You are on page 1of 1

Priimek, Ime : __________________ 26.8.2008 Vpisna št.

: __________________

Postopki obdelave signalov

Izpit – 3. redni izpitni rok
1. Amplitudni spekter vhodnega signala je prikazan na sliki. Vhodni signal vzorčimo! a. Kolikšna mora biti frekvenca vzorčenja, da bo signal pravilno vzorčen? (15 točk) b. Skicirajte spekter vzorčenega signala, če vhodni signal vzorčimo s frekvenco f vz = 10kHz ! Skica naj zajema frekvenčni spekter od frekvence f min = −10kHz do frekvence f max = 20kHz ! (15 točk)

|X(f)|

0

1

2

3

4

5

f(kHz)

2. Podan je LČN sistem za digitalno obdelavo signalov, ki ga opisuje naslednja diferenčna enačba: y (n) = 2 x(n) − x(n − 2) − x(n − 3) . a. Zapišite blokovno shemo, ki opisuje dani LČN sistem. (15 točk) b. Izračunajte prevajalno funkcijo danega LČN sistema. (15 točk)

3. Na vhod LČN sistema pride signal, ki ga opisuje niz x(n ) . Prevajalna funkcija LČN sistema je zapisana z nizom h(n ) Zapišite signal-niz ( y (n ) ) na izhodu LČN sistema! Pri izračunu je priporočena uporaba transformacije z. (20 točk) 4. Sliko zapišemo kot matriko ( I ) vrednosti slikovnih elementov, ki lahko zavzamejo vrednosti z intervala [0,8] . a. Narišite histogram slike! (10 točk) b. Histogram prilagodite (raztegnite) tako, da bo izkoriščen celotni interval vrednosti slikovnih elementov! (10 točk)

⎡ ⎤ x(n ) = ⎢ 3 ,1,0,1,3 ⎥ ⎣ n =0 ⎦ ⎤ ⎡ h(n ) = ⎢ 1 , 1 , 1 ⎥ 3 3 3 ⎣ n =0 ⎦

⎡0 ⎢1 I =⎢ ⎢1 ⎢ ⎣0

1 3 3 1

4 4 4 4

1 3 3 1

0⎤ 1⎥ ⎥ 1⎥ ⎥ 0⎦