Priimek, Ime : __________________ 20.6.2008 Vpisna št.

: __________________

Postopki obdelave signalov

Izpit – 2. redni izpitni rok
1. Podan je naslednji signal: x(t ) = 1 cos(50πt − π ) + 1 sin(50πt − π ) . 2 4 2 4 a. Kolikšna je frekvenca podanega harmoničnega signala? Kolikšna mora biti frekvenca vzorčenja, da bo signal pravilno vzorčen? (15 točk) b. Zapišite dani signal v kompleksni obliki ( x (t ) = Ae j (ωt +Φ ) ) in skicirajte položaj kazalca po preteku časa t = 0,1 s. (15 točk)

2. Podan je LČN sistem za digitalno obdelavo signalov, ki ga opisuje narisana shema: a. Zapišite diferenčno enačbo, ki ustreza podani shemi. (15 točk) b. Izračunajte prevajalno funkcijo danega LČN sistema. (Prevajalna funkcija je določena z odzivom na enotin impulz.) (15 točk) 3. Načrtujemo nizkopasovno sito, in sicer s pomočjo postavljanja ničel in polov prevajalne funkcije sita v prostoru z. Odločimo se, da postavimo ničle v točke z = −1 , z = j , z = − j , ter trikratni pol v točko z = 0 (glej sliko). Zapišite niz ( h(n ) ), ki opisuje načrtovano sito! Sito oz. njeno prevajalno funkcijo zapišite v prostoru z, ter jo nato preslikajte v prostor vzorcev. (20 točk) 4. Sliko ( I ) filtriramo s podanim filtrom ( H ). Zapišite sliko, ki je rezultat filtriranja! Pri izračunu upoštevajte le tiste vrednosti, ko filter v celoti pokriva nek del slike. Ne pozabite, da je potrebno filter 'obrniti', kot to zahteva izračun konvolucije. (20 točk)
⎡1 0 − 1 − 2 ⎤ ⎡ 0 1⎤ I = ⎢2 1 0 − 1 ⎥, H = ⎢ ⎥ ⎥ ⎢ ⎣ − 1 0⎦ ⎢3 2 1 0 ⎥ ⎦ ⎣

Im zN2 z ravnina

zN1

zP1,zP2,zP3 Re r=1

zN3 Lega polov in ničel