MITOS PERIBUMI MALAS

SYED HUSSIEN AL-ATTAS PENGENALAN Buku ini cuba menganalisis asal usul dan fungsi mitos tentang peribumi yang malasa dari abad ke 16 hingga 20 di Filipina dan Indonesia. Pendekatan metodologisnya melalui unsur pengetahuan. Fungsi mitos sebagai unsur yang penting dalam ideologi kolonial digambarkan denggan mengambil contoh-contoh sejarah dan sosiologi. Dalam konteks ini ada ideologi daripada kelompok yang dikuasai yang disebut Manheim sebagai ideologi mutlak dan ideologi khusus. Ianya boleh diklasifikasikan menjadi empat kelompok utama iaitu ideologi konservatif, ideologi revormis, ideologi revolusioner dan ideologi tandingan. dAlam pengwujudan sejarah yang empiris, ideologi kolonial memanfaatkan gagasan tentang peribumi malas untuk membenarkan amalan penindasan dan ketidakadilan dalam mobilasi tenaga kerja di negara jajahan. Ia menggambarkan tentang citra negatif tentang peribumi dan masyarakat mereka yang membenarkan dan mencari alasan penaklukan dan penguasaan Eropah terhadap wilayah tersebut. Ia juga memesongkan unsur-unsur kenyataan sosial dan manusia ini untuk menjamin ideologi yang sesuai dengan keperluan mereka. Rangkuman fikiran yang disusun yang membentuk gambaran tentang masyarakat peribumi akan ditunjukkan dalam bab-bab selanjutnya. Ciri-ciri kapitalisme Weber menekankan pengejaran keuntungan yang sentiasa diperbaharui dengan pelbagai cara oleh pengusaha kapitalis secara terus menerus dan rasional. Dorongan terhadap pendapatan menurutnya pengejaran pendapatan , wang dan sebanyak mungkin wang tidak ada kaitannya dengan kapitalisme . suatu usaha yang berhasil memisahkan intisari kapitalisme yang telah dilakukan oleh Amintore, Fanfami yang membandingkannya dengan semangat pra kapitalisme. Ia beranggapan bahawa semangat kapitalisme ttidak menentukan batasaan apa saja dalam penggunaan cara yang menurut hukum untuk memperolehi kekayaan dan tiak ada pengekangan bukan ekonomi yang dibenarkan untuk merintangi perolehan keuntungan. Semangat pra kapitalisme menilai kerja sesuatu barang menurut kos pengeluaran sementara semangat kapitalisme menilai kos barang berdasarkan permintaan wang. Konsep Fanfami tentang ciri-ciri kapitalisme barasal dari Eropah. Ia mendefinisikan kapitalisme sebagai sistem yang modal atau utama yang dicirikan oleh tenaga kerja bebas, disertai dengan persaingan yang tidak dikendalikan. Kredit yang luas, bank-bank menjadi maju, erjadinya perkembangan industri dan pasaran dunia menjadi satu. Kapitalisme moden pada abad ke 19 di Jawa tidak didasarkan kepada tenaga kerja bebas. Dalam definisi Fanfami tenaga kerja bebas adalah suatu ciri sejarah daripada sejarah Eropah. Sebab itu kapitalisme di Jawa meski menjadi didasarkan kepada tenaga kerja bebas di Belanda tetapi ia tidak berlangsung di Jawa. Maka bentuk yang berbeza ini disebut sebagai kapitalisme kolonial. Dalam hal ini

Malaysia, Indonesia dan Filipina merupakan sesuatu yang bertentangan daripada kapitalisme di Eropah. Ideologi di barat dilahirkan daripada konflik diantara konflik di asia. Tetapi ideologi kapitalisme kolonial merupakan idea yang menyeluruh daripada kekuasaan barat yang menguasai jajahannya. Pemburukan ideologi peribumi dan sejarah masyarakat adalah berkisar daripada khayalan yang tidak senonoh dan kebohongan serta pengetahuan tentang tingkah laku. Clive Day dalam perbandingannya terhadap kebaikan pertahanan Belanda dengan pertahan peribumi cenderung memandang bahawa pertahana peribumi hanya sesuai untuk maksud kejahatan. Furnival menggambarkan ideologi kolonialisme baru suatu ideologi yang mengakui keperluan meningkatkan kesejahteraan peribumi dan akhirnya untuk kemerdekaan negara. Beliau juga memandang dunia barat moden sebagai orang tengah tunggak yang menentukan nasib Malaysia, malah membenarkan kolonialisme barat dengan cara memutarbelitkan sejarah. Orientasi ini telah memusatkan perhatian pada suatu bidang iaitu kepentingan kekuasaan kolonial dan menyembunyikan perhatian yang berhubung dengan kepentingan penduduk peribumi. Pendapat tentang peribumi Asia semasa kolonial dibicarakan dibawah pengaruh ideologi dikalangan ilmuan mahupun orang awam. Iaiatu mereka yang berasal dari negara barat yang mengasaskan sistem kolonial yang menguasai fikiran dunia jajahan. Penerapan pngaruh ideologi ini telah mengakibatkan amalan diskriminasi dalam lapangan kerja masyarakat Melayu yang man sejmlah kajian telah menolak orang Melayu kerana negananggap mereka adalah orang yang pemalas. Semua ini berasal darii persepsi kolonial tentang masyarakat Melayu. Sisitem status kolonial merupakan ciptaan baru kapitalis kolonial perinciannya bebeza menurut sistem yang menguasai tetapi pada umumnya sistem status tersebut sama sahaja. Dalam sistem ekonomi, keadaan asia orang pada lapisan menengah dan peribumi dilapisan bawah, manakal pada lapisan moral pula, orang Eropah dianggap paling berbudaya diikuti orang asia asing dan kemudian peribumi. Penguasaan kolonial terhadap ekonomi pengeluaran, sistem pendidikan, hbungan luar negeri, kebudayaan dan lain-lain telah menghilangkan kebebasan rakyat Malaysia, Indonesia dan Filipina dalam menentukan dorongan mereka sendiri dan reaksi dalam hal-hal yang berkaitan. Namun begitu setelah kemerdekaan iaitu setelah dinding kolonialisme telah dihancurkan bekas tanah jajahan memperolehi lebih banyak peradaban barat, kerana itu sifat masyarakat Asia Tenggara. Secara relatifnya adalah statik disebabkan kkerana penjajah. Kolonialisme telah memisahkan negara ini antara satu sama lain. Dan sebahagian besar daripada barat secara sekeseluruhannya. Kemalasan yang dinyatakan oleh penjajah tidak dimaksudkan untuk keseluruhan penduduk peribumi ini kerana pendapat peribumi tidak diambil kira, sebaliknya hanya ditafsirkan olejh penjajah sahaja. Penulis kolonial ini sebaliknya menulis tentang peribumi secara membuta tuli sahaja, tanpa memikirkan kebaikan dan kesan pendapat yang diutarakan oleh mereka itu. Disini dapat dilihat bahawa faktor utama kedatangan penjajah adalah untuk mendapatkan wilayah bagi keperluan disamping mengeksploitasi ekonomi di tanah jajahan, dengan sebab itulah dinyatakan peribumi itu malas. Mereka menganggap mereka

Ini adalh kerana baginya tidak ada sistem undang-undang yang ditetapkan dengan baik dan diterima umum menyebabkan punca utama kemerosotan perwatakan orang Melayu. BAB 1 Selama empat hingga lima abad yang lalu para pengamat asing telah memiliki pendapat yang pasti tentang masyarakat Melayu. Menurut beliau. Kapitalis Inggeris yang mnenyukai citra menyimpang tetntang kelas pekerja tidak merendahkan agama. Selepas satu abad kekuasaan Portugis dimelaka yang merupakan seorang pegawai Portugis telah menghuraikan penampilan dan pakaian orang Melayu seterusnya beliau menyatakan bahawa kebanyakan mereka menyenangkan. steriotaip dan prasangka terhadap kelompok lain telah menjadi perkara biasa dalam sejarah manusia. cerdik.superior. berbakat dan yang paling sopan santun dari dunia timur. Ini dapat dilihat apabila erdapatnya perselisihan dalam pentadbiran dan juga berlaku peperangan dinatara suku dan perebutan takhta dan lain-lain lagi. bahaasa dan kebiasaan pekerja kerana ia merasai itu adalah milik mereka bersama. lucu. Mereka juga berakal dan cerdas tetapi mengabaikan pelajaran dan sastera. Dikatakan juga bahawa orang-orang asia tidak mempunyai inisiatif setelah kelompok usahawan peribumi disisihkan oleh kolonialisme. mereka (orang Melayu) adalah bangsa yang pencemburu kerana para isteri orang-orang penting tidak pernah telihat dimuka umum. Raffles juga mempunyai ciri pembawaan yang lain iaitu menganggap bahawa orang Melayu itu malas contohnya ketika mempunyai beras mereka tidak bekerja kerana tiada rangsangan untuk terus mencari rezeki. Sir Stanford Raffles yang merupakan leftenan Inggeris telah menyatakan bahawa orang Melayu tidak memperolehi tingkat pengembangan intelktual yang tinggi. ada sesetengah tokoh yang mempunyai persepsi yang kurang baik terhadap orang Melayu. Orang-orang Melayu sendiri juga telah memiliki pendapat tentang siapakah mereka tetapi hal ini tidak dinyatakan secara langsung. Emnurutnya para bangsawan mengisi waktu dengan menyabung ayam dan muzik manakala rakyat biasa memanfaatkan waktu dengan ketrampilan teknik untuk memperolehi pendapatan. Tulisan terawal tentang orang Melayu telah ditulis oleh Tome Pires. Penyerapan pemerintahan kolonial ke atas penduduk tanah jajahan mempnyai kesan terhadap jenis citra peribumi dan sistem yang lain yang terlalu bergantung pada kolonial. Keris telah diggunakan sebagai alat perkelahian. Beliau juga membnadingkan perlakuan golongan bangsawan dengan rakyat biasa. Aspek kolonialisme ini akan dibincangkan selanjutnya. Penghancuran kebanggan peribumi dianggap keperluan sebab itulah dilakukan pencemaran terhadap watak peribumi. Salah seorang tokoh adalah John Francis Gamelli Careri yang datang kemelaka pada 1665 beliau menyatakan orang-orang Melayu (Minangkabau) yang beragama Islam adalah para pencuri yang handal manakala DE Vellez Guirrero seorang kapten Portugis menyatakan orang Melayu biadap. ras. nakal dan sanggat ceroboh. . Selain itu beliau juga menyatakan bahawa orang Melayu suka membalas dendam. Tetapi kesemua pendapat ini dinafikan oleh Francois Valentyn (Belanda) yang menyatakan orang Melayu lincah. bagi memakmurkan tanah jajahan.

Tetapi beliau telah menambah iaitu orang Melayu mempunyai sifat enggan bekerja dan sorang muslim yang fatalis yang sangat mempercayai tahayul disamping itu orangorang Melayu juga mempunyai ciri-ciri kesetiaan khususnya kepada pemerintah. Latah ini berlaku tanpa disedari. Terdapat satu lagi pengamatan yang dilakukan oleh clifford mengenai Psikologi masyarakat Melayu. Orang yang melatah suka meniru gaya orang yang mengusiknya dan sering disertai bahasa yang tidak sopan ada kalanya latah ini berlangsung selama berjam-jam sehingga orang yang melatah keletihan untuk mengakhiri tentang penyampaian tantang berbagai-bagai pandangan asing tentang masyarakat Melayu dapat dicatat satu hal yang disampaikan oleh salah seorang ilmuan inggeris iaitu Sir Richard Winsted. Ini menampakkan masyarakat ini tidak beragama tidak intelek dan anggkuh. bermurah hati tetpi mempunyai sifat boiros. Ciri-ciri yang dikemukan oleh Sweettenham adalah sama yang diutarakan oleh Raffles. Penduduk dipantai barat dianggap bodoh. Baik Sweettanham mahupun Clifford menyebut perubahanperubahan tersebut dan mengganggapnya sebagai kemajuan penting. Umumnya mereka mampu mengembangkan kelainan Psiko-patologi yang disebut latah. Antara beberap cara yang disebutnya meliputi ketidakaslian dikalangan masyarakat Melayu. ramah tamah. Seterusnya clifford membandingkan masyarakat Melayu Terengganu dan Pahang menurut beliau orang dari pahang berfikiran maju tentang ketenteraan suka bercinta dan gemar bersabung ayam. Bagi Clliford beliau membandingkan masyarakat Melayu pantai barat dengan pantai timur. lemah dan beradab manakala masyarakat Melayu pantai timur kurang beradab. Mereka juga sanggup memberi kesetiaan luar biasa kepada para pemimpin. Bab3 IMEJ ORANG FILIPINA ANTARA ABAD KE-17 HINGGA ABAD KE-19 Dalam perbinmcangan ini orang filipina juag telah digambarkan secara negatif oleh orang Sepanyol dan para pelancong Eropah yang lain. kebanggan terhadap bangsa mereka. Manakala tentang masyarakat Melayu Terengganu beliau menyatakan bahawa mereka ini sukakan kedamaian dan suka bekerja tetapi kurang memberi kesetiaan kepada pemerintahan. Kemampuan menyesuaikan diri dan yang pentingnya jolokan kemalasan yang tidak patut diberikan. Bab2 Imej Orang Melayu dimata Inggeris Pada Akhir Abad ke-19 dan Abad ke-20 Perubahan terhadap orang Melayu banyak berlaku setelah kedatangan kekuasaan inggeris dimalaya. Caceri. menulis tentang masyarakat Filipina setelah mengunjungi Filipina tahun 1696 mengatakan bahawa .Orang Melayu juga peka terhadap hinaan dan benci pada perdamaian yang dipaksakan oleh pihak lain.

bersenang-senang dan tidak bercita-cita tinggi. malas. Ia juga merupakan salah seorang pengamat awal yang menyalahkan penduduk tropika yang berkelakuan buruk terhadap tuan-tuan kolonial mereka. Namun dalam hal ini tidak ketinggalan jgaaaaaaaaaaaaa San Agustin menyebut ciri-ciri positif orang-orang Filipina. jika dalam perjalanan mereka menemukan duri terkena kaki mereka.penduduk Filipina menyerupai masyarakat Melayu darisegi kedangkalan pandangan mereka. mereka tidak membongkok untuk membuangnya ke luar jalan agar orang lain tidak menginjaknya”.. Sarjan Perancis. kalau mereka mengambil alat mereka tidak pernah memulangkannya ke tempat asal dan kemalasan mereka lebh ketara dilihat apabila mereka menerima bayaran awal. dungu. ia berpendapat orang Sepanyol sendiri yang melakukan di negara mereka semndiri. Le Gentil dalam catatannya ketiak berkunjung ke Filipina abad ke-18 mengatakan bahawa orang Filipina suka bermalas-malas. Nyatakan disini san Agustin tidak melebih-lebihkan ciri positif orang-orang Filipina ini sebaliknya lebih berminat dalam menokojk menambah tentang kemalasan peribumi Filipina ini. Disini ia menyamakan masyarakat filipina dengan penduduk lain dari India Timur dimana dia menggolongkan masyarakat Filipina sebagai mereka ini tidak dapat dipercayai. Mereka menghasilkan makanan utama dan perkhidmaan bagi orang-orang Sepanyol. mereka akan meninggalkan pekerjaan-pekerjaan dan meninggalkannya. Menurut Careri lagi tentang orang Bisaya ia berpendapat bahawa mereka menjadi malas sejak orang sepanyol menguasai mereka. Dalam konteks ini Gaspor De San Agustin dalam suratnya kepada rakannya di Sepanyol (1720) telah dengan bersemangat telah meluluskan perwatakan orang Filipina dengan 30 ciri negatif. askar dan penyelam. ketika masih muda seperti orang Filipina ang bekerja di biara dan serta hal yang sama juga terjadi dalam hal menutup pintu. Hasil pertanian mereka amat menguntungkan Sepanyol di Manila. dan Historianya. tentang tingkah laku anak-anak muada yang mengabdi dalam biara. Dalam tropika perbincangan ini apa yang menarik ialah mengenai permasalahan perwatakan bangsa merupakabn pokok perbincangan di kalngan orang sepanyol sendiri. gemar melancong melalui sngai. Katanya “kemalasan merekalah yang membuat mereka nampak tidak banyak akal. yang ditulis tahun 1751-54 dan Sinibeldo De Mas dalam Informe De Las Islas Filifinasnya (1842) mengulas dan membantah beberapa tanggapan San Agustin yang menyamaratakan sikap masyarakat Filipina dalam soal pinjam-meminjam. mereka sepenuhnya kecanduan terhadap hal ini. Mereka membuat mesin. Dalam menilai masyarakat Filipina yang malas Mac Micking sering mendapat . mereka tidak pernah menutupnya. Dia menggambarkan orang Filipina sebagai bagus dalam kerajinan tangan mereka membuat perahu dan bertindak sebagai pelaut. lat dan danau. Dalam hubungan ini banyak lagi pelukisan perlakuan masyarakat Filipina yang digambarkan secara negatif oleh padri Gaspor De San. Mereka juga dikatakan sebagai malas kerana apabila mereka membuka pintu. Ia juga menyalahkan orang Filipina yang dikatakan harus dipersalahkan kerana mencetuskan suasana kejatuhan moral. Disini. baik orang Inggeris mahupun Belanda tidak membincangkan pokok masalah tersebut ole itu Juan Jose Delgano yang mengujungi Filipina tahun 1711. bedil meriam dan loceng. Seterusnya .

Kesan daripada itulah maka tidak hairan masyarakat jawa yang dianggap malas oleh kolonial Belanda sudah sebati dalam fikiran para penulis lain. Begitu juga dengan perlaksanaan sistem tanaman paksa 1930 itu maka banyak pendapat negatif tentang sifat orang jawa yang malas sering diperkatakan. Seterusnay. Dalam hal ini tema tentang masyarakat jawa yang malas dalam lingkungan kolonial Belanda berfungsi sebagai unsur utama ideologi kolonial. berpendapat bahawa perwatakan peribumi Hindi. meskipun mereka telah lama memiliki nama yang buruk. Mac Micking berkta bahawa dalam iklim tropika. gagasan tentang masyarakat jawa yang malas tampil setelah sistem tanaman paksa oleh Van Den Bosch diterapkan pada peribumi. dimana nyatanya wujud kepelbagaian pendapat dalam konteks mitos peribumi malas di bumi Filipina ini. dAlam hal ini. tidak ketinggalan jga masyarakat jawa juga dilebalkan sebagai peribumi malas kemalasan mereka semakin meluas sejak kekuasaan kolonial Belanda berkembang di pula itu menjelang abad ke-19. Ia cukup kritis terhadap kekuasaan Sepanyol di Filipina serta kritis dalam berbagai-bagai tulisan orang Sepanyol tentang orang Filipina. Beliau dengan buku-bukunya tentang Filipina diterbitkan di London tahun 1951. Namn ia menjelaskan bahawa kemalasamn orang Filipina disebabkan oleh iklim yang panas. dalam ulasan beliau . BAB 4 IMEJ ORANG JAWA SEJAK ABAD KE 18 HINGGA ABAD KE 20 Sebagaimana halnya tentang masyarakat Melayu dan filipina. dan sangat berlainan dengan orangorang yang berasal dari suatu negara dengan iklim seperti britain. terdapat begitu banyak hal yang baik. Beliau adalah pedagang inggeris. Ini kerana setelah mereka bekerja di bawah cahaya matahari yang terik membakar mereka adalah wajar kemudiannya dimalam hari berehat. unsur masyarakat adalah seragam. Dalam hubungan ini jelaslah betapa ketidak selarasan para penulis dalam meletakkan/melebalkan m. tentang perwatakan dan gambaran mereka yang berasal dari mulut orang Sepanyol yang sangat malas menyelidiki di luar rumahtangga mereka atau paling jauh melewati benteng kota mereka. Beliau berkata demikian kerana adalah wajar bagi penduduk peribumi yang dikatakan malas kerana kebiasaan mereka masih dalam batas yang mungkin bagi kewujudan mereka. Namun disini Sir John Bowring.kecaman kerana pandangannya yang menentang orang Sepanyol. 20 tahun pemerasan terhadap peribumi semakin meningkat akibatnya merosakkan masyarakat jawa. Ini .asyarakat peribumi Filipina ini. Mac Micking menggolongkan ketahanan perbadi dan kesatan rohani masyarakat filipina lebih tinggi daripada orang Melayu yang disaksikan di Jawa/Singapura. Ia mengecam orang Filipina dan menganggap bahawa kemunduran negeri itu akibat kemalasan mereka. Dalam hal ini. Dalam konteks ini sisitem tanaman paksa mengakibatkan beberap perlakuan kejam. bekas gabenor Hong Kong tetap menolak pendapat penulis Eropah yang menganggap masyarakat Filipina rajin.

Dalam hal ini perkara penting yang perlu diketahui ialah kemalasan orang jawa itu adalah bertepatan dan wajar dengan tindakannya kerana ia dapat dinyatakan dengan Novelis terkenal pengkritik tanaman paksa Edward Douwes Dekker (Max Havelaan 1860) diman dekker menentang tema tentang peribumi yang malas. Dengan ini maka tidak hairanlah kenapa penduduk peribumi dianggap sebagai peribumi yang malas. Dalam hal ini menurut Dekker. ketika pemerintah kolonial Belanda mengatakan bahaw mereka memerlukan kopi. melibatkan mereka menjadi lesu ketika melakukan hal-hal yang dipaksakan. mengunjungi teman. Ini kerana menurut muntinghe menegaskan bahawa orang-orang Eropah dengan adil apa pun tidak cekap untuk bercucuk tanam dibawah iklim tropika. Daripada penjelasan ini jelaslah protes yang ditunjukkan oleh peribumi Jawa sebagai tanda menentang tindakan kolonial itu rupanya telah dianggap dan disalah tafsirkan sebagai penduduk peribumi yang malas. Dimana penindasan den perlakuan buruk terhadap penduduk peribumi. Pendapatannya . Namun dalam perbincangan ini terdapat juga pandangan Barat seperti Muntingle yang menolak tanggapan malas terhadap peribumi Jawa ini. Akibat daripada keadaan ini wujud situasi keadaan yang nampak tidak selasa oleh kolonial Barat iaitu Belanda dimana mereka dengan mudah melemparkan lebal bahawa peribumi Jawa sebagai masyarakat yang malas. orang Jawa tidak menjawab. bekerja beberapa jam dalam seminggu. Bab 5 Banyak definisi malas dikemukan dan banyak kekeliruan muncul daripad definisi kemalasan yang ditaburkan keatas orang melayu ditanah melayu. Kemalasan didesfinisikan sebagai tidak hasrat dan kekuatan untuk bekerja. Seseorang yang digolongkan malas ia berkebiasaan dan terus meners mengambil sikap itu. Dalam hal ini reaksi masyarakat Jawa yang acuh tak acuh terhadap kerja paksa merupakan protes diam-diam terhadap politik pemerintah Belanda yang memaksa mereka menannam berbagai tanaman wang. ini kerana mereka tidak mempunyai kopi. Terdapat beberap tokoh eropah yang mempunyai pendapat tersendiri dalam mentafsir sifat orang melayu.kerana sistem itu tidak adil seperti petani etrpakssa menanam tanaman jualan yang dianjurkan oleh kolonial. Ia kemdian dipaksa menanamnya tanpa imbalan atas jerih payahnya. dua orang Raden dibuang ke Edau kerana kesalahannya mengabaikan tanaman kopi. Contohnya ketua keluarga yang dipecat akan memenuhi masanya dengan tidur. Seterusnya 1706 pemimpin Jawa dibuang kepulau Buru dengan alasan „malas‟ dan seorang pemimpin sumedang dicabuk dengan rotan dan dihukum lima tahun penjara 1805 kerana melalaikan pengurusan ladang Belanda. masa penanaman ialah selama 240 hari mengakibatkan mereka tidak dapat memperuntukkan masa untuk tanaman makanan mereka selain itu peribumi juga tidak berpeluang untuk bersuara untuk menanam tanaman pilihan mereka. Ini kerana protes yang digambarkan oleh masyarakat Jawa seperti tahun 1917. dan keengganan inilah yang dipandang sebagai kemalasan. Pemaksaan ini dibat kerana penduduk Eropah ditanah jajahan tidak bersedia sebagai pekerja ladang. Ketidaksediaan penduduk Eropah inilah yang membuat pemerintah kolonial mengerah tenaga kerja periibumi yang enggan di ajak.

Bab 6 Penjajah bersifat mengaut segala keuntungan yang ada di tanah jajahannya contohnya di Indonesia kerja berat dipaksa tanpa mengambil tahu hal ehwal kesihatan dan kemunduran pekeraja. Orang Melayu amat menghindari jenis kerja yang menghisap darah zaman kolonial contoh oarng Melayu di Province Wellesley yang menyatakan pemudanya tidak terlibat dalam perdagangan kolonial yang kebanyakannya berniaga yang mana bertentangan dengan orang Islam. Orang Melayu bukan sahaja rajin malkah mereka pandai/cerdik dalaminteraksi mereka dengan alam. Daripada kegiatan barat sendiri. buruh-buruh dari Cina dan india yang datang kesini dibawah kekuasaan penjajah. kerana dapat dilihat erti kerajinan itu bermaksud kemahuan bekerja pada tingkat yang tidak mewarnai dalam lingkungan kapitalis kolonial. Bagi Jose Rizal. Daripada apa yang diertikan kepada masyarakat Melayu yang malas adalah tidak tepat. mendefinisikan kemalasan sebagai “keuntaan terhadap kerja yang kecil. dan mereka dikurung pada malamnya untuk menghalang daripada mereka lari. kurang kegiatan”. dan kekal bekerja disitu. mereka ada ketabahan yang tinggi . orang melay selalu bersih dan santun.tidak cukup untuk dirinya. Htang yang ditanggung oleh pekerja menyebabkan mereka betambah sengsara. Orang melayu memperolehi jolokan malas kerana tidak mahu menjadi alat dalam sistem perdagangan kapitalisme kolonial. Sikap penjajah diMalay terhadap pekerja yang sama . Kerana orang Melayu tidak suka bekerja dibawah kolonial yang menjatuhkan maruah mereka maka orang Melayu telah dilebalkan pemalas. bukan apa yang dikatakan oleh penjajah. Orang Melayu amat bagus dalam kerja yang bukan dibawah penjajah seperti kerja-kerja hutan. ada menunjukkan bahaw orang Melayu bagus dalam kerjanya. kerja ukur dalam kayu. Daripada laporan 1890 pekerja di negeri-negeri selat dan negeri-negeri malayu bekerja selama 360 hari. dan ketidakadilan mereka dalam kegiatan ekonomi kapitalis serta yang dikuasai oleh kolonial. makanan tidak teratur. Bruh India dan Cina dicambuk. menyebabkan mereka tidak ada masa rehat yang cukup. Winstedt menyatakan bahawa masyarakat Melayu akan rajin apabila minatnya timbul. Kebijaksanaan penjajah telah mengeksploitasi tenaga pekerja sepenuhnya dan sengaha mengujudkan utang yang banyak. dan pekerja yang bagus yang tidak menimbulkan kecelakaan dalam menguruskan terowong sebelim 15 tahun. ahli bomba orang-orang Melayu Jawa. Situasi inilah yang memaparkan orang melayu malas. Mereka tidak mahu menjalin hubungan fungsional dengan orang eropah. Mereka orang yang memilih pekerjaan kerana ia mampu seperti pelajar lepasan universiti bukanlah malas. Tuduhan kemalasan Melayu bukan disebabkan oleh kemalasan yang sebenarnya sebaliknya disebabkan penolakan mereka untuk bekerja sebagai buruh ladang. Penyelewengan kontrak berlaku menyebabkan pekerja tidak dapat lari dari cengkaman hutang. Orang Melatu tidak mahu menjadi tiang yang menyangga untuk kesenangan orang Eropah. Pemalas ialah orang yang menolak segal kerja. Kehidupan manusia (pekerja) dan kesihatan adalah perkara ke dua. Cintohnya orang Melayu sebagai pengawas yang baik. menyebabkan .

Syed Hussien al-Attas menerangkan iklim yang panas memerlukan istirehat berbanding iklim sejuk yang mendorong untuk melakukan pekerjaan. Dengan mengambil bukti dari buku Rizal maka Syed Hussien alAttas cuba menerangkan bahawa sebenarnya kemalasan peribumi adalah satu mitos berdasarkan keadaan iklim. Selain candu ketagihan minuman keras oleh buruh India juga menguntungkan kolonial. Laporan buku biru ____ negeri-negeri selat menunjukkan pada 1902 pendapatan candu sahaja sebanyak $19. Mereka memonopoli aspek pengedaran. 054. Lantaran itu. Ketika ini perbicaraan masih lagi berkisar tentang istilah kemalasan yang diselewengkan dan disalahgunakan iaitu ia mengambil istilah Rizal “Kurang mencintai pekerjaan. dengan cuaca panas. BAB 7 Bab ketujuh ini Syed Hussien al-Attas lebih banyak mengambil petikan daripada buku Jose Rizal iaitu La Solidaridad. sikap penjajah terhadap pekerja di lombong dan di ladang menyebabkan orang Melayu lebih senang tinggal didesa dengan pekerjaan tradisional. Mereka menganggap candu baik untuk kesihatan dan meguatkan nafsu seks dan banyak manfaatnya. kesukaan orang Eropah adalah meninggalkan kerja dan mencari kawasan berair dan berehat. masalah lebih terus dihadapi di ladang-ladang yang banyak penyakit. Pertanyaan yang sama juga diajukan pada masyarakat cina yang berdagang dan jarang menguruskan pertanian. Isabella Bird mengambarkan kehidupan masyarakat cina yang hidup melaat kedatangan pekerja ke Tanah Melayu telah menimbulkan banyak masalah. Dan tertakluk dengan hukum alam yang sekiranya diabaikan . penjajah juga untung dari segi penjualan candu dan perjudian dan tuak. 983. Daripada laporan The Straits Settlements and Federated malay state opium committee report 1908 menyatakan bahawa seperuh daripada tenaga kerja cina belajar menghisap candu setelah datang ke Malaya yang bermula dari rumah pelacuran. Begitu juga buruh India. mereka dikurung enam petang hingga enam pagi. Sebagaimana yang diungkapkannya pada awal perbincangan iaitu sebagai menghormati karya Rizal. perusahaan dan penjualan candu. cirit-birit. alam dan faktor manusia itu sendiri yang menjadi punca keterbelakangan dan anarki atau kekacauan. Rawatan kesihatan yang sempurna dan serangan daripada haiwan liar menyebabkan pekerja semakin _____ masalah gaji yang sedikit menyebabkan mereka tidak dapat menabung gaji . Untuk membicarakan ini. Pekerja tidak bebas. Tetapi yang untung alam hal ini adalah kolonial. Sebagai mengukuhkan kenyataan ini ia mengambil petikan Rizal yang menerangkan tentang kemalasan pegawai atasan yang bekerja di pejabat yang datang jam sepuluh dan balik sebelum jam dua belas dan dibandingkan dengan jurutulis yang datang jam lapan dan balik jam satu. kurang kegiatan”. Manakala pendapatan Malaya dibawah penjajah sebahagian nesarnya berasal dari candu.ketidakseimbanagn yang membawa maut. Pada Rizal kecenderngan malas itu adalah bersifat menyeluruh atau sejagat mahupun universal. orang Eropah di kawasan tropika lebih banyak pembantu peribumi dari melakukan sendiri pekerjaan. Panndangan kolonial yang berat sebelah telah meletakkanb kaum Melayu sebagai malas yang menjatuhkan identiti Melayu. mereka ini lebih suka meminum alkohol.

masyarakat Filipina akan tetap miskin walaupun tanahnya subur. Chirino. Jelas disini Syed Hussien al-Attas telah cuba menerangkan bahawa ada aspek tentang kerajinan masyarakat Filipina dan kemalasan itu adalah satu penipuan semata-mata yang diperbesar-besarkan. Ini adalah disebabkan ketidaktahuan selok belok pengurusan dan dokumen yang tidak tahu tentang dokumen dan perlukan sogokan untuk mendapatkan sesuatu dokumen. Peristiwa ini dibuktikan dengan penulisan-penulisan sejarah. Orang-orang Filipina dijual sebagai hamba. Sepanyol terpaksa mempertahankan diri dan menyaingi jirannya Belanda dan membuat kapal besar dengan mengambil masyarakat peribumi untuk dimanfaatkan. Dan menyatakan kedatangan Kristian adalah punca kemalasan masyarakat Filipina yang rajin semasa mengamalkan animisme atau menyembah berhala. Bencana ini dikatakan seolah-olah dibenarkan oleh kolonial dan dibiarkan sahaja kesan kekejaman encomenderos. Menurut Syed Hussien al-Attas Rizal mengambil petikan dari Morga. Dan dalam masa ini negara-negara lain telah membangun dengan kemerdekaan yang dicapai. Seketika lagi Rizal mengambil faktor lain iaitu kehancuran motivasi untuk bekerja.. Menurut Rizal lagi keterbelakangan masyarakat adalah disebabkan peperangan yang berlanjutan dan kerusuhan di dalam negeri yang berlarutan. iaitu pemilikan tanah oleh orang-orang Sepanyol dengan hak pajak dan upti. Pelbagai faktor yang membataskan mereka untuk . Selain itu Syed Hussien al-Attas mengatakan bahawa orang Sepanyol menyiksa 6000 orang Filipina selama tiga bulan.akan memusnahkan manusia itu sendiri yang mana manusia bukanlah mesin yang bekerja untuk kepuasan orang lain. Melalui catatan ini dikatakan Filipina sebenarnya makmur. Pada Rizal kejahatan yang sebenarbenar amat besar ialah dengan memperbesar-besarkan kemalasan orang Filipina. Kenyataan ini terlalu pedas untuk diterima oleh pihak Eropah atau sebagai kolonial di Filipina. Dan mempunyai kekuatan apabila bertempur dengan Aceh pada 1539. Rizal tidak menafikan kemalasan penguasa yang tidak mahu membuat kerja kasar dan membiarkan rakyat biasa melakukannya dan mereka ini dianggap oleh orang Filipina sebagai Tila ka Kastila (kamu seperti orang Sepanyol). Colin. Peperangan ini adalah untuk memperlemahkan kekuasaan Sepanyol sebagaimana kenyataan San Agustin dalam buku Rizal. Ini dibuktikan dengan jelas apabila dikatakan masyarakat Filipina telah berdagang dengan aktif dengan cina dengan mengambil catatan Pigafetta dan Magellan yang berdagang di Samar dan takjub dengan sopan santun dan kebaikan budi penduduk Filipina. Argensola dan lainnya sebagai membuktikan pernyataan Rizal. Dan atas alasan itu dikatakan tidak ada satu manusia pun yang akan sanggup bekerja sekiranya ia tahu bahawa ia melakukan kerja bodoh dengan memenatkan dirinya untuk kesenangan orang lain. Sebenarnya kemalasan masyarakat Filipina adalah kesan dan bukan punca utama keterbelakangan mereka. Dan ini ditambah lagi dengan rahib dan biara ang sentiasa menyabarkan mereka. Ketika membicarakan buku Rizal tidak dapat lari ialah konsep encomenderos.. digantung dan wanitanya ditindas dan menderita dan ramai yang kematian anak kerana penyakit yang sukar dirawat selain kesan binatang buas dan berbisa. Lantaran itu.

keanak-anakan dan bukan ilmuan. . bodoh. Ia merujuk pada masa pendudukan Jepun iaitu membuktikan orang-orang Inggeris yang tidak mahu bekerja bagi orang Jepun.bekerja dan hilang motivasi iaitu seperti adanya pembatasan kebebasan individu dan takut dituduh pemberontak. Dengan mengambil idea Clive Daya yang terpengaruh dengan penulisan ini mengatakan ada beberapa kelemahan iaitu. baik hati dan banyak akal. Dan kemalasan ini adalah disebabkan apa yang diterangkan tadi pada awal bab. Apatah lagi alam yang memusnahkan tanaman mereka. ramah. kemudian manusia itu sendiri dan faktor alam. licik. Serta pemberontakan. dan semua ini adalah petunjuk bahawa kemalasan tidak sepenuhnya melumpuhkan masyarakat Filipina. Ia merujuk juga dengan kemalasan masyarakat Filipina adalah terdesak dengan keadaan yang menekan motivasi mereka. Masyarakat Filipina diberikan pendidikan yang kasar dan mematahkan semangat. penulis perjalanan popular dan pelancong. konsep kapitalis. menindas dan tidak adil. Tetapi yang menulis itu adalh rahib. pegawai pemerintah. tentera. Dengan menganggap orang-orang Sepanyol yang malas. Gereja juga memainkan peranan dalam membentuk kemalasan ini dengan hanya berdoa sahaja. Melalui konsep ini maka terdapat tiga yang diterangkan tadi iaitu iklim. Atas alasabn masyarakat Filipina dikehendaki mengetahui bahasa Sepanyol. peperangan. Ini bagaikan menghilangkan maruah mereka sendiri di negara asal mereka. Walaupun gabenor Filipina Don Pedro Sarrio lebih menyukai pendeta Sepanyol lantaran menyabarkan kaum yang gelisah semasa peperangan. Dan semua ini hanya di Manila manakala di Wilayah lainnya masyarakat ini adalah tekun. Ini kerana tiadanya bantuan dari pemerintah melainkan mahukan sesuatu keuntungan dan memberikan segala kesan buruk kepada peribumi. Namun pada akhir bab ini Syed Hussien al-Attas menyatakan bahawa ia amat berbeza pendapat dengan Rizal dan Syed Hussien al-Attas membahasakan kita sebagai merujuk masyarakat Melayu. pelaut. Berkemungkinan Syed Hussien al-Attas cuba menerangkan tentang Tila ka kastila tadi. Yang menyebabkan mereka sering atau lebih suka tuduh menuduh. kekacauan dan sebagainya. kegiatan katipunan. Pada kolonial mereka ini atau lebih tepat peribumi adalah kalangan yang malas. BAB 8 IMEJ PENJAJAH DAN KAJIAN TENTANG WATAK NASIONAL Pada bab ini Syed Hussien Al-Attas cuba menerangkan tentang watak nasional walhal penceritaan ini telah ada pada bab sebelumnya. hasutan dan pemberontakan. Dan menyatakan bahawa kemalasan masyarakat Filipina puncanya adalah besi kezaliman. pemilik ladang. Ia cuba menerangkan imej atau citra yang negatif yang digambarkan oleh kolonial secara sepintas lalu tanpa mengambil kira keseluruhan atau universalnya. meletakkan mereka pada kegerejaan yang tinggi selain kebencian pada Sepanyol dan kehinaan pihak lain.

. Dominasi pemikiran Penulisan ini dikatakan menghina masyarakat yang dikatakan suka menghisap candu tanpa mengetahui bahawa pembekal candu ini adalah Inggeris dan belanda kepada masyarakat Malaya dan Indonesia. ralph Linton dan Abram Kardiner selain itu Ibn Khaldun. Penafian imej ini cuba diterangkan oleh Syed Hussien Al-Attas dengan mempersoalkan pernyataan Raffles iaitu pada Raffles orang Melayu malas dan tidak suka bekerja kalau telah memperlehinya. curang dan pintar. Tidak ada ketegasan 4. sosial dan ketenteraan. G. moral lemah. merasakan dan bereaksi merupakan satu kebudayaan yang dipersetujui oleh Syed Hussien Al-Attas berdasarkan kenyataan Ibn Khaldun. Gorer. sopan-santun. Kekeliruan penyamarataan 2. suka bertindak kasar beramai-ramai. mudah tersinggung. Bereaksi dengan kelompok nasional. penciplak. Walhal peperangan yang berterusan melibatkan orang Melayu. Walaupun begitu Bowrey tidak menyukai India Keling yang licik dan jahat dan menyetujui pemerangan atas mereka. Namuan tidak dinafikan aa yang memuji seperti Bowrey yang memuji kemakmuran Kedah dan sultannya yang adil. Berfikir. ekonomi. Sebanarnya peribumi adalah korban yang potensial yang boleh dimanfaatkan apabila perlu lantaran penyakit kekacauan fikiran yang dicetuskan oleh kolonial. Gambaran-gambaran negatif lebih ditumpukan oleh watak penjajah ini kepada watak nasional dengan menganggap mereka sebagai tidak suka susah.1. Pentafsiran peristiwa diluar konteks yang benar 3. Pada Syed Hussien Al-Attas ideologi atau fahaman atau sistem ilmu pengetahuan dan kepercayaan adalah gaya berfikir kelompok penguasa yang cemas laantaran sealu diperangi dan cubaan mereka mengekalkan kekuasaan mereka. Merasakan nilai-nilai yang menguatkan kebudayaan. Prasangka 5. Oleh kerana itu. peniru fikiran dan kebudayaan. Bugis dipuji oleh Raffles kerana mereka boleh dimanfaatkan untuk membantu Inggeris dalam peperangan. menganggur. Dengan menyogoknya dengan “orang Melayu yang Malas” dan Syed Hussien Al-Attas pula mengatakan bahawa orang cina adalah mereka yang “dapat disogok” dan masyarakat Inia yang “ penakut dan penipu” semua ini adalah sama sahaja atau stereotaip atau seragam tanpa ada pembaharuan daan perubahan. pendamai dan suka bersahabat walaupun dengan Inggeris. Bateson. G. dipejuangkan dan berfikir tentang bidang yang belum banyak dikupas. Imej atau citra masyarakat dibentuk oleh pengkaji Eropah. kurang motivasi untuk mengejar kekayaan. . Dan Syed Hussien Al-Attas lebih menyetujui pandangan Ibn Khaldun walaupun Ibn Khaldun lebih menceritakan waatak di Afrika Selatan kerana Ibn Khaldun membuat perbezaan antara budaya negeri yang berbeza. beradab. Pada asasnya Eropah lebih suka mengaut keuntungan dan membuat serangan politik. pada Syed Hussien Al-Attas adalah tidak tepat sesuatu kajian di Asia Tenggara apabila melupakan orang Burma dan landasan agama Buddha mereka. Syed Hussien Al-Attas menyatakan kajian watak ini amat penting dan ini diterangkan oleh Ruth Benedict. Margaret Mead. jujur. keadaan dan permasalahan dan negeri-negeri lain. setia pada pemimpin.

tekun dan bekerjasama dengan mengadakan gotongroyong. licik. jujur. pengetahuan berasaskan data yang tepat. pemahaman. Tetapi ketekunan ini disamakan dengan keserakahan oleh kolonial. Dan Raffles hanya menceritakan kelompok dan bukan etnik atau bangsa itu tetapi memandang seluruhnya. Belanda. Pada Syed Hussien Al-Attas masyarakat Jawa seperti umat lain yang menyukai kebebasan memiliki dan meemberi kekayaan mereka sendiri. San Agustin. Tetapi ini seringkali diputarbelitkan dan pada Syed Hussien Al-Attas ini adalah satu sifat (memutarbelitkan) yang kurang ajar. dan Morga. Penulisan Vaughan pada 1857. prasyarat yang mesti ada seperti sikap objektif. pengetahuan berasaskan ilmu.dikatakan masyarakat Melayu adalah masyarakat yang paling banyak menghadapi peperangan. Ketika membicarakan masyarakat Filipina apa yang ada dikatakan bahawa masyarakat Filipina amat seram dengan orang kulit putih sehinggakan kanak-kanak boleh menangis ketika melihat paderi sendiri. cuba menerangkan kenyataan ini dan dihargai oleh masyarakat Eropah tetapi telah dinafikan oleh pihak kolonial ini keran menurut Vaughan masyarakat melayu adalah berani. Lantaran pemutarbelit ini adalah orang melayu dikatakan mahu bersantai atau berehat tanpa memperlihatkn perasaan cemas walhal orang Eropah sendiri berehat tanpa melakukan kerja tetapi tidak dikatakan pemalas. Dan penulisan Rizal sekali lagi dipetik oleh Syed Hussien Al-Attas dalam bukunya untuk menjelaskan kenyataan ini. Sama ada dari Portgis. Ini kerana pada asasnya orang Melayu mempunyai rahsia ketenangan yang sebenar-benarnya iaitu bekerja bermati-matian kemudian berehat sebanar-benar rehat. logik. Syed Hussien Al-Attas amat membantah tentang pemberian watak nasional sebagai malas. dikatakan watak nasional Melyu tidaak suka kerja tetap walhal mereka telah melakukan pekrjaan tetapi sebagai petani. Raffles dan Sir William Norris mengatakan agama Islam adalah agama Perompak ketika menjatuhkan hukuman orang Melayu dan mencercanya. Lantaran mereka terseksa kesan encomenderos dan pemaksaan melakukan kerja kasar sebagaimana yang diterangkan oleh Sinibaldo De Mas. ganas dan sebagainya. Laantaran kerehatan ini adalah kerana mereka telah mengalami pengerahan tenaga fizikal yang melebihi kemampuan biasa dan apabila kerehatan dipeolehi maka kerehatan itu adalah itirehat yang nyata kerehatan. siam. Di Indonesia penindasan Belanda atau VOC dan penguasa peribumi menyebabkan tidak adanya pengembangan kemajuan masyarakat kerana penekanan. acheh dan bugis selain Inggeris. Raffles tidak daapatr menghilangkan kebiasaan penyamarataan kerana kemalasan itu hanya ada pada pembesar sahaja dan bukan rakyat seluruhnya. Penceritaan inilah yang tiak memiliki landasan ilmiah yang benar. Penyamarataan yang melulu daan kesalahfahaman budaya dan ketidak kesungguhan inilah yang dijadikan asas watak nasional. Namun mereka ini dieksploitasi menyebabkan ada yang melarikan diri selain dirosakkan oleh cand yang dibawa oleh orang Eropah. nelayan dan sebagainya berasaskan pengetahuan mereka. patuh. Begitu juga halnya diIndonesia. Tanpa memikirkan emosi. kemiskinan dan peperangan. Mereka ini menjadi sasaran eksploitasi koloniaal . Lantaran tiadanya dorongan maka mereka ini diperzalimkan tanpa perasaan.

ilmuan kolonial amatur yang cenderung membuat berbagai-bagai penilaian yang tidak berasas tentang masyarakat peribumi. Islam telah berfungsi sebagai alat yang menyatukan masyaraklat di wilayah tersebut yang sebelumnya telah terbahagi kepad beberapa golongan kenyataannya. yang menggantikan ayahnya tahun 1646. Sumatera dan Irian Barat. Disini menurut beliau agama Hindu dan Islam menyababkan kepelbagaian yang lebih jauh kesanya mengakibatkan tidak ada sistem undang-undang yang diterapkan dengan baik dan seragam. Sultan acheh yang mangkat pada tahun 1636 dan yang menyumbat ibunya sendiri dalam penjara dengan tujuan berkomplot. sejarah. Kenyataan ini jelasnya terbukti apabial perlakuakn beberapa Raja yang zalim di daerah ini sering disebut-sebut dan diungkapkan contohnya Susuhunan Mataram. apa yang telah dikerjakan oleh para ilmuan kolonial Eropah adalah penggambaran yang seimabang tentang para penguasa . Sebaliknya Islam melakukan penyatuan yang mennakjubkan. Contohnya pernyataan Raffles yang tanpa bukti menganggap Islam alat pemecahbelah persatuan suku Melayu. sudah tentu ia dapat membizakan perbezaan suku. bahasa . BAB 9 KONSEP KERAJINAN DAN KEMALASAN DIKALANGAN ORANG MELAYU Para penulis kolonial Eropah senang sekali membicarakan peristiwa sensasi tentang kehidupan peribumi sebagai sebahagian daripada berbagai-bagai usaha mereka untuk menggambarkan sifat masyarakat peribumi. Aangkurat I. politik dan agama masyarakat melayutelah ada jauh sebelum pengislaman daerah tersebut. Lantaran itu. Ia menganggap masyarakat Melayu dahulu tentulah satu bangsa. berbicara satu bahasa memelihara watak dan adat istiadat mereka semua negara kepulauan yang mencakupi Filipina. kasar. Nyatanya disini pernyataan raffles terhadap Islam dibuat berdasarkan ketidaktahuan tentang kenyataan dan sikap intipati terhadapnya. Tetapi.seterusnya Masden pula menguisahkan kekejaman Iskandar Muda. angkuh. Daripada tinjauan yang dibuat didapati bahawa ilmuan eropah kolonial nyatanya terlalu asyik untuk menonjolkan sifat buruk dikalangan penguasa peribumi. menghukum mati komanden pengawal ayahnya dan seluruh keluarganya.dan ini menyebabkan watak ini memprotes diam-diam. imej atau citra yng memberi alasan kemalasan pada watak nasional adalah satu penipuan yang jelas pada Syed Hussien Al-Attas kerana masyarakat ditafsirkaan tidak mahu berterima kasih. kebudayaan dan agamanya. Dan mereka tidak ditafsirkan malas dan tidak menghisaap candu dan minum tuak. dan menganiayanya. Malaysia dan Indonesia. Ia membunuh anak saudaranya dan lain-lain lagi. Islamlah yang pertama kali menerapan sistem indang-undang bersama. Nyatanya disini terdapat beberapa percanggahan pandangan antara orang Jawa dibumi sendiri dan orang jawa dibumi orang lain. baik secara politik mahupun menurut Islam. Di Filipina. Semua peristiwa ini dicatat. Dalam hal ini. Kerana itu ketika orang Jawa dibawa ke Malaya pada abad 19 orang Inggeris memuji kerana kerajinan mereka. Dalam hal ini jika raffles benar-benar seorang ilmuan sejati. fanatisme dan sebagainya.

meskipun kadang-kadang ada penguasa yang zalim dan bermaharajalela. dalam perbincangan ini juga tuduhan malas bagi penduduk peribumi oleh orang Belanda. Gambaran tentang masyarakat peribumi dan para penguasa yang dicipta oleh ahli sejarahwan dan mengamat kolonial dapat dianggap kezaliman . seorang pegawai kanan Inggeris yang dikirimkan ke Melaka.. periompakanm. Selain itu dia juga suka mencolek anak-anak tempatan dengan membawa mereka berpasang-pasangan dan memaksa mereka bergaduh dan bertumbuk hingga kesakitan. Kezaliman. ketidakstabilan. kemundurran dan tidak adanya undang-undang. dengan tegasnya Abdullah menyatakan bahawa sifat-sifat malas. Namun terdapat banyak sekali perlakuanya yang tidak bermoral. pembunuhan dan perompakan jelas terdapat dalam kelompok penguasa kolonial. seperti yang telah diperlihatkan itu tidak mempunyai alasan yang nyata. tetapi tidak mewakili seluruh gambaran. Menurut Abdullah Abdul Kadir Munsyi khususnya Raflles kerana ia sangat memuji pemerintahan Inggeris. Nyatanya disini bahawa semua peristiwa diungkap dalam penafsiran yang berat sebelah. Ini terbukti dengan gelagat tuan Bean.peribumi secara keseluruhan dan juga gambaran yang sama tentang para pengasa kolonial mereka sediri. dan ketiada undang-undang dalam konteks ini ada suatu unsur kebenaran didalamnya. Sepanyol dan inggeris. Namun. tetapi dalam konteks ini Abdullah cukp bistari dan menyaring penilaian tentang watak orang Inggeris ini. Alasanya bahawa mereka sedar akan sistem peribumi. Begitu juga catatan sejarah yang menekankan nilai kerja dan ketekunan jarang ditemui. Oleh sebab itu pada pandangan Abdullah. keterbelakangan. inilah antara puncanya ang menyebabkan mengapa para ilmuan kolonial Inggeris sanggup menyebarkan karyanya dengan melebalkan masyarakat peribumi melayu sebagai pemalas. penindasan dan ketidak adilan bebepara penguasa ini disembunyikan daripada perbahasan mereka sedangkan hal pengasa peribumi digembar-gemburkan. Perlakuannya yang dianggap kejam serta tidak bermoral telah dilukiskan oleh Abdullah Abdul Kadir Munsyi (1797-1854) disini ia menyaksikan perlakuan Tuan Bean seperti ia banyak menghabiskan masanya dengan menyaksikan aliran darah manusia”. Sebagai contoh untuk penubuhan ialah undang-undang sungai Ujung dimana undang-undang merupakan intisari hukum adat Sungai Ujung Negeri Sembilan yang penduduknya berasal dari . dengan tidak menganggapnya sebagai watak seluruh orang Inggeris. Sebagai komander pasukan tentera India. ketidakstabilan. dan kerana kemalasan belum pernah dirasai sebagai suatu masalah dalam masyarakat peribumi sebelum kolonial. zalim. Seterusnya. anarki. Dalam masyarakat peribumi undang-undang sedikit sebanyak dikuatkuasakan ada bagi sebahagian besar penduduk. kolonialisme barat juga memperkenalkan bentuknya sendiri tentang kezaliman. anarki. tiada undang-undang. dengan ini begitu jga halnya di kalangan kelompok penguasa peribumi. kejam. Kerana kebanyakan nilai ini disebarkan secara lisan. Dalam konteks ini para penguasa peribumi tidak pernah mengecap malas masyarakat mereka. Lagi pula. sekalipun beberapa diantaranya hanya canquistodores kolonial. Namun hal yang sama jua terjadi dibawah kekuasaan kolonial Eroopah. yang sangat ketekunan dan kerja.

sebelum abad ke-16. Kelantan dan Terengganu dikaitkan dengan kehidupan mereka yang penuh ketakutan terhadap penguasa mereka. Sehubungan itu. ladang atau tanah beberap petak sahaja maka Raja pasti menghubunginya. Sebaliknya Raja yang bertindak menguasai harta mereka. Ketiadaan undang-undang dari majlis pemerintah telah menghasilkan kemalasan dan menghilangkan dorongan untuk bekerja serta mengumpul kekayaan. Penduduk berasa tidak berguna untuk bekerja keras dan memungut keuntungan yang kemudiannya akan dirampas. minm-minum. BAB 10 REVOLUSI MENTAL DAN KEMALASAN ORANG MELAYU . Landasan falsafajh daripada intisari ini merupakan perpaduaj antara islam dan adat iaiatu hukum adat. Sumatera. Namun yang menjadi persoalan dan diluar dugaan disini ialah bahawa naskhah tersebut dirum. Namun apa yang menyedihkan disini ialah raja tidak pernah membayar kembali setiap apa yang diminta itu. Jelaslah disini bahawa daripada gambaran peribumi ini maka tidak hairanlah timbul rasa tidak puas yang akhirnya melahirkan tindakan dimana rakyat tidak mahu berusaha dan bekerja untuk mencari harta.uskan dalam tempoh sebelum kedatangan kolonial. Daripada kenyataan ini dapatlah dikatakan bahawa kemalasan orang Melayu itu adalah merupakan satu mitos sebaliknya pada hakikatnya bukan hanya orang Melayu sahaja akan bertindak sedemikian sebaliknya semua bangsa dan berkeadaan demikian apabila situasi demikian berlaku ke atas mereka. Dalam hal ini punca kemalasan adalah akibat dari tekanan dan kekejaman para Raja dan tokoh penting itu. kemalasan dan menghindari pekerjaan. Abdullah mencatatkan bahawa kemalasan lelaki Melayu di Pahang. Sebaliknya mereka lebih senang hidup dalam kemiskinan dan menderita. Melalui fasal 99 digolongkan akan kejahatan ke dalam adu ayam dan perjudian. sehingga mereka mengatakan bahawa seorang yang dapat menundukkan kegemaran malasnya adalah seorang yang berani. Ini memandangkan harta yang dikumpul itu sudah pasti tidak memberi sebarang keuntungan kepada mereka. Namun dalam hal ini Abdullah menghubungkan kemalasan orang-orang Melayu dengan Penguasa Melayu dan hamba raja. dimana rakyat yang mempunyai rumah yang besar. Diceritakan bahawa Raja sering meminta dan meminjam pada orang tersebut dan jika orang itu menolak permintaan Raja tersebut maka raja akan merampas kekayaan mereka. Dalam konteks ini daripada undang-undang tersebt melalui fasal 113 ada menenkankan niali kerja dan ketekunan. menghisap candu. jika tidak lebih awal lagi naskhah yang ditulis ini bermula dari abad ke-18. Dalam hubungan ini lebih buruk lagi sekiranya orang itu melawan maka orang tersebut akan dibunuh atau didenda. Disini Abdullah menjelaskan mengenai penganiayaan itu secara terperinci. pada dasarnya nilai-nilai yang diketengahkan oleh undangundang tersebut adalah hal yang biasa bagi dunia Melayu dimana masyarakat Melayu sangat mencela kemalasan.masyarakat Minangkabau. Begitu juga dalam masyarakat Melayu adalah suatu keaiaiban apabila dikatakan pemalas.

Tidak melihat kesalahan sendiri 3. nilai dan falsafah sosial masyarakat tertentu yang bertujuan mengubah pemikiran . Mereka menyesali sikap masyarakat Melayu luar bandar yang mengharapkan para pemimpin bagi meyelesaikan konflik yang dihadapi.beberapa ciri masyarakat Melayu seperti berikut:1.Revolui mental adalah sebuah buku terbitan UMNO (United Malayan National Organization yang dihasilkan oleh 14 penulis. Dalam buku tersebut juga turut dinyatakan tidak semua ciri Melayu itu adalah buruk.ia menyetujui pendapat ini dengan menghuraikan sumbangan para imigran Cina. Tidak berfikir secara rasional 7. Clifford menyatakan orang Melayu adalah golongan yang tidak menguntungkan kerana tidak menyediakan tenaga kerja manakala bagi Revolusi mental . Memang ada sikap tersebut pada masyarakat Melayu tetapi tidak semua lapisan . Dalam dua bahagian dinyatakan orang Inggeris menuduh masyarakat Melayu malas sedangkan mereka membawa pekerja dari India dan China untuk memonopoli sumber mentah. Revolusi mental amat tidak menerima sistem kasta kapitalisme kolonial. lantaran itulah orang Melayu menjadi miskin di negeri sendiri. Kurang keberanian 4. Tidak tunjukkan semangat kekerasan 9. Tidak tunjukkan disiplin dan ketepatan waktu 8. Suka membazir Hal ini turut memaparkan buku Revolusi mental gagal memberi pandangan yang tepat dan jitu terhadap ungkapan “masyarakat Melayu malas”. pengeluar bahan makanan dan sebagainya. Tidak jujur kepada diri sendiri 2. Buku Revolusi mental merupakna idealogi yang menyimpang daripada Parti Melayu dan memberi kekeliruan tentang kapitalisme kolonial . Pemaparan watak orang Melayu secara negatif oleh Revolusi mental adalah salah kerana ia dibuat tanpa pengamatan dan penelitian yang bijak. Dalam bab ini juga dinyatakn buku Revolusi mental dapat dijelaskan dengan kemiskinan intelektual para penulisnya. pandangan dan tingkah laku masyarakat bagi mengadaptasikan diri dengan peredaran zaman dan merebut peluang yang sedia ada.secara kasarnya ia menghindari isu kemalasan orang Melayu tetapi masih berbelah bahagi. Tanpa sokongan orang Melayu dan pemimpin Melayu sukar bagi mereka menyempurnakan tujuan mereka. Sedia berkorban di bawah pimpinan yang baik 5. Patuh pada undang-undang selagi agama tidak diganggu 6. Namun begitu pemaparan secara negatif masyarakat Melayu hanyalah untuk memberi kesedaran dan keinsafan agar masyarakat Melayu dapat mengubah keadaan hidup mereka kesan daripada belenggu kolonialisme. Bagi pihak kolonial mereka tidak memberi penumpuan kepada sumbangan orang Melayu. parti Melayu menyalahkan masyarakat Melayu yang diungkapkan oleh pemimpin Melayu. Revolusi mental di definisikan sebagai satu perubahan sikap. Dalam buku ini menyatakan . Sumbangan orang Melayu diperkecilkan tetapi orang Melayulah yang mengurus negeri menjadi anggota polis. Masyarakat luar bandar haruslah membantu diri sendiri.

kemunduran orang Melayu disebabkan oleh kebaikan dan perasaan rendah diri orang Melayu. Jelas dalam dunia mentalnya tidak ada perubahan daripada pemikiran kolonial. Peningkatan taraf ekonomi masyarakat Melayu secara umum. Orang Melayu lebih mudah berterus terang dengan golongan dalam kelompoknya. Orang Inggeris dikatakan cekap menjalankan tugas. Melayu tinggal di pedalaman dan di Lembah sungai kerana tanaman mudah hidup. Berhubung dengan kemalasan. Terdapat beberapa permasalahan dalam Revolusi mental dan 3 penjelasan pokok bagi menjawab persoalan ini: 1. komentar yang dicurahkan dalam buku tersebut mendorong kita menganggap pandangan Mahathir tentang kemampuan orang Melayu untuk bekerja keras sebagai hal yang negatif. Mahathir tidak menjelaskannya secara tepat dan lebih senang menyatakan orang Melayu tidak mampu untuk bekerja keras. Dinyatakan juga orang Melayu tidak mengharagai waktu dengan membuat kerja-kerja yang tidak berfaedah seperti bersembang kosong. Dalam aspek seumpama ini Mahathir menggunakan sejumlah alasan lingkungan dan sosiologi. Mahathir juga menganggap masyarakat Melayu sebagai fatalistik dan tidak memiliki bentuk keberanian yang positif. ini ditambah lagi dengan keadaan masa selepas masa kemerdekaan. Mahathir bin Mohamad mengupas tentang kehebatan orang Cina menyatakan lingkungan geografi mendorong perkembangan sifat Melayu-lemah. 3. Namun segala yang dikerjakan oleh orang Melayu dapat dibuat dengan lebih baik lagi oleh orang Cina yang mempunyai banyak pengalaman dan penderitaan hidup di negeri asal mereka. Namun begitu buku ini merupakan pembelaan yang beralasan tentang perlindungan konstitesional orang Melayu. Mahathir turut menyatakan bahawa masyarakat Melayu sukar diubah. Golongan pendatang yang datang ke Tanah Melayu tidak mempedulikan perasaan sopan santun dan ini menyebabkan bangsa Melayu terpaksa mengalah. Mahathir turut menyatakan amuk adalah bahagian penting perwatakan orang Melayu yang melambangkan ungkapan fizikal luar dari pertentangan dalam tubuh orang Melayu yang disebabkan oleh ketaatannya yang kekal terhadap peraturan dan tatacara kehidupan. Bab11 PENYIMPANGAN WATAK ORANG MELAYU. Orang Melayu juga telah disingkirkan dari bidang perniagaan . Secara keselurauhannya. Hal ini sebahagian di sebabkan oleh sikap tidak peduli dan ketidakacuhan . Pemimpin hindari diri daripada tanggungjawab terhadap kesalahan pemerintah dalam usaha majukan masyarakat Melayu. . Kekuatan yang ada pada orang Melayu sering terbatas.masyarakatnya bersikap demikian. Mahathir menghargai beberapa pandangan yang baik tentang orang Inggeris. Sikap ini mempunyai akibat terhadap orang Melayu. Walaupun ada kemunduran masyarakat Melayu yang disebabkan oleh kekuatan Inggeris. Pemimpin anggap masyarakat Melayu mempunyai sikap negatif 2.

Revolusi mental yang menyatakan masyarakat Melayu malas adalah dipengaruhi oleh kapitalisme kolonialisme. Oleh kerana itu pepatah dalam bahasa Melayu menurut apa adanya tidak dapat digunakan untuk membuat ciri suatu watak. seragam dan serba sama. orang-orang Melayu malas kerana sebahagian mereka bersikap demikian. Gejala ini merosot di kalangan masyarakat Melayu kerana perubahan sejarah. Mahathir dan Revolusi Mental cuba mengkaji tentang watak nasional yang membingungkan para pemikir dalam ilmu- . Gambaran Revolusi mental yang negatif terhadap masyarakat Melayu adalah tidak kena pada tempatnya. dalam Revolusi Mental pula tidak pernah dinyatakan masyarakat Melayu itu malas. gejala amuk ini tidak terbatas kepada masyarakat Melayu sahaja. Kesalahan besar pertama yang dibuat oleh Revolusi mental adalah cara memandang sistem nilai Melayu sebagaimana yang di praktiskan oleh komuniti dalm bentuk tunggal. Ciriciri negatif tentang watak Melayu yang dikaji oleh Mahathir merupakan penilaian yang salah tafsir. kerana sifat masyarakat tersebut dan tidak ada jam pada masa tersebut. hal yang sama boleh dikatakan tentang ketepatan waktu di kalangan masyarakat Melayu pada masa lalu. dan ketidakkenalan mereka dengan Sejarah Melayu. Misalnya ia menganggap bahawa masyarakat Melayu berterus terang hanya kepada orang yang boleh dipercayai .Memberi kritikan terhadap para penulis Revolusi mental dan Mahathir menganggap bahawa penulis tersebut kurang wawasan tentang ilmu kemasyarakatan. Orang-orang Cina dan India telah dikenali sebagai pembunuh anggota keluarga mereka dalanm keadaan sakit jiwa. Pendapat yang berlebih-lebihan atau salah tafsir yang lain adalah penilaian Mahathir tentang amuk . Sifat kemalasan dalam seluruh individu harus dibezakan daripada keputusan untuk menghindari pekerjaan tertentu kerana hasil yang berhubungan dengan wang. Jika kita menyamaratakan watak sesuatu masyarakat berdasarkan tindakan segelintir orang. mereka berpendapat masyarakat Cina bekerja keras namun kemalasan dikalangan orang Cina dapat dilihat dikalangan tuan punya tanah Cina yang membeli sejumlah bidang tanah dan menjaganya tanpa mengerjakannya apaapa diatasnya semata-semata menanti harganya naik. Masyarakat Melayu cenderung mencuri kerana beberapa beberapa orang diantaranya mencuri. Namun begitu ada juga pepatah yang berbentuk nasihat seperti “genggam bara api biar sampai jadi arang” yang menunjukkan kecekalan hati. Kaum Melayu pada zaman sebelum kolonial dan selepasn kolonial selalu tepat dalam beribadah khususnya solat subuh dan maghrib. Kemalasan lebih jelas dikalangan kelas penguasa dalam masyarakat Melayu traditional daripada dikalangan rakyatnya. Revolusi Mental dan Mahathir keliru menuduh masyarakat Melayu yang tidak mempunyai penghargaan terhadap waktu dan ketetapan dengan memilih contoh tersebut dalam kehidupan yang tidak memerlukan ketepatan waktu. dalam hal ini semua masyarakat memilih sikap ini. Ketepatan waktu mekanis yang ditentukan oleh jam tidak ada. Pilihan pepatah Melayu dalam Revolusi mental adalah berat sebelah .maka ia adalah satu kesalahan. Revolusi mental memanfaatkan bebearapa pepatah Melayu yang mengutarakan sifat-sifat negatif seperti” hangat-hangat tahi ayam” digunakan untuk membuktikan masyarakat Melayu tidak mempunyai kekerasan bekerja.

Golongan pedagang bermaksud komuniti pedagang yang mengimport dan mengeksport komoditi atas dasar menyendiri. Orang Jawa menunjukkan suku bangsa dari pulau Jawa yang bahas ibundanya adalah bahasa Jawa. Kedah. Apa yang dikatakannya adalah samar. Petunjuk lain adalah kedudukan para pedagang cina sebelum kolonial ini. membiayai urusniaga. menyediakan modal sendiri. Dalam bab ini ia memberi tumpuan kepada pedagang Melayu dan jawa. Keberkesanan perdagangan orang Jawa dan Melayu dapat dinilai daripada kenyataan bahawa para pedagang asing bergantung kepada mereka untuk perkapalanya. Penulis buku Mitos peribumi malas membuat kritikan yang terperinci dan terpisah tentang revolusi mental di Malaya. tidak memiliki disiplin dan tepat waktu. Jawa dan Melayu mempunyai golongan pedagang yang kemudianya lenyap oleh kolonialisme Eropah. Perdagangan orang Melayu yang meningkat di Makasar. Orang Melayu dimaksudkan suku bangsa yang berasal dari Sumatera yang menggunakan bahasa ibunda mereka yang sekarang dianggap sebagai bahasa Melayu dan bahasa indonesia. BAB 12 KEHILANGAN GOLONGAN PEDAGANG PERIBUMI Masyarakat Filipina . Mereka tidak menepati kedudukan pengantara yang kuat dalam . disebabkan berbagai-bagai tindakan Portugis di Melaka.ilmu sosial adalah dalam memberikan definisi tentang watak nasional. Proses pemusnahan tersebut bermula pada awal abad ke-16 dengan kedatangan orang Portugis. Johor Pattani dikatakan sebagai kota-kota dagang dan pendudukpendudk Johor banyak berdagang di Banda. Kemunduran dan tersisihnya golongan pedagang Melayu dan Jawa untuk melakukan perdagangan antarabangsa secara menyendiri ada korelasinya dengan kekuatan Eropah ditempat yang bersangkutan. Duarta Barbosa berkata bahawa kota Melaka adalah perlabuhan laut yang terkaya dengan jumlah pedagang besar yang terbanyak dan penuh kegiatan perkapalan dan perdaganagn di seluruh dunia. Sejarah dan keadaan kaum Melayu sekarang bertentangan dengan penonjolan bahawa mereka tidak mampu bekerja keras. membiayai kegiatan dan mengatur perkapalan sendiri. Ciri-ciri yang terpilih oleh Mahathir dan Revolusi Mental sama sekali bukan watak nasional. Pada akhir abad 18. Namun anggapan Mahathir tentang rendahnya mutu buku bangsa Melayu memerlukan komentar. mengatur kapal secara besar-besaran dan menggunakan kapal yang paling maju pada waktu itu untk ketempat-tempat yang jauh. senang berbual-bual kosong dan sebagainya. maluku. Paling hebat gambaran ini mencerminkan kehidupan kaum elit yang berkuasa dan sama sekali bukan cerminan masyarakat Melayu. Sebagai kesimpulannya. dapatlah dinyatakan bahawa pendapat Revolusi Mental mahupun Mahathir telah melukiskan gambaran yang keliru tentang masyarakat Melayu. Terdapat sedikit kelemahan dalam buku Revousi mental dan Mahathir. golongan pedagang peribumi diantara pedagang besar antarabangsa yang mendiri. Kesulitan dalam mendefinisikan watak nasional disebabkan ada kewajaran bahawa terdapat banyak golongan dalam masyarakat.

perusahaan dan perniagaan membentuk konsep kapitalis kolonial yang menyangkut ketekunan masyarakat yang tidak memilliki golongan tersebut dianggap malas. Peranan sultan juga menjadi punca kepada lenyapnya golongan pedagang peribumi yang bertindak sebagai orang tengah untuk menjual komoditi kepada syarikat asing. Selain itu perang Mataram pada abad ke 17 menyebabkan kehancuran kota dan memusnahkan perdagangan dan ini sedikit sebanyak memusnahkan golongan pedagang Jawa. Ia melarang rakyat Jawa belayar ke luar negeri dan menguasai sendiri usaha eksport dan import. Masyarakat peribumi dianggap asing dalam bidang perusahaan dan perniagaan . Peranan orang Jawa dan Melayu dalam perdagangan pada masa itu jelas. orang Melayu dan Jawa pada masa itu telah memiliki golongan pedagang yang kuat dan sangat menguasai pelayaran. Menurut Schrieke pedagang Jawa dan Melayu yang juga mengangkut rempah ratus ke Melaka dan menjadi komoditi. bahasa Melayu bahasa pengantar. diplomatik. Monopoli Belanda untuk membeli dan menjual bebagai komoditi penting. Jangkauan wilayah pedagangan peribumi yang langsung terbatas pada daerah kepulauan. Johor dan Makasar. jelas menunjukkan luasnya pengaruh Melayu dalam perdagangan dan perniagaan. In dapat dilihat kepada tindakan sultan Banten yang menjual barang dengan harga yang lebih tinggi berbanding dengan harga asal. Perubahan penting yang dapat dilihat oleh golongan pedagang mendiri yang berkuasa disebabkan kejatuhan sebuah negara seperti Melaka dan Mataram. . bahasa rasmi dalam urusniaga dan surat menyurat. Pada abad ke 18 perdagangan Melayu dan Jawa berpusat di Riau yang berjkemungkinan merupakan pusat perdagangan dan perlabuhan dagang penting yang terakhir diurus oleh penguasa peribumi dan para pedagang. Penguasa peribumi tempatan dan kaum bangsawan menjadi alat syarikat Belanda. Mengakibatkan golongan pedagang menjadi tidak berguna.struktur perdagangan. Oleh kerana itu. Para pedagang Jawa banyak meninggalkan Mataram dan monopoli Belanda yang berikutnya dan penguasaan ke atas daerah mempercepatkan proses penyingkiran. Penyingkiran tersebut disebabkan kekuatan Belanda yang meluas dan terus menerus menindas yang pada akhirnya membinasakan sejumlah negara di indonesia. Negeri Melayu di Semenanjung juga mempengaruhi golongan pedagang Melayu. Adalah antara Johor dan syarikat Hindia Belanda yang mengizinkan belanda melakukan memonopoli dagang untuk berbagaibagai komoditi penting sepanjang pantai Siak dengan jumlah perahu tanpa batas dan tiada cukai dikenakan. Kemerosotan pedagang Jawa disebabkan oleh penguasa Mataram membatasi kegiatan perdagangan rakyatnya. Sihorelt menyebut orang-orang yang mendayung perahu di Makasar ke kepulauan Maluku hampir semuanya orang Melayu dari Patanni. Ini merupakan unsur pokok dalam sistem kolonial yang tidak membahagi kekuasaan dengan peribumi dalam hal kepentingan sosial yang besar seperti kekuatan ekonomi. Penyingkiran golongan pedagang Melayu dan Jawa merupakan proses yang bertahap bermula pada abad ke –17 oleh Belanda di Indonesia dalam kehadiran orang Portugis di Malaya.

Namun sebaliknya dalam konteks ini Islam sebenarnya melakukan penyatuan yang menakjubkan baik secara politik mahupun menurut Islam ini terbukti di Indonesia. perbincangan ini dilakukan demi menyatakan bahawa kemalasan itu hanyalah mitos Barat semata-mata. Nyatanya disini Raffles tidak dapat membezakan perbezaan antara suku. Sebaliknya dengan sewenang-wenangnya telah menganggap Islam sebagai alat yang memecahbelahkan masyarakat. Malaysia dan Filipina. Gambaran seumpama ini dipaparkan secara prejudis oleh penulis kolonial Barat.PENGOLAHAN ISI Dalam konteks perbincangan ini dengan jelasnya dapatlah disifatkan bahawa Mitos Peribumi Malas yang diusulkan oleh pengarang buku ini nyatanya terdapat kebenarannya.kajian dan pandangan mereka berteraskan hak mereka sebagai penjajah yang menganggap diri mereka itu mampu untuk menjatuhkan maruah sesuatu bangsa dengan sewenangwenangnya. Dalam hubungan ini. Sebelum itu perlu dijelaskan bahawa sesungguhnya penulis kolonial Eropah sememangnya amat senang sekali membicarakan tentang peristiwa sensasi. Ini kerana. Islam telah bertindak sebagai alat menyatukan masyarakat di wilayah tersebut yang sebelum itu berpecah belah. Seterusnya daripada tinjauan yang dibuat didapati para ilmuan Eropah nyatanya terlalu asyik untuk menonjolkan sifat buruk dikalangan penguasa peribumi. Raffles dimana apabila membincangkan konsep kerajinan dan kemalasan dikalangan orang Melayu adalah gambaran bahawa menurut beliau kedatangan agama Hindu dan Islam dikatakan menyebabkan kepelbagaian yang lebih jauh. Contohnya. Ini dikatakan demikian memandangkan terdapat beberapa bukti yang menjelaskan bahawa kemalasaan yang dilabelkan kepada peribumi Melayu dirantau Asia itu adalah tidak berasas. bahasa. Ini . Kenyataan ini demikian sifatnya. sifat malas itu merupakan fitrah semulajadi yang ada pada setiap manusia. Islamlah yang pertama sekali menerapkan sistem undang-undang bersama. Dalam hal ini mereka seharusnya memandang secara global sebelum melabelkan kemalasan itu. Ini terbukti beberapa perlakuan raja yang zalim didaerah sering disebut-sebut dan diungkapnya seperti yang pernah dibicarakan pada awal perbincangan tentang buku ini. Justeru itu. Penjelasan ini jelas terbukti melalui beberapa pandangan tokoh yang dimuatkan dalam buki ini. Maka terbuktilah bahawa penilaian Raffles terhadap Islam dibuat berdasarkan ketidakfahamannya tentang kenyataan dan sikap intipati terhadapnya. Dalam konteks ini apa yang dilakukan oleh para ilmuan Eropah adalah penggambaran yang tidak seimbang tentang para penguasa peribumi dan penguasa kolonial. mengembar-gemburkan kemalasan peribumi Melayu di Asia semata-mata untuk mengangkat martabat bangsa Eropah itu sendiri. politik dan agama masyarakat Melayu di rantau ini. Namun persoalannya disini mengapa peribumi Melayu sahaja diletakkan sebagai peribumi yang malas? Jelaslah disini bahawa berlaku yang ketidakadilan dalam mengklafikasikan sesuatu bangsa dimukabumi ini. lantaran mereka hanya melihat kemalasan itu dari aspek yang sempit sahaja. Kenyataannya.

kejam. Namun perlakuan beliau yang tidak bermoral ini tidak digambarkan oleh Abdullah sebagai mewakili seluruh watak orang Inggeris.terbukti kezaliman. Begitu juga dalam masyarakat Melayu adalah suatu keaiban apabila dikatakan pemalas. adu ayam dan perjudian. penindasan dan ketidakadilan beberapa penguasa kolonial disembunyikan daripada pembahasan mereka sedangkan hal penguasa peribumi digembar-gemburkan. Jelaslah disini bahawa landasan falsafah daripada intisari ini merupakan perpaduan antara Islam dan adat iaitu hukum adat sebelum abad 16 dalam hal ini dikatakan naskhah tersebut ditulis dari abad 18. Ternyatalah disini terdapat pentafsiran yang berat sebelah. Dalam kemalasan orang-orang Melayu dihubungkan dengan Penguasa Melayu dan hamba raja. Sehubungan itu. kemalasan dan menghindari pekerjaan perlu dijauhkan. minum-minuman. Jadi jelaslah bahawa alasan pihak kolonial mengenai peribumi Melayu yang dianggap malas itu sebagai tidak berasas. Jelaslah bahawa Abdullah cukup bistari dalam mengolah penilaiannya tentang watak orang Inggeris ini. undang-undang ini merupakan intisari hukum adat sungai Ujung. Ini kerana mereka benar-benar sedar akan sistem nilai-nilai peribumi yang malas sangat menghayati ketekunan dan kerja. Abdullah memprotes tindakan Raffles yang sangat memuji pemerintah Inggeris dimana pada pandangan Abdullah inilah punca yang menyebabkan mengapa para ilmuan kolonial Inggeris sanggup menyebarkan karyanya dengan melabelkan masyarakat peribumi Melayu sebagai pemalas. Sebagi contoh. Selain itu. Begitu juga dalam catatan sejarah. Negeri Sembilan. sehingga mereka mengatakan bahawa seorang yang dapat menundukkan kegemaran malasnya adalah seorang yang berani. Begitu juga tuduhan malas yang dilemparkan oleh orang Belanda. ada menekankan tentang nilai kerja dan ketekunan. Ini kerana bagi Abdullah pelukisan gambaran yang disebarkan oleh para kolonial itu nyatanya tidak adil kerana sifat malas. Selain itu Abdullah tidak menafikan bahawa kemalasan turut ada pada orang Melayu tetapi ia digambarkan secara bijak dan tidak menganggap sebagai kemalasan yang tulin. Abdullah mencatatkan bahawa . menurut Abdullah lagi pada dasarnya nilai-nilai yang diketengahkan oleh undangundang tersebut adalah hal yang biasa bagi dunia melayu dimana masyarakat Melayu sangat mencela kemalasan. Namun jadi persoalannya disini naskhah tersebut dirumuskan dalam tempoh sebelum kedatangan kolonial. beliau digambarkan sebagai seorang pegawai yang tidak bermoral dan tidak berperikemanusiaan dimana ia banyak menghabiskan masanya dengan menyaksikan aliran darah manusia seperti ia suka menculik anak-anak tempatan dengan menyuruhnya bergaduh hingga sakit dan sebagainya. Sebagai contoh perlakuan Tuan Bean yang dilukiskan oleh Abdullah Abdul Kadir Munsyi (1797-1854) dimana Tuan Bean seorang pegawai kanan Inggeris yang dikirimkan ke Melaka sebagai komander pasukan tentera India menurut Abdullah. menghisap candu. takut dimiliki oleh kelompok penguasa kolonial. Sepanyol dan Inggeris terhadap peribumi Melayu jelasnya tidak mempunyai alasan yang nyata kerana pada dasarnya peribumi tidak pernah mengecap malas masyarakat mereka. zalim. Dalam konteks ini melalui fasal 113 ada menekankan tentang nilai kerja dan ketekunan melalui fasal 99 ada menggulungkan akar kejahatan kedalamnya.

Ini kerana orang Melayu yang banyak memainkan peranan seperti mengurus negeri. dimana rakyat yang mempunyai rumah yang besar. askar dan penyelam. Jelaslah disini bahawa orang Filipina digambarkan sebagai masyarakat yang malas. Katanya “kemalasan merekalah yang membuat mereka nampak tidak banyak akal. Kelantan dan Terengganu dikaitkan dengan kehidupan mereka yang penuh ketakutan terhadap penguasa ditempat mereka. Mereka membuat mesin. Penduduk berasa tidak berguna untuk bekerja keras dan memungut keuntungan yang kemudiannya akan dirampas. mereka tidak membongkok untuk membuangnya ke luar jalan agar orang lain tidak memijaknya”. Mereka . bedil meriam dan loceng.kemalasan lelaki melayu di Pahang. Dalam hal ini punca kemalasan adalah akibat dari tekanan dan kekejaman para Raja dan tokoh penting itu. Dalam hubungan ini lebih buruk lagi sekiranya orang itu melawan maka orang tersebut akan dibunuh atau didenda. apa yang menyedihkan pihak kolonial sering melupakan sumbangan orang Melayu ini. Disini Abdullah menjelaskan mengenai penganiayaan itu secara terperinci. pandangan yang menyatakan golongan Melayu sebagai golongan yang tidak menguntungkan haruslah disangkal sama sekali ini kerana seringkali pandangan Barat memperkatakan nilai sumbangan imigran Cina sebaliknya dalam konteks ini sumbangan sumbangan orang Melayu sering dipekecilkan. Justeru itu. Caceri. Sebaliknya mereka lebih senang hidup dalam kemiskinan dan menderita. Namun. Menurut Careri lagi tentang orang Bisaya ia berpendapat bahawa mereka menjadi malas sejak orang Sepanyol menguasai mereka. perbincangan ini juga tidak terhad kepada orang Melayu di Tanah Melayu. jika dalam perjalanan mereka menemukan duri terkena kaki mereka. menjadi anggota polis. mereka sepenuhnya kecanduan terhadap hal ini. Diceritakan bahawa Raja sering meminta dan meminjam pada orang tersebut dan jika orang itu menolak permintaan Raja tersebut maka raja akan merampas kekayaan mereka. Augustine turut menggambarkan orang Filipina sebagai bagus dalam kerajinan tangan mereka membuat perahu dan bertindak sebagai pelaut. pandapat sarjana seperti Clifford ada mengatakan mengenai gambaran mengenai Melayu ia menolak kecaman tentang kemalasan orang Melayu. ladang dan tanah beberapa petak sahaja maka Raja pasti menghubunginya. Namun apa yang menyedihkan disini ialah raja tidak pernah membayar kembali setiap apa yang diminta itu. sebaliknya juga orang Filipina di kepulauan Filipina. Jelaslah disini bahawa daripada gambaran peribumi ini maka tidak hairanlah timbul rasa tidak puas yang akhirnya melahirkan tindakan dimana rakyat tidak mahu berusaha dan bekerja untuk mencari harta. pengeluar bahan makanan dan sebagainya. Tegasnya sokongan orang Melayu dan pimpinan Melayu yang banyak menyempurnakan tujuan mereka. Jelaslah disini berlaku ketidak adilan. Dalam perbinmcangan ini orang filipina juag telah digambarkan secara negatif oleh orang Sepanyol dan para pelancong Eropah yang lain. menulis tentang masyarakat Filipina setelah mengunjungi Filipina tahun 1696 mengatakan bahawa penduduk Filipina menyerupai masyarakat Melayu dari segi kedangkalan pandangan mereka. Menurut beliau. Seterusnya. Sehubungan itu. St.

Belanda sering mengesa dan memersa tenaga peribumi dan memaksa mereka menanam tanaman tanpa meminta persetujuan masyarakat peribumi. Ini kerana protes yang digambarkan oleh masyarakat Jawa seperti tahun 1917. Disamping itu juga imej orang Jawa sejak abad 18 hingga 20 juga tidak ketinggalan dari dilabelkan malas oleh kolonial Barat. ia berpendapat orang Sepanyol sendiri yang melakukan di negara mereka sendiri. melibatkan mereka menjadi lesu.menghasilkan makanan utama dan perkhidmatan bagi orang-orang Sepanyol. Dengan ini maka tidak hairanlah kenapa penduduk peribumi dianggap sebagai peribumi yang malas. Jadi. dua orang Raden dibuang ke Edau kerana kesalahannya mengabaikan tanaman kopi. Kemalasan orang Jawa sangat meluas digembar-gemburkan sejak kekuasaan kolonial Belanda berkembang di pulau itu menjelang abad ke-19. tentang tingkah laku anak-anak muda yang mengabdi dalam biara. Begitu juga dengan perlaksanaan Sistem Tanaman Paksa 1930 itu maka banyak pendapat negatif tentang sifat orang Jawa yang malas sering diperkatakan. Dimana penindasan den perlakuan buruk terhadap penduduk peribumi. Sehubungan itu juga. wujud situasi keadaan yang nampak tidak selasa oleh kolonial Barat iaitu Belanda dimana mereka dengan mudah melemparkan label bahawa peribumi Jawa sebagai masyarakat yang malas. Begitu juga imej orang Filipina dari abad 17 hingga 19 digambarkan juga sebagai pemalas oleh orang-orang Sepanyol. Ini dapat dibuktikan apabila beliau bersemangat telah meluluskan perwatakan orang Filipina dengan 30 ciri negatif. Akibat dari penindasan dan kekejaman maka lahirlah perasaan tidak puas hati masyarakat peibumi terhadap pihak kolonial. Kenyataan ini disangkal oleh Sinibeldo De Mas dalam Informe De Las Islas Filifinasnya (1842) mengulas dan membantah beberapa tanggapan San Agustin yang menyamaratakan sikap masyarakat Filipina dalam soal pinjam-meminjam. Pemaksaan ini dibuat kerana penduduk Eropah ditanah jajahan tidak bersedia sebagai pekerja ladang. Dalam hal ini reaksi masyarakat Jawa yang acuh tak acuh terhadap kerja paksa merupakan protes diam-diam terhadap politik pemerintah Belanda yang memaksa mereka menanam berbagai tanaman wang. Seterusnya 1706 pemimpin Jawa dibuang kepulau Buru dengan alasan „malas‟ dan seorang . tidak ada sebab mengapa orang Filipina sahaja dilabelkan sedemikian rupa. . gagasan tentang masyarakat Jawa yang malas tampil setelah Sistem Tanaman Paksa oleh Van Den Bosch diterapkan pada peribumi. 20 tahun pemerasan terhadap peribumi. Nyatakan disini San Agustin tidak melebih-lebihkan ciri positif orang-orang Filipina ini sebaliknya lebih berminat dalam menokok menambah tentang kemalasan peribumi Filipina. Sistem Tanaman Paksa yang diperkenalkan pada praktisnya mengakibatkan beberap perlakuan kejam. Dalam hal ini. Dalam hal ini perkara penting yang perlu diketahui ialah kemalasan orang Jawa itu adalah bertepatan dan wajar dengan tindakannya kerana ia dapat dinyatakan dengan Novelis terkenal pengkritik Sistem Tanaman Paksa Edward Douwes Dekker (Max Havelaan 1860) dimana Dekker menentang tema tentang peribumi yang malas. Kesan daripada itulah maka tidak hairan masyarakat Jawa yang dianggap malas oleh kolonial Belanda sudah sebati dalam fikiran para penulis lain.

orang Melayu mempunyai alasan yang tersendiri dalam mengungkapkan kemalasan itu. Ketidaksediaan penduduk Eropah inilah yang membuat pemerintah kolonial mengerah tenaga kerja peribumi yang enggan di ajak.pemimpin Sumedang dicabuk dengan rotan dan dihukum lima tahun penjara 1805 kerana melalaikan pengurusan ladang Belanda. Orang Melayu dianggap pemalas oleh kolonial Barat kerana orang Melayu tidak suka bekerja dibawah kolonial yang menjatuhkan maruah orang seterusnya konsep kerajinan orang Melayu dibuktikan oleh Winstedt dimana menyatakan bahawa masyarakat Melayu akan rajin apabila minatnya timbul. dan keengganan inilah yang dipandang sebagai kemalasan. Namun dalam perbincangan ini terdapat juga pandangan Barat seperti Muntingle yang menolak tanggapan malas terhadap peribumi Jawa ini. mengapa pelabelan itu perlu dikhususkan pada satu-satu bangsa sahaja. Contohnya orang Melayu sebagai pengawas yang baik. ada menunjukkan bahawa orang Melayu bagus dalam kerjanya. Daripada penjelasan ini jelaslah protes yang ditunjukkan oleh peribumi Jawa sebagai tanda menentang tindakan kolonial itu rupanya telah dianggap dan disalah tafsirkan sebagai penduduk peribumi yang malas. dan pekerja yang bagus yang tidak menimbulkan kecelakaan dalam menguruskan terowong sebelum 15 tahun. kerana dapat dilihat erti kerajinan itu bermaksud kemahuan bekerja pada tingkat yang tidak mewarnai dalam lingkungan kapitalis kolonial. tuduhan kemalasan Melayu bukan disebabkan oleh kemalasan yang sebenarnya sebaliknya disebabkan penolakan mereka untuk bekerja sebagai buruh ladang. Situasi inilah yang memaparkan orang Melayu malas. Tegasnya disini. ahli bomba orang-orang Melayu dan Jawa. Dalam konteks malabelkan sesuatu bangsa itu perlulah ditinjau dengan lebih teliti. Daripada apa yang diertikan kepada masyarakat Melayu yang malas adalah tidak tepat. Mereka tidak mahu menjalin hubungan fungsional dengan orang Eropah. bukan apa yang dikatakan oleh penjajah. Dan banyak lagi contoh lain. Orang Melayu tidak mahu menjadi tiang yang menyangga untuk kesenangan orang Eropah. KESIMPULAN Kesimpulannya. Sehubungan itu gambaran kemalasan orang Melayu dapat dibidas dengan alasan yang kukuh dimana oarng Melayu di Province Wellesley yang menyatakan pemudanya tidak terlibat dalam perdagangan kolonial yang kebanyakannya berniaga yang mana bertentangan dengan orang Islam. dan ketidakadilan mereka dalam kegiatan ekonomi kapitalis serta yang dikuasai oleh kolonial. Daripada kegiatan Barat sendiri. Dalam membicarakan soal kemalasan. Dalam konsep ini. Orang Melayu memperolehi jolokan malas kerana tidak mahu menjadi alat dalam sistem perdagangan kapitalisme kolonial. buku “Mitos Peribumi Malas” yang dihasilkan oleh Syed Hussien al-Attas ini jelasnya mempunyai mesej yang menyatakan tentang apa yang . Ini kerana menurut Muntinghe menegaskan bahawa orang-orang Eropah dengan adil apa pun tidak cekap untuk bercucuk tanam dibawah iklim tropika.

Abdullah Abdul Kadir Munsyi. St. Clifford. Maka. agama dan tanahair. dan beberapa orang tokoh yang terkenal. Jadi buku ini tidak perlu dipertikaikan aliran ideanya kerana ia memiliki kehendak aliran dan konsep mitos itu sendiri. Kenyataan n ini bukan tidak berasas sebaliknya lairan idea yang dikupas dalam buku ini sudah cukup untuk menjawab kemuskilan yang wujud dalam menangani tanggapan para sarjana barat yang cenderung dalam menjatuhkan maruah peribumi Melayu.dikatakan tentang mitos itu sendiri. buku ini banyak menghasilkan idea kesedaran dan menyemarakkan rasa bangga dan cintakan bangsa. Augustine. Dalam hal ini konsep yang cuba ditulis oleh beliau ini nyatanya mempunyai keselarasan idea yang yang wajar membuktikan idea-idea yang dipaparkan oleh para ilmuan dan kolonial baratjelasnya tidak mempunyai alasan yang kukuh serta diungkapkan dengan sewenang-wenangnya tanpa penelitian yang sewajarnya oleh yang demikian mak mitos yang diperkata disini adalah bertepatan denagn idea yang ingin disamakan. . Kenyataan ini dapat diungkapkan demikian rupa ekoran bukti-bukti yang diambil oleh beliau dari beberapa orang tokoh dan pandangan seperti Raffles.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful