnos sa sobom. postoje subjekt i objekt. a što je negativno? Moţete li sagledati cjelovitu sliku? Mnogo je ljudi kod kojih se pokazalo kako je ograniĉenje. te ćete vjerojatno partnera smatrati odgovornim za nju. naravno. Moţete biti sigurni kako će se ta nelagoda ponovno pojaviti u odnosu. Vi ne prosuĊujete sebe. svih problema i sukoba u vašemu ţivotu. Jednom kad se tog odnosa odreknete. Sreća ovisi o uvjetima koje smatramo pozitivnim. Ta dvojnost stvorena umom temeljni je uzrok svih nepotrebnih sloţenosti. njegova je kletva otklonjena. niste ponosni na sebe. S ONU STRANU SREĆE I NESREĆE NALAZI SE SPOKOJSTVO UZVIŠENIJE DOBRO ONKRAJ DOBRA I ZLA Postoji li razlika izmeĊu sreće i unutarnjeg spokojstva? Postoji. Ali vi. homoseksualnost će postati zapreka. Nije li moguće privući samo pozitivne uvjete u svoj ţivot? Ako su naš stav i razmišljanje uvijek pozitivni. gubitak. u ţivotu bi nam se trebale dogaĊale samo pozitivne stvari i situacije. Ispod maske svoga ega postat ćete vrlo nesretni. unutarnje spokojstvo ne ovisi o njima. zar ne? Znate li uistinu što je pozitivno. ne osjećate saţaljenje prema sebi. bolest ili bol u kojem god obliku se pojavila najbolji uĉitelj. Nije li toĉno da morate imati dobar odnos sa sobom i voljeti sebe prije nego što uspijete ostvariti ispunjavajući odnos s drugom osobom? Ne moţete li se osjećati ugodno dok ste sami. ne volite sebe. To ih je nauĉilo da otpuste laţne slike o sebi te . Jedino što zapravo trebate uĉiniti jest potpuno prihvatiti taj trenutak. traţit ćete odnos kako biste prikrili tu nelagodu. Trenutna nesreća moţe predstavljati snaţnu budnicu. Dogodi li vam se to.

a što nije. Ţivite li u potpunom prihvaćanju onoga što jest— što je jedini zdrav naĉin ţivota — u vašem ţivotu više nema »dobrog« ni »lošeg«. Takvi su kakvi jesu. Sagledani s uzvišenijeg stajališta. Postoji samo više dobro . Ĉak i kratka bolest ili nesreća mogu vam pokazati što je stvarno. sa . u tom je dogaĊaju prikrivena vaţna pouka. Kad god vam se dogodi nešto negativno. što je u konaĉnici vaţno. Preciznije govoreći. Tako su dosegli dubinu.umjetne ciljeve i ţelje ega. Sagledano. nisu ni pozitivni ni negativni. meĊutim. poniznost i suosjećanje. iako je moţda u tom trenutku nećete uoĉiti. a što nestvarno u vašem ţivotu. Postali su stvarniji.koje obuhvaća i ono »loše«. uvjeti su uvijek pozitivni.

ali ostaje ĉinjenica da jest loše. kontrola. U meĊuvremenu prihvatite ono što postoji. Primjerice. i to je sve. ali ako ste se odrekli otpora. To »omogućavanje« odvodi vas s onu stranu uma s njegovim obrascima otpora koji stvaraju pozitivno-negativne polaritete.MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA DEVETO POGLAVLJE stajališta uma. To je suštinski vid opraštanja.neće se gomilati negodovanje koje ćete morati nekome oprostiti u nekom kasnijem trenutku. ako vam je umrla voljena osoba ili sami osjećate kako vam se pribliţava smrt. bol ili smrt — mogu se pretvarati da to nije loše. Sada svime upravlja inteligencija koja je mnogo veća od uma i tako u vašu aktivnost ulazi drukĉija kvaliteta svijesti. Kad se meni ili nekom tko mije blizak dogodi nešto strašno — nesreća. jer što bi prikladnije moglo ispuniti vaše potrebe?« To je prije dvije tisuće godina napisao Marko Aurelije. prihvaćanje vas istoga trenutka oslobaĊa prevlasti uma i tako ponovno povezuje s Bićem. »Prihvatite sve ono što vam se pojavi. Ĉim to uĉine. ljubav i mrţnja.strah. Prisjetite se kako ovdje ne govorimo o sreći. svetu prisutnost. Moţda ćete biti tuţni i plakati. Ali moţete biti spokojni. preobrazba patnje u unutarnji mir. Ĉini se kako je većini ljudi potrebno iskusiti velike patnje prije nego što se odreknu otpora i prihvate . dogodit će se jedno od najvećih ĉuda: buĊenje svjesnosti Bića kroz ono što se doima kao zlo. Opraštanje za sadašnjost vaţnije je od opraštanja prošlosti. Posljedica toga je smanjivanje djelovanja uobiĉajenih motivacija ega za »djelovanje« . spokojstvo. samo omogućujete da bude takvo kakvo jest.dopustite li mu da bude takav kakav jest . dobro koje nema suprotnosti. jedan od iznimno rijetkih ljudskih bića koje je posjedovalo i svjetovnu moć i mudrost. To mi nalikuje na nijekanje i varanje samoga sebe. Oprostite li u svakom trenutku . To je zraĉenje Bfća. pa zašto to nijekati? Vi se ne pretvarate. bolest. nakon što su »jeli od stabla spoznaje dobra i zla«. obrana ili pothranjivanje laţnog osjećaja vlastitog ja. A što ako je rijeĉ o situaciji u kojoj nešto mogu poduzeti? Kako joj mogu dopustiti da postoji. u pozadini tuge osjetit ćete duboku vedrinu. ono što nam se sviĊa i ono što nam se ne sviĊa. postoji dobro i loše. pohlepa.prije nego što oproste. utkano u obrazac vaše sudbine. ne moţete biti sretni. Konaĉni uĉinak svega zla i patnje u svijetu jest u tome što će prisiliti . unutarnji mir. To je nemoguće. Budući da su um i otpor istoznaĉnice. a istodobno je mijenjati? Uĉinite ono što morate uĉiniti. Tako se u Knjizi Postanka govori da Adamu i Evi više nije bilo dopušteno prebivati u »raju«.

kad se vidljive promjene kasnije dogaĊaju. Njih sami stvaramo ili. nego i u vanjskome svijetu. stvara ih ego.ništa ne ĉineći — jednostavno postojeći i drţeći se frekvencije snaţne prisutnosti. zlo nije doţivjelo otkupljenje i stoga ostaje zlo. raspršujete nesvjesno . Na taj naĉin. kao promatraĉ. Tihi prostor snaţne prisutnosti izranja i u vama i oko vas. osjetit će njezin utjecaj. Dopustite mi da vas ukratko podsjetim na to kako ego djeluje i kako stvara dramu. bez ikakve stvarne unutarnje . katkad vidljivo i neposredno. MeĊutim. to se moţe ostvariti samo putem opraštanja. ĉudo preobrazbe dogaĊa se ne samo u nutrini. O tim stvarima katkad govorim kao o »drami«. Ego je neprimjetan um koji upravlja vašim ţivotom kad niste prisutni kao svjesni svjedok. Vi rastvarate nesklad. OKONĈANJE ŢIVOTNE DRAME Moţe li u tom stanju prihvaćanja i unutarnjeg mira u vaš ţivot ipak ući nešto što bismo sa stajališta obiĉne svijesti nazvali »lošim«. ono što sa svoga ograniĉena stajališta smatramo zlom zapravo je dio višeg dobra koje nema suprotnosti. bolje reĉeno. Kad ste potpuno svjesni. Tko god i što god ude u to polje svijesti.ljude da spoznaju tko oni jesu s onu stranu imena i oblika. Ego sebe doţivljava kao odvojeni djelić u neprijateljskom svemiru. iako ga vi moţda ne biste tako nazvali? Većina takozvanih loših stvari koje se dogaĊaju ljudima u ţivotu dogaĊaju se zbog neosviještenosti. katkad na dubljim razinama. Opraštanjem. iscjeljujete bol. koje u suštini oznaĉava prepoznavanje nestvarnosti prošlosti i omogućavanje Sadašnjem trenutku da bude takav kakav jest. u vašem se ţivotu više ne odvija drama. Dok ne oprostite.

Kad ste potpuno svjesni. To ukljuĉuje kolektivno zlo kao što su rat. kao i otpor te reakciju na stav druge osobe. SvaĊa podrazumijeva poistovjećenje s umom i mentalni stav. Ĉak i potraga za odgovorom.najĉešće uzaludna . bez obzira koliko se trudili. Kad se ponovno poveţete s Bićem. pa ipak nikada zapravo ne razrješavaju nijedan njegov problem. Ego upravlja njihovim ţivotom. Ali ĉak i ako ţivite potpuno sami. Ţivite li s potpunim prihvaćanjem onoga što jest. pohlepa. Kad god se zdruţe dva ili više ega. kad više ne upravlja um. »Onaj tko je u zajedništvu sa sobom ne moţe ĉak ni zamisliti sukob«. Većina je ljudi zaljubljena u vlastitu ţivotnu dramu. Štoviše.DEVETO POGLAVLJE MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA povezanosti s bilo kojim drugim bićem. Dopustite li prošlosti ili budućnosti da zamagle sadašnjost. To je mehanika nesvjesnog. Drama je kad se saţalijevate. najviše se plaše vlastita buĊenja i najviše mu se opiru. jednostavno zato što je ego sâm po sebi problem. Cijeli su osjećaj vlastitoga ja uloţili u ego. rješenjem ili iscjeljenjem . . prestajete ulaziti u sukobe. psihološko vrijeme . moć. ipak ćete stvarati vlastitu dramu. tvrdi se u Teĉaju ĉudesa. mnoge vrste bolesti uzrokuje trajan otpor ega koji stvara ograniĉenja i zapreke u protoku energije kroz tijelo. organizacijama ili ustanovama.a od toga se stvara drama. Posljedica jest da se potpune suprotnosti uzajamno energiziraju. Ne moţete se svaĊati s potpuno svjesnom osobom.postaje dio drame. niti sudjelujete u njoj. Ti obrasci su otpor. obrane ili napada. kontrola. Drama je kad se osjećate krivima ili tjeskobnima. Njihova priĉa predstavlja njihov identitet. Kad se dva ili više ega udruţi u osobnim odnosima. okruţen mnoštvom ega koje smatra ili potencijalnom prijetnjom ili ih pokušava iskoristiti za vlastite svrhe. obrana. vi stvarate dramu. Neke strategije ega iznimno su pametne. ali iza njega neće biti nikakve reaktivne sile. Stoga se iznošenje stava neće pretvoriti u dramu. prestajete stvarati te poteškoće. Kad god ne poštujete Sadašnji trenutak tako što ćete mu dopustiti da postoji. genocid i izrabljivanje do kojih dolazi zahvaljujući masovnoj neosviještenosti. napad. Vi i dalje jasno i ĉvrsto moţete iznijeti svoj stav. Sve dok su poistovjećeni s umom. stvarate vrijeme. Nitko se ne moţe svaĊati s vama. to je kraj drame u vašem ţivotu. To se ne odnosi samo na sukob s drugim ljudima. dolazi do drame. Ono ĉega se takvi ljudi najviše boje jest okonĉanje vlastite drame. prije ili kasnije poĉnu se dogaĊati »loše« stvari. Više ne stvarate dramu. Temeljni obrasci ega smišljeni su kako bi se borili protiv vlastitog duboko ukorijenjenog straha i osjećaja da mu nešto nedostaje.

to znaĉi da odbijate teći tijekom ţivota. Kako bi došlo do novoga rasta.iako rijetko . TakoĊer.nego još više na sukob u vlastitoj nutrini. radost bez uzroka onkraj dobrog i lošeg. Boţjeg spokojstva. To se posvuda oĉituje: u ţivotnom ciklusu zvijezde ili planete. Dopuštajući svim stvarima da postoje. Nije istina da je put prema gore dobar. još ste podloţni njezinoj cikliĉkoj prirodi i zakonu nepostojanosti sviju stvari. kad napreduju. politiĉkih sustava i civilizacija te u neminovnim ciklusima dobitka i gubitka u ţivotu pojedinaca. te ciklusi neuspjeha. . potrebno je rastvaranje. sve dok se nalazite u toj dimenziji. mentalno-emocionalnom boli. ali to više ne smatrate »lošim« . kad se suše ili raspadaju. Na razini oblika postoje raĊanje i smrt. Tjelesni bol ne treba miješati s patnjom. stabla. To su ciklusi uspjeha. Kad bi rast bilo koje vrste trajao do u beskonaĉnost. Jedno ne moţe postojati bez drugoga. u uzdizanju i propasti naroda. a vi ih morate pustiti da odu kako biste napravili mjesto za nove stvari što će se pojaviti ili za odvijanje preobrazbe. a put prema dolje loš. cvijeta. Rast se najĉešće smatra pozitivnim. u konaĉnici bi postao ĉudovišan i razoran.još moguć. sve dok se nalazite u tjelesnoj dimenziji. tjelesni je bol . Sveukupnu patnju stvara ego svojim otporom. Drţite li se ĉvrsto starih stvari i opirete li se. stvaranje i razaranje. nepromjenjiva duboka tišina. pa ćete zato patiti. dok ste povezani s kolektivnom ljudskom psihom. kad vam stvari sâme dolaze. rast i rastvaranje naizgled razdvojenih oblika. fiziĉkog tijela. To je radost Bića. ali ništa ne moţe rasti zauvijek. otkriva vam se dublja dimenzija ispod igre suprotnosti. NEPOSTOJANOST I ŢIVOTNI CIKLUSI MeĊutim. otkriva se kao trajna prisutnost.to jednostavno postoji. kojeg nestaje kad više nema nikakvih nesklada izmeĊu zahtjeva i oĉekivanja vlastita uma i onoga što jest. osim prema prosudbama uma.

Kako bi vas privukla duhovna dimenzija. neizbježan je privid sve dok se poistovjećujete s umom. Sva stanja iznimno su nepostojana i neprestano se mijenjaju ili. svatko prije ili kasnije doţivi »neuspjeh« te se svako postignuće na kraju izjalovi. Naravno. um se veţe uz njega i poistovjećuje se s njim.MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA DEVETO POGLAVLJE Kretanje ciklusa prema dolje apsolutno je suštinsko za duhovno ostvarenje. nestati.nego samo vaša ţivotna situacija. I dalje moţete biti aktivni i uţivati u oĉitovanju i stvaranju novih oblika i okolnosti. Cikliĉka priroda svemira blisko je povezana s netrajnošću sviju stvari i situacija. što je samozaštitna mjera. mjestu ili fiziĉkom tijelu. Ciklus može trajati od nekoliko sati do nekoliko godina. Tada ste sretni. . što znaĉi na razini oblika. Ili će neki uspjeh postati isprazan i besmislen. Svi su oblici netrajni. Netrajnost je središnji dio i Isusova uĉenja: »Ne sabirajte sebi blago na zemlji. Oblici i okolnosti nisu vaš ţivot . kako je on to izrazio. Prisila da nešto radite i sklonost da osjećaj vlastite vrijednosti i identitet temeljite na vanjskim čimbenicima. kao što su postignuća. Izmjenjuju se razdoblja niske i visoke razine energije. Ali u ovoj dimenziji. bez obzira je li rijeĉ o odnosu. tako da moţe doći do nuţne obnove. dobro se osjećate i takvo stanje moţe postati dio onoga što jeste ili što mislite da jeste. gdje moljac i hrda izgrizaju blago. To je bio središnji dio Buddhina uĉenja. Nisu vam potrebni da biste utemeljili vlastiti identitet. Mnoge bolesti se stvaraju zbog opiranja ciklusu slabe energije. ali se nećete poistovjećivati s njima. Inteligenci ja organizma u takvim sluĉajevima moţe preuzeti stvari u svoje ruke. Bit će razdoblja kad ćete biti iznimno aktivni i stvaralački. kad vam se čini da nikamo ne idete i da ništa ne postižete. ili njima više nećete biti zadovoljni. društvenoj ulozi. ali može biti i razdoblja kad će se činiti da sve stoji na mjestu. morate na nekoj razini jako pogriješiti ili iskusiti neki veliki gubitak ili bol. Zato vam je teško ili nemoguće prihvatiti cikluse slabe energije i dopustiti im postojanje. na ovom svijetu. Neuspjeh se krije u svakom uspjehu. I vaša je tjelesna energija podložna ciklusima. imutku. netrajnost je znaĉajka svakog stanja. koji je osobito važan za obnavljanje. Ne može uvijek biti na svom vrhuncu. Postoje veliki ciklusi te manji u okviru velikih. Situacije će se promijeniti. te stvoriti bolest kako bi vas prisilila da zastanete. a uspjeh u svakom neuspjehu. gdje lopovi prokopavaju zidove i kradu ga!« Sve dok umom prosuĊujete da je neko stanje »dobro«. gdje ga izgriza moljac i rĊa. tako da će se pretvoriti u neuspjeh. svake situacije s kojom ćete se u ţivotu susresti.

pretvorilo u nešto loše. MeĊutim. pa ste zato nesretni. njeguju ga kao jezik religije budistiĉki redovnici na Cejlonu. Kad je njezina ljepota poĉela nestajati. Da je bila u stanju povezati se s bezobliĉnim i bezvremenim unutarnjim ţivotom. kao da vam je netko otrgnuo ruku ili nogu. vanjski oblik propuštao bi sve veći sjaj unutarnje svjetlosti koja izvire iz njezine bezvremene. Sretno vjenĉanje i medeni mjesec vode do nesretnog razvoda ili nesretnog zajedniĉkog ţivota. narušena starenjem. ili postepeno. Drugi postaju samo duboko nesretni ili se razbole kad god u njihovu ţivotu doĊe do velikog gubitka. Štoviše. Nedavno sam ĉitao o ĉuvenoj glumici koja je umrla u dobi od oko osamdeset godina. mogla je vedro i spokojno promatrati nestajanje vanjskog oblika. um to ne moţe prihvatiti. tako da joj ljepota ne bi nestala. Ista situacija koja vas je usrećivala sada u vama izaziva nesreću. Buddha je nauĉavao kako je ĉak i sreća dukkha — palijska* rijeĉ koja oznaĉava »patnju« ili »nezadovoljstvo«. To stanje ju je najprije usrećivalo. I ona se poistovjetila s vanjskim stanjem: tjelesnim izgledom.ništa ne traje zauvijek. Ili ga nestaje ili se mijenja ili dolazi do zamjene polariteta: isto stanje koje je juĉer ili prethodne godine bilo dobro iznenada se. u Burmi i drugim mjestima (prim. Ne uspijevaju shvatiti kako izmeĊu njihova ţivota i ţivotne situacije postoji razlika. Ima sluĉajeva kada ljudi koji su izgubili sav novac ili im je uništen dobar glas poĉine samoubojstvo. Današnji napredak sutra postaje jalov. To su krajnji sluĉajevi. a zatim je gurnulo u nesreću. istinske prirode. Ili situacija nestaje. postala je oĉajniĉki nesretna i povukla se od svijeta. nego bi se jednostavno preobrazila u duhovnu ljepotu. Ĉvrsto se drţi bivšeg stanja i opire se promjeni. Najvaţnija vrsta znanja još nije široko dostupna. izumrli indijski jezik kojim su pisane neke budistiĉke svete knjige. Neodvojiva je od svoje Pali. Kad se stanje ili situacija uz koje se um vezao i poistovjetio promijene ili nestanu.) . potekao iz staroindijskog jezika. nitko joj nije rekao da je to moguće. prev.

lakoće i svjetlosti. To se ĉini gotovo proturjeĉnim. ciklusi će doći i otići. posjeduju ili postignu ne moţe biti »spasenja«. To znaĉi da su sreća i nesreća zapravo jedno. Radost je suštinski dio unutarnjeg stanja spokojstva. To je vaše prirodno stanje. nauĉio sam dopustiti Sadašnjem trenutku da postoji i prihvatiti netrajnu prirodu sviju stvari i situacija. Stvari i stanja mogu vam pruţiti uţitak.« Dosegnete li tu toĉku. Budistiĉki mi je redovnik jednom rekao: »Sve ono što sam nauĉio tijekom dvadeset godina koje sam proţivio kao redovnik mogu saţeti u jednu jedinu reĉenicu: sve što se uzdiţe to i pada. na ovo: nauĉio sam ne opirati se onomu što jest. Stvari.MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA DEVETO POGLAVLJE suprotnosti. kao radost Bića. ali nestane li ovisnosti. kakva je uopće svrha bilo ĉega? Starozavjetni prorok mora da je stigao do iste spoznaje kad je napisao: »Vidjeh sve što je uraĊeno pod suncem i. . U vanjskom svijetu nema niĉega što bi vas moglo zadovoljiti. tako da cijeloga ţivota ne tragate za prividom. Cijela oglašivaĉka industrija i potrošaĉko društvo srušilo bi se kad bi se ljudi prosvijetlili i kad više ne bi svoj identitet pronalazili u stvarima. to će vam više izmicati. osjećaj trajnosti i ispunjenja . sve je to taština i jurnjava za vjetrom. opći uvjeti vašega ţivota i vanjski oblici uvelike se popravljaju.« Mislio je. Takvo stanje više ne ovisi o stvarima koje su ili dobre ili loše. Toliko znam. Razdvaja ih samo privid vremena. Ţivot teĉe s lakoćom. nema više ni straha. Ali kroz njih traţiti nešto što vam oni ne mogu dati . te slobodno uţivate u njima i poštujete ih . Naravno da će sve te stvari proći. Ne opirati se ţivotu znaĉi prebivati u stanju milosti.identitet. naravno. Ništa vam ne moţe dati radost. ali moţda morate doţivjeti gubitak mnogih iluzija kako biste spoznali istinu. ljudi ili uvjeti o kojima ste mislili da su vam potrebni kako biste bili sretni sada vam dolaze bez ikakve borbe ili napora. To nije nešto negativno. ali ne mogu vam pruţiti radost. a ne nešto za što se teškom mukom morate truditi ili boriti kako biste to postigli. Mnogi ljudi nikada ne shvaćaju kako ni u ĉemu što rade. ali kad nestane unutarnje ovisnosti o obliku.dok traju. Nije rijeĉ ni o tome da više ne biste trebali poštovati ugodne i prekrasne stvari ili stanja. Stvari i stanja mogu vam pruţiti zadovoljstvo. gle. osim privremeno i površno. što onda ostaje ĉemu bismo mogli teţiti. ali oni takoĊer izazivaju bol. samo ste korak udaljeni od oĉaja . Radost nema uzroka i izvire iznutra. Tako sam pronašao spokojstvo.ali i korak od prosvjetljenja. nego jednostavno prepoznavanje prirode stvari. U onima koji to shvaćaju nerijetko se javlja zamorenost svijetom i depresija: ako vam ništa ne moţe pruţiti istinsko zadovoljstvo.recept je za razoĉarenje i patnju. Što više na taj naĉin traţite sreću. stanja koje se naziva mirom Gospodnjim.

dok ste nesretni. Teĉaj o ĉudesima s pravom istiĉe kako. Umjesto da privlaĉi ţeljene situacije. Ona je samo blijedi odraz radosti Bića. Moţda nećete biti sretni.ne biste vjerovali da vam je nesreća korisna. ali bit ćete smireni. . od depresivnog raspoloţenja ili mrzovoljnog negodovanja do samoubojstvenog oĉajanja. vi ćete i dalje osjećati duboku unutarnju jezgru spokojstva. KAKO SE KORISTITI NEGATIVNOŠĆU I ODREĆI JE SE Sav unutarnji otpor ĉovjek doţivljava kao negativnost u jednom ili drugom obliku. Vjeruje kako uz pomoć negativnosti moţe privući ţeljene uvjete ili uništiti neţeljene. ĉuva ih tamo gdje jesu.Sreća koju crpite iz nekog drugog izvora nikada nije jako duboka. kao što su bijes. depresija i duboka tuga. Negativnost obuhvaća sve. Njezina jedina »korisna« funkcija je jaĉanje ega i zato je ego voli. Sveukupna negativnost jest otpor. zar biste je stvarali? Naravno. od razdraţenosti ili nestrpljenja do divljeg bijesa. ĉinjenica jest da nesreća nije korisna. Biće vas odnosi s onu stranu potpunih suprotnosti uma te vas oslobaĊa ovisnosti o obliku. Umjesto da rastvara neţeljene. Otpor katkad budi emocionalno tijelo boli. Ĉak i ako se sve oko vas sruši i nestane. Ego vjeruje da uz pomoć negativnosti moţe upravljati stvarnošću i dobiti ono što ţeli. Kad »vi« .um . ona ih spreĉava. postoji nesvjesno uvjerenje da vam nesreća »kupuje« ono što ţelite. vibrirajućeg spokojstva koje pronalazite kad uĊete u stanje bez otpora. a u tom sluĉaju ĉak i manje vaţne situacije mogu stvoriti snaţnu negativnost. U ovom kontekstu te su dvije rijeĉi gotovo istog znaĉenja.

povremeno se dvije patke sukobe . predavanju Sadašnjem trenutku. ne dopuštajući joj da ostane zarobljena u tijelu i da se pretvori u negativnost. Zato u ţivotu zanemarujete. samo ljudi. iznenada sam shvatio da lepršanjem krila oslobaĊaju višak energije. više je ne ţelite pustiti. a na dubokoj. razini ne ţelite pozitivnu promjenu.a sve su to bile maĉke. pomirene same sa sobom. To je prirodna mudrost. TakoĊer je i bezumna. Zar ne bi i negativna emocija takoĊer mogla obuhvaćati vaţnu poruku? Primjerice. Tada nastave spokojno plivati. a patkama je lako slijediti je jer nemaju um koji bi prošlost nepotrebno odrţavao na ţivotu. Promatrajte bilo koju biljku ili ţivotinju i dopustite im da vas nauĉe prihvaćanju onoga što jest. Stoga trebam slušati . Ţivio sam s nekoliko majstora zena . nesvjesnoj. Ona bi zaprijetila vašem identitetu depresivne. kakva samo mogu biti neumna stvorenja. to bi moţda mogao biti znak kako nešto ne valja s mojim ţivotom i to bi me moglo nagnati da promotrim svoju ţivotnu situaciju i unesem nekakve promjene. Već i samo promatranje njih predstavlja meditaciju. a tada se patke razdvoje. Ĉak su me i patke poduĉile nekim vaţnim duhovnim poukama. MeĊutim. Ona je psihiĉki zagaĊivaĉ i postoji duboka povezanost izmeĊu trovanja i uništenja prirode te goleme negativnosti koja se nakupila u kolektivnoj ljudskoj psihi.što znaĉi biti to što jeste. Kad sam to prvi put primijetio. kao da se ništa nije dogodilo. bijesne ili duboko nesretne osobe. ako sam ĉesto depresivan. ţabu koja ima poteškoća sa samopoštovanjem. Kako spokojno plove. maĉku koja se ne moţe opustiti ili pticu koja u sebi nosi mrţnju i negodovanje? Jedine ţivotinje koje povremeno mogu iskusiti nešto nalik na negativnost ili pokazati znakove neurotiĉnog ponašanja su one koje ţive u bliskom dodiru s ljudima i tako se povezuju s ljudskim umom i njegovom ludošću. Dopustite im da vas poduĉe Biću. a zatim od nje izgradio identitet. potpuno prisutne u sadašnjem trenutku.katkad bez ikakva osobita razloga ili zato što je jedna od njih zalutala u osobni prostor druge. To je uobiĉajena pojava. Bitka obiĉno traje samo nekoliko sekunda. dostojanstvene i savršene.MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA DEVETO POGLAVLJE Jednom kad se poistovjetite s nekim oblikom negativnosti. Nijedan drugi oblik ţivota na ovoj planeti ne poznaje negativnost. nijeĉete ili potkopavate ono što je pozitivno. Da vas poduĉe integritetu . biti stvaran. upravo kao što nijedan drugi ţivotni oblik ne uništava i ne truje Zemlju koja ga odrţava na ţivotu. Negativnost je potpuno neprirodna. Neka vas poduĉe kako ţivjeti i kako umrijeti te kako da od ţivljenja i umiranja ne napravite problem. Jeste li ikada vidjeli nesretan cvijet ili hrastovo drvo pod stresom? Jeste li susreli depresivnog dupina. otplivaju u suprotnim smjerovima i nekoliko puta ţestoko zamahnu krilima.

iako su neki tome vrlo blizu. kao i bolesti. Na tom otoku ţivi jedinstvena civilizacija. Paţnja. to moţe znaĉiti samo jedno: da postajete svjesniji. Ali sve dok negativnost uistinu postoji. Kako moţemo sprijeĉiti pojavu negativnosti i kako je se moţemo osloboditi kad se već pojavi? Kao što sam rekao. Ali sve promjene koje napravite. U njemu priĉa priĉu o muškarcu koji je doţivio brodolom u blizini udaljena otoka. nemojte se obeshrabriti. za razliku od ostalih na svijetu. Budi prisutan. . u krajnjem su samo kozmetiĉki zahvati. odnosima ili okolinom. ako ne izranjaju iz promijenjene razine svijesti. Koristite se njome kao nekom vrstom znaka koji vas podsjeća da budete što prisutniji. A što se toga tiĉe. Kad god zamijetite da se u vama probudio neki oblik negativnosti. a ne ih jednostavno odbaciti kao negativne. Vjerujem da će ih uskoro biti mnogo više. Ovdje i sad.« Kasnije saznajemo da su otoĉani nauĉili papige tim rijeĉima kako bi ih neprestano podsjećale da ostanu prisutni. njezino pojavljivanje sprijeĉit ćete potpunom prisutnošću. Ovdje i sad. Na ovoj planeti zasad je malo ljudi koji mogu odrţati stanje trajne prisutnosti. Ali. koristite se njome. odvojenog od ostatka svijeta.« Postoji roman Aldousa Huxley pod nazivom Island (Otok). negativne emocije koje se vraćaju katkad sadrţe poruku. ne promatrajte ga kao neuspjeh. Ustani iz svoga uma. nego kao koristan znak što vam govori: »Probudi se.ono što mi emocije govore. bez obzira jesu li povezane s poslom. zapravo mentalno zdravi. kad se poĉeo jako zanimati duhovnim uĉenjima. Neuobiĉajeno je to što su njegovi stanovnici. što ga je napisao u zrelijim godinama. Prvo što muškarac zamijeti su raznobojne papige na stablima koje neprestano ponavljaju rijeĉi: »Paţnja. Dosegnete li stanoviti stupanj prisutnosti. Da. više vam nije potrebna negativnost da vam kaţe što vam je u stanovitoj ţivotnoj situaciji potrebno.

na neki naĉin odagnati neţeljeno stanje. Ali budite sigurni da ste je potpuno odbacili. mišlju ili ĉak niĉim osobitim ĉega biste bili svjesni. potresu ili . Ne moţete li je odbaciti. Razdraţenost je potpuno automatska i potpuno nesvjesna. daleko više uznemiruje nego izvorni uzrok kojeg otpor pokušava razriješiti. poplavi. Ovdje i sad. nego um. Više se ne sudara sa ĉvrstim »zidom« u vama. bez obzira na to je li uzrokovana vanjskim ĉimbenikom. pa ĉak i beznaĉajnim stvarima. To je opraštanje.« Ĉak i najslabija razdraţljivost je znaĉajna te je treba priznati i promotriti je. vrištanje djece. Recimo da u miru sjedite kod kuće. Bez obzira na to je li rijeĉ o automobilskom alarmu. da proĊe kroz vas. Osjetite kako postajete prozirni. prometna guţva. kao što su napad. dopustite da te rijeĉi proĊu kroz vas. niti dopuštate da vašim osjećajima upravlja um. inaĉe će doći do gomilanja nezamijećenih reakcija. Umjesto da se prepustite nesvjesnoj reakciji ili negativnosti. vjeţbajte ponajprije s malim stvarima. Na taj naĉin postajete neranjivi. Kao da više nema nikoga tko bi mogao biti povrijeĊen. Preporuĉujem vam da ovu metodu u poĉetku vjeţbate s malim. Naravno. Ali ta osoba više ne posjeduje moć kojom bi mogla nadzirati vaše unutarnje stanje. Umjesto da u sebi podignete zid otpora u koji neprestano i bolno udaraju stvari koje se »ne bi trebale dogaĊati«. gruboj osobi. Sve se to moţe pretvoriti u duhovnu praksu. Iznenada se s ulice zaĉuje prodoran zvuk automobilskog alarma. kao što sam rekao ranije.DEVETO POGLAVLJE MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA Stoga. kad god osjetite da se u vama budi negativnost. jednostavno prihvatite njezino postojanje i usmjerite paţnju na osjećaj.ne u neĉijoj tuĊoj. Sada dopustite buci. moţda ćete je moći jednostavno odbaciti kad shvatite da ne ţelite u vlastitoj nutrini nositi to energetsko polje te da ne sluţi nikakvoj svrsi. Probudi se. Tada ste usidreni u vlastitoj moći . Zašto ste je izazvali? Niste vi. Kao što sam rekao. koji vi doţivljavate kao neki oblik negativnosti ili nesreće. ako tako odluĉite. prihvatite je kao da je glas što govori: »Paţnja. Otpor koji stvara um. Koja je svrha te razdraţenosti? Baš nikakva. kao da nestaje ĉvrstoća vašega materijalnog tijela. u ovom sluĉaju razdraţenost ili bijes. lajanje psa. I dalje toj osobi moţete reći kako je njezino ponašanje neprihvatljivo. to je zabluda. Netko vam kaţe nešto grubo ili s namjerom da vas povrijedi. Alternativa odbacivanju negativne reakcije jest da je otklonite zamišljajući kako postajete sve otvoreniji vanjskom uzroku reakcije. Ne odupirite se. Kao što sam već rekao. Zašto ju je um stvorio? Zato što se drţi nesvjesnog uvjerenja kako će njegov otpor. Javlja se razdraţenost. dopustite da sve to proĊe kroz vas. Automobilski alarm. ili bilo kojem drugom uzroku negativne reakcije. obrana ili povlaĉenje.

»Dajte mi najbolji komad mesa koji imate«. Jeste li ĉuli priĉu o Banzanu? Prije nego što je postao veliki majstor zena. Kad prihvatite ono što jest. Onoga trenutka kad potpuno prihvatite svoj ne-mir.gubitku sveukupnog imetka. mehanizam otpora uvijek je isti. Oprostite sebi što niste spokojni. Moţda ste ĉuli izreku »Okreni drugi obraz«. samo na vašu unutarnju stvarnost. kao i sve ostale. To je ĉudo predavanja. on će se preobraziti u mir. Banzan se prosvijetlio. ali mu je neprestano izmicalo. . Ta se njegova izjava odnosila.najbolji. A mesar je odvratio: »Svaki komad mesa koji imam je najbolji. Ovdje nema komada koji ne bi bio najbolji. jer ćete izazvati unutarnji sukob i nesvjesni otpor. « Ĉuvši to. To je prosvjetljenje. Moţda će vam sljedeća radionica pruţiti odgovor. Ne tragajte ni za kojim drugim stanjem od onoga u kojem se sada nalazite. iskren odgovor morao bi glasiti da nisam. u spokojstvo. ĉitam mnoge knjige o duhovnosti i pokušavam se ne opirati -ali upitate li me jesam li pronašao istinski i trajan unutarnji mir. hodajući trţnicom. mnogo je godina proveo u potrazi za prosvjetljenjem. Zašto ga nisam pronašao? Što bih drugo mogao uraditi? Vi još tragate u vanjskom svijetu i ne moţete iskoraĉiti iz obrasca traganja. posjećujem radionice. Vidim da ĉekate nekakvo objašnjenje. naĉuo razgovor izmeĊu mesara i kupca. Sve ono što potpuno prihvatite odvest će vas onamo.svaki trenutak . kojom se veliki uĉitelj prosvjetljenja koristio prije dvije tisuće godina. a ne na vanjski oblik vašega ţivota. Rekao bih vam: ne tragajte za mirom. rekao je kupac. Tada je jednoga dana. Prakticiram meditaciju. moţda neka nova tehnika. Pokušavao je simboliĉki prenijeti tajnu neopiranja i nereagiranja. znat ćete kako je svaki komad mesa .

Je li to suosjećanje? Da. Umu će se njihov oblik svidjeti ili im se neće svidjeti. Katkad je mirna. stvarati nove oblike. meĊutim. već prema ciklusima i godišnjim dobima. budući da ste još u fiziĉkom tijelu. a ne samo površina i u dodiru ste s vlastitom dubinom.tako ćete biti u stanju zagledati se s onu stranu oblika i osjetiti blistavo i ĉisto Biće druge osobe kroz svoje vlastito. prisjetite se da imate mnogo toga zajedniĉkog: za nekoliko godina — dvije ili sedamdeset. Stoga. poštovati ljepotu svih njih. Temeljeći se u Biću. jezero je uvijek smireno. Do patnje dolazi zbog poistovjećivanja s oblikom. Moţete uţivati u njima. . nego i o umu. postajete nalik na duboko jezero. Prebivate u Biću . kad se suoĉite s tuĊom patnjom ili nesvjesnim ponašanjem.nepromjenjivom. Sljedeći put kad kaţete: »Nemam ništa zajedniĉko s tom osobom«. koja ostaje apsolutno smirena. tijelo i um druge osobe promatrat ćete samo kao ekran iza kojeg moţete naslutiti njihovu istinsku stvarnost kao što osjećate svoju. Unutarnji mir ne ovisi o tome. Vi ste cijelo jezero. Je li to negativna misao? Nije. a tada će vas nestati.ako su spremni. znaĉi li to da se udaljavate i od drugih ljudskih bića? Sasvim suprotno. vama i drugim ljudskim bićima i svim ostalim ţivim bićima zajedniĉka je ranjivost i smrtnost fiziĉkog oblika. katkad uzburkana i opasna. igrati se s njima. Vanjska situacija vašega ţivota i sve ono što se ondje dogaĊa predstavljaju površinu jezera. Sve dok niste svjesni Bića.MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA DEVETO POGLAVLJE PRIRODA SUOSJEĆANJA Zakoraĉivši s onu stranu suprotnosti stvorenih umom. izmeĊu vas i svakog drugog stvorenja postoji potpuna jednakost. zatim u hrpu prašine. a tu nije rijeĉ samo o njihovu tijelu. S jedne strane. dvije strane te povezanosti. Na razini Bića sveukupna se patnja prepoznaje kao privid. Ali. Ali više nema potrebe vezati se uz bilo koji od njih. Ta otreţnjujuća i ponizna spoznaja ne ostavlja mnogo mjesta ponosu. Ĉudesa iscjeljivanja katkad se dogaĊaju kroz takvu spoznaju. besmrtnom . ostanite prisutni i u dodiru s Bićem . Kad se tako odvojite od stvari. nego ĉinjenica. u suosjećanju postoje dvije stvari. Istinski odnos postaje moguć tek kad postoji svjesnost Bića. bezvremenom. Ne opirete se promjeni tako što se mentalno drţite svake situacije. buĊenjem svjesnosti Bića u drugima .i vaše ispunjenje ili sreća više ne ovise o vanjskom svijetu neprestano promjenjivih oblika. izmiĉe vam stvarnost drugih ljudi jer niste pronašli vlastitu. to nije vaţno — oboje ćete se pretvoriti u istrunuli Ieš. Suosjećanje je svjesnost o dubokoj vezi izmeĊu vas i svih bića. U dubini. Zašto sklapati oĉi pred njom? U tom smislu.

Vaš se fiziĉki oblik rastvara. ali i predstavlja samo jednu stranu suosjećanja. ukljuĉujući i vlastiti.Jedna od najmoćnijih duhovnih praksi jest duboka meditacija o smrtnosti tjelesna oblika. To je Boţji mir i jedan od najplemenitijih osjećaja za koji su ljudska bića sposobna. Posjedovati empatiju prema patnji drugog bića svakako zahtijeva visok stupanj svijesti. Istinsko suosjećanje ide i dalje od empatije ili simpatije. oblici i prividi. više ne postoji. koja nije potpuna. radošću Bića s onu stranu oblika. blistav ţivot. Spoznaja o toj besmrtnoj dimenziji. nego kroz vlastitu upoznajete i besmrtnost svakog drugog bića.boţanska prisutnost kakvi jeste. Na razini Bića zajedniĉki vam je vjeĉan. Na razini dubokih osjećaja sada prepoznajete ne samo vlastitu besmrtnost. . U suosjećanju se naizgled suprotni osjećaji tuge i radosti stapaju u jedno i preobraţavaju se u dubok unutarnji mir. pak. umiru samo imena. druga je strana suosjećanja. i dalje ondje . Do njega ne dolazi dok se tuga ne stopi s radošću. Naziv joj je: umri prije nego što umreš. onakvo kakvim sam ga upravo opisao. još iznimno rijetko. Ali istinsko je suosjećanje. vašoj istinskoj prirodi. Ono što je stvarno nikada ne moţe umrijeti. radošću vjeĉnoga ţivota. Tada dolazi trenutak kad umiru i svi misaoni oblici ili misli. Vi ste. To su dva vida suosjećanja. Blistava i potpuno budna. a posjeduje veliku moć iscjeljivanja i preobrazbe. Na razini oblika zajedniĉka vam je smrtnost i nesigurnost postojanja. Duboko uĊite u tu meditaciju.

gusto. Tijelo je nevjerojatno pogrešan opaţaj vaše istinske prirode.ne moţe se odvojiti od promatrane pojave. Ali. morat ćete samo drukĉije i pomnije promotriti »kameni kip«. što god opaţate samo je neka vrsta simbola. stvoreni egoistiĉnim obrascem svijesti. Tijelo i smrt: isti privid. Svijet koji stvarate i promatrate kroz um ega doima se kao sasvim nesavršeno mjesto. Ništa nije onakvo kakvim se ĉini. Stoga stvara privid da je ĉovjek tijelo. a razliĉit naĉin promatranja uzrokuje drukĉije ponašanje promatrane pojave. Sjetite se kako je opaţaj svijeta odraz vašega stanja svijesti. a ne morate se poĉeti ogledati naokolo. koji ne posjeduje svjesnost o Izvoru ţivota i sebe sagledava odvojeno te smatra da je pod neprestanom prijetnjom.DEVETO POGLAVLJE MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA PREMA DRUKĈIJEM PORETKU STVARNOSTI Ne slaţem se s tim da tijelo mora umrijeti.. Tada ćete otkriti kako to nikada nije bio kameni kip. ĉak kao dolina suza. Prebivate u svijetu smrti i tijela koja se bore. Ako vjerovanje u smrt stvara tijelo. a izvan vas ionako nema objektivnog svijeta. Ugledate li anĊela. Vjerujemo u smrt i zato nam tijelo umire. MeĊutim.to je privid. zašto onda ţivotinje imaju tijelo? Ţivotinja nema ego i ne vjeruje u smrt. ili se samo tako ĉini. Ili zadrţavate sve ili sve odbacujete. Vjerujete li negdje na dubokoj razini u odvojenost i borbu za opstanak. kao slika u snu. Jedan od najvećih uvida koji smo dobili od modernih fiziĉara jest onaj o jedinstvu promatraĉa i promatranog: osoba koja provodi eksperiment . Tijelo ne umire zato što vjerujete u smrt. Ali vaša je istinska priroda skrivena negdje u tom prividu. Svakoga trenutka vaša svijest stvara svijet u kojemu obitavate. a ne izvan njega. stoga je tijelo još uvijek jedina toĉka pristupa toj prirodi. Uvjeren sam da moţemo postići tjelesnu besmrtnost. od tijela ne moţete pobjeći. ali to je nemoguće. Tijelo postoji ili se ĉini da postoji zato što vjerujemo u smrt. Ali ipak umire. a i ne morate. Ţelite zadrţati jednu stranu privida i osloboditi se druge. Na taj naĉin vaša svijest tumaĉi ples molekularne energije svemira . Tijelo i smrt dio su istoga privida. tjelesno sredstvo kojemu neprestano prijeti opasnost. Jedno ne moţete imati bez drugoga. Smatrati sebe ranjivim tijelom koje se rodilo i malo kasnije umire .. tada se to uvjerenje odraţava posvuda oko vas i svi su vaši opaţaji uvjetovani strahom. ubijaju i gutaju jedna druge.promatraĉka svijest . Vi niste odvojeni od svijeta. ali pogrešno pomislite kako je rijeĉ o kamenu kipu.

Budući da su svi svjetovi uzajamno povezani. potpuno razliĉitih svjetova . zapravo. iako su svi ti svjetovi meĊusobno povezani. Ta energija sirov je materijal takozvane fiziĉke stvarnosti. Upravo kao što su slike u snovima simboli unutarnjih stanja i osjećaja. kao što sam rekao.a ipak su svi svjetovi u krajnjem sjedinjeni. stoga kad se veći dio ĉovjeĉanstva oslobodi egoistiĉne zablude. nastavala bi svijet koji bi se vama ĉinio kao rajsko carstvo . to je svijet u kojem prevladava strah. a svaka ţarišna toĉka stvara vlastiti svijet. Svijet kakvim nam se sada ĉini. Tako tumaĉim njegovu izreku: »Stvoreni svemir gorljivo oĉekuje da mu se Boţji sinovi razotkriju«.a sve ovisi o svijesti koja opaţa. Mi nismo odvojeni od svoga svijeta. Budući da je strah neminovna posljedica egoistiĉne zablude. Vi je sagledavate u obliku tijela. Prema svetom Pavlu. kad se kolektivna ljudska svijest preobraţava. sve ono što je stvoreno ĉeka da se ljudi prosvijetle. Zato nalazimo u Bibliji da će u nadolazećem dobu »lav leţati pokraj janjeta«. To ukazuje na mogućnost potpuno drukĉijeg poretka stvarnosti. Sveti Pavao kaţe i da će se time . Naš kolektivni ljudski svijet uvelike je stvoren na razini svijesti koju nazivamo umom. mnogi razliĉiti »podsvjetovi«. Svako biće ţarišna je toĉka svijesti. mravlji svijet. To je pomak u planetarnoj svijesti. ovisno o onima koji ih zamjećuju ili stvaraju. ta će unutarnja promjena utjecati na sve ono stvoreno. Ĉak i u okviru kolektivna ljudskog svijeta postoje povelike razlike. ta će se preobrazba odraţavati u prirodi i ţivotinjskom carstvu. svijet dupina i tako dalje. Neobiĉna budistiĉka izreka koja kaţe da će svako stablo i svaka vlat trave na kraju postati prosvijetljeni ukazuje na istu istinu. Postoje bezbrojna bića ĉija je frekvencija svijesti tako razliĉita od vaše da vjerojatno niste ni svjesni njihova postojanja. uvelike je odraz egoistiĉnog uma. postoji beskonaĉan broj potpuno razliĉitih tumaĉenja. Iznimno svjesna bića.i stupa s njim u meĊuodnos. raĊanja i smrti. ili kao borbu za opstanak. Postoji ljudski svijet. Doslovce ćemo nastavati novi svijet. kao što ni ona nisu svjesna vašega. tako je i naša kolektivna stvarnost uvelike simboliĉki izraz straha i teških naslaga negativnosti koje se gomilaju u kolektivnoj ljudskoj psihi. svjesna svoje povezanosti s Izvorom i jedni s drugima. Moguć je i.

nego se probuditi iz poistovjećenosti s oblikom. uz ovu razinu stvarnosti. Tada više nećete biti vezani uz ovaj svijet. Samo oni koji su ga transcendirali mogu stvarati bolji svijet.primjerice. izraţavanjem Boţjega mira. U tom stanju vaš se iscjeliteljski utjecaj više ne temelji na djelovanju nego na postojanju. Moći ćete osjetiti svoje korijene u Neoĉitovanom i tako ćete se osloboditi vezanosti s oĉitovanim svijetom. Postat ćete »svjetlost svijeta«. Tek u tom trenutku poĉet ćete uistinu pridonositi stvaranju boljega svijeta. koje predstavlja svjesnost zajedniĉke spone smrtnosti i besmrtnosti. kao i neprestane potrage za ispunjenjem kroz psihološko nagraĊivanje. To proriĉe i Otkrivenje Novoga zavjeta: »Tada ugledah novo nebo i novu zemlju. stoga takvim postupcima nećete pridavati nikakvu stvarnost. novi svijet. nestaje ĉeţnje za osjetilnim iskustvima. nećete osjećati potrebu da na to reagirate. svijet vam više nije potreban. Ţivotinje. jer su prvo nebo i prva zemlja nestali«. Tek u tom trenutku moći ćete osjetiti istinsko suosjećanje i pomoći drugima na razini uzroka. Kad ste potpuno prisutni te kad se ljudi oko vas ponašaju na nesvjestan naĉin. Vaš je najvaţniji zadatak ne traţiti spasenje stvaranjem boljeg svijeta. Na toj dubokoj razini. bez obzira na to jeste li toga svjesni ili niste. I dalje moţete uţivati u prolaznim zadovoljstvima ovoga svijeta. Iako moţete uţivati u osjetilnim zadovoljstvima. zraĉenje ĉiste svijesti i tako ćete otkloniti patnju na razini uzroka. Ono što se rada nova je svijest i. ali više nema straha od gubitka. Više vam nije potreban da biste se od njega razlikovali. Poduĉavat ćete druge već samim svojim postojanjem. stvaranju razliĉitog poretka stvarnosti. stoga se ne morate ĉvrsto drţati nekih stvari. stabla i cvijeće osjetit će vaše spokojstvo i odgovoriti na njega. kao njezin neizbjeţan odraz. Iz svijeta ćete otkloniti nesvjesnost. Svatko s kim doĊete u dodir osjetit će dodir vaše prisutnosti i na njega će utjecati spokojstvo kojim zraĉite.MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA DEVETO POGLAVLJE otkupiti sve stvoreno: »Do sada su cijeli stvoreni svemir i svi njegovi dijelovi stenjali kao da se poraĊaju«. Moţda se sjećate da smo govorili o dvojnoj prirodi istinskog suosjećanja. To ne znaĉi da ne moţete poduĉavati i kroz djelovanje . suosjećanje postaje iscjeljivanje u najširem smislu rijeĉi. Time prekidate karmiĉki ciklus akcije i reakcije. kroz hranjenje ega. Vaš je mir tako prostran i dubok da u njemu nestaje sve što mu je suprotno. Ali nemojte pomiješati uzrok i posljedicu. kao da ga nikada i nije bilo. Na neki naĉin. .

Kako moţemo stvoriti bolji svijet ne baveći se ponajprije zlom kao što su glad i nasilje? Sva su zla uĉinak nesvjesnosti. To takoĊer vrijedi i podrţavate li pokret smišljen kako bi duboko neosviještene ljude sprijeĉio da ne unište sami sebe. iako je vaš susret moţda vrlo kratak. Ali ono što jeste uvijek je vaţnije i posjeduje snaţniju moć preobrazbe svijeta od onoga što kaţete. prepoznati vaţnost Bića i tako raditi na razini uzroka. Bez duboke promjene u ljudskoj svijesti. Pokušate li to ipak uĉiniti. jedni druge i cijelu planetu. Štoviše. Ali gladi i izgladnjelosti uopće ne bi smjelo biti. Moţete ublaţiti uĉinke nesvjesnosti. Osjećate li se pozvanim ublaţavati patnju svijeta. ne iskljuĉuje mogućnost da se vaše suosjećanje istodobno oĉituje na razini djelovanja te na razini uĉinka. to je vrlo plemenito. Empatija prema neĉijoj boli ili nedostatku i ţelja da pomognete trebaju biti uravnoteţene dubokom spoznajom vjeĉne prirode sveukupnog ţivota i konaĉnog privida svake boli. stvorit ćete »neprijatelja« i tako ćete i sami potonuti . ublaţavanjem patnje s kojom se susretnete. Tada dopustite da se vaš mir pretaĉe u sve ono što radite. ili da ne izazivaju tešku patnju drugih osjetilnim bićima. ono najvaţnije je taj trenutak dijeljenja Bića. inaĉe ćete se razoĉarati i oĉajavati. pa ćete istodobno raditi na razini uĉinka i uzroka. Stoga nemojte dopustiti da vaše suosjećanje postane jednostrano. Zapamtite: upravo kao što se ne moţete boriti protiv tame. krajnje suprotnosti će ojaĉati i dublje će se ukopati. kako moţe prepoznati nesvjesne obrasce u vlastitoj nutrini i tome sliĉno. U tom trenutku odvija se dubinsko iscjeljivanje te nema ni davatelja ni primaoca. Istinska se promjena odvija u nutrini. Poistovjetit ćete se s jednom od njih. tako se ne moţete boriti ni protiv nesvjesnog. ali ih ne moţete otkloniti ne odstranite li njihov uzrok. patnja u svijetu predstavlja provaliju bez dna.ukazivanjem na to kako ĉovjek moţe raskinuti poistovjećenost s umom. ali zapamtite da se ne usredotoĉujete iskljuĉivo na ono vanjsko. Zamoli li vas gladan ĉovjek komad kruha. a kruh je samo simbol. a ne u vanjskom svijetu.

MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA DESETO POGLAVLJE u nesvjesnom. Svijest kod ljudi pojaĉavajte širenjem informacija ili barem vjeţbajte pasivni otpor. Ali pobrinite se da u vama nema nikakva unutarnjeg otpora, nikakve mrţnje ili negativnosti. »Volite svoje neprijatelje«, rekao je Isus što je, naravno, znaĉilo: »Ne imaj neprijatelja «. Jednom kad se upustite u djelovanje na razini uĉinka, postaje iznimno lako izgubiti se u toj razini. Ostanite budni i jako, jako, prisutni. Uzroĉna razina treba ostati vaša najvaţnija ţarišna toĉka, uĉenje o prosvjetljenju glavna svrha, a spokojstvo vaš najdragocjeniji dar svijetu. ZNAĈENJE PREDAVANJA PRIHVAĆANJE SADAŠNJEG TRENUTKA Nekoliko ste puta spomenuli »predavanje«. Ta mi se zamisao ne sviĊa. Zvuĉi pomalo fatalistiĉki. Prihvaćamo li uvijek ono što se dogaĊa, tada nećemo napraviti nikakav napor da poboljšamo stvari. Meni se ĉini da napredak, i u osobnom ţivotu i kolektivno, ne znaĉi prihvaćanje ograniĉenja sadašnjosti, nego teţnju da ih se prekoraĉi i stvori nešto bolje. Da to nismo uĉinili, još uvijek bismo ţivjeli u špiljama. Kako moţete pomiriti predavanje s promjenama i djelovanjem? Za neke ljude predavanje moţe imati negativne konotacije, nagovješćujući poraz, odustajanje, nesposobnost u odgovaranju na izazove ţivota, letargiju i tako dalje. Istinsko predavanje, meĊutim, nešto je potpuno drukĉije. Ono ne znaĉi da se trebate pasivno pomiriti sa situacijom u kojoj se naĊete i ništa ne poduzimati. Niti znaĉi da morate prestati praviti planove ili poticati pozitivno djelovanje. Predavanje je jednostavna, ali duboka mudrost popuštanja, umjesto opiranja ţivotnom tijeku. Jedino gdje moţete iskusiti ţivotni tijek jest Sadašnji trenutak, stoga predati se znaĉi bezuvjetno i bez suzdrţanosti prihvatiti Sadašnji trenutak. To znaĉi otkloniti unutarnji otpor prema onom što jest. Unutarnji otpor onom što jest kroz mentalno prosuĊivanje i emocionalnu negativnost govori: »Ne«. To se osobito jako moţe uoĉiti kad stvari krenu »nizbrdo«, što znaĉi da postoji provalija izmeĊu zahtjeva ili krutih oĉekivanja vašega uma i onoga što jest. To je provalija boli. Ako ţivite dovoljno dugo, znate kako stvari priliĉno ĉesto krenu »nizbrdo«. Upravo u takvim trenucima trebate vjeţbati predavanje, ţelite li otkloniti bol i patnju iz svoga ţivota. Prihvaćanje onoga što jest odmah vas oslobaĊa poistovjećenosti s umom i tako vas ponovno povezuje s Bićem. Otpor je, zapravo, ura.

MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA Predavanje je iskljuĉivo unutarnja pojava. To ne znaĉi da na vanjskoj razini ne smijete nešto poduzeti i promijeniti situaciju. Zapravo, predajući se, ne morate prihvatiti cjelokupnu situaciju, nego samo onaj sićušni djelić koji zovemo Sadašnjim trenutkom. Primjerice, ako ste zaglavili negdje u blatu, nećete reći: »Dobro, ostajem zaglavljen u blatu«. Prepuštanje nije predavanje. Ne morate prihvatiti neţeljenu ili neugodnu ţivotnu situaciju. Niti morate varati sebe i reći kako nema niĉeg lošeg u tome što ste zaglavili u blatu. Nije tako. Vi potpuno shvaćate kako se ţelite izvući iz blata. Tada paţnju suţujete na Sadašnji trenutak, ne pridajući mu u mislima nikakve oznake. To znaĉi kako ne postoji prosuĊivanje Sadašnjeg trenutka. Stoga nema ni otpora, kao ni emocionalne negativnosti. Vi prihvaćate postojanje tog trenutka. Tada se prihvaćate posla i radite sve ono što moţete kako biste se izvukli iz blata. Takvo djelovanje nazivam pozitivnim. Daleko je uĉinkovitije od negativnog djelovanja, koje se temelji na bijesu, oĉajanju ili razoĉarenju. Dok ne postignete ţeljeni rezultat, predajete se tako što se suzdrţavate od pridavanja oznaka Sadašnjem trenutku. Dopustite mi da iznesem analogiju s vidom kako bih objasnio ono što ţelim reći. Noću hodate stazom, okruţeni gustom maglom. Ali imate jaku bateriju koja se probija kroz maglu i ispred vas stvara uzak, ĉist prostor. Magla je vaša ţivotna situacija, koja ukljuĉuje i prošlost i budućnost; baterija je vaša svjesna prisutnost; ĉist prostor je Sadašnji trenutak. Ne predate li se, vaš psihološki oblik, ljuska ega, postaje sve grublji i time stvara jak osjećaj odvojenosti. Svijet oko sebe i ljude koji vas okruţuju moţete smatrati opasnim. Javlja se nesvjesna prisila za razaranjem drugih kroz prosuĊivanje, kao i potreba za natjecanjem i prevlašću. Ĉak i priroda vam postaje neprijateljem, a vašim opaţajima i tumaĉenjima vlada strah. Mentalna bolest koju nazivamo paranojom tek je malo izraţeniji oblik ovog normalnog, ali neuĉinkovitog stanja svijesti. Zahvaljujući otporu, tvrd i krut ne postaje samo vaš psihološki oblik, nego i tjelesni. Napetost se javlja u razliĉitim dijelovima tijela, a tijelo kao cjelina se steţe. Slobodan protok ţivotne energije kroz tijelo, koji je najvaţniji za njegovo zdravo funkcioniranje, uvelike je ograniĉen. Rad na tijelu i neki oblici tjelesne terapije mogu pomoći DESETO POGLAVLJE u obnavljanju protoka, ali ako u svakodnevnom ţivotu ne vjeţbate predavanje, te stvari mogu vam pruţiti samo privremeno olakšavanje simptoma, budući da uzrok - obrazac otpora - nije razriješen.

Ima u vama nešto što ostaje nedirnuto prolaznim okolnostima koje ĉine vašu ţivotnu situaciju, a tome moţete pristupiti samo kroz predavanje. To je vaš ţivot, samo vaše Biće - koje postoji vjeĉno u bezvremenom carstvu sadašnjosti. Pronaći taj ţivot »ono je jedino što vam je potrebno«, o ĉemu je Isus govorio. Smatrate li da je vaša ţivotna situacija nezadovoljavajuća, samo predavanjem moţete raskinuti nesvjesni obrazac otpora koji obnavlja takvu situaciju. Predavanje se savršeno slaţe s poduzimanjem akcije, poticanjem promjene ili postizanjem ciljeva. Ali u stanju predavanja u vaše djelovanje ulazi potpuno drukĉija energija i drukĉija kvaliteta. Predavanje vas ponovno povezuje s izvornom energijom Bića, a ako vam je djelovanje proţeto Bićem, ono postaje radosna proslava ţivotne energije koja vas odvodi još dublje u Sadašnji trenutak. Kroz to što ne pruţate otpor, kvaliteta vaše svijesti i, stoga, kvaliteta svega onoga što radite ili stvarate, neizmjerno se povećava. Rezultati će se tada brinuti sami za sebe i odraţavati tu kvalitetu. To bismo mogli nazvati »djelovanje predavanja«. Nije to onakav rad koji smo poznavali tisućama godina. Što se više ljudi budi, rijeĉ rad će sve više nestajati iz našega rjeĉnika, a moţda će biti stvorena nova rijeĉ koja će je zamijeniti. Kvaliteta vaše svijesti u ovome trenutku ono je što najviše odreĊuje kakvu ćete vrstu budućnosti iskusiti, stoga je predavanje najvaţnije što moţete uĉiniti kako biste izazvali pozitivnu promjenu. Svako djelovanje koje poduzmete tek je na drugom mjestu. Nijedno istinski pozitivno djelovanje ne moţe izrasti iz stanja svijesti u kojemu nema predavanja. Nalazim li se u situaciji koja je neugodna, ili nezadovoljavajuća, i ako potpuno prihvatim trenutak takav kakav jest, vidim da više neće biti patnje ili nesreće. Izdigao sam se iznad toga. Ali ipak još ne mogu dokraja uvidjeti odakle dolazi energija ili poticaj za poduzimanje akcije i

Promotrite li ga pomno. Više ne djelujete na temelju reakcije i otpora. Predavajući se. Spreĉavaju li vas u djelovanju unutarnji ĉimbenici. još dublje u Biće. Budite vrlo paţljivi dok to ĉinite. izdvojite taj trenutak i predajte se onome što jest. Uĉite iz prirode: vidite kako se ondje sve postiţe i kako se ĉudo ţivota razvija bez ikakva nezadovoljstva ili nesreće. nego prikriveni otpor. projicirati se u budućnost i tako izgubiti Sadašnji trenutak. OD ENERGIJE UMA DO DUHOVNE ENERGIJE . a da uopće ne predstavlja predavanje. Stanjem vaše svijesti tada više ne upravljaju vanjski uvjeti. kao što su strah. Moţda u ovom trenutku moţete samo planirati. niti siju. Zakoraĉite li u ovu bezvremenu dimenziju sadašnjosti. Nemojte pomiješati predavanje sa stavom koji bi se mogao ovako izraziti: »Ne ţelim da me bilo što više ometa« ili: »Više mi jednostavno nije stalo«. To je svjetlost baterije koja se probija kroz maglu. radeći jedno po jedno. Ako je vaša cjelokupna situacija nezadvoljavajuća ili neugodna. Djelo koje poduzmete moţda neće odmah donijeti plodove. Usredotoĉite se ne na stotinu stvari koje ćete moţda ili svakako napraviti u nekom budućem trenutku. bez ikakve potrebe za velikim vašim radom. u obliku misli ili nepriznate emocije. promjena se ĉesto dogaĊa na neobiĉan naĉin. niti ţanju«. još dublje u Sadašnji trenutak. krivnja ili inercija. usredotoĉujući se samo na jednu stvar odjednom. nestat će ih u svjetlosti vaše svjesne prisutnosti. Ali pobrinite se da ne poĉnete gledati »mentalne filmove«. usmjerite paţnju prema unutra kako biste provjerili postoji li bilo kakav trag otpora u vama. poduzmite ispravnu akciju. da je poboljšam ili da se uklonim od nje?« Ako je tako. Tada promotrite obiljeţja situacije.MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA DESETO POGLAVLJE provoĊenje promjene koja bi proizašla iz toga djelovanja. Zapitajte se: »Postoji li nešto što bih mogao napraviti da promijenim situaciju. ako ne postoji stanoviti stupanj nezadovoljstva. Zato je Isus rekao: »Pogledajte ljiljane u polju kako rastu. nego na ono jedno jedino što moţete napraviti sada. tada je iskoristite kako biste još dublje zašli u predavanje. Dok ih ne donese — ne opirite se onome što jest. otkrit ćete da je takav stav okaljan negativnošću u obliku skrivenog negodovanja. inaĉe bi se djelić otpora mogao i dalje nastaviti skrivati u nekom tamnom uglu. To ne znaĉi da ne biste trebali planirati. Ţivot vam poĉinje pomagati i suraĊivati s vama. Ne moţete li poduzeti ništa i ne moţete li se odvojiti od te situacije. U stanju predavanja sasvim jasno uoĉavate što treba napraviti i tada poĉinjete djelovati.

a otpor je uvijek nesvjestan. Ne moţete biti svjesni i ujedno nesretni. Kaţete li da otpuštamo predavanjem. o ĉemu se pišu knjige. Vlastitu nesreću odrţavate na ţivotu tako što joj dajete vrijeme. Sve je to nesvjesno. svjesni i ujedno u negativnom ozraĉju. kad se javi otpor. nego što je to uĉiniti. o ĉemu razgovarate. vama ili drugim ljudima. ostaje pitanje: »Kako?« Poĉnite priznanjem da otpor postoji. uvidjet ćete da ne sluţi nikakvoj svrsi. Osjetite energiju emocije. odnosno da ste potpuno prisutni u Sadašnjem trenutku. ţelite li njezinu smrt? Je li vam uistinu dosta? Tko biste bili bez nje? Dok ne poĉnete vjeţbati predavanje. To je njezina krv i njezin ţivot. Negativnost. što vas uzbuĊuje. Postanete li svjesni otpora. duhovna dimenzija je nešto o ĉemu ĉitate. Otklonite vrijeme snaţnom svjesnošću sadašnjeg trenutka i umrijet će. Usredotoĉujući svu svoju paţnju na Sadašnji trenutak. nesreća ili patnja u bilo kojem obliku znaĉe kako postoji otpor. Promotrite misaoni proces koji se odvija. Ne bi mogla preţivjeti u vašoj prisutnosti. Budite prisutni kad se to dogodi. Ali. o ĉemu se razmišlja i u što se vjeruje . Još ne uspijevam jasno sagledati kako otpustiti. Promatrajte naĉin na koji vaš um stvara otpor. kako god . sva bi negativnost gotovo istoga trenutka išĉezla. Da li uistinu mogu biti svjestan svoga osjećaja da sam nesretan? Biste li odabrali nesreću? Ne odaberete li je.Lakše je reći da treba otpustiti otpor. ali istina je da se poistovjećujete s nesrećom te da prisilnim razmišljanjem taj proces odrţavate na ţivotu. kako pridaje oznake situaciji. kako se moţe pojaviti? Koja joj je svrha? Tko je odrţava na ţivotu? Kaţete da ste svjesni kako ste nesretni. osvijestit ćete nesvjesni otpor i to će biti njegov kraj. Ĉak ni tijelo boli ne moţe dugo preţivjeti u vašoj prisutnosti. Da ste svjesni. Moţe preţivjeti samo kad ste odsutni.ili ne vjeruje.

Za razliku od energije uma. Istina je da samo neosviještena osoba pokušava iskoristiti nekoga ili manipulirati ljudima. Savršeno je moguće ĉvrsto i jasno reći ne nekoj osobi ili otići iz neke situacije i biti istodobno u stanju potpunog unutarnjeg prihvaćanja. PREDAVANJE U OSOBNIM ODNOSIMA A što je s ljudima koji me ţele iskoristiti. jasnoj spoznaji onoga što je za vas pravilno ili nepravilno u tom trenutku. Uopće nije tako. Vanjski uvjeti kojima smo se opirali takoĊer se mijenjaju ili se pod utjecajem predavanja brzo rastvaraju. manipulirati mnome ili upravljati mojim ţivotom? Trebam li se i njima predati? Oni su odvojeni od Bića. energija kojom zraĉite i koja tada poĉinje upravljati vašim ţivotom mnogo je više vibracijske frekvencije nego energija uma koja još upravlja našim svijetom . Kaţete li ne nekoj osobi ili situaciji. prihvaćanje Sadašnjeg trenutka omogućit će vam da se uzdignete iznad njih. jer samo kad je takvo ne izaziva daljnju patnju. Ona ne stvara patnju vama. ne zagaĊuje Zemlju i nije podloţna zakonu polariteta koji tvrdi kako ništa ne moţe postojati bez svoje suprotnosti. ne slobodno od svekolike negativnosti. Isus je govorio o toj energiji kad je izrekao ĉuvenu proroĉansku izjavu u propovijedi na gori: »Blago krotkima. Oni mogu još neko vrijeme ostati aktivni. na taj naĉin. a ne na reakciji. to će biti energija bića koja će je nastavati. Ali predavanje ne znaĉi dopuštenje da vas iskorištavaju neosviješteni ljudi. nego ne visoke kvalitete. Predavanjem duhovna energija ulazi u ovaj svijet. Nije vaţno. drugim ljudima ili bilo kojem obliku ţivota na ovoj planeti. ali podjednako je istina kako se samo neosviještenu osobu moţe iskoristiti ili manipulirati njome. Ona pripada razliĉitom poretku stvarnosti i stvorit će drukĉiji svijet kad se dovoljan broj ljudi prepusti stanju predavanja i kad se. ali snaţna prisutnost koja rastvara nesvjesne obrasce uma. Kako god bilo. a to je još uvijek većina stanovništva na Zemlji. ali više neće upravljati vašim ţivotom. jer će baštiniti zemlju«. i sami ćete postati neosviješteni. Odupirete li se ili se borite protiv nesvjesnih postupaka drugih. . Ako se uvjeti ne promijene odmah. politiĉka i ekonomska ustrojstva naše civilizacije te koja se neprestano obnavlja kroz naš obrazovni sustav i sredstva javnog informiranja.energija koja je stvorila postojeća društvena. Dok se ne predate. stoga od vas nesvjesno pokušavaju dobiti energiju i moć. potpuno oslobode negativnosti. Predate li se. duhovna dimenzija ne postaje ţivuća stvarnost vašega ţivota. ostaju nesvjesni postojanja duhovne energije. bit ćete slobodni.MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA DESETO POGLAVLJE bilo. neka se to temelji na uvidu. kako bez zla ne moţe biti dobra. Neka to ne bude ne reakcije. Predavanje je moćno sredstvo preobrazbe situacija i ljudi. Ako je Zemlji suĊeno da preţivi. To je tiha. Oni koji se upravljaju prema energiji uma.

Ne unosite nesreću bilo koje vrste u prebivalište Bića u vlastitoj nutrini. . ali mi je to nemoguće. Najvaţnije vam je ono što moţete dobiti iz tog odnosa . Recite što mislite ili napravite nešto što će promijeniti situaciju . odnose i tako dalje. primjerice. Vezanost uz vanjske uvjete ili unutarnje osloboĊenje od njih.Na poslu se nalazim u neugodnoj situaciji. kritizirati. osjećaj moći. Pokušavao sam joj se predati. Ne moţete li se predati. to znaĉi da nijednu osobu nećete biti u stanju prihvatiti takvu kakva jest. Ne zagaĊujte svoje prekrasno. odbacivati ili pokušavati promijeniti ljude. Predavanjem će se i vaši odnosi temeljito promijeniti. Treba li ne-otpor prakticirati u vanjskim postupcima ţivota. tjelesni uţitak ili neki oblik nagraĊivanja ega. Naravno. pridavati oznake. Tada vam odnos . To je najvaţnije.ljudsko biće . blistavo unutarnje Biće i Zemlju negativnošću. ako ste.postaje manje vaţan ili potpuno nevaţan. to će ujedno preobraziti postupke vanjskoga ţivota. tada vam ostaju dvije mogućnosti izbora: otpor ili predavanje. Ne moţete li nešto poduzeti. takoĊer ćete i svaku osobu s kojom se susretnete ili s kojom ste u odnosu pretvoriti u sredstvo za postizanje ciljeva. u zatvoru.ili iziĊite iz nje. Štoviše. U meni se javlja velik otpor. Preuzmite odgovornost za svoj ţivot. ako Sadašnji trenutak neprestano pretvarate u sredstvo za postizanje budućnosti. Patnja ili unutarnji mir. Ako nikada ne moţete prihvatiti ono što jest. kao što je ne-otpor nasilju ili je to nešto što se odnosi samo na unutarnji ţivot? Trebate se baviti samo unutarnjim vidom.bilo to nešto materijalno. Prosudivat ćete. odmah nešto poduzmite.

Sjetite se duboke mudrosti na kojoj se temelji vještina istoĉnjaĉkih borilaĉkih vještina: ne odupirite se sili neprijatelja. Predat ćete se. A što je s ne-otporom kad se suoĉimo s nasiljem. što se najĉešće prevodi kao »neaktivna aktivnost« ili »mirno sjediti i ništa ne raditi«. a druga osoba u krivu. ti si u pravu«. kad je što potpunije osjetite. Ne-otpor znaĉi samo kako se »djelovanje« ne temelji na reakciji. Popustite kako biste nadvladali. Kad se upustite u svaĊu ili sukob. Osjećajte mentalno-emocionalnu energiju koja se skriva u pozadini vaše potrebe da budete u pravu. poĉnite promatrati kako se branite kad je vaš poloţaj napadnut. Ego je lukav. Temeljito se razlikuje od neaktivnosti u obiĉnom stanju svijesti. jasnoću i duboki spokoj. jako prisutni i potpuno pošteni sa sobom kako biste uvidjeli jeste li uistinu odbacili poistovjećenost s mentalnim stavom i tako se oslobodili uma. agresijom i sliĉnim stvarima? Ne-otpor ne mora nuţno znaĉiti i ne-djelovanje. . a da egoistiĉni um još vlada i tvrdi kako je nadmoćniji od druge osobe. U drevnoj Kini to se smatralo jednim od najuzvišenijih postignuća ili vrlina. U taoizmu postoji pojam wu wei. to je nedvojbeno znak da ste se uistinu predali. odnosno nesvjesnosti. s izrazom lica koji govori: »Ja sam iznad te djetinjaste nesvjesnosti«. s partnerom ili osobom koja vam je bliska. iznenada spoznati kako imate izbor i moţda ćete odluĉiti odbaciti vlastitu reakciju samo kako biste vidjeli što će se dogoditi. To bi znaĉilo da ste otpor jednostavno premjestili na drugu razinu. stoga morate biti vrlo budni. Osjetite li iznenada veliku lakoću. koja izvire iz straha. To je energija egoistiĉnog uma. Tada promatrajte što se dogaĊa s mentalnim stavom druge osobe kad mu svojim otporom više ne dajete energiju. usred svaĊe. Otklonite li poistovjećenost s mentalnim stavovima. Osvijestit ćete je kad je priznate. Ne mislim time da trebate jednostavno izreći: »Dobro. inercije ili neodluĉnosti. poĉinje prava komunikacija. Govorim o otpuštanju cjelokupnoga mentalno-emocionalnog energetskog polja u vama koje se bori za moć. Kad ste u stanju snaţne prisutnosti. Tada ćete jednog dana.MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA DESETO POGLAVLJE Dopustite mi da vam objasnim kako predavanje djeluje u odnosima. Promatrajte koliko ste vezani za vlastita stajališta i mišljenja. Pravo znaĉenje izraza »ništa ne poduzimati« podrazumijeva unutarnji ne-otpor i snaţnu budnost. osjetite snagu vlastite agresije dok napadate poloţaj druge osobe. »ništa ne ĉiniti« moćno je sredstvo preobrazbe i iscjelitelj situacija i ljudi.

. »Povrijedit će te. »To je opasno«. ako je potrebno djelovanje. Mi govorimo o vašem ţivotu . koja je zapravo vaša moć. zar ne? Predavanje je unutarnje prihvaćanje onoga što jest. ukljuĉujući i pojam nenasilja. dakle. Tko.o ovom trenutku . posjeduje prošlost i budućnost.« Naravno. samo vaše Biće u bezvremenom Sadašnjem trenutku. Predajući se. ne o onome što nazivam ţivotnim situacijama. nego ćete na situaciju odgovoriti iz svjesne prisutnosti. u pozadini razliĉitih uvjeta koji tvore ţivotnu situaciju. Otpor je slabost i strah prerušen u snagu. Stoga ego postoji u trajnom obrascu opiranja i igra protivniĉku ulogu kako bi prikrio vašu »slabost«.S druge strane. Postajete vrlo jednostavni i vrlo stvarni. ego ne zna da samo kroz otpuštanje otpora. nevinosti i moći. postoji nešto dublje i suštinsko: vaš Ţivot. Kao takva. PREOBRAŢAJ BOLESTI U PROSVJETLJENJE Ako je netko ozbiljno bolestan i u potpunosti prihvaća takvo stanje te se predaje bolesti. Sve dok se ne predate. kroz »ranjivost« moţete otkriti svoju istinsku i suštinsku neranjivost. više vam nisu potrebne obrane ega i laţne maske. nesvjesno igranje uloga tvori velik dio meĊuljudskih odnosa. Ono što smatra snagom je slabost. U odnosu na bolest. više nećete reagirati iz uvjetovanog uma. Prošlost i budućnost oblikuju neprekinuto trajanje. osim ako se otkupljujuća moć Sadašnjeg trenutka ne probudi zahvaljujući svjesnoj prisutnosti. dok vas otpor zapravo odvaja od Bića. O tome smo već govorili. jedinog mjesta istinske moći. U tom stanju um vam je osloboĊen pojmova. bez ikakvih ograniĉenja. moţe predvidjeti što ćete uĉiniti? Ego vjeruje kako vaša snaga leţi u otporu. Kao što znate. Ono što ego smatra slabošću jest Biće u svoj svojoj ĉistoći. Bolest je dio vaše ţivotne situacije. zar se time neće ujedno odreći i volje za ozdravljenjem? Tada više neće postojati odluka da će se boriti protiv bolesti. tvrdi ego. Postat ćeš ranjiv.a ne o uvjetima ili okolnostima vašega ţivota. predavanje je ono što jest. koja postoji u vremenu.

Prihvatite li je. Tome se sada trebate predati. u stanje snaţne svjesne prisutnosti. zapravo. barem ne izravno. bili biste ludi kad biste napali sliku u zrcalu. bez obzira na to kakva je. Problem je u vama . Sve je to otpor. Uvjerenje u oznaku koju netko pridaje vašem stanju odrţava taj uvjet ondje gdje jest. nego takoĊer i trajanje u vremenu što ga prije nije imala. Bolujete li od teške bolesti. Usredotoĉujući se na ovaj trenutak i suzdrţavajući se od mentalnog nadijevanja naziva. Pogledate li u zrcalo i ne svidi li vam se to što vidite. štitite vlastiti identitet . Izaziva li ono što sam upravo rekao u vama ozbiljnu bolest ili osjećaj bijesa? Ako da. Oduzmite bolesti vrijeme. Predavanje preobraţava vas. jer je svijet tek odraz. Kad ste bolesni ili onesposobljeni.kao što štitite i bolest. Nemojte okrivljavati ţivot da prema vama nije pošten. Stanje kojem ste nadjenuli naziv »bolest« nema nikakve veze s onim što vi uistinu jeste. daje mu snagu i od privremene neravnoteţe tvori naizgled ĉvrstu stvarnost. ne dopustite da se u vama javi osjećaj kako ste na neki naĉin doţivjeli neuspjeh. Tako mijenjate svijet. takoĊer nema ni bolesti. Naravno. Ne pruţajte joj prošlost ili budućnost. O tome smo već govorili. Predavanja ne preobraţava ono što jest. Kad se vi preobrazite. nesreću u prosvjetljenje. Nije problem u bolesti. Preobrazite metal u zlato. DESETO POGLAVLJE KAD SE DOGODI NESREĆA .sve dok upravlja egoistiĉni um. iskoristite ju za prosvjetljenje. bolest se svodi na jedan ili nekoliko ovih ĉimbenika: tjelesnu bol. Naziv joj pruţa ne samo stvarnost i ĉvrstinu. nelagodu ili onesposobljenost.i priĉekajte da vidite što će se dogoditi. patnju u svjesnost. Dopustite patnji da vas nagna da se vratite u sadašnji trenutak. Koristite se patnjom kako biste dosegli prosvjetljenje. ne moţe uĉiniti drugo nego se sprijateljiti s vama. Postanite alkemiĉar. Upravo to ĉinite kad se nalazite u stanju neprihvaćanja. Ne predajete se ideji »bolesti«. cijeli je vaš svijet preobraţen. ne osjećajte krivnju. Dopustite joj da vas natjera u snaţnu svjesnost sadašnjeg trenutka . sprijateljite li se s njom. Sve »loše« što se dogaĊa u vašem ţivotu iskoristite za prosvjetljenje. ona će vam uzvratiti. slabost. to je jasan znak da je bolest postala dio vašeg osjećaja vlastitog ja te da sada. napadnete li sliku.MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA Budući da u Sadašnjem trenutku nema nikakvih problema. ali nemojte okrivljavati ni sebe.

nije zapravo rijeĉ o tome kako graniĉna situacija omogućuje pojavljivanje ĉuda milosti i otkupljenja. u posljednjih nekoliko sati svoga ţivota. nesposobnost. Iz pepela staroga svijeta moţe se roditi novi svijet. Stoga su bili prisiljeni na potpuno prihvaćanje neprihvatljivoga. Naravno. koji se kriju iza uma. a to omogućuje malim koliĉinama zraĉenja i spokojstva. da se pojave na površini. raskid bliskog odnosa. a nikamo nisu mogli pobjeći. ali potencijal postoji. samo kritiĉna. Unutarnji otpor situaciji u kojoj su se našli postao je tako snaţan da je izazvao nepodnošljivu patnju. Bili su prisiljeni na predavanje. iskusili stanje bez ega te duboku radost i spokojstvo koje prate to stanje. Dijelovi ljuske ega se slamaju. U ćelijama za osuĊene na smrtnu kaznu bilo je ubojica koji su.Kad je rijeĉ o još nesvjesnoj većini stanovništva. zahvaljujući nekoj nesreći. velikom gubitku ili patnji. Graniĉne situacije izazvale su mnoga ĉudesa. ali ĉak će im i takvo što pruţiti stanovitu dubinu i vedrinu koje prije nije bilo. kad nešto ozbiljno krene »nizbrdo« . kako se nalazite samo korak udaljeni od neĉeg nevjerojatnog: potpune alkemijske preobrazbe metala boli i patnje u zlato. kad god se dogodi neka vrsta nesreće. stoga se ona pretvara u pakao. Otpor nekih ljudi prema onome što jest ĉak se i pojaĉava tijekom takve situacije. i ništa uĉiniti kako bi promijenili situaciju. Na taj naĉin. Uništen je egoistiĉni um. Taj se korak naziva predavanje. Kod drugih ljudi dolazi do barem djelomiĉnog predavanja. Naravno. stvoritelj ovoga svijeta. . nema jamstva da će vas graniĉna situacija uspjeti probuditi. cijeli vaš svijet uništen i više u njemu nema nikakva smisla. smrt ili patnja voljene osobe ili ako shvatite da vas uskoro ĉeka smrt . Graniĉna situacija pojavljuje se kad je. bili su u stanju zakoraĉiti u stanje milosti koje prati otkupljenje: potpuno otpuštanje prošlosti. drastiĉnom preokretu. bez obzira na to je li ona tjelesna ili psihološka. Stoga. gubitak doma ili bogatstva. ĉak ni u umom stvorenu budućnost. nego ĉin predaje.bolest. samo ih takva situacija moţe nagnati da se predaju i probuditi ih u svjesno stanje. To je susret sa smrću.znajte kako takvi dogaĊaji imaju i drugu stranu. ili društveno odreĊenog identiteta. graniĉna situacija posjeduje potencijal razbijanja tvrde ljuske ega.

Imate i drugu priliku da se predate. odgovorio: »Znao sam da nije besmrtan«. To je »mir Gospodnji. strahu. Ali. patnju ili nesreću. Ali uvijek dobivate drugu priliku za predavanje. DESETO POGLAVLJE Ne moţete li prihvatiti vanjske uvjete. ono što zahtijeva situacija. Predajte se boli. Tada ćete ţivjeti u stanju ne-otpora. Je li to predavanje? Ako jest. nećete više stvarati negativnost. . Odvojenost od vlastitih osjećaja nije predavanje. Moţe se doimati kao da patnju stvara situacija. U usporedbi s tim. osamljenosti ili bilo kojem drugom obliku patnje. ili prihvaćate ono što nije. S tim blistavim spokojstvom dolazi spoznaja . prihvatite unutarnje. Znajući kako ono što jest ne moţe biti ukinuto . kad god propustite tu priliku . Ali mi ne znamo kakvo je bilo njegovo unutarnje stanje kad je izgovorio te rijeĉi.ne na razini uma. ali u krajnjem to nije tako . To nećete. Tada napravite ono što morate napraviti. Prigrlite je. Kad god niste u stanju to uĉiniti. koji nadrasta sveukupno razumijevanje«.jer već jest kaţete da onome što jest.MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA Ne namjeravam reći kako ćete u takvoj situaciji postati sretni. nego u dubinama vašega Bića . Ostanete li u tom stanju prihvaćanja. To je apsolutna sigurnost kojoj nije potreban nikakav vanjski dokaz iz nekoga drugorazrednog izvora. strah i bol preobrazit će se u unutarnje spokojstvo i vedrinu koji dolaze s vrlo dubokog mjesta . kad su mu rekli da mu je sin umro u nesreći.tada stvarate neki oblik boli. tada ga ne ţelim. stanju milosti i lakoće. bez ikakve borbe. Postoje neke situacije u kojima se predavanje doima neprirodnim i neljudskim. Ne moţete li prihvatiti ono što postoji u vanjskom svijetu. U stanovitim krajnim situacijama moţda će vam još biti nemoguće prihvatiti Sadašnji trenutak.da ste neuništivi i besmrtni.stvara je vaš otpor. oĉajanju. neki oblik patnje.iz samog Neoĉitovanog. To znaĉi: ne opirite se boli.ili zato što ne stvarate dovoljno svjesne prisutnosti kako biste sprijeĉili pojavu nekih uobiĉajenih i nesvjesnih obrazaca otpora ili zato što je situacija tako ekstremna da bi vam to bilo potpuno neprihvatljivo . Budite svjesni boli. Dopustite joj da postoji. Prva prilika jest predati se svakog trenutka stvarnosti toga trenutka. PREOBRAŢAVANJE PATNJE U SPOKOJSTVO Ĉitao sam o filozofu stoicizma u drevnoj Grĉkoj koji je. sreća je nešto priliĉno površno. ali nemojte joj mentalno pridavati oznake. To nije uvjerenje. prihvatite ono što je u vašoj nutrini.

promotrite taj poriv. ali nemojte oko nje u mislima graditi scenarij. potiskivanje i tako dalje . vjerojatno ćete osjećati snaţan poriv da pobjegnete od nje. To je vaše raspeće. U poĉetku vam se moţe uĉiniti kako je to mraĉno i zastrašujuće mjesto. ipak još postoji put kroz središte stvari. Ako su neosviješteni. patnja je ne-predavanje. Mnogo je laţnih izlaza . Ne ţelite osjećati ono što osjećate. Budući da je nemoguće pobjeći od osjećaja. Ne dopustite da se um koristi bolom kako bi vam stvarao identitet ţrtve. Kako se upuštate u osjećaj. Suoĉite se s boli. Ako je vaša bol duboka. Stoga svu svoju paţnju posvetite onom što osjećate i suzdrţite se pridavanja mentalnih naziva. Osjetite je .Tada promatrajte kako ĉudo predavanja duboku patnju preobraţava u duboko spokojstvo. Saţalijevate li sami sebe i priĉate li drugima priĉu o svojoj boli zadrţat će vas u patnji.a ne razmišljajte o njoj! Izrazite je ako je to nuţno. izlaza nema. Što bi moglo biti prirodnije? Ali. Nijeĉete li emocionalnu bol. Oglašavate je. sav taj razgovor o predavanju vjerojatno će vam se ionako ĉiniti jalovim i besmislenim. jedina mogućnost promjene jest zakoraĉiti u njega. Ako vam je bol duboka. nemate kamo pobjeći. ali nemojte djelovati u skladu s njim. Jaĉina patnje se ne smanjuje kad postane nesvjesna. budite snaţno budni. bijes. Ne shvaćam kako se ĉovjek moţe predati patnji. dogaĊaju ili situaciji za koje se ĉini da su ga izazvali. da tako kaţem. kao vlastitu energiju kojom zraĉite. I dalje 157 . mogu ĉak osjetiti poriv da vas napadnu ili na neki naĉin povrijede ili vi moţete povrijediti njih u nesvjesnoj projekciji vlastite boli. piće. ona tada utjeĉe na sve što ĉinite ili razmišljate te na sve vaše odnose. Stoga ne okreĉite glavu od boli. Ako nema nikakva izlaza. umjesto da joj se predate. a ne osobi. Kako biste se mogli predati ne-predavanju? Zaboravite na trenutak na predavanje. a drugi je osjećaju. projekcija.ali oni vas ne oslobaĊaju od boli.rad. a kad osjetite poriv da mu okrenete leda. droge. inaĉe se ništa neće promijeniti. Kao što ste sâmi istaknuli. Dopustite mu da postane vaše uskrsnuće i uzašašće. U potpunosti je osjetite. Svu svoju paţnju dajte osjećaju. Vi privlaĉite i oĉitujete sve ono što odgovara vašem unutarnjem stanju.

neshvatljiv osjećaj mira. dopuštanje bolu da postoji. Pokazuje se carstvo bića koje je bilo prikriveno umom. na što ih je natjerala teška patnja. . znaĉi svjesno ulaţenje u smrt. Zar ne bi smrt te zablude donijela nevjerojatno osloboĊenje? Ţelite li laganu smrt? Biste li radije umrli bezbolno. zato što patnja podrazumijeva otpor. Zasigurno su na nekoj razini shvatili kako su sami izazvali tu bol. Mi se ovdje i ne bavimo niĉim drugim. Ostanite budni i prisutni . stvarati identitet koji se razlikuje od Sunca te da se takvog identiteta mora ĉvrsto drţati. Ne postoji li vrijeme. Već ste se predali. što god to bilo. odbacivanje otpora predavanje — okonĉanje je vlasti uma. PUT KRIŢA Mnogo je priĉa ljudi koji tvrde kako su Boga pronašli kroz duboku patnju. kroz potpuno prihvaćanje onoga što jest. patnja i negativnost ne mogu preţivjeti. Kako izjednaĉavate patnju s pronalaţenjem Boga? Budući da otpor ne moţemo odvojiti od uma. Strogo govoreći. ti ljudi Boga nisu pronašli kroz patnju. Pronašli su Boga kroz predavanje. posvećivanje paţnje boli. Iznenada se u vama budi duboko spokojstvo. Suoĉavanje s dubokim bolom. unosite svjetlost u tminu. shvatit ćete kako smrti nema . neizmjerno.MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA DESETO POGLAVLJE paţnju usmjeravajte na bol. U toj se radosti krije ljubav.i kako se nemate ĉega plašiti. a postoji i kršćanski izraz »put kriza«. Zamislite zraku sunca koja je zaboravila da je neodvojivi dio Sunca i zavarava se vjerujući da se mora boriti za opstanak. za kojeg pretpostavljam da govori o istoj stvari. Razrješuju se sve prosudbe i negativnost.prisutni cijelim svojim Bićem. kraj je laţnoga boga. koristite se moći Sadašnjeg trenutka. Posvećujući neĉemu potpunu paţnju. Prisutnost uklanja vrijeme. svakom stanicom svoga tijela. vremenom ograniĉeno ja za koje mislite da predstavlja vas. bez samrtnih muka? Tada svakoga trenutka umrite za prošlost i dopustite svjetlosti vlastite prisutnosti da blista kroz teško. Ono ĉemu ne moţemo dati ime. strah. kraj je varalice koji se pretvara da ste to vi. uţas. Dok tako ĉinite. A u tom se miru krije velika radost. To je plamen vaše svjesnosti. Kad ste umrli tom smrću. Na ovom stupnju ne morate više brinuti o predavanju. Kako? Potpuna paţnja predstavlja potpuno prihvaćanje i predavanje. A u najtajnijoj jezgri prebiva sveto. Umire samo ego. osjećajući tugu. Uz to ne moţe preţivjeti nekakav skriven djelić otpora. a to je moć vaše prisutnosti. osamljenost. Prihvaćanje patnje putovanje je u smrt.

Bog je samo Biće. u Otkrivenju ili u Apokalipsi. sam ţivot koji vam pripada? Rijeĉ Bog ograniĉava ne samo zbog tisuća godina pogrešnih tumaĉenja i pogrešne uporabe. . inteligentni organizam. Put kriţa potpuno je suprotan. nego je ljudi nanose sami sebi i drugima. Tu patnju ne nanosi Bog. To znaĉi kako se ono najgore u vašem ţivotu. a ne tek jedno od mnogih. ne moţe biti dvojstva. jer kako biste mogli pronaći ono što nikada nije bilo izgubljeno. put kriţa i dalje je jedini naĉin. Taj je put još koristan. kao kolektivnoj pojavi.jer i Bog je ne-stvar. ţiv. nego i zato što podrazumijeva kako je rijeĉ o nekom drugom biću odvojenom od vas. ne moţe biti rijeĉ o vama i Bogu. MeĊutim. a sve donedavno bio je i jedini put. prisiljavajući vas na predaju. Spoznaja Boga nešto je najprirodnije što postoji. Ali nemojte ga odbaciti ili podcjenjivati njegovu uĉinkovitost. poduzima kako bi se zaštitila od napada ljudskoga ludila. pretvara u ono najbolje što vam se ikada dogodilo. danas raste broj ljudi ĉija se svijest dovoljno razvila. prethodit će golemi prevrati. kriţ. nego to što Ga niste svjesni. U ovom razdoblju. a zato su ga neki mudraci predvidjeli. Moţda ste i vi jedan od onih. što je lako predvidjeti. a nanose je i stanovite obrambene mjere koje Zemlja. Opisan je. Zapanjujuća i neshvatljiva ĉinjenica nije to što moţete postati svjesni Boga. a prosvjetljenju. Put kriţa o kojem govorite stari je put do prosvjetljenja. prisiljavajući vas da postanete nestvarni.To ne nazivam pronalaţenjem Boga. kad je rijeĉ o nesvjesnoj većini ljudskih bića. tako da im više nije potrebna patnja kako bi spoznali prosvjetljenje. Ti će se ljudi probuditi samo kroz daljnju patnju. da postanete kao Bog . Taj proces odraţava djelovanje stanovitih sveopćih zakona što upravljaju rastom svijesti. Ovdje ne moţe biti odnosa izmeĊu subjekta i objekta. iako je prikriven nejasnim i katkad neshvatljivim simbolizmom. na »smrt«. izmeĊu ostalog.

ali u ovom kontekstu nije potpuno prikladan. Um se uvijek drţi poznatog.visok stupanj svjesnosti. MOĆ ODABIRA A što je sa svim onim ljudima koji. Zašto odabire takve muškarce i zašto odbija izići iz te situacije? Zašto tako mnogo ljudi zapravo odabire bol? Znam kako je rijeĉ odabir omiljen pojam Novoga doba. Prosvjetljenje koje je svjesno odabrano znaĉi odbacivanje vezanosti za prošlost i budućnost te prihvaćanje Sadašnjeg trenutka kao glavne ţarišne toĉke vlastita ţivota. Zato um ne voli sadašnji trenutak i zanemaruje . nema ni izbora. ali bol će. nesvjesni. a to znaĉi potpuno poistovjećeni s umom. vi ste. prije nego što se to dogodi. Susreo sam mnogo visoko inteligentnih i obrazovanih ljudi koji su takoĊer bili i potpuno nesvjesni. uistinu ţele patiti? Imam prijateljicu koju partner tjelesno zlostavlja. Tada vam bol više nije potrebna. ipak je poznato. jako je velika mogućnost nesreće i katastrofe. Nepoznato je opasno jer um nad nepoznatim nema nikakvu vlast. To znaĉi kako ste prisiljeni razmišljati.put kriţa . Zato je Isus rekao: »Oprosti im. a i u prethodnom odnosu joj se nešto sliĉno dogaĊalo. onoga trenutka kad postanete prisutni. To znaĉi reći da onome što jest. Odabir podrazumijeva svjesnost . i to ne prvi put. prema uvjetovanju vlastita uma. Vrijeme i bol su neodvojivi. uvjetovan kako već jest prošlošću. Zašto? Ona nema izbora. osjećati i djelovati na stanovite naĉine.MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA Prosvjetljenje patnjom . umjesto u vremenu. dobit ćete ga . Ĉak i ako je bolno. Um. Odabir moţete izvršiti onoga trenutka kad raskinete poistovjećenost s umom i njegovim uvjetovanim obrascima. To znaĉi odabir da prebivate u stanju prisutnosti. uvijek teţi ponovnom stvaranju onoga što poznaje i onoga što mu je blisko. jer ne znaju što ĉine«. Nema li svjesnosti. To se ne odnosi na inteligenciju u uobiĉajenom smislu rijeĉi. Pogrešno je reći kako netko »odabire « neuspješan odnos ili bilo kakvu negativnu situaciju u svom ţivotu. Zapravo. još dugo trajati. u duhovnom smislu.znaĉi da vas netko silom i udarcima tjera u kraljevstvo nebesko. prije nego što uspijete reći: »Više neću stvarati bol i patnju«? Koliko vam je još boli potrebno prije nego što donesete takvu odluku? Mislite li kako vam je potrebno više vremena.ali i više bola. Koliko vremena mora proći. Sve dok ne stignete do te toĉke. ako mentalni razvoj i sve veće znanje nisu uravnoteţeni odgovarajućim rastom svijesti. prema vašem mišljenju. Konaĉno ćete se predati jer više ne moţete podnijeti bol. DESETO POGLAVLJE Vaša je prijateljica zarobljena u odnosu s partnerom koji je zlostavlja. kako se ĉini.

taj ĉisti prostor beskonaĉne mogućnosti. Nitko ne odabire poremećaj. Ĉim bude sposobna pristupiti moći Sadašnjeg trenutka. vaša prijateljica moţda ponovno stvara obrazac nauĉen u prošlosti. tada još uvijek vjerujete da su imali mogućnost izbora . koji nadopunjavaju njezine. i njome se probiti kroz uvjetovanu prošlost. Do takvih stvari dolazi zato što u vama nema dovoljno prisutnosti za rastvaranje prošlosti. Ali. Zašto od toga praviti vlastito ja? Kaţete li joj da je sama odabrala svoje uvjete ili situaciju. Još se niste dokraja probudili. tada će imati izbor. Vi niste u potpunosti ovdje. ako ste jedan od mnoštva ljudi koji imaju poteškoća s roditeljima. osim kroz tu provaliju. Njezin partner posjeduje vlastite nesvjesne obrasce. ništa više. U ovaj svijet ne moţe ući ništa uistinu novo i stvaralaĉko. ali tko je ili što to ja koje stvara? Mentalno-emocionalni obrazac iz prošlosti. TakoĊer je moguće da veliki dio svoga ţivota proţivljava kroz tijelo boli. bol. Nitko ne odabire ludilo. pojaĉat ćete njezino stanje poistovjećenosti s umom. Uvijek se ĉini kako su ljudi imali . prema kojem je nevrijedna i zasluţuje kaznu. Pokaţite joj znaĉenje prisutnosti. Nauĉite je umijeću svjesnosti unutarnjeg tijela. nema dovoljno svjetlosti za raspršivanje tmine. koje uvijek traţi sve više boli kojom se prehranjuje.da su se mogli drukĉije ponašati. u kojem su intimnost i zlostavljanje nerazdvojivo povezani. Ili moţda izraţava obrazac uma što ga je nauĉila u ranom djetinjstvu. nego takoĊer i u kontinuumu prošlosti i budućnosti. Nalik na to. Naravno da je sama stvorila svoju situaciju. sukob. je li ona uistinu obrazac vlastita uma? Je li to njezino ja? Crpi li uistinu svoj istinski identitet iz prošlosti? Pokaţite prijateljici kako u pozadini misli i emocija postati prisutnost koja promatra. ako još njegujete negodovanje zbog neĉega što su uĉinili ili nisu uĉinili. Recite joj o postojanju tijela boli i kako se od njega moţe osloboditi. Stoga.ga. U meĊuvremenu. uvjetovani um upravlja vašim ţivotom. Svjesnost o sadašnjem trenutku stvara provaliju ne samo u bujici misli. poistovjećujući se s umom.

postanete li na taj naĉin potpuno prisutni. što je vaša jedina moć. moţete uistinu oprostiti. a vi duboko u nutrini spoznajete kako ništa od onoga što ste ikada uĉinili ili ono što su vam drugi uĉinili nikada ni najmanje ne moţe dotaknuti blistavu suštinu onoga tko jeste. A kako mogu dospjeti do te spoznaje? Predate li se onome što jest. Ĉak i niste ondje. Kad je navršio dvadeset devet godina duboka duhovna preobrazba . Patnja tako stvorena konaĉno će vas prisiliti da izidete iz toga nesvjesnog stanja. Ako vašim ţivotom upravlja um. U razliĉitim stupnjevima gotovo svaki ĉovjek pati od te bolesti. Prije nego što uspijete oprostiti. Više vam nije potrebna. ali to je privid. morate biti potpuno svjesni i predati se. Prisutnost je kljuĉ. Onoga trenutka kad to shvatite. 0 AUTORU Eckhart Tolle roĊen je u Njemaĉkoj. Tek pristupanjem moći Sadašnjeg trenutka. ali većina ljudi posjeduje vrlo ograniĉeno shvaćanje o tome što to znaĉi. Nosit ćete teret straha. iako nemate mogućnosti izbora. Sve dok osjećaj vlastitoga ja temeljite u prošlosti ne moţete uistinu oprostiti ni sebi ni drugima. Pretpostavljam kako se ono što govorite o odabiru takoĊer moţe primijeniti na opraštanje. gdje je proveo prvih trinaest godina ţivota. To je oblik ludila. poĉeo se baviti istraţivanjem i bio je nadzornik na Sveuĉilištu Cambridge. Cijela zamisao opraštanja tada postaje nepotrebna.MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA mogućnost izbora. Stoga to znaĉi kako nitko nije odgovoran za ono što ĉini? Ta mi se zamisao ne sviĊa. problema i boli. ne moţe više postojati ni trunak negodovanja. Nakon što je diplomirao na londonskom Sveuĉilištu. »Opraštanje« je pojam koji se koristi dvije tisuće godina. Kako moţete nekome zamjeriti što je bolestan? Jedina prikladna reakcija jest suosjećanje. ipak ćete patiti zbog posljedica vlastite nesvjesnosti te ćete stvarati još više patnje. kakvu mogućnost izbora imate? Nikakvu. Kako ću znati da sam se predala? Kad više ne budete trebali postavljati pitanja. sukoba. sa svojim uvjetovanim obrascima upravlja vašim ţivotom. To prošlosti oduzima moć. Sve dok um. Stanje poistovjećenosti s umom jako je poremećeno stanje. sve dok vi jeste um. prošlost više nema nikakvu moć nad vama. Sadašnji trenutak je kljuĉ.

godine ţivi u Vancouveru. Od 1996. U svojim uĉenjima bezvremenom i nekompliciranom jasnoćom drevnih duhovnih uĉitelja prenosi jednostavnu. Sljedećih nekoliko godina posvetio je razumijevanju. pa ipak duboku poruku: postoji izlaz iz patnji koji vodi do spokojstva.doslovce je razorila njegov stari identitet i u temelju promijenila smjer njegova ţivota. u Kanadi. što je oznaĉilo poĉetak napeta putovanja u vlastitu nutrinu. . prihvaćanju i produbljivanju toga preobraţaja. Eckhart u ovom razdoblju ţivota mnogo putuje. Eckhart se ne veţe ni uz jednu odreĊenu religiju ili tradiciju. cijelim svijetom noseći svoja uĉenja i prisutnost.

Za informacije o predavanjima. O. British Columbia Canada V6J IZI Telefon: (604) 224-3179 Fax: (604) 224-3354 . P. teĉajevima i utoĉištima Eckharta Tollea te za naruĉivanje audio i videokaseta koje prate Moć sadašnjeg trenutka: vodiĉ prema duhovnom prosvjetljenju pogledajte: www.com Za dogovor o gostovanju Eckharta Tollea na predavanjima.namastepublishing. Box 62084 Vancouver. kontaktirajte: Namaste Publishing Inc.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful