You are on page 1of 10

Nawrcony gangster, niepowane jego sowa

Na internecie mona znale mas wywiadw i kaza brata Piotra Stpniaka a.k.a Gepard i o ile jego wiadectwo nawrcenia to praca Boga, o tyle jego teologia pochodzi z innego ducha i faszywych tradycji ktrych wyuczyli go w zborze. Czowiek niespena rozumu i zalepiony duchowo rzuca misem na kadego, kto nie zgadza si z jego przekonaniami i jego denominacja. Wg Piotra, wyganianie demonw z Chrzecijan[i w ogle] i zwizywanie zwierzchnoci nad miastem to praca zego ducha. Nie wiem czy zdaje on sobie spraw z konsekwencji tego co mwi. Jake historia lubi si powtarza! Jezus, zanim odszed do nieba, po zmartwychwstaniu nakaza prawdziwym wierzcym gosi Ewangelie, oraz przyj i czeka na Ducha Boego. Ewangelia Marka 16:16-18 mwi nam o tym ze ponisze znaki bd towarzyszy tym, ktrzy uwierzyli[jak nie uwierzy to nie bd]! W imieniu Jezusa bd: wygania demony leczy chorych mwi innymi jzykami choby trucizn wypili- nic im nie bdzie[to na wypadek gdyby na misji czarownica lub Jezuita chcieli ich otru]

Niewtpliwie Piotr, nie zosta sam ani uwolniony, ani nikogo w yciu nie uwolni, jednak obrs w pirka i prbuje innych, co to robi obrzuca obelgami! Wymienione wyej rzeczy, dotycz tego, kto prawdziwie uwierzy Jezusowi! Jeli 'koci' dzisiaj nie robi uwolnienia ale mwi tym co s zdemonizowani aby taczyli, umiechali si i chodzili do budynku, i to rozwie ich problemy, a jak nie to oznacza ze nie s podporzdkowani pod pastora albo nie s Chrzecijanami, to niewtpliwie nie jest to koci z Biblii. Cielesne metody, plany czowieka i organizacja i metody pastora i innych s po to by cielenie 'pomoc' tym co potrzebuj Boej mocy aby demony wyszy! Osoby jak Piotr s bezuyteczne jeli chodzi o niesienie pomocy zdemonizowanym i walk duchowa . Zwierzchnoci i moce zalepiy tego czowieka i prowadza jego usta do wypowiadania blunierstw.

O tak ja widz doskonale, stad mj osad jest dobry! Dobra rada dla wszystkich Zielonowitkowcw, ktrzy nie robi tego co Jezus nakaza[a pord nich s oczywicie wyjtki] jest taka: trzyma dzib na kdk ze wzgldu na wasne dobro. Po co kusi Boga i naraa si na pieko wieczne? Przypominam jeszcze raz- Jezusa posadzono o wspprace z demonami, o Janie Chrzcicielu mwili ze ma demona! Goszenie Jezusa nie przypominao 'dentelmena' o ktrym tak czsto syszymy zza pulpitu! Ananiasz i Safira? Elymas? Bardzo po dentelmesku! Jn 8:48, Lk 7:33, Mt 12:24, Mk 3:22, Lk 11:15 Kim by Belzebub1? W grece to Beelzeboul[954]. To demon Ekronu, do ktrego jeden krl z Biblii posa by dowiedzie si czy wyzdrowieje! Za to Bg ogosi co si z nim stanie- cena konsultacji z diabem! Gdy faryzeusze zobaczyli co czyni Jezus, widzc jak zwizani demonicznie chod wolno, po raz pierwszy w yciu, lub od bardzo dugiego czasu, to z zazdroci i zawici chcieli go pogry i wygadywali na Niego takie brednie!

Pytanie: Kto nie chce aby uwalnia ludzi od demonw? Kto nie chce aby siy ciemnoci straciy uchwyt na mieszkacach miasta czy narodu, kraju? Bg czy diabe? Kogo rzecznikiem jest Piotr, wygadujc blunierstwa, przeciwko jasnemu nakazowi Pana Jezusa? Nawet Biblijny Piotr wygania diaby! Czy Jezus nie przyszed po to by zniszczy dziea diabla? Piotr jest rwnie zwolennikiem taniej 'ewangelii', gdzie powiedzenie prawdy uwaa za 'nie mio'. Dokadnie tych samych argumentw uywali ydzi w starciu z Jezusem

1 http://pl.wikipedia.org/wiki/Belzebub

Jezus im pokaza prawd, pokaza drog wyjcia z ciemnoci w ktrej byli nazywajc ich 'sugami grzechu'[Jana 8]Poprzez ich czyny Jezus wskazuje na rdo ich inspiracji, wskazujc jednoznacznie na diabla! To ich doprowadza do szalu, jak i Piotra i nie tylko nie dostrzegaj Sowa Boego i Ducha witego, prbujcego ich przekona o ich stanie, ale i bior boto i rzucaj! To nie mio, Mesjaszu, tak si nie gosi!

Czy nie dobrze powiedzielimy, ze jeste samarytaninem i masz demona?Jn 8:48 Jan Chrzciciel przyszed nie jedzc ani chleba, nie pijc wina, a mwili: on ma demona!Lk 7:33 Piotr, widzc Jana Chrzciciela, jak nazywa Faryzeuszy- plemieniem mijowym-[rod pochodzcy od wa z ogrodu Eden!] powiedz mi, z jakiego Ducha on mwi? Czy nawrci by si i dal ochrzci przyznajc ze mwi prawd o tobie, czy napadby go z pala i oskary o 'nie mio' nazywajc o zgrozo, optanym? To pytanie dla ciebie do przemylenia!

Do kogo te swka o pokucie, synku?Ty pokutuj, mymy 'wieci'!

Mt 12:22-34 Wtedy przyniesiono do niego optanego, ktry by lepy i niemy; i uzdrowi go, tak e odzyska mow i wzrok. (23) I zdumiony by cay lud, i mwi: Czy nie jest to Syn Dawida? (24) A gdy to usyszeli faryzeusze, rzekli: Ten nie wygania demonw inaczej jak tylko przez Belzebuba, ksicia demonw. (25) A Jezus, znajc ich myli, rzek im: Kade krlestwo, rozdwojone samo w sobie, pustoszeje, i adne miasto czy dom, rozdwojony sam w sobie, nie ostoi si. (26) A jeli szatan szatana wygania, sam z sob jest rozdwojony; jake wic ostoi si krlestwo jego? (27) A jeli Ja przez Belzebuba wyganiam demony, synowie wasi przez kogo wyganiaj? Dlatego oni bd sdziami waszymi. (28) A jeli Ja wyganiam demony Duchem Boym, tedy nadeszo do was Krlestwo Boe. (29) Albo jak moe kto wej do domu mocarza i jego sprzty zagrabi, jeli pierwej nie zwie mocarza; wtedy dopiero dom jego ograbi? (30) Kto nie jest ze mn, jest przeciwko mnie, a kto ze mn nie zbiera, rozprasza. (31) Dlatego powiadam wam: Kady grzech i blunierstwo bdzie ludziom odpuszczone, ale blunierstwo przeciw Duchowi nie bdzie odpuszczone. (32) A jeliby kto rzek sowo przeciwko Synowi Czowieczemu, bdzie mu odpuszczone; ale temu, kto by mwi przeciwko Duchowi witemu, nie bdzie odpuszczone ani w tym wieku ani w przyszym. (33) Zasadcie drzewo dobre, to i owoc bdzie dobry, albo zasadcie drzewo ze, to i owoc bdzie zy; albowiem z owocu poznaje si drzewo. (34) Plemiona mijowe! Jake moecie mwi dobrze, bdc zymi? Albowiem z obfitoci serca mwi usta. Warszawska Tedy przywiedziono do niego optanego, lepego i niemego, i uzdrowi go, tak i on lepy i niemy i mwi i widzia. (23) I zdumia si wszystek lud, i mwili: Nie tene jest on syn Dawidowy? (24) Ale Faryzeuszowie usyszawszy to, rzekli: Ten nie wygania dyjabw, tylko przez Beelzebuba, ksicia dyjabelskiego. (25) Lecz Jezus widzc myli ich, rzek im: Kade krlestwo rozdzielone samo przeciwko sobie pustoszeje, i kade miasto albo dom, sam przeciwko sobie rozdzielony, nie ostoi si. (26) A jeli szatan szatana wygania, sam przeciwko sobie rozdzielony jest; jako si tedy ostoi krlestwo jego? (27) A jeli ja przez Beelzebuba wyganiam dyjaby, synowie wasi przez kogo wyganiaj? Przeto oni sdziami waszymi bd; (28) A jeli ja duchem Boym wyganiam dyjaby, tedy do was przyszo krlestwo Boe. (29) Albo jako moe kto wnij do domu mocarza, i sprzt jego rozchwyci, jeliby pierwej nie zwiza mocarza onego? to dopiero dom jego rozchwyci. (30) Kto nie jest ze mn, przeciwko mnie jest, a kto nie zbiera ze mn, rozprasza. (31) Dlatego powiadam wam: Wszelki grzech i blunierstwo ludziom odpuszczone bdzie; ale blunierstwo przeciwko Duchowi witemu nie bdzie odpuszczone ludziom. (32) I ktobykolwiek rzek sowo przeciwko Synowi czowieczemu, bdzie mu odpuszczono; ale kto by mwi przeciwko Duchowi witemu, nie bdzie mu odpuszczono, ani w tym wieku ani w przyszym. (33) Czycie albo drzewo dobre, i owoc jego dobry; albo czycie drzewo ze, i owoc jego zy; albowiem z owocu drzewo poznane bywa. (34) Rodzaju jaszczurczy! jako moecie mwi dobre rzeczy, bdc zymi, gdy z obfitoci serca usta mwi? Gdanska Tedy mu przywiedzion jest optany, lepy i niemy. I uzdrowi go tak, i on, ktry by lepym i niemym, mwi i widzia. (23) I zdumiao si wszytko zgromadzenie ludu i mwili: Izali ten jest on syn Dawidw? (24) Co Faryzeuszowie usyszawszy rzekli: Ten nie wygania diabw jedno przez Beelzebua ksi diabw. (25) Ale Jezus wiedzc myli ich rzek im: Wszelkie krlestwo rozdzielone przeciwko sobie, bywa spustoszone. I wszelkie miasto, abo dom rozdzielony przeciwko sobie, nie ostoi si. (26) Ale jeli szatan szatana wygania, przeciwko sobie jest rozdzielon. Jako tedy ostoi si krlestwo jego? (27) A jelie ja przez Beelzebua wyganiam diabelstwa, synowie waszy przez kogo wyganiaj? A przeto oni bd sdziami waszymi. (28) Ale jeli ja Duchem Boym wyganiam diabelstwa, icie do was przyszo Krlestwo Boe. (29) Abowiem jako moe kto wni do domu mocarza jakiego, a statek jego zabra, jeliby pierwej nie zwiza mocarza onego? Gdy tak

dopiero dom jego zupi moe. (30) Kto nie jest ze mn, przeciwko mnie jest, a kto nie zbiera ze mn, rozprasza. (31) A przeto powiedam wam: Wszelki grzech i blunierstwo bdzie odpuszczone ludziom. (32) A ktokolwiek bdzie mwi przeciwko Synowi czowieczemu, odpuszczono mu bdzie, ale ktoby mwi przeciwko Duchowi witemu, nie bdzie mu odpuszczono ani w tym wieku, ani w przyszym. (33) Abo czycie drzewo dobre i owoc jego dobry, abo czycie drzewo zgnie i owoc jego zgniy. Abowiem z owocu drzewo bywa poznane. (34) Rodzaje mijw, jakobycie mogli rzeczy dobre mwi bdc zemi? Gdy z obfitoci serca usta mwi. Brzeska

Tuz po uwolnieniu biedaka od zych duchw, Jezusa osaczya grupa Faryzeuszy.

On nie wyrzuca demonw, jak tylko przez Belzebuba, ksicia demonw[24] I dalej tumaczy: A jeli ja przez Belzebuba wyganiam demony, to przez kogo wyganiaj je twoje dzieci? Dlatego oni bd twoimi sdziami[27] Dodam, ze jeszcze s niedobitki w kociele Zielonowitkowym, ktrzy wyganiaj demony, wbrew

ospaoci reszty! I kiedy Piotr staniesz przed sadem i Bg ich wezwie, aby cie osadzili i twoje sowa. Tzw 'Szkoa Chrystusa' ci nie pomoe, oni nie gosz penej ewangelii! Oby obudzi si z otpienia i nawrci, zanim duch opuci ciao! Oby otworzy oczy i gorco pokutowa za wyniose i kamliwe sowa i gupie rzucanie misem! Ty Duchowi Boemu uwalczasz! I wanych zasadach walki duchowej i uwolnienia, Jezus wskazuje w Mt 12:28-29-30. Uwolnienie od demonw, to wg Biblii oznaka przyblienia si Krlestwa Boego. Dziwne ze Jezus nie wskaza ze przez hip hop, malan ewangelie i poprawne politycznie slogany? Pomyl i rusz szare komrki! Gdzie wysyasz zdemonizowanych? Na leank, dajesz im piguki czy moe zapraszasz na umiechanie i skakanie do rytmu muzyki rockowej w zborze? To nazywasz ewangelia? Pokaz mi to w Biblii i w kocu ja otwrz na mio Boska! I dalej- Jeli obraasz braci, ktrzy uwalniaj innych od demonw i walcz o dusze niezbawionych wiza demony na niebiosach, ziemi i morzu- to nie ich obraasz. To Bg ci wybaczy, jeli uznasz swoja gupot. Jezus Chrystus wskazuje ze nazywanie pracy Ducha Boego, praca Belzebuba, to blunierstwo, ktre moe si fatalnie dla ciebie skoczy! Postudiuj wraz ze swoja grupa- Mt 12:31-32. I po co ci skoczy w pomieniach? Dobrze zacze- dobrze skocz, nawr si! Nie rozumiesz czego- dzib na kdk i powiedz ze nie wiesz, nie rozumiesz i Bg si zlituje, Nie mw jednak ze gdy kto kto robi te rzeczy jest 'optany'. To otwiera cie na nieprzyjemne rzeczy i po co ci to? Mk 3:29-29 Powiedamci wam zaprawd, e wszytki grzechy bd odpuszczone synom ludzkim i blunierstwa ktrymikolwiekby blunili. (29) Ale ktobykolwiek bluni przeciw Duchowi witemu, nie ma odpuszczenia na wieki, owszem jest winien potpienia wiecznego. (30) Abowiem mwili, e ma ducha nieczystego. Boisz sie demonw, boisz si popapra garniturek- twoja sprawa, zdasz z tego sprawe przed Panem. Nie atakuj ludzi ktrzy robi co Jezus im kaza. Nie stawaj na drodze Bogu, bi nie mozesz dlugo pokopac przeciwko kolcom. Prdzej czy pniej si o tym przekonasz. Na zakoczenie co dla braci, ktrych inni nazwali 'optanymi' 'heretykami' 'zwiedzonymi', ktrzy wiedza ze wykonuj prace do ktrej Bg powoa cay koci- tj. Konflikt z szatanem[co jednak 'koci' odrzuci i zamiast tego idzie wasnymi drogami], polecam wersety na zacht: Bogosawieni, ktrzy cierpi przeladowanie z powodu sprawiedliwoci, albowiem ich jest Krlestwo Niebios. (11) Bogosawieni jestecie, gdy wam zorzeczy i przeladowa was bd i kamliwie mwi na was wszelkie zo ze wzgldu na mnie! (12) Radujcie i weselcie si, albowiem zapata wasza obfita jest w niebie; tak bowiem przeladowali prorokw, ktrzy byli przed wami. Mt 5:10-12 Najmilsi! Nie dziwcie si, jakby was co niezwykego spotkao, gdy was pali ogie, ktry suy dowiadczeniu waszemu, (13) ale w tej mierze, jak jestecie uczestnikami cierpie Chrystusowych, radujcie si, abycie i podczas objawienia chway jego radowali si i weselili. (14) Bogosawieni jestecie, jeli was zniewaaj dla imienia Chrystusowego, gdy Duch chway, Duch Boy, spoczywa na was. (15) A niech nikt z was nie cierpi jako zabjca albo zodziej, albo zoczyca, albo jako czowiek, ktry si wtrca do cudzych spraw. (16) Wszake

jeli cierpi jako chrzecijanin, niech tego nie uwaa za hab, niech raczej tym imieniem wielbi Boga. (17) Nadszed bowiem czas, aby si rozpocz sd od domu Boego; a jeli zaczyna si od nas, to jaki koniec czeka tych, ktrzy nie wierz ewangelii Boej? (18) A jeli sprawiedliwy z trudnoci dostpi zbawienia, to bezbony i grzesznik gdzie si znajd? (19) Przeto i ci, ktrzy cierpi wedug woli Boej, niech dobrze czynic powierz wiernemu Stwrcy dusze swoje. 1 Piotra 4 Piotrowi przypominam na koniec wersety, ktre jasno jak soce objaniaj jak Bg patrzy na maestwo i ile zona ma mie wicy: Powiedziano te: Ktokolwiek by opuci on swoj, niech jej da list rozwodowy. (32) A Ja wam powiadam, e kady, kto opuszcza on swoj, wyjwszy powd wszeteczestwa, prowadzi j do cudzostwa, a kto by opuszczon polubi, cudzooy. Mt 5:31-32

Brat rozwodnik. Hmm, smaczna nowa onka! Stara wywalona na kamuk! Do dziea ogierze!Przecie jeste starszym zboru i tyle gosisz! Bg na pewno przymknie oko, byleby tylko do nas chodzi! Albowiem zamna kobieta za ycia ma jest z nim zwizana prawem; ale gdy m umrze, wolna jest od zwizku prawnego z mem. (3) A zatem, jeli za ycia ma przystanie do innego mczyzny, bdzie nazwana cudzoonic, jeliby jednak m zmar, wolna jest od przepisw prawa i nie jest cudzoonic, gdy zostanie on drugiego ma. Rzym 7:2-3

Rozwodnikw i tych co bior sobie nowe 'zony', a porzucaj maonki, zostawiaj je na progu domu we zach- Bg osadzi wg ich uczynkw!

Moesz chodzi do budynku, bra udzia w jego aktywnociach i chodzi z dala od Biblii, co zreszt robisz. Wnioski wycignij sam. Sam sobie szkodzisz i nikomu wicej. Grasz w niebezpieczna gr i kto musi cie ostrzec,bo przecie ekumenicy i politycznie poprawni tego przecie nie zrobi. Odbierz to jako mio Boza nad zwizanym, zalepionym czowiekiem. Cechy tego pokolenia: Lud mj ginie, gdy brak mu poznania; poniewa ty odrzucie poznanie, i Ja ciebie odrzuc, aby mi nie by kapanem, a poniewa zapomniae o zakonie swojego Boga, Ja te zapomn o twoich dzieciach. Hos 4:6 I lecz rany swojego ludu powierzchownie, mwic: Pokj, pokj! - cho nie ma pokoju. Jer 6:14 Odpowiadajc na oskarenia Piotra zakocz tym wersetem: Jn 8:49 Jezus odpowiedzia: Ja nie mam demona, ale czcz Ojca mego, a wy mnie zniewaacie. Oby pokutowa i Bg wybaczy ci nierozumno i pochopno twoich wypowiedzi: Kt jest w stanie zaciemni twj zamys nierozsdn mow? Ale to ja mwiem nierozumnie o rzeczach cudownych dla mnie, ktrych nie rozumiem. Job 42

Linki: Prawdziwa bezkompromisowa Ewangelia- Kaznodzieje z Ulicy[Angielski] Powiedz tak jak to jest naprawd Powiedz im prawd! Wolno sowa Pedziuchy si tak nie urodziy! Goszenie pord zlotu hipisw Ewangelia vs Hare Kriszna Katolicy atakuj Kaznodzieje z Ulicy Czy Chrzecijanin moe mie demony[lecz nie optanie!]? Cz 1 Cz 2 Czemu ludzie atakuj sub uwolnienia? Diabe za tym stoi. Cze 1 Cze 2 Cze 3