Clasificarea depozitelor potrivit regulamentului BNR nr.

31/2011 și potrivit Noului Cod civil

Cuprins: 1. Noțiune – reglementarea depozitelor în NCC 2. Accepțiunea doctrinară a depozitului bancar 3. Clasificarea depozitelor 4. Depozitele overnight 5. Depozitele la termen 6. Depozitele transferabile 7. Depozitele rambursabile după notificare 8. Alte tipuri de depozite întâlnite în practica bancară 9. Depozitul de economii 10. Depozitele garanții 11. Depozitele colaterale 12. Depozitele pentru achiziționarea monedei electronice 13.Depozitul bancar de titluri

Alexie Daniel (grupa 408). Zamfirescu Matei (grupa 408). Manea Adelin (grupa 411). Apostu-Tinuca Octavia-Isabela (grupa 411). Buda Stefan (grupa 402).

Noul Cod civil reglementează depozitul de titluri. aceasta dobândește proprietatea asupra sumelor de bani depuse și este obligată să restituie aceeși cantitate monetară. 2 făcând referire la ”sediul unității opertive a instituției de credit unde a fost constituit depozitul. În ceea ce privește depozitul bancar. la termenul convenit. numită deponent. În acest caz. oricând. informația clientului cu privire la operațiunile efectuate în conturile sale.Noț iune Depozitul bancar reprezintă o variațiune a contractului de depozit. . 3 precizează că ”instituția de credit este obligată să asigure. la termenul stabilit sau la cerere. numită depozitar. alin. 2191 din Noul Cod civil. după caz. în măsura stabilită prin convenție sau prin uzanțe. cu respectarea termenului de preaviz stabilit de părți ori. de aceeași specie. 2191 alin. 2192 alin. specific domeniului bancar. spre a-l păstra și restitui în natură. Specific depozitului neregulat. la cererea deponentului. în condițiile și în modalitășile convenite de părți”. este precizat locul unde se efectuează depunerile și retragerile. această informare se realizează lunar. De asemenea. încredințează un bun altei persoane. fungibile și consumptibile prin natura lor. Art. În cazul în care clientul nu solicită altfel. 2 prevede faptul că ”instituția de credit are dreptul la rambursarea cheltuielilor efectuate pentru operațiunile necesare. Depozitul este acel contract în baza căruia o persoană. în lipsă de stipulație contrară”. în lipsă. care nu trebuie restituite în natură. Tot în art.1 specificând faptul că ”prin constituirea unui depozit de fonduri la o instituție de credit. deci și depozitului bancar este faptul că acesta poartă asupra bunurilor generice. precum și la o remunerație. Noul Cod civil nu oferă o definiție concretă. art. instituția de credit fiind împuternicită cu adminsitrarea acestora. în mod gratuit. sau. de uzanțe”. 2191 alin. art. el reprezentând un depozit neregulat.

Regulamentul BNR nr. prin care depozitarul se obligă să păstreze sumele de bani și să le restituie. Astfel. dar și obligația de a le restitui la cererea deponentului”. De asemenea. și o persoană fizică sau juridică. instituției de credit. . O definiție mai exactă a depozitului bancar o întâlnim în literatura juridică comercială. Această definiție omite să precizeze principala dimensiune a depozitului bancar. dintr-o dată sau fracționat. ni se precizează că titlurile nenegociabile care devin negociabile vor fi reclasificate ca titluri de creanțe emise. în literatura juridică civilă depozitul bancar reprezintă ” o varietate a contractului de depozit neregulat. succesorilor patrimoniului acesteia”. 7. încredințarea de sume spre păstrare. în sensul micșorării depozitului inițial. este important de analizat accepțiunea doctrinei asupra noțiunii de depozit bancar. titularului depunerii sau reprezentantului său. articol care prenzintă categoriile de pasive. cu dobânzile aferente. banca având dreptul de a dispune de aceste fonduri în interes propriu. 31/2011 conține noțiunea de depozite la art. în calitate de deponent. încheiat între bancă. Titlurile de valori nenegociabile emise de instituțiile de credit sunt incluse în categoria depozite”. 3 al articolului sus-menționat precizează că ”este considerată nescrisă orice clauză prin care instituția de credit este exonerată de răspundere pentru neexecutarea obligațiilor care îi revin în administrarea titlurilor cu prudență și diligență. și anume” convenția încheiată între bancă și clientul acesteia pentru constituirea unui depozit bancar și efectuarea operațiunilor cu disponibilul acestui cont. iar în caz de deces al titularului persoană fizică moștenitorilor acestuia ori de încetare a persoanei juridice. Accepț iunea doctrinară a depozitului bancar Ținând cont de faptul că legiuitorul român nu a fost preocupat de tratarea în amănunt a depozitului bancar și ca regulamentele BNR prezintă depozitul bancar într-un mod destul de tehnic.Alin. depozitele fiind ”sume datorate de instituțiile de credite creditorilor (altele decât cele care provin din emisiunea de titluri de valori negociabile. în calitate de depozitar. la cerere.

Prin coroborarea celor două viziuni putem considera depozitul bancar ca fiind ”contractul prin care o persoană încredințează unei instituții de credit spre păstrare. acesta include. Astfel. 7 ale Regulamentului BNR nr. Referitor la conturile curente. 31/2011 ne prezintă o clasificare implicită a depozitelor bancare. b) depozite la vedere. debitare sau prin mijloace similare. acestea fiind enumerate în cadrul categoriilor de active. purtătoare sau nu de dobândă. fără a se face o enumerare limitativă. denumite curentiști. 6 și ale art. 2171 alin. 6 este cea a depozitelor overnight. respectiv pasive. c) cecuri de călătorie deținute. purtătoare sau nu de dobândă. bani. în condițiile convenite”. art. o eventuală clasificarea a acestora trebuie căutată în regulamentele BNR. se obligă să înscrie într-un cont . Depozitele overnight O primă categorie de depozite pe care o întlânim în art. Clasificarea depozitelor Cum Noul Cod civil nu intră în amănunte referitoare la depozitul bancar. după caz. fără întârzieri. 1 din noul Cod Civil definește contractul de cont curent ca fiind ” acela prin care părțile.” În ceea ce privește depozitul overnight ca fiind un activ. Acestea sunt definite ca fiind ”depozite convertibile în numerar și/sau transferabile la cerere prin cec. ordin de plată. titluri (hârtii de valoare) cu obligația acesteia de a le restitui la cerere sau la termen și de acordare a unei dobânzi. următoarele: a) conturi curente. administrare și/sau fructificare. prevederile art. restricții sau penalități semnificative .

6 fiind una limitativă. a) depozite la termen cu durata inițială curpinsă între un an și 2 ani inclusiv. 31/2011 este depozitul la termen. b) solduri (purtătoare sau nu de dobândă) reprezentând sume preplătite. enumerarea de la art. b) depozite la termen cu durata inițială mai mare de 2 ani. în contextul mondei electronice ”pe suport material” (de tip hardware) sau al monedei electronice de tip software (de exempu. care nu pot fi transformate în numerar înainte de un termen fix prestabilit sau care pot fi transformate în numerar înainte de termenul convenit numai cu plata unor penalități”. Depozitele la termen Următoarul tip de depozit prezentat de Regulamentul BNR nr. carnete și librete de economii emise de instituții de credit. În funcție de durata lor inițială. considerându-le neexigibile și indisponibile până la închiderea contului. dar care nu sunt transferabile. Depozitele la termen includ ca elemente de activ depozite la termen plasate la instituții de credit și certificate de depozit. fără restricții sau penalități semnificative. 7 din Regulament referitor la pasivele instituțiilor de credite. art. carduri neplătite). 6 din Regulament clasifică depozitele la termen astfel: a) depozite la termen cu durata inițială de până la un an inclusiv. la cerere sau până la încheierea activității în ziua urmăroare celei în care a fost făcută cererea. 6 definește depozitele la termen ca fiind ”depozite netransferabile. c) credite de rambursat până la ăncheierea activității în ziua următoare celei în care s-a acordat creditul.creanțele decurgând din remiteri reciproce. Art.” În cadrul art. . depozitul overnight include: a) solduri (purtătoare sau nepurtătoare de dobândă) care pot fi convertite imediat în numerar.

la anumite intervale de timp și înainte de împlinirea termenului depozitului. Depozitul la termen presupune deschiderea unui cont curent care oferă avantaje în sensul adaptabilității la cerințele clientului. ”Imobilizarea” fondurilor constituind depozite la termen pe durata contractuală. 6 și 12 luni. Există desigur posibilitatea inserării unei clauze contractuale care să . banca va reține din suma depusă surplusul de dobândă. clientul are posibilitatea ca. dobânzile la termen sunt purtătoare de dobândă. rata acesteia fiind influențată nu numai de mărimea perioadei depozitării. Așadar. apropiat de cel al ratei dobânzii pe piața monetară”. Formele depozitului la termene reies din diverse criterii. ci și de valoarea sumei și felul monedei depozitate. c) depozite cu opțiunea de a retrage o parte din numerar înainte de scadență Instituțiile de credit pot oferi clienților opțiunea de a retrage înainte de scadența depozitului o parte din suma depusă. În cazul în care clientul denunță contractul înainte de maturitatea depozitului. Cele mai frecvente termene sunt 1. cu posibilitatea transformării acestora în numerar numai cu plata unor penalități poate constitui un avantaj. întrucât aceasta permite instituției de credite depozitare să fructifice aceste fonduri și astfel să remunereze clientul la un nivel mai ridicat. în funcție de termenul de plată a dobânzii întâlnim: a) depozite cu plata periodică a dobânzii Pentru astfel de depozite.Depozitele reînnoibile automat la scadență vor fi clasificate în funcție de scadența cea mai apropiată în timp. 3. în condițiile expres stipulate în contract. deponentul poate primi dobânda aferentă perioadei de depozit chiar la momentul încheierii contractului. fără diminuarea sau cu o diminuare nesemnificativă a dobânzii aferente sumei rambursate. să încaseze dobânda aferentă acestuia. b) depozite cu dobânda în avans În acest caz. rata dobânzii crescând în funcție de mărimea perioadei. Astfel.

întâlnim următoarele forme ale depozitului la termen: a) depozitul cu capitalizare. . dobânda adăugându-se la suma depusă inițial b) depozitul fără capitalizare În acest caz. la care clientul are acces. avem: a) depozitul cu prelungire automată. care nu va varia indiferent de evoluția pieței. În situația în care suma depusă este retrasă înainte de data scadenței. dobânda aplicată va fi mai mică (dobânda pentru conturile curente). în funcție de evoluția pieței. În funcție de felul dobânzii. Astfel. acesta fiind periodic. În funcție de opț iunea de reînnoire a depozitului pentru același termen cu cel inițial. la scadența depozitului acesta se prelungește pe o perioadă identică cu cea inițiala. aceasta din urmă se adaugă la suma depusă inițial. După modalitatea de plată a dobânzii. dacă clientul are opțiunea capitalizării dobânzii. În plus. instituția de credit poate modifica rata dobânzii pe perioada depozitului. Astfel. dacă se optează pentru reînnoire automată.prevadă adresarea unei notificări băncii cu privire la intenția de retragere a sumelor înainte de termenul stabilit. pentru cea de-a doua perioadă. b)depozite cu dobândă fixă Aici este asigurată existența unei rate fixe a dobânzii pe perioada depozitului. rata dobânzii se va calcula la suma depusă inițial plus dobânda obținută până atunci. nefiind nevoie de deplasarea clientului la sediul instituției de credit. întâlnim: a) depozite cu dobândă variabilă În acest caz. dobânda se constituie lunar într-un cont curent.

precum transfer credit și debitare directă. Acestea includ depozite care. Depozitele transferabile nu includ depozitele care pot fi folosite numai pentru retrageri de numerar și/sau depozite ale căror fonduri pot fi retrase sau transferate numai prin intermediul unui alt cont al aceluiași proprietar”. suma depozitului se va transfera în contul curent (se va calcula dobânda la vedere) sau suma va rămâne în același cont. sunt supuse unor penalizări și restricții în conformitate cu practicile naționale (clasificate la intervalul până la 3 luni inclusiv) si conturi de investiții fără perioadă notificată sau scadența convenită. care nu pot fi transformate în numerar decât după expirarea unei perioade notificate. fără întârzieri. . Depozitele rambursabile după notificare Un alt tip de depozit. 7 este cel al depozitului rambursabil după notificare. restricții sau penalități seminificative.depozite rambursabile după notificare la cel mult 3 luni de la notificare. dacă nu se dorește reînnoirea automată. cecuri. fără termen. . înainte de expirarea perioadei notificate transformarea în numerar nu este posibilă sau este posibilă numai cu plata unor penalități.depozite rambursabile după notificare la mai mult da 2 ani de la notificare. dar care prevad condiții de retragere restrictive (clasificate la intervalul peste 3 luni)”.depozite rambursabile după notificare la mai mult de 3 luni si mai puțin de 2 ani de la notificare. în funcție de perioada notificată. Astfel. Depozitele transferabile Aceste depozite sunt de tipul overnight. sau prin mijloace similare. astfel: . posibil și prin card de credit sau card de debit. explicit precizat de Regulament în art. .b) depozitul cu scadență unică Astfel. fiind ” acele depozite care sunt direct transferabile la cerere pentru efectuarea de plăți către operatorii economici prin mijloace de plată folosite în mod obișnuit. depozitele rambursabile după notificare sunt ”depozite netransferabile. fără dobândă. tranzacții cu monedă electronică. Depozitele rambursabile după notificare se clasifică. deși din punct de vedere legal pot sa fie lichidate la cerere.

. Depozitele de economii se diferențiază de depozitele obișnuite astfel: dobânzile sunt în general mai mici decât dobânzile la depozitele la termen și mai mari decât cele la vedere. Depozitul de economii.alte depozite cu durata initiala de pana la un an inclusiv. fără a fi limitativă. economii pentru constituirea sau cumpărarea de locuințe. 31/2011 face referire și la alte depozite. produse destinate exclusiv studenților și pensionarilor etc.Alte tipuri de depozite întâlnite în practica bancară Art. altele decât depozitele overnight și depozitele la termen. 6 din Regulamentul nr.alte depozite cu durata initiala mai mare de 2 ani. între care: librete de economii. inițial specific C. Categoria alte depozite se clasifică. Această categorie include. însă fără posibilitatea derulării de operațiuni de plăți și încasări multiple. astfel: . ca în cazul contului curent. banii pot fi retrași din cont oricând. și anume ”depozite plasate.C. . Depozitele garanț ii .alte depozite cu durata initiala cuprinsa intre un an si 2 ani inclusiv. Acesta reprezintă un produs de economisire tradițional. in functie de durata inițială a contractului în baza caruiă se constituie depozitul. pentru vacanță sau pentru achiziționarea unui autoturism. Acesta poate fi atât la vedere. . e2) depozite garanții si altele asemenea. programe pentru minori. cât și la termen și are numeroase forme. poate fi acum practicat de orice instituție de credit. economii pentru plasament industrial. următoarele elemente de activ: ” e1) depozite colaterale.E. deponentul având posibilitatea de a retrage sau depune numerar în cont în orice moment. fără a fi aplicabile penalități sau cu o diminuare nesemnificativă a câștigului potențial.

depozitele constituite cu acreditiv. Depozitele colaterale Această varietate a depozitului bancar îndeplinește. după voința părților. schimbându-se doar destinația sa specială sau indisponibilizarea. ci nu deponentul. . este specific unor operațiuni strict determinate. Specific acestui tip de depozit este că în ipoteza executării garanției. funcția garantării executării unei obligație. în oricare din variantele acestuia. Depozitul de garanții. transformându-se în monedă electronică. Depozitele pentru achiziț ionarea monedei electronice Acesta este un tip de depozit cu destinație specială. Depozitul garanție poate fi menținut și după încetarea raportului juridic în baza căruia a fost constituită garanția. existând însă și dreptul obținerii de dobânzii de la instituția de credit.Acestea sunt depozite constituite cu titlu de garanție a executării unei obligații decurgând dintr-un anume raport juridic. acesta se transformă într-un depozit de fonduri. comercial sau de altă natură. împrumută anumite caracteristici ale contractului de gaj. depozitele colaterale sunt utilizate frecvent pentru emiterea unei scrisori de garanție bancară. Această varietate de depozit presupune indisponibilizarea sumelor depuse până la data confirmării executării obligației garantate pentru care a fost constituită garanția sub forma depozitului colateral. Obiectul lor de activitate este limitat la desfășurarea activității de emitere de monedă electronică și la prestarea de servicii financiare și nefinanciare aferente acesteia. Depozitele garanții sunt încheiate în principiu în scopul facilitării încheierii sau executării unui alt contract. însă nu trebuie să fie confundate cu depozitele garanții. confirmarea urmând a fi făcută de către creditorul obligației garantate. de cele mai multe ori. acestea fiind calculate în contul garanției. Sumele depuse au scopul de a alimenta cardul electronic. depozitul este completat de un mandat dat instituției de credit depozitare. Pentru realizarea acestei destinații. În practică. Depozitele pentru achiziționarea monedei electronice sunt specifice instituțiilor emitente de monedă electronică. civil. pe lângă caracteristice esențiale ale depozitului. utilizabilă în întregul sistem bancar. beneficiarul sumei este creditorul obligației garantate.

2192 din Noul Cod civil este diferită de ”dreptul de fructificare a sumelor încredințate” prevăzută în articolul precedent. clientul urmărește. Noul Cod civil nu oferă o definiție a depozitului de titluri. cu destinație specială – pentru achiziționarea de titluri de către instituția de credit. sau clienții neinițiați privind modul de funcționare a bursei. biletele la ordin și orice alt titlu care poate fi administrat de o instituție de credit. administrarea titlurilor realizându-se printr-un cont distinct. Instituția de credit trebuie să-și mențină capacitatea de plată pentru îndeplinirea obligației de răscumpărare a monedei electronice – restituirea valorii sale existente în sold la data cererii de restituire și în perioada de valabilitate. . în numele clientului. pe care le lasă în administrarea acesteia. precum acțiunile. titlurile de stat. să intermedieze. În ceea ce privește modul de constituire al depozitului bancar de titluri. cambiile. cât și obținerea unor avantaje economice. clientul constituie un depozit bancar de fonduri. În ceea ce privește cauza. Depozitul bancar de titluri se particularizează prin obiect. de principiu. posibilă prin sumele depuse inițial. În esență. depozitul bancar de titluri este sumar reglementat în Noul Cod civil. pot fi depozitate bunurile mobile incorporale cu un conținut economic. Depozitul bancar de titluri După cum am specificat. neputându-și asuma riscuri mari. Obiectul acestui tip de depozit poartă asupra ”titlurilor”. aceasta fiind mandată să opereze. obligațiunile. Prin scop. acestea nefiind generatoare de dobândă și neputându-se acorda credite în contul lor. depozitul de titluri se diferențiază de depozitul de fonduri. frecvent. instituția emitentă de monedă electronică nu poate fructifica sumele depuse. cauză și efecte. întrucât administrarea titlurilor reglementată la art.Având o destinație specială. La astfel de servicii apelează de obicei clienții care au fonduri de investiții limitate. cecurile. realizarea serviciilor de administrare a titlurilor depozitate de către instituția de credit depozitară.

după metoda ”celei mai bune execuții”. cesionări. depozitul de titluri poate fi considerat a nu fi un veritabil depozit. După cum prevede și Noul Cod civil. Aceasta presupune diverse acte de valorificare a titlurilor obiect al depozitului. se poate reține faptul că păstrarea și conservarea acestora nu sunt de esența administrării titlurilor. În cazul titlurilor de credit. Din aceste considerente. operațiunile specifice acestuia putând fi calificate ca operațiuni conexe. orice clauză prin care instituția de credit este exonerată de realizarea obligațiilor sale este considerată nescrisă. astfel încât administrarea titlurilor trebuie realizată cu prudență și diligență. asemenea cazului valorilor mobiliare. gajări. potrivit contactului de mandat încheiat cu clientul. doctrina apreciază că obligația de păstrare poate fi însoțită și de obligația girării acestora.Referitor la obligația instituției de credit de a administra titlurile depozitate. . Operațiunea este caracterizată de faptul că este angajată numai în limitele date de client. precum înstrăinări. banca neasumându-și riscul pieței. transferuri sau plasamente. ea lucrează.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful