Modul Latih Tubi SPM Kertas 2 2009 (Tajwid

)

2
TOPIKAL TAJWID 2009

1. Soalan :

Firman Allah SWT.:
4··³·· W-¬·ÞUE©^¯- 4ׯg~-.-
W-ÒNOE¼E }g` ·gOg`¯O·~ 4`
.-EOE- ·º)³ ¬O=¯E´ ¯7¯¬Uu1g)`
÷³C@ONC pÒ¡ º·_E¼4-4C ¯ª¬:^OÞU4×
¯O·¯4Ò 47.E- +.- 4·4O^V·
LO·¯j¯^ÞU4` E` 4Lu¬g©Ec
-EOOgj± EO)× 4Lj*.4-47
4×-).EÒ·- ^gj÷

)ىوٌهؤولا ةروس(

Berdasarkan potongan ayat al-Quran di atas, tulis satu contoh bagi setiap hukum tajwid
berikut.

(i) Alif Lam Qamariah
(ii) Ikhfak Hakiki
(iii) Mad Jaiz Munfasil
(iv) Izhar Syafawi [4 markah]

2. Soalan:

Firman Allah SWT.:
4L·UEc¯OÒ·· ¯ªjgOg· LºO÷c4O
` ) g + u g × ª ¯ ¡ Ò p ÷ - N ; l + ³ ÷ Ò - W - . -
4` 7¯·¯ ;}g)` ·O·¯)³ ¼+Þ+O¯OEN W
¡ Ò · · E º > · - + ³ ¬ O p 4 ÷ g @ ^

)ىوٌهؤولا ةروس(


Nyatakan hukum Tajwid dan cara bacaan bagi kalimah yang bergaris. [6 markah]

3. Soalan:

Firman Allah SWT :

-·O)³4Ò .4` ;e·¯@O^q¡ ¬E4OO÷c
¦÷_u4g©·· }E` N·O¬³4C ¯ª¬:GCÒ¡
e E - 1 E > ^ O + - E O ´ Þ j · ¼ ³ ) C © E L 4 _
E`Ò·· ¬-¯g~-.- W-ONL4`-47
Modul Latih Tubi SPM Kertas 2 2009 (Tajwid)

3
¯ª÷_^>E1-4O·· 4LE©C)³ ¯¦¬-4Ò
C E O ¯ - 4 ± ¯ = g O N Ò p 4 ÷ j g ¯ ^ Ò 4 ¡ Ò ` E
¬-¯g~-.- O)× ¦)_)O¬U¬~ _÷4OE`
¯ª×g^¯E1-4O·· ·O;_jO _OÞ¯)³
¯¦)_´O;_jO W-O¬>4`4Ò ¯ª¬-4Ò
¬]ÒNOg¼º± ^¯g)÷
)ةبوتلا ةروس(

Nyatakan hukum tajwid bagi kalimah yang bergaris. [4 markah]


4. Soalan:

Firman Allah SWT.:
;³·³·¯4Ò E4uO·>-47 /E<ON`
=U4´:^¯- ºE·· }7¯·> O)× lO4C¯O´·
}g)` ·gOj*.·³g¢¯ W +OE4·UE¬E_4Ò
O1³¬- ×/j_4:g¢¯ ºCg74O¯·)³ ^g@÷
E4·UE¬E_4Ò ¯ª×gu+g` LOO©j*Ò¡
³ 4 g ¯ ³ ÷ Ò ] ¬ ) Ò · ¯ O j ^ 4 ¯ · © O
W-Ò+OE¯= W W-O+^~º±4Ò
4Lg-4C4*) 4pONLg~ONC ^gj÷

)ةدجسلا(

Berdasarkan potongan ayat al-Quran di atas, nyatakan cara bacaan bagi kalimah-kalimah
yang bergaris. [6 markah]


5. Soalan:
Nyatakan hukum tajwid bagi kalimah yang bergaris.

( i ) يفش لو عل ع مهل
( ii ) ه يب ي اٌٌ
( iii ) لس ع ن نكيل
( iv ) تهولا يه ييد

[4 markah]

6. Soalan:

Nyatakan hukum tajwid dan cara bacaannya bagi kalimah yang bergaris.
Modul Latih Tubi SPM Kertas 2 2009 (Tajwid)

4

;³·³·¯4Ò .4L·UEc¯OÒ¡ -OÞ¯)³ ±¦4`q¡
}g)` El)U¯:·~ ¦÷_4^'O··Ò··
g7.Ec·4l^¯) g7.-·O-ׯ-4Ò
¯ª÷_^UE¬·¯ 4pONN·O=×4-4C ^jg÷

)ماعًلا ةروس(

[6 markah]
7. Firman Allah SWT.:
¬p·OÒ¡4Ò ¬;g)` *.- ¼·g¡).O÷c4O4Ò
OÞ¯)³ +EEL¯- 4¯¯O4C ;-gO4^¯-
)OE¯-±·- EpÒ¡ -.- E7-O@O4
=}g)` 4×-g)O;¯÷©^¯- ·
N¡¬.O÷c4O4Ò _ p)¯·· ¯ª+¯:¬> 4O÷_··
¬O¯OE= ¯ª¬:-¯ W p)³4Ò ¯ª+-^1-¯4O·>
W-EO÷©ÞUu×·· ¯ª7¯^^Ò¡ +O¯OEN
O@O´×u¬N` *.- ¯ )O´]¯E´4Ò
4ׯg~-.- W-ÒNOE¼E ·±-EOE¬)
·¦1g¯Ò¡ ^@÷
)ةبوتلا ةروس(

Berdasarkan potongan ayat al-Quran di atas, tulis satu contoh bagi setiap hukum tajwid
berikut:

(i) Idgham Maal Ghunnah
(ii) Alif Lam Syamsiah
(iii) Qalqalah Sughra
(iv) Mad Silah Thowilah
[4 markah]


8. Firman Allah SWT :


4ׯg~-.-4Ò 4pON`¯O4C ¯ª÷_E_4Ò^eÒ¡
¯¦·¯4Ò }7¯4C ¯ª+¤=± +7.-E³Og¬+ ·º)³
¯ª÷_OO¬¼^Ò¡ 7EE³E_4=·· ¯¦g-g³4ÞÒ¡
÷74¯OÒ¡ OªE³4´E- *.) ·
+O^^)³ =}g©·¯ ¬--g~g³O¯- ^g÷
( : روٌلا ةروس 6 )
Modul Latih Tubi SPM Kertas 2 2009 (Tajwid)

5


Berdasarkan ayat di atas, tulis semula kalimah-kalimah yang menepati hukum tajwid
berikut .
(i) Idgham Bilaghunnah
(ii) Mad Wajib Muttasil
(iii) Iklab
(iv) Mad Silah Qasirah


[4 markah]


(9) Nyatakan hukum tajwid bagi kalimah yang bergaris.


NE4OO÷c E_E4^¯4O^Ò¡
E_E4;¯4O··4Ò
4L^¯4O^Ò¡4Ò .OgOg·
Oe4C-47 ±eE4´)O4
¯7¯^UE¬-¯ 4pÒNO-EO·>

(i)
W Ò 4 ¯ ^ 1 4 ´ ; g O ³ ;
E©×g4±-EO4N ¬OE¼j*.·C
=}g)` 4×-gLg`u·÷©^¯-

(ii)
O)+-EO¯- ºº ÷E´¯L4C ·º)³
O41g^-Ee uÒÒ¡ LOE)O;¯N`

(iii)
ºº4Ò W-O¬U4l^³·> ¯ª+¤O±
EE³OgE+ -4³4Ò¡

(iv)

[4 markah]

(10) Nyatakan hukum tajwid dan cara bacaannya bagi kalimah yang bergaris.

4O¬- -Og~-.- E¤4Ou=Ò¡
4ׯg~-.- W-ÒNOE¼E ;}g`
÷u-Ò¡ ´U4-´¯^¯- }g`
¯ªg-@O4Cg1 ´·EÒ®· )O;¯O4^¯-
(i)
Nª÷_¯·>Ò·· +.- ;}g` ÷+^OEO ¯¦·¯
W-O+l´O4-^4·©
(ii)
¯ _ 4pO+@O^C7© ª×g·¯ONO+
Modul Latih Tubi SPM Kertas 2 2009 (Tajwid)

6
¯ªjg³g³uCÒ) Og³uCÒ¡4Ò
4×-gLg`u·÷©^¯-
(iii)

[6 markah]


(11) Firman Allah SWT.

;¬Ò¡ ¯¦+¯:´OEO pÒ¡ W-O74O^¨¬>
O©·¯4Ò +ªÞUu¬4C +.- 4ׯg~-.-
W-Ò÷³E_E_ ¯ª7¯Lg` ¯¦·¯4Ò
W-Ò7OgC+-4C }g` ÷pÒ÷1 *.- ºº4Ò
·g¡).O÷c4O ºº4Ò 4×-gLg`u·÷©^¯-
LOE×Og¯4Ò _ +.-4Ò lOO)lE= E©)
¬]O¬UE©u¬·> ^¯g÷
: ةبوتلا ةروس( 66 )

Nyatakan hukum tajwid bagi kalimah yang bergaris di atas. [ 4 markah ]


(12) Firman Allah SWT :

W-O7¯·~4Ò ºº¯O·¯ 4·@´O+^ gO^OÞU4N
¬O4C-47 }g)` ·gO)Þ·O _ ¯¬~ ·])³
-.- NOg1·~ -OÞ>4N pÒ¡ 4·j)O46NC
LO4C-47 O}´¯·¯4Ò ¯ª¬-4O·4-±Ò¡ ºº
4pO÷©ÞU;¬4C ^@_÷ 4`4Ò }g`
lO+.-E1 O)× ^·¯O·- ºº4Ò
¯O÷O^·C +OOgC4C gO^OEOE4O_·±
·º)³ vª4`q¡ ª7¯7¯·V^`Ò¡ _ E`
4L;C·O·· O)× ´U4-´¯^¯- }g`
¡7¯/E* _ O¦¬¦ _OÞ¯)³ ¯ªjgj´±4O
¬]Ò+O=¯^47© ^@g÷
: ماعنلا ةروس( 83 - 83 )

Berdasarkan potongan ayat al-Quran di atas, nyatakan cara bacaan bagi kalimah-kalimah
yang bergaris.

[6 markah]

Modul Latih Tubi SPM Kertas 2 2009 (Tajwid)

7
13. Firman Allah SWT:


4ׯg~-.-4Ò 4pON`¯O4C
¯ª÷_E_4Ò^eÒ¡ ¯¦·¯4Ò }7¯4C ¯ª+¤=±
+7.-E³Og¬+ ·º)³ ¯ª÷_OO¬¼^Ò¡
7EE³E_4=·· ¯¦g-g³4ÞÒ¡ ÷74¯OÒ¡
OªE³4´E- *.) · +O^^)³
=}g©·¯ ¬--g~g³O¯- ^g÷
( : روٌلا ةروس 6 )


Berdasarkan ayat di atas, tulis semula kalimah-kalimah yang menepati hukum tajwid
berikut .
(i) Idgham Bilaghunnah
(ii) Mad Wajib Muttasil
(iii) Iklab
(iv) Mad Silah Qasirah
[4 markah]

14. Nyatakan hukum tajwid dan cara bacaannya bagi kalimah yang bergaris.

(i)
¯¦·¯Ò¡ W-uÒ4O·> EpÒ¡ -.- 4OOCEc
ª7¯·¯ E` O)× gª4OE©OO¯- 4`4Ò
O)× ^·¯O·-
(ii)
Eu4l¯cÒ¡4Ò ¯ª7¯^OÞU4× +OE©E¬g^
LE4O)_·÷ LO4LgC44Ò
(iii)
-·O)³4Ò º1g~ Nª÷_·¯ W-ON¬)l4>-
.4` 4·4O^Ò¡ +.- W-O7¯·~ ¯4
÷7)l4©4^ 4` 4^;³E}4Ò gO^OÞU4N
Modul Latih Tubi SPM Kertas 2 2009 (Tajwid)

8

15. (a) Nyatakan hukum wakaf ayat bergaris di bawah.

ºº ¬C+^´O^*4¯OEC 4ׯg~-.-
¬]ONLg`u·NC *.) g¬¯O4O^¯-4Ò
@O´=E- pÒ¡ W-Ò÷³)_E×NC
¯¦)_g¯4O^`Ò)
¯ªjg´O¬¼^Ò¡4Ò ¯ +.-4Ò l¦1)U4×
4×-´³+-÷©^¯) ^jj÷ ( At-Taubah : 44 )

(b)

Nyatakan hukum ( ر ( di bawah.

4 i. ×-)UEc¯O÷©^¯- ii.
O´¯;-4Ò

(c)

Nyatakan hukum tajwid bagi kalimah yang bergaris di bawah.


¬E47.-4O4 =}g)` *.-
¼·g¡).O÷c4O4Ò OÞ¯)³ 4ׯg~-.-
ª<>³E_4N =}g)` 4×-g)O;¯÷©^¯-
^¯÷
( At-Taubah : 1 )

[ 4 markah ]

16.

Firman Allah SWT :


(vi) (v) (iv) (iii) (ii) (i)
;³·³·¯4Ò .4L·UEc¯OÒ¡ -OÞ¯)³
±¦4`q¡ }g)` El)U¯:·~ ¦÷_4^'O··Ò··
g7.Ec·4l^¯)
g7.-·O-ׯ-4Ò ¯ª÷_^UE¬·¯
4pONN·O=×4-4C ^jg÷ ^
: ماعنلا ةروس( 83 - 83 )

Berdasarkan potongan ayat al-Quran di atas, nyatakan cara bacaan bagi kalimah-kalimah
yang bergaris

.4^47.4-47


[6 markah]
Modul Latih Tubi SPM Kertas 2 2009 (Tajwid)

9
[6 markah]


17. Firman Allah SWT:

4` 4p~E 4×-g)O;¯÷©·Ug¯ pÒ¡
W-ÒNO÷©u¬4C E³´×=O4` *.-
=}Cg³)_E- -OÞ>4N ª)_´O¬¼^Ò¡
@O^¼7¯^¯) _ Elj·^·¯Òq¡
;e·C)lEO ¯¦÷_¬UE©;NÒ¡ O)×4Ò
jOEL¯- ¯ª¬- ¬]Ò¬)-E= ^¯_÷
)ةبوتلا ةروس(

Berdasarkan potongan ayat al-Quran di atas, tulis semula kalimah-kalimah yang
menunjukkan hukum tajwid berikut:

(i) Ikhfa’ Hakiki

(ii) Ikhfa’ Syafawi

(iii) Wajibal Ghunnah

(iv) Mad Wajib Muttasil [4 markah]


18. Firman Allah SWT :

¬p·OÒ¡4Ò ¬;g)` *.- ¼·g¡).O÷c4O4Ò
OÞ¯)³ +EEL¯- 4¯¯O4C ;-gO4^¯-
)OE¯-±·- EpÒ¡ -.- E7-O@O4 =}g)`
4×-g)O;¯÷©^¯- · N¡¬.O÷c4O4Ò _
p)¯·· ¯ª+¯:¬> 4O÷_·· ¬O¯OE= ¯ª¬:-¯ W
p)³4Ò ¯ª+-^1-¯4O·> W-EO÷©ÞUu×··
¯ª7¯^^Ò¡ +O¯OEN O@O´×u¬N` *.- ¯
)O´]¯E´4Ò 4ׯg~-.- W-ÒNOE¼E
·±-EOE¬) ·¦1g¯Ò¡ ^@÷
: ةبوتلا ةروس( 8 )


Berdasarkan ayat di atas, tulis semula kalimah-kalimah yang menepati hukum tajwid
berikut serta nyatakan cara bacaannya.

(i) Idgham Bilaghunnah
(ii) Mad Jaiz Munfasil
(iii) Izhar Halqi [6 markah]
Modul Latih Tubi SPM Kertas 2 2009 (Tajwid)

10
19. Tulis semula dua potongan ayat yang mengandungi hukum mim mati dan dua
potongan ayat yang mengandungi hukum qalqalah dalam petikan ayat al-Quran di
bawah. Anda tidak perlu menyatakan hukum tajwidnya.


E©^^)³ ÷}g`u·NC 4Lg-4C4*)
4ׯg~-.- -·O)³ W-ÒNO´]±¬O Ogj±
W-ÒOOE= -4³O·÷c W-O÷·*lEc4Ò
g³;©O4·± ¯ª)_)Þ4O ¯ª¬-4Ò ºº
¬]Ò+O´¯'¯4¯OEC ³ ^¯)÷ _OÞ×E×4·>
¯ª÷_+ONLN_ ^}4N ;7´_º_E©^¯-
4pONN;³4C ¯ª×g4±4O +·¯OE= 4¬E©·C4Ò
O©g`4Ò ¯ª÷_4L^~Ee4O 4pO¬³g¼LNC
^¯g÷ : ةدخسلا ةروس( 61 - 66 )
[ 4 markah ]


20 Nyatakan jenis waqaf berikut pada perkataan yang bergaris.6 . ºE·· ¬C^+O^4·© ¯¦÷_7¯¯O·~ O
^^)³ NªÞUu¬4^
2 . gO^OÞU4N [lÞU4` W ¯O·¯4Ò
4L^¯4O^Ò¡
8 . ºº4Ò O¦E¬;CNC ¯ ¯¬~ EO)E+)³
÷ª¯O´·q¡
4 . O)× ÷^O-¯-
jOOgE+¯-4Ò _ 4O¬-4Ò
÷71g©OO¯- O¦1)UE¬^¯-

[ 4 markah ]

21. Jelaskan maksud waqaf berikut :


6 . يزل فقو
2 . فاك فقو
8 . حيبق فقو
4 . نسح فقو

Modul Latih Tubi SPM Kertas 2 2009 (Tajwid)

11
[ 4 markah ]
KERTAS SOALAN TAMAT


ANALISA SOALAN


TAJUK
TAHUN
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Alif Lam Qamariah / / /
Alif Lam Syamsiah / /
Qalqalah Sughra / / /
Qalqalah Kubra /
Nun dan Mim Bertasydid // / /
Izhar Halqi / /
Ikhfak Hakiki / // / /
Idgham Maal Ghunnah / / /
Idgham Bilaghunnah / /
Iqlab / /
Idgham Mislain / / /
Izhar Syafawi // / / /
Ikhfak Syafawi / /
Mad Wajib Muttasil / / / /
Mad Jaiz Munfasil / /
Mad Silah Qasirah /
Mad Silah Tawilah / / / /
Mad Arid Lilsukun / /
Mad Lazim Musaqqal Kalimi /
Mad Lazim Mukhaffaf Kalimi /
Mad Lazim Musaqqal Harfi /
Mad Lazim Mukhaffaf Harfi /
Mad Lin /
Mad Faraq /
Mad Tamkin /
Mad Badal /
Mad Iwad /

Modul Latih Tubi SPM Kertas 2 2009 (Tajwid)

12
SEMOGA BERJAYA DENGAN CEMERLANG

Soalan: Nyatakan hukum tajwid bagi kalimah yang bergaris. [6 markah] 5. ‫وال شفيع لعلهم‬ ‫هي بيٌٌا‬ ‫سلن عليكن‬ ‫هي الوهتديي‬ )i( )ii( )iii( )iv( [4 markah] 6. Soalan: Nyatakan hukum tajwid dan cara bacaannya bagi kalimah yang bergaris. [4 markah] 4.:                             )‫(السجدة‬ Berdasarkan potongan ayat al-Quran di atas. Soalan: Firman Allah SWT. .Modul Latih Tubi SPM Kertas 2 2009 (Tajwid) 3                   )‫(سورة التوبة‬ Nyatakan hukum tajwid bagi kalimah yang bergaris. nyatakan cara bacaan bagi kalimah-kalimah yang bergaris.

Firman Allah SWT :                    )6 : ‫(سورة الٌور‬ . tulis satu contoh bagi setiap hukum tajwid berikut: (i) Idgham Maal Ghunnah (ii) Alif Lam Syamsiah (iii) Qalqalah Sughra (iv) Mad Silah Thowilah [4 markah] 8.:                                      )‫(سورة التوبة‬ Berdasarkan potongan ayat al-Quran di atas.Modul Latih Tubi SPM Kertas 2 2009 (Tajwid) 4             )‫(سورة األًعام‬ [6 markah] 7. Firman Allah SWT.

(i) Idgham Bilaghunnah (ii) Mad Wajib Muttasil (iii) Iklab (iv) Mad Silah Qasirah [4 markah] (9) Nyatakan hukum tajwid bagi kalimah yang bergaris. tulis semula kalimah-kalimah yang menepati hukum tajwid berikut .             (i)       (ii)     .                            (i) (ii) (iii) (iv) [4 markah] (10) Nyatakan hukum tajwid dan cara bacaannya bagi kalimah yang bergaris.Modul Latih Tubi SPM Kertas 2 2009 (Tajwid) 5 Berdasarkan ayat di atas.

                          )66 : ‫(سورة التوبة‬ Nyatakan hukum tajwid bagi kalimah yang bergaris di atas. [ 4 markah ] (12) Firman Allah SWT :                                               ) 83-83: ‫(سورة األنعام‬ Berdasarkan potongan ayat al-Quran di atas. [6 markah] .Modul Latih Tubi SPM Kertas 2 2009 (Tajwid) 6    (iii) [6 markah] (11) Firman Allah SWT. nyatakan cara bacaan bagi kalimah-kalimah yang bergaris.

Nyatakan hukum tajwid dan cara bacaannya bagi kalimah yang bergaris. Firman Allah SWT:                    )6 : ‫(سورة الٌور‬ Berdasarkan ayat di atas. (i) Idgham Bilaghunnah (ii) Mad Wajib Muttasil (iii) Iklab (iv) Mad Silah Qasirah [4 markah] 14.Modul Latih Tubi SPM Kertas 2 2009 (Tajwid) 7 13. tulis semula kalimah-kalimah yang menepati hukum tajwid berikut . (i)             (ii)      (iii)              .

nyatakan cara bacaan bagi kalimah-kalimah yang bergaris .   (c) Nyatakan hukum tajwid bagi kalimah yang bergaris di bawah. Firman Allah SWT : (vi) (v) (iv) (iii) (ii) (i)              ) 83-83: ‫(سورة األنعام‬ Berdasarkan potongan ayat al-Quran di atas.  i. (a) Nyatakan hukum wakaf ayat bergaris di bawah. ii.           ( At-Taubah : 1 ) [ 4 markah ] 16.               ( At-Taubah : 44 )   (b) Nyatakan hukum ( ‫ ( ر‬di bawah.Modul Latih Tubi SPM Kertas 2 2009 (Tajwid) 8  [6 markah] 15.

(i) Idgham Bilaghunnah (ii) Mad Jaiz Munfasil (iii) Izhar Halqi [6 markah] .Modul Latih Tubi SPM Kertas 2 2009 (Tajwid) 9 [6 markah] 17. Firman Allah SWT:                     )‫(سورة التوبة‬ Berdasarkan potongan ayat al-Quran di atas. tulis semula kalimah-kalimah yang menepati hukum tajwid berikut serta nyatakan cara bacaannya. Firman Allah SWT :                                      )8 : ‫(سورة التوبة‬ Berdasarkan ayat di atas. tulis semula kalimah-kalimah yang menunjukkan hukum tajwid berikut: (i) Ikhfa’ Hakiki (ii) Ikhfa’ Syafawi (iii) Wajibal Ghunnah (iv) Mad Wajib Muttasil [4 markah] 18.

                        .6 .8 . Jelaskan maksud waqaf berikut : ‫وقف الزمي‬ ‫وقف كايف‬ ‫وقف قبيح‬ ‫وقف حسن‬ .4 . Tulis semula dua potongan ayat yang mengandungi hukum mim mati dan dua potongan ayat yang mengandungi hukum qalqalah dalam petikan ayat al-Quran di bawah.6 .2 . Anda tidak perlu menyatakan hukum tajwidnya.Modul Latih Tubi SPM Kertas 2 2009 (Tajwid) 10 19.                             )66-61 : ‫(سورة السخدة‬  [ 4 markah ] 20 Nyatakan jenis waqaf berikut pada perkataan yang bergaris.8 .4 [ 4 markah ] 21.2 .

Modul Latih Tubi SPM Kertas 2 2009 (Tajwid) 11 [ 4 markah ] KERTAS SOALAN TAMAT ANALISA SOALAN TAJUK Alif Lam Qamariah Alif Lam Syamsiah Qalqalah Sughra Qalqalah Kubra Nun dan Mim Bertasydid Izhar Halqi Ikhfak Hakiki Idgham Maal Ghunnah Idgham Bilaghunnah Iqlab Idgham Mislain Izhar Syafawi Ikhfak Syafawi Mad Wajib Muttasil Mad Jaiz Munfasil Mad Silah Qasirah Mad Silah Tawilah Mad Arid Lilsukun Mad Lazim Musaqqal Kalimi Mad Lazim Mukhaffaf Kalimi Mad Lazim Musaqqal Harfi Mad Lazim Mukhaffaf Harfi Mad Lin Mad Faraq Mad Tamkin Mad Badal Mad Iwad TAHUN 2004 2005 2006 2007 2008 2009 / / / / / / / / / // / / / / / // / / / / / / / / / / / / // / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / .

Modul Latih Tubi SPM Kertas 2 2009 (Tajwid) 12 SEMOGA BERJAYA DENGAN CEMERLANG .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful