You are on page 1of 1

Priimek, Ime : __________________ 3.4.2008 Vpisna št.

: __________________

Postopki obdelave signalov

1. kolokvij
1. Podan je naslednji signal: x(t ) = cos(30πt − π ) + 2 sin(40πt + π ) 3 2 a. Dani signal želimo vzorčiti. Kolikšna (najmanj) mora biti frekvenca vzorčenja, da lahko pravilno rekonstruiramo dani analogni signal? (10 točk) b. Dani signal je sestavljen iz dveh harmoničnih komponent. Zapišite njune fazorje v polarnem zapisu (polarni zapis fazorja je naslednje oblike: X k = Ak e jΘk )! (10 točk) c. Skicirajte položaj fazorjev po preteku časa t 0 = 0,1s ! (10 točk) 2. Želimo kvantizirati naslednji signal: x(t ) = 2 cos(50πt ) . Uporabimo enakomerno kvantizacijo. a. Kvantizirano vrednost želimo zapisati s tremi biti (3 bitna binarna koda). Koliko kvantizacijskih nivojev ( N ) ima kvantizator? (10 točk) b. Določite korak kvantizacije ( ∆ ) in interval napake kvantizacije ( eq (n) ), če pri kvantizaciji zaokrožujemo na najbližji kvantizacijski nivo! (Interval napake je določen s spodnjo in zgornjo mejo napake.) (10 točk) 3. Podan je LČN sistem za digitalno obdelavo signalov, ki ga opisuje naslednja diferenčna enačba: y (n) = x(n) − 1 x(n − 1) + 1 x(n − 2) 4 2 a. Narišite blokovni diagram, ki opisuje dani LČN sistem! (10 točk) b. Izračunajte prevajalno funkcijo danega LČN sistema. (Prevajalna funkcija je določena z odzivom na enotin impulz.) (20 točk) 4. Izvajamo 4 točkovni DFT. a. Kolikšna je ločljivost ( ∆ω ) dane DFT? (10 točk) b. Katere frekvence sestavljajo spekter signala, če je vzorčevalna frekvenca f vz = 10kHZ ? (10 točk)