SUMBER CERITA ORANG IBAN MASYARAKAT PERIBUMI SABAH DAN SARAWAK MEMPUNYAI BANYAKCERITA-CERITA RAKYAT YANG MENCERMINKAN

NILAINILAI BUDAYA MEREKA. BAHASKAN SEJAUHMANAKAH CERITACERITA ITU DAPAT DIGUNAKAN SEBAGAI SUMBER SEJARAH BUDAYA MASYARAKAT TERSEBUT. GUNAKAN CONTOH CERITACERITA RAKYAT SALAH SATU DARI SABAH ATAUPUN SARAWAK . JELASKAN JUGA MASALAH – MASALAH PENGGUNAAN SUMBER INI SEBAGAI SUMBER SEJARAH. Pengenalan Masyarakat peribumi Sarawak khususnya masyarakat Iban mempunyai banyak cerita-cerita yang mencerminkan nilai-nilai budaya mereka. Masyarakat ini amat kaya dengan cerita-cerita rakyat sehingga mampu menarik ramai pengkaji untuk mengkaji sejarah budaya masyarakat Iban. Walaupun cerita rakyat selalu juga disebut sebagai cerita dongeng, namun tidaklah sama kalau kita menganggapnya sebagai dongeng semata-mata, sebaliknya kita harus memandang cerita itu dari kaca mata golongan yang melahirkan cerita itu. Ini disebabkan kesusasteraan rakyat adalah cetusan daya sasteramanusia yang spontan dan pancaran fikiran yang spontan juga, selain itu bagi mereka seni sastera adalah sesuatu yang harmoni dengan kehidupan mereka. Sastera rakyat merupakan cerminan kehidupan masyarakat Iban iaitu tentang kepercayaan adat dan pandangan hidup mereka.George Leferve menggunakan istilah sejarah dari bawah bagi merujuk penulisan mengenai orang yang tiada nama, tiada kepentingan dalam politik dan kumpulan yang tiada nama. Kenyataan beliau sebenarnya merujuk kepada masyarakat Iban kerana mereka bukanlah suku bangsa yang melahirkan cerita-cerita untuk kepentingan tertentu, malahan ceritacerita rakyat mereka boleh dijadikan sebagi sumber sejarah yang utama yakni mengenai kehidupan mereka. Masyarakat ini pada asasnya merupakan penduduk di kawasan pedalaman yang berpindah-randah, tetapi tinggal berdekatan dengan sungai yang merupakan nadi pengangkutan dan sumber perikanan yang penting. Masyarakat Iban tidak meninggalkan sumber sejarah konvesional seperti sumber bertulis,bagaimanapun mereka telah menzahirkan pemikiran dalam bentuk cerita-cerita rakyat.Oleh itu, sejarah budaya mereka dapat dikaji menerusi cerita-cerita rakyat. Malahan, cerita rakyat juga boleh dijadikan bahan untuk mengkaji budaya dan masyarakatnya.Cerita rakyat Iban Cerita rakyat Iban boleh dibahagikan kepada empat kumpulan iaitu cerita berhubung dengan penjelmaan binatang kepada manusia, hubungan manusia dengan orang mati, hubungan manusia dengan roh mahupun hantu, dan cerita-cerita lain termasuklah cerita

Misalnya dalam cerita Meludai.Cerita ini menjadi bukti terpenting tentang kehidupan masyarakat ini yang tinggal di rumah panjang. Malahan kehidupan mereka amat bergantung kepada sumber alam semulajadi yakni hutan.kegiatan ekonomi. Rumah panjang boleh disamakan dengan konsep kampung kerana mempunyai bilangan isi rumah yang ramai. ketua masyarakat ini adalah tuai rumah. pemikiran dan world view mereka. Perkara ini mengambarkan bahawa hutan merupakan suatu sumber terpenting bagi masyarakat ini khususnya sumber protein.Perkara pertama yang harus dikaji tentang masyarakat ini adalah tentang kehidupan mereka.Masyarakat Iban amat mempercayai alamat-alamat mahupun petanda-petanda tertentu daripada binatang. Mereka merupakan masyarakat yang tinggal di rumah panjang seperti yang dijelaskan dalam cerita Meludai iaitu rumah yang diketuai oleh Meludai itu mempunyai lima puluh pintu ataupun lima puluh keluarga yang tinggal di rumah itu. Selain itu.Peranan ini didokong oleh tuai burung yang akan melakukan upacara beburung. Tuai rumah ini bertanggungjawab keatas pelawat. sosial dan adat sesebuah rumah panjang. orang Iban sangat yakin dengan tilikan yang dikatakan sebagai tanda daripada tuhan mereka. Meludai bersama dengan anak-anak buahnya telah pergi mengayau12 untuk membalas dendam atas kematian isteri dan anakanaknya. Misalannya.asal-usul. Tuai rumah boleh disamakan dengan jawatan penghulu dalam masyarakat Melayu tradisional kerana fungsi mereka hampir sama terutama sekali dalam konteks pentadbiran yakni menjaga kebajikan anak buah. peranan seorang tua yang bernama Aki Angum Gua dalam mentafsir alamat-alamat daripada binatang amat penting kerana tafsirannya bakal menentukan masa depan Meludai. Tuai rumah bertanggungjawab terhadap pentadbiran undang-undang. Menurut Benedict Sandin. Tuai rumah orang yang paling penting dalam rumah panjang yakni berkuasa dalam rumah panjang. ini dibuktikan dalam cerita Meludai apabila Meludai berkeras juga hendak berhuma kerana beliau bertanggungjawab untuk melayan tetamu khususnya yang berkaitan dengan makanan. khususnya tentang bilangan isi rumah. Setiap cerita menerangkan tentang adatistiadat. kepercayaan.Masyarakat Iban amat mempercayai setiap tafsiran .Ini menunjukkan bahawa tuai rumah merupakan individu yang terpenting dalam hieraki sosial masyarakat Iban dan tanggungjawabnya adalah untuk menjaga keselamatan kaumnya. Hutan merupakan nadi kepada kehidupan masyarakat ini kerana hutan membekalkan sumber makanan kepada masyarakat ini. Kesemua cerita ini boleh dihubungkan dengan sistem kepercayaan mahupun agama masyarakat Iban. dalam masyarakat ini terdapat organisasi sosial. dalam cerita ini. Perkara ini di sebut dalam cerita Meludai yakni apabila Meludai bercadang hendak pergi berburu supaya ada daging untuk dijadikan sebagai bekalan semasa mereka sedang menuai padi nanti.

mereka perlu patuh kepada tafsiran tuai burung. pemujaan ini dilakukan demi kepentingan lahiriah yakni memperolehi makanan. Ini menjelaskan tentang kepentingan upacara ini khususnya dalam meneruskan survival masyarakat ini. memang wajarlah jika terdapat kepercayaan yang boleh memberikan suasana harmonis dengan alam dan roh. mereka akan menerima nasib seperti Meludai apabila meninggalkan keluarganya di rumah telah menyebabkan kematian isteri dan dua orang anaknya. Kepercayaan ini bukanlah suatu bentuk keagamaan kerana bagi masyarakat Iban tidak terdapat bentuk pemujaan yang berkonsepkan rohaniah. Mereka mendiami kawasan hutan rimba yang keadaan keselamatannya tidak menentu. jika upacara ini tidak dilakukan maka padi tidak akan menjadi dan masyarakat ini akan kebuluran. oleh sebab ingin mengelakkan sebarang kejadian yang tidak diingini. kebanyakan dewa mereka dikaitkan dengan kehidupan seharian terutama sekali kegiatan harian mereka. seterusnya menyebabkan mereka kekurangan padi pada tahun itu. Seterusnya adalah tentang sistem kepercayaan masyarakat Iban. Padi huma merupakan sumber penghidupan bagi mereka. Ini disebabkan . kepentingan padi huma turut dipaparkan dalam cerita Puteri Rusa iaitu padi huma yang ditanam telah dimakan oleh rusa. Apabila padi huma dimakan oleh rusa. Mereka mengamalkan amalan animisme dan setiap kepercayaan mereka dipengaruhi oleh alam semulajadi. maka hasil untuk tahun itu berkurangan. Mereka akan melakukan upacara pemujaan yang ditujukan kepada roh kesuburan. Ini disebabkan kehidupan mereka dikelilingi oleh binatang buas mahupun musuh. perkara ini dibuktikan melalui cerita Bandan Berpindah ke Sebayan. Bandan terpaksa pergi ‘madi’ apabila mereka tidak mendapat padi yang cukup untuk dimakan selama setahun. Kepercayaan mereka terhadap alamat atau petanda daripada burung dan binatang tertentu amat penting khususnya semasa membuka ladang atau berhuma.Hari Gawai merupakan upacara adat bagi tujuan ini. kepercayaan mereka kepada Pulang Gana. Ini disebabkan oleh penanaman padi huma dilakukan secara berulang kali di tempat yang sama telah menyebabkan kesuburan tanah tersebut merosot sehingga memaksa masyarakat ini berpindah mencari kawasan baru yang lebih subur. Misalnya. Selain itu. Kehidupan masyarakat ini amat bergantung kepada pertanian khususnya penanaman padi huma. Penanaman padi huma merupakan nadi penggerak kepada kehidupan masyarakat ini. Keadaan persekitaran seperti inilah yang telah membentuk kepercayaan masyarakat Iban. penanaman padi huma sebenarnya mempunyai kaitan dengan kehidupan mereka yang sering berpindah-randah. Perkara ini menjelaskan tentang sebab utama masyarakat ini mengamalkan pertanian pindah. Jikalau mereka ingkar dengan tafsiran tersebut.alamat yang dibuat oleh tuai burung kerana tafsiran itu bakal mempengaruhi kehidupan mereka pada masa hadapan.

Burung atau binatang lain boleh memberi petanda baik atau buruk kepada orang Iban. maka mereka perlu berpindah. Manakala. Walaupun . Legaran burung akan ditafsir oleh tuai burung. dan pergerakan-pergerakan lain yang dianggap membawa petanda yang mesti dihormati kerana tindakan orang di rumah panjang ditentukan oleh tanda-tanda ini. Perkara inilah yang menyebabkan berlakunya konsep pindah dalam masyarakat ini. dalam cerita Ngumbang dan Berenai terdapat kepercayaan tentang Menoa Sebayan. mereka beranggapan kehidupan selepas mati menyerupai kehidupan di dunia. Jika tafsiran itu berkaitan dengan sesuatu bencana. Selain itu.29 Mereka mempercayai bahawa manusia yang berada di Sebayan akan melakukan perkara yang sama seperti yang dilakukan di dunia.Dalam cerita Uging telah disebutkan tentang perbuatan orang Iban meninggalkan rumah panjang kerana burung telah memasuki rumah mereka. Mereka mempercayai tentang Aki Lang Menaul Nyakai atau Singgalang Burung iaitu dewa yang paling berkuasa yang merupakan dewa perang dan asas kepada semua adat. Tuai burung yakni Aki Angum Gua dalam cerita Meludai menilik berdasarkan alamat yang dijelaskan oleh Meludai. maka mereka akan lebih berhati-hati supaya tidak menjadi seperti Meludai yang mengingkari pesanan Aki Angum Gua.30 Ini menjadi bukti bahawa masyarakat ini mempercayai kehidupan selepas mati. mereka selalu mengaitkan burung dengan petanda ataupun alamat. Mereka mempercayai tafsiran tuai burung kerana beranggapan kehidupan mereka dipenuhi dengan kekaburan khususnya yang berkaitan dengan masa hadapan. Selain itu.Oleh sebab itu. Selain itu. jika legaran tersebut memberi tanda mereka perlu berpindah. tafsiran ini amat penting dalam menentukan masa hadapan seseorang khususnya berkaitan dengan pertanian mahupun kehidupan mereka. misalannya dalam cerita ini terdapat peristiwa lelaki sedang bertikam dan jatuh dari pokok kerana mereka mati disebabkan melakukan perkara tersebut. Oleh itu. Semua perlakuan burung ini seperti bunyi. corak kehidupan masyarakat ini yang sering berpindahrandah sebenarnya berkaitan dengan satu lagi kepercayaan iaitu legaran burung. Sebanyak tujuh jenis burung ( menantu kepada Singgalang Burung) selalu hadir dalam semua upacara budaya dan ritual pengubatan yang dijalankan oleh orang Iban.28 Perbuatan mereka meninggalkan rumah panjang telah membuktikan bahawa burung merupakan alamat yang amat berpengaruh dalam kalangan masyarakat ini kerana mereka tidak mahu ditimpa bencana. cara legaran penerbangan.kesemua pemujaan berbentuk lahiriah seperti pemujaan Pulang Gana semasa hari Gawai. kepercayaan kepada burung sebenarnya merupakan antara beberapa sebab masyarakat ini asyik berpindah-randah. Burung ini melambangkan penghormatan masyarakat Iban terhadap alam semulajadi.

Mereka turut mempercayai bahawa manusia itu boleh hidup kembali seperti dalam cerita Ngumbang dan Berenai yakni Berenai yang telah mati dapat dihidupkan semula dengan upacara belian. adat mengayap. Kepala musuh menurut mastarakat ini merupakan semangat. Kepercayaan mereka kepada semangat dan alam kematian merupakan suatu interpretasi kepada kematian kerana kewujudan cerita seperti Ngumbang dan Berenai adalah untuk mengurangkan perasaan takut masyarakat Iban kepada kematian. Adat ini telah dinyatakan dalam cerita Tedung Berkahwin dengan Kenyalang Bongsu. Cerita ini merupakan pemikiran kreatif masyarakat Iban tentang konsep kehidupan selepas mati dan mencerminkan kepercayan tentang adanya kehidupan selepas mati. mengikut ceritanya Tedung bersama kawannya iaitu Kumpang merupakan orang yang berani dan bercadang hendak mengayau ke negeri Kantu. dan adat ngetas ulit. masyarakat ini mempercayai masyarakat binatang hidup seperti manusia Iban juga. Sasaran ‘ngayau’ adalah musuh mereka. Masyarakat Iban melakukan adat mengayau adalah bersandarkan kepada penghormatan yang bakal diterima kerana orang yang paling gagah adalah orang yang paling banyak memenggal kepala musuh. Binatang itu boleh bertukar rupa menjadi manusia jika mereka berhubung dengan manusia dan dengan mudah dapat menyesuaikan diri dalam kehidupan . mereka mempercayai manusia yang hidup hanya dapat melihat atau bertemu dengan semangat dan roh hanya melalui mimpi. semangat orang mati sentiasa berkeliaran dan kembali rumah tempat tinggalnya dahulu. adapt ini merupakan manefetasi kepada sifat kepahlawan masyarakat Iban. semakin banyak kepala yang dipenggal semakin kuat orang tersebut. Selain itu dalam cerita Meludai terdapat juga aktiviti mengayau.begitu. Setiap kepala yang berjaya dipenggal akan menambahkan semangat dalam diri seseorang. sebelum kematian (bagi yang sakit kuat) semangatnya dapat dipanggil pulang dan dimasukkan kembali kedalam tubuhnya. Antara adat yang boleh dikaji daripada cerita rakyat ini adalah seperti adat mengayau. Aktiviti mengayau bukanlah suatu bentuk keganasan seperti yang diutarakan oleh keluarga Brooke. mereka mempercayai kehidupan di Sebayan mempunyai beberapa perbezaan dengan kehidupan di dunia misalnya tidur pada waktu siang. Selain itu. Masyarakat Iban merupakan masyarakat yang kaya dengan adat. Adat mengayau merupakan simbol kepahlawan bagi seseorang lelaki Iban.Kehidupan selepas kematian merupakan suatu perkara yang sangat penting bagi masyarakat ini kerana kewujudan cerita ini memberi gambaran kepada anggota masyarakat tentang corak kehidupan di Sebayan. Adanya roh ini akan membawa tuah bukan sahaja kepada orang tersebut malah kepada keluarga dan kelompoknya. Orang Iban percaya bahawa sebelum semua upacara berhubung dengan kematian disempurnakan. Selain itu. jika seseorang memenggal banyak kepala maka dia mempunyai banyak semangat dalam dirinya.

jadi tidak mustahil jika ceritacerita ini adalah usaha untuk mengharmonikan hubungan antara masyarakat Iban dengan alam semulajadi. anak lelaki merupakan lambang kepahlawanan masyarakat Iban. dalam cerita Medang Gila Mengail iaitu Medang dikurniakan seorang anak lelaki setealah mengahwini Bongsu Ikan Belida. Oleh sebab itu. dalam cerita Meludai dikisahkan tentang anak Meludai yang melahirkan seorang anak lelaki yang bernama Sampar yang gagah sehingga tidak pernah tewas semasa pergi mengayau. dalam cerita Tedung Berkahwin dengan Puteri Bongsu yang menyatakan kenyalang telah menjelma menjadi seorang perempuan yang cantik. dan babi dianggap sebagai suci dan mempunyai kesaktian yakni menjelma menjadi perempuan yang cantik. Budaya masyarakat Iban dapat dikaji hanya melalui cerita rakyat khususnya berkaitan dengan perhiasan wanita.Perkara ini menjadi suatu tradisi hingga ke hari ini iaitu masyarakat Iban tidak akan memakan binatang tertentu misalnya burung kenyalang. Misalnya. Selain itu. Manakala. Misalnya. dalam cerita Ngumbang dan Berenai diceritakan tentang ‘lampit’ iaitu tali pinggang yang diperbuat daripada perak dan digunakan oleh kaum wanita. dalam cerita Tedung Berkahwin dengan Kenyalang Bongsu terdapat cerita tentang ‘rawai’ yakni alat perhiasan untuk wanita. Terdapat beberapa cerita yang memaparkan tentang alat perhiasan perempuan.manusia. Cerita ini menjadi sumber rujukan untuk mengetahui alat yang digunakan oleh kaum hawa. Selain itu. ikan belida. Masyarakat Iban amat mementingkan zuriat khususnya anak lelaki. rusa.Selain itu. Oleh sebab itu.Bagi mereka. jika berkahwin dengan binatang bukanlah suatu keganjilan. cerita Tedung Berkahwin dengan Kenyalang Bongsu terdapat larangan membunuh atau memakan burung kenyalang. Cerita ini telah membuktikan pemikiran masyarakat Iban amat mementingkan anak lelaki yang digambarkan sebagi pahlawan yang gagah.Kepercayaan ini bersangkutan dengan kehidupan mereka yang tinggal di kawasan hutan belantera. Contoh ini boleh dilihat dalam cerita Puteri Rusa yakni seekor rusa boleh menjelma menjadi seorang puteri yang jelita. Terdapat beberapa cerita yang memaparkan tentang wira Iban berkahwin dengan binatang dan memperoleh anak lelaki. Perhiasan yang dihasilkan membuktikan masyarakat ini mempunyai tahap kesenian yang boleh dibanggakan kerana mampu menghasilkan perhiasan untuk wanita terutama sekali daripada perak. MASALAH PENGUNAAN SUMBER INI SEBAGAI SUMBER SEJARAH Masyarakat Iban pada masa ini merupakan masyarakat yang belum . biasanya diperbuat daripada perak atau rotan dan dipakai di bahagian dada hingga ke pinggang. Binatang seperti burung kenyalang. kebanyakan cerita ini terutama sekali apabila wira Iban berkahwin dengan binatang akan melahirkan anak lelaki kerana anak lelaki merupakan pewaris kepada adat ‘ngayau’.

sumber naratif rakyat sukar untuk dibuktikan kebenarannya terutama faktafakta yang terkandung dalam cerita rakyat. Hal ini berbeza dengan sejarah konvesional yang bersumberkan dokumen. Masalah ketiga iaitu pemikiran rakyat dalam budaya mereka. Walaupun. Sumber yang digunakan sering kali menjadi perbahasan kerana sumber lisan kemungkinannya mempunyai beberapa versi sehingga menimbulkan kekeliruan dalam kalangan pengkaji. Fakta yang ditafsirkan adalah berdasarkan sumber lisan. cerita tentang binatang pergi menuba ikan mempunyai tiga versi yang berbeza yakni masyarakat Bidayuh mempunyai dua versi dan masyarakat Iban mempunyai satu versi. KESIMPULAN Masyarakat Iban merupakan kelompok masyarakat yang mengabadikan pemikiran mereka dalam bentuk cerita rakyat. Kebanyakan sumber sastera rakyat adalah berbentuk sumber naratif. sememangnya sasteranya dalam bentuk lisan. Sejarawan perlu memahami budaya sesebuah masyarakat sebelum mengkaji pemikiran mereka.Pemikiran adalah bersifat subjektif. Antara keraguan yang timbul adalah tokok tambah dalam sesebuah cerita yang ditambah oleh pencerita. Kebenaran dalam sejarah subjektif sifatnya. Masalah kedua iaitu sumber naratif rakyat.Tafsiran sejarawan budaya kebiasaanya bersifat subjektif kerana sumber sastera rakyat adalah dalam bentuk cerita yang mengandungi pemkiran masyarakat. Keadaan seperti ini akan menimbulkan pentafsiran yang berbeza disebabkan terdapat berbagai-bagai versi mengenai sesebuah sastera rakyat. selain itu sumber sejarah perlu menggunakan sumber bertulis. Sumber lisan merupakan sumber utama bagi sejarah dari bawah. Perkara inilah yang telah membingungkan para sejarawan budaya kerana sastera rakyat adalah berbentuk naratif yang diceritakan secara lisan. seorang sejarawan budaya perlu bantuan daripada disiplin ilmu yang lain. seterusnya menimbulkan keraguan kepada sejarawan budaya untuk memilih cerita yang paling tepat.Sebenarnya.mencapai tamadun yang tinggi atau masih buta huruf. sedangkan ia tidak mempunyai criteria ukuran tertentu. Tafsiran terhadap pemikiran merupakan suatu usaha yang sukar kerana memerlukan sejarawan untuk menguasai budaya masyarakat itu. Misalnya. Ia tidak sama dengan pandangan Leopold Von Ranke bahawa sejarah itu harus dikaji seperti yang sebenarnya yang berlaku. nilai-nilai budaya merekaberfungsi sebagai pedoman hidup. penambahan ini telah menyebabkan cerita itu mempunyai pelbagai versi. untuk mentafsirkan nilai-nilai budaya dalam perspektif sejarah. ini menyukarkan sejarawan budaya untuk menapis fakta yang sebenarnya.Fakta-fakta sejarah sepatutnya adalah jelas dan diketahui sumbernya. konsep dan sifatnya . Persoalan yang kerap menghantui para sejarawan adalah tentang pemikiran rakyat yang hidup dalam tahap tertentu dapat dinilai.

world view. memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Cerita rakyat mereka merupakan sumber inspirasi yang ditujukan kepada masyarakat itu sendiri.). John W. Alam Pensejarahan Dari Pelbagai Perspektif. 1999. dan Kaedah.). 1988.Berry. hlm xxvi. dan biasanya sukar untuk diterangkan secara rasional dan nyata. Bagi seorang Pengkaji yang paling penting adalah legenda dan memerate menjadi petunjuk yang zahir tentang aspek-aspek budaya yang penting seperti kepercayaan. 1996. Pengantar Antropologi 1. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Mohd.Ini membawa maksud pemikiran masyarakat Iban merupakan sejarah budaya masyarakat tersebut yakni segala yang terkandung dalam ceritacerita rakyat ini mencerminkan pegangan dan kepercayaan mereka. Psikologi Lintas-Budaya: Riset dan Aplikasi ( Edi Suhardono. Jikalau cerita rakyat tidak wujud. Bunga Rampai Kebudayaan Melayu. dan nilai-nilai budaya. 1989. pengetahuan. K ualaLumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Cerita Rakyat Iban. Mohd. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Pengkajian Satera Rakyat Bercorak Cerita. Sejarah bawahan sangat penting khususnya dalam menerangkan kisah-kisah masyarakat yang dipinggirkan oleh sejarah konvesional seperti masyarakat Iban. Koentrjaraningrat. BIBLIOGRAFI Badriyah Haji Salleh dan Tan Liok Ee (peny. Yusof Ibrahim. Jamilah Haji Ahmad dan Jonanthan Singki. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. . Terjemah). Taib Osman. Pengertian. 1996. hlm 213. 1997. Taib Osman (peny. Mohd. 1991.adalah sangat umum. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. maka tiadalah sumber sejarah yang boleh dirujuk khususnya dalam aspek masyarakat Iban. Sejarah masyarakat Iban juga merupakan sejarah budaya dan pemikiran. Ilmu Sejarah: Falsafah. Jakarta: PT Rineka Cipta. Sejarah budaya merupakan pandangan hidup sekelompok orang.

Wajah Sastera Sarawak. 1988 . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. dalam Hamzah Hamdani (peny).Analisis Isi Cerita-Cerita Rakyat di Sarawak.Zaini Ozea. . (hlm 15-29).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful